ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în...

of 40 /40
ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢUL VASLUI SEMESTRUL I ANUL ŞCOLAR 2012-2013

Transcript of ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în...

Page 1: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

ANALIZA ACTIVITĂŢII

DESFĂŞURATE

ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

DIN JUDEŢUL VASLUI

SEMESTRUL I

ANUL ŞCOLAR 2012-2013

Page 2: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

CALITATEA

MANAGEMENTULUI ŞCOLAR

Page 3: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Managementul unităţilor de învăţământ

Constatări

Deficienţe în elaborarea documentelor specifice (PDI, planuri

manageriale, decizii etc.);

Insuficienta documentare şi preocupare a managerilor de şcoli pentru studierea şi aplicarea legislaţiei şcolare;

Deficienţe de comunicare între conducerea şcolii şi personalul didactic şi nedidactic din şcoală;

Deficienţe de comunicare între conducerea şcolii şi alte instituţii (Inspectoratul Şcolar Judeţean Vaslui, Direcţia de Sănătate Publică, ISU, DSP);

Prezenţa formalismului în activitatea comisiilor constituite la nivelul unităţilor şcolare.

Insuficienta documentare şi preocupare a managerilor pentru atragerea de resurse financiare;

Eficienţa limitată în cheltuirea fondurilor financiare ale unor şcoli reflectată în achiziţii şi rezultate;

Insuficienta colaborare a şcolilor din unele comunităţi locale cu reprezentanţii administraţiei locale şi părinţii elevilor.

Page 4: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Managementul unităţilor de învăţământ

Aspecte pozitive

o Şcoli în care s-a constatat o abordare corectă a actului managerial: Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui, Liceul Tehnologic “Ion Mincu” Vaslui, Liceul Teoretic ”Emil Racoviţă” Vaslui, Şcoala Gimnazială Nr.1 Bârlad, Şcoala Gimnazială “V.I.Popa“ Bârlad, Centrul Şcolar de Educaţie Inclusivă ”Aurora” Vaslui, Şcoala Profesională Specială ”Sfânta Ecaterina” Huşi, Şcoala Gimnazială “Teodor Medeleanu” Ciocani, Şcoala Gimnazială “Ion Artene” Găgeşti, Şcoala Gimnazială Nr.1 Micleşti, Şcoala Gimnazială Nr.1 Blăgeşti, Şcoala Gimnazială Nr.1 Rebricea, Grădiniţa Nr.9 Bârlad, Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.12 Huşi, Grădiniţa cu Program Prelungit “Licurici” Bârlad.

o Şcoli care au dezvoltat o cultură organizaţională axată pe performanţă: Liceul Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui, Colegiul Naţional “Cuza Vodă” Huşi, Colegiul Naţional “Gh. Roşca Codreanu” Bârlad.

o Şcoli cu manageri noi în care s-a constatat un progres al actului managerial: Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu” Zorleni, Şcoala Gimnazială Nr.1 Zorleni, Liceul Tehnologic “Petru Rareş” Bârlad, Grădiniţa cu Program Prelungit “Ţara Piticilor” Vaslui, Liceul Pedagogic „Al. Vlahuţă” Bârlad, Şcoala Gimnazială Nr.1 Pungeşti, Şcoala Gimnazială “Manolache Costache Epureanu” Bârlad, CSS Bârlad.

Page 5: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Managementul unităţilor de învăţământ

Aspecte negative

o Şcoli în care s-a constatat o abordare deficitară a actului managerial: Şcoala Gimnazială Nr.1 Tanacu, Şcoala Gimnazială “Andone Cumpătescu” Rafaila, Şcoala Gimnazială Nr.1 Deleni, Liceul Tehnologic ”Ghenuţă Coman” Murgeni

o Scoli cu deficienţe în asigurarea curăţeniei spaţiilor destinate procesului instructiv-educativ: Şcoala Gimnazială “Virgil Caraivan” Şuletea

o Şcoli în care persistă un climat conflictual între conducerea şcolii şi cadrele didactice: Şcoala Gimnazială Nr.1 Deleni, Şcoala Gimnazială Nr.1 Măluşteni

o Şcoli care nu au prezentat la termen situaţiile cerute de către ISJ: Şcoala Gimnazială “George C. Dragu” Coroieşti, Şcoala Gimnazială ”Nicolae Milescu Spătaru” Fereşti, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Iana, Şcoala Gimnazială ”Constantin Rotaru” Târzii, Liceul Tehnologic “Petru Rareş” Vetrişoaia, Liceul Tehnologic ”Ghenuţă Coman” Murgeni, Şcoala Gimnazială ”Emil Juvara” Sărăţeni.

o Şcoli cu deficienţe în exercitarea activităţilor financiar contabile o neprezentarea dării de seamă contabile nici până la această dată: Şcoala Gimnazială

“Alexandru Vlahuţă”,

o neprezentarea la termen a dărilor de seamă contabile: Şcoala Gimnazială “George C. Dragu” Coroieşti, Şcoala Gimnazială Nr.1 Hoceni

o întocmirea eronată a dărilor de seamă contabile: Şcoala Gimnazială “Spiru C.Haret” Viişoara, Şcoala Gimnazială “George C. Dragu” Coroieşti

o solicitarea şi obţinerea unor sume nejustificate în raport cu necesităţile reale ale şcolii: Liceul Tehnologic “Petru Rareş” Vetrişoaia

Page 6: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Managementul unităţilor de învăţământ

Măsuri

Asigurarea de consultanţă în domeniul financiar–contabil directorilor unităţilor de învăţământ;

Medierea relaţiilor dintre şcoli şi reprezentanţii administraţiei publice locale de catre inspectorii şcolari responsabili cu implementarea descentralizării instituţionale;

Medierea situaţiilor conflictuale din şcoli;

Flexibilizarea organizării comisiilor la nivelul unităţilor şcolare;

Fluidizarea comunicării intra şi interinstituţionale, prin elaborarea de proceduri precise.

Popularizarea în rândul directorilor a exemplelor de “bune practici” în domenii ale managementului educaţional;

Organizarea de către ISJ şi CCD Vaslui a unor activităţi de îndrumare şi perfecţionare organizate cu directori şi membri ai echipelor manageriale în vederea optimizării actului managerial;

Constituirea unei baze de date, la nivelul ISJ, privind activităţile manageriale din şcoli.

Page 7: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Formarea profesională a cadrelor didactice

s-au înscris la examenele pentru obţinerea definitivării/gradului II/gradului I, în învăţământul preuniversitar, un număr de 609 cadre didactice, astfel:

Număr de cadre didactice înscrise la examenele pentru obţinerea

definitivării/gradului II/gradului I, în semestrul I, an şcolar 2012-2013

definitivat Gradul didactic II Gradul didactic I Echivalat titlul ştiinţific de

doctor cu gradul didactic I.

243 195 168 3

Page 8: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Formarea profesională a cadrelor didactice

Activitatea de formare continuă a cadrelor didactice, din semestrul I a anului şcolar 2012-2013, a fost organizată şi de Casa Corpului Didactic Vaslui şi a avut ca rezultat derularea a cinci cursuri acreditate, a unui curs de iniţiere şi a două cursuri furnizate de SC Info Educaţia SA Iaşi prin Casa Corpului Didactic Vaslui, astfel : • patru grupe curs TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICĂRII;

• o grupă curs MENTOR;

• o grupă curs de inţiere Metode de învăţare centrată pe elev;

• două grupe de curs Metodist, furnizor de formare SC Info Educaţia SA Iaşi;

• două grupe de curs Formator de formatori , furnizor de formare SC Info Educaţia SA Iaşi.

Măsuri

Să se identifice, de către directorii unuităţilor de învăţământ, nevoia de formare

a cadrelor didactice din învăţămantul preuniversitar şi să se realizeze o corelare a acesteia cu oferta de cursuri a Casei Corpului Didactic Vaslui.

Să se realizeze planul de formare profesională la nivelul tuturor unităţilor de învăţămant şi să se repartizeze bugetul unităţilor în mod echitabil, în funcţie de nevoi şi competenţe.

Să se realizeze o colaborare permanentă a responsabililor cu formarea din şcoli cu Casa Corpului Didactic Vaslui în scopul menţinerii interesului cadrelor didactice pentru perfecţionarea contiună dar şi al realizării a 90 credite transferabile la 5 ani.

Page 9: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

CURRICULUM

INSPECŢIE ŞCOLARĂ

Page 10: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Inspecţia şcolară generală o Colegiul Tehnic “Alexandru Ioan Cuza”, Bârlad;

o Şcoala Gimnazială “Andone Cumpătescu” Rafaila;

o Şcoala Gimnazială “Ion Agarici” Muntenii de Sus;

o Liceul Tehnologic “Ştefan cel Mare” Codăeşti;

o Grădiniţa cu Program Prelungit “Norocel” Negreşti.

Au fost asistate 241 cadre didactice;

S-au acordat următoarele calificative (224- Foarte bine, 16 – Bine, 1- Acceptabil)

Recomandări făcute pe parcursul inspecţiilor:

Sprijinirea şi consilierea cadrelor didactice debutante în proiectarea activităţilor didactice;

Elaborarea curriculumului opţional în funcţie de opţiunile elevilor şi părinţilor şi nu în scopul

completării normelor didactice;

Implicarea elevilor în organizarea şi desfăşurarea activităţilor extarcurriculare;

Desfăşurarea de ore atractive, cu atenţie orientată către formarea de deprinderi şi nu pe

reproducerea de informaţii;

Desfăşurarea activităţilor practice în laboratoare şi cabinete de specialitate pentru creşterea

eficienţei activităţii didactice;

Lucru diferenţiat în timpul orelor;

Includerea elevilor care prezintă tulburări de comportament în programe de consiliere

psihologică;

Realizarea unui registru de sesizări şi reclamaţii al părinţilor şi rezolvarea în timp util a

problemelor semnalate de aceştia;

Cooptarea elevilor în activităţi potrivite intereselor, nevoilor şi aptitudinilor lor;

Realizarea unui plan de măsuri pentru reducerea absenteismului şcolar.

Page 11: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Inspecţia tematică

o câte 2 inspecţii tematice în 153 şcoli;

Inspecţia de specialitate

o 606 înscrieri pentru examenele de acordare a gradelor didactice:

• definitivat- 243 cadre didactice ;

• gradul didactic II- 195;

• gradul didactic I – 165 candidaţi.

o 398 cadre didactice înscrise din anii precedenţi.

o au fost efectuate 218 inspecţii de specialitate

Inspecţia de specialitate în scopul îmbunătăţirii rezultatelor la examenele naţionale

o Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu” Zorleni

o Liceul Tehnologic „Ioan Corivan” Huşi

Page 12: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Pregătirea pentru Examenele Naţionale 2013

Evaluarea Naţională

o 17-19 iunie 2013 - Înscrierea la Evaluarea Naţională;

o 25 iunie 2013- Limba şi literatura română – proba scrisă;

o 27 iunie 2013- Matematică – probă scrisă;

o 29 iunie 2013- Afişarea rezultatelor;

o 30 iunie- 2 iulie 2013 – Rezolvarea contestaţiilor;

o 3 iulie 2013- Afişarea rezultatelor finale după contestaţii.

Bacalaureat

Sesiunea iunie-iulie 2013

27-31 mai 2013 – Înscrierea candidaţilor la

prima sesiune de examen;

10- 12 iunie 2013 – Evaluarea competenţelor

lingvistice de comunicare orală în limba

română- proba A;

17-21 iunie 2013 – Evaluarea competenţelor

digitale- proba D;

25-28 iunie 2013 – Evaluarea competenţelor

lingvistice într-o limbă de circulaţie

internaţională – proba C;

1 iulie 2013 – Limba şi literatura română –

proba E)a) - proba scrisă;

3 iulie 2013 – Proba obligatorie a profilului –

proba E)c)- proba scrisă;

5 iulie 2013 – Proba la alegere a profilului şi

specializării – proba E)d) - proba scrisă;

8 iulie 2013- Afişarea rezultatelor;

8 iulie 2013 – Depunerea contestaţiilor;

12 iulie 2013- Afişarea rezultatelor finale.

Page 13: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Pregătirea pentru Examenele Naţionale 2013 Măsuri

Analiza obiectivă a rezultatelor obţinute de elevi la examenele naţionale în anul 2012;

Prelucrarea programelor şcolare cu elevii şi părinţii, pentru disciplinele de examen;

Prelucrarea metodologiilor de desfăşurare a examenelor naţionale;

Monitorizarea stadiului parcurgerii materiei la disciplinele de examen;

Elaborarea unui program de pregătire suplimentară a elevilor;

Monitorizarea frecvenţei elevilor la orele de curs şi la orele de pregătire suplimentară;

Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte asemănătoare modelelor M.E.N., la nivelul fiecărei şcoli;

Diversificarea activităţilor de consiliere şi orientare profesională a elevilor şi părinţilor;

Parcurgerea integrală a programelor şcolare, precum şi a programelor specifice pentru examenele naţionale, în vederea atingerii standardelor naţionale şi a prezentării cu succes a elevilor la aceste examene;

Organizarea unei simulări la nivel judeţean a examenului de Bacalaureat şi a Evaluării Naţionale, conform următorului calendar:

Evaluarea Naţională

Marţi 19 martie 2013, ora 12- Limba şi literatura română

Joi 21 martie 2013, ora 12- Matematică

Examenul de Bacalaureat

Luni 25 martie 2013, ora 12 -Limba şi literatura română – proba E)a)- proba scrisă;

Miercuri 27 martie 2013, ora 12- Proba obligatorie a profilului– proba E)c)- proba scrisă;

Vineri 29 martie 2013, ora 12- Proba la alegere a profilului şi specializării– proba E)d)- proba scrisă;

Page 14: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Activitatea Comisiei pentru pregătirea examenelor naţionale din şcoli:

Decizia privind numirea Comisiei pentru pregătirea examenului de Bacalaureat /Evaluare Naţională;

Raportul de analiză asupra rezultatelor examenului de Bacalaureat /Evaluare Naţională 2012;

Statistica rezultatelor obţinute la examenul de Bacalaureat /Evaluare Naţională 2012;

Planul de activităţi şi măsuri pentru anul şcolar 2012-2013;

Documente M.E.N. şi I.Ş.J. Vaslui;

Calendarul examenului de Bacalaureat /Evaluare Naţională 2013;

Metodologia de desfăşurare a examenului de Bacalaureat /Evaluare Naţională 2013;

Rezultatele şcolare ale elevilor la disciplinele de Bacalaureat /Evaluare Naţională;

Tabele nominale cu elevii care au luat la cunoştinţă prevederile metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat /Evaluare Naţională 2013;

Pregătirea suplimentară la disciplinele de Bacalaureat /Evaluare Naţională (orarul de pregătire, programul de pregătire pe arii curriculare, centralizator cu opţiunile elevilor la proba Ed – bacalaureat 2013 respectiv tabele nominale, centralizator cu opţiunile elevilor la proba de limba străină, tabele nominale cu prezenţa elevilor la orele de pregătire suplimentară etc) ;

Tabele cu rezultatele obţinute la evaluarea iniţială a elevilor, pe discipline de studiu şi clase;

Evaluări lunare la disciplinele de Bacalaureat /Evaluare Naţională;

Situaţia frecvenţei elevilor la disciplinele de Bacalaureat /Evaluare Naţională;

Asistenţele efectuate la cadrele didactice de la clasele terminale;

Procesele verbale ale comisiei de Bacalaureat /Evaluare Naţională;

Procese verbale din cadrul şedinţelor cu părinţii;

Interpretarea rezultatelor la simularea examenelor naţionale.

Page 15: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Activitatea de performanţă-direcţii operaţionale

1. Selecţia elevilor capabili de performanţă Identificarea elevilor capabili de performanţă;

Stabilirea programului de pregătire, direcţionarea studiului individual, indicarea programelor de concurs, a bibliografiei specifice şi a materialelor auxiliare etc.

2. Pregătirea elevilor capabili de performanţă Participarea elevilor la programele de pregătire pentru olimpiadă, sub îndrumarea cadrelor

didactice de specialitate;

Susţinerea financiară, materială şi logistică a activităţilor propuse pentru pregătirea suplimentară şi pentru deplasare;

Desemnarea, la nivelul ariei curriculare, a unui profesor responsabil cu desfăşurarea activităţilor de pregătire suplimentară;

Existenţa unei planificări (anuale, semestriale şi lunare) privind pregătirea suplimentară pentru competiţii (termene, standardele de performanţă, temele abordate, formele de organizare a activităţii, materiale didactice, resurse financiare necesare);

3. Participarea elevilor la concursuri şi olimpiade Participarea elevilor la fazele pe şcoală şi locale/zonale ale olimpiadelor;

Program special de pregătire pentru elevii calificaţi la faza judeţeană şi naţională;

Consilierea elevilor capabili de performanţă, de către diriginţi, profesorii de specialitate şi consilierul şcolar;

Implicarea elevilor încă din anii de debut ai ciclului gimnazial şi liceal în activitatea de performanţă;

4. Motivarea elevilor şi profesorilor care obţin rezultate la olimpiade şi concursuri Premierea, la nivelul şcolii, a elevilor cu rezultate;

Motivarea profesorilor pentru continuarea activităţii de performanţă (menţionarea nominală în raportul privind activitatea anuală, cursuri de formare susţinute financiar de şcoală);

Popularizarea rezultatelor obţinute de către elevi şi profesori.

Page 16: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Clasa pregătitoare

Puncte tari: • spaţiile şcolare au fost adaptate în mod corespunzător;

• cadrele didactice au urmat şi au finalizat cursurile de formare;

• promovarea învăţământului de tip Step by step şi a programelor After school;

• gama de activităţi extracurriculare este diversificată;

• copiii s-au adaptat uşor atât programului, cât şi spaţiului de tip şcolar;

• în mediul urban, frecvenţa copiilor este de 100%;

• există o bună colaborare cu părinţii şi comunitatea locală;

• s-a creat o nouă direcţie în responsabilizarea părintelui din mediul rural pentru creşterea propriului copil;

• deplasarea copiilor din structuri în şcolile de centru se realizează în mod organizat, prin intermediul microbuzelor şcolare.

Puncte slabe: • materialul didactic sosit cu întârziere;

• număr mic de jocuri şi jucării în sala de clasă;

• lipsa mijloacelor TIC în sala de clasă;

• lipsa mobilierului necesar amenajării centrelor de interes;

• lipsa personalului de îngrijire, similar celui din grădiniţe;

• imposibilitatea acoperirii claselor pregătitoare cu cadre didactice titulare, cum s-a dorit, în unele cazuri fiind angajaţi chiar învăţători necalificaţi;

• promovarea negativistă a imaginii clasei pregătitoare în mijloacele mass-media;

• nu toate spaţiile au fost adaptate corespunzător din punctul de vedere al grupurilor sanitare şi al alimentării cu apă potabilă, în mediul rural;

• desfăşurarea activităţilor în regim simultan determină dificultăţi în gestionarea corectă a timpului şcolar, pentru elevii de clasă pregătitoare, raportat la cerinţele programelor;

• în unele şcoli gimnaziale, programul cursurilor de la învăţământul primar coincide cu cel gimnazial, existând astfel diferenţe foarte mari de vârstă între elevi şi, implicit, conflicte.

Page 17: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Măsuri

acordarea gratuită de materiale didactice şi auxiliare pentru copiii din

clasele pregătitoare (gama acestora ar trebui să fie mai variată);

dotarea sălilor de clasă cu calculatoare, proiectoare, ecrane;

realizarea unor soft-uri educaţionale adecvate clasei pregătitoare;

continuarea cursurilor pentru perfecţionarea cadrelor didactice care

predau la clasele pregătitoare;

evitarea, pe cât posibil, a funcţionării clasei pregătitoare în regim

simultan;

perfecţionarea şi îmbunătăţirea a tot ceea ce s-a creat până acum în

acest sens, şi nu schimbarea ideilor de la an la an.

Clasa pregătitoare

Page 18: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Măsuri prevăzute în ACORDUL nr. 8156/30.01.2013

dintre MEN, federaţiile sindicale şi asociaţiile de părinţi

Consultarea părinţilor în vederea identificării opţiunilor acestora

privind cea mai bună soluţie de organizare a clasei pregătitoare în localitatea lor, din punctul de vedere al locaţiei;

Asigurarea unei mai bune cooperări între instituţiile de învăţământ şi autorităţile locale în vederea identificării celor mai bune soluţii de asigurare a spaţiilor;

Continuarea investiţiilor în vederea soluţionării tuturor problemelor legate de mobilier, dotări cu materiale didactice, conectare la Internet, toalete corespunzătoare vârstei etc.;

Extinderea, în şcolile în care există cerere, a programelor de tip „Şcoală după şcoală”;

Continuarea procesului de formare a cadrelor didactice care predau la clasa pregătitoare;

Înscrierea în clasa pregătitoare;

Se va permite în acest an înscrierea în clasa I şi a acelor copii care nu au parcurs clasa pregătitoare, deşi aveau vârsta prevăzută de lege pentru aceasta;

Asigurarea unei mai bune informări publice privind clasa pregătitoare.

Page 19: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Învăţământ Profesional şi Tehnic (IPT)

Constatări Unele ateliere şi laboratoare nu sunt dotate

cu suficiente materiale didactice pentru asigurarea realizării activităţilor de instruire practică conform Standardelor de Pregătire Profesională.

Nu întotdeauna parteneriatele cu agenţii economici au ca finalitate desfăşurarea efectivă a activităţilor de instruire practică în situaţii reale de muncă.

Măsuri Dotarea atelierelor şi laboratoarelor cu

materiale didactice confecţionate de elevi în cadrul orelor de instruire practică;

Realizarea activităţilor de promovare a meseriilor şi calificărilor profesionale în colaborare cu agenţii economici locali;

Incheierea parteneriatelor de practică viabile şi monitorizarea realizării activităţilor practice la agentul economic sau în atelierele şi laboratoarele din şcoală, de către un responsabil desemnat de unitatea de invăţământ.

Page 20: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Învăţământul particular Reţeaua unităţilor de învăţământ particular:

• cinci instituţii de instrucţie şi educaţie, dintre care o unitate de învăţământ preşcolar, trei şcoli postliceale şi un liceu.

• aceste unităţi sunt: o Grădiniţa cu program prelungit „Castelul Copiilor” cu trei grupe, cu un număr de 40 de copii;

o Şcoala Postliceală Sanitară „Feg Education” – filiala Vaslui are 8 clase cu 224 de cursanţi la profilurile asistent medicină generală şi farmacie;

o Şcoala Postliceală Sanitară „Feg Education”- filiala Bârlad are 14 clase cu 436 de cursanţi la profilurile asistent medicină generală şi farmacie;

o Fundaţia Ecologică „Dimitrie Cantemir”- Iaşi, filiala Huşi, funcţionează numai cu anii II şi III, având 98 de cursanţi, unitatea de învăţământ fiind în lichidare;

o Liceul „ Concord”- filiala Bârlad are 13 clase cu 263 de elevi, una la învăţământ de zi şi 12 clase la frecvenţă redusă.

Perspectivele învăţământului particular din judeţul Vaslui sunt pesimiste datorită faptului că puterea economică şi veniturile populaţiei sunt reduse, astfel încât părinţii nu pot suporta taxele şcolare.

Constatări:

spaţiul de şcolarizare este în mare parte impropriu în raport cu cerinţele specifice profilului;

frecvenţa la cursuri este uneori deficitară, mai ales la clasele de farmacişti, înregistrându-se unele situaţii de abandon şcolar sau retrageri din motive financiare, sociale;

structura personalului este la plata cu ora.

Măsuri:

se impune un control riguros al prezenţei elevilor la cursuri;

monitorizarea permanentă a procesului instructiv-educativ de conducerile de şcoli;

optimizarea activităţii de instruire practică;

rezolvarea problemelor legate de acreditarea şcolilor respective.

Page 21: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ

Page 22: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Activitatea educativă

Temele abordate în cadrul activităţilor educative au evidenţiat evenimente importante din viaţa poporului român (Comemorarea Zilei Holocaustului în România, 1 Decembrie, 24 Ianuarie), zile cu importanţă naţională/internaţională (Zilele Europene ale Patrimoniului, Ziua Mondială a Educaţiei, Festivalul Naţional al Şanselor Tale, Ziua Naţională Antitutun, Zilele Europene de Luptă Împotriva Traficului de Persoane etc.), au abordat obiceiuri şi tradiţii de Crăciun etc.

Dintre unităţile şcolare care s-au remarcat în ceea ce priveşte defăşurarea activităţilor menţionăm:

Nivel liceal Nivel gimnazial

Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”- Bârlad,

Colegiul Naţional „Gh. Roşca Codreanu”

Bârlad,

Colegiul Tehnic „Al.I. Cuza”- Bârlad,

Liceul Pedagogic „Al. Vlahuţă” – Bârlad,

Grupul Şcolar Tehnic „Petru Rareş”- Bârlad

Liceul Teoretic „M. Kogălniceanu” – Vaslui,

Liceul „Ştefan Procopiu” – Vaslui,

Colegiul Economic “Anghel Rugină” – Vaslui,

Colegiul Naţional „Cuza Vodă”- Huşi

Şcoala Gimnazială „George Tutoveanu”- Bârlad,

Şcoala Gimnazială ,,Manolache Costache

Epureanu”- Bârlad,

Şcoala Gimnazială „Elena Cuza” – Vaslui,

Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” – Huşi,

Şcoala Gimnazială Nr. 1 – Ghergheşti,

Şcoala Gimnazială ,,Dimitrie Negruţiu’’-

Pogoneşti,

Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” – Laza,

Şcoala Gimnazială Nr.1 - Sat Bălteni

Page 23: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Activitatea educativă

Măsuri

Realizarea unor oferte de activităţi educaţionale diverse şi atractive pentru petrecerea timpului liber al elevilor;

Promovarea în cadrul activităţilor educative a tradiţiilor, obiceiurilor locale şi naţionale;

Cultivarea apartenenţei la valorile culturale ale comunităţii din care fac parte;

Includerea, într-o mai mare măsură, în cadrul orelor de consiliere şi orientare a unor activităţi de educaţie rutieră.

Page 24: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Programul ”Să ştii mai multe, să fii mai bun!”(1- 5 aprilie 2013) Semestrul I – se fac propuneri de către elevi la orele de dirigenţie: colectare

dezbateri (Consiliul Şcolar al Elevilor, Consiliul Profesoral, Consiliul Reprezentativ al Părinţilor) program agreat majoritar;

consilierul educativ centralizează propunerile şi le include în Calendarul Activităţilor Educative al unităţii de învăţământ;

până la 15.02.2013 se stabilesc: tipurile de activităţi, modalităţile de organizare, responsabilităţile (în CP) şi se aprobă în CA (devine obligatoriu pentru elevi şi cadrele didactice);

până pe 10 martie, unităţile şcolare trimit către IŞJ (inspector de specialitate pentru educaţie permanentă) programul activităţilor derulate în săptămânna 1 - 5 aprilie 2013.

Monitorizare şi evaluare: Unitatea şcolară elaborează instrumente/criterii de evaluare avizate de CP şi aprobate

de CA anunţate cu 3 săptămâni înainte de începerea activităţilor;

Directorul unităţii şcolare, consilierul educativ, responsabilul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii monitorizează şi evaluează activităţile;

În primul CP, după vacanţa de primăvară, se analizează activitatea;

ISJ – deleagă reprezentanţi pentru monitorizare;

La sfârşitul anului şcolar ISJ include un capitol special în raportul privind starea învăţământului;

Competiţie la nivel judeţean, criterii ISJ, site;

Competiţie la nivel naţional (cf. calendar OMECTS), criterii MECTS, premiere 1 iunie 2013.

Page 25: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Orientarea şcolară şi profesională

Constatări

Chestionarele de OSP aplicate elevilor de la clasele a VIII –a au arătat: 2,22% (83) din totalul celor care şi-au exprimat clar opţiunea nu

mai doresc să îşi continue studiile

43,24% din elevi optează pentru filiera tehnologică

43,08% din elevi optează pentru filiera teoretică

8,17% din elevi optează pentru filiera vocaţională

principalele motive care stau la baza alegerii făcute sunt dorinţa elevului (43,42%), şi faptul că „specializarea este necesară pentru practicarea profesiei dorite” (19,93%).

orele de dirigenţie şi cele de consiliere şi orientare le oferă copiilor cele mai importante informaţii în sprijinul clarificării şi consolidării opţiunii şcolare (44,93%)

Page 26: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Orientarea şcolară şi profesională

Măsuri

Continuarea cursurilor de formare pentru profesorii consilieri şcolari

Derularea proiectului “Abilităţi de Carieră pentru Tineri - Investiţie în Viitor” (ACTIV):

desfăşurarea cursului cu profesorii consilieri şcolari

utilizarea în lucrul cu elevii a ghidului “Orientare şi consiliere în carieră”

Utilizarea bateriei Test Tool Kit, ce conţine instrumente de testare pentru măsurarea următorilor factori: capacitatea, personalitatea, interesele şi talentele personale; aceste instrumente vor genera rapoarte care conţin informaţii şi recomandări utile în procesul de orientare şcolară.

Creşterea numărului de consilieri individuali şi de grup, începând din învăţământul preşcolar, pentru o mai bună orientare şcolară: „Rolul auto-dezvoltării personale în alegerea carierei”, „Rolul informării în luarea deciziei privind cariera”, „Cum ne planificăm cariera”,

Responsabilizarea profesorilor consilieri şcolari în cadrul Comisiei pentru Orientare Şcolară şi Profesională din şcoli

Solicitarea şi crearea de noi posturi de consilieri şcolari şi în alte unităţi şcolare

Page 27: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Absenteismul şcolar

Situaţia absenţelor în semestrul I

Nr. absenţe Primar Gimnazial Liceal

27.293 130.786 266.126

Şcoli cu nr.

mare de absenţe

Şcoala Gimnazială Nr. 1

Băceşti (9.488)

Liceul Tehnologic

„Ghenuţă Coman”

Murgeni (4426)

Şcoala Gimnazială Nr. 1

Băceşti (10.450)

Şcoala Gimnazială Nr. 1

Voineşti (6450)

Şcoala Gimnazială Nr. 1

Ghergheşti (3855)

Liceul „Şt. Procopiu”

Vaslui (58.478)

Liceul Tehnologic

„Ion Mincu” Vaslui

(34.734)

Colegiul Tehnic

„Al I. Cuza” Bârlad

(26.189)

Total 643.393

Page 28: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Absenteismul şcolar

Constatări

insuficienta preocupare a diriginţilor pentru problemele cu care se confruntă elevii clasei;

lipsa de interes din partea profesorilor clasei privind situaţiile problematice care apar la clasele la care predau;

prevenirea şi combaterea absenteismului nu constituie o prioritate pentru planul operativ saptămânal al directorilor;

comunicare defectuoasă, insuficientă a părinţilor cu şcoala, a diriginţilor cu elevii cu probleme;

Măsuri

Înfiinţarea unei comisii de combatere a absenteismului la nivelul şcolii cu atribuţii clare

privind monitorizarea săptămânală a absenţelor, aplicarea corectă a sancţiunilor prevăzute în Regulamentul şcolii privind numărul de absenţe, stabilirea unor măsuri concrete pentru fiecare situaţie constatată;

Consemnarea corectă şi exactă a absenţelor în catalog şi monitorizarea zilnică de către diriginte a acestora şi înştiinţarea imediată a părinţilor cu privire la situaţiile apărute;

Discuţii individuale cu elevii şi părinţii pentru stabilirea cauzelor care au condus la absentare imediat după constatarea absenţei elevului;

Derularea unor proiecte educaţionale locale privind abandonul şcolar şi ore/activităţi extraşcolare atractive, practice, bine proiectate pentru a atrage elevii la şcoală;

Vizitarea de către diriginte a domiciliului elevului pentru stabilirea condiţiilor de învăţare;

Aplicarea de chestionare în vederea unei bune cunoaşteri a elevului şi a colectivului, a depistării problemelor cu care se confruntă aceştia;

Page 29: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Abandonul şcolar

Constatări

Rata abandonului şcolar al anului 2011 – 2012 este 1,11%

Număr copii neşcolarizaţi: 68

Semnale de alarmă ridică rata abandonului din ciclul gimnazial, unde se înregistrează o rată a abandonului de 2, 58%

De asemenea, şi liceele prezintă o rată mare de abandon şcolar: 1,63%.

Page 30: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Abandonul şcolar

Măsuri Derularea proiectelor CESPeT şi SCAN, care au contribuit la

diminuarea ratei abandonului şcolar în ultimii doi ani

Derularea activităţilor din cadrul campaniei UNICEF, „Hai la şcoală!”, pentru al doilea an.

La nivelul fiecărei şcoli:

identificarea elevilor cu risc de abandon şcolar din fiecare instituţie de către profesorii consilieri /profesorii diriginţi şi analizarea factorilor de risc şi a factorilor suportivi în adaptarea şcolară;

stabilirea unei strategii de intervenţie, în cooperare cu diferite instituţii (asistenţa socială, poliţie etc), în vederea reintegrării copiilor care au abandonat şcoala;

monitorizarea şi evaluarea strategiilor de prevenţie şi de intervenţie pe parcursul anului şcolar 2012- 2013;

prevenirea repetenţiei prin crearea unor situaţii speciale de succes pentru elevi;

implicarea activă a părinţilor în viaţa şcolară prin participarea la diverse ore de curs, la diferite activităţi extraşcolare comune cu elevii şi cadrele didactice;

iniţierea unor programe destinate părinţilor centrate pe diverse aspecte ce ţin de dificultăţile de învăţare şi de adaptare ale copilului la mediul şcolar

Page 31: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Consumul de droguri

Constatări

Tendinţele ascendente ale fenomenului, atât în ceea ce priveşte numărul

consumatorilor cât şi al traficanţilor

Consumul de etnobotanice este în continuă creştere

Numărul de elevi de gimnaziu care fumează şi consumă alcool în continuă creştere

Accesul facil la unele tipuri de droguri

Măsuri

Iniţierea unor programe destinate părinţilor centrate pe îmbunătăţirea relaţiilor interpersonale şi a abilităţilor de comunicare cu proprii copii

Implicarea instituţiilor abilitate: Poliţia, CPECA, DSP, în vederea prevenirii consumului de droguri în rândul elevilor

Implementarea şi extinderea proiectului NECENZURAT - program de prevenire a consumului de tutun, alcool şi droguri în şcoli, cu scopul de formare a unor abilităţi de viaţă pentru a face faţă la presiunea grupului; este adresat preadolescenţilor cu vârste cuprinse între 12-14 ani

Page 32: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Nr. crt Denumirea şcolii Denumirea proiectului Nr.

elevi

Nr.

profesori

Data Nr.

activităţi

1. Liceul „Ştefan Procopiu” Vaslui Implementarea campaniei naţionale

„Prea rebel să fii condus”-

prevenirea consumului de droguri in

general cu accent pe etnobotanice

434 29

cadre didactice

Septembrie

2012

4

activităţi

2. Liceul „Ştefan Procopiu” Vaslui Implementarea proiectului

"Un plus de siguranţă"

134 8

cadre didactice

Septembrie

2012

2

activităţi

3. Şcoala Gimnazială Popeni Nr. 3 - Vaslui Activităţi privind marcarea „Săptămânii

Prevenirii Criminalităţii”

110 3

cadre didactice

Septembrie

2012

o

activitate

3. Colegiul Tehnic „M. Guguianu” Zorleni Activităţi privind marcarea „Săptămânii

Prevenirii Criminalităţii”

60 3

cadre didactice

Septembrie

2012

o

activitate

4. Liceul „Ştefan Procopiu” Vaslui Implementarea campaniei naţionale

„Prea rebel să fii condus”

215 13

cadre didactice

Octombrie

2012

5

activitati

5. Şcoala Gimnazială "Dimitrie Cantemir"

Vaslui

Implementarea campaniei naţionale

„Prea rebel să fii condus”

42 4 cadre didactice

şi 53 de părinţi

Octombrie

2012

2

activitati

6 Grădiniţa cu P.P. "Ţara piticilor" Vaslui,

Grădiniţa cu P.P. "Elena Farago" Nr. 6

Vaslui,

Grădiniţa cu P.P. "Micuţa Picasso" Vaslui,

Grădiniţa nr.11 Vaslui

Marcarea "Zilei Naţionale fără

Tutun"

307 32

cadre didactice

Noiembrie

2012

4

activităţi

7 Liceul Teoretic "Emil Racoviţă" Vaslui, Marcarea "Zilei Naţionale fără

Tutun"

100 8

cadre didactice

Noiembrie

2012

o

activitate

8 Liceul cu Program Sportiv Vaslui,

Şcoala Gimnazială Nr. 8 Bârlad

Implementarea campaniei naţionale

„Prea rebel să fii condus”

95 8

cadre didactice

Noiembrie

2012

2

activitati

9 Liceul Teoretic Emil Racoviţă,

Liceul Tehnic Bârlad,

Şcoala Gimnazială Popeni- Bârlad.

Implementarea proiectului "Un plus de

siguranţă"

140 11

cadre didctice

Noiembrie

2012

3

activitati

10 Şcoala Gimnazială Nr. 6 Vaslui şi Şcoala

Gimnazială „Al. Ioan Cuza” Vaslui

Implementarea proiectului naţional

„Necenzurat”

43 2

cadre didactice

Decembrie

2012

o

activitate

11 Liceului Tehnologic „N. Iorga” Negreşti Implementarea proiectului "Un plus de

siguranţă"

40 4

cadre didactice

Decembrie

2012

o

activitate

12 Liceul Ştefan Procopiu Vaslui,

Şcoala „Al. Ioan Cuza” Vaslui,

Liceul Teoretic Emil Racoviţă Vaslui,

Şcoala Gimnazială Nr. 6 Vaslui

Implementarea campaniei naţionale

„Prea rebel să fii condus”

355 25

cadre didactice

Decembrie

2012

o

activitate

Page 33: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

13 C.S.E.I." C. Pufan", Şcoala Gimnazială Nr. 1

Vaslui,

Liceul cu Program Sportiv,

Şcoala Gimnazială nr. 1,-Sat Văleni,

Colegiul Tehnic Zorleni,

Liceul „Ştefan Procopiu” Vaslui,

Şcoala Gimnazială Iana,

Şcoala Gimnazială Nr. 1 - Lunca Banului,

Şcoala Gimnazială Nr. 8 - Bărlad,

Scoala Gimnazială Băceşti,

C.S.E.I. Aurora Vaslui,

Şcoala Gimnazială Nr. 1 - Poieneşti,

Şcoala Gimnazială Todireşti,

Liceul Tehnologic „Ioan Corivan” Huşi,

Şcoala Gimnazială " A.Nechita" Vaslui,

Şcoala Gimnazială "Elena Cuza",

Şcoala "Ştefan cel Mare",

Şcoala Gimnazială Bogdăneşti,

Marcarea

"Zilei Naţionale fără Tutun"

2026 148

cadre didactice

Noiembrie

2012

32

activităţi

14. Şcoala Gimnazială „Al. I. Cuza” Vaslui „Zilele Şcolii”- activităţi de prevenire a

consumului de alcool, tutun şi droguri

ilegale

110 4

cadre didactice

Ianuarie

2013

2

activitati

15. Scoala Gimnazială „George Tutoveanu”

Bârlad şi la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Bârlad,

Şcoala Gimnazială „C. Parfene” Vaslui Activităţi punctuale de prevenire a

consumului de tutun, alcool şi snpp

160 5

cadre didactice

Ianuarie

2013

3

activităţi

Total

23 urban (56 activităţi)

8 rural (11 activităţi)

5 Grădiniţe

22 Şcoli Gimnaziale

7 Licee

4371

elevi

445 cadre didactice

53 părinţi

67 activităţi

Page 34: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Violenţa în şcoală Tip Sept. Oct. Nov. Dec. Ian. Urban Rural Total

Violarea secretului corespondenţei (accesarea fără consimţământul

persoanei a calculatorului, telefonului mobil etc.)

- 2 - 1 - 3 0 3

Discriminare şi instigare la discriminare 1 3 4 2 - 9 1 10

Insulte grave, repetate 7 9 15 10 1 30 12 42

Ameninţări repetate 14 19 12 14 - 45 14 59

Şantaj - 2 2 - - 1 3 4

Înşelăciune - 1 - 2 - 2 1 3

Instigare la violenţă 8 17 21 12 - 35 23 58

Violenţe fizice uşoare, fără urme (lovire) 46 86 84 60 7 103 180 283

Violenţa fizică gravă fără urme (vătămare corporală gravă) - - 3 - - 2 1 3

Introducerea unor persoane străine în incinta şcolii 4 13 16 6 3 20 22 42

Însuşirea bunului găsit 5 12 9 5 3 4 30 34

Furt şi tentativă de furt 1 8 11 5 1 16 10 26

Tâlhărie - - - - 1 1 0 1

Distrugerea bunurilor unor persoane 1 1 3 1 - 3 3 6

Distrugerea bunurilor şcolii 3 22 26 23 5 47 32 79

Consum de alcool 3 7 13 5 1 23 6 29

Consum de stupefiante sau alte substanţe interzise - - - 1 - 1 0 1

Trafic de stupefiante sau alte substanţe interzise - - - - 1 1 0 1

Automutilare 1 4 2 2 - 9 0 9

Suicid sau tentativă de suicid - - - 1 - 1 0 1

Alte tipuri de violenţă (violență verbală) 10 18 16 19 9 32 40 72

104 224 237 169 32 388 378 766

Page 35: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Violenţa în şcoală

Constatări

A crescut numărul solicitărilor venite din partea unităţilor şcolare

pentru a consilia elevii care au comportamente agresive şi de risc, care sunt victime ale agresiunilor din şcoală sau din afara ei.

Actele de violenţă care au loc în şcoală sunt greu de centralizat pentru că uneori, victimele nu spun ceea ce li se întâmplă.

Măsuri

Verificarea aplicării procedurilor privind prevenirea şi combaterea

violenţei, accesul în unitatea şcolară, securitatea şi siguranţa şcolară, proceduri existente în unităţile de învăţământ;

Elaborarea periodică de analize în scopul cunoaşterii situaţiei reale cu privire la actele de violenţă comise în zona unităţilor şcolare;

Identificarea elevilor care sunt predispuşi la comiterea de infracţiuni sau la victimizare pentru a se lua măsuri de prevenire şi contracarare a acestor situaţii prin implicarea GIR (Grupul de Intervenţie Rapidă);

Page 36: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Violenţa în şcoală

Măsuri

Monitorizarea includerii obligatorii, în fiecare semestru, în cadrul

orelor de consiliere şi orientare, a şedinţelor cu părinţii, a cel puţin unei teme care să pună în dezbatere problema violenţei între elevi şi a relaţiilor dintre elevi - cadre didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic;

Organizarea unor dezbateri, workshop-uri în unităţile şcolare pe tema comunicării eficiente şi a managementului conflictelor („Opreşte violenţa din casa ta!“ „Delincvenţa juvenilă”, „Workshop: Ziua Mondială pentru eliminarea violenţei împotriva femeii”, „Violenţa în mediul şcolar”, „Stop Violenţa”, „19 zile de activism pentru prevenirea abuzului şi violenţei împotriva copiilor şi tinerilor”, „Spune Nu violenţei”);

Oferirea de alternative educaţionale multiple şi atractive pentru petrecerea timpului liber prin participarea la activităţi extracurriculare;

Participarea profesorilor în programe de formare vizând strategii de rezolvare a conflictelor, de mediere a acestora, de îmbunătăţire a comunicării cu elevii („Tinerii împotriva violenţei”);

Consilierea psihologică, individuală şi de grup, a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive;

Consilierea psihologică a elevilor cu manifestări violente şi a elevilor ce au fost victime ale violenţei şcolare.

Page 37: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Siguranţa elevilor în şcolile din judeţul Vaslui

Nr.

Crt.

Indicatori privind siguranţa elevilor în unităţile de învăţământ Urban Rural Total

1. Nr. unităţi de învăţământ preuniversitar asigurate cu pază, din

care:

41 9 50

- Pază proprie; 37 5 42

- Pază cu societăţi specializate; 3 - 3

- Pază mixtă. 1 4 5

2. Nr. unităţi de învăţământ preuniversitar dotate cu sisteme de

supraveghere video, din care:

48 7 62

- În interior; 30 7 37

- În exterior. 18 7 25

3.

Nr. unităţi de învăţământ preuniversitar fără autorizaţie

sanitară de funcţionare

- Grădiniţe - 23 23

- Şcoli generale - 40 40

Page 38: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Siguranţa elevilor în şcolile din judeţul Vaslui

Constatări Un număr mic de unităţi şcolare din judeţ asigură paza clădirilor cu personal

specializat (5,13%);

Sunt dotate cu camere video de supraveghere doar 6,21% din unităţile şcolare de la nivelul judeţului;

În acest an şcolar un procent de 26,55 % din unităţile şcolare din judeţ nu deţin autorizaţie sanitară de funcţionare, motivele cele mai frecvent semnalate de Autoritatea de Sănătate Publică Vaslui fiind: lipsa aprovizionării cu apă curentă în şcoală;

spaţiu subdimensionat pentru sălile de clasă;

iluminare artificială insuficientă;

unitatea se află în reabilitare termică, electrică sau lucrări de consolidare a structurii.

Măsuri

Analiza, la nivelul unităţilor şcolare, a gradului de siguranţă pe care îl prezintă clădirile

şi spaţiile din curtea şcolii şi securizarea acestora astfel încât să se evite producerea accidentelelor în incinta şcolii.

Adaptarea permanentă a sistemelor de siguranţă publică, în funcţie de programul unităţilor de învăţămant , de examenele şi de activităţile extracurriculare, din mediul şcolar.

Întreprinderea de demersuri către instituţiile abilitate în vederea verificării unităţilor comerciale amplasate în zona unităţilor de învăţămant cu privire la respectarea categoriilor de produse ce pot fi comercializate minorilor.

Cooperarea unităţilor şolare cu autorităţile locale, poliţia, jandarmeria în vederea îmbunătăţirii condiţiilor de siguranţă în şcoli.

Page 39: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Integrarea şi incluziunea copiilor

cu cerinţe educative speciale

Constatări

au fost cuprinşi în sistemul de învăţământ obligatoriu aproximativ 95% dintre copiii/tinerii cu dizabilităţi, indiferent de particularităţile lor psihoindividuale şi sociale (523 elevi în învăţământul special, 201 elevi în învăţământul de masă – cu 16 elevi mai mult decât în anul şcolar anterior, 11 elevi în învăţământul la domiciliu, 1 elev în învăţământul “la patul de spital”);

nu toate cadrele didactice, care au în colectivele de elevi copii/tineri cu CES, utilizează suporturile suplimentare necesare desfăşurării educaţiei de calitate pentru fiecare copil/tânăr (utilizarea PIP-urilor şi a programelor adaptate);

s-au realizat 121 orientări şcolare şi profesionale, la solicitarea familiei, prin serviciul de evaluare complexă/comisia de orientare şcolară de la nivelul CJRAE.

Page 40: ANALIZA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN UNITĂŢILE DE · PDF fileII/gradului I, în ... prima sesiune de examen; ... Organizarea de simulări ale examenelor naţionale, cu subiecte

Integrarea şi incluziunea copiilor

cu cerinţe educative speciale

Măsuri

continuarea de cursuri de formare şi consiliere pentru cadrele

didactice în spiritul optimizării activităţii didactice în lucrul cu copilul cu cerinţe educative speciale utilizând în mod eficient PIP-urile şi programele adaptate;

desfăşurarea de activităţi cu părinţii cu scopul de a se implica în acţiuni specifice unei relaţii eficiente şcoală-familie-comunitate, ca bază a adaptării şcolare şi a integrării sociale şi profesionale a copiilor/tinerilor cu CES;

reorganizarea şi repartizarea elevilor din centrele şcolare de educaţie incluzivă pe tipuri şi grade de dizabilităţi, în baza evaluărilor serviciului de evaluare complexă şi a comisiei interne.