Actualitatea Romaneasca

16
Promovarea drepturilor copiilor în România şi Italia Numărul superbogaţilor din România a stagnat în ultimul an, dar averea lor a scăzut - studiu O româncă din italia a murit intoxicată cu metanol NCC - Arendarea unui teren în România Sărbătoare - Sfânta Parascheva - 14 octombrie ROMÂNI ÎN LUME JURIDIC RELIGIE a declarat premierul Victor Ponta, adăugând că se caută alte soluţii pentru a creşte colectările la buget. Cota unică de impozitare, de 16%, "rămâne neschimbată şi este asumată politic" Italia a înrăutăţit puternic estimarea privind contracţia economică din acest an, la 2,4% ZIARUL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI ANUL 10 | NUMĂRUL 19 | ITALIA ŞI SPANIA | 29 SEPTEMBRIE - 12 OCTOMBRIE | GRATUIT WWW.ACTUALITATEA-ROMANEASCA.RO SOCIAL PAGINA 13 SOCIAL PAGINA 7 Un român pledează vino- vat pentru o escrocherie de peste 4 mil. de dolari ROMÂNI ÎN LUME PAGINA 7 Volumul Maşinile Regelui scris de principele Radu al României - lansare CULTURĂ PAGINA 14 PAGINA 3 PAGINA 11 PAGINA 12 PAGINA 2 PAGINA 8 Alexandra Cârstea din cauza situaţiei la nivel internaţional POLITIC ECONOMIC “Cunoaştem foarte bine nevoile români- lor din străinătate” PAGINA 2 EDITORIAL MADE IN ITALY vs. MADE IN CHINA PAGINA 4 PAGINA 3 Microbuzul a fost lovit violent, din spate, de un TIR. “Acesta ar putea fi rezolvată prin educaţie”, a declarat, la Buzău, Philippe Gustin. Trei români au murit în acciden- tul auto din Italia, iar altul, grav rănit este în stare critică Ambasadorul Franţei la Bucureşti: Problema romilor, una dificilă, la care nu există un răspuns unic PAGINA 6 Comisia Europeană a aprobat alocarea a 180 de milioane de euro pentru construcţia complexului ştiinţific de la Măgurele Cel mai puternic laser din lume va fi construit în România Primul ministru a vorbit despre vizita de luni la Bruxel- les, subliniind că "România e o garanţie pentru partene- rii europeni şi merge în continuare pe drumul european", iar "Din punctul de vedere al Guvernului criza politică s-a încheiat, odată cu decizia CCR. Relaţiile între CE, Guvern, PE şi Parlamentul României au rein- trat pe un făgaş normal." În ceea ce priveşte Uniunea bancară propusă de Jose Manuel Barroso, Ponta spune că este "o idee bună", con- diţia fiind ca România să îşi poată spune părerea: "Ro- mânia trebuie să meargă în direcţia unei mai mari integrări, dar să fim la masă."

description

Ziarul Romanilor de pretutindeni

Transcript of Actualitatea Romaneasca

Page 1: Actualitatea Romaneasca

Promovarea drepturilor copiilor în România şi Italia

Numărul superbogaţilordin România a stagnat înultimul an, dar averea lora scăzut - studiu

O româncă din italia a muritintoxicată cu metanol

NCC - Arendarea unuiteren în România

Sărbătoare - Sfânta Parascheva - 14 octombrie

ROMÂNI ÎN LUME

JURIDIC

RELIGIE

a declarat premierul Victor Ponta, adăugând că se caută alte soluţiipentru a creşte colectările la buget.

Cota unică de impozitare, de 16%, "rămâneneschimbată şi este asumată politic"

Italia a înrăutăţit puternic estimarea privind contracţia economică din acest an, la 2,4%

ZIARUL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENIANUL 10 | NUMĂRUL 19 | ITALIA ŞI SPANIA | 29 SEPTEMBRIE - 12 OCTOMBRIE | GRATUIT

WWW.ACTUALITATEA-ROMANEASCA.RO

SOCIAL

PAGINA 13

SOCIAL

PAGINA 7

Un român pledează vino-vat pentru o escrocheriede peste 4 mil. de dolari

ROMÂNI ÎN LUME

PAGINA 7

Volumul Maşinile Regeluiscris de principele Radual României - lansare

CULTURĂ

PAGINA 14

PAGINA 3

PAGINA 11

PAGINA 12

PAGINA 2PAGINA 8

Alexandra Cârstea din cauza situaţiei la nivel internaţional

POLITIC ECONOMIC

“Cunoaştem foartebine nevoile români-

lor din străinătate”PAGINA 2

EDITORIAL

MADE IN ITALY vs.MADE IN CHINA

PAGINA 4PAGINA 3Microbuzul a fost lovit violent, din spate, de un TIR. “Acesta ar putea fi rezolvată prin educaţie”, a declarat, la

Buzău, Philippe Gustin.

Trei români au murit în acciden-tul auto din Italia, iar altul, gravrănit este în stare critică

Ambasadorul Franţei la Bucureşti:Problema romilor, una dificilă, lacare nu există un răspuns unic

PAGINA 6

Comisia Europeană a aprobat alocarea a180 de milioane de euro pentru construcţiacomplexului ştiinţific de la Măgurele

Cel mai puternic laser din lumeva fi construit în România

Primul ministru a vorbit despre vizita de luni la Bruxel-les, subliniind că "România e o garanţie pentru partene-rii europeni şi merge în continuare pe drumuleuropean", iar "Din punctul de vedere al Guvernuluicriza politică s-a încheiat, odată cu decizia CCR. Relaţiileîntre CE, Guvern, PE şi Parlamentul României au rein-trat pe un făgaş normal."

În ceea ce priveşte Uniunea bancară propusă de JoseManuel Barroso, Ponta spune că este "o idee bună", con-diţia fiind ca România să îşi poată spune părerea: "Ro-mânia trebuie să meargă în direcţia unei mai mariintegrări, dar să fim la masă."

Page 2: Actualitatea Romaneasca

Made in Italy2 Actualitatea

româneascã 29 septembrie - 12 octombriewww.actualitatea-romaneasca.ro

Nu contează în ce magazin teafli. Orice produs are o eti-chetă şi în marea majoritate acazurilor ne întrebăm undeeste fabricat produsul. Dacăeste fabricat în Occident înItalia, Franţa sau Germaniaprimul gând care ne străbateeste că produsul este de cali-tate.

Însă de multe ori vedem căprodusul este Made in China. Să încercăm în cele ce ur-mează să înţelegem ce în-seamnă Made in China atâtpentru consumator cât şi pen-tru producători şi, nu în ulti-mul rând, pentru angajatuleuropean.China produce din anii ’90 ju-cării, pantofi, genţi, hainecare ajung în vitrinele firme-lor din Europa. Piaţa ameri-cană are chiar o tradiţie şimai mare pentru că majorita-tea designerilor preferă pro-ducţia în China. Şi cu toateacestea de ce preţul produse-lor concepute în Europa sauSUA sunt în continuare atâtde mari dacă forţa de muncădin Asia are un cost foartemic?

PROCESUL DE PRODUCŢIE

Marea majoritate a designeri-lor obişnuiau să cumpere ma-terialele de pe bătrânulcontinent, să elaboreze des-ign-ul produselor în totalitatela Milano, Paris sau Londra şi

să negocieze producţia înChina. Reprezentanţii desig-nerilor sunt trimişi în Chinapentru a superviza procesulde producţie. Produsul finiteste apoi expediat în Europasau SUA pentru a fi vândut.Este un proces simplu şi rela-tiv uşor de controlat de la dis-tanţă. El creează joburi înChina şi contribuie la intensi-ficarea pe orizontală şi verti-cală a procesului deglobalizare.

Din punct de vedere al consu-matorului acesta înţelege cugreu procesul de producţiecare are strict raţiuni finan-ciare. La citirea labelului“Made în China” mulţi se gân-desc la o calitate slabă sau căprodusul e contrafăcut. Şiconsumatorul nu poate fi bla-mat, dată fiind avalanşa de ar-ticole din China care vinodată cu produsele de bunăcalitate. Într-adevăr uneleproduse Chinezeşti au pro-bleme, dar depinde totul şi depreţul ţintă al importatoruluişi controlul de calitate. China este un paradis al tutu-ror posibilităţilor.

CHINA ŞI PRODUCŢIA MONDIALĂ

După înfiinţarea noii Repu-blici Populare Chineze în1949, noul Guvern a începutconstrucţia pe o scară largă,făcând ca industriile metalur-gice, mineriere şi energetice,

de automobile şi aeronave aleţării, precum şi alte noi indus-trii să crească. Din 1978 odată cu deschide-rea Chinei către lume, econo-mia ţării a crescut rapid.Liderii chinezi au dorit în celedin urmă o ameliorare a veni-turilor populaţiei, foarte să-race până atunci. A fost unproces lent, dar apoi China s-a deschis în sfârşit lumii. După anii ‘90 economia Chi-nei a înregistrat o uriaşă creş-tere. Nici o altă ţară nu a maicrescut aşa de repede. Estecomparată de foarte mulţi cuAmerica a anilor 1920. China datorează creşterea saeconomică rapidă exportului,numărului mare al populaţieişi costurilor mici de produc-ţie.

BRANDURILE ŞI CONSUMATORII

Consumatorii adevăraţi vor fimereu atraşi de reclamă. Re-clama şi chiria magazinelordictează în cele din urmă pre-ţul final al produsului la raftşi, evident, designerul. Costulproducţiei este insignifiant.Burberry va scoate mereuprodusul în evidenţă printr-oreclamă cu personaje euro-pene care se regăsec în pei-saje britanice inspirate dinnatură. Louis Vuitton va folosiîn reclamele sale personaje

glamour mergând pe străziledin Paris. Dolce&Gabbana vascoate în evidenţă femeia saubărbatul italian, liber, îmbră-cat în nuanţe toscane pe stră-zile înguste cu iz romantic.

Şi totuşi sunt şi alte ţări carecontribuie la producţia artico-lelor marilor branduri, des-igur nu la dimensiuneaChinei. Printre ele şi-a făcutloc şi România alături de Tur-cia, Mexic, India şi Portugalia.Ţări cu venituri foarte mici pecap de locuitor. De exempluHugo Boss produce jeanşi înRomânia iar costumele Ar-mani sunt produse la o fabricădin zona Hunedoara. Aproxi-mativ 25% dintre produseleH&M sunt fabricate în Ban-gladesh iar compania plănu-ieşte să crească acestprocent.

CHESTIUNEA ŞOMAJULUI

Dacă privim la şomajul dinSpania de 24%, cel mai maredin Europa sau Italia de 10%ne întrebăm cum este posibilca brandurile din aceste ţărisă prefere producţia pe conti-nentul asiatic? Dacă ne raportăm la salariileminime din Italia sau Spaniasituate peste 640 euro putemsă înţelegem de ce marilefirme preferă externalizareaîn China unde salariul minim

este de 171 euro sau Româniaaflat la 162 euro.

Şi totuşi chestiunea de eticănu este nici pe departe rezol-vată, firmele ar putea să –şireducă cheltuielile cu publici-tatea şi să echilibreze balanţacheltuielilor în favoarea pro-ducţiei optând pentru Madein Italy sau Made in Spain.

Crearea unei industrii de pro-ducţie europeană nu este im-posibilă dacă se are în vedereîncurajarea angajărilor pelinie macroecomică din parteastatului prin acordarea de fa-cilităţi firmelor şi, pe de altăparte, un control mai maredin partea brandurilor asupracosturilor cu publicitatea şi decreaţie.Însă poate rămâne un dezide-rat atâta timp cât pârghiileeconomice nu sunt puse lapunct iar industriile autoh-tone sunt mai mult Made inChina decât Made in Italy.Oricât ai încerca să-ţi explicide ce o geantă Vuitton Madeîn China ajunge la 5.000 euro,nu poţi să nu te gândeşti că înaceşti 5.000 de euro nu se re-găseşte munca de producţie aniciunui lucrător francez iarfirmele mari neglijează pro-blemele sociale ale statuluirespectiv.

Albert Craiciu

Guvernul de la Roma a re-vizuit estimarea privindcontracţia economiei ita-liene în acest an de la1,2%, cât anticipa în apri-lie, la 2,4%, din cauzaagravării situaţiei la nivelinternaţional, potrivit AFP.

Italia se aşteaptă acum ca re-cesiunea să continue şi anulurmător, cu o contracţie a PIBde 0,2%, faţă de creşterea de0,5% prognozată în aprilie.În pofida înrăutăţirii perspec-tivelor economice, guvernulrămâne optimist.

"Lumina recuperării este vizi-bilă", a declarat premierulMario Monti la prezentareanoilor date.

Guvernul a prezentat şi esti-mări pentru 2014 şi 2015,când PIB ar trebui să revinăpe creştere, cu 1,1%, respec-tiv 1,3%, "odată cu avansulcererii pe piaţa internă şi lanivel internaţional, dar şi caurmare a efectelor pozitiveale unui buget echilibrat, de-clinului datoriei şi impactuluireformelor structurale asupraeconomiei", a spus Monti.

Un autoturism Audi Q7,care figurează ca fiind furatdin Italia, a fost depistat laPunctul de Trecere a Fron-tierei Nadlac din judeţulArad, iar şoferul avea per-misul de conducere fals,transmite NewsIn.

Maşina a fost depistată când lapunctul de trecere a frontiereis-a prezentat Daniel P., de 33ani, care conducea autoturis-mul Audi Q7, înmatriculat înItalia. Şoferul a prezentat lacontrol, pe lânga documentele

de călătorie, un permis de con-ducere italian şi un permis deconducere românesc.Poliţiştii de frontieră au avutsuspiciuni cu privire la auten-ticitatea permiselor de condu-cere prezentate de cetăţeanulromân, astfel că au efectuat overificare amănunţită a actelor.În urma verificărilor s-a con-stat că acestea sunt false. To-todată, poliţiştii de frontieră auverificat în baza de date şi au-toturismul condus de bărbat.În urma verificarilor s-a con-stat că autoturismul Audi Q7

este semnalat ca fiind furat dinItalia.

Şoferul a declarat în timpulcercetărilor că maşina i-a fostîncredinţată de către proprie-tar pentru a o folosi, fără săştie că este furată. De aseme-nea, cetăţeanul român a maiafirmat că permisele de condu-cere le-a obţinut în Italia, de lao persoană necunoscută, con-tra sumei de 750 euro.Daniel P. este cercetat pentrude uz de fals, complicitate lafals material în înscrisuri ofi-ciale, conducere a unui autove-hicul pe drumurile publice fărăa poseda permis de conducereşi tăinuire la furt.

Italia a înrăutăţit puternic estimarea privindcontracţia economică din acest an, la 2,4%

Un Audi Q7 furat din Italia afost depistat la Vama Nadlac

EDITORIAL:

vs. Made in China

Page 3: Actualitatea Romaneasca

Actualitatearomâneascã29 septembrie - 12 octombrie 3www.actualitatea-romaneasca.ro

Trei români au murit în ac-cidentul rutier din Italia,de pe autostrada A23Udine-Tarvisio, iar unul afost grav rănit, fiind trans-portat, în stare critică, laun spital din apropiere,precizează MAE.

"Consulatul General al Româ-niei la Trieste a contactat deurgenţă autorităţile localepentru a verifica informaţiileprivind un posibil accident ru-tier în care au fost implicaţicetăţeni români. Poliţia dinTrieste a comunicat că în datade 21 septembrie 2012, la oralocală 06.20, pe autostradaA23 Udine-Tarvisio, a avut locun grav accident rutier încare au fost implicate maimulte autovehicule, printrecare şi un microbuz cu 9 cetă-ţeni români la bord. Microbu-zul se deplasa dinspre Austriacătre Italia şi a fost lovit vio-lent, din spate, de un TIR. Ac-cidentul este cercetat deprocuratura şi poliţia italianălocală", se arată într-un comu-nicat al MAE remis la solicita-rea MEDIAFAX.

În urma accidentului, trei ce-tăţeni români şi-au pierdutviaţa, iar unul a fost gravrănit, fiind transportat, înstare critică, la un spital dinapropiere, precizează ministe-rul.

"Doi reprezentanţi ai CG Tri-este s-au deplasat de urgenţăla faţa locului pentru asigura-rea asistenţei consulare nece-sare şi obţinerea de informaţiicomplete asupra situaţiei tu-turor cetăţenilor români aflaţiîn microbuzul accidentat.Consulatul General al Româ-niei la Trieste menţine un con-tact permanent cu autorităţileitaliene competente şi cu ce-tăţenii români implicaţi în ac-cident pentru a le oferiasistenţa consulară necesară.Totodată, sunt în curs demer-surile necesare pentru con-tactarea familiilor victimeloraccidentului. Ministerul Afa-cerilor Externe, prin interme-diul Centrului Consular deCriză, pune la dispoziţia fami-liilor cetăţenilor români afec-taţi de accident o linieTel-Verde, la numărul (004)0800 800 407, în intervalulorar 10.00 - 18.00 Totodată, înafara orelor de program, De-partamentul Consular poate fiapelat la telefonul mobil+40730.717.970", se maiarată în comunicat.

Anterior, site-ul UdineToday.itrelata că patru cetăţeni stră-ini, care ar fi români, au muritîntr-un accident produs pe oautostradă din sud-estul Ita-liei, în timp ce alte publicaţiiitaliene nu precizau naţionali-tatea victimelor.

O româncă din Italia a muritdupă ce a consumat un coc-ktail care conţinea metanol,însă autorităţile italiene dauasigurări că nu există niciolegătură cu problemele sem-nalate în Cehia şi Polonia,scrie ziarul Corriere dellaSera, în ediţia online.

Românca avea 43 de ani şilucra ca menajeră în localitateasiciliană Gela. Autorităţile austabilit că românca şi-a prepa-rat singură cocktailul letal, fo-losind, probabil fără să ştie,metanol. Femeii i se făcuse răuşi a fost transportată de ur-

genţă la spitalul local, dar me-dicii nu i-au putut salva viaţa. Ministerul italian al Sănătăţii aconfirmat că este vorba de uncaz de intoxicare cu metanol,precizând însă că nu existănicio legătură cu cazurile de in-toxicare semnalate recent înCehia şi Polonia.

Intoxicaţiile masive cu alcoolcontrafăcut au provocat moar-tea a 19 persoane în Cehia şicinci decese în Polonia.

Cei 23 de muncitori românidin Belgia care intraseră îngrevă pentru că nu îşi maiprimiseră salariile din iulieau decis reluarea lucrului,după încheierea unui altcontract de muncă, anunţăpublicaţia Le Vif, în ediţiaonline.

Muncitorii au fost recrutaţi înRomânia de către o firmă lo-cală. Ulterior, aceasta a furni-zat mâna de lucru uneiîntreprinderi cu sediul în nor-dul Belgiei, subcontractată decătre un consorţiu desemnatpentru a construi o închisoareîn Marche.

De la începutul lunii iulie, pa-tronul întreprinderii nu-şi maiplătea muncitorii, care, la rân-dul lor, refuzau să continue lu-

crul. În urma protestului, ro-mânii au obţinut un contractdirect cu angajatorul.

Trei români au murit în accidentul auto dinItalia, iar altul, grav rănit, e în stare critică

O româncă din Italiaa murit intoxicată cumetanol

Cei 23 de români din Belgia care intraserăîn grevă au decis reluarea activităţii

Page 4: Actualitatea Romaneasca

4 Actualitatearomâneascã 29 septembrie - 12 octombrie

www.actualitatea-romaneasca.ro

Problema romilor este una"dificilă, la care nu existăun răspuns unic", dar carear putea fi rezolvată prineducaţie, a declarat, mier-curi, la Buzău, Ambasado-rul Franţei la Bucureşti,Philippe Gustin, citat deMEDIAFAX.

Gustin a declarat în cadrulunei vizite la Buzău că nu sepoate spune, în acest moment,cum poate fi rezolvată pro-blema romilor, fiind "o pro-blemă dificilă la care nu existăun răspuns unic". Oficialulstrăin a adăugat însă că prineducaţie ar putea fi rezolvatăproblema romilor. "Este o problemă dificilă lacare nu există un răspunsunic. Cred că sunt cel puţintrei direcţii care trebuie ur-mate. Prima este educaţia.Fără educaţie, aşa cum vedemaici, fără educaţie nu putemprogresa. A doua direcţie ar ficondiţiile de locuit. Trebuie săgăsim soluţiile pentru caaceastă populaţie care uneorilocuieşte în condiţii mizere săaibă locuinţe normale. Şi atreia este munca. Munca şicondiţiile de locuit pot fi reu-nite pentru că avem proiecte-pilot în care este implicată şiFranţa pentru a construi lo-cuinţe pentru comunitatearomă. Încă o dată, nu avem unrăspuns miraculos", a declaratla Buzău ambasadorul Franţeila Bucureşti.

Oficialul străin a adăugat căproblema romilor nu poate firezolvată peste noapte, fiind"o muncă de lungă durată".Gustin a mai precizat căFranţa este implicată în nume-roase proiecte pentru educa-ţia copiilor din familiile deromi."Este o muncă de lungă du-rată în care trebuie să atin-

gem mai multe nivele, dar,repet, educaţia este priorita-tea numărul unu şi de aceeaFranţa este implicată în nume-roase proiecte pentru educa-ţia copiilor în cantine sociale,proiecte globale care suntfoarte importante pentru noicare să ajute la mici progreseîn această problemă dificilă",a spus Philippe Gustin.Ambasadorul Franţei la Parisa mai declarat că Franţa do-reşte să ajute România în pro-blema romilor."Am un mesaj pentru comuni-tăţile rome, dar şi pentru ceidin afara comunităţilor rome.Trebuie să învăţăm să trăimîmpreună şi trebuie să avem oimagine pozitivă asupra vieţii,asupra lucrurilor care potduce la progres. Poate durafoarte mult, dar trebuie să neangajăm într-un proces de in-tegrare şi incluziune şi înacest sens Franţa vrea săajute România într-o problemăcare este europeană. Nu estenumai a Franţei această pro-blemă. Trebuie să avansăm însubiectele legate de şcolariza-rea acestora, şi nu numai şco-larizarea, ci şi împiedicareaabandonului şcolar. Trebuie săîi învăţăm să îşi găsească unloc de muncă să îşi ameliorezecondiţiile de locuire", a con-chis Ambasadorul Franţei laBucureşti.

În urmă cu o săptămână, la fi-nalul unei întrevederi cu pre-mierul Victor Ponta, la PalatulVictoria, ministrul francez deInterne, Manuel Valls, a decla-rat că Franţa va continua sădesfiinţeze tabere ilegale deromi şi să îi conducă pe mem-brii acestei comunităţi, "forţatsau ajutaţi", la graniţă pentrua se întoarce în ţara de ori-gine, dar va derula şi pro-grame de angajare sauşcolarizare, atunci când este

nevoie.Tot atunci, reprezentanţii Mi-nisterului Muncii şi ai Ministe-rul Administraţiei şi Internelorau semnat un acord-cadru cucei ai Oficiului Francez pentruImigraţie şi Integrare (OFII),pentru instituirea, cu titlu ex-perimental, a unui sprijin pen-tru reinserţia familiilor deromi revenite din Franţa. Con-form acordului, OFII vaacorda un "ajutor de revenire"familiilor de cetăţeni româniaparţinând minorităţii rome,revenite din Franţa.

Ministrul francez de Interne,Manuel Valls, şi ministrul de-legat pentru Afaceri Europeneal Franţei, Bernard Caze-neuve, au sosit în România înurmă cu o săptămână pentru

a încerca să trateze în mod di-rect problema romilor, relan-sată în această vară în Franţaprin evacuarea taberelor, ur-mată de expulzări.Comunitatea de romi înFranţa este estimată la apro-ximativ 15.000 de persoane.Manuel Valls a recunoscut cădacă mii (de romi) au părăsitteritoriul francez de la instala-rea la putere în mai 2012 aGuvernului socialist sunt "şialţii care au sosit".

Marţea trecută, Valls declaracă Franţa "nu poate primitoată mizeria lumii şi a Euro-pei", el spunând că, înainte desfârşitul lunii septembrie,7.000 de români sau bulgarivor fi repatriaţi prin sistemulde ajutor pentru reîntoarcere.

În această vară, mai multe ta-bere de romi au fost evacuatede poliţie, suscitând un dis-confort în cadrul taberei destânga şi protestul unor aso-ciaţii, în timp ce politica de ex-pulzări colective în perioadalui Nicolas Sarzkozy a provo-cat critici aspre din partea Co-misiei Europene.

La sfârşitul lui august, ManuelValls a anunţat, referitor laRomânia şi Bulgaria, că vrea"să înţeleagă de ce nu se des-făşoară politici de inserţie pu-ternice". Anterior, el a acuzat"ţările de origine" că impli-mentează "politici care dis-crimnează de decenii acestepopulaţii", confruntate cu să-răcia, şomajul şi analfabetis-mul.

Ambasadorul Franţei la Bucureşti: Problema romi-lor, una dificilă, la care nu există un răspuns unic

Un bărbat, căutat de autori-tăţile judiciare italiene pen-tru constituirea uneiorganizaţii cu scopul de ex-ploatare de minori români,ţinuţi în stare de sclavie şiobligaţi să cerşească în cen-tre comerciale sau în locurituristice, a fost arestat la Ti-mişoara, informează, luni,

Ministerul Public.

"Procurori ai Parchetului de pelângă Curtea de Apel Timişoaraau dispus pe baza semnalării înSistemul Informatic Schengentransmisă de către Biroul SI-RENE, reţinerea numitului Da-rius Rafaiel Nicoară faţă decare autorităţile judiciare ita-

liene au emis mandat de ares-tare europeană pentru săvârşi-rea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organi-zat şi sclavie", precizează sursacitată.

Potrivit actelor transmise deautorităţile italiene, NicoarăDarius Rafaiel, împreună cu

alte persoane, ar fi constituit oorganizaţie criminală cu scopulde a exploata minori români, pecare îi ţinea în stare de sclavieşi îi punea la cerşit în centre co-merciale sau în locuri turistice,din Italia.

Bărbatul a fost dus în faţa Cur-ţii de Apel Timişoara cu propu-

nere de arestare preventivăprovizorie pe o perioadă decinci zile, urmând ca în acesttermen să fie înaintat mandatuleuropean de arestare, tradus înlimba română, pentru a se puneîn discuţie predarea persoaneiurmărite.

Român, căutat de autorităţile italiene pentru trafic de minori, arestat la Timişoara

Page 5: Actualitatea Romaneasca
Page 6: Actualitatea Romaneasca

6 Actualitatearomâneascã 29 septembrie - 12 octombrie

www.actualitatea-romaneasca.ro

Comisia Europeană a apro-bat alocarea a 180 de mi-lioane de euro pentrucomplexul ştiinţific de laMăgurele

Comisia Europeană a aprobatfinanţarea platformei de cer-cetare de la Măgurele cu 180de milioane de euro , aici ur-mând să fie construit cel maiputernic laser din lume în ca-drul proiectului ”ExtremeLight Infrastructure - NuclearPhysics ELI-NP"."Sperăm că undeva la începu-

tul anului viitor să poată în-cepe lucrările. Rămâne devăzut cum se vor derula pro-cedurile de achiziţii publicecare sunt obligatorii", a decla-rat ministrul Afacerilor Euro-pene, Leonard Orban, pentrumediafax.ro.

Clădirile complexului ştiinţificurmează să fie construite cucele 180 de milioane deeuropână în 2015, urmând ca apoisă înceapă etapa de achiziţio-nare a echipamentului nece-sar pentru asamblarea

laserului, fondurile totale alo-cate pentru acest proiect fiindde 356,2 milioane de euro . "Aprobarea de către Comisiea finanţării proiectului trans-mite un semnal important deîncredere în ceea ce priveştecapacitatea autorităţilor ro-mâne de a duce până la capăt,de a realiza acest proiect demare importanţă", a spusOrban. "Avem toate garanţiilecă putem să realizăm la ori-zontul anului 2017 acest pro-iect de o importanţăformidabilă atât pentru comu-

nitatea ştiinţifică, dar şi pen-tru întreaga ţară. Acest pro-iect va reprezenta cel maimare laser construit vreodatăla nivel global. Iar în măsuraîn care acest proiect va fi duspână la capăt, Măgurele vadeveni în mod categoric unpunct de atracţie pentru co-munitatea ştiinţifică nu numaidin Europa, ci din întreagalume", a mai spus Orban.

ELI-NP va reuni cercetătoridin întreaga europă, prove-nind din 40 de universităţi şi

13 state membre. "Acesta este exact tipul deproiect pe care dorim să îlvedem mai des în viitor. El aremenirea de a impulsiona cer-cetarea şi inovarea. Vrem sălansăm mai multe astfel deproiecte în viitor, cu o evi-dentă valoare adăugată, pen-tru a ne asigura că fiecareeuro este cheltuit în mod inte-ligent", a declarat comisaruleuropean pentru Politica Re-gională, Johannes Hahn.

Domeniile de cercetare de lacomplexul ştiinţific de la Mă-gurele vor include fizica fun-damentală, noua fizicănucleară şi astrofizică, pre-cum şi ştiinţa materialelor.Cercetătorii vor studia şi noimodalităţi de tratare a mate-rialelor nucleare şi a deşeuri-lor radioactive.

Cel mai puternic laser din lumeva fi construit în România

Ambasada Italiei la Bucu-reşti susţine că spitalul in-criminat a considerat căpacientul nu era potrivit lamomentul respectiv pen-tru un transplant, dar şi-aexprimat disponibilitateade a-l interna.

"Ambasada Italiei la Bucu-reşti a urmărit cu atenţie epi-sodul presupusei discriminărifaţă de un marinar de cetăţe-nie română, care a avut loc înaugust în Regiunea Veneto.

Referitor la acest lucru, dorimsă-i asigurăm pe cetăţenii ro-mâni că au fost demaratetoate procedurile de controlde către Autorităţile sanitarecompetente care au certificatfaptul că formalităţile prevă-zute în materie de transplantcardiac au fost urmate într-unmod ireproşabil. De fapt, spi-talul implicat nu a consideratcă pacientul este potrivit înmomentul respectiv pentrutransplant, declarându-se, to-tuşi, disponibil pentru a-l in-

terna, a reevalua opţiuneatransplantului şi pentru a luaîn consideraţie şi un eventualtransfer la un centru speciali-zat din România", se aratăîntr-un comunicat al misiuniidiplomatice.

"Se poate, aşadar, afirma căpacientul a primit un trata-ment optim fără nicio discri-minare, confirmând eficienţaServiciului Sanitar italian. Odemonstrează şi faptul cătransplantul a fost dus la bunsfârşit şi că starea pacientuluieste bună. În acelaşi timp, sedesfăşoară şi un audit la Cen-trul Naţional de Transplanturipentru o verificare ulterioarăa celor întâmplate", se maimenţionează în comunicat.Presa din Peninsulă a relatatcă un chirurg cardiolog dinPadova a refuzat să pri-mească un pacient româncare necesita un transplant

de inimă, susţinând că bărba-tul ar trebui să faca interven-ţia în România şi afirmând că"inimile italienilor sunt pen-tru italieni".În apărarea sa, doctorul a de-clarat că, potrivit indicaţiilorNord Italia Transplant, pa-cienţii italieni au prioritate,din cauza penuriei de organedisponibile pentru transplan-turi.Bărbatul, care lucra legal înItalia, a fost operat în cele dinurmă cu succes într-un altspital din Italia. În rezolvareasituaţiei s-a implicat şi Minis-terul român de Externe.

Ambasada Italiei apără spitalul care arefuzat transplantul pacientului român

Page 7: Actualitatea Romaneasca

Numărul superbogaţilordin România, cu o avere depeste 30 milioane dolari, s-a menţinut constant în in-tervalul august 2011-iulie2012, la 125, însă valoareaaverilor cumulate a cobo-rât cu 8,4%, de la 15 mi-liarde dolari la 14 miliardedolari, potrivit unui studiual firmei de cercetareWealth-X.

România se plasează astfel pepoziţia 26 în rândul a 45 destate europene analizate, ladistanţă de Monaco, pe 25 cu195 de superbogaţi, şi înain-tea Belarusului, locul 27 cu115 persoane cu avere maimare de 30 de milioane de do-lari. La nivel european, Româ-nia devansează doar state cuo populaţie mult mai micã.

Top 10 european este condusde Germania, cu 15.770 de su-perbogaţi şi avere de 2.050miliarde de dolari, urmată deMarea Britanie, cu 10.515persoane în această categoriecu o avere cumulată de 1.325miliarde de dolari, Elveţia,5.595 superbogaţi cu 655 mi-liarde de dolari, Franţa,(4.100 bogaţi cu peste 30 demilioane de dolari), Italia(1.940), Spania (1.520), Nor-vegia (1.370), Olanda (1.205),Rusia (1.145) şi Suedia (990).

Ultimele cinci locuri sunt ocu-pate de Estonia (40 superbo-gaţi), Macedonia (35),Muntenegru (21), Andora (19)şi Malta (16).

Dintre ţările din Europa Cen-

trală şi de Est, Polonia se si-tuează cel mai sus în top, pe13, cu 775 de superbogaţi, cuavere totală de 90 de miliardede dolari, Grecia pe 20, cu 455

de persoane a căror avere seridică la 50 de miliarde de do-lari, urmată de Ucraina (19),cu 480 de persoane şi 55 mi-liarde de dolari, şi Ungaria(locul 22), cu 365 persoane cuavere de 40 de miliarde de do-

lari. Croaţia şi Cehia ocupăîmpreună locurile 23 şi 24, laegalitate cu câte 260 de su-perbogaţi şi averi cumulate decâte 30 de miliarde de dolari.

În urma României se află Ser-bia (locul 29), cu 90 de per-soane cu 11 miliarde dedolari, Moldova (33), cu 75 depersoane şi 8 miliarde de do-lari, şi Slovenia (34), cu 70 su-

perbogaţi şi 8 miliarde de do-lari.

Slovacia, Cipru şi Bulgariasunt la egalitate pe locul 38,

cu câte 45 de persoane cuavere de peste 30 de milioanede dolari, care deţin în total,în fiecare din cele trei ţări,câte 5 miliarde de dolari.

În Europa îşi au reşdinţa

53.441 de superbogaţi, cu oavere de aproape 7.000 de mi-liarde de dolari. În ultimul an,Europa a înregistrat o redu-cere de aproape 2% a numă-rului de persoane cu averi depeste 30 de milioane de do-lari.

Spania, Italia şi Franţa auavut cele mai mari scăderi înprivinţa populaţiei de super-bogaţi, în timp ce Luxem-bourg şi Danemarca au avutcele mai mari creşteri.Mulţi milionari au devenit înultimul an mai puţin bogaţi,arată studiul Wealth-X, în timpce miliardarii, susţinuţi deechipe mari de specialişti înadministrarea averilor, au tre-cut mai bine prin ultimul ande criză.

La nivel global, numărul per-soanelor cu peste 30 de mi-lioane de dolari a urcat la187.380, dar averea cumulatăa acestora a coborât cu 1,8%,la 25.800 de miliarde de do-lari. Numărul miliardarilor aavansat însă cu 9,4%, la 2.160persoane, iar averea acestoracu 14%, la 6.200 de miliardede dolari.

Raportul World Ultra Wealthal Wealth-X se află la a douaediţie şi vizează doar persoa-nele cu averi de la 30 de mi-lioane de dolari în sus. Suntluate în calcul acţiunile deţi-nute la companii listate saunelistate, investiţii în imobi-liare, colecţii de artă, avioane,bani şi alte active.

Actualitatearomâneascã 729 septembrie - 12 octombrie

www.actualitatea-romaneasca.ro

Numărul superbogaţilor din România a stagnatîn ultimul an, dar averea lor a scăzut – studiu

Un român de 38 de anicare locuieşte în Germanias-a recunoscut vinovat, înfaţa unui tribunal din LasVegas, statul american Ne-vada, de participare la oescrocherie de vânzare demaşini prin internet, princare cumpărători ameri-cani au fost înşelaţi cu maimult de 4 milioane de do-lari, informează sâmbătăportalul CNN.

Escrocheria, pusă la cale dinRomânia, implica oferirea

spre vânzare de autovehiculepe site-uri precum eBay Mo-tors, AutoTrader, Yahoo Auto,edmunds.com şi Cragslist.

Alături de Corneliu Weikum acompărut în faţa tribunaluluidin Las Vegas şi complicea saYulia Mishina-Heffron, de 24de ani, originară din Rusia,potrivit unui comunicat alprocuraturii Districtului Cen-tral din California, care a aju-tat la instrumentarea cazului.

Cei doi au pledat vinovat la

două capete de acuzare, scoa-tere ilegală de bani din SUA şicomplot în vederea comiteriide fraude.

'După ce negociau cu mem-brii grupului din România,victimele escrocheriei erauinstruite să depună banii pen-tru automobile în conturi ban-care deschise la ordinele luiWeikum şi ale Yuliei Mishina-Heffron', menţionează comu-nicatul. 'Complicii retrăgeau banii şi îidădeau lui Weikum şi Mis-

hina-Heffron, care scoteaubanii din SUA sub formă decash sau prin transfer ban-car', mai spun procurorii.

Potrivit acestora, peste 1 mi-lion de dolari au fost confis-caţi în octombrie 2009 dinbagajele lui Weikum pe aero-portul internaţional din LasVegas. În martie 2010, poliţi-ştii au găsit 20.000 de dolariascunşi în difuzoare pe careMishina-Heffron a încercat săle expedieze în Germania, maiprecizează comunicatul pro-

curorilor.

Inculpaţii au fost de acord săle restituie banii victimelor.Înţelegerea propusă de pro-curori este ca Weikum să pri-mească 97 de luni deînchisoare, iar Mishina-Hef-fron, 70 de luni. Pedeapsa ma-ximă prevăzută de lege estede 35 de ani de închisoare.Dacă judecătorul federal vaaccepta înţelegerea convenităcu procurorii, verdictul va fipronunţat pe 21 decembrie.

Un român pledează vinovat pentru o escrocherie de peste 4 milioane de dolari

Page 8: Actualitatea Romaneasca

De ce credeţi că româniidin diaspora au fost înnumăr atât de mic la refe-rendumul de demitere alpreşedintelui?

Nu au votat mai puțini, neapă-rat, dar, în mod sigur, nu s-amai furat și nici exagerat nu-mărul votanților, așa cum s-aîntâmplat în 2009. Cel maiprobabil că tot cam atâția auvotat și atunci, doar că s-aajuns la numărul final „dinpix”.Un alt aspect foarte importanteste că Referendumul privinddemiterea președintelui Ro-mâniei a avut loc în data de29 iulie 2012, în mijlocul verii,într-un moment în care tem-peraturile au fost foarte ridi-cate și au impiedicat mulțiromâni, chiar și din interiorul

țării, să participe la vot.

Românii din afara granițelorau făcut totuși suficiente efor-turi pentru a se prezenta laurne, cei mai mulți spunândcă își doresc o Românie încare să se poată întoarce, oRomânie care să le permită sătraiască decent, alături de ceidragi.

Ce ar trebui făcut ca româ-nii din diaspora să fie multmai determinaţi să creadăîn ameliorarea posibilităţi-lor de dezvoltare profesio-nală în România acumcând piaţa din Spania aatins un nivel record al şo-majului şi probabil sunt ro-mâni care se gândesc cevor face în viitorul apro-piat?

Românii ar trebui să își ia țaraînapoi din mainile celor careau tratat-o ca pe propriul bun,care au dispus de ea când auvrut, cum au vrut. PDL a dez-binat clasele sociale și a creato stare de tensiune și nesigu-ranță socială, așa cum nu s-aîntâmplat niciodată în Româ-nia. Profesioniștii au fost „în-demnați” să părăsească țara,în loc să li se asigure condițiilenecesare pentru a aduce per-formanța „acasă”, pentru aaduce un plus-valoare țării încare s-au născut. Medicii aufost nevoiți să își ducă exper-tiza pe alte meleaguri, pentrua salva alte vieți. Tinerii aufost „îndemnați” să plece înalte țări care ar putea să leofere un loc de muncă sufi-cient de bine plătit, pentru a-și putea construi un viitordecent.

Fără crearea de condiții aici,românii nu vor fi tentați să seîntoarcă ci, eventual, săschimbe țara de emigrație. Ori acest fapt nu este beneficRomaniei: dimensiunea emi-grației este un indicator ex-

trem de pertinent și de precisal stării reale al economieiunei țări.

Cum va fi îmbunătăţită or-ganizarea PSD-ului în dias-pora pentru a fi maiaproape de nevoile celor 3milioane de români dinstrăinătate ţinând cont decontextul crizei din princi-palele pieţe de muncăunde activează românii?Mă refer la dialogul lideri-lor PSD cu diaspora, prote-jarea drepturilor românilorîn străinătate, cunoaşte-rea nevoilor lor.

PSD cunoaște foarte bine ne-voile românilor din emigrațieși lucrează în permanență -după cum o va face cu maimult succes, după câștigareaalegerilor din toamnă - pentruca românii din afara granițelorțării să fie tratați ca cetățenieuropeni așa cum sunt defapt.

Dar problemele emigrației serezolvă tot în țară. Chiar pen-tru a proteja drepturile româ-

nilor în străinătate e nevoie deun stat puternic, respectat înEuropa și cu o politică externăbine pusă la punct. Problemaemigrației a fost că, pânăacum, politica noastră ex-ternă, cum s-a văzut la refe-rendum, a fost calibratăexclusiv pentru promovarea șiprotejarea președintelui țării,precum și a PDL, au fost avan-tajate și finanțate doar aceleasociații compuse din mem-brii favorabili actualei opoziții,și așa mai departe.

În asemenea condiții, evidentcă nici românii plecați din țarănu au fost, de fapt, respectațiși nici România nu a putut săle apere drepturile.

Acestă stare de fapt a începutsă se schimbe, iar schimbareava fi definitivată după câștiga-rea alegerilor de către USL,atunci când se va ține cont devotul celor aproape 8 milioanede români care și-au exprimatdorința în data de 29 iulie2012.

8 Actualitatearomâneascã 29 septembrie - 12 octombrie

www.actualitatea-romaneasca.ro

Publicaţie fondată de Dr. Valentin Eugen Dăeanu

Redacţia şi administraţiaBucurești, Str. Justiției, Nr.54,

Et.2, Sector 4Tel.: 004 021 335 88 00Fax: 004 021 335 87 84

E-mail: [email protected]

Redacţia: Albert Craiciu, Luiza Ciorcășel,

Irina Stinghe

Referent: Costel Cune

Art director & DTP: Cristian Călin

Editat de:S-PRESS Internațional România

ISSN 1583 – 2120

Administrator unicCristian Călin

Actualitatea Românească este un ziareditat în România și se supune legilor

românești în materie. Ziarul poate fi di-fuzat și retipărit oriunde în lume, cu

acordul redacției, societății sau persoa-

nei căreia i se încredințează acestdrept.

PUBLICITATE ITALIA:Director comercial şi

PublicitateCristiano Acquaroli

pentru Noesis Media srlTel. 0039 339 4142640

[email protected]

Cunoaştem foarte bine nevoileromânilor din străinătate şi lucrăm în permanenţă pentru ca românii din afaragraniţelor ţării să fie trataţi ca cetăţeni europeni”

“Alexandra Cârstea - Vicepreşedinte al Departamentului de Politică Externă şi Relaţiile cuComunităţile Româneşti din cadrul Consiliului Naţional al PSD, Secretar executiv PSD Diaspora.

Albert Craiciu

Actualitatea românească vaprezenta opinia liderilor poli-tici din diaspora. Actualitatearomânească este o publicaţieindependentă iar părerile ex-primate în cadrul articolelorşi interviurilor nu exprimăpunctul de vedere al redac-ţiei. Actualitatea româneascăeste echidistantă faţă de oriceformaţiune politică. Oricelider de opinie sau reprezen-tant al unei formaţiuni poli-tice ne poate scrie pentrurealizarea unui articol sau aunui interviu pentru una dinediţiile viitoare la adresa dee-mail: [email protected]

România a înregistrat în trimes-trul al doilea cea mai mare creş-tere anualizată din UE asalariilor, de 7%, faţă de un avansde 1,9% la nivelul Uniunii Euro-pene, potrivit datelor prezentateluni de Eurostat.

Costurile nesalariale asociate for-ţei de muncă au urcat totodată înRomânia cu 7,1%.România a înregistrat în trimes-trul al doilea cea mai mare creş-tere anualizatã din UE a costuluinominal orar al forţei de muncă

la nivelul întregii economii, de7,1%. La nivelul Uniunii Euro-pene a fost consemnat un avansde 1,8%.Costurile orare ale forţei demuncă au crescut cu 1,6% înzona euro în trimestrul al doileafaţă de perioada corespunzătoarea anului trecut.

Cele mai mari creşteri au fost în-registrate în România (7,1%),Finlanda (4,9%), Bulgaria şi Leto-nia (4,8% fiecare), la polul opussituându-se Irlanda (0,4%), Spa-

nia şi Olanda (0,5% fiecare).Guvernul a majorat cu 8% sala-riile bugetarilor începând de la 1iunie şi vrea să efectueze în de-cembrie restituirea integrală aremuneraţiei angajaţilor din sis-temul public la nivelul de la jumă-tatea anului 2010, anteriorreducerii cu 25% agreate cu FMI.Bugetarii au mai beneficiat de laînceputul anului trecut de o ma-jorare salarială de 15%.Costul orar al forţei de muncăeste un indicator al productivită-ţii economice. Principalele com-

ponente ale indicatorului sunt sa-lariile şi costurile nesalariale.

Salariile au crescut în trimestrulal doilea în UE cu 1,9%, respectivcu 1,7% în zona euro.Componenta salarială a afişatcreşteri de 7% în România, 5,9%în Bulgaria, 5% în Ungaria, 4,8%în Finlanda, 4,6% în Cehia şi Le-tonia, respectiv 3,9% în Polonia,potrivit datelor Eurostat.În Franţa, salariile au urcat în tri-mestrul al doilea în medie cu 2%faţă de perioada corespunzătoarea anului trecut, iar în Germania afost înregistrată o creştere de3%.Italia a afişat un avans de 1,1%,iar Spania 0,5%.

România a înregistrat în trimestrul al doilea cea mai mare creştere anuală a salariilor din UE

Page 9: Actualitatea Romaneasca

TRIMITE BANI ÎN ROMÂNIA CU MONEYGRAM

www.moneygram.com

SMITH&SMITH EURO DOLARI LEI**

Birourile Smith&Smith din Romania sunt acum deschise 7 zile din 7** Lista birourilor Smith&Smith cu program 7 zile din 7 este disponibila pe www.smith.com.ro.

Birourile Smith&Smith sunt prezente in urmatoarele localitati:

Alexandria, Arad, Bacau, Baia Mare, Bals, Bistrita, Botosani, Braila, Brasov, Bucuresti, Buzau, Cluj, Constanta, Craiova, Curtea de Arges, Drobeta Turnu Severin, Focsani, Galati, Iasi, Piatra Neamt, Pitesti, Ploiesti, Radauti, Ramnicu Valcea, Roman, Rosiori de Vede, Sibiu, Slatina, Suceava, Targoviste, Tecuci, Tg Jiu, Timisoara, Tulcea, Vaslui

Birourile Smith&Smith sunt situate in urmatoarele CENTRE COMERCIALE:

Arad - Atrium Center Craiova - Electroputere ParkDrobeta Tr. Severin - Galeria CoraGalati - Modern Grand Center Cluj - Iulius Mall Ia i - Iulius Mall Pite ti - Trivale Shopping Center Râmnicu Valcea - River Plaza Sibiu - Shopping City Galeria CarrefourSlatina - OltulTimisoara - Iulius Mall

Page 10: Actualitatea Romaneasca

10 Actualitatearomâneascã 29 septembrie - 12 octombrie

www.actualitatea-romaneasca.ro

S-a deschis Cofetăria românească!

Trimite anunţul tău pe adresa redacţ[email protected]

sau caută centrele de colectare.

ANUNTURI GRATUITELOCURI DE MUNCĂ

Cerco persona seria da divi-dere ap sulla Cassia, vicinoSMA. Ragazza(o) rumeno.Tel.: 3427695505

Caut loc de muncă fix , ba-dante, prefer femei. Tel.:3463248011 Fiore

Caut loc de muncă, ore saulung orario după ora 13.00.Tel.: 3278885071 Goge Vio-leta.

ÎNCHIRIERI

Închiriez cameră sau postoletto, zona LABARO – Tel.:3200641852

Închiriez posto letto pentruo femeie. Via Corso Duca diGenova. Tel.: 3474458622

Închiriez cameră pentru ofemeie sau două fete. ZonaLido Centro, via Angelo Oli-vero. 380 Euro, Tel.:3294696147

Închiriez posto letto lângăbar Amigo. Via RepublicheMarinare. Tel.: 3286561769

Închiriez cameră pt. o fami-lie sau două fete. ZonaStella Polare, 450 Euro,totul inclus. T.: 3295741993

Închiriez cameră pentru ofamilie sau doua fete. ZonaLido Centro, 450 Euro, totulinclus. Tel.: 3883792425

Închiriez o cameră sau douăposto letto. Zona Panorama.T:3294965780, 3277869462

Primesc în gazdă o copie saudoi băieţi în Bagni di Tivoli(RM), lângă centrul comer-cial Le Palme. Tel.:3881804546

TRIMITE ANUNŢUL TĂU!

Page 11: Actualitatea Romaneasca

Actualitatearomâneascã29 septembrie - 12 octombrie

www.actualitatea-romaneasca.ro 11

Adresele birourilor sunt:

ROMA FINOCCHIOVIA DI ROCCA CENCIA NR 68CELL: 3733485804TEL: 0620747266Program Luni-Vineri 9-13 / 16-20Marti inchis Sambata 9-20Duminica 9-13

ROMA PONTE LUCANO (TIVOLI)VIA DEI CANNETI 11CELL:3733485805TEL:0774.320.591Program birou Luni-Joi 9-13/16-20Vineri inchisSambata 10-20Duminica 9-13

Transferul de bani se realizeazăîn 5 minute şi comisioanele por-nesc de la 4 euro.Banii se pot ridica din Româniade la sediile Smith&Smih des-chise 7 zile din 7 zile şi de la se-diile BCR.La efectuarea unui transfer pu-teţi beneficia de reduceri laanunmite produse alimentaretradiţionale româneşti oferite desupermarketul AIDA.

Servicii suplimentare oferiteBilete de avion low cost, încărcări te-lefoane rețele din România și Italia,vânzări telefoane Digi și încărcăricartele Digi, traduceri, legalizări -orice tip de documente, asigurări tipRCA pentru mașinile înmatriculate înRomânia. Vă aşteptăm cu drag!

Smith&Smith a venit în întâmpinarea clienţi-lor săi cu încă două noi sedii la Roma. Acesteasunt situate în incinta supermaketelor AIDA.

NOU! NOU! NOU! NOU! NOU! NOU! NOU! NOU! NOU!

NOU! NOU! NOU! NOU! NOU! NOU! NOU! NOU! NOU!

Dl. Niculae Traian, trăieşteîn prezent în Spania, dar de-ţine în România peste 10 hade teren agricol – arabil şipăşuni. A auzit de la rudelede acasă că, o dată cu intra-rea în vigoare a Noului CodCivil (NCC) a fost abrogatăLegea nr. 16/1994 privindarendarea. În aceste condiţiine întrabă ce trebuie să ştieîn calitate de Arendator, în-trucât este în negocieri cuun posibil Arendaş şi inten-ţionează să încheie un con-tract de arendare în cel maiscurt timp.

Dragă Domnule Niculae Traian,întradevăr, vă confirmăm călegea specială care reglementacontractul de arendare a fostabrogată o dată cu data de01.10.2011 când a intrat în vi-goare NCC. Cu alte cuvinteexistă câteva reguli particularereglementate în NCC în mate-rial arendării pe care este abso-lut necesar să le cunoaşteţi şisă le inseraţi în contractul dearendare: 1. Condiţii de formă:Obligaţia Arendaşului de a de-pune un exemplar al contractu-lui de arendare la ConsiliulLocal în a cărui rază teritorialăse află bunurile agricole aren-date pentru a fi înregistrat într-un registru special ţinut deSecretarul Consiliului Local,sub sancţiunea unei amenzi ci-

vile ce poate fi stabilită de in-staţă pentru fiecare zi de întâr-ziere; Obligaţia notăriicontractului de arendare înCartea Funciară, şi în special adreptului de preempţiune lacumpărare a arendaşului, înscop de opozabilitate; ObligaţiaArendaşului să încheie un con-tract de asigurare a bunurilorarendate pentru riscul pierderiirecoltei din cauza unor calami-tăţi naturale. 2. Condiţii defond ce vizează plata arendei şicaracterul executoriu al con-tractului de arendă: Contrac-tele de arendă încheiate înformă autentică (la biroul nota-rului public) şi cele înregistratela Consiliul Local constituie tit-luri executorii pentru plataarendei la termenele şi în mo-dalităţile stabilite în contract.Subarendarea totală sau par-ţială este interzisă sub sancţiu-nea nulităţii absolute, însă, înmod excepţional, cu acordulscris al Arendatorului, Arenda-şul poate cesiona contractul dearendare soţului care participăla exploatarea bunurilor aren-date, sau descendenţilor săimajori. Contractul de arendarese reînnoieşte de drept, pentruaceeaşi durată, dacă niciunadintre părţi nu a comunicatcontractantului, în scris, refu-zul său cu cel puţin 6 luni în-ainte de expirarea termenului,iar în cazul terenurilor cu des-

tinaţie agricolă, cu cel puţin unan înainte de expirarea terme-nului. Dacă durata contractuluide arendare este de un an saumai scurtă, termenul de refuzal reînnoirii se reduce la jumă-tate. 3. Dreptul de preem-pţiune: În cazul în care seintenţionează vinderea terenu-lui agricol arendat, Arendaşulare un drept de preempţiune lacumpărare garantat de NCC. Înacest context, Arendatorul esteobligat să notifice de îndatăpreemptorului (în speţă, aren-daşului) cuprinsul contractuluide vânzare-cumpărare încheiatcu un posibil terţ interesat. Pre-emptorul (în speţă Arendaşul)îşi poate exercita dreptul princomunicarea către vânzător (înspeţă către Arendator) a acor-

dului său de a încheia contrac-tul de vânzare, însoţită de con-semnarea preţului la dispoziţiavânzătorului, în termen de celmult 30 de zile, termenul cur-gând de la comunicarea cătrepreemptor a notificării, desprecare am făcut vorbire mai sus.În concluzie, vânzarea către unterţ a bunului pentru careexistă un drept de preempţiune(ca în cazul Arendaşului) sepoate face numai sub condiţiasuspensivă a neexercitării drep-tului de preempţiune de cătrepreemptor (Arendaş). In cazulnerespectării acestui drept depreempţiune, vânzătorul, înspeţă, Arendatorul, răspundefaţă de terţul de bună-credinţăpentru evicţiunea ce rezultă dinexercitarea preempţiunii. Orice

clauză având drept scop împie-dicarea exercitării dreptului depreempţiune a Arendaşului, enulă de drept, neproducândefecte faţă de preemptor. 4. Ca-zuri speciale de încetare a con-tractului: Cntractul dearendare încetează prin acor-dul părţilor sau la termenul sti-pulat în contract. În cazurispeciale, contractul înceteazăprin decesul, incapacitatea saufalimentul arendaşului (în cazulîn care acesta este o persoanajuridică).

Pentru lămuriri suplimentarevă recomandăm să vă adresaţiunui avocat.

Baroul BucureştiAv. Adriana Costache

[email protected]

Ce trebuie să ştim dacă dorim săarendăm un teren în România?

Page 12: Actualitatea Romaneasca

12 Actualitatearomâneascã 29 septembrie - 12 octombrie

www.actualitatea-romaneasca.ro

Sfânta Parascheva este sărbăto-rită pe 14 octombrie. S-a născutla începutul secolului al XI-lea, însatul Epivat, nu departe de Con-stantinopol, din părinţi bogaţi şibinecredincioşi. La vârsta dezece ani, auzind în biserică cuvin-tele: "Oricine voieşte să vinădupă Mine, să se lepede de sine,să-şi ia crucea sa şi să-Mi urmezeMie" (Marcu 8, 34), răspundeimediat strigătului dumnezeiesc:îşi schimbă hainele cu îmbrăcă-mintea unui cerşetor.Decide să-şi părăsească părinţiipentru Hristos, înainte de a îm-plini douăzeci de ani. Ajunge laConstantinopol, unde se bucurăde învăţatura unor călugări cuviaţa duhovnicească placutăDomnului. La sfatul acestora,merge la mânăstirea Maicii Dom-nului din Heracleea, unde se vanevoi cinci ani. De aici a plecatspre Ţara Sfântă, în dorinţa de a-şi petrece restul vieţii în locurilesfinte. După ce a văzut Ierusali-mul, s-a aşezat într-o mânăstirede călugariţe în pustiul Iordanu-lui.

Într-o noapte, la vârsta de două-zeci şi cinci de ani, un înger îidescoperă în vis că trebuie să sereîntoarcă în locurile părinteşti.Sfântul Varlaam descrie aceastăminune în Cazania sa, astfel: "Sălaşi pustia şi la moşia ta să te în-

torci, că acolo ţi se cade să laşitrupul pământului şi să treci dinaceastă lume către Dumnezeu,pe Care L-ai iubit".

Potrivit tradiţiei, revine în Epivatfără să spună cuiva cine este şide unde vine. După alţi doi ani denevoinţă, la vârsta de douăzeci şişapte de ani, trece la cele veş-nice. A fost îngropată ca o stră-ină, aproape de mare.

După câţiva ani, valurile au adusla ţarm, trupul neînsufleţit alunui marinar. Un sihastru carevieţuia în acele locuri, i-a rugatpe câţiva creştini să-l îngroape.Aceştia, în timp ce săpau, au des-coperit un trup neputrezit. Nu audat importanţă acestui lucru şiau pus alături de el şi trupul ma-rinarului.

Dar în noaptea următoare, unuiadin creştinii care săpaserăgroapa, cu numele Gheorghe, i s-a arătat în vis Cuvioasa Paras-cheva şi i-a poruncit să ia trupulei şi să-l aşeze la loc de cinste.Astfel, trupul Sfintei Paraschevaa fost dus în biserica "SfinţilorApostoli" din Kallicrateia.

Moaştele Sfintei Parascheva auajuns în ţara noastră în anul1641, după ce au fost prezente înmai multe locuri. Au fost aşezate

pe 13 iunie 1641, în biserica"Sfinţii Trei Ierarhi" din Iaşi. Înanul 1884, când biserica mânăs-tirii intra intr-un proces de con-solidare, sfintele moaşte ajung înparaclisul mânăstirii, iar pestecâţiva ani în Catedrala mitropoli-tană din Iaşi.

Moaştele Cuvioasei Paraschevaau ajuns în martie 1944 la Mâ-năstirea Ciorogârla de lângă Bu-cureşti, din cauza ofensiveisovietice în Moldova. Pe 27 oc-tombrie 1944, moaştele sale aufost aşezate lângă cele ale Sfân-tului Dimitrie Basarabov în cate-drala din Bucureşti şi readuse înCatedrala mitropolitană din Iaşipe 26 noiembrie 1944.

Celelalte Parascheve

Sfânta Cuvioasă Parascheva de laIaşi este sărbătorită pe 14 octom-brie. Dacă în calendarul creştinortodox mai apare numele Paras-cheva (Paraschevi), nu înseamnăcă ocrotitoarea Moldovei mai areşi alte zile de prăznuire. Pentru anu o confunda cu alte sfinte cepoartă numele Parascheva, preci-zăm:- pe 26 februarie facem pomeni-rea Sfintei Parascheva, martiri-zată în timpul lui Nero;- pe 26 iulie o prăznuim pe SfântaCuvioasă Muceniţă Paraschevi,

martirizată în timpul lui AntoninPiosul; - pe 28 octombrie o pomenim peSfânta Parascheva - Piatnita,martirizată în timpul lui Diocle-tian.

Veşmintele Sfintei Parascheva

Veşmintele Cuvioasei Paraschevase schimbă de Crăciun, la începu-tul Postului Sfintelor Paşti (cândprimeşte un veşmânt închis la cu-loare), cu o zi înainte de Paşti (sepune un veşmânt alb, păstratpână după sărbătoarea Cincizeci-mii), cu o seară înainte de a fiscoasă din Catedrală şi dupăhram.

În momentul în care are loc în-veşmântarea moaştelor SfinteiParascheva, Catedrala se în-chide. Preoţii desfac agrafelecare prind veşmântul la spate,

moaştele rămânând invelite într-un al doilea veşmant care nu seschimbă niciodată. Se spune căacela este veşmântul în care s-auadus sfintele moaşte. Acest giul-giu este dintr-o pânză de in, rosde trecerea anilor, şi are înscrispe el, ca un sigiliu, blestemul luiVasile Lupu şi al MitropolituluiVarlaam: "Blestemat să fie celcare va împrăştia vreodată Moaş-tele Sfintei Cuvioase Paras-cheva".

În ultimii ani, a devenit o tradiţieca de hramul Cuvioasei Paras-cheva de la Iaşi, să fie adusemoaştele altor sfinţi. Anul acesta,pelerinii care vor veni să cin-stească moaştele Sfintei Paras-cheva se vor putea închina şi lamoaştele Sfântului Policarp,Episcopul Smirnei.

crestinortodox.ro

Sfânta Parascheva - 14 octombrie

Page 13: Actualitatea Romaneasca

Actualitatearomâneascã1329 septembrie - 12 octombrie

www.actualitatea-romaneasca.ro

În Romania, numărul copiilorabandonaţi de părinţi, precumşi a celor la risc de abandon,este deosebit de mare. Cauzaabandonului în general estesărăcia, inadecvarea, teamaînfruntării noului rol de pă-rinte, de multe ori monopa-rental, cât şi din convingereacă un orfelinat poate oferi oviaţă mai bună fiului său. Laacest fenomen se adaugă celmai recent fenomen, denumit"orfani albi”, acest termen în-semnând copiii lăsaţi de pă-rinţii lor acasă pentru aemigra în căutare de locuri demuncă în străinătate în spe-ranţa de a îmbunătăţii condi-ţiile de viaţă ale familiei lor.

În Italia, un sfert din populaţiamigranţilor este formată din im-igranţii români, cea mai mareparte din aceştia având un loc demuncă stabil. În ciuda acestuifapt, în ultimii ani comportamen-tul discriminatoriu împotriva în-tregii comunităţi de români, fie eiromi sau nu, a crescut în mod ex-ponenţial, fiind una dintre celetrei ţări cu cel mai mare grad dediscriminare din Italia.

Făcând aceste premize, se poateînţelege cauza necesităţii unuiProiect ca acesta cât şi impor-tanţa sprjinului şi a cofinanţăriiComisiei Europene, fără de care,nu s-ar fi putut realiza. Pe aceasăcale, mulţumim şi sprijinului ofe-rit de către Asociaţia Hogar.Acest proiect a fost pus în prac-tică în data de 10 ianuarie 2011şi va continua până pe 11 noiem-brie 2012, dată în care vor fi dusela bun sfârşit toate activităţileprevăzute. Scopul general al proiectului ProChild, având ca slogan "Nimeninu poate creşte singur", este de apromova şi a susţine dreptul co-piilor şi adolescenţilor de a creşteîn interiorul propriilor familii şide a fi integraţi pe deplin în co-munităţile locale. Domeniile deintervenţie din punct de vederegeografic, sunt: Milano (AsociatiaBIR –„Bambini in Romania” Onlus- lider al Proiectului), Roma (Aso-ciaţia Spirit Românesc - parte-ner), Braşov şi Râmnicu Vâlcea(IPI - Asociaţia Inimă pentruinimă - partener); Asociaţia Inter-culturando este responsabila for-mării iar Asociaţia InterFutura-Intercampus este parte-ner susţinător. Atât individual câtşi împreună, BIR şi partenerii auexperienţe semnificative în pro-movarea unor abordări care im-plică atât diferite grupuri socialecât şi dialogul multicultural însprijinul copiilor şi adolescenţilorcu risc de abandon sau negli-jenţă. Obiectivul central al aces-

tui proiect sunt copiii şi tinerii ro-mâni, de etnie romă sau nu, aban-donaţi în România dar şi cei caresunt la risc de abandon sau negli-jenţă în România şi în Italia. Pri-mul obiectiv al proiectului a fostacela de a sensibiliza pe temadrepturilor şi nevoilor copiilor -victime ale abandonului şi a negli-jării, precum şi de a da răspun-suri posibile la aceste probleme.Am acţionat atât pentru benefi-ciari şi familiile lor, cât şi în şcolişi pe teritoriu cu activităţi de in-formare şi sensibilizare pentrupărinţi, studenţi, şi în generalpentru comunităţile publice şi lo-cale, având ca scop contrastareaintoleranţei, în special intoleran-ţei către familiile de imigranţi.Schimbul de experienţă dintrepersoanele de competenţă carelucrează atât în protecţia copiilorşi adolescenţilor abandonaţi sauneglijaţi cât şi în câmpul incluziu-nii sociale, are ca scop o ulte-rioară contribuţie la creştereagradului de conştientizare a aces-tor probleme.Activităţile desfăşurate până înacest moment au fost numeroase:primul pas a fost de a pune bazelepentru o implementare solidă şieficientă a proiectului în timp util,după care s-a început campaniade sensibilizare şi vizibilitate.Unul din punctele de forţă al pro-iectului a fost mobilizarea unuinumăr mare de voluntari recru-taţi şi formaţi, care vor mărturisivalorile de solidaritate şi de auto-ajutor (aceste activităţi au fostrealizate la Milano şi la Rm. Vâl-cea). În afară de activităţile desensibilizare îndreptate către ti-neri şi realizate de către tineriispecial instruiţi în materie, laRoma, în cadrul cursului „Media-tor social de comunitate”, a fostformată o nouă categorie de me-diatori, respectiv mediatori so-ciali ai comunităţii, cu intenţia dea încuraja promovarea drepturi-lor copilului, dar şi de a identificacazurile extrem de vulnerabilecare necesitau acţiuni de inter-venţie specifică.Mediatorii, prin intermediul wor-kshop-urilor (laboratoarelor), aupus în practică cunoştinţele do-bândite în cadrul acestui curs. Aufost organizate 134 workshop-urila care au participat peste 2700de persoane din care peste 2000au fost români care locuiesc peteritoriul italian. Coordinatoarealaboratoarelor, Dna Mihaela Io-nică, în relatarea finală, scrie:„Nu a fost uşor să convingem co-munitatea românească să parti-cipe, dar pot afirma cu maresatisfacţie că odată ce au parteci-pat ne-au mulţumit şi ne-au ajutatîn găsirea sălilor şi a invitaţilor(aducând alţi conaţionali). Amfost impresionaţi că la workshop-

uri au venit şi persoane de altenaţionalităţi şi operatori italienicare lucrează în domeniul social.Comentarii din cadrul laboratoa-relor:- o adolescentă de 17 ani care astat la bunici în copilărie: „Sufe-rinţa mea pentru lipsa mamei mi-a marcat toată copilăria chiardacă ea mi-a asigurat un trai de-cent”.- Un tată: „Fetiţa mea este îm-preună cu soţia în România.Chiar dacă vorbesc cu ea în fie-care săptămână, când m-am în-tors acasă, după un an deabsenţă, eram ca doi străini. Nureuşeam să ne înţelegem”.În perioada mai-decembrie 2011,echipa de cercetare a asociaţieiSpirit Românesc a lucrat îm-preună cu echipa de cercetaredin România, Inima pentru Inima(IPI), pentru a împărtăşi aborda-rea teoretică şi metodologică acercetării cu scopul de a elaboraun studiu comparat cu România.La Roma, după o atentă cartogra-fiere pentru identificarea zonelorde intervenţie în cadrul acesteicercetări conduse de către socio-logul Simonetta Bormioli, au fostevidenţiate cerinţele şi nevoile fa-

miliilor vulnerabile de români(romi şi nu) şi au fost identificate150 de familii cu minori la risc deabandon şi/sau de neglijenţă. Înceea ce priveşte rezultatul aces-tei cercetări, referindu-ne exclu-siv la copiii lăsaţi pentru operioadă de timp în România da-torită faptului că unul sau ambiipărinţi sunt plecaţi în străinătateiar minorii sunt încredinţaţi buni-cilor, unchilor sau vecinilor, înmomentul de reîntregire a fami-liei, cu greu reuşesc să stabi-lească un echilibru familiar. Unuldintre obiectivele noastre a fost şiacela de a reconstrui raportul fa-miliar între părinte şi copil, iarpentru a putea face acest lucru, oechipă formată dintr-un psiholog(Concetta Riciardi), un psiho-te-rapeut (Fabio Grimaldi) şi un asis-tent social (Pamela David) a oferitsusţinere psihologica şi a însoţitaceste familii vulnerabile pe dru-mul spre recuperarea unui raportfamiliar sănătos. Cercetarea,workshop-urile şi intervenţiapsico-socială către famiile şi co-piii acestora, cât şi strategiileadoptate, obiectivele si rezulta-tele acestor acţiuni, vor fi prezen-tate în cadrul Conferinţei finale

a Proiectului Pro Child, ce vaavea loc luni, 1 octombrie 2012 laPalazzo Valentini – Provincia diRoma, în Sala Conferinţe Mons.Luigi di Liegro (str. IV Novembre,119/A - Roma), de la orele 14.00la orele 19.00.

"Nimeni nu poate creşte singur"este viitorul copiilor şi tinerilorromâni, romi sau nu, care sunt larisc de abandon sau neglijenţă,este o parte integrantă a viitoru-lui Europei; a contribui la îmbu-nătăţirea acestuia trebuie sădevină important pentru cetaţeniiromâni, romi, italieni şi europeniîn general, care cred în principiileşi valorile unei Europe unite.

Pentru mai multe informaţii des-pre proiectul Pro Child, sunteţiinvitaţi sa accesaţi site-ul:www.nimeninupoatecrestesin-gur.eu sau www.nessunopuocres-ceresolo.eu

Roxana Lupu, Responsabil comunicare si evenimente

tel: (0039)328/[email protected]

Pro Child – “Nimeni nu poate creşte singur”Promovarea drepturilor copiilor şiadolescenţilor în România şi Italia

Page 14: Actualitatea Romaneasca

14 Actualitatearomâneascã 29 septembrie - 12 octombrie

www.actualitatea-romaneasca.ro

- Iubito, eşti ca heroină pentru mine!- Awwww, ţi-am provocat dependenţă?- Nu! Mi-ai distrus viaţa!

Când eram mic, eram aşa obraznic încât,până la vârsta de 5 ani, am crezut că nu-mele meu e "Doamne Dumnezeule!"

- Cum se traduce „I don’t know”?- Nu ştiu.- Băi frate, nimeni nu ştie…

Maria spăla liniştită rufe pe malul râului…Deodată o stâncă se desprinde din munte,cade peste Maria şi o striveşte. Ion priveşteîn scârbă scena şi spune: – Altă maşină despălat distrusă de calcar.

Ion vine acasă şi o găseşte pe Maria dezbră-cată. - De ce eşti dezbrăcată, tu, Marie? - Păi, nu am în ce să ma îmbrac!... - Cum adică, n-ai? întreabă Ion şi deschideşifonierul. - Uite: fuste, bluze, pantaloni... Salut, Gheorghe!... rochii...

Doi bebeluşi la creşă:- Tu ce eşti, băiat sau fată?- Băiat.- Dar de unde ştii?- Dacă iese infirmiera îţi arăt.Iese infirmiera, la care acesta îşi ridică pă-turica: -Uite, am şosetuţe albastre.

- Măi copile, se plânge maică-ta că vorbeştecu tine şi tu n-o asculţi.- Păi să vezi, tăticule...- Lasă scuzele! Spune-mi cum de reuşeşti?!

Tatăl cu fiul la pescuit:- Fiule, dă-mi te rog pâinea pentru nadă.- Am mâncat-o.- Atunci dă-mi mămăliga.- Nu mai e... Am mâncat-o.- Ok, hai mănâncă şi râmele şi să mergemacasă.

Era odată un copil urât.Atât de urât încât barza a venit la părinţiilui de două ori:o dată să îl aducă şi încă o dată sa-şi cearăscuze!

Mamico, nu pot să dorm! Spune-mi, te rog,o poveste!- E trecut de 1 noaptea. Las' că vine taticulimediat şi când o să-l întreb pe unde-a fost,o să ne spună el o poveste!

- De ce eşti fericit, tăticule?- Mama ta a salvat astăzi o mulţime de vieţi!- Cum a făcut asta, tăticule?- Dimineaţă nu a putut porni maşina!

- Un copil de 4 ani din Bucureşti a sunat la112 să ceară ajutor la matematică. Poliţiştiise chinuie şi acum să rezolve problema.

Mamico, vreau să te rog ceva!- Ce e, fetita mea?- Imi doresc foarte mult un frătior, nu am

cu cine să mă joc.- Bine, o să vorbesc cu tăticul, dar nu ştiu

dacă o să accepte, un copil costă foartescump în ziua de azi.- Măcar unul micuţ, mic de tot şi slăbuţ,

poate e mai ieftin!

- Tată, tu crezi în fantome?- Nu, fiule. Nu există aşa ceva.- Dar servitoarea mi-a spus că ele există.- Atunci împachetează cât de repede poţi.

Ne cărăm de aici.- De ce?- NOI NU AVEM SERVITOARE!!!

Bancuri...

Volumul "Maşinile Regelui",scris de principele Radu alRomâniei, lansat într-uneveniment organizat deCurtea Veche Publishing laMuzeul Naţional de Istoriea României.

Lansarea sărbătoreşte o pa-siune de peste opt decenii aRegelui Mihai I al României -automobilul - şi a avut loc înprezenţa principelui Radu.Cu numeroase imagini ineditedin arhiva personală a CaseiRegale, însoţite de explicaţii cedepăşesc simplele detalii teh-nice şi pătrund în viaţa mem-brilor Familiei Regale,

"Maşinile Regelui" este unvolum de colecţie şi un deliciupentru cunoscători. Cartea-album prezintă automobilelede epocă pe care Regele Mihaile-a condus de-a lungul timpu-lui, dar şi pasiunea sa pentruavioane."Legătura dintre rege şi maşinieste unul dintre cele mai spec-taculoase aspecte din biografiaMajestăţii Sale. Peste opt dece-nii de performanţă la volan, defidelitate şi admiraţie faţă demotoare, de extraordinară dex-teritate în domeniul tehnolo-giei auto. Astăzi, după optzecişi cinci de ani de condus, re-gele se urcă la volan cu aceeaşi

siguranţă discretă, cu o plă-cere sfioasă, cu o robusteţeuşor de remarcat. Tratează ma-şina cu respect, cu atenţie, areun anume fel profund de asimţi motorul, pe care îl as-cultă cu sufletul şi cu mintea.

Automobilul pe care îl con-duce, ca şi traficul auto şi cele-lalte maşini de pe şosea, sunttratate de rege tot atât de fru-mos şi de respectuos pe câtsunt trataţi oamenii pe care îiîntâlneşte zi de zi. La 25 oc-tombrie 2011, regele a inaugu-rat Muzeul Regal aAutomobilului de la Săvârşin.Dacă garajul regal de la Săvâr-

şin este o ctitorie a dragosteiMajestăţii Sale pentru maşini,acest volum doreşte să fie oilustrare a relaţiei dintre regeşi automobile şi avioane",spune principele Radu.

Albumul "Maşinile Regelui"continuă seria volumelor dedi-cate Familiei Regale începutăde Curtea Veche Publishinganul trecut. După volumele"Carte Regală de bucate","Anul Regelui", "Muzica Rege-lui", "Poveştile Reginei Maria"şi "Jubileul Regelui", "MaşinileRegelui" reprezintă un omagiuadus unei pasiuni regale, auto-mobilul.

Centrul Comercial, Cultural şi Social LA STRADA vă aşteaptă zilnic cuCELE MAI BUNE OFERTE LA PRODUSELE ROMÂNEŞTI

ROMA - TiburtinaCirconvallazione Nomentana 530

Volumul "Maşinile Regelui", scris de principeleRadu al României, lansat pe 28 septembrie

Page 15: Actualitatea Romaneasca
Page 16: Actualitatea Romaneasca