APROB DIRECTOR - Agentia Nationala Antidrog2016/oct/Caiet_de_sarcini... · P100-1/2013 şi P...

13
ROMÂNIA MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR Nesecret Bucureşti Nr. din Exemplar unic AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG Serviciul Logistică APROB DIRECTOR Chestor de poliţie Sorin OPREA CAIET DE SARCINI privind achiziția directă a serviciilor de expertiză tehnică (clădiri), cod CPV 71319000-7 Prezentul caiet de sarcini cuprinde şi specificațiile tehnice. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac toate cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte neconforme şi vor fi respinse. 1. CERINŢE GENERALE Obiectivul urmărit de prezentul caiet de sarcini este achiziționarea de servicii de expertiză tehnică (clădiri) prevăzute în Programul național de prevenire şi asistență medicală, psihologică şi socială a consumatorilor de droguri 2015-2018, aprobat prin H.G. nr. 684/2015, Subprogramul V.2. Furnizarea de servicii de asistență consumatorilor de droguri în cadrul comunităților terapeutice Bălan şi Dejani, denumite în continuare CT Bălan şi CT Dejani”. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut/serviciu. Observație: Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini se resping ca fiind neconforme. 2. NECESITATEA REALIZĂRII ACHIZIŢIEI Achiziția este necesară în vederea implementării măsurilor a) şi c) din cadrul Subprogramului V.2 menționat mai sus, căreia îi corespunde rezultatul prevăzut la lit. a) din cadrul aceluiași subprogram. Măsurile menționate mai sus, se subsumează activității 2.5, capitolul B.2 “Asistență specializată în vederea integrării sociale a consumatorilor de droguri” prevăzută în Planul național de acțiune 2013 – 2016 pentru implementarea Strategiei Naționale Antidrog 2013 – 2016, aprobate prin H.G. nr. 784/2013. De asemenea, potrivit art. 18 din Legea 10 / 1995, privind calitatea în construcții, cu modificările şi completările ulterioare, intervențiile la clădirile existente se fac numai pe baza unui proiect avizat de către proiectantul inițial al clădirii sau a unei expertize tehnice. În aceste condiții, Agenția Națională Antidrog, pentru a operaționaliza Comunitatea Terapeutică Dejani trebuie să efectueze activități de reparații şi întreținere interioare şi exterioare şi, în prealabil, trebuie să aibă la bază rezultatele unei expertize tehnice care să stabilească obiectul activităților de reparații şi întreținere.

Transcript of APROB DIRECTOR - Agentia Nationala Antidrog2016/oct/Caiet_de_sarcini... · P100-1/2013 şi P...

Page 1: APROB DIRECTOR - Agentia Nationala Antidrog2016/oct/Caiet_de_sarcini... · P100-1/2013 şi P 100-3/2008, pentru imobilului denumit „Comunitatea Terapeutica Dejani”, având numărul

ROMÂNIA

MINISTERUL ADMINISTRATIEI ŞI INTERNELOR

Nesecret

Bucureşti

Nr. din

Exemplar unic

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG

Serviciul Logistică

APROB

DIRECTOR

Chestor de poliţie

Sorin OPREA

CAIET DE SARCINI

privind achiziția directă a serviciilor de expertiză tehnică (clădiri), cod CPV 71319000-7

Prezentul caiet de sarcini cuprinde şi specificațiile tehnice.

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru atribuirea contractului şi

constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea

tehnică. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens, orice ofertă prezentată,

care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în

care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din

Caietul de sarcini. Ofertele care nu satisfac toate cerințele caietului de sarcini vor fi declarate oferte

neconforme şi vor fi respinse.

1. CERINŢE GENERALE

Obiectivul urmărit de prezentul caiet de sarcini este achiziționarea de servicii de expertiză tehnică

(clădiri) prevăzute în Programul național de prevenire şi asistență medicală, psihologică şi socială a

consumatorilor de droguri 2015-2018, aprobat prin H.G. nr. 684/2015, Subprogramul V.2.

“Furnizarea de servicii de asistență consumatorilor de droguri în cadrul comunităților terapeutice

Bălan şi Dejani, denumite în continuare CT Bălan şi CT Dejani”.

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut/serviciu.

Observație: Ofertele care nu satisfac cerințele caietului de sarcini se resping ca fiind neconforme.

2. NECESITATEA REALIZĂRII ACHIZIŢIEI

Achiziția este necesară în vederea implementării măsurilor a) şi c) din cadrul Subprogramului V.2

menționat mai sus, căreia îi corespunde rezultatul prevăzut la lit. a) din cadrul aceluiași subprogram.

Măsurile menționate mai sus, se subsumează activității 2.5, capitolul B.2 “Asistență specializată în

vederea integrării sociale a consumatorilor de droguri” prevăzută în Planul național de acțiune 2013 –

2016 pentru implementarea Strategiei Naționale Antidrog 2013 – 2016, aprobate prin H.G. nr.

784/2013.

De asemenea, potrivit art. 18 din Legea 10 / 1995, privind calitatea în construcții, cu modificările şi

completările ulterioare, intervențiile la clădirile existente se fac numai pe baza unui proiect avizat de

către proiectantul inițial al clădirii sau a unei expertize tehnice.

În aceste condiții, Agenția Națională Antidrog, pentru a operaționaliza Comunitatea Terapeutică

Dejani trebuie să efectueze activități de reparații şi întreținere interioare şi exterioare şi, în prealabil,

trebuie să aibă la bază rezultatele unei expertize tehnice care să stabilească obiectul activităților de

reparații şi întreținere.

Page 2: APROB DIRECTOR - Agentia Nationala Antidrog2016/oct/Caiet_de_sarcini... · P100-1/2013 şi P 100-3/2008, pentru imobilului denumit „Comunitatea Terapeutica Dejani”, având numărul

2

3. CANTITĂŢI

Cantitățile necesare sunt prezentate în anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini.

4. VALOAREA TOTALĂ ESTIMATĂ A ACHIZIŢIEI: 7.150,84 lei fără T.V.A.

5. LEGISLAŢIA APLICABILĂ:

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții;

Legea nr. 50/1991 prind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului – cadru a documentației tehnico – economice

aferente investițiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului

general pentru obiective de investiții si lucrări de intervenții;

Ordinul 863/2008 pentru aprobarea instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din H.G nr.

28/2008;

Codul de proiectare seismică - Partea I: prevederi de proiectare pentru clădiri, indicativ P100-

3/2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 647 bis/01.10.2009 (intrat în vigoare la 01.01.2010);

Ordinul M.L.P.A.T. nr. 31/N/1995 - Metodologia de stabilire a categoriei de importantă a

construcțiilor;

H.G.R. nr. 925/1995 - Regulament de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a

execuției lucrărilor şi construcțiilor.

6. SCURTĂ DESCRIERE

Serviciul constă în efectuarea expertizei tehnice a imobilului denumit „Comunitatea Terapeutica

Dejani”, având numărul cadastral intern 67-05-01, incluzând sondaje de teren şi expertiza geotehnică

cât şi investigații aferente depistării funcționării instalației de canalizare din imediata vecinătate care să

determine cu precizie cauza deplasării şi măsurile de intervenție necesare.

7. OBIECTUL ACHIZIŢIEI

Obiectul contractului îl constituie realizarea expertizei tehnice la construcţii existente, pentru

următoarele cerinţe prevăzute în Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi

completările ulterioare:

a) Rezistenţă mecanică şi stabilitate;

b) Siguranţa în exploatare, cu încadrare în cerinţele H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare

tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor şi reglementărilor tehnice indicativ

P100-1/2013 şi P 100-3/2008, pentru imobilului denumit „Comunitatea Terapeutica Dejani”, având

numărul cadastral intern 67-05-01 .

8. SCOP:

Scopul efectuării expertizei tehnice este de a determina cu precizie cauza deplasării imobilului şi

măsurile de intervenție necesare.

9. OBIECTIVE:

determinarea stării tehnice actuale a imobilului menționat la pct. 10. lit. a) şi măsurile care

sunt necesare pentru asigurarea rezistenței şi stabilității conform Normativului P100

actualizat şi a altor norme şi normative care reglementează exigențele de calitate în

construcții;

expertizarea construcției ţinându-se seama de prevederile din Codul de evaluare seismică

P100/1/2013 şi P100/3/2008, în concordanță cu prevederile codului de proiectare pentru

clădiri din zidărie CR6/2006 prin care urmează se stabilească măsurile de intervenție asupra

stricturilor în așa fel încât construcțiile să poată rezista la acțiunea seismelor, zăpezii,

focului, vântului etc., funcție de caracteristicile amplasamentului;

estimarea valorică a măsurilor de intervenție;

Page 3: APROB DIRECTOR - Agentia Nationala Antidrog2016/oct/Caiet_de_sarcini... · P100-1/2013 şi P 100-3/2008, pentru imobilului denumit „Comunitatea Terapeutica Dejani”, având numărul

3

indicarea tehnologiei de execuție a măsurilor de intervenție propuse;

justificarea propunerii de intervenție cu personal în construcție sau fără prezența acestuia pe

durata execuției;

posibile influențe ale măsurilor de intervenție asupra instalațiilor.

Evaluarea seismică a structurilor va avea la bază:

studiu geotehnic şi sondaje la fundațiile existente;

caracteristicile mecanice şi de deformabilitate a materialelor din structura de rezistenţă.

10. INFORMAŢIILE NECESARE PENTRU ELABORAREA EXPERTIZEI TEHNICE

a) Adresă: satul Dejani, comuna Recea, județul Brașov;

b) Suprafața construită a imobilului: 635,63 m².

c) Suprafața desfășurată a imobilului: (P+1Et+2 Et) ca va fi expertizat este de 1.906,89 m².

d) Caracteristicile biografice ale construcției

Actul de deținere/administrare al imobilului: H.G. nr. 876/1999, protocolul nr.

1531449/2008 şi procesul verbal înregistrat la I.G.J.R. cu nr. 1548308/2008;

Anul execuției construcției: nu se cunoaște anul construcției;

În prezent imobilul nu este folosit

Datele şi etapele succesive privind realizarea construcției, funcționării şi modului de

completare în timp al acesteia: construcția “pavilionului D” a fost estimată la anii ’80,

după sistemul constructiv realizat; pe perioada de la edificare şi până în prezent nu au

fost înregistrate avarii provenind din acțiuni seismice sau acțiuni excepționale de tipul

inundațiilor, exploziilor etc., comportarea în exploatare a clădirii fiind în general bună;

aspectele menționate mai sus, au fost constatate în Procesul-verbal de inspecție nr.

4080832/23.11.2015, respectiv 3256885/07.12.2015;

e) Caracteristicile tehnice principale ale construcției

Datele de încadrare a clădirii în clasa de importantă şi expunere la seism, conform prescripției

tehnice P100-1/2013, destinației actuale şi duratelor de funcționare normale, conform H.G. nr.

2139/2004, sunt:

Caracteristicile amplasamentului construcției: ag = 0,20 g, Tc = 0,7 s (conform prescripției

tehnice P100-1/2013);

Clasa de importantă şi expunere la cutremur: clasa III, normală de importantă şi expunere

cutremur;

Durata normală de funcționare, precizată prin H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea

Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, la

construcțiile din cadrul subgrupei 1.6.4 - construcții administrative, este cuprinsă între 40 şi

60 de ani.

f) Caracteristicile constructive ale construcției

Construcția este edificată pe 3 (trei) nivele, parter şi două etaje, are structura de rezistență alcătuită

din cadre de beton armat, cu stâlpi şi grinzi monolite, planșee intermediare din dale cu supra

betonare şi acoperiș alcătuit din elemente chesonale tip ECP.

Pereții sunt din B.C.A., învelitoarea este de tip terasă necirculabilă, alcătuită din hidroizolație

bituminoasă.

Sistemul de preluare al apelor pluviale este alcătuit din tubulatură exterioară, tâmplăria este din

p.v.c.

Instalațiile aferente clădirii sunt asigurate astfel: canalizare prin fosă septică, apa potabilă prin puț

săpat, încălzirea este realizată prin centrală termică pe lemn, imobilul fiind branșat la rețeaua de

electricitate.

11. CONŢINUTUL EXPERTIZEI TEHNICE

Expertiza tehnică va avea conținutul prevăzut de către Normativul P100 în vigoare. În principiu

trebuie să conțină următoarele:

Sinteză raport expertiză conform Ordonanței Guvernului nr.20/1994;

Page 4: APROB DIRECTOR - Agentia Nationala Antidrog2016/oct/Caiet_de_sarcini... · P100-1/2013 şi P 100-3/2008, pentru imobilului denumit „Comunitatea Terapeutica Dejani”, având numărul

4

Breviarul de calcul al structurii;

Descrierea posibilităților tehnologice de execuție a soluțiilor de intervenție;

Planuri de arhitectură şi structură;

Releveele degradărilor, decopertări;

Buletine de analiză de materiale;

Rezultatul măsurătorilor nedistructive;

Materialul documentar utilizat şi recomandat;

Recomandări privind starea instalațiilor, elementelor de arhitectură;

Recomandări pentru proiectare şi lucrări de intervenție;

Evaluarea cheltuielilor, recomandabil pe tipuri de capitole importante;

Durate estimate de timp pentru realizarea intervențiilor;

Prioritatea realizării ansamblului lucrărilor de intervenție;

Valorile gradului de asigurare;

Recomandări privind calitatea lucrărilor;

Posibile condiții de execuție a lucrărilor cu recomandările necesare etc.

Autoritatea contractantă solicită ofertantului ca expertiza tehnică să furnizeze toate datele

necesare susținerii soluțiilor din concluziile raportului de expertiză. Expertizarea tehnică de calitate va cuprinde, după caz, cercetări, experimentări sau încercări, studii,

relevee, analize şi evaluări necesare pentru cunoașterea stării tehnice a construcțiilor existente în vederea

fundamentării măsurilor de intervenție. Expertizarea tehnică se realizează în vederea determinării, în orice

stadiu , a stării tehnice a construcțiilor pentru evaluarea capacității ei de satisfacere a cerințelor conform legii.

Dacă expertul tehnic de calitate, atestat, în mod justificat ajunge la concluzia că se impune luarea

unor măsuri imediate (sprijinire, izolare parțială sau evacuare a construcției), pentru prevenirea unor

accidente cu urmări grave (victime omeneşti sau pagube materiale), le va aduce la cunoștință investitorului,

autorității contractante, care va fi obligat să le pună în aplicare. Expertul tehnic în construcții, atestat, va analiza, după caz:

condiţiile de amplasament şi de exploatare a construcţiilor;

starea construcţiilor care se supun expertizei tehnice de calitate;

documente care au stat la baza realizării construcţiilor în fazele de proiectare, execuţie şi exploatare;

prevederile din reglementările tehnice care au stat la baza realizării construcţiilor şi cele în vigoare la

data efectuării expertizei tehnice de calitate.

Expertul tehnic atestat elaborează raportul de expertiză tehnică de calitate cuprinzând soluţii şi

măsuri care se impun pentru fundamentarea tehnică şi economică a deciziei de intervenţie pentru fiecare

variantă propusă. Expertul tehnic de calitate atestat va semnala situaţiile în care, în urma investigaţiilor sale şi

ale propunerilor de intervenţie, se impune verificarea proiectului şi sub aspectul altor cerinţe decât cele la

care se referă raportul de expertiză tehnică de calitate întocmit.

Expertul tehnic este obligat:

să întocmească raportul de expertiză tehnică de calitate privind modul de respectare a prevederilor

legale;

să nu extragă şi să nu transmită, pentru a fi folosite în alte scopuri, elemente ale proiectului tehnic şi

detalii de execuţie analizate în cadrul expertizei tehnice de calitate şi considerate de proiectant drept

de autor;

să vizeze, prin semnare şi ştampilare, proiectul tehnic şi detaliile de execuţie întocmite pe baza

raportului său de expertiză tehnică de calitate, după însuşirea acestuia din punct de vedere al

respectării soluţiilor şi măsurilor propuse;

să răspundă la solicitările investitorului, prin autoritatea contractantă, de a se deplasa la punctele de

lucru pentru a soluţiona problemele tehnice apărute în execuţie, referitoare la structură sau elemente

de rezistenţă, care nu pot fi rezolvate numai de către proiectant;

să vizeze, prin semnare şi ştampilare, dispoziţiile de şantier şi planşele modificatoare, însoţite dacă

este cazul de breviare de calcul, elaborate de proiectant care se referă la structura de rezistenţă sau

elemente ale acesteia;

obligaţiile menţionate mai sus vor fi respectate pe toată durată de execuție a lucrărilor de construcție.

Expertul tehnic de calitate atestat răspunde de asigurarea nivelurilor minime de calitate privind

cerinţele impuse conform legii, în funcţie de categoria de importanţă a construcţiilor.

Page 5: APROB DIRECTOR - Agentia Nationala Antidrog2016/oct/Caiet_de_sarcini... · P100-1/2013 şi P 100-3/2008, pentru imobilului denumit „Comunitatea Terapeutica Dejani”, având numărul

5

Prestatorul va răspunde pentru calitatea serviciilor prestate, persoana juridică achizitoare fiind în

drept să solicite refacerea în cel mai scurt timp a serviciilor necorespunzătoare.

Expertiza tehnica se va elabora şi se va prezenta astfel:

3 exemplare originale pe suport hârtie;

1 exemplar pe suport electronic (CD).

12. CONDIŢII GENERALE:

Cerinţe minime de calificare privind capacitatea economică şi financiară:

ofertantul nu se află în niciunul din cazurile prevăzute la art. 164, art. 165 şi 167 din Legea nr.

98/2016 privind achizițiile publice;

confirmarea privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat şi la bugetul local, în condiţiile

legii. Certificatele de plată trebuie să ateste că societatea nu se înregistrează cu debite la bugetul de

stat sau bugetul local, original sau copie lizibilă conformă cu originalul, valabilă la data deschiderii

ofertelor;

certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, în original sau copie lizibilă

conformă cu originalul, valabil la data depunerii ofertelor (emis cu maximum 30 zile înainte de data

depunerii ofertelor), din care sa reiasă că ofertantul are ca obiect de activitate principal sau

secundar prestarea serviciilor şi/sau producerea şi/sau comercializarea produselor solicitate.

Cerinţele minime de calificare privind capacitatea tehnică şi/sau profesională:

Ofertantul trebuie să demonstreze că este capabil să ducă la bun sfârșit un contract de natura

celui care reprezintă obiectul prezentei proceduri respectiv: servicii de expertiză tehnică (clădiri).

În vederea susținerii experienței similare ofertanții vor prezenta următoarele documente suport:

Documente care să ateste experiență în realizarea de expertize tehnice (clădiri);

Pentru îndeplinirea criteriilor de performanță ale cerințelor de calitate conform Legii

10/1995 privind calitatea în construcții este necesară evaluarea calitativă a stării tehnice a

clădirii prin realizarea unei expertize tehnice de către un expert tehnic atestat conform

prevederilor legale în vigoare. Domeniul de atestare tehnico-profesională a specialiştilor

experţi tehnici în funcţie de exigenţele esenţiale şi specificul lucrărilor, conform Ordinului

MLPTL nr. 777/2003 este impus pentru cerinţa A1 - Rezistenţă mecanică şi stabilitate pentru

construcţii civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicaţii, miniere, edilitare şi

de gospodărie comunală-cu structură din beton, beton armat, zidărie, lemn.

Subcontractarea unei activități se face doar cu acordul beneficiarului, cu respectarea dispozițiilor

legale în vigoare în domeniul achizițiilor publice, cu condiția ca subcontractantul să îndeplinească

condițiile prevăzute în caietul de sarcini impuse pentru contractant.

13. GARANȚIA DE PARTICIPARE:

Cuantumul garanției de participare este 143,01 lei, adică 2% din valoarea estimată în lei fără TVA.

Perioada de valabilitate a garanției de participare va fi cel puțin egală cu cea a ofertelor, respectiv

90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Modul de constituire a garanției pentru participare:

- prin orice instrument de garantare emis în condițiile legii, de o societate bancară ori de o societate

de asigurări care nu se află în situații speciale privind autorizarea ori supravegherea în condițiile

legii, care se va prezenta în original cel mai târziu la data limită de depunere a ofertelor. Garanția

trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie sa prevadă că plata garanției de

participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza

declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

- prin virament bancar, în contul RO64TREZ7035005XXX013279 deschis la Trezoreria Sectorului

3 București, CUI 28652497.

Cursul valutar leu - altă valută va fi cel stabilit de Banca Națională a României, din cea de-a doua zi

de la data publicării în S.E.A.P. a anunțului de participare. Ofertanții care trebuie să efectueze

conversia altor monede decât euro sau lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de

Banca Națională a României (www.bnr.ro).

14. GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE:

Page 6: APROB DIRECTOR - Agentia Nationala Antidrog2016/oct/Caiet_de_sarcini... · P100-1/2013 şi P 100-3/2008, pentru imobilului denumit „Comunitatea Terapeutica Dejani”, având numărul

6

Garanția de bună execuție se constituie în procent de 10% din valoarea contractului fără T.V.A.,

prin:

orice instrument de garantare emis, în condițiile legii, de o societate bancară ori de o societate de

asigurări, care nu se află în situații speciale privind autorizarea ori supravegherea în condițiile

legii. Garanția trebuie să fie irevocabilă. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata

garanției de bună execuție se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a

beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate;

virament bancar, în contul RO64TREZ7035005XXX013279 deschis la Trezoreria Sectorului 3

București, CUI 28652497;

depunere la casieria autorității contractante a sumei în numerar în cazul în care valoarea garanției

de bună execuție este redusă ca valoare.

Garanția de bună execuție se va constitui în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării

contractului de achiziție.

Eliberarea garanției de bună execuție se va face în cel mult 14 zile de la data recepționării bunurilor

care fac obiectul contractului de achiziție.

15. PREZENTAREA OFERTEI:

a) Documentele ofertei vor fi propunerea tehnică şi propunerea financiară.

Propunerea tehnică va conține un comentariu, punct cu punct, al specificației tehnice cuprinse

în caietul de sarcini, precum şi orice alte elemente, prin care ofertantul să demonstreze

corespondența propunerii tehnice cu cerinţele specificaţiei tehnice. Pentru întocmirea unei

propuneri tehnice care să corespundă tuturor cerinţelor impuse prin caietul de sarcini, autoritatea

contractantă recomandă vizitarea amplasamentului obiectivului.

Propunerea financiară va fi exprimată în lei, fără TVA, cu specificarea referitoare la TVA,

semnată şi ștampilată de către reprezentantul legal al operatorului economic. Prețul va include

toate costurile directe şi indirecte, legate de prestarea serviciilor. Propunerea financiară va

include în mod obligatoriu:

preţul unitar exprimat în lei/m², fără TVA, fără a depăşi pragul de 3,75 lei/m²;

valoarea totală în lei, fără T.V.A. pentru toată suprafaţa desfăşurată menţionată la

pct. 9. Lit c) şi în Anexa 1.

Propunerile financiare care vor depăşi fie preţul unitar în lei/m², fie valoarea totală

estimată a achiziției vor fi respinse ca inadmisibile.

Oferta se va transmite până la data de 19.10.2016, orele 12:00, cu mențiunea “Oferta Tehnică şi

Financiară privind anunțul de publicitate SEAP nr.....”, prin e-mail (în format PDF) la adresa

[email protected].

Ofertantul declarat câștigător are obligația de a posta (delibera) oferta fermă pe site-ul www.e-

licitatie.ro. Ofertele se pot depune și în original, la sediul autorității contractante, cu mențiunea “Oferta

Tehnicǎ şi Financiarǎ privind anunțul de publicitate SEAP nr.....”

Ofertele sosite după termenul menționat mai sus nu vor fi luate în considerare.

b. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română.

c. Numărul de copii: nu se solicită copie la ofertă.

d. Perioada pentru care ofertantul trebuie să îşi menţină oferta valabilă: minim 90 de zile de la data

transmiterii ofertei.

e. Anunțul de participare este postat pe site-ul Agenției Naționale Antidrog la adresa electronică

http://www.ana.gov.ro/achizitii_publice.php

16. CONDIŢII ŞI TERMENE DE LIVRARE ŞI EXECUŢIE:

Durata sau termenul limită de prestare a serviciilor: în termen de 30 (treizeci) de zile de la

semnarea contractului.

Recepţia cantitativă si calitativă a serviciilor prestate se va desfăşura la sediul Agenţiei Naţionale

Antidrog, din B-dul Unirii nr. 37, bloc A4, sector 3, Bucureşti, de către o comisie formată din

Page 7: APROB DIRECTOR - Agentia Nationala Antidrog2016/oct/Caiet_de_sarcini... · P100-1/2013 şi P 100-3/2008, pentru imobilului denumit „Comunitatea Terapeutica Dejani”, având numărul

7

reprezentanți beneficiarului şi în prezența reprezentanților prestatorului.

În cazul în care prestarea nu este conformă cu oferta tehnică și cu cerințele caietului de sarcini,

autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a refuza recepția serviciilor prestate în alte condiții decât

cele ofertate.

Informațiile vor fi folosite numai în scopul îndeplinirii sarcinilor contractuale şi nu vor fi divulgate

către terți.

17. MODALITĂŢILE PRINCIPALE DE FINANŢARE:

Finanțare din Titlul VII al bugetului de stat ”Alte transferuri”, Art. 55.01.18 – ”Alte transferuri

curente interne”.

18. MODALITĂŢI DE PLATĂ:

Plata se va face din contul autorității contractante deschis la Trezoreria Sectorului 3, prin ordin de

plată, în baza facturii fiscale emise de prestator, în termen de 30 de zile de la înregistrarea facturii la

autoritatea contractantă şi în baza recepției raportului de analiză, numai în contul deschis de prestator la

Trezoreria Statului. La factură se vor anexa, după caz, certificate de calitate şi/sau de conformitate. Nu se

acceptă plăti în avans.

Împuternicit Șef Serviciu

Comisar de poliție

Laura Izabela PIŞCOCIU

Întocmit

Subcomisar de poliție

Nicolae – Iulian ZĂULEŢ

Page 8: APROB DIRECTOR - Agentia Nationala Antidrog2016/oct/Caiet_de_sarcini... · P100-1/2013 şi P 100-3/2008, pentru imobilului denumit „Comunitatea Terapeutica Dejani”, având numărul

8

ANEXA 1

LA CAIETUL DE SARCINI

Denumirea

serviciului

Nr.

loca

ţii

Suprafaţa

desfăşurată a

imobilului din

Dejani

Valoare

lei/m² Valoare

lei fără TVA

3x4

Valoare

lei cu

TVA

6x1,2

CPV

1 2 3 4 6 7 8

Servicii de

expertiză tehnică

(clădiri) 1 1.906,89 3,75 7.150,84 8.581,00

71319000-7 Servicii de expertiză

TOTAL 7.150,84 8.581,00

Page 9: APROB DIRECTOR - Agentia Nationala Antidrog2016/oct/Caiet_de_sarcini... · P100-1/2013 şi P 100-3/2008, pentru imobilului denumit „Comunitatea Terapeutica Dejani”, având numărul

9

ANEXA 2

LA CAIETUL DE SARCINI

PROIECT DE CONTRACT Contract de servicii

nr.______________data_______________

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract de

servicii, între:

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG, cu sediul în Bucureşti, Sector 3, B-dul Unirii, nr. 37, bl. A4,

Sc. 1-2, telefon 021.318.44.00, fax 021.316.67.27, cod fiscal 28652497, cont trezorerie

....................................., reprezentată prin Director - Sorin OPREA şi contabil şef – Delia TIMBUŞ, în

calitate de ACHIZITOR, pe de o parte

şi

………............................................... cu sediul în ....................., str. ......................................., telefon/fax

............................, fax. ................................. cod fiscal ............................., J__/____/____ cont nr.

RO..................................... deschis la ..........................., reprezentată prin ........................ , în calitate de

prestator, a intervenit prezentul contract

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract – reprezintă prezentul contract şi toate Anexele sale.

b. achizitor şi prestator - părtile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru

îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d. servicii - activităţi a căror prestare fac obiect al contractului;

e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul parţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei

acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea

şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revoluţii,

incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine,

embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunciativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment

asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare

executarea obligaţiilor uneia din părţi;

j. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include

forma de plural şi vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică in

mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului Prestatorul se obligă să presteze serviciile de expertiză tehnică (clădiri), în conformitate cu prevederile

caietului de sarcini, a imobilului denumit „Comunitatea Terapeutica Dejani”, având numărul cadastral

intern 67-05-01, situat satul Dejani, comuna Recea, județul Brașov aparținând Agenției Naționale

Antidrog.

Page 10: APROB DIRECTOR - Agentia Nationala Antidrog2016/oct/Caiet_de_sarcini... · P100-1/2013 şi P 100-3/2008, pentru imobilului denumit „Comunitatea Terapeutica Dejani”, având numărul

10

5. Preţul contractului

5.1. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile menţionate la clauza nr. 4 în conformitate cu obligaţiile

asumate prin prezentul contract şi graficul de prestare cuvenit.

5.2. Achizitorul se obligă să plătească prestatorului prețul de ... la care se adaugă TVA pentru serviciile

de expertiză tehnică (clădiri), în baza procesului verbal de recepție a serviciilor.

6. Durata şi execuţia contractului

6.1 Prevederile contractului se aplică de la data semnării acestuia de către părți si este valabil până la

data de 31.12.2016.

6.2 Executarea contractului se va realiza în cel mult ............... de la data semnării acestuia.

7. Documentele contractului

7.1 - Documentele contractului sunt:

a) acte adiționale, dacă există;

b) propunerea tehnică şi propunerea financiară;

c) caietul de sarcini;

d)graficul de prestare a serviciilor;

e) alte anexe la contract.

8. Obligaţiile principale ale prestatorului

8.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în

propunerea tehnică, anexă la contract.

8.2. Prestatorul se obligă să presteze serviciile in conformitate cu prevederile din caietul de sarcini.

8.3. Prestatorul se obligă să înceapă prestarea serviciilor menţionate la clauza 4, conform prevederilor

caietului de sarcini şi a graficului de presatare a serviciilor convenit.

8.4. Prestatorul se obligă să înceapă prestarea serviciilor de la clauza 4. în cel mult 5 zile calendaristice

de la data semnării contractului.

8.5 - Prestatorul se obligă să despagubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încalcarea unor drepturi de proprietate

intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,

instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în

care o astfel de încalcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către

achizitor.

9. Obligaţiile principale ale achizitorului

9.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 14, serviciile prestate în termenul convenit.

9.2 - Achizitorul are obligația de a efectua plata către prestator, pentru serviciul prestat, în 30 de zile de

la data înregistrării facturii la autoritatea contractanta, în baza procesului verbal de recepție.

9.3 - Dacă achizitorul nu onorează furnizorului facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei

convenite, acesta din urma are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea

sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plaţii. Imediat ce achizitorul onorează factura,

prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

10. Sancţiuni pentru neindeplinirea culpabilă a obligaţiilor

10.1. a) În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate

prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a percepe penalităţi calculate la nivelul dobânzii legale

penalizatoare aplicabile în raporturile dintre profesioniști și autorități contractante potrivit prevederilor

Legii nr. 72/2013 în funcție de valoarea obligației neefectuate (valoarea serviciului neprestat).

b) În cazul în care, din vina exclusivă a prestatorului, acesta nu reușește să-şi îndeplinească

obligațiile asumate, achizitorul are dreptul de a deduce din prețul total al contractului, ca penalități, o

sumă echivalentă cu 0,01 % din acesta, pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a

obligațiilor.

Page 11: APROB DIRECTOR - Agentia Nationala Antidrog2016/oct/Caiet_de_sarcini... · P100-1/2013 şi P 100-3/2008, pentru imobilului denumit „Comunitatea Terapeutica Dejani”, având numărul

11

10.2. a) Dacă achizitorul nu respectă termenul de plată a contravalorii facturilor emise de prestator,

achizitorul va fi obligat să plătească penalități calculate la nivelul dobânzii legale penalizatoare

aplicabile în raporturile dintre profesioniști și autorități contractante potrivit prevederilor Legii nr.

72/2013.

b) În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termen de 28 de zile de la expirarea

perioadei convenite, conform clauzei 10.3, achizitorului îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o

sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,01 % pe zi din plata neefectuată prestatorului.

10.3. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil

şi repetat, dă dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de

daune-interese.

10.4. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată

prestatorului, fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să

nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz,

prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită

până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

11. Garanţia de bună execuţie a contractului

11.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de …….

reprezentand 10% din prețul contractului, fără TVA, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării

contractului. 11.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să solicite efectuarea primei

prestatii numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

11.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita

prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător

obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună

execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile

care nu au fost respectate.

11.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de 14 zile de la executarea

obligaţiilor asumate.

11.5 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

12. Alte resposabilităţi ale prestatorului

12.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi

promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele,

instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitivă cerute de şi

pentru contract.

12.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de

prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de

prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

13. Alte responsabilităţi ale achizitorului

Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-

a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

14. Recepţie şi verificări

14.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea

lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

14.2 - Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi

împuterniciţi pentru acest scop.

Page 12: APROB DIRECTOR - Agentia Nationala Antidrog2016/oct/Caiet_de_sarcini... · P100-1/2013 şi P 100-3/2008, pentru imobilului denumit „Comunitatea Terapeutica Dejani”, având numărul

12

15. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

15.1

(1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în cel mult 5 zile calendaristice de la data

constituirii garanţiei de bună execuţie.

(2) Prestatorul are obligaţia de a finaliza şi preda la sediul autorităţii contractante documentele

expertizei tehnice în termen de 30 de zile de la semnarea contractului.

(3) În cazul în care prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în

exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului, şi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adauga la preţul contractului.

15.2

(1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevazută a fi

terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de parţi,

termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

i) orice motive de întârziere, ce nu se datorează prestatorului, sau

ii) alte circumstanţe neobisnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încalcarea

contractului de către prestator,

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a

acestora, atunci parţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

15.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul un poate respecta graficul de prestare,

acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de

prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul parţilor, prin act adiţional.

15.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice

întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

16. Ajustarea preţului contractului

Preţul contractului este ferm pe toata durata derularii contractului.

17. Amendamente

Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor

contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele

comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

18. Forţa majoră

18.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

18.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

18.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

18.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în

mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării

consecinţelor.

18.5 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea

cauzei acesteia în maximum 15 zile de la încetare.

18.6- Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare

parte va avea dreptul să notifice celeilalte parţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca

vreuna din parţi să poată pretindă celeilalte daune-interese.

19. Soluţionarea litigiilor

Page 13: APROB DIRECTOR - Agentia Nationala Antidrog2016/oct/Caiet_de_sarcini... · P100-1/2013 şi P 100-3/2008, pentru imobilului denumit „Comunitatea Terapeutica Dejani”, având numărul

13

19.1 - Achizitorul şi prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative

directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea

contractului.

19.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de

către instanţele judecătoreşti din Romania.

20. Limba care guvernează contractul Limba care guvernează contractul este limba română.

21. Comunicări

21.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie

transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul

primirii.

21.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia

confirmării în scris a primirii comunicării.

22. Legea aplicabilă contractului Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înteles să încheie azi .......................... prezentul contract în 3 (trei) exemplare egal

valabile, din care 2 (două) la achizitor şi 1 (unul) la prestator.

Achizitor, Prestator

AGENTIA NATIONALA ANTIDROG

DIRECTOR

Contabil sef

Avizat pentru legalitate

I. Sef Serviciu Logistica