21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269...

164
21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat legal şi dă dreptul MOLDPRES de a-i autoriza reproducerea ori crearea altor produse derivate numai de către abonaţi, potrivit contractului de abonament, cu obligaţia acestora de a-l folosi în limitele prevăzute de contract, de a nu-i distor- siona conţinutul şi de a menţiona obligatoriu sursa „Monitorul Ocial al Republicii Moldova”. Orice altă formă de utilizare a produsului în scopuri de multiplicare şi difuzare este interzisă. MOLDPRES îşi rezervă dreptul de a lua măsurile necesare în cazurile în care nu se respectă prevederile legale de utilizare a produselor sale. 1 EDITOR: Agenţia Informaţională de Stat “Moldpres” Director general Vladimir DARIE Monitorul Ocial al Republicii Moldova Redactor-şef Simion ROPOT Editorul şi redacţia: 2012, Chişinău, str. Puşkin, 22, Casa Presei, et. 3. Numărul de înregistrare 475. Certicat de înregistrare a mărcii nr. 12578. Abonamentele se pot contracta la orice ociu poştal. Indicele de abonare 21128. Tirajul total 5921. Telefoane: Editorul 23-34-28, fax 23-26-98; Secretarul general de redacţie: 23-44-41; e-mail: [email protected] Redactorii: 23-23-09; Publicaţii ale agenţilor economici, avize, pierderi de acte: tel: 23-35-86, tel./fax 23-34-39; e-mail: [email protected] Cont nr. 225139709, cod EXMMMD22436, BC “Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A., liala nr. 11. Cont nr. 222472202165, cod BSOCMD2X722, BC “Banca Socială” S.A. interraională. Chişinău, Agenţia Informaţională de Stat MOLDPRES. Cod scal 1003600071952. Tiparul: Editura “Universul”, str. Vlaicu Pîrcălab, 45, mun. Chişinău. Comanda nr. 7632. “Monitorul Ocial al Republicii Moldova” nu poartă răspundere pentru veridicitatea avizelor publicate. Actele ociale pot publicate în alte ediţii periodice numai cu trimitere la “Monitorul Ocial al Republicii Moldova”.

Transcript of 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269...

Page 1: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

21 decembrie 2012

Nr. 263-269 Anul XIX(4301-4307)

MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat legal şi dă dreptul MOLDPRES de a-i autoriza reproducerea ori crearea altor produse derivate numai de către abonaţi, potrivit contractului de abonament, cu obligaţia acestora de a-l folosi în limitele prevăzute de contract, de a nu-i distor-siona conţinutul şi de a menţiona obligatoriu sursa „Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova”. Orice altă formă de utilizare a produsului în scopuri de multiplicare şi difuzare este interzisă. MOLDPRES îşi rezervă dreptul de a lua măsurile necesare în cazurile în care nu se respectă prevederile legale de utilizare a produselor sale.

1

EDITOR: Agenţia Informaţională de Stat “Moldpres” Director general Vladimir DARIE

Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova Redactor-şef Simion ROPOT

Editorul şi redacţia: 2012, Chişinău, str. Puşkin, 22, Casa Presei, et. 3. Numărul de înregistrare 475. Certifi cat de înregistrare a mărcii nr. 12578.Abonamentele se pot contracta la orice ofi ciu poştal. Indicele de abonare 21128. Tirajul total 5921.Telefoane: Editorul 23-34-28, fax 23-26-98; Secretarul general de redacţie: 23-44-41; e-mail: [email protected]: 23-23-09; Publicaţii ale agenţilor economici, avize, pierderi de acte: tel: 23-35-86, tel./fax 23-34-39; e-mail: [email protected] nr. 225139709, cod EXMMMD22436, BC “Eximbank-Gruppo Veneto Banca” S.A., fi liala nr. 11.Cont nr. 222472202165, cod BSOCMD2X722, BC “Banca Socială” S.A. interraională.Chişinău, Agenţia Informaţională de Stat MOLDPRES.Cod fi scal 1003600071952. Tiparul: Editura “Universul”, str. Vlaicu Pîrcălab, 45, mun. Chişinău. Comanda nr. 7632.

“Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova” nu poartă răspundere pentru veridicitatea avizelor publicate.

Actele ofi ciale pot fi publicate în alte ediţii periodice numai cu trimitere la “Monitorul Ofi cial al Republicii Moldova”.

Page 2: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

2

Page 3: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

3

PARTEA ILegi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete

ale Preşedintelui Republicii Moldova 848. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 405-VII,

10 decembrie 2012). ......................................................................................................................................... 849. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 236, 26 octombrie 2012). ................... 850. Decret pentru promulgarea Legii privind importul unor autovehicule (nr. 412-VII, 17 decembrie 2012). .... 851. Lege privind importul unor autovehicule (nr. 242, 2 noiembrie 2012). ..................................................... 852. Decret pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 (nr. 413-VII, 17 decembrie 2012). ......... 853. Legea bugetului de stat pe anul 2013 (nr. 249, 2 noiembrie 2012). ........................................................ 854. Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 411-VII,

17 decembrie 2012). ......................................................................................................................................... 855. Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 252, 8 noiembrie 2012). ...................... 856. Hotărîre cu privire la declararea anului 2013 Anul Spiridon Vangheli (nr. 275, 6 decembrie 2012). ........... 857. Hotărîre cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2013 (nr. 276,

6 decembrie 2012). ........................................................................................................................................... 858. Hotărîre pentru modificarea componenţei nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului (nr. 277,

6 decembrie 2012). ........................................................................................................................................... 859. Hotărîre privind aprobarea Listei funcţiilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie şi a gradelor speciale

ce le corespund (nr. 280, 7 decembrie 2012). .................................................................................................... 860. Hotărîre despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru

ocuparea funcţiei de şef de subdiviziune teritorială a Centrului Naţional Anticorupţie (nr. 282, 7 decembrie 2012). 861. Decret privind conferirea de distincţii de stat unor cadre didactice de la Universitatea de Stat din Moldova

(nr. 408-VII, 11 decembrie 2012). ...................................................................................................................... 862. Decret privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii” domnilor Eugen RUSU şi Iurie ŞUMCOV (nr. 409-VII,

12 decembrie 2012). ......................................................................................................................................... 863. Decret privind numirea domnului Iurie COTRUŢĂ în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău

(nr. 410-VII, 13 decembrie 2012). ...................................................................................................................... 864. Decret pentru modificarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 296-VII din 14 septembrie 2012

(nr. 414-VII, 17 decembrie 2012). ......................................................................................................................

PARTEA IIHotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

996. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentului privind modificarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014 (nr. 907, 7 decembrie 2012). ........................................

997. Hotărîre pentru aprobarea proiectului de lege cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi elimi-narea discriminării şi asigurarea egalităţii (nr. 908, 7 decembrie 2012). ...............................................................

998. Hotărîre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 909, 7 decembrie 2012). .............................................................................................................................

999. Hotărîre privind aprobarea Metodologiei de calculare a costului auditului energetic (nr. 924, 12 decembrie 2012). .........................................................................................................................................

1000. Hotărîre cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 182 din 16 martie 2010 (nr. 927, 12 decembrie 2012). .........................................................................................................................................

1001. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri al Guvernului (nr. 928, 12 decembrie 2012). ...........................................................................................................................

778889

787880

80

83

83

85

88

88

88

88

89

89

89

90

97

98

Page 4: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

4

1002. Hotărîre cu privire la modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (nr. 929, 13 decembrie 2012). .........................................................................................................................................

1003. Hotărîre cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 31 octombrie 2003 (nr. 930, 14 decembrie 2012). ...........................................................................

1004. Hotărîre cu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Republica Armenia (or. Erevan, 30 noiembrie – 1 decembrie 2012) (nr. 931, 17 decembrie 2012). ...........................................................................................................................

1005. Hotărîre privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri al Guvernului (nr. 932, 18 decembrie 2012). ...........................................................................................................................

1006. Hotărîre cu privire la zilele de odihnă şi de muncă din lunile decembrie 2012 şi ianuarie 2013 (nr. 939, 19 decembrie 2012). .........................................................................................................................................

1007. Hotărîre cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 6 noiembrie 2009 (nr. 940, 19 decembrie 2012). ...........................................................................................................................

1008. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Ivan GUŞILIC (nr. 941, 19 decembrie 2012). ...........1009. Hotărîre cu privire la numirea în funcţie a domnului Lilian APOSTOL (nr. 942, 19 decembrie 2012). ......1010. Dispoziţie (nr. 106-d, 12 decembrie 2012). .......................................................................................... 1011. Dispoziţie (nr. 107-d, 14 decembrie 2012). ..........................................................................................1012. Dispoziţie (nr. 108-d, 14 decembrie 2012). ..........................................................................................

PARTEA IIIActe ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale

a Moldovei Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

1568. Ordin cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 (nr. 179, 7 decembrie 2012). .............................................................................................................................

1569. Ordin privind modificarea Ordinului Ministerului Economiei nr. 33 din 11.04.2008 cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică „Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune” (nr. 183, 13 decembrie 2012). ...........................................................................................................................

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova 1570. Ordin privind modificarea Regulamentului privind modul de elaborare, monitorizare şi raportare a bugetelor

pe programe (nr. 159, 12 decembrie 2012). ....................................................................................................... 1571. Ordin cu privire la aprobarea componenţei şi termenelor de prezentare a Raportului pentru anul 2012,

rapoartelor pe primul semestru şi pe 9 luni pentru anul 2013 privind executarea bugetelor autorităţilor publice centrale şi rapoartelor privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale (nr. 160, 12 decembrie 2012). .........

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova 1572. Ordin cu privire la suspendarea activităţii notarului public Bloşenco Diana (nr. 563, 14 decembrie 2012).

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

1573. Hotărîre pentru aprobarea Anunţului publicitar despre organizarea şi desfăşurarea concursului pentru eliberarea licenţei de utilizare a sub-benzii de frecvenţe radio 3750 – 3800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile terestre cu acces radio în bandă largă (nr. 68, 6 decembrie 2012). ...........................................................................................................................................

1574. Hotărîre cu privire la modificarea Anexei 1 a Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică (nr. 69, 11 decembrie 2012). ..............................................................................................................

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică1575. Hotărîre privind Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor de producere a energiei electrice,

energiei termice şi apei de adaos (nr. 495, 17 decembrie 2012). ........................................................................ Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

1576. Hotărîre cu privire la retragerea licenţei pentru desfăşurarea activităţii profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare, eliberată anterior Agenţiei de Înregistrare „COMITENT” S.A. (nr. 50/1, 30 noiembrie 2012). .................

1577. Hotărîre cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie a valorilor mobiliare pe piaţa secundară a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „Automobilist-Bălţi” (nr. 52/1, 14 decembrie 2012). ..

1578. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurare-Reasigurare „DONARIS GROUP” S.A. (nr. 52/2, 14 decembrie 2012). ..........................................................................................................................

1579. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „EUROASIG GRUP” S.A. (nr. 52/3, 14 decembrie 2012). .........................................................................................................................................

1580. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare „EXTRA-ASIG” S.R.L. (nr. 52/4, 14 decembrie 2012). ..........................................................................................................................

1581. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „GARANŢIE” S.A. (nr. 52/5, 14 decembrie 2012). .........................................................................................................................................

1582. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii pe Acţiuni „MOLDASIG” (nr. 52/6, 14 decembrie 2012). .........................................................................................................................................

103

105

108

108

110

110111111111111112

113

113

130

132

137

137

139

139

140

142

142

142

143

143

144

Page 5: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

5

1583. Hotărîre cu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurări-Reasigurări „MOLDCARGO” S.A. (nr. 52/7, 14 decembrie 2012). ..........................................................................................................................

Acte ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare 1584. Hotărîre cu privire la reacreditarea Institutului de Istorie, Stat şi Drept (nr. AC-7/1, 13 noiembrie 2012). 1585. Hotărîre cu privire la reacreditarea Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport (nr. AC-7/2,

13 noiembrie 2012). .......................................................................................................................................... Acte ale Comisiei Electorale Centrale

1586. Hotărîre cu privire la înaintarea propunerii de validare a mandatului de deputat în Parlamentul Republicii Moldova (nr. 1522, 27 noiembrie 2012). .............................................................................................................

1587. Hotărîre privind aprobarea Avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (nr. 1523, 27 noiembrie 2012). ...........................................................................................................

1588. Hotărîre pentru modificarea Anexei la Regulamentul privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor politice (nr. 1524, 27 noiembrie 2012). ...............................................................................................................

1589. Hotărîre cu privire la delegarea preşedintelui Comisiei Electorale Centrale Iurie Ciocan la Sankt-Petersburg, Federaţia Rusă (nr. 1525, 27 noiembrie 2012). ...................................................................................................

1590. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciorescu, municipiul Chişinău (nr. 1526, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................

1591. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mereni, raionul Anenii Noi (nr. 1527, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................

1592. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Briceni (nr. 1528, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................................

1593. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Briceni, raionul Briceni (nr. 1529, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................

1594. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Colibaşi, raionul Cahul (nr. 1530, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................

1595. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Doina, raionul Cahul (nr. 1531, 27 noiembrie 2012). ...........................................................................................................................

1596. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Lopăţica, raionul Cahul (nr. 1532, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................

1597. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Haragîş, raionul Cantemir (nr. 1533, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................

1598. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Sadîc, raionul Cantemir (nr. 1534, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................

1599. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Hogineşti, raionul Călăraşi (nr. 1535, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................

1600. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Nişcani, raionul Călăraşi (nr. 1536, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................

1601. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Peticeni, raionul Călăraşi (nr. 1537, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................

1602. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Pituşca, raionul Călăraşi (nr. 1538, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................

1603. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Pîrjolteni, raionul Călăraşi (nr. 1539, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................

1604. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Săseni, raionul Călăraşi (nr. 1540, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................

1605. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ţibirica, raionul Călăraşi (nr. 1541, 27 noiembrie 2012). ...........................................................................................................................

1606. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Vărzăreştii Noi, raionul Călăraşi (nr. 1542, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................

1607. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Ciucur-Mingir, raionul Cimişlia (nr. 1543, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................

1608. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Satul Nou, raionul Cimişlia (nr. 1544, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................

1609. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Suric, raionul Cimişlia (nr. 1545, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................

1610. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul raional Edineţ (nr. 1546, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................................

1611. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Rotinda, raionul Edineţ (nr. 1547, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................

1612. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Domulgeni, raionul Floreşti (nr. 1548, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................

144

145

145

146

146

147

152

153

153

153

154

154

154

155

155

155

156

156

156

157

157

157

158

158

158

159

159

159

160

160

Page 6: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

6

1613. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Prajila, raionul Floreşti (nr. 1549, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................

1614. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Mireşti, raionul Hînceşti (nr. 1550, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................

1615. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Costeşti, raionul Ialoveni (nr. 1551, 27 noiembrie 2012). ...........................................................................................................................

1616. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mileşti, raionul Nisporeni (nr. 1552, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................

1617. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Mateuţi, raionul Rezina (nr. 1553, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................

1618. Hotărîre cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Horodişte, raionul Rîşcani (nr. 1554, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................

1619. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Roşcani, raionul Străşeni (nr. 1555, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................

1620. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Dobruşa, raionul Şoldăneşti (nr. 1556, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................

1621. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orăşenesc Ştefan-Vodă, raionul Ştefan-Vodă (nr. 1557, 27 noiembrie 2012). .......................................................................................................

1622. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Rădenii Vechi, raionul Ungheni (nr. 1558, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................

1623. Hotărîre cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Valea Mare, raionul Ungheni (nr. 1559, 27 noiembrie 2012). ..........................................................................................................................

PARTEA IV Avize funcţii publice vacante

Publicaţii ale agenţilor economici

PARTEA VAvize pierderi de acte

160

161

161

161

162

162

162

163

163

163

164

Page 7: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

7

PARTEA I Legi, hotărîri ale Parlamentului Republicii Moldova,

decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova D E C R E Tprivind promulgarea Legii pentru modificareaşi completarea unor acte legislative

În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova,

Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 236 din 26 octombrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Nicolae TIMOFTI

Nr. 405-VII. Chişinău, 10 decembrie 2012.

848

L E G Epentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Prezenta lege asigură transpunerea parţială a Directivei Consiliului 2004/81/CE din 29 aprilie 2004 privind permisul de şedere eliberat resortisanţilor ţărilor terţe care sînt victime ale traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigraţiei ilegale şi care cooperează cu autorităţile competente.

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.Art. I. – Articolul 4 alineatul (3) din Legea taxei de stat

nr. 1216-XII din 3 decembrie 1992 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 53–55, art. 302), cu modificările ulterioare, se completează cu punctul 8) cu următorul cuprins:

„8) străinii care sînt sau care au fost victime ale traficului de fiinţe umane – pentru examinarea cererii de acordare sau de prelungire a dreptului de şedere provizorie şi pentru eliberarea permisului respectiv.”

Art. II. – Legea nr. 241-XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 164–167, art. 812), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Clauza de adoptare va fi precedată de următorul preambul:

„Prezenta lege asigură transpunerea parţială a următoa-relor acte:

Convenţia CoE din 3 mai 2005 privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane;

Convenţia Naţiunilor Unite din 15 noiembrie 2000 împotriva criminalităţii transnaţionale organizate;

Decizia-cadru a Consiliului 2002/629/JAI din 19 iulie 2002 privind combaterea traficului de persoane;

Decizia-cadru a Consiliului 2001/220/JAI din 15 martie 2001 privind statutul victimelor în cadrul procedurilor penale;

Directiva Consiliului 2004/81/CE din 29 aprilie 2004 privind permisul de şedere eliberat resortisanţilor ţărilor terţe care sînt victime ale traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigraţiei ilegale şi care cooperează cu autorităţile competente.”

2. În cuprinsul legii, textele „cetăţean străin sau apatrid”, „Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor” şi „un răgaz de reflecţie” se înlocuiesc, respectiv, cu textele „străin”, „Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comuni-caţiilor” şi „o perioadă de reflecţie”.

3. Articolul 2 se completează cu punctul 14) cu următorul cuprins:

„14) perioadă de reflecţie – interval de timp de 30 de zile, acordat victimei traficului de fiinţe umane pentru ca aceasta să poată să se recupereze, să evite influenţa traficanţilor şi/sau să ia o decizie în cunoştinţă de cauză în privinţa faptului dacă va coopera sau nu cu organele de drept.”

4. La articolul 8, alineatul (7) va avea următorul cuprins:

„(7) Activitatea Comitetului naţional este asigurată de Secretariatul permanent.”

5. La articolul 10 alineatul (1):punctul 6) se abrogă;punctul 8) va avea următorul cuprins:„8) Ministerul Afacerilor Interne asigură identificarea

victimelor traficului de fiinţe umane şi eliberează permise de şedere provizorie străinilor victime ale traficului de fiinţe umane în cazul în care şederea acestora este necesară în legătură cu situaţia lor personală sau cu participarea lor la procesul penal împotriva traficantului, în condiţiile art. 24 alin. (6);”.

6. La articolul 21 alineatul (5), textul „în condiţiile Legii cu privire la actele stării civile şi ale Legii privind protecţia de stat a părţii vătămate, a martorilor şi a altor persoane care acordă ajutor în procesul penal” se înlocuieşte cu textul „în conformitate cu legislaţia în vigoare”.

7. La articolul 23 alineatul (1), textul „Codul de procedură penală şi de Legea privind protecţia de stat a părţii vătămate, a martorilor şi a altor persoane care acordă ajutor în procesul penal” se înlocuieşte cu textul „legislaţia în vigoare”.

8. La articolul 24 alineatul (6), cuvîntul „temporară” se înlocuieşte cu textul „provizorii, eliberate în mod gratuit”.

Art. III. – Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 179–181, art. 610), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 31: alineatul (1) se completează în final cu textul „ , cu

excepţia cazului prevăzut la art. 421”;alineatul (2) se completează cu litera e1) cu următorul

cuprins: „e1) pentru protecţia victimelor traficului de fiinţe umane;”.2. Legea se completează cu articolul 421 cu următorul

cuprins:„Articolul 421. Acordarea şi prelungirea dreptului de şedere provizorie pentru victimele traficului de fiinţe umane(1) Dreptul de şedere provizorie pentru victimele trafi-

cului de fiinţe umane poate fi acordat şi/sau prelungit străinului care este sau care a fost victimă a traficului de fiinţe umane, inclusiv în cazul cînd acesta a intrat în mod ilegal pe teritoriul ţării, dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) străinul manifestă o voinţă clară de a coopera cu autorităţile competente la identificarea şi tragerea la răspundere penală a participanţilor la săvîrşirea infracţiunii a cărei victimă este;

849

Page 8: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

8

b) străinul a rupt orice relaţii cu persoanele suspectate de comiterea infracţiunii a cărei victimă este;

c) şederea pe teritoriul ţării a străinului este necesară pentru buna desfăşurare a procesului penal;

d) străinul nu prezintă pericol pentru securitatea naţională şi/sau pentru ordinea publică.

(2) Prin derogare de la art. 32 alin. (2), la cererea de acordare sau de prelungire a dreptului de şedere provi-zorie pentru victimele traficului de fiinţe umane, străinul va anexa:

a) ordonanţa organului de urmărire penală de recunoaştere a sa în calitate de parte vătămată;

b) documentul de trecere a frontierei de stat sau orice alt document care confirmă identitatea sa, iar în cazul în care acestea lipsesc – o declaraţie pe propria răspundere în care va menţiona datele sale de identitate;

c) confirmarea privind adresa de domiciliu sau de reşedinţă în Republica Moldova.

(3) Dreptul de şedere provizorie pentru victimele trafi-cului de fiinţe umane poate fi acordat, la solicitarea victimei, pentru o perioadă de 6 luni, cu posibilitatea prelungirii pe noi perioade de pînă la 6 luni, în condiţiile alin. (1). La expirarea dreptului de şedere provizorie, în privinţa victimelor traficului de fiinţe umane se aplică dispoziţiile generale privind regimul străinilor în Republica Moldova.

(4) Dreptul de şedere provizorie pentru victimele traficului de fiinţe umane poate fi revocat în una dintre următoarele situaţii:

a) victima a reluat din proprie iniţiativă şi întreţine în

mod activ legătura cu persoanele suspectate de comiterea infracţiunii;

b) autorităţile competente consideră cooperarea victimei ca fiind frauduloasă ori consideră plîngerea acesteia ca fiind frauduloasă sau nefondată;

c) şederea străinului pe teritoriul ţării prezintă pericol pentru securitatea naţională şi/sau pentru ordinea publică;

d) victima a încetat să coopereze în cadrul procesului penal;

e) a intervenit una dintre situaţiile specificate la art. 275 al Codului de procedură penală.

(5) Dreptul de şedere provizorie pentru victimele trafi-cului de fiinţe umane şi permisul de şedere aferent se eliberează în mod gratuit.”

3. La articolul 68 alineatul (1) litera e) se completează în final cu textul „ , pe perioada de reflecţie”.

4. La articolul 69, alineatul (5) va avea următorul cuprins: „(5) În cazul persoanelor specificate la art. 68 alin. (1)

lit. e), la solicitarea organului de urmărire penală, autori-tatea competentă pentru străini poate anula tolerarea dacă se stabileşte că străinul a reluat din proprie iniţiativă şi întreţine în mod activ legătura cu persoanele suspectate de comiterea infracţiunii a cărei victimă este sau că prezintă pericol pentru securitatea naţională şi/sau pentru ordinea publică.”

Art. IV. – Se desemnează Ministerul Afacerilor Interne ca autoritate naţională responsabilă de implementarea prezentei legi.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Nr. 236. Chişinău, 26 octombrie 2012.

D E C R E Tpentru promulgarea Legii privind importul unor autovehicule

În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova,

Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 242 din 2 noiembrie 2012 privind importul unor autovehicule.

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Nicolae TIMOFTI

Nr. 412-VII. Chişinău, 17 decembrie 2012.

850

L E G Eprivind importul unor autovehicule

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.Articol unic. – Prin derogare de la prevederile Codului

vamal al Republicii Moldova nr. 1149-XIV din 20 iulie 2000, ale Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi ale Legii nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, se permite, cu titlu de excepţie, Primăriei oraşului Şoldăneşti introducerea în ţară şi plasarea sub regim vamal de import a două autospeciale de marca Steyr, model 18 S 28 (numerele de identificare VANM39ZZZYY051485

şi VANM39ZZZYY051392), anul fabricării 2000, clasificate la poziţia tarifară 8705, acordate cu titlu gratuit (donaţie) de către Primăria oraşului Graz, Austria, şi a unui autove-hicul de marca Volvo, model BL71, numărul de identificare VCE0BL71L00017559, anul fabricării 2010, clasificat la poziţia tarifară 8429, acordat cu titlu gratuit (donaţie) de către Reprezentanţa Oficială „Volvo” din România, cu scutirea de plata drepturilor de import, fără drept de înstrăinare.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Nr. 242. Chişinău, 2 noiembrie 2012.

851

D E C R E Tpentru promulgarea Legii bugetului de statpe anul 2013

În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova,

Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Se promulgă Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012.

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Nicolae TIMOFTI

Nr. 413-VII. Chişinău, 17 decembrie 2012.

852

Page 9: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

9

L E G E A bugetului de stat pe anul 2013

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE Art. 1. – (1) Bugetul de stat pe anul 2013 se aprobă la

venituri în sumă de 22 736 643,5 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 23 611 476,2 mii de lei, cu un deficit în sumă de 874 832,7 mii de lei.

(2) Sinteza bugetului de stat pe venituri, cheltuieli, deficit şi surse de finanţare se prezintă în anexa nr. 1.

(3) Limitele de cheltuieli pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat se prezintă în anexa nr. 2.

(4) Alocaţiile pentru instanţele judecătoreşti se prezintă în anexa nr. 3.

(5) Lista bugetelor autorităţilor publice, fundamentate pe programe, se prezintă în anexa nr. 4.

(6) Alocaţiile pentru autorităţile publice centrale destinate finanţării investiţiilor capitale se prezintă în anexa nr. 5.

(7) Alocaţiile de la bugetul de stat pentru autorităţile adminis-traţiei publice locale destinate finanţării cheltuielilor capitale se prezintă în anexa nr. 6.

(8) Transferurile de la bugetul de stat la bugetele raionale, la bugetele municipale Chişinău şi Bălţi şi la bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia se prezintă în anexa nr. 7.

Capitolul II REGLEMENTĂRI SPECIFICE

Art. 2. – În bugetele unor autorităţi publice centrale se aprobă alocaţii după cum urmează:

1) în bugetul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli – în sumă de 400 000,0 mii de lei. Mijloacele în cauză vor fi utilizate conform următoarelor direcţii:

a) stimularea creditării producătorilor agricoli de către insti-tuţiile financiare;

b) stimularea asigurării riscurilor de producţie în agricultură;

c) stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora;

d) stimularea consolidării terenurilor agricole;e) stimularea irigării terenurilor agricole;f) stimularea investiţiilor: – pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de

iarnă, solare, tuneluri); – pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, echipa-

mentului ce formează sisteme de irigare, sisteme antiîngheţ şi instalaţii antigrindină;

– pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;

– pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare;

– pentru defrişarea plantaţiilor multianuale supuse casării, pentru înfiinţarea plantaţilor multianuale şi promovarea producţiei vitivinicole.

Modul de repartizare a mijloacelor din fondul de subvenţi-onare a producătorilor agricoli se stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern;

2) în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construc-ţiilor, Fondului naţional pentru dezvoltare regională – în sumă de 191 250,0 mii de lei;

3) în bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, fondului rutier – în sumă de 1 079 780,0 mii de lei, inclusiv din contul taxelor rutiere – în sumă de 155 700,0 mii de lei şi din contul accizelor la produsele petroliere – în sumă de 924 080,0 mii de lei;

4) în bugetul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei:

a) pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care se plătesc de către organizaţiile şi întreprinderile Societăţii Orbilor din Moldova – în sumă de 565,5 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 402,8 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 422,1 mii de lei;

b) pentru procurarea de utilaj şi materie primă întreprinderilor Societăţii Orbilor din Moldova – în sumă de 813,4 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 579,4 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 607,2 mii de lei;

5) în bugetul Ministerului Culturii, pentru susţinerea proiec-telor/programelor culturale ale asociaţiilor obşteşti – în sumă de 4164,7 mii de lei şi pentru susţinerea activităţii instituţiilor teatral-concertistice – în sumă de 84 875,8 mii de lei;

6) în bugetul Ministerului Economiei, pentru realizarea Programului naţional de adaptare a standardelor europene în calitate de standarde naţionale – în sumă de 4500,0 mii de lei, precum şi pentru Fondul pentru Eficienţă Energetică – în sumă de 200 466,7 mii de lei;

7) în bugetul Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, pentru desfăşurarea negocierilor privind Acordul de Asociere (inclusiv privind Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător) şi cooperarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană – în sumă de 1200,0 mii de lei.

Art. 3. – (1) Se aprobă alocaţii de la bugetul de stat pentru plata cotizaţiilor în organizaţiile internaţionale al căror membru este Republica Moldova – în sumă de 49 312,0 mii de lei, pentru reforma administraţiei publice – în sumă de 10 000,0 mii de lei, pentru activităţi de reintegrare a ţării – în sumă de 15 000,0 mii de lei şi pentru procurare de locuinţe tinerilor specialişti din sectorul rural – în sumă de 10 000,0 mii de lei.

(2) Repartizarea pe destinatari a alocaţiilor indicate la alin. (1) se va efectua de către Guvern.

Art. 4. – Pentru determinarea cuantumului ajutorului social în conformitate cu Legea nr. 133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social, se stabileşte nivelul venitului lunar minim garantat în mărime de 640 de lei.

Art. 5. – Se aprobă în bugetul de stat transferuri în sumă de 856 436,2 mii de lei pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 6. – (1) Se aprobă în bugetul de stat transferuri în sumă de 2 143 049,1 mii de lei către fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

(2) Suma totală a transferurilor va fi distribuită proporţional, în rate egale, pentru fiecare lună a anului de gestiune şi va fi transferată Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină pînă la sfîrşitul fiecărei luni de gestiune.

Art. 7. – (1) În cadrul bugetului de stat, fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale se aprobă în sumă de 3 851 213,1 mii de lei.

(2) În conformitate cu art. 10 alin. (3) din Legea nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale, în bugetul de stat se aprobă transferuri de la bugetul municipal Chişinău, în sumă de 278 312,0 mii de lei, pentru completarea fondului de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale.

(3) Consiliul municipal Chişinău va aproba în bugetul municipal pe anul 2013 transferuri la bugetul de stat, în sumă de 278 312,0 mii de lei, pentru completarea fondului de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale.

(4) Mijloacele menţionate la alin. (2) şi (3) vor fi transferate la bugetul de stat de către Primăria municipiului Chişinău lunar, cel tîrziu pînă la data de 20 a lunii de gestiune, în următoarele proporţii: în semestrul întîi – 6,67 la sută din suma anuală şi în semestrul al doilea – 10 la sută.

853

Page 10: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

10

Art. 8. – (1) Se stabilesc: limita numărului de personal al autorităţilor (instituţiilor) publice finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale la 195 862 de unităţi, din care în învăţămînt – 108 817 de unităţi; limita cheltu-ielilor de personal ale autorităţilor (instituţiilor) publice finanţate de la bugetul de stat – la 4049,9 milioane de lei, din care în învăţămînt – 652,9 milioane de lei, şi ale autorităţilor (instituţiilor) publice finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-terito-riale – la 4544,6 milioane de lei, din care în învăţămînt – 3451,8 milioane de lei.

(2) Guvernul, cu concursul autorităţilor administraţiei publice locale, va întreprinde acţiunile necesare pentru încadrarea în limita numărului de personal şi în limita cheltuielilor de personal stabilite.

Art. 9. – Se stabileşte că, la situaţia din 31 decembrie 2013, datoria de stat nu va depăşi 21 550,4 milioane de lei, inclusiv datoria de stat internă – 6395,7 milioane de lei şi datoria de stat externă – 15 154,7 milioane de lei (echivalentul a 1251,4 milioane de dolari SUA), iar garanţiile de stat externe nu vor depăşi 19,3 milioane de lei (echivalentul a 1,6 milioane de dolari SUA).

Art. 10. – Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile livrate şi la serviciile prestate de agenţii economici înregistraţi în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, precum şi accizele la mărfurile supuse accizelor, fabricate în această unitate, se varsă integral în bugetul ei central.

Art. 11. – Sumele defalcate din veniturile generale de stat pentru bugetele unităţilor administrativ-teritoriale nu pot fi dezafectate în scopurile bugetului de stat decît pentru achitarea datoriilor bugetelor respective faţă de bugetul de stat, inclusiv la transferuri în fondul de susţinere financiară a unităţilor adminis-trativ-teritoriale.

Art. 12. – (1) Impozitul privat reprezintă o plată unică ce se percepe la efectuarea tranzacţiilor cu bunuri proprietate publică în procesul privatizării, indiferent de tipul mijloacelor folosite.

(2) Subiecţi ai impunerii cu impozit privat sînt persoanele juridice şi persoanele fizice din Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi persoanele fizice străine, cărora, în procesul privatizării, li se dau în proprietate privată bunuri propri-etate publică.

(3) Obiecte ale impunerii cu impozit privat sînt bunurile proprietate publică, inclusiv acţiunile.

(4) Cota impozitului privat se stabileşte la 1% din valoarea de achiziţie a bunurilor proprietate publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor supuse privatizării.

(5) Impozitul privat se achită pînă la semnarea contractului de vînzare-cumpărare şi se virează la bugetul de stat sau la bugetul unităţii administrativ-teritoriale, în funcţie de apartenenţa bunului.

(6) Nu se achită impozit privat în cazul primirii gratuite în proprietate privată a bunurilor proprietate publică de către persoane fizice rezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.

(7) În cazul rezilierii sau rezoluţiunii contractului de vînzare-cumpărare, determinată de neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de cumpărător, sumele plătite în calitate de impozit privat nu se restituie.

(8) Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului articol revine autorităţilor publice centrale sau locale, în funcţie de apartenenţa bunului proprietate publică.

Art. 13. – (1) Venitul Societăţii pe Acţiuni „Moldova-Gaz” obţinut în urma introducerii în tariful la gaze naturale în anii prece-denţi a mijloacelor destinate recuperării cheltuielilor bugetului de stat suportate la răscumpărarea cambiilor emise de Guvernul Republicii Moldova pentru Societatea pe Acţiuni „Gazprom” din Federaţia Rusă nu se include în venitul impozabil.

(2) Mijloacele încasate prin metoda de casă se transferă de către Societatea pe Acţiuni „Moldova-Gaz” la bugetul de stat

lunar, cel tîrziu la data de 20 a lunii imediat următoare lunii de gestiune.

(3) Neexecutarea prevederilor alin. (2) are ca efect aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale conform Codului fiscal.

(4) Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului articol conform legislaţiei fiscale revine Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor.

Art. 14. – (1) Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică se prezintă în anexa nr. 8.

(2) Mijloacele băneşti obţinute de instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat din darea în chirie/locaţiune a bunurilor se lasă la dispoziţia acestora pentru acoperirea cheltuielilor proprii şi se gestionează în modul stabilit pentru mijloacele speciale.

(3) Instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat se scutesc de plata chiriei (exceptînd plata serviciilor comunale) pentru încăperile închiriate de la alte instituţii publice finanţate de la bugetul de stat, precum şi de la întreprinderile de stat ai căror fondatori sînt instituţiile publice respective sau autoritatea ierarhic superioară acestora.

Art. 15. – (1) Băncilor comerciale care au acordat pînă la 29 iulie 1994 credite preferenţiale pe termen lung cooperati-velor de construcţie a locuinţelor care au fost înfiinţate pînă la 1 ianuarie 1993 şi care au început construcţia caselor pînă la această dată, băncilor comerciale care au acordat după 29 iulie 1994 astfel de credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în Hotărîrea Parlamentului nr. 209-XIII din 29 iulie 1994, în condiţiile prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr. 349 din 7 iunie 1993, precum şi băncilor comerciale care au acordat credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în hotărîrile Parlamentului nr. 834-XIII din 16 mai 1996, nr. 1588-XIII din 27 februarie 1998, nr. 1147-XIV din 20 iulie 2000 şi nr. 905-XV din 7 martie 2002, în condiţiile prevăzute de aceste hotărîri, li se compensează de la bugetul de stat veniturile ratate prin acordarea acestor credite.

(2) În conformitate cu prevederile alin. (1), băncilor comer-ciale li se compensează şi veniturile ratate prin acordarea de credite preferenţiale şi de credite fără dobîndă categoriilor de persoane care, potrivit legislaţiei, beneficiază de acest drept, în funcţie de sursa de compensare a acestor pierderi prevăzută în actele normative.

(3) Sub incidenţa prevederilor alin. (1) şi (2) nu cad creditele folosite contrar destinaţiei.

(4) Compensarea a 50% din suma creditelor bancare acordate cooperativelor de construcţie a locuinţelor nr. 244 (municipiul Chişinău) şi „Apartament” (municipiul Bălţi), consti-tuite exclusiv pentru construcţia de locuinţe destinate partici-panţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, se efectuează de la bugetele municipale Chişinău şi Bălţi, în funcţie de costul construcţiilor aprobat, în modul stabilit, la data semnării actului de dare în exploatare a obiectivelor menţionate.

Art. 16. – (1) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti în conturile bancare destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe se virează integral la bugetele în componenţa cărora sînt incluse (bugetul de stat sau bugetele unităţilor administrativ-teritoriale), cu excepţia dobînzilor calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale Fondului Provocările Mileniului Moldova, care rămîn în gestiunea acestuia.

(2) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti aflate în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor se repartizează corespunzător bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, fondului special pentru manuale.

Art. 17. – Despăgubirile pentru persoanele care, conform legislaţiei, sînt supuse asigurării de stat obligatorii se plătesc, în

Page 11: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

11

baza documentelor perfectate de către serviciile de specialitate ale autorităţilor (instituţiilor) în care sînt angajate aceste persoane, din mijloacele autorităţilor (instituţiilor) respective.

Art. 18. – (1) Tarifele la serviciile de distribuire a pensiilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi a altor ajutoare prevăzute în bugetul de stat pentru pensionarii militari, pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, pentru alte categorii de persoane, servicii prestate de „Banca de Economii” S.A., se stabilesc la încheierea contractelor între bancă şi autorităţile administraţiei publice de resort şi la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.

(2) Tarifele la serviciile de distribuire a compensaţiilor persoa-nelor supuse represiunilor politice, a compensaţiilor unice pentru conectare la conducta de gaze naturale, a indemnizaţiilor unice pentru construcţia de case individuale sau de locuinţe coopera-tiste, procurarea de spaţiu locativ sau restaurarea caselor vechi şi a altor plăţi pentru unele categorii de populaţie prevăzute în bugetul de stat, prestate de instituţiile financiare din ţară, se stabilesc la încheierea contractelor între instituţia financiară şi autorităţile administraţiei publice locale şi la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.

Art. 19. – (1) Tarifele la serviciile de încasare de la populaţie, de la perceptorii fiscali şi de la funcţionarii fiscali a vărsămintelor la bugetul de stat (cu excepţia plăţii drepturilor de import-export) şi la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi tarifele la restituirea plăţilor de la aceste bugete persoanelor fizice, se stabilesc la valoarea maximă de 1,0% din suma încasată/restituită.

(2) Cheltuielile aferente serviciilor menţionate la alin. (1) se acoperă din contul bugetelor respective.

(3) Comisionul pentru serviciile de transfer/ridicare în numerar a mijloacelor băneşti în baza documentelor executorii din contul bugetului de stat sau al bugetelor unităţilor adminis-trativ-teritoriale se acoperă din contul bugetelor respective.

(4) Comisionul aferent serviciilor bancare la deservirea conturilor destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe, gestionate prin sistemul trezorerial, se acoperă din contul bugetelor respective, pe bază de contract încheiat de către Ministerul Finanţelor/autorităţile administraţiei publice locale cu banca comercială deserventă.

(5) Comisionul pentru recepţionarea de la persoanele fizice a drepturilor de import-export se achită de către organele vamale din mijloace proprii, pe bază de contract încheiat cu banca comercială deserventă.

Art. 20. – Ministerul Finanţelor se autorizează: a) să modifice, la cererea întemeiată a executorilor primari

de buget, indicatorii stabiliţi ai bugetului de stat: – privind mijloacele speciale (excluzînd granturile, donaţiile,

sponsorizările şi alte intrări cu titlu gratuit) şi fondurile speciale, ca urmare a acumulărilor de venituri la acestea peste limitele anuale aprobate în total executorului primar de buget;

– privind proiectele finanţate din surse externe, ca urmare a intrărilor suplimentare de împrumuturi şi granturi externe, precum şi a utilizării soldurilor băneşti existente la începutul anului în conturile proiectelor respective;

– privind granturile, donaţiile, sponsorizările şi alte mijloace intrate suplimentar cu titlu gratuit în posesia instituţiilor publice, precum şi utilizarea soldurilor băneşti existente la începutul anului din aceste surse;

b) să includă în bugetul de stat, la venituri şi cheltuieli, mijloacele acumulate la conturile speciale pentru înlăturarea

urmărilor calamităţilor naturale; c) să efectueze, la solicitarea beneficiarilor din domeniul

construcţiilor şi al reparaţiilor capitale, plăţi anticipate de pînă la 10% din limita anuală stabilită pe obiectiv pentru organizarea proceselor tehnologice, pentru procurarea de materiale şi utilaj, în funcţie de condiţiile prevăzute în contractele de antre-priză încheiate între beneficiari şi antreprenori, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volumul de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune;

d) să accepte, la propunerile întemeiate ale autorităţilor publice centrale, efectuarea de cheltuieli capitale (cu excepţia investiţiilor capitale) peste limitele alocaţiilor prevăzute în acest scop în buget în cazul posibilităţii acoperirii acestor cheltuieli din contul şi în limita alocaţiilor pentru cheltuielile curente aprobate autorităţilor respective în bugetul de stat la grupele funcţionale principale corespunzătoare. În cazul formării de economii la cheltuielile de personal, se permite redirecţionarea economiilor respective şi spre cheltuielile curente;

e) să redistribuie, la cererea întemeiată a executorilor primari de buget, alocaţiile aprobate ale bugetului de stat:

– între grupele unei grupe funcţionale principale; – între autorităţile publice, în cazul trecerii, în modul stabilit

(inclusiv în urma divizării), a unor unităţi, subdiviziuni sau instituţii din subordinea unei autorităţi publice în subordinea unei alte autorităţi publice, precum şi în cazul delegării, în temei legal, a unor competenţe;

– între programele şi subprogramele aprobate ale unui executor primar de buget în cadrul unei grupe funcţionale principale;

f) să redistribuie, la propunerile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, bazate pe deciziile Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, mijloacele Fondului naţional pentru dezvoltare regională între grupele funcţionale principale;

g) să modifice raporturile dintre bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în cazul modificării actelor normative în vigoare sau în cazul adoptării de noi acte normative privind organizarea administrativ-teritorială, sau în cazul trecerii, în modul stabilit, a unor instituţii din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale în subordinea autorităţilor publice centrale şi viceversa, precum şi în cazul delegării, în temei legal, a unor competenţe şi al retragerii lor;

h) să plaseze mijloacele soldului liber al bugetului de stat, gestionate prin intermediul Contului Unic Trezorerial al Ministe-rului Finanţelor, în depozite la Banca Naţională a Moldovei;

i) să contracteze, pe parcursul anului bugetar, împrumuturi interne pe piaţa valorilor mobiliare de stat peste limitele prevăzute de bugetul de stat, cu scadenţă în anul 2013, pentru acoperirea decalajului temporar de casă al bugetului de stat;

j) să utilizeze temporar soldurile disponibile ale mijloacelor speciale şi ale fondurilor speciale deţinute de instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat pentru efectuarea de cheltuieli la componenta de bază a bugetului de stat, restituindu-le pe parcursul anului bugetar;

k) să recrediteze, din contul împrumuturilor externe, autorităţile administraţiei publice ale raioanelor, ale municipiilor Chişinău şi Bălţi, ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, drept garanţie de rambursare servind defalcările sumelor din veniturile generale de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi transferurile din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Nr. 249. Chişinău, 2 noiembrie 2012.

Page 12: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

12

Ane

xa n

r. 1

Sint

eza

buge

tulu

i de

stat

pe

veni

turi

, c

heltu

ieli,

def

icit

i sur

se d

e fin

anar

e

Cod

ul

Sum

a, m

ii le

i ca

pito

lulu

i/gr

upei

pr

inci

pale

para

graf

u-lu

i/gru

pei

VE

NIT

UR

I, T

OT

AL

22

736

643

,5V

enitu

ri fi

scal

e 11

0 18

135

621

,0 Im

pozi

te p

e ve

nit

111

805

221,

0 Im

pozi

te in

tern

e pe

mrf

uri

i ser

vici

i 11

5 15

886

400

,0Ta

xa p

e va

loar

ea a

dug

at, t

otal

11

5 12

272

000

,0Ta

xa p

e va

loar

ea a

dug

at la

mrf

urile

pro

duse

i

serv

iciil

e pr

esta

te p

e te

ritor

iul R

epub

licii

Mol

dova

11

5 1

3 66

8 00

0,0

Taxa

pe

valo

area

ad

ugat

la m

rfur

ile im

porta

te

115

2 10

592

000

,0R

estit

uire

a ta

xei p

e va

loar

ea a

dug

at

115

3 -1

988

000

,0Im

pozi

tul p

rivat

11

5 4

1 90

0,0

Acc

izel

e , t

otal

11

5 3

306

000,

0A

cciz

e la

rach

iu, l

ichi

orur

i, di

vinu

ri

i alte

but

uri s

pirto

ase

115

11

210

521,

0A

cciz

e la

vin

urile

din

stru

guri

i vin

urile

ef

erve

scen

te

115

12

1 71

4,0

Acc

ize

la b

ere

115

13

266

600,

0A

cciz

e la

pro

duse

le d

in tu

tun

115

14

972

664,

0A

cciz

e la

biju

terii

(inc

lusi

v bi

jute

rii c

u br

ilian

te)

115

15

13 0

00,0

Acc

ize

la b

enzi

n i

mot

orin

11

5 16

1

155

100,

0A

cciz

e la

alte

mrf

uri

115

17

21 7

70,0

Acc

ize

la a

utot

uris

me

115

18

616

300,

0A

cciz

e la

gaz

ele

liche

fiate

11

5 19

12

8 33

1,0

Res

titui

rea

acci

zelo

r 11

5 25

-8

0 00

0,0

Înca

sri

le în

fond

ul ru

tier d

in ta

xe, t

otal

11

5 15

5 70

0,0

Taxa

pen

tru fo

losi

rea

drum

urilo

r Rep

ublic

ii M

oldo

va d

e c

tre a

utov

ehic

ulel

e ne

înm

atric

ulat

e

în R

epub

lica

Mol

dova

11

5 43

1

000,

0Ta

xa p

entru

folo

sire

a dr

umur

ilor d

e c

tre

auto

vehi

cule

le în

mat

ricul

ate

în R

epub

lica

Mol

dova

11

5 44

99

579

,0Ta

xa p

entru

folo

sire

a dr

umur

ilor d

e c

tre

auto

vehi

cule

a c

ror m

as to

tal

, sar

cin

mas

ic p

e os

ie sa

u al

e c

ror g

abar

ite d

epes

c lim

itele

adm

ise

115

45

5 27

1,0

Taxa

de

elib

erar

e a

auto

riza

iilor

pen

tru tr

ansp

ortu

ri ru

tiere

inte

rna

iona

le

115

46

40 2

00,0

Taxa

pen

tru c

omer

cial

izar

ea g

azel

or n

atur

ale

dest

inat

e ut

iliz

rii în

cal

itate

de

carb

uran

i pe

ntru

uni

tile

de

trans

port

auto

11

5 48

4

600,

0Ta

xa p

entru

folo

sire

a zo

nei d

e pr

otec

ie a

dr

umur

ilor d

in a

fara

per

imet

rulu

i loc

alit

ilor

pent

ru a

mpl

asar

ea p

ublic

itii

exte

rioar

e 11

5 49

4

200,

0Ta

xa p

entru

folo

sire

a zo

nei d

e pr

otec

ie

a dr

umur

ilor d

in a

fara

per

imet

rulu

i loc

alit

ilor

pent

ru a

mpl

asar

ea o

biec

tivel

or d

e pr

esta

re

a se

rvic

iilor

rutie

re

115

50

850,

0

C

odul

Sum

a, m

ii le

i ca

pito

lulu

i/gr

upei

pr

inci

pale

para

graf

u-lu

i/gru

pei

Taxa

de

licen

pen

tru a

num

ite g

enur

i de

activ

itate

11

5 55

15

0 00

0,0

Taxa

pen

tru e

fect

uare

a ex

perti

zei e

colo

gice

11

5 63

80

0,0

Impo

zite

asu

pra

com

erul

ui e

xter

ior

i a

supr

a op

era

iuni

lor

exte

rne

116

1 44

4 00

0,0

Taxa

vam

al

116

2 1

056

744,

0Ta

xa p

entru

efe

ctua

rea

proc

edur

ilor v

amal

e 11

6 3

354

700,

0Ta

xa c

onsu

lar

11

6 11

32

556

,0În

cas

ri n

efis

cale

12

0 71

3 70

0,0

Alte

ven

ituri

din

act

ivita

tea

de î

ntre

prin

zto

r

i din

pro

prie

tate

12

1 32

8 25

1,0

Div

iden

de a

fere

nte

cote

i de

parti

cipa

re a

stat

ului

în

soci

eti p

e ac

iuni

12

1 2

229

000,

0D

efal

cri

din

prof

itul n

et a

l înt

repr

inde

rilor

de

stat

(m

unic

ipal

e)

121

3 50

000

,0D

obîn

zi la

cre

dite

le a

cord

ate

de la

bug

etul

de

stat

12

1 11

44

251

,0D

obîn

zile

afe

rent

e so

ldur

ilor m

ijloa

celo

r bug

etar

e la

con

turil

e ba

ncar

e

121

12

3 00

0,0

Dob

înzi

afe

rent

e so

ldur

ilor m

ijloa

celo

r bne

ti

la c

ontu

rile

banc

are

ale

proi

ecte

lor f

inan

ate

di

n su

rse

exte

rne

121

16

2 00

0,0

Tax

ele

i pl

ile a

dmin

istr

ativ

e 12

2 25

0 44

9,0

Taxa

de

stat

pen

tru c

auze

le e

xam

inat

e în

jude

cto

rii

i în

alte

org

ane

de re

sort

122

11

84 5

00,0

Taxa

de

stat

pen

tru a

ctel

e no

taria

le în

depl

inite

de

not

ari

i de

alte

per

soan

e ab

ilita

te p

rin le

ge

122

12

65 5

00,0

Alte

înca

sri

122

40

4 20

0,0

Mijl

oace

înca

sate

în le

gtu

r c

u ex

clud

erea

te

renu

rilor

din

circ

uitu

l agr

icol

12

2 50

16

000

,0În

cas

ri de

la in

vest

itorii

sau

prop

rieta

rii

cons

truc

iilor

pen

tru e

labo

rare

a do

cum

ente

lor

norm

ativ

e în

con

stru

cie

12

2 56

14

148

,0În

cas

ri di

n sa

lariu

l net

al e

xecu

tant

ului

se

rvic

iulu

i civ

il 12

2 57

3

600,

0Pl

ata

pent

ru d

ezvo

ltare

a cu

lturil

or n

ucife

re

122

61

11 4

33,0

Plat

a în

fond

ul d

e ris

c 12

2 62

6

068,

0Ta

xa sp

ecia

l p

entru

asi

gura

rea

stab

ilit

ii fin

anci

are

12

2 63

25

000

,0V

enitu

ri de

la v

alor

ifica

rea

activ

elor

BC

„I

nves

tpriv

atba

nk”

S.A

. în

proc

es d

e lic

hida

re

122

64

20 0

00,0

Am

enzi

i sa

nciu

ni a

dmin

istr

ativ

e 12

3 13

5 00

0,0

Mijl

oace

spec

iale

ale

inst

ituiil

or p

ublic

e 15

1 66

0 38

0,5

Ven

ituri

le fo

ndur

ilor

spec

iale

16

1 32

4 14

9,4

Tra

nsfe

ruri

30

0 27

8 91

2,0

Tran

sfer

uri p

entr

u ch

eltu

ielil

e cu

rent

e

prim

ite d

e la

bug

ete

de a

lt ni

vel

310

278

312,

0Tr

ansf

erur

i cur

ente

de

la b

uget

ele

mun

icip

ale

313

278

312,

0Tr

ansf

erur

i înt

re c

ompo

nent

ele

buge

tulu

i 36

0 60

0,0

Page 13: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

13

C

odul

Sum

a, m

ii le

i ca

pito

lulu

i/gr

upei

pr

inci

pale

para

graf

u-lu

i/gru

pei

Tran

sfer

uri î

ntre

com

pone

ntel

e bu

getu

lui d

e st

at,

buge

tulu

i asi

gur

rilor

soci

ale

de st

at, f

ondu

rilor

as

igur

rii o

blig

ator

ii de

asi

sten

med

ical

i c

ompo

nent

ele

buge

telo

r uni

tilo

r adm

inis

trativ

-te

ritor

iale

36

2 60

0,0

Tran

sfer

uri î

ntre

com

pone

nta

de b

az a

bug

etel

or

de n

ivel

ul I

i II

i com

pone

nta

fond

uri s

peci

ale

al

e bu

getu

lui d

e st

at

362

34

600,

0G

rant

uri

400

2 62

3 88

0,6

Gra

ntur

i int

erne

41

1 11

292

,0G

rant

uri e

xter

ne

412

2 61

2 58

8,6

Gra

ntur

i ext

erne

pen

tru su

sin

erea

bug

etul

ui

412

1 1

077

000,

0G

rant

uri p

entru

pro

iect

e fin

anat

e di

n su

rse

exte

rne

412

2 1

518

587,

7G

rant

uri e

xter

ne p

entru

inst

ituiil

e pu

blic

e 41

2 3

17 0

00,9

CH

EL

TU

IEL

I, T

OT

AL

23

611

476

,2Se

rvic

iile

de st

at c

u de

stin

aie

gen

eral

1

1 23

4 78

7,4

Aut

orit

i leg

isla

tive

1 1

104

152,

8A

utor

iti e

xecu

tive

1 2

181

888,

8A

ctiv

itate

fina

ncia

r, b

uget

ar-f

isca

l i

de

cont

rol

1 3

682

453,

7Se

rvic

ii de

pla

nific

are

i sta

tistic

1

4 57

377

,0A

utor

iti

i ser

vici

i cu

dest

ina

ie g

ener

al

neat

ribui

te la

alte

gru

pe

1 8

124

820,

1O

rgan

e ad

min

istra

tive

1 10

84

095

,0A

ctiv

itate

a ex

tern

2

270

543,

8C

olab

orar

e in

tern

aio

nal

2

1 49

312

,0M

isiu

ni d

iplo

mat

ice

2 4

199

979,

5O

rgan

e ad

min

istra

tive

2 10

21

252

,3A

pra

rea

naio

nal

3

306

902,

4A

rmat

a N

aio

nal

3

1 30

6 90

2,4

Just

iia

4 61

3 13

3,4

Inst

ane

jude

cto

reti

4 3

241

610,

1Pr

ocur

atur

4

4 13

0 06

6,8

Aut

orit

i din

dom

eniu

l jus

tiie

i nea

tribu

ite

la a

lte g

rupe

4

6 18

5 74

6,2

Prob

aiu

ne

4 8

20 3

81,7

Org

ane

adm

inis

trativ

e 4

10

35 3

28,6

Juri

sdic

ia c

onst

ituio

nal

41

10 9

82,4

Aut

orita

tea

de ju

risdi

cie

con

stitu

iona

l

41 1

10 9

82,4

Men

iner

ea o

rdin

ii pu

blic

e i s

ecur

itate

a na

iona

l

5 1

861

245,

2O

rgan

e al

e af

acer

ilor i

nter

ne

5 1

798

684,

0Tr

upe

de c

arab

inie

ri 5

2 87

911

,7Pe

nite

ncia

re

5 3

328

230,

3O

rgan

e al

e se

curit

ii na

iona

le

5 4

403

106,

6Pr

otec

ie c

ivil

i si

tua

ii ex

cep

iona

le

5 6

189

764,

3A

utor

iti

i ser

vici

i de

men

iner

e a

ordi

nii p

ublic

e i d

e se

curit

ate

naio

nal

, nea

tribu

ite la

alte

gru

pe

5 9

53 5

48,3

C

odul

Sum

a, m

ii le

i ca

pito

lulu

i/gr

upei

pr

inci

pale

para

graf

u-lu

i/gru

pei

Înv

mîn

tul

6 1

909

291,

9În

vm

înt p

reco

lar

6 1

55 2

15,0

Înv

mîn

t sec

unda

r 6

3 70

9 82

4,8

Înv

mîn

t sup

erio

r 6

4 59

6 21

3,4

Înv

mîn

t pos

tuni

vers

itar

6 5

64 3

08,2

Cur

suri

i ins

titu

ii de

per

fec

iona

re a

cad

relo

r 6

6 17

429

,4In

stitu

ii i a

ctiv

iti î

n do

men

iul î

nvm

întu

lui

neat

ribui

te la

alte

gru

pe

6 7

39 6

55,2

Înv

mîn

t med

iu d

e sp

ecia

litat

e 6

8 41

5 27

5,1

Org

ane

adm

inis

trativ

e 6

10

11 3

70,8

tiin

a i i

nova

rea

7 33

7 24

4,6

Cer

cet

ri tii

nifi

ce fu

ndam

enta

le

7 1

85 1

64,5

Cer

cet

ri tii

nifi

ce a

plic

ate

7 2

194

084,

8Pr

egtir

e a

cadr

elor

tiin

ifice

7

3 2

757,

7In

stitu

ii i a

ctiv

iti î

n sf

era

tiin

ei i

inov

rii

neat

ribui

te la

alte

gru

pe

7 4

38 9

47,8

Org

ane

adm

inis

trativ

e 7

10

16 2

89,8

Cul

tura

, art

a, sp

ortu

l i a

ctiv

itile

pen

tru

tiner

et

8 35

6 53

9,4

Act

ivit

i în

dom

eniu

l cul

turii

8

2 14

7 86

3,0

Rad

iote

levi

ziun

e 8

3 92

374

,2Pr

es p

erio

dic

i e

ditu

ri 8

4 5

592,

1Sp

ort

8 5

80 4

78,2

Inst

ituii

i act

ivit

i în

dom

eniu

l cul

turii

, arte

i i s

portu

lui n

eatri

buite

la a

lte g

rupe

8

6 4

748,

5A

ctiv

iti p

entru

tine

ret

8 7

7 00

4,2

Org

ane

adm

inis

trativ

e 8

10

18 4

79,2

Ocr

otir

ea s

nt

ii 9

2 94

7 49

6,2

Polic

linic

i i c

entre

ale

med

icilo

r de

fam

ilie

9 2

1 73

6,9

Serv

icii

i ins

titu

ii sa

nita

ro-e

pide

mio

logi

ce

i de

prof

ilaxi

e 9

3 26

9 93

8,0

Inst

ituii

i ser

vici

i în

dom

eniu

l ocr

otiri

i sn

tii

neat

ribui

te la

alte

gru

pe

9 5

360

181,

0Pr

ogra

me

naio

nale

de

ocro

tire

a s

nt

ii 9

6 16

3 52

7,7

Serv

icii

lega

te d

e as

igur

area

obl

igat

orie

de

asi

sten

med

ical

9

7 2

143

049,

1O

rgan

e ad

min

istra

tive

9 10

9

063,

5A

sigu

rare

a i a

sist

ena

soci

al

10

4 06

8 29

8,7

Pens

ii al

e m

ilita

rilor

10

1

840

896,

3In

stitu

ii al

e as

iste

nei

soci

ale

10

3 23

2 24

4,8

Com

pens

area

pie

rder

ilor s

upor

tate

de

între

prin

deril

e di

n tra

nspo

rt în

leg

tur

cu

aco

rdar

ea d

e în

lesn

iri u

nor c

ateg

orii

de p

opul

aie

10

5

1 00

0,0

Inde

xare

a e

alon

at a

dep

uner

ilor c

eten

ilor

la „

Ban

ca d

e Ec

onom

ii” S

.A.

10

6 80

000

,0O

rgan

e ad

min

istra

tive

10

10

12 2

83,8

Inst

ituii

i ser

vici

i în

dom

eniu

l asi

gur

rii

i asi

sten

ei so

cial

e ne

atrib

uite

la a

lte g

rupe

10

11

20

6 39

1,4

Com

pens

aii

i ind

emni

zaii

nom

inat

ive

10

13

16 9

76,2

Page 14: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

14

C

odul

Sum

a, m

ii le

i ca

pito

lulu

i/gr

upei

pr

inci

pale

para

graf

u-lu

i/gru

pei

Subv

enio

nare

a d

obîn

zii

i ram

burs

are

a cr

edite

lor

banc

are

pref

eren

iale

aco

rdat

e po

pula

iei

i coo

pera

tivel

or d

e co

nstru

cie

a lo

cuin

elor

10

18

5

200,

0Fo

ndur

i de

sus

iner

e so

cial

a p

opul

aie

i 10

20

88

300

,0Pr

esta

ii so

cial

e i p

ensi

i ach

itate

prin

bug

etul

as

igur

rilor

soci

ale

de st

at

10

21

1 72

8 57

0,0

Tran

sfer

uri p

entru

aco

perir

ea d

efic

itulu

i bug

etul

ui

asig

urril

or so

cial

e de

stat

10

23

85

6 43

6,2

Agr

icul

tura

, gos

pod

ria

silv

ic, g

ospo

dri

a pi

scic

ol i

gos

pod

ria

apel

or

11

1 50

0 52

2,9

Agr

icul

tur

11

1

710

509,

6G

ospo

drie

silv

ic

11

2 9

905,

0G

ospo

drie

a a

pelo

r 11

4

12 9

72,5

Act

ivit

i i s

ervi

cii î

n do

men

iul a

gric

ultu

rii,

gosp

odrie

i silv

ice,

gos

pod

riei p

isci

cole

i g

ospo

drie

i ape

lor n

eatri

buite

la a

lte g

rupe

11

5

751

182,

8O

rgan

e ad

min

istra

tive

11

10

15 9

53,0

Prot

ecia

med

iulu

i i h

idro

met

eoro

logi

a 12

39

5 80

3,4

Prot

ecie

a m

ediu

lui

12

1 33

2 48

4,2

Hid

rom

eteo

rolo

gie

12

3 17

248

,9A

ctiv

iti î

n do

men

iul p

rote

cie

i med

iulu

i i h

idro

met

eoro

logi

ei n

eatri

buite

la a

lte g

rupe

12

5

37 7

73,1

Org

ane

adm

inis

trativ

e 12

10

8

297,

2In

dust

ria

i con

stru

ciil

e 13

34

731

,1In

dust

rie e

xtra

ctiv

13

1

3 00

0,0

Act

ivit

i i s

ervi

cii î

n do

men

iul i

ndus

triei

i c

onst

ruc

iilor

nea

tribu

ite la

alte

gru

pe

13

5 21

566

,7O

rgan

e ad

min

istra

tive

13

10

10 1

64,4

Tra

nspo

rtur

ile, g

ospo

dri

a dr

umur

ilor,

co

mun

ica

iile

i inf

orm

atic

a 14

2

122

993,

5Tr

ansp

ort n

aval

14

2

7 92

4,1

Gos

pod

rie a

dru

mur

ilor

14

7 2

105

060,

4A

ctiv

iti

i ser

vici

i în

dom

eniu

l tra

nspo

rturil

or,

gosp

odrie

i dru

mur

ilor,

com

unic

aiil

or i

in

form

atic

ii ne

atrib

uite

la a

lte g

rupe

14

9

4 36

4,6

Org

ane

adm

inis

trativ

e 14

10

5

644,

4G

ospo

dri

a co

mun

al i

gos

pod

ria

de

expl

oata

re a

fond

ului

de

locu

ine

15

173

361,

6G

ospo

drie

de

expl

oata

re a

fond

ului

de

locu

ine

15

1 43

200

,0G

ospo

drie

com

unal

15

2

128

704,

8A

ctiv

itate

sani

tar

, inc

lusi

v co

ntro

l asu

pra

polu

rii

med

iulu

i 15

3

1 45

6,8

Com

plex

ul p

entr

u co

mbu

stib

il i e

nerg

ie

16

419

022,

2R

eel

e de

gaz

e 16

1

140

400,

0R

eel

e el

ectri

ce

16

2 58

500

,0A

ctiv

iti

i ser

vici

i în

com

plex

ul p

entru

co

mbu

stib

il i e

nerg

ie n

eatri

buite

la a

lte g

rupe

16

4

220

122,

2Se

rvic

iul d

ator

iei d

e st

at

17

669

567,

4Se

rvic

iu a

l dat

orie

i de

stat

inte

rne

17

1 45

1 60

0,0

C

odul

Sum

a, m

ii le

i ca

pito

lulu

i/gr

upei

pr

inci

pale

para

graf

u-lu

i/gru

pei

Serv

iciu

al d

ator

iei d

e st

at e

xter

ne

17

3 21

7 96

7,4

Com

plet

area

rez

erve

lor

de st

at

18

44 7

96,3

Rez

erve

mat

eria

le d

e st

at

18

2 30

914

,0A

lte se

rvic

ii pe

ntru

des

ervi

rea

reze

rvel

or d

e st

at

18

4 9

346,

8O

rgan

e ad

min

istra

tive

18

10

4 53

5,5

Alte

serv

icii

lega

te d

e ac

tivita

tea

econ

omic

19

22

7 39

5,8

Sus

iner

e de

stat

a m

icul

ui b

usin

ess

19

1 17

730

,6A

lte se

rvic

ii le

gate

de

activ

itate

a ec

onom

ic

19

3 20

1 12

0,0

Org

ane

adm

inis

trativ

e 19

10

8

545,

2A

ctiv

itile

i se

rvic

iile

neat

ribu

ite la

alte

gru

pe

prin

cipa

le

20

4 19

3 10

5,1

Fond

de

reze

rv a

l Guv

ernu

lui

20

2 62

000

,0Tr

ansf

erur

i ctre

bug

etel

e un

itilo

r adm

inis

trativ

-te

ritor

iale

din

fond

ul d

e su

sin

ere

finan

ciar

a

unit

ilor a

dmin

istra

tiv-te

ritor

iale

20

4

3 85

1 21

3,1

Tran

sfer

uri c

u de

stin

aie

spec

ial

ctre

bug

etel

e un

itilo

r adm

inis

trativ

-terit

oria

le

20

5 16

3 67

2,6

Che

ltuie

li ne

atrib

uite

la a

lte g

rupe

20

9

116

219,

4C

redi

tare

a ne

t

23

-86

288,

5

DE

FIC

IT (-

) -8

74 8

32,7

SUR

SE D

E F

INA

NA

RE

87

4 83

2,7

Inte

rne

186

858,

0V

alor

i mob

iliar

e de

stat

em

ise

pe p

iaa

prim

ar

(net

) 48

0 00

0,0

Rsc

ump

rare

a va

loril

or m

obili

are

de st

at

conv

ertit

e -2

00 0

00,0

Rsc

ump

rare

a va

loril

or m

obili

are

de st

at

emis

e pe

ntru

stab

ilita

te fi

nanc

iar

-9

3 14

2,0

Ext

erne

73

1 92

6,3

Intr

ri de

împr

umut

uri e

xter

ne

1 44

3 53

2,8

Ram

burs

ri de

împr

umut

uri e

xter

ne

-711

606

,5M

ijloa

ce d

in v

înza

rea

i pri

vatiz

area

bu

nuri

lor

dom

eniu

lui p

ublic

25

0 00

0,0

Mod

ifica

rea

sold

urilo

r la

con

turi

-2

93 9

51,6

Page 15: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

15

Limitele de cheltuieli pe autorit i publice finan ate de la bugetul de stat

– mii lei – Codul Suma inclusiv grupei

princi-pale

grupei articolului componenta de baz

mijloace speciale

fonduri speciale

proiecte finan ate din surse externe

101. Secretariatul ParlamentuluiCheltuieli, total 104 152,8 103 037,8 1 115,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1

104 152,8 103 037,8 1 115,0

Autorit i legislative 1 1 104 152,8 103 037,8 1 115,0 Cheltuieli curente 1 1 100 99 675,9 98 560,9 1 115,0 dintre care cheltuieli de personal 1 1 111, 112, 116 60 640,9 60 118,4 522,5 Cheltuieli capitale 1 1 200 4 476,9 4 476,9

102. Aparatul Pre edintelui Republicii MoldovaCheltuieli, total 18 840,6 18 830,6 10,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1 18 840,6 18 830,6 10,0 Autorit i executive 1 2 18 840,6 18 830,6 10,0 Cheltuieli curente 1 2 100 16 572,6 16 562,6 10,0 dintre care cheltuieli de personal 1 2 111, 112, 116 9 798,5 9 798,5 Cheltuieli capitale 1 2 200 2 268,0 2 268,0

103. Curtea de ConturiCheltuieli, total 30 163,1 30 163,1 Serviciile de stat cu destina ie general 1 30 163,1 30 163,1 Activitate financiar , bugetar-fiscal i de control 1 3 30 163,1 30 163,1 Cheltuieli curente 1 3 100 28 525,6 28 525,6

dintre care cheltuieli de personal 1 3 111, 112, 116 17 518,2 17 518,2 Cheltuieli capitale 1 3 200 1 637,5 1 637,5

104. Cancelaria de StatCheltuieli, total 243 408,8 137 104,9 66 303,9 40 000,0 Cheltuieli curente 100 187 479,6 124 654,9 62 824,7 dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 84 292,5 64 260,9 20 031,6 Cheltuieli capitale 200 55 929,2 12 450,0 3 479,2 40 000,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1 224 448,2 119 045,9 65 402,3 40 000,0 Cheltuieli curente 1 100 172 548,2 110 595,9 61 952,3 dintre care cheltuieli de personal 1 111, 112, 116 80 347,4 60 519,6 19 827,8 Cheltuieli capitale 1 200 51 900,0 8 450,0 3 450,0 40 000,0 Autorit i executive 1 2 163 048,2 97 645,9 65 402,3 Cheltuieli curente 1 2 100 157 198,2 95 245,9 61 952,3 dintre care cheltuieli de personal 1 2 111, 112, 116 80 347,4 60 519,6 19 827,8 Cheltuieli capitale 1 2 200 5 850,0 2 400,0 3 450,0 Autorit i i servicii cu destina ie general neatribuite la alte grupe 1 8 61 400,0 21 400,0 40 000,0 Cheltuieli curente 1 8 100 15 350,0 15 350,0 Cheltuieli capitale 1 8 200 46 050,0 6 050,0 40 000,0 Ocrotirea s n t ii 9 18 960,6 18 059,0 901,6 Cheltuieli curente 9 100 14 931,4 14 059,0 872,4 dintre care cheltuieli de personal 9 111, 112, 116 3 945,1 3 741,3 203,8 Cheltuieli capitale 9 200 4 029,2 4 000,0 29,2 Servicii i institu ii sanitaro-epidemiologice i de profilaxie 9 3 2 341,2 2 174,2 167,0

Anexa nr. 2

Page 16: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

16

( ) – mii lei – Codul Suma inclusiv grupei

princi-pale

grupei articolului componenta de baz

mijloace speciale

fonduri speciale

proiecte finan ate din surse externe

Cheltuieli curente 9 3 100 1 829,0 1 674,2 154,8 dintre care cheltuieli de personal 9 3 111, 112, 116 1 623,8 1 546,9 76,9 Cheltuieli capitale 9 3 200 512,2 500,0 12,2 Institu ii i servicii în domeniul ocrotirii s n t ii neatribuite la alte grupe 9 5 16 172,6 15 438,0 734,6 Cheltuieli curente 9 5 100 12 655,6 11 938,0 717,6 dintre care cheltuieli de personal 9 5 111, 112, 116 2 321,3 2 194,4 126,9 Cheltuieli capitale 9 5 200 3 517,0 3 500,0 17,0 Programe na ionale de ocrotire a s n t ii 9 6 446,8 446,8 Cheltuieli curente 9 6 100 446,8 446,8

106. Curtea Constitu ionalCheltuieli, total 10 982,4 10 982,4 Jurisdic ia constitu ional 41 10 982,4 10 982,4 Autoritatea de jurisdic ie constitu ional 41 1 10 982,4 10 982,4 Cheltuieli curente 41 1 100 8 378,8 8 378,8 dintre care cheltuieli de personal 41 1 111, 112, 116 5 588,7 5 588,7 Cheltuieli capitale 41 1 200 2 603,6 2 603,6 dintre care investi ii capitale în construc ii 41 1 241 2 500,0 2 500,0

107. Consiliul Superior al Magistraturii Cheltuieli, total 20 299,8 20 299,8 Justi ia 4 20 299,8 20 299,8 Autorit i din domeniul justi iei neatribuite la alte grupe 4 6 20 299,8 20 299,8 Cheltuieli curente 4 6 100 6 586,7 6 586,7 dintre care cheltuieli de personal 4 6 111, 112, 116 3 060,4 3 060,4 Cheltuieli capitale 4 6 200 13 713,1 13 713,1

108. Curtea Suprem de Justi ieCheltuieli, total 35 832,6 35 410,0 422,6 Justi ia 4 35 832,6 35 410,0 422,6 Instan e judec tore ti 4 3 35 832,6 35 410,0 422,6 Cheltuieli curente 4 3 100 26 867,9 26 445,3 422,6 dintre care cheltuieli de personal 4 3 111, 112, 116 21 563,2 21 563,2 Cheltuieli capitale 4 3 200 8 964,7 8 964,7 dintre care investi ii capitale în construc ii 4 3 241 8 086,4 8 086,4

113. Procuratura GeneralCheltuieli, total 130 066,8 129 862,5 204,3 Justi ia 4 130 066,8 129 862,5 204,3 Procuratur 4 4 130 066,8 129 862,5 204,3 Cheltuieli curente 4 4 100 126 206,8 126 102,5 104,3 dintre care cheltuieli de personal 4 4 111, 112, 116 102 115,2 102 115,2 Cheltuieli capitale 4 4 200 3 860,0 3 760,0 100,0

121. Ministerul EconomieiCheltuieli, total 561 813,5 471 768,6 162,0 89 882,9 Cheltuieli curente 100 130 895,5 130 733,5 162,0

Page 17: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

17

( ) – mii lei – Codul Suma inclusiv grupei

princi-pale

grupei articolului componenta de baz

mijloace speciale

fonduri speciale

proiecte finan ate din surse externe

dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 31 658,2 31 658,2 Cheltuieli capitale 200 430 918,0 341 035,1 89 882,9 dintre care investi ii capitale în construc ii 241 140 000,0 140 000,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1 26 301,5 26 251,5 50,0 Organe administrative 1 10 26 301,5 26 251,5 50,0 Cheltuieli curente 1 10 100 25 953,1 25 903,1 50,0 dintre care cheltuieli de personal 1 10 111, 112, 116 21 508,0 21 508,0 Cheltuieli capitale 1 10 200 348,4 348,4 Complexul pentru combustibil i energie 16 418 622,2 342 352,2 76 270,0 Cheltuieli curente 16 100 1 715,5 1 715,5 dintre care cheltuieli de personal 16 111, 112, 116 750,2 750,2 Cheltuieli capitale 16 200 416 906,7 340 636,7 76 270,0 dintre care investi ii capitale în construc ii 16 241 140 000,0 140 000,0 Re ele de gaze 16 1 140 000,0 140 000,0 Cheltuieli capitale 16 1 200 140 000,0 140 000,0 dintre care investi ii capitale în construc ii 16 1 241 140 000,0 140 000,0 Re ele electrice 16 2 58 500,0 58 500,0 Cheltuieli capitale 16 2 200 58 500,0 58 500,0 Activit i i servicii în complexul pentru combustibil i energie neatribuite la alte grupe 16 4 220 122,2 202 352,2 17 770,0 Cheltuieli curente 16 4 100 1 715,5 1 715,5

dintre care cheltuieli de personal 16 4 111, 112, 116 750,2 750,2 Cheltuieli capitale 16 4 200 218 406,7 200 636,7 17 770,0 Alte servicii legate de activitatea economic 19 3 116 889,8 103 164,9 112,0 13 612,9 Cheltuieli curente 19 3 100 103 226,9 103 114,9 112,0 dintre care cheltuieli de personal 19 3 111, 112, 116 9 400,0 9 400,0 Cheltuieli capitale 19 3 200 13 662,9 50,0 13 612,9

122. Ministerul Finan elorCheltuieli, total 714 001,1 667 656,1 32 025,3 14 319,7 Cheltuieli curente 100 654 763,3 622 834,6 31 928,7 dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 376 925,4 376 555,2 370,2 Cheltuieli capitale 200 59 237,8 44 821,5 96,6 14 319,7 dintre care investi ii capitale în construc ii 241 9 000,0 9 000,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1 680 597,1 634 252,1 32 025,3 14 319,7 Cheltuieli curente 1 100 621 359,3 589 430,6 31 928,7 dintre care cheltuieli de personal 1 111, 112, 116 376 925,4 376 555,2 370,2 Cheltuieli capitale 1 200 59 237,8 44 821,5 96,6 14 319,7 dintre care investi ii capitale în construc ii 1 241 9 000,0 9 000,0 Activitate financiar , bugetar-fiscal i de control 1 3 652 290,6 605 945,6 32 025,3 14 319,7 Cheltuieli curente 1 3 100 593 802,8 561 874,1 31 928,7 dintre care cheltuieli de personal 1 3 111, 112, 116 355 807,9 355 437,7 370,2 Cheltuieli capitale 1 3 200 58 487,8 44 071,5 96,6 14 319,7

Page 18: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

18

( ) – mii lei – Codul Suma inclusiv grupei

princi-pale

grupei articolului componenta de baz

mijloace speciale

fonduri speciale

proiecte finan ate din surse externe

dintre care investi ii capitale în construc ii 1 3 241 9 000,0 9 000,0 Organe administrative 1 10 28 306,5 28 306,5 Cheltuieli curente 1 10 100 27 556,5 27 556,5 dintre care cheltuieli de personal 1 10 111, 112, 116 21 117,5 21 117,5 Cheltuieli capitale 1 10 200 750,0 750,0 Alte servicii legate de activitatea economic 19 33 404,0 33 404,0 Alte servicii legate de activitatea economic 19 3 33 404,0 33 404,0 Cheltuieli curente 19 3 100 33 404,0 33 404,0

125. Ministerul Agriculturii i Industriei AlimentareCheltuieli, total 1 264 897,5 826 560,9 60 014,0 378 322,6 Cheltuieli curente 100 524 920,3 470 083,3 54 837,0 dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 177 934,4 165 236,2 12 698,2 Cheltuieli capitale 200 739 977,2 356 477,6 5 177,0 378 322,6 dintre care investi ii capitale în construc ii 241 4 000,0 4 000,0 Înv mîntul 6 139 255,8 119 859,4 19 396,4 Cheltuieli curente 6 100 127 181,8 110 563,4 16 618,4 dintre care cheltuieli de personal 6 111, 112, 116 40 787,2 35 996,6 4 790,6 Cheltuieli capitale 6 200 12 074,0 9 296,0 2 778,0 dintre care investi ii capitale în construc ii 6 241 4 000,0 4 000,0 Înv mînt secundar 6 3 1 357,6 1 327,6 30,0 Cheltuieli curente 6 3 100 1 357,6 1 327,6 30,0 dintre care cheltuieli de personal 6 3 111, 112, 116 1 341,7 1 327,6 14,1

Înv mînt superior 6 4 56 810,1 56 810,1 Cheltuieli curente 6 4 100 52 810,1 52 810,1 Cheltuieli capitale 6 4 200 4 000,0 4 000,0 dintre care investi ii capitale în construc ii 6 4 241 4 000,0 4 000,0 Institu ii i activit i în domeniul înv mîntului neatribuite la alte grupe 6 7 3 365,0 3 005,1 359,9 Cheltuieli curente 6 7 100 3 365,0 3 005,1 359,9 dintre care cheltuieli de personal 6 7 111, 112, 116 2 182,1 2 120,8 61,3 Înv mînt mediu de specialitate 6 8 77 723,1 58 716,6 19 006,5 Cheltuieli curente 6 8 100 69 649,1 53 420,6 16 228,5 dintre care cheltuieli de personal 6 8 111, 112, 116 37 263,4 32 548,2 4 715,2 Cheltuieli capitale 6 8 200 8 074,0 5 296,0 2 778,0 Asigurarea i asisten a social 10 1 538,6 1 538,6 Institu ii i servicii în domeniul asigur rii i asisten ei sociale neatribuite la alte grupe 10 11 1 538,6 1 538,6 Cheltuieli curente 10 11 100 1 538,6 1 538,6 Agricultura, gospod ria silvic , gospod ria piscicol i gospod ria apelor 11 1 124 103,1 705 162,9 40 617,6 378 322,6 Cheltuieli curente 11 100 396 199,9 357 981,3 38 218,6 dintre care cheltuieli de personal 11 111, 112, 116 137 147,2 129 239,6 7 907,6 Cheltuieli capitale 11 200 727 903,2 347 181,6 2 399,0 378 322,6 Agricultur 11 1 710 509,6 669 892,0 40 617,6 Cheltuieli curente 11 1 100 368 953,3 330 734,7 38 218,6

Page 19: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

19

( ) – mii lei – Codul Suma inclusiv grupei

princi-pale

grupei articolului componenta de baz

mijloace speciale

fonduri speciale

proiecte finan ate din surse externe

dintre care cheltuieli de personal 11 1 111, 112, 116 128 410,1 120 502,5 7 907,6 Cheltuieli capitale 11 1 200 341 556,3 339 157,3 2 399,0 Activit i i servicii în domeniul agriculturii, gospod riei silvice, gospod riei piscicole i gospod riei apelor neatribuite la alte grupe 11 5 400 346,9 22 024,3 378 322,6 Cheltuieli curente 11 5 100 14 000,0 14 000,0 Cheltuieli capitale 11 5 200 386 346,9 8 024,3 378 322,6 Organe administrative 11 10 13 246,6 13 246,6 Cheltuieli curente 11 10 100 13 246,6 13 246,6 dintre care cheltuieli de personal 11 10 111, 112, 116 8 737,1 8 737,1

127. Ministerul Muncii, Protec iei Sociale i FamilieiCheltuieli, total 456 279,7 328 183,9 17 264,0 88 300,0 22 531,8 Cheltuieli curente 100 415 703,4 310 190,9 17 264,0 88 248,5 dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 116 417,1 113 762,6 1 756,9 897,6 Cheltuieli capitale 200 40 576,3 17 993,0 51,5 22 531,8 dintre care investi ii capitale în construc ii 241 9 000,0 9 000,0 Asigurarea i asisten a social 10 445 279,7 317 183,9 17 264,0 88 300,0 22 531,8 Cheltuieli curente 10 100 413 703,4 308 190,9 17 264,0 88 248,5 dintre care cheltuieli de personal 10 111, 112, 116 116 417,1 113 762,6 1 756,9 897,6 Cheltuieli capitale 10 200 31 576,3 8 993,0 51,5 22 531,8 Institu ii ale asisten ei sociale 10 3 232 244,8 215 400,8 16 844,0 Cheltuieli curente 10 3 100 223 251,8 206 407,8 16 844,0 dintre care cheltuieli de personal 10 3 111, 112, 116 104 310,5 102 553,6 1 756,9 Cheltuieli capitale 10 3 200 8 993,0 8 993,0 Organe administrative 10 10 12 283,8 12 263,8 20,0 Cheltuieli curente 10 10 100 12 283,8 12 263,8 20,0 dintre care cheltuieli de personal 10 10 111, 112, 116 11 209,0 11 209,0 Institu ii i servicii în domeniul asigur rii i asisten ei sociale neatribuite la alte grupe 10 11 112 451,1 89 519,3 400,0 22 531,8 Cheltuieli curente 10 11 100 89 919,3 89 519,3 400,0 Cheltuieli capitale 10 11 200 22 531,8 22 531,8 Fonduri de sus inere social a popula iei 10 20 88 300,0 88 300,0 Cheltuieli curente 10 20 100 88 248,5 88 248,5 dintre care cheltuieli de personal 10 20 111, 112, 116 897,6 897,6 Cheltuieli capitale 10 20 200 51,5 51,5Industria i construc iile 13 2 000,0 2 000,0 Activit i i servicii în domeniul industriei i construc iilor neatribuite la alte grupe 13 5 2 000,0 2 000,0 Cheltuieli curente 13 5 100 2 000,0 2 000,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 9 000,0 9 000,0 Gospod rie de exploatare a fondului de locuin e 15 1 9 000,0 9 000,0 Cheltuieli capitale 15 1 200 9 000,0 9 000,0 dintre care investi ii capitale în construc ii 15 1 241 9 000,0 9 000,0

128. Ministerul S n t iiCheltuieli, total 1 026 373,4 620 901,5 130 675,9 274 796,0 Cheltuieli curente 100 707 490,3 593 119,4 114 370,9 dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 301 686,9 242 970,5 58 716,4

Page 20: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

20

( ) – mii lei – Codul Suma inclusiv grupei

princi-pale

grupei articolului componenta de baz

mijloace speciale

fonduri speciale

proiecte finan ate din surse externe

Cheltuieli capitale 200 318 883,1 27 782,1 16 305,0 274 796,0 dintre care investi ii capitale în construc ii 241 4 301,4 2 500,0 1 801,4 Înv mîntul 6 228 065,8 206 376,0 21 689,8 Cheltuieli curente 6 100 224 620,1 203 708,7 20 911,4 dintre care cheltuieli de personal 6 111, 112, 116 41 800,3 31 143,2 10 657,1 Cheltuieli capitale 6 200 3 445,7 2 667,3 778,4 dintre care investi ii capitale în construc ii 6 241 2 500,0 2 500,0 Înv mînt superior 6 4 102 224,5 102 224,5 Cheltuieli curente 6 4 100 99 724,5 99 724,5 Cheltuieli capitale 6 4 200 2 500,0 2 500,0 dintre care investi ii capitale în construc ii 6 4 241 2 500,0 2 500,0 Înv mînt postuniversitar 6 5 53 606,3 53 606,3 Cheltuieli curente 6 5 100 53 606,3 53 606,3 Cursuri i institu ii de perfec ionare a cadrelor 6 6 8 184,2 8 184,2 Cheltuieli curente 6 6 100 8 110,2 8 110,2 dintre care cheltuieli de personal 6 6 111, 112, 116 5 419,5 5 419,5 Cheltuieli capitale 6 6 200 74,0 74,0 Institu ii i activit i în domeniul înv mîntului neatribuite la alte grupe 6 7 211,3 211,3 Cheltuieli curente 6 7 100 211,3 211,3 dintre care cheltuieli de personal 6 7 111, 112, 116 195,4 195,4 Înv mînt mediu de specialitate 6 8 63 839,5 50 333,9 13 505,6 Cheltuieli curente 6 8 100 62 967,8 50 166,6 12 801,2 dintre care cheltuieli de personal 6 8 111, 112, 116 36 185,4 30 947,8 5 237,6 Cheltuieli capitale 6 8 200 871,7 167,3 704,4 Ocrotirea s n t ii 9 785 486,5 401 704,4 108 986,1 274 796,0 Cheltuieli curente 9 100 470 049,1 376 589,6 93 459,5 dintre care cheltuieli de personal 9 111, 112, 116 259 886,6 211 827,3 48 059,3 Cheltuieli capitale 9 200 315 437,4 25 114,8 15 526,6 274 796,0 dintre care investi ii capitale în construc ii 9 241 1 801,4 1 801,4 Policlinici i centre ale medicilor de familie 9 2 1 736,9 1 436,9 300,0 Cheltuieli curente 9 2 100 1 636,9 1 436,9 200,0 dintre care cheltuieli de personal 9 2 111, 112, 116 1 396,6 1 339,6 57,0 Cheltuieli capitale 9 2 200 100,0 100,0 Servicii i institu ii sanitaro-epidemiologice i de profilaxie 9 3 267 596,8 195 112,9 72 483,9 Cheltuieli curente 9 3 100 248 954,7 186 333,8 62 620,9 dintre care cheltuieli de personal 9 3 111, 112, 116 183 053,4 152 921,5 30 131,9 Cheltuieli capitale 9 3 200 18 642,1 8 779,1 9 863,0 dintre care investi ii capitale în construc ii 9 3 241 1 801,4 1 801,4 Institu ii i servicii în domeniul ocrotirii s n t ii neatribuite la alte grupe 9 5 344 008,4 37 475,2 31 737,2 274 796,0 Cheltuieli curente 9 5 100 53 754,0 27 180,4 26 573,6 dintre care cheltuieli de personal 9 5 111, 112, 116 40 421,4 24 725,7 15 695,7 Cheltuieli capitale 9 5 200 290 254,4 10 294,8 5 163,6 274 796,0 Programe na ionale de ocrotire a s n t ii 9 6 163 080,9 158 625,9 4 455,0 Cheltuieli curente 9 6 100 156 640,0 152 585,0 4 055,0

Page 21: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

21

( ) – mii lei – Codul Suma inclusiv grupei

princi-pale

grupei articolului componenta de baz

mijloace speciale

fonduri speciale

proiecte finan ate din surse externe

dintre care cheltuieli de personal 9 6 111, 112, 116 27 535,3 25 360,6 2 174,7 Cheltuieli capitale 9 6 200 6 440,9 6 040,9 400,0 Organe administrative 9 10 9 063,5 9 053,5 10,0 Cheltuieli curente 9 10 100 9 063,5 9 053,5 10,0 dintre care cheltuieli de personal 9 10 111, 112, 116 7 479,9 7 479,9 Asigurarea i asisten a social 10 12 821,1 12 821,1 Institu ii i servicii în domeniul asigur rii i asisten ei sociale neatribuite la alte grupe 10 11 12 821,1 12 821,1 Cheltuieli curente 10 11 100 12 821,1 12 821,1

129. Ministerul Educa ieiCheltuieli, total 1 443 659,2 1 262 964,4 110 666,1 29 359,0 41 731,7 Cheltuieli curente 100 1 332 759,0 1 199 185,3 105 276,7 29 359,0 dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 517 705,6 464 092,9 53 125,5 487,2 Cheltuieli capitale 200 110 900,2 63 779,1 5 389,4 41 731,7 dintre care investi ii capitale în construc ii 241 8 106,3 8 106,3 Înv mîntul 6 1 397 495,9 1 216 966,4 110 500,8 29 359,0 41 731,7 Cheltuieli curente 6 100 1 286 710,9 1 153 302,5 105 111,4 29 359,0 dintre care cheltuieli de personal 6 111, 112, 116 516 804,2 463 227,5 53 089,5 487,2 Cheltuieli capitale 6 200 110 785,0 63 663,9 5 389,4 41 731,7 dintre care investi ii capitale în construc ii 6 241 8 106,3 8 106,3 Înv mînt pre colar 6 1 36 844,5 36 844,5 Cheltuieli capitale 6 1 200 36 844,5 36 844,5 Înv mînt secundar 6 3 679 010,8 616 175,0 29 651,6 29 359,0 4 887,2 Cheltuieli curente 6 3 100 609 614,3 553 091,1 28 226,2 29 359,0 transferuri la fondurile speciale 1 062,0 dintre care cheltuieli de personal 6 3 111, 112, 116 334 671,6 323 609,1 10 575,3 487,2 Cheltuieli capitale 6 3 200 69 396,5 63 083,9 1 425,4 4 887,2 dintre care investi ii capitale în construc ii 6 3 241 8 106,3 8 106,3 Înv mînt superior 6 4 389 733,6 389 733,6 Cheltuieli curente 6 4 100 389 733,6 389 733,6 Înv mînt postuniversitar 6 5 1 085,2 857,0 228,2 Cheltuieli curente 6 5 100 1 077,7 857,0 220,7 dintre care cheltuieli de personal 6 5 111, 112, 116 375,3 211,8 163,5 Cheltuieli capitale 6 5 200 7,5 7,5 Cursuri i institu ii de perfec ionare a cadrelor 6 6 8 787,3 2 500,0 6 287,3 Cheltuieli curente 6 6 100 8 287,3 2 000,0 6 287,3 dintre care cheltuieli de personal 6 6 111, 112, 116 6 202,1 2 000,0 4 202,1 Cheltuieli capitale 6 6 200 500,0 500,0 Institu ii i activit i în domeniul înv mîntului neatribuite la alte grupe 6 7 36 078,9 35 089,4 989,5 Cheltuieli curente 6 7 100 36 003,9 35 089,4 914,5 dintre care cheltuieli de personal 6 7 111, 112, 116 12 870,3 12 455,1 415,2 Cheltuieli capitale 6 7 200 75,0 75,0 Înv mînt mediu de specialitate 6 8 234 584,8 161 683,6 72 901,2 Cheltuieli curente 6 8 100 230 703,3 161 683,6 69 019,7 dintre care cheltuieli de personal 6 8 111, 112, 116 153 016,6 115 283,2 37 733,4 Cheltuieli capitale 6 8 200 3 881,5 3 881,5 Organe administrative 6 10 11 370,8 10 927,8 443,0 Cheltuieli curente 6 10 100 11 290,8 10 847,8 443,0 dintre care cheltuieli de personal 6 10 111, 112, 116 9 668,3 9 668,3 Cheltuieli capitale 6 10 200 80,0 80,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 3 467,7 3 302,4 165,3

Page 22: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

22

( ) – mii lei – Codul Suma inclusiv grupei

princi-pale

grupei articolului componenta de baz

mijloace speciale

fonduri speciale

proiecte finan ate din surse externe

Cheltuieli curente 8 100 3 352,5 3 187,2 165,3 dintre care cheltuieli de personal 8 111, 112, 116 901,4 865,4 36,0 Cheltuieli capitale 8 200 115,2 115,2 Activit i în domeniul culturii 8 2 1 555,6 1 390,3 165,3 Cheltuieli curente 8 2 100 1 440,4 1 275,1 165,3 dintre care cheltuieli de personal 8 2 111, 112, 116 901,4 865,4 36,0 Cheltuieli capitale 8 2 200 115,2 115,2 Pres periodic i edituri 8 4 1 912,1 1 912,1 Cheltuieli curente 8 4 100 1 912,1 1 912,1 Asigurarea i asisten a social 10 42 695,6 42 695,6 Institu ii i servicii în domeniul asigur rii i asisten ei sociale neatribuite la alte grupe 10 11 42 695,6 42 695,6 Cheltuieli curente 10 11 100 42 695,6 42 695,6

130. Ministerul CulturiiCheltuieli, total 255 934,3 246 618,0 9 316,3 Cheltuieli curente 100 243 679,7 234 812,0 8 867,7 dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 84 941,0 81 344,1 3 596,9 Cheltuieli capitale 200 12 254,6 11 806,0 448,6 dintre care investi ii capitale în construc ii 241 10 600,0 10 600,0 Înv mîntul 6 97 531,0 94 056,5 3 474,5 Cheltuieli curente 6 100 97 087,7 93 656,5 3 431,2 dintre care cheltuieli de personal 6 111, 112, 116 50 419,9 48 806,3 1 613,6 Cheltuieli capitale 6 200 443,3 400,0 43,3 Înv mînt secundar 6 3 22 210,4 21 809,3 401,1 Cheltuieli curente 6 3 100 22 210,4 21 809,3 401,1 dintre care cheltuieli de personal 6 3 111, 112, 116 18 523,2 18 388,6 134,6 Înv mînt superior 6 4 36 192,9 36 192,9 Cheltuieli curente 6 4 100 36 192,9 36 192,9 Înv mînt mediu de specialitate 6 8 39 127,7 36 054,3 3 073,4 Cheltuieli curente 6 8 100 38 684,4 35 654,3 3 030,1 dintre care cheltuieli de personal 6 8 111, 112, 116 31 896,7 30 417,7 1 479,0 Cheltuieli capitale 6 8 200 443,3 400,0 43,3 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 158 018,3 152 176,5 5 841,8 Cheltuieli curente 8 100 146 207,0 140 770,5 5 436,5 dintre care cheltuieli de personal 8 111, 112, 116 34 521,1 32 537,8 1 983,3 Cheltuieli capitale 8 200 11 811,3 11 406,0 405,3 dintre care investi ii capitale în construc ii 8 241 10 600,0 10 600,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 146 307,4 140 495,6 5 811,8 Cheltuieli curente 8 2 100 134 746,1 129 339,6 5 406,5 dintre care cheltuieli de personal 8 2 111, 112, 116 29 788,4 27 805,1 1 983,3 Cheltuieli capitale 8 2 200 11 561,3 11 156,0 405,3 dintre care investi ii capitale în construc ii 8 2 241 10 600,0 10 600,0 Pres periodic i edituri 8 4 3 680,0 3 680,0 Cheltuieli curente 8 4 100 3 680,0 3 680,0 Institu ii i activit i în domeniul culturii, artei i sportului neatribuite la alte grupe 8 6 3 871,4 3 871,4 Cheltuieli curente 8 6 100 3 621,4 3 621,4 dintre care cheltuieli de personal 8 6 111, 112, 116 938,8 938,8 Cheltuieli capitale 8 6 200 250,0 250,0 Organe administrative 8 10 4 159,5 4 129,5 30,0 Cheltuieli curente 8 10 100 4 159,5 4 129,5 30,0 dintre care cheltuieli de personal 8 10 111, 112, 116 3 793,9 3 793,9

Page 23: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

23

( ) – mii lei – Codul Suma inclusiv grupei

princi-pale

grupei articolului componenta de baz

mijloace speciale

fonduri speciale

proiecte finan ate din surse externe

Asigurarea i asisten a social 10 385,0 385,0 Institu ii i servicii în domeniul asigur rii i asisten ei sociale neatribuite la alte grupe 10 11 385,0 385,0 Cheltuieli curente 10 11 100 385,0 385,0

131. Ministerul Justi ieiCheltuieli, total 816 433,8 729 914,6 86 519,2 Cheltuieli curente 100 710 561,5 654 912,9 55 648,6 dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 380 461,3 348 259,9 32 201,4 Cheltuieli capitale 200 105 872,3 75 001,7 30 870,6 dintre care investi ii capitale în construc ii 241 33 942,3 33 942,3 Justi ia 4 385 554,3 305 364,3 80 190,0 Cheltuieli curente 4 100 304 755,0 254 812,6 49 942,4 dintre care cheltuieli de personal 4 111, 112, 116 198 046,2 167 043,1 31 003,1 Cheltuieli capitale 4 200 80 799,3 50 551,7 30 247,6 dintre care investi ii capitale în construc ii 4 241 15 942,3 15 942,3 Instan e judec tore ti 4 3 205 777,5 205 177,5 600,0 Cheltuieli curente 4 3 100 169 117,6 168 517,6 600,0 dintre care cheltuieli de personal 4 3 111, 112, 116 132 048,9 132 048,9 Cheltuieli capitale 4 3 200 36 659,9 36 659,9 dintre care investi ii capitale în construc ii 4 3 241 12 453,5 12 453,5 Autorit i din domeniul justi iei neatribuite la alte grupe 4 6 124 066,5 44 816,5 79 250,0 Cheltuieli curente 4 6 100 86 627,1 37 624,7 49 002,4 dintre care cheltuieli de personal 4 6 111, 112, 116 39 213,4 8 210,3 31 003,1 Cheltuieli capitale 4 6 200 37 439,4 7 191,8 30 247,6 dintre care investi ii capitale în construc ii 4 6 241 3 488,8 3 488,8 Proba iune 4 8 20 381,7 20 341,7 40,0 Cheltuieli curente 4 8 100 20 181,7 20 141,7 40,0 dintre care cheltuieli de personal 4 8 111, 112, 116 14 224,1 14 224,1 Cheltuieli capitale 4 8 200 200,0 200,0 Organe administrative 4 10 35 328,6 35 028,6 300,0 Cheltuieli curente 4 10 100 28 828,6 28 528,6 300,0 dintre care cheltuieli de personal 4 10 111, 112, 116 12 559,8 12 559,8 Cheltuieli capitale 4 10 200 6 500,0 6 500,0 Men inerea ordinii publice i securitatea na ional 5 328 230,3 321 901,1 6 329,2 Penitenciare 5 3 328 230,3 321 901,1 6 329,2 Cheltuieli curente 5 3 100 303 157,3 297 451,1 5 706,2 dintre care cheltuieli de personal 5 3 111, 112, 116 182 415,1 181 216,8 1 198,3 Cheltuieli capitale 5 3 200 25 073,0 24 450,0 623,0 dintre care investi ii capitale în construc ii 5 3 241 18 000,0 18 000,0 Asigurarea i asisten a social 10 102 649,2 102 649,2 Cheltuieli curente 10 100 102 649,2 102 649,2 Pensii ale militarilor 10 1 101 952,7 101 952,7 Cheltuieli curente 10 1 100 101 952,7 101 952,7 Compensa ii i indemniza ii nominative 10 13 696,5 696,5 Cheltuieli curente 10 13 100 696,5 696,5

132. Ministerul Ap r riiCheltuieli, total 526 118,5 504 318,5 21 800,0 Cheltuieli curente 100 519 316,6 499 922,5 19 394,1 dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 193 226,8 188 715,2 4 511,6 Cheltuieli capitale 200 6 801,9 4 396,0 2 405,9

Page 24: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

24

( ) – mii lei – Codul Suma inclusiv grupei

princi-pale

grupei articolului componenta de baz

mijloace speciale

fonduri speciale

proiecte finan ate din surse externe

Ap rarea na ional 3 306 902,4 285 102,4 21 800,0 Armata Na ional 3 1 306 902,4 285 102,4 21 800,0 Cheltuieli curente 3 1 100 300 100,5 280 706,4 19 394,1 dintre care cheltuieli de personal 3 1 111, 112, 116 193 226,8 188 715,2 4 511,6 Cheltuieli capitale 3 1 200 6 801,9 4 396,0 2 405,9 Asigurarea i asisten a social 10 219 216,1 219 216,1 Cheltuieli curente 10 100 219 216,1 219 216,1 Pensii ale militarilor 10 1 212 926,1 212 926,1 Cheltuieli curente 10 1 100 212 926,1 212 926,1 Compensa ii i indemniza ii nominative 10 13 6 290,0 6 290,0 Cheltuieli curente 10 13 100 6 290,0 6 290,0

133. Ministerul Afacerilor InterneCheltuieli, total 1 781 453,7 1 684 043,8 60 311,2 37 098,7 Cheltuieli curente 100 1 692 456,7 1 643 768,9 48 687,8 dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 967 578,6 959 511,7 8 066,9 Cheltuieli capitale 200 88 997,0 40 274,9 11 623,4 37 098,7 dintre care investi ii capitale în construc ii 241 8 450,0 8 450,0 Men inerea ordinii publice i securitatea na ional 5 1 323 574,8 1 226 265,1 60 211,0 37 098,7 Cheltuieli curente 5 100 1 234 577,8 1 185 990,2 48 587,6 dintre care cheltuieli de personal 5 111, 112, 116 966 445,7 958 378,8 8 066,9 Cheltuieli capitale 5 200 88 997,0 40 274,9 11 623,4 37 098,7 dintre care investi ii capitale în construc ii 5 241 8 450,0 8 450,0 Organe ale afacerilor interne 5 1 798 684,0 737 893,9 48 295,2 12 494,9 Cheltuieli curente 5 1 100 755 102,9 717 472,5 37 630,4 dintre care cheltuieli de personal 5 1 111, 112, 116 589 765,8 582 897,6 6 868,2

Cheltuieli capitale 5 1 200 43 581,1 20 421,4 10 664,8 12 494,9 dintre care investi ii capitale în construc ii 5 1 241 700,0 700,0 Trupe de carabinieri 5 2 87 911,7 86 381,7 1 530,0 Cheltuieli curente 5 2 100 86 184,5 84 854,5 1 330,0 dintre care cheltuieli de personal 5 2 111, 112, 116 55 358,4 55 325,9 32,5 Cheltuieli capitale 5 2 200 1 727,2 1 527,2 200,0 Organe ale securit ii na ionale 5 4 247 214,8 246 184,8 1 030,0 Cheltuieli curente 5 4 100 239 595,7 238 565,7 1 030,0 dintre care cheltuieli de personal 5 4 111, 112, 116 195 280,2 195 280,2 Cheltuieli capitale 5 4 200 7 619,1 7 619,1 dintre care investi ii capitale în construc ii 5 4 241 5 750,0 5 750,0 Protec ie civil i situa ii excep ionale 5 6 189 764,3 155 804,7 9 355,8 24 603,8 Cheltuieli curente 5 6 100 153 694,7 145 097,5 8 597,2 dintre care cheltuieli de personal 5 6 111, 112, 116 126 041,3 124 875,1 1 166,2 Cheltuieli capitale 5 6 200 36 069,6 10 707,2 758,6 24 603,8 dintre care investi ii capitale în construc ii 5 6 241 2 000,0 2 000,0 Asigurarea i asisten a social 10 456 422,1 456 422,1 Cheltuieli curente 10 100 456 422,1 456 422,1 Pensii ale militarilor 10 1 447 917,5 447 917,5 Cheltuieli curente 10 1 100 447 917,5 447 917,5 Compensa ii i indemniza ii nominative 10 13 8 504,6 8 504,6 Cheltuieli curente 10 13 100 8 504,6 8 504,6 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 1 456,8 1 356,6 100,2

Page 25: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

25

( ) – mii lei – Codul Suma inclusiv grupei

princi-pale

grupei articolului componenta de baz

mijloace speciale

fonduri speciale

proiecte finan ate din surse externe

Activitate sanitar , inclusiv control asupra polu rii mediului 15 3 1 456,8 1 356,6 100,2 Cheltuieli curente 15 3 100 1 456,8 1 356,6 100,2 dintre care cheltuieli de personal 15 3 111, 112, 116 1 132,9 1 132,9

135. Ministerul Afacerilor Externe i Integr rii EuropeneCheltuieli, total 221 231,8 198 165,8 23 066,0 Cheltuieli curente 100 217 701,7 195 302,5 22 399,2 dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 36 897,6 36 897,6 Cheltuieli capitale 200 3 530,1 2 863,3 666,8 Activitatea extern 2 221 231,8 198 165,8 23 066,0 Cheltuieli curente 2 100 217 701,7 195 302,5 22 399,2 dintre care cheltuieli de personal 2 111, 112, 116 36 897,6 36 897,6 Cheltuieli capitale 2 200 3 530,1 2 863,3 666,8 Misiuni diplomatice 2 4 199 979,5 176 918,5 23 061,0 Cheltuieli curente 2 4 100 197 006,8 174 612,6 22 394,2 dintre care cheltuieli de personal 2 4 111, 112, 116 22 437,0 22 437,0 Cheltuieli capitale 2 4 200 2 972,7 2 305,9 666,8 Organe administrative 2 10 21 252,3 21 247,3 5,0 Cheltuieli curente 2 10 100 20 694,9 20 689,9 5,0 dintre care cheltuieli de personal 2 10 111, 112, 116 14 460,6 14 460,6 Cheltuieli capitale 2 10 200 557,4 557,4

139. Institutul Na ional al Justi ieiCheltuieli, total 41 379,9 41 379,9 Justi ia 4 41 379,9 41 379,9 Autorit i din domeniul justi iei neatribuite la alte grupe 4 6 41 379,9 41 379,9 Cheltuieli curente 4 6 100 31 964,8 31 964,8 dintre care cheltuieli de personal 4 6 111, 112, 116 7 350,0 7 350,0 Cheltuieli capitale 4 6 200 9 415,1 9 415,1 dintre care investi ii capitale în construc ii 4 6 241 9 415,1 9 415,1

143. Biroul Na ional de StatisticCheltuieli, total 76 554,7 74 032,8 2 521,9 Serviciile de stat cu destina ie general 1 76 554,7 74 032,8 2 521,9 Cheltuieli curente 1 100 76 452,7 74 002,8 2 449,9 dintre care cheltuieli de personal 1 111, 112, 116 54 952,5 54 174,9 777,6 Cheltuieli capitale 1 200 102,0 30,0 72,0 Servicii de planificare i statistic 1 4 57 377,0 54 855,1 2 521,9 Cheltuieli curente 1 4 100 57 305,0 54 855,1 2 449,9 dintre care cheltuieli de personal 1 4 111, 112, 116 39 493,4 38 715,8 777,6 Cheltuieli capitale 1 4 200 72,0 72,0 Organe administrative 1 10 19 177,7 19 177,7 Cheltuieli curente 1 10 100 19 147,7 19 147,7 dintre care cheltuieli de personal 1 10 111, 112, 116 15 459,1 15 459,1 Cheltuieli capitale 1 10 200 30,0 30,0

147. Ministerul Dezvolt rii Regionale i Construc iilorCheltuieli, total 245 573,2 221 373,2 24 200,0 Cheltuieli curente 100 16 773,2 16 773,2 dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 12 165,1 12 165,1 Cheltuieli capitale 200 228 800,0 204 600,0 24 200,0 dintre care investi ii capitale în construc ii 241 8 400,0 8 400,0 Înv mîntul 6 5 000,0 5 000,0 Înv mînt pre colar 6 1 5 000,0 5 000,0 Cheltuieli capitale 6 1 200 5 000,0 5 000,0

Page 26: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

26

( ) – mii lei – Codul Suma inclusiv grupei

princi-pale

grupei articolului componenta de baz

mijloace speciale

fonduri speciale

proiecte finan ate din surse externe

dintre care investi ii capitale în construc ii 6 1 241 5 000,0 5 000,0 Protec ia mediului i hidrometeorologia 12 45 654,7 45 654,7 Protec ie a mediului 12 1 45 654,7 45 654,7 Cheltuieli capitale 12 1 200 45 654,7 45 654,7 Industria i construc iile 13 27 723,2 27 723,2 Cheltuieli curente 13 100 16 773,2 16 773,2 dintre care cheltuieli de personal 13 111, 112, 116 12 165,1 12 165,1 Cheltuieli capitale 13 200 10 950,0 10 950,0 Activit i i servicii în domeniul industriei i construc iilor neatribuite la alte grupe 13 5 19 566,7 19 566,7 Cheltuieli curente 13 5 100 8 616,7 8 616,7 dintre care cheltuieli de personal 13 5 111, 112, 116 5 035,7 5 035,7 Cheltuieli capitale 13 5 200 10 950,0 10 950,0 Organe administrative 13 10 8 156,5 8 156,5 Cheltuieli curente 13 10 100 8 156,5 8 156,5 dintre care cheltuieli de personal 13 10 111, 112, 116 7 129,4 7 129,4 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 71 908,9 71 908,9 Gospod rie a drumurilor 14 7 71 908,9 71 908,9 Cheltuieli capitale 14 7 200 71 908,9 71 908,9 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 77 155,8 52 955,8 24 200,0 Cheltuieli capitale 15 200 77 155,8 52 955,8 24 200,0 dintre care investi ii capitale în construc ii 15 241 3 000,0 3 000,0 Gospod rie de exploatare a fondului de locuin e 15 1 24 200,0 24 200,0 Cheltuieli capitale 15 1 200 24 200,0 24 200,0 Gospod rie comunal 15 2 52 955,8 52 955,8 Cheltuieli capitale 15 2 200 52 955,8 52 955,8 dintre care investi ii capitale în construc ii 15 2 241 3 000,0 3 000,0 Complexul pentru combustibil i energie 16 400,0 400,0 Re ele de gaze 16 1 400,0 400,0 Cheltuieli capitale 16 1 200 400,0 400,0 dintre care investi ii capitale în construc ii 16 1 241 400,0 400,0 Alte servicii legate de activitatea economic 19 17 730,6 17 730,6 Sus inere de stat a micului business 19 1 17 730,6 17 730,6 Cheltuieli capitale 19 1 200 17 730,6 17 730,6

148. Ministerul Tineretului i SportuluiCheltuieli, total 92 280,5 90 851,9 1 428,6 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 92 280,5 90 851,9 1 428,6 Cheltuieli curente 8 100 66 387,2 65 052,5 1 334,7 dintre care cheltuieli de personal 8 111, 112, 116 29 207,4 28 851,7 355,7 Cheltuieli capitale 8 200 25 893,3 25 799,4 93,9 dintre care investi ii capitale în construc ii 8 241 21 900,0 21 900,0 Sport 8 5 80 478,2 79 051,6 1 426,6 Cheltuieli curente 8 5 100 54 684,3 53 351,6 1 332,7 dintre care cheltuieli de personal 8 5 111, 112, 116 25 286,9 24 931,2 355,7

Page 27: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

27

( ) – mii lei – Codul Suma inclusiv grupei

princi-pale

grupei articolului componenta de baz

mijloace speciale

fonduri speciale

proiecte finan ate din surse externe

Cheltuieli capitale 8 5 200 25 793,9 25 700,0 93,9 dintre care investi ii capitale în construc ii 8 5 241 21 900,0 21 900,0 Institu ii i activit i în domeniul culturii, artei i sportului neatribuite la alte grupe 8 6 483,3 483,3 Cheltuieli curente 8 6 100 475,2 475,2 dintre care cheltuieli de personal 8 6 111, 112, 116 396,2 396,2 Cheltuieli capitale 8 6 200 8,1 8,1 Activit i pentru tineret 8 7 7 004,2 7 004,2 Cheltuieli curente 8 7 100 7 004,2 7 004,2 Organe administrative 8 10 4 314,8 4 312,8 2,0 Cheltuieli curente 8 10 100 4 223,5 4 221,5 2,0 dintre care cheltuieli de personal 8 10 111, 112, 116 3 524,3 3 524,3 Cheltuieli capitale 8 10 200 91,3 91,3

149. Biroul Rela ii InteretniceCheltuieli, total 2 859,3 2 339,3 520,0 Cheltuieli curente 100 2 843,3 2 339,3 504,0 dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 1 628,4 1 507,2 121,2 Cheltuieli capitale 200 16,0 16,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1 2 465,5 1 945,5 520,0 Organe administrative 1 10 2 465,5 1 945,5 520,0 Cheltuieli curente 1 10 100 2 449,5 1 945,5 504,0 dintre care cheltuieli de personal 1 10 111, 112, 116 1 628,4 1 507,2 121,2 Cheltuieli capitale 1 10 200 16,0 16,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 393,8 393,8 Institu ii i activit i în domeniul culturii, artei i sportului neatribuite la alte grupe 8 6 393,8 393,8 Cheltuieli curente 8 6 100 393,8 393,8

154. Serviciul de Stat de ArhivCheltuieli, total 6 894,6 5 894,6 1 000,0 Cheltuieli curente 100 6 804,6 5 894,6 910,0 dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 4 771,5 4 771,5 Cheltuieli capitale 200 90,0 90,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1 6 894,6 5 894,6 1 000,0 Autorit i i servicii cu destina ie general neatribuite la alte grupe 1 8 4 953,0 3 953,0 1 000,0 Cheltuieli curente 1 8 100 4 863,0 3 953,0 910,0 dintre care cheltuieli de personal 1 8 111, 112, 116 3 347,9 3 347,9 Cheltuieli capitale 1 8 200 90,0 90,0 Organe administrative 1 10 1 941,6 1 941,6 Cheltuieli curente 1 10 100 1 941,6 1 941,6 dintre care cheltuieli de personal 1 10 111, 112, 116 1 423,6 1 423,6

155. Agen ia Rela ii Funciare i CadastruCheltuieli, total 69 066,4 68 575,4 491,0 Alte servicii legate de activitatea economic 19 55 266,4 54 775,4 491,0 Cheltuieli curente 19 100 18 861,2 18 390,2 471,0 dintre care cheltuieli de personal 19 111, 112, 116 3 606,9 3 606,9 Cheltuieli capitale 19 200 36 405,2 36 385,2 20,0 Alte servicii legate de activitatea economic 19 3 50 826,2 50 335,2 491,0

Page 28: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

28

( ) – mii lei – Codul Suma inclusiv grupei

princi-pale

grupei articolului componenta de baz

mijloace speciale

fonduri speciale

proiecte finan ate din surse externe

Cheltuieli curente 19 3 100 14 471,0 14 000,0 471,0 Cheltuieli capitale 19 3 200 36 355,2 36 335,2 20,0 Organe administrative 19 10 4 440,2 4 440,2 Cheltuieli curente 19 10 100 4 390,2 4 390,2 dintre care cheltuieli de personal 19 10 111, 112, 116 3 606,9 3 606,9 Cheltuieli capitale 19 10 200 50,0 50,0 Activit ile i serviciile neatribuite la alte grupe principale 20 13 800,0 13 800,0 Cheltuieli neatribuite la alte grupe 20 9 13 800,0 13 800,0 Cheltuieli capitale 20 9 200 13 800,0 13 800,0

157. Academia de tiin e a MoldoveiCheltuieli, total 350 550,0 300 448,5 50 101,5 Cheltuieli curente 100 341 930,5 298 441,5 43 489,0 dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 198 865,3 180 588,5 18 276,8 Cheltuieli capitale 200 8 619,5 2 007,0 6 612,5 Înv mîntul 6 17 508,0 17 302,0 206,0 Cheltuieli curente 6 100 17 508,0 17 302,0 206,0 dintre care cheltuieli de personal 6 111, 112, 116 3 054,5 2 973,6 80,9 Înv mînt secundar 6 3 7 246,0 7 040,0 206,0 Cheltuieli curente 6 3 100 7 246,0 7 040,0 206,0 dintre care cheltuieli de personal 6 3 111, 112, 116 3 054,5 2 973,6 80,9 Înv mînt superior 6 4 10 262,0 10 262,0 Cheltuieli curente 6 4 100 10 262,0 10 262,0

tiin a i inovarea 7 333 042,0 283 146,5 49 895,5 Cheltuieli curente 7 100 324 422,5 281 139,5 43 283,0 dintre care cheltuieli de personal 7 111, 112, 116 195 810,8 177 614,9 18 195,9 Cheltuieli capitale 7 200 8 619,5 2 007,0 6 612,5 Cercet ri tiin ifice fundamentale 7 1 85 164,5 77 686,8 7 477,7 Cheltuieli curente 7 1 100 84 381,7 77 686,8 6 694,9 dintre care cheltuieli de personal 7 1 111, 112, 116 58 568,9 56 712,3 1 856,6 Cheltuieli capitale 7 1 200 782,8 782,8 Cercet ri tiin ifice aplicate 7 2 194 084,8 158 296,8 35 788,0 Cheltuieli curente 7 2 100 186 325,1 156 296,8 30 028,3 dintre care cheltuieli de personal 7 2 111, 112, 116 118 759,8 104 377,0 14 382,8 Cheltuieli capitale 7 2 200 7 759,7 2 000,0 5 759,7 Preg tire a cadrelor tiin ifice 7 3 2 757,7 2 757,7 Cheltuieli curente 7 3 100 2 757,7 2 757,7 dintre care cheltuieli de personal 7 3 111, 112, 116 200,9 200,9 Institu ii i activit i în sfera tiin ei i inov rii neatribuite la alte grupe 7 4 38 947,8 35 818,6 3 129,2

Cheltuieli curente 7 4 100 38 870,8 35 811,6 3 059,2 dintre care cheltuieli de personal 7 4 111, 112, 116 11 229,1 10 514,7 714,4 Cheltuieli capitale 7 4 200 77,0 7,0 70,0 Organe administrative 7 10 12 087,2 8 586,6 3 500,6 Cheltuieli curente 7 10 100 12 087,2 8 586,6 3 500,6 dintre care cheltuieli de personal 7 10 111, 112, 116 7 052,1 5 810,0 1 242,1

158. Academia de Administrare Public de pe lîng Pre edintele Republicii MoldovaCheltuieli, total 11 064,9 11 064,9 Înv mîntul 6 11 064,9 11 064,9 Cheltuieli curente 6 100 11 064,9 11 064,9 Înv mînt superior 6 4 990,3 990,3 Cheltuieli curente 6 4 100 990,3 990,3 Înv mînt postuniversitar 6 5 9 616,7 9 616,7 Cheltuieli curente 6 5 100 9 616,7 9 616,7 Cursuri i institu ii de perfec ionare a cadrelor 6 6 457,9 457,9 Cheltuieli curente 6 6 100 457,9 457,9

Page 29: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

29

( ) – mii lei – Codul Suma inclusiv grupei

princi-pale

grupei articolului componenta de baz

mijloace speciale

fonduri speciale

proiecte finan ate din surse externe

161. Consiliul Coordonator al AudiovizualuluiCheltuieli, total 10 004,9 6 504,9 3 500,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 10 004,9 6 504,9 3 500,0 Organe administrative 8 10 10 004,9 6 504,9 3 500,0 Cheltuieli curente 8 10 100 8 004,9 6 504,9 1 500,0 dintre care cheltuieli de personal 8 10 111, 112, 116 4 541,7 4 541,7 Cheltuieli capitale 8 10 200 2 000,0 2 000,0

169. Agen ia Rezerve MaterialeCheltuieli, total 44 796,3 14 348,3 30 448,0 Completarea rezervelor de stat 18 44 796,3 14 348,3 30 448,0 Cheltuieli curente 18 100 12 264,6 8 548,3 3 716,3 dintre care cheltuieli de personal 18 111, 112, 116 7 456,3 6 560,5 895,8 Cheltuieli capitale 18 200 32 531,7 5 800,0 26 731,7 Rezerve materiale de stat 18 2 30 914,0 5 000,0 25 914,0 Cheltuieli capitale 18 2 200 30 914,0 5 000,0 25 914,0 Alte servicii pentru deservirea rezervelor de stat 18 4 9 346,8 4 812,8 4 534,0 Cheltuieli curente 18 4 100 8 529,1 4 812,8 3 716,3 dintre care cheltuieli de personal 18 4 111, 112, 116 4 528,2 3 632,4 895,8 Cheltuieli capitale 18 4 200 817,7 817,7 Organe administrative 18 10 4 535,5 4 535,5 Cheltuieli curente 18 10 100 3 735,5 3 735,5 dintre care cheltuieli de personal 18 10 111, 112, 116 2 928,1 2 928,1 Cheltuieli capitale 18 10 200 800,0 800,0

173. Institu ia public na ional a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”Cheltuieli, total 92 374,2 92 374,2 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 92 374,2 92 374,2 Radioteleviziune 8 3 92 374,2 92 374,2 Cheltuieli curente 8 3 100 80 374,2 80 374,2 Cheltuieli capitale 8 3 200 12 000,0 12 000,0

178. Agen ia „Moldsilva”Cheltuieli, total 12 611,4 12 361,4 250,0 Agricultura, gospod ria silvic , gospod ria piscicol i gospod ria apelor 11 12 611,4 12 361,4 250,0 Cheltuieli curente 11 100 2 706,4 2 456,4 250,0 dintre care cheltuieli de personal 11 111, 112, 116 2 040,1 2 040,1 Cheltuieli capitale 11 200 9 905,0 9 905,0 Gospod rie silvic 11 2 9 905,0 9 905,0 Cheltuieli capitale 11 2 200 9 905,0 9 905,0 Organe administrative 11 10 2 706,4 2 456,4 250,0 Cheltuieli curente 11 10 100 2 706,4 2 456,4 250,0 dintre care cheltuieli de personal 11 10 111, 112, 116 2 040,1 2 040,1

183. Serviciul de Protec ie i Paz de StatCheltuieli, total 54 887,9 54 845,9 42,0 Cheltuieli curente 100 52 751,3 52 709,3 42,0 dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 26 965,1 26 965,1 Cheltuieli capitale 200 2 136,6 2 136,6 dintre care investi ii capitale în construc ii 241 2 136,6 2 136,6 Men inerea ordinii publice i securitatea na ional 5 40 185,1 40 143,1 42,0 Organe ale securit ii na ionale 5 4 40 185,1 40 143,1 42,0

Page 30: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

30

( ) – mii lei – Codul Suma inclusiv grupei

princi-pale

grupei articolului componenta de baz

mijloace speciale

fonduri speciale

proiecte finan ate din surse externe

Cheltuieli curente 5 4 100 38 048,5 38 006,5 42,0 dintre care cheltuieli de personal 5 4 111, 112, 116 26 965,1 26 965,1 Cheltuieli capitale 5 4 200 2 136,6 2 136,6 dintre care investi ii capitale în construc ii 5 4 241 2 136,6 2 136,6 Asigurarea i asisten a social 10 14 702,8 14 702,8 Cheltuieli curente 10 100 14 702,8 14 702,8 Pensii ale militarilor 10 1 14 650,5 14 650,5 Cheltuieli curente 10 1 100 14 650,5 14 650,5 Compensa ii i indemniza ii nominative 10 13 52,3 52,3 Cheltuieli curente 10 13 100 52,3 52,3

195. Comisia Electoral CentralCheltuieli, total 13 240,2 13 136,7 103,5 Serviciile de stat cu destina ie general 1 13 240,2 13 136,7 103,5 Autorit i i servicii cu destina ie general neatribuite la alte grupe 1 8 13 240,2 13 136,7 103,5 Cheltuieli curente 1 8 100 11 490,2 11 386,7 103,5 dintre care cheltuieli de personal 1 8 111, 112, 116 3 610,0 3 610,0 Cheltuieli capitale 1 8 200 1 750,0 1 750,0

199. Serviciul de Curieri SpecialiCheltuieli, total 3 013,9 2 363,9 650,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1 3 013,9 2 363,9 650,0 Autorit i i servicii cu destina ie general neatribuite la alte grupe 1 8 3 013,9 2 363,9 650,0 Cheltuieli curente 1 8 100 3 013,9 2 363,9 650,0 dintre care cheltuieli de personal 1 8 111, 112, 116 1 845,8 1 845,8

205. Agen ia TurismuluiCheltuieli, total 4 105,0 4 105,0 Alte servicii legate de activitatea economic 19 4 105,0 4 105,0 Organe administrative 19 10 4 105,0 4 105,0 Cheltuieli curente 19 10 100 4 105,0 4 105,0 dintre care cheltuieli de personal 19 10 111, 112, 116 1 719,3 1 719,3

249. Fondul de Investi ii SocialeCheltuieli, total 48 883,9 2 420,0 46 463,9 Cheltuieli capitale 200 48 883,9 2 420,0 46 463,9 Înv mîntul 6 13 370,5 13 370,5 Înv mînt pre colar 6 1 13 370,5 13 370,5 Cheltuieli capitale 6 1 200 13 370,5 13 370,5 Activit ile i serviciile neatribuite la alte grupe principale 20 35 513,4 2 420,0 33 093,4 Cheltuieli neatribuite la alte grupe 20 9 35 513,4 2 420,0 33 093,4 Cheltuieli capitale 20 9 200 35 513,4 2 420,0 33 093,4

257. Centrul pentru Drepturile OmuluiCheltuieli, total 6 126,0 6 126,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1 6 126,0 6 126,0 Autorit i i servicii cu destina ie general neatribuite la alte grupe 1 8 6 126,0 6 126,0 Cheltuieli curente 1 8 100 6 110,0 6 110,0 dintre care cheltuieli de personal 1 8 111, 112, 116 4 273,5 4 273,5 Cheltuieli capitale 1 8 200 16,0 16,0

Page 31: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

31

( ) – mii lei – Codul Suma inclusiv grupei

princi-pale

grupei articolului componenta de baz

mijloace speciale

fonduri speciale

proiecte finan ate din surse externe

264. Ministerul Transporturilor i Infrastructurii DrumurilorCheltuieli, total 1 560 013,1 1 094 249,6 4 463,5 461 300,0 Cheltuieli curente 100 17 216,7 14 469,6 2 747,1 dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 8 033,1 6 805,3 1 227,8 Cheltuieli capitale 200 1 542 796,4 1 079 780,0 1 716,4 461 300,0 dintre care investi ii capitale în construc ii 241 300,0 300,0 Asigurarea i asisten a social 10 1 000,0 1 000,0 Compensarea pierderilor suportate de întreprinderile din transport în leg tur cu acordarea de înlesniri unor categorii de popula ie 10 5 1 000,0 1 000,0 Cheltuieli curente 10 5 100 1 000,0 1 000,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 1 559 013,1 1 093 249,6 4 463,5 461 300,0 Cheltuieli curente 14 100 16 216,7 13 469,6 2 747,1 dintre care cheltuieli de personal 14 111, 112, 116 8 033,1 6 805,3 1 227,8 Cheltuieli capitale 14 200 1 542 796,4 1 079 780,0 1 716,4 461 300,0 dintre care investi ii capitale în construc ii 14 241 300,0 300,0 Transport naval 14 2 7 924,1 3 460,6 4 463,5 Cheltuieli curente 14 2 100 6 207,7 3 460,6 2 747,1 dintre care cheltuieli de personal 14 2 111, 112, 116 1 227,8 1 227,8 Cheltuieli capitale 14 2 200 1 716,4 1 716,4 dintre care investi ii capitale în construc ii 14 2 241 300,0 300,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 1 541 080,0 1 079 780,0 461 300,0 Cheltuieli capitale 14 7 200 1 541 080,0 1 079 780,0 461 300,0

Activit i i servicii în domeniul transporturilor, gospod riei drumurilor, comunica iilor i informaticii neatribuite la alte grupe 14 9 4 364,6 4 364,6 Cheltuieli curente 14 9 100 4 364,6 4 364,6 dintre care cheltuieli de personal 14 9 111, 112, 116 2 305,5 2 305,5 Organe administrative 14 10 5 644,4 5 644,4 Cheltuieli curente 14 10 100 5 644,4 5 644,4 dintre care cheltuieli de personal 14 10 111, 112, 116 4 499,8 4 499,8

284. Ministerul MediuluiCheltuieli, total 443 878,1 65 056,0 8 000,0 257 300,0 113 522,1 Cheltuieli curente 100 233 226,0 62 056,0 7 590,0 163 580,0 dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 48 394,5 46 162,3 859,3 1 372,9 Cheltuieli capitale 200 210 652,1 3 000,0 410,0 93 720,0 113 522,1 Agricultura, gospod ria silvic , gospod ria piscicol i gospod ria apelor 11 12 972,5 12 972,5 Gospod rie a apelor 11 4 12 972,5 12 972,5 Cheltuieli curente 11 4 100 12 972,5 12 972,5 Protec ia mediului i hidrometeorologia 12 350 148,7 47 075,6 8 000,0

257 300,0 37 773,1

Cheltuieli curente 12 100 218 245,6 47 075,6 7 590,0 163 580,0 dintre care cheltuieli de personal 12 111, 112, 116 46 568,8 44 336,6 859,3 1 372,9 Cheltuieli capitale 12 200 131 903,1 410,0 93 720,0 37 773,1 Protec ie a mediului 12 1 286 829,5 22 199,5 7 330,0 257 300,0 Cheltuieli curente 12 1 100 192 749,5 22 199,5 6 970,0 163 580,0 dintre care cheltuieli de personal 12 1 111, 112, 116 24 350,9 22 118,7 859,3 1 372,9 Cheltuieli capitale 12 1 200 94 080,0 360,0 93 720,0 Hidrometeorologie 12 3 17 248,9 16 578,9 670,0

Page 32: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

32

( ) – mii lei – Codul Suma inclusiv grupei

princi-pale

grupei articolului componenta de baz

mijloace speciale

fonduri speciale

proiecte finan ate din surse externe

Cheltuieli curente 12 3 100 17 198,9 16 578,9 620,0 dintre care cheltuieli de personal 12 3 111, 112, 116 14 724,9 14 724,9 Cheltuieli capitale 12 3 200 50,0 50,0 Activit i în domeniul protec iei mediului i hidrometeorologiei neatribuite la alte grupe 12 5 37 773,1 37 773,1 Cheltuieli capitale 12 5 200 37 773,1 37 773,1 Organe administrative 12 10 8 297,2 8 297,2 Cheltuieli curente 12 10 100 8 297,2 8 297,2 dintre care cheltuieli de personal 12 10 111, 112, 116 7 493,0 7 493,0 Industria i construc iile 13 5 007,9 5 007,9 Cheltuieli curente 13 100 2 007,9 2 007,9 dintre care cheltuieli de personal 13 111, 112, 116 1 825,7 1 825,7 Cheltuieli capitale 13 200 3 000,0 3 000,0 Industrie extractiv 13 1 3 000,0 3 000,0 Cheltuieli capitale 13 1 200 3 000,0 3 000,0 Organe administrative 13 10 2 007,9 2 007,9 Cheltuieli curente 13 10 100 2 007,9 2 007,9 dintre care cheltuieli de personal 13 10 111, 112, 116 1 825,7 1 825,7 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 75 749,0 75 749,0 Gospod rie comunal 15 2 75 749,0 75 749,0 Cheltuieli capitale 15 2 200 75 749,0 75 749,0

285. Serviciul de Informa ii i SecuritateCheltuieli, total 168 384,3 163 865,6 4 518,7 Cheltuieli curente 100 163 837,6 160 018,9 3 818,7 dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 73 488,6 72 066,7 1 421,9 Cheltuieli capitale 200 4 546,7 3 846,7 700,0 Men inerea ordinii publice i securitatea na ional 5 115 706,7 111 188,0 4 518,7 Organe ale securit ii na ionale 5 4 115 706,7 111 188,0 4 518,7 Cheltuieli curente 5 4 100 111 160,0 107 341,3 3 818,7 dintre care cheltuieli de personal 5 4 111, 112, 116 73 488,6 72 066,7 1 421,9 Cheltuieli capitale 5 4 200 4 546,7 3 846,7 700,0 Asigurarea i asisten a social 10 52 677,6 52 677,6 Cheltuieli curente 10 100 52 677,6 52 677,6 Pensii ale militarilor 10 1 51 256,5 51 256,5 Cheltuieli curente 10 1 100 51 256,5 51 256,5 Compensa ii i indemniza ii nominative 10 13 1 421,1 1 421,1 Cheltuieli curente 10 13 100 1 421,1 1 421,1

289. Casa Na ional de Asigur ri SocialeCheltuieli, total 2 585 006,2 2 585 006,2 Asigurarea i asisten a social 10 2 585 006,2 2 585 006,2 Cheltuieli curente 10 100 2 585 006,2 2 585 006,2 Presta ii sociale i pensii achitate prin bugetul asigur rilor sociale de stat 10 21 1 728 570,0 1 728 570,0 Cheltuieli curente 10 21 100 1 728 570,0 1 728 570,0 Transferuri pentru acoperirea deficitului bugetului asigur rilor sociale de stat 10 23 856 436,2 856 436,2 Cheltuieli curente 10 23 100 856 436,2 856 436,2

296. Ministerul Tehnologiei Informa iei i Comunica iilorCheltuieli, total 7 702,2 7 702,2 Cheltuieli curente 100 7 652,2 7 652,2 dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 4 081,9 4 081,9 Cheltuieli capitale 200 50,0 50,0

Page 33: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

33

( ) – mii lei – Codul Suma inclusiv grupei

princi-pale

grupei articolului componenta de baz

mijloace speciale

fonduri speciale

proiecte finan ate din surse externe

Serviciile de stat cu destina ie general 1 7 702,2 7 702,2 Cheltuieli curente 1 100 7 652,2 7 652,2 dintre care cheltuieli de personal 1 111, 112, 116 4 081,9 4 081,9 Cheltuieli capitale 1 200 50,0 50,0 Autorit i i servicii cu destina ie general neatribuite la alte grupe 1 8 1 800,0 1 800,0 Cheltuieli curente 1 8 100 1 800,0 1 800,0 Organe administrative 1 10 5 902,2 5 902,2 Cheltuieli curente 1 10 100 5 852,2 5 852,2 dintre care cheltuieli de personal 1 10 111, 112, 116 4 081,9 4 081,9 Cheltuieli capitale 1 10 200 50,0 50,0

297. Centrul Na ional Anticorup ieCheltuieli, total 65 753,0 64 594,1 1 158,9 Cheltuieli curente 100 65 753,0 64 594,1 1 158,9 dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 41 591,8 41 252,1 339,7 Men inerea ordinii publice i securitatea na ional 5 53 548,3 52 389,4 1 158,9 Autorit i i servicii de men inere a ordinii publice i de securitate na ional , neatribuite la alte grupe 5 9 53 548,3 52 389,4 1 158,9 Cheltuieli curente 5 9 100 53 548,3 52 389,4 1 158,9 dintre care cheltuieli de personal 5 9 111, 112, 116 41 591,8 41 252,1 339,7 Asigurarea i asisten a social 10 12 204,7 12 204,7 Cheltuieli curente 10 100 12 204,7 12 204,7 Pensii ale militarilor 10 1 12 193,0 12 193,0 Cheltuieli curente 10 1 100 12 193,0 12 193,0 Compensa ii i indemniza ii nominative 10 13 11,7 11,7 Cheltuieli curente 10 13 100 11,7 11,7

312. Centrul Serviciului CivilCheltuieli, total 1 171,7 1 171,7 Serviciile de stat cu destina ie general 1 1 171,7 1 171,7 Autorit i i servicii cu destina ie general neatribuite la alte grupe 1 8 1 171,7 1 171,7 Cheltuieli curente 1 8 100 1 171,7 1 171,7 dintre care cheltuieli de personal 1 8 111, 112, 116 650,7 650,7

322. Compania Na ional de Asigur ri în MedicinCheltuieli, total 2 143 049,1 2 143 049,1 Ocrotirea s n t ii 9 2 143 049,1 2 143 049,1 Servicii legate de asigurarea obligatorie de asisten medical 9 7 2 143 049,1 2 143 049,1 Cheltuieli curente 9 7 100 2 143 049,1 2 143 049,1

453. Consiliul Concuren eiCheltuieli, total 5 140,0 4 940,0 200,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1 5 140,0 4 940,0 200,0 Autorit i i servicii cu destina ie general neatribuite la alte grupe 1 8 5 140,0 4 940,0 200,0 Cheltuieli curente 1 8 100 5 040,0 4 890,0 150,0 dintre care cheltuieli de personal 1 8 111, 112, 116 3 830,4 3 830,4 Cheltuieli capitale 1 8 200 100,0 50,0 50,0

Page 34: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

34

( ) – mii lei – Codul Suma inclusiv grupei

princi-pale

grupei articolului componenta de baz

mijloace speciale

fonduri speciale

proiecte finan ate din surse externe

454. Centrul Na ional pentru Acreditare i AtestareCheltuieli, total 4 202,6 3 802,6 400,0

tiin a i inovarea 7 4 202,6 3 802,6 400,0 Organe administrative 7 10 4 202,6 3 802,6 400,0 Cheltuieli curente 7 10 100 4 102,6 3 702,6 400,0 dintre care cheltuieli de personal 7 10 111, 112, 116 2 898,6 2 898,6 Cheltuieli capitale 7 10 200 100,0 100,0

455. Centrul Na ional pentru Protec ia Datelor cu Caracter PersonalCheltuieli, total 2 975,3 2 975,3 Serviciile de stat cu destina ie general 1 2 975,3 2 975,3 Autorit i i servicii cu destina ie general neatribuite la alte grupe 1 8 2 975,3 2 975,3 Cheltuieli curente 1 8 100 2 725,3 2 725,3 dintre care cheltuieli de personal 1 8 111, 112, 116 1 907,9 1 907,9 Cheltuieli capitale 1 8 200 250,0 250,0

456. Fondul Provoc rile Mileniului MoldovaCheltuieli, total 909 813,4 909 813,4 Cheltuieli capitale 200 909 813,4 909 813,4 Agricultura, gospod ria silvic , gospod ria piscicol i gospod ria apelor 11 350 835,9 350 835,9 Activit i i servicii în domeniul agriculturii, gospod riei silvice, gospod riei piscicole i gospod riei apelor neatribuite la alte grupe 11 5 350 835,9 350 835,9 Cheltuieli capitale 11 5 200 350 835,9 350 835,9 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 492 071,5 492 071,5 Gospod rie a drumurilor 14 7 492 071,5 492 071,5 Cheltuieli capitale 14 7 200 492 071,5 492 071,5 Activit ile i serviciile neatribuite la alte grupe principale 20 66 906,0 66 906,0 Cheltuieli neatribuite la alte grupe 20 9 66 906,0 66 906,0 Cheltuieli capitale 20 9 200 66 906,0 66 906,0

200. Ac iuni generaleCheltuieli, total 4 866 176,6 4 866 176,6 Cheltuieli curente 100 4 804 282,6 4 804 282,6 dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 10 000,0 10 000,0 Cheltuieli capitale 200 148 182,5 148 182,5 Creditarea net 600 -86 288,5 -86 288,5 Serviciile de stat cu destina ie general 1 25 000,0 25 000,0 Autorit i i servicii cu destina ie general neatribuite la alte grupe 1 8 25 000,0 25 000,0 Cheltuieli curente 1 8 100 25 000,0 25 000,0 dintre care cheltuieli de personal 1 8 111, 112, 116 10 000,0 10 000,0 Activitatea extern 2 49 312,0 49 312,0 Colaborare interna ional 2 1 49 312,0 49 312,0 Cheltuieli curente 2 1 100 49 312,0 49 312,0 Asigurarea i asisten a social 10 121 700,0 121 700,0 Cheltuieli curente 10 100 121 700,0 121 700,0 Indexarea e alonat a depunerilor cet enilor la „Banca de Economii” S.A. 10 6 80 000,0 80 000,0

Page 35: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

35

( ) – mii lei – Codul Suma inclusiv grupei

princi-pale

grupei articolului componenta de baz

mijloace speciale

fonduri speciale

proiecte finan ate din surse externe

Cheltuieli curente 10 6 100 80 000,0 80 000,0 Institu ii i servicii în domeniul asigur rii i asisten ei sociale neatribuite la alte grupe 10 11 36 500,0 36 500,0 Cheltuieli curente 10 11 100 36 500,0 36 500,0 Subven ionare a dobînzii i rambursare a creditelor bancare preferen iale acordate popula iei i cooperativelor de construc ie a locuin elor 10 18 5 200,0 5 200,0 Cheltuieli curente 10 18 100 5 200,0 5 200,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 10 000,0 10 000,0 Gospod rie de exploatare a fondului de locuin e 15 1 10 000,0 10 000,0 Cheltuieli capitale 15 1 200 10 000,0 10 000,0 Serviciul datoriei de stat 17 669 567,4 669 567,4 Cheltuieli curente 17 100 669 567,4 669 567,4 Serviciu al datoriei de stat interne 17 1 451 600,0 451 600,0 Cheltuieli curente 17 1 100 451 600,0 451 600,0 Serviciu al datoriei de stat externe 17 3 217 967,4 217 967,4 Cheltuieli curente 17 3 100 217 967,4 217 967,4 Activit ile i serviciile neatribuite la alte grupe principale 20 4 076 885,7 4 076 885,7 Cheltuieli curente 20 100 3 938 703,2 3 938 703,2 Cheltuieli capitale 20 200 138 182,5 138 182,5 Fond de rezerv al Guvernului 20 2 62 000,0 62 000,0 Cheltuieli curente 20 2 100 62 000,0 62 000,0 Transferuri c tre bugetele unit ilor administrativ-teritoriale din fondul de sus inere financiar a unit ilor administrativ-teritoriale 20 4 3 851 213,1 3 851 213,1 Cheltuieli curente 20 4 100 3 851 213,1 3 851 213,1 Transferuri cu destina ie special c tre bugetele unit ilor administrativ-teritoriale 20 5 163 672,6 163 672,6 Cheltuieli curente 20 5 100 25 490,1 25 490,1 Cheltuieli capitale 20 5 200 138 182,5 138 182,5 Creditarea net 23 -86 288,5 -86 288,5 Creditarea net 23 600 -86 288,5 -86 288,5

TOTAL CHELTUIELI, TOTAL 23 611 476,2 20 053 923,0 729 673,4 374 959,0 2 453 982,8 Cheltuieli curente 100 18 437 507,8 17 542 783,9 614 598,4 281 187,5 transferuri la fondurile speciale 1 062,0 dintre care cheltuieli de personal 111, 112, 116 4 049 886,9 3 827 255,3 219 873,9 2 757,7 Cheltuieli capitale 200 5 260 256,9 2 597 427,6 115 075,0 93 771,5 2 453 982,8 dintre care investi ii capitale în construc ii 241 280 138,1 278 036,7 2 101,4 Creditarea net 600 -86 288,5 -86 288,5

Page 36: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

36

Anexa nr. 3

Aloca ii pentru instan ele judec tore ti

Instan a Suma, mii lei

Judec toriile B l i 6 125,4 Bender 3 092,6 Anenii Noi 2 890,8 Basarabeasca 1 917,9 Briceni 2 441,1 Cahul 3 475,5 Cantemir 2 751,5 C l ra i 2 475,6 C u eni 3 331,2 Ceadîr-Lunga 2 459,4 Cimi lia 1 972,1 Comrat 2 584,1 Criuleni 3 368,2 Dondu eni 2 192,0 Drochia 2 344,6 Dub sari 2 508,9 Edine 2 861,1 F le ti 2 460,0 Flore ti 3 023,6 Glodeni 6 081,4 Hînce ti 4 009,3 Ialoveni 3 417,9 Leova 3 013,6 Nisporeni 2 224,9 Ocni a 2 837,9 Orhei 4 140,9 Rezina 2 339,6 Rî cani 2 509,8 Sîngerei 2 695,3 Soroca 4 437,1 Str eni 3 225,6

old ne ti 2 963,8 tefan Vod 2 417,9

Taraclia 2 226,3 Telene ti 2 504,0 Ungheni 3 273,8 Vulc ne ti 3 086,1 Grigoriopol 304,5 Rîbni a 278,5 Slobozia 312,6 Sectorul Botanica, municipiul Chi in u 15 306,7 Sectorul Buiucani, municipiul Chi in u 7 277,0 Sectorul Centru, municipiul Chi in u 6 964,6 Sectorul Ciocana, municipiul Chi in u 5 974,5 Sectorul Rî cani, municipiul Chi in u 6 819,5 Judec toria comercial de circumscrip ie 4 038,4 Cur ile de apel Curtea de Apel Chi in u 20 994,4 Curtea de Apel B l i 13 788,3 Curtea de Apel Bender 4 097,9 Curtea de Apel Cahul 3 835,5 Curtea de Apel Comrat 4 104,3

TOTAL 205 777,5

Page 37: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

37

Anexa nr. 4

Lista bugetelor autorit ilor publice, fundamentate pe programe

- mii lei -

Program/subprogram

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

progra-mului

sub- progra-mului

componenta de baz

mijloace speciale

fonduri speciale

proiecte finan ate din surse externe

CHELTUIELI, TOTAL 10 248 727,8 7 913 268,9 604 155,1 295 959,0 1 436 406,8

Secretariatul Parlamentului, total 101 104 152,8 103 037,8 1 115,0Legislativul i serviciile de suport 01 104 152,8 103 037,8 1 115,0Activitatea Parlamentului 01 01 104 152,8 103 037,8 1 115,0

Aparatul Pre edintelui Republicii Moldova, total 102 18 840,6 18 830,6 10,0Pre edintele Republicii Moldova 02 18 840,6 18 830,6 10,0Activitatea Pre edintelui Republicii Moldova 02 01 18 840,6 18 830,6 10,0

Curtea de Conturi, total 103 30 163,1 30 163,1Managementul finan elor publice 05 30 163,1 30 163,1Audit extern 05 10 30 163,1 30 163,1

Cancelaria de Stat, total 104 243 408,8 137 104,9 66 303,9 40 000,0 Executivul i serviciile de suport 03 224 448,2 119 045,9 65 402,3 40 000,0 Exercitarea guvern rii 03 01 49 876,1 49 876,1Servicii de suport pentru exercitarea guvern rii 03 02 174 572,1 69 169,8 65 402,3 40 000,0 S n tatea public i serviciile medicale 80 18 960,6 18 059,0 901,6Interven ii prioritare în s n tatea public 80 02 2 341,2 2 174,2 167,0Servicii medicale individuale 80 03 16 172,6 15 438,0 734,6Programe medicale speciale 80 05 446,8 446,8

Curtea Constitu ional , total 106 10 982,4 10 982,4Justi ia 40 10 982,4 10 982,4Jurisdic ie constitu ional 40 11 10 982,4 10 982,4

Consiliul Superior al Magistraturii, total 107 20 299,8 20 299,8Justi ia 40 20 299,8 20 299,8Administrare judec toreasc 40 02 20 299,8 20 299,8

Curtea Suprem de Justi ie, total 108 35 832,6 35 410,0 422,6Justi ia 40 35 832,6 35 410,0 422,6Înf ptuire a judec ii 40 03 35 832,6 35 410,0 422,6

Procuratura General , total 113 130 066,8 129 862,5 204,3Justi ia 40 130 066,8 129 862,5 204,3Implementare a politicii penale a statului 40 04 130 066,8 129 862,5 204,3

Ministerul Economiei, total 121 561 813,5 471 768,6 162,0 89 882,9 Dezvoltarea economiei na ionale 09 28 801,4 28 751,4 50,0Elaborare a politicii i management în domeniul dezvolt rii economiei 09 01 18 607,6 18 607,6Administrare a propriet ii publice 09 02 6 950,8 6 900,8 50,0Reglementare prin licen iere a activit ii de întreprinz tor 09 03 3 243,0 3 243,0Serviciile generale economice i comerciale 50 100 492,4 86 767,5 112,0 13 612,9

Promovare a exporturilor 50 01 18 838,6 5 225,7 13 612,9

Page 38: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

38

- mii lei -

Program/subprogram

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

progra-mului

sub- progra-mului

componenta de baz

mijloace speciale

fonduri speciale

proiecte finan ate din surse externe

Sus inere a întreprinderilor mici i mijlocii (inclusiv sus inere a tinerilor întreprinz tori în volum de minimum 30% din program) 50 03 70 381,3 70 381,3Protec ia consumatorilor 50 04 6 486,3 6 486,3Securitate industrial 50 05 4 786,2 4 674,2 112,0Standardizarea i metrologia 52 13 897,5 13 897,5Dezvoltare a sistemului na ional de standardizare 52 02 4 500,0 4 500,0Dezvoltare a sistemului na ional de metrologie 52 03 7 397,5 7 397,5Dezvoltare a sistemului na ional de acreditare 52 04 2 000,0 2 000,0Dezvoltarea sectorului energetic 58 418 622,2 342 352,2 76 270,0 Elaborare a politicii i management în sectorul energetic 58 01 40 638,7 40 638,7Dezvoltare a sistemului na ional de aprovizionare cu gaze naturale 58 02 140 000,0 140 000,0Dezvoltare a sectorului electric 58 03 58 500,0 58 500,0 Eficien energetic i sursele regenerabile de energie 58 04 170 683,5 161 713,5 8 970,0 Dezvoltare a sectorului termoenergetic 58 05 8 800,0 8 800,0

Ministerul Finan elor, total 122 714 001,1 667 656,1 32 025,3 14 319,7 Managementul finan elor publice 05 680 597,1 634 252,1 32 025,3 14 319,7 Elaborare a politicii i management în domeniul bugetar-fiscal 05 01 28 801,0 28 801,0Administrare a veniturilor publice 05 02 551 904,2 511 332,5 29 234,7 11 337,0 Executare i raportare a bugetului public na ional 05 03 64 399,4 60 696,7 720,0 2 982,7 Inspec ie financiar 05 04 15 120,6 15 118,6 2,0Supraveghere a activit ii de audit 05 05 318,9 318,9Servicii de suport în managementul finan elor publice 05 06 20 053,0 17 984,4 2 068,6Serviciile generale economice i comerciale 50 33 404,0 33 404,0

Sus inere a întreprinderilor mici i mijlocii 50 03 33 404,0 33 404,0

Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare, total 125 1 264 897,5 826 560,9 60 014,0 378 322,6 Dezvoltarea agriculturii 51 967 734,8 581 189,3 8 222,9 378 322,6 Elaborare a politicii i management în domeniul agriculturii 51 01 13 246,6 13 246,6Dezvoltare durabil a sectoarelor fitotehnie i horticultur 51 02 756 535,8 478 242,5 8 222,9 270 070,4 Reproducere, cre tere i s n tate a animalelor 51 03 52 303,2 52 303,2Dezvoltare durabil a viticulturii 51 04 145 649,2 37 397,0 108 252,2 Securitatea alimentar 56 156 368,3 123 973,6 32 394,7Securitate alimentar 56 02 156 368,3 123 973,6 32 394,7Înv mîntul public i serviciile de educa ie 88 139 255,8 119 859,4 19 396,4Înv mînt secundar 88 03 1 357,6 1 327,6 30,0Înv mînt mediu de specialitate 88 04 77 723,1 58 716,6 19 006,5Înv mînt superior 88 05 56 810,1 56 810,1Alte servicii în educa ie 88 09 3 365,0 3 005,1 359,9Protec ia social 90 1 538,6 1 538,6Protec ie a familiei i a copilului 90 05 1 538,6 1 538,6

Page 39: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

39

- mii lei -

Program/subprogram

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

progra-mului

sub- progra-mului

componenta de baz

mijloace speciale

fonduri speciale

proiecte finan ate din surse externe

Ministerul Muncii, Protec iei Sociale i Familiei, total 127 377 279,7 328 183,9 17 264,0 9 300,0 22 531,8

Serviciile generale economice i comerciale 50 2 000,0 2 000,0

Sus inere a întreprinderilor mici i mijlocii 50 03 2 000,0 2 000,0

Dezvoltarea construc iilor 63 9 000,0 9 000,0Construc ie a locuin elor 63 03 9 000,0 9 000,0Protec ia social 90 366 279,7 317 183,9 17 264,0 9 300,0 22 531,8 Elaborare a politicii i management în domeniul protec iei sociale 90 01 53 295,9 51 925,9 20,0 1 350,0Protec ie a familiei i a copilului 90 05 59 752,7 54 689,5 5 063,2Protec ie a omerilor 90 08 24 092,8 24 092,8Asisten social a persoanelor cu necesit i speciale 90 10 221 188,3 186 475,7 12 180,8 22 531,8 Sus inere suplimentar a unor categorii de popula ie 90 11 7 950,0 7 950,0

Ministerul S n t ii, total 128 1 026 373,4 620 901,5 130 675,9 274 796,0 S n tatea public i serviciile medicale 80 785 486,5 401 704,4 108 986,1 274 796,0 Elaborare a politicii i management în sistemul ocrotirii s n t ii 80 01 15 408,6 14 543,4 865,2Interven ii prioritare în s n tatea public 80 02 405 608,9 258 180,3 71 394,3 76 034,3 Servicii medicale individuale 80 03 79 919,4 77 708,8 2 210,6Dezvoltare a resurselor sistemului de s n tate 80 04 231 243,5 4 000,0 28 481,8 198 761,7 Programe medicale speciale 80 05 53 306,1 47 271,9 6 034,2Înv mîntul public i serviciile de educa ie 88 228 065,8 206 376,0 21 689,8Înv mînt mediu de specialitate 88 04 63 839,5 50 333,9 13 505,6Înv mînt superior 88 05 102 224,5 102 224,5Înv mînt postuniversitar 88 06 53 606,3 53 606,3Perfec ionare a cadrelor 88 08 8 395,5 211,3 8 184,2Protec ia social 90 12 821,1 12 821,1Protec ie a familiei i a copilului 90 05 1 908,1 1 908,1Sus inere suplimentar a unor categorii de popula ie 90 11 10 913,0 10 913,0

Ministerul Educa iei, total 129 1 443 659,2 1 262 964,4 110 666,1 29 359,0 41 731,7 Cultura, agrementul i sportul 85 3 467,7 3 302,4 165,3Dezvoltare a culturii 85 04 1 555,6 1 390,3 165,3Sus inere a culturii scrise 85 06 1 912,1 1 912,1Înv mîntul public i serviciile de educa ie 88 1 397 495,9 1 216 966,4 110 500,8 29 359,0 41 731,7 Elaborare a politicii i management în domeniul înv mîntului 88 01 11 370,8 10 927,8 443,0Înv mînt pre colar 88 02 36 844,5 36 844,5 Înv mînt secundar 88 03 679 010,8 616 175,0 29 651,6 29 359,0 4 887,2 inclusiv transferuri la fondurile speciale 1 062,0Înv mînt mediu de specialitate 88 04 234 584,8 161 683,6 72 901,2Înv mînt superior 88 05 389 733,6 389 733,6Înv mînt postuniversitar 88 06 1 085,2 857,0 228,2Perfec ionare a cadrelor 88 08 8 787,3 2 500,0 6 287,3Alte servicii în educa ie 88 09 36 078,9 35 089,4 989,5Protec ia social 90 42 695,6 42 695,6Protec ie a familiei i a copilului 90 05 33 625,6 33 625,6Sus inere suplimentar a unor categorii de popula ie 90 11 9 070,0 9 070,0

Page 40: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

40

- mii lei -

Program/subprogram

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

progra-mului

sub- progra-mului

componenta de baz

mijloace speciale

fonduri speciale

proiecte finan ate din surse externe

Ministerul Culturii, total 130 255 934,3 246 618,0 9 316,3Cultura, agrementul i sportul 85 158 018,3 152 176,5 5 841,8Elaborare a politicii i management în domeniul culturii, agrementului i sportului 85 01 4 159,5 4 129,5 30,0

Dezvoltare a culturii 85 04 146 307,4 140 495,6 5 811,8Protejarea i punerea în valoare a patrimoniului cultural na ional 85 05 3 871,4 3 871,4Sus inerea culturii scrise 85 06 3 680,0 3 680,0Înv mîntul public i serviciile de educa ie 88 97 531,0 94 056,5 3 474,5Înv mînt secundar 88 03 22 210,4 21 809,3 401,1Înv mînt mediu de specialitate 88 04 39 127,7 36 054,3 3 073,4Înv mînt superior 88 05 36 192,9 36 192,9Protec ia social 90 385,0 385,0Protec ie a familiei i a copilului 90 05 385,0 385,0

Ministerul Justi iei, total 131 816 433,8 729 914,6 86 519,2Justi ia 40 385 554,3 305 364,3 80 190,0Elaborare a politicii i management în domeniul justi iei 40 01 45 521,1 38 221,1 7 300,0Administrare judec toreasc 40 02 7 637,2 7 637,2Înf ptuire a judec ii 40 03 205 777,5 205 177,5 600,0Ap rare a drepturilor i a intereselor legale ale persoanelor 40 06 25 897,3 25 897,3Expertiz legal 40 08 8 877,8 7 277,8 1 600,0Sistem integrat de informare juridic 40 09 1 461,7 811,7 650,0Stare civil 40 10 70 000,0 70 000,0Asigurarea m surilor alternative la deten ie 40 12 20 381,7 20 341,7 40,0Sistemul penitenciar 43 328 230,3 321 901,1 6 329,2Sistemul penitenciar 43 02 328 230,3 321 901,1 6 329,2Protec ia social 90 102 649,2 102 649,2Protec ie a persoanelor în etate 90 04 102 649,2 102 649,2

Ministerul Ap r rii, total 132 526 118,5 504 318,5 21 800,0Ap rarea na ional 31 287 135,2 267 384,4 19 750,8Elaborare a politicii i management în domeniul ap r rii 31 01 52 687,2 50 356,6 2 330,6For e terestre 31 02 102 602,5 99 126,4 3 476,1For e aeriene 31 03 26 622,8 25 655,0 967,8Comunica ii i informatic 31 05 3 373,5 3 373,5Sprijin Armatei Na ionale 31 06 101 849,2 88 872,9 12 976,3Înv mîntul public i serviciile de educa ie 88 19 767,2 17 718,0 2 049,2Înv mînt superior 88 05 19 767,2 17 718,0 2 049,2Protec ia social 90 219 216,1 219 216,1Protec ie a persoanelor în etate 90 04 219 216,1 219 216,1

Institutul Na ional al Justi iei, total 139 41 379,9 41 379,9Justi ia 40 41 379,9 41 379,9Formare profesional în domeniul justi iei 40 07 41 379,9 41 379,9

Biroul Na ional de Statistic , total 143 76 554,7 74 032,8 2 521,9Sistemul statistic 12 76 554,7 74 032,8 2 521,9Elaborare a politicii i management în domeniul statisticii 12 01 19 177,7 19 177,7

Page 41: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

41

- mii lei -

Program/subprogram

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

progra-mului

sub- progra-mului

componenta de baz

mijloace speciale

fonduri speciale

proiecte finan ate din surse externe

Lucr ri statistice 12 02 45 482,0 42 960,1 2 521,9Recens mînt 12 03 11 895,0 11 895,0

Ministerul Tineretului i Sportului, total 148 92 280,5 90 851,9 1 428,6Cultura, agrementul i sportul 85 92 280,5 90 851,9 1 428,6Elaborare a politicii i management în domeniul culturii, agrementului i sportului 85 01 4 314,8 4 312,8 2,0

Sport 85 03 80 961,5 79 534,9 1 426,6Servicii pentru tineret 85 08 7 004,2 7 004,2

Agen ia Rela ii Funciare i Cadastru, total 155 69 066,4 68 575,4 491,0Geodezia, cartografia i cadastrul 69 69 066,4 68 575,4 491,0Elaborare a politicii i management în domeniul geodeziei, cartografiei i cadastrului 69 01 4 931,2 4 440,2 491,0

Dezvoltare a rela iilor funciare i a cadastrului 69 02 12 707,0 12 707,0

Valorificare a terenurilor noi i sporire a fertilit ii solurilor 69 03 22 000,0 22 000,0Sistem de evaluare i reevaluare a bunurilor imobiliare 69 04 14 000,0 14 000,0Geodezie, cartografie i geoinformatic 69 05 15 428,2 15 428,2

Academia de tiin e a Moldovei, total 157 350 550,0 300 448,5 50 101,5Cercet ri tiin ifice 16 333 042,0 283 146,5 49 895,5Elaborare a politicii i management în domeniul tiin ei i inov rii 16 01 12 087,2 8 586,6 3 500,6Preg tirea cadrelor tiin ifice 16 03 2 757,7 2 757,7Cercet ri tiin ifice fundamentale în domeniul biotehnologii agricole, fertilitatea solului i securitatea alimentar 16 04 15 207,4 11 406,2 3 801,2Cercet ri tiin ifice fundamentale în domeniul nanotehnologii, inginerie industrial , produse i materiale noi 16 05 7 904,1 7 904,1Cercet ri tiin ifice fundamentale în domeniul eficientizarea complexului energetic i asigurarea securit ii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile 16 06 699,4 699,4Cercet ri tiin ifice fundamentale în domeniul edificarea statului de drept i punerea în valoare a patrimoniului

cultural i istoric al Moldovei în contextul integr rii europene 16 07 29 161,8 27 799,8 1 362,0Cercet ri tiin ifice fundamentale în domeniul valorificarea resurselor umane, naturale i informa ionale pentru dezvoltarea durabil a economiei rii 16 08 24 053,6 21 739,1 2 314,5Cercet ri tiin ifice fundamentale în domeniul biomedicin , farmaceutic , men inere i fortificare a s n t ii 16 09 8 138,2 8 138,2Servicii de suport pentru sfera tiin ei i inov rii 16 10 26 697,8 23 568,6 3 129,2

Cercet ri tiin ifice aplicate în domeniul biotehnologii agricole, fertilitatea solului i securitatea alimentar 16 14 75 164,4 54 423,4 20 741,0

Page 42: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

42

- mii lei -

Program/subprogram

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

progra-mului

sub- progra-mului

componenta de baz

mijloace speciale

fonduri speciale

proiecte finan ate din surse externe

Cercet ri tiin ifice aplicate în domeniul nanotehnologii, inginerie industrial , produse i materiale noi 16 15 25 486,5 21 444,4 4 042,1Cercet ri tiin ifice aplicate în domeniul eficientizarea complexului energetic i asigurarea securit ii energetice, inclusiv prin folosirea resurselor renovabile 16 16 2 682,0 2 322,5 359,5Cercet ri tiin ifice aplicate în domeniul edificarea statului de drept i punerea în valoare a patrimoniului cultural i istoric al Moldovei în contextul integr rii europene 16 17 5 005,5 5 005,5Cercet ri tiin ifice aplicate în domeniul valorificarea resurselor umane, naturale i informa ionale pentru dezvoltarea

durabil a economiei rii 16 18 54 581,1 44 125,7 10 455,4Cercet ri tiin ifice aplicate în domeniul biomedicin , farmaceutic , men inere i fortificare a s n t ii 16 19 29 833,3 29 643,3 190,0

M suri în domeniul tiin ei i inov rii 16 20 13 582,0 13 582,0Înv mîntul public i serviciile de educa ie 88 17 508,0 17 302,0 206,0Înv mînt secundar 88 03 7 246,0 7 040,0 206,0Înv mînt superior 88 05 10 262,0 10 262,0

Agen ia „Moldsilva”, total 178 12 611,4 12 361,4 250,0Dezvoltarea sectorului forestier na ional 54 12 611,4 12 361,4 250,0Elaborare a politicii i management în domeniul gospod riei silvice 54 01 2 706,4 2 456,4 250,0Dezvoltarea silviculturii 54 02 9 905,0 9 905,0

Agen ia Turismului, total 205 4 105,0 4 105,0Dezvoltarea turismului 66 4 105,0 4 105,0Dezvoltare a turismului 66 02 4 105,0 4 105,0

Centrul pentru Drepturile Omului, total 257 6 126,0 6 126,0Constitu ionalitatea 04 6 126,0 6 126,0Respectarea drepturilor i libert ilor omului 04 02 6 126,0 6 126,0

Ministerul Transporturilor i Infrastructurii Drumurilor, total 264 1 560 013,1 1 094 249,6 4 463,5 461 300,0

Dezvoltarea transporturilor 64 1 559 013,1 1 093 249,6 4 463,5 461 300,0 Elaborare a politicii i management în domeniul transporturilor i gospod riei drumurilor 64 01 5 644,4 5 644,4

Dezvoltare a drumurilor 64 02 1 541 080,0 1 079 780,0 461 300,0 Dezvoltare a transportului naval 64 03 7 924,1 3 460,6 4 463,5Servicii de transport auto 64 04 4 364,6 4 364,6Protec ia social 90 1 000,0 1 000,0Asisten social a persoanelor cu necesit i speciale 90 10 1 000,0 1 000,0

Ministerul Mediului, total 284 443 878,1 65 056,0 8 000,0 257 300,0 113 522,1 Gospod ria apelor 55 88 721,5 12 972,5 75 749,0 Gospod rie a apelor 55 02 75 749,0 75 749,0 Gestionare a sistemelor de irigare i desecare 55 03 12 972,5 12 972,5

Page 43: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

43

- mii lei -

Program/subprogram

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

progra-mului

sub- progra-mului

componenta de baz

mijloace speciale

fonduri speciale

proiecte finan ate din surse externe

Protec ia mediului 70 355 156,6 52 083,5 8 000,0 257 300,0 37 773,1 Elaborare a politicii i management în domeniul protec iei mediului 70 01 257 235,5 8 935,5 248 300,0Securitate ecologic a mediului 70 03 41 202,6 22 199,5 7 330,0 9 000,0 2 673,1 Control al calit ii mediului i prognoz meteo 70 04 52 348,9 16 578,9 670,0 35 100,0

Dezvoltare a sectorului studierii, folosirii i protec iei subsolului 70 06 3 000,0 3 000,0

Radioprotec ie i securitate nuclear 70 08 1 369,6 1 369,6

Ministerul Tehnologiei Informa iei i Comunica iilor, total 296 7 702,2 7 702,2

Edificarea societ ii informa ionale 15 7 702,2 7 702,2Elaborare a politicii i management în domeniul dezvolt rii informa ionale 15 01 7 702,2 7 702,2

Consiliul Na ional pentru Acreditare i Atestare, total 454 4 202,6 3 802,6 400,0

Cercet ri tiin ifice 16 4 202,6 3 802,6 400,0Elaborare a politicii i management în domeniul tiin ei i inov rii 16 01 4 202,6 3 802,6 400,0

Anexa nr. 5

Aloca iile pentru autorit ile publice centrale destinate finan rii investi iilor capitale

– mii lei –

Beneficiar, obiectiv

Codul

Suma

inclusiv

auto

ritii

publ

ice

grup

ei p

rin-

cipa

le

grup

ei compo-

nenta de baz

mijloa-ce

speciale

proiecte finan ate din surse externe

TOTAL 1 849 412,9 280 456,7 2 101,4 1 566 854,8Curtea Constitu ional 106 2 500,0 2 500,0 Jurisdic ia constitu ional 41 2 500,0 2 500,0 Autoritatea de jurisdic ie constitu ional 41 1 2 500,0 2 500,0 Reconstruc ia blocului B al sediului Cur ii Constitu ionale, str. A. L pu neanu nr. 28, municipiul Chi in u

41 1 2 500,0 2 500,0 Curtea Suprem de Justi ie 108 8 086,4 8 086,4 Justi ia 4 8 086,4 8 086,4 Instan e judec tore ti 4 3 8 086,4 8 086,4 Reconstruc ia cl dirii Cur ii Supreme de Justi ie, str. P. Rare nr. 18, municipiul Chi in u

4 3 8 086,4 8 086,4

Ministerul Economiei 121 198 500,0 140 000,0 58 500,0Complexul pentru combustibil i energie 16 198 500,0 140 000,0 58 500,0Re ele de gaze 16 1 140 000,0 140 000,0 Proiectul bilateral „Construc ia conductei de transport de gaze Ungheni–Ia i”

16 1 140 000,0 140 000,0

Re ele electrice 16 2 58 500,0 58 500,0Proiectul „Reabilitarea re elelor electrice” 16 2 58 500,0 58 500,0 Ministerul Finan elor 122 20 337,0 9 000,0 11 337,0Serviciile de stat cu destina ie general 1 20 337,0 9 000,0 11 337,0

Page 44: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

44

– m

ii le

i –

Ben

efic

iar,

obie

ctiv

Cod

ul

Sum

a

incl

usiv

autoritii publice

grupei prin-cipale

grupei

com

po-

nent

a de

ba

z

mijl

oa-

ce

spec

iale

proi

ecte

fin

anat

e di

n su

rse

exte

rne

Act

ivita

te fi

nanc

iar

, bu

geta

r-fis

cal

i d

e co

ntro

l

1 3

20 3

37,0

9 00

0,0

11 3

37,0

Infr

astru

ctur

a B

iroul

ui

vam

al L

euen

i

1 3

2 00

0,0

2 00

0,0

Infr

astru

ctur

a Po

stul

ui

vam

al G

iurg

iule

ti

1 3

1 00

0,0

1 00

0,0

Infr

astru

ctur

a Po

stul

ui

vam

al P

alan

ca

1

3 4

000,

04

000,

0 In

fras

truct

ura

Post

ului

va

mal

Scu

leni

1 3

187,

018

7,0

Infr

astru

ctur

a Po

stul

ui

vam

al C

oste

ti–St

înca

1 3

1 20

0,0

1 20

0,0

Infr

astru

ctur

a Po

stul

ui

vam

al C

eadî

r-Lu

nga–

N

ovîe

Tro

ianî

1 3

613,

061

3,0

Proi

ectu

l „IM

PEFO

îmbu

nt

irea

coop

errii

tra

nsfr

onta

liere

între

R

epub

lica

Mol

dova

i

Rom

ânia

priv

ind

prod

usel

e pe

trolie

re i

alim

enta

re

(labo

rato

rul v

amal

)”

1 3

11 3

37,0

11 3

37,0

Min

iste

rul A

gric

ultu

rii

i In

dust

riei

Alim

enta

re

125

4 00

0,0

4 00

0,0

Înv

mîn

tul

6 4

000,

04

000,

0 În

vm

înt s

uper

ior

6 4

4 00

0,0

4 00

0,0

Con

stru

cia

Clin

icii

vete

rinar

e a

Uni

vers

itii

Agr

are

de S

tat d

in

Mol

dova

, str.

Mirc

eti,

m

unic

ipiu

l Chi

inu

6 4

4 00

0,0

4 00

0,0

Min

iste

rul M

unci

i, Pr

otec

iei S

ocia

le i

Fa

mili

ei

127

9 00

0,0

9 00

0,0

Gos

pod

ria

com

unal

i

gosp

odri

a de

exp

loat

are

a fo

ndul

ui d

e lo

cuin

e

15

9 00

0,0

9 00

0,0

Gos

pod

rie

de

expl

oata

re a

fond

ului

de

locu

ine

15

1

9 00

0,0

9 00

0,0

– m

ii le

i –

Ben

efic

iar,

obie

ctiv

Cod

ul

Sum

a

incl

usiv

autoritii publice

grupei prin-cipale

grupei

com

po-

nent

a de

ba

z

mijl

oa-

ce

spec

iale

proi

ecte

fin

anat

e di

n su

rse

exte

rne

Con

stru

cia

blo

culu

i lo

cativ

pen

tru p

artic

ipan

ii la

lich

idar

ea c

onse

cin

elor

av

arie

i de

la C

.A.E

. C

erno

bîl,

str.

Alb

a Iu

lia,

mun

icip

iul C

hiin

u

15

1 9

000,

09

000,

0

Min

iste

rul S

nt

ii 12

8 64

069

,42

500,

0 1

801,

459

768

,0În

vm

întu

l 6

2 50

0,0

2 50

0,0

Înv

mîn

t sup

erio

r 6

4 2

500,

02

500,

0 R

econ

stru

cia

blo

culu

i B

în C

entru

de

sim

ular

e i

test

are

a ab

ilit

ilor

prac

tice

al U

nive

rsit

ii de

St

at d

e M

edic

in i

Fa

rmac

ie „

Nic

olae

Te

stem

ianu

”,

str.

31 A

ugus

t 198

9

nr. 1

37, m

unic

ipiu

l C

hiin

u

6 4

2 50

0,0

2 50

0,0

Ocr

otir

ea s

nt

ii 9

61 5

69,4

1 80

1,4

59 7

68,0

Serv

icii

i ins

titu

ii sa

nita

ro-e

pide

mio

logi

ce

i de

prof

ilaxi

e

9 3

1 80

1,4

1 80

1,4

Con

stru

cia

sedi

ului

C

entru

lui d

e in

stru

ire a

l C

entru

lui d

e S

nta

te

Publ

ic, s

tr. P

laiu

lui

nr. 1

7, m

unic

ipiu

l C

hiin

u

9 3

1 80

1,4

1 80

1,4

Inst

ituii

i ser

vici

i în

dom

eniu

l ocr

otir

ii s

nt

ii ne

atri

buite

la

alte

gru

pe

9

5 59

768

,059

768

,0Pr

oiec

tul „

Rec

onst

ruc

ia

Spita

lulu

i Clin

ic

Rep

ublic

an”

9

5 59

768

,059

768

,0

Min

iste

rul E

duca

iei

129

8 10

6,3

8 10

6,3

Înv

mîn

tul

6 8

106,

38

106,

3 În

vm

înt s

ecun

dar

6 3

8 10

6,3

8 10

6,3

Cm

inul

co

lii

Prof

esio

nale

, ora

ul

Nis

pore

ni

6

3 6

054,

06

054,

0

Page 45: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

45

– m

ii le

i –

Ben

efic

iar,

obie

ctiv

Cod

ul

Sum

a

incl

usiv

autoritii publice

grupei prin-cipale

grupei

com

po-

nent

a de

ba

z

mijl

oa-

ce

spec

iale

proi

ecte

fin

anat

e di

n su

rse

exte

rne

Gaz

ifica

rea

colii

Pr

ofes

iona

le, c

omun

a R

zeni

, rai

onul

Ialo

veni

6 3

210,

021

0,0

Cen

trala

term

ic p

e ga

ze

natu

rale

a c

olii-

inte

rnat

di

n sa

tul C

rpin

eni,

raio

nul H

înce

ti

6 3

1 21

5,3

1 21

5,3

Caz

ange

ria

colii

Pr

ofes

iona

le, o

raul

V

ulc

neti

6

3 62

7,0

627,

0

Min

iste

rul C

ultu

rii

130

10 6

00,0

10 6

00,0

C

ultu

ra, a

rta,

spor

tul

i ac

tivit

ile p

entr

u tin

eret

8 10

600

,010

600

,0

Act

ivit

i în

dom

eniu

l cu

lturi

i

8 2

10 6

00,0

10 6

00,0

R

esta

urar

ea e

dific

iulu

i M

uzeu

lui N

aio

nal d

e A

rte, s

tr. 3

1 A

ugus

t 198

9 nr

. 115

, mun

icip

iul

Chi

inu

8 2

2 50

0,0

2 50

0,0

Res

taur

area

edi

ficiu

lui

Slii

cu

Org

, bd.

te

fan

cel M

are

i Sfîn

t nr.

81,

mun

icip

iul C

hiin

u

8 2

2 00

0,0

2 00

0,0

Rec

onst

ruc

ia e

dific

iulu

i B

iblio

teci

i Na

iona

le

pent

ru C

opii

„Ion

C

rean

g”,

str.

A.

cius

ev

nr

. 65,

mun

icip

iul

Chi

inu

8 2

3 00

0,0

3 00

0,0

Rec

onst

ruc

ia e

dific

iulu

i Te

atru

lui-s

tudi

o „

”, st

r.Cuz

a V

od

nr. 1

7/1,

mun

icip

iul

Chi

inu

8 2

500,

050

0,0

Filia

la M

uzeu

lui N

aio

nal

de A

rheo

logi

e i I

stor

ie

„Con

acul

fam

iliei

Laz

o”,

satu

l Pia

tra, r

aion

ul O

rhei

8 2

1 00

0,0

1 00

0,0

Infr

astru

ctur

a re

zerv

aie

i cu

ltura

l-nat

ural

e „O

rhei

ul

Vec

hi”,

raio

nul O

rhei

8 2

600,

060

0,0

()

– m

ii le

i –

Ben

efic

iar,

obie

ctiv

Cod

ul

Sum

a

incl

usiv

autoritii publice

grupei prin-cipale

grupei

com

po-

nent

a de

ba

z

mijl

oa-

ce

spec

iale

proi

ecte

fin

anat

e di

n su

rse

exte

rne

Res

taur

area

bis

eric

ii „A

dorm

irea

Mai

cii

Dom

nulu

i”, o

raul

Cu

eni

8

2 1

000,

01

000,

0

Min

iste

rul J

usti

iei

131

33 9

42,3

33 9

42,3

Ju

stii

a 4

15 9

42,3

15 9

42,3

In

stan

e ju

dec

tore

ti 4

3 12

453

,512

453

,5

Sedi

ul C

urii

de A

pel

Chi

inu,

str.

Teilo

r nr.

4,

mun

icip

iul C

hiin

u

4 3

4 09

1,5

4 09

1,5

Rec

onst

ruc

ia se

diul

ui

Jude

cto

riei s

ecto

rulu

i B

otan

ica,

str.

N. Z

elin

ski

nr. 1

3, m

unic

ipiu

l C

hiin

u

4 3

7 50

0,0

7 50

0,0

Sedi

ul Ju

dec

torie

i Leo

va

4 3

300,

030

0,0

Sedi

ul Ju

dec

torie

i Rî

cani

4

3 26

2,0

262,

0 C

onst

ruc

ia se

diul

ui

Jude

cto

riei U

nghe

ni

4

3 30

0,0

300,

0 A

utor

iti d

in d

omen

iul

just

iiei

nea

trib

uite

la

alte

gru

pe

4

6 3

488,

83

488,

8 C

onst

ruc

ia P

alat

ului

Ju

stii

ei, m

unic

ipiu

l C

hiin

u

4

6 3

488,

83

488,

8 M

enin

erea

ord

inii

publ

ice

i sec

urita

tea

naio

nal

5 18

000

,018

000

,0

Peni

tenc

iare

5

3 18

000

,018

000

,0

Con

stru

cia

une

i cas

e de

ar

est c

u ca

paci

tate

a de

650

de

locu

ri, m

unic

ipiu

l Bli

5 3

10 0

00,0

10 0

00,0

R

econ

stru

cia

Pe

nite

ncia

rulu

i nr.

1,

ora

ul T

arac

lia

5

3 2

000,

02

000,

0 R

econ

stru

cia

Pe

nite

ncia

rulu

i nr.

3,

ora

ul L

eova

5 3

1 70

0,0

1 70

0,0

Rec

onst

ruc

ia

Peni

tenc

iaru

lui n

r. 5,

or

aul

Cah

ul

5

3 1

500,

01

500,

0

Page 46: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

46

– m

ii le

i –

Ben

efic

iar,

obie

ctiv

Cod

ul

Sum

a

incl

usiv

autoritii publice

grupei prin-cipale

grupei

com

po-

nent

a de

ba

z

mijl

oa-

ce

spec

iale

proi

ecte

fin

anat

e di

n su

rse

exte

rne

Apr

oviz

iona

rea

cu a

p

pota

bil

a P

enite

ncia

rulu

i nr

. 6, o

raul

Sor

oca

5

3 1

150,

01

150,

0 A

prov

izio

nare

a cu

ap

po

tabi

l a

Pen

itenc

iaru

lui

nr. 9

– P

runc

ul, m

unic

ipiu

l C

hiin

u

5 3

650,

065

0,0

Rec

onst

ruc

ia

Peni

tenc

iaru

lui n

r. 10

, sa

tul G

oian

, mun

icip

iul

Chi

inu

5

3 1

000,

01

000,

0 M

inis

teru

l Afa

ceri

lor

Inte

rne

133

8 45

0,0

8 45

0,0

Men

iner

ea o

rdin

ii pu

blic

e i s

ecur

itate

a na

iona

l

5

8 45

0,0

8 45

0,0

Org

ane

ale

afac

erilo

r in

tern

e

5 1

700,

070

0,0

Rec

onst

ruc

ia b

locu

lui A

al

Com

isar

iatu

lui d

e po

liie

, rai

onul

Criu

leni

5 1

700,

070

0,0

Org

ane

ale

secu

rit

ii na

iona

le

5

4 5

750,

05

750,

0 C

onst

ruc

ia se

ciil

or

poli

iei d

e fr

ontie

r

5

4 5

000,

05

000,

0 G

azifi

care

a se

cie

i pol

iiei

de

fron

tier

Vul

cne

ti

5 4

500,

050

0,0

Con

stru

cia

fînt

înilo

r pe

ntru

ap

pot

abil

, ap

educ

telo

r i s

iste

mel

or

de c

anal

izar

e

5 4

250,

025

0,0

Prot

ecie

civ

il i

situ

aii

exce

pio

nale

5 6

2 00

0,0

2 00

0,0

Con

stru

cia

rem

izei

de

pom

pier

i i s

alva

tori

a Po

rtulu

i Int

erna

iona

l Li

ber „

Giu

rgiu

leti”

, ra

ionu

l Cah

ul

5 6

2 00

0,0

2 00

0,0

Inst

itutu

l Na

iona

l al

Just

iiei

13

9 9

415,

19

415,

1 Ju

stii

a 4

9 41

5,1

9 41

5,1

– m

ii le

i –

Ben

efic

iar,

obie

ctiv

Cod

ul

Sum

a

incl

usiv

autoritii publice

grupei prin-cipale

grupei

com

po-

nent

a de

ba

z

mijl

oa-

ce

spec

iale

proi

ecte

fin

anat

e di

n su

rse

exte

rne

Aut

orit

i din

dom

eniu

l ju

stii

ei n

eatr

ibui

te la

al

te g

rupe

4 6

9 41

5,1

9 41

5,1

Res

taur

area

edi

ficiu

lui

Inst

itutu

lui N

aio

nal a

l Ju

stii

ei, s

tr. S

. Laz

o nr

. 1,

mun

icip

iul C

hiin

u

4 6

8 62

0,1

8 62

0,1

Con

stru

cia

blo

culu

i ho

telie

r al I

nstit

utul

ui

Na

iona

l al J

usti

iei,

st

r. S.

Laz

o nr

. 1,

mun

icip

iul C

hiin

u

4 6

795,

079

5,0

Min

iste

rul

Dez

volt

rii

Reg

iona

le i

C

onst

ruc

iilor

14

7 32

600

,08

400,

0 24

200

,0În

vm

întu

l 6

5 00

0,0

5 00

0,0

Înv

mîn

t pre

cola

r 6

1 5

000,

05

000,

0 C

onst

ruc

ia c

olii

prim

are-

grdi

nie

din

com

una

Cot

ul M

orii,

raio

nul

Hîn

ceti

6

1 5

000,

05

000,

0 G

ospo

dri

a co

mun

al i

go

spod

ria

de e

xplo

atar

e a

fond

ului

de

locu

ine

15

27

200

,03

000,

0 24

200

,0G

ospo

dri

e de

ex

ploa

tare

a fo

ndul

ui d

e lo

cuin

e

15

1 24

200

,024

200

,0Pr

oiec

tul „

Con

stru

cia

lo

cuin

elor

soci

ale

II”

15

1

24 2

00,0

24 2

00,0

Gos

pod

rie

com

unal

15

2

3 00

0,0

3 00

0,0

Apr

oviz

iona

rea

cu a

p

pota

bil

a 1

0 lo

calit

i din

ra

ionu

l Hîn

ceti

15

2

3 00

0,0

3 00

0,0

Com

plex

ul p

entr

u co

mbu

stib

il i e

nerg

ie

16

40

0,0

400,

0 R

eel

e de

gaz

e 16

1

400,

040

0,0

Con

stru

cia

gaz

oduc

tulu

i C

rpin

eni–

Cot

ul M

orii,

ra

ionu

l Hîn

ceti

16

1

400,

040

0,0

Page 47: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

47

– m

ii le

i –

Ben

efic

iar,

obie

ctiv

Cod

ul

Sum

a

incl

usiv

autoritii publice

grupei prin-cipale

grupei

com

po-

nent

a de

ba

z

mijl

oa-

ce

spec

iale

proi

ecte

fin

anat

e di

n su

rse

exte

rne

Min

iste

rul T

iner

etul

ui i

Sp

ortu

lui

14

8 21

900

,0

21 9

00,0

C

ultu

ra, a

rta,

spor

tul

i ac

tivit

ile p

entr

u tin

eret

8 21

900

,021

900

,0

Spor

t 8

5 21

900

,021

900

,0

Con

stru

cia

Pal

atul

ui

Spor

tulu

i, m

unic

ipiu

l C

hiin

u

8

5 20

000

,020

000

,0

Rec

onst

ruc

ia s

lii sp

ortiv

e de

hal

tere

a C

entru

lui

spor

tiv d

e pr

egtir

e a

lotu

rilor

na

iona

le,

str.

A. L

pune

anu

nr. 2

, m

unic

ipiu

l Chi

inu

8 5

1 00

0,0

1 00

0,0

Tere

nul d

e fo

tbal

al

colii

Sp

ortiv

e Sp

ecia

lizat

e R

epub

lican

e de

Fot

bal,

com

una

Stuc

eni,

mun

icip

iul C

hiin

u

8 5

400,

040

0,0

Con

stru

cia

slii

de

spor

t a

colii

Spo

rtive

Sp

ecia

lizat

e R

epub

lican

e de

Box

, sat

ul G

rimnc

ui,

raio

nul B

ricen

i

8 5

500,

050

0,0

Serv

iciu

l de

Prot

ecie

i

Paz

de

Stat

18

3 2

136,

62

136,

6 M

enin

erea

ord

inii

publ

ice

i sec

urita

tea

naio

nal

5 2

136,

62

136,

6 O

rgan

e al

e se

curi

tii

naio

nale

5 4

2 13

6,6

2 13

6,6

Rec

onst

ruc

ia c

ldi

rilor

, st

r. Sf

atul

rii

nr.

55,

mun

icip

iul C

hiin

u

5 4

2 00

0,0

2 00

0,0

Lini

a el

ectri

c su

bter

an

a bl

ocul

ui a

dmin

istra

tiv,

str.

Sfat

ul

rii n

r. 26

, m

unic

ipiu

l Chi

inu

5

4 13

6,6

136,

6 Fo

ndul

de

Inve

stii

i So

cial

e 24

9 35

513

,42

420,

0 33

093

,4

– m

ii le

i –

Ben

efic

iar,

obie

ctiv

Cod

ul

Sum

a

incl

usiv

autoritii publice

grupei prin-cipale

grupei

com

po-

nent

a de

ba

z

mijl

oa-

ce

spec

iale

proi

ecte

fin

anat

e di

n su

rse

exte

rne

Act

ivit

ile i

serv

iciil

e ne

atri

buite

la a

lte g

rupe

pr

inci

pale

20

35 5

13,4

2 42

0,0

33 0

93,4

Che

ltuie

li ne

atri

buite

la

alte

gru

pe

20

9

35 5

13,4

2 42

0,0

33 0

93,4

Proi

ectu

l II a

l Fon

dulu

i de

Inve

stii

i Soc

iale

20

9 35

513

,42

420,

0 33

093

,4 M

inis

teru

l T

rans

port

urilo

r i

Infr

astr

uctu

rii

Dru

mur

ilor

264

461

600,

030

0,0

461

300,

0T

rans

port

urile

, go

spod

ria

drum

urilo

r,

com

unic

aiil

e i

info

rmat

ica

14

46

1 60

0,0

300,

046

1 30

0,0

Tra

nspo

rt n

aval

14

2

300,

030

0,0

Con

stru

cia

cl

dirii

ad

min

istra

tive

a C

pit

niei

Po

rtulu

i „G

iurg

iule

ti”,

ora

ul V

adul

lui V

od,

mun

icip

iul C

hiin

u

14

2 30

0,0

300,

0G

ospo

dri

e a

drum

urilo

r 14

7

461

300,

046

1 30

0,0

Proi

ectu

l „Su

sin

erea

pr

ogra

mul

ui în

sect

orul

dr

umur

ilor”

14

7 46

1 30

0,0

461

300,

0

Min

iste

rul M

ediu

lui

284

75 7

49,0

75 7

49,0

Gos

pod

ria

com

unal

i

gosp

odri

a de

exp

loat

are

a fo

ndul

ui d

e lo

cuin

e

15

75 7

49,0

75 7

49,0

Gos

pod

rie

com

unal

15

2

75 7

49,0

7574

9,0

Proi

ectu

l na

iona

l „A

limen

tare

cu

ap i

ca

naliz

are”

15

2 25

749

,025

749

,0Pr

ogra

mul

„D

ezvo

ltare

a se

rvic

iilor

de

apro

vizi

onar

e cu

ap

po

tabi

l”

15

2

50 0

00,0

50 0

00,0

Fond

ul P

rovo

cri

le

Mile

niul

ui M

oldo

va

456

842

907,

484

2 90

7,4

Page 48: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

48

– m

ii le

i –

Ben

efic

iar,

obie

ctiv

Cod

ul

Sum

a

incl

usiv

autoritii publice

grupei prin-cipale

grupei

com

po-

nent

a de

ba

z

mijl

oa-

ce

spec

iale

proi

ecte

fin

anat

e di

n su

rse

exte

rne

Agr

icul

tura

, gos

pod

ria

silv

ic, g

ospo

dri

a pi

scic

ol i

gos

pod

ria

apel

or

11

35

0 83

5,9

350

835,

9A

ctiv

iti

i ser

vici

i în

dom

eniu

l agr

icul

turi

i, go

spod

riei

silv

ice,

go

spod

riei

pis

cico

le i

go

spod

riei

ape

lor

neat

ribu

ite la

alte

gru

pe

11

5 35

0 83

5,9

350

835,

9Pr

oiec

tul „

Tran

ziie

la

agric

ultu

ra p

erfo

rman

t”

11

5

350

835,

935

0 83

5,9

Tra

nspo

rtur

ile,

gosp

odri

a dr

umur

ilor,

co

mun

ica

iile

i in

form

atic

a

14

492

071,

549

2 07

1,5

Gos

pod

rie

a dr

umur

ilor

14

7 49

2 07

1,5

492

071,

5Pr

oiec

tul „

Rea

bilit

area

dr

umur

ilor”

14

7 49

2 07

1,5

492

071,

5 T

OT

AL

1 84

9 41

2,9

280

456,

7 21

01,4

1 56

6 85

4,8

i

nclu

siv:

Se

rvic

iile

de st

at c

u de

stin

aie

gen

eral

1 20

337

,09

000,

0 11

337

,0A

ctiv

itate

fina

ncia

r,

buge

tar-

fisca

l i

de

cont

rol

1

3 20

337

,09

000,

0 11

337

,0Ju

stii

a 4

33 4

43,8

33 4

43,8

In

stan

e ju

dec

tore

ti 4

3 20

539

,920

539

,9

Aut

orit

i din

dom

eniu

l ju

stii

ei n

eatri

buite

la a

lte

grup

e

4 6

12 9

03,9

12 9

03,9

Ju

risd

icia

co

nstit

uio

nal

41 1

2 50

0,0

2 50

0,0

Aut

orita

tea

de ju

risdi

cie

co

nstit

uio

nal

41 1

2 50

0,0

2 50

0,0

Men

iner

ea o

rdin

ii pu

blic

e i s

ecur

itate

a na

iona

l

5

28 5

86,6

28 5

86,6

O

rgan

e al

e af

acer

ilor

inte

rne

5

1 70

0,0

700,

0 Pe

nite

ncia

re

5 3

18 0

00,0

18 0

00,0

– m

ii le

i –

Ben

efic

iar,

obie

ctiv

Cod

ul

Sum

a

incl

usiv

autoritii publice

grupei prin-cipale

grupei

com

po-

nent

a de

ba

z

mijl

oa-

ce

spec

iale

proi

ecte

fin

anat

e di

n su

rse

exte

rne

Org

ane

ale

secu

ritii

naio

nale

5 4

7 88

6,6

7 88

6,6

Prot

ecie

civ

il i

situ

aii

exce

pio

nale

5 6

2 00

0,0

2 00

0,0

Înv

mîn

tul

6 19

606

,319

606

,3

Înv

mîn

t pre

cola

r 6

1 5

000,

05

000,

0 În

vm

înt s

ecun

dar

6 3

8 10

6,3

8 10

6,3

Înv

mîn

t sup

erio

r 6

4 6

500,

06

500,

0 C

ultu

ra, a

rta,

spor

tul

i ac

tivit

ile p

entr

u tin

eret

8 32

500

,032

500

,0

Act

ivit

i în

dom

eniu

l cu

lturii

8 2

10 6

00,0

10 6

00,0

Sp

ort

8 5

21 9

00,0

21 9

00,0

O

crot

irea

sn

tii

9 61

569

,41

801,

459

768

,0Se

rvic

ii i i

nstit

uii

sani

taro

-epi

dem

iolo

gice

i d

e pr

ofila

xie

9

3 1

801,

41

801,

4In

stitu

ii i s

ervi

cii î

n do

men

iul o

crot

irii s

nt

ii ne

atrib

uite

la a

lte g

rupe

9 5

59 7

68,0

59 7

68,0

Agr

icul

tura

, gos

pod

ria

silv

ic, g

ospo

dri

a pi

scic

ol i

gos

pod

ria

apel

or

11

35

0 83

5,9

350

835,

9A

ctiv

iti

i ser

vici

i în

dom

eniu

l agr

icul

turii

, go

spod

riei s

ilvic

e,

gosp

odrie

i pis

cico

le i

go

spod

riei a

pelo

r ne

atrib

uite

la a

lte g

rupe

11

5 35

0 83

5,9

350

835,

9T

rans

port

urile

, go

spod

ria

drum

urilo

r,

com

unic

aiil

e i

info

rmat

ica

14

95

3 67

1,5

300,

095

3 37

1,5

Tran

spor

t nav

al

14

2 30

0,0

300,

0G

ospo

drie

a d

rum

urilo

r 14

7

953

371,

595

3 37

1,5

Gos

pod

ria

com

unal

i

gosp

odri

a de

exp

loat

are

a fo

ndul

ui d

e lo

cuin

e

15

111

949,

012

000

,0

99 9

49,0

Gos

pod

rie d

e ex

ploa

tare

a

fond

ului

de

locu

ine

15

1

33 2

00,0

9 00

0,0

24 2

00,0

Gos

pod

rie c

omun

al

15

2 78

749

,03

000,

0 75

749

,0C

ompl

exul

pen

tru

com

bust

ibil

i ene

rgie

16

198

900,

014

0 40

0,0

58 5

00,0

Re

ele

de g

aze

16

1 14

0 40

0,0

140

400,

0 R

eel

e el

ectri

ce

16

2 58

500

,058

500

,0A

ctiv

itile

i se

rvic

iile

neat

ribu

ite la

alte

gru

pe

prin

cipa

le

20

35

513

,42

420,

0 33

093

,4C

heltu

ieli

neat

ribui

te la

al

te g

rupe

20

9 35

513

,42

420,

0 33

093

,4

Page 49: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

49

Anexa nr. 6 Aloca ii de la bugetul de stat pentru autorit ile administra iei publice locale

destinate finan rii cheltuielilor capitale

- mii lei -

Unitate administrativ-teritorial , obiectiv

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

grupei principale grupei investi ii

capitale repara ii capitale

alte cheltuieli capitale

TOTAL 138 182,5 40 918,1 96 028,9 1 235,5

Raionul Anenii Noi 30 3 373,8 750,2 2 523,6 100,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1 300,0 300,0 Autorit i executive 1 2 300,0 300,0 Sediul Prim riei satului erpeni 1 2 300,0 300,0 Înv mîntul 6 1 768,8 600,2 1 168,6 Înv mînt pre colar 6 1 1 668,8 600,2 1 068,6 Reconstruc ia gr dini ei de copii (anexa la scoal ) din satul Teli a 6 1 400,0 400,0 Sistemul de înc lzire la gr dini a de copii din satul Maximovca 6 1 200,2 200,2 Sistemul de canalizare interioar la gr dini a de copii din satul Maximovca 6 1 68,6 68,6 Gr dini a de copii din satul Speia 6 1 200,0 200,0 Gr dini a de Copii „Ghiocel” din satul Gura Bîcului 6 1 200,0 200,0 Gr dini a de copii din satul Floreni 6 1 250,0 250,0 Gr dini a de copii din satul Mereni 6 1 250,0 250,0 Acoperi ul gr dini ei de copii din comuna Chirca 6 1 100,0 100,0 Înv mînt secundar 6 3 100,0 100,0 Gimnaziul din comuna Botn re ti 6 3 100,0 100,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 755,0 150,0 605,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 505,0 505,0 Casa de cultur din satul Calfa 8 2 405,0 405,0 Casa de cultur din comuna Geam na 8 2 100,0 100,0 Sport 8 5 250,0 150,0 100,0 Stadionul din satul Puh ceni 8 5 100,0 100,0 Terenul de minifotbal din satul Geam na 8 5 150,0 150,0 Asigurarea i asisten a social 10 100,0 100,0 Institu ii ale asisten ei sociale 10 3 100,0 100,0 Dotarea cu mobilier a Centrului de reabilitare i integrare a persoanelor în etate din satul Varni a 10 3 100,0 100,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 250,0 250,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 250,0 250,0 Drumurile din comuna Chetrosu 14 7 250,0 250,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 200,0 200,0 Gospod rie comunal 15 2 200,0 200,0 Iluminarea str zilor din centrul satului Puh ceni 15 2 200,0 200,0

Raionul Basarabeasca 31 3 510,0 2500,0 1 010,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 870,0 870,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 870,0 870,0 Drumul din satul Carabetovca 14 7 660,0 660,0 Reabilitarea str zii Secrieru din satul Abaclia, inclusiv corectarea proiectului 14 7 50,0 50,0 Por iunea de drum satul Ivanovca– satul Bogdanovca, comuna Iserlia 14 7 80,0 80,0 Drumul din satul Iordanovca 14 7 80,0 80,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 2 640,0 2 500,0 140,0

Page 50: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

50

- mii lei -

Unitate administrativ-teritorial , obiectiv

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

grupei principale grupei investi ii

capitale repara ii capitale

alte cheltuieli capitale

Gospod rie de exploatare a fondului de locuin e 15 1 2 500,0 2 500,0 Construc ia locuin elor sociale pe strada Karl Marx nr. 207b din ora ul Basarabeasca 15 1 2 500,0 2 500,0 Gospod rie comunal 15 2 140,0 140,0 Iluminarea str zilor din comuna Iserlia 15 2 30,0 30,0 Iluminarea str zilor din satul Ba calia 15 2 110,0 110,0

Raionul Briceni 32 4 200,0 4 200,0 Înv mîntul 6 1 670,0 1 670,0 Înv mînt pre colar 6 1 1 570,0 1 570,0 Gr dini a de copii din satul Grim nc u i 6 1 270,0 270,0 Gr dini a de copii din satul Trebis u i 6 1 250,0 250,0 Gr dini a de copii din satul Medveja 6 1 250,0 250,0 Gr dini a de copii din satul Cotiujeni 6 1 200,0 200,0 Gr dini a de copii din satul Pererita 6 1 200,0 200,0 Gr dini a de copii din satul Bogd ne ti 6 1 200,0 200,0 Gr dini a de copii din satul Hlina 6 1 100,0 100,0 Gr dini a de copii din satul Colic u i 6 1 100,0 100,0 Înv mînt secundar 6 3 100,0 100,0 Acoperi ul liceului din satul Drepc u i 6 3 100,0 100,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 1 030,0 1 030,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 1 030,0 1 030,0 Casa de cultur din satul Te cani 8 2 230,0 230,0 Casa de cultur din satul Criva 8 2 200,0 200,0 Casa de cultur din ora ul Lipcani 8 2 200,0 200,0 Casa de cultur din satul ir u i 8 2 100,0 100,0 Casa de cultur din satul Corjeu i 8 2 200,0 200,0 Casa de cultur din satul Grozni a, comuna Mih ileni 8 2 100,0 100,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 400,0 400,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 400,0 400,0 Drumul din satul Slobozia- ir u i 14 7 100,0 100,0 Drumul din satul Balasine ti 14 7 300,0 300,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 1 100,0 1 100,0 Gospod rie comunal 15 2 1 100,0 1 100,0 Sistemul de alimentare cu ap din comuna Larga 15 2 300,0 300,0Amenajarea parcului din ora ul Briceni 15 2 800,0 800,0

Raionul Cahul 34 4 900,0 1100,0 3 800,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1 500,0 500,0 Autorit i executive 1 2 500,0 500,0 Sediul Prim riei comunei Cucoara 1 2 500,0 500,0 Înv mîntul 6 1 300,0 400,0 900,0 Înv mînt pre colar 6 1 1 300,0 400,0 900,0 Gr dini a de copii din satul Taraclia de Salcie 6 1 400,0 400,0 Gr dini a de copii din satul Pa cani, comuna Manta 6 1 350,0 350,0 Gr dini a de copii din satul Badicul Moldovenesc 6 1 50,0 50,0 Sistemul de canalizare i blocurile sanitare la Gr dini a de Copii nr. 1 din satul Coliba i 6 1 200,0 200,0 Sistemul de canalizare i blocurile sanitare la Gr dini a de Copii nr. 2 din satul Coliba i 6 1 200,0 200,0 Gr dini a de Copii-Cre „Alunelul” din satul Cî li a-Prut 6 1 100,0 100,0

Page 51: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

51

- mii lei -

Unitate administrativ-teritorial , obiectiv

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

grupei principale grupei investi ii

capitale repara ii capitale

alte cheltuieli capitale

Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 2 700,0 400,0 2 300,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 2 450,0 150,0 2 300,0 Casa de cultur din satul Frumu ica, comuna Chioselia Mare 8 2 1 000,0 1 000,0 Reconstruc ia casei de cultur din satul Crihana Veche 8 2 150,0 150,0 Casa de cultur din comuna Pelinei 8 2 400,0 400,0 Casa de cultur din satul Slobozia Mare 8 2 300,0 300,0 Sala de festivit i a casei de cultur din satul Vadul lui Isac 8 2 300,0 300,0 Casa de cultur din satul V leni 8 2 200,0 200,0 Casa de cultur din satul Giurgiule ti 8 2 100,0 100,0 Sport 8 5 250,0 250,0 Stadionul multifunc ional de minifotbal din comuna Tartaul de Salcie 8 5 250,0 250,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 100,0 100,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 100,0 100,0 Podul pietonal din satul Andru ul de Jos 14 7 100,0 100,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 300,0 200,0 100,0 Gospod rie comunal 15 2 300,0 200,0 100,0 Sistemul de alimentare cu ap i de canalizare din satul Andru ul de Sus 15 2 100,0 100,0 Iluminarea str zilor din satul Baurci-Moldoveni 15 2 100,0 100,0 Sistemul de alimentare cu ap i de canalizare din satul T t re ti 15 2 100,0 100,0 Raionul Cantemir 36 4 810,0 2 240,0 2 520,0 50,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1 300,0 100,0 200,0 Autorit i executive 1 2 300,0 100,0 200,0 Sediul Prim riei comunei Chioselia 1 2 100,0 100,0 Sediul Prim riei satului Cîrpe ti 1 2 100,0 100,0 Sediul Prim riei satului Co tangalia 1 2 100,0 100,0 Înv mîntul 6 1 450,0 650,0 750,0 50,0 Înv mînt pre colar 6 1 300,0 250,0 50,0 Gr dini a de copii din satul Iepureni, comuna Cania 6 1 150,0 150,0 Gr dini a de copii din satul Toceni 6 1 100,0 100,0 Dotarea cu mobilier a gr dini ei de copii din satul Lingura 6 1 50,0 50,0 Înv mînt secundar 6 3 1 150,0 650,0 500,0 Termoizolarea cl dirii liceului din satul Cociulia 6 3 500,0 500,0 Reconstruc ia edificiului gimnaziului din satul Cîrpe ti 6 3 650,0 650,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 300,0 300,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 300,0 300,0 Casa de cultur din satul Tartaul 8 2 200,0 200,0 Casa de cultur din satul Hîrtop, comuna Plopi 8 2 100,0 100,0 Agricultura, gospod ria silvic , gospod ria piscicol i gospod ria apelor 11 300,0 300,0 Agricultur 11 1 300,0 300,0 Defri area terenului agricol din satul Co tangalia 11 1 300,0 300,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 1 100,0 1 100,0

Page 52: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

52

- mii lei -

Unitate administrativ-teritorial , obiectiv

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

grupei principale grupei investi ii

capitale repara ii capitale

alte cheltuieli capitale

Gospod rie a drumurilor 14 7 1 100,0 1 100,0 Drumurile din satul Lingura 14 7 300,0 300,0 Drumurile locale din satul Ciobalaccia 14 7 300,0 300,0 Dou poduri din satul L rgu a 14 7 150,0 150,0 Drumurile din satul Cania 14 7 100,0 100,0 Drumurile locale din satul amalia 14 7 150,0 150,0 Drumurile din comuna Gote ti 14 7 100,0 100,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 910,0 740,0 170,0 Gospod rie comunal 15 2 910,0 740,0 170,0 Linia electric la sta ia de pompare a apei pentru satul Cr ciun, comuna Lingura 15 2 100,0 100,0 Sistemul de alimentare cu ap potabil din satul Tartaul 15 2 90,0 90,0 Sistemul de alimentare cu ap potabil din satul L rgu a 15 2 100,0 100,0 Sistemul de alimentare cu ap din satele Leca i Antone ti, comuna Antone ti 15 2 150,0 150,0

Iluminarea str zilor din satele Cîietu i Dimitrova, comuna Cîietu 15 2 100,0 100,0

Sistemul de alimentare cu ap i de canalizare, cu sta ie de epurare zonal , din satul iganca Nou , comuna iganca 15 2 200,0 200,0 Iluminarea str zilor din satul Co tangalia 15 2 70,0 70,0 Dou fîntîni arteziene din satul Baimaclia 15 2 100,0 100,0 Complexul pentru combustibil i energie 16 450,0 450,0 Re ele de gaze 16 1 450,0 450,0 Gazificarea comunei Enichioi 16 1 150,0 150,0 Gazificarea satului Gote ti 16 1 300,0 300,0 Raionul C l ra i 38 5 080,0 550,0 4 530,0 Înv mîntul 6 1 150,0 1 150,0 Înv mînt pre colar 6 1 1 050,0 1 050,0 Gr dini a de copii din satul Horodi te 6 1 400,0 400,0 Gr dini a de copii din satul Temeleu i 6 1 300,0 300,0 Gr dini a de copii din satul Bravicea 6 1 100,0 100,0 Gr dini a de copii din satul Oni cani 6 1 100,0 100,0 Renovarea colii primare, cu schimbarea destina iei în gr dini de copii, satul Sipoteni 6 1 150,0 150,0 Înv mînt secundar 6 3 100,0 100,0 Liceul din satul Pitu ca 6 3 100,0 100,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 360,0 300,0 60,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 60,0 60,0 Prelucrarea exterioar pentru conservare a pere ilor monumentului istoric Biserica „Sfînta Paraschiva” din satul Hogine ti 8 2 60,0 60,0 Sport 8 5 300,0 300,0 Complexul sportiv din satul V lcine 8 5 300,0 300,0 Ocrotirea s n t ii 9 150,0 150,0 Spitale 9 1 150,0 150,0 Sistemul de înc lzire al spitalului din satul Sadova 9 1 150,0 150,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 2 900,0 250,0 2 650,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 2 900,0 250,0 2 650,0 Podul din satul Palanca, comuna Hîrjauca 14 7 120,0 120,0 Drumul local (varianta alb ) din satul ibirica 14 7 400,0 400,0 Drumul central de intrare în satul Hogine ti (de la M14 spre localitate) 14 7 380,0 380,0

Page 53: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

53

- mii lei -

Unitate administrativ-teritorial , obiectiv

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

grupei principale grupei investi ii

capitale repara ii capitale

alte cheltuieli capitale

Drumurile locale din satul Hirova (în 2 sectoare ale localit ii, varianta alb – 3km) 14 7 400,0 400,0 Drumurile din comuna Buda 14 7 250,0 250,0 Drumul i podul din comuna R ciula 14 7 200,0 200,0 Drumurile din comuna Tuzara 14 7 250,0 250,0 Drumurile din satul R deni 14 7 250,0 250,0 Drumul de acces spre cartierul locativ Bojole din ora ul C l ra i 14 7 250,0 250,0 Drumurile locale din satul Bahmut 14 7 100,0 100,0 Drumurile locale din satul Mele eni 14 7 150,0 150,0 Drumurile locale din satul Pîrjolteni 14 7 150,0 150,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 520,0 520,0 Gospod rie comunal 15 2 520,0 520,0 Iluminarea str zilor din comuna Dereneu 15 2 270,0 270,0 Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa din satul Ni cani 15 2 200,0 200,0 Renovarea fîntînii arteziene din satul Peticeni 15 2 50,0 50,0

Raionul C u eni 40 4 150,0 1 430,0 2 720,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1 600,0 600,0 Autorit i executive 1 2 600,0 600,0 Sediul Prim riei satului S i i 1 2 200,0 200,0 Sediul Prim riei comunei Ucrainca 1 2 200,0 200,0 Sediul Prim riei satului Taraclia 1 2 200,0 200,0 Înv mîntul 6 650,0 200,0 450,0 Înv mînt pre colar 6 1 350,0 350,0 Gr dini a de Copii nr. 1 din ora ul C u eni 6 1 50,0 50,0 Gr dini a de Copii nr. 6 din ora ul C u eni 6 1 50,0 50,0 Gr dini a de copii din satul Baimaclia 6 1 250,0 250,0 Înv mînt secundar 6 3 300,0 200,0 100,0 Gimnaziul din satul Hagimus 6 3 100,0 100,0 Amenajarea terenului sportiv multifunc ional la gimnaziul din satul Ursoaia 6 3 200,0 200,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 1 450,0 1 450,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 1 450,0 1 450,0 Casa de cultur din satul Gr dini a 8 2 200,0 200,0 Centrul comunitar pentru servicii culturale din satul Co calia 8 2 300,0 300,0 Casa de cultur din satul Zaim 8 2 300,0 300,0 Casa de cultur din satul Tocuz 8 2 250,0 250,0 Casa de cultur din satul Opaci 8 2 200,0 200,0 Casa de cultur din satul T n tari 8 2 100,0 100,0 Casa de cultur din satul Baccealia 8 2 100,0 100,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 1 450,0 1 230,0 220,0 Gospod rie comunal 15 2 1 450,0 1 230,0 220,0 Sistemul de alimentare cu ap din satul Ciufle ti 15 2 200,0 200,0 Iluminarea str zilor din satul Chirc ie ti 15 2 100,0 100,0 Reconstruc ia i extinderea sistemului de alimentare cu ap potabil din satul Cîrn eni 15 2 250,0 250,0 Sistemul de alimentare cu ap i de canalizare din ora ul C inari 15 2 120,0 120,0 Sistemul de alimentare cu ap i de canalizare din comuna Chirc ie tii Noi 15 2 80,0 80,0 Sistemul de alimentare cu ap din satul Plop- tiubei 15 2 700,0 700,0

Page 54: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

54

- mii lei -

Unitate administrativ-teritorial , obiectiv

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

grupei principale grupei investi ii

capitale repara ii capitale

alte cheltuieli capitale

Raionul Cimi lia 44 3 030,0 795,0 2 235,0 Înv mîntul 6 565,0 150,0 415,0 Înv mînt pre colar 6 1 480,0 150,0 330,0 C ile de acces la gr dini a de copii din satul Javgur 6 1 250,0 250,0 Gazificarea gr dini ei de copii din satul Batîr 6 1 150,0 150,0 Gr dini a de copii din satul Sagaidac 6 1 80,0 80,0 Înv mînt secundar 6 3 85,0 85,0 Amenajarea teritoriului gimnaziului din satul Hîrtop 6 3 85,0 85,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 1 390,0 100,0 1 290,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 990,0 990,0 Casa de cultur din satul Cenac 8 2 200,0 200,0 Casa de cultur din satul Selemet 8 2 100,0 100,0 Casa de cultur din satul Feti a, comuna Albina 8 2 90,0 90,0 Casa de cultur din satul Gradi te 8 2 100,0 100,0 Casa de cultur din satul Marienfeld, comuna Ialpujeni 8 2 400,0 400,0 Casa de cultur din satul Ciucur-Mingir 8 2 100,0 100,0 Sport 8 5 250,0 100,0 150,0 Reconstruc ia stadionului central din satul Gura Galbenei 8 5 100,0 100,0 Sala sportiv din satul Suric 8 5 150,0 150,0 Activit i pentru tineret 8 7 150,0 150,0 Centrul pentru tineret din satul Porumbrei 8 7 150,0 150,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 450,0 100,0 350,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 450,0 100,0 350,0 Drumul auto intergospod resc satul Topala –R47 14 7 100,0 100,0 Drumurile din satul Satul Nou 14 7 250,0 250,0 O por iune de drum din satul Ivanovca Nou 14 7 100,0 100,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 425,0 245,0 180,0 Gospod rie comunal 15 2 425,0 245,0 180,0 Sistemul de alimentare cu ap potabil a sectorului Gheorghie din satul Hîrtop 15 2 105,0 105,0 Renovarea sistemului de alimentare cu ap potabil , cu lungimea de 1,5 km, i reabilitarea turnului de ap din satul Lipoveni 15 2 100,0 100,0 Iluminarea str zilor din satul Codreni 15 2 80,0 80,0 Sistemul de alimentare cu ap din satul Albina 15 2 140,0 140,0 Alte servicii legate de activitatea economic 19 200,0 200,0 Alte servicii legate de activitatea economic 19 3 200,0 200,0 Pia a agroalimentar de vînzare cu am nuntul din ora ul Cimi lia (preg tirea tehnic a teritoriului pentru amplasarea obiectivelor cu destina ie comercial i social ) 19 3 200,0 200,0

Raionul Criuleni 48 3 800,0 2 075,0 1 725,0 Înv mîntul 6 2 280,0 1 105,0 1 175,0 Înv mînt pre colar 6 1 1 725,0 900,0 825,0 Anexa la gr dini a de copii din satul M gd ce ti 6 1 900,0 900,0 Gr dini a de copii din satul Ratu , comuna Dr sliceni 6 1 125,0 125,0 Gr dini a de copii din satul Hru ova 6 1 100,0 100,0 Gr dini a de copii din satul B l b ne ti 6 1 300,0 300,0

Page 55: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

55

- mii lei -

Unitate administrativ-teritorial , obiectiv

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

grupei principale grupei investi ii

capitale repara ii capitale

alte cheltuieli capitale

Gr dini a de copii din satul Corjova 6 1 300,0 300,0 Înv mînt secundar 6 3 555,0 205,0 350,0 Gimnaziul din satul Micle ti 6 3 350,0 350,0 Reconstruc ia casei de cultur din comuna R cule ti în coal medie 6 3 105,0 105,0 Anexa la Liceul Teoretic „Nicolae Donici” din satul Dub sarii Vechi 6 3 100,0 100,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 720,0 370,0 350,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 450,0 100,0 350,0 Acoperi ul casei de cultur din satul Z icana 8 2 100,0 100,0 Casa de cultur din comuna Pa cani 8 2 250,0 250,0 Termoficarea casei de cultur din satul Jevreni 8 2 100,0 100,0 Activit i pentru tineret 8 7 270,0 270,0 Centrul de tineret din satul Co erni a 8 7 270,0 270,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 100,0 100,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 100,0 100,0 Drumul din satul Dub sarii Vechi 14 7 100,0 100,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 700,0 600,0 100,0 Gospod rie comunal 15 2 700,0 600,0 100,0 Sistemul de alimentare cu ap din comuna Hîrtopul Mare 15 2 300,0 300,0 Instalarea unui turn de ap în satul Rî cova 15 2 100,0 100,0 Sistemul de alimentare cu ap a satului I nov 15 2 200,0 200,0 Iluminarea str zilor din satul Izbi te 15 2 100,0 100,0 Raionul Dondu eni 50 2 000,0 1 900,0 100,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1 200,0 200,0 Autorit i executive 1 2 200,0 200,0 Sediul Prim riei satului Briceni 1 2 200,0 200,0 Înv mîntul 6 790,0 690,0 100,0 Înv mînt pre colar 6 1 550,0 450,0 100,0 Gr dini a de copii din satul Codrenii Noi, comuna Frasin 6 1 150,0 150,0 Gr dini a de copii din satul Plop 6 1 100,0 100,0 Amenajarea teritoriului i dotarea cu mobilier a gr dini ei de copii din satul Arione ti 6 1 200,0 100,0 100,0 Gr dini a de copii din satul Sc ieni 6 1 100,0 100,0 Înv mînt secundar 6 3 240,0 240,0 Liceul din satul Cernoleuca 6 3 240,0 240,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 450,0 450,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 250,0 250,0 Casa de cultur din comuna Frasin 8 2 150,0 150,0 Casa de cultur din satul Sudarca 8 2 100,0 100,0 Sport 8 5 200,0 200,0 Sala de sport din satul Corbu 8 5 200,0 200,0 Ocrotirea s n t ii 9 100,0 100,0 Policlinici i centre ale medicilor de familie 9 2 100,0 100,0 Oficiul medicilor de familie din satul Clim u i 9 2 100,0 100,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 460,0 460,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 460,0 460,0 Drumurile din satul aul 14 7 360,0 360,0 Drumurile din satul Arione ti 14 7 100,0 100,0

Page 56: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

56

- mii lei -

Unitate administrativ-teritorial , obiectiv

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

grupei principale grupei investi ii

capitale repara ii capitale

alte cheltuieli capitale

Raionul Drochia 52 3 180,0 1 190,0 1 990,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1 120,0 120,0 Autorit i executive 1 2 120,0 120,0 Edificiul fostei case de deservire din satul Drochia 1 2 120,0 120,0 Înv mîntul 6 1 230,0 1 230,0 Înv mînt pre colar 6 1 290,0 290,0 Gr dini a de Copii „Andrie ” din satul Pope tii de Jos 6 1 170,0 170,0 Gr dini a de copii din satul Ochiul Alb 6 1 120,0 120,0 Înv mînt secundar 6 3 940,0 940,0 Liceul „Ion Creang ” din satul Pope tii de Sus 6 3 700,0 700,0 Gimnaziul din satul Fîntîni a 6 3 120,0 120,0 Gimnaziul din satul H sn enii Mari 6 3 120,0 120,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 480,0 240,0 240,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 480,0 240,0 240,0 Casa de cultur din comuna Cotova 8 2 120,0 120,0 Centrul comunitar din satul Petreni 8 2 240,0 240,0 Casa de cultur din satul uri 8 2 120,0 120,0 Ocrotirea s n t ii 9 10,0 10,0 Policlinici i centre ale medicilor de familie 9 2 10,0 10,0 Amenajarea teritoriului Centrului medicilor de familie din satul Miciurin 9 2 10,0 10,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 370,0 20,0 350,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 350,0 350,0 Drumurile din satul Moara de Piatr 14 7 300,0 300,0 Podul din satul Miciurin 14 7 50,0 50,0 Activit i i servicii în domeniul transporturilor, gospod riei drumurilor, comunica iilor i informaticii neatribuite la alte grupe 14 9 20,0 20,0

Dou sta ii de autobuze din satul Miciurin 14 9 20,0 20,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 810,0 810,0 Gospod rie comunal 15 2 810,0 810,0 Sistemul de alimentare cu ap din satul Antoneuca 15 2 80,0 80,0 Sistemul de alimentare cu ap din satul Nicoreni 15 2 180,0 180,0 Sistemul de alimentare cu ap din satul Mîndîc 15 2 550,0 550,0 Complexul pentru combustibil i energie 16 120,0 120,0 Re ele de gaze 16 1 120,0 120,0 Gazoductul spre gr dini a de copii i casa de cultur din satul Zguri a 16 1 120,0 120,0

Alte servicii legate de activitatea economic 19 40,0 40,0 Alte servicii legate de activitatea economic 19 3 40,0 40,0 Amenajarea teritoriului pie ei din satul Miciurin 19 3 40,0 40,0

Raionul Dub sari 53 1 550,0 350,0 1 200,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1 400,0 400,0 Autorit i executive 1 2 400,0 400,0 Sediul Prim riei satului Oxentea 1 2 300,0 300,0 Sediul Prim riei satului Pîrîta 1 2 100,0 100,0 Înv mîntul 6 450,0 250,0 200,0 Înv mînt pre colar 6 1 250,0 250,0 Sistemul de canalizare la gr dini a de copii din satul Ustia 6 1 250,0 250,0

Page 57: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

57

- mii lei -

Unitate administrativ-teritorial , obiectiv

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

grupei principale grupei investi ii

capitale repara ii capitale

alte cheltuieli capitale

Institu ii i servicii în domeniul înv mîntului neatribuite la alte grupe 6 7 200,0 200,0 coala de arte din satul Co ni a 6 7 100,0 100,0 coala de arte din satul Doro caia 6 7 100,0 100,0

Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 300,0 300,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 300,0 300,0 Casa de cultur din satul Oxentea 8 2 300,0 300,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 250,0 250,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 250,0 250,0 Drumurile din satul Marc u i 14 7 250,0 250,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 150,0 100,0 50,0 Gospod rie comunal 15 2 150,0 100,0 50,0 Iluminarea str zilor din satul Marc u i 15 2 50,0 50,0 Sistemul de canalizare din satul Molovata Nou 15 2 100,0 100,0

Raionul Edine 55 3 150,0 150,0 2 960,0 40,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1 185,0 185,0 Autorit i executive 1 2 185,0 185,0 Sediul Prim riei satului Hlinaia 1 2 185,0 185,0 Înv mîntul 6 450,0 450,0 Înv mînt pre colar 6 1 300,0 300,0 Gr dini a de copii din comuna Rotunda 6 1 100,0 100,0 Gr dini a de copii din satul B dragii Noi 6 1 50,0 50,0 Gr dini a de copii din satul Z briceni 6 1 100,0 100,0 Gr dini a de copii din satul Constantinovca 6 1 50,0 50,0 Înv mînt secundar 6 3 150,0 150,0

coala din comuna Rotunda 6 3 150,0 150,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 1 740,0 1 700,0 40,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 1 440,0 1 400,0 40,0 Casa de cultur din comuna Ble teni 8 2 150,0 150,0 Casa de cultur din comuna Hinc u i 8 2 200,0 200,0 Casa de cultur din satul Fîntîna Alb , comuna Parcova 8 2 150,0 150,0 Casa de cultur din satul Hanc u i 8 2 150,0 150,0 Casa de cultur din satul Gordine ti 8 2 150,0 150,0 Casa de cultur (sala de festivit i) din satul Vii oara 8 2 150,0 150,0 Casa de cultur din satul Ga par 8 2 150,0 150,0 Dotarea cu mobilier a casei de cultur din satul B dragii Noi 8 2 40,0 40,0 Casa de cultur din satul Brînzeni 8 2 50,0 50,0 Casa de cultur din comuna Burl ne ti 8 2 100,0 100,0 Centrul comunitar pentru tineret din satul Gordine tii Noi, ora ul Edine 8 2 150,0 150,0 Sport 8 5 300,0 300,0 Stadionul din satul Trinca 8 5 75,0 75,0 Stadionul din ora ul Edine 8 5 150,0 150,0 Stadionul din satul Chetro ica Nou 8 5 75,0 75,0 Asigurarea i asisten a social 10 150,0 150,0 Institu ii ale asisten ei sociale 10 3 150,0 150,0 Instalarea sistemului de înc lzire la Centrul de zi pentru persoane în etate i copii din familii social vulnerabile din satul Corpaci 10 3 150,0 150,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 375,0 375,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 375,0 375,0

Page 58: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

58

- mii lei -

Unitate administrativ-teritorial , obiectiv

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

grupei principale grupei investi ii

capitale repara ii capitale

alte cheltuieli capitale

Drumurile din comuna Burl ne ti 14 7 150,0 150,0 Drumurile din satul B dragii Vechi 14 7 25,0 25,0 Drumurile din ora ul Edine (str. Sf. Vasile, str. Valentin Ro ca, str. Serghei Lazo, str. Valeriu Cupcea, str. Florar) 14 7 200,0 200,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 250,0 250,0 Gospod rie comunal 15 2 250,0 250,0 Sistemul de alimentare cu ap potabil din satul Fete ti 15 2 250,0 250,0

Raionul F le ti 57 3 400,0 750,0 2 450,0 200,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1 200,0 200,0 Autorit i executive 1 2 200,0 200,0 Sediul Prim riei comunei Pietrosu 1 2 200,0 200,0 Înv mîntul 6 1 250,0 1 050,0 200,0 Înv mînt pre colar 6 1 850,0 650,0 200,0 Gr dini a de copii din satul Obreja Veche 6 1 250,0 250,0 Gr dini a de copii din comuna Scumpia 6 1 300,0 300,0 Gr dini a de copii din satul Pruteni 6 1 100,0 100,0 Procurarea cazanelor pentru sistemul de înc lzire al gr dini ei de copii din satul Glinjeni 6 1 200,0 200,0 Înv mînt secundar 6 3 400,0 400,0 Gimnaziul din satul Catranîc 6 3 200,0 200,0 Gimnaziul din satul C lug r 6 3 200,0 200,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 450,0 450,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 450,0 450,0 Casa de cultur din satul Pîrli a 8 2 200,0 200,0 Sala sportiv a casei de cultur din satul M r ndeni 8 2 250,0 250,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 850,0 350,0 500,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 850,0 350,0 500,0 Un drum (varianta alb ) din sectorul nou al satului Pînz reni 14 7 350,0 350,0 Por iunea de drum central ce leag satul Risipeni cu satul Boc a, cu construc ia a dou sta ii în aceste sate 14 7 250,0 250,0 Drumul din centrul localit ii pîn la cimitirul din satul Taxobeni 14 7 250,0 250,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 650,0 400,0 250,0 Gospod rie comunal 15 2 650,0 400,0 250,0 Iluminarea str zilor din satul C line ti 15 2 250,0 250,0 Fîntîna artezian din satul Mustea a 15 2 200,0 200,0 Sistemul de alimentare cu ap din satul S rata Veche 15 2 200,0 200,0

Raionul Flore ti 59 4 980,0 1010,0 3 870,0 100,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1 500,0 500,0 Autorit i executive 1 2 500,0 500,0 Sediul Prim riei comunei Izvoare 1 2 250,0 250,0 Sediul Prim riei satului S n t uca 1 2 250,0 250,0 Înv mîntul 6 2 620,0 2 620,0 Înv mînt pre colar 6 1 2 120,0 2 120,0 Gr dini a de copii din satul Frumu ica 6 1 400,0 400,0 Gr dini a de copii din satul Z luceni 6 1 200,0 200,0 Gr dini a de copii din satul M rcule ti 6 1 150,0 150,0

Page 59: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

59

- mii lei -

Unitate administrativ-teritorial , obiectiv

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

grupei principale grupei investi ii

capitale repara ii capitale

alte cheltuieli capitale

Gr dini a de copii din satul Cerni a 6 1 250,0 250,0 Gr dini a de copii din satul Tîrgul Vertiujeni 6 1 250,0 250,0 Gr dini a de copii din comuna Ro ietici 6 1 100,0 100,0 Gr dini a de copii din comuna V sc u i 6 1 100,0 100,0 Gr dini a de copii din comuna Trif ne ti 6 1 200,0 200,0 Gr dini a de copii din satul Ciripc u 6 1 200,0 200,0 Gr dini a de copii din satul Temeleu i 6 1 70,0 70,0 Gr dini a de copii din satul Napadova 6 1 130,0 130,0 Gr dini a de copii din satul Vertiujeni 6 1 70,0 70,0 Înv mînt secundar 6 3 500,0 500,0 Gimnaziul din satul R dulenii Vechi 6 3 500,0 500,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 900,0 300,0 600,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 600,0 600,0 Casa de cultur din comuna Gura C inarului 8 2 150,0 150,0 Casa de cultur din comuna Alexeevca 8 2 150,0 150,0 Casa de cultur din ora ul Ghinde ti 8 2 300,0 300,0 Sport 8 5 300,0 300,0 Terenul de minifotbal din comuna Gura C inarului 8 5 150,0 150,0 Terenul de minifotbal din comuna Ro ietici 8 5 150,0 150,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 100,0 100,0 Activit i i servicii în domeniul transporturilor, gospod riei drumurilor, comunica iilor i informaticii neatribuite la alte grupe 14 9 100,0 100,0

Procurarea unui autobuz colar, satul Lunga 14 9 100,0 100,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 610,0 460,0 150,0 Gospod rie comunal 15 2 610,0 460,0 150,0 Sistemul de alimentare cu ap din satul Ciutule ti 15 2 300,0 300,0 Sistemul de alimentare cu ap din satul Sîrbe ti, comuna Ciutule ti 15 2 30,0 30,0 Iluminarea str zilor din satul Cuhure tii de Jos 15 2 150,0 150,0 Sistemul de alimentare cu ap din comuna tef ne ti 15 2 130,0 130,0 Complexul pentru combustibil i energie 16 250,0 250,0 Re ele de gaze 16 1 250,0 250,0 Gazificarea satului Hîrtop, comuna Ghinde ti 16 1 250,0 250,0

Raionul Glodeni 61 2 980,0 300,0 2 680,0 Înv mîntul 6 1 080,0 1 080,0 Înv mînt pre colar 6 1 1 080,0 1 080,0 Gr dini a de copii din satul Cajba 6 1 150,0 150,0 Gr dini a de Copii nr. 5 din ora ul Glodeni 6 1 180,0 180,0 Gr dini a de copii din satul Sturzovca 6 1 150,0 150,0 Gr dini a de copii din satul Danu 6 1 300,0 300,0 Gr dini a de Copii nr.1 din comuna Balatina 6 1 150,0 150,0 Gr dini a de copii din satul Brînzeni, comuna Camenca 6 1 150,0 150,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 250,0 250,0 Sport 8 5 250,0 250,0 Stadionul din satul Limbenii Vechi 8 5 250,0 250,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 1 200,0 1 200,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 1 200,0 1 200,0 O por iune de drum (2,3 km) din satul Petrunea 14 7 100,0 100,0

Page 60: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

60

- mii lei -

Unitate administrativ-teritorial , obiectiv

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

grupei principale grupei investi ii

capitale repara ii capitale

alte cheltuieli capitale

O por iune de drum (0,6 km) din satul Bute ti, comuna Camenca 14 7 100,0 100,0 O por iune de drum (1 km) între satele Clococenii Vechi i Cuhne ti 14 7 100,0 100,0 O por iune de drum (str. D. Cantemir, 0,7 km) din ora ul Glodeni 14 7 100,0 100,0 Drumurile din satul Fundurii Vechi 14 7 200,0 200,0 O por iune de drum (1 km) din satul Fundurii Noi 14 7 100,0 100,0 Drumurile din comuna Balatina 14 7 100,0 100,0 Drumurile din comuna Camenca 14 7 100,0 100,0 O por iune de drum din satul Du mani 14 7 200,0 200,0 O po iune de drum din comuna Danu 14 7 100,0 100,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 450,0 300,0 150,0 Gospod rie comunal 15 2 450,0 300,0 150,0 Iluminarea str zilor din satul Limbenii Noi 15 2 150,0 150,0 Sistemul de alimentare cu ap i de canalizare din satul Cobani 15 2 300,0 300,0

Raionul Hînce ti 65 6 350,0 1 150,0 5 200,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1 400,0 400,0 Autorit i executive 1 2 400,0 400,0 Sediul Prim riei satului Bu eni 1 2 150,0 150,0 Sediul Prim riei (blocul gimnaziului) din comuna Dr gu enii Noi 1 2 250,0 250,0 Înv mîntul 6 1 900,0 300,0 1 600,0 Înv mînt pre colar 6 1 1 250,0 150,0 1 100,0 Gr dini a de copii din satul Pervomaiscoe 6 1 150,0 150,0 Gr dini a de copii din satul L pu na 6 1 450,0 450,0 Gr dini a de copii din satul Stolniceni 6 1 100,0 100,0 Gr dini a de Copii nr. 1 din satul Voinescu 6 1 200,0 200,0 Centrala termic la gr dini a de copii din comuna Leu eni 6 1 150,0 150,0 Gr dini a de copii din comuna Mere eni 6 1 200,0 200,0 Înv mînt secundar 6 3 150,0 150,0 Reutilarea cazangeriei gimnaziului din satul Nem eni 6 3 150,0 150,0 Institu ii i servicii în domeniul înv mîntului neatribuite la alte grupe 6 7 500,0 500,0 Tab ra de odihn pentru copii din ora ul Hînce ti 6 7 500,0 500,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 1 650,0 1 650,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 1 650,0 1 650,0 Casa de cultur din satul Pa cani 8 2 200,0 200,0 Casa de cultur din satul Obileni 8 2 150,0 150,0 Casa de cultur din satul Bujor 8 2 350,0 350,0 Casa de cultur din satul C rpineni 8 2 200,0 200,0 Casa de cultur din satul Ciuciuleni 8 2 250,0 250,0 Casa de cultur din comuna Bobeica 8 2 300,0 300,0 Casa de cultur din comuna Bozieni 8 2 200,0 200,0 Ocrotirea s n t ii 9 400,0 400,0 Policlinici i centre ale medicilor de familie 9 2 400,0 400,0 Centrul medicilor de familie din satul Caracui 9 2 150,0 150,0 Centrul medicilor de familie din satul Crasnoarmeiscoe 9 2 250,0 250,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 950,0 950,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 950,0 950,0

Page 61: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

61

- mii lei -

Unitate administrativ-teritorial , obiectiv

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

grupei principale grupei investi ii

capitale repara ii capitale

alte cheltuieli capitale

Strada C. Stamati din satul Log ne ti 14 7 400,0 400,0 Drumul spre cimitirul din satul Fundul Galbenei 14 7 150,0 150,0 Drumul spre cimitirul din satul Sec reni 14 7 150,0 150,0 Drumurile din satul Boghiceni 14 7 250,0 250,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 750,0 550,0 200,0 Gospod rie comunal 15 2 750,0 550,0 200,0 Sistemul de canalizare din satul C rpineni 15 2 550,0 550,0 Iluminarea str zilor din satul ipoteni 15 2 200,0 200,0 Alte servicii legate de activitatea economic 19 300,0 300,0 Alte servicii legate de activitatea economic 19 3 300,0 300,0 Pia a agricol din comuna S rata-Galben 19 3 300,0 300,0

Raionul Ialoveni 67 6 610,0 1 160,0 5 400,0 50,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1 330,0 330,0 Autorit i executive 1 2 330,0 330,0 Sediul Prim riei satului Suruceni 1 2 180,0 180,0 Sediul Prim riei satului V ratic 1 2 150,0 150,0 Înv mîntul 6 1 580,0 180,0 1 350,0 50,0 Înv mînt pre colar 6 1 1 300,0 1 250,0 50,0 Gr dini a de copii din satul Malcoci 6 1 280,0 280,0 Gr dini a de copii din satul B l a i, comuna ipala 6 1 300,0 300,0 Gr dini a de copii din comuna Mile tii Mici 6 1 320,0 320,0 Gr dini a de copii din comuna R zeni 6 1 150,0 150,0 Dotarea cu terenuri de joac a gr dini ei de copii din satul V ratic 6 1 50,0 50,0 Gr dini a de copii din satul Mole ti 6 1 100,0 100,0 Gr dini a de copii din satul Sociteni 6 1 100,0 100,0 Înv mînt secundar 6 3 280,0 180,0 100,0 Blocul sanitar interior al gimnaziului din satul Malcoci 6 3 180,0 180,0 Liceul din satul Zîmbreni 6 3 100,0 100,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 580,0 200,0 380,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 380,0 380,0 Casa de cultur din satul Ulmu 8 2 280,0 280,0 Casa de cultur din satul C rbuna 8 2 100,0 100,0 Sport 8 5 200,0 200,0 Miniterenul de sport de pe teritoriul liceului teoretic din satul Coste ti 8 5 200,0 200,0 Agricultura, gospod ria silvic , gospod ria piscicol i gospod ria apelor 11 100,0 100,0 Gospod rie a apelor 11 4 100,0 100,0 Cur area albiei rîului Botna de pe teritoriul satului Horodca 11 4 100,0 100,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 3 920,0 580,0 3 340,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 3 920,0 580,0 3 340,0 Sectorul de drum str. Gr dinilor–str. Valea Crucii–str. 27 august 1989 din ora ul Ialoveni 14 7 500,0 500,0 Drumul în intravilanul satului Malcoci 14 7 200,0 200,0 Drumul de acces (varianta alb ) la gunoi tea din satul Suruceni 14 7 180,0 180,0 Sectorul de drum care une te str. V. Alecsandri cu str. I. Creang , ocolind stadionul liceului teoretic din satul Bardar 14 7 250,0 250,0 Un sector de drum din satul Hansca 14 7 180,0 180,0

Page 62: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

62

- mii lei -

Unitate administrativ-teritorial , obiectiv

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

grupei principale grupei investi ii

capitale repara ii capitale

alte cheltuieli capitale

Sectoare de drum (centrul localit ii – Brigada nr. 6 i monument – stadion) din comuna R zeni 14 7 230,0 230,0 Sectorul de drum (varianta alb ) de pe str. V. epe , str. V. Alecsandri, str. Al. I. Cuza din satul Hore ti 14 7 280,0 280,0 Sectorul de drum (varianta alb ) spre biserica din satul V sieni 14 7 200,0 200,0 Amenajarea trotuarelor din satul Puhoi 14 7 340,0 340,0 Drumurile din satul Bardar 14 7 330,0 330,0 Drumurile din satul Cigîrleni 14 7 280,0 280,0 Drumurile din satul Coste ti 14 7 450,0 450,0 Drumurile din satul D nceni 14 7 200,0 200,0 Trotuarele din satul Nimoreni 14 7 200,0 200,0 Reabilitarea drumului din centrul localit ii spre liceul teoretic din comuna Ruse tii Noi 14 7 100,0 100,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 100,0 100,0 Gospod rie comunal 15 2 100,0 100,0 Dou fîntîni arteziene din satul V sieni 15 2 100,0 100,0

Raionul Leova 69 3 200,0 1 750,0 1 450,0 Înv mîntul 6 1 850,0 1 550,0 300,0 Înv mînt pre colar 6 1 300,0 300,0 Gr dini a de copii din satul Sîrma 6 1 100,0 100,0 Gr dini a de copii din satul Covurlui 6 1 100,0 100,0 Gr dini a de copii din satul Romanovca 6 1 100,0 100,0 Înv mînt secundar 6 3 1 550,0 1 550,0 Gimnaziul din satul Ceadîr 6 3 1 550,0 1 550,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 650,0 650,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 650,0 650,0 Casa de cultur din satul Tomai 8 2 150,0 150,0 Casa de cultur din satul Be temac 8 2 150,0 150,0 Casa de cultur i biblioteca public , amplasate în edificiul colii vechi din satul H n senii Noi 8 2 150,0 150,0 Casa de cultur din satul Cazangic 8 2 100,0 100,0 Casa de cultur din satul Tochile-R ducani 8 2 100,0 100,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 600,0 200,0 400,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 600,0 200,0 400,0 Drumul din comuna S r ica Nou 14 7 200,0 200,0 Drumurile din satul Sîrma 14 7 150,0 150,0 O por iune de drum din satul Filipeni 14 7 100,0 100,0 O por iune de drum din satul Cupcui 14 7 150,0 150,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 100,0 100,0 Gospod rie comunal 15 2 100,0 100,0 Iluminarea str zilor din comuna S r ica Nou 15 2 100,0 100,0

Raionul Nisporeni 71 10 770,0 7 660,0 3 110,0 Înv mîntul 6 6 000,0 6 000,0 Înv mînt pre colar 6 1 6 000,0 6 000,0 Gr dini a de copii din comuna Marinici 6 1 6 000,0 6 000,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 2 860,0 1 110,0 1 750,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 2 860,0 1 110,0 1 750,0 Casa de cultur din satul Ciore ti 8 2 350,0 350,0 Casa de cultur din satul Mile ti 8 2 220,0 220,0 Scena de var pentru desf urarea activit ilor culturale în centrul satului Valea-Trestieni 8 2 110,0 110,0

Page 63: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

63

- mii lei -

Unitate administrativ-teritorial , obiectiv

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

grupei principale grupei investi ii

capitale repara ii capitale

alte cheltuieli capitale

Casa de cultur din satul V rz re ti 8 2 500,0 500,0 Casa de cultur din satul Drojdieni, comuna i cani 8 2 280,0 280,0 Casa de cultur din satul B l ure ti 8 2 100,0 100,0 Casa de cultur din satul B rboieni 8 2 100,0 100,0 Casa de cultur din satul Vîn tori 8 2 100,0 100,0 Casa de cultur din satul Br tuleni 8 2 100,0 100,0 Reconstruc ia cinematografului „Luceaf rul” în centru de cultur i tineret, ora ul Nisporeni 8 2 1 000,0 1 000,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 1 410,0 450,0 960,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 1 410,0 450,0 960,0 Drumul din satul C lim ne ti 14 7 160,0 160,0 Drumul de acces la cimitirul din satul G ureni, comuna B l ne ti 14 7 250,0 250,0 Reconstruc ia drumului din satul Criste ti pîn la drumul na ional Leu eni–Chi in u 14 7 200,0 200,0 Drumul de acces din comuna B l ne ti 14 7 300,0 300,0 Drumul din comuna Seli te 14 7 100,0 100,0 Drumul din satul Solt ne ti 14 7 100,0 100,0 Drumul din satul Ciute ti 14 7 100,0 100,0 Strada Suveranit ii din ora ul Nisporeni 14 7 200,0 200,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 500,0 100,0 400,0 Gospod rie comunal 15 2 500,0 100,0 400,0 Iluminarea str zilor din satul Zberoaia 15 2 100,0 100,0 Iluminarea str zilor din comuna Iurceni 15 2 100,0 100,0 Iluminarea str zilor din satul Bursuc 15 2 100,0 100,0 Iluminarea str zilor din satul Bol un 15 2 100,0 100,0 Sistemul de canalizare i de epurare a apelor reziduale din satul Groze ti 15 2 100,0 100,0

Raionul Ocni a 72 1 500,0 200,0 1 300,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1 30,0 30,0 Autorit i executive 1 2 30,0 30,0 Sediul Prim riei ora ului Frunz 1 2 30,0 30,0 Înv mîntul 6 970,0 970,0 Înv mînt pre colar 6 1 320,0 320,0 Gr dini a de copii din satul V lcine 6 1 150,0 150,0 Gr dini a de copii din satul Mih l eni 6 1 50,0 50,0 Gr dini a de copii din satul Grin u i-Moldova 6 1 70,0 70,0 Gr dini a de copii din satul Verejeni, comuna Lenc u i 6 1 50,0 50,0 Înv mînt secundar 6 3 650,0 650,0 Liceul Teoretic „Constantin Stamati” din comuna Ocni a 6 3 500,0 500,0 Liceul Teoretic „Emil Loteanu” din satul Clocu na 6 3 100,0 100,0 Sistemul de înc lzire al gimnaziului din satul Lenc u i 6 3 50,0 50,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 200,0 200,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 200,0 200,0 Drumurile din satul Sauca 14 7 200,0 200,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 300,0 200,0 100,0 Gospod rie comunal 15 2 300,0 200,0 100,0 Sistemul de canalizare din satul Clocu na 15 2 200,0 200,0

Page 64: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

64

- mii lei -

Unitate administrativ-teritorial , obiectiv

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

grupei principale grupei investi ii

capitale repara ii capitale

alte cheltuieli capitale

Sistemul de alimentare cu ap din ora ul Frunz 15 2 100,0 100,0

Raionul Orhei 74 9 065,7 1 697,9 7 262,3 105,5 Serviciile de stat cu destina ie general 1 617,9 617,9 Autorit i executive 1 2 617,9 617,9 Sediul Prim riei comunei Crihana 1 2 105,0 105,0 Sediul Prim riei satului Podgoreni 1 2 246,7 246,7 Sediul Prim riei (blocul fostului gimnaziu) satului Mitoc 1 2 126,2 126,2 Sediul Prim riei satului Bolohan 1 2 140,0 140,0 Înv mîntul 6 2 242,5 607,0 1 530,0 105,5 Înv mînt pre colar 6 1 2 012,0 607,0 1 405,0 Pavarea accesului spre Gr dini a de Copii „Romani a” din satul Cucuruzeni 6 1 116,0 116,0 Conectarea la gazoduct i centrala termic a gr dini ei de copii-cre din satul M l ie ti 6 1 416,0 416,0 Gr dini a de copii din satul Luc euca, comuna Seli te 6 1 150,0 150,0 Gr dini a de copii din satul Isacova 6 1 210,0 210,0 Gazificarea i termoficarea centrului educa ional gimnaziu-gr dini de copii din satul Bul ie ti 6 1 75,0 75,0 Gr dini a de copii din comuna Piatra 6 1 220,0 220,0 Gr dini a de copii din satul Vî c u i 6 1 200,0 200,0 Gr dini a de copii din satul Susleni 6 1 425,0 425,0 Gr dini a de Copii nr. 2 din satul Peresecina 6 1 100,0 100,0 Gr dini a de Copii nr. 3 din satul Peresecina 6 1 100,0 100,0 Înv mînt secundar 6 3 230,5 125,0 105,5 Dotarea cu mobilier a gimnaziului din satul Tele eu 6 3 105,5 105,5 Liceul teoretic din satul Peresecina 6 3 125,0 125,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 2 972,9 640,9 2 332,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 2 686,0 550,0 2 136,0 Casa de cultur din satul Zorile 8 2 116,5 116,5 Casa de cultur din satul Pelivan 8 2 159,5 159,5 Casa de cultur din satul Vorote , comuna Chiperceni 8 2 200,0 200,0 Parcul pentru copii i tineret din comuna Morozeni 8 2 350,0 350,0 Casa de cultur din comuna Pohrebeni 8 2 350,0 350,0 Casa de cultur din comuna Step-Soci 8 2 225,0 225,0 Casa de cultur din satul Jora de Sus, comuna Jora de Mijloc 8 2 510,0 510,0 Casa de cultur din satul Bul ie ti 8 2 75,0 75,0 Casa de cultur din satul Zahoreni 8 2 200,0 200,0 Casa de cultur din satul Vîprova, comuna Pu intei 8 2 50,0 50,0 Estrada de var din satul Mîrzaci, comuna Mîrze ti 8 2 200,0 200,0 Casa de cultur din comuna Berezlogi 8 2 50,0 50,0 Casa de cultur din satul Peresecina 8 2 200,0 200,0 Sport 8 5 286,9 90,9 196,0 Acoperi ul s lii de sport a colii sportive din ora ul Orhei 8 5 196,0 196,0 Sistemul de monitorizare i supraveghere video al Complexului sportiv raional Orhei 8 5 90,9 90,9

Page 65: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

65

- mii lei -

Unitate administrativ-teritorial , obiectiv

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

grupei principale grupei investi ii

capitale repara ii capitale

alte cheltuieli capitale

Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 1 360,0 1 360,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 1 360,0 1 360,0 Drumul Butuceni – Morovaia din comuna Trebujeni 14 7 250,0 250,0 Drumul din comuna Chiperceni 14 7 120,0 120,0 Drumul din satul Pu intei 14 7 180,0 180,0 Drumul central din satul Noroceni, comuna Ghetlova 14 7 110,0 110,0 Drumul din satul Peresecina 14 7 500,0 500,0 Podurile din satul Peresecina 14 7 200,0 200,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 1 872,4 450,0 1 422,4 Gospod rie comunal 15 2 1 872,4 450,0 1 422,4 Lucr ri de consolidare contra alunec rilor de teren în cartierul Bucuria din ora ul Orhei 15 2 450,0 450,0 Iluminarea str zilor din satul Vatici 15 2 43,3 43,3 Iluminarea str zilor din satul Curchi, comuna Vatici 15 2 30,1 30,1 Iluminarea str zilor din satul Tab ra, comuna Vatici 15 2 42,2 42,2 Iluminarea str zilor din satul Cli ova 15 2 118,9 118,9 Iluminarea str zilor din satul Br viceni 15 2 125,8 125,8 Iluminarea str zilor din satul Ivancea 15 2 146,5 146,5 Iluminarea str zilor din satul Donici 15 2 70,9 70,9 Iluminarea str zilor din satul Camencea, comuna Donici 15 2 55,0 55,0 Iluminarea str zilor din satul Pohorniceni 15 2 106,0 106,0 Iluminarea str zilor din satul Necul ieuca 15 2 108,7 108,7 Iluminarea str zilor din comuna Ciocîlteni 15 2 225,0 225,0 Iluminarea str zilor din satul Peresecina 15 2 200,0 200,0 Iluminarea str zii centrale din comuna Seli te 15 2 150,0 150,0

Raionul Rezina 76 3 420,0 1 300,0 2 120,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1 100,0 100,0 Autorit i executive 1 2 100,0 100,0 Sediul Prim riei satului Ign ei 1 2 100,0 100,0 Înv mîntul 6 1 110,0 1 110,0 Înv mînt pre colar 6 1 345,0 345,0 Gr dini a de copii din satul Trife ti 6 1 120,0 120,0 Gr dini a de copii din satul Horodi te 6 1 225,0 225,0 Înv mînt secundar 6 3 765,0 765,0 Gimnaziul din satul Me eni 6 3 200,0 200,0 Gimnaziul din satul Sîrcova 6 3 50,0 50,0 Gimnaziul din satul Lalova 6 3 100,0 100,0 Gimnaziul din comuna Pripiceni-R ze i 6 3 140,0 140,0 Gimnaziul din satul Pereni 6 3 100,0 100,0 Gimnaziul din satul P p u i 6 3 175,0 175,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 325,0 100,0 225,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 225,0 225,0 Centrul comunitar pentru tineret din satul Bu uca 8 2 225,0 225,0 Sport 8 5 100,0 100,0 Ministadionul din satul Cuiz uca 8 5 100,0 100,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 555,0 555,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 555,0 555,0 Drumul din intravilanul satului Me eni 14 7 80,0 80,0 Drumul din satul Mateu i 14 7 200,0 200,0

Page 66: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

66

- mii lei -

Unitate administrativ-teritorial , obiectiv

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

grupei principale grupei investi ii

capitale repara ii capitale

alte cheltuieli capitale

Drumul din satul Ghiduleni 14 7 125,0 125,0 Drumurile din intravilanul satului Sîrcova 14 7 150,0 150,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 1 105,0 975,0 130,0 Gospod rie comunal 15 2 1 105,0 975,0 130,0 Sistemul de alimentare cu ap potabil din satul Gordine ti 15 2 225,0 225,0 Sistemul de alimentare cu ap potabil din satul Lipceni 15 2 170,0 170,0 Sistemul de alimentare cu ap potabil din satul Otac 15 2 100,0 100,0 Sistemul de alimentare cu ap potabil din satul Ro canii de Sus, comuna Ghiduleni 15 2 50,0 50,0 Sistemul de alimentare cu ap din satul Ciorna, ora ul Rezina (etapa III) 15 2 300,0 300,0 Iluminarea str zilor din satul Echim u i 15 2 130,0 130,0 Sistemul de alimentare cu ap potabil din comuna Saharna Nou 15 2 130,0 130,0 Complexul pentru combustibil i energie 16 225,0 225,0 Re ele de gaze 16 1 225,0 225,0 Gazificarea satului Peci te 16 1 225,0 225,0

Raionul Rî cani 79 3 450,0 100,0 3 350,0 Înv mîntul 6 200,0 200,0 Înv mînt pre colar 6 1 100,0 100,0 Gr dini a de copii din comuna Brani te 6 1 100,0 100,0 Înv mînt secundar 6 3 100,0 100,0 Liceul din satul Z icani 6 3 100,0 100,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 750,0 750,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 750,0 750,0 Casa de cultur din satul Recea 8 2 250,0 250,0 Casa de cultur din satul V ratic 8 2 200,0 200,0 Casa de cultur din comuna Alex ndre ti 8 2 100,0 100,0 Casa de cultur din satul Horodi te 8 2 100,0 100,0 Casa de cultur din comuna Pociumbeni 8 2 100,0 100,0 Ocrotirea s n t ii 9 100,0 100,0 Policlinici i centre ale medicilor de familie 9 2 100,0 100,0 Centrul de s n tate din satul V ratic 9 2 100,0 100,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 2 250,0 2 250,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 2 250,0 2 250,0 Drumul din satul aptebani 14 7 200,0 200,0 Drumul din satul Singureni 14 7 200,0 200,0 Drumul din satul Sturzeni 14 7 200,0 200,0 Drumul din satul Hiliu i 14 7 230,0 230,0 Drumul din satul Petru eni 14 7 200,0 200,0 Drumul din satul Corl teni 14 7 230,0 230,0 Drumul din satul Aluni 14 7 220,0 220,0 Drumurile din satul Grin u i 14 7 220,0 220,0 Drumurile din satul Pîrjota 14 7 200,0 200,0 Drumurile din satul Pociumb u i 14 7 100,0 100,0 Drumurile din comuna Brani te 14 7 150,0 150,0 O por iune de drum din comuna umna 14 7 100,0 100,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 150,0 100,0 50,0 Gospod rie comunal 15 2 150,0 100,0 50,0 Sistemul de alimentare cu ap din satul Pociumb u i 15 2 100,0 100,0 Iluminarea str zilor din satul Hiliu i 15 2 50,0 50,0

Page 67: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

67

- mii lei -

Unitate administrativ-teritorial , obiectiv

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

grupei principale grupei investi ii

capitale repara ii capitale

alte cheltuieli capitale

Raionul Sîngerei 81 3 883,0 710,0 3 173,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1 150,0 150,0 Autorit i executive 1 2 150,0 150,0 Blocul administrativ pentru Prim ria satului Brejeni, comuna Ciuciuieni 1 2 150,0 150,0 Înv mîntul 6 423,0 423,0 Înv mînt pre colar 6 1 336,0 336,0 Gr dini a de copii din satul Bursuceni 6 1 96,0 96,0 Gr dini a de copii din satul Izvoare 6 1 100,0 100,0 Gr dini a de copii din comuna ambula 6 1 140,0 140,0 Înv mînt secundar 6 3 87,0 87,0 Gimnaziul din satul Bursuceni 6 3 87,0 87,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 940,0 940,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 940,0 940,0 Casa de cultur din satul Mîndre tii Noi, comuna Bilicenii Noi 8 2 150,0 150,0 Casa de cultur din satul Cotiujenii Mici 8 2 150,0 150,0 Casa de cultur (sala sportiv ) din satul Sîngereii Noi 8 2 150,0 150,0 Casa de cultur din satul B l e ti 8 2 300,0 300,0 Casa de cultur din comuna Bilicenii Vechi 8 2 140,0 140,0 Acoperi ul muzeului din ora ul Sîngerei 8 2 50,0 50,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 1 660,0 150,0 1 510,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 1 660,0 150,0 1 510,0 Un sector de drum din satul Alex ndreni 14 7 300,0 300,0 Amenajarea trotuarelor din satul Chi c reni 14 7 150,0 150,0 Drumul din intravilanul satului Dr g ne ti 14 7 150,0 150,0 Un sector de drum din satul Dumbr vi a 14 7 150,0 150,0 O por iune de drum din satul Heciul Nou 14 7 150,0 150,0 Un sector de drum din satul Prepeli a 14 7 100,0 100,0 Drumurile din comuna Pepeni 14 7 300,0 300,0 O por iune de drum din comuna Iez renii Vechi 14 7 130,0 130,0 O por iune de drum din comuna Cubolta 14 7 130,0 130,0 O por iune de drum din comuna Prepeli a 14 7 100,0 100,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 710,0 410,0 300,0 Gospod rie comunal 15 2 710,0 410,0 300,0 Sistemul de alimentare cu ap din satul Petrovca, comuna Cop ceni 15 2 150,0 150,0 Iluminarea str zilor din ora ul Sîngerei 15 2 150,0 150,0 Sistemul de alimentare cu ap din satul R doaia 15 2 150,0 150,0 Sistemul de alimentare cu ap din comuna Grigor uca 15 2 130,0 130,0 Sistemul de alimentare cu ap din satul T ura Nou , comuna T ura Veche 15 2 130,0 130,0

Raionul Soroca 84 4 480,0 1 150,0 3 140,0 190,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1 280,0 280,0 Autorit i executive 1 2 280,0 280,0 Sediul Prim riei comunei Vasilc u 1 2 140,0 140,0 Sediul Prim riei comunei olcani 1 2 140,0 140,0 Înv mîntul 6 1 380,0 500,0 880,0 Înv mînt pre colar 6 1 1 380,0 500,0 880,0 Gr dini a de copii din satul Regina Maria 6 1 140,0 140,0 Gr dini a de copii din satul Redi-Cere nov 6 1 90,0 90,0 Gr dini a de copii-cre din satul Zastînca 6 1 150,0 150,0

Page 68: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

68

- mii lei -

Unitate administrativ-teritorial , obiectiv

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

grupei principale grupei investi ii

capitale repara ii capitale

alte cheltuieli capitale

Gr dini a de copii din comuna T t r uca Veche 6 1 250,0 250,0 Gr dini a de copii din satul B xani 6 1 250,0 250,0 Gr dini a de copii din comuna Rubleni a 6 1 500,0 500,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 1 060,0 870,0 190,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 870,0 730,0 140,0 Dotarea cu mobilier a casei de cultur din comuna V deni 8 2 140,0 140,0 Casa de cultur din comuna Parcani 8 2 150,0 150,0 Casa de cultur din satul Rudi 8 2 150,0 150,0 Casa de cultur din comuna Bulboci 8 2 230,0 230,0 Casa de cultur din comuna C inarii Vechi 8 2 200,0 200,0 Sport 8 5 190,0 140,0 50,0 Sala sportiv din satul Slobozia-Cremene, comuna V r nc u 8 5 140,0 140,0 Dotarea cu inventar a sec iei sportive din satul Redi-Cere nov 8 5 50,0 50,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 1 010,0 1 010,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 1 010,0 1 010,0 Drumurile din satul Racov 14 7 200,0 200,0 O por iune de drum din satul Visoca 14 7 140,0 140,0 O por iune de drum din comuna Stoicani 14 7 140,0 140,0 Drumurile locale din satul B diceni 14 7 140,0 140,0 O por iune de drum din satul Schineni 14 7 140,0 140,0 O por iune de drum din satul Hristici 14 7 100,0 100,0 Drumurile din satul eptelici 14 7 150,0 150,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 750,0 650,0 100,0 Gospod rie comunal 15 2 750,0 650,0 100,0 Conectarea satului Pîrli a la apeductul Soroca – B l i 15 2 150,0 150,0 Sistemul de alimentare cu ap din comuna Volovi a 15 2 300,0 300,0 Iluminarea str zilor din satul Hristici 15 2 100,0 100,0 Sistemul de alimentare cu ap i de canalizare din satul Racov 15 2 200,0 200,0

Raionul Str eni 86 7 250,0 4060,0 2 890,0 300,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1 300,0 300,0 Autorit i executive 1 2 300,0 300,0 Gazificarea sediului Prim riei din comuna Codreanca 1 2 300,0 300,0 Înv mîntul 6 2 150,0 680,0 1 170,0 300,0 Înv mînt pre colar 6 1 1 570,0 500,0 1 020,0 50,0 Gr dini a de copii din satul Vorniceni 6 1 250,0 250,0 Gr dini a de copii din satul Voinova 6 1 200,0 200,0 Blocurile sanitare ale gr dini ei de copii din satul Mic u i 6 1 220,0 220,0 Gr dini a de copii din satul Sire i 6 1 200,0 200,0 Gr dini a de copii din satul Micleu eni 6 1 150,0 150,0 Blocul sanitar al gr dini ei de copii din satul Negre ti 6 1 200,0 200,0 Gr dini a de copii din satul ig ne ti 6 1 220,0 220,0 Dotarea cu mobilier a gr dini ei de copii din ora ul Bucov 6 1 50,0 50,0 Gazificarea i sistemul de înc lzire al gr dini ei de copii din satul Chirianca 6 1 80,0 80,0 Înv mînt secundar 6 3 580,0 180,0 150,0 250,0 Sala sportiv a colii din satul P n e ti 6 3 180,0 180,0

Page 69: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

69

- mii lei -

Unitate administrativ-teritorial , obiectiv

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

grupei principale grupei investi ii

capitale repara ii capitale

alte cheltuieli capitale

Dotarea cu mobilier a colii din satul Ro cani 6 3 100,0 100,0 Sal sportiv la gimnaziul din satul C priana, inclusiv dotarea cu echipament 6 3 200,0 150,0 50,0 Dotarea cu mobilier a liceului din satul Lozova 6 3 100,0 100,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 1 520,0 350,0 1 170,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 1 270,0 100,0 1 170,0 Un monument în centrul satului Mic u i 8 2 100,0 100,0 Casa de cultur din satul Scoreni 8 2 270,0 270,0 Casa de cultur din satul Zamciogi, comuna R deni 8 2 400,0 400,0 Casa de cultur din satul Recea 8 2 500,0 500,0 Sport 8 5 250,0 250,0 Stadionul din satul Ro cani 8 5 50,0 50,0 Terenul de minifotbal din comuna G le ti 8 5 200,0 200,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 730,0 600,0 130,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 730,0 600,0 130,0 Drumurile din satul Rom ne ti 14 7 30,0 30,0 Drumul (varianta alb ) din comuna Greble ti 14 7 100,0 100,0 Drumul (varianta alb ) din comuna Lozova 14 7 500,0 500,0 Drumul central din satul One ti 14 7 100,0 100,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 1 650,0 1 230,0 420,0 Gospod rie comunal 15 2 1 650,0 1 230,0 420,0 Sistemul de canalizare i de epurare a apelor reziduale din ora ul Str eni 15 2 900,0 900,0 Iluminarea str zilor din satul Mic u i 15 2 100,0 100,0 Sistemul de canalizare din comuna Greble ti 15 2 100,0 100,0 Iluminarea str zilor din comuna Greble ti 15 2 50,0 50,0 Iluminarea str zilor din comuna R deni 15 2 100,0 100,0 Sistemul de alimentare cu ap i de canalizare din satul One ti 15 2 100,0 100,0 Iluminarea str zilor din satul T t re ti 15 2 50,0 50,0 Parcul central din satul T t re ti 15 2 50,0 50,0 Sistemul de alimentare cu ap i de canalizare din satul Zubre ti 15 2 130,0 130,0 Iluminarea str zilor din satul Zubre ti 15 2 70,0 70,0 Complexul pentru combustibil i energie 16 900,0 900,0 Re ele de gaze 16 1 900,0 900,0 Gazoductul endreni – Bol un cu ramificare din satul Bursuc spre satele Micleu eni i Dolna 16 1 900,0 900,0

Raionul old ne ti 88 3 350,0 1 250,0 2 100,0 Înv mîntul 6 1 150,0 1 150,0 Înv mînt pre colar 6 1 950,0 950,0 Gr dini a de copii din comuna Vadul-Ra cov 6 1 400,0 400,0 Gr dini a de copii din satul Cotiujenii Mari 6 1 200,0 200,0 Gr dini a de copii din satul estaci 6 1 50,0 50,0 Gr dini a de copii din satul G uzeni 6 1 300,0 300,0 Înv mînt secundar 6 3 200,0 200,0 Acoperi ul blocului central al liceului teoretic din satul R spopeni 6 3 200,0 200,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 700,0 700,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 650,0 650,0 Casa de cultur din satul Cu mirca 8 2 500,0 500,0 Casa de cultur din satul Oli cani 8 2 100,0 100,0 Casa de cultur din satul Glinjeni 8 2 50,0 50,0

Page 70: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

70

- mii lei -

Unitate administrativ-teritorial , obiectiv

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

grupei principale grupei investi ii

capitale repara ii capitale

alte cheltuieli capitale

Activit i pentru tineret 8 7 50,0 50,0 Centrul pentru tineret din comuna Clim u ii de Jos 8 7 50,0 50,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 150,0 150,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 150,0 150,0 Drumurile din satul R spopeni 14 7 100,0 100,0 Drumul central din satul estaci 14 7 50,0 50,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 1 350,0 1 250,0 100,0 Gospod rie de exploatare a fondului de locuin e 15 1 700,0 600,0 100,0 Blocul locativ din str. 31 august nr. 20 (nr. cadastral 8301120152), care se afl la balan a Prim riei ora ului old ne ti 15 1 100,0 100,0 Acoperi ul arpant la blocul locativ din str. P cii nr. 29 din ora ul old ne ti 15 1 600,0 600,0 Gospod rie comunal 15 2 650,0 650,0 Parcul de odihn din ora ul old ne ti 15 2 150,0 150,0 Sistemul de alimentare cu ap din satul Salcia 15 2 100,0 100,0 Sistemul de alimentare cu ap din satul Mihuleni 15 2 100,0 100,0 Sistemul de alimentare cu ap i de canalizare din satul Cot, comuna Clim u ii de Jos 15 2 250,0 250,0 Conectarea sistemului de alimentare cu ap din satul Glinjeni la re elele electrice 15 2 50,0 50,0

Raionul tefan Vod 89 3 500,0 950,0 2 550,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1 100,0 100,0 Autorit i executive 1 2 100,0 100,0 Sediul Prim riei satului Slobozia 1 2 100,0 100,0 Înv mîntul 6 1 700,0 450,0 1 250,0 Înv mînt pre colar 6 1 1 550,0 300,0 1 250,0 Gr dini a de copii din satul Ol ne ti 6 1 500,0 500,0 Gr dini a de copii din satul Purcari 6 1 550,0 550,0 Sistemul de alimentare cu ap potabil i de canalizare la gr dini a de copii

din satul C plani 6 1 300,0 300,0 Gr dini a de copii din satul Copceac 6 1 200,0 200,0 Înv mînt secundar 6 3 150,0 150,0 Gardul la liceul teoretic din satul Volintiri 6 3 150,0 150,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 250,0 250,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 250,0 250,0 Sistemul de înc lzire al casei de cultur din ora ul tefan Vod 8 2 250,0 250,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 1 150,0 200,0 950,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 1 150,0 200,0 950,0 Un sector de drum din intravilanul satului Ermoclia 14 7 500,0 500,0 Drumul spre cimitirul eroilor români din satul Fe teli a 14 7 300,0 300,0 Un drum (varianta alb ) din satul Marianca de Jos 14 7 200,0 200,0 Drumul local din satul Cioburciu 14 7 150,0 150,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 300,0 300,0 Gospod rie comunal 15 2 300,0 300,0 Sistemul de alimentare cu ap potabil din satul R sc ie i 15 2 300,0 300,0

Page 71: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

71

- mii lei -

Unitate administrativ-teritorial , obiectiv

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

grupei principale grupei investi ii

capitale repara ii capitale

alte cheltuieli capitale

Raionul Taraclia 91 1 570,0 110,0 1 460,0 Înv mîntul 6 1 260,0 1 260,0 Înv mînt pre colar 6 1 710,0 710,0 Gr dini a de copii din satul Ciumai, comuna Vinogradovca 6 1 260,0 260,0 Gr dini a de copii din satul Salcia 6 1 50,0 50,0 Gr dini a de copii din satul Tvardi a 6 1 400,0 400,0 Înv mînt secundar 6 3 550,0 550,0 Gimnaziul cu predare în limba de stat din satul Valea Perjei 6 3 150,0 150,0 Liceul din satul Tvardi a 6 3 400,0 400,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 50,0 50,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 50,0 50,0 Casa de cultur din satul Salcia 8 2 50,0 50,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 260,0 110,0 150,0 Gospod rie comunal 15 2 260,0 110,0 150,0 Sistemul de alimentare cu ap din satul Bud i 15 2 150,0 150,0 Sistemul de alimentare cu ap i de canalizare din satul Tvardi a 15 2 80,0 80,0

Sistemul de canalizare din satul Corten 15 2 30,0 30,0

Raionul Telene ti 93 5 520,0 1 405,0 4 115,0 Serviciile de stat cu destina ie general 1 315,0 315,0 Autorit i executive 1 2 315,0 315,0 Sediul Prim riei satului Bud i 1 2 50,0 50,0 Sediul Prim riei satului Nuc reni 1 2 65,0 65,0 Sediul Prim riei comunei Brînzenii Noi 1 2 200,0 200,0 Înv mîntul 6 600,0 200,0 400,0 Înv mînt pre colar 6 1 600,0 200,0 400,0 Reconstruc ia gimnaziului din comuna Ratu în gr dini de copii 6 1 200,0 200,0 Gr dini a de copii din satul în reni 6 1 150,0 150,0 Gr dini a de copii din satul Hîrtop, comuna Pistruieni 6 1 250,0 250,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 1 045,0 440,0 605,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 435,0 80,0 355,0 Casa de cultur din satul Bud i 8 2 75,0 75,0 Casa de cultur din satul Cr sn eni 8 2 80,0 80,0 Terenul de joac pentru copii din satul S r tenii Vechi 8 2 80,0 80,0 Biblioteca din satul Ord ei 8 2 200,0 200,0 Sport 8 5 610,0 360,0 250,0 Terenul de minifotbal din satul Chi canii Vechi 8 5 155,0 155,0 Terenul de minifotbal din satul Hiri eni 8 5 105,0 105,0 Terenul de minifotbal din satul S r tenii Vechi 8 5 100,0 100,0 Stadionul din comuna Tîr i ei 8 5 250,0 250,0 Ocrotirea s n t ii 9 240,0 240,0 Policlinici i centre ale medicilor de familie 9 2 240,0 240,0 Centrul de s n tate din satul Negureni 9 2 240,0 240,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 2 285,0 110,0 2 175,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 2 285,0 110,0 2 175,0 Un segment al str zii 31 august din ora ul Telene ti 14 7 500,0 500,0 Un segment de drum din satul B ne ti 14 7 190,0 190,0 Un segment de drum din satul Codrul Nou 14 7 40,0 40,0 Un segment de drum din satul Coropceni 14 7 90,0 90,0

Page 72: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

72

- mii lei -

Unitate administrativ-teritorial , obiectiv

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

grupei principale grupei investi ii

capitale repara ii capitale

alte cheltuieli capitale

Drumurile din intravilanul satului Nuc reni 14 7 170,0 170,0 Reconstruc ia unui segment de drum din satul Chi telni a 14 7 110,0 110,0 O por iune de drum (varianta alb ) din satul Scor eni 14 7 160,0 160,0 Plombarea gropilor pe o por iune de drum din satul Suhuluceni 14 7 115,0 115,0 Un segment de drum din satul Zg rde ti 14 7 60,0 60,0 Drumurile din comuna Ghiliceni 14 7 250,0 250,0 Drumurile (trotuarele) din comuna Mîndre ti 14 7 150,0 150,0 O por iune de drum din satul Ine ti 14 7 110,0 110,0 Drumul central din satul Leu eni 14 7 200,0 200,0 Drumul central din satul Verejeni 14 7 140,0 140,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 1 035,0 415,0 620,0 Gospod rie comunal 15 2 1 035,0 415,0 620,0 Iluminarea str zilor din satul Chi telni a 15 2 100,0 100,0 Sistemul de alimentare cu ap din satul C z ne ti 15 2 195,0 195,0 Sistemul de alimentare cu ap din satul V sieni 15 2 80,0 80,0 Iluminarea str zilor din comuna Mîndre ti 15 2 150,0 150,0 Sistemul de alimentare cu ap din satul Ciulucani 15 2 370,0 370,0 Sistemul de alimentare cu ap din satul Bogze ti 15 2 140,0 140,0

Raionul Ungheni 95 5 070,0 800,0 4 270,0 Înv mîntul 6 1 500,0 1 500,0 Înv mînt pre colar 6 1 1 200,0 1 200,0 Gr dini a de Copii nr. 2 „T. Sobolevski” din ora ul Ungheni 6 1 300,0 300,0 Gr dini a de copii din satul Cetireni 6 1 200,0 200,0 Gr dini a de copii din satul Sculeni 6 1 200,0 200,0 Gr dini a de copii din satul Todire ti 6 1 200,0 200,0 Gr dini a de copii din satul Valea Mare 6 1 200,0 200,0 Gr dini a de copii din satul Morenii Noi 6 1 50,0 50,0 Gr dini a de copii din satul R denii Vechi 6 1 50,0 50,0 Înv mînt secundar 6 3 300,0 300,0 Gimnaziul din satul Morenii Noi 6 3 300,0 300,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 1 400,0 1 400,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 1 400,0 1 400,0 Casa de cultur din satul Bu ila 8 2 150,0 150,0 Casa de cultur din satul Flori oaia Nou , comuna Flori oaia Veche 8 2 200,0 200,0 Casa de cultur din satul Co eni, comuna Negurenii Vechi 8 2 100,0 100,0 Casa de cultur din satul Gherman, comuna Sculeni 8 2 100,0 100,0 Casa de cultur din satul Zagarancea 8 2 200,0 200,0 Casa de cultur din satul Petre ti 8 2 200,0 200,0 Casa de cultur din satul Costuleni 8 2 300,0 300,0 Casa de cultur din satul M c re ti 8 2 150,0 150,0 Ocrotirea s n t ii 9 100,0 100,0 Policlinici i centre ale medicilor de familie 9 2 100,0 100,0 Centrul medicilor de familie din satul Te cureni 9 2 100,0 100,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 1 270,0 1 270,0

Page 73: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

73

- mii lei -

Unitate administrativ-teritorial , obiectiv

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

grupei principale grupei investi ii

capitale repara ii capitale

alte cheltuieli capitale

Gospod rie a drumurilor 14 7 1 270,0 1 270,0 Drumul din satul Poiana, comuna Boghenii Noi 14 7 150,0 150,0 Drumul din satul Bumb ta 14 7 200,0 200,0 O por iune de drum din satul Buciumeni 14 7 100,0 100,0 Drumurile din comuna Sine ti 14 7 220,0 220,0 Drumul din satul Condr te ti 14 7 100,0 100,0 Drumul din satul Cornova 14 7 150,0 150,0 Drumurile din satul Medeleni, comuna Petre ti 14 7 200,0 200,0 O por iune de drum din satul Pîrli a 14 7 150,0 150,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 800,0 800,0 Gospod rie comunal 15 2 800,0 800,0 Sistemul de alimentare cu ap i de canalizare din satul Drujba, comuna Hîrce ti 15 2 300,0 300,0 Sistemul de canalizare din satul Chirileni 15 2 200,0 200,0 Sistemul de canalizare din satul Corne ti 15 2 150,0 150,0 Sistemul de alimentare cu ap i de canalizare din satul N p deni 15 2 50,0 50,0 Sistemul de alimentare cu ap potabil din satul M c re ti 15 2 100,0 100,0

Municipiul Chi in u 1 300,0 75,0 225,0 Înv mîntul 6 100,0 100,0 Înv mînt secundar 6 3 100,0 100,0 Gardul la Gimnaziul nr. 75 din comuna Cruze ti 6 3 100,0 100,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 200,0 75,0 125,0 Gospod rie comunal 15 2 200,0 75,0 125,0 Iluminarea str zilor din comuna Tru eni 15 2 100,0 100,0 Proiectarea re elelor de canalizare din comuna Gr tie ti 15 2 75,0 75,0 Iluminarea str zilor din satul Gr tie ti 15 2 25,0 25,0

U.T.A. G g uzia 43 800,0 200,0 600,0 Înv mîntul 6 500,0 500,0 Înv mînt pre colar 6 1 300,0 300,0 Gr dini a de Copii nr. 5 din ora ul Ceadîr-Lunga 6 1 100,0 100,0 Trei gr dini e de copii din satul Baurci 6 1 100,0 100,0 Gr dini a de Copii nr. 4 din satul Ci michioi 6 1 100,0 100,0 Înv mînt secundar 6 3 200,0 200,0

coala din satul Dezghingea 6 3 200,0 200,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 200,0 200,0 Sport 8 5 200,0 200,0 Terenul sportiv pentru copii din municipiul Comrat 8 5 100,0 100,0 Terenul sportiv pentru copii din satul Copceac 8 5 100,0 100,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 100,0 100,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 100,0 100,0 O por iune de drum din satul Chirsova 14 7 100,0 100,0

TOTAL 138 182,5 40 918,1 96 028,9 1 235,5 inclusiv: Serviciile de stat cu destina ie general 1 5 927,9 550,0 5 377,9 Autorit i executive 1 2 5 927,9 550,0 5 377,9 Înv mîntul 6 45 319,3 13 822,2 30 691,6 805,5 Înv mînt pre colar 6 1 34 106,8 10 557,2 23 099,6 450,0 Înv mînt secundar 6 3 10 512,5 3 265,0 6 892,0 355,5

Page 74: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

74

- mii lei -

Unitate administrativ-teritorial , obiectiv

Codul

Suma

inclusiv

autorit ii publice

grupei principale grupei investi ii

capitale repara ii capitale

alte cheltuieli capitale

Institu ii i servicii în domeniul înv mîntului neatribuite la alte grupe 6 7 700,0 700,0 Cultura, arta, sportul i activit ile pentru tineret 8 30 227,9 4 900,9 25 097,0 230,0 Activit i în domeniul culturii 8 2 25 821,0 2 330,0 23 311,0 180,0 Sport 8 5 3 936,9 2 300,9 1 586,0 50,0 Activit i pentru tineret 8 7 470,0 270,0 200,0 Ocrotirea s n t ii 9 1 100,0 240,0 860,0 Spitale 9 1 150,0 150,0 Policlinici i centre ale medicilor de familie 9 2 950,0 240,0 710,0 Asigurarea i asisten a social 10 250,0 150,0 100,0 Institu ii ale asisten ei sociale 10 3 250,0 150,0 100,0 Agricultura, gospod ria silvic , gospod ria piscicol i gospod ria apelor 11 400,0 400,0 Agricultur 11 1 300,0 300,0 Gospod rie a apelor 11 4 100,0 100,0 Transporturile, gospod ria drumurilor, comunica iile i informatica 14 29 375,0 3 110,0 26 165,0 100,0 Gospod rie a drumurilor 14 7 29 255,0 3 090,0 26 165,0 Activit i i servicii în domeniul transporturilor, gospod riei drumurilor, comunica iilor i informaticii neatribuite la alte grupe 14 9 120,0 20,0 100,0 Gospod ria comunal i gospod ria de exploatare a fondului de locuin e 15 23 097,4 15 300,0 7 797,4 Gospod rie de exploatare a fondului de locuin e 15 1 3 200,0 3 100,0 100,0 Gospod rie comunal 15 2 19 897,4 12 200,0 7 697,4 Complexul pentru combustibil i energie 16 1 945,0 1 945,0 Re ele de gaze 16 1 1945,0 1945,0 Alte servicii legate de activitatea economic 19 540,0 500,0 40,0 Alte servicii legate de activitatea economic 19 3 540,0 500,0 40,0

Anexa nr. 7

Transferurile de la bugetul de stat la bugetele raionale, la bugetele municipale Chi in u i B l i i la bugetul central al unit ii teritoriale autonome G g uzia

– mii lei – Unitatea administrativ-teritorial

Suma inclusiv transferuri din

fondul de sus inere

financiar a unit ilor

administrativ-teritoriale

dintre care transferuri cu

destina ie special

inclusiv transferuri categoriale,

total

inclusiv transferuri pentru

cheltuieli capitale

compen-sarea

diferen ei de tarife la

energia electric i la gazele naturale

compen-sarea

veniturilor ratate

transferuri categoriale

transferuri categoriale

complemen-tare

Raionul Anenii Noi 119 341,1 115 967,3 66 104,8 64 608,8 1 496,0 3 373,8 3 373,8

Basarabeasca 47 890,0 44 380,0 24 344,9 22 532,9 1 812,0 3 510,0 3 510,0 Briceni 99 098,6 94 898,6 60 873,9 60 873,9 4 200,0 4 200,0 Cahul 165 105,4 160 205,4 104 402,1 101 419,1 2 983,0 4 900,0 4 900,0 Cantemir 116 059,4 111 249,4 57 115,1 56 082,1 1 033,0 4 810,0 4 810,0 C l ra i 116 555,3 111 475,3 60 525,4 60 322,4 203,0 5 080,0 5 080,0 C u eni 145 854,7 136 344,6 75 822,6 75 822,6 9 510,1 4 150,0 5 360,1 Cimi lia 94 329,6 91 299,6 53 206,1 52 657,1 549,0 3 030,0 3 030,0 Criuleni 128 340,2 124 540,2 64 734,3 63 889,3 845,0 3 800,0 3 800,0 Dondu eni 58 504,1 56 504,1 33 246,8 33 246,8 2 000,0 2 000,0 Drochia 101 430,5 98 250,5 68 504,0 66 849,0 1 655,0 3 180,0 3 180,0 Dub sari 87 674,5 65 994,5 28 598,5 24 907,5 3 691,0 21 680,0 1 550,0 19 500,0 630,0 Edine 103 640,4 100 490,4 65 841,9 65 841,9 3 150,0 3 150,0 F le ti 148 279,1 144 879,1 80 721,9 80 721,9 3 400,0 3 400,0

Page 75: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

75

– mii lei – Unitatea administrativ-teritorial

Suma inclusiv transferuri din

fondul de sus inere

financiar a unit ilor

administrativ-teritoriale

dintre care transferuri cu

destina ie special

inclusiv transferuri categoriale,

total

inclusiv transferuri pentru

cheltuieli capitale

compen-sarea

diferen ei de tarife la

energia electric i la gazele naturale

compen-sarea

veniturilor ratate

transferuri categoriale

transferuri categoriale

complemen-tare

Flore ti 128 310,7 123 330,7 75 933,0 75 552,7 380,3 4 980,0 4 980,0 Glodeni 93 721,1 90 741,1 53 672,0 52 863,0 809,0 2 980,0 2 980,0 Hînce ti 201 332,8 194 982,8 107 157,3 97 508,3 9 649,0 6 350,0 6 350,0 Ialoveni 157 859,7 151 249,7 88 336,0 80 911,0 7 425,0 6 610,0 6 610,0 Leova 94 801,5 91 601,5 45 584,7 45 579,7 5,0 3 200,0 3 200,0 Nisporeni 128 184,4 117 414,4 59 502,1 58 707,1 795,0 10 770,0 10 770,0 Ocni a 68 158,1 66 658,1 37 727,0 37 042,0 685,0 1 500,0 1 500,0 Orhei 170 448,9 161 383,2 96 194,7 96 194,7 9 065,7 9 065,7 Rezina 71 623,6 68 203,6 47 183,0 47 183,0 3 420,0 3 420,0 Rî cani 98 606,6 95 156,6 55 133,5 55 133,5 3 450,0 3 450,0 Sîngerei 155 260,3 151 377,3 82 380,8 82 380,8 3 883,0 3 883,0 Soroca 132 231,3 127 751,3 83 382,6 79 326,6 4 056,0 4 480,0 4 480,0 Str eni 147 268,1 140 018,1 74 357,6 72 235,6 2 122,0 7 250,0 7 250,0 old ne ti 85 415,5 82 065,5 41 760,3 41 760,3 3 350,0 3 350,0 tefan Vod 124 188,0 120 688,0 61 252,4 59 594,4 1 658,0 3 500,0 3 500,0 Taraclia 63 548,0 61 978,0 34 948,4 33 851,9 1 096,5 1 570,0 1 570,0 Telene ti 138 974,6 133 454,6 66 688,3 64 880,3 1 808,0 5 520,0 5 520,0 Ungheni 179 901,9 174 831,9 104 662,4 104 662,4 5 070,0 5 070,0

Municipiul Chi in u* 300,0 300,0 300,0 B l i* 51 248,0 51 248,0

Unitatea teritorial autonom G g uzia 191 399,7 190 599,7** 131 625,9 120 961,9 10 664,0 800,0 800,0 TOTAL 4 014 885,7 3 851 213,1 2 191 524,3 2 136 104,5 55 419,8 163 672,6 138 182,5 24 860,1 630,0

* Volumul aloca iilor pentru fiecare institu ie de înv mînt primar i secundar general finan at de la bugetele municipiilor Chi in u i B l i, în partea ce ine de cheltuielile estimate în baz de cost standard per elev (transferuri categoriale i transferuri categoriale complementare), se va asigura din contul bugetelor unit ilor administrativ-teritoriale respective. ** În volumul transferurilor sînt incluse mijloace financiare în sum de 4 500 mii de lei pentru sus inerea radiodifuzorului public regional Compania „Teleradio-G g uzia” (incluzînd fortificarea bazei tehnico-materiale).

Page 76: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

76

Ane

xa n

r. 8

Det

erm

inar

ea c

uant

umul

ui m

inim

al c

hiri

ei

bunu

rilo

r pr

opri

etat

e pu

blic

1. C

uant

umul

min

im a

l chi

riei a

nual

e pe

ntru

folo

sire

a în

cpe

rilor

se

calc

ulea

z

dup

form

ula:

P a

i=

T b ×

(1 +

K1 +

K2

+ K

3) ×

K4

× S,

în

car

e:

P ai –

cua

ntum

ul c

hirie

i anu

ale;

T b

– ta

riful

de

baz

pen

tru c

hiria

anu

al a

unu

i met

ru p

trat d

e sp

aiu

; K

1 – c

oefic

ient

ul d

e am

plas

are

a în

cpe

rii;

K2 –

coe

ficie

ntul

am

enaj

rii te

hnic

e;

K3 –

coe

ficie

ntul

de

ram

ur p

rivin

d u

tiliz

area

înc

perii

; K

4 – c

oefic

ient

ul d

e pi

a;

S –

supr

afa

a în

cpe

rii.

Val

oare

a co

efic

ien

ilor

folo

sii

în c

alcu

le s

e de

term

in d

up u

rmto

arel

e cr

iterii

: a) ta

riful

de

baz

pen

tru c

hiria

anu

al a

unu

i met

ru p

trat d

e sp

aiu

(Tb):

mun

icip

iul C

hiin

u

277,

4 le

i m

unic

ipiu

l Bli

19

6,8

lei

cele

lalte

mun

icip

ii, o

rael

e-re

edin

14

3,0

lei

ora

ele

i loc

alit

ile su

burb

ane

din

com

pone

na

mun

icip

iilor

10

7,3

lei

loca

litile

ste

ti

35,

8 le

i

b) c

oefic

ient

ul d

e am

plas

are

a în

cpe

rii (K

1):

cl

dire

sepa

rat

0,

5 co

nstru

cie

înco

rpor

at sa

u an

exat

0,

45în

cpe

re su

prat

eran

, inc

lusi

v pa

rter

0,4

socl

u

0,35

de

mis

ol

0,3

subs

ol c

u ge

amur

i, et

aj te

hnic

, aco

peri

0,

2 al

te su

bsol

uri

0,0

c)

coe

ficie

ntul

am

enaj

rii te

hnic

e (K

2):

ap

educ

t, ca

naliz

are,

ap

cal

d, î

nclz

ire c

entra

l

0,5

aped

uct,

cana

lizar

e, în

clz

ire c

entra

l

0,4

aped

uct,

cana

lizar

e, a

p c

ald

0,

3 ap

educ

t, ca

naliz

are

0,

2 în

clz

ire c

entra

l

0,2

lipse

te a

men

ajar

ea te

hnic

0,

0 d)

coe

ficie

ntul

de

ram

ur p

rivin

d ut

iliza

rea

înc

perii

(K3):

1)

atel

iere

de

cr

eaie

al

e pi

ctor

ilor,

scul

ptor

ilor,

arhi

tec

ilor,

me

teril

or p

opul

ari;

spa

ii ut

iliza

te d

e ch

iria

i în

scop

uri m

edic

ale

i fa

rmac

eutic

e; în

trepr

inde

ri de

pro

duc

ie a

le s

ocie

tilo

r pe

rsoa

nelo

r cu

han

dica

p; s

paii

utili

zate

pen

tru r

ealiz

area

ac

iuni

lor

în m

as d

in

cadr

ul p

roie

ctel

or

i pr

ogra

mel

or f

inan

ate

de l

a bu

getu

l pu

blic

na

iona

l

0,05

2) in

stitu

ii fin

anat

e de

la b

uget

ul d

e st

at, d

e la

bug

etel

e un

itilo

r ad

min

istra

tiv-te

ritor

iale

, de

la b

uget

ul a

sigu

rril

or s

ocia

le d

e st

at

i di

n fo

ndur

ile a

sigu

rrii

obl

igat

orii

de a

sist

en m

edic

al; p

atro

nate

, fu

nda

ii, a

soci

aii

obte

ti

0,1

3) s

paii

pent

ru l

abor

atoa

re,

pent

ru i

nstru

ire,

pent

ru e

fect

uare

a de

lu

crri

de c

erce

tare

i p

roie

ctar

e; s

paii

pent

ru p

rest

area

de

serv

icii

pota

le, s

porti

ve i

de

între

mar

e a

sn

tii

0,2

4) g

araj

e, d

epoz

ite,

spa

ii te

hnic

e (c

u ex

cep

ia c

elor

men

iona

te l

a po

ziia

6))

i

alte

înc

peri

auxi

liare

;sp

aii

pent

ru p

rest

area

de

serv

icii

ctre

pop

ula

ie (

atel

iere

de

repa

raie

a î

ncl

min

tei,

a îm

brc

min

tei

i a

obie

ctel

or d

e uz

cas

nic,

friz

erii,

cur

torii

ch

imic

e, p

unct

e de

înch

irier

e a

obie

ctel

or, b

i, bi

rour

i de

avoc

ai)

0,4

5) s

paii

folo

site

pen

tru c

omer

cial

izar

ea p

rodu

selo

r de

pan

ifica

ie, a

pr

odus

elor

la

ctat

e,

alim

enta

re

i de

co

fet

rie,

a b

utur

ilor

neal

cool

ice;

un

iti

de

alim

enta

ie

publ

ic

cu

prep

arar

e i

com

erci

aliz

are

a bu

cate

lor;

spa

ii de

pro

duc

ie;

sedi

i (în

cpe

ri)

folo

site

de

orga

nele

mijl

oace

lor d

e in

form

are

în m

as

0,5

6) în

cpe

ri pe

ntru

rep

ara

ia

i des

ervi

rea

tehn

ic a

aut

omob

ilelo

r, a

tehn

icii

de c

alcu

l i a

alto

r util

aje

0,

7

7) s

paii

folo

site

în s

copu

ri de

com

er, a

ltele

dec

ît ce

le p

rev

zute

la

pozi

ia 5

) 0,

8

8) s

aloa

ne d

e jo

curi

elec

troni

ce, d

e jo

curi

com

pute

rizat

e i

de a

lte

jocu

ri di

stra

ctiv

e pe

ntru

cop

ii

1,2

9) în

cpe

ri ut

iliza

te în

cal

itate

de

ofic

ii

1,5

10) i

nstit

uii

finan

ciar

e, b

urse

, ins

titu

ii de

asi

gura

re

2,0

11) r

esta

uran

te, b

arur

i, ca

fene

le c

u se

rvire

a b

utur

ilor a

lcoo

lice

2,

5

Page 77: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

77

12)

case

de

schi

mb

valu

tar,

punc

te d

e în

regi

stra

re v

ideo

i

de

înch

irier

e a

prod

ucie

i vid

eo

3,0

13) c

azin

ouri,

salo

ane

pent

ru jo

curi

de n

oroc

4,

0 14

) înc

peri

cu a

lt d

estin

aie

dec

ît ce

le e

num

erat

e la

poz

iiile

1)–

13)

1,0

e)

coe

ficie

ntul

de

pia

(K4)

se s

tabi

lete

prin

înel

eger

e a

pri

lor

i nu

poat

e fi

mai

mic

de

1,0,

iar p

entru

gen

urile

de

activ

itate

des

fur

ate

în în

cpe

rile

men

iona

te

la l

it. d

) po

ziiil

e 1)

–6),

el n

u po

ate

fi m

ai m

ic d

e 0,

5, e

xcep

ie f

cînd

înc

peril

e fo

losi

te d

e o

rgan

ele

mijl

oace

lor

de in

form

are

în m

as, p

entru

car

e co

efic

ient

ul d

e pi

a v

a fi

de 1

,0, s

paiil

e ut

iliza

te p

entru

rea

lizar

ea a

ciu

nilo

r în

mas

din

cad

rul

proi

ecte

lor

i pro

gram

elor

fina

nat

e de

la b

uget

ul p

ublic

na

iona

l i s

paiil

e fo

losi

te

de c

tre u

niun

ile d

e cr

eaie

, pen

tru c

are

coef

icie

ntul

de

pia

se

stab

ilete

în m

rime

de 0

,1. L

a st

abili

rea

aces

tui c

oefic

ient

treb

uie

s s

e in

con

t de

cere

rea

i de

ofer

ta

spa

iilor

ce

ar p

utea

fi d

ate

în c

hirie

, de

posi

bilit

atea

util

izrii

tere

nulu

i afe

rent

, de

cara

cter

istic

ile te

ritor

ial-e

cono

mic

e al

e zo

nei

i de

alte

crit

erii

calit

ativ

e, n

ecup

rinse

în

coe

ficie

nii

aplic

ai,

ale

înc

peril

or.

În c

azul

în

care

se

dau

în c

hirie

mai

mul

te î

ncpe

ri cu

dife

rite

cond

iii

de

ampl

asar

e i

de a

men

ajar

e te

hnic

sau

înc

peri

care

vor

fi

utili

zate

în

dive

rse

scop

uri,

cuan

tum

ul to

tal a

l chi

riei s

e co

nstit

uie

din

sum

a ch

iriilo

r ca

lcul

ate

pent

ru

fieca

re în

cpe

re sa

u gr

up d

e în

cpe

ri.

2. C

uant

umul

chi

riei

anua

le p

entru

util

ajul

, m

ijloa

cele

de

trans

port

i al

te

fond

uri

fixe

(den

umite

în

cont

inua

re u

tilaj

) da

te î

n lo

caiu

ne s

e ca

lcul

eaz

dup

fo

rmul

a:

P au =

Ua

× K

K2 +

Q,

în c

are:

P a

u – c

uant

umul

chi

riei a

nual

e pe

ntru

util

ajul

dat

în lo

caiu

ne;

Ua –

uzu

ra a

nual

a u

tilaj

ului

dat

în lo

caiu

ne;

K1 –

coe

ficie

ntul

de

calc

ul;

K2 –

coe

ficie

ntul

de

pia

; Q

– c

heltu

ielil

e de

în

trein

ere

i de

exp

loat

are

a ut

ilaju

lui

dat

în l

oca

iune

, su

porta

te d

e lo

cato

r. V

aloa

rea

coef

icie

nilo

r fo

losi

i în

cal

cule

se

dete

rmin

dup

urm

toar

ele

crite

rii: a)

uzur

a a

nual

a u

tilaj

ului

(U

a) s

e ca

lcul

eaz

pen

tru fi

ecar

e po

ziie

apa

rte,

potri

vit

prev

eder

ilor

Cat

alog

ului

mijl

oace

lor

fixe

i ac

tivel

or n

emat

eria

le, a

prob

at

prin

Hot

rîrea

Guv

ernu

lui n

r. 33

8 di

n 21

mar

tie 2

003,

con

form

tabe

lulu

i nr.

1:

Tab

elul

nr.

1

Nr.

cr

t.

Den

umire

a ut

ilaju

lui

Nr.

de

inve

ntar

Te

rmen

ul

de

expl

oata

re,

în a

ni.

Dis

tan

a,

în k

m

Val

oare

a in

iial

re

eval

uat

, în

lei

Uzu

ra

(con

tabi

l)

la d

ata

d

rii în

lo

caiu

ne,

în le

i

Uzu

ra

anua

l

(Ua)

, în

lei

Coe

ficie

ntul

de

cal

cul

(K1)

Coe

ficie

ntul

de

pia

(K

2)

Che

ltuie

lile

de în

trei-

nere

i d

e ex

ploa

tare

(Q

),

în le

i

Cua

ntum

ul

chiri

ei

anua

le

(Pau

),

în le

i

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11

b)co

efic

ient

ul d

e ca

lcul

(K

1) se

va

stab

ili în

fun

cie

de

uzur

a co

ntab

il d

e la

dat

a d

rii în

loca

iune

a u

tilaj

ului

(tab

elul

nr.

2).

Tab

elul

nr.

2 U

(%)

0 10

20

30

40

50

60

70

80

90

10

0 K

1 1,

88

1,79

1,

71

1,62

1,

53

1,44

1,

35

1,27

1,

18

1,09

1,

0

Pent

ru

utila

jul

com

plet

am

ortiz

at

(uzu

ra

cont

abil

100%

), va

loar

ea

coef

icie

ntul

ui d

e ca

lcul

se d

eter

min

în fu

ncie

de

uzur

a fiz

ic re

al a

util

ajul

ui;

c) c

oefic

ient

ul d

e pi

a (K

2) se

sta

bile

te p

rin în

eleg

ere

a p

rilo

r i n

u po

ate

fi m

ai m

ic d

e 1,

0. L

a st

abili

rea

aces

tui c

oefic

ient

se

va i

ne c

ont d

e ce

rere

i d

e of

ert

, de

ven

itul n

eob

inut

, de

dife

ren

a di

ntre

val

oare

a in

iial

de

bila

n

i pre

ul d

e pi

a

la u

tilaj

ul d

e ac

ela

i tip

sau

cu

cara

cter

istic

i com

para

bile

, pre

cum

i d

e al

i fac

tori.

Ex

cep

ie f

ac in

stitu

iile

publ

ice

finan

ate

de la

bug

etul

pub

lic n

aio

nal l

a da

rea

în

loca

iune

a u

tilaj

ului

alto

r in

stitu

ii pu

blic

e fin

anat

e de

la b

uget

ul p

ublic

na

iona

l, pe

ntru

car

e co

efic

ient

ul d

e pi

a se

stab

ilete

în m

rime

de 1

,0.

În c

azul

în c

are

mrim

ea c

heltu

ielil

or d

e în

trein

ere

i exp

loat

are

a ut

ilaju

lui

(Q) v

aria

z, a

ceas

ta se

reca

lcul

eaz

i se

ach

it su

plim

enta

r.

3.

Cua

ntum

ul

chiri

ei

anua

le

pent

ru

folo

sire

a m

ijloa

celo

r ci

rcul

ante

se

ca

lcul

eaz

dup

form

ula:

P a

c = C

× R

× K

,

în c

are:

P a

c – c

uant

umul

chi

riei a

nual

e pe

ntru

folo

sire

a m

ijloa

celo

r circ

ulan

te;

C –

cos

tul m

ijloa

celo

r circ

ulan

te la

dat

a ca

lcul

rii c

hirie

i;

R –

rata

de

baz

apl

icat

de

Ban

ca N

aio

nal

a M

oldo

vei

la p

rinci

pale

le

oper

aiu

ni d

e po

litic

mon

etar

pe

term

en sc

urt;

K

– c

oefic

ient

ul d

e pi

a.

Page 78: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

78

Valoarea coeficien ilor folosi i în calcule se determin dup urm toarele criterii:

a) costul mijloacelor circulante se calculeaz pentru fiecare pozi ie separat, conform tabelului nr. 3.

Tabelul nr. 3

Nr. crt.

Denumirea mijloacelor circulante

Cantitatea Unitatea de m sur

Costul unei unit i la data calcul rii chiriei,

în lei

Costul la data calcul rii chiriei,

în lei

Note

1 2 3 4 5 6 7

b) rata de baz aplicat de Banca Na ional a Moldovei la principalele opera iuni de politic monetar pe termen scurt se public periodic în pres . În calcule se folose te valoarea ratei în vigoare la data încheierii contractului de loca iune;

c) coeficientul de pia se stabile te prin în elegerea p r ilor i nu poate fi mai mic de 1,0.

Dup încetarea efectului contractului de loca iune, locatarul restituie mijloacele circulante în volumele fixate la data d rii lor în loca iune. În cazul imposibilit ii de restituire a mijloacelor circulante, costul lor se recupereaz la pre urile care sînt în vigoare la data încet rii efectului contractului de loca iune.

Cuantumul minim al chiriei bunurilor proprietate public se stabile te f r tax pe valoarea ad ugat .

Dac locatorul este înregistrat ca pl titor al taxei pe valoarea ad ugat , chiria va fi încasat de la locatar cu aplicarea taxei pe valoarea ad ugat , calculat suplimentar la valoarea serviciilor prestate.

D E C R E Tprivind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova,

Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 252 din 8 noiembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Nicolae TIMOFTI

Nr. 411-VII. Chişinău, 17 decembrie 2012.

854

L E G Epentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.Art. I. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din

18 aprilie 2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 13, alineatul (2) se completează în final cu textul „ , doar dacă nu există motive serioase de a crede că aceştia riscă să fie supuşi pedepsei cu moartea, torturii sau altor tratamente inumane sau degradante”.

2. La articolul 60 alineatul (8), după cuvintele „infracţiuni de război” se introduc cuvintele „ , infracţiuni de tortură, tratament inuman sau degradant”.

3. La articolul 65, alineatul (2) se completează în final cu textul „ , iar în cazurile expres prevăzute în Partea specială a prezentului cod – pe un termen de la un an la 15 ani”.

4. La articolul 79 alineatul (4), cuvintele „sau în cazul recidivei de infracţiuni” se substituie cu textul „ , în cazul recidivei de infracţiuni sau al săvîrşirii de infracţiuni prevăzute la art. 1661 alin. (2)–(4)”.

5. Articolul 107 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Amnistia nu se aplică în cazul săvîrşirii de infracţiuni prevăzute la art. 1661 alin. (2)–(4).”

6. La articolul 151 alineatul (2), litera e) va avea

următorul cuprins: „e) cu deosebită cruzime, precum şi din motive sadice;”.7. La articolul 152 alineatul (2), litera f) va avea următorul

cuprins: „f) cu deosebită cruzime, precum şi din motive sadice;”.8. La articolul 165 alineatul (2) litera g), cuvintele „prin

folosirea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante” se substituie cu cuvintele „cu deosebită cruzime”.

9. După articolul 166 se introduce articolul 1661 cu următorul cuprins:

„Articolul 1661. Tortura, tratamentul inuman sau degradant(1) Cauzarea intenţionată a unei dureri sau a suferinţei

fizice ori psihice, care reprezintă tratament inuman ori degradant, de către o persoană publică sau de către o persoană care, de facto, exercită atribuţiile unei autorităţi publice, sau de către orice altă persoană care acţionează cu titlu oficial sau cu consimţămîntul expres ori tacit al unei asemenea persoane

se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 6 ani sau cu amendă în mărime de la 800 la 1000 de unităţi convenţi-onale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.

855

Page 79: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

79

(2) Acţiunile prevăzute la alin. (1): a) săvîrşite cu bună ştiinţă asupra unui minor sau asupra

unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;

b) săvîrşite asupra a 2 sau a mai multor persoane;c) săvîrşite de 2 sau de mai multe persoane;d) săvîrşite prin folosirea armei, instrumentelor speciale

sau a altor obiecte adaptate acestui scop;e) săvîrşite de o persoană cu funcţie de răspundere sau

de o persoană cu funcţie de demnitate publică;f) care din imprudenţă au cauzat o vătămare gravă sau

medie integrităţii corporale sau sănătăţii;g) care din imprudenţă au cauzat decesul persoanei

sau sinuciderea acesteiase pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani sau cu

amendă în mărime de la 800 la 1000 de unităţi convenţi-onale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

(3) Tortura, adică orice faptă intenţionată prin care se provoacă unei persoane o durere sau suferinţe fizice sau psihice puternice cu scopul de a obţine de la această persoană sau de la o persoană terţă informaţii sau mărtu-risiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terţă persoană l-a comis ori este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a exercita presiune asupra ei sau asupra unei terţe persoane, sau din orice alt motiv, bazat pe o formă de discriminare, oricare ar fi ea, atunci cînd o asemenea durere sau suferinţă este provocată de către o persoană publică sau de către o persoană care, de facto, exercită atribuţiile unei autorităţi publice, sau de către orice altă persoană care acţionează cu titlu oficial sau cu consim-ţămîntul expres sau tacit al unei asemenea persoane

se pedepseşte cu închisoare de la 6 la 10 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 8 la 12 ani.

(4) Acţiunile prevăzute la alin. (3):a) săvîrşite cu bună ştiinţă asupra unui minor sau asupra

unei femei gravide ori profitînd de starea de neputinţă cunoscută sau evidentă a victimei, care se datorează vîrstei înaintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor;

b) săvîrşite asupra a 2 sau a mai multor persoane;c) săvîrşite de 2 sau de mai multe persoane;d) săvîrşite prin folosirea armei, instrumentelor speciale

sau a altor obiecte adaptate acestui scop;e) săvîrşite de o persoană cu funcţie de răspundere sau

de o persoană cu funcţie de demnitate publică;f) care din imprudenţă au cauzat o vătămare gravă sau

medie integrităţii corporale sau sănătăţii;g) care din imprudenţă au cauzat decesul persoanei

sau sinuciderea acesteiase pedepsesc cu închisoare de la 8 la 15 ani cu privarea

de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 la 15 ani.”

10. La articolul 171 alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:

„f) săvîrşit cu deosebită cruzime, precum şi din motive sadice”.

11. La articolul 172 alineatul (2), litera g) va avea următorul cuprins:

„g) săvîrşite cu deosebită cruzime, precum şi din motive sadice”.

12. La articolul 188 alineatul (3), litera d) va avea următorul cuprins:

„d) cu deosebită cruzime”.13. La articolul 189 alineatul (3), litera d) va avea

următorul cuprins:

„d) săvîrşite cu deosebită cruzime;”.14. Articolul 309 va avea următorul cuprins: „Articolul 309. Constrîngerea de a face declaraţiiConstrîngerea persoanei, prin ameninţare sau prin alte

acte ilegale, de a face declaraţii, de a încheia acord de recunoaştere a vinovăţiei, constrîngerea, în acelaşi mod, a expertului de a face concluzia sau a traducătorului, sau a interpretului de a face o traducere sau interpretare incorectă de către persoana care constată infracţiunea, ofiţerul de urmărire penală, procuror sau de către judecător, dacă aceasta nu constituie tortură, tratament inuman sau degradant,

se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 6 ani sau cu amendă în mărime de la 800 la 1000 de unităţi convenţi-onale, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de 5 ani.”

15. Articolul 3091 se abrogă. 16. La articolul 328 alineatul (2), literele a) şi c) se abrogă. Art. II. – Codul de procedură penală al Republicii

Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 104–110, art. 447), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 58:alineatul (1) se completează în final cu textul: „Victima

are un interes în cadrul procesului penal şi este interesată în rezultatele acestuia.”

la alineatul (3), punctele 2) şi 4) vor avea următorul cuprins:

„2) să prezinte documente, obiecte şi alte mijloace de probă pentru confirmarea cererii sale;”

„4) să fie informată, la cerere, de către organul de urmărire penală, procuror sau, după caz, de către instanţa de judecată despre soluţionarea plîngerii sale, despre toate hotărîrile adoptate care se referă la drepturile şi interesele sale; să primească gratuit, la solicitare, copii de pe acestea, precum şi de pe hotărîrea de încetare sau de clasare a procesului penal în cauza respectivă, de neîncepere a urmăririi penale, copia de pe sentinţă, decizie sau de pe o altă hotărîre judecătorească definitivă;”

la alineatul (4), în partea introductivă, după cuvintele „excepţional de grave contra persoanei,” se introduc cuvintele „victima torturii, tratamentelor inumane sau degradante,”.

2. Articolul 147 se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:

„(11) În cazul torturii, efectuarea expertizei complexe, cu operarea examinării medico-legale, psihologice şi, după caz, a altor forme de examinare, este obligatorie.”

3. La articolul 152 alineatul (6), după cuvintele „la demersul procurorului” se introduce textul „prezentat în temeiul cererii motivate în scris a medicului care se confruntă cu dificultăţi la efectuarea expertizei şi are nevoie de timp suplimentar pentru aceasta”.

4. Articolul 167:la alineatul (1), după cuvintele „ora reţinerii,” se

introduce textul „starea fizică a persoanei reţinute, plîngerile referitoare la starea sănătăţii sale, în ce este îmbrăcată (descrierea ţinutei vestimentare), explicaţii, obiecţii, cereri ale persoanei reţinute, cererea de a avea acces la un examen medical, inclusiv pe cont propriu,”, iar după cuvintele „şi de persoana reţinută” se introduce textul „ , căreia i se înmînează imediat o copie de pe acesta”;

articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) Dacă la reţinere se stabileşte prezenţa unor vătămări sau leziuni corporale ale persoanei reţinute, persoana care

Page 80: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

80

efectuează urmărirea penală neîntîrziat îl va informa pe procuror, care va dispune imediat efectuarea unei constatări medico-legale sau, după caz, a unei expertize medico-legale pentru a constata originea şi caracterul vătămărilor sau leziunilor.”

5. La articolul 173 alineatul (4), textul „poate fi efectuată în termen care nu va depăşi 72 de ore de la reţinere” se substituie cu textul „poate fi amînată pe un termen de pînă la 12 ore”.

6. La articolul 187 punctul 2), după cuvintele „la asistenţă” se introduc cuvintele „şi examinare”.

7. Articolul 270 alineatul (1): la punctul 1), litera g) se completează în final cu textul

„ , colaboratori de poliţie şi colaboratori ai organelor care desfăşoară activitate specială de investigaţii”;

alineatul se completează cu punctul 5) cu următorul cuprins:

„5) infracţiunilor de tortură, tratament inuman sau degradant, prevăzute la art. 1661 din Codul penal.”

8. Articolul 274 se completează cu alineatul (31) cu următorul cuprins:

„(31) În cazul în care din cuprinsul actului de sesizare sau de constatare rezultă bănuirea de săvîrşire a unei infracţiuni prevăzute la art. 1661 din Codul penal, procurorul urmează să decidă asupra acesteia corespunzător alin. (1) din prezentul articol, într-un termen ce nu va depăşi 15 zile.”

9. La articolul 2872 alineatul (1), după cuvintele „în scris” se introduce cuvîntul „victima,”.

Art. III. – Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1751:alineatul unic devine alineatul (1);articolul se completează cu alineatul (2) cu următorul

cuprins:„(2) Persoana reţinută în condiţiile alin. (1) este supusă

imediat examenului medical la intrarea şi la ieşirea din locul de detenţie, precum şi la cerere, inclusiv pe cont propriu, pe toată perioada detenţiei. Examenul medical se efectuează în condiţii de confidenţialitate. La efectuarea examenului medical se aplică prevederile art. 232 alin. (3) din prezentul cod.”

2. La articolul 232 alineatul (3), cuvintele „În asemenea cazuri, persoana” se substituie cu cuvîntul „Persoana”.

Art. IV. – Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi, va asigura republicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a Codului de procedură penală al Republicii Moldova nr. 122-XV din 14 martie 2003, cu modificările operate.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Nr. 252. Chişinău, 8 noiembrie 2012.

H O T Ă R Î R Ecu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2013

În temeiul art. 6 alin. (1), alin. (2) şi alin. (4) din Legea nr. 192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare,

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.Art. 1. – Bugetul Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

pe anul 2013 se aprobă la venituri în sumă de 17 605,2 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 25 392,2 mii lei, cu un deficit în sumă de 7 787,0 mii lei, care va fi acoperit din soldul bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2012.

Art. 2. – Se aprobă taxele şi plăţile stabilite şi percepute

de Comisia Naţională a Pieţei Financiare în anul 2013, potrivit anexei.

Art. 3. – Comisia Naţională a Pieţei Financiare se abili-tează cu dreptul de a opera, în procesul executării bugetului, modificări în structura cheltuielilor în limita bugetului aprobat prin prezenta hotărîre.

Art. 4. – Comisia parlamentară economie, buget şi finanţe va exercita controlul asupra executării prevederilor prezentei hotărîri.

Art. 5. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2013.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Nr. 276. Chişinău, 6 decembrie 2012.

H O T Ă R Î R E сu privire la declararea anului 2013Anul Spiridon Vangheli

Avînd în vedere importanţa deosebită a operei literare a scriitorului Spiridon Vangheli, contribuţia sa la educaţia tinerei generaţii, aportul considerabil la dezvoltarea literaturii naţionale şi universale şi în legătură cu aniversarea a 80-a din ziua naşterii,

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.Art. 1. – Anul 2013 se declară Anul Spiridon

Vangheli.

Art. 2. – Guvernul, în termen de o lună, va elabora şi va aproba Programul naţional de manifestări cultural-artistice consacrate Anului Spiridon Vangheli.

Art. 3. – Se recomandă mijloacelor de informare în masă, scrise şi electronice, să desfăşoare o campanie largă de reflectare a evenimentelor legate de Anul Spiridon Vangheli.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Nr. 275. Chişinău, 6 decembrie 2012.

856

857

Page 81: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

81

A

nex

Tax

ele

i pl

ile st

abili

te i

per

cepu

te d

e C

omis

ia N

aio

nal

a P

ieei

Fin

anci

are

în a

nul 2

013

Nr.

crt.

Den

umir

e ta

x/p

lat

M

rim

e ta

x/p

lat

1

Taxe

per

cepu

te la

înre

gist

rare

a de

stat

a

emis

iuni

i val

orilo

r mob

iliar

e:

1.1

din

sum

a em

isiu

nii v

alor

ilor m

obili

are

plas

ate

la în

fiin

area

soci

etii

i din

sum

a em

isiu

nii v

alor

ilor m

obili

are

achi

tat

în

cont

ul m

ajor

rii c

apita

lulu

i soc

ial,

incl

usiv

ca

rezu

ltat a

l reo

rgan

izrii

prin

fuzi

une,

cu

exce

pia

em

isiu

nii d

e va

lori

mob

iliar

e pr

evzu

te la

pct

.1.2

0,4%

1.2

din

sum

a em

isiu

nii v

alor

ilor m

obili

are

achi

tat

în c

ontu

l maj

orrii

cap

italu

lui

soci

al:

a)

efe

ctua

t în

scop

ul c

onso

lidrii

, fr

acio

nrii

sau

conv

ertir

ii va

loril

or

mob

iliar

e em

ise

ante

rior

0,1%

b)

ach

itat

din

con

tul c

apita

lulu

i pro

priu

0,

1%

1.3

din

sum

a em

isiu

nii o

blig

aiu

nilo

r:

a) e

mis

e de

aut

orit

ile p

ublic

e lo

cale

0,

01%

b) c

orpo

rativ

e 0,

05%

2

Taxe

din

tran

zac

iile

de v

înza

re-c

ump

rare

ef

ectu

ate

pe p

iaa

burs

ier

:

2.1

din

valo

area

tran

zac

iilor

de

vînz

are-

cum

pra

re în

regi

stra

te în

regi

mul

pie

ei

inte

ract

ive

0,08

%

2.2

din

valo

area

tran

zac

iilor

de

vînz

are-

cum

pra

re în

regi

stra

te în

regi

mul

pie

ei

dire

cte,

in

clus

iv:

a)

prin

ofe

rt p

ublic

0,

1%

b)

ca

pach

ete

unic

e 0,

1%

c)

ca

tranz

acii

spec

iale

, con

form

regu

lilor

bu

rsei

de

valo

ri

0,1%

d)

ca

alte

tran

zac

ii di

rect

e ef

ectu

ate

conf

orm

regu

lilor

bur

sei d

e va

lori

0,

3% a

chita

te d

e fie

care

pa

rtici

pant

la tr

anza

cie

3 Ta

xa d

in v

aloa

rea

tranz

aciil

or d

e vî

nzar

e-cu

mp

rare

a v

alor

ilor m

obili

are,

efe

ctua

te p

e pi

aa

extra

burs

ier

0,5%

4 Ta

xe d

in v

aloa

rea

tranz

aciil

or c

ivile

cu

valo

ri m

obili

are,

alte

le d

ecît

cele

spec

ifica

te

la p

ct. 2

i 3

,

incl

usiv

:

4.1

tranz

aciil

e af

eren

te c

ontra

ctel

or d

e do

naie

a

valo

rilor

mob

iliar

e, în

chei

ate

între

pe

rsoa

ne c

are

sînt

:

a)

soi,

rude

sau

afin

i de

grad

ele

I i I

I 0,

1% d

in v

aloa

rea

de p

ia a

va

loril

or m

obili

are

dona

te,

iar î

n ca

zul î

n ca

re a

ceas

ta

lipse

te, d

in v

aloa

rea

lor

nom

inal

b) ru

de sa

u af

ini d

e gr

adul

III d

e ru

deni

e sa

u de

afin

itate

, ori

de g

rad

mai

mar

e, sa

u în

tre

pers

oane

car

e nu

sînt

rude

1% d

in v

aloa

rea

de p

ia a

va

loril

or m

obili

are

dona

te

4.2

tranz

aciil

e af

eren

te tr

ansm

iterii

val

orilo

r m

obili

are

ca a

port

la c

apita

lul s

ocia

l al:

a)

soci

etii

pe a

ciu

ni re

zide

nte

0,05

% d

in v

aloa

rea

de p

ia a

va

loril

or m

obili

are

b)

soci

etii

cu r

spun

dere

lim

itat

sau

al

soci

etii

pe a

ciu

ni n

erez

iden

te

1% d

in v

aloa

rea

de p

ia a

va

loril

or m

obili

are

4.3

tranz

aciil

e ef

ectu

ate

conf

orm

une

i hot

rîri

defin

itive

i ir

evoc

abile

a in

stan

ei

jude

cto

reti

0,5%

din

val

oare

a de

pia

a

valo

rilor

mob

iliar

e, ia

r în

cazu

l în

car

e lip

sete

, din

val

oare

a tra

nzac

iei

4.4

înst

rin

area

sau

trans

mite

rea

aciu

nilo

r de

teza

ur d

e c

tre e

mite

nt p

erso

nalu

lui

i/sau

ac

iona

rilor

soci

etii

0,5%

din

val

oare

a tra

nzac

iei

4.5

tranz

aciil

e af

eren

te a

chit

rii d

ivid

ende

lor c

u ac

iuni

de

teza

ur a

le e

mite

ntul

ui

0,5%

din

val

oare

a tra

nzac

iei

4.6

succ

esiu

nea

valo

rilor

mob

iliar

e în

urm

a di

zolv

rii sa

u re

orga

niz

rii p

erso

anei

ju

ridic

e

0,5%

4.7

rsc

ump

rare

a/ac

hizi

iona

rea

valo

rilor

m

obili

are

de c

tre e

mite

nt sa

u de

ctre

ac

iona

rii m

ajor

itari

în c

azur

ile p

rev

zute

de

Lege

a nr

. 113

4-X

III d

in 2

apr

ilie

1997

pr

ivin

d so

ciet

ile p

e ac

iuni

, cu

exce

pia

0,1%

din

val

oare

a tra

nzac

iei

Page 82: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

82

rsc

ump

rrii

val

orilo

r mob

iliar

e pr

evzu

te

la p

ct. 4

.9.

4.8

trans

mite

rea

valo

rilor

mob

iliar

e di

n po

rtofo

liul f

ondu

lui d

e in

vest

iii c

are

se

lichi

deaz

ctre

ac

iona

rii a

cest

uia

Nu

se p

erce

pe ta

x

4.9

tranz

aciil

e de

rsc

ump

rare

a v

alor

ilor

mob

iliar

e de

ctre

soci

etat

ea p

e ac

iuni

, le

gate

de

expi

rare

a te

rmen

ului

de

circ

ula

ie a

va

loril

or m

obili

are

Nu

se p

erce

pe ta

x

4.10

m

ote

nire

a va

loril

or m

obili

are

Nu

se p

erce

pe ta

x

4.11

tra

nzac

iile

cu v

alor

i mob

iliar

e ne

solic

itate

, în

con

diiil

e Le

gii r

estru

ctur

rii

între

prin

deril

or a

gric

ole

în p

roce

sul d

e pr

ivat

izar

e nr

. 392

-XIV

din

13

mai

199

9

Nu

se p

erce

pe ta

x

4.12

tra

nzac

iile

cu ti

tlu g

ratu

it co

nfor

m L

egii

nr

. 121

-XV

I din

4 m

ai 2

007

priv

ind

adm

inis

trare

a i d

eeta

tizar

ea p

ropr

iet

ii pu

blic

e

Nu

se p

erce

pe ta

x

4.13

di

strib

uire

a va

loril

or m

obili

are

în c

azul

pa

rtaju

lui a

verii

între

soi c

onfo

rm h

otrîr

ii in

stan

ei ju

dec

tore

ti

Nu

se p

erce

pe ta

x

4.14

ac

hita

rea

cu v

alor

i mob

iliar

e a

dato

riilo

r ce

rte a

le st

atul

ui fa

de

parti

cipa

nii

la

priv

atiz

are

Nu

se p

erce

pe ta

x

5 Pl

ata

pent

ru a

prob

area

tran

sfer

ului

de

porto

foliu

al a

sigu

rato

rulu

i 1%

din

val

oare

a tra

nsfe

rulu

i

6 Pl

ile re

gula

torii

de

func

iona

re a

chita

te

anua

l de

ctre

par

ticip

anii

prof

esio

niti

la

pia

a fin

anci

ar n

eban

car

,

i

nclu

siv:

6.1

plile

adm

inis

trato

rilor

fidu

ciar

i ai

inve

stii

ilor

0,1%

din

val

oare

a m

edie

anu

al

a a

ctiv

elor

net

e tra

nsm

ise

în

gest

iune

a a

dmin

istra

toril

or

fiduc

iari

6.2

plile

soci

etilo

r de

asig

urar

e 0,

5% d

in p

rimel

e br

ute

anua

le

subs

cris

e 6.

3 pl

ile b

roke

rilor

de

asig

urar

e 0,

4% d

in c

omis

ioan

ele

prim

ite

6.4

plile

fond

urilo

r nes

tata

le d

e pe

nsii

Nu

se p

erce

pe p

lat

6.

5 pl

ile a

soci

aiil

or d

e ec

onom

ii i î

mpr

umut

:

a)

cu li

cen

de

cate

goria

A

0,

4% d

in v

aloa

rea

med

ie a

nual

a

activ

elor

net

e

b)

cu li

cen

de

cate

goria

B

0,5%

din

val

oare

a m

edie

anu

al

a ac

tivel

or n

ete

c)cu

lice

n d

e ca

tego

ria C

0,

5% d

in v

aloa

rea

med

ie a

nual

a

activ

elor

net

e 7

Plat

a pe

ntru

ate

star

ea sp

ecia

litil

or în

ve

dere

a ac

tivit

ii pe

pia

a fin

anci

ar

neba

ncar

400

lei

8 Pl

ata

pent

ru re

duce

rea

capi

talu

lui s

ocia

l i

plat

a pe

ntru

înre

gist

rare

a pr

ospe

ctul

ui

ofer

tei p

ublic

e pe

pia

a se

cund

ar

360

lei

9 Pl

ata

pent

ru e

liber

area

aut

oriz

aie

i de

reor

gani

zare

a so

ciet

ii pe

ac

iuni

:

a)

prin

fuzi

une,

dez

mem

brar

e 18

00 le

i

b) p

rin tr

ansf

orm

are

900

lei

10

Plat

a pe

ntru

înre

gist

rare

a pr

ospe

ctul

ui

ofer

tei p

ublic

e pe

pia

a pr

imar

18

00 le

i

11

Alte

surs

e le

gale

:

11.1

pl

ata

pent

ru o

rgan

izar

ea se

min

arel

or

În fu

ncie

de

chel

tuie

li 11

.2

plat

a pe

ntru

elib

erar

ea c

ertif

icat

elor

, au

toriz

aiil

or, a

deve

rinel

or, p

recu

m i

a

dupl

icat

elor

ace

stor

a

180

lei

11.3

pl

ata

pent

ru e

liber

area

bla

nche

telo

r, a

copi

ilor d

e pe

doc

umen

te

În fu

ncie

de

chel

tuie

li

Not

: M

odul

de

perc

eper

e a

taxe

lor

i a p

lilo

r se

stab

ilete

de

ctre

Com

isia

Na

iona

l a

Pie

ei F

inan

ciar

e.

Page 83: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

83

H O T Ă R Î R Epentru modificarea componenţei nominale a unor comisii permanente ale Parlamentului

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.Art. 1. – Componenţa nominală a unor comisii perma-

nente ale Parlamentului se modifică după cum urmează:– domnul deputat Vladimir SAHARNEANU, aparţinînd

fracţiunii parlamentare a Partidului Liberal, se alege în funcţia de membru al Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică, fiind revocat din calitatea de membru al Comisiei agricultură şi industrie alimentară;

– domnul deputat Anatolie ARHIRE, aparţinînd fracţiunii parlamentare a Partidului Liberal, se alege în funcţia de

membru al Comisiei agricultură şi industrie alimentară. Art. 2. – Anexele nr. 3 şi nr. 8 la Hotărîrea Parlamen-

tului nr. 3 din 12 ianuarie 2011 privind aprobarea compo-nenţei nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 15, art. 16), cu modificările ulterioare, se modifică conform art. 1 din prezenta hotărîre.

Art. 3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Nr. 277. Chişinău, 6 decembrie 2012.

858

H O T Ă R Î R Eprivind aprobarea Listei funcţiilor din cadrul Centrului Naţional Anticorupţie şi a gradelor speciale ce le corespund

În temeiul art. 18 alin. (3) şi art. 20 alin. (4) din Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie,

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.Art. 1. – Se aprobă:a) Lista funcţiilor din cadrul Centrului Naţional Antico-

rupţie şi a gradelor speciale ce le corespund, conform anexei nr. 1;

b) Condiţiile de corespundere a gradelor militare şi a celor speciale gradelor speciale ale Centrului Naţional Anticorupţie, potrivit anexei nr. 2.

Art. 2. – La aprobarea şi, după caz, modificarea schemei

de încadrare a personalului Centrului Naţional Anticorupţie se vor utiliza exclusiv titlurile funcţiilor şi gradele speciale ce le corespund, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 3. – Angajarea sau numirea colaboratorilor în funcţii pentru care se conferă grade speciale se va realiza în condiţiile Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie şi ale prezentei hotărîri.

Art. 4. – În corespundere cu funcţia deţinută, colabo-ratorilor Centrului Naţional Anticorupţie li se pot conferi maximum gradele speciale incluse în anexa nr. 1.

Art. 5. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Nr. 280. Chişinău, 7 decembrie 2012.

Anexa nr. 1

LISTA

func iilor din cadrul Centrului Na ional Anticorup ie

i a gradelor speciale ce le corespund

Nr. crt.

Titlul func iei Cerin e specifice minime pentru ocuparea func iei

Gradul special maxim

1 2 3 4

I. Efectivul de comand suprem

Director conform prevederilor Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Na ional Anticorup ie i ale Legii nr. 199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu func ii de demnitate public

General-maior

II. Efectivul de ofi eri superiori

1. Func ii de conducere: 1 Director adjunct 10 ani de experien profesional în domeniu;

conform prevederilor Legii nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Na ional Anticorup ie

Colonel 2 ef direc ie general / ef direc ie general

teritorial

5 ani de experien profesional în domeniu; specializare în domeniul de activitate

3 ef direc ie 5 ani de experien profesional în domeniu; specializare în domeniul de activitate

4 ef-adjunct direc ie general / ef-adjunct direc ie general teritorial

5 ani de experien profesional în domeniu; specializare în domeniul de activitate

Locotenent-colonel

5 ef-adjunct direc ie 4 ani de experien profesional în domeniu; specializare în domeniul de activitate

6 ef sec ie 4 ani de experien profesional în domeniu; specializare în domeniul de activitate

7 ef-adjunct sec ie 3 ani de experien profesional în domeniu; specializare în domeniul de activitate

8 ef serviciu 4 ani de experien profesional în domeniu; specializare în domeniul de activitate

9 ef-adjunct serviciu 3 ani de experien profesional în domeniu; specializare în domeniul de activitate

10 ef sec ie/serviciu în cadrul direc iei generale

4 ani de experien profesional în domeniu; specializare în domeniul de activitate

859

Page 84: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

84

1 2

3 4

11

ef s

ecie

/ser

vici

u în

ca

drul

dire

cie

i 3

ani d

e ex

perie

n p

rofe

sion

al în

dom

eniu

; sp

ecia

lizar

e în

dom

eniu

l de

activ

itate

12

ef

dire

cie

în c

adru

l di

rec

iei g

ener

ale/

di

rec

iei g

ener

ale

terit

oria

le

4 an

i de

expe

rien

pro

fesi

onal

în d

omen

iu;

spec

ializ

are

în d

omen

iul d

e ac

tivita

te

13

ef se

cie

/ser

vici

u în

ca

drul

dire

cie

i ge

nera

le te

ritor

iale

3 an

i de

expe

rien

pro

fesi

onal

în d

omen

iu;

spec

ializ

are

în d

omen

iul d

e ac

tivita

te

2

. Fun

cii

de e

xecu

ie:

1 O

fier

supe

rior d

e ur

mrir

e pe

nal

pe

ntru

caz

uri

exce

pio

nale

5 an

i de

expe

rien

pro

fesi

onal

în d

omen

iu;

spec

ializ

are

în d

omen

iul d

e ac

tivita

te

M

aior

2 O

fier

supe

rior d

e ur

mrir

e pe

nal

3

ani d

e ex

perie

n p

rofe

sion

al în

dom

eniu

; sp

ecia

lizar

e în

dom

eniu

l de

activ

itate

3

Ofi

er su

perio

r de

inve

stig

aii

pent

ru

cazu

ri ex

cep

iona

le

5 an

i de

expe

rien

pro

fesi

onal

în d

omen

iu;

spec

ializ

are

în d

omen

iul d

e ac

tivita

te

4 O

fier

supe

rior d

e in

vest

iga

ii

3 an

i de

expe

rien

pro

fesi

onal

în d

omen

iu;

spec

ializ

are

în d

omen

iul d

e ac

tivita

te

5 In

spec

tor p

rinci

pal

5 an

i de

expe

rien

pro

fesi

onal

în d

omen

iu;

spec

ializ

are

în d

omen

iul d

e ac

tivita

te

6 In

spec

tor s

uper

ior

3 an

i de

expe

rien

pro

fesi

onal

în d

omen

iu;

spec

ializ

are

în d

omen

iul d

e ac

tivita

te

7 Ex

pert

judi

ciar

pr

inci

pal

conf

orm

pre

vede

rilor

Leg

ii nr

. 108

6-X

IV d

in

23 iu

nie

2000

cu

priv

ire la

exp

ertiz

a ju

dici

ar,

cons

tat

rile

tehn

ico-

tiin

ifice

i m

edic

o-le

gale

; 5

ani d

e ex

perie

n p

rofe

sion

al în

dom

eniu

; de

iner

ea g

radu

lui d

e ex

pert

judi

ciar

de

cat

egor

ie su

perio

ar

8 Ex

pert

judi

ciar

su

perio

r co

nfor

m p

reve

deril

or L

egii

nr. 1

086-

XIV

din

23

iuni

e 20

00 c

u pr

ivire

la e

xper

tiza

judi

ciar

, co

nsta

tril

e te

hnic

o-tii

nifi

ce i

med

ico-

lega

le;

3 an

i de

expe

rien

pro

fesi

onal

în d

omen

iu;

dein

erea

gra

dulu

i de

expe

rt ju

dici

ar

de c

ateg

oria

întîi

9

Adj

utan

t sp

ecia

lizar

e în

dom

eniu

l de

activ

itate

II

I. E

fect

ivul

de

ofie

ri in

feri

ori

1 O

fier

de

urm

rire

pena

l

spec

ializ

are

în d

omen

iul d

e ac

tivita

te

C

pita

n 2

Ofi

er d

e in

vest

iga

ii 3

Insp

ecto

r 4

Expe

rt ju

dici

ar

(exp

ert-s

tagi

ar

judi

ciar

)

conf

orm

pre

vede

rilor

Leg

ii nr

. 108

6-X

IV d

in

23 iu

nie

2000

cu

priv

ire la

exp

ertiz

a ju

dici

ar,

cons

tat

rile

tehn

ico-

tiin

ifice

i m

edic

o-le

gale

1 2

3 4

IV. E

fect

ivul

de

subo

fier

i

1 Sp

ecia

list

coor

dona

tor

un a

n de

exp

erie

n p

rofe

sion

al în

dom

eniu

; st

udii

med

ii de

spec

ialit

ate;

pr

egtir

e m

ilita

r

Pl

uton

ier m

ajor

2

Spec

ialis

t st

udii

med

ii de

spec

ialit

ate;

pr

egtir

e m

ilita

r

3 In

spec

tor-

ofer

st

udii

secu

ndar

e pr

ofes

iona

le;

preg

tire

mili

tar

; de

iner

ea p

erm

isul

ui d

e co

nduc

ere

core

spun

zto

r cat

egor

iei/s

ubca

tego

riei

din

care

face

par

te a

utov

ehic

ulul

Ane

xa n

r. 2

C

ondi

iile

de c

ores

pund

ere

a gr

adel

or m

ilita

re i

a c

elor

spec

iale

gr

adel

or sp

ecia

le a

le C

entr

ului

Na

iona

l Ant

icor

upie

1.

Se

stab

ilete

c p

erso

anel

or, a

ngaj

ate

de C

entru

l Na

iona

l Ant

icor

upie

în

func

ii de

sub

ofie

ri i o

fier

i, ca

re d

ein

gra

de m

ilita

re s

au g

rade

spe

cial

e co

nfer

ite

de

alte

au

torit

i pu

blic

e li

se

conf

er

grad

e sp

ecia

le

echi

vale

nte

grad

elor

co

resp

unz

toar

e al

e co

labo

rato

rilor

Cen

trulu

i.

2. G

rade

le s

peci

ale

ale

Cen

trulu

i Na

iona

l Ant

icor

upie

cor

espu

nd g

rade

lor

mili

tare

i sp

ecia

le a

le a

ltor a

utor

iti d

up c

um u

rmea

z:

Gra

dul s

peci

al

din

cad

rul

Cen

trul

ui N

aio

nal

Ant

icor

upie

Gra

dul m

ilita

r sa

u gr

adul

sp

ecia

l din

cad

rul

Min

iste

rulu

i Ap

rri

i,

orga

nelo

r se

curi

tii

stat

ului

, al

e af

acer

ilor

inte

rne

i ale

si

stem

ului

pen

itenc

iar

Gra

dul d

e cl

asifi

care

i g

radu

l mili

tar

spec

ial

din

cadr

ul

orga

nelo

r pr

ocur

atur

ii

plu

toni

er

plu

toni

er

– p

luto

nier

maj

or

plu

toni

er m

ajor

loco

tene

nt

loc

oten

ent

juris

t de

rang

ul II

I;

loco

tene

nt d

e ju

stii

e lo

cote

nent

maj

or

loc

oten

ent m

ajor

ju

rist d

e ra

ngul

II;

loco

tene

nt m

ajor

de

just

iie

cpi

tan

cpi

tan

juris

t de

rang

ul I;

c

pita

n de

just

iie

mai

or

mai

or

cons

ilier

jurid

ic d

e ra

ngul

III;

mai

or d

e ju

stii

e lo

cote

nent

-col

onel

l

ocot

enen

t-col

onel

co

nsili

er ju

ridic

de

rang

ul II

; lo

cote

nent

-col

onel

de

just

iie

col

onel

c

olon

el

cons

ilier

jurid

ic d

e ra

ngul

I;

colo

nel d

e ju

stii

e

Page 85: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

85

H O T Ă R Î R E despre aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef de subdiviziune teritorială a Centrului Naţional Anticorupţie

În temeiul art. 11 alin. (2) lit. a) din Legea privind actele legislative nr. 780-XV din 27 decembrie 2001 şi al art. 7 alin. (5) din Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie,

Parlamentul adoptă prezenta hotărîre. Art. 1. – Se aprobă Regulamentul cu privire la organi-

zarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef de subdiviziune teritorială a Centrului Naţional Antico-rupţie, cuprins în anexă.

Art. 2. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Marian LUPU

Nr. 282. Chişinău, 7 decembrie 2012.

Anexă

REGULAMENTcu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului

pentru ocuparea funcţiei de şef de subdiviziune teritorială a Centrului Naţional Anticorupţie

I. DISPOZIŢII GENERALE1. Prezentul regulament este elaborat în conformitate

cu prevederile art. 7 alin. (5) din Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie.

2. Prezentul regulament stabileşte:a) modul de organizare şi desfăşurare a concursului

pentru ocuparea funcţiei de şef de subdiviziune terito-rială;

b) modul de constituire a comisiei de concurs;c) desfăşurarea activităţii comisiei, atribuţiile şi respon-

sabilităţile acesteia.3. Concursul se organizează pentru selectarea candida-

ţilor la funcţia de şef de subdiviziune teritorială a Centrului Naţional Anticorupţie.

4. Este în drept să candideze la funcţia de şef de subdi-viziune teritorială persoana care:

a) este cetăţean al Republicii Moldova, este domiciliată pe teritoriul ei, are capacitate deplină de exerciţiu;

b) are studii superioare juridice;c) cunoaşte limba de stat; d) are o vechime în muncă în organele de drept de cel

puţin 5 ani;e) este aptă din punct de vedere medical; f) nu are antecedente penale şi se bucură de reputaţie

ireproşabilă; g) nu este şi nu a fost în ultimii doi ani membru al vreunui

partid politic;h) dispune de cunoştinţe de bază în lucrul cu calculatorul

şi cu bazele de date la nivelul necesar activităţii.5. Organizarea concursului se desfăşoară în baza

următoarelor principii:egalitate – asigurarea accesului la participarea la

concurs a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite de Legea nr. 1104-XV din 6 iunie 2002 cu privire la Centrul Naţional Anticorupţie;

obiectivitate – selectarea celor mai competente persoane în baza unor criterii clar definite şi a unei proceduri unice de evaluare;

transparenţă şi acces la informaţie – asigurarea cu date şi informaţii privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului a tuturor persoanelor interesate.

II. ORGANIZAREA CONCURSULUI6. Cu 20 de zile pînă la data desfăşurării concursului,

Centrul Naţional Anticorupţie (în continuare – Centru) va face public anunţul despre organizarea concursului de ocupare a funcţiei de şef de subdiviziune teritorială.

7. Anunţul despre organizarea concursului se plasează pe pagina web a Centrului şi se publică într-o publicaţie

periodică, conţinînd în mod obligatoriu următoarea infor-maţie privind condiţiile de desfăşurare a concursului:

a) denumirea funcţiei pentru care se desfăşoară concursul;

b) scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei pentru care se anunţă concurs, conform fişei postului;

c) condiţiile de participare la concurs; d) documentele ce urmează a fi prezentate; e) bibliografia concursului; f) data-limită de depunere a documentelor; g) modalitatea de depunere a documentelor; h) datele de contact ale persoanei responsabile de

recepţionarea documentelor.8. În termenul indicat în informaţia privind condiţiile de

desfăşurare a concursului, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine:

a) formularul de participare, aprobat prin ordin al direc-torului Centrului;

b) copia buletinului de identitate; c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de

absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) copia carnetului de muncă; e) certificatul medical; f) cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.9. Copiile documentelor prezentate vor fi autentificate

notarial sau vor fi prezentate împreună cu originalele pentru a verifica veridicitatea lor.

10. Bibliografia concursului include lista actelor normative şi a altor surse de informare, relevante funcţiei publice vacante, în baza cărora se vor elabora subiectele pentru proba scrisă şi pentru interviu.

11. Termenul de depunere a documentelor nu poate fi mai mic de 20 de zile calendaristice de la data publicării anunţului.

III. DESFĂŞURAREA CONCURSULUI12. În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea terme-

nului pentru depunerea documentelor, comisia de concurs examinează dosarele candidaţilor şi ia decizia cu privire la admiterea sau neadmiterea lor la concurs.

Secretarul comisiei de concurs plasează lista candi-daţilor admişi la concurs pe pagina web a Centrului şi comunică candidaţilor neadmişi la concurs motivul respin-gerii dosarului.

13. Concursul pentru suplinirea funcţiei vacante constă din două etape: probă scrisă, conform speţelor elaborate în ziua concursului de către comisia de concurs, şi interviu.

Fiecare etapă este eliminatorie.

860

Page 86: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

86

14. Comisia de concurs stabileşte data, ora şi locul desfăşurării probei scrise, informaţie care, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării probei scrise, se plasează pe pagina web a Centrului. Concomitent, candidaţii sînt anunţaţi personal prin e-mail sau telefon despre data, ora şi locul desfăşurării probei scrise.

15. Pentru proba scrisă, comisia de concurs elaborează, în baza bibliografiei, cel puţin trei variante de lucrări, fiecare dintre care va include:

a) un test cu 4–6 subiecte, inclusiv 2–3 subiecte din domeniul specific funcţiei expuse la concurs şi 2–3 subiecte din domeniul cadrului normativ ce reglementează activitatea Centrului;

b) însărcinări practice (planificarea unei sarcini concrete, pregătirea unei şedinţe cu un anumit subiect, elaborarea unui proiect de decizie etc.).

Pentru fiecare variantă de lucrare se elaborează o grilă de evaluare.

Variantele de lucrări se sigilează în plicuri separate.16. La ora stabilită, proba scrisă începe cu extragerea

de către un candidat a unei variante de lucrări. Toţi candidaţii îndeplinesc aceeaşi variantă de lucrare.17. Comisia de concurs stabileşte durata probei scrise

în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate a însărci-nărilor, dar care nu va depăşi trei ore astronomice.

18. Proba scrisă are loc în prezenţa membrilor comisiei de concurs.

19. Din momentul începerii probei scrise, în încăperea unde se desfăşoară concursul este interzis accesul altor persoane, cu excepţia membrilor comisiei de concurs şi a persoanelor care asigură secretariatul comisiei de concurs.

20. Candidaţilor le este interzisă deţinerea şi folosirea vreunei surse de consultare, inclusiv a telefoanelor mobile. Nerespectarea acestor condiţii atrage după sine eliminarea candidatului din concurs, cu notarea înscrierii „anulat” pe lucrare şi consemnarea celor întîmplate în procesul-verbal.

21. Lucrările se scriu doar pe hîrtie pregătită special pentru acest scop. La începutul probei scrise, în colţul de sus din dreapta al primei file se înscrie numele şi prenumele candidatului. Înscrierea este acoperită prin lipirea colţului filei astfel încît datele înscrise să nu poată fi identificate, lucrările se codifică şi se aplică ştampila Centrului.

22. La expirarea timpului destinat probei scrise, candi-daţii prezintă secretarului comisiei de concurs lucrările şi semnează în lista întocmită special în acest scop.

23. Lucrările se verifică codificate şi se decodifică numai după evaluarea lor.

24. Evaluarea probei scrise se face prin sistemul de puncte de la 1 la 10, separat de către fiecare membru al comisiei de concurs, şi se consemnează într-un proces-verbal. Media aritmetică a punctelor acordate de membrii comisiei de concurs se consideră nota pentru proba scrisă.

25. Concursul continuă chiar dacă proba scrisă a fost promovată de un singur candidat.

26. Candidaţii care au susţinut proba scrisă sînt supuşi, nu mai tîrziu de 3 zile lucrătoare de la susţinerea probei scrise, testării psihologice şi testării la detectorul compor-tamentului simulat (poligraf), în conformitate cu normele în vigoare. După susţinerea probelor respective, aceştia sînt admişi la următoarea etapă – interviul.

Lista candidaţilor admişi la interviu, precum şi informaţia privind data, ora şi locul desfăşurării acestuia se plasează pe pagina web a Centrului. Concomitent, candidaţii sînt anunţaţi personal prin e-mail sau telefon despre data, ora şi locul desfăşurării interviului.

27. Durata interviului şi lista întrebărilor de bază se stabilesc de comisia de concurs.

28. În cadrul interviului, comisia va determina:a) calităţile profesionale şi personale ale candidatului; b) factorii care îl motivează şi factorii care îl demoti-

vează; c) comportamentul în diferite situaţii, inclusiv în situaţii

de criză;d) abilităţile manageriale, cunoaşterea stilurilor de

conducere, a metodelor de lucru în echipă, de motivare a subalternilor.

29. În cadrul interviului, membrii comisiei de concurs adresează unele şi aceleaşi întrebări de bază fiecărui candidat. Se va asigura ca niciun candidat să nu audă întrebările adresate predecesorilor săi.

30. Aprecierea răspunsurilor la interviu se face ca şi la proba scrisă, prin sistemul de puncte de la 1 la 10, separat de fiecare membru al comisiei de concurs şi se consem-nează într-un proces-verbal. Media aritmetică a punctelor acordate de membrii comisiei de concurs se consideră nota pentru interviu.

Candidaţii care au obţinut la interviu o notă mai mică de 7 sînt excluşi din concurs.

31. Nota finală este media aritmetică a rezultatelor obţinute la proba scrisă şi la interviu.

32. Comisia de concurs întocmeşte lista candidaţilor care au promovat concursul, în funcţie de nota finală obţinută, în ordine descrescătoare.

Candidatul care a obţinut cea mai mare notă finală se consideră învingător al concursului.

33. În cazul în care doi sau mai mulţi candidaţi au acumulat note finale egale, comisia de concurs va lua în considerare documentele din dosarul de concurs prezentate de candidat (vechimea în muncă, experienţa profesională, studiile, cunoaşterea limbilor străine).

34. Rezultatele concursului se consemnează într-un proces-verbal şi, în termen de 2 zile lucrătoare de la finisarea concursului, se prezintă directorului Centrului pentru numirea candidatului în funcţia de şef de subdivi-ziune teritorială.

35. Membrii comisiei de concurs semnează procesele-verbale. Fiecare membru are dreptul să anexeze la proce-sul-verbal opinia sa separată.

36. Şedinţa comisiei de concurs este deliberativă dacă la ea sînt prezenţi cel puţin 2/3 din membri.

37. Rezultatele concursului sînt plasate pe pagina web a Centrului în termen de 3 zile lucrătoare de la finisarea concursului.

38. Directorul Centrului emite ordinul de numire a candidatului cîştigător al concursului în funcţia de şef de subdiviziune teritorială.

IV. ATRIBUŢIILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE COMISIEI DE CONCURS

39. Comisia de concurs este instituită prin ordin al direc-torului Centrului în scopul evaluării nivelului de cunoştinţe şi aptitudini, precum şi corespunderii candidaţilor cerin-ţelor de numire în funcţia de şef al subdiviziunii teritoriale a Centrului.

40. Comisia de concurs este formată din 9 membri cu drept de vot, dintre care un director adjunct al Centrului, şeful subdiviziunii resurse umane, şeful subdiviziunii securitate internă, un membru al Consiliului civil şi doi repre-zentanţi ai societăţii civile, specialişti notorii în domeniul juridic, precum şi din secretarul comisiei de concurs, de regulă, reprezentant al subdiviziunii resurse umane, fără drept de vot.

41. Comisia de concurs are următoarele atribuţii:

Page 87: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

87

a) examinează dosarele candidaţilor şi aprobă lista celor admişi la concurs;

b) stabileşte data, ora şi locul desfăşurării probei scrise şi a interviului;

c) elaborează variantele lucrărilor scrise, grilele de evaluare, lista întrebărilor de bază pentru interviu şi asigură confidenţialitatea acestora;

d) realizează desfăşurarea probei scrise şi a inter-viului;

e) apreciază rezultatele obţinute de fiecare candidat şi întocmeşte lista candidaţilor care au promovat concursul, cu specificarea rezultatelor finale.

42. Preşedintele comisiei de concurs are următoarele atribuţii:

a) conduce procesul de desfăşurare a concursului în conformitate cu prezentul regulament;

b) prezidează şedinţele comisiei de concurs; c) atrage, în caz de necesitate, în activitatea comisiei

experţi independenţi pentru a examina probele scrise ale candidaţilor şi a prezenta comentarii asupra lor, care servesc drept suport pentru aprecierea acestora de către membrii comisiei.

43. Secretarul comisiei de concurs are următoarele atribuţii:

a) asigură procedura de iniţiere a concursului; b) pune la dispoziţia candidaţilor formularele de parti-

cipare la concurs; c) primeşte de la candidaţi dosarele de concurs,

inclusiv copiile documentelor, verifică veridicitatea copiilor prezentate şi corespunderea documentelor primite cu cele specificate în informaţia cu privire la condiţiile de desfă-şurare a concursului;

d) comunică candidaţilor rezultatele examinării dosarelor, ale probei scrise, ale interviului, precum şi rezultatele finale ale concursului;

e) comunică candidaţilor data, ora şi locul desfăşurării probei scrise şi a interviului;

f) codifică şi decodifică lucrările candidaţilor; g) perfectează procesele-verbale şi alte documente

privind activitatea comisiei; h) la finalizarea concursului, transmite serviciului resurse

umane, prin act de predare-primire, toate documentele comisiei de concurs;

i) îndeplineşte alte atribuţii pentru asigurarea bunei desfăşurări a concursului.

44. În legătură cu organizarea concursului, serviciul resurse umane are următoarele atribuţii:

a) întocmeşte anunţul şi informaţia cu privire la condiţiile de desfăşurare a concursului şi le prezintă spre aprobare directorului Centrului;

b) stabileşte bibliografia concursului; c) realizează publicitatea funcţiilor publice vacante; d) primeşte, la finalizarea concursului, prin act de

predare-primire toate documentele comisiei de concurs şi le păstrează timp de un an;

e) elaborează proiectul actului administrativ de numire în funcţie a candidatului învingător.

45. Membrul comisiei de concurs nu are dreptul să se afle în conflict de interese. Membrul comisiei de concurs se consideră în conflict de interese dacă este în una din următoarele situaţii:

a) este candidat la ocuparea funcţiei de şef de subdi-

viziune teritorială; b) are calitatea de părinte, frate, soră, fiu, fiică sau rudă

prin afinitate (soţ/soţie, părinte, frate ori soră a soţului/soţiei) cu oricare dintre candidaţi;

c) are relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau cu soţul/soţia acestuia.

46. În cazul existenţei unui conflict de interese prevăzut la pct. 45, membrul comisiei de concurs informează imediat preşedintele comisiei despre aceasta. Preşedintele comisiei va suspenda activitatea în cadrul comisiei a membrului aflat în conflict de interese şi îl va înlocui cu un membru supleant.

În cazul în care preşedintele comisiei de concurs se află în conflict de interese, comisia de concurs va desemna dintre membrii comisiei un preşedinte interimar pentru concursul respectiv.

47. Conflictul de interese poate fi sesizat de orice persoană interesată din momentul iniţierii procesului de organizare a concursului.

48. Dacă membrul comisiei de concurs a încălcat prevederile pct. 46, directorul Centrului dispune, prin act administrativ, încetarea calităţii de membru al comisiei de concurs.

49. În cazul în care conflictul de interese se constată ulterior desfăşurării probei scrise sau a interviului, rezul-tatele se recalculează prin excluderea notelor membrului comisiei aflat în conflict de interese. În situaţia în care nu sînt asigurate 2/3 din numărul membrilor comisiei de concurs, preşedintele comisiei invită membri supleanţi ai comisiei de concurs, care vor examina dosarele candidaţilor, vor evalua probele scrise şi răspunsurile la interviu.

50. Încălcarea prevederilor pct. 45 şi 46 atrage răspundere disciplinară, contravenţională, civilă ori penală, conform legii.

V. PROCEDURA DE CONTESTARE51. Rezultatele concursului pot fi contestate la direc-

torul Centrului în termen de 5 zile lucrătoare de la data anunţării lor.

52. Litigiile cu privire la concurs se soluţionează în instanţa de contencios administrativ competentă.

VI. ASIGURAREA SECURITĂŢII ŞI CONFIDENŢIALITĂŢII DATELOR CU CARACTER

PERSONAL. PĂSTRAREA ACTELOR VERIFICĂRII SPECIALE

53. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează avînd consimţămîntul necondiţionat al subiec-tului datelor cu caracter personal, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

54. Prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal (originea rasială sau etnică, convingerile politice, religioase, datele cu caracter personal privind starea de sănătate sau viaţa intimă, precum şi cele privind condam-nările penale) poate fi efectuată numai dacă subiectul datelor cu caracter personal şi-a dat consimţămîntul scris.

55. Materialele care nu constituie secrete, acumulate în cadrul procedurii de recrutare şi angajare, se păstrează în dosarul personal conform ordinii stabilite.

56. Materialele verificării speciale a candidaţilor care, din motive întemeiate, nu au fost angajaţi în cadrul Centrului urmează a fi arhivate sau nimicite în ordinea stabilită.

Page 88: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

88

D E C R E Tprivind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”domnilor Eugen RUSU şi Iurie ŞUMCOV

În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,

Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă

în domeniul jurisprudenţei, contribuţie la înfăptuirea justiţiei

şi merite în promovarea reformei judiciare şi de drept, se conferă Ordinul „Gloria Muncii” domnilor:Eugen RUSU - adjunct al Procurorului General Iurie ŞUMCOV - judecător la Curtea Supremă de

Justiţie.

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Nicolae TIMOFTI

Nr. 409-VII. Chişinău, 12 decembrie 2012.

862

D E C R E Tprivind conferirea de distincţii de stat unor cadre didactice de la Universitatea de Stat din Moldova

În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,

Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodi-

gioasă în domeniul învăţămîntului universitar, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică intensă, se conferă:

Ordinul „Gloria Muncii” următorilor: GUŢU Vladimir - decanPERJAN Andrei - decanREVENCO Mihail - prorector

STAN Victor - şef de catedrăULIAN Galina - decan;

Medalia „Meritul Civic” următorilor:COCÎRLĂ Pavel - şef de catedrăCUJBĂ Vasile - decanGUZUN Mihail - şef de catedrăNEDEOGLO Dmitri - şef de catedră;

Titlul onorific „Om Emerit” următorilor:CRIVOI Aurelia - şef de catedrăDRAGALINA Galina - şef de catedră ZBANŢ Ludmila - decan.

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Nicolae TIMOFTI

Nr. 408-VII. Chişinău, 11 decembrie 2012.

861

D E C R E Tprivind numirea domnului Iurie COTRUŢĂ în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău

În temeiul art. 116 alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului,

Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:Articol unic. - Domnul Iurie COTRUŢĂ se numeşte în

funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău.

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Nicolae TIMOFTI

Nr. 410-VII. Chişinău, 13 decembrie 2012.

863

D E C R E Tpentru modificarea Decretului PreşedinteluiRepublicii Moldova nr. 296-VII din 14 septembrie 2012

Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:Articol unic. - Decretul Preşedintelui Republicii Moldova

nr. 296-VII din 14 septembrie 2012 privind constituirea Comisiei Naţionale pentru elaborarea Strategiei de moder-nizare a Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, poziţia „DEDIU Valentin - director

adjunct al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova” se substituie prin poziţia „BALAN Mihai - director al Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova”;

2. La articolul 2 litera a), textul „30 noiembrie 2012” se substituie prin textul „22 martie 2013”.

PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA Nicolae TIMOFTI

Nr. 414-VII. Chişinău, 17 decembrie 2012.

864

Page 89: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

89

PARTEA II Hotărîri ale Guvernului Republicii Moldova

H O T Ă R Î R Epentru aprobarea proiectului de lege cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii

Guvernul HOTĂRĂŞTE:Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare

proiectul de lege cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează:Ministrul justiţiei Oleg Efrim

Nr. 908. Chişinău, 7 decembrie 2012.

997

H O T Ă R Î R Ecu privire la aprobarea proiectului de lege pentrumodificarea şi completarea unor acte legislative

Guvernul HOTĂRĂŞTE:Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare

proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează:Ministrul justiţiei Oleg Efrim

Nr. 909. Chişinău, 7 decembrie 2012.

998

H O T Ă R Î R Epentru aprobarea proiectului de hotărîre a Parlamentuluiprivind modificarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014

Guvernul HOTĂRĂŞTE: Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare

proiectul de hotărîre a Parlamentului privind modificarea

Planului naţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pe anii 2011-2014, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.90 din 12 mai 2011.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează:Viceprim-ministru,ministrul afacerilor externe şi integrării europene Iurie Leancă Ministrul justiţiei Oleg Efrim Ministrul finanţelor Veaceslav Negruţa

Nr. 907. Chişinău, 7 decembrie 2012.

996

Page 90: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

90

H O T Ă R Î R Eprivind aprobarea Metodologiei de calcularea costului auditului energetic

În temeiul art. 11 alin. (6) al Legii nr. 142 din 2 iulie 2010 cu privire la eficienţa energetică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.155-158, art. 545), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Metodologia de calculare a costului auditului energetic (se anexează).

2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează:Viceprim-ministru, ministrul economiei Valeriu Lazăr Ministrul finanţelor Veaceslav Negruţa

Nr. 924. Chişinău, 12 decembrie 2012.

Aprobatăprin Hotărîrea Guvernului nr.924din 12 decembrie 2012

METODOLOGIEde calculare a costului auditului energetic

I. Dispoziţii generale1. Metodologia de calculare a costului auditului energetic

(în continuare – Metodologia) este elaborată în scopul de a asigura aplicarea unui mecanism unitar pentru determinarea costului maxim de deviz al serviciilor de audit energetic, formarea preţurilor contractuale şi efectuarea decontărilor pentru serviciile prestate.

2. Principalele obiective ale Metodologiei sînt:a) aplicarea unui mecanism unic de formare a costurilor

pentru serviciile de audit energetic;b) crearea unei pieţe libere şi concurenţiale prin optimi-

zarea raportului dintre costurile serviciilor de audit energetic şi calitatea acestora;

c) asigurarea unui echilibru între interesele economice ale auditorilor energetici şi ale beneficiarilor auditului energetic.

3. Prezenta Metodologie se aplică în cazul proiectelor de eficienţă energetică realizate cu sprijinul financiar al Fondului pentru Eficienţă Energetică şi în cadrul progra-melor de îmbunătăţire a eficienţei energetice, cu suportul financiar al bugetului de stat sau al bugetelor autorităţilor publice locale.

4. Costul serviciilor de audit energetic, incluse în prezenta Metodologie, sînt prezentate într-o listă de preţuri de referinţă, care sînt ajustate la preţurile curente prin utilizarea unui coeficient de actualizare.

5. Coeficientul de actualizare a costurilor serviciilor de audit energetic este aprobat de Agenţia pentru Eficienţă Energetică în coordonare cu Ministerul Economiei.

6. Caietul de sarcini pentru serviciile de audit energetic al obiectelor din sectorul public este elaborat de către beneficiar în coordonare cu managerul energetic din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi Agenţia pentru Eficienţă Energetică.

7. După coordonarea caietului de sarcini, Agenţia pentru Eficienţă Energetică determină costul auditului energetic în baza prezentei Metodologii, care va fi prezentat ulterior beneficiarului auditului energetic cu caracter de recomandare.

8. Beneficiarul este în drept să aplice una dintre proce-durile de achiziţie publică stabilite de Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice, chiar dacă valoarea estimativă a contractelor de achiziţie publică, fără taxa pe valoarea adăugată, nu depăşeşte limitele stabilite de legislaţia în vigoare.

9. Lista de preţuri este divizată în trei secţiuni, care se regăsesc în anexele nr.1-13 la prezenta Metodologie:

secţiunea I – Efectuarea auditului energetic şi identifi-carea propunerilor pentru punerea în aplicare a măsurilor de eficienţă energetică la obiectele supuse auditării energetice (anexele nr.1-3);

secţiunea a II-a – Studierea proiectelor obiectivelor existente şi stabilirea soluţiilor tehnice pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a acestora (anexele nr.4-10);

secţiunea a III-a – Determinarea indicatorilor normativi de consum al resurselor energetice şi combustibilului, precum şi elaborarea materialelor normativ-metodologice şi informaţionale (anexele nr.11-13).

10. Costul lucrărilor de audit energetic se determină după formula:

unde: Ctv– costul total al volumului de lucru pentru efectuarea

auditului energetic;Ccc– cheltuielile curente adiţionale pentru prestarea

serviciilor;ktva– coeficientul taxei pe valoarea adăugată.11. Costul volumului de lucru necesar pentru efectuarea

auditului energetic se determină după formula:

unde: kact– coeficientul de actualizare a valorii costului lucră-

rilor de audit energetic;ci

UL – costul unitar al lucrării, în preţuri de referinţă (prezentate în tabelele prezentei Metodologii);

kiNEF– coeficientul ce ia în considerare condiţiile nefavo-

rabile pentru efectuarea lucrărilor; N

t– numărul lucrărilor de acelaşi tip şi volum;

i– coeficientul de corecţie.12. Costul unitar al lucrării (C

tVL) este determinat în baza

tabelelor 1-13, prezentate în anexele la prezenta Metodo-logie, care ia în considerare următoarele:

a) consumurile privind retribuirea directă a muncii (în care sînt incluse şi suplimentele pentru categorie);

b) contribuţiile pentru asigurările sociale de stat şi primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;

c) cheltuielile generale şi administrative;d) profitul.

,

,

999

Page 91: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

91

13. Coeficientul ce ia în consideraţie condiţiile nefavo-rabile pentru efectuarea lucrărilor se va determina cu ajutorul coeficienţilor de mai jos:

Nr. crt.

Condiţiile şi lucrările pentru care se aplică coeficientul ki

1. Obiectele cu regim închis de funcţionare, unde, în funcţie de situaţia sau regimul de funcţionare, sînt inevitabile pauze în lucru, respectiv pierderi din orele de lucru, sau a căror inspectare este posibilă doar în afara orelor de program, inclusiv pe timp de noapte

1,25

2. Inspectarea efectuată în condiţii nefavorabile:a) în încăperile clădirilor sau pe suprafeţe cu condiţii nocive de lucru, periculoase pentru sănătatea omului;b) în încăperile cu temperatura mai mare de 30oC şi umiditatea aerului mai mare de 70%;c) la instalaţiile amplasate la o înălţime mai mare de 2 m, pentru a căror inspectare este nevoie de scară, schele sau alte dispozitive;d) în perioada de iarnă (1 decembrie – 5 martie);e) în interiorul clădirilor exploatate sau în încăperi a căror suprafaţă este ocupată de utilaj în proporţie de 50% şi mai mult

1,20

1,10

1,151,1

1,10

În cazul în care efectuarea lucrărilor de auditare energetică este influenţată de mai mulţi dintre factorii menţi-onaţi în tabelul de mai sus, coeficientul k

tNEF se determină

,

conform relaţiei:

14. Coeficientul de corecţie se determină după formula:

unde:k

maj şi k

red – coeficienţii ce ţin cont de majorarea şi,

respectiv, reducerea costului lucrării în cazurile stipulate în prezenta Metodologie.

15. Cheltuielile curente adiţionale Ccc pentru prestarea

serviciilor se determină conform consumurilor indirecte estimate de executorul auditului energetic, care pot include:

a) consumurile de deplasare a salariaţilor angajaţi nemij-locit în procesul prestării serviciilor;

b) consumurile de transport pentru efectuarea auditului energetic;

c) alte consumuri indirecte, în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate.

Anexa nr.1la Metodologia de calculare a costului auditului energetic

Evaluarea sistemelor de alimentare cu energie termicăpentru identificarea soluţiilor de eficientizare

a consumului de resurse energetice

Evaluarea sistemelor de alimentare cu energie termică pentru identificarea soluţiilor de eficientizare a consumului de resurse energetice, conform tabelului, presupune execu-tarea următoarelor lucrări:

a) studierea documentaţiei tehnice a sistemelor de consum al energiei termice, selectarea surselor de date şi a materialelor tehnico-normative;

b) evaluarea sistemelor de alimentare şi/sau de consum al energiei termice, de alimentare cu apă caldă menajeră şi de alimentare cu energie termică prin instalaţiile de ventilare dotate cu calorifere, evaluarea stării tehnice a sistemelor de autore-glare şi de evidenţă a energiei termice şi a apei menajere;

c) determinarea sarcinii termice a consumatorilor şi a debitelor necesare de apă de reţea sau abur;

d) elaborarea schemelor tehnologice şi a planului obiec-tului cu amplasarea reţelelor termice;

e) analiza parametrilor de funcţionare şi a datelor tehnice ale utilajului în diferite regimuri de funcţionare a utilajului sau a sistemelor;

f) elaborarea bilanţului energetic al consumatorului, compararea indicatorilor reali cu cei calculaţi sau regle-mentaţi ai sistemelor, consumurilor de energie termică şi apă menajeră;

g) stabilirea potenţialului de reducere a consumului de resurse energetice şi de combustibil, precum şi identifi-carea unor soluţii de implementare a măsurilor de eficienţă energetică;

h) întocmirea raportului de audit energetic. Tabel

Nr. crt. Denumirea lucr rilor executate Elementul

evaluat

Pre urile de

referin 1 2 3 4

Evaluarea sistemului de alimentare cu c ldur pentru identificarea poten ialului de reducere a pierderilor de energie termic în re ea, cu un num r de consumatori de pîn la:

Re ea termic

1.1. 30 110 1.2. 50 130 1.3. 75 150 1.4. 100 170 1.5. 150 185 1.6. 200 200 1.7. 300 250

Evaluarea instala iilor de alimentare cu energie termic i alimentare cu ap cald menajer , pentru identificarea poten ialului de reducere a consumului de energie termic cu sarcina de calcul de pîn la:

Instala ie

1.8. 0,24 MW 165 1.9. 0,48 MW 235 1.10. 0,72 MW 265 1.11. 1,2 MW 325 1.12. 2,4 MW 430 1.13. 6,0 MW 640 1.14. 12,0 MW 990

Evaluarea instala iilor de alimentare cu energie termic prin instala iile de ventilare dotate cu calorifere, pentru identificarea poten ialului de reducere a consumului de energie termic cu un num r de instala ii de pîn la:

Instala ie

1.15. 3 140 1.16. 5 170 1.17. 10 220 1.18. 20 310 1.19. 50 475 1.20. 100 805

Note:1. Preţurile menţionate la poziţiile 1.1. – 1.7. sînt stabilite

pentru sistemul de alimentare cu energie termică cu o singură sursă. În cazul prezenţei în reţeaua termică a mai mult de o sursă de energie termică, preţurile vor fi aplicate cu un coeficient de majorare cu 15% pentru fiecare sursă suplimentară. Consumator se consideră fiecare instalaţie care consumă energie termică şi fiecare instalaţie cu calorifere conectată la reţeaua termică examinată.

2. La poziţiile 1.8. – 1.14., instalaţie se consideră unitatea de alimentare cu energie termică, de alimentare cu apă caldă menajeră a fiecărei clădiri aparte, considerată drept consumator de energie termică. Dacă obiectul auditat constă din cîteva clădiri, atunci instalaţiile de alimentare cu căldură se tratează separat (în clădirile cu mai multe blocuri, în funcţie de nodurile de legătură cu reţeaua de căldură, se va aplica un coeficient de reducere de 0,8 pentru 2 noduri, 0,7 pentru 3 noduri; 0,6 pentru 4 noduri; 0,5 pentru 5 noduri; 0,45 pentru 6 noduri; 0,4 pentru 7 noduri şi mai mult), iar furnizarea apei calde – în funcţie de numărul instalaţiilor de încălzire a apei.

Page 92: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

92

Anexa nr.2la Metodologia de calculare a costului auditului energetic

Evaluarea situaţiei tehnice a centralelor termiceşi a altor utilaje care consumă combustibil, pentru eficientizarea

consumului de resurse energeticeEvaluarea situaţiei tehnice a centralelor termice şi a

altor utilaje consumatoare de combustibil, pentru eficien-tizarea consumului resurselor energetice şi de combustibil, conform tabelelor 1 şi 2, presupune executarea următoa-relor lucrări:

a) studierea proiectelor tehnice şi documentaţiei de exploatare, paşapoartelor tehnice şi cărţilor de regim a instalaţiilor, instrucţiunilor de exploatare;

b) elaborarea schemei termice a centralei termice; c) studierea curbelor de sarcină termică, a indicatorilor

consumului de combustibil, evidenţei energiei termice produse şi furnizate (sub formă de apă caldă din reţea şi aburi), consumului de energie termică pentru necesităţile proprii;

d) verificarea utilajului în procesul exploatării şi evaluarea stării tehnice;

e) elaborarea bilanţului termoenergetic;f) identificarea potenţialului de reducere a consumului

de resurse energetice şi de combustibil; g) întocmirea raportului de audit energetic privind

obiectivul analizat.

Tabelul 1

Nr. crt.

Denumirea lucr rilor executate

Elementul evaluat

Pre urile de referin Num rul de cazane

abur ap cald abur i ap cald

pîn la 3

peste 3

pîn la 3

peste 3 pîn la 3

peste 3

Evaluarea st rii tehnice a centralei termice cu puterea pîn la:

Central termic

2.1.1. 0,24 MW 410 518 397 430 557 688 2.1.2. 0,48 MW 435 535 412 457 580 708 2.1.3. 1,2 MW 465 568 440 482 608 735 2.1.4. 6 MW 495 605 468 508 635 764 2.1.5. 12 MW 528 649 436 546 672 801 2.1.6. 35 MW 586 720 484 607 746 887 2.1.7. 116 MW 703 865 580 728 890 1063

Tabelul 2

Nr. crt. Denumirea lucr rilor executate Elementul

evaluat Pre urile de

referin Evaluarea st rii tehnice a instala iilor tehnologice care consum combustibil cu puterea de pîn la:

Instala ie (cuptor, usc tor

etc.)

2.2.1. 0,24 MW 95 2.2.2. 0,48 MW 110 2.2.3. 1,2 MW 125 2.2.4. 6 MW 170 2.2.5. 12 MW 230 2.2.6. 35 MW 300

Anexa nr.3la Metodologia de calculare a costului auditului energetic

Examinarea schemelor de alimentare cu energie electricăa obiectelor industriale (a consumatorului) pentru identificarea

potenţialului de reducere a consumului de energie electricăExaminarea schemelor de alimentare cu energie electrică

a obiectelor industriale pentru identificarea potenţialului de reducere a consumului de energie electrică, conform tabelului, presupune executarea următoarelor lucrări:

a) studierea documentaţiei tehnice şi de proiect, a schemelor circuitului de alimentare cu energie electrică şi a regimului de funcţionare;

b) studierea circuitelor de alimentare cu energie electrică, a circuitelor exterioare de alimentare cu energie electrică de la staţiile de distribuţie pînă la staţiile de trans-formatoare;

c) evaluarea sistemului de alimentare cu energie electrică în scopul obţinerii datelor de intrare cu privire la receptoarele electrice instalate, secţiunilor conductoarelor, curbelor de sarcină etc.

Studierea regimurilor de consum al energiei electrice include executarea următoarelor lucrări:

a) studierea obligaţiilor contractuale dintre furnizorul de energie electrică şi consumator;

b) stabilirea numărului de puncte de distribuţie a sarcinii electrice;

c) studierea sistemului existent de evidenţă a consumului de energie electrică;

d) colectarea datelor cu privire la instalaţiile de compensare a puterii reactive, tipul acestora, capacitatea, locul amplasării, regimul de funcţionare;

e) studierea regimurilor de funcţionare a receptoarelor electrice.

Analiza procesului tehnologic pentru raţionalizarea regimului de funcţionare, în scopul reducerii consumului de energie electrică, include executarea următoarelor lucrări:

a) studierea documentaţiei tehnice şi de proiect, a procesului tehnologic, a particularităţilor acestuia, exami-narea utilajului şi parametrilor de bază ai regimurilor tehno-logice de funcţionare a receptoarelor electrice;

b) stabilirea indicatorilor normativi şi de exploatare, a coeficienţilor care caracterizează funcţionarea utilajului tehnologic, a gradului lor de justificare;

c) identificarea celor mai mari consumatori de energie, a regimului lor de funcţionare;

d) stabilirea locurilor amplasării echipamentului de măsurare şi a volumului de măsurări necesare privind consumul de energie electrică în diferite puncte ale proce-sului tehnologic;

e) studierea documentaţiei normative şi de exploatare, existentă în cadrul entităţii, cu privire la consumul de energie electrică;

f) stabilirea influenţei procesului tehnologic asupra curbei de sarcină;

g) întocmirea tabelelor cu liste ale receptoarelor electrice;

h) elaborarea bilanţului electroenergetic.Calcularea consumului real de energie electrică la

o unitate de producţie include executarea următoa-relor lucrări:

a) determinarea consumului optim de energie electrică, în baza examinării caracteristicilor mecanice şi energetice, precum şi a indicatorilor instalaţiilor tehnologice;

b) identificarea potenţialului de reducere a consumului de energie electrică;

c) elaborarea raportului de audit energetic pentru obiectivul analizat.

Page 93: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

93

Tabel Nr. crt. Denumirea lucr rilor executate Elementul evaluat Pre urile de

referin

3.1. Studierea schemelor de alimentare cu energie electric a postului de transformare Post de transformare 22

Studierea schemelor de alimentare cu energie electric , în re elele de pîn la 1kV, cu un num r de linii de alimentare de: Schem

3.2. pîn la 25 50 3.3. peste 25 90 Studierea schemelor de alimentare cu energie electric , în re elele de peste 1kV, cu un num r de linii de alimentare de pîn la: Schem

3.4. 25 660 3.5. 50 830 Studierea regimului de consum al energiei în re elede: Nod de receptoare

electrice

3.6. pîn la 1 kV 350 3.7. peste 1 kV 500 Analiza procesului tehnologic pentru ra ionalizarea regimurilor de func ionare, elaborarea bilan ului electroenergetic pentru receptoarele electrice aleinstala iei tehnologice în num r de: Nod de receptoare

electrice

3.8. pîn la 10 350 3.9. pîn la 20 500 3.10. peste 20 750

Anexa nr.4la Metodologia de calculare a costului auditului energetic

Studierea proiectului centralei termiceStudierea proiectului centralei termice, conform

tabelului, presupune executarea următoarelor lucrări:a) colectarea şi actualizarea datelor iniţiale, studierea

sarcinii tehnice pentru proiectare, a notei explicative, a schemelor tehnologice ale centralei termice;

b) studierea corectitudinii selectării utilajului şi a schemei termice, examinarea componentelor din desenele tehnice ale centralei, examinarea schemelor montării echipamen-tului de măsurare şi control, a schemelor privind automati-zarea procesului de producere a energiei termice;

c) examinarea deciziilor de proiect cu privire la exploatare, tehnica de securitate şi antiincendiu, normele şi regulile de construcţie, instrucţiunile entităţilor de producţie, a deciziilor cu privire la potenţialul de reducere a consumului de resurse energetice şi de combustibil, precum şi a celor cu privire la protecţia mediului ambiant;

d) elaborarea recomandărilor cu privire la îmbunătăţirea deciziilor de proiect, orientate spre reducerea consumului de resurse energetice şi de combustibil;

e) întocmirea soluţiilor, examinarea acestora în comun cu entitatea de proiectare şi cu beneficiarul.

Tabel Nr. crt. Denumirea lucr rilor executate Elementul

evaluat Pre urile de

referin Studierea proiectului centralei termice cu puterea de:

Proiect

4.1. pîn la 0,24 MW 190 4.2. pîn la 0,48 MW 205 4.3. pîn la 1,2 MW 245 4.4. pîn la 6 MW 280 4.5. pîn la 12 MW 310 4.6. pîn la 35 MW 465 4.7. pîn la 116 MW 750 4.8. peste 116 MW 970

Note:1. La instalarea cazanelor cu apă caldă şi abur în centrala

termică, la preţurile menţionate în tabel se va aplica un coeficient de majorare cu 35%.

2. La instalarea în centrala termică a instalaţiilor de încălzire a apei prin contact sau a unor instalaţii similare, la preţurile menţionate în tabel se va aplica un coeficient de majorare cu 10%.

3. La studierea proiectului altor instalaţii care consumă combustibili (uscătoare, cuptoare etc.) se va aplica un coeficient de reducere cu 70%.

Anexa nr.5la Metodologia de calculare a costului auditului energetic

Studierea proiectului punctului termic central/individualStudierea proiectului punctului termic central, conform

tabelului, presupune executarea următoarelor lucrări:a) studierea sarcinii tehnice pentru proiectare, a notei

explicative, a schemelor tehnologice ale punctului termic central, a chestionarelor cu datele consumatorilor, reţelelor de distribuţie la ieşirea din punctul termic central;

b) efectuarea calculelor de verificare a utilajului termo-tehnic al punctului termic central, compararea rezultatelor calculelor de verificare cu cele din proiect, stabilirea corectitudinii alegerii utilajului şi a schemei tehnologice a punctului termic central;

c) examinarea desenelor tehnice ale utilajelor, precum şi ale conductelor, examinarea schemelor montării echipa-mentului de măsurare şi control, a schemelor privind automatizarea utilajului termotehnic;

d) procesarea rezultatelor obţinute;e) analiza deciziilor de proiect cu privire la exploatare

şi la potenţialul de reducere a consumului de resurse energetice;

f) elaborarea recomandărilor cu privire la îmbunătăţirea deciziilor de proiect, orientate spre reducerea consumului de resurse energetice, întocmirea soluţiilor, examinarea acestora în comun cu entitatea de proiectare şi cu benefi-ciarul.

Tabel 5 Nr. crt. Denumirea lucr rilor executate Elementul evaluat Pre urile de

referin Studierea proiectului punctului termic central cu puterea de pîn la:

Proiect

5.1. 0,24 MW 88 5.2. 0,48 MW 115 5.3. 1,2 MW 161 5.4. 5,8 MW 341 5.5. 11,6 MW 531 5.6. 17,4 MW 657 5.7. 23,2 MW 759

Notă:La efectuarea analizei proiectului de reconstrucţie a

punctului termic central existent, la preţurile din poziţiile 5.1. – 5.7. se va aplica un coeficient de majorare cu 20%.

pCalcularea consumului optim de energie electric pe unitate de produc ie, cu un num r de produse pe o linie tehnologic de: Linie tehnologic

3.11. pîn la 2 400

3.12. peste 2 600 3.13. Elaborarea recomand rilor tehnice privind

ra ionalizarea consumului de energie electric în sistemul de iluminat public

Sistem 420

3.14. Elaborarea recomand rilor tehnice privind ra ionalizarea consumului de energie electric în sec ie

Sec ie 450

3.15. Elaborarea recomand rilor tehnice privind ra ionalizarea consumului de energie electric pe întreg procesul de producere

Producere 900

Page 94: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

94

Anexa nr.6la Metodologia de calculare a costului auditului energetic

Studierea proiectului reţelei termice

Studierea proiectului reţelei termice, conform tabelului, presupune executarea următoarelor lucrări:

a) studierea sarcinii tehnice pentru proiectare, a notei explicative, a planului de amplasare şi a schemei reţelei, a profilului, a desenelor nodurilor şi elementelor individuale ale reţelelor;

b) studierea şi elaborarea unei caracteristici succinte a reţelei termice şi a modului de furnizare a energiei termice;

c) revizuirea componenţei şi evaluarea corectitudinii întocmirii desenelor tehnice ale reţelei termice (partea termotehnică) conform documentaţiei tehnico-normative; stabilirea corectitudinii alegerii metodei de montare a conductelor şi de amplasare a elementelor reţelei;

d) efectuarea calculelor de verificare a izolării termice, a sectoarelor cu compensatoare termice;

e) efectuarea calculelor hidraulice de verificare a conductelor reţelei termice proiectate, analiza rezultatelor obţinute;

f) studierea respectării şi aplicării actelor normative

privind securitatea şi sănătatea în muncă, studierea nivelului de exploatare tehnică şi de fiabilitate, reducerea consumului de energie termică şi electrică, protecţia anticorozivă;

g) elaborarea recomandărilor cu privire la îmbunătăţirea deciziilor de proiect, orientate spre reducerea consumului de resurse energetice, întocmirea soluţiilor, examinarea acestora în comun cu entitatea de proiectare şi cu benefi-ciarul.

Tabel Nr. crt. Denumirea lucr rilor executate Elementul

evaluat Pre urile de

referin Studierea proiectului re elei termice cu lungimea de:

Proiect

6.1. pîn la 1000 m 326 6.2. pîn la 2000 m 508 6.3. pîn la 3000 m 629 6.4. peste 3000 m 726

Notă:În cazul existenţei diferitelor metode de amplasare a

conductelor în cadrul proiectului, la costul lucrărilor se va aplica un coeficient de majorare cu 15%.

Anexa nr.7la Metodologia de calculare a costului auditului energetic

Studierea proiectului de automatizare a instalaţiilorde alimentare cu energie termică

Studierea proiectului de automatizare a instalaţiilor de alimentare cu energie termică, conform tabelului, presupune executarea următoarelor lucrări:

a) studierea sarcinii tehnice; b) studierea proiectului de automatizare: schemele de

automatizare principiale, funcţionale, de montare, protecţia şi semnalizarea agregatelor (separat) şi utilajului instalaţiilor tehnologice, reglarea automată a proceselor tehnologice executate de utilajul principal şi auxiliar;

c) verificarea conformităţii caracteristicilor tehnice ale aparatelor de măsură şi control, a mecanismelor de execuţie (regulatoare) şi a altor mecanisme de automatizare cu parametrii obiectului automatizat;

d) analiza interacţiunii regulatoarelor automate cu acţionare dependentă şi independentă de reglarea

automată a procesului tehnologic;e) evaluarea eficienţei energetice a soluţiilor de automa-

tizare;f) elaborarea recomandărilor cu privire la modificarea

şi îmbunătăţirea documentaţiei de proiect, schimbarea elementelor şi surselor de automatizare, modificarea deciziilor tehnice la schemele de automatizare;

g) executarea raportului de audit energetic cu privire la proiectul de automatizare.

Tabel Nr. crt. Denumirea lucr rilor executate Elementul evaluat Pre urile de

referin Studierea proiectului de automatizare:

Schem

7.1. a instala iei tehnologice sau a utilajului 180 7.2. a punctului termic central 303 7.3. a cazanului 530

Anexa nr.8la Metodologia de calculare a costului auditului energetic

Examinarea propunerilor pentru automatizarea şi centralizarea instalaţiilor de alimentare cu energie termică, evidenţa producerii

şi a consumului de energie termică

Examinarea propunerilor pentru automatizarea şi centralizarea instalaţiilor de alimentare cu energie termică, evidenţa producerii şi a consumului de energie termică, conform tabelului, presupune executarea următoarelor lucrări:

a) studierea sarcinii tehnice, elaborarea (corectarea) programului tehnic şi a devizelor;

b) studierea documentaţiei de proiect, de construcţie şi de exploatare;

c) examinarea obiectelor de alimentare cu energie termică, stabilirea parametrilor de funcţionare a utilajului tehnologic, a volumului de automatizare şi reglare din dispecerat;

d) elaborarea soluţiilor optime de automatizare şi reglare din dispecerat a obiectelor de alimentare cu energie termică, de evidenţă a energiei termice produse şi consumate, a schemelor electrice funcţionale şi principiale pentru fiecare

tip de instalaţii, a instalaţiei de evidenţă a energiei termice, alegerea utilajului de automatizare, a traductoarelor şi a aparatelor de măsurare şi control, precum şi a contoarelor de energie termică;

e) determinarea soluţiilor optime de utilizare a posibilită-ţilor funcţionale ale dispozitivelor de execuţie la distanţă;

f) coordonarea cu beneficiarul a soluţiilor privind reglarea din dispecerat, automatizarea şi evidenţa energiei termice;

g) elaborarea prealabilă a specificaţiilor pentru automa-tizare, dispecerat şi evidenţă a energiei termice (dispozitive, traductoare, materiale, aparate de măsurare şi execuţie-producere);

h) elaborarea şi corectarea schemelor de execuţie, a notei explicative pentru soluţia aleasă de automatizare, dispecerat, evidenţă a energiei termice, întocmirea rapor-tului de audit energetic.

Page 95: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

95

p gTabel

Nr. crt. Denumirea lucr rilor executate Elementul

evaluat

Pre urile de referin obiect pentru

urm torul

8.1. Elaborarea solu iilor de automatizare a instala iilor de alimentare cu energie termic

Schem tehnologic 256 -

8.2. Elaborarea solu iilor de reglare din dispecerat a punctului termic cu 10 telefunc ii

Punct termic 297 246

8.3. Elaborarea solu iilor pentru eviden a energiei termice produse i/sau consumate

Schem tehnologic 920

Note:1. În cazul în care punctul termic deţine peste 10

telefuncţii, conform poziţiei 8.2, la preţuri se va aplica un

coeficient de majorare cu 30% pentru fiecare următoarele 5 telefuncţii.

2. Costul lucrărilor menţionate la poziţia 8.3 se stabileşte pentru evidenţa energiei termice în baza convertoarelor primare prin inducţie, ultrasonore, cu palete sau turbine. Pentru utilizarea în calitate de convertoare primare a diafragmelor cu cameră, la costul lucrărilor se va aplica un coeficient de majorare cu 15%.

3. Preţurile menţionate la poziţia 8.3 sînt stabilite pentru evidenţa energiei termice pe o singură conductă a reţelei termice; pentru evidenţa energiei termice pe două conducte, la costul lucrărilor pentru a doua conductă se va aplica un coeficient de reducere cu 20%.

Anexa nr.9la Metodologia de calculare a costului auditului energetic

Studierea proiectelor clădirilor locative, publiceşi administrative, precum şi pentru entităţile de producţie, sub aspectul eficienţei energetice

Studierea eficienţei energetice a proiectului clădirilor locative, publice şi administrative, precum şi pentru entităţile de producţie, conform tabelului, presupune executarea următoarelor lucrări:

a) studierea documentaţiei de proiect la comparti-mentele arhitectură şi reţele inginereşti, alimentare cu energie termică şi ventilare, alimentare cu apă şi canalizare, automatizare a instalaţiilor sanitare, alimentare cu energie electrică şi frig;

b) studierea soluţiilor de proiect pentru determinarea eficienţei energetice privind izolarea anvelopei clădirii, sistemelor de alimentare cu energie termică şi apă, siste-melor de ventilare, încălzire cu aer, condiţionare a aerului, alimentare cu energie electrică şi frig;

c) efectuarea comentariilor şi a sugestiilor;d) întocmirea raportului de audit energetic cu concluziile

verificării tehnice.Tabel

Nr. crt. Denumirea lucr rilor executate Elementul

evaluat Pre urile de

referin Studierea solu iilor de proiect privind izolarea anvelopei cl dirilor în volum de:

Proiect

9.1. pîn la 1000 m3 95 9.2. pîn la 2000 m3 110 9.3. pîn la 3000 m3 135 9.4. pîn la 4000 m3 170 9.5. pîn la 5000 m3 200 9.6. pîn la 10 000 m3 240 9.7. pîn 20 000 m3 270 9.8. pîn la 30 000 m3 310

3

9.9. peste 30 000 m3 415 Studierea proiectelor sistemelor de alimentare cu energie termic i ap cu un num r de instala ii (separat înc lzirea, alimentarea cu ap rece i cald ) de pîn la:

Proiect

9.10. 3 220 9.11. 10 310 9.12. 20 390

Studierea proiectului sistemului de ventila ie aspira ie-refulare cu un num r de instala ii de pîn la:

Proiect

9.13. 5 220 9.14. 10 250 9.15. 15 290 9.16. 20 340 Studierea proiectului sistemului de condi ionare a aerului sau înc lzire cu aer cu un num r de instala ii de pîn la:

Proiect

9.17. 2 250 9.18. 4 300 9.19. 7 360 9.20. 10 430 Studierea proiectului instala iei frigorifice a sistemului de condi ionare a aerului cu productivitatea total de frig de pîn la:

Proiect

9.21. 100 180 9.22. 200 220 9.23. 400 270 Studierea proiectului instala iei de alimentare cu energie electric cu un num r al liniilor electrice de ie ire de pîn la:

Proiect

9.24. 25 494 9.25. 50 622

Anexa nr.10la Metodologia de calculare a costului auditului energetic

Verificarea stării tehnice de exploatare a sistemelorde ventilare, încălzire cu aer şi condiţionare a aerului

ale clădirilor locative şi publiceVerificarea stării tehnice de exploatare a sistemelor

de ventilare, încălzire cu aer şi condiţionare a aerului ale clădirilor locative şi publice, conform tabelului, presupune executarea următoarelor lucrări:

a) studierea documentaţiei tehnologice de execuţie, a rapoartelor tehnice, a paşapoartelor instalaţiilor de ventilare, încălzire cu aer şi condiţionare a aerului, a instalaţiilor de alimentare cu frig, a receptoarelor electrice şi a sistemelor

de automatizare a acestor instalaţii; b) verificarea (inspectarea) şi identificarea defectelor

de montaj, cu întocmirea declaraţiilor cu privire la defecte şi exploatarea incorectă;

c) analiza rezultatelor verificărilor, întocmirea rapor-tului de audit energetic cu concluziile verificării tehnice şi soluţii cu privire la îmbunătăţirea exploatării, reconstrucţia, ajustarea şi automatizarea instalaţiilor.

Page 96: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

96

Tabel

Nr. crt.

Denumirea lucr rilor executate

Elementul evaluat

Pre urile de referin

total

inclusiv

instala ia receptorul electric i automatizarea

inspectarea concluzia inspectarea concluzia1 2 3 4 5 6 7 8

Inspectarea sistemului de ventilare natural cu un num r de sec iuni de pîn la:

Sistem

10.1. 5 18 8 4 4 2 10.2. 10 21 10 5 4 2 Inspectarea sistemului de ventilare de refulare cu un num r de sec iuni de pîn la:

Sistem

10.3. 5 33 10 5 12 6 10.4. 10 36 12 6 12 6 10.5. 15 39 14 7 12 6 10.6. 20 53 19 10 16 8 10.7. 30 60 24 12 16 8 10.8. 50 75 34 17 16 8 Inspectarea sistemului de ventilare de aspira ie sau a perdelei de aer cald cu un num r de sec iuni de pîn la:

10.9. 5 Sistem 62 17 9 24 12 10.10. 10 65 19 10 24 12 10.11. 15 68 21 11 24 12 10.12. 20 75 26 13 24 12 10.13. 30 83 31 16 24 12 10.14. 50 98 41 21 24 12 Inspectarea sistemului cu aer condi ionat sau de înc lzire cu aer cald cu un num r de sec iuni de pîn la:

Sistem

10.15. 5 104 37 19 32 16 10.16. 10 107 39 20 32 16 10.17. 15 110 41 21 32 16

10.18. 20 117 46 23 32 16 10.19. 30 125 51 26 32 16 10.20. 50 140 61 31 32 16 10.21. Inspectarea punctului

de reglare Punct 33 10 5 12 6

10.22. Inspectarea climatizorului local autonom

Climatizor 60 16 8 24 12

Inspectarea sistemului de alimentare cu frig al instala iei de condi ionare a aerului cu puterea de pîn la:

Sistem

10.23. 105 kW 125 51 26 32 16 10.24. 175 kW 140 61 31 32 16 10.25. 290 kW 167 71 36 40 20 10.26. 400 kW 194 82 42 48 24

Note:1. Preţurile conform poziţiilor 10.1. – 10.26. (de la

coloanele 7 şi 8) se aplică doar în cazul în care sistemele posedă dispozitive de control, reglare, blocare şi semna-lizare; în cazul în care acestea lipsesc, se vor aplica preţurile generale de la aceste poziţii (coloana 4 se micşorează corespunzător).

2. În cazul în care documentaţia tehnică de execuţie lipseşte, la preţurile din tabel se va aplica un coeficient de majorare cu 30%.

3. În cazul efectuării inspectării instalaţiilor în clădiri tipice, după verificarea primei instalaţii se va aplica un coefi-cient de reducere cu 60% pentru următoarele instalaţii.

4. Costurile verificărilor instrumentale nu sînt incluse în preţurile din tabel.

Anexa nr.11la Metodologia de calculare a costului auditului energetic

Stabilirea consumului specific de combustibilşi energie electrică pentru furnizarea energiei termice

Stabilirea consumului specific de combustibil şi energie electrică pentru furnizarea energiei termice, conform tabelului, presupune executarea următoarelor lucrări:

a) studierea schemelor termice şi a regimului de funcţi-onare a centralei termice: schema termică, documentaţia tehnică a utilajului centralei termice, rezultatele testărilor termotehnice precedente ale cazanelor, stabilirea volumului necesar de măsurări, studierea registrelor de exploatare şi alte materiale, elaborarea planului de lucru;

b) inspectarea utilajului: starea utilajului, schema termică existentă, identificarea defectelor şi neajunsurilor în funcţionarea utilajului, înregistrarea datelor necesare pentru calcule;

c) determinarea consumului specific de combustibil şi energie electrică pentru producerea energiei termice, efectuarea calculelor în baza analizei schemei termice, a regimurilor de funcţionare a centralei termice şi datelor culese;

d) generalizarea calculelor obţinute, prezentarea

calculelor în tabele, grafice, desene în raportul de audit energetic.

Tabel

Nr. crt.

Denumirea lucr rilor executate

Elementul evaluat

Pre urile de referin Studierea schemei

termice i a regimului

de func iona-re a centralei

termice

Inspectareautilajului

Calculul consumului specific de combustibil

i energie electric

Generalizarea calculelor ob inute

Determinarea consumului speci-fic de combustibil i energie electric pentru furnizarea energiei termice la centralele termice cu puterea de (P):

11.1. pîn la 0,24 MW Cazan

130 38 138 92 11.2. 0,24-0,48 MW 148 58 150 103 11.3. 0,48-1,2 MW 163 85 168 120 11.4. 1,2-6 MW 188 115 185 146 11.5. 6-12 MW 224 190 218 173 11.6. 12-60 MW 286 273 265 206 11.7. 60-175 MW 328 336 312 249 11.8. 175-400 MW 396 427 378 311 11.9. peste 400 MW 516 491 426 375

Anexa nr.12la Metodologia de calculare a costului auditului energetic

Determinarea măsurilor pentru îmbunătăţirea fiabilităţiişi eficienţei energetice a utilajului energetic şi tehnologic

Determinarea măsurilor pentru îmbunătăţirea fiabilităţii şi eficienţei energetice a utilajului energetic şi tehnologic, conform tabelului, are ca scop asistenţa tehnică acordată

entităţilor în vederea măririi eficienţei şi fiabilităţii echipa-mentelor energetice şi presupune executarea următoarelor lucrări:

Page 97: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

97

a) studierea şi prelucrarea concluziilor tehnice cu privire la rezultatele testelor de exploatare a echipamen-tului (măsurări unice ale parametrilor) şi a materialelor de exploatare operativă: instrucţiunile de exploatare, conclu-ziile testărilor, actele normative locale relevante, hărţile regimului pentru menţinerea parametrilor termoenergetici ai procesului tehnologic;

b) elaborarea soluţiilor de îmbunătăţire a fiabilităţii tehnice şi a eficienţei energetice;

c) înaintarea propunerilor de perfecţionare a schemelor de control, a indicatorilor termoenergetici ai regimului de exploatare;

d) eliberarea recomandărilor pentru îmbunătăţirea schemelor de control, a indicatorilor termotehnici, a regimu-rilor de funcţionare;

e) calcularea consumului specific de combustibil şi a energiei electrice pentru o unitate de producţie;

f) generalizarea calculelor obţinute şi prezentarea calcu-lelor în tabele, grafice, desene, cu calcularea eficienţei economice la aplicarea acţiunilor recomandate în raportul de audit energetic.

Tabel

Nr. crt.

Denumirea lucr rilor executate

Elementul evaluat

Pre urile de referin Studierea schemei

termice i a

regimului de

func ionare a centralei

termice

Inspectarea utilajului

Calculul consumului specific de combustibil

i energie electric

Generalizarea calculelor ob inute

Determinarea m surilor pentru îmbun t irea fiabilit ii i eficien ei energetice a utilaju-lui energetic i tehnologic cu puterea de calcul a arz toarelor de:

Instala ie (cuptor, usc tor

etc.)

12.1. pîn la 1,0 - 364 414 207 12.2. 1-6 - 437 497 248 12.3. 6-12 - 546 621 311 12.4. 12-24 - 692 787 393 12.5. 24-35 - 801 911 455

Notă:La realizarea volumului de lucru indicat în coloana

„studierea schemei termice şi regimului de funcţionare a centralei termice” în tabelele din anexele nr. 11 şi 12, pentru evaluarea preţului se va lua în considerare doar calculul „consumului specific de combustibil şi energie electrică”.

Anexa nr.13la Metodologia de calculare a costului auditului energetic

Participarea la realizarea testelor de exploatare a utilajuluitermotehnic, a sistemelor de automatizare şi executarea

diverselor măsurări unice

Participarea la realizarea testelor de exploatare a utilajului termotehnic, a sistemelor de automatizare şi executarea diverselor măsurări unice, conform tabelului, presupune executarea următoarelor lucrări:

a) pregătirea locului pentru măsurări; b) evaluarea condiţiilor de exploatare; c) întocmirea schemei de măsurări, elaborarea progra-

mului şi metodologiei de testare, conform instrucţiunilor de exploatare şi reglementărilor tehnice;

d) efectuarea testărilor conform programului;e) înregistrarea parametrilor în diferite regimuri;f) prelucrarea şi analiza rezultatelor testului;

g) alcătuirea tabelelor, graficelor şi prezentarea lor în raportul de audit energetic.

Tabel Nr. crt. Denumirea lucr rilor executate Elementul

evaluat Pre urile de

referin

13.1.

Efectuarea m sur rilor termotehnice unice cu ajutorul aparatelor portabile (debitul agentului termic, componen a gazelor de ardere, sarcina instala iilor de ventilare sau schimb toarelor de c ldur , termografierea obiectului)

Obiect, instala ie,

sistem 220

13.2.

Efectuarea m sur rilor termotehnice unice, cu ajutorul aparatelor portabile, a parametrilor microclimatului, a temperaturii, presiunii, umidit ii, debitului de aer, concentra iei de gaze i a m sur rilor electrotehnice

M surare 12

H O T Ă R Î R Ecu privire la modificarea şi completareaHotărîrii Guvernului nr. 182 din 16 martie 2010

În temeiul articolului 3 punctul 12) şi articolului 16 punctele 1) şi 2) din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. X din Legea nr. 120 din 25 mai 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 103 art. 353), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Hotărîrea Guvernului nr. 182 din 16 martie 2010 „Cu privire la aprobarea structurilor, efectivelor de personal şi indemnizaţiilor de funcţie în valută străină ale instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 37-38, art. 243), cu modificările ulterioare, se modifică şi se comple-tează cum după urmează:

1) la punctul 2 din hotărîre, după sintagma „Ministerul

Apărării al Republicii Moldova” se introduce sintagma „ , Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova”;

2) anexa nr. 24:după poziţia „Secretar II” se introduc următoarele

poziţii:

„Consilier (ofiţer de legătură pentru afaceri interne)**

85 1 1700

Total: 8 13400”;

poziţia „Total general” va avea următorul cuprins:

„Total general: 10 15700”;

se completează cu o notă marcată cu două asteriscuri cu următorul cuprins:

„** Unitatea de consilier (ofiţer de legătură pentru

1000

Page 98: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

98

H O T Ă R Î R Ecu privire la aprobarea modificărilor şi completărilorce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

afaceri interne) este suplinită de reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova, care se confirmă prin ordinul ministrului afacerilor externe şi

integrării europene al Republicii Moldova şi beneficiază de toate privilegiile şi imunităţile prevăzute de legislaţia în vigoare.”

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează:Viceprim-ministru,ministrul afacerilor externe şi integrării europene Iurie Leancă Ministrul afacerilor interne Dorin Recean Ministrul finanţelor Veaceslav Negruţa

Nr. 927. Chişinău, 12 decembrie 2012.

În scopul realizării prevederilor art.LIV lit.a) din Legea nr.33 din 6 martie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012,

nr.99-102, art.330), Guvernul HOTĂRĂŞTE: Se aprobă modificările şi completările ce se operează în

unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

PRIM-MINISTRU Vladimir FILATContrasemnează:Ministrul finanţelor Veaceslav Negruţa

Nr. 928. Chişinău, 12 decembrie 2012.

Aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.928din 12 decembrie 2012

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE

ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului1. La punctul 23 din Regulamentul cu privire la modul de

organizare şi funcţionare a caselor de amanet (lombardurilor), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.204 din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.23, art.191), cu modificările şi completările ulterioare, cuvîntul „valuta” se substituie cu cuvîntul „moneda”.

2. La punctul 21 din Hotărîrea Guvernului nr.547 din 4 august 1995 „Cu privire la măsurile de coordonare şi de regle-mentare de către stat a preţurilor (tarifelor)” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.53-54, art.426), cu modificările şi completările ulterioare, la noţiunea „preţ de achiziţie”, cuvintele „cursului de schimb valutar oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei” se substituie cu cuvintele „cursului oficial al leului moldovenesc valabil”.

3. La punctul 9 din Regulamentul Centrului de investigaţii strategice şi reforme, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 22 noiembrie 1996 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.12), cu modificările ulterioare, cuvintele „în valută naţională şi străină” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională şi valută străină”

4. La punctul 7 din notele la Regulamentul privind modul utilizării mijloacelor pentru primirea şi deservirea delegaţiilor străine şi a anumitor persoane, aprobat prin Hotărîrea Guver-nului nr.550 din 13 iunie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.46-47, art.491), cu modificările şi comple-tările ulterioare, cuvintele „cursul leului moldovenesc în raport cu dolarul american” se substituie cu cuvintele „cursul oficial al leului moldovenesc faţă de dolarul SUA valabil”.

5. Hotărîrea nr.488 din 4 mai 1998 „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a obligaţiilor fiscale în cazul efectuării operaţiilor în valută străină” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.62-65, art.599), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) în titlu şi în tot textul hotărîrii, cuvîntul „operaţie”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „operaţiune” la formele gramaticale corespunzătoare;

2) în anexă:

a) cuvintele „în evidenţa contabilă”, la orice formă grama-ticală, se substituie cu cuvintele „în contabilitate” la formele gramaticale corespunzătoare;

b) la punctul 4, cuvintele „cursul de schimb al Băncii Naţionale a Moldovei” se substituie cu cuvintele „cursul oficial al leului moldovenesc valabil”;

c) punctul 5 va avea următorul cuprins:„5. Dacă operaţiunea se efectuează în valuta străină faţă

de care Banca Naţională a Moldovei nu cotează leul moldo-venesc, atunci conversiunea are loc în două etape. Iniţial, valuta străină este recalculată în altă valută străină faţă de care Banca Naţională a Moldovei cotează leul moldovenesc. Pentru aceasta se foloseşte metoda directă de corelaţie între cursurile acestor valute străine. Suma obţinută astfel în altă valută străină este recalculată în moneda naţională la cursul oficial al leului moldovenesc.”;

d) la punctul 7:cuvintele „cursul de schimb valutar” se substituie cu

cuvintele „cursul oficial al leului moldovenesc”;după cuvintele „diferenţa de curs” se introduce cuvîntul

„valutar”, în ambele cazuri;e) punctul 8 va avea următorul cuprins:„8. În cazul în care achitarea pentru datoria creată nu are loc

în aceeaşi perioadă a anului fiscal în care a avut loc tranzacţia, aceasta este reevaluată de către contribuabil la cursul oficial al leului moldovenesc în ultima zi a anului fiscal pentru care se prezintă declaraţia fiscală, iar diferenţa de curs valutar apărută este considerată drept venit sau pierderi ale aceluiaşi an fiscal. Indiferent de eventualele fluctuaţii ale cursului oficial al leului moldovenesc pe viitor, pentru reflectarea situaţiei financiare a contribuabilului la data întocmirii bilanţului, conturile în valută străină se reflectă în sume echivalente în monedă naţională la cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valuta străină, valabil în ziua respectivă. Prin urmare, diferenţa dintre suma indicată în contabilitate şi suma în care a fost reflectată în contabilitate tranzacţia pe parcursul perioadei sau în care a fost reflectată în anul precedent este considerată drept venit sau pierderi.”;

1001

Page 99: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

99

f) la punctul 9:cuvintele „cursului monedei naţionale” se substituie cu

cuvintele „monedei naţionale”;cuvintele „cursul valutei naţionale” se substituie cu cuvintele

„cursul oficial al leului moldovenesc”;cuvintele „procentul cursului valutar” se substituie cu

cuvintele „procentul cursului oficial al leului moldovenesc”;g) la punctul 10, după cuvîntul „curs” se introduce cuvîntul

„valutar”;h) în notă, cuvintele „cursului valutar al leului moldovenesc

în raport cu valuta străină”, „cursul leului moldovenesc în raport cu valuta străină” la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „cursul oficial al leului moldovenesc faţă de valuta străină” la formele gramaticale corespunzătoare.

6. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1015 din 1 octombrie 1998 „Cu privire la crearea Băncii pentru Dezvoltare şi Investiţii a Moldovei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.94-95, art.987), se modifică după cum urmează:

1) în tot textul, cuvintele „hîrtie de valoare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „valori mobiliare”, la formele gramaticale corespunzătoare;

2) la punctul 18, cuvintele „cursul de schimb” se substituie cu cuvintele „cursul valutar”;

3) la punctul 39 litera b), cuvintele „în valută naţională şi străină” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională şi valută străină”.

7. La punctul 18 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.1296 din 31 decembrie 1998 „Cu privire la Fondul de Investiţii Sociale din Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.5-6, art.45), cu modificările ulterioare, cuvintele „în valută naţională şi străină” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională şi valută străină”.

8. La punctul 12 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.878 din 29 septembrie 1999 „Cu privire la crearea Unităţii consolidate pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul agriculturii, finanţate de Banca Mondială” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.109-111, art.946), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „în valută naţională şi străină” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională şi valută străină,”.

9. La punctul 12 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.391 din 19 aprilie 2000 „Cu privire la crearea Unităţii de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectului de restructurare a sistemului sănătăţii finanţat de Banca Mondială” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.46-49, art.475), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „în valută naţională şi străină” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională şi valută străină”.

10. Hotărîrea Guvernului nr.1083 din 26 octombrie 2000 „Privind punerea în aplicare a Legii Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.139-140, art.1192), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se comple-tează după cum urmează:

1) în anexa nr.1:a) la punctul 26 litera c), cuvintele „contra mijloace băneşti

în numerar în” se substituie cu cuvintele „în numerar şi a cecurilor de călătorie în valută străină contra mijloace băneşti în numerar la”;

b) la punctul 27 litera c) şi la punctul 32, cuvintele „instituţiile financiare în subordinea cărora funcţionează case de schimb valutar” se substituie cu cuvintele „băncile licenţiate în al căror cadru funcţionează puncte de schimb valutar”;

c) la punctul 28, după cuvintele „cumpărarea valutei” se introduce cuvîntul „străine”;

d) la punctul 31, cuvintele „instituţiile financiare în subor-dinea cărora funcţionează case de schimb valutar” se substituie cu cuvintele „băncile licenţiate în al căror cadru funcţionează

puncte de schimb valutar”, iar cuvintele „aceste case” se substituie cu cuvintele „aceste unităţi de schimb valutar”;

2) la punctul 8 din anexa nr.4, cuvintele „la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice contra mijloace băneşti în numerar la casele de schimb valutar” se substituie cu cuvintele „la cumpărarea de către persoanele fizice a valutei străine în numerar şi a cecurilor de călătorie în valută străină contra mijloace băneşti în numerar la punctele de schimb valutar ale băncilor licenţiate şi la casele de schimb valutar”.

11. La punctul 12 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1276 din 21 decembrie 2000 „Cu privire la crearea Unităţii consolidate pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr.166-168, art.1390), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „în valută naţională şi străină” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională şi valută străină”.

12. La punctele 3 şi 17 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.953 din 7 septembrie 2001 „Cu privire la reorganizarea Direc-toratului Liniei de Credit (Unităţii Tehnice) a Băncii Mondiale în Directoratul Liniei de Credit pe lîngă Ministerul Finanţelor” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.110-111, art.1001), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „în valută naţională şi străină” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională şi valută străină”.

13. Regulile privind prestarea serviciilor poştale, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.798 din 18 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.91-94, art.898), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) la punctele 25 şi 77, cuvintele „valuta naţională” se substituie cu cuvintele „moneda naţională;

2) la punctul 40, cuvintele „bilete bancare” se substituie cu cuvîntul „bancnote”, iar cuvintele „hîrtii de valoare” se substituie cu cuvintele „valori mobiliare”;

3) la punctul 44, cuvintele „hîrtii de valoare” se substituie cu cuvintele „valori mobiliare”;

4) la punctul 48 litera c) şi la punctul 50, cuvintele „bilete bancare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvîntul „bancnote” la formele gramaticale corespunzătoare;

5) la punctul 92, cuvintele „contul de decontare al” se substituie cu cuvintele „conturile de decontare ale”;

6) la punctul 117, cuvintele „contul bancar al” se substituie cu cuvintele „conturile bancare ale”.

14. La punctul 21 din Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1117 din 22 august 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.122-123, art.1240), cu modifi-cările şi completările ulterioare, cuvintele „în numerar (în valută naţională), prin virament ori în baza cartelelor de credit” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională (în numerar sau prin virament, inclusiv cu utilizarea cardurilor)”.

15. La punctul 11 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.986 din 11 august 2003 „Cu privire la crearea Unităţii de implementare a proiectelor de aprovizionare cu apă şi canalizare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.177-181, art.1014), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „în valută naţională şi străină” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională şi valută străină”.

16. Regulamentul privind activitatea administrativ-financiară a instituţiilor serviciului diplomatic al Republicii Moldova peste hotare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.987 din 11 august 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.182-185, art.1031), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) în tot textul, cuvintele „în valută naţională” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională”;

2) la punctul 24, după cuvîntul „lei” se introduce cuvîntul „moldoveneşti”;

3) la punctele 25 şi 79, cuvîntul „convertibilă” se exclude,

Page 100: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

100

în ambele cazuri;4) la punctele 26, 31, 38 şi 63, după cuvintele „în valută”

se introduce cuvîntul „străină”, în toate cazurile;5) în nota din anexa nr.1 la Regulament, după cuvîntul

„valutei” se introduce cuvîntul „străine”.17. La punctul 11 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului

nr.895 din 25 august 2005 „Cu privire la crearea Unităţii de implementare a Proiectului Băncii Mondiale de ameliorare a competitivităţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.119-122, art.985), cuvintele „în valută naţională şi străină” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională şi valută străină”.

18. La punctul 11 din Regulamentul Unităţii de implementare a grantului acordat de Guvernul Japoniei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.896 din 25 august 2005 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.119-122, art.986), cu modificările ulterioare, cuvintele „în valută naţională şi străină” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională şi valută străină,”.

19. La punctul 11 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.899 din 25 august 2005 „Cu privire la crearea Oficiului Finanţării de Carbon (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.117-118, art.971), cuvintele „în valută naţională şi străină” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională şi valută străină”.

20. Anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1140 din 2 noiembrie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.157-160, art.1285), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) la punctul 253, cuvintele „cursul de schimb al monedei naţionale” se substituie cu cuvintele „cursul oficial al leului moldovenesc”;

2) la punctul 356 litera b), cuvintele „în valută străină sau” se exclud;

3) la punctul 360:a) în alineatul (1), cuvintele „şi cu autorizarea Băncii

Naţionale a Moldovei” se exclud;b) în alineatul (2), cuvintele „în valută” se substituie cu

cuvintele „în valută străină şi lei moldoveneşti”, iar cuvintele „şi cu autorizarea Băncii Naţionale a Moldovei” se exclud;

4) la punctul 361:a) cuvintele „în valută şi în lei” se substituie cu cuvintele „în

valută străină şi în lei moldoveneşti”;b) cuvintele „autorizarea Băncii Naţionale a Moldovei pentru

comercializarea mărfurilor în valută” se exclud, în ambele cazuri;

c) sintagma „Ministerul Economiei şi Comerţului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu sintagma „Ministerul Economiei” la formele gramaticale corespunzătoare.

21. La punctul 51 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1331 din 15 decembrie 2005 „Cu privire la eficientizarea activităţii expoziţionale în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176-181, art.1448), cu modificările ulterioare, cuvintele „în valută naţională şi străină” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională şi valută străină”.

22. Anexa nr.3 din Hotărîrea Guvernului nr.82 din 24 ianuarie 2006 „Cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului de buget” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.21-24, art.123), cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) la punctul 3 litera a), cuvintele „(în valută naţională şi străină)” se substituie cu cuvintele „(în monedă naţională şi valută străină)”;

2) la punctul 6, cuvintele „cursului de schimb al monedei naţionale” se substituie cu cuvintele „cursului oficial al leului moldovenesc”.

23. La punctul 2.** din note din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.508 din 11 mai 2006 „Pentru aprobarea Nomen-clatorului serviciilor prestate contra plată şi a tarifelor la acestea, precum şi a Regulamentului cu privire la modul de formare şi utilizare a mijloacelor speciale ale subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.75-78, art.553), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „în lei moldoveneşti la cursul oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil”.

24. Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.724 din 26 iunie 2006 „Cu privire la mijloacele speciale ale organizaţiilor subor-donate Academiei de Ştiinţe a Moldovei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.106-111, art.795), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) punctul 6 se completează în final cu o propoziţie cu următorul cuprins:

„Plăţile/transferurile în valută străină în cadrul operaţiunilor valutare se efectuează cu respectarea prevederilor legislaţiei valutare.”;

2) punctele 16 şi 28 vor avea următorul cuprins:„16. Cuantumul plăţilor pentru cetăţenii străini şi apatrizii

care sînt nerezidenţi se stabileşte de conducătorul organizaţiei, prin negocieri cu părţile interesate, în valută străină, şi se achită în monedă naţională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la ziua depunerii plăţilor.

Persoanele în cauză pot efectua plăţile sus-menţionate în valută străină numai prin virament.”;

„28. Plata de studii pentru cetăţenii străini şi apatrizii care sînt nerezidenţi se stabileşte prin negocieri cu părţile interesate, în valută străină, şi se achită în monedă naţională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la ziua achitării.

Persoanele în cauză pot efectua plăţile sus-menţionate în valută străină numai prin virament.”

25. La punctul 11 din Regulamentul Oficiului de suport administrativ pentru asistenţă la implementarea Strategiei de reformă a administraţiei publice centrale în Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1018 din 5 septembrie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.146-149, art.1103), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „în valută naţională şi străină” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională şi valută străină”.

26. Punctele 14 şi 73 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.196 din 22 februarie 2007 „Cu privire la mijloacele speciale ale instituţiilor subordonate Ministerului Educaţiei” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.43-46, art.334), cu modificările şi completările ulterioare, vor avea următorul cuprins:

„14. Plăţile de la cetăţenii străini şi apatrizii care sînt nerizi-denţi vor fi percepute în monedă naţională sau în valută străină, în cazul în care instituţia dispune de cont în valută străină, deschis în trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor. Plăţile se achită în 2 etape, la începutul fiecărui semestru.

Persoanele în cauză pot efectua plăţile sus-menţionate în valută străină numai prin virament.”;

„73. Plăţile de la cetăţenii străini şi apatrizii care sînt nerizi-denţi vor fi percepute în monedă naţională sau în valută străină, în cazul în care instituţia dispune de cont în valută străină, deschis în trezoreria teritorială a Ministerului Finanţelor. Plăţile se achită în 2 etape, la începutul fiecărui semestru.

Persoanele în cauză pot efectua plăţile sus-menţionate în valută străină numai prin virament.”

27. Hotărîrea Guvernului nr.1036 din 17 septembrie 2007 „Pentru aprobarea unor regulamente privind modul de încasare, utilizare şi evidenţă a taxelor consulare şi a mijloacelor speciale provenite de la serviciile prestate contra plată” (Monitorul Oficial

Page 101: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

101

al Republicii Moldova, 2007, nr.153-156, art.1083), cu modifi-cările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) în anexa nr.1:a) la punctul 6, cuvintele „valuta ţării de reşedinţă” se

substituie cu cuvintele „moneda ţării de reşedinţă”, în toate cazurile;

b) punctul 224 se completează în final cu o propoziţie cu următorul cuprins:

„Restituirea taxei consulare de către subdiviziunile Minis-terului Afacerilor Externe şi Integrării Europene se efectuează în monedă naţională.”;

2) în punctul 8 din anexa nr.2, cuvintele „în valuta ţării de reşedinţă” se substituie cu cuvintele „în moneda ţării de reşedinţă”.

28. Hotărîrea Guvernului nr.77 din 30 ianuarie 2008 „Cu privire la aprobarea unor regulamente” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.32-33, art.174), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) în anexa nr.1:a) în titlul secţiunii 2 din capitolul IV, cuvîntul „operaţiilor” se

substituie cu cuvîntul „operaţiunilor”;b) la punctul 18, cuvintele „în valută naţională la cursul

de schimb al Băncii Naţionale a Moldovei” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională la cursul oficial al leului moldo-venesc valabil”;

c) la punctele 19, 22 şi la punctul 39 litera t), cuvîntul „operaţiilor” se substituie cu cuvîntul „operaţiunilor”;

d) la punctul 42 litera a), cuvintele „în numerar (sau echiva-lentul lui)” se substituie cu cuvintele „în mijloace băneşti”;

2) în anexa nr.2 la punctul 87, cuvintele „în valută naţională la cursul de schimb al Băncii Naţionale a Moldovei” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil”.

29. La punctul 9 din Regulamentul cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.245 din 4 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.49-50, art.314), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „se calculează în valuta naţională sau, după caz, în altă valută convertibilă pe teritoriul Republicii Moldova” se substituie cu textul „se calcu-lează în moneda naţională sau, după caz, în valută străină”.

30. La punctul 43 din Regulamentul cu privire la modul de calculare a pensiilor de asigurări sociale de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.328 din 19 martie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.61-62, art.396), cu modificările şi completările ulterioare, cuvintele „în valuta naţională” se substituie cu cuvintele „în moneda naţională”.

31. La componenta II din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.664 din 3 iunie 2008 „Cu privire la Programul naţional de abilitare economică a tinerilor pentru anii 2008-2013” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.99-101, art.655), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) la litera n), cuvintele „cu valuta naţională” se substituie cu cuvintele „cu moneda naţională”;

2) la litera q), cuvîntul „numerar” se substituie cu cuvintele „mijloace băneşti”.

32. La punctul 12 subpunctul 4 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.1296 din 20 noiembrie 2008 „Cu privire la modalitatea de percepere a plăţilor ecologice pentru importul mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi pentru ambalajul mărfurilor de import din plastic şi/sau „tetra-pack” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.210, art.1308), cuvintele „în lei moldoveneşti, reieşind din cursul oficial de schimb stabilit de către Banca Naţională a Moldovei” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională, reieşind din cursul oficial al leului moldovenesc valabil faţă de valutele străine”.

33. Punctul 77 din anexa nr.2 la Acordul de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe a Moldovei pentru anii 2009-2012, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.27 din 22 ianuarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.19-21, art.79), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) la litera a), cuvintele „în valută naţională” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională”;

2) la litera b), cuvintele „în valuta” se substituie cu cuvintele „în moneda”, iar cuvintele „Băncii Naţionale a Moldovei” se substituie cu cuvintele „leului moldovenesc valabil”.

34. La punctul 18 din Programul de dezvoltare a industriei electronice pînă în anul 2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.117 din 10 februarie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.37-40, art.166), cuvintele „valuta naţională” se substituie cu cuvintele „moneda naţională”.

35. În tot textul anexei la Regulamentul privind realizarea achiziţiilor publice de servicii de proiectare a lucrărilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.352 din 5 mai 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.89-90, art.403), cu modificările ulterioare, cuvîntul „valuta” se substituie cu cuvîntul „moneda” la formele gramaticale corespunzătoare.

36. Anexa nr.9 la Hotărîrea Guvernului nr.9 din 19 ianuarie 2010 „Cu privire la aprobarea formelor ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.11-12, art.52), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) la punctul 7, cuvintele „la cursul oficial de schimb al Băncii Naţionale a Moldovei” se substituie cu cuvintele „la cursul oficial al leului moldovenesc valabil”;

2) la punctul 35, cuvintele „în valută naţională” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională”, iar cuvîntul „stabilit” se substituie cu cuvîntul „valabil”.

37. Punctul 5 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.10 din 19 ianuarie 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi a formula-relor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.11-12, art.53) va avea următorul cuprins:

„5. Venitul evaluat în valută străină se recalculează în monedă naţională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data achitării lui.”

38. La punctul 11 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.161 din 4 martie 2010 „Cu privire la crearea Fondului Provocările Mileniului Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.36, art.230), cu modificările ulterioare, cuvintele „(în valută naţională şi străină)” se substituie cu cuvintele „(în monedă naţională şi valută străină)”.

39. Regulamentul privind achiziţiile publice de lucrări, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.834 din 13 septembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.169-171, art.923), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) la punctul 19 litera c), cuvîntul „valuta” se substituie cu cuvîntul „moneda”;

2) la punctul 152, cuvintele „în lei sau într-o valută conver-tibilă” se substituie cu cuvintele „în lei moldoveneşti sau în valută străină”;

3) la punctul 174 litera e), cuvintele „în valuta naţională sau în altă valută” se substituie cu cuvintele „în moneda naţională sau în valută străină”.

40. Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.921 din 6 octombrie 2010 „Cu privire la mijloacele speciale ale instituţiilor de învăţămînt şi celor din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare”

Page 102: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

102

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.197-199, art.1011) se completează după cum urmează:

1) punctul 1 se completează în final cu o propoziţie cu următorul cuprins:

„Taxele pentru serviciile prestate, lucrările executate sau pentru desfăşurarea altor activităţi pot fi achitate în monedă naţională şi/sau în valută străină de către nerezidenţii care sînt cetăţeni străini şi apatrizi, dacă legislaţia valutară nu prevede altfel.”;

2) punctul 3 se completează în final cu o propoziţie cu următorul cuprins:

„Plăţile în valută străină pot fi efectuate de către nerezidenţii care sînt cetăţeni străini şi apatrizi numai prin virament.”.

41. La punctul 9 din Regulamentul privind modul de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre comercializare, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.966 din 18 octombrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.206-209, art.1076), cu modificările ulterioare, cuvintele „în valută naţională” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională”.

42. La punctul 26 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1005 din 26 octombrie 2010 „Cu privire la crearea Instituţiei Publice „Unitatea consolidată pentru implementarea şi monito-rizarea Programului de restructurare a sectorului vitivinicol” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.213, art.1113), cuvintele „în valută naţională şi străină” se substituie cu cuvintele „în monedă naţională şi valută străină”.

43. La punctele 1 şi 2 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.332 din 5 mai 2011 „Cu privire la aprobarea cuantumului minim al mijloacelor de întreţinere pentru străini în Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.78-81, art.382), cu completările ulterioare, cuvintele „în valută convertibilă” se substituie cu cuvintele „în altă valută străină”, în ambele cazuri.

44. La punctul 22 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.550 din 22 iulie 2011 „Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de acreditare şi modul de funcţionare a organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul adopţiei interna-ţionale în Republica Moldova şi a listei serviciilor activităţilor pe care le pot desfăşura în domeniul adopţiei internaţionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.122-127, art.622), cuvintele „Băncii Naţionale a Moldovei” se substituie cu cuvintele „leului moldovenesc valabil”.

45. Hotărîrea Guvernului nr.10 din 5 ianuarie 2012 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salaria-ţilor entităţilor din Republica Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.7-12, art.30), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) în anexa nr.1:a) la punctul 1, cuvintele „în valuta corespunzătoare” se

substituie cu cuvintele „în moneda naţională sau în valuta străină”, în ambele cazuri;

b) la punctele 26 şi 31, după cuvintele „în valută” se introduce cuvîntul „străină”, în ambele cazuri;

c) la punctul 29 litera b), cuvîntul „valuta” se substituie cu cuvîntul „moneda”;

d) la punctul 32:cuvintele „în valuta ţării de destinaţie” se substituie cu

cuvintele „în moneda ţării de destinaţie”;după cuvintele „în valută” se introduce cuvîntul „străină”;e) la punctul 33, cuvintele „în valută ţării de destinaţie” se

substituie cu cuvintele „în monedă ţării de destinaţie”;f) la punctul 34, cuvîntul „în valută” se substituie cu cuvintele

„în valută străină şi/sau în moneda naţională”;g) în titlul capitolului XIII, cuvîntul „valutei” se substituie cu

cuvintele „mijloacelor băneşti”;

h) punctul 39 va avea următorul cuprins:„39. Decontul de avans se întocmeşte de către salariaţii

delegaţi în acea monedă în care a fost eliberat avansul. Totodată, în decontul de avans se indică cheltuielile de deplasare, efectuate în moneda ţării de destinaţie, conform documentelor primare şi cu recalcularea în acea monedă în care a fost eliberat avansul. Recalcularea se efectuează potrivit cursului valutar din documentele prezentate de salariatul delegat, eliberate de entităţile care efectuează operaţiunile de schimb valutar (la sumele valutei străine menţionate în ele), extrasele de conturi de card, cecurilor de numerar, iar în cazul lipsei acestora – potrivit cursului oficial al leului moldovenesc valabil la data eliberării avansului.”;

i) la punctul 40:cuvîntul „valuta” se substituie cu cuvîntul „moneda”;cuvintele „Băncii Naţionale a Moldovei” se substituie cu

cuvintele „leului moldovenesc valabil”;j) la punctul 41:cuvintele „în valuta ţării de destinaţie” se substituie cu

cuvintele „în moneda ţării de destinaţie”, în ambele cazuri;după cuvintele „a cursului” se introduce cuvîntul „valutar”;cuvîntul „operaţiuni” se substituie cu cuvîntul „operaţi-

unile”;cuvintele „Băncii Naţionale a Moldovei” se substituie cu

cuvintele „leului moldovenesc valabil”;k) la punctul 42, cuvintele „Băncii Naţionale a Moldovei” se

substituie cu cuvintele „leului moldovenesc valabil”;l) la punctul 43:cuvintele „cursului respectiv” se substituie cu cuvintele

„cursului oficial al leului moldovenesc valabil faţă de valutele străine”;

după cuvintele „de curs” se introduce cuvîntul „valutar”;cuvintele „cursurilor stabilite de Banca Naţională a Moldovei

în moneda naţională faţă de valuta altor state” se substituie cu cuvintele „cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine”;

cuvintele „cursului de transferare a unei valute în alta” se substituie cu textul „cursului valutar la care se recalculează o monedă în alta”;

cuvîntul „operaţiuni” se substituie cu cuvîntul „operaţi-unile”;

m) la punctul 44, după cuvîntul „valutei” se introduce cuvîntul „străine”;

2) în coloniţa 3 din anexa nr.2 la Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, cuvîntul „valuta” se substituie cu cuvîntul „moneda”.

46. Anexa la Hotărîrea Guvernului nr.136 din 28 februarie 2012 „Cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2012 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organizaţiile internaţionale şi regionale” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.42-45, art.163), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1) în coloniţa 3, cuvîntul „valutei” se substituie cu cuvîntul „monedei”;

2) în coloniţa 4, cuvintele „în valută” se substituie cu cuvintele „în moneda respectivă”;

3) cuvintele „cursului de schimb” se substituie cu cuvintele „cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine”.

47. La punctul 9 din Regulamentul cu privire la unele măsuri pentru implementarea în Republica Moldova a Acordului privind Programul de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală (CEEPUS III), semnat la Budva la 25 martie 2010, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.454 din 25 iunie 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.131-134, art.500), cuvintele „în valuta naţională” se substituie cu cuvintele „în moneda naţională”.

Page 103: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

103

H O T Ă R Î R Ecu privire la modificările şi completărilece se operează în unele hotărîri ale Guvernului

Guvernul HOTĂRĂŞTE:Se aprobă modificările şi completările ce se operează în

unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

PRIM-MINISTRU Vladimir FILATContrasemnează:Viceprim-ministru, ministrul economiei Valeriu Lazăr Ministrul finanţelor Veaceslav Negruţa

Nr. 929. Chişinău, 13 decembrie 2012.

Aprobateprin Hotărîrea Guvernului nr. 929din 13 decembrie 2012

Modificările şi completărilece se operează în unele hotărîri ale Guvernului

1. La punctul 9 din anexa nr.1 din Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr.30-33, art.288), cu modificările şi completările ulterioare, textul „Act constatator privind calcularea sau recalcularea drepturilor de import/export;” se substituie cu textul:

„Decizie de regularizare;Act de audit postvămuire;Proces-verbal de reverificare a declaraţiilor vamale;”.2. Regulamentul privind modul de declarare a valorii în

vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.600 din 14 mai 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.66-68, art. 697), cu completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

punctul 6 litera B se abrogă;la punctul 9, textul „pct.18” se substituie, în ambele cazuri,

cu textul „pct.19”;la punctul 10, în primul alineat, textul „atunci cînd mărfurilor

se aplică acele regimuri vamale, conform cărora se percep drepturile de import” se substituie cu textul „cu excepţia cazurilor:

în care valoarea în vamă a mărfurilor importate în cadrul unei tranzacţii nu depăşeşte echivalentul sumei de 300 euro;

în cazul introducerii mărfurilor de către persoanele fizice;

în cazul plasării mărfurilor sub anumite destinaţii vamale exonerate de plata drepturilor de import, cu excepţia taxei pentru proceduri vamale;

în cazul utilizării procedurii simplificate de vămuire la domiciliu.”;

în ultimul alineat, cuvîntul „internă” se substituie cu cuvintele „în vigoare”;

la punctul 17, cuvintele „Departamentul Vamal” se substituie cu cuvintele „Serviciul Vamal”;

punctele 19, 20 şi 23 vor avea următorul cuprins:„19. Colaboratorul vamal, care verifică şi perfectează

declaraţia privind valoarea în vamă a mărfurilor, nu are dreptul să înscrie în rubricile completate de declarant, din iniţiativă proprie ori din însărcinarea sau la rugămintea declarantului, date despre valoarea în vamă declarată sau să introducă modificări, completări şi corectări în aceste rubrici.

După recepţia documentelor spre vămuire, toate recti-ficările efectuate de organul vamal privind valoarea în vamă anunţată de declarant se consideră drept evaluare vamală a mărfurilor şi pot fi contestate de declarant conform art.7 alin.(4) din Legea cu privire la tariful vamal.

În cazul în care la data perfectării declaraţiei vamale

pentru confirmarea valorii în vamă anunţate de declarant, documentele prezentate în momentul vămuirii nu sînt suficiente, se recomandă, în corespundere cu art.7 alin.(2) din Legea cu privire la tariful vamal, solicitarea în scris a prezentării în termenul prevăzut de Codul vamal a documentelor confir-mative. Un exemplar al solicitării se va prezenta declarantului, iar al doilea exemplar se va anexa la declaraţia vamală. Pentru acceptarea valorii în vamă, documentele solicitate urmează a fi prezentate de declarant în original sau autentificate.

În cazul în care se stabileşte necesitatea modificării valorii în vamă anunţate de declarant (inclusiv după prezentarea actelor suplimentare solicitate), modificările valorii în vamă a mărfurilor se reflectă fie în declaraţia valorii în vamă, fie în rubricile speciale „Menţiunile biroului (postului) vamal” ale tipizatei sau pe versoul ei, consemnîndu-le sub titlul „Menţi-unile biroului (postului) vamal”, iar în actul de inspecţie doar faptul modificării acesteia.

Colaboratorul vamal datează şi autentifică toate consem-nările sale prin semnătura şi ştampila matricolă personală.

În baza rectificărilor colaboratorului vamal, declarantul modifică datele din rubricile declaraţiei valorii în vamă şi le autentifică prin semnătură şi ştampilă, indicînd data rectifi-cării.

În cazul în care este necesară efectuarea unui număr mare de rectificări şi/sau modificarea metodei de evaluare, poate fi completat un alt formular al declaraţiei valorii în vamă. În acest caz, pe primul formular al declaraţiei valorii în vamă se face menţiunea „VV recalculată, s-a completat un nou formular”, iar pe formularul cu valoarea în vamă rectificată se va face menţiunea „VV rectificată”, autentificată prin semnătura şi ştampila personală a colaboratorului vamal, indicînd data recti-ficării. Ambele formulare se păstrează cu declaraţia vamală la biroul (postul) vamal.

În cazul în care declarantul este de acord cu rectificările organului vamal, acesta completează rubrica 10(b) în condiţii generale.

În cazul dezacordului, declarantul este în drept să nu modifice declaraţia valorii în vamă sau să nu completeze rubrica 10(b), iar, potrivit art.8 alin.(6) din Legea cu privire la tariful vamal, este în drept să solicite în scris organului vamal explicarea motivelor neacceptării valorii în vamă.

Demersul declarantului către organul vamal cu referire la dezacordul evaluării în vamă a mărfurilor sau contestarea deciziei adoptate de autoritatea vamală nu scuteşte declarantul de modificarea declaraţiei vamale şi achitarea drepturilor de import recalculate din valoarea în vamă modificată.

În cazul în care declarantul nu achită drepturile de import recalculate, în termenul stabilit de art.199 din Codul vamal, acesta poartă răspundere potrivit legislaţiei în vigoare.

20. Amînarea determinării definitive a valorii în vamă se

1002

Page 104: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

104

efectuează în conformitate cu prevederile art.7 alin.(3) din Legea cu privire la tariful vamal.”;

„23. În cazul în care mărfurile sînt plasate în regimuri vamale suspensive, precum şi în zone economice libere, valoarea în vamă a mărfurilor în cauză, la momentul încheierii acestora prin plasarea în altă destinaţie vamală, nu va fi mai mică decît valoarea în vamă a mărfurilor, declarată în regimul vamal iniţial.

Această prevedere nu se aplică mărfurilor plasate în regim vamal de admitere temporară, procurate în baza unui contract de leasing. În acest caz, baza de calcul a drepturilor de import o va constitui valoarea reziduală a mărfurilor, dar nu mai puţin de 70% din valoarea de intrare a bunului dat în leasing, în cazul leasingului financiar, şi, respectiv, valoarea de transfer a proprietăţii, în cazul leasingului operaţional, convenite de părţi.”

3. Hotărîrea Guvernului nr.1140 din 2 noiembrie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.157-160, art.1285), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) la punctul 1 din hotărîre, alineatul al treilea se abrogă; 2) în anexa nr.1 la hotărîre:în tot textul, cuvintele „act constatator” se substituie cu

cuvintele „decizie de regularizare” la formele gramaticale corespunzătoare, iar cuvintele „Ministerul Economiei şi Comerţului”, la orice formă gramaticală, se substituie cu cuvintele „Ministerul Economiei” la formele gramaticale corespunzătoare;

se completează cu punctul 3071 cu următorul cuprins:„3071. Mărfurile străine introduse în zonele libere începînd

cu data de 8 noiembrie 2011 nu pot fi introduse pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova şi pot fi scoase doar în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova.”;

punctele 311, 317, 318 se abrogă;punctul 313 va avea următorul cuprins:„313. În zona liberă pot fi desfăşurate activităţile stabilite

prin Legea nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere”;

punctul 319 se completează în final cu fraza „Introdu-cerea zilnică în zona liberă a mărfurilor autohtone în scopuri necomerciale, avînd valoarea totală indicată în documentele de însoţire ale acestora care nu va depăşi 300 de euro inclusiv, se realizează fără completarea declaraţiei vamale.”;

la punctul 320, cuvintele „de rezidenţii acestor zone” se exclud;

punctele 324 şi 325 vor avea următorul cuprins:„324. În destinaţia vamală zona liberă pot fi plasate

mărfurile în vederea prelucrării, asamblării, depozitării, reparării, utilizării sau consumului final, inclusiv pentru reali-zarea unor construcţii.

325. În cazul introducerii frecvente în zonele libere a mărfu-rilor străine sau autohtone destinate utilizării într-un proces de producere sau pentru consum final, declaraţia vamală de plasare în zona liberă (în continuare – declaraţie de plasare) poate fi depusă periodic. O astfel de declaraţie periodică se va efectua cel puţin o dată pe lună în cazul mărfurilor autohtone şi de două ori pe lună în cazul mărfurilor străine. Aceste prevederi nu se aplică mărfurilor accizate.

În cazul solicitării de către organul vamal a unei garanţii pentru acoperirea obligaţiei vamale care poate să apară, rezidentul zonei libere va depune această garanţie sub formă de scrisoare de garanţie bancară sau transfer de mijloace băneşti la contul de garanţii al Serviciului Vamal. Valoarea unei asemenea garanţii este stabilită la un nivel care să permită acoperirea în orice moment a obligaţiei vamale respective.”;

la punctul 333, ultimul alineat va avea următorul cuprins:

„La introducerea mărfurilor autohtone din zona liberă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, se achită drepturile de import în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare”.

punctele 334 şi 336 vor avea următorul cuprins:„334. Livrarea mărfurilor autohtone în zona liberă de pe

restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se efectuează în baza declaraţiei vamale de plasare în zona liberă:

a) pentru mărfurile autohtone care se introduc din ţară în zonele libere în vederea depozitării, realizării de construcţii, utilizării sau a altor activităţi similare în interiorul zonei libere, formalităţile vamale se efectuează numai la biroul (postul) vamal care deserveşte zona liberă, prin depunerea de către rezidentul zonei libere (sau de către reprezentantul acestuia) doar a unei declaraţii de plasare (regim extins 7900), cu indicarea în rubrica 2 a declaraţiei vamale a denumirii şi a codului fiscal al agentului economic care a livrat marfa în zona liberă;

b) în cazul în care mărfurile autohtone plasate anterior sub destinaţia vamală zona liberă (cod extins 7900) vor fi supuse ulterior unor operaţiuni de prelucrare, schimbarea codului extins al destinaţiei vamale din 7900 în 7679 va fi efectuată în baza unei cereri de schimbare a regimului, depuse de către rezidentul zonei libere la biroul (postul) vamal care supraveghează activitatea zonei libere, fără perfectarea unei noi declaraţii vamale, dar prin operarea modificărilor în sistemul Asycuda World. Procedura va fi similară şi în cazul de schimbare a codului extins al destinaţiei vamale pentru mărfurile autohtone din 7679 în 7900;

c) mărfurile autohtone destinate consumului final sau intro-ducerii temporare în scopul utilizării în zona liberă urmează a fi introduse în zona liberă prin declararea verbală a acestora cu condiţia prezentării facturii fiscale sau facturii. Mărfurile autohtone introduse temporar în zona liberă prin declararea verbală urmează a fi scoase din zona liberă pe restul terito-riului vamal al Republicii Moldova utilizînd aceeaşi formă de declarare şi prezentare a facturii;

d) mărfurile autohtone destinate exportului (scoaterii în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova) se introduc în zonele libere pe baza declaraţiilor vamale de plasare în zona liberă şi a declaraţiilor vamale de export.

335. Livrarea mărfurilor autohtone din zona liberă pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova se efectuează în baza unei declaraţii vamale de import a mărfurilor reintroduse, depuse de destinatarul mărfurilor la biroul (postul) vamal care supraveghează activitatea zonei libere.

336. La scoaterea din zona liberă a mărfurilor autohtone, introduse în baza pct.334 în vederea scoaterii în afara terito-riului vamal al Republicii Moldova, se va depune doar o declaraţie de scoatere din zona liberă, avînd regimul vamal extins 1079, după care mărfurile se plasează în regim de tranzit pînă la un birou (post) vamal de frontieră. Declaraţia menţionată se va depune de expeditor la biroul (postul) vamal care supraveghează activitatea zonei libere.”;

se completează cu punctul 3361, cu următorul cuprins:„3361. La returnarea (reintroducerea) pe restul teritoriului

vamal al Republicii Moldova din zona liberă a mărfurilor menţionate la pct.335, se depune la biroul (postul) vamal care deserveşte zona liberă o declaraţie vamală de import. În acest caz, regimul vamal extins va fi 4078, cu indicarea în calitate de responsabil financiar a importatorului şi încasarea drepturilor de import aferente (TVA).”;

punctele 340 şi 341 vor avea următorul cuprins:„340. Mărfurile străine care se introduc în zonele libere

în vederea depozitării, fără ca acestea să fie supuse unor operaţiuni de prelucrare, se plasează în zonă liberă pe baza declaraţiei vamale de tranzit emise de un birou (post) vamal

Page 105: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

105

de frontieră şi a declaraţiei de plasare avînd regimul vamal extins 7800.

În cazul în care mărfurile străine plasate anterior sub regimul vamal extins 7800 vor fi supuse ulterior unor operaţiuni de prelucrare, schimbarea regimului vamal din 7800 în 7600 va fi efectuată în baza unei cereri de schimbare a regimului, depuse de către rezidentul zonei libere la biroul (postul) vamal care deserveşte zona liberă, fără perfectarea unei noi declaraţii vamale, dar prin operarea modificărilor în sistemul Asycuda World. Procedura va fi similară şi în cazul de schimbare a regimului vamal extins din 7600 în 7800.

341. La scoaterea în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova a mărfurilor străine plasate în zona liberă în baza pct.340, rezidentul va depune la biroul (postul) vamal care supraveghează activitatea zonei libere o declaraţie cu regimul vamal extins 3178, după care marfa se plasează în regim de tranzit pînă la frontieră.”;

subsecţiunea 7 din secţiunea 10 se completează cu litera D cu următorul cuprins:

„D. Introducerea în zonele libere a mărfurilor străine şi a mărfurilor autohtone care participă împreună la operaţiuni de prelucrare în interiorul zonei libere şi scoaterea produselor prelucrate din zonele libere

3461. Pentru mărfurile străine care urmează a fi plasate în interiorul zonelor libere în vederea prelucrării, declaraţia de plasare va avea regimul vamal extins 76** în funcţie de regimul vamal anterior al acestora. Pentru mărfurile care anterior au fost plasate numai în regim vamal de tranzit, regimul vamal extins va fi 7600.

Plasarea mărfurilor nu va fi condiţionată de emiterea unei autorizaţii de prelucrare.

3462. Pentru mărfurile autohtone care se introduc în zonele libere pentru prelucrare suficientă (supunere unui ciclu de producere cu sau fără utilizarea mărfurilor străine) de către rezidentul zonei libere (sau de către reprezentantul acestuia) se va depune doar o declaraţie de plasare (regim extins 7679) la biroul (postul) vamal care deserveşte zona liberă.

Plasarea mărfurilor nu va fi condiţionată de emiterea unei autorizaţii de prelucrare.

3463. Produsele obţinute din prelucrarea suficientă a mărfurilor străine şi autohtone introduse în zona liberă şi care obţin certificate de origine a Republicii Moldova pot fi scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, direct din zona liberă, în baza declaraţiei de export (regim extins 1076), urmate de plasarea acestora în regim de tranzit pînă la un

birou (post) vamal de frontieră.3464. Produsele rezultate din prelucrarea mărfurilor străine

şi autohtone introduse în zona liberă, care nu obţin certificate de origine a Republicii Moldova, pot fi scoase în afara terito-riului vamal al Republicii Moldova direct din zona liberă, pe baza declaraţiei de reexport (cod extins 3176), urmate de plasarea acestora în regim de tranzit pînă la un birou (post) vamal de frontieră.

La controlul documentar al declaraţiei vamale de reexport, organul vamal verifică concordanţa dintre datele declaraţiei depuse şi declaraţia de plasare în zonă.

3465. În cazul în care mărfurile autohtone introduse în zona liberă destinate prelucrării nu sînt folosite în proces de producţie, acestea pot fi scoase din ţară sau reintroduse conform regimurilor vamale export sau import. Declaraţiile vamale respective urmează a fi depuse de către expeditor/destinatar la biroul (postul) vamal care supraveghează activi-tatea zonei libere.”;

la punctul 351, după cuvîntul „zone” se introduce cuvîntul „libere”;

punctul 355 se abrogă;la punctul 361:cuvintele „autorizaţiilor de funcţionare” se înlocuiesc cu

cuvîntul „licenţei”;după cuvintele „pentru aceste magazine” se introduce

textul „(în condiţiile stabilite de Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător)”;

textul „Avizul Serviciului Vamal se transmite Ministerului Economiei şi Comerţului împreună cu întreaga documen-taţie.

Autorizaţia aprobată de Ministerul Economiei şi Comerţului se eliberează persoanei juridice solicitante numai după plata taxei de autorizare, care se stabileşte conform legislaţiei în vigoare.

Ministerul Economiei şi Comerţului va informa în scris Serviciul Vamal despre decizia luată pentru fiecare solicitare” se exclude;

la punctul 364, textul „ , iar produsele petroliere – în limitele capacităţii rezervorului mijlocului de transport cu care se traversează frontiera de stat” se exclude;

2) anexa nr.28 la Regulament se completează cu poziţia 5 cu următorul cuprins:

„5. Produsele petroliere.”;3) anexa nr.2 la hotărîre se abrogă.

H O T Ă R Î R Ecu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 31 octombrie 2003

În vederea executării art.II al Legii nr.260 din 19 decembrie 2011 privind modificarea şi completarea Legii nr.1549-XV din 19 decembrie 2002 cu privire la înregistrarea dactiloscopică de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.25-28, art.81), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 31 octombrie 2003 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la obţinerea, evidenţa,

păstrarea, sistematizarea şi utilizarea informaţiei dactiloscopice şi Listei funcţiilor deţinute de persoanele supuse înregistrării dactiloscopice obligatorii” (se anexează).

2. Ministerele şi instituţiile care efectuează înregistrarea dactiloscopică de stat, în termen de 10 zile de la publicarea prezentei hotărîri, vor revizui actele normative departamentale în conformitate cu prevederile acesteia.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează:Ministrul afacerilor interne Dorin Recean Ministrul justiţiei Oleg Efrim

Nr. 930. Chişinău, 14 decembrie 2012.

1003

Page 106: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

106

Aprobateprin Hotărîrea Guvernului nr. 930 din 14 decembrie 2012

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE

ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1310 din 31 octombrie 2003 Hotărîrea Guvernului nr. 1310 din 31 octombrie 2003

„Despre aprobarea Regulamentului cu privire la obţinerea, evidenţa, păstrarea, sistematizarea şi utilizarea informaţiei dactiloscopice şi Listei funcţiilor deţinute de persoanele supuse înregistrării dactiloscopice obligatorii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr. 226-228, art. 1366), se modifică şi se completează după cum urmează:

1) în textul hotărîrii şi în anexele la aceasta, următoarele cuvinte: „departamentele şi serviciile”, „cetăţenii străini şi apatrizii”, „arest administrativ”, „Direcţia informaţii şi evidenţă operativă”, „Departamentul Vamal”, „Serviciul Fiscal de Stat”, la orice formă gramaticală, se substituie, respectiv, prin cuvintele: „instituţiile”, „străinii”, „arest contravenţional”, „Direcţia informaţii şi evidenţe operative”, „Serviciul Vamal al Ministerului Finanţelor”, „Inspectoratul Fiscal Principal de Stat”, la formele gramaticale corespunzătoare;

2) în anexa nr.1 la hotărîre: a) punctele 2, 6, 7 şi 8 vor avea următorul cuprins: „2. Masivul informaţional, creat în procesul efectuării

înregistrării dactiloscopice de stat şi gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, este destinat pentru:

a) căutarea şi stabilirea identităţii cetăţenilor Republicii Moldova şi a străinilor dispăruţi fără urmă;

b) stabilirea identităţii cadavrelor necunoscute; c) stabilirea şi/sau confirmarea identităţii cetăţenilor

Republicii Moldova şi a străinilor, dacă aceasta nu este posibilă prin utilizarea altor mijloace;

d) prevenirea şi combaterea criminalităţii.”; „6. Masivul informaţional, creat în procesul efectuării

înregistrării dactiloscopice şi gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, este compus din informaţia dactiloscopică a obiectelor evidenţei prevăzute de punctul 7 din prezentul Regulament.

Masivul informaţiei dactiloscopice al efectivului Serviciului de Informaţii şi Securitate este format şi gestionat de Serviciul de Informaţii şi Securitate.

7. Obiecte ale evidenţei masivului informaţional, creat în procesul efectuării înregistrării dactiloscopice şi gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, constituie:

1) cetăţenii Republicii Moldova care îşi fac serviciul în: a) Ministerul Afacerilor Interne; b) Ministerul Apărării; c) Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat; d) Departamentul instituţiilor penitenciare al Ministerului

Justiţiei; e) Procuratura; f) Centrul Naţional Anticorupţie; g) Serviciul Vamal; h) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat;2) membrii echipajelor aeronavelor de stat şi private din

Republica Moldova; 3) conducătorii mijloacelor de transport auto; 4) cetăţenii Republicii Moldova care pleacă la munci peste

hotare; 5) cetăţenii Republicii Moldova şi străinii care, din motive

de sănătate ori de vîrstă, sînt incapabili să comunice date privind identitatea lor, dacă aceste date nu pot fi obţinute într-o altă modalitate;

6) cetăţenii Republicii Moldova şi străinii care se află sub urmărire penală, care sînt învinuiţi sau condamnaţi pentru infracţiuni ori sînt supuşi arestului contravenţional;

7) străinii sosiţi în Republica Moldova în căutare de azil care

au depus cerere pentru a li se acorda azil politic ori un alt fel de azil sau pentru a li se atribui statut de refugiat;

8) cadavrele necunoscute; 9) cetăţenii Republicii Moldova care au fost dactilosco-

piaţi benevol.8. Obiecte ale evidenţei masivului informaţional gestionat de

S.I.S. constituie cetăţenii care activează în cadrul acestuia.”;b) punctele 9, 10 şi 11 se exclud;c) în alineatul doi al punctului 12, sintagma „punctele 7-9”

se substituie cu cuvintele „subpunctele 1), 2), 3), 4), 7) şi 9) ale punctului 7”, iar în alineatul trei al punctului 12, sintagma „punctul 10” se substituie cu cuvintele „subpunctele 5), 6) şi 8) ale punctului 7”;

d) la punctul 16, sintagma „subpunctele 1)-3)” se substituie cu sintagma „subpunctele 1) şi 2)”;

e) punctele 18 şi 19 vor avea următorul cuprins:„18. Informaţia dactiloscopică a persoanelor menţionate la

subpunctele 3), 4), 5), 7), 8) şi 9) ale punctului 7 din prezentul Regulament este obţinută de subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. Suporţii materiali (anexa nr.1) se îndreaptă în masivul informaţional gestionat de Ministerul Aface-rilor Interne, fără a fi însoţiţi de fişa de evidenţă (anexa nr.4).

19. Informaţia dactiloscopică a persoanelor menţionate la subpunctul 6) al punctului 7 din prezentul Regulament, şi anume cea ce se referă la cetăţenii Republicii Moldova şi străinii care se află sub urmărire penală, care sînt învinuiţi sau condamnaţi pentru infracţiuni, este obţinută de organele de urmărire penală sau, după caz, de Departamentul instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei. Suporţii materiali (anexa nr.2), împreună cu fişa de evidenţă (anexa nr.4), se transmit ulterior în masivul informaţional gestionat de Ministerul Afacerilor Interne.

Informaţia dactiloscopică a persoanelor menţionate la subpunctul 6) al punctului 7 din prezentul Regulament, şi anume cea ce se referă la cetăţenii Republicii Moldova supuşi arestului contravenţional, este obţinută de Depar-tamentul instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei. Suporţii materiali (anexa nr.2) se transmit ulterior în masivul informaţional gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, fără a fi însoţiţi de fişa de evidenţă (anexa nr.4)”;

f) punctul 20 se exclude;g) primul alineat al punctului 22 va avea următorul cuprins:„Suporţii materiali cu sau, după caz, fără fişa de evidenţă

(anexa nr.4) sînt expediaţi de organele care efectuează obţinerea informaţiei dactiloscopice, în termen de 3 zile, într-un exemplar, în adresa Direcţiei informaţii şi evidenţe operative a Ministerului Afacerilor Interne.”;

h) în primul alineat al punctului 23, cuvîntul „subalineatul” se substituie cu cuvîntul „alineatul”;

i) la punctul 24, cuvîntul „cartotecă” se substituie cu cuvintele „fişierul evidenţă dactiloscopică”;

j) primul alineat al punctului 25 va avea următorul cuprins:„În cazul modului manual de formare şi gestionare a

masivelor dactiloscopice, se formează fişierul evidenţă dacti-loscopică, destinat pentru organizarea accesului la masivul dactiloscopic conform formulelor dactiloscopice indicate pe suporţii materiali (anexele nr.1 şi nr.2);

k) punctul 27 se completează în final cu cuvintele „şi live-scanerelor”;

l) la punctul 28, după cuvintele „din masivul informaţional” se introduc cuvintele „(copiile fişelor dactiloscopice)”;

m) punctul 43 va avea următorul cuprins:

Page 107: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

107

prim-vicedirector general vicedirector general consilier şef de direcţie şef de secţie specialist principal specialist superior specialist secretar-dactilograf Birourile vamale şef de birou vamal şef adjunct de birou vamal şef de post vamal şef de secţie inspector principal inspector superior inspector secretar dactilograf casier 4. Ministerul Apărării a) militarii care îndeplinesc serviciul militar prin contract în

cadrul Armatei Naţionale şi sînt: – membri ai echipajelor aeronavelor aflate în dotarea

Armatei Naţionale, precum şi personalul tehnic care deser-veşte aeronavele respective, în cazul detaşării acestuia peste hotare;

– incluşi în echipele de genişti antrenate la deminarea şi neutralizarea obiectelor explozive;

– detaşaţi peste hotare pentru participarea la activităţi legate de participarea la operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii sau umanitare, efectuate sub egida ONU sau OSCE şi la alte activităţi vizînd consolidarea stabilităţii şi securităţii internaţionale;

b) militarii care îndeplinesc serviciul militar în cadrul Armatei Naţionale şi sînt:

– detaşaţi peste hotare pentru participare la exerciţii militare comune cu unităţi militare ale altor state;

c) angajaţii civili din cadrul Armatei Naţionale, responsabili pentru evidenţa, păstrarea şi utilizarea documentelor cu caracter secret.

5. Organele procuraturii procurorii adjuncţii de procuror consultanţii procuroruluişefii de direcţii şi şefii de secţii şi adjuncţii lor 6. Inspectoratul Fiscal Principal de Statconducători ai autorităţii fiscale şi adjuncţii lor şefi de direcţii şi adjuncţii lor şefi de secţii şi adjuncţii lor inspectori fiscali principali de stat inspectori fiscali superiori de stat inspectori fiscali de stat specialişti principali specialişti superiori specialişti 7. Serviciul de Protecţie şi Pază de Statconducătorul şi adjuncţii acestuiaşef de direcţie şi adjuncţii acestuiaşef de secţie şi adjuncţii acestuiaspecialist (inspector) principalspecialist (inspector)colaborator 8. Departamentul instituţiilor penitenciare al Minis-

terului JustiţieiAparatul centraldirector generaldirector general adjunct

„43. Direcţia informaţii şi evidenţe operative a Ministerului Afacerilor Interne păstrează suporţii materiali cu informaţia dactiloscopică privind:

a) persoanele asupra cărora se extinde prezenta hotărîre (cu excepţia cetăţenilor angajaţi în cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate) – pînă la constatarea decesului acestora;

b) cadavrele necunoscute – pînă la stabilirea identităţii lor.

Serviciul de Informaţii şi Securitate păstrează suporţii materiali cu informaţia dactiloscopică privind cetăţenii angajaţi în cadrul acestuia pînă la constatarea decesului acestor persoane.

Informaţia dactiloscopică acumulată în urma înregistrărilor dactiloscopice benevole şi obligatorii este nimicită la expirarea termenelor de păstrare”;

n) punctele 44, 45, 46, 47 şi 48 se exclud; 3) în anexele nr.1 şi nr.2 la Regulament, cuvîntul „tata” se

substituie cu cuvîntul „patronimicul”. 4) anexa nr.4 la Regulament va avea următorul cuprins:) g p

„1.Numele Denumirea organului 2. Prenumele (f r abrevieri) 3. Patronimicul 4. N scut la (data, luna i anul) 5. Locul na terii 6. Domiciliul nr. dosarului penal 7. Locul de munc , func ia, specialitatea

nr. dosarului din arhiv 8. Na ionalitatea 9. Cet enia Formula dactiloscopic

10. Caracterul infrac iunii Amprenta degetului

ar t tor al mîinii drepte

11. Arestat la _______________________________________ 12. Articolul din Codul penal___________________________ 13.Motivul înregistr rii – pct.6 art.10 Legea nr.1549-XV din 19 decembrie 2002 _____________________________________ 14. Fi a a fost întocmit de (numele de familie, func ia, gradul) 15. Data întocmirii (data, luna i anul)

Pe verso:

Persoana a fost judecat /achitat de (sublinia i) (denumirea instan ei de judecat )

la (data, luna i anul) art. CP

Pedeapsa (a se indica pe deplin m surile suplimentare)

Sentin a a intrat în vigoare la (data, luna i anul)

Dosarul penal clasat/scoatere de sub urm rire penal (sublinia i)

Organul care a dispus _____________________________________________________ Articolele CP sau CPP_____________________________________________________ Data primirii deciziei______________________________________________________

Note cu privire la executarea sentin ei, transfer rii condamnatului

Notă: Fişa se completează numai cu litere de tipar. Dimensiuni: 140 x 95 mm. Se confecţionează în mod obligatoriu din carton dur.”; 5) anexa nr.2 la hotărîre va avea următorul cuprins:

„Lista funcţiilor deţinute de persoanele supuse înregistrării dactiloscopice obligatorii

1. Ministerul Afacerilor Internetoţi angajaţii2. Centrul Naţional Anticorupţietoţi angajaţii3. Serviciul Vamal Aparatul central director general

Page 108: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

108

şef de direcţieşef adjunct de direcţieşef de serviciuşef de secţiespecialist principalspecialistSubdiviziuni subordonateşef de penitenciarşef adjunct de penitenciarşef de serviciuşef adjunct de serviciuşef de secţieşef de depozitşef de cantinăşef de gardăşef de sectorşef de gospodărieşef de bibliotecăşef de atelierşef de bloccomandant al batalionuluicomandant adjunct al batalionuluicomandant al companieicomandant adjunct al companieicomandat de plutoncomandant de grupă

inspector superiorinspectorinspector inferiorsupraveghetor superiorsupraveghetorinstructor superiorofiţer de serviciuchinologsantinelăsantinelă-operatortehnicianconsultantspecialistcontabilinginermedicfelcerlaborantstatistician medicalinfirmierasistentă medicalăsoră gospodinăfarmacistbibliotecarangajaţii orchestrei militarefuncţiile cu caracter logistic”.

H O T Ă R Î R Ecu privire la aprobarea componenţei nominale a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Republica Armenia (or. Erevan, 30 noiembrie – 1 decembrie 2012)

Guvernul HOTĂRĂŞTE:1. Se aprobă, conform anexei, componenţa nominală

a delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru, în Republica

Armenia (or. Erevan, 30 noiembrie – 1 decembrie 2012).2. Cheltuielile de deplasare (transport, diurnă, cazare)

pentru membrii delegaţiei vor fi suportate de instituţiile delegatare.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează:Viceprim-ministru,ministrul afacerilor externe şi integrării europene Iurie Leancă

Nr. 931. Chişinău, 17 decembrie 2012.

1004

Anexăla Hotărîrea Guvernului nr. 931din 17 decembrie 2012

COMPONENŢA NOMINALĂa delegaţiei moldoveneşti în legătură cu vizita de lucru a domnului Vladimir FILAT, Prim-ministru,

în Republica Armenia (or. Erevan, 30 noiembrie – 1 decembrie 2012)

FILAT Vladimir - Prim-ministruLEANCĂ Iurie - viceprim-ministru, ministru al aface-

rilor externe şi integrării europeneCEBAN Maria - deputat în ParlamentCUJBĂ Daniela - director al Direcţiei generale

integrare europeană, Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene

MOŞNEAGA Igor - consultant principal în Biroul comunicare şi relaţii cu presa, Cance-laria de Stat

POPA Vasile - ofiţer de pazăPOPOVICI Tudor - ofiţer de pază

H O T Ă R Î R Eprivind aprobarea modificărilor şi completărilorce se operează în unele hotătîri ale Guvernului

În vederea executării prevederilor art. II din Legea nr.163 din 11 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar (Monitorul Oficial al

Republicii Moldova, 2012, nr. 166-169, art. 567), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (se anexează).

1005

Page 109: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

109

2. Cheltuielile ocazionate de punerea în aplicare a prezentei hotărîri vor fi suportate din contul mijloacelor

bugetare alocate pentru anul respectiv.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează:Ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei Valentina Buliga Ministrul finanţelor Veaceslav NegruţaMinistrul afacerilor interne Dorin Recean

Nr. 932. Chişinău, 18 decembrie 2012.

Aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 932din 18 decembrie 2012

MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

1. Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 66-69, art. 431), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1) la anexa nr. 1 punctul 2 din note la tabelul nr. 4, cuvintele „15 – cu vîrsta de pînă la 3 ani şi 20 – cu vîrsta 3-6 (7) ani )” se substituie cu cuvintele „20 – cu vîrsta de pînă la 3 ani şi 25 – cu vîrsta 3-6 (7) ani )”;

2) la anexa nr.4, punctul 2 din note la tabelul nr.4 se completează cu următoarea propoziţie:

„Absolvenţii ciclului II al învăţămîntului superior (studii superioare de masterat) vor beneficia de spor doar în cazul în care nu au avut întrerupere a duratei de studii între ciclul I şi ciclul II.”;

3) notele la anexa nr.10:a) punctul 1 se completează în final cu un nou alineat

cu următorul cuprins:„autobuze şcolare 1,50”;b) la punctul 6, alineatul doi se exclude;c) se completează cu punctele 7 şi 8 cu următorul

cuprins:„7. Şoferii de autoturisme care deservesc aparatul

primăriilor municipiilor, consiliilor raionale, direcţiilor şi secţiilor autonome ale acestora, aparatul primăriei oraşelor, satelor (comunelor), precum şi care deservesc serviciile desconcentrate în teritoriu ale ministerelor şi altor organe administrative centrale, beneficiază de:

spor lunar pentru vechime în muncă calculat în procente faţă de salariul tarifar în următoarele mărimi:

Vechimea în muncă Mărimea sporului în % faţă de salariul tarifar

între 2 şi 5 ani 10

între 5 şi 10 ani 15

între 10 şi 15 ani 20

între 15 şi 20 ani 25

peste 20 ani 30

spor la salariu pentru intensitatea muncii în limitele mijloacelor alocate în acest scop care nu vor depăşi 30% din salariul tarifar, ţinînd cont de sporul lunar pentru vechime în muncă;

premiu lunar, utilizînd în acest scop 50% din fondul de retribuire a muncii pentru o lună, calculat din salariul tarifar, ţinînd cont de sporul lunar pentru vechime în muncă;

ajutor material anual în mărimea unui salariu mediu lunar.

8. Şoferilor de autobuze şcolare li se plăteşte un spor

pentru înaltă responsabilitate în trafic de pînă la 50% din salariul tarifar.”

2. Hotărîrea Guvernului nr.650 din 12 iunie 2006 „Privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 91-94, art. 692), cu modifi-cările şi completările ulterioare, se modifică şi se comple-tează după cum urmează:

1) la punctul 1, sintagma „Serviciul Grăniceri, conform anexei nr.3” se exclude;

2) la punctul 9 alineatele unu şi trei, sintagma „Serviciul Grăniceri” şi respectiv, „Serviciului Grăniceri” se exclud;

3) la punctul 17, sintagma „Serviciul Grăniceri” se substituie cu sintagma „Departamentul Poliţiei de Frontieră”;

4) la punctul 19, sintagma „directorul general al Servi-ciului Grăniceri” se exclude;

5) anexa nr.2:a) punctul 1 se completează cu un nou alineat cu

următorul cuprins:„categoriile de salarizare ale Reţelei tarifare unice

pentru funcţiile corpului de ofiţeri şi subofiţeri ale Poliţiei de Frontieră a Ministerului Afacerilor Interne, conform tabelului nr.13 din prezenta anexă.”;

b) punctul 2:subpunctul 7), după cuvîntul „poliţiştii” se completează

cu cuvintele „ , poliţiştii de frontieră”; se completează cu subpunctele 8), 9) şi 10) cu următorul

cuprins:„8) pentru îndeplinirea serviciului în condiţii specifice

Poliţiei de Frontieră, colaboratorilor li se stabileşte un spor în mărime de 30% din salariul de funcţie;

9) poliţiştilor de frontieră care îndeplinesc serviciul în unităţile (subunităţile), dislocate în afara localităţilor (în cazul în care locuiesc în aceste unităţi (subunităţi), li se stabileşte un spor în mărime de 5% din salariul de funcţie – în cazul situării la o distanţă de la 5 pînă la 10 km şi de 10% – la o distanţă mai mare de 10 km;

10) persoanele din corpul de ofiţeri şi subofiţeri ai Poliţiei de Frontieră – specialişti ai organelor de cifrare, beneficiază de un spor calculat din salariul de funcţie pentru stagiu neîntrerupt în activitatea de cifrare, în următoarele mărimi:

de la 1 pînă la 3 ani – 5%; de la 3 pînă la 6 ani – 10%;peste 6 ani - 15%.”;c) tabelul nr.1 pînă la Notă va avea următorul cuprins:

Page 110: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

110

„Tabelul nr.1

Salariile de funcţiepentru funcţiile corpului de ofiţeri al aparatului

central al Ministerului Afacerilor Interne, corpului de ofiţeri din aparatul central al

Departamentului Poliţiei de Frontieră şi ale corpului de conducere al

aparatului central al subdiviziunilor subordonate care asigură elaborarea politicilor

Funcţia Grila de salarii, lei

pentru corpul de ofiţeri al aparatului central al ministerului

pentru corpul de ofiţeri din aparatul central al Departamen-tului Poliţiei de Frontieră

pentru corpul de conducere al apara-tului central al subdi-viziunilor subor-donate care asigură elaborarea politicilor

Director (şef) departament de pe lîngă minister

- 2000-2750 2000-2750

Director (şef )direcţie generală 1850-2600 1850-2600 1850-2600

Şef direcţie 1700-2450 1700-2450 1700-2450

Şef secţie 1500-2250 1500-2250 1500-2250

Şef serviciu, birou 1400-2100 1400-2100 -

Specialist principal, inspector principal

1300-1950 1300-1950 -

Specialist superior, inspector superior

1200-1800 1200-1800 -

Specialist, inspector 1100-1650 1100-1650 -”

d) tabelul nr. 8 se exclude;

e) se completează cu un nou tabel, nr.13, cu următorul cuprins:

„Tabelul nr.13 Categoriile de salarizare

pentru corpul de ofiţeri şi subofiţeri din subdiviziunile Poliţiei de Frontieră

Funcţia Categoria de salarizare

Şef direcţie regională, şef centru 21

Şef secţie, şef sector 20

Şef serviciu 19

Şef unitate, specialist, ofiţer analiza riscului, ofiţer de serviciu, medic de specialitate

16-18

Şef schimb, inspector superior 17

Ajutor al ofiţerului de serviciu, şef gardă, şef depozit 15-16

Corpul de subofiţeri 9-14”

7) anexa nr.3 se exclude;8) punctul 2 din note la anexa nr.12 se completează cu

o propoziţie cu următorul cuprins:„De sporul în cauză nu beneficiază membrii delegaţiei

şi experţii cu statut de funcţionar public.” 3. Punctul 3 din note la tabelul nr.2 la anexa nr.1 la

Hotărîrea Guvernului nr.755 din 3 iulie 2006 „Cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare specializate în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera socială şi a personalului Serviciului Hidrometeorologic de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 106-111, art. 812), cu modificările ulterioare, se exclude.

4. Completările expuse în punctul 1 şi punctul 8 din note la anexa nr. 10 din Hotărîrea Guvernului nr.381 din 13 aprilie 2006 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare” se vor pune în aplicare cu începere de la 1 ianuarie 2013.

H O T Ă R Î R Ecu privire la modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.657 din 6 noiembrie 2009

Guvernul HOTĂRĂŞTE: Anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.657 din 6 noiembrie

2009 “Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.162, art.724), cu modificările şi completările ulterioare,

se modifică după cum urmează: a) poziţia 5 va avea următorul cuprins: „5. Direcţia generală coordonarea politicilor, asistenţei

externe şi reforma administraţiei publice centrale”; b) poziţiile 91 şi 10 se exclud.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează:Ministrul finanţelor Veaceslav Negruţa

Nr. 940. Chişinău, 19 decembrie 2012.

H O T Ă R Î R Ecu privire la zilele de odihnă şi de muncădin lunile decembrie 2012 şi ianuarie 2013

În scopul organizării optime a timpului de muncă şi de odihnă în lunile decembrie 2012 şi ianuarie 2013, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se consideră zilele de 25 şi 31 decembrie 2012, zile de odihnă, iar zilele de 22 decembrie 2012 şi 26 ianuarie

2013, zile lucrătoare.2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale,

conducătorii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor vor asigura în zilele de 22 decembrie 2012 şi 26 ianuarie 2013 activitatea eficientă a unităţilor subordonate.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează:Ministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei Valentina Buliga

Nr. 939. Chişinău, 19 decembrie 2012.

1006

1007

Page 111: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

111

H O T Ă R Î R Ecu privire la numirea în funcţiea domnului Lilian APOSTOL

În temeiul alineatului (1) al articolului 4 din Legea nr.353-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la Agentul guvernamental, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Se numeşte domnul Lilian APOSTOL în funcţia de Agent guvernamental – reprezentant al Guvernului Republicii Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează:Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externeşi integrării europene Iurie LeancăMinistrul justiţiei Oleg Efrim

Nr. 942. Chişinău, 19 decembrie 2012.

H O T Ă R Î R Ecu privire la numirea în funcţiea domnului Ivan GUŞILIC

În temeiul alineatului (6) al articolului 18 din Legea nr.116 din 18 mai 2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Se numeşte domnul Ivan GUŞILIC în funcţia de şef al Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Contrasemnează:Viceprim-ministru,ministrul economiei Valeriu Lazăr

Nr. 941. Chişinău, 19 decembrie 2012.

1009

1008

D I S P O Z I Ţ I EÎn conformitate cu punctul 13 din Hotărîrea Guvernului

nr.657 din 6 noiembrie 2009 „Pentru aprobarea Regula-mentului privind organizarea şi funcţionarea, structurii

şi efectivului-limită ale Cancelariei de Stat”, se numeşte dl Victor LUTENCO în funcţia de şef al Biroului pentru relaţii cu diaspora.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Nr. 106-d. Chişinău, 12 decembrie 2012.

1010

D I S P O Z I Ţ I E1. În scopul executării prevederilor articolului X punctul

27 din Legea nr. 178 din 11 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, se instituie Grupul de lucru pentru elaborarea proiectului regulamentului cu privire la restituirea TVA pentru livrările producţiei de fabricaţie proprie din fitotehnie şi horticultură în formă naturală şi producţiei de fabricaţie proprie din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, efectuate de agenţii economici producători agricoli, în următoarea componenţă:BARBĂNEAGRĂ Victor - viceministru al finanţelor, preşe-

dinte al Grupului de lucruGUŢU Viorel - viceministru al agriculturii şi

industriei alimentareCOJOCARI Gheorghe - şef adjunct al Inspectoratului

Fiscal Principal de StatCERTAN Anastasia - şef al Direcţiei generale politică

şi legislaţie fiscală şi vamală, Minis-terul Finanţelor

PÎNZARI Ala - şef al Direcţiei finanţe şi buget, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

SLUSARI Alexandru - preşedinte al Uniunii Republicane „UniAgroProtect”

2. Grupul de lucru va efectua o analiză detaliată a proble-melor cu care se confruntă agenţii economici producători agricoli în procesul de restituire a TVA şi va prezenta Guver-nului, pînă la 20 decembrie 2012, proiectul regulamentului nominalizat în punctul 1 al prezentei dispoziţii, conţinînd un mecanism simplu şi clar de restituire, precum şi responsabi-lităţile statului, în persoana Ministerului Finanţelor, în cazurile de nerespectare a angajamentelor de restituire.

3. În funcţie de necesităţi, preşedintele Grupului de lucru poate atrage în activitatea acestuia şi alţi experţi în domeniu.

4. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina domnului Veaceslav Negruţa, ministru al finanţelor.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Nr. 107-d. Chişinău, 14 decembrie 2012.

1011

Page 112: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

112

D I S P O Z I Ţ I E1. Se instituie Grupul de lucru pentru înregistrarea

drepturilor de proprietate asupra edificiilor, construcţiilor şi terenurilor aferente instituţiilor publice de învaţamînt şi se aprobă, conform anexei, componenţa lui nominală.

2. Grupul de lucru, pînă la 1 martie 2013:va solicita informaţia cu privire la edificiile, construcţiile

şi terenurile aferente instituţiilor publice de învăţămînt care nu sînt înregistrate în registrul bunurilor imobile;

va examina problemele cu care se confruntă adminis-traţia instituţiilor publice de învăţămînt la înregistrarea drepturilor de proprietate asupra edificiilor, construcţiilor şi terenurilor aferente şi, după caz, va înainta Guvernului propuneri de soluţionare a acestor probleme;

va întreprinde măsuri operative în vederea depăşirii obstacolele ce stau în faţa instituţiilor publice de învăţămînt

la înregistrarea drepturilor de proprietate asupra imobilelor şi terenurilor aferente;

va monitoriza finalizarea procesului de înregistrare a drepturilor de proprietate asupra edificiilor, construcţiilor şi terenurilor menţionate şi va oferi suport informaţional instituţiilor interesate.

3. Se stabileşte că:în caz de eliberare a membrilor Grupului de lucru din

funcţiile deţinute, atribuţiile acestora vor fi exercitate de persoanele nou-desemnate în funcţiile respective, fără emiterea unei noi dispoziţii de Guvern;

în caz de necesitate, preşedintele Grupului de lucru poate atrage în activitatea acestuia şi alţi specialişti din cadrul autorităţilor administraţiei publice.

PRIM-MINISTRU Vladimir FILAT

Nr. 108-d. Chişinău, 14 decembrie 2012.

1012

Anexăla Dispoziţia Guvernului nr. 108-ddin 14 decembrie 2012

COMPONENŢA NOMINALĂa Grupului de lucru pentru înregistrarea drepturilor de proprietate asupra edificiilor, construcţiilor

şi terenurilor aferente instituţiilor publice de învăţămînt

GROSU Igor - viceministru al educaţiei, preşe-dinte al Grupului de lucru

SCUTELNIC Ina - consultant principal, Direcţia dezvoltare socială, Cancelaria de Stat, secretar al Grupului de lucru

CIOBANU Sergiu - viceministru al economieiGRAMA Octavian - viceministru al sănătăţiiGUŢU Viorel - viceministru al agriculturii şi

industriei alimentarePOSTICĂ Gheorghe - viceministru al culturii

CĂRĂUŞ Maria - viceministru al finanţelorMIHAIL Sorin - şef al Direcţiei administrare şi

management intern, Cancelaria de Stat

CRIGAN Ştefan - director general adjunct al Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru

CREŢU-STĂVILĂ Inga - vicedirector pe probleme juridice şi înregistrare al ÎS „Cadastru”

SUSANU Angela - vicedirector al Agenţiei Proprietăţii Publice, Ministerul Economiei

Page 113: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

113

PARTEA IIIActe ale ministerelor, departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei

Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova

O R D I Ncu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

În temeiul prevederilor art. 104 litera g) din Codul fiscal, ORDON:

1. Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor

plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

2. A publica prezentul ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

3. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina dlui Octavian Calmîc, viceministru al economiei.

VICEPRIM-MINISTRU,MINISTRUL ECONOMIEI Valeriu LAZĂR

Nr. 179. Chişinău, 7 decembrie 2012.

1568

Anex la Ordinul Ministerului Economiei

nr. 179 din 7 decembrie 2012

LISTA aagen ilor economici – întreprinderi ale industriei u oare i a tipurilor de servicii prestate de c tre ace tia pe teritoriul Republicii Moldova solicitan ilor plas rii

m rfurilor sub regim vamal de perfec ionare activ , impozitate cu TVA la cota zero

agen ilor economici – întreprinderi ale industriei u oare i a tipurilor de servicii prestate de c tre ace tia pe teritoriul Republicii Moldova solicitan ilor plas rii

m rfurilor sub regim vamal de perfec ionare activ , impozitate cu TVA la cota zero

Nr. d/o Denumirea întreprinderii industriei u oare prestatoare de servicii pe teritoriul Republicii Moldova

Men iunile contractului încheiat pentru prestarea serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova solicitan ilor plas rii m rfurilor sub regim vamal de perfec ionare activ

Tipul serviciilor în conformitate cu contractul

285. „VATNORS” S.R.L. cod fiscal 1005602007025

Nr. 01 din 22 noiembrie 2012 18.2

286. „IGORA ” S.R.L. cod fiscal 1006608000243

Nr.18 din 27 iunie 2012

18.2

287. „CORALAV - LUX” S.R.L. cod fiscal 1003602005603

Nr. 7-SC din 31 octombrie 2012

18.2

289. F.P. „OLIMP” S.R.L. cod fiscal 1004601004824

Nr. 1 din 1 noiembrie 2012 18.2

290. „CHIVAMAX” S.R.L. cod fiscal 1011607002187

Nr. 02/2012 din 20 noiembrie 2012 18.2

291. Î.M. „MOBILE” S.R.L. cod fiscal 1002600040748

F/nr. din 21 noiembrie 2012 18.2

292. „MOBILE – JET” S.R.L. cod fiscal 1002600047817

Nr. 01/2012 din 3 decembrie 2012 18.2

O R D I Nprivind modificarea Ordinului Ministerului Economieinr. 33 din 11. 04. 2008 cu privire la aprobareaListei standardelor conexe la Reglementarea tehnică„Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune”

În temeiul art.14 alin.(3) lit. i) din Legea nr.420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36-38, art. 141),

ORDON:1. Anexa la Ordinul Ministerului Economiei nr. 33 din

11.04. 2008 cu privire la aprobarea Listei standardelor

conexe la Reglementarea tehnică “Securitatea echipa-mentelor electrice de joasă tensiune” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 152-153, art. 416) se substituie cu anexa la prezentul ordin.

2. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi intră în vigoare după 18 luni de la data publicării.

VICEPRIM-MINISTRU,MINISTRUL ECONOMIEI Valeriu LAZĂR

Nr. 183. Chişinău, 13 decembrie 2012.

1569

Page 114: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

114

Anex la Ordinul Ministerului Economiei

nr.33 din 11 aprilie 2008 Coordonat: Directorul general al Institutului Na ional de Standardizare i Metrologie _________________ Vitalie Dragancea

LISTA standardelor conexe la Reglementarea tehnic "Securitatea echipamentelor

electrice de joas tensiune", aprobat prin Hot rîrea Guvernului Republicii Moldova nr.255 din 5 martie 2008

Nr. d/o

Indicativul i titlul standardului conex

1 2 1. SM SR EN 41003:2010

Prescrip ii particulare de securitate pentru echipamentele destinate a fi conectate la re ele de telecomunica ii i/sau la sisteme de distribu ie prin cablu

2. SM SR EN 50065-4-2:2010 Transmisia semnalelor prin re ele electrice de joas tensiune în banda de frecven e de la 3 kHz pîn la 148,5 kHz. Partea 4-2: Filtre de joas tensiune de decuplare. Cerin e de securitate

3. SM SR EN 50065-4-7:2010 Transmisia semnalelor prin re elele electrice de joas tensiune în banda de frecven e de la 3 kHz pîn la 148,5 kHz i de la 1,6 MHz pîn la 30 MHz. Partea 4-7: Filtre portabile de joas tensiune de decuplare. Cerin e de securitate

4. SM SR EN 50085-1:2010 Sisteme de jgheaburi i de tuburi profilate pentru instala ii electrice. Partea 1: Prescrip ii generale

5. SM SR EN 50085-2-1:2010 Sisteme de jgheaburi i de tuburi profilate pentru instala ii electrice. Partea 2-1: Sisteme de jgheaburi i sisteme de tuburi profilate prev zute a fi montate pe pere i i pe tavane

6. SM SR EN 50085-2-2:2011 Sisteme de jgheaburi i sisteme de tuburi profilate pentru instala ii electrice. Partea 2-2: Prescrip ii particulare pentru sisteme de jgheaburi i sisteme de tuburi profilate prev zute pentru a fi montate sub podea, încastrate în podea sau pe podea

7. SM SR EN 50085-2-3:2011 Sisteme de jgheaburi i sisteme de tuburi profilate pentru instala ii electrice. Partea 2-3: Prescrip ii particulare pentru sisteme de jgheaburi cu fante destinate instala iilor din dulapuri

8. SM SR EN 50085-2-4:2011 Sisteme de jgheaburi i sisteme de tuburi profilate pentru instala ii electrice. Partea 2-4: Prescrip ii particulare pentru coloane i minicoloane

9. SM SR EN 50106:2011 Securitatea aparatelor electrice de uz casnic i scopuri similare. Reguli particulare pentru încerc rile de lot referitoare la aparatele din domeniul de aplicare al EN 60335-1

10. SM SR EN 50117-1:2010 Cabluri coaxiale. Partea 1: Specifica ie generic

11. SM SR EN 50117-2-1:2011 Cabluri coaxiale. Partea 2-1: Specifica ie intermediar pentru cablurile utilizate în re elele de distribu ie prin cablu. Cabluri de conectare de interior pentru sisteme care func ioneaz de la 5 MHz pîn la 1 000 MHz

12. SM SR EN 50117-2-2:2011 Cabluri coaxiale. Partea 2-2: Specifica ie intermediar pentru cablurile utilizate în re elele de distribu ie prin cablu. Cabluri de conectare de exterior pentru sisteme care func ioneaz de la 5 MHz pîn la 1 000 MHz

Page 115: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

115

13. SM SR EN 50117-2-3:2011 Cabluri coaxiale. Partea 2-3: Specifica ie intermediar pentru cablurile utilizate în re elele de distribu ie prin cablu. Cabluri de distribu ie i cabluri de transport pentru sisteme care func ioneaz de la 5 MHz pîn la 1 000 MHz

14. SM SR EN 50117-2-4:2011 Cabluri coaxiale. Partea 2-4: Specifica ie intermediar pentru cablurile utilizate în re elele de distribu ie prin cablu. Cabluri de conectare de interior pentru sisteme care func ioneaz de la 5 MHz pîn la 3 000 MHz

15. SM SR EN 50117-2-5:2011 Cabluri coaxiale. Partea 2-5: Specifica ie intermediar pentru cablurile utilizate în re elele de distribu ie prin cablu. Cabluri de conectare de exterior pentru sisteme care func ioneaz de la 5 MHz pîn la 3 000 MHz

16. SM SR EN 50117-3-1:2011 Cabluri coaxiale. Partea 3-1: Specifica ie intermediar pentru cablurile utilizate în aplica ii de telecomunica ii. Cabluri de dimensiuni mici (miniaturale) utilizate în sistemele de comunica ii digitale

17. SM SR EN 50117-4-1:2011 Cabluri coaxiale. Partea 4-1: Specifica ie intermediar pentru cablurile destinate sistemelor de cablare BCT în conformitate cu EN 50173. Cabluri de conectare de interior pentru sisteme care func ioneaz de la 5 MHz pîn la 3000 MHz

18. SM SR EN 50156-1:2010 Echipament electric pentru instala ii de ardere i echipament auxiliar. Partea 1: Prescrip ii pentru proiectare i instalare

19. SM SR EN 50178:2010 Echipamente electronice utilizate în instala ii de putere

20. SM SR EN 50194-1:2011 Aparatur electric pentru detectarea gazelor combustibile din locuin e. Partea 1: Metode de încercare i cerin e de performan

21. SM SR EN 50214:2010 Cabluri flexibile plate cu manta de policlorur de vinil

22. SM SR EN 50250:2010 Adaptoare de conversie pentru utiliz ri industriale

23. SM SR EN 50262:2010 Intr ri de cablu pentru instala ii electrice

24. SM SR EN 60332-3-10:2012 Încerc ri ale cablurilor electrice i cu fibre optice supuse la foc. Partea 3-10 : Încercare de rezisten la propagarea vertical a fl c rii pe conductoare sau cabluri în m nunchi în pozi ie vertical . Aparatur de încercare

25. SM SR EN 60332-3-21:2012 Încerc ri ale cablurilor electrice i cu fibre optice supuse la foc. Partea 3-21 : Încercare de rezisten la propagarea vertical a fl c rii pe conductoare sau cabluri în m nunchi în pozi ie vertical . Categoria A F/R

26. SM SR EN 60332-3-22:2012 Încerc ri ale cablurilor electrice i cu fibre optice supuse la foc. Partea 3-22 : Încercare de rezisten la propagarea vertical a fl c rii pe conductoare sau cabluri în m nunchi în pozi ie vertical . Categoria A

27. SM SR EN 60332-3-23:2012 Încerc ri ale cablurilor electrice i cu fibre optice supuse la foc. Partea 3-23 : Încercare de rezisten la propagarea vertical a fl c rii pe conductoare sau cabluri în m nunchi în pozi ie vertical . Categoria B

28. SM SR EN 60332-3-24:2012 Încerc ri ale cablurilor electrice i cu fibre optice supuse la foc.Partea 3-24 : Încercare de rezisten la propagarea vertical a fl c rii pe conductoare sau cabluri în m nunchi în pozi ie vertical . Categoria C

29. SM SR EN 60332-3-25:2012 Încerc ri ale cablurilor electrice i cu fibre optice supuse la foc.Partea 3-25 : Încercare de rezisten la propagarea vertical a fl c rii pe conductoare sau cabluri în m nunchi în pozi ie vertical . Categoria D

30. SM SR EN 50267-1:2010 Metode de încercare uzuale pentru cabluri în condi ii de foc. Încerc ri asupra gazelor emise în timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 1: Aparatur

31. SM SR EN 50267-2-1:2010 Metode de încercare uzuale pentru cabluri în condi ii de foc. Încerc ri asupra gazelor emise în timpul combustiei materialelor din cabluri.

32. SM SR EN 50267-2-2:2010 Metode de încercare uzuale pentru cabluri în condi ii de foc. Încerc ri asupra gazelor emise în timpul combustiei materialelor din cabluri.

Page 116: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

116

33. SM SR EN 50267-2-3:2010 Metode de încercare uzuale pentru cabluri în condi ii de foc. Încerc ri asupra gazelor emise în timpul combustiei materialelor din cabluri. Partea 2-3: Proceduri. Determinarea gradului de aciditate a gazelor din cabluri prin determinarea mediei ponderate a pH-ului i a conductivit ii

34. SM SR EN 50274:2010 Ansambluri de aparataj de joas tensiune. Protec ia împotriva ocurilor electrice. Protec ia împotriva contactului direct involuntar cu p r i active periculoase

35. SM SR EN 50288-1:2011 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunica ii i comenzi analogice i numerice. Partea 1: Specifica ie generic

36. SM SR EN 50288-2-1:2011 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunica ii i comenzi analogice i numerice. Partea 2-1: Specifica ie intermediar pentru cabluri ecranate pentru aplica ii pîn la 100 MHz. Cabluri orizontale i verticale în cl diri

37. SM SR EN 50288-2-2:2011 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunica ii i comenzi analogice i numerice. Partea 2-2: Specifica ie intermediar pentru cabluri ecranate pentru aplica ii pîn la 100 MHz. Cabluri pentru zona de lucru i cabluri de conectare

38. SM SR EN 50288-3-1:2011 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunica ii i comenzi analogice i numerice. Partea 3-1: Specifica ie intermediar pentru cabluri neecranate pentru aplica ii pîn la 100 MHz. Cabluri orizontale i verticale în cl diri

39. SM SR EN 50288-3-2:2011 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunica ii i comenzi analogice i numerice. Partea 3-2: Specifica ie intermediar pentru cabluri neecranate pentru aplica ii pîn la 100 MHz. Cabluri pentru zona de lucru i cabluri de conectare

40. SM SR EN 50288-4-1:2011 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunica ii i comenzi analogice i numerice. Partea 4-1: Specifica ie intermediar pentru cabluri ecranate pentru aplica ii pîn la 600 MHz. Cabluri orizontale i verticale în cl diri

41. SM SR EN 50288-4-2:2011 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunica ii i comenzi analogice i numerice. Partea 4-2: Specifica ie intermediar pentru cabluri ecranate pentru aplica ii pîn la 600 MHz. Cabluri pentru zona de lucru i cabluri de conectare

42. SM SR EN 50288-5-1:2011 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunica ii i comenzi analogice i numerice. Partea 5-1: Specifica ie intermediar pentru cabluri ecranate pentru aplica ii pîn la 250 MHz. Cabluri orizontale i verticale în cl diri

43. SM SR EN 50288-5-2:2011 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunica ii i comenzi analogice i numerice. Partea 5-2: Specifica ie intermediar pentru cabluri ecranate pentru aplica ii pîn la 250 MHz. Cabluri pentru zona de lucru i cabluri de conectare

44. SM SR EN 50288-6-1:2011 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunica ii i comenzi analogice i numerice. Partea 6-1: Specifica ie intermediar pentru cabluri neecranate pentru aplica ii pîn la 250 MHz. Cabluri orizontale i verticale în cl diri

45. SM SR EN 50288-6-2:2011 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunica ii i comenzi analogice i numerice. Partea 6-2: Specifica ie intermediar pentru cabluri neecranate pentru aplica ii pîn la 250 MHz. Cabluri pentru zona de lucru i cabluri de conectare

46. SM SR EN 50288-7:2011 Cabluri metalice cu elemente multiple utilizate pentru comunica ii i comenzi analogice i numerice. Partea 7: Specifica ie intermediar pentru cabluri pentru aparatur de m surat i de control

47. SM SR EN 50289-1-3:2011 Cabluri de comunica ii. Specifica ii pentru metodele de încercare. Partea 1-3: Metode de încerc ri electrice. Rigiditate dielectric

48. SM SR EN 50289-1-4:2011 Cabluri de comunica ii. Specifica ii pentru metodele de încercare. Partea 1-4: Metode de încerc ri electrice. Rezisten de izola ie

49. SM SR EN 50290-2-1:2011 Cabluri de comunica ii. Partea 2-1: Reguli comune de concep ie i construc ie

Page 117: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

117

50. SM SR EN 50290-2-20:2011 Cabluri de comunica ii. Partea 2-20: Reguli comune de concep ie i construc ie. Generalit i

51. SM SR EN 50290-2-21:2011 Cabluri de comunica ii. Partea 2-21: Reguli comune de concep ie i construc ie. Amestecuri de PVC pentru izola ii

52. SM SR EN 50290-2-22:2011 Cabluri de comunica ii. Partea 2-22: Reguli comune de concep ie i construc ie. Amestecuri de PVC pentru mantale

53. SM SR EN 50290-2-23:2011 Cabluri de comunica ii. Partea 2-23: Reguli comune de concep ie i construc ie. Polietilen pentru izola ii

54. SM SR EN 50290-2-24:2011 Cabluri de comunica ii. Partea 2-24: Reguli comune de concep ie i construc ie. Polietilen pentru mantale

55. SM SR EN 50290-2-25:2011 Cabluri de comunica ii. Partea 2-25: Reguli comune de concep ie i construc ie. Polipropilen pentru izola ii

56. SM SR EN 50290-2-26:2011 Cabluri de comunica ii. Partea 2-26: Reguli comune de concep ie i construc ie. Amestecuri pentru izola ii f r halogeni i cu întîrziere la propagarea fl c rii

57. SM SR EN 50290-2-27:2011 Cabluri de comunica ii. Partea 2-27: Reguli comune de concep ie i construc ie. Amestecuri pentru mantale termoplastice f r halogeni i cu întîrziere la propagarea fl c rii

58. SM SR EN 50290-2-28:2011 Cabluri de comunica ii. Partea 2-28: Reguli comune de concep ie i construc ie. Amestecuri de umplutur pentru cabluri umplute

59. SM SR EN 50290-2-29:2011 Cabluri de comunica ii. Partea 2-29: Reguli comune de concep ie i construc ie. Polietilen (PE) reticulat pentru izola ii

60. SM SR EN 50290-2-30:2011 Cabluri de comunica ii. Partea 2-30: Reguli comune de concep ie i construc ie. Poli(tetrafluoretilen -hexafluorpropilen ) (FEP) pentru izola ii i mantale

61. SM SR EN 50290-4-1:2011 Cabluri de comunica ii. Partea 4-1: Considera ii generale privind utilizarea cablurilor. Condi ii de mediu i aspecte de securitate

62. SM SR EN 50363-0:2010 Materiale pentru izola ii, mantale i înveli uri pentru cabluri de energie de joas tensiune. Partea 0: Introducere general

63. SM SR EN 50363-1:2010 Materiale pentru izola ii, mantale i înveli uri pentru cabluri de energie de joas tensiune. Partea 1: Amestecuri elastometrice reticulate pentru izola ii

64. SM SR EN 50363-2-1:2010 Materiale pentru izola ii, mantale i înveli uri pentru cabluri de energie de joas tensiune. Partea 2-1: Amestecuri elastometrice reticulate pentru mantale

65. SM SR EN 50363-2-2:2010 Materiale pentru izola ii, mantale i înveli uri pentru cabluri de energie de joas tensiune. Partea 2-2: Amestecuri elastometrice reticulate pentru înveli uri

66. SM SR EN 50363-3:2010 Materiale pentru izola ii, mantale i înveli uri pentru cabluri de energie de joas tensiune. Partea 3: Amestecuri de PVC pentru izola ii

67. SM SR EN 50363-4-1:2010 Materiale pentru izola ii, mantale i înveli uri pentru cabluri de energie de joas tensiune. Partea 4-1: Amestecuri de PVC pentru mantale

68. SM SR EN 50363-4-2:2010 Materiale pentru izola ii, mantale i înveli uri pentru cabluri de energie de joas tensiune. Partea 4-2: Amestecuri de PVC pentru înveli uri

69. SM SR EN 50363-5:2010 Materiale pentru izola ii, mantale i înveli uri pentru cabluri de energie de joas tensiune. Partea 5: Amestecuri f r halogeni reticulate pentru izola ii

70. SM SR EN 50363-6:2010 Materiale pentru izola ii, mantale i înveli uri pentru cabluri de energie de joas tensiune. Partea 6: Amestecuri f r halogeni reticulate pentru mantale

71. SM SR EN 50363-7:2010 Materiale pentru izola ii, mantale i înveli uri pentru cabluri de energie de joas tensiune. Partea 7: Amestecuri f r halogeni termoplastice pentru izola ii

Page 118: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

118

72. SM SR EN 50363-8:2010 Materiale pentru izola ii, mantale i înveli uri pentru cabluri de energie de joas tensiune. Partea 8: Amestecuri f r halogeni termoplastice pentru mantale

73. SM SR EN 50363-9-1:2010 Materiale pentru izola ii, mantale i înveli uri pentru cabluri de energie de joas tensiune. Partea 9-1: Diverse amestecuri pentru izola ii. Policlorur de vinil reticulat (XLPVC)

74. SM SR EN 50363-10-1:2010 Materiale pentru izola ii, mantale i înveli uri pentru cabluri de energie de joas tensiune. Partea 10-1: Diverse amestecuri pentru mantale. Policlorur de vinil reticulat (XLPVC)

75. SM SR EN 50363-10-2:2010 Materiale pentru izola ii, mantale i înveli uri pentru cabluri de energie de joas tensiune. Partea 10-2: Diverse amestecuri pentru mantale. Poliuretan termoplastic

76. SM SR EN 50364:2011 Limitarea expunerii umane la cîmpuri electromagnetice generate de echipamente care func ioneaz în domeniul de frecven de la 0 Hz pîn la 300 GHz, folosite la Supravegherea Electronic a Obiectelor (EAS), Identificarea prin Radio-frecven (RFID) i aplica ii similare

77. SM SR EN 62233:2012 Metode de m surare a cîmpurilor electromagnetice ale aparatelor electrice pentru uz casnic i similare referitor la expunerea corpului uman

78. SM SR EN 61914:2012 Cleme de cabluri pentru instala ii electrice

79. SM SR EN 50369:2010 Sisteme de înveli uri de protec ie etan e la lichide pentru managementul cabl rii

80. SM SR EN 50371:2010 Standard generic pentru demonstrarea conformit ii aparatelor electrice i electronice de mic putere cu restric iile de baz referitoare la expunerea persoanelor la cîmpuri electromagnetice (10 MHz - 300 GHz). Public

81. SM SR EN 50395:2010 Metode de încerc ri electrice pentru cabluri de energie de joas tensiune

82. SM SR EN 50396:2010 Metode de încerc ri neelectrice pentru cabluri de energie de joas tensiune

83. SM SR EN 50406-1:2011 Cabluri multipereche pentru utilizatorul final utilizate în re ele de telecomunica ii cu rat mare de bi i. Partea 1: Cabluriaeriene

84. SM SR EN 50406-2:2011 Cabluri multipereche pentru utilizatorul final utilizate în re ele de telecomunica ii cu rat mare de bi i. Partea 2: Cabluri pentru instalare în conducte i cabluri îngropate

85. SM SR EN 50407-1:2011 Cabluri multipereche utilizate în re ele de telecomunica ii cu acces digital cu rat mare de bi i. Partea 1: Cabluri exterioare

86. SM SR EN 50425:2010 Întreruptoare pentru instala iile electrice fixe pentru uz casnic i similar. Standard colateral. Întreruptoare pentru oprirede urgen pentru reclame luminoase i corpuri de iluminat de interior sau de exterior

87. SM SR EN 50428:2010 Întreruptoare pentru instala iile electrocasnice fixe i similare. Standard colateral. Întreruptoare i accesorii asociate pentru utilizare în sistemele electronice ale locuin elor i ale cl dirilor (HBES)

88. SM SR EN 50441-1:2011 Cabluri pentru instala ii reziden iale de telecomunica ii de interior. Partea 1: Cabluri neecranate - Clasa 1

89. SM SR EN 50441-2:2011 Cabluri pentru instala ii reziden iale de telecomunica ii de interior. Partea 2: Cabluri ecranate - Clasa 2

90. SM SR EN 50441-3:2011 Cabluri pentru instala ii reziden iale de telecomunica ii de interior. Partea 3: Cabluri ecranate - Clasa 3

91. SM SR EN 50445:2010 Standard de familie de produse pentru demonstrarea conformit ii unui echipament pentru sudare electric prin presiune, sudare cu arc electric i procedee conexe, cu restric ii de baz referitoare la expunerea persoanelor la cîmpuri electromagnetice (0 Hz - 300 GHz)

92. SM SR EN 50491-3:2011 Cerin e generale pentru sisteme electronice pentru locuin e i cl diri (HBES) i sisteme de control i automatizare a cl dirilor (BACS). Partea 3: Cerin e de securitate electric

Page 119: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

119

93. SM SR EN 50497:2010 Metod de încercare recomandat pentru evaluarea riscului de exsuda ie a plastifiantului din mantaua i izola ia de PVC a cablurilor

94. SM SR EN 50520:2011 Pl ci i benzi de acoperire pentru protec ia i semnalarea amplas rii cablurilor îngropate sau a conductelor îngropate în instala iile subterane

95. SM SR EN 60034-1:2011 Ma ini electrice rotative. Partea 1: Valori nominale i caracteristici de func ionare

96. SM SR EN 60034-5:2010 Ma ini electrice rotative. Partea 5: Grade de protec ie asigurate prin proiectarea complet a ma inilor electrice rotative (cod IP). Clasificare

97. SM SR EN 60034-6:2010 Ma ini electrice rotative. Partea 6: Moduri de r cire (Cod IC)

98. SM SR EN 60034-7:2010 Ma ini electrice rotative. Partea 7: Clasificarea formelor constructive i a modurilor de montaj (Cod IM)

99. SM SR EN 60034-8:2010 Ma ini electrice rotative. Partea 8: Marcarea bornelor i sensul de rota ie

100. SM SR EN 60034-9:2010 Ma ini electrice rotative. Partea 9: Limite de zgomot

101. SM SR EN 60034-11:2010 Ma ini electrice rotative. Partea 11: Protec ie termic

102. SM SR EN 60034-12:2010 Ma ini electrice rotative. Partea 12: Caracteristici de pornire ale motoarelor asincrone trifazate cu rotor în scurtcircuit cu o singur tura ie

103. SM SR EN 60034-14:2010 Ma ini electrice rotative. Partea 14: Vibra ii mecanice ale anumitor ma ini cu în l imea axei arborelui mai mare sau egal cu 56 mm. M surare, evaluare i limite ale vibra iilor

104. SM SR EN 60051-1:2010 Aparate electrice de m surat indicatoare analogice cu ac iune direct i accesoriile lor. Partea 1: Defini ii i prescrip ii generale comune tuturor p r ilor

105. SM SR EN 60051-2:2010 Aparate electrice de m surat indicatoare analogice cu ac iune direct i accesoriile lor. Partea 2: Prescrip ii particulare pentru ampermetre i voltmetre

106. SM SR EN 60051-3 +A1:2010 Aparate electrice de m surat indicatoare analogice cu ac iune direct i accesoriile lor. Partea 3: Prescrip ii particulare pentru wattmetre i varmetre

107. SM SR EN 60051-4:2010 Aparate electrice de m surat indicatoare analogice cu ac iune direct i accesoriile lor. Partea 4: Prescrip ii particulare pentru frecven metre

108. SM SR EN 60051-5:2010 Aparate electrice de m surat indicatoare analogice cu ac iune direct i accesoriile lor. Partea 5: Prescrip ii particulare pentru fazmetre, cosfimetre i sincronoscoape

109. SM SR EN 60051-6:2010 Aparate electrice de m surat indicatoare analogice cu ac iune direct i accesoriile lor. Partea 6: Prescrip ii particulare pentru ohmmetre (impedan metre) i conductometre

110. SM SR EN 60051-7:2010 Aparate electrice de m surat indicatoare analogice cu ac iune direct i accesoriile lor. Partea 7: Prescrip ii particulare pentru aparatele cu func ii multiple

111. SM SR EN 60051-8:2010 Aparate electrice de m surat indicatoare analogice cu ac iune direct i accesoriile lor. Partea 8: Prescrip ii particulare pentru accesorii

112. SM SR EN 60051-9:2010 Aparate electrice de m surat indicatoare analogice cu ac iune direct i accesoriile lor. Partea 9: Metode de încercare recomandate

113. SM SR EN 60061-1:2010 Socluri pentru l mpi, dulii i calibre pentru controlul interschimbabilit ii i securit ii. Partea 1: Socluri pentru l mpi

114. SM SR EN 60061-2:2010 Socluri pentru l mpi, dulii i calibre pentru controlul interschimbabilit ii i securit ii. Partea 2: Dulii

Page 120: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

120

115.

SM S

R E

N 6

0061

-3:2

010

Socl

uri p

entru

lm

pi, d

ulii

i cal

ibre

pen

tru c

ontro

lul i

nter

schi

mba

bilit

ii i s

ecur

itii.

Par

tea

3:C

alib

re

116.

SM S

R E

N 6

0061

-4:2

010

Socl

uri

pent

ru l

mpi

, dul

ii i

calib

re p

entru

con

trolu

l in

ters

chim

babi

litii

i se

curit

ii. P

arte

a 4:

Ghi

d i

info

rma

ie

gene

ral

117.

SM S

R E

N 6

0065

:201

0 A

para

te e

lect

roni

ce a

udio

, vid

eo i

sim

ilare

. Cer

ine

de se

curit

ate

118.

SM S

R E

N 6

0110

-1:2

010

Con

dens

atoa

re d

e pu

tere

pen

tru in

stal

aii

de în

clz

ire p

rin in

duc

ie. P

arte

a 1:

Gen

eral

iti

119.

SM S

R E

N 6

0127

-1:2

010

Sigu

ran

e fu

zibi

le m

inia

tur

. Pa

rtea

1: D

efin

iii

pent

ru s

igur

ane

fuzi

bile

min

iatu

r

i pr

escr

ipii

gene

rale

pen

tru

elem

ente

de

înlo

cuire

min

iatu

r

120.

SM S

R E

N 6

0127

-2:2

010

Sigu

ran

e fu

zibi

le m

inia

tur

. Par

tea

2: E

lem

ente

de

înlo

cuire

tubu

lare

121.

SM S

R E

N 6

0127

-3:2

010

Sigu

ran

e fu

zibi

le m

inia

tur

. Par

tea

3: E

lem

ente

de

înlo

cuire

min

iatu

rizat

e

122.

SM S

R E

N 6

0127

-4:2

010

Sigu

ran

e fu

zibi

le m

inia

tur

. Par

tea

4: E

lem

ente

de

înlo

cuire

mod

ular

e un

iver

sale

(UM

F). T

ipur

i de

mon

taj p

e su

praf

a

i mon

taj p

rin g

uri

123.

SM S

R E

N 6

0127

-6:2

010

Sigu

ran

e fu

zibi

le m

inia

tur

. Par

tea

6: A

nsam

blur

i-sup

ort p

entru

ele

men

te d

e în

locu

ire tu

bula

re m

inia

tur

124.

SM S

R E

N 6

0143

-2:2

010

Serie

de

cond

ensa

toar

e pe

ntru

reel

e el

ectri

ce. P

arte

a 2:

Ech

ipam

ent d

e pr

otec

ie p

entru

bat

erii

de c

onde

nsat

oare

serie

125.

SM S

R E

N 6

0155

:201

0 St

arte

re c

u lic

rire

pent

ru l

mpi

fluo

resc

ente

126.

SM S

R E

N 6

0204

-1:2

010

Secu

ritat

ea m

ain

ilor.

Echi

pam

entu

l ele

ctric

al m

ain

ilor.

Parte

a 1:

Cer

ine

gene

rale

127.

SM S

R E

N 6

0215

:201

0 R

egul

i de

secu

ritat

e pe

ntru

ech

ipam

ente

le d

e em

isie

radi

oele

ctric

128.

SM S

R E

N 6

0228

:201

0 C

ondu

ctoa

re p

entru

cab

luri

izol

ate

129.

SM S

R E

N 6

0238

:201

0 D

ulii

cu fi

let E

diso

n pe

ntru

lm

pi

130.

SM S

R E

N 6

0252

-1:2

012

Con

dens

atoa

re p

entru

mot

oare

de

cure

nt a

ltern

ativ

. Par

tea

1: G

ener

alit

i. C

arac

teris

tici f

unc

iona

le, î

ncer

cri

i val

ori

nom

inal

e. R

egul

i de

secu

ritat

e. G

hid

pent

ru in

stal

are

i util

izar

e

131.

SM S

R E

N 6

0252

-2:2

012

Con

dens

atoa

re p

entru

mot

oare

de

cure

nt a

ltern

ativ

. Par

tea

2: C

onde

nsat

oare

pen

tru p

orni

rea

mot

oare

lor

132.

SM S

R E

N 6

0255

-5:2

010

Rel

ee e

lect

rice.

Par

tea

5: C

oord

onar

ea iz

ola

iei p

entru

rele

e de

msu

r i

dis

pozi

tive

de p

rote

cie

. Pre

scrip

ii i î

ncer

cri

133.

SM S

R E

N 6

0255

-27:

2010

R

elee

de

msu

r i

dis

pozi

tive

de p

rote

cie

. Par

tea

27: P

resc

ripii

de se

curit

ate

134.

SM S

R E

N 6

0269

-1:2

010

Sigu

ran

e fu

zibi

le d

e jo

as te

nsiu

ne. P

arte

a 1:

Pre

scrip

ii ge

nera

le

135.

SM S

R E

N 6

0269

-4:2

011

Sigu

ran

e fu

zibi

le d

e jo

as t

ensi

une.

Par

tea

4: P

resc

ripii

supl

imen

tare

ref

erito

are

la e

lem

ente

de

înlo

cuire

util

izat

e pe

ntru

pro

tec

ia d

ispo

zitiv

elor

cu

sem

icon

duct

oare

136.

SM S

R E

N 6

0309

-1:2

010

Priz

e de

cur

ent p

entru

uz

indu

stria

l. Pa

rtea

1: R

egul

i gen

eral

e

137.

SM S

R E

N 6

0309

-2:2

010

Priz

e de

cur

ent p

entru

uz

indu

stria

l. Pa

rtea

2: P

resc

ripii

de in

ters

chim

babi

litat

e di

men

sion

al p

entru

apa

rate

cu

tiftu

ri i

teci

138.

SM S

R E

N 6

0309

-4:2

010

Priz

e de

cur

ent p

entru

uz

indu

stria

l. Pa

rtea

4: P

rize

de c

uren

t i p

rize

mob

ile c

u în

treru

ptor

, cu

sau

fr

dis

pozi

tiv d

e in

terb

loca

re

139.

SM S

R E

N 6

0320

-1:2

010

Con

ecto

are

pent

ru u

z ca

snic

i u

z ge

nera

l sim

ilar.

Parte

a 1:

Pre

scrip

ii ge

nera

le

140.

SM S

R E

N 6

0320

-2-1

:201

0 C

onec

toar

e pe

ntru

uz

casn

ic i

uz

gene

ral s

imila

r. Pa

rtea

2-1:

Con

ecto

are

pent

ru m

ain

i de

cusu

t

141.

SM S

R E

N 6

0320

-2-2

:201

0 C

onec

toar

e pe

ntru

uz

casn

ic i

uz

gene

ral s

imila

r. Pa

rtea

2-2:

Con

ecto

are

de in

terc

onec

tare

pen

tru e

chip

amen

te e

lect

rice

casn

ice

i sim

ilare

142.

SM S

R E

N 6

0320

-2-4

:201

0 C

onec

toar

e pe

ntru

uz

casn

ic i

uz

gene

ral s

imila

r. Pa

rtea

2-4:

Con

ecto

are

cu c

onex

iune

dat

orit

gre

utii

143.

SM S

R E

N 6

0332

-1-1

:201

0 În

cerc

ri al

e ca

blur

ilor e

lect

rice

i cu

fibre

opt

ice

supu

se la

foc.

Par

tea

1-1:

Înce

rcar

e la

pro

paga

rea

verti

cal

a fl

crii

pe

un c

ondu

ctor

sau

cabl

u iz

olat

. Apa

ratu

r d

e în

cerc

are

144.

SM S

R E

N 6

0332

-1-2

:201

0 În

cerc

ri al

e ca

blur

ilor e

lect

rice

i cu

fibre

opt

ice

supu

se la

foc.

Par

tea

1-2:

Înce

rcar

e la

pro

paga

rea

verti

cal

a fl

crii

pe

un c

ondu

ctor

sau

cabl

u iz

olat

. Pro

cedu

r p

entru

flac

r d

e tip

pre

ames

tec

de 1

kW

145.

SM S

R E

N 6

0332

-1-3

:201

0 În

cerc

ri al

e ca

blur

ilor e

lect

rice

i cu

fibre

opt

ice

supu

se la

foc.

Par

tea

1-3:

Înce

rcar

e la

pro

paga

rea

verti

cal

a fl

crii

pe

un c

ondu

ctor

sau

cabl

u iz

olat

. Pro

cedu

ra p

entru

det

erm

inar

ea p

artic

ulel

or/p

ictu

rilor

mic

i apr

inse

146.

SM S

R E

N 6

0332

-2-1

:201

0 În

cerc

ri al

e ca

blur

ilor e

lect

rice

i cu

fibre

opt

ice

supu

se la

foc.

Par

tea

2-1:

Înce

rcar

e la

pro

paga

rea

verti

cal

a fl

crii

pe

un c

ondu

ctor

sau

cabl

u iz

olat

de

sec

iune

mic

. Apa

ratu

r d

e în

cerc

are

147.

SM S

R E

N 6

0332

-2-2

:201

0 În

cerc

ri al

e ca

blur

ilor e

lect

rice

i cu

fibre

opt

ice

supu

se la

foc.

Par

tea

2-2:

Înce

rcar

e la

pro

paga

rea

verti

cal

a fl

crii

pe

un c

ondu

ctor

sau

cabl

u iz

olat

de

sec

iune

mic

. Pro

cedu

r p

entru

flac

r d

e tip

cu

difu

zie

148.

SM S

R E

N 6

0335

-1:2

006

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic i

scop

uri s

imila

re. S

ecur

itate

. Par

tea

1: P

resc

ripii

gene

rale

149.

SM S

R E

N 6

0335

-2-2

:201

1 A

para

te e

lect

rice

pent

ru u

z ca

snic

i s

copu

ri si

mila

re. S

ecur

itate

. Par

tea

2-2:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru a

spira

toar

e i

apar

ate

de c

urat

prin

asp

irare

cu

ap

150.

SM S

R E

N 6

0335

-2-3

:201

0 A

para

te e

lect

rice

pent

ru u

z ca

snic

i sc

opur

i sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

3: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

fiar

e de

clc

at

151.

SM S

R E

N 6

0335

-2-4

:201

1 A

para

te e

lect

rice

pent

ru u

z ca

snic

i s

copu

ri si

mila

re. S

ecur

itate

. Par

tea

2-4:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru s

torc

toar

e ce

ntrif

ugal

e

152.

SM S

R E

N 6

0335

-2-5

:201

0 A

para

te e

lect

rice

pent

ru u

z ca

snic

i

scop

uri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

5: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

ma

ini

de

spla

t vas

e

153.

SM S

R E

N 6

0335

-2-6

:201

0 A

para

te e

lect

rice

pent

ru u

z ca

snic

i

scop

uri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

6: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

ma

ini

de

gtit

, plit

e, c

upto

are

i apa

rate

sim

ilare

pen

tru u

z ca

snic

154.

SM S

R E

N 6

0335

-2-7

:201

1 A

para

te e

lect

rice

pent

ru u

z ca

snic

i

scop

uri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

7: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

ma

ini

de

spla

t ruf

e

155.

SM S

R E

N 6

0335

-2-8

:201

0 A

para

te e

lect

rice

pent

ru u

z ca

snic

i

scop

uri

sim

ilare

. Se

curit

ate.

Par

tea

2-8:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru a

para

te

elec

trice

de

ras,

ma

ini d

e tu

ns i

apa

rate

sim

ilare

156.

SM S

R E

N 6

0335

-2-9

:201

0 A

para

te e

lect

rice

pent

ru u

z ca

snic

i

scop

uri

sim

ilare

. Se

curit

ate.

Par

tea

2-9:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru g

rta

re,

prjit

oare

de

pîin

e i a

para

te m

obile

sim

ilare

de

prep

arat

157.

SM S

R E

N 6

0335

-2-1

0:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

10: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

apa

rate

de

prel

ucra

re a

pod

elel

or i

ma

ini d

e pe

riat u

med

158.

SM S

R E

N 6

0335

-2-1

1:20

12

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic i

sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

11: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

usc

toar

e de

ru

fe c

u ta

mbu

r

159.

SM S

R E

N 6

0335

-2-1

2:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic i

scop

uri s

imila

re. S

ecur

itate

. Par

tea

2-12

: Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru p

lite

elec

trice

de

înc

lzit

i apa

rate

sim

ilare

160.

SM S

R E

N 6

0335

-2-1

3:20

11

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic i

scop

uri s

imila

re. S

ecur

itate

. Par

tea

2-13

: Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru v

ase

de p

rjit

în

gr

sim

e, ti

gi d

e pr

jit i

apa

rate

sim

ilare

Page 121: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

121

161.

SM S

R E

N 6

0335

-2-1

4:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

14: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

apa

rate

de

buc

trie

162.

SM S

R E

N 6

0335

-2-1

5:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

15: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

apa

rate

de

înc

lzit

lichi

de

163.

SM S

R E

N 6

0335

-2-1

6:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

16: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

apa

rate

de

evac

uare

a d

eeu

rilor

alim

enta

re

164.

SM S

R E

N 6

0335

-2-1

7:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic i

scop

uri s

imila

re. S

ecur

itate

. Par

tea

2-17

: Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru p

turi,

per

ne,

îmbr

cm

inte

i a

para

te d

e în

clz

it fle

xibi

le si

mila

re

165.

SM S

R E

N 6

0335

-2-2

1:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

21: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

înc

lzito

are

de a

p c

u st

ocar

e

166.

SM S

R E

N 6

0335

-2-2

3:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

23: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

apa

rate

de

îngr

ijit p

iele

a sa

u p

rul

167.

SM S

R E

N 6

0335

-2-2

4:20

11

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sc

opur

i si

mila

re.

Secu

ritat

e. P

arte

a 2-

24:

Pres

crip

ii pa

rticu

lare

pen

tru a

para

te

frig

orifi

ce, a

para

te d

e pr

epar

at în

ghe

at i

apa

rate

de

fabr

icat

ghe

a

168.

SM S

R E

N 6

0335

-2-2

5:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

25: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

cup

toar

e cu

m

icro

unde

, inc

lusi

v cu

ptoa

re c

u m

icro

unde

com

bina

te

169.

SM S

R E

N 6

0335

-2-2

6:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic i

scop

uri s

imila

re. S

ecur

itate

. Par

tea

2-26

: Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru c

easu

ri (S

R

170.

SM S

R E

N 6

0335

-2-2

7:20

12A

para

te e

lect

rice

pent

ru u

z ca

snic

i s

copu

ri si

mila

re. S

ecur

itate

. Par

tea

2-27

: Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru a

para

te d

e ex

pune

re a

pie

lii la

radi

aii

ultra

viol

ete

i inf

raro

ii

171.

SM S

R E

N 6

0335

-2-2

8:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

28: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

ma

ini d

e cu

sut

172.

SM S

R E

N 6

0335

-2-2

9:20

06A

para

te e

lect

rice

pent

ru u

z ca

snic

i

scop

uri

sim

ilare

. Se

curit

atea

. Pa

rtea

2- 2

9: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

în

crc

toar

e de

bat

erie

173.

SM S

R E

N 6

0335

-2-3

0:20

11

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

30: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

apa

rate

de

înc

lzit

înc

peri

174.

SM S

R E

N 6

0335

-2-3

1:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sc

opur

i si

mila

re.

Secu

ritat

e. P

arte

a 2-

31:

Pres

crip

ii pa

rticu

lare

pen

tru h

ote

de

buc

trie

175.

SM S

R E

N 6

0335

-2-3

2:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

32: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

apa

rate

de

mas

aj

176.

SM S

R E

N 6

0335

-2-3

4:20

10

Apa

rate

el

ectri

ce

pent

ru

uz

casn

ic

i sc

opur

i si

mila

re.

Secu

ritat

e.

Parte

a 2-

34:

Pres

crip

ii pa

rticu

lare

pe

ntru

m

otoc

ompr

esoa

re

177.

SM S

R E

N 6

0335

-2-3

5:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

35: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

înc

lzito

are

de a

p in

stan

tane

e

178.

SM S

R E

N 6

0335

-2-3

6:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

36: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

ma

ini d

e g

tit, c

upto

are,

plit

e i o

chiu

ri de

plit

ele

ctric

e pe

ntru

uz

com

erci

al

179.

SM S

R E

N 6

0335

-2-3

7:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sc

opur

i si

mila

re.

Secu

ritat

e. P

arte

a 2-

37:

Pres

crip

ii pa

rticu

lare

pen

tru a

para

te

elec

trice

de

prjit

pen

tru u

z co

mer

cial

180.

SM S

R E

N 6

0335

-2-3

8:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sc

opur

i si

mila

re.

Secu

ritat

e. P

arte

a 2-

38:

Pres

crip

ii pa

rticu

lare

pen

tru p

lci

el

ectri

ce d

e fr

ipt p

entru

uz

com

erci

al

181.

SM S

R E

N 6

0335

-2-3

9:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic i

scop

uri s

imila

re. S

ecur

itate

. Par

tea

2-39

: Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru ti

gi e

lect

rice

de g

tit m

ultif

unc

iona

le p

entru

uz

com

erci

al

182.

SM S

R E

N 6

0335

-2-4

0:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

40: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

pom

pe d

e c

ldur

, apa

rate

de

aer c

ondi

iona

t i d

ezum

idifi

cato

are

183.

SM S

R E

N 6

0335

-2-4

1:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic i

scop

uri s

imila

re. S

ecur

itate

. Par

tea

2-41

: Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru p

ompe

184.

SM S

R E

N 6

0335

-2-4

2:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sc

opur

i si

mila

re. S

ecur

itate

. Par

tea

2-42

: Pr

escr

ipii

parti

cula

re p

entru

cup

toar

e el

ectri

ce c

u co

nvec

ie f

orat

, apa

rate

ele

ctric

e de

gtit

cu

abur

i i c

upto

are

com

bina

te a

buri-

conv

ecie

ele

ctric

e de

uz

com

erci

al

185.

SM S

R E

N 6

0335

-2-4

3:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

43: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

apa

rate

de

usca

t ruf

e i u

scto

are

de p

roso

ape

186.

SM S

R E

N 6

0335

-2-4

4:20

06A

para

te e

lect

rice

pent

ru u

z ca

snic

i s

copu

ri si

mila

re. S

ecur

itate

. Par

tea

2-44

: Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru m

ain

i de

clc

at

187.

SM S

R E

N 6

0335

-2-4

5:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sc

opur

i si

mila

re.

Secu

ritat

e. P

arte

a 2-

45:

Pres

crip

ii pa

rticu

lare

pen

tru s

cule

po

rtabi

le d

e în

clz

it i a

para

te si

mila

re

188.

SM S

R E

N 6

0335

-2-4

7:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sc

opur

i si

mila

re. S

ecur

itate

. Par

tea

2-47

: Pr

escr

ipii

parti

cula

re p

entru

mar

mite

el

ectri

ce d

e uz

com

erci

al

189.

SM S

R E

N 6

0335

-2-4

8:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

48: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

gr

tare

i

prjit

oare

de

pîin

e el

ectri

ce d

e uz

com

erci

al

190.

SM S

R E

N 6

0335

-2-4

9:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sc

opur

i si

mila

re. S

ecur

itate

. Par

tea

2-49

: Pr

escr

ipii

parti

cula

re p

entru

dul

apur

i el

ectri

ce d

e în

clz

it de

uz

com

erci

al

191.

SM S

R E

N 6

0335

-2-5

0:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sc

opur

i si

mila

re.

Secu

ritat

e. P

arte

a 2-

50:

Pres

crip

ii pa

rticu

lare

pen

tru a

para

te

elec

trice

de

înc

lzit

tip b

ains

-mar

ie d

e uz

com

erci

al

192.

SM S

R E

N 6

0335

-2-5

1:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

51: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

pom

pe d

e ci

rcul

aie

fixe

pen

tru in

stal

aii

de în

clz

it i d

istri

buit

ap

193.

SM S

R E

N 6

0335

-2-5

2:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sc

opur

i si

mila

re.

Secu

ritat

e. P

arte

a 2-

52:

Pres

crip

ii pa

rticu

lare

pen

tru a

para

te

pent

ru ig

ien

ora

l

194.

SM S

R E

N 6

0335

-2-5

3:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

53: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

apa

rate

de

înc

lzit

saun

a

195.

SM S

R E

N 6

0335

-2-5

4:20

11

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

54: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

apa

rate

de

cur

at su

praf

ee,

pen

tru u

z ca

snic

, car

e ut

ilize

az li

chid

e sa

u ab

uri

196.

SM S

R E

N 6

0335

-2-5

5:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sc

opur

i si

mila

re.

Secu

ritat

e. P

arte

a 2-

55:

Pres

crip

ii pa

rticu

lare

pen

tru a

para

te

utili

zate

în a

cvar

ii i b

azin

e de

gr

din

197.

SM S

R E

N 6

0335

-2-5

6:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

56: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

pro

iect

oare

de

imag

ini

i apa

rate

sim

ilare

198.

SM S

R E

N 6

0335

-2-5

9:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

59: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

apa

rate

de

dist

rus i

nsec

te

199.

SM S

R E

N 6

0335

-2-6

0:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

60: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

czi

de

baie

cu

sist

em d

e ba

rbot

are

a ap

ei

200.

SM S

R E

N 6

0335

-2-6

1:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

61: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

apa

rate

de

înc

lzit

înc

peri,

cu

acum

ular

e

Page 122: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

122

201.

SM S

R E

N 6

0335

-2-6

2:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sc

opur

i si

mila

re.

Secu

ritat

e. P

arte

a 2-

62:

Pres

crip

ii pa

rticu

lare

pen

tru b

azin

e el

ectri

ce d

e sp

lat,

de u

z co

mer

cial

202.

SM S

R E

N 6

0335

-2-6

5:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic i

scop

uri s

imila

re. S

ecur

itate

. Par

tea

2-65

: Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru e

pura

toar

e de

ae

r

203.

SM S

R E

N 6

0335

-2-6

6:20

06

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

66: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

dis

pozi

tive

de în

clz

it sa

ltele

cu

ap

204.

SM S

R E

N 6

0335

-2-7

1:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sc

opur

i si

mila

re.

Secu

ritat

e. P

arte

a 2-

71:

Pres

crip

ii pa

rticu

lare

pen

tru a

para

te

elec

trice

de

înc

lzit

dest

inat

e re

prod

ucer

ii i c

rete

rii a

nim

alel

or

205.

SM S

R E

N 6

0335

-2-7

3:20

10

Apa

rate

el

ectri

ce

pent

ru

uz

casn

ic

i sc

opur

i si

mila

re.

Secu

ritat

e.Pa

rtea

2-73

: Pr

escr

ipii

parti

cula

re

pent

ru

term

oplo

njoa

re fi

xate

206.

SM S

R E

N 6

0335

-2-7

4:20

06

Apa

rate

el

ectri

ce

pent

ru

uz

casn

ic

i sc

opur

i si

mila

re.

Secu

ritat

e.

Parte

a 2-

74:P

resc

ripii

parti

cula

re

pent

ru

term

oplo

njoa

re p

orta

bile

207.

SM S

R E

N 6

0335

-2-7

5:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic i

scop

uri s

imila

re. S

ecur

itate

. Par

tea

2-75

: Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru d

istri

buito

are

de u

z co

mer

cial

cu

sau

fr

mijl

oc d

e pl

at

208.

SM S

R E

N 6

0335

-2-7

8:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sc

opur

i si

mila

re.

Secu

ritat

e. P

arte

a 2-

78:

Pres

crip

ii pa

rticu

lare

pen

tru g

rta

re

elec

trice

de

exte

rior

209.

SM S

R E

N 6

0335

-2-8

0:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic i

scop

uri s

imila

re. S

ecur

itate

. Par

tea

2-80

: Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru v

entil

atoa

re

210.

SM S

R E

N 6

0335

-2-8

1:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

81: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

o

oni d

e în

clz

it pi

cioa

re i

car

pete

de

înc

lzit

211.

SM S

R E

N 6

0335

-2-8

2:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

82: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

ma

ini d

e di

verti

smen

t i m

ain

i pen

tru u

tilit

i per

sona

le

212.

SM S

R E

N 6

0335

-2-8

3:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

83: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

dis

pozi

tive

elec

trice

de

înc

lzit

jghe

abur

i pen

tru d

rena

rea

acop

eriu

rilor

213.

SM S

R E

N 6

0335

-2-8

4:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic i

scop

uri s

imila

re. S

ecur

itate

. Par

tea

2-84

: Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru to

alet

e

214.

SM S

R E

N 6

0335

-2-8

5:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

85: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

apa

rate

cu

abur

i pen

tru n

etez

it es

turi

215.

SM S

R E

N 6

0335

-2-8

6:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic i

sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

86: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

ech

ipam

ente

el

ectri

ce d

e pe

scui

t

216.

SM S

R E

N 6

0335

-2-8

7:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sc

opur

i si

mila

re.

Secu

ritat

e. P

arte

a 2-

87:

Pres

crip

ii pa

rticu

lare

pen

tru a

para

te

elec

trice

pen

tru a

nest

ezie

rea

anim

alel

or

217.

SM S

R E

N 6

0335

-2-8

8:20

10

Apa

rate

el

ectri

ce

pent

ru

uz

casn

ic

i sc

opur

i si

mila

re.

Secu

ritat

e.

Parte

a 2-

88:

Pres

crip

ii pa

rticu

lare

pe

ntru

umid

ifica

toar

e de

stin

ate

utili

zrii

împr

eun

cu

apar

ate

de în

clz

it, d

e ve

ntila

t sau

de

cond

iion

at a

erul

218.

SM S

R E

N 6

0335

-2-9

0:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

90: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

cup

toar

e cu

m

icro

unde

pen

tru u

z co

mer

cial

219.

SM S

R E

N 6

0335

-2-9

6:20

10

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sc

opur

i si

mila

re. S

ecur

itate

. Par

tea

2-96

: Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru e

lem

ente

în

clz

itoar

e fle

xibi

le ti

p fo

lie p

entru

înc

lzire

a ca

mer

elor

220.

SM S

R E

N 6

0335

-2-9

7:20

11

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

97: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

mec

anis

me

de a

cio

nare

a o

bloa

nelo

r, co

perti

nelo

r, ja

luze

lelo

r i e

chip

amen

te d

e ru

lare

sim

ilare

221.

SM S

R E

N 6

0335

-2-9

8:20

10

Apa

rate

el

ectri

ce

pent

ru

uz

casn

ic

i sc

opur

i si

mila

re.

Secu

ritat

e.

Parte

a 2-

98:

Pres

crip

ii pa

rticu

lare

pe

ntru

um

idifi

cato

are

222.

SM S

R E

N 6

0335

-2-1

01:2

006

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sc

opur

i si

mila

re.

Secu

ritat

e. P

arte

a 2-

101:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru

vapo

rizat

oare

223.

SM S

R E

N 6

0335

-2-1

02:2

010

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

102:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru a

para

te c

u co

mbu

stie

de

gaz,

pet

rol

i com

bust

ibil

solid

car

e au

con

exiu

ni e

lect

rice

224.

SM S

R E

N 6

0335

-2-1

05:2

010

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

105:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru c

abin

e de

du

mul

tifun

cio

nale

225.

SM S

R E

N 6

0335

-2-1

06:2

010

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sc

opur

i si

mila

re. S

ecur

itate

. Par

tea

2-10

6: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

cov

oare

în

clz

itoar

e i e

lem

ente

înc

lzito

are

inst

alat

e su

b ac

oper

itori

deta

abile

pen

tru p

odea

226.

SM S

R E

N 6

0335

-2-1

08:2

012

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sc

opur

i si

mila

re.

Secu

ritat

e. P

arte

a 2-

108:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru

elec

troliz

oare

227.

SM S

R E

N 6

0335

-2-1

09:2

011

Apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Sec

urita

te. P

arte

a 2-

109:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru a

para

te d

e tra

tare

a a

pei p

rin ra

dia

ii ul

travi

olet

e

228.

SM S

R E

N 6

0360

:201

0 M

etod

stan

dard

izat

de

msu

rare

a în

clz

irii s

oclu

lui l

mpi

i

229.

SM S

R E

N 6

0399

:201

0 Fi

leta

re c

u fil

et ro

tund

pen

tru d

ulii

cu in

el d

e ab

ajur

230.

SM S

R E

N 6

0400

:201

0 D

ulii

pent

ru l

mpi

tubu

lare

fluo

resc

ente

i d

ulii

pent

ru st

arte

re

231.

SM S

R E

N 6

0423

:201

0 Si

stem

e de

tubu

ri de

pro

tec

ie p

entru

sis

tem

e de

cab

lare

. Dia

met

re e

xter

ioar

e al

e tu

buril

or d

e pr

otec

ie p

entru

inst

ala

ii el

ectri

ce i

file

te p

entru

tubu

ri de

pro

tec

ie i

acc

esor

ii

232.

SM S

R E

N 6

0432

-1:2

010

Lm

pi c

u in

cand

esce

n. P

resc

ripii

de s

ecur

itate

. Par

tea

1: L

mpi

cu

filam

ent d

e w

olfr

am p

entru

uz

casn

ic

i ilu

min

at

gene

ral s

imila

r

233.

SM S

R E

N 6

0432

-2:2

010

Lm

pi c

u in

cand

esce

n. P

resc

ripii

de s

ecur

itate

. Par

tea

2: L

mpi

cu

filam

ent d

e w

olfr

am-h

alog

en p

entru

uz

casn

ic

i ilu

min

at g

ener

al si

mila

r

234.

SM S

R E

N 6

0432

-3:2

010

Lm

pi c

u in

cand

esce

n. P

resc

ripii

de se

curit

ate.

Par

tea

3: L

mpi

cu

filam

ent d

e w

olfr

am-h

alog

en (n

u pe

ntru

veh

icul

e)

235.

SM S

R E

N 6

0439

-1:2

010

Ans

ambl

uri

de a

para

taj

de j

oas

ten

siun

e. P

arte

a 1:

Ans

ambl

u pr

efab

ricat

de

apar

ataj

de

joas

ten

siun

e i

ansa

mbl

u de

rivat

din

tr-un

ans

ambl

u pr

efab

ricat

de

apar

ataj

de

joas

tens

iune

236.

SM S

R E

N 6

0439

-2:2

010

Ans

ambl

uri d

e ap

arat

aj d

e jo

as te

nsiu

ne. P

arte

a 2:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru c

anal

e de

cab

luri

pref

abric

ate

237.

SM S

R E

N 6

0439

-3:2

010

Ans

ambl

uri

de a

para

taj

de j

oas

ten

siun

e. P

arte

a 3:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru a

nsam

blur

i de

apa

rata

j de

joa

s

tens

iune

des

tinat

e in

stal

rii în

locu

ri ac

cesi

bile

per

soan

elor

nea

utor

izat

e în

tim

pul u

tiliz

rii lo

r. Ta

blou

ri de

dis

tribu

ie

238.

SM S

R E

N 6

0439

-4:2

010

Ans

ambl

uri d

e ap

arat

aj d

e jo

as te

nsiu

ne. P

arte

a 4:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru a

nsam

blur

i util

izat

e pe

ant

iere

(AU

S)

239.

SM S

R E

N 6

0439

-5:2

010

Ans

ambl

uri d

e ap

arat

aj d

e jo

as te

nsiu

ne. P

arte

a 5:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru a

nsam

blur

i de

apar

ataj

pen

tru re

ele

de

dist

ribu

ie

240.

SM S

R E

N 6

0446

:201

0 Pr

inci

pii f

unda

men

tale

i d

e se

curit

ate

pent

ru in

terf

aa

om-m

ain

, mar

care

i i

dent

ifica

re. I

dent

ifica

rea

cond

ucto

arel

or

prin

cul

oare

sau

alph

anum

eric

241.

SM S

R E

N 6

0477

:201

0 R

ezis

toar

e de

labo

rato

r de

cure

nt c

ontin

uu

242.

SM S

R E

N 6

0477

-2:2

010

Rez

isto

are

de la

bora

tor.

Parte

a 2:

Rez

isto

are

de la

bora

tor d

e cu

rent

alte

rnat

iv

Page 123: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

123

243.

SM S

R E

N 6

0519

-1:2

010

Secu

ritat

ea în

inst

ala

iile

elec

trote

rmic

e. P

arte

a 1:

Cer

ine

gene

rale

244.

SM S

R E

N 6

0519

-2:2

010

Secu

ritat

ea în

inst

ala

iile

elec

trote

rmic

e. P

arte

a 2:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru in

stal

aiil

e de

înc

lzire

cu

rezi

sten

245.

SM S

R E

N 6

0519

-3:2

010

Secu

ritat

ea în

inst

ala

iile

elec

trote

rmic

e. P

arte

a 3:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru in

stal

aiil

e de

înc

lzire

prin

indu

cie

i

prin

con

duc

ie i

pen

tru in

stal

aiil

e de

topi

re p

rin in

duc

ie

246.

SM S

R E

N 6

0519

-4:2

010

Secu

ritat

ea în

inst

ala

iile

elec

trote

rmic

e. P

arte

a 4:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru in

stal

aiil

e cu

ptoa

relo

r cu

arc

247.

SM S

R E

N 6

0519

-6:2

010

Secu

ritat

ea în

inst

ala

iile

elec

trote

rmic

e. P

arte

a 6:

pec

ifica

ii de

sec

urita

te p

entru

inst

ala

iile

de în

clz

ire in

dust

riale

cu

mic

roun

de

248.

SM S

R E

N 6

0519

-7:2

011

Secu

ritat

ea în

inst

ala

iile

elec

trote

rmic

e. P

arte

a 7:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru in

stal

aii

cu fa

scic

ul d

e el

ectro

ni

249.

SM S

R E

N 6

0519

-8:2

010

Secu

ritat

ea î

n in

stal

aiil

e el

ectro

term

ice.

Par

tea

8: P

resc

riii

parti

cula

re p

entru

cup

toar

ele

de r

etop

ire s

ub z

gura

el

ectro

cond

ucto

are

250.

SM S

R E

N 6

0519

-9:2

010

Secu

ritat

ea î

n in

stal

aiil

e el

ectro

term

ice.

Par

tea

9: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

ins

tala

iile

de î

nclz

ire d

iele

ctric

la

înal

t fr

ecve

n

251.

SM S

R E

N 6

0519

-10:

2010

Se

curit

atea

în in

stal

aiil

e el

ectro

term

ice.

Par

tea

10: R

egul

i par

ticul

are

pent

ru s

iste

mel

e de

înc

lzire

cu

trase

e re

zist

ive,

pe

ntru

apl

ica

ii in

dust

riale

i c

omer

cial

e

252.

SM S

R E

N 6

0519

-21:

2010

Se

curit

atea

în in

stal

aiil

e el

ectro

term

ice.

Par

tea

21: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

inst

ala

iile

de în

clz

ire p

rin re

zist

en.

Inst

ala

ii el

ectro

term

ice

de în

clz

ire i

topi

re a

stic

lei

253.

SM S

R E

N 6

0523

:201

0 C

ompe

nsat

oare

de

cure

nt c

ontin

uu

254.

SM S

R E

N 6

0524

:201

0 D

iviz

oare

de

tens

iune

rezi

stiv

e de

cur

ent c

ontin

uu c

u ra

poar

te fi

xe

255.

SM S

R E

N 6

0529

:201

0 G

rade

de

prot

ecie

asi

gura

te p

rin c

arca

se (C

od IP

)

256.

SM S

R E

N 6

0564

:201

0 Pu

ni d

e cu

rent

con

tinuu

pen

tru m

sura

rea

rezi

sten

ei

257.

SM S

R E

N 6

0570

:201

0 Si

stem

e de

alim

enta

re e

lect

ric p

rin i

n p

entru

cor

puri

de il

umin

at

258.

SM S

R E

N 6

0598

-1:2

010

Cor

puri

de il

umin

at. P

arte

a 1:

Pre

scrip

ii ge

nera

le i

înce

rcri

259.

SM S

R E

N 6

0598

-2-1

:201

0 C

orpu

ri de

ilum

inat

. Par

tea

2: C

ondi

ii sp

ecia

le. S

eciu

nea

1: C

orpu

ri de

ilum

inat

fixe

de

uz g

ener

al

260.

SM S

R E

N 6

0598

-2-2

+A

1:20

10

Cor

puri

de il

umin

at. P

arte

a 2:

Con

diii

spec

iale

. Sec

iune

a 2:

Cor

puri

de il

umin

at în

cast

rate

261.

SM S

R E

N 6

0598

-2-3

:201

0 C

orpu

ri de

ilum

inat

. Par

tea

2-3:

Con

diii

spec

iale

. Cor

puri

de il

umin

at p

entru

ilum

inat

ul p

ublic

262.

SM S

R E

N 6

0598

-2-4

:201

0 C

orpu

ri de

ilum

inat

. Par

tea

2: C

ondi

ii sp

ecia

le. S

eciu

nea

4: C

orpu

ri de

ilum

inat

por

tabi

le d

e uz

gen

eral

263.

SM S

R E

N 6

0598

-2-5

:201

0 C

orpu

ri de

ilum

inat

. Par

tea

2: C

ondi

ii sp

ecia

le. S

eciu

nea

5: P

roie

ctoa

re

264.

SM S

R E

N 6

0598

-2-6

+A

1:20

10

Cor

puri

de i

lum

inat

. Pa

rtea

2: C

ondi

ii sp

ecia

le.

Sec

iune

a 6:

Cor

puri

de i

lum

inat

cu

trans

form

ator

sau

con

verti

zor

înco

rpor

at p

entru

lm

pi e

lect

rice

cu in

cand

esce

n

265.

SM S

R E

N 6

0598

-2-7

:201

0 C

orpu

ri de

ilum

inat

. Par

tea

2: C

ondi

ii sp

ecia

le. S

eciu

nea

7: C

orpu

ri de

ilum

inat

por

tabi

le u

tiliz

ate

în g

rdi

ni

266.

SM S

R E

N 6

0598

-2-8

:201

0 C

orpu

ri de

ilum

inat

. Par

tea

2: C

ondi

ii sp

ecia

le. S

eciu

nea

8: L

mpi

de

mîn

267.

SM S

R E

N 6

0598

-2-9

:201

0 C

orpu

ri de

ilu

min

at.

Parte

a 2:

Con

diii

spec

iale

. Se

ciu

nea

9: C

orpu

ri de

ilu

min

at p

entru

teh

nica

fot

ogra

fic

i ci

nem

atog

rafic

(nep

rofe

sion

ale)

268.

SM S

R E

N 6

0598

-2-1

0:20

10

Cor

puri

de il

umin

at. P

arte

a 2-

10: C

ondi

þii s

peci

ale.

Cor

puri

de il

umin

at p

orta

bile

des

tinat

e co

piilo

r

269.

SM S

R E

N 6

0598

-2-1

1:20

10

Cor

puri

de il

umin

at. P

arte

a 2-

11: C

ondi

ii sp

ecia

le. C

orpu

ri de

ilum

inat

pen

tru a

cvar

ii

270.

SM S

R E

N 6

0598

-2-1

2:20

10

Cor

puri

de il

umin

at. P

arte

a 2-

12: C

ondi

þii s

peci

ale.

Lm

pi d

e ve

ghe

mon

tate

pe

priz

e

271.

SM S

R E

N 6

0598

-2-1

3:20

10

Cor

puri

de il

umin

at. P

arte

a 2-

13: C

ondi

þii s

peci

ale.

Cor

puri

de il

umin

at în

cast

rate

în so

l

272.

SM S

R E

N 6

0598

-2-1

7 +A

2:20

10

Cor

puri

de il

umin

at. P

arte

a 2:

Con

diii

spec

iale

. Sec

iune

a 17

: Cor

puri

de il

umin

at p

entru

ilum

inat

ul s

cene

lor d

e te

atru

, st

udio

urilo

r de

tele

vizi

une,

cin

ema

i fot

o (d

e in

terio

r i d

e ex

terio

r)

273.

SM S

R E

N 6

0598

-2-1

9:20

10

Cor

puri

de i

lum

inat

. Pa

rtea

2: C

ondi

ii sp

ecia

le.

Sec

iune

a 19

: C

orpu

ri de

ilu

min

at c

u ci

rcul

aie

de

aer

(reg

uli

de

secu

ritat

e)

274.

SM S

R E

N 6

0598

-2-2

0:20

12

Cor

puri

de il

umin

at. P

arte

a 2-

20: C

erin

e pa

rticu

lare

. Ghi

rland

e lu

min

oase

275.

SM S

R E

N 6

0598

-2-2

2:20

10

Cor

puri

de il

umin

at. P

arte

a 2-

22: C

ondi

ii sp

ecia

le. C

orpu

ri de

ilum

inat

pen

tru il

umin

atul

de

sigu

ran

276.

SM S

R E

N 6

0598

-2-2

3:20

10

Cor

puri

de il

umin

at. P

arte

a 2:

Con

diii

spec

iale

. Sec

iune

a 23

: Sis

tem

e de

ilum

inat

de

foar

te jo

as te

nsiu

ne p

entru

lm

pi

cu fi

lam

ent

277.

SM S

R E

N 6

0598

-2-2

4:20

10

Cor

puri

de il

umin

at. P

arte

a 2:

Con

diii

spec

iale

. Sec

iune

a 24

: Cor

puri

de il

umin

at c

u su

praf

ee

cu te

mpe

ratu

ri lim

itate

278.

SM S

R E

N 6

0598

-2-2

5:20

10

Cor

puri

de il

umin

at. P

arte

a 2:

Con

diii

spec

iale

. Sec

iune

a 25

: Cor

puri

de il

umin

at p

entru

zon

ele

clin

ice

ale

spita

lelo

r i

case

lor d

e s

nta

te

279.

SM S

R E

N 6

0618

+A2:

2010

D

iviz

oare

indu

ctiv

e de

tens

iune

280.

SM S

R E

N 6

0645

-1:2

010

Elec

troac

ustic

. Ech

ipam

ente

aud

iolo

gice

. Pa

rtea

1:A

udio

met

re to

nale

281.

SM S

R E

N 6

0645

-3:2

010

Elec

troac

ustic

. Ech

ipam

ente

aud

iom

etric

e. P

arte

a 3:

Sem

nale

de

înce

rcar

e de

scur

t d

urat

282.

SM S

R E

N 6

0645

-4:2

010

Aud

iom

etre

. Par

tea

4: E

chip

amen

te p

entru

aud

iom

etria

ext

ins

la d

omen

iul f

recv

enel

or ri

dica

te

283.

SM S

R E

N 6

0645

-6:2

011

Elec

troac

ustic

. Ech

ipam

ente

aud

iom

etric

e.

Parte

a 6:

Inst

rum

ente

pen

tru m

sura

rea

emis

iilor

oto

acus

tice

284.

SM S

R E

N 6

0645

-7 :2

012

Elec

troac

ustic

. Ech

ipam

ente

aud

iom

etric

e. P

arte

a 7:

Inst

rum

ente

pen

tru m

sura

rea

rsp

unsu

rilor

trun

chiu

lui c

ereb

ral l

a o

stim

ular

e au

ditiv

285.

SM S

R E

N 6

0662

:201

0 L

mpi

cu

vapo

ri de

sodi

u la

înal

t p

resi

une

286.

SM S

R E

N 6

0664

-1:2

010

Coo

rdon

area

izol

aie

i ech

ipam

ente

lor d

in re

elel

e de

joas

tens

iune

. Par

tea

1: P

rinci

pii,

pres

crip

ii i î

ncer

cri

287.

SM S

R E

N 6

0664

-3:2

010

Coo

rdon

area

izol

aie

i ech

ipam

ente

lor d

in re

elel

e de

joas

tens

iune

. Par

tea

3: U

tiliz

area

aco

perir

ii, în

glob

rii sa

u tu

rnrii

pe

ntru

pro

tec

ia îm

potri

va p

olu

rii

288.

SM S

R E

N 6

0664

-4:2

010

Coo

rdon

area

izol

aie

i ech

ipam

ente

lor d

in re

elel

e de

joas

tens

iune

. Par

tea

4: C

onsi

dera

ii pr

ivnd

sol

icit

rile

la te

nsiu

ne

de fr

ecve

n în

alt

289.

SM S

R E

N 6

0664

-5:2

010

Coo

rdon

area

izo

laie

i ec

hipa

men

telo

r di

n re

elel

e de

joa

s t

ensi

une.

Par

tea

5: M

etod

e de

talia

te d

e de

term

inar

e a

dist

anel

or d

e iz

olar

e în

aer

i a

dis

tan

elor

de

izol

are

pe su

praf

a m

ai m

ici s

au e

gale

cu

2 m

m

Page 124: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

124

290.

SM S

R E

N 6

0669

-1:2

010

Între

rupt

oare

pen

tru in

stal

aii

elec

trice

fixe

pen

tru u

z ca

snic

i sc

opur

i sim

ilare

. Par

tea

1. P

resc

ripii

gene

rale

291.

SM S

R E

N 6

0669

-2-1

:201

0 În

treru

ptoa

re p

entru

ins

tala

ii el

ectri

ce f

ixe

pent

ru u

z ca

snic

i

scop

uri

sim

ilare

. Pa

rtea

2-1:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

. În

treru

ptoa

re e

lect

roni

ce

292.

SM S

R E

N 6

0669

-2-2

:201

0 În

treru

ptoa

re p

entru

ins

tala

ii el

ectri

ce f

ixe

pent

ru u

z ca

snic

i

scop

uri

sim

ilare

. Pa

rtea

2-2:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

. În

treru

ptoa

re c

u co

man

d e

lect

rom

agne

tic d

e la

dis

tan

(tel

erup

toar

e)

293.

SM S

R E

N 6

0669

-2-3

:201

0 În

treru

ptoa

re p

entru

ins

tala

ii el

ectri

ce f

ixe

pent

ru u

z ca

snic

i

scop

uri

sim

ilare

. Pa

rtea

2-3:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

. În

treru

ptoa

re c

u te

mpo

rizar

e

294.

SM S

R E

N 6

0669

-2-4

:201

0 În

treru

ptoa

re p

entru

ins

tala

ii el

ectri

ce f

ixe

de u

z ca

snic

i

scop

uri

sim

ilare

. Pa

rtea

2-4:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

. În

treru

ptoa

re-s

epar

atoa

re

295.

SM S

R E

N 6

0670

-1:2

010

Cut

ii i c

arca

se p

entru

apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

inst

ala

ii el

ectri

ce fi

xe d

e uz

cas

nic

i sim

ilar.

Parte

a 1:

Reg

uli g

ener

ale

296.

SM S

R E

N 6

0670

-21:

2010

C

utii

i ca

rcas

e pe

ntru

apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

ins

tala

ii el

ectri

ce f

ixe

de u

z ca

snic

i

sim

ilar.

Parte

a 21

: Pr

escr

ipii

parti

cula

re p

entru

cut

ii i c

arca

se c

u di

spoz

itive

de

agar

e

297.

SM S

R E

N 6

0670

-22:

2010

C

utii

i ca

rcas

e pe

ntru

apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

ins

tala

ii el

ectri

ce f

ixe

de u

z ca

snic

i

sim

ilar.

Parte

a 22

: Pr

escr

ipii

parti

cula

re p

entru

cut

ii i c

arca

se d

e co

nexi

une

298.

SM S

R E

N 6

0670

-23:

2011

C

utii

i ca

rcas

e pe

ntru

apa

rate

ele

ctric

e pe

ntru

ins

tala

ii el

ectri

ce f

ixe

de u

z ca

snic

i

sim

ilar

Parte

a 23

: Pr

escr

ipii

parti

cula

re p

entru

cut

ii i c

arca

se in

stal

ate

în p

odea

299.

SM S

R E

N 6

0691

:201

0 Pr

otec

toar

e te

rmic

e. P

resc

ripii

i ghi

d de

apl

icar

e

300.

Înce

rcri

priv

ind

riscu

rile

de f

oc.

Parte

a 1-

1: G

hid

pent

ru e

valu

area

ris

curil

or d

e fo

c al

e pr

odus

elor

ele

ctro

tehn

ice.

D

irect

ive

gene

rale

301.

SM S

R E

N 6

0695

-2-1

0:20

10

Înce

rcri

priv

ind

riscu

rile

de f

oc. P

arte

a 2-

10: Î

ncer

cri

cu f

ir in

cand

esce

nt/în

clz

itor.

Apa

rata

j i m

etod

com

un d

e în

cerc

are

302.

SM S

R E

N 6

0695

-2-1

1:20

10

Înce

rcri

priv

ind

riscu

rile

de f

oc.

Parte

a 2-

11:

Înce

rcri

cu f

ir in

cand

esce

nt/în

clz

itor.

Met

oda

de î

ncer

care

a

infla

mab

ilit

ii pe

ntru

pro

duse

fini

te

303.

SM S

R E

N 6

0695

-2-1

2:20

10

Înce

rcri

priv

ind

riscu

rile

de f

oc.

Parte

a 2-

12:

Înce

rcri

cu f

ir in

cand

esce

nt/în

clz

itor.

Met

od d

e în

cerc

are

a m

ater

iale

lor l

a in

flam

abili

tate

cu

fir in

cand

esce

nt

304.

SM S

R E

N 6

0695

-2-1

3:20

10

Înce

rcri

priv

ind

riscu

rile

de f

oc.

Parte

a 2-

13:

Înce

rcri

cu f

ir in

cand

esce

nt/în

clz

itor.

Met

od d

e în

cerc

are

a m

ater

iale

lor l

a ap

rinde

re c

u fir

inca

ndes

cent

305.

SM S

R E

N 6

0695

-10-

2:20

10

Înce

rcri

priv

ind

riscu

rile

de fo

c. P

arte

a 10

-2: C

ldur

ano

rmal

. Înc

erca

re c

u bi

l

306.

SM S

R E

N 6

0695

-10-

3:20

10

Înce

rcri

priv

ind

riscu

rile

de fo

c. P

arte

a 10

-3: C

ldur

ano

rmal

. Înc

erca

re d

e de

form

are

prin

redu

cere

a te

nsiu

nilo

r de

la

turn

are

307.

SM S

R E

N 6

0695

-11-

2:20

10

Înce

rcri

priv

ind

riscu

rile

de fo

c. P

arte

a 11

-2: F

lac

r d

e în

cerc

are.

Fla

cr

tip

prea

mes

tec

cu p

uter

e no

min

al d

e 1

kW.

Apa

ratu

r, p

reve

deri

pent

ru în

cerc

area

de

verif

icar

e i g

hid

308.

SM S

R E

N 6

0695

-11-

5:20

10

Înce

rcri

priv

ind

riscu

rile

de f

oc. P

arte

a 11

-5:

Flac

ra d

e în

cerc

are.

Met

od d

e în

cerc

are

cu a

rzto

r -

ac. A

para

tur

, sc

hem

a di

spoz

itivu

lui d

e ve

rific

are

i ghi

d 30

9.SM

SR

EN

606

95-1

1-10

:201

0 În

cerc

ri pr

ivin

d ris

curil

e de

foc

. Pa

rtea

11-1

0: F

lc

ri de

înc

erca

re.

Met

ode

de î

ncer

care

oriz

onta

l

i ve

rtica

l l

a fla

cr

de

50 W

310.

SM S

R E

N 6

0695

-11-

20:2

010

Înce

rcri

priv

ind

riscu

rile

de fo

c. P

arte

a 11

-20:

Fl

cri

de în

cerc

are.

Met

ode

de în

cerc

are

cu fl

acr

de

500

W

311.

SM S

R E

N 6

0702

-1:2

011

Cab

luri

cu iz

ola

ie m

iner

al i

term

inal

ele

lor d

e te

nsiu

ne n

omin

al p

în la

750

V. P

arte

a 1:

Cab

luri

312.

SM S

R E

N 6

0702

-2:2

011

Cab

luri

cu iz

ola

ie m

iner

al i

term

inal

ele

lor d

e te

nsiu

ne n

omin

al p

în la

750

V. P

arte

a 2:

Ter

min

ale

313.

SM S

R E

N 6

0715

:201

0 D

imen

siun

i pe

ntru

apa

rata

j el

ectri

c de

joa

s t

ensi

une.

Mon

tare

sta

ndar

diza

t a

in

elor

pen

tru s

upor

tul

mec

anic

al

apar

atel

or e

lect

rice

în in

stal

aii

de a

para

taj d

e jo

as te

nsiu

ne

314.

SM S

R E

N 6

0719

:201

0 C

alcu

lul v

alor

ilor m

inim

e i m

axim

e al

e di

men

siun

ilor e

xter

ioar

e m

edii

ale

cabl

urilo

r cu

cond

ucto

are

circ

ular

e de

cup

ru

de te

nsiu

ne n

omin

al p

în la

450

/750

V, i

nclu

siv

315.

SM S

R E

N 6

0728

-11:

2012

R

eel

e de

cab

lu p

entru

sem

nale

de

tele

vizi

une,

sem

nale

sono

re i

serv

icii

inte

ract

ive.

Par

tea

11: S

ecur

itate

316.

SM S

R E

N 6

0730

-1:2

010

Dis

pozi

tive

de c

oman

d a

utom

at a

le a

para

telo

r pen

tru u

z ca

snic

i sc

opur

i sim

ilare

. Par

tea

1: P

resc

ripii

gene

rale

317.

SM S

R E

N 6

0730

-2-2

:201

0 D

ispo

zitiv

e de

com

and

aut

omat

ale

apa

rate

lor p

entru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Par

tea

2-2:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pe

ntru

dis

pozi

tive

term

ice

de p

rote

cie

a m

otoa

relo

r

318.

SM S

R E

N 6

0730

-2-3

:201

0 D

ispo

zitiv

e de

com

and

aut

omat

ale

apa

rate

lor p

entru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Par

tea

2-3:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pe

ntru

pro

tect

oare

term

ice

ale

bala

stur

ilor p

entru

lm

pi tu

bula

re fl

uore

scen

te

319.

SM S

R E

N 6

0730

-2-4

:201

0 D

ispo

zitiv

e de

com

and

aut

omat

ale

apa

rate

lor p

entru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Par

tea

2-4:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pe

ntru

pro

tect

oare

term

ice

ale

mot

oare

lor p

entru

mot

ocom

pres

oare

de

tip e

rmet

ic i

sem

ierm

etic

320.

SM S

R E

N 6

0730

-2-5

:201

0 D

ispo

zitiv

e de

com

and

aut

omat

ale

apa

rate

lor p

entru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Par

tea

2-5:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pe

ntru

sist

eme

de c

oman

d e

lect

ric a

arz

toar

elor

321.

SM S

R E

N 6

0730

-2-6

:201

0 D

ispo

zitiv

e de

com

and

aut

omat

ale

apa

rate

lor p

entru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Par

tea

2-6:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pe

ntru

dis

pozi

tive

auto

mat

e de

com

and

ele

ctric

sens

ibile

la p

resi

une

care

incl

ud p

resc

ripii

mec

anic

e

322.

SM S

R E

N 6

0730

-2-7

:201

1 D

ispo

zitiv

e de

com

and

aut

omat

ale

apa

rate

lor p

entru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Par

tea

2-7:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pe

ntru

pro

gram

atoa

re i

între

rupt

oare

tem

poriz

ate

323.

SM S

R E

N 6

0730

-2-8

:201

0 D

ispo

zitiv

e de

com

and

aut

omat

ale

apa

rate

lor p

entru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Par

tea

2-8:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pe

ntru

van

e hi

drau

lice

acio

nate

ele

ctric

, inc

lusi

v pr

escr

ipii

mec

anic

e

324.

SM S

R E

N 6

0730

-2-9

:201

1 D

ispo

zitiv

e de

com

and

aut

omat

a a

para

telo

r pe

ntru

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

. Par

tea

2-9:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pe

ntru

dis

pozi

tive

de c

oman

d te

rmos

ensi

bile

325.

SM S

R E

N 6

0730

-2-1

0:20

10

Dis

pozi

tive

de c

oman

d a

utom

at a

le a

para

telo

r pen

tru u

z ca

snic

i s

copu

ri si

mila

re. P

arte

a 2-

10: P

resc

ripii

parti

cula

re

pent

ru re

lee

elec

trice

de

porn

ire a

mot

oare

lor

326.

SM S

R E

N 6

0730

-2-1

1:20

10

Dis

pozi

tive

de c

oman

d a

utom

at a

le a

para

telo

r pen

tru u

z ca

snic

i s

copu

ri si

mila

re. P

arte

a 2-

11: P

resc

ripii

parti

cula

re

pent

ru re

gula

toar

e de

ene

rgie

327.

SM S

R E

N 6

0730

-2-1

2:20

10

Dis

pozi

tive

de c

oman

d a

utom

at a

le a

para

telo

r pen

tru u

z ca

snic

i s

copu

ri si

mila

re. P

arte

a 2-

12: P

resc

ripii

parti

cula

re

pent

ru z

voar

e el

ectri

ce d

e u

i

328.

SM S

R E

N 6

0730

-2-1

3:20

10

Dis

pozi

tive

de c

oman

d a

utom

at a

le a

para

telo

r pen

tru u

z ca

snic

i s

copu

ri si

mila

re. P

arte

a 2-

13: P

resc

ripii

parti

cula

re

pent

ru d

ispo

zitiv

e se

nsib

ile la

um

idita

te

329.

SM S

R E

N 6

0730

-2-1

4:20

10

Dis

pozi

tive

de c

oman

d a

utom

at a

le a

para

telo

r pen

tru u

z ca

snic

i s

copu

ri si

mila

re. P

arte

a 2-

14: P

resc

ripii

parti

cula

re

pent

ru a

ctua

toar

e el

ectri

ce

330.

SM S

R E

N 6

0730

-2-1

5:20

11

Dis

pozi

tive

de c

oman

d a

utom

ate

a ap

arat

elor

pen

tru u

z ca

snic

i s

copu

ri si

mila

re. P

arte

a 2-

15: P

resc

ripii

parti

cula

re

pent

ru d

ispo

zitiv

e au

tom

ate

de c

oman

d d

e de

tect

are

a de

bitu

lui d

e ae

r, a

debi

tulu

i de

ap i

a n

ivel

ului

de

ap

331.

SM S

R E

N 6

0730

-2-1

9:20

10

Dis

pozi

tive

de c

oman

d a

utom

at a

le a

para

telo

r pen

tru u

z ca

snic

i s

copu

ri si

mila

re. P

arte

a 2-

19: P

resc

ripii

parti

cula

re

pent

ru v

ane

acio

nate

ele

ctric

de

com

bust

ibil

lichi

d, in

clus

iv p

resc

ripii

mec

anic

e

Page 125: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

125

332.

SM S

R E

N 6

0799

:201

0 A

cces

orii

elec

trice

. Cor

doan

e-co

nect

oare

i c

ordo

ane

de in

terc

onec

tare

333.

SM S

R E

N 6

0811

-1-1

:201

0 M

ater

iale

de

izol

aie

i d

e m

anta

ale

cab

luril

or e

lect

rice

i ale

cab

luril

or c

u fib

re o

ptic

e. M

etod

e de

înce

rcri

com

une.

Pa

rtea

1-1:

Met

ode

cu a

plic

are

gene

ral

. Msu

rare

a gr

osim

ilor

i a d

imen

siun

ilor e

xter

ioar

e. D

eter

min

area

pro

prie

tilo

r m

ecan

ice

334.

SM S

R E

N 6

0811

-1-2

:201

0 M

ater

iale

de

izol

aie

i d

e m

anta

ale

cab

luril

or e

lect

rice

i ale

cab

luril

or c

u fib

re o

ptic

e. M

etod

e de

înce

rcri

com

une.

Pa

rtea

1-2:

Met

ode

cu a

plic

are

gene

ral

. Met

ode

de îm

btrî

nire

term

ic

335.

SM S

R E

N 6

0811

-1-3

:201

0 M

ater

iale

de

izol

aie

i d

e m

anta

ale

cab

luril

or e

lect

rice

i ale

cab

luril

or c

u fib

re o

ptic

e. M

etod

e de

înce

rcri

com

une.

Pa

rtea

1-3:

Met

ode

cu a

plic

are

gene

ral

. Met

ode

de d

eter

min

are

a de

nsit

ii. În

cerc

ri de

abs

orb

ie d

e ap

. Înc

erca

re d

e co

ntra

cie

336.

SM S

R E

N 6

0811

-1-4

:201

0 M

ater

iale

de

izol

aie

i d

e m

anta

ale

cab

luril

or e

lect

rice

i ale

cab

luril

or c

u fib

re o

ptic

e. M

etod

e de

înce

rcri

com

une.

Pa

rtea

1-4:

Met

ode

cu a

plic

are

gene

ral

. Înc

erc

ri la

tem

pera

tur

joas

337.

SM S

R E

N 6

0811

-2-1

:201

0 M

ater

iale

de

izol

aie

i d

e m

anta

ale

cab

luril

or e

lect

rice

i ale

cab

luril

or c

u fib

re o

ptic

e. M

etod

e de

înce

rcri

com

une.

Pa

rtea

2-1:

Met

ode

spec

ifice

pen

tru a

mes

tecu

ri el

asto

mer

ice.

Înc

erc

ri de

rez

iste

n la

ozo

n, d

e al

ungi

re la

cal

d i l

aim

ersi

e în

ule

i min

eral

338.

SM S

R E

N 6

0811

-3-1

:201

0 M

ater

iale

de

izol

aie

i d

e m

anta

ale

cab

luril

or e

lect

rice

i ale

cab

luril

or c

u fib

re o

ptic

e. M

etod

e de

înce

rcri

com

une.

Pa

rtea

3-1:

Met

ode

spec

ifice

pen

tru a

mes

tecu

rile

de P

VC

. Înc

erca

re d

e pr

esar

e la

cal

d. În

cerc

ri de

rezi

sten

la fi

sura

re

339.

SM S

R E

N 6

0811

-3-2

:201

0 M

ater

iale

de

izol

aie

i d

e m

anta

ale

cab

luril

or e

lect

rice

i ale

cab

luril

or c

u fib

re o

ptic

e. M

etod

e de

înce

rcri

com

une.

Pa

rtea

3-2:

Met

ode

spec

ifice

pen

tru a

mes

tecu

rile

de P

VC

. Înc

erca

re d

e pi

erde

re d

e m

as. Î

ncer

care

de

stab

ilita

te te

rmic

340.

SM S

R E

N 6

0811

-4-1

:201

0 M

ater

iale

de

izol

aie

i

de m

anta

ale

cab

luril

or e

lect

rice

i op

tice.

Met

ode

de î

ncer

cri

com

une.

Par

tea

4-1:

Met

ode

spec

ifice

pen

tru a

mes

tecu

ri de

pol

ietil

en

i po

lipro

pile

n.

Rez

iste

na

la f

isur

are

din

cauz

a so

licit

rilor

med

iulu

i în

conj

urto

r. M

sura

rea

indi

celu

i de

flu

idita

te l

a ca

ld.

Msu

rare

a co

nin

utul

ui d

e ne

gru

de f

um

i/sau

de

umpl

utur

i m

iner

ale

din

polie

tilen

a pr

in

met

oda

arde

rii

dire

cte.

M

sura

rea

con

inut

ului

de

ne

gru

de

fum

pr

in

anal

iza

term

ogra

vim

etric

a. E

valu

area

dis

pers

iei d

e ne

gru

de fu

m d

in p

olie

tilen

a cu

aju

toru

l unu

i mic

rosc

op

341.

SM S

R E

N 6

0811

-4-2

:201

0 M

ater

iale

de

izol

aie

i

de m

anta

ale

cab

luril

or e

lect

rice

i op

tice.

Met

ode

de î

ncer

cri

com

une.

Par

tea

4-2:

Met

ode

spec

ifice

pen

tru a

mes

tecu

ri de

pol

ietil

en i

pol

ipro

pile

n. R

ezis

ten

la tr

aciu

ne i

alu

ngire

la ru

pere

dup

con

diio

nare

la

tem

pera

tura

rid

icat

. Înc

erca

re la

înf

urar

e du

p c

ondi

iona

re la

tem

pera

tur

rid

icat

. Înc

erca

re la

înf

urar

e du

p

îmb

trîni

re te

rmic

în a

er. M

sura

rea

cre

terii

de

mas

. Înc

erca

re d

e st

abili

tate

de

lung

dur

at. M

etod

de

înce

rcar

e pe

ntru

oxi

dare

a ca

talit

ic a

cup

rulu

i

342.

SM S

R E

N 6

0811

-5-1

:201

0 M

ater

iale

de

izol

aie

i d

e m

anta

ale

cab

luril

or e

lect

rice

i ale

cab

luril

or c

u fib

re o

ptic

e. M

etod

e de

înce

rcri

com

une.

Pa

rtea

5-1:

Met

ode

spec

ifice

pen

tru m

ater

iale

le d

e um

plut

ur.

Punc

t de

pic

urar

e. S

epar

are

de u

lei.

Frag

ilita

te l

a te

mpe

ratu

r j

oas

. In

dice

de

acid

itate

tot

al.

Abs

ena

com

pone

nilo

r co

rozi

vi.

Perm

itivi

tate

la

23º

C.

Rez

istiv

itate

în

cure

nt c

ontin

uu la

23º

C i

la 1

00º C

343.

SM S

R E

N 6

0825

-1:2

010

Secu

ritat

ea în

util

izar

e a

prod

usel

or c

u la

ser.

Parte

a 1:

Cla

sific

area

ech

ipam

entu

lui

i pre

scrip

ii

344.

SM S

R E

N 6

0825

-2:2

010

Secu

ritat

ea în

util

izar

e a

prod

usel

or c

u la

ser.

Parte

a 2:

Sec

urita

tea

sist

emel

or d

e te

leco

mun

ica

ii pr

in fi

br o

ptic

345.

SM S

R E

N 6

0825

-4:2

010

Secu

ritat

ea în

util

izar

e a

prod

usel

or c

u la

ser.

Parte

a 4:

Par

avan

e de

pro

tec

ie îm

potri

va ra

dia

iei l

aser

346.

SM S

R E

N 6

0825

-12:

2010

Se

curit

atea

în

utili

zare

a p

rodu

selo

r cu

las

er. P

arte

a 12

: Se

curit

atea

sis

tem

elor

de

com

unic

aii

optic

e în

spa

iu l

iber

ut

iliza

te p

entru

tran

smis

ii de

info

rma

ii

347.

SM S

R E

N 6

0831

-1:2

010

Con

dens

atoa

re

unt

de p

uter

e au

tore

gene

rato

are

dest

inat

e a

fi in

stal

ate

în r

eel

ele

de c

uren

t al

tern

ativ

cu

tens

iune

no

min

al p

în la

1 k

V in

clus

iv. P

arte

a 1:

Gen

eral

iti.

Car

acte

ristic

i fun

cio

nale

, înc

erc

ri i v

alor

i nom

inal

e. R

egul

i de

secu

ritat

e. G

hid

pent

ru in

stal

are

i exp

loat

are

348.

SM S

R E

N 6

0831

-2:2

010

Con

dens

atoa

re

unt

de p

uter

e au

tore

gene

rato

are,

des

tinat

e a

fi in

stal

ate

în r

eel

e de

cur

ent

alte

rnat

iv c

u te

nsiu

ne

nom

inal

pîn

la 1

kV

incl

usiv

. Par

tea

2: În

cerc

are

de îm

btrî

nire

, înc

erca

re d

e au

tore

gene

rare

i d

e di

stru

gere

349.

SM S

R E

N 6

0838

-1:2

010

Dul

ii di

vers

e pe

ntru

lm

pi. P

arte

a 1:

Reg

uli g

ener

ale

i înc

erc

ri

350.

SM S

R E

N 6

0838

-2-1

:201

0 D

ulii

dive

rse

pent

ru l

mpi

. Par

tea

2: R

egul

i par

ticul

are.

Sec

iune

a 1:

Dul

ii S1

4

351.

SM S

R E

N 6

0838

-2-2

:201

0 D

ulii

dive

rse

pent

ru l

mpi

. Par

tea

2-2:

Reg

uli p

artic

ular

e. C

onec

toar

e pe

ntru

mod

ule

LED

352.

SM S

R E

N 6

0898

-1:2

010

Apa

rate

ele

ctric

e m

ici.

Între

rupt

oare

aut

omat

e pe

ntru

pro

tec

ia la

supr

acur

eni p

entru

inst

ala

ii ca

snic

e i s

imila

re. P

arte

a1:

Între

rupt

oare

aut

omat

e pe

ntru

func

iona

re în

cur

ent a

ltern

ativ

353.

SM S

R E

N 6

0898

-2:2

010

Apa

rate

ele

ctric

e m

ici.

Între

rupt

oare

aut

omat

e pe

ntru

pro

tec

ia la

supr

acur

eni p

entru

inst

ala

ii ca

snic

e i s

imila

re. P

arte

a 2:

Între

rupt

oare

aut

omat

e pe

ntru

func

iona

re în

cur

ent a

ltern

ativ

i în

cur

ent c

ontin

uu

354.

SM S

R E

N 6

0931

-1:2

010

Con

dens

atoa

re

unt d

e pu

tere

nea

utor

egen

erat

oare

des

tinat

e a

fi in

stal

ate

în r

eel

ele

de c

uren

t alte

rnat

iv c

u te

nsiu

nea

nom

inal

pîn

la 1

kV

incl

usiv

e. P

arte

a 1:

Gen

eral

iti.

Car

acte

ristic

i fun

cio

nale

, înc

erc

ri i v

alor

i nom

inal

e. R

egul

i de

secu

ritat

e. G

hid

pent

ru in

stal

are

i exp

loat

are

355.

SM S

R E

N 6

0931

-2:2

010

Con

dens

atoa

re

unt

de p

uter

e ne

auto

rege

nera

toar

e, d

estin

ate

a fi

inst

alat

e în

re

ele

de c

uren

t al

tern

ativ

cu

tens

iune

a no

min

al p

în la

1 k

V in

clus

iv. P

arte

a 2:

Înce

rcar

e de

îmb

trîni

re i

înce

rcar

e de

dis

truge

re

356.

SM S

R E

N 6

0931

-3:2

010

Con

dens

atoa

re

unt d

e pu

tere

nea

utor

egen

erat

oare

des

tinat

e a

fi in

stal

ate

în r

eel

ele

de c

uren

t alte

rnat

iv c

u te

nsiu

nea

nom

inal

pîn

la 1

kV

incl

usiv

e. P

arte

a 3:

Sig

uran

e fu

zibi

le in

tern

e

357.

SM S

R E

N 6

0934

:201

0 În

treru

ptoa

re a

utom

ate

pent

ru e

chip

amen

t (D

PE)

358.

SM S

R E

N 6

0947

-1:2

010

Apa

rata

j de

joas

tens

iune

. Par

tea

1: R

egul

i gen

eral

e

359.

SM S

R E

N 6

0947

-2:2

010

Apa

rata

j de

joas

tens

iune

. Par

tea

2: În

treru

ptoa

re a

utom

ate

360.

SM S

R E

N 6

0947

-3:2

011

Apa

rata

j de

joa

s t

ensi

une.

Par

tea

3: Î

ntre

rupt

oare

, se

para

toar

e, î

ntre

rupt

oare

-sep

arat

oare

i

unit

i co

mbi

nate

cu

sigu

ran

e fu

zibi

le

361.

SM S

R E

N 6

0947

-4-1

:201

0 A

para

taj d

e jo

as te

nsiu

ne. P

arte

a 4-

1: C

onta

ctoa

re i

dem

aroa

re d

e m

otoa

re. C

onta

ctoa

re i

dem

aroa

re e

lect

rom

ecan

ice

362.

SM S

R E

N 6

0947

-4-2

:201

0 A

para

taj

de

joas

te

nsiu

ne.

Parte

a 4-

2:

Con

tact

oare

i

dem

aroa

re

de

mot

oare

. C

ontro

lere

i

dem

aroa

re

cu

sem

icon

duct

oare

pen

tru m

otoa

re d

e cu

rent

alte

rnat

iv

363.

SM S

R E

N 6

0947

-4-3

:201

0 A

para

taj

de

joas

te

nsiu

ne.

Parte

a 4-

3:

Con

tact

oare

i

dem

aroa

re

de

mot

oare

. C

ontro

lere

i

cont

acto

are

cu

sem

icon

duct

oare

pen

tru a

lte sa

rcin

i dec

ît m

otoa

re, î

n cu

rent

alte

rnat

iv

364.

SM S

R E

N 6

0947

-5-1

:201

0 A

para

taj

de j

oas

ten

siun

e. P

arte

a 5-

1: A

para

te

i el

emen

te d

e co

mut

aie

pen

tru c

ircui

te d

e co

man

d.

Apa

rate

el

ectro

mec

anic

e pe

ntru

circ

uite

de

com

and

365.

SM S

R E

N 6

0947

-5-2

:201

0 A

para

taj

de j

oas

ten

siun

e. P

arte

a 5-

2: A

para

te

i el

emen

te d

e co

mut

aie

pen

tru c

ircui

te d

e co

man

d. D

etec

toar

e de

pr

oxim

itate

366.

SM S

R E

N 6

0947

-5-3

:201

0 A

para

taj d

e jo

as te

nsiu

ne. P

arte

a 5-

3: A

para

te

i ele

men

te d

e co

mut

aie

pen

tru c

ircui

te d

e co

man

d. P

resc

ripii

pent

ru

disp

oziti

ve d

e de

tect

are

de p

roxi

mita

te c

u co

mpo

rtare

def

init

în c

ondi

ii de

def

ect (

PDF)

367.

SM S

R E

N 6

0947

-5-4

:201

0 A

para

taj

de j

oas

ten

siun

e. P

arte

a 5-

4: A

para

te

i el

emen

te d

e co

mut

aie

pen

tru c

ircui

te d

e co

man

d.

Met

od d

e ev

alua

re a

per

form

anel

or c

onta

ctel

or d

e jo

as e

nerg

ie. Î

ncer

cri

spec

iale

368.

SM S

R E

N 6

0947

-5-5

:201

0 A

para

taj d

e jo

as te

nsiu

ne. P

arte

a 5-

5: A

para

te

i ele

men

te d

e co

mut

aie

pen

tru c

ircui

te d

e co

man

d. A

para

t ele

ctric

de

oprir

e de

urg

en c

u z

vorîr

e m

ecan

ic

369.

SM S

R E

N 6

0947

-5-7

:201

0 A

para

taj

de jo

as t

ensi

une.

Par

tea

5-7:

Apa

rate

i

elem

ente

de

com

uta

ie p

entru

circ

uite

de

com

and

. Cer

ine

pent

ru

dete

ctoa

re d

e pr

oxim

itate

cu

ieire

ana

logi

c

370.

SM S

R E

N 6

0947

-5-8

:201

0 A

para

taj d

e jo

as te

nsiu

ne. P

arte

a 5-

8: A

para

te

i ele

men

te d

e co

mut

aie

pen

tru c

ircui

te d

e co

man

d. Î

ntre

rupt

oare

de

com

and

de

valid

are

cu tr

ei p

ozii

i

Page 126: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

126

371.

SM S

R E

N 6

0947

-5-9

:201

0 A

para

taj d

e jo

as te

nsiu

ne. P

arte

a 5-

9: A

para

te i

ele

men

te d

e co

mut

aie

pen

tru c

ircui

te d

e co

man

d. D

etec

toar

e de

deb

it

372.

SM S

R E

N 6

0947

-6-1

:201

0 A

para

taj d

e jo

as te

nsiu

ne. P

arte

a 6-

1: E

chip

amen

te c

u fu

ncii

mul

tiple

. Ech

ipam

ente

de

com

uta

ie d

e tra

nsfe

r

373.

SM S

R E

N 6

0947

-6-2

:201

0 A

para

taj

de j

oas

ten

siun

e. P

arte

a 6-

2: E

chip

amen

te c

u fu

ncii

mul

tiple

. A

para

te (

sau

echi

pam

ent)

de c

omut

aie

de

com

and

i d

e pr

otec

ie (A

CP)

374.

SM S

R E

N 6

0947

-7-1

:201

2 A

para

taj d

e jo

as te

nsiu

ne. P

arte

a 7-

1: E

chip

amen

te a

cces

orii.

Blo

curi

de jo

nciu

ne p

entru

con

duct

oare

de

cupr

u

375.

SM S

R E

N 6

0947

-7-2

:201

2 A

para

taj d

e jo

as te

nsiu

ne. P

arte

a 7-

2: E

chip

amen

te a

cces

orii.

Blo

curi

de jo

nciu

ne d

e co

nduc

toar

e de

pro

tec

ie p

entru

co

nduc

toar

e de

cup

ru

376.

SM S

R E

N 6

0947

-7-3

:201

2 A

para

taj d

e jo

as te

nsiu

ne. P

arte

a 7-

3: E

chip

amen

te a

cces

orii.

Pre

scrip

ii de

sec

urita

te p

entru

blo

curi

de jo

nciu

ne c

u si

gura

ne

fuzi

bile

377.

SM S

R E

N 6

0947

-8:2

010

Apa

rata

j de

joas

tens

iune

. Par

tea

8: U

nit

i de

com

and

pen

tru p

rote

cia

term

ic in

corp

orat

(CTP

) a m

ain

ilor e

lect

rice

rota

tive

378.

SM S

R E

N 6

0950

-1:2

010

Echi

pam

ente

pen

tru te

hnol

ogia

info

rma

iei.

Secu

ritat

e. P

arte

a 1:

Pre

scrip

ii ge

nera

le

379.

SM S

R E

N 6

0950

-21:

2010

Ec

hipa

men

te p

entru

tehn

olog

ia in

form

aie

i. Se

curit

ate.

Par

tea

21: A

limen

tare

de

la d

ista

n

380.

SM S

R E

N 6

0950

-22:

2010

Ec

hipa

men

te p

entru

tehn

olog

ia in

form

aie

i. Se

curit

ate.

Par

tea

22: E

chip

amen

te d

estin

ate

a fi

inst

alat

e în

ext

erio

r

381.

SM S

R E

N 6

0950

-23:

2010

Ec

hipa

men

te p

entru

teh

nolo

gia

info

rma

iei.

Secu

ritat

e. P

arte

a 23

: Ec

hipa

men

te d

e m

ari

dim

ensi

uni

pent

ru s

toca

rea

date

lor

382.

SM S

R E

N 6

0968

+A1:

2010

L

mpi

cu

bala

st in

tegr

at p

entru

ilum

inat

gen

eral

. Pre

scrip

ii de

secu

ritat

e

383.

SM S

R E

N 6

0974

-1:2

010

Echi

pam

ent p

entru

suda

re c

u ar

c el

ectri

c. P

arte

a 1:

Sur

se d

e cu

rent

pen

tru su

dare

cu

arc

elec

tric

384.

SM S

R E

N 6

0974

-2:2

010

Echi

pam

ent p

entru

suda

re c

u ar

c el

ectri

c. P

arte

a 2:

Sis

tem

e de

rci

re c

u lic

hid

385.

SM S

R E

N 6

0974

-3:2

010

Echi

pam

ent p

entru

suda

re c

u ar

c el

ectri

c. P

arte

a 3:

Dis

pozi

tive

de a

mor

sare

i d

e st

abili

zare

a a

rcul

ui e

lect

ric

386.

SM S

R E

N 6

0974

-5:2

010

Echi

pam

ent p

entru

suda

re c

u ar

c el

ectri

c. P

arte

a 5:

Dis

pozi

tive

de a

vans

al s

îrmei

387.

SM S

R E

N 6

0974

-6:2

010

Echi

pam

ent p

entru

sud

are

cu a

rc e

lect

ric. P

arte

a 6:

Sur

s d

e cu

rent

pen

tru s

udar

e m

anua

l c

u ar

c el

ectri

c cu

ser

vici

u lim

itat

388.

SM S

R E

N 6

0974

-7:2

010

Echi

pam

ent p

entru

suda

re c

u ar

c el

ectri

c. P

arte

a 7:

Cap

ete

pent

ru su

dare

389.

SM S

R E

N 6

0974

-8:2

012

Echi

pam

ent p

entru

suda

re c

u ar

c el

ectri

c. P

arte

a 8:

Con

sole

de

gaz

pent

ru su

dare

i si

stem

e de

tie

re c

u pl

asm

390.

SM S

R E

N 6

0974

-11:

2012

Ec

hipa

men

t pen

tru su

dare

cu

arc

elec

tric.

Par

tea

11: P

orte

lect

rozi

391.

SM S

R E

N 6

0974

-12:

2010

Ec

hipa

men

t pen

tru su

dare

cu

arc

elec

tric.

Par

tea

12: D

ispo

zitiv

e de

cup

lare

pen

tru c

ablu

ri pe

ntru

suda

re

392.

SM S

R E

N 6

0998

-1:2

010

Dis

pozi

tive

de c

onex

iune

pen

tru c

ircui

te d

e jo

as te

nsiu

ne p

entru

uz

casn

ic i

sim

ilar.

Parte

a 1:

Pre

scrip

ii ge

nera

le

393.

SM S

R E

N 6

0998

-2-1

:201

0 D

ispo

zitiv

e de

con

exiu

ne p

entru

circ

uite

de

joas

tens

iune

pen

tru u

z ca

snic

i s

imila

r. Pa

rtea

2-1:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pe

ntru

dis

pozi

tive

de c

onex

iune

, ca

pri

sepa

rate

, cu

orga

ne d

e st

rînge

re c

u ur

ub

394.

SM S

R E

N 6

0998

-2-2

:201

0 D

ispo

zitiv

e de

con

exiu

ne p

entru

circ

uite

de

joas

tens

iune

pen

tru u

z ca

snic

i s

imila

r. Pa

rtea

2-2:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pe

ntru

dis

pozi

tive

de c

onex

iune

, ca

pri

sepa

rate

, cu

orga

ne d

e st

rînge

re f

r u

rub

395.

SM S

R E

N 6

0998

-2-3

:201

0 D

ispo

zitiv

e de

con

exiu

ne p

entru

circ

uite

de

joas

tens

iune

pen

tru u

z ca

snic

i s

imila

r. Pa

rtea

2-3:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pe

ntru

dis

pozi

tive

de c

onex

iune

, ca

pri

sepa

rate

, cu

orga

ne d

e st

rînge

re c

u pe

rfor

area

izol

aie

i

396.

SM S

R E

N 6

0998

-2-4

:201

0 D

ispo

zitiv

e de

con

exiu

ne p

entru

circ

uite

de

joas

tens

iune

pen

tru u

z ca

snic

i s

imila

r. Pa

rtea

2-4:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pe

ntru

dis

pozi

tive

de c

onex

iune

cu

mat

isar

e

397.

SM S

R E

N 6

0999

-1:2

010

Dis

pozi

tive

de c

onex

iune

. Pre

scrip

ii de

sec

urita

te p

entru

org

ane

de s

trâng

ere

cu

i fr

ur

ub p

entru

con

duct

oare

de

cupr

u. P

arte

a 1:

Pre

scrip

ii ge

nera

le i

par

ticul

are

pent

ru o

rgan

ele

de st

rînge

re p

entru

con

duct

oare

le c

u se

ciu

ne d

e la

0,2

m

m² p

în la

35

mm

² (in

clus

iv)

398.

SM S

R E

N 6

0999

-2:2

010

Dis

pozi

tive

de c

onex

iune

. Pre

scrip

ii de

sec

urita

te p

entru

org

ane

de s

trîng

ere

cu

i f

r

urub

pen

tru c

ondu

ctoa

re d

e cu

pru.

Par

tea

2: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

org

anel

e de

strî

nger

e pe

ntru

con

duct

oare

cu

sec

iune

de

la 3

5 m

m2 p

în la

30

0 m

m2 (i

nclu

siv)

399.

SM S

R E

N 6

1008

-1:2

010

Între

rupt

oare

aut

omat

e de

cur

ent d

ifere

nia

l rez

idua

l fr

pro

tec

ie în

corp

orat

la su

prac

uren

i pen

tru u

z ca

snic

i s

imila

r (I

D).

Parte

a 1:

Reg

uli g

ener

ale

400.

SM S

R E

N 6

1008

-2-1

:201

0 În

treru

ptoa

re a

utom

ate

de c

uren

t dife

ren

ial r

ezid

ual f

r p

rote

cie

înco

rpor

at la

supr

acur

eni p

entru

uz

casn

ic i

sim

ilar

(ID

). Pa

rtea

2-1:

Apl

icab

ilita

tea

regu

lilor

gen

eral

e la

înt

reru

ptoa

rele

aut

omat

e de

cur

ent

dife

ren

ial

rezi

dual

fr

pr

otec

ie în

corp

orat

la su

prac

uren

i, fu

ncio

nal i

ndep

ende

nte

de te

nsiu

nea

de a

limen

tare

401.

SM S

R E

N 6

1009

-1:2

010

Între

rupt

oare

aut

omat

e de

cur

ent d

ifere

nia

l rez

idua

l cu

prot

ecie

înco

rpor

at la

sup

racu

ren

i pen

tru u

z ca

snic

i s

imila

r (D

D).

Parte

a 1:

Reg

uli g

ener

ale

402.

SM S

R E

N 6

1009

-2-1

:201

0 În

treru

ptoa

re a

utom

ate

de c

uren

t dife

ren

ial r

ezid

ual c

u pr

otec

ie în

corp

orat

la s

upra

cure

ni p

entru

uz

casn

ic

i sim

ilar

(ID

). Pa

rtea

2-1:

Apl

icab

ilita

tea

regu

lilor

gen

eral

e la

între

rupt

oare

le a

utom

ate

de c

uren

t dife

ren

ial r

ezid

ual c

u pr

otec

ie

înco

rpor

at la

supr

acur

eni,

func

iona

l ind

epen

dent

e de

tens

iune

a de

alim

enta

re

403.

SM S

R E

N 6

1010

-1:2

010

Reg

uli d

e se

curit

ate

pent

ru e

chip

amen

te e

lect

rice

de m

sura

re, d

e co

ntro

l i d

e la

bora

tor.

Parte

a 1:

Cer

ine

gene

rale

404.

SM S

R E

N 6

1010

-2-0

10:2

010

Reg

uli

de s

ecur

itate

pen

tru e

chip

amen

te e

lect

rice

de m

sura

re,

de c

ontro

l i

de l

abor

ator

. Pa

rtea

2-01

0: C

erin

e pa

rticu

lare

pen

tru e

chip

amen

t de

labo

rato

r util

izat

pen

tru în

clz

irea

mat

eria

lelo

r

405.

SM S

R E

N 6

1010

-2-0

20:2

010

Reg

uli

de s

ecur

itate

pen

tru e

chip

amen

te e

lect

rice

de m

sura

re,

de c

ontro

l i

de l

abor

ator

. Pa

rtea

2-02

0: C

erin

e pa

rticu

lare

pen

tru c

entri

fuge

de

labo

rato

r

406.

SM S

R E

N 6

1010

-2-0

32:2

010

Reg

uli

de s

ecur

itate

pen

tru e

chip

amen

te e

lect

rice

de m

sura

re,

de c

ontro

l i

de l

abor

ator

. Pa

rtea

2-03

2: C

erin

e pa

rticu

lare

pen

tru c

lete

de

cure

nt, p

orta

bil s

au d

e m

în, p

entru

msu

rare

i în

cerc

are

elec

tric

407.

SM S

R E

N 6

1010

-2-0

40:2

010

Reg

uli

de s

ecur

itate

pen

tru e

chip

amen

te e

lect

rice

de m

sura

re,

de c

ontro

l i

de l

abor

ator

. Pa

rtea

2-04

0: C

erin

e pa

rticu

lare

pen

tru st

erili

zato

are

i apa

rate

de

dezi

nfec

ie p

rin sp

lare

pen

tru tr

atar

ea m

ater

iale

lor d

e uz

med

ical

408.

SM S

R E

N 6

1010

-2-0

51:2

010

Reg

uli

de s

ecur

itate

pen

tru e

chip

amen

te e

lect

rice

de m

sura

re,

de c

ontro

l i

de l

abor

ator

. Pa

rtea

2-05

1: C

erin

e pa

rticu

lare

pen

tru e

chip

amen

t de

labo

rato

r util

izat

pen

tru a

mes

teca

re i

agi

tare

40

9.SM

SR

EN

610

10-2

-061

:201

0 R

egul

i de

sec

urita

te p

entru

ech

ipam

ente

ele

ctric

e de

msu

rare

, de

con

trol

i de

lab

orat

or.

Parte

a 2-

061:

Cer

ine

parti

cula

re p

entru

spec

trom

etre

de

labo

rato

r cu

vapo

rizar

e i i

oniz

are

term

ic

410.

SM S

R E

N 6

1010

-2-0

81:2

010

Reg

uli

de s

ecur

itate

pen

tru e

chip

amen

te e

lect

rice

de m

sura

re,

de c

ontro

l i

de l

abor

ator

. Pa

rtea

2-08

1: C

erin

e pa

rticu

lare

pen

tru e

chip

amen

t de

labo

rato

r aut

omat

i se

mia

utom

at d

estin

at p

entru

ana

liz i

alte

util

izri

411.

SM S

R E

N 6

1010

-031

:201

0 R

egul

i de

sec

urita

te p

entru

ech

ipam

ente

ele

ctric

e de

msu

rare

, de

con

trol

i de

lab

orat

or.

Parte

a 03

1: C

erin

e de

se

curit

ate

pent

ru a

nsam

blu

sond

man

ual

de

msu

rare

i în

cerc

are

elec

tric

412.

SM S

R E

N 6

1028

:201

0 A

para

te e

lect

rice

de m

sura

t. În

regi

stra

toar

e X

-Y

413.

SM S

R E

N 6

1034

-1:2

010

Msu

rare

a de

nsit

ii fu

mul

ui d

egaj

at d

e ca

blur

i car

e ar

d în

con

diii

defin

ite. P

arte

a 1:

Apa

ratu

r d

e în

cerc

are

Page 127: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

127

414.

SM S

R E

N 6

1034

-2:2

010

Msu

rare

a de

nsit

ii fu

mul

ui d

egaj

at d

e ca

blur

i ca

re a

rd î

n co

ndii

i de

finite

. Pa

rtea

2: P

roce

dur

de

înce

rcar

e i

pres

crip

ii

415.

SM S

R E

N 6

1048

:201

0 A

para

te a

uxili

are

pent

ru l

mpi

. Con

dens

atoa

re u

tiliz

ate

în c

ircui

tele

lm

pilo

r flu

ores

cent

e tu

bula

re

i al

tor

lm

pi c

u de

scrc

are.

Pre

scrip

ii ge

nera

le i

de

secu

ritat

e

416.

SM S

R E

N 6

1050

:201

0 Tr

ansf

orm

atoa

re p

entru

lm

pile

tubu

lare

cu

desc

rcar

e av

înd

o te

nsiu

ne s

ecun

dar

în g

ol m

ai m

are

de 1

000

V (n

umite

, în

gen

eral

, tra

nsfo

rmat

oare

-neo

n). P

resc

ripii

gene

rale

i d

e se

curit

ate

417.

SM S

R E

N 6

1058

-1:2

010

Între

rupt

oare

pen

tru a

para

te. P

arte

a 1:

Cer

ine

gene

rale

418.

SM S

R E

N 6

1058

-2-4

:201

0 În

treru

ptoa

re p

entru

apa

rate

. Par

tea

2-4:

Reg

uli p

artic

ular

e pe

ntru

între

rupt

oare

cu

mon

tare

inde

pend

ent

419.

SM S

R E

N 6

1058

-2-5

:201

0 În

treru

ptoa

re p

entru

apa

rate

. Par

tea

2-5:

Reg

uli p

artic

ular

e pe

ntru

sele

ctoa

re

420.

SM S

R E

N 6

1071

:201

0 C

onde

nsat

oare

pen

tru e

lect

roni

ca d

e pu

tere

421.

SM S

R E

N 6

1095

:201

2 C

onta

ctoa

re e

lect

rom

ecan

ice

pent

ru u

z ca

snic

i sc

opur

i sim

ilare

422.

SM S

R E

N 6

1131

-2:2

010

Aut

omat

e pr

ogra

mab

ile. P

arte

a 2:

Cer

ine

i înc

erc

ri al

e ec

hipa

men

telo

r

423.

SM S

R E

N 6

1138

:201

0 C

ablu

ri pe

ntru

ech

ipam

ente

por

tabi

le d

e le

gare

la p

mîn

t i î

n sc

urtc

ircui

t

424.

SM S

R E

N 6

1140

:201

0 Pr

otec

ie îm

potri

va o

curil

or e

lect

rice.

Asp

ecte

com

une

în in

stal

aii

i ech

ipam

ente

ele

ctric

e

425.

SM S

R E

N 6

1143

-1:2

010

Apa

rate

ele

ctric

e de

msu

rat.

Înre

gist

rato

are

X-t.

Par

tea

1: D

efin

iii

i pre

scrip

ii

426.

SM S

R E

N 6

1143

-2:2

010

Apa

rate

ele

ctric

e de

msu

rat.

Înre

gist

rato

are

X-t.

Par

tea

2: M

etod

e de

înce

rcar

e su

plim

enta

re re

com

anda

te

427.

SM S

R E

N 6

1167

+A1:

2010

L

mpi

cu

halo

genu

ri m

etal

ice

428.

SM S

R E

N 6

1184

:201

0 D

ulii

baio

net

429.

SM S

R E

N 6

1187

:201

0 Ec

hipa

men

t de

msu

rri

elec

trice

i e

lect

roni

ce. D

ocum

enta

ie

430.

SM S

R E

N 6

1195

:201

0 L

mpi

fluo

resc

ente

cu

dou

socl

uri.

Pres

crip

ii de

secu

ritat

e

431.

SM S

R E

N 6

1199

:201

0 L

mpi

fluo

resc

ente

cu

un si

ngur

socl

u. P

resc

ripii

de se

curit

ate

432.

SM S

R E

N 6

1204

:201

0 D

ispo

zitiv

e de

alim

enta

re d

e jo

as t

ensi

une

cu i

eire

în

cure

nt c

ontin

uu.

Car

acte

ristic

i de

fun

cio

nare

i

cerin

e de

se

curit

ate

433.

SM S

R E

N 6

1210

:201

2 D

ispo

zitiv

e de

con

ecta

re. B

orne

pla

te d

e co

nect

are

rapi

d a

con

duct

oare

lor d

e cu

pru.

Pre

scrip

ii de

secu

ritat

e

434.

SM S

R E

N 6

1230

:201

1 Lu

crri

sub

tens

iune

. Dis

pozi

tive

porta

bile

de

lega

re la

pm

înt s

au d

e le

gare

la p

mîn

t i î

n sc

urtc

ircui

t

435.

SM S

R E

N 6

1236

:201

0 D

ispo

zitiv

e de

fixa

re i

man

oane

de

prin

dere

pen

tru p

rjin

i ele

ctro

izol

ante

i a

cces

orii

pent

ru lu

crul

sub

tens

iune

436.

SM S

R E

N 6

1242

:201

0 A

cces

orii

elec

trice

. Der

ulat

oare

pen

tru u

z ca

snic

i sc

opur

i sim

ilare

437.

SM S

R E

N 6

1243

-3:2

012

Lucr

ri su

b te

nsiu

ne. D

etec

toar

e de

tens

iune

. Par

tea

3: D

etec

toar

e de

tip

bipo

lar p

entru

joas

tens

iune

438.

SM S

R E

N 6

1270

-1:2

010

Con

dens

atoa

re p

entru

cup

toar

e cu

mic

roun

de. P

arte

a 1:

Gen

eral

iti

439.

SM S

R E

N 6

1293

:201

0 M

arca

rea

apar

atel

or e

lect

rice

cu c

arac

teris

ticile

nom

inal

e re

ferit

oare

la a

limen

tare

a el

ectri

c. P

resc

ripii

de se

curit

ate

440.

SM S

R E

N 6

1310

-1:2

010

Secu

ritat

ea m

ain

ilor.

Indi

care

, mar

care

i m

anev

rare

. Par

tea

1: C

erin

e pe

ntru

sem

nale

viz

uale

, acu

stic

e i t

actil

e

441.

SM S

R E

N 6

1310

-2:2

010

Secu

ritat

ea m

ain

ilor.

Indi

care

, mar

care

i m

anev

rare

. Par

tea

2: C

erin

e pe

ntru

mar

care

442.

SM S

R E

N 6

1310

-3:2

010

Secu

ritat

ea m

ain

ilor.

Indi

care

, mar

care

i m

anev

rare

. Par

tea

3: C

erin

e pe

ntru

am

plas

area

i f

unc

iona

rea

orga

nelo

r de

com

and

443.

SM S

R E

N 6

1316

:201

0 D

erul

atoa

re d

e ca

blu

indu

stria

le

444.

SM S

R E

N 6

1347

-1:2

010

Apa

rata

j pen

tru l

mpi

. Par

tea

1: P

resc

ripii

gene

rale

i p

resc

ripii

de se

curit

ate

445.

SM S

R E

N 6

1347

-2-2

:201

0 A

para

taj

pent

ru l

mpi

. Pa

rtea

2-2:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru c

onve

rtizo

are

elec

troni

ce c

obor

âtoa

re a

limen

tate

în

cure

nt c

ontin

uu sa

u cu

rent

alte

rnat

iv p

entru

lm

pi c

u in

cand

esce

n

446.

SM S

R E

N 6

1347

-2-3

:201

0 A

para

taj

pent

ru l

mpi

. Pa

rtea

2-3:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru b

alas

turi

elec

troni

ce a

limen

tate

în

cure

nt a

ltern

ativ

pe

ntru

lm

pi fl

uore

scen

te

447.

SM S

R E

N 6

1347

-2-4

:201

0 A

para

taj

pent

ru l

mpi

. Pa

rtea

2-4:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru b

alas

turi

elec

troni

ce a

limen

tate

în

cure

nt c

ontin

uu

pent

ru il

umin

at g

ener

al

448.

SM S

R E

N 6

1347

-2-7

:201

0 A

para

taj

pent

ru l

mpi

. Pa

rtea

2-7:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru b

alas

turi

elec

troni

ce a

limen

tate

în

cure

nt c

ontin

uu

pent

ru il

umin

atul

de

sigu

ran

449.

SM S

R E

N 6

1347

-2-8

:201

0 A

para

taj p

entru

lm

pi. P

arte

a 2-

8: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

bal

astu

ri pe

ntru

lm

pi fl

uore

scen

te

450.

SM S

R E

N 6

1347

-2-9

:201

0 A

para

taj

pent

ru l

mpi

. Pa

rtea

2-9:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru b

alas

turi

pent

ru l

mpi

cu

desc

rcar

e (c

u ex

cep

ia

lm

pilo

r flu

ores

cent

e)

451.

SM S

R E

N 6

1347

-2-1

0:20

10

Apa

rata

j pe

ntru

lm

pi.

Parte

a 2-

10:

Pres

crip

ii pa

rticu

lare

pen

tru i

nver

toar

e i

conv

erto

are

elec

troni

ce d

estin

ate

alim

ent

rii la

înal

t fr

ecve

n a

lm

pilo

r tub

ular

e cu

des

crc

are

cu a

mor

sare

la re

ce (t

ubur

i cu

neon

)

452.

SM S

R E

N 6

1347

-2-1

1:20

10

Apa

rata

j pe

ntru

lm

pi. P

arte

a 2-

11:

Pres

crip

ii pa

rticu

lare

pen

tru c

ircui

te e

lect

roni

ce d

iver

se u

tiliz

ate

cu c

orpu

rile

de

ilum

inat

453.

SM S

R E

N 6

1347

-2-1

2:20

10

Apa

rata

j pen

tru l

mpi

. Par

tea

2-12

: Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru b

alas

turi

elec

troni

ce a

limen

tate

în c

uren

t con

tinuu

sau

în

cur

ent a

ltern

ativ

pen

tru l

mpi

cu

desc

rcar

e (c

u ex

cep

ia l

mpi

lor f

luor

esce

nte)

454.

SM S

R E

N 6

1347

-2-1

3:20

10

Apa

rata

j pen

tru l

mpi

. Par

tea

2-13

: Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru a

para

taju

l ele

ctro

nic

alim

enta

t în

cure

nt c

ontin

uu sa

u în

cu

rent

alte

rnat

iv p

entru

mod

ulel

e LE

D

455.

SM S

R E

N 6

1386

-1:2

012

Sist

eme

de tu

buri

de p

rote

cie

pen

tru d

irec

iona

rea

cabl

ajul

ui. P

arte

a 1:

Pre

scrip

ii ge

nera

le

456.

SM S

R E

N 6

1386

-21:

2010

Si

stem

e de

tubu

ri de

pro

tec

ie p

entru

inst

ala

ii el

ectri

ce. P

arte

a 21

: Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pen

tru s

iste

me

de tu

buri

de

prot

ecie

rigi

de

457.

SM S

R E

N 6

1386

-22:

2010

Si

stem

e de

tubu

ri de

pro

tec

ie p

entru

inst

ala

ii el

ectri

ce. P

arte

a 22

: Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

. Sis

tem

e de

tubu

ri de

pro

tec

ie

plia

bile

458.

SM S

R E

N 6

1386

-23:

2010

Si

stem

e de

tubu

ri de

pro

tec

ie p

entru

inst

ala

ii el

ectri

ce. P

arte

a 23

: Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

. Sis

tem

e de

tubu

ri de

pro

tec

ie

flexi

bile

459.

SM S

R E

N 6

1386

-24

:201

2 Si

stem

e de

tubu

ri de

pro

tec

ie p

entru

dire

cio

nare

a ca

blaj

ului

. Par

tea

24: P

resc

ripii

parti

cula

re. S

iste

me

de tu

buri

de

prot

ecie

îngr

opat

e în

pm

ânt

460.

SM S

R E

N 6

1439

-2:2

011

Ans

ambl

uri d

e ap

arat

aj d

e jo

as te

nsiu

ne. P

arte

a 2:

Ans

ambl

uri d

e ap

arat

aj (d

e co

mut

aie

i d

e co

man

d) d

e pu

tere

461.

SM S

R E

N 6

1534

-1:2

010

Sist

eme

de tr

asee

con

duct

oare

pre

fabr

icat

e. P

arte

a 1:

Pre

scrip

ii ge

nera

le

Page 128: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

128

462.

SM S

R E

N 6

1534

-21:

2010

Si

stem

e de

tra

see

cond

ucto

are

pref

abric

ate.

Par

tea

21:

Pres

crip

ii pa

rticu

lare

pen

tru s

iste

mel

e de

tra

see

cond

ucto

are

pref

abric

ate

dest

inat

e m

ont

rii p

e pe

rei

i pe

tava

ne

463.

SM S

R E

N 6

1534

-22:

2012

Si

stem

e de

tra

see

cond

ucto

are

pref

abric

ate.

Par

tea

22:

Pres

crip

ii pa

rticu

lare

pen

tru s

iste

mel

e de

tra

see

cond

ucto

are

pref

abric

ate

dest

inat

e m

ont

rii p

e po

dea

sau

sub

pode

a

464.

SM S

R E

N 6

1535

:201

2 C

uplo

are

de in

stal

aie

pen

tru c

onex

iuni

per

man

ente

în in

stal

aiil

e fix

465.

SM S

R E

N 6

1537

:201

0 D

irec

iona

rea

cabl

ajul

ui. S

iste

me

trase

u de

cab

luri

i sis

tem

e sc

ar d

e ca

blur

i

466.

SM S

R E

N 6

1549

:201

0 L

mpi

div

erse

467.

SM S

R E

N 6

1557

-1:2

010

Secu

ritat

e el

ectri

c în

re

ele

de d

istri

buie

de

joas

tens

iune

de

1000

V c

.a.

i 150

0 V

c.c

.. D

ispo

zitiv

e de

con

trol,

de

msu

rare

sau

de su

prav

eghe

re a

msu

rilor

de

prot

ecie

. Par

tea

1: P

resc

ripii

gene

rale

468.

SM S

R E

N 6

1557

-2:2

010

Secu

ritat

e el

ectri

c în

re

ele

de d

istri

buie

de

joas

tens

iune

de

1000

V c

.a.

i 150

0 V

c.c

.. D

ispo

zitiv

e de

con

trol,

de

msu

rare

sau

de su

prav

eghe

re a

msu

rilor

de

prot

ecie

. Par

tea

2: R

ezis

ten

de

izol

aie

469.

SM S

R E

N 6

1557

-3:2

010

Secu

ritat

e el

ectri

c în

re

ele

de d

istri

buie

de

joas

tens

iune

de

1000

V c

.a.

i 150

0 V

c.c

.. D

ispo

zitiv

e de

con

trol,

de

msu

rare

sau

de su

prav

eghe

re a

msu

rilor

de

prot

ecie

. Par

tea

3: Im

peda

n a

buc

lei

470.

SM S

R E

N 6

1557

-4:2

010

Secu

ritat

e el

ectri

c în

re

ele

de d

istri

buie

de

joas

tens

iune

de

1000

V c

.a.

i 150

0 V

c.c

.. D

ispo

zitiv

e de

con

trol,

de

msu

rare

sau

de

supr

aveg

here

a m

suril

or d

e pr

otec

ie. P

arte

a 4:

Rez

iste

na

cone

ctoa

relo

r de

leg

are

la p

mîn

t i

de

echi

pote

nia

lizar

e

471.

SM S

R E

N 6

1557

-5:2

010

Secu

ritat

e el

ectri

c în

re

ele

de d

istri

buie

de

joas

tens

iune

de

1000

V c

.a.

i 150

0 V

c.c

.. D

ispo

zitiv

e de

con

trol,

de

msu

rare

sau

de su

prav

eghe

re a

msu

rilor

de

prot

ecie

. Par

tea

5: R

ezis

ten

de

lega

re la

pm

înt

472.

SM S

R E

N 6

1557

-6:2

010

Secu

ritat

e el

ectri

c în

re

ele

de d

istri

buie

de

joas

tens

iune

de

1000

V c

.a.

i 150

0 V

c.c

.. D

ispo

zitiv

e de

con

trol,

de

msu

rare

sau

de

supr

aveg

here

a m

suril

or d

e pr

otec

ie.

Parte

a 6:

Efic

acita

tea

disp

oziti

velo

r de

pro

tec

ie l

a cu

rent

re

zidu

al (D

DR

) în

reel

ele

TT, T

N i

IT

473.

SM S

R E

N 6

1557

-7:2

010

Secu

ritat

e el

ectri

c în

re

ele

de d

istri

buie

de

joas

tens

iune

de

1000

V c

.a.

i 150

0 V

c.c

.. D

ispo

zitiv

e de

con

trol,

de

msu

rare

sau

de su

prav

eghe

re a

msu

rilor

de

prot

ecie

. Par

tea

7: S

ecve

na

faze

lor

474.

SM S

R E

N 6

1557

-8:2

010

Secu

ritat

e el

ectri

c în

re

ele

de d

istri

buie

de

joas

tens

iune

de

1000

V c

.a.

i 150

0 V

c.c

.. D

ispo

zitiv

e de

con

trol,

de

msu

rare

sau

de su

prav

eghe

re a

msu

rilor

de

prot

ecie

. Par

tea

8: D

ispo

zitiv

e de

con

trol a

l izo

laie

i pen

tru re

ele

IT

475.

SM S

R E

N 6

1557

-9:2

012

Secu

ritat

e el

ectri

c în

reel

ele

de d

istri

buie

de

joas

tens

iune

pîn

la 1

000

Vc.

a..

i 1 5

00 V

c.c

. Dis

pozi

tive

de c

ontro

l, de

msu

rare

sau

de

supr

aveg

here

a m

suril

or d

e pr

otec

ie. P

arte

a 9:

Dis

pozi

tive

de lo

caliz

area

def

ectu

lui

izol

aie

i în

reel

e IT

476.

SM S

R E

N 6

1557

-10:

2010

Se

curit

ate

elec

tric

în re

elel

e de

dis

tribu

ie d

e jo

as te

nsiu

ne p

în la

100

0 V

c.a

. i 1

500

V c

.c. D

ispo

zitiv

e de

con

trol,

de m

sura

re s

au d

e su

prav

eghe

re a

msu

rilor

de

prot

ecie

. Par

tea

10: A

para

te c

ombi

nate

de

cont

rol,

de m

sura

re s

au d

e su

prav

eghe

re a

msu

rilor

de

prot

ecie

47

7.SM

SR

EN

615

57-1

1 :2

012

Secu

ritat

e el

ectri

c în

reel

ele

de d

istri

buie

de

joas

tens

iune

pîn

la 1

000

V c

.a.

i 1 5

00 V

c.c

. Dis

pozi

tive

de c

ontro

l, de

msu

rare

sau

de

supr

aveg

here

a m

suril

or d

e pr

otec

ie. P

arte

a 11

: Efic

acita

tea

disp

oziti

velo

r de

cont

rol a

l izo

laie

i la

cure

nt d

ifere

nia

l rez

idua

l (R

CM

) de

tip A

i ti

p B

în re

ele

TT, T

N i

IT

478.

SM S

R E

N 6

1557

-12:

2010

Se

curit

ate

elec

tric

în r

eel

e de

dis

tribu

ie d

e jo

as te

nsiu

ne d

e 10

00 V

c.a

. i 1

500

V c

.c..

Dis

pozi

tive

de c

ontro

l, de

m

sura

re s

au d

e su

prav

eghe

re a

msu

rilor

de

prot

ecie

. Pa

rtea

12:

Dis

pozi

tive

de m

sura

re

i de

sup

rave

gher

e a

perf

orm

anel

or (P

MD

)

479.

SM S

R E

N 6

1558

-1+A

1:20

10

Secu

ritat

ea tr

ansf

orm

atoa

relo

r, bl

ocur

ilor d

e al

imen

tare

i a

nalo

age.

Par

tea

1: P

resc

ripii

gene

rale

i în

cerc

ri 48

0.SM

SR

EN

615

58-1

:201

1 Se

curit

atea

tra

nsfo

rmat

oare

lor,

bloc

urilo

r de

alim

enta

re,

bobi

nelo

r de

rea

ctan

i

prod

usel

or s

imila

re.

Parte

a 1:

Pr

escr

ipii

gene

rale

i în

cerc

ri

481.

SMV

EN

615

58-2

-1:2

010

Secu

ritat

ea t

rans

form

atoa

relo

r, bl

ocur

ilor

de a

limen

tare

, bo

bine

lor

de r

eact

an

i pr

odus

elor

sim

ilare

. Pa

rtea

2-1:

C

erin

e pa

rticu

lare

i î

ncer

cri

pent

ru tr

ansf

orm

atoa

re c

u în

fur

ri se

para

te

i blo

curi

de a

limen

tare

car

e în

corp

orea

z

trans

form

atoa

re c

u în

fur

ri se

para

te p

entru

apl

ica

ii ge

nera

le

482.

SMV

EN

615

58-2

-2:2

010

Secu

ritat

ea t

rans

form

atoa

relo

r, bl

ocur

ilor

de a

limen

tare

, bo

bine

lor

de r

eact

an

i pr

odus

elor

sim

ilare

. Pa

rtea

2-2:

C

erin

e pa

rticu

lare

i

înce

rcri

pent

ru t

rans

form

atoa

re d

e co

man

d

i bl

ocur

i de

alim

enta

re c

are

înco

rpor

eaz

tra

nsfo

rmat

oare

de

com

and

48

3.SM

SR

EN

615

58-2

-3:2

010

Secu

ritat

ea t

rans

form

atoa

relo

r, bl

ocur

ilor

de a

limen

tare

i

disp

oziti

velo

r an

aloa

ge.

Parte

a 2-

3: P

resc

ripii

parti

cula

re

pent

ru tr

ansf

orm

atoa

re d

e ap

rinde

re p

entru

arz

toar

e cu

gaz

i c

ombu

stib

ili li

chiz

i

484.

SM S

R E

N 6

1558

-2-4

:201

2 Se

curit

atea

tran

sfor

mat

oare

lor,

bobi

nelo

r de

reac

tan

, blo

curil

or d

e al

imen

tare

i p

rodu

selo

r sim

ilare

pen

tru te

nsiu

ni d

e al

imen

tare

pîn

la 1

100

V. P

arte

a 2-

4: P

resc

ripii

parti

cula

re i

înce

rcri

pent

ru tr

ansf

orm

atoa

re d

e se

para

re a

circ

uite

lor

i blo

curi

de a

limen

tare

car

e în

corp

orea

z tr

ansf

orm

atoa

re d

e se

para

re a

circ

uite

lor

485.

SM S

R E

N 6

1558

-2-5

:201

0 Se

curit

atea

tra

nsfo

rmat

oare

lor,

bloc

urilo

r de

alim

enta

re

i di

spoz

itive

lor

anal

oage

. Pa

rtea

2-5:

Pre

scrip

ii pa

rticu

lare

pe

ntru

tran

sfor

mat

oare

i b

locu

ri de

alim

enta

re p

entru

apa

rate

de

ras

486.

SM S

R E

N 6

1558

-2-6

:201

2 Se

curit

atea

tran

sfor

mat

oare

lor,

bobi

nelo

r de

reac

tan

, blo

curil

or d

e al

imen

tare

i p

rodu

selo

r sim

ilare

pen

tru te

nsiu

ni d

e al

imen

tare

pîn

la 1

100

V. P

arte

a 2-

6: P

resc

ripii

parti

cula

re

i înc

erc

ri pe

ntru

tran

sfor

mat

oare

de

secu

ritat

e i b

locu

ri de

alim

enta

re c

are

înco

rpor

eaz

tran

sfor

mat

oare

de

secu

ritat

e

487.

SM S

R E

N 6

1558

-2-8

:201

0 Se

curit

atea

tra

nsfo

rmat

oare

lor,

bloc

urilo

r de

al

imen

tare

i

anal

oage

. Pa

rtea

2-8:

Pr

escr

ipii

parti

cula

re

pent

ru

trans

form

atoa

re p

entru

sone

rii

488.

SM S

R E

N 6

1558

-2-9

:201

0 Se

curit

atea

tran

sfor

mat

oare

lor,

bloc

urilo

r de

alim

enta

re

i pro

duse

lor s

imila

re. P

arte

a 2-

9: P

resc

ripii

parti

cula

re p

entru

tra

nsfo

rmat

oare

pen

tru l

mpi

por

tabi

le d

e cl

as II

I pen

tru l

mpi

cu

filam

ent d

e tu

ngst

en

489.

SM S

R E

N 6

1558

-2-1

2:20

10

Secu

ritat

ea t

rans

form

atoa

relo

r, bl

ocur

ilor

de a

limen

tare

i

disp

oziti

velo

r an

aloa

ge. P

arte

a 2-

12: P

resc

ripii

parti

cula

re

pent

ru tr

ansf

orm

atoa

re c

u te

nsiu

ne c

onst

ant

490.

SM S

R E

N 6

1558

-2-1

3:20

12

Secu

ritat

ea tr

ansf

orm

atoa

relo

r, bo

bine

lor d

e re

acta

n, b

locu

rilor

de

alim

enta

re

i pro

duse

lor s

imila

re p

entru

tens

iuni

de

alim

enta

re p

în l

a 1

100

V.

Parte

a 2-

13:

Pres

crip

ii pa

rticu

lare

i

înce

rcri

pent

ru a

utot

rans

form

atoa

re

i bl

ocur

i de

al

imen

tare

car

e în

corp

orea

z a

utot

rans

form

atoa

re

491.

SM S

R E

N 6

1558

-2-1

5:20

10

Secu

ritat

ea t

rans

form

atoa

relo

r, bl

ocur

ilor

de a

limen

tare

i

disp

oziti

velo

r an

aloa

ge. P

arte

a 2-

15: P

resc

ripii

parti

cula

re

pent

ru tr

ansf

orm

atoa

re d

e se

para

re a

circ

uite

lor p

entru

spa

ii cu

util

izar

e m

edic

al

492.

SM S

R E

N 6

1558

-2-2

0:20

10

Secu

ritat

ea t

rans

form

atoa

relo

r, bl

ocur

ilor

de a

limen

tare

i

disp

oziti

velo

r an

aloa

ge. P

arte

a 2-

20: P

resc

ripii

parti

cula

re

pent

ru b

obin

e de

reac

tan

mic

i

493.

SM S

R E

N 6

1558

-2-2

3:20

10

Secu

ritat

ea t

rans

form

atoa

relo

r, bl

ocur

ilor

de a

limen

tare

i

disp

oziti

velo

r an

aloa

ge. P

arte

a 2-

23: P

resc

ripii

parti

cula

re

pent

ru tr

ansf

orm

atoa

re p

entru

ant

iere

494.

SM E

N 6

1643

-11:

2012

D

esc

rcto

are

de j

oas

ten

siun

e. P

arte

a 11

: D

esc

rcto

are

cone

ctat

e la

sis

tem

ele

de d

istri

buie

de

joas

ten

siun

e.

Pres

crip

ii i î

ncer

cri

495.

SM E

N 6

1643

-21:

2012

D

esc

rcto

are

de jo

as te

nsiu

ne. P

arte

a 21

: Des

crc

toar

e co

nect

ate

la r

eel

ele

de te

leco

mun

ica

ii i

de tr

ansm

isie

a

sem

nale

lor.

Pres

crip

ii de

func

iona

re i

met

ode

de în

cerc

are

496.

SM S

R E

N 6

1730

-1:2

010

Cal

ifica

re p

entru

secu

ritat

ea în

func

iona

re a

mod

ulel

or fo

tovo

ltaic

e (P

V).

Parte

a 1:

Cer

ine

de c

onst

ruc

ie

497.

SM S

R E

N 6

1730

-2:2

010

Cal

ifica

re p

entru

secu

ritat

ea în

func

iona

re a

mod

ulel

or fo

tovo

ltaic

e (P

V).

Parte

a 2:

Cer

ine

pent

ru în

cerc

ri

498.

SM S

R E

N 6

1770

:201

2 A

para

te e

lect

rice

raco

rdat

e la

re

eaua

de

alim

enta

re c

u ap

. Pre

scrip

ii pe

ntru

evi

tare

a re

turu

lui a

pei p

rin s

ifona

j i a

de

fect

rii a

nsam

blur

ilor d

e ra

cord

are

499.

SM S

R E

N 6

1800

-5-1

:201

0 A

cio

nri

elec

trice

de

pute

re c

u vi

tez

var

iabi

l. P

arte

a 5-

1: C

erin

e de

secu

ritat

e el

ectri

c, t

erm

ic i

ene

rget

ic

Page 129: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

129

500.

SM S

R E

N 6

1812

-1:2

010

Rel

ee c

u tim

p sp

ecifi

cat p

entru

apl

ica

ii in

dust

riale

. Par

tea

1: P

resc

ripii

i înc

erc

ri

501.

SM S

R E

N 6

1851

-1:2

010

Sist

em d

e în

crc

are

cond

uctiv

pen

tru v

ehic

ule

elec

trice

. Par

tea

1: P

resc

ripii

gene

rale

502.

SM S

R E

N 6

1851

-21:

2010

Si

stem

de

înc

rcar

e co

nduc

tiv p

entru

veh

icul

e el

ectri

ce. P

arte

a 21

: Con

diii

priv

ind

vehi

culu

l ele

ctric

pen

tru c

onec

tare

a co

nduc

tiv la

o a

limen

tare

de

cure

nt a

ltern

ativ

sau

cont

inuu

503.

SM S

R E

N 6

1921

:201

0 C

onde

nsat

oare

de

pute

re. B

ater

ii de

con

dens

atoa

re p

entru

com

pens

area

fact

orul

ui d

e pu

tere

la jo

as te

nsiu

ne

504.

SM S

R E

N 6

1995

-2:2

012

Dis

pozi

tive

de c

onec

tare

pen

tru c

orpu

ri de

ilum

inat

pen

tru u

tiliz

are

casn

ic

i sim

ilar

. Par

tea

2: F

ile d

e st

anda

rd p

entru

DC

L

505.

SM S

R E

N 6

2020

:201

0 A

para

te e

lect

rice

mic

i. D

ispo

zitiv

e de

con

trol

al i

zola

iei

prin

cur

ent

dife

ren

ial

rezi

dual

(R

CM

) pe

ntru

uz

casn

ic

i sc

opur

i sim

ilare

506.

SM S

R E

N 6

2026

-1:2

010

Apa

rata

j de

joas

tens

iune

. Int

erfe

e ap

arat

e de

com

and

-apa

rate

(CD

I). P

arte

a 1:

Reg

uli g

ener

ale

507.

SM S

R E

N 6

2026

-3:2

012

Apa

rata

j de

joas

tens

iune

. Int

erfe

e ap

arat

e de

com

and

-apa

rate

(CD

I). P

arte

a 3:

Dev

iceN

et

508.

SM S

R E

N 6

2031

:201

2 M

odul

e LE

D p

entru

ilum

inat

gen

eral

. Spe

cific

aii

de se

curit

ate

509.

SM S

R E

N 6

2035

:201

0 L

mpi

cu

desc

rcar

e (c

u ex

cep

ia l

mpi

lor f

luor

esce

nte)

. Pre

scrip

ii de

secu

ritat

e

510.

SM S

R E

N 6

2040

-1:2

012

Surs

e de

alim

enta

re n

eînt

reru

ptib

ile (U

PS).

Parte

a 1:

Cer

ine

gene

rale

i re

guli

de se

curit

ate

pent

ru U

PS

511.

SM S

R E

N 6

2094

-1:2

010

Indi

cato

are

lum

inoa

se p

entru

inst

ala

ii el

ectri

ce fi

xe d

e uz

cas

nic

i sim

ilare

. Par

tea

1: P

resc

ripii

gene

rale

512.

SM S

R E

N 6

2109

-1:2

012

Secu

ritat

ea c

onve

rtoar

elor

de

pute

re u

tiliz

ate

în re

ele

elec

trice

foto

volta

ice.

Par

tea

1: C

erin

e ge

nera

le

513.

SM S

R E

N 6

2196

-1:2

010

Fie,

priz

e, c

onec

toar

e i p

rize

mob

ile p

entru

veh

icul

e. În

crc

are

cond

uctiv

a v

ehic

ulel

or e

lect

rice.

Par

tea

1: În

crc

area

ve

hicu

lelo

r ele

ctric

e pî

n la

250

A c

uren

t alte

rnat

iv i

400

A c

uren

t con

tinuu

514.

SM S

R E

N 6

2208

:201

0 C

arca

se d

estin

ate

ansa

mbl

urilo

r de

apar

ataj

de

joas

tens

iune

. Pre

scrip

ii ge

nera

le

515.

SM S

R E

N 6

2233

:201

2 M

etod

e de

msu

rare

a c

împu

rilor

ele

ctro

mag

netic

e al

e ap

arat

elor

ele

ctric

e de

uz

casn

ic

i sco

puri

sim

ilare

ref

erito

r la

ex

pune

rea

uman

516.

SM S

R E

N 6

2275

:201

2 Si

stem

e de

poz

iion

are

a ca

blur

ilor.

Col

iere

pen

tru in

stal

aii

elec

trice

517.

SM S

R E

N 6

2282

-3-1

:201

0 Te

hnol

ogii

în c

are

se u

tiliz

eaz

cel

ule

cu c

ombu

stib

il. P

arte

a 3-

1: S

iste

me

de g

ener

are

a en

ergi

ei, u

tiliz

ând

celu

le c

u co

mbu

stib

il st

aio

nare

. Sec

urita

te

518.

SM S

R E

N 6

2282

-3-3

:201

0 Te

hnol

ogii

în c

are

se u

tiliz

eaz

cel

ule

cu c

ombu

stib

il. P

arte

a 3-

3: S

iste

me

de g

ener

are

a en

ergi

ei, u

tiliz

înd

celu

le c

u co

mbu

stib

il st

aio

nare

. Ins

tala

re

519.

SM S

R E

N 6

2310

-1:2

010

Sist

eme

de tr

ansf

er st

atic

( ST

S). P

arte

a 1:

Cer

ine

gene

rale

i re

guli

de se

curit

ate

520.

SM S

R E

N 6

2395

-1:2

010

Sist

eme

de î

nclz

ire r

ezis

tiv a

tra

seel

or p

entru

apl

ica

ii in

dust

riale

i

com

erci

ale.

Par

tea

1: C

erin

e ge

nera

le

i de

în

cerc

are

521.

SM S

R E

N 6

2423

:201

2 În

treru

ptoa

re a

utom

ate

de c

uren

t dife

ren

ial r

ezid

ual d

e tip

B c

u sa

u f

r p

rote

cie

la s

upra

cure

ni î

ncor

pora

t p

entru

ut

iliz

ri ca

snic

e i s

imila

re (I

D i

DD

de

tip B

)

522.

SM S

R E

N 6

2471

:201

2 Se

curit

atea

priv

ind

efec

tele

foto

biol

ogic

e al

e l

mpi

lor

i apa

rate

lor c

u l

mp

523.

SM S

R E

N 6

2479

:201

2 Ev

alua

rea

conf

orm

itii

apar

atel

or e

lect

rice

i ele

ctro

nice

de

mic

put

ere

cu re

stric

ii de

baz

priv

ind

expu

nere

a co

rpul

ui

uman

la c

împu

ri el

ectro

mag

netic

e(10

MH

z - 3

00G

H

524.

SM S

R E

N 6

2493

:201

2 Ev

alua

rea

echi

pam

entu

lui d

e ilu

min

at în

rapo

rt cu

exp

uner

ea c

orpu

lui u

man

la c

âmpu

ri el

ectro

mag

netic

e

525.

SM S

R H

D 2

1.1

S4:2

010

Con

duct

oare

i c

ablu

ri iz

olat

e cu

mat

eria

le te

rmop

last

ice

de te

nsiu

ne n

omin

al p

în la

450

/750

V in

clus

iv. P

arte

a 1:

Pr

escr

ipii

gene

rale

526.

SM S

R H

D 2

1.3

S3:2

010

Con

duct

oare

i

cabl

uri

izol

ate

cu p

olic

loru

r d

e vi

nil

de t

ensi

une

nom

inal

pîn

la

450/

750

V i

nclu

siv.

Par

tea

3:

Con

duct

oare

izol

ate

pent

ru in

stal

aii

fixe

527.

SM S

R H

D 2

1.4

S2:2

010

Con

duct

oare

i c

ablu

ri iz

olat

e cu

pol

iclo

rur

de

vini

l de

tens

iune

nom

inal

pîn

la 4

50/7

50 V

incl

usiv

. Par

tea

4: C

ablu

ri cu

man

ta p

entru

inst

ala

ii fix

e

528.

SM S

R H

D 2

1.5

S3:2

010

Con

duct

oare

i c

ablu

ri iz

olat

e cu

pol

iclo

rur

de

vini

l de

tens

iune

nom

inal

pîn

la 4

50/7

50 V

incl

usiv

. Par

tea

5: C

ablu

ri fle

xibi

le (c

ordo

ane)

529.

SM S

R H

D 2

1.7

S2:2

010

Con

duct

oare

i

cabl

uri

izol

ate

cu p

olic

loru

r d

e vi

nil

de t

ensi

une

nom

inal

pîn

la

450/

750

V i

nclu

siv.

Par

tea

7:

Con

duct

oare

izol

ate

pent

ru c

abla

j int

erio

r pen

tru o

tem

pera

tur

a c

ondu

ctor

ului

de

90 o C

530.

SM S

R H

D 2

1.8

S2:2

010

Con

duct

oare

i c

ablu

ri iz

olat

e cu

pol

iclo

rur

de

vini

l de

tens

iune

nom

inal

pîn

la 4

50/7

50 V

incl

usiv

. Par

tea

8: C

ablu

ri cu

un

cond

ucto

r izo

lat f

r m

anta

pen

tru g

hirla

nde

lum

inoa

se

531.

SM S

R H

D 2

1.9

S2:2

010

Con

duct

oare

i

cabl

uri

izol

ate

cu p

olic

loru

r d

e vi

nil

de t

ensi

une

nom

inal

pîn

la

450/

750

V i

nclu

siv.

Par

tea

9:

Con

duct

oare

izol

ate

pent

ru in

stal

aii

fixe

la te

mpe

ratu

ri jo

ase

532.

SM S

R H

D 2

1.10

S2:

2010

C

ondu

ctoa

re

i ca

blur

i iz

olat

e cu

pol

iclo

rur

de

vini

l de

ten

siun

e no

min

al p

în l

a 45

0/75

0 V

inc

lusi

v. P

arte

a 10

: C

ordo

ane

exte

nsib

ile

533.

SM S

R H

D 2

1.11

S1:

2010

C

ondu

ctoa

re

i ca

blur

i iz

olat

e cu

pol

iclo

rur

de

vini

l de

ten

siun

e no

min

al p

în l

a 45

0/75

0 V

inc

lusi

v. P

arte

a 11

: C

ablu

ri pe

ntru

cor

puri

de il

umin

at

534.

SM S

R H

D 2

1.12

S1:

2010

C

ondu

ctoa

re

i ca

blur

i iz

olat

e cu

pol

iclo

rur

de

vini

l de

ten

siun

e no

min

al p

în l

a 45

0/75

0 V

inc

lusi

v. P

arte

a 12

: C

ablu

ri fle

xibi

le (c

ordo

ane)

rezi

sten

te la

cld

ur

535.

SM S

R H

D 2

1.13

S1:

2010

C

ondu

ctoa

re

i ca

blur

i iz

olat

e cu

pol

iclo

rur

de

vini

l de

ten

siun

e no

min

al p

în l

a 45

0/75

0 V

inc

lusi

v. P

arte

a 13

: C

ablu

ri fle

xibi

le c

u m

anta

de

PVC

, rez

iste

nte

la u

lei,

cu d

ou sa

u m

ai m

ulte

con

duct

oare

536.

SM S

R H

D 2

1.14

S1:

2010

C

ondu

ctoa

re

i cab

luri

izol

ate

cu m

ater

iale

term

opla

stic

e de

tens

iune

nom

inal

pîn

la 4

50/7

50 V

incl

usiv

. Par

tea

14:

Cab

luri

flexi

bile

(cor

doan

e) c

u iz

ola

ie i

man

ta d

e am

este

curi

term

opla

stic

e f

r h

alog

eni

537.

SM S

R H

D 2

1.15

S1:

2010

C

ondu

ctoa

re

i cab

luri

izol

ate

cu m

ater

iale

term

opla

stic

e de

tens

iune

nom

inal

pîn

la 4

50/7

50 V

incl

usiv

. Par

tea

15:

Cab

luri

cu u

n si

ngur

con

duct

or iz

olat

e cu

am

este

c te

rmop

last

ic f

r h

alog

eni,

pent

ru in

stal

aii

fixe

538.

SM S

R H

D 2

2.1

S4:2

010

Con

duct

oare

i

cabl

uri

izol

ate

cu m

ater

iale

ret

icul

ate

de t

ensi

une

nom

inal

a pî

n l

a 45

0/75

0 V

inc

lusi

v. P

arte

a 1:

Pr

escr

ipii

gene

rale

539.

SM S

R H

D 2

2.3

S4:2

010

Con

duct

oare

i

cabl

uri

izol

ate

cu m

ater

iale

ret

icul

ate

de t

ensi

une

nom

inal

a pî

n l

a 45

0/75

0 V

inc

lusi

v. P

arte

a 3:

C

ondu

ctoa

re iz

olat

e cu

cau

ciuc

silic

onic

rezi

sten

t la

cld

ur

540.

SM S

R H

D 2

2.4

S4:2

010

Con

duct

oare

i

cabl

uri

izol

ate

cu m

ater

iale

ret

icul

ate

de t

ensi

une

nom

inal

a pî

n l

a 45

0/75

0 V

inc

lusi

v. P

arte

a 4:

C

ordo

ane

i cab

luri

flexi

bile

541.

SM S

R H

D 2

2.6

S2:2

010

Con

duct

oare

i c

ablu

ri iz

olat

e cu

mat

eria

le re

ticul

ate

de te

nsiu

ne n

omin

ala

pîn

la 4

50/7

50 V

incl

usiv

. Par

tea

6: C

ablu

ri pe

ntru

suda

re c

u ar

c

542.

SM S

R H

D 2

2.7

S2:2

010

Con

duct

oare

i

cabl

uri

izol

ate

cu m

ater

iale

ret

icul

ate

de t

ensi

une

nom

inal

a pî

n l

a 45

0/75

0 V

inc

lusi

v. P

arte

a 7:

C

ondu

ctoa

re iz

olat

e cu

rezi

sten

mrit

la c

ldur

, cu

tem

pera

tura

con

duct

orul

ui d

e 11

0 o C

pen

tru c

abla

j int

erio

r

543.

SM S

R H

D 2

2.8

S2:2

010

Con

duct

oare

i c

ablu

ri iz

olat

e cu

mat

eria

le re

ticul

ate

de te

nsiu

ne n

omin

ala

pîn

la 4

50/7

50 V

incl

usiv

. Par

tea

8: C

ablu

ri cu

man

ta d

e po

liclo

ropr

en sa

u al

t ela

stom

er si

ntet

ic e

chiv

alen

t pen

tru g

hirla

nde

lum

inoa

se

Page 130: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

130

Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova

O R D I Nprivind modificarea Regulamentului privind modul de elaborare, monitorizare şi raportare a bugetelor pe programe

În scopul ajustării şi perfecţionării metodologiei în domeniul bugetelor pe programe,

ORDON:1. La Regulamentul privind modul de elaborare, monito-

rizare şi raportare a bugetelor pe programe, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.19 din 16 februarie 2008 (MO nr.45-46/107 din 4 martie 2008), se operează următoarele modificări:

1.1 Punctul 4.5. se modifică şi se expune în următoarea redacţie:

“4.5. Volumul total al resurselor de finanţare ale progra-melor trebuie să se încadreze în limitele de cheltuieli, stabilite

pe anii respectivi.”1.2 În punctul 5.3, după cuvintele „se prezintă” se introduce

cuvîntul “trimestrial,”.1.3 În punctul 5.4, cuvîntul „trimestriale” se substituie cu

cuvîntul “semestriale”.1.4 Formularul nr.1 pr “Programul” şi Formularul nr.2

pr „Raport despre executarea subprogramului la situaţia din ____________” se modifică şi se expun în redacţie nouă, conform anexei nr.1 şi nr.2 la prezentul ordin.

2. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

MINISTRUL FINANŢELOR Veaceslav NEGRUŢA

Nr. 159. Chişinău, 12 decembrie 2012.

1570

544. SM SR HD 22.9 S3:2010 Conductoare i cabluri izolate cu materiale reticulate de tensiune nominala pîn la 450/750 V inclusiv. Partea 9: Cabluri cu un conductor f r manta pentru instala ii fixe, avînd emisie redus de fum i f r halogeni

545. SM SR HD 22.10 S2:2010 Conductoare i cabluri izolate cu materiale reticulate de tensiune nominala pîn la 450/750 V inclusiv. Partea 10: Cabluri flexibile cu izola ie de EPR i cu manta de poliuretan

546. SM SR HD 22.11 S2:2010 Conductoare i cabluri izolate cu materiale reticulate de tensiune nominala pîn la 450/750 V inclusiv. Partea 11: Cabluri i cordoane flexibile cu izola ie de EVA

547. SM SR HD 22.12 S2:2010 Conductoare i cabluri izolate cu materiale reticulate de tensiune nominala pîn la 450/750 V inclusiv. Partea 12: Cabluri flexibile cu izola ie de EPR rezistente la c ldur

548. SM SR HD 22.13 S2:2010 Conductoare i cabluri izolate cu materiale reticulate de tensiune nominala pîn la 450/750 V inclusiv. Partea 13: Cabluri flexibile f r halogeni avînd emisie redus de fum

549. SM SR HD 22.15 S2:2010 Conductoare i cabluri izolate cu materiale reticulate de tensiune nominala pîn la 450/750 V inclusiv. Partea 15: Cabluri multiconductoare cu izola ie i manta de cauciuc siliconic rezistente la c ldur

550. SM SR HD 308 S2:2010 Identificarea conductoarelor cablurilor i cordoanelor flexibile

551. SM SR HD 361 S3:2010 Sistem de identificare a cablurilor

552. SM SR HD 516 S2:2010 Ghid de utilizare a cablurilor de joas tensiune armonizate

553. SM SR HD 549 S1:2012 Sisteme pentru conferin e. Cerin e electrice i audio

554. SM SR HD 597 S1:2010 Condensatoare de cuplaj i divizoare capacitive

555. SM SR HD 639 S1:2010 Aparate electrice mici. Dispozitive de curent diferen ial rezidual mobile f r dispozitiv încorporat de protec ie la supracurent pentru uz casnic i similar (DDRM)

556. SM SR HD 60269-2:2012 Siguran e fuzibile de joas tensiune. Partea 2: Prescrip ii suplimentare pentru siguran e fuzibile destinate s fie utilizate de c tre persoane autorizate (siguran e fuzibile utilizate în special pentru aplica ii industriale). Exemple de sisteme de siguran e fuzibile standardizate de la A pîn la I

557. SM SR HD 605 S2 :2012 Cabluri electrice. Metode de încerc ri suplimentare

558. SM SR HD 60269-3:2012 Siguran e fuzibile de joas tensiune. Partea 3: Prescrip ii suplimentare pentru siguran e fuzibile destinate s fie utilizate de c tre persoane necalificate (siguran e fuzibile utilizate în special pentru aplica ii casnice i similare). Exemple de sisteme de siguran e fuzibile standardizate de la A pîn la F

559. SM SR EN 61058-2-1 :20 12 Întrerup toare pentru aparate. Partea 2-1 : Reguli particulare pentru întrerup toarele pentru cabluri flexibile

560. SM SR EN 61851-22 :2010 Sistem de înc rcare conductiv pentru vehicule electrice. Partea 22 : Sta ie de înc rcare în curent alternativ pentru vehicule electrice

Page 131: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

131

I. Informa ie de fond Codurile

Denumirea autorit ii publiceGrupa principalGrupa func iei

r1

…rn

o1

…on

e1

…en

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei

D. Proiecte finantate din surse externe

B. Mijloace speciale C. Fonduri speciale

n.

de

efic

ien 1.

A. Componenta de baz

n.

AB+3

Total (A+B+C+D)

Unitatea de m sur

AB-2 AB-1 ABCod

Programul

Denumirea programuluiDenumirea subprogramului

AB+1 AB+2

ScopulObiectivele (pe termen mediu i inclusiv pentru anul pentru care se aprob bugetul)

Descrierea narativ a programului/subprogramului

de

rezu

ltat 1.

n.

II. Indicatorii de performan

Anexa nr.1"Formularul 1pr

Aprobat prin Ordinulministrului finan elor

nr.19 din 16 februarie 2008

Not : AB - anul de baz (curent), AB-2 i AB-1 - anii preceden i anului de baz , AB+1 - anul viitor pentru care se elaboreaz bugetul; AB+2 i AB+3 - anii urm tori anului pentru care se elaboreaz bugetul

de

prod

us 1.

Periodicitatea 1 iulie, anualI. Informa ie de fond Cod

Denumirea autorit ii publiceGrupa principalGrupa func iei

r1

…rn

o1

…on

e1

…en

III. Bugetul programului/subprogramului mii lei*)

Not :*) La capitolul III rubrica ealizat se completeaz executarea de cas

_______________________ ___________ _____________ ___________ _____" Nume Semn tura Nume Semn tura

Contabil ef ____

Total (A+B+C+D)A. Componenta de bazB. Mijloace speciale C. Fonduri specialeD. Proiecte finantate din surse externe

Conduc torul ___________

de

efic

ien 1.

…n.

de

prod

us 1.…n.

Motiva ia

de

rezu

ltat 1.

…n.

II. Indicatorii de performan Cod Unitatea de m sur

Aprobat pe an

Realizat Devieri (+/-)

Servicii i institu ii sanitaro-epidemiologice i de profilaxieScopulObiectivele ( se indic valoarea realizat a obiectivului în raport cu obiectivul planificat ) Descrierea narativ a programului/subprogramului

Denumirea programului S n tatea public i serviciile medicaleDenumirea subprogramului Interven ii prioritare în s n tatea public

Cancelaria de StatOcrotirea s n t ii

Anexa nr.2"Formularul 2pr

Aprobat prin Ordinul

ministrului finan elornr.19 din 16 februarie 2008

Raport de performan la situa ia din __________

_______________________ ___________ _____________ ___________ _____" Nume Semn tura Nume Semn tura

Contabil ef ____Conduc torul ___________

Page 132: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

132

O R D I Ncu privire la aprobarea componenţei şi termenelor de prezentare a Raportului pentru anul 2012, rapoartelor pe primul semestru şi pe 9 luni pentru anul 2013 privind executarea bugetelor autorităţilor publice centrale şi rapoartelor privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

MINISTRUL FINANŢELOR Veaceslav NEGRUŢA

Nr. 160. Chişinău, 12 decembrie 2012.

În conformitate cu prevederile art.44 al Legii nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, art.29 al Legii nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale şi art. 38 al Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007, art. 9 şi art. 37 ale Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

O R D O N:1. Se aprobă componenţa Raportului pentru anul 2012,

rapoartelor pe primul semestru şi pe 9 luni pentru anul 2013 privind executarea bugetelor autorităţilor publice centrale şi rapoartelor privind executarea bugetelor unităţilor adminis-trativ – teritoriale, care se prezintă Ministerului Finanţelor de către:

- autorităţile publice centrale, conform anexei nr.1;- direcţiile finanţe, conform anexei nr.2;- trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor,

conform anexei nr.3.2. Se aprobă termenele prezentării Raportului pentru

anul 2012, rapoartelor pe primul semestru şi pe 9 luni pentru anul 2013 privind executarea bugetelor autorită-ţilor publice centrale şi a rapoartelor privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de către:

- autorităţile publice centrale, conform anexei nr.4; - direcţiile finanţe, conform anexei nr.5;3. Conducătorii autorităţilor publice centrale vor delega

conducătorul subdiviziunii de planificare şi finanţe şi conta-bilul-şef la Ministerul Finanţelor pentru prezentarea rapor-

tului anual privind executarea bugetului autorităţii publice centrale respective.

Şefii direcţiilor finanţe vor delega şeful secţiei elaborării şi administrării bugetului şi contabilul-şef la Ministerul Finan-ţelor pentru prezentarea raportului anual privind executarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective.

4. Conducătorii autorităţilor publice centrale, precum şi şefii direcţiilor finanţe vor asigura prezentarea rapoartelor anuale privind executarea bugetelor autorităţilor publice centrale şi executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale respective în termenele stabilite.

În cazul neprezentării în termenele stabilite a rapoar-telor, a informaţiilor solicitate, neînlăturării în termenele stabilite a încălcărilor şi neajunsurilor depistate, Ministerul Finanţelor, conform prevederilor pct. 7(4) al Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1265 din 14 noiembrie 2008, va suspenda finanţarea de la buget a autorităţilor publice centrale sau locale respective, pînă la definitivarea raportului.

5. Şefii direcţiilor şi secţiilor din cadrul Ministerului Finanţelor vor asigura recepţionarea rapoartelor prezentate de către autorităţile publice centrale privind executarea bugetelor respective, cît şi de către direcţiile finanţe privind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale în termen de pînă la 10 zile de la data prezentării acestora.

6. Controlul executării prezentului ordin se pune în sarcina dnei Maria Cărăuş, viceministrul finanţelor.

Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelornr. 160 din 12 decembrie 2012

COMPONENŢA RAPORTULUI pentru anul 2012 şi a rapoartelor pe primul semestru şi pe 9 luni pentru anul 2013

privind executarea bugetelor autorităţilor publice centrale

1 Bilanţul instituţiilor publice finanţate de la buget

Formularul 1

2 Raport privind executarea bugetului instituţiei publice la cheltuieli pe componenta de bază

Formularul 2

3 Raport privind statele şi efectivul de personal ale autorităţilor administraţiei publice centrale

Formularul 3-1

4 Raport privind statele, efectivul de personal şi retribuirea muncii ale Curţii Constituţionale, autori-tăţilor judecătoreşti şi Centrului pentru Drepturile Omului

Formularul 3-1a

5 Raport privind statele şi efectivul de personal ale instituţiilor de ştiinţă şi inovare

Formularul 3-1ş

6 Raport privind efectivul de personal al instituţiilor de învăţămînt

Formularul 3-2

7 Raport privind efectivul şcolar al instituţiilor de învăţămînt mediu (gimnazii, licee, şcoli medii de cultură generală)

Formularul 3-3a

8 Raport privind efectivul şcolar al şcolilor tip internat

Formularul 3-3b

9 Raport privind statele şi efectivul de personal ale instituţiilor de ocrotire a sănătăţii şi de asigurare şi asistenţă socială

Formularul 3-4

10 Raport privind statele şi efectivul de personal ale instituţiilor subordonate organelor apărării naţionale, menţinerii ordinii publice, securităţii naţionale

Formularul 3-4k

1571

Page 133: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

133

11 Raport privind statele şi efectivul de personal ale instituţiilor de ocrotire a sănătăţii subordonate organelor apărării naţionale, menţinerii ordinii publice, securi-tăţii naţionale

Formularul 3-4s

12 Raport privind numărul beneficia-rilor de pensii pe tipuri de pensii şi cheltuielile pentru achitarea acestora

Formularul 3-4pm

13 Raport privind numărul beneficia-rilor de prestaţii sociale şi cheltu-ielile pentru achitarea acestora

Formularul 3-4ps

14 Raport privind efectivul de elevi al instituţiilor de învăţămînt secundar profesional

Formularul 3-5a

15 Raport privind efectivul de elevi al instituţiilor medii de specia-litate şi de studenţi al instituţiilor de învăţămînt superior universitar

Formularul 3-5b

16 Raport privind efectivul de docto-ranzi, postdoctoranzi, rezidenţi, medici secundari clinici şi auditori din învăţămînt postuniversitar specializat (magiştri) al instituţiilor de învăţămînt superior şi institu-ţiilor de ştiinţă şi inovare

Formularul 3-5c

17 Raport privind efectivul de studenţi (cursanţi) al institu-ţiilor de învăţămînt subordonate organelor apărării naţionale, menţinerii ordinii publice, securi-tăţii naţionale

Formularul 3-5s

18 Raport privind efectivul de ascul-tători ai cursurilor de perfecţi-onare şi reciclare (recalificare) al instituţiilor de învăţămînt superior, postuniversitar şi de perfecţionare a cadrelor

Formularul 3-8

19 Raport privind efectivul de copii al caselor de copii

Formularul 3-12

20 Raport privind efectivul de locatari în cămine

Formularul 3-16

21 Raport privind efectivul de copii orfani şi tutelari al instituţiilor de învăţămînt superior şi secundar profesional

Formularul 3-16a

22 Raport privind efectivul bursi-erilor al liceelor de învăţămînt artistic

Formularul 3-18

23 Raport privind instituţiile de învăţămînt neatribuite la alte grupe

Formularul 3-19a

24 Raport privind statele şi efectivul de personal ale instituţiilor de cultură şi activităţilor cultural-educative

Formularul 3-19c

25 Raport privind efectivul de copii întremaţi

Formularul 3-21

26 Raport privind statele şi efectivul de personal al organelor publice din sfera economiei naţionale

Formularul 3-22

27 Raport privind statele de personal ale instituţiilor în domeniul sportului

Formularul 3-23

28 Raport privind numărul absol-venţilor universităţilor şi colegiilor cu profil pedagogic, angajaţi în cîmpul muncii în mediul rural

Formularul 3-24

29 Raport privind încasarea şi utili-zarea mijloacelor speciale

Formularul 4

30 Raport privind încasarea şi utili-zarea mijloacelor cu destinaţie specială

Formularul 4ds

31 Raport privind mijloacele temporar intrate în posesia insti-tuţiilor

Formularul 4mt

32 Raport privind circulaţia mijloa-celor valutare

Formularul 4v

33 Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor fondului special, conform clasificaţiei bugetare

Formularul 4-Ifs

34 Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor fondului special, pe tipuri de venituri şi măsuri

Formularul 4-IIfs

35* Raport privind circulaţia mijloa-celor fixe

Formularul 5

36* Raport privind circulaţia valorilor materiale

Formularul 6

37* Raport privind lipsurile şi delapi-dările de mijloace băneşti şi valori materiale în instituţiile publice

Formularul 15

38 Raport privind primirea şi distri-buirea valorilor materiale şi mijloacelor băneşti primite cu titlu de ajutor umanitar

Formularul 1u

39 Raport privind primirea şi utili-zarea valorilor materiale şi mijloacelor băneşti primite cu titlu de ajutor umanitar

Formularul 2u

40 Raport de performanţă Formularul 2pr

41 Raport operativ privind încasarea şi utilizarea mijloacelor din granturi externe, credite externe şi alte încasări aferente pentru realizarea proiectelor finanţate din surse externe

Formularul 2PI

42 Nota explicativă

43 Descifrarea decontărilor cu debitorii şi creditorii înregistrate în bilanţ

Anexă la nota explicativă

*Notă: se prezintă numai la raportul anual.

Page 134: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

134

Anexa nr.2la Ordinul ministrului finanţelornr. 160 din 12 decembrie 2012

COMPONENŢA RAPORTULUIprivind executarea bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

pentru anul 2012, rapoartelor pe primul semestru şi pe 9 luni pentru anul 2013

1. Bilanţul executării bugetelor unităţilor administrativ-terito-riale

Forma 524101

2. Bilanţul instituţiilor publice finanţate de la buget

Formularul 1

3. Raport privind executarea bugetelor unităţilor administra-tiv-teritoriale la venituri pe toate componentele

Forma 524102

4. Raport privind executarea bugetelor unităţilor adminis-trativ-teritoriale la venituri pe componenta de bază

Forma 524102/b

5. Raport privind executarea bugetelor unităţilor adminis-trativ-teritoriale la venituri pe mijloace speciale

Forma 524102/ms

6. Raport privind executarea bugetelor unităţilor adminis-trativ-teritoriale la venituri pe fonduri speciale

Forma 524102/fs

7. Raport privind executarea bugetelor unităţilor adminis-trativ-teritoriale la venituri pe proiecte finanţate din surse externe

Forma 524102/pi

8. Raport privind executarea bugetelor unităţilor adminis-trativ-teritoriale la cheltuieli pe toate componentele

Forma 524003

9. Raport privind executarea bugetelor unităţilor adminis-trativ-teritoriale la cheltuieli pe componenta de bază

Forma 524003/b

10. Raport privind executarea bugetelor unităţilor adminis-trativ-teritoriale la cheltuieli pe mijloace speciale

Forma 524003/ms

11. Raport privind executarea bugetelor unităţilor adminis-trativ-teritoriale la cheltuieli pe fonduri speciale

Forma 524003/fs

12. Raport privind executarea bugetelor unităţilor adminis-trativ-teritoriale la cheltuieli pe proiecte finanţate din surse externe

Forma 524003/pi

13. Raport privind executarea bugetelor unităţilor adminis-trativ-teritoriale la cheltuieli pe toate componentele, conform clasificaţiei economice

Forma 524004

14. Raport privind executarea bugetelor unităţilor adminis-trativ-teritoriale la cheltuieli pe componenta de bază, conform clasificaţiei economice

Forma 524004/b

15. Raport privind utilizarea mijloa-celor din fondul de rezervă al Guvernului

Forma 524004/b-1

16. Raport privind utilizarea mijloa-celor din fondurile de rezervă ale organelor administraţiei publice locale

Forma 524004/b-2

17. Raport privind încasarea şi utili-zarea mijloacelor speciale

Formularul nr.4

18. Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor fondului special, conform clasificaţiei bugetare

Formularul nr.4-Ifs

19. Raport privind încasarea şi utilizarea mijloacelor fondului special pe tipuri de venituri şi măsuri

Formularul nr.4-IIfs

20. Raport operativ privind încasarea şi utilizarea mijloa-celor pentru realizarea proiec-telor finanţate din surse externe

Formularul nr.2pi

21. Raport privind primirea şi distribuirea valorilor materiale şi mijloacelor băneşti primite cu titlu de ajutor umanitar

Formularul 1u

22. Raport privind primirea şi utilizarea valorilor materiale şi mijloacelor băneşti primite cu titlu de ajutor umanitar

Formularul 2u

23. Raport privind mijloacele temporar intrate în posesia instituţiilor

Formularul nr.4mt

24.

25*.

26*.

Raport privind circulaţia mijloa-celor valutareRaport privind circulaţia mijloa-celor fixeRaport privind circulaţia valorilor materiale

Formularul nr.4v

Formularul 5

Formularul 6

27*.

28.

Raport privind lipsurile şi delapidările de mijloace băneşti şi valori materiale în instituţiile publiceRaport privind îndeplinirea planului de reţea, state şi contingente în instituţiile finanţate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale

Formularul 15

Forma 3R-BL

29.30*.

Nota explicativăDescifrarea decontărilor cu debitorii şi creditorii înregistrate în bilanţ

Anexa la nota explicativă

*Notă: se prezintă numai la raportul anual.

Page 135: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

135

Anexa nr.3la Ordinul ministrului finanţelornr. 160 din 12 decembrie 2012

COMPONENŢA RAPORTULUI privind executarea bugetului de stat şi a bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale

pentru anul 2012 prezentate de către trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor

I. Executarea bugetului de stat

1. Balanţa de verificare (bugetul de stat)

Anexa nr. VII-8

2. Nota contabilă (de închidere anuală)

Anexa nr.VII-6

3. Bilanţul contabil (bugetul de stat)

Anexa nr.VII-15

4. Raport operativ privind executarea bugetului de stat la cheltuieli pe componenta de bază

Anexa nr.VII-11b

5. Raport operativ privind executarea bugetului de stat pe mijloace speciale

Anexa nr.VII-11 ms

6. Raport operativ privind executarea bugetului de stat pe fonduri speciale

Anexa nr.VII-11 fs

7. Raport operativ privind executarea bugetului de stat pe proiecte finanţate din surse externe

Anexa nr.VII-11 pi

II. Executarea bugetelor unităţiloradministrativ-teritoriale

1.

2.

3.

Balanţa de verificare (bugetele unităţilor adminis-trativ- teritoriale)Nota contabilă (de închidere anuală)Bilanţul contabil (bugetele unităţilor administrativ-teri-toriale)

Anexa nr.VII-8

Anexa nr.VII-6

Anexa nr.VII-15

4. Raport operativ privind executarea bugetului raionului, municipiului, unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special pe toate componentele

Anexa nr.VII-12

5. Raport operativ privind executarea bugetului raionului, municipiului, unităţii teritorial autonome cu statut juridic special la venituri şi cheltuieli pe componenta de bază

Anexa nr.VII-12/b

6. Raport operativ privind executarea bugetului raionului, municipiului, unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pe mijloace speciale

Anexa nr.VII-12/ms

7. Raport operativ privind executarea bugetului raionului, municipiului, unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pe fonduri speciale

Anexa nr.VII-12/fs

8. Raport operativ privind executarea bugetului raionului, municipiului, unităţii teritorial autonome cu statut juridic special pe proiecte finanţate din surse externe

Anexa nr.VII-12pi

9. Raport operativ privind utili-zarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului

Anexa nr. VII-12b/1

10. Raport operativ privind utili-zarea mijloacelor fondului de rezervă al organelor administraţiei publice locale

Anexa nr.VII-12b/2

11.

12.

Registrul soldurilor pe extrasul bancarActul de verificare a venitu-rilor încasate la bugetul raionului, municipiului Bălţi, municipiului Chişinău şi bugetul central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special (întocmit de către trezore-riile teritoriale ale Ministe-rului Finanţelor şi organele teritoriale ale IFPS)

Anexa nr.IV-2.1

Anexa nr.II-10

Page 136: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

136

la

Ord

inul

min

istru

lui f

inan

elor

n

r.

din

2

012

pen

tru

anul

201

2

pe p

rim

ul se

mes

tru

i pe

9 lu

ni (î

n lu

na u

rmto

are

peri

oade

i de

gest

iune

) an

ul 2

013

12

34

51

Secr

etar

iatu

l Par

lam

entu

lui R

epub

licii

Mol

dova

101

8.02

252

Apa

ratu

l Pre

edin

telu

i Rep

ublic

ii M

oldo

va10

230

.01

233

Cur

tea

de C

ontu

ri10

301

.02

234

Can

cela

ria d

e St

at10

413

.02

255

Cur

tea

Con

stitu

iona

la10

608

.02

246

Con

siliu

l Sup

erio

r al M

agis

tratu

rii10

701

.02

257

Cur

tea

Supr

ema

de Ju

stii

e10

806

.02

238

Proc

urat

ura

Gen

eral

a11

308

.02

269

Min

iste

rul

Econ

omie

i 12

113

.02

2610

Min

iste

rul F

inan

elor

122

15.0

230

11M

inis

teru

l A

gric

ultu

rii i

Indu

strie

i Alim

enta

re12

514

.02

2912

Min

iste

rul M

unci

i,Pro

tec

iei S

ocia

le i

Fam

iliei

12

715

.02

3013

Min

iste

rul S

nt

ii12

815

.02

3014

Min

iste

rul

Educ

aie

i 12

915

.02

3015

Min

iste

rul

Cul

turii

13

014

.02

3016

Min

iste

rul J

usti

iei

131

14.0

226

17D

epar

tam

entu

l Ins

titu

iilor

Pen

itenc

iare

131

11.0

226

18M

inis

teru

lA

pr

rii13

214

0230

Den

umir

ea a

utor

itailo

r pu

blic

e c

entr

ale

Cod

Nr.

d/o

Ter

men

ele

prez

ent

rii r

apor

tulu

i

Ane

xa n

r.4

TE

RM

EN

EL

E

de p

reze

ntar

e a

rapo

rtul

ui a

nual

pen

tru

anul

201

2

i ra

poar

telo

r pe

pri

mul

sem

estr

u i

9 lu

ni p

entr

u an

ul 2

013

priv

ind

exec

utar

ea b

uget

elor

aut

orita

ilor

publ

ice

cen

tral

e

18M

inis

teru

l A

pr

rii13

214

.02

3019

Min

iste

rul

Afa

ceril

or In

tern

e13

314

.02

3020

Min

iste

rul

Afa

ceril

or E

xter

ne i

Inte

grrii

Eur

open

e13

514

.02

3021

Inst

itutu

l Nat

iona

l al J

ustit

iei

139

07.0

223

22B

iroul

Na

iona

l de

Stat

istic

143

11.0

226

23M

inis

teru

l Dez

volt

rii R

egio

nale

i C

onst

ruct

iilor

14

711

.02

2524

Min

iste

rul T

iner

etul

ui i

Spo

rtulu

i14

813

.02

2525

Biro

ul R

ela

ii In

tere

tnic

e 14

904

.02

2426

Serv

iciu

l de

Stat

Arh

iva

154

11.0

224

27A

gen

ia R

ela

ii Fu

ncia

re i

Cad

astru

155

6.02

2528

Aca

dem

ia d

e tii

ne

a M

oldo

vei

157

15.0

230

29A

cade

mia

de

Adm

inis

trare

Pub

lica

de p

e lîn

g

Pre

edin

tele

RM

158

11.0

224

30C

onsi

liul C

oord

onat

or a

l Aud

iovi

zual

ului

161

31.0

123

31A

gen

ia R

ezer

ve M

ater

iale

169

11.0

226

32In

stitu

ia P

ublic

a N

aio

nala

a A

udio

vizu

alul

ui C

ompa

nia

"Tel

erad

io-M

oldo

va"

173

01.0

223

33A

gen

ia "

Mol

dsilv

a"17

801

.02

2434

Serv

iciu

l de

Prot

ecie

i P

aza

de S

tat

183

11.0

225

35C

omis

ia E

lect

oral

a C

entra

la19

508

.02

2436

Serv

iciu

l Cur

ieri

Spec

iali

199

04.0

223

37A

gen

ia T

uriz

mul

ui20

506

.02

2338

Fond

ul d

e in

vest

iii s

ocia

le24

915

.02

2339

Cen

trul p

entru

Dre

ptur

ile O

mul

ui25

711

.02

2640

Min

iste

rul

Tran

spor

turil

or i

Infr

astru

ctur

ii D

rum

urilo

r26

411

.02

2941

Min

iste

rul

Med

iulu

i28

413

.02

2942

Serv

iciu

l de

Info

rma

ie i

Sec

urita

te28

508

.02

2643

Cas

a N

aio

nala

de

Asi

gur

ri So

cial

e28

915

.02

3044

Min

iste

rul T

ehno

logi

ei In

form

aie

i i C

omun

ica

iilo r

29

604

.02

24

45C

entru

l pen

tru C

omba

tere

a C

rimel

or E

cono

mic

e i

Cor

upie

i29

706

.02

2546

Cen

t rul S

ervi

ciul

ui c

ivil

312

30.0

123

47C

ompa

nia

Na

iona

la d

e A

sigu

rri

in M

edic

ina

322

15.0

226

48A

gen

ia N

aio

nal

pen

tru P

rote

cia

Con

cure

nei

453

07.0

226

49C

onsi

liul N

aio

nal p

entru

Acr

edita

re i

Ate

star

e45

431

.01

23C

entru

l Na

iona

l pen

tru p

rote

cia

dat

elor

cu

cara

cter

50

pers

onal

455

04.0

224

Ane

xa n

r.5

la O

rdin

ul m

inis

trulu

i fin

anel

or

nr. 1

60 d

in 1

2 de

cem

brie

201

2 T

E R

M E

N E

L E

de

pre

zent

are

a ra

poar

telo

r anu

ale

pen

tru

anul

201

2, p

e pr

imul

sem

estr

u i

9 lu

ni p

entr

u an

ul 2

013

priv

ind

exec

utar

ea b

uget

elor

uni

tilo

r adm

inis

trat

iv-te

rito

rial

e d

e c

tre

dire

ciil

e fi

nan

e

D

enum

irea

unit

ii ad

min

istra

tiv-te

ritor

iale

C

odul

Term

enel

e pr

ezen

trii

rapo

rtulu

i

pent

ru a

nul 2

012

pe p

rimul

sem

estru

i

pe 9

luni

(în

luna

ur

mto

are

perio

adei

de

ges

tiune

) an

ul

2013

1.

Ane

nii N

oi

030

12.0

2 29

2.

Bas

arab

easc

a 03

1 06

.02

24

3. B

ricen

i 03

2 13

.02

29

4. C

ahul

03

4 14

.02

30

5. C

ante

mir

036

08.0

2 26

6.

Cl

ra

038

11.0

2 26

7.

Cu

eni

040

13.0

2 29

8.

Cim

ilia

04

4 07

.02

25

9. C

riule

ni

048

08.0

2 26

10

. Don

duen

i 05

0 07

.02

25

11. D

roch

ia

052

13.0

2 29

12

. Dub

sari

053

06.0

2 24

13

. Edi

ne

055

14.0

2 30

14

. Fle

ti 05

7 13

.02

29

15. F

lore

ti 05

9 14

.02

30

16. G

lode

ni

061

06.0

2 24

17

. Hîn

ceti

065

15.0

2 30

18

. Ial

oven

i 06

7 06

.02

24

19. L

eova

06

9 07

.02

25

20. N

ispo

reni

07

1 07

.02

25

21. O

cnia

07

2 06

.02

24

22. O

rhei

07

4 15

.02

30

23. R

ezin

a 07

6 11

.02

26

24. R

îca

ni

079

12.0

2 29

25

. Sîn

gere

i 08

1 08

.02

26

26. S

oroc

a 08

4 14

.02

30

27. S

tren

i 08

6 11

.02

26

28.

old

neti

088

07.0

2 25

29

. te

fan-

Vod

08

9 08

.02

26

30. T

arac

lia

091

07.0

2 24

31

. Tel

ene

ti 09

3 12

.02

29

32. U

nghe

ni

095

12.

02

29

33. m

un.C

hiin

u 00

1 15

.02

30

34. B

li

012

11.0

2 26

35

. U.T

.A.G

guz

ia

043

15.0

2 30

Page 137: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

137

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei

H O T Ă R Î R Epentru aprobarea Anunţului publicitar despre organizarea şi desfăşurarea concursului pentru eliberarea licenţei de utilizare a subbenzii de frecvenţe radio 3750-3800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile terestre cu acces radio în bandă largă

În temeiul :art. 5 alin. (6), art. 8 alin. (4) lit. d), art. 9 alin. (1) lit.

a), u), art. 10 alin. (1) lit. a), c), art. 24 alin. (3), alin. (11) lit. a), art. 26 alin. (3) , art.27 alin. (3), art.29-32, art. 34-39 din Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 51-54, art. 155); pct. 14 şi pct. 15 lit. b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 905 din 28 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 917).

În conformitate cu:Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.

64 din 29 noiembrie 2012 privind aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului, cu aplicarea proce-durii de selectare competitivă, pentru eliberarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă;

Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr. 65 din 29 noiembrie 2012 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţei de utilizare a subbenzii de frecvenţe radio: 3750-3800 MHz din banda de frecvenţe radio de 3600-3800 MHz, în scopul furnizării

reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice în bandă largă.

În scopul:organizării şi desfăşurării concursului privind eliberarea

licenţei pentru utilizarea subbenzii de frecvenţe radio 3750 - 3800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă, Consiliul de Administraţie

HOTĂRĂŞTE:1. Se aprobă Anunţul publicitar despre organizarea

şi desfăşurarea concursului pentru eliberarea licenţei de utilizare a subbenzii de frecvenţe radio 3750 – 3800 MHz din banda de frecvenţe 3600 – 3800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile terestre cu acces radio în bandă largă, conform anexei.

2. Anunţul publicitar despre organizarea şi desfăşurarea concursului se face public în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,în ziarul „Экономическое обозрениe”, pe pagina web oficială a ANRCETI şi prin afişarea la sediul ANRCETI întru-un spaţiu accesibil publicului.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL ANRCETI Sergiu SÎTNIC

Membri Ion Pochin Iurie Ursu

Nr. 68. Chişinău, 6 decembrie 2012.

1573

Acte ale Ministerului Justiţiei al Republicii Moldova

O R D I Ncu privire la suspendarea activităţiinotarului public Bloşenco Diana

În temeiul art. 15 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) din Legea nr. 1453-XV din 8 noiembrie 2002 cu privire la notariat, cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza cererii personale din data de 11 decembrie 2012,

O R D O N:1. A suspenda activitatea notarului public Bloşenco

Diana (teritoriul de activitate mun. Chişinău) pe perioada aflării în concediu pentru îngrijirea copilului, începînd cu data de 1 ianuarie 2013 pînă la data de 1 ianuarie 2015.

2. În termen de 3 zile de la data emiterii prezentului ordin, notarul public Bloşenco Diana va transmite sigiliul notarului pentru păstrare provizorie Ministerului Justiţiei.

3. În termen de 1 lună de la data emiterii prezentului

ordin, notarul public Bloşenco Diana va transmite printr-un act de predare-primire arhiva activităţii notariale la păstrare provizorie notarului public Bloşenco Andrei (teritoriul de activitate mun. Chişinău). Un exemplar al actului va fi expediat Ministerului Justiţiei.

4. A învesti notarul public Bloşenco Andrei cu dreptul de a elibera duplicate şi informaţii din arhiva predată de către notarul public Bloşenco Diana.

5. Controlul privind executarea prezentului ordin se pune în sarcina Direcţiei notariat şi avocatură.

6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

MINISTRUL JUSTIŢIEI Oleg EFRIM

Nr. 563. Chişinău, 14 decembrie 2012.

1572

Page 138: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

138

Anexă la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr.68 din 06.12.2012

ANUNŢ PUBLICITARdespre organizarea şi desfăşurarea concursului pentru eliberarea licenţei de utilizare

a subbenzii de frecvenţe radio 3750 – 3800 MHz din banda de frecvenţe 3600-3800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile terestre

cu acces radio în bandă largă

1. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comuni-caţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei, în continuare ANRCETI, în temeiul Legii comunicaţiilor electronice nr. 241- XVI din 15 noiembrie 2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.155) întru realizarea Progra-mului de dezvoltare a accesului la Internet în bandă largă pe anii 2010-2013, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1077 din 17 noiembrie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.227-230, art.1192) anunţă organizarea concursului pentru eliberarea licenţei de utilizare a subbenzii de frecvenţe radio 3750 – 3800 MHz din banda de frecvenţe 3600 – 3800 MHz în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice mobile terestre cu acces radio în bandă largă.

2. Obiectul concursului este o Licenţă de utilizare a subbenzii de frecvenţe radio: 3750-3800 MHz din banda de frecvenţe radio de 3600-3800 MHz, cu lărgimea subbenzii de 50 MHz, care urmează a fi utilizată în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă în Republica Moldova.

3. Cîştigătorul concursului se va selecta prin concurs deschis, internaţional, cu aplicarea procedurii de selectare competitivă conform criteriilor şi condiţiilor stabilite în Caietul de sarcini pentru concursul de eliberare a licenţei de utilizare a subbenzii de frecvenţe radio: 3750-3800 MHz din banda de frecvenţe radio de 3600-3800 MHz, în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă(Hotărîrea Consi-liului de Administraţie nr. 65 din 29 noiembrie 2012).

4. Concursul se va desfăşura în conformitate cu Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, cu aplicarea procedurii de selectare competitivă, pentru elibe-rarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor/canalelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice cu acces radio în bandă largă (Hotărîrea Consi-liului de Administraţie nr. 64 din 29 noiembrie 2012).

5. Candidaţii/participanţii la concurs au obligaţia de a respecta şi demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor şi

cerinţelor care se impun candidaţilor/participanţilor la concurs conform cerinţelor Caietului de sarcini şi Procedurii de concurs.

6. La concurs pot participa persoane juridice din Republica Moldova, persoane juridice străine, societăţi civile/asocieri de persoane juridice din Republica Moldova şi/sau străine în scopul depunerii de cereri şi oferte comune.

7. În vederea participării la concurs potenţialii candidaţii vor transmite la adresa sediului ANRCETI cererea de parti-cipare la concurs realizată în condiţiile stabilite în Caietul de sarcini şi Procedura de concurs.

8. Termenul de depunere a cererilor: 10.12.2012 – 18.02.2013. Termenul-limită pentru primirea cererilor şi ofertelor: ora 16.00 (ora Chişinăului) data de 18.02.2013.

9. Taxa de participare la concurs constituie 5000 Euro. Garanţia de participare la concurs constituie 100000 Euro.

10. Concursul se va desfăşura la data de 21.03.2013. Concursul va fi deschis la orele 10.00 (ora Chişinăului) data de 21.03.2013.

11. Concursul se va desfăşura la sediul ANRCETI cu adresa: bd Ştefan cel Mare şi Sfînt, 134, MD 2012, mun. Chişinău, Republica Moldova.

12. Caietul de sarcini, Procedura de concurs, Condiţiile speciale tip de licenţă, alte documente aferente concursului sînt expuse public pe pagina web oficială a ANRCETI www.anrceti.md.

13. Limba de comunicare în cadrul concursului va fi limba romînă.

14. Pentru informaţii suplimentare, agenţii economici interesaţi sînt invitaţi să contacteze organizatorul la adresa de contact sus-menţionată, la tel.: +373 22 251317, prin fax: +373 22 222885, prin e-mail: [email protected], persoana de contact Ala Baidauz, şef Direcţie Reglementări Tehnice şi Standardizare.

Page 139: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

139

H O T Ă R Î R Ecu privire la modificarea Anexei 1 a Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică

În temeiul:• art.9 alin.(1), lit.h),lit.u), art. 63 alin.(4), alin.(6) din

Legea comunicaţiilor electronice nr.241-XVI din 15.11.2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.51-54, art.155),

• pct.15 lit.b) din Regulamentul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.905 din 28.07.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.143-144, art.917),

În conformitate cu:• Planul Naţional de Numerotare,aprobat prin Ordinul

Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, nr.15 din 04.03.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.78-80, art.298),

Ţinînd cont de:• modificările Planului Naţional de Numerotare, aprobate

prin Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comuni-

caţiilor nr.103 din 12.11.2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.248-251, art.1486),

În scopul:• asigurării cu resurse de numerotare suficiente reţelele

şi serviciile de comunicaţii electronice furnizate la puncte mobile, Consiliul de Administraţie

HOTĂRĂŞTE:1. Se aprobă modificările Anexei 1 „Resurse de

numerotare atribuite în scopul furnizării reţelelor şi/sau serviciilor publice de comunicaţii electronice” a Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.58 din 21.12.2010, (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 257-258, art.1018),conform anexei.

2. Prezenta hotărîre se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL ANRCETI Sergiu SÎTNIC

Membri Ion Pochin Iurie Ursu

Nr. 69. Chişinău, 11 decembrie 2012.

1574

Acte ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

H O T Ă R Î R Eprivind Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor de producere a energiei electrice, energiei termice şi apei de adaos nr. 495 din 17 decembrie 2012

Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică

HOTĂRĂŞTE:1. Se extinde, pînă la aprobarea unei noi Metodo-

logii, termenul de valabilitate a Metodologiei determinării, aprobării şi aplicării tarifelor de producere a energiei electrice, energiei termice şi apei de adaos, aprobată prin

Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 147 din 25 august 2004 (Monitorul Oficial nr. 171-174/335 din 17.09.2004).

2. Se abrogă Hotărîrea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 424 din 28 septembrie 2011 (Monitorul Oficial nr. 164-165/1505 din 04.10.2011).

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL ANRE

DIRECTOR GENERAL Victor PARLICOVDirectori Leonid Belinschi Mariana Botezatu Marin Profir Nicolae Raileanu

Nr. 495. Chişinău, 17 decembrie 2012.

1575

Anexă la Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETInr. 69 din 11.12.2012

Modificărilece se operează la Anexa 1 a Procedurii privind administrarea resurselor de numerotare telefonică

aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al ANRCETI, Nr.58 din 21.12.2010 1. Punctul 6 din Anexa 1:„Cifrele din alineatul„72xxxxxx - 77xxxxxx ” se substituie

cu cifrele „72xxxxxx - 75xxxxxx”, în continuare după text.

„Cifrele din alineatul „78xxxxxx - 79xxxxxx ” se substituie cu cifrele „76xxxxxx - 79xxxxxx”, în continuare după text.

Page 140: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

140

Acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei FinanciareH O T Ă R Î R Ecu privire la retragerea licenţei pentrudesfăşurarea activităţii profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare, eliberată anterior Agenţiei de Înregistrare „COMITENT” S.A.

1Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 234-236, art. 13392Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 5-6, art. 73Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 51-53, art. 1994Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 183-185, art. 655 5Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 74-75, art. 1316Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 1-4, art. 17Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr. 76, art. 1348Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 160-164, art. 938

În temeiul Ordonanţei Comisiei Naţionale a Pieţei Finan-ciare (C.N.P.F.) nr. 43/5-O din 31.10.20121 şi Ordinului vicepreşedintelui C.N.P.F. nr. 129 din 31.10.2012, s-a efectuat controlul tematic privind ţinerea şi transmi-terea de către participantul profesionist la piaţa valorilor mobiliare Agenţia de Înregistrare ”COMITENT” S.A. (în continuare - S.A. „COMITENT”) a registrelor deţinătorilor de valori mobiliare emise de S.A. ”MOLDCONINVEST” şi S.A. ”BUTOIAŞ”. În rezultatul controlului s-au constatat următoarele.

În conformitate cu prevederile pct. 4.4. din Regula-mentul cu privire la registrul acţionarilor şi registrul posesorilor de obligaţii ai societăţii pe acţiuni, aprobat prin Hotărîrea Comisiei de Stat pentru Piaţa Hîrtiilor de Valoare (C.S.P.H.V.) din 28.11.19942 (în continuare - Regulamentul din 28.11.1994) (în vigoare pînă la 13.04.2007), precum şi ale pct. 2.1.7 din Regulamentul cu privire la modul de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator şi deţinătorul nominal, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) nr. 15/1 din 16.03.20073 (în continuare - Regulamentul din 16.03.2007), ţinerea registrului acţionarilor se efectuează de registrator în mod obligatoriu pe purtători electronici.

Nerespectînd prevederile sus-menţionate, precum şi prevederile art. 37 alin. (3) lit. a) şi lit. c) din Legea nr. 199-XIV din 18.11.1998 ”Cu privire la piaţa valorilor mobiliare”4 (în continuare - Legea nr. 199-XIV din 18.11.1998), pct. 3.8. şi pct. 3.9. din Regulamentul din 28.11.1994, la preluarea în anul 2005 a registrului deţinătorilor de valori mobiliare emise de S.A. „MOLDCONINVEST” de la Registratorul independent „RIA” S.A., S.A. „COMITENT” nu a asigurat introducerea în sistemul de ţinere a registrului acţionarilor S.A. ”MOLDCON-INVEST” a înscrierilor privind datele ce se referă la I emisie a valorilor mobiliare ale societăţii nominalizate în număr de 7450 acţiuni ordinare nominative, subscriitorii din emisia dată, precum şi restructurarea acestei emisii.

Contrar prevederilor pct. 4.10. din Regulamentul din 28.11.1994 şi pct. 18 din Instrucţiunea privind transferul dispoziţiei de ţinere a registrului acţionarilor/registrului posesorilor de obligaţii al societăţilor pe acţiuni unui alt registrator independent, aprobată prin Hotărîrea C.S.P.H.V. nr. 24/1 din 26.10.19955 (în vigoare pînă la 13.04.2007), S.A. „COMITENT”, după preluarea în perioada anului 2005 a registrelor deţinătorilor de valori mobiliare emise de S.A. „MOLDCONINVEST” şi S.A. ”BUTOIAŞ”, nu a verificat şi nu a confruntat înscrierile din sistemul de ţinere a registrelor societăţilor date cu documentele transmise de Registratorul independent „R.I.A.” S.A.

Pe tot parcursul ţinerii registrelor deţinătorilor de valori mobiliare emise de S.A. „MOLDCONINVEST” şi S.A. ”BUTOIAŞ”, contrar prevederilor art. 17 alin. (8) şi alin. (9) din Legea nr. 1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni”6 (în redacţia de pînă la 03.06.2011), pct. 4.14 din Regulamentul din 28.11.1994 şi pct. 2.1.13 lit. d) din

Regulamentul din 16.03.2007, S.A. „COMITENT” nu a confruntat cu societăţile nominalizate în termenele stabilite, balanţa acţiunilor lor.

În rezultatul verificării înscrierilor în sistemul de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare emise de S.A. „MOLDCONINVEST”, s-a constatat că, contrar prevederilor art. 37 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 199-XIV din 18.11.1998, pct. 1.4. din Instrucţiunea privind modul de transmitere a dreptului de proprietate asupra hîrtiilor de valoare şi înregistrarea transferului, aprobată prin Hotărîrea C.S.P.H.V. nr. 26-1 din 16.11.19957 (în continuare - Instrucţiunea din 16.11.1995), pct. 3.8. şi pct. 3.9. din Regulamentul din 28.11.1994, S.A. „COMITENT”, după preluarea registrului acţionarilor S.A. ”MOLDCONINVEST” şi în perioada ţinerii acestuia, nu a asigurat introducerea înscrierilor privind transmiterea dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare ale societăţii date, înregistrate în perioada 07.04.1998-22.02.2002 în cadrul a 80 de tranzacţii.

La contrapunerea înscrierilor din sistemul de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare emise de S.A. „BUTOIAŞ” cu documentele care au stat la baza efectuării înscrierilor respective, s-a stabilit că, contrar prevederilor art. 26 alin. (2) din Legea nr. 199-XIV din 18.11.1998, pct. 2.1. din Instrucţiunea din 16.11.1995 şi pct. 6.1. din Regula-mentul din 28.11.1994, S.A. „COMITENT” nu dispune de documente justificative pentru două înscrieri: din data de 15.12.1997 şi data de 31.12.1999.

Totodată, contrar prevederilor pct. 3.1. lit. a) din Instrucţiunea din 16.11.1995, numărul de acţiuni indicat în dispoziţia de transmitere nr. 97 din 07.10.2002 este mai mic cu 120 acţiuni decît numărul de acţiuni înscrise în contul personal al persoanei înregistrate.

Potrivit prevederilor pct. 3.1. şi pct. 3.11. din Regula-mentul din 16.03.2007, conturile personale se deschid pentru fiecare deţinător de valori mobiliare în momentul formării registrului sau în momentul introducerii înscrierii privind noul deţinător în procesul ţinerii registrului. În cazul unui sold nul, contul personal se consideră închis. Totodată, conform prevederilor pct. 7.1.15 lit. a) din Regulamentul din 16.03.2007, fără temeiuri legale registratorul nu este în drept să anuleze înscrierile introduse în sistemul registrului. Astfel, contrar celor nominalizate, S.A. „COMITENT” în perioada efectuării controlului a anulat neîntemeiat conturile personale ale acţionarilor S.A. „MOLDCONINVEST” din sistemul de ţinere a registrului şi, respectiv, a format un alt registru al acţionarilor societăţii date pentru care au fost deschise conturi personale noi.

Prin Hotărîrea C.N.P.F. nr. 31/4 din 19.07.2012 „Cu privire la rezultatele supravegherii activităţii profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare desfăşurată de Agenţia de Înregis-trare „COMITENT” S.A.”8 (în continuare - Hotărîrea C.N.P.F. nr. 31/4 din 19.07.2012), S.A. „COMITENT” a fost avertizată asupra necesităţii respectării necondiţionate a prevederilor actelor legislative şi normative, precum şi asupra retragerii

1576

Page 141: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

141

licenţei deţinute pentru desfăşurarea activităţii de ţinere a registrului în cazul în care vor fi admise careva încălcări ale legislaţiei în vigoare aferente ţinerii registrului deţinătorilor de valori mobiliare.

Ulterior adoptării Hotărîrii C.N.P.F. nr. 31/4 din 19.07.2012, de către S.A. „COMITENT” au fost admise încălcări privind:

- prezentarea explicaţiilor eronate C.N.P.F. prin scrisoarea nr. 315/101 din 25.10.2012, referitor la faptul că registrul acţionarilor S.A. ”MOLDCONINVEST” a fost format de Registratorul independent ”CONSTRUCT-INVEST-R” S.R.L.;

- neasigurarea în perioada 15.08.2012-14.09.2012 a păstrării copiei informaţiei din registru pe fişier electronic în caseta arendată în B.C. „BANCA SOCIALĂ” S.A., fapt ce contravine prevederilor art. 37 alin. (31) şi alin. (32) din Legea nr. 199-XIV din 18.11.1998, pct. 2.1.10 şi pct. 2.1.11 din Regulamentul din 16.03.2007;

- prezentarea unei dări de seamă specializate la C.N.P.F. cu depăşirea termenului stabilit.

De asemenea, prin Hotărîrea C.N.P.F. nr. 31/4 din 19.07.2012 s-a prescris S.A. „COMITENT” întreprinderea măsurilor privind înlăturarea încălcărilor reflectate în actul de control, cu informarea C.N.P.F. în termenul stabilit. S.A. „COMITENT” pînă în prezent nu a executat prescripţiile C.N.P.F. referitor la:

- respectarea cerinţelor minime faţă de încăperi prevăzute la pct. 2 lit. a), lit. b) şi lit. c) din cap. II din Anexa nr. 2 la Regulamentul privind modul de acordare şi retragere a licenţelor pentru activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărîrea C.N.P.F. nr. 53/12 din 31.10.20089, în partea ce ţine de asigurarea integrităţii informaţiei;

- efectuarea înscrierilor necesare în registrul deţinătorilor de valori mobiliare emise de S.A. „SALONUL RICCO” privind restituirea pe contul donatorului, ca rezultat al donaţiei valorilor mobiliare înregistrate de S.A. „COMITENT” la data de 14.12.2011, a 3 acţiuni înscrise neîntemeiat pe contul donatarului;

- confruntarea corespunzătoare a informaţiei aferente regis-trelor preluate de la Registratorul independent „SIBILA” S.A.

Reieşind din cele constatate, în temeiul prevederilor art. 1, art. 3, art. 8 lit. b), lit. c) şi lit. f), art.9 alin. (1) lit. d) şi art.25 alin. (2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare”10, art. 1, art. 37, art. 42 alin. (43) lit. d), art. 66 lit. c), lit. d) şi lit. g), art. 67 alin. (1) din Legea nr.199-XIV din 18.11.1998, pct. 72 lit. d) din Regulamentul privind modul de acordare şi retragere a licenţelor pentru activitatea profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare, aprobat prin Hotărîrea C.N.P.F. nr. 53/12 din 31.10.2008, Regulamentului cu privire la modul de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare nominative de către registrator şi deţinătorul nominal, aprobat prin Hotărîrea C.N.V.M. nr. 15/1 din data

de 16.03.2007 şi Regulamentului cu privire la modul de efectuare a controalelor activităţii participanţilor la piaţa valorilor mobiliare de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Hotărîrea C.N.V.M. nr. 9/7 din 14.03.200211,

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE HOTĂRĂŞTE:

1. Se retrage licenţa pentru dreptul de desfăşurare a activităţii profesioniste pe piaţa valorilor mobiliare de ţinere a registrului ca activitate de bază şi de consulting ca activitate conexă, eliberată anterior Agenţiei de Înregis-trare „COMITENT” S.A., cu seria C.N.P.F. 000069 din 10.04.2009.

2. Se iniţiază în instanţa de judecată procedura de lichidare a genului de activitate profesionistă de ţinere a registrului, desfăşurat de către Agenţia de Înregistrare „COMITENT” S.A.

3. Se prescrie conducerii Agenţiei de Înregistrare „COMITENT” S.A.:

a) informarea, în termen de 5 zile din data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, a emitenţilor cu care Agenţia de Înregistrare „COMITENT” S.A. are încheiate contracte de ţinere a registrului despre rezilierea contractelor respective şi necesitatea încheierii contractelor de ţinere a registrului cu un alt registrator independent;

b) asigurarea transmiterii registrelor, precum şi a tuturor documentelor aferente ţinerii registrului deţinătorilor de valori mobiliare, registratorilor independenţi cu care emitenţii vor reîncheia contractele respective, în termen de pînă la 30 de zile din data încheierii contractului cu un alt registrator independent;

c) asigurarea integrităţii registrelor deţinătorilor valorilor mobiliare, ţinute în conformitate cu legislaţia în vigoare, pînă la transmiterea acestora altor registratori independenţi;

d) întocmirea şi eliberarea conform legislaţiei a listei acţionarilor în scopul desfăşurării adunărilor generale ale acţionarilor pînă la transmiterea registrelor deţinătorilor de valori mobiliare altui registrator independent.

4. Se prescrie emitenţilor, care au încheiate contracte de ţinere a registrului deţinătorilor de valori mobiliare cu Agenţia de Înregistrare „COMITENT” S.A., încheierea contractelor cu un alt registrator independent în termen de 20 de zile din data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, cu informarea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare.

5. În cazul neexecutării prevederilor pct. 4 al prezentei hotărîri, registratorul independent va fi desemnat de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare.

6. Se ia act de restabilirea datelor din registrul deţină-torilor de valori mobiliare emise de S.A. “MOLDCON-INVEST”.

7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei generale supraveghere valori mobiliare.

8. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE Victor CAPTARI

Nr. 50/1. Chişinău, 30 noiembrie 2012.

9Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6, art. 110Republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117-126 BIS11Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.117-119, art. 270

Page 142: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307) 21 decembrie 2012

142

H O T Ă R Î R E cu privire la înregistrarea prospectului ofertei publice de preluare obligatorie a valorilor mobiliare pe piaţa secundară a acţiunilor emise de Societatea pe acţiuni „Automobilist-Bălţi”

Examinînd materialele prezentate de ofertantul Valeriu Macari, în temeiul art.8 lit.k), art. 25 alin. (2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 “Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art. 21 alin. (8), art. 22 alin. (1) din Legea nr.199-XIV din 18.11.1998 “Cu privire la piaţa valorilor mobiliare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.183-185, art.655), art.84 alin.(5) din Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 “Privind societăţile pe acţiuni” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.1-4, art.1) şi Instrucţiunii cu privire la oferta publică a valorilor mobiliare pe piaţa secundară, aprobată prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a

Pieţei Financiare nr. 64/4 din 31.12.2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 53-54, art. 215),

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE HOTĂRĂŞTE:

1. Se înregistrează prospectul ofertei publice de preluare obligatorie pe piaţa secundară a valorilor mobiliare, iniţiată de ofertantul Valeriu Macari, obiectul căreia îl constituie procurarea a 411098 acţiuni ordinare nominative emise de Societatea pe acţiuni “Automobilist-Bălţi” (IDNO: 1002602005282, mun. Bălţi, str. Sofia, 27), la preţul de 0,50 lei per acţiune, cu termen de acţiune de 30 de zile din data anunţării.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE Victor CAPTARI

Nr. 52/1. Chişinău, 14 decembrie 2012.

H O T Ă R Î R Ecu privire la reperfectarea licenţei Societăţii de Asigurare–Reasigurare "DONARIS GROUP” S.A.

Urmare a examinării cererii de reperfectare a licenţei Societăţii de Asigurare–Reasigurare "DONARIS GROUP” S.A. (mun. Chişinău, str. 31 August 1989, nr. 108/1, IDNO 1002600020908) privind includerea unor noi adrese de subdiviziuni şi excluderea unei adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate în anexa la licenţă, în temeiul preve-derilor art.8 lit.c), art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.14 alin.(6) şi alin.(7), art.15, art.18 alin.(6) şi alin.(8) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001 „Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art.95),

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE HOTĂRĂŞTE:

1. Se reperfectează licenţa Societăţii de Asigurare – Reasigurare "DONARIS GROUP” S.A.: seria CNPF

nr.000657, eliberată la 29 martie 2011 pentru dreptul de a desfăşura activitatea în domeniul asigurărilor (asigurări generale), prin substituirea anexei la licenţă cu:

a) includerea următoarelor adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate:

- or. Căuşeni, str. Gagarin 79A;- or. Căuşeni, str. Ştefan cel Mare 73;- or. Căuşeni, str–la Ana şi Alexandru 12; b) excluderea următoarei adrese de desfăşurare a

activităţii licenţiate: r-nul Donduşeni, s. Pocrovca.2. Taxa pentru reperfectarea licenţei în mărime de

585 lei şi taxa pentru eliberarea a 3 copii de pe licenţă în mărime de 1755 lei se varsă la bugetul autorităţii de supraveghere.

3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE Victor CAPTARI

Nr. 52/2. Chişinău, 14 decembrie 2012.

H O T Ă R Î R Ecu privire la reperfectarea licenţei Companiei de Asigurări „EUROASIG GRUP” S.A.

Urmare a examinării cererilor de reperfectare a licenţei Companiei de Asigurări "EUROASIG GRUP” S.A. (mun. Chişinău, str. Armenească, 27, IDNO 1002600054585) privind includerea unor noi adrese de subdiviziuni în anexa la licenţă, în temeiul prevederilor art.8 lit.c) şi art.25 alin.(2) din Legea nr.192-XIV din 12.11.1998 „Privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.117-126 BIS), art.14 alin.(6), art.15, art.18 alin.(6) şi alin.(8) din Legea nr.451-XV din 30.07.2001 „Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.26-28, art.95),

COMISIA NAŢIONALĂ A PIEŢEI FINANCIARE HOTĂRĂŞTE:

1. Se reperfectează licenţa Companiei de Asigurări „EUROASIG GRUP” S.A. seria CNPF nr.000702, eliberată la 19 august 2011 pe termen nelimitat pentru dreptul de a desfăşura activitate în domeniul asigurărilor generale, prin substituirea anexei la licenţă cu includerea următoarelor adrese de desfăşurare a activităţii licenţiate:

- mun. Chişinău, str. Cuza Vodă, 28/1;- or. Ocniţa, str. 50 Ani ai Biruinţei, 5A;- or. Edineţ, str. Alexandru cel Bun, 60/2;- or. Donduşeni, str. Independenţei, 25;- or. Anenii Noi, str. Concilierii Naţionale, 1A;- or. Anenii Noi, str. Chişinăului, 10C;- or. Orhei, str. Unirii, 51/1;- or. Soroca, str. Alexandru cel Bun, 31;

1579

1578

1577

Page 143: 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) · 2013-01-30 · 21 decembrie 2012 Nr. 263-269 Anul XIX (4301-4307) MONITORUL OFICIAL AL REPUBLICII MOLDOVA este un produs protejat

Nr. 263-269 (4301-4307)21 decembrie 2012

143

- or. Ştefan-Vodă, str. Livezilor, 1;- or. Călăraşi, str. Biruinţei, 4, ap.12;- or. Căuşeni, str. M. Eminescu, 17, et. 1;- mun. Bălţi, str. Decebal, 5A;- or. Hînceşti, str. Chişinăului, 19;- or. Nisporeni, str. Suveranităţii, 14, et.2, înc. nr.11.

2. Taxa pentru reperfectarea licenţei în mărime de 585 lei şi taxa pentru eliberarea a 14 copii de pe licenţă în mărime de 8 190 lei se varsă la bugetul autorităţii de supraveghere.

3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Direcţiei generale supraveghere asigurări.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării.

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A PIEŢEI FINANCIARE Victor CAPTARI

Nr. 52/3. Chişinău, 14 decembrie 2012.

H O T Ă R Î R Ecu privire la reperfectarea licenţei Brokerului de Asigurare-Reasigurare "EXTRA-ASIG” S.R.L.

Urmare a examinării cererii de reperfectare a li