10011 Lectie Demo Contabilitate

of 21 /21
7/30/2019 10011 Lectie Demo Contabilitate http://slidepdf.com/reader/full/10011-lectie-demo-contabilitate 1/21

Transcript of 10011 Lectie Demo Contabilitate

Page 1: 10011 Lectie Demo Contabilitate

7/30/2019 10011 Lectie Demo Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/10011-lectie-demo-contabilitate 1/21

Page 2: 10011 Lectie Demo Contabilitate

7/30/2019 10011 Lectie Demo Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/10011-lectie-demo-contabilitate 2/21

2

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ CONTABILITATEL  E   C    Ţ   I   E    

D  E   M   

O  N   S   T   R    A  T   I   V    Ă   INTRODUCERE

În orice companie, mai mică sau maimare, rolul contabilităţii în bunul mers alacesteia este esenţial. Orice agent economicefectuează în mod curent tranzacţii decumpărări şi vânzări de bunuri şi servicii,care trebuie luate într-o evidenţă contabilă.

 Aşa că poziţia de contabil este una din celemai căutate pe piaţa muncii. Dacă vă doriţiun astfel de job, atunci cursul Eurocor deContabilitate este soluţia optimă!

Cursul, axat pe partea practică, îşi propune să vă înveţe, printre altele:modul în care este organizată evidenţa contabilă a unei societăţi;modul în care se completează şi se arhivează documentele contabile;efectuarea calculelor specice;regulile de funcţionare ale conturilor şi planul de conturi general;contabilitatea stocurilor, creanţelor şi datoriilor;contabilitatea trezoreriei, a veniturilor şi cheltuielilor;contabilitatea capitalurilor;

întocmirea unui bilanţ şi a balanţei de vericare.

Învăţaţi comod!Primiţi acasă, la ociul poştal sau direct la birou pachetele de curs, pe care le parcurgeţicând vreţi! Studiaţi fără stres, în confortul propriului cămin, în pauza de masă, înweekenduri, după program, vara sau iarna... când şi unde doriţi! Puteţi pune rapid înpractică noile cunoştinţe, atrăgând un binemeritat succes!

 Vă veţi bucura de o atenţie deosebită!Beneciaţi de sprijinul unui proesor personal, un specialist cu experienţă, care poate contactat prin poştă sau online.

Mult succes!

LECŢIA DEMONSTRATIVĂ vă ajută să vă familiarizaţi cu materialele şi metoda destudiu EUROCOR. Din punctul de vedere al numărului de pagini, aceasta reprezintă 

mai puţin de jumătate din conţinutul unui caiet de curs.

Vă prezentăm câteva secţiuni teoretice, exemple, exerciţii şi un model de temă, selectatedin diverse lecţii, pentru a vedea exact cum sunt structurate caietele.

Page 3: 10011 Lectie Demo Contabilitate

7/30/2019 10011 Lectie Demo Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/10011-lectie-demo-contabilitate 3/21

3

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ  CONTABILITATE

STRUCTURA LECŢIILOR 

Studiul ecient al cursului nostru este garantat de structura unitară a celor16 module.

Informaţiile noi sunt prezentate într-un mod atractiv, iar procesul dememorare devine simplu şi rapid!Caietele se parcurg uşor, într-un mod relaxat, datorită semnelor grafce 

special concepute pentru a marca diverse componente ale modulelor.Limbajul este accesibil, explicit, iar accentul este pus pe partea practică .Cursul conţine numeroase exemple, inspirate din activitatea unui

contabil, dar şi exerciţii, pentru care aveţi şi soluţii de rezolvare.Patru caiete au fost dedicate special doar unor aplicaţii, mai exact

exerciţii practice construite pe baza cunoştinţelor din curs, pentru a vă 

exersa cât mai mult cunoştinţele dobândite.De asemenea, puteţi solicita şi varianta online a cursului.

PRIMIREA CURSULUI

La Eurocor, cursanţii aleg unde să primească pachetul de curs! Dvs. ce alegeţi?1.  Acasă, la cutia poştală  (Cutia potală trebuie să aibă dimensiunile de

minimum 22x30x1 cm.).2. La serviciu.

3. La oiciul poştal de care aparţineţi (Adresa declarată la înscriere trebuie să fie cea din buletin).

CONTUL DE CURSANT

Fiecare cursant are propriul cont pe site-ul  www.eurocor.ro. Aici găsiţiinformaţii despre stadiul trimiterii pachetelor de curs sau plăţile efectuate iînregistrate. Din contul de cursant se pot accesa i aplicaţiile TemeOnline sauPlataOnline .

 ABSOLVIREA 

Odată cu expedierea ultimului pachet de curs, veţi primi i testul de evaluarefinală. Calificativele obţinute pot fi:  foarte bine , bine i insuficient (în funcţiede punctajul realizat). Odată promovat acest test, veţi obţine Certiicatul deabsolvire Eurocor.

Opţional, după absolvirea acestui curs, puteţi participa la un scurt program de

pregătire faţă-n faţă, de câteva zile, în urma căruia puteţi obţine Certiicatulde absolvire emis împreună cu Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei.Tradus i apostilat, acesta este recunoscut în peste 60 de ţări, semnatare aleConvenţiei de la Haga.

@@

Page 4: 10011 Lectie Demo Contabilitate

7/30/2019 10011 Lectie Demo Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/10011-lectie-demo-contabilitate 4/21

4

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ CONTABILITATE

Modulul 1Evidenţa i sistemul contabil. Natura şi obiec-tivele contabilităţii. Sistemul contabil al agenţiloreconomici; organizarea evidenţei contabile.Sistemul computerizat de evidenţă contabilă – avantaje, criterii în alegerea unui soft. Între-prinderea – domeniu de aplicare a contabilităţii.Elemente de bază privind situaţiile nanciare.Bilanţul. Contul de prot şi pierdere

Modulul 6 Activele imobilizate. Imobilizările necorporale;înregistrări contabile privind imobilizărilenecorporale: luare în evidenţă, amortizare, scoateredin evidenţă. Imobilizările corporale; înregistrăricontabile privind intrarea acestora în entitate,amortizări şi ieşiri din entitate

Modulul 2

Noţiuni introductive despre bilanţ – sinteza elementelor. Modele de bilanţ – modelul orizon-tal (cu secţiuni separate), modelul vertical (subformă de listă sau diferenţă). Variaţia posturilorbilanţiere pe cele două tipuri de modele de bilanţ

Modulul 7

Stocurile i producţia în curs de execuţie.Stocurile de materii prime, materiale consumabile,obiecte de inventar; înregistrări contabile privindintrări în entitate, consum, dare în folosinţă,după metoda inventarului permanent. Stocurilede produse nite; înregistrări contabile privindobţinerea, vânzarea şi descărcarea gestiunii în cazulutilizării costului de producţie efectiv ca metodă deevidenţă 

Modulul 3Documente de evidenţă. Contul – instrument specifc contabilităţii. Documente de evidenţă:clasicare, întocmire, păstrare, arhivare. Contul– element al metodei contabile. Reguli defuncţionare a conturilor

Modulul 8Stocurile de mară. Evidenţa contabilă a mărfurilorla cost de achiziţie. Înregistrări contabile privindevidenţa mărfurilor la preţ de vânzare cu ridicata.Operaţii privind evidenţa contabilă a mărfurilor la preţ de vânzare cu amănuntul

Modulul 4

 Analiza contabilă, planul de conturi general. Analiza contabilă şi formula contabilă; etapeleanalizei contabile. Clasicarea conturilor.Planul de conturi general

Modulul 9

 Aplicaţii pentru operaţiile recvente privind ac-tivele imobilizate, stocurile, producţia în curs deexecuţie i mărurile

Modulul 5 Aplicaţii privind modifcările produse de cătredierite operaţii economico-fnanciare

Modulul 10Contabilitatea creanţelor i datoriilor. Creanţelecomerciale. Datoriile comerciale. Contabilitatea salariilor. Datoriile scale (impozitul pe prot, taxa pe valoare adăugată, impozitul pe dividende)

Programa cursului Contabilitate 

Page 5: 10011 Lectie Demo Contabilitate

7/30/2019 10011 Lectie Demo Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/10011-lectie-demo-contabilitate 5/21

5

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ  CONTABILITATE

Modulul 11Contabilitatea trezoreriei, a veniturilori cheltuielilor. Decontările în numerar

(prin casieria societăţii). Evidenţa contabilă a încasărilor şi plăţilor prin conturile curente la bănci. Contabilitatea avansurilor de trezorerie şi

 justicarea lor. Operaţii contabile privind creditelebancare pe termen scurt. Cheltuielile şi venituriledin exploatare, nanciare şi extraordinare

Modulul 14Balanţa de verifcare. Conţinutul şi clasicarea balanţelor de vericare. Modul de întocmire; etape;

erori. Registrul jurnal şi întocmirea balanţei devericare

Modulul 12Contabilitatea capitalurilor. Capitalul social:înregistrarea în contabilitate a operaţiilor deconstituire, majorare şi diminuare de capital.

 Alte capitaluri proprii: înregistrări contabileprivind rezervele din reevaluare şi alte rezerveale societăţii. Rezultatul exerciţiului şi rezultatulreportat; înregistrări contabile privind stabilirea rezultatului exerciţiului

Modulul 15Inventarierea. Regularizarea dierenţelorconstatate la inventar. Bilanţul contabil. Funcţiileinventarierii, etapele de desfăşurare a inventarierii.Documente ce se întocmesc cu ocazia inventarierii.Stabilirea, regularizarea şi înregistrarea diferenţelorconstatate la inventar. Funcţiile şi structura bilanţului. Contul de prot şi pierdere

Modulul 13 Aplicaţii pentru operaţii recvente privind

creanţele i datoriile, trezoreria, cheltuielile, veniturile i capitalurile

Modulul 16 Aplicaţii privind înregistrarea în contabilitate a 

operaţiilor i întocmirea situaţiilor de raportare

Page 6: 10011 Lectie Demo Contabilitate

7/30/2019 10011 Lectie Demo Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/10011-lectie-demo-contabilitate 6/21

6

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ CONTABILITATE

Fiecare modulîncepe cu ointroducere în care suntprezentateprincipaleleaspecte ce vor fistudiate.

Obiectivele pe

care trebuie să le atingeţi prinparcurgerea fiecărui modulvă ghidează învăţarea.

(selecţie din Modul 2, pagina 1)

MODUL

2

1Contabilitate

Modulul 2

~n modulul anterior am început c\l\toria noastr\ în domeniul contabilit\]ii,ca art\ [i [tiin]\ a înregistr\rii efectelor economico-financiare ale opera]iilor realizate de entit\]i. Scopul întocmirii situa]iilor financiare pe baza eviden]ei

zilnice este de a oferi o imagine de sintez\ utilizatorilor de informa]ie contabil\(investitori, proprietari, manageri, stat, b\nci, parteneri comerciali etc.).

Odat\ ce am în]eles care este scopul,finalitatea activit\]ii contabilului, vom

 judeca toate etapele pe care le parcurgem în procesul contabil prin prisma acestei misiuni.În acest modul vom detalia bilan]ul contabil,v\zut ca document central al contabilit\]ii.Bilan]ul prezint\ un inventar la un momentdat, o fotografie a situa]iei financiare aîntreprinderii.

Acest document de sintez\ transpune cel mai bine principiul partidei duble,adic\ al înregistr\rii unei opera]ii prin afectarea a dou\ elemente. Din acestmotiv, bilan]ul este simbolizat prin dou\ p\r]i aflate în echilibru (de altfel,cuvântul provine din limba latin\, din „bi”, care înseamn\ „dou\”, [i „lanx”,care înseamn\ „talere”).

Obiectivele principale pe care le urm\rim odat\ cu parcurgereamaterialului celui de-al doilea modul sunt:

cuno[terea structurii bilan]ului;

eviden]ierea elementelor în bilan]ul cu sec]iuni separate;eviden]ierea elementelor în bilan]ul sub form\ de list\ sau

diferen]\;

recunoa[terea modific\rilor în bilan]ul cu sec]iuni separate;

recunoa[tereamodific\rilor în bilan]ul sub form\ de list\ saudiferen]\;

cunoa[terea indicatorilor contului de profit [i pierdere.

Page 7: 10011 Lectie Demo Contabilitate

7/30/2019 10011 Lectie Demo Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/10011-lectie-demo-contabilitate 7/21

7

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ  CONTABILITATE

Defniţiile iinormaţiileesenţiale aufost marcatespecial, pentrua reţinute maiuşor.

(selecţie din Modul 3, pagina 21)

21Contabilitate

Modul 3

Reguli de func]ionare a conturilor

Dup\ cum am spus, conturile sunt deschise pentru eviden]a elementelor decare dispune o societate.

 – dac\ un cont este deschis pentru eviden]a unui element de Activ, atunciel se nume[te „cont cu func]ie contabil\ de Activ”;

 – dac\ un cont este deschis pentru eviden]a unui element de Pasiv (capitalurisau datorii), atunci el se nume[te „cont cu func]ie contabil\ de Pasiv”.

1. Regula num\rul 1 de func]ionare a conturilor se refer\ la soldurileini]iale ale conturilor

Conturile de Activ încep s\ func]ioneze prin a se debita [i se debiteaz\ cu soldul ini]ial al elementelor de Activ preluat din bilan]ul ini]ial.

 Exemplu

Contul 301 „Materii prime” este un cont deschis pentru eviden]a unui element de Activ, deci are func]ie contabil\ de Activ. Fiind un cont de Activ, are un sold ini]ial debitor (SID), trecut în partea stâng\ a contului, astfel:

 Debit 301 „Materii prime” Credit 

 SID 10.000

 Aceasta semnific\ faptul c\, la începutul perioadei, societatea are în stocmaterii prime în valoare de 10.000 lei.

Conturile de Pasiv (de capitaluri sau datorii) încep s\ func]ioneze prina se credita [i se crediteaz\ cu soldul ini]ial al elementelor de Pasiv

 preluat din bilan]ul ini]ial.

 Exemplu

Contul 401 „Furnizori” este un cont deschis pentru eviden]a unui element de

 Pasiv (de datorii), deci are func]ie contabil\ de Pasiv. Fiind un cont de Pasiv,are un sold ini]ial creditor (SIC), trecut în partea dreapt\ a contului, astfel:

 Debit 401 „Furnizori” Credit 

SIC 10.000

 Aceasta semnific\ faptul c\, la începutul perioadei, societatea are datorii la furnizori în valoare de 10.000 lei.

Page 8: 10011 Lectie Demo Contabilitate

7/30/2019 10011 Lectie Demo Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/10011-lectie-demo-contabilitate 8/21

8

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ CONTABILITATE

(selecţie din Modul 7, pagina 11)

Principalele ideiale textului suntsurprinse decuvintele-cheie.

11Contabilitate

Modul 7

Pentru stocurile din produc]ia proprie evaluarea se realizeaz\ la costul deproduc]ie, care include cheltuieli directe de produc]ie [i o cot\-parte de

cheltuieli indirecte de produc]ie (fixe [i variabile).

Costurile indirecte variabile intr\ în totalitate în costul produsului, iar costurile indirecte fixe (numite [i regie fix\ [i cuprinzând amortiz\ri, costuride între]inere) intr\ în func]ie de gradul de utilizare a capacit\]ii de produc-]ie (exprimat\ prin num\r de produse, num\r de ore de produc]ie, spa]iu de

 produc]ie etc.).

 Exemplu

 Dac\ firma are o capacitate normal\ de produc]ie de 1.000 ore, iar în cursul  perioadei au fost lucrate doar 500 de ore, costurile indirecte fixe sunt incluseîn costul produselor în propor]ie de 50% (500 ore lucrate/1.000 ore capacitatenormal\). Nu se includ în costul stocurilor pierderile de materiale sau demanoper\, costurile de administra]ie (salariile managerilor etc.) [i costurilede desfacere.

Eviden]a contabil\ a produselor finite (bunuri rezultate în urma procesului de produc]ie) se ]ine cu ajutorul contului 345 „Produse finite” cu func]ie conta- bil\ de Activ care se debiteaz\ la opera]ia de ob]inere de produse finite [i secrediteaz\ la opera]ia de desc\rcare de gestiune de produsele finite vândute.

Bunurile evaluate la costul de produc]ie se înregistreaz\, de regul\, în cursul perioadei de gestiune la pre]uri prestabilite (antecalculate sau standard), iar lasfâr[itul perioadei de gestiune prin compara]ie cu costul efectiv se înregistreaz\

[i diferen]ele de pre], prin debitarea sau creditarea conturilor respective.

 Exemplu

 Pentru fabrica]ia a 20 buc\]i de produs „A”, în cursul lunii s-au efectuat urm\toarele cheltuieli:

 – cheltuieli directe 40.000

 – cheltuieli indirecte de produc]ie, din care: 50.000

 – cheltuieli variabile: 30.000

– cheltuieli fixe: 20.000

Capacitatea normal\ de produc]ie este de 100 buc\]i.Cost de produc]ie total:

 – cheltuieli directe 40.000

 – cheltuieli indirecte variabile 30.000

 – cheltuieli indirecte fixe: 20.000 × 20/100 4.000

74.000

Cost de produc]ie unitar = = 3.700 lei 74.000 lei 

20 buc\]i 

costul de produc]ie

Page 9: 10011 Lectie Demo Contabilitate

7/30/2019 10011 Lectie Demo Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/10011-lectie-demo-contabilitate 9/21

9

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ  CONTABILITATE

(selecţie din Modul 6, pagina 26)

Vă sunt oferitenumeroase exemple inspiratedin activitatea contabilă curentă.

26Contabilitate

Modul 6

 Exemplu

Societatea pl\te[te un avans din contul curent al societ\]ii de 100.000 lei, pentru achizi]ionarea unui teren a c\rui valoare total\ se ridic\ la suma de800.000 lei. Ulterior primirii, societatea efectueaz\ [i plata diferen]ei princontul bancar.

plata avansului

– cresc avansurile pl\tite (+A)

– scade disponibilul din contul de la banc\ (-A)

– 232 „Avansuri acordate ptr. imobiliz\ri corporale” +A/D

– 5121 „Conturi la b\nci în lei” -A/C 

100.000 232 ,,Avansuri acordate = 5121 ,,Conturi la b\nci în lei” 100.000pt. imobiliz.”

achizi]ia terenului

– cre[te valoarea terenurilor societ\]ii (+A)

– cre[te datoria societ\]ii fa]\ de furnizorul de imobiliz\ri (+P)

– 2111 „Terenuri” +A/D

– 404 „Furnizori de imobiliz\ri” +P (datorii)/C 

800.000 2111 „Terenuri” = 404 ,,Furnizori de imobiliz\ri” 800.000

înregistrarea achit\rii restului de plat\ c\tre furnizor [i închiderea avan-

 sului acordat – scad avansurile pl\tite (-A)

– scade datoria la furnizori (-P)

– scade disponibilul din contul de la banc\ (-A)

– 232 „Avansuri acordate ptr. imobiliz\ri corporale” -A/C 

– 404 „Furnizori de imobiliz\ri” - P/D

– 5121 „Conturi la b\nci în lei” -A/C 

404 ,,Furnizori de imobiliz\ri” = % 800.000

232 ,,Avansuri acordate pt. imob.” 100.000

5121 „Conturi la b\nci în lei” 700.000

Opera]ii privind ie[irile de imobiliz\ri corporale

Ie[irea imobiliz\rilor corporale din entitate poate avea loc prin scoaterea din func]i-une, cedare sau vânzare c\tre ter]i, restituirea sau retragerea de c\tre asocia]i,lipsuri în gestiune constatate cu ocazia inventarierii.

Page 10: 10011 Lectie Demo Contabilitate

7/30/2019 10011 Lectie Demo Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/10011-lectie-demo-contabilitate 10/21

10

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ CONTABILITATE

(selecţie din Modul 6, pagina 27)

27Contabilitate

Modul 6

 Exemplu

 La S.C. Max S.A. se înregistreaz\ scoaterea din activ a unui autoturismamortizat integral a c\rui valoare de intrare a fost de 50.000 lei.

scoaterea din activ a autoturismului

 – scade valoarea imobiliz\rilor corporale (-A)

 – scade valoarea elementului care arat\ cât din valoarea autoturismuluia fost amortizat (-P)

 – 2133 „Mijloace de transport” -A/C 

 – 2813 „Amortizarea mijloacelor de transport” -P/D

50.000 2813 ,,Amortizarea mijloc. transp.” = 2133 ,,Mijloace de transport” 50.000

 Exemplu

Se înregistreaz\ scoaterea din folosin]\ a unui calculator amortizat par]ial `n momentul vânz\rii sale. Valoarea de intrare este de 3.000 lei. Amortizareacalculat\ pân\ la data scoaterii din func]iune este de 2.500 lei. În aceast\ 

 situa]ie, diferen]a neamortizat\ (de 500 lei) se va înregistra cu ajutorul contului6583 „Cheltuieli privind activele cedate”.

scoaterea din func]iune a calculatorului:

 – scade valoarea imobiliz\rilor corporale (-A)

 – scade valoarea elementului care arat\ cât din valoarea calculatoruluia fost amortizat\ (-P)

 – cresc cheltuielile privind cedarea activelor (+A)

 – 214„Mobilier, aparatur\, birotic\” -A/C 

 – 2814 „Amortizarea altor imobiliz\ri corporale” -P/D

 – 6583 „Cheltuieli privind activele cedate [i alte opera]ii de capital”+A/D

% = 214 ,,Mobilier, aparatur\ birotic\” 3.0002814 „Amortizare mobilier, 2.500

aparatur\, birotic\”

6583 „Cheltuieli privind active 500cedate si alte opera]ii de capital”

Page 11: 10011 Lectie Demo Contabilitate

7/30/2019 10011 Lectie Demo Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/10011-lectie-demo-contabilitate 11/21

11

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ  CONTABILITATE

Cursul conţinepatru caiete de aplicaţii, cu rolulde a vă ajuta în deprinderea abilităţilornecesare încontabilitate. 

(selecţie din Modul 10, pagina 6)

6Contabilitate

Modul 5

Aplica]ia 2

Folosind, în primul rând, cuno[tin]ele dobândite în modulul 2 privind cre[tereasau descre[terea elementelor în urma opera]iilor [i, în al doilea rând, cuno[tin-]ele dobândite în modulul 3 privind regulile de func]ionare a conturilor, vomstabili în care parte a conturilor (în debit sau credit) vom înregistra sumeledin opera]iile precedente.

Opera]ia 1

Cre[te stocul de materii prime al societ\]ii (+A). Este o cre[tere a unui elementde Activ care se înregistreaz\ în debitul contului 301 „Materii prime”.

301 „Materii prime” + A/D

Cre[te datoria societ\]ii fa]\ de furnizor (+P). Este o cre[tere a unui elementde Pasiv (datorii) care se înregistreaz\ în creditul contului 401 „Furnizori”.

401 „Furnizori” + P/C

Conturile corespondente sunt „Materii prime” [i „Furnizori”.

Opera]ia 2

Scade disponibilul din contul curent al societ\]ii (-A). Este o sc\dere a unuielement de Activ care se înregistreaz\ în creditul contului 5121 „Conturi la

 b\nci în lei”.

5121 „Conturi la b\nci în lei” -A/C

Scade datoria societ\]ii fa]\ de furnizor (-P). Este o sc\dere a unui elementde Pasiv (datorii) care se înregistreaz\ în debitul contului 401 „Furnizori”.

401 „Furnizori”-P/D

Conturile corespondente sunt „Cont curent la banc\ în lei” [i „Furnizori”.

Opera]ia 3

Scade numerarul din casieria societ\]ii (-A). Este o sc\dere a unui element deActiv care se înregistreaz\ în creditul contului 5311 „Casa în lei”.

5311 „Casa în lei” -A/C

Cre[te crean]a societ\]ii asupra salariatului (+A). Este o cre[tere a unui elementde Activ care se înregistreaz\ în debitul contului 542 „Avansuri de trezorerie”.

542 „Avansuri de trezorerie” + A/D

Conturile corespondente sunt „Casa în lei” [i „Avansuri de rezorerie”.

Opera]ia 4

Cre[te stocul de obiecte de inventar al societ\]ii (+A). Este o cre[tere a unuielement de Activ care se înregistreaz\ în debitul contului 303 „Materiale denatura obiectelor de inventar”.

Page 12: 10011 Lectie Demo Contabilitate

7/30/2019 10011 Lectie Demo Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/10011-lectie-demo-contabilitate 12/21

12

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ CONTABILITATE

(selecţie din Modul 5, pagina 7)

7Contabilitate

Modul 5

303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” + A/D

Scade crean]a societ\]ii asupra salariatului (-A). Este o sc\dere a unui elementde Activ care se înregistreaz\ în creditul contului 542 „Avansuri de trezorerie”.

542 „Avansuri de trezorerie” - A/C

Conturile corespondente sunt „Obiecte de inventar” [i „Avansuri de trezorerie”.

Aplica]ia 3

Dup\ cum v\ reaminti]i din modulul precedent, dup\ analiza opera]iilor eco-nomico-financiare procedam la întocmirea formulei contabile. Astfel, pentruopera]iile prezentate mai sus, analiza [i formula contabil\ se prezint\ astfel:

1. Achizi]ie materii prime de la furnizor M.B. – cre[te stocul de materii prime al societ\]ii (+A)

– cre[te datoria societ\]ii fa]\ de furnizor (+P)

C.C. – 301 „Materii prime” + A/D

– 401 „Furnizori” + P (datorii)/C

F.C.

D C

3.000 301 „Materii prime” = 401 „Furnizori” 3.000

2. Plat\ datorie la furnizor din contul de la banc\

M.B. – scade datoria societ\]ii fa]\ de furnizor (-P)

– scade disponibilul din cont (-A)

C.C. – 401 „Furnizori” –P (datorii)/D

– 5121 „Conturi la b\nci `n lei” –A/C

F.C.

D C

1.000 401 „Furnizori” = 5121 „Conturi la b\nci 1.000în lei”

3. Acordare avans de trezorerie

M.B. – cre[te crean]a societ\]ii asupra angajatului (+A)

– scade numerarul din casierie (-A)

C.C. – 542 „Avansuri de trezorerie” + A/D

– 5311 „Casa în lei” - A/C

Page 13: 10011 Lectie Demo Contabilitate

7/30/2019 10011 Lectie Demo Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/10011-lectie-demo-contabilitate 13/21

13

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ  CONTABILITATE

(selecţie din Modul 5, pagina 8)

8Contabilitate

Modul 5

F.C.

D C100 542 „Avans de trezorerie” = 5311 „Casa în lei” 100

4. Justificare avans de trezorerie

M.B. – scade crean]a societ\]ii asupra angajatului (-A)

– cre[te stocul de obiecte de inventar (+A)

C.C. – 542 „Avansuri de trezorerie” - A/C

– 303 „Materiale de natura obiectelor de inventar” + A/D

F.C.D C

100 303 „Materiale de natura = 542 „Avans trezorerie” 100obiectelor de inventar”

Aplica]ia 4

SC LIRA SA, având ca obiect de activitate produc]ia [i comer]ul cu m\rfuri, prezint\ în bilan]ul de la începutul anului urm\toarele elemente:

 –  Materii prime 10.000 lei

 – Construc]ii 500.000 lei

 – Capital social 810.000 lei

 –  Furnizori de imobiliz\ri 200.000 lei

 – Casa 10.000 lei

 – Cont curent la banc\ 190.000 lei

 – Produse finite 300.000 lei

 – Clien]i 100.000 lei

 – Salarii 50.000 lei

 – Credite bancare pe termen scurt 250.000 lei

 – Efecte de primit 50.000 lei

 – Concesiuni 50.000 lei

 –  Rezerve 20.000 lei

 –  M\rfuri 120.000 lei

Page 14: 10011 Lectie Demo Contabilitate

7/30/2019 10011 Lectie Demo Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/10011-lectie-demo-contabilitate 14/21

14

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ CONTABILITATE

(selecţie din Modul 1, pagina 30)

30Contabilitate

Modul 1

Exerciţiilevă testează la nivel practiccunoştinţele

asimilate.

Exerci]iul 8

S.C. Lira S.A. a înregistrat în cursul lunii ianuarie urm\toarele venituri [icheltuieli:

 – venituri din chirii 50.000 lei

 – venituri din dobânzi 1.000 lei

 – venituri din vânzarea m\rfurilor 100.000 lei

 – venituri din vânzarea produselor finite 90.000 lei

 – venituri din servicii de transport 30.000 lei

 – costul m\rfurilor vândute (cheltuieli privind mârfurile) 60.000 lei

 – consum de materii prime (cheltuieli cu materiile prime) 30.000 lei

 – cheltuieli cu dobânzile bancare 1.000 lei – cheltuieli cu serviciile bancare (comision bancar) 500 lei

 – cheltuieli cu gazele 1.500 lei

 – cheltuieli cu salariile 10.000 lei.

S\ se grupeze veniturile [i cheltuielile societ\]ii dup\ natura activit\]ii(exploatare, financiar\, extraordinar\), s\ se calculeze rezultatele par]iale [irezultatul brut, iar dac\ acesta este favorabil societ\]ii (profit), s\ se calculezeimpozitul pe profit datorat bugetului de stat.

Exerci]iul 9

S.C. BETA S.A. este o societate care are ca obiect de activitate prestare deservicii [i dispune de urm\toarele elemente:

 – capital social 31.000 lei

 – dulapuri 500 lei

 – cheltuieli de dezvoltare 300 lei

 – computere 5.000 lei

 – terenuri 10.000 lei

 – instala]ie de lucru 4.000 lei

 – furnizori 4.000 lei

 – rezultatul reportat (profit nerepartizat) 10.000 lei – programe informatice 700 lei

 – credite bancare pe termen scurt la BCR 104.000 lei

 – crean]e privind capitalul nev\rsat 1.000 lei

 – autoturisme 20.000 lei

 – impozit pe profit 1.600 lei

 – brevete 1.000 lei

Page 15: 10011 Lectie Demo Contabilitate

7/30/2019 10011 Lectie Demo Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/10011-lectie-demo-contabilitate 15/21

15

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ  CONTABILITATE

(selecţie din Modul 1, pagina 31)

31Contabilitate

Modul 1

 – numerar `n casierie 1.000 lei – rezerve statutare 1.000 lei

 – creditori 1.400 lei

 – debitori 2.000 lei

 – efecte comerciale de primit 3.000 lei

 – efecte comerciale de plat\ 1.000 lei

 – disponibil `n contul curent de la BCR 50.000 lei

 – case de marcat 2.000 lei

 – avans salarial 3.000 lei

 – depozit 50.000 lei – birouri 500 lei

Prezenta]i situa]ia patrimoniului S.C. DANA S.A. prin gruparea elementelor  patrimoniale în Activ [i Pasiv.

Exerci]iul 10

S.C. Mega S.A. a înregistrat în cursul lunii februarie urm\toarele venituri[i cheltuieli:

 – venituri din prest\ri servicii 10.000 lei

 – venituri din investi]ii financiare 2.000

lei – venituri din produc]ia de imobiliz\ri

5.000 lei

 – alte venituri din exploatare 5.000 lei

 – cheltuieli cu impozitele [i taxele 500 lei

 – cheltuieli cu chiriile 200 lei

 – cheltuieli cu dobânzile bancare 200 lei

 – alte cheltuieli executate de ter]i 300 lei

 – cheltuieli cu materialele consumabile150 lei

 – cheltuieli cu obiectele de inventar 250 leiS\ se grupeze veniturile [i cheltuielile societ\]ii dup\ natura activit\]ii(exploatare, financiar\, extraordinar\) [i s\ se calculeze rezultatele par]iale[i rezultatul brut.

Page 16: 10011 Lectie Demo Contabilitate

7/30/2019 10011 Lectie Demo Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/10011-lectie-demo-contabilitate 16/21

16

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ CONTABILITATE

(selecţie din Modul 3, pagina 14)

14Contabilitate

Modul 3

registrul jurnal general

S.C.KON ELECTRONIC SRL 2007

REGISTRULJURNALGENERAL30.11.2007 Pag.:1

Este un document utilizat pentru înregistrarea cronologic\ a opera]iilor economico-financiare [i cuprinde toate opera]iile efectuate de societate într-olun\ în ordinea efectu\rii lor.

Cursul vă familiarizează şicu principaleledocumente iregistre folosite încontabilitate.

Page 17: 10011 Lectie Demo Contabilitate

7/30/2019 10011 Lectie Demo Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/10011-lectie-demo-contabilitate 17/21

17

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ  CONTABILITATE

Întrebările de verifcare vă ajută să vă recapitulaţicunoştinţeledobândite după ecare capitol.

(selecţie din Modul 7, pagina 30)

30Contabilitate

Modul 7

Eviden]a contabil\ a produc]iei în curs de execu]ie se realizeaz\ cu ajutorulcontului 331 „Produse în curs de execu]ie”, iar a lucr\rilor [i serviciilor în cursde execu]ie cu ajutorul contului 332 „Servicii în curs de execu]ie”.

Ambele conturi au func]ie contabil\ de activ, se debiteaz\ la sfâr[itul lunii laînregistrarea în contabilitate a stocului de produse, lucr\ri [i servicii în cursde execu]ie la sfâr[itul lunii.

Creditarea conturilor se face la începutul lunii urm\toare prin anularea stoculuiîn curs de execu]ie.

 Exemplu

1. La sfâr[itul lunii mai S.C. Prima S.A prezint\ un stoc de produc]ie ̀ n cursde execu]ie evaluat la 100.000 lei cost de produc]ie.

2. Se înregistreaz\ anularea stocului de produc]ie `n curs de execu]ie laînceputul lunii iunie.

Opera]ia 1

 Înregistrarea stocului de produc]ie `n curs de execu]ie la sfâr[itul lunii

331 „Produc]ie ̀ n curs de execu]ie” +A/D

711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” +P/C 

100.000 331 „Produc]ie ̀ n curs = 711 „Venituri aferente costurilor 100.000de execu]ie” stocurilor de produse”

Opera]ia 2 Înregistrarea anul\rii stocului de produc]ie `n curs de execu]ie

711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” -P/D

331 „Produse `n curs de execu]ie” - A/C 

711 „Venituri aferente costurilor = 331 „Produc]ie ̀ n curs 100.000stocurilor de produse” de execu]ie”

Întreb\ri de verificare

1. Cum se înregistreaz\ în contabilitate valoarea lucr\rilor efectuate pentru prelucrarea stocurilor de c\tre ter]i?

2. Defini]i obiectele de inventar.

3. Care sunt metodele de evaluare la ie[irea din entitate a stocurilor?

4. Exemplifica]i câteva tipuri de reduceri comerciale [i financiare decare poate beneficia o societate.

5. Prezenta]i câteva situa]ii în care stocurile se pot afla la ter]i.

Page 18: 10011 Lectie Demo Contabilitate

7/30/2019 10011 Lectie Demo Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/10011-lectie-demo-contabilitate 18/21

18

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ CONTABILITATE

Rezumatulsurprindeprincipalelecunoştinţeprezentate înecare modul.

(selecţie din Modul 2, pagina 28)

28Contabilitate

Modul 2

2.1 Bilan]ul contabil ofer\, într-o manier\ static\, informa]ii despre pozi]ia financiar\ a unei întreprinderi la un moment dat, de regul\la sfâr[itul unui exerci]iu financiar. Bilan]ul contabil prezint\ unechilibru esen]ial între averea proprietarilor [i sursele de finan]arecare au stat la baza ob]inerii acesteia.

2.2 Bilan]ul contabil este un document contabil din structura situa]iilor financiare publicate anual, care îndepline[te urm\toarele func]ii: pentruutilizatori este o imagine a entit\]ii la un moment dat, prezentând

resursele disponibile [i sursele financiare atrase (respectiv ansamblulobliga]iilor) [i permi]ând aprecierea solvabilit\]ii [i lichidit\]ii firmei,iar pentru contabili este finalitatea procesului contabil, deoarece seîntocme[te la sfâr[itul unei perioade determinate de timp, pe bazaeviden]ei contabile zilnice.

2.3 Bilan]ul transpune cel mai bine principiul partidei duble , adic\al înregistr\rii unei opera]ii prin afectarea a dou\ elemente. Din acestmotiv, bilan]ul este simbolizat prin dou\ p\r]i aflate în echilibru (dealtfel, cuvântul provine din limba latin\, din „bi” care înseamn\ „dou\”[i „lanx” care înseamn\ „talere”).

2.4  În conformitate cu Legea contabilit\]ii, bilan]ul trebuie s\ prezinte oimagine fidel\ a pozi]iei financiare. Imaginea fidel\ presupune c\informa]ia prezentat\ este corect\ [i transpune realitatea economic\.

2.5  Entit\]ile dispun de anumite resurse care sunt gestionate [i, pentru aob]ine aceste resurse, entitatea are anumite obliga]ii (fa]\ de proprietari,fa]\ de ter]i). Prin urmare, bilan]ul transpune ecua]ia de baz\ acontabilit\]ii este: Resurse = Obliga]ii sau Activ = Pasiv.

2.6 Cea mai simpl\ prezentare a bilan]ului este a unui tabel (tablou) cudou\ p\r]i, activul situându-se în partea stâng\, iar pasivul în parteadreapt\. Rezultatul perioadei se înscrie în cadrul pasivelor, cu semnul

„+” dac\ firma a ob]inut profit [i cu semnul „-” dac\ s-a ob]inut pierdere.Verificarea egalit\]ii bilan]iere în bilan]ul orizontal (cont) se realizeaz\astfel: Active = Pasive.

2.7  În practic\ se folose[te îns\ formatul de prezentare prescris de organismelecare reglementeaz\ contabilitatea. În România se utilizeaz\ un modelvertical (list\). Modelul vertical presupune utilizarea rela]iei de verificareActive – Datorii = Capitaluri proprii. Deci în aceast\ prezentare se începe

 bilan]ul cu activele, se interpun datoriile, iar ultimul post îl reprezint\capitalurile proprii.

Page 19: 10011 Lectie Demo Contabilitate

7/30/2019 10011 Lectie Demo Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/10011-lectie-demo-contabilitate 19/21

19

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ  CONTABILITATE

Sugestiile derezolvare a exerciţiilor dinmodul le găsiţiîn secţiunea Răspunsuri la exerciţii.

(selecţie din Modul 11, pagina 41)

41Contabilitate

Modul 11

Exerci]iul 1

Înregistra]i în contabilitatea S.C. MAX SA urm\toarele opera]ii:1. Vânzare marf\ cu am\nuntul cu `ncasare `n numerar, conform

chitan]ei fiscale în valoare de 1.900 lei, TVA inclus\.2. Depunere, conform cecului de numerar, a sumei încasate în contul

curent de la banc\.3. Se pl\te[te din contul de la banc\ suma de 500 lei reprezentând

dobânda aferent\ unui credit bancar pe termen scurt. Dobânda a fostanterior contabilizat\.

4. Societatea vinde un teren în valoare de 50.000 lei, TVA 24%, conformfacturii fiscale. Costul de achizi]ie al terenului a fost de 40.000 lei.5. Se încaseaz\ crean]a în contul curent de la banc\.

R\spuns:

1. 5311 = % 1.900707 1.5324427 368

2. 581 = 5311 1.9005121 = 581 1.900

3. 5198 = 5121 500

4. 461 = % 62.0007583 50.0004427 12.000

6583 = 2111 40.000

5. 5121 = 461 62.000

Exerci]iul 21. Înregistra]i plata din contul curent în devize a unei datorii la un furnizor 

extern în valoare de 10.000 euro, cursul valutar din ziua pl\]ii fiindde 3,5 lei/euro, iar cursul din ziua importului fiind de 3 lei/euro.

2. Înregistra]i încasarea în contul curent în devize a unei crean]e învaloare de 2.000 euro provenit\ din export de bunuri. Cursul din ziua

încas\rii crean]ei este de 3,5 lei/euro, iar cursul din data exportuluia fost de 3,2 lei/euro.

R\spuns:

1. % = 5124 35.000401 30.000665 5.000

2. 5124 = % 7.0004111 6.400765 600

Page 20: 10011 Lectie Demo Contabilitate

7/30/2019 10011 Lectie Demo Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/10011-lectie-demo-contabilitate 20/21

20

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ CONTABILITATE

Temele pentruacasă vă ajută să vă evaluaţicunoştinţeledobândite dinecare modul.

(selecţie din Modul 12, pagina 42)

42Contabilitate

Modul 12

1. Preciza]i care este semnifica]ia formulei contabile:

201 = 5121

a) înregistrare cheltuieli de constituire achitate în numerar conformchitan]ei;

b) plat\ furnizor din contul curent al societ\]ii;

c) înregistrare cheltuieli de constituire achitate cu ordin de plat\;

d) încasare crean]\ de la client în contul curent.

2. Înregistrarea sumei aferente dividendelor din rezultatul exerci]iuluianterior, ulterior hot\rârii AGA, se realizeaz\:

a) 121 = 457;

b) 457 = 121;

c) 117 = 457;

d) 129 = 457.

3. Face]i asocierile între opera]iile enun]ate în coloana A [i formulelecontabile din coloana B.

A B

a) reevaluare cl\dire 1) 456 = 1011

 b) diminuare capital social prin retragerea 2) 117 = 1068unui ac]ionar 

c) subscriere asocia]i la constituirea societ\]ii 3) 1012 = 456

d) repartizare profit al exerci]iului precedent 4) 212 = 105pentru constituirea de alte rezerve

4. Anularea ac]iunilor proprii la o valoare de r\scump\rare mai maredecât valoarea nominal\ se înregistreaz\ prin formula contabil\:

a) 1012 = % b) % = 109 c) 1012 = 109

109 1012

141 149

Page 21: 10011 Lectie Demo Contabilitate

7/30/2019 10011 Lectie Demo Contabilitate

http://slidepdf.com/reader/full/10011-lectie-demo-contabilitate 21/21

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ  CONTABILITATE

Tel. 021 33 225 33;  www.eurocor.ro

Temele se pot

rezolva peormularelespeciale inserateîn caiet (dacă setrimit spre corectareprin poştă) sauonline, în contul decursant de pe site-ulwww.eurocor.ro. Un

proesor personal vă îndrumă pe toată durata studiului.

Contabilitatea este un departament important dintr-o organizaţie, pentru că el gestionează toateoperaţiile economice. Ca să faceţi parte dintr-un asemenea departament, aveţi nevoie de cunoştinţe despecialitate, de răbdare, atenţie şi… un strop de pasiune şi dedicaţie. Înscriindu-vă la cursul Eurocor deCONTABILITATE, aveţi toate premisele de a acel angajat râvnit de companiile de pe piaţă. Accentul

pus pe partea practică şi experienţa specialiştilor noştri sunt garanţia pregătirii de calitate în acest

domeniu. Vă aşteptăm cu drag!