Download - Vlad Tepes si Stefan cel Mare

Transcript
Page 1: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

Vlad Tepes si Stefan cel Mare

Page 2: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

Vlad Ţepeş

Vlad epe (n. noiembrie/decembrie 1431 - d. decembrie 1476), Ț șdenumit i Vlad Drăculea (sau Dracula, de către străini),șa domnit în ara Românească în anii 1448, 1455-1462 i 1476.Ț ș

Page 3: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

Familia. Considera ii generale:ț

S-a născut în cetatea Sighi oara din șTransilvania, ca fiu al lui Vlad al II-lea Dracul i al unei nobile transilvănene.ș

A fost căsătorit de trei ori: întâi cu o nobilă din Transilvania - Cnaejna Bathory a Transilvaniei, apoi cu Jusztina Szilagyi a Moldovei i apoi cu Ilona Nelipic a Valahiei, șveri oară a lui Matei Corvin.ș A avut cinci copii, patru băie i i o fată: ț șRadu i Vlad din prima căsătorie, Mihail i ș șMihnea I cel Rău din a doua, i Zaleska din a ștreia căsătorie. În timpul domniei sale, ara Românească i-Ț șa ob inut temporar independen a fa ă de ț ț țImperiul Otoman. Vlad epe a devenit vestit Ț șprin cruzime i pentru că obi nuia să î i tragă ș ș șinamicii în eapă. Datorită conflictelor cu țnegustorii bra oveni, ace tia l-au ș șcaracterizat, propagandistic, ca pe un principe de o cruzime demonică.

Page 4: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

Domn al ării Române ti:Ț șÎnceputul domniei:În iarna anului 1436, Vlad al II-lea Dracul a devenit domn al ării Române ti i s-a Ț ș șstabilit la Curtea domnească din Târgovi te.șVlad Drăculea i-a urmat tatăl i a trăit acolo ase ani. În 1442, din motive politice, ș ș șel i fratele său mai tânăr, Radu cel Frumos, au fost ceru i ca ostatici de către ș țsultanul Murad al II-lea; Vlad al III-lea a fost ostatic până în 1448, iar fratele său până în 1462.Această perioadă de captivitate a jucat un rol important în formarea i șascensiunea la putere a lui Vlad. Turcii l-au eliberat, în 1447, după moartea tatălui său - asasinat la comanda lui Vladislav al II-lea, rival la tronul ării Române ti. Tot Ț șatunci, Vlad a aflat i de moartea fratelui său mai mare, Mircea, torturat i îngropat ș șde viu de boierii din Târgovi te.ș La vârsta de doar 17 ani, sus inut de un corp de cavalerie turcească i de un ț școntingent de trupe împrumutate lui de pa a Mustafa Hassan, Vlad Drăculea a șluat pentru prima dată domnia Valahiei. Dar, două luni mai târziu, a fost înfrânt de Vladislav al II-lea, care i-a recăpătat tronul.șPentru a- i asigura a doua i cea mai lungă domnie, Vlad al III-lea a trebuit să ș șa tepte până în 20 august 1456, când a reu it să- i ucidă du manul de moarte.ș ș ș ș

Page 5: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

Vlad epe a ajuns curând faimos din cauza metodelor sale Ț șbrutale de pedepsire. Conform detractorilor sa i din Transilvania, șel ordona deseori caosândi ii să fie jupui i de piele, fier i, decapita i, orbi i, strangula i, ț ț ț ț ț țspanzura i, ar i, frip i, ciopâr i i, bătu i în cuie, îngropa i de vii ț ș ț ț ț ț țetc.De asemenea, punea să li se taie victimelor nasul, urechile, organele genitale i limba. Însă supliciul favorit era trasul în eapă, ș țde la care provineporecla epe , cel care trage în eapă.Ț ș ț

Page 6: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

Conflictul cu turcii:

În 1459 epe refuză să mai plătească tribut turcilor (10.000 Ț șgalbeni anual). Se pare că această răzvrătire s-a datorat existen ei țunui proiect de cruciadă impotriva otomanilor, cruciadă sus inută țde Papă i în care regele Ungariei, Matei Corvin, ar fi urmat să șjoace rolul principal ( acesta chiar prime te de la Papă suma de ș40.000 galbeni, suficientă pentru a echipa 12.000 de oameni i 10 șnave de război). În acest context politic, Vlad epe încheie o alian ă cu Matei Ț ș țCorvin, probabil la începutul lui 1460, pe care otomanii ar fi vrut să o împiedice. Mai mult, ace tia vor încerca prin intermediul lui Hamza pa a, ș șbeiul de Nicopole, i al diacului sultanului, Catavolinos, să-l prindă șpe Vlad prin vicle ug, fără succes însă. Odată dejucate planurile șotomanilor i pedepsi i cei doi (au fost tra i în eapă împreună cu ș ț ș țto i solda ii turci care-i înso eau), Vlad epe organizează o ț ț ț Ț șcampanie surpriză la sud de Dunăre în iarna 1461-1462.

Page 7: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

O întinsă regiune, de la Obluci a la Novoe țSelo i de la vărsarea Dunării în Marea șNeagră până la Rahova, a fost devastată. Mai mult, cetatea Nicopole fiind ocupată prin vicle ug, peste 20.000 de turci au șpierit sub armele valahilor, numărul celor uci i fiind indicat de însu i Vlad epe într-ș ș Ț șo scrisoare adresată lui Matei Corvin. Tot în această scrisoare, expediată din Giurgiu la 11 februarie 1462, Vlad îi solicita în mod insistent sprijin regelui ungar. De i l-a asigurat la 4 martie 1462 că îi va șveni în ajutor, Matei Corvin a părăsit Buda abia la sfâr itul lui august, când campania șotomană era deja încheiată.

Page 8: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

Ultima domnie, sfâr itul vie ii i locul ș ț șmormântului:

Conform legendei, atunci a fost momentul în care so ia lui Vlad, pentru a scăpa țde temni a turcească, s-a sinucis aruncându-se de pe o creastă înaltă - o scenă țexploatată de Francis Ford Coppola în filmul Bram Stoker's Dracula. Vlad a reu it șsă scape asediului fortăre ei sale, folosind un pasaj secret prin munte. Ajutat de țcâ iva ărani din satul Arefu, a reu it să ajungă în Transilvania, unde s-a întâlnit ț ț șcu regele Ungariei, Matei Corvin. Însă, Matei l-a arestat i l-a întemni at în capitala Ungariei, Visegrad. Motivul ș țarestului poate fi discutat, pentru că dupa unii istorici faptul ca a fost direct dus la Budapesta este pus pe seama necesită ii lui Vlad de a fi protejat de sa ii care ț șvoiau să îl omoare. Vlad a fost recunoscut ca prin al Valahiei pentru a treia oară țîn 1475, însă s-a bucurat de o perioadă foarte scurtă de domnie. A fost asasinat la sfâr itul lunii decembrie 1476.ș Corpul său a fost decapitat i capul trimis sultanului, care l-a a ezat într-o ș șeapă, ca dovadă a triumfului asupra lui Vlad epe . S-a emis ipoteza ca ț Ț ș

„Drăculea“ ar fi fost îngropat la Mănăstirea Snagov, pe o insulă din apropierea Bucure tilor. Examinările recente au arătat că „mormântul“ lui epe de la ș Ț șmănăstire con ine doar câteva oase de cal datate din neolitic i nu rămă i ele ț ș ș țadevărate ale domnului valah. După opinia reputatului istoric Constantin Rezachevici, mormântul acestuia ar fi pe loca ia mănăstirii Comana, ctitoria țvoievodului.

Page 9: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

Legenda Dracula:

Cartea lui Bram Stoker, Dracula, nu se bazează în mod direct pe domnia lui Vlad Drăculea, ci este o fic iune ce se petrece în Transilvania i Anglia secolului XIX. De pe ț șurma succesului romanului, Transilvania este asociată personajului fictiv Dracula.

Page 10: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

““Într-însul găsise poporul românesc cea mai Într-însul găsise poporul românesc cea mai deplină şi mai curată icoană a sufletului deplină şi mai curată icoană a sufletului

său: cinstit şi harnic, răbdător fără să uite său: cinstit şi harnic, răbdător fără să uite şi viteaz fără cruzime, straşnic în mânie şi şi viteaz fără cruzime, straşnic în mânie şi senin în iertare, răspicat şi cu măsură în senin în iertare, răspicat şi cu măsură în

grai, gospodar şi iubitor al lucrurilor grai, gospodar şi iubitor al lucrurilor frumoase, fără nici o trufie în faptele sale, frumoase, fără nici o trufie în faptele sale, care i se par că vin printr-însul de aiurea şi care i se par că vin printr-însul de aiurea şi

de mai sus.”de mai sus.”

N. IorgaN. Iorga

 

Page 11: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

tefan al III-leaȘ , supranumit tefan cel ȘMare (n. 1433, Borze ti - șd. 2 iulie 1504, Suceava), fiul lui Bogdan al II-lea, a fost domn al Moldovei între anii 1457 i 1504. șPapa Sixtus al IV-lea l-a numit "Athleta Christi" (atletul lui Christos) iar poporul l-a cântat în balade: tefan Vodă, domn Șcel mare, seamăn pe lume nu are, decât numai mândrul soare.

Page 12: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

Începutul domniei

După uciderea tatălui său Bogdan, tefan vine cu oaste, ajutat de Vlad Șepe , domnul ării Române ti i după Ț ș Ț ș ș

înfrângerea lui Petru Aron în "tina de la Dolje ti", la 12 aprilie i la ș șOrbic pe 14 aprilie 1457 - merge la Suceava i pe locul ce se chema șcâmpia Direptă iiț , lângă cetatea de scaun, întreabă pe to i de fa ă, dacă ț țle este cu voie să le fie domn. Întreaga adunare în frunte cu mitropolitul Teoctist, boieri, târgove i, osta i i "toată ara" ț ș ș țproclamară pe tefan ca domn legiuit Șal Moldovei în scaunul părin ilor i ț șstrămo ilor acestuia.ș

Page 13: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

Moldova în timpul lui Ştefan cel MareMoldova în timpul lui Ştefan cel Mare

Page 14: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

După urmărirea lui Petru Aron, care se refugiase în Polonia, tefan cade la Șîn elegere cu regele Cazimir, restituindu-i-se țcetatea Hotinului, ceea ce atrage du mănia șregelui Ungariei, Matei Corvin. Într-o luptă decisivă la Baia (1467), pe valea Moldovei, oastea ungurească este înfrântă, regele fiind rănit de trei săge i i o lovitură de lance. ț ș

tefan năvăli în Ardeal pe urmele armatei Șungure ti în retragere i î i asigură lini tea ș ș ș șla grani a apuseană a ării. ț ț

Rela iile cu Ungariaț

Page 15: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

Rela iile cu ara Româneascăț Ț Prevăzând că va avea în curând de luptat cu

turcii, tefan voia să aibă în ara Ș ȚRomânească un domn prieten, în locul vasalului turcesc, Radu cel Frumos. În anul 1470 tefan începu ostilită ile, prădând Ș țIalomi a i arzând ora ul Brăilei (la 27 ț ș șfebruarie, în "mar ea brânzei"), dar îndată țturcii au răspuns, trimi ând pe tătari în țMoldova. tefanȘ se îndreptă atunci împotriva noului du man i-l învinse în ș șdumbrava de la Lipnic, pe Nistru. După alte ciocniri cu Radu cel Frumos, acesta fugi la turci (în noiembrie 1473, tefan cucere te Ș șcetatea Dâmbovi ei de la Bucure ti), iar ț ș

tefan puse în scaunul ării Române ti pe Ș Ț șaliatul său, Laiotă Basarab.

Page 16: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

Conflictul cu Imperiul Otoman

Mohamed al II-lea nu a vrut să lase nepedepsit amestecul lui tefan cel MareȘ în treburile domniei ării Române ti. De aceea Ț ș

în iarna anului 1474 trimise în Moldova pe beylerbeyi Hadâm Suleiman Pa a (Hadin Süleyman Pa a), cu 120.000 de oameni, cu ș șmisiunea de a supune pe domn i a-i nimici oastea. tefan î i ș Ș șorganizează tabăra în fa a Vasluiului în locul numit Podul Înalt i ț șîn ziua de 10 ianuarie 1475, înainte de a se lumina de ziuă, dădu atacul pe nea teptate. Marea o tire a turcilor se clătină i se ș ș șdestrămă într-o învălmă eală cumplită.ș

Turcii se pregăteau din nou să pornească asupra Moldovei. Mahomed II luă comanda o tirii turce ti, îndreptându-se spre ș șSuceava pe Valea Siretului, astefel incat, la Razboieni, in seara zilei de 26 iulie 1476. Insa nu izbuti sa cucereasca cetatile, afland ca Stefan pregateste o alta oaste, si polonezii si ungurii se apropie de granita cu o oaste de ajutor.

Page 17: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

Relatiile cu Polonia• Şi a mai trecut un deceniu. În toamna Şi a mai trecut un deceniu. În toamna

anului 1497, ambiţia regelui polon Ioan anului 1497, ambiţia regelui polon Ioan Albert a mânat spre Moldova o oaste Albert a mânat spre Moldova o oaste puternică. Şi ambiţia regală, şi oastea puternică. Şi ambiţia regală, şi oastea s-au lovit de zidurile cetăţilor şi s-au s-au lovit de zidurile cetăţilor şi s-au

frânt în Codrii Cosminului. După lungi frânt în Codrii Cosminului. După lungi discuţii, s-a ajuns la un tratat de pace, discuţii, s-a ajuns la un tratat de pace, încheiat în iulie 1499 la Hârlău, act cu încheiat în iulie 1499 la Hârlău, act cu

multe semnificaţii, marcând - după multe semnificaţii, marcând - după expresia lui A. D. Xenopol - „culmea expresia lui A. D. Xenopol - „culmea

mersului triumfal al lui Ştefan cel mersului triumfal al lui Ştefan cel Mare”. Trecuseră 40 de ani de când Mare”. Trecuseră 40 de ani de când

domnul Moldovei trebuise să accepte domnul Moldovei trebuise să accepte un tratat (Overchelăuţi, 1459) cu clauze un tratat (Overchelăuţi, 1459) cu clauze care încă îl stânjeneau. Acum, amândoi care încă îl stânjeneau. Acum, amândoi

regii catolici - cel al Poloniei (Ioan regii catolici - cel al Poloniei (Ioan Albert) şi cel al Ungariei (Vladislav, Albert) şi cel al Ungariei (Vladislav,

fratele primului) - trebuiseră să accepte fratele primului) - trebuiseră să accepte că „în mâinile acestui voievod se află că „în mâinile acestui voievod se află

toată temelia şi toată puterea păcii şi a toată temelia şi toată puterea păcii şi a liniştii între aceste două ilustre regate”.liniştii între aceste două ilustre regate”.

Ioan Albert, rege al Poloniei Ioan Albert, rege al Poloniei între 1492-1501între 1492-1501

Page 18: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

Reconstrucţia Reconstrucţia sălii tronului sălii tronului lui Ştefan cel lui Ştefan cel

Mare la Mare la Muzeul de Muzeul de istorie din istorie din SuceavaSuceava

Page 19: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

În stema pe care principele Moldovei a purtat-o în În stema pe care principele Moldovei a purtat-o în ultimul deceniu al vieţii sale, locul de frunte ultimul deceniu al vieţii sale, locul de frunte

(primul cartier) îl ocupă o cruce dublă; în partea (primul cartier) îl ocupă o cruce dublă; în partea opusă (cartierul ultim), o dublă floare de crin opusă (cartierul ultim), o dublă floare de crin

închipuie, la rându-i, acelaşi însemn. Sub semnul închipuie, la rându-i, acelaşi însemn. Sub semnul Cinstitei Cruci a pus Ştefan toate acţiunile sale, Cinstitei Cruci a pus Ştefan toate acţiunile sale,

toate luptele şi toate strădaniile sale. Vechi scrieri toate luptele şi toate strădaniile sale. Vechi scrieri franceze explică simbolul florii de crin ca fiind franceze explică simbolul florii de crin ca fiind

expresia credinţei (petala centrală), guvernată de expresia credinţei (petala centrală), guvernată de înţelepciune şi apărată de cavalerism (petalele înţelepciune şi apărată de cavalerism (petalele

marginale). Şi ştim astăzi că domnia lui Ştefan cel marginale). Şi ştim astăzi că domnia lui Ştefan cel Mare a fost o necontenită luptă pentru afirmarea Mare a fost o necontenită luptă pentru afirmarea

credinţei, a înţelepciunii şi a cavalerismului. Toată credinţei, a înţelepciunii şi a cavalerismului. Toată partea inferioară a acestei steme este luminată de partea inferioară a acestei steme este luminată de o jumătate de soare, fixată în chiar „inima” ei. În o jumătate de soare, fixată în chiar „inima” ei. În aceste simboluri vorbeşte Ştefan despre sine aceste simboluri vorbeşte Ştefan despre sine

şi despre Moldova cu el în fruntea sa.şi despre Moldova cu el în fruntea sa.

Stema lui Ştefan cel Mare.Clopotul de la Bistriţa, 1494

Page 20: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

Sfâr itul domniei:ș

Ultimii ani de domnie au fost ani de pace. Cel care spunea în actele scrise că este din mila lui Dumnezeu domn al

ării MoldoveiȚ a zidit 44 mănăstiri i biserici, conform ștradi iei, după fiecare luptă câ tigată o biserică. Bătrân i ț ș șbolnav de gută, i s-a amputat un picior. După o domnie îndelungată de 47 de ani - neobi nuită pentru acele șvremuri - marele domnitor i-a închis ochii la 2 iulie 1504. ș

Page 21: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

Iară prea tefan Vodă l-au Șîngropat ara cu multă jale i ț șplângere în mănăstire la Putna, care era zidită de dânsul, jale era, că plângea to i ca pe un părinte al țsău...(Grigore Ureche)

În cursul domniei sale Moldova a cunoscut o înflorire fără precedent. Luptând de la egal la egal cu vecini mult mai puternici,

tefan cel Mare a reu it să Ș șimpună Moldova ca un stat cu drepturi aproape egale. Din nefericire, mărimea redusă a popula iei i resursele limitate ț șau făcut ca, o dată cu modificarea tehnologiei războiului (introducerea pe scară largă a armelor de foc, scumpe i greu de fabricat) șMoldova să nu mai poată ine țpasul cu vecinii mult mai boga i. ț

Page 22: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

Mănăstirea Putna, Biserica cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”10 iulie 1466 – 3 septembrie 1469„Binecredinciosul domn a toată ţara Moldovei, Io Ştefan voievod, fiul lui Bogdan voievod, a zidit şi a făcut mănăstirea aceasta întru numele Sfintei Născătoarei de Dumnezeu, în timpul arhimandritului Ioasaf, în anul 6989 (1481).”

Page 23: Vlad Tepes si Stefan cel Mare
Page 24: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

Biserica „Sfântul Gheorghe”, Mănăstirea Voroneţ26 mai – 14 septembrie 1488„Io Ştefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al ţării Moldovei, Fiul lui Bogdan voievod, a început să zidească această casă în mănăstirea de la Voroneţ, întru numele Sfântului şi Slăvitului şi Marelui Mucenic, purtător de biruinţă, Gheorghe, în anul 6996 (1488), luna 26, în lunea după coborârea Sfântului Duh; şi s-a sfârşit în acelaşi an, luna septembrie 14.”

Page 25: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

Biserica „Sfântul Nicolae”, Iaşiiunie 1491 – 10 august 1492„În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Ioan Ştefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al ţării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, a voit a zidi această casă întru amintirea, pomenirea şi întru ruga Sfântului ierarh şi făcător de minuni Nicolae, pentru pomenirea celor adormiţi unde „sunt” şi părinţii şi fratele nostru, şi pentru sănătatea domniei noastre şi copiilor noştri, pe care am început a o zidi în anul 6999 (1491), luna iunie şi s-au sfârşit în al 7000-lea an (1492), luna august, 10.”

Page 26: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

Biserica „Înălţarea Domnului”, Mănăstirea Neamţ... – 14 noiembrie 1497„Doamne Hristoase, primeşte casa aceasta, pe care am zidit-o cu ajutorul tău, întru slava şi cinstea sfintei şi slăvitei Tale Înălţări de la pământ la cer; şi Tu stăpâne, acoperă-ne cu mila Ta de acum şi până în veac. Ioan Ştefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al ţării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, a binevoit a începe şi a zidi casa aceasta întru rugă sieşi şi doamnei sale Maria şi fiului lor Bogdan şi celorlalţi copii ai lor; şi a sfârşit-o în anul 7005 (1497); iar al domniei sale anul al 40 şi unulea curgător, luna noiembrie 14.”

Page 27: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul”, Piatra Neamţ15 iulie 1497 – 11 noiembrie 1498„Binecredinciosul şi de Hristos iubitorul, Io Ştefan voievod, din mila lui Dumnezeu domn al ţării Moldovei, fiul lui Bogdan voievod, a început a zidi şi a sfârşit casa aceasta în numele Naşterii cinstitului şi Slăvitului Prooroc Înaintemergător Ioan Botezătorul, întru rugă sieşi şi doamnei sale Maria şi prea iubitului lor fiu Bogdan; care s-a şi început a se zidi în anul 7005 (1497), iulie 15 şi s-a sfârşit în anul 7006 (1498), iar al domniei sale anul al 40 şi doilea curgător, luna noiembrie, 11 zile.”

Page 28: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

• Cetăţi: Cetatea Albă Cetatea Chilia Cetatea Neamţului Cetatea Orhei Cetatea Nouă – Roman Cetatea Sucevei

Page 29: Vlad Tepes si Stefan cel Mare
Page 30: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

• Legende:

o Stejarul din Borzeştio Povestea Vranceio Daniil Sihastrulo Legenda Mănăstirii Putna

Page 31: Vlad Tepes si Stefan cel Mare

• Despre Ştefan cel Mare s-a vorbit şi s-a scris mult. Istorici, scriitori, oameni de stat, militari, artişti, preoţi, învăţători, savanţi şi oameni simpli au simţit şi simt nevoia să vorbească despre Ştefan cel Mare. Văzut din perspectiva militarului, a omului politic, a conducătorului administrativ ori a omului sfânt, el a fost indicat ca model.

• Mihail Kogălniceanu - “Ştefan cel Mare în târgul Băiei ”

• Vasile Alecsandri - “Dumbrava Rosie”, ”Imn lui Stefan cel Mare”

• Dimitrie Bolintineanu – “Muma lui Stefan cel Mare” , “Visul lui Stefan cel Mare”

• Mihai Eminescu – “Stefan cel Mare”• Regele Ferdinand I – “Cuvântare la

mănăstirea Putna ”• N. Iorga – “Istoria lui Ştefan cel Mare ”• Octavian Goga – “De la noi ”• Lucian Blaga – “Trilogia culturii. Spaţiul

Mioritic ”

Page 32: Vlad Tepes si Stefan cel Mare
Page 33: Vlad Tepes si Stefan cel Mare