ASM in Presa

151
ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” (2004-2009) B i b l i o g r a f i e Chişinău, 2012

description

Lucrarea prezinta ASM in presa nationala si internationala cat si resurse web.

Transcript of ASM in Presa

Page 1: ASM in Presa

ACADEMIA DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI

Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan”

(2004-2009)

B i b l i o g r a f i e

Chişinău, 2012

Page 2: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 2

CZU 016

A 15

Redactor ştiinţific: dr. Aurelia HANGANU

Alcătuitor: Lilia BODAREV

Procesare şi machetare computerizată: Lilia Bodarev

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009) :

Bibliografie /Acad. de Ştiinţe a Moldovei, Bibl. Şt. Centrală „A.

Lupan” ; alcăt. : Lilia Bodarev; red. şt. : Aurelia Hanganu. – Ch. :

Bibl. Şt. Centrală „Andrei Lupan” a Acad. de Ştiinţe a Moldovei,

2012. – 151 p.

ISBN 978-9975-4405-8-5

016:[001.32(478):070] A 15

© Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” a AŞM

Page 3: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 3

C u p r i n s :

Argument...............................................................................................................................4

I. Ştiinţă. Generalităţi. AŞM.........................................................................................5

II. Asambleea AŞM. Alegeri. Adunări........................................................................31

III. Instituţii, secţii şi asociaţii ştiinţifice....................................................................34

IV. Congrese, conferinţe, simpozioane, seminare, mese rotunde...........................42

V. Programe şi proiecte ştiinţifice.............................................................................52

VI. Colaborare internaţională......................................................................................58

VII. Concursuri. Laureaţi. Premianţi. Distincţii........................................................61

VIII. Expoziţii. Saloane internaţionale. Lansări şi prezentări de carte. Recenzii....72

IX. Personalia...............................................................................................................84

X. Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” a AŞM.............................................133

Indice de nume...................................................................................................................135

Lista ziarelor ale căror articole sunt fişate..........................................................................151

Page 4: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 4

Argument

Lucrarea de faţă prezintă o cronică a vieţii şi activităţii ştiinţifice în perioada anilor 2004-2009 şi are drept

scop evidenţierea publicaţiilor apărute în presa locală despre modernizarea, dezvoltarea, susţinerea şi

stimularea cercetării ştiinţifice în Republica Moldova.

Bibliografia inserează informaţii cu caracter oficial-documentar, publicaţii despre reforme în ştiinţă, politica

ştiinţei, femeia în ştiinţă, prezentul şi viitorul tinerilor cercetători, precum şi articole despre activităţi ştiinţifice de

importanţă naţională şi internaţională semnate de reprezentanţii mai multor instituţii academice. Au fost incluse

publicaţii ce prezintă elemente de noutate, transfer tehnologic, inaugurări, precum şi cele ce scot în evidenţă

problemele stringente cu care se confruntă cercetătorii. Un capitol aparte oferă detalii despre evenimentele vieţii

ştiinţifice: congrese, conferinţe, simpozioane, sesiuni în cadrul cărora au fost abordate probleme de maxim

interes pentru comunitatea ştiinţifică. Un loc important cel ocupă informaţiile privind participarea savanţilor din

Republica Moldova în procesul de creare a spaţiului unic ştiinţific european, cooperarea ştiinţifică internaţională.

Lucrarea relevă aspecte ale integrării oamenilor de ştiinţă în proiecte şi programe de cercetare finanţate din

fonduri interne, europene şi internaţionale, precum şi informaţii despre rezultatele ştiinţifice semnificative

recunoscute şi apreciate de comunitatea ştiinţifică în cadrul concursurilor, expoziţiilor, saloanelor naţionale şi

internaţionale în domeniul ştiinţei şi tehnicii. Bibliografia cuprinde un număr semnificativ de interviuri şi articole

biografice care vizează reprezentanţii comunităţii academice, inclusiv, pe cei care s-au stins din viaţă în răstimp,

precum şi pe unele personalităţi din viaţa politică şi culturală a Republicii Moldova. Înregistrările bibliografice

sunt structurate în următoarele compartimente:

1. Ştiinţă. Generalităţi. AŞM

2. Asambleea AŞM. Alegeri. Adunări

3. Instituţii, secţii şi asociaţii ştiinţifice

4. Congrese. Conferinţe. Simpozioane. Seminare. Mese rotunde

5. Programe, proiecte ştiinţifice

6. Colaborare internaţională

7. Concursuri. Laureaţi. Premianţi. Distincţii

8. Expoziţii. Saloane internaţionale. Lansări şi prezentări de carte. Recenzii

9. Personalia

10. Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” a AŞM

In cadrul compartimentelor, documentele sunt aranjate în ordine cronologică (2004, 2005, 2006, 2007,

2008, 2009) iar în cadrul anului, în ordine alfabetică. La alcătuirea bibliografiei au fost consultate de visu

publicaţiile periodice existente în colecţiile Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM. La sfârşitul lucrării

este prezentat un Index alfabetic de nume, precum şi Lista ziarelor ale căror articole sunt fişate.

La identificarea materialelor au contribuit: L. Bodarev, E. Creul, V. Guriev, J. Nikolaeva, C. Donos.

Lucrarea bibliografică propusă reprezintă o sursă de referinţă pentru procesul de studiu şi cercetare ce ţine

de istoricul Academiei de Ştiinţe, precum şi de viaţa şi activitatea personalităţilor din domeniul ştiinţei în

Republica Moldova.

Informaţiile despre Academia de Ştiinţe a Moldovei în presa locală după anul 2009 sunt prezentate pe

pagina web a bibliotecii www.bsclupan.asm.md – AŞM în presă.

Page 5: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 5

I. ŞTIINŢĂ. GENERALITĂŢI. AŞM

2004

1. A fost adoptat Codul cu privire la ştiinţă şi inovare // Dreptul. – 2004. – Nr 14 (Iul.). – P. 7.

2. Andrieş, Andrei. Între dorinţa de a dezvolta ştiinţa şi realităţile existente : [interviu cu acad. Andrei Andrieş] / interlocutor : Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2004. – 30 ian. – P. 9-10 : fot.

3. Anestiadi, Vasile. Academia riscă să devină o fantomă, un SRL : [art. academicianului, prof. universitar] / Vasile

Anestiadi // Timpul. – 2004. – 30 ian. – P. 19.

4. Apreciem înalt contribuţia FCDC la dezvoltarea ştiinţei din Moldova : [pe marginea întrevederii prim-

ministrului Vasile Tarlev cu Charles Owans, preşedintele Fundaţiei americane pentru cercetare şi dezvoltare civilă] //

Moldova suverană. – 2004. – 26 mart. – P. 2.

5. Bartolo, C. Program complex sau complexat ? : [savanţii de la Inst. de Lingvistică al AŞM au luat atitudine faţă de Programul propus pentru asigurarea funcţionalităţii limbilor vorbite pe teritoriul Moldovei. Avizul este semnat de : Silviu Berejan, Demir Dragnev, Ion Bărbuţă, Ion Bodrug, Nicolae Bileţchi, Leonid Cemortan] / C. Bartolo // Accente. – 2004. – 1 apr. – P. 4. 6. Bodrug, Mihai. „Preţurile la plantele medicinale sunt exagerate” : [interviu cu Mihai Bodrug, fost savant la Grădina Botanică, azi – conferenţiar la Univ. de Medicină „N. Testemiţanu”] / interlocutor : Ion Proca // Glasul naţiunii. – 2004. – 30 sept. – P. 16. 7. Canţer, Valeriu. Capacitatea şi voinţa de a gândi mai mult asupra unor lucruri – un credo al generaţiilor de fizicieni : [interviu cu acad. Valeriu Canţer, candidat la postul de preşedinte al AŞM] / interlocutor : Tatiana Rotaru // Lit. şi arta. – 2004. – 29 ian. – P. 7 : fot. 8. Canţer, Valeriu. Statutul savantului pierdut în vâltorile tranziţiei : [interviu cu acad. Valeriu Canţer pe marginea realizărilor ştiinţifice] / interlocutor : Aneta Grosu // Accente. – 2004. – 15 ian. – P. 3 : fot. 9. Călugăreanu, V. Dor de... la academie [polemici critice pe marginea achitării indemnizaţiilor la concedii] / V. Călugăreanu // Flux : ed. de vineri. – 2004. – 19 mart. – P. 2. 10. Consolidarea puterii a cincea în Moldova : [opinia publică ştiinţifică mondială susţine Codul cu privire la ştiinţă şi inovare – o iniţiativă a preşedintelui Rep. Moldova Vladimir Voronin // Moldova suverană. – 2004. – 15 iul. – P. 1, 4. 11. Corbu, Haralambie. Culegem ceea ce semănăm : [reflecţii pe marginea noţiunilor de „limbă moldovenească”, „popor moldovenesc”, pe de o parte, şi de „limbă română”, „popor român”, pe de alta] / Haralambie Corbu // Moldova suverană. – 2004. – 20 ian. – P. 1, 3. 12. Curuci, Leonid. Despre talentul special al savantului : [cercetarea ştiinţifică] / Leonid Curuci // Comunistul. – 2004. – 19 noiemb. – P. 15. 13. Drăgan, V. Situaţia ştiinţei în Moldova este critică : [au constatat academicienii în cadrul Adunării anuale a corpului ştiinţific al AŞM] / V. Drăgan // Flux : ed. de vineri. – 2004. – 26 mart. – P. 5 : fot.

Page 6: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 6

14. Duca, Gheorghe. Academia şi locul ei în societate : [interviu cu preşedintele Acad. de Şt. a Moldovei pe marginea situaţiei actuale în domeniul ştiinţei] / consemnare : Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2004. – 28 mai. – P. 12-13 : fot. 15. Duca, Gheorghe. Perspectivele ştiinţei şi ale inovării în Republica Moldova / Gheorghe Duca // Lit. şi arta. – 2004. – 18 noiemb. – P. 6. 16. Duca, Gheorghe. Recunoştinţă pentru contribuţia adusă la renovarea ştiinţei : [Comunitatea ştiinţifică din Republica Moldova a trimis recent o scrisoare de mulţumire preşedintelui Vladimir Voronin referitor la adoptarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare] / Gheorghe Duca // Moldova suverană. – 2004. – 27 iul. – P. 3. 17. Duca, Gheorghe. Statul ar trebui să mărească cota de finanţare a ştiinţei / Gheorghe Duca // Vocea poporului. – 2004. – 11 iun. – P. 4; Голос народа. – 2004. – 11 июня. – P. 4. 18. Duca, Gheorghe. Şansa de a salva cercetarea şi ţara : [pe marginea Proiectului „Codului cu privire la ştiinţă şi inovare”] / Gheorghe Duca // Săptămîna. – 2004. – 9 iul. – P. 23. 19. Duca, Gheorghe. Ştiinţa spre orizonturi noi : [dialog cu acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM] / a dialogat : Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2004. – 10 iul. – P. 4. 20. Gaindric, Constantin. Cercetarea ştiinţifică în instituţiile universitare : [dialog cu Constantin Gaindric, profesor universitar, preşedintele Comisiei Superioare pentru Atestare] / interlocutor : Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2004. – 12 iun. – P. 6. 21. Gaindric, Constantin. Torţa ştiinţei în mâinile tinerilor : [interviu cu Constantin Gaindric, directorul Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM] / interlocutor : Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2004. – 16 apr. – P. 9. 22. Gaina, Boris. Mai devreme sau mai târziu, poporul nostru va ajunge să trăiască viaţa pe care si-o merită : [dialog cu Boris Gaina, mem. cor. al AŞM] / a dialogat : Nicolae Misail // Ora satului. – 2004. – Nr 17 (Oct.). – P. 8-9 : fot. 23. Gaina, Boris. „Vinul este cea mai igienică băutură” : [interviu cu Boris Gaina, mem. cor. al AŞM] / interlocutor : Nicolae Roibu] // Timpul de dimineaţă. – 2004. – 22 sept. – P. 13 : fot. 24. Melnic, Boris. De ce faţă de ştiinţă sînt înaintate sarcini noi, neordinare? : [opinia savantului despre reorganizarea ştiinţei în Moldova] / Boris Melnic // Moldova suverană. – 2004. – 30 apr. – P. 2. 25. Melnic, Boris. Omul care se gândeşte cum să supravieţuiască nu poate fi captivat de ştiinţă / Boris Melnic // Vocea poporului. – 2004. – 11 iun. – P. 4. 26. Mihalache, Corneliu. Codul ştiinţei… : [reflecţii] / Corneliu Mihalache // Moldova suverană. – 2004. – 2 iul. – P. 1. 27. Moraru, Anton. Un cod totalitar pentru ştiinţă : [opinii pe marginea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare] / Anton Moraru // Glasul naţiunii. – 2004. – 29 iul. – P. 7; 5 aug. – P. 10. 28. O Academie de alternativă ? : [despre Acad. de Şt. a Moldovei] // Jurnal de Chişinău. – 2004. – 6 febr. – P. 6. 29. O ştiinţă sănătoasă într-un stat sănătos : [în cadrul plenului Parlamentului a fost discutată reformarea domeniului ştiinţific în Moldova] // Comunistul. – 2004. – 2 iul. – P. 4. 30. Paladi, Gheorghe. Quo vadis, Domini? : [despre problemele familiei şi cauzele migraţiei populaţiei Republicii Moldova] / Gheorghe Paladi // Moldova suverană. – 2004. – 22 ian. – P. 4.

Page 7: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 7

31. Răileanu, Natalia. Peştera „Emil Racoviţă” riscă să dispară : [ – este una din cele mai mari din lume şi se află sub ocrotirea statului din a.1991] / Natalia Răileanu // Democraţia. – 2004. – 18 mai. – P. 6. 32. Rotaru, Anatol. Domeniu de avangardă : [art. preşedintelui Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică despre activitatea de cercetare-dezvoltare] / Anatol Rotaru // Moldova suverană. – 2004. – 28 mai. – P. 3. 33. Sandu, Marina. „Noi cu dumneavoastră suntem în aceeaşi măsură responsabili pentru ştiinţă” : [pe marginea discuţiei preşedintelui ţării Vladimir Voronin purtată cu savanţii AŞM] / Marina Sandu // Moldova suverană. – 2004. – 26 mart. – P. 2. 34. Simaşchevici, Alexei. Potenţialul intelectual al unui stat : [interviu cu directorul Inst. de Fizică Aplicată al AŞM Alexei Simaşchevici] / interlocutor : Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2004. – 16 apr. – P. 9. 35. Soltan, Petru. Un lucru odată făcut strâmb : [dialog cu acad. Petru Soltan despre dezvoltarea ştiinţei] / consemnare : Nicolae Misail // Ora satului. – 2004. – Nr 2. – P. 8-9. 36. Stici, Ion. Academia trebiue să renască! : [despre planul reformator al forului suprem de ştiinţă a ţării prezentat de preşedintele Vladimir Voronin] / Ion Stici // Moldova suverană. – 2004. – 23 mart. – P. 1-2. 37. Ştici, Ion. Angajarea tineretului în munca de cercetare – o problemă la zi : [opinia acad. Valeriu Canţer] / Ion Stici // Moldova suverană. – 2004. – 2 apr. – P. 2. 38. Stici, Ion. În prim-planul discuţiilor – ştiinţa medicală : [pe marginea activităţii ştiinţifice a instituţiilor de profil] / Ion Stici // Moldova suverană. – 2004. – 12 mart. – P. 2. 39. Stici, Ion. Procesul ştiinţific în renovare cere tot mai multă organizare / Ion Stici // Moldova suverană. – 2004. – 27 iul. – P. 2. 40. Stici, Ion. Selectarea şi susţinerea financiară a cadrelor – factor determinant în dezvoltarea ştiinţei / Ion Stici // Moldova suverană. – 2004. – 9 iul. – P. 1. 41. Ştiinţa chemată să umple bugetul : [despre finanţarea ştiinţei şi granturile străine în acest domeniu] // Jurnal de Chişinău. – 2004. – 19 mart. – P. 15. 42. Tighineanu, Ion. Ştiinţei – noi forţe, noi aripi cutezătoare : [interviu cu Ion Tighineanu, vicepreşedinte al AŞM] / interlocutor : Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2004. – 26 noiemb. – P. 12, 14. 43. Ţurcanu, Alina. Voronin le întinde o cursă şi savanţilor : Puterea le promite oamenilor de ştiinţă salarii duble şi majorarea alocaţiilor pentru cercetare. Lefurile savanţilor sunt derizorii / Alina Ţurcanu // Timpul de dimineaţă. – 2004. – 3 noiemb. – P. 3. 44. Vladimir Voronin a efectuat o vizită de lucru la subdiviziunile Academiei de Ştiinţe : [la Institutele de cercetări ştiinţifice] // Moldova suverană. – 2004. – 18 mart. – P. 1; Независимая Молдова. – 2004. – 18 март. – P. 1 : fot. 45. Vladimir Voronin l-a primit pe noul preşedinte al AŞM : [academicianul Gheorghe Duca] // Moldova suverană. – 2004. – 10 febr. – P. 1. 46. Voinu, Grigore. Ancorată în actualitate, intelectualitatea : [interviu cu Grigore Voinu, colab. şt. la Inst. de Microbiologie al AŞM] / consemnare : Elena Negură // Moldova suverană. – 2004. – 11 iun. – P. 2.

Page 8: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 8

47. Voloşciuc, L. Fără motivaţia materială a cercetării e complicat a vorbi despre o revoluţie de idei : [dialog cu L. Voloşciuc, şeful Laboratorului Protecţie Biologică din cadrul Inst. de Cercetări pentru Protecţia Plantelor al AŞM] / consemnare : Nicolae Misail // Ora satului. – 2004. – Nr 3 (Mart.). – P. 5-6. 48. Voronin, Vladimir. Expunere de motive la proiectul Codului cu privire la ştiinţă şi inovare : [prezentată de către preşedintele Rep. Moldova Vladimir Voronin în cadrul şedinţei fracţiunii parlamentare a PCRM] / Vladimir Voronin // Moldova suverană. – 2004. – 18 iun. 49. Voronin Vladimir. În ţara noastră există un potenţial inovativ activ : [alocuţiunea preşedintelui Vladimir Voronin, rostită la inaugurarea celei de-a VIII-a ediţii a Expoziţiei Internaţionale Specializate „Infoinvent”] / Vladimir Voronin // Moldova suverană. – 2004. – 11 noiemb. – P. 1. 50. Voronin, Vladimir. Ştiinţa va devein propria imagine a ţării : [alocuţiunea preşedintelui Vladimir Voronin, rostită în cadrul Adunării Gen. a Acad. de Şt. a Moldovei ] / Vladimir Voronin // Moldova suverană. – 2004. – 23 mart. – P. 1-2. 51. Ziua Ştiinţei : [la 30 mai vor fi organizate adunări festive, conferinţe ştiinţifice şi expoziţii consacrate Zilei Ştiinţei] // Făclia. – 2004. – 15 mai; Коммунист. – 2004. – 4 июня. – P. 3. 52. AGEPI – создает фонд поддержки изобретений : [инициативу AGEPI одобрил Георге Дука, президент АНМ] // Независимая Молдова. – 2004. – 26 окт. – P. 4. 53. Андриеш, Андрей. Инвестиционный феномен : [интервью по вопрсу внедрения инвестиционного проекта по созданию в Молдове перевалочного и сортировочного узла для транзитных грузов из Европы и Азии] / записала : Валентина Пионтковская // Office. – 2004. – 22 sept. – P. 4 : fot. 54. Бантыш, Л. Наука должна работать на экономику : Пришло время академическим институтам прикладных исследований объединить усилия : [комментарии к Кодексу о науке и инновациях] / Л. Бантыш // Независимая Молдова. – 2004. – 10 aвг. – P. 2. 55. Бостан, И. Реформа молдавской науки в контексте евроинтеграции : [о коренном реформировании молдавской науки] / И. Бостан // Независимая Молдова. – 2004. – 30 март. – P. 5. 56. Братан, З. В Молдове нет полезных ископаемых – зато есть бесполезные ископаемые в Академии наук : [заметки по поводу выступления президента страны Владимира Воронина на годовом собрании АНМ 19 марта 2004 г.] / З. Братан // Новое время. – 2004. – 26 март. – P. 2. 57. В Молдове откроется Научный центр биоинжинерии и биотехнологии : [сообщение Георгия Кучеряну, сотрудник аппарата Высшего совета по науке и технологическому развитию при правительстве республики] // Кишиневский обозреватель. – 2004. – 25 март. – P. 4. 58. Воронин, Владимир. Информационное сообщение к проекту Кодекса о науке и инновациях, представленное президентом Респ. Молдова Владимиром Ворониным на заседании парламентской фракции ПКРМ // Коммунист. – 2004. – 18 июня. – P. 2. 59. Воронин, Владимир. Наука безусловный приоритет : [интервью президента Респ. Молдова Владимира Воронина гл. ред. газеты «Независимая Молдова» Юрию Тищенко] // Независимая Молдова. – 2004. – 4 февр. – P. 1.

Page 9: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 9

60. Воронин, Владимир. Наука и инновации – главный источник прогресса : [выступление главы государства на открытие выставки «Infoinvent»] / Владимир Воронин // Независимая Молдова. – 2004. – 11 нояб. – P. 2. 61. Гаина, Борис. Нам есть, чем похвастать и кем гордиться : [о развитии науки] / Борис Гаина // Мегаполис. – 2004. – 11 окт. – P. 7 : fot. 62. Гаина, Борис. Праздник вина – экзамен для виноделов : [интервью с ученым-виноделом Борисом Гаина] / записала : Евгения Амабаева // Экон. обозрение. – 2004. – 8 окт. – P. 16. 63. Гайндрик, Константин. Впервые устанавливаются основы взаимоотношений между государством и наукой : обсуждение проекта «Кодекс о науке и инновациях» / Константин Гайндрик // Независимая Молдова. – 2004. – 29 июня. – P. 2. 64. Глава государства посетил ряд институтов Академии наук : [о визите президента Респ. Молдова Владимира Воронина] // Независимая Молдова. – 2004. – 18 март. – P. 1. 65. Глазова, Т. Моратории, концессии и разграничение территорий : [Ген. прокуратура будет проверять законность отвода участков под строительство жилых домов в АНМ и других учреждений] / Т. Глазова // Экон. обозрение. – 2004. – 25 июня. – P. 12. 66. Дергачев, В. «Кодекс о науке и инновациях» нужен был ещё вчера» / В. Дергачев // Независимая Молдова. – 2004. – 29 июня. – P. 2. 67. Деятели науки поодерживают Кодекс о науке и инновациях : [об этом говорится в заявлении, принятом на расширенном заседании Президиума и Совета директоров институтов АН Молдовы] // Независимая Молдова. – 2004. – 13 июля. – P. 1. 68. Добрынина, Т. Создать условия для ученых / Т. Добрынина // Независимая Молдова. – 2004. – 23 март. – P. 1-2. 69. Дука, Георге. День науки в Академии наук : [выступление президента АН Молдовы на пресс-коференции посвященной Дню науки] / Георге Дука // Экон. обозрение. – 2004. – 28 мая. – P. 16 : fot. 70. Дука, Георге. Наука Молдовы: состояние и перспективы / Георге Дука // Экон. обозрение. – 2004. – 19 нояб. – P. 16. 71. Дука, Георге. «Ученые сами знают как развивать науку» : [беседа с президентом АН Молдовы, акад. Георгием Дука] / беседовали : О. Лезин, С. Басалин // Поиск. – 2004. – 5 нояб. – P. 12. 72. Дука, Георге. Ученые хотят управлять наукой : [беседа с президентом АН Молдовы Георгием Дука] / беседовала : Ангелина Таран // Независимая Молдова. – 2004. – 2 дек. – P. 2. . 73. Жученко в Тирасполе : [о визите бывшего президента АН Молдовы А. Жученко в г. Тирасполе] // Молдавские ведомости. – 2004. – 16 окт. – P. 2. 74. Информационное сообщение к проекту Кодекса о науке и инновациях, представленное президентом Респ. Молдова Владимиром Ворониным на заседании парламентской фракции ПКРМ 15 июня 2004 г. // Независимая Молдова. – 2004. – 18 июня. – P. 4. 75. Исаев, А. На пороге технологического прорыва : [новый законопроект молдавской науки – Кодекс о науке и инновациях] / А. Исаев // Вечерний Кишинев. – 2004. – 16 июня. – P. 1-2.

Page 10: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 10

76. Канцер, Валерий. Кадры – самая злободневная проблема нашей науки / Валерий Канцер // Независимая Молдова. – 2004. – 31 март. – P. 3. 77. Канцер, Валерий. Научная пустыня? Не предвидиться : [интервью с академиком В. Канцером, претендентом на должность президента АН Молдовы] / записала : Майя Ионко // Кишиневские новости. – 2004. – 30 янв. – P. 5. 78. Коваленко, И. Науку на конкурсное финансирование : [обсуждение проекта Кодекса о науке и инновациях] / И. Коваленко // Экон. обозрение. – 2004. – 25 июня. – P. 6. 79. Коваленко, Ирина. Новая вертикаль науки : [о бюджетном финансировании и изменении порядка оплаты труда сотрудников АН Молдовы] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2004. – 29 окт. – P. 6. 80. Копанский, А. Превратим страну в технопарк! : Кодекс о науке и инновациях – новые возможности выхода из кризиса / А. Копанский // Независимая Молдова. – 2004. – 1 июля. – P. 1-2. 81. Мику, В. Наука может и должна стать интеллектуальным банком страны : [отклик ученого о роли науки в современном обществе] / В. Мику // Независимая Молдова. – 2004. – 26 март. – P. 8. 82. Матиенко, Борис. «Теория скачков» и развитие науки / Борис Матиенко // Независимая Молдова. – 2004. – 1 апр. – P. 2. 83. Мовилэ, Александр. Ученый в Молдове – по определению оптимист : [о проблемах и перспективах молдавских ученых] / Александр Мовилэ // Мегаполис. – 2004. – 5 окт. – P. 7 : fot. 84. Молдавская наука должна стать лицом государства : [выступление президента страны Владимира Воронина в АН Молдовы 19 марта 2004 г.] // Независимая Молдова. – 2004. – 23 март. – P. 1-2. 85. Никитич, Александр. Не только о Штефане Великом : [интервью историка Алесандра Никитича агенству МОЛДПРЕС об открытии им двух рукописных книг] // Независимая Молдова. – 2004. – 22 июня. – P. 7. 86. Наука для мира от НАТО : [программа научного комитета НАТО «Наука для мира» оказывает поддержку в развитии математики в Молдове и проведении международных симпозиумов] // Молдавские ведомости. – 2004. – 9 июня. – P. 9. 87. О псевдонаучном подходе к Кодексу о науке и инновациях : [дискуссии ученых Г. Костаке, А. Буриан, В. Гуцуляк, В. Балмуш, М. Быргэу, В. Кушнир, Б. Сосна] // Независимая Молдова. – 2004. – 28 июля. – P. 2. 88. Петраке, М. Ненаучный подход к науке : [беседа с независимым депутатом Михаем Петраке по поводу принятия Кодекса о науке и инновациях] / беседовала : Татьяна Иванова // Новое время. – 2004. – 23 июля. – P. 2. 89. Пожизненная благодарность : [законопроект о пожизненной доплате титулярным советникам и членам корреспондентам АН Молдовы] // Независимая Молдова. – 2004. – 21 сент. – P. 1. 90. Попович, Константин. К новым восхождениям: обеспечение процесса научного поиска в Молдове : [о возрождении АН Молдовы] / Константин Попович // Независимая Молдова. – 2004. – 1 апр. – P. 2. 91. Сиротенко, И. Науку освобождают от пошлины : [об изменениях касающихся науки в Налоговом и Таможенном кодексах] // И. Сиротенко // Деловая газета. – 2004. – 21 июля. – P. 5.

Page 11: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 11

92. Сорокин, В. Воронин оскорбил академиков: «Это не люди…» : [президент страны Владимир Воронин выступил с критикой в адрес АН Молдовы] / В. Сорокин // Молдавские ведомости. – 2004. – 7 февр. – P. 1. 93. Тарлев, Василе. «Внедрение результатов научных исследований обеспечит экономический рост страны» / Василе Тарлев // Независимая Молдова. – 2004. – 17 июня. – P. 2. 94. Тигиняну, Ион. Нужно «научить» науку «делать» деньги… : [об обновлении научной деятельности в Молдове] / Ион Тигиняну // Мегаполис. – 2004. – 5 окт. – P. 7 : fot. 95. Тудоряну, Т. Наука, равнение на бизнес : [размышления по поводу инициативы президента страны Владимира Воронина о реформировании науки] / Т. Тудоряну // Время. – 17 июня. – P. 4. 96. Ученые поддержали инициативу президента по Программе «Молдавское село» : [по поводу инициативы президента Респ. Молдова Владимира Воронина] // Независимая Молдова. – 2004. – 29 дек. – P. 2. 97. Червенков, Н. Болгары хотят учиться, болгары будут учиться : [беседа с Н. Червенковым, ректор Тараклийского госуниверситета] / беседовала : Юлия Воробьева // Днестр. – 2004. – 21 окт. – P. 3 : fot. 98. Шикирлийская, М. Научные учреждения получили налоговые льготы вместо стимулов / М. Шикирлийская // Экон. обозрение. – 2004. – 20 авг. – P. 1, 7 : fot.

2005

99. Academicianul Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, a avut o întrevedere cu dna Maria Prhalova, reprezentată a biroului UNESCO la Moscova pentru Azerbadjan, Armenia, Republica Moldova… // Moldova suverană. – 2005. – 25 mai. – P. 1. 100. Balan, Eduard. Depozitele de la Cobasna pun în pericol viaţa cetăţenilor din regiune : [preşedintele comisiei speciale în materie, academicianul Gheorghe Duca a dat citire concluziilor finale ale cercetărilor efectuate de experţi vizavi de pericolul ecologic al muniţiilor ruseşti de la Cobasna] / Eduard Balan // Moldova suverană. – 2005. – 8 iul. – P. 1. 101. Bogdănaş, Silvia. „Komsomolka” a descoperit ... Paleontologia : [cercetătorii de la AŞM au fost scandalizaţi de o „veste senzaţională”, descoperirea scheletului unui monstru marin de 10 metri] / Silvia Bogdănaş // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 8 febr. – P. 4.

102. Conducerea Bisericii Ortodoxe în vizită la Academie : [Sinodul Bisericii Ortodoxe a vizitat Academia de Ştiinţe a Moldovei la inuţiativa acad. Gheorghe Duca] // Moldova suverană. – 2005. – 27 mai. – P. 2. 103. Drăgan, Victor. Academia de Ştiinţe vrea să desfiinţeze Muzeul de Istorie / Victor Dragan // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 26 iul. – P. 1. 104. Drumea, Anatolie. Inspiraţia academicianului Drumea sau „îmblânzirea cutremurelor” : [interviu cu academicianul] / interlocutor : Andrei Fetescu // Moldova suverană. – 2005. – 11 febr. – P. 4. 105. Duca, Gheorghe. Integrarea şi accesul cercetării din Moldova la dialogul european : [interviu cu preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca] / interlocutor : Dragoş Vicol // Moldova suverană. – 2005. – 5 mai. – P. 3 : fot. 106. Duca, Gheorghe. Perspectivele transferului tehnologic în agricultură şi industria alimentară : [despre necesitatea implementării tehnologiilor avansate] / Gheorghe Duca // Moldova suverană. – 2005. – 10 iun. – P. 2.

Page 12: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 12

107. Duca, Gheorghe. Savanţii şi integrarea europeană : [dialog cu acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM] / interlocutor : Ion Stici // Moldova suverană. – 2005. – 30 mart. – P. 3. 108. Neniţă, Sanda. În Moldova însorită folosim prost de tot energia solară : [referinţe la Inst. de Fizică Aplicată al AŞM] / Sanda Neniţă // Dezvoltarea. – 2005. – 11 noiemb. – P. 7. 109. Noi descoperiri arheologice la Costeşti // Moldova suverană. – 2005. – 29 sept. – P. 4. 110. Odoleanu, Vasile. E nevoie de o intervenţie urgentă: Peştera „Emil Racoviţă ” – în primejdie / Vasile Odoleanu // Moldova suverană. – 2005. – 21 iul. – P. 1. 111. Preşedintele Vladimir Voronin s-a întreţinut cu savanţii din cadrul Academiei de Ştiinţe a Rusiei : [Vladislav Homici, Iurii Vorotnikov] // Moldova suverană. – 2005. – 3 iun. – P. 1 : fot. 112. Ursu, Andrei. Despre pământ şi oameni – principalele bogăţii ale Moldovei : [interviu cu acad. Andrei Ursu] / consemnare : Andrei Proca // Ora satului. – 2005. – Nr 12 (Iun.). – P. 8-9. 113. Protest în legătură cu pericolul ecologic al muniţiilor ruseşti de la Cobasna // Moldova suverană. – 2005. – 12 aug. – P. 1. 114. Rotaru, Tatiana. Acord de colaborare şi parteneriat : savanţii în teritoriu : [la Hânceşti a avut loc şedinţa Secţiei de Ştiinţe Agricole a AŞM] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2005. – 7 oct. – P. 8, 12. 115. Rotaru, Tatiana. Aparataj extrem de necesar pentru instituţiile medicale : [Biroul specializat de construcţie şi tehnologii (BSCT) în domeniul electronicii al AŞM a început elaborarea câtorva modele de generatoare] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2005. – 29 dec. – P. 2. 116. Rotaru, Tatiana. Reforma ştiinţei moldoveneşti prin optica unui american : [pe marginea vizitei la Chişinău a prof. Lawrence Goldberg de la Fundaţia Naţională pentru susţinerea ştiinţei din SUA în calitate de expert internaţional în managementul ştiinţei şi inovării. Vizita a fost organizată la inţiativa AŞM cu susţinerea Ambasadei SUA] / Tatiana Rotaru // Democraţia. – 2005. – 31 mai. – P. 12. 117. Sârbu, Vasile. Petrolul moldovenesc: iaca este, iaca nu-i : [la executarea cercetărilor este implicată şi Academia de Ştiinţe a Moldovei] / Vasile Sârbu // ECO. – 2005. – 9 noiemb. – P. 8. 118. Ţurcanu, Alina. AŞM se schimbă la faţă : [despre lucrările de renovare a faţadei AŞM] / Alina Ţurcanu // Timpul. – 2005. – 8 noiemb. – P. 3. 119. Академический лицей для одаренных детей : [будет размещаться в здание бывшего Ин-та Генетики АНМ] // Независимая Молдова. – 2005. – 17 февр. – P. 2 : fot. 120. Академический лицей для одаренных детей : [по инициативе президента страны Владимира Воронина будет открыт академический лицей при АНМ] // Независимая Молдова. – 2005. – 25 нояб. – P. 2. 121. Аксентьев, Валерий. Вундеркиндов будут опекать с детства : [при АНМ откроется лицей для особо одаренных детей] / Валерий Аксентьев // Время. – 2005. – 27 июля. – P. 3. 122. Александрич, Владимир. О физике без лирики, или что ждет молдавскую исследовательскую молодежь : [молодые ученые нуждаются в поддержке] / Владимир Александрич // Время. – 2005. – 18 февр. – P. 4.

Page 13: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 13

123. Голованова, Екатерина. Научные достижения стран СНГ (в том числе Республики Молдова) / Екатерина Голованова // Кишиневский обозреватель. – 2005. – 10 нояб. – P. 6. 124. Дука, Георге. Европейский вектор молдавской науки : [интервью с президентом АНМ, акад. Георгием Дука] / записал : Эдуард Шалимов // Кишиневские ведомости.– 2005. – 4 март. – P. 5. 125. Дука, Георге. «Мы пойдем по другому пути» : [акад. Георге Дука заявил о стратегических приоритетах АНМ] / материал подготовил : Алексей Москалу // Кишиневский обозреватель. – 2005. – 2 июня. – P. 5. 126. Дука, Георге. Ученые в Плане действий «ЕС – Молдова» : [ст. президента АНМ] / Георге Дука // Независимая Молдова. – 2005. – 23 март. – P. 2. 127. Если завтра рванет : [президент АНМ Георге Дука представил доклад о ситуции вокруг складов с вооружением и боеприпасами в Приднестровье] // Молдваские ведомости. – 2005. – 8 июля. – P. 2. 128. Земба, Татьана. Америка глазами молдаванки или Штрихи к портрету великой нации : [диалог с сотрудником Ин-та Межэтнических Исследований АНМ Татьяной Земба] / диалог вел : Борис Мариан // Независимая Молдова. – 2005. – 1 июля. – P. 20-21 : fot. 129. Коваленко, Ирина. Наука двойного подчинения : [о реорганизации учреждений в области науки, в том числе АНМ] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2005. – 23 дек. – P. 17. 130. Коваленко, Ирина. Наука и жизнь : [налоговые льготы и финансовое обеспечение научной деятельности] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2005. – 18 март. – P. 6. 131. Коврук, Дмитрий. Гранит молдавской науки / Дмитрий Коврук // Кишиневский обозреватель. – 2005. – 4 авг. – Р. 6. 132. Науку поддержали : [Парламент одобрил стратегические направления работы в области науки и инноваций на 2006-2010 годы] // Время. – 2005. – 22 июля. – P. 5. 133. Самбурский, Ю. Президент предлагает реформировать науку : [о инициативе президета страны В. Воронина] / Ю. Самбурский // Независимая Молдова. – 2005. – 16 июня. – P. 1. 134. Таран, А. Отходы в доходы? : [предложения чл. кор. АНМ Бориса Гаина и президента АНМ Георгия Дуки по переработке вторичных продуктов виноделия] / А. Таран // Экон. обозрение. – 2005. – 8 апр. – P. 23. 135.Торня, Нелли. Покушение на историю или кто замышляет войну с музеями : [о реформации музеев] / Нелли Торня // Кишиневские новости. – 2005. – 9 сент. – P. 2. 136. Вреда Днестру не будет, говорят молдавские ученые : [сообщение президента АНМ Георгия Дука по поводу загрязнения реки Днестр после произошедшей аварии на заводе минеральных удобрений АО «Магний» в г. Калуш, Ивано-Франковской области Украины] // Кишиневские новости. – 2005. – 29 дек. – P. 3.

2006

137. Academia de Ştiinţe se pregăteşte de jubileu : [la 12 iunie 2006, Acad. de Şt. a Moldovei va sărbători 60 de ani de la inaugurare] // Gazeta liberă. – 2006. – 6 apr. – P. 14. 138. Academia de Ştiinţe a Moldovei – 60 de ani : [date istorice] // Comunistul. – 2006. – 9 iun. – P. 8.

Page 14: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 14

139. AŞM va propune o nouă politică industrială : [pe marginea proiectului de document „Politica industrială a Republicii Moldova în perioada anilor 2006-2015”, care prevede planificarea strategică şi include principile de bază cu privire la realizarea acesteia] // Flux : cotid. naţ. – 2006. – 29 mart. – P. 2. 140. Basiul, Valentina. AŞM ar putea deschide o universitate şi un liceu : [potrivit unui proiect de lege] / Valentina Basiul // Timpul. – 2006. – 7 iun. – P. 3. 141. Basiul, Valentina. AŞM "cârpeşte" comisia de evaluare a manualelor de istorie : [pe marginea componenţei noi a comisiei de evaluare a manualelor de istorie integrată] / Valentina Basiul // Timpul. – 2006. – 23 noiemb. – P. 2. 142. Cotorobai, Galina. Academia de Ştiinţe a Moldovei la 60 de ani : [pe marginea evenimentelor conscacrate acestui jubileu] / Galina Cotorobai // Univers pedagogic pro. – 2006. – 15 iun. – P. 1. 143. Comisie incompetentă la Academia de Ştiinţe : [pe marginea componenţei comisiei pentru evaluarea manualelor de istorie integrată] // Flux : cotid. naţ. – 2006. – 13 noiemb. – P. 1. 144. Deleu, Ecaterina. Manualele de istorie integrată au ajuns în şcoli : [istoricul Ion Varta speră că aceste manuale vor fi utilizate doar o perioadă scurtă de timp] / Ecaterina Deleu // Flux : cotid. naţ. – 2006. – 12 sept. – P. 1. 145. Deleu, Ecatrina. Savanţii de la AŞM examinează manualele de istorie integrată : [la 25 decembrie, în cadrul unei şedinţe a Academiei, grupul de lucru format din 33 de savanţi va prezenta avizul său privitor la manualele de istorie] / Ecaterina Deleu // Flux : cotid. naţ. – 2006. – 31 oct. – P. 1. 146. Dergaciov, Valentin. „Din manualele noastre rezultă că în afară de români, toţi ceilalţi sunt venetici, barbari şi cotropitori” : [interviu cu directorul interimar al Inst. Patrimoniului Cultural din cadrul AŞM pe marginea necesităţii elaborării unei lucrări fundamentale despre istoria, arheologia, arta şi etniile Modovei] / consemnare : Silvia Bogdănaş // Timpul. – 2006. – 10 febr. – P. 10. 147. Duca, Gheorghe. Are nevoie astăzi Moldova de o staţie atomică sau e mai bine să cumpărăm de la vecini? : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM, care recent a participat la sesiunea a 50-a a Conf. Gen. a Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică, desfăşurată la Viena (Austria)] / interlocutor : Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2006. – 29 sept. – P. 2 : fot. 148. Duca, Gheorghe. Istoria Academiei de Ştiinţe reflectă cu fidelitate destinul ţării : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, preşedintele Acad. de Şt. a Moldovei, pe marginea aniversării a 60-a de la fondarea primelor instituţii de tip academic. Art. cuprinde şi fişierul biografic al academicianului] / consemnare : Vsevolod Cernei, Viorel Mihail, Constantin Olteanu // Săptămîna. – 2006. – 9 iun. – P. 6-8. 149. Duca, Gheorghe. În Moldova ştiinţa s-a născut sub o stea fericită : [pe marginea problemelor cu care se confruntă ştiinţa moldovenească] / Gheorghe Duca, Seghei Capustin // Comunistul. – 2006. – 6 oct. – P. 12 : fot; Коммунист. – 2006. – 6 окт. – P. 12. 150. Duca, Gheorghe. Revitalizarea Academiei de Ştiinţe - o şansă pentru viitorul ţării : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM] / interlocutor : Boris Marian // Făclia. – 2006. – 17 iun. – P. 1-2 : fot. 151. Educaţie prin istorie, bazată pe principiul integrării – primul nostru pas pe calea aderării la valorile generale umane : [la şedinţa convocată de preşedintele Rep. Moldova Vladimir Voronin privind problema introducerii cursului de istorie integrată în învăţământul preuniversitar au participat: preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca, vicepreşedintele AŞM, dr. hab. în studiul artelor Mariana Şlapac şi alţi reprezentanţi ai AŞM] // Moldova suverană. – 2006. – 3 oct. – P. 1, 3.

Page 15: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 15

152. Experţii examinează manualele de istorie : [a fost desemnată componenţa comisiei pentru expertiza ştiinţifică a manualelor] // Univers pedagogic pro. – 2006. – 16 noiemb. – P. 5. 153. Furdui, Teodor. 60 de ani de la fondarea primelor instituţii ştiinţifice din ţara noastră / Teodor Furdui : [art. prim-vicepreşedintelui AŞM] // Moldova suverană. – 2006. – 8 iun. – P. 2-3. 154. Gaina, Boris. Homologia - ştiinţa sintetică despre om / Boris Gaina // Glasul naţiunii. – 2006. – 17 aug. – P. 3. 155. Haiduc, Ionel. „Când e vorba de Academie, partidele de la putere nu se mai ceartă cu cele din opoziţie” : [interviu cu preşedintele Academiei Române despre dezvoltarea ştiinţei în Rep. Moldova] / consemnare : Pavel Păduraru // Timpul. – 2006. – 11 sept. – P. 5 : fot. 156. Hazin, Mihail. Moldova pentru prima dată la Harvard : [cercetătorul moldovean Serghei Evstratiev, membru al AŞM, economist emerit, a ţinut un discurs la Harvard (SUA) pe tema „Privatizarea proprietăţii de stat în republicile ex-sovietice (după exemplul Moldovei)] / Mihail Hazin // Moldova suverană. – 2006. – 13 oct. – P. 3. 157. Istrate, Liliana. Victor Stepaniuc : atac murdar la Ion Varta : [pe marginea acuzaţiilor reciproce în ceea ce priveşte componenţa comisiei care urmează să expertizeze manualele de istorie integrată] / Liliana Istrate // Flux : cotid. naţ. – 2006. – 20 noiemb. – P. 3. 158. În Moldova va avea loc întâlnirea preşedinţilor Academiilor de Ştiinţe europene : [din declaraţia preşedintelui AŞM Gheorghe Duca, decizia aparţine Asociaţiei internaţionale a academiilor europene de ştiinţe şi UNESCO] // Moldova suverană. – 2006. – 1 aug. – P. 4. 159. Lachi, Inga. 60 de ani de cercetare academică : [60 de ani de la fondarea AŞM] / Inga Lachi // Moldova suverană. – 2006. – 13 iun. – P. 3 : fot. 160. Lachi, Inga. Tinerii cercetători nu prea sunt interesaţi de a-şi crea cariera ştiinţifică : [reflecţii pe marginea crizei de tineri cercetători la AŞM] / Inga Lachi // Moldova suverană. – 2006. – 27 sept. – P. 2. 161. Moraru, Ludmila. Savanţii au identificat 100 cele mai presante probleme ale Moldovei : [de ordin politic şi economic] / Ludmila Moraru // Flux : cotid. naţ. – 2006. – 25 dec. – P. 2. 162. Revitalizarea ştiinţei în Republica Moldova a primit cea mai înaltă notă : [printr-o decizie a unui juriu internaţional, „Institut Communautaire Europeen pour la Promotion des Entreprises Commerciales Asbl” cu sediul la Brusel, i-a oferit preşedintelui Rep. Moldova Vladimir Voronin Marele Premiu pentru contribuţiile aduse cauzei progresului, pentru aportul personal în promovarea reformelor în domeniul ştiinţei şi sprijinul acordat inventatorilor] // Moldova suverană. – 2006. – 30 mai. – P. 1. 163. Roşca, Arina. Cine va salva peştera „Emil Racoviţă”? : [opinia cercetătorilor de la Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM] / Arina Roşca // Gazeta liberă. – 2006. – 22 iun. – P. 5. 164. Rotaru, Tatiana. În Moldova ar putea fi cultivat ginseng, dacă... : [în cadrul unei şedinţe speciale, preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca a promis ajutor în cultivarea culturii genşen] / Tatiana Rotaru // Glasul naţiunii. – 2006. – 7 sept. – P. 2 . – Supliment. 165. Rotaru, Tatiana. Reforma Ştiinţei - pro şi contra : investigaţie / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2006. – 16 aug. – P. 2. 166. Sofronie, Ion. De ce tace Academia? : [reflecţii pe marginea manualelor de istorie integrată] / Ion Sofronie // Lit. şi arta. – 2006. – 5 oct. – P. 7.

Page 16: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 16

167. Tighineanu, Ion. Instruirea, inovarea şi investiţiile – acei piloni pe care se sprijină progresul : [interviu cu vicepreşedintele AŞM pe marginea proiectului de document „Politica industrială a Republicii Moldova pe perioada anilor 2006-2015”, elaborat de AŞM în colaborare cu Ministerul Industriei şi Infrastructurii] / consemnare : Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2006. – 27 apr. – P. 2 : fot. 168. Timuş, Andrei. Dezvoltarea ştiinţei - dezvoltarea statului : [60 de ani de la fondarea AŞM] / Andrei Timuş // Comunistul. – 2006. – 20 oct. – P. 9. 169.Topală, Ştefan. Un savant moldovean şi două descoperiri de importanşă mondială : [dialog cu profesorul Ştefan Topală, dr. hab. în biologie, care a reuşit să creeze trei specii unicate de viţă-de-vie] / moderator : Anatol Fişer // Moldova suverană. – 2006. – 23 aug. – P. 2 : fot. 170. Varta, Ion. Istoria ca o Istorie a răzbunărilor între diferite grupări de istorici : [interviu cu istoricul Ion Varta pe marginea manualului de istorie pentru cl. a 12-a] / interlocutor : Viorel Mihail // Săptămîna. – 2006. – 21 iul. – P. 4 : fot. 171. Sofronie, Ion. De ce tace Academia : [AŞM până în prezent nu şi-a spus cuvântul vizavi de studierea istoriei integrate în instituţiile de învăţământ] / Ion Sofronie // Lit. şi arta. – 2006. – 5 oct. – P. 7. 172. Ştiinţa va merge mână în mână cu producătorul : [cu prilejul aniversării a 60-a de la fondare, preşedintele Rep. Moldova V. Voronin a vizitat câteva structuri ale AŞM] // Moldova suverană. – 2006. – 9 iun. – P. 1. 173. Врабие, Георге. Как появился герб Молдовы : [интервью с автором герба, заслуженным деятелем искусств Молдовы, лауреатом Гос. премии, художником Георгием Врабие] / записала : Ирина Анатольева // Независимая Молдова. – 2006. – 25 авг. – P. 4 : fot. 174. Гаина, Борис. «В молдавских винах никакой химии не было» : [интервью с генеральным ученым секретарем Академии наук Молдовы, зав. Лабораторией технологии вин Нац. Ин-та виноградарства и виноделия Борисом Гаина] / записала : Светлана Шалберова // Молдавские ведомости. – 2006. – 28 апр. – P. 3. 175. Губогло, Михаил. Молдова – родина новой науки : [из выступления почетного академика АНМ на первом Всемирном конгрессе гагаузов] / Михаил Губогло // Независимая Молдова. – 2006. – 1 авг. – P. 4. 176. Дука, Георге. 60 лет в пути : [интервью с президентом АНМ] / записал : Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2006. – 7 июня. 177. Дука, Георге. Через год после реформы : [интервью президента АНМ по вопросам организации науки] / записала : Наталья Узун // Время. – 2006. – 10 февр. – P. 5 . 178. Коваленко, Ирина. «Дефицит диагноза» : [в Академии наук состоялось обсуждение проблемы качества экономического роста. В роли арбитра выступил советник президента РМ по эконом. вопросам Олег Рейдман. С докладом о специфике роста молдавской экономики выступила директор Ин-та Экономики, Финансов и Статистики Виорика Кэраре] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2006. – 28 апр. – P. 16. 179. Мотрой, Алена. Ученые предлагают нестандартные решения современных проблем : [в канун 60-летнего юбилея президент РМ Владимир Воронин посетил Институт Химии АНМ] / Алена Мотрой // Независимая Молдова. – 2006. – 9 июня. – P. 2. 180. Науку – на новый уровень : [президент страны Владимир Воронин посетил АНМ, где ознакомился с ходом выполнения его инициатив по обновлению и модернизации высшего научного учреждения Респ. Молдова] // Независимая Молдова. – 2006. – 30 март. – P. 1.

Page 17: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 17

181. Растет число соискателей патентов на изобретение в Молдове : [зарегистрированных Государственным Агенством по охране интеллектуальной собственности (AGEPI). В ст. цитируются слова вице-президента АНМ Иона Тигиняну] // Независимая Молдова. – 2006. – 19 апр. – P. 2. 182. Семенова, Елена. Академия наук опасается парламента : [правительством Молдовы принято решение о передаче жилого дома в ведомство АНМ] / Елена Семенова // Время. – 2006. – 22 июня. – P. 3. 183. Стратегия с разным уровнем приоритетов : [стараниями АНМ, в Стратегию развития агропродовольственного сектора на 2006-2015 включены критерии отбора приоритетных отраслей – величина добавленной стоимости, экспортный потенциал, уровень эффективности и влияние на продовольственную безопасность] // Экон. обозрение. – 2006. – 10 нояб. – P. 22. 184. Тхорик, Владимир. «В Молдове не нужны изобретения» : [о проблемах изобретателей страны] / Владимир Тхорик // Молдваские ведомости. – 2006. – 10 март. – P. 6.

2007

185. A fost instituită Editura „Enciclopedia Moldovei” : [în cadrul AŞM] // Timpul. – 2007. – 9 aug. – P. 2. 186. Academia de Ştiinţe a Moldovei: „Moldova suverană” – gafă sau sfidare cu premeditare : [replica AŞM în adresa editorialului „Moldova suverană” din 4 septembrie 2007, privitor la încercarea de a discredita şi diminua rolul comunităţii ştiinţifice] // Moldova suverană. – 2007. – 7 sept. – P. 3. 187. Academia de Ştiinţe trebuie să dispună cât mai curând de un liceu special şi o universitate // Moldova suverană. – 2007. – 16 febr. – P. 1, 3. 188. Amariei, Petru. Ce spune Academia? : [reflecţii critice pe marginea manualelor de Istoria românilor] / Petru Amariei // Ziarul de gardă. – 2007. – 11 ian. – P. 2. 189. Belostecinic, Grigore. Competitivitatea economică – obiectiv strategic pentru Republica Moldova : [pe marginea proiectului conceptului Planul Naţional de Dezvoltare a Republicii Moldova] / Grigore Belostecinic // Curierul economic. – 2007. – 23 mart. – P. 5. 190. Borisova, Ludmila. Legea este „Pentru” sursele regenerabile de energie : [despre necesitatea planificării integrante a resurselor energetice pentru Moldova] / Ludmila Borisova // Comunistul. – 2007. – 20 iul. – P. 8; Коммунист. – 2007. –20 июля. – P. 8. 191. Bujoreanu, Andrei. Conlucrare în interesul angajaţilor : [despre realităţile care domină în mediul academic] / Andrei Bujoreanu // Vocea poporului. – 2007. – 4 mai. – P. 3; Голос народа. – 2007. – 4 мая. – P. 3. 192. Cheianu, Constantin. Enciclopedia Moldovei ca lespede de murături : [pe marginea iniţiativei de editare a unei noi Enciclopedii a Moldovei] / Constantin Cheianu // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 10 iul. – P. 4. 193. Chifiac, Tudor. Care-i poziţia Academiei de Ştiinţe? : [pe marginea rezoluţiei conferinţei de filologie privitor la glotonimului „limbă moldovenească”, cu participarea AŞM] / Tudor Chifiac // Ţara Moldovei. – 2007. – 16 ian. – P. 2. 194. Chirileanu, Fiodor. „Academicianul”... împotriva Enciclopediei : [pe marginea opiniei acad. Mihai Cimpoi referitor la editarea Enciclopediei Moldovei] / Fiodor Chirileanu // Ţara Moldovei. – 2007. – 26 iun. – P. 6. 195. Cimpoi, Mihai. „Noi nu dorim o enciclopedie de partid” : [interviu cu acad. M. Cimpoi pe marginea editării Enciclopediei Moldoveneşti] / interlocutor : Nicolae Roibu // Timpul. – 2007. – 12 iun. – P. 5 : fot.

Page 18: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 18

196. Cocârţă, Petru. Durerea din Lunca Prutului de jos : [interviu cu Petru Cocârţă, dr. în biologie, şef de laborator Standarde şi Normative de Mediu al Inst. de Ecologie şi Geografie al AŞM, pe marginea construcţiei tronsonului de cale ferată Cahul-Giurgiuleşti şi consecinţele acestei construcţii asupra ecosistemului protejat din Lunca Prutului Inferior] / interlocutor : Victoria Balan-Popa // Natura. – 2007. – Nr 7 (Iul.). – P. 3. 197. Corbu, Haralambie. „Misiunea savanţilor este să discute şi să găsească soluţii comune” : [interviu cu acad. H. Corbu] / consemnare : Elena Hăbăşescu // Ţara Modovei. – 2007. – 22 mai. – P. 6. 198. Cristal, Oleg. Autorităţile centrale şi cele locale vor colabora pentru depăşirea efectelor secetei : [despre oportunitatea elaborării unui program special privind sporirea fertilităţii solului, precum şi a unui program complex de irigare de către instituţiile specializate ale AŞM] / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2007. – 1 aug. – P. 1, 2. 199. Cu diplomaţie academică : [comentariul vicepreşedintelui AŞM Mariana Şlapac la articolul „Care-i poziţia Academiei de Ştiinţe?” pe marginea glotonimului „limbă moldovenească”] // Ţara Moldovei. – 2007. – 20 mart. – P. 5. 200. Dialog social în mediul academic : [despre activitatea Consiliului sindical al Academiei de Ştiinţe a Moldovei] // Vocea poporului. – 2007. – 27 apr. – P. 1. 201. Duca, Gheorghe. Agricultura durabilă – necesitate şi obiectiv : [despre consecinţele secetei şi acţiunile de realizare în vederea depăşirii crizei, create în agricultură în urma condiţiilor climaterice nefavorabile] / Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Serafim Andrieş [et al.] // Moldova suverană. – 2007. – 10 aug. – P. 1-2. 202. Duca, Gheorghe. Puntea de legătură dintre ştiinţă şi societate – o realitate a zilei : [10 noiembrie - Ziua mondială a ştiinţei pentru pace şi dezvoltare] / Gheorghe Duca // Moldova suverană. – 2007. – 8 noiemb. – P. 1-2 : fot. 203. Duca, Gheorghe. Un deceniu şi jumătate alături de savanţi : [15 ani de la apariţia primului număr al ziarului „Săptămîna”] / Gheorghe Duca // Săptămîna. – 2007. – 23 noiemb. – P. 9. 204. Editarea Enciclopediei Moldovei va fi reglementată printr-un acord semnat de Guvern şi AŞM : [pe marginea programului de pregătire şi editare] // Moldova Suverană. – 2007. – 10 iul. 205. Filip, Iulian. Toamnele la Academie : [reflecţii pe marginea limbii române] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2007. – 27 sept. – P. 6. 206. Editarea Enciclopediei Moldovei va fi reglementată printr-un acord semnat de Guvern şi AŞM : repere naţionale ştiinţifice // Moldova suverană. – 2007. – 10 iul. – P. 1. 207. Gaina, Boris. Ştiinţa – businessul: în întâmpinare reciprocă : [interviu cu Boris Gaina, mem. cor. al AŞM] / interlocutor : Vasile Stepanov // Comunistul. – 2007. – 7 dec. – P. 11. 208. Gaina, Boris. Vinurile moldoveneşti revin : [interviu cu Boris Gaina, dr. în şt. tehnice, mem. cor. al AŞM, savant vinificator] / consemnare : Serghei Capustin // Comunistul. – 2007. – 2 febr. – P. 12 : fot.; Коммунист. – 2007. – 2 февр. – P. 12. 209. Gherasim, Arcadie. Paranormal : [din raportul AŞM pe marginea experimentului întitulat „Două limbi gemene” : note critice] / Arcadie Gherasim // Timpul. – 2007. – 7 dec. – P. 5. 210. Guvernul a aprobat editarea Enciclopediei Moldovei : [justificată prin schimbările importante din domeniile social, economic, politic şi cultural] // Flux : cotid. naţ. – 2007. – 15 aug. – P. 3 : fot.

Page 19: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 19

211. Hadârcă, Natalia. SIS-ul pierde un proces privind accesul la informaţie : [cercetătorii Inst. de Istorie, Stat şi Drept al AŞM – dr. în drept Mihai Taşcă şi dr. în istorie Pavel Moraru au acţionat în judecată Serviciul de Informaţie şi Securitate pentru încălcarea dreptului lor la informaţie] / Natalia Hadârcă // Timpul. – 2007. – 27 iul. – P. 3. 212. Hanganu, Ion. Pledoarie pentru revelaţia inovativă în elaborarea Enciclopediei viitorului : [argument] / Ion Hanganu // Făclia. – 2007. – 26 mai. – P. 13. 213. Isac, Vasile. Nu e bine să inducem cititorul în eroare : [pe marginea mesei rotunde pe tema arhivelor de stat, organizată de ziarul „Timpul”. La discuţie au participat cercetătorii ştiinţifici: Anton Moraru, dr. hab. în istorie; Silviu Tabac, dr. în istorie şi Mihai Taşcă, dr. hab. în drept] / Vasile Isac // Moldova suverană. – 2007. – 22 mart. – P. 3. 214. Încotro, domnilor academicieni? : [note critice în adresa Academiei de Ştiinţe a Moldovei] // Moldova suverană. – 2007. – 7 sept. – P. 3. 215. Mediul academic şi mediul de muncă // Vocea poporului. – 2007. – 7 dec. – P. 5; Голос народа. – 2007. – 7 дек. – Р. 5. – În cuprins : Pledăm pentru aprecierea echitabilă a rezultatelor ştiinţifice / Victor Mocanu; Un prilej benefic de a ne cunoaşte / Oleg Chihai; Dispunem de motivaţie profesională, dar nu şi materială / Vasile Chiseliţa. 216. Negru, Nicolae. „Fosta limbă moldovenească” : [note critice pe marginea glotonimului „limbă moldovenească”, cu referinţe la AŞM] / Nicolae Negru // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 23 oct. – P. 6. 217. Realizările ştiinţifice ale savanţilor : [pe marginea cotei de finanţare a ştiinţei din buget şi a rezultatelor cercetărilor ştiinţifice] // Ţara Moldovei. – 2007. – 11 apr. – P. 4. 218. Roibu, Nicolae. Cât va costa „Enciclopedia Modove”? : [reflecţii pe marginea pregătirii spre editare a „Enciclopediei Moldovei” în zece volume. Este citată dna Mariana Şlapac, preşedintele Comisiei Naţionale pentru pregătirea spre editare] / Nicolae Roibu // Timpul. – 2007. – 21 iun. – P. 2. 219. Roibu, Nicolae. Enciclopedia ... de la coadă? : [despre pregătirea, elaborarea şi editarea „Enciclopediei Moldovei”] / Nicolae Roibu // Timpul. – 2007. – 20 iun. – P. 1. 220. Roşca, Tatiana. Ştiinţa şi învăţământul în Societetea Informaţională a Moldovei / Tatiana Roşca // Curierul economic. – 2007. – 12-18 mai. – P. 3. 221. Se pregăteşte debarcarea lui Gheorghe Duca la AŞM ? : [pe marginea faptului că acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM, nu a fost inclus pe lista celor care urmează să pregătească spre editare enciclopedia moldovenească. Printr-un decret prezidenţial, preşedinte al comisiei respective a fost numită Mariana Şlapac, vicepreşedinte al AŞM, doctor habilitat în studiul artelor] // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 6 apr. – P. 3. – (Grupaj de materiale despre Gheorghe Duca, Victor Stepaniuc şi Mariana Şlapac). 222. Sârbu, Antonina. Troiţa preşedintelui Academiei contra unei Troiţe de creştini : [pe marginea proiectului de la Ministerul Ecologiei pentru amenajarea unei zone de odihnă şi a fântânii lângă care se află Răstignirea Troiţei] / Antonina Sârbu // Ziarul de gardă. – 2007. – 9 aug. – P. 7. 223. Sprânceană, Mihai. Falsuri şi schimonosiri savante : [opinii pe marginea manualelor de istorie] / Mihai Sprânceană, Grigore Vatav // Ţara Moldovei. – 2007. – 3 iul. – P. 5; 10 iul. – P. 6. 224. Stoica, Ion. Istoricii l-au înfruntat pe Gheorghe Duca : [pe marginea programului de lucru al funcţionarilor] / Ion Stoica // Alianţa Moldova Noastră. – 2007. – 17 aug. – P. 6; Альянс Moldova Noastră. – 2007. – 17 авг. – P. 5. 225. Stoica, Ion. Vor apărea oare în rezervaţii vile de lux? : [Guvernul consideră rezervaţiile naturale drept teritoriu ale „Moldsilva”, încălcând astfel Сonstituţia. În rezolvarea acestei probleme este implicată şi AŞM] / Ion Stoica //

Page 20: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 20

Alianţa Moldova Noastră. – 2007. – 20 iul. – P. 12. 226. Tighineanu, Ion. Comunitatea ştiinţifică salută deschiderea Centrului de Informare şi documentare NATO : [pe marginea necesităţii fondării unui oficiu academic NATO, care are drept obiectiv familiarizarea comunităţii ştiinţifice din Moldova cu programul ştiinţific NATO] / Ion Tighineanu // Flux : cotid. naţ. – 2007. – 4 oct. – P. 3 : fot. 227. Ţapeş, Larisa. Ciudăţenia de la Truşeni : [în s. Truşeni au fost descoprite monumente funerare sarmate] / Larisa Ţapeş // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 22 iun. – P. 5 : fot. 228. Ţaranov, V. Dezvoltarea inovaţională : fenomen şi imperativ al timpului / V. Ţaranov // Comunistul. – 2007. – 25 mai. – P. 11. 229. Ţâbârnă, Gheorghe. Cancerul este ultima verigă într-un lanţ de schimbări patologice : [interviu cu medicul-academician Gheorghe Ţâbârnă] / interlocutor : Nicolae Roibu // Timpul. – 2007. – 2 iul. – P. 5. 230. Ţurcanu, Alina. ...şi zis-a Voronin : să fie „Enciclopedia moldovenească”! : [opiniile savanţilor Mihai Cimpoi, Petru Soltan, Dumitru Matcovschi şi Ion Eşanu pe marginea editării Enciclopediei] / Alina Ţurcanu // Timpul. – 2007. – 29 mart. – P. 5. 231. Unioniştii şi Enciclopedia moldovenească : [pe marginea creării unui colegiu de redacţie pentru editarea Enciclopediei] // Ţara Moldovei. – 2007. – 3 mai. – P. 2. 232. Vor fi create parcuri ştiinţifico-tehnologice şi incubatoare de inovare : [preşedintele AŞM, acad. Georghe Duca a declarat în plenul Parlamentului, că aceste instituţii vor permite oamenilor de ştiinţă să-şi prezinte invenţiile atât companiilor din ţară, cât şi investitorilor străini] // Moldova suverană. – 2007. – 15 iun. – P. 3. 233. Академики проанализируют, народ подскажет : [о разработке стратегии устойчивого развития сельского хозяйства] // Независимая Молдова. – 2007. – 23 aвг. – P. 2. 234. Берзой, Семен. Нетрадиционная энергетика набирает силу : [беседа с директором фирмы „Energy Investment Grup”. Цитирован президент АНМ, акад. Георге Дука] / беседу вела : Нелли Сливенко // Кишиневские новости. – 2007. – 21 дек. – P. 5. 235. Буриан, Александр. К истории нашего государства надо подходить только с точки зрения науки : [интервью директора Ин-та Истории, Государства и Права АНМ спец. для газеты «Бизнес- Элита»] // Бизнес-Элита. – 2007. – 3 дек. – Р. 1, 6; 10 дек. – Р. 2-3. 236. Быть Молдавской энциклопедии : [в состав Нац. комиссии по подготовке к изданию Молдавской энциклопедии входят: Мариана Шлапак (председатель), Драгош Викол (секретарь), Теодор Фурдуй,...] // Независимая Молдова. – 2007. – 27 март. – Р. 2. 237. Гаина, Борис. Наука – бизнес: навстречу друг другу : [беседа с чл. кор. АНМ Б. Гаина] / беседовал : Василий Степанов // Коммунист. – 2007. – 7 дек. – Р. 11. 238. Дмитриев, Сергей. Технологический парк инновационного периода : [мнения вице-президента Академии наук Молдовы Иваном Тигиняну, генерального директора Агенства по инновациям и технологическому трансферту Вячеславом Афанасьевым и главного ученого секретаря АНМ Бориса Гаина о важности и значении закона «О научно-технологических парках и инновационных инкубаторах»] / Сергей Дмитриев // Деловая Молдова. – 2007. – 13 июля. – P. 4. 239. Друмя, Анатол. Регион невыясненных перспектив : [мнение академика по поводу строительства Джурджулештского терминала] / Анатол Друмя // Независимая Молдова. – 2007. – 7 дек. – Р. 9.

Page 21: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 21

240. Известнейшие русские ученые выступили в защиту научной репутации : [Открытое письмо газетам „Молдваские ведомости” и „Коммерсант плюс” в защиту автора книги „Археология свободы”, доктора наук Марка Ткачука, ныне советник президента Республики Молдова] // Независимая Молдова. – 2007. – 6 июля. – Р. 4. – Подписали: Вадим Масон, Лев Клейн, Марк Щукин, Сергей Белецкий, Леонид Вишняцкий, Ольга Щеглова, Вадим Бочкарев. 241. Коваленко, Ирина. В Академии наук теория опережает практику : [о развитии науки в Молдове] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2007. – 6 апр. – Р. 17.

242. Лазарь, Надежда. Бернардацци, которого мы теряем : [проблемы архитектурного облика Кишинева] / Надежда Лазарь // Analitique = Неделя. – 2007. – 30 июня. – P. 21. 243. Маликова, Валентина. Скелеты как национальное достояние : [в с. Трушены нашли курган с сарматскими захоронениями. В раскопках участвуют сотрудники АНМ] / Валентина Маликова // Время. – 2007. – 20 июня. – Р. 5. 244. Нанотехнологии в Молдове : [изложена точка зрения президента АНМ, акад. Георгия Дуки по поводу научно-технологического консорциума] // Деловой меридиан. – 2007. – 2 июля. – P. 1 : fot. 245. Наука в инкубаторах : [принят проект закона о научно-технологических парках и инновационных инкубаторах, разработанного в соответствии с положениями Кодекса о науке и инновациях] // Независимая Молдова. – 2007. – 26 июня. – P. 2. 246. Наука не терпит изоляции : [в ходе рабочего визита в Москву, президент АНМ, акад. Георге Дука встретился с министром образования и науки РФ Андреем Фурсенко] // Время. – 2007. – 11 июля. – P. 5. 247. Отчет Академии наук Молдовы : [были обнародованны результаты отчета комиссии, специально созданной при АНМ для рассмотрения новых учебников по интегрированной истории] // Коммунист. – 2007. – 12 янв. – Р. 3. 248. Святченко, Иван. Силиконовый оптимизм Академии наук : [законопроект о научно-технологических парках и инновационных инкубаторах] / Иван Святченко // Экон. обозрение. – 2007. – 25 мая. – P. 16. 249. Сидоров, Дмитрий. В Молдове родился рынок новых технологий : [мнения ученых АН Молдовы по вопросам интеграции науки в производство] / Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2007. – 11 июля. – P. 2.

250. Смешная, Татьяна. Молдавская энциклопедия. Двадцать лет спустя... : [о подготовки нового издания Молдавской Энциклопедии] / Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2007. – 4 мая. – Р. 18. 251. Тигиняну, Ион. В Молдове родился рынок новых технологий : [беседа с чл. кор. АНМ Ионом Тигиняну о принятом Парламентом РМ законе «О научно-технологических парках и инновационных инкубаторах» и о его значении] / записал : Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2007. – 11 июля. – Р. 2. 252. Тигиняну, Ион. «Надо извлекать из научных открытий экономическую выгоду» : [интервью с вице-президентом АНМ о реализации научно-исследовательских проектов, связанных с нанотехнологиями и наноматериалами] / записала : Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2007. – 1 июня. – P. 20. 253. Три в одном: Экспертиза, исследования и обучение молодых – приоритетные направления деятельности молдавских ученых // Независимая Молдова. – 2007. – 16 февр. – Р. 2.

Page 22: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 22

254. Фомин, Игорь. Открылся первый технопарк : [в Молдове начинают действовать научно- технологический парк «Академика» и инновационный инкубатор «Иноваторул»] / Игорь Фомин // Экон. обозрение. – 2007. – 9 нояб. – Р. 20. 255. Фурдуй, Теодор. Удельный вес прекрасного в молдавской науке : [беседа с вице-президентом АН Молдовы о жещинах-ученых] / беседовала : Майя Ионко // Кишиневские ведомости. – 2007. – 8 март. – Р. 2 : fot. 256. Шикирлийская, Татьяна. «Соломенная» независимость : [об альтернативных источниках большой энергетики. Цитируется мнение Георгия Молдовану, заместителя директора Агенства по инновациям и трансферу технологий при АНМ] / Татьяна Шикирлийская // Analitique = Неделя. – 2007. – 24 март. – Р. 6-7.

2008

257. Academia de Ştiinţe susţine promovarea şahului în şcoli // Timpul. – 2008. – 25 apr. – P. 22. 258. Academia face enciclopedia // Săptămîna. – 2008. – 8 febr. – P. 4. 259. AŞM face revoluţie in sistemul de învăţământ în Republica Moldova // Făclia. – 2008. – 13 sept. – P. 8-9. 260. Academicienii vor avea indemnizaţii majorate : [pentru a stopa exodului de cadre tinere din domeniul ştiinţei] // Timpul. – 2008. – 14 oct. – P. 4. 261. Borziac, Ilie. Noi descoperiri arheologice la Gura Ivancei : [pe marginea cercetărilor efectuate de o echipă de specialişti din cadrul AŞM şi altor instituţii] / Ilie Borziac // Natura. – 2008. – Nr 11. – P. 7. 262. Corlăteanu-Granciuc, Silvia. O nouă planşă dedicată Moldovei ştefaniene : [elaborată de către istoricii Gheorghe Nicolaev şi Sergiu Tabuncic] / Silvia Corlăteanu-Granciuc // Moldova suverană. – 2008. – 25 apr. – P. 6. 263. Calin, I. Centru al ştiinţei agricole a Moldovei : [către aniversarea a 75 de ani de la fondarea Univ. Agrare de Stat din Moldova (UASM)] / I. Calin // Moldova suverană. – 2008. – 2 oct. – P. 2. 264. Duca, Gheorghe. Dacă există elită intelectuală, apoi există şi elită pedagogică : [interviu cu academicianul, preşedinte al AŞM] / consemnare : Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2008. – 2 febr. – P. 1, 5. 265. Duca, Gheorghe. Fără ştiinţă, fără procese tehnologice performante, fără inovare nu vom putea avea o economie dezvoltată, nu vom putea să trăim bine : [dialog cu acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM în cadrul emisiunii „Epicentru” de la EU TV, realizată de Sergiu Praporşcic] / consemnare : Irina Bruma // Flux: cotid. naţ. – 2008. – 20 iun. – P. 9. 266. Duca, Gheorghe. Investiţiile în învăţământ vor transforma sistemul educaţional într-un producător de cadre calificate : [interviu acordat de preşedintele AŞM Agenţiei MOLDPRES] // Moldova suverană. – 2008. – 7 oct. – P. 3 : fot.; Făclia. – 2008. – 11 oct. – P. 7 : fot. 267. Duca, Gheorghe. Sporirea contribuţiei comunităţii ştiinţifice din ţară la dezvoltarea societăţii bazate pe cunoaştere / Gheorghe Duca // Săptămîna. – 2008. – 15 febr. – P. 14, 19 : fot. 268. Duca, Gheorghe. Ştiinţa din Moldova corespunde standardelor internaţionale / Gheorghe Duca // Comunistul. – 2008. – 26 dec. – P. 14 : fot. 269. Fişer, Anatol. Invenţiile – un catalizator eficient în dezvoltarea economiei naţionale / Anatol Fişer // Moldova suverană. – 2008. – 11 iul. – P. 4.

Page 23: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 23

270. Gaina, Boris. Cifra vânzărilor produselor vinicole moldoveneşti în Federaţia Rusă va creşte inevitabil : [interviu cu acad. Boris Gaina] / interlocutor : Natalia Goian // Săptămîna. – 2008. – 18 febr. – P. 3 : fot. 271. Ghdirim, Gheorghe. Intelectualitatea în dimensiunea socioumană : [dialog cu acad. Gheorghe Ghidirim] / a dialogat : Ion Stici] // Lit. şi arta. – 2008. – 20 mart. – P. 7. 272. Iosip, Gheorghe. Teza de doctor a lui Victor Stepaniuc, respinsă de mediul academic : [Consiliul Naţional pentru Atestare din cadrul AŞM a amânat pe un termen necunoscut aprobarea tezei în cauză] / Gheorghe Iosip // Flux : ed. de vineri. – 2008. – 25 ian. – P. 7; Flux : Studentul. – 2008. – 22 ian. – P. 2. 273. Inovaţiile autohtone ar putea fi implementate de către companii germane // Moldova suverană. – 2008. – 2 sept. – P. 4. 274. Învăţământul constituie baza dezvoltării social-economice şi politice a ţării : [pe marginea discuţiei deputaţilor, membrilor Guvernului şi conducerii Acad. de Şt. a Moldovei asupra proiectului Codului învăţământului în cadrul şedinţei prezidate de preşedintele Rep. Moldova Vladimir Voronin] // Moldova suverană. – 2008. – 26 noiemb. – P. 1. 275. Loghin, Petru. Ideile academicienilor Gheorghe Duca şi Boris Melnic merită toată atenţia / Petru Loghin // Făclia. – 2008. – 1 mart. – P. 6. 276. Luca, Alex. Un avertisment politic pentru Republica Moldova : [reprezentanţii AŞM şi ai Uniunii Oenologilor din Rep. Moldova consideră că declaraţia lui Onişcenko exprimă un şantaj politic din partea Moscovei] / Alex Luca // Flux economic. – 2008. – 8 sept. – P. 4. 277. Mazilu, Gheorghe. 2008 va derula sub auspiciile clasicului literaturii moldoveneşti Ion Druţă : [scriitor-academician] / Gheorghe Mazilu // Ţara Moldovei. – 2008. – 12 febr. – P. 3 : fot. 278. Palade, Gheorghe. Faţă în faţă cu declinul demografic : [interviu cu acad. Gheorghe Paladi pe marginea problemelor demografice] / consemnare : Ion Stici // Săptămîna. – 2008. – 22 febr. – P. 12-13 : fot. 279. Perciuleac, Ludmila. Proiectul Codului învăţământului : o şansă reală pentru copiii dotaţi : [cu referinţe la deschiderea Liceului Academic în subordinea AŞM] / Ludmila Perciuleac // Moldova suverană. – 2008. – 31 oct. – P. 2. 280. Raţă, Mariana. Bugetul 2009 – electoral şi poliţienesc : [referitor la finanţarea şi înterţinerea Universităţii Academice pe lângă AŞM] / Mariana Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 31 oct. – P. 5. 281. Rădulescu, Raluca. Sindicatul Educaţiei şi Ştiinţei pentru o societate în schimbare / Raluca Rădulescu // Obiectiv. – 2008. – 21 iun. – P. 5. 282. Roibu, Nicolae. Academicienii primesc salarii mult mai mari / Nicolae Roibu // Timpul. – 2008. – 29 oct. – P. 2. 283. Roibu, Nicolae. Ion Tighineanu : „La Dubna am anulat o datorie istorică a RM” : [vicepreşedintele AŞM Ion Tighineanu, prof. univ. a reprezentat Rep. Moldova la Inst. Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna (Rusia)] / Nicole Roibu // Timpul. – 2008. – 3 dec. – P. 8 : fot. 284. Roibu, Nicolae. Va fi lansat site-ul Sergiu Rădăuţanu : [iniţiat de Inst. de Fizică Aplicată al AŞM şi Univ. Tehn. a Moldovei] / Nicolae Roibu // Timpul. – 2008. – 5 mart. – P. 2. 285. Romanciuc, Lidia. Dezvoltarea antreprenoriatului în sectorul tehnico-ştiinţific : [despre promovarea în plan

Page 24: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 24

internaţional a valorilor ştiinţifice moldoveneşti] / Lidia Romanciuc // Flux economic. – 2008. – 11 febr. – P. 5. 286. Romanciuc, Lidia. Susţinerea ştiinţei : priorităţi şi perspective / Lidia Romanciuc // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 12 febr. – P. 10 : fot. 287. Rotaru, Tatiana. Ciuperci comestibile pentru postul de Paşti, dar şi pentru o alimentaţie sănătoasă : [Institutul de Inginerie, Electronică şi Tehnologii Industriale propune o nouă tehnologie] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 23 ian. – P. 2. 288. Rotaru, Tatiana. Dubna ne-a anulat datorii de 670 mii dolari : [acumulate pe parcursul anilor 1992-2003 în urma neachitării cotizaţiilor de ţară-membră a Inst. Unificat de Cercetări Nucleare (IUCN) din Rusia] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 4 dec. – P. 2. 289. Rotaru, Tatiana. Impactul unei descoperiri : molecule magnetice şi calculatoare cuantice : [de către Boris S. Ţucherblat, membru corespondent al AŞM, în ultimii ani profesor al Universităţii „Ben Gurion”, Israel] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 16 iul. – P. 2. 290. Streliciuc, Ion. AŞM anticipează o creşetere a PIB-ului cu 6 la sută / Ion Streliciuc // Flux economic. – 2008. – 10 mart. – P. 3. 291. Taşcă, Mihai. SIS-ul şi presa : [Mihai Taşcă, dr. în drept, cercetător ştiinţific superior la Inst. de Istorie, Stat şi Drept al AŞM pe marginea accesului la informaţie] / Mihai Taşcă // Timpul. – 2008. – 10 dec. – P. 6. 292. Temele ştiinţifice sunt puţin reflectate în presa scrisă // Flux : Studentul. – 2008. – 4 mart. – P. 2. 293. Ţurcan, Marina. Ştiinţa în Moldova renaşte : [pe marginea totalurilor activităţii AŞM pe perioada 2004-2008] / Marina Ţurcan // Comunistul. – 2008. – 7 noiemb. – P. 11 : fot; Коммунист. – 2008. – 7 нояб. – P. 11. 294. Vartic, Andrei. Academie, sărăcie : [problema principală pe care era obligată s-o rezolve din autosesizare AŞM sunt resursele energetice locale – biologice, fizico-chimice, solare, eoliene, termale etc.] / Andrei Vartic // Timpul. – 2008. – 13 oct. – P. 6. 295. Абабий, Ион. «К нам поступают хорошо подготовленная молодежь» : [интервью с И. Абабий, академик АНМ, профессор, ректор Гос. ун-та Медицины и Фармацевтики им. Н. Тестемицану] / записала : Майа Ионко // Кишиневские новости. – 2008. – 5 дек. – P. 3. 296. Академик Георге Палади бьет тревогу : [по поводу предпосылки исчезновения молдаван как нации через 50 лет] // Молдова Маре. – 2008. – 22 апр. – P. 3. 297. Академик Чазов – «наш» академик : [президент Респ. Молдова Владимир Воронин встретился с академиком АН России Евгением Чазовым] // Независимая Молдова. – 2008. – 22 окт. – P. 2 : fot. 298. Академики готовят смену : [при АНМ откроется университет для будущих ученых] // Независимая Молдова. – 2008. – 5 сент. – P. 2. 299. Академия наук РМ подводит итоги четырехлетней деятельности // Независимая Молдова. – 2008. – 31 окт. – P. 3. 300. Васильева, Галина. «Кузница» молдавских Эйнштейнов : В нынешнем году начнет работу первый в Молдове лицей для одаренных детей : [при АНМ] / Галина Васильева // Известия в Кишиневе. – 2008. – 18 июля. – P. 11.

Page 25: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 25

301. Воронин, Владимир. Ваш труд дорого стоит… : [о встрече президента Респ. Молдова Владимира Воронина с писателем-академиком Ионом Друцэ] / Владимир Воронин // Независимая Молдова. – 2008. – 22 окт. – P. 2 : fot. 302. Деньги на науку: Менее одного процента от ВВП : [опубликован Ежегодный протокол об уточнении доли финансовых средств, выделяемых из гос. бюджета на финансирование в области науки и инноваций в 2008 г.] // Analitique. – 2008. – 26 ian. – P. 3. 303. Дука, Георгий. Деградация молдавской науки остановлена : [интервью с Г. Дука, президент АНМ] / записала : Валентина Микулина // Время. – 2008. – 19 февр. – P. 4 : fot. 304. Если ребенка поцеловал бог: При АН Молдовы откроется лицей для особо одаренных детей // Независимая Молдова. – 2008. – 1 сент. – P. 1. 305. К пикетам педагогов у Дома правительства присоединились ученые и работники культуры : [их главное требование – срочное увеличение зарплат на 37 процентов] // Молдавские ведомости. – 2008. – 5 сент. – P. 1, 4. 306. Когда высок коэффициент IQ : [50 ребят с высоким коэффициентом умственного развития были зачислены в 10-й класс в первый год работы лицея при АНМ] // Независимая Молдова. – 2008. – 5 авг. – P. 3. 307. Краснов, Василий. Технореволюция: Сотрудничество бизнесменов с учеными вышло на качественно новый уровень : [о технопарке Academica и инновационном инкубаторе Inovatorul] / Василий Краснов // Пульс. – 2008. – 9 мая. – P. 10. 308. Молодым интересны новые технологии : [о встрече президента РМ Владимира Воронина с президентом АНМ и руководителями Университетов] // Независимая Молдова. – 2008. – 30 июля. – P. 2. 309. Неделя информационных технологий : [под эгидой Министерства информационного развития и Академии наук Молдовы] // Независимая Молдова. – 2008. – 16 апр. – P. 3. 310. Новые технологии – веление времени : [официальное открытие Недели информационных технологий, организованное Министерством информационного развития совместно с АН Молдовы] // Независимая Молдова. – 2008. – 15 апр. – P. 1. 311. Пасечник, Виктория. «Как слово наше отзовется…» : [интервью с доктором наук, науч. консультантом лицея одаренных детей при АНМ о курсе экспресс-риторики «Как слово наше отзовется»] / записала : Галкина Аксиния // Независимая Молдова. – 2008. – 4 апр. – P. 9. 312. Перчуляк, Людмила. «Человеческий потенциал – наш главный ресурс» : [интервью о создании Лицея для одаренных детей] / записала : Ольга Чебаненко // Независимая Молдова. – 2008. – 3 июля. – P. 2. 313. При Академии наук открылись лицей и университет // Кишиневский обозреватель. – 2008. – 4 сент. – P. 20. 314. Сидоренко, Анатолий. От «микро» к «НАНО»: сенсационное открытие молдавских физиков… : [интервью доктора хабилитат физико-математических наук, директор Ин-та Электроники и Промышленных Технологий АНМ] / беседовала : Мария Буинчук // Коммунист. – 2008. – 5 дек. – P. 11 : fot. 315. Сидоренко, Анатолий. Птица Феникс в руках молдавских физиков : [интервью директора Ин-та Электроники и Промышленных Технологий корреспонденту газеты «Коммунист»] // Коммунист. – 2008. – 28 нояб. – P. 16.

Page 26: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 26

316. Что сделать в области науки? НИИ агропромышленного сектора будут реорганизованы : [при участии АНМ] // Независимая Молдова. – 2008. – 8 апр. – P. 2.

2009

317. Academia de Ştiinţe: Destabilizarea situaţiei politice ar putea complica situaţia din ţară // Comunistul. – 2009. – 19 iun. – P. 6. 318. Afanasiev, Veaceslav. Cum a „reformat” ştiinţa Academia de Ştiinţe: o necesitate vitală – reforma ştiinţei şi inovării / Veaceslav Afanasiev // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 6 noiemb. – P. 10, 23. 319. Anestiade, Vasile. Academia Memento mori : [despre necesitatea faptului ca Academia de Ştiinţe să fie absolut independentă, veridic democratică şi cu suveranitate academică : mesaj către deputaţi] / Vasile Anestiade // Lit. şi arta. – 2009. – 17 dec. – P. 8 : fot. 320. Apel al unui grup de savanţi ai AŞM către forţele politice din Parlament, factorii de decizie în ţară // Moldova suverană. – 2009. – 19 mai. – P. 1. – Au semnat: Mariana Şlapac, Alexandru Roşca, Victor Ghilaş, Valentin Dergaciov, Ion Jarcuţchi. 321. Baciu, Valentina. Ministrul Dodon vrea să-şi lichideze „fabrica de bani”... : [despre Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM] / Valentina Baciu // Timpul. – 2009. – 13 aug. – P. 1, 2. 322. Bahnaru, Vasile. Academia şi rolul ei în depăşirea crizei spirituale a societăţii : [discurs ţinut în cadrul Ses. a XI-a extraordinare din 15 sept. 2009] / Vasile Bahnaru // Lit. şi arta. – 2009. – 22 oct. – P. 7. 323. Bunele maniere în ştiinţă: ce trebiue să ştie omul de ştiinţă şi nu numai? : [fragm. din „Codul etic al cercetătorului”] / trad. din lb. engl. de Andrei Gumovschi // Făclia. – 2009. – 28 mart. – P. 10. 324. Cercetătorii moldoveni au descoperit un preparat din seminţe de struguri care tratează cancerul : [acest medicament a obţinut câteva medalii de aur la saloanele internaţionale de la Geneva, Bruxelles, Seul, Beijing, Iaşi] // Apropo magazin. – 2009. – 13 aug. – P. 18. 325. Codreanca, Lidia. Niciun stat nu poate fi construit pe minciună : [savantul-filolog Vasile Pavel combate speculaţiile politice ce se referă la denumirea limbii noastre] / Lidia Codreanca // Lit. şi arta. – 2009. – 9 iul. – P. 6. 326. David, Anatolie. Enigma osemintelor din Valea Morilor a fost rezolvată : [art. doctorului habilitat de la Inst. de Zoologie al AŞM pe marginea descoperirii osemintelor care sunt atribuite mamutului] / Anatolie David // Timpul. – 2009. – 9 apr. – P. 4 : fot. 327. Duca, Gheorghe. „Academia de Ştiinţe a fost întotdeauna principială în problema limbii române” : [dialog cu acad. Gh. Duca, preşedintele AŞM] / interlocutor : Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2009. – 5 noiemb. – P. 7. 328. Duca, Gheorghe. De la seismul energetic – la realizarea strategiei naţionale : [sectorul energetic prin prisma savanţilor] / Gheorghe Duca // Săptămîna. – 2009. – 6 febr. – P. 8-9 : fot. 329. Duca, Gheorghe. „Vreau să obţinem măcar un Premiu Nobel pentru ştiinţă...” : [interviu cu preşedintele AŞM] / interlocutor : Viorica Cucereanu // Timpul. – 2009. – 23 ian. – P. 10, 23 : fot. 330. Epidemie de gripă la Academie? // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 8 mai. – P. 6.

Page 27: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 27

331. Filip, Boris. De la Academia de Ştiinţe se fură un bloc de locuit cu zece etaje : [din cadrul Cooperativei de construcţie locativă, antreprenor SRL „Lemidolcom”] / Boris Filip, Eugeniu Harea, Ivan Baca,…// Timpul. – 2009. – 10 dec. – P. 4. 332. Furdui, Teodor. Şi totuşi Moldova este un stat democratic, care evoluează continuu : [art. prim-vicepreşedintelui AŞM] / Teodor Furdui // Moldova suverană. – 2009. – 30 ian. – P. 3 : fot. 333. Gâţu, Tudor. Ne afectează enorm insuficienţa de cadre : [dialog cu medicul hematolog, preşedintele comitetului sindical al Inst. Oncologic. Sunt menţionaţi: membrii corespondenţi al AŞM Ion Corcimaru; acad. Gheorghe Ţâbârnă ş.a.] / a dialogat : Tamara Lupuşor // Vocea poporului. – 2009. – 30 ian. – P. 4 : fot; Голос народа. – 2009. – 30 янв. – P. 4. 334. Istoricii detestă falsul, plagiatul şi incompetenţa lui Victor Stepaniuc : [79 de istorici, trei academicieni, 17 doctori habilitaţi, 41 de doctori în istorie şi drept, cercetători ştiinţifici solicită CNAA reexpertizarea tezei de doctor în istorie a dlui Victor Stepaniuc] // Timpul. – 2009. – 11 dec. – P. 15. – Au semnat : Vasile Andrieş, Olesea Armaş, Tudor Arnăut,... 335. Jarcuţchi, Ion. Şi totuşi când s-a ştirbit prestigiul Academiei de Ştiinţe? : [pe marginea polemicii dintre Ion Varta, colaborator al Inst. de Istorie şi acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM] / Ion Jarcuţchi // Timpul. – 2009. – 30 oct. – P. 10. 336. Liţa, Marina. Mamutul din Valea Morilor şi-a găsit gazda : [după lucrările de cercetare şi restaurare scheletul mamutului va fi expus la Muzeul Inst. de Zoologie al AŞM] / Marina Liţa // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 10 apr. – P. 17. 337. Marcu, Tatiana. Ouă încondeiate – tradiţie, artă, afacere / Tatiana Marcu // Economist. – 2009. – 15 apr. – P. 4. 338. Martin, Vasile. Depozitul moldovenesc de înmagazinare a gazelor naturale: a fost făcut primul pas : [sunt evidenţiate argumentele acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM, referitor la acest subiect] / Vasile Martin // Moldova suverană. – 2009. – 4 febr. – P. 2. 339. Meliniciuc, Ion. Audiovizualul în prizonierat comunist : [conţine adresarea autorului către Mariana Şlapac, preşedintele Consiliului de Observatori al Companiei Publice „Teleradio – Moldova”] / Ion Melniciuc // Lit. şi arta. – 2009. – 5 febr. – P. 6 : fot. 340. Partudul Democrat din Moldova. Politica PDM în domeniul dezvoltării sferei de cercetare-inovare // Timpul de dimineaţă. – 2009. – 23 iul. – P. 7. 341. Pavlicenco, Sergiu. „Aş vrea să văd realizate idealurile naţionale ale generaţiei mele” : [interviu cu Sergiu Pavlicenco, colaborator şt. la Inst. de Filologie al AŞM] / interlocutor : Martha Uricaru // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 3 febr. – P. 9 : fot. 342. Păduraru, Pavel. Bugetul teatrelor şi al AŞM se va reduce drastic / Pavel Păduraru // Timpul. – 2009. – 7 mai. – P. 4. 343. Pâslaru, Vlad. Intelectualitatea academică şi... „învăţământul ca o femeie” : [reorientarea de către dl V. Afanasiev a polemicii lui Ion Varta – AŞM din planul unor nereguli administrative în cel al raţiunii] / Vlad Păslaru // Timpul. – 2009. – 4 dec. – P. 10, 23; Făclia. – 2009. – 12 dec. – P. 1, 2. 344. Popa, Victoria. O promenadă pe bulevardul Ştefan cel Mare : După 20 de ani de la decretarea limbii române ca limbă de stat, prevederile acestea sunt aparent respectate : [AŞM a recomandat organului suprem legislativ de a ajusta Constituţia la adevărul ştiinţific] / Victoria Popa // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 14 aug. – P. 5.

Page 28: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 28

345. Postu, Marin. Academicienii neagă dreptul la replică al tinerilor savanţi / Marin Postu // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 13 ian. – P. 10. 346. Roibu, Nicolae. Ambasadorul SUA a vizitat Academia de Ştiinţe : [unde a avut o întrevedere cu preşedintele AŞM Gheorghe Duca] / N. Roibu // Timpul. – 2009. – 12 febr. – P. 2. 347. Roibu, Nicolae. Grigore Vieru eternizat de academicieni : [pe marginea planului de acţiuni al AŞM cu privire la eternizarea memoriei poetului Grigore Vieru, Doctor Honoris Causa al AŞM. În 2009-2010 în colecţia Academica va fi editat un volum consacrat creaţiei lui Grigore Vieru] / Nicolae Roibu // Timpul. – 2009. – 30 mart. – P. 8. 348. Rotaru, Tatiana. Centrul Informaţional de Inovaţii în Nanotehnologii – în curs de organizare / Tatiana Rotaru // Dreptul. – 2009. – 10 iul. – P. 5. 349. Savanţii prognozează criză profundă : [AŞM lansează un semnal de alarmă în privinţa consecinţelor crizei economico-financiare asupra vieţii economice şi sociale în Moldova] // Dezvoltarea. – 2009. – 20 mart. – P. 1. 350. Schelete de mastodonţi au fost descoperite în Valea Morilor : [Teodor Obadă, cercet. şt. la Inst. de Zoologie al AŞM a precizat că descoperirea este unică] // Timpul. – 2009. – 16 mart. – P. 1.; Moldova suverană. – 2009. – 17 mart. – P. 2. 351. Surdu, Ion. Bani publici, mesaj public, control public: Soluţii pentru „Teleradio-Moldova” : [în opinia: Petru Macovei, Corneliu Mihalache, Alexandru Dorogan, Mariana Şlapac] / Ion Surdu // Timpul. – 2009. – 7 mai. – P. 5. 352. Tofan, Eugenia. Integrarea tinerilor savanţi în spaţiul ştiinţific european – o prioritate la zi : [Zilele Tineretului la Acad. de Şt. a Moldovei, desfăşurate între 8-17 noiemb. 2009] / Eugenia Tofan // Lumina. – 2009. – Nr 4. – P. 1. 353. Va fi creat Institutul pentru ocrotirea monumentelor istorice // Timpul : cotid. naţ. – 2009. – 10 iun. – P. 4. 354. Vorotneac, Elena. Încălzirea globală – cea mai strigentă problemă la ora actuală : [pe marginea dezbaterii publice „Statele dezvoltate sunt responsabile pentru a preveni schimbările climaterice”, organizată de elevii liceului AŞM] / Elena Vorotneac // Făclia. – 2009. – 4 apr. – P. 4. 355. Будем гениев растить на месте : 64 подростка с высоким интеллектуальным уровнем будут приняты в 10-12 классы лицея АНМ // Независимая Молдова. – 2009. – 11 авг. – P. 2. 356. В здешних саваннах гуляли предки слонов : [впервые в Молдове обнаружены целые скелеты мастодонтов, живущих 5-11 млн. лет назад. Об уникальности данного открытия высказался Теодор Обадэ, науч. сотр. Ин-та Зоологии АНМ] // Независимая Молдова. – 2009. – 19 март. – P. 4. 357. Воронин, Владимир. «Благодарю за оценку усилий во имя продвижения науки!» : [президент РМ Владимир Воронин приветствовал группу учёных, участников конференции приуроченной 50-летию Ин-та Химии АНМ] / Владимир Воронин // Независимая Молдова. – 2009. – 28 мая. – P. 2. 358. Годорожа, Надежда. Молдавские онкологи испытывают новое лекарство. Группа ученых Академии наук разработала на основе виноградных семян натуральный препарат «Enoxil» с противогрибковым и антибактериальным эффектом : [интервью с руководителем отделения маммологии Онкологического ин-та Надеждой Годорожа, д-р хаб. мед. наук] / записала : Ирина Красильникова // Время. – 2009. – 24 июля. – P. 28. 359. Государственная премия по-новому : [Правительство изменило положение, касающееся Государственной премии, которую станут присуждать в трёх областях: науки, технологии и культуры. В

Page 29: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 29

обсуждениях принимал участие президент АНМ, акад. Георге Дука] // Независимая Молдова. – 2009. – 24 март. – P. 4. 360. Гучак, Ион. Главный ученый секретарь : [интервью с гл. ученым секретарем АНМ И. Гучаком] / записала : Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2009. – 20 февр. – P. 18. 361. Дни молдавской науки : [в Ин-те Ядерных Исследований г. Дубна, Россия] // Молдваские ведомости. – 2009. – 12 мая. – P. 2. 362. Дука, Георге. «Наука – это шаг в будущее» : [интервью с президентом АНМ Г. Дука о перспективах научного общества] / записала : Александра Юнко // Независимая Молдова. – 2009. – 30 янв. – P. 6-7 : фот. 363. Дука, Георге. Четыре пилона экономики знаний : [ст. президента АНМ] / Георге Дука // Экон. обозрение. – 2009. – 4 сент. – Р. 14. 364. Идея, которая мобилизовала научное общество к интеллектуализации страны : [об образовании Национального совета по присуждению Государственной премии и изменении законодательства в этом направлении] // Независимая Молдова. – 2009. – 5 мая. – P. 3. 365. Ковалев, Виктор. Судьба и роль молдавской науки : [Молдавские ученые стали уезжать из страны целыми коллективами и научными школами] / Виктор Ковалев // Независимая Молдова. – 2009. – 9 дек. – P. 3. 366. Консолидируя научную и духовную сферы : [президент РМ В. Воронин поздравил членов Национального совета по аттестации и аккредитации во главе с его председателем, акад. Валерием Канцером] // Кишиневские новости. – 2009. – 16 янв. – P. 1. 367. Красковская, Антонина. Без геодезии – никуда : [о деятельности предприятия OOO «Tanjar – CO» во главе с Виктором Коляга] / Антонина Красковская // Кишиневские новости. – 2009. – 7 авг. – P. 7. 368. Крылатов, Валерий. В Кишиневе нашли останки древнего животного : [по мнению сотрудника Ин-та Зоологии АНМ Теодора Обадэ останки пролежали в земле около 11 млн лет] / Валерий Крылатов // Время. – 2009. – 17 март. – Р. 3. 369. Пармакли, Дмитрий. Ведь может собственных Ньютонов земля молдавская рожать : [изобретательство и рационализация – зеркало творческого потенциала нации] / Дмитрий Пармакли // Независимая Молдова. – 2009. – 6 авг. – Р. 3. 370. Под удар кризиса – науку // Молдавские ведомости. – 2009. – 12 мая. – Р. 3. 371. Полиция расследовала смерть романской эпохи : [археологи Алексадру Левински и Валериу Бубулич, науч. сотрудники АНМ, принимали участие в раскопках археологической находки в с. Токуз Каушанского р-на] // Альянс Moldova Noastră . – 2009. – 31 июля. – Р. 16. 372. Предложения Академии наук // Экон. обозрение. – 2009. – 19 июня. – Р. 17. 373. Семенова, Елена. Инновации для будущего : [АНМ объвила об открытии технопарка и о выпуске первого номера специализированного научного издания] / Елена Семенова // Пульс. – 2009. – 23 янв. – Р. 6. 374. Сидоренко, Анатолий. Надежный инструмент преодоления кризиса : [беседа с Анатолием Сидоренко, директор Ин-та Электроники и Промышленных Технологий АНМ] / беседовал : Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2009. – 12 февр. – Р. 2.

Page 30: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 30

375. Склифос, Дана. Олимпийская весна стартовала : [об итогах Республиканской олимпиады по математике, физике и иностранных языков среди школьников. Среди почетных гостей олимпиады были акад. Валериу Канцер и другие известные ученые] / Дана Склифос // Педагогический вестник. – 2009. – 26 март. – Р. 2-3. 376. Смил, Вацлав. Ограничители инноваций в области энергетики : [ст. проф. Ун-та Манитоба, Канада] / Вацлав Смил // Экон. обозрение. – 2009. – 22 мая. – Р. 21. 377. Спасти уникальный дендрарий : [парк села Цаул Дондюшанского р-на будет передан в управление Ботанического сада АНМ] // Независимая Молдова. – 2009. – 5 февр. – Р. 2. 378. Стадо мастодонтов в центре Кишинева : [о раскопках на территории озера Valea Morilor. Информация представлена Ин-том Зоологии АНМ] // Молдавские ведомости. – 2009. – 1 апр. – Р. 6. 379. Тепло февраля не очень нравится озимым : [о встрече президента РМ В. Воронина с сотрудниками НИИ «Селекция»] // Независимая Молдова. – 2009. – 13 февр. – Р. 2. 380. Тимуш, Андрей : «Люди должны делать свой выбор осознанно» : [беседа с Андреем Тимуш, чл. кор. АНМ, о результатах социологического опроса проведенного под эгидой Ин-та Социологии, Философии и Политичексих наук АНМ относительно рейтинга партий] / беседовал : Дмитрий Коврук // Пульс. – 2009. – 2 апр. – Р. 7. 381. Фомин, Игорь. В спорах рождается технопарк : [о стратегическом плане развития научно-технологического парка в области экологии сел. хоз-ва «Inagro» на 2009-2016 гг.] / Игорь Фомин // Экон. обозрение. – 2009. – 13 нояб. – Р. 14. 382. Фомин, Игорь. Солнце, воздух и вода : [о встрече ученых Ион Бостан, Ион Хэбэшеску и Виталия Постолати с журналистами представительства РИА «Новости»] / Игорь Фомин // Экон. обозрение. – 2009. – 30 янв. – Р. 12. 383. Фурдуй, Тудор. «Возрождение науки началось в 2001 году» : [о роли реформирования науки и о церемонии передачи партии сельскохозяйственной техники экспериментально-технологическим станциям «Кодру» и «Виерул» Научно-практического ин-та садоводства и пищевых технологий] / Тудор Фурдуй // Независимая Молдова. – 2009. – 2 апр. – Р. 2. 384. Цукерблат, Борис. «Мы снова здесь…» : [интервью с Борисом Цукерблатом, чл. кор. АН Молдовы, ученый химик, ныне проживающий в Израиле] / вел интервью : Михаил Дрейзлер // Еврейское местечко. – 2009. – 5 июня. – Р. 8-9. 385. Шикирлийская, Татьяна. Иновационный риск усуглубляется инерцией : [о научно-технологическом парке «Академика»] / Татьяна Шикирлийская // Кишиневский обозреватель. – 2009. – 26 февр. – P. 7. 386. Эх, товарищи ученые, товарищи ученые… : [критические заметки по поводу письма президента АНМ Г. Дуки президенту РМ В. Воронину] // Молдавские ведомости. – 2009. – 18 февр. – Р. 2.

Page 31: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 31

II. ASAMBLEEA AŞM. ALEGERI. ADUNĂRI

2004

387. Duca, Gheorghe. Academia la înălţimea exigenţelor ştiinţifice existente în lume : [spicuiri din cuvântarea acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM, rostită la Adunarea Generală a AŞM] / Gheorghe Duca // Făclia. – 2004. – 20 mart. – P. 2. 388. Gheorghe Duca, noul preşedinte al Academiei : [ales în cadrul Adunării Generale a AŞM] // Moldova suverană. – 2004. – 6 febr. – P. 3. 389. Lazur, D. Alegeri cu bucluc : [despre alegerile preşedintelui AŞM] / D. Lazur // Jurnal de Chişinău. – 2004. – 10 febr. – P. 2. 390. Preşedintele AŞM va fi ales la 5 februarie 2004 : [la funcţia de preşedinte candidează: Gheorghe Duca, Valeriu Canţer şi Andrei Andrieş] // Moldova suverană. – 2004. – 14 ian. – P. 2. 391. Stici, Ion. Gheorghe Duca, noul preşedinte al Academiei : [ales în cadrul Adunării Generale a AŞM] / Ion Stici // Moldova suverană. – 2004. – 6 febr. – P. 3. 392. Stici, Ion. Prima sesiune a Asambleei AŞM / Ion Stici // Moldova suverană. – 2004. – 2 noiemb. – P. 1 : fot. 393. Tatarciuc, N. Nou şef la AŞM sau un trist spectacol ştiinţifico-politic ?... : [în cadrul Adunării Generale a membrilor AŞM, în funcţia de preşedinte al AŞM a fost ales acad. Gheorghe Duca] / N. Tatarciuc // Alianţa Moldova Noastră. – 2004. – 14 febr. – P. 8. 394. Voronin, Vladimir. Importanţa unui dialog constructiv : [alocuţiunea preşedintelui Rep. Moldova Vladimir Voronin în cadrul primei sesiuni a Asambleei AŞM] / Vladimir Voronin // Moldova suverană. – 2004. – 2 noiemb. – P. 5; Независимая Молдова. – 2004. – 2 нояб. – P. 2 : fot.

2005

395. Dezvoltarea tehnologică în vizorul AŞM : [pe marginea şedinţei Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM] // Moldova suverană. – 2005. – 22 mart. – P. 2. 396. Амамбаева, Е. Академическая Ассамблея : [выступления президента АНМ, акад. Георгия Дуки и чл. кор. АНМ Бориса Гаина] / Е. Амамбаева // Экон. обозрение. – 2005. – 4 февр. – P. 16.

397. Тарлев, Василий. «Призываю научную общественность всецело включиться в решение проблем национальной экономики» : [выступление премьер-министра Василия Тарлева на II-й Ассамблеи АНМ, 31.01.05] / Василий Тарлев // Независимая Молдова. – 2005. – 1 февр. – С. 2.

2006

398. Academia de Ştiinţe a Moldovei are noi membri de onoare : [Adunarea Generală a membrilor AŞM a votat unanim cinci personalităţi ştiinţifice de peste hotarele Moldovei în calitate de membri de onoare ai AŞM: Seymour D. Van Gundy (SUA), Florin Gheorghe Filip, Florin Teodor Tănăsescu, Dorel Zugrăvescu (România), Vitalii Ghinzburg (Rusia)] // Gazeta liberă. – 2006. – 1 iun. – P. 14. 399. Porubin Natalia. Finanţarea sferei de cercetare – inovare se va majora constant : [spicuiri din declaraţia preşedintelui AŞM, acad. Gheorghe Duca în cadrul Adunării Generale a AŞM] / Natalia Porubin // Moldova suverană. – 2006. – 15 febr. – P. 3.

Page 32: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 32

400. Sesiunea jubiliară : [pe marginea lucrărilor sesiunii jubiliare a Asambleei Acad. de Şt. în cadrul căreia a luat cuvântul preşedintele Rep. Moldova Vladimir Voronin] // Comunistul. – 2006. – 16 iun. – P. 3 : fot. 401. Каврук, Дмитрий. Наука в Молдове: затраты и инвестиции : [о годовом собрании Ассамблеи АНМ, с участием спикера парламента Мариана Лупу. В своем вступительном докладе, президент АНМ Георге Дука, проанализировал прошедший после масштабного реформирования год научной жизни в Модове] // Время. – 2006. – 15 февр. – P. 2. 402. Общее собрание членов Академии наук Молдовы : [в повестке дня заседания – вручение почетного диплома члена АНМ выдающемуся социологу Тьери де Монтбриалуб, основателю и ген. директору французского Ин-та Международных связей] // Независимая Молдова. – 2006. – 6 апр. – P. 2. 403. Юбилейная сессия Асамблеи АНМ : [в торжествах, посвященых 60-летнему юбилею создания АНМ принял участие президент Респ. Молдова Владимир Воронин] // Независимая Молдова. – 2006. – 13 июня. – P. 1 : fot.

2007

404. Academia de Ştiinţe şi-a extins numărul de membri : [în cadrul Adunării Generale a membrilor titulari şi membrilor-corespondenţi ai AŞM au fost aleşi în calitate de membri ai AŞM 24 de oameni de ştiinţă, dintre care: 12 membri titulari şi 12 membri corespondenţi] // Moldova suverană. – 2007. – 4 apr. – P. 3. 405. Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a înregistrat în calitate de candidaţi pentru suplinirea posturilor vacante de membri titulari şi membri corespondenţi... // Făclia. – 2007. – 24 febr. – P. 8. 406. Guvernul va colabora mai activ cu Academia de Ştiinţe : [preşedintele Rep. Moldova Vladimir Voronin a participat la Sesiunea a V-a a Asambleei AŞM] // Ţara Moldovei. – 2007. – 20 febr. – P. 1. 407. Josu, Nina. Grigore Vieru – Doctor Honoris Causa : [în cadrul Adunării Generale a AŞM poetului Grigore Vieru i s-a conferit titlul onorific Doctor Honoris Causa] / Nina Josu // Lit. şi arta. – 2007. – 6 sept. – P. 1. 408. Roibu, Nicolae. AŞM are un nou membru de onoare : [Adunarea Generală a Acad. de Şt. a Moldovei l-a ales în calitate de Membru de onoare pe Carol Stanciu, director general al Inst. de Gastroenterologie, decan al Facultăţii de Medicină Generală a Univ. de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi] / Nicolae Roibu // Timpul. – 2007. – 13 iun. – P. 2. 409. Roibu, Nicolae. Fracuri noi la Academie : [în cadrul Adunării Generale a AŞM au fost aleşi membrii titulari, membrii corespondenţi şi membrii de onoare ai AŞM] / Nicoale Roibu // Timpul. – 2007. – 4 apr. – P. 1. 410. Rândurile savanţilor Academiei de Ştiinţe au fost completate cu noi membri // Dreptul. – 2007. – 11 mai. – P. 1. 411. Savanţii au primit diplome de membru titular şi de membru corespondent ai AŞM : [diplomele au fost înmânate de preşedintele Rep. Moldova Vladimir Voronin în cadrul Adunării Generale a membrilor titulari şi membrilor corespondenţi ai AŞM] // Moldova suverană. – 2007. – 3 mai. – P. 2. 412. Аграрная наука будет реформирована : [о годовом собрании Секции сельскохозяйственных наук АНМ] // Экон. обозрение. – 2007. – 21 дек. – P. 22.

Page 33: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 33

413. Академия наук Молдовы пополнила свои ряды : [на общем собрании членов АН Молдовы были избраны 12 новых академиков и 12 новых членов корреспондентов] // Независимая Молдова – 2007. – 4 apr. – P. 1. 414. Академия наук Молдовы пополнила свои ряды : [12 новых академиков и 12 новых членов корреспондентов были избраны на общем собрании членов АН Молдовы] // Capitala = Столица. – 2007. – 6 apr. – P. 10. 415. Выборы в Академии наук Молдовы // Экон. обозрение. – 2007. – 6 апр. – P. 36 : fot. 416. Козуб, Георгий. Тенденция или недоразумение? : [мнение автора статьи о соблюдении Положения о выборах членов АНМ] / Георгий Козуб // Независимая Молдова. – 2007. – 28 март. – P. 3. 417. Новым академикам вручены дипломы : [президентом Респ. Молдова Владимиром Ворониным] // Кишиневские новости. – 2007. – 4 мая. – P. 2. 418. Российский профессор стал почетным членом АН Молдовы : [Адельгер Лиев, завкафедрой мануальной терапии Ставропольской Государственной Медицинской Академии] // Независимая Молдова. – 2007. – 29 мая. – P. 1.

2008

419. AŞM şi-a ales o nouă conducere : [Adunarea Generală – organ suprem de conducere a Academiei de Ştiinţe a Moldovei] // Ziarul liber. – 2008. – 16 dec. – P. 2. 420. Belostecinic, Grigore. Gheorghe Duca a fost reales Preşedinte al AŞM / Grigore Belostecinic // Curierul economic. – 2008. – 23 febr. – P. 1. 421. Dumbrăveanu, Luminiţa. Forul academic suprem: încotro? : [alegerea preşedintelui AŞM] / Luminiţa Dumbrăveanu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 15 febr. – P. 10. 422. La USM a învins Gheorghe Ciocanu : [pe marginea alegerii rectorului USM] // Făclia. – 2008. – 27 dec. – P. 5 : fot. 423. Lachi, Inga. Cu 158 de voturi „ pro” Gheorghe Duca a fost reconfirmat în funcţia de preşedinte al AŞM / Inga Lachi // Moldova suverană. – 2008. – 22 febr. – P. 1-2. 424. Roibu, Nicolae. Academia îşi alege preşedintele : [în cadrul Adunării Generale a membrilor AŞM] / Nicolae Roibu // Timpul. – 2008. – 21 febr. – P. 2. 425. Rotaru, Tatiana. Academia de Ştiinţe a Moldovei are o nouă conducere : [în cadrul Sesiunii a IX-a a Asambleei AŞM a avut loc alegerea noii componenţe a conducerii AŞM şi a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 18 dec. – P. 2. 426. Rotaru, Tatiana. Preşedintele Academiei de Ştiinţe a fost ales : [în funcţia de preşedinte a fost reconfirmat acad. Gheorghe Duca] / Tatiana Rotaru // Făclia. – 2008. – 23 febr. – P. 3 : fot. 427. Stici, Ion. Un rector modern : [acad. Ion Ababii – reales pe un termen de 5 ani în funcţia de rector al Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”] / Ion Stici // Lit. şi arta. – 2008. – 17 iul. – P. 7. 428. Дука – 2 : [акад. Георге Дука повторно избран президентом АНМ] // Молдавские ведомости. – 2008. – 22 февр. – P. 1.

Page 34: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 34

429. Святченко, Иван. Структурные изменения в Академии наук : [на VIII-ом заседании Ассамблеи АНМ были приняты изменения в Уставе Академии] / Иван Святченко // Экон. обозрение. – 2008. – 31 окт. – P. 16 : fot.

2009 430. Adunarea festivă dedicată Zilei Academiei // Univers pedagogic pro. – 2009. – 18 iun. – P. 5. 431. Comunicat de presă : [la 20 iulie curent a avut loc şedinţa Biroului Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică (CSŞDT) a AŞM, prezidată de acad. Gh. Duca, preşedintele AŞM] // Lit. şi arta. – 2009. – 6 aug. – P. 1. – Serviciul de presă al AŞM. 432. Rotaru, Tatiana. Dialog constructiv la Academia de Ştiinţe : ştiinţa şi societatea în condiţiile de criză : [pe marginea lucr. ses. a XI-a extraordinare a Asambleei AŞM, 15 sept. 2009, Chişinău] / Tatiana Rotaru // Univers pedagogic pro. – 2009. – 17 sept. – P. 2. 433. Rotaru, Tatiana. Ştiinţa de azi şi de mâine în condiţiile crizei financiar-economice şi de globalizare : [pe marginea şedinţei Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, 23 sept. 2009, Chişinău] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2009. – 25 sept. – P. 14. 434. Смешная, Татьяна. «Наука и общество в условиях кризиса» и не только… : [по материалам внеочеред. заседания Ассамблеи АН Молдовы, 23 сент. 2009 г.] / Татьяна Смешная // Экон. обозрение. – 2009. – 18 сент. – Р. 18.

III. INSTITUŢII. SECŢII ŞI ASOCIAŢII ŞTIINŢIFICE

2004 435. AGEPI va crea un fond de susţinere a brevetelor peste hotare : [este formulată şi opinia preşedintelui AŞM Gheorghe Duca cu privire la acest subiect] // Moldova suverană. – 2004. – 26 oct. – P. 2; Независимая Молдова. – 2004. – 26 окт. – P. 4. 436. Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din Republica Moldova (MRDA) lansează Baza de date despre cercetătorii ştiinţifici din Moldova // Moldova suverană. – 2004. – 28 mai. – P. 3. 437. Atelier de lucru în domeniul matematicii : [organizat de Inst. de Matematică şi Informatică al AŞM] // Moldova suverană. – 2004. – 9 iun. – P. 2. 438. Boincean, B. Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecţia” la 60 de ani de activitate (Bălţi) : [este menţionat acad. M. Lupaşcu] / B. Boincean // Moldova suverană. – 2004. – 25 iun. – P. 2. 439. Cojocari, Vitalie. Seismuri : Cutremurul Institutului de Geofizică şi Geologie : [din cauza lipsei de cadre, institutul riscă să nu poată monitoriza cutremurele] / Vitalie Cojocari // Ziarul de gardă. – 2004. – 4 noiemb. – P. 6. 440. Moraru, Constantin. Problema grâului rezistent la ger : cum o soluţionăm ? : [despre ciclul de cercetări ce se efectuează la Inst. de Fiziologie a Plantelor al AŞM] / Constantin Moraru // Moldova suverană. – 2004. – 22 ian. – P. 2 : fot. 441. Se elaborează harta seismică a Moldovei : [la Inst. de Geofizică şi Geologie al AŞM] // Moldova suverană. – 2004. – 19 oct. – P. 6.

Page 35: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 35

442. Stici, Ion. Regina ştiinţei, Matematica, îşi serbează a 40-a primăvară : [Inst. de Matematică şi Informatică al AŞM la 40 de ani] / Ion Stici // Moldova suverană. – 2004. – 15 apr. – P. 1. 443. Stici, Ion. Vom avea trei grădini botanice : [pe marginea propunerii de a întemeia grădini botanice la Bălţi şi Comrat şi despre apariţia broşurii „Grădina Botanică” la editura „Cartea Moldovei”] / Ion Stici // Moldova suverană. – 2004. – 11 mart. – P. 4. 444. Александров, В. О физике без лирики : [Ин-ту Прикладной Физики АН РМ – 40 лет] / В. Александров // Кишиневский обозреватель. – 2004. – 4 март. – P. 5. 445. Барбакару, Николай. Геномы побеждают, или Кукурузные «баталии» Николая Барбакару : [интервью с Николаем Барбакару, д-р хабилитат биологии, зав. лабораторией Ин-та Генетики АНМ об исследованиях в области изучения генетики человека] / записала : Татьяна Добрынина // Независимая Молдова. – 2004. – 28 мая. – P. 5 : fot. 446. Друмя, Анатолий. Землятресения : «игра» с природой по научному : [интервью с акад. Анатолием Друмя и Василием Алказ, д-р физ.-мат. наук, директор Ин-та Геофизики и Геологии АНМ] / записала : Наталья Дубина // Деловая газета. – 2004. – 3 нояб. – P. 7. 447. Илиеш, И. Без паники : [интервью с директором Центра экспериментальной сейсмологии Ин-та Геофизики и Геологии АНМ] / записал : В. Балан // Вечерний Кишинев. – 2004. – 2 окт. – P. 1-2 : fot. 448. Мотрой, А. Высокие урожаи за счет науки : [Научно-исследовательскому Ин-ту Полевых Культур «Селекция» – 60 лет] / А. Мотрой // Независимая Молдова. – 2004. – 25 июня. – P. 4. 449. Попушой, Иван. Службы карантина и защиты растений – звенья одной цепи в сельскохозяйственном производстве : [ст. директора Ин-та Защиты Растений] / Иван Попушой // Независимая Молдова. – 2004. – 6 окт. – P. 2.

2005

450. Academia e optimistă: reacţie la protestul muzeologilor : [despre trecerea Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală şi a Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei în subordinea AŞM] // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 29 iul. – P. 16. 451. Cara, Svetlana. „Consumatorii” continuă investigaţiile vizavi de respectarea regimului de protecţie a Grădinii Botanice : [a AŞM] / Svetlana Cara // Moldova suverană. – 2005. – 15 iun. – P. 3. 452. Care va fi soarta Institutului Naţional de Ecologie ? : [despre păstrarea actualului statut al Inst. Naţ. de Ecologie] // Natura. – 2005. – Nr 11 (noiemb.). – P. 9. 453. Doni, Gheorghe. Cine-i stăpân la Grădina Botanică ? : [opinie asupra riscului de distrugere a genofondului creat timp de 50 de ani] / Gheorghe Doni // Natura. – 2005. – Nr 7. – P. 3. 454.Donică, Ilie. Dragoste de muncă : [interviu cu Ilie Donică, director adjunct al Inst. pentru Cercetări de Pomicultură] / interlocutor : Doina Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 31 mart. – P. 7. 455. Lichidarea Institutului de Istorie este „neîntemeiată şi discriminatorie” : [Inst. de Istorie al AŞM a adresat o scrisoare deschisă către autorităţile statului] // Timpul. – 2005. – 8 dec. – P. 2 : fot.

Page 36: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 36

456. Lupaşcu, Tudor. Orice îmbolnăvire a naturii îmi alină sufletul : [interviu cu Tudor Lupaşcu, dr. hab., directorul Inst. de Chimie al AŞM] / consemnare : Gheorghe Doni // Natura. – 2005. – Nr 3. – P. 6. 457. Untilă, Veaceslav. Grădina Botanică riscă să se transforme într-o firmă de agrement : [material critic în adresa Grădinii Botanice a AŞM] / Veaceslav Untilă // Moldova suverană. – 2005. – 23 noiemb. – P. 2. 458. Армашева, Екатерина. Академик Ион Попушой, разрушает институт которым должен руководить : [Ион Попушой, директор НИИ Защиты Растений] / Екатерина Армашева // Новое время. – 2005. – 18 нояб. – P. 3. 459. Братан, З. Изгнание из Эдема. Академик Чуботару слагает полномочия? : [о Ботаническом саде АН Молдовы и его директоре А. Чиботару] / З. Братан // Новое время. – 2005. – 19 авг. – P. 1. 460. Гайндрик, Константин. «Добиться признания в мире или уйти из науки» : [о стратегическом напрвлении Ин-та Математики и Информатики АНМ] / Константин Гайндрик // Независимая Молдова. – 2005. – 15 сент. – P. 2. 461. Ганэл, Ольга. Страсти вокруг Ботанического Сада // Ольга Ганэл, Наталья Розамирина // Аргументы и факты. – 2005. – Nr 25 (июнь). – P. 14. 462. Жакотэ, Анатолий. «Во многом мы на уровне зарубежных генетиков» : [интервью с директором Ин-та Генетики Анатолием Жакотэ, чл. кор. ФНМ о работе молодых ученых] / записала : Ангелина Таран // Независимая Молдова. – 2005. – 3 авг. – P. 2. 463. Иванова, Татьяна. С точки зрения травы… : [в центре внимания Ботанический Сад] / Татьяна Иванова // Новое время. – 2005. – 24 июня. – P. 4 : fot. 464. Канцер, Валерий. Физики – это научные волшебники : [интервью с акад. Валерием Канцером, секретарем отделения физических и инженерных наук АНМ] / интервью вела : Ангелина Таран // Независимая Молдова. – 2005. – 27 мая. – P. 5. 465. Кропанцева, Татьяна. Как скрести верблюды и страсти : [историки считают кощунством передачу музеев на баланс АН Молдовы] / Татьяна Кропанцева // Новое Время. – 2005. – 25 нояб. – P. 3. 466. Лазарь, Надежда. Два крупнейших музея страны сливают в один : Музей этнографии и краеведения, а также Национальный музей истории ликвидируют и передают Академии наук / Надежда Лазарь // Новое время. – 2005. – 11 нояб. – P. 7. 467. Марик, Ксения. Третье пришествие академика Попушоя : Глава Института защиты растений превратил сотрудников в батраков, а научное учреждение в фермерское хозяйство : [критические заметки] / Ксения Марик // Новое время. – 2005. – 23 сент. – P. 3. 468. Маслоброд, Сергей. Человек и растение: мы понимаем друг друга : [интервью с Сергеем Маслобродым, д-р хаб. биологических наук, бывший сотр. Ин-та Генетики АНМ] / записала : Ирина Субботович // Независимая Молдова. – 2005. – 23 сент. – P. 4 : fot. 469. Освоили производство сухих дрожжей : [ученые Ин-та Винограда и Вина АН Молдовы разработали технологию производства сухих дрожжей] // Молдавские ведомости. – 2005. – 30 дек. – P. 3. 470. Петренко, Арчил. Судьба „Grădina Botanică” зависит от правительства / Арчил Петренко // Молдавские ведомости. – 2005. – 3 июня. – P. 1 : fot.

Page 37: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 37

471. С точки зрения травы – 2 : [заявление акад. Александра Чуботару на пресс-конференции по поводу Ботанического Сада ] // Новое время. – 2005. – 1 июня. – P. 2. 472. Тарлажану, Александр. INSM. Хранители эталонов обеспечивают точность : [интервью с директором Нац. Ин-та Стандартизации и Метрологии Александром Тарлажану о деятельности научных учреждений] / беседовал : Артем Куценко // Кишиневские ведомости. – 2005. – 7 окт. – P. 4. 473. Тудораки, Георгий. «Мы ведем диалог с растением» : [беседа с Георгием Тудораки, д-р биологических наук, директор Ин-та Физиологии Растений АНМ] / беседовала : Ангелина Таран // Независимая Молдова. –2005. – 30 июня. – P. 2.

2006

474. Asociaţia Istoricilor va organiza acţiuni de protest : [referitor la problema introducerii cursului de istorie integrată în învăţământul preuniversitar] // Socius. - 2006. – 6 oct. – P. 2. 475. Bogdănaş, Silvia. Studiul artelor în Republica Moldova comasat şi optimizat : [opiniile cercet. şt. Tudor Stăvilă, Violina Galaicu, Leonid Cemortan pe marginea comasării Institutului Studiul Artelor în urma reformelor din cadrul AŞM] / Silvia Bogdănaş // Timpul. – 2006. – 10 febr. – P. 10 : fot. 476. Cărare, Viorica. Autorităţile simt nevoia unui dialog continuu cu cercetătorii ştiinţifici : [interviu acordat Agenţiei INFOTAG de către Viorica Cărare, directorul Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM pe marginea activităţii institutului] / Viorica Cărare // Curierul economic. – 2006. – 17-23 iunie. – P. 3. 477. Deleu, Ecaterina. De la Eminescu şi Blaga – la Bucov şi Ponomari : [pe marginea opiniei Inst. de Filologie al AŞM formulată de Ion Bărbuţă, directorul Inst. de Filologie al AŞM, privind „efectuarea unei analize a manualelor de literatură română” pentru stabilirea gradului de reprezentare a scriitorilor basarabeni în cadrul acestora] / Ecaterina Deleu // Flux : cotid. naţ. – 2006. – 5 sept. – P. 1. 478. Deleu, Ecaterina. Fostul edificiu al Muzeului de Etnografie nu a fost retrocedat : [Academia de Ştiinţe va finanţa lucrările de cercetare ştiinţifică din muzee] / Ecaterina Deleu // Flux : cotid. naţ. – 2006. – 25 oct. – P. 4. 479. Filiala AŞM la Bălţi : [conform hotărârii Adunării Generale a AŞM din 14 februarie curent, prima filială a AŞM va fi deschişă la Bălţi] // Flux : cotid. naţ. – 2006. – 14 noiemb. – P. 2; Moldova suverană. – 2006. – 15 noiemb. – P. 1. 480. Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie (INN) : [prin dispoziţia AŞM scoate la concurs cinci posturi de şefi] // Moldova suverană. – 2006. – 25 oct. – P. 4. 481. Rusnac, Gheorghe. Foc nestins la vatra cunoştinţelor : [intreviu cu Gheorghe Rusnac, m. сor. al AŞM, dr. hab. în istorie, rectorul Univ. de Stat din Moldova pe marginea ştiinţei şi pregătirii tinerilor specialişti] / interlocutor : Tamara Lupuşor // Vocea poporului. – 2006. – 29 sept. – P. 4 : fot. 482. Teleuţă, Alexandru. Din splendorile Grădinii Botanice : [interviu cu Alexandru Teleuţă, directorul Grădinii Botanice] / consemnare : Gheorghe Doni // Natura. – 2006. – Oct. – P. 4. 483. Ţaranov, Vladimir. Mereu în căutare : [10 ani de la fondarea Asociaţiei savanţilor din Moldova „N. Milescu-Spătaru”] / Vladimir Ţaranov // Comunistul. – 2006. – 15 dec. – P. 15; Коммунист. – 2006. – 8 дек. – P. 23. 484. Академики сами воспитывают себе смену : [президент АНМ Георге Дука представил на заседание парламента законопроект о создании двух новых образовательных академических учреждений – лицея и университета ] // Время. – 2006. – 6 июня. – P. 6.

Page 38: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 38

485. Академия наук откроет лицей для одаренных детей : [для подготовки будущих научных исследователей] // Кишиневский обозреватель. – 2006. – 8 июня. – P. 14. 486. Акимов, В. Новость от науки : [в Ин-те Энергетики АНМ сделана группа изобретений по ветроэнергетическим установкам (ВЭУ)] / В. Акимов // Кишиневские новости. – 2006. – 21 июля. – P. 3. 487. Алказ, Василий. Земные проблемы молдавских геологов : [интервью с Василием Алказ, директор Ин-та Геофизики и Геологии АНМ о необходимости подготовки молодых кадров в области геологии и сейсмологии] / обозреватель газеты // Независимая Молдова. – 2006. – 31 март. – P. 6. 488. Белостечник, Григорий. «Хороший университет должен готовить не тоьлко профессионалов, но и прививать студентам стремление учиться всю жизь» : [интервью с Г. Белостечником, ректор ASEM, член Ассамблеи АНМ] / записала : Мария Мелентьева // Бизнес-Элита. – 2006. –15 авг. – P. 1-2 : fot. 489. Варикаш, Галина. Разработка молдавского ученого признана россиянами уникальной : [профессор Дмитрий Дикусар разработал способ оценки продуктов питания и косметики на генетическую безопасность с использованием дрозофил] / Галина Варикаш // Независимая Молдова. – 2006. – 5 окт. – P. 3 : fot. 490. Зайковская, Татьяна. Академ-русистика : [беседа с Татьяной Зайковской, д-р филологии, зав. Сектором русистики АН Молдовы о реформе в области науки] / беседу вела : Ирина Агапкина // Русское слово. – 2006. – 7 апр. – P. 3 : fot. 491. Земба, Татьяна. Моя Америка: Штрихи к портрету великой нации : [интервью с науч. сотр. Ин-та Философии, Социологии и Политологии Татьяной Земба о её научных стажировках в США и обменных программах научного и профессионального обмена, финансируемые американским правительством] / записал : Сергей Марар // Бизнес-Элита. – 2006. – 18 апр. – P. 4-5 : fot. 492. Старик, Виктор. Женьшень в Молдове? Это возможно? : [ООО «Господарул» занимается выращиванием женьшеня. По мнению ген. науч. секретаря АНМ Б. Гаина производство женьшеня приобретает особо важное значение для Молдовы] / Виктор Старик // Независимая Молдова. – 15 нояб. – P. 2-3. 493. Степанов, Вячеслав. «Смотрю на реформы с надеждой» : [интервью с В. Степановым, руководитель нового Центра Этнологии при АНМ] / записала : Полина Богуцкая // Русское слово. – 2006. – Nr 23-24 (Дек.). – P. 4, 16.

2007 494. Axinte, Ion. AGEPI : 15 ani de management al proprietăţii intelectuale / Ion Axinte // Dezvoltarea. – 2007. – 19 oct. – P. 5. 495. Belostecinic, Grigore. O educaţie competitivă pentru o societate competitivă : [declaraţia rectorului Academiei de Studii Economice privind politica de asigurare a calităţii stidiilor în Republica Moldova] / Grigore Belostecinic // Curierul economic. – 2007. – 10-16 noiemb. – P. 3. 496. Buinciuc, Maria. Potenţialul ştiinţific al ţării a fost păstrat : [către aniversarea de 10 ani de existenţă a Clubului Gumboldt - organizaţie ştiinţifică înfiinţată în Germania, care sponsorizează munca de cercetare a savanţilor de peste hotare. În Moldova acest club este condus de către profesorul Anatol Sidorenco, dr. hab. în şt. fizico-matematice, conducătorul Laboratorului de criogenie al Inst. de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale din

Page 39: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 39

cadrul AŞM] / Maria Buinciuc // Comunistul. – 2007. – 30 martie. – P.5; Независимая Молдова. – 2007. – 3 апр. – P. 3. 497. Burcatâi, Diana. Cel mai solicitat muzeu din Chişinău : [despre activitatea Muzeului de Etnografie şi Istorie Naturală] / Diana Burcatâi // Flux : cotid. naţ. – 2007. – 30 oct. – P. 4. 498. Buzilă, Varvara. Cu sentimentul conştiinţei istorice : [pe marginea activităţii Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Rep. Moldova] / Varvara Buzilă // Ţara Moldovei. – 2007. – 18 sept. – P. 6. 499. Cărare, Viorica. Se face ştiinţă la nivel european : [interviu cu Viorica Cărare, dr . hab. în şt. economice, directorul Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM] / consemnare : Anatol Fişer // Moldova suverană. – 2007. – 2 febr. – P. 2. 500. Galben, Andrei. ULIM – Universitatea Liberă Internaţională din Moldova – 15 ani de ascensiune / Andrei Galben // Lit. şi arta. – 2007. – 18 oct. – P. 7. 501. Rotaru, Tatiana. Academia de Ştiinţe va avea universitatea sa : [iniţiativa a fost lansată de acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM] / Tatiana Rotaru // Făclia. – 2007. – 2 ian. – P. 11. 502. Se propun tehnologii protonice : [despre activitatea Inst. de Energetică al AŞM] // Comunistul. – 2007. – 29 iun. – P. 11, 15; Коммунист. – 2007. – 29 июня. – P. 11, 15. 503. Барбакару, Николай. Гены, инфаркты и... кукуруза : [интервью с Николаем Ивановичем Барбакару, д-р хаб. биологии, профессор, зав. лабораторией молекулярной организации генома АНМ о развитии молекулярной биологии в Молдове] / записала : Татьяна Добрынина // Бизнес - Элита. – 2007. – 3 сент. – P. 1-2. 504. Борисова, Людмила. Закон – „За” возобнавляемые источники энергии : [АН Молдовы, в частности Ин-т Энергетики, занимаются проблемой освоения ВИЭ] / Людмила Борисова // Коммунист. – 2007. – 20 июля. – P. 8. 505. Буриан, Александр. Разбираться в истории лучше сообща : [интервью с Алесандром Буриан, д-р хаб. права, профессор, специалист по международному праву, директор Ин-та Истории, Государства и Права АНМ] / беседовала : Ирина Агапкина // Русское слово. – 2007. – Nr 20 (Окт.). – P. 13. 506. Зайковская, Татьяна. Перемены уже ощущаются : [интервью с Т. Зайковской по вопросам реструктуризации Центра Этнологии Ин-та Культурного Наследия АНМ] / записала : Ирина Агапкина // Русское слово. – 2007. – Nr 7 ( Апр.). – P. 5. 507. Кузница кадров : [Гос. Ун-т Молдовы] // Время. – 2007. – 28 нояб. – P. 4. 508. Сидоренко, А. Райские яблоки... нанотехнологии : [интервью с А. Сидоренко, президент Ассоциации „Гумбольдт-клубов в Молдове”, зав. лабораторией Ин-та Электроники и Промышленных Технологий АНМ] / записала : Татьяна Добрынина // Бизнес - Элита. – 2007. – 23 июля. – P. 3-4. 509. Судьба института : [о реорганизации Ин-та Менеджмента, Сельского Развития и Усовершенствования (ИМСРУ), функции которого передаются Ин-ту Экономики, Финансов и Статистики АНМ и Гос. Аграрному универститету Молдовы // Экон. обозрение. – 2007. – 23 марта. – С. 22.

2008

510. Academia a stat şi a analizat : [despre Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM] // Săptămîna. – 2008.

Page 40: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 40

– 18 ian. – P. 6. 511. Boghiu, Eugenia. AŞM şi-a deschis liceul proiectat : [pe marginea primei înmatriculări la liceul pentru copii dotaţi] / Eugenia Boghiu // Făclia. – 2008. – 23 aug. – P. 1. 512. Dascaliuc, Alexandru. „Teamă mi-i că ignoranţa să nu ne copleşească…” : [Alexandru Dascaliuc, prof. univ., şef al Centrului de Tehnologii Biologice Avansate (CTBA) de la Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor] / Alexandru Dascaliuc // Vocea poporului. – 2008. – 19 dec. – P. 6. 513. Eveniment : [la şedinţa Consiliului Ştiinţific Specializat din cadrul Inst. de Istorie, Stat şi Drept al AŞM au fost susţinute tezele de doctor în drept cu conferirea gradului ştiinţific de doctor în drept domnilor Victor Puşcaş şi Veaceslav Zaporojan] // Dreptul. – 2008. – 21 mart. – P. 3. 514. Iosip, George. În cadrul AŞM si-au început activitatea liceul şi universitatea pentru copii dotaţi / George Iosip // Flux : Studentul. – 2008. – 9 sept. – P. 4 : fot. 515. Lachi, Inga. Până la finele anului curent liceul AŞM va avea un sediu nou : [pe marginea activităţii Liceului AŞM care are scopul de a promova elevii dotaţi] / Inga Lachi // Moldova suverană. – 2008. – 10 dec. – P. 2. 516. Mândâcanu, Virgil. Dă, Doamne, mintea moldovanului cea de pe urmă! : [reflecţii pe marginea activităţii Liceului şi Universităţii AŞM] / Virgil Mâmdâcanu // Făclia. – 2008. – 27 sept. – P. 9. 517. O nouă structură ştiinţifică: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale // Făclia. – 2008. – 12 apr. – P. 1. 518. Perciuleac, Ludmila. „Educaţia superdotaţilor este o chestiune de prim-plan” : [în cadrul Liceului academic al AŞM] / Ludmila Perciuleac // Timpul. – 2008. – 23 oct. – P. 5. 519. Primul liceu pentru copii dotaţi : [liceul AŞM] // Timpul. – 2008. – 3 iul. – P. 4. 520. Raţă, Mariana. Pepinieră pentru micile genii : [statul construieşte un orăşel pentru copii dotaţi – Liceul Academiei] / Mariana Raţă // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 5 dec. – P. 3. 521. Rotaru, Tatiana. Intelectul când domneşte toată lumea cucereşte : [pe marginea Proiectului de lege al Codului Învăţământului şi perspectivele Universităţii şi Liceului din cadrul AŞM] / Tatiana Rotaru // Făclia. – 2008. – 29 noiemb. – P. 1-2. 522. Rotaru, Tatiana. Revelaţie la AŞM : [pe marginea înfiinţării Liceului şi Universităţii AŞM] / Tatiana Rotaru // Făclia. – 2008. – 13 sept. – P. 1. 523. Rotaru, Tatiana. Trichograma atacă dăunătorii plantelor : [pe marginea activităţii ştiinţifice a Inst. de Protecţie a plantelor al AŞM] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 11 ian. – P. 2. 524. Teleuţă, Alexandru. Grădina Botanică dincolo de privelişte : [interviu cu A. Teleuţă, directorul Grădinii Botanice a AŞM] / consemnare : Valeriu Babansky // Vocea poporului. – 2008. – 3 oct. – P. 6 : fot.; Голос народа. – 2008. – 3 окт. – Р. 6. 525. Ţaranov, Vladimir. Savanţii examinează rezultatele activităţii lor în anul 2007 : [art. membrului corespondent al AŞM, laureat al Premiului de Stat al R.S.S.M.] / Vladimir Ţaranov // Comunistul. – 2008. – 7 mart. – P. 12 : fot; Коммунист. – 2008. – 7 март. – P. 12 : fot. 526. Афанасьев, Вячеслав. Три кита экономиеского прогресса : [интервью с В. Афанасьевым о

Page 41: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 41

деятельности Агенства по инновациям и трансферу технологий АНМ / записала : Валентина Маликова // Время. – 2008. – 9 мая. – P. 18. 527. Волощук, Леонид. Экологическое земледелие в Молдове : Мечта – или цель? : [ст. директора Ин-та Защиты Растений АНМ] / Леонид Волощук // Кишиневские новости. – 2008. – 30 мая. – P. 4. 528. Десятка от ученых : [Ин-т экономики, финансов и статистики АНМ назвал важнейшие события произошедшие в экономике Респ. Молдова в 2007 году] // Пульс. – 2008. – 18 янв. – P. 9 : fot. 529. Дикусар, Александр. Добро пожаловать в наномир: там много свободного места : [беседа с Александром Дикусар, чл. кор. АНМ, зав. Лаборатории Ин-та Прикладной Физики] / беседовал обозреватель газеты // Независимая Молдова. – 2008. – 16 июня. – P. 7. 530. e – Moldova : [неделя информационных технологий началась с открытия Ин-та Развития Информационного Общества] // Пульс. – 2008. – 18 апр. – P. 14. 531. Рудик, Валерий. Нанотехнологии : широкое поле приложения : [интервью директора Ин-та Микробиологии и Биотехнологии АНМ Валерия Рудик обозревателю И. А. «Новости-Молдова» ] // Независимая Молдова. – 2008. – 20 авг. – P. 3. 532. Рудик, Валерий. «Нанотехнологии для нас не новость» : [интервью с В. Рудик, директор Ин-та Микробиологии и Биотехнологии АНМ ] / записала : Марина Поплавская // Tetis info. – 2008. – Iunie. – P. 1 : fot. 533. Рудик, Валерий. «Наш институт – база для нанотехнологий, и для бизнеса» : [беседа с В. Рудик, директор Ин-та Микробиологии и Биотехнологии АНМ] / беседовала : Галина Павлова // Бизнес – Элита. – 2008. – 30 июня. – P. 6. 534. Телеуцэ, Александр. Все – в сад! : [диалог с А. Телеуцэ, д-р с.-х. наук, директор Ботанического Сада АНМ, о совмещении научной деятельности с заботами о поддержании чистоты и порядка на территории превышающей 100 гектаров] / диалог вела : Елена Чайковская // Известия в Молдове. – 2008. – 11 июля. – P. 11.

2009 535. Declaraţia adunării generale a colectivului Institutului de Filologie al AŞM privind intenţia de comasare a Inst. de Filologie al AŞM cu Institutul Patrimoniului Cultural // Lit. şi arta. – 2009. – 11 iun. – P. 3. 536. Duca, Gheorghe. Institutul de Istorie. În serviciul cui? : [interviu cu acad. Gh. Duca, preşedintele AŞM] / interlocutor : Viorel Mihail // Săptămîna. – 2009. – 26 iun. – P. 10 : fot. 537. Institutul de Filologie nu va fi lichidat : [mărturiseşte Mariana Şlapac, vicepreşedinte al AŞM] // Timpul. – 2009. – 10 aug. – P. 2. 538. Popuşoi, Liliana. Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală ne îndeamnă să revenim la tradiţii / Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2009. – 14 apr. – P. 11. 539. Roibu, Nicolae. Institutul de Chimie al AŞM a împlinit 50 de ani / Nicolae Roibu // Timpul. – 2009. – 28 mai. – P. 8. 540. Rotaru, Tatiana. Sistemul suport pentru decizii SonaRes eficientizează activitatea medicilor ultrasonografişti : [Inst. de Matematică şi Informatică al AŞM elaborează un sistem suport pentru decizii (SSD)] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2009. – 25 aug. – P. 2.

Page 42: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 42

541. Se crează o bază de date despre plante : [care va fi întreţinută de Inst. de Ecologie şi Geografie al AŞM] // Dezvoltarea. – 2009. – 20 mart. – P. 8. 542. Ştiinţa ca principal factor al dezvoltării ţării : [Inst. de Chimie al AŞM la 50 de ani de la înfiinţare] // Moldova suverană. – 2009. – 28 mai. – P. 1-2 : fot. 543. Институт сменил профиль : [о преобразовании Ин-та Философии, Социологии и Политологии АНМ в Ин-т Европейской Интеграции и Политических знаний] // Молдавские ведомости. – 2009. – 16 янв. – P. 6. 544. Микробиологи Молдовы изобрели два биопрепарата : [в Ин-те Микробиологии АНМ] // Кишиневский обозреватель. – 2009. – 20 авг. – P. 13. 545. При Академии наук создан Институт Европейской Интеграции : [Ин-т Философии, Социологии и Политологии АНМ преобразован в Ин-т Европейской Интеграции и Политических знаний] // Кишиневский обозреватель. – 2009. – 22 янв. – P. 20. 546. Сидоров, Дмитрий. Уникальное оборудование для Академии наук : [в Ин-т Электроники и Промышленных Технологий (ИЭПТ) АНМ поступили два уникальных экспериментальных прибора для научных исследований. Установка сильных магнитных полей и низких температур прибыла из США, атомный силовой микроскоп – из Германии] / Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2009. – 26 март. – P. 5.

IV. CONGRESE. CONFERINŢE. SIMPOZIOANE. SEMINARE. MESE ROTUNDE

2004 547. Dicusar, A. Ştiinţa regională şi dezvoltarea stabilă : [referat prezentat la conf. şt. organizată de Asociaţia Savanţilor „N. Milescu-Spătaru” din Moldova] / A. Dicusar // Comunistul. – 2004. – 3 dec. – P. 8. 548. Inima tehnologiilor de vârf bate puternic sau ce au constatat savanţii fizicieni în cadrul unui recent dialog ştiinţific la Chişinău : [la 21-26 septembrie, la Chişinău a avut loc conf. şt. intern. cu genericul „Ştiinţa materialelor şi fizica stării condensate”, organizată de Inst. de Fizică Aplicată al AŞM] // Săptămîna. – 2004. – 8 oct. – P. 21 : fot. 549. Mihalache, Corneliu. Fără activarea şi valorificarea resurselor intelectuale vom ajunge un pustiu la hotarele Uniunii Europene : [pe marginea desfăşurării lucrărilor conf. şt. intern. cu genericul „Tehnologii informaţionale “BIT+”] / Corneliu Mihalache // Moldova suverană. – 2004. – 4 mai. 550. Rotaru, Tatiana. Regină şi, totodată, sclava tuturor ştiinţelor : [pe marginea lucrărilor conf. a II-a a Societăţii de Matematică din Rep. Moldova] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2004. – 27 aug. – P. 19. 551. Rotaru, Tatiana. Ştiinţa împotriva terorizmului : Simpozionul NATO la AŞM : [cu genericul „Dispozitive nanoelectronice: aspecte fundamentale şi aplicative”. Art. conţine opiniile savanţilor: Alexandru Andreev, Anatolie Sidorenco, Valeriu Canţer] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2004. – 24 sept. – P. 19. 552. Savanţii moldoveni dispun de instalaţii utilizate la depistarea substanţelor explozive : [instalaţiile au fost prezentate în cadrul simpozionului NATO, desfăşurat la Chişinău sub genericul „Dispozitive nanoelectronice: aspecte fundamentale şi aplicative”] // Accente libere. – 2004. – 23 sept. – P. 4.

Page 43: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 43

553. Stici, Ion. Modernizarea sferei ştiinţei şi inovaţiilor – factor esenţial al reformei : [pe marginea dezbaterilor în cadrul conf. şt. cu genericul „Valorificarea rezultatelor ştiinţifice constituie baza dezvoltării durabile a economiei naţionale” cu participarea acad. Gheorghe Duca, Valeriu Canţer şi Anatol Rotaru] / Ion Stici // Moldova suverană. – 2004. – 24 iun. – P. 3. 554. Topilina, V. La Asociaţia savanţilor : [pe marginea conf. şt. cu genericul „500 de ani de la moartea domnitorului Moldovei Ştefan cel Mare”, desfăşurată la Asociaţia savanţilor „N. M. Spătaru” ] / V. Topilina // Comunistul. – 2004. – 2 iul. – P. 8. 555. Евстратьев, С. Интеллект плюс Капитал : [в АН Молдовы состоялась науч. конф. «Освоение результатов исследований – основа устойчивого развития национальной экономики», 16 июня 2004 г.] / С. Евстратьев // Независимая Молдова. – 2004. – 24 июня. – P. 4. 556. Клейман, Рита. «Братство Достоевского» на берегах Женевского озера : [интервью с участницей женевского симпозиума, науч. сотр. Ин-та Культурного наследия АНМ Ритой Клейман] / записал корреспондет газеты // Днестр. – 2004. – 21 окт. – P. 10. 557. «Наука для мира» от НАТО : [о международном семинаре «Наука против терроризма», состоявшегося в Кишиневе] // Молдавские ведомости. – 2004. – 22 сент. – P. 2. 558. Обсуждались проблемы сотрудничества в европейском пространстве : [в рамках семинара по проблемам создания европейского научно-исследовательского пространства. На семинаре выступил акад. Георге Дука] // Независимая Молдова. – 2004. – 9 нояб. – P. 4. 559. Стадник, Ю. Вопрос стратегической безопасности : [о проведении межд. конф. «Информационные технологии – 2004» при поддержке президента страны В. Воронина, АНМ, Парламента и Правительства Респ. Молдовы от 3-7 мая 2004 г.] / Юрий Стадник // Коммунист. – 2004. – Nr 18. – P. 8. 560. Украинчук, М. Ученые протии терроризма : [о пятидневном межд. симп. НАТО под названием «Наноэлектронное оборудование: фундаментальные и прикладные аспекты», г. Кишинев] / М. Украинчук // Время. – 2004. – 21 сент. – P. 3. 561. Ученые предлагают иные пути энергобезопасности : [о науч. конф. «Освоение научных результатов – фундамент устойчивого развития национальной экономики», 16 июня 2004 г.] // Коммерсант Plus. – 2004. – 25 июня. – P. 9. 562. Цорина, Елена. Интелект плюс Капитал : [о межд. симп. «Наноэлектронное оборудование: фундаментальные и прикладные аспекты»] / Елена Цорина // Capital. – 2004. – 24 июня. – P. 3.

2005

563. Congresul al VI-lea al Fiziologilor : [desfăşurat la 11 mai 2005. În cadrul şedinţei plenare a avut loc şi omagierea acad. Teodor Furdui cu prilejul aniversării a 70 de ani de la naştere] // Moldova suverană. – 2005. – 18 mai. – P. 2. 564. Doar 12,8 la sută din fondurile alocate sunt destinate cercetărilor în agricultură : [cu referire la declaraţiile acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM, în cadrul conf. intern. „Transferul de tehnologii în agricultură şi industria alimentară”] // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 15 iun. – P. 2. 565. Fişer, Anatol. Sectorul energetic – inima ţării : [pe marginea conf. şt. intern. cu genericul „Energetica Moldovei – 2005”. Printre organizatori: AŞM, Inst de Energetică al AŞM] / Anatol Fişer // Moldova suverană. – 2005. – 23 sept. – P. 1.

Page 44: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 44

566. Fişer, Anatol. Viitorul ţării depinde de dezvoltarea ştiinţei : [la AŞM a avut loc conf. de presă consacrată Zilei Ştiinţei] / Anatol Fişer // Moldova suverană. – 2005. – 1 iun. – P. 2. 567. Gheorghiţă, Nadina. Congresul savanţilor români de pretutindeni : [al Academiei Româno-Americane de Ştiinţe şi Arte (ARAŞA ), desfăşurat în incinta ASEM] / Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2005. – 9 iul. – P. 2. 568. Lungu, Diana. O societate informaţională dezvoltată înseamnă o ţară prosperă : [pe marginea lucrărilor conf. intern. a Tehnologiilor Informaţionale BIT + din 31 mai 2005] / Diana Lungu // Moldova suverană. – 2005. – 1 iun. – P. 3. 569. Mihail, Dinu. Lungul drum al regăsirii de sine : [cu referire la conf. şt. „Constantin Stere – 140 de ani de la naştere”, desfăşurată în incinta AŞM] / Dinu Mihail // Moldova suverană. – 2005. – 18 oct. – P. 3 : fot. 570. Omagiu Mariei Bieşu : [despre simp. şt. „Maria Bieşu la 45 de ani de activitate”. Printre organizatori şi Inst. Studiul Artelor al AŞM] // Moldova suverană. – 2005. – 8 sept. – P. 4. 571. Poiată, Petru. Aproape ca la Marx: ştiinţă – bani – tehnologie : [despre conf. şt. intern. „Transferul de tehnologii în agricultură şi industria alimentară”, cu participarea AŞM] / Petru Poiată // Glasul naţuinii. – 2005. – 16 iun. – P. 4. 572. Rotaru, Tatiana. Constantin Stere omagiat : [pe marginea lucrărilor conf. şt. „Constantin Stere – 140 de ani de la naştere”] / Tatiana Rotaru // Lit. şi arta. – 2005. – 27 oct. – P. 2. 573. Rotaru, Tatiana. Microelectronica – plămânii şi sistemul cardiovascular al industriei moderne : [despre a IV-a conf. şt. intern. în domeniul microelectronicii şi calculatoarelor, organizată de AŞM şi UTM între 15-16 septembrie 2005, Chişinău] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2005. – 23 sept. – P. 12-13 : fot. 574. Rotaru, Tatiana. Miracolul Albert Einştein cu focuri de artificii la Berna : [despre festivitatea de la Berna (Elveţia), consacrată Anului internaţional al fizicii la care a participat acad. Valeriu Canţer] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2005. – 22 iul. – P. 9. 575. Rotaru, Tatiana. Transfer de tehnologii – simbioza dintre modern şi tradiţional : [despre lucrările conf. intern. cu genericul „Transferul de tehnologii în agricultură şi industria alimentară”, organizată de AŞM] / Tatiana Rotaru // Lit. şi arta. – 2005. – 16 iun. – P. 8. 576. Savanţii nu sunt motivaţi de implementarea invenţiilor în producere : [pe marginea lucrărilor conf. cu genericul „Probleme actuale ale economiei proprietăţii intelectuale”, organizată de Agenţia de Stat pentru Proprietatea intelectuală] // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 28 noiemb. – P. 2. 577. Stici, Ion. Cooperarea ştiinţifică – factor decisiv al integrării : [despre lucrările simp. INTAS cu genericul „Cooperare ştiinţifică şi apeluri commune” la care au participat 40 de experţi din statele-membre INTAS şi 200 de savanţi din Moldova] / Ion Stici // Moldova suverană. – 2005. – 21 iun. – P. 2. 578. Stici, Ion. Numai prin eforturi unite vor fi soluţionate problemele : [pe marginea conf. şt. cu genericul „Comunităţile rurale şi renaşterea satului”, desfăşurată la AŞM] / Ion Stici // Moldova suverană. – 2005. – 1 mart. – P. 2. 579. Ştiinţa are un rol decisiv în dezvoltarea ţării : [despre lucrările conf. şt. „Chimia compuşilor coordinativi” 2005, iunie, Chişinău] // Moldova suverană. – 2005. – 24 iun. – P. 2.

Page 45: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 45

580. Trebiue să găsim lucruri care ne unesc, să ne ajutăm reciproc şi să ieşim din impas : [despre simp. şt. consacrat jubileului de 70 de ani de la naştere a poetului Grigore Vieru care s-a desfăşurat în incinta AŞM] // Moldova suverană. – 2005. – 15 febr. – P. 1 : fot. 581. Валерьев, Дмитрий. Молдова глазами антрополога : [о науч. конф. состоявщейся в Ун-те Высшая Антропологическая Школа на тему «Антропологические исследования в Молдове» с участием ученых АНМ, в том числе вицепрезидента АНМ Марианы Шлапак] / Дмитрий Валерьев // Время. – 2005. – 20 дек. – P. 3. 582. Марьян, Борис. Возвращение пророка : [по инициативе акад. Иона Друцэ в АНМ состоялась науч. конф. посвященная 140-летию Константина Стере] / Борис Марьян // Независимая Молдова. – 2005. – 21 окт. – P. 8 : fot. 583. Таран, Ангелина. Наука без границ : [Борис Гаина, чл. кор. АНМ принял участие в форуме Международной Ассоциации Академий Наук (МААН), состоявщегося в конце ноября в г. Киеве] / Ангелина Таран // Независимая Молдова. – 2005. – 9 дек. – P. 5. 584. Технологический трансферт : [о состоявшемся в АНМ межд. симп. по теме «Технологический трансферт в области электронной инжинерии многофункциональных материалов и точной механики»] // Экон. обозрение. – 2005. – 23 сент. – P. 14. 585. Тхоров, Ал. «Классики» обмениваются любезностями. Почему Владимир Воронин хочет сделать Григория Виеру «невыездным» : [о состоявщейся в АНМ науч. конф. посвященной творчеству писателя Григоре Виеру] / Ал. Тхоров // Коммерсант Plus. – 2005. – 18 февр. – P. 12.

2006

586. Adăscăliţei, Mihai. O conferinţă de importanţă majoră : [cu genericul „Creşterea economică în condiţiile internaţionalizării”, organizată de Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM şi onorată de prezenţa viceprim-ministrului Zinaida Grecianâi] / Mihai Adăscăliţei // Curierul agricol. – 2006. – 1 iul. – P. 2. 587. Axinte, Ion. Ştiinţa în serviciul industriei autohtone : [pe marginea lucrărilor mesei rotunde cu genericul „Problemele de participare a înreprinderilor de cercetare ştiinţifică şi industrializare din Moldova la programele ştiinţifice internaţionale”, organizată în cadrul expoziţiei specializate „Industria constructoare de maşini. Prelucrarea metalelor. Maşini-unelte şi instrumente – 2006”] / Ion Axinte // Dezvoltarea. – 2006. –2 iun. – P. 9. 588. Conferinţă asupra problemelor populaţionale : [cu genericul „Transformările demografice şi socioeconomice ale populaţiei. Actualitate şi viitor”, organizată de ASEM şi Secţia de Cercetare Socio-Demografică a Familiei din cadrul Inst. de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice al AŞM] // Timpul. – 2006. – 17 noiemb. – P. 18. 589. Deleu, Ecaterina. 1 septembrie: ziua dictatului : [pe marginea lucrărilor seminarului în problema implementării cursului de istorie integrată, desfăşurat la Holercani (Dubăsari), la care au participat autorii manualelor, profesori, experţi europeni. Art. conţine şi opinia istoricului Ion Varta] / Ecaterina Deleu // Flux : cotid. naţ. – 2006. – 18 iul. – P. 1. 590. Josu, Nina. Simpozion ştiinţific consacrat Limbii Române : [cu genericul „Limba şi literatura română în spaţiul Basarabiei”, condus de acad. Mihai Cimpoi, cu participarea acad. Ionel Haiduc, preşedintele Academiei Române] / Nina Josu // Lit. şi arta. – 2006. – 7 sept. – P. 1. 591. Melinti, Maxim. „Prin religie şi ştiinţă spre pace şi umanism” : [pe marginea lucr. conf. şt.-practice intern. cu acelaşi generic, desfăşurată la 26-27 oct., 2006] / Maxim Melinti // Altarul credinţei. – 2006. – 30 noiemb. – P. 8. 592. Rotaru, Tatiana. De la „rugina vieţii” până la „groaza bătrâneţii” : [acad. Vasile Anestiadi, şeful Centrului de

Page 46: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 46

Patobiologie şi Patologie va participa între 16-21 sept. la Congresul ştiinţific mondial la Montreal (Canada)] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2006. – 14 sept. – P. 2; Săptămîna. – 2006. – 15 sept. – P. 8 : fot. 593. Rotaru, Tatiana. Ipoteza fenomenului Injury a pornit de la Chişinău : ce vor spune urmaşii noştri peste 100 de ani? : [ipoteza fenomenului Injuri – termen întrodus în circuitul ştiinţific de Vasile Anestiadi, Şeful Centrului de Patobiologie şi Patologie al AŞM, care a participat recent la lucrările celui de al XXVI-lea Centennial Congress of the International Academy of Pathology – cel mai prestigios for ştiinţific mondial, desfăşurat la Montreal (Canada] / Tatiana Rotaru // Lit. şi arta. – 2006. – 2 noiemb. – P. 8. 594. Rotaru, Tatiana. Ştiinţa de ţară în vizorul savanţilor : [pe marginea conf. şt. cu genericul „15 ani de independenţă a Republicii Moldova”, desfăşurată sub auspiciile AŞM] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2006. – 1 sept. – P. 13. 595. Silvicultorii moldoveni găzduiesc o Conferinţă Internaţională : [sub genericul „Aspecte practice ale dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova”, cu participarea reprezentanţilor AŞM] // Curierul agricol. – 2006. – 18 noiemb. – P. 2. 596. Ştiinţa împotriva bătrâneţii : [pe marginea Congresului Academiei Internaţionale de Patologie care s-a desfăşurat la Montreal, cu participarea acad. Vasile Anestiadi] // Ziarul de gardă. – 2006. – 28 sept. – P. 8 : fot. 597. Un grup de savanţi moldoveni a plecat în Rusia : [pentru a participa la lucrările conf. şt.-practice intern. de la Novocerkask (Rusia), unde se vor discuta noi tehnologii de producere şi prelucrare a strugurilor] // Flux : cotid. naţ. – 2006. – 8 aug. – P. 2. 598. Аксинте, Ион. Инвестиции и кадры – ключевые позиции в развитии промышленности : [о состоящемся инженерном форуме «Промышленность Молдовы : состояние и перспективы развития», с участием АНМ] / Ион Аксинте // Dezvоltarea. – 2006. – 16 iun. – P. 2. 599. В Кишиневе прошла международная научно-практическая конференция «Этнокультурное многообразие Молдавии: история и современность». Чтения памяти И. Анцупова // Бизнес-Элита. – 2006. – 5 дек. – P. 2. 600. Губогло, Михаил. Молдова – родина новой науки : [из выступления Михаила Губогло, почетного академика АНМ на Всемирном Конгрессе Гагаузов] // Независимая Молдова. – 2006. – 1 авг. – P. 4. 601. Моисеев, Сергей. Предпринимательство в науке и технике : [в АНМ состоялось рабочее заседание клуба «Наука и бизнес» по теме «Нанотехнологии, промышленная инжинерия, новые продукты, строительные технологии и материалы»] / Сергей Моисеев // Экон. обозрение. – 2006. – 22 сент. – P. 14. 602. Моисеев, Сергей. Проект по криптографической защите информации : [по материалам 6-й межд. конф. «BIT+ Информационные технологии», 11-13 апр. 2006, Кишинэу] / Сергей Моисеев // Экон. обозрение. – 2006. – 14 апр. – P. 16. 603. Преданный своему делу : [23-24 ноября в Кишиневе прошли «Анцуповские чтения» и науч. конф. «Этнокультурное многообразие Молдавии: история и современность» в честь патриарха молдавской исторической науки Ивана Анцупова] // Новое время. – 2006. – 1 дек. – P. 5. 604. Суляк, Сергей. В Кишиневе прошла международная научно-практическая конференция «Этнокультурное многообразие Молдавии: история и современность» и чтения памяти Ивана Антоновича Анцупова (1920-2004) / Сергей Суляк // Бизнес-Элита. – 2006. – 5 дек. – P. 2. 605. Шикирлийская, Татьяна. Вина из бордо не всем по вкусу : [о науч.-практ. конф. «In Wine 2006»,

Page 47: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 47

состоявшейся на «Молдэкспо», в рамках которой выступил Борис Гаина, заведующий лабораторией Ин-та Вина и Виноделия АНМ] / Татьяна Шикирлийская // Время. – 2006. – 22 февр. – Р. 4 : fot. 606. Шикирлийская, Татьяна. Наука и бизнес вступили в союз : [о первом заседании делового клуба «Партнерство науки и бизнеса», посвященному сельскому хозяйству, с участием акад. Георгием Дука, президент АНМ] // Время. – 2006. – 21 март. – P. 4.

2007 607. Anestiade, Vasile. Reconfirmarea meritelor unui savant : [dialog cu acad. Vasile Anestiadi, directorul Centrului Ştiinţific de Patobiologie şi Patologie al AŞM despre participarea la lucrările celui de-al XXI-lea Congres European de Patologie, desfăşurat la Istambul] / pentru conformitate : Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2007. – 21 sept. – P. 2. 608. Axinte, Ion. Programe şriinţifice de stat pentru relansarea economiei : [pe marginea mesei rotunde cu genericul „Contribuţii la relansarea economiei Moldovei prin programe şi proiecte de stat”, cu referinţe la cele mai valoroase programe de stat din anul 2006] / Ion Axinte // Dezvoltarea. – 2007. – 16 febr. – P. 4. 609. Dreptul la nume : [reflecţii pe marginea lucrărilor Conferinţei moldovenilor de pretutindeni, cu participarea colaboratorilor AŞM] // Ţara Moldovei. – 2007. – 20 mart. – P. 6. 610. Duca, Gheorghe. Ştiinţa şi dezvoltarea naţională : [alocuţiunea preşedintelui AŞM, rostită în cadrul conf. Academiilor de Ştiinţe din Europa de Est şi de Sud-Est, desfăşurată la Chişinău între 4-5 mai 2007] / Gheorghe Duca // Săptămîna. – 2007. – 4 mai. – P. 14, 19. 611. Între 4 şi 5 mai 2007, Academia de Ştiinţe a Moldovai găzduieşte Conferinţa Academiilor de Ştiinţe din Europa de Est şi de Sud-Est cu genericul „Ştiinţa globală şi politicile naţionale: rolul academiilor” // Săptămîna. – 2007. – 4 mai. – P. 1. 612. Muzeul Naţional de Artă al Moldovei găzduieşte o conferinţă ştiinţifică : [cu genericul „Colecţii muzeale : descoperiri şi redescoperiri”, în baza activităţii ştiinţifice realizate de Muzeul de Etnografie şi Istorie Naturală, Muzeul de Istorie şi Arheologie, Inst. Patrimonului Cultural şi Muzeul Naţional de Artă] // Flux : cotid. naţ. – 2007. – 4 dec. – P. 4. 613. Roibu, Nicolae. Republica Moldova nu are un program naţional de combatere a secetei : [această problemă a fost abordată în cadrul conf. şt.-practice „Procedee tehnologice ştiinţifice argumentate de diminuare a secetei”, desfăşurată la AŞM] / Nicolae Roibu // Timpul. – 2007. – 29 iun. – P. 7. 614. Roibu, Nicolae. Secetă: savanţii caută soluţii : [pe marginea conf. şt. cu genericul „Procedee tehnologice ştiinţifice argumentate de diminuarea secetei”, desfăşurată la AŞM. În cadrul evenimentului au luat cuvântul acad. Simion Toma şi Mihai Lupaşcu] / Nicolae Roibu // Timpul. – 2007. – 27 iun. – P. 1-2. 615. Roibu, Nicolae. Sovetov, comemorat la Academie : [pe marginea simp. intern. „Istoria statului şi dreptului Moldovei în epoca medievală şi modernă”, organizat în memoria savantului Pavel Sovetov] / Nicolae Roibu // Timpul. – 2007. – 18 dec. – P. 1, 3. 616. Tofan, Eugenia. „Ştiinţa nu trebuie făcută de dragul ştiinţei” : [pe marginea mesei rotunde cu genericul „Ştiinţa dreptului în Republica Moldova în context integraţionist european”. Printre organizatori şi Inst. de Istorie, Stat şi Drept al AŞM] / Eugenia Tofan, Galina Munteanu // Dreptul. – 2007. – 30 mart. – P. 1,3; Право. – 2007. – 13 апр. – P. 1, 3. 617. Ţaranov, Vladimir. Dezvoltarea inovaţională : [pe marginea conf. şt. de la Asociaţia savanţilor „N. Milescu-

Page 48: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 48

Spătaru”] / Vladimir Ţaranov // Comunistul. – 2007. – 25 mai. – P. 11; Коммунист. – 2007. – 25 мая. – P. 11. 618. Vlad, Pavel. Chimia modernă în serviciul societăţii : [interviu cu acad. Pavel Vlad, preşedintele Societăţii de Chimie din Rep. Moldova pe marginea celei de-a II-a conf. intern. a Societăţii de Chimie din Rep. Moldova, desfăşurată între 1-3 octombrie, 2007 la Chişinău)] / consemnare : Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2007. – 11 oct. – P. 2 : fot. 619. Академия: клуб ученых или государственная организация? : [в Кишиневе открывается Конференция академий наук Восточной и Юго-Восточной Европы] // Независимая Молдова. – 2007. – 4 мая. – P. 4. 620. Академия наук стала стратегическим партнером правительства : [состоявшаяся в Кишиневе межд. науч. конф. академий наук Восточной и Юго-Восточной Европы собрала академиков из 23 стран] // Независимая Молдова. – 2007. – 8 мая. – P. 1. 621. Александров, И. Партнерство наука – бизнес : [об инженерном форуме «Конкурентноспособность – ключ к успеху национальной экэномики» и заседании отдела «Машиностроительная промышленность. Металлообработка – проблемы и решения»] / И. Александров // Dezvoltarea. – 2007. – 19 oct. – P. 4. – (Supliment în lb. rusă). 622. Долгов, Эдуард. Физики без лирики : [в Кишиневе прошла вторая конф. физиков Молдовы. В рамках конф. были проведены науч. симп. «Проблемы теоретической физики конденсированного состояния» и «Магнетический резонанс в конденсированной среде»] / Эдуард Долгов // Время. – 2007. – 24 окт. – P. 4. 623. Дорн, Тина. Философия „Hitech” по кишиневски : [о межд. науч. конф. «Нанофеномены: фундаментальные и прикладные аспекты»] / Тина Дорн // Бизнес-Элита. – 2007. – 5 нояб. – P. 4-5. 624. К юбилеям Владимира Андрунакевича и Константина Сибирского : [с 21 по 23 августа, в Кишиневе, прошла межд. науч. конф. на тему «Алгебраические системы и их приложения в дифференциальных уравнениях и других областях математики», посвященная юбилеям двух молдавских математиков – В. Андрунакевича и К. Сибирского] // Независимая Молдова. – 2007. – 27 авг. – P. 1. 625. Обадэ, Теодор. Мир мамонтов: они возвращаются! : [о межд. конф. на тему «Мамонт: прошлое и настоящее», состоявшейся в г. Якутске (столица Республики Саха). В работах конф. принял участие науч. сотр. Ин-та Зоологии АНМ Теодор Обадэ] / Теодор Обадэ // Независимая Молдова. – 2007. – 10 авг. – P. 25. 626. Петрик, Андрей. Бесценные страницы молдавской истории : [в Национальном Музее Археологии и Истории РМ состоялась конф. по результатам науч.-исслед. экспедиции молдавских ученых АНМ Ольги Радовой-Каранастас и науч. сотр. Сергея Капустина в Османские архивы Турции] / Андрей Петрик // Коммунист. – 2007. – 30 нояб. – P. 11. 627. Философия „HI-TECH” по кишинёвски : [о прошедшей в Кишиневе межд. конф. «Нанофеномены: фундаментальные и прикладные аспекты»] // Бизнес-Элита. – 2007. – 5 нояб. – P. 4-5.

2008

628. Alerguş, Olga. În templul ştiinţei din ţara lui Hipocrat : [pe marginea celui de-al XXVII-lea Congres intern. Academy of Pathology, desfăşurat la Atena (Grecia) între 12-17 oct. 2008, cu participarea acad. Vasile Anestiadi] / Olga Alerguş // Săptămîna. – 2008. – 31 oct. – P. 10 : fot.

Page 49: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 49

629. Badâr, Iurie. Inovarea şi susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii : [pe marginea lucrărilor conf. şt.-pr. intern. cu genericul „Inovarea şi susţinerea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii” (ÎMM), organizată de AGEPI în comun cu Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT)] / Iurie Badâr // Moldova suverană. – 2008. – 10 dec. – P. 2 : fot. 630. Cantemireştii – o dinastie celebră : [pe marginea lucrărilor conf. şt. intern. cu genericul „Cantemireştii – o dinastie celebră din secolele XVII-XVIII”, organizată de AŞM] // Comunistul. – 2008. – 28 noiemb. – P. 16 : fot; Коммунист. – 2008. – 28 нояб. – P. 7. – (Art. cuprinde opiniile savanţilor: Victor Ţvircun, Demir Dragnev, Klaus Bochmann). 631. Codrean, Irina. Ştiinţa şi inovaţiile pot aduce bani : [pe marginea lucrărilor simp. intern. cu genericul „Dezvoltarea externalizării cercetării ştiinţifice şi inovării în Rep. Moldova”] / Irina Codrean // Timpul. – 2008. – 20 febr. – P. 4 : fot. 632. Conferinţa ştiinţifică internaţională dedicată dinastiei Cantemireştilor : [cu genericul „Cantemireştii – o dinastie celebră din secolele XVII-XVIII”, organizată de Inst. de Istorie, Stat şi Drept al AŞM. În cadrul conf. a avut loc şi prezentarea volumului V din Colecţia „Academica” – „Dinastia Cantemireştilor (sec. XVII-XVIII)”, sub red. acad. Andrei Eşanu] // Moldova suverană. – 2008. – 27 noiemb. – P. 2. 633. Conferinţă ştiinţifică-practică la AŞM : [pe marginea lucrărilor conf. intern. cu genericul „Probleme ale sporirii activităţii tineretului în societatea contemporană” din 24 apr. 2008, organizată de Inst. de Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice al AŞM] // Univers Pedagogic Pro. – 2008. – 8 mai. – P. 2. 634. Cucoş, Ana. Filosof între regi şi rege între filosofi : [pe marginea lucrărilor conf. şt. intern. cu genericul „Cantemireştii – o dinastie celebră din secolele XVII-XVIII”, organizată de AŞM] / Ana Cucoş // Universitatea de Stat din Moldova. – 2008. – 25 noiemb. – P. 3. 635. Cvilincova, Elizaveta. Formarea Societăţii Informaţionale în Moldova : probleme şi perspective : [pe marginea lucrărilor conf. şt. consacrată formării societăţii informaţionale în Moldova, desfăşurată în cadrul Asociaţiei savanţilor moldoveni „N. Milescu-Spătaru”] / Elizaveta Cvilincova // Comunistul. – 2008. – 5 dec. – P. 16. 636. Domnul preşedinte ne mai ţine minte? : [pe marginea lucrărilor conf. şt. intern. cu genericul „Politici în domeniul ştiinţei şi educaţiei”, desfăşurate între 18 şi 21 sept. 2008 la Chişinău. Cuvântul de deschidere a fost rostit de acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM] // Săptămîna. – 2008. – 19 sept. – P. 1. 637. Druţă, Ion. Cel de-al treilea mileniu : [discurs rostit în cadrul simp. intern. cu genericul „Ion Druţă – umanism şi contemporaneitate”, 17 oct., 2008] / Ion Druţă // Moldova suverană. – 2008. – 21 oct. – P. 3 : fot.; Moldova Mare. – 2008. – 11 noiemb. – P. 1-2. 638. Fişer, Anatol. O societate are viitor doar dacă se bazează pe cunoştinţe : [pe marginea lucrărilor simp. şt. la care a luat cuvântul şi acad. Boris Gaina] / Anatol Fişer // Moldova suverană. – 2008. – 17 iul. – P. 2. 639. Fişer, Anatol. Un pas înainte în edificarea unei societăţi prospere : [pe marginea inaugurării Săptămânii Tehnologiilor Informaţionale] / Anatol Fişer // Moldova suverană. – 2008. – 16 apr. – P. 2. 640. Fonari, Victoria. Explorând fiinţa semiotică : [pe marginea lucrărilor conf. şt. intern. cu genericul „Transmodernity: managing global communication = Transmodernitatea: manageritatea comunicării într-o lume globală”, desfăşurată la Slănic-Moldova (România) între 23-25 oct. 2008, cu participarea reprezentantului AŞM Ruslan Şevcenco] / Victoria Fonari // Făclia. – 2008. – 15 noiemb. – P. 7. 641. Interesant şi neobişnuit : [pe marginea şedinţei ordinare a Clubului Folcloriştilor, Etnografilor, Interpreţilor şi Amatorilor de Folclor, petrecută la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală] // Comunist. – 2008. – 12 dec. – P. 4.

Page 50: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 50

642. Ion Druţă omagiat de comunitatea ştiinţifică : [în cadrul simp. şt. cu genericul „Ion Druţă – umanism şi contemporaneitate”, desfăşurat la AŞM] // Capitala. – 2008. – 22 oct. – P. 8. 643. La Chişinău va avea loc Conferinţa Internaţională cu genericul „Politici în domeniul ştiinţei şi educaţiei” : [între 18-21 sept. 2008] // Flux : Studentul. – 2008. – 16 sept. – P. 5. 644. Malcoci, Iulia. Octogenarul Ion Druţă : [la 16 octombrie 2008 în incinta AŞM a avut loc simp. intern. cu genericul „Ion Druţă – umanism şi contemporaneitate”] / Iulia Malcoci // Făclia. – 2008. – 25 oct. – P. 8. 645. Noi politici naţionale şi internaţionale în domeniul ştiinţei şi educaţiei : [pe marginea conf. intern. „Politici în domeniul ştiinţei şi educaţiei”, găzduită de AŞM] // Vocea poporului. – 2008. – 26 sept. – P. 5 : fot. 646. Radevici, Ivan. Dezbateri ale tinerilor fizicieni în Turcia : [pe marginea lucrărilor conf. şt. petrecute în or. Bodrum (Turcia), cu participarea acad. Valeriu Canţer, coordonator al Secţ. de Şt. Fizice şi Inginereşti a AŞM] / Ivan Radevici // Moldova suverană. – 2008. – 18 sept. – P. 2. 647. Raileanu, Anatol. IŞE – promotor al calităţii în educaţie : [pe marginea lucrărilor conf. intern. cu genericul „Calitatea educaţiei: teorii, principii, realizări”, desfăşurată în sala de conferinţe a Inst. de Ştiinţe ale Educaţiei al AŞM, cu participarea acad. Gheorghe Duca] / Anatol Raileanu // Univers pedagogic pro. – 2008. – 6 noiemb. – P. 1. 648. Rotaru, Tatiana. Chimia ecologică în cercetarea poluării şi dezvoltarea durabilă : [pe marginea Workshopului „Rolul chimiei ecologice în cercetarea poluării şi dezvoltarea durabilă”, organizat de Universitatea Tehnică din Germania, MRDA, USM ce va fi găzduit de AŞM între 9-10 oct. 2008] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 8 oct. – P. 2; Dreptul. – 2008. – 10 oct. – P. 5. 649. Rotaru, Tatiana. Chişinăul va găzdui forul internaţional al fiziologilor din CSI : [între 29-31 oct. 2008 va avea loc al II-lea Congres Intern. al fIziologilor cu participarea Inst. de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM ] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 29 oct. – P. 2. 650. Rotaru, Tatiana. Eveniment ştiinţific de amploare la Chişinău : [conf. intern. cu genericul „Politici în domeniul ştiinţei şi educaţiei”] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 12 sept. – P. 2. 651. Rotaru, Tatiana. Interacţiunea sferei ştiinţei şi educaţiei – imperativ al zilei : [pe marginea conf. intern. „Politici în domeniul ştiinţei şi educaţiei”, găzduită de AŞM între 19-21 sept. 2008] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 24 sept. – P. 3; Făclia. – 2008. – 27 sept. – P. 1; Dreptul. – 2008. – 3 oct. – P. 5. 652. Sănduţă, Galina. Conferinţa internaţională „Politici în domeniul ştiinţei şi educaţiei” : [desfăşurată între 18-21 sept. 2008 la AŞM] / Galina Sănduţă // Univers pedagogic pro. – 2008. – 25 sept. – P. 1 : fot. 653. Savu, Constantin. Un simpozion memorabil : [desfăşurat la Iaşi (România) în cadrul Inst. de Arheologie al Filialei Iaşi a Acad. Române, cu participarea cercetătorilor moldoveni Gheorghe Postică, Ilie Borziac, Andrei Vartic] / Constantin Savu // Lit. şi arta. – 2008. – 17 iul. – P. 3. 654. Şevcenco, Ruslan. Colaborarea internaţională a savanţilor – viitorul ştiinţei : [pe marginea lucrărilor conf. şt. intern. cu genericul „Transmodernity: managing global communication”, 23-25 oct. 2008, Slănic-Moldova (România)] / Ruslan Şevcenco // Lit. şi arta. – 2008. – 18 dec. – P. 8. 655. Ţurcanu, Iurie. „Revelaţii spirituale în opera lui Nicolae Spătaru Milescu” : [pe marginea simp. şt. cu genericul omonim, desfăşurat la AŞM] / Iurie Ţurcanu // Ţara Moldovei. – 2008. – 25 mart. – P. 7.

Page 51: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 51

656. Voronin, Vladimir. Cu actualul salariu al cadrelor didactice putem rămâne şi fără cadre şi fără şcoală : [discursul preşedintelui Vladimir Voronin în cadrul conf. intern. „Politici în domeniul ştiinţei şi educaţiei”, găzduită de AŞM] / Vladimir Voronin // Făclia. – 2008. – 27 sept. – P. 3 : fot. 657. Академия наук бросила вызов ответственным за экономику лицам иностранных посольств : [Секция физических и инженерных наук АНМ организовала встречу с предствителями посольств, аккредитованных в Кишиневе под девизом «Технологический трансфер без границ»] // Capital Market. – 2008. – 30 янв. – P. 10. 658. Большой форум малых предприятий : [с 23 по 26 апреля прошел очередной VIII форум на котором принял участие и Научно-технологический парк АНМ, организованный в 2007 г. Форум проходит ежегодно в МВЦ MOLDEXPO] // Office. – 2008. – 7 mai. – P. 8-9. 659. В Комрате прошел 3-й российско-молдавский симпозиум : [на тему «Традиции и инновации в соционормативной культуре молдаван и гагаузов», организованный Комратским Гос. ун-том, Российской Академией наук ЦИМОИЭА и Ин-т. Культурного Наследия АНМ] // Вести Гагаузии. – 2008. – 17 окт. – P. 2 : fot. 660. «Обучение в государственных вузах станет бесплатным» : [о межд. конф. под названием «Политики в области науки и образования», состоявщейся в АНМ с 18 по 21 сент. 2008 г. На открытии выступил президент Респ. Молдова Владимир Воронин] // Педагогический вестник. – 2008. – 30 сент. – P. 1-2. 661. Старик, Виктор. Единомыслие создает дружбу : [президент АНМ Геогрий Дука принял участие в рабочей встрече по созданию субрегиональной Коалиции городов под призывом «Против ксенофобии, за гражданскую солидарность и межнациональное согласие», состоявшейся в г. Бэлць, при участии начальника Департамента представительства ЮНЕСКО в Париже Сергеем Лазаревым] / Виктор Старик // Независимая Молдова. – 2008. – 7 февр. – P. 3 : fot. 662. Феномен Кантемиров : [о работах науч. конф. „Cantemireştii – o celebră dinastie în secolele XVII-XVIII”, в рамках которой состоялась презентация V-го тома коллекции «Academica» «Династия Кантемиров (XVII-XVIII вв.)»] // Независимая Молдова. – 2008. – 2 дек. – P. 2 : fot. 663. Царанов, Владимир. Что это было? : [в конце 2007 года, к 90-летию провозглашения Молдавской Демократической Республики была приурочена науч. конф., организованная Асоциацией ученых Молдовы им. Н. Милеску Спэтару] / Владимир Царанов // Коммунист. – 2008. – 11 янв. – P. 6. 664. Шевченко, Руслан. Будущее – за сотрудничество ученых : [науч. межд. конф. обретают популярность] / Руслан Шевченко // Capitala = Столица. – 2008. – 26 noiemb. – P. 4. 665. Юбилею классика посвящается : [в Академии наук Молдовы прошел межд. симп. «Ион Друцэ – гуманизм и современность»] // Независимая Молдова. – 2008. – 17 окт. – P. 2.

2009

666. Duca, Gheorghe. „Intelectualitatea de la Chişinău a apropiat victoriile anului istoric 1989” : [discurs susţinut în cadrul conf. intern. cu genericul „1989 – anul care a schimbat lumea. Viziunea protagoniştilor schimbării asupra viitorului Europei”, desfăşurat la Bucureşti, 3 dec., 2009] / Gheorghe Duca // Lit. şi arta. – 2009. – 17 dec. – P. 3 : fot. 667. Ion Ungureanu: actor, regizor, om de cultură : [AŞM şi Uniunea Teatrală a organizat conf. şt. cu genericul „Ion Ungureanu: actor, regizor, om de cultură”, în cadul căreia domniei sale i s-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa al AŞM] // Dreptul. – 2009. – 8 mai. – P. 8.

Page 52: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 52

668. Corcinschi, Nina. Blitzuri omagiale : [pe marginea ediţiei a treia a colocviului intern. cu genericul „Filologia modernă : realizări şi perspective în context european. Limbă, limbaj, vorbire”, desfăşurat în cadrul Inst. de Filologie al AŞM, cu participarea savanţilor din România şi Germania] / Nina Corcinschi, Viorica Răileanu // Lit. şi arta. – 2009. – 3 dec. – P. 7. 669. Manea, Mihai. Conferinţa ştiinţifică „Nobilimea şi Zemstva” : [organizată de Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei la 31 martie 2009. Au luat cuvântul: Eugen Sava, Elena Ploşniţă şi Maria Danilov] / Mihai Manea // Funcţionarul public. – 2009. – Nr 7 (Apr.). – P. 5. 670. Masa rotundă la Academia de Ştiinţe : [cu genericul „Consiliul Europei – promotor al democraţiei”, organizată de Institutul de Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională al AŞM] // Timpul. – 2009. – 5 mai. – P. 3. 671. Olaru, Angelina. Criza demografică şi costurile ei : [pe marginea lucrărilor conf. intern. despre problemele demografice, organizată la Chişinău de UNFPA şi Inst. de Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională al AŞM] / Angelina Olaru // Timpul. – 2009. – 23 oct. – P. 26. 672. Roibu, Nicolae. Acad. Mihail Dolgan la 70 de ani : [pe marginea lucrărilor conf. şt. „Metafora este poezia însăşi”, consacrată jubiliarului] / Nicolae Roibu // Timpul. – 2009. – 9 febr. – P. 2 : fot. 673. Rotaru, Tatiana. Mihail Dolgan invitat la Rediul Mare : [invitaţia a venit din partea învăţătoarei din satul de baştină Parascovia Botnariuc în cadrul conf. şt. cu genericul „Metafora este poezia însăşi”, consacrată jubileului de 70 de ani de la naşterea acad. Mihail Dolgan] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2009. – 27 febr. – P. 6 : fot. 674. Галкина, Аксиния. Научное пропитание : [АНМ совместно с Агенством по инновациям и трансферу технологий организовала круглый стол на тему «Политики и возможности для инноваций в РМ». Цитируются высказывания президента АНМ, акад. Георгия Дуки] / Аксиния Галкина // Независимая Молдова. – 2009.– 19 февр. – P. 5. 675. Кожокару, Мария. Умом и сердцем : [в АНМ прошла просветительная акция «Благородные потомки Менделееву», посвященная 175-летию со дня рождения русского ученого] / Мария Кожокару // Независимая Молдова. – 2009. – 10 февр. – P. 4. 676. Ходова, Ольга. Он создал «азбуку» для начинающих химиков : [7 февраля 2009 г. в АНМ состоялось мероприятие посвященное 175-летию со дня рождения русского ученого, химика Дмитрия Ивановича Менделеева] / Ольга Ходова // Русское слово. – 2009. – 13 февр. – P. 6.

V. PROGRAME ŞI PROIECTE ŞTIINŢIFICE

2005

677. Cimpoi, Mihai. Declaraţia academicianului Mihai Cimpoi : [pe marginea proiectului „Cu privire la măsurile de optimizare a infrastructurii sferei ştiinţei şi inovării”] / Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. – 2005. – 28 iul. – P. 1. 678. Ciobanu, Constantin. Academia sfidează principalele instituţii de cultură : [reflecţii pe marginea proiectului „Cu privire la măsurile de optimizare a structurii sferei ştiinţei şi inovării” şi reorganizarea Muzeului de Istorie] / Constantin Ciobanu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 12 aug. – P. 16. 679. Ghimpu, Vlad. Academia are vise de caracatiţă : [despre „Proiectul cu privire la optimizare a structurii sferei ştiinţei şi inovării” şi soarta Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei] / Vlad Ghimpu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 5 aug. – P. 16.

Page 53: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 53

680. Lege cu privire la grădinile botanice : [Proiectul de lege a fost susţinut de către preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca în calitatea sa de membru din oficiu al Guvernului] // Dreptul. – 2005. – 2 iun. – P. 2. 681. O surpriză în chirurgia oncologică : [autorul proiectului unui nou aparat original pentru chirurgia oncologică a regiunii gâtului este Gheorghe Ţâbârnă, mem. cor. al AŞM] // Timpul.– 2005. – 1 dec. – P. 2. 682. Petrencu, Anatol. Calea de dezvoltare a ştiinţei academice nu poate fi distrugerea : [pe marginea proiectului „Cu privire la măsurile de optimizare a structurii sferei ştiinţei şi inovării” şi despre soarta Muzeului Naţional de Istorie şi a Muzeului de Etnografie şi Istorie Naturală] / Anatol Petrencu // Capitala. – 2005. – 27 aug. – P. 8. 683. Rotaru, Tatiana. O instalaţie ce va salva mai multe vieţi omeneşti şi va alina suferinţele bolnavilor de cancer : [Gheorghe Ţâbârnă, mem. cor. al AŞM este autorul unui proiect de transfer tehnologic, o inovaţie ce nu are analog în lume] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2005. – 16 dec. – P. 2. 684. Proiect de conexiune a ţării noastre la reţeaua ştiinţifică transeuropeană : [desfăşurat la Bruxelles, cu participarea acad. Andrei Andrieş] // Moldova suverană. – 2005. – 3 noiemb. – P. 2. 685. «Молдваское село» – самая дорогостоющая программа : [о состоявшейся в АНМ конф. по поводу национальной программы «Молдавское село», 28 февраля, 2005 г.] // Независимая Молдова. – 2005. – 2 март. – P. 3. 686. Коваленко, Ирина. Академический проект программы правительства : [о программе рекомендательного характера под рабочим названием «Европейская интеграция и реинтеграция страны, основанная на устойчивом развитии и знаниях» АНМ] / Ирина Коваленко // Экон. обозрение. – 2005. – 8 апр. – P. 6. 687. Принят проект постановления «О стратегических напрвлениях деятельности в сфере науки и инноваций на 2006-2010 годы» // Независимая Молдова. – 2005. – 26 июля. – P. 1.

2006

688. MANUfuture Europa – un proiect promiţător : [pe marginea conf. de închidere a prezentării proiectului European MANUfuture la AŞM, iniţiativa căruia reprezintă o Platformă Tehnologică Europeană, menită să pună temelia unui vector industrial competitiv şi durabil] // Jurnal de Chişinău. – 2006. – 16 iun. – P. 9. 689. Porubin, Natalia. A fost lansat proiectul strategiei de dezvoltare industrială pentru anii 2006-2015 : [în cadrul unui seminar desfăşurat la AŞM, cu participarea prim-ministrului Vasile Tarlev] / Natalia Porubin // Moldova suverană. – 2006. – 4 apr. – P. 2. 690. Programul de Granturi pentru deplasări în Europa 2006 : [aviz : susţinerea finaciară a deplasărilor omenilor de ştiinţă din sfera ştiinţelor fundamentale şi aplicate] // Moldova suverană. – 2006. – 5 mai. – P. 2. 691. Programul MRDA : [Asociaţia de Cercetare şi Dezvoltare din Moldova (MRDA), susţinută de Fundaţia de Cercetări Civile şi Dezvoltare (SUA), în cooperare cu AŞM anunţă programe de granturi pentru cercetătorii şiinţifici din Rep. Moldova] // Moldova suverană. – 2006. – 16 mart. – P. 4; 3 aug. – P. 2. 692. Romanciuc, Lidia. Programe de granturi pentru susţinerea tinerilor cercetători : [pe marginea rezultatelor Programului de granturi pentru deplasări, demonstrate în cadrul seminarului specializat „Oportunităţi de parteneriat în ştiinţă şi business pentru tineri cercetători: schimb de experienţă”. Unul din iniţiatorii organizării seminarului este preşedintelşe AŞM, acad. Gheorghe Duca] / Lidia Romanciuc // Moldova suverană. – 2006. – 26 oct. – P. 2.

Page 54: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 54

693. Un proiect european a fost prezentat la AŞM : [pe marginea proiectului european „Manufuture”, menit să dezvolte sectorul european industrial până în 2020] // Moldova suverană. – 2006. – 20 iun. – P. 2 694. Моисеев, Сергей. Лучшая политика – экономика : [презентация проекта программы «Промышленная политика Республики Молдова 2006-2015 годы», разработанная в Академии наук в сотрудничестве со специалистами Министерства промышленности и инфраструктуры] / Сергей Моисеев // Экон. обозрение. – 2006. – 7 апр. – P. 14. 695. Наука – программе «Молдавское село» : [президент Респ. Молдова Владимир Воронин председательствовал на заседании, посвященном деятельности Академии наук по реализации программы «Молдваское село». С отчетом о результатах деятельности АНМ в период после принятия программы выступил вице-президент АНМ Теодор Фурдуй] // Независимая Молдова. – 2006. – 17 февр. – P. 1-2. 696. Фомин, Игорь. Ветер для малого бизнеса : [о проекте Ин-та Энергетики «Оптимизация концентраторов потоков с системами стабилизации скорости вращения для ветроэлектрических станций с вертикальными турбинами», который не прошел комиссию на выделение гранта и дальнейшие исследования и внедрение] / Игорь Фомин // Экон. обозрение. – 2006. – 3 нояб. – P. 14.

2007

697. Proiecte privind utilizarea resurselor energetice de alternativă : [în cadrul unei şedinţe de lucru a Guvernului Rep. Moldova, preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca a menţionat, că a fost elaborat Programul Naţional de utilizare a resurselor regenerabile până în anul 2010] // Moldova suverană. – 2007. – 27 febr. – P. 2. 698. Vor fi create parcuri ştiinţifico-tehnologice şi incubatoare de inovare // Moldova suverană. – 2007. – 15 iun. – P. 3. 699. Cristal, Oleg. Autorităţile centrale şi cele locale vor colabora pentru depăşirea efectelor secetei : [după un program special elaborat de instituţiile specializate ale AŞM] / Oleg Cristal // Moldova suverană. – 2007. – 1 aug. – P. 1, 2. 700. Rotaru, Tatiana. Performanţe tehnice pentru utilizatorii de pompe ermetice : [pe marginea noilor soluţii tehnice propuse pentru pompele ermetice: Transfer tehnologic – 3] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2007. – 27 dec. – P. 2. 701. Наука в инкубаторах : [Проект закона о создании в Молдове научно-технологических парков и инновационных инкубаторов прнят во вторм чтении] // Независимая Молдова. – 2007. – 26 июня. – P. 2. 702. Программа книгоиздания „Кантемир” : [среди участников программы Ин-т Культурного Наследия АНМ, директор ин-та В. А. Дергачев, д-р ист. наук] // Бизнес-Элита. – 2007. – 19 нояб. – P. 8.

2008

703. Cojanu, Irina. Invitaţie la colaborare : [pe marginea proiectului mondial intitulat „Încălzirea globală” în care sunt implicaţi şi elevii de la Liceul Academiei de Ştiinţe a Moldovei (LAŞM)] / Irina Cojanu // Florile dalbe. – 2008. – 13 noiemb. – P. 3. 704. Rotaru, Tatiana. Aliona Mereuţă a dat de leacul unor boli de plante : [Transfer tehnologic – 15 (AŞM)] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 29 ian. – P. 2.

Page 55: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 55

705. Rotaru, Tatiana. Ampeloterapia ajută bolnavii cardiaci şi cu diabet zaharat : [pe marginea proiectului „Ampeloterapia în reabilitarea bolnavilor cu insuficienţă cardiacă”, condus de prof. univ. Eleonora Vataman în cadrul Inst. de Cardiologie] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 26 febr. – P. 2. 706. Rotaru, Tatiana. Bietanolul va fi suplimentat în combustibil : [pe marginea proiectului „Implementarea tehnologiilor de prelucrare a grâului furajer şi a porumbului, obţinerea bioetanolului şi altor produse şi utilizarea raţională a acestora”] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 6 febr. – P. 2. 707. Rotaru, Tatiana. Ciuperci comestibile pentru postul de Paşti, dar şi pentru o alimentaţie sănătoasă : [pe marginea proiectului „Implementarea tehnologiilor pentru cultivarea ciupercilor comestibile în condiţiile perimetrului minier cu ciclu de producere fără deşeuri”, condus de dr. Svetlana Dobâleva în cadrul Inst. de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriele al AŞM] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 23 ian. – P. 2. 708. Rotaru, Tatiana. Cu racheta… pân-la nori : [pe marginea proiectului „Imlementarea tehnologiei de laborator pentru evaluarea randamentului reagentului pirotehnic, folosit în lucrările de influenţă activă asupra proceselor hidrometeorologice”, realizat de savanţii Inst. de Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale al AŞM] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 5 febr. – P. 2. 709. Rotaru, Tatiana. La umbra nucului bătrân dolarii se adună : [pe marginea proiectului de transfer tehnologic „Implementarea tehnologiilor avansate de produce a materialului săditor de nuc şi migdal”, gestionat de dr. Tudor Popovici în cadrul Centrului pentru Culturile Nucifere] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 30 ian. – P. 2. 710. Rotaru, Tatiana. Lacrimile Elenei alină durerile şi dau speranţe la viaţă bolnavilor : [pe marginea proiectului „Implementarea populaţiilor şi produselor din plante medicinale cu proprietăţi hipoglicemiante” în cadrul Inst. de Fitotehnie „Porumbeni”] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 7 febr. – P. 2. 711. Rotaru, Tatiana. Năutul moldovenesc trage la cântar cât aurul : [pe marginea proiectului „Implementarea tehnologiilor de cultivare a soiurilor noi de năut şi de producere a conservelor de năut în Republica Moldova”, dirijat de dr. hab. Valentin Celac în cadrul Inst. de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 15 febr. – P. 2. 712. Rotaru, Tatiana. „Brăduleţul” le va uşura viaţa taurinelor, dar şi munca oamenilor : [pe marginea proiectului „Implementarea tehnologiilor performante de valorificare a potenţialuli genetic al taurinelor”, condus de dr. Valentin Focşa în cadrul Inst. de Zootehnie şi Medicină Veterinară] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 24 ian. – P. 2 : fot. 713. Rotaru, Tatiana. Parteneriat Lipcani – Worms: biocombustibil din răpiţă : [pe marginea proiectului de transfer tehnologic „Implementarea tehnologiilor de valorificare a uleiurilor din seminţe de struguri şi de răpiţă în scopul obţinerii uleiurilor alimentare, tehnice, biocombustibilului şi a produselor secundare”, condus de dr. hab. Victor Ţuţuc şi realizat de laboratorul „Agrochimie şi biotehnologii” al Inst. Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 28 febr. – P. 2. 714. Rotaru, Tatiana. Piese uzate recondiţionate : [pe marginea proiectului „Tehnologia de recondiţionare a pieselor uzate cu acoperiri galvanice”, condus de dr. în şt. chimice Jana Bobanov din cadrul Inst. de Fizică Aplicată al AŞM] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 16 ian. – P. 2. 715. Rotaru, Tatiana. Purici negri şi albaştri, şi voi gândaci, jos, jos – cu toţii la respect! : [pe marginea proiectului de transfer tehnologic intitulat „Perfecţionarea procedeelor de protecţie a rapiţei de toamnă de boli şi dăunători, condus de dr. Demian Carastan în cadrul Inst. de Fitotehnie („Porumbeni”)] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 14 febr. – P. 2.

Page 56: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 56

716. Rotaru, Tatiana. Struguri apireni de la dr. Gheorghe Savin : [pe marginea proiectlui de transfer tehnologic intitulat „Implementarea soiurilor noi cu diferit grad de apirenie rezistente la iernare pentru utilizarea strugurilor în stare proaspătă şi procesarea industrială”, iniţiat de dr. Gheorghe Savin în cadrul Inst. Naţional pentru Viticultură şi Vinificaţie] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 25 ian. – P. 2. 717. Rotaru, Tatiana. Suc alimentar şi produse derivate din sorg zaharat : [pe marginea proiectului intitulat „Procesarea biomasei de sorg zaharat în scopul fabricării sucului alimentar şi produselor derivate”, condus de dr. în şt. chimice Eugen Iorga în cadrul Inst. de Tehnologii Alimentare] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 20 febr. – P. 2. 718. Rotaru, Tatiana. Sucurile cu adaos de spirulină sunt curative : [pe marginea proiectului de transfer tehnologic, intitulat „Implementarea tehnologiilor de producere a băuturilor analcoolice cu proprietăţi curative”, condus de dr. hab. Nicolae Taran în cadrul Inst. Naţ. pentru Viticultură şi Vinificaţie] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 13 febr. – P. 2. 719. Rotaru, Tatiana. Suprafeţele devin netede ca oglinda, graţie compoziţiei oferite de chimişti : [pe marginea proiectului „Implementarea tehnologiilor inovaţionale în construcţii cu consum redus de energie”, condus de dr. hab. Tudor Lupaşcu în cadrul Inst. de Chimie al AŞM] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 31 ian. – P. 2. 720. Rotaru, Tatiana. Un „apartament” cu dependinţe pentru o familie de porcine : [pe marginea proiectului „Implementarea tehnologiei perfecţionate de confecţionare a boxei pentru suine”, dirijat de inginerul Nicolae Balaban, cu aprecierea domnului Ion Hăbăşescu, mem. cor. al AŞM, Inst. de Tehnică agricolă „MECAGRO”] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 12 febr. – P. 2. 721. Rotaru, Tatiana. Un măr bun dintr-o livadă devirozată : [pe marginea proiectului de transfer tehnologic „Menţinerea, diversificarea, utilizarea genofondului pomicol şi crearea plantaţiilor-mamă de ramuri altoi libere de viroze pentru pepenierele din RM”, condus de dr. hab. Mihail Rapcea, directorul Inst. de Cercetări pentru Pomicultură] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 8 febr. – P. 2. 722. Rotaru, Tatiana. Vinuri ecologice competitive : [pe marginea proiectului de transfer tehnologic „Implementarea tehnologiei organo-biologice de cultivare a viţei de vie în scopul sporirii calităţii materiei prime pentru producerea vinurilor ecologic competitive”, condusă de dr. hab. Rafael Haceaturean] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 1 febr. – P. 2. 723. Соловьева, Наталия. Такой карты у нас еще не было : [выпушена историческая карта „Ţara Moldovei în timpul domniei lui Ştefan cel Mare şi Sfânt” = «Княжество Молдова во времена Штефана чел Маре ши Сфынт». Координатором науч. проекта является Георге Николаев, аторами являются Сержиу Табунчик и Георге Николаев, науч. сотр. Ин-та Истории, Государства и Права АНМ] / Наталия Соловьева // Кишиневский обозреватель. – 2008. – 24 янв. – P. 14 : fot.

2009

724. Cercetătorii moldoveni pot beneficia de bursă din SUA: [în cadrul Programului „Carnegie”] // Moldova suverană. – 2009. – 24 febr. – P. 1. 725. Concursul proiectelor comune de cercetare moldo-ucrainene pentru anii 2009-2010 : [AŞM şi Ministerul Educaţiei şi Ştiinţei al Ucrainei anunţă concursul pentru a obţine susţinere financiară (granturi) în desfăşurarea cercetărilor fundamentale] // Viaţa studenţească. – 2009. – 30 ian. – P. 3. 726. Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM anunţă concursul proiectelor pentru anul 2010 în cadrul următoarelor programe de stat... // Moldova suverană. – 2009. – 4 aug. – P. 4.

Page 57: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 57

727. Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei anunţă pentru anul 2010 concursul : [concepţiile programelor de stat în sfera ştiinţei şi inovării] // Făclia. – 2009. – 4 apr. – P. 15. 728. Lachi, Inga. Elevii liceului AŞM participă la un proiect internaţional, lansat de ONU : [la tema prevenirii procesului de încălzire globală] / Inga Lachi // Moldova suverană. – 2009. – 22 ian. – P. 4 : fot. 729. Rotaru, Tatiana. O modalitate reuşită de realizare a cercetărilor ştiinţifice : [pe marginea audierilor rezultatelor Programelor de stat determinate de Guvern şi AŞM] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2009. – 21 ian. – P. 2 : fot. 730. Rotaru, Tatiana. O nouă libelulă înregistrată de savanţi : [în Laboratorul de Entomologie al Inst. de Zoologie al AŞM, condus de dr. hab. în biologie Valeriu Derjanschi] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2009. – 7 aug. – P. 1-2. 731. Rotaru, Tatiana. O nouă linie tehnologică – în baza invenţiilor chimiştilor : [de producere a meterialelor de construcţie, elaborată în baza invenţiilor în cadrul Inst. de Chimie al AŞM şi S.A. „Monolit” în a. 2007] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2009. – 2 apr. – P. 2. 732. Un proiect de succes al AŞM în susţinerea medicinei : [cu genericul „Prelucrarea şi utilizarea deşeurilor din industria vinicolă, precum şi obţinerea produselor noi”, conducător: acad. Gh. Duca] // Dreptul. – 2009. – 24 iul. – P. 8. 733. Программа «Информация для всех» : [при АНМ появится Национальный комитет программы ЮНЕСКО «Информация для всех». В состоящегося в Кишиневе заседании принял участие Евгений Кузьмин, председ. Российского комитета в рамках программы ЮНЕСКО] // Молдавские ведомости. – 2009. – 27 март. – P. 10.

VI. COLABORARE INTERNAŢIONALĂ

2004

734. AŞM va colabora cu instituţii similare din Rusia : [pe marginea semnării acordului bilateral de colaborare tehnico-ştiinţifică] // Moldova suverană. – 2004. – 20 mai. 735. Colos, V. Ca un soare ce răsare, Elada : [pe marginea vizitei preş. elen C. Stephanopoulos la AŞM] / V. Colos // Moldova suverană. – 2004. – 1 apr. – P. 1. 736. O informaţie privind reforma ştiinţei în Moldova : [prezentată de către preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca în cadrul unui forum la Kyoto, 14-16 noiembrie 2004, Japonia] // Comunistul. – 2004. – 26 noiemb. – P. 16. 737. Porubin, N. Colaborarea ştiinţifică Republica Moldova – Uniunea Europeană trebuie consolidată : [reflecţii pe marginea seminarului şt.-practic cu genericul „Colaborarea ştiinţifică între Republica Moldova şi Uniunea Europeană – particularităţile integrării savanţilor moldoveni în spaţiul european” la care a luat cuvântul acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM] / N. Porubin // Moldova suverană. – 2004. – 22 apr. – P. 5. 738. Reforma ştiinţei a fost prezentată în cadrul unui forum la Kyoto : [pe marginea participării acad. Gh. Duca, preşedintele AŞM, la forumul din Kyoto, Japonia] // Moldova suverană. – 2004. – 17 noiemb. – P. 3. 739. Romanciuc, Lidia. Cooperarea ştiinţifică internaţională contribuie la dezvoltarea ştiinţei moldoveneşti : [despre activitatea Asociaţiei pentru Cercetare şi Dezvoltare din Moldova] / Lidia Romanciuc // Moldova suverană. – 2004. – 3 febr. – P. 1.

Page 58: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 58

740. Rotaru, Tatiana. AŞM – Israel: relaţii de cooperare / Tatiana Rotaru // Făclia. – 2004. – 15 mai. – P. 8. 741. Rotaru, Tatiana. Fereastra ştiinţei va rămâne întotdeauna deschisă : [despre vizita preşedintelui elen C. Stephanopoulos la AŞM şi relaţiile de colaborare dintre cercetătorii ştiinţifici din ambele ţări] / Tatiana Rotaru // Săptămîma. – 2004. – 2 apr. – P. 4. 742. Toma, E. Perspectivele cercetărilor în comun : [preş. AŞM, acad. Gheorghe Duca şi preş. Acad. de Şt. a Federaţiei Ruse, acad. Iurii Osipov au semnat la Moscova un contract de colaborare tehnico-ştiinţifică ale academiilor Rusiei şi Moldovei] / E. Toma // Capital. – 2004. – 3 iun. – P. 4. 743. Ţorina, E. Moldova – Ucraina: cultură acvatică comună : [pe marginea proiectului „Metode ştiinţifice eficiente de gestiune ecologică a activităţilor piscicole”, coordonat de Elena Zubcova, colab. şt. la Inst. de Zoologie al AŞM] / E. Ţorina // Capital. – 2004. – 10 iun. – P. 14. 744. Академии: дружба крепнет : [о науч. сотрудничестве между Академиями наук Молдовы и России] // Независимая Молдова. – 2004. – 19 мая. – P. 2. 745. Варикаш, Галина. Южная Каролина – потенциальный партнер Молдовы : [о науч. сотрудничестве между УЛИМом и Центром оптического материаловедения и инжинерных технологий Ун-та Клемсона, Южная Каролина] / Галина Варикаш // Независимая Молдова. – 2004. – 22 дек. – P. 5. 746. Романчук, Лидия. Рукопожатие наук : [интервью с Лидией Романчук, исполн. дир. Ассоциации по развитию и поддержке научных исследований в Респ. Молдова о науч. исслед. и двухстороннем сотрудничестве ученых Молдовы и США] / записала : Людмила Шимановская // Деловая газета. – 2004. – 25 авг. – P. 3, 7. 747. Сотрудничество обещает быть плодотворным : [подписано Соглашение о сотрудничестве между Академиями наук Молдовы и России] // Независимая Молдова. – 2004. – 22 сент. – P. 1. 748. Тома, Е. Молдова – Украина общая аквакультура / Е. Тома // Capital. – 2004. – 10 iul. – P. 14. 749. Тома, Е. Перспективы совместного поиска : [о сотрудничестве между Академиями наук Молдовы и России] / Е. Тома // Capital. – 2004. – 3 iun. – P. 4.

2005

750. A fost inaugurată o nouă secţie de carte „Literatura editată de Academia Română” : [în colaborare cu Acad emia Română şi cu participarea acad. Gheorghe Duca, Eugen Simion şi Mihai Cimpoi] // Moldova suverană. – 2005. – 29 sept. – P. 4. 751. AŞM va primi din Rusia 20 milioane de ruble pentru desfăşurarea unor proiecte comune : [alocate de Fondul de Cercetări Fundamentale din Federaţia Rusă] // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 28 mart. – P. 2. 752. Cercetătorii din Republica Moldova şi Rusia vor putea solicita granturi pentru ştiinţă : [acordate de Fondul de Cercetări Fundamentale şi Fondul Ştiinţific Umanistic din Federaţia Rusă] // Moldova suverană. – 2005. – 14 iul. – P. 1. 753. Colaborare cu AŞM : [Charels T. Owans, preş. Fundaţiei de Cercetări Civile şi Dezvoltare în SUA (FCCD), confirmă disponibilitatea Fundaţiei în derularea proiectelor în domeniul ştiinţei în Moldova] // Moldova suverană. – 2005. – 29 iul. – P. 2.

Page 59: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 59

754. Josu, Nina. Eugen Simion: „Esenţialul este în patrimoniul nostru spiritual comun” : [la 27 septembrie 2005 la USM a avut loc întâlnirea cu Eugen Simion, preşedintele Acad. de Şt. Române. În cadrul întâlnirii a luat cuvântul acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM] / Nina Josu // Lit. şi arta. – 2005. – 13 oct. – P. 4. 755. Josu, Nina. Inaugurarea librăriei Academiei Române la Chişinău : [cu participarea acad. Gheorghe Duca, Alexandru Zub, Mihai Cimpoi, Eugen Simion] / Nina Josu // Lit. şi arta. – 2005. – 29 sept. – P. 4. 756. Rotaru, Tatiana. A fost semnată Convenţia bilaterală moldo-română : [tehnico-ştiinţifică între Acad. de Şt. Agricole şi Silvice „Gheorge Ionescu-Şişesti” din România şi AŞM] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2005. – 2 iun. – P. 2. 757. Savanţii moldoveni vor efectua gratuit cercetări : [cinci-zece savanţi vor efectua anual cercetări la Inst. Unificat de Cercetări Nucleare (IUCN) din Dubna, regiunea Moscova (Rusia)] // Moldova suverană. – 2005. – 24 mart. – P. 2. 758. 60 de proiecte ştiinţifice comune : [această cooperare va avea loc în baza a două acorduri, semnate de AŞM şi Fondul Ştiinţific Umanitar din Federaţia Rusă] // Moldova suverană. – 2005. – 3 iun. – P. 2. 759. Для изучения греческой культуры : [о встрече президента АНМ Георгия Дука с председателем Центра «Mavris Thalassus» Антула Порфирнаду] // Независимая Молдова. – 2005. – 31 mart. – P. 3. 760. Научное сотрудничество – важный фактор укрепления межгосударственных связей : [президент РМ Владимир Воронин встретился с российскими учеными] // Независимая Молдова. – 2005. – 2 июня. – P. 2 : fot. 761. Сегодня в Кишиневе, через месяц в Бухаресте : [АНМ в сотрудничестве с Румынской Академией открыли в столичном магазине «Академическая книга» новый отдел «Издания Румынской Академии»] // Независимая Молдова. – 2005. – 29 сент. – P. 3. 762. Соглашение о сотрудничестве : [АНМ заключила соглашение о сотрудничестве с Фондом Фундаментальных Исследований России] // Независимая Молдова. – 2005. – 22 март. – P. 2.

2006

763. AŞM şi Academia de Ştiinţe şi Arte din Muntenegru au semnat un acord de colaborare : [colaborare tehnico-ştiinţifică, care prevede elaborarea proiectelor comune şi efectuarea unui schimb între savanţi şi a informaţiei ştiinţifice între cele două părţi] // Moldova suverană. – 2006. – 31 ian. – P. 2. 764. Ciurea, Cornel. „Dar, păţanii!” sau ce facem cu ştiinţa? : [Relaţii de colaborare cu cercetătorii ştiinţifici din Grecia] / Cornel Ciurea // Democraţia. – 2006. – 31 oct. – P. 10. 765. Молдова и Беларусь расширяют сотрудничество в научной сфере : [на основании Протокола о сотудничестве первого рабочего заседания совместной молдо-белорусской Комиссии по науке и технологиям, которое состоялось в Кишиневе] // Пульс. – 2006. – 22 дек. – P. 10. 766. Сидоров, Дмитрий. Научно-техническое сотрудничество: новый этап развития : [о первом заседании совместной молдо-белорусской Комиссии по научно-техническому сотрудничеству] / Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2006. – 28 дек. – P. 2.

Page 60: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 60

2007

767. Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina deschide uşile pentru ştiinţa din Republica Moldova // Făclia. – 2007. – 26 mai. – P. 16. 768. Rotaru, Tatiana. Noi surse de finanţare a ştiinţei, noi posibilităţi de dezvoltare şi de integrare în cercetarea internaţională : [pe marginea discuţiilor în cadrul săptămânii cu genericul „Centrul Ştiinţifico-Tehnologic din Ucraina deschide uşile pentru ştiinţa din Moldova” (28 mai-2 iunie 2007) şi importanaţa cooperării ştiinţifice cu Ucraina] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2007. – 8 iun. – P. 10. 769. Rotaru, Tatiana. Omul care vorbeşte în cunoştinţă de cauză : [pe marginea deschiderii Centrului austro-moldav „Iniţiative da pace, schimbări democratice şi soluţionarea conflictelor” în cadrul Inst. de Istorie, Stat şi Drept al AŞM] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2007. – 22 iun. – P. 13. 770. Savanţii din Europa şi-au dat mâna la Chişinău : [în cadrul Conferinţei Academiilor de Ştiinţe din Europa de Est şi de Sud-Est] // Moldova suverană. – 2007. – 8 mai. – P. 1, 3. 771. Александров, И. Партнерство наука – бизнес / И. Александров // Dezvoltarea. – 2007. – 19 oct. – P. 4. 772. Гаина, Борис. Крепнет содружество ученых : [беседа с Б. Гаина, чл. кор. АНМ об академических связях Молдовы и Белоруссии] / записал : Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2007. – 14 февр. – P. 2 : fot. 773. Дрейзлер, Михаил. Контакты на равных : [об итогах недавнего рабочего визита в Москву президента АНМ Георгия Дуки и двустороннем научном сотрудничестве ] / Михаил Дрейзлер // Русское слово. – 2007. – Nr 15 (Авг.). – P. 5. 774. Дука, Георге. Молдова – Россия: у науки единое пространство : [определены 44 темы совместных проектов по фундаментальным исследованиям над которыми работают российские и молдавские ученые] / Георге Дука // Независимая Молдова. – 2007. – 22 март. – P. 2 : fot. 775. Иванова, Светлана. Наука не любит границ : [по поводу сотрудничества между АНМ и АН Российской Федерации] / Светлана Иванова // Независимая Молдова. – 2007. – 11 июля. – P. 3.

2008

776. Rotaru, Tatiana. Un mariaj al oxidului de titan cu lumină – noi aspecte nanotehnologice : [colaborare între AŞM, Universitatea Tehnică, Univesritatea Erlagen-Nuernberg (Germania)] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 5 noiemb. – P. 1. 777. Гаина, Борис. Дружим академиями : [беседа с гл. ученым секретарем АНМ Б. Гаина о научном сотрудничестве и взаимодействии с учеными России] / беседовал : Дмитрий Сидоров // Известия в Молдове. – 2008. – 17 окт. – P. 14 : fot. 778. Дука, Георге. Молдо-украинские культурные связи: история и современность / Георге Дука // Независимая Молдова. – 2008. – 4 дек. – P. 3. 779. Ильиченко, Елена. Новые открытия : [ученые Ин-та Технической Акустики НАН Беларуси, совместно со специалистами АНМ, приступили к реализации совместного проекта в области новых материалов для медицины] / Елена Ильиченко // Независимая Молдова. – 2008. – 1 июля. – P. 2.

Page 61: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 61

780. Новые культурные контакты : [о будущем сотрудничестве Национального Музея Археологии и Истории Молдовы с Международным торговым и культурным центром «ГЕОПАН» (Болгария)] // Молдавские ведомости. – 2008. – 7 нояб. – P. 4.

2009

781. Дука, Георге. Молдова – Беларусь: дружим академиями : [интервью с акад. Г. Дука, президент АНМ, по поводу совместной работы молдавских и белорусских ученых] / вел интервью : Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2009. – 29 янв. – Р. 3. – (Прилож. «Беларусь в Молдове», Nr 1.). 782. Швейцария помогла аппаратурой нашим ученым : [Швейцарское агенство развития и сотрудничества оказало Институту Зоологии АНМ помощь в сумме 1,7 млн. лей] // Независимая Молдова. – 2009. – 23 апр. – Р. 4.

VII. CONCURSURI. LAUREAŢI. PREMIANŢI. DISTINCŢII

2004

783. Comitetul pentru decernarea Premiului Naţional în domeniul ştiinţei şi tehnicii prezintă lista lucrărilor admise la concurs în anul 2004 // Moldova suverană. – 2004. – 24 febr. – P. 2. 784. Preşedintele republicii a înmânat „Ordinul de Onoare” academicianului Isaac Bersuker : [în semn de înaltă apreciere a contribuţiei sale deosebite la dezvoltarea relaţiilor academice dintre Republica Moldova şi SUA] // Moldova suverană. – 2004. – 10 febr. – P. 1; Независимая Молдова. – 2004. – 11 февр. – P. 2. 785. Savantul Vladimir Arnautov a fost distins cu ordinul „Gloria Muncii” : [şef de secţie la In-tul de Matematică şi Informatică al AŞM] // Moldova suverană. – 2004. – 28 sept. – P. 1. 786. АНМ и Сбербанк проведут конкурс на звание лучшего ученого : [ученый, признанный в 2004 г. Лучшим, получит 40 тысяч леев] // Независимая Молдова. – 2004. – 12 нояб. – P. 2. 787. Кадышевский, Владимир. Исследование самого высокого качества : [на соискание Национальной премии в области науки и техники выдвинуто исследование «Кинетические процессы и кооперативные явления в электронных наноструктурах» . Её авторы: В. Канцер, А. Касиян, А. Ротару] / Владимир Кадышевский, Всеволод Москаленко // Независимая Молдова. – 2004. – 28 апр. – P. 3. 788. Молодежные премии в области науки и техники : [присуждены Драгошу Постолаке, Олегу Реу, Виктории Гонца, Октавиану Цыку, Александру Жалбэ и Виталию Стэвилэ] // Независимая Молдова. – 2004. – 17 нояб. – P. 6. 789. Национальная премия в области науки и техники : [среди награжденных: Петру Солтан, Валериу Канцер, Аурелиан Гуля, Константин Туртэ и Ион Тигиняну] // Экон. обозрение. – 2004. – 3 сент. – P. 17. 790. Стали лауреатами : [золотой медалью «Выдающийся изобретатель» Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС) удостоены Валериу Дулгиеру и Анастасия Штефырца. Лауреатом премии правительства стал ученый Ин-та Генетики АНМ Павел Кинтя] // Независимая Молдова. – 2004. – 16 нояб. – P. 1.

2005

Page 62: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 62

791. AŞM a desemnat savanţii anului : [în cadrul concursului „Econom – 2005” au fost desemnaţi: acad. Haralambie Corbu – „Savantul anului în domeniul ştiinţelor umanistice”, Ion Tighineanu – „Savantul anului în domeniul ştiinţelor reale”, Ion Bostan a obţinut titlul „Inovatorul anului”, iar dr. Sergiu Melnic – titlul de „Tânăr inovator al anului”] // Moldova suverană. – 2005. – 20 dec. – P. 1; Flux : cotid. naţ. – 2005. – 28 dec. – P. 2. 792. Bărbuţă, Diana. Tinerii savanţi sunt, deocomdată, puţini, dar mereu buni : [pe marginea concursului republican „Invenţia anului”. Învingătorul concursului a fost nominalizat Rodion Ciupercă, pentru „Instalaţia energetică eoliană”] / Diana Bărbuţă // Capitala. – 2005. – 9 iul. – P. 6. 793. Concursul naţional de susţinere a ştiinţei şi inovaţiei la final : [la nominalizarea „Savantul anului” au fost înaintaţi : Gheorghe Duca, Andrei Eşanu, Mihai Rapcea; la nominalizarea „Inovatorul anului” – Valeriu Rudic, Victor Kovaliov, Valentin Celac; la nominalizarea „Cel mai tânăr savant al anului” – Raisa Nastas, Tatiana Chiriac, Vitalie Stăvilă] // Moldova suverană. – 2005. – 22 mart. – P. 5. 794. Consiliul Suprem pentru ştiinţă şi dezvoltare tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei anunţă concursul... : [proiectelor din cadrul programelor de stat, proiectelor instituţionale, programelor de inovare şi transfer tehnologic, proiecte de Granturi ale Consiliului Suprem în sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2006] // Moldova suverană. – 2005. – 3 iun. – P. 3. 795. Decret prezidenţial : [acad. Valeriu Canţer i s-a conferit titlul onorific „Om Emerit”] // Moldova suverană. – 2005. – 8 febr. – P. 1. 796. Decret prezidenţial : [directorului general al Inst. pentru Viticultură şi Vinificaţie Constantin Dodu i s-a conferit Ordinul „Gloria muncii”] // Moldova suverană. – 2005. – 22 febr. – P. 1. 797. O dată pe an banchirii sponsorizează savanţii : [pe marginea concursului „Econom 2004”, sponsorizat de Banca de Economii a Moldovei (BEM), în cadrul căruia au fost desemnaţi: acad. Gheorghe Duca – „Savantul anului”, acad. Valeriu Rudic – „Inovatorul anului”, Raisa Nastas – „Cel mai tânăr inovator”] // Ziarul de gardă. – 2005. – 2 iun. – P. 8. 798. Porcesco, Cristina. Leonid Cemortan este deţinătorul premiului „Valentin Cupcea”, ediţia 2005 : [Leonid Cemortan, critic şi istoric de teatru, profesor universitar, membru corespondent al AŞM] / Cristina Porcesco // Moldova suverană. – 2005. – 1 dec. – P. 4. 799. Stici, Ion. Parada premianţilor de la Ministerul Ştiinţei : [Concurs Naţional – „Econom – 2004”. Premiant al titlului „Savantul anului 2004” – acad. Gheorghe Duca; „Inovatorul anului 2004” – acad. Valeriu Rudic; „Cel mai tânăr inovator al anului 2004” – Raisa Nastas] / Ion Stici // Moldova suverană. – 2005. – 1 iun. – P. 2. 800. Stici, Ion. Primăvara din ochii celor decoraţi : [Ordinul „Gloria Muncii” a fost decernat dlui Constantin Dodu, director general al Inst. pentru Viticultură şi Vinificaţie; titlul de „Om Emerit” a fost înmânat academicianului-fizician Valeriu Canţer, precum şi profesorului Ion Tighineanu, vicepreşedinte al AŞM] / Ion Stici // Moldova suverană. – 2005. – 31 mart. – P. 1. 801. Stici, Ion. Rodul cercetărilor : [acad. Andrei Andrieş s-a învrednicit de prestigiosul Premiu Internaţional Stanford R. Ovshinsky (cosacrat fizicianului şi ingenerului din SUA) în cadrul celui de-al II-lea simp. intern. în domeniul fizicii materialelor necristaline, desfăşurat la Sinaia (România) între 20-24 iunie 2005] / Ion Stici // Moldova suverană. – 2005. – 7 iul. – P. 4. 802. Академия Наук назовет лучших : [лауреатов премий в области науки и инноваций] // Молдавские ведомости. – 2005. – 13 мая. – P. 2.

Page 63: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 63

803. Академия наук объявит лучших ученых 2004 года : [в День науки – 29 мая] // Кишиневский обозреватель. – 2005. – 19 мая. – P. 6. 804. Амамбаева, Е. Премия за биологически активные вещества : [вручена лучшему изобретателю 2004 года – Павлу Кинтя, д-р хабилитат, сотр. Ин-та Генетики АНМ] / Е. Амабаева // Экон. обозрение. – 2005. – 11 февр. – P. 16. 805. 12 медалей молдавским ученым : [на 33-м Межд. салоне изобретений, новой техники и продукции. В числе изобретателей: Валериу Рудик, Ион Тодераш, Ион Данилюк и Валентин Гудумак] // Кишиневские ведомости. – 2005. – 15 апр. – P. 3. 806. Добрынина, Татьяна. Кодекс о науке и инновациях – в действие : [об итогах конкурса по номинациям «Ученый года», «Изобретатель года» и «Самый молодой изобретатель»] / Татьяна Добрынина // Независимая Молдова. – 2005. – 2 июня. – P. 2. 807. За вклад в развитие национальной науки и экономики : [акад. Хараламбие Корбу присвоено звание „Лучший ученый 2005 года в области гумманитарных наук»; доктору хабилитат Иону Тигиняну «Лучший ученый года 2005 года в области естесственных наук»] // Независимая Молдова. – 2005. – 28 дек. – P. 2. 808. Конкурс на звание лучшего ученого : [„Econom – 2005”] // Кишиневский обозреватель. – 2005. – 10 нояб. – P. 7. 809. Лучший ученый Молдовы 2004 года : [по итогам конкурса «Лучшим ученым 2004 года» признан акад. Георге Дука, президент АНМ] // Кишиневский обозреватель. – 2005. – 2 июня. – P. 5. 810. Признаны лучшими учеными Молдовы 2005 года : [Хараламбие Корбу – «Лучший ученый в области гумманитарных наук», Ион Тигиняну – «Лучший ученый в области точных наук», Ион Бостан – «Новатор года», Сержиу Мелник – «Молодой новатор года»] // Capitala = Столица. – 2005. – 29 дек. – P. 6.

2006

811. Au fost desemnaţi savanţii anului 2005 : [în cadrul Concursului naţional, organizat de Banca de Economii „Econom – 2005”, acad. Haralambie Corbu a fost desemnat „Savantul anului 2005 în domeniul ştiinţelor umanistice”, dr. hab., prof. Ion Tighineanu – „Savantul anului în domeniul ştiinţelor reale”. Acad. Ion Bostan, rectorul Univ. Tehnice din Moldova a fost desemnat „Inovatorul anului 2005”, iar câştigătorul titlului de „Tânăr inovator al anului 2005” a devenit Sergiu Melnic, dr. conf. la Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” ] // Gazeta liberă. – 2006. – 5 ian. – P. 14. 812. Aviz : Centrul de instruire universitară, postuniversitară şi perfecţionare al Academiei de Ştiinţe a Moldovei anunţă concurs pentru acordarea în anul 2007 a burselor de excelenţă a Guvernului Rep. Moldova... // Moldova suverană. – 2006. – 24 oct. – P. 4. 813. Candidaţi la nominalizarea „Savantul anului” în domeniul ştiinţelor reale : [prof. Ilie Donică şi Aurelian Gulea în cadrul Concursului Naţ. de Susţinere a Şt. şi Inovării „Econom - 2006”] // Săptămîna. – 2006. – 1 dec. – P. 5. 814. Candidaţi la nominalizarea „Savantul anului” în domeniul ştiinţelor umanistice : [prof. Valentin Cijacovschi şi Gheorghe Avornic, în cadrul Concursului Naţ. de Susţinere a Şt. şi Inovării „Econom – 2006”] // Săptămîna. – 2006. – 1 dec. – P. 5. 815. Câştigătorii Concursului Naţional de Susţinere a Ştiinţei şi Inovării „Econom – 2006” au fost nominalizaţi : [Gheorghe Avornic, dr. hab. în drept – „Savantul anului în domeniul ştiinţelor umanistice”; Ilie Donică,

Page 64: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 64

dr. hab. în şt. agricole – „Savantul anului în domeniul ştiinţelor reale”; Valeriu Dulghieru, dr. hab. în maşinologie şi fiabilitatea maşinilor – „Inovatorul anului” şi Daniela Ciumac, cercet. şt. la Inst. de Microbiologie al AŞM – „Tânărul inovator al anului”] // Săptămîna. – 2006. – 29 dec. – P. 13. 816. Concursul Naţional de Susţinere a Ştiinţei şi Inovării „Econom – 2006” : [candidaţi la nominalizarea „Inovatorul anului”: Mihail Covalicov, membru al Acad. Int. de Şt. Ecologie şi Securitate a Vieţii; Victor Covaliov, dr. în şt. chimice; Valeriu Dulghieru, prof.; Anatolie Berechelea, inginer] // Moldova suverană. – 2006. – 5 dec. – P. 2. 817. Concursul Naţional de Susţinere a Ştiinţei şi Inovării „Econom – 2006” : [candidaţi la nominalizarea „Savantul anului în domeniul ştiinţelor reale”: Ilie Donică, dr hab. în şt. agricole; Aurelian Gulea, dr. hab. în şt. chimice] // Moldova suverană. – 2006. – 29 noiemb. – P. 2. 818. Concursul Naţional de Susţinere a Ştiinţei şi Inovării „Econom – 2006” : [candidaţi la nominalizarea „Tânărul inovator al anului”: Vladimir V. Procopciuc, doctorand, filologie germană, programator; Diana Chirtoca-Romanciuc, doctorandă la Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu”] // Moldova suverană. - 2006. – 7 dec. – P. 2. 819. Concursul Naţional de Susţinere a Ştiinţei şi Inovării „Econom – 2006” : [candidaţi la nominalizarea „Inovatorul anului”: Mihail Covalicov, membru al Academiei Internaţionale de Ştiinţe Ecologice şi Securitate a Vieţii cu sediul la Sankt-Petersburg; Victor Covaliov, dr. în ştiinţe chimice; Valeriu Dulghieru, dr. hab. în maşinologie şi fiabilitatea maşinilor; Anatolie Berechelea, inginer, director al firmei de transport „BINIR”] // Săptămîna. – 2006. – 8 dec. – P. 23 : fot. 820. Decrete prezidenţiale : [de conferire a distincţiilor de stat savanţilor AŞM: Simion Toma, Valentin Dergaciov, Nicolae Băieşu, Leonid Curuci, Gheorghe Ţâbârnă şi Iurie Simonov] // Moldova suverană. – 2006. – 13 iun. – P. 1. 821. Federaţia mondială a savanţilor oferă cercetătorilor moldoveni burse de merit : [pentru anul academic 2006-2007] // Comunistul. – 2006. – 23 febr. – P. 8; Коммунист. – 2006. – 23 февр. – P. 8. 822. Gheorghe Duca: Curriculum vitae : [la 22 septembrie, în cadrul Şedinţei festive a Senatului ASEM, preşedintelui AŞM, acad. Gheorghe Duca i se va conferi titlul de Doctor Honoris Causa al ASEM] // Curierul economic. – 2006. – 21 sept. – P. 11 : fot. 823. Istrati, Elena. A fost instituit Premiul de Stat : [în valoare de 1 mln. lei pentru fiecare din următoarele domenii: economie şi matematică; biologie, chimie şi ecologie; fizică şi inginerie; ştiinţe umanistice; muzică şi coregrafie; literatură; teatru şi film; arte plastice] / Elena Istrati // Capitala. – 2006. – 31 mai. – P. 2. 824. Roibu, Nicolae. Savanţii pun speranţă în „Biorgel” şi „Levobior” : [în cadrul şedinţei Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM, Sergiu Melnic a fost desemnat „Cel mai tânăr inovator al anului” pentru cercetările în domeniul elaborării formelor farmateutice noi din materie primă] / Nicolae Roibu // Timpul. – 2006. – 27 ian. – P. 11. 825. Stercul, Natalia. Revista proiectelor de inovaţii în sistemul bancar al Moldovei : [cu referire la Concursul Naţional pentru desemnarea celor mai buni savanţi şi inventatori din Moldova, organizat de Banca de Economii] / Natalia Stercul // Capital Market. – 2006. – 15 noiemb. – P. 5. 826. Американский фонд представит ученым гранты : [на конкурсной основе, для внедрения бизнес-проектов в рамках программы Science and Technology Enterpreneurship] // Новое время. – 2006. – 2 июня. – P. 6. 827. В поддержку науки и инноваций : [Banca de economii и АНМ организовали Национальный Конкурс по поддержке науки и инноваций. Премии за лучшие достижения будут вручаться по следующим номинациям:

Page 65: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 65

«Ученый года в области гуманитарных наук», «Ученый года в области точных наук», «Избретатель года», «Самый молодой изобретатель»] // Независимая Молдова. – 2006. – 20 окт. – P. 5. 828. Национальный Конкурс по поддержке науки и инноваций „Econom – 2006” // Независимая Молдова. – 2006. – 5 дек. – P. 1.

2007 829. AŞM a nominalizat câştigătorii Concursului naţional de susţinere a ştiinţei şi inovării : [„Savant al anului în domeniul ştiinţelor umanistice” – Alexandru Roşca; „Savant al anului în domeniul ştiinţelor reale” – Mircea Bologa; „Inovatorul anului” – Ion Toderaş; „Tânărul savant al anului” – Violeta Cojocaru] // Moldova suverană. – 2007. – 26 dec. – P. 2. 830. Au fost desemnaţi cei mai buni savanţi ai anului : [deţinătorii titlului „Savantul anului 2007” sunt: acad. Alexandru Roşca – ştiinţe umanistice; Mircea Bologa – ştiinţe reale; „Inventatorul anului” – Ion Toderaş; „Cel mai tânăr inovator al anului” – Violeta Cojocaru] // Timpul. – 2007. – 26 dec. – P. 2. 831. Au fost desemnaţi câştigătorii Concursului naţional : [deţinătorii titlului „Savantul anului 2007” sunt: acad. Alexandru Roca – ştiinţe umanistice; Mircea Bologa – ştiinţe reale; „Inventatorul anului” – Ion Toderaş; „Cel mai tânăr inovator al anului” – Violeta Cojocaru] // Comunistul. – 2007. – 28 dec. – P. 12. 832.Concursul naţional de susţinere a ştiinţei şi inovării pentru anul 2007 // Moldova suverană. – 2007. – 23 oct. – P. 2; Săptămîna. – 2007. – 26 oct. – P. 4. 833.Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei anunţă concursul proiectelor din cadrul programelor de stat din sfera ştiinţei şi inovării pe anul 2008 // Făclia. – 2007. – 9 iun. – P. 8. 834. Decrete prezidenţiale : [preşedintelui AŞM, acad. Gheorghe Duca i s-a conferit ordinul „Gloria Muncii”] // Moldova suverană. – 2007. – 1 mart. – P. 1. 835. Josu, Nina. Grigore Vieru – Doctor Honoris Causa : [al AŞM] / Nina Josu // Lit. şi arta. – 2007. – 6 sept. – P. 1 : fot. 836. Josu, Nina. Mihai Cimpoi – Doctor Honoris Causa : [la 20 noiembrie, la Universitatea de Stat din Tiraspol a avut loc şedinţa solemnă dedicată conferirii titlului de Doctor Honoris Causa acad. Mihai Cimpoi] / Nina Josu // Lit. şi arta. – 2007. – 29 noiemb. – P. 4. 837. Mihai Cimpoi – Doctor Honoris Causa al Universităşii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (România) // Lit. şi arta. – 2007. – 4 oct. – P. 1 : fot. 838. Poetul Grigore Vieru omagiat la Academia de Ştiinţe // Univers pedagogic pro. – 2007. – 6 sept. – P. 7 : fot; http: //www.asm.md. 839. Realizări ştiinţifice ale savanţilor : [despre cele mai însemnate rezultate ştiinţifice ale anului 2006 în Republica Moldova] // Ţara Moldovei. – 2007. – 11 apr. – P. 4. 840. Roibu, Nicolae. Grigore Vieru a devenit Doctor Honoris Causa al AŞM / Nicolae Roibu // Timpul de dimineaţă. – 2007. – 6 aug. – P. 8 : fot. 841. Lachi, Inga. Savanţii anului au fost premiaţii AŞM şi ai Băncii de Economii pentru anul 2006 : [„Savantul anului în domeniul ştiinţelor umanistice” a fost nominalizat profesorul Gheorghe Avornic, dr. hab. în drept; „Savantul anului

Page 66: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 66

în domeniul ştiinţelor reale” a fost desemnat Ilie Donică, dr. hab. în ştiinţe agricole; „Inovatorul anului” a fost desemnat Valeriu Dulghieru, dr. hab. în maşinologie şi fiabilitatea maşinilor. „Tânărul inovator al anului” a devenit Daniela Ciumac, cercet. şt. la Univ. de Stat din Moldova] // Moldova suverană. – 2007. – 10 ian. – P. 2. 842. Mihail, Viorel. Cine avea să fie Socrate dacă era din Moldova? : [Comitetul de nominalizare al Asambleei Europene de Business (EBA, Oxford, Marea Britanie) i-a conferit acad. Gheorghe Duca distincţia internaţională „Ordinul Socrate” pentru contribuţie personală la dezvoltarea intelectuală a societăţii contemporane] / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2007. – 23 noiemb. – P. 8-9. 843. Ştefan, Oleg. „Honoris Causa” pentru denigrarea limbii moldoveneşti : [AŞM i-a conferit poetului Grigore Vieru titlul Doctor Honoris Causa] / Oleg Ştefan // Ţara Moldovei. – 2007. – 11 sept. – P. 7. 844. Valeriu Zorkin – Doctor Nonoris Causa al Academiei de Ştiinţe a Moldovei : [savant notoriu, autor al unui şir de monografii şi lucrări ştiinţifice în domeniul dreptului. În prezent deţine funcţia de preşedinte al Curţii Constituţionale a Federaţiei Ruse] // Dreptul. – 2007. – 6 iul. – P. 5. 845. Высший совет по науке и технологическому развитию Академии Наук Молдовы объявляет конкурс по отбору резидентов иновационного инкубатора "Inovatorul" и научно-технологического парка „Academica” : [анонс] // Независимая Молдова. – 2007. – 19 сент. – Р. 15. 846. За вклад в интеллектуальное развитие общества : [Комиссия по награждениям Европейской Ассамблеи бизнеса с резиденцией в Оксфорде (Великобритания) наградила акад. Георге Дука, президента АНМ международным «Орденом Сократа»] // Независимая Молдова. – 2007. – 14 март. – Р. 2. 847. За особые заслуги в развитии науки : [Указом президента Респ. Молдова, акад. Георге Дука награжден орденом „Gloria Muncii”] // Независимая Молдова. – 2007. – 6 янв. – Р. 1. 848. Звания «Ученый года» удостоены Александру Рошка и Мирча Болога : [в рамках Национального конкурса «Економ – 2007»] // Независимая Молдова. – 2007. – 27 дек. – P. 2. 849. Премии лучшим ученым увеличатся : [в рамках Национального конкурса по поддержке науки и инноваций] // Analitique. – 2007. – 20 oct. – P. 19.

2008

850. A fost lansat concursul naţional pentru decernarea premiilor tineretului în domeniul ştiinţei şi tehnicii // Flux : Studentul. – 2008. – 16 sept. – P. 5. 851. Academia de Ştiinţe a Moldovei caută cel mai bun elev inovator // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 3 apr. – P. 2. 852. Au fost înmânate Premiile de Stat pentru anul 2008 : [academicienilor Eugen Doga, Ion Druţă şi unui grup de savanţi în domeniul medicinii pentru ciclul de lucrări „Noi tehnologii în combaterea cancerului”] // Moldova suverană. – 2008. – 2 sept. – P. 2. 853. Aviz: Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei anunţă concursul… : [pentru selectarea rezidenţilor Parcului ştiinţifico-tehnologic „Inagro”] // Moldova suverană. – 2008. – 23 iul. – P. 4. 854. Batîr, Dumitru. Pacovirina poate întrece Interferonul : [ciclul de lucrări „Performanţe în elaborarea şi implementarea metodelor de tratament şi profilaxie a infecţiilor virale cu diminuarea impactului consecinţelor radiaţiilor ionizate”, semnate de Constantin Spânu, Ion Bahnarel, Pavel Scoferţa, Liubovi Coreţchi, Pavel Chintea,

Page 67: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 67

Victor Pântea, Vlada Dumbrava, Galina Rusu, Vladimir Valica şi Vladimir Simonov a fost înaintat la concurs pentru decernarea Premiului de Stat, ediţia 2008] / Dumitru Batîr // Făclia. – 2008. – 21 iun. – P. 4. 855. Ciobanu, Mitrofan. Calcule cu ajutorul celulelor vii ne propun informaticienii : [ciclul de lucrări „Tehnologii şi sisteme avansate pentru dezvoltarea Societăţii Informaţionale” a fost înaintat la concurs pentru decernarea Premiului de Stat] / Mitrofan Ciobanu // Moldova suverană. – 2008. – 8 iul. – P. 2. 856. Concursul naţional de susţinere a ştiinţei pentru anul 2008 : [„Savantul anului 2008” – „ECONOM”, organizat de AŞM şi Banca de Economii S.A. : condiţiile de participare] // Săptămîna. – 2008. – 3 oct. – P. 14; Viaţa studenţească. – 2008. – 24 oct. – P. 5. 857. Concursul „Savantul anului 2008” // Timpul. – 2008. – 6 oct. – P. 4. 858. Culiuc, Leonid. Fotovoltaica : conversia directă a energiei solare în curent electric : [interviu cu Leonid Culiuc de la Inst. de Fizică Aplicată pe marginea lucrării colective înaintată la concursul pentru decernarea Premiului de Stat] / consemnare : Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 9 iul. – P. 2. 859. Gheorghe Duca, preşedinele AŞM : [pe marginea conferirii titlului de membru al Academiei de Ştiinţe şi Arte cu sediul la Salzburg (Austria) acad. Gheorghe Duca] // Timpul. – 2008. – 2 apr. – P. 6 : fot; Moldova suverană. – 2008. – 2 apr. – P. 2. 860. Iosip, Georghe. Federaţia Mondială a Savanţilor oferă tinerilor cercetători burse de excelenţă / Georghe Iosip // Flux : Studentul. – 2008. – 4 mart. – P. 2. 861. Lozinschi, Raisa. Cele zece premii de stat a câte un milion sunt numai trei : [reflecţii] / Raisa Lozinschi // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 22 aug. – P. 4. 862. Lungu, Alexei. Ştiinţa vine în ajutorul societăţii şi economiei : [candidaţi la Premiul de Stat în domeniul ştiinţei, artei şi economiei] // Flux economic. – 2008. – 23 iun. – P. 5 : fot. 863. Palladi, Tudor. Darul ceresc al bunătăţii sau Druţă după Druţă : [acad. Ion Druţă – laureat al Premiului de Stat] / Tudor Palladi // Glasul. – 2008. – 28 aug. – P. 8-9, 22-23. 864. Performanţe ştiinţifico-tehnologice cu rezonanţă internaţională : [lucrarea „Tehnologii modrene şi produse scientointensive” a fost înaintată la Premiul de Stat] // Moldova suverană. – 2008. – 9 iul. – P. 2. 865. Popovici, Constantin. Dragoş Vicol – vocaţia de a descifra tainele literaturii : [Dragoş Vicol – candidat la Concursul Naţional „Tânărul savant al anului 2008 în domeniul ştiinţelor umanistice”] / Constantin Popovici // Făclia. – 2008. – 22 noiemb. – P. 9 : fot. 866. Elena Postolachi, colaborator ştiinţific la Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, a primit titlul onorific „Om Emerit” // Moldova suverană. – 2008. – 9 dec. – P. 1; Независимая Молдова. – 2008. – 9 дек. – P. 1. 867. Rapcea, Mihail. Modernizarea continuă a viţei de vie : impactul savantului Ştefan Topală prin contribuţii unicale citologice şi citogenetice : [participant la concursul „Savantul anului 2008 – ECONOM”] / Mihail Rapcea, Maria Pântea, Mihail Chisili // Moldova suverană. – 2008. – 28 noiemb. – P. 2. 868. Roibu, Nicolae. AŞM şi-a desemnat laureaţii : [pentru anul 2007] / Nicolae Roibu // Timpul. – 2008. – 28 ian. – P. 2.

Page 68: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 68

869. Roibu, Nicolae. Premiul „Acad. C. Sibirschi”, la a IX-a ediţie : [premiul „Academicianul Constantin Sibirschi” se acordă pentru cele mai valoroase lucrări ştiinţifice în domeniul matematicii. Laureat al premiului pentru anul 2007 a devenit Constantin Gaindric, mem. cor. al AŞM pentru ciclul de lucrări „Metode matematice şi sisteme informatice de fundamentare a deciziilor în societatea informaţională”. Laureată a premiului pentru tineret a devenit Elena Naidenova, dr. în şt. fizico-matematice] / Nicolae Roibu // Timpul. – 2008. – 3 mart. – P. 4. 870. Roşca, Tatiana. Grigore Belostecinic – Doctor Honoris Causa al Universităţii „Ovidius” : [din Constanţa (România)] / Tatiana Roşca // Curierul economic. – 2008. – 22 dec. – P. 1 : fot. 871. Rotaru, Tatiana. Academia de Ştiinţe a nominalizat laureaţii Concursului Naţional de Şusţinere a Ştiinţei : [„Savantul anului 2008” – „ECONOM”] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2008. – 21 noiemb. – P. 22; 26 dec. – P. 4. 872. Rotaru, Tatiana. Distincţie meritorie unui savant : [preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca a fost onorat cu distincţia „V. I. Blinikov” „Pentru contribuţii în domeniul inventicii şi brevetării”, care aparţine Organizaţiei Euroasiatice de Brevetare] / Tatiana Rotaru // Dreptul. – 2008. – 5 dec. – P. 6. 873. Rotaru, Tatiana. Ecoul de peste veacuri al sistemului defensiv medieval : [Mariana Şlapac, dr. hab. în studiul artelor – pretendentă la nominalizarea „Savantul anului 2008” – „ECONOM” în domeniul ştiinţelor umanistice] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 27 noiemb. – P. 2 : fot. 874. Rotaru, Tatiana. Laureaţii Concursului Naţional de Susţinere a Ştiinţei „Savantul anului 2008” – „ECONOM” : [Constantin Spânu, Mariana Şlapac, Dragoş Vicol, Denis Nica] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 24 dec. – P. 1-2; Независимая Молдова. – 2008. – 25 дек. – P. 3; Dreptul. – 2008. – 26 dec. – P. 6. 875. Rotaru, Tatiana. „Savantul anului 2008” – „ECONOM” : [pe marginea Concursului Naţional de Susţinere a Ştiinţei. Printre candidaţi se numără: Dumitru Lozovanu, Valeriu Canţer, Ştefan Topală, Anatolie Sidorenco, Albina Nicolaev, Maria Duca, Serafim Andrieş, Mariana Şlapac, Boris Sosna, Rodica Hîncu, Dragoş Vicol ş.a.] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 21 noiemb. – P. 4. 876. Rotaru, Tatiana. Savantul Constantin Gaindric a fost desemnat laureat al Premiului „Academicianul C. Sibirschi” : [Constantin Gaindric, mem. cor. al AŞM] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 27 febr. – P. 2 : fot. 877. Rotaru, Tatiana. Sunt ingenioşi copii noştri? : [pe marginea concursului „Cel mai bun elev inovator”. Incubatorul „Inovatorul” al AŞM] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. 2008. – 27 mai. – P. 2 878. Rusu, Anastasia. În numele sănătăţii… va deveni „Pacoverina” un medicament de primă necesitate? : [savantul Pavel Chintea a fost înaintat la Premiul de Stat al Rep. Moldova] / Anastasia Rusu // Comunistul. – 2008. – 27 iun. – P. 6 : fot. 879. „Savantul anului 2008” : [în cadrul Concursului au fost nominalizaţi: în domeniul ştiinţelor reale – Constantin Spânu, în domeniul ştiinţelor umanistice – Mariana Şlapac. „Tînărul savant al anului îm domeniul ştiinţelor reale” – Denis Nica, „Tânărul savant al anului în domeniul ştiinţelor umanistice” – Dragoş Vicol] // Comunistul. – 2008. – 26 dec. – P. 14. 880. Stici, Ion. Lumina sufletului său sau pe unde a trecut a lăsat urme de aur : [medicul Ozea Rusu a fost decorat de prezidiul AŞM cu medalia „Dimitrie Cantemir”] / Ion Stici // Tainele sănătăţii. – 2008. – Nr 10 (Oct.). – P. 6 : fot. 881. Георгицэ, Надина. Государственные премии – 2008: хотели как лучше, а получилось как всегда : [премии присуждены писателю Иону Друцэ, композитору Евгению Дога и коллективу авторов работы «Новые технологии борьбы с онкологическими болезнями», ученым Георге Цыбырнэ, Ион Корчмару, Думитру

Page 69: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 69

Софрони, Николае Гидирим и Анатолий Черный] / Надина Георгицэ // Capitala = Столица. – 2008. – 5 sept. – P. 8. 882. За звание «ученый года» поборются 24 ученых : [среди претендентов д-р хабилитат Мариана Шлапак, вице-президент АНМ, представившая иллюстрированную энциклопедию «Крепости Молдовы» и д-р хабилитат Валериу Дулгиеру, преподаватель Техн. Ун-та, представивший работу «Прикладная механика»] / Время. – 2008. – 13 нояб. – P. 2. 883. Конкурс Академии наук : [АНМ объявила конкурс на отбор претендентов и администратора научно-технологического парка – Inagro, который создан 17 июля 2008 г.] // Молдавские ведомости. – 2008. – 5 сент. – P. 4. 884. Москалев, Александр. И может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов молдавская земля рожать! : [о конкурсе молодых изобретателей-школьников республики] / Александр Москалев // Педагогический вестник. – 2008. – 30 июня. – P. 7. 885. Называют лучших ученых года : [Академия наук Молдовы и Banca de Economii S.A. в пятый раз организуют Национальный конкурс поддержки науки] // Независимая Молдова. – 2008. – 3 окт. – P. 11. 886. Нанотехнологии наступают : [о Национальном конкурсе «Ученый 2008 года» – «ECONOM» и его четырех номинациях: «Ученый года в области точных наук», «Ученый года в области гуманитарных наук», «Молодой ученый в области точных наук» и «Молодой ученый в области гуманитарных наук»] // Кишиневские ведомости. – 2008. – 28 нояб. – P. 7. 887. Ника, Денис. «Наука – это вечный поиск» : [интервью с Денисом Ника, претендентом на номинацию «Молодой ученый года в области точных наук – 2008»] / записала : Ольга Емельянова // Независимая Молдова. – 2008. – 28 нояб. – P. 7 : fot. 888. Опинкэ, Иван. Георге Дука – член Европейской Академии наук и искусства / Иван Опинкэ // Время. – 2008. – 16 апр. – P. 5 889. Отмечены государственными наградами : [Александру Бурьян, директор Ин-та Истории, Государства и Права АН Молдовы удостоен орденом «Gloria Muncii»] // Независимая Молдова. – 2008. – 1 февр. – P. 2. 890. Прорывные технологии : [Cенат Молдавского Госуниверситета представил докторов хим. наук Анатолия Ниловича Пушняка и Василия Логиновича Гуцану на соискание Гос. премии Респ. Молдова за 2008 год] / Анатолий Пушняк // Независимая Молдова. – 2008. – 22 апр. – P. 2. 891. Пять премий ждут самых талантливых : [Стартовал конкурс на соискание Национальной премии для молодежи – 2008 : в области науки и техники] // Независимая Молдова. – 2008. – 10 сент. – P. 2. 892. Святченко, Иван. Три премии вместо десяти : [о торжественной церемонии вручения Государственной премии Молдовы и награждения победителей: композитор Евгений Дога, писатель Ион Друцэ и ученым Георге Цыбырнэ, Ион Корчмару, Думитру Софрони, Николае Гидирим и Анатолий Черный] / Иван Святченко // Экон. обозрение. – 2008. – 29 авг. – P. 1, 15. 893. Семенова, Елена. Определен лучший ученый года : [лауретами Национального конкурса «Ученый 2008 года» – «ECONOM» стали: Константин Спыну, Марианна Шлапак, Драгош Викол и Денис Ника] / Елена Семенова // Пульс. – 2008. – 26 дек. – P. 11.

2009

Page 70: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 70

894. Academia de Ştiinţe va institui Premiul „Grigore Vieru” : [pentru cele mai valoroase rezultate ale cercetătorilor din domeniul limbii şi literaturii române] // Timpul. – 2009. – 21 ian. – P. 3. 895. Burse de excelenţă pentru doctoranzi : [ale Guvernului, atribuite prin concursul dosarelor depuse] // Moldova suverană. – 2009. – 15 apr. – P. 2. 896. „Cel mai bun elev inovator” : [în cadrul Concursului republican „Cel mai bun inovator”, ediţia a II-a] // Moldova suverană. – 2009. – 15 apr. – P. 1. 897. Cojocaru, Svetlana. Savanul moldovean Boris Râbchin – o distincţie pentru cercetări în mecanică şi cosmos / Svetlana Cojocaru // Moldova suverană. – 2009. – 5 mai. – P. 4. 898. Decrete prezidenţiale : [privind conferirea titlului onorific „Om Emerit” domnului Gheorghe Mişcoi, mem. cor. al AŞM] // Moldova suverană. – 2009. – 26 febr. – P. 1. 899. Glebus Sainciuc – Doctor Honoris Causa al AŞM : [AŞM i-a conferit distinsului plastician Glebus Sainciuc titlul de Doctor Honoris Causa] // Timpul. – 2009. – 5 mai. – P. 1. 900. Grigore Vieru va fi propus pentru Premiul Herder : [Premiul Herder este unul din cele mai prestigioase în Europa şi se oferă unor personalităţi marcante pentru contribuţii semnificative în cultura europeană] // Vocea poporului. – 2009. – 3 apr. – P. 2; Голос народа. – 2009. – 3 апр. – Р. 2. 901. Eţco, Tatiana. Academia l-a primit fără imn şi togă : [Ion Ungureanu – actor, regizor de teatru şi film, a devenit Doctor Honoris Causa al AŞM] // Tatiana Eţco // Ziarul de gardă. – 2009. – 14 mai. – P. 20. 902. Ion Ungureanu a devenit Doctor Honoris Causa al AŞM : [pentru contribuţii substanţiale aduse la dezvoltarea artei teatrale în calitate de actor şi regizor şi pentru promovarea culturii naţionale în afara hotarelor republicii] // Timpul. – 2009. – 7 apr. – P. 4 : fot.; Jurnal de Chişinău. – 2009. – 8 mai. – P. 22. 903. Iosip, George. Liceul AŞM, al doilea în cadrul unui concurs internaţional : [lansat de ONU pe tema prevenirii procesului de încălzire globală] / George Iosip // Flux : cotid. naţ. – 2009. – 27 ian. – P. 10. 904. Malcoci, Iulia. O glumă înţepată a lui Mihai Volontir : [Mihai Volontir, ilustru om de teatru şi film, a devenit Doctor Honoris Causa al AŞM] / Iulia Malcoci // Făclia. – 2009. – 4 iul. – P. 5 : fot. 905. Mihai Volontir a devenit Doctor Honoris Causa al AŞM : [actor de teatru şi film, regizor] // Veteranul. – 2009. – Iunie. – P. 4 : fot. 906. O idee care a mobilizat comunitatea ştiinţifică la intelectualizarea ţării în Consiliul naţional pentru decernarea Premiului de Stat : [de înaltul titlu de Laureat al Premiului de Stat s-au învrednicit: compozitorul Eugen Doga, scriitorul Ion Druţă şi doctorii habilitaţi în medicină Gheorghe Ţâbârnă, Ion Corcimaru, Dumitru Sofroni, Nicolae Ghidirim, Anatolie Ciornîi] // Moldova suverană. – 2009. – 8 apr. – P. 2. 907. O legendă vie a culturii naţionale : [AŞM, în persoana acad. Gheorghe Duca, i-a acordat celebrului actor moldovean Mihai Volontir titlul de Doctor Honoris Causa] // Capitala. – 2009. – 11 mart. – P. 1-2. 908. Obadă, Sofia. Cel mai remarcabil titlu pentru cel mai remarcabil om al teatrului : [Mihai Volontir a devenit Doctor Honoris Causa al AŞM pentru contribuţie la dezvoltarea şi promovarea artei teatrale şi cinematografice în ţară şi peste hotare] / Sofia Obadă // Capitala. – 2009. – 26 iun. – P. 8 : fot.

Page 71: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 71

909. Premiul „Herder” pentru Grigore Vieru : [AŞM îl va înainta pe poetul Grigore Vieru, post-mortem, la premiul „Herder”, finanţat de Fundaţia Herder (Germania). Premiul a fost instituit în 1963 în cinstea filosofului, poetului şi istoricului din Germania Johann Gottfried Herder] // Timpul. – 2009. – 2 apr. – P. 5. 910. Premiul nominal anual „Grigore Vieru” : [Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM a anunţat despre instituirea în Moldova a Pemiului nominal „Grigore Vieru”] // Vocea poporului. – 2009. – 23 ian. – P. 3; Голос народа. – 2009. – 23 янв. – P. 3. 911. Pruteanu, Ioana. Cine se teme de Ion Ungureanu? : [pentru 7 mai curent, la AŞM a fost preconizată ceremonia de conferire a titlului de Doctor Honoris Causa ilustrului om de cultură Ion Ungureanu] / Ioana Pruteanu // Capitala. – 2009. – 8 mai. – P. 7. 912. Roibu, Nicolae. Acad. Gheorghe Duca, apreciat de Academia ucraineană : [acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM, a fost ales în calitate de membru de onoare al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei] / Nicolae Roibu // Timpul. – 2009. – 9 febr. – P. 2 : fot. 913. Roibu Nicolae. Academia şi-a desemnat laureaţii : [Laureaţi ai concursului „Savantul anului–2008”–„ECONOM” au devenit: Constantin Spânu, Mariana Şlapac, Dragoş Vicol şi Denis Nica] // Timpul. – 2009. – 13 ian. – P. 2. 914. Roşca, Tatiana. Grigore Belostecinic – doctor honoris causa al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (România) : [Grigore Belostecinic, rector al Academiei de Studii Economice din Moldova] / Tatiana Roşca // Curierul economic. – 2009. – 16 febr. – P. 1, 4-5 : fot. 915. Rotaru, Tatiana. Cine vor fi primii norocoşi care se vor învrednici de Premiul „Grigore Vieru”? : [instituit de AŞM pentru cele mai valoroase cercetări în domeniul limbii şi literaturii române] / Tatiana Rotaru // Făclia. – 2009. – 24 ian. – P. 7. 916. Rotaru, Tatiana. Concursul Naţional de Susţinere a Ştiinţei „Savantul anului – 2009” : [pentru nominalizarea Savantul anului 2009 concurează: dr. hab. Dumitru Lozovanu; dr. hab. Tudor Lupaşcu; dr. hab. Anatolie Sidorenco; dr. Iurie Simonov; dr. hab. Valeriu Dulghieru; dr. hab. Viorel Prisacaru. Pentru nominalizarea Tânărul savant al anului 2009 concurează: dr. Aurelia Hanganu; dr. conf. Carolina Ciugureanu-Mihailuţă; dr. Natalia Ţânţaru; dr. Ivana Clipca; dr. Sergiu Vatavu; dr. Andrei Borşevschi; dr. Nina Corcinschi; cerc. şt. stagiar Tatiana Balan şi Denis Prodius, cerc. şt. superior] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2009. – 17 dec. – P. 2. 917. Rotaru, Tatiana. Mihai Volontir – doctor honoris causa al AŞM : [actor şi regizor, personalitate notorie în cultura naţională] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2009. – 26 iun. – P. 10. 918. Tamazlâcaru, Elena. Academia de Ştiinţe a Repulicii Moldova i-a acordat maestrului Ion Ungureanu foarte meritatul titlu de Doctor Honoris Causa, dar... / Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2009. – 21 mai. – P. 3. 919. Tânărul savant al anului 2008 în domeniul ştiinţelor umanistice : [a fost nominalizat Dragoş Vicol, dr. hab. în filologie] // Univers pedagogic pro. – 2009. – 15 ian. – P. 3 : fot. 920. Va fi instituit Premiul nominal anual „Grigore Vieru” : [cuvânt de adio pentru poetul Grigore Vieru] // Univers pedagogic pro. – 2009. – 22 ian. – P. 3. – A semnat : Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM. 921. Voitun, Aneta. Savanţii care-şi consacră viaţa sănătăţii oamenilor : [autorii lucrării „Noi tehnologii în combaterea cancerului” Gheorghe Ţâbârnă, Ion Corcimaru, Dumitru Sofroni, Nicolae Ghidirim şi Anatolie Ciornîi au devenit Laureaţi ai Premiului de Stat 2008 în domeniul medicinii] / Aneta Voitun // Moldova suverană. – 2009. – 6 ian. – P. 3 : fot.

Page 72: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 72

922. Академиа наук Молдовы учредила ежегодную премию «Grigore Vieru» : [за лучшие результаты исследований в области языка и литературы] // Capitala = Столица. – 2009. – 21 ian. – P. 4. 923. За вклад в подготовку молодых ученых : [Георге Мишкою, чл. кор. АНМ присвоено почетное звание «Om emerit»] // Независимая Молдова. – 2009. – 26 февр. – P. 1. 924. За вклад в филологические науки : [Указом президента от 9 февраля орденом «Ordinul de Onoare» награжден академик Михаил Долган, гл. науч. исслед. Ин-та Филологии АНМ] // Независимая Молдова. – 2009. – 10 февр. – P. 2. 925. Конкурс для ученых : [АНМ и Министерство просвещения и развития предлагают конкурс проектов исследований и сотрудничества в научной области на 2010 г.] // Capitala = Столица. – 2009. – 29 mai. – P. 5. 926. Объявлен конкурс научных проектов : [АНМ и Российский Гуманитарный Научный Фонд (РГНФ) объявили совместный конкурс научных проектов 2009-2010 в области социальных и гуманитарных наук] // Кишиневский обозреватель. – 2009. – 9 апр. – P. 17.

VIII. EXPOZIŢII. SALOANE INTERNAŢIONALE. LANSĂRI ŞI PREZENTĂRI DE CARTE. RECENZII

2004

927. „Sărbătorile domneşti” ale lui Nicolae Băieşu : [la Editura „Cartea Moldovei” a apărut volumul „Sărbători domneşti”, semnat de savantul Nicolae Băieşu] // Timpul. – 2004. – 2 iul. – P. 20. 928. Bătrânu, Ion. Intelectul arde continuu ca o torţă : [despre Expoziţia Intern. specializată „Infoinvent – 2004”] / Ion Bătrânu // Moldova suverană. – 2004. – 11 noiemb. – P. 1. – (în fotogr. preşedintele AŞM Gheorghe Duca). 929.Bobână, Gheorghe. Un strigăt de durere a pătruns prin secole la noi : [interviu cu savantul Gheorghe Bobână despre lansarea volumului „Scrieri filosofice alese” de Dimitrie Cantemir ] / interlocutor : Tatiana Rotaru // Lit. şi arta. – 2004. – 11 mart. – P. 7: fot. 930. Andon, Victor. Creaţia lui Alecsandri în aspect genurial : [recenzie] / Victor Andon // Făclia. – 2004. – 23 oct. – P. 5. – Rec. la c.: Speciile literare cultivate de V. Alecsandri: clasificări şi analize / Leonid Curuci. – Ch. Paragon, 2004. – 236 p. 931. Porcesco, Cristina. Un studiu valoros despre esenţa poeziei : [despre volumul „Esenţa şi forţa expresivă a poeziei”, semnat de dr. hab. în filologie Leonid Curuci] / C. Porcesco, V. Andon // Moldova suverană. – 2004. – 1 oct. – P. 6. 932. Rotaru, Tatiana. Despre Eminescu în al 90-lea veleat : [prezentarea cărţii „Neologismul în opera eminesciană”, semnată de acad. Nicolae Corlăteanu] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2004. – 30 iul. – P. 19. 933. Rotaru, Tatiana. Profil de savant : [prezentarea cărţii „Treptele unui urcuş. Profil de savant: Gheorghe Duca”, autor: Dumitru Batîr] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2004. – 28 mai. – P. 13. 934. Stici, Ion. O lansare de carte fără precedent : [despre lansarea cărţii „Opera lui Ion Druţă: univers artistic, spiritual, filozofic”, alcăt. : Mihail Dolgan, mem. cor. al AŞM] / Ion Stici // Moldova suverană. – 2004. – 2 noiemb. – P. 6 : fot.

Page 73: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 73

935. Stici, Ion. Un eseu academic despre preşedintele Academiei : [pe marginea cărţii „Treptele unui urcuş. Profil de savant: Gheorghe Duca”, autor : Dumitru Batîr, Ch., 2004] / Ion Stici // Moldova suverană. – 2004. – 23 iul. – P. 2. 936. Vicol, Dragoş. Gheorghe Duca: destinul unui cavaler adevărat : [recenzie] / Dragoş Vicol // Lit. şi arta. – 2004. – 9 sept. – P. 7. – Rec. la c. : Treptele unui urcuş. Profil de savant: Gheorghe Duca / Dumitru Batîr. – Ch. : Ştiinţa, 2004. – 175 p. 937. «Групповая волынка» при «изьятии населения». Так в официальных документах писали о реакции бессарабцев на выселение в Сибирь : [Валериу Пасат, чл. кор. АНМ и его книги «Суровая правда истории» и «Трудные страницы истории Молдовы (1940-1950)»] // Новое время. – 2004. – 25 июня. – P. 7. 938. Михайло, Л. Греки в Молдове : от античности до современности : [об открытии выставки «Молдова и Греция – переплетение культурных и исторических ценностей» в создании которой принял участие Ин-т Археологии и Этнографии АНМ] / Л. Михайло // Capitala = Столица. – 2004. – 31 mart. – P. 5. 939. Торня, Нелли. Монологи на уровне души : [о презентации книги «Нитью дыхания» Константина Шишкана, науч. сотр. Ин-та Межэтнических исследований АНМ] / Нелли Торня // Кишиневские новости. – 2004. – 29 окт. – P. 6.

2005

940. Batîr, Dumitru. Treptele unui urcuş : [cartea „Treptele unui urcuş. Profil de savant: Gheorghe Duca” semnată de Dumitru Batîr s-a învrednicit de premiul special al Ministerului Culturii Republicii Moldova] / Dumitru Batîr // Florile dalbe. – 2005. – 12 mai. – P. 7. 941. Bochmann, Klaus. Un savant german preocupat de soarta limbii române : [interviu cu savantul Klaus Bochmann pe marginea volumului „Limba română: istorie, variante şi conflicte”, lansat la Inst. de Lingvistică al AŞM] / interlocutor : Angelina Olaru // Democraţia. – 2005. – 22 febr. – P. 6 : fot. 942. Bogdănaş, Silvia. A apărut monografia „Eugeniu Ureche” : [despre lansarea cărţii „Actorul Eugeniu Ureche”, semnată de acad. Leonid Cemortan ] / Silvia Bogdănaş // Timpul. – 2005. – 11 oct. – P. 4 : fot. 943. Corlăteanu, Nicolae. O carte nouă. Dar şi o nouă carte : [recenzie] / Nicolae Corlăteanu, Ion Melniciuc // Lit. şi arta. – 2005. – 3 febr. – P. 5. – Rec. la c. : Nume de familie / Maria Cosniceanu. – Ch. : Pontos, 2004. – 214 p. 944. Cosniceanu, Maria. Numele tău : [interviu pe marginea cărţii „Nume de familie”, semnată de M. Cosniceanu, colab. şt. la Inst. de Lingvistică al AŞM] / consemnare : Angelina Taran // Ziarul de gardă. – 2005. – 3 febr. – P. 8. 945. Enciu, Nicolae. Calvarul – o lucrare cu caracter de unicat în istoriografia contemporană : [recenzie] / Nicolae Enciu // Săptămîna. – 2005. – 13 mai. – P. 19. – Rec. la c. : Calvarul. Documentarul deportărilor de pe teritoriul R.S.S.Moldoveneşti : 1940-1950 / Valeriu Pasat. – Ch. : F.E.- P. „Tipografia Centrală”, 2004. – 453 p. 946. Events : [INTAS an the Academy of Sciences of Moldova jointly organised o worksshop in Chisinau on 17 june 2005] // The Bridje to Partnershin in Research. – 2005. – P. 5. 947. Fiecare nume îşi are istoria sa : [prezentarea cărţii „Nume de familie” semnată de Maria Cosniceanu] // Timpul de dimineaţă : ed. de vineri. – 2005. – 21 ian. – P. 19. 948. Furdui, Tudor. La o apariţie de carte: Treptele uniu urcuş : [reflecţii pe marginea cărţii „Treptele unui urcuş. Profil de savant: Gheorghe Duca”, autor : Dumitru Batîr] / Tudor Furdui, Ion Toderaş // Lit. şi arta. – 2005. – 19 mai. – P. 7.

Page 74: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 74

949. Mahu, Rodica. O pagină din istoria Basarabiei: Sfatul Ţării (1917-1918) : [prezentarea cărţii cu acelaşi titlu, îngrijită de Ion Negrei şi Dinu Poştarencu] / Rodica Mahu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 25 mart. – P. 14. 950. Mihail, Viorel. Calitatea intelectualului de la Chişinău. Lipsa de orice calitate : [reflecţii pe marginea volumului „Domnii Ţării Moldovei”, semnat de un grup de savanţi istorici în frunte cu Demir Dragnev, directorul Inst. de Istorie al AŞM] / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2005. – 15 iul. – P. 8. 951. O invenţie în domeniul electronicii, elaborată de Institutul de Cercetări „ELIRI” a fost apreciată cu medalia de aur în cadrul Salonului internaţional de proprietate industrială „Arhimede-2005”, desfăşurat la Moscova // Moldova suverană. – 2005. – 29 mart. – P. 2. 952. O lucrare ce cuprinde viaţa şi activitatea a cca 200 de domni ai Moldovei şi Munteniei : [pe marginea lucrării „Domnii Ţării Moldovei “, semnată de savanţi istorici moldoveni în frunte cu Demir Dragnev, directorul Inst. de Istorie al AŞM] // Moldova suverană. – 2005. – 5 iul. – P. 3. 953. Palladi, Tudor. Triunghiul horodiştean al nordului : [recenzie] / Tudor Palladi // Săptămîna. – 2005. – 21 oct. – P. 9. – Rec. la c. : File din istoria satelor Verejeni, Lencăuţi, Mereşeuca / Alexandru Furtună, Al. Gh. Groppa, Al. T. Groapă. – Ch. : S.n., 2005. – 396 p. 954. Popuşoi, Liliana. Omagiu lui Eugen Ureche : [prezentarea cărţii „Actorul Eugen Ureche”, semnată de Leonid Cemortan] / Liliana Popuşoi // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 11 oct. – P. 4. 955. Porcesco, Cristina. Ave, Maria ! : [despre prezentarea filmului „Aria” în sala de festivităţi a AŞM, eveniment consacrat aniversării a 95-cea de la naşterea cântăreţei de operă Maria Cebotari. Regizorul filmului: Vlad Druc, scenariu: Dumitru Olărescu] / Cristina Porcesco // Moldova suverană. – 2005. – 16 febr. – P. 6. 956. Rotaru, Tatiana. Butoiul de stejar prin optica savanţilor : [despre cartea „Bazele teoretice ale utilizării stejarului în oenologia practică”, semnată de Andrei Prida, Boris Gaina, Jean-Loius Puech] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2005. – 15 apr. – P. 12. 957. Prohin, Victor. Din grădina şi ruinele trecutului : [recenzie] // Făclia. – 2005. – 11 iun. – P. 3. – Rec. la c. : File din istoria satelor Verejeni, Lencăuţi, Mereşeuca / Alexandru Furtună, Al. Gh. Groppa, Al. T. Groapă. – Ch. : S.n., 2005. – 396 p. 958. Prohin, Victor. Dincolo de carte : [recenzie] / Victor Prohin // Lit. şi arta. – 2005. – 21 iul. – P. 6. – Rec. la c. : File din istoria satelor Verejeni, Lencăuţi, Mereşeuca / Alexandru Furtună, Al. Gh. Groppa, Al. T. Groapă. – Ch. : S.n., 2005. – 396 p. 959. Stici, Ion. O carte despre trei sate : [recenzie] / Ion Stici // Moldova suverană. – 2005. – 21 iulie. – P. 4. – Rec. la c.: File din istoria satelor Verejeni, Lencăuţi, Mereşeuca / Alexandru Furtună, Al. Gh. Groppa, Al. T. Groapă. – Ch. : S.n., 2005. – 396 p. 960. Rotaru, Tatiana. Tehnologii electronice de vârf apreciate cu aur la Pittsburgh : [invenţia cercetătorilor moldoveni Ion Tighineanu, Veaceslav Ursachi, Veaceslav Popa şi Eduard Monaico a fost apreciată cu medalia de aur în cadrul Expoziţiei Intern. de Invenţii şi Produse în SUA] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2005. – 23 iun. – P. 4. 961. Scurtu, Valeria. Expoziţie – for interstatală în premieră la Chişinău : [cu genericul „CSI: produse sciento-intensive şi tehnologii avansate” în cadrul căreia a luat cuvântul acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM] / Valeria Scurtu // Dezvoltarea. – 2005. – 11 noiemb. – P. 2.

Page 75: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 75

962. Анцупов, Иван. О том, как болгары и гагаузы стали коренными жителями Молдовы : [рецензия] / Иван Анцупов // Независимая Молдова. – 2005. – 15 июня. – P. 4. – Рец. на кн. : Социально-зкономическое развитие болгарских и гагаузских сел Южной Бессарабии (1857-1918) / Саввелий Новаков. – Кишинев, 2004. 963. Балан, В. Богач, бедняк : [о разработках доктора экон. наук Анатолия Рожко, сотр. Ин-та Экономических Исследований АНМ по теме «Развитие потенциала для проведения мониторинга бедности и оценка программ»] / В. Балан // Время. – 2005. – 25 нояб. – P. 5. 964. Хоменко, Раиса. Рыцарь великого княжества : [творческий портрет К. Шишкана, презентация книги «Рыцарь Великого Княжества Константин Шишкан – жизнь, твочество, оценки, исследования»] / Раиса Хоменко // Capitala = Столица. – 2005. – 19 oct. – P. 6. – (Константин Шишкан, научный сотрудник Ин-та Межэтнических Исследований АНМ). 965. Шорников, Петр. Русский язык в истории гагаузов : [об академике АНМ М. Губогло и его монографии «Русский язык в этнополитической истории гагаузов», Москва, 2004] / Петр Шорников // Русское слово. – 2005. – Nr 16 (авг.). – P. 5. 966. Голованова, Екатерина. Научные достижения стран СНГ в рамках одной выставки : [об открытии выставке-форум «СНГ : наукоемкая продукция и высокие технологии» на Moldexpo. Cреди организаторов и АНМ] / Екатерина Голованова // Кишиневский обозреватель. – 2005. – 10 нояб. 967. Шикирлийская, Татьяна. Науку вновь причислят к духовной элите : [о специализированной выставке-форум по теме «СНГ : наукоемкая продукция и высокие технологии» на которой выступил и президент АНМ Георге Дука] / Татьяна Шикирлийская // Время. – 2005. – 11 нояб. – P. 4.

2006

968. Galai, Daniela. Inventatorii moldoveni au revenit cu aur de la Bucureşti : [27 de medalii, dintre care: opt de aur, nouă de argint şi zece de bronz au obţinut inventatorii din Rep. Moldova la cea de-a X-a ediţie a Expoziţiei internaţionale „Inventica” desfăşurată la Bucureşti] / Daniela Galai // Gazeta liberă. – 2006. – 19 oct. – P. 11. 969. Inventatorii moldoveni au obţinut 14 medalii : [în cadrul celei de-a 34-a ediţii a Salonului Intern. de Invenţii, Tehnici şi Produse noi de la Geneva, în aprilie 2006] // Comunistul. – 2006. – 5 mai. – P. 12. 970. Inventatorii moldoveni au obţinut 17 medalii : [în cadrul celei de-a II-a ediţii a Salonului Intern. de Invenţii „Новое Время” la Sevastopol (Ucraina) în septembrie 2006] // Moldova suverană. – 2006. – 11 oct. – P. 2; Независимая Молдова. – 2006. – 12 окт. – P. 2. 971. La 60 de ani, Gheorghe Bobână îşi lansează două cărţi : [Gheorghe Bobână, dr. hab. în filosofie, colaborator al AŞM este autorul volumelor „Antioh Cantemir – poet, gânditor şi om politic” şi „Umanismul în cultura românească din secolul al XVII-lea”] // Timpul. – 2006. – 18 iul. – P. 4. 972. Lungu, Eugen. „Imaculatul” critic şi maculatele sale adevăruri : [recenzie] / Eugen Lungu // Jurnal de Chişinău. – 2006. – 24 febr. – P. 9. – Rec. la c. : Polemici literare sau pledoariii întru apărarea poeziei autentice / Mihail Dolgan. – Ch. : CEP USM, 2005. – 413 p. 973. Mihăilescu, Constantin. O expoziţie de mediu cu multe surprize : [interviu cu ministrul Ecologiei şi Resurselor Naturale Constantin Mihăilescu pe marginea ediţiei a VII-a a expoziţiei „MoldExpo”, la care au participat şi instituţiile ştiinţifice ale AŞM] / consemnare : Aneta Voitun // Moldova suverană. – 2006. – 24 oct. – P. 2. 974. Pânzaru, Sava. Tot mai citesc măiastra-ţi carte, deşi ţi-o ştiu pe dinafară : [prezentarea cărţii „Eminescu. Viaţa şi opera”, ed. a VI-a, semnată de acad. Constantin Popovici] / Sava Pânzaru // Săptămîna. – 2006. – 3 mart. – P. 9.

Page 76: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 76

975. Roşca, Arina. O viziune complexă asupra fenomenului literar : [pe marginea lansării cărţii „Nevoia de vase comunicante sau cartea între scriitor şi cititor”, semnată de Ion Ciocanu, colab. şt. la Inst. de Filologie al AŞM] / Arina Roşca // Gazeta liberă. – 2006. – 2 febr. – P. 14. 976. Savanţii din Moldova au fost premiaţi pentru activităţi inovaţionale : [de către Salonul Mondial de Inovaţii Cercetări şi Tehnologii Noi de la Bruxelles (Belgia) în cadrul celei de-a 54-a ediţii a concursului „Bruxelles-Evrica 2005”. Medalii de aur au obţinut: Gheorghe Duca, preş. AŞM şi Maria Gonţa de la Univ. de Stat din Moldova; Ion Tighineanu, vicepreşedintele AŞM şi grupul său de coautori; Ion Toderaş, mem. cor. al AŞM, Valeriu Rudic şi alţi coautori; Aurelian Gulea, profesor al Univ. de Stat din Moldova şi alţi coautori. Cu medalia de argint a fost distins acad. Simion Toma şi grupul său de coautori] // Vocea poporului. – 2006. – 13 ian. – P. 5; Голос народа. – 2006. – 13 янв. - P. 5. 977. Savanţii moldoveni la Salonul mondial de inventică „Evrica – 2006” : [au câştigat 11 medali de aur, 5 de argint, una de bronz şi o diplomă în cadrul Salonului Mondial de Inventică, Cercetări şi Noi Tehnologii, desfăşurat la Bruxelles. Printre autori se numără savanţii: Ion Tighineanu, Ion Bostan, Valeriu Rudic, Ion Toderaş ş.a.] // Univers pedagogic pro. – 2006. – 14 dec. – P. 7. 978. Suru-Potlog, Adelina. Apariţia cărţii „Horodişte”: o adevărată achiziţie, un monument sculptat în piatra neuitării atât pentru mine, cât şi pentru locuitorii satului : [autorii cărţii: Alexandru Furtună şi Mircea Cibotaru] / Adelina Suru-Potlog // Făclia. – 2006. – 25 mart. – P. 6. 979. Şi satul Volintir îşi are istoria sa : [pe marginea apariţiei de sub tipar a cărţii „Volintiri la 180 de ani”, semnată de Ion Leaşco, dr. în istorie, cercet. şt. superior la Inst. de Istorie al AŞM] // Moldova suverană. – 2006. – 20 iul. – P. 4. 980. Награды молдавским изобретателям : [все 20 работ, которые Молдова представила на II-й Международной Выставке Изобретений и Новых Технологий «Новое время» (Севастополь, Украина), отмечены наградами. Работы были подготовлены Молд. Техническим Университетом, Гос. Университетом Медицины и Фармации «Н.Тестемицану», НИИ Здоровья Матери и Ребенка, Ин-том Биологии и Биотехнологии АНМ] // Молдавские ведомости. – 2006. – 11 окт. – P. 3. 981. Назария, С. Книга, которую ждали давно : [рецензия] / С. Назария, В. Поливцев, Ш. Ройф // Время. – 2006. – 16 февр. – P. 7. – Rec. la c. : Statalitatea poporului moldovenesc: aspecte istorice, politico-juridice / Victor Stepaniuc. – Ch. : Tipogr. Centrală, 2005. – 520 p. 982. Старик, Виктор. В основе книги – опыт и знания : [о книге «Психологические основы управления», автор : Михаил Вронских, д-р хаб. биологических наук, профессор, чл. кор. АНМ] / Виктор Старик // Независимая Молдова. – 2006. – 11 мая. – P. 3. 983. 14 медалей Женевского салона – наши : [Ион Тодераш, академик-координатор АНМ заявил о желании ряда стран сотрудничать с молдавскими изобретателями. Об этом было объявлено на 34-м Международном Женевском салоне изобретений, техники и новаций] // Кишиневские новости. – 2006. – 28 апр. – P. 2.

2007

984. Andruşceac, Victor. Probleme de istorie a Moldovei : [de sub tipar a apărut culegerea de lucrări cu acelaţi titlu, semnată de Vladimir Ţaranov, dr. hab. în istorie, mem. cor. al AŞM] / Victor Andruşceac // Comunistul. – 2007. – 22 iun. – P. 10-11. 985. Burcaţâi, Diana. „Muzica este prima şi ultima mea iubire” : [pe marginea lansării volumului „Eugen Doga – academician, compozitor” din seria „Academica” a AŞM] / Diana Burcatâi // Flux : ed. de vineri. – 2007. – 14 dec. –

Page 77: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 77

P. 8. 986. Carte despre un maestru : [pe marginea lansării volumului „Eugen Doga – compozitor, academician” din seria „Academica” a AŞM] // Comunistul. – 2007. – 14 dec. – P. 3. 987. Ciocoi, Gheorghe. George Bacovia şi Mihai Cimpoi, vorbind englezeşte : [despre lansarea cărţii „Secolul Bacovia”, semnată de acad. Mihai Cimpoi] / Gheorghe Ciocoi // Glasul naţiunii. – 2007. – 11 oct. – P. 7. 988. Civilizaţiile eneolitice din Moldova : [secvenţe din lucrarea savantului Victor Sorokin „Civilizaţiile eneolitice din Moldova”, Chişinău, 1994] // Ţara Moldovei. – 2007. – 12 iun. – P. 6. 989. Tamazlâcaru, Elena. Eugen Doga: „Eu aparţin spaţiului românesc...” : [pe marginea lansării volumului omagial „Eugen Doga – compozitor, academician”] / Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2007. – 27 dec. – P. 6.

990. Eugen Doga: compozitor, academician : [pe marginea lansării volumului „Eugen Doga – compozitor, academician”, editat în seria „Academica” în cadrul AŞM] // Săptămîna. – 2007. – 7 dec. – P. 7. 991. Eugen Doga în seria Academica : [prezentarea volumului „Eugen Doga – compozitor, academician” din seria „Academica” a AŞM] // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 7 dec. – P. 2 : fot.; Время. – 2007. – 13 дек. – P. 4. 992. Gheorghiţă, Eugen. O revistă ştiinţifică cu mari perspective : [Univ. de Stat „A. Russo” din or. Bălţi a lansat recent revista ştiinţifică „Fizica şi tehnica: procese, modele, experimente”] / Eugen Gheorghiţă // Făclia. – 2007. – 5 mai. – P. 2. 993. Grosu, V. Despre „Cartea neagră a capitalismului” : [monografie colectiva apărută recent de sub tipar. Printre autori se numără şi V. Grosu] / V. Grosu // Comunistul. – 2007. – 22 iun. – P. 10. 994. Josanu, Efim. Gheorghe Duca şi contribuţia la Knowledge Society : [pe marginea lansării cărţii „Contribuţii la societatea bazată pe cunoaştere”, semnată de acad. Gheorghe Duca] / Efim Josanu // Lit. şi arta. – 2007. – 20 dec. – P. 5. 995. Josu, Nina. Un strălucit cărturar – Mihai Cimpoi : [despre lansarea cărţii „Secolul Bacovia”, semnată de acad. Mihai Cimpoi] / Nina Josu // Lit. şi arta. – 2007. – 6 sept. – P. 5. 996. Lachi, Inga. „Vitralii” - noi descoperiri din perioada Cantemireştilor : [Inst. de Istorie, Stat şi Drept, în colaborare cu Inst. Patrimoniului Cultural din cadrul AŞM au organizat lansarea volumului „Vitralii”, dedicat relaţiilor Ţării Moldovei cu Rusia şi Ucraina. Volumul este semnat de Victor Ţvircun, dr. în istorie] / Inga Lachi // Moldova suverană. – 2007. – 3 apr. – P. 2. 997. Marişceac, Ludmila. Învăţătorul învăţătorilor : [prezentarea cărţii acad. Ion Mahu „Baraboiul – şcoală făuritoare de personalităţi”] / Ludmila Maruşceac // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 17 aug. – P. 10. 998. Nucă, Sergiu. O mare şcoală, o mare tradiţie... : [recenzie] // Lit. şi arta. – 2007. – 4 oct. – P. 7. – Rec. la c. : Baraboiul – şcoală făuritoare de personalităţi / Ion Mahu. – Ch. : Tipografia Centrală, 2007. – 444 p. 999. Palladi, Tudor. „Ţipătul de pasăre rănită” al Poeziei : [recenzie] // Glasul Naţiunii. – 2007. – 1 noiemb. – P. 7. – Rec. la c. : Cometele din sânge / Claudia Slutu-Grama. – Ch. : Editura Phoenix, 2007. – 124 p. 1000. Participăm la Salonul Internaţional de Invenţii de la Geneva : [realizările moldoveneşti sunt prezentate de către Ion Toderaş, acad.-coord. al Secţiei de Ştiinţe Biologice, Chimice şi Ecologice ale AŞM şi Aurelian Gulea, şef de catedră la Univ. de Stat din Moldova] // Moldova suverană. – 2007. – 20 apr. – P. 1.

Page 78: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 78

1001. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Colaborare ştiinţifică moldo-americană : [la Chişinău, în incinta Ambasadei SUA a avut loc lansărea cărţii „Cefaleele, durerile faciale şi cervicale”, semnată de autorii: Ion Moldovanu, David W. Dodick şi Stela Odobescu. Lucrarea este rodul colaborării savanţilor neurologi din republică cu unul din principalii specialişti americani în domeniul studierii durerii] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 23 mart. – P. 9. 1002. Prima monografie despre compozitor : [în incinta Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a AŞM a avut loc festivitatea de lansare a volumului „Eugen Doga – compozitor, academician” din seria „Academica”] // Capitala. – 2007. – 14 dec. – P. 14. 1003. Rogac, Raisa. Însemne pe file de carte : [cu referinţe la lansarea volumului „Revista Arhivele Basarabiei”, semnată da Ion Şpac, colab. al Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a AŞM] / Raisa Rogac // Glasul Naţiunii. – 2007. – 1 noiemb. – P. 3. 1004. Roibu, Nicolae. O carte despre ştiinţă şi mediu : [pe marginea apariţiei cărţii „Contribuţii la sociaetatea bazată pe cunoaştere = Knowledge Society”, semnată de acad. Gheorghe Duca] / Nicolae Roibu // Timpul. – 2007. – 15 noiemb. – P. 4. 1005. Rotaru, Tatiana. Drumul spre izvoare : [consemnare de la lansarea cărţii „Neliniştea memoriei”, semnată de savantul Dumitru Batîr] / Tatiana Rotaru // Lit. şi arta. – 2007. – 4 iul. – P. 5. 1006. Rotaru, Tatiana. Protejează mediul – viaţa e în mâinile tale! : [reflecţii pe marginea cărţii „Protecţia mediului ambiant : compendiu”, semnată de Alina Buga şi Gheorghe Duca] / Tatiana Rotaru // Univers pedagogic pro. – 2007. – 15 noiemb. – P. 3. 1007. Ţurcanu, Iurie. Muzele să vorbească : [despre lansarea volumului „Eugen Doga – compozitor, academician” din seria „Academica”] / Iurie Ţurcanu // Ţara Moldovei. – 2007. – 18 dec. – P. 7. 1008. Şpac, Ion. Un nume scos din anonimat : Sergiu Victor Cujbă : [recenzie] / Ion Şpac // Lit. şi arta. – 2007. – 27 sept. – P. 5 : fot. – Recenzie la c. : Un nume la templul adevărului : scriitorul Sergiu Victor Cujbă (1875-1937) : studiu monografic / Claudia Slutu-Grama; pref. de Sava Pânzaru. – Ch. : Editura Phoenix, 2006. – 200 p. – (Claudia Slutu-Grama, dr. în filologie, colab. al Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a AŞM). 1009. Губогло, М. Молдаване и молдавизм : [рецензия] / М. Н. Губогло // Русское слово. – 2007. – Nr 24 (Дек.). – P. 5. – Рец. на кн. : Молдавская самобытность / Петр Шорников. – Тирасполь : Изд-во Приднестровского Ун-та, 2007. – 400 р. 1010. Карта времен Штефана : [выпушена карта «Ţara Moldovei во время правления Штефана чел Маре ши Сфынт. Цинуты, города, крепости, монастыри, сельские поселения, засвидетельствованные документально». Работа выполнена в Ин-те Истории, Государства и Права АНМ. Авторы: доктора ист. наук Сержиу Табунчик и Георге Николаев] // Молдавские ведомости. – 2007. – 19 окт. – P. 2.

2008

1011. Autorii şi editurile din Republica Moldova, premiate la Iaşi : [în cadrul celei de-a XVII-a ediţii a Salonului Intern. de Carte Românească (5-8 oct. 2008, Iaşi), Mariana Şlapac a primit premiul „Ethos românesc” pentru volumul „Cetăţi din Ţara Moldovei: mică enciclopedie ilustrată”] // Flux : ed. de vineri. – 2008. – 24 oct. – P. 8. 1012. Burlacu, Alexandru. Maşina de citit şi de scris, Ion Ciocanu : [recenzie] // Lit. şi arta. – 2008. – 31 ian. – P. 5. – Rec. la c. : Nevoia de vase comunicante sau cartea între scriitor şi cititor / Ion Ciocanu. – Ch.: Linadi; Phoenix, 2006. – 480 p.

Page 79: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 79

1013. Calo, Antonina. Valenţele unui cosmos liric : [recenzie] / Antonina Calo // Lit. şi arta. – 2008. – 18 dec. – P. 4 : fot. – Recenzie la c. : Cometele din sânge : versuri / Claudia Slutu-Grama. – Ch. : Phoenix, 2007. – 124 p. – (Claudia Slutu-Grama, dr. în filologie, colaborator al Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM). 1014. Cereteu, Igor. Maria Danilov. Cenzura Sinoidală şi cartea religioasă în Basarabia. 1812-1912 : [prezentarea cărţii cu acelaşi titlu, semnată de Maria Danilov, colab. şt. la Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei din subordinea AŞM, Ch., 2007, 264 p.] / Igor Cereteu // Misionarul. – 2008. – Nr 4 (Apr.). – P. 6. 1015. Colesnic, Iurie. Un dicţionar care constituie o catastrofă editorială : [note critice pe marginea dicţionarului enciclopedic „Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească”, semnat de Gheorghe Bobână şi Lidia Troianovschi, Ch., 2007] / Iurie Colesnic // Flux : Anchetă. – 2008. – 8 mai. – P. 1, 5; Flux : ed. de vineri. – 2008. – 9 mai. – P. 9. 1016. Dimitrie Cantemir – suită de manifestări comemorative : [pe marginea lansării volumului „Dimitrie Cantemir – dimensiuni ale universalităţii”, apărut sub egida AŞM, Inst. de Filologie, coordonator Pavel Balmuş, Svetlana Korolevski] // Făclia. – 2008. – 1 noiemb. – P. 5. 1017. Eugen Doga: în oglinda clipelor : [pe marginea lansării cărţii „În oglinda clipelor”, semnată de compozitorul-academician Eugen Doga, care a avut loc la Muzeului Naţional „George Enescu”, Bucureşti (România)] // Capitala = Столица. – 2008. – 1 oct. – P. 8. 1018. Ion Druţă omagiat de comunitatea ştiinţifică : [cu prilejul celor 80 de ani împliniţi. Printre evenimentele găzduite de genericul Anul Ion Druţă au fost: lansarea volumului „Fenomemul artistic Ion Druţă”, apariţia biobibliografiei „Academicianul Ion Druţă” şi inaugurarea site-ului specializat: www.druta.asm] // Capitala. – 2008. – 22 oct. – P. 8. 1019. Istoricii şi-au prezentat lucrările scrise în 2008 : [printre care: „Documentele privitoare la Ţara Moldovei în dec. VIII”, autori: Larisa Svetlicinâi, Demir Dragnev, Victoria Bociarov; „Istoria regiunii Transnistria (colectiv de autori), „Ţara Moldovei şi Ţara Românească sub ocupaţia militară rusă 1806-1812”, autor: dr. Alexei Agachi; „Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene” (colectiv de autori). Au fost lansate cărţile „Hogineşti” semnată de Alexandru Furtună şi „Principele Constantin Ipsilanti”, semnată de Vladimir Mişchevca] // Timpul. – 2008. – 18 dec. – P. 5. 1020. Lachi, Inga. Savanţii moldoveni şi-au prezentat invenţiile corpului diplomatic : [acreditat la Chişinău. În cadrul unei şedinţe comune a savanţilor AŞM şi a Clubului Intern. „Trade Club” Moldova au fost prezentate elaborările tehnico-ştiinţifice realizate în cadrul Secţiei de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti a AŞM] / Inga Lachi // Moldova suverană. – 2008. – 24 ian. – P. 1-2 : fot. 1021. Lungu, Eugen. O lucrare monumentală : [despre lucrările „Lumea animală a Moldovei” şi „Lumea vegetală a Moldovei” a câte patru volume fiecare, semnate de Adam Begu, Ştefan Manic, Vasile Şalaru, Gheorghe Simonov, Andrei Negru, Ana Ştefârţă, Valentina Cantemir, Gheorghe Gânju ş.a.] / Eugen Lungu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 27 iun. – P. 15. 1022. O carte de zile mari : [pe marginea apariţiei volumului „Eugen Doga – compozitor, academician” din seria „Academica” a AŞM, Ch., 2007, 414 p.] // Dreptul. – 2008. – 29 febr. – P.4. 1023. O carte pe săptămână: „Antioh Cantemir” : [prezentarea cărţii semnată de Gheorghe Bobână, colab. şt. la Inst. de Filosofie şi Ştiinţe Politice a AŞM] // Flux : ed. de vineri. – 2008. – 18 apr. – P. 8. 1024. O carte pe săptămână: Editura „Prut Internaţional” : [volumul „Răscrucea întâmplărilor predestinate” este un dialog inedit între criticul de artă Aurelian Dănilă, colab. şt. la Inst. Patrimoniului Cultural al AŞM şi poetul, dramaturgul, graficianul Iulian Filip] // Flux : ed. de vineri. – 2008. – 5 dec. – P. 8.

Page 80: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 80

1025. Papuc, Mihai. „Dinastia Cantemireştilor” : [prezentarea volumului V din colecţia „Academica”, sub redacţia lui A. Eşanu, apărut la Editura Ştiinţa, 2008] / Mihai Papuc // Flux : ed. de vineri. – 2008. – 12 dec. – P. 8. 1026. Pasat, Angela. Un „ghid sigur în lumea poeziei” : [recenzie] // Făclia. – 2008. – 22 mart. – P. 13. – Rec. la c. : Poezia contemporană, mod de existenţă în Metaforă şi Idee : (studiu monografic) / Mihail Dolgan. – Ch. : Elan Poligrafic, 2007. – 658 p. 1027. Pasat, Angela. Un valoros studiu monografic : [recenzie] // Universitatea de Stat din Moldova. – 2008. – 28 aug. – P. 8. – Rec. la c. : Poezia din opoziţie din Republica Moldova în perioada de stagnare / Mihail Dolgan. – Ch. : CEP USM, 2008. – 388 p. 1028. Pastuh-Cubolteanu, Vitalie. Frica de Testemiţeanu : [pe marginea cărţii de memorii „Aşa a fost să fie…”, semnată de Diomid Gherman şi buna intenţie de a scoate amintirea luminoasă a savantului Nicolae Testemiţeanu din conul de negreaţă] / Vitalie Pastuh-Cubolteanu // Lit. şi arta. – 2008. – 18 dec. – P. 7 : fot. 1029. Popuşoi, Liliana. Editura „Civitas”: Basarabia în contextul relaţiilor sovieto-române. 1940 : [prezentarea cărţii cu acelaşi titlu, semnată de Ion Şişcanu] / Liliana Popuşoi // Flux : ed. de vineri. – 2008. – 29 febr. – P. 8. 1030. Porcesco, Cristina. Feerii editoriale : [Premiul Moştenire Culturală a revenit autorilor cărţii „Teatrul Naţional de Operă şi Balet” Aurelian Dănilă şi Elfrida Coroliov, colab. şt. la Inst. Patrimoniului Cultural al AŞM] / Cristina Porcesco // Moldova suverană. – 2008. – 5 sept. – P. 2. 1031. Porcesco, Cristina. Pretendenţii la Premiile de Stat îşi prezintă lucrările publicului larg : [în cadrul expoziţiei „Ştiinţa şi cultura în societatea modernă”] / Cristina Porcesco // Moldova suverană. – 2008. – 20 iun. – P. 1-2. 1032. Prini, Gheorghe. O performanţă ştiinţifică şi editorială : [Colecţia de carte „Lumea vegetală şi lumea animală a Moldovei”, realizată de un grup de savanţi biologi a fost apreciată cu medalia de aur a Salonului Intern. de Invenţii, Tehnologii şi Produse Noi (desfăşurat la Geneva între 2-6 aprilie 2008) şi cu Premiul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică a Ministerului Educaţiei şi Cercetării din România, precum şi cu medalia de aur şi Diploma de excelenţă a Agenţiei Federale pentru Industrie a Rusiei (Rosprom). Autorii şi editorii colecţiei în cauză au fost înaintaţi la Premiul de Stat al Rep. Moldova pentru anul 2008] / Gheorghe Prini // Moldova suverană. – 2008. – 3 iul. – P. 2. 1033. Roibu, Nicolae. Salonul Internaţional de Carte – 2008 : [pe marginea desfăşurării manifestărilor cu genericul „Druţiana” (2008 – Anul Ion Druţă)] / Nicolae Roibu // Timpul. – 2008. – 29 aug. – P. 17. 1034. Rotaru, Tatiana. Ecoul celei mai vechi civilizaţii din Europa : [civilizaţia Cucuteni – Tripolie ţine în prezent de patrimoniul cultural istoric a trei state: România, Rep. Moldova şi Ucraina. La deschiderea expoziţiei de la Vatican din partea Rep. Moldova au participat dr. hab.Valentin Dergaciov şi dr. hab. Eugen Sava] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 17 sept. – P. 1, 2. 1035. Rotaru, Tatiana. Haine de semiconductor – reţelelor ordonate de nanotuburi metalice : [NANOTECHWEB ORG din Marea Britanie, cel mai prestigios sait internaţional în domeniul nanotehnologiilor a apreciat lucrarea elaborată de vicepreşedintele AŞM Ion Tighineanu şi a colegilor săi Elena şi Eduard Monaico, drept una din cele mai importante realizări ale lunii iunie în domeniul nanotehnologiilor] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 2 iul. – P. 2. 1036. Rotaru, Tatiana. Moldova – Letonia: legături ştiinţifice şi istorico-literare : [pe marginea expoziţiei cu acelaşi generic deschisă în incinta Inst. de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2008. – 28 noiemb. – P. 23 : fot.

Page 81: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 81

1037. Soltan, Petru. Cineastul Dumitru Olărescu la maturitatea omului de ştiinţă : [despre activitatea colaboratorului ştiinţific al Inst. Patimoniului Cultural din cadrul AŞM Dumitru Olărescu şi cartea sa recent apărută „Filmul la răspântie de veacuri”] / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 2008. – 11 dec. – P. 7. 1038. Sunteţi aşteptaţi la trei expoziţii industrial-tehnice : [în cadrul cărora vor participa cu inovaţii şi elaborări ştiinţifice în domeniu Inst. de Energetică, Fizică Aplicată, Inginerie Electronică şi Tehnologii Industriale ale AŞM] // Dezvoltarea. – 2008. – 3 oct. – P. 1-2. 1039.Trei distincţii internaţionale – colecţiei „Lumea vegetală şi lumea animală a Moldovei” : [„Lumea animală a Moldovei” şi „Lumea vegetală a Moldovei” a câte patru volume fiecare au fost apreciate cu medalia de aur a Salonului Internaţional de Invenţii, Tehnologii şi Produse Noi] // Univers pedagogic pro. – 2008. – 17 apr. – P. 3. 1040. Voitun, Aneta. Inventatorii modoveni au fost apreciaţi la cel mai înalt nivel : [La Salonul Internaţional de Inventică „PRO INVENT”, ediţia a VI-a, desfăşurat la Cluj-Napoca (România), realizările inventatorilor moldoveni de la Centrul şt.-practic de Medicină Preventivă, Univ. de Medicină şi AŞM au fost apreciate cu Diploma de Excelenţă şi Marele Pemiu al Juriului, cu 5 medalii de aur, 3 de argint şi 2 de bronz] / Aneta Voitun // Moldova suverană. – 2008. – 17 apr. – P. 2. 1041. Zamura, Elena. Mariana Şlapac a editat o carte despre cetăţile Moldovei : [dedicată Akkermanului] / Elena Zamura // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 7 noiemb. – P. 11 : fot; Альянс Moldova Noastră. – 2008. – 7 нояб. – P. 11 : fot. – (Mariana Şlapac, dr. hab. în studiul artelor, arhitectă şi istoric al artei, vicepreşedinte al AŞM). 1042. Агапкина, Ирина. Страсть вечного поиска : [о новой книге «И след «человека человечества», посвященной великому русскому писателю Льву Толстому; автор: Савва Пынзару, гл. науч. сотрудник Ин-та Филологии АНМ] / Ирина Агапкина // Русское слово. – 2008. – 10 окт. – P. 16 : fot. 1043. Бенгельсдорф, Серго. Исследователь по призванию, историк от бога : [презентация книги «Еврейское национальное движение в Бессарабии в межвоенный период (1918-1940 гг.)» историка Якова Копанского, бывшего науч. сотрудника Ин-та Межэтнических отношений АНМ] / Серго Бенгельсдорф // Еврейское местечко. – 2008. – 25 июля. – P. 5. 1044. Брик, Евгений. Презентация книги профессора Копанского : [«Еврейское национальное движение в Бессарабии в межвоенный период (1918-1940 гг.)» : In memoriam : Якова Михайловича Копанского, выдающегося ученого историка] / Евгений Брик // Истоки жизни. – 2008. – Nr 10 (Июль). – P. 11 : fot. 1045. В Кишиневе представлена «Энциклопедия научной экологии» : [автор монографии Ион Дедю, акад., сотрудник Ин-та Экологии и Географии АНМ] // Независимая Молдова. – 2008. – 30 сент. – P. 4. 1046. Для нас, для новых поколений: молдавские ученые-биологи завоевали золотую медаль на Международной Выставке Изобретений : [состоявшейся в Женеве (Швейцария). Награда присуждена в категории «Новые издания» за труд «Растительный и животный мир Молдовы»] // Независимая Молдова. – 2008. – 17 апр. – P. 1. 1047. «Ион Друцэ. Свеча благодарения» : [о национальной премьере одноименного фильма, главным героем которго является писатель-академик Ион Друцэ; режиссер фильма: Рафаэль Агаджанян, киностудия «Молдова-филм»] // Коммунист. – 2008. – 26 дек. – P. 14. 1048. Молодые и достойные : [директор Научно-исследовательского Ин-та Охраны Материнства и Детства (IMPS) Людмила Ецко готовит книгу о сотрудниках ин-та] // Пульс. – 2008. – 18 июля. – P. 12.

Page 82: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 82

1049. Программа книгоиздания «Кантемир» : [инициаторами программы являются газета «Бизнес-Элита» и издательство «Нестор-История» (Санкт-Петербург). Одним из её участников – Ин-т Культурного Наследия АНМ, директор ин-та Валентин Дергачев, д-р хабилитат ист. наук] // Бизнес – Элита. – 2008. – 15 дек. – P. 5. 1050. Соловьева, Татьяна. Опыт общества и людей : [1 декабря в Национальном Музее Археологии и Истории Молдовы открылась передвижная выставка «Литва: культура и история». Соавтором проекта является Национальный Музей Археологии и Истории Молдовы] / Татьяна Соловьева // Кишиневский обозреватель. – 2008. – 4 дек. – P. 21. 1051. Фадеева, Тамара. Невыдуманная история страны : [3 апр. 2008, в АНМ состоялась презентация книги Лукерьи Репиды «Суверенная Молдова. История и современность»] / Тамара Фадеева // Независимая Молдова. – 2008. – 9 апр. – P. 3. 1052. Фадеева, Тамара. Спасти от забвения то, что еще никем не рассказано… : [издана книга Якова Копанского «Еврейское национальное движение в Бессарабии в межвоенный период (1918-1940 гг.)», посмертно] / Тамара Фадеева // Независимая Молдова. – 2008. – 10 июля. – P. 3. 1053. Шимановская, Марина. Академический английский : [презентация книги доктора филологических наук, преподователя кафедры иностранных языков АНМ Людмилы Гроссу «Academic english»] / Марина Шимановская // Кишиневский обозреватель. – 2008. – 9 окт. – P. 20.

2009

1054. Alerguş, Olga. Tablouri pictate cu sufletul : [Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie din cadrul AŞM organizează expoziţia personală de pictură a Valeriei Duca] / Olga Alerguş // Săptămîna. – 2009. – 22 mai. – P. 27. 1055. Anestiadi, Vasile. Onoarea de a-ţi apăra numele : [interviu cu acad. V. Anestiadi pe marginea volumului „Aşa a fost să fie…” în care este reflectată personalitatea lui Nicolae Testemiţanu. Volumul este semnat de Diomid Gherman] / interlocutor : Vitalie Ciobanu // Săptămîna. – 2009. – 20 mart. – P. 9. 1056. Ciobanu, Tamara. Valori europene ale Chişinăului interbelic : [pe marginea expoziţiei „Valori europene în Chişinăul interbelic”, desfăşurată la Muzeul de Arheologie a Moldovei în cadrul proiectului European PHARE „Moştenire culturală fără graniţe”] / Tamara Ciobanu // Capitala. – 2009. – 11 mart. – P. 8. 1057. Ciobanu, Vlad. Expoziţia „Fabricat în Moldova–2009” : [la cea de-a VIII-a ediţie a Expoziţiei Naţionale Universale, cu participarea institutelor AŞM] / Vlad Ciobanu // Funcţionarul public. – 2009. – Nr 2 (ian.). – P. 7-8 : fot. 1058. Eţco, Tatiana. Cominternul şi originile moldovenismului : [pe marginea lansării cărţii „Cominternul şi originile moldovenismului”, semnată de istoricul Gheorghe Cojocaru] / Tatiana Eţco // Ziarul de gardă. – 2009. – 10 dec. – P. 5. 1059. Expoziţia „Fabricat în Moldova” nu se teme de criza mondială : [la cea de-a VIII-a ediţie, desfăşurată în perioada 27-31 ianuarie cu participarea AŞM] // Dezvoltarea. – 2009. – 30 ian. – P. 1, 2-3 : fot. 1060. Imagini zguduitoare la Muzeul de Etnografie: În memoria deportărilor : [vernisaj memorabil dedicat victimelor deportărilor] // Timpul. – 2009. – 29 mai. – P. 32; Jurnal de Chişinău. – 2009. – 12 iun. – P. 10. 1061. Josu, Nina. O dinastie de intelectuali – familia Grama : [Claudia Slutu-Grama, colab. al bibliotecii AŞM, Dumitru Grama, colab. şt. la Inst. de Istorie, Stat şi Drept al AŞM şi poeta Steliana Grama. Reflecţii pe marginea lansării cărţii „O familie de intelectuali basarabeni”, sub red. lui Ion Madan] / Nina Josu // Lit. şi arta. – 2009. – 1 ian. – P. 4 : fot.

Page 83: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 83

1062. Leu, Ion. Contribuţie la educaţia spirituală a tinerei generaţii : [reflecţii pe marginea cărţii „Umbre şi lumini : din viaţa oamenilor de geniu” de Dumitru Mămăligă] / Ion Leu // Lit. şi arta. – 2009. – 15 oct. – P. 4. 1063. Nechit, Irina. Aurelian Dănilă, sărbătorit la Sala cu Orgă : [pe marginea lansării volumului „Opera din Moldova” (2008), semnat de Aurelian Dănilă şi despre manifestarea de omagiere „Aurelian Dănilă la 60+1 ani”] / Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 10 febr. – P. 10 : fot. 1064. Popuşoi, Liliana. „Antichitatea târzie în bazinul Prutului” – 200 de ani de istorie, 100 de ani de cercetare, 50 de ani de contradicţii : [la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei] / Liliana Popuşoi // Flux : ed. de vineri. – 2009. – 26 iun. – P. 8. 1065. Popuşoi, Liliana. Ceramica, semnul distinctiv al primei civilizaţii europene : [pe marginea expoziţiei „Cucuteni – magia ceramicii”, găzduită de Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, cu referinţe la Ion Tentiuc, colab. şt. al AŞM] / Liliana Popuşoi // Flux : ed. de vineri. – 2009. – 31 iul. – P. 8. 1066. Popuşoi, Liliana. Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală ne îndeamnă să revenim la tradiţii : [pe marginea expoziţiei „Pascală-2009” cu obiecte ce ţin de tradiţii pascale, cărţi vechi bisericeşti, ouă încondeiate, icoane] / Liliana Popuşoi // Flux : ed. de marţi. – 2009. – 14 apr. – P. 11. 1067. Popuşoi, Liliana. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie prezintă bijuterii care au stârnit invidia americanilor şi europenilor : [pe marginea expoziţiei de bijuterii] / Liliana Popuşoi // Flux : ed. de vineri. – 2009. – 16 ian. – P. 8 : fot. 1068. Roibu, Nicolae. Savantul Anatol Ciobanu îl susţine pe Eminescu: „Suntem români şi punctum!” : [despre lansarea volumului „Reflecţii lingvistice”, semnată de Anatol Ciobanu, mem. cor. al AŞM] / Nicolae Roibu // Timpul : cotid. naţ. – 2009. – 14 mai. – P. 8. 1069. Rotaru, Tatiana. Buletin informativ-analitic destinat savanţilor şi oamenilor de afaceri : [pe marginea lansării primului număr INNO VIEWS (ino-viuz) – viziuni inovatoare), editat de Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT) din cadrul AŞM] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2009. – 15 ian. – P. 2; Univers pedagogic pro. – 2009. – 15 ian. – P. 7. 1070. Ţurcanu, Aurelia. „O familie de intelectuali basarabeni” : [pe marginea tripticului bibliografic, dedicat familiei Grama: Claudia Slutu-Grama, Dumitru Grama şi Steliana Grama] / Aurelia Ţurcanu // Capitala. – 2009. – 25 febr. – P. 8. 1071. Valeria Duca. Adevărul pe Gura Copiilor : [la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei are loc vernisarea şi lansarea albumului de artă plastică „Valeria Duca”, pictor] // Ziarul de gardă. – 2009. – 21 mai. – P. 20; Jurnal de Chişinău. – 2009. – 22 mai. – P. 22. 1072. Vorotneac, Elena. Coroana anului druţian : [pe marginea spectacolului „Maria Cantemir, ultima dragoste a lui Petru cel Mare” după piesa lui Ion Druţă] / Elena Vorotneac // Făclia. – 2009. – 17 ian. – P. 14. 1073. Ляхова, Ирина. «Опера Молдовы» : [презентация книги Аурелиана Дэнилэ «Опера Молдовы. ХХ век»] / Ирина Ляхова // Кишиневский обозреватель. – 2009. – 22 янв. – P. 21. 1074. Мазурян, Ирина. Кантемирово письмо : [в научной библиотеке АНМ состоялась презентация книги Виктора Цвиркун «Эпистолярное наследие Димитрия Кантемира»] / Ирина Мазурян // Кишиневские новости. – 2009. – 30 янв. – P. 9.

Page 84: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 84

1075. Найденова, Ирина. В поисках неопознанных миров : [презентация книги «В поисках параллельных миров» Константина Шишкана, науч. сотрудника Ин-та Межэтнических Исследований] / Ирина Найденова // Независимая Молдова. – 2009. – 11 авг. – P. 3. 1076. Научное издание для деловых людей : [по поводу издания ежемесячного информационно-ангалитического бюллетеня INNO VIEWS для ученых и деловых людей] // Кишиневский обозреватель. – 2009. – 15 янв. – P. 10.

IX. P E R S O N A L I A

ABABII Ion 1077. Musteaţă, Traian. Academicianul Ion Ababii a revenit la funcţia de rector : [al USMF „Nicolae Testemiţanu”] / Traian Musteaţă // Timpul. – 2008. – 10 apr. – P. 4.

ABLOV Anton 2004

1078. Rotaru, Tatiana. Magistrul a revenit acasă : [numele lui Anton Ablov înveşnicit pe o placă comemorativă instalată pe faţada Inst. de Chimie al AŞM] / Tatiana Rotaru // Lit. şi arta. – 2004. – 23 sept. – P. 8.

2005 1079.Batîr, Dumitru. Suflet încărcat de comori : [100 de ani de la naşterea acad. Antonie Ablov, savant în domeniul chimiei] / Dumitru Batîr // Lit. şi arta. – 2005. – 18 aug. – P. 7 : fot.

ADĂSCĂLIŢEI Mihai 1080. Поликарпов, В. Сады Михая Адэскэлицей : [известному ученому-плодоводу Молдовы исполняется 70 лет] / В. Поликарпов, А. Цыганков, А. Чебан // Независимая Молдова. – 2008. – 16 июля. – P. 3.

AFTENIUC Semion 1081. Stratievski, Chiril. Pedagog, savant, familist : [100 de ani de la naşterea istoricului Semion Afteniuc] / Chiril Stratievschi // Comunistul. – 2006. – 10 noiemb. – P. 19 : fot.

ALCAZ Vasile 1082. 25 января – 60 лет Василе Алказу, директору Института Геологии и Сейсмологии АНМ, доктору хабилитат физико-математических наук // Кишиневский обозреватель. – 2008. – 24 янв. – P. 2 : fot.

ANDRIEŞ Andrei 2006

1083. В этот день родились в Молдове: 1933 – Андрей Андриеш, физик, доктор хабилитат, академик АНМ // Независимая Молдова. – 2006. – 24 окт. – P. 1.

2008 1084. Канцер, Валерий. 24 октября – 75 лет академику Андрею Андриешу, почетному президенту Академии наук Молдовы, специалисту в области физики некристаллических полупроводников / Валерий Канцер, Леонид Кулюк // Кишиневский обозреватель. – 2008. – 23 окт. – P. 3 : fot.

ANDRIEŞ Serafim

Page 85: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 85

1085. Cordineanu, P. Serafim Andrieş – discipolul academicianului Ion Dicusar : [Serafim Andrieş – participant la concursul „Savantul anului 2008” – „ECONOM”] / P. Cordineanu // Moldova suverană. – 2008. – 28 noiemb. – P. 2. 1086. Чербарь, В. В теории и на практике : [о директоре Института Почвоведения, Агрохимии и Защиты Почв Серафиме Андриеш, чл. кор. АНМ] / В. Чербарь, Д. Балтянский // Независимая Молдова. – 2008. – 27 нояб. – P. 3 : fot.

ANDRUNACHEVICI Vladimir 2004

1087. Rotaru, Tatiana. De la distanţă vedem o figură proeminentă : [pe marginea dezvelirii plăcii comemorative consacrată matematicianului Vladimir Andrunachevici (1917-1997) la intrarea în blocul Inst. de Matematică şi Informatică, Fizică Aplicată şi Energetică] / Tatiana Rotaru // Lit. şi arta. – 2004. – 19 febr. – P. 7 : fot.

2007 1088. Valuţă, Ion. Vladimir Andrunachevici, o viaţă în teoria inelelor : [academician – matematician] / Ion Valuţă // Timpul. – 2007. – 21 aug. – P. 5 : fot.

2008 1089. Rotaru, Tatiana. Virtuţile academicianului Vladimir Andrunachevici din perspectiva unui nou secol: Istoria ştiinţei în destine umane : [academician – matematician, fost vicepreşedinte al AŞM (1965-1974, 1979-1990)] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 23 iul. – P. 3.

ANESTIADI Vasile 2007

1090. Rotaru, Tatiana. Valori perene pentru o ţară tânără : [despre acad. Vasile Anestiadi] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2007. – 4 mai. – P. 4-5.

2008 1091. Ababii, Ion. O personalitate notorie în medicină : [acad. Vasile Anestiadi la 80 de ani] / Ion Ababii // Timpul. – 2008. – 7 mai. – P. 4. 1092. Duca, Gheorghe. O viaţă consacrată ştiinţei şi umanităţii : [acad. Vasile Anestiadi la 80 de ani] / Gheorghe Duca // Moldova suverană. – 2008. – 25 apr. – P. 2. 1093. Groppa, Stanislav. Un savant ca piesă de Patrimoniu naţional : [acad. Vasile Anestiadi – 80 de ani de la naştere] / Stanislav Groppa // Săptămîna. – 2008. – 2 mai. – P. 12. 1094. O viaţă trăită din plin : [acad. Vasile Anestiadi – 80 de ani de la naştere] // Lit. şi arta. – 2008. – 8 mai. – P. 1. 1095. Rotaru, Tatiana. Onoruri merituoase aduse unui savant : [acad. Vasile Anestiadi – 80] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 16 mai. – P. 2. 1096. Scoborâtor din Cetatea de pe Deal : [acad. Vasile Anestiadi – 80 de ani de la naştere] // Săptămîna. – 2008. – 11 iul. – P. 1 : fot. 1097. Vasile Anestiadi : [academician] // Săptămîna. – 2008. – 26 sept. – P. 8-9 : fot. – (După revista „Contrafort”, Chişinău, 2003, apr.).

Page 86: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 86

ANESTIADI Zinaida 1098. Ababii, Ion. Profesorul universitar Zinaida Anestiadi la 70 de ani : [doctor habilitat în medicină, profesor universitar] / Ion Ababii // Timpul. – 2008. – 1 sept. – P. 7 : fot. 1099. Rotaru, Tatiana. Soţia rectorului : [profesorul în medicină Zinaida Anestiadi la 70 de ani] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2008. – 29 aug. – P. 8, 10.

ANŢUPOV Ivan In memoriam

2004 1100. Иван Антонович Анцупов : [некролог] // Независимая Молдова. – 2004. – 2 нояб. – P. 6. 1101. Светлая память : [Иван Антонович Анцупов, бывший науч. сотр. Ин-та Межэтнических Исследований АНМ : некролог] // Кишиневские новости. – 2004. – 6 нояб. – P. 6. 1102. Шорников, Петр. Из жизни ушел большой ученый – Иван Антонович Анцупов : [бывший науч. сотр. Ин-та Межэтнических Исследований АНМ] / Петр Шорников // Русское слово. – 2004. – Nr 20 (Октябрь). – P. 6 : fot.

2006 1103. Грек, Иван. Ученый, человек, гражданин : [памяти науч. сотр. АНМ Ивана Антоновича Анцупова] / Иван Грек // Русское слово. – 2006. – Nr 22. – P. 8-9 : fot.

2007 1104. Он был храним судьбою... : [ученый-историк Иван Анцупов] // Кишиневские новости. – 2007. – 16 февр. – Р. 4.

BAHNARU Vasile 1105. Păcuraru, Veronica. Vasile Bahnaru la 60 de ani de la naştere : [filolog, lingvist] / Veronica Păcuraru // Timpul. – 2009. – 23 oct. – P. 24.

BALMUŞ Pavel 1106. Bulat, Larisa. Ce-ar face Biblioteca Naţională fără Pavel Balmuş? : [cercetătorul Pavel Balmuş – 60 de ani de la naştere] / Larisa Bulat // Gazeta bibliotecarului. – 2004. – Nr 8. – P. 5. 1107. Chiriac, Vlad. Un diac despre un neîmpăcat cărturar : [Pavel Balmuş – 60 de ani de la naştere] / Vlad Chiriac // Gazeta bibliotecarului. – 2004. – Nr 8. – P. 3-4. 1108. Colesnic, Iurie. Căutătorul de aur : [Pavel Balmuş – 60 de ani de la naştere] / Iurie Colesnic// Gazeta bibliotecarului. – 2004. – Nr 8. – P. 4. 1109. Nastasiu, Vasile. Am avut bucuria de a-i strânge mâna lui Pavel Balmuş / Vasile Natasiu // Dezvoltarea. – 2004. – 20 aug. – P. 11. 1110. Răileanu, Vitalie. Raporturile revelatoare ale cercetătorului literar Pavel Balmuş şi confesiunea / Vitalie Răileanu // Lit. şi arta. – 2004. – 19 aug. – P. 4. 1111. Rău, Alexe. Anticarul literaturii noastre sau Roata lui Pavel Balmuş : [Pavel Balmuş la a şaizecea aniversare] / Alexe Rău // Gazeta bibliotecarului. – 2004. – Nr 8. – P. 1-2.

Page 87: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 87

1112. Vartic, Andrei. Pavel Balmuş în jocul mărgelelor de sticlă / Andrei Vartic // Gazeta bibliotecarului. – 2004. – Nr 8. – P. 2-3.

BATÎR Dumitru 2004

1113. Lozanu, Mina. Frumuseţea vârstei unui chimist : [despre savantul-chimist Dumitru Batîr] / Mina Lozanu // Lit. şi arta. – 2004. – 1 apr. – P. 7.

2007 1114. Batîr, Dumitru. „În copilărie totul mi se părea uriaş” : [interviu cu profesorul universitar, doctor habiblitat în chimie, laureat al Premiului de Stat al Rep. Moldova cu prilejul jubileului de 80 de ani de la naştere] / interlocutor : Ion Anton // Florile dalbe. – 2007. – 5 apr. – P. 4 : fot. 1115. Popa, Iulius. Dumitru Batîr la hotarul spre longevitate : [80 de ani de la naştere] / Iulius Popa // Lit. şi arta. – 2007. – 5 apr. – P. 6 : fot.

BĂIEŞU Nicolae 2004

1116. Băieşu, Nicolae. Kilometrii spirituali ai lui Nicolae Băieşu : [interviu cu savantul Nicolae Băieşu] / consemnare : Dorina Arsene // Flux : ed. de vineri. – 2004. – 2 iul. – P. 7. 1117. Colac, Tudor. Contribuţii la valorificarea creaţiei populare : [Nicolae Băieşu – 70 de ani de la naştere, colaborator şt. la Inst. de Literatură şi Folclor al AŞM] / Tudor Colac // Lit. şi arta. – 2004. – 24 iun. – P. 6. 1118. Trofimov, M. Nicolae Băieşu, un senior al folclorului / M. Trofimov // Timpul. – 2004. – 25 iun. 1119. Trofimov, M. Un folclorist în floarea vârstei : [Nicolae Băieşu – 70 de ani de la naştere] / M. Trofimov // Glasul naţiunii. – 2004. – 24 iun. – P. 2.

2009 1120. Negru, Lena. Folcloristul Nicolae Băieşu la 75 de ani / L. Negru // Apropo. – 2009. – 2 iul. – P. 6 : fot. 1121. Obadă, Sofia. Aniversare cu surprize pentru distinsul folclorist Nicolae Băieşu / Sofia Obadă // Capitala. – 2009. – 1 iul. – P. 8. 1122. Tofan, Eugenia. Folcloristul Nicolae Băieşu – 75 de ani / E. Tofan // Univers pedagogic pro. – 2009. – 2 iul. – P. 4.

BĂTRÂNU Dumitru 1123. Хангану, Ион. Нам есть кем гордиться : [философ Дмитрий Бэтрыну] / Ион Хангану // Независимая Молдова. – 2009. – 10 февр. – P. 3.

BÂRLĂDEANU Alexei 1124. Хангану, Ион. Нам есть кем гордиться : [Алексей Бырлэдеану – первый генетик в Молдове] / Ион Хангану // Независимая Молдова. – 2009. – 10 февр. – P. 3.

BELOSTECINIC Grigore

Page 88: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 88

1125. Certan, Sergiu. Savant notoriu şi top-manager iscusit : [Grigore Belostecinic, prof. univ., doctor habilitat, rector al Academiei de Studii Economice din Moldova – candidat la postul vacant de membru corespondent al AŞM] / Sergiu Certan // Curierul economic. – 2007. – 17-23 mart. – P. 4. 1126. Ciumara, Mircea. Grigore Belostecinic – savant şi cărturar de cea mai aleasă valoare : [candidat la postul vacant de membru corespondent al AŞM] / Mircea Ciumara, Valeriu Ioan-Franc // Curierul economic. – 2007. – 17-23 mart. – P. 4 : fot. 1127. Netti, Domenico. Sunt onorat să-l cunosc pe dl rector al ASEM : [Grigore Belostecinic – candidat la postul vacant de membru corespondent al AŞM] / Domenico Netti // Curierul economic. – 2007. – 17-23 mart. – P. 4. 1128. Roşca, Tatiana. Grigore Belostecinic şi Dumitru Moldovan au devenit membri corespondenţi ai AŞM / Tatiana Roşca // Curierul economic. – 2007. – 14-20 apr. – P. 1. 1129. Soltan, Petru. Recomandare : [întru susţinerea admiterii la concursul de obţinere a titlului de membru al AŞM a candidaturii d-lui Grigore Belostecinic, dr. hab. în şt. economice, profesor universitar, rector al Academiei de Studii Economice din Rep. Moldova] / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 2007. – 25 ian. – P. 6 . fot.

BELOUSOV Valentin In memoriam

1130. Neagu, Iacob. Glorii şi atitudini : [In memoriam Valentin Belousov – matematician, demn de titlul de academician al AŞM] / Iacob Neagu, Leonid Ursu // Făclia. – 2005. – 19 febr. – P. 7.

BEREJAN Silviu In memoriam

2007 1131. A plecat dintre noi academicianul Silviu Berejan: Necrolog // Timpul. – 2007. – 12 noiemb. – P. 2. – Au semnat: academicienii Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Boris Gaina [et al.]. 1132. Academicianul Silviu Berejan: In memoriam // Moldova suverană. – 2007. – 13 noiemb. – P. 4; Flux : cotid. naţ. – 2007. – 14 noemb. – P. 4; Univers pedagogic pro. – 2007. – 15 noiemb. – P. 8; Flux : ed. de vineri. – 2007. – 16 noiemb. – P. 8; Timpul. – 2007. – 16 noiemb. – P. 2. – Au semnat : Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Boris Gaina [et al.]. 1133. Basarabia a rămas văduvită de încă un străjer al limbii române : [acad. Silviu Berejan] // Flux : ed. de vineri. – 2007. – 16 noiemb. – P. 8. – A semnat : PPCD. 1134. Ciobanu, Anatol. Academicianul Silviu Berejan, cap de şcoală lingvistică : [doctor habilitat în filologie, fondator de şcoală ştiinţifică în lingvistica naţională] / Anatol Ciobanu // Timpul. – 2007. – 27 iul. – P. 17 : fot. 1135. Cotelinic, T. Silviu Berejan – omul, cetăţeanul, savantul : In memoriam / T. Cotelnic, I. Eţcu // Timpul. – 2007. – 14 dec. – P. 10 : fot. 1136. Eminent cercetător şi promotor al limbii române : [acad. Silviu Berejan : In memoriam] // Lit. şi arta. – 2007. – 15 noiemb. – P. 3. – Au semnat: Colegiul de redacţie al rev. „Limba româna”, Consiliul director al Casei Limbii Române. 1137. Hadârcă, Ion. Eternul smuls din efemer în adevăr se întrupează : [In memoriam acad. Silviu Berjan] / Ion Hadârcă // Timpul. – 2007. – 20 dec. – P. 5 : fot.

Page 89: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 89

1138. Oamenii de cultură despre marele dispărut : [In memoriam acad. Silviu Berejan] / Grupaj de materiale realizat de Petru Poiată // Flux : ed. de vineri. – 2007. – 16 noiemb. – P. 8. – În cuprins: La început Silviu Berejan era pentru mine o legendă / Ion Hadârcă; Savantul care a reprezentat tipajul clasic al academicianului / Iurie Colesnic. 1139. Popa, Gheorghe. Academicianul Silviu Berejan – un nume de mare rezonanţă în ştiinţa limbii / Gheorghe Popa // Lit. şi arta. – 2007. – 26 iul. – P. 6 : fot. 1140. Popa, Iulius. Ultimul autograf al lui Silviu Berejan…Spre bună amintire / Iulius Popa // Lit. şi arta. – 2007. – 15 noiemb. – P. 3. 1141. Reniţa, Alecu. Omul Adevărului : [despre acad. Silviu Berejan] / Alecu Reniţa // Natura. – 2007. – Nr 11 (Noiemb.). – P. 5 : fot. 1142. Savantul are dreptul la nemoarte : [In memoriam acad. Silviu Berejan] // Săptămîna. – 2007. – 16 noiemb. – P. 6. 1143. Silviu Berejan, eminent cercetător şi promotor al limbii române : In memoriam // Timpul. – 2007. – 13 noiemb. – P. 2. – Au semnat: Colegiul de redacţie al rev. „Limba româna”, Consiliul director al Casei Limbii Române. 1144. Tănase, Constantin. Moartea patriarhului : [In memoriam acad. Silviu Berejan] / Constantin Tănase // Timpul. – 2007. – 13 noiemb. – P. 2. 1145. Torţa care va lumina peste decenii : [acad. Silviu Berejan : In memoriam] // Flux : ed. de vineri. – 2007. – 16 noiemb. – P. 8. – A semnat: Redacţia „Flux”. 1146. Vântu, Anatol. Urcarea spre cuvânt a academicianului Silviu Berejan: In memoriam / Anatol Vântu // Flux : cotid. naţ. – 2007. – 15 noiemb. – P. 4.

2008 1147. Bahnaru, Vasile. Discipolii vor să transpună în practică teoria elaborată de savant : [interviu cu Vasile Bahnaru despre acad. Siviu Berejan] / consemnare : Liliana Popuşoi // Flux : ed. de vineri. – 2008. – 25 iul. – P. 8. 1148. Cosniceanu, Maria. Acad. Silviu Berejan, filosof şi teoritician al limbii / Maria Cosniceanu // Timpul. – 2008. – 31 iul. – P. 5.

BERG Lev 1149. Фэту, Ада. Последний энциклопедист ХХ века : [к 130-летию со дня рождения акад. Льва Берга, уроженца г. Бендер] / Ада Фэту // Новое время. – 2006. – 24 марта. – P. 5. 1150. Юнко, Александра. Золотая рыбка науки : [акад. Лев Берг (1876-1950)] / Александра Юнко // Время. – 2006. – 12 окт. – P. 5 : fot.

BERSUKER Isaac 2004

1151. Batîr, Dumitru. Pasionat al cercetării fundamentale : [savantul Isaac Bersuker, fondator al Şcolii de chimie cuantică şi fizică chimică] / Dumitru Batîr // Lit. şi arta. – 2004. – 8 apr. – P. 7 : fot.

2005 1152. Rotaru, Tatiana. Ştiinţa fundamentală – componentă a unei ţări prospere : [despre acad. Isaac Bersucker] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2005. – 7 iul. – P. 4.

Page 90: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 90

BILEŢCHI Nicolae 1153. Apetri, Dumitru. O strângere de mână de la cernăuţeni : [Nicolae Bileţchi, mem. cor al AŞM - la 70 de ani] / Dumitru Apetri, Vasile Pavel // Timpul. – 2007. – 12 mart. – P. 6 : fot. 1154. Bileţchi, Nicolae. „Până la lacrimi mi-e dragă viaţa” : [dialog cu membrul corespondent al AŞM] / a dialogat : Ion Meliniciuc // Lit. şi arta. – 2007. – 8 mart. – P. 5 : fot. 1155. Burlacu, Alexandru. Interpretările şi reinterpretările lui Nicolae Bileţchi : [Nicoale Bileţchi – 70 de ani de la naştere] / Alexandru Burlacu // Lit. şi arta. – 2007. – 8 mart. – P. 5 : fot.

BIVOL Eugenia 1156. Ababii, Ion. Eugenia Bivol – un pilon al serviciului de nefrologie : [la 4 decembrie regretata Eugenia Bivol, medic, conferenţiar universitar, şef. Secţie de Nefrologie la Spitalul Clinic Republican ar fi împlinit vârsta de 60 de ani] / Ion Ababii // Lit. şi arta. – 2009. – 3 dec. – P. 8 : fot.

BOBÂNĂ Gheorghe 1157. Saharneanu, Eudochia. Umanistul Ghorghe Bobână : [doctor habilitat în filozofie – 60 de ani de la naştere] / Eudochia Saharneanu, Dumutru Căldare // Lit. şi arta. – 2006. – 20 iul. –P. 7.

BOLOGA Mircea 1158. Rotaru, Tatiana. Un destin împlinit, un destin fericit : [acad. Mircea Bologa la 70 de ani de la naştere] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2005. – 3 iun. – P. 8-9 : fot. 1159. Stici, Ion. Dinastia de fizicieni Bologa : [interviu cu acad. Mircea Bologa, director al Centrului Probleme Electrofizice din cadrul Inst. de Fizică Aplicată al AŞM] / Ion Stici // Moldova suverană. – 2005. – 27 mai. – P. 2. 1160. Анатольева, Ирина. Снова физики в почете… : [поздравления академику М. Болога с 70-летием] / Ирина Анатольева // Независимая Молдова. – 2005. – 31 мая. – P. 3 : fot.

BORŞEVICI Ion 2004

1161. Cizuioc, Ion. Muzicuţe pentru academicianul bucovinean Ion Borşevici / Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2004. – 23 dec. – P. 8.

2009 1162. Ion Borşevici: Omul Săptămânii : [politician şi diplomat, profesor universitar, academician] // Timpul. – 2009. – 20 mart. – P. 3 : fot.

BORZIAC Ilie 1163. Vartic, Andrei. Ilie Borziac la poarta simbioticului : [pe marginea realizărilor ştiinţifice ale arheologului Ilie Borziac] / Andrei Vartic // Lit. şi arta. – 2008. – 17 iul. – P. 3.

BOSTAN Ion 2007

1164. Omul Săptămînii: Ion Bostan : [profesor universitar, dublu laureat al Premiului de Stat, inventator emerit al RM, academician, rectorul Univ. Tehnice din Moldova] // Timpul. – 2007. – 27 iulie. – P. 3 : fot.

Page 91: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 91

2008 1165. Dulghieru, Valeriu. Academicianul Ion Bostan – model de savant şi rector : [rector al Univ. Tehnice din Moldova] / Valeriu Dulghieru // Lit. şi arta. – 2008. – 31 iul. – P. 3 : fot.

2009 1166. La o aniversare Ion Bostan : [doctor habilitat în ştiinţe tehnice, academician] // Săptămîna. – 2009. – 7 aug. – P. 10. 1167. Бостан, Ион. «Интерес молодежи к инженерным специальностям продолжает расти» : [интервью с ректором Технического Университета Молдовы И. Бостан, д-р хабилитат, академик АНМ] / вела интервью : Т. Смешная // Экон. обозрение. – 2009. – 31 июля. – P. 18.

BOTEZATU Grigore 1168. Băieşu, Nicolae. Un folclorist consacrat: Grigore Botezatu – 80 de ani de la naştere şi 55 de ani de activitate : [scriitor, colaborator ştiinţific la Inst. de Filologie al AŞM] / Nicolae Băieşu // Lit. şi arta. – 2009. – 15 ian. – P. 7 : fot. 1169. Hropotinschi, Andrei. Grigore Botezatu şi folclorul moldovenesc : [la jubileul de 80 de ani, scriitor, colaborator ştiinţific la Inst. de Filologie al AŞM] / Andrei Hropotinschi // Moldova Mare. – 2009. – 27 ian. – P. 2 : fot. 1170. Roibu, Nicolae. Doi savanţi omagiaţi într-o zi : [la AŞM au fost omagiaţi profesorul universitar, membrul de onoare al AŞM Constantin Ţâbârnă şi folcloristul Grigore Botezatu] / N. Roibu // Timpul. – 2009. – 28 ian. – P. 2.

BOTNARIUC Nicolae 1171. Cazacu, Nicolae. Academicianul Nicolae Botnariuc la 90 de ani : [savant – biolog, academician al Academiei Române din Bucureşti, membru de onoare al AŞM, originar din Basarabia] / Nicolae Cazacu // Făclia. – 2005. – 19 mart. – P. 6.

BOTNARCIUC Vasile 1172. Eţcu, Ion. Profesorul Vasile Botnarciuc la 60 de ani: mereu în ascensiune : [doctor în filologie, conferenţiar universitar] / Ion Eţcu // Lit. şi arta. – 2008. – 1 mai. – P. 4 : fot.

BUJOREANU Andrei 1173. Bujoreanu, Andrei. A fi lider sindical înseamnă muncă, dar şi vocaţie : [interviu cu preşedintele Consiliului Sindical al AŞM] / consemnare : Raia Andrei // Făclia. – 2009. – 21 mart. – P. 8-9 : fot.

BURLACU Alexandru 1174. Apetri, Dumitru. Alexandru Burlacu, animat mereu de două pasiuni : [colaborator şt. la Inst. de Literat. şi Folclor al AŞM] / Dumitru Apetri // Timpul. – 2004. – 25 iun. – P. 19. 1175. Bileţchi, Nicolae. Savant şi pedagog cu renume : [Alexandru Burlacu, colaborator şt. la Inst. de Literat. şi Folclor al AŞM] / Nicolae Bileţchi // Lit. şi arta. – 2004. – 3 iun. – P. 7.

BURIAN Alexandru 1176. Avornic, Gheorghe. Alexandru Burian – candidat la postul vacant de membru-corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei: Promotor al ştiinţei Drept Internaţional Public din RM : [doctor habilitat în drept, profesor universitar, directorul Inst. de Istorie, Stat şi Drept al AŞM] / Gheorghe Avornic, Sergiu Brânză, Andrei Smochină [et

Page 92: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 92

al.] // Moldova suverană. – 2007. – 13 mart. – P. 2 : fot. 1177. Lupan, Natalia. Savant, diplomat, un mare jurist printre istorici, un mare istoric printre jurişti: Alexandru Burian, directorul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM / Natalia Lupan // Dreptul. – 2007. – 1 noiemb. – P. 4; Право. – 2007. – 9 нояб. – P. 6. 1178. Rotaru, Tatiana. Omul care vorbeşte în cunoştinţă de cauză : [Alexandru Burian, directorul Inst. de Istorie, Stat şi Drept al AŞM] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2007. – 22 iun. – P. 13.

CALMUŢCHI Laurenţiu 1179. Ciobanu, Mitrofan. Rector dintr-o familie cu nouă copii : [profesorul Laurenţiu Calmuţchi la 60 de ani, membru de onoare al Asambleei AŞM] / Mitrofan Ciobanu, Petru Soltan // Făclia. – 2009. – 17 ian. – P. 13. 1180. Ciobanu, Mitrofan. Reputatul profesor Laurenţiu Calmuţchi – la 60 de ani : [doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, Laureat al Premiului de Stat, decorat cu ordinul „Gloria Muncii”, membru al Asambleei AŞM] / Mitrofan Ciobanu, Petru Soltan // Moldova suverană. – 2009. – 20 ian. – P. 2 : fot.

CANŢER Valeriu 2004

1181. Stici, Ion. Angajarea tineretlui în munca de cercetare – o problemă la zi : [despre acad. Valeriu Canţer] / Ion Stici // Moldova suverană. – 2004. – 2 apr. – P. 2 : fot.

2005 1182. Batîr, Dumitru. Un promotor al generaţiei „Ochiul al treilea” : [acad. Valeriu Canţer la 50 de ani] / Dumitru Batîr // Lit. şi arta. – 2005. – 3 febr. – P. 7 : fot. 1183. Канцер, Валерий. «Созданию инновационной системы чужды границы» : [акад. Валерию Канцеру – 50 лет] // Независимая Молдова. – 2005. – 4 февр. – P. 6 : fot.

2006 1184. Valeriu Canţer : [savant de talie internaţională, specialist în domeniul fizicii stării condensate şi ingineriei electronice, academician – (Omul săptămânii la cotidianul „Timpul”)] // Timpul. – 2006. – 3 febr. – P. 2 : fot.

2008 1185. Bologa, Mircea. Miracole prin nanostructurarea materialelor : [acad. Valeriu Canţer – participant la Concursul „Savantul anului 2008” – „ECONOM”] / Mircea Bologa, Sveatoslav Moscalenco, Vsevolod Moscalenco // Săptămîna. – 2008. – 28 noiemb. – P. 13 : fot. 1186. Roibu, Nicolae. Valeriu Canţer, un academician „de aur” : [coordonator al Secţiei de Ştiinţe Fizice şi Inginereşti a AŞM, preş. Societăţii Fizicienilor din Rep. Moldova] / Nicolae Roibu // Timpul. – 2008. – 17 noiemb. – P. 8 : fot.

CASIAN Anatolie

1187. Casian, Anatolie. Un nume notoriu în limea fizicii – Anatolie Casian : [interviu cu fizicianul despre viaţa şi activitatea sa ştiinţifică. Cu referinţe la Biblioteca Ştiinţifică Centrală a AŞM] / consemnare : Valeriu Dulghieru // Lit. şi arta. – 2005. – 17 noiemb. – P. 7.

Page 93: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 93

CASTRAVEŢ Ion 2004

1188. Poiată, Petru Epopeea unui doctor, parcă habilitat în ştiinţe şi parcă nu, continuă : [despre Ion Castraveţ, fost colaborator la Inst. de Zoologie al AŞM] / Petru Poiată // Glasul Naţiunii. – 2004. – 17 iun. – P. 10.

2005 1189. Poiată, Petru. Cine decide soarta savanţilor în Republica Moldova? : [pe marginea susţinerii tezei de doctor habilitat în ştiinţe biologice de către savantul Ion Castraveţ] / Petru Poiată // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 17 oct. – P. 3. 1190. Poiată, Petru. Un savant cu renume este ignorat la el acasă : [pe marginea reexaminării tezei de doctor habilitat în ştiinţe biologice a savantului Ion Castraveţ] / Petru Poiată // Glasul Naţiunii. – 2005. – 2 noiemb. – P. 7.

2008 1191. Castraveţ, Ion. Un strigăt de durere al unui savant către opinia publică internaţională : [Ion Castraveţ, fost colaborator al Ins. de Zoologie al AŞM] / Ion Castraveţ // Flux : Anchetă. – 2008. – 29 mai. – P. 4-5 : fot.

CEBAN Vasile 1192. Vasile Ceban : [doctor habilitat în matematică, fost colaborator al AŞM : necrolog] // Moldova suverană. – 2008. – 5 febr. – P. 4 : fot.

CELAC Valentin 1193. Diviza, Ion. Savantul Valentin Celac un Om al pământului : [şeful Laboratorului de Genetică şi Ameliorare a Culturilor Leguminoase din cadrul Inst. de Genetică al AŞM] // Ion Diviza // Lit. şi arta. – 2009. – 26 febr. – P. 8 : fot.

CEMORTAN Leonid 2007

1194. Leonid Cemortan – omul săptămânii : [critic şi istoric de teatru, profesor universitar, membru-corespondent al AŞM] // Timpul. – 2007. – 2 noiemb. – P. 3. 1195. Turea, Larisa. Leonid Cemortan: teatrul ca autoritate morală : [critic şi istoric de teatru, profesor universitar] / Larisa Turea // Timpul. – 2007. – 1 noiemb. – P. 5.

In memoriam 2009

1196. Leonid Cemortan (1927-2009) : [savant-teatrolog, membru-corespondent al AŞM : necrolog] // Moldova suverană. – 2009. – 30 iun.; Timpul. – 2009. – 30 iun. – P. 2 : fot.

CERNEI Mihail 1197. De la palierele fizicii : [Mihail Cernei, dr. în şt. fizico-matematice, conferenţiar universitar la Catedra Fizică Teoretică şi Experimentală a Univ. de Stat din Tiraspol cu sediul la Chişinău] // Făclia. – 2009. – 7 febr. – P. 10 : fot. – A semnat colectivul catedrei.

CERBARI Valerian 1198. Valerian Cerbari, savantul moldovean care a studiat învelişul de sol al Pamirului de Vest, elaborând clasificarea şi harta solurilor acestei regiuni muntoase din Tadjikistan / Serafim Andrieş, Tamara Leah, Olga Arhip [et al.] // Moldova suverană. – 2009. – 11 aug. – P. 2.

Page 94: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 94

CHINTEA Pavel 2005

1199. Ştiinţa şi inovarea – dragostea de-o viaţă : [a profesorului Pavel Chintea, dr. hab. în chimie, şef de laborator al Inst. de Genetică al AŞM, căruia i s-a decernat premiul „Cel mai dotat inventator al anului 2004”] // Moldova suverană. – 2005. – 21 ian. – P. 2.

2007 1200. Negru, Andrei. Meritul ştiinţific al doctorului habilitat, profesorului universitar Pavel Chintea : [aspirant la titlul de academician] / Andrei Negru, Anatol Jacotă, Constantin Moraru [et al.] // Făclia. – 2007. – 17 mart. – P. 8 : fot. 1201. Ионко, Майя. Логика профессора Кинти : [академик Павел Кинтя, лауреат Гос. премии РМ в области науки и техники : линия жизни] / Майя Ионко // Кишиневские новости. – 2007. – 23 марта. – P. 2 : fot.

2008 1202. Котина, Елена. В поддержку иммунного статуса : [о Павле Кинтя, д-р хабилитат, зав. Лабораторией Ин-та Генетики АНМ] / Елена Котина // Tetis info. – 2008. – Iulie. – P. 2 : fot.

CHIRIAC Vlad 1203. Şpac, Ion. Vlad Chriac (1936-2005) : [colaborator ştiinţific la Inst. de Literatură şi Folclor al AŞM : in memoriam] / Ion Şpac // Lit. şi arta. – 2006. – 5 oct. – P. 5.

CIALÎC Tihon 1204. Cealîc Tihon: Necrolog : [personalitate marcantă a ştiinţei agrare, doctor habilitat în ştiinţe agricole, membru corespondent al AŞM] // Moldova suverană. – 2006. – 16 mart. – P. 4. – Au semnat : Valerian Cristea, Gheorghe Duca, Anatolie Gorodenco [et al.].

CIBOTARU Simion 2006

1205. Ciobanu, Valerian. Un savant eminent, un om deosebit : [acad. Simion Cibotaru, laureat al Premiului de Stat, fost director al Inst. de Limbă şi Literatură al AŞ a RSSM] / Valerian Ciobanu // Comunistul. – 2006. – 7 iul. – P. 16 : fot.; Коммунист. – 7 июля. – Р. 16.

2009 1206. Dolgan, Mihail. Spiritul patruzecioptist în critica criticii lui Simion Cibotaru / Mihail Dolgan // Lit. şi arta. – 2009. – 9 iul. – P. 4.

CIBOTARU Tudor 1207. Busuioc, Leonid. Savantul-pedagog Tudor Cibotaru : [pe marginea întrunirii comemorative, consacrată mai multor personalităţi în domeniul pedagogic, printre care şi savantul Tudor Cibotaru – 95 de ani de la naştere. Organuzatorul întrunirii este Inst. Ştiinţe ale Educaţiei al AŞM] / Leonid Busuioc // Făclia. – 2009. – 28 mart. – P. 3.

CIMPOEŞ Gheorghe 2007

1208. Babuc, V. Gheorghe Cimpoeş – candidat la postul vacant de membru-corespondent al AŞM : [profesor universitar, rector al Univ. Agrare de Stat din Moldova] / V. Babuc, V. Ungurenu // Moldova suverană. – 2007. – 15 mart. – P. 2.

2009

Page 95: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 95

1209. 17 февраля – день рождения Георгия Чимпоеша, ректора Государственного Аграрного Университета Молдовы, доктора хабилитат сельскохозяйственных наук, лауреат национальных премий, член-корреспондент АНМ // Кишиневский обозреватель. – 2009. – 12 февр. – Р. 2.

CIMPOEŞ Liuba 1210. Никогло, Диана. К юбилею Любови Степановны Чимпоеш : [науч. сотр. Ин-та Культурного Наследия АНМ] / Диана Никогло // Вести Гагаузии. – 2008. – 10 окт. – P. 5 : fot.

CIMPOI Mihai 2004

1211. Cuzuioc, Ion. Mihai Cimpoi – un titan şi nu numai în literatură / Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2004. – 4 noiemb. – P. 8 : fot.

2006 1212. Mihai Cimpoi - 63 : [grupaj de materiale despre acad. Mihai Cimpoi cu prilejul a 63 de ani de la naştere] // Glasul naţiunii. – 2006. – 31 aug. – P. 8 : fot. – În cuprins : Podul de cărţi numit Mihai Cimpoi / Dumitru Tiutiuca; Omul cărţii / Victor Dumbrăveanu. 1213. Pârnău, Ion. Doi mari prieteni ai şcolii : Mihai Cimpoi şi Ion Ciocanu : [acad. Mihai Cimpoi şi dr. hab. Ion Ciocanu – colaboratori ştiinţifici la Inst. de Filologie al AŞM] / Ion Pârnău // Lit. şi arta. – 2006. – 11 mai. – P. 4 : fot.

2007 1214. Vieru, Grigore. Felicitări : [acad. Mihai Cimpoi cu ocazia aniversării a 65 de ani de la naştere] / Grigore Vieru // Lit. şi arta. – 2007. – 4 oct. – P. 1. 1215. Ciocanu, Ion. O enciclopedie ambulantă : [acad. Mihai Cimpoi la 65 de ani] / Ion Ciocanu // Florile dalbe. – 2007. – 13 sept. – P. 7 : fot. 1216. Ciocoi, Gheorghe. Mihai Cimpoi – omul cu o mie de paşi : [scriitor, critic şi istoric literar, academician] / Gheorghe Ciocoi // Glasul naţiunii. – 2007. – 29 mart. – P. 7 : fot. 1217. Reabţov, Gheorghe. 65 de trepte din Marea Coloană a Infinitului : [acad. Mihai Cimpoi – 65 de ai de la naştere] / Gheorghe Reabţov // Curierul economic. – 2007. – 15-21 sept. – P. 8 : fot.

2008 1218. Cimpoi, Mihai. Scriitorii strigă şi azi, dar Levitanul nu aude : [interviul acad. Mihai Cimpoi, preş. Uniunii Scriitorilor din Rep. Moldova acordat ziarului Vocea poporului] // Vocea poporului. – 2008. – 29 aug. – P. 4. 1219. Cimpoi, Mihai. Tot ce am mai bun datorez bibliotecii : [interviu cu acad. Mihai Cimpoi] / consemnare : Raisa Rogac // Glasul. – 2008. – 26 iun. – P. 16-17 : fot. 1220. Filip, Iulian. Mihai Cimpoi în Larg (ul!) lui : [în cadrul proiectului „Scriitorii la baştina lor”, acad. Mihai Cimpoi şi-a invitat la baştină, în satul Larga o echipă de colegi] / Iulian Filip // Lit. şi arta. – 2008. – 20 noiemb. – P. 6. 1221. Oprea, Ina. Academicianul Mihai Cimpoi în vizită la filologi : [la Facultatea de Litere a USM] / Ina Oprea // Universitatea de Stat din Moldova. – 2008. – 25 noiemb. – P. 3.

Page 96: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 96

CIOBANU Anatol 1222. Colpan, Jana. Om al luminii : [acad. Anatol Ciobanu – 70 de ani de la naştere] / Jana Colpan // Lit. şi arta. – 2004. – 13 mai. – P. 6. 1223. Dodon, Eugenia. Vir bonus, dicendi peritus : [Anatol Ciobanu, mem. cor. al AŞM] / Eugenia Dodon, Emilia Oglindă // Lit. şi arta. – 2004. – 13 mai. – P. 7. 1224. Melniciuc, Ion. Tinereţea unui profesor septuagenar : [Anatol Ciobau, mem. cor. al AŞM la 70 de ani de la naştere] / Ion Melniciuc // Lit. şi arta. – 2004. – 13 mai . – P. 6. 1225. Vicol Dragoş. Judecata cuvintelor : [acad. Anatol Ciobanu – 70 de ani de la naştere] / Dragoş Vicol // Lit. şi arta. – 2004. – 13 mai. – P. 6.

CIOCANU Gheorghe 1226. Vorotneac, Elena. Rectorul Gheorghe Ciocanu – adept al excelenţei şi performanţei : [ales în calitate de rector cu o majoritate de voturi de Senatul Univ. de Stat din Moldova] / Elena Vorotneac, Lidia Grosu // Făclia. – 2009. – 17 ian. – P. 12 : fot.

CIOCANU Ion 2005

1227. Palladi, Tudor. Scriitorul care n-a cruţat cerneala inspiraţiei : [Ion Ciocanu – 65 de ani de la naştere] / Tudor Palladi // Lit. şi arta. – 2005. – 20 ian. – P. 4 : fot.

2008 1228. Bâtcă, Veronica. Bucuria durerii divine : [criticul-poet Ion Ciocanu, colab. şt. la Inst. de Filologie al AŞM] / Veronica Bâtcă // Lit. şi arta. – 2008. – 17 apr. – P. 4.

CIUBOTARU Alexandru 1229. Furdui, Teodor. Savant şi cetăţean de forţă : [acad. Alexandru Ciubotaru – 75 de ani de la naştere] / Teodor Furdui, Gheorghe Duca, Tatiana Constantinov [et al.] // Lit. şi arta. – 2007. – 15 febr. – P. 6. 1230. Teleuţă, Alexandru. Felicitări : [pentru acad. Alexandru Ciubotaru, director onorific al Grădinii Botanice a AŞM, cu prilejul a 75 de ani de la naştere] / Alexandru Teleuţă, Nina Ciorchină,Valentina Ţâmbali // Făclia. – 2007. – 10 febr. – P. 16 : fot. 1231. Teleuţă, Alexandru. Părintele Grădinii Botanice : [savantul Alexandru Ciubotaru, dr. hab. în biologie, profesor universitar, membru-corespondent al AŞM – 75 de ani de la naştere] / Alexandru Teleuţă // Natura. – 2007. – Nr 2 (Febr.). – P. 7 : fot. 1232. Teleuţă, Alexandru. Savantul şi patriotul acad. Alexandru Ciubotaru / A. Teleuţă, E. Alexandrov, M. Colţun // Moldova suverană. – 2007. – 20 febr. – P. 4 : fot.

CLIMENCO Valeriu 1233. Чудак, А. Налево пойдешь Клименко найдешь, направо – тоже : [о Валерие Клименко, сотрудник Ин-та Философии Социологии и Права АНМ] / А. Чудак // Кишиневские новости. – 2004. – 1 окт. – P. 1.

Page 97: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 97

CODRU Anatol 1234. Anatol Codru la 70 de ani // Lit. şi arta. – 2006. – 27 apr. – P.4 : fot. – În cuprins : Piatriada mitopo(i)etică / Mihai Cimpoi; Nu numai „arfă”, dar şi bănuite muzici stelare / Vlad Zbârciog; Referinţe. 1235. Bălănel, Ecaterina. Anatol Codru a fost omagiat la Academia de Ştiinţe : [cu ocazia împlinirii a 70 de ani] / Ecaterina Bălănel // Flux : cotid. naţ. – 2006. – 16 mai. – P. 4 : fot. 1236. Mihail, Viorel. Portretul poetului în interior : [poetul-academician Anatol Codru – 70 de ani de la naştere] / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2006. – 5 mai. – P. 9 : fot. 1237. Poetul „pietrei de citire”: Anatol Codru – 70 // Florile dalbe. – 2006. – 4 mai. – P. 8.

COLAC Tudor 1238. Apetri, Dumitru. De la murmurul duios de fluier : [folcloristul Tudor Colac la 60 de ani, colab. şt. la Inst. de Filologie al AŞM] / Dumitru Apetri // Timpul. – 2008. – 7 mart. – P. 15.

COMANICI Ion 1239. Teleuţă, Alexandru. La umbra nucului bătrân… : [Ion Comanici la 75 de ani – profesor, doctor habilitat în şt. biologice] / Alexandru Teleuţă // Lit. şi arta. – 2008. – 17 iul. – P. 7.

COPANSCHI Iacob 2006

1240. Demcenco, Nicolae. In memoriam : Iacov Copanschi : [profesor universitar, fost colaborator al Inst. de Cercetări Interetnice al AŞM] / Nicolae Demcenco, Serghei Capustin // Comunistul. – 2006. – 6 oct. – P. 15 : fot. 1241. Doctor habilitat Iacov Copanschi : [istoric cu renume mondial, doctor habilitat în ştiinţe istorice : necrolog] // Moldova suverană. – 2006. –20 iulie. – P. 4 : fot. – Au semnat: V. Voronin, Gh. Duca, T. Furdui [et al.].

2007 1242. Зорина, Наталья. Он тут, он с нами : Памяти Якова Копанского : [ученый, автор полтора десятка книг и 250 научных работ] / Наталья Зорина // Истоки жизни. – 2007. – Nr 11 (Июль). – P. 15 : fot.

CORBU Haralambie 2005

1243. Dolgan, Mihail. Metodolog şi interpret al literaturii şi ştiinţei literare : [acad. Haralambie Corbu la 75 de ani de la naştere] / Mihail Dolgan // Făclia. – 2005. – 12 febr. – P. 5 : fot. 1244. Haralambie Corbu la 75 de ani // Săptămîna. – 2005. – 11 febr. – P. 9 : fot. 1245. Haralambie Corbu – o personalitate marcantă : [75 de ani de la naştere] // Moldova suverană. – 2005. – 17 febr. – P. 4. 1246. Salvarea noastră ca neam este în muncă : [acad. Haralambie Corbu – 75 de ani de la naştere] // Moldova suverană. – 2005. – 16 febr. – P. 1 : fot. 1247. Vicol, Dragoş. Autoritatea de a judeca literatura : [acad. Haralambie Corbu – 75 de ani de la naştere] / Dragoş Vicol // Moldova suverană. – 2005. – 15 febr. – P. 4.

Page 98: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 98

1248. Глава государства поздравил Хараламбия Корбу с 75-летием : [президент Респ. Молдова Владимир Воронин принял участие в работе юбилейного заседания АНМ, посвященное 75-летию со дня рождения акад. Хараламбия Корбу] // Независимая Молдова. – 2005. – 16 февр. – P. 2. 1249. Пынзару, Сава. Лицом к духовному наследию : [акад. Хараламбие Корбу – 75 лет] / Сава Пынзару // Независимая Молдова. – 2005. – 15 февр. – P. 3.

2007 1250. Mândâcanu, Valentin. Surse de lumină : [cu referire la acad. Haralambie Corbu] / Valentin Mândâcanu // Flux : ed. de vineri. – 2007. – 27 iul. – P. 8.

CORLĂTEANU Nicolae 2005

1251. Berejan, Silviu. Patriarh al filologiei basarabene : [acad. Nicolae Corlăteanu la 90 de ani] / Silviu Berejan // Lit.şi arta. – 2005. – 12 mai. – P. 7 : fot. 1252. Colţun, Gheorghe. Contribuţia academicianului Nicolae Corlăteanu la cercetarea frazeologiei limbii române : [acad. Nicolae Corlăteanu – 90 de ani de la naştere] / Gheorghe Colţun // Lit. şi arta. – 2005. – 12 mai. – P. 1 : fot. 1253. Cosniceanu, Maria. Academicianul Nicolae Corlăteanu, îndrumător al discipolilor : [colab. şt. la Inst. de Lingvistică al AŞM] / Maria Cosniceanu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 13 mai. – P. 19 : fot. 1254. Ciobanu, Anatol. Academicianul Nicolae Corlăteanu – VIR DOCTISSIMUS ET MAGISTER ILLUSTRISSIMUS / Anatol Ciobanu // Făclia. – 2005. – 14 mai. – P. 5. 1255. Eremia, Anatol. Nicolae Corlăteanu – savantul care a marcat o epocă în filologia românească : [acad. Nicolae Corlăteanu la 90 de ani] / Anatol Eremia // Flux : ed. de vineri. – 2005. – 13 mai. – P. 7 : fot. 1256. Eremia, Anatol. Popasurile vieţii : [acad. Nicolae Corlăteanu la o aniversare] / Anatol Eremia // Săptămîna. – 2005. – 13 mai. – P. 6-7 : fot. 1257. Eremia, Anatol. Recunoştinţa generaţiilor de filologi : [acad. Nicolae Corlăteanu – 90 de ani de la naştere] / Anatol Eremia, Albina Dumbrăveanu // Jurnal de Chişinău. – 2005. – 17 mai. – P. 17 : fot. 1258. Rotaru, Tatiana. Omagiu savantului nonagenar : [Nicolae Corlăteanu – 90 de ani de la naştere] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2005. – 18 mai. – P. 4 : fot. 1259. Stici, Ion. O stea de primă mărime pe bolta lingvisticii : [acad. Nicolae Corlăteanu la 90 de ani] / Ion Stici // Moldova suverană. – 2005. – 13 mai. – P. 2 : fot.

In memoriam 1260. Academicianul Nicolae Corlătean : In memoriam // Săptămîna. – 2005. – 28 oct. – P. 5. 1261. Academicianul Nicolae Corlăteanu (14 mai 1915 – 21 octombrie 2005) : [necrolog] // Moldova suverană. – 2005. – 25 oct. – P. 4 : fot. – Au semnat : Vladimir Voronin, Marian Lupu, Gheorghe Duca [et al.] 1262. Academicianul Nicolae Corlăteanu : [necrolog] // Timpul. – 2005. – 26 oct. – P. 4 : fot. 1263. Bantoş, Alexandru. „Sunt o voce a generaţiei mele...” : [in memoriam Nicolae Corlăteanu] / Alexandru Bantoş // Lit. şi arta. – 2005. – 27 oct. – P. 8.

Page 99: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 99

1264. Ciobanu, Anatol. S-a stins viaţa falnicii Veneţii…(Mihai Eminescu) : [in memoriam acad. Nicolae Corlăteanu] / Anatol Ciobanu // Lit. şi arta. – 2005. – 27 oct. – P. 8 : fot. 1265. Corlăteanu, Nicolae. Testament las vouă moştenire… : [in memoriam acad. Nicolae Corlăteanu] // Lit. şi arta. – 2005. – 27 oct. – P. 1 : fot. 1266. Dabija, Nicolae. Patriarhul : [in memoriam acad. Nicolae Corlăteanu] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 27 oct. – P. 1. 1267. Nicolae Corlăteanu : [necrolog] // Lit. şi arta. – 2005. – 27 oct. – P. 8. – A semnat: Consiliul Uniunii Scriitorilor din Moldova. 1268. Poiată, Petru. Cu un bărbat al neamului mai puţin : [in memoriam acad. Nicolae Corlăteanu] / Petru Poiată // Glasul naţiunii. – 2005. – 27 oct. – P. 8 : fot. 1269. Академик Николае Корлэтяну : [некролог] // Независимая Молдова. – 2005. – 25 окт. – P. 4 : fot.

COSNICEANU Maria 1270. Pohilă, Vlad. Asiduă ocrotitoare a numelor noastre : [coordonatoarea Inst. de Lingvistică al AŞM Maria Cosniceanu la o aniversare] / Vlad Pohilă // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 4 febr. – P. 19 : fot.

COSTACHE Gheorghe 2006

1271. Avornic, Gheorghe. Felicitare domnului Gheorghe Costache : [doctor habilitat în ştiinţe juridice, cercetător ştiinţific la Inst. de Istorie, Stat şi Drept al AŞM – 65 de ani de la naştere] / Gheorghe Avornic // Dreptul. – 2006. –11 mai. – P. 2 : fot.

2007 1272. Lupan, Natalia. Piatra unghiulară a şcolii prefesorului Gheorghe Costachi : [doctor habilitat, colaborator al Inst. de Istorie, Stat şi Drept al AŞM] / Natalia Lupan // Dreptul. – 2007. – 14 sept. – P. 4 : fot. 1273. Денчук, Евгения. Чувства и мысли об ученом, педагоге, человеке Георге Костаки : [науч. сотрудник Ин-та Истории, Государства и Права АНМ] / Евгения Денчук // Право. – 2007. – 23 февр. – P. 8.

COVARSCHI Anatol 1274. Соловьева, Татьяна. Уроки Анатолия Коварского : [ученый генетик, академик АНМ] / Татьяна Соловьева // Еврейское местечко. – 2009. – 13 март. – P. 8-9 : фот.

COZMA Valeriu 1275. Morăraş, Mihai. Un fidel slujitor al Zeiţei Clio : [Valeriu Cozma, dr. hab., colab. şt. la Inst. de Istorie, Stat şi Drept al AŞM – 70 de ani de la naştere] / Mihail Morăraş // Universitatea de Stat din Moldova. – 2008. – 25 apr. – P. 4.

COZUB Gheorghe 1276. Gheorghe Cozub la 70 de ani : [doctor habilitat în ştiinţe tehnice, membru-corespondent al AŞM] // Moldova suverană. – 2007. – 23 aug. – P. 2 : fot. 1277. Степанов, Василий. На стержень широкой судьбы: академик Георгий Козуб: 40 лет в науке : [к 70-

Page 100: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 100

летию со дня рождения Георгия Козуб, чл. кор. АНМ] / Василий Степанов // Коммунист. – 2007. – 9 нояб. – P. 15, 16.

CURUCI Leonid 1278. Cu „puterea de muncă şi priceperea în studiere” : [Leonid Curuci la 75 de ani, colab. La Inst. de Literatură şi Folclor al AŞM] // Comunistul. – 2005. – 1 mart. – P. 8 : fot.

DAVID Anatolie 1279. Munteanu, Andrei. Vlăstar de la Criva : [Anatolie David, dr. hab. în şt. biologice, Om Emerit, şeful Laboratorului de Paleozoologie al Inst. de Zoologie al AŞM, savant cu renume mondial – 70 de ani de la naştere] / Andrei Munteanu // Natura. – 2006. – Nr. 7 (Iul.). – P. 8.

DĂNILĂ Aurelian 1280. Bobeică, Constantin. Mai presus de titluri şi onoruri – Omul : [Aurelian Dănilă, dr. hab. în studiul artelor, prof. univ. la 75 de ani de la naştere] / Constantin Bobeică // Lit. şi arta. – 2009. – 26 febr. – P. 8 : fot. 1281. Дэнилэ, Аурелиан. «Если заразился, то это на всю жизнь» : [беседа с доктором искусствоведения Аурелианом Дэнилэ] / беседовала : Надежда Январева // Русское слово. – 2009. – 30 янв. – P. 19 : fot.

DEDIU Ion 2004

1282. Dediu Ion – 70 de ani : [doctor habilitat în ştiinţe biologice] // Jurnal de Chişinău. – 2004. – 29 iun. – P. 2.

2009 1283. Asevschi, Valentin. Patriarhul ecologiei din Republica Moldova : [Ion Dediu, dr. hab. în şt. biologice] / Valentin Asevschi // Făclia. – 2009. – 20 iun. – P. 10. 1284. Ciubotaru, Alexandru. Ion Dediu la 75 de ani : Savant, cetăţean, ecolog, om politic / A. Ciubotaru, A. Drumea, S. Toma [et al.] // Făclia. – 2009. – 20 iun. – P. 10.

DERGACEV Valentin 1285. Дергачев, Валентин. Валентин Дергачев: «Основы науки я постигал в Ленинграде» : [интервью с Валентином Дергачевым, директор Ин-та Культурного Наследия АНМ, доктор хабилитат] / записала : Полина Богуцкая // Русское слово. – 2008. – Nr 10. – P. 5, 7. 1286. Маликова, Валентина. В поисках своей Трои : [о Валентине Дергачеве, директор Ин-та Культурного Наследия АНМ] / Валентина Маликова // Время. – 2008. – 16 апр. – P. 5

DICUSAR Ion 1287. Andrieş, Serafim. Ion Dicusar, fondatorul agrochimiei în Moldova : [acad. Ion Dicusar, dr. hab. în şt. agricole, prof. univ. : 110 ani de la naştere] / Serafim Andrieş, Grigore Stasiev // Moldova Suverană. – 2007. – 21 aug. – P. 2 : fot.

DICUSAR Ion şi Alexandru 1288. Capustin, Serghei. Influenţa reciprocă a progresului ştiinţific şi dezvoltării societăţii : [momente din viaţa şi

Page 101: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 101

activitatea ştiinţifică a savanţilor Ion şi Alexandru Dicusar] / Serghei Capustin // Comunistul. – 2006. – 27 oct. – P. 12 : fot.; Коммунист. – 2006. – 27 окт. – P. 12 : fot.

DOGA Eugen 2007

1289. Andon, Victor. Frumoasele nostalgii ale unui rătăcit : [Eugen Doga, compozitor, academician. «2007 – Anul Doga»] / Victor Andon // Glasul naţiunii. – 2007. – 29 mart. – P. 7. 1290. Burcatâi, Diana. Festivalul Internaţional de artă l-a omagiat pe Eugen Doga : [compozitor, academician] / Diana Burcatâi // Flux : cotid. naţ. – 2007. – 11 dec. – P. 4. 1291. Chisnenco, Angela. Maestrul Eugen Doga merită mai mult : [compozitor, academician] / Angela Chisnenco // Capitala. – 2007. – 14 dec. – P. 14. 1292. Doga, Eugen : „Avem foarte multe talente, care merită o soartă mai fericită” : [interviu cu compozitorul– academician] / moderator : Gheorghe Budeanu // Timpul. – 2007. – 28 dec. – P. 10, 15 : fot.

1293. Doga, Eugen. „Nu v-am părăsit nicodată” : [interviu cu compozitoru-academician] / consemnare : Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 30 ian. – P. 10 : fot. 1294. Doga, Eugen. Observaţi şi apreciaţi binele ce vă înconjoară : [interviu cu compozitorul-academician] / consemnare : Octombrina Onofrei // Florile dalbe. – 2007. – 13 dec. – P. 2 : fot.

1295. Doga, Eugen. Programul vieţii mele este să scriu cât mai multă mizică frumoasă : [dialog cu compozitorul-academican despre cultură ] / a dialogat : Nadina Gheorghiţă // Capitala. – 2007. – P. 10 : fot. 1296. Eugen Doga – cetăţean de onoare al oraşului Chişinău : [despre decernara titlului onorific] // Socius. – 2007. – 23 febr. – P. 8. 1297. Pojar, Sergiu. Un început falnic al Anului Eugen Doga : [2007 – Anul Eugen Doga. Reflecţii pe marginea baletului „Luceafărul”, semnat de compozitorul-academician] / Sergiu Pojar // Capitala. – 2007. – 26 ian. – P. 14. 1298. Porcesco, Cristina. Multitudinea de culturi în Moldova : [pe marginea ediţiei a III-a a Festivalului-concurs „Plai Natal”, consacrat creaţiei maestrului Eugen Doga] / Cristina Porcesco // Moldova suverană. – 2007. – 13 dec. – P. 4. 1299. Башкурова, Наталья. «Лучафэрул» – восторг и трепет : [балет Е. Доги «Лучафэрул» на сцене Театра Оперы и Балета в постановке Г. Ковтуна] / Наталья Башкурова // Новое время. – 2007. – 26 окт. – P. 1, 7. 1300. Дога, Евгений. Всегда быть интересным : [интервью к 70-летию композитора, академика] / записала : Елена Гузун // Молдавские ведомости. – 2007. – 2 февр. – P. 9. 1301. Дога, Евгений. Жещина должна нравиться себе : [интервью с композитором-академиком о премьере спектакля «Лучафэрул»] / записала : Лариса Беленькая // Антенна. – 2007. – 1-7 окт. – P. 6 : fot. 1302. Дога, Евгений. «Своей музыкой я объединяю людей» : [интервью с композитором-академиком] / записала : Екатерина Зенченко // Новое время. – 2007. – 19 янв. – P. 4 : fot. 1303. Его одинаково любят и в Москве, и в Кишиневе : [о состоявшемся в Москве авторском вечере композитора Евгения Доги] // Время. – 2007. – 23 окт. – P. 3.

Page 102: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 102

1304. Королева, Эльфрида. Между небом и землей : [о балете «Лучафэрул» Евгения Доги] / Эльфрида Королева // Независимая Молдова. – 2007. – 2 нояб. – P. 23. 1305. Ляхова, Ольга. Прощение в Петербурге : [о состоявшемся в Петербурге юбилейном концерте композитора Евгения Доги] / Ольга Ляхова // Деловая Молдова. – 2007. – 4 мая. – P. 12. 1306. Маэстро чевствовали в Швейцарии : [16 ноября 2007 года в Швейцарии состоялся творческий вечер композитора Евгения Доги] // Коммунист. – 2007. – 23 нояб. – P. 16. 1307. Рябинина, Александра. История любви маэстро : [о композиторе-академике Евгении Дога] / Александра Рябинина // Время. – 2007. – 30 окт. – P. 11. 1308. Сливенко, Нелли. Вальс плывет над землёй : [2007 – Год Евгения Доги] / Нелли Сливенко // Кишиневские новости. – 2007. – 27 дек. – P. 7. 1309. Торня, Нелли. Звёздная фантазия : [балет «Лучафэрул» Евгения Доги на сцене Театра Оперы и Балета] / Нелли Торня // Кишиневские новости. – 2007. – 12 окт. – P. 7. 1310. Узун, Елена. В театре оперы и балета – «Лучафэрул» : [о балете Евгения Доги по одноименной поэме Михая Эминеску] / Елена Узун // Молдавские ведомости. – 2007. – 12 окт. – P. 6 : fot.

2008 1311. Deşi a fost baicotat de Chişinău, Eugen Doga a strălucit la Bucureşti : [compozitorul-academician Eugen Doga a susţinut un concert de excepţie la Ateneul Român din Bucureşti] // Alianţa Moldova Noastră. – 2008. – 6 iun. – P. 11 : fot; Glasul. – 2008. – 5 iun. – P. 1, 10 : fot. 1312. Doga, Eugen. „N-am nevoie de milioanele lor” : [comentarii la unele informaţii din presă] / a înregistrat : Pavel Păduraru // Timpul. – 2008. – 22 aug. – P. 2. 1313. Doga, Eugen. Sunt poluat de tristeţe : [interviul compozitorului-academician acordat ziarului Observatorul de Nord] // Observatorul de Nord. – 2008. – 25 ian. – P. 6. – Idem şi în lb. rusă. 1314. Doga, Eugen. Sunt servitorul operei mele : [interviu cu compozitorul-academician] / consemnare : Liliana Popuşoi // Flux : ed. de vineri. – 2008. – 18 iul. – P. 8. 1315. Dumbrăveanu, Luminiţa. Maestrul Doga va fi decorat azi de către Putin : [compozitorul Eugen Doga va fi decorat de către preşedintele Rusiei Vladimir Putin cu ordinul „Pentru merite în serviciul Patriei”] / Albina Dumbrăveanu // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 21 febr. – P. 2 : fot. 1316. Дога, Егений. «Я двигаюсь, как и все живое» : [маэстро о музыке и о себе] / Евгений Дога // Коммунист. – 2008. – 23 нояб. – P. 14-15 : fot. 1317. Желтова, Инна. Евгений Дога : после Года Доги : [беседа с композитором-академиком] / Инна Желтова // Пульс. – 2008. – 27 июня. – P. 12-13.

DOLGAN Mihail 2004

1318. Răileanu, Vitalie. Orizontul spiritual al savantului Mihail Dolgan : [la 65 de ani de la naştere] / Vitalie Răileanu // Lit. şi arta. – 2004. – 19 febr. – P. 5.

2007

Page 103: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 103

1319. Popovici, Constantin. Mihail Dolgan : nume notoriu în filologia naţională : [doctor habilitat în filologie, profesor universitar, membru-corespondent al AŞM] / Constantin Popovici // Moldova suverană. – 2007. – 21 febr. – P. 4.

1320. Un nou academician în domeniul literar – Mihail Dolgan // Făclia. – 2007. – 19 mai. – P. 12. – (Spicuiri din scrisorile de recomandare semnate de: Constantin Popovici, Haralambie Corbu, Ion Druţă, Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi, Nicolae Dabija).

2009 1321. Fonari, Victoria. Mihail Dolgan – axiologia metaforei : [doctor habilitat în filologie, profesor universitar, membru-

corespondent al AŞM] / Victoria Fonari // Lit. şi arta. – 2009. – 5 febr. – P. 4.

1322. Metafora este poezia însăşi: Mihail Dolgan la 70 de ani : [omagii] // Făclia. – 2009. – 7 febr. – P. 5 : fot. – Aut.: Gheorghe Ciocanu, Gheorghe Duca, Victor Stepaniuc, Irina Condrea, Elena Vorotneac, Vasile Spiridon, Ana Ghilaş, Elena Ţau. 1323. Ţau, Elena. Tentaţia criticii totale : [Mihail Dolgan, dr. hab. în filologie, prof. univ., mem. cor. al AŞM la 70 de ani de la naştere] / Elena Ţau // Lit. şi arta. – 2009. – 5 febr. – P. 4. 1324. Un chemat al slovei inspirate : [mesaj, rostit în cadrul conferinţei şiinţifice „Metafora este poezia însăşi”, desfăşurată la AŞM cu prilejul aniversării a 70 de ani de la naşterea acad. Mihail Dolgan] // Universitatea de Stat din Moldova. – 2009. – 24 febr. – P. 3 : fot. – În cuprins: Un navigator în orizonturile cunoaşterii / Gheorghe Duca; Un critic literar de vocaţie / Constantin Popovici; Tentaţia criticii totale / Elena Ţau; Absorbit de lumea mitului şi a imaginerului artistic / Gheorghe Ciocanu; Călăuzit de hărnicie şi inspiraţie / Irina Condrea; Crez şi măiestrie pedagogică / Nicanor Ţurcanu.

DONICA Ilie 1325. Rapcea, Mihail. Profesorul Ilie Donică la 50 de ani : [director al Inst. de Pomicultură] / Mihail Rapcea // Moldova suverană. – 2008. – 1 aug. – P. 2 : fot.

DONICI Nicolae 1326. Добрынина, Татьяна. Затмения не бывают вечными : [130 со дня рождения астронома Николая Донича] / Татьяна Добрынина // Независимая Молдова. – 2004. – 15 окт. – P. 18.

DOŢENCO Denis 1327. Доценко, Денис. Я служу королеве наук : [интервью с молодым ученым-физиком Денисом Доценко, представивщего недавно нашу страну на межд. конф. в Генуе (Италия)] / записала : Ирина Красильникова // Время. – 2007. – 27 июля. – P. 5 : fot.

DRAGANOV Boris şi DRAGAN Gleb 1328. Rotaru, Tatiana. Sufletul omului – cetate vie a libertăţii : [despre fraţii gemeni Boris Draganov şi Gleb Drăgan, academicieni, savanţi de talie mondială în domeniul energeticii] / Tatiana Rotaru // Lit. şi arta. – 2009. – 16 iul. – P. 7.

DRAGNEV Demir 2006

1329. Demir Dragnev îşi poartă vârsta frumos şi cu distincţie : [70 de ani de la naşterea savantului, autor a circa 270 lucrări ştiinţifice] // Flux : cotid. naţ. – 2006. – 27 iul. – P. 4 : fot. 1330. Demir Dragnev : [Omul săptămânii la „Timpul” cu prilejul a 70 de ani de la naştere] // Timpul. – 2006. – 28 iul.

Page 104: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 104

– P. 2. 1331. Roibu, Nicolae. Astăzi Demir Dragnev este omagiat : [doctor habilitat în istorie, profesor universitar, membru corespondent al AŞM – 70 de ani de la naştere] / Nicolae Roibu // Timpul. – 2006. – 27 iul. – P. 2.

2007 1332. Conţiu, Mihai. Tenacitatea profitorilor de cursă lungă : [note critice în adresa lui Demir Dragnev, colab. şt. la Inst. de Istorie, Stat şi Drept din cadrul AŞM] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2007. – 13 sept. – P. 3.

DRUMEA Anatol 1333. Academicianul Anatol Drumea a fost omagiat de către şeful statului // Moldova suverană. – 2005. – 15 febr. – P. 3.

DRUŢĂ Ion 2007

1334. Ţurcanu, Iurie. Fundamentalul Druţă : [despre scriitorul-academician Ion Druţă] / Iurie Ţurcanu // Ţara Moldovei. – 2007. – 20 noiemb. – P. 6.

2008 1335. Anul maestrului Ion Druţă a fost lansat la Soroca // Realitatea. – 2008. – 16 mai. – P. 1 : fot. 1336. Botezatu, Grigore. Cu Ion Druţă în Casa Mare : [pe marginea montării dramei „Casa Mare” de Ion Druţă pe scenele teatrelor din Rep. Moldova] / Grigore Botezatu // Timpul. – 2008. – 29 aug. – P. 16. 1337. Cigoreanu, Tatiana. O nouă instituţie de cultură – teatrul „Ion Druţă” : [în satul Ţighira] / Tatiana Cigoreanu // Făclia. – 2008. – 6 sept. – P. 5. – (2008 – Anul Academic Ion Druţă). 1338. Codreanu, Theodor. Ion Druţă şi memoria arheală : [2008 – Anul Druţă] / Theodor Codreanu // Glasul. – 2008. – 13 noiemb. – P. 10 : fot. – (Theodor Codreanu, critic şi istoric literar din România). 1339. Harabadjiu, Pavel. Am fost dascălul lui Ion Druţă : [fragm. din cartea „Druţiana”, Ch., 1990] / Pavel Harabadjiu // Făclia. – 2008. – 6 sept. – P. 8. 1340. Mazilu, Gheorghe. 2008 va derula sub auspiciile clasicului literaturii moldoveneşi, Ion Druţă : [academician, scriitor al poporului] / Gheorghe Mazilu // Ţara Moldovei. – 2008. – 12 febr. – P. 3 : fot. 1341. Oanţa, Gheorghe. Omul nostru din Horodişte : [scriitorul-academician Ion Druţă – candidat la Premiul de Stat al Rep. Moldova] / Gheorghe Oanaţa // Glasul. – 2008. – 31 iul. – P. 4 : fot. 1342. Omul care a devenit conştiinţa Moldovei : [scriitorul-academician Ion Druţă la 80 de ani] // Comunistul. – 2008. – 5 sept. – P. 6-7. – (După: Ion C. Ciobanu. Prefaţă la Scrieri în 4 volume ale lui Ion Druţă). 1343. 80 de ani de la naşterea scriitorului Ion Druţă : [repere biografice, aprecieri] // Funcţionarul public. – 2008. – Nr 16 (Aug.). – P. 8. 1344. Roibu, Nicolae. „Druţiana”… s-a produs fără Ion Druţă : [pe marginea evenimentelor consacrate celei de-a 80-a aniversări a scriitorului-academician Ion Druţă şi prezentarea biobibliografiei omagiatului] / Nicolae Roibu // Timpul. – 2008. – 4 sept. – P. 4. 1345. Rotaru, Tatiana. Cu opera maestrului în Anul Ion Druţă / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 19 iun. – P. 2.

Page 105: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 105

1346. Rotaru, Tatiana. Ion Druţă – un părinte spiritual al moldovenilor / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 25 dec. – P. 4. 1347. Tudor, Ştefan. Rege al prozei : [despre activitatea literară a lui Ion Druţă] / Ştefan Tudor // Făclia. – 2008. – 6 sept. – P. 8. 1348. Unu-i moldovean, unu-i vrâncean… : [academicienii Ion Druţă şi Mihai Cimpoi] // Timpul. – 2008. – 3 sept. – P. 3. 1349. Voronin, Vladimir. Ion Druţă este omul care îi dă poporului şansa celei de-a doua respiraţii : [alocuţiunea Preş. Rep. Moldova, rostită la manifestaţia consacrată aniversării a 80 de ani de la naştere a scriitorului-academician Ion Druţă] / Vladimir Voronin // Moldova suverană. – 2008. – 21 oct. – P. 1 : fot. 1350. Андон, Виктор. Как Ион Друцэ стал сценаристом : [о писателе, академике] / Виктор Андон // Независимая Молдова. – 2008. – 3 сент. – P. 3. 1351. Воронин, Владимир. «Ваше творчество играет апостольскую роль» : [поздравительное послание писателю Иону Друцэ по случаю дня рождения] / Владимир Воронин // Независимая Молдова. – 2008. – 5 сент. – P. 2. 1352. Ефремов, Валерий. Год народного писателя : [2008 год объявлен Годом Иона Друцэ] / Валерий Ефремов // Время. – 2008. – 7 февр. – P. 3 : fot. 1353. Истинно народный писатель : [2008 – Год Иона Друцэ] // Кишиневские новости. – 2008. – 5 сент. – P. 1 : fot. 1354. Кожокару, Мария. К 80-летию любимого писателя : [академика Иона Друцэ] / Мария Кожокару // Независимая Молдова. – 2008. – 29 янв. – P. 4. 1355. Москалев, Александр. Писатель на все времена : [академик Ион Друцэ – 80 лет со дня рождения] / Александр Москалев // Педагогический вестник. – 2008. – 30 окт. – P. 8 : fot; Независимая Молдова. – 2008. – 22 апр. – P. 1. 1356. Сила слова рождает единство : [в Нац. Дворце прошло музыкально-театральное представление „Nunta melodiilor”, посвященное 80-летию писателя-академика Иона Друцэ] // Независимая Молдова. – 2008. – 21 окт. – P. 1. 1357. Юбилей Иона Друцэ – не частное событие : [о встрече президента Владимира Воронина с писателем-академиком Ионом Друцэ] // Независимая Молдова. – 2008. – 4 июля. – P. 3.

DUCA Gheorghe 2004

1358. Batîr, Dumitru. Curajul de a persevera : [schiţă de portret a acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM] / Dumitru Batîr // Moldova suverană. – 2004. – 27 febr. – P. 2 : fot. . 1359. Draghişteanu, Ion. Duca la Academie, Severovan la Ecologie?! : [acad. Gheorghe Duca – pretendent la funcţia de preşedinte al AŞM] / Ion Draghişteanu // Jurnal de Chişinău. – 2004. – 3 febr. – P. 2. 1360. Tănase, Constantin. Fanarioţii : [material critic la adresa preş. AŞM Gheorghe Duca] / Constantin Tănase // Timpul. – 2004. – 2 apr. – P. 1, 11.

Page 106: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 106

2005

1361. BMD n-are candidaţi, iar comuniştii au câţi le trebiue : [acad. Gheorghe Duca, preş. AŞM, a fost propus în calitate de candidat la funcţia de şef al statului] // Săptămîna. – 2005. – 1 apr. – P. 4; Timpul de dimineaţă : ed. de vineri. – 2005. – 1 apr. – P. 1. 1362. Grosu, Petru. Gheorghe Duca va concura cu Vladimir Voronin : [acad. Gheorghe Duca, preş. AŞM a fost înaintat în calitate de candidat la funcţia de şef al statului] / Petru Grosu // Flux : cotid. naţ. – 2005. – 31 martie. – P. 1; Săptămîna. – 2005. – 1 apr. – P. 4. 1363. Два кандидата в президенты : [нынешний президент Молдовы Владимир Воронин и президент АНМ Георге Дука] // Кишиневские новости. – 2005. – 1 апр. – P. 1.

2006 1364. Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei – Omul „Săptămînii” 2006 // Săptămîna. – 2006. – 29 dec. – P. 1 : fot.

2007 1365. Duca, Gheorghe. „M-am molipsit de ştiinţă din curiozitate” : [interviu exlusiv cu academicianul, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei] / consemnare : Octombrina Onofrei // Florile dalbe. – 2007. – 14 iun. – P. 2 : fot. 1366. Mihail, Viorel. Domnul Duca : [academician, preşedintele AŞM] / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2007. – 2 mart. – P. 7. 1367. Stoica, Ion. Preşedintele Academiei le-a cerut savanţilor să respecte programul de muncă al funcţionarilor : să vină la 8.00 şi să plece la 17.00 / Ion Stoica // Alianţa Moldova Noastră. – 2007. – 17 aug. – P. 6; Альянс Moldova Noastră. – 2007. – 17 авг. – P. 5. 1368. Vicol, Dragoş. Academicianul Gheorghe Duca – omul cel nou al imperiului veşnic : [preşedintele AŞM la o aniversare] / Dragoş Vicol // Moldova suverană. – 2007. – 28 febr. – P. 2 : fot.

2008 1369. Duca, Gheorghe. Explorarea şanselor oferite depinde de noi : [interviu cu acad. Gheorghe Duca, preş. AŞM] / consemnare : Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2008. – 25 iul. – P. 13. 1370. Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei : [notă biografică a membrului Guvernului RM] // Moldova suverană. – 2008. – 2 apr. – P. 3-4 : fot. 1371. Lozanu, Mina. Gheorghe Duca – destin de adevărat savant şi om de stat : [academician, preşedinte al AŞM] / Mina Lozanu // Făclia. – 2008. – 9 febr. – P. 4 : fot. 1372. Mihail, Viorel. Duca nu se duce! : [despre acad. Gheorghe Duca, preş. AŞM,] / Viorel Mihail // Săptămîna. – 2008. – 25 ian. – P. 1 : fot. 1373. O nouă performanţă a academicianului Gheorghe Duca : [pentru fondarea unor noi direcţii în ştiinţă – Chimia Ecologică. Gheorghe Duca, preş. AŞM a devenit recent Membru al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte cu sediul la Salzburg (Austria)] // Universitatea de Stat din Moldova. – 2008. – 25 apr. – P. 1. 1374. Pripa, Dina. Gheorghe Duca a donat 1500 de lei pentru Vasile Moraru : [tânărul care a rămas fără ambele mâini] / Dina Pripa // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 6 mart. – P. 20.

Page 107: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 107

1375. „Puterea voinţei şi curajul său – ne-au dat aripi în viaţă”: [grupaj de materiale ce conţin cuvinte de recunoştinţă adresate profesorului lor, acad. Gheorghe Duca] / interlocutor : Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 20 febr. – P. 2. – Au semnat : Elena Bunduchi, Natalia Secară, Natalia Marchtan [et al.]. 1376. Roibu, Nicolae. Acad. Gheorghe Duca: „Am dorit să stopez degradarea ştiinţei” : [despre preş. AŞM Gheorghe Duca şi schimbările radicale în domeniul ştiinţei în Moldova] / Nicolae Roibu // Timpul. – 2008. – 16 dec. – P. 8 : fot.

2009 1377. Varta, Ion. Preşedintele AŞM, Gheorghe Duca... : [polemici academice] / Ion Varta // Timpul. – 2009. – 23 oct. – P. 10, 23.

DUMINICĂ Ion 2008

1378. Tănase, Victor. Romii din Moldova şi-au constituit propria lor asociaţie politică : [despre Asociaţia Romilor Creştin-Democraţi (ARCD) al cărei preşedinte a fost ales Ion Duminică, dr. în politologie, şeful grupului „Etnologia Romilor” din cadrul Inst. Patrimoniului Cultural al AŞM] / Victor Tănase // Flux : ed. de vineri. – 2008. – 19 dec. – P. 7 : fot.

2009 1379. Ciubaciuc, Ludmila. „Un tânăr de o onestitate şi simplitate de invidiat” : [Ion Duminică, dr. în şt. politice, colab. al AŞM, deţinător al premiului „Noua Generaţie” ] / Ludmila Ciubaciuc // Flux : ed. de vineri. – 2009. – 13 ian. – P. 9 : fot.

EREMIA Anatol 1380. Lozinschi, Raisa. Tata şi profesorul l-au „împins” spre toponimie : [despre Anatol Eremia, dr. hab. în filologie] / Raisa Lozinschi // Jurnal de Chişinău. – 2006. – 20 oct. – P. 2 : fot.

EŞANU Andrei 2007

1381. Berindei, Dan. Recomand cu toată căldura : [Andrei Eşanu, dr. hab., prof., mem. cor. al AŞM – candidat la titlul de membru titular al AŞM] / Dan Berindei // Săptămîna. – 2007. – 23 mart. – P. 11. 1382. Chirtoagă, Ion. Andrei Eşanu – personalitate marcantă a ştiinţei istorice : [candidat la postul vacant de membru titular al AŞM] / Ion Chirtoagă, Consatantin I. Ciobanu, Gheorghe Bobână // Timpul. – 2007. – 19 mart. – P. 6 : fot. 1383. Şlapac, Mariana. Andrei Eşanu, lider al ştiinţei istorice din Moldova : [aspirant la înaltul rang de membru titular al AŞM] / Mariana Şlapac, Lilia Zabolotnaia, Virgil Bârlădeanu // Săptămîna. – 2007. – 23 mart. – P. 11 : fot.

2008 1384. Andrei Eşanu, academician al AŞM // Timpul. – 2008. – 16 iul. – P. 6. 1385. Roibu, Nicolae. Săptămâna trecută, istoricul Andrei Eşanu a rotunjit şase decenii : [academician, colaborator la Inst. de Istorie, Stat şi Drept al AŞM] / Nicolae Roibu // Timpul. – 2008. – 25 iul. – P. 17 : fot. 1386. Rotaru, Tatiana. La mulţi ani, Andrei Eşanu : [cu ocazia celor 60 de ani de la naştere] / Tatiana Rotaru // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 11 iul. – P. 22.

Page 108: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 108

EŞANU Andrei, EŞANU Valentina 2005

1387. Rotaru, Tatiana. Andrei şi Valentina Eşanu – un cuplu curajos de savanţi / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2005. – 15 iul. – P. 10.

2008 1388. Eşanu, Andrei şi Eşanu, Valentina. Un academician nevăzător şi fericita lui soţie : [interviu cu acad. Andrei Eşanu şi soţia Domniei sale Valentina Eşanu] / consemnare : Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 15 febr. – P. 22 : fot.

FRUMCHIN Alexandr 1389. Соловьева, Татьяна. Академик Александр Фрумкин : [в память акад. Александра Наумовича Фрумкина, чьим именем назван Московский Ин-т Физической Химии и Электрохимии, уроженц г. Кишинева] / Татьяна Соловьева // Еврейское местечко. – 2009. – 6 февр. – P. 8-9 : фот.

FURDUI Teodor 2004

1390. Batîr, Dumitru. Temeritatea de a învinge destinul : [acad. Teodor Furdui : profil de savant] / Dumitru Batîr // Lit. şi arta. – 2004. – 6 mai. – P. 7 : fot.

2005 1391. Ciobanu, Anatol. Academicianul Teodor Furdui, septuagenarul : [prim-vicepreşedinte al AŞM] / Anatol Ciobanu // Timpul de dimineaţă. – 2005. – 13 mai. – P. 20 : fot. 1392. Ciubotaru, A. Un savant ilustru îşi trăieşte viaţa cu demnitate şi verticalitate : [acad. Teodor Furdui la 70 de ani de la naştere] / A. Ciubotaru, T. Constantinov, V. Rudic ş. a. // Lit. şi arta. – 2005. – 5 mai. – P. 7 : fot. 1393. Rotaru, Tatiana. Savant de vocaţie, iubitor de ţară şi de neam : [savantul Teodor Furdui – 70 de ani de la naştere] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2005. – 6 mai. – P. 6-7. 1394. Vicol, Dragoş. A fi bun înaintea lui Dumnezeu… : [acad. Teodor Furdui la 70 de ani de la naştere] / Dragoş Vicol // Moldova suverană. – 2005. – 11 mai. – P. 2 : fot.

GAINA Boris 2006

1395. Сapustin, Serghei. Despre ştiinţă, vin şi izvor : [Boris Gaina, secretar ştiinţific general al AŞM] / Serghei Capustin // Comunistul. – 2006. – 23 iun. – P. 16. – fot.; Коммунист. – 2006. – 23 июня. – Р. 16 : fot. 1396. Банару, Екатерина. Когда везет и с учителями и с даром божьим : [о Борисе Гаина, чл. кор. АНМ, генеральный ученый секретарь Академии наук Молдовы] / Екатерина Банару // Время. – 2006. – 26 сент. – Р. 13.

2007 1397. Batîr, Dumitru. Oenologul Boris Gaina – architect al noilor tehnologii : [doctor habilitat în ştiinţe tehnice, secretar ştiinţific general al AŞM, candidat la titlul de membru titular al AŞM] / Dumitru Batîr // Săptămîna. – 2007. – 30 mart. – P. 8 : fot. 1398. Furdui, Teodor. Savantul avangardist al oenologiei şi biotehnologiei : [Boris Gaina, prof. univ., mem. cor. al AŞM] / Teodor Furdui // Dezvoltarea. – 2007. – 2 febr. – P. 7.

Page 109: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 109

1399. Popuşoi, Ion. Un continuator destoinic al şcolii savanţilor vinificatori din Moldova : [savantul Boris Gaina] / Ion Popuşoi, Mihail Lupaşcu, Gheorghe Arpentin // Moldova suverană. – 2007. – 23 ian. – P. 2 : fot.

2008 1400. Гаина, Борис : [интервью с академиком] / записал : Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2008. – 21 февр. – P. 3.

GAINDRIC Constantin 1401. Rotaru, Tatiana. De la decizia de a deveni matematician până la metode şi tehnologii de luare a deciziilor :

[Constantin Gaindric, dr. hab. în matematică, prof., colab. şt. la Inst. de Matematică al AŞM] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2006. – 12 sept. – P. 2 : fot.

GALBEN Andrei 1402. Andrei Galben : istoric, profesor universitar, academician : [rectorul ULIM la un jubileu] // Funcţionaril

public. – 2008. – Nr 16 (Aug.). – P. 5.

GALEŢCHI Petru 1403. Spânu, A. Petru Galeţchi ar fi înplinit 70 de ani : [profesor universitar, eminent pedagog şi om de ştiinţă în

domeniul medicinii] / A. Spânu // Timpul. – 2008. – 5 sept. – P. 17.

GANEA Ion In memoriam

1404. Munteanu, Andrei. Acad. Ion Ganea - ornitolog de talie europeană : [doctor habilitat în biologie : in memoriam] / Andrei Munteanu // Lit. şi arta. – 2006. – 20 iul. – P. 7.

GĂRBĂLĂU Nicolae In memoriam

1405. Academicianul Nicolae Gărbălău: Necrolog : [savant chimist notoriu, academician] // Moldova suverană. – 2006. – 28 febr. – P. 4 : fot. – Au semnat : V. Cristea, V. Stepaniuc, V. Ţvircun [et al.].

1406. Lupaşcu, Tudor. A plecat la Domnul : Nicolae Gărbălău : [in memoriam academicianului] / Tudor Lupaşcu // Lit. şi arta. – 2006. – 2 mart. – P. 7 : fot.

1407. Lupaşcu, Tudor. Savantul care a devenit clasic în timpul vieţii sale : [in memoriam Nicolae Gărbălău] / Tudor Lupaşcu, Mihail Revenco // Lit. şi arta. – 2006. – 3 aug. – P. 6 : fot.

GERU Ion 1408. Canţer, Valeriu. Zborul cugetului de la înălţimea unui fizician : [fizicianul Ion Geru la 70 de ani] / Valeriu Canţer

// Săptămîna. – 2007. – 7 dec. – P. 9 : fot.

GHEDRAIŢ Constantin 1409. Хангану, Ион. Нам есть кем гордиться : [об ученом с мировым именем Константине Гедрайц, основателе почвохимии в России, уроженец г. Бендеры] / И. Хангану // Независимая Молдова. – 2009. – 10 февр. – P. 3.

Page 110: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 110

GHEORGHIU Natalia In memoriam

1410. Сокровищук, Мария. У неё был дар любить человека : [памяти акад. Натальи Георгиу] / Мария Сокровищук // Время. – 2008. – 5 февр. – P. 11 : fot.

GHERGHELEDJIU Afanasiu 1411. Хангану, Ион. Нам есть кем гордиться : [Афанасиу Гергеледжиу, основатель витаминологии как науки] / И. Хангану // Независимая Молдова. – 2009. – 10 февр. – P. 3.

GHERMAN Diomid 2005

1412. Baltag, Radu. Academicianul Diomid Gherman şi discipolii săi / Radu Baltag : [savant în ştiinţe medicale] // Lit. şi arta. – 2005. – 13 oct. – P. 6 : fot.

2007 1413. Gherman, Diomid. Martir al neamului : [interviu cu academicianul, coleg de şcoală al lui Nicolae Testemiţanu] /

interlocutor : Ion Stici // Lit. şi arta. – 2007. – 26 iul. – P. 7.

2008 1414. Ababii, Ion. Mereu pe prima linie a serviciului neurologic : [acad. Diomid Gherman – octogenar] / Ion Ababii //

Timpul. – 2008. – 10 apr. – P. 4.

1415. Furdui, Teodor. Academicianul Diomid Gherman – personalitate marcantă a neurologiei moderne : [80 de ani de la naştere] / T. Furdui, V. Lacusta, O. Rusu [et al.] // Moldova suverană. – 2008. – 10 apr. – P. 2.

1416. Gavriliuc, Eugen. Academicianul Diomid Gherman – personalitate marcantă a neurologiei moderne : [la 80 de ani] / Eugen Gavriliuc // Flux : Sănătate. – 2008. – 9 apr. – P. 2.

1417. Ghidirim, Gheorghe. Patriarhul neurologiei autohtone: academicianul Diomid Gherman – octogenar / Gheorghe Ghidirim, Petru Soltan, Grigore Zapuhlâh [et al.] // Lit. şi arta. – 2008. – 10 apr. – P. 7.

GHEŢEUL Victor 1418. Ababii, Ion. Întemeietorul pulmunologiei infantile în Republica Moldova : [Victor Gheţeul la 80 de ani, profesor

universitar, doctor habilitat în medicină] / Ion Ababii // Timpul. – 2008. – 22 dec. – P. 7 : fot.

GHIDIRIM Gheorghe 2004

1419. Ciocoi, Gheorghe. Zborul alb şi cocorii : [despre chirurgul-academician Gheorghe Ghidirim] / Gheorghe Ciocoi // Lit. şi arta. – 2004. – 13 mai. – P. 8.

2005 1420. Marin, Ion. Talent, creativitate, performanţă încolţite din rădăcini ţărăneşti : [despre Gheorghe Ghidirim, medic

şi chirurg, profesor universitar, academician, preşedinte al Ligii Medicilor, preşedinte al Asociaţiei Chirurgilor din republică] / Ion Marin // Lit. şi arta. – 2005. – 6 oct. – P. 6 : fot.

2008

1421. Olaru, Angelina. „De-aş trăi trei vieţi, tot n-aş avea astâmpăr” : [despre acad. Gheorghe Ghidirim] / Angelina Olaru // Timpul. – 2008. – 8 mai. – P. 8.

Page 111: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 111

2009 1422. Belîi, Liviu. Pâinea şi sarea acestui pământ : [Gheorghe Ghidirim – 70 de ani de la naştere] / Liviu Belîi //

Făclia. – 2009. – 25 apr. – P. 1, 2. 1423. Codru, Anatol. Gheorghe Ghidirim : [acad. Gheorghe Ghidirim la 70 de ani de la naştere] / Anatol Codru // Lit. şi arta. – 2009. – 23 apr. – P. 6. 1424. Dabija, Nicolae. Omul cu mâinile de aur : [acad. Gheorghe Ghidirim – 70 de ani de la naştere] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2009. – 23 apr. – P. 6. 1425. Dl. Ghidirim, sănătate din Zaim! : [acad. Gheorghe Ghidirim – 70 de ani de la naştere] / A. Benu, I. Găină, T. Cărare [et al.] // Lit. şi arta. – 2009. – 23 apr. – P. 1. 1426. Hotineanu, Vladimir. La jubileul de 70 de ani al academicianului Gheorghe Ghidirim / Vladimir Hotineanu // Lit. şi arta. – 2009. – 23 apr. – P. 6. 1427. Soltan, Petru. Un tezaurus al neamului românesc : [acad. Gheorghe Ghidirim – 70 de ani de la naştere] / Petru Soltan // Lit. şi arta. – 2009. – 23 apr. – P. 6.

1428. Strâmbeanu, Andrei. Gheorghe Ghidirim, salvatorul... : [acad. Gheorghe Ghidirim – 70 de ani de la naştere] / Andrei Strâmbeanu // Lit. şi arta. – 2009. – 23 apr. – P. 7.

1429. Ungureanu, Ion. Ce-au spus ursitoarele : [Gheorghe Ghidirim la 70 de ani de la naştere] / Ion Ungureanu // Lit. şi arta. – 2009. – 23 apr. – P. 6.

GHIŢU Dumitru 2006

1430. Capustin, Serghei. Ştiinţa şi societatea : [savantul Dumitru Ghiţu – fizician, preş. Uniunii Societăţilor Tehnico-Ştiinţifice din Moldova] / Serghei Capustin // Comunistul. – 2006. – 14 iul. – P. 15. – fot.; Коммунист. – 2006. – 14 июля. – Р. 15 : fot.

1431. Ghiţu, Dumitru. „Orice zbor începe cu nişte paşi pe pământ” : [interviu cu Dumitru Ghiţu, dr. hab. în şt. fizico-matematice, academician, cu prilejul aniversării a 75 de ani de la naştere] / interlocutor : Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2006. – 13 ian. – P. 12-13.

2008 In memoriam

1432. Academicianul Dumitru Ghiţu : Necrolog // Moldova suverană. – 2008. – 25 noiemb. – P. 4; Dreptul. – 2008. – 28 noiemb. – P. 7.

1433. Академик Думитру Гицу : Некролог : [почетный директор Ин-та Инженерной Электроники и Промышленных Технологий АНМ] // Независимая Молдова. – 2008. – 26 нояб. – P. 4 : fot.

GLADUN Eugen 1434. Ababii, Ion. „Medicina este oxigenul vieţii mele” : [prof. univ. Eugen Gladun la 70 de ani] / Ion Ababii // Timpul. –

2006. – 28 apr. – P. 24 : fot.

1435. Ciobanu, Raisa. O viaţă trăită în numele vieţii : [Eugen Gladun, dr. hab. în medicină – 70 de ani de la naştere] / Raisa Ciobanu // Lit. şi arta. – 2006. – 4 mai. – P. 3 : fot.

1436. Ciocoi, Gheorghe. Academicianul Eugen Gladun, munţii, bistruiul şi vărguţa : [şeful catedrei de Chirurgie a Spitalului Clinic Republican] / Gheorghe Ciocoi // Glasul naţiunii. – 2006. – 4 mai. – P. 2, 12 : fot.

Page 112: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 112

1437. Gladun, Eugen. „E o fericire să vezi cum femeia îşi transformă chinul în fericire” : [dialog cu acad. Eugen

Gladun, medic-ginecolog, membru de onoare al Asociaţiei Europene a Obstetricienilor şi Ginecologilor, Om Emerit] / consemnare : Olga Alerguş // Săptămîna. – 2006. – 28 apr. – P. 8 : fot.

1438. Возраст не помеха : [акад. Евгению Гладуну исполнилось 70 лет] // Независимая Молдова. – 2006. – 12 мая. – Р. 4 : fot.

1439. Гладун, Евгений. «В советские времена я сделал несколько операций по смене пола» : [интервью с живой легендой отечественного здравоохранения, акад. Евгением Гладуным] / записала : Наталья Пономарева // Новое время. – 2006. – 28 апр. – Р. 6.

GONCEARIUC Maria-Salvia 1440. Rotaru, Tatiana. Biologul Maria-Salvia Gonceariuc poate înzeci profitul gliei strămoşeşti : [doctor habilitat,

colaborator la Inst. de Genetică al AŞM] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 18 ian. – P. 2.

GROSU Aurel 1441. Vatamanu, Eleonora. Vocaţie şi pasiune : [despre profesorul Aurel Grosu, medic-cardiolog la Inst. de

Cardiologie din Chişinău, autorul cărţii „Fibrilaţia atrială”] / Eleonora Vatamanu // Jurnal de Chişinău. – 2007. – 20 mart. – P. 10 : fot.

1442. Văscăuţanu, Iurie. Aici, în regiunea inimii mele : [depre profesorul Aurel Grosu, dr. hab. în şt. medicale] / Iurie Văscăuţanu // Lit. şi arta. – 2007. – 22 mart. – P. 7 : fot.

GROSUL Iachim 1443. Capustin, Serghei. Primul Preşedinte : [acad. Iachim Grosul a fost primul preşedinte al AŞM] / Serghei

Capustin // Comunistul. – 2007. – 16 mart. – P. 9; Коммунист. – 2007. – 16 марта. – P. 9.

GROPPA Stanislav 1444. Ciobanu, Gheorghe. Corifeu al neurologiei şi geneticii medicale în Moldova : [profesorul Stanislav Groppa,

medic-neurolog, fondator şi preş. al Societăţii de Boli Cardiovasculare, preş. al Ligii de Combatere a Epilepsiei – aspirant la titlul de academician] / Gheorghe Ciobanu, Eugen Bendelic, Boris Pascaru // Făclia. – 2007. – 24 mart. – P. 15 : fot.

GUBOGLO Mihail 1445. Федотова, Л. Наш почетный доктор (Honoris Causa) : [Михаил Губогло – 70 лет со дня рождения,

доктор исторических наук, профессор, Почетный действительный член Академии Наук Молдовы, специалист в области тюркологии] / Л. Федотова, А. Нягова // Вести Гагаузии. – 2008. – 24 окт. – P. 3.

GUDUMAC Eva 2005

1446. Dabija, Nicolae. Lecţii de omenie : [despre medicul Eva Gudumac, mem. cor. al AŞM] / Nicolae Dabija // Lit. şi arta. – 2005. – 25 aug. – P. 1 : fot.

1447. Гудумак, Ева. «Моя партия – моя медицина». Зачем ученый приходит во власть ? : [интервью с Евой Гудумак, чл. кор. АНМ] / вела интервью : М. Ионко // Кишиневские новости. – 2005. – 14 янв. – P. 3 : fot.

Page 113: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 113

2007 1448. Gudumac, Eva. Calitatea vieţii – forţa motrice a societăţii : [interviu cu acad. Eva Gudumac, dr. hab. în

medicină] / consemnare : Aneta Voitun // Moldova suverană. – 2007. – 11 sept. – P. 2.

HAIDUC Ionel 1449. Lupaşcu, Tudor. Academicianul Ionel Haiduc – un chimist celebru / Tudor Lupaşcu // Lit. şi arta. – 2007. – 17 mai. – P. 7.

HÂNCU Andrei 1450. Băieşu, Nicolae. Etnologul de profil larg Andrei Hâncu : [80 de ani de la naştere] / N. Băieşu // Lit. şi arta. – 2009. – 2 iul. – P. 6 : fot.

HRIŞCEV Eugeniu In memoriam

1451. Cu durere în suflet despre Eugeniu Hrişcev: in memoriam : [academician, doctor habilitat în economie, profesor universitar, ex-rectorul ASEM] // Timpul. – 2009. – 6 apr. – P. 4 : fot. – A semnat: Comunitatea academică a Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” din Rep. Moldova. 1452. Eugen Hrişcev : [doctor habilitat în economie, academician, ex-rector al Academiei de Studii Economice : in memoriam] / M. Lupu, L. Şavga, Gh. Duca [et al.] // Moldova suverană. – 2009. – 1 apr. – P. 4 : fot.

HURMUZACHE Viorel 1453. Ţopa, Tudor. Dârzenie cu aripi de legendă : [neurochirurgul Viorel Hurmuzache la 60 de ani, autor a peste 140 de lucrări ştiinţifice, deţinător a 12 brevete de invenţi] / Tudor Ţopa // Făclia. – 2009. – 14 mart. – P. 15 : fot.

IAROVOI Petru 1454. Ababii, Ion. Unul din patriarhii serviciului sanitaro-epidemiologic din Republică : [despre Petru Ion Iarovoi, dr. hab. în medicină] / Ion Ababii // Lit. şi arta. – 2007. – 22 mart. – P. 6.

IAROVOI Valentina 1455. Rotaru, Tatiana. Nu toţi hulubaşii zboară : [despre colab. Inst. de Arheologie al AŞM Valentina Iarovoi] / Tatiana Rotaru // Lit. şi arta. – 2004. – 7 oct. – P. 6.

IOVA Ion 1456. Capustin, Serghei. Cadrele ştiinţifice, primele : [despre savantul Ion Filimon Iova] / Serghei Capustin // Comunistul. – 2007. – 28 dec. – P. 12.

IZBEŞTSCHI Iosif 1457. Profesorul crengian Iosif Izbeştschi la 85 de ani : [profesor la Univ. Ped. de Stat „Ion Creangă”, autor a peste 29 monografii, 115 culegeri de specialitate şi 189 articole în mass-media] / Ion Constandoglo, Virgil Mândâcanu // Făclia. – 2008. – 17 mai. – P. 4.

Page 114: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 114

JIŢA Victor 1458. Ababii, Ion. O viaţă dedicată Almei Mater : [Victor Jiţa, prof. univ., dr. hab. în medicină la 80 de ani de la naştere] / Ion Ababii // Timpul. – 2008. – 15 dec. – P. 4 : fot.

JUNGHIETU Efim 1459. Buruiană, Ion. O personalitate remarcabilă – etnologul Efim Junghietu : 70 de ani de la naştere : in memoriam / Ion Buruiană // Timpul. – 2009. – 23 oct. – P. 28.

KLEIMAN Rita In memoriam

1460. Брик, Евгений. Рита Клейман – ученый и человек : [научный сотрудник Ин-та Культурного Наследия АНМ : in memoriam] / Евгений Брик // Истоки жизни. – 2008. – Nr 4. – P. 14 : fot. 1461. Козловская, Виктория. Незаменимая : [ушла из жизни Рита Клейман, науч. сoтр. Ин-та Культурного Наследия АНМ] / Виктория Козловская // Русское слово. – 2008. – 6 дек. – P. 16 : fot. 1462. Рита Яковлевна Клейман : [доктор хабилитат, руководитель отдела иудаики Ин-та Культурного Наследия АНМ : некролог] // Независимая Молдова. – 2008. – 28 нояб. – P. 31 : fot.

KOPANSCHI Iacob 1463. Дрейзлер, Михаил. Чевствование историка : [Якова Копанского] / Михаил Дрейзлер // Независимая Молдова. – 2005. – 31 март. – P. 3.

KOVARSCHI Anatol 2004

1464. Palii, Andrei. Chipul său luminos ne este reper în viaţă : [acad. Anatol Kovarschi – 100 de ani de la naştere] / Andrei Palii // Moldova suverană. – 2004. – 23 ian. – P. 2. 1465. Американский миллионер приехал в Кишинев ради знакомства с академиком Коварским : [Анатолий Коварский, биолог, генетик] // Новое время. – 2004. – 6 февр. – P. 7.

2005 1466. Rotaru, Tatiana. Anatol Kovarschi a revenit acasă : [pe marginea dezvelirii plăcii comemorative a acad. Anatol Kovarschi, specialist în domeniul selecţiei şi geneticii plantelor] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2005. – 14 iul. – P. 4.

KOVARSCHI Victor 1467. Ястребов, Б. Стрела времени академика В. А. Коварского, или бессмертие с точки зрения современной науки : [Виктор Коварский, акад. АНМ] / Б. Ястребов // Истоки жизни. – 2004-2005. – Nr 2. – P. 18.

KRUPENICOV Igor 1468. Андриеш, Серафим. Наш патриарх : [Игорю Аркадьевичу Крупеникову – 95 лет, заслуженный деятель науки и техники, доктор хабилитат географических наук, профессор, почетный член Академии наук РМ] / Серафим Андриеш // Независимая Молдова. – 2007. – 11 апр. – P. 2 : fot.

Page 115: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 115

LACUSTA Victor 1469. Furdui, Teodor. Acupunctura sanocreatologică – o nouă direcţie în medicina tradiţională şi cea contemporană : [Victor Lacusta, prof. univ., dr. hab. în şt. medicale, Om Emerit, mem. cor. al AŞM – candidat la titlul de membru titular al AŞM] / Teodor Furdui, Ion Toderaş, Valeriu Rudic [et al.] // Săptămîna. – 2007. – 30 mart. – P. 9 : fot.

LEALICOV Iurie 1470. Batîr, Dumitru. Însemnări în timp : [despre savantul chimist Iurie Lealicov] / Dumitru Batîr // Făclia. – 2004. – 10 apr. – P. 7.

LEAŞCO Ion 2004

1471. Stici, Ion. Savant cu vână de ţăran : [Ion Leaşco la 80 de ani, fost colab. şt. la Inst. de Istorie al AŞM] / Ion Stici // Făclia. – 2004. – 16 oct. – P. 4 : fot.

2009 1472. Большова, Ольга. «На войне медленно не ходят» : [Иван Ляшко ветеран ВОВ, ученый историк, науч. сотр. АНМ (Ин-т Истории, Государства и Права)] / Ольга Большова // Русское слово. – 2009. – 21 авг.

LIVOVSCHI Evghenii 1473. 15 февраля – день рождения Евгения Львовского, доктор хабилитат технических наук, член-корреспондент АНМ // Кишиневский обозреватель. – 2009. – 12 февр. – P. 2 : фот.

LOZANU Mina 1474. Toderaş, Ion. Savant şi pedagog talentat : [Mina Lozanu – 75 de ani de la naştere] / Ion Toderaş // Capitala. – 2004. – 4 sept. – P. 8.

LUPAN Andrei 2007

1475. Corbu, Haralambie. Vocaţia şi blestemul înaintemergătorului : [acad. Andrei Lupan – 95 de ani de la naştere] / Haralambie Corbu // Ţara Moldovei. – 2007. – 20 febr. – P. 3 : fot. 1476. Druţă, Ion. Gospodarul : [Teze şi antiteze despre acad. Andrei Lupan] / Ion Druţă // Glasul Naţiunii. – 2007. – 28 iun. – P. 6-7 : fot. 1477. Тодуа, Д. Забвению не подлежит : [поэт-академик Ардрей Лупан : в память] / Д. Тодуа // Коммунист. – 2007. – 16 февр. – P. 15.

2008 1478. Druţă, Ion. Viaţa şi moartea la moldoveni : [despre acad. Andrei Lupan şi Uniunea Scriitorilor din Moldova] / Ion Druţă // Funcţionarul public. – 2008. – Nr 16 (Aug.). – P. 9.

LUPAŞCU Andrei

1479. Bostan, Ion. Profesorul universitar, dr. hab. Andrei Lupaşcu – candidat la postul vacant de membru corespondent al Academiei de Ştiinţe a Moldovei : [savant în domeniul ştiinţelor tehnice, coordonator al programului de stat „Tehnologii de prelucrare a materiei prime agricole şi de păstrare a producţiei agroalimentare cu consum redus de energie”] / Ion Bostan, Grigore Musteaţă // Moldova suverană. – 2007. – 27 mart. – P. 1-2 : fot. 1480. Stoicev, Petru. Profesorul universitar Andrei Lupaşco – un talentat savant şi exigent educator al tinerilor

Page 116: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 116

cercetători de la UTM : [candidat pentru alegerile la posturile vacante de membru corespondent al AŞM] / Petru Stoicev // Lit. şi arta. – 2007. – 22 mart. – P. 6.

LUPAŞCU Mihail 1481. Rotaru, Tatiana. Imensitatea câmpurilor în visele unui savant : [acad. Mihail Lupaşcu – 80 de ani de la naştere] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 22 aug. – P. 6.

LUPAŞCU Tudor 2007

1482. Vlad, Pavel. Destin de savant : [profesorul Tudor Lupaşcu, dr. hab., laureat al Premiului de Stat a Rep. Moldova în domeniul ştiinţei, tehnicii şi producerii – candidat la suplinirea postului vacant de membru corespondent al AŞM] / Pavel Vlad, Constantin Turtă // Lit. şi arta. – 2007. – 15 mart. – P. 7 : fot.

2008 1483. Roibu, Nicolae. La ce lucrează astăzi profesorul universitar Tudor Lupaşcu, directorul Inst. de Chimie al AŞM : [despre savant şi despre testarea preparatului Enoxil] / Nicolae Roibu // Timpul. – 2008. – 1 oct. – P. 8 : fot.

MAHU Ion 1484. Nucă, Sergiu. O mare şcoală, o mare tradiţie : [acad. Ion Mahu ] / Sergiu Nucă // Lit. şi arta. – 2006. – 4 oct. – P. 7 : fot.

MANEA-CERNEI Eugenia 1485. Cucereanu, Viorica. Moartea irişilor sau Minunata viaţă a stânjenelului : [despre botanista Eugenia Manea-Cernei] / Viorica Cucereanu // Ziarul de Gardă. – 2005. – 9 iun. – P. 5.

MARUNEVICI Maria 1486. Камбур, Н. Сильная женщина : [о Марии Маруневич, бывшей сотруднице Ин-та Истории АНМ] / Н. Камбур // Новое время. – 2005. – 11 февр. – P. 2.

MASLOBROD Serghei 1487. Маслоброд, Сергей. Как я совратил правоверного физика : [рассказ о бывшем сотруднике Ин-та Генетики АНМ, сейчас австралийский профессор, специалист мирового уровня по электричеству растений] / Сергей Маслоброд // Днестр. – 2004. – 21 окт. – P. 13.

MATCOVSCHI Dumitru 2004

1488. Stici, Ion. Lacrima de-acasă a poetului : [acad. Dumitru Matcovschi] / Ion Stici // Moldova suverană. – 2004. – 9 noiemb. – P. 6.

2009 1489. Dumitru Matcovschi şi Valentin Mândâcanu au devenit Cetăţeni de onoare ai Chişinăului // Flux : ed. de vineri. – 2009. – 8 mai. – P. 8. 1490. Popa, Nicolae. Dumitru Matcovschi şi povara de a fi basarabean : [despre poetul-academician] / Nicolae Popa // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 20 oct. – P. 10.

Page 117: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 117

1491. Pruteanu, Ioana. Poetul faţă cu neamul lui Cain : [despre poetul-academician Dumitru Matcovschi]/ Ioana Pruteanu // Capitala. – 2009. – 23 oct. – P. 8.

1492. Şpac, Ion. Dumitru Matcovschi la 70 de ani: poetul între imne şi blesteme / Ion Şpac // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 16 oct. – P. 22.

1493. Ţurcanu Andrei. Dumitru Matcovschi : o lume „mică” şi teroarea istoriei / Andrei Ţurcanu // Lit. şi arta. – 2009. – 15 oct. – P. 5.

MATCOVSCHI Serghei 1494. Belîi Liviu. Un destin şi-o viaţă consacrată medicinii : [despre Serghei Matcovschi, dr. conf. de la Catedra de Radiologie şi Imagistică a USMF „N. Testemiţanu”] / L.Belîi // Făclia. – 2009. – 7 febr. – P. 10 : fot.

MATIENCO Boris 1495. Batîr, Dumitru. O viaţă ca o rană... : [savantul-botanist Boris Matienco – 75 de ani de la naştere] / Dumitru Batîr

// Lit. şi arta. – 2004. – 29 iul. – P. 7.

1496. Tarhon, P. Eminent savant botanist cu renume mondial : [Boris Matienco – 75 de ani de la naştere] / P. Tarhon // Lit. şi arta. – 2004. – 29 iul. – P. 7.

In memoriam 1497. Matienco Boris: Necrolog : [savant botanist cu renume mondial] // Lit. şi arta. – 2004. – 2 dec. – P. 8.

MELNIC Boris 2006

1498. Gaina, Boris. A vedea omul cu sufletul : [despre acad. Boris Melnic] / Boris Gaina, Nistor Bolocan // Glasul Naţiunii. – 2006. – 16 mart. – P. 10.

1499. Gaina, Boris. Laboratorul academicianului Boris Melnic : [renumit savant, autor a peste 400 lucrări ştiinţifice, 8 monografii, 8 manuale] / Boris Gaina, Nistor Bolocan // Făclia. – 2006. – 11 febr. – P. 7.

2008 1500. Academicianul Boris Melnic la 80 de ani // Curierul economic. – 2008. – 9 febr. – P. 4 : fot. – În cuprins:

Academicianul Boris Melnic – omul îndemânat cu univesrul / semnat de Consiliul de Administraţie al ASEM; Pledoarie pentru progres şi prosperare / Gheorghe Duca.

1501. Duca, Gheorghe. Pledoarie pentru progres şi prosperare : [acad. Boris Melnic la 80 de ani] / Gheorghe Duca // Moldova suverană. – 2008. – 8 febr. – P. 3.

1502. Grosu, Lidia. Rector emerit al Universităţii de Stat din Moldova : [acad. Boris Melnic la 80 de ani] / Lidia Grosu // Moldova suverană. – 2008. – 8 febr. – P. 3 : fot.

1503. Melnic Boris. Boris Melnic, omul din templul ştiinţei : [interviu cu academicianul] / interlocutor : Pavel Brădescu // Sport plus. – 2008. – 12 febr. – P. 8-9, 10 : fot.

1504. Rusu, Tudor. Academicianul Boris Melnic – octogenar / Tudor Rusu // Făclia. – 2008. – 9 febr. – P. 4 : fot.

1505. Ученый с особыми заслугами : [в АНМ чевствовали акад. Бориса Мелника с 80-летием] // Время. – 2008. – 13 февр. – P. 5 : fot.

Page 118: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 118

MICU Vasile 1506. Academicianul Vasile Micu la 70 de ani : [academician al AŞM din 1993, membru de onoare al Academiei Agricole din Rusia, Ucraina, Belarusi şi România, deţinător al Ordinului Republicii, Laureat al Premilui de Stat al RM, fondatorul şcolii ştiinţifice în genetică şi ameliorarea porumbului] // Moldova Mare. – 2008. – 28 oct. – P. 1 : fot. 1507. Distins savant şi organizator al ştiinţei agrare : [acad. Vasile Micu] // Moldova suverană. – 2008. – 17 oct. – P. 3 : fot.

MIŞCOI Vasile 1508. Andronati, Nicolae. Elita intelectuală a ţării : [acad. Gheorghe Mişcoi – participant la concursul Savantul anului 2008] / Nicolae Andronatii // Făclia. – 2008. – 29 noiemb. – P. 8.

MOCANU Maria 2007

1509. Mocanu, Maria. Dezamăgirile nu prea reuşesc să-şi facă vizită de reşedinţă în sufletul meu : [interviu cu Maria Mocanu, interpretă de muzică folc, cercetător şt. la Inst. de Filologie al AŞM] / consemnare : A. Chisnenco // Capitala. – 2007. – 7 sept. – P. 15 : fot.

2008 1510. Mocanu, Maria. „Încerc să împac valorile timpului cu cele tradiţionale” : [interviu cu interpreta Maria Mocanu, cercetător şt. la Inst. de Filologie al AŞM] / interlocutor : Irina Codrean // Timpul. – 2008. – 8 sept. – P. 8.

MOLDOVAN Dumitru 1511. Chircă, Sergiu. Un pilon al ştiinţei academice : [prof. univ., dr. hab. Dumitru Moldovan – candidat pentru alegerile în calitate de membru corespondent al AŞM] / Sergiu Chircă // Timpul. – 2007. – 14 mart. – P. 6. fot.

MOLDOVANU Ion 1512. Un savant notoriu : [Ion Moldovanu, dr. hab. în medicină – candidat la postul vacant de membru corespondent al AŞM] / Diomid Gherman, Mihai Gavriliuc // Lit. şi arta. – 2007. – 22 mart. – P. 7 : fot.

MORARU Anton 1513. Conţiu, Mihai. Anton Moraru – un istoric în slujba tuturor regimurilor : [repere critice] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2007. – 1 aug. – P. 3.

MOROŞAN Nicolae 1514. Хангану, Ион. Нам есть кем гордиться : [об ученом в области археологии и палентологии Николае Морошан] / И. Хангану // Независимая Молдова. – 2009. – 10 февр. – P. 3.

MOSCALENCO Sveatoslav, MOSCALENCO Vsevolod 1515. Гудима, Константин. 26 сентября – день рождения академиков АНМ: Святослава и Всеволода Москаленко / Константин Гудима // Кишиневский обозреватель. – 2007. – 27 сент. – P. 2.

MURIN Anatolii 2007

1516. Маликова, Светлана. Академик Мурин: «Проснись ленивый ген» : [о заслуженном деятеле науки РМ

Page 119: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 119

Анатолие Васильевиче Мурине] / Светлана Маликова // Время. – 2007. – 21 дек. – P. 19.

2008 1517. Запорожец, Виктор. Звезды Анатолия Мурина рождаются на земле : [акад. Анатолий Мурин, ученый селекционер-цветовод] / Виктор Запорожец // Независимая Молдова.– 2008. – 1 авг. – P. 12.

NEDOV Petru In memoriam

1518. Petru Nedov : [membru de onoare al AŞM, savant notoriu : necrolog] // Moldova suverană. – 2009. – 24 febr. – P. 6 : fot. – Au semnat : Gh. Duca, A. Gorobenco, T. Furdui [et al.]; Независимая Молдова. – 2009. – 24 февр. – P. 6.

NEGRU Andrei 1519. Academicianul Andrei Negru la celebrarea celor 70 de ani de viaţă : [doctor habilitat în ştiinţe biologice] / A. Teleuţă, E. Alexandrov, A. Cibotaru [et al.] // Moldova Suverană. – 2007. – 31 iul. – P. 2.

NEGRU Petru 1520. Darienco, Claudia. Înfrăţit cu natura : [Petru Negru, dr. în şt., biolog, colab. şt. la Inst. de Fiziologie a Plantelor al AŞM – 75 de ani de la naştere] / Claudia Darienco, Ion Negru // Lit. şi arta. – 2008. – 28 febr. – P. 7.

OLĂRESCU Dumitru 1521. Codru, Anatol. Regăsirea de sine : [despre cineastul Dumitru Olărescu, colab. şt. la Inst. Patrimoniului Cultural al AŞM] / Anatol Codru // Lit. şi arta. – 2007. – 12 apr. – P. 6 : fot.

OPOPOL Nicolae 1522. Opopol, Nicolae. „Tot timpul am la suflet ceva care încălzeşte” : [interviu cu acad. Nicolae Opopol cu ocazia jubileului de 70 de ani] / consemnare : Viorica Chirilov // Capitala. – 2008. – 8 febr. – P. 11 : fot; Capitala = Столица. – 2008. – 8 febr. – P. 11.

OPREA Nioclae 1523. Ababii, Ion. Meritul dobândit prin fapte e mai sus de toate : [Nicolae Oprea, medic, savant, cadru didactic universitar] / Ion Ababii // Moldova suverană. – 2005. – 14 iun. – P. 2.

PALADE Gheorghe 2005

1524. Ciocanu, Anatol. Un pilon al medicinii naţionale : [acad. Gheorghe Palade] / Anatol Ciocanu // Lit. şi arta. – 2005. – 6 oct. – P. 6-7.

2009 1525. Ababii, Ion. Un mare obstetrician – academicianul Gheorghe Palade : [80 de ani de la naşterea savantului] / Ion Ababii // Timpul. – 2009. – 11 mai. – P. 7. 1526. Cerneţchi, Olga. A făcut extrem de mult pentru progresul specialităţii noastre : [acad. Gheorghe Palade – 80 de ani de la naştere] / Olga Cerneţchi // Săptămîna. – 2009. – 8 mai. – P. 8-9.

Page 120: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 120

1527. Duca, Gheorghe. Măiestria de a retrăi miracolul unei noi vieţi : [acad. Gheorghe Palade la cea de-a 80-a aniversare] / Gheorghe Duca, Teodor Furdui // Lit. şi arta. – 2009. – 7 mai. – P. 7.

PALII Andrei 1528. Micu, Vasile. Profesorul universitar Andrei Palii – o personalitate distinctă a ştiinţei agrare şi biologice : [candidat la postul vacant de membru corespondent al AŞM] / Vasile Micu // Moldova suverană. – 2007. – 28 mart. – P. 2 : fot.

PATRON Petru 1529. Toma, Simion. Savantul Petru Patron la 70 de ani : [membru corespondent al AŞM] / Simion Toma, Valentin Ungureanu, Vasile Botnari // Moldova suverană. – 2005. – 13 iul. – P. 4.

PAVALIUC Petru 1530. Apetri, Dumitru. Petru Pavalic – 70 : [doctor în biologie, şeful Laboratorului Sanodiagnosticare şi Sanopronosticare din cadrul Inst. de Biologie al AŞM] / Dumitru Apetri, Vasile Pavel // Lit. şi arta. – 2007. – 21 iun. – P. 8 : fot.

PAVEL Vasile 2004

1531. Berejan, Silviu. Dialectologul chişinăunean Vasile Pavel în geografia lingvistică românească şi romanică / Silviu Berejan // Lit. şi arta. – 2004. – 8 iul. – P. 7 : fot. 1532. Codreanca, Lidia. Vivant professores! : [profesorul Vasile Pavel la 70 de ani] / Lidia Codreanca // Ora satului. – 2004. – Nr 13. – P. 14. 1533. Cosovan, O. Un dialect al omeniei : [dialectologul şi profesorul Vasile Pavel la 70 de ani] / O. Cosovan // Făclia. – 2004. – 10 iul. – P. 3.

2009 1534. Ciobanu, Anatol. Un lingvist proeminent : [Vasile Pavel, dr. hab., prof. univ., laureat al Premiului Prezidiului AŞM (1980) pentru meritele sale induscutabile în cercetare] / Anatol Ciobanu // Lit. şi arta. – 2009. – 9 iul. – P. 6 : fot. 1535. Onică, Elena. Savantul cu lumină în suflet : [Vasile Pavel la 75 de ani] / Elena Onică // Lit. şi arta. – 2009. – 9 iul. – P. 6.

PAVLICENCO Sergiu 1536. Răileanu, Vitalie. Ne bucurăm şi noi de Cervantes al nostru : [Sergiu Pavlicenco, dr. hab. în filologie, colab. al Inst. de Filologie la 60 de ani de la naştere] / Vitalie Răileanu // Lit. şi arta. – 2009. – 5 febr. – P. 6. 1537. Sergiu Pavlicenco, un tânăr de 60 de ani : [doctor habilitat, colab. la Inst. de Filologie al AŞM] // Timpul. – 2009. – 4 febr. – P. 4 : fot. – Au semnat colegii de la Catedra de literatură universală, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, USM. 1538. Tamazlâcaru, Elena. Profesorul Sergiu Pavlicenco : [doctor habilitat, colab. la Inst. de Filologie din cadrul AŞM – 60 de ani de la naştere] / Elena Tamazlâcaru // Lit. şi arta. – 2009. – 5 febr. – P. 6.

Page 121: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 121

PÂNZARU Sava 1539. Burlacu, Alexandru. Sava Pânzaru în Sahara literară : [omagiu cu prilejul a 75 de ani de la naştere] / Alexandru Burlacu // Lit. şi arta. – 2007. – 6 sept. – P. 8 : fot. 1540. Cibotaru, Mihai Gh. Savantul Sava Pânzaru la 75 de întomnări mănoase : [istoric literar] / Mihai Gh. Cibotaru // Timpul. – 2007. – 7 sept. – P. 17 : fot. 1541. Popovici, Constantin. Sava Pânzaru la 75 de ani : [doctor habilitat, cercet. şt. la Inst. de Filologie al AŞM] / Constantin Popovici // Moldova suverană. – 2007. – 6 sept. – P. 4 : fot.

PELIN Valentina In memoriam

1542. Calos-Rotaru, Tatiana. Cele mai frumoase flori din grădina Domnului : [In memoriam Valentina Pelin, cercet. şt. coordonator la Inst. de Istorie al AŞM] / Tatiana Calos-Rotaru // Lit. şi arta. – 2006. – 3 aug. – P. 6.

POCATILOV Evghenii 1543. Un moldovean cu drept personal de a propune candidaţi la Premiul Nobel : [Evghenii Pocatilov, fizician, profesor la Univ. de Stat din Moldova, mem. cor. al AŞM] // Făclia. – 2007. – 14 iul. – P. 2 : fot.

PODUBNÂI Ion 1544. Ababii, Ion. La un popas cu profesorul Ion Podubnâi : [profesor la Univ. de Stat de Medicină „Nicolae Testemiţanu”] / Ion Ababii // Timpul. – 2007. – 7 aug. – P. 4 : fot.

POPOVICI Constantin 2004

1545. Bodrug, Ion. O viaţă cu Luceafărul poeziei în faţă : [acad. Constantin Popovici la 80 de ani de la naştere] / Ion Bodrug // Lit. şi arta. – 2004. – 20 mai. – P. 4 : fot. 1546. Drastic Stages of the Fate : [acad. Constantin Popovici la 80 de ani de la naştere] // Capital. – 2004. – 27 mai. – P. 9 : fot. 1547. Sidorov, Dumitru. Pe pantele abrupte ale destinului : [omagiu acad. Constantin Popovici cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani de la naştere] / Dumitru Sidorov // Capital. – 2004. – 20 mai. – P. 3 : fot. 1548. Келарь, С. История одного стихотворения : [акад. Константину Поповичу 80 лет] / С. Келарь // Независимая Молдова – 2004. – 21 мая. – P. 21 : fot. 1549. Сидоров, Дмитрий. На крутых перегонах судьбы : [акад. Константину Поповичу 80 лет] / Дмитрий Сидоров // Capital. – 2004. – 28 mai. – Р. 3 : fot. 1550. Шишкан, Константин. Человек преодолевающий : [акад. Константину Поповичу 80 лет] / Константин Шишкан // Capitala = Столица. – 2004. – 22 mai. – P. 5 : fot.

2006 1551. Сидоров, Дмитрий. Рыцарь земли молдавской : [акад. Константин Попович] / Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2006. – 16 февр. – Р. 2.

2007

Page 122: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 122

1552. Şehovţova, Natalia. Constantin Popovici – o personalitate notorie : [istoric literar şi prozator, doctor habilitat în filologie] / Natalia Şehovţova // Capitala. – 2007. – 6 apr. – P. 14.

2009 1553. Omagiu lui Popovici : [cu ocazia împlinirii vârstei de 85 de ani, savantul şi scriitorul Constantin Popovici va fi omagiat la AŞM] // Timpul. – 2009. – 21 mai. – P. 2. 1554. Сидоров, Дмитрий. Достояние республики: Разведчик, ученый, гражданин : [акад. Константину Поповичу 85 лет] / Дмитрий Сидоров // Независимая Молдова. – 2009. – 20 мая. – P. 3.

POPUŞOI Eugeniu 1555. Cuzuioc, Ion. Eugeniu Popuşoi: modestie şi popularitate : [medic, om de ştiinţă] / Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2006. – 9 noiemb. – P. 8. 1556. Proca, Ion. Un omagiu pentru savantul E. Popuşoi : [70 de ani de la naştera regretatului profesor universitar Eugen Popuşoi ] / Ion Proca // Glasul naţiunii. – 2006. – 16 noiemb. – P. 10.

PORT Anton 1557. Teslaru, Grigore. Omul care a privatizat soarele şi vântul : [despre inovaţiile prof. Anton Port din satul Popeasca, raionul Ştefan Vodă] / Grigore Teslaru // Făclia. – 2009. – 24 oct. – P. 1.

PRINI Gheorghe 1558. Prini, Gheorghe. Sper că ecologia va deveni o filosofie a umanităţii : [interviu cu Gheorghe Prini, directorul Editurii „Ştiinţa”] / consemnare : Aurel Dumitru // Natura. – 2008. – Nr 2 (Febr.).– P. 6 : fot.

PRISACARU Viorel 1559. Belâi, Liviu. Viorel Prisăcru: un nume care a devenit renume : [doctor habilitat în medicină, profesor universitar, membru al Secţiei Medicale a AŞM, membru corespondent al Acad. de Ştiinţe Medicale din România, originar din comuna Gaspar, raionul Edineţ] / Liviu Belâi // Lit. şi arta. – 2006. – 30 mart. – P. 7: fot.

PROCOPIŞIN Vasile In memoriam

1560. Membrul corespondent al AŞM Vasile Procopişin : Necrolog // Moldova suverană. – 2008. – 7 mai. – P. 4; Făclia. – 2008. – 8 mai. – P. 8. – Au semnat : V. Voronin, M. Lupu, Z. Grecianîi [et al.]. 1561. Vasile Procopişin, patriarhul farmaciei autohtone: In memoriam : [profesor universitar, membru corespondent al AŞM] / L. Catrinici, Gh. Duca, I. Ababii [et al.] // Timpul. – 2008. – 8 mai. – P. 4.

RĂDĂUŢANU Sergiu In memoriam

1562. Bogdănaş, Silvia. Sergiu Rădăuţanu : [academician, personalitate marcantă în domeniul fizicii şi chimiei materialelor semiconductoare : in memoriam] / Silvia Bogdănaş // Timpul. – 2006. – 16 iun. – P. 21 : fot. 1563. Colesnic, Iurie. Un ctitor al Politehnicii din Moldova : [acad. Sergiu Rădăuţan, dr. hab. în ştiinţe tehnice, fizician] / Iurie Colesnic // Natura. – 2008. – Nr 1(Ian.). – P. 10.

Page 123: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 123

1564. La 17 iunie Sergiu Rădăuţanu ar fi împlinit 80 de ani : [in memoriam academicianului] // Jurnal de Chişinău. – 2006. – 20 iun. – P. 8 : fot. 1565. Marinciuc, Aurel. Zborul frânt al academicianului Sergiu Rădăuţan : [fizician, academician] / Aurel Marinciuc //Alianţa Moldova Noastră. – 2007. – 12 oct. – P. 11; 9 noiemb. – P. 10; Альянс Moldova Noastră. – 2007. – 21 сент. – P. 11 : fot.

RĂILEAN Valentin 1566. Rotaru, Tatiana. Valentin Răilean: savant, manager, pedagog : [la 60 de ani de la naştere] / Tatiana Rotaru // Făclia. – 2009. – 28 febr. – P. 4 : fot.

REABUHIN Iurii 1567. Попа, Михаил. 8 февраля – день рождения Юрия Рябухина, математика, заслуженного деятеля науки, лауреата Государственной премии // Кишиневский обозреватель. – 2009. – 5 февр. – P. 2.

REPIDA Lucheria 1568. Cozma, Valeriu. Om de stat şi savant trecut prin focul războiului : [despre savantul Lucheria Repida şi despre cartea „Lucheria Evstafie Repida la 80 de ani”] / Valeriu Cozma, Ion Moiseev // Moldova suverană. – 2004. – 29 ian. – P. 4. 1569. Казакова, Раиса. Уроки мужества : [о Лукерии Репида, д-р хабилитат, науч. исслед. Ин-та Культурного Наследия АНМ] / Раиса Казакова // Деловая газета. – 2004. – 29 дек. – P. 6.

REVENCO Mihai 1570. Lupaşcu, Tudor. Perseverenţă : [profesorul universitar Mihai Revenco, savant în domeniul şt. chimice, la o aniversare] / Tudor Lupaşcu // Lit. şi arta. – 2007. – 15 febr. – P. 7 : fot.

ROCACIUC Victoria 2006

1571. Mihailo, Larisa. Corabia viselor „Victoria” : [pictorul şi criticul de artă Victoria Rocaciuc, cercet. şt. la Inst. Patrimoniului Cultural al AŞM] / Larisa Mihailo // Capitala. – 2006. – 13 mai. – P. 8 : fot.

2007 1572. Rocaciuc, Victoria. Arta e un vis, iar visul –muncă : [interviu cu Victoria Rocaciuc, membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova, cercet. şt. la Centrul Studiul Artelor al Inst. Patrimoniului Cultural din cadrul AŞM] / consemnare : Tamara Lupuşor // Vocea poporului. – 2007. – 17 aug. – P. 5 : fot.; Голос народа. – 2007. – 17 авг. – P. 5 : fot.

ROGOVAIA Galina 1573. Капустин, Сергей. Галина Роговая – «Главная украинка Молдовы» : [доктор философии, науч. сотр. АНМ, председатель украинской диаспоры в Молдове] / Сергей Капустин // Коммунист. – 2006. – 15 дек. – P. 15.

ROŞCA Alexandru 1574. Capustin, Serghei. Alexandru Roşca : [academician] / Seghei Capustin // Comunistul. – 2006. – 31 iul. – P. 23: fot.; Коммунист. – 2006. – 31 июля. – Р. 23 : fot.

Page 124: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 124

ROTARU Anatol 1575. Belâi, Liviu. Fizicianul care face glorie Patriei sale : [Anatol Rotaru, şef al Dir. Politici, management şi monitorizare în sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică a Acad. de Şt. a Moldovei] / Liviu Belâi // Lit. şi arta. – 2009. – 15 oct. – P. 4.

RUDIC Valeriu 2007

1576. Furdui, Teodor. Un savant – candidat pentru Cartea recordurilor Guinnes : [acad. Valeriu Rudic la 60 de ani] / Teodor Furdui // Moldova suverană. – 2007. – 16 febr. – P. 2 : fot. 1577. Lo scienziato biologo Valeriu Rudic : [35 de ani de acivitate profesională, doctor în medicină, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, academician] // L’Agenda. – 2007. – Nr 3 (Marzo). – P. 13 : fot. 1578. Rotaru, Tatiana. Savantul care ne-a dus faima în lume : [Valeriu Rudic, dr. în medicină, dr. hab. în biologie, profesor universitar, membru titular al AŞM, director al Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2007. – 16 febr. – P. 8-9 : fot.

2008 1579. Rotaru, Tatiana. Remediile de spirulină vin în ajutor forţelor de protecţie ale organismului : [pe marginea activităţii acad. Valeriu Rudic, director al Inst. de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 22 ian. – P. 2.

2009 1580. Daniliuc, Ion. Sprijin şi nădejde, generator de idei : [acad. Valeriu Rudic, membru titular al AŞM., al Acad. Româno-Americane de Arte şi Ştiinţe şi al Acad. de Ştiinţe din New York la o aniversare] / Ion Daniliuc // Săptămîna. – 2009. – 16 febr. – P. 9 : fot.

RUSNAC Gheorghe 1581. Cozma, Valeriu. Gheorghe Rusnac – candidat la postul vacant de membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei : [doctor habilitat, profesor universitar, membru-corespondent al AŞM, rector al USM] / Valeriu Cozma, Victor Saca // Moldova suverană. – 2007. – 16 febr. – P. 2 : fot. 1582. Rotaru, Tatiana. Rectorul USM – nume de legendă? : [acad. Gheorghe Rusnac] / Tatiana Rotaru // Făclia. – 2007. – 24 noiemb. – P. 1 : fot. 1583. Solomon, Constantin. Generator de idei notabile, organizator priceput : [Gheorghe Rusnac, dr. hab. în ştiinţe istorice, candidat la postul vacant de membru titular al AŞM] / Constantin Solomon, Mihai Guzun // Săptămîna. – 2007. – 16 mart. – P. 8 : fot. 1584. Stoica, Ion. Gheorghe Rusnac pleacă. Ce urmează? : [pe marginea promovării acad. Gheorghe Rusnac, rectorul Univ. de Stat din Moldova în funcţia de ambasador al Moldovei în Italia] / Ion Stoica // Alianţa Moldova Noastră. – 2007. – 28 sept. – P. 6; Альянс Moldova Noastră. – 2007. – 28 сент. – P. 6 : fot.

SAINCIUC Glebus 1585. Artistlui plastic Glebus Sainciuc i-au fost înmânate însemnele de Doctor Honoris Causa al AŞM la 90 de ani // Moldova suverană. – 2009. – 24 iul. – P. 4 : fot. 1586. Eţco, Tatiana. Nouă decenii, ca o cursă olimpică : [plasticianul Glebus Sainciuc la 90 de ani] / Tatiana Eţco // Ziarul de gardă. – 2009. – 23 iul. – P. 23 : fot.

Page 125: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 125

1587. Olaru, Angelina. Beciurile din Cricova şi măştile lui Sainciuc : [Glebus Sainciuc – Doctor Honoris Causa al AŞM la 90 de ani] / Angelina Olaru // Timpul. – 2009. – 22 iul. – P. 4 : fot. 1588. Pohilă, Vlad. Fericitul longeviv al artelor plastice basarabene : [plasticianul Glebus Sainciuc la 90 de ani] / Vlad Pohilă // Lit. şi arta. – 2009. – 23 iul. – P. 6. 1589. Prohin, Victor. Sainciuc – această comoară a noastră : [plasticianul Glebus Sainciuc la 90 de ani] / Victor Prohin // Lit. şi arta. – 2009. – 23 iul. – P. 6. 1590. Roibu, Nicolae. Cu mantie, lauri şi multe-multe flori: Glebus Sainciuc la 90 de ani / Nicolae Roibu // Timpul. – 2009. – 24 iul. – P. 28. 1591. Sainciuc, Glebus. „Am hotărât să fiu fericit” : [interviu cu maestrul] / consemnare : Irina Nechit // Jurnal de Chişinău. – 2009. – 17 iul. – P. 22 : fot. 1592. Маэстро Глебус Саинчук не перестает восхищать // Независимая Молдова. – 2009. – 23 июля. – С. 4 : фот. 1593. Торня, Нелли. Феномен Глебуса Саинчука / Нелли Торня // Кишиневские новости. – 2009. – 24 июля. – С. 7.

SANALATI Nicolae 1594. Şpac, Ion. Nicolae Sanalati – bibliograf şi manager de elită : [fost director al Bibliotecii AŞM] / Ion Şpac // Lit. şi arta. – 2005. – 12 mai. – P. 6 : fot.

SAPOJNICOVA Nadejda In memoriam

1595. Сапожникова Надежда Фёдоровна: Некролог : [бывший науч. сотрудник Ботанического сада АНМ] // Русское слово. – 2004. – Nr 18 (Сентябрь). – P. 2 : fot.

SAVA Victor 1596. Balan, Valerian. Un promotor al floriculturii din Republica Moldova : [Victor Sava – 70 de ani] / Valeriu Balan // Lit. şi arta. – 2008. – 15 mai. – P. 8. 1597. Victor Sava: Omul Săptămânii : [doctor habilitat, profesor universitar, cercetător şt. principal la Grădina Botanică a AŞM] // Timpul. – 2008. – 16 mai. – P. 3.

SCALNÂI Ludmila 1598. Cuzuioc, Ion. Ludmila Scalnâi şi Gheorghe Rusnac, doi fraţi, două personalităţi : [Ludmila Scalnâi s-a remarcat prin activitatea prestigioasă în organelle superioare de tineret şi de partid; Gheorghe Rusnac – savant, academician] / Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2005. – 21 iul. – P. 7.

SIBIRSCHI Constantin 1599. Макарь, Павел. Константин Сибирский – выдающийся математик : [академик] / Павел Макарь // Capitala. – 2008. – 25 ian. – P. 5 : fot; Capitala = Столица. – 2008. – 25 ian. – P. 5 : fot.

Page 126: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 126

SIMION Eugen 1600. Rotaru, Tatiana. Onoruri la Chişinău pentru academicianul Eugen Simion : [cu participarea preş. AŞM, acad. Gheorghe Duca] / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2005. – 30 sept. – P. 12.

SINGUR Gheorghe In memoriam

1601. Gheorghe Singur: Necrolog : [doctor habilitat în ştiinţe economice, profesor universitar, membru corespondent al AŞM] // Moldova suverană. – 2009. – 24 febr. – P. 6 : fot. – Au semnat : Gheorghe Duca, Teodor Furdui, Ion Tighineanu ş.a.

SKVORŢOVA Alla 1602. Tănase, Constantin. Onoarea Academiei : [material critic despre Alla Skvorţova, colab. şt. la Institutul de Cercetări Interetnice al AŞM] / Constantin Tănase // Timpul de dimineaţă : ed. de vineri. – 2005. – 28 ian. – P. 1.

SLUTU-GRAMA Claudia 1603. Palladi, Tudor. „Ţipătul de pasăre rănită” al Poeziei... : [despre Claudia Slutu-Grama, dr. în filologie, poetă] / Tudor Palladi // Glasul naţiunii. – 2007. – 1 noiemb. – P. 7.

SMOCHINĂ Andrei 1604. Lupan, Natalia. Un savant la vârsta înţelepciunii : [Andrei Smochină, dr. hab. în drept, profesor universitar, director al Centrului Stat şi Drept la Inst. de Istorie, Stat şi Drept al AŞM] / Natalia Lupan // Dreptul. – 2007. – 20 iul. – P. 5 : fot; Право. – 2007. – 10 авг.. – P. 6 : fot.

SOLTAN Petru 2005

1605. Cuzuioc, Ion. Cu academicianul Petru Soltan în India / Ion Cuzuioc // Lit. şi arta. – 2005. – 14 apr. – P. 8.

2008 1606. Omul săptămânii: Petru Soltan, academician : [doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar] // Timpul. – 2008. – 27 iun. – P. 3. 1607. Soltan, Petru. Cu academicianul Petru Soltan despre literatură şi matematică : [interviu cu academicianul] / consemnare : Erica Druţă // Lit. şi arta. – 2008. – 28 aug. – P. 4. 1608. Soltan, Petru. Duca nu-i pe ducă : [dialog cu academicianul Petru Soltan] / a dialogat : Ion Stici // Lit. şi arta. – 2008. – 24 ian. – P. 7.

SORBALĂ Vitalie 1609. Pavel, Vasile. Un nume de referinţă : [Vitalie Sorbală, dr. hab. în filologie, fost colab. şt. la Inst. de Limbă şi Literatură al AŞM] / Vasile Pavel // Lit. şi arta. – 2006. – 16 noiemb. – P. 8.

SPASSKI Alexei In memoriam

1610. Demcenco, Nicolae. Savant cu renume mondial : [Alexei Spasski, dr. hab. în biologie, prof. univ., acad., laureat al Premiului de Stat al RM, biolog cu renume mondial] / Nicolae Demcenco // Comunistul. – 2006. – 21 iul. –

Page 127: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 127

P. 16 : fot. 1611. Алексей Спасский: Некролог : [один из основателей АНМ, биолог, академик] // Независимая Молдова. – 2006. – 28 июня. - P. 4 : fot.

SOVETOV Pavel 1612. Galben, Andrei. Omul care a devansat timpul: Pavel Sovetov, teoretician remarcabil al gândirii istorice din secolul XX / Andrei Galben // Lit. şi arta. – 2007. – 15 noiemb. – P. 6-7. 1613. Галбен, Андрей. Обогнавший время: Павел Васильевич Советов – выдающийся теоретик исторической мысли XX века / Андрей Галбен // Независимая Молдова. – 2007. – 13 нояб. – P. 3.

SPÂNU Constantin 1614. Voitun, Aneta. Un om de ştiinţă apreciat în toată Europa : [Constantin Spânu, dr. hab. în medicină, Om Emerit, membru al Asambleei AŞM, membru activ al Acad. de Şt. din New-York (SUA)] / Aneta Voitun // Moldova suverană. – 2008. – 26 noiemb. – P. 2.

STANCIU Carol 1615. AŞM are un nou membru de onoare : [prof. Carol Stanciu, Iaşi, România] // Timpul. – 2007. – 13 iun. – P. 2.

STRATIEVSCHI Chiril In memoriam

1616. Chiril Stratievschi: Necrolog // Moldova suverană. – 2007. – 11 dec. – P. 4. – Au semnat: V. Tarlev, Gh. Duca, V. Stepaniuc [et al.].

ŞALARU Vasile 1617. Batîr, Dumitru. Însemnele vocaţiei şi ale maturităţii : [mem. cor. al AŞM Vasile Şalaru la 70 de ani] / Dumitru Batîr // Lit. şi arta. – 2004. – 23 sept. – P. 7.

ŞIRŞOV Ivan In memoriam

1618. Тимуш, Андрей. Крупный исследователь экономики сельского хозяйства : [100 лет со дня рождения Ивана Ширшова] / Андрей Тимуш // Независимая Молдова. – 2005. – 21 янв. – P. 19.

ŞIŞCAN Constantin 1619. Homenco, Raisa. Cavalerul Măriei sale Cartea : [Constantin Şişcan, colab. la Institutul de Cercetări Interetnice al AŞM] / Raisa Homenco // Capitala. – 2005. – 22 oct. – P. 8.

ŞPAC Ion 1620. Chiriac, Vlad. Ion Şpac în ambianţa impetuoasă a cărţii : [Ion Şpac, colab. al BŞC „A. Lupan“ a AŞM la 75 de ani] / Vlad Chiriac // Săptămîna. – 2005. – 25 mart. – P. 12 : fot.

Page 128: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 128

ŞTEMBERG Marc 1621. Абабий, Ион. Доктору Штембергу – 80 лет : [Марк Израйлович Штемберг, д-р медицины, доцент, лауреат Гос. премии Респ. Молдова, автор более 275 научных работ] / Ион Абабий // Новое время. – 2006. – 19 мая. – P. 7 : fot.

ŞVARŢ Valeriu 1622. Дрейзлер Михаил. Кишинёвец из Одессы : [д-ру биолог. наук Валерию Шварцу – 70 лет] / М. Дрейзлер // Еврейское местечко. – 2009. – 6 февр. – P. 5 : фот.

TESTEMIŢANU Nicolae In memoriam

1623. Soltan, Petru. O colaborare şi o prietenie de neuitat : [interviu cu acad. Petru Soltan pe marginea consemnarii a 80 de ani de la naşterea savantului Nicolae Testemiţanu] / interlocutor : Ion Stici // Lit. şi arta. – 2007. – 25 oct. – P. 6.

TIMUŞ Andrei 2006

1624. Rotaru, Tatiana. Omul de ştiinţă Andrei Timuş despre reforme în ştiinţă / Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2006. – 18 aug. – P. 13 : fot.

2007 1625. Тимуш, Андрей. Доктор А. Тимуш: из досье мудреца : [беседа с Андреем Тимуш, д-р социологии, д-р хабилитат экономики, чл. кор. АНМ] / беседовала : Татьяна Добрынина // Бизнес-элита. – 2007. – 11 июня. – P. 3-4.

TIGHINEANU Ion 2005

1626. Rotaru, Tatiana. O dragoste mai veche şi mereu nouă – ştiinţa : [profesorul Ion Tighineanu la 50 de ani de la naştere] / Tatiana Rotaru // Lit. şi arta. – 2005. – 24 mart. – P. 5.

2007 1627. Furdui, Teodor. Ora astrală a fizicianului Ion Tighineanu : [doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, candidat la titlul de membru corespondent al AŞM] / Teodor Furdui, Ion Bostan, Dumitru Ghiţu // Săptămîna. – 2007. – 16 mart. – P. 9 : fot.

TODERAŞ Ion 1628. Rotaru, Tatiana. Opera ştiinţifică a savantului Ion Toderaş rezistă în timp : [doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar] / Tatiana Rotaru // Moldova suverană. – 2008. – 15 aug. – P. 2.

TODOROI Dumitru 1629. Răilean, Valentin. Profesorul Dumitru Todoroi, 45 de ani de informatică : [doctor habilitat în informatică, candidat la titlul de membru corespondent al AŞM] / Valentin Răilean, Dumitru Solomon, Simion Lâsâi,… // Făclia. – 2007. – 17 mart. – P. 9; Jurnal de Chişinău. – 2007. – 13 mart. – P. 7. 1630. Răilean, Valentin. Un innovator al ştiinţei informatice : [Dumitru Todoroi, savant în domeniul informaticii – candidat la locul vacant de membru corespondent al AŞM] / Valentin Răilean // Lit. şi arta. – 2007. – 22 mart. – P. 7 : fot.

Page 129: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 129

TOMA Simion

1631. Simion Toma lângă сopacul vieţii sale : [interviu cu academicianul, coordonator al Secţiei de Ştiinţe Agricole a AŞM în preajma jubileului de 70 de ani de la naştere] / interlocutor : Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2006. – 25 aug. – P. 14,19.

TOPALĂ Ştefan 1632. Ladaniuc, Victor. Împătimit de viţă de vie : [Ştefan Topală, dr. hab. în biologie, fost colaborator şt. superior în Laboratoarele de Citologie a Plantelor din cadrul Grădini Botanice a AŞM] / Victor Ladaniuc // Glasul. – 2008. – 9 oct. – P. 8 : fot.

TOPOR Nicolae 1633. Хангану, Ион. Нам есть кем гордиться : [геолог Николае Топор] / И. Хангану // Независимая Молдова. – 2009. – 10 февр. – P. 3.

TURTĂ Constantin 1634. Turtă, Constantin. De la un efect al fizicii nucleare la chimia vieţii : [interviu cu doctorul habilitat în chimie, membru corespondent al AŞM cu ocazia jubileului de 65 de ani de la naştere] / consemnare : Tatiana Rotaru // Săptămîna. – 2005. – P. 14 : fot.

ŢARANOV Stepan 1635. Capustin, Serghei. „În esenţă are dreptate... ” : [despre savantul Stepan Ţaranov – patriot şi cetaţean, care a adus un aport considerabil în viaţa de stat, politică şi culturală a ţării] / Serghei Capustin // Comunistul. – 2006. – 16 iun. – P. 16.

ŢARANOV Vladimir 1636. Bulmaga, Leonid. Mereu în pragul unor noi realizări : [Vladimir Ţaranov, mem. cor. al AŞM, laureat al Premiului de Stat al R.S.S.M.] / Leonid Bulmaga // Comunistul. – 2007. – 20 apr. – P. 15.

ŢÂBÂRNĂ Gheorghe 1637. Ababii, Ion. O somitate în oncologia naţională : [Gheorghe Ţâbârnă, dr. hab. în medicină – candidat pentru alegerile în caliatate de membru titular al AŞM] / Ion Ababii // Timpul. – 2007. – 16 mart. – P. 11. 1638. Ţâbârnă, Gheorghe. „Cancerul este ultima verigă într-un lanţ de schimbări patologice” : [interviu cu academicianul] / consemnare : Nicolae Roibu // Timpul. – 2007. – 2 iul. – P. 5.

ŢÂBÂRNĂ Constantin 2004

1639. Ababii, Ion. Viaţa ca o predică, trăită la cele mai înalte tensiuni : [chirurgul-academician Constantin Ţâbârnă la un jubileu] / Ion Ababii // Moldova suverană. – 2004. – 9 iun. – P. 4 : fot.

2009 1640. Ababii Ion. Un nume de rezonanţă : [acad. Constantin Ţâbârnă – octogenar] / Ion Ababii // Lit. şi arta. – 2009. – 1 ian. – P. 7 : fot.

Page 130: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 130

1641. Marin, Gheorghe. Un Pirogov al nostru : [omagiu lui Constantin Ţâbârnă, chirurg ilustru] / Gheorghe Marin // Glasul. – 2009. – 26 mart. – P. 13. 1642. Roibu, Nicolae. Doi savanţi omagiaţi într-o zi : [la AŞM au fost omagiaţi profesorul universitar, membrul de onoare al AŞM Constantin Ţâbârnă şi folcloristul Grigore Botezatu] / Nicolae Roibu // Timpul. – 2009. – 28 ian. – P. 2.

ŢÎRDEA Teodor 1643. Ababii, Ion. La confluenţa dintre filozofie şi bioetică : [acad. Teodor Ţîrdea, dr. hab. în şt. filozofice, profesor la Univ. de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” la 70 de ani] / Ion Ababii // Timpul. – 2007. – 27 aug. – P. 4 : fot. 1644. Căldare, Dumitru. Filosoful, savantul, omul Teodor Ţîrdea la 70 de ani : [academician] / Dumitru Căldare // Lit. şi arta. – 2007. – 27 sept. – P. 6.

ŢURCANU Ion 1645. Субботович, Ирина. Когда бывает счастлив Ион Цуркану [сотрудник НИИ плодоводства, доктор хабилитат сельскохозяйтсвенных наук] / Ирина Субботович // Независимая Молдова. – 2006. – 14 апр. – P. 10.

ŢURCANU Nicanor 1646. Cristei, Tamara. Un model de consacrare profesiunii de credinţă: Nicanor Ţurcanu : [profesor universitar la Catedra de Literatură Română şi Teorie Literară a USM] / Tamara Cristei // Lit. şi arta. – 2009. – 5 febr. – P. 6 : fot.

ŢURCANU Vladimir 1647. Маликова, Валентина. Без них природа осиротеет : [о Владимире Цуркану, д-р биологических наук, ст. науч. сотр. Ин-та Зоологии АНМ] / Валентина Маликова // Время. – 2008. – 30 мая. – P. 18 : fot.

UNGUREANU Ion 1648. Ungureanu, Ion. Teatrul şi Credinţa : [discurs de doctor honoris causa în cadrul ceremoniei festive, organizate de AŞM] // Lit. şi arta. – 2009. – 2 iul. – P. 7 : fot. 1649. Cimpoi, Mihai. Fenomenul Ion Ungureanu / Mihai Cimpoi // Lit. şi arta. – 2009. – 9 iul. – P. 4.

UNGUREANU Valentin 1650. Andriucă, V. Valentin Ungureanu - ilustru savant pedolog şi pedagog : [membru corespondent al AŞM] / V. Andriucă, E. Mocanu, B. Vişnevschi [et al.] // Moldova suverană. – 2006. – 24 noiemb. – P. 4 : fot.

URSU Andrei 1651. Academicianul Anrei Ursu la 80 de ani : [şef al Laboratorului Geografie şi Evoluţie a Solurilor al Inst. de Ecologie şi Geografie al AŞM, învrednicit cu titlul „Om Emerit”, decorat cu ordinul „Gloria Muncii”, Laureat al Premiului de Stat, membru al Uniunii Internaţionale a Pedologilor, membru al Societăţii Europene pentru Conservarea solurilor] // Moldova suverană. – 2009. – 18 dec. – P. 2. – Au semnat : Serafim Andrieş, Igor Krupenikov, Tamara Leah

Page 131: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 131

1652. Un promotor eminent al ştiinţei solului – academicianul Andrei Ursu : [doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, autor a 15 monografii, 29 de harţi ale solurilor republicii şi coautor a peste 540 de lucrări ştiinţifice, laureat al Premiului de Stat, deţinător al ordinului „Gloria Muncii”, academician al AŞM şi Academiei de Ştiinţe Agricole din România] // Lit. şi arta. – 2009. – 17 dec. – P. 7 : fot. – Au semnat : Gheorghe Şalaru, Tatiana Constantinov, Pantelei Vladimir [et al.].

VASILIEV Andrei 1653. Соловьева, Татьяна. Андрей Васильев изучал поведение одичалых псов, живя в стае : [о старшем науч. сотр. Ин-та Зоологии АНМ Андрее Васильеве и о его исследованиях] / Татьяна Соловьева // Новое время. – 2004. – 26 март. – P. 7 : fot.

VELICSARA Dmitrii 1654. Варикаш, Галина. Разработка молдавского ученого признана россиянами уникальной : [российские ученые используют методику Лаборатории генетической экспертизы Нац. Ин-та Стандартизации и Метрологии РМ. Методика разработана профессором-генетиком Дмитрием Великсаром] / Галина Варикаш // Независимая Молдова. – 2006. – 5 окт. – P. 3.

VERDEREVSCHII Dumitru 1655. Камбур, Наталья. Иммунитет Вердеревского: основатель молдавской службы защиты растений… : [о Дмитрии Вердеревском, чл. кор. АНМ] / Наталья Камбур // Новое время. – 2004. – 22 окт. – P. 7.

VIERU Grigore 2007

1656. Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova – o instituţie care sfidează constituţia? : [repere critice pe marginea conferirii titlului de Doctor Honoris Causa poetului Grigore Vieru] // Moldova suverană. – 2007. – 4 sept. – P. 1, 3. 1657. Bantoş, Ana. Doi poeţi mărturisitori : Alexei Mateevici şi Grigore Vieru sau Tranziţia de la memorie la istorie (Laudatio la conferirea titlului Doctor Honoris Causa poetului Grigore Vieru) / Ana Bantoş // Lit. şi arta. – 2007. – 20 sept. – P. 5 . fot. 1658. Conţiu, Mihai. Marginalii la un pseudotestament şi marea cacealma pro-românească a moldovenilor de la Chişinău : [material critic în adresa scriitorului Grigore Vieru] / Mihai Conţiu // Moldova suverană. – 2007. – 14 sept. – P. 3. 1659. „Honoris Causa” pentru denigrarea limbii moldoveneşti : [note critice pe marginea conferirii titlului de Doctor Honoris Causa poetului Grigore Vieru] // Ţara Moldovei. – 2007. – 11 sept. – P. 7. 1660. Vieru, Grigore. Limba româna, oastea noastră naţională. Testament : [discurs de recepţie, rostit de poet cu ocazia conferirii titlului Doctor Honoris Causa de către Academia de Ştiinţe a Moldovei] / Grigore Vieru // Lit. şi arta. – 2007. – 20 sept. – P. 4-5 : fot.; Timpul. – 2007. – 7 sept. – P. 6, 10.

2009 In memoriam

1661. Cuvânt de adio pentru poetul Grigore Vieru : [AŞM va institui Premiul nominal anual „Grigore Vieru”] // Dreptul. – 2009. – 23 ian. – P. 5 : fot. – A semnat: Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al AŞM. 1662. Doga, Eugen. Grigore Vieru a fost şi va rămâne pâinea noastră spirituală, cea de toate zilele : [in memoriam] /

Page 132: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 132

E. Doga // Flux : ed. de vineri. – 2009. – 23 ian. – P. 8. 1663. Duca, Gheorghe. „Nimeni nu doreşte să vorbească despre Grigore Vieru la trecut” : in memoriam : [art. preşedintelui AŞM] / Gheorghe Duca // Flux european : ed. de vineri. – 2009. – 23 ian. – P. 8 : fot.

Vizer Boris 1664. Ciubucciu, Vlad. Boris Vizer: „Istoriile lor integrate nu vor avea sorţi de izbândă” : [Boris Vizer, savant, istoric, fost director al Inst. de Istorie al AŞM] / Vlad Ciubucciu // Timpul. – 2008. – 7 mart. – P. 15 : fot. 1665. Gonţa, Gheorghe. Profesorul Boris Vizer, la 80 de ani / Gheorghe Gonţa // Făclia. – 2008. – 23 febr. – P. 3 : fot.

VLAD Pavel 1666. Palii, L. Optimismul academicianului Vlad : [Pavel Vlad, întemeietorul şcolii de chimie a combinaţiilor chimice cu izopren, laureat al Premiului de Stat – la 70 de ani de la naştere] / L. Palii // Comunistul. – 2006. – 10 noiemb. – P. 18 fot; Коммунист. – 2006. – 3 нояб. – Р. 20 : fot.

VOLONTIR Mihai 1667. Negru, Lena. Mihai Volontir: „Aş încerca să lucrez fără bani, dar îmi este frică să nu mor de foame” : [despre actorul şi regizorul Mihai Volontir] / Lena Negru // Apropo. – 2009. – 2 iul. – P. 6 : fot.

VRABIE Gheorghe 2006

1668. Vrabie, Gheorghe. „Arta e o luptă între bine şi rău...” : [dialog cu artistul plastic, colab. şt. la Inst. Patrimoniului Cultural al AŞM] / a dialogat : Ion Găină // Lit. şi arta. – 2006. – 20 iul. – P. 6 : fot. 1669. Vrabie, Gheorghe. Gheorghe Vrabie – artistul multilateral sau Ianus al moldovenilor : [dialog cu artistul plastic Gheorghe Vrabie, colab. şt. al AŞM] / interlocutor : Tatiana Solomca // Săptămîna. – 2006. – 14 apr. – P. 8-9 : fot. 1670. Vrabie, Gheorghe. Renaştere şi revenire la tradiţie : [interviu cu Gheorghe Vrabie, autorul Stemei de Stat a Rep. Moldova, cercet. şt. la Inst. Patrimoniului Cultural al AŞM] / consemnare : Valentina Romanciuc // Natura. – 2006. – Nr 8 (Aug.). – P. 7.

2009 1671. Gheorghe Vrabie – 70 : [artist plastic, cercet. şt. în domeniul teoriei şi istoriei artei la Inst. Patrimoniului Cultural al AŞM, autor al Stemei de Stat şi al designului pentru valuta naţională] // Lit. şi arta. – 2009. – 19 mart. – P. 5 : fot. 1672. Moşneag, Victor. Acasă la autorul Leului : [Gheorghe Vrabie este şi autorul Stemei de Stat, Drapelului Rep. Moldova, Simbolicii Municipiului Chişinău şi a Curţii Supreme de Justiţie etc.] / Victor Moşneag // Ziarul de Gardă. – 2009. – 13 aug. – P. 6. 1673. Дашевский, Олег. Как из-за Георгия Врабие свалился со стула Лучиано Паваротти : [заслуженному деятелю искусств Георге Врабие 70 лет] / Олег Дашевский // Время. – 2009. – 27 март. – P. 28.

ZAVTUR Alexandru In memoriam

1674. Alexandru Zavtur: In memoriam : [om de ştiinţă, membru corespondent al AŞM] // Moldova suverană. – 2008. – 14 oct. – P. 6 : fot. – Au semnat : V. Voronin, V. Stepaniuc, P. Lucinschi, Gh. Duca, T. Furdui,…

Page 133: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 133

1675. Patriarh al ştiinţei politice autohtone : [In memoriam Alexnadru Zavtur, mem. cor. al AŞM] // Universitatea de Stat din Moldova. – 2008. – 30 oct. – P. 8. 1676. S-a stins din viaţă Alexandru Zavtur : [filosof şi politolog, membru corespondent al AŞM] // Jurnal de Chişinău. – 2008. – 17 oct. – P. 23 : fot.

ZUBCOV Elena 1677. Toderaş, Ion. Recunoştinţă şi omagii unui biolog notoriu : [Elena Zubcov, prof., dr. hab. în şt. biologice – la 60 de ani de la naştere] / Ion Toderaş, Laurenţia Ungureanu, Mircea Vicol [et al.] // Moldova suverană. – 2009. – 16 ian. – P. 2.

X. Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan” a AŞM

2006 1678. AŞM a găsit la Metro un cec de 3 000 000 de lei : [Compania germană „Metro Cash&Carry” a acordat AŞM un suport financiar pentru construcţia unei biblioteci ştiinţifice moderne] // Timpul. – 2006. – 27 mart. – P. 2. 1679. Глазова, Татьяна. Спонсорский визит регионального директора : [Компания Metro Cash on Carry International передала Академии наук Молдовы спонсорскую помощь в сумме 3,16 млн. леев] / Татьяна Глазова // Экон. обозрение. – 2006. – 31 март. – P. 10 : fot. 1680. Спонсорский визит регионального директора : [региональный директор компании Metro Cash and Carry по Юго-Восточной Европе, Эмилиан Абаджиев, вручил президенту АНМ Георге Дука чек в качестве спонсорской помощи на завершение реконструкции помещения библиотеки] // Экон. обозрение. – 2006. – 31 март. – P. 10.

2007 1681. Имя Андрея Лупана библиотеке Академии наук Молдовы // Кишиневские новости. – 2007. – 16 февр. – P. 2. 1682. Жизнь после смерти : [имя писателя, академика Андрея Лупана присвоено библиотеке АНМ] // Независимая Молдова. – 2007. – 16 февр. – P. 2. 1683. Имя Андрея Лупана – библиотеке АНМ : [Центральной научной библиотеке Академии Наук Молдовы присвоено имя академика Андрея Лупана, 95-летие которого отмечается в этот день. Присутствовавший на церемонии президент Республики Молдова Владимир Воронин, подарил библиотеке труд Димитрия Кантемира «История оттоманской империи», изданный в 1745 году] // Кишиневские ведомости. – 2007. – 16 февр. – P. 2.

2008 1684. Lachi, Inga. În cadrul Bibliotecii Academice a fost deschis un centru UNESCO : [Centrul de Informare şi Documentare UNESCO] / Inga Lachi // Moldova suverană. – 2008. – 7 noiemb. – P. 1, 2. 1685. Открылся центр ЮНЕСКО : [при библиотеке Академии Наук Молдовы] // Молдавские ведомости. – 2008. – 7 нояб. – P. 6. 1686. Хранить и читать : [в рамках VI-го съезда библиотекарей, при Центральной научной библиотеке им. Андрея Лупана АНМ был открыт Центр информирования и документации ЮНЕСКО] // Независимая Молдова. – 2008. – 7 нояб. – P. 22.

Page 134: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 134

2009

1687. Отличное подспорье для развития науки : [о научной библиотеке им. А. Лупана АНМ] // Независимая Молдова. – 2009. – 11 авг. – P. 2.

Page 135: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 135

Indice de nume

A

Ababii, Ion (1077), 1091, 1098,

1156, 1414, 1418,

1434, 1454, 1458,

1523, 1525, 1544,

1561, 1637, 1639-

1640, 1643

Ablov, Anton (1078-1079)

Adăscăliţei, Mihai 586

Afanasiev, Veaceslav 318, (343)

Afteniuc, Semion (1081)

Agachi, Alexei (1019)

Alecsandri, Vasile (930)

Alerguş, Olga 628, 1054, 1437

Alexandrov, E. 1232, 1519

Amariei, Petru 188

Andon, Victor 930-931, 1289

Andreev, Alexandru (551)

Andrei, Raia 1173

Andrieş, Andrei 2, (390), (684), (801)

Andrieş, Serafim 201, (875), (1085),

1198, 1287, 1651

Andrieş, Vasile 334

Andriucă, Valentina 1650

Andronati, Nicolae 1508

Andrunachevici, V. (1087-1089)

Andruşceac, Victor 984

Anestiade, Vasile 3, 319, (592-

593),(596),607,

(628),1055, (1090-

1097)

Anestiade, Zinaida (1098-1099)

Anton, Ion 1114

Apetri, Dumitru 1153, 1174, 1238, 1530

Arhip, Olga 1198

Armaş, Olesea 334

Arnautov, Vladimir (785)

Arnăut, Tudor 334

Arpentin, Gheorghe 1398

Arsene, Dorina 1116

Asevschi, Valentin 1283

Avornic, Gheorghe (814-815), (841), 1176,

1271

Axinte, Ion 494, 587, 608

B

Babanski, Valeriu 524

Babuc, V. 1208

Baca, Ivan 331

Badâr, Iurie 629

Bahnarel, Ion (854)

Bahnaru, Vasile 322, (1105), 1147

Balaban, Nicolae (720)

Balan, Eduard 100

Balan, Tatiana (916)

Balan, Valerian 1596

Balan-Popa, Victoria 196

Balmuş, Pavel (1016), (1106-1112)

Baltag, Radu 1412

Bantoş, Alexandru 1263

Bantoş, Ana 1657

Bartolo, C. 5

Basiul, Valentina 140, 141

Batîr,Dumitru 854, (933), (935-936),

940, (948), (1005),

1079, (1113-1115),

1151, 1182, 1358,

1390, 1395, 1470,

1495, 1617

Băieşu, Nicolae (820), (927), 1116,

(1117-1122), 1168,

1450

Bălănel, Ecaterina 1235

Bărbuţă, Diana 792

Bărbuţă, Ion 5

Bătrânu, Ion 928

Bârlădeanu, Virgil 1383

Bâtcă, Veronica 1228

Begu, Adam (1021)

Belîi, Liviu 1419, 1494, 1559, 1575

Belostecinic, Grigore 189, 420, 495, (870),

(914), (1125-1129)

Belousov, Valentin (1130)

Bendelic, Eugen 1444

Benu, A. 1425

Berechelea, Anatolie (816), (819)

Berejan, Silviu 5, (1131-1148), 1251,

1531

Berindei, Dan 1381

Bersuker, Isaac (784), (1151-1152)

Bieşu, Maria (570)

Bileţchi, Nicolae 5, (1153), 1154,

(1155), 1175

Bivol, Eugenia (1156)

Bobanov Jana (714)

Page 136: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 136

Bobână, Gheorghe 929, (971), (1015),

(1023), (1157), 1382

Bobeică, Constantin 1280

Bochmann, Klaus (630), 941

Bociarov, Victoria (1019)

Bodrug, Ion 5, 1545

Bodrug, Mihai 6

Bogdănaş, Silvia 101, 146, 475, 942,

1562

Boghiu, Eugenia 511

Boincean, B. 438

Bolocan, Nistor 1498-1499

Bologa, Mircea (829-831), (1158-1159,

1185

Borisova, Ludmila 190

Borşevici, Ion (1161-1162)

Borşevschi, Andrei (916)

Borziac, Ilie 261, (653), (1163)

Bostan, Ion (791), (811), (977),

(1164-1166), 1627

Botezatu, Grigore (1168-1170), 1336,

(1642)

Botnari, Vasile (1172), 1529

Botnariuc, Nicolae (1171)

Botnariuc, Parascovia (673)

Brădescu, Pavel 1503

Bruma, Irina 265

Budeanu, Gheorghe 1292

Buga, Alina (1006)

Buinciuc, Maria 496

Bujoreanu, Andrei 191, (1173)

Bulat, Larisa 1106

Bulmaga, Leonid 1636

Bunduchi, Elena 1375

Burcatâi, Diana 497, 985, 1290

Burian, Alexandru (1176-1178)

Burlacu, Alexandru 1012, 1155, (1174-

1175), 1539

Buruiană, Ion 1459

Busuioc, Leonid 1207

Buzilă, Varvara 498

C

Calin, I. 263

Calmuţchi, Laurenţiu (1179-1180)

Calo, Antonina 1013

Calos-Rotaru, Tatiana 1542

Cantemir, Antioh (971), (1023)

Cantemir, Dimitrie (929), (1016)

Cantemir, Maria (1072)

Cantemir, Valentina (1021)

Cantemireştii (632), (634), (996),

(1025)

Canţer, Valeriu 7, 8, 37, (390), (551),

(553), (574), (646),

(795), (800), (875),

(1181-1182), 1184,

(1185-1186), 1408

Capustin, Serghei 149, 208, 1240, 1288,

1395, 1430, 1443,

1456, 1574, 1635

Cara, Svetlana 451

Carastan, Demian (715)

Casian, Anatolie (1187)

Castraveţ, Ion (1188-1190), 1191

Catrinici, L. 1561

Cazacu, Nicolae 1171

Căldare, Dumitru 1644

Călugăreanu, V. 9

Cârare, T. 1425

Cărare, Viorica 476, 499

Cealîc, Tihon (1204)

Ceban, Vasile (1192)

Cebotari, Maria (955)

Celac, Valentin (711), (793), (1193)

Cemortan, Leonid 5, 475, (798), (942),

(954), (1194-1196)

Cerbari, Valerian (1198)

Cereteu, Igor 1014

Cernei, Mihail (1197)

Cernei, Vsevolod 148

Cerneţchi, Olga 1526

Certan, Sergiu 1125

Cheianu, Constantin 192

Chifiac, Tudor 193

Chihai, Oleg 215

Chintea, Pavel (854), (878), (1199-

1200)

Chircă, Sergiu 1511

Chiriac, Tatiana (793)

Chiriac, Vlad 1107, (1203), 1620

Chirileanu, Fiodor 194

Chirilov, Viorica 1522

Chirtoagă, Ion 1382

Chirtoca-Romanciuc, D. (818)

Chiseliţa, Vasile 215

Chisili, Mihail 867

Chisnenco, Angela 1291, 1509

Cibotaru, Mihail Gh. 1540

Cibotaru, Mircea (978)

Cibotaru, Simion (1205-1206)

Cibotaru, Tudor (1207)

Page 137: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 137

Cigoreanu, Tatiana 1337

Cijacovschi, Valentin (814)

Cimpoeş, Gheorghe (1208)

Cimpoi, Mihai 195, 230, (590), 677,

(750), (836-837),

(987), (995), 1211-

1212, (1213-1221),

1234, (1348), 1649

Ciobanu, Anatol (1068), 1134, (1222-

1225), 1264, 1257,

1391, 1534

Ciobanu, Constantin I. 678, 1382

Ciobanu, Gheorghe 1444

Ciobanu, Ion C. 1342

Ciobanu, Mitrofan (855), 1179-1180

Ciobanu, Raisa 1435

Ciobanu, Tamara 1056

Ciobanu, Valerian 1205

Ciobanu, Vitalie 1055

Ciobanu, Vlad 1057

Ciocanu, Anatol 1524

Ciocanu, Gheorghe 422, (1226), 1322,

1324

Ciocanu, Ion (975), (1012), 1215,

(1227-1228)

Ciocoi, Gheorghe 987, 1216, 1419, 1436

Ciorchină, Nina 1230

Ciornîi, Anatolie (906), (921)

Ciubaciuc, Ludmila 1379

Ciubotaru, A. 1283, 1392, 1519

Ciubotaru, Alexandru (1229-1232), 1284

Ciubucciu, Vlad 1664

Ciugurenu-Mihăiluţă, C. (916)

Ciumac, Daniela (815), (841)

Ciumara, Mircea 1126

Ciupercă, Rodion (792)

Ciurea, Cornel 764

Clipca, Ivana (916)

Cocârţă, Petru 196

Codrean, Irina 631, 1510

Codreanca, Lidia 325, 1532

Codreanu, Theodor 1338

Codru, Anatol (1234-1237), 1423,

1521

Cojanu, Irina 703

Cojocari, Vitalie 439

Cojocaru, Gheorghe (1058)

Cojocaru, Svetlana 897

Cojocaru, Violeta (829-831)

Colac, Tudor 1117, (1238)

Colesnic, Iurie 1015, 1108, 1138, 1563

Colos, V. 735

Colpan, Jana 1222

Colţun, Gheorghe 1252

Colţun, M. 1232

Comanici, Ion (1239)

Condrea, Irina 1322, 1324

Constantinov, Tatiana 1229, 1392, 1652

Conţiu, Mihai 1332, 1513, 1658

Copanschi, Iacob (1240-1241)

Corbu, Haralambie 11, 197, (791), (811),

(1243-1248), 1320,

1475

Corcimaru, Ion (333), (906)

Corcinschi, Nina 668, (916)

Cordineanu, P. 1085

Coreţchi, Liubovi (854)

Corlăteanu, Nicolae (932), 943, (1251-

1258), 1259, (1260-

1268)

Corlăteanu-Granciuc, S. 262

Coroliov, Elfrida (1030)

Cosniceanu, Maria (943), 944, (947),

1148, 1253, (1270)

Cosovan, O. 1533

Costache, Gheorghe (1271-1272)

Costandoglo, Ion 1457

Cotelinic, T. 1135

Cotorobai, Galina 142

Covalicov, Mihail (816), (819)

Covaliov, Victor (816), (819)

Cozma, Valeriu (1275), 1568, 1581

Cozub, Gheorghe (1276)

Cristal, Oleg 198, 699

Cristea, Valerian 1204, 1405

Cristei, Tamara 1646

Cucereanu, Viorica 329, 1485

Cucoş, Ana 634

Cujbă, Sergiu Victor (1008)

Culiuc, Leonid 858

Curuci, Leonid 12, (820), (930-931),

(1278)

Cuzuioc, Ion 1161, 1211, 1555,

1598, 1605

Cvilincova, Elzaveta 635

D

Dabija, Doina 454

Dabija, Nicolae 1266, 1320, 1424, 1446

Daniliuc, Ion 1580

Danilov, Maria 669, (1014)

Darienco, Claudia 1520

Page 138: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 138

Dascliuc, Alexandru 512

David, Anatolie 326, (1279)

Dănilă, Aurelian (1024), (1030), (1063),

(1280)

Dediu, Ion (1282-1284)

Deleu, Ecaterina 144-145, 477-478, 589

Demcenco, Nicolae 1240, 1610

Dergaciov, Valentin 146, 320, (820), (1034)

Derjanschi, Valeriu (730)

Dicusar, Alexandru 547, (1288)

Dicusar, Ion (1287), (1288)

Diviza, Ion 1193

Dobâleva, Svetlana (707)

Dodick, David W. (1001)

Dodon, Eugenia 1223

Dodon, I. (321)

Dodu, Constantin (796), (800)

Doga, Eugen (852), (906), (985),

(986), (989), (990-

991), (1002), (1007),

(1017), (1022), 1292-

1295, (1296-1298),

(1311), 1312-1314,

(1315), 1662

Dolgan, Mihail (672-673), (934),(972),

(1026-1027), 1206,

1243, (1318-1324)

Doni, Gheorghe 453, 456, 482

Donica, Ilie 454, (813), (815),

(817), (841), (1325)

Dorogan, Alexandru 351

Draganov, Boris (1328)

Drăgan, Gleb (1328)

Draghişteanu, Ion 1359

Dragnev, Demir (630), (959), (952),

(1019), (1329-1332)

Drăgan, Victor 13, 103

Druc, Vlad Gh. (955)

Drumea, Anatolie 104, 1284, (1333)

Drumea, A. 1283

Druţă Erica 1607

Druţă, Ion (277), 637, (642),

(644),(852), (863),

(906), (934), (1018),

(1033), (1072), 1320,

(1334-1349), 1476,

1478

Duca, Gheorghe 14, 15, 16, 17, 18, 19,

(45), (99), (100), (101), 105-107, 147, 148-50,

(151), (158), (164), 201-203, (221), (224),

(232), 264-268, (275), 327, 328-329, (335),

(338), (346), 387-388, (390-391), (393), (399),

(420), (423), (426), (431), (435), (501), 536,

(553), (564), 610, (636), (647), 666, (680),

(692), (697), (732), (736-738), (742), (750),

(754-755), (793), (797), (799), (822), (834),

(842), (859), (872), (907), (912), (928), (933),

(935-936), (948), (961), (976), (994), (1004),

(1006), 1092, 1131-1132, 1204, 1229, 1241,

1261, 1322, 1324, (1358-1362), (1364),1365,

(1366-1368), 1369, (1370-1377), 1452, 1498,

1500, 1518, 1527, 1561, (1600), 1601, 1616,

1663, 1674

Duca, Maria (875)

Duca, Valeria (1054), (1071)

Dulghieru, Valeriu (815-816), (819),

(841), (916), 1165,

1187

Dumbrava, Vlad (854)

Dumbrăvianu, Albina 1257

Dumbrăveanu, Luminiţa 1315

Dumbrăveanu, Victor 1212

Duminică, Ion (1378-1379)

Dumitru, Aurel 1558

E

Einştein, Albert (574)

Eminescu, M. (932)

Enciu, Nicolae 945

Eremia, Anatol 1255-1257, (1380)

Eşanu, Andrei (632), (793), (1025),

(1381-1387), 1388

Eşanu, Ion 230

Eşanu, Valentina (1387), 1388

Eţco, Tatiana 901, 1058, 1586

Eţcu, Ion 1135, 1172

Evstratiev, Serghei (156)

F

Fetescu, Andrei 104

Filip, Boris 331

Filip, Florin Gheorghe (398)

Filip, Iulian 205, (1024), 1220

Fişer, Anatol 169, 269, 499, 565-

566, 638-639

Focşa, Valentin (712)

Fonari, Victoria 640, 1321

Furdui, Teodor 153, 201, 332, (563),

948, 1131-1132, 1229,

1241, (1390-1394),

1397, 1415, 1469,

Page 139: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 139

1518, 1527, 1576,

1601,1627, 1674

Furtună,Alexandru (953),(957-959),(978),

(1019)

G

Gaina, Boris 22, 23, 154, 207-208,

270, (638), (956),

1131-1132, (1395),

(1397-1399), 1498-

1499

Gaindric, Constantin 20, 21, (869), (876),

(1401)

Galai, Daniela 968

Galaicu, Violina 475

Galben, Andrei 500, (1402), 1612

Galeţchi, Petru (1403)

Ganea, Ion (1404)

Gavriliuc, Eugen 1416

Gavriliuc, Mihai 1512

Găină, Ion 1425, 1668

Gărbălău, Nicolae (1405-1407)

Gânju, Gheorghe (1021)

Gâţu, Tudor 333

Geru, Ion (1408)

Gheorghiţă, Eugen 992

Gheorghiţă, Nadina 567, 1295

Gherasim, Arcadie 209

Gherman, Diomid (1028), (1055), (1412),

1413, (1414-1417),

1512

Gheţeul, Victor (1418)

Ghidirim, Gheorghe 271, 1417, (1419-1429)

Ghidirim, Nicolae (906), (921)

Ghilaş, Ana 1322

Ghilaş, Victor 320

Ghimpu, Vlad 679

Ghiţu, Dumitru (1430), 1431, (1432),

1627

Gladun, Eugen (1434-1436), 1437

Goian, Natalia 270

Goldberg, Lawrence (116)

Gonciariuc, Maria-Salvia (1440)

Gonţa, Gheorghe 1665

Gonţa, Maria (976)

Gorodenco, Anatolie 1204, 1518

Grama, Dumitru (1061), (1070)

Grama, Steliana (1061), (1070)

Grecianâi, Zinaida (586), 1560

Groapă, Al. (957-959)

Groppa, Al. (957-959)

Groppa, Stanislav 1093, (1444)

Grosu, Aneta 8

Grosu, Aurel (1441-1442)

Grosu, Lidia 1226, 1502

Grosu, Petru 1362

Grosu, V. 993

Grosul, Iachim (1443)

Gudumac, Eva (1446), 1448

Gulea, Aurelian (813), (817), (976),

(1000)

Gumovsch,i Andrei 323

Guzun, Mihai 1583

H

Haceaturean, Rafael (722)

Hadârcă, Ion 1137-1138

Hadârcă, Natalia 211

Haiduc, Ionel 155, (590), (1449)

Hanganu, Aurelia (916)

Hanganu, Ion 212

Harabadjiu, Pavel 1339

Harea, Eugen 331

Hazin, Mihail 156

Hăbăşescu, Ion (720)

Hâbăşescu, Elena 197

Hâncu, Andrei (1450)

Hâncu, Rodica (875)

Herder, Johann (909)

Homenco, Raisa 1619

Homici, Vladislav (111)

Hotineanu, Vladimir 1426

Hrişcev, Eugeniu (1451-1452)

Hropotinschi, Andrei 1169

Hurmuzache, Viorel (1453)

I

Iarovoi, Petru (1454)

Iarovoi, Valentina (1455)

Ioan-Franc, Valeriu 1126

Iorga, Eugen (717)

Iosip, George 272, 514, 860, 903

Iova, Ion (1546)

Isac, Vasile 213

Istrate, Elena 823

Istrate, Liliana 157

Izbeştschi, Iosif (1457)

J

Jacotă, Anatol 1200

Jarcuţchi, Ion 320, 335

Jiţa, Victor (1458)

Page 140: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 140

Josanu, Efim 327, 994

Josu, Nina 407, 590, 754-755,

835-836, 995, 1061

Junghietu, Efim (1459)

K

Korolevski, Svetlana (1016)

Kovaliov, Victor (793)

Kovarschi, Anatol (1464-1465)

Krupenikov, Igor 1651

L

Lachi, Inga 159, 160, 423, 515,

728, 841, 996, 1020,

1684

Lacusta, Victor 1415, (1469)

Ladaniuc, Victor 1632

Lâsâi, Simion 1629

Lazur, D. 389

Leah, Tamara 1198, 1651

Lealicov, Iurie (1470)

Leaşco, Ion (979), (1471)

Leu, Ion 1062

Liţa, Marina 336

Loghin, Petru 275

Lozanu, Mina 1113, 1371, (1474)

Lozinschi, Raisa 861, 1380

Lozovanu, Dumitru (875), (916)

Luca, Alex 276

Lungu, Alexei 862

Lungu, Diana 568

Lungu, Eugen 972, 1021

Lupan, Andrei (1475-1477)

Lupan, Natalia 1177, 1272, 1604

Lupaşcu, Andrei (1479-1480)

Lupaşcu, Mihail (438), (614), 1398,

(1481)

Lupaşcu, Tudor 456, (719), (916),

1406-1407, 1449,

(1482-1483), 1570

Lupu, Marian 1261, 1451

Lupuşor, Tamara 333, 481, 1572

M

Macovei, Petru 351

Madan, Ion (1061)

Mahu, Ion (997-998), (1484)

Mahu, Rodica 949

Malcoci, Iulia 644, 904

Manea, Mihail 669

Manea-Cernei Eugenia (1485)

Manic, Ştefan (1021)

Marchitan, Natalia 1375

Marcu, Tatiana 337

Marian, Boris 150

Marin, Gheorghe 1641

Marin, Ion 1420

Marinciuc, Aurel 1565

Marişceac, Ludmila 997

Martin, Vasile 338

Matcovschi, Dumitru 230, 1320, (1488-1493)

Matcovschi, Serghei (1494)

Matienco, Boris (1495-1497)

Mazilu, Gheorghe 277, 1340

Mămăligă, Dumitru (1062)

Mândâcanu, Valentin 1250

Mândâcanu, Virgil 19, 20, 264, 516, 1457

Melinti, Maxim 591

Melnic, Boris 24, 25, (275), (1498-

1502), 1503, (1504)

Melnic, Sergiu (791), (811), (824)

Melniciuc, Ion 339, 943, 1154, 1224

Mereuţă, Aliona (704)

Micu, Vasile (1506-1507), 1528

Mihail, Dinu 569

Mihail, Viorel 148, 170, 536, 842,

950, 1236, 1366, 1372

Mihailo, Larisa 1571

Mihalache, Corneliu 26, 351, 549

Mihăilescu, Constantin 973

Misail, Nicolae 22, 35

Mişchevca, Vladimir (1019)

Mişcoi, Gheorghe (898)

Mişcoi, Vasile (1508)

Mocanu, Maria 1509-1510

Mocanu, Victor 215

Moiseev, Ion 1568

Moldovan, Dumitru (1128), (1511)

Moldovanu, Ion (1001), (1512)

Monaico, Eduard (960), (1035)

Monaico, Elena (1035)

Moraru, Anton 27, (1513)

Moraru, Constantin 440, 1200

Moraru, Ludmila 161

Moraru, Pavel (211)

Moraru, Vasile (1374)

Morăraş, Mihai 1275

Moscalenco,Sveatoslav 1185

Moscalenco, Vsevolod 1185

Moşneag, Victor 1672

Munteanu, Andrei 1279, 1404

Page 141: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 141

Munteanu, Galina 616

Musteaţă, Traian 1077

N

Naidenova, Elena (869)

Nastas, Raisa (793), (797), (799)

Nastasiu, Vasile 1109

Neagu, Iacob 1130

Nechit, Irina 1063, 1293, 1388, 1591

Nedov, Petru (1518)

Negrei, Ion (949)

Negru, Andrei (1021), 1200, (1519)

Negru, Ion 1520

Negru, Lena 1120, 1667

Negru, Nicolae 216

Negru, Petru (1520)

Negură, Elena 46

Neniţă, Sanda 108

Netti, Domenico 1127

Nica, Denis (874), (879), (913)

Nicolaev, Gheorghe (262)

Nicolaev, Alibina (875)

Nucă, Sergiu 998, 1484

O

Oanţa, Gheorghe 1341

Obadă, Sofia 908, 1121

Obadă, Teodor (350)

Odobescu, Stela (1001)

Odoleanu, Vasile 110

Oglindă, Emilia 1223

Olaru, Angelina 671, 941, 1421, 1587

Olărescu, Dumitru (955), (1037), (1521)

Olteanu, Constantin 148

Onică, Elena 1535

Onişcenco (276)

Onofrei, Octombrina 1294, 1362

Opopol, Nicolae 1522

Oprea, Ina 1221

Oprea, Nicolae (1523)

Osipov, Iurii (742)

Ovshinsky, R. (801)

Owans, Charles (4), (753)

P

Palade, Gheorghe 30, 278, (1524-1527)

Palii, Andrei 1464, (1528)

Palii, L. 1666

Palladi, Tudor 863, 953, 999, 1227,

1603

Pantelei, Vladimir 1652

Papuc, Mihai 1025

Pasat, Angela 1026-1027

Pasat, Valeriu (945)

Pascaru, Boris 1444

Pastuh-Cubolteanu, V. 1001, 1028

Patron, Petru (1529)

Pavaliuc, Petru (1530)

Pavel, Vasile (325), 1153, 1530,

(1531-1535), 1609

Pavlicenco, Sergiu 341, (1536-1538)

Păcuraru, Veronica 1105

Păduraru, Pavel 155, 342, 1312

Pântea, Maria 867

Pântea, Victor (854)

Pânzaru, Sava 974, (1008), (1539-

1541)

Pârnău, Ion 1213

Pâslaru, Vlad 343

Pelin, Valetina (1542)

Perciuleac, Ludmila 279, 518

Petrencu, Anatol 682

Ploşniţă, Elena 669

Pocatilov, Evghenii (1543)

Podubnâi, Ion (1544)

Pohilă, Vlad 1270, 1588

Poiată, Petru 571, 1140, 1188-1190,

1268

Pojar, Sergiu 1297

Popa, Gheorghe 1139

Popa, Iulius 1115, 1140

Popa, Nicolae 1490

Popa, Veaceslav (960)

Popa, Victoria (344)

Popovici, Constantin 865, (974), 1320, 1323-

1319-1320, 1541,

(1545-1549)

Popovici, Tudor (709)

Popuşoi, Eugeniu (1555-1556)

Popuşoi, Ion 1398

Popuşoi, Liliana 538, 954, 1029, 1064-

1067, 1147, 1298

Porcesco, Crisitna 798, 931, 955, 1030-

1031, 1314

Port, Anton (1557)

Porubin, Natalia 399, 689, 737

Postică, Gheorghe (653)

Postolachi, Elena 866

Postu, Marin 345

Poştarencu, Dinu (949)

Praporşcic, Sergiu (265)

Prhalova, Maria (99)

Page 142: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 142

Prida, Andrei (956)

Prini, Gheorghe 1032, 1558

Pripa, Dina 1374

Prisacaru, Viorel (916), (1559)

Proca, Andrei 112

Proca, Ion 6, 1556

Procopciuc, Vladimir (818)

Procopişin, Vasile (1560-1561)

Prodius, Denis (916)

Prohin, Victor 1589

Pruteanu, Ioana 911, 1491

Puech, Jean-Loius (956)

Puşcaş, Victor (513)

R

Râbchin, Boris (897)

Râdâuţanu, Sergiu (284), (1562-1565)

Radevici, Ivan 646

Raileanu, Anatol 647

Rapcea, Mihail (721), (793), 867, 1325

Raţă, Mariana 280, 52

Rădulescu, Răluca 281

Răilean, Valentin (1566), 1629-1630

Răileanu, Natalia 31

Răileanu, Viorica 668

Răileanu, Vitalie 1110, 1318, 1536

Rău, Alexe 1111

Reabţov, Gheorghe 1217

Reniţa, Alecu 1141

Repida, Lucheria (1568)

Revenco, Mihail 1407, (1570)

Rocaciuc, Victoria (1571), 1572

Rogac, Raisa 1003, 1219

Roibu, Nicolae 23, 195, 218-219, 229,

282-284, 346-347, 408-

409, 424, 539, 613-

615, 824, 840, 868-

869, 912-913, 1004,

1033, 1068, 1186,

1331, 1344, 1376,

1385, 1483, 1590,

1638, 1642

Romanciuc, Lidia 285-286, 672, 692,

739, 825, 1170

Romanciuc, Valentina 1670

Roşca, Alexandru 320, (829-831), (1574)

Roşca, Arina 163, 975

Roşca, Tatiana 220, 870, 914

Rotaru, Anatol 32, (553), (1575)

Rotaru, Tatiana 2, 7, 14, 21, 34, 42,

114-116, 147, 164-165, 167, 287-289, 348,

425-426, 432-433, 501, 521-523, 540, 550-

551, 572-575, 592-594, 607, 618, 648-651,

673, 683, 700, 704-722, 729-731, 740-741,

756, 768-769, 776, 858, 871-877, 915-917,

929, 932-933, 956, 960, 1005-1006, 1034-

1036, 1069, 1078, 1087, 1089,1090, 1095,

1099, 1128, 1152, 1156, 1178, 1258, 1328,

1345-1346, 1361, 1375, 1386-1387, 1393,

1401, 1431, 1440, 1455, 1466, 1481, 1566,

1578-1579, 1582, 1600, 1624, 1626, 1628,

1631, 1634

Rudic, Valeriu (793), (797), (799),

(976-977), 1392, 1469,

(1576-1580)

Rusnac, Gheorghe 481, (1581-1584),

(1598)

Rusu, Anastasia 878

Rusu, Galina (854)

Rusu, Ozea (880), 1415

Rusu, Tudor 1504

S

Saharneanu, Eudochia 1157

Sainciuc, Glebus (899), (1585-1590),

1591

Sanalati, Nicolae (1984)

Sandu, Marina 33

Sava, Eugen 669, (1034)

Sava, Victor (1596-1597)

Savin, Gheorghe (716)

Savu, Constantin 653

Sănduţă, Galina 652

Sârbu, Antonina 222

Sârbu, Vasile 117

Scalnâi, Ludmila (1598)

Scoferţa, Pavel (854)

Scurtu,Valeria 961

Secară, Natalia 1375

Sidorenco, Anatol (496), (551), (916)

Sidorov, Dumitru 1547

Simaşchevici, Alexei 34

Simion, Eugen (750), (754-755),

(1600)

Simonov, Gheorghe (1021)

Simonov, Iurie (820), (916)

Simonov, Vladimir (854)

Singur, Gheorghe (1601)

Skvorţova, Alla (1602)

Slutu-Grama, Claudia (999), (1008), (1013),

Page 143: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 143

(1061), (1070), (1603)

Smochină, Andrei (1604)

Sofroni, Dumitru 906, (921)

Sofronie, Ion 166, 171

Solomca, Tatiana 1669

Solomon, Constantin 1583

Solomon, Dumitru 1629

Soltan, Petru 35, 230, 1037, 1129,

1417,1427, (1605-

1606), 1607, (1608),

1623

Sorbală, Vitalie (1609)

Sorokin, Victor (988)

Sosna, Boris (875)

Sovetov, Pavel (615), (1612)

Spânu, A. 1403

Spânu, Constantin (854),(874), (879),

(913), (1614)

Spaski, Alexei (1610)

Spiridon, Vasile 1322

Sprânceană, Mihai 223

Stanciu, Carol (408), (1615)

Stasiev, Grigore 1287

Stăvilă, Tudor 475

Stăvilă, Vitalie (793)

Stepaniuc ,Victor (221), (334), (981),

1322, 1405, 1616, 1674

Stepanov, Vasile 207

Stephanopoulos, C. (735), (741)

Stercul, Natalia 825

Stere, Constantin (569), (572)

Stici Ion 36, 37, 38, 39, 40, 107,

271, 278, 391-392,

427, 442-443, 553,

577-578, 799-801, 880,

934-935, 959, 1159,

1181,1259, 1413, 1471,

1488, 1608, 1623

Stoica, Ion 224-225, 1367, 1584

Stoicev, Petru 1480

Strâmbeanu, Andrei 1428

Stratievschi, Chiril 1081, (1616)

Streliciuc, Ion 290

Surdu, Ion 351

Suru-Potlog, Adelina 978

Svetlicinâi, Larisa (1019)

Ş

Şalaru, Gheorghe 1652

Şalaru, Vasile (1021), (1617)

Şavga, L. 1452

Şehovţova, Natalia 1552

Şevcenco, Ruslan (640), 654

Şimaşchevici, Alexei 34

Şişcan, Constantin (1619)

Şişcanu, Ion (1029)

Şlapac, Mariana 151, 199, (218), (221),

320, (339), 351, (537),

(873-875), (879),

(913),

(1011), (1041), 1383

Şpac, Ion (1003), (1008), 1203,

1492, 1594, (1620)

Ştefan, Oleg 843

Ştefârţă, Ana (1021)

T

Tabac, Silviu (213)

Tabuncic, Sergiu (262)

Tamazlâcaru, Elena 918, 989, 1538

Taran, Angelina 944

Taran, Nicolae (718)

Tarhon, P. 1496

Tarlev, Vasile (4), (689), 1616

Taşcă, Mihai (211), (213), 291

Tatarciuc, N. 393

Tănase, Constantin 1144, 1360, 1602

Tănase, Victor 1378

Tănăsescu, Florin Teodor (398)

Teleuţă, Alexandru 482, 524, 1230-1232,

1239, 1519

Tentiuc, Ion (1065)

Teslaru, Grigore 1557

Testemiţanu, Nicolae (1028), (1055), (1413),

(1623)

Tighineanu, Ion 42, 167, 226, (283),

(791),(800), (811),

(960), (976-977),

(1035), 1601, (1626-

1627)

Timuş, Andrei 168, (1624)

Tiutiuca, Dumitru 1212

Toderaş, Ion (829-831), 948, (976-

977),

(1000), 1469, 1474,

(1628),

1677

Todoroi, Dumitru (1629-1630)

Tofan, Eugenia 352, 616, 1122

Toma, E. 742

Toma, S. 1284

Toma, Simion (614), (820), (976),

Page 144: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 144

1529,

(1631)

Topală, Ştefan 169, (867), (1632)

Topilina, V. 554

Trofimov, M. 1118-1119

Troianovschi, Lidia (1015)

Tudor, Ştefan 1347

Turea, Larisa 1195

Turtă, Constantin 1483, 1634

Ţ

Ţapeş, Larisa 227

Ţaranov, Stepan (1635)

Ţaranov, Vladimir 228, 483, 525, 617,

(984), (1636)

Ţau, Elena 1322-1324

Ţâbârnă, Constantin (1639-1642)

Ţâbârnă, Gheorghe 229, (333), (681),

(683), (820), (906),

(921), (1637), 1638

Ţâmbali, Valentina 1230

Ţânţaru, Natalia (916)

Ţîrdea, Teodor (1643-1644)

Ţopa, Tudor 1453

Ţorina, E. 743

Ţucherblat, Boris (289)

Ţurcan, Marina 293

Ţurcanu, Alina 43, 118, 230

Ţurcanu, Andrei 1493

Ţurcanu, Aurelia 1070

Ţurcanu, Iurie 655, 1007, 1334

Ţurcanu, Nicanor 1324, (1646)

Ţuţuc, Victor (713)

Ţvircun, Victor (630), (996), 1405

U

Ungureanu, Ion (667), (901-902),

(911), (918), 1429,

1648, (1649)

Ungureanu, Laurenţia 1677

Ungureanu, V. 1208

Ungureanu, Valentin 1529, (1650)

Untilă, Veaceslav 457

Ureche, Eugen (942), (954)

Uricaru, Martha 341

Ursachi, Veaceslav (960)

Ursu, Andrei 112, (1651-1652)

Ursu, Leonid 1130

V

Valuţă, Ion 1088

Valica, Vladimir (854)

Valica, Vladimir (854)

Van Gundy Seymour D. (398)

Varta, Ion (144), 170, (335),

(343), (589),

1377

Vartic, Andrei 294, (653), 1112, 1163

Vatamanu, Eleonora (705), 1441

Vatav, Grigore (223)

Vatavu, Sergiu (916)

Văscăuţanu, Iurie 1442

Vântu, Anatol 1146

Vicol, Dragoş 105, (865), (874-875),

(879), (913),

(919), 936, 1225, 1247,

1368, 1394

Vicol, Mircea 1677

Vieru, Grigore (347), (407), (580),

(835), (838), 840,

(843), (894), (900),

(909), (910), (915),

(920), (922), 1214,

1320, (1656-1659),

1660, (1661-1663)

Vişnevschi, B. 1650

Vizer, Boris (1664-1665)

Vlad, Pavel 618, 1482, (1666)

Voinu, Grigore 46

Voitun, Aneta 921, 973, 1040, 1448,

1614

Volontir, Mihai (904-905), (907-908),

(917),

(1667)

Voloşciuc, L. 47

Voronin, Vladimir 10, (16), (33), (36),

(44),

(45), 48, 49, 50, (111),

(151), (162), (172),

(274)

(394), (400), (406),

(411), 656, 1241, 1261,

1349, 1560, 1674

Vorotneac, Elena 354, 1072, 1226,

1322-1323

Vorotnicov, Iurii (111)

Vrabie, Gheorghe (1668), 1668-1670,

1671-1672

Z

Zabolotnaia, Lilia 1383

Zamura, Elena 1041

Page 145: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 145

Zaporojan, Veaceslav (513)

Zapuhlâh Grigore 1417

Zavtur, Alexandru (1674-1676)

Zbârciog ,Vlad 1234

Zorkin, Valeriu (844)

Zub, Alexandru (755)

Zubcov, Elena (743), (1677)

Zugrăvescu, Dorel (398)

Page 146: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 146

А

Абабий, Ион 295, 1621

Абаджиев, Эмилиан (1680)

Агаджанян, Рафаэль (1047)

Агапкина, Ирина 490, 505-506, 1042

Адэскэлицей, Михай (1080)

Акимов, В. 486

Аксентьев, Валерий 121

Аксинте, Ион 598

Александрич, Владимир 122

Александров, В. 444

Александров, И. 621, 771

Алказ, Василе 446, 487, (1082)

Амабаева, Евгения 62, 396, 804

Анатольева, Ирина 173, 1160

Андон, Виктор 1350

Андриеш, Андрей 53, (1083-1084)

Андриеш, Серафим (1086), 1468

Андрунакевич, В. (624)

Анцупов, Иван (599), (603-604), 962,

(1100-1104)

Армашева, Екатерина 458

Афанасьев, Вячеслав 526

Б

Балан, В. 447, 963

Балмуш, В. 87

Балтянский, Д. 1086

Банару, Екатерина 1396

Бантыш, Л. 54

Барбакару, Николай 445, 503

Басалин, С. 71

Башкурова, Наталья 1299

Беленькая, Лариса 1301

Белецкий, Сергей 240

Белостечник, Григорий 488

Бенгельсдорф ,Серго 1043

Берг, Лев (1149-1150)

Берзой, Семен 234

Богуцкая, Полина 493, 1285

Болога, Мирча (848), (1160)

Большова, Ольга 1472

Борисова, Людмила 504

Бостан, Ион 55, (382), (810),

(1167)

Бочкарев, Вадим 240

Братан, З. 459

Брик, Евгений 1044, 1460

Бубулич, Валериу (371)

Буинчук, Мария 314

Буриан, Александр 87, 235, 505

Бурьян, Александру (889)

Быргэу, М. 87

Бырлэдяну, Алексей 1124

Бэтрыну, Думитру (1123)

В

Валерьев, Дмитрий 581

Варикаш, Галина 489, 745, 1654

Васильев, Андрей (1653)

Васильева, Галина 300

Великсара, Дмитрий (1654)

Вердеревский, Дмитрий (1655)

Виеру, Григоре (585)

Викол, Драгош (236), (893)

Вишняцкий, Леонид 240

Волощук, Леонид 527

Воробьева, Юлия 97

Воронин, Владимир 58, 59, 60, (64),

74, 84, 92, (95), (96), (120), (133), (179-180),

(297), 301, (308), 357, (379), (386), (403),

(417), (559), (585), (660), (695), (760),

(1248), 1351, (1357), (1377), (1683)

Врабие, Георге 173, (1673)

Вронских, Михаил (982)

Г

Гаина, Борис 61, 62, (134), 174,

237, 238, 396, (492),

(583), (605), 772, 777,

(1399), 1400

Гайндрик, Константин 63, 460

Галбен, Андрей 1613

Галкина, Аксиния 311, 674

Ганэл, Олга 461

Гедрайц, Константин (1409)

Георгиу, Наталья (1410)

Георгицэ, Надина 881

Гергеледжиу, Афанасиу (1411)

Гидирим, Николае (881), (892)

Гицу, Думитру (1433)

Page 147: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 147

Гладун, Евгений (1438-1439)

Глазова, Татьяна 65, 1679

Годорожа, Надежда 358

Голованова, Екатерина 123, 966

Гонца, В. (788)

Грек, Иван 1103

Гроссу, Людмила (1053)

Губогло, Михаил 175, 600, (965), 1009,

(1445)

Гудима, Константин 1515

Гудумак, Валентин (805)

Гудумак, Ева 1447

Гузун, Елена 1300

Гуля, Аурелиан (789)

Гуцану, Василий (890)

Гуцуляк, В. 87

Гучак, Ион 360

Д

Данилюк, Ион (805)

Дашевский, Олег 1673

Дедю, Ион (1045)

Денчук, Евгения 1273

Дергачев, Валентин 66, (702), (1049),

(1285-1286)

Дикусар, Александр 529

Дикусар, Дмитрий (489)

Дмитриев, Сергей 238

Добрынина, Татьяна 68, 446, 503, 508, 806,

1326,1625

Дога, Еуджен (881), (892), (1304),

1300-1302, 1316,

(1310)

Долган, Михаил (924)

Долгов, Эдуард 622

Донич, Николае (1326)

Дорн, Тина 623

Доценко, Денис 1327

Дрейзлер, Михаил 384, 773, 1463, 1622

Друмя, Анатол 239, 446

Друцэ, Ион (301), (665), (881),

(892), (1047), (1350-

1357)

Дубина, Наталья 446

Дука, Георге 52, 69, 70, 71, 72,

124-126, (127), (134), (136), 176-177, (234),

244, (246), 303, 359, 362-363, (386), 396,

(401), (428), (484), (558), (606), (661), (674),

(759), (773), 774, 778, 781, (809), (846-847),

(888), (967), (1363), (1680)

Дулгиеру, Валериу (790), (882)

Дэнилэ, Аурелиан (1073), (1281)

Е

Евстратьев, С. 555

Емельянова, Ольга 887

Ефремов, Валерий 1352

Ецко, Людмила (1048)

Ж

Жакотэ, Анатолий 462

Жалбэ, А. (788)

Желтова, Инна 1317

Жученко, А. (73)

З

Зайковская, Татьяна 490, 506

Запорожец, Виктор 1517

Земба, Татьяна 128, 491

Зенченко, Екатерина 1302

Зорина, Наталья 1242

И

Иванова, Светлана 775

Иванова, Татьяна 88, 463

Илиеш, И. 447

Ильиченко, Елена 779

Ионко, Майя 77, 255, 295, 1201,

1447

Исаев, А. 75

К

Кадышевский, Владимир 787

Казакова, Раиса 1569

Камбур, Наталья 1487, 1655

Кантемир (династия) (662)

Кантемир, Дмитрий (1074), (1683)

Канцер, Валерий 76, 77, (366), (375),

464, (787), (789),

1084, 1086

Капустин, Сергей (626), 1573

Касиян, А. (787)

Келарь, С. 1548

Page 148: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 148

Кинтя, Павел (790), (804), (1201-

1202)

Клейман, Рита 556, (1460-1462)

Клейн, Лев 240

Клименко, Валерий (1233)

Ковалев, Виктор 365

Коваленко, Ирина 78, 79, 129-130, 178,

241, 686

Коварски, Анатолий (1274), (1465)

Коварский, Виктор (1467)

Коврук, Дмитрий 131, 380, 401

Ковтун, Г. (1299)

Кожокару, Мария 675, 1354

Козловская, Виктория 1461

Козуб, Георгий 416, (1277)

Коляга, Виктор (367)

Копански, Яков (1043-1044), (1052),

(1242), (1463)

Копанский, А. 80

Корбу, Хараламбие (807), (810), (1249-

1250)

Корлэтяну, Николае (1269)

Королева, Эльфрида 1304

Корчмару, Ион (881), (892)

Костаке, Георге 87, (1273)

Котина, Елена 1202

Красильникова, Ирина 358, 1327

Красковская, Антонина 367

Краснов, Василий 307

Кропанцева, Татьяна 465

Крупеников, Игорь (1468)

Крылатов, Валерий 368

Кузьмин, Евгений (733)

Кулюк, Леонид 1084

Куценко, Артем 472

Кучеряну, Георге 57

Кушнир, В. 87

Кэраре, Виорика (178)

Л

Лазарев, Сергей (661)

Лазарь, Надежда 242, 466

Левински, Александру (371)

Лезин, О. 71

Лиев, Адельгер (418)

Лупан, Андрей (1478), (1681-1683)

Лупу, Мариан (401)

Львовский, Евгений (1473)

Ляхова, Ирина 1073

Ляхова, Ольга 1305

Ляшко, Иван (1472)

М

Мазурян, Ирина 1074

Макарь, Павел 1599

Маликова, Валентина 243, 526, 1286, 1647

Маликова, Светлана 1516

Марар, Сергей 491

Марик, Ксения 467

Маруневич, Мария (1486)

Марьан, Борис 128, 582

Маслоброд, Сергей 468, 1487

Масон, Вадим 240

Матиенко, Борис 82

Мелентьева, Мария 488

Мелник, Борис (1505)

Мелник, Сержиу (810)

Менделеев, Дмитрий (675-676)

Мику, В. 81

Микулина, Валентина 303

Михайло, Л. 938

Мишкой, Георге (923)

Мовилэ, Александр 83

Моисеев, Сергей 601-602, 694

Молдовану, Георгий 256

Монтбриалуб, Тьери (402)

Морошан, Николае (1514)

Москалев, Александр 884, 1355

Москаленко, Всеволод 787, (1515)

Москаленко, Святослав (1515)

Москалу, Алексей 125

Мотрой, Алена 179, 448

Мурин, Анатолий (1516-1517)

Н

Назария, С. 981

Найденова, Ирина 1075

Ника, Денис 887, (893)

Никитич, Александр 85

Никогло, Диана 1210

Николаев, Георге (723), (1010)

Новаков, Савелий (962)

Нягова, А. 1445

Page 149: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 149

О

Обадэ, Теодор 356, (368), 625

Опинкэ, Иван 888

П

Павлова, Галина 533

Палади, Георге (297)

Пармакли, Дмитрий 369

Пасат, Валериу (937)

Пасечник, Виктория 311

Перчуляк, Людмила 312

Петраке, Михай 88

Петренко, Арчил 470

Петрик, Андрей 626

Пионтковская. Валентина 53

Поливцев, В. 981

Поликарпов, В. 1080

Пономарева, Наталья 1439

Попа, Михаил 1567

Поплавская, Марина 532

Попович, К. 90, (1550-1554)

Попушой, Иван 449

Попушой, Ион (458), (467)

Порфирнаду, Антула (759)

Постолаке, Драгош (788)

Постолати, Виталий (382)

Пушняк, Анатолий (890)

Пынзару, Сава 1249

Р

Радова-Каранастас, О.(626)

Рейдман, Олег (178)

Репида, Лукерия (1051), (1569)

Реу, Олег (788)

Роговая, Галина (1573)

Рожко, Анатолий (963)

Розамирина, Наталья 461

Ройф, Ш. 981

Романчук, Лидия 746

Ротару, А. (787)

Рошка, Александру (848)

Рудик, Валерий 531-532, (805)

Рябинина, Александра 1307

Рябухин, Юрий (1567)

Саинчук, Глебус (1592-1593)

Самбурский, Ю. 133

Сапожникова, Надежда (1595)

Святченко, Иван 248, 429, 892

Семенова, Елена 182, 373, 893

Сибирский, К. (624), (1599)

Сидоренко, Анатолий 314, 315, 374, 508

Сидоров, Дмитрий 176, 249, 251, 374,

546, 766, 772, 777,

781, 1400, 1549, 1554

Сиротенко, И. 91

Склифос, Дана 375

Сливенко, Нелли 234, 1308

Смешная, Татьяна 250, 252, 360, 434,

1167

Смил, Вацлав 376

Советов, Павел (1613)

Сокровищук, Мария 1410

Соловьева, Наталия 723

Соловьева, Татьяна 1050, 1274, 1389,

1653

Солтан, Петру (789)

Сорокин, В. 92

Сосна, Б. 87

Софрони, Думитру (881), (892)

Спасский, Алексей (1611)

Спыну, Константин (893)

Стадник, Ю. 559

Старик, Виктор 492, 661, 982

Степанов, Василий 237, 1277

Степанов, Вячеслав 493

Стере, Константин (582)

Стэвилэ, Виталий (788)

Субботович, Ирина 468, 1645

Суляк, Сергей 604

Т

Табунчик, Сержиу (723), (1010)

Таран, Ангелина 72, 134, 462, 464,

473, 583

Тарлажану, Александр 472

Тарлев, Василe 93, 397

Телеуцэ, Александр 534

Тигиняну, Ион 94, (181), 238, 251,

252, (799),

(807), (810)

Тимуш, Андрей 380, 1618, 1625

Page 150: ASM in Presa

Academia de Ştiinţe a Moldovei în presă (2004-2009)

www.bsclupan.asm.md Page 150

Тищенко, Юрий 59

Ткачук, Марк (240)

Тодераш, Ион (805), (983)

Тодуа, Д. 1477

Толстой Лев (1042)

Тома, Е. 748-749

Топор, Николае (1633)

Торня, Нелли 135, 939, 1309, 1593

Тудораки, Георгий 473

Тудоряну, Т. 95

Туртэ, Константин (789)

Тхорик, Владимир 184

Тхоров, Ал. 585

У

Узун, Елена 1310

Узун, Наталья 177

Украинчук, М. 560

Ф

Фадеева, Тамара 1051-1052

Федотова, Л. 1445

Фомин, Игорь 254, 381-382, 696

Фрумкин, Александр (1389)

Фурдуй, Теодор (236), 255, 383, (695)

Фурсенко, Андрей (246)

Фэту, Ада 1149

Х

Хангану, Ион 1123-1124, 1409,

1411, 1514, 1633

Ходова, Ольга 676

Хоменко, Раиса 964

Хэбэшеску, Ион (382)

Ц

Царанов, Владимир 663

Цвиркун, Виктор (1074)

Цорина, Елена 562

Цукерблат, Борис 384

Цуркану, Владимир (1647)

Цуркану, Ион (1645)

Цыбырнэ, Георге (881), (892)

Цыганков, А. 1080

Цыку, Октавиан (788)

Ч

Чазов, Евгений (297)

Чайковская, Елена 534

Чебан, А. 1080

Чебаненко, Ольга 312

Чербарь, В. 1086

Червенков, Н. 97

Черный, Анатолий (881), (892)

Чимпоеш, Георгий (1209)

Чимпоеш, Люба (1210)

Чуботару, Александр (459), 471

Чудак, А. 1233

Ш

Шалберова, Светлана 174

Шалимов, Эдуард 124

Шварц, Валерий (1622)

Шевченко, Руслан 664

Шикирлийская, Татьяна 256, 385, 605-606,

967

Шикирлийская, М. 98

Шимановская, Людмила 746, 1053

Ширшов, Иван (1618)

Шишкан, Константин (964), (1075), 1550

Шлапак, Мариана (236), (581), (882),

(893)

Шорников, Петр 965, (1009), 1102

Штемберг, Марк (1621)

Штефырца, Анастасия (790)

Щ

Щеглова, Ольга 240

Щукин, Марк 240

Ю

Юнко, Александра 362, 1150

Я

Январева, Надежда 1281

Ястребов, Б. 1467

Page 151: ASM in Presa

Lista ziarelor ale căror articole sunt fişate

1. Accente

2. L’Agenda

3. Alianţa Moldova Noastră

1. Altarul credinţei 2. Analitique = Неделя 3. Apropo magazin 4. Capital 5. Capital Market 6. Capitala 7. Capitala = Столица 8. Comunistul 9. Curierul agricol 10. Curierul economic 11. Democraţia 12. Dezvoltarea 13. Dreptul 14. ECO 15. Economist 16. Făclia 17. Florile dalbe 18. Flux : cotidian naţional 19. Flux economic 20. Flux European 21. Flux : Studentul 22. Funcţionarul public 23. Gazeta bibliotecarului 24. Gazeta liberă 25. Glasul 26. Glasul naţiunii 27. Jurnal de Chişinău 28. Literatura şi arta 29. Lumina 30. Misionarul 31. Moldova Mare 32. Moldova suverană 33. Natura 34. Obiectiv 35. Observatorul de Nord 36. Office 37. Ora satului 38. Realitatea 39. Săptămîna 40. Socius

41. Sport plus 42. The Bridje to Partnershin in Research 43. Tainele sănătăţii 44. Tetis info 45. Timpul 46. Timpul de dimineaţă 47. Ţara Moldovei 48. Univers pedagogic pro 49. Universitatea de Stat din Moldova 50. Veteranul 51. Viaţa studenţească 52. Vocea poporului 53. Ziarul de gardă 54. Ziarul liber

55. Альянс Moldova Noastră 56. Антенна 57. Аргументы и факты 58. Бизнес-Элита 59. Вести Гагаузии 60. Вечерний Кишинев 61. Время 62. Голос народа 63. Деловая газета 64. Деловая Молдова 65. Деловой меридиан 66. Днестр 67. Еврейское местечко 68. Известия в Молдове 69. Истоки жизни 70. Кишиневские ведомости 71. Кишиневские новости 72. Кишиневский обозреватель 73. Коммерсант Plus 74. Мегаполис 75. Молдавские ведомости 76. Независимая Молдова 77. Новое время 78. Педагогический вестник 79. Поиск 80. Право 81. Пульс 82. Русское слово 83. Экономическое обозрение