APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana...

of 134 /134
ROMÂNIA JUDETUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI Piaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882 Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro APROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE SERVICII ,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective” Coduri CPV:77310000-6- Amenajare si intretinere spatii verzi ____________________________________________________________________ __1 ,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Embed Size (px)

Transcript of APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana...

Page 1: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

APROBAT, PRIMAR,

Cătălin Mugurel Flutur

Vizat,Administrator public, Adriana Zaiceanu

A CONTRACTULUI DE SERVICII,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani

- 32 de obiective”

Coduri CPV:77310000-6- Amenajare si intretinere spatii verzi

Intocmit,Consilier achiziţii Daniela Anitei

-martie 2011-

______________________________________________________________________1,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 2: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

CUPRINS

FISA DE DATE ACHIZIŢIE………………………………………3-26

CAIET DE SARCINI si FISE TEHNICE…………………….....27-100

FORMULARE……………………………………………………101-130

CLAUZE CONTRACTUALE…………………………………..131-143

______________________________________________________________________2,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 3: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

INFORMAŢII GENERALE:La depunerea ofertelor, ofertanţii trebuie să respecte toate instrucţiunile, formularele,

caietul de sarcini, clauzele contractuale şi specificaţiile conţinute în această documentaţie de atribuire. Transmiterea unei oferte care nu conţine toate informaţiile şi documentele cerute, până la termenul limită de depunere a ofertelor specificat, va putea duce la respingerea ofertei.

Formularele prevăzute în cadrul documentaţiei de atribuire trebuie completate în mod corespunzător. Formularele si declaraţiile prevăzute trebuie semnate, în original, dacă nu se specifică altfel, de persoanele sau instituţiile autorizate.

Toate certificatele /documentele solicitate prin prezenta Documentaţie de Atribuire, trebuie să fie prezentate în original sau copie legalizată şi trebuie să fie valabile la data deschiderii ofertelor.

I. a. AUTORITATEA CONTRACTANTĂDenumire: Municipiul BotoşaniAdresa: Piaţa Revoluţiei nr.1Localitate: Botoşani Cod poştal: 710236 Ţara: RomâniaNumăr de înregistrare la Registrul Comerţului: Cod fiscal: 3372882Persoana de contact: Daniela Anitei Telefon: 0331 711711 - 0331711779E-mail: [email protected] Fax: 0231/515142Adresa/ele de internet (dacă este cazul): www.primariabt.ro

I.b. Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

ministere ori alte autorităţi publice centraleinclusiv cele subordonate la nivel regional sau localagenţii naţionaleX autorităţi locale alte instituţii guvernate de legea publicăinstituţie europeană/organizaţie internaţională întreprindere publică cu activitate relevantă altele (specificaţi)

X servicii publice locale servicii publice centrale apărare ordine publică/siguranţă naţională mediu economico-financiare sănătate construcţii şi amenajarea teritoriului protecţie socială cultura, religie şi actv. recreative educaţie activitate relevantă - apă activitate relevantă - energie activitate relevantă - transporturi activitate relevantă - poştă protectia consumatorilor altele (specificaţi

Autoritatea contractantă achiziţionează în numele altei autorităţi contractante DA □ NU x

Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute:-Documentatia de atribuire se poate - din SEAP, conform articolului 14 din HG 1660/2006

______________________________________________________________________3,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 4: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

descarca:

-Solicitare clarificari/raspunsuri la solicitarea de clarificari legat de documentatia de atribuire:

-Solicitare clarificari/raspunsuri la solicitari de clarificari referitor la ofertele depuse in SEAP

solicitarea de clarificari poate fi transmisa prin fax la nr. 0231-515142 raspunsul la aceasta se va transmite de catre autoritatea contractanta prin intermediul SEAP si prin fax operatorului economic

- prin intermediul SEAP, conform articolului 17, aliniatul 1 din HG 1660/2006- prin intermediul SEAP NOTA: In cazul in care din motive tehnice nu este posibila transmiterea raspunsului la solicitarile de clarificari prin intermediul SEAP, vor fi transmite prin fax catre operatorii economici care au transmis scrisoare de intentie.

Data şi ora limită de primire a solicitărilor de clarificări:3 zile anterioare datei limita de depunere a ofertei /ora limita 1200/adresa: Adresa:Piata Revolutiei nr. 1 - Registratură, Botoşani, cod poştal: 710236.Data şi ora limită de transmitere a răspunsului la clarificări:2 zile anterioare datei limita de depunere a ofertei /ora limita 1200/adresa: mai sus menţionată

I. c. Căi de atacPersoana vatamata poate sesiza Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, sau dupa caz instanţa judecatoreasca competentă, in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta in conditiile OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, despre un act considerat nelegal. Contestatorul va ataşa la contestaţie şi copia actului atacat, în cazul în care acesta a fost emis, precum şi copii ale înscrisurilor prevăzute la art. 270 alin (1) din OUG 34 / 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Contestaţia care se referă la acte ale autorităţii contractante care sunt emise sau au loc înainte de deschiderea ofertelor poate fi înaintată nu mai târziu de o zi lucrătoare înainte de data stabilită pentru depunerea ofertelor, cu condiţia transmiterii acesteia şi prin fax ori prin mijloace electronice, la sediul autoritatii contractante.

Denumire: Consiliului Naţional de Soluţionare a ContestaţiilorAdresa: str. Stavropoleos nr. 6, sector 3Localitatea: BUCUREŞTI Cod postal: 030084 Ţara: RomâniaE-mail: [email protected] Telefon: 021.310.46.41Adresa internet: www.cnsc.ro Fax: 021.310.46.42

Denumirea instantei competenta:Curtea de Apel SuceavaAdresa:str. Ştefan cel Mare, nr. 62 Cod. Postal :720062 Tara: RomaniaLocalitatea: Suceava Tel:0230/216.321E-mai: Fax: 0230/215.383 Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind utilizarea căilor de atac: Oficiul juridic al Primăriei Municipiului BotoşaniAdresă: Piata Revolutiei nr.1 Cod poştal: 710236 Ţara: RomâniaLocalitate: Botoşani Telefon: 0231/502200E-mail: [email protected] Fax: 0231/531.595______________________________________________________________________4

,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 5: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

Se va specifica pentru Oficiul JuridicAdresă internet: w.w.w.primariabt.roTermenul de depunere al contestaţiei este de 10 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre un act al autorităţii contractante considerat nelegal. În cazul în care contestaţia se referă la conţinutul Documentaţiei de atribuire, data luării la conoştinţă este data publicării Documentaţiei de atribuire în SEAP

I. d. Sursa de finanţare:Se specifica sursele de finantare ale contractului ce urmeaza a fi atribuit

Bugetul Local –

După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare DA NU x

II. OBIECTUL CONTRACTULUIII.1) Descriere II.1.1) Denumire contract

Contract de servicii ,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani- 32 de obiective”

II.1.2)Denumire contract şi locul de prestare : ,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani- 32 de obiective”

(a) Lucrări (b)Produse □ (c)Servicii ■Execuţie Proiectare şi execuţie □Realizare prin orice mijloacecorespunzătoare cerinţelorspecificate de autoritateacontractantă □

Cumpărare □Leasing □

Închiriere □

Cumpărare în rate □

Categoria serviciului2A ■2B □

Principala locaţie a lucrării:

Principalul loc de livrare: Principalul loc de prestare:Municipiul Botosani

Cod CPV : Coduri CPV: Cod CPV:77310000-6- Amenajare si intretinere sptii verzi

II.1.3) Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie publică: ■ Încheierea unui acord cadru: □II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică: ■ 31.12.2011 II.1.5.Informaţii privind acordul cadru (dacă este cazul)-Nu este cazul

______________________________________________________________________5,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 6: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

Acordul cadru cu mai mulţi operatori nr. □□□ sau, dacă este cazul nr. □□□ maxim al participanţilor al acordului cadru vizatNu este cazul

Acordul cadru cu un singur operator □Nu este cazul

Durata acordului cadru: Durata în ani □□ sau luni □□□Nu este cazulPosibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru DA □ NU □Nu este cazulII.1.6) Divizare pe loturi da nu □Ofertele se depun pe:Un singur lot □ Unul sau mai multe Toate loturile □Alte informatii referitoare la loturi:II.1.7) Acceptarea ofertelor alternative DA NU þ

II.2) Cantitatea sau scopul contractuluiII . 2.1. Total achizitie:Valoarea estimata a contractului 362.903,22 lei

II. 2.2. Opţiuni : Dacă există , descrierea acestor opţiuni: DA NU þNu există opţiuni faţă de caietul de sarcini

III.Condiţii specifice contractuluiIII. 1. Alte condiţii particulare referitoare la contractIII. 1.1. Contract rezervat (dacă DA scurtă descriere)III. 1.2. Altele (dacă DA, descrieţi)

DA □ NU ■

DA □ NU ■

IV. PROCEDURAIV. 1) Procedura selectatăLicitatie deschisa Licitatie restransa Licitatie restransa accelerata Dialog competitiv □

Negociere cu anunt de participare □ Negociere fara anunt de participare □ Cerere de oferta þConcurs de solutii □

IV. 2) Etapa finală de licitaţie electronică DA □ NU ■ Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică: Nu este cazul

IV.3. Legislaţia aplicată: - * OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;* Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii* Legea nr. 128/2007 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea

______________________________________________________________________6,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 7: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii* OUG 94/2007 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii* OUG 19/2009 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii* OUG 72/2009 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii* HG 925 /2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.* HG 1337/2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii* HG 834/2009 privind modificarea si completarea HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.* HG 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii* HG 198/2008 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobate prin HG 1660/2006.* HG 370/2009 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobate prin HG 1660/2006.* Legea 176/2000 privind dispozitivele medicale, republicata;* Ordinul ministrului sanatatii nr.1636/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificarile ulterioare, referitoare la avizarea unitatilor de tehnica medicala; Pentru situaţiile neacoperite de prezenta Documentaţie de Atribuire se aplică legislaţia în vigoare a României.

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI / SAU SELECŢIENota:Candidatul/ofertantul nu are dreptul ca in cadrul procedurii:a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor in cauza;b) sa depuna oferta individuala/comune si sa fie nominalizat ca subcontractant in cadrul altei oferte , sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei in care este asociat;Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in oricare din urmatoarele situatii:

______________________________________________________________________7,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 8: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege; b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la lit. a);c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;d) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;e) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;f) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în legătură cu situaţia proprie aferentă cazurilor prevăzute la lit. a)-e). Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in oricare din urmatoarele situatii:a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege; b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa in una dintre situatiile prevazute la lit. a);c) nu si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit;d) în ultimii 2 ani nu şi-a îndeplinit sau şi-a îndeplinit în mod defectuos obligaţiile contractuale, din motive imputabile ofertantului în cauză, fapt care a produs sau este de natură să producă grave prejudicii beneficiarilor acestuia;e) a fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;f) prezinta informatii false sau nu prezinta informatiile solicitate de catre autoritatea contractanta, in legatura cu situatia proprie aferenta cazurilor prevazute la lit. a)-e)

Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al firmei /sucursalei. În cazul în care acestea sunt semnate de o altă persoană, aceasta va prezenta o împuternicire. Toate documentele vor avea, pe lângă semnătură - menţionat în clar numele întreg. Nu se folosesc prescurtări.

V.1. Situaţia personală a candidatului /ofertantului V.1.1.Declaraţie privind eligibilitateaSolicitat X Nesolicitat □

Cerinţă obligatorie: Completarea Formularului 4 din secţiunea Formulare-declaraţie privind eligibilitatea”In cazul unei asocieri/parteneriat, fiecare partener trebuie sa prezinte acest formular.

______________________________________________________________________8,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 9: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

V.1.2. Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr.34/2006 Solicitat X Nesolicitat □

Cerinţă obligatorie: Completarea Formularului 5 din secţiunea Formulare-declaraţie privind neâncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006;

V.1.3. Declaraţie privind calitatea de participant la procedură Solicitat X Nesolicitat □

Cerinţă obligatorie: Completarea Formularului 6 din secţiunea Formulare-declaratie privind calitatea de participant la procedura ( In cazul unei asocieri/parteneriat, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.

V.1.4. Declaraţie de integritate Solicitat X Nesolicitat □

Cerinţă obligatorie:Completarea formularului 7 din secţiunea Formulare-declaraţie de integritate

V.1.5. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obigaţiilor exigibile de plată.Solicitat X Nesolicitat □

Cerinţă obligatorie: 1. – Completarea Formularului 8 din secţiunea Formulare.2. – Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: a.- Certificat de atestare fiscală privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local de la autorităţile locale unde ofertantul are sediul social al firmei ( fără sedii secundare/puncte de lucru) ;

b.- Certificat de atestare fiscală privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, texelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat eliberat de – Agentia de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice de pe raza căreia societatea are sediul social( fără sedii secundare/puncte de lucru).Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind indeplinirea obligatiilor de plata la data deschiderii ofertelor.Certificatele constatatoare se vor prezenta in original sau copie legalizata si vor fi valabile la data deschiderii ofertelor.La solicitarea Autoritatiii Contractante, Ofertantul va fi in masura sa prezinte certificatele constatatoare in original.(In cazul unei asocieri/parteneriat, fiecare asociat trebuie sa prezinte formularul de la punctul 1( Formularul 8) şi documentele de la punctul 2( certificatele de atestare fiscală). 3. – Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii – eliberate de autoritati din tara de origine ( certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin

______________________________________________________________________9,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 10: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.

Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata la care se va ataşa traducerea autorizata si legalizata a a cestora in limba romana.

V.1.6. Certificat de participare la licitatie cu oferta independentaSolicitat X Nesolicitat □

Cerinţă obligatorie: Completarea formularului 8` din sectiunea formulare

V. 2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare)V.2.1.Persoane juridice/fizice romaneSolicitat X Nesolicitat □

Cerinţă obligatorie:Cerinte obligatorii:1.- Copie după Certificatul de inregistrare CUI emis de Oficiul Registrului Comerţului –2.- Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, eliberat cu cel mult 30 zile inainte de data deschiderii ofertelor din care să rezulte ca: - ofertantul desfasoara activitati similare cu cele care fac obiectul prezentei. - ca nu sunt inscrise mentiuni cuprivire la aplicarea legii privind procedura insolventei.( In cazul unei asocieri/parteneriat, fiecare asociat trebuie sa prezinte documentele de la punctele 1 si 2).Atentie! Ofertantul este obligat sa informeze Autoritatea Contractanta despre orice modificare intervenita cu privire la situatiile certificate prin documentele solicitate mai sus, in termen de maxim 7 zile lucratoare de la interventie sau, dupa caz, luarea la cunostinta asupra acestor modificari.

V.2.2.Persoane juridice /fizice straineSolicitat X Nesolicitat □

- Cerinta obligatorie: Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica conform prevederilor legale din tara rezidenta a ofertantului precum si un Certificat de rezidenta Fiscala (evidenta dublei impuneri) valabil la data deschiderii ofertelor.Ofertantii vor trebui sa prezinte o declaratie pe proprie raspundere - prin care, in cazul in care oferta este declarata castigatoare, isi asuma responsabilitatea pentru:a. - ca in termen de 30 de zile de la comunicarea instiintarii vor prezenta dovada deschiderii sediului permanent in Romania.b. – inaintea incheierii contractului, in cazul asocierii cu persoane juridice romane, vor

______________________________________________________________________10,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 11: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

imputernici pe unul din asociatii inregistrati in Romania pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin fiecarui asociat, prin legalizarea asociatiei si inregistrarea acestei asocieri la autoritatea fiscala competenta, conform prevederilor legislatiei fiscale din Romania in vigoare.( In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular ).Documentele sa fie valabile la data deschiderii ofertelor, prezentate in traducere autorizata si legalizata in limba romana.

Dacă există incertitudini referitoare la situaţia personală a unui operator economic, autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita informaţii direct de la autorităţile competente.

V. 3) Situaţia economico - financiară.

V.3.1. Informaţii privind situaţiaeconomico-financiară

Solicitat X Nesolicitat □

Cerinţă obligatorie:1. - Fisa de informatii generale cu declaratie privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani .Se va completa Formularul 9 din secţiunea Formulare;Cerinte minime de calificare :

Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani sa fie cel putin egala :

-300.000 lei

In cazul unei asocieri/parteneriat, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular. Eliminat, poate prezenta doar un asociat 2.- Bilanţul contabil pe ultimul an ( bilanţul contabil la 30.06.2009+balanţa contabilă la 31.12.2009 )/echivalent - în copie, vizat şi înregistrat de organele competente şi /sau, după caz, rapoarte anuale, scrisori de bonitate din partea băncilor sau a unor societăţi recunoscute de audit financiar si contabil, precum şi orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul îşi poate dovedi capacitatea economico-financiară.Prezentarea bilanţului contabil sau extrase de bilanţ, în cazul în care publicarea acestor bilanţuri este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, vizate si înregistrate de organele competente. În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a-şi

______________________________________________________________________11,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 12: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

demonstra situaţia economică şi financiară şi prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare, în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situaţiei economice şi financiare a ofertantului.

In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte aceste documente. Eliminat, poate prezenta doar un asociatþ Pentru persoanele juridice straine, se solicita documente contabile care atesta veniturile si cheltuielile pentru anii 2007, 2008, 2009, inregistrate la autoritatea competenta din tara respectiva traduse legalizat in limba romana Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate si legalizate ale documentelor solicitate mai sus – in limba romana.Nota: Capacitatea economico-financiara a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 186, alin. 1, 2, 3 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea 337/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand sustinerea acordata, art. 186, alin. 2 de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui „angajament ferm” al persoanei respective,încheiat în formă autentică, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare necesare invocate.

V. 4) Capacitatea tehnică şi/sau profesionalăV.4.1 Informaţii privind experienţa similară

Solicitat ■ Nesolicitat □

Cerinţe minime obligatorii:1.- Completarea şi prezentarea Formularului 10 “Declaraţie privind lista principalelor servicii prestate în ultimii 3 ani”. Fiecare contract enumerat în trebuie să fie însoţit de Formularul de Experienţă Similară având anexate toate documentele solicitate. 2. Se vor prezenta copii după Contracte prezentate ca experienţă similară;3 –Copie după Recomandari/ Documente constatatoare emis de beneficiar pentru fiecare contract prezentat mai sus ca experienţă similară ( la punctul 2.);

V.4.2 Informaţii privind experienta similara Solicitat □ Nesolicitat □

Ofertantul (operator economic sau membrii asocierii împreună) trebuie să demonstreze experienţa în domeniu prin prezentarea maxim 3 contracte- eliminat - legea permite cumul de oricate contracte de „produse de natură similară” –

______________________________________________________________________12,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 13: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

finalizat- finalizate în ultimii 3 ani Valoarea a maxim 3 contracte de minim 300.000 lei fara TVA (Valoarea contractului va fi demonstrata prin Procesul verbal de receptie in care va fi specificata si valoarea/ copie contract)

In cazul in care contractul/ contractele contin clauze de confidentialitate, care impiedica prezentarea lui, ofertantul este obligat sa prezinte paginile din contract din care sa rezulte partile contractante, obiectul contractului, durata contractului, pretul contractului, precum si pagina finala cu semnaturi.

Dacă o asociere de operatori economici depune o ofertă comună, atunci capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.

V.4.3 Informaţii privind personalul

Solicitat ■ Nesolicitat □

Cerinţe minime obligatorii:1) Completarea şi prezentarea Formularului 13

“Declaraţie privind efectivul mediu anual al personalului angajat şi al cadrelor de conducere”;

V.4.4. Informaţii privind asociaţii/ subcontractanţii

Solicitat X Nesolicitat □

Cerinţe obligatorii:Cerinta minima:Declaratie privind partea/ partile din contract ce urmeaza a fi indeplinite de asociaţi/ subcontractanti si specializarea acestora - Formular 16Ofertantul- liderul Asociatiei va completa Formularul 16- Lista cuprinzand asociatii/ subcontractorii Aceasta lista va fi insotita si de acordurile de asociere/ subcontractare.( Formularu l 17-Acord de asociere/Formular 18-Acord de subcontractare ).

Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului, inainte de data semnarii contractului.

Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este

______________________________________________________________________13,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 14: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru indeplinirea contractului, inclusiv platile. Intelegerea trebuie sa-i stipuleze de asemenea pe toti asociatii din asociatie/ Consortiu pe intreaga durata a contractului.Acordul de asociere va indica participarea (in procente) la prestarea serviciilor si tipul de servicii care urmeaza a fi prestate de fiecare dintre parteneri in cadrul parteneriatului. Modificarea numelui, cotei de participare sau a liderului nu se vor face pe perioada contractului fara aprobarea scrisa a achizitorului.

V.4.5 Standarde de asigurare a calităţii

Solicitat ■ Nesolicitat □

Cerinţe obligatorii:1. Prezentarea Certificatului SR EN ISO 9001 sau

echivalent pentru domeniul de activitate al contractului – copie semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al ofertantului cu menţiunea “conform cu originalul”-valabil la data deschiderii ofertelor.

V.4.6 Standarde de protecţie a mediului

Solicitat ■ Nesolicitat □

Cerinţe obligatorii:Prezentarea Certificatului SR EN ISO 14001 sau echivalent – copie semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al ofertantului cu menţiunea “conform cu originalul”- valabil la data deschiderii ofertelor

V.4.10. Conformitatea cu Caietul de SarciniSolicitat ¢ Nesolicitat □

Cerinta minima:OFERTANTUL VA PREZENTA O DECLARATIE PRIN CARE confirma ca produsele ofertate respecta in totalitate PREVEDERILE CAIETULUI DE SARCINI – model propriu

VI.) PREZENTAREA OFEERTEI

______________________________________________________________________14,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 15: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

VI.1) Limba de redactare a ofertei Limba românăPentru persoanele fizice/juridice străine documentele de calificare solicitate, care nu sunt redactate în limba română, vor fi prezentate în traducere în limba română, realizate de către persoane autorizate si legalizate in Romania;

În cazul existenţei unor discordanţe în ceea ce priveşte oferta depusă, între limba utilizată a ofertantului şi cea legalizată în limba română, va prevala cea depusă în limba română.

VI.2)Perioada de valabilitate a ofertei Perioada de valabilitatea a ofertei este de 90 de zile de la data depunerii ofertelor.In circumstante exceptionale si inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor extinderea acestei perioade cu pana la maxim 90 de zile. Ofertantul a carui oferta a fost declarata castigatoare are obligatia, de la data comunicarii rezultatului aplicarii procedurii, de a extinde valabilitatea ofertei cu o perioada aditionala de 90 de zile, care se adauga perioadei initiale de valabilitate de 90 zile, indiferent de data comunicarii.

VI.3) Garanţia de participare: Solicitată X Nesolicitată Ofertantul trebuie să constituie garanţia de participare in suma de 3.000 lei

Perioada de valabilitate a garanţiei de participare va fi cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.

In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator.

Garanţia de participare la licitaţie se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară ori de o societate de asigurări (Formular 19 ) , care se prezintă în original, în cuantumul şi pentru perioada prevăzută în documentaţia de atribuire .

Garanţia trebuie să fie irevocabilă.

In cazul unei asocieri, Scrisoarea de garantie bancara va fi emisa în numele şi pentru Leaderul Asocierii.

Garanţia de participare se mai poate constitui şi prin depunerea prin ordin de plată, in contul achizitorului (cont RO20TREZ1165006XXX000266-Trezoreria Botoşani), cu condiţia confirmării acestora de către banca emitentă până la data deschiderii ofertelor;Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse ca inacceptabile.

Atentie! In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si ______________________________________________________________________15

,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 16: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

mijlocii se va analiza cu privire la asocierea in ansamblu. Astfel, chiar daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul garantiei de participare nu se va aplica daca asocierea in ansamblu nu se incadreaza in categoria IMM. – Formularul 20.

In cazul asocierii, scrisoarea de garanţie bancară de participare la licitaţie se va depune în numele asocierii, fără a se crea o nouă personalitate juridică, sau în numele împuternicitului asocierii(se va ataşa la scrisoarea de garanţie această împuternicire semnată de ambii asociaţi).

Autoritatea contractantă are dreptul de a reţine garanţia pentru participare, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii:

a) îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada

de valabilitate a ofertei şi, oricum, nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie

publică/acordul-cadru în perioada de valabilitate a ofertei.Garanţia pentru participare, constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind

câştigătoare, se restituie de către autoritatea contractantă în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie , la solicitarea scrisa a acestuia .

Achizitorul are obligatia de a elibera garantia pentru participare numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.

Garanţia de participare, constituită de ofertanţii a căror ofertă nu a fost stabilită câştigătoare, se returnează de către autoritatea contractantă după semnarea contractului de achiziţie publică cu ofertantul/ofertanţii ale căror oferte au fost desemnate câştigătoare, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei , la solicitarea scrisa a acestora . In cazul IMM-lor care participa in nume propriu (sau in asociere), acestea pot beneficia de prevederile Legii nr.346/2004 , art.16 , alin 2, numai in conditiile in care fac dovada ca se incadreaza in aceasta categorie, conform prevederilor din art. 3, alin.1 - 2 din legea mentionata , prezentând documentele prevăzute la art. 7 .

Ofertantii declarati I.M.M.-uri vor prezenta anexat formularului de garantie: Declaratie pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii in categoria I.M.M. in conformitate cu Ordonanta nr. 27/26.01.2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a I-a, nr. 88/31.01.2006. Ofertele care nu sunt însoţite de garanţia de participare vor fi respinse în şedinţa de deschidere a ofertelor.

VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Prin propunerea tehnică depusă, ofertantul are obligaţia de a face dovada conformităţii Propunerii tehnice cu cerinţele prevăzute în Caietul de sarcini .

Propunerea tehnică va fi prezentată astfel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenţei cu specificaţiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini.

Operatorii economici trebuie să indice în cadrul ofertei

______________________________________________________________________16,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 17: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

faptul că la elaborarea acesteia au ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii.Documentele ce pot fi prezentate de catre ofertant in scopul sustinerii propunerii tehnice : - Certificate de calitate si garantie – standarde internationale , agremente , etc. ; Oferta tehnica trebuie sa corespunda in totalitate caracteristicilor solicitate prin caietul de sarcini.

VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare

Propunerea financiară se va exprima ferm în Lei fără TVA, evidenţiindu-se distinct valoarea taxei pe valoarea adăugată.Ofertantul va prezenta:1) Formularul de ofertă (conform Formularului 21), care

reprezintă elementul principal al propunerii financiare si care cuprinde preţul total al produselor si serviciilor descrise în propunerea tehnică în conformitate cu Caietul de sarcini

2) Anexa la formularul de ofertă (conform Formularului 22).

VI.6) Modul de prezentare a ofertei Oferta şi documentele care însoţesc oferta se vor depune la sediul Primăriei Municipiului Botoşani, Piata Revolutiei nr. 1, la Compartiment Registratură, direct sau prin poştă fără a depăşi data şi ora limită de depunere a ofertei.Oferta se transmite impreuna cu o Scrisoare de inaintare, in formatul prevazut in Formularul 3, transmis in original. Scrisoarea de inaintare, precum si garantia de participare la licitatie si orice Împuternicire( Formularul 2) a unui reprezentant al ofertantului de a participa la sedinta de deschidere nu vor fi incluse in plicul ce contine ofertele, in afara coletului, fiind prezentate separat, simultan cu aceasta. In cazul in care ofertantul se incadreaza in categoria IMM, vor anexa la documentul ce atesta plata garantiei de participare, Formularul 20 (Declaratia pe propria raspundere privind încadrarea in categoria IMM).

2. Oferta se va depune in asa fel incat sa fie primita de catre autoritatea contractanta inainte de termenul limita de depunere specificat in Invitatia de participare. Ofertele trebuie sa contina toate documentele si informatiile solicitate si se vor depune:Fie prin servicii postale / de curierat Fie prin livrare directa la sediul autoritatii contractante, in schimbul unei confirmari de primireOfertele depuse la alta adresa decat cea indicate sau după expirarea datei limită pentru depunere vor fi respinse ca inacceptabile si returnate nedeschise conform prevederilor art. 172 alin (3) din OUG nr. 34/2006 şi prevederilor art. 36 alin. (1)

______________________________________________________________________17,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 18: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

lit. a) din HG. Nr. 925/2006.

3. Oferta se depune in 2 exemplare, din care 1 (un) Original si 1 (una) Copie. Plicurile continand exemplarele respective trebuie marcate corespunzator ORIGINAL sau COPIE. În cazul unei discrepante intre original si copie/copii, va prevala originalul.

4. Ofertele trebuie transmise conform sistemului „plicului triplu”. Astfel, plicul/coletul cu oferta va include, in interior, trei plicuri separate, sigilate si stampilate, unul marcat „Plic A – Documente de calificare”, cel de-al doilea marcat „Plic B – Propunere tehnica”, iar cel de-al treilea marcat „Plic C – propunere financiara”.

Plicul A va contine toate documentele si formularele relevante pentru dovada indeplinirii criteriilor de calificare/selectie mentionate in documentatia de atribuire.Plicul B va contine propunerea tehnica, impreuna cu toate documentele/formularele aferente.

Plicul C va contine propunerea financiara: Formularul de ofertaOfertantul are obligatia de a îndosaria, numerota, semna si stampila fiecare pagina a ofertei, atat originalul cat si copiile acestuia;

Lipsa propunerii tehnice si/sau financiare va duce la respingerea ofertei ca inacceptabila.

Plicul/coletul exterior, in care sunt incluse cele 3 plicuri conform cerintelor de mai sus, va purta urmatoarele informatii obligatorii:Numerele/denumirea si adresa completa a ofertantului;Obiectul procedurii de achizitie publica”;Adresa autoritatii contractante indicata, si la care este depusa oferta;Mentiunea „A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE DESCHIDERE A OFERTELOR: 18.04.2011 ora 11,00.”

Plicurile trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa , daca va fi cazul.

Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, autoritatea contractanta nu isi asuma nicio responsabilitate pentru ratacirea ofertei.

Plicul/coletul continand oferta se primeste de catre autoritatea contractanta numai daca este intact, sigilat si netransparent.

______________________________________________________________________18,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 19: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

Ofertele primite se pastreaza nedeschise de autoritatea contractanta, pana la data si ora inceperii sedintei de deschidere.

Documentele trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi numerotate si semnate pe fiecare pagina de reprezentantul / reprezentantii autorizat / autorizati sa angajeze ofertantul prin contract. In cazul documentelor emise de institutii / organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie semnate si parafate conform prevederilor legale. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana / persoanele autorizata / autorizate sa semneze oferta.

Ofertantii au obligatia de a anexa un opis al documentelor prezentate.

Ofertantul trebuie sa sigileze originulul si copia in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile „ORIGINAL” si „COPIE”.Plicurile/pachetele se vor introduce intr-un colet exterior, inchis corespunzator si netransparent.Coletul exterior trebuie sa fie marcat cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata.

Documentele insotitoare sunt: Cerere de participare la procedură (Formularul 1); Imputernicire (Formular 2) +copie Carte de Identitate a

imputernicitului; Scrisoare de înaintare ( Formularul 3) Scrisoarea de Garantie pentru participare-Formular 19 Dovada incadrarii in categoria IMM -Formularul 20

VI.7) Data limită de depunere a ofertelor

18.04.2011 ORA 10.00

VI. 8) Cursul de schimb leu/euroData pentru care se determină echivalenţa leu/euro: cursul BNR valabil din data de: 1.02.2011

VI.9) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de dat ba limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens. Daca doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor de catre autoritatea contractanta pana la data si ora limita pentru depuynerea ofertelor.

______________________________________________________________________19,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 20: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

Modificarile trebuie prezentate in conformitate cu prevederile de la capitolul VI.6., cu amendamentul ca plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu cu inscriptia « MODIFICARI »Ofertantul nu are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta dupa expirarea datei si orei limita stabilita pentru depunerea ofertelor.

VI. 10) Deschiderea ofertelor Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 18.04.2011, ORA 11.00 în Sala de Şedinţe a Consiliului Local Botoşani din Piata Revolutiei nr. 1. Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere: fiecare ofertant va fi reprezentat oficial în faţa comisiei de evaluare de o singură persoană, care va putea avea un singur însoţitor (obligatoriu vor avea asupra lor împuternicire şi copie după actul de identitate /echivalent).- Oferta se deschide de catre Comisia de evaluare a ofertei in cadrul sedintei de deschidere din data de 18.04.2011 ora 11.00- Oferta va fi insotita de imputernicirea scrisa prin care ofertantul autorizeaza persoana fizica, prezenta la sedinta de deschidere, sa-i sustina candidatura si sa semneze Procesul – Verbal de deschidere a ofertelor.In cadrul sedintei de deschidere a ofertelor, comisia de evaluare verifica modul de respectare a regulilor formale de depunere a ofertelor;- Plicul va fi deschis de presedintele comisiei de evaluare, ce are obligatia de a anunta in cadrul sedintei de deschidere a ofertei urmatoarele informatii: - denumire ofertant; - documentele de calificare - Orice decizie cu privire la calificarea candidatului va fi luata de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor.In cadrul sedintei Comisia de evaluare va deschide ofertele tehnice si financiare si se vor consemna in procesul verbal .

VII. CRITERII DE ATRIBUIREVII.1 Preţul cel mai scăzut X –DADupă stabilirea ofertelor admisibile,Comisia de evaluare va întocmi clasamentul final al ofertelor, pe baza criteriului „în mod exclusiv , preţul cel mai scăzut ”. Observaţii:

În cazul în care două sau mai multe oferte conţin, în cadrul propunerii financiare, acelaşi preţ minim, atunci în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică se va solicita respectivilor ofertanţi, pentru departajare, o nouă propunere financiară în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut cu condiţia încadrării preţului ofertat în valoarea fondurilor alocate pentru această achiziţie.

VII. 2) Cea mai avantajoasă ofertă economică –NU

______________________________________________________________________20,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 21: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

VIII. ATRIBUIREA CONTRACTULUIVIII. 1) Ajustarea preţului contractului DA □ NU ■

Nu este cazul

VIII. 2)Atribuirea contractului: Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a accepta sau respinge orice oferta si/ sau sa anuleze intreaga procedura de atribuire. Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a lansa o noua invitatie de participare.Autoritatea Contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, daca ia aceasta decizie, de regula, inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire si, oricum, inainte de data incheierii contractului, în conformitate cu prevederile art. 209 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

In cazul in care autoritatea contractanta nu poate incheia contractul cu ofertantul ca carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, datorita faptului ca ofertantul in cauza se afla intr-o situatie de forta majora sau in imposibilitatea fortuita de a executa contractul, atunci acesta are dreptul sa declare castigatoare oferta clasata pe locul doi, in conditiile in care aceasta exista si este admisibila. In caz contrar, se anuleaza aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, conform prevederilor art. 204 alin (1^1) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.Autoritatea Contractanta va folosi pentru contractare formularul de contract prezentat in Documentatia de atribuire, cu toate anexele specificate.Autoritatea Contractanta va incheia contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 11 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii. VIII. 3) Garanţia de bună execuţie a contractului

DA ■ NU

Cuantumul garanţiei de bună execuţie: 5%Modul de constituire a garanţiei de bună execuţie:

a) - Scrisoare de garanţie bancară de bună execuţie (conform Formularului 23) saub) - reţineri succesive din facturile parţiale prezentate.În cazul în care garanţia de bună execuţie se constituie

prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi

parţiale, Contractantul are obligaţia de a deschide un

cont la dispoziţia Autorităţii Contractante, la o bancă

agreată de ambele părţi.

Suma iniţială care se depune de către Contractant în contul astfel deschis, nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului. Pe parcursul îndeplinirii contractului, Autoritatea Contractantă urmează să alimenteze acest cont prin reţineri succesive din sumele

______________________________________________________________________21,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 22: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

datorate şi cuvenite Contractantului până la concurenţa sumei stabilite drept garanţie de bună execuţie.Contul astfel deschis este purtător de dobândă în favoarea Contractantului.Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat în cazul în care Contractantul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie Autoritatea Contractantă are obligaţia de a notifica pretenţia Contractantului, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.Garanţia de bună execuţie se va restitui in termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie

Contractul încheiat va intra în vigoare numai dacă garanţia de bună execuţie va fi constituită şi depusă la achizitor în forma stabilită.

VIII.4. informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii

În cazul în care părţi din contract urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi subcontractanţi, se solicita, inainte de încheierea contractului de achiziţie publică, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul autorităţii contractante, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale. Până la finalizarea prestării serviciilor valoarea totala a contractului este nemodificabila.Contractul încheiat va intra în vigoare numai dacă garanţia de bună execuţie va fi constituită şi depusă la achizitor în forma stabilită.

IX. PRECIZĂRI PENTRU OFERTANTUL CĂŞTIGĂTORLa data încheierii contractului, ofertantului/lor câştigător(i), i se va solicita să prezinte contractele încheiate cu subcontractanţii/ asociatii , în cazul în care părţi din contractul de achiziţie publică urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi subcontractanţi. Autoritatea contractantă va informa ofertanţii cu privire la rezultatul aplicării procedurii de atribuire în conformitate cu legislaţia română în vigoare. Anunţul de atribuire va fi publicat la adresa de internet: WWW.E-LICITATIE.RO

X. PRECIZĂRI FINALEPREZUMŢIA DE LEGALITATE ŞI AUTENTICITATE A DOCUMENTELOR PREZENTATE

Prezumţia de legalitate şi autenticitate a documentelor prezentate.

______________________________________________________________________22,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 23: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

Ofertantul îşi asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi /sau copie în vederea participării la procedură. Analizarea documentelor prezentate de ofertanţi de către comisia de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligaţie faţă de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale şi nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

C A I E T D E S A R C I N I Cap. 1 Obiect 1.1 Obiectul contractului este: „Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi în municipiul Botoşani pe 32 obiective”

1.2 Obiectivele pe care se vor efectua lucări de amenajare şi întreţinere spaţii verzi sunt indicate în tab. 1 tab. 1

Nr. crt.

Denumire obiectiv supr. flori anuale

supraf. tranda-firi

nr. fire tranda-firi

supraf. Gazon

Supraf. gard viu +forme buxus

Nr tufe orna-menta-le

mp mp buc. mp mp buc1 Casa Cărţii -jardiniere beton 10 0 0 0 0 02 Parc M. Eminescu 305 760 860 43800 1855 2703 Parc Curcubeului 0 0 0 15000 2260 354 Parc. G-ral Ghe. Avrămescu 20 0 0 1100 242 35 Parc Sucevei 0 0 0 3500 148 06 Parc APM 20 60 30 2800 525 07 Parc Junior 0 390 375 670 302 08 Parc Filatelie 0 258 335 660 26 0

9Piaţa Revoluţiei ( statuie+zona Teatru) 0 450 600 430 78

10 Parc Primarie 0 0 0 3600 566 1911 Calea Naţională şi Şoseaua

Iaşului ( intrare Dorohoi-ieşire Iaşi))+ parcare BELV 30 680 3140 38100 536 104

12 Pastile intersecţii, sensuri giratorii, jardiniere din beton şi obiecte decorative lemn 550 0 0 2290 0 1

13

str. Sucevei- inclusiv ieşire Suceava, inclusiv scuar zona hotel Premier 0 0 0 17940 0 0

______________________________________________________________________23,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 24: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

14Scuar Calea Naţională / str. 1 Decembrie ( Romarta) 0 250 870 0 0 0

15 Scuar C. Vodă / Calea Naţională ( monument)+ faţă Casa Armatei 0 620 700 1640 615 0

16str. Garii-median+ rond Gară 15 0 0 360 280 0

17 Median G. Enescu 60 600 350 1800 0 018 Aliniament Dobosari 0 0 0 17700 0 0

19

Aliniament I.C. Brătianu tronson Pentenciar-ieşire oraş 0 0 0 6000 0 0

20Aliniament Dragoş Vodă + I.C Brătianu 0 0 0 12080 233 0

21 Aliniament Împărat Traian 8250 022 Aliniament Eternităţii 2250 25 023 Aliniament Poştei 120 024 Aliniament Pacea 5040 0

25Aliniament B-dul M. Eminescu 12350 80 0

26 Aliniament Victoriei 450 2 027 Aliniament str. Bucovina 20 0 0 3800 0 028 Aliniament Primăverii 0 0 0 2100

29 ANL Bucovina 0 0 0 23300 0 23

30Scuar I.C. Bratianu/D. Vodă-Pedagogic 0 0 0 2260 0 0

31 Scuar Vânav 0 0 0 2550 0 032 Scuar Casa Sindicatelor 0 10 40 980 364 0

Total 1030 4078 7300 232920 8137 455

Total fara obiectivele nr. 18 si 19 1030 4078 7300 209220 8137 455

Precizări:(1) Obiectivul 11 cuprinde: median şi aliniamente stradale situate pe Calea Naţională

( inclusiv aliniament parcare BELV) şi zona înierbată situată dealungul şoselei Iaşului până la indicator localitate.

(2) Obiectivul 12 cuprinde: pastile de intersecţie indicate în tab. 2, cca. 800 buc. jardiniere şi vase din beton pentru flori şi 88 buc. obiecte decorative din lemn pentru ghivece de flori (sub formă de roabe, căruţe, cişmele, roţi, fântâniţe, etc).

(3) Obiectivul 13 cuprinde: aliniamentele stradale de pe str. Sucevei, zona înierbată situată dealungul şoselei -ieşire oraş până la indicator localitate, pe ambele sensuri, pe o lăţime de câte 3-4 m şi scuar zona hotel Premier

______________________________________________________________________24,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 25: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

(4) Pe obiectivul 17 se vor efectua următoarele reamenajări: trandafirii situaţi pe tronsonul dintre str. Primăverii şi str. Bucovinei vor fi extraşi şi replantaţi pe segmentul cuprins între B-dul M. Eminescu şi str. Bucovinei pentru completarea golurilor în plantaţia existentă. Pe tronsonul eliberat de trandafiri se vor planta flori anuale pe margini către bordură, iar interiorul se va gazona. Tronsonul cuprins între str. Primăverii şi str. Pacea va rămîne gazon, fără altă amenajare.

(5) Pe obiectivul 27 se vor planta flori pe tronsonul de aliniament situat în zona Şcolii nr. 6.

Tab. 2 Amplasament Supraf. mpStr. I. Pillat/ Calea Naţională 130Str. Marchian/ Calea Naţională 124

Str. Marchian/ B-dul M. Eminescu ( sens giratoriu) 360Str. Pacea / B-dul G. Enescu ( sens giratoriu) 360Str. T. Vladimirescu/str. Donici ( zona Bis. Duminica Mare 360

Str. Tudor Vladimirescu/ str. Griviţa 296

Str. T. Vladimirescu / str. O. Onicescu ( sens giratoriu) 200

Str. Bucovina/ N. Iorga/ str. Viilor ( giratoriu) 343

Str. Sucevei- intrare sens giratoriu şi pastile de intersecţii de pe str. Pacea 298

B-dul M. Eminescu/ P. Rareş 133

B-dul M. Eminescu/ str. O. Onicescu 515

B-dul M. Eminescu/ str. Sucevei-sens giratoriu 405

Calea Naţională/ str. Uzinei 286Împărat Traian/ str. Ştefan cel Mare 368Calea Naţională/ str. Griviţa 206Sensuri giratorii Şoseaua Iaşului- 2 amplasamente 350

Cap. 2 Cerinţe privind cantitatea şi calitatea materialului săditor

2.1. Furnizorul are obligaţia să livreze şi să pună în operă în spaţiile verzi din cele 31 obiective ale municipiului Botoşani care fac obiectul contractului, un număr de 50.000 fire răsaduri de flori anuale, etapa a II-a de plantare, cu respectarea cantităţilor solicitate pe specii floricole, conf. tab. 3 tab. 3Nr. crt. Denumire specie Cantitate/specie

1 Ageratum pitic 2.000 fire

______________________________________________________________________25,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 26: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

Coleus 2.000 fire2 Antirrhinum 3.000 fire3 Begonia 7.000 fire4 Callistephus pitic 3.000 fire6 Petunia grandiflora nana 7.000 fire

Gazania 2.000 fire7 Salvia 7.000 fire8 Verbena 3.000 fire9 Tagetes 7.000 fire

10 Cineraria 2.000 fire12 Impatiens 5.000 fire

Total 50.000 fire

Se permite modificarea cantităţilor pe specii dar procentul nu trebuie să depăşească 20 % din fiecare cantitate, putându-se prezenta în limita acestui procent şi alte specii decât cele enumerate, cu acceptul beneficiarului şi fără a se depaşi cantitatea de 50.000 fire. 2.2 Pentru confirmarea cantităţii şi a speciilor de flori ce vor fi plantate, la situaţia de lucrări se va anexa o copie după factura de achiziţionare a materialului săditor. 2.3 Punerea în operă a materialului săditor se va face după indicaţiile achizitorului privind desenul rondurilor şi rabatelor florale, componenţa floristică a acestora şi densitatea plantelor la unitatea de suprafaţă (în medie 49-50 fire / mp).

Plantarile se vor efectua în rabate şi ronduri cu desen usor. 2.4 Materialul săditor trebuie să îndeplinească următorii indici de calitate:

- să aibă înalţimea de cca. 10-12 cm. ; - să fie viguros, nealungit, liber de boli şi dăunători ; - să aibă un sistem radicular bine format;

- să nu fie ofilit ; - răsadurile vor fi produse obligatoriu la ghivece;

2.5. Recepţia materialului săditor şi a lucrării de plantat: 2.5.1 Achizitorul, prin reprezentantul său, va efectua zilnic înainte de plantare recepţia cantitativă şi calitativă a materialului săditor, înlăturându-se exemplarele care nu corespund din punct de vedere calitativ, care vor fi înlocuite de către furnizor. 2.5.2 Reprezentantul achizitorului va asista zilnic la execuţia lucrărilor de plantat, urmărind respectarea modelelor rondurilor şi rabatelor florale, componenţa floristică a acestora, densitatea de plantare, adâncimea de plantare, strângerea corespunzatoare a pământului la rădăcina plantelor, efectuarea corespunzătoare a udatului.

2.5.3 Certificarea de către achizitor a faptului că răsadurile de flori au fost livrate total sau parţial şi puse în operă, se va face în baza Proceselor verbale, după operaţinea de completare a golurilor care se execută după un interval 5 zile consecutive de la încheierea lucrării de plantat pe fiecare obiectiv. 2.5.4 Plantele care nu s-au prins din cauza execuţiei necorespunzătoare a lucrării de plantat, se vor înlocui pe cheltuiala proprie a prestatorului de servicii, acesta trebuind să aibă asigurată în afară de cantitatea de răsaduri contractată şi un plus de 10 % din

______________________________________________________________________26,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 27: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

această cantitate, cu care să execute completările de goluri în aşa fel încât la recepţia finală a obiectivelor să nu existe goluri în cultură. 2.5.5 Procesele verbale de recepţie vor sta la baza decontărilor situaţiilor de lucrări.

Cap. 3 Cerinţe privind cantităţile de lucrări ce se vor executa în spaţiile verzi aferente celor 32 obiective

3.1 Pentru suprafeţele ocupate cu flori anuale (1.030 mp) se vor executa următoarele lucrări:

3.1.1 Desfundarea solului la o cazma în vederea plantării răsadurilor de flori anuale; Total suprafaţă= 1030 mp3.1.2 Nivelarea solului cu sapa şi grebla în vederea plantării răsadurilor de flori anuale; Total suprafaţă = 1030 mp3.1.3 Plantat răsaduri de flori anuale în rabate cu desen simplu; Total fire = 50.000 fire

a) Procesul de plantare cuprinde următoarele operaţii: - transportul răsadurilor la locul de plantare; - descărcatul răsadurilor din mijlocul de transport; - scoaterea răsadurilor din ghivece; - repartizarea răsadurilor pe teren; - săparea gropilor pentru plantare; - plantarea;

- asigurarea udatului, folosind 25-100 l apă/100 fire, funcţie de cerintele speciilor şi starea terenului ;

- curăţarea zonelor adiacente obiectivelor după încheiera lucrărilor de plantat;

b) Procesul de plantare se va efectua cu respectarea următoarelor cerinţe: - respectarea adâncimii de plantare;

- respectarea densitaţii plantelor la unitatea de suprafaţă; - strângerea corespunzatoare a pământului la rădăcina plantelor3.1.4 Udat suparafeţe ocupate cu flori anuale ; Total suprafaţă= 1030 mp x 116 ori* * Udarea florilor se va executa în perioada aprilie- septembrie iar numărul de zile când se vor executa udări ale spaţiilor verzi ocupate cu flori anuale este de aprox. 116 zile, funcţie de condiţiile atmosferice. Funcţie de amplasamentul în teren a suprafeţelor cu plante anuale pot exista două situaţii: a) udarea plantelor de la hidrant ( parc M. Eminescu)-pe o suprafaţă de 305 mp, lucrare ce se execută în cadrul contractului ; b) udarea plantelor cu cisterna- pe 725 mp, lucrare ce se execută de către achizitor prin Serviciul Public de Administrare Baze Sportive şi Zone de Agrement. În ambele situaţii apa este asigurată de achizitor.

______________________________________________________________________27,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 28: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

3.1.5 Mobilizarea solului, plivit, prăşit flori anuale; Total suprafaţă= 1030 mp x 15 ori* *Lucrarea se va excuta pe toată suprafaţa o data pe saptamână, în perioada 16 iunie -30 septembrie.3.1.6 Îndepărtarea florilor trecute din rabatele de flori Total suprafaţă= 1030 mp x 4 ori**Lucrarea se va excuta pe toată suprafaţa de 4 ori pe sezon3.1.7 Eliberarea terenului de florile anuale, lucrare ce se va executa la sfârşitul perioadei de vegetaţie ; Total suprafaţă= 1030 mp3.1.7 Desfundarea solului la o cazma (săpătură de toamnă); Total suprafaţă = 1030 mp

3.2 Pentru suprafeţele ocupate cu trandafiri (4.078 mp cu 7.300 fire) se vor executa următoarele lucrări:

3.2.1 Dezgropat ( dezmuşuroit) trandafiri ; Total = 7.300 fire 3.2.2 Mobilizarea solului, plivit, prăşit trandafiri; Total = 4.078 mp x 7 ori *

* Lucrarea se va executata de 7 ori, pe toată suprafaţa, în perioada 20 aprilie – 20 octombrie o dată pe lună.

3.2.3 Tăierea lăstarilor lacomi şi a ramurilor cu flori trecute; Total = 7.300 fire x 4 ori*

* Lucrarea se va excuta o dată pe lună , în perioada iunie- septembrie, pe toată suprafaţa.

3.2.4 Udat suprafeţe ocupate cu trandafiri ; Total fire = 7.300 fire x 8 ori*

*Lucrarea se va executa în lunile: iunie- septembrie, funcţie de condiţiile atmosferice. Funcţie de amplasamentul în teren a suprafeţelor ocupate cu trandafiri pot exista două situaţii: a) udarea plantelor de la hidrant- pentru 860 fire din parcul M. Eminescu- lucrare ce se execută în cadrul contractului; b) udarea plantelor cu cisterna, pentru restul firelor, lucrare ce se execută de către achizitor prin Serviciul Public de Administrare Baze Sportive şi Zone de Agrement. În ambele situaţii apa este asigurată de achizitor.

3.2.5 Tăieri de toamnă (reduceri ) la trandafiri. Total = 7.300 fire 3.2.6 Îngropat (muşuroit ) trandafiri. Total = 7.300 fire

______________________________________________________________________28,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 29: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

3.3 Pentru suprafeţele gazonate ( 232920 mp) se vor executa următoarele lucrări :

3.3.1 Desfundarea solului la o cazma, în vederea refacerii suprafeţelorgazonate distruse se va realiza pe suprafeţele indicate în tab. 4.

tab.4 Nr. Crt.

Denumire obiectiv Supraf. de refacere

[mp]1 Parc M. Eminescu 4002 Parc Ghe Avrămescu 5006 Parc APM 2007 Pastile intersecţie 5008 Scuar Cuza Vodă/ Calea Naţională 3009 Aliniament str. Sucevei 700

10 Aliniament str. Bucovina 40011 Aliniament Bulevard M. Eminescu 30012 Aliniament Victoriei 60013 Aliniament Împărat Traian 80014 Aliniament Primăverii 600

Total 5300

3.3.2 Nivelarea terenului cu sapa şi grebla în vederea însămânţării cu gazon; Total = 5.300 mp

3.3.3 Semănat ierburi perene (sămânţa va fi pusă la dispoziţie de achizitor); Total = 5.300 mp

3.3.4 Cosirea mecanică a suprafeţelor gazonate, fără obiectivele 18 şi 19 (respectiv aliniament Doboşari şi aliniament I.C. Brătianu – tr. Penitenciar-ieşire oraş) Total = 209.220 mp x 6 ori*

* Lucrarea se va executa o data pe lună, pe toată suprafaţa, în perioada mai- octombrie.

3.3.5 Cosirea mecanică a suprafeţelor gazonate, pentru obiectivele 18 şi 19 (respectiv aliniament Doboşari-7.700 mp şi aliniament I.C. Brătianu – tr. Penitenciar-ieşire oraş-6000 mp) Total = 23.700 mp x 3 ori*

* Lucrarea se va executa de 3 ori pe sezon

3.4 Întreţinere garduri vii , forme buxus şi tufe ornamentale :

3.4.1 Tundere ornamentală garduri vii şi forme buxus - 8137 mp x 6 ori.*. 3.4.2 Tundere ornamentală tufe ( boscheţi) Cantitate totală 455 buc.x 6 ori* * Lucrările se vor executa o data pe lună, pe toată suprafaţa, în perioada aprilie -

______________________________________________________________________29,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 30: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

septembrie3.5 Transport pământ vegetal şi transport resturi vegetale 3.5.1 Operaţiile de transport se referă la următoarele activităţi:

-Transport pământ în şi din jardiniere; - Transport resturi vegetale, urmare a operaţiilor de pregătire a terenului în primăvară, cosit, toaletat garduri vii, forme buxus şi tufe ornamentale, eliberarea terenului în toamnă, etc. Resturile vegetale se transportă la Depozitul municipal de deşeuri.

3.5.2 Operaţiile de transport pământ şi resturi vegetale pe perioada derulării contractului se estimează la o cantitate max de 70 to. Resturile vegetale se vor cântări şi depozita la Rampă; rapoartele de cîntărire se vor prezenta împreună cu situaţia de lucrări, pentru a justifica cantitatea de deşuri ce se va factura.

3.6 Alte cerinţe privind cantitatea de lucrări În situaţia în care lucrările de reabilitare şi modernizare a unor obiective (derulate în cadrul altor contracte şi programe), cum ar fi: parcurile Primărie, Junior şi Sucevei, Piaţa Revoluţiei şi Calea Naţională nu permit efectuarea unor operaţii într-o anumită perioadă , acestea nu se vor trece în situaţia de lucrări de la sfârşitul lunii. Dacă situaţia o impune, achizitorul îşi rezervă dreptul să facă comandă scrisă executantului de a efectua lucrări de amenajare şi întreţinere spaţii verzi şi în alte zone ale oraşului, necuprinse în lista obiectivelor prezentului caiet de sarcini, cu condiţia ca la finalizarea contractului, valorile însumate ale facturilor lunare să nu depăşească valoarea contractului. Cap. 4. Recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor de pregătire a patului germinativ şi a lucrărilor de întreţinere 4.1 Cantitatea şi calitatea lucrărilor de pregătire a patului germinativ, precum şi a lucrărilor de întreţinere executate în spaţii verzi se va recepţiona de către comisia de recepţie a lucrărilor în spaţii verzi stabilită prin Dispoziţia Primarului, în prezenţa reprezentantului prestatorului de servicii. 4.2 Lucrările executate necorespunzător din punct de vedere calitativ, se vor reface de către furnizorul de servicii, în caz contrar acestea vor fi tăiate din situaţia de lucrări şi nu vor fi acceptate la plată. 4.3. Pentru efectuarea corespunzătoare a recepţiei diferitelor lucrări, prestatorul va pune la dispoziţia membrilor comisiei un mijloc de transport. 4.4 Procesul verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, se va întocmi la sfârşitul lunii şi va sta la baza decontării situaţiilor de lucrări. Cap. 5 Oferta tehnico-economică

5.1 Oferta se va întocmi pe baza cantităţilor de lucrări indicate în tabelul 5 şi a cantităţii de material săditor, respectiv 50.000 fire Serviciile vor respecta procedee de execuţie conform normativului „Norme de muncă unificate pe economie pentru lucrările din activitatea de spaţii verzi”, nr. 20/30.11.1983, pentru operaţiile specifice spaţiilor verzi.

tab. 5______________________________________________________________________30

,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 31: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

Nr. Crt.

Simbolnormativ

Denumirea lucrării UM Cantitate

Frecv. Cantitate totală

1 I.3.a.2 Desfundarea solului 1 mp 103 1 1032 I.4.a.2 Nivelare sol 10 mp 103 1 1033 II.B.2.b.2 Plantat flori 100 fire 500 1 5004 III.B.1.a Udat flori de la hidrant 100 mp 3.05 116 353.85 IIB 3 Îndepărtarea florilor trecute

din rabatele de flori10 mp 103 4 412

6 III.B.2 Mobilizare sol-plivit 100 mp 10.3 15 154.57 I.1.a.2 Eliberare teren toamnă 100 mp 10.3 1 10.38 I.3.a.3 Săpătură toamnă 1 mp 1030 1 10309 TS H 18 Extragere manuală a puieţilor

de trandafiri de pe vehiul amplasament

1 groapa 90 1 90

10 IIA7 Transplantare trandafiri în gropi gata facute

1 fir 90 1 90

11 I.3.a.3 Desfundare sol gazon 1 mp 5300 1 530012 I.4.a.3 Nivelare teren gazon 10 mp 530 1 53013 II.C.1.a Semănat ierburi 1 mp 5300 1 530014 III.C.2.a.2 Cosire mecanică gazon 100 mp 2092.2 6 12553.2

15 IIIC2.a.3 Cosire mecanica obiectiv 18 100mp 177 3 53116 IIIC2.a.3 Cosire mecanica obiectiv 19 100mp 60 3 18017 III.A.2.b Mobilizare sol- prăşit, plivit

trandafiri100 mp 40.78 7 285.46

18 III.A.6 Tăiere lăstari lacomi 100 fire 73 4 29219 III.A.1.a.1 Udat trandafiri de la hidrant 10 fire 86 8 68820 III.A.6 Reduceri trandafiri 100 fire 73 1 7321 III.A.8. Dezgropat+îngropat

trandafiri ( dezmuşuroi+ muşuroit)

100 fire 73 2 146

22 III.A.3 c Tundere tufe ornament 1 buc. 455 6 273023 III.A.3.a.1 Tundere mecanică gard viu şi

forme buxus10 mp 813.7 6 4882.2

24 Încărcat+ descărcat + transp pământ şi resturi vegetale+ depozitat Rampă

To 70 1 70

______________________________________________________________________31,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 32: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

SECŢIUNEA

FORMULARE

Secţiunea Formulare conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare ofertant care participă, în mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate.

Modelele cuprinse în această secţiune se referă la:

______________________________________________________________________32,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 33: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

FORMULARUL 1

CERERE DE PARTICIPARE LA PROCEDURĂ

Nr. ......../....................

1. Denumirea completă a

ofertantului ................................................................................................................................

...................

...................................................................................................................................................

(in situaţia în care oferta depusă este ofertă comună se vor menţiona toţi operatorii

economici asociaţi, precum şi leaderul de asociaţie)

2. Sediul ofertantului (adresa

completă) ..................................................................................................................................

.................

...................................................................................................................................................

telefon …………………………………..………… fax …………………….…..……………

3. Date de identificare a ofertantului (număr de înregistrare în Registrul Comerţului şi

cod unic de înregistrare)

………………………………………………………………………………………

______________________________________________________________________33,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 34: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

4. Contul (cod IBAN) şi banca în care se vor face plăţile de către autoritatea

contractantă ………………………………………………………………………...

……………………

………………………………………………………………………...……………………

5. Garanţia de participare la procedură a fost constituită în favoarea consultantului - organizator, în data de ………………………, astfel:

………………………………………………………………………………..…………………6. Persoana fizică împuternicită să reprezinte societatea la procedură ............

……………………………………………………………………..…………………….…

7. Ne angajăm, în conformitate cu prevederile Documentaţiei de atribuire, ca, în cazul atribuirii contractului:

a) să încheiem, cu ………………………… , contractul de achiziţie, într-un termen de cel puţin 11 zile (VALOARE MAI MARE DE 125.000 EURO) de la data comunicării rezultatului procedurii sau conform comunicării transmise de autoritatea contractantă ofertantului câştigător, dar fără a depăşi termenul de valabilitate a ofertei .

Am luat cunoştinţă de faptul că, în cazul neîndeplinirii vreunuia dintre angajamentele stipulate la punctul a), vom fi decăzuţi din drepturile câştigate în urma atribuirii contractului vom pierde garanţia de participare constituită.

8. Ne angajăm răspunderea exclusivă, sub sancţiunea faptelor penale de fals şi uz de fals, pentru legalitatea şi autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original şi/sau copie, în vederea participării la procedură, precum şi pentru realitatea informaţiilor, datelor şi angajamentelor furnizate/făcute în cadrul procedurii.

9. Am luat cunoştinţă de prevederile Documentaţiei de atribuire şi ale tuturor actelor ulterioare, aferente procedurii şi suntem de acord ca procedura să se desfăşoare în conformitate cu acestea.

10. Cererea a fost înregistrată la ........................................................................ sub nr.

…………………………………din data de …………………………… .

___________________________ (Nume, prenume)

___________________________ (Funcţie)

___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila)

______________________________________________________________________34,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 35: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

FORMULARUL 2

Împuternicire

Subscrisa ………………………….....................……………………………………, cu sediul în …………………………...…………………………………………………………………, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. ………………………, CUI ………………, atribut fiscal ……, reprezentată legal prin …..................................…………………………………………, în calitate ........…………………………, împuternicim prin prezenta pe .............…………............………………, domiciliat în ……………..........…………………..............…………………..................………………, identificat cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………………, CNP …….........……………………, eliberat de ……………......……………, la data de ………......…, având funcţia de ……….........……………………………………, să ne reprezinte la procedura de licitatie deschisa în scopul atribuirii contractului de ……………………………………...............................................……………… - autoritate contractantă …………………………………………………………………… .

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la procedură;

2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.

______________________________________________________________________35,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 36: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data Denumirea mandantului

…………… S.C. …………………………………

reprezentată legal prin

___________________________ (Nume, prenume)

___________________________ (Funcţie)

_________________________(Semnătura autorizată şi ştampila

FORMULARUL 3

OFERTANTUL Inregistrat la sediul autoritatii

contractante

_______________ nr. ______ / ______

(denumirea/numele)

SCRISOARE DE INAINTARE

Catre _______________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Ca urmare a invitaţiei de participare, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului _________________________________________/(denumirea contractului de achizitie publica),

______________________________________________________________________36,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 37: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

Noi _______________________________________/(denumirea/numele

ofertantului) va transmitem alaturat urmatoarele:

1. Documentul _______________________/(tipul, seria/numarul, emitentul) privind

garantia pentru participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin

documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

2. Coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original:

a) documentele care insotesc oferta;

b) documentele de calificare

c) propunerea tehnică şi propunerea financiară.

Avem speranţa ca oferta noastră este corespunzatoare si va satisface cerintele.

Data completarii ______________ Cu stima,

Ofertant,

______________

(semnatura autorizata)

FORMULARUL 4OPERATOR ECONOMIC ____________________ (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul ......................................................................................, reprezentant împuternicit al ....................................................................................................................................................................., (denumirea/numele si sediul/adresă operatorului economic) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm in situaţia prevazută la art. 180 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.

______________________________________________________________________37,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 38: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă şi/sau consultantul – organizator al procedurii au dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ............................................................................

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completării ......................

___________________________ (Nume, prenume)

___________________________ (Funcţie)

___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila)

______________________________________________________________________38,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 39: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

FORMULARUL 5

OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

DECLARAŢIEprivind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181 din

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006

Subsemnatul(a) ................................................... (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant /candidat /concurent la procedura de (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect furnizare „......................................................”, la data de ................................. (zi /lună /an), organizată de Municipiul Botosani, declar pe propria răspundere că:

a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a); c) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată .................; c') în ultimii 2 ani mi-am indeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor . d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic, ............................................................. (semnătură autorizată)

______________________________________________________________________39,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 40: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

FORMULARUL 6

Operatorul economic______________________________(denumirea /numele)

DECLARAŢIEPRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ………………………………………………… (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate

faptei e fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie

publică…………… …………………… ( se menţionează procedura), având ca obiect

……………………………………………. ………………… ( denumirea produsului, serviciului

sau lucrării şi codul CPV), la data de …………………. (zi /lună /an), organizată de

……………………………………………………………………………… (denumirea autorităţii

contractante) particip şi depun ofertă :

□ în nume propriu ;□ ca asociat în cadrul asociaţiei

……………………………………………………………………. ;□ ca subcontractant al ……………………………………………………….. ;( Se bifează opţiunea corespunzătoare)

2.Subsemnatul declar că :

□ nu sunt membru al nici unui grup sau reţele de operatori economici ;□ sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă de date de recunoaştere o prezint

în anexă ;(Se bifează opţiunea corespunzătoare)

3.Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului e achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

4. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5.Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai …………………………………. ……………………………………………………………(denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic, ………………………………………………

______________________________________________________________________40,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 41: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

(semnătură autorizată)

FORMULARUL 7Operator economic,________________________(denumirea /numele)

Declaraţie de integritate

Subliniem si recunoaştem importanta desfăşurării unui proces de achiziţie liber, loial

si competitiv care sa prevină apariţia fraudei. In acest sens, nu am oferit si nici acordat, in

mod direct sau indirect nici un fel de avantaje funcţionarilor publici sau altor persoane care

au avut sau au fi putut avea legătura cu procesul de licitaţie /achiziţie la care am participat si

nici nu vom oferi sau garanta asemenea foloase necuvenite sau condiţii pentru stabilirea

preturilor actuale de achiziţie sau in eventualitatea in care ni s-ar atribui noua contractul,

precum si nici in executarea ulterioara a contractului.

De asemenea, subliniem importanta aderării la un set minimal de standarde sociale

(Standarde Minimale in Munca) in implementarea contractului. Noi ne angajam sa ne

conformam tuturor condiţiilor romane sau /si internaţionale in vigoare.

Ne obligam sa ne informam personalul cu privire la obligaţiile care le revin in acest

sens si la obligaţia de a onora acesta declaraţie de obiectivitate si conformitate precum si cu

privire la respectarea legilor din România.

Semnat la ……………………………. (oraşul, tara), in data…………………………..zz/ll/aaaa

Numele societăţii…………………………………………………………..……………

Semnătura autorizata………………………………………………………………………

Ştampila rotunda a societăţii:……………………………………………………………...

Avizat de consilierul juridic al societăţii:……………………………………………………

______________________________________________________________________41,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 42: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

FORMULARUL 8

OPERATOR ECONOMIC _____________________ (denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND ÎNDEPLINIREA OBLIGAŢIILOR EXIGIBILE DE PLATĂ CĂTRE BUGETUL LOCAL

Subsemnatul ………………………………..………………, reprezentant împuternicit al .…………………………………………………………………………….……………………… (denumirea şi sediul ofertantului) declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, următoarele:

S.C. ………………………………………………….………………………., cu sediul social în …………………………………………….…………………………………..………, având nr. de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………., CUI ………………………, atribut fiscal ……

1. nu înregistrează în acest moment, obligaţii de plată restante a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul de stat şi bugetul local;

2. se obligă ca, la solicitarea autorităţii contractante, să prezinte certificatul constatator privind achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul de stat şi certificatul privind plata taxelor şi impozitelor locale, conform cerinţelor prevăzute în Instrucţiuni.

Data completării: ……………___________________________

(Nume, prenume)

___________________________ (Funcţie)

___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila)

______________________________________________________________________42,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 43: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

Formularul 8`CERTIFICAT

de participare la licitatie cu oferta independenta

   I. Subsemnatul/Subsemnatii, ........................., reprezentant/reprezentanti legali al/ai ............................................., intreprindere/asociere care va participa la procedura de achizitie publica organizata de ........................................, in calitate de autoritate contractanta, cu nr. .................................... din data de ..............................., certific/certificam prin prezenta ca informatiile continute sunt adevarate si complete din toate punctele de vedere. II. Certific/Certificam prin prezenta, in numele .........................................., urmatoarele: 1. am citit si am inteles continutul prezentului certificat; 2. consimt/consimtim descalificarea noastra de la procedura de achizitie publica in conditiile in care cele declarate se dovedesc a fi neadevarate si/sau incomplete in orice privinta; 3. fiecare semnatura prezenta pe acest document reprezinta persoana desemnata sa inainteze oferta de participare, inclusiv in privinta termenilor continuti de oferta; 4. in sensul prezentului certificat, prin concurent se intelege oricare persoana fizica sau juridica, alta decat ofertantul in numele caruia formulam prezentul certificat, care oferteaza in cadrul aceleiasi proceduri de achizitie publica sau ar putea oferta, intrunind conditiile de participare; 5. oferta prezentata a fost conceputa si formulata in mod independent fata de oricare concurent, fara a exista consultari, comunicari, intelegeri sau aranjamente cu acestia; 6. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste preturile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intentia de a oferta sau nu la respectiva procedura sau intentia de a include in respectiva oferta elemente care, prin natura lor, nu au legatura cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentata nu contine elemente care deriva din intelegeri intre concurenti in ceea ce priveste calitatea, cantitatea, specificatii particulare ale produselor sau serviciilor oferite; 8. detaliile prezentate in oferta nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent inainte de momentul oficial al deschiderii publice, anuntata de contractor. III. Sub rezerva sanctiunilor prevazute de legislatia in vigoare, declar/declaram ca cele consemnate in prezentul certificat sunt adevarate si intrutotul conforme cu realitatea.    

Ofertant, ........................ DataReprezentant/Reprezentanti legali (semnaturi)

______________________________________________________________________43,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 44: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

FORMULARUL 9

OPERATOR ECONOMIC……………………………(denumire)

INFORMAŢII GENERALE

1. Denumire:2. Cod fiscal:3. Adresa sediului central:4. Telefon: …………………………

Fax: …………………………E-mail: …………………………

5. Certificat de înmatriculare/înregistrare: (număr, dată, loc de înmatriculare/înregistrare)

6. Obiect de activitate, pe domenii: (în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: (adrese complete, telefon/fax, certificate de înmatriculare/înregistrare)

8. Principala piaţă a afacerilor:

9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:Anul Cifra de afaceri anuală

SAUCifra de afaceri anuală

rezultând din producerea / comercializarea ………

(la 31.12)- lei -

Cifra de afaceri anuală SAU

Cifra de afaceri anuală rezultând din producerea /

comercializarea ……… (la 31.12)

- echivalent euro -1.2.3.

Medie anuală: Data completării: ……………

___________________________ (Nume, prenume)

___________________________ (Funcţie)

______________________________________________________________________44,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 45: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

___________________________ (Semnătura autorizată şi ştampila)

FORMULARUL 10

DECLARAŢIE PRIVINDLISTA PRINCIPALELOR LIVRARI EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ………………………..(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în anexe sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai …………………………………….……(denumirea şi adresa autorităţii contractante), cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

OPERATOR ECONOMIC:

_________________________ (semnătura autorizată)

______________________________________________________________________45,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 46: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

LISTA PRINCIPALELOR LIVRARI EXECUTATE ÎN ULTIMII 3 ANI

Nr.crt.

Denumirea şi obiectul

contractuluiNumărul şi data

contractului

Codul CPV

Denumirea/Numele

beneficiaruluiAdresa

Calitatea executantului

(*)

Preţul total al

contractului

(lei)

Procent executat

-%-

Cantitatea (U.M)

Perioada de derulare

a contractului

(**)0 1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

3.

….

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

OPERATOR ECONOMIC:

_________________________ (semnătura autorizată)

______________________________________________________________________46,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 47: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

Formular nr. 11

OPERATOR ECONOMIC: ………………………………

(denumirea/numele)

EXPERIENŢA SIMILARĂ

Denumirea şi obiectul contractului: Numărul şi data contractului:

2. Denumirea/Numele beneficiarului:Adresa beneficiarului:Ţara:

Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:(se bifează opţiunea corespunzătoare)( ) contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie);( ) contractant asociat;( ) subcontractant;

4. Valoarea contractului: exprimată în moneda în exprimată în echivalent

care s-a încheiat contractul EURO

iniţială (la data semnării contractului) …………. …………… finală (la data finalizării contractului) …………. ……………

din care: - construcţii montajechipamente şi utilaje tehnologicedotări

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare: 6. Durata de execuţie a lucrării (luni) :

contractată – termen PIFefectiv realizată – PIFmotivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va

fi susţinut pe bază de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul7. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie9. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contract

______________________________________________________________________47,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 48: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

OPERATOR ECONOMIC: ______________________

(semnătura autorizată)

Formular nr. 13 OPERATOR ECONOMIC: ………………………………

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVINDEFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL

CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ………………………..(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai …………………………………….

(denumirea şi adresa autorităţii contractante), cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Anul 1 Anul 2 Anul 3Personal angajatdin care:- personal de conducere

(În cazul solicitării)Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere precum şi a personalului

responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Data completării:_________________

OPERATOR ECONOMIC:

______________________________________________________________________48,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 49: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

_________________________ (semnătura autorizată

Formular nr. 16 OPERATOR ECONOMIC: ………………………………

(denumirea/numele)

DECLARAŢIEPRIVIND LISTA ASOCIATILOR SI A SUBCONTRACTORILOR si PARTEA/PĂRŢILE DIN

CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITEDE ACESTIA

    Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ................................... <denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului>, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.     Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.     Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ................... <denumirea şi adresa autorităţii contractante> cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,......................

(semnătură autorizată)

Nume entitate legala (asociat sau subcontractor)

Activitati din contract

Valoarea aproximativa

% din valoarea contractului

Adresa

Acord asociat/subcontractor cu specimen semnatura

Liderul asociatiei

Asociat 1

Asociat 2

Subcontractor 1

Subcontractor 2..

Se va include in acest tabel o lista a activitatilor si valoarea lor corespunzatoare pentru fiecare asociat si pentru care se propune utilizarea subcontractorilor, impreuna cu numele si adresele subcontractorilor propusi.

______________________________________________________________________49,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 50: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]Ofertant,……....……………………..

(semnatura autorizata)FORMULARUL 17

ACORD DE ASOCIEREin vederea participării la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publica

Conform ____________________________________________________________. (încadrarea legala)

Noi, părţi semnatare: S.C. _______________________ S.C. ________________________

ne asociem pentru a realiza in comun contractul de achiziţie publica “ _____________________________________________________________________________”. (denumire obiect contract)Activităţi contractuale ce se vor realiza in comun:1. ___________________________________2.____________________________________… ___________________________________

Contribuţia financiara a fiecărei părţi la realizarea sarcinilor contractului de achiziţie publica comun:_______ % S.C. __________________________________ % S.C. ___________________________Condiţiile de administrare si conducere a asociaţiei: liderul asociaţiei S.C. _____________ preia responsabilitatea si primeşte instrucţiuni de la investitor in folosul partenerilor de asociere.Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice desfăşurate: conform procentelor de participare a fiecărei părţi la activitatea de realizare asarcinilor convenite de comun acord.Cauzele încetării asociaţiei si modul de împărţire a rezultatelor lichidării: încetarea asociaţiei in cazul denunţării unilaterale a unui asociat a contractului de asociere; modul de împărţire a rezultatelor lichidării este conform procentului de participare a fiecărei părţi pana la data încetării asociaţiei.Repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului de achiziţie publica preluate de fiecare asociat pentru execuţie obiectivului supus licitaţiei:_______ % S.C. __________________________________ % S.C. ___________________________

Liderul asociaţiei:S.C. ______________________Alte clauze: _____________________________________________________________________________________________________________________________ Data completării: LIDERUL ASOCIATIEI,______________ __________________

ASOCIAT,___________________

Data completării ......................

______________________________________________________________________50,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 51: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

Operator economic,......................

(semnătură autorizată)

Formularul 18

MODEL ACORD DE SUBCONTRACTAREnr………./…………

La contractul de achizitie publica nr……/…….. incheiat intre ____________________________________________ privind executia ________________________________ (denumire autoritare contractanta)la “_______________________________________________________________”. (denumire contract)

1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre S.C. _______________ cu sediul in _______________________________, reprezentata prin __________________ Director General si (adresa,tel.,fax)

______________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza contractant general

si

S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________, (adresa,tel.,fax) reprezentata prin __________________ Director General si ____________________ Director Economic, denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

2. Obiectul contractului:

Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de: (lucrari,produse,servicii)

________________________________________.

Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant. (lucrari,produse,servicii)Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume: - lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea ___________________ executate (lucrari,produse,servicii)in perioada respectiva.- plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______ (lucrarilor, produselor, serviciilor)

______________________________________________________________________51,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 52: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

____________________________ de catre beneficiarul __________________________ (lucrarilor, produselor, serviciilor) (denumire autoritare contractanta)Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu (lucrarilor, produselor, serviciilor)contractul, esalonata conform graficului anexa la contract.Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea ________________________. (lucrarilor, produselor, serviciilor)

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale.

3. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________ (lucrarilor, produselor, serviciilor)

si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general in fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea ____________________ nerealizata la termen. (lucrarilor, produselor, serviciilor)

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3. , contractantul general va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform contractului______________________________________________________________. (denumire contract)Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________ _________________________ (contractant)

______________________________________________________________________52,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 53: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

FORMULARUL 19Banca.....................………………………..

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.

Catre..................................................................………………………………………………

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa).

Cu privire la procedura pentru atribuirea

contractului ......................................................,(denumirea contractului de achizitie publica),

noi .................………..(denumirea bancii), avand sediul inregistrat la...................

…………………………………….………., (adresa bancii), ne obligam fata

de .......................................…..……………………………….(denumirea autoritatii contractante),

sa platim suma de ..........……………………………………., (in litere si in cifre), la prima sa

cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu

conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si

datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

ofertantul ............................. (denumirea/numele) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a

acesteia;

oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul .....................……… (denumirea/numele), nu a

constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul .....................……… (denumirea/numele), a

refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitatea ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de .........................….

Parafată de Banca ...............…………………………… în ziua ….....luna …......anul .

…...…..______________________________________________________________________53

,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 54: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

(semnătura autorizată),

FORMULARUL 20

Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii

1. Date de identificare a întreprinderii……………………………………Denumirea întreprinderii…………………………………………………Adresa sediului social…………………………………………………….Cod unic de înregistrare…………………………………………………..Numele şi funcţia………………………………………………………….(preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)2. Tipul întreprinderiiIndicaţi după caz , tipul întreprinderii-Întreprindere autonomă . În acest caz datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar în situaţia economico financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia , fără anexa 2.-Întreprindere parteneră. Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conf. anexei nr.2 precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.-Întreprindere legată . Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr.2 , precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.3. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii 1Exerciţiul financiar de referinţă2Numărul mediu anual de salariaţiCifra de afaceri anuală netă(mii lei/mii euro)Active totale (mii lei/mii euro)Important : precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior , datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv micro-întreprindere,întreprindere mică , mijlocie sau mare)

NuDa (în acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior)Semnătura……………………………..(numele, funcţia semnatarului autorizat să reprezinte întreprinderea)Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.Data întocmirii……………………Nume , prenume……………………….Semnătura…………………….Funcţie…………………………………..

1. Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea 346/2004, modificată şi completată prin O.G. 27/2006.

______________________________________________________________________54,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 55: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

2. Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi , cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionare sau asociaţi . În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi , cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere

PROPUNEREA FINANCIARĂ

______________________________________________________________________55,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 56: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

Formular nr. 21

OPERATORUL ECONOMIC __________________ (denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către .................................................................... (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor, 1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului _________________________________________________ (denumirea /numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizam _______________________ (denumirea produselor), pentru suma de __________________________________ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), plătibilă după recepţia produselor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _______________________________________________ (suma în litere şi în cifre). 2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat, în _______________________________________________ (perioada în litere şi în cifre). 3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ zile, (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua /luna /anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate. 4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi. 5. Precizăm că: |_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă"; |_| nu depunem ofertă alternativă. (Se bifează opţiunea corespunzătoare.) 6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

______________________________________________________________________56,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 57: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _______/_______/_________

__________________________, (semnătură), în calitate de ___________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ___________________________ (denumirea /numele operatorului economic)

ANEXA LA PROPUNEREA FINANCIARA

Nr.crt. Denumire produs/serviciu

Cantitate Pret total fara TVA

TVA

1.2.3.4.5.

TOTAL

______________________________________________________________________57,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 58: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

FORMULARUL 22

CANDIDAT / OFERTANT_____________________

(denumirea / numele)

CENTRALIZATOR DE PRETURI

Nr.crt.

Denumire(produs, serviciu,

lucrare)

Cantitate(U.M)

Pret unitar

(fara TVA)[LEI]

Valoare(fara TVA)

[LEI]

Pret unitar

(fara TVA)[EUR]

Valoare(fara TVA)

[EUR]

______________________________________________________________________58,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 59: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

Data ____/____/_____

Subsemnatul ______________________, in calitate de ________________________,

legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele _________________________________

________________________(semnatura)

______________________________________________________________________59,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 60: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Tel/.Fax: 0231.502200 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

OPERATOR ECONOMIC_____________________

(denumirea / numele)

PROPUNERE TEHNICA

Nr.crt. Denumire produs Caracteristici

NOTA: Se completeaza ficare produs, componenta, serviciu, lucrare conform specificatiilor din caietul de sarcini. Se ataseaza, acolo unde este nevoie, proiect, plansa, schema.

Data ____/____/_____

Subsemnatul ______________________, in calitate de ________________________,

legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele _________________________________

________________________(semnatura)

______________________________________________________________________60,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul Botosani - 32 de obiective”

Page 61: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Sediul pentru corespondenţă: str. Poştei nr. 2 Cod poştal – 710356Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

CANDIDAT / OFERTANT_____________________

(denumirea / numele)

#GRAFIC DE LIVRARE ŞI EXECUŢIE

#

Nr.crt.

Denumirea(produs / serviciu / lucrare)

Cantitatea(U.M.)

Data de livrare, executie / Perioada de zile

calendaristice necesară fiecărei livrări / lucrare

1.      2.      

Candidat/ofertant,

............................................(semnătura autorizată)

______________________________________________________________________________________________”

Pag. 61 din 86

Page 62: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Sediul pentru corespondenţă: str. Poştei nr. 2 Cod poştal – 710356Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

ALTE DOCUMENTE

______________________________________________________________________________________________”

Pag. 62 din 86

Page 63: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Sediul pentru corespondenţă: str. Poştei nr. 2 Cod poştal – 710356Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

FORMULARUL 23

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

DE BUNĂ EXECUŢIE

BANCA……………….. (denumirea)

Către………………………………………………………………….. (DENUMIREA AUTORITĂŢII CONTRACTANTE ŞI ADRESA COMPLETĂ)

Cu privire la contractul de achiziţie publică ……………… (denumirea contractului), încheiat între ………………………………., în calitate de contractant, şi ……………………………., în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de ………………., reprezentând ………% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat.

Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ………………În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de

valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar, prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca ……………….. în ziua ………. , luna ……….., anul ……....

………………………… (semnătură autorizată)

______________________________________________________________________________________________”

Pag. 63 din 86

Page 64: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Sediul pentru corespondenţă: str. Poştei nr. 2 Cod poştal – 710356Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

- MODEL - CONTRACT DE SERVICII

Nr. ……………… data ………………..

1. Părţile contractante

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare s-a încheiat prezentul contract de prestări servicii,

între......................................................................... denumirea autorităţii contractante cu sediul în ................................................................, telefon/fax .............................................., cod unic de înregistrare ............................................, cod fiscal ..................................., având cont deschis la …………………………………………………………………………, reprezentată prin domnul/doamna ……………..............................................................................., (numele şi prenumele conducătorului) , având funcţia de ..............................................., în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi ……... ................ ........................... ……………. denumirea operatorului economic cu sediul în .................................................................. telefon/fax .............................................. număr de înmatriculare în Registrul Comerţului.................................................. cod fiscal ...................................având cont deschis la.. ........................................................................... ............................................................................... reprezentată prin domnul/doamna ....................................................................................... (numele şi prenumele conducătorului), având funcţia de ............................................... în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii 2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. Contract - prezentul contract şi toate anexele sale;b. achizitor şi prestator - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul

contract;c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului,

pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d. servicii - activităţi a căror prestare face obiectul contractului; e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse

în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza aferent serviciilor prestate conform contractului;

______________________________________________________________________________________________”

Pag. 64 din 86

Page 65: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Sediul pentru corespondenţă: str. Poştei nr. 2 Cod poştal – 710356Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

f. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zileh. act adiţional: document ce modifica termenii şi condiţiile contractului de presări servicii.

i. conflict de interese înseamnă orice eveniment influenţând capacitatea prestatorului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor achizitorului sau interesului public general al Proiectului, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale prestatorului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi acţionând sub autoritatea şi controlul prestatorului.

j. garanţia de bună execuţie suma de bani care se constituie de către contractant în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

k. despăgubire generală : suma, neprevăzută expres în contractul de servicii, care este acordată de către instanţa de judecată sau este convenită de către părţi ca şi despăgubire plătibilă părţii prejudiciate în urma încălcării contractului de prestări servicii de către cealaltă parte.

l. penalitate contractuală: despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca fiind plătibilă de către una din părţile contractante către cealaltă parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din contract;

(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract)

3. Interpretare3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi vice versa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin şi viceversa acolo unde acest lucru este permis de context.3.2 - Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.3.3 – Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract .

CLAUZE GENERALE

______________________________________________________________________________________________”

Pag. 65 din 86

Page 66: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Sediul pentru corespondenţă: str. Poştei nr. 2 Cod poştal – 710356Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

4. Obiectul contractului 4.1 - Prestatorul se obligă să presteze ............................................(denumirea serviciilor), în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.4.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Preţul contractuluiPreţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, conform graficului de plăti, este de ...................... lei (euro/altă valută, fără TVA (euro/altă valută), la care se adaugă ……… lei (euro/altă valută), reprezentând TVA.

6. Durata contractului6.1 - Durata prezentului contract este de ….. luni, începând de la data de ……..................(se înscrie perioada şi data)6.2 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data de ............(se înscrie data la care încetează contractul)

7. Executarea contractului Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, la data de ................ (şi/sau după caz, după emiterea ordinului de începere de către achizitor). (se precizează data la care intră în efectivitate contractul)

8. Documentele contractului 8.1. Documentele contractului sunt:- propunerea tehnică;- propunere financiară;- caietul de sarcini;- graficul de prestare;- condiţiile de recepţie;

(se enumeră documentele pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului. după caz pot fi adăugate şi documente cum ar fi:

- lista subcontractanţilor,- contractele de asociere;- instrumentul de garantare pentru constituirea garanţiei de bună execuţie;- angajamentul ferm de susţinere din partea unui terţ;)

8.2. În cazul în care, pe parcursul îndeplinirii contractului, se constată faptul că anumite elemente ale ofertei tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinţelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.

9. Obligaţiile prestatorului______________________________________________________________________________________________

”Pag. 66 din 86

Page 67: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Sediul pentru corespondenţă: str. Poştei nr. 2 Cod poştal – 710356Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi/ sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract. 9.2 - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică.9.3 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevazută în prezentul contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 9.4 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului. 9.5. Prestatorul va considera toate documentele şi informaţiile care îi sunt puse la dispoziţie referitoare la prezentul contract drept private şi confidenţiale după caz, nu va publica sau divulga niciun element al prezentului contract fără acordul scris, prealabil, al achizitorului. Dacă există divergenţe cu privire la necesitatea publicării sau divulgării în scopul executării prezentului contract, decizia finală va aparţine achizitorului.9.6 – Prestatorul se va abţine de la orice declaraţie publică privind derularea contractului fără aprobarea prealabilă a achizitorului şi de la a se angaja în orice altă activitate care intră în conflict cu obligaţiile sale faţă de achizitor conform prezentului contract.

9.7. Prestatorul se obligă să respecte reglementările referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii şi după caz, standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă, convenţiile cu privire la libertatea de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii forţate şi obligatorii, eliminarea discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă şi abolirea muncii minorilor. 9.8. Prestatorul va prezenta rapoartele conform celor specificate în Caietul de Sarcini.

9.9. Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor în vigoare in Romania şi se va asigura că si personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Prestatorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcari ale prevederilor în vigoare de către Prestator, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu.

9.10. Dacă Prestatorul este o asociere alcătuită din două sau mai multe persoane, toate aceste persoane vor fi ţinute solidar de îndeplinirea obligaţiilor din Contractului de Servicii. Persoana desemnată de asociere să acţioneze în numele sau în cadrul contractului va avea autoritatea de a reprezenta şi angaja contractual asocierea.

9.11. Orice modificare a componenţei asocierii, fără acordul prealabil scris al achizitorului va fi considerată o încălcare a prezentului contractului de prestări servicii.

______________________________________________________________________________________________”

Pag. 67 din 86

Page 68: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Sediul pentru corespondenţă: str. Poştei nr. 2 Cod poştal – 710356Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

9.12. Codul de conduită

1. Prestatorul va acţiona întotdeauna loial şi imparţial şi ca un consilier de încredere pentru Achizitor conform regulilor şi/sau codului de conduită al profesiei sale, precum şi cu discreţia necesară. Se va abţine să facă afirmaţii publice în legătură cu serviciile prestate fără să aibă aprobarea prealabilă a achizitorului, precum şi să participe în orice activităţi care sunt în conflict cu obligaţiile sale contractuale în raport cu acesta. Nu va angaja Achizitorul în niciun fel, fără a avea acordul prealabil scris al acesteia şi va prezenta această obligaţie în mod clar terţilor, dacă va fi cazul.2. Pe perioada executării contractului, Prestatorul se obligă să nu aducă atingere obiceiurilor politice, culturale şi religioase dominante în Romania, respectând totodată şi drepturile omului.

3. Când Prestatorul sau oricare din subcontractantii săi, se oferă să dea, ori sunt de acord să ofere ori să dea, sau dau oricărei persoane, mită, bunuri în dar, facilităţi ori comisioane în scopul de a determina ori recompensa îndeplinirea ori neîndeplinirea oricărui act sau fapt privind contractul de servicii sau orice alt contract încheiat cu Achizitorul, ori pentru a favoriza sau defavoriza orice persoană în legătură cu Contractul de Servicii sau cu orice alt contract încheiat cu acesta, Achizitorul poate decide încetarea Contractului de Servicii conform prevederilor art....din prezentul contract, fără a aduce atingere niciunui drept anterior dobândit de Prestator în baza Contractului de Servicii.

4. Plăţile către Prestator aferente Contractului de Servicii vor constitui singurul venit ori beneficiu ce poate deriva din Contractul de Servicii, şi atât Prestatorul cât şi personalul său salariat ori contractat, inclusiv conducerea sa şi salariaţii din teritoriu, nu vor accepta niciun comision, discount, alocaţie, plată indirectă ori orice altă forma de retribuţie în legătură cu sau pentru executarea obligaţiilor din Contractul de Servicii.

5. Prestatorul nu va avea niciun drept, direct sau indirect, la vreo redevenţă, facilitate sau comision cu privire la orice bun sau procedeu brevetat sau protejat utilizate în scopurile Contractului de Servicii, fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului.

6. Prestatorul şi personalul său vor respecta secretul profesional, pe perioada executării Contractului de Servicii, inclusiv pe perioada oricărei prelungiri a acestuia, şi după încetarea Contractului de Servicii. În acest sens, cu excepţia cazului în care se obţine acordul scris prealabil al Achizitorului, Prestatorul şi personalul său, salariat ori contractat de acesta, incluzând conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu vor comunica niciodată oricărei alte persoane sau entităţi, nicio informaţie confidenţială divulgată lor sau despre care au luat cunoştinţă şi nu vor face publică nicio informaţie referitoare la recomandările primite în cursul sau ca rezultat al derulării Serviciilor ce fac obiectul prezentului contract. Totodată, Prestatorul şi personalul său nu vor utiliza în dauna Achizitorului informaţiile ce le-au fost furnizate sau rezultatul studiilor, testelor, cercetărilor desfăşurate în cursul sau în scopul executării Contractului de Servicii.

7. Executarea Contractului de Servicii nu va genera cheltuieli comerciale neuzuale. Dacă apar totuşi astfel de cheltuieli, Contractul de Servicii poate înceta conform

______________________________________________________________________________________________”

Pag. 68 din 86

Page 69: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Sediul pentru corespondenţă: str. Poştei nr. 2 Cod poştal – 710356Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

art.... din prezentul contract. Cheltuielile comerciale neuzuale sunt comisioanele care nu sunt menţionate în Contractul de Servicii sau care nu rezultă dintr-un contract valabil încheiat referitor la Contractul de Servicii, comisioanele care nu corespund unor servicii executate şi legitime, comisioanele plătite unui destinatar care nu este în mod clar identificat sau comisioanele plătite unei societăţi care potrivit tuturor aparenţelor este o societate interpusă.

8. Prestatorul va furniza Achizitorului, la cerere, documente justificative cu privire la condiţiile în care se execută Contractul de Servicii. Achizitorul va efectua orice documentare sau cercetare la faţa locului pe care o consideră necesară pentru strângerea de probe în cazul oricărei suspiciuni cu privire la existenţa unor cheltuieli comerciale neuzuale.

9.13. Conflictul de interese

1. Prestatorul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situaţie care ar putea compromite executarea obiectivă şi imparţială a Contractului de Servicii. Conflictele de interese pot apărea în mod special ca rezultat al intereselor economice, afinităţilor politice ori de naţionalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate, sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul executării Contractului de Servicii trebuie notificat în scris Autoriţăţii Contractante, în termen de ....zile de la apariţia acestuia.

2. Achizitorul îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt corespunzătoare şi poate solicita măsuri suplimentare dacă este necesar. Prestatorul se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de el, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu, nu se află într-o situaţie care ar putea genera un conflict de interese. Prestatorul va înlocui, în...zile şi fără vreo compensaţie din partea Achizitorului, orice membru al personalului său salariat ori contractat, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu, care se regăseşte într-o astfel de situaţie. 3. Prestatorul trebuie sa evite orice contact care ar putea sa-i compromită independenţa ori pe cea a personalului său, salariat sau contractat, inclusiv conducerea şi salariaţii din teritoriu. În cazul în care prestatorul nu-şi menţine independenţa, Achizitorul, fără afectarea dreptului acesteia de a obţine repararea prejudiciului ce i-a fost cauzat ca urmare a situaţiei de conflict de interese, va putea decide încetarea de plin drept şi cu efect imediat a Contractul de Servicii, în condiţiile prevăzute la art... din prezentul contract.

9.14. Despăgubiri

1. Prestatorul va despăgubi, proteja şi apăra pe cheltuiala sa Achizitorul, pe agenţii şi salariaţii acesteia, pentru şi împotriva tuturor acţiunilor în justitie, revendicărilor, pierderilor şi pagubelor rezultate din orice acţiune ori omisiune a Prestatorului şi/sau a subcontractantii săi, personalului salariat ori contractat de acesta, inclusiv conducerea, în executarea Serviciilor ce fac obiectul prezentului contract, inclusiv împotriva oricărei încălcări a prevederilor legale sau a drepturilor terţilor, privind brevetele, mărcile comerciale ori alte forme de proprietate intelectuală precum dreptul de autor.

______________________________________________________________________________________________”

Pag. 69 din 86

Page 70: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Sediul pentru corespondenţă: str. Poştei nr. 2 Cod poştal – 710356Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

2. Prestatorul se obligă să plătească daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

3. Pe cheltuiala sa, Prestatorul va despăgubi, proteja şi apăra Achizitorul, agenţii şi salariaţii acesteia, pentru şi împotriva tuturor acţiunilor în justiţie, reclamaţiilor, pierderilor şi pagubelor rezultate din executarea Contractului de Servicii de către Prestator, în condiţiile în care:

a) Prestatorul este notificat de către Achizitor despre asemenea acţiuni, revendicări, pierderi sau pagube, după ce Achizitorul a luat cunoştinţă despre acestea;

b) plafonul maxim al răspunderii Prestatorului va fi limitat la o sumă egală cu Valoarea Contractului;

c) răspunderea Prestatorului se va limita la acţiuni, plângeri, pierderi ori pagube produse în mod direct ca urmare a neexecutării obligaţiilor în baza Contractului de Servicii şi nu va include răspunderea ca urmarea a unor fapte imprevizibile, consecinţe indirecte ale unei asemenea neexecutări.

d) Pe cheltuiala sa, Prestatorul, la cererea Achizitorului, va limita într-un termen de maximum ... de zile de la data unei asemenea cereri, orice executare necorespunzătoare a Serviciilor, în cazul în care Prestatorul nu îşi execută obligaţiile din prezentul Contrat.

e) Prestatorul nu va răspunde pentru orice acţiuni, plângeri, pierderi şi pagube ocazionate de:

- omisiunea Achizitorului de a lua act de orice recomandare sau neluarea în considerare a oricărui act, decizie sau recomandare din partea Prestatorului, sau solicitarea Prestatorului să implementeze o decizie ori recomandare cu care Prestatorul nu este de acord sau cu privire la care îşi exprimă serioase rezerve, în măsura în care Achizitorul a acţionat fără bună credinţă sau fără o altă justificare rezonabilă; sau

- executarea necorespunzătoare a instrucţiunilor Prestatorului de către agenţi, salariaţi ori consultanţi independenţi ai Achizitorului, cu condiţia ca o asemenea executare necorespunzătoare să nu fie rezultatul indicaţiilor exprese ale Achizitorului, caz în care prevederile subparagrafului de mai-sus se vor aplica.f) După executarea serviciilor, Prestatorul va fi răspunzător pentru orice încălcare a obligaţiilor sale prevăzute în Contract, într-un interval de timp stabilit conform legii care guvernează contractul.

9.15. Asigurări medicale şi securitatea muncii

1. Achizitorul poate solicita Prestatorului şi/sau personalului acestuia care derulează serviciile ce fac obiectul prezentului contract să se supună unui control medical efectuat de către un cadru medical calificat înainte de părăsire reşedinţei lor obişnuite şi să înainteze cât mai curând posibil Achizitorului raportul medical rezultat.

2. Prestatorul este răspunzător în mod exclusiv de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în legislaţia în vigoare cu privire la protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

______________________________________________________________________________________________”

Pag. 70 din 86

Page 71: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Sediul pentru corespondenţă: str. Poştei nr. 2 Cod poştal – 710356Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

3. Pe perioada executării Contractului de Servicii, Prestatorul va încheia asigurare medicală, pentru sine şi pentru ceilalţi salariaţi sau personal contractat de acesta în baza Contractului de Servicii. Achizitorul nu îşi va asuma responsabilitatea privind cheltuielile medicale şi de sănătate ale Prestatorului ori ale personalului salariat sau contractant, inclusiv conducerea ori salariaţii din teritoriu.

4. Prestatorul va lua măsuri de securitate privind personalul său, salariat ori contractat, ori familiile acestora ce locuiesc în România, în funcţie de gradul de pericol fizic cu care sunt confruntaţi.

5. Prestatorul va fi răspunzător de monitorizarea nivelului de risc fizic la care este supus personalul salariat ori contractat ori familiile care locuiesc în România şi de informarea continuă a Achizitorului cu privire la acest aspect. Dacă Achizitorul ori Prestatorul au cunoştinţă de o ameninţare iminentă cu un pericol asupra vieţii ori sănătăţii personalului salariat, ori contractat, ori a familiilor acestora, Prestatorul poate lua măsuri urgente de punere la adăpost a persoanelor a căror siguranţă este ameninţată. Dacă astfel de acţiuni au fost întreprinse de către Prestator, ele vor fi comunicate de urgenţă achizitorului şi pot conduce la suspendarea Contractului de Servicii conform articolului ....din prezentul contract.

9.16 . Asigurare de răspundere profesională

1. În termen de....... zile de la semnarea prezentului contract de servicii, prestatorul va încheia şi va menţine în vigoare o poliţă de asigurare cu despăgubire integrală pentru o sumă asigurată care nu va avea o limita mai mică de ..................................(sau, va fi egală cu cea mai mare dintre suma maximă prevăzută de legislaţia statului achizitorului şi suma maximă prevăzută de legislaţia statului în care prestatorul îşi are sediul, asigurare care va acoperi atât perioada de executare a prezentului contract cât şi eventualele perioade de prelungire a prestaţiilor, pentru acoperirea următoarele riscuri :

a) răspunderea prestatorului în caz de îmbolnăvire ori accident de muncă al salariaţilor, incluzând costurile repatrierii pe motive de sănătate;

b) pierderea, distrugerea sau deteriorarea echipamentului achizitorului utilizat pentru executarea contractului de servicii;

c) răspunderea civilă în eventualitatea accidentelor provocate terţilor ori achizitorului, ori salariaţilor săi, ca urmare a executării contractului de servicii;

d) decesul ca urmare a unui accident sau invaliditatea permanentă ca urmare a unei accidentări fizice în legătură cu contractul de servicii.

2. Prestatorul va furniza dovezi ale poliţei de asigurare şi ale plăţilor periodice ale primelor de asigurare fără întârziere, oricând i se va solicita de către achizitor 3. Neprezentarea poliţei atrage după sine suspendarea plăţilor până la corectarea situaţiei.

9.17. Drepturi de proprietate intelectuală1. Orice rapoarte şi date precum hărţi, diagrame, schiţe, instrucţiuni, planuri,

statistici, calcule, baze de date, software şi înregistrări justificative ori materiale

______________________________________________________________________________________________”

Pag. 71 din 86

Page 72: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Sediul pentru corespondenţă: str. Poştei nr. 2 Cod poştal – 710356Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

achiziţionate, compilate ori elaborate de către Prestator sau de către personalul său salariat ori contractat în executarea Contractului de Servicii vor deveni proprietatea exclusivă a Achizitorului, dacă nu se prevede altfel. După încetarea Contractului de Servicii, Prestatorul va remite toate aceste documente şi date Achizitorului. Prestatorul nu va păstra copii ale acestor documente ori date şi nu le va utiliza în scopuri care nu au legătură cu Contractul de Servicii fără acordul scris prealabil al Achizitorului.

2. Prestatorul nu va publica articole referitoare la Serviciile care fac obiectul prezentului contract şi nu va face referire la aceste servicii în cursul executării altor servicii pentru terţi şi nu va divulga nicio informaţie furnizată de Achizitorul, fără acordul scris prealabil al acesteia.

3. Orice rezultate ori drepturi, inclusiv drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ori industrială, dobândite în executarea Contractului de Servicii vor fi proprietatea exclusivă a Achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.

9.18. Personalul şi echipamentul

1.Prestatorul trebuie să informeze Achizitorul cu privire la întreg personalul pe care intenţionează să-l utilizeze pentru implementarea Contractului de Servicii. În Anexa ...la prezentul contract se va specifica nivelul minim de pregătire, calificare şi experienţă al personalului şi, acolo unde e cazul, specializarea cerută.

2. Dacă nu se prevede altfel în Contractul de Servicii, persoanele care lucrează în cadrul acestuia vor avea reşedinţa în apropierea locului de muncă.

3. Prestatorul:

a) va înainta Achizitorului în termen de ...de zile de la data semnării Contractului de Servicii de către părţi, programul propus pentru mobilizarea personalului;

b) va informa Achizitorul privind data sosirii şi plecării fiecărui membru al personalului;

4. Prestatorul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura în mod continuu personalului salariat ori contractat echipamentul şi suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a sarcinilor acestuia.

9.19. Înlocuirea personalului

1. Prestatorul nu va efectua schimbări ale personalului aprobat fără acordul scris prealabil al Achizitorului. Prestatorul trebuie să propună din proprie iniţiativă înlocuirea în următoarele situaţii:

a) în cazul decesului, în cazul îmbolnăvirii sau în cazul accidentării unui membru al personalului;

______________________________________________________________________________________________”

Pag. 72 din 86

Page 73: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Sediul pentru corespondenţă: str. Poştei nr. 2 Cod poştal – 710356Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

b) dacă se impune înlocuirea unui membru al personalului pentru orice alt motiv care nu este sub controlul Prestatorului (ex. demisia, etc.).

2. Pe parcursul derulării executării, pe baza unei cereri scrise motivate şi justificate, Achizitorul poate solicita înlocuirea dacă consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu îşi îndeplineşte sarcinile din Contractul de Servicii.

3. În cazul în care un membru al personalului trebuie înlocuit, înlocuitorul trebuie să deţină cel puţin aceeaşi experienţă şi calificare, iar remuneraţia ce va fi plătită înlocuitorului nu poate fi mai mare decât remuneraţia acordată membrului personalului care a fost înlocuit. În cazul în care Prestatorul nu este în măsură să furnizeze un înlocuitor cu aceeaşi experienţă şi/sau calificare, Achizitorul poate, fie să decidă încetarea Contractului de Servicii în conformitate cu art......din contract, dacă executarea corespunzătoare a acestuia este pusă în pericol, fie, dacă consideră că nu se impune încetarea Contractului de Servicii, să accepte înlocuitorul, cu condiţia ca sumele plătite acestuia din urmă să fie renegociate astfel încât să reflecte un nivel de remuneraţie corespunzător.

4. Costurile suplimentare generate de înlocuirea personalului incumbă Prestatorului.

9.20. Instruire (se vor adapta în funcţie de specificul contractului)

1. În cazul în care se prevede astfel în Caietul de sarcini, Prestatorul va asigura pe perioada executării Contractului de Servicii pregătirea profesională a persoanelor desemnate în acest scop de către Achizitor, în condiţiile Contractului de Servicii.

2. Instruirea de către Prestator a acestor persoane nu le va conferi statutul de salariaţi ai Prestatorului. Cu toate acestea, persoanele desemnate pentru pregătirea profesională au obligaţia de a respecta instrucţiunile Prestatorului ca şi cum ar fi salariaţi ai acestuia. Prestatorul poate obţine înlocuirea unei persoane desemnate pentru pregătire a cărei muncă sau al cărei comportament sunt nesatisfăcătoare numai în urma unei solicitări scrise şi motivate.

3. Exceptând prevederi contrare ale Contractului de Servicii, remuneraţia persoanelor supuse pregătirii, cheltuielile de deplasare, cazare şi alte cheltuieli efectuate de aceste persoane vor fi în sarcina Achizitorului.

4. Prestatorul va raporta la intervale trimestriale Achizitorului, stadiile de pregătire profesională. Imediat înainte de sfârşitul perioadei de execuţie a Contractului de Servicii, Prestatorul va întocmi un raport asupra rezultatului stagiului de pregătire şi o evaluare a calificărilor obţinute de către persoanele pregătite din perspectiva angajării lor viitoare. Forma unor astfel de rapoarte şi procedura prezentării lor sunt stabilite în cadrul Caietului de sarcini.

10. Obligaţiile achizitorului

______________________________________________________________________________________________”

Pag. 73 din 86

Page 74: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Sediul pentru corespondenţă: str. Poştei nr. 2 Cod poştal – 710356Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze serviciile prestate în termenul stabilit, potrivit art..... din prezentul Contract de Servicii.10.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termen de............ de la emiterea facturii de către acesta. 10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de ............ de la expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în .......... zile .10.4 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului. 10.5. - Achizitorul are obligaţia de a permite Biroului European Antifraudă să realizeze verificări

imediate/pe loc în concordanţă cu procedurile stabilite în legislaţia Comunităţii Europene pentru protejarea intereselor financiare ale Comunităţii Europene împotriva fraudei şi altor nereguli.

10.6. - Cu respectarea prevederilor legilor şi reglementărilor referitoare la munca străinilor în ţara în care trebuie realizate serviciile, achizitorul va sprijini prestatorul în vederea obţinerii tuturor vizelor şi permiselor necesare, inclusiv permisele de muncă şi rezidenţă pentru personalul de serviciile căruia părţile semnatare ale prezentului contract consideră că au nevoie, precum şi permisele de rezidenţă pentru familii, prin obtinerea de copii după legi, reglementări şi informaţii referitoare la acest aspect.

10.7. Asigurarea informaţiilor

1. Achizitorul va pune la dispoziţia Prestatorului cu promptitudine orice informaţii şi/sau documente pe care le deţine şi care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate Achizitorului la sfârşitul perioadei de execuţie a contractului.

2. Achizitorul va colabora, atât cât este posibil, cu Prestatorul pentru furnizarea informaţiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea contractului.

10.8. Asistenţa cu privire la reglementările locale

1. Prestatorul poate solicita sprijinul Achizitorului pentru obţinerea de copii după legi, reglementări şi informaţii despre cutumele locale, ordine şi decizii locale din ţara în care trebuie realizate serviciile şi care pot afecta Prestatorul în îndeplinirea obligaţiilor sale contractuale. Achizitorul poate taxa Prestatorul pentru asistenţă, care urmează a fi furnizată pe cheltuiala Prestatorului.

2. Cu respectarea prevederilor legilor şi reglementărilor referitoare la munca străinilor în ţara în care trebuie realizate serviciile, Achizitorul va sprijini Prestatorul în vederea obţinerii tuturor vizelor şi permiselor necesare, inclusiv permisele de muncă şi rezidenţă pentru personalul de serviciile căruia Prestatorul şi Achizitorul consideră că au nevoie, precum şi permisele de rezidenţă pentru familii, prin obţinerea de copii după legi, reglementări şi informatţii referitoare la acest aspect.

______________________________________________________________________________________________”

Pag. 74 din 86

Page 75: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Sediul pentru corespondenţă: str. Poştei nr. 2 Cod poştal – 710356Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

3. Achizitorul va asigura angajaţilor, agenţilor şi reprezentanţilor săi toate instrucţiunile necesare sau potrivite pentru facilitarea realizării prompte şi efective a serviciilor.

4. În măsura în care legea aplicabilă permite, Prestatorul va respecta standardele internaţionale agreate cu privire la forţa de muncă, convenţiile cu privire la libertatea de asociere şi negocierile colective, eliminarea muncii forţate şi obligatorii, eliminarea discriminării în privinţa angajării şi ocupării forţei de muncă şi abolirea muncii minorilor.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu .........% din preţul contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. .

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de ......... de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu .........% din plata neefectuată pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

(se precizează aceiaşi cotă procentuală, prevazută pentru clauza 11.1, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor)

11.3 - Nerespectarea de către părţi a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract dă dreptul părţii lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nicio altă formalitate şi fără nicio altă procedură judiciară sau extrajudiciară. Prezentul pact comisoriu de grad IV îşi produce efectele de la data scadenţei obligaţiilor neefectuate. 11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, de la deschiderea falimentului împotriva acestuia în condiţiile Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia că această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12.1 Garanţia de bună execuţie a contractului1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului înainte de data de ................ în cuantum de ……. , pentru perioada de …… şi oricum înainte de data de începere a prestării serviciilor .............. sub forma unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări. (se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie)

______________________________________________________________________________________________”

Pag. 75 din 86

Page 76: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Sediul pentru corespondenţă: str. Poştei nr. 2 Cod poştal – 710356Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce prestatorul a facut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate. 4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către prestator a obligaţiilor asumate (sau, de la plata finală ) dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei.

12.2. Garanţia bancară pentru returnarea avansului (după caz)

1. Prestatorul are obligaţia de a constitui o garanţie privind returnarea avansului în cuantumul sumei solicitate ca avans, a cărei valabilitate va fi de........................................

2. Achizitorul poate solicita prelungirea valabilităţii garanţiei pentru returnarea avansului în cazul în care.................................................(se vor preciza circumstanţele).

3. Achizitorul se obligă să restituie garanţia pentru returnarea avansului la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale care derivă din acordarea avansului.

13. Începere, finalizare, întârzieri, sistare13.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în ...... zile de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului. Ordinul administrativ de începere a prestării serviciilor se emite de către achizitor în termen de ........ de la constituirea garanţiei de bună execuţie. (se precizează data maximă de emitere a ordinului de începere a contractului) (2) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şib) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul

contractului.13.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevăzută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.(2) În cazul în care:

a)orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, saub) alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator,

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional. 13.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea

______________________________________________________________________________________________”

Pag. 76 din 86

Page 77: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Sediul pentru corespondenţă: str. Poştei nr. 2 Cod poştal – 710356Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data încheierii acestuia.13.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de prestare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

13.5. Întârzierea în executare

1. Dacă Prestatorul nu execută Serviciile care fac obiectul prezentului contract în perioada specificată, Achizitorul este îndreptăţit, fără necesitatea vreunei notificări şi fără a exclude alte căi de sancţiune din contract, să pretindă penalităţi contractuale pentru fiecare zi, care va trece între sfârşitul perioadei de prestare specificată în contract şi sfârşitul real al perioadei de prestare.

2. Despăgubirile Contractuale pe zi de întârziere se vor calcula conform art..........

3. Achizitorul este îndreptăţit, fără necesitatea vreunei notificări şi fără a exclude alte căi de sancţiune din contract, să pretindă penalităţi de ....% din valoarea Contractului de Servicii pentru fiecare zi de întârziere, în cazul în care Prestatorul nu prezintă în termenul stabilit prin Contractul de Servicii unul dintre rapoartele sau documentele solicitate a fi întocmite în conformitate cu prevederile caietului de sarcini.

4. Dacă penalităţile depăşesc mai mult de ...% din valoarea contractului, Achizitorul, după notificarea Prestatorului, poate:

a) să dispună încetarea Contractul de Servicii în conformitate cu prevederile art. din prezentul contract şi

b) să finalizeze Serviciile pe cheltuiala Prestatorului.

13.6. Modificarea Contractului de Servicii

1. Modificările substanţiale ale Contractului de Servicii, inclusiv modificările valorii contractului, se vor face prin Act adiţional, cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data încheierii acestuia. Dacă solicitarea de modificare provine de la Prestator, acesta trebuie să înregistreze solicitarea la Achizitor cu cel puţin ... de zile înainte de data preconizată pentru intrarea în vigoare a Actului adiţional.

2. În cazul prevăzut la pct.1, actul adiţional poate implica prelungirea duratei totale a Contractului de Servicii.

3. Înaintea încheierii actului adiţional, achizitorul poate notifica Prestatorul despre forma şi natura modificărilor. Pe cât posibil după primirea notificării, Prestatorul poate transmite o propunere scrisă ce conţine:

a) o descriere a serviciului care urmează să fie executat sau a măsurilor care urmează să fie luate şi un program de prestare a acestora; şi

______________________________________________________________________________________________”

Pag. 77 din 86

Page 78: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Sediul pentru corespondenţă: str. Poştei nr. 2 Cod poştal – 710356Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

b) orice modificări necesare la programul de prestare a serviciilor sau cu privire la oricare din obligaţiile Prestatorului în baza Contractului;

4.Urmând confirmarea propunerii Prestatorului, Achizitorul decide cât mai curând posibil, dacă modificările vor fi sau nu executate. Dacă se decide ca modificările să fie executate, se va emite un ordin administrativ precizând condiţiile de realizare a acestora ( conform propunerii prestatorului sau după cum este modificată de Achizitor).

5. Niciun act adiţional nu poate fi încheiat retroactiv. Orice modificare a contractului care nu ia forma unui act adiţional sau ordin administrativ sau care nu respectă prevederile prezentului contract, va fi considerată nulă şi neavenită.

14. Recepţie şi verificări14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini. 14.2 - Verificările vor fi efectuate numai cu notificarea prealabilă a prestatorului cu privire la ziua şi ora stabilită pentru verificare. 14.3.- Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.14.4.-Dacă prestatorul nu se prezintă la data şi locul stabilit, achizitorul poate începe efectuarea verificărilor care se vor considera a fi efectuate în prezenţa prestatorului, iar acesta va accepta rezultatele ca fiind corecte. 14.5. - Operaţiunile recepţiei implică: - identificarea serviciilor prestate; - testele prevăzute de contract (după caz)-constatarea eventualelor neconcordanţe a prestaţiilor faţă de propunerea tehnică;-verificarea respectării condiţiilor de prestare conform specificaţiilor din caietul de sarcini; -constatarea eventualelor deficienţe;14.6.- Operaţiunile precizate la art.14.5. fac obiectul unui raport întocmit la faţa locului de către achizitor, semnat atât de către acesta cât şi de prestator. În cazul în care prestatorul refuză să semneze raportul, se menţionează acest fapt. O copie a a raportului se va transmite prestatorului în cel mult...zile de la data întocmirii.14.7.- Prestatorul are obligaţia de a remedia deficienţele semnalate, în termen de ...zile de la data luării la cunoştinţă a raportului prevăzut la art. 14.6.14.7.- Procesul- verbal de recepţie a serviciilor prestate va fi semnat de către achizitor, sub rezerva remedierii tuturor deficienţelor/neconcordanţelor constatate.

15. Plăţi şi penalităţi de întârziere

15.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către prestator în termenul de….de la emiterea facturii de către acesta din urmă. (sau, potrivit graficului de plăţi,/ ulterior acceptării/aprobării raportului intermediar / final)(plăţile în valută se vor efectua prin respectarea prevederilor Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 4/2005 privind regimul valutar)

______________________________________________________________________________________________”

Pag. 78 din 86

Page 79: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Sediul pentru corespondenţă: str. Poştei nr. 2 Cod poştal – 710356Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

15.2 Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de …zile de la expirarea perioadei convenite, atunci prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, prestatorul va relua prestarea serviciilor în termen de max…..zile.

15.3 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea prestatorului la valoarea serviciilor prestate, conform prezentului contract şi într-un termen ... zile. Serviciile prestate trebuie să fie dovedite ca atare printr-un document corespunzător prevăzut în caietul de sarcini astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din acest document achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute prestatorului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în prezentul contract sau ca urmare a unor prevederi legale. (2) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a prestatorului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a serviciilor prestate.15.4 - Plata facturii finale se va face după verificarea şi semnarea procesului-verbal de recepţie de către achizitor. 15.5 - Contractul nu va fi considerat terminat pâna când procesul-verbal de recepţie nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că serviciile au fost prestate conform prezentului contract.15.6.- Termenul limită de plată de ... de zile calendaristice prevăzut în art. 15.2 va expira la data la care contul Achizitorului este debitat. 15.8.- Îndată ce termenul limită a expirat, Prestatorul poate, în termen de ...(zile/luni) să pretindă penalităţi de întârziere, la nivelul:- ratei dobânzii aplicate de către Banca Centrală Europeană tranzacţiilor principale de refinanţare în euro atunci când plăţile se efectuează în euro,- ratei dobânzii de referinţă aplicată de Banca Nationala a Romaniei dacă plăţile se efectuează în moneda naţională a respectivului stat, în prima zi a lunii în care termenul limită a expirat, plus ... puncte procentuale. Penalităţile de întârziere se vor percepe pentru perioada scursă între data termenului limită de plată (inclusiv) şi data la care este debitat contul Achizitorului (exclusiv). 15.9. Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în acord cu prevederile art....din prezentul contract. Înştiinţarea beneficiarilor de transfer este responsabilitatea Prestatorului.

Comentariu : după caz pot fi introduse următoarele clauze :

15.10.- Achizitorul va acorda un avans prestatorului de …..% din valoarea contractului, reprezentând suma de ……. contra unei scrisori de returnare a avansului.

15.11.- Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de returnare a avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege.

16. Ajustarea preţului contractului______________________________________________________________________________________________

”Pag. 79 din 86

Page 80: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Sediul pentru corespondenţă: str. Poştei nr. 2 Cod poştal – 710356Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

16.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la prezentul contract.

Varianta 1 :16.2 – Preţul contractului poate fi ajustat numai în următoarele situaţii:

a) au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise, de către autorităţile locale, acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului;b) pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.

16.3 În cazul prevăzut la 16.2. b), preţul va fi ajustat având în vedere următoarele:a) .............................. (modul concret de ajustare a preţului, data de la care clauza devine aplicabilă, periodicitatea ajustării etc)b) ..............................( formule, indici utilizaţi) c) .............................. (informaţii cu privire la evoluţia indicilor, buletine statistice, cotaţii ale burselor de mărfuri, documente doveditoare cu privire la efectul de creştere/diminuare a costurilor pe baza cărora a fost stabilit preţul contractului etc)

Varianta 2:

16. 2. Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează.

17. Amendamente 20.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract.20.2 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni, prin act adiţional, adaptarea acelor clauze afectate de modificări ale legii.

18. Subcontractare18.1. - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de identificare ale acestora se constituie în anexe la prezentul contract.

18.2. - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

______________________________________________________________________________________________”

Pag. 80 din 86

Page 81: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Sediul pentru corespondenţă: str. Poştei nr. 2 Cod poştal – 710356Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

18.3. – Orice convenţie prin care Prestatorul încredinţează o parte din realizarea prezentului Contract de Servicii către un terţ, este considerată a fi un contract de subcontractare.

18.4.- Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract sau şi-a îndeplinit-o necorespunzător. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi nu se va efectua decât după notificarea achizitorului şi primirea aprobării din partea acestuia.

18.5.- Orice schimbare a subcontractantului fără aprobarea prealabilă în scris a Achizitorului sau orice încredinţare a serviciilor de către subcontractant către terţe părţi va fi considerată o încălcare a prezentului contract de servicii. 18.6.- Acceptul achizitorului privind schimbarea subcontractantului se va face în termen de .... de zile la data primirii notificării, motivând decizia sa în cazul respingerii aprobării. 18.7.- Prestatorul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în cazul în care înlocuirea acestora conduce la modificarea propunerii tehnice sau financiare, anexă la prezentul contract.

18.8. - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

18.9. - Niciun contract de subcontractare nu va crea raporturi contractuale între subcontractant şi Achizitor.

18.10.- Prestatorul va răspunde pentru actele şi faptele subcontractanţilor săi şi ale experţilor, agenţilor, salariaţilor acestora, ca şi cum ar fi actele sau faptele Prestatorului, ale experţilor, agenţilor sau salariaţilor acestuia. Aprobarea de către Achizitor a subcontractării oricărei părţi a Contractului de Servicii sau a angajării de către Prestator a unor subcontractanti pentru desfăşurarea Serviciilor de Asistenţă Tehnică nu va elibera Prestatorul de niciuna dintre obligaţiile sale din prezentul Contract de Servicii.

19. Cesiunea 19.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin prezentul contract.19.2. - Prestatorul poate cesiona dreptul său de a încasa valoarea contraprestaţiei serviciilor prestate, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile Codului Civil.19.3 - Solicitările de plată către terţi pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni în condiţiile 19.2.

20. Încetarea contractului20.1. Prezentul contract de servicii va înceta automat dacă în termen ..........de la data emiterii ordinului administrativ de începere prestatorul nu a demarat prestarea serviciilor în cauză.

______________________________________________________________________________________________”

Pag. 81 din 86

Page 82: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Sediul pentru corespondenţă: str. Poştei nr. 2 Cod poştal – 710356Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

20.2 Prezentul contract de servicii va înceta automat dacă nu a generat nicio plată într-o perioadă ...............de la semnarea sa de către părţi. Încetarea va opera de plin drept, fără necesitatea vreunei formalităţi sau intervenţia autorităţilor sau a instanţei de judecată.

20.3 - Încetarea prezentului contract de servicii în condiţiile art.20.1 şi 20.2. nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi ale achizitorului şi prestatorului dobândite în baza contractului de servicii.

20.4. - Suplimentar faţă de cauzele de încetare definite la art.20.1 şi 20.2, Achizitorul poate rezilia Contractul de Servicii cu efecte depline (de jure) după acordarea unui preaviz de ...zile Prestatorului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea:

a) Prestatorul nu execută Serviciile în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract;

b) Prestatorul nu se conformează notificării emise de către Achizitor în condiţiile art.14.7.

c) Prestatorul cesionează Contractul de Servicii sau subcontractează fără a avea acordul scris al Achizitorului;

e) Prestatorul face obiectul unei proceduri de insolvenţă, dizolvare, administrare judiciară sau sub controlul altei autorităţi, a încheiat o înţelegere cu creditorii privind plata datoriilor, şi-a suspendat activitatea, sau se află într-o situaţie asemănătoare rezultând dintr-o procedură similară reglementată de legislaţia sau reglementările la nivel naţional;

f) Prestatorul a fost condamnat pentru o infracţiune în legătură cu exercitarea profesiei printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

g) Prestatorul se află în culpă profesională gravă ce poate fi dovedită prin orice mijloc de probă pe care Achizitorul îl poate justifica;

h) are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Prestatorului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt înregistrate într-un act adiţional la prezentul Contract;

i) apariţia oricărei alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului de Servicii;

j) Prestatorul nu furnizează garanţiile sau asigurările solicitate, sau persoana care furnizează garanţia sau asigurarea nu este în măsură să îşi îndeplinească angajamentele.

k) Achizitorul poate desfăşura singură activităţile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe cheltuială proprie a Prestatorului. Răspunderea Prestatorului pentru întârzieri în execuţia contractului încetează imediat când Achizitorul reziliază contractele fără a afecta răspunderea deja materializată.

20.5. - În cazul în care prestatorul este o persoană fizică, prezentul contract va înceta în mod automat la decesul respectivei persoane. După caz, achizitorul va examina orice propunere făcută de către succesorii persoanei decedate, dacă aceştia notifică intenţia lor de a continua prezentul contract în termen de ...zile de la data decesului. Decizia achizitorului va

______________________________________________________________________________________________”

Pag. 82 din 86

Page 83: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Sediul pentru corespondenţă: str. Poştei nr. 2 Cod poştal – 710356Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

fi notificată celor interesaţi în termen de .... zile de la primirea propunerii de continuare. Dacă decizia achizitorului nu este în sensul continuării prezentului contract cu succesorii prestatorului decedat, prezentul contract va fi considerat ca încetat cu efecte depline, fără altă formalitate şi fără intervenţia nici unei autorităţi publice sau instanţe de judecată.

20.6. - Dacă prestatorul este un grup de persoane fizice şi una sau mai multe dintre acestea decedează, părţile vor conveni într-un raport cu privire la derularea contractului şi achizitorul va decide încetarea sau continuarea prezentului contract în conformitate cu intenţia manifestată în termen de ... zile de la data decesului de către supravieţuitori şi de către succesori, după caz. Decizia achizitorului va fi notificată celor interesaţi în termen de ... de zile de la primirea propunerii de continuare.

20.7. - În situaţia în care achizitorul decide continuarea prezentului contract conform paragrafelor anterioare aceste persoane vor răspunde în mod solidar pentru executarea corespunzătoare a prezentului contract în aceeaşi măsura ca şi prestatorul. Continuarea prezentului contract va avea loc cu respectarea regulilor referitoare la stabilirea oricărei garanţii şi asigurări prevăzute în acesta.

20.8. Oricare dintre părţi încalcă prevederile Contractului de Servicii prin neîndeplinirea unei/unor obligaţii care îi revin potrivit prezentului Contract, partea prejudiciată prin încălcare (după caz, Achizitorul sau Prestatorul) va fi îndreptăţită la următoarele remedii:

a) despăgubiri; şi/sau

b) rezilierea Contractului de Servicii.

20.9. Despăgubirile pot fi:

a) Despăgubiri Generale; sau

b) Penalităţi contractuale.

20.10. - În orice situaţie în care Achizitorul este îndreptăţit la despăgubiri, poate reţine aceste despăgubiri din orice sume datorate Prestatorului sau poate executa garanţia de bună execuţie, în conformitate cu prevederile art.....

20.11. - Achizitorul va avea dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit după finalizarea Contractului de Servicii în conformitate cu legea aplicabilă ce guvernează Contractul de Servicii.

20.12. - Suspendarea Contractului de Servicii

1. În cazul în care executarea Contractului de Servicii este viciată de erori substanţiale, nereguli sau de fraudă, Achizitorul va suspenda executarea Contractului de Servicii.

______________________________________________________________________________________________”

Pag. 83 din 86

Page 84: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Sediul pentru corespondenţă: str. Poştei nr. 2 Cod poştal – 710356Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

2. În cazul în care erorile substanţiale, neregulile sau frauda, sunt imputabile Prestatorului, Achizitorul poate suplimentar suspendării, să refuze efectuarea plăţilor sau poate proceda la recuperarea sumelor deja plătite, proporţional cu gravitatea erorilor, neregulilor sau fraudei.

20.13. - Încetarea Contractului de Servicii din iniţiativa Prestatorului

1. În urma unui preaviz de ... zile acordat Achizitorului, Prestatorul poate rezilia prezentul contract dacă Achizitorul:

a) nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată către Prestator a sumelor datorate acestuia, după expirarea termenului limită prevăzut la art....din prezentul contract.

b) nu îşi îndeplineşte una sau mai multe din obligaţiile sale, cu privire la care a fost notificată în mod repetat;

c) suspendă derularea serviciilor pentru mai mult de ... de zile pentru motive nespecificate în Contractul de Servicii, sau independente de culpa Prestatorului;

2. Rezilierea nu va afecta niciun alt drept al Achizitorului sau al Prestatorului dobândit în temeiul Contractului de Servicii.

3. În eventualitatea unei asemenea rezilieri, Achizitorul va despăgubi Prestatorul pentru orice pierdere sau prejudiciu suferit. Această plată nu va putea avea un cuantum care să conducă la depăşirea de către plăţile totale efectuate în baza Contractului de Servicii a Valorii contractului specificată la articolul... din prezentul Contract de Servicii.

21. Forţa majoră21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.21.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.21.5. - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum ........ de la încetare.21.6 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de .... luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.21.7 - Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din Contractul de Servicii de către oricare din

părţi situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după data semnării Contractului de Servicii de către părţi.

21.8 - Prestatorul nu va răspunde pentru penalităţi contractuale sau reziliere pentru neexecutare dacă, şi în măsura în care, întârzierea în executare sau altă neîndeplinire a obligaţiilor din

______________________________________________________________________________________________”

Pag. 84 din 86

Page 85: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Sediul pentru corespondenţă: str. Poştei nr. 2 Cod poştal – 710356Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

prezentul Contract de Servicii este rezultatul unui eveniment de forţă majoră. În mod similar, Achizitorul nu va datora dobândă pentru plăţile cu întârziere, pentru neexecutare sau pentru rezilierea de către Prestator pentru neexecutare, dacă, şi în măsura în care, întârzierea Achizitorului sau altă neîndeplinire a obligaţiilor sale este rezultatul forţei majore.

21.9 Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta îndeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata probabilă şi efectul probabil al împrejurării de forţă majoră. În lipsa unor instrucţiuni scrise contrare ale Achizitorului, Prestatorul va continua îndeplinirea obligaţiilor sale în baza Contractului de Servicii în măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil şi va căuta toate mijloacele rezonabile alternative, pentru îndeplinirea obligaţiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forţă majoră. Prestatorul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma instrucţiunilor în acest sens ale Achizitorului.

21.10 Dacă Prestatorul suportă costuri suplimentare ca urmare a conformării cu instrucţiunile Achizitorului sau a utilizării de mijloace alternative potrivit art.21.9. totalul sumelor corespunzătoare acestor costuri va fi aprobat de către Achizitor.

22. Soluţionarea litigiilor22.1 - Achizitorul şi prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului contract.22.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente din România. (se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor)

23. Limba care guvernează contractulLimba care guvernează contractul este limba română.24. Comunicări24.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.25. Legea aplicabilă contractului25.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.25.2. Prestatorul va respecta şi se va supune tuturor legilor şi reglementărilor din România, precum şi reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenţei Curţii Europene de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă şi se va asigura că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonaţii acestuia, şi salariaţii din teritoriu vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări. Prestatorul va despăgubi achizitorul în cazul oricăror pretenţii şi acţiuni în justiţie rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către ______________________________________________________________________________________________

”Pag. 85 din 86

Page 86: APROBAT, · Web viewAPROBAT, PRIMAR, Cătălin Mugurel Flutur Vizat, Administrator public, Adriana Zaiceanu A CONTRACTULUI DE Servicii,, Amenajare si intretinere spatii verzi in municipiul

R O M Â N I AJ U D E T U L B O T O Ş A N I

M U N I C I P I U L B O T O Ş A N IPiaţa Revoluţiei nr. 1 Cod Postal – 710236 Cod Fiscal -3372882

Sediul pentru corespondenţă: str. Poştei nr. 2 Cod poştal – 710356Tel/.Fax: 0231.511.712 / 0231.531.595 site: www.primariabt.ro e-mail: primaria @primariabt.ro

acesta, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonaţii acestuia, precum şi salariaţii din teritoriu.

Părţile au înteles să încheie azi .............. prezentul contract în ....... exemplare, câte unul pentru fiecare parte. (se precizează data semnării de către părţi)

Achizitor, Prestator, ............................ ..............................(semnătură autorizată) (semnătură autorizată) LS LS

______________________________________________________________________________________________”

Pag. 86 din 86