Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

84
0 Auditul financiar-contabil al imobilizărilor corporale

Transcript of Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

Page 1: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

0

Auditul financiar-contabil al imobilizărilor corporale

Page 2: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

1

CUPRINS

INTRODUCERE....................................................................................................................... 2

CAPITOLUL I: ACTIVELE IMOBILIZATE - CADRU GENERAL................................ 3

1.1. Obiectivele şi factorii organizării contabilităţii imobilizărilor corporale ........................ 3

1.2. Reglementări privind imobilizările corporale................................................................. 3

1.3. Definiri şi delimitări ale amortizării (regimuri de amortizare).............................................. 5

1.4. Unitatea de evidenţă şi evaluare a mijloacelor fixe.................................................................... 6

CAPITOLUL II: ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND AUDITUL

FINANCIAR-CONTABIL ŞI ORGANIZAREA ACESTUIA.............................................. 8

CAPITOLUL III: AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL AL IMOBILIZĂRILOR

CORPORALE LA S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.:........................................................

13

3.1. Acceptarea mandatului şi contractarea lucrărilor.................................................................. 13

3.2. Orientarea şi planificarea auditului....................................................................................... 31

3.3. Controlul situaţiilor financiare.............................................................................................. 42

3.4. Sintetizarea concluziilor în raportul de audit........................................................................ 45

CONCLUZII ŞI PROPUNERI................................................................................................. 47

BIBLIOGRAFIE........................................................................................................................ 48

ANEXE........................................................................................................................................ 50

Page 3: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

2

INTRODUCERE

Lucrarea de faţă se ocupă în esenţă cu studiul principiilor auditului financiar-contabil, al

metodelor şi tehnicilor ei de lucru, atât din punct de vedere teoretic, cât şi din punct de vedere

practic, aplicativ. Problematica contabilă abordată în cadrul lucrării şi în fiecare capitol în parte,

pune în evidenţă obiectivele şi factorii organizării materiale şi formale a auditului financiar-

contabil.

În conţinutul lucrării sunt integrate elemente semnificative din directive, standarde şi

reglementări contabile la zi din ţara noastră.

În primul capitol intitulat “Activele imobilizate - cadru general” sunt prezentate

delimitările, structurile şi reglementările privind activele imobilizate, obiectivele şi factorii

organizării contabilităţii imobilizărilor corporale, reglementări privind imobilizările corporale,

definirea conceptului de amortizare şi, nu în cele din urmă, regimurile de amortizare a

imobilizărilor.

Cel de-al doilea capitol, denumit “Aspecte teoretico-metodologice privind auditul

financiar-contabil şi organizarea acestuia”, cuprinde definirea conceptului de audit financiar-

contabil şi etapele de organizare ale acestuia.

Cel de-al treilea capitol, intitulat “Auditul financiar-contabil al imobilizărilor corporale la

S.C. <<MOARO TRADING>> S.R.L.” cuprinde, în primul rând, detalii privind echipa de auditori

ce a realizat în cadrul societăţii S.C. “MOARO TRADING” S.R.L., în perioada 01.11.2010 -

15.11.2010, o misiune de audit pe tema “Auditul financiar-contabil al imobilizărilor corporale”. În

continuarea capitolului am inserat informaţii cu privire la lucrările preliminare efectuării auditului

financiar-contabil şi informaţii privind societatea analizată în cadrul lucrării, constiuirea, forma

juridică şi obiectul de activitate ale acesteia. Continuând studiul de caz efectuat asupra societăţii,

am parcurs etapele de executare efectivă a misiunii de audit financiar-contabil privind imobilizările

corporale în cadrul societăţii. De asemenea, am efectuat cercetarea asupra controlului situaţiilor

financiare, respectiv a imobilizărilor corporale şi am sintetizat concluziile într-un raport de audit.

Ultima parte a lucrării intitulată “Concluzii şi propuneri”, cuprinde concluziile şi

propunerile emise de către echipa de auditori asupra misiunii de audit realizată în cadrul societăţii

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

Page 4: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

3

CAPITOLUL I

ACTIVELE IMOBILIZATE - CADRU GENERAL

Activele imobilizate sau fixe, denumite şi active pe termen lung, imobilizări sau

bunuri imobile, cuprind toate acele valori economice de investiţie a căror perioadă de utilizare

şi lichiditate este mai mare de un an. Ca bunuri economice, activele fixe se caracterizează prin

durabilitatea lor mai îndelungată, cât şi prin participarea lor repetată în cadrul circuitului

economic. Funcţia acestor bunuri este fixată în activitatea economică şi socială a întreprinderii,

fără ca prin utilitatea lor să se delimiteze ca bunuri destinate direct comercializării. În

consecinţă, acestea nu se consumă şi nu se înlocuiesc după prima utilizare.

Contabilitatea activelor imobilizate se realizează cu ajutorul conturilor din clasa 2 din

Planul General de Conturi, denumită “Conturi de active imobilizate”, alocându-se pentru

acestea patru grupe de conturi: conturi de imobilizări necorporale, imobilizări corporale,

imobilizări în curs şi imobilizări financiare. În grupe distincte au fost prevăzute con turile ce

evidenţiază amortizarea ca depreciere ireversibilă şi constituirea provizioanelor ca depreciere

reversibilă a imobilizărilor, defalcate pe conturi ce corespund imobilizărilor, în vederea

stabilirii valorii contabile nete a acestora.

1.1. Obiectivele şi factorii organizării contabilităţii imobilizărilor corporale

Imobilizările corporale, denumite şi materiale, reprezintă bunuri care au o structură

materială asupra cărora agenţii economici exercită un drept real, fiind elemente de patrimoniu ce

definesc capacitatea tehnică de producţie şi comercializare şi crează venituri în concordanţă cu

obiectul de activitate al acestora. Capitalul imobilizat supus amortizării este reflectat în

patrimoniul agenţilor economici prin bunurile şi valorile destinate să servească activitatea pe o

perioadă mai mare de un an şi care se consumă treptat. În categoria acestora sunt cuprinse

terenurile şi mijloacele fixe. Contabilitatea acestora se ţine cu ajutorul conturilor din grupa 21

“Imobilizări corporale”.

Pentru a-şi desfăşura activitatea de exploatare, întreprinderile au nevoie de o serie de

imobilizări corporale şi necorporale: utilaje, instalaţii, clădiri, brevete şi altele. Prin destinaţia lor,

imobilizările contribuie la realizarea de noi bunuri, lucrări şi servicii, nefiind supuse direct

comercializării.

Imobilizările corporale sunt active materiale care sunt deţinute de o persoană juridică

pentru a fi utilizate în producţia proprie de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate

terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative; sunt utilizate pe parcursul unei perioade

mai mari de un an şi au valoare mai mare decât limita prevăzută de reglementările în vigoare.

Unităţile care desfăşoară activităţi economice şi care imobilizează capital în active

corporale supuse deprecierii, prin utilizare sau în timp, vor calcula, înregistra în contabilitate şi

recupera uzura fizică şi morală a acestora pentru refacerea capitalului angajat1.

Caracteristica esenţială a imobilizărilor este participarea lor repetată de-a lungul mai

multor ani la activitatea economică şi financiară a întreprinderii, respectiv consumarea lor treptată

sub forma uzurii şi recuperarea treptată sub forma amortizărilor.

1.2. Reglementări privind imobilizările corporale

Conform Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/24.03.1994 privind

amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată în Monitorul

Oficial nr. 242/29.12.1999 cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin Hotărârea

1 OMFP 3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene

Page 5: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

4

Guvernului nr. 909/29.12.1997 (Monitorul Oficial nr. 4/08.01.1998) se consideră imobilizare

corporală sau mijloc fix obiectul sau complexul de obiecte care se utilizează ca atare şi

îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

au o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin Hotărârea Guvernului. Această

valoare este actualizată periodic în funcţie de indicele inflaţiei;

are o durată normală de utilizare mai mare de un an calendaristic;

participă la mai multe cicluri de producţie în cadrul proceselor economice;

nu-şi schimbă forma fizică în urma utilizării lor;

îşi transmit treptat valoarea lor, sub formă de amortizare, asupra producţiei executate,

serviciilor prestate sau altor activităţi desfăşurate.

Sunt asimilate mijloacelor fixe următoarele2:

investiţiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de închiriere,

concesiune, locaţie de gestiune;

mijloacele fixe puse în funcţiune parţial, pentru care nu s-au întocmit formele de

înregistrare ca imobilizare corporală, care se cuprind la grupa care urmează a se înregistra,

la valoarea rezultată prin însumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor;

investiţiile efectuate pentru descopertă în vederea valorificării de substanţe minerale utile,

de cărbuni şi alte zăcăminte ce se exploatează la suprafaţă, precum şi cele pentru realizarea

lucrărilor miniere subterane;

investiţii efectuate la mijloacele fixe existente, sub forma cheltuielilor ulterioare realizate în

scopul îmbunătăţirii parametrilor tehnici iniţiali, şi care conduc la obţinerea de beneficii

economice viitoare prin majorarea valorii mijlocului fix;

investiţii efectuate din surse proprii concretizate în bunuri noi, de natura celor aparţinând

domeniului public, precum şi dezvoltării şi modernizării bunurilor aflate în proprietate

publică;

Cheltuielile efectuate în scopul modernizării mijloacelor fixe trebuie să aibă ca efect:

îmbunătăţirea performanţelor faţă de parametrii funcţionali iniţiali;

asigurarea obţinerii de beneficii economice faţă de cele realizate cu mijloacele fixe iniţiale.

Sunt considerate active corporale, dar nu sunt supuse amortizării:

lacurile, bălţile, iazurile care nu sunt rezultatul unor investiţii;

terenurile, inclusiv cele împădurite;

tablourile şi operele de artă;

bunurile din domeniul public finanţate din resurse bugetare;

casele de odihnă proprii, locuinţele de protocol, navele, aeronavele, vasele de croazieră,

altele decât cele utilizate în scopul realizării veniturilor.

Nu sunt considerate mijloace fixe3:

motoarele, aparatele şi alte subansambluri ale mijloacelor fixe procurate în scopul înlocuirii

componentelor uzate cu ocazia reparaţiilor de orice fel, care nu modifică parametrii tehnici

iniţiali ai mijlocului fix;

sculele, instrumentele şi dispozitivele speciale care se folosesc fie la fabricarea anumitor

produse în serie, fie la executarea unor anumite comenzi, indiferent de valoarea şi durata

lor de funcţionare normală;

construcţiile şi instalaţiile provizorii;

animale care nu au îndeplinit condiţiile pentru a fi trecute la animale adulte, animale la

îngrăşat, păsările şi coloniile de albine;

2 Legea nr. 188/14.10.2010 privind Codul fiscal publicată în Monitorul Oficial nr. 699/20.10.2010

3 Legea nr. 15/24.03.1994 republicată privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale

publicată în Monitorul Oficial nr. 242/31.05.1999

Page 6: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

5

pădurile;

investiţiile efectuate pentru realizarea lucrărilor miniere din afara perimetrelor de

exploatare, precum şi cele pentru foraj executate pentru explorări, prospecţiuni geologice şi

geofizice;

prototipurile, atâta timp cât servesc ca model la executarea producţiei în serie;

echipamentul de protecţie şi de lucru, îmbrăcămintea specială, indiferent de valoarea lor de

utilizare;

plantaţiile tinere până la intrarea pe rod şi plantaţiile de protecţie.

1.3. Definiri şi delimitări ale amortizării (regimuri de amortizare)

Majoritatea imobilizărilor corporale sunt supuse unui proces de depreciere prin care îşi

pierd treptat din valoarea de utilitate şi din potenţialul lor economic.

După caracteristica de manifestare se cunosc două categorii de deprecieri:

1. Deprecieri reversibile (provizioane) care constau în posibilitatea ca în perioada

următoare imobilizările corporale să cunoască o scădere a valorii lor de utilitate şi, prin aceasta,

preţul lor de piaţă, preţul posibil de valorificare, să fie inferior valorii lor de intrare. O asemenea

depreciere se estimează la sfârşitul exerciţiului financiar, cu ocazia inventarierii, astfel încât prin

calcul să se facă o evaluare reală în bilanţ a imobilizărilor corporale.

Întrucât deprecierile reversibile sunt probabile, incerte, efectul lor este preluat şi reglat în

calculele de gestiune prin sistemul provizioanelor.

2. Deprecieri ireversibile (amortizare) ca urmare a uzurii fizice şi morale a imobilizărilor

corporale. Pentru aceste deprecieri există posibilitatea determinării valorii care se depreciază în

timp prin procedee şi regimuri de amortizare.

Activele patrimoniale imobilizate sunt achiziţionate de către o unitate patrimonială cu

scopul de a le utiliza pe parcursul unei perioade îndelungate de timp, pe toată durata normată sau

normală de utilizare a acestora. Corelând acest context cu principiul independenţei exerciţiilor

financiare este normal ca fiecare exerciţiu financiar să suporte, să includă în rezultatele sale, o

cheltuială echivalentă cu avantajele obţinute ca urmare a utilizării activelor sale imobilizate.

Aceasta este interpretarea, respectiv concepţia economică a amortizării activelor patrimoniale

imobilizate, potrivit căreia “este vorba de a include în cheltuielile fiecărui exerciţiu suma totală a

deprecierilor suferite de imobilizări”4, astfel încât pe durata de utilizare a acestora valoarea lor

brută contabilă să se recupereze integral.

Amortizarea, potrivit I.A.S. 16 “Imobilizări corporale”, este definită ca fiind “alocarea

sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe întreaga sa durată de viaţă utilă”. Modul de

amortizare trebuie să reflecte ritmul în care sunt consumate avantajele economice viitoare ca

urmare a utilizării activului.

Standardul internaţional de contabilitate nr. 36 “Deprecierea activelor” prevede faptul că

amortizarea se repartizează asupra fiecărui exerciţui financiar, pe perioada de utilizare a

imobilizărilor, după metode diferite.

Metoda adoptată trebuie să fie utilizată cu consecvenţă, indiferent de nivelul de

rentabilitate sau de consideraţiile de ordin fiscal, pentru a se putea asigura astfel comparabilitatea

rezultatelor între un exerciţiu financiar şi un altul. Utilizarea unei anumite metode de amortizare

permite repartizarea cheltuielilor cu amortizarea asupra duratei de utilizare a imobilizărilor.

Există o serie de metode amortizare ce pot fi utilizate pentru a aloca în mod sistematic

valoarea amortizabilă a unui activ de-a lungul duratei sale de viaţă utilă.

În ţara noastră, regulamentul privind aplicarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, versiunea

actualizată, care include şi ultimele modificări aduse de OUG nr. 102/2007, publicată în Monitorul

Oficial nr. 689/10.10.2007, a Legii nr. 188/2010 privind Codul fiscal şi Legea nr. 15/1994 privind

4 Feleagă N., Ionaşcu I. – “Contabilitate financiară” Vol. II, Editura Economică, Bucureşti 1993, pag. 166

Page 7: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

6

amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, legiferează şi reglementează

regimul metodologic al amortizării.

Unităţile patrimoniale care desfăşoară activităţi cu caracter economic amortizează

mijloacele fixe utilizând unul dintre următoarele regimuri de amortizare:

amortizare liniară;

amortizare degresivă;

amortizare accelerată.

Competenţele de aprobare a amortizării liniare şi degresive revin Consiliului de

Administraţie al agentului economic, respectiv responsabilului cu gestiunea patrimoniului, în cazul

persoanelor juridice fără scop lucrativ. Utilizarea regimului de amortizare accelerată se aprobă de

către organul teritorial al Ministerului Finanţelor Publice, la propunerea organelor menţionate.

Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determină conform

următoarelor reguli5:

în cazul construcţiilor, se aplică metoda de amortizare liniară;

în cazul echipamentelor tehnologice, respectiv a maşinilor, uneltelor şi instalaţiilor, precum

şi pentru obiecte de calcul şi echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta

pentru metoda de amortizare liniară, degresivă sau accelerată;

în cazul oricărui alt mijloc fix amortizabil, întreprinderea poate opta pentru metoda de

amortizare liniară sau degresivă.

1.4. Unitatea de evidenţă şi evaluare a mijloacelor fixe

Pentru urmărirea modului de folosire a mijloacelor fixe şi a modificărilor intervenite în

componenţa acestora este necesar ca evidenţa analitică a mijloacelor fixe să fie organizată pe fiecare

obiect individual de inventar care formează o unitate de evidenţă. Aceasta deoarece fiecare mijloc fix

se deosebeşte de celelalte, chiar şi atunci când sunt de acelaşi fel, printr-o serie de particularităţi

proprii, ca de exemplu: felul construcţiei, valoarea de intrare, gradul de depreciere, data intrării în

unitate şi alte elemente.

Prin mijloc fix, ca şi obiect de evidenţă, se înţelege obiectul singular sau complexul de

obiecte, cu toate dispozitivile şi accesoriile acestuia.

Imobilizările fiecărei unităţi patrimoniale, în funcţie de regulile generale de evaluare

şi, implicit, de momentul în care se efectuează această operaţie, se evaluează la următoarele

patru categorii de valori: de intrare în patrimoniu, de inventar, bilanţieră sau de închidere a

exerciţiului financiar şi de ieşire din patrimoniu.

Mijloacele fixe la intrarea în patrimoniu se înregistrează în contabilitate la valoarea de

intrare sau valoarea contabilă, prin care se înţelege:

costul de achiziţie pentru mijloacele fixe procurate cu titlu oneros; acesta cuprinde preţul de

cumpărare, taxele nerecuperabile (taxe vamale), cheltuieli de transport, aprovizionare,

instalare şi probe tehnologice până la punerea în funcţiune;

costul de producţie pentru mijloacele fixe obţinute în regie proprie, care include valoarea

materialelor consumate, costurile salariale directe şi o cotă a cheltuielilor indirecte legate de

procesul de fabricaţie;

valoarea actuală pentru mijloacele fixe obţinute cu titlu gratuit, fiind estimată la înscrierea lor

în activ, ţinând seama de valoarea mijloacelor fixe cu caracteristici tehnice similare sau

apropiate;

5 Legea nr. 188/14.10.2010 privind Codul fiscal publicată în Monitorul Oficial nr. 699/20.10.2010

Page 8: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

7

valoarea de aport pentru mijloacele fixe intrate în patrimoniu cu ocazia asocierii sau fuziunii,

acceptată de părţi6;

valoarea de intrare, aferentă fiecărui mijloc fix reevaluată în conformitate cu prevederile

legale;

costul de achiziţie pentru mijloacele fixe cumpărate, cu durata normală de utilizare expirată.

Reevaluarea mijloacelor fixe constă în operaţiunea de stabilire a valorii actuale a fiecărui

mijloc existent în patrimoniu în funcţie de utilitatea, preţul şi gradul de uzură al acestuia. În acest caz

valoarea de intrare se modifică, fiind înlocuită cu valoarea lor actuală.

La ieşirea din patrimoniu a imobilizărilor, acestea se evaluează la valoarea contabilă. La

inventariere imobilizările se evaluează individual, fiecare obiect de evidenţă la valoarea actuală sau de

utilitate, denumită şi valoare de inventar, stabilită în funcţie de utilitatea bunului pentru întreprindere

şi preţul pieţii. Valorile de inventar pentru imobilizări trebuie să ţină seama de amortizarea lor, în

sensul scăderii acesteia din valoarea de intrare. Astfel, valoarea de inventar reprezintă valoarea netă

contabilă rezultată din planul de amortizare, cu excepţia cazurilor când valoarea actuală este inferioară

valorii nete contabile.

La încheierea exerciţiului financiar imobilizările se evaluează la valoarea de intrare în

patrimoniu, respectiv valoarea contabilă, pusă de acord cu rezultatele inventarierii, procedându-se

astfel:

diferenţele cantitative, constatate ca plusuri sau minusuri, între situaţia scriptică din

contabilitate şi situaţia faptică de pe teren se înregistrează în contabilitate pentru punerea de

acord a acesteia cu realitatea;

diferenţele rezultate din compararea valorii de intrare şi valoarea de inventar, potrivit

principiului prudenţei, sunt tratate astfel: în primul rând, dacă valoarea de inventar a

imobilizărilor este mai mare decât valoarea de intrare, plusul de valoare nu se înregistrează în

contabilitate imobilizările menţinându-se la valoarea de intrare reprezentând o majorare

incertă şi, în al doilea rând, diferenţele constatate în minus între valoarea de inventar şi

valoarea de intrare a imobilizărilor se înregistrează în contabilitate pe seama amortizării, în

cazul în care deprecierea este ireversibilă, sau prin provizioane când deprecierea este

reversibilă.

6 Valoarea este acceptată pe baza prevederilor din statute sau contracte, acte constitutive, şi cu respectarea prevederilor

Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în temeiul art. X din OUG nr. 32/1997, publicată în

Monitorul Oficial nr. 133/27.06.1997, aprobată şi modificată prin Legea nr. 195/17.11.2007, publicată în Monitorul

Oficial, Partea I, nr. 355/28.11.2007

Page 9: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

8

CAPITOLUL II

ASPECTE TEORETICO-METODOLOGICE PRIVIND AUDITUL

FINANCIAR-CONTABIL ŞI ORGANIZAREA ACESTUIA

Activitatea de audit este definită ca fiind examinarea profesională a unei informaţii având

scopul de a exprima o opinie responsabilă şi independentă în raport cu un criteriu de calitate. De

asemenea, conform normelor naţionale de audit, se precizează faptul că “o misiune de auditare a

situaţiilor financiare are ca obiectiv exprimarea de către auditor a unei opinii potrivit căreia

situaţiile financiare au fost stabilite, în toate aspectele lor semnificative, conform unor referinţe

contabile identificate”.

Produsul contabilităţii este reprezentat de informaţia contabilă, obiectul său fiind

obţinerea unei imagini fidele a situaţiilor financiare anuale care cuprind bilanţul contabil, contul de

profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor capitalurilor proprii şi

notele la conturile anuale7. Aceste situaţii financiare trebuie să furnizeze informaţii ce prezintă

fidel rezultatele şi poziţia financiară a întreprinderii, reflectă situaţia economică a tranzacţiilor

efectuate, sunt imparţiale, prudente, relevante şi credibile.

Auditul financiar contabil este orientat către verificarea respectării cadrului conceptual al

contabilităţii, general acceptat, a procedurilor interne stabilite de conducerea agentului economic

şi, de asemenea, către verificarea şi certificarea situaţiilor financiare, imaginii lor fidelă, clară şi

completă pe întreg exerciţiul financiar8.

La baza executării auditului financiar contabil rezidă anumite norme de referinţă în baza

cărora auditorul îşi fixează obiectivele de atins şi îşi stabileşte tehnicile de investigare cele mai

potrivite. Normele de referinţă ale auditului sunt normele contabile9 şi normele specifice

auditului10

. Normele specifice auditului se împart în următoarele categorii: norme profesionale de

lucru, norme de raportare a opiniilor şi norme de comportament profesional.

Normele profesionale de lucru ale auditului cer ca această activitate să se desfăşoare în

mai multe etape, astfel: acceptarea mandatului sau angajamentului şi contractarea lucrărilor,

orientarea şi planificarea auditului, aprecierea controlului intern, controlul conturilor, controlul

situaţiilor financiare, sintetizarea concluziilor în raportul de audit.

În cadrul tabelului de mai jos sunt prezentate etapele efectuării unui audit financiar,

acţiunile întreprinse de către auditorul financiar în cadrul fiecărei etape în parte, informaţii

suplimetare aferente fiecărei acţiuni în parte şi diferite observaţii.

7 OMF nr. 94/2001 şi OMF nr. 306/2002 privind aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a

Comunităţii Economice Europene şi cu Standardele de Contabilitate Internaţionale, M.O. nr. 480/2009 8 Legea contabilităţii nr. 82/1991,versiunea actualizată, care include şi ultimele modificări aduse de OUG nr.

102/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 689/10.10.2007, aplicată împreună cu Cadru general de armonizare a

reglementărilor contabile, Cadru general de întocmire şi prezentare a situaţiilor financiare elaborate de IASC,

Standardele de Contabilitate Internaţionale şi Naţionale 9 Normele contabile sunt stabilite prin Legea contabilităţii nr. 82/1991, versiunea actualizată, care include şi ultimele

modificări aduse de OUG nr. 102/2007, publicată în Monitorul Oficial nr. 689/10.10.2007, Regulamentul privind

aplicarea legii contabilităţii aprobat prin H.G. nr. 704/1993 şi Standardele Internaţionale de Contabilitate 10

Normele specifice auditului sunt stabilite de către organizaţii profesionale interne şi internaţionale ale auditorilor.

Page 10: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

9

Etapele efectuării unui

audit financiar

Acţiuni întreprinse Informaţii suplimentare aferente fiecărei acţiuni în parte Observaţii

1. Acceptarea

mandatului şi

contractarea

lucrărilor

a) cunoaşterea globală a

întreprinderii

- elementele de identificare ale întreprinderii; controlul intern insuficient;

- contabilitatea neţinută la timp şi corect; personal incompetent; atitudinea

conducătorilor faţă de respectarea legii şi a organelor administrative;

- dezechilibre financiare; riscuri fiscale şi juridice, conflicte sociale;

- independenţa exerciţiilor nerespectată; cazuri de limitare a auditului financiar.

- auditorul caută informaţii care să îi

permită aprecierea celor mai

importante riscuri;

- existenţa riscurilor nu înseamnă că

auditorul refuză mandatul.

b) aprecieri cu privire la

independenţa şi la absenţa

incompatibilităţilor

- situaţia sa şi a membrilor de familie în legătură cu eventualele interese în

întreprinderea auditată.

- orice nou mandat trebuie să fie

examinat în raport cu regulile de

independenţă şi de incompatibilitate.

c) examenul de competenţă

corespunzătoare specificului

întreprinderii

- auditorul trebuie să se asigure că propriile competenţe, ale personalului său

salariat sau ale colaboratorilor folosiţi sunt suficiente pentru executarea misiunii.

- lipsa experienţei în anumite

sectoare poate face dificilă misiunea

auditorului.

d) contractul cu auditorul

anterior

- auditorul trebuie să se informeze în legătură cu motivele refuzului de reînnoire a

mandatului fostului auditor şi dacă au fost dezacorduri în ceea ce priveşte

respectarea normelor legale, aplicarea măsurilor stabilite sau stabilirea onorariilor.

e) decizia de

acceptare a mandatului

- acceptă angajamentul fără riscuri aparente; acceptă angajamentul, însă va

necesita o mai mare supraveghere şi măsuri particulare; refuză angajamentul.

- după analiza factorilor de risc,

auditorul ia decizia privind mandatul.

f) respectarea altor obligaţii

profesionale

g) întocmirea fişei de acceptare

a mandatului

Obiective: de a colecta informaţii de bază pentru identificarea întreprinderii;

- analiza situaţiei întreprinderii şi a riscurilor sale; contacte cu conducerea;

- de a indica bugetul necesar, de a formaliza procedurile de acceptare;

- de a asigura îndeplinirea obligaţiilor care decurg dintr-o astfel de acceptare.

- se emite o scrisoare către

conducerea: scrisoare de acceptare a

mandatului, dacă s-a decis astfel, şi

încheierea contractului de audit.

2. Orientarea şi

planificarea

auditului

a) delimitarea caracteristicilor

proprii ale întreprinderii

A. Caracteristicile generale ale întreprinderii:

- denumirea societăţii; forma capitalului; capitalul social şi deţinătorii de capital;

- data constituirii; numărul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului şi

codul fiscal; sediul social; sedii secundare; cifra de afaceri; contractul colectiv de

muncă; număr de salariaţi; conducătorii întreprinderii; consultanţi externi, cenzori.

B. Prezentarea întreprinderii:

- activităţi desfăşurate; rentabilitatea, poziţia pe piaţă şi concurenţa; structura

controlului intern; istoricul întreprinderii; responsabilii la nivelul întreprinderii:

direcţia generală, direcţia economică, comercial, producţie, personal, control

intern; organizarea contabilităţii: contabilitatea financiară, contabilitatea de

gestiune; jurnale sau registre şi programe utilizate; reguli şi procedee contabile

folosite pentru evaluarea stocurilor şi a amortizărilor; controlul bugetului de

venituri şi cheltuieli, gestiunea imobilizărilor, stocurilor, terţilor, trezoreriei.

- politica de prezentare a structurii

întreprinderii şi a dezvoltării sale;

- politica comercială: produse, pieţe,

clienţi, concurenţă, preţ; politica de

aprovizionare: furnizori; politica de

producţie: capacităţi de producţie,

tehnologii folosite, productivitatea

muncii, investiţii.

Page 11: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

10

b1) Identificarea domeniilor

semnificative

- cumpărări; vânzări; personal; producţie; trezorerie; imobilizări;

- domeniile trebuie analizate în funcţie de caracteristicile proprii ale întreprinderii.

b2) Identificarea sistemelor

semnificative

- locul unde se întocmesc operaţiunile economico-financiare;

- sursele de date şi circuitul documentelor; tehnica contabilă şi prelucrarea datelor;

- identificarea zonelor de risc şi a erorilor semnificative în situaţiile financiare.

- auditul trebuie să se asigure că

riscul legat de controlul intern este

cât mai mic cu putinţă.

b3) Riscurile auditului

A. Riscuri generale specifice întreprinderii:

- activitatea întreprinderii şi sectorul din care face parte obiectul de activitate;

- organizarea şi structura întreprinderii; organizarea administrativă şi contabilă;

- politicile generale şi perspectivele de dezvoltare ale întreprinderii.

- acele riscuri care influenţează

ansamblul operaţiunilor.

B. Riscuri legate de natura operaţiilor tratate:

- date repetitive; date punctuale; date excepţionale.

- erorile apărute în cadrul acestor

date pot avea influenţe semnificative.

C. Riscuri legate de concepţia şi funcţionarea sistemului.

D. Riscuri de nedescoperire cu ocazia auditului:

1. Riscuri legate de situaţia economică a întreprinderii.

2. Riscuri legate de organizarea generală a întreprinderii.

3. Riscuri legate de concepţia şi funcţionarea sistemelor, cauzate de:

- natura şi complexitatea metodelor; auditul intern; atitudinea managerilor.

- se referă la posibilitatea că erori

semnificative există în conturile

anuale şi auditorul poate emite o

opinie eronată, de aceea el trebuie să

limiteze riscul de audit la nivel

minim.

b4) Importanţa relativă a

riscurilor de erori

- sistemele semnificative – comune tuturor unităţilor patrimoniale: cumpărări-

furnizori, vânzări-clienţi, plăţi-personal, trezorerie, producţie-stocuri.

- constatări referitoare la prezentarea unui element patrimonial oarecare: utilizarea

unor denumiri ambigue; omisiunea unor informaţii; gruparea în mod greşit a unor

informaţii.

- conturile cu semnificaţie valorică:

- conturile care prezintă anomalii;

- conturile purtătoare de riscuri;

- conturile de provizioane.

c) pragul de semnificaţie

- carateristicile întreprinderii ce pot fi semnificative pentru pragul de semnificaţie:

- sectorul de activitate; dimensiunea întreprinderii determină limitele maxime

şi minime ale pragului de semnificaţie; evoluţia întreprinderii în timp;

- mediul social-economic în care funcţionează întreprinderea, care cuprinde

legislaţia, conjunctura economică, situaţia politică, concurenţa, climatul social.

- caracteristicile elementelor considerate semnificative:

- sensibilitatea; evoluţia elementului; gradul de aproximare.

d) planificarea auditului

financiar contabil

- prezentarea întreprinderii: denumirea, sediul social, capitalul social, înregistrare,

scurt istoric, obiectul de activitate, piaţa, concurenţa;

- informaţii contabile: principiile contabile utilizate, bugete şi conturi

previzionate, particularităţile sistemului contabil, compararea conturilor anuale;

- definirea misiunii: natura misiunii, alţi auditori şi cenzori;

- sisteme şi domenii semnificative, pragul de semnificaţie, funcţii şi conturi

- planul de audit urmăreşte stabilirea:

- lucrările ce trebuie efectuate de

auditor, data efectuării lor şi

succsesiunea în care urmează a fi

efectuate;

- rapoartele şi relaţiile pe care

Page 12: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

11

semnificative, zone de risc identificate;

- orientarea programului de lucru: aprecierea controlului intern, inventarieri fizice,

asistenţă de specialitate necesară, documente de obţinut; echipa şi bugetul;

- planificarea şi repartizarea lucrărilor, datele intervenţiilor pe etape, lista

raporturilor, a scrisorilor de confirmare.

auditorul trebuie să le stabilească cu

cenzorii, auditorii precedenţi,

specialişti din alte domenii,

conducerea unităţii; costul misiunii.

3. Aprecierea

controlului intern

a) descrierea procedurilor

- scopul este de a stabili, pentru fiecare domeniu semnificativ, care sunt

procedurile folosite pentru culegerea informaţiilor, întocmirea registrelor,

prelucrarea datelor, înregistrarea operaţiunilor din contabilitatea sintetică şi

analitică.

- descrierea procedurilor în sistemul

de culegere şi prelucrare a datelor.

b) testele de conformitate

- se realizează concomitent cu descrierea sistemului, prin intermediul:

- observaţiei directe asupra modului de lucru; observaţiei ulterioare;

- confirmărilor verbale date de cei care utilizează aceste proceduri;

- mijloacelor specifice utilizate pentru confirmarea efectuării operaţiunilor.

- au rolul de a stabili dacă

procedurile descrise există, indiferent

dacă se aplică sau nu.

c) evaluarea preliminară

(a riscului de erori)

- punerea unor întrebări executanţilor, întrebări ce se formalizează sub forma

“chestionarelor de control intern”.

- se procedează la o evaluare

preliminară a fiabilităţii organizării

pentru a evidenţia punctele forte şi

slabe ale sistemului contabil.

d) teste de permanenţă

- urmărirea evidenţei controalelor efectuate de întreprindere. Se analizează

existenţa unor vize de control pe documente, existenţa confruntărilor lunare într-o

evidenţă operativă, contabilitatea analitică şi sintetică.

- urmăresc dacă procedurile sunt

aplicate într-o manieră permanentă

fără defecţiuni.

e) evaluarea definitivă şi

redactarea raportului de

sinteză

Aici, auditorul determină dacă dispozitivele de control ale întreprinderii sunt

efective şi permanente (realitatea punctelor forte); care sunt punctele slabe

datorate conceperii defectuoase a sistemului; care sunt punctele slabe datorate

aplicării greşite a procedurilor.

- reprezintă etapa aprecierii

controlului intern.

4. Controlul

conturilor

a) proceduri utilizate pentru

obţinerea probelor de audit

- inspecţia; observaţia; investigaţia; confirmarea; calculul; procedurile analitice.

b) tehnici utilizate în cadrul

controlului conturilor

1. Tehnica sondajului.

2. Tehnica observării fizice: lucrările de inventariere au fost corect valorificate.

3. Procedura confirmării directe - constă în a solicita unui terţ, ce are legături de

afaceri cu întreprinderea verificată, să confirme auditorului informaţiile privind

existenţa operaţiunilor, a soldurilor;

- auditorul trebuie să verifice cum

sunt aplicate principiile contabilităţii.

a) auditul bilanţului

1. Prezintă o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului prin: evidenţa

cronologică şi sistematică a operaţiunilor economico-financiare; inventarierea

patrimoniului şi a cuprinderii rezultatului în bilanţ; balanţa de verificare a datelor

sintetice; operaţiunile legate de înregistrarea sau modificarea capitalului social;

întocmirea bilanţului pe baza balanţei de verificare.

2. Imaginea fidelă, clară şi completă a rezultatelor: întocmirea contului de profit şi

Page 13: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

12

5. Controlul

situaţiilor

financiare

pierdere; corecta imputare şi prezentare a veniturilor şi cheltuielilor; verificarea

calculaţiei profitului impozabil; calculul corect al cheltuielilor nedeductibile fiscal

şi al reducerilor fiscale; regularizările efectuate după inventariere; înregistrarea

corectă a profitului net.

3. Imaginea situaţiei financiare prin: existenţa garanţiilor pentru împrumuturile şi

creditele obţinute sau acordate; analiza situaţiei fluxurilor de trezorerie.

b) auditul capitalurilor

- exhaustivitatea – toate modificările privind capitalul social au fost înregistrate

corespunzător în contabilitate;

- exactitatea – toate creşterile sau diminuările de sume de finanţare sunt reale;

- existenţa – capitalul social modificat este în concordanţă cu actul constitutiv;

- evaluarea – toate mişcările de rezerve şi de rezerve din reevaluare au fost corect

înregistrate; dividendele au fost calculate şi înregistrate corespunzător;

- imputarea şi perioada corectă.

c) auditul imobilizărilor,

amortismentelor şi

provizioanelor

- exhaustivitatea; exactitatea; evaluarea; corecta evidenţiere; perioada corectă;

- existenţa – mijloacele fixe există în realitate la data bilanţului; calculul

amortizării şi modul de constituire a provizioanelor.

d) auditul stocurilor şi al

producţiei în curs de execuţie

- exhaustivitatea; exactitatea; evaluare; independenţa exerciţiilor; existenţa. - stocurile trebuie să existe în

realitate.

e) auditul conturilor de terţi

- exhaustivitate; exactitate; existenţa; independenţa exerciţiilor;

- au fost constituite provizioane în legătură cu soldurile debitoare ale creditorilor

şi pentru eventuale pierderi rezultate din tranzacţiile de cumpărare.

- concordanţa balanţelor conturilor

analitice cu cele sintetice.

f) auditul trezoreriei

Auditorul trebuie să evalueze riscurile legate de trezorerie. El urmăreşte:

- clientul poate avea mai multe solduri de bancă şi casă decât în realitate sau

conturile prezentate în situaţiile financiare nu sunt reale;

- în funcţie de interesul unităţii auditate, profitul poate fi majorat sau micşorat.

- firma poate avea încasări anticipate

sau plăţi restante, astfel soldurile

băncii pot arăta o situaţie mai

favorabilă decât în realitate.

g) auditul contului de profit şi

pierdere

- toate cheltuielile şi cumpărările, creanţele şi veniturile au fost corect însumate şi

înregistrate; toate achiziţiile şi cheltuielile sunt aferente perioadei curente;

- bazele de impozitare pentru conturile de venituri şi diferite impozite, taxe şi

contribuţii, cotele aplicate şi sumele de plată sunt corect calculate.

h) analiza fluxurilor de

trezorerie

i) note la conturile anuale

6. Sintetizarea

concluziilor în

raportul de audit

a) stabilirea opiniei Opinia exprimată în raportul de audit poate fi: opinie fără rezerve; opinia cu

rezervă; opinie defavorabilă; imposibilitatea de a exprima o opinie.

b) raportul de audit financiar

contabil

Page 14: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

13

CAPITOLUL III

AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL AL IMOBILIZĂRILOR CORPORALE

LA S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. Perioada de auditare: 01.10.2010 - 30.10.2010

Echipa de auditori, formată din auditorii independenţi, Sorin Dumitraşcu şi Călin

Alexandrescu, a realizat în cadrul societăţii S.C. “MOARO TRADING” S.R.L., în perioada

01.11.2010 - 15.11.2010, o misiune de audit pe tema “Auditul financiar-contabil al imobilizărilor

corporale”.

3.1. Acceptarea mandatului şi contractarea lucrărilor

Într-o primă etapă, se emite solicitarea societăţii comerciale de a i se realiza un audit de

către o societate comercială specializată sau de către un auditor individual şi după acceptarea

cestei solicitări, se emite şi contractul pentru prestări servicii aferent.

Dosar permanent - S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

Note asupra sistemului

Sistemul contabil

Societatea dispune de un software integrat de contabilitate. Modulele sunt protejate prin

parole, iar angajaţii au acces doar la modulele care le sunt necesare pentru desfăşurarea sarcinilor

de serviciu. Membrii Consiliului de Administraţie pot vizualiza întreg sistemul, însă doar

directorul general, vicepreşedintele financiar şi directorul financiar au drepturi de modificare

asupra tuturor modulelor. Sistemul menţine un jurnal de acces, ca şi un jurnal cu modificările de

date. Aceasta înseamnă că se poate identifica uşor cine anume a efectuat o corecţie de date, spre

exemplu.

Sistemul poate produce o mulţime de rapoarte financiare, printre care contul de profit şi

pierdere şi bilanţul.

Sistemul de vânzări

Societatea vinde o multitudine de produse de mobilier, articole de iluminat si diferite

articole de uz casnic. Toate vânzările se fac direct către clienţi. Nu există vânzări directe către

clienţi industriali.

Facturile sunt înregistrate în jurnalul zilnic de vânzări (computerizat) de către o persoană

desemnată din departamentul contabilitate, în fiecare zi. Astfel jurnalul de vânzări şi registrul

jurnal sunt actualizate după fiecare rulare a conturilor.

Sistemul de achiziţii

Aprovizionarea se face de la mai mulţi furnizori. Funcţionarul de la aprovizionare

îndosariază în ordine cronologică aceste comenzi într-un dosar special ce are caracter intern.

Furnizorul livrează mărfurile în momentul în care sunt disponibile. Pentru fiecare livrare primită la

sediul societăţii este completată o Notă de Intrare-Recepţie a mărfurilor. NIR-urile sunt păstrate în

ordine cronologică într-un registru pre-numerotat. O copie a acestui proces verbal este trimisă

departamentului contabil din cadrul societăţii.

Facturile de la furnizori sunt trimise direct departamentului contabil. Acestea sunt

confruntate cu comenzile de aprovizionare şi procesul verbal de recepţie. Dacă totul este în ordine

atunci se face plata furnizorului, în conformitate cu termenele date de acesta. Dacă există

probleme, acestea trebuie rezolvate înainte de efectuarea oricărei plăţi. Furnizorii trimit lunar

situaţii societăţii.

Page 15: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

14

Furnizorii de servicii

Cu fiecare furnizor de servicii există un contract cadru care trebuie avizat de un director

şi semnat de directorul general. Derularea contractelor este urmărită apoi de o persoană desemnată

la nivelul departamentului care l-a avizat. Această persoană trebuie să întocmească lunar un raport

de excepţii, în care se semnalează eventuala neîndeplinire a clauzelor contractuale. Facturile sunt

plătite numai după ce acest raport este analizat de directorul departamentului. Facturile de servicii

sunt păstrate în dosare separate, pe furnizori. Fiecare factură plătită trebuie să aibă cele două (sau,

după caz una) semnături de aprobare.

Sistemul de mijloace fixe

Toate mijloacele fixe achiziţionate sunt înregistrate în contul corespunzător prin sistemul

de achiziţii descris mai sus. Toate elementele din clasele “Autoturisme, utilaje şi instalaţii de

lucru” sunt înregistrate în registrul de mijloace fixe al societăţii care este ţinut într-un modul

separat de sistemul contabil.

Fiecare mijloc fix achiziţionat primeşte un cod unic care ajută la identificarea lui. În

registrul de mijloace fixe sunt de asemenea notate şi detalii despre mijlocul fix respectiv, inclusiv:

costul, amortizarea acumulată şi cheltuiala cu amortizarea aferentă exerciţiului financiar. Registrul

de mijloace fixe este punctat în mod periodic cu conturile corespunzătoare din balanţă.

Concluzie

Sistemul de contabilitate al clientului este considerat bun pentru o companie de mărimea

aceasta. Testele de audit efectuate până în prezent au verificat că sistemele operează aşa cum sunt

descrise mai sus. Din punct de vedere al auditului, se va pune bază pe sistemul de control al

companiei.

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. BUCUREŞTI

C.U.I. 158367/2005

Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 42 A, sector 1

tel. + 40(0) 21 407 46 33

fax + 40(0) 21 407 45 01

S.C. “G-M.AUDIT” S.A. BUCUREŞTI

Domnului director

Dorin Ionescu

Domnule director, Adunarea Generală a Acţionarilor a hotărât în şedinţa din 01.11.2010

ca societatea noastră să realizeze auditul financiar-contabil al imobilizărilor corporale pentru

perioada 01.10.2010 - 30.10.2010. În acelaşi timp a solicitat să se verifice modul cum s-a realizat

şi înregistrat amortizarea mijloacelor fixe pentru perioada aferentă.

Consiliul de administraţie a propus să ne adresăm societăţii pentru a realiza acest audit.

În condiţiile în care acceptaţi propunerea noastră, vă rugăm să ne transmiteţi o ofertă de servicii.

Director,

Cornel Oprişan

Page 16: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

15

S.C. “G-M.AUDIT” S.A.

Str. Florilor, nr. 20, sector 6, Bucureşti

01 noiembrie 2010

Consiliului de Administraţie al societăţii S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

Aţi solicitat ca societatea noastră să auditeze sistemul de mijloace fixe al societăţii S.C.

“MOARO TRADING” S.R.L. Suntem încântaţi să confirmăm prin prezenta scrisoare că acceptăm

şi suntem de acord cu acest angajament. Activitatea de audit desfăşurată de către societatea noastră

va avea ca obiectiv formularea unei opinii asupra sistemului de mijloace fixe.

Activitatea de audit se va desfăşura în conformitate cu Standardele de Audit. Aceste

Standarde impun planificarea şi desfăşurarea activităţii de audit cu scopul de a se obţine o

asigurare rezonabilă asupra faptului că situaţiile financiare nu conţin erori semnificative. O

activitate de audit include examinarea, prin sondaj, a probelor care stau la baza valorilor şi

prezentărilor din situaţiile financiare. O activitate de audit include, de asemenea, analizarea

principiilor contabile utilizate şi a estimărilor semnificative efectuate de conducere, precum şi

evaluarea prezentării generale a situaţiilor financiare.

Procedurile de audit efectuate în legătură cu obiective specifice de control implică

limitări inerente, deoarece se efectuează pe eşantioane statistice şi, în consecinţă, pot exista erori

sau nereguli care să nu fie detectate.

În afara raportului întocmit de către societatea noastră asupra situaţiilor financiare,

preconizăm că vom fi în măsură să vă furnizăm o scrisoare distinctă, care să facă referire la orice

carenţe semnificative ale sistemelor contabile şi de control intern, descoperite în timpul activităţii

noastre.

Vă reamintim că responsabilitatea întocmirii situaţiilor financiare, inclusiv corecta

prezentare a informaţiilor, revine conducerii societăţii. Aceasta include menţinerea de înregistrări

contabile şi controale interne corespunzătoare, selecţia şi aplicarea politicilor contabile, precum şi

răspunderea patrimonială. Ca parte a procesului de audit, solicităm din partea conducerii o

confirmare scrisă cu privire la declaraţiile şi afirmaţiile conducerii în legătură cu activitatea de

audit făcute nouă pe parcursul desfăşurării auditului.

Aşteptăm cu plăcere să cooperăm cu personalul dumneavoastră şi sperăm ca ei să ne pună

la dispoziţie toate înregistrările, documentele şi alte informaţii solicitate de noi, necesare în

procesul de audit. Onorariul nostru, care va fi facturat pe măsură ce activitatea progresează, se

bazează pe timpul efectiv necesar personalului nostru alocat pentru auditul dumneavoastră pentru

îndeplinirea obiectivelor de audit, plus cheltuielile care se decontează. Ratele de facturare

individuale ale personalului nostru diferă în funcţie de gradul de responsabilitate implicat şi de

experienţa şi aptitudinile persoanelor respective.

Prezentul contract va rămâne în vigoare şi în anii viitori, cu excepţia situaţiei în care este

terminat, amendat sau înlocuit.

Vă rugăm să semnaţi şi să înapoiaţi copia anexată a acestei scrisori, pentru a confirma că

este în conformitate cu ceea ce doriţi dumneavoastră în legătură cu aranjamentele privind auditul

situaţiilor financiare.

Cu stimă,

S.C. “G-M.AUDIT” S.A.

Luat la cunoştinţă în numele

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. de către

Cornel Oprişan Preşedinte C.O.

Data

01.11.2010

Page 17: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

16

Contract nr. 368/10.09.2010

pentru realizarea auditului financiar la S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

I. Părţile contractante 1.1. S.C. “G-M.AUDIT” S.A., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului BUCUREŞTI sub

nr. de ordine J40/180/1990, cod unic de înregistrare R9827, cu sediul în BUCUREŞTI, strada

Florilor, nr. 20, judeţ/sector 6, cont numărul RO75BRDE445SV67042115667, deschis la

sucursala BRD DOROBANŢI, reprezentată prin DORIN IONESCU, în calitate de

administrator, denumit în continuare PRESTATOR, pe de o parte, şi

1.2. S.C. “MOARO TRADING” S.R.L., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului

BUCUREŞTI sub nr. de ordine J40/20879/2005, cod unic de înregistrare R158367, cu sediul

în BUCUREŞTI, şos. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, nr. 42 A, judeţ/sector 1, cont numărul

RO76BRDE446SV76143126889, deschis la sucursala BRD TINERETULUI, reprezentată

prin CORNEL OPRIŞAN în calitate de director, denumită în continuare BENEFICIAR, pe

de altă parte,

au convenit să încheie prezentul contract pentru realizarea auditului financiar-contabil, în

conformitate cu prevederile Legii nr. 133/2002.

II. Obiectul contractului

Obiectul contractului îl reprezintă realizarea auditului financiar-contabil al imobilizărilor corporale

pentru perioada 01.10.2010 - 30.10.2010 S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

III. Valoarea contractului

Valoarea contractului este de 7.000 € plus TVA, plătibili în lei la cursul BNR în vigoare la data

plăţii. Plata se va face în două rate, jumătate la începutul auditului şi jumătate înainte de predarea

raportului de audit.

IV. Cheltuieli

Cheltuielile specifice, altele decât cele efectuate de către prestator în îndeplinirea activităţii sus

menţionate vor fi suportate de beneficiar, separat de plata valorii contractului, pe baza

documentelor justificative. Beneficiarul va fi informat în prealabil asupra cheltuielilor de efectuat.

V. Obligaţiile părţilor

5.1. Prestatorul se obligă:

a) să realizeze auditul financiar şi să exprime o opinia asupra imobilizărilor corporale pentru

perioada 01.10.2010 - 30.10.2010;

b) să realizeze auditul în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit şi normele naţionale

în vigoare;

c) să examineze, folosind metodele adecvate de selecţie (teste) şi interviuri, sumele şi informaţiile

prezentate în situaţiile financiare;

d) să planifice şi să efectueze auditul astfel încât să obţină un grad satisfăcător de asigurare că

situaţiile financiare nu conţin erori semnificative; datorită caracteristicii de test şi a altor

limitări inerente ale oricărui sistem contabil şi de control intern, există un risc inevitabil ca

unele erori semnificative să rămână nedescoperite;

e) să evalueze principiile contabile folosite şi estimările semnificative făcute de către conducere,

precum şi informaţiile cu caracter general prezentate în situaţiile financiare;

f) să efectueze la termen auditul imobilizărilor corporale pentru perioada 01.10.2010 -

30.10.2010;

Page 18: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

17

g) să informeze beneficiarul despre eventualele nereguli existente în situaţiile financiare şi să îi

propună modalităţi de remediere a acestora; beneficiarul răspunde de soluţionarea acestor

nereguli;

h) să factureze în timp util contravaloarea lucrărilor prestate, pentru încadrarea în graficul de plăţi

stabilit în conformitate cu pct. III din contract;

i) să informeze în timp util beneficiarul de eventualele imposibilităţi de îndeplinire, pe durata

contractului, a obligaţiilor asumate, urmând a se stabili de comun acord soluţiile în astfel de

cazuri.

5.2. Beneficiarul se obligă:

a) să pună la dispoziţie toate documentele şi informaţiile necesare efectuării auditului;

b) responsabilitatea pentru întocmirea situaţiilor financiare, incluzând prezentarea adecvată a

acestora este a conducerii societăţii; aceasta include menţinerea înregistrărilor contabile adecvate

şi a controlul intern, selecţia şi aplicarea politicilor contabile şi supravegherea siguranţei activelor

societăţii. Ca parte a procesului de audit vom cere din partea conducerii confirmarea scrisă privind

declaraţiile făcute nouă în legătură cu auditul;

c) să nu limiteze în niciun fel activitatea de audit; orice limitare a activităţii auditorului este

incompatibilă cu prevederile prezentului contract;

d) să achite la termen facturile ce cuprind serviciile realizate în contul indicat de prestator sau în

numerar, în caz contrar urmând a plăti o dobanda de 0.1 % pentru fiecare zi de întârziere, calculată

asupra sumei neachitate.

VI. Durata contractului

Prezentul contract se încheie pentru o durată limitată, durată necesară pentru realizarea auditului

financiar. Momentul începerii derulării contractului este data semnării lui. Contractul se

prelungeşte şi pentru auditarea imobilizărilor corporale ale anilor viitori dacă niciuna dintre părţi

nu îl denunţă în scris.

VII. Forţa majoră

Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu

întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi

insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute obligaţiile

asumate conform prevederilor contractuale.

VIII. Clauze speciale

8.1. Raporturile dintre părţi nu pot fi dovedite decât cu prezentul contract.

8.2. Părţile convin să păstreze confidenţialitatea informaţiilor primite, asupra documentelor şi

înscrisurilor schimbate în legătură cu activităţile efectuate şi să nu transmită informaţiile primite

nici unei alte persoane.

8.3. Beneficiarul atestă exactitatea şi sinceritatea informaţiilor şi documentelor pe care le

furnizează şi îţi exprimă acordul ca operaţiunile făcute de prestator să fie conforme cu informaţiile

şi documentele pe care le-a furnizat.

8.4. Neplata valorii contractului în cuantumul şi la termenele fixate potrivit art. III din contract,

precum şi neachitarea valorii cheltuielilor efectuate potrivit art. IV din contract dau dreptul la

rezilierea de plin drept a prezentului contract.

8.5. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate

din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de

reprezentanţii lor.

8.6. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile sunt de acord să

apeleze pentru aceasta la competenţa instanţelor judecătoreşti din Bucureşti.

Page 19: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

18

IX. Clauze finale

9.1. Părţile se obligă să îndeplinească cu bună credinţă prevederile prezentului contract, care se

întregeşte cu dispoziţiile dreptului comun.

9.2. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile

contractante.

9.3. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre

acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

9.4. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun

prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei

respective, nu înseamnă ca ea a renunţat la acest drept al său.

9.5. Prezentul contract, completat cu certificatele de înmatriculare şi cod fiscal/C.U.I., a fost

încheiat astăzi, 01.11.2010 în 2 (două) exemplare, în limba româna, părţile atestând prin semnătură

atât deplina adeziune la clauzele contractuale, cât şi faptul că se află în posesia exemplarului său.

PRESTATOR, BENEFICIAR,

S.C. “G-M.AUDIT” S.A. S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

PROCEDURILE MINIMALE DE AUDIT

INDEX

Descriere Referinţă

Lista de verificare a finalizării angajamentului A

Revizuirea generală a situaţiilor financiare B

Lista de verificare a documentelor de lucru C

Observaţii finale şi întâlnirile cu clientul D

Confirmarea planului de audit E

Abordarea auditului F

Imobilizări corporale G

Cartea mare şi balanţa de verificare P

LISTA DE VERIFICARE A FINALIZARII ANGAJAMENTULUI

Iniţiale Data

Client: S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. Întocmit de: S.D. 02.11.2010

Perioada auditată: 01.10.2010 - 30.10.2010

Revizuit de: C.A.

Grad de

acoperire Ref. sit.

Iniţiale Probleme

apărute

1. Au fost revizuite documentele de lucru ? 2. Au fost rezolvate toate punctele din lista finală cu probleme

restante ? 3. Există note ale întâlnirii cu clientul ? 4. Au fost toate ajustările finale reflectate în situaţiile financiare

definitive şi comunicate clientului, după caz ? 5. Au fost situaţiile financiare citite, verificate din punct de

vedere matematic şi comparate cu tabelele de la fiecare

100 % 100 %

100 % 100 %

100 %

S.D. S.D.

S.D. S.D.

S.D.

Toate

punctele

restante au

fost

clarificate

Secţiunea

A

Page 20: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

19

Grad de

acoperire Ref. sit.

Iniţiale Probleme

apărute secţiune ? 6. A fost emis un raport de audit corespunzător ? 7. Au fost respectate toate standardele şi normele relevante de

audit ? 8. Au fost urmate procedurile de verificare “la cald” ale firmei

şi s-a documentat această verificare ? 9. A fost finalizată scrisoarea de recomandări către conducere ? 10. A fost finalizată scrisoarea de reprezentare ? 11. A fost pregătit un sumar al orelor de lucru efective ? A fost

acesta comparat cu timpul planificat ? 12. S-a luat în discuţie intenţia firmei noastre de a obţine o

nouă numire ca auditori ? 13. Au fost notate puncte de planificare pentru anul viitor ?

100 % 100 %

100 %

100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

F9

S.D. S.D.

S.D.

S.D. S.D. S.D.

S.D.

S.D.

A fost emis

un raport de

audit

S-a verificat

Concluzie: Am revizuit documentele de lucru împreună cu situaţiile financiare finale şi am obţinut o asigurare rezonabilă

despre situaţiile financiare, şi anume: 1. că acestea sunt în concordanţă cu înregistrările şi documentele contabile; 2. că acestea au fost întocmite în conformitate cu standardele de contabilitate şi că aceste standarde au fost

aplicate în mod consecvent; 3. că acestea oferă suficiente informaţii şi sunt prezentate în conformitate cu cerinţele legale şi profesionale; 4. că acestea prezintă o imagine fidelă. Semnat S.D. Data 02.11.2010 Verificator C.A.

REVIZUIREA GENERALĂ A SITUAŢIILOR FINANCIARE

Iniţiale Data

Client: S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. Întocmit de: S.D. 02.11.2010

Perioada auditată: 01.10.2010 - 30.10.2010

Revizuit de: C.A.

Ref. sit.

Iniţiale

Probleme

apărute

Activitate de revizuire 1. Se analizează orice indicatori contabili semnificativi. Se obţin şi se

documentează explicaţii de la directori/manageri privind orice

fluctuaţii semnificative. Aceste explicaţii se testează cu probe

adecvate. 2. Se confirmă rezonabilitatea oricăror estimări contabile incluse în

situaţiile financiare.

3. Asiguraţi-vă că nu există garanţii sau condiţionări neprezentate. 4. Trecerea în revistă a scrisorilor avocaţilor. 5. Revizuirea formatului situaţiilor financiare şi stabilirea

B3

B7

S.D.

S.D.

S.D. S.D. S.D.

Nu există

Nu există

Nu există

Secţiunea

B

Page 21: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

20

conformităţii cu cerinţele legale şi profesionale. 6. Efectuarea şi înregistrarea unei verificări a evenimentelor ulterioare

utilizând programul detaliat (B1).

Principiul continuităţii activităţii 7. Efectuaţi o revizuire a situaţiilor financiare în întregul lor pentru a

stabili credibilitatea şi gradul de adecvare al principiului

continuităţii activităţii. 8. Asiguraţi-vă că există fonduri suficiente pentru a satisface cerinţele

de lichiditate ale societăţii pentru următoarele 12 luni.

Aplicaţi programul de revizuire a continuităţii activităţii (B2).

Rapoarte către directori sau management 9. Evaluaţi dacă există aspecte semnificative care să necesite

raportarea către directori/management. Dacă există o astfel de

situaţie documentaţi circumstanţele şi măsurile care au fost luate.

10. Dacă este potrivit, întocmiţi o scrisoare de recomandări către

conducere sau explicaţi de ce nu este necesară o astfel de scrisoare.

Rapoarte către terţi 11. Evaluaţi dacă se înregistrează sau se suspectează nerespectarea

legislaţiei sau o reglementărilor în vigoare, ceea ce dă naştere la o

obligaţie statutară de raportare către autoritatea adecvată. Dacă

aceasta este situaţia, se documentează circumstanţele şi măsurile

luate.

12. Se analizează dacă există aspecte semnificative, ca de exemplu

fraude sau erori sau neconformitate cu legislaţia şi reglementările în

vigoare, care au ridicat semne de întrebare asupra integrităţii

directorilor şi de aceea cer raportarea către autoritatea adecvată în

interesul public. Dacă acesta este cazul, se documentează

circumstanţele şi măsurile luate. Verificarea credibilităţii situaţiilor financiare 13. Se confirmă că situaţiile financiare auditate sunt în concordanţă cu

informaţiile auditorului despre client şi cu rezultatele altor

proceduri de audit, şi că maniera de prezentare este corectă. 14. Se confirmă că informaţiile din documentele anexate situaţiilor

financiare auditate, cum ar fi raportul directorilor, declaraţia

preşedintelui etc. sunt consecvente şi nu includ declarări eronate.

Raportul de audit 15. Pe baza revizuirii şi a evaluării probelor de audit, se întocmeşte

raportul de audit. Dacă se sugerează emiterea unui raport cu

rezerve, este recomandabil să se discute aspectele respective cu un

Concluzie: Am încheiat revizuirea situaţiilor financiare în totalitatea lor. Mă declar

mulţumit de credibilitatea cifrelor în ansamblul lor şi de faptul că au

fost întocmite pe o bază consecventă şi acceptabilă. Semnat S.D. Data 02.11.2010

Verificator/Responsabil de Misiune

B1 B3

B2

B8/

1

B8/

2

B9

B9

B3

B10

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

S.D

Nu există

Nu există

Nu există

Au fost

incluse

punctele

important

e în

scrisoarea

către

conducere

Nu există

Nu există

astfel de

aspecte

Nu există

Confirmat

.

Page 22: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

21

VERIFICAREA EVENIMENTELOR ULTERIOARE

Iniţiale Data

Client: S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. Întocmit de: S.D. 02.11.2010

Perioada auditată: 01.10.2010 - 30.10.2010

Revizuit de: C.A.

Grad de

acoperire Iniţiale Probleme

apărute

Indicatori financiari detaliaţi 1. Se verifică următoarele jurnale şi documente, pentru perioada

ulterioară datei bilanţului, neverificate în etapa de lucru pe teren: a) jurnalul de casă şi extrasele de cont; b) jurnalul vânzărilor zilnice; c) jurnalul cumpărărilor zilnice, şi se documentează orice elemente semnificative/ neobişnuite care

influenţează sumele/prezentările din situaţiile financiare.

2. Se verifică mijloacele fixe şi se înregistrează orice diminuare a

valorii acestora. 3. Se confirmă că verificarea evenimentelor ulterioare a acoperit

perioada până la data raportului de audit. Atunci când apar evenimente ulterioare semnificative după data

semnării raportului de audit, dar înainte ca situaţiile financiare să fie

prezentate membrilor, se iau în considerare implicaţiile Standardului

150 “Evenimente ulterioare”, şi se documentează activitatea

desfăşurată şi măsurile suplimentare luate. Se întocmeşte un tabel cu toate evenimentele semnificative care

influenţează imaginea oferită de situaţiile financiare şi se analizează

ajustările ce se impun.

100 %

100 %

100 %

100 %

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

S-au verificat

S-au verificat

S-au verificat

Nu sunt

evenimente

semnificative

.

REVIZUIREA PRINCIPIULUI CONTINUITĂŢII ACTIVITĂŢII

Iniţiale Data

Client: S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. Întocmit de: S.D. 02.11.2010

Perioada auditată: 01.10.2010 - 30.10.2010

Revizuit de: C.A.

Eventuale probleme

legate de principiul

continuităţii Da / Nu

Iniţiale

1. Se obţin prognoze ale fluxurilor de numerar, ale contului de profit şi

pierdere şi ale bilanţului (dacă există). Se analizează şi se

documentează:

Nu

S.D.

Secţiunea

B1

Secţiunea

B2

Page 23: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

22

-rentabilitatea

-evoluţia fluxurilor de numerar 2. Se consultă directorii şi se revizuiesc informaţiile obţinute deja în

timpul procesului de audit. 3. Se analizează şi se documentează factori precum:

- comenzi de vânzare/pierderea unor clienţi importanţi

- probabilitatea ca personalul să rămână la dispoziţia societăţii,

precum şi ca societatea să continue să aibă acces la bunuri şi servicii

necesare desfăşurării activităţii sale - capacitatea societăţii de a se adapta la circumstanţe noi

- probleme financiare - perioada pentru care societatea a obţinut acces la facilităţi financiar-

bancare - cerinţe de rambursare a împrumuturilor cu termen fix

- investiţii de capital importante, planificate sau anulate

- mijloacele fixe uzate şi cele care trebuie înlocuite

- utilizarea finanţării pe termen scurt pentru nevoi pe termen lung - finanţare prin întârzierea plăţilor către furnizori şi bugetul de stat - reducerea sau creşterea excesivă a stocurilor

- probleme de lichiditate - vechimea mijloacelor fixe şi probabilitatea necesităţii înlocuirii lor - contingenţe şi angajamente privind capitalul

4. După analizarea factorilor mai sus menţionaţi, este principiul contabil al

continuităţii activităţii o bază potrivită pentru întocmirea situaţiilor

financiare?

Dacă nu: Mai oferă situaţiile financiare o imagine fidelă a companiei?

(Au făcut directorii prezentările adecvate?)

- este necesară întocmirea unui raport de audit cu rezerve sau sunt

necesare prezentări suplimentare în raportul de audit? (Dacă da,

întocmiţi adăugirile la raportul de audit). 5. În revizuirea statutului societăţii în ceea ce priveşte principiului

continuităţii activităţii, au luat în considerare directorii o

perioadă de un an de la aprobarea situaţiilor financiare?

Dacă nu: S-a menţionat aceasta în raportul directorilor?

Sunt necesare explicaţii sau prezentări suplimentare în raportul

de audit?

6. Se analizează confirmările ce trebuie incluse în scrisoarea de

confirmare a declaraţiilor.

Scrieţi o sinteză a factorilor analizaţi, prezentând judecăţile emise,

opinia privind încadrarea societăţii în principiul continuităţii

activităţii şi impactul asupra situaţiilor financiare.

Concluzie: Am obţinut o asigurare rezonabilă cu privire la corecta aplicare a

principiului continuităţii activităţii în elaborarea situaţiilor

financiare.

Semnat S.D. Data 02.11.2010

Verificator/Responsabil de Misiune

Nu

Este adecvată

utilizarea principiului

continuităţii activităţii

ca bază.

Raportul de audit este

calificat.

S-a considerat o

perioadă de 1 an

Nu

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

Page 24: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

23

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. BUCUREŞTI

ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI

Denumire indicator

2009

2010

Apreciere 1 2 3 4

1. Indicatori de lichiditate - Indicatorul lichidităţii curente 1.28 1.37 Satisfăcător între 1,2 - 1,8 - Indicatorul lichidiăţtii imediate 0.77 1.01 Satisfăcător fiind mai mare de 0,65 2. Indicatori de risc - 22.71 3. Indicatori de activitate - Viteza de rotaţie a activelor

imobilizate (zile)

3.03

3.29

În general viteza de rotaţie a capitalului are

tendinţa să crească proporţional cu creşterea

cifrei de afaceri, la acelaşi volum de imobilizări - Viteza de rotaţie a activelor totale 1.78 2.10 Nivel bun cuprins între 3 - 1,5 4. Indicatori de profitabilitate - Rentabilitatea capitalului angajat

(%) 0.31 0.89 Reprezintă profitul pe care îl obţine societatea

din banii investiţi în afacere 5. Indicatori privind rezultatul pe acţiune - Rezultatul pe acţiune (lei/acţiune) 9.583 15.723 - Raportul dintre preţul pe piaţă al

acţiunii şi rezultatul pe acţiune (%) 7.089 9.423

Concluzie

Valoarea indicilor de mai sus arată faptul că de-a lungul perioadei luate în considerare,

societatea pare să fi desfăşurat o activitate conformă cu mijloacele şi posibilităţile ei reale.

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. BUCUREŞTI

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Perioada de auditare: 01.10.2010 - 30.10.2010

Administratorii S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. BUCUREŞTI au plăcerea să anunţe rezultatele

societăţii pentru perioada 01.10.2010 - 30.10.2010.

DOMENIUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE

Activitatea principala a societatii este comerţul cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al

altor articole de uz casnic în magazine specializate.

SCOPUL PROPUS

Societatea a depus eforturi mari pentru a-şi lărgi baza de clienţi în scopul creşterii vânzării

produselor fabricate.

REPARTIZAREA PROFITULUI

La sfârşitul anului 2009 profitul net al societăţii nu a fost repartizat.

POLITICI PENTRU PROTEJAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

În ultimul an, procedurile operaţionale ale societăţii au fost îmbunătăţite, emisiile au fost reduse şi

activitatea societăţii are un impact minim asupra mediului înconjurător.

ADMINISTRATORII

Secţiunea

B3

Page 25: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

24

Studiile administratorilor

1. Cornel Oprişan economist

2. Iulius Fabian economist

3. Vladimir Moga inginer

Semnat în numele Consiliului de Administraţie

Cornel Oprişan

Preşedinte C.O.

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

REVIZUIREA GENERALĂ A SITUAŢIILOR FINANCIARE

Obiectiv

Asigurarea faptului că situaţiile financiare prezintă o “imagine fidelă” a activităţilor

societăţii pentru exerciţiul financiar respectiv.

Activitatea de revizuire

(a) Revizuirea rezonabilităţii estimărilor contabile din situaţiile financiare.

(b) Revizuirea situaţiilor financiare pentru a se asigura faptul că nu există garanţii sau

condiţionări neprezentate.

(c) Revizuirea situaţiilor financiare în întregul lor pentru a se stabili credibilitatea lor şi gradul

de adecvare al principiului continuităţii activităţii.

(d) Confirmarea faptului că toate informaţiile din documentele incluse în situaţiile financiare,

ca de exemplu raportul administratorilor, sunt consecvente şi nu includ declarări eronate.

Rezultate

(a) Estimările contabile sunt rezonabile.

(b) Nu s-au semnalat datorii sau condiţionări neprezentate.

(c) Nu au fost semnalate inconsecvenţe.

Concluzie

Situaţiile financiare oferă o imagine fidelă a activităţilor societăţii. Astfel, raportul de

audit este unul fără rezerve.

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

EXTRASE DIN SCRISOAREA CĂTRE CONDUCERE

S.C. “G-M.AUDIT” S.A.

Str. Florilor, nr. 20, sector 6, Bucureşti

Către

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 42A, sector 1, Bucureşti

02 noiembrie 2010

Stimaţi domni,

Secţiunea

B7

Secţiunea

B8

Page 26: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

25

ÎN LEGĂTURĂ CU AUDITUL IMOBILIZĂRILOR CORPORALE AFERENTE PERIOADEI

01.10.2010 - 30.10.2010

În timpul auditului efectuat la societatea dumeavoastră am observat anumite probleme în

legătură cu sistemul contabil. Vă recomandăm ca pentru reducerea riscului apariţiei unor probleme

în viitor, Consiliul de administraţie să ia măsurile ce se impun.

Carenţă

Procedurile de separare a exerciţiilor aplicate de societatea dumeavoastră nu sunt adecvate.

Risc

Situaţiile financiare pot include active fără recunoaşterea datoriei aferente.

Soluţie

Directorul financiar trebuie să se asigure că sunt implementate proceduri şi controale satisfăcătoare

care să asigure faptul că în situaţiile financiare sunt incluse toate datoriile aferente. Aceasta

presupune o verificare a facturilor primite după sfârşitul.

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

RAPOARTE CĂTRE TERŢE PĂRŢI

Obiectiv

Asigurarea faptului că în cazul existenţei unor circumstanţe care necesită întocmirea unui raport

către o anumită autoritate adecvată, acesta este în mod corespunzător documentat şi sunt

întreprinse măsurile ce se impun.

Activitate de revizuire

(a) Revizuirea dosarului de audit, a proceselor verbale de la şedinţele directorilor, a

corespondenţei cu avocaţii şi cu banca pentru a se determina dacă se înregistrează sau se

suspectează nerespectarea legislaţiei sau a reglementărilor în vigoare ceea ce dă naştere la o

obligaţie statutară de raportare către autoritatea adecvată.

(b) Se analizează dacă există aspecte semnificative, ca de exemplu fraude sau erori sau

neconformitate cu legislaţia sau reglementările în vigoare, care au ridicat semne de

întrebare asupra integrităţii directorilor şi de aceea cer raportarea către autoritatea adecvată.

Rezultate

(a) Nu au fost semnalate astfel de elemente.

(b) Nu au fost semnalate astfel de elemente.

Concluzie

Nu există circumstanţe care să necesite întocmirea unui raport către o anumită autoritate adecvată.

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

RAPORT DE AUDIT

Obiectiv

Asigurarea faptului că este emis un raport de audit adecvat.

Activitate de revizuire

Raportul de audit a fost întocmit şi discutat cu S.D.

Rezultate

Raportul de audit se găseşte mai jos.

Secţiunea

B9

Secţiunea

B10

Page 27: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

26

S.D. a fost de acord cu acesta.

RAPORTUL AUDITORILOR INDEPENDENŢI CĂTRE S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

Am auditat bilanţul anexat al societăţii S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. la data de 31

decembrie 2009, situaţia contului de profit şi pierdere aferentă, precum şi situaţia fluxurilor de

numerar şi situaţia modificărilor capitalului propriu al societăţii pentru anul încheiat. Aceste

situaţii financiare sunt responsabilitatea conducerii societăţii. Responsabilitatea noastră este să

exprimăm o opinie asupra acestor situaţii financiare pe baza auditului efectuat.

Auditul nostru a fost desfăşurat în conformitate cu Standardele de Audit. Aceste standarde

ne cer să planificăm şi să desfăşurăm auditul pentru a obţine o asigurare rezonabilă asupra

situaţilor financiare, pentru a constata dacă acestea nu conţin declaraţii eronate semnificative. Un

audit include examinarea, pe bază de teste, a probelor de audit ce susţin sumele şi informaţiile

prezentate în situaţiile financiare. Un audit include, de asemenea, evaluarea principiilor contabile

folosite şi a estimărilor făcute de către conducere, precum şi evaluarea prezentării generale a

situaţiilor financiare. Considerăm că auditul nostru constituie o bază rezonabilă pentru opinia

noastră.

În opinia noastră, situaţiile financiare anexate prezentate în lei, prezintă în mod fidel, sub

toate aspectele semnificative, poziţia financiară a societăţii la data de 31 decembrie 2009, contul

de profit şi pierdere, situaţia fluxurilor de numerar şi situaţia modificărilor capitalului propriu

pentru anul încheiat, în conformitate cu I.A.S.

Semnătura:

S.C. “G-M.AUDIT” S.A.

Auditori financiari,

Membri ai Camerei Auditorilor

02 noiembrie 2010

Concluzie

Raportul de mai sus este corect.

LISTA DE VERIFICARE A ÎNTOCMIRII TUTUROR DOCUMENTELOR

DE LUCRU

Iniţiale Data

Client: S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. Întocmit de: S.D. 02.11.2010

Perioada auditată: 01.10.2010 - 30.10.2010

Revizuit de: C.A.

Iniţiale

Probleme

apărute

1. S-au înregistrat în documentele de lucru toate aspectele relevante pentru

procesul de audit?

2. S-a încheiat auditul conform planului convenit? Dacă nu, au fost aprobate

toate modificările semnificative? 3. S-a revizuit relevanţa planificării făcute, în lumina celor mai recente situaţii

financiare disponibile? 4. S-a întocmit şi analizat o sinteză a erorilor neajustate?

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

Nu există

Nu există

Nu există

Nu există

Secţiunea

C

Page 28: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

27

5. S-au finalizat şi semnat toate secţiunile relevante ale programului de audit? 6. Au fost semnate toate documentelor de lucru şi au fost datate de persoana

care le-a întocmit? 7. Au fost toate documentele de lucru corect referenţiate?

8. Prezintă situaţiile principale cifre comparative? 9. Documentele de lucru conţin analize şi sinteze care să probeze fiecare

element din bilanţ? 10. Au fost analizate toate sumele necesare din contul de profit şi pierdere?

Se iau în considerare aspectele fiscale.

Se analizează explicaţiile date pentru creşteri/scăderi neobişnuite.

11. Sunt aspectele prezentate în situaţia Punctelor restante singurele aspecte care

împiedică finalizarea activităţii?

S.D. S.D.

S.D. S.D. S.D.

S.D.

S.D.

Nu există Nu există

Nu există Nu există Nu există

Nu există

Nu există

OBSERVAŢII FINALE ŞI ÎNTÂLNIRILE CU CLIENTUL

Iniţiale Data

Client: S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. Întocmit de: S.D. 02.11.2010

Perioada auditată: 01.10.2010 - 30.10.2010

Revizuit de: C.A.

Grad de

acoperire Ref. sit.

Iniţiale Probleme

apărute

Notă pentru contabilul responsabil

Toate chestiunile esenţiale şi importante care se discută cu

partenerul trebuie menţionate în această secţiune şi clarificate în

mod corespunzător. Trebuie întocmit un proiect de agendă pentru întâlnirea cu clientul

(Întâlnirea trebuie documentată.) 1. Se discută punctele finale. 2. Se discută evenimentele ulterioare datei bilanţului. 3. Se discută aspectele fiscale. 4. Se discută raportul de audit. 5. Se discută proiectul de scrisoare de recomandări către

conducere. 6. Se discută scrisoarea de confirmare a declaraţiilor (scrisoare de

reprezentare). 7. Clientul urmează să aprobe situaţiile financiare. 8. Alte chestiuni importante.

100 %

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

100 %

100 % 100 %

D1

D2

S.D.

S.D. S.D. S.D. S.D. S.D.

S.D.

S.D. S.D.

Nu există

Nu există

Nu există

- aprobate

de client Nu există

Secţiunea

D

Page 29: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

28

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. BUCUREŞTI

Perioada de auditare: 01.10.2010 - 30.10.2010

PROCESUL-VERBAL

AL ÎNTÂLNIRII ŢINUTE LA SEDIUL CLIENTULUI

PE DATA DE 3 NOIEMBRIE 2010

AU PARTICIPAT:

SORIN DUMITRAŞCU - S.D.

CĂLIN ALEXANDRESCU - C.A.

CORNEL OPRIŞAN - PRESEDINTE C.O.

IULIUS FABIAN - DIRECTOR ECONOMIC

A fost discutată în mod individual fiecare secţiune din situaţiile financiare. Punctele cheie ale

întâlnirii au fost următoarele:

Active imobilizate - a fost discutată vechimea activelor imobilizate ale clientului. Directorii

au precizat că acestea se află în stare bună de funcţionare şi se estimează faptul că vor

rămâne la fel dacă vor fi în mod regulat verificate şi reparate;

Evenimente ulterioare datei bilanţului - nu au avut loc evenimente ulterioare datei

bilanţului care să influenţeze situaţiile financiare;

Fiscalitate - au fost analizate aspectele fiscale şi nu sunt probleme deosebite;

Ajustări de audit - nu sunt necesare ajustări ale situaţiilor financiare preliminare;

Raportul de audit - directorii au fost informaţi că opinia exprimată în raportul de audit va fi

o opinie fără rezerve;

Scrisoarea de confirmare a declarariilor - S.D. a informat directorii că inainte ca raportul de

audit să fie semnat, aceştia trebuie să prezinte în scris declaraţiile standard uzuale;

Situaţiile financiare - directorii au aprobat situaţiile financiare.

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. BUCUREŞTI

CĂTRE,

S.C. “G-M.AUDIT” S.A.

Această scrisoare de declaraţie este furnizată în legatură cu auditul Dumneavoastră în ceea ce

priveşte imobilizările corporale ale S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. pentru perioada 01.10.2010

- 30.10.2010, în scopul exprimării unei opinii asupra modului în care situaţiile financiare oferă o

imagine fidelă a poziţiei financiare a societăţii la această dată, a rezultatelor financiare şi ale

fluxurilor de numerar pentru perioada mai sus menţionată, în conformitate cu Standardele

Internaţionale de Contabilitate şi prevederile O.M.F. nr. 94/2001.

Noi ne asumăm responsabilitatea pentru prezentarea fidelă a situaţiilor financiare în conformitate

cu I.A.S. 1 şi confirmăm următoarele declaraţii:

1. Nu au existat neregularităţi implicând conducerea sau angajaţii care să aibă un rol important în

sistemul contabil şi în sistemul de control intern sau care ar fi putut avea un efect semnificativ

asupra situaţiilor financiare;

2. Au fost puse la dispoziţie toate registrele contabile şi documentaţia auxiliară şi toate procesele

verbale ale întrunirilor acţionarilor;

Secţiunea

D1

Secţiunea

D2

Page 30: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

29

3. Confirmăm caracterul complet al informaţiilor furnizate cu privire la identificarea părţilor

afiliate;

4. Situaţiile financiare nu conţin erori semnificative incluzând şi omisiunile;

5. În calitate de administratori, deţinem/nu deţinem participări majoritare în alte societăţi

comerciale cu acelaşi profil de activitate şi care pot fi considerate acte sau fapte concurenţiale

împotriva intereselor firmei;

6. Societatea a respectat/nu a respectat toate aspectele acordurilor contractuale care ar putea avea

un efect semnificativ asupra situaţiilor financiare în eventualitatea neconformităţii;

7. A existat/nu a existat o neconformitate cu cerinţele autorităţilor reglementatoare care ar fi putut

avea un efect semnificativ asupra situaţiilor financiare în eventualitatea neconformităţii;

8. Următoarele au fost înregistrate corect şi, unde este cazul, au fost prezentate adecvat în situaţiile

financiare:

a) identitatea, soldurile şi tranzacţiile cu părţile afiliate;

b) pierderile apărute din contracte de vânzare-cumpărare;

c) acordurile şi opţiunile de a recupera activele anterior vândute;

d) activele date ca şi garanţie.

9. Avem/nu avem planuri de a abandona linii de producţie sau alte planuri sau intenţii care vor

avea ca rezultat stocuri excedentare ori uzate moral şi niciun stoc nu este stabilit la o valoare în

exces faţă de valoarea realizabilă netă;

10. Societatea are titluri corespunzătoare asupra tuturor activelor şi nu există nici ipoteci, nici

sechestre asupra activelor companiei;

11. S-au înregistrat/prezentat, după caz, toate datoriile, atât cele actuale cât şi cele contingente, şi

s-au prezentat în situaţiile financiare toate garanţiile pe care noi le-am dat tertilor;

12. Există/Nu există evenimente ulterioare sfârşitului perioadei care să necesite ajustarea sau

prezentarea în situaţiile financiare sau în notele la acestea, în afară de cele care reies din

documentele puse la dispoziţie auditorului;

13. Nu există contracte legale sau nelegale privind compensarea soldurilor cu oricare din conturile

noastre în numerar sau de investiţii;

14. S-au înregistrat/prezentat corect în situaţiile financiare operaţiunile şi acordurile de

răscumpărare a capitalului social şi a capitalului social rezervat pentru opţiuni, waranti, conversii şi

alte cerinţe;

15. Avem/nu avem planuri sau intenţii care pot modifica în mod semnificativ valoarea contabilă

sau clasificarea activelor şi datoriilor reflectate în situaţiile financiare.

DIRECTOR GENERAL DIRECTOR ECONOMIC

CORNEL OPRIŞAN IULIUS FABIAN

CONFIRMAREA PLANULUI DE AUDIT

Iniţiale Data

Client: S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. Întocmit de: S.D. 03.11.2010

Perioada auditată: 01.10.2010 - 30.10.2010

Revizuit de: C.A.

Grad de

acoperire Ref. sit.

Iniţiale Probleme

apărute

1. Confirmaţi că s-a completat chestionarul privind

acceptarea numirii ca auditor/a reînnoirii mandatului

100 %

E1

S.D.

Nu există

Secţiunea

E

Page 31: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

30

Grad de

acoperire Ref. sit.

Iniţiale Probleme

apărute

(a se vedea E1).

2. Asiguraţi-vă că s-a semnat o scrisoare de misiune

(de angajament) curentă.

3. Decideţi ce sarcini pot fi îndeplinite de client, de

exemplu întocmirea unor situaţii.

4. Asiguraţi-vă că prezenţa în timpul inventarului este

documentată.

100 %

100 %

100 %

S.D.

S.D.

S.D.

Nu există

Tot ce ţine de

contabilitate

Asigurat

ACCEPTAREA MANDATULUI

Iniţiale Data

Client: S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. Întocmit de: S.D. 03.11.2010

Perioada auditată: 01.10.2010 - 30.10.2010

Revizuit de: C.A.

Da/Nu

1. Depinde firma excesiv de client (sau de grup)?

2. Datorează clientul onorarii care se ridică la o sumă suficient de mare pentru a fi considerate un

împrumut (luaţi în considerare suma restantă plus datoria estimată pentru anul în curs)? 3. I-a acordat firma sau orice persoană strâns legată de firmă clientului un împrumut sau garanţii

ori a luat firma sau orice persoană strâns legată de firmă un împrumut sau garanţii de la client?

4. A acceptat vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajaţii firmei de audit bunuri sau

servicii semnificative din partea clientului sau ospitalitatea acestuia? 5. Există vreun litigiu în derulare sau potenţial între firmă şi client?

6. Are vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajaţii firmei de audit cunoştinţe personale

sau rude în conducerea sau printre angajaţii firmei-client? 7. A fost vreo persoană cu funcţie de răspundere din societatea-client auditor principal sau a avut

o funcţie de conducere în firma de audit?

8. Are firma de audit interese de afaceri cu societatea-client sau cu o persoană cu funcţie de

răspundere ori cu un angajat al firmei? 9. Deţine vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajaţii firmei de audit acţiuni sau alte

plasamente în societatea-client? 10. Deţine vreunul dintre auditorii principali sau dintre angajaţii firmei de audit participaţii într-un

trust care posedă acţiuni la societatea-client?

11. Are partenerul firmei de audit sau oricare dintre auditorii angajaţi unităţi de fond de orice fel la

societatea-client? 12. Deţine acţiuni la societatea-client, în orice calitate, vreunul dintre auditorii principali sau dintre

angajaţii firmei de audit?

13. Poate fi ameninţată independenţa firmei în urma presiunilor generate de alte firme de

specialitate sau de surse externe, cum ar fi bancheri sau avocaţi? 14. A rămas responsabil de audit acelaşi auditor principal timp de cinci ani?

15. Are firma de audit o pregătire şi resurse insuficiente pentru desfăşurarea auditului? 16. Există anumiţi factori referitori la client care ar putea influenţa decizia de acceptare a

renumirii?

Pentru orice întrebare de mai sus la care s-a răspuns afirmativ se vor documenta afirmaţiile

NU NU

NU

NU

NU NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU

NU NU NU

Secţiunea

E1

Page 32: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

31

făcute şi măsurile necesare pentru menţinerea independenţei firmei, dacă urmează să se

accepte misiunea.

S.D.

Angajament de confidenţialitate

Subsemnatul(a) Sorin Dumitraşcu, legitimat(ă) cu C.I., nr. 073146, eliberat(ă) de Poliţia

sector 5, la data de 20.03.2003, declar pe propria răspundere că voi respecta confidenţialitatea

informaţiilor dobândite în timpul realizării auditului financiar-contabil la S.C. “MOARO

TRADING” S.R.L. din Bucureşti, C.U.I. nr. R158367. Datoria de a păstra confidenţialitatea

informaţiilor dobândite de la client şi/sau auditor continuă şi după încheierea participării la

lucrările de verificare.

Confidenţialitatea se referă şi la obligaţia de a nu utiliza informaţiile, dobândite în timpul

desfăşurării serviciilor profesionale, în folosul personal sau al unei terţe părţi.

Divulgarea informaţiilor care ar putea aduce prejudicii materiale şi/sau imaginii societăţii

auditate sau auditorului, dă dreptul legal celor afectaţi la solicitarea de despăgubiri.

03.11.2010 (data)

Sorin Dumitraşcu (semnătura)

3.2. Orientarea şi planificarea auditului

Prezentarea generală a societăţii

Nr.

crt. Informaţia solicitată Informaţia oferită Observaţii

1 Numele societăţii S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

2 Adresa (sediul central) Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 42 A, sector 1

3 Telefon, fax, e-mail, web

tel. + 40(0) 21 407 46 33

fax + 40(0) 21 407 45 01

www.ikea.ro

4 Alte amplasamente

(filiale, puncte de lucru)

Nu există În anul 2011 va

începe construcţia

noului punct de

lucru IKEA

Berceni.

5 Data înfiinţării (scurt

istoric al societăţii)

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. a fost

înfiinţaă pe data de 06.03.2005, având sediul

social în Bucureşti.

6 Baza legală a înregistrării

Societatea este înregistrată la Registrul

Comerţului sub numărul J40/20879/2005, C.U.I.

nr. R158367, cu o durată de funcţionare

nelimitată şi funcţionează în conformitate cu

legislaţia din România.

7 Fondatorii

Cornel Oprişan

Iulius Fabian

Vladimir Moga

8

Capitalul social la

înfiinţare şi evoluţia

acestuia

Capitalul social la data înfiinţării societăţii a fost

în valoare de 3.600 lei.

Capitalul social al

societăţii nu a

cunoscut evoluţii.

9 Obiectul activităţii Cod CAEN: 4759 - Comerţ cu amănuntul al

Page 33: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

32

mobilei, al articolelor de iluminat şi al altor

articole de uz casnic în magazine specializate.

10 Capitalul social actual Capitalul social actual al societăţii este de 3.600

lei.

11 Acţionarii şi cotele din

capitalul social deţinute

Cornel Oprişan - 51 %

Iulius Fabian - 29 %

Vladimir Moga - 20 %

12 Accesul în societate şi la

amplasamentele societăţii

Accesul în cadrul societăţii şi la amplasamentele

acesteia se realizează pe bază de cartelă

magnetică nominală.

13

Asigurarea cu utilităţi

(energie electrică, termică,

apă, gaze, canalizare,

telefon, cablu TV)

Clădirea societăţii este asigurată cu energie

electrică, energie termică (având centrală

proprie), apă, gaze, canalizare, telefon, cablu TV.

14

Probleme de mediu

(emisii interne, externe,

măsuri de diminuare)

Societatea, prin intermediul politicii sale de

mediu, încearcă, pe cât posibil, având în vedere

obiectul de activitate, să emită cât mai puţine

noxe şi să deverseze în ape cât mai puţine

substanţe nocive.

15 Numărul de angajaţi (în

acest moment)

542

16 Cifra de afaceri 324.916 mii lei La data de 31

decembrie 2009

17 Destinaţia producţiei

(intern, extern) Destinaţia producţiei este internă şi externă.

Entitatea auditată: S.C. MOARO TRADING S.R.L. Data: 04.11.2010

Date de identificare şi pentru corespondenţă

Nr.

crt. Date de identificare şi

pentru corespodenţă Informaţiile culese

1 Denumirea clientului S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

2 Codul unic de înregistrare

(codul fiscal)

C.U.I. nr. R158367

3 Adresa Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 42 A, sector 1

4 Telefon + 40(0) 21 407 46 33

5 Fax + 40(0) 21 407 45 01

6 Web www.ikea.ro

7 Cod poştal 110001

8 Banca – cont Banca BRD, cont numărul RO76BRDE446SV76143126889,

deschis la sucursala BRD TINERETULUI.

Entitatea auditată: S.C. MOARO TRADING S.R.L. Data: 04.11.2010

Proprietatea şi managementul

Nr.

crt. Date de identificare Informaţiile culese

1 Tipul proprietăţii -privată;

2 Tipul societăţii -societate comercială cu raspundre limitată (S.R.L.);

3 Proprietarii şi - S.C. “BLUE BOX IMOBILIARE” S.R.L.

Page 34: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

33

structura capitalului - S.C. “VICTORIA” S.R.L.

- S.C. “DREAM-MOB” S.R.L.

4 Părţi afiliate S.C. “BLUE BOX IMOBILIARE” S.R.L.

5 Structura

organizatorică Organigramă (Anexa 1)

6

Achiziţii, fuziuni,

divizări efectuate

recent sau planificate

Societatea a fost absorbită de către S.C. “DAMCOS EXIM” S.A. conform

planului de fuziune aprobat de către administratorii societăţii.

7 Surse de finanţare -proprii

-nr. întrunirilor în ultimul an - 30

8 Adunarea Generală a

Acţionarilor

- Cornel Oprişan - 51 %

- Iulius Fabian - 29 %

- Vladimir Moga - 20 %

9 Consiliul de

administraţie

-este

independent

faţă

acţionari?

Numele şi prenumele

Experienţă (profesia; perioada în

consiliu, în funcţii de conducere, în

afaceri etc.)

- Cornel Oprişan

-expert contabil, numit în funcţie de

5 ani. Experienţa profesională 20 ani

- preşedinte de consiliu

- Iulius Fabian -expert contabil, numit în funcţie de

3 ani. Experienţa profesională 10 ani

- Vladimir Moga -inginer, numit în funcţie de 4 ani.

Experienţa profesională 7 ani

-exercită controlul asupra conducerii

operative? Da

-există un comitet de audit pe lângă

consiliul de administraţie? Da

-există o politică de conducere a

consiliului de administraţie? Da

-membrii consiliului de administraţie

au fost schimbaţi în ultimul an?

Nu

-are consultanţi profesionali? Nu

Entitatea auditată: S.C. MOARO TRADING S.R.L. Data: 05.11.2010

Managementul operaţional

Nr.

crt. Date de identificare Informaţiile culese

1 Conducerea

executivă

(alcătuire)

- Cornel Oprişan

(funcţia)

-Preşedinte C.O.

(experienţa-ani pe funcţie)

20

- Iulius Fabian -Director financiar 10

- Vladimir Moga -Director general 7

- a fost schimbată conducerea în ultimul an? Nu

2 Compartimentul de

contabilitate

(şef contabil)

- Ioana Munteanu

(nr. pers.în

compartiment)

- 8 persoane

(experienţa şefului contabil-

ani)

- 10 ani

- a fost schimbată conducerea în ultimul an? Nu

3 Există stimulente condiţionate de rezultatele obţinute? Da

4 Există prognoze (financiare, producţie, comerciale etc.) referitoare la

activitatea entităţii? Da

5 Se folosesc bugetele la conducerea entităţii? Da

6 Activitatea financiar-contabilă este informatizată? Da

Page 35: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

34

7 Există audit sau control intern? Da

8 Echipa de audit sau control intern se bucură de respect în entitate? Da

ABORDAREA AUDITULUI

Iniţiale Data

Client: S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. Întocmit de: S.D. 06.11.2010

Perioada auditată: 01.10.2010 - 30.10.2010

Revizuit de: C.A.

Ref. sit.

Iniţiale Probleme

apărute

1. Analizaţi şi documentaţi abordarea auditului: a) Asiguraţi-vă că aveţi cunoştinţe la zi despre activitatea societăţii şi că sunt

aduse la zi în mod corespunzător dosarul de audit curent şi cel permanent; b) Asiguraţi-vă că aveţi o evidenţă corespunzătoare a sistemului contabil şi

stăpâniţi îndeajuns mediul respectiv pentru a putea stabili o abordare

adecvată a auditului; c) Întocmiţi tabele cu informaţiile financiare-cheie şi realizaţi o examinare

analitică; d) Calculaţi pragul de semnificaţie (a se vedea secţiunea F); e) Asiguraţi-vă că aţi luat în calcul efectele unor posibile fraude sau erori; f) Detaliaţi legislaţia, reglementările, standardele contabile şi de audit cu

relevanţă deosebită pentru misiune. Dacă este cazul, obtineţi informaţii

detaliate privind inspecţiile/rapoartele autorităţilor de supraveghere şi

control; g) Asiguraţi-vă că s-a luat în considerare riscul existenţei unor tranzacţii

semnificative, neprezentate, cu părţi afiliate; h) În cazul unui nou angajament, asiguraţi-vă că soldurile iniţiale şi

comparativele sunt corecte. Dacă nu aveţi această certitudine, documentaţi

impactul acestei constatări asupra abordării auditului; i) Confirmaţi estimările contabile efectuate de directori/management şi

analizaţi activitatea necesară pentru a le evalua veridicitatea; j) Dacă auditul trebuie să se bazeze pe o expertiză efectuată anterior, evaluaţi

obiectivitatea şi competenţa expertului, precum şi dacă activitatea acestuia

corespunde obiectivelor auditului; k) Atunci când sunt implicaţi şi alţi auditori, fie interni, fie externi, luaţi în

considerare influenţa pe care o vor avea asupra auditului; l) Documentaţi o evaluare a riscului de audit şi a componentelor sale, riscul

inerent, de control şi de nedetectare (a se vedea F1 si F2); m) Documentaţi abordarea auditului, identificând clar domeniile esenţiale

pentru audit, riscurile şi abordarea acestora, precum şi metoda de eşantionare

care urmează a fi utilizată: - eşantionare bazată pe judecată; - eşantionare bazată pe risc; - alte metode. 2. Selectaţi auditorii corespunzători misiunii (treceţi numele lor mai jos),

documentând măsura în care este necesar ca activitatea lor să fie condusă,

controlată şi revizuită. 3. Întocmiţi un buget de timp al misiunii.

DP şi

DC DP

F

F1

şi

F2 F1

şi

F3

F9

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

C.A.

Asigurat

Asigurat

Calculat

Nu este

cazul

Nu s-a

apelat la

expertiza

externă Nu există

Nu există

A avut loc

Secţiunea

F

Page 36: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

35

Ref. sit.

Iniţiale Probleme

apărute 4. Asiguraţi-vă că membrii echipei de audit sunt puşi în temă.

o şedinţă de

informare

pe data de

03.11.2010.

Numele auditorilor Experienţa Semnătura Iniţiale

1. Sorin Dumitraşcu Auditor Sorin Dumitraşcu S.D.

2. Călin Alexandrescu Auditor Călin Alexandrescu C.A.

PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE

Iniţiale Data

Client: S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. Întocmit de: S.D. 06.11.2010

Perioada auditată: 01.10.2010 - 30.10.2010

Revizuit de: C.A.

Factorii

Situaţii financiare (mil. lei)

Buget (mil. lei)

2007

2008

2009

2010

I

Active totale (înainte de

scăderea datoriilor) 60.596

67.587 80.958 85.000

1 1% 605,96 675,87 809,58 850

2 2% 1.211,92 1.351,74 1.619,16 1.700

II

Cifra de afaceri 156.909 195.837 324.916 350.000

3 0,5% 784,54 979,18 1.624,58 1.750

4 1% 1.569,09 1.958,37 3.249,16 3.500

III

Profit înainte de impozitare 15.908 17.685 19.303 21.000

5 5% 795,4 884,25 965,15 1.050

6 10% 1.590,8 1.768,5 1.930,3 2.100

Prag de semnificaţie

1.569,09 1.958,37 3.249,16 3.500

Etapa de planificare

1.569,09 1.958,37 3.249,16 3.500

Etapa exprimării opiniei

1.569,09 1.958,37 3.249,16 3.500

NOTĂ EXPLICATIVĂ privind raţionamentul selecţiei pragului de semnificaţie. Note: 1. Pragurile de semnificaţie ar trebui, în mod normal, să se situeze în intervalul indicat de factorii

1-6. Nu se vor lua în considerare factorii 5 şi 6 dacă există pierderi sau dacă profitul nu este

corect prezentat, oricare ar fi motivul distorsionării sale. Se vor utiliza alţi factori dacă se va

Secţiunea

F0

Page 37: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

36

considera că sunt mai adecvaţi. 2. Pragul de semnificaţie stabilit în etapa de planificare se utilizează, în principal, pentru

determinarea mărimii eşantioanelor, iar cel din etapa exprimării opiniei pentru a se determina

dacă sunt necesare ajustări finale. Nu se vor folosi pragurile de semnificaţie pentru a se verifica

remuneraţiile directorilor şi alte elemente sensibile. 3. Înainte de înregistrarea pe cheltuieli a primelor din profit şi a altor elemente extraordinare.

4. Dacă nu există estimări sau un buget pentru exerciţiul în curs, pragul de semnificaţie din etapa

de planificare se va baza pe sumele aferente exerciţiului anterior. Acest prag trebuie revizuit

după ce vor putea fi consultate sumele aferente exerciţiului în curs.

5. Erorile nesemnificative, neajustate trebuie sintetizate pentru a se decide dacă pe total depăşesc

pragul de semnificaţie.

LISTA DE VERIFICARE A RISCULUI INERENT GENERAL

Iniţiale Data

Client: S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. Întocmit de: S.D. 07.11.2010

Perioada auditată: 01.10.2010 - 30.10.2010

Revizuit de: C.A.

Da Nu

1. Conducerea

(a) Are conducerea insuficiente cunoştinţe şi experienţă pentru a

conduce activitatea ? X

(b) Are conducerea tendinţa de a angaja societatea în activităţi şi

asocieri ce prezintă un risc ridicat ? X

(c) Au existat modificări ale personalului-cheie în timpul exerciţiului

financiar auditat ? X

(d) Există cerinţe pentru atingerea sau menţinerea unor criterii de

performanţă (profitabilitate) sau pentru atingerea unor obiective (de

exemplu, pentru a satisface cerinţele creditorilor) ? X

(e) Au rezultatele raportate o semnificaţie personală pentru conducere

(de exemplu, primele asociate profitului) ? X

(f) Sunt controalele administrative şi cele ale conducerii slabe ? X

(g) Există lipsuri în sistemul informaţional al conducerii ? X

(h) Este conducerea implicată profund în desfăşurarea activităţilor de zi

cu zi ? Această întrebare este relevantă doar dacă este identificat un

risc la punctele (d) sau (e) de mai sus. X

EVALUAREA GENERALĂ A RISCULUI ASOCIAT CU

CONDUCEREA FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

Explicaţie - Nu s-au raportat factori de risc ridicaţi în ceea ce priveşte

secţiunea “Conducerea”, de aceea, se consideră că riscul este scăzut.

Da Nu 2. Contabilitatea (a) Este funcţia contabilă descentralizată ? X

Secţiunea

F1

Page 38: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

37

(b) Îi lipsesc personalului din contabilitate pregătirea şi capacitatea de a

îndeplini sarcinile ce îi sunt alocate ? X

(c) Există probleme de atitudine sau de etică în departamentul de contabilitate ?

X

(d) Există posibilitatea apariţiei de erori ca rezultat al activităţii desfăşurate sub presiune de personalul contabil ?

X

EVALUAREA GENERALĂ A RISCULUI DE CONTABILITATE FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT Explicaţie - S-au remarcat probleme privind atitudinea şi etica în cadrul departamentului de contabilitate, care este în general satisfăcător, din această cauză se consideră că există un risc specific.

3. Activitatea societăţii auditate (a) Societatea îşi desfăşoară activitatea într-un sector cu risc înalt ? X (b) Există creditori individuali semnificativi ? X (c) Există persoane ce nu au funcţii executive şi care deţin mai mult de

25% din drepturile de vot sau din acţiunile emise ? X

(d) Există probabilitatea ca activitatea (sau o parte din ea) să fie vândută în viitor ?

X

(e) S-a modificat echipa şi metodologia de control în ultimele 12 luni ? X (f) Este societatea în situaţie de insolvabilitate ? X

EVALUAREA GENERALĂ A RISCULUI DE ACTIVITATE FOARTE SCĂZUT/SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT Explicaţie - Riscul sectorului de activitate este de tip moderat (dar activitatea se desfăşoară constant bine), ceea ce determină un risc foarte scăzut.

Da Nu

4. Audit societăţii

(a) Este pentru prima dată când firma efectuează acest audit ? X

(b) Rapoartele de audit din ultimii doi ani conţin rezerve semnificative

?

X

(c) Se poate descrie relaţia societăţii de audit cu clientul “conflictuală”

sau “în curs de deteriorare” ?

X

(d) Se exercită asupra societăţii de audit o presiune semnificativă legată

de timp sau de onorariu ?

X

(e) Există în evidenţa contabilă şi situaţiile financiare un număr

semnificativ de tranzacţii ce sunt “dificil de auditat” ?

X

EVALUAREA GENERALĂ A RISCULUI DE AUDIT FOARTE SCĂZUT /SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

Explicaţie - Nu s-au raportat factori de risc ridicaţi în ceea ce priveşte

secţiunea “Audit”, de aceea, se consideră că riscul este scăzut.

EVALUAREA GENERALĂ A RISCULUI Pe baza celor de mai sus: FOARTE SCĂZUT /SCĂZUT/MEDIU/RIDICAT

Page 39: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

38

Număr de riscuri

inerente specifice

identificate

NIVEL GENERAL DE RISC INERENT

Foarte scăzut Scăzut Mediu Ridicat

0, 1 sau 2 riscuri 23% 50% 70% 100% 3 sau 4 riscuri 50% 70% 100% 100% 5 sau 6 riscuri 70% 100% 100% 100%

ÎNTREBĂRI PRIVIND RISCURILE INERENTE SPECIFICE Î1 Sistem expus erorilor/sistem inadecvat/sistem manual necomputerizat? Î2 Contabilul responsabil pentru acest domeniu este slab pregătit profesional? Î3 Operaţiuni complexe (natura operaţiunii, nu modul cum este ea înregistrată)? Î4 Risc de delapidare/pierdere/sustragere? Î5 Anumite trăsături ale imobilizărilor corporale cum ar fi dimensiuni mici, comercializare uşoară? Î6 Operaţiuni neobişnuite (natura operaţiunii sau natura procesului în afara sistemului)?

LISTA DE VERIFICATE A RISCURILOR SPECIFICE INERENTE

Iniţiale Data

Client: S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. Întocmit de: S.D. 07.11.2010

Perioada auditată: 01.10.2010 - 30.10.2010

Revizuit de: C.A.

Pragul de semnificaţie =

1.569,09 lei Riscuri inerente specifice

Riscul inerent: sursa T1

Riscul inerent general = SCĂZUT

Întrebări Evaluare

1 2 3 4 5 6

Imobilizări corporale FS FS S S FS FS Scăzut 50 %

Legendă: FS = foarte scăzut; S = scăzut; M = mediu; R = ridicat

Factori ai riscului de nedetectare neasociat cu eşantionarea - având în vedere riscul

inerent specific şi riscul de control s-a considerat riscul de nedetectare 75%.

RISCURI INERENTE SPECIFICE ŞI MĂRIMEA EŞANTIOANELOR

INIŢIALE

Iniţiale Data

Client: S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. Întocmit de: S.D. 07.11.2010

Perioada auditată: 01.10.2010 - 30.10.2010

Revizuit de: C.A.

Secţiunea

F2

Secţiunea

F3

Page 40: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

39

Risc inerent (RI)

Riscul de

nedetectare

neasociat cu

eşantionarea (RNNE)

Sursa: T2

Riscul de control (RC)

Sursa: T3

Calculul benzii de risc

RI RNNE

RC

Dimensiunea eşantionului:

(1) Sursa:

T4

(2) Sursa:

T5 Imobilizări corporale 50 % 75 % 100 % 37,5 % 40 38

(1) populaţie > 400; (2) populaţie < 400

T2: FACTORI AI RISCULUI DE NEDETECTARE NEASOCIAT CU

EŞANTIONAREA

SIGURANŢA ÎN

EXAMINAREA ANALITICĂ INEXISTENTĂ 100 % MODERATĂ 56 % RIDICATĂ 31 %

T3: FACTORI AI RISCULUI DE CONTROL

T4: TABEL CU MĂRIMEA EŞANTIONULUI LA O POPULAŢIE > 400

BANDA DE RISC MĂRIMEA EŞANTIONULUI 72,1 % - 100 % 59 58,7 % - 72,0 % 52 47,8 % - 58,6 % 48 39,0 % - 47,7 %; 44 30,2 % - 38,9 % 40 23,4 % - 30,1 % 35 18,1 % - 23,3 % 30 14,0 % - 18,0 % 25 10,9 % - 13,9 % 20 8,4 % - 10,8 % 15 6,5 % - 8,3 % 10 0 - 6,4 % 5

T5: TABEL CU MĂRIMEA EŞANTIONULUI LA O POPULAŢIE < 400

BANDA DE RISC MĂRIMEA EŞANTIONULUI 78.4 % - 100 % 53 58.5 % - 78.3 % 48 43.8 % - 58.4 % 43 33.0 % - 43.7 %; 38 24.9 % - 32.9 % 33 18.9 % - 24.8 % 28 14.4 % - 18.8 % 23

SIGURANŢA CRITERII RISC

Semnificativă Rata eroare până la 2% 13,5%

Moderată Rata eroare până la 5% 23%

Limitată Rata eroare până la 10% 56%

Zero Rata eroare mai mare de 10% 100%

Page 41: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

40

11.1 % - 14.3 % 18 8.5 % - 11.0 % 13 6.6 % - 8.4 % 8 0 - 6.5 % 3

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

REVIZUIREA ANALITICĂ INIŢIALĂ

Obiectiv

Să ne asigurăm că situaţiile financiare par rezonabile.

Activitatea de audit

Comparaţi situaţiile financiare ale exerciţiului curent cu cele ale exerciţiului anterior şi analizaţi

toate diferenţele mari sau neobişnuite.

Rezultate

Aşa cum reiese din F4.1. şi F4.2., următoarele elemente au fost remarcate:

1. cheltuilile de întreţinere şi reparaţii nu s-au modificat semnificativ;

2. cheltuilile de exploatare, amortizări şi provizioane nu s-au modificat semnificativ.

Concluzie

Elementele de mai sus nu mai necesită clarificare în cursul auditului.

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

REVIZUIRE ANALITICĂ

Venituri şi cheltuieli 2008 (mii lei) 2009 (mii lei) Diferenţă % Diferenţă

611

Cheltuieli de întreţinere şi

reparaţii 3.080 3.220 -140

-4.38 %

681

Cheltuieli de exploatare,

amortizări şi provizioane 2.773 2.221 552

19.91 %

TOTAL 5.853 5.441 412 15.53 %

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

BILANŢ

2008 (mii lei) 2009 (mii lei) Diferenţă % Diferenţă Comentarii

Mijloace fixe

- cost

9.921 9.365 556 5.61 % Nimic de

semnalat

- amortizarea

acumulată

2.773 2.221 552 19.91 %

- valoarea rămasă

neamortizată

2.761 2.432 329 11.92 %

Secţiunea

F4

Secţiunea

F4.1.

Secţiunea

F4.2.

Page 42: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

41

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

REVIZUIREA INIŢIALĂ A PRINCIPIULUI CONTINUITĂŢII ACTIVITĂŢII

Obiectiv

Asigurarea faptului că este justificată aplicarea principiul continuităţii activităţii la întocmirea

situaţiilor financiare.

Activitatea desfăşurată

Revizuirea informaţiilor preliminare disponibile şi evaluarea aplicării principiului continuităţii

activităţii.

Rezultate

Creşterea creanţelor neîncasate indică, pe de o parte, faptul că societatea nu reuşeşte să vândă tot

ceea ce are pe stoc, iar pe de altă parte, faptul că societatea nu mai încasează cu aceeaşi ritmicitate

ca anul trecut. Putem pune un semn de întrebare în dreptul stării de sănătate economică a societăţii.

Acest lucru a fost luat în considerare şi la evaluarea riscului de audit.

Concluzie

În lumina informaţiilor disponibile la acest moment, utilizarea de către societate a principiului

continuităţii activităţii poate fi pusă sub semnul întrebării.

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. BUCUREŞTI

Perioada auditată: 01.10.2010 - 30.10.2010

PLAN DE AUDIT

IMOBILIZĂRI

În timpul misiunilor de audit anterioare nu au fost descoperite erori semnificative la

această secţiune. Au fost descoperite erori minore la calcularea amortizării, care au fost ajustate.

Clientul a aplicat aceleaşi politici contabile pentru contabilizarea imobilizărilor pe toata durata

supusă auditării. Toate activele sunt înregistrate la cost istoric. Programul de lucru inclus în

volumul “Procedurilor minimale de audit” impune desfăşurarea unei activităţi de audit ample

pentru această secţiune.

Abordarea activităţii de audit - în conformitate cu programul corespunzător acestei

secţiuni conţinut în pachetul “Procedurilor minimale de audit”, se va aplica metoda bilanţului

întocmit prin proceduri analitice, inclusiv o testare generală totală a rezonabilităţii cifrelor.

Acordaţi atenţie sporită oricăror tranzacţii cu părţile afiliate ce necesită prezentarea de informaţii.

BUGET DE AUDIT

Realizat 2010

Ore

Buget 2010

Ore

Realizat 2009

Ore

Planificare 3 3 4

Imobilizări corporale 20 18 20

Finalizare 5 5 6

Total 28 26 30

Secţiunea

F5

Secţiunea

F6

Secţiunea

F9

Page 43: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

42

3.3. Controlul situaţiilor financiare

ACTIVE IMOBILIZATE – CORPORALE

Iniţiale Data

Client: S.C. “MOARO TRADING: S.R.L. Întocmit de: S.D. 08.11.2010

Perioada auditată: 01.10.2010 - 30.10.2010

Revizuit de: C.A.

Grad de

acoperire Ref. sit.

Iniţiale Probleme

apărute

Probe de audit necesare 1. Obţinerea unui tabel cu variaţia valorii de intrare, a

amortizării şi a valorii contabile nete, în cursul exerciţiului

financiar, pentru fiecare categorie de mijloace fixe. 2. Obţinerea unui tabel cu noile active înregistrate în cursul

exerciţiului financiar auditat. Verificarea tuturor intrărilor

importante de active pe baza facturilor aferente/documentelor

justificative. 3. Obţinerea unui tabel cu ieşirile de active în cursul

exerciţiului financiar. Pentru vânzări certificarea facturilor de

vânzare. Pentru casări verificarea întocmiriii documentelor

semnificative şi realizarea verificării fizice. Pentru toate

ieşirile verificarea aprobărilor CA şi AGA. 4. Obţinerea unui tabel cu profitul/pierderea rezultate în urma

cedărilor de active din cursul exerciţiului financiar.

Verificarea încasărilor din fiecare vânzare importantă de

active din cursul exerciţiului financiar cu documentele

justificative. Verificarea calculului profitului/pierderii din

vânzare. 5. Obţinerea de tabele cu activele deţinute prin contracte de

leasing financiar sau de cumpărare în rate. Revizuirea

contractelor de leasing financiar şi de cumpărare în rate şi

certificarea faptului că atât activele, cât şi obligaţiile aferente

au fost corect înregistrate şi prezentate. 6. Obţinerea de tabele privind cheltuielile cu amortizarea

aferente exerciţiului financiar auditat. Verificarea

corectitudinii calculului cheltuielilor cu amortizarea şi

compararea politicii de amortizare din exerciţiul curent cu cea

din anii anteriori. 7. Obţinerea de tabele cu reevaluările de active efectuate în

cursul exerciţiului financiar auditat. 8. Obţinerea unui tabel cu reparaţiile şi modernizările de

active şi luarea unei decizii privind existenţa unor elemente

care trebuie capitalizate. Munca de audit 9. Luarea unei decizii privind necesitatea verificării fizice a

mijloacelor fixe. 10. Examinarea actelor de proprietate ale activelor

semnificative, dacă acestea nu sunt în custodia unei instituţii

de creditare, ca garanţie. Certificarea faptului că actele sunt

100 %

69,45 %

77,31 %

64,74 %

-

100%

-

100%

Lista

anexată În posesia

companiei

G1

G2

G3

G4

-

G5

-

G6

G1

G4

S.D.

S.D.

S.D.

S.D.

-

S.D.

-

S.D.

S.D.

S.D.

Nu este

cazul

Nu este

cazul

Nu este

cazul

Nu este

cazul

-

Nu este

cazul

-

Nu este

cazul

Sunt în stare

bună Inspecţia

actelor

Secţiunea

G

Page 44: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

43

Grad de

acoperire Ref. sit.

Iniţiale Probleme

apărute pe numele clientului şi obţinerea confirmării în acest sens,

dacă nu sunt în posesia societăţii. 11. Obţinerea unui tabel cu angajamentele de investiţii, dacă

există, făcând deosebire între cele contractate, dar care nu

sunt prezentate în situaţiile financiare şi cele autorizate fără a

fi însă deja contractate. 12. Luarea unei decizii privind existenţa unor probe privind o

depreciere a fondului comercial şi a altor mijloace fixe şi

certificarea faptului că, în caz afirmativ, a fost făcut un

provizion corespunzător.

Nu există

Nu există

fond

comercial

-

-

S.D.

S.D.

Nu este

cazul

Nu este

cazul

Grad de

acoperire Ref. sit.

Iniţiale Probleme

apărute

Teste suplimentare

85,25 % S.D. Nu este

cazul

Concluzie: În urma verificării am obţinut asigurări rezonabile că mijloacele fixe:

1. Au fost înregistrate corect şi în totalitate.

2. Există şi aparţin societăţii. 3. Sunt corect evaluate în bilanţ. 4. Sunt corect prezentate, în conformitate cu OMF nr. 3055/2009 şi cu standardele internaţionale de

contabilitate.

Semnat S.D. Data: 08.11.2010

CARTEA MARE ŞI BALANŢA DE VERIFICARE

Iniţiale Data

Client: S.C. “MOARO TRADING: S.R.L. Întocmit de: S.D. 08.11.2010

Perioada auditată: 01.10.2010 - 30.10.2010

Revizuit de: C.A.

Măsură

Iniţiale

Probleme

apărute

Probe de audit necesare

1. Verificaţi concordanţa dintre soldurile iniţiale cu bilanţul

exerciţiului anterior. 2. Dacă clientul ţine un registru carte mare:

(a) Verificaţi un eşantion de înregistrări contabile din toate

domeniile;

(b) Revizuiţi cartea mare în căutarea oricăror conturi sau

operaţiuni neobişnuite. 3. Dacă clientul nu ţine un registru carte mare:

(a) Confirmaţi că s-au efectuat toate înregistrările din evidenţele

100 %

100 %

100 %

S.D.

S.D.

S.D.

Nu există

Nu există

Nu există

Secţiunea

P

Page 45: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

44

contabile în documentele de sinteză; (b) Toate înregistrările contabile sunt numerotate şi au fost

transferate în totalitate.

4. Verificaţi concordanţa dintre balanţa de verificare finală şi

situaţiile financiare.

100 %

S.D.

Nu există

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

BALANŢA DE VERIFICARE ŞI SITUAŢIILE FINANCIARE

TEST 1

Obiectiv

Asigurarea faptului că soldurile din balanţa de verificare de închidere au fost corect transferate de

către client în situaţiile financiare preliminare.

Activitatea desfăşurată

Înregistrările din balanţa de verificare de închidere la data de 31 decembrie 2009 au fost

confruntate cu situaţiile financiare preliminare ale clientului.

Rezultate

Înregistrările clientului au fost corecte.

Concluzie

Clientul a transferat în mod corect valorile din balanţa de verificare de închidere la data de 31

decembrie 2009 în situaţiile financiare preliminare.

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

CARTEA MARE

TEST 2

Obiectiv

Asigurarea faptului că nu există conturi sau operaţiuni neobişnuite în cartea mare a societăţii.

Activitatea desfăşurată

Revizuirea cărţii mari a societăţii pe durata perioadei luate în considerare.

Rezultate

Nu au fost găsite alte elemente neobişnuite sau de valoare mare.

Concluzie

Nu au fost găsite alte elemente neobişnuite sau de valoare mare.

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

EXERCIŢIUL FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

BALANŢA DE VERIFICARE

TESTUL 13

Secţiunea

P1

Secţiunea

P2

Secţiunea

P3

Page 46: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

45

Obiectiv

Asigurarea faptului că soldurile de deschidere ale clientului sunt în conformitate cu situaţiile

financiare auditate ale exerciţiului financiar precedent.

Activitatea desfăşurată

Soldurile de deschidere ale clientului au fost agregate cu înregistrările necesare în vederea

actualizării lor ca urmare ajustărilor de audit pentru exerciţiul precedent pentru a se asigura faptul

că sunt în conformitate cu situaţiile financiare ale exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie

2009.

Rezultate

Soldurile de deschidere ale clientului (incluzând ajustările de audit din anul precedent) sunt în

conformitate cu situaţiile financiare ale exerciţiului financiar încheiat la 31 decembrie 2008.

Concluzie

Soldurile de deschidere ale clientului sunt declarate în mod corect.

3.4. Sintetizarea concluziilor în raportul de audit

Auditorii independenţi: Către:

Sorin Dumitraşcu S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

Călin Alexandrescu Adresa: Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 42 A, sector 1

Consiliului de Administraţie

al S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

Raport de audit al situaţiilor financiare

Societatea noastră a procedat la auditarea imobilizărilor corporale pentru perioada

01.10.2010 - 30.10.2010. Pentru perioada auditată, s-au constatat următoarele:

- total bilanţ - 14.533.000 lei

- cifra de afaceri - 324.916.000 lei

Aceste situaţii financiare au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii S.C. “MOARO

TRADING” S.R.L. Responsabilitatea noastră este aceea de a exprima o opinie asupra acestor

conturi anuale.

Noi am efectuat auditul nostru conform Standardelor Internaţionale de Audit. Aceste

standarde solicită ca auditul să fie planificat şi executat astfel încât să obţinem o asigurare

rezonabilă că nu sunt anomalii semnificative în conturile anuale. Un audit constă în a examina, pe

bază de sondaje, elementele probante care să justifice sumele şi informaţiile conţinute în situaţiile

financiare. Acesta constă, de asemenea, atât în evaluarea principiilor şi a metodelor contabile

folosite, cât şi în estimările semnificative făcute de către conducerea societăţii pentru închiderea

conturilor anuale. De asemenea, prin audit se efectuează o examinare a prezentării de ansamblu a

situaţiilor financiare. Noi estimăm că auditul efectuat furnizează o bază rezonabilă exprimării

opiniei noastre. Societatea S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. a efectuat reevaluarea imobilizărilor

corporale, altele decât terenuri, clădiri şi construcţii speciale, în conformitate cu prevederile HG

1553/2004 la data de 30 noiembrie 2009 şi reevaluarea clădirilor şi a construcţiilor speciale la

valoare de piaţă la data de 30 noiembrie 2009. Astfel, costul istoric sau valoarea rezultată prin

aplicarea Hotărârilor de Guvern anterioare privind reevaluarea imobilizărilor corporale şi

amortizarea cumulată, altele decât terenuri, clădiri şi construcţii speciale, au fost indexate cu

indicii cumulativi de inflaţie între data achiziţiei sau a ultimei reevaluări şi 30 noiembrie 2009. Nu

ne-am putut convinge prin proceduri alternative de audit asupra corectitudinii valorii juste a

imobilizărilor corporale, altele decât terenuri şi construcţii speciale, cu o valoare rămasă de 9.365

lei la 30 noiembrie 2009.

În opinia noastră, cu excepţia efectelor unor ajustări care ar fi putut fi necesare dacă ne-

am fi putut convinge în privinţa corectitudinii valorii juste a imobilizărilor corporale, altele decât

Page 47: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

46

terenuri, clădiri şi construcţii speciale, situaţiile financiare au fost întocmite de o manieră adecvată,

în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMF nr. 1827/2003 şi OMF nr. 3055/2009.

Fără a exprima rezerve suplimentare asupra opiniei, atragem atenţia asupra Notei 6A -

“Bazele întocmirii situaţiilor financiare” care descrie faptul că OMF nr. 1827/2003 prevede (în

Anexa 2, paragraful 1) ca situaţiile financiare să reflecte toate cerinţele OMF nr. 94/2001 (pentru

aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice

Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate), cu următoarele excepţii:

- I.A.S. 29 - “Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste”;

- Interpretarea 19 a Comitetului pentru Interpretarea Standardelor Internaţionale de Contabilitate

(“SIC”) - “Moneda de raportare - Evaluarea şi prezentarea în situaţiile financiare în conformitate

cu I.A.S. 21 şi I.A.S. 29”.

Ca urmare, situaţiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte efectele aplicării I.A.S.

29 şi S.I.C. 19 şi, în consecinţă, nu prezintă de o manieră fidelă poziţia financiară şi rezultatele

operaţiunilor societăţii S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. în conformitate cu Standardele

Internaţionale de Raportare Financiară. De aceea, situaţiile financiare anexate nu sunt întocmite

pentru uzul persoanelor care nu cunosc impactul neaplicării acestor standarde.

- Situaţiile financiare au fost întocmite de o manieră adecvată, în toate aspectele

semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1827/2003 şi OMF

nr. 3055/2009.

- Auditul a fost efectuat, cu excepţia aspectului prezentat în paragraful 4 din raportul de

audit, în conformitate cu Standardele de Audit emise de Camera Auditorilor Financiari din

România.

- Raportul conţine următoarele menţiuni suplimentare:

În măsura permisă de lege, nu acceptăm şi nu ne asumăm responsabilitatea decât faţă de

societate şi de acţionarii acesteia, în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru

opinia formată.

Situaţiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziţia financiară, rezultatul

operaţiunilor şi un set complet de note la situaţiile financiare în conformitate cu reglementări şi

principii acceptate în ţări şi jurisdicţii altele decât România. De aceea, situaţiile financiare anexate

nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile şi legale din

România, inclusiv Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009 cu modificările ulterioare.

De asemenea, societatea de audit prezintă în cadrul raportului de audit şi un raport asupra

conformităţii raportului admininstratorilor cu situaţiile financiare:

În conformitate cu OMFP nr. 3055/2009, articolul 263, punctul 2, noi am citit raportul

administratorilor ataşat situaţiilor financiare. În raportul administratorilor noi nu am identificat

informaţii financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informaţiile prezentate în

situaţiile financiare alăturate.

- Raportul de audit este întocmit după conţinutul raportului standard. Conţine precizări

suplimentare stricte în ceea ce priveşte utilizatorii raportului de audit.

Acest raport este întocmit exclusiv în vederea depunerii situaţiilor financiare ale

Societăţii S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. aferente perioadei auditate la Ministerul Finanţelor

Publice al României, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi la Registrul Comerţului, şi nu

poate fi folosit pentru niciun alt scop.

Data: Auditori independenţi:

15.11.2010 Sorin Dumitraşcu

Călin Alexandrescu

Adresa: Str. Florilor, nr. 20, sector 6, Bucureşti

tel.: 021.789.45.32/021.789.45

Page 48: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

47

CONCLUZII ŞI PROPUNERI

Concluzii privind misiunea de audit realizată în cadrul societăţii S.C. “MOARO

TRADING” S.R.L.

Pentru a-şi exprima opinia privind situaţiile financiare ale societăţii S.C. “MOARO

TRADING” S.R.L., auditorii au revizuit şi evaluat concluziile ce au rezultat din probele de audit.

Acest concluzii au constat în următoarele: situaţiile financiare au fost elaborate conform unor

metode contabile acceptabile ce au fost aplicate în mod permanent; conturile anuale sunt conforme

dispoziţiilor regulamentare şi a celor legale; imaginea reliefată de situaţiile financiare corespunde

cu cunoaşterea generală a societăţii auditate.

În cazul societăţii S.C. “MOARO TRADING” S.R.L., auditorii au exprimat opinia

stabilită prin intermediul unui raport de audit, având o opinie fără rezerve. Neregularităţile

constatate pe parcursul misiunii de audit nu au fost considerate suficient de importante pentru a

aprecia că situaţiile financiare nu oferă o imagine fidelă, clară şi completă asupra patrimoniului,

rezultatelor şi situaţiei financiare.

De asemenea, auditorii au constatat şi următoarele fapte:

obligaţiile prevăzute de lege privind organizarea şi conducerea corectă şi la zi a

contabilităţii au fost realizate conform dispoziţiilor legale;

regulile de întocmire a bilanţului contabil şi a notelor sale şi metodele contabile au fost

respectate conform reglementărilor în vigoare;

bilanţul contabil a fost întocmit pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice;

creditele şi împrumuturile societăţii au fost rambursate integral, astfel neexistând

posibilitatea unor efecte negative asupra activităţii analizate, cât şi asupra celei ulterioare;

datele din conturile sintetice au fost preluate corect în balanţa de verificare.

Printre măsurile propuse de către auditori se numără următoarele:

stabilire mai bună a responsabilităţilor personalului şi o informare mai clară asupra acestora

de către conducerea societăţii;

o informare mai clară asupra procedurilor stabilite la nivel intern de către conducerea

societăţii.

Page 49: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

48

BIBLIOGRAFIE

1. AUDIT FINANCIAR 2006 STANDARDE. CODUL ETIC, EDITURA IRECSON,

BUCUREŞTI, 2007

2. ARENS A. A., LOEBBLECKE A., AUDIT. O ABORDARE INTEGRATĂ, EDIŢIA A 8-A,

EDITURA ARC, 2003

3. COLLINS L., VALIN G., AUDIT ET CÔNTROLE INTERNE, PRINCIPES, OBJECTIFS ET

PRACTIQUES, EDITURA DALTEZ, 1996

4. DRĂGAN C. M., AUDITUL DINCOLO DE TEORIE, REVISTA “AUDITUL FINANCIAR”,

NR. 8/2005

5. DRĂGAN C. M., PRACTICA AUDITĂRII SITUAŢIILOR FINANCIARE, MANUAL DE

ÎNDRUMARE EDITAT DE CONTCONSULT – THE EUROPEAN AUDIT, BUCUREŞTI,

2008

6. FELEAGĂ N., IONAŞCU I. CONTABILITATE FINANCIARĂ, VOL. II, EDITURA

ECONOMICĂ, BUCUREŞTI, 1993

7. FELEAGĂ N., IONAŞCU I. TRATAT DE CONTABILITATE FINANCIARĂ, VOL. II,

EDITURA ECONOMICĂ, BUCUREŞTI, 1998

8. FLOREA I., FLOREA R., MACOVEI C. I., BERHECI M., INTRODUCERE ÎN

EXPERTIZA CONTABILĂ ŞI AUDITUL FINANCIAR, EDITURA CECCAR, BUCUREŞTI,

2005

9. GIELEN F., HILARA BARROS A. C., CONTROL LEGAL DES COMPTES – RAPORT LA

SESIUNEA DIN IUNIE 2005 A COMITE REGLEMENTAIRE DE L’AUDIT

10. MUNTEANU V. (coord.), ZUCA M., ZUCA Ş. CONTABILITATEA FINANCIARĂ A

ÎNTREPRINDERILOR, EDIŢIA a II-a, EDITURA PRO UNIVERSITARIA, BUCUREŞTI,

2006

11. MUNTEANU V. (coord.), ZUCA M., ZUCA Ş. CONTROL ŞI AUDIT FINANCIAR-

CONTABIL, EDITURA PRO UNIVERSITARIA, BUCUREŞTI, 2006 12. PĂTRUŢ V., RORILĂ A. CONTABILITATEA ÎNTREPRINDERII, EDITURA ALMA

MATER, BACĂU, 2002

13. STOIAN A., ŢURLEA E., AUDITUL FINANCIAR-CONTABIL, EDITURA ECONOMICĂ,

BUCUREŞTI, 2001

14. TABĂRĂ N., HOROBNEA E., TOMA C. CONTURILE ANUALE ÎN PROCESUL

DECIZIONAL, EDITURA TIPO MOLDOVA, IAŞI, 2001

15. TOMA M., INIŢIERE ÎN AUDITUL SITUAŢIILOR FINANCIARE ALE UNEI ENTITĂŢI,

EDITURA CECCAR, BUCUREŞTI, 2005

16. *** LEGEA NR. 188/14.10.2010 PRIVIND CODUL FISCAL PUBLICATĂ ÎN MONITORUL

OFICIAL NR. 699/20.10.2010

17. *** LEGEA NR. 31/1990, ART. 160, PRIVIND SOCIETĂŢILE COMERCIALE

REPUBLICATĂ ÎN TEMEIUL ART. X DIN OUG NR. 32/1997, PUBLICATĂ ÎN

MONITORUL OFICIAL NR. 133/27.06.1997, APROBATĂ ŞI MODIFICATĂ PRIN LEGEA

NR. 195/17.11.2007, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL, PARTEA I, NR.

355/28.11.2007

18. *** LEGEA NR. 15/1994, ANEXA NR.2 REPUBLICATĂ, PRIVIND AMORTIZAREA

CAPITALULUI IMOBILIZAT ÎN ACTIVE CORPORALE ŞI NECORPORALE,

MODIFICATĂ PRIN ORDONANŢA GUVERNULUI NR. 54/1997 ŞI COMPLETATĂ PRIN

ORDONANŢA GUVERNULUI NR. 5/2000 PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL NR.

242/1999

19. *** LEGEA CONTABILITĂŢII NR. 82/1991, VERSIUNEA ACTUALIZATĂ, CARE

INCLUDE ŞI ULTIMELE MODIFICĂRI ADUSE DE OUG NR. 102/2007, PUBLICATĂ ÎN

MONITORUL OFICIAL NR. 689/10.10.2007

Page 50: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

49

20. *** ORDINUL M.F.P. NR. 3055/2009 PENTRU APROBAREA REGLEMENTĂRILOR

CONTABILE CONFORME CU DIRECTIVELE EUROPENE

21. *** ORDINUL M.F.P. NR. 94/2001 ŞI ORDINUL M.F.P. NR. 306/2002 PRIVIND APROBAREA

REGLEMENTĂRILOR CONTABILE ARMONIZATE CU DIRECTIVA A IV-A A COMUNITĂŢII

ECONOMICE EUROPENE ŞI CU STANDARDELE DE CONTABILITATE INTERNAŢIONALE,

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 480/2009

22. *** DIRECTIVA A PATRA A CEE APROBAT PRIN ORDINUL NR. 3055/2009

23. *** STANDARDELE INTERNAŢIONALE DE CONTABILITATE 2009, EDITURA

ECONOMICĂ

Page 51: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

50

ANEXE

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

BILANŢ încheiat la data de 31 decembrie 2009

(mii lei)

Denumirea indicatorului

Nr.

rd. Sold la

31.12.2008 31.12.2009

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801) 01 0 0

2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903) 02 0 0

3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci, drepturi şi valori similare şi alte

imobilizări necorporale (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908) 03 0 0

4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907-2075) 04 1,807 2,293

5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs (ct. 233+234-2933) 05 0 0

TOTAL: (rd. 01 la 05) 06 1,807 2,293

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri (ct. 211-2911) 07 a) 0 0

1. Construcţii (ct. 212-2811-2812-2912) 07 b) 0 0

2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213-2813-2913) 08 7,093 6,845

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214-2814-2914) 09 1,820 1,365

4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs (ct. 231+232-2931) 10 1,008 1,155

TOTAL: (rd. 07 la 10) 11 9,921 9,365

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Titluri de participare deţinute la societăţile din cadrul grupului (ct.

261-2961) 12

2. Creanţe asupra societăţilor din cadrul grupului (ct. 2671+2672-2965) 13 0 0

3. Titluri sub formă de interese de participare (ct. 263-2963) 14 0 0

4. Creanţe din interese de participare (ct. 2675+2676-2967) 15 0 0

5. Titluri deţinute ca imobilizări (ct. 262+264+265-2962-2964) 16 0 0

6. Alte creanţe (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969) 17 0 0

7. Acţiuni proprii (ct. 2677-2968) 18 0 0

TOTAL: (rd. 12 la 18) 19 0 0

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL: (rd. 06+11+19) 20 11,728 11,658

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct.

301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-

308+351+352+358+381+/-388-391-3921-3922-3951- 3958-398) 21 11,741 11,954

2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-

3941-3952) 22 810 709

3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+

356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-

397-4428) 23 0 0

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 24 28,324 53,704

TOTAL: (rd. 21 la 24) 25 40,875 66,367

II. CREANŢE

1. Creanţe comerciale (ct. 267+296+4092+4111+4118+413+418-491) 26 29,134 54,443

2. Sume de încasat de la societăţile din cadrul grupului (ct. 4511+4518-

4951) 27 191 540

3. Sume de încasat din interese de participare (ct. 4521+4528-4952) 28 0 0

Page 52: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

51

4. Alte creanţe (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+

4428+444+445+446+447+4482+4582+461+ 473-496+5187) 29 0 0

5. Creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat (ct. 456-4953) 30 507 987

TOTAL: (rd. 26 la 30) 31 29,832 55,970

III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

1. Titluri de participare deţinute la societăţile din cadrul grupului (ct.

501-591) 32 698 1,527

2. Acţiuni proprii (ct. 502-592) 33 0 0

3. Alte investiţii financiare pe termen scurt (ct.

5031+5032+505+5061+5062+5081+ 5088-593-595-596-

598+5113+5114) 34 0 0

TOTAL: (rd. 32 la 34) 35 698 1,527

IV.

CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.

5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+54

12+542) 36 0 0

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+35+36) 37 71,405 123,864

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 38 54,407 66,575

TOTAL ACTIV 137,540 202,097

D.

DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN

AN

1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (ct.

1614+1615+1617+1618+1681-169) 39 67,587 80,958

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct.

1621+1622+1624+1625+1627+1682 +5191+5192+5198) 40 0 0

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 41 0 0

4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408) 42 0 0

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403+405) 43 48,227 55,327

6. Sume datorate societăţilor din cadrul grupului (ct.

1661+1685+2691+4511+4518) 44 0 0

7. Sume datorate privind interesele de participare (ct.

1662+1686+2692+4521+4528) 45 0 0

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi alte datorii pentru asigurările

sociale (ct.

1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+

4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+458

1+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197) 46 0 0

TOTAL: (rd. 39 la 46) 47 115,814 136,285

E.

ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE

NETE (rd. 37+38-47-64) 48 9,998 54,154

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+48-63) 49 21,726 65,812

G.

DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI

MARE DE UN AN

1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (ct.

1614+1615+1617+1618+1681-169) 50 14,699 19,096

2. Sume datorate instituţiilor de credit

(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+ 5198) 51 0 0

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 52 0 0

4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408) 53 0 0

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403+405) 54 0 0

6. Sume datorate societăţilor din cadrul grupului (ct.

1661+1685+2691+4511+4518) 55 0 0

7. Sume datorate privind interesele de participare (ct.

1662+1686+2692+4521+4528) 56 0 0

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi datorii pentru asigurările sociale

(ct. 57 0 0

Page 53: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

52

1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+

4381+441 +4423+4428+444+446+447+4481+4551

+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5

197)

TOTAL: (rd. 50 la 57) 58 14,699 19,096

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI ŞI CHELTUIELI

1. Provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare 59 214 0

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 60 0 0

3. Alte provizioane (ct. 1511+1512+1513+1514+1518) 61 0 0

TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59 + 61) 62 214 0

I. VENITURI ÎN AVANS (ct. 131+ 472) 63 0 0

1. Subventii pentru investitii (ct. 131) 64 0 0

2.Venituri inregistrate in avans (ct. 472) 65 0 0

J. CAPITAL ŞI REZERVE

I. CAPITAL (rd. 67 la 69) din care: 66

capital subscris nevărsat (ct. 1011) 67 3,600 3,600

capital subscris vărsat (ct. 1012) 68 0 0

patrimoniul regiei (ct. 1015) 69 3,600 3,600

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 1041+1042+1043+1044) 70 0 0

III. REZERVE DIN REEVALUARE Sold C 71 0 0

(ct. 105) Sold D 72 0 0

IV. IV. REZERVE (ct. 106) (rd. 74 la 77) 73 1,440 1,440

1. Rezerve legale (ct. 1061) 74 720 720

2. Rezerve pentru acţiuni proprii (ct. 1062) 75 720 720

3.Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve de reevaluare (ct.

1065) 76 0 0

4. Alte rezerve (ct. 1068+/-107) 77 0 0

V. REZULTATUL REPORTAT Sold D 78 0 0

(ct. 117) Sold C 79 4,323 0

REZULTAT REPORTAT DIN PRIMUL AN DE APLICARE 0 242

VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI Sold C 80 0 0

(ct. 121) Sold D 81 15,208 14,533

Repartizarea profitului (ct. 129) 82 0 0

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 64+68+69-70+71+76-77+78-

79-80) 83 -723 3,600

Patrimoniul public (ct. 1016) 84 14,485 19,096

TOTAL CAPITALURI (rd. 83+84) 85 13,762 22,696

TOTAL PASIV 137,540 202,097

Page 54: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

53

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

la data de 31 decembrie 2009

(mii lei)

Denumirea indicatorului

Nr.

rd. Exerciţiul financiar

precedent încheiat

A B 1 2

1 Cifra de afaceri netă (rd. 02 la 04) 01 195,837 324,916

1. a) Producţia vândută (ct. 701+702+703+704+705+706+708) 02 6,466 12,287

1. b) Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 189,371 312,629

1. c)

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete

(ct. 7411) 04 - -

2 Variaţia stocurilor Sold C 05 - -

(ct. 711) Sold D 06 - -

3 Producţia imobilizată (ct. 721+722) 07 - -

4 Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417) 08 119 3,950

I

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-

06+07+08) 09 195,956 328,867

5. a)

Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.

601+602-7412) 10 6,265 11,175

5. b) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608) 11 2,912 2,191

5. c) Alte cheltuieli din afară (cu energie şi apă) (ct. 605-7413) 12 2,612 1,433

5. d) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 13 120,055 213,450

6 Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16) 14 10,705 15,427

6. a) Salarii (ct. 641-7414) 15 8,432 12,297

6. b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645-7415) 16 2,273 3,129

7.a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale (rd. 18-19) 17 - 2,452

a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813) 18 - 2,452

a.2) Venituri (ct. 7813+7815) 19 - -

7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22) 20 3,430 (1,571)

b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814) 21 3,430 320

b.2) Venituri (ct. 754+7814) 22 - 1,892

8 Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26) 23 29,557 62,017

8.a)

Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.

611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) 24 29,293 48,103

8.b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635) 25 110 2,225

8.c) Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii şi activele cedate (ct. 658) 26 153 11,689

9 Ajustări privind provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli (rd. 28-29) 27 - -

Cheltuieli (ct. 6812) 28 - -

Venituri (ct. 7812) 29 - -

II

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la

14+17+20+23+27) 30 175,538 306,577

A REZULTATUL DIN EXPLOATARE: - -

- Profit (rd. 09-30) 31 20,417 22,289

- Pierdere (rd. 30-09) 32 - -

9. Venituri din interese de participare (ct. 7613+7614+7615+7616) 33 - -

- din care, în cadrul grupului 34 - -

10. Venituri din alte investiţii financiare şi creanţe ce fac parte din

activele imobilizate (ct. 7611+7612) 35 - -

- din care, în cadrul grupului 36 - -

10 Venituri din dobânzi (ct. 766) 37 144 1,243

- din care, în cadrul grupului 38 - -

Page 55: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

54

11

Alte venituri financiare (ct.

7617+762+763+764+765+767+768+788) 39 2,204 2,962

I VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 33+35+37+39) 40 2,349 4,206

Ajustarea valorii imobilizărilor financiare şi a investiţiilor financiare

deţinute ca active circulante (rd. 42-43) 41 - -

Cheltuieli (ct. 686) 42 - -

Venituri (ct. 786) 43 - -

13 a) Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666-7418) 44 269 9

- din care, în cadrul grupului 45 - -

13b) Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668+688) 46 4,811 7,182

II CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46) 47 5,081 7,192

B REZULTATUL FINANCIAR:

- Profit (rd. 40-47) 48 - -

- Pierdere (rd. 47-40) 49 2,732 2,986

C REZULTATUL CURENT:

- Profit (rd. 31+48) 50 17,685 19,303

- Pierdere (rd. 32+49) 51 - -

15 Venituri extraordinare (ct. 771) 52 - -

16 Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 53 - -

D REZULTATUL EXTRAORDINAR:

- Profit (rd. 52-53) 54 - -

- Pierdere (rd. 53-52) 55 - -

I VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) 56 198,305 333,073

II CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) 57 180,620 313,770

E REZULTATUL BRUT: -

- Profit (rd. 56-57) 58 17,685 19,303

- Pierdere (rd. 57-56) 59 - -

17 IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691-791) 60 2,477 4,769

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct. 6911) 61 2,477 4,769

Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat (ct. 6912) 62 - -

Venituri din impozitul pe profit curent (ct. 791) 63 - -

18

Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct.

698) 64 - -

F REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR: -

- Profit 65 15,208 14,533

- Pierdere 66 - -

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

SITUAŢIA MODIFICĂRII CAPITALURILOR PROPRII PENTRU EXERCIŢIUL

FINANCIAR ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

Capital social Cont de profit şi

pierdere

Total

Sold la 1 ianuarie 2009 3.600 8.371,5 11.971,5

Profit net aferent

exerciţiului

- 14.533 14.533

Sold la 31 decembrie 2009 3.600 22.904,5 26.504,5

Sold la 1 ianuarie 2008 3.600 6.966 8.566

Profit net al exerciţiului - 15.208 15.208

Sold la 31 decembrie 2008 3.600 22.174 23.774

Page 56: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

55

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

NOTE LA SITUAŢIILE FINANCIARE AFERENTE EXERCIŢIULUI FINANCIAR

ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

1. POLITICI CONTABILE

Principalele politici contabile adoptate pentru întocmirea acestor situaţii financiare sunt descrise

mai jos:

Bazele contabilităţii

Situaţiile financiare sunt întocmite conform Standardelor Internaţionale de Contabilitate

(I.A.S.), Legii Contabilităţii din România şi reglementărilor emise de Ministerul Finanţelor Publice

din România. Situaţiile financiare sunt întocmite pe baza principiului continuităţii activităţii, la

costul istoric.

Principiul continuităţii activităţii

Situaţiile financiare sunt întocmite în ipoteza că societatea îşi va continua în mod normal

funcţionarea într-un viitor previzibil. Situaţiile financiare sunt întocmite folosind politici contabile

uniforme pentru tranzacţii asemănătoare şi alte evenimente în circumstanţe asemănătoare.

Moneda de prezentare

Situaţiile financiare sunt întocmite şi exprimate în LEI (RON).

Standarde aplicabile pentru tranzacţiile în moneda străină.

Creanţele şi datoriile în valută se înregistrează în contabilitate atât în lei, la cursul de

schimb de la data efectuării operaţiunilor, comunicat de Banca Naţională a României, cât şi în

valută. Operaţiunile în valută trebuie înregistrate în momentul recunoaşterii iniţiale în moneda de

raportare (leu), aplicându-se sumei în valută cursul de schimb dintre moneda de raportare şi

moneda străină, la data efectuării tranzacţiei.

Utilizarea estimărilor

Întocmirea situaţiilor financiare în conformitate cu I.A.S. cere conducerii să facă estimări

şi ipoteze care afectează valorile raportate ale activelor şi pasivelor, prezentarea activelor şi

datoriilor contingente la data întocmirii situaţiilor financiare şi cheltuielile raportate pentru

respectiva perioadă. Estimarile sunt utilizate pentru înregistrarea provizioanelor pentru: clienţi

incerţi, actualizarea creanţelor pe termen lung, deprecierea stocurilor, amortizare/depreciere şi

taxe.

Efectul schimbării estimărilor contabile este calculat anticipat şi este inclus în

determinarea rezultatului net aferent:

perioadei în care s-a realizat schimbarea, dacă aceasta este singura perioadă afectată;

perioadei în care s-a realizat schimbarea şi perioadelor ulterioare, dacă schimbarea le

afectează pe toate.

Creanţe comerciale

Acestea sunt înregistrate la valoarea realizabilă anticipată. Pentru creanţele incerte se

realizează o estimare pe baza revizuirii tuturor valorilor restante la sfârşitul exerciţiului. Datoriile

nerecuperabile sunt trecute pe cheltuieli în anul în care sunt identificate.

Alte creanţe

Acestea sunt înregistrate la valoarea ce se aşteaptă a fi recuperată.

Page 57: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

56

Imobilizări corporale şi active în curs de execuţie

Acestea sunt înregistrate la cost istoric mai puţin amortizarea cumulată. Activele

imobilizate de natura obiectelor de inventar, inclusiv uneltele şi sculele, sunt trecute pe cheltuieli

în momentul achiziţionării şi nu sunt incluse în valoarea contabilă a imobilizărilor. Amortizarea se

calculează la cost prin metoda liniară de-a lungul duratei de viaţă utilă estimată a activelor, după

cum urmează:

Activ Metoda de amortizare

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier peste 10 ani, utilizându-se amortizarea liniară

Amortizarea pentru instalaţii tehnice 20% utilizând metoda degresivă

Mijloacele de transport amortizate la 25% utilizând metoda degresivă

Întreţinerea şi reparaţiile mijloacelor fixe se trec pe cheltuieli atunci când apar, iar

îmbunătăţirile aduse activelor, care cresc valoarea sau durata de viaţă a acestora, sunt capitalizate.

Câştigurile şi pierderile generate de cedarea mijloacelor fixe sunt determinate prin raportare la

valoarea lor contabilă şi sunt luate în considerare la determinarea profitului din exploatare.

Active achiziţionate în leasing

Contractele de leasing în care societatea îşi asumă totalitatea riscurilor şi beneficiilor

asociate proprietăţii sunt clasificate ca leasing financiar. Mijloacele fixe achiziţionate prin leasing

financiar sunt prezentate la minimum dintre valoarea de piaţă şi valoarea actualizată a plăţilor

viitoare, mai puţin deprecierea acumulată şi deprecierile de valoare. Mijloacele fixe achiziţionate

în leasing financiar sunt amortizate pe minimul dintre durata lor de viaţă şi durata leasingului.

Numerar şi echivalente de numerar

Pentru situaţia fluxului de numerar, numerarul şi echivalentele acestuia cuprind numerar

în casă, depozite la vedere la bănci, investiţii în instrumente pe piaţa monetară şi împrumuturi nete

în cont curent (overdraft).

Instrumente financiare

Instrumentele financiare înregistrate în bilanţ includ numerarul şi echivalentele acestuia,

creanţele şi datoriile comerciale, anumite alte active şi datorii pe termen lung. Metodele

particulare de recunoaştere adoptate sunt prezentate în declaraţiile individuale de politici asociate

fiecărui element.

Ajustări pentru depreciere şi pierderi de valoare

Valoarea netă a activelor societăţii, altele decât stocurile, este analizată la data fiecărui

bilanţ pentru a determina posibilele scăderi de valoare. Dacă o asemenea scădere este probabilă,

trebuie estimată valoarea recuperabilă a activului în cauză. O ajustare pentru depreciere este

recunoscută în contul de profit şi pierdere atunci când valoarea netă contabilă a activului depăşeşte

valoarea sa recuperabilă. Pierderile de valoare sunt analizate la data întocmirii situaţiilor financiare

pentru a determina dacă acestea sunt estimate corect. Ajustarea pentru depreciere poate fi reluată

dacă s-a produs o schimbare în condiţiile existente la momentul determinării valorii recuperabile.

Reluarea unei ajustări pentru depreciere poate fi efectuată numai în aşa fel încât valoarea netă a

activului să nu depăşească valoarea netă contabilă istorică.

Dividende

Dividendele repartizate deţinătorilor de acţiuni, propuse sau declarate după data

bilanţului, precum şi celelalte repartizări similare efectuate din profit, dacă este cazul, nu sunt

recunoscute ca datorie la data bilanţului.

Page 58: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

57

Împrumuturi

Împrumuturile sunt recunoscute iniţial la cost mai puţin costurile aferente tranzacţiei.

Ulterior recunoaşterii iniţiale, împrumuturile sunt prezentate la valoare amortizată; diferenţele

dintre cost şi valoarea de răscumpărare sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere pe durata

împrumutului la o rată efectivă a dobânzii.

Furnizori şi alte datorii

Conturile de furnizori şi alte datorii sunt evidenţiate la cost. Diferenţele de curs valutar

care apar cu ocazia decontării datoriilor în valută la cursuri diferite faţă de cele la care au fost

înregistrate iniţial pe parcursul perioadei sau faţă de cele la care au fost raportate în situaţiile

financiare anuale anterioare, trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar.

Atunci când datoria în valută este decontată în decursul aceluiaşi exerciţiu financiar în care a

survenit, întreaga diferenţă de curs valutar este recunoscută în acel exerciţiu. Atunci când datoria

în valută este decontată într-un exerciţiu financiar ulterior, diferenţa de curs valutar recunoscută în

fiecare exerciţiu financiar care intervine până în exerciţiul decontării, se determină ţinând seama de

modificarea cursurilor de schimb survenită în cursul fiecărui exerciţiu financiar.

Datorii aferente contractelor de leasing

Contractele de leasing în care societatea îşi asumă totalitatea riscurilor şi beneficiilor

asociate proprietăţii sunt clasificate ca fiind leasing financiar. Celelalte contracte sunt clasificate ca

fiind leasing operaţional. Datoria faţă de societatea de leasing este inclusă în bilanţ ca şi datorie

privind contractul de leasing. Costurile de finanţare reprezintă diferenţa dintre totalitatea plăţilor

aferente contractului de leasing şi valoarea justă a mijloacelor fixe achiziţionate şi sunt înregistrate

în contul de profit şi pierdere pe perioada leasingului la o rată constantă a dobânzii. Leasingurile

operaţionale sunt înregistrate în contul de profit şi pierdere liniar pe durata contractului de leasing.

Recunoaşterea veniturilor - Vânzări de bunuri

Veniturile din vânzarea bunurilor sunt recunoscute în contul de profit şi pierdere atunci

când riscurile şi beneficiile asociate proprietăţii asupra bunurilor respective sunt transferate

cumpărătorului. Cifra de afaceri netă cuprinde sumele rezultate din vânzarea de produse şi

furnizarea de servicii care se înscriu în activitatea curentă a entităţii, după deducerea reducerilor

comerciale şi a taxei pe valoare adăugată, precum şi a altor taxe legate direct de cifra de afaceri.

Situaţiile financiare prezentate de S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. BUCUREŞTI, sunt

întocmite în conformitate cu: Prevederile Reglementărilor contabile armonizate cu Directia a IV-a

a Comunităţilor Economice Europene şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, emise de

Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate şi aprobate prin Ordinul ministrului

finanţelor publice nr. 94/2001.

Ca urmare a analizei formatului situaţiilor financiare şi a aplicării probelor de audit, s-a

constatat faptul că informaţiile prezentate oferă o imagine fidelă a societăţii la data de 31.12.2009,

cu respectarea principiilor de bază ale contabilităţii, precum şi lipsa unor erori care să depaşească

pragul de semnificaţie.

Situaţiile financiare anuale ale S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. BUCUREŞTI au fost

întocmite pe baza balanţei de verificare rezultate după aplicarea I.A.S., mai puţin I.A.S. 29,

(“Prezentarea conturilor în economiile hiperinflaţioniste”), standard care se referă la evaluarea prin

metode care sunt destinate să ţină cont de inflaţie pentru elementele prezentate în bilanţ, inclusiv

capitalurile proprii şi contul de profit şi pierdere.

Situaţiile financiare la data de 31.12.2009 au fost întocmite sub directa îndrumare a

conducerii societăţii, estimările şi raţionamentul acesteia fiind reflectate în furnizarea de informaţii

Page 59: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

58

care reprezintă fidel rezultatele şi poziţia financiară a întreprinderii, realitatea economică a

evenimentelor şi a tranzacţiilor respectând cadrul legislativ.

Page 60: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

0

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

BALANŢA SINTETICĂ 31.12.2009

Nr.

contului Numele contului

Solduri la

începutul

execiţiului

Rulaje cumulate

anterioare Rulaje lunare Rulaje cumulate Solduri finale

Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit

10 CAPITAL ŞI REZERVE 0 4,320.00 0 0 0 0 0 0 0.00 4,320.00

101 CAPITAL 0 3,600.00 0 0 0 0 0 0 0.00 3,600.00

106 REZERVE 0 720.00 0 0 0 0 0 0 0.00 720.00

11 REZULTATUL REPORTAT 4,323.00 0 9,922.00 14,488.00 0 0 9922 14488 0.00 243.00

117 REZULTATUL REPORTAT 4,323.00 0 9,922.00 14,488.00 0 0 9922 14488 0.00 243.00

12 REZULTATUL EXERCIŢIULUI 0 14,488.00 299,104.00 302,012.00 36,535.00 33,673.00 335639 335685 0.00 14,534.00

121 PROFIT ŞI PIERDERE 0 15,208.00 299,104.00 301,292.00 36,535.00 33,673.00 335639 334965 0.00 14,534.00

129 REPARTIZAREA PROFITULUI 720.00 0 0 720.00 0 0 0 720 0.00 0.00

16 ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE 0 214.00 108.00 0 8.00 10.00 116 10 0.00 108.00

167 ALTE ÎMPRUM. ŞI DATORII ASIMILATE 0 214.00 108.00 0 8.00 10.00 116 10 0.00 108.00

20 IMOBILIZĂRI NECORPORALE 2,412.00 0 1,622.00 0 66.00 0 1688 0 4,100.00 0.00

208 ALTE IMOBILIZĂRI NECORPORALE 2,412.00 0 1,622.00 0 66.00 0 1688 0 4,100.00 0.00

21 IMOBILIZĂRI CORPORALE 10,909.00 0 776.00 275.00 192.00 0 968 275 11,602.00 0.00

212 CONSTRUCŢII 7,300.00 0 65.00 0 0 0 65 0 7,365.00 0.00

213 INST.TEHNICE,TRANSP, ANIMALE 2,384.00 0 190.00 275.00 174.00 0 364 275 2,473.00 0.00

214 MOB., BIROTICĂ, ECH. PROT., ALTELE 1,224.00 0 519.00 0 17.00 0 536 0 1,760.00 0.00

23 IMOBILIZĂRI ÎN CURS 10.00 0 283.00 0 0 0 283 0 293.00 0.00

231 IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS 0 0 294.00 0 0 0 294 0 294.00 0.00

232 AVANSURI ACORDAT PT. IMOB. CORP 10.00 0 -10.00 0 0 0 -10 0 0.00 0.00

233 IMOBILIZĂRI NECORPORALE IN CURS 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

26 IMOBILIZARI FINANCIARE 11.00 0 0 0 0 0 0 0 11.00 0.00

267 CREANTE IMOBILIZATE 11.00 0 0 0 0 0 0 0 11.00 0.00

28 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARI 0 1,590.00 0 2,221.00 0 231.00 0 2452 0.00 4,042.00

280 AMORTIZARI PRIV.IMOB. NECORP 0 605.00 0 1,093.00 0 109.00 0 1202 0.00 1,807.00

281 AMORT. PRIVIND IMOB. CORPORALE 0 985.00 0 1,127.00 0 121.00 0 1248 0.00 2,233.00

30 STOCURI DE MATERII SI MATERIALE 1,317.00 0 12,787.00 13,400.00 812.00 807.00 13599 14207 709.00 0.00

Page 61: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

1

301 MATERII PRIME 982.00 0 10,642.00 11,264.00 560.00 534.00 11202 11798 386.00 0.00

301001 MATERII PRIME 982.00 0 10,642.00 11,264.00 560.00 534.00 11202 11798 386.00 0.00

302 MATERIALE CONSUMABILE 334.00 0 1,661.00 1,786.00 169.00 227.00 1830 2013 151.00 0.00

303 MATERIALE DE NATURA OB. DE INV. 0 0 482.00 349.00 81.00 46.00 563 395 168.00 0.00

34 PRODUSE 0 0 8,331.00 8,331.00 660.00 660.00 8991 8991 0.00 0.00

345 PRODUSE FINITE 0 0 8,331.00 8,331.00 660.00 660.00 8991 8991 0.00 0.00

37 MARFURI 29,709.00 0 336,930.00 308,960.00 29,863.00 33,518.00 366793 342478 54,024.00 0.00

371 MARFURI 29,709.00 0 336,930.00 308,960.00 29,863.00 33,518.00 366793 342478 54,024.00 0.00

39 PROVIZ. DEPREC. STOC IN CURS DE EXEC. 0 1,892.00 1,892.00 0 0 320.00 1892 320 0.00 320.00

391 PROVIZ. PT. DEPREC. MATERIILOR PRIME 0 507.00 507.00 0 0 0 507 0 0.00 0.00

397 PROVIZ. PT. DEPREC. MARFURILOR 0 1,384.00 1,384.00 0 0 320.00 1384 320 0.00 320.00

40 FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE 0 48,141.00 305,437.00 329,264.00 47,729.00 30,907.00 353166 360171 0.00 55,146.00

401 FURNIZORI 0 47,238.00 301,766.00 325,188.00 47,258.00 25,052.00 349024 350240 0.00 48,454.00

404 FURNIZORI DE IMOBILIZARI 0 568.00 3,133.00 3,036.00 446.00 282.00 3579 3318 0.00 307.00

408 FURNIZORI - FACTURI NESOSITE 0 420.00 77.00 651.00 0 5,572.00 77 6223 0.00 6,566.00

409 FURNIZORI - DEBITORI 85.00 0 460.00 388.00 23.00 0 483 388 180.00 0.00

41 CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE 93.00 0 10,205.00 9,727.00 6,575.00 6,769.00 16780 16496 377.00 0.00

411 CLIENTI 93.00 0 10,205.00 9,727.00 6,402.00 6,769.00 16607 16496 204.00 0.00

418 CLIENTI - FACTURI DE INTOCMIT 0 0 0 0 172.00 0 172 0 172.00 0.00

42 PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE 0 223.00 10,141.00 10,630.00 1,531.00 1,399.00 11672 12029 0.00 580.00

421 PERSONAL - SALARII DATORATE 0 220.00 9,885.00 10,350.00 1,262.00 1,128.00 11147 11478 0.00 551.00

423 PERSONAL - AJUTOARE MATERIALE 0 0 1.00 1.00 0 0 1 1 0.00 0.00

425 AVANSURI ACORDATE PERSONALULUI 0 0 238.00 238.00 268.00 268.00 506 506 0.00 0.00

426 DREPTURI DE PERSONAL NERIDICATE 0 3.00 9.00 33.00 0 2.00 9 35 0.00 29.00

427 RETINERI DIN SALARII DATOR.TERTILOR 0 0 2.00 2.00 0 0 2 2 0.00 0.00

428 ALTE DATORII SI CREANTE 0 0 4.00 4.00 0 0 4 4 0.00 0.00

43 ASIG. SOC. PROT. SOC. 0 442.00 4,550.00 4,454.00 417.00 457.00 4967 4911 0.00 386.00

431 ASIGURARI SOCIALE 0 412.00 4,358.00 4,276.00 400.00 443.00 4758 4719 0.00 373.00

437 AJUTOR DE SOMAJ 0 30.00 191.00 178.00 16.00 14.00 207 192 0.00 15.00

44 BUGET STAT, FOND. SPEC. 0 3,670.00 140,599.00 137,405.00 14,936.00 18,942.00 155535 156347 0.00 4,482.00

441 IMPOZITUL PE PROFIT 0 1,036.00 3,916.00 2,879.00 0 1,890.00 3916 4769 0.00 1,889.00

442 TAXA PE VALOAREA ADAUGATA 0 2,748.00 121,787.00 119,525.00 12,403.00 14,641.00 134190 134166 0.00 2,724.00

444 IMPOZITUL PE SALARII 0 121.00 1,198.00 1,192.00 115.00 136.00 1313 1328 0.00 136.00

446 ALTE IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE 244.00 0 13,610.00 13,721.00 2,408.00 2,266.00 16018 15987 275.00 0.00

Page 62: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

2

447 FONDURI SPEC. - TAXE SI VARSAMINTE 0 8.00 85.00 86.00 8.00 8.00 93 94 0.00 9.00

45 GRUP SI ASOCIATI 0 0 9,148.00 9,148.00 0 0 9148 9148 0.00 0.00

457 DIVIDENDE DE PLATA 0 0 9,148.00 9,148.00 0 0 9148 9148 0.00 0.00

46 DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI 5.00 0 1 6.00 15.00 0 16 6 15.00 0.00

461 DEBITORI DIVERSI 6.00 0 0 6.00 15.00 0 15 6 15.00 0.00

462 CREDITORI DIVERSI 0 1 1 0 0 0 1 0 0.00 0.00

47 CONTURI DE REGULARIZARE 1,617.00 0 105,445.00 106,827.00 7,358.00 5,170.00 112803 111997 2,423.00 0.00

471 CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS 1,439.00 0 1,365.00 2,580.00 2,330.00 125.00 3695 2705 2,429.00 0.00

472 VENITURI INREGISTRATE IN AVANS 0 0 -133.00 -133.00 -16.00 -17.00 -149 -150 1.00 -1.00

473 DECON. DIN OPER. IN CURS DE CLARIFIC. 178.00 0 104,213.00 104,380.00 5,045.00 5,061.00 109258 109441 0.00 5.00

48 DECONTARI IN CADRUL UNITATII 0 0 127.00 127.00 0 0 127 127 0.00 0.00

481 DECONTARI INTRE UNITATI SI SUBALT. 0 0 127.00 127.00 0 0 127 127 0.00 0.00

51 CONTURI LA BANCI 24,053.00 0 7,047,340.00 7,048,427.00 321,717.00 334,867.00 7369057 7383294 9,816.00 0.00

512 CONTURI CURENTE LA BANCI 24,053.00 0 7,047,340.00 7,048,427.00 321,717.00 334,867.00 7369057 7383294 9,816.00 0.00

53 CASA 520.00 0 223,738.00 222,856.00 22,860.00 23,474.00 246598 246330 788.00 0.00

531 CASA 284.00 0 220,350.00 219,449.00 22,160.00 23,016.00 242510 242465 329.00 0.00

532 ALTE VALORI 235.00 0 3,388.00 3,407.00 699.00 457.00 4087 3864 458.00 0.00

54 ACREDITIVE 0 0 353.00 283.00 23.00 93.00 376 376 0.00 0.00

542 AVANSURI DE TREZORERIE 0 0 353.00 283.00 23.00 93.00 376.00 376 0.00 0.00

58 VIRAMENTE INTERNE 0 0 6,770.00 6,770.00 287,853.00 287,853.00 294623 294623 0.00 0.00

581 VIRAMENTE INTERNE 0 0 6,770.00 6,770.00 287,853.00 287,853.00 294623 294623 0.00 0.00

60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE 0 0 207,033.00 207,033.00 21,218.00 21,218.00 228251 228251 0.00 0.00

601 CHELTUIELI CU MATERIILE PRIME 0 0 8,681.00 8,681.00 438.00 438.00 9119 9119 0.00 0.00

602 CHELTUIELI CU MATERIALE CONSUM . 0 0 1,919.00 1,919.00 137.00 137.00 2056 2056 0.00 0.00

603 CHELTUIELI PRIVIND OB. DE INVENTAR 0 0 355.00 355.00 46.00 46.00 401 401 0.00 0.00

604 CHELTUIELI PRIVIND MAT. NESTOC. 0 0 1,599.00 1,599.00 190.00 190.00 1789 1789 0.00 0.00

605 CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA 0 0 1,208.00 1,208.00 225.00 225.00 1433 1433 0.00 0.00

607 CHELTUIELI PRIVIND MARFURILE 0 0 193,269.00 193,269.00 20,180.00 20,180.00 213449 213449 0.00 0.00

61 CHELT. CU LUCRARI, SERV. EXECUTATE 0 0 11,914.00 11,914.00 2,750.00 2,750.00 14664 14664 0.00 0.00

611 CHELT.CU INTRETINERE SI REPARATII 0 0 389.00 389.00 33.00 33.00 422 422 0.00 0.00

612 CHELT. CU REDEV., LOC.DE GESTIUNE 0 0 10,766.00 10,766.00 2,646.00 2,646.00 13412 13412 0.00 0.00

613 CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE 0 0 758.00 758.00 70.00 70.00 828 828 0.00 0.00

614 CHELTUIELI CU STUDII SI CERCETARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

62 CHELT. CU ALTE SERVIC. EXEC. DE TERTI 0 0 32,240.00 32,240.00 1,197.00 1,197.00 33437 33437 0.00 0.00

Page 63: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

3

622 CHELTUIELI PRIV. COMIS. SI ONORARII 0 0 94.00 94.00 0 0 94 94 0.00 0.00

623 CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA, PUB. 0 0 11,908.00 11,908.00 -1,579.00 -1,579.00 10329 10329 0.00 0.00

624 CHELT. CU TRANSP. DE BUNURI SI PROD. 0 0 1,786.00 1,786.00 727.00 727.00 2513 2513 0.00 0.00

625 CHELT. CU DEPLASARI, DETASARI 0 0 162.00 162.00 40.00 40.00 202 202 0.00 0.00

626 CHELT. POSTALE ,TAXE DE TELECOM. 0 0 341.00 341.00 24.00 24.00 365 365 0.00 0.00

627 CHELT. CU SERVICII BANCARE 0 0 2,303.00 2,303.00 277.00 277.00 2580 2580 0.00 0.00

628 ALTE CHELT. CU SERVICII EXEC. DE TER. 0 0 15,643.00 15,643.00 1,706.00 1,706.00 17349 17349 0.00 0.00

63 CHELT. ALTE IMPOZ.,TAXE,VARSAMINTE 0 0 1,214.00 1,214.00 1,011.00 1,011.00 2225 2225 0.00 0.00

635 CHELT. ALTE IMPOZ.,TAXE,VARSAMINTE 0 0 1,214.00 1,214.00 1,011.00 1,011.00 2225 2225 0.00 0.00

64 CHELTUIELI CU PERSONALUL 0 0 13,935.00 13,935.00 1,491.00 1,491.00 15426 15426 0.00 0.00

641 CHELTUIELI CU SALARIILE PERSON. 0 0 10,209.00 10,209.00 1,118.00 1,118.00 11327 11327 0.00 0.00

642 CHELTUIELI CU TICHETELE DE MAS A 0 0 882.00 882.00 87.00 87.00 969 969 0.00 0.00

645 CHELT. PRIV. ASIG. SI PROTECT. SOCIALA 0 0 2,844.00 2,844.00 285.00 285.00 3129 3129 0.00 0.00

65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 0 0 8,794.00 8,794.00 2,894.00 2,894.00 11688 11688 0.00 0.00

658 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 0 0 8,794.00 8,794.00 2,894.00 2,894.00 11688 11688 0.00 0.00

66 CHELTUIELI FINANCIARE 0 0 3,661.00 3,661.00 3,530.00 3,530.00 7191 7191 0.00 0.00

665 CHELT. DIN DIFERENTE DE CURS 0 0 3,725.00 3,725.00 3,635.00 3,635.00 7360 7360 0.00 0.00

666 CHELTUIELI PRIVIND DOBANZILE 0 0 9.00 9.00 0 0 9 9 0.00 0.00

667 CHELTUIELI PRIVIND SCONTURILE 0 0 -72.00 -72.00 -105.00 -105.00 -177 -177 0.00 0.00

668 ALTE CHELTUIELI FINANCIARE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

68 CHELT. AMORTIZ., PROVIZ., AJUST. 0 0 2,221.00 2,221.00 552.00 552.00 2773 2773 0.00 0.00

681 CHELT. DE EXPL. PRIV. AMORTIZAREA 0 0 2,221.00 2,221.00 552.00 552.00 2773 2773 0.00 0.00

69 CHELT. CU IMPOZITUL PE PROFIT 0 0 2,879.00 2,879.00 1,890.00 1,890.00 4769 4769 0.00 0.00

691 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT 0 0 2,879.00 2,879.00 1,890.00 1,890.00 4769 4769 0.00 0.00

70 CIFRA DE AFACERI 0 0 293,453.00 293,453.00 31,462.00 31,462.00 324915 324915 0.00 0.00

701 VENITURI DIN VANZ. PRODUSELOR 0 0 11,244.00 11,244.00 1,001.00 1,001.00 12245 12245 0.00 0.00

707 VENITURI DIN VANZAREA MARFURILOR 0 0 282,187.00 282,187.00 30,441.00 30,441.00 312628 312628 0.00 0.00

708 VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE 0 0 21.00 21.00 19.00 19.00 40 40 0.00 0.00

71 VARIATIA STOCURILOR 0 0 8,331.00 8,331.00 660.00 660.00 8991 8991 0.00 0.00

711 VARIATIA STOCURILOR 0 0 8,331.00 8,331.00 660.00 660.00 8991 8991 0.00 0.00

75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 0 0 3,241.00 3,241.00 709.00 709.00 3950 3950 0.00 0.00

758 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 0 0 3,241.00 3,241.00 709.00 709.00 3950 3950 0.00 0.00

76 VENITURI FINANCIARE 0 0 2,704.00 2,704.00 1,501.00 1,501.00 4205 4205 0.00 0.00

765 VENITURI DIN DIFERENTE DE CURS 0 0 1,631.00 1,631.00 1,331.00 1,331.00 2962 2962 0.00 0.00

Page 64: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

4

766 VENITURI DIN DOBANZI 0 0 1,072.00 1,072.00 170.00 170.00 1242 1242 0.00 0.00

78 VEN. DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI 0 0 1,892.00 1,892.00 0 0 1892 1892 0.00 0.00

786 VENITURI FINANCIARE DIN PROVIZ. 0 0 1,892.00 1,892.00 0 0 1892 1892 0.00 0.00

151,987.00 74,984.00 15,904,765.00 15,904,765.00 850,674.00 850,648.00 16,755,439.00 16,755,413.00 84,553.00 84,553.00

Page 65: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

A

RETAIL MANAGER OPRISAN CORNEL

LOGISTICS MANAGER FABIAN IUILUS

I.S.L. MANAGER

VOICU ALEXANDRU

GOODS FLOW SALONTAI

ADRIAN

DRAGNEA APOSTOL

L.D.C. ADAMACHIOIE STEFAN

STORE MANAGER MOGA VLADIMIR

SHOWROOM

COJOCARU CALIN

HFB 1 DAMIAN

CRISTINEL

HFB 2 SUTRU STEFAN RAFAEL

HFB 3 GAGIU ANA

MARIA

HFB 4 & 5

VELISCU EMILIAN EDUARD

HFB 7 & 8 TAUNE

CORNEL LIVIU

HFB 9 UTA

FLORENTINA

HFC BROASCA

ANIELA

MARKET HALL CRACIUNEL

CATALIN

HFB 10 ROSU

STEFANITA

HFB 11 & 12 & 13 COJOC

MIRELA

HFB 14 & 15 DINU ELENA CLEMENTIN

A

HFB 16 & 17 & 20 IONESCU SILVIU

DANIEL

HFB 18 & 19 NANAU VLADUT

MIHAELA

SOP STEFAN GEORGE

IULIAN

RECOVERY DIMA

MIHAELA

CASH LINE DIMA

MIHAELA

SAFETY & SECURITY

ONEL BOGDAN

MAINTENANCE

NEGRESCU GABRIEL

CUSTOMER SERVICE

MIREA IONEL

RETURN & EXCHANGE

RAMONA DIACONU

CALL CENTER

TITA CARIN

RELATII CLIENTI TIMOTIN SILVIA

COLECTARE PRODUSE

ION CIPRIAN

FOOD & BEVERAGE DANILA FLORIN

SERBANESCU

CRISTIAN

FRINCU GEORGIANA

FINANCE & ADMIN RUSU ALEXANDRU

CHIEF ACCOUNTANT MARINESCU

IOANA

FINANCIAL CONTROLLER

COLEA ROXANA

NAVISION GEORGESCU

BOGDAN MADALIN

MARKETING MANAGER

MURESAN MIHAELA

CATALOUGE ASSISTANT

GANGA CAMELIA

P.R. SARGU DANIELA SI

CODESCU OANA

FURNITURE RANGE

MANAGER

MATEI VERONICA

SATELLITE RANGE MANAGER

SCHNEIDER CRISTIAN

H.R.MANAGER LORINCZ OLIVER

I.T MANAGER

IONAS VALENTIN

DBA HELPDESK POPINIUC

ALEXANDRU

ANEXA 1

Page 66: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

B

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

Mijloace fixe Legendă: EX - conf.sit.fin.ex.curent

SITUAŢIE EP - conf.sit.fin.ex.precedent

ÎN CURSUL LUNII OCTOMBRIE 2010 CA - ch.cu amortizare G1

Construcţii

Maşini, utilaje şi

instalaţii Măsură şi IT

Mijloace de

transport

Mobilier, birotică

şi sisteme protecţie Total

mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei mii lei

Cost/Evaluare

EP EP EP EP EP EP

La 1 octombrie 2010 0 7.450 5.521 2.442 1.365 16.778

Intrări 0 2.377 790 0 0 3.167

Reevaluări 0 0 0 0 0 0

Ieşiri 0 956 0 420 156 1.532

Cost la 30 octombrie 2010 0 8.871 6.311 2.862 1.209 19.253

EX EX EX EX EX EX

Amortizarea cumulatã

EP EP EP EP EP EP

La 1 ianuarie 2010 0 -985 -603 -378 -263 -2.229

Cheltuiala anuală cu amortizarea 0 -956 -578 -310 -247 -2.091

CA CA CA CA CA CA

Amortizarea aferentă ieşirilor 0 478 0 120 78 676

Amortizarea cumulată 0 -1.463 -1.181 568 -432 -3.644

la 30 octombrie 2010 EX EX EX EX EX EX

Valoarea contabilă netă

La 31 decembrie 2009 0 7.408 5.130 2.294 777 15.609

EX EX EX EX EX EX

La 31 decembrie 2008 0 6.923 5.532 1.940 832 15.227

EX EP EX EP EX EP EX EP EX EP EX EP

Page 67: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

C

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

AUDIT - Mijloace fixe Registru întocmit de client

S.D. 08.11.2010

Intrări mijloace fixe Legendă: V - inspecţie verificată

SITUAŢIE I - conf.factură achiziţie

ÎN CURSUL LUNII OCTOMBRIE 2010 G2

Pentru stabilirea eşantionului s-a ales metoda propoţională de selecţie. Astfel, din totalul de 20 intrări de mijloace fixe din cursul anului 2010, având în vedere mărimea eşantionului stabilit

iniţial de 4, eşantionul cuprinde 3 intrări semnificative (80 % * 4) şi 1 intrare ce va fi selectată aleatoriu din restul de 19. De asemenea, mărimea eşantionului se apropie de pragul de

semnificaţie stabilit iniţial.

Mijloc fix Descriere mijloc fix Data înreg.

Valoare

(mii lei) Durata (luni) Observaţii

327

COMPUTER HP P4/3,0 GZ/160GB/1,0 GB/DVD/MONITOR

19” LCD HP 05.11.2010 790 12 ACHIZIŢIE V

I

328

STIVUITOR FOARFECĂ CAPACITATE 227 kg

ELECTIRIC H = 8 m 09.11.2010 1.024 60 ACHIZIŢIE V

I

349

NACELĂ NISSAN CABSTAR 35.11 MOTORIZARE

DIESEL EURO 4 REGIM LATERAL DE LUCRU = 8,2 m

CAPACITATE TOTALĂ ÎN NACELĂ = 200 kg H

MAXIMĂ DE LUCRU = 16,5 m 24.11.2010 1.057 48 ACHIZIŢIE V

I

367

ROTOPERCUTOR SKIL F0151740AU PUTERE

NOMINALĂ = 580 W ENERGIE DE PERCUŢIE = 1,4 J

GREUTATE = 2,4 KG VITEZĂ VARIABILĂ = V 26.11.2010 296 12 ACHIZIŢIE V

I

Total eşantion 3.167

Total intrări în cursul anului 2010 4.560

Total procent din valoare intrări testat 69,45 %

Page 68: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

D

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

AUDIT - Mijloace fixe Registru întocmit de client

S.D. 08.11.2010

Ieşiri mijloace fixe Legendă: F - conf.registru mijloace fixe

SITUAŢIE I - conf.factură vânzare

ÎN CURSUL LUNII OCTOMBRIE 2010 H - există aprobare CA şi AGA G3

Pentru stabilirea eşantionului s-a ales metoda propoţională de selecţie. Astfel, din totalul de 15 intrări de mijloace fixe din cursul anului 2010, având în vedere mărimea eşantionului stabilit

iniţial de 4, eşantionul cuprinde 3 intrări semnificative (80 % * 4) şi 1 intrare ce va fi selectată aleatoriu din restul de 14. De asemenea, mărimea eşantionului se apropie de pragul de

semnificaţie stabilit iniţial.

Mijloc fix Descriere mijloc fix Data intrării Data ieşirii

Cost

(mii lei)

Amortizare

cumulată

(mii lei)

Preţ vânzare

(mii lei) Observaţii

330

AUTOTURISM VW PASSAT 1,9 TDI NR

ZCFC0000325656782 10.01.2002 15.11.2010 8.000 -7.580 370 VÂNZARE H

F F I

335

AUTOTURISM DACIA 1310 NR

ZCFC0905553426678 13.02.2005 22.11.2010 3.000 -2.310 500 VÂNZARE H

F F I

336 IMPRIMANTĂ CANON LBP 3010 24.11.2008 24.11.2010 800 -800 266 VÂNZARE H

F F I

355 MOBILIER BIROU 110x95 MESTEACĂN 09.03.2007 17.11.2010 500 -500 156 VÂNZARE H

F F I

Cost

(mii lei)

Amortizare

cumulată

(mii lei)

Preţ vânzare

(mii lei)

Total eşantion 12.300 -11.190 1.292

Total ieşiri în cursul anului 2010 15.908 -17.344 3.208

Total procent din valoare intrări testat 77,31%

Page 69: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

E

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

AUDIT - Mijloace fixe Registru întocmit de client

S.D. 08.11.2010

Ieşiri mijloace fixe Legendă: F - conf.registru mijloace fixe

SITUAŢIE I - conf.factură vânzare

ÎN CURSUL LUNII OCTOMBRIE 2010 H - există aprobare CA şi AGA G4

Pentru stabilirea eşantionului s-a ales metoda propoţională de selecţie. Astfel, din totalul de 15 intrări de mijloace fixe din cursul anului 2010, având în vedere mărimea eşantionului stabilit

iniţial de 4, eşantionul cuprinde 3 intrări semnificative (80 % * 4) şi 1 intrare ce va fi selectată aleatoriu din restul de 14. De asemenea, mărimea eşantionului se apropie de pragul de

semnificaţie stabilit iniţial.

Mijloc fix Descriere mijloc fix

Data

intrării Data ieşirii

Cost

(mii lei)

Amortizare

cumulată

(mii lei)

Val.

contabilă

netă (mii

lei)

Preţ

vânzare

(mii lei)

Profit/

Pierdere

din

ieşire

(mii lei) Observaţii

330

AUTOTURISM VW PASSAT 1,9 TDI

NR ZCFC0000325656782 10.01.2002 15.11.2010 8.000 -7.580 420 370 -50 VÂNZARE H

F F I

335 IMPRIMANTĂ XEROX 3265 19.09.2007 09.11.2010 1.000 -844 156 130 -126 VÂNZARE H

F F I

336 IMPRIMANTĂ CANON LBP 3010 24.11.2008 24.11.2010 800 -800 0 266 266 VÂNZARE H

F F I

355

MOBILIER BIROU 110x95

MESTEACĂN 09.03.2007 17.11.2010 500 -500 0 156 156 VÂNZARE H

F F I

Cost

Amortizare

cumulată

(mii lei)

Val.

contabilă

netă (mii

lei)

Preţ

vânzare

(mii lei)

Profit/

Pierdere

din ieşire

(mii lei)

Total eşantion 10.300 -9.724 576 922 246

Total ieşiri în cursul anului 2010 15.908 -17.344 1.327 3.208 1.210

Total procent din valoare intrări testat 64,74 %

Page 70: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

6

Page 71: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

7

Page 72: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

8

A. S.C. “GISA” S.R.L. Piaţa Presei, nr. 15

Bucureşti

Sector 1

Data: 05 noiembrie 2010

Cod fiscal: R152435

Factura nr. 2390

Client: S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 42 A, sector 1, Bucureşti

Cantitate Produs Documente de livrare Suma (lei)

1 Computer FF 2390 637.09 Net

05.11.2010 152.91 TVA

Total: 790

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

Factura de cumpărare

Data primirii facturii 07.11.2010 Număr intern 980 Recepţie şi confruntat documente de livrare D.A. Aprobat pentru plată de: C.O.

Page 73: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

9

B. S.C. “DALMA” S.R.L. Str. Turda, nr. 20

Bucureşti

Sector 6

Data: 09 noiembrie 2010

Cod fiscal: R152321

Factura nr. 3125

Client: S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 42 A, sector 1, Bucureşti

Cantitate Produs Documente de livrare Suma (lei)

1 Stivuitor FF 3125 825.80 Net

09.11.2010 198.20 TVA

Total: 1.024

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

Factura de cumpărare

Data primirii facturii 09.11.2010 Număr intern 981 Recepţie şi confruntat documente de livrare D.A. Aprobat pentru plată de: C.O.

C. S.C. “MIANMAR” S.R.L.

Şos. Crângaşi, nr. 17

Bucureşti

Sector 6

Data: 24 noiembrie 2010

Cod fiscal: R151110

Factura nr. 1230

Client: S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 42 A, sector 1, Bucureşti

Cantitate Produs Documente de livrare Suma (lei)

1 Nacelă FF 1230 852.41 Net

24.11.2010 204.59 TVA

Total: 1.057

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

Factura de cumpărare

Data primirii facturii 24.11.2010 Număr intern 982

Recepţie şi confruntat documente de livrare D.A. Aprobat pentru plată de: C.O.

Page 74: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

10

D. S.C. “DIMACH” S.R.L. Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 10

Bucureşti

Sector 1

Data: 24 noiembrie 2010

Cod fiscal: R159009

Factura nr. 1345

Client: S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 42 A, sector 1, Bucureşti

Cantitate Produs Documente de livrare Suma (lei)

1 Rotopercutor FF 1345 238.70 Net

26.11.2010 57.30 TVA

Total: 296

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

Factura de cumpărare

Data primirii facturii 26.11.2010 Număr intern 983

Recepţie şi confruntat documente de livrare D.A. Aprobat pentru plată de: C.O.

Page 75: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

11

G5

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

PERIOADA DE AUDITARE: 01.10.2010 - 30.10.2010

IMOBILIZĂRI CORPORALE

Obiectiv - Verificarea corectitudinii calculului cheltuielilor cu amortizarea, având în vedere

politica de amortizare utilizată de către societate.

Menţiuni - Amortizarea este calculată utilizând metoda liniară, pe baza duratelor estimate de

funcţionare a mijloacelor fixe, după cum urmează:

Instalaţii tehnice şi maşini 2 - 19 ani

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 3 - 10 ani

Societatea nu utilizează amortizarea fiscală. Durata normală de funcţionare, conform

reglementărilor legale, este aceeaşi cu durata utilă de viaţă utilizată de către de client.

Munca de audit efectuată - Verificarea valorilor reprezentând amortizarea în perioada auditată

din registrul mijloacelor fixe primit de la client; calcularea separată a amortizării, compararea cu

valorile primite de la client şi notarea eventualelor diferenţe; verificarea înregistrării corecte în

conturi a amortizării în perioada auditată şi notarea eventualelor probleme apărute. Dacă sunt

depistate diferenţe, tratamentul contabil urmează a fi discutat cu clientul şi se evaluează necesitatea

unor ajustãri.

Rezultate - S-a verificat corectitudinea calculului cheltuielilor cu amortizarea conform registrului

de mijloace fixe primit de la clientul auditat. În urma verificării s-au constatat următoarele:

Amortizare calculată (conform registru mijloace fixe) 2.233.000 lei

Verificare calcul amortizare 2.233.000 lei

Total % verificat 100 %

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

Diferenţa 0 lei

Concluzie - Amortizarea este corect calculată şi înregistrată. Politicile contabile privind

amortizarea sunt conforme cu legislaţia în vigoare şi Standardele Internaţionale de Contabilitate.

De asemenea, politicile contabile privind amortizarea aplicate în cursul perioadei auditate sunt

identice cu cele aplicate în exerciţiile financiare anterioare.

Page 76: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

12

G6

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

PERIOADA DE AUDITARE: 01.10.2010 - 30.10.2010

IMOBILIZĂRI CORPORALE

VERIFICAREA REPARAŢIILOR ŞI MODERNIZĂRILOR

Obiectiv - Asigurarea faptului că S.C. “MOARO TRADING” S.R.L. nu a trecut pe cheltuieli

elemente ce ar fi trebuit capitalizate în valoarea imobilizărilor.

Munca de audit efectuată - Verificarea listei cu reparaţii şi modernizări şi notarea elementelor

potenţiale care ar fi trebuit capitalizate. Dacă sunt depistate astfel de elemente, tratamentul contabil

urmează a fi discutat cu clientul şi se evaluează necesitatea unor ajustări.

Rezultate - Nu au fost depistate elemente potenţiale care ar fi trebuit capitalizate.

ANALIZA LUCRĂRILOR DE REPARAŢIE ŞI MODERNIZARE

Zugrăvit birouri 1.320.000 lei

Reparaţii la instalaţia electrică 900.000 lei

Reparaţii la instalaţia de încălzire 700.000 lei

Înlocuit uşă intrare principală magazin 300.000 lei

TOTAL 3.220.000 lei

Concluzie - Clientul nu a trecut pe costuri elemente ce trebuiau capitalizate.

Page 77: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

13

G7

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

PERIOADA DE AUDITARE: 01.10.2010 - 30.10.2010

IMOBILIZĂRI CORPORALE

Obiectiv

Verificarea existenţei mijloacelor fixe şi a faptului dacă societatea are documente de proprietate

asupra acestora.

Test

Pentru un eşantion de mijloace fixe:

- Inspectaţi fizic mijlocul fix;

- Pentru terenuri şi clădiri verificaţi titlurile de proprietate;

- Notaţi terenurile şi clădirile care sunt ipotecate sau gajate.

Selectarea eşantionului

Se verifică toate terenurile şi clădirile şi un eşantion - ales pe baza raţionamentului profesional - de

alte 4 mijloace fixe, care să includă toate intrările semnificative din cursul anului.

Total mijloace fixe la valoarea rămasă neamortizată 10.562

Maşini şi utilaje 9.365

Valoarea rămasă neamortizată a celorlalte mijloace fixe testate 3.981

Total valoare rămasă neamortizată testată 5.384

Total % din valoarea rămasă neamortizară testat 51 %

Rezultate (vezi G 7.1)

- Tot eşantionul a fost inspectat fizic.

- Clădirea în care funxţionează societatea este uşor deteriorată (nesemnificativ în acest

stadiu) - punct pentru agenda de discuţie a partenerului la întâlnirea finală cu clientul.

- Pentru maşini şi utilaje au fost verificate titlurile de proprietate. Acestea se află la sediul

companiei. Este necesară prezentarea garanţiilor deţinute de bancă asupra maşinilor.

Concluzie

Mijloacele fixe există şi compania deţine titluri de proprietate asupra lor, cu menţiunea garanţiilor

în favoarea băncii.

Page 78: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

14

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2009

G 7.1.

TESTUL DE INSPECŢIE FIZICĂ

REZULTATE

Terenuri şi clădiri Valoare netă

Inspectate

Titlul de

proprietate

verificat Note

1 Teren 3.000.000.000

Da - Închiriat, conform contract

2 Clădire 3.800.000.000

Da - Închiriat, conform contract

Deteriorări minoare ale clădirii

6.800.000.000

Alte elemente Valoare neta

1 Computer HP 790

Da Da -

2 Stivuitor foarfecă 1.024

Da Da -

3 Nacelă NISSAN 1.057

Da Da -

4 Rotopercutor SKIL 296

Da Da -

3.167

6.800.003.167

Page 79: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

15

G8

S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

Termenii contractului de închiriere

Data contractului

01 februarie 2005

Natura contractului

Închiriere de terenuri

Descrierea proprietăţii

Teren situat pe Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 42 A, sector 1, Bucureşti

Spaţii de depozitare

30.000 metri pătraţi

Data la care începe contractul

03 februarie 2005

Părţi în contract

Contract realizat între S.C. “DORCOS” S.A. (“locator”) şi S.C. “MOARO TRADING” S.R.L.

(“locatar”)

Durata contractului

Contractul expiră pe data de 31 decembrie 2020.

Chirie anuală

Chiria anuală este de 50.330.000 lei.

Plata chiriei

Se va face trimestrial în avans, în fiecare zi de 10 a lunii. (martie, iunie, septembrie şi decembrie

sunt luni relevante). Pentru orice plăţi care sunt făcute mai târziu de 7 zile de la data scadentă a

plăţii se va percepe o dobândă de 3 %.

Întreţinere şi asigurare

Chiria include o sumă pentru întreţinerea şi asigurarea terenului.

Page 80: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

16

Page 81: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

17

Page 82: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

18

Page 83: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

19

Page 84: Auditul-imobilizarilor 82 Cu Anexe

20