Download - Revista Teatrul, nr. 3, anul XXI, februarie 1976

Transcript
 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 3, anul XXI, februarie 1976

  1/100

  REVIST A CONSILIULUI CULTURII l EDUCAIEI SOCIALISTE

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 3, anul XXI, februarie 1976

  2/100

  N r . 3 ( a n u l 2 1 ) m a r t i o1 9 7 G

  R e v i s t l u n a r e d i t a t d eC o n s i l i u l C u l t u r i i i E d u c a i e i S o c i a l i s t e i d eU n i u n e a S c r i i t o r i l o r d i nR e p u b l i c a S o c i a l i s t R o m n i a .

  Re d a c t o r - c f

  R A D U P O P E S C U

  Col eg i u l de r e d a c i e :

  A U R E L B A R A N G A ,M 1 H N E A G H E O RG H I U , G . I O N E S C UG I O N , H O R E A P OP E S C L i , A L E C U P OP O V I C L D I N U S A R AR U , N A T A L I A S T A NC U - A T A N AS I U, F L OR I N T O R N E A (r e da ct or - e f a d j u n c t ) .

  F o t o : I l e a n a M u n c a c i u .

  REDACIA IADMINISTRAIA

  Str. Constantin Miile

  Nr. 579 Bucureti

  Tel . 14.35.88 i 14.35.58

  I N P R E G T I R E A C O N G R E S U L U I E D U C A I E I P O L I T I C E IC U L T U R I I S 0 G A L 1 S T E

  * * * E x a m e n u l c o n t i i n e i s o c i a l e p . 1

  Z I U A M O N D I A L A A T E A T R U L U I

  R A D U R E L I G A N : S c e n a i i n t e r o g a i i l e a c t u a l i t i i . . p . 3

  T e a t r u l n j u d e u l d u m n e a v o a s t r

  I n a c e s t n u m r : j u d e u l T I M I p . 4O a n c h e t d e P A U L T U T U N G I U

  M I R C E A M A N C A : C o n t e m p o r a n e i t a t e a i s t o r i e i i d r a m a t u r g i a p . 1 4

  D A N N A S T A : Marioara V o i c u l e s c u u n p o r t r e tc u r m a t p . 1 0

  I n t e r f e r e n e

  F L O R I A N P O T R A : Co n s t r u c ie i i s t o r i e . . . . p . 1 7

  S e m n a l

  V I R G I L M U N T E A N U : O f a b u l p . 1 8

  C R O N I C A D R A M A T I C S e m n e a z : M A R G A R E T A

  R R R U T , V A L E R I A D U C E A , M I R A I O S I F , V I R G I L M U N T E A N U , M I I I A I N A D I N , I O N U N I C U -L E S C U p . 1 9

  V i i t o r i d r o l

  M A R J A M A R I N : I l i n c a T o m o r o v c a n u i P a u l I o a c b u n . . p . 3 9

  C r o n i c a T V

  D U M I T R U S O L O M O N : S e m n e l e v o c a i e i . . . . p . 4 0

  M u z i c R a l e tL U M I N I A V A R T O L O M E I : M i n i a t u r i l i r i c e i c o r e

  g r a f i c e p . 4 1S T A N V L A D : C u G e o r g e Z a b a r c s c u d e s p r e c o n c e p t u l d e

  t e a t r u m u z i c a l p . 4 2

  C R I S T I N A C O N S T A N T I N I U : A t e l i e r u l d e d r a m a t u r g i e p . 4 3

  M e r i d i a n e

  N I C O L A E M O R A R U : T e m a c o n t e m p o r a n Ia t e a t r e l e d i nL e n i n g r a d . . p . 4 4

  | M i r c e a G i i g o r e s c u p . 4 6

  L E O N I D A T E O D O R E S C U : N i c io d a t ? p . 4 7

  C a r t e a d e t e a t r u p . 4 8

  A L . M I R O D A N : P u n c t e d e s u s p e n s i e p . 4 9D o c u m e n t a r : A . de I l e r z p . 5 0P A U L C O R N E L C H I T I C : C r o n i c a p l a s t i c . . . . p . 5 1

  M a r i n S o r e s c u

  R C E A L A

  p i e s n p a t r u a c t e

  P-

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 3, anul XXI, februarie 1976

  3/100

  In pregtireaCongresului educaiei politicei culturii socialiste

  Examenul

  cont i inei sociale

  Un v a s t i f r e m l l o r e x a m e n d e c o n t i i n m i c . n a c e s t e z i l e

  d e n c e p u t a l p r i m v e r i i , v i a a s p i r i t u a l a rii. N u c o m a l m u n c i i s a u

  a l g i n d i r i i oare , n p e r s p e c t i v a a p r o p i a t u l u i C o n g r e s a l educa iei p o l i t i c e ic u l t u r i i s o c i a l i s t e , s n u p a r t i c i p e l a p r e g t i r e a a c e s t u i a c u s p o r i t s e n t i m e n t

  d e r s p u n d e : r e f a d e l o c u l i c h e m a r e a c c - i r e v i n n r o s t u r i l e i n d e s t i n e l eC e t i i . P r e t u t i n d e n i a u l o c d e z b a t e r i : i n o r g a n i z a i i l e d e p a r t i d , i n i n s t i t u i i l e d e l a v *

  m i n t , d e a r t , d e c u l t u r , n c o o p e r a t i v e i n t r e p r i n d e r i , n a s o c i a i i l e o b t e t i , i nu n i u n i l e d e c r e a i e a r t i s t i c a l e s c r i i t o r i l o r , p l a s l i c i c n i l o r , m u z i c i e n i l o r . A c i u n i f e l u r i l e ,

  n c e r c u r i m a i r e s t r n s e s a u m a i l a r g i , c u p r i n z n d , n s , n a n s a m b l u , t o a t s u f l a r e a a c t i v ,

  p r o d u c t i v a p o p o r u l u i , p u n n l u m i n , i p e c u m p n a s i n t e z e l o r c r i t i c e , f a p t e l e d em u n c i r o a d e l e m u n c i i d i n t o a t e d o m e n i i l e n e s f r i t d e v a r i a t e a l e c o n s t r u c i e i id e z v o l t r i i n o a s t r e m a t e r i a l e i u m i a n e . S e s c r u t e a z o r i z o n t u r i l e i s t a d i u l d e v e n i r i i

  n o a s t r e , s e m s o a r t e m e i n i c i a , v a l o a r e a , r o d n i c i a p r e z e n e i i c o n t r i b u i e i n o a s t r e l a

  c o n f i g u r a r e a p r o p r i e i n o a s t r e i s t o r i i , a p r o p r i e i n o a s t r e c a l i t i o m e n e t i i l a n a i n t a r e a

  i r e z i s t i b i l a s o c i e t i i n o a s t r e s p r e z a r e a s o c i a l i s m u l u i m u l t i l a t e r a l d e z v o l t a t , s p r e c o m u n i s m .

  Es t e , n f o n d , m i s i n d e z b a t e r e c o n t i i n a s o c i a l a f i e c r u i i n d i v i d i n

  p a r t e i a p o p o r u l u i n t o t a l i t a t e a l u i . P u r t n d n s u b s t a n a c i a s p i r a i i l e

  i e x p e r i e n a u n u i n v p i a t t r e c u t m i l e n a r , a c e a s t c o n t i i n s e p t r u n d e

  a s t z i , a d i n e i a n g a j a t , d e l e g i l e n e c e s i t i l o r i s t o r i e i i s c d e s c o p e r c a a t a r e , n u

  d o a r c a f r u c t r e f l e x i v a l r e a l i t i l o r i c o n d i i i l o r v i e i i m a t e r i a l e , d e t e r m i n a t d e e l e .

  i , a a f i i n d , r m a s n u r m a l o r , c i i , l a r n d u - i , n m s u r ( b a c h i a r c h e m a t ) a f ip u r t t o a r e a v i z i o n a r i p r e v e s t i t o a r e , d i n a m i z a t o a r e i f r u c l i f i c a t o a r e a c o n s t r u i r i i r e a

  l i t i l o r v i i t o a r e . A c e a s t r e l a i e d e i n t e r f e r e n a c o n t i i n e i c u e x i s t e n a s e a f l , d e

  a l t f e l , s u h l c x b u a l a v u t n s e a m n f e l u r i t e l e d e z b a t e r i i a c i u n i c u c a r e m a s e l e m u n c i

  t o a r e r o n c o m i t e n t c u o a m e n i i d e c u l t u r , c e r c e t t o r i i t i i n i f ic i o r i c r e a t o r i i d e a r t p r e g t e s c m a r e l e c o l o c v i u c a r e v a f i C o n g r e s u l e d u c a i e i p o l i t i c e i c u l t u r i i s o c i a l i s t e .

  P l i n i n d n p r i m - p l a n , c u d e o s e b i r e a s t z i , c o n t i i n a m a s e l o r d e o a m e n i a i m u n c i i ,

  d e z b a t e r i l e p o r n e s c d e l a c o n v i n g e r e a n n a t u r a i f o r a e i p o l i t i c , c o n v i n g e r e n t r i t

  f i e t o v a r u l N i c o l a e C e a u c s e u n c n m e m o r a b i l a E x p u n e r e d i n i u l i e 1 9 7 1 . l a C o n s f

  t u i r e a d e l u c r u a a c t i v u l u i d e p a r t i d d i n d o m e n i u l i d e o l o g i e i i a l a c t i v i t i i p o l i t i c e

  i c u l l u r a l - e d u c a l i v e : . . n u m a i a a p o p o r u l , s t p i n p e d e s t i n e l e s a l e , i v a p u t e a c o n s t r u i

  n m o d c o n t i e n t v i i t o r u l ; n u m a i a a p a r t i c i p a r e a m a s e l o r l a r g i l a c o n d u c e r e a s o c ie

  t i i v a d e v e n i o r e a l i t a t e , i a r d e m o c r a i a s o c i a l i s t s e v a a f i r m a c a o f o r d i n a m i z a

  t o a r e a s o c i e t i i n o a s t r e . " A c e a s t c o n v i n g e r e s u s i n u t i d e d o c u m e n t e l e u l t e r i o a r ed e p a r t i d : a l e P l e n a r e i d i n 3 5 n o i e m b r i e , a l e C o n g r e s u l u i a l X l - l e a , m a i a le s P r o g r a m u l

  P . C . R . d e f u r i r e a s o c i e t i i s o c i a l i s t e m u l t i l a t e r a l d e z v o l t a t e i n a i n t a r e a R o m a n i c i

  s p r e c o m u n i s m , p r e c u m i d i f e r i t e l e c u v n t r i i l u r i d e p o z i i i a l e s e c r e t a r u l u i g e n e r a l a l

  1

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 3, anul XXI, februarie 1976

  4/100

  p a r t i d u l u i n o s t r u s e r e v e n d i c , n c h i p f i r e s c , d e c i s i n t e g r a l i a n g a j a t i d e o l o g i e i

  p a r t i d u l u i , p o l i t i c i i l u i , p r o g r a m u l u i l u i ; e a s e v e d e v e r i f i c a t z i c u z i n p r o c e s e l e

  d e v i a i d e c o n s t r u c i e , m p r e j u r r i c a r e , t o a t e , p r e t i n d o n e c u r m a t c r e t e r e a v o l u

  m u l u i d e c u n o a t e r e i d e r e s p o n s a b i l i t a t e , i t r i m i t l a n e c e s i t a t e a u n e i d i m e n s i o n r i

  a d e c v a t e a d e m e r s u l u i c o n t i e n t , u n e i c o n t i n u e e d u c r i , i r i d i c r i a c o n t i i n e i

  m a s e l o r c r e a t o a r e .

  | n a s e m e n e a c o n d i i u m i , p o a t e c n i c i o d a t c r e a i a a r t i s t i c n u s- a s i m i t m a i

  d i r e c t v i z a t n p r o f i l a r e a i e x e r c i t a r e a m i s i u n i i e i , p r i n e x c e l e n f o r m a *I t i v . C u d e o s e b i r e c r e a t o r u l a r t e l o r t e a t r a l e , a l e c r o r m o d a l i t a t e i f o r

  i m e d i a t i p r i n c i p a l s t a u n d i a l o g u l n e m i j l o c i t c u m a s e l e . l ) c a c e e a i v e d e m o a m e

  n i i d e a r t m a i d i v e r s , m a i i n s i s t e n t , m a i l a r g , m a i r e s p o n s a b i l d e c i t o r i e m i a l t d a t , c e r c e -

  l n d n e i n i i o r i n d i s c u i i p r o f e s i o n a l e , o r i c u p u b l i c u l l o r , a c t u l i e c o u l p r e z e n e i l o r

  c r e a t o a r e i n s o c i e t a t e . N u n t m p l t o r i n u fT o s e m n i f i c a i e c a r e d e p e t e s f e r a

  s t r i c t a m e t e u g u l u i , c o l o c v i i l e , s i m p o z i o a n e l e , s p t m i n i l e " , d e c a d e l e d r a m a t i c e , f e s t i v a l u r i l e t e a t r a l e , n c r u c i e a z m a i t o t s p a i u l t e a t r a l a l r i i , s i m u l t a n c u v a r i i l e

  d e m o n s t r a i i s c e n i c e , m a i m u l t o r i m a i p u i n e d i f i c a t o a r e . T e a t r e l e i o a m e n i i d e t e a

  t r u p o c i i - d r a m a t u r g i , i n t e r p r e i i , r e g i z o r i i , s c e n o g r a f i i , c r i t i c i i d e t e a t r u c e i c e ,

  d i n c o a c e o r i d i n c o l o d e c o r t i n , r s p u n d , n t r - u n f e l s a u a l t u l , d e v i a a i d e

  m i c a r e a , d e o r i e n t a r e a , d e e f i c a c i t a t e a t e a t r u l u i , i c o n f r u n t p r e r i l e i p u n c t e l e d ev e d e r e i d e l i b e r e a z a s u p r a v a l o r i l o r a t i n s e , a s u p r a n e a j u n s u r i l o r , a s u p r a f e l u r i t e l o r

  p r o b l e m e n c n e d e z l e g a t e s a u g r e i t d e z l e g a t e , a l e m u n c i i i c r e a i e i l o r . E i j u d e c

  m s u r a i n c a r e d r a m a t u r g i a i v a l o r i f i c a r e a e i s c e n i c e x p r i m , a a c u m c e r c p a r t i d u l ,

  r e a l i t a t e a n o a s t r s o c i a l n p r o c e s u l d e z v o l t r i i e i i s t o r i c e , m s u r a n c a r e e l e d a u

  e x p r e s i e a c t i v i t i i t u m u l t u o a s e , c o n s t r u c t i v e a p o p o r u l u i , s u r p r i n d , n d r a m a t i s m u l i n e r e n t

  a l v i e i i p e c a r e o n f i e a z , c o n t i i n a p a t r i o t i c i p o l i t i c a p o p o r u l u i , n e s t r m u t a t

  n c r e z t o r n z i u a d e m i n c , n v i i t o r u l d e l i b e r t a t e i i n d e p e n d e n a l n a i u n i i n o a s t r e ,

  n v i i t o r u l c o m u n i s t . i , n e n d o i o s , i n t e r o g a i i l e l o r . c a i c o n c l u z i i l e l o r , s e o p r e s c i

  a s u p r a u m a n i s m u l u i r e v o l u i o n a r , a s u p r a o p t i m i s m u l u i r o b n s t - i s t o r i c , a s u p r a c a r a c t e r u l u i

  m i l i t a n t p o l i t i c , d e c a r e s n t p t r u n s e v a l o r i l e n o a s t r e a r t i s t i c e , a s n p r a f o r e i l o r d e

  p t r u n d e r e , d e i n f l u e n a r e , d e m b o g i r e a c o n t i i n e i s p e c t a t o r u l u i .

  Ev i d e n t , e x a m e n u l d e c o n t i i n i a l r e a l i z r i l o r c r e a t o r i l o r d e t e a t r u , s t a

  t o r n i c e t e , d i n c o l o d e o r i c e a l t e n s u i r i , u n a m a j o r , e s e n i a l : a n c o r a r e a

  e i n m a t e r i a l i s m u l d i a l e c t i c , u n i t a t e a e i i d e o l o g i c i n t r - o l a r g d e s c h i d e r e

  a l i b e r t i i d e e x p r e s i e . A c e a s t u n i t a t e s e r e v e n d i c . n l u n l r u l f e l u r i t e l o r m i j l o a c e i

  m a n i e r e d e e x p r e s i e , d e l a c o n c e p i a t e o r e t i c i i p o l i t i c u n i t a r a p a r t i d u l u i , d e s p r e

  n e c e s i t a t e a c r e i a . n v i a a n t r e g u l u i p o p o r , v o r b e a t o v a r u l N i c o l a e C e a u e s c u l a

  C o n g r e s u l a l X l - l e a . E a o f e r c i t i t o r u l u i s a u s p e c t a t o r u l u i a c e a . . p e r s p e c t i v r e v o l u i o

  n a r c l a r ; ' , a c e a o r i e n t a r e l i m p e d e " , p e c a r e t o t s e c r e t a r u l g e n e r a l a l p a r t i d u l u i n o s t r u

  l e v e d e a l u m i n i n d , p r i n P r o g r a m u l p a r t i d u l u i , l u p t a p o p o r u l u i p e n t r u e d i f i c a r e a n o i

  o r n d u i r i s o c i a l e , p e n t r u d e z v o l t a r e a s o c i e t i i o m e n e t i , n c r e d e r e a l u i i n c a u z a

  s o c i a l i s m u l u i .

  E , i n s , t o t a l t d e e v i d e n t c , n c o n d i i i l e a c t u a l e , a l e p r i m i l o r p a i p o r n i i n

  n o u l c i n c i n a l , f a p t e l e d e c u l t u r i a r t e x a m i n a t e d e v i n f a p t e l e u n e i c l a p e c a r e i

  i m p l i c d e p i r e a n r a p o r t e u i m p l i c a i i l e n n o i t o a r e s o c i a l e i s p i r i t u a l e a l e e v o l u i e i

  t e h n i e o - t i i n i f i c e , n l u m i n a i s u b n r u r i r e a t r a n s f o r m a t o a r e a l e c r e i a c i n c i n a l u l s e

  d e s f o a r . C e e a c e , d i n c o a c e d e o r i c e a l t e n d a t o r i r i i c e r i n e d e o r d i n p u r e s t e t i c ,

  n s e a m n , p e p l a n u l r e l a i i l o r c r e a t o r u l u i d e a r t c u v i a a i p r o b l e m e l e d e d e z v o l t a r e

  a s o c i e t i i i a o m u l u i , n e c e s i t a t e a d e a p t r u n d e , p e n t r u d e z le g a r e a l o r . n n o i

  d o m e n i i a l e c u n o a t e r i i ; n s e a m n u n i m p e r a t i v s p r e a u l o e d u c a r e , s p r e r i d i c a r e a p r o p r i e i

  l u i c o n t i i n e c r e a t o a r e i c e t e n e t i ; s p r e c o n t u r a r e a i m a g i n i l o r l u i a r t i s t i c e d u p i m a g i n e a

  p e c a r e o d a u l u m i i i s p i r i t u l u i c u c e r i r i l e a c t u a l e a l e t i i n e i i t e h n i c i i ; s p r e m o d e l a r e a

  i n a r i p a r e a i n s p i r a i i lo r , d u p c o n c l u z i i l e m a t e r i a l i s t - l i in i f i c e t r a s e d i n a c e s t e c u c e r i r i .

  C r e a t o r u l e s t e i n u t a s e p s t r a , a a d a r , f r e z i t a r e , c e e a c e a f o s t n t o t d e a u n a : p u r t t o r

  d e v r a j , d e a d e v r i d e c u v n t a l d e v e n i r i i i m p e t u o a s e a r i i i a o m u l u i n o u c a r e

  c r e t e n e a , s u b n e b i r u i t n e l e a p t n d r u m a r e a p a r t i d u l u i .

  E , p o a t e , s e n s u l p r i m o r d i a l a l e x a m e n u l u i d e c o n t i i n c a r e f r e a m t a s t z i

  p r e t u t i n d e n i i n a r , n p r e a j m a C o n g r e s u l u i e d u c a i e i p o l i t i c e i c u l t u r i i s o c i a l i s t e .

  T e a t r u l "

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 3, anul XXI, februarie 1976

  5/100

  27 martieZIUA M O N D I A L A TEATRULUI

  S c e n asi

  interogaiile actualitiintr- un trecut nu foarte ndeprtat, crile s e citeau n ceasurile goale ale

  zilei, cindnu aveai ceva mai bun de fcut, iar la teatru s e mergea, n general,

  pentru a ! c destinde ori pmtru a admira virtuozitatea unor interprei, cultura

  fiind, in concepia vechii societi, o activitate n marginea exis tentei , gteala i

  prisosul e i. Nici literatura, nici teatrul nu mai snt astzi considerate producii

  ale inutilului, suprapuse nev oilor reale ale umanitii, ci acte ale contiinei, prin

  caro s e tlmcete o profund pasiune de a nelege lumea, de a asculta ntrebrile

  c i i de a participa la dezlegarea lor. Teatrul a ncetat s mai fie un ge n fcutpentru desftarea noastr, pentru pornirea de a ne delecta cu ficiunea, devenind,

  n chip deschis, o implicare n via. Ordonnd i clarificnd interogaiile actuali

  tii, provocnd rspunsuri, scena folosete n mod declarat imaginarul pentru a

  deschide o perspectiv, pentru a formula o atitudine fa de realitate, pentru a

  stimula aciunea in imediat. Aceast modificare a concepiei privitoare la rosturile

  creaiei s e datoreaz, evident, revoluiei sociale, care a dete rminat rev izuirea rapor

  turilor dintre ait i responsabilitate, dar i mprejurrii c, sub presiunea pro

  ces ului istoric, teatrul (care a vesti t , a pregtit i a colaborat la o sea m de

  evenimente capitale) a redescoperit , n reflecia asupra prezentului i n anga

  jarea sa n luptele prezentului, cel mai fec und dintre izvoarele sale de energie,ce l mai sigur dintre mijloacele sale de a capta interesul emoionat al mulimilor.

  Se poale discuta orientarea, valabilitatea, eficienta unor formule s ce nice ; nimeni

  nu poale pune, ns, la ndoial c lot ceea ce- i v iu i fgduit viitorului n

  teatrul mondial c direct legal de sporul de contiin i luciditate al creaiilor

  scenice care repudiaz confortul spiritual, trndvia nunii i a sensibilitii ; ai

  erea(iilor care prives c n fa, vd i neleg c arta nu face doar oficiul de a

  reflecta existenta, ci o judec, o cluzete i o dinamizeaz n direcia unor ide

  aluri de adevr i justiie. Idealuri ? Mai curnd, imperative, cci umanitatea s e

  afl la ora cnd problema sracilor i a bogailor, a ordinii economice, a egalitii

  i a independenei naiunilor, a pcii ntre stale, a dobndit o dimensiune i o

  gravitate planetar. Ne aflm cu toii pe aceeai corabie i, cum spune Ibsen,fiecare trebuie s aib grij de ermo. navei.

  R A D U B E L I G A NA r t i s t a l P o p o r u l u i

  d i r e c t o r u l T e a t r u l u i N a i o n a l d in B u c u r e t i

  p r e e d in te le L T . l .

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 3, anul XXI, februarie 1976

  6/100

  N PREGTIREA CONGRESULUI

  TEATRUL N JUDEUL DUMNEAVOASTR

  n

  a c e s t

  n u m r :

  T I M I

  7 i n t e r v i u r i

  de Paul Tutungiu

  Teatrul es te , n judelui Timi, la el acas. iVu tiudac miile de muncitori i rani, romani, germani, ma

  ghiari i sirhi, care realmente m e r g la teatru, slin c

  grecii din antichitate aveau o muz a teatrului : dacaceste mii de muncitori i rani tiu c um i s i numeaumuza vechii greci. Dar tiu ct de incandescent este

  prezena spiritual a spe ctatorului intr- o sal a cminului cultural, dup ce , cu 0 or s au dou mai devreme,a mnuit strungul sau discuitorul. Incredibila, altdat,t e z a apropierii productorului de bunuri materiale de

  fructele spiritului, este acum un fapt pe cale de des-vrire. n judeul Timi, nu numai c ranii merg lateatru, dar unii dintre e i, dup ce au recoltai griul, pun

  mina pe condei i scriu. Ce anume ? Replici, scene, n-tmplri organizate dup legile esteticii sce nice. Pare incredibil, dar este adevrat.

  Consemn'md aceste realiti spirituale, acum, n pregtirea

  Congresului educaiei politice i culturii, so cialiste, ave mrevelaia unor teritorii cuce rite i bwe consolidate indirecia umanismului socialist.

  GHEORGHE TACHES e c r e t a r a l C o m i t e t u l u i j u d e e a n a l P.C.R. Timi

  NOBILA NDATORIRE A TEATRULUI

  C e l o c a c o r d a i t e a t r u l u i i n j u d e u l d u m n e a v o a s t r ?

  I n l o c i u n r o l f o a r t e i m p o r t a n t e . J u d e u l T i m i e s t e u n i n u t n c a r e , a l t u r i d er o m n i , m u n c e s c , n f r i i , g e r m a n i , m a g h i a r i i s r b i . I n c o n t e x t u l p o l i t i c i i g e n e r a l e a

  p a r t i d u l u i n o s t r u , d e r e z o l v a r e a p r o b l e m e l o rn a i o n a l e p e b a z a p r i n c i p i i l o r m a r x i s t e , n j u d e u l n o s t r u f i i n e a z t e a t r e n l i m b i l er o m n , g e r m a n i m a g h i a r a . A c e s t e t e a t r ea u r o l u l d e o s e b i i d e a p a r t i c i p a e f e c t i v l a

  f o r m a r e a i d e z v o l t a r e a c o n t i i n e i s o c i a l i s t e ,l a c o n t u r a r e a t r s t u r i l o r s p e c i f i c e o m u l u i s o c i e t i i n o a s t r e . T e a t r u l e s t e o i m p o r t a n t a r m i d e o l o g i c ; d e a c e s t l u c r u s n t f o a r t ec o n t i e n i c e i m a i t a l e n t a i r e g i z o r i i a c t o r i .D e a c e e a , i s p e c t a c o l e l e a u o n c r c t u r d er e s p o n s a b i l i t a t e n e o b i n u i t .

  U n t e a t r u b u n a r e n e v o i e d e t e x t e f o a r t e

  b u n e , o a r e s m i l i t e z e p e n t r u n f r u m u s e a r e ; !f i i n e i u m a n e , p e n l r u a f i r m a r e a p e r s o n a l i t i ie i , p e n t r u p e r f e c t i b i l i t a t e a e i . A s t f e l d e t e x t e

  d r a m a t i c e s n t d a t o a r e t e a t r e l e s - i a l e a g p e n l r u a l e v a l o r i f i c a .

  f u c e m s u r a c e a s t n o b i l n d a t o r i r e , m a t e r i a l i z a t n r e p e r t o r i i i ,b i n e n e l e s , n s p e c t a c o l e , a j u n g e l am u n c i t o r i , e s t e r o d n i c p e n l r u c l a s am u n c i t o a r e ?

  n t r e b a r e a e d e p l i n n d r e p t i t . n t r - a d e v r , n t r - o o r n d u i r e c a a n o a s t r , nc a r e r o l u l c o n d u c t o r l a r e c l a s a m u n c i t o a r e p r o d u c t o r i i b u n u r i l o r m a t e r i a l e b u n u r i l e s p i r i t u a l e t r e b u i e s a j u n g l a m u n c i t o r i , s n u Ie f i e s t r i n e , e i , d i m p o t r i v ,

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 3, anul XXI, februarie 1976

  7/100

  EDUCAIEI POLITICE l CULTURII SOCIALISTE

  p r o p r i i . T e a t r u l t r e b u i e , a a d a r , s a j u n g l a m u n c i t o r i . De a c e e a , n c e e a c e n e p r i -v e l c , n e - a m s t r d u i t c a t e a t r e l e d i n j u d e u ln o s t r u s a i b l e g t u r i s t r i n s e c u m a s e l e d eo a m e n i a i m u n c i i . E x i s t Ia T i m i o a r a o p r a c

  t i c , a z i c e , m a i v e c h e , a d e p l a s r i i t r u p e l o rd c a c t o r i n r n d u l m u n c i t o r i l o r , l a l o c u l l o rd e m u n c n u z i n e , f a b r i c i , p e a n t i e r e .S e n t m p l a , c h i a r , i n v i r t u t e a a c e s t e i p r a c t i c i ,s a v e m a d e v r a t e m i c r o s l a g i u n i n i n c i n t a n t r e p r i n d e r i l o r i n d u s t r i a l e m a i m a r i . D e p l a s r i l e d c c a r e v o r b e s c n u s n t a c t e f o r m a l e ,g r a t u i t e . D e a l t f e l , p e p l a n m o n d i a l , a d e v e n i t u n o b i c e i c a t m p e l e d e t e a t r u s m e a r g a c o l o u n d e s n t m a r i a g l o m e r a i i d e o a m e n i . T e a t n d l a t e a p t p e s p e c t a t o r , d a r

  l i c a u t . D e a l t m i n t e r i , o f r u m u s e e p a r t i c u l a r s e a d a u g s p e c t a c o l u l u i n d e p l a s a r e ,m o n t a t n h a l e l e u z i n e l o r s a u n a l t e s p a i iv a s t e , c u d e s t i n a i i v a r i a t e , n f a a u n o rm a r i m u l i m i . P e n t r u n o i , n s , a c e s t e d e p l a s r i r e p r e z i n t o f o r m d e i n i i e r e n a r t at e a t r u l u i , o m o d a l i t a t e v i e d e a a p r o p i a n o i i n o i s p e c t a t o r i d e t e a t r u . P t r u n d e r e a t e a t r u l u i n l u m e a m u n c i t o r i l o r , a p r o d u c t o r i l o r d e b u n u r i m a t e r i a l e , e s t e n u n u m a i u ne x e m p l u g r i t o r d e i m p l a n t a r e n m a s e ap o l i t i c i i c u l t u r a l e a p a r t i d u l u i n o s t r u , c i i

  u n a r g u m e n t d e n e t g d u i t n p r o c e s u l d e m o c r a t i z r i i c u l t u r i i .

  h i u l t i m i i a n i , n o i a m m e r s , n a c e a s t d i r e c i e , i p e l i n i a c e d r i i u n o r s p e c t a c o l ela s e d i u l t e a t r e l o r , c h i a r a u n o r s p c r t a c o l e -

  p r e m i e r , c o l e c t i v e l o r d e m u n c i t o r i d e l au n e l e n t r e p r i n d e r i t i m i o r e n e . L e g t u r i l ed i n t r e t e a t r e i n t r e p r i n d e r i (a a m i n t i , d i n t r e e l e , I n d u s t r i a l n i i " d i n T i m i o a r a , E l e c t r o m o t o r " , E l e c t r o b n n a l " ) a u f o s t strinse, c us p r i j i n u l C o m i t e t u l u i m u n i c i p a l d e p a r t i d ,

  c a r e a f a c i l i t a t n t l n i r i n t r e o r g a n e l e i o r g a n i z a i i l e d e partid din u n i t i l e t e a t r a l e i u n i t i l e p r o d u c t i v e . A c e s t e n t l n i r i a uc o n d u s la m b u n t i r e a raporturilor r e c i p r o c e .

  A d r e s n d u - s e n p r i m u l r n d o a m e n i l o rm u n c i i , t e a t r u l f ie n l i m b a r o m n , f i e n g e r m a n s a u m a g h i a r i r e a l i z e a z m e n i r e a s a d e a r t c o l e c t i v , p e n t r u c o l e c t i v . E t a p a n c a r e t r e b u i a s m o b i l i z m o a m e n i i a f o s t d e m u l t d e p i t . A s t z i , o a m e n i i v i n l a t e a t r u , d i n p r o p r i e i n i i a t i v ;t e a t r u l e s te a c u m p e n t r u e i o n e c e s i t a t e . Ad e v e n i t , p e n t r u n o i t o i , u n c o m p o n e n t a lv i e i i n o a s t r e s p i r i t u a l e . C e e a c e , d e s i g u r ,e s t e n c u n a r g u m e n t l a t e m e l i a c i v i l i z a i e is o c i a l i s t e .

  S n t i n f o r m a t c v i n t e r e s a i nm o d d e o s e b i t i , c n d e s t e c a z u l ,r e z o l v a i f e l u r i t e l e d i f i c u l t i i n e r e n t e d e m i c a r e a t e a t r a l d e a m a t o r i .F a c u p o l i t i c a p a r t i d u l u i n o s t r u , d e

  u r b a n i z a r e a a e z r i l o r r u r a l e , c r e d e i

  c n v i i t o r i i a n i v o r a p r e a n o i t e a t r e p o p u l a r e n j u d e ?

  C u m t i i i d u m n e a v o a s t r , a m p l o a r e aa c t i v i t i i a r t i s t i c e a m a t o a r e e s t e o c o n s e c i n

  d i r e c t a d e z v o l t r i i b a z e i m a t e r i a l e a s o c i e t i i n o a s t r e . C r e t e r e a b u n s t r i i m a t e r i a l ee s t e n s o i t d o o c r e t e r e a b u n s t r i i s p i r i t u a l e . I n m a i t o a t e l o c a l i t i l e j u d e u l u i n o s t r u f i i n e a z l c a u r i d e c u l t u r , m u l t e d i n t r e e l e f o a r t e b i n e a m e n a j a t e . A v e m u n t e a

  t r u p o p u l a r , c u s t a g i u n e p e r m a n e n t , IaL u g o j . R e z u l t a t e l e d o b n d i t e d e a c t o r i i a m a t o r i d e a i c i s - a u b u c u r a t d e r s u n e t p e p l a nn a i o n a l . N- a p u t e a s p r e c i z e z d a c nu r m t o r i i a n i v o m a j u n g e s a v e m i n a l t e

  l o c a l i t i t e a t r e p o p u l a r e c u s t a g i u n e p e r m a n e n t . I n o r i c e c a z , s u b c o n d u c e r e a C o m i t e t u l u i j u d e e a n d e p a r t i d , C o m i t e t u l j u d e e a n d e c u l t u r i e d u c a i e s o c i a l i s t s e p r e o c u p c a m i c a r e a a r t i s t i c d e a m a t o r i s f i e c o n t i n u , n u d o a r l e g a t d e p e r s p e c t i v a i m p r e j u r r i l e u n o r c o n c u r s u r i . F i i n d c ,a c t i v i t a t e a a r t i s t i c a a m a t o r i l o r n u i- a r p u t e a m p l i n i m e n i r e a d c a. c o n t r i b u i l a n f r u m u s e a r e a p e r s o n a l i t i i u m a n e , d a c s - a rd e s f u r a s u b f o r m a u n o r c i c l u r i d e m a n i f e s t r i o c a z i o n a l e i n u c a o f o r m p e r m a

  n e n t d e a u t o e d u c a i e .

  I n a c t u a l a e t a p , p a r t i d u l a c e r u ts c r i i t o r i l o r s - i m b o g e a s c m e s a j u lo p e r e l o r i s - i n s u m e z e e f o r t u r i l e nd i r e c i a s e m n i f i c a t i v i g e n e r o a s au n e i e p o p e i n a i o n a l e . L a T i m i o a r ae x i s t o A s o c i a i e a s c r i i t o r i l o r . I nc e e a c e n e p r i v e t e , a m o b s e r v a t c up l c e r e c o s e a m d i n t r e c i s e n d r e a p t c t r e d r a m a t u r g i e . C u m a p r e c i

  a i d u m n e a v o a s t r s p r i j i n u l p e c a r e - 1a c o r d s c r i i t o r i i t i m i o r e n i m i c r i it e a t r a l e p r o f e s i o n i s t e i d e a m a t o r i d i n j u d e ?

  n t r - a d e v r , e x i s t l a T i m i o a r a , i f i i n e a z c u b u n e r e z u l t a t e , A s o c i a i a s c r i i t o r i l o r . C o m i t e t u l j u d e e a n d e p a r t i d s e n t l -n e t e , p e r i o d i c , c u s c r i i t o r i i n o t r i . N o i a t e p t m d e l a c r e a t o r i i d e b u n u r i s p i r i t u a l e , i i s p r i j i n i m o r i d e c t e o r i e s t e n e v o i e ,

  c a o p e r e l e l o r s s e r v e a s c i n t e r e s e l e p o p o r u l u i , s c n t e f r u m u s e i l e p a t r i e i , r e a l i z r i l ed i n a n i i s o c i a l i s m u l u i , f a p t e l e o a m e n i l o r a (ce s-

  t e i r i . P e a c e e a i l i n i e , a m p u s n d i s c u i e i s a r c i n i l e c e revin A s o c i a i e i s c r i i t o r i l o r d i nT i m i o a r a n l e g t u r c u e l a b o r a r e a e p o p e i in a i o n a l e .

  A a e , s c r i i t o r i i t i m i o r e n i i- a u n d r e p t a ta t e n i a i a s u p r a t e a t r u l u i . M u l t e d i n t r e m a n i f e s t r i l e t e a t r a l e p r o f e s i o n i s t e i d e a m . ' i t o r id i n j u d e l e d a t o r m t e x t e l o r l o r , u n e o r i d en e t g d u i t v a l o a r e . S i g u r , l s m p e s e a -

  5

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 3, anul XXI, februarie 1976

  8/100

  m a c o n t i i n e i l o r p r o f e s i o n a l e a a f i n i t i il o r a r t i s t i c e , a p r o p i e r e a d e t e a t r u . C e e a c ea d o r i s s u b l i n i e z , n s , n c o d a t , e s t e c n o i a t c j i t m d e l a s c r i i t o r i , i n u n u m a i d el a a r t i t i i c a r e - i n t r u c h i p e a z p e s c e n , oo r i e n t a r e i d e o l o g i c c i t m a i f e r m , c u l t i v a r e a s e n t i m e n t u l u i n l t o r d c i u b i r e a I r c -

  V r u g m s n e v o r b i i d e s p r ed i r e c i i l e i m o d u l i n c a r e a c i o n e a z i n s t r u c t o r i i C o m i t e t u l u i j u d e e a n p e n t r u c u l t u r i e d u c a i e s o c i a l i s t , nv e d e r e a s t i m u l r i i a c t i v i t i i t e a t r a l e n j u d e .

  S e t i e c j u d e u l T i m i e s t e u n u l d i n t r e j u d e e l e c u m a r c p o t e n i a l n d o m e n i u l\ ie ii c u l t u r a l e , n g e n e r a l , i n c l u s i v n c e l a l

  a c t i v i t i i t e a t r a l e . L a T i m i o a r a f i i n e a z ( i na f a r a t e a t r u l u i l i r i c ) t r e i t e a t r e d r a m a t i c e r e s p e c t i v T e a t r u l N a i o n a l , T e a t r u l M a g h i a rd e S t a t . T e a t r u l G e r m a n d e S t a t ; a l t u r i d ee l e , p e n t r u p u b l i c u l m i c " , a c t i v e a z t e a t r u ld c p p u i ( ce a de - a p a t r a i n s t i t u i e t e a t r a l p r o f e s i o n i s t d i n T i m i o a r a ) ; l a a c e s t e a s ec e r e a d u g a t n u m r u l n s e m n a t d e f o r m a i id c t e a t r u d e a m a t o r i d e p e n t r e g c u p r i n s u l

  j u d e u l u i ; n t r e e l e , u n l o c p r o e m i n e n t lo c u p T e a t r u l p o p u l a r d i n L u g o j , c u u n r e

  p e r t o r i u b o g a t i c u a c t i v i t a t e b u n l a s e d i u i n d e p l a s r i . A l t u r i d e T e a t r u l p o p u l a rd i n L u g o j , a m a i a m i n t i , f r t e a m d e ag r e i n c l a s i f i c r i , o s e a m d e a l t e t e a t r ed e a m a t o r i , d e i n u t , c u m s n t c e l d i n B u -z i a s a u c e l d i n S i n n i c o l a u l M a r e , e a s p o m e n e s c d e c e l e m a i b u n e . I n g e n e r a l , l a n o i n j u d e , s - a n c e t e n i t d e m u l i a n i o f o a r t em a r e n c r e d e r e n a r t a t e a t r u l u i d e a m a t o r i .L a o r a a c t u a l , p u t e m n u m r a a p r o a p e c i n c i z e c i d e f o r m a i i t e a t r a l e d e a m a t o r i n s i s t e m u l a e z m i n t e l o r d e c u l t u r d i n j u d e .U n e l e d i n t r e a c e s t e f o r m a i i s - a u T e m a r c a t

  n d i v e r s e o c a z i i c o n c u r s u r i j u d e e n e in a i o n a l e . B u n o a r , t e a t m l d i n B u z i a , n1 9 7 3 . a f o s t d i s t i n s , I a C o n c u r s u l n a i o n a l a lf o r m a i i l o r a r t i s t i c e d e a m a t o r i , c u m e d a l i ad e a u r . C u a c e e a i m e d a l i e a f o s t d c d o u o r i d i s t i n s f o r m a i a d e t e a t r u d e p p u i d i nc o m u n a D u m b r a v a . L a d i f e r i t e n i v e l u r i a l ec o n c u r s u r i l o r , a u f o s t , f i r e t e , p r e u i t e i a l t ef o r m a i i , d i s t i n c i i l e r e s p e c t i v e c o n s e m n n de t a p e v a l o r o a s e n d e z v o l t a r e a f o r m a i i l o r

  d e s p r e c a r e d i s c u t m .

  c u i u l u i i p r e z e n t u l u i p o p o r u l u i r o m n , ad r a g o s t e i p e n t r u p a t r i a s o c i a l i s t , r e l e v a r e af a p t e l o r s e m n i f i c a t i v e a l e o a m e n i l o r d e a z i ,

  n t r - u n c u v n t , c u r a j u l d e a a b o r d ap i e p t i m a r i l e t e m e u m a n e , l e g a t e d c l u p t ap e n t r u a f i r m a r e a n o u l u i , a i d e i l o r c e l o r m a is c u m p e o m e n i r i i .

  t r e l e d e a m a t o r i d i n j u d e u l T i mi s n t p u t e r n i c , a n g a j a t e p e l i n i a i n d i c a i e i c o n d u c e r i id e p a r t i d i d e s t a t , d e a p r o m o v a u n r e p e r t o r i u d e u n n i v e l p o l i t i c o - i d e o l o g i c r i d i c a t , d e a c o n t r i b u i p r i n s p e c t a c o l e d e c t m a ib u n c a l i t a t e a r t i s t i c l a o p e r a d e e d u c a i ea c o n t i i n e l o r i , d e c i , Ia s t i m u l a r e a e f o r t u l u i g e n e r a l c o n s t r u c t i v d i n a r a n o a s t r , n

  v e d e r e a e d i f i c r i i s o c i e t i i s o c i a l i s t e ?I n c e e a c e p r i v e t e g r a d u l d c preocupare

  a a c t i v u l u i d e c u l t u r d i n j u d e p e n l r u t e a t r u , n s p e c i a l , c r e d c r e z u l t a t e l e s n t nb u n m s u r c u n o s c u t e p r i n i n t e r m e d i u l p r e s e i s c r i s e i v o r b i t e ; i c r e d c a c e s t e r e z u l t a t e s n t e l o c v e n t e . A p r o a p e c n u e x i s l i n s t r u c t o r a l C o m i t e t u l u i judeean d e c u l t u r i e d u c a i e s o c i a l i s t c a r e , n a f a r d e

  n s r c i n r i l e s a l e d e f i e c a r e z i , s n u a i b i n a t e n i a s a c t e v a f o r m a i i d e t e a t r u d e

  a m a t o r i , c e l p u i n , s u b raportul n d r u m r i ia c e s t o r a c t r e u n r e p e r t o r i u c o n t e m p o r a n ,c a r e s m b r i e z e p r o b l e m a t i c a s o c i e t i i n c a r e t r i m .

  A s c o a t e n r e l i e f , n a c e a s t p r i v i n ,

  s t r d a n i i l e d e p u s e d e a c t i v i t i i C e n t r u l u i j u d e e a n p e n t r u n d r u m a r e a c r e a i e i populare i a m i c r i i a r t i s t i c e d e a m a t o r i . I n j u r u l

  a c e s t u i c e n t r u s e g r u p e a z u n f o a r t e n u m e

  r o s a c t i v d i n a f a r ; m g n d e s c , b u n o a r ,

  la c e i c a r e l u c r e a z la c o a l a popular d e

  a r t , l a c a d r e l e d i d a c t i c e d e t o a t e g r a d e l e , n p r i m u l r n d d i n n v m n t u l g e n e r a l il i c e a l , d i n r n d u l c r o r a s e r e c r u t e a z c e i

  m a i m u l i i n s t r u c t o r i a i f o r m a i i l o r d e t e a

  t r u d e a m a t o r i . R e m a r c m c u a c e a s t o c a

  z i e c , i d i n p u n c t u l d e v e d e r e a l a t a a

  m e n t u l u i f a d e a r t a t e a t r u l u i , c a a t a r e ,

  r e a liz m o b u n c o l a b o r a r e c u I n s p e c t o r a t u l

  c o l a r j u d e e a n .

  I n l e g t u r c u c o l a b o r a r e a d e

  c a r e v o r b e a i a d i n e a o r i ; c r e d c a c e -

  DUMITRU PREDAPreed in t e l e C o m i t e t u l u i j u d e e a n d e c u l t u r a i e d u

  ca i e s o c i a l i s t a Timi

  NDRUMARE l COLABORARE

  6

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 3, anul XXI, februarie 1976

  9/100

  l a i l u c r u i l p u t e i a f i r n i a i d e s p r er e l a i i le c e l e n t r e i n e i c u c o m i s i i l ed e c u l t u r a l e s i n d i c a t e l o r .

  C u s i n d i c a t e l e o r g a n i z m I n c o m u n c o n c u r s u r i l e t e a t r a l e s a u a t i n g n d a l t e d o m e n i id e s p e c i a l i t n t e . m p r e u n l e i n i i e m i l e n d r u m m , m p r e u n u r m r i m r e a l i z r il ed e s t i n a t e a i n t r a n c o m p e t i i i . T o t m p r e u n c o n s t i t u i m j u r i i l e d e s e l e c i e ; I n t r a m

  c u v n t , n e c o n s t i t u i m n t r - o a c t i v i t a t e u n i t a r ,p e b a z a u n u i p l a n u n i c d c a c t i v i t a t e , p e c a r e l n t o c m i m i- 1 u r m r i m , a t t p e t o t p a r c u r s u l a n u l u i c i t i p e e t a p e t r i m e s t r i a l es a u l u n a r e . C a s d a u u n e x e m p l u : c u n o s c u t a a c i u n e Z i l e l e t e a t r u l u i d c a m a t o r i , a mr e a l iz a t - o n s t r n s c o l a b o r a r e , c o o r d o n n d u - if a z e l e . I n i i a t d e C o n s i l i u l C u l t u r i i i E d u c a i e i S o c i a l i s t e , a c e a s t a c i u n e s e a f l a c u m n f i n a l a j u d e e a n , c n d u r m e a z a f i s t a b i l i t e c e l e m a i b u n e f o r m a i i ( a t t c e l e a p a r - i n i n d a e z m i n t e l o r c u l t u r a l e , c t i c e l e n

  d r u m a t e d i r e c t d e s i n d i c a t e ) .

  S n e n t o a r c e m l a c o l a b o r a r e aC o m i t e t u l u i j u d e e a n d c c u l t u r i c-d u c a i e s o c i a l i s t c u I n s p e c t o r a t u l c o l a r j u d e e a n . A v e i n v e d e r e d a c n u c p r e a m u l t s p u s o p e p i n i e r d e v i i t o r i a c t o r i , n r i n d u l a c t u a l i l o rp i o n i e r i i c o l a r i . I n c e m s u r , nd e s c o p e r i r e a t a l e n t e l o r r e s p e c t i v e , s n ti m p l i c a i a c t o r i i c e l o r p a t r u t e a t r e

  p r o f e s i o n i s t e d i n T i m i o a r a ?

  A c t o r i i t e a t r e l o r n o a s t r e profesionistel u c r e a z c u t e a t r u l c o l a r .

  D e s p r e e x i s t e n a c r u i a , n j u

  d e u l d u m n e a v o a s t r , n u m i - a i p o

  m e n i t .

  ntr - a de v r . E s t e o experien n c n e g e n e r a l i z a t n a r . T e a t r u l c o l a r n u a r e

  u n s e d i u propriu ; n i c i n u s- a p u s , d e o c a m d a t , p r o b l e m a o p o r t u n i t i i u n u i s e d i u p r o p r i u . R e p e r t o r i i l e s a l e s n t v a l o r i f i c a t e f i ep e s c e n a T e a t r u l u i N a i o n a l , f i e , m a i m o d e s t ,p e c h i a r s c e n e l e s l i l o r d e f e s t i v i t i a l e c o l i l o r i c l u b u r i l o r d i n T i m i o a r a .

  D a r s r e v i n l a n t r e b a r e . A c t o r i i t e a t r e l o r n o a s t r e p r o f e s i o n i s t e s n t f o a r t e b u n i p e d a g o g i . O p u t e m s p u n e f r r e t i c e n . D o v a d , s p e c t a c o l e le a c t o r i l o r - c o p i i . R e a l m e n t e , n l e a t n d c o l a r s e m a n i f e s t , l a o r a a c t u a l ,u n c l i m a t d e i n i i e r e i c o n s o l i d a r e a u n o r

  v i i t o a r e p e r s o n a l i t i a c t o r i c e t i . A m a i p o m e n i u n f a p t e l o c v e n t n c a d r u l c o l a b o r r i il e a t r e l o r c u n v m n t u l : l a L i c e u l p e d a g o g i cd i n T i m i o a r a , u n d e e l e v i i s e i n i i a z nf r u m o a s a , d a r i a t t d e d i f i c i l a p r o f e s i e d c

  n v t o r , c a r e i m p l i c , n z i l e l e n o a s t r e , in u n u m a i a c u m , o c u n o a t e r e s e r i oa s am u n c i i d e r s p n d i r e a culturii l a s a t e , a c t o r i i p r o f e s i o n i t i i n c u r s u r i c a r e v i z e a z f o r m a r e a v i i t o r i l o r n v t o r i i c a v i r t u a l ii n s t r u c t o r i a i f o r m a i i l o r d e t e a t r u d e a -m a l o r i .

  E x i s t i n T i m i o a r a o b i n e p r e u i t A s o c i a i e a s c r i i t o r i l o r . N e n d o i o sc p r i n t r e m e m b r i i a c e s t e i a s o c i a i i s en u m r i d r a m a t u r g i . C o la b o r a r e a l o rc u t e a t r e l e p r o f e s i o n i s t e e s t e o r g a n i

  z a t d e C o m i t e t u l j u d e e a n d c c u l t u r i e d u c a i e s o c i a l is t , s a u a c e t id r a m a t u r g i s n t s o l i c i t a i s p o n t a n d ec t r e t e a t r e ?

  C r e a i a d r a m a t u r g i c lo c a l s e b u c u r d c o r e a l r e c u n o a t e r e n m i c a r e a t e a t r a l

  d i n j u d e . I n p r o m o v a r e a e i p u t e m v o r b i i

  d e o c o l a b o r a r e a n o a s t r , d i r e c t , c u c r e a

  t o r i i , i d e o c o l a b o r a r e a s p u n e , i m a i

  d i r e c t c u i n s t i t u i i le d e t e a t r u p r o f e

  s i o n is t . A v e m , a s t f e l , n p o r t o f o l i u l r e p e r t o r i a l

  d i n u l t i m i i a n i , c t e v a l u c r r i c a r e s - a u d i s

  t i n s : P i i n e a n e b u n i l o r d e H a n s K e h r e r j u

  c a t d e T e a t r u l G e r m a n , c u m u l t s u c c e s , i

  l a s e d i u i n d e p l a s a r e ( f ir e t e , i l a J i m -

  b o l i a , u n d e , d e a l t f e l , s e i p e t r e c e a c i u n e ap i e s e i ) .

  E v o r b a d e s p r e c e i a p t e a n t i f a s c i t i e x e c u t a i d e a r m a t e l e g e r m a n e ,i n r e t r a g e r e , n t i m p u l c e l u i d e - a l d o i l e a r z b o i m o n d i a l . . .

  D a . R e p e t , s - a d o v e d i t o p i e s d e m a r e

  s u c c e s . A l t u r i d c c a s n i v r e d n i c e d e p o

  m e n i t a l t e d o u s c r i e r i d r a m a t i c e ; e l e s n t

  d a t o r a t e s c r i i t o r u l u i A u r e l A r d e l e a n u , c a r e

  l u c r e a z i c a i n s t r u c t o r l a C e n t r u l j u d e e a n

  p e n l r u n d r u m a r e a c r e a ie i p o p u l a r e i a

  m i c r i i a r t i s t i c e d e a m a t o r i . E s t e v o r b a

  d e p i e s a , i e a f o a r t e b i n e p r i m i t d e p u b l i c

  i c r i t i c a t e a t r a l , C o r o a n p e n t r u D o j a , j u

  c a t c u t r e i - p a t r u a n i n u r m , p e s c e n a

  N a i o n a l u l u i . i e s t e , a p o i , v o r b a d e u n d o

  c u m e n t a r d r a m a t i c , p u s n s c e n a c u m d o i

  a n i , t o t p e s c e n a N a i o n a l u l u i , d o c u m e n t a r ,

  d a r i p a r a b o l , c a r e a b o r d e a z l u p t a n i l e g a l i t a t e a c o m u n i t i l o r b n e n i , n p r e a j m a

  i n t i m p u l p r e g t i r i i I n s u r e c i e i n a i o n a l e

  a n t i fa s c i s t e a r m a t e . L i s t a a r p u t e a , i a r

  m e r i t a , s f i e c i t i t n c o n t i n u a r e .

  D a c E d i t u r a F a c l a " , b n e a n ,p r i n e x c e l e n , c a r e i- a d e f i n i t b i n ep e r s o n a l i t a t e a n c e i c i v a a n i d e l a

  n f i i n a r e , i- a r p r o p u n e u n v o l u m a n t o l o g i c d e t e a t r u , c u a u l o r i l o c a l i . . .

  . . . a r p u t e a r e a l i z a o c a r t e f o a r t e i n t e r e s a n t , r e p r e z e n t a t i v d a c n u n n t r e g i m e i d e c e l m a i n a l t n i v e l i n c o n t e s t a b i l , d e n a t u r s d e v i n u n i m p o r t a n t c a t a l i z a t o r n p r o c e s u l d e a f i r m a r e a p e r s o n a l i t i i d r a m a t u r g i l o r t i m i o r e n i . M g n d e s cl a s c r i i t o r i i c o n s a c r a i d i n r a z a T i m i o a r e i ,c r o r a l e s o l i c i t m p i e s e n t r e i a c t e( ne c e s a r e t e a t r e l o r p r o f e s i o n i s t e ) , d a r i p i e s e

  n t r - u n a c t ( c u d e o s e b i r e , n e c e s a r e f o r m a i i l o r

  d c a m a t o r i ) .

  7

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 3, anul XXI, februarie 1976

  10/100

  C u m v e d e i , i u p e r s p e c t i v , d e z v o l t a r e a i n c o n t i n u a r e a m i c r i i t e a t r a l e n j u d e ?

  N u in e g n d i m l a n m u l i r e a c u oricep r e a n u m r u l u i f o r m a i i l o r d c t e a t r u . N ei n t e r e s e a z , n p r i m u l r n d , a s i g u r a r e a i nc o n t i n u a r e a u n u i r e p e r t o r i u v a l o r o s , a u n o rs p e c t a c o l e d e n a l t i n u t a r t i s t i c i. p r i na c e s t e a , n e i n t e r e s e a z e f i c i e n a i n e f o r t u l d e

  e d u c a i e c i v i c i e s t e t i c , d e s e n s i b i l i z a r ea e x i g e n e i c r i t i c e , n rndurile l a r g i a l ep u b l i c u l u i n o s t r u n p e r m a n e n t p r i m e n i r e .A c e s t e d e z i d e r a t e s n t . d e a l t f e l , n s c r i s e i np r o g r a m u l i d e o l o g i c a l p a r t i d u l u i .

  S t a g i u n e a t e a t r a l e s t e a s i g u r a t n u m a i c u f o r e l o c a l e s a u a v e i c o n t a c t e i o u c r e a t o r i d e l a a l t e t e a t r ed i n a r ?

  L a T i m i o a r a , s t a g i u n e a e s t e a s i g u r a t

  I m p r e s i a n o a s t r e s t e c a i c i , l aT i m i o a r a , c a i n lo c a l i t i l e d i n j u

  d e , a v e i u n p u b l i c c r e d i n c i o s , c u a n s e m a r i d e a f i l a r g r e p r e z e n t a tn u m e r i c . C a r e e s t e . . .

  V r e i s m n t r e b a i d a c e x i s t

  v r e u n s e c r e t n t o a t a c e a s t r e a l i t a t e . N u

  v c h i a r u n s e c r e t . D a , p u b l i c u l n o s t r u d e

  t e a t r u , s e t o s d e n o u , e s t e u n p a r t e n e r c r e d i n

  c i o s a c t o r i l o r , i u r m r e t e c u i n t e r e s d e l a

  a n l a a n , d e l a s p e c t a c o l l a s p e c t a c o l , i

  c u n o a t e f o a r t e b i n e , i n e l e g e n n e r e u i t e ,

  s o c o t i n d u - l e n f r n g e r i d e m o m e n t , i m b r

  i e a z , n g e n e r a l , p e n t r u e v o l u i i l e l o r d e m

  n e d e e x c l a m a i i a d m i r a t i v e . I n t r e t e a t r e l e

  p r o f e s i o n i s t e i t e a t r e l e d c a m a t o r i , p e d e o

  p a r t e , i m a r e l e p u b l i c , d e I a o r a e i s a t e ,

  p e d e a l t p a r t e , s- a c r e a t a s e m e n e a l e g

  t u r , n c t p u t e m v o r b i d e c o n s t i t u i r e a u n e i

  s t r u c t u r i b i n e c r i s t a l i z a t e . n c a r e e l e m e n t u l

  t e a t r u i e l e m e n t u l p u b l i c d e t e a t r u s n t

  p r i c o n s t i t u t i v e .

  R e l a i a c u p u b l i c u l s e c o n s o l i d e a z p e

  d e . . . t i m i o r e n i . T r i m , i d i n p u n c t d e v e

  d e r e a r t i s t i c , p r i n f o r e p r o p r i i . C e e a c e n u

  n s e a m n c s n t e m n i t e i z o l a i . I n j u d e u l

  n o s t r u v i n s s e p r o d u c i s n t c l d u r o s

  n t m p i n a l e t r u p e p r o f e s i o n i s t e d i n A r a d .

  d i n R e i a , d i n B u c u r e t i , d i n O r a d e a , n u

  d e p u i n e o r i , n c a d r u l t u r n e e l o r p e c a r e

  a c e s t e a I e n t r e p r i n d p r i n A . R . I . A . F r n

  d o i a l , a c i u n e a e r e c i p r o c . M u l t e j u d e e d i n

  a r g z d u i e s c , l a r n d u l l o r , t r u p e l e n o a s t r e

  d e t e a t r u . I n a c e a s t d i r e c i e , a i e i r i l o r " d el a s e d i u , n u v - a in s p u s , d a r c r e d c e s t e

  f o a r t e i m p o r t a n t f a p t u l c n o i r e a l i z m n

  l o c a l i t i l e j u d e u l u i ( a c e l e a c a r e d i s p u n d e

  o b a z m a t e r i a l a d e c v a t ) s t a g i u n i p e r m a

  n e n t e a l e t e a t r e l o r p r o f e s i o n i s t e d i n T i m i

  o a r a . E s t e o i n i i a t i v c a r e a r e c o l t a t b u n e

  r e z u l t a t e i n c o n c r e t i z a r e a e i n e g n d i m

  s m e r g e m i n v i i t o r , p e n t r u a s a t i s f a c e

  p r e t e n i i l e c r e s e n d o a l e p u b l i c u l u i d i n a f a r a

  T i m i o a r e i .

  s u p o r t u l s p e c t a c o l u l u i . D a c s p e c t a c o l u l e s t e

  b u n , a n s e l e s p o r i r i i n u m r u l u i d e

  s p e c t a t o r i s n t m a i m a r i . D a r n p r i

  m u l r n d t r e b u i e s e x i s t e s p e c t a c o l u l .

  S p u n s e x i s t e , p e n t r u c s e m a i n t m p l

  ( n i s- a n t m p l a t i n o u ) c a u n e l e s p e c t a c o l e

  a n u n a t e n d e p l a s a r e s f i e c o n t r a m a n d a t e .

  i i a t o c o m p o n e n t d i n r e l a i a t e a t r u - p u b l i c

  . . . d i z o lv n d u - s e . V a s i g u r i n s c t e a t r e l e

  n o a s t r e i p r i v e s c n g e n e r a l c u s e r i o z i t a t e

  n o b i l a o b l i g a i e c a r e e s t e p r e z e n a n l o c a l i

  t i l e d i n j u d e . D e p i l d , T e a t r u l N a i o n a l

  r e a l i z e a z s t a g i u n i p e r m a n e n t e i s e m i p e r m a -n e n t e l a L u g o j , F g e t . B u / . i a , S n n i c o l a i i l

  M a r e , R e c a , G t a i a , G i a c o v a , L o v r i n , J i m -

  I w l i a , P e r i a m , D u d e t i i V e c h i . T e a t r u l G e r

  m a n d e S t a l e s t e p r e z e n t n R e i a , A r a d ,

  L u g o j , S n n i c o l a u l M a r e , . l i m b o l i a , D c l a , S n -

  t a n a , C i a c o v a , T e a t r u l M a g h i a r d e S t a t a r e

  s t a g i u n e p e r m a n e n t n L u g o j , R e i a , D e t a ,

  T o r m a c i s t a g i u n e s e m i p e r m a n e n l n B o d o ,

  . l i m b o l i a , G t a i a , D u m b r a v a . C l d e s p r e T e a

  t r u l d e p p u i , a c e s t a e f e c t u e a z t u r n e e d e

  l u n g d u r a t n a p r o a p e t o a t e l o c a l i t i l e

  LUCIA ZAMFIRvicepreed in t a a C o m i t e t u l u i j u d e e a n d e c u l t u r a i

  e d u c a i e s o c i a l i s t a Timi

  RELAIILE CU PUBLICUL

  s

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 3, anul XXI, februarie 1976

  11/100

  d i n j u d e , c o n f o r m u n u i p r o g r a m s t a b i l i tt r i m e s t r i a l .

  R e l a i i l e c u p u b l i c u l s c c o n s o l i d e a z , a p o i , n c h i a r c a d r u l p r o c e s u l u i d e p r o d u c i e a lt e a t r e l o r . I n a n a l i z e l e d e p r o d u c i e , c o n s i l i i l el r g i t e a l e i n s t i t u i i l o r c u p r i n d , a l t u r i d em e m b r i a i C o m i t e t u l u i o a m e n i l o r m u n c i i , i

  r e p r e z e n t a n i a i v i e i i c u l lu r n l - a r t i s t i e e d i ni n s t i t u i i l e i n t r e p r i n d e r i l e j u d e u l u i .

  V i n l a r n d . f r n d o i a l , a c e l ef o r m u l e c o n s a c r a t e i verificate d ev i a , i n ceea c e privete e f i c a c i t a t e a :i n t i l n i r i l e c o l e c t i v c l o r t e a t r a l e , i u a f a r a

  spectacolelor, c u publicul l a r g . . .

  D e s i g u r . D a r s n u u i t m , n a i n t e d ee l e , s p e c t a c o l u l u r m a t d e d e z b a t e r i . L a T e a

  t r u l N a i o n a l d i n T i m i o a r a e x i s t d e j a ob u n t r a d i i e n a c e a s t d i r e c i e . A p o i . l e g t u r a d i n t r e t e a t r u i i i v m n t , l e g t u r

  c a r e , n c i u d a c a r e n e l o r o r g a n i z a t o r i c e , e s t e n m s u r c a , p e b a z a e x p e r i e n e i a c u m u l a t e , s d e v i n o f o r m u l e f i c a c e d e corolare a s p e c t a c o l u l u i c u procesul d e n v -m i n l . S u b g e n e r i c u l T e a t r u l i c a t e d r a ' " ,T e a t r u l . N a i o n a l ncearc c o n j u g a r e a eforturilor s a l e e u c e r i n e l e g e n e r a i e i t i n e r ed i n c o l i g e n e r a l e i l i c e e . S n uu i t m n i c i s p e e t n c o le l e - l e c ic d i n c a d r u lT e a t r u l u i M a g h i a r d e S t a t , organizate

  i n s p e c i a l c u s t u d e n i i ( p e c i c l u r i d e i s t o r i at e a t r u l u i ' . S- a r c u v e n i c o n s e m n a t , n s f i r i l ,a c t i v i t a t e a a a z i s d e s t u d i o , a t e a t r e l o r ;e v o r b a d e a c i u n i p r i n m i j l o c i r e a c r o r a p u b l i c u l e p o f t i t , p r i n t r e a l t e l e , s f i e p r t a ,d e o p o t r i v c u t e a t r e l e , la a n i m a r e a u n o r m o m e l i l e j u b i l i a r e ( Z iu a i n t e r n a i o n a l a f e m e i i ,c o m e m o r a r e a R a d n o t y M i k l o s e l e . ) . A n c o r a t e

  n f l u x u l e v e n i m e n t e l o r , a l a c t u a l i t i i , t e a t r e l e s u b l i n i a z p r i n l r - u n g e n b i n e c o n t u

  r a i m o n t a j u l l i t e r a r i l i t e r a r - m u z ic a l a n i v e r s r i i c o m e m o r r i , s r b t o r i a l e c u l t u r i i n o a s t r e p e p l a n n a i o n a l . O a c t i v i t a t e c u r e n t , p r o g r a m a t t r i m e s t r i a l n t o a t ei n s t i t u i i l e t e a t r a l e , s n t i m a n i f e s t r i l e t e a t r e l o r n n t r e p r i n d e r i . E l e a u n v e d e r e ,p r i n f o r m e l e l o r r e l a t i v v a r i a t e , s s p o

  r e a s c n p l a n a f e c t i v a p r o p i e r e a n e c e s a r a t u t u r o r c a t e g o r i i l o r d e o a m e n i a i m u n c i id e p u l s u l t e a t r u l u i .

  P o r n i m d e l a p r e m i s a c p r i n c u n o a t e r e ,

  c e s e s t a b i l e t e n a f a r a s c e n e i , i n t r e a c t o r i i p u b l i c , s e n a t e o n e c e s a r c o m u n i u n e d ei n t e r e s e n p r o c e s u l c o m p l e x e d u c a t i v .

  i n - a r m a s n i m i c n e r e z o l v a l ,

  r e l a t i v l a p u b l i c ?

  B a d a : p a r t i c i p a r e a p u b l i c u l u i l a e l a -h o r a r e a r e p e r t o r i i l o r . E u n d e z i d e r a t n c n e m p l i n i t . D a r n u d e n e m p l i n i t . . .

  NIKOLAUS BERWANGERP r e e d i n t e l e C o n s i l i u l u i o a m e n i l o r m u n c i i d e n a i o n a l i t a t e g e r m a n a d i n

  judeul Timi

  PROFILUL l LOCUL UNUI CCLECTIV

  C a r e e l o c u l p e c a r e - l o c u p t e a

  t r u l i n l i m b a g e r m a n d i n j u d e u l

  T i m i ?

  T e a t r u l n l i m b a g e r m a n s e j o a c n j u d e u l n o s t r u d e mult : c a m d i n a doua jum t a t e a s e c o l u l u i a l X V U I - l e a . D a r primult e a t r u g e r m a n d e s t a l a l u a t na tere ,

  p e n t r u i s t o r i a p o p u l a i e i g e r m a n e d i nR o m n i a , n a n i i puterii s o c i a l i s t e , n I !>.>.'!. i t r e b u i e s s u b l i n i e z c a c e s t ansamblu, n c h e g a i , ( i a c t i v ) d e p e s t e d o u d e c e n i i , i m a n i f e s t p e r s o n a l i t a t e a n u n u m a i n j u d e u l n o s t r u c i p e n t r e g i n u t u l B a n a l u l u i ,a d i c i n j u d e e l e A r a d i Cara S e v e r i i ) .A p o i , aceast i n s t i t u i e e s t e s i n g u r u l t e a t r u g e r m a n d e s t a t d i n l u m e , a f l t o r p et e r i t o r i u l u n e i r i u n d e l i m b a g e r m a n n ue - l e l i m b a o f i c i a l a s t a l u l u i respectiv.

  A d a u g c , p e l n g turneele ntreprinse i n Bucureti, t e a t r u l n o s t r u v i

  z i t e a z i m u l t e a l t e o r a e p r i n c i p a l e d i n a r . N e c u n o a t e i s t r i n t a t e a ; n c - a mb u c u r a t d e p r e u i r e c h i a r la W e i m a r , n o r a u l l u i C o e t h e , c u U r f a u s t - u l m a r e l u i s c r i i t o r , m o n t a t p e s c e n a n o a s t r .

  D u p a c e a s t s u m a r f i b i o g r a f i c u n e l e d e t a l i i d e s p r e a n

  s a m b l u l t e a t r u l u i .

  . N u m r p e s t e 3 0 d e a d o r i ( n s p e c i a lc e i t i n e r i , a b s o l v e n i a i I n s t i t u t u l u i d e t e a t r u l i n B u c u r e t i , c l a s a g e r m a n ) , i u nr e g i z o r p e r m a n e n t . D a n R a d u l o n e s c u ( c a r ee s t e t o t o d a t i u n s r g u i n c i o s a n i m a t o r a lv i e i i c u l t u r a l e d i n j u d e ) . L u c r m n s i c ur e g i z o r i c o l a b o r a t o r i , a p a r i n i n d a i l o r t e a t r ed i n a r s a u d e p e s t e h o t a r e , ( n m o m e n t u ld e f a , p u n e n s c e n l a n o i o p i e s d e

  X e s t r o y m a e s t r u l e m e r i t M a u r i c i u S e k l e r , d el a T e a t r u l E v r e i e s c d i n C a p i t a l . I n c u r n d ,

  9

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 3, anul XXI, februarie 1976

  12/100

  v a v e n i u n r e g i z o r d i n R e p u b l i c a D e m o c r a t

  G e r m a n ; I o n O l t e a n u d e l a B u c u r e t i i i

  c o n t i n u i e l f r u m o a s e l e c o l a b o r r i d i n

  a n i i t r e c u i .

  Ce p r o f i l r e p e r t o r i a l a r e i n v e

  d e r e t e a t r u l g e r m a n ?

  R e p e r t o r i u l t e a t r u l u i g e r m a n n u d i f e r

  n e s e n d e r e p e r t o r i u l c e l o r la l t e i n s t i t u i is i m i l a r e d i n a r ; b i n e n e l e s , e x i s t o a n u

  m i t s p e c i f i c i t a t e e a r e - 1 d e l i m i t e a z . A b o r

  d m t e m e d i n a c t u a l i t a t e a i m e d i a t i p r e

  f e r m , a l t u r i d e s c r i e r i l e d r a m a t u r g i l o r c o n

  s a c r a i a i r i i , p i e s e l e s c r i s e d e a u t o r i g e r

  m a n i d i n R o m n i a . T r a d u c e r i l e s n t r e a l i

  z a t e d e s c r i i t o r i l o c a l i . U n e l e s n t r e m a r c a

  b i l e . M r e f e r m a i a l e s l a t l m c i r i l e d i n

  c l a s i c i i d r a m a t u r g i e i r o m n e t i ( C b i r i a l a

  I a i a l u i A l e c s a n d r i s- a b u c u r a t d e u n

  m a r e s u c c e s l a T i m i o a r a . N u m a i v o r b e s c

  d e D - a l e c a r n a v a l u l u i i m a i a l e s d e 0 s c r i

  s o a r e p i e r d u t , c a r e a u s u n a t p e r f e c t n e m

  e t e i p e s c e n a t e a t r u l u i g e r m a n ) . D i n t r e

  a u t o r i i d e t e a t r u g e r m a n d i n R o m n i a l- a

  m e n i o n a p e I l a n s K e b r e r , p e n t r u P i i n e a n e

  b u n i l o r , p e t e x t u l c r u i a s - a c o n s t r u i t u n

  e x c e p i o n a l s p e c t a c o l p o l i t i c . A c i u n e a s e p e

  t r e c e i m e d i a t d u p 2 3 A u g u s t 1 9 4 4 , a i c i n

  B a n a t , i r i d i c o p r o b l e m s p e c i f i c n a i o

  n a l i t i i g e r m a n e d i n R o m n i a . E v o r b a d e

  c s n i c i e , d e a c e l a i a u t o r , e s t e o s a v u r o a s

  c o m e d i e c u c a r e t e a t r u l g e r m a n a d a t p e s t e

  1 5 0 d e s p e c t a c o l e n t r - o s t a g i u n e . S u c c e s u l e i

  e s t e d a t o r a t , c r e d e m , i f a p t u l u i c , d e i

  s c r i s n g e r m a n a l i t e r a r , p i e s a a f o s t

  r o s t i t p e s c e n n d i a l e c t u l v a b i l o r t i m i

  o r e n i . N u n c a p e n d o i a l c i r e p e r t o r i u l

  u n i v e r s a l i c u d e o s e b i r e c e l a l c l a s i c i l o r

  g e r m a n i s t n a t e n i a n o a s t r , n c t ,

  re lativ l a r e p e r t o r i u , p u t e m a f i r m a c n e

  s t r d u i m s - 1 n t o c m i m , n t o t d e a u n a , p r i n

  p r i s m a u n e i i d e o l o g i i u m a n i s t e i c u p r e c

  d e r e a i d e o l o g i e i m a r x i s t - l e n i n i s t e , a P a r t i

  d u l u i C o m u n i s t R o m n .

  A d o r i s s u b l i n i e z c T e a t r u l G e r m a n

  j o a c d e t r e i o r i p e s p t m n l a s e d i u , n

  T i m i o a r a , i d e p a t r u o r i p e s p t m n n

  j u d e . I n f e l u l a c e s t a c r e d e m c s t i m u l m

  n u n u m a i o p i u n i l e c t r e t e a t r u a l e u n u i

  p u b l i c d i n c e n c e m a i n u m e r o s , d a r i

  a c t i v i t a t e a f o r m a i i l o r t e a t r a l e d e a m a t o r i .

  S t i m u l u l n o s t r u e s t e , n a c e a s t p r i v i n , c u

  a t t m a i u t i l , c u c t t r e i z e c i d e a t a r i f o r m a i i

  s e r e m a r c , d o a r n j u d e u l T i m i , p r i u -

  t r - o a c t i v i t a t e p e r m a n e n t , n u n u m a i c u p i e s e

  n t r - u n a c t (s e c ia g e r m a n a T e a t r u l u i p o p u

  l a r d i n L u g o j , d e p i l d , a t a c p r i n e x c e

  l e n p i e s a n t r e i a c t e ) . D e p i e s e n t r - u n

  a c t p e n t r u a m a t o r i n u d u c e m l i p s . I n a f a r

  d e c e l o t r a d u s e , r evin l a s c r i e r i l e l u i I l a n s

  K e b r e r ; u n a d i n e l e M i r e a s a c u m a i n

  s- a j u c a t .i n l i m b a r o m n n v r e o

  d o u s u t e d c c m i n e c u l t u r a l e . S p r i j i n i m i

  u n a u t o r , e a s z i c a a , ie i t d i n c o m u n : u n

  r a n , m e m b r u c o o p e r a t o r , d i n c o m u n a C o m -

  l o u l M i c R e c e n t a f o s t a p l a u d a t p e n t r u p r e

  m i e r a c e l e i d e a t r e i a p i e s e . r a n p r i n m u n

  c a s a d c z i c u z i l u c r e a z n f e r m a l e g u

  m i c o l e l s c r i e m a i a l e s c o m e d i i . D e

  m a r e s u c c e s . L - a m c u n o s c u t n u r m c u

  c i v a a n i . S c r i a t e x t e p e n t r u f o r m a i a t e a

  t r u l u i d e a m a t o r i a c o m u n e i . N e - a c i t i t p r i m a

  l u i p i e s . C u f o a r t e p u i n e i n t e r v e n i i , l u c r a

  r e a a f o s t m b r i a t i a p o i j u c a t d e m a i

  m u l t e f o r m a i i d e a m a t o r i . E l , f e r i c i t d e s u c

  c e s , a p e r s e v e r a t . I - a u f o s t j u c a t e a l t e d o u

  p ie s e . E s t e a u t o d i d a c t ; a r c n u m a i s t u d i i e l e

  m e n t a r e . i s c r i e d e s p r e o a m e n i i c u c a r e

  t r i e t e l a o l a l t i c u c a r e l u c r e a z n c o o

  p e r a t i v a a g r i c o l .

  S i g u r c s c r i a d r a m a t u r g i l o r g e r m a n i d i n

  j u d e u l T i m i e m a i b o g a t . C i v a a u f o s t

  d i s t i n i c u p r e m i i n c o n c u r s u r i l e n a i o n a l e .

  D a r s r e v e n i m l a r e p e r t o r i u . V r e a u s

  m e n i o n e z c r e p e r t o r i u l T e a t r u l u i G e r m a n

  s e c e r c s t r u c t u r a t , n c h i p v a r i a t i n f u n c i e

  d e p u b l i c u l d i v e r s c r u i a i s e a d r e

  s e a z . A a f i i n d , t r e b u i e s i n e n i s c a m , n

  f i e c a r e s t a g i u n e , d e s p e c t a t o r i i - c o p i i ( i s l e

  c o n s a c r a m o l u c r a r e a p a r t e ) , e a i d e s p e c

  t a t o r i i d o r n i c i d e d i v e r t i s m e n t p u r i s i m p l u

  ( i s n e g n d i m l a f o r m a i i l e t e a t r u l u i d e

  e s t r a d ) . i n e m a p o i s e a m a d e f a p t u l c

  g e r m a n i i d i n T i m i o a r a m e r g l a t o a t e c e l e

  t r e i t e a t r e , n t r u c t c u n o s c l a f e l d c b i n e

  i l i m b a r o m n i l i m b a m a g h i a r ( d u p

  c u m , l a r n d u i l o r , m u l i r o m n i m e r g l a

  T e a t r u l G e r m a n ) . D e c i , r e p e r t o r i u l n o s t r u

  s e c e r e a l c t u i t i n f u n c i e d c r e

  p e r t o r i i l e c e l o r l a l t e d o u s c e n e p r i e t e n e .

  R e l a i i l e n o a s t r e c u a c e s t e s c e n e s n t

  c o m p l e m e n t a r e i n p e r s p e c t i v a p r o g r a m r i i

  s p e c t a c o l e l o r . C e e a c e d e t e r m i n , n u o d a t ,

  p r e m i e r e o r g a n i z a t e n a f a r a o r a u l u i d c

  reedin.

  S e i v e s c , d e s i g u r , c a o r i u n d e , i i m p e d i

  m e n t e . N e s e m n i f i c a t i v e , i p e c a r e , n g e n e

  r a l , l e d e p i m . D o v a d : v i a a t e a t r a l

  d i n T i m i o a r a c u n o a t e n u l t i m i i a n i o

  a m p l o a r e f r p r e c e d e n t .

  1 0

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 3, anul XXI, februarie 1976

  13/100

  MRIA PONGRACZv i c e p r e e d i n t a a C o m i t e t u l u i j u d e e a n d e c u l t u r a ie d u c a i e s o c i a l i s t , s e c r e t a r a C o n s i l i u l u i o a m e n i l o rm u n c i i d e n a i o n a l i t a t e m a g h i a r d i n judeul Timi

  PROFESIONITI l AMATORI:

  ACELEAI OBIECTIVE ARTISTICE

  S u b c c f o r m e s e m a n i f e s t t e a t r u l n limba m a g h i a r n j u d e u ld u m n e a v o a s t r ?

  P c a c e s t e m e l e a g u r i , t e a t r u l n l i m b a

  m a g h i a r , l a f e l c u ce l n l i m b a romn i n l i m b a g e r m a n , a r e o f o a r t e b o g a t t r a d i i e . F a p t u l s e r e s i m t e . m b u c u r t o r , a s t z i , p r i n e x i s t e n a a l t u r i d e T e a t r u l. M a g h i a r d e S t a t i d e s e c i a m a g h i a r aT e a t r u l u i p o p u l a r d i n L u g o j a u n u i m a r en u m r d e f o r m a i i a r t i s t i c e d e a m a t o r i , c e e ac e , f r o t r a d i i e a d n c n r d c i n a t , nu a rf i f o s t , d e s i g u r , p o s i b i l .

  T e a t r u l M a g h i a r d e S t a t a f o s t n f i i n a td u p E l i b e r a r e . E s t e u n u l d i n c e l e a s e t e a t r e m a g h i a r e d i n a r . F I i a r o g , n s , u np r o T i l p r o p r i u , n f u n c i e d e p u b l i c u l t i m i o r e a n , p r i n e x c e l e n p o l i g l o t , i c a r e b e n e f i c i a z a s t f e l d e t o a t e c e l e t r e i t e a t r e , r e s p e c t i v , r o m n , g e r m a n i m a g h i a r . A c e s tp u b l i c c u m a i m u l t e v a l e n e l i n g v i s t i c ei n f l u e n e a z d i r e c t a l e g e r e a r e p e r t o r i u l u i

  n l i m b a m a g h i a r ; e l n u p o i t ef i t a n g e n t c u c e l d e l a T e a t r u l G e r m a n s a u c u c e l le la T e a t r u l N a i o n a l : a r

  n s e m n a s n u s e i n s e a m a d e e l e m e n t u ln o u t a t e . P r e s a d e s p e c i a l i t a t e a p r e c i a z c o

  l e c t i v u l T e a t r u l u i M a g h i a r d i n T i m i o a r a c af i i n d u n u l d i n c e l e m a i b u n e , e l n u m r n d ,i n r n d u r i l e s a l e , a c t o r i d e t a l i e n a i o n a l c u m s n t : F a b i a n F e r e n c z , p r o t a g o n i s t , a l m a im u l t o r f i l m e r o m n e t i ; S i n k n K a r o l y , p r e u i t i e l i n c i n e m a t o g r a f i a r o m n e a s c :a p o i n o u a g e n e r a i e d e a c t o r i c e i s t a b i l i i

  n T i m i o a r a n u r m c u e i nc i - z e c e a r i i , c a i a b s o l v e n i m a i p r o a s p e i a i I n s t i t u t u l u i d et e a t r u d i n T g . M u r e . D i n p c a t e , n u a c e l a i l u c r u l p u t e m s / p u n e d e s p r e r e g i z o r i i t i m i o r e n i a i t e a t r u l u i n o s t r u . A a f i i m P , t e a t r u ln o s t r u n u d e p e t e n i v e l u l c o r e c t i t u d i n i i in u p o a t e d e o c a m d a t d e c t a s p i r a Ia e r e a i i -e v e n i i m e n t . D e o c a m d a t n u n e p u t e m m n d r ic u m a r i i p e r m a n e n t e s u c c e s e , d a rn i c i n u n e p u t e m p l n g e c a m r e c o l t a t m a r ie e c u r i . P l u t i m .

  D a r t e a t r u l a m a t o r i l o r '.'

  S n e o p r i m m a i n l i l a s e c i a m a g h i a r a T e a t r u l u i p o p u l a r d i n L u g o j . E u nt e a t r u f o a r t e l n r . A f o s t n f i i n a t a b i a a c u m

  t r e i a n i . T o t u i , a o b i n u t c u l u c r r i contemporane, n l i m b i l e r o m n i m a g h i a r , j u s t i f i c a t e p r e u i r i , a t t p e p l a n l o c a l c i t ip e p l a n n a i o n a l . D o v a d , p r e m i i l e p e a r c u c a r e a f o s t d i s t i n s .

  J n f i e c a r e c o m u n c u p o p u l a i e m a g h i a r e a c t i v i c t e o f o r m a i e d e t e a t r u d e a m a t o r i . E s t e , p o a t e , g e n i d a r t i s t i c c e l m a i n d r g i t d e a m a t o r i . A c t o r i p r o f e s i o n i t i d c l aT e a t r u l M a g h i a r d i n T i m i o a r a i n s t r u i e s cr e s p e c t i v e l e t r u p e . D a r e s t e o r e a l i t a t ec o m u n t u t u r o r j u d e e l o r d e m u l t e o r i ,u n n v t o r s a u u n a l t p a s i o n a t a l T h a l i e i ,s e o c u p n d e a p r o a p e ( i c u r e a l s u c c e s ) , d eo r g a n i z a r e a i i n c h c g a i e a e x p r e s i v a p u n e r i l o r n s c e n .

  R m n e n c s s e a f i r m e m a i p u t e r n i co r i e n t a r e a r e p e r t o r i u l u i I a t e a t r e l e d e a m a t o r i . In a n u m i t e p e r i o d i c e a p a r i n f o r m a i i c l u z i t o a r e p r i v i n d l u c r r i l e v r e d n i c e a f i

  l u a t e n c o n s i d e r a i e ; d a r , p r a c t i c , s e n t m p l c f o r m a i a d e a m a t o r i s e o p r e t e a s u p r a c l c u n u i t e x t g s i t l a b i b l i o t e c ( l ab i b l i o t e c a s t e a s c , d e s i g u r ) n m a i m u l t ee x e m p l a r e , i a r i n s t r u c t o r u l j u d e e a n s e p o m e n e t e c u a c e l t e x t d e p i t a d e s e a ns u l f s t n n a l u i , d c r e a l i t i l e e s t e t i c e i p r o b l e m a t i c e a l e z i l e i p u s d e j a n s c e n s a u

  a j u n s n t r - o f a z a v a n s a t . N u s n t , f i r e te , l u c r r i d u n t o a r e , d a r n u s n tn i c i d e a c t u a l i t a t e , c u m s - a r c e r e , m a i a l e s ,u n u i t e a t r u p r a c t i c a t d c a m a t o r i . N u a u . a a d a r , n i c i s t r i n g e n a p o l i t i c ( i e d u c a t i v )n e c e s a r .

  C o n s i l i u l o a m e n i l o r m u n c i i d e n a i o n a l i t a t em a g h i a r , c a r i " a a v u t u n r o l i m p o r t a n t il a n f i i n a r e a s e c i e i m a g h i a r e a T e a t r u l u ip o p u l a r d i n L u g o j , a i n i i a t , d e a c e e a , m p r e u n c u r e d a c i a z i a r u l u i S z a b o l z o " , n c

  d e a c u m p a t r u a n i , u n c o n c u r s d e s t i n a ts t i m u l r i i e c h i p e l o r d e a m a t o r i n p r o m o v a r e a t e x t e l o r d e i n s p i r a i e c o n t e m p o r a n . R e z u l t a t e l e n - a u n t r z i a t s a p a r . A u p a r t i c i p a t , l a u l t i m u l c o n c u r s . 1 8 f o r m a i i : d i n t r ee l e , f o r m a i a d e l a D u m b r v i a s- a r e l i e f a tc u o p i e s , s c r i s d e u n a u t o r t i m i o r e a n ,d e s p r e v i a a l u p t t o r u l u i i l e g a l i s t S z a b o A r -p a d . A p o i , l a F e s t i v a l u l n a i o n a l de t e a t r us t u d e n e s c ( u l t i m a e d i i e ) , f o r m a i a d e a m a -t o r i- s t u d e n i a f o s t d i s t i n s c u p r e m i u l Ip e a r , to t n b a z a u n e i l u c r r i a p a r i n n d

  u n u i a u t o r t i m i o r e a n .

  1 1

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 3, anul XXI, februarie 1976

  14/100

  C e n t r u l j u d e e a n p e n t r u n d r u m a r e a m i

  c r i i a r t i s t i c e d e m a s e d i t e a z , d e a l t f e l ,

  a n u a l d o u - t r e i t l m c i r i d i n a u t o r i i r o m n i

  i g e r m a n i t i m i o r e n i . I n c i t , p i e s e n t r - u n

  a c t a m n c e p u t s a v e m ; r m n c s le v e

  d e m c i l m a i d e s p r e z e n t e i n r e p e r t o r i u l f o r

  m a i i l o r d e a m a t o r i .

  I n c e e a c e p r i v e t e p u b l i c u l , p e r s o n a l c r e dc p u b l i c u l d e l a s a t e e s t e n e s p u s d e e n t u z i a s t , r e c e p t i v i v d i n d o n e t g d u i t d r a g o s t e f a d e a r t a s c e n e i . C o m u n e l e D o i n a .R e c a s a u D u m b r a v a s a u o r e l e l e m i c i , c u ms n t . l i m b o l i a . D e t a . L u g o j , s n t n u d i n i n -l m p l a r e m u l t f r e c v e n t a t e , d e o p o t r i v d c a c t o r i i p r o f e s i o n i t i c a i d e a m a t o r i .

  ELENA SIMIONESCUa c t r i , s e c r e t a r a or ga n i z a i e i d e b a z P.C.R. d e l a

  T e a t r u l N a i o n a l d i n Timioara

  CALITATE l PROFESIONALITATE

  T e a t r u l N a i o n a l e s t e o m a i v e c h ec u n o t i n a c i t i t o r i l o r n o t r i . D e a c e e a ,n u l a i s t o r i c u l a c e s t e i i n s t i t u i i t i m i o r e n e , d c a s e m e n e a n f i i n a t i n a n i ip u t e r i i s o c i a l i s t e , a m d o r i s n e o p r i m ,c i l a a c t i v i t a t e a d i n u l t i m u l a n . D ec e ? P e n t r u c s e p a r e c , d u p c i l e v as t a g i u n i , c a s z i c a a . s t a g n a n t e , a b i ai n

  a c e a s t a d i n u r m aa v u t

  l o c u uf e n o m e n d e r e d r e s a r e , d e r c i n v i g o r a r ea a n s a m b l u l u i d u m n e a v o a s t r . P r o c e s u la c e s t a d e n s n t o i r e " v a c o n t i n u a ,d e s i g u r . S t a g i u n e a a c t u a l s - a r e m a r c a t p r i n c a l i t a t e a r e p e r t o r i u l u i i p r i nc a l i t a t e a u n o r p r e m i e r e . V r u g m s v o p r i i a s u p r a l o r , a t t d i n p u n c t u ld u m n e a v o a s t r d e v e d e r e , c i l i ,d a c s e p o a l e , r e f o r m u l i n d a n a l i z e l eC o m i t e t u l u i o a m e n i l o r m u n c i i d i nt e a t r u .

  A n a l i z e l e a u r e l e v a t n p r i m u l r n dr i t m i c i t a t e a p r o d u c i e i n o a s t r e d e s p e c t a c o l e .P r e m i e r e l e p r e z e n t a t e d e l a 1 i i d i e 1 9 7 5( V i f o r u l d e B a r b u l e f n c s c u D e l a v r a n c e a ,D i s c i p o l u l d i a v o l u l u i d e G . B . S h a w , C o m e d i ed e m o d v e c h e d e A . A r b u z o v . D o s a r u lA n d e r s o n v i l l e d e S a u l L e v i t t , s p e c t a c o l u l d ep o e z i e D o r u l c , c l t o r u l e ) , a u r e s t a b i l i t a d e v r u l c , n f o n d , t r u p a d e a c t o r i e s t e v a l o r o a s , c e a s e p o a t e c o m p o r t a l a n l i m e

  a t u n c i e i n d n r n d u r i l e e i c o l a b o r e a z o c a z i o n a l p e r s o n a l i t i a l e t e a t r u l u i r o m n e . cc o n t e m p o r a n , c t n r u l r e g i z o r I o a n I e r e m i ae s t e d e p e a c u m u n n u m e , p r i n n s i p r o f e -s i o n a l i t a t e a i c r e a t i v i t a t e a c u o a r e s e a f i r m .S p e c t a c o l u l D o s a r u l A n d e r s o n v i l l e , p u s i ns c e n d e I o a n I e r e m i a , c u s c e n o g r a f i a E m i l i e iJ i v a n o v , a f o s t s o c o t i i c e l m a i b u n s p e c t a c o la l s t a g i u n i i n o a s t r e . P e r s o n a j e l e p r i n c i p a l e s n tb i n e c o n t u r a t e i d i r i j a t e , s p e c t a c o l u l a r e ot e n s i u n e r e a l , n t r e i n u t d e e v o l u i a s e m n i f i c a t i v a a c t o r i l o r G h e o r g h e L e a h u , I o a nC o c i e r u , G h e o r g h e S t a n a , t e f a n M r i i , M i r o n

  u v g u , D a n i e l P e t r e s c u i V a l e n t i n J u r s c u .N u mai p u i n impor tant , b a c h i a r r emar c a b i l e s l e s o c o t i t p r e z e n a a c t r i e i E u g e n i aC r e o i u , n t r - u n a a z i s r o l d c f i g u r a i e .

  N u m i- a i s p u s n i m i c d e s p r es p e c t a c o l u l c u V i f o r u l l u i D e l a v r a n c e a .d e a s e m e n e a p u s i n s c e n d e I o a nI e r e m i a .

  A c e s t s p e c t a c o l a d e s c h i s s t a g i u n e a , ns e p t e m b r i e , a n u l t r e c u t . O p i n i i d e s p r e V i f o r u l ? A f o s t s o c o t i t u n s p e c t a c o l i n t e r e s a n t ,n s p e c i a l n p r o p u n e r e , d a r n e f i n a l i z a t ia s u m i n d u - i u n e l e m o m e n t e i n e x p r e s i v e . R e z o l v a t e n m a r e , d a r n u n d c t a l i t i , r e l a i i l e n t r e personaje s e o p r e s c u n e o r i l a o s o l u i es t r i c t l o g i c , n e t r a n s f i g u r a l a r t i s t i c . T o t u i ,a c e s t s p e c t a c o l c o n s t i t u i e , p o t e n i a l , o r e a l i z a r e c o l e c t i v . A f o s t r e m a r c a t e v o l u i a

  actorilor Gheorghe S t a n a i Mircea Belu, C uV i f o r u l , t e a t r u l n o s t r u a f o s t p r e z e n t l aF e s t i v a l u l d e a r t t e a t r a l d e l a l a i , u n d e ,d e i n - a m obinut t r o f e u l , ne - am r o d a tp e n t r u v i i t o a r e l e c o m p e t i i i . I o a n I e r e m i a a r cf r u m o s u l o b i c e i d e a - i u r m r i n c o n t i n u a r es p e c t a c o l e l e i d e a le r e t u a , n s e n s u ln o b i l a l C U V n t u l u i , o r i d e c t e o r i l o g i c aspectacolului o c e r e .

  A i s e m n a t , a l t u r i d e M i l i i i B e

  r e c h e t , r e g i a s p e c t a c o l u l u i C o m e d i e d em o d v e c h e , s p e c t a c o l c a r e a f c u t s c r e a s c p r e s t i g i u l T e a t r u l u i N a i o n a ld i n T i m i o a r a n f a a p u b l i c u l u i .

  L a a c e s t s p e c t a c o l , a c r u i p r e m i e r a

  a v u t l o c n d e c e m b r i e , a u p a r t i c i p a t , p e l n g

  c e i d o i v a l o r o i a c t o r i a i t e a t r u l u i n o s t r u ,

  V i o r i c a C e r n u o a n i R a d u A v r a m , p a t r u c o

  l a b o r a t o r i d e p r e s t i g i u : M i h a i B e r e c h e t d e

  l a N a i o n a l u l b u c u r e l e a n , I l e n r y M l i n c a n u ,

  V i r g i l M i l o i a i F r a n c i s c V a l c a y .

  L2

  www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 3, anul XXI, februarie 1976

  15/100

  A i a v u t n p l a n u l d c m u n c a p t e p r e m i e r e , a u f o s t r e a l i z a t e o p t .A l a r e f e r l a a n u l 1 9 7 5 . T o t u i , n u m r u l d e s p e c t a c o l e i d e s p e c t a t o r i n u

  e s t e c e l p l a n i f i c a t .

  N u a f o s t r e a l i z a t p l a n u l p e 1 0 7 5 l as p e c t a c o l e i s p e c t a t o r i p e n t r u c s a l a d e l as e d i u a t e a t r u l u i a f o s t i n d i s p o n i b i l o l u n d e z i l e (\ 'A o c t o m b r i e J.'l n o i e m b r i e ) , c n d

  a f o s t m o n t a t n o u a o r g d e l u m i n i . D e p l a s r i l e e f e c t u a t e d e t r u p n u a u c o m p e n s a il i p s u r i l e d e l a s e d i u . C h i a r d e p l a s r i l e n ua u f o s t e f e c t u a t e s u l l a s u l , p r i v i n d a n u m i t e l o c a l i t i d e s p e c t a c o l e d e t e a t r u . E s t eu n a d i n p r o b l e m e l e c a r e t r e b u i e s r m n

  n a t e n i a n o a s t r n a c e s t a n . S i g u r , p l a n u ld c n c a s r i a f o s t n d e p l i n i t i d e p i t , d a rn u a c e s t a e s t e s c o p u l p r i n c i p a l a l t e a t r u l u i

  n o s t r u .

  C e s - a n t r e p r i n s p e n t r u a c t o r i i

  n i i ?

  Y r e f e r i i l a b u n s t a r e a l o r m a t e r i a l . . .

  I n p r i m u l r n d , t o i o a m e n i i t e a t r u l u i n o s t r u

  F o r m a i a d c t e a t r u n l i m b a s r -b a C a s e i m u n i c i p a l e d c c u l t u r d i nT i m i o a r a s e a f l i n f a z a f i n a l a r e p e t i i i l o r cu p i e s a D u m n e a v o a s t r d ct e a t r u i n t i t u l a t H o r a . Ce v- a d e t e r m i n a t s a b o r d a i t e r i t o r i u l d r a m a t u r g i e i ? n t r e b , f i in d c p n a c u m a ip u b l i c a t patru v o l u m e d c v e r s u r i ii u i v o l u m d e proz...

  T e a t r u l e s t e , t o t u i , o p a s i u n e a m e a ;c a , d e a l t m i n t e r i , a t u t u r o r . . . t i m i o r e n i l o r .C u m t i i , n j u d e u l n o s t r u e x i s t o v a s t m i c a r e t e a t r a l d e a m a t o r i , c e e a c e v i n e ,d e s i g u r , n s p r i j i n u l a f i r m a i e i m e l e . S n t d o u f o r m a i i d e t e a t r u n l i m b a s r b . U n a , p el in g Ca s a m u n i c i p a l d e c u l t u r ; c e a l a l t , n c d i n d S t u d i o u l u i T h a l i a " a l C a s e i d e c u l t u r a s t u d e n i l o r . A m u r m r i t n d e a p r o a p ea c t i v i t a t e a a c e s t o r f o r m a i i i a m f o s t i s p i t i ts m e x p r i m i n t e a t r u . i i a t - m d e b u t a n t n l u m e a t e a t r u l u i .

  a u p r o b l e m a s p a i u l u i l o c a t i v r e z o l v a t . Com i t e t u l j u d e e a n p e n t r u c u l t u r i e d u c a i es o c i a l i s t n e - a s p r i j i n i t e f e c t i v i n a c e a s t d i r e c i e .

  I n c e a d e - a d o u a j u m t a t e a a n u l u i c a r ea t r e c u t , C o m i t e t u l o a m e n i l o r m u n c i i a n a i n t a t p r o p u n e r i p e n t r u p r o m o v a r e a u n o r c a

  d r e a r t i s t i c e n g r a d e p r o f e s i o n a l e s u p e r i o a r e .

  A c e s t e p r o p u n e r i a u f o s t a p r o b a t e d e f o r u

  r i l e t u t e l a r e . L a o r a a c t u a l a v e m 1 2 a c t o r i

  g r a d u l 1, 14 a c t o r i g r a d u l I I , 1 0 a c t o r i g r a d u l I I I . A m b i i p i c t o r i s n t n c a d r a i Ia g r a d u l I . E s t e o s i t u a i e p u i n o b i n u i t n c e l e l a l t e t e a t r e d i n a r .

  A a d u g a f a p t u l c , i n c c p n d c u 1 n o i e m b r i e 1 9 7 5 , a u f o s t a p l i c a t e n o i l e r e t r i b u i it a r i f a r e , c e e a c e i p e n t r u a c t o r i a n s e m n a t o c r e t e r e a s a l a m u l u i c u p e s t e z e c e l as u l .

  T r u p e i d e a c t o r i i s-a a c o r d a t , d e c i , n e l e g e r e a c u v e n i l , c a , d e a l t f e l , n t r e g u l u i p e r

  s o n a l a l t e a t r u l u i . R m i n e c a p r o d u c i a d es p e c t a c o l e s d o v e d e a s c o r e d s t r d a n i ea n o a s t r a t u t u r o r p e n t r u c a l i t a t e , s i n g u r u l