9. Rezumat f r caracter tehnic - rmgc.ro Roأ؛ia Montan Gold Corporation S.A. - Raport la studiul...

download 9. Rezumat f r caracter tehnic - rmgc.ro Roأ؛ia Montan Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de

If you can't read please download the document

 • date post

  19-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of 9. Rezumat f r caracter tehnic - rmgc.ro Roأ؛ia Montan Gold Corporation S.A. - Raport la studiul...

 • Legis laţie R

  omân ă

  Proie ctul R

  oşia

  Mont ană

  Riscu ri

  Stand ardel

  e Uniu nii

  Europ ene

  Benefi cii

  Socia l

  Mediu

  Cultu ră

  Best A vailab

  le Tech nolog

  ies BAT

  Best A vailab

  le Prac tices B

  AP

  Respo nsible

  Minin g

  Transp arenţă

  Acces liber la

  inform aţii

  Introd uere

  Referi nţe

  Best A vailab

  le Tech nolog

  ies BAT

  Best A vailab

  le Prac tices B

  AP

  Respo nsible

  Minin g

  Transp arency

  Access to Inf

  ormat ion

  Introdu ction

  Refere nces

  Eco nom

  ie

  Dez volt

  are Du

  rab ilă

  Life Cyc

  le M ana

  gem ent

  Te hn

  olo gie

  Leg isla

  ţie R omâ

  Pro iect

  ul R oşia

  Mo nta

  Risc uri

  Stan dar

  dele Uni

  unii

  Eur ope

  ne

  Ben efic

  ii

  Soc ial

  Med iu

  Cult ură

  Best Ava

  ilabl e Te

  chno logi

  es B AT

  Best Ava

  ilabl e Pra

  ctice s BA

  P

  Resp onsi

  ble M inin

  g

  Tran spar

  enţă

  Acce s lib

  er la info

  rma ţii

  Intro duer

  e

  Refe rinţe

  Best Ava

  ilabl e Te

  chno logi

  es B AT

  Best Ava

  ilabl e Pra

  ctice s BA

  P

  Resp onsi

  ble M inin

  g

  Tran spar

  ency

  Acce ss to

  Info rma

  tion

  Intro duct

  ion

  Refe renc

  es

  Eco no

  mi e

  De zv

  olt ar

  e D ur

  ab ilă

  Lif e C

  yc le

  Ma na

  ge me

  nt

  Te hn

  ol og

  ie

  Roma nian Legis

  lation

  Roşia Mont

  ană P roject

  Risks

  EU St andar

  ds

  Benefi ts

  Socia l

  Envir onme

  ntal

  Cultu reBe

  st Availa

  ble Tec hnolog

  ies BAT

  Best A vailab

  le Prac tices B

  AP

  Respo nsible

  Minin g

  Transp arency

  Access to Info

  rmatio n

  Introd uction

  Refere nces

  Best Availa

  ble Tec hnolog

  ies BAT

  Best A vailab

  le Prac tices B

  AP

  Respo nsible

  Minin g

  Transp arency

  Access to Info

  rmatio n

  Introdu ction

  Refere nces

  Eco nom

  ic

  Sus tain

  abl e de

  velo pm

  ent

  Life Cyc

  le M ana

  gem ent

  Te ch

  no log

  y

  Legis laţie R

  omân ă

  Proie ctul R

  oşia

  Mont ană

  Riscu ri

  Stand ardel

  e Uniu nii

  Europ ene

  Benefi cii

  Socia l

  Mediu

  Cultu ră

  Best A vailab

  le Tech nolog

  ies BAT

  Best A vailab

  le Prac tices B

  AP

  Respo nsible

  Minin g

  Transp arenţă

  Acces liber la

  inform aţii

  Introd uere

  Referi nţe

  Best A vailab

  le Tech nolog

  ies BAT

  Best A vailab

  le Prac tices B

  AP

  Respo nsible

  Minin g

  Transp arency

  Access to Inf

  ormat ion

  Introdu ction

  Refere nces

  Eco nom

  ie

  Dez volt

  are Du

  rab ilă

  Life Cyc

  le M ana

  gem ent

  Te hn

  olo gie

  Best A vailab

  le Tech nolog

  ies BA T

  Best A vailab

  le Prac tices B

  AP

  Respo nsible

  Minin g

  Transp arency

  Acces s to In

  forma tion

  RAPORT LA STUDIUL EIM

  May 2006

  P r o i e c t u l R o ş i a M o n t a n ă

  9. Rezumat fără caracter tehnic

  Volumul 19

  E

  I

  A

  Condiţii Iniţiale

  Descrierea condiţiilor iniţiale de mediu si sociale

  11 studii în 6 volume

  Raport la Studiul EIM

  Evaluarea impactului asupra mediului şi social ce poate rezulta din proiectul Roşia Montană şi măsurile de prevenire / diminuare stabilite prin planurile de management

  10 capitole tipărite in 14 volume

  PLAnURI DE MAnAGEMEnT

  Descrierea detaliată a sistemelor de management ale proiectului Roşia Montană necesare pentru prevenirea / diminuarea impactului social şi de mediu şi pentru optimizarea beneficiilor proiectului

  14 planuri de management tipărite în 13 volume

  Rezumat Fără Caracter Tehnic

  Rezumatul tuturor informaţiilor furnizate în raport

 • R a p o R t l a s t u d i u l d e e v a l u a R e a i m p a c t u l u i a s u p R a m e d i u l u i

 • R a p o R t l a s t u d i u l d e e v a l u a R e a i m p a c t u l u i a s u p R a m e d i u l u i

  Rezumat f r caracter tehnic

  Acest document este un REZUMAT al raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului (EIM). Detaliile legate de fiecare angajament enun at în cadrul acestui document pot fi g site în capitolul relevant din versiunea integral a raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului (EIM).

 • Ro ia Montan Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Capitolul 9 Rezumat f r caracter tehnic

  - iii -

  Acest rezumat f r caracter tehnic prezint pe scurt rezultatele raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) elaborat de sau la care i-a adus contribu ia urm torul colectiv:

  ORGANIZA IA (în ordine alfabetic ): Coordonator de echip 1

  Site web

  ADRESA

  ELABORATORI EIM ATESTA I DE C TRE MINISTERUL MEDIULUI I GOSPOD RIRII APELOR

  AGRARO CONSULT tefania Chiriac

  www.agraro.ro

  BUCURE TI, ROMÂNIA

  CEPSTRA GRUP Mihai Zaplaic www.cepstra.ro

  BUCURE TI, ROMÂNIA

  ICPA – INSTITUTUL DE CERCET RI PEDOLOGICE I AGROCHIMICE Radu L c tu u

  www.icpa.ro

  BUCURE TI, ROMÂNIA

  CRAIM – CENTRUL REGIONAL PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR INDUSTRIALE MAJORE Alexandru Ozunu

  www.chem.ubbcluj.ro/~aimre/craim/craim.php

  CLUJ-NAPOCA, ROMÂNIA

  ECOIND – INSTITUTUL NA IONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE INDUSTRIAL Margareta Nicolau

  www.incdecoind.ro

  BUCURE TI, ROMÂNIA

  EHC – CENTRUL DE S N TATEA MEDIULUI CLUJ-NAPOCA Eugen Gurz u

  www.ehc.ro

  CLUJ-NAPOCA, ROMÂNIA

  1 Numele membrilor colectivului este disponibil la cerere.

 • Ro ia Montan Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Capitolul 9 Rezumatul f r caracter tehnic

  - iv -

  GIE - GROUP OF INDEPENDENT EXPERTS Adina Relicovschi

  www.gieltd.com

  BUCURE TI, ROMÂNIA

  ICAS – INSTITUTUL DE CERCET RI PENTRU AMENAJ RI SILVICE Iovu Biri

  www.icas.ro

  BRA OV, ROMÂNIA

  MINESA – INSTITUTUL DE CERCET RI I PROIECT RI S.A. Toma Prida

  www.minesa.utcluj.ro

  CLUJ-NAPOCA, ROMÂNIA

  USPI – UNITY OF SUPPORT FOR INTEGRATION Sergiu Mihu

  CLUJ-NAPOCA, ROMÂNIA

  VISAND Violeta Vi an

  BUCURE TI, ROMÂNIA

  VMP INTEGRATED ENVIRONMENT Marilena P tra cu (EIM Team Leader)

  BUCURE TI, ROMÂNIA

  CONSULTAN I ASISTEN I AI ELABORATORILOR EIM ATESTA I

  ACOUSTIC ALLIANCE CONSULTING Bob Mantley

  www.allianceacoustics.com

  SUA

  AMEC EARTH & ENVIRONMENTAL Fergus Anckorn (EIM Deputy Team Leader)

  www.amec.com

  MAREA BRITANIE I CANADA

  ARHEOTERRA CONSULT Corina Bor

  ALBA IULIA, ROMÂNIA

  CRUTA – CENTRUL ROMÂN DE UTILIZARE A TELEDEC IEI ÎN AGRICULTUR Radu Mudura

  BUCURE TI, ROMÂNIA

 • Ro ia Montan Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Capitolul 9 Rezumatul f r caracter tehnic

  - v -

  CYPLUS Stephen Gos

  www.cyplus.com

  GERMANIA

  DALEM CONSULTING Dr. Dana Mihai

  ALBA IULIA, ROMÂNIA

  ERM-ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT Daniel Krieger

  www.erm.com

  SUA

  GECKO EARTH AND ENVIRONMENT Max Smith

  OLANDA

  GIFFORD CONSULTING ENGINEERS Tim Strickland

  www.gifford.uk.com

  MAREA BRITANIE

  MNIR – MUZEUL NA IONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI Dr. Paul Damian

  www.mnir.ro

  BUCURE TI, ROMÂNIA

  OPUS – ATELIER DE ARHITECTUR Stefan Bâlici

  BUCURE TI, ROMÂNIA

  STANTEC Ian Callum www.stantec.com

  CANADA

  UNIVERSITY OF WALES - THE INSTITUTE OF GEOGRAPHY AND EARTH SCIENCES Paul Brewer i Mark Macklin

  www.fluvio.com

  MAREA BRITANIE

  UNIVERSITATEA DE VEST “VASILE GOLDI ” ARAD (UVVG ARAD) Corneliu Maior

  www.bb.uvvg.ro/uvvg/

  ARAD, ROMÂNIA

  UTAH – UNIVERSITE TOULOUSE LE MIRAIL, UNITE TOULOUSAINE D’ARCHEOLOGIE ET HISTOIRE Dr. Beatrice Cauuet

  FRANCE

 • Ro ia Montan Gold Corporation S.A. - Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului Capitolul 9 Rezumatul f r caracter tehnic

  - vi -

  WISUTEC Christian Kunze