21. Semiologia hemoragiilor externe gi interne ... fileSemiologia afectiunilor traumatice 9l...

5

Transcript of 21. Semiologia hemoragiilor externe gi interne ... fileSemiologia afectiunilor traumatice 9l...

Page 1: 21. Semiologia hemoragiilor externe gi interne ... fileSemiologia afectiunilor traumatice 9l proceselor inflamatorii ale aparatului locomotor 67. Fracturile: notiune, clasificare.
Page 2: 21. Semiologia hemoragiilor externe gi interne ... fileSemiologia afectiunilor traumatice 9l proceselor inflamatorii ale aparatului locomotor 67. Fracturile: notiune, clasificare.

21. Semiologia hemoragiilor externe gi interne intratisulare. l,4etodele de laborator giinstrumentale de diagnostic.

22. Semiologia hemoragiilor interne intraluminale. l\4etodele de laborator Qi instrumentalede diagnostic.

23. Semiologia hemoragiilor interne intracavitare. Metodele de laborator gi instrumentalede diagnostic.

24. Aprecierea volumului hemoragiei: indicele de goc Allgower, valoarea eritrocitelorsangelui, metoda gravimetricd, formula lui Gross.

Hemostaza25. Coagularea sangelui (hemostaza spontand): definitia, fazele de baze gi cdile form;rii

cheagului fibrinic. Mecanismele delimitarii procesului de coagulare locale.26. Sindromul de coagulare intravasculare desiminata: etiologia gi patogeneza,

semiologia, diagnosticul de laborator, principiile de tratament.27. Metodele de hemostazd chirurgicala provizorie. Principiile aplicerii garoului

hemostatic.28. Metodele mecanice, fjzice, chimice gi biologice de hemostaza chirurgicale definitivd.

Grupele sangvine gi hemotransfuzia29. Sistemele de antigeni a sangelui 9i rolul lor in practica medicald. Divizarea sangelui

in grupe. Sistemul antigenic Rh.30. Hemaglutinarea. Tipurile de aglutinare. l\,4etodele determiniiri i grupelor sanguine.

Determinarea Rh-factorului.3'1. Indicatii le Si contraindicatii le cdtre hemotransfuzie. Hemotransfuzia indirecti, directe

gi autohemotransfuzia. Masurile pentru reducerea numdrului de hemotransfuzii.32. Componentele sangelui gi derivatele plasmei: indicatii le gi metodele util izdrii.33. Substituientii sengelui: definitie, clasificare, indicatii citre administrare, mecanisme

de actiune.34. Ordinea actiunii medicului in hemotransfuzie. Protocolarea hemotransfuziei.35. Reaclii le posttransfuzionale 9i complicatii le posttransfuzionale: definitia, clasificerile qj

simptomatologia.36. $ocul hemolitic (hemotransfuzional): perioadele, semiologia, tratamentul 9i

prevenirea.37. Sindromul TRALI (leziunea acutd posttransfuzionald a pulmonilor). Complicatii le

mecanice gi infectioase in hemotransfuzii.

Interventia chirurgicale38. Interventia chirurgicale: definitie, clasificare. Etapele interventiei chlrurgicale.

Protocolarea operatiei.39. Perioada preoperatorie. Riscul operator. Pregdtirea bolnavului cdtre operatie.

Concluzia Dreooeratorie.40. l\i lanagementul bolnavului in perioada postoperatorie. Complicatii le in perioada

postoperatorie.

Instrumentarul chirurgical. Suturi Si noduri41. Instrumentarul chirurgical: notiuni generale, cerintele gi clasificarea. Cerintele gi

tipurile de mese de operatie Fi lumina chirurgicali.42. Materiale de suturd: istoricul scurt gi cerintele. Clasificarea materialelor de suturd

dupa structurd gi dupd sursa din care sunt produse.

Semiologia deregliri lor de nutritie

Page 3: 21. Semiologia hemoragiilor externe gi interne ... fileSemiologia afectiunilor traumatice 9l proceselor inflamatorii ale aparatului locomotor 67. Fracturile: notiune, clasificare.

43. Semiologia dereglarilor de nutritie a bolnavului gi importanta lor in chirurgie. l\4etodeleantropometrice de evaluare a stdrii nutril iei a bolnavului chirurgical.

44. Nutritia enterala prin sondd: indicatii le, metodele gi cdile de administrare, preparatele,complicatii le.

45. Nutritia parentera16: indicatii le, tipurile, complicatii le.46. Obezitatea morbida: notiune, clasificarea. Problema obezitetii ' in chirurgie.

Plegile47. Plegile: notiune, semnele locale Qi caracteristica acestora.48. Clasificarea plagilor. Particularitdtile plegii prin arme de foc.49. Procesul de plage: notiune, fazele, caracteristica clinicd gi morfologica.50. Tipurile de regenerare a pldgii. Structura gifunctia tesutului de granulatie.51. Acordarea primului ajutor in pldgi. Complicalii le pldgilor gi a procesului de

regeneralie. Tratamentul medicamentos local gi general al plagilor purulente indiferite faze ale procesului de plagd.

52. Tratamentul plagilor infectate Si purulente. Prelucrarea primar chirurgicald a pldgilor.l\4etodele fizice suplimentare in prelucrarea plSgilor purulente.

53. SuturA primard, primar;-amanate, secundard precoce gi secundar; tardivd, aplicatepentru inchiderea plagii. Dermoplastia.

Infectia chirurgicale54. Definitia infectiei chirurgicale. Clasifjcarea infectiei chirurgicale dupd etiologie,

evaluare clinice 9i localizare.55. Patogeneza infectiei chirurgicale: agentul microbian 9i po(ile de intrare ate infectiei,

reaclii le nespecifice gi specifice ale organismului. Factorii ce contribuie la diminuarearA .^ t i i l ^ . . {6 n r^+a. r ia

56. Semiologia infectiei chjrurgicale: simptomatica locald 9i generald. l\Ietodele clinice 9iinstrumentale pentru diagnosticarea colectiej purulente.

57. Princjpiile tratamentului local gi general al proceselor purutente a tesuturilor moi.58. Furuncul gi carbuncul: defjnitje, semiologje, tratament. Tromboza sinusului cavernos.59. Abces 9i flegmonul: definitie, semiologie. Principiile tratamentuluj chirurgical.60. Paraproctitd: definitie, clasificare, semiologie, tratament. Abces coccigian (pilonjdal):

definilie, semiologie, tratament.61. Erizipel: definitie, formele clinice, semiologie, tratament. Erizipeloid.62. Hidrosadenita, limfangita, limfadenita, adenoflegmon: definitie, semiologie, tratament.

Panaritiu Si flegmonut mdinii63. Panariliu: definitie, clasificarea, simptomatica, principiile generale de tratament

chirurgical.64. Panariliu cutanat, subcutanat, periunghial gi subunghial: definitie, simptomatica,

tratament.65. Panaritiu tendinos, osos, articular 9i pandactil ita: definitie, simptomatica, tratament.

Semnele clasice Kanavel.66. Flegmonul mainii: notiune, clasificare, simptomatica 9i tratament.

Semiologia afectiunilor traumatice 9l proceselor inflamatorii ale aparatuluilocomotor

67. Fracturile: notiune, clasificare. Acordarea primului ajutor in caz de fracturi. Tipurile deimobilizare de transport. Principiile generale de tratament.Semiologia fracturilor a extremitetilor. Semnele probabile gi veridice ale fracturilor.Semnele radiolog jce ale fracturilor.

69. Luxatii le: notiune, clasificare, semiologia. Semnele radiologice ale luxatji lor.

68.

Page 4: 21. Semiologia hemoragiilor externe gi interne ... fileSemiologia afectiunilor traumatice 9l proceselor inflamatorii ale aparatului locomotor 67. Fracturile: notiune, clasificare.

70. Osteomielita: notiune, clasificare, cdile de penetrare a infectiei, patogeneza.71. Osteomielita hematogend acutd: formele clinice, simptomatica, diagnostica

radiologicd, principiile de tratament.72. Osteomielita cronicd: noliune, cauzele aparitiei, simptomatica, diagnostica

radiologicd, principiile de tratament.73. Artrita acute purulentd: notiune, clasificare, simptomatica, principiile de tratament.

Bursita acutd purulentd.

Infectia anaerobd gi sepsisul74. Sepsis: definitie, clasificare, sindromul de respuns inflamator sistemic (SIRS).75. Fiziopatologia sepsisului chirurgical. Citokinele 9i rolul acestora in patogenia

sepsisului.76. Manifestdrile clinice, diagnosticul, tratamentul local 9i general al sepsisului

chirurgical.77. Infectia anaerobd clostridiane a lesuturilor moi (gangrena gazoasd): caracteristica

agentului bacterian provoc;tor, conditii pentru dezvoltarea infecliei, clasificarea inraport cu originea 9i pariicularitdtile clinice.

78. Fiziopatologia infectiei anaerobe clostridiene a tesuturilor moi (gangrenei gazoase).79. l\4anifesterile clinice, diagnosticul, tratamentul medicamentos 9i chirurgical al infectiei

anaerobe clostridiene a tesuturilor moi (gangrenei gazoase).80. Infectia anaerobd neclostridiand chirurgicald: agentii bacterieni, manifestdrile clinice,

diagnosticul, tratamentul.81. Aspecte chirurgicale ale tetanosului: agentul bacterian provocetor 9i sursa infectiei.

Fiziopatologia gi clasificarea tetanosului.82. Particularitdtile clinice ale tetanosului neonatal, cefalic, local 9i generalizat. Rolul

tratamentului chirurgical; principiile terapiei medicamentoase 9i ale profilaxieitetanosului.

lntroducere in semiologie. Semiologia gatului83. Fazele procesului diagnostic. Notiune de simptom, sindrom 9j semiologie.

Particularitit i le figei de observatie chirurgicale.84. Semiologia chirurgicald a glandei tiroide.

Semiologia toracelui Si a glandei mamare85. Semiologia deformatiilor congenitale ii dobandite ale toracelui.86. Semiologia deformatiilor ale coloanei vertebrale.87. Semiologia generald a glandei mamare. lvletodica inspectiei gi palpdfii glandei

mamare. Semiologia anomaliilor congenitale ale glandei mamare.88. Caracteristicile palpatorii formatiunilor de volum ale glandei mamare. l\,4etodica

palpirii ganglionilor limfatici regionali.89. Semiologia cancerului glandei mamare. Cancerul glandei mamare la bArbati.90. Semiologia afectjunilor benigne ale glandei mamare. l\i lastopatia. Ginecomastia.91. l\4astita: definitie, clasificare, semiologie, profilaxia, tratamentul.

Semio log ia abdomenulu i acut92. Abdomenul acut: notiune, grupele de patologii.93. Acuzele 9i datele anamnestice a bolnavului cu abdomen acut. Inspectia bolnavului cu

abdomen acut.94. Metodica palpatiei abdomenului bolnavului cu abdomen acut. Simptoamele de baze.

Percutia gi auscultatia abdomenului bolnavului cu abdomen acut.95. Semiologia afectiunilor inflamatore acute ale abdomenuiui. Metodele instrumentale

oe exptorare.

Page 5: 21. Semiologia hemoragiilor externe gi interne ... fileSemiologia afectiunilor traumatice 9l proceselor inflamatorii ale aparatului locomotor 67. Fracturile: notiune, clasificare.

96. Semiologia perfordrii organului cavitar in cavitatea peritoneala. N/letooeteinstrumentale de explorare.

97. Semiologia ocluziei intestinale acute. l\4etodeie instrumentale de explorare.

Semiologia traumei98. Trauma: defjnitie, clasificare. Noliuni de trauma izolate, multipla, asociate 9i

combinatd.99. Semiologia generale a traumatismului craniocerebral. Semnele generale gi de focar,

scara Glasgow. Leziunea primard gi secundarA al creierului. Semiologia leziunilorcranio-cerebrale de baze.

100. Semiologia traumatismului cutiei toracice: fracturi de coaste Si stern.101 . Semiologia leziunilor ale cavitatii pleurale: pneumotorace, hemotorace.102. Semiologia afectiunjlor traumatice ale mediastinului: lezarea traheii gi brongilor,

hernia diafragmald traumaticd. lezarea esofagului.103. Semiologia afectiunilor traumatice ale mediastinului: iamponada cordului, ruptura

traumatica a aortei.104. Trauma abdomenului: clasificarea, sindroamele clinice de baz6.

Semiologia vaselor periferice105. Semiologia insuficientei arteriale acute a extremitetilor.106. Semiologia insuficientei arteriale cronice a extremitdtilor.107. Semiologia insuficienlei venoase cronice a extremitdtilor inferioare.108. Semiologia trombozei acute a venelor profunde.

Necroze gi gangrene109. Necrozele: notiune, clasificarea. Semiologia gangrenei uscate $i umede. Tratamentul.1 10. Ulcerul trofic: notiune, cauzele aparitiei. Semiologia ulcerului ischemic, venos gi

neuropat.'1 1 1. Fistulele: notiune, clasificarea, semiologia, diagnosticul 9i principiile de tratament.

Piciorul diabetic'1 12. Notiunea de picior diabetic. Epidemiologia. lmportanta medico-sociale a problemei.'113. Patogeneza piciorului diabetic. Formele patofiziologice ale piciorului diabetic. Factoriice favotizeazd dezvoltarea complicaliilor septice ale piciorului diabetic.

114. Sistemul Wagner gi alte clasificeri ale piciorului diabetic.115. Pjncipiile de examinare clinice a bolnavului cu picior diabetic. Rolul metodelor

instrumentale gi a testelor de laborator.116. Diagnosticul diferential dintre forma ischemicd 9i cea neuropaticd a piciorului diabetic.1 17. Diagnosticul clinic ai paraclinic a piciorului diabetic infectat. principiile de tratament.118. Principiile de iratament a bolnavjlor cu plcior diabetic ischemic Si neuro-ischemic.

l\y'dsurile de profilaxie a piciorului diabetic Ai ale complicalii lor acestuia.

fransplantologia1 19. Transplantologia: definitia, istoria, terminologia comune. Conceptul

autogena, singend, alogend gi xenogene. Definitia de transplantareheterotopice. Protezarea $i replantafea.

120. Rejet de transplant. Profilaxia gitratamentul rejetului de transplant.imunosupresorie.

de transplantareortotopicd Si

Terapia