Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la...

114
1 Anexa nr. 2 Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 - 2020 1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență Specializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A Acreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP) Forma de învățământ Număr de credite de studii transferab ile Număr maxim de studenți care pot fi școlarizați 1 Facultatea de Inginerie Electrică Inginerie electrică Electronică de putere şi acţionări electrice A IF 240 120 Instrumentaţie şi achiziţii de date A IF 240 60 Sisteme electrice A IF 240 120 Informatică aplicată în inginerie electrică A IF 240 60 Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic A IF 240 30 2 Facultatea de Energetică Inginerie energetică Energetică și tehnologii de mediu A IF 240 90 Energetică şi tehnologii nucleare A IF 240 50 Energetică şi tehnologii informatice AP IF 240 60 Hidroenergetică A IF 240 90 Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 240 65 Managementul energiei A IF 240 90 Termoenergetică A IF 240 60 Inginerie și management Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic A IF 240 50 Științe inginerești aplicate Informatică industrială A IF 240 60 3 Facultatea de Automatică şi Calculatoare Calculatoare și tehnologia informației Calculatoare A IF 240 500 Tehnologia informaţiei A IF 240 100 Ingineria sistemelor Automatică şi informatică aplicată A IF 240 400 4 Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei Calculatoare și tehnologia informației Ingineria informaţiei A IF 240 120 Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale Electronică aplicată A IF 240 150 Electronică aplicată (în limba engleză) A IF 240 60 Microelectronică, optoelectronică şi nanotehnologii A IF 240 150 Reţele şi software de telecomunicaţii A IF 240 150

Transcript of Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la...

Page 1: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

1

Anexa nr. 2

Structura instituţiilor de învăţământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licenţă şi

specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile geografice

de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare,

formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în

anul universitar 2019 - 2020

1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferab

ile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Inginerie

Electrică

Inginerie

electrică

Electronică de putere şi

acţionări electrice A IF 240 120

Instrumentaţie şi achiziţii de

date A IF 240 60

Sisteme electrice A IF 240 120

Informatică aplicată în

inginerie electrică A IF 240 60

Inginerie și

management

Inginerie economică în

domeniul electric, electronic

şi energetic

A IF 240 30

2 Facultatea de

Energetică

Inginerie

energetică

Energetică și tehnologii de

mediu A IF 240 90

Energetică şi tehnologii

nucleare A IF 240 50

Energetică şi tehnologii

informatice AP IF 240 60

Hidroenergetică A IF 240 90

Ingineria sistemelor

electroenergetice A IF 240 65

Managementul energiei A IF 240 90

Termoenergetică A IF 240 60

Inginerie și

management

Inginerie economică în

domeniul electric, electronic

şi energetic

A IF 240 50

Științe

inginerești

aplicate

Informatică industrială A IF 240 60

3

Facultatea de

Automatică şi

Calculatoare

Calculatoare și

tehnologia

informației

Calculatoare A IF 240 500

Tehnologia informaţiei A IF 240 100

Ingineria

sistemelor

Automatică şi informatică

aplicată A IF 240 400

4

Facultatea de

Electronică,

Telecomunicaţii

şi Tehnologia

Informaţiei

Calculatoare și

tehnologia

informației

Ingineria informaţiei A IF 240 120

Inginerie

electronică,

telecomunicații

și tehnologii

informaționale

Electronică aplicată A IF 240 150

Electronică aplicată (în limba

engleză) A IF 240 60

Microelectronică,

optoelectronică şi

nanotehnologii

A IF 240 150

Reţele şi software de

telecomunicaţii A IF 240 150

Page 2: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

2

Tehnologii şi sisteme de

telecomunicaţii A IF 240 150

Tehnologii şi sisteme de

telecomunicaţii (în limba

engleză)

A IF 240 60

5

Facultatea de

Inginerie

Mecanică şi

Mecatronică

Inginerie

industrială Design industrial A IF 240 45

Inginerie

mecanică

Echipamente pentru procese

industriale A IF 240 60

Maşini şi sisteme hidraulice

şi pneumatice A IF 240 60

Mecanică fină şi

nanotehnologii A IF 240 100

Sisteme şi echipamente

termice A IF 240 75

Inginerie și

management

Inginerie economică în

domeniul mecanic A IF 240 65

Mecatronică și

robotică Mecatronică A IF 240 100

Științe

inginerești

aplicate

Optometrie A IF 240 25

6

Facultatea de

Inginerie

Industrială și

Robotică

Inginerie

industrială

Ingineria securităţii în

industrie A IF 240 60

Ingineria sudării A IF 240 60

Ingineria şi managementul

calităţii A IF 240 90

Logistică industrială A IF 240 90

Sisteme de producție digitale A IF 240 90

Nanotehnologii şi sisteme

neconvenţionale A IF 240 50

Tehnologia construcţiilor de

maşini A IF 240 200

Inginerie industrială (în limba

engleză - Industrial

engineering)

AP IF 240 100

Informatică aplicată în

inginerie industrială AP IF 240 90

Inginerie și

management

Inginerie economică

industrială A IF 240 150

Mecatronică și

robotică Robotică A IF 240 90

7

Facultatea de

Ingineria

Sistemelor

Biotehnice

Ingineria

mediului

Ingineria dezvoltării rurale

durabile A IF 240 75

Ingineria sistemelor

biotehnice şi ecologice A IF 240 95

Informatică aplicată în

ingineria mediului AP IF 240 60

Ingineria

produselor

alimentare

Ingineria produselor

alimentare A IF 240 90

Inginerie

mecanică

Maşini şi instalaţii pentru

agricultură şi industrie

alimentară

A IF 240 115

Sisteme de transport operațional

AP IF 240 60

Page 3: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

3

Mecatronică şi robotică

Mecatronica sistemelor biotehnice

AP IF 240 60

8 Facultatea de

Transporturi

Ingineria

autovehiculelor

Autovehicule rutiere A IF 240 175

Ingineria sistemelor de

propulsie pentru autovehicule AP IF 240 50

Ingineria

transporturilor

Ingineria transporturilor şi a

traficului A IF 240 160

Inginerie

electronică,

telecomunicații

și tehnologii

informaționale

Telecomenzi şi electronică în

transporturi A IF 240 100

Inginerie

mecanică

Vehicule pentru transportul

feroviar A IF 240 90

9

Facultatea de

Inginerie

Aerospaţială

Inginerie

aerospațială

Construcţii aerospaţiale A IF 240 60

Echipamente şi instalaţii de

aviaţie A IF 240 60

Inginerie şi management

aeronautic A IF 240 50

Navigaţie aeriană (în limba

engleză-Air navigation) A IF 240 60

Sisteme de propulsie A IF 240 40

Design aeronautic AP IF 240 50

10

Facultatea de

Ştiinţa şi

Ingineria

Materialelor

Ingineria

materialelor

Ingineria elaborării

materialelor metalice A IF 240 60

Ingineria procesării

materialelor A IF 240 60

Ştiinţa materialelor A IF 240 60

Ingineria

mediului

Ingineria şi protecţia

mediului în industrie A IF 240 60

Inginerie și

management

Inginerie economică în

industria chimică şi de

materiale

A IF 240 60

Științe

inginerești

aplicate

Inginerie medicală A IF 240 60

11

Facultatea de

Chimie Aplicată

şi Ştiinţa

Materialelor

Ingineria

mediului

Ingineria şi protecţia

mediului în industria chimică

şi petrochimică

A IF 240 60

Ingineria valorificării

deşeurilor AP IF 240 30

Ingineria

produselor

alimentare

Controlul și expertiza

produselor alimentare A IF 240 60

Inginerie

chimică

Chimia şi ingineria

substanţelor organice,

petrochimie şi carbochimie

A IF 240 60

Chimie alimentară şi

tehnologii biochimice A IF 240 60

Ingineria şi informatica

proceselor chimice şi

biochimice

A IF 240 60

Ştiinţa şi ingineria

materialelor oxidice şi

nanomateriale

A IF 240 100

Page 4: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

4

Ştiinţa şi ingineria

polimerilor A IF 240 60

12

Facultatea de

Inginerie în

Limbi Străine

Calculatoare și

tehnologia

informației

Ingineria informaţiei (în

limba engleză) A IF 240 90

Ingineria informaţiei (în

limba franceză) A IF 240 60

Inginerie

chimică

Inginerie chimică (în limba

engleză) A IF 240 30

Inginerie

electronică,

telecomunicații

și tehnologii

informaționale

Electronică aplicată (în limba

engleză) A IF 240 60

Electronică aplicată (în limba

franceză) A IF 240 60

Electronică aplicată (în limba

germană) A IF 240 60

Inginerie

mecanică

Inginerie mecanică (în limba

engleză) A IF 240 60

Inginerie mecanică (în limba

franceză) A IF 240 25

Inginerie mecanică (în limba

germană)*) A IF 240 0

Inginerie și

management

Inginerie economică în

domeniul electric, electronic

şi energetic (în limba

germană)

A IF 240 25

Inginerie economică în

domeniul mecanic (în limba

germană)

A IF 240 30

13 Facultatea de

Ştiinţe Aplicate

Științe

inginerești

aplicate

Inginerie fizică A IF 240 50

Matematică şi informatică

aplicată în inginerie A IF 240 90

14

Facultatea de

Inginerie

Medicală

Științe

inginerești

aplicate

Biomateriale şi dispozitive

medicale A IF 240 200

Echipamente şi sisteme

medicale A IF 240 200

Inginerie medicală*) A IF 240 0

15

Facultatea de

Antreprenoriat,

Ingineria şi

Managementul

Afacerilor

Inginerie și

management

Ingineria şi managementul

afacerilor A IF 240 150

Ingineria şi managementul

afacerilor (în limba engleză) AP IF 240 75

Inginerie economică în

domeniul electric, electronic

şi energetic

A IF 240 100

Inginerie economică în

industria chimică şi de

materiale

A IF 240 40

*) Specializări/programe de studii universitare de licenţă pentru care nu se organizează admitere în anul universitar

2019 - 2020.

2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferab

ile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Construcţii Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale

şi agricole A IF 240 450

Page 5: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

5

Civile,

Industriale şi

Agricole

Inginerie urbană şi dezvoltare

regională A IF 240 100

Inginerie și

management

Inginerie și management în

construcții A IF 240 75

2 Facultatea de

Hidrotehnică

Ingineria

mediului Ingineria mediului A IF 240 50

Ingineria

sistemelor

Automatică şi informatică

aplicată A IF 240 50

Inginerie civilă

Amenajări şi construcţii

hidrotehnice A IF 240 120

Inginerie sanitară şi protecţia

mediului A IF 240 100

3

Facultatea de

Căi Ferate,

Drumuri şi

Poduri

Inginerie civilă Căi ferate, drumuri şi poduri A IF 240 150

4

Facultatea de

Inginerie a

Instalaţiilor

Ingineria

instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii A IF 240 325

Instalaţii pentru construcţii

(în limba franceză) A IF 240 60

Instalaţii şi echipamente

pentru protecţia atmosferei A IF 240 50

5

Facultatea de

Utilaj

Tehnologic

Inginerie

mecanică

Utilaje tehnologice pentru

construcţii A IF 240 150

Mecatronică și

robotică Mecatronică AP IF 240 60

6 Facultatea de

Geodezie

Inginerie

geodezică

Măsurători terestre şi

cadastru A IF 240 250

Geodezie şi geoinformatică AP IF 240 200

Cadastru şi managementul

proprietăţilor AP IF 240 200

7

Facultatea de

Inginerie în

Limbi Străine

Inginerie civilă

Inginerie civilă (în limba

engleză) A IF 240 100

Inginerie civilă (în limba

franceză) A IF 240 60

Limbi moderne

aplicate

Traducere şi interpretare

(engleză – franceză/

germană/spaniolă)

A IF 180 100

3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferab

ile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Arhitectură Arhitectură

Arhitectură*1) A IF 360 320

Arhitectură (în limba

engleză)*1) AP IF 360 50

Conservare şi restaurare de

arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25

2

Facultatea de

Arhitectură de

Interior

Arhitectură

Arhitectură de interior A IF 300 60

Design de produs A IF 300 40

Mobilier şi amenajări

interioare A IF 180 25

3 Facultatea de

Urbanism Urbanism

Amenajarea şi planificarea

peisajului A IF 240 50

Page 6: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

6

Proiectare şi planificare

urbană A IF 240 60

Urbanism şi administrarea

teritoriului (la Sibiu) AP IF 180 30

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

4. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferab

ile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Agricultură

Agronomie Agricultură A IF 240 250

Agricultură A IFR 240 125

Biologie Biologie A IF 180 100

Biologie A IFR 180 75

Silvicultură Silvicultură A IF 240 60

2 Facultatea de

Horticultură Horticultură

Horticultură A IF 240 150

Horticultură A ID 240 100

Peisagistică A IF 240 75

3

Facultatea de

Ingineria și

Gestiunea

Producțiilor

Animaliere

Zootehnie Zootehnie A IF 240 90

Piscicultură și acvacultură A IF 240 50

Ingineria

produselor

alimentare

Tehnologia prelucrării

produselor agricole A IF 240 100

Protecţia consumatorului și a

mediului AP IF 240 60

4

Facultatea de

Medicină

Veterinară

Medicină

veterinară

Medicină veterinară*1) A IF 360 300

Medicină veterinară (în limba

engleză)*1) AP IF 360 30

Medicină veterinară (în limba

franceză)*1) AP IF 360 30

Ingineria

produselor

alimentare

Controlul şi expertiza

produselor alimentare A IF 240 100

5

Facultatea de

Îmbunătăţiri

Funciare şi

Ingineria

Mediului

Inginerie civilă Îmbunătăţiri funciare şi

dezvoltare rurală A IF 240 90

Ingineria

mediului

Ingineria şi protecţia

mediului în agricultură A IF 240 150

Ingineria şi protecţia

mediului în agricultură A IFR 240 150

Inginerie și

management

Inginerie și management în

construcții A IF 240 60

Inginerie

geodezică

Măsurători terestre şi

cadastru A IF 240 150

Măsurători terestre şi

cadastru AP IFR 240 150

6 Facultatea de

Biotehnologii Biotehnologii

Biotehnologii agricole A IF 240 50

Biotehnologii medical-

veterinare A IF 240 40

Biotehnologii pentru industria

alimentară A IF 240 60

Page 7: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

7

7

Facultatea de

Management şi

Dezvoltare

Rurală

Inginerie şi

management în

agricultură și

dezvoltare

rurală

Ingineria și managementul

afacerilor agricole A IF 240 200

Ingineria și managementul

afacerilor agricole A ID 240 225

Inginerie şi management în

alimentaţia publică şi

agroturism

A IF 240 400

Inginerie şi management în

alimentaţia publică şi

agroturism

A ID 240 250

8

Facultatea de

Management şi

Dezvoltare

Rurală - Filiala

Slatina

Inginerie şi

management în

agricultură și

dezvoltare

rurală

Ingineria și managementul

afacerilor agricole A IF 240 100

9

Facultatea de

Management şi

Dezvoltare

Rurală - Filiala

Călăraşi

Inginerie şi

management în

agricultură și

dezvoltare

rurală

Ingineria și managementul

afacerilor agricole A IF 240 100

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferab

ile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Administraţie şi

Afaceri

Administrarea

afacerilor

Administrarea afacerilor A IF 180 200

Administrarea afacerilor (în

limba engleză - Business

administration)

AP IF 180 75

Marketing Marketing A IF 180 150

Ştiinţe

administrative Administraţie publică A IF 180 250

Cibernetică,

statistică şi

informatică

economică

Cibernetică economică AP IF 180 75

2 Facultatea de

Biologie

Biologie Biochimie A IF 180 80

Biologie A IF 180 120

Ştiinţa

mediului Ecologie şi protecţia mediului A IF 180 60

3 Facultatea de

Chimie Chimie

Biochimie tehnologică A IF 180 35

Chimie A IF 180 155

Chimie medicală AP IF 180 35

Chimie farmaceutică AP IF 180 35

4 Facultatea de

Drept Drept

Drept A IF 240 600

Drept A ID 240 400

5 Facultatea de

Filosofie Filosofie Filosofie A IF 180 180

6 Facultatea de

Fizică Fizică

Biofizică A IF 180 50

Fizică A IF 180 50

Fizică (în limba engleză) A IF 180 40

Fizică informatică A IF 180 50

Fizică medicală A IF 180 50

Page 8: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

8

Științe

inginerești

aplicate

Fizică tehnologică A IF 240 50

7 Facultatea de

Geografie

Geografie

Cartografie A IF 180 100

Geografia turismului A IF 180 200

Geografia turismului A ID 180 100

Geografia turismului (la

Călimăneşti) A IF 180 30

Geografia turismului (la

Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 50

Geografie A IF 180 150

Hidrologie şi meteorologie A IF 180 80

Planificare teritorială A IF 180 100

Planificare teritorială (la

Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 50

Ştiinţa

mediului Geografia mediului A IF 180 120

8

Facultatea de

Geologie şi

Geofizică

Geologie Geologie A IF 180 60

Inginerie

geologică

Geofizică A IF 240 60

Inginerie geologică A IF 240 120

9 Facultatea de

Istorie

Istorie

Istoria artei A IF 180 75

Istorie A IF 180 250

Istorie A ID 180 50

Relații

internaționale

și studii

europene

Relaţii internaţionale şi studii

europene A IF 180 120

10

Facultatea de

Jurnalism şi

Ştiinţele

Comunicării

Ştiinţe ale

comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 120

Comunicare şi relaţii publice A ID 180 75

Jurnalism A IF 180 130

Jurnalism A ID 180 50

Publicitate A IF 180 75

Publicitate AP ID 180 50

11 Facultatea de

Litere

Limbă şi

literatură

Limba şi literatura română -

O limbă şi literatură modernă A IF 180 400

Literatură universală şi

comparată - O limbă şi

literatură modernă (engleză,

franceză, germană, italiană,

spaniolă, portugheză, rusă)/

Limba și literatura latină

A IF 180 75

Studii culturale Etnologie A IF 180 100

Studii europene A IF 180 120

Ştiinţe

administrative

Asistenţă managerială şi

administrativă A IF 180 75

Ştiinţe ale

comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 130

Comunicare şi relaţii publice A IFR 180 75

Ştiinţe ale informării şi

documentării A IF 180 60

12

Facultatea de

Limbi şi

Literaturi Străine

Limbă şi

literatură

Limba şi literatura neogreacă

- Limba şi literatura modernă

(catalană/coreeană/engleză/fr

anceză/germană/hindi/italiană

/neerlandeză/persană/portugh

eză/rusă/spaniolă/suedeză)/Li

mba şi literatura română

A IF 180 30

Page 9: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

9

Limba şi literatura rromani -

Limba şi literatura română/O

limbă şi literatură modernă

A IF 180 21

Limbă şi literatură modernă -

Limba şi literatura coreeană

(B)

A IF 180 25

Limbă şi literatură modernă -

Limba şi literatura catalană

(B)

A IF 180 25

O limbă şi literatură modernă

- Limba şi literatura

română/Limba şi literatura

neogreacă

A IF 180 30

O limbă şi literatură modernă

(A) - O limbă şi literatură

modernă (B)/ Limba şi

literatura română

A IF 180 850

Limba și literatura suedeză -

Limba și literatura modernă

(engleză/germană/

neerlandeză/franceză/

spaniolă/italiană/

portugheză/catalană/rusă/

persană/hindi/coreeană)/

Limba și literatura

latină/Limba și literatura

română

AP IF 180 35

Filologie clasică (Limba şi

literatura latină - Limba şi

literatura greacă veche)

A IF 180 50

Limbi moderne

aplicate

Limbi moderne aplicate

(engleză-franceză/germană/

spaniolă/italiană/rusă/cehă/

polonă/ slovacă/croată)

A IF 180 270

Traducere şi interpretare A IF 180 180

Studii culturale Studii americane A IF 180 50

Studii iudaice A IF 180 25

13

Facultatea de

Matematică şi

Informatică

Calculatoare și

tehnologia

informației

Tehnologia informaţiei A IF 240 100

Informatică Informatică A IF 180 300

Informatică A ID 180 75

Matematică

Matematică A IF 180 180

Matematică informatică A IF 180 125

Matematici aplicate A IF 180 75

14

Facultatea de

Sociologie şi

Asistenţă Socială

Asistenţă

socială

Asistenţă socială A IF 180 300

Asistenţă socială A ID 180 50

Sociologie

Antropologie A IF 180 100

Resurse umane A IF 180 200

Sociologie A IF 180 400

Sociologie (în limba engleză) AP IF 180 100

15

Facultatea de

Psihologie şi

Ştiinţele

Educaţiei

Psihologie Psihologie A IF 180 300

Științe ale

educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar A IF 180 120

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar A ID 180 125

Page 10: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

10

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (la Buzău) A IF 180 50

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (la

Focşani)

A IF 180 50

Pedagogie A IF 180 70

Pedagogie (în limba engleză) AP IF 180 30

Psihopedagogie specială A IF 180 90

16 Facultatea de

Ştiinţe Politice

Studii de

securitate Studii de securitate A IF 180 100

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice A IF 180 200

Ştiinţe politice (în limba

engleză) A IF 180 150

Ştiinţe politice (în limba

franceză) A IF 180 60

Relații

internaționale

și studii

europene

Relaţii internaţionale şi studii

europene (în limba engleză) AP IF 180 100

17

Facultatea de

Teologie

Baptistă

Teologie Teologie baptistă asistenţă

socială A IF 180 35

18

Facultatea de

Teologie

Ortodoxă

Arte vizuale Artă sacră A IF 180 60

Teologie

Teologie ortodoxă asistenţă

socială A IF 180 60

Teologie ortodoxă didactică A IF 180 60

Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 230

Teologie ortodoxă pastorală

(la Roma, Italia) AP IF 240 50

19

Facultatea de

Teologie

Romano-

Catolică

Teologie

Teologie romano-catolică

asistenţă socială A IF 180 50

Studii religioase A IF 180 50

6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferab

ile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Medicină Sănătate

Medicină**)*1) A IF 360 1.266

Medicină (în limba

engleză)*1) A IF 360 300

2

Facultatea de

Medicină

Dentară

Sănătate Medicină dentară**)*1) A IF 360 334

3 Facultatea de

Farmacie Sănătate Farmacie**)*1) A IF 300 225

4

Facultatea de

Moașe și

Asistență

Medicală

Sănătate

Asistență medicală

generală*1) A IF 240 100

Balneofiziokineto-terapie și

recuperare A IF 180 50

Moașe*1) A IF 240 15

Tehnică Dentară A IF 180 50

**) Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării Naţionale.

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

Page 11: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

11

7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferab

ile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Economie

Teoretică şi

Aplicată

Economie Economie şi comunicare

economică în afaceri A IF 180 300

2

Facultatea de

Economie

Agroalimentară

şi a Mediului

Economie

Economie agroalimentară şi a

mediului A IF 180 375

Economie agroalimentară şi a

mediului (la Tulcea)

AP ID 180 100

3

Facultatea de

Administrarea

Afacerilor, cu

predare în limbi

străine

Administrarea

afacerilor

Administrarea afacerilor (în

limba engleză) A IF 180 350

Administrarea afacerilor (în

limba franceză) A IF 180 180

Administrarea afacerilor (în

limba germană) A IF 180 180

4

Facultatea de

Business şi

Turism

Administrarea

afacerilor

Administrarea afacerilor în

comerţ, turism, servicii,

merceologie şi

managementul calităţii

A IF 180 500

Administrarea afacerilor în

comerţ, turism, servicii,

merceologie şi

managementul calităţii (în

limba engleză)

A IF 180 100

5 Facultatea de

Management Management

Management A IF 180 650

Management (în limba

engleză) A IF 180 100

Management A ID 180 100

Management (la Piatra

Neamț) A ID 180 50

Management (la Deva) AP ID 180 75

6 Facultatea de

Marketing Marketing

Marketing A IF 180 450

Marketing (în limba engleză) A IF 180 100

Marketing A ID 180 125

Marketing A IFR 180 100

7

Facultatea de

Cibernetică,

Statistică şi

Informatică

Economică

Cibernetică,

statistică şi

informatică

economică

Cibernetică economică A IF 180 350

Informatică economică A IF 180 450

Informatică economică (în

limba engleză) A IF 180 150

Informatică economică A ID 180 125

Statistică şi previziune

economică A IF 180 150

8

Facultatea de

Finanţe,

Asigurări, Bănci

şi Burse de

Valori

Finanţe

Finanţe şi bănci A IF 180 500

Finanţe şi bănci (în limba

engleză) A IF 180 100

Finanţe şi bănci A ID 180 100

Finanţe şi bănci (la Buzău) A ID 180 50

9 Facultatea de

Contabilitate şi Contabilitate

Contabilitate şi informatică

de gestiune A IF 180 550

Page 12: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

12

Informatică de

Gestiune

Contabilitate şi informatică

de gestiune A ID 180 150

Contabilitate şi informatică

de gestiune (în limba

engleză)

A IF 180 120

Contabilitate şi informatică

de gestiune (la Deva) AP ID 180 75

10

Facultatea de

Relaţii

Economice

Internaţionale

Economie şi

afaceri

internaţionale

Economie şi afaceri

internaţionale A IF 180 460

Economie şi afaceri

internaţionale (în limba

engleză)

A IF 180 125

Limbi moderne

aplicate

Limbi moderne aplicate

(engleză, franceză) A IF 180 100

11

Facultatea de

Administrație și

Management

Public

Ştiinţe

administrative Administraţie publică A IF 180 350

Sociologie Resurse umane A IF 180 120

12

Facultatea

Bucharest

Business School

(Școala de

Afaceri)

Administrarea

afacerilor

MBA Româno-Canadian (în

limba engleză)**) A IF 120 50

MBA Româno-Francez

INDE (în limba engleză)**) A IF 120 50

MBA Româno-Francez

INDE (în limba engleză)**) A IFR 120 50

MBA Româno-German

„Management

antreprenorial” (în limba

germană)**)

A IF 120 25

Management Dezvoltarea economică a

întreprinderii**) A IF 120 60

**) Programe de studii universitare de master.

8. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferab

ile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Interpretare

Muzicală

Muzică

Interpretare muzicală - canto A IF 240 25

Interpretare muzicală -

instrumente A IF 240 90

2

Facultatea de

Compoziţie,

Muzicologie şi

Pedagogie

Muzicală

Muzică

Compoziţie muzicală A IF 240 45

Dirijat A IF 240 10

Muzică religioasă A IF 180 12

Muzicologie A IF 240 12

Muzică A IF 180 50

9. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferab

ile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Arte Plastice Arte vizuale

Arte plastice (fotografie -

videoprocesarea

computerizată a imaginii)

A IF 180 45

Page 13: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

13

Arte plastice (pictură,

sculptură, grafică) A IF 180 160

Pedagogia artelor plastice şi

decorative A IF 180 30

2

Facultatea de

Arte Decorative

şi Design

Arte vizuale

Artă murală A IF 180 40

Arte textile - design textil A IF 180 40

Ceramică - sticlă - metal A IF 180 40

Design A IF 180 75

Modă - design vestimentar A IF 180 60

Scenografie şi eveniment

artistic A IF 180 30

3

Facultatea de

Istoria şi Teoria

Artei

Arte vizuale

Conservare şi restaurare A IF 180 25

Istoria şi teoria artei A IF 180 30

10. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE"

DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferab

ile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Teatru

Teatru şi artele

spectacolului

Artele spectacolului (Actorie,

Regie, Păpuşi - Marionete,

Coregrafie)

A IF 180 120

Scenografie A IF 180 20

Teatrologie (Management

cultural, Jurnalism teatral) A IF 180 20

2 Facultatea de

Film

Cinematografie

şi media

Cinematografie, fotografie,

media (Regie de film și TV,

Imagine de film și TV,

Multimedia: sunet-montaj,

Comunicare audiovizuală:

scenaristică, publicitate

media, filmologie)

A IF 180 95

Cinematografie, fotografie,

media (Animație) AP IF 180 9

Fotografie AP IF 180 15

11. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferab

ile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Educaţie Fizică

şi Sport

Educaţie fizică

şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 200

Educaţie fizică şi sportivă

(în limba franceză) A IF 180 50

Sport şi performanţă motrică A IF 180 150

Sport şi performanţă motrică

(în limba engleză) AP IF 180 50

Sport şi performanţă motrică A IFR 180 75

Management în

sport Management în sport AP IF 180 50

2 Facultatea de

Kinetoterapie Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate

specială A IF 180 200

Page 14: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

14

12. ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferab

ile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Administraţie

Publică

Ştiinţe

administrative

Administraţie europeană A IF 180 150

Administraţie publică A IF 180 200

Administraţie publică A ID 180 100

2 Facultatea de

Ştiinţe Politice

Psihologie Psihologie A IF 180 50

Relații

internaționale și

studii europene

Relaţii internaţionale şi

studii europene A IF 180 150

Sociologie Sociologie A IF 180 50

Ştiinţe politice Ştiinţe politice A IF 180 200

3

Facultatea de

Comunicare şi

Relaţii Publice

Ştiinţe ale

comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 300

Publicitate A IF 180 150

Comunicare și media

emergente (în limba engleză-

Communication and

Emerging Media)

AP IF 180 75

4 Facultatea de

Management Management

Management A IF 180 100

Management (în limba

engleză) AP IF 180 25

NOTĂ: Pentru absolvenţii Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice, învăţământ universitar de lungă durată,

înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 1998 - 1999, 1999 - 2000 şi 2000/2001, profilul şi specializarea

obţinute sunt "Ştiinţe ale comunicării", respectiv "Comunicare socială şi relaţii publice".

13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferab

ile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Istorie şi

Filologie

Istorie Arheologie A IF 180 30

Istorie A IF 180 70

Limbă şi

literatură

Limba şi literatura franceză -

Limba şi literatura engleză A IF 180 50

Limba şi literatura română -

Limba şi literatura engleză A IF 180 75

Limba şi literatura română -

Limba şi literatura franceză A IF 180 75

Limbi moderne

aplicate

Traducere şi interpretare

(engleză-franceză) A IF 180 50

2

Facultatea de

Ştiinţe

Economice

Administrarea

afacerilor

Administrarea afacerilor A IF 180 75

Administrarea afacerilor (în

limba engleză) AP IF 180 60

Administrarea afacerilor A ID 180 75

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor A IF 180 75

Page 15: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

15

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor A ID 180 75

Contabilitate

Contabilitate şi informatică

de gestiune A IF 180 100

Contabilitate şi informatică

de gestiune A ID 180 75

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 75

Marketing Marketing A IF 180 50

3

Facultatea de

Ştiinţe Exacte şi

Inginereşti

Informatică

Informatică A IF 180 125

Informatică (în limba

engleză) AP IF 180 75

Ingineria civilă Inginerie urbană şi

dezvoltare regională

AP IF 240 30

Ingineria

mediului Ingineria mediului A IF 240 60

Inginerie

electronică,

telecomunicații

și tehnologii

informaționale

Electronică aplicată A IF 240 50

Inginerie

geodezică

Măsurători terestre şi

cadastru A IF 240 60

4

Facultatea de

Drept şi Ştiinţe

Sociale

Asistenţă

socială Asistenţă socială A IF 180 75

Drept Drept A IF 240 160

Educaţie fizică

şi sport Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 50

Psihologie Terapie ocupaţională A IF 180 60

Sociologie Sociologie A IF 180 50

Ştiinţe

administrative Administraţie publică A IF 180 50

Științe ale

educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar A IF 180 100

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar AP ID 180 50

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (la Deva) AP ID 180 50

Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate

specială AP IF 180 50

5

Facultatea de

Teologie

Ortodoxă

Teologie Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 100

Arte vizuale Artă sacră AP IF 180 30

Muzică Muzică religioasă AP IF 180 30

14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferab

ile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Inginerie

Ingineria

autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 80

Ingineria

sistemelor

Automatică şi informatică

aplicată A IF 240 60

Inginerie

industrială

Tehnologia construcţiilor de

maşini A IF 240 100

Page 16: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

16

Tehnologia şi designul

produselor textile A IF 240 50

Tehnologia tricotajelor şi

confecţiilor A IF 240 30

Ingineria sudării AP IF 240 60

Inginerie și

management

Inginerie economică

industrială A IF 240 50

2

Facultatea de

Inginerie

Alimentară,

Turism și

Protecția

Mediului

Ingineria

mediului

Ingineria sistemelor

biotehnice şi ecologice A IF 240 60

Ingineria

produselor

alimentare

Controlul şi expertiza

produselor alimentare A IF 240 60

Ingineria produselor

alimentare A IF 240 60

Protecția consumatorului și a

mediului AP IF 240 60

Inginerie şi

management în

agricultură și

dezvoltare

rurală

Inginerie şi management în

alimentaţia publică şi

agroturism

A IF 240 60

3

Facultatea de

Ştiinţe Umaniste

și Sociale

Limbă şi

literatură

Limba şi literatura română -

Limba şi literatura engleză A IF 180 80

Ştiinţe

administrative Administraţie publică A IF 180 60

Ştiinţe ale

comunicării Jurnalism A IF 180 30

Teologie Teologie penticostală

didactică A IF 180 30

Muzică Muzică AP IF 180 15

4

Facultatea de

Ştiinţe

Economice

Administrarea

afacerilor

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor A IF 180 75

Contabilitate Contabilitate şi informatică

de gestiune A IF 180 90

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 60

Management Management A IF 180 100

5

Facultatea de

Teologie

Ortodoxă

"Ilarion V.

Felea"

Teologie Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 75

6 Facultatea de

Ştiinţe Exacte

Informatică

Informatică A IF 180 75

Informatică aplicată (în

limba engleză) AP IF 180 75

Matematică Matematică informatică A IF 180 50

7

Facultatea de

Științe ale

Educației,

Psihologie și

Asistență Socială

Asistenţă

socială Asistenţă socială A IF 180 75

Psihologie Psihologie A IF 180 75

Științe ale

educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar A IF 180 130

Psihopedagogie specială A IF 180 60

8

Facultatea de

Educație Fizică

și Sport

Educaţie fizică

şi sport Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 60

9 Facultatea de

Design Arte vizuale

Design A IF 180 25

Design ambiental AP IF 180 25

Modă - design vestimentar A IF 180 25

Page 17: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

17

15. UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferab

ile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Inginerie

Calculatoare și

tehnologia

informației

Tehnologia informaţiei A IF 240 60

Ingineria

mediului

Ingineria şi protecţia

mediului în industrie A IF 240 100

Ingineria dezvoltării rurale

durabile AP IF 240 50

Ingineria

produselor

alimentare

Ingineria produselor

alimentare A IF 240 60

Inginerie

chimică Inginerie biochimică A IF 240 60

Inginerie

energetică Energetică industrială A IF 240 50

Inginerie

industrială

Design industrial A IF 240 30

Ingineria şi managementul

calităţii AP IF 240 75

Tehnologia construcţiilor de

maşini A IF 240 75

Inginerie

mecanică

Echipamente pentru procese

industriale A IF 240 50

Inginerie și

management

Inginerie economică în

domeniul mecanic A IF 240 60

Inginerie şi

management în

agricultură şi

dezvoltare

rurală

Inginerie şi management în

alimentația publică şi

agroturism

AP IF 240 60

Mecatronică și

robotică Mecatronică A IF 240 60

2 Facultatea de

Litere

Limbă şi

literatură

Limba şi literatura engleză -

Limba şi literatura franceză A IF 180 50

Limba şi literatura română -

O limbă şi literatură

modernă (engleză, franceză)

A IF 180 50

Limba şi literatura modernă

(engleză, franceză) - Limba

şi literatura română

A IF 180 75

Limbi moderne

aplicate

Traducere și interpretare

(engleză, franceză) A IF 180 40

Ştiinţe ale

comunicării Comunicare şi relaţii publice A IF 180 75

Științe ale

educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar A IF 180 75

3

Facultatea de

Ştiinţe ale

Mişcării,

Sportului şi

Sănătăţii

Educaţie fizică

şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 90

Educaţie fizică şi sportivă A IFR 180 75

Sport şi performanţă motrică A IF 180 50

Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate

specială A IF 180 90

Page 18: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

18

Kinetoterapie şi motricitate

specială A IFR 180 60

Psihologie Terapie ocupaţională A IF 180 60

4 Facultatea de

Științe

Biologie Biologie A IF 180 50

Informatică Informatică A IF 180 80

Informatică A IFR 180 75

Matematică Matematică A IF 180 50

Fizică Fizică informatică AP IF 180 30

5

Facultatea de

Ştiinţe

Economice

Administrarea

afacerilor Administrarea afacerilor A IF 180 100

Contabilitate

Contabilitate şi informatică

de gestiune A IF 180 200

Contabilitate şi informatică

de gestiune A IFR 180 100

Marketing Marketing A IF 180 100

Marketing A ID 180 60

16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferab

ile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Inginerie

Mecanică

Ingineria

autovehiculelor

Autovehicule rutiere A IF 240 150

Autovehicule rutiere A IFR 240 150

Autovehicule rutiere (în

limba engleză) A IF 240 60

Ingineria

transporturilor

Ingineria transporturilor şi a

traficului A IF 240 90

Inginerie

mecanică

Inginerie mecanică A IF 240 90

Inginerie mecanică A IFR 240 60

Inginerie mecanică (în limba

engleză) A IF 240 30

2

Facultatea de

Inginerie

Tehnologică şi

Management

Industrial

Inginerie

aerospațială Construcţii aerospaţiale A IF 240 60

Inginerie

industrială

Ingineria şi managementul

calităţii A IF 240 60

Sisteme de producție digitale A IF 240 50

Tehnologia construcţiilor de

maşini A IF 240 120

Inginerie și

management

Ingineria și managementul

afacerilor A IF 240 90

Inginerie economică

industrială A IF 240 90

Inginerie economică

industrială A ID 240 100

3

Facultatea de

Ştiinţa şi

Ingineria

Materialelor

Ingineria

materialelor

Ştiinţa materialelor A IF 240 50

Ingineria biomaterialelor AP IF 240 60

Inginerie

industrială

Ingineria securităţii în

industrie A IF 240 60

Ingineria sudării A IF 240 60

Inginerie și

management

Inginerie economică în

domeniul mecanic A IF 240 60

4

Facultatea de

Inginerie

Electrică şi

Calculatoare și

tehnologia

informației

Calculatoare A IF 240 50

Tehnologia informaţiei A IF 240 50

Page 19: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

19

Ştiinţa

Calculatoarelor Ingineria

sistemelor

Automatică şi informatică

aplicată A IF 240 100

Inginerie

electrică

Electrotehnică A IF 240 60

Inginerie electrică şi

calculatoare (în limba

engleză)

A IF 240 60

Inginerie

electronică,

telecomunicații

și tehnologii

informaționale

Electronică aplicată A IF 240 50

Tehnologii şi sisteme de

telecomunicaţii A IF 240 75

Mecatronică și

robotică Robotică A IF 240 60

5

Facultatea de

Silvicultură şi

Exploatări

Forestiere

Inginerie

geodezică

Măsurători terestre şi

cadastru A IF 240 50

Silvicultură

Cinegetică A IF 240 100

Cinegetică A ID 240 100

Exploatări forestiere A IF 240 110

Silvicultură A IF 240 110

6

Facultatea de

Ingineria

Lemnului

Inginerie

forestieră

Ingineria prelucrării

lemnului A IF 240 80

Ingineria prelucrării

lemnului A IFR 240 75

Ingineria și designul

produselor finite din lemn A IF 240 75

Ingineria și designul

produselor finite din lemn

(în limba engleză)

AP IF 240 30

7 Facultatea de

Construcţii

Ingineria

instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii A IF 240 60

Inginerie civilă

Căi ferate, drumuri şi poduri A IF 240 30

Construcţii civile, industriale

şi agricole A IF 240 75

8

Facultatea de

Alimentaţie şi

Turism

Ingineria

produselor

alimentare

Controlul şi expertiza

produselor alimentare A IF 240 60

Ingineria produselor

alimentare A IF 240 60

Inginerie

mecanică

Maşini şi instalaţii pentru

agricultură şi industrie

alimentară

A IF 240 60

Inginerie şi

management în

agricultură și

dezvoltare

rurală

Inginerie şi management în

alimentaţia publică şi

agroturism

A IF 240 75

Inginerie și

management

Inginerie şi management în

industria turismului A IF 240 60

9

Facultatea de

Matematică şi

Informatică

Informatică

Informatică A IF 180 100

Informatică A ID 180 100

Informatică aplicată A IF 180 75

Informatică aplicată (în

limba germană) A IF 180 75

Matematică Matematică informatică A IF 180 50

Page 20: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

20

10

Facultatea de

Ştiinţe

Economice şi

Administrarea

Afacerilor

Administrarea

afacerilor

Administrarea afacerilor (în

limba engleză) A IF 180 60

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor A IF 180 100

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor A ID 180 75

Cibernetică,

statistică şi

informatică

economică

Informatică economică A IF 180 75

Contabilitate

Contabilitate şi informatică

de gestiune A IF 180 75

Contabilitate şi informatică

de gestiune A ID 180 75

Economie şi

afaceri

internaţionale

Afaceri internaţionale A IF 180 75

Afaceri internaţionale A ID 180 75

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 75

Management Management A IF 180 75

Management A ID 180 75

Marketing Marketing A IF 180 100

Marketing A ID 180 75

11

Facultatea de

Psihologie şi

Ştiinţele

Educaţiei

Psihologie Psihologie A IF 180 100

Psihologie A ID 180 60

Științe ale

educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar A IF 180 120

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar A ID 180 75

Psihopedagogie specială A IF 180 60

12

Facultatea de

Educaţie Fizică

şi Sporturi

Montane

Educaţie fizică

şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 80

Educaţie fizică şi sportivă A IFR 180 30

Sport şi performanţă motrică A IF 180 50

Sport şi performanţă motrică A IFR 180 60

Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate

specială A IF 180 75

13 Facultatea de

Muzică Muzică

Interpretare muzicală - canto A IF 240 10

Interpretare muzicală -

instrumente A IF 240 25

Muzică A IF 180 20

14 Facultatea de

Medicină Sănătate

Asistenţă medicală

generală*1) A IF 240 150

Laborator clinic A IF 180 45

Balneofiziokinetoterapie şi

recuperare A IF 180 60

Medicină*1) A IF 360 150

15 Facultatea de

Litere

Limbă şi

literatură

Limba şi literatura engleză –

O limba şi literatura

modernă (franceză,

germană) / Limba şi

literatura română

A IF 180 150

Limba şi literatura chineză –

Limba şi literatura română/

O limbă și literatură

modernă (engleză/ franceză/

germană)

AP IF 180 30

Page 21: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

21

Limba şi literatura romană -

O Limbă şi literatură

modernă (engleză, franceză,

germană)

A IF 180 200

Limba şi literatura romană -

O limbă şi literatură

modernă (engleză, franceză)

A ID 180 100

Limbi moderne

aplicate

Limbi moderne aplicate

(engleză, franceză, germană) A IF 180 80

Studii culturale Studii americane (în limba

engleză) A IF 180 60

16 Facultatea de

Drept Drept

Drept A IF 240 300

Drept A IFR 240 100

17

Facultatea de

Sociologie şi

Comunicare

Asistenţă

socială Asistenţă socială A IF 180 100

Sociologie Sociologie A IF 180 100

Resurse umane A IF 180 100

Ştiinţe ale

comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 100

Media digitală AP IF 180 75

18

Facultatea de

Design de

Produs şi Mediu

Ingineria

mediului

Ingineria şi protecţia

mediului în industrie A IF 240 60

Inginerie

industrială

Design industrial A IF 240 60

Design industrial (în limba

engleză) A IF 240 60

Ingineria sistemelor de

energii regenerabile A IF 240 60

Inginerie

mecanică

Ingineria designului de

produs (în limba engleză) A IF 240 60

Mecatronică și

robotică Mecatronică A IF 240 65

Științe

inginerești

aplicate

Inginerie medicală A IF 240 60

Optometrie A IF 240 60

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ–NAPOCA

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Arhitectură şi

Urbanism

Arhitectură Arhitectură*1) A IF 360 100

2

Facultatea de

Automatică şi

Calculatoare

Calculatoare și

tehnologia

informației

Calculatoare A IF 240 150

Calculatoare (în limba

engleză) A IF 240 150

Tehnologia informaţiei A IF 240 160

Ingineria

sistemelor

Automatică şi informatică

aplicată A IF 240 210

Automatică şi informatică

aplicată (în limba engleză) A IF 240 90

Automatică şi informatică

aplicată (la Satu Mare) A IF 240 45

3 Facultatea de

Construcţii Inginerie civilă

Amenajări şi construcţii

hidrotehnice A IF 240 60

Page 22: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

22

Căi ferate, drumuri şi poduri A IF 240 130

Construcţii civile,

industriale şi agricole A IF 240 200

Construcţii civile,

industriale şi agricole (în

limba engleză)

A IF 240 50

Construcţii civile,

industriale şi agricole (la

Baia Mare)

A IF 240 50

Inginerie urbană şi

dezvoltare regională A IF 240 60

Inginerie

geodezică

Măsurători terestre şi

cadastru A IF 240 50

Inginerie și

management

Inginerie și management în

construcții A IF 240 60

4

Facultatea de

Construcţii de

Maşini

Inginerie

industrială

Design industrial A IF 240 60

Sisteme de producție

digitale (la Bistriţa) A IF 240 60

Tehnologia construcţiilor de

maşini A IF 240 90

Tehnologia construcţiilor de

maşini (în limba germană) A IF 240 60

Tehnologia construcţiilor de

maşini (la Alba Iulia) A IF 240 70

Tehnologia construcţiilor de

maşini (la Satu Mare) A IF 240 60

Tehnologia construcţiilor de

maşini (la Zalău) A IF 240 60

Tehnologia construcţiilor de

maşini (în limba engleză) AP IF 240 60

Inginerie și

management

Inginerie economică

industrială A IF 240 75

Inginerie economică

industrială (la Bistriţa) A IF 240 50

Inginerie economică

industrială (în limba

engleză)

A IF 240 100

Inginerie economică

industrială (la Alba Iulia) A IF 240 50

Inginerie economică

industrială (la Satu Mare) A IF 240 50

Mecatronică și

robotică

Robotică A IF 240 120

Robotică (în limba engleză) A IF 240 120

Robotică (la Bistriţa) A IF 240 60

5

Facultatea de

Electronică,

Telecomunicaţii

si Tehnologia

Informaţiei

Inginerie

electronică,

telecomunicații

și tehnologii

informaționale

Electronică aplicată A IF 240 120

Electronică aplicată (în

limba engleză) A IF 240 60

Tehnologii şi sisteme de

telecomunicaţii A IF 240 120

Tehnologii şi sisteme de

telecomunicaţii (în limba

engleză)

A IF 240 60

Inginerie și

management

Inginerie economică în

domeniul electric, electronic

şi energetic

A IF 240 60

6 Facultatea de Inginerie Electromecanică A IF 240 50

Page 23: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

23

Inginerie

Electrică

electrică Electronică de putere şi

acţionări electrice A IF 240 60

Electrotehnică A IF 240 60

Instrumentaţie şi achiziţii de

date A IF 240 60

Inginerie

energetică Managementul energiei A IF 240 75

Inginerie și

management

Inginerie economică în

domeniul electric, electronic

şi energetic

A IF 240 60

Științe

inginerești

aplicate

Inginerie medicală A IF 240 75

Inginerie medicală (la

Bistrița) A IF 240 50

7 Facultatea de

Instalaţii

Ingineria

instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii A IF 240 200

8

Facultatea de

Autovehicule

rutiere,

Mecatronică și

Mecanică

Ingineria

autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 180

Ingineria

transporturilor

Ingineria transporturilor și a

traficului A IF 240 60

Inginerie

mecanică

Maşini şi instalaţii pentru

agricultură şi industrie

alimentară

A IF 240 40

Mecanică fină şi

nanotehnologii A IF 240 60

Sisteme şi echipamente

termice A IF 240 50

Sisteme şi echipamente

termice (la Alba Iulia) A IF 240 50

Mecatronică și

robotică Mecatronică A IF 240 90

9

Facultatea de

Ingineria

Materialelor şi a

Mediului

Ingineria

materialelor

Ingineria procesării

materialelor A IF 240 50

Ingineria procesării

materialelor (la Zalău) A IF 240 60

Ştiinţa materialelor A IF 240 60

Ingineria

mediului

Ingineria şi protecţia

mediului în industrie A IF 240 75

Inginerie

mecanică

Echipamente pentru procese

industriale AP IF 240 60

10 Facultatea de

Inginerie**

Calculatoare și

tehnologia

informației

Calculatoare A IF 240 50

Inginerie

electrică Electromecanică A IF 240 50

Inginerie

electronică,

telecomunicații

și tehnologii

informaționale

Electronică aplicată A IF 240 45

Inginerie

energetică

Ingineria sistemelor

electroenergetice A IF 240 45

Inginerie

industrială

Tehnologia construcţiilor de

maşini A IF 240 50

Inginerie

mecanică

Echipamente pentru procese

industriale A IF 240 35

Page 24: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

24

Inginerie și

management

Inginerie economică în

domeniul mecanic A IF 240 60

Ingineria

materialelor

Ingineria procesării

materialelor A IF 240 30

Ingineria

mediului

Ingineria şi protecţia

mediului în industrie A IF 240 50

Mine, petrol şi

gaze Inginerie minieră A IF 240 30

Mecatronică și

robotică Robotică AP IF 240 27

11 Facultatea de

Litere**

Arte vizuale Arte plastice (pictură) A IF 180 26

Asistenţă

socială Asistenţă socială A IF 180 100

Filosofie Filosofie A IF 180 25

Limbă şi

literatură

Limba şi literatura română A IF 180 50

Limba şi literatura română -

O limbă şi literatură

modernă (engleză, franceză)

A IF 180 80

Limbi moderne

aplicate

Limbi moderne aplicate

(engleză-franceză/germană) A IF 180 50

Studii culturale Etnologie A IF 180 30

Ştiinţe ale

comunicării Jurnalism A IF 180 75

Ştiinţe ale

comunicării Comunicare și relații publice AP IF 180 60

Științe ale

educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar A IF 180 60

Teologie Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 50

12 Facultatea de

Ştiinţe**

Administrarea

afacerilor Economia firmei A IF 180 90

Biologie Biologie A IF 180 40

Chimie Chimie A IF 180 25

Chimie medicală AP IF 180 30

Cibernetică,

statistică şi

informatică

economică

Informatică economică A IF 180 75

Informatică Informatică A IF 180 75

Ingineria

produselor

alimentare

Controlul şi expertiza

produselor alimentare A IF 240 25

Ingineria produselor

alimentare A IF 240 50

Management Management A IF 180 90

Management A IFR 180 75

Fizică Fizică A IF 180 40

Matematică Matematică informatică A IF 180 40

Matematică A IF 180 25

**) Funcţionează în cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM).

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

18. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ-NAPOCA

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Page 25: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

25

1 Facultatea de

Agricultură

Agronomie

Agricultură A IF 240 120

Agricultură A ID 240 75

Exploatarea mașinilor și

instalațiilor pentru

agricultură și industria

alimentară

A IF 240 45

Montanologie A IF 240 60

Biologie Biologie A IF 180 50

Ingineria

mediului

Ingineria mediului A IF 240 60

Ingineria mediului A ID 240 50

2 Facultatea de

Horticultură

Horticultură

Horticultură A IF 240 110

Horticultură A ID 240 50

Peisagistică A IF 240 100

Inginerie

geodezică

Măsurători terestre şi

cadastru A IF 240 60

Inginerie şi

management în

agricultură și

dezvoltare

rurală

Ingineria și managementul

afacerilor agricole A IF 240 75

Inginerie şi management în

alimentaţia publică şi

agroturism

A IF 240 90

Inginerie și

management

Inginerie şi management în

industria turismului A IF 240 60

Silvicultură Silvicultură A IF 240 100

3

Facultatea de

Zootehnie şi

Biotehnologii

Biotehnologii

Biotehnologii agricole A IF 240 40

Biotehnologii medical-

veterinare A IF 240 35

Biotehnologii pentru

industria alimentară A IF 240 50

Zootehnie

Piscicultură şi acvacultură A IF 240 45

Zootehnie A IF 240 150

Zootehnie A ID 240 50

4

Facultatea de

Medicină

Veterinară

Medicină

veterinară

Medicină veterinară*1) A IF 360 235

Medicină veterinară (în

limba engleză)*1) A IF 360 45

Medicină veterinară (în

limba franceză)*1) AP IF 360 45

5

Facultatea de

Știința și

Tehnologia

Alimentelor

Ingineria

produselor

alimentare

Controlul şi expertiza

produselor alimentare A IF 240 90

Ingineria produselor

alimentare A IF 240 90

Tehnologia prelucrării

produselor agricole A IF 240 100

Tehnologia prelucrării

produselor agricole A ID 240 50

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

19. UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferab

ile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Matematică şi

Informatică

Informatică

Informatică A IF 180 200

Informatică (în limba

engleză) A IF 180 200

Page 26: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

26

Informatică (în limba

maghiară) A IF 180 125

Informatică (în limba

germană) AP IF 180 75

Matematică

Matematică A IF 180 100

Matematică (în limba

maghiară) A IF 180 25

Matematică informatică A IF 180 200

Matematică informatică (în

limba maghiară) A IF 180 50

Matematică informatică (în

limba engleză) AP IF 180 100

2 Facultatea de

Fizică

Fizică

Fizică A IF 180 36

Fizică (în limba maghiară) A IF 180 25

Fizică informatică A IF 180 25

Fizică informatică (în limba

maghiară) A IF 180 25

Fizică medicală A IF 180 60

Științe

inginerești

aplicate

Fizică tehnologică A IF 240 20

Fizică tehnologică (în limba

maghiară) A IF 240 15

3

Facultatea de

Chimie şi

Inginerie

Chimică

Chimie Chimie A IF 180 60

Chimie (în limba maghiară) A IF 180 45

Inginerie

chimică

Chimia şi ingineria

substanţelor organice,

petrochimie şi carbochimie

A IF 240 45

Chimia şi ingineria

substanţelor organice,

petrochimie şi carbochimie

(în limba maghiară)

A IF 240 30

Chimie alimentară şi

tehnologii biochimice A IF 240 45

Ingineria substanţelor

anorganice şi protecţia

mediului

A IF 240 45

Ingineria şi informatica

proceselor chimice şi

biochimice

A IF 240 45

Inginerie biochimică A IF 240 45

Ştiinţa şi ingineria

materialelor oxidice şi

nanomateriale

A IF 240 45

4

Facultatea de

Biologie şi

Geologie

Biologie

Biochimie A IF 180 75

Biologie A IF 180 80

Biologie (în limba

maghiară) A IF 180 50

Biologie ambientală AP IF 180 30

Geologie

Geologie A IF 180 40

Geologie (în limba

maghiară) A IF 180 30

Inginerie

geologică Inginerie geologică A IF 240 50

Ştiinţa mediului

Ecologie şi protecţia

mediului A IF 180 25

Ecologie şi protecţia

mediului (în limba germană) A IF 180 15

Page 27: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

27

Ecologie şi protecţia

mediului (în limba

maghiară)

A IF 180 25

Științe

inginerești

aplicate

Biotehnologii industriale A IF 240 50

5 Facultatea de

Geografie Geografie

Cartografie A IF 180 70

Geografia turismului A IF 180 400

Geografia turismului A ID 180 75

Geografia turismului (în

limba maghiară) A IF 180 75

Geografia turismului (în

limba maghiară, la

Gheorgheni)

A IF 180 50

Geografia turismului (la

Bistriţa) A IF 180 85

Geografia turismului (la

Gheorgheni) A IF 180 25

Geografia turismului (la

Sighetul Marmaţiei) A IF 180 100

Geografia turismului (la

Zalău) A IF 180 50

Geografia turismului (în

limba germană) AP IF 180 50

Geografie A IF 180 80

Geografie (în limba

germană) A IF 180 20

Geografie (în limba

maghiară) A IF 180 50

Hidrologie şi meteorologie A IF 180 50

Planificare teritorială A IF 180 50

Planificare teritorială (în

limba maghiară) A IF 180 30

6

Facultatea de

Ştiinţa şi

Ingineria

Mediului

Ingineria

mediului

Ingineria mediului A IF 240 60

Ingineria sistemelor

biotehnice şi ecologice A IF 240 30

Ştiinţa mediului

Geografia mediului A IF 180 25

Ştiinţa mediului A IF 180 140

Ştiinţa mediului (în limba

maghiară) A IF 180 40

Ştiinţa mediului (în limba

maghiară, la Sfântu

Gheorghe)

AP IF 180 40

Management și audit de

mediu AP IF 180 50

7 Facultatea de

Drept Drept

Drept A IF 240 550

Drept A ID 240 150

8 Facultatea de Limbă şi Filologie clasică A IF 180 50

Page 28: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

28

Litere literatură Limba şi literatura chineză -

Limba şi literatura

română/maghiară/modernă

(engleză, franceză, germană,

rusă, italiană, spaniolă,

norvegiană, finlandeză,

japoneză, coreeană,

ucraineană) /latină/greacă

veche/ebraică/Literatura

universală și comparată

A IF 180 40

Limba şi literatura coreeană

- Limba şi literatura română

/ maghiară/ modernă

(engleză, franceză, germană,

rusă, italiană, spaniolă,

norvegiană, finlandeză,

japoneză, chineză,

ucraineană) / latină/ greacă

veche / ebraică / Literatura

universală și comparată

A IF 180 40

Limba şi literatura

finlandeză - Limba şi

literatura română/Limba şi

literatura maghiară/Limba şi

literatura modernă (engleză,

franceză, germană, italiană,

spaniolă, rusă, norvegiană,

japoneză, chineză, coreeană,

ebraică)/Limba latină/Limba

greacă veche/Literatura

universală și comparată

A IF 180 30

Limba şi literatura maghiară A IF 180 30

Limba şi literatura

maghiară/modernă (engleză,

germană, franceză, rusă,

italiană,spaniolă) - Limba şi

literatura română/Limba şi

literatura maghiară /

modernă (engleză, germană,

franceză, rusă, italiană,

spaniolă, ucraineană,

norvegiană, finlandeză,

japoneză) / Latină/Greacă

veche/Ebraică/Literatura

universală şi comparată

A IF 180 700

Limba şi literatura română -

Limba şi literatura

maghiară/modernă (engleză,

germană, franceză, rusă,

italiană,spaniolă, ucraineană,

norvegiană, finlandeză,

japoneză)/ latină/greacă

veche/ebraică/Literatura

universală şi comparată

A IF 180 150

Page 29: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

29

Limba şi literatura

română/Limba şi literatura

maghiară/Literatură

universală și comparată/

Limba și literatura modernă

(engleză, franceză, germană,

italiană, spaniolă, rusă,

ucraineană, norvegiană,

finlandeză, japoneză)/Limba

și literatura latină - Limba și

literatura chineză

A IF 180 30

Limba şi literatura

română/Limba şi literatura

maghiară/Literatură

universală și

comparată/Limba și

literatura modernă (engleză,

franceză, germană, italiană,

spaniolă, rusă, ucraineană,

norvegiană, finlandeză,

japoneză)/Limba și literatura

latină - Limba și literatura

coreeană

A IF 180 50

Limba şi literatura

ucraineană - Limba şi

literatura română / maghiară

/ modernă (engleză,

germană, franceză, rusă,

italiană, spaniolă, ebraică,

norvegiană, finlandeză,

japoneză)//latină/greacă

veche/Literatura universală

şi comparată

A IF 180 50

Limbă şi literatură japoneză -

Limba şi literatura română /

maghiară / modernă

(engleză/franceză/germană/

rusă/italiană/spaniolă/

norvegiană/finlandeză/

coreeană/chineză/

ucraineană) / latină / greacă

veche / ebraică / Literatura

universală și comparată

A IF 180 40

Limba şi literatura

norvegiană - Limba şi

literatura română /

maghiară/ modernă

(engleză, franceză, germană,

rusă, italiană, spaniolă,

coreeană, finlandeză,

japoneză, chineză,

ucraineană) / latină/ greacă

veche / ebraică / Literatura

universală și comparată

A IF 180 40

Page 30: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

30

Literatură universală şi

comparată - Limba și

literatura română/ Limba și

literatura maghiară/Limba şi

literatura modernă(engleză,

franceză, germană, italiană,

spaniolă, rusă, ucraineană,

norvegiană, finlandeză,

japoneză, chineză, coreeană,

ebraică)/Limba latină/Limba

greacă veche

A IF 180 70

Limbă şi literatură

maghiară/ Limbă şi

literatură română/ Limbă şi

literatură modernă (engleză/

germană/ franceză/ rusă/

italiană/ spaniolă/

ucraineană/ norvegiană/

finlandeză/ japoneză/

chineză/ coreeană) -

Literatura universală şi

comparată (în limba

maghiară)

A IF 180 35

Limbi moderne

aplicate

Limbi moderne aplicate

(engleză, franceză, germană,

italiană, spaniolă, rusă)

A IF 180 200

Studii culturale

Etnologie (în limba

maghiară) A IF 180 20

Studii culturale (în limba

maghiară) A IF 180 30

9

Facultatea de

Istorie şi

Filosofie

Filosofie

Filosofie A IF 180 75

Filosofie A ID 180 25

Filosofie (în limba

maghiară) A IF 180 50

Istorie

Arheologie A IF 180 50

Arheologie (în limba

maghiară) A IF 180 25

Arhivistică A IF 180 20

Arhivistică (în limba

maghiară) A IF 180 15

Istoria artei A IF 180 30

Istoria artei (în limba

maghiară) A IF 180 20

Istorie A IF 180 210

Istorie A ID 180 50

Istorie (în limba maghiară) A IF 180 40

Istorie (în limba maghiară) A ID 180 50

Relații

internaționale și

studii europene

Relaţii internaţionale şi

studii europene A IF 180 125

Relaţii internaţionale şi

studii europene (în limba

maghiară)

A IF 180 40

Studii culturale

Etnologie A IF 180 15

Turism cultural A IF 180 75

Turism cultural (în limba

maghiară) A IF 180 40

Page 31: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

31

Ştiinţe ale

comunicării

Științe ale informării și

documentării A IF 180 25

Științe ale informării și

documentării (în limba

maghiară)

A IF 180 20

Studii de

securitate

Studii de securitate A IF 180 200

Studii de securitate AP ID 180 50

Studii de securitate (în limba

engleză) AP IF 180 100

10

Facultatea de

Sociologie şi

Asistenţă Socială

Asistenţă

socială

Asistenţă socială A IF 180 150

Asistenţă socială A ID 180 125

Asistenţă socială (în limba

maghiară) A IF 180 35

Asistenţă socială (în limba

maghiară) A ID 180 30

Sociologie

Antropologie A IF 180 50

Antropologie (în limba

maghiară) A IF 180 25

Resurse umane A IF 180 125

Resurse umane (în limba

maghiară) A IF 180 30

Sociologie A IF 180 125

Sociologie (în limba

maghiară) A IF 180 30

11

Facultatea de

Psihologie şi

Ştiinţe ale

Educaţiei

Psihologie

Psihologie A IF 180 350

Psihologie A ID 180 200

Psihologie (în limba

maghiară) A IF 180 80

Psihologie (în limba

maghiară) A ID 180 100

Științe ale

educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar A IF 180 100

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar A ID 180 125

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (în

limba maghiară)

A IF 180 60

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (în

limba maghiară)

A ID 180 50

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (în

limba maghiară, la Odorheiu

Secuiesc)

A IF 180 50

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (în

limba maghiară, la Târgu

Mureş)

A IF 180 35

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (în

limba maghiară, la Târgu

Secuiesc)

A IF 180 25

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (la

Năsăud)

A IF 180 80

Page 32: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

32

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (la

Năsăud)

A ID 180 50

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (la

Sighetu-Marmației)

A IF 180 60

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (la

Sighetu-Marmației)

A ID 180 50

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (la

Târgu Mureş)

A IF 180 80

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (la

Târgu Mureş)

A ID 180 75

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (în limba

germană)

A IF 180 50

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (în limba

maghiară, la Odorheiu

Secuiesc)

A ID 180 30

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (în limba

maghiară, la Satu Mare)

A IF 180 30

Pedagogie A IF 180 50

Psihopedagogie specială A IF 180 75

Psihopedagogie specială A ID 180 50

Psihopedagogie specială (în

limba maghiară) A IF 180 65

12

Facultatea de

Ştiinţe

Economice şi

Gestiunea

Afacerilor

Administrarea

afacerilor

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor A IF 180 150

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor A ID 180 75

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor (în

limba maghiară, la Sfântu

Gheorghe)

A IF 180 50

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor (la

Sfântu Gheorghe)

A IF 180 50

Economia firmei (în limba

maghiară, la Sfântu

Gheorghe)

A IF 180 50

Economia firmei (în limba

maghiară, la Sfântu

Gheorghe)

A ID 180 50

Administrarea afacerilor (în

limba germană) AP IF 180 100

Cibernetică,

statistică şi

informatică

economică

Informatică economică A IF 180 240

Informatică economică A ID 180 125

Informatică economică (în

limba maghiară) AP IF 180 50

Statistică şi previziune

economică A IF 180 90

Page 33: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

33

Contabilitate

Contabilitate şi informatică

de gestiune A IF 180 250

Contabilitate şi informatică

de gestiune A ID 180 100

Contabilitate şi informatică

de gestiune (în limba

engleză)

A IF 180 50

Contabilitate şi informatică

de gestiune (în limba

franceză)

A IF 180 50

Contabilitate şi informatică

de gestiune (la Sighetu

Marmaţiei)

A IF 180 50

Contabilitate şi informatică

de gestiune (la Sighetu

Marmaţiei)

A ID 180 30

Economie

Economie agroalimentară şi

a mediului A IF 180 75

Economie generală A IF 180 90

Economie şi

afaceri

internaţionale

Economie şi afaceri

internaţionale A IF 180 150

Economie şi afaceri

internaţionale A ID 180 50

Economie şi afaceri

internaţionale (în limba

engleză)

AP IF 180 50

Finanţe

Finanţe şi bănci A IF 180 240

Finanţe şi bănci A ID 180 100

Finanţe şi bănci (în limba

engleză) A IF 180 50

Finanţe şi bănci (în limba

maghiară) A IF 180 75

Management

Management A IF 180 150

Management A ID 180 100

Management (în limba

engleză) A IF 180 50

Management (în limba

maghiară) A IF 180 75

Management (în limba

maghiară) A ID 180 50

Marketing

Marketing A IF 180 150

Marketing A ID 180 100

Marketing (în limba

maghiară) A IF 180 50

Marketing (la Sfântu

Gheorghe) AP IF 180 25

13 Facultatea de

Studii Europene

Management Management A IF 180 75

Relații

internaționale și

studii europene

Relaţii internaţionale şi

studii europene A IF 180 375

Relaţii internaţionale şi

studii europene A ID 180 100

Relaţii internaţionale şi

studii europene (în limba

engleză)

A IF 180 100

Page 34: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

34

Relaţii internaţionale şi

studii europene (în limba

germană)

A IF 180 100

Ştiinţe

administrative Administraţie europeană A IF 180 75

14 Facultatea de

Business

Administrarea

afacerilor

Administrarea afacerilor A IF 180 200

Administrarea afacerilor A ID 180 150

Administrarea afacerilor (în

limba engleză) A IF 180 75

Administrarea afacerilor (la

Bistrița) AP IF 180 75

Administrarea afacerilor în

servicii de ospitalitate A IF 180 100

Administrarea afacerilor în

servicii de ospitalitate A ID 180 50

Administrarea afacerilor în

servicii de ospitalitate (în

limba engleză)

AP IF 180 50

15

Facultatea de

Ştiinţe Politice,

Administrative şi

ale Comunicării

Ştiinţe

administrative

Administraţie publică A IF 180 250

Administraţie publică A ID 180 100

Administraţie publică(în

limba maghiară) AP IF 180 50

Administraţie publică (în

limba maghiară, la Satu

Mare)

A IF 180 50

Administraţie publică (în

limba maghiară, la Sfântu

Gheorghe)

A IF 180 50

Administraţie publică (la

Bistriţa) A IF 180 100

Administraţie publică (la

Bistriţa) A ID 180 50

Administraţie publică (la

Satu Mare) A IF 180 50

Administraţie publică (la

Satu Mare) A ID 180 30

Administraţie publică (la

Sfântu Gheorghe) A IF 180 100

Servicii şi politici de

sănătate publică (Public

Health) (în limba engleză)

A IF 180 50

Leadership în sectorul

public (în limba engleză) AP IF 180 50

Studii de conflict AP IF 180 50

Ştiinţe ale

comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 150

Comunicare şi relaţii publice A ID 180 75

Comunicare şi relaţii publice

(în limba germană) A IF 180 50

Comunicare şi relaţii publice

(în limba maghiară) A IF 180 60

Jurnalism A IF 180 200

Jurnalism A ID 180 50

Jurnalism (în limba engleză) A IF 180 50

Jurnalism (în limba

germană) A IF 180 30

Page 35: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

35

Jurnalism (în limba

maghiară) A IF 180 25

Publicitate A IF 180 100

Media digitală AP IF 180 70

Ştiinţe politice

Ştiinţe politice A IF 180 100

Ştiinţe politice A ID 180 50

Ştiinţe politice (în limba

maghiară) A IF 180 25

Ştiinţe politice (în limba

engleză) A IF 180 40

16

Facultatea de

Educaţie Fizică

şi Sport

Educaţie fizică

şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 175

Educaţie fizică şi sportivă A IFR 180 75

Educaţie fizică şi sportivă

(în limba maghiară) A IF 180 50

Educaţie fizică şi sportivă

(la Bistriţa) A IF 180 40

Sport și performanță motrică A IF 180 70

Sport și performanță motrică

(în limba maghiară) A IF 180 30

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate

specială A IF 180 100

Kinetoterapie şi motricitate

specială (în limba maghiară) A IF 180 40

17

Facultatea de

Teologie

Ortodoxă

Arte vizuale Artă sacră A IF 180 40

Teologie

Teologie ortodoxă asistenţă

socială A IF 180 30

Teologie ortodoxă didactică A IF 180 50

Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 150

18

Facultatea de

Teologie Greco-

Catolică

Teologie

Teologie greco-catolică

asistenţă socială A IF 180 30

Teologie greco-catolică

didactică A IF 180 30

Teologie greco-catolică

pastorală A IF 240 30

Teologie greco-catolică

pastorală (la Blaj) A IF 240 30

Teologie greco-catolică

pastorală (la Oradea) A IF 240 50

19

Facultatea de

Teologie

Reformată

Muzică Muzică(în limba maghiară) A IF 180 25

Teologie Teologie reformată didactică

(în limba maghiară) A IF 180 90

20

Facultatea de

Teologie

Romano-

Catolică

Teologie

Studii religioase (în limba

maghiară) A IF 180 30

Teologie romano-catolică

asistență socială (în limba

maghiară)

A IF 180 30

Teologie romano-catolică

didactică (în limba

maghiară)

A IF 180 50

Teologie romano-catolică

pastorală (în limba

maghiară, la Alba Iulia)

A IF 240 25

Page 36: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

36

21

Facultatea de

Teatru şi

Film

Cinematografie

şi media

Cinematografie, fotografie,

media (Regie de film şi TV,

Imagine film şi TV,

Multimedia: sunet-montaj,

Comunicare audiovizuală:

scenaristică, publicitate,

media)

A IF 180 30

Cinematografie, fotografie,

media (Regie de film şi TV,

Imagine film şi TV,

Multimedia: sunet-montaj,

Comunicare audiovizuală:

scenaristică, publicitate,

media) (în limba maghiară)

A IF 180 25

Filmologie A IF 180 15

Teatru şi artele

spectacolului

Artele spectacolului

(actorie) A IF 180 30

Artele spectacolului

(actorie) (în limba maghiară) A IF 180 15

Artele spectacolului (regie) A IF 180 10

Teatrologie (Jurnalism

teatral, Management

cultural, în limba maghiară)

A IF 180 10

Teatrologie (Jurnalism

teatral, Management

cultural)

A IF 180 15

20. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "IULIU HAŢIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditar

e (A)/

Autorizar

e de

funcționa

re

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferab

ile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Medicină Sănătate

Asistenţă medicală

generală*1) A IF 240 150

Balneofiziokinetoterapie şi

recuperare A IF 180 100

Medicină*1) A IF 360 550

Medicină (în limba

engleză)*1) A IF 360 200

Medicină (în limba

franceză)*1) A IF 360 180

Radiologie şi imagistică A IF 180 50

2

Facultatea de

Medicină

Dentară

Sănătate

Medicină dentară*1) A IF 360 100

Medicină dentară (în limba

engleză)*1) A IF 360 50

Medicină dentară (în limba

franceză)*1) A IF 360 50

Tehnică Dentară A IF 180 50

3 Facultatea de

Farmacie Sănătate

Farmacie*1) A IF 300 165

Farmacie (în limba

engleză)*1) A IF 300 40

Page 37: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

37

Farmacie (în limba

franceză)*1) A IF 300 80

Nutriţie şi dietetică A IF 180 50

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

21. ACADEMIA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Interpretare

Muzicală

Muzică

Artele spectacolului muzical A IF 240 12

Interpretare muzicală - canto A IF 240 25

Interpretare muzicală - canto A ID 240 50

Interpretare muzicală - canto

(la Piatra Neamț) A IF 240 8

Interpretare muzicală -

instrumente A IF 240 75

Interpretare muzicală -

instrumente A ID 240 50

Interpretare muzicală -

instrumente (la Piatra

Neamț)

A IF 240 8

2 Facultatea

Teoretică Muzică

Compoziţie muzicală A IF 240 6

Dirijat A IF 240 11

Muzicologie A IF 240 12

Muzică A IF 180 50

Muzică (în limba engleză) AP IF 180 30

Muzică A ID 180 50

Muzică (la Piatra Neamț) A IF 180 15

22. UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Arte Plastice Arte vizuale

Arte plastice (fotografie -

videoprocesarea

computerizată a imaginii)

A IF 180 50

Arte plastice (grafică) A IF 180 61

Arte plastice (pictură) A IF 180 25

Arte plastice (sculptură) A IF 180 20

Conservare şi restaurare A IF 180 15

Pedagogia artelor plastice şi

decorative AP IF 180 30

2

Facultatea de

Arte Decorative

şi Design

Arte vizuale

Arte textile - design textil A IF 180 30

Ceramică - sticlă - metal A IF 180 20

Design A IF 180 50

Modă - design vestimentar A IF 180 35

Istoria şi teoria artei AP IF 180 30

Page 38: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

38

23. UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Litere

Limbă şi

literatură

Limba şi literatura franceză -

Limba şi literatura modernă

(italiană/ engleză/ germană/

turcă)

AP IF 180 30

Limba şi literatura engleză -

Limba şi literatura modernă

(germană/turcă/franceză/itali

ană)

A IF 180 120

Limba şi literatura română -

O limbă şi literatură modernă

(engleză, italiană)

A IFR 180 75

Limba şi literatura română -

O limbă şi literatură modernă

(engleză, germană, franceză,

italiană, turcă)

A IF 180 90

Studii culturale Studii americane (în limba

engleză) A IF 180 40

Ştiinţe ale

comunicării Jurnalism A IF 180 75

2 Facultatea de

Teologie

Teologie

Teologie ortodoxă asistenţă

socială A IF 180 50

Teologie ortodoxă didactică A IF 180 50

Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 100

Muzică Muzică religioasă A IF 180 40

3

Facultatea de

Istorie şi Ştiinţe

Politice

Istorie Istorie A IF 180 35

Relații

internaționale

și studii

europene

Relaţii internaţionale şi studii

europene A IF 180 50

Ştiinţe politice Ştiinţe politice A IF 180 50

4

Facultatea de

Drept și Ştiinţe

Administrative

Drept Drept A IF 240 200

Drept A IFR 240 75

Ştiinţe

administrative

Administraţie publică A IF 180 60

Administraţie publică A IFR 180 50

Asistenţă managerială şi

administrativă A IF 180 50

Poliţie locală A IF 180 60

5

Facultatea de

Ştiinţe ale Naturii

şi Ştiinţe Agricole

Agronomie Agricultură A IF 240 40

Agricultură A IFR 240 75

Biologie Biologie A IF 180 50

Geografie Geografia turismului A IF 180 130

Geografie A IF 180 50

Horticultură Horticultură A IF 240 40

Ştiinţa

mediului

Ecologie şi protecţia

mediului A IF 180 75

6

Facultatea de

Educaţie Fizică şi

Sport

Educaţie fizică

şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 70

Educaţie fizică şi sportivă A IFR 180 50

Sport şi performanţă motrică A IF 180 50

Page 39: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

39

Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate

specială A IF 180 60

7

Facultatea de

Științe Aplicate și

Inginerie

Chimie Chimie A IF 180 50

Chimie medicală AP IF 180 30

Inginerie

chimică

Chimie alimentară şi

tehnologii biochimice A IF 240 45

Prelucrarea petrolului şi

petrochimie A IF 240 60

Științe

inginerești

aplicate

Fizică tehnologică A IF 240 30

8

Facultatea de

Matematică şi

Informatică

Informatică

Informatică A IF 180 150

Informatică (în limba

engleză) A IF 180 60

Matematică Matematică A IF 180 50

Matematică informatică A IF 180 75

9

Facultatea de

Ştiinţe

Economice

Administrarea

afacerilor

Administrarea afacerilor (în

limba engleză) AP IF 180 90

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor A IF 180 90

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor A ID 180 50

Economia firmei A IF 180 90

Contabilitate

Contabilitate şi informatică

de gestiune A IF 180 90

Contabilitate şi informatică

de gestiune A ID 180 50

Economie şi

afaceri

internaţionale

Afaceri internaţionale A IF 180 90

Afaceri internaţionale A ID 180 75

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 90

Finanţe şi bănci A ID 180 50

Management Management A IF 180 100

Marketing Marketing A IF 180 90

10 Facultatea de

Medicină Sănătate

Asistenţă medicală

generală*1) A IF 240 30

Balneofiziokinetoterapie şi

recuperare A IF 180 90

Medicină*1) A IF 360 225

Medicină (în limba

engleză)*1) A IF 360 125

11 Facultatea de

Medicină Dentară Sănătate

Medicină dentară*1) A IF 360 50

Tehnică Dentară A IF 180 50

12 Facultatea de

Farmacie Sănătate

Asistenţă de farmacie A IF 180 50

Farmacie*1) A IF 300 100

13

Facultatea de

Inginerie

Mecanică,

Industrială şi

Maritimă

Arhitectură

navală

Sisteme şi echipamente

navale A IF 240 75

Ingineria

autovehiculelor

Autovehicule rutiere A IF 240 60

Autovehicule rutiere A IFR 240 75

Inginerie

energetică Energetică industrială A IF 240 37

Inginerie

industrială Ingineria sudării A IF 240 40

Inginerie

mecanică

Instalații și echipamente

portuare și marine A IF 240 50

Page 40: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

40

Inginerie și

management

Inginerie economică în

domeniul mecanic A IF 240 60

Inginerie economică în

domeniul mecanic A IFR 240 75

14 Facultatea de

Construcţii Inginerie civilă

Amenajări şi construcţii

hidrotehnice A IF 240 50

Construcţii civile, industriale

şi agricole A IF 240 75

Îmbunătăţiri funciare şi

dezvoltare rurală A IF 240 40

15 Facultatea de Arte

Arte vizuale Pedagogia artelor plastice şi

decorative A IF 180 25

Muzică Interpretare muzicală - canto A IF 240 8

Muzică A IF 180 15

Teatru şi artele

spectacolului

Artele spectacolului (actorie) A IF 180 15

Artele spectacolului

(coregrafie) A IF 180 10

16

Facultatea de

Psihologie şi

Ştiinţele

Educaţiei

Asistenţă

socială Asistenţă socială A IF 180 60

Psihologie Psihologie A IF 180 100

Științe ale

educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar A IF 180 80

Psihopedagogie specială A IF 180 60

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

24. UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANŢA

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Navigație și

Transport Naval

Inginerie

marină şi

navigaţie

Navigație și transport

maritim și fluvial A IF 240 225

Navigație și transport

maritim și fluvial A IFR 240 125

Navigație și transport

maritim și fluvial (în limba

engleză)

A IF 240 100

Inginerie și

management

Inginerie economică în

domeniul transporturilor A IF 240 60

2

Facultatea de

Electromecanică

Navală

Ingineria

mediului

Ingineria și protecția

mediului în industrie A IF 240 60

Inginerie

electrică

Electrotehnică A IF 240 100

Electrotehnică A IFR 240 100

Inginerie

electronică,

telecomunicații

și tehnologii

informaționale

Tehnologii și sisteme de

telecomunicații A IF 240 50

Inginerie

marină şi

navigaţie

Electromecanică navală A IF 240 200

Electromecanică navală A IFR 240 125

Electromecanică navală (în

limba engleză) A IF 240 100

Page 41: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

41

25. UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Ştiinţe

Chimie

Biochimie tehnologică A IF 180 50

Chimie A IF 180 50

Chimie farmaceutică AP IF 180 30

Fizică

Fizică A IF 180 40

Fizică informatică A IF 180 50

Fizică medicală A IF 180 45

Informatică Informatică A IF 180 200

Matematică Matematică A IF 180 50

Matematică informatică A IF 180 50

Ştiinţa

mediului Chimia mediului A IF 180 30

Geografie Geografia turismului A IF 180 80

Geografie A IF 180 150

2

Facultatea de

Educaţie Fizică şi

Sport

Educaţie fizică

şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 150

Educaţie fizică şi sportivă (la

Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 60

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate

specială A IF 180 150

Kinetoterapie şi motricitate

specială (la Drobeta-Turnu

Severin)

A IF 180 60

3 Facultatea de

Litere

Limbă şi

literatură

Limba şi literatura română –

Limba şi literatura latină A IF 180 15

Limba şi literatura română –

O limbă şi literatură modernă

(engleză, franceză, italiană,

germană, spaniolă)

A IF 180 120

Limba şi literatura română –

O limbă şi literatură modernă

(engleză, franceză, italiană,

germană, spaniolă)

A ID 180 50

Limba şi literatura română -

O limbă şi literatură modernă

(franceză, engleză) (la

Drobeta-Turnu Severin)

A IF 180 40

Limba şi literatura modernă

A (engleză/ franceză) –

Limba şi literatura modernă

B (franceză/ engleză/

germană/ italiană/ spaniolă)/

Limba și literatura latină

A IF 180 190

Limbi moderne

aplicate

Traducere şi interpretare

(engleză, franceză) A IF 180 90

Muzică

Interpretare muzicală - canto A IF 240 8

Interpretare muzicală -

instrumente A IF 240 8

Muzică A IF 180 15

Ştiinţe ale

comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 90

Jurnalism A IF 180 50

Page 42: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

42

Științe ale

educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar A IF 180 60

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (la

Drobeta - Turnu Severin)

A IF 180 60

Teatru şi artele

spectacolului Artele spectacolului (actorie) A IF 180 15

Cinematografie şi

media

Cinematografie, fotografie,

media (Comunicare

audiovizuală: scenaristică,

publicitate media,

filmologie)

AP IF 180 12

4

Facultatea de

Teologie

Ortodoxă

Arte vizuale

Artă sacră A IF 180 30

Arte plastice(pictură și

sculptură) AP IF 180 30

Teologie Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 100

5 Facultatea de

Drept

Drept Drept A IF 240 450

Drept A IFR 240 150

Ştiinţe

administrative

Administraţie publică A IF 180 100

Administraţie publică (la

Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 100

6 Facultatea de

Ştiinţe Sociale

Istorie Istorie A IF 180 50

Relații

internaționale

și studii

europene

Relaţii internaţionale şi studii

europene A IF 180 75

Asistenţă

socială Asistenţă socială A IF 180 100

Filosofie Filosofie A IF 180 50

Sociologie Sociologie A IF 180 100

Ştiinţe politice Ştiinţe politice A IF 180 100

7

Facultatea de

Economie şi

Administrarea

Afacerilor

Administrarea

afacerilor

Administrarea afacerilor (la

Drobeta-Turnu Severin) A IF 180 50

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor A IF 180 100

Cibernetică,

statistică şi

informatică

economică

Informatică economică A IF 180 90

Statistică şi previziune

economică A IF 180 50

Contabilitate

Contabilitate şi informatică

de gestiune A IF 180 150

Contabilitate şi informatică

de gestiune A ID 180 50

Contabilitate şi informatică

de gestiune (la Drobeta-

Turnu Severin)

A IF 180 50

Economie şi

afaceri

internaţionale

Economie şi afaceri

internaţionale A IF 180 100

Economie şi afaceri

internaţionale (în limba

engleză)

A IF 180 50

Finanţe

Finanţe şi bănci A IF 180 120

Finanţe şi bănci (în limba

engleză) A IF 180 30

Finanţe şi bănci A ID 180 50

Page 43: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

43

Finanţe şi bănci (la Drobeta-

Turnu Severin) A IF 180 60

Management

Management A IF 180 90

Management A ID 180 125

Management (la Drobeta-

Turnu Severin) A IF 180 75

Marketing Marketing A IF 180 60

8 Facultatea de

Mecanică

Ingineria

autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 120

Ingineria

materialelor

Ştiinţa materialelor (la

Drobeta-Turnu Severin) A IF 240 30

Ingineria

mediului

Ingineria şi protecţia

mediului în industrie (la

Drobeta-Turnu Severin)

A IF 240 50

Ingineria

transporturilor

Ingineria transporturilor şi a

traficului A IF 240 90

Inginerie civilă Construcţii civile, industriale

şi agricole AP IF 240 60

Inginerie

industrială

Tehnologia construcţiilor de

maşini A IF 240 90

Inginerie

marină şi

navigaţie

Navigaţie şi transport

maritim şi fluvial (la

Drobeta-Turnu Severin)

A IF 240 30

Inginerie și

management

Inginerie economică

industrială (la Drobeta-Turnu

Severin)

A IF 240 60

Inginerie economică în

domeniul mecanic A IF 240 50

9

Facultatea de

Inginerie

Electrică

Ingineria

mediului

Ingineria şi protecţia

mediului în industrie A IF 240 60

Inginerie

aerospațială

Echipamente şi instalaţii de

aviaţie A IF 240 60

Inginerie

electrică

Electromecanică A IF 240 75

Electromecanică A IFR 240 50

Inginerie electrică şi

calculatoare A IF 240 75

Informatică aplicată în

inginerie electrică A IF 240 50

Inginerie

energetică

Ingineria sistemelor

electroenergetice A IF 240 60

10

Facultatea de

Automatică,

Calculatoare şi

Electronică

Calculatoare și

tehnologia

informației

Calculatoare A IF 240 90

Calculatoare (în limba

engleză) A IF 240 90

Ingineria

sistemelor

Automatică şi informatică

aplicată A IF 240 120

Ingineria sistemelor

multimedia A IF 240 60

Inginerie

electronică,

telecomunicații și

tehnologii

informaționale

Electronică aplicată A IF 240 60

Mecatronică și

robotică

Mecatronică A IF 240 60

Robotică A IF 240 45

11 Facultatea de

Agronomie Agronomie

Agricultură A IF 240 100

Agricultură A IFR 240 75

Page 44: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

44

Montanologie A IF 240 60

Ingineria

produselor

alimentare

Controlul şi expertiza

produselor alimentare A IF 240 50

Inginerie

geodezică

Măsurători terestre şi

cadastru A IF 240 50

Silvicultură Silvicultură A IF 240 50

12 Facultatea de

Horticultură

Biologie Biologie A IF 180 60

Horticultură Horticultură A IF 240 60

Peisagistică A IF 240 40

Ingineria

mediului

Ingineria şi protecţia

mediului în agricultură A IF 240 60

Ingineria

produselor

alimentare

Tehnologia prelucrării

produselor agricole A IF 240 60

26. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Medicină Sănătate

Medicină*1) A IF 360 320

Medicină (în limba

engleză)*1) AP IF 360 50

2

Facultatea de

Moaşe şi

Asistenţă

Medicală

Sănătate

Asistenţă medicală

generală*1) A IF 240 125

Balneofiziokinetoterapie şi

recuperare A IF 180 30

Moaşe*1) A IF 240 50

Radiologie şi imagistică AP IF 180 45

3 Facultatea de

Medicină Dentară Sănătate

Medicină dentară*1) A IF 360 110

Medicină dentară*1)(în limba engleză)

AP IF 360 30

Tehnică Dentară A IF 180 45

4 Facultatea de

Farmacie Sănătate

Farmacie*1) A IF 300 125

Farmacie (în limba

engleză)*1) AP IF 300 30

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

27. UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Inginerie

Ingineria

autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 40

Inginerie

industrială

Tehnologia construcţiilor de

maşini A IF 240 60

Ingineria securităţii în

industrie AP IF 240 60

Inginerie

mecanică

Inginerie mecanică A IF 240 30

Sisteme şi echipamente

termice A IF 240 35

Page 45: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

45

Științe

inginerești

aplicate

Inginerie medicală AP IF 240 60

Inginerie și

management

Inginerie economică

industrială A IF 240 50

Ingineria

materialelor

Ştiinţa materialelor A IF 240 60

Informatică aplicată în

ingineria materialelor AP IF 240 60

Ingineria

mediului

Ingineria şi protecţia

mediului în industrie A IF 240 60

Amenajări hidrotehnice și

protecția mediului AP IF 240 60

2

Facultatea de

Arhitectură

Navală

Arhitectură

navală

Arhitectură navală**) A IF 240 80

Arhitectură navală (în limba

engleză) AP IF 240 80

Sisteme şi echipamente

navale A IF 240 80

3

Facultatea de

Automatică,

Calculatoare,

Inginerie

Electrică şi

Electronică

Calculatoare și

tehnologia

informației

Calculatoare A IF 240 120

Ingineria

sistemelor

Automatică şi informatică

aplicată A IF 240 75

Inginerie

electrică

Electromecanică A IF 240 75

Electromecanică (în limba

franceză) AP IF 240 60

Electronică de putere şi

acţionări electrice A IF 240 75

Inginerie electrică și

calculatoare AP IF 240 30

Inginerie

electronică,

telecomunicații

și tehnologii

informaționale

Electronică aplicată A IF 240 75

4

Facultatea de

Inginerie şi

Agronomie din

Brăila

Agronomie Agricultură A IF 240 50

Ingineria

mediului

Ingineria sistemelor

biotehnice şi ecologice A IF 240 60

Inginerie

mecanică

Ingineria şi managementul

resurselor tehnologice în

construcţii

A IF 240 60

Mașini și instalații pentru

agricultură și industrie

alimentară

AP IF 240 60

Utilaje tehnologice pentru

construcţii A IF 240 60

Inginerie și

management

Inginerie economică în

domeniul mecanic A IF 240 60

5

Facultatea de

Ştiinţa şi

Ingineria

Alimentelor

Ingineria

produselor

alimentare

Controlul şi expertiza

produselor alimentare A IF 240 60

Controlul şi expertiza

produselor alimentare (în

limba engleză)

AP IF 240 50

Page 46: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

46

Ingineria produselor

alimentare A IF 240 90

Ingineria produselor

alimentare (în limba engleză) AP IF 240 50

Pescuit şi industrializarea

peştelui A IF 240 50

Tehnologie și control în

alimentație publică

AP IF 240 50

Zootehnie Piscicultură și acvacultură AP IF 240 50

Ştiinţa

mediului

Ecologie şi protecţia

mediului A IF 180 60

Biotehnologii Biotehnologii pentru

industria alimentară A IF 240 50

6

Facultatea de

Medicină şi

Farmacie

Sănătate

Asistenţă medicală

generală*1) A IF 240 125

Asistenţă medicală generală

(Enna – Italia)*1) AP IF 240 25

Farmacie*1) A IF 300 75

Medicină*1) A IF 360 125

Medicină (Enna - Italia)*1) AP IF 360 75

Medicină dentară*1) A IF 360 50

Tehnică dentară*1) AP IF 180 50

Moașe*1) AP IF 240 40

7 Facultatea de

Ştiinţe și Mediu

Fizică Fizică medicală AP IF 180 50

Chimie Chimie A IF 180 50

Chimie farmaceutică AP IF 180 35

Matematică Matematică informatică A IF 180 50

Ştiinţa

mediului Ştiinţa mediului A IF 180 75

8 Facultatea de

Litere

Limbă şi

literatură

Limba şi literatura română -

Limba şi literatura engleză A IF 180 100

Limba şi literatura română -

O limbă şi literatură modernă

(engleză)

A ID 180 75

Limba şi literatura română -

O limbă şi literatură modernă

(franceză)

A IF 180 60

Limba şi literatura engleză -

Limba şi literatura franceză A IF 180 50

Limba şi literatura engleză -

Limba şi literatura română A IF 180 50

Limba şi literatura franceză -

Limba şi literatura română A IF 180 50

Limba şi literatura franceză -

Limba şi literatura engleză AP IF 180 50

Limbi moderne

aplicate

Limbi moderne aplicate

(engleză - franceză) AP IF 180 50

Ştiinţe ale

comunicării Jurnalism A IF 180 60

9

Facultatea de

Istorie, Filosofie

şi Teologie

Filosofie Filosofie A IF 180 35

Istorie Istorie A IF 180 70

Sociologie Sociologie A IF 180 50

Resurse umane AP IF 180 50

Teologie

Teologie ortodoxă asistenţă

socială A IF 180 50

Teologie ortodoxă didactică A IF 180 50

Page 47: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

47

Relații

internaționale

și studii

europene

Relaţii internaţionale şi studii

europene AP IF 180 50

Arte vizuale Artă sacră AP IF 180 30

10 Facultatea de Arte

Arte vizuale Arte plastice (pictură) A IF 180 30

Muzică Interpretare muzicală - canto A IF 240 25

Teatru şi artele

spectacolului Artele spectacolului (actorie) A IF 180 25

11

Facultatea de

Economie și

Administrarea

Afacerilor

Administrarea

afacerilor

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor A IF 180 75

Administrarea afacerilor în

alimentația publică AP IF 180 50

Cibernetică,

statistică şi

informatică

economică

Informatică economică A IF 180 60

Contabilitate Contabilitate şi informatică

de gestiune A IF 180 60

Economie Economie agroalimentară A IF 180 50

Economie şi

afaceri

internaţionale

Afaceri internaţionale A IF 180 60

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 75

Management Management A IF 180 75

Marketing

Marketing A IF 180 75

12

Facultatea de

Științe Juridice,

Sociale și Politice

Drept Drept A IF 240 125

Drept A IFR 240 60

Ştiinţe

administrative Administraţie publică A IF 180 75

13

Facultatea de

Educaţie Fizică şi

Sport

Educaţie fizică

şi sport Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 130

Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate

specială A IF 180 75

Științe ale

educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar A IF 180 100

14 Facultatea

Transfrontalieră

Educaţie fizică

şi sport

Educaţie fizică şi sportivă (la

Chișinău) AP IF 180 50

Ingineria

produselor

alimentare

Ingineria produselor

alimentare (la Cahul) A IF 240 60

Limbi moderne

aplicate

Limbi moderne aplicate (la

Cahul) A IF 180 50

Zootehnie Piscicultură şi acvacultură (la

Cahul) A IF 240 30

Relații

internaționale

și studii

europene

Relaţii internaţionale şi studii

europene (la Cahul) AP IF 180 100

Inginerie

mecanică

Sisteme şi echipamente

termice (la Cahul) AP IF 240 30

Ingineria

materialelor

Ingineria procesării

materialelor (la Cahul) AP IF 240 60

Page 48: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

48

Economie şi

afaceri

internaţionale

Afaceri internaţionale (la

Cahul) AP IF 180 50

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

**) Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării Naţionale.

28. UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferab

ile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Automatică și

Calculatoare

Ingineria

sistemelor

Automatică şi informatică

aplicată A IF 240 150

Calculatoare și

tehnologia

informației

Calculatoare A IF 240 95

Tehnologia informaţiei A IF 240 95

2

Facultatea de

Inginerie Chimică

şi Protecţia

Mediului

„Cristofor

Simionescu”

Ingineria

mediului

Ingineria şi protecţia

mediului în industrie A IF 240 75

Inginerie

chimică

Chimia şi ingineria

substanţelor organice,

petrochimie şi carbochimie

A IF 240 50

Chimie alimentară şi

tehnologii biochimice A IF 240 30

Ingineria fabricaţiei hârtiei A IF 240 30

Ingineria substanţelor

anorganice şi protecţia

mediului

A IF 240 30

Inginerie biochimică A IF 240 30

Inginerie chimică A IF 240 60

Ştiinţa şi ingineria

polimerilor A IF 240 50

Inginerie și

management

Inginerie economică în

industria chimică şi de

materiale

A IF 240 30

3

Facultatea de

Construcţii şi

Instalaţii

Inginerie civilă

Inginerie civilă (în limba

engleză) A IF 240 120

Construcţii civile, industriale

şi agricole A IF 240 420

Căi ferate, drumuri şi poduri A IF 240 100

Ingineria

instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii A IF 240 100

4

Facultatea de

Construcţii de

Maşini şi

Management

Industrial

Inginerie

industrială

Tehnologia construcţiilor de

maşini A IF 240 90

Sisteme de producție digitale A IF 240 60

Ingineria sudării A IF 240 30

Inginerie

mecanică

Mecanică fină şi

nanotehnologii A IF 240 60

Maşini şi sisteme hidraulice

şi pneumatice A IF 240 60

Inginerie și

management

Inginerie economică în

domeniul mecanic A IF 240 90

5

Facultatea de

Electronică,

Telecomunicaţii

şi Tehnologia

Inginerie

electronică,

telecomunicații

și tehnologii

Electronică aplicată A IF 240 105

Microelectronică,

optoelectronică şi

nanotehnologii

A IF 240 105

Page 49: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

49

Informaţiei informaționale Tehnologii şi sisteme de

telecomunicaţii A IF 240 105

Tehnologii şi sisteme de

telecomunicaţii (în limba

engleză)

AP IF 240 50

6

Facultatea de

Inginerie

Electrică,

Energetică şi

Informatică

Aplicată

Inginerie

electrică

Electronică de putere şi

acţionări electrice A IF 240 70

Sisteme electrice A IF 240 60

Instrumentaţie şi achiziţii de

date A IF 240 60

Inginerie electrică şi

calculatoare (în limba

engleză)

AP IF 240 60

Informatică aplicată în

inginerie electrică A IF 240 60

Inginerie

energetică

Ingineria sistemelor

electroenergetice A IF 240 75

Managementul energiei

A IF 240 50

Inginerie și

management

Inginerie economică în

domeniul electric, electronic

şi energetic

A IF 240 50

7

Facultatea de

Hidrotehnică,

Geodezie şi

Ingineria

Mediului

Inginerie civilă

Amenajări şi construcţii

hidrotehnice A IF 240 100

Îmbunătăţiri funciare şi

dezvoltare rurală A IF 240 150

Inginerie

geodezică

Măsurători terestre şi

cadastru A IF 240 100

Ingineria

mediului

Ingineria şi protecţia

mediului în agricultură A IF 240 60

8 Facultatea de

Mecanică

Ingineria

autovehiculelor

Autovehicule rutiere A IF 240 90

Ingineria sistemelor de

propulsie pentru

autovehicule

A IF 240 50

Construcţii de autovehicule A IF 240 60

Inginerie

mecanică

Inginerie mecanică A IF 240 60

Sisteme şi echipamente

termice A IF 240 60

Maşini şi instalaţii pentru

agricultură şi industrie

alimentară

A IF 240 75

Mecatronică și

robotică

Mecatronică A IF 240 70

Robotică A IF 240 60

9

Facultatea de

Știința și

Ingineria

Materialelor

Ingineria

materialelor

Ingineria procesării

materialelor A IF 240 60

Ştiinţa materialelor A IF 240 75

Inginerie

industrială

Ingineria securităţii în

industrie A IF 240 50

Inginerie

mecanică

Echipamente pentru procese

industriale A IF 240 50

10

Facultatea de

Design industrial

şi Managementul

Afacerilor

Inginerie

industrială

Tehnologia şi designul

produselor textile A IF 240 60

Tehnologia tricotajelor şi

confecţiilor A IF 240 90

Page 50: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

50

Tehnologia şi designul

confecţiilor din piele şi

înlocuitori

A IF 240 25

Design industrial A IF 240 60

Design industrial (în limba

engleză - Industrial Design) AP IF 240 50

Inginerie

chimică

Tehnologie chimică textilă A IF 240 40

Tehnologia chimică a

produselor din piele şi

înlocuitori

A IF 240 25

Inginerie și

management

Inginerie economică

industrială A IF 240 80

Ingineria și managementul

afacerilor

AP IF 240 60

11

Facultatea de

Arhitectură "G.

M. Cantacuzino"

Arhitectură Arhitectură*1) A IF 360 100

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

29. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD"

DIN IAŞI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Agricultură

Agronomie

Agricultură A IF 240 150

Agricultură A ID 240 75

Montanologie A IF 240 50

Exploatarea maşinilor şi

instalaţiilor pentru

agricultură şi industrie

alimentară

AP IF 240 75

Biologie Biologie A IF 180 40

Ingineria

produselor

alimentare

Tehnologia prelucrării

produselor agricole A IF 240 100

Protecţia consumatorului şi

a mediului AP IF 240 75

Inginerie şi

management în

agricultură și

dezvoltare

rurală

Ingineria și managementul

afacerilor agricole A IF 240 75

Ingineria și managementul

afacerilor agricole A ID 240 75

2 Facultatea de

Horticultură

Horticultură

Horticultură A IF 240 125

Horticultură A ID 240 75

Peisagistică A IF 240 75

Biotehnologii Biotehnologii agricole AP IF 240 50

Ingineria

mediului Ingineria mediului A IF 240 60

3 Facultatea de

Zootehnie

Ingineria

produselor

alimentare

Controlul şi expertiza

produselor alimentare A IF 240 75

Page 51: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

51

Inginerie şi

management în

agricultură și

dezvoltare

rurală

Inginerie şi management în

alimentaţie publică şi

agroturism

A IF 240 75

Zootehnie

Piscicultură şi acvacultură A IF 240 50

Zootehnie A IF 240 100

Zootehnie A ID 240 50

4

Facultatea de

Medicină

Veterinară

Medicină

veterinară

Medicină veterinară*1) A IF 360 200

Medicină veterinară (în

limba engleză)*1) AP IF 360 50

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

30. UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Biologie

Biologie Biochimie A IF 180 70

Biologie A IF 180 150

Ştiinţa

mediului

Ecologie şi protecţia

mediului A IF 180 150

2 Facultatea de

Chimie Chimie

Biochimie tehnologică A IF 180 50

Chimie A IF 180 110

Chimie medicală AP IF 180 75

3 Facultatea de

Drept Drept

Drept A IF 240 300

Drept A IFR 240 150

4

Facultatea de

Economie şi

Administrarea

Afacerilor

Administrarea

afacerilor

Administrarea afacerilor (în

limba engleză) A IF 180 100

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor A IF 180 200

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor

(Bălți - Republica Moldova)

A IF 180 100

Cibernetică,

statistică şi

informatică

economică

Informatică economică A IF 180 150

Statistică şi previziune

economică A IF 180 75

Contabilitate

Contabilitate şi informatică

de gestiune A IF 180 250

Contabilitate şi informatică

de gestiune A ID 180 150

Economie

Economie şi finanţe (în

limba engleză - Economics

and finance)

AP IF 180 100

Economie şi

afaceri

internaţionale

Economie şi afaceri

internaţionale A IF 180 200

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 250

Finanţe şi bănci A ID 180 75

Management Management A IF 180 200

Management A ID 180 175

Marketing Marketing A IF 180 200

Ştiinţe

administrative

Administraţie publică A IF 180 200

Administraţie publică A ID 180 100

Page 52: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

52

5

Facultatea de

Educaţie Fizică şi

Sport

Educaţie fizică

şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 100

Sport și performanță motrică AP IF 180 50

Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate

specială A IF 180 75

6

Facultatea de

Filosofie şi

Ştiinţe Social -

Politice

Asistenţă

socială

Asistenţă socială A IF 180 315

Asistenţă socială A ID 180 50

Filosofie Filosofie A IF 180 40

Relații

internaționale

și studii

europene

Relaţii internaţionale şi studii

europene A IF 180 120

Sociologie Resurse umane A IF 180 120

Sociologie A IF 180 100

Ştiinţe ale

comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 130

Comunicare şi relaţii publice A ID 180 50

Ştiinţe politice Ştiinţe politice A IF 180 100

7 Facultatea de

Fizică

Fizică

Biofizică A IF 180 40

Fizică A IF 180 40

Fizică informatică A IF 180 40

Fizică medicală A IF 180 40

Științe

inginerești

aplicate

Fizică tehnologică A IF 240 30

Fizică tehnologică (Bălți -

Republica Moldova) AP IF 240 80

8

Facultatea de

Geografie şi

Geologie

Geografie

Geografia turismului A IF 180 220

Geografia turismului (în

limba franceză) A IF 180 30

Geografie A IF 180 150

Hidrologie şi meteorologie A IF 180 60

Planificare teritorială A IF 180 60

Geologie Geochimie A IF 180 90

Inginerie

geologică Inginerie geologică A IF 240 55

Ştiinţa

mediului Geografia mediului A IF 180 80

9 Facultatea de

Informatică Informatică

Informatică A IF 180 450

Informatică (în limba

engleză) AP IF 180 100

10 Facultatea de

Istorie Istorie

Arhivistică AP IF 180 40

Istorie A IF 180 120

Istorie A ID 180 50

11 Facultatea de

Litere

Limbă şi

literatură

Filologie clasică (Limba

latină - Limba greacă veche) A IF 180 40

Limba şi literatura română -

Literatură universală şi

comparată

A IF 180 50

Limba şi literatura română -

O limbă şi literatură modernă

(engleză, franceză, germană,

rusă, italiană, spaniolă)

A IF 180 250

Literatură universală şi

comparată - Limbă şi

literatură modernă

A IF 180 30

Page 53: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

53

Limbă şi literatură modernă

(engleză/franceză/ germană/

rusă/ italiană/ spaniolă) -

Limba şi literatura română

A IF 180 200

Limba şi literatura modernă

(engleză/franceză/germană/

rusă/italiană/spaniolă) -

Limba şi literatura modernă

(engleză/franceză/germană/

rusă/italiană/spaniolă)

A IF 180 400

O limbă şi literatură modernă

(A) - Literatură universală şi

comparată

A IF 180 30

Limbi moderne

aplicate Traducere şi interpretare A IF 180 100

Studii culturale Studii americane (în limba

engleză) A IF 180 50

Ştiinţe ale

comunicării Jurnalism A IF 180 125

12 Facultatea de

Matematică Matematică

Matematică A IF 180 120

Matematică informatică A IF 180 150

13

Facultatea de

Psihologie şi

Ştiinţe ale

Educaţiei

Psihologie Psihologie A IF 180 300

Psihologie A ID 180 100

Științe ale

educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar A IF 180 120

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar AP ID 180 60

Pedagogie A IF 180 125

Psihopedagogie specială A IF 180 70

Pedagogie socială AP IF 180 60

14

Facultatea de

Teologie

Ortodoxă

Arte vizuale Artă sacră A IF 180 60

Teologie

Teologie ortodoxă asistenţă

socială A IF 180 50

Teologie ortodoxă didactică A IF 180 60

Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 200

15

Facultatea de

Teologie Romano

- Catolică

Teologie

Teologie romano-catolică

asistență socială A IF 180 50

Teologie romano-catolică

pastorală A IF 240 50

31. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GRIGORE T. POPA" DIN IAŞI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Medicină Sănătate

Asistenţă medicală

generală*1) A IF 240 200

Medicină*1) A IF 360 550

Medicină (în limba

engleză)*1) A IF 360 200

Medicină (în limba

franceză)*1) A IF 360 150

Nutriţie şi dietetică A IF 180 50

2 Facultatea de Sănătate Medicină dentară*1) A IF 360 180

Page 54: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

54

Medicină Dentară Medicină dentară (în limba

engleză)*1) A IF 360 70

Medicină dentară (în limba

franceză)*1) A IF 360 100

Tehnică Dentară A IF 180 80

3 Facultatea de

Farmacie Sănătate

Farmacie*1) A IF 300 220

Farmacie (în limba engleză)*1) A IF 300 70

4

Facultatea de

Bioinginerie

Medicală

Sănătate

Balneofiziokinetoterapie şi

recuperare A IF 180 120

Balneofiziokinetoterapie şi

recuperare (în limba engleză) AP IF 180 45

Științe

inginerești

aplicate

Bioinginerie A IF 240 90

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

32. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IAŞI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Interpretare,

Compoziţie și

Studii Muzicale

Teoretice

Muzică

Compoziţie muzicală A IF 240 8

Dirijat A IF 240 7

Interpretare muzicală - canto A IF 240 20

Interpretare muzicală -

instrumente A IF 240 45

Muzică religioasă A IF 180 15

Muzicologie A IF 240 5

Muzică A IF 180 20

2 Facultatea de

Teatru

Teatru şi artele

spectacolului

Artele spectacolului (actorie,

păpuşi-marionete) A IF 180 25

Artele spectacolului (regie) A IF 180 10

Teatrologie (Management

cultural) AP IF 180 12

Teatrologie (Management

cultural) (în limba engleză) AP IF 180 12

Artele spectacolului

(coregrafie) AP IF 180 10

3 Facultatea de Arte

Vizuale şi Design Arte vizuale

Artă murală A IF 180 40

Arte plastice (fotografie-

videoprocesarea

computerizată a imaginii)

A IF 180 30

Arte plastice (pictură,

sculptură, grafică) A IF 180 80

Arte plastice (pictură) (în

limba engleză) AP IF 180 20

Conservare şi restaurare A IF 180 30

Design A IF 180 75

Istoria şi teoria artei A IF 180 30

Modă - design vestimentar A IF 180 40

Arte textile - design textil AP IF 180 14

Pedagogia artelor plastice şi

decorative A IF 180 20

Page 55: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

55

33. UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de Arte

Arte vizuale

Arte decorative A IF 180 20

Arte plastice (Pictură) A IF 180 20

Design A IF 180 20

Modă - design vestimentar A IF 180 15

Arte plastice (Grafica) AP IF 180 20

Muzică

Interpretare muzicală - canto A IF 240 12

Interpretare muzicală -

instrumente A IF 240 15

Muzică A IF 180 20

2

Facultatea de

Construcţii,

Cadastru și

Arhitectură

Inginerie civilă

Construcţii civile, industriale

şi agricole A IF 240 75

Inginerie sanitară şi protecţia

mediului A IF 240 60

Inginerie

geodezică

Măsurători terestre şi

cadastru A IF 240 60

Arhitectură Arhitectură*1) AP IF 360 40

3 Facultatea de

Drept

Drept Drept A IF 240 150

Ştiinţe

administrative Administraţie publică A IF 180 40

4

Facultatea de

Geografie,

Turism şi Sport

Geografie

Geografia turismului A IF 180 120

Geografia turismului (în

limba engleză) A IF 180 50

Planificare teritorială A IF 180 50

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi motricitate

specială A IF 180 90

Kinetoterapie şi motricitate

specială (în limba engleză) AP IF 180 40

Educaţie fizică

şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 50

Sport şi performanţă motrică AP IF 180 50

Știința

mediului Știința mediului AP IF 180 50

5

Facultatea de

Inginerie

Electrică şi

Tehnologia

Informaţiei

Calculatoare și

tehnologia

informației

Calculatoare A IF 240 75

Tehnologia informaţiei A IF 240 45

Ingineria

sistemelor

Automatică şi informatică

aplicată A IF 240 45

Inginerie

electrică

Electromecanică A IF 240 50

Electromecanică (la Beiuş) A IF 240 30

Sisteme electrice A IF 240 50

Inginerie electrică și

calculatoare AP IF 240 50

Inginerie

electronică,

telecomunicații

și tehnologii

informaționale

Electronică aplicată A IF 240 60

Reţele şi software de

telecomunicaţii A IF 240 60

Inginerie și

management

Inginerie economică în

domeniul electric, electronic

şi energetic

A IF 240 50

Page 56: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

56

6

Facultatea de

Inginerie

Energetică și

Management

Industrial

Inginerie

energetică

Energetică industrială A IF 240 30

Ingineria sistemelor

electroenergetice A IF 240 75

Inginerie

industrială

Ingineria sistemelor de

energii regenerabile A IF 240 30

Tehnologia tricotajelor şi

confecţiilor A IF 240 50

Inginerie și

management

Inginerie economică

industrială A IF 240 50

Inginerie economică în

domeniul electric, electronic

şi energetic

A IF 240 50

7

Facultatea de

Inginerie

Managerială şi

Tehnologică

Ingineria

autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 75

Inginerie

industrială

Tehnologia construcţiilor de

maşini A IF 240 80

Inginerie și

management

Inginerie economică în

domeniul mecanic A IF 240 75

Inginerie economică în

domeniul mecanic A ID 240 60

Mecatronică și

robotică

Mecatronică A IF 240 30

Robotică A IF 240 50

8

Facultatea de

Istorie, Relaţii

Internaţionale,

Științe Politice și

Științele

Comunicării

Istorie Istorie A IF 180 60

Relații

internaționale și

studii europene

Relaţii internaţionale şi

studii europene A IF 180 100

Relaţii internaţionale şi

studii europene (în limba

engleză)

A IF 180 100

Studii de

securitate Studii de securitate A IF 180 100

Ştiinţe politice Ştiinţe politice A IF 180 75

Ştiinţe ale

comunicării

Jurnalism A IF 180 50

Comunicare şi relaţii publice AP IF 180 75

9 Facultatea de

Litere

Limbă şi

literatură

Limba şi literatura engleză -

O limbă şi literatură

modernă (franceză,

germană)/Limba şi literatura

română

A IF 180 100

Limba şi literatura franceză -

Limba şi literatura modernă

(engleză, germană) / Limba şi

literatura română

A IF 180 50

Limba şi literatura germană -

Limba şi literatura modernă

(engleză/ franceză)/Limba şi

literatura română

A IF 180 25

Limba şi literatura română -

Limba şi literatura modernă

(engleză/ franceză/germană)

A IF 180 50

10

Facultatea de

Medicină şi

Farmacie

Sănătate

Asistenţă medicală

generală*1) A IF 240 75

Balneofiziokinetoterapie şi

recuperare A IF 180 50

Nutriție și dietetică AP IF 180 50

Page 57: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

57

Farmacie*1) A IF 300 60

Medicină*1) A IF 360 150

Medicină dentară*1) A IF 360 90

Medicină (în limba

engleză)*1) A IF 360 100

Radiologie şi imagistică A IF 180 30

Tehnică Dentară A IF 180 35

11

Facultatea de

Protecţia

Mediului

Agronomie Agricultură A IF 240 50

Horticultură Horticultură A IF 240 50

Peisagistică A IF 240 30

Ingineria

mediului

Ingineria sistemelor

biotehnice şi ecologice A IF 240 75

Ingineria

produselor

alimentare

Controlul şi expertiza

produselor alimentare A IF 240 75

Tehnologia prelucrării

produselor agricole A IF 240 50

Inginerie

forestieră

Ingineria prelucrării

lemnului A IF 240 30

Inginerie şi

management în

agricultură și

dezvoltare

rurală

Inginerie şi management în

alimentaţia publică şi

agroturism

A IF 240 90

Silvicultură Exploatări forestiere A IF 240 40

Silvicultură A IF 240 75

Zootehnie Zootehnie A IF 240 50

12

Facultatea de

Informatică și

Ştiinţe

Biologie Biologie A IF 180 80

Chimie Chimie A IF 180 40

Fizică

Fizică A IF 180 25

Fizică medicală A IF 180 50

Fizică medicală(în limba

engleză) AP IF 180 40

Informatică Informatică A IF 180 75

Matematică Matematică A IF 180 50

13

Facultatea de

Ştiinţe

Economice

Administrarea

afacerilor

Administrarea afacerilor (în

limba engleză) AP IF 180 50

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor A IF 180 90

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor A ID 180 50

Contabilitate

Contabilitate şi informatică

de gestiune A IF 180 75

Contabilitate şi informatică

de gestiune A ID 180 50

Economie şi

afaceri

internaţionale

Afaceri internaţionale A IF 180 90

Afaceri internaţionale (în

limba engleză) AP IF 180 50

Afaceri internaţionale A ID 180 50

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 90

Finanţe şi bănci A ID 180 50

Management Management A IF 180 90

Management A ID 180 50

Marketing Marketing A IF 180 75

Marketing A ID 180 50

14 Facultatea de

Ştiinţe Socio -

Asistenţă

socială Asistenţă socială A IF 180 100

Page 58: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

58

Umane Psihologie Psihologie A IF 180 125

Sociologie Sociologie A IF 180 50

Resurse umane AP IF 180 50

Științe ale

educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar A IF 180 75

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar A IFR 180 75

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (în limba

maghiară)

A IF 180 25

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (la

Beiuş)

A IF 180 60

Psihopedagogie specială A IF 180 30

15

Facultatea de

Teologie

Ortodoxă

„Episcop Dr.

Vasile Coman”

Teologie Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 50

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

34. UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Mine

Ingineria

mediului

Ingineria şi protecţia

mediului în industrie A IF 240 60

Inginerie civilă Construcţii miniere A IF 240 50

Inginerie

industrială

Ingineria şi managementul

calităţii A IF 240 30

Ingineria securității în

industrie AP IF 240 50

Inginerie și

management

Inginerie și management în

construcții AP IF 240 30

Ingineria şi managementul

afacerilor (la Deva)

AP IF 240 30

Mine, petrol şi

gaze

Inginerie minieră A IF 240 60

Topografie minieră A IF 240 45

2

Facultatea de

Inginerie

Mecanică şi

Electrică

Calculatoare și

tehnologia

informației

Calculatoare A IF 240 60

Ingineria

sistemelor

Automatică şi informatică

aplicată A IF 240 50

Ingineria

transporturilor

Ingineria transporturilor şi a

traficului A IF 240 60

Inginerie

electrică Electromecanică A IF 240 60

Inginerie

energetică Energetică industrială A IF 240 50

Inginerie

industrială

Tehnologia construcţiilor de

maşini A IF 240 40

Inginerie

mecanică

Echipamente pentru procese

industriale A IF 240 60

Page 59: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

59

Maşini şi echipamente

miniere A IF 240 60

3 Facultatea de

Ştiinţe

Administrarea

afacerilor

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor A IF 180 60

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor (la

Hunedoara)

AP IF 180 60

Asistenţă

socială Asistenţă socială A IF 180 75

Contabilitate Contabilitate şi informatică

de gestiune A IF 180 60

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 90

Management Management A IF 180 60

Sociologie Sociologie A IF 180 60

Ştiinţe

administrative

Administraţie publică A IF 180 50

Administraţie publică (la

Deva) AP IF 180 50

35. UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Nr. crt. Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de învăță -

mânt

Număr de

credite de studii transferabile

Număr maxim

de studenți care pot fi școlarizați

1

Facultatea de

Ştiinţe, Educație

Fizică și

Informatică

Biologie Biologie A IF 180 70

Chimie Chimie A IF 180 50

Chimie medicală AP IF 180 25

Horticultură Horticultură A IF 240 50

Ingineria

mediului Ingineria mediului A IF 240 50

Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate

specială A IF 180 60

Psihologie Terapie ocupaţională A IF 180 60

Sănătate Asistenţă medicală

generală*1) A IF 240 50

Ştiinţa mediului Ecologie şi protecţia

mediului A IF 180 50

Inginerie

energetică

Energetică şi tehnologii

nucleare AP IF 240 45

Educaţie fizică

şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 75

Sport şi performanţă motrică A IF 180 75

Informatică Informatică A IF 180 100

Matematică Matematică A IF 180 30

2

Facultatea de

Mecanică şi

Tehnologie

Ingineria

autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 90

Ingineria

transporturilor

Ingineria transporturilor şi a

traficului A IF 240 60

Inginerie

industrială

Tehnologia construcţiilor de

maşini A IF 240 75

Inginerie și

management

Inginerie economică

industrială A IF 240 75

3

Facultatea de

Electronică,

Comunicaţii şi

Calculatoare

Calculatoare și

tehnologia

informației

Calculatoare A IF 240 100

Inginerie

electrică

Electromecanică A IF 240 90

Inginerie electrică și

calculatoare (la Râmnicu

Vâlcea)

AP IF 240 60

Page 60: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

60

Inginerie

electronică,

telecomunicații

și tehnologii

informaționale

Electronică aplicată A IF 240 60

Reţele şi software de

telecomunicaţii A IF 240 45

4

Facultatea de

Ştiinţe Economice

şi Drept

Administrarea

afacerilor

Administrarea afacerilor A IF 180 50

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor A IF 180 60

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor A IFR 180 60

Contabilitate

Contabilitate şi informatică

de gestiune A IF 180 125

Contabilitate şi informatică

de gestiune A IFR 180 60

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 75

Management Management A IF 180 60

Management A IFR 180 60

Marketing Marketing A IF 180 50

Drept Drept A IF 240 200

Drept A IFR 240 60

Ştiinţe

administrative Administraţie publică A IF 180 75

5

Facultatea de

Ştiinţe ale

Educaţiei, Ștințe

Sociale și

Psihologie

Științe ale

educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar A IF 180 60

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (la

Alexandria)

A IF 180 60

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (la

Câmpulung)

A IF 180 50

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (la

Râmnicu Vâlcea)

A IF 180 60

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (la

Slatina)

A IF 180 60

Asistenţă

socială Asistenţă socială A IF 180 75

Psihologie Psihologie A IF 180 100

Ştiinţe ale

comunicării Jurnalism A IF 180 40

Sociologie Resurse umane AP IF 180 60

6

Facultatea de

Teologie, Litere,

Istorie și Arte

Teologie Teologie ortodoxă asistenţă

socială A IF 180 50

Limbă şi

literatură

Limba şi literatura franceză -

Limba şi literatura engleză A IF 180 50

Limba şi literatura română -

Limba şi literatura engleză

(la Râmnicu Vâlcea)

A IF 180 25

Limba şi literatura română -

O limbă şi literatură

modernă (franceză, engleză)

A IF 180 100

Limba şi literatura engleză -

O limbă şi literatură

modernă (franceză, spaniolă,

germană)

AP IF 180 75

Page 61: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

61

Limbi moderne

aplicate Limbi moderne aplicate A IF 180 50

Istorie Istorie A IF 180 30

Muzică Muzică A IF 180 25

Arte vizuale Artă sacră A IF 180 20

Teatru și artele

spectacolului

Artele spectacolului

(Actorie) AP IF 180 10

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

36. UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Inginerie

Mecanică şi

Electrică

Calculatoare și

tehnologia

informației

Calculatoare A IF 240 60

Ingineria

sistemelor

Automatică şi informatică

aplicată A IF 240 60

Automatică şi informatică

aplicată A IFR 240 75

Inginerie

electrică Electromecanică A IF 240 60

Inginerie

mecanică

Utilaje pentru transportul şi

depozitarea hidrocarburilor A IF 240 60

Utilaje petroliere şi

petrochimice A IF 240 90

Inginerie și

management

Inginerie economică în

domeniul mecanic A IF 240 60

Inginerie economică în

domeniul mecanic A ID 240 60

2

Facultatea de

Ingineria

Petrolului şi

Gazelor

Inginerie

geologică

Geologia resurselor

petroliere A IF 240 50

Mine, petrol şi

gaze

Inginerie de petrol şi gaze A IF 240 100

Inginerie de petrol şi gaze A IFR 240 75

Transportul, depozitarea şi

distribuţia hidrocarburilor A IF 240 50

3

Facultatea de

Tehnologia

Petrolului şi

Petrochimie

Ingineria

mediului

Ingineria şi protecţia

mediului în industrie A IF 240 90

Ingineria şi protecţia

mediului în industrie A IFR 240 50

Inginerie

chimică

Ingineria şi informatica

proceselor chimice şi

biochimice

A IF 240 30

Controlul şi securitatea

produselor alimentare AP IF 240 50

Prelucrarea petrolului şi

petrochimie A IF 240 75

Prelucrarea petrolului şi

petrochimie (în limba

engleză)

AP IF 240 50

4

Facultatea de

Ştiinţe

Economice

Administrarea

afacerilor

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor A IF 180 120

Merceologie şi

managementul calităţii A IF 180 75

Page 62: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

62

Cibernetică,

statistică şi

informatică

economică

Informatică economică A IF 180 75

Contabilitate

Contabilitate şi informatică

de gestiune A IF 180 130

Contabilitate şi informatică

de gestiune A ID 180 75

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 75

Management Management A IF 180 90

Management A ID 180 75

5 Facultatea de

Litere şi Ştiinţe

Informatică Informatică A IF 180 75

Limbă şi

literatură

Limba şi literatura engleză -

Limba şi literatura franceză A IF 180 75

Limba şi literatura română -

Limba şi literatura engleză A IF 180 150

Ştiinţe

administrative

Administraţie publică A IF 180 60

Asistenţă managerială şi

administrativă A IF 180 50

Științe ale

educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar A IF 180 80

Pedagogie A IF 180 50

37. UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" DIN REŞIŢA

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Inginerie şi

Management

Inginerie

mecanică Inginerie mecanică A IF 240 60

Inginerie

electrică Electromecanică A IF 240 50

Științe

inginerești

aplicate

Informatică industrială A IF 240 30

2

Facultatea de

Științe

Economice

Administrarea

afacerilor

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor A IF 180 60

Contabilitate Contabilitate şi informatică

de gestiune A IF 180 75

Marketing Marketing A IF 180 75

Marketing A ID 180 75

3 Facultatea de

Științe Sociale

Ştiinţe

administrative

Administraţie publică A IF 180 50

Administraţie publică A ID 180 75

Asistenţă

socială Asistenţă socială A IF 180 60

Educaţie fizică

şi sport Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 50

Științe ale

educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar A IF 180 65

Teologie Teologie ortodoxă didactică

(la Caransebeș) A IF 180 30

Page 63: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

63

38. UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Teologie

Teologie Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 150

Muzică Muzică religioasă AP IF 180 30

2 Facultatea de

Drept

Drept Drept A IF 240 350

Drept A ID 240 120

Ştiinţe

administrative

Administraţie publică A IF 180 100

Administraţie publică A ID 180 100

3 Facultatea de

Litere şi Arte

Limbă şi

literatură

Limba şi literatura chineză -

Limba şi literatura engleză AP IF 180 40

Limba şi literatura engleză -

O limbă şi literatură modernă

(germană, franceză)/ Limba

şi literatura română

A IF 180 75

Limba şi literatura franceză -

O limbă şi literatură modernă

(engleză/ germană) sau

Limba şi literatura română

A IF 180 50

Limba şi literatura germană -

O limbă şi literatură modernă

(engleză, franceză) sau

Limba şi literatura română

A IF 180 60

Limba şi literatura română -

O limbă şi literatură modernă

(engleză, germană, franceză)

A IF 180 100

Limbi moderne

aplicate

Limbi moderne aplicate

(engleză, franceză, germană) A IF 180 100

Ştiinţe ale

comunicării

Științe ale informării și

documentării A IF 180 25

Teatru şi artele

spectacolului

Artele spectacolului (actorie) A IF 180 12

Artele spectacolului

(Coregrafie) AP IF 180 15

Teatrologie (management

cultural) A IF 180 12

4

Facultatea de

Științe Socio-

Umane

Arte vizuale Conservare şi restaurare A IF 180 20

Asistenţă

socială Asistenţă socială A IF 180 75

Istorie Istorie A IF 180 50

Psihologie Psihologie A IF 180 100

Relații

internaționale

și studii

europene

Relaţii internaţionale şi studii

europene A IF 180 60

Sociologie Resurse umane A IF 180 100

Sociologie A IF 180 75

Ştiinţe ale

comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 60

Jurnalism A IF 180 50

Studii de

securitate Studii de securitate A IF 180 75

Ştiinţe politice Ştiinţe politice A IF 180 50

Page 64: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

64

Teologie

Teologie asistenţă socială (în

limba germană) AP IF 180 25

Teologie protestantă

pastorală (în limba germană) A IF 240 20

Științe ale

educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar A IF 180 75

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar AP ID 180 75

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar (în limba

germană)

A IF 180 35

Studiul

patrimoniului

Studiul patrimoniului și

managementul bunurilor

culturale

AP IF 180 50

5 Facultatea de

Inginerie

Calculatoare și

tehnologia

informației

Calculatoare A IF 240 120

Tehnologia informaţiei A IF 240 60

Ingineria

mediului

Ingineria şi protecţia

mediului în industrie A IF 240 60

Ingineria

sistemelor

Ingineria sistemelor

multimedia A IF 240 50

Ingineria

transporturilor

Ingineria transporturilor şi a

traficului A IF 240 60

Inginerie

electrică Electromecanică A IF 240 60

Inginerie

electronică,

telecomunicații

și tehnologii

informaționale

Electronică aplicată A IF 240 50

Inginerie

industrială

Sisteme de producție digitale A IF 240 60

Tehnologia construcţiilor de

maşini A IF 240 120

Tehnologia tricotajelor şi

confecţiilor A IF 240 50

Inginerie industrială (în

limba engleză) AP IF 240 50

Inginerie și

management

Inginerie economică

industrială A IF 240 50

Inginerie economică în

domeniul mecanic A IF 240 90

Inginerie economică în

domeniul mecanic A ID 240 75

Mecatronică și

robotică

Mecatronică A IF 240 60

Mecatronică (în limba

engleză) AP IF 240 50

Robotică AP IF 240 30

Mine, petrol şi

gaze

Transportul, depozitarea şi

distribuţia hidrocarburilor A IF 240 50

Transportul, depozitarea şi

distribuţia hidrocarburilor A IFR 240 60

6 Facultatea de

Ştiinţe

Biologie Biologie A IF 180 50

Educaţie fizică

şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 50

Sport şi performanţă motrică A IF 180 40

Page 65: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

65

Informatică Informatică A IF 180 100

Matematică Matematică informatică A IF 180 100

Ştiinţa

mediului

Ecologie şi protecţia

mediului A IF 180 100

Ecologie şi protecţia

mediului (în limba engleză -

Ecology and environment

protection)

AP IF 180 25

7 Facultatea de

Medicină Sănătate

Asistenţă medicală

generală*1) A IF 240 80

Farmacie*1) AP IF 300 60

Medicină*1) A IF 360 120

Medicină dentară*1) A IF 360 30

Tehnică Dentară A IF 180 25

8

Facultatea de

Ştiinţe Agricole,

Industrie

Alimentară şi

Protecţia

Mediului

Agronomie Montanologie A IF 240 50

Montanologie A ID 240 50

Biotehnologii Biotehnologii pentru

industria alimentară A IF 240 30

Ingineria

mediului

Ingineria şi protecţia

mediului în agricultură A IF 240 50

Ingineria

produselor

alimentare

Controlul şi expertiza

produselor alimentare A IF 240 40

Ingineria produselor

alimentare A IF 240 100

Ingineria produselor

alimentare A ID 240 50

Inginerie şi

management în

agricultură și

dezvoltare

rurală

Inginerie şi management în

alimentaţia publică şi

agroturism

A IF 240 50

9

Facultatea de

Ştiinţe

Economice

Administrarea

afacerilor

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor A IF 180 120

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor A ID 180 125

Administrarea afacerilor (în

limba engleză - Business

administration)

AP IF 180 50

Contabilitate

Contabilitate şi informatică

de gestiune A IF 180 90

Contabilitate şi informatică

de gestiune A ID 180 100

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 90

Finanţe şi bănci A ID 180 125

Management Management A IF 180 90

Management A ID 180 100

Marketing Marketing A IF 180 60

Marketing AP ID 180 100

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

Page 66: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

66

39. UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Educaţie Fizică

şi Sport

Educaţie fizică

şi sport Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 75

Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate

specială A IF 180 60

Sănătate

Balneofiziokinetoterapie şi

recuperare A IF 180 30

Nutriție și dietetică A IF 180 60

2

Facultatea de

Inginerie

Alimentară

Ingineria

produselor

alimentare

Controlul şi expertiza

produselor alimentare A IF 240 140

Ingineria produselor

alimentare A IF 240 130

Protecţia consumatorului şi a

mediului A IF 240 50

3

Facultatea de

Inginerie

Electrică şi

Ştiinţa

Calculatoarelor

Calculatoare și

tehnologia

informației

Calculatoare A IF 240 125

Ingineria

sistemelor

Automatică şi informatică

aplicată A IF 240 50

Inginerie

electrică Sisteme electrice A IF 240 50

Inginerie

electronică,

telecomunicații

și tehnologii

informaționale

Electronică aplicată A IF 240 50

Inginerie

energetică Managementul energiei A IF 240 50

4

Facultatea de

Inginerie

Mecanică,

Mecatronică şi

Management

Inginerie

industrială

Tehnologia construcţiilor de

maşini A IF 240 120

Inginerie

mecanică

Echipamente pentru procese

industriale A IF 240 26

Inginerie mecanică AP IF 240 60

Mecatronică și

robotică Mecatronică A IF 240 45

5

Facultatea de

Istorie şi

Geografie

Asistenţă

socială Asistenţă socială A IF 180 75

Filosofie Filosofie A IF 180 25

Geografie

Geografia turismului A IF 180 100

Geografia turismului A ID 180 50

Geografie A IF 180 60

Geografie A ID 180 60

Istorie Istorie A IF 180 50

Relații

internaționale și

studii europene

Relaţii internaţionale şi studii

europene A IF 180 75

6

Facultatea de

Litere şi Ştiinţe

ale Comunicării

Limbă şi

literatură

Limba şi literatura engleză -

Limba şi literatura

germană/Limba şi literatura

română

A IF 180 100

Page 67: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

67

Limba şi literatura franceză -

O limbă şi literatură modernă

(engleză, germană)

A IF 180 70

Limba şi literatura română -

O limbă şi literatură modernă

(franceză, germană, spaniolă,

italiană)

A IF 180 130

Limba şi literatura română -

O limbă şi literatură modernă

(franceză, germană)

A ID 180 50

Limba şi literatura

ucraineană - Limba şi

literatura modernă (franceză,

engleză) / Limba şi literatura

română

A IF 180 35

Limba şi literatura franceză -

O limbă şi literatură modernă

(spaniolă, italiană)

AP IF 180 50

Ştiinţe ale

comunicării Comunicare şi relaţii publice A IF 180 75

7 Facultatea de

Silvicultură

Silvicultură Silvicultură A IF 240 100

Silvicultură A ID 240 75

Ştiinţa mediului Ecologie şi protecţia

mediului A IF 180 50

8

Facultatea de

Drept și Ştiinţe

administrative

Drept Drept A IF 240 110

Ştiinţe

administrative

Administraţie publică A IF 180 100

Administraţie publică A ID 180 75

Poliţie locală AP IF 180 50

9

Facultatea de

Ştiinţe

Economice şi

Administraţie

Publică

Administrarea

afacerilor

Administrarea afacerilor A IF 180 100

Administrarea afacerilor A ID 180 75

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor A IF 180 100

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor A ID 180 60

Cibernetică,

statistică şi

informatică

economică

Informatică economică A IF 180 50

Contabilitate

Contabilitate şi informatică

de gestiune A IF 180 100

Contabilitate şi informatică

de gestiune A ID 180 75

Economie Economie generală şi

comunicare economică A IF 180 50

Economie şi

afaceri

internaţionale

Afaceri internaţionale A IF 180 75

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 75

Management Management A IF 180 100

Ştiinţe

administrative

Asistenţă managerială şi

administrativă A IF 180 50

Asistenţă managerială şi

administrativă A ID 180 60

10 Facultatea de

Științe ale

Științe ale

educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar A IF 180 100

Page 68: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

68

Educației Psihologie Psihologie AP IF 180 50

40. UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Științe

Economice

Administrarea

afacerilor

Administrarea afacerilor (în

limba engleză) AP IF 180 60

Economia comerțului,

turismului și serviciilor A IF 180 100

Contabilitate Contabilitate și informatică

de gestiune A IF 180 90

Finanţe Finanțe și bănci A IF 180 90

Management Management A IF 180 100

Management A ID 180 75

Marketing Marketing A IF 180 90

2

Facultatea de

Drept și Științe

Administrative

Drept Drept A IF 240 100

Drept A ID 240 100

Ştiinţe

administrative Administrație publică A IF 180 50

3

Facultatea de

Științe Politice,

Litere și

Comunicare

Ştiinţe ale

comunicării Jurnalism A IF 180 50

Limbă şi

literatură

Limba și literatura română -

Limba și literatura modernă

(engleză/franceză)

A IF 180 70

Ştiinţe politice Științe politice A IF 180 50

4 Facultatea de

Științe Umaniste

Educaţie fizică

şi sport Educație fizică și sportivă A IF 180 90

Istorie Istorie A IF 180 50

Geografie Geografie A IF 180 90

Geografia turismului AP IF 180 75

Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate

specială AP IF 180 50

5

Facultatea de

Teologie

Ortodoxă și

Științele

Educației

Teologie Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 80

Științe ale

educației

Pedagogia învățământului

primar și preșcolar A IF 180 70

6 Facultatea de

Științe și Arte

Chimie Chimie A IF 180 40

Fizică Fizică A IF 180 40

Matematică Matematică informatică A IF 180 50

Muzică Muzică A IF 180 30

7

Facultatea de

Inginerie

Electrică,

Electronică și

Tehnologia

Informației

Ingineria

sistemelor

Automatică și informatică

aplicată A IF 240 60

Inginerie

electronică,

telecomunicații

și tehnologii

informaționale

Electronică aplicată A IF 240 45

Tehnologii și sisteme de

telecomunicații A IF 240 50

Inginerie

electrică Electrotehnică A IF 240 40

Inginerie

energetică Energetică industrială A IF 240 40

Page 69: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

69

8

Facultatea de

Ingineria

Materialelor și

Mecanică

Ingineria

materialelor Știința materialelor A IF 240 50

Inginerie

mecanică

Echipamente pentru procese

industriale A IF 240 70

9

Facultatea de

Ingineria

Mediului și

Știința

Alimentelor

Ingineria

mediului

Ingineria și protecția

mediului în agricultură A IF 240 110

Ingineria

produselor

alimentare

Tehnologia prelucrării

produselor agricole A IF 240 60

Inginerie

chimică

Controlul și securitatea

produselor alimentare A IF 240 60

Agronomie Montanologie A IF 240 45

10

Facultatea de

Științe și

Inginerie

(Alexandria)

Administrarea

afacerilor

Economia comerțului,

turismului și serviciilor A IF 180 75

Ştiinţe

administrative Administrație publică A IF 180 50

Agronomie Agricultură AP IF 240 30

Ingineria

sistemelor

Ingineria sistemelor

multimedia AP IF 240 30

41. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" DIN TÂRGU JIU

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Ştiinţe ale

Educaţiei, Drept

şi Administraţie

publică

Istorie Istorie AP IF 180 50

Relații

internaționale și

studii europene

Relaţii internaţionale şi studii

europene A IF 180 50

Ştiinţe

administrative Administraţie publică A IF 180 50

Limbă şi

literatură

Limba și literatura engleză -

Limba și literatura română A IF 180 60

Științe ale

educației

Pedagogia învățământului

primar și preșcolar AP IF 180 50

Drept Drept A IF 240 150

Drept A ID 240 75

2

Facultatea de

Ştiinţe

Economice

Administrarea

afacerilor

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor A IF 180 90

Contabilitate Contabilitate şi informatică

de gestiune A IF 180 75

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 75

Management Management A IF 180 75

Cibernetică,

statistică şi

informatică

economică

Informatică economică AP IF 180 60

3 Facultatea de

Inginerie

Inginerie

industrială

Tehnologia construcţiilor de

maşini A IF 240 60

Inginerie

energetică

Termoenergetică A IF 240 50

Managementul energiei A IF 240 50

Ingineria

mediului

Ingineria şi protecţia

mediului în industrie A IF 240 75

Ingineria

sistemelor

Automatică şi informatică

aplicată A IF 240 50

Page 70: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

70

Ştiinţe

inginereşti

aplicate

Inginerie medicală AP IF 240 45

Inginerie şi

management în

agricultură şi

dezvoltare

rurală

Inginerie şi management în

alimentaţia publică şi

agroturism

AP IF 240 50

4

Facultatea de

Științe Medicale

și

Comportamentale

Educaţie fizică

şi sport Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 60

Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate

specială A IF 180 30

Sănătate

Asistență medicală

generală*1) AP IF 240 30

Moaşe*1) AP IF 240 30

Asistenţă de farmacie AP IF 180 30

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

42. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE”

DIN TÂRGU MUREŞ

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditar

e (A)/

Autorizar

e de

funcționar

e

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferab

ile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Medicină Sănătate

Medicină**)*1) A IF 360 300

Medicină (în limba

maghiară)*1) A IF 360 200

Asistenţă medicală

generală*1) A IF 240 140

Balneofiziokinetoterapie şi

recuperare A IF 180 60

Nutriţie şi dietetică A IF 180 60

2

Facultatea de

Medicină

Dentară

Sănătate

Medicină dentară*1) A IF 360 140

Medicină dentară (în limba

engleză)*1) AP IF 360 30

Tehnică Dentară A IF 180 30

3 Facultatea de

Farmacie Sănătate

Farmacie*1) (linia de studii

română și linia de studii

maghiară)***

A IF 300 175

Cosmetică medicală și

tehnologia produsului

cosmetic

AP IF 180 40

4

Facultatea de

Medicină în

Limba Engleză

Sănătate

Medicină (în limba

engleză)*1) A IF 360 150

Medicină (în limba engleză,

la Hamburg)*1) AP IF 360 150

5

Facultatea de

Inginerie și

Tehnologia

Informației

Ingineria

sistemelor

Automatică şi informatică

aplicată A IF 240 60

Inginerie

energetică

Ingineria sistemelor

electroenergetice A IF 240 60

Inginerie

industrială

Tehnologia construcţiilor de

maşini A IF 240 60

Page 71: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

71

Inginerie și

management

Inginerie economică

industrială A IF 240 50

Informatică Informatică A IF 180 75

6

Facultatea de

Ştiinţe şi Litere

„Petru Maior”

Istorie Istorie A IF 180 50

Limbă şi

literatură

Limba şi literatura română -

Limba şi literatura engleză A IF 180 100

Limbi moderne

aplicate

Limbi moderne aplicate

(engleză – franceză) A IF 180 60

Ştiinţe ale

comunicării Comunicare şi relaţii publice A IF 180 75

Ştiinţe politice Ştiinţe politice AP IF 180 50

Studii de

securitate

Studii de securitate AP IF 180 30

Științe ale

educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar AP IF 180 60

Educaţie fizică

şi sport Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 50

7

Facultatea de

Economie și

Drept

Administrarea

afacerilor

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor A IF 180 100

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor (în

limba engleză)

AP IF 180 50

Contabilitate

Contabilitate şi informatică

de gestiune A IF 180 90

Contabilitate şi informatică

de gestiune A IFR 180 75

Drept Drept A IF 240 100

Drept A IFR 240 75

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 75

Management Management A IF 180 75

Management A IFR 180 75

Ştiinţe

administrative Administraţie publică A IF 180 100

**) Se şcolarizează şi la cererea Ministerului Apărării Naţionale.

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

***) 100 limba română și 75 limba maghiară.

43. UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Arte în Limba

Română

Muzică Muzică A IF 180 12

Teatru şi artele

spectacolului

Artele spectacolului

(coregrafie)**) A IF 180 12

Artele spectacolului (păpuşi -

marionete) A IF 180 10

Teatrologie (Jurnalism

teatral) A IF 180 12

Artele spectacolului (actorie) A IF 180 12

Artele spectacolului (regie)

**) A IF 180 7

Arte vizuale Scenografie şi eveniment

artistic**) A IF 180 12

Page 72: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

72

Cinematografie

şi media

Cinematografie, fotografie,

media (Comunicare

audiovizuală: scenaristică,

publicitate media)

AP IF 180 12

2

Facultatea de

Arte în Limba

Maghiară

Muzică Muzică(în limba maghiară) A IF 180 13

Cinematografie

şi media

Cinematografie, fotografie,

media (Comunicare

audiovizuală: scenaristică,

publicitate media, în limba

maghiară)

A IF 180 12

Teatru şi artele

spectacolului

Artele spectacolului

(coregrafie, în limba

maghiară)**)

A IF 180 12

Artele spectacolului (Păpuşi

- marionete, în limba

maghiară)

A IF 180 12

Teatrologie (Jurnalism

teatral, în limba maghiară) A IF 180 12

Artele spectacolului (actorie,

în limba maghiară) A IF 180 12

Artele spectacolului (regie în

limba maghiară) **) A IF 180 10

Arte vizuale

Scenografie şi eveniment

artistic (în limba maghiară)

**)

A IF 180 12

**) Se școlarizează alternativ în cadrul Facultății de Arte în Limba Română, respectiv în cadrul Facultății de Arte în Limba Maghiară. În

anul univ. 2019-2020 se școlarizează astfel: în cadrul Facultății de Arte în Limba Română: Scenografie și eveniment artistic; în cadrul

Facultății de Arte în Limba Maghiară: Artele spectacolului (regie), Artele spectacolului (coregrafie).

44. UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Automatică şi

Calculatoare

Calculatoare și

tehnologia

informației

Calculatoare A IF 240 275

Calculatoare (în limba

engleză) A IF 240 120

Informatică Informatică A IF 180 100

Informatică A ID 180 100

Ingineria

sistemelor

Automatică şi informatică

aplicată A IF 240 275

2

Facultatea de

Chimie

Industrială şi

Ingineria

Mediului

Ingineria

mediului

Ingineria şi protecţia

mediului în industrie A IF 240 60

Inginerie

chimică

Chimia şi ingineria

substanţelor organice,

petrochimie şi carbochimie

A IF 240 60

Ingineria substanţelor

anorganice şi protecţia

mediului

A IF 240 32

Ingineria

produselor

alimentare

Controlul şi expertiza

produselor alimentare AP IF 240 60

3 Facultatea de

Construcţii

Ingineria

instalaţiilor Instalaţii pentru construcţii A IF 240 70

Inginerie civilă Amenajări şi construcţii

hidrotehnice A IF 240 50

Page 73: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

73

Căi ferate, drumuri şi poduri A IF 240 30

Construcţii civile, industriale

şi agricole A IF 240 200

Inginerie civilă (în limba

engleză) A IF 240 60

Inginerie civilă (în limba

germană) A IF 240 50

Inginerie sanitară şi protecţia

mediului A IF 240 50

Inginerie

geodezică

Măsurători terestre şi

cadastru A IF 240 60

4

Facultatea de

Arhitectură și

Urbanism

Arhitectură

Arhitectură*1) A IF 360 90

Mobilier şi amenajări

interioare A IF 180 40

5

Facultatea de

Electronică,

Telecomunicaţii

și Tehnologii informaționale

Inginerie

electronică,

telecomunicații

și tehnologii

informaționale

Electronică aplicată A IF 240 150

Tehnologii şi sisteme de

telecomunicaţii A IF 240 150

Tehnologii şi sisteme de

telecomunicaţii A ID 240 50

Tehnologii şi sisteme de

telecomunicaţii (în limba

engleză)

A IF 240 60

6

Facultatea de

Electrotehnică şi

Electroenergetică

Inginerie

electrică Electrotehnică A IF 240 110

Inginerie

energetică

Ingineria sistemelor

electroenergetice A IF 240 120

7

Facultatea de

Management în

Producţie şi

Transporturi

Inginerie și

management

Inginerie economică

industrială A IF 240 30

Inginerie și management în

construcții A IF 240 50

Inginerie economică în

domeniul electric, electronic

şi energetic

A IF 240 60

Inginerie economică în

industria chimică şi de

materiale

A IF 240 40

Ştiinţe

administrative Administraţie publică A IF 180 40

8 Facultatea de

Mecanică

Ingineria

autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 120

Ingineria

materialelor Ştiinţa materialelor A IF 240 60

Ingineria

transporturilor

Ingineria transporturilor şi a

traficului A IF 240 80

Inginerie

industrială

Ingineria sudării A IF 240 30

Tehnologia construcţiilor de

maşini A IF 240 100

Tehnologia construcţiilor de

maşini AP IFR 240 60

Inginerie

mecanică

Inginerie mecanică A IF 240 100

Maşini şi instalaţii pentru

agricultură şi industrie

alimentară

A IF 240 30

Maşini şi sisteme hidraulice

şi pneumatice A IF 240 30

Page 74: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

74

Sisteme şi echipamente

termice A IF 240 30

Vehicule pentru transportul

feroviar A IF 240 60

Mecatronică și

robotică

Mecatronică A IF 240 60

Robotică A IF 240 60

Științe

inginerești

aplicate

Inginerie medicală A IF 240 45

9

Facultatea de

Ştiinţe ale

Comunicării

Limbi moderne

aplicate Traducere şi interpretare A IF 180 60

Ştiinţe ale

comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 75

Comunicare şi relaţii publice AP ID 180 75

10

Facultatea de

Inginerie din

Hunedoara

Ingineria

autovehiculelor Autovehicule rutiere A IF 240 60

Inginerie

electrică

Inginerie electrică şi

calculatoare AP IF 240 50

Inginerie și

management

Inginerie economică în

domeniul mecanic A IF 240 30

Inginerie economică în

industria chimică şi de

materiale

A IF 240 30

Științe

inginerești

aplicate

Informatică industrială A IF 240 60

Ingineria

mediului

Ingineria valorificării

deşeurilor AP IF 240 30

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

45. UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI „REGELE

MIHAI I AL ROMÂNIEI” DIN TIMIŞOARA

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Agricultură

Agronomie

Agricultură A IF 240 100

Agricultură (în limba

engleză) AP IF 240 50

Agricultură A IFR 240 75

Protecţia plantelor A IF 240 30

Exploatarea mașinilor și

instalațiilor pentru agricultură

și industria alimentară

AP IF 240 50

Biologie Biologie A IF 180 60

Ingineria

mediului

Ingineria şi protecţia

mediului în agricultură A IF 240 100

Ingineria şi protecţia

mediului în agricultură A IFR 240 75

Ingineria şi protecţia

mediului în agricultură (în

limba franceză)

AP IF 240 30

Inginerie

geodezică

Măsurători terestre şi

cadastru A IF 240 40

Page 75: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

75

Inginerie

mecanică

Maşini şi instalaţii pentru

agricultură şi industrie

alimentară

A IF 240 50

2

Facultatea de

Horticultură şi

Silvicultură

Biotehnologii Inginerie genetică A IF 240 40

Horticultură

Horticultură A IF 240 75

Horticultură A IFR 240 50

Peisagistică A IF 240 50

Silvicultură Silvicultură A IF 240 80

3

Facultatea de

Management și

Turism Rural

Inginerie şi

management în

agricultură și

dezvoltare

rurală

Ingineria și managementul

afacerilor agricole A IF 240 60

Inginerie şi management în

alimentaţia publică şi

agroturism

A IF 240 60

Inginerie şi management în

alimentaţia publică şi

agroturism

AP IFR 240 75

Inginerie și

management

Inginerie şi management în

industria turismului A IF 240 60

4

Facultatea de

Medicină

Veterinară

Medicină

veterinară

Medicină veterinară*1) A IF 360 150

Medicină veterinară (în

limba engleză)*1) A IF 360 30

Medicină veterinară (în

limba franceză)*1)

AP IF 360 45

5

Facultatea de

Inginerie

Alimentară

Ingineria

produselor

alimentare

Controlul şi expertiza

produselor alimentare A IF 240 75

Extracte şi aditivi naturali

alimentari A IF 240 50

Ingineria produselor

alimentare A IF 240 60

Protecția consumatorului și a

mediului A IF 240 60

6

Facultatea de

Bioingineria

Resurselor

Animaliere

Biotehnologii Biotehnologii agricole A IF 240 60

Zootehnie Zootehnie A IF 240 100

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

46. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Arte şi Design Arte vizuale

Arte plastice (fotografie -

videoprocesarea

computerizată a imaginii)

A IF 180 40

Arte plastice (pictură,

grafică, sculptură) A IF 180 100

Conservare şi restaurare A IF 180 15

Design A IF 180 75

Modă - design vestimentar A IF 180 40

Arte decorative AP IF 180 30

2 Facultatea de

Chimie, Biologie

Biochimie A IF 180 60

Biologie A IF 180 60

Page 76: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

76

Biologie,

Geografie Chimie

Chimie A IF 180 50

Chimie medicală AP IF 180 50

Geografie

Geografie A IF 180 50

Geografia turismului A IF 180 70

Cartografie AP IF 180 30

Planificare teritorială A IF 180 50

3 Facultatea de

Drept Drept

Drept A IF 240 550

Drept A IFR 240 100

4

Facultatea de

Economie şi de

Administrare a

Afacerilor

Administrarea

afacerilor

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor A IF 180 125

Cibernetică,

statistică şi

informatică

economică

Informatică economică A IF 180 150

Contabilitate

Contabilitate şi informatică

de gestiune A IF 180 200

Contabilitate şi informatică

de gestiune A ID 180 100

Contabilitate şi informatică

de gestiune (în limba

germană)

AP IF 180 50

Economie Economie generală şi

comunicare economică A IF 180 75

Economie şi

afaceri

internaţionale

Economie şi afaceri

internaţionale A IF 180 100

Finanţe

Finanţe şi bănci A IF 180 200

Finanţe şi bănci A ID 180 75

Finanţe şi bănci (în limba

engleză) A IF 180 50

Management

Management A IF 180 200

Management A ID 180 100

Management (în limba

franceză) A IF 180 50

Marketing Marketing A IF 180 125

5

Facultatea de

Educaţie Fizică

şi Sport

Educaţie fizică

şi sport

Educaţie fizică şi sportivă A IF 180 75

Educaţie fizică şi sportivă A IFR 180 75

Sport și performanță motrică AP IF 180 50

Kinetoterapie Kinetoterapie şi motricitate

specială A IF 180 75

6 Facultatea de

Fizică Fizică

Fizică A IF 180 35

Fizică informatică A IF 180 50

Fizică medicală A IF 180 50

7

Facultatea de

Litere, Istorie şi

Teologie

Istorie Istorie A IF 180 50

Limbă şi

literatură

Filologie clasică – Limba și

literatura română/ O limbă și

literatură modernă (engleză,

franceză, germană, italiană,

spaniolă)

A IF 180 20

Limba și literatura engleză -

Limbi și literaturi moderne

(franceză, germană, italiană,

spaniolă)/Limba și literatura

latină/Limbă și literatura

română

A IF 180 100

Page 77: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

77

Limba și literatura franceză -

Limbi și literaturi moderne

(engleză, germană, italiană,

spaniolă)/Limba și literatura

latină/Limbă și literatura

română

A IF 180 35

Limba și literatura germană -

Limbi și literaturi moderne

(engleză, franceză, italiană,

spaniolă)/Limba și literatura

latină/Limbă și literatura

română

A IF 180 30

Limba şi literatura română -

Limbi şi literaturi moderne

(engleză, franceză, germană,

italiană, spaniolă)/Limba și

literatura latină

A IF 180 150

Limba și literatura rusă -

Limbi și literaturi moderne

(engleză, franceză, germană,

italiană, spaniolă)/Limba și

literatura latină/Limbă și

literatura română

A IF 180 20

Limba și literatura sârbă și

croată - Limbi și literaturi

moderne (engleză, franceză,

germană, italiană,

spaniolă)/Limba și literatura

latină/Limbă și literatura

română

A IF 180 20

Limbi moderne

aplicate Limbi moderne aplicate A IF 180 100

Studii culturale Studii culturale A IF 180 25

Teologie Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 40

8

Facultatea de

Matematică şi

Informatică

Informatică

Informatică A IF 180 200

Informatică (în limba

engleză) A IF 180 150

Informatică aplicată A IF 180 200

Matematică

Matematică A IF 180 75

Matematică informatică A IF 180 125

Matematici aplicate A IF 180 75

9 Facultatea de

Muzică și Teatru

Muzică

Interpretare muzicală - canto A IF 240 15

Interpretare muzicală -

instrumente A IF 240 25

Muzică A IF 180 18

Teatru şi artele

spectacolului

Artele spectacolului (actorie) A IF 180 14

Artele spectacolului (actorie)

(în limba germană) A IF 180 10

10

Facultatea de

Sociologie şi

Psihologie

Asistenţă

socială

Asistenţă socială A IF 180 100

Asistenţă socială A ID 180 50

Psihologie Psihologie A IF 180 250

Sociologie Resurse umane A IF 180 100

Sociologie A IF 180 100

Științe ale

educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar A IF 180 100

Pedagogie A IF 180 50

Page 78: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

78

Psihopedagogie specială A IF 180 50

11

Facultatea de

Ştiinţe Politice,

Filosofie şi

Ştiinţe ale

Comunicării

Filosofie Filosofie A IF 180 25

Ştiinţe

administrative Administraţie publică A IF 180 100

Relații

internaționale

și studii

europene

Relaţii internaţionale şi studii

europene A IF 180 100

Relaţii internaţionale şi studii

europene (în limba germană) A IF 180 70

Ştiinţe ale

comunicării

Comunicare şi relaţii publice A IF 180 110

Jurnalism A IF 180 80

Publicitate A IF 180 60

Științe ale informării și

documentării A IF 180 25

Media digitală AP IF 180 100

Ştiinţe politice Ştiinţe politice A IF 180 100

47. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "VICTOR BABEŞ" DIN TIMIŞOARA

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Medicină Sănătate

Asistenţă medicală

generală*1) A IF 240 100

Asistenţă medicală generală

(la Lugoj)*1) AP IF 240 75

Asistență medicală generală

(Deva)*1)

AP IF 240 75

Balneofiziokinetoterapie şi

recuperare A IF 180 80

Medicină*1) A IF 360 525

Medicină (în limba

engleză)*1) A IF 360 100

Medicină (în limba

franceză)*1) AP IF 360 40

Nutriţie şi dietetică A IF 180 25

2

Facultatea de

Medicină

Dentară

Sănătate

Medicină dentară*1) A IF 360 150

Medicină dentară (în limba

engleză)*1) AP IF 360 30

Tehnică Dentară A IF 180 70

3 Facultatea de

Farmacie Sănătate

Farmacie*1) A IF 300 160

Farmacie (în limba

franceză)*1) A IF 300 60

Asistență de farmacie (la

Lugoj) AP IF 180 60

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

48. ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ „FERDINAND I” DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Comunicații și

Inginerie

electronică,

Echipamente şi sisteme

electronice militare A IF 240 50

Page 79: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

79

Sisteme

Electronice

pentru Apărare

și Securitate

telecomunicații

și tehnologii

informaționale

Comunicații pentru apărare și

securitate A IF 240 50

Echipamente şi sisteme

electronice militare,

electronică – radioelectronică

de aviație

AP IF 240 50

2

Facultatea de

Sisteme

Informatice și

Securitate

Cibernetică

Calculatoare și

tehnologia

informației

Calculatoare şi sisteme

informatice pentru apărare şi

securitate naţională

A IF 240 85

Ingineria

sistemelor

Ingineria și securitatea

sistemelor informatice

militare

A IF 240 30

3

Facultatea de

Sisteme

Integrate de

Armament,

Geniu și

Mecatronică

Inginerie civilă

Construcţii şi fortificaţii A IF 240 25

Drumuri, poduri și

infrastructuri militare AP IF 240 15

Inginerie

geodezică

Topogeodezie şi

automatizarea asigurării

topogeodezice

A IF 240 25

Inginerie

genistică

Sisteme pentru baraje de

mine, distrugeri şi mascare A IF 240 25

Inginerie de

armament,

rachete şi

muniţii

Armament, aparatură

artileristică şi sisteme de

conducere a focului

A IF 240 25

Armament, rachete, muniţii

de aviaţie şi sisteme de

salvare

A IF 240 25

Muniţii, rachete, explozivi şi

pulberi A IF 240 25

Materiale energetice și

apărare CBRN AP IF 240 15

4

Facultatea de

Aeronave și

Autovehicule

Militare

Inginerie

aerospațială

Aeronave şi motoare de

aviaţie A IF 240 50

Echipamente şi instalaţii de

aviaţie A IF 240 25

Ingineria

autovehiculelor

Blindate, automobile şi

tractoare A IF 240 50

Echipamente și sisteme de

comandă și control pentru

autovehicule

A IF 240 50

49. UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE "CAROL I" DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transfera

bile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Comandă şi Stat

Major

Ştiinţe militare,

informaţii şi

ordine publică

Conducere interarme - forţe

aeriene A IF 180 25

Conducere interarme - forţe

terestre A IF 180 25

Logistică A IF 180 25

2 Facultatea de Ştiinţe militare, Securitate şi apărare AP IF 180 50

Page 80: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

80

Securitate și

Apărare

informaţii şi

ordine publică

Comunicare publică şi

interculturală în domeniul

securităţii şi apărării

A IF 180 33

Sisteme informaţionale AP IF 180 25

50. ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII "MIHAI VITEAZUL" DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transfera

bile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Informaţii

Ştiinţe militare,

informaţii şi

ordine publică

Psihologie - informaţii A IF 180 75

2

Facultatea de

Studii de

Intelligence

Ştiinţe militare,

informaţii şi

ordine publică

Studii de securitate și

informații A IF 180 75

51. ACADEMIA DE POLIȚIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transfera

bile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Poliţie

Ştiinţe militare,

informaţii şi

ordine publică

Ordine şi siguranţă publică A IF 180 340

Ordine şi siguranţă publică A IFR 180 50

2

Facultatea de

Poliţie de

Frontieră

Ştiinţe militare,

informaţii şi

ordine publică

Ordine şi siguranţă publică A IF 180 80

3 Facultatea de

Jandarmi

Ştiinţe militare,

informaţii şi

ordine publică

Ordine şi siguranţă publică A IF 180 70

4

Facultatea de

Ştiinţe Juridice

şi Administrative

Drept Drept A IF 240 250

Drept AP ID 240 100

Ştiinţe

administrative Administraţie publică AP IF 180 100

5 Facultatea de

Pompieri

Ingineria

instalaţiilor

Instalaţii pentru construcţii -

pompieri A IF 240 50

6 Facultatea de

Arhivistică Istorie Arhivistică A IF 180 35

52. ACADEMIA FORŢELOR AERIENE "HENRI COANDĂ" DIN BRAŞOV

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transfera

bile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Management

Aeronautic

Ştiinţe militare,

informaţii şi

ordine publică

Managementul organizaţiei A IF 180 50

Management în aviaţie A IF 180 60

Managementul traficului

aerian A IF 180 60

2

Facultatea de

Sisteme de

Securitate

Aeriană

Ştiinţe militare,

informaţii şi

ordine publică

Managementul sistemelor de

rachete şi artilerie antiaeriene AP IF 180 50

Managementul sistemelor de

supraveghere aeriană AP IF 180 60

Page 81: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

81

53. ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" DIN CONSTANŢA

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transfera

bile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Inginerie Marină

Inginerie

electrică Electromecanică A IF 240 60

Inginerie

marină şi

navigaţie

Electromecanică navală A IF 240 100

Navigaţie, hidrografie şi

echipamente navale A IF 240 90

2

Facultatea de

Navigație și

Management

Naval

Inginerie și

management

Inginerie şi management

naval şi portuar A IF 240 75

Inginerie

marină şi

navigaţie

Navigaţie şi transport maritim

şi fluvial A IF 240 120

54. ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE "NICOLAE BĂLCESCU" DIN SIBIU

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de desfășurare

și limba de predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transfera

bile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Management

Militar

Ştiinţe militare,

informaţii şi

ordine publică

Managementul organizaţiei A IF 180 200

Managementul sistemelor de

comunicații militare AP IF 180 75

Inginerie și

management

Inginerie și management în

domeniul comunicațiilor

militare

AP IF 240 60

2 Facultatea de

Științe Militare

Ştiinţe militare,

informaţii şi

ordine publică

Leadership militar AP IF 180 150

3

Facultatea de

Științe

Economice și

Administrative

Ştiinţe

administrative Administraţie publică A IF 180 50

Contabilitate Contabilitate și informatică

de gestiune AP IF 180 50

Ştiinţe militare,

informaţii şi

ordine publică

Management economico-

financiar A IF 180 75

*A - Pentru specializarea/programul de studiu unde nu este menţionată, în paranteză, locaţia, respectiv limba

de predare, aceasta se desfăşoară în locaţia instituţiei de învăţământ superior/facultăţii, în limba română.

Page 82: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

82

Anexa nr. 3

Structura instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, domeniile de studii universitare

de licenţă şi specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu,

locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program

de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de

studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 - 2020

1. UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR" DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Ştiinţe Juridice şi

Administrative

Drept Drept A IF 240 350

Drept A IFR 240 300

Ştiinţe

administrative

Administraţie publică A IF 180 100

Administraţie publică A IFR 180 100

2

Facultatea de

Management

Turistic şi

Comercial

Administrarea

afacerilor

Economia

comerţului,

turismului şi

serviciilor

A IF 180 200

Economia

comerţului,

turismului şi

serviciilor

A IFR 180 300

3

Facultatea de

Administrarea

Afacerilor

Internaţionale

Economie şi

afaceri

internaţionale

Economie şi afaceri

internaţionale A IF 180 250

Economie şi afaceri

internaţionale A IFR 180 175

4

Facultatea de

Finanţe, Bănci şi

Contabilitate

Contabilitate

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A IF 180 120

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 210

Finanţe şi bănci A IFR 180 180

5

Facultatea de

Ştiinţe ale

Comunicării

Ştiinţe ale

comunicării

Comunicare şi relaţii

publice A IF 180 125

6

Facultatea de

Limbi şi Literaturi

Străine

Limbă şi

literatură

Limba şi literatura

engleză - Limba şi

literatura modernă

(franceză, rusă,

chineză, turcă)

A IF 180 50

Limba şi literatura

engleză – Limba şi

literatura modernă

(germană, arabă,

italiană, japoneză,

spaniolă)

A IF 180 50

Limba şi literatura

franceză – Limbi şi

literaturi moderne

(engleză, germană,

arabă, italiană,

japoneză, spaniolă)

A IF 180 50

Page 83: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

83

Limba şi literatura

germană – Limba şi

literatura modernă

(engleză, arabă,

italiană, japoneză,

spaniolă)

A IF 180 50

Limba şi literatura

română – Limba şi

literatura modernă

(engleză, franceză,

spaniolă, italiană,

arabă, japoneză, rusă,

chineză, turcă)

A IF 180 50

7

Facultatea de

Drept din Cluj-

Napoca

Drept Drept A IF 240 200

Drept A IFR 240 150

8

Facultatea de

Ştiinţe Economice

din Cluj-Napoca

Contabilitate

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A IF 180 75

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A IFR 180 100

9

Facultatea de

Management

Turistic şi

Comercial din

Timişoara

Administrarea

afacerilor

Economia

comerţului,

turismului şi

serviciilor

A IF 180 100

10 Facultatea de

Marketing Marketing

Marketing A IF 180 100

Marketing AP IFR 180 100

11

Facultatea de

Ştiinţe ale

Educaţiei

Științe ale

educației

Pedagogia

învăţământului

primar şi preşcolar

A IF 180 125

2. UNIVERSITATEA "TITU MAIORESCU" DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Drept Drept

Drept A IF 240 450

Drept A ID 240 100

2

Facultatea de

Finanțe-Bănci,

Contabilitate și

Administrarea

Afacerilor

Administrarea

afacerilor

Administrarea

afacerilor A IF 180 120

Contabilitate

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A IF 180 75

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A ID 180 100

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 60

Finanţe şi bănci A ID 180 75

3 Facultatea de

Psihologie Psihologie

Psihologie A IF 180 200

Psihologie A ID 180 100

4 Facultatea de

Informatică Informatică

Informatică A IF 180 100

Informatică A ID 180 125

Page 84: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

84

5 Facultatea de

Medicină Sănătate

Medicină*1) A IF 360 125

Medicină (în limba

engleză) *1) AP IF 360 45

Asistenţă medicală

generală*1) A IF 240 65

6 Facultatea de

Medicină Dentară Sănătate

Medicină dentară*1) A IF 360 130

Medicină dentară (în

limba engleză) *1) AP IF 360 45

Tehnică Dentară A IF 180 25

7

Facultatea de

Științele

Comunicării şi

Relaţii

Internaționale

Relații

internaționale

și studii

europene

Relaţii internaţionale

şi studii europene A IF 180 75

Ştiinţe ale

comunicării

Comunicare şi relaţii

publice A IF 180 75

8 Facultatea de

Farmacie Sănătate Farmacie*1) AP IF 300 50

9

Facultatea de

Drept şi Ştiinţe

Economice -

Târgu Jiu

Drept Drept A IF 240 150

Contabilitate

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A IF 180 75

10

Facultatea de

Asistență

Medicală - Târgu

Jiu

Sănătate Asistenţă medicală

generală*1) AP IF 240 60

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

3. UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Drept Drept

Drept A IF 240 450

Drept A ID 240 150

Drept european şi

internaţional A IF 240 200

2

Facultatea de

Economie şi

Administrarea

afacerilor

Administrarea

afacerilor

Administrarea

afacerilor A IF 180 120

Administrarea

afacerilor A ID 180 50

Contabilitate

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A IF 180 75

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A ID 180 50

3

Facultatea de

Relații

internaționale și

Administraţie

Ştiinţe

administrative

Administraţie publică A IF 180 150

Administraţie publică A ID 180 75

Page 85: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

85

4. UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Drept Drept

Drept A IF 240 235

Drept A IFR 240 125

2

Facultatea de

Economia

Turismului Intern

şi Internaţional

Administrarea

afacerilor

Economia

comerţului,

turismului şi

serviciilor

A IF 180 300

Economia

comerţului,

turismului şi

serviciilor

A IFR 180 75

3

Facultatea de

Informatică

Managerială

Cibernetică,

statistică şi

informatică

economică

Informatică

economică A IF 180 300

Informatică

economică (în limba

engleză)

A IF 180 75

4

Facultatea de

Management-

Marketing

Management Management A IF 180 300

Management A IFR 180 75

Marketing Marketing A IF 180 250

Marketing A IFR 180 75

5

Facultatea de

Relaţii

Comerciale şi

Financiar -

Bancare Interne şi

Internaţionale

Contabilitate

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A IF 180 75

Economie şi

afaceri

internaţionale

Afaceri internaţionale A IF 180 200

Afaceri internaţionale A IFR 180 75

Afaceri internaţionale

(în limba engleză) A IF 180 90

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 325

Finanţe şi bănci A IFR 180 75

6

Facultatea de

Studii Economice

Europene

Economie şi

afaceri

internaţionale

Economie şi afaceri

internaţionale A IF 180 150

7

Facultatea de

Educație Fizică,

Sport și

Kinetoterapie

Kinetoterapie Kinetoterapie şi

motricitate specială AP IF 180 50

Educaţie fizică

şi sport

Educaţie fizică şi

sportivă AP IF 180 50

5. UNIVERSITATEA "HYPERION" DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Științe Exacte și

Inginerești

Fizică Fizică A IF 180 30

Informatică Informatică A IF 180 30

Ingineria

sistemelor

Automatică şi

informatică aplicată A IF 240 100

2 Facultatea de

Științe Sociale,

Geografie Geografie A IF 180 35

Istorie Istorie A IF 180 50

Page 86: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

86

Umaniste și ale

Naturii Limbă şi

literatură

Limba şi literatura

română – O limbă şi

literatură modernă

(engleză, japoneză)

A IF 180 50

Ştiinţe politice Ştiinţe politice A IF 180 75

3 Facultatea de

Ştiinţe Juridice Drept

Drept A IF 240 70

Drept AP ID 240 75

4 Facultatea de

Jurnalism

Ştiinţe ale

comunicării Jurnalism A IF 180 150

5

Facultatea de

Psihologie şi

Ştiinţe ale

Educaţiei

Psihologie Psihologie A IF 180 200

6 Facultatea de

Ştiinţe Economice

Administrarea

afacerilor

Economia

comerţului,

turismului şi

serviciilor

A IF 180 50

Economia

comerţului,

turismului şi

serviciilor

A ID 180 50

Contabilitate

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A IF 180 50

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A ID 180 50

Contabilitate şi

informatică de

gestiune (la Satu

Mare)

AP IF 180 50

Economie şi

afaceri

internaţionale

Afaceri internaţionale A IF 180 50

Afaceri internaţionale A ID 180 50

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 80

Finanţe şi bănci A ID 180 50

Management Management A IF 180 100

Management A ID 180 75

7 Facultatea de Arte

Cinematografie

şi media

Cinematografie,

fotografie, media

(Regie de film şi TV,

Imagine de film şi

TV)

A IF 180 100

Teatru şi artele

spectacolului

Artele spectacolului

(actorie) A IF 180 30

6. UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de Arhitectură Arhitectură*1) A IF 360 90

Page 87: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

87

Arhitectură Arhitectură (în limba

engleză)*1) AP IF 360 50

2

Facultatea de

Educaţie Fizică şi

Sport

Educaţie fizică

şi sport

Educaţie fizică şi

sportivă A IF 180 150

Sport şi performanţă

motrică A IF 180 60

Kinetoterapie

Kinetoterapie şi

motricitate specială A IF 180 150

Kinetoterapie şi

motricitate specială AP IFR 180 50

3 Facultatea de

Litere

Limbă şi

literatură

Limba şi literatura

engleză - Limbi şi

literaturi moderne

(franceză/ germană/

spaniolă/ italiană/

rusă)/clasică (latină)

A IF 180 50

Limba şi literatura

română - O limbă şi

literatură modernă

(engleză/franceză)

A IF 180 80

Limbi

moderne

aplicate

Limbi moderne

aplicate(engleză –

franceză/ spaniolă /

italiană / germană)

AP IF 180 75

4

Facultatea de

Inginerie și

Informatică

Informatică Informatică A IF 180 100

5

Facultatea de

Medicină

Veterinară

Medicină

veterinară

Medicină

veterinară*1) A IF 360 50

Medicină

veterinară*1) (în

limba engleză)

AP IF 360 15

6

Facultatea de

Psihologie și

Științele Educației

Psihologie

Psihologie A IF 180 200

Psihologie A IFR 180 125

Psihologie AP ID 180 75

Științe ale

educației

Pedagogia

învăţământului

primar şi preşcolar

AP IF 180 100

7

Facultatea de

Psihologie şi

Științele

Educației, Braşov

Psihologie Psihologie A IF 180 100

Științe ale

educației

Pedagogia

învăţământului

primar şi preşcolar

AP IF 180 75

Pedagogie A IF 180 100

8 Facultatea de

Științe Economice

Marketing

Marketing A IF 180 250

Marketing (în limba

engleză) AP IF 180 100

Contabilitate

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A IF 180 120

Management

Management A IF 180 120

Management AP IFR 180 75

Management AP ID 180 75

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 150

Page 88: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

88

9

Facultatea de

Științe

Economice,

Câmpulung

Contabilitate

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A IF 180 125

10

Facultatea de

Științe Juridice și

Științe

Economice,

Braşov

Management Management A IF 180 100

Drept Drept A IF 240 100

11

Facultatea de

Științe Juridice,

Economice și

Administrative,

Craiova

Contabilitate

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A IF 180 150

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 100

Management Management AP IF 180 75

Drept

Drept A IF 240 150

Drept AP IFR 240 75

Drept AP ID 240 75

Ştiinţe

administrative

Administraţie publică A IF 180 60

Administraţie publică AP IFR 180 50

Administraţie publică AP ID 180 50

Poliţie locală AP IF 180 50

12

Facultatea de

Științe Juridice și

Științe

Economice,

Constanța

Management

Management A IF 180 100

Management (în

limba engleză) AP IF 180 60

Drept Drept A IF 240 150

13

Facultatea de

Științe Juridice și

Științe

Administrative

Drept Drept A IF 240 300

Drept A IFR 240 100

Ştiinţe

administrative

Poliţie locală AP IF 180 50

Administraţie publică A IF 180 50

14

Facultatea de

Științe Socio-

Umane

Ştiinţe ale

comunicării Jurnalism A IF 180 100

Muzică Muzică A IF 180 60

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

7. UNIVERSITATEA "BIOTERRA" DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Management

Agroturistic

Inginerie şi

management în

agricultură și

dezvoltare

rurală

Inginerie şi

management în

alimentaţia publică şi

agroturism

A IF 240 75

Inginerie şi

management în

alimentaţia publică şi

agroturism

A IFR 240 150

2

Facultatea de

Management

Agroturistic din

Focşani

Inginerie şi

management în

agricultură și

dezvoltare

rurală

Inginerie şi

management în

alimentaţia publică şi

agroturism

A IF 240 60

Page 89: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

89

3

Facultatea de

Ingineria

Produselor

Alimentare

Ingineria

produselor

alimentare

Ingineria produselor

alimentare A IF 240 50

4 Facultatea de

Drept Drept

Drept A IF 240 100

Drept A IFR 240 75

5

Facultatea de

Controlul şi

Expertiza

Produselor

Alimentare

Ingineria

produselor

alimentare

Controlul şi expertiza

produselor alimentare A IF 240 90

Controlul şi expertiza

produselor alimentare A IFR 240 100

6

Facultatea de

Controlul şi

Expertiza

Produselor

Alimentare din

Alexandria

Ingineria

produselor

alimentare

Controlul şi expertiza

produselor alimentare A IF 240 75

7

Facultatea de

Management

Agroturistic din

Buzău

Inginerie şi

management în

agricultură și

dezvoltare

rurală

Inginerie şi

management în

alimentaţia publică şi

agroturism

A IF 240 50

8

Facultatea de

Controlul şi

Expertiza

Produselor

Alimentare din

Buzău

Ingineria

produselor

alimentare

Controlul şi expertiza

produselor alimentare AP IF 240 50

9

Facultatea de

Asistență

Medicală

Generală

Sănătate Asistență medicală

generală*1) AP IF 240 45

8. UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Drept Drept

Drept A IF 240 200

Drept A IFR 240 125

2

Facultatea de

Educaţie Fizică şi

Sport

Educaţie fizică

şi sport

Educaţie fizică şi

sportivă A IF 180 100

Kinetoterapie Kinetoterapie şi

motricitate specială A IF 180 100

3

Facultatea de

Inginerie

Managerială

Inginerie și

management

Inginerie economică

industrială A IF 240 100

4

Facultatea de

Management

Financiar

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 90

Finanţe şi bănci A IFR 180 75

5

Facultatea de

Ecologie şi

Protecţia

Mediului

Ştiinţa

mediului

Ecologie şi protecţia

mediului A IF 180 150

Ecologie şi protecţia

mediului A IFR 180 50

6 Facultatea de Psihologie Psihologie A IF 180 80

Page 90: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

90

Psihologie Psihologie A IFR 180 50

7

Facultatea de

Ştiinţele

Comunicării

Ştiinţe ale

comunicării

Comunicare şi relaţii

publice A IF 180 100

Comunicare şi relaţii

publice A IFR 180 50

9. UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE "GHEORGHE CRISTEA" DIN BUCUREŞTI

Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ superior intră în

lichidare începând cu anul universitar 2016 - 2017.

10. UNIVERSITATEA "ATHENAEUM" DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Ştiinţe Economice

Administrarea

afacerilor

Administrarea

afacerilor A IF 180 30

Cibernetică,

statistică şi

informatică

economică

Informatică

economică AP IF 180 50

Contabilitate

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A IF 180 50

2

Facultatea de

Administraţie

Publică

Ştiinţe

administrative Administraţie publică A IF 180 50

11. UNIVERSITATEA "ARTIFEX" DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Finanţe şi

Contabilitate

Contabilitate

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A IF 180 90

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 90

2

Facultatea de

Management-

Marketing

Administrarea

afacerilor

Economia

comerţului,

turismului şi

serviciilor

A IF 180 120

Management Management A IF 180 180

Marketing Marketing A IF 180 150

12. INSTITUTUL TEOLOGIC BAPTIST DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Teologie Teologie

Teologie baptistă

pastorală A IF 240 25

Teologie baptistă

pastorală A ID 240 50

Page 91: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

91

13. INSTITUTUL TEOLOGIC PENTICOSTAL DIN BUCUREŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Teologie

Penticostală

Teologie Teologie penticostală

pastorală A IF 240 50

14. INSTITUTUL DE ADMINISTRARE A AFACERILOR DIN BUCUREŞTI - Învăţământ universitar - ciclul

II

Domeniul de master

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația

geografică de desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor-

Executive MBA A IF 120 75

Administrarea afacerilor - Master

of Business Administration A IF 120 25

15. UNIVERSITATEA DE VEST "VASILE GOLDIŞ" DIN ARAD

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Ştiinţe Juridice Drept Drept A IF 240 100

2

Facultatea de

Ştiinţe

Economice,

Informatică și

Inginerie

Administrarea

afacerilor

Administrarea

afacerilor**) A IF 180 50

Administrarea

afacerilor (în limba

engleză) **)

A IF 180 50

Economia

comerţului,

turismului şi

serviciilor (la

Sebiş)**)

A IF 180 50

Contabilitate

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A IF 180 50

Contabilitate şi

informatică de

gestiune (la Baia

Mare)

A IF 180 50

Contabilitate şi

informatică de

gestiune (la Satu

Mare) **)

A IF 180 100

Marketing

Marketing A IF 180 30

Marketing (la Baia

Mare) A IF 180 25

Marketing (la

Marghita) A IF 180 50

Page 92: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

92

Marketing (la Satu

Mare) A IF 180 75

Marketing (la Zalău) A IF 180 30

Management

Managementul

dezvoltării rurale

durabile (la Baia

Mare)

AP IF 180 30

Geografie Geografia turismului

(la Baia Mare) **) A IF 180 60

Informatică Informatică A IF 180 75

Informatică AP IFR 180 50

Silvicultură Silvicultură A IF 240 50

Inginerie şi

management în

agricultură și

dezvoltare

rurală

Inginerie și

management în

alimentație publică și

agroturism (la Satu

Mare)

AP IF 240 50

3 Facultatea de

Medicină

Sănătate

Medicină*1) **) A IF 360 100

Medicină (în limba

engleză)*1) **) A IF 360 90

Medicină (în limba

franceză)*1) **) A IF 360 60

Balneofiziokinetotera

pie şi recuperare**) A IF 180 60

Biologie Biologie**) A IF 180 50

4 Facultatea de

Medicină Dentară Sănătate

Medicină dentară*1) **)

A IF 360 100

Tehnică Dentară A IF 180 30

5 Facultatea de

Farmacie Sănătate

Farmacie*1) **) A IF 300 75

Nutriție și dietetică AP IF 180 45

6

Facultatea de

Științe Socio-

Umane și

Educaţie Fizică şi

Sport

Istorie Istorie A IF 180 40

Limbă şi

literatură

Limba și literatura

chineză - Limba și

literatura engleză

AP IF 180 30

Limbi

moderne

aplicate

Limbi moderne

aplicate (câte două

limbi străine dintre:

engleză, franceză şi

germană)

A IF 180 50

Relații

internaționale

și studii

europene

Relaţii internaţionale

şi studii europene A IF 180 50

Relaţii internaţionale

şi studii europene (la

Satu mare)

AP IF 180 50

Ştiinţe ale

comunicării

Comunicare şi relaţii

publice**) A IF 180 50

Asistenţă

socială Asistenţă socială A IF 180 50

Educaţie fizică

şi sport

Educaţie fizică şi

sportivă A IF 180 50

Psihologie Psihologie A IF 180 50

Sociologie Resurse umane AP IF 180 50

Page 93: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

93

Științe ale

educației

Pedagogia

învăţământului

primar şi preşcolar

A IF 180 50

Pedagogia

învăţământului

primar şi preşcolar

(la Satu Mare)

AP IF 180 50

Pedagogia

învăţământului

primar şi preşcolar

(la Baia Mare)

AP IF 180 50

Pedagogia

învăţământului

primar şi preşcolar

(la Zalău)

AP IF 180 50

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

**) Specializări evaluate de către Agenţia de Acreditare în Domeniul Sănătăţii şi Ştiinţelor Sociale din Germania

AHPGS.

16. UNIVERSITATEA "GEORGE BACOVIA" DIN BACĂU

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Ştiinţe

Economice,

Juridice și

Administrative

Administrarea

afacerilor

Economia

comerţului,

turismului şi

serviciilor

A IF 180 75

Management Management A IF 180 75

Drept Drept A IF 240 90

Ştiinţe

administrative Administraţie publică AP IF 180 75

17. UNIVERSITATEA "AVRAM IANCU" DIN CLUJ-NAPOCA

Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ superior intră în

lichidare începând cu anul universitar 2016 – 2017.

18. UNIVERSITATEA "BOGDAN VODĂ" DIN CLUJ-NAPOCA

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Ştiinţe Economice

Administrarea

afacerilor

Economia

comerţului,

turismului şi

serviciilor

AP IF 180 100

Contabilitate

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A IF 180 50

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 150

Management Management A IF 180 100

Management A IFR 180 40

2 Facultatea de

Drept Drept

Drept A IF 240 80

Drept AP IFR 240 50

Page 94: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

94

3

Facultatea de

Educaţie Fizică şi

Sport

Educaţie fizică

şi sport

Educaţie fizică şi

sportivă A IF 180 90

19. INSTITUTUL TEOLOGIC PROTESTANT DIN CLUJ-NAPOCA

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Teologie Teologie

Teologie protestantă

pastorală (în limba

maghiară) Ω)

A IF 240 50

Ω) A funcţionat şi înainte de 1989.

20. UNIVERSITATEA "SAPIENTIA" DIN CLUJ-NAPOCA ε)

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Științe și Arte

Cinematografi

e şi media

Cinematografie,

fotografie, media

(Regie de film şi TV,

Imagine de film şi

TV, Comunicare

audiovizuală:

scenaristică,

publicitate media)

A IF 180 25

Drept Drept A IF 240 40

Relații

internaționale

și studii

europene

Relaţii internaţionale

şi studii europene A IF 180 40

Ştiinţa

mediului Ştiinţa mediului A IF 180 25

2

Facultatea de

Ştiinţe

Economice,

Socio-Umane şi

Inginereşti din

Miercurea Ciuc

Ingineria

mediului

Ingineria şi protecţia

mediului în industrie A IF 240 30

Ingineria

produselor

alimentare

Ingineria produselor

alimentare A IF 240 40

Inginerie şi

management în

agricultură și

dezvoltare

rurală

Inginerie și

management în

alimentația publică și

agroturism

A IF 240 30

Sociologie Sociologie A IF 180 25

Resurse umane AP IF 180 25

Ştiinţe ale

comunicării

Comunicare şi relaţii

publice A IF 180 50

Biotehnologii Inginerie genetică AP IF 240 25

Cibernetică,

statistică şi

informatică

economică

Informatică

economică A IF 180 30

Page 95: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

95

Contabilitate

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A IF 180 50

Economie

Economie

agroalimentară A IF 180 30

Economie generală A IF 180 30

Limbă şi

literatură

Limba şi literatura

română - Limba şi

literatura engleză

A IF 180 50

Literatură universală

şi comparată - Limba

și literatura engleză

A IF 180 30

Marketing Marketing A IF 180 30

3

Facultatea de

Științe Tehnice și

Umaniste din

Târgu Mureș

Calculatoare și

tehnologia

informației

Calculatoare A IF 240 50

Horticultură Horticultură A IF 240 50

Peisagistică A IF 240 40

Informatică Informatică A IF 180 75

Ingineria

sistemelor

Automatică şi

informatică aplicată A IF 240 45

Inginerie

electronică,

telecomunicați

i și tehnologii

informaționale

Tehnologii şi sisteme

de telecomunicaţii A IF 240 50

Inginerie

industrială

Tehnologia

construcţiilor de

maşini

A IF 240 50

Limbi

moderne

aplicate

Traducere şi

interpretare A IF 180 50

Mecatronică și

robotică Mecatronică A IF 240 50

Ştiinţe

administrative

Servicii şi politici de

sănătate publică

(Public Health)

A IF 180 50

Ştiinţe ale

comunicării

Comunicare şi relaţii

publice A IF 180 50

Agronomie Agricultură (la

Sfântu Gheorghe) AP IF 240 30

ε) Activitatea didactică la specializările instituţiei se desfăşoară în limba maghiară.

21. UNIVERSITATEA "ANDREI ŞAGUNA" DIN CONSTANŢA

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Drept şi Ştiinţe

Administrative

Drept Drept A IF 240 75

Ştiinţe

administrative Administraţie publică A IF 180 75

Page 96: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

96

2

Facultatea de

Ştiinţele

Comunicării şi

Ştiinţe Politice

Relații

internaționale

și studii

europene

Relaţii internaţionale

şi studii europene A IF 180 50

Ştiinţe ale

comunicării Jurnalism A IF 180 75

3 Facultatea de

Psihosociologie Psihologie Psihologie A IF 180 100

4 Facultatea de

Ştiinţe Economice

Contabilitate

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A IF 180 50

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 150

Management Management A IF 180 200

Marketing Marketing AP IF 180 30

22. UNIVERSITATEA "DANUBIUS" DIN GALAŢI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Drept Drept

Drept A IF 240 200

Drept A IFR 240 75

Drept A ID 240 100

2 Facultatea de

Ştiinţe Economice

Administrarea

afacerilor

Economia

comerţului,

turismului şi

serviciilor

A ID 180 100

Economia

comerţului,

turismului şi

serviciilor (în limba

engleză)

AP IF 180 50

Contabilitate

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A IF 180 50

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A IFR 180 75

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 50

Finanţe şi bănci A ID 180 100

3

Facultatea de

Comunicare şi

Relaţii

Internaționale

Psihologie Psihologie AP IF 180 50

Relații

internaționale

și studii

europene

Relaţii internaţionale

şi studii europene A IF 180 50

Relaţii internaţionale

şi studii europene AP ID 180 50

Ştiinţe ale

comunicării

Comunicare şi relaţii

publice A IF 180 75

Comunicare şi relaţii

publice A ID 180 75

Page 97: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

97

23. UNIVERSITATEA "MIHAIL KOGĂLNICEANU" DIN IAŞI Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ superior au

intrat în lichidare începând cu anul universitar 2014 - 2015.

24. UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IAŞI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Drept Drept Drept A IF 240 150

2 Facultatea de

Economie

Contabilitate

Contabilitate și

informatică de

gestiune

A IF 180 75

Finanţe Finanţe și bănci A IF 180 60

Marketing Marketing A IF 180 50

3

Facultatea de

Psihologie,

Ştiinţele Educaţiei

și Asistență

Socială

Psihologie

Psihologie A IF 180 150

Asistenţă

socială Asistenţă socială A IF 180 125

4

Facultatea de

Ştiinţe Politice şi

Administrative

Ştiinţe politice Ştiinţe politice A IF 180 100

25. UNIVERSITATEA "APOLLONIA" DIN IAŞI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Medicină Dentară Sănătate

Asistență medicală

generală*1) AP IF 240 40

Balneofiziokinetotera

pie şi recuperare AP IF 180 20

Medicină Dentară AP IF 360 50

Tehnică Dentară A IF 180 25

2

Facultatea de

Științe ale

comunicării

Ştiinţe ale

comunicării

Comunicare şi relaţii

publice A IF 180 25

Jurnalism A IF 180 25

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

26. UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Drept Drept Drept A IF 240 50

2 Facultatea de

Ştiinţe Economice Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 90

Page 98: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

98

27. UNIVERSITATEA AGORA DIN MUNICIPIUL ORADEA

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Ştiinţe Economice

Contabilitate

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A IF 180 100

Management Management A IF 180 50

2

Facultatea de

Științe Juridice și

Administrative

Drept Drept A IF 240 100

Ştiinţe

administrative Poliţie locală A IF 180 80

28. UNIVERSITATEA "EMANUEL" DIN ORADEA

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Teologie

Asistenţă

socială Asistenţă socială A IF 180 40

Limbă şi

literatură

Limba şi literatura

română - Limba şi

literatura engleză

A IF 180 20

Muzică Muzică A IF 180 20

Teologie Teologie baptistă

pastorală A IF 240 40

2 Facultatea de

Management

Management Management A IF 180 40

Cibernetică,

statistică și

informatică

economică

Informatică

economică AP IF 180 40

29. UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "PARTIUM" DIN ORADEA ε)

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Litere și Arte

Limbă şi

literatură

Limba şi literatura

engleză A IF 180 40

Limba şi literatura

engleză – Limba şi

literatura germană

AP IF 180 35

Limba şi literatura

maghiară – Limba şi

literatura engleză

AP IF 180 35

Limba şi literatura

germană A IF 180 35

Limba şi literatura

maghiară A IF 180 30

Arte vizuale Arte plastice

(grafică) A IF 180 35

Muzică Muzică A IF 180 25

Page 99: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

99

2

Facultatea de

Ştiinţe Economice

și sociale

Asistență

socială Asistență socială A IF 180 50

Sociologie Sociologie A IF 180 35

Științe ale

educației

Pedagogia

învățământului

primar și preșcolar

A IF 180 35

Administrarea

afacerilor

Economia

comerţului,

turismului şi

serviciilor

A IF 180 60

Finanţe Finanțe și bănci A IF 180 50

Management Management A IF 180 75

ε) Activitatea didactică la specializările instituţiei se desfăşoară în limba maghiară.

30. UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCOVEANU" DIN PITEŞTI

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Management,

Marketing în

Afaceri

Economice

Management

Management A IF 180 100

Management A IFR 180 100

Management (în

limba engleză) AP IF 180 75

Marketing Marketing A IF 180 100

2

Facultatea de

Finanţe -

Contabilitate

Contabilitate

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A IF 180 150

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A IFR 180 100

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 150

Cibernetică,

statistică și

informatică

economică

Informatică

economică AP IF 180 60

3

Facultatea de

Ştiinţe Juridice,

Administrative şi

ale Comunicării

Drept Drept A IF 240 80

Ştiinţe

administrative Administraţie publică A IF 180 100

Ştiinţe ale

comunicării

Comunicare şi relaţii

publice A IF 180 75

Jurnalism A IF 180 60

4

Facultatea de

Management,

Marketing în

Afaceri

Economice din

Brăila

Contabilitate

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A IF 180 75

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A IFR 180 100

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 75

Management Management A IF 180 100

Management A IFR 180 100

Ştiinţe

administrative Administraţie publică A IF 180 60

Page 100: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

100

5

Facultatea de

Management,

Marketing în

Afaceri

Economice din

Râmnicu Vâlcea

Administrarea

afacerilor

Economia

comerţului,

turismului şi

serviciilor

A IF 180 90

Contabilitate

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A IF 180 100

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A IFR 180 100

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 100

Management Management A IF 180 90

Management A IFR 180 100

Ştiinţe

administrative Administraţie publică A IF 180 60

31. UNIVERSITATEA "ROMÂNO-GERMANĂ" DIN SIBIU

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Ştiinţe Economice

Administrarea

afacerilor

Economia

comerţului,

turismului, serviciilor

şi managementul

calităţii

A IF 180 75

Contabilitate

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

A IF 180 50

Management Management A IF 180 125

2

Facultatea de

Drept și Științe

Administrative

Drept Drept A IF 240 100

32. UNIVERSITATEA "DIMITRIE CANTEMIR" DIN TÂRGU MUREŞ

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1 Facultatea de

Drept Drept Drept**) A IF 240 200

2 Facultatea de

Ştiinţe Economice

Administrarea

afacerilor

Economia

comerţului,

turismului şi

serviciilor**)

A IF 180 120

Economia

comerţului,

turismului şi

serviciilor (în limba

engleză)

AP IF 180 100

Contabilitate

Contabilitate şi

informatică de

gestiune

AP IF 180 150

Finanţe Finanţe şi bănci**) A IF 180 100

Page 101: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

101

3

Facultatea de

Psihologie şi

Ştiinţe ale

Educaţiei

Psihologie Psihologie**) A IF 180 100

4 Facultatea de

Geografie Geografie

Geografia

turismului**) A IF 180 100

5 Facultatea de Medicină dentară

Sănătate Medicină

dentară*1)**) AP IF 360 72

6

Facultatea de

Balneofiziokinetot

erapie şi

Recuperare

Medicală

Sănătate Balneofiziokinetotera

pie şi recuperare**) AP IF 180 40

*1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.

**) Specializări evaluate de către Agenţia de Acreditare în Domeniul Sănătăţii şi Ştiinţelor Sociale din Germania

AHPGS.

33. UNIVERSITATEA "TIBISCUS" DIN TIMIŞOARA

Specializările / Programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ superior

intră în lichidare începând cu anul universitar 2018 - 2019.

34. UNIVERSITATEA "ADVENTUS" DIN CERNICA înfiinţată prin Legea nr. 227/2017

Nr.

crt. Facultatea

Domeniul de

licență

Specializarea/

Programul de studii

universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare

(A)/

Autorizare

de

funcționare

provizorie

(AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

1

Facultatea de

Teologie și Științe

Sociale

Științe ale

educației

Pedagogia

învăţământului

primar şi preşcolar

A IF 180 30

Asistenţă

socială Asistenţă socială A IF 180 30

Teologie Teologie adventistă

pastorală A IF 240 30

Universitatea "Adventus" din Cernica este monitorizată în baza Ordinului ministrului educaţiei naţionale

nr. 3020/08.01.2018; instituția a funcționat până la apariția Legii nr. 227/2017 ca instituție autorizată sub denumirea

„Institutul Teologic Adventist din Cernica Ilfov”.

*A - Pentru specializarea/programul de studiu unde nu este menţionată, în paranteză, locaţia, respectiv limba

de predare, aceasta se desfăşoară în locaţia instituţiei de învăţământ superior/facultăţii, în limba română.

Page 102: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

102

Anexa nr. 4 Specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în cadrul

instituţiilor de învăţământ superior particular autorizate să funcţioneze provizoriu, locaţiile

geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii

universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care

pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019 - 2020

1. INSTITUTUL TEOLOGIC CREŞTIN DUPĂ EVANGHELIE "TIMOTHEUS" DIN BUCUREŞTI

Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația

geografică de desfășurare și limba

de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de studii

transferabile

Număr maxim

de studenți

care pot fi

școlarizați

Teologie Teologie creştină după

evanghelie pastorală A IF 240 50

2. FUNDAŢIA LUMINA - INSTITUŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT – UNIVERSITATEA EUROPEI DE SUD EST –

LUMINA

Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația

geografică de desfășurare și limba

de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de studii

transferabile

Număr maxim

de studenți

care pot fi

școlarizați

Administrarea

afacerilor

Administrarea afacerilor A IF 180 50

Administrarea afacerilor (în

limba engleză - Business

administration)

AP IF 180 60

Calculatoare și

tehnologia

informației

Tehnologia informaţiei A IF 240 50

Contabilitate Contabilitate și informatică de

gestiune AP IF 180 60

Finanțe Finanțe și bănci (în limba

engleză) AP IF 180 50

Inginerie

electronică,

telecomunicații și

tehnologii

informaționale

Tehnologii şi sisteme de

telecomunicaţii AP IF 240 50

Relații

internaționale și

studii europene

Relaţii internaţionale şi studii

europene A IF 180 50

Relaţii internaţionale şi studii

europene (în limba engleză) AP IF 180 25

Limbi moderne

aplicate

Limbi moderne aplicate

(turcă-franceză, în limba

engleză) AP IF 180 50

Științe ale educației Pedagogie AP IF 180 25

Informatică

Informatică aplicată (în limba

engleză - Applied computer

sciences)

AP IF 180 30

3. FUNDAŢIA "GAUDEAMUS" - UNIVERSITATEA "TOMIS" DIN CONSTANŢA

Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația

geografică de desfășurare și limba

de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de studii

transferabile

Număr maxim

de studenți

care pot fi

școlarizați

Administrarea Administrarea afacerilor A IF 180 100

Page 103: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

103

afacerilor Economia comerţului,

turismului, serviciilor şi

managementul calităţii

AP IF 180 75

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 75

4. FUNDAŢIA "ŞTEFAN LUPAŞCU" - INSTITUTUL DE STUDII EUROPENE DIN IAŞI

Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația

geografică de desfășurare și limba

de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de studii

transferabile

Număr maxim

de studenți

care pot fi

școlarizați

Ştiinţe

administrative Administraţie publică A IF 180 50

Management Management A IF 180 50

5. INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC FRANCISCAN DIN ROMAN

Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația

geografică de desfășurare și limba

de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de studii

transferabile

Număr maxim

de studenți

care pot fi

școlarizați

Teologie Teologie romano-catolică

pastorală A IF 240 25

6. FUNDAŢIA "ACADEMIA COMERCIALĂ" DIN SATU MARE

Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ superior intră

în lichidare începând cu anul universitar 2017 - 2018.

7. FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ "ALMA MATER" - UNIVERSITATEA "ALMA MATER" DIN SIBIU

Specializările/Programele de studii universitare de licenţă din structura instituţiei de învăţământ superior intră

în lichidare începând cu anul universitar 2016 - 2017.

8. FUNDAŢIA PENTRU CULTURĂ ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT "IOAN SLAVICI" - UNIVERSITATEA "IOAN

SLAVICI" DIN TIMIŞOARA

Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația

geografică de desfășurare și limba

de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de studii

transferabile

Număr maxim

de studenți

care pot fi

școlarizați

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 100

Contabilitate Contabilitate şi informatică de

gestiune AP IF 180 75

Calculatoare și

tehnologia

informației

Tehnologia informaţiei A IF 240 75

Page 104: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

104

Anexa nr. 5 Structura instituţiilor de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu, care organizează

numai programe de studii universitare de masterat/studii postuniversitare, locaţiile geografice de

desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare,

forma de învăţământ şi limba de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi

în anul universitar 2019 - 2020 1. ȘCOALA NORMALĂ SUPERIOARĂ - BUCUREȘTI (S.N.S.B.)

Domeniul de studii

universitare de

masterat/studii

postuniversitare

Programul de studii

universitare de master

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de credite

de studii

transferabile

Număr maxim

de studenți

care pot fi

școlarizați

Biologie Chimie biologică A IF 120 10

Matematică

Analiză și modelare prin

ecuații diferențiale și

stocastice

A IF 120 10

Logică și specificații

formale A IF 120 10

Structuri fundamentale

cu aplicații în algebră,

geometrie și topologie

A IF 120 10

*A - Pentru specializarea/programul de studiu unde nu este menţionată, în paranteză, locaţia, respectiv limba

de predare, aceasta se desfăşoară în locaţia instituţiei de învăţământ superior/facultăţii, în limba română.

Page 105: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

105

Anexa nr. 6

Specializări/Programe de studii universitare care intră în lichidare începând cu anul universitar 2019 - 2020

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de

Chimie Aplicată şi

Ştiinţa

Materialelor

Științe

inginerești

aplicate

Biotehnologii industriale AP IF 240 0

Facultatea de

Inginerie în Limbi

Străine

Ingineria

materialelor

Ştiinţa materialelor (în

limba engleză) A IF 240 0

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați Facultatea de Căi

Ferate, Drumuri şi

Poduri

Inginerie civilă Infrastructura transporturilor

metropolitane A IF 240 0

Facultatea de

Utilaj Tehnologic

Inginerie

mecanică

Ingineria şi managementul

resurselor tehnologice în

construcţii

A IF 240 0

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația

geografică de desfășurare și limba

de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr maxim

de studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de

Ingineria și

Gestiunea

Producțiilor

Animaliere

Silvicultură Cinegetică A IF 240 0

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația

geografică de desfășurare și limba

de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr maxim

de studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de

Chimie Ştiinţa mediului Chimia mediului A IF 180 0

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de

Economie

Agroalimentară şi

a Mediului

Economie Economie agroalimentară şi

a mediului AP ID 180 0

Page 106: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

106

UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de

Istorie şi Filologie Istorie

Arheologie (în limba

engleză) AP IF 180 0

UNIVERSITATEA „VASILE ALECSANDRI” DIN BACĂU

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma

de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de

Științe Ştiinţa mediului

Ecologie şi protecţia

mediului A IF 180 0

UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma

de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de

Design de Produs

şi Mediu

Ingineria

mediului

Ingineria valorificării

deşeurilor A IF 240 0

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "IULIU HAŢIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma

de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de

Medicină Sănătate

Laborator clinic A IF 180 0

Moaşe A IF 240 0

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de

Inginerie

Inginerie

industrială Ingineria sudării A IF 240 0

Mecatronică și

robotică Mecatronică A IF 240 0

Facultatea de

Ştiinţa şi Ingineria

Alimentelor

Inginerie şi

management în

agricultură și

dezvoltare rurală

Inginerie şi management în

alimentaţia publică şi

agroturism

A IF 240 0

Facultatea

Transfrontalieră

Educaţie fizică şi

sport

Educaţie fizică şi sportivă

(la Cahul) A IF 180 0

Inginerie

electrică

Electromecanică (la Cahul) A IF 240 0

Page 107: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

107

UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma

de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați Facultatea de

Istorie Istorie Arheologie A IF 180 0

Facultatea de

Matematică Matematică

Matematică (în limba

engleză) A IF 180 0

Facultatea de

Teologie Romano

- Catolică

Teologie Teologie romano-catolică

didactică A IF 180 0

Facultatea de

Economie şi

Administrarea

Afacerilor

Administrarea

afacerilor

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor (la

Piatra Neamţ)

A IF 180 0

Facultatea de

Filosofie şi Ştiinţe

Social - Politice

Ştiinţe politice Ştiinţe politice A ID 180 0

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IAŞI

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma

de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați Facultatea de

Teatru

Teatru şi artele

spectacolului

Teatrologie (Jurnalism

teatral) A IF 180 0

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma

de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați Facultatea de

Ştiinţe, Educație

Fizică și

Informatică

Informatică Informatică (la Râmnicu

Vâlcea) AP IF 180 0

UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" DIN REŞIŢA

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma

de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de

Inginerie şi

Management

Inginerie și

management

Inginerie economică în

domeniul mecanic A IF 240 0

UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma

de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de

Inginerie

Inginerie

industrială

Tehnologia tricotajelor şi

confecţiilor (în limba

engleză)

AP IF 240 0

Page 108: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

108

Facultatea de

Ştiinţe Ştiinţa mediului Fizica mediului AP IF 180 0

Facultatea de

Ştiinţe Economice

Economie Economie generală A IF 180 0

Economie şi

afaceri

internaţionale

Afaceri internaţionale A IF 180 0

Facultatea de

Științe Socio-

Umane

Ştiinţe ale

comunicării

Comunicare şi relaţii

publice A ID 180 0

Jurnalism A ID 180 0

Facultatea de

Teologie Teologie

Teologie ortodoxă asistenţă

socială A IF 180 0

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma

de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de

Inginerie Electrică

şi Ştiinţa

Calculatoarelor

Inginerie și

management

Inginerie economică în

domeniul electric, electronic

şi energetic

A IF 240 0

Facultatea de

Inginerie

Mecanică,

Mecatronică şi

Management

Inginerie și

management

Inginerie economică în

domeniul mecanic A IF 240 0

Facultatea de

Istorie şi

Geografie

Ştiinţa mediului Geografia mediului A IF 180 0

Ştiinţe politice Ştiinţe politice A IF 180 0

UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" DIN TÂRGU JIU

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma

de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de

Inginerie

Inginerie

mecanică

Ingineria designului de

produs AP IF 240 0

Facultatea de

Ştiinţe ale

Educaţiei, Drept şi

Administraţie

publică

Sociologie Sociologie AP IF 180 0

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE”

DIN TÂRGU MUREŞ

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma

de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Page 109: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

109

Facultatea de

Farmacie Sănătate Asistenţă de farmacie A IF 180 0

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma

de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați Facultatea de

Construcţii Inginerie civilă

Îmbunătăţiri funciare şi

dezvoltare rurală A IF 240 0

Facultatea de

Inginerie din

Hunedoara

Ingineria

materialelor

Ingineria elaborării

materialelor metalice A IF 240 0

Inginerie

electrică Electromecanică A IF 240 0

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma

de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de Arte

şi Design Arte vizuale

Ceramică - sticlă - metal A IF 180 0

Istoria şi teoria artei A IF 180 0

Facultatea de

Chimie, Biologie,

Geografie

Chimie Chimie (în limba engleză) A IF 180 0

Chimie informatică AP IF 180 0

Ştiinţa mediului

Chimia mediului A IF 180 0

Ecologie şi protecţia

mediului A IF 180

0

Ştiinţa mediului A IF 180 0

Facultatea de

Litere, Istorie şi

Teologie

Teologie Teologie ortodoxă didactică A IF 180 0

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII "MIHAI VITEAZUL" DIN BUCUREŞTI

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma

de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de

Informaţii

Ştiinţe militare,

informaţii şi

ordine publică

Comunicare şi relaţii

publice - informaţii A IF 180 0

ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" DIN CONSTANŢA

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma

de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de

Inginerie Marină

Inginerie

electrică Electromecanică A IFR 240 0

Inginerie marină

şi navigaţie Electromecanică navală A IFR 240 0

Facultatea de

Navigație și

Management

Naval

Inginerie marină

şi navigaţie

Navigaţie şi transport

maritim şi fluvial A IFR 240 0

UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN BUCUREŞTI

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma

de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Page 110: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

110

Facultatea de

Relații

internaționale și

Administraţie

Relații

internaționale și

studii europene

Relaţii internaţionale şi

studii europene A IF 180 0

UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" DIN BUCUREŞTI

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de

Inginerie,

Informatică și

Geografie

Geografie Geografie A IF 180 0

Facultatea de

Psihologie şi

Științele

Educației, Braşov

Științe ale

educației Pedagogie AP ID 180 0

Facultatea de

Științe Juridice,

Politice și

Administrative

Relații

internaționale și

studii europene

Relaţii internaţionale şi

studii europene A IF 180 0

UNIVERSITATEA "BIOTERRA" DIN BUCUREŞTI

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma

de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de

Controlul şi

Expertiza

Produselor

Alimentare

Ingineria

produselor

alimentare

Protecția consumatorului și

a mediului AP IF 240 0

Facultatea de

Controlul şi

Expertiza

Produselor

Alimentare din

Slobozia

Ingineria

produselor

alimentare

Controlul şi expertiza

produselor alimentare A IF 240 0

UNIVERSITATEA "ATHENAEUM" DIN BUCUREŞTI

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma

de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de

Ştiinţe Economice

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 0

Marketing Marketing AP IF 180 0

UNIVERSITATEA "GEORGE BACOVIA" DIN BACĂU

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma

de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Page 111: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

111

Facultatea de

Ştiinţe

Economice,

Juridice și

Administrative

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 0

UNIVERSITATEA "BOGDAN VODĂ" DIN CLUJ-NAPOCA

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma

de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de

Ştiinţe Economice Management Management (la Timișoara) AP IF 180 0

UNIVERSITATEA "PETRE ANDREI" DIN IAŞI

Facultatea Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma

de

învăță-

mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de

Economie Finanţe Finanţe și bănci A IFR 180 0

UNIVERSITATEA "DANUBIUS" DIN GALAŢI Facultatea de

Ştiinţe Economice

Administrarea

afacerilor

Economia comerţului,

turismului şi serviciilor A IF 180 0

INSTITUTUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC FRANCISCAN DIN ROMAN

Domeniul de licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația

geografică de desfășurare și limba

de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare provizorie

(AP)

Forma de

învăță-mânt

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Filosofie Filosofie AP IF 180 0

*A - Pentru specializarea/programul de studiu unde nu este menţionată, în paranteză, locaţia, respectiv limba

de predare, aceasta se desfăşoară în locaţia instituţiei de învăţământ superior/facultăţii, în limba română.

Page 112: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

112

Anexa nr. 7 Specializări/Programe de studii universitare care vor fi școlarizate începând cu anul universitar 2020-2021

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de

Management şi

Dezvoltare Rurală

Inginerie şi

management

în agricultură

și dezvoltare

rurală

Inginerie şi management în

alimentaţia publică şi

agroturism

A ID 240 225

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați Facultatea de

Matematică şi

Informatică

Matematică Matematică A IF 180 75

Facultatea de Teologie

Ortodoxă

Teologie

Teologie ortodoxă asistenţă

socială A IF 180 50

Teologie ortodoxă pastorală A IF 240 200

UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de Ştiinţe

Exacte şi Inginereşti Informatică

Informatică (în limba

engleză) A IF 180 50

UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD

Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de Științe

ale Educației,

Psihologie și Asistență

Socială

Științe ale

educației

Pedagogia învăţământului

primar şi preşcolar A IF 180 120

UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA

Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați Facultatea de Istorie şi

Filosofie Istorie Istorie (în limba maghiară) A ID 180 25

Facultatea de Business Administrarea

afacerilor

Administrarea afacerilor în

servicii de ospitalitate A IF 180 75

UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA

Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați Facultatea de Inginerie

Mecanică, Industrială

şi Maritimă

Inginerie

energetică Energetică industrială A IF 240 30

Page 113: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

113

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI

Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de

studii universitare de licență

(locația geografică de

desfășurare și limba de

predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați Facultatea de Automatică,

Calculatoare, Inginerie

Electrică şi Electronică

Ingineria

sistemelor Automatică şi informatică aplicată A IF 240 60

Facultatea de Ştiinţa şi

Ingineria Alimentelor

Ingineria

produselor

alimentare

Ingineria produselor alimentare A IF 240 60

Facultatea de Economie și

Administrarea Afacerilor Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 60

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația

geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de Inginerie

Chimică şi Protecţia

Mediului „Cristofor

Simionescu”

Inginerie

chimică Inginerie chimică A IF 240 45

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IAŞI

Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația

geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de Arte Vizuale şi

Design Arte vizuale Istoria şi teoria artei A IF 180 20

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația

geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de Ştiinţe,

Educație Fizică și

Informatică

Biologie Biologie A IF 180 60

Facultatea de Ştiinţe

Economice şi Drept Contabilitate

Contabilitate şi informatică de

gestiune A IF 180 90

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ŞTIINŢE ŞI TEHNOLOGIE „GEORGE EMIL PALADE”

DIN TÂRGU MUREŞ

Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația

geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de Economie și

Drept

Ştiinţe

administrative Administraţie publică A IF 180 75

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA

Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația

geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de Mecanică Ingineria

transporturilor

Ingineria transporturilor şi a

traficului A IF 240 60

UNIVERSITATEA ROMÂNO-AMERICANĂ DIN BUCUREŞTI

Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația

geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați

Facultatea de Management-

Marketing Marketing Marketing A IF 180 180

Page 114: Anexa nr. 2 anul universitar 2019 - 2020 - Edu · Conservare şi restaurare de arhitectură (la Sibiu) A IF 180 25 2 Facultatea de Arhitectură de Interior A Arhitectură Arhitectură

114

Facultatea de Relaţii

Comerciale şi Financiar -

Bancare Interne şi

Internaţionale

Finanţe Finanţe şi bănci A IF 180 120

UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDIŞ” DIN ARAD

Facultatea Domeniul de

licență

Specializarea/ Programul de studii

universitare de licență (locația

geografică de

desfășurare și limba de predare)*A

Acreditare (A)/

Autorizare de

funcționare

provizorie (AP)

Forma de

învățământ

Număr de

credite de

studii

transferabile

Număr

maxim de

studenți

care pot fi

școlarizați Facultatea de Ştiinţe

Economice, Informatică și

Inginerie

Informatică Informatică A IF 180 50