56 Lectie Demo Masaj

21
Masaj

Transcript of 56 Lectie Demo Masaj

Page 1: 56 Lectie Demo Masaj

Masaj

www.eurocor.ro

Page 2: 56 Lectie Demo Masaj

LECŢIE

DEMONSTRATIVĂ

INTRODUCERE

Omul are nevoie, în orice moment al vieţii, de căldura celorlalţi, de atingerea mângâietoare a semenilor săi, de tandreţe şi siguranţă, pen-tru a şti că nu este singur. O astfel de atingere blândă, prietenoasă este masajul, cunoscut din toate timpurile de către toate popoarele. În momentul actual, tehnica evoluează într-un ritm ameţitor, ajutând la îmbunătăţirea calităţii vieţii, dar în acelaşi timp făcându-ne să devenim din ce în ce mai sedentari. Prin urmare, tot mai mulţi oameni încep să-şi dea seama că, pentru a-şi îndeplini obligaţiile morale, materiale şi sociale, trebuie să se îngrijească atât de sănătatea lor fi zică, cât şi de cea psihică, lucru pe care tehnicile de masaj îl pot îndeplini cu mare succes.

Iată de ce cursul de Masaj elaborat de In-stitutul EUROCOR vă propune învăţarea unor tehnici de relaxare pentru îmbunătăţirea stării fi zice şi psihice, în modul cel mai simplu şi comod cu putinţă. Se ştie că masajul contribuie substanţial la îmbunătăţirea stării de sănătate a organismului, mai ales dacă este însoţit de o dietă sănătoasă; mai mult, masajul poate avea şi efecte psihologice, detension-area musculară putând duce la eliberarea sentimentelor refulate. Benefi ciile masajului sunt, prin urmare, multiple, deoarece el uşurează recuperarea morfo-funcţională a organismului şi fortifi că sistemele de apărare ale acestuia.

Suntem convinşi că, atunci când vă veţi da seama că masajul reprezintă una dintre cele mai importante modalităţi de recuperare a organismului şi de îndepărtare a oboselii, o nouă lume vi se va deschide în faţa ochilor. Vă veţi cunoaşte organismul şi vă veţi da seama că grija pentru alţi oameni vă poate aduce o bucurie adevărată, veţi învăţa să vă destindeţi şi să uitaţi de necazuri. Pentru aceasta, nu aveţi nevoie de niciun fel de cunoştinţe prealabile despre masaj. Cursul este astfel conceput încât oricine, indiferent dacă a dobândit sau nu anterior diverse informaţii referitoare la masaj, să reuşească să se familiarizeze cu tehnicile esenţiale de masaj, aplicabile la orice vârstă şi în nenumărate situaţii. În plus, dacă veţi dori să asociaţi masajul cu alte terapii alternative, puteţi consulta şi cursul de „Terapii naturiste”, elaborat tot de Institutul Eurocor.

Vă dorim mult succes!

Page 3: 56 Lectie Demo Masaj

Masajlecţie demonstrativă2

Cum a fost organizat materialul cursului de MasajMaterialul cursului este structurat în 32 de lecţii şi are o structură didactică unitară, care vă permite însuşirea facilă a informaţiilor prezentate. Cursul are un pronunţat caracter practic, conţinând numeroase exemple, însoţite de desene şi scheme sugestive, dar şi exerciţii teoretice şi teme practice cu ajutorul cărora veţi putea să vă valorifi caţi în mod permanent cunoştinţele dobândite. Pentru aplicarea corectă a tehnicilor de masaj, vă sunt de ajutor şi recomandările şi sugestiile de control medical. Fiecare modul debutează cu o parte de introducere şi se încheie cu o listă de întrebări de evaluare, o recapitulare a cunoştinţelor prezentate. precum şi cu o temă pentru acasă, pe care o puteţi trimite spre corectare pe adresa Institutului Eurocor, urmând ca profesorul personal să aprecieze corectitudinea răspunsurilor şi să vă transmită observaţiile sale pe marginea acestora. Acolo unde este necesar, veţi găsi şi un vocabular, care explică în mod detaliat termenii de specialitate folosiţi, şi o listă de titluri aparţinând literaturii de specialitate, pentru aprofundarea cunoştinţelor.

Pentru ca studiul individual să fi e cât mai uşor şi efi cient, pe marginea lecţiilor au fost introduse diferite simboluri:

Informaţie – ştiaţi că…

Recomandări

Control medical

Teme practice

Exerciţiu propus spre rezolvare

Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă, care doreşte să vă familiarizeze cu materialele de studiu EUROCOR. Pentru a vă forma o imagine cât mai clară asupra structurii cursului, am selectat pentru dumneavoastră câteva fragmente din modulele acestui curs, conţinând secţiuni teoretice, exemple şi exerciţii, un model de recapitulare şi de temă pentru acasă. Din punctul de vedere al numărului de pagini, ea reprezintă mai puţin de jumătate din conţinutul unui caiet de studiu.

Page 4: 56 Lectie Demo Masaj

3lecţie demonstrativăMasaj

Programa cursuluiMasaj

Lecţia 1 Istoria masajuluiLecţia 2 Rolul masajului

Lecţia 3 Locul masajului în cadrul kinetoterapieiLecţia 4 Scheletul uman

Lecţia 5 Sistemul muscular şi funcţionarea acestuiaLecţia 6 Muşchii corpului uman

Lecţia 7 Proprietăţile mecanice ale muşchilor, relaxareaLecţia 8 Articulaţiile corpului

Lecţia 9 Oboseala, decalcifi erea oaselor, intoxicaţiaLecţia 10 Indicaţii, contraindicaţii, igienă

Lecţia 11 Acţiunea masajului (I)Lecţia 12 Pregătirea şi antrenamentul maseurului

Lecţia 13 Acţiunea masajului (II)Lecţia 14 Materiale auxiliare folosite la masaj

Lecţia 15 Acţiunea masajului (III)Lecţia 16 Principalele noţiuni de masaj suedez

Lecţia 17 Stresul, puncte de acţionareLecţia 18 Tipuri de masaj (I)

Lecţia 19 Rolul tălpii şi al călcâielorLecţia 20 Tipuri de masaj (II)

Lecţia 21 Sarcina, automasajulLecţia 22 Tipuri de masaj (III)

Lecţia 23 Masajul bebeluşilor şi al copiilorLecţia 24 Aromoterapia

Lecţia 25 Regiunile corpului (I)Lecţia 26 Masajul în sport

Lecţia 27 Regiunile corpului (II)Lecţia 28 Masajul pentru vârstnici

Lecţia 29 Regiunile corpului (III)Lecţia 30 Masajul în baie. Fonoterapia şi magnetoterapia

Lecţia 31 Principiile gimnasticii medicaleLecţia 32 Alimentaţia

Page 5: 56 Lectie Demo Masaj

Masajlecţie demonstrativă4

Introducerea fi ecărei lecţii are rolul de a prezenta succint tema abordată în cadrul acesteia şi principalele deprinderi pe care le puteţi dobândi prin parcurgerea ei.

LECŢIA 12

PREGĂTIREA {I ANTRENAREA MASEURULUI

Cerinţele care trebuie îndeplinite de către maseurDin tot ceea ce s-a spus până acum în cursul nos-tru, sperăm că acum aţi înţeles că masajul poate fi făcut numai de un maseur profesionist.

Unii cred cu toată fermitatea că un maseur cu adevărat bun nu evoluează în timp, acumulând noi cunoştinţe şi practicând masajul cât mai mult, ci se naşte cu aceste calităţi. În opinia altora, această afi rmaţie este justifi cată numai în ceea ce priveşte capacităţile trupeşti şi spirituale înnăscute ale maseurului, care infl uenţează benefi c această chemare, deoarece tehnicile şi metodele de masaj trebuie învăţate, ele putând fi însuşite numai printr-o practică îndelungată.

Pe parcursul acestei lecţii vom învăţa:

cum se înlătură oboseala care apare după efectuarea unei şedinţe de masaj;

cum se fortifi că mâinile prin intermediul exerciţiilor şi cum se obţine sensi-bilitatea degetelor pentru a executa un masaj mai efi cient;

care sunt cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească un maseur profesionist.

Când vorbim despre cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească un maseur, putem identifi ca două aspecte: unul psihologic şi unul tehnic.

Aspectul psihologic se referă la trăsături de caracter: atenţie, răbdare, tact, afectivitate. Aspectul tehnic se referă la capacitatea de a executa orice tip de masaj, selectând manevrele cele mai efi ciente.

Page 6: 56 Lectie Demo Masaj

5lecţie demonstrativăMasaj

Pentru a surprinde mai uşor informaţiile esenţiale şi lucrurile interesante, am folosit o grafi că specială.

Masajul scoliozei (Lecţia 13)

Să repetăm şi să reţinem principalele reguli de realizare a masajului terapeutic pentru scolioză:1. {edinţa de masaj începe cu o

netezire generală a regiunii spatelui şi a gâtului.

2. Regiunea umerilor dinspre con-vexitatea arcului scoliotic este mai ridicată şi spastică, de aceea în această zonă se aplică metode sedative: netezire, fricţionare în sensul fibrelor musculare, vibraţie labilă continuă. Umărul opus este coborât şi detensionat, prin urmare în această regiune se aplică metode de tonifi ere.

3. În toate regiunile coloanei vertebrale din partea convexităţii arcului scoliotic muşchii sunt spastici şi tensionaţi, de aceea principalele metode de masaj din această regiune sunt fricţionarea şi diferitele tipuri de vibraţie.

4. Pe partea concavă, muşchii sunt slăbiţi şi scurtaţi, de aceea se utilizează me-tode de îndreptare şi întindere a muşchilor: tăiere longitudinală, fricţionare şi strângere în direcţia fi brelor musculare ale muşchiului lung de întindere al spatelui, de jos în sus.

5. Unghiul omoplatului pe partea convexă a arcului este îndepărtat de coloana vertebrală şi nu realizează un contact cu spatele, motiv pentru care sunt necesare metode de masaj care tonifi că şi contractă muşchiul: toate tipurile de vibraţii. Omoplatul din partea concavă, dimpotrivă, se apropie de coloana vertebrală, de aceea el trebuie întins.

Metode de masaj folosite în regiunea convexă a arcului

scoliotic

Metode de masaj folosite în regiunea concavă a arcului

scoliotic

Metode de masaj folosite în regiunea omoplaţilor

Page 7: 56 Lectie Demo Masaj

Masajlecţie demonstrativă6

Netezirea (Lecţia 16)

Procedurile iniţiale de masaj sunt netezirile uşoare şi ritmice făcute cu mâna pe suprafaţa corpului.

Netezirea este un procedeu introductiv, de tranzit şi fi nal, fi ind cea mai importantă metodă de masaj.

Introductiv – deoarece, în timpul masajului, maseurul intră mai întâi în contact cu pacientul prin netezire, stabilind astfel legătura reciprocă cu acesta. Prin intermediul ei maseurul obţine prima informaţie despre persoana masată, motiv pentru care această metodă are şi valoare de diagnostic.

De tranzit – deoarece prin intermediul netezirii se asigură trecerea de la o etapă la alta a masajului.

Final – deoarece se foloseşte la încheierea masajului, fi ind un ultim contact cu pacientul.

În timpul netezirii introductive şi de tranzit, mâna maseurului înconjoară acea regiune a corpului care trebuie masată ca şi cum s-ar marca teritoriul ce trebuie lucrat.

Realizarea netezirii presupune o tehnică destul de simplă, mâna alunecând pe suprafaţa pielii regiunii masate a corpului. În funcţie de dimensiunea suprafeţei, netezirea se poate face:

cu palma; cu dosul palmei; cu degetele desfăcute; cu o mână (o suprafaţă mai mică a corpului); cu două mâini (o suprafaţă mai mare a corpului); cu buricele degetelor (o suprafaţă foarte mică a corpului).

Pentru extremităţi, netezirea se face astfel încât zona masată să fi e cuprinsă cu ambele mâini, acestea efectuând mişcarea simultan sau alternativ.

Apăsarea utilizată în cadrul netezirii poate fi şi ea de mai multe feluri.

Dacă se doreşte să se acţioneze numai asupra pielii, se face o netezire uşoară, de suprafaţă. Când se acţionează asupra ţesuturilor subcutanate, netezirea trebuie să fi e făcută cu o apăsare mai puternică. Acest lucru se obţine în felul următor: maseurul pune mâinile una peste alta, în felul acesta mărind presiunea asupra pielii.

În cazul netezirii unor ţesuturi şi mai profunde, se poate folosi o apăsare şi mai puternică:

cu încheietura palmei; cu latul palmei; cu pumnul.

Page 8: 56 Lectie Demo Masaj

7lecţie demonstrativăMasaj

Moduri de folosire a uleiurilor eterice (Lecţia 24)

Băile sunt cel mai simplu şi cel mai plăcut mod de folo-sire a uleiurilor aromatice. Băile aromatice se folosesc în scop profilactic pentru iritaţiile pielii, dureri muscu-lare, artrită şi alte afecţiuni. Băile pot fi fi erbinţi, reci, pot fi făcute în poziţie şezând, în picioare, după cum pot fi pentru mâini sau pentru picioare.

În cada umplută cu apă (la temperatura de 36-38 grade Celsius), adăugaţi 3-9 picături de ulei eteric sau compoziţie de uleiuri, după ce aţi pus o lingură de emulsifi ant (lapte, miere, sare de mare sau de bucătărie). Dura-ta procedurii este 10-20 minute. După baie, fără să vă clătiţi, ştergeţi-vă cu prosopul.

În aerul uscat şi fierbinte al saunei se dublează efectul acţiunii şi gradul de pătrundere prin piele al substanţelor active ale uleiurilor eterice.

Într-un recipient cu puţină apă se pun 5-10 picături de uleiuri eterice sau de compoziţie de uleiuri şi se aşază pe etajul de sus al saunei.

Compresele sunt un mod efi cient de folosire a uleiurilor aromatice pentru reducerea durerii de spate, de articulaţii, precum şi pentru înlăturarea proceselor infl amatorii. Se pot aplica comprese fi erbinţi sau reci.

O compresă fi erbinte se prepară astfel: 5-7 picături de ulei eteric sau de compoziţie de uleiuri se dizolvă într-un pahar cu apă foarte fi erbinte. Se înmoaie în această apă o bucată de ţesătură de bumbac şi se aplică pe locul bolnav. Durata procedurii este de 20-30 de minute.

Pentru o compresă rece se procedează în acelaşi mod, dar în loc de apă fi erbinte se foloseşte apă rece. Compresele reci sunt efi ciente pentru durerile de cap, dar şi pentru entorse, hematoame şi lovituri. Durata procedurii este de până la 2 ore.

Page 9: 56 Lectie Demo Masaj

Masajlecţie demonstrativă8

Ca să verifi caţi în ce măsură aţi asimilat informaţiile din curs, vă sunt de un real folos exerciţiile teoretice şi temele practice.

Relaxarea postizometrică a părţii orizontale

Relaxarea postizometrică a muşchiului trapez (Lecţia 7)

Pentru a realiza cum se cuvine relaxarea acestui muşchi, reveniţi la lecţia 6 şi examinaţi cu atenţie muşchiul trapez.

Pe imaginea din dreapta trasaţi muşchiul trapez. Remarcaţi:

1. partea orizontală a trapezului;

2. partea verticală a trapezului.

În continuare, putem trece la exerciţiile practice.

Relaxarea postizometrică a părţii orizontale a muşchiului trapez

Poziţia iniţială a pacientului este pe scăunel, cu spatele la maseur. Poziţia iniţială a maseurului este în spatele pa-cientului, strâns lipit de corpul acestuia.Cu mâinile încrucişate una peste cealaltă veţi fi xa cu o mână umărul pacientului, iar cu cealaltă, jumătatea corespunzătoare a capului (fără a apăsa pe ureche). În timpul inspiraţiei, pacientul va încerca să îndrepte capul şi umărul. Maseurul va împiedica aceasta. Poziţia va fi fi xată timp de 7-9 secunde. La expiraţie, pacientul se va detensiona, iar maseurul îşi va continua lin acţiunea, împingând şi mai mult capul şi umărul. Mişcarea se repetă de 3-4 ori.

Relaxarea postizometrică a părţii verticale a muşchiului trapez

Poziţia iniţială a pacientului – stând cu spatele la maseur. Palmele vor fi împreunate la ceafă cu coatele desfăcute. Poziţia iniţială a maseurului este în spatele pacientului. Trecând mâinile prin regiunea axilei pacientului, puneţi-vă palmele pe palmele pacientului.Se destind pasiv muşchii prin aplecarea capului în faţă şi în jos până la receptarea unor dureri moderate. În timpul inspiraţiei pacientul va încerca

Page 10: 56 Lectie Demo Masaj

9lecţie demonstrativăMasaj

Întinderea (Lecţia 16)

Întinderea este un procedeu de masaj prin care se poate acţiona asupra articulaţiilor şi ţesuturilor din preajma articulaţiilor. De regulă se foloseşte după masajul făcut într-o parte a corpului sau a articulaţiei.

Pentru a exersa întinderea, cuprindeţi extremitatea situată deasupra şi dedesubtul articulaţiei şi trageţi în direcţia axială. Scopul este de a întinde elementele articulaţiei şi ale ţesuturilor învecinate.

Care sunt procedeele corespondente întinderii în cazul masajului clasic?____________________________________________________________________________________________________________

Pentru a efectua întinderea, trebuie să fi e masată bine înainte regiunea în care se va acţiona. Se vor face mişcări simple de întindere, combinate cu o scuturare uşoară a părţii corpului.

Întinderea presupune o alternare de mişcări active şi pasive ale articulaţiei.

În masajul terapeutic clasic se folosesc asemenea procedee, dar ele poartă numele de relaxare postizometrică.

Unele procedee ale relaxării postizometrice vă sunt deja cunoscute din lecţia 7. Vă rugăm să le precizaţi.____________________________________________________________________

să se îndrepte, uitându-se în sus; maseurul va împiedica acest lucru. Poziţiava fi fi xată timp de 7-9 secunde, apoi pacientul se va relaxa la expiraţie, iar maseurul îşi va continua lin mişcarea, întinzând muşchiul. Se repetă această mişcare de 3-4 ori.

Relaxarea postizometrică a părţii verticale a muşchiului trapez – poziţia la inspiraţie

Relaxarea postizometrică a părţii verticale a muşchiului trapez – poziţia la expiraţie

Page 11: 56 Lectie Demo Masaj

Masajlecţie demonstrativă10

Automasajul bazinului

1. Staţi în genunchi, întorcându-vă într-o parte, astfel încât să puneţi mâinile pe aceeaşi parte a bazinului. Strângeţi-vă şi frământaţi-vă muşchii, în-cepând de la pulpă până în partea de jos a spatelui, apoi lucraţi regiunea feselor.

2. În poziţia stând în picioare, cu degetele uşor depărtate, faceţi un masaj de apăsare a marelui muşchi fesier.

Frământarea muşchilor Masaj de apăsare de la pulpă spre mijloc a marelui muşchi fesier

Amintiţi-vă, pe baza cunoştinţelor din lecţia 13, cum puteţi să vă păstraţi o poziţie corectă a corpului, pentru a evita durerile de mijloc.

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Masajul şoldurilor (Lecţia 27)

Când se efectuează masajul spatelui, trebuie masată şi regiunea ba-zinului.

Articulaţia coxofemurală este formată de adâncitura articulară a osului ilion şi de capul femurului. Această articulaţie are o formă sferică, de aceea poate efectua un mare număr de mişcări. Însă, de obicei, majoritatea oamenilor nu fac decât mişcări foarte puţin variate şi destul de monotone cu ajutorul articulaţiei coxofemurale: majoritatea acestor mişcări sunt de tip înainte-înapoi, motiv pentru care la vârsta a treia poate apărea artroza articulaţiei coxofemurale şi, prin urmare, omul poate începe să

Page 12: 56 Lectie Demo Masaj

11lecţie demonstrativăMasaj

Pentru a aplica corect cunoştinţele asimilate, aveţi la îndemână secţiunile de recomandare şi control medical, care vă oferă sfaturi foarte utile.

Durerea cronică în regiunea cervicală (Lecţia 9)

Acest tip de spondiloză apare de regulă treptat. Durerile sunt surde, supărătoare, disconfortul resimţit în zona gâtului făcându-l pe bolnav să nu poată dormi, să se mişte, producând iritabilitate şi oboseală.

Muşchii regiunii cervicale şi toracice se încordează, mobilitatea acestui sector al coloanei vertebrale şi al articulaţiei braţului limitându-se sen-sibil. Durata acutizării este de circa două săptămâni.

Pentru a vedea exact cum pot fi tratate durerile din regiunea cervicală a coloanei vertebrale, să luăm ca exemplu cazul unei paciente suferind de asemenea dureri.Această pacientă avea dureri acute care îi străbăteau regiunea cervicală şi toracică superioară, iar dacă voia să se uite într-o parte, era nevoită să se întoarcă cu tot trupul. Singura poziţie care îi permitea să mai potolească un pic durerea era cu mâna dreaptă ridicată, cu palma pe creştet, ca în ilustraţie. Muşchii regiunii cervicale şi torac-ice erau puternic încordaţi şi după gradul de rigiditate puteau fi comparaţi cu carapacea unei broaşte ţestoase. Primele dureri fuseseră resimţite cu circa o jumătate de an înainte, dar durerea nu fusese acută, de aceea a rezistat şi nu a acordat mare atenţie acestor simptome. Agravarea durerii a fost însă produsă din cauza unui aparat de aer condiţionat folosit la serviciu.Avem aici un tablou absolut clar: mani-festarea clasică a spondilozei cronice cervicale în stadiul de acutizare.Singurul lucru pe care un maseur îl putea face într-o asemenea situaţie era electrostimularea în punctele active ale regiunii cervicale. Aceste puncte sunt desenate în imaginea de mai sus.Aplicând aceste electrostimulări, bolnavul se poate simţi mai bine, în orice caz poate lăsa jos mâna.

Page 13: 56 Lectie Demo Masaj

Masajlecţie demonstrativă12

Stresul şi masajul (Lecţia 17)

Stresul poate fi îndepărtat cu succes prin intermediul masajului. Cunoscuţi specialişti au spus de multe ori că pentru mulţi dintre pacienţii lor este nevoie numai de masaj.

„Cred că multor oameni masa-jul le-a ajutat mai mult decât reţetele medicilor. Suntem aşa de obişnuiţi cu stresul, încât mulţi nici nu ştiu cum este când lipseşte încordarea” – afi rmă un reputat doctor în medicină. El a remarcat că de multe ori pacienţii săi sunt crispaţi, scrâşnesc din dinţi, dar nu recunosc sau nu sunt conştienţi de existenţa stării de stres.

Unor asemenea pacienţi relaxarea muşchilor înţepeniţi le produce o mare uşurare.

Masajul permite înlăturarea atât a încordării musculare, cât şi a celei psihice.

Eliberarea de tensiunea suplimentară îmbunătăţeşte sensibil starea sănătăţii noastre şi de aceea masajul se poate folosi ca o modalitate auxiliară (uneori chiar cea mai importantă), extrem de efi cientă pentru obţinerea acestei eliberări.

Realizarea masajuluiÎn lecţia 7 am studiat în detaliu cum se efectuează masajul de relaxare. Sperăm că-l folosiţi deja cu succes în practică.

Cred că acum nu mai este o problemă să răspundeţi la câteva întrebări:1. Ce metode de fi xare a aplicatorului cunoaşteţi?2. În ce ritm se efectuează netezirea în cazul masajului de relaxare?3. Cât timp se face masajul cu piatra fi erbinte?4. Ce este Shavasana?Răspunsurile corecte le veţi găsi în lecţia 7.

Pentru tratarea stresului se pot folosi deopotrivă metodele principale ale masajului clasic şi suedez. Când efectuaţi aceste proceduri, acordaţi o atenţie deosebită acelor părţi ale corpului indicate chiar de pacientul dumneavoastră.

Page 14: 56 Lectie Demo Masaj

13lecţie demonstrativăMasaj

Hipertonusul muşchilor spatelui (Lecţia 27)

Această metodă trebuie să fie folosită de cei care au de-a face cu frecvente dureri de spate.

1. Pentru început sprijiniţi-vă de masă, astfel încât greutatea să apese pe mâini.

2. Lăsaţi-vă încet greutatea pe genunchi. Întindeţi înainte piciorul de pe partea cea mai încordată şi lăsaţi-vă uşor în jos.

Poziţia în patru labe, cu piciorul întins Stând pe podea cu piciorul întins

3. Stând în poziţia culcat, încercaţi să vă detensionaţi spatele.

Detensionarea spatelui

Pentru detensionarea spatelui, trebuie să vă trageţi abdomenul, imaginându-vă că trupul dumneavoastră este apăsat puternic de sus.

4. Când vă simţiţi mai liniştiţi, reveniţi la poziţia de sprijin pe genunchi şi coate şi staţi aşa câteva minute. Apoi, ţinându-vă de ceva, ridicaţi-vă în genunchi.

Dacă încă mai simţiţi durere, mai staţi culcaţi pe podea câteva minute.

5. Ridicaţi-vă încet, cu genunchii uşor îndoiţi.

Poziţia cu sprijin pe mâini

Page 15: 56 Lectie Demo Masaj

Masajlecţie demonstrativă14

Cursul este bogat în imagini, desene şi schiţe, menite să vă asigure o înţelegere optimă a conţinutului prezentat.

Fiziologia sistemului circulaţiei sangvine (Lecţia 15)

În timpul sistolei (contracţia inimii), sângele este pompat cu mare presiune în aortă, iar de acolo în artere şi, mai departe, prin vasele de sânge mai mici, se distribuie în toate organele.

Prin presiunea (tensiunea) sângelui înţelegem presiunea sângelui care curge prin artere. Medicul măsoară presiunea în momentul contracţiei inimii (sistola) şi al relaxării ei (diastola).

Maseurul trebuie să cunoască foarte bine sistemul circulaţiei sangvine, precum şi „harta” principalelor artere şi vene.

Dacă priviţi desenul de mai jos, veţi putea învăţa treptat anatomia prin-cipalelor artere şi vene.

Principalele artere şi vene ale sistemului circulator

Page 16: 56 Lectie Demo Masaj

15lecţie demonstrativăMasaj

Tapotarea uşoară (Lecţia 16)

Tapotarea uşoară ritmică este cel mai excitant procedeu de masaj; era folosit încă din antichitate, în special în băile de abur, când tapotarea se făcea cu o măturică specială.

Tapotarea se poate face: cu degetele; cu palma; cu latul palmei; cu pumnul.

Tapotarea se poate face cu diferite părţi ale mâinii

Page 17: 56 Lectie Demo Masaj

Masajlecţie demonstrativă16

Tehnica masajului segmentar al spatelui (Lecţia 20)

În desen sunt reprezentate amplasările pe spate ale prin-cipalelor căi energetice. Prima linie trece de-a lungul coloanei vertebrale, de o parte şi de alta a ei. A doua linie trece tot de ambele părţi, dar este amplasată la distanţa de aproximativ un deget mare de prima linie. În acest loc se poate palpa fasciculul muscular.

Detensionarea coapselor şi a spatelui

1. Staţi jos între picioarele celui masat. Puneţi un genunchi în faţă, iar pe celălalt în spate. Puneţi piciorul persoanei masate pe coapsa dumneavoastră. Cu o mână masaţi-i coapsa în sus şi în jos, iar cu cealaltă (tot în sus şi în jos) muşchiul lat al spate-lui.

Masajul simultan al coapsei şi al muşchiului lat al spatelui

2. Întinderea „cobra”: aşezaţi-vă cu genunchii pe coapsele persoanei masate, apucaţi-vă reciproc încheieturile mâinilor, apoi trageţi uşor în spate corpul acesteia. Staţi aşa câteva secunde, apoi lăsaţi-l uşor jos.

Page 18: 56 Lectie Demo Masaj

17lecţie demonstrativăMasaj

Recapitularea şi întrebările de verifi care care însoţesc fi ecare lecţie vă ajută să vă sintetizaţi cunoştinţele asimilate.

RECAPITULAREA LECŢIEI 1111.1 Netezirea presupune alunecarea mâinii maseurului pe suprafaţa corpului

fără a produce cute, cu diferite grade de apăsare. În timpul netezirii pielea se curăţă de resturile epidermei moarte, de rămăşiţele secreţiilor glandelor sudoripare şi sebacee ale pielii şi se îmbunătăţeşte respiraţia pielii (în urma deschiderii capilarelor de rezervă). Există manevre de netezire de bază (de cuprindere, de suprafaţă) şi manevre auxiliare (tip cleşte, tip pieptene, tip greblă).

11.2 Netezirea de cuprindere se face atunci când palma şi degetele au forma unui căuş, palma mişcându-se mereu sau cu intermitenţe, în funcţie de obiectivul concret al şedinţei de masaj. Netezirea de suprafaţă se realizează cu degetele drepte şi strânse, cu o mână sau două, în diferite direcţii.

11.3 Netezirea tip greblă se face cu degetele larg desfăcute ale unei mâini sau ale ambelor, folosindu-se pentru regiunea piloasă a capului şi cea a toracelui. Netezirea tip cleşte se execută cu extremităţile falangelor degetului mare şi ale celui arătător, utilizându-se la masajul anumitor grupe de muşchi, al palmei, feţei, urechilor, adică atunci când trebuie masată bine o regiune mică a corpului. Netezirea tip pieptene se realizează cu falangele mediane ale degetelor şi se foloseşte când se lucrează muşchii importanţi.

Întrebări de autoevaluare1. Care sunt sistemele de bază ale organismului?

2. Care este extremitatea cubitală a palmei?

3. În ce fel se face netezirea tip greblă?

4. Pentru ce se foloseşte fricţionarea?

5. Enumeraţi procedeele auxiliare de frământare.

6. Pentru ce se foloseşte vibraţia?

7. Ce este apăsarea?

8. Cum se efectuează mişcările pasive ale articulaţiei cotului?

9. În ce regiuni ale corpului nu trebuie folosite tăierea şi plesnirea?

10. Care este caracteristica de bază a mişcărilor ideomotorii?

Page 19: 56 Lectie Demo Masaj

Masajlecţie demonstrativă18

Termenii de specialitate sunt explicaţi în secţiunea de vocabular.

VOCABULAR

artrită – infl amaţie a articulaţiei

astm bronşic – afecţiune alergică infecţioasă care se caracterizează prin îngustarea bronhiilor mici; se manifestă prin accese de tuse dispneică

ateroscleroză – boală ce produce îngustarea canalului vaselor de sânge

boli venerice – boli cu transmitere sexuală

cifoză – curbarea coloanei în regiunea toracică, care provoacă apariţia cocoaşei

dispnee – senzaţia de lipsă a aerului, care însoţeşte o respiraţie rapidă

distrofie – alterarea structurii unui ţesut, a unui organ, a unui sistem sau a întregului organism, în urma tulburărilor de nutriţie

leucocite – celule care „locuiesc” în sânge şi răspund de imu-nitate

lordoză – curbarea coloanei în regiunea lombară, care provoacă dureri de şale

presiune arterială – presiunea sângelui în artere, datorită căreia sângele pătrunde în cele mai îndepărtate părţi ale corpului

scolioză – deviaţia laterală a coloanei vertebrale, mai ales în regiunea dorsală, din cauza slăbirii ligamentelor vertebrelor

sistem cardiovascular – cuprinde inima, arterele, venele, capilarele (cele mai mici vase de sânge)

sistem respirator – cuprinde cavitatea nazală, faringele, laringele, tra-heea, bronhiile şi plămânii

Page 20: 56 Lectie Demo Masaj

19lecţie demonstrativăMasaj

Toate lecţiile sunt însoţite de o temă pentru acasă, prin care vă puteţi evalua cunoştinţele asimilate din lecţii.

TEMA PENTRU ACASĂ 23Alegeţi răspunsul corect din variantele de mai jos:

1. La ce vârstă poate începe în general masajul infantil?a) chiar de la o lună;b) după trei luni;c) numai după ce copilul împlineşte un an.

2. Este bine ca masajul să fi e îmbinat cu exerciţiile de gimnastică?a) da, este chiar indicat;b) nu, niciodată;c) câteodată, în funcţie de rezistenţa copilului.

3. Care dintre următoarele afecţiuni nu constituie contraindicaţie pentru masajul copilului?a) tuberculoza acută;b) herniile;c) platfusul.

4. Care este durata optimă a unui masaj general de fortifi care?a) 10 minute;b) între 15-30 minute;c) peste 45 de minute.

5. Care este principalul procedeu folosit în masajul copiilor de până la un an?a) vibraţia;b) frământarea;c) netezirea.

6. Cremele şi uleiurile de masaj pot fi folosite pentru masajul copiilor?a) da, ele sunt obligatorii;b) nu, pentru că împiedică efectul terapeutic şi împiedică stabilirea unui bun

contact cu pielea copilului;c) în funcţie de sensibilitatea fi ecărui copil.

7. Ce tip de netezire nu se recomandă de regulă în cazul copiilor sănătoşi?a) netezirea mâinilor;b) netezirea picioarelor;

Page 21: 56 Lectie Demo Masaj

Masajlecţie demonstrativă20

Cu prezentarea formularului de temă pentru acasă se încheie lecţia demonstrativă a acestui curs. Sperăm că toate aspectele prezentate vă vor ajuta să deveniţi un bun practician de masaj, un mesager al stării de bine atât pentru cei dragi, cât şi pentru

clienţii dumneavoastră.În speranţa că materialul prezentat v-a convins de accesibilitatea şi atractivitatea

cursului nostru, vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului EUROCOR,

înscriindu-vă la cursul de Masaj!tel. 021/33.225.33; www.eurocor.ro

Temele se rezolvă pe formulare speciale, care se găsesc în fi ecare caiet de curs. Acestea se trimit spre corectare profesorului personal.