Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

40
Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru apă și canalizare ADI – Maramureș Experiența ADI – Maramureș în cooperarea intercomunitară Adoreanu Zamfir-director executiv ADI – Maramureș 1

description

ADI – Maramure ș. Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș. Experien ț a ADI – Maramure ș î n cooperarea intercomunitar ă Adoreanu Zamfir-director executiv. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

Page 1: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru apă și canalizare ADI – Maramureș

Experiența ADI – Maramureș în cooperarea intercomunitară

Adoreanu Zamfir-director executiv

ADI – Maramureș

1

Page 2: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

ADI – Maramureș

• Funcționează din anul 2001, este prima asociație de UAT-uri din România

Cadrul legal :

• OG 26/2000 completată cu Legea 246/2005

• Legea 215/2001 completată cu Legea 51/2006 modificată în 2008 în baza HG855/2008

Scopul asociației:• Inființarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și controlul

furnizării serviciului de alimentare cu apă și canalizare • Creearea, modernizarea si/sau dezvoltarea sistemelor publice de

alimentare cu apă și canalizare.

2

Page 3: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

ADI – Maramureș Organigrama ADI- MARAMURES Aprobata prin Hotararea nr 8/2013 a Adunarii Generale ADI-Maramures din data de 13.03.2013

ADUNAREA GENERALA

ADI-MARAMURES (46 membri)

CONSILIUL DIRECTOR (9 membri)

PRESEDINTE (1)

DIRECTOR EXECUTIV (1)

Compartiment tehnic monitorizare contract de delegare

(1) Inginer

Compartiment Financiar- Contabil

(1) Economist

Compartiment Administrativ

Secretar/Jurist (1)

AUDIT EXTERN STATUL DE FUNCTII Nr.Crt

Compartiment Nr. posturi

Functia Profesia Studii

1. Director executiv 1 director inginer superioare 2. Tehnic monitorizare

Contract de delegare 1 responsabil inginer superioare

3. Financiar contabil 1 responsabil economist superioare 4. Administrativ 1 responsabil jurist superioare

3

Page 4: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

ADI – Maramureș

UAT–urile membre au acordat ADI câteva compețente exclusive:•Înființarea, organizarea, coordonarea, gestionarea, monitorizarea și controlul furnizării/prestării reglementate a serviciului de apă și canalizare la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, precum și administrarea , exploatarea și asigurarea funcționării sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare aferente acestora .•Atribuirea unuia sau mai multor operatori în baza unui contract de delegare a gestiunii, administrarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, cât și pregătirea, finanțarea și realizarea proiectelor de investiții publice.

4

Page 5: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

RolulRolul ADIADI::

Rolul ADI se axeaza pe patruRolul ADI se axeaza pe patru domenii principale domenii principale::a) Operatorul regionala) Operatorul regionalbb) ) SStrategia de dezvoltaretrategia de dezvoltarecc) ) CContractul de delegare a gestiunii serviciuluiontractul de delegare a gestiunii serviciuluidd)) P Politica tarifarolitica tarifarăă

ADI – Maramureș

5

Page 6: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

Direcții de acțiune: Gestionare în comun a serviciului de apă și canalizare Realizare în comun de investiții publice Creștere progresivă a acoperirii serviciului Imbunătățirea calității serviciului, în interes general comun al

cetățenilor conformarea la standarde europene privind protecția mediului politica tarifară coerentă, echilibrată, tarife în limitele de

suportabilitate Principiul poluatorul plătește Asigurarea fondurilor pentru finanțări în infrastructură Consultarea cetățenilor în strategia de dezvoltare Monitorizare și controlul operatorului regional Asigurarea protecției utilizatorilor

ADI – Maramureș

6

Page 7: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

Repere în timp:2001-înființarea asociației(ADIL MM), 9 municipalități membri fondatori 2002-program MUDP 3-USAID:formare profesională, identificare și prioritizare nevoi investiții în apă și canalizare 2002-2004 -pregătirea documentației proiectului “MARA-Reabilitarea sistemului de apă în jud.Maramureș”

ADI – Maramureș

2004 – desemnarea operatorului regional de apă și canalizare la nivelul asociației 2005 - majorarea capitalului social al operatorului regional, 11 membri asociați au calitate de acționari 2006 - prima ediție a Master planului, instruire PIU –SAMTID

2006-2009 - implementarea în 8 orașe a primului proiect de investiții SAMTID, 14,6 mil euro

7

Page 8: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

2008 - contractul de delegare, strategia de tarifare 2008-20112009 -ADIL se modifică în ADI-MARAMUREȘ

- A doua revizie a Master Planului - Regulamentul serviciului de apă și apă uzată consolidat și armonizat pentru întreaga arie de operare din județul Maramureș

2010 - prima monitorizare a Contractului de Delegare2011 - Studiu SF și documentație proiect Faza I-a POS Mediu , 148 mil euro, strategia de tarifare 2011-2014, atribuirea contractelor de asistență tehnică și consultanță.2012 - Semnarea contractului de finanțare pentru faza I-a POS Mediu , începerea procedurilor de achiziție publică pentru contractele de lucrări2013 - Atribuirea contractelor de lucrări și începerea execuției, revizuirea Regulamentului serviciului de apă și apă uzată, revizuirea Master Planului revizia a 2-a, cresterea numarului de membrii asociati cu 4 UAT-uri.

ADI – Maramureș

8

Page 9: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

ADI –Maramureș

- Populația din unitățile administrativ-teritoriale membre ale ADI – Maramureș

aprox.370.000 loc.- numărul unităților administrativ teritoriale

membre ale ADI-Maramureș

50 UAT

9

Page 10: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

Programul SAMTID 14.937.661,8 € primul proiect integrat implementat în Maramureș

“Reabilitarea sistemului de apă potabilă în județul Maramureș”

adresat unei populații de

139.573 locuitori perioada 2006-2009

ADI – Maramureș

10

Page 11: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

Rezultate obținute după implementarea programului :

8 UAT - uri - au fost beneficiare ale Programului SAMTID

18 UAT - uri- semnatare ale contractului de delegare a gestiunii serviciului

către SC VITAL SA

- aria de delegare se extinde cu 13 noi UAT uri

- programul SAMTID împreună cu cele trei elemente definitorii ADI, Operator Regional și Contractul de delegare au contribuit fundamental la regionalizarea serviciilor de apă și canalizare.

ADI – Maramureș

11

Page 12: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

ADI – Maramureș

Proiectul SAMTID, implementat 2006-2009

12

Page 13: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

Programul POS Mediu Faza I-a

119.868.031€- valoarea investiției proiectului POS Mediu Faza I-a

256.794 loc. - populația beneficiară

ADI – Maramureș

“ Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș’’

13

Page 14: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

CONTRACTUL DE FINANȚARE ȘI PĂRȚI IMPLICATE

Sursele de finanţare pe costuri eligibile ale proiectului sunt:

grant Uniunea Europeană 77,31 %;

grant Guvernul Romaniei 11,82%;

credit suportat de Operatorul Regional SC VITAL SA Baia Mare 9,05%;

bugetul local 1,82%.

ADI – Maramureș

14

Page 15: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

8 UAT – uri- Cuprinse în POS Mediu Faza I-a “ Extinderea și

reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș”

8 UAT – uri- Grupate în 6 aglomerări urbane

• Baia Mare • Sighetul Marmației• Viseu de Sus• Cavnic• Târgu Lăpuș • Seini

ADI – Maramureș

15

Page 16: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

ADI – Maramureș

Valoarea investițiilor pe aglomerări urbane

16

Page 17: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

ADI – Maramureș

Investiția pe cap de locuitor

17

Page 18: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

ADI – Maramureș

Rezultate obținute

18

Page 19: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

42%

91,00%

0%

10%20%

30%40%

50%

60%70%

80%90%

100%

Acoperirea serviciului canalizare UAT

2011 2013

Rezultate obținuteADI – Maramureș

19

Page 20: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

ADI – MaramuresADI – Maramureș

CONTRACTE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ PROIECTULContract MM-CS-01: Asistența tehnică pentru Managementul proiectului;Contract MM-CS-02: Asistența tehnică pentru Supervizarea lucrărilor în cadrul proiectului;Contract MM-CS-03:Intocmire SF, PT, CS si detalii de executie pentru lucrarile suplimentareContract MM-CL-01: Construcție și reabilitare surse de apă și stații de tratare, în aglomerarile Baia Mare și Cavnic;Contract MM-CL-02: Reabilitare stații de tratare apă, conducte de aducțiune, rezervoare de apă și stații de pompare în Tg. Lăpuș, Viseu de Sus și Sighetu Marmației; Contract MM-CL-03: Reabilitarea stației de epurare Baia Mare;Contract MM-CL-04: Reabilitare stației de epurare Sighetu Marmației;

20

Page 21: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

ADI – MaramuresADI – Maramures

CONTRACTE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ PROIECTUL

Contract MM-CL-05: Stații de epurare în Seini, Cavnic, și reabilitarea colectorului de evacuare la stației de epurare Tg. Lăpuș;

Contract MM-CL-06: Reabilitarea stațiilor de epurare Vișeu de Sus;

Contract MM-CL-07: Reabilitare și extindere conducte de aducțiune, rezervoare de apă, statii de pompare, rețele de distribuție și retele de apă uzată în Baia Mare – Est;

Contract MM-CL-08: Reabilitare și extindere rezervoare de apă, stații de pompare, rețele de distribuție și rețele de apă uzată în Baia Mare – Vest;

21

Page 22: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

ADI – MaramuresADI – Maramureș

CONTRACTE PRIN CARE SE REALIZEAZĂ PROIECTUL

Contract MM-CL-09: Reabilitare și extindere conducte de aducțiune, rezervoare de apă, stații de pompare, rețele de distribuție și rețele de apă uzată în Baia Sprie, Băița, Bozânta și Cavnic;

Contract MM-CL-10: Reabilitare și extindere conducte de aducțiune, rețele de distribuție și rețele de apă uzată în Sighetu Marmației;

Contract MM-Cl -11: Reabilitare și extindere rețele de distribuție și rețele de apă uzată în Borșa și Vișeu de Sus;

Contract MM-CL-12: Reabilitare și extindere rețele de distribuție și rețele de apă uzată în Seini, Săbișa și Târgu Lăpuș.

22

Page 23: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

ADI – Maramureș

Contract MM-CL-13: „Reabilitare statiei de tratare ROATA (Cavnic), a sursei de apa si a conductei de aductiune Mohos (Baia Sprie), a

sursei de apa Raoaia (Targu Lapus),a statiilor de hidrofor din Baia Mare si statie noua de epurare a apelor uzate in Sabisa (Seini)” FIDIC Galben.

Contract MM-CL-14: „Reabilitarea si extinderea retelelor de distributie a apei potabile si a apelor uzate menajere din Sighetu Marmatiei, Viseu de Sus, Baia Mare, Seini, Tautii Magheraus, Baia Sprie, Targu Lapus” FIDIC Rosu.

23

Page 24: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

ADI – Maramureș

Sprijinirea membrilor* cuprinderea în Master Plan a tuturor localităților, 3 revizii * organizarea unitară a licitațiilor pentru achiziții de servicii în vederea reducerii la scară a costurilor specifice de licitație (SF–SAMTID, Planul de utilități subterane, studiu de oportunitate pentru delegarea serviciilor)* asistența tehnică pentru pregătirea recepțiilor la terminarea lucrărilor * schimb de experiență în țări ale UE (Germania, Olanda) * înființarea la nivelul ADI-MM a CIA( comisia internă de analiză pentru coordonarea și dezvoltarea unitară a proiectelor în infrastructura de apă și apă

uzată * accesarea fondurilor de investiții din alte surse de finanțare pentru mediu rural

(OG. 7, Măsura 3.22, Fondul de Mediu,etc.) (23 de membri )* regăsirea a 22 de localități în strategia de dezvoltare a Bazinului hidrografic

Someș Tisa (proiect TICAD)* interfața între autoritățile locale și operatorul regional pentru delegarea

serviciilor , extinderea serviciilor regionale la 18 localitati semnatare a contractului de delegare

24

Page 25: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

Perspective* POS Mediu –faza a 2-a 2014-2020, investiții în 9

localitati urbane și 22 de localități rurale, valoare totală de investiție, aprox.80-100 mil. euro

* POS Mediu faza a 3-a, 2019-2037, toate localitățile din asociație, aprox.173 mil.euro

* Extinderea numărului de membri asociați și a ariei de

operare regională – acoperirea teritorială integrală a

județului Maramureș

ADI – Maramureș

25

Page 26: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

ADI – Maramureș

ROLUL ADI ÎN MONITORIZREA CONTRACTULUI DE DELEGARE

OBIECTIVELE ASOCIAŢIEI LEGATE DE OPERATORUL REGIONAL

- să încheie Contractul de Delegare cu Operatorul;

- să exercite drepturile specifice de control și informare privind Operatorul;

- să monitorizeze executarea Contractului de Delegare și să informeze regulat asociații despre aceasta;

- să identifice și să propună orice acțiuni vizând:

1. asigurarea unei politici tarifare echilibrate să nu se depasească limitele de suportabilitate ale populatiei;

2. buna prestare din punct de vedere tehnic a Serviciului și gestiunea administrativă și comercială eficiența a acestuia;

26

Page 27: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

ADI – Maramureș

OBLIGAȚIILE ASOCIAȚIEI LEGATE DE SERVICIU

- urmărirea, monitorizarea și raportarea indicatorilor de performanță ai Serviciului stabiliți în Contractul de Delegare, gestiunea și administrarea Serviciului de către

Operator pe criterii de eficiență economică și managerială;- aplicarea măsurilor corective și a penalităților prevăzute în Contractul de Delegare,

dacă Operatorul nu respectă indicatorii de performanță și eficiența la care s-a obligat și nu asigură continuitatea serviciului;

- stabilirea unei politici tarifare coerente la nivelul întregii arii a delegarii prevăzute în Contractul de Delegare;

- aprobarea trecerii la un sistem de tarif unic, formarea și a stabilirii prețurilor și tarifelor, ajustarea și modificarea prețurilor și tarifelor propuse de Operator;

27

Page 28: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

ADI – Maramureș

DREPTURILE OPERATORULUI

Operatorul are următoarele drepturi: - să încaseze contravaloarea serviciilor furnizate; - să aplice tariful aprobat conform prevederilor legale; - să propună modificarea tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual;- să încaseze alte sume privind: 1. c/val serviciilor prestate utilizatorilor, altele decât seviciul de alimentare ce apă și canalizare; 2. c/val serviciului de preluare a apelor pluviale de pe proprietăți private și de pe domeniul public; 3. c/val cantității de apă folosită în scopuri publice; 4. c/val lucrărilor suplimentare de întreținere a rețelelor sau modificare a acestora;

28

Page 29: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

ADI – Maramureș STRATEGIA DE TARIFARE Strategia de tarifare presupune ajustări ale tarifelor în fiecare an la data de 1 Iulie atât cu inflația cumulată pe ultimul an cât și în termeni reali.

Strategia de stabilire a tarifelor va încorpora prevederile HG 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilități publice, începand cu data intrării în vigoare a Contractului de Delegare. In Contractul de Delegare a gestiunii, este inclus tabelul cu ajustările tarifelor în termeni reali, ajustările sunt necesare pentru a asigura dezvoltarea durabilă a Operatorului.

Operatorul va pregăti un plan de afaceri pe baza căruia se va stabili strategia de tarifare pentru următorii trei ani.

Tariful inițial(TI) se stabilește în cadrul Contractului de Delegare a gestiunii și se aplică de la data intrarii în vigoare a contractului.

Toate majorările și ajustările ulterioare ale tarifului se vor face de la tariful inițial (TI).

29

Page 30: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

coADI – Maramureș

FORMAREA ȘI AJUSTAREA TARIFELOR

Tarifele se stabilesc ținând cont de:

- costurile Operatorului Regional.

- gradul de suportabilitate al consumatorilor, max.3,5% din venitul mediu la nivel judetean

- introducerea de costuri și taxe noi.

Variaţiile costurilor de producţie, cum ar fi costul apei brute, al electricităţii, impozitele pot fi

folosite în vederea modificării/ajustării preţurilor şi tarifelor.

Creşterea sau reducerea taxelor şi costurilor existente constituie circumstanţe neprevăzute şi

conduc la negocieri între Operator şi Autoritate delegantă privind mecanismul de

modificare/ajustare a preţurilor şi tarifelor.

Orice modificare a preţului sau tarifului faţă de previziunile anterioare trebuie justificată.

30

Page 31: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

ADI – Maramureș

STRUCTURA TARIFELOR ȘI NIVELUL DE TARIFARE

Tarifele practicate pentru serviciile de apă şi de canalizare se vor baza pe principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activitatiilor:

- costuri de operare;- costuri de întreținere și reparații;- costuri financiare;- redevența;- realizarea de investiții și reparații capitale;- plata serviciului datoriei aferente creditelor contractate(incluzând rata, dobânzile și comisioanele aferente);- profit, în conformitate cu prevederile legale;

31

Page 32: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

ADI – Maramureș REDEVENŢA

Redevenţa reprezintă plata facuta de Operator, Autoritatii delegante, pentru

dreptul de a gestiona, eficentiza și dezvolta pe cheltuiala și pe riscul său serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, precum și bunurile publice aferente acestuia. Redevenţa va fi întotdeauna reflectată în nivelul tarifelor şi va fi suficientăpentru a asigura plata tuturor sumelor datorate de catre Operator în baza Contractelor Internaţionale de Împrumut și crearea și menținerea Fondului IID.

În cazul existenţei unor Contracte de Împrumut indiferent de modul de contractare sau garantare în perioada derulării Contractului de Delegare, redevenţa vafi virată de către Operator Autorităţii delegante.

32

Page 33: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

ADI – Maramureș

Redevenţa majorată ulterior datei semnării Contractului, va fi aplicabilă Operatorului începând cu data aprobării tarifului majorat.

Redevenţa platită de Operatorul Regional SC VITAL SA:- acoperă în întregime costurile împrumutului extern privind derularea

programului SAMTID;- acoperă integral costurile împrumutului extern privind derularea

Programului ISPA; - acoperă integral costurile tuturor împrumuturilor angajate pentru

derularea programelor cu cofinanţare externă în aria de servicii.

33

Page 34: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

ADI – Maramureș

Planul anual de evoluţie a tarifelorrezultat din analiza cost-beneficiu pe POS Mediu

UAT/Serviciu Tarif actual

(RON/mc)

Cresterea procentuala tarif/an

2011 2012 2013 2014

Baia Mare Apa 1,91 20,00% 5,15% 7,50% 15,00%

Canal 0,96 30,00% 6,57% 25,00% 42,00%

Sighetu Marmatiei

Apa 1,97 15,00% 6,38% 7,50% 15.00%

Canal 0,92 30,00% 11,20% 25,00% 42.00%

Baia Sprie

Apa 2,35 0,00% 2,55% 7,50% 15,00%

Canal 0,96 30,00% 6,57% 25,00% 42,00%

34

Page 35: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

ADI – Maramureș

UAT/Serviciu Tarif actual

(RON/mc)

Cresterea procentuala tarif/an

2011 2012 2013 2014

Cavnic Apa 2,35 0,00% 2,55% 7,50% 15,00%

Canal 1,04 20,00% 6,57% 25,00% 42,00%

Seini Apa 2,41 0,00% 0,00% 7,50% 15,00%

Canal 1,33 0,00% 0,00% 25,00% 42,00%

Tautii Magheraus

Apa 2,41 0,00% 0,00% 7,50% 15,00%

Canal 0,00 0,00% 0,00% 25,00% 42,00%

35

Page 36: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

ADI – Maramureș

UAT/Serviciu Tarif actual(RON/mc)

Cresterea procentuala tarif/an

2011 2012 2013 2014

Targu Lapus

Apa 1,81 33,15% 0,00% 7,50% 15,00%

Canal 1,04 20,00% 6,57% 25,00% 42,00%

Ulmeni Apa 2,25 30,00% 14,95% 25.00% 42,00%

Canal 0,89 30,00% 14,95% 25,00% 42,00%

Viseu de Sus

Apa 2,41 0,00% 0,00% 7,50% 15,00%

Canal 1,04 20,00% 6,57% 25,00% 42,00%

* Ajustările în termeni reali nu includ inflaţia în perioada dintre ajustările tarifare şi nici taxa pe valoare adăugată

36

Page 37: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

• 2012 - anul aplicării tarifului unic pe întreaga arie de operare.

ADI – Maramureș

Tarif unic

37

Page 38: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

ADI – Maramureș

Regionalizarea

• Pilonii procesului de regionalizare:

– Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)

– Operatorii Regionali (ROC)

– Contractul de Delegare

• În toate județele procesul de regionalizare a fost finalizat:

– ADI funcționale

– ROC funcționali

– Contracte de delegare semnate

38

Page 39: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

ADI – Maramureș

Regionalizarea în perioada următoare:•Se va adresa în principal localităților medii și mici care vor fi văzute de către operatorul regional ca zone problematice, care în general generează pierderi operationale.•Operatorii regionali sunt ocupați cu implementarea proiectelor actuale, dar va trebui să asigure în paralel pregătirea noilor proiecte.•Va fi un proces dificil deoarece:

- numărul aglomerarilor va fi mult mai mare - datele tehnice și financiare pentru sistemele din zonele medii și mici au un grad de acuratețe redus - există studii de fezabilitate care nu sunt corelate cu strategia din Master Plan•Vor exista dificultăți în integrarea proiectelor paralele.•Principiul solidarității va fi din ce în ce mai greu de aplicat.•Gradul de îndatorare a operatorilor va fi ridicat, ceea ce va reduce posibilitățile de finanțare a noilor proiecte.

39

Page 40: Asocia ț ia de dezvoltare intercomunitar ă pentru ap ă ș i canalizare ADI – Maramure ș

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ADI – MARAMURESDATE DE CONTACT:BAIA MARE, Str. Gh. Sincai, nr. 46,cam.12,15 Cod poştal 430311, jud. Maramures, România;Tel/Fax: 0262-211488

Director executiv - Adoreanu Zamfir – 0748198381Responsabil tehnic – Munteanu Rodica – 0748198238Responsabil financiar – Babici Monica - 0748198231

E-mail: [email protected]

Web: www.adi-maramures.ro

40