politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date:...

27
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova Inspectoratul General al Polifiei MD 2012, mun. Chiginau, str. Tiraspol 1ll1, tel. (373-22) 868-112, fax. (373-22) 868-116, email:[email protected], pagina web: www.igp.gov.md, c/f 1013601000495, Ministerul Finanfelor, Trezoreria de Stat CAIET DE SARCINI pentru achizifionarea serviciilor de elaborare a documentafiei de proiect gi deviz pentru lzolatoarele de detenfie provizorie din cadrul subdiviziunilor Politiei ChiginIu -2017

Transcript of politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date:...

Page 1: politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date: 5/4/2017 9:10:02 AM

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova

Inspectoratul General al Polifiei

MD 2012, mun. Chiginau, str. Tiraspol 1ll1, tel. (373-22) 868-112, fax. (373-22) 868-116, email:[email protected],pagina web: www.igp.gov.md, c/f 1013601000495, Ministerul Finanfelor, Trezoreria de Stat

CAIET DE SARCINIpentru achizifionarea serviciilor de elaborare a documentafiei de

proiect gi deviz pentru lzolatoarele de detenfie provizorie din cadrulsubdiviziunilor Politiei

ChiginIu -2017

Page 2: politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date: 5/4/2017 9:10:02 AM

I. CONTEXT

1.1. Prin ratificarca Convenliei ONU impotriva torturii gi altor pedepse, oritratamente cu cruzime, inumane sau degradante, Protocolului Oplional laConvenlia ONU, Convenliei europene pentru apdrarea drepturilor omului gi a

libertalilor fundamentale, Brecum gi a Convenliei europene pentru prevenirea

torturii gi a pedepselor, sau tratamentelor inumane sau degradante, RepubliciiMoldova ii revine obligalia pozitivd de a incorpora in dreptul internreglementdri internalionale, cdt gi obligaJia de a asigura aplicarea efectivd a

acestor instrumente.

1,2. Curtea europeand pentru drepturile omului (CEDO), Comitetul pentruPrevenirea Torturii (CPT), cdt qi Comitetul ONU impotriva torturii au

subliniat condiliile deplorabile/nesatisfrcdtoare de detenlie a persoanelor

aflate in custodia Poliliei.

1.3. Spaliile actuale prevdzute pentru detenfia persoanelor relinute, nu asigurd

condiliile prevdzute de normele comunitare qi internalionale in materie,

privind asigurarea drepturilor gi siguranlei persoanelor aflate in custodia

Poliliei, astfel:

- construcfia camerelor de delinere nu asigurd un iluminat naturalsuficient prin ferestrele exterioare, iar iluminatul artificial este slab;

- aerisirea camerelor de detenlie se face prin plase de sArmd, acestea

adeseori limitAnd gradul de vizibilitate;

- dreptul la intrevedere intre persoanele aflate in custodie cu apdrdtorul incondilii de confidenlialitate este ingrddit din cauza lipsei incdperilor pentru

aceasta;

- spaliile destinate acorddrii asistenfei medicale calificate nu sunt

amenaj ate c o re s punzdtor ;

- camerele de deJinere nu sunt prevdzute cu grupuri sanitare in interior,dotate cu obiecte sanitare antivandalism;

1.4 in consecin!6, Republica Moldova a declanqat procesul de reformare a

Poliliei, care a devenit posibil cu suportul financiar al Uniunii Europene, prinintermediul acordului de finanlare ENI/20151038-144, care include gi

componenta de reducere gi prevenire a relelor tratamente a persoanelor aflate

in custodia Poliliei. Astfel, IGP gi-a propus renovarea/repararea a cel pulin 15

Izolatoare de detenlie provizorie, conform standardelor internalionale, cu

precddere recomanddrile CPT.

1.5 Activitdlile in cavzd, constau in realizarea:

- Obiectivului 2 "Aplicarea echitabild, eficientd qi eficace abazate pe drepturile omului in activitatea Poliliei";

- Acliune a 2.1 " Aplicarea echitabild, eficientd gi eficace a legislaliei

legislalie'//

pe drepturile omului in activitatea Poliliei";

Page 3: politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date: 5/4/2017 9:10:02 AM

- Subacfiunea 2.1.2. "imbundtSlirea condiliilor in locurile de delinereprovizorie ale Poliliei in conformitate cu standardele Uniunii Europene", a

Planului privind implementarea Strategiei de dezvoltare a Poliliei pentru anii2016 - 2020, aprobatd prin HotdrArea Guvemului nr. 578 din 12 mai 2QI6 (incontinuare Planul de implementare a Strategiei).

II. INTRODUCERE

2.1 Caietul de sarcini face parte integrantd din documentalia de atribuire qi

constituie ansamblul cerinlelor pe baza cirora se elaboreazd, de cdtre fiecare

ofertant propunerea tehnic6.

2.2 Cerinlele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. in ac.tt sens oriceofertd prezentatil, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va filuatd in considerare, dar numai in mdsura in care propunerea tehnicdpresupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinlelor minimale dincaietul de sarcini.

III. INFORMATII GENERALE PRIVIND INVESTITIA

3.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIIII: Reducerea relelortratamente fa15 de persoanele aflate in custodia Polifiei, prin reconstrucliaIzolatoarelor de detenfie provizorie (itt continuare IDP) din cadrul

subdiviziunilor Poliliei, potrivit anexei nr. 1

3.2 AMPLASAMENTUL INVESTITIEI: conform anexei nr.1

3.3 TITULARUL INVESTIIIEI: Inspectoratul General al Poliliei al

Ministerului Afacerilor Interne, mun. Chigindu, str. Tiraspol 1ll1

3.4 BENEFICIARUL INVESTIIIEI: Inspectoratul General al Poliliei al

Ministerului Afacerilor Interne, mun. Chiqindu, str. Tiraspol 1ll1

3.5 OBIECTIVUL: Achizilionarea serviciilor de elaborare a documentaliei de

proiect ;i deviz pentru reconstruclia a IDP din cadrul subdiviziunilorteritoriale ale Poliliei.

3.6 TIPUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE: licitalie public6.

3.7 CRITERII DE ATRIBUIRE: ,,cel mai mic pre! pe fiecare lot in parte gi

corespunderea cerin{elor solicitate".

3.8 DURATA DE EXECUTARE: in decurs de 2 luni calendaristice de la data

inregistrdrii contractului la Agentia Achizilii Publice.

3.9 SURSA DE FINANIARE: Suport pentru reforma Poliliei, CRIS: ENI / 2015

1038-144.

3.10 SCOPUL: Atribuirea contractului de achizijii publice pentru achiziTionarea

serviciilor de elaborare a documentaliei de proiect qi deviz pentru renovarea a

12 sedii ale IDP in vederea reducerii relelor tratamente fald de persoanele

aflate in custodia Politiei, in conformitate cu standardele internalionalE,indomeniu, cu precddere recomanddrile Comitetului European

Page 4: politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date: 5/4/2017 9:10:02 AM

Prevenirea Torturii gi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante(cPr)

IV. DESCRIEREA GENERALA

4.1 AMPLASAREA: Izolatoare de detenlie provizorie din cadrul subdiviziunilorteritoriale ale Poliliei, potrivit anexei nr.1 la Caietul de sarcini

4.2 FLZA DE PROIECT: Proiect de executie;

4.3 CONTINUTUL-CADRU AL DOCUMENTATIEI DE PROIECT $IDEYIZ: volum complet gi anume:

4.1.1 Arhitectura gi compartiment - Plan general;

4.1.2 Tehnologia;

4.I.3 Rezistenla;

4.1.4 Retele ingineregti interioare:

4.1.4.1 incilzire gi ventilare;

4.1.4.2 alimentare cu apd gi canalizare;

4.1.4.3 relele qi echipament electric;

4.1.4.4 telecomunicalii, inclusiv internet;

4.1.4.5 sisteme de securitate antiincendiard;

4.1.4.6 sisteme protecfie valori umane;

4.1.4.7 sisteme de monitorizare video;

4.1.4.8 sistem comunicare internd cu celula (interfon)

4.1.4.9 sistem acustic;

4.1.5 Schifd de proiect(2Dl3D);

4.1.6 Proiect de execu{ie;

4.1.7 Deviz;

4.1.8 Plan de securitate gi sdndtate in munc6;

4.1.9 Memoriu explicativ.

4.4 SARCINI $I RESPONSABILIT4TI2

Ofertantul va fi responsabil pentru realizareaurmdtoarelor sarcini:

a) oblinerea Certificatului de Urbanism;

b) oblinerea Avizului Serviciului Medicind Preventivd, dupd caz;

c) oblinerea Condiliilor tehnice de racordare la relelele edilitare (apd /canalizare /electricitate etc.), dupd caz;

d) executarea lucrdrilor de mdsurare;

e) elaborarea studiului topografic, dupd caz;

Page 5: politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date: 5/4/2017 9:10:02 AM

f) elaborarea studiului geotehnic, dacd este necesar;

g) expertizatebnica a clddirii, dupd caz;

h) elaborarea compartimentelor de bazd, ale proiectului de execulie (soluJii

arhitecturale / rezistenfa);

i) proiectarea sistemului de incdlzire gi ventilare;

j) proiectarea retelelor de apd gi canalizare interioare gi exterioare;

k) proiectarea relelei de comunica{ii (telefonie, intemet / intranet 9i

supraveghere video);

l) proiectarea relelelor exterioare si interioare de asigurare cu energie electricS;

m) proiectarea sistemelor de pazd gi siguranla antiincendiard;

n) proiectarea acoperiqului in garpantS, dupd caz;

o) proiectarea curlii de plimbdri gi spaliilor din cadrul IDP;

p) proiectarea amenaj drii teritoriului adiacent;

q) elaborarea documentaliei de deviz la toate compartimentele F:3;5;7;

r) coordonarea gi aprobarea proiectului cu autoritdlile de resort;

s) realizarea supravegherii de autor;

t) participarea, in cadrul comisiilor de recepJie, la finisarea lucrdrilor;

u) alte lucrdri necesare pentru implementarea cu succes a proiectului inconformitate cu Legea nt.721 din 02.02.1996 privind calitatea in construclii.

V. INFORMATII $I PROIECTARE

5.1 PARAMETRII TEHNICI AI OBIECTULUI: conform tabelului dinanexei 2 - 5la Caietul de sarcini.

5.2 CAPACITATEA IDP:

5.2.I Informalia se va fumiza de cStre IP teritorial, la solicitarea

proiectantului;

5.3 CELULELE / SPATIILE DE CAZARE:

5.3.1 Spaliile destinate cazdrii persoanelor aflate in custodia Poliliei (celulele)

trebuie sd respecte demnitatea umand gi sd intruneascd standardele minime sanitare

Ei de igienS, lindndu-se cont de suprafafa de locuit, volumul de aer, iluminare,

sursele de incdlzire gi ventilafie, prin raportarcla condiliile climaterice.

5.3.2 Camerele de cazare qi celelalte incdperi destinate persoanelor aflate incustodia Poliliei trebuie si aibd dimensiuni rezonabile pentru numdrul de persoane

pe care le addpostesc gi sd dispund de iluminare naturalS (suficient pentru a putea

citi pe timp de zi), de instalaliile necesare asigurdrii iluminatului artificial qi sd fiedotate cu utilitdli igienico-sanitare qi instalalii de incSlzire.

Page 6: politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date: 5/4/2017 9:10:02 AM

5.3.3 Camerele de cazare din IDP trebuie sd asigure o suprafald de cel pufin 4mp pentru fiecare persoand de{inutd, in situafia cazdrii in comun, respectiv 6 m"

mp, atunci cdnd cazarea se face individual,iar camerele de definere trebuie sd aibd

o distanld de cel pulin 2 m intre perelii camerei de definere Ei cel pufin 2,5 mintrepodea gi tavanul camerei de definere.

5.3.4 Amenajarea camerelor de cazare aflate in clbdirile existente in locurilede de{inere se va realiza cu maximizarea spaliilor de delinere, in funcfie de

configurarea structurald a clSdirilor, in scopul alocdrii a minim 4 metri pifirali (-p)pentru fiecare persoand aflatdin custodia Poliliei.

5.3.5 Suprafala grupurilor sanitare aflate in camerele de delinere va fi exclusd

de la calculul celor 4 mp/persoand care se vor asigura in camera de delinere.

5.3.6 CPT-ul incurajeazd statele pdrfi, mai ales atunci cdnd se prevede

construirea de noi spalii, sb uffneze standardele dorite (pentru o celuld ce

gdzduiegte doi definuli cel pulin 10 m2, 74m2 pentru o celuld ce gdzduie;te trei, qi

a9a mai departe),

5.3.7 La etapa de proiectare, sd fie luate in considerare toate mdsurile necesare

pentru cregterea progresivd a numdrului spafiilor de cazarc pentru un numdr redus

de persoane, inclusiv prin reamenajarea/recompartimentarea spaliilor existente.

5.3.8 in fiecare IDP vor fi prevdzvte cdi de acces inclusiv pentru persoane cu

dizabilitlt\i conform normativelor prevdzute de Codul Practic in construcliic.0r.02.20r4.

5.3.9 Camerele de aazare vor prevedea mobilier, astfel incAt sd ofere

persoanelor delinute in IDP condigii pentru dormit, pistrarea bunurilor gi obiectelorpersonale, servirea mesei dacd aceasta nu este posibild in sdli de mese special

amenajate, precum gi pentru desfrEurarea unor activitdli educative.

5.3.10 Camerele de cazare vor fi prevdzute pentru dotare cu paturi

cazarmamentul necesar pentru fiecare persoand definutd, potrivit normelorvigoare, suprapuse pe cel mult doud r6nduri.

5.3.11 in funclie de spa{iu, camerele de cazare vor prevedea:

a) mese gi bdnci sau scaune fixate in podea din material feros, lemnos,

compozit (extrem de dur);

b) paturi fixate in podea, suplimentar in perete;

c) bloc sanitar (veceu, lavoar etc.), care s6 permitd satisfacerea necesitSlilornaturale la momentul dorit in condilii decente qi de curd{enie;

b) alte dotdri, prevdzute de actele normative in vioare.

5,4 GRAPURILE SANITARE

5.4.1 Instalafia api rece:

5.4.1.1 Grupurile sanitare aferente camerelor de delinere trebuie sd asi

SI

m

accesul perrnanentla apd potabild qi s5 permitd fiecdrei persoane delinute in ID

Page 7: politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date: 5/4/2017 9:10:02 AM

igi satisfacd nevoile fiziologice ori de cdte ori este necesar, in condilii de igiend gi

intimitate.

5.4.1.2 Grupurile sanitare urmeazd sd fie separate de camerele de de{inere qi

sd fie dotate astfel incdt sd se asigure cel pujin o chiuvetd Ei un WC.

5.4.1.3 Camerele de delinere trebuie sd fie amenajate astfel incdt sd asigurefiecdrei persoane delinute in IDP accesul la sursele de apd curentd Ei condilii de

folosire a articolelor de toalet[ pentru menlinerea igienei.

5.4.1.4 Conductele de distribufie ale refelelor interioare trebuie sd fieascunse, pe cdt e posibil, la maxim, in pardoseald sau perefi, dimensionate astfelincdt debitul de apd livrat sd corespundi consumului de apd normat la obiectelesanitare;

5.4.1.5 Conductele de alimentare gi legdturile la obiectele sanitare se vorprevedea cu robinete de inchidere din exteriorul spafiului de aazare.

5.4.I.6 Pozilionarea armdturilor se va face in locuri accesibile, astfel incdts5 permitd manevrarea qi demontarea parfiald sau totald, in vederea intrelinerii gi

reparatiilor.

5.4.1.7 Materialele selectate qi conexiunile sd fie rezistente, astfel incdt laproba de etangeitate sd reziste minimum la 5 atm.

5. 5 INSTALATIA SANITAfuI

5.5.1 Instalalia interioard de canalizare servegte la colectarea gi evacuarea

apelor uzate de la grupurile sanitare.

5.5.2 Grupurile sanitare vor fi prevdzute cu obiecte antivandalism specifice(lavoare, vase WC, duguri, oglinzi ).

5.5.3 Canalizarea menajerd se va executa cu tuburi de scurgere de dimensiunisuficiente pentru asigurarea fluxului de ?pe, iar materialele utilizate sd ofere

rezistenld mecanica gi durabilitate ridicatd;

5.5.4 Coloanele de canalizare vor fi prevdzute pentru montare cu piese de

curdJire.

5.5.5 Materialele conductelor gi imbindrilor, dimensiunile selectate, laincercarea de etangeitate sd corespundd unui debit normal de funclionare gi

verificare a condiliilor de scurgere.

5.6 ILUMINATUL / INSTALATII ELECTRICE.

5.6.1 Iluminatul artificial trebuie sd corespundd standardelor tehnice

recunoscute in domeniu.

5.6.2 Instalafia de iluminat din camerele de cazare pentru persoanele

definute in IDP se va realiza astfel incdt corpurile de iluminat sd poatd fi aprinse gi

stinse de cdtre acestea. Instala{ia de iluminalva fi dotatd cu regulator de intensitate.

5.6.3 Instalalia de iluminat va fi prevdzutd cu corpuri de ilumiantivandalism in proteclie corespunzdtoare mediului din incdpere gi in functiedestinalia incdperii.

/'

Page 8: politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date: 5/4/2017 9:10:02 AM

5.6.4 intrerupdtoarele/comutatoarele ( antivandalism ) pentru iluminat vor fimonopolare, bipolare, de capdt de scard qi cruce gi vor fi prevdzute la o indllimerezonabild de la nivelul pardoselii finite a incdperilor, astfel incdt sd fie asiguratd

funclionalitatea acestora. intreruptoarele pentru bdi vor fi prevdzute in exteriorul

lor (in holuri).

5.6.5 Toate pr\zele vor fi prevbzute pentru montare ingropate in perefi.

Prizele montate in coridor de detenlie vor fi de tip construclie speciald

antivandalism.

5.6.6 Sistemul de alimentare cu energie electricd trebuie sd permitd

intreruperea funcfiondrii corpurilor de iluminat de cdtre personalul IDP.

5.6.7 Instalatiile de iluminat urmeazd, a fi realizate in construclie

antivandalism.

5.6.8 Iluminatul de veghe, folosit pe timpul nopfii in scopul asigurdrii

supravegherii, sd permitd aprinderea Ei stingerea doar de cdtre supraveghetorul de

pe seclia de delinere, din interiorul biroului acestuia.

5.6.9 Acestea vor fi prevdzute in locuri neaccesibile pentru definuli.

5.7 INSTALATII INCALZIRE:

5.7 .l Instalaliile de incilzire trebuie sd asigure in perioada sezonului rece o

temperaturd de cel pulin 19'C in camerele de cazare a persoanelor definute in IDP

Ei in spaliile destinate desfrqurdrii diferitelor activitdqi.

5.7 .2 Instalaliile de alimentare cu apd, incdlzire, canalizare, electrice, dupd

caz, trebuie sd fie amplasate, pe cdt posibil, in spafii tehnice asigurate, in care sd fie

exclus accesul persoanelor delinute in IDP.

5.7 .3 Transportul agentului termic spre registrele de cdldurd se va face prin

sisteme de pompare. Corpurile statice de incdlzire vor fi prevdzute cu ventile de

reglare atdtpe tur cdt gi pe retur, qi cu robineli de dezaerisire manuale.

5.7 .4 La amplasarea corpurilor de incdlzire statice se va urmdri funclionarea

lor cu eficienld termicd maxim6, prin montarca acestora la partea inferioard aincdperilor, in vecindtatea suprafelelor reci, amplas6ndu-se la parapetul ferestrelor

paralel cu perefii finisafi sau in imediata vecindtate a acestora, respectdndu-se

distanlele recomandate fal6 de perefi gi pardoseli.

5.7.5 Registrele de cdldurd vor fi protejate cu ajutorul unei mSgti de

protecfie antivandalism, iar legdturile sd fie, pe c6t e posibil, c6t mai scurte gi sd fie

evitate incruciEdrile de conducte.

5.8 FERESTRELE:

5.8.1 Ferestrele camerelor trebuie sd fie suficient de mari, astfel incdt

persoanele delinute in IDP sd poatd citi la lumind naturald in condilii normale gi sd

permitd pdtrunderea aerului proaspdt.

5.8.2 Ferestrele, confeclionate din geam

PVC/ aluminiu. Peste suprafala vitratd se aplicdtermopan cu tdmplarie metali

folie antiefraclie, pe interior.

Page 9: politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date: 5/4/2017 9:10:02 AM

5.8.3 La fereastrd se monteazd o gratie cu ochiuri, care sd asigure

respectarea condiliilor de ventilalie gi iluminat gi nu permit trecerea unor obiecte

mai mari. Gratia de la fereastrd se amplaseazd,pe partea exterioari a ferestrei Ei se

fixeazd, pe structura de rezistenld care are aceleagi caracteristici ca gi grilajul de la

uga de acces in camer6.

s.e a$rLE

5.9.1 Uga este metalicd gi prevdzttd, in partea median6, cu vizetd cu

acoperitoare de o!el, cu ldlimea de 300 mm gi indllimea de 110 mm qi, in partea

superioard, cu vizor ce permite observarea panotamicd, numai spre interiorulcamerei. De asemenea este prevdzutd cu incuietoare autoblocantd. Dispozitivul de

inchidere-asigurare este prevdzut cu sistem de ancorare in minimum 3 puncte,

format din tije de olel cu duritate mare Ei sd prezinte inaltd rezistenld la tiiere.

5.9.2 Uqa de acces in camerd se deschide numai spre holul locului de

definere gi asigurd un nivel ridicat de securitate aI camerei de definere. Uqa va fidotatd cu un fixator, care sd permitd deschiderea ei in mdsurd sd treacd o singurdpersoan6.

5.10 PATUL

5.10.1 Dimensiunile de construclie ale acestuia nu depdgesc, de regulS, 900

mm l61ime gi 2000 mm lungime;

5.10.2 Este de formd tip cuEetd qi se fixeazdin consold direct in perete sau

metalic cu picioarele fixate in pardoseald;

5.'10.3 Se pozilioneazd la 550 mm distantd fa[d de pardoseald;

5.10.4 Este confecfionat din olel cu aceleagi caracteristici ca cele ale oleluluifolosit la confecfionarea grilajului uqii;

5.10.5 Suprafala util6 a patului este confecfionatd din foaie perforatd de oiel,cu margini de siguranld rotunjite in jurul perimetrului pe muchiile frontale gi

laterale.

5.11 MASA

5.1 1.1 Masa se amplaseazllabaza ferestrei.

5.11.2 Pentru mas6 se urmdresc, cel pufin, urm6toarele specificalii:

5.11.2.1 este confeclionatd din materiale rezistente;

5.11.2.2 este de tip consold acoperitd cu lemn sau material compozit(extrem de dur);

5.11.2.3 are ldlimea de 400 mm gi lungimea de 500 mm;

5.11.2.4 se pozifioneazdla75} mm - 800 mm fa!6 de pardoseald.

5.11,2 Masa se compl eteazd cu un scaun metalic, frrd spitar, incastrat inpardosealS. Scaunul poate fi sudat de piciorul mesei, formAnd impreund cu aceasta

un ansamblu masa - scaun. Ambele vor avea colgurile rotunjite.

5.12 SPATIAL DESTINAT ACTIWTATILOR IGIENICO-SANITA

Page 10: politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date: 5/4/2017 9:10:02 AM

5.12.1 Spajiul destinat activitdlilor igienico-sanitare cuprinde duqul,

chiuveta, vasul de WC qi oglinda antivandal incorporatd in perete. Instalaliilesanitare se amplaseazd pe latura opusd patului. Spaliul destinat activitSlilorigienico-sanitare este separat de restul camerei printr-un perete despirfitor gi

trebuie sd fie ventilat corespunzdtor, astfel incdt sd se prevind umezeala gi crearea

mucegaiului.

5.I2.2 Perefii Ei pardoseala spaliului destinat activitdfilor igienico-sanitaretrebuie sd fie construite din materiale rezistente la uzurd, gi acliunea apei.

s.13 CHIUVETA $I VASUL DE WC

5.13.1 Chiuveta gi vasul de WC, trebuie sd fie construite in sistem

antivandalism, fbrd imbindri demontabile sau fisuri, preferabil din olel inoxidabilbrut tratat, prevdzut cu fixdri pentru pardoseald Ei/sau perete, mascate gi rezistente

la smulgere gi rupere.

5.13.2 Suprafala expusi a chiuvetei este glefuitd p6nd ajunge la aspect

satinat;

5.13.3 Chiuveta este prevdzutd cu cep captiv gi cu unul sau doub robineteaclionate manual, prin impingere, printr-un buton din olel inoxidabil qi regulator de

timp hidromecanic/electronic incorporat, ce permite alimentarea cu ap6, direct, frrdca persoanaprivatd de libertate sd aiba acces la conducte.

5.14 VASUL DE WC

5.14.1 Vasul de WC este prevdzul cu evacuare verticald sau orizontald;

5.14.2 Este prevdzut cu mecanism de spdlare, acjionat manual printr-unbuton, prin impingere;

5.14.3 Permite alimentarea cu apd, direct, lard ca persoana privatd de

libertate sd aibd acces la conducte.

s.Is P0LITA

5.15.1 Polila, suprafafa cdreia nu depdqegte 300 x I25 mm, construitd dintr-osingurd bucatS, din material compozit (extrem de dur) se monteaz1, de reguld,

deasupra chiuvetei prin prinderea in perete cu bolluri securizate.

5.16 OGLINDA

5.16.1 Oglinda se pozi[ioneazd deasupra modulului chiuvetd - vas de WC.Aceasta trebuie s6 fie platd, din olel inoxidabil, cu finisare lucioasd gi inaltreflectantd, rezistentdla zgitrieturi, cojiri gi depuneri, incorporatd, in perete;

5.16.2 Dimensiunile acesteia nu vor depSgi 300 mm x 300 mm, prevdzutd cu

quruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere qi tdiere;

5,17 CALDURA

5.17 .1 Pentru asigurarea unei temperaturi optime in camera de cazare, vor fiprevdzute montarea registrelor de c61dur6, ori altd solulie alternativd. Registrele

cdldurd vor fi prevdzute pentru amplasare sub fereastrd, protejate antivandali

i10ajutorul unei mdqti de proteclie.

/'

Page 11: politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date: 5/4/2017 9:10:02 AM

5.18 AMENAJARE ;r DOTART

5. I 8. I Fiecare spafiu de cazare urmeazd, a fi amenajat gi dotat cu urmdtoareleobiecte:

5.18.1.1 Registru de cdldur6;

5.18.1.2 Fereastrd cu gratie;

5.18.1.3 Mas6;

5.18.1.4 Scaun;

5.18.1.5 Pat;

5.18.1.6 Sistem de comunicare de tip interfon;

5.18.1.7 Sistem acustic;

5.18.1 .8 Chiuvetd si vas wc;

5.18.1.9 Polip pentru chiuvetd;

5.18.1.10 OglindS;

5. 1 8. l. 1 I Ugd metalicS;

s.Is CANTTTATEA $r rrpuRrLE DE irVCApnru ALE rDP:

5.19.1 Hol spalios;

5.19.2 incdpere de serviciu pentru santineld, preechipatd cu cele necesarepentru utilizarea calculatorului, Qtrize electrice, prize conexiuni lq camerele de luatvederi din IDP; IP telefonie etc), mobilier (dulap, scqun, masd de lucru, etc);

5.19.3 Spafiu pentru realizarea percheziliei corporale (cu masd de lucru) qi

pentru notificarea detenliei (telefonte) pentru a asigura dreptul persoanei relinute lanotificarea detentiei ei cdtre o terld parte aleasd de ea qi dreptul de a solicitaexaminarea medicald de cdtre un doctor ales de ea.

5.19.4 Spafiu pentru p6strarea lucrurilor ridicate de la persoanele aflate incustodie;

5.19.5 incdpere pentru asigurarea intrevederii intre apdrdtor gi bdnuit incondilii confi denliale ;

5.19.6 incdpere pentru realizarea activitdlilor de urmdrire penald (vor fiprevdzute cu masd 4 sceune, dulap metalic pentru pdstrarea temporard adocumentaliei);

5.19.6.1 Spaliile destinate pentru audiere, trebuie sd fie echipate, in modobligatoriu cu sisteme de inregistrare electronicd, audio/video;

5.19.6.2 Culorile interioare ale spaliilor de audiere trebuie sd fie neutre;

5.19.6.3 Spaliile de audiere trebuie s5 fie suficient de bine luminate,incdlzite qi aerisite;

5.19.7. Spaliile pentru examinare medicald I cabinet medical, vorregistru de cdldurd; fereastrd cu gratie; mas6; scaune; pat pentru

Page 12: politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date: 5/4/2017 9:10:02 AM

medicald; chiuvetS; polifd pentru chiuvetd; instalalii de alimentare cu apd;

canalizare; uEd metalicd; buton de urgenfd (alarmd),prize, frigider.

5.19.7.1 Spafiile destinate pentru examinarea medicali trebuie sd fiesuficient de bine luminate, cu posibilitatea de a aerisire qi sd fie asiguratd incdlzireaincdperii in perioada sezonului rece cu temperatvra de cel pulin 22oC.

5.19.8 Bloc alimentar (distribuire hrand) care va prevedea chiuvetd, dulap;

5.19.9 Bloc sanitar (baie) va prevedea inclusiv condilii de satisfacere a

necesitdlilor fiziologice (WC);

5.l9.10Curtea de plimbare, va fiprevdzvtd in aer liber, in afara spaliului de

detenfie, cu cel putin o banchetS. Aceasta trebuie sd fie suficient de spalioasd inc6t

sd permitd realizarea de migcdri. Totodatd, Curtea de plimbare trebuie sd fieproiectatd astfel incdt aceasta sd ofere, pe ldngd lumina gi cdldura naturald, gi

protecfie impotriva vremii nefavorabile. Cdile de acces trebuie sd fie accesibile

inclusiv pentru persoanele cu dizabilitdli;

5.19.1I Spafiu pentru activitili (TV, ;ah, bibliotecd, etc;),

5.20. PROIECTUL DE SISTEMATIZARE A TERENULUI ADIACENTSEDIALUI IDP:

5.20.1 SpaJiul ingrddit, iluminat suficient, gi supravegheat video, pentru

asigurarea condiliilor de securitate in procesul escortdrii;

5.20.2 Spaliu de parcare a automobilelor destinate transportdrii persoanelor

dejinute, pavat gi cu marcaj;

s.2l S0LUTIILE ARHITECTaRAL - VOLUMETRICE ,sIPLANIMETRICE SA SN CONFORMEZE LA CRITERIILE:

5.21.1de respectare a exigenlelor normative urbanistice, tehnice, sanitare-

igienice gi antiincendiare;

5.22 CERINTE PMWND MATERIALE DE FINISARE,REGLEMENTARI TEHNICE $I STANDARDE ATILIZATE.

5.22.1 Finisajul perelilor exteriori / interiori:

5.22.1.1. Perelii exteriori termoizolare conform cerinlelor normative,tencuiald decorativd;

5.22.1.2. Finisajul incdperilor se va efectua conform cerinlelornormative in vigoare, inclusiv qi conform cerinlelor sanitare-igienice.

5.22.2 Acoperigul - in garpantd

5.22.2.1 invelitori din !igl6 metalicd profilatd pe asterealS de lemn;

5.22.2.2 Material modular.

5.22.3 Izola{iile, hidrofuge, fonice qi termice vor fi prevdzute conformnormativelor in vigoare. Se vor utiliza materiale termoizolante ca sd asigure

parametrii necesari de conservare a energiei.

PARAMETRI DE CALCAL A ELEMENTELOR CONSTRACTI

Page 13: politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date: 5/4/2017 9:10:02 AM

5.23.1 Seismicitstea- standardele nalionale in construcJii.

5.23.2 Structura de rezistenld pentru editicii existentez

5.23.2.1 Funda\ia - continui, monolitd, dupd caz.

5.23.2.2 PereJii supraterani - material existent sau materiale metalice

durabile, dupd caz.

5.23.2.3 Cadre - elemente prefabricate sau existente, dupd caz.

5.23.2.4 Plangee, scdri - beton armat monolit sau elemente prefabricate,

dupd caz.

5.23.2.5 Perelii despdrfitori - cdrdmidd, beton armat, dupd caz.

5.23.2.6 Acoperig - garpantd.

s.23. SOLUTIILE TEHNICE PENTRU

racordare la

INFRASTRUCTURAY

EDILITARA

5.23.1 Alimentarea cu energie electrica: de prevdntt executarea retelelor

electrice gi corpurilor de iluminat, conform normativelor in construclii, condiliilortehnice pentru racordare gi cerinlelor Certificatului de urbanism.

5.23.2Comunicalii telefonice.' de prevdzut legdtura telefonicd, radio,

semnalizarea de pazd gi incendiu, conform normativelor in construclii, condiliilortehnice pentru racordare qi cerinlelor Certificatului de urbanism.

5.23.3Comunicalii internetz de prevdzul legdtura internet prin fibrd opticd

sau cablu, releaua internd pentru a asigura interconexiunea computerelor 9i

echipamentului periferic, conform normativelor in construcJii, condiliilor tehnice

pentru racordare gi cerinlelor Certificatului de urbanism.

5.23.4Alimentare cu apd Si canalizare: proiectare relelelor din interiorul

cl[dirii a apeductului gi canalizalie conform normelor in vigoare, cu instalarea

contorului de evidenld;

5.23.4.I apa caldd - centralizat sau autonomd;

5.23.4.2 canalizarea sd fie prevdzutd din conducte gi fitinguri din

materiale rezistente, care conferS durabilitate qi respectarea celor mai stricte

standarde, inclusiv cele privind proteclia mediului;

5.23,4.3 evacuarea apelor reziduale prin sistem central\zat de

canalizare sau sistem de evacuare deservit.

5.23.4.4 apeductul din interiorul clidirii din levi din material rezistent

pentru apd potabild.

5.23.5 Evacusrea apelor pluviale - burlane.

5.23.6 incdlzire gi ventilare:

5.23.6.1 proiectarea relelelor din interiorul clddirii de

de incdlzire;

5.23.6.2 incdlzirea qi ventilarea conform normativelor sanitare;

relel

Page 14: politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date: 5/4/2017 9:10:02 AM

5.23.6.3 sistema de incdlzire cu registre de cdldurd cu suprafefe netede;

5.23.6.4 menlinerea temperaturii in spalii de muncd conformnormativelor sanitare.

W. RECEPTIA

6.1 Schilele documentafiei de proiect gi materialele de construclie vor ficoordonate la fiecare etapd cu beneficiarul, pentru a rdspunde agteptirilorobiectivului.

6.2 Documentele I livrabilele, ce urrneazd a fr prezentate de cdtre ofertant se

vor preda beneficiarului la sediul Inspectoratului General al Poliliei al MinisteruluiAfacerilor Interne, mun. Chiqindu, str. Tiraspol I l/1, in urmdtoarele forme:

6.2.I 5 (cinci) exemplare pe suport analogic (hdrtie);

6.2.2 1 (unu) exemplar pe suport electronic (figier format ,,.word" pentru

pdrtile scrise, format "Autocad" sau echivalent pentru pd4ile desenate;

6.2.3 1 exemplar in format scanat pdf cu toate semndturile, gtampilele gi

vizele prevdzvte de legislalia in vigoare.

6.3 Receplia cantitativd gi calitativd se face la sediul beneficiarului, unde

dupd verificarea documentaliilor predate se va incheia un proces verbal de receplie

conform cerinlelor din contract. In cazul in care serviciile prestate de ofertant nu

coincid din punct de vedere al prelului sau calitSlii cu cel din ofert6, autoritatea

contractantb igi rezervd dreptul de a solicita daune compensatorii.

6.4 in cazul in care, in urma recepJiei cantitative qi calitative, se constatd

deficienle sau neclaritSli in cadrul documentaJiei predate, ofertantul declarat

cAgtigdtor are obligalia de a rectifica in cel mai scurt timp posibil aceste deficienle

sau neclaritdli, frrd a infera costuri suplimentare fa!6 de valoarea ofertatd a

contractului.

l:t'

Page 15: politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date: 5/4/2017 9:10:02 AM

Anexa nr. I

LISTATZOLATOARELOR DE DETENTIE PROVIZORIE (IDP)

Nr.d/o

Denumirea Adresa noti

1.Izolatorul de detenlie provizoriedin cadrul Inspectoratului depolitie Anenii Noi

7 I2olatorul de detenlie provizoriedin cadrul Inspectoratului de

polilie mun. Bdllimun. Bdlli, sft. $tefan cel Mare 50

In anul 2014 a fostrealizat Raportul de

expertizS nr.7420-05-r4lT .

3.Izolatorul de detenlie provizoriedin cadrul Inspectoratului de

Dolitie Cahul

mun. Cahul, str.3l August 1989nr.1 0

4.Izolatorul de detenfie provizoriedin cadrul Inspectoratului depolitie Cduseni

or. CduEeni, str. Megterul Stanciu 4

f,.Izolatorul de detenlie provizoriedin cadrul Inspectoratului depolitie Cimislia

or. CimiElia Cahul, str. VasileAlecsandri rn.184

6.Izolatorul de detentie provizoriedin cadrul Inspectoratului depolitie Hincesti

or. HinceEti, str. Mihai Moraru 93

1 Izolatorul de detenlie provizoriedin cadrul Inspectoratului de

oolitie Edinetmun. Edinet, str. $tefan Voda nr.5

8.Izolatorul de detenlie provizoriedin cadrul Inspectoratului depolitie Orhei

or. Orhei, str. Vasile Mahu 144

9.Izolatorul de detenlie provizoriedin cadrul Inspectoratului de

nolitie Riscanior. Rigcani, str. Independenlei m.36

10. Inspectoratul de politie Comrat Mun. Comrat. str. Tretiakov nr.20

11.Izolatorul de detentie provizoriedin cadrul Inspectoratului de

oolitie Sdnserei

or. SAngerei, str. Independenlei nr.100

12.Izolatorul de detenfie provizoriedin cadrul Inspectoratului de

oolitie Unehenimun. Ungheni, str. Nalionald nr.20

Page 16: politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date: 5/4/2017 9:10:02 AM

Anexa nr. 2

DATE DEZAGREGATEPRIVIND TZOLATORUL DE DETENTIE PROVIZORIE DIN CADRUL IP

ANENII NOI

Nb

crt.Compartiment Unitatea de misuri

I Anul constructiei IDP 1983

2Amplasamentul IDP(la suprafqtd / demisol / subsol)*

Etajul 2

3 Suprafata totali IDP 339,30 m'4 Curtea de plimbdri 22,80 m'5 Celule 95,00 m'6 Camera de hrand 24,10 m'7 Punct medical 9,30 m'8 Santinela 9,50 m'9 Ancheta 8,80 m'10 Grup sanitar 8,00 m'll Perchezitii corporale 8,00 m'I2 Coridor 153.80 m'13 Spatiul pentru examinare medicald 0m'

Page 17: politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date: 5/4/2017 9:10:02 AM

Anexa nr. 3

DATE DEZAGREGATEPRIVIND IZOLATORUL DE DETENTIE PROVIZORIE DIN CADRUL IP

CAUSENI

Nb

crt.Compartiment Unitatea de misurd

I Anul constructiei IDP 1982

2Amplasamentul IDPfla suprafatd / demisol / subsol)*

La suprafafi

aJ Suprafata totald IDP 376,00 m'4 Curtea de plimbdri 143.00 m'5 Celule 83,00 m'6 Camera de hrand 12.00 m'7 Punct medical 10,00 m'8 Santinela 10,00 m'9 Ancheta 24,00 m"

10 Grup sanitar 21,00 m't1 Perchezitii corporale 0m'T2 Coridor 73.00 m'13 Spatiul pentru examinare medicali 0m'

Page 18: politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date: 5/4/2017 9:10:02 AM

Anexa nr. 4

DATE DEZAGREGATEPRIVII\D TZOLATORUL DE DETENTIE PROVIZORIE DIN CADRUL IP

CIMISLIA

J\b

crt.Compartiment Unitatea de misuri

I Anul constructiei IDP 1967

2Amplasamentul IDP(la suprafatd / demisol / subsol)*

La suprafafi

aJ Suprafata totalS IDP 213,,50 mz

4 Curtea de plimbdri 15,00 m'5 Celule 102.00 m'6 Camera de hrand I 1,50m'

7 Punct medical 9,00 m'8 Santinela 0m'9 Ancheta 12,00 m'10 Grup sanitar 0m'll Perchezitii corporale 0m'T2 Coridor 55,00 m'13 Spatiul pentru examinare medicali 9,00 m'

Page 19: politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date: 5/4/2017 9:10:02 AM

Anexa nr. 5

DATE DEZAGREGATEPRIVIND TZOLATORUL DE DETENTIE PROVIZORIE DIN CADRUL IP

CAHUL

J\b

crt.Compartiment Unitatea de mlsuri

I Anul constructiei IDP 1983

2Amplasamentul IDP(la suprafatd / demisol / subsol)*

La suprafata

aJ Suprafata totaldIDP 266,00 m'4 Curtea de plimbdri 17,00 m"

5 Celule 87,00 m'6 Camera de hrand 25.00 m'7 Punct medical 10,00 m'8 Santinela I 1,00 m'9 Ancheta 2I,00 m'10 Grup sanitar 15,00 m'11 Perchezitii corporale 0m't2 Coridor 80,00 m't3 Spatiul pentru examinare medicalS 0m'

Page 20: politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date: 5/4/2017 9:10:02 AM

Anexa nr. 6

DATE DEZAGREGATEPRIVIND IZOLATORUL DE DETENTIE PROVIZORIE DIN CADRUL IP

COMRAT

Nb

crt.Compartiment Unitatea de misuri

1 Anul constructiei IDP 1969

2Amplasamentul IDPfla suprafqtd. / demisol / subsol)*

Demisol

aJ Suprafata totald IDP 237.00 m'4 Curtea de plimbdn 37.5Q m"

5 Celule 98,00 m'6 Camera de hrand 8,00 m'7 Punct medical 10,50 m'8 Santinela 10,50 m'9 Ancheta 10,50 m'10 Grup sanitar 14.00 m'll Perchezitii corporale 0m't2 Coridor 48,00 m'13 Spatiul pentru examinare medicald 0m'

Page 21: politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date: 5/4/2017 9:10:02 AM

Anexa nr. 7

DATE DEZAGREGATEPRIVIND IZOLATORUL DE DETENTIE PROVIZORIE DIN CADRUL IP

EDINET

Nb

crt.Compartiment Unitatea de misurd

I Anul constructiei IDP 1980

2Amplasamentul IDPfla suprafatd / demisol / subsol)*

Demisol

aJ Suprafata totaldIDP 240,00 mz

4 Curtea de plimbdn 19,00 m'5 Celule 117,00 m'6 Camera de hran[ 9,00 m'7 Punct medical 7,00 m"

8 Santinela 7,00 m'9 Ancheta 7,00 m'10 Grup sanitar 8,00 m'11 Perchezitii corporale 0m'l2 Coridor 66,00 m'13 Spatiul pentru examinare medicald 0m'

Page 22: politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date: 5/4/2017 9:10:02 AM

Anexa nr. 8

DATE DEZAGREGATEPRIVIND IZOLATORUL DE DETENTIE PROVIZORIE DIN CADRUL IP

RISCANI

Nb

crt.Compartiment Unitatea de mIsurl

I Anul constructiei IDP 1963

2Amplasamentul IDP0a suprafatd / demisol / subsol)*

La suprafa{iaJ Suprafata totalS IDP 188,00 m'4 Curtea de plimbdri 26.00 m'5 Celule 78,00 m'6 Camera de hrand 18,00 m'7 Punct medical 0m'8 Santinela I 1.00 m'9 Ancheta I 1.50 m'10 Grup sanitar 6.00 m'

1

Perchezifii corporale 0m2

T2 Coridor 3750m'13 Spatiul pentru examinare medicald 0m'

Page 23: politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date: 5/4/2017 9:10:02 AM

Anexa nr. 9

DATE DEZAGREGATEPRIVIND IZOLATORUL DE DETE-NTIE PROVIZORIE DIN CADRUL IP

BALTI

Nb

crt.Compartiment Unitatea de misuri

1 Anul constructiei IDP Anii 70 sec. XX

2Amplasamentul IDP(la suprafatrd / demisol / subsol)*

La suprafa{i

-J Suprafata totald IDP 252,00 m'

Page 24: politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date: 5/4/2017 9:10:02 AM

Anexanr. l0

DATE DEZAGREGATEPRIVIND IZOLATORUL DE DETENTIE PROVIZORIE DIN CADRUL IP

SINGEREI

J\b

crt.Compartiment Unitatea de misurl

1 Anul constructiei IDP r979

2Amplasamentul IDP(la suprafald / demisol / subsol)*

La suprafa{i

3 Suprafata totalS IDP 288,00 m'4 Curtea de plimbdri 59,00 m'5 Celule 114,00 m'6 Camera de hrand 9.00 m'7 Punct medical 9,00 m'8 Santinela 6,50 m'9 Ancheta 7,00 m'10 Grup sanitar 3,00 m't1 Perchezitii corporale 16,00 m't2 Coridor 53,00 m't3 Spatiul pentru examinare medicalS 7,50 m'

Page 25: politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date: 5/4/2017 9:10:02 AM

Anexa nr, l1

DATE DEZAGREGATEPRIVIND IZOLATORUL DE DETENTIE PROVIZORIE DIN CADRUL IP

HINCESTI

J\b

crt.Compartiment Unitatea de misurl

1 Anul construc{iei IDP 1982

2Amplasamentul IDP(la suprafatd / demisol / subsol)*

La suprafa{i

aJ Suprafata totald IDP 223,00 m'

4 Curtea de plimbdrt 58,30 m'

5 Celule 97,60 m'

6 Camera de hrand 6,40 m'

7 Punct medical 6,60 m'

8 Santinela 1 1,60 m'

9 Ancheta 6,50 m'

10 Grup sanitar 8,40 m'11 Perchezitii corporale 0m'T2 Coridor 27.60 m'

T3 Spatiul pentru examinare medicalS 0m'

Page 26: politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date: 5/4/2017 9:10:02 AM

Anexa nr. 12

DATE DEZAGREGATEPRIVIND IZOLATORUL DE DETENTIE PROVIZORIE DIN CADRUL IP

ORIIEI

Nb

crt. Compartiment Unitatea de misuri

I Anul constructiei IDP 1980

2Amplasamentul IDP(la suprafatd / demisol / subsol)*

La suprafafiaJ Suprafata totald IDP 221,00 m'4 Curtea de plimbdri 19,00 m'5 Celule 112.00 m'6 Camera de hrand 9,00 m'7 Punct medical 10.00 m'8 Santinela 10.00 m'9 Ancheta 12.00 m'10 Grup sanitar 1 1.00 m'1l Perchezitii corporale 0m'T2 Coridor 38,00 m'r3 Spatiul pentru examinare medicald 0m'

Page 27: politia.mdpolitia.md/sites/default/files/caiet_de_sarcini... · 2018-10-26 · Created Date: 5/4/2017 9:10:02 AM

Anexa nr. 13

DATE DEZAGREGATEPRIVIND IZOLATORUL DE DETENTIE PROVIZORIE DIN CADRUL IP

UNGHENI

nbcrt.

Compartiment Unitatea de mlsuri

I Anul constructiei IDP 1968

2Amplasamentul IDP(la suprafatd / demisol / subsol)*

Demisol

aJ Suprafata totaldIDP 228 m'4 Curtea de plimbdri 43,50 m"

5 Celule 85,00 m'6 Camera de hrand 8.00 m'7 Punct medical 7,50 m'8 Santinela 0m'9 Ancheta 12,50 m"

10 Grup sanitar 13,00 m'll Perchezilii corporale 0m'12 Coridor 58,50 m'13 Spatiul pentru examinare medical5 0m'