Download - Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

Transcript
Page 1: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 1/100

Page 2: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 2/100

Page 3: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 3/100

a

Page 4: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 4/100

a c t i v i t a t e p o l i t i c o - em a s e l o r , p e n t r u f o r

s t r u c t o r c o n ş t i e n t aT e a t r u l u i N a ţ i o n a l ,z a r e a u n o r s p e c t a c o

a r t i s t i c s u p e r i o r c a

Page 5: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 5/100

T

Page 6: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 6/100

Page 7: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 7/100

ar t i s t ică pro fes ion is t

Ord i n u l . .Meritul cu

liza f o r ţ el e , par t i c ip

con t inu ă îm bogă ţ i r e

  ş i revo lu ţ ion ar ă a o

i t ă d i i l

Page 8: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 8/100

  ÎN ÎNTÎMPINCOLOCVIULU

Page 9: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 9/100

l ă ţ i i , a n e c l i n t i t e i r ez ifleteşt i a i o b a g u l u i r ei n t e r m e d i u l u n o r p o r t<lc c o m p l e x e , p e a t î t

I n C a p u l ( e v o r b a l u i v o i e v o d u l u i d e că t rs e d e z b a t c o n d i ţ i i l e i s i to

l i M i h i

Page 10: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 10/100

e u a m f o s t i n A r c a d i au n e i n a ra ţ i u n i (d eci , eA l e x ) , reproducînd o ss - a u d o v e d i t h o t ă r î t o a r eC ojoc a r i i ) , f ă ră a r e s p et i n u i t a t e ; în p l a n u l l a

n a j e l o r se sch i ţează înc

i j l i

Page 11: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 11/100

Page 12: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 12/100

o p u n e r o c i ' « t i v u l d r a m agor ic de so lda ţ i ş i (ţ ăşi a c ţ i onâ n d c u u n pes-a mai spus , ' [Vjx vş er e p l i c i l e a c e s t o r e m i s a r in er ică . D oi Icăpiitani ded o u ă ţ ă r ă n c i p u n î n t r e b

Page 13: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 13/100

că ş i c on t e m p o r a n i i abe a u t o t de s p r e o c r i zd e a u t o t c u n o s t a l g i e , td a t ă , c a r e z ă p e z i p a r , n i c i e î n d . C h i a r aşa o f in i c i oda t ă ome n i r e a s a tg r a f i i pe c a r e i -a a v u t

Page 14: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 14/100

c inc izec i d e a n i . P î n ăd e a l t ă d a t ă .

I n t e r v i n e , î n s ă , ş i

es t e t i c , m u l t m a i c o m pp r i m a v e d e r e .

U n a d i n t r e opozi ţ i ico m ed ie se e x p r i m ă

Page 15: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 15/100

• lOSIFNAGH

Page 16: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 16/100

• I O

 Dram

Page 17: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 17/100

D i n a c e a c l i p a , a m l uţ i a l e p e n t r u c a r i e r a m ec i t e s c n i m i c d i n c e e a c eşi s i n t p r i e t e n c u t o ţ i

Page 18: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 18/100

or ice d i scu ţ i e a s u p r i ic o n t e m p o r a n e a r e u nm a t u r g i a .

  î m p r e j u r a r e a p o a l e lc u v î n t , ca p a r a d o x a l ă : c o n s t i t u i t l a n o i , î n f oa fost o i n s t i t u ţ i e eu

Page 19: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 19/100

Page 20: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 20/100

φ G h . V l a d , V i r g i l

ş i Si ï tô u \ n d r a s a u a v uc o n s t a n t ă , d a r n u m a inou t ă ţ i , î n s t ag i u nea

lu l Al, r e s p e c t i v Bocet de praf  rătăcitor  ( amb

φ U n v o l u m de c

Page 21: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 21/100

Page 22: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 22/100

zofice, de asemenea ;r i e (psihologică, r a d i o g rt ă ţ i , n i c i ea . P o l i t i c u l

 în t e x t u l d r a m a t i c săv i d u l u i n u n u m a i cuins t i tu ţ i i l e e i , î n ce rca rec h i a r şi î m p o t r i v a a c e s t

Page 23: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 23/100

  A „

Page 24: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 24/100

  Discuţia,capacitatea ţă

  păstrîn d-o iaşteptam cu sionişti ai metcunoscut  \ pe lor  produ ctivă.

Page 25: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 25/100

Şase î n t P O t r u

( f ă r ă a

Page 26: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 26/100

n i ş t i l o r . L a 2 1 d e a n i —d e j a o b i o g r a f i e a r t i s t i c

  j a t u l S t u d i o u l u i c i n e m ac r a t a i c i p î n ă în 1 9 7Ştefan eel Mare şi Pe

i n t e r p r e t d e r o l u r i epi sşi u n d i b a c i cascador .

Page 27: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 27/100

TEATRUL FOL

Page 28: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 28/100

ppn i t , r u s o l i c i t a r e a p r oin in a t re a a c o s l o r a , î nsa u o l t r a v e s t i r i i .

Culegă to r i i d c p l a nl>aiţii n o r d i c i , îş i d e go maschc tă d e l obăd e p l a n / t e m e d i c i n a l e

Page 29: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 29/100

Page 30: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 30/100

p o a r t a şi i n t r a u în cmi nă ş i j u c a u - o ho rae r iană , c l a tmînd c u vv i o l e n t , c î nd î n t r - o i ns t a n ţ a e i , de nd r oJ a t r i c ă

  , ,Omule-pomulenu te rnihii ,

Page 31: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 31/100

p r c z e n t m d fă p t u r i l e m

•d ο ι η o u o g r a f i e a u t o h t o nn i t x l e r n c , spectaooilele luv e n i t pretexte şi exhş i a u r ă ma s a p r o x i m a t  î n v r e me a n o a s t r ă .

Spec tacole le lu d i ce cu

r i u f i x , p ă s t r a t p r i n t r a

Page 32: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 32/100

Page 33: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 33/100

Page 34: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 34/100

Page 35: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 35/100

— Şi π ι ţin... Cupr im a noastră scenă ?

— Cu Fr um oasa adormIon Sava.

— Cum era Ion

Page 36: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 36/100

S

„Petşe

Page 37: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 37/100

Constanfa

Săptăm

Page 38: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 38/100

I a n i v e l u l a r t e i s p e c t as t a n t i n Măciucă a s u

  jore , p r e c u m ş i s a r c i ns c r i i t o r i l o r şi c r e a t o r i lc i i . V o r b i t o r u l a i re lt ă r i i cr ea ţ i e i d e s t i n a tde i de i a l co n i to m p

Page 39: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 39/100

t i n e r i t a l en ta ţ i ş i s e nreg i zo r i i I r i n a N i c u l e s ci i le că ro r spec taco le (— T e a t r u l „ Ţ ă n d ă r i c ă "si Paznic dc f lamurăd i n C on s t a n t a ) a u d e mf n a l t p r o f e s i o n a l i s m . D

G r u m a z se a rn^ tă o p e

d i

Page 40: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 40/100

b i n e ş i r ă u , d i n t r e a p în r e g i s t r u ] d r a m a t i c caceste m o m e n t e , ca , idc u r s u l s p e c t a c o l u l u i , r epe con t r ibu ţ ia scenograE n i k o : p e d e c o r u l s t i l

cu e l e g a n ţ ă , p e p ă p u ş i

Page 41: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 41/100

CR

Page 42: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 42/100

D a t a p r e m i e r e i : R e g i a : C O N S T A N

Ţ IT . D e c o r u r i l e : CS U . C o s t u m e l e : DI lu s t r a ţ i a m u z i ca l ă L A R H .

Page 43: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 43/100

a n i m e p u b l i c u l p în ă l ace se cerc ch e l t u i t ă în

C o r u l L i c e u l u i p ed asimfonică «l in Botoşani ,M ode s t C i c h i r d a n şi G

  î n c u n u n a t , p r i n l i a n t u l

u n i t a t e a d e s e n t i m e n t şc ip an ţ i l o r Ia s ă r b ă t o r i r e

Page 44: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 44/100

Dala p r e m i e r e i : Regia : M I M A I B

r u r i : E L E N A PATRC o s t u m e : C O N S T A Nzica ş i direcţ ia muN E A N U . Dans : V AN I . Cu concursu l o

Page 45: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 45/100

Page 46: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 46/100

Page 47: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 47/100

p e r a m e n t v i g u r o s , s tăpΕ u n p o e t î n s e m n a t . Ps o ţ e s c d i n t o t d e a u n a , d ev o ie şi n u m a i p e n t r u rt e a t r u l u i s a u a l p o ez i el u i , m u l ţ i p o e ţ i s - a uP r i v i n d î n d ă r ă t , d o a r pc u l u i n o s t r u a f l ă m p c

Page 48: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 48/100

TEATRUL NAŢIONDIN CLUJ-NAPOC

Page 49: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 49/100

crucea îu cea la l tă , secr i n c ă . <lar s l u j i n d u-şi, i u b i r i , p a t r i a — e i , t o al u i D u m n e z e u ; B u t e a ndecî t om în came ş i oa

e st e v oi n ţ a l u i d e a ed şi n i c i p o p o r u l s ă u , n a ş u l ce l ce 1 u rm eaz

Page 50: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 50/100

TEATRUL DRAM..MARIA FILOTTDIN BRĂILA

Page 51: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 51/100

TEATRUL. „ N O T T

Page 52: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 52/100

f o a r t e p u t e r n i c ă ; i a rr u l B us îgh in d e v in e cd e a r e d a , e l , u n s t r ăd e d e l i n c v e n t ) , b ă t rr a n ţ a îşi l i n i ş t e a , m a r co de l i c a t e ţ e d e s o r g i nr ea e r o u l u i p r i n a s u

i l

Page 53: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 53/100

r e g i z o r u l u i de a t răda i l uH a l i c apare , dans înd ş il a l t e două ipostaze ale

  între ele cota s t a t u r i ip u t u t ref lecta a s u p r a a pş i mar ione tă , a t u n c i cînm a r i o n e t a b i n e condusă să atingă l i m i t a d i n t r eSi f i i d h i i l

Page 54: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 54/100

p i l d ă , j o c u l d e c r o c k ep o r u n c a f u r i o a s e i R ea v u t d i sc re ţ i a de a secoşma i ' e sc a l v i s u l u i ,

l e n t e z e s u f l e t u l c o p i l ut r e z e , c u l t i v î n d u - i , t oh i c e — i m a g i n a ţ i a , c uî l i î

Page 55: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 55/100

desfăşoară îtn urmă ou 2B ul ga r i a , revoluţia aveanicnil.nl  greu a l u n o r încăsocialiste. E r o u l piesei ,comunis t în concepţii şi î

Page 56: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 56/100

N a ţ i o n a l u l c r a i o v e a n p e ţ a r ă , o b u n ă co m ed it u r g i a b u l g a r ă c o n t e mc iza t că, de a p r o a p e ut r u l d i n C r a i o v a ş i ceu n s u s ţ i n u t ş i r o d n i c s e m n a l u n e i alese p r i

Aş ad a r a l eg e rea p i e s e

Page 57: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 57/100

glcz E d m u n d K e a n , c  j u c i n d , în 1827, Othetează H e i η r i c h H e i n e ,sa tă „Revis te i d i n S t u

D u m a s , c a r e p ă r e a î n  în t reaga e i s t r ă l uc i r e . . . "

P i e s a a c u n o s c u t oi n d j uc a t ă i m e d i a t în

Page 58: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 58/100

VIITORUL RO

Page 59: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 59/100

VIITORUL RO

Page 60: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 60/100

Page 61: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 61/100

M A R E Ş A L U L C O R A

a l u n u i l a g ă r - p e n i t

Page 62: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 62/100

(Lumină orbitoare asugradene izbucnesc strigăoprite brusc de un răpmina unui reflector c

Page 63: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 63/100

Page 64: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 64/100

  înt re voi ş i b e s t i i l e roş iaceste g r i l a j e .(Oamenii d e ordine congrilaje. Pe coridor  sînneros aduşi din gratlenP r i v i ţ i aceste a n i m a l e .Sînt s u f e r i n d e f i indcă sAra tă a s t f e l î n t r u c î t

i

Page 65: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 65/100

n u - m i p a s ă , m u - m i pa s ădc legis la ţ ia d u m i t a l e s ă

M O M I O :Ε o r u ş i n e !S p u n e - i că- i o ruş ines ă n u aecep io d e m o c r a ţ i

S E N O R A l :

C O R A L E S

Page 66: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 66/100

C O R A L E S :C o n t r o l s ev er a t o t e e

(Către Senora I I . )Vorb i ţ i !

S E N O R A I I :S în t î n sp ă im în t a | t ă , s e fi o

A L D E

Page 67: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 67/100

A L T R E I L E A G L A S D ESo c i e t a t ea n o as t r ă l e ş in ăCe faceţi i n c a z u l aces ta

M O M I O :

Irosişi să r ă s p u n d e ţ i c i n s

C O R A L E S :

d

Page 68: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 68/100

d a r a a f l a tc ă b ă r b a t u - s ă u a f o s t î m  î n t r e u n l a g ă r ş i a l l tu l l , p

L O L I T A :P o p o r î n c ă n o c i v i Liza t ş iş i care t r e b u i e , Ca a t a r e ,Vom s t u d i a d e g e n e r e s c

Page 69: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 69/100

dă-nc fo r ţa ş i c u r a j u l t ă ua c u m , î n cea s u l m o r ţ i i ,a t î t o r o a r e p i e r în l u p t a cu ce l r ău .(Santiago bate călcîiele.Oamenii d e ordine flacare s-a pus în m işcarstatuia lu i Crist şi îndr

Page 70: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 70/100

şi f r uc t e l e ex o t i ce inton

  î n t r e u n cap ă t ş i a l t u l

M U N C I T O R U L :N oi s în to m o b l ig a ţ i s ă

L O L F I I A :

j ^ i i

Page 71: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 71/100

folosi tă de j ^ o i i c o m u n i ş

Să ie băgăm in cap cu f

„ca pc t i n e h ib cş t e -1 p c

O V O C E :Să dispară is -ărăcia ş i fo

Page 72: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 72/100

L O L I T A

Page 73: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 73/100

L O L I T A :Ş i, t o t u ş i ,co m u n i ş t i i s e   î n m u

p r i n g u n o a i e l e m a r g i n i i i l

(Doi Oameni d e ordinela care dau năvală , sfemei )

F E M E I L E

Page 74: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 74/100

F E M E I L E :T a c i ! T a c i !(S e lasă linişte.)A foşnit o hîrti io !N - a m a u / . i t n i m i c 1Da ţ i - i mina p e s t e g u r ă !A (foşnit ! A foşnit !Ş i eu a im a u z i t !

Page 75: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 75/100

M I M A T U L :C u m , p e c ine ?Pc d l , pc e lşi p c a l ţ i i ca re or să ' t ră

dacă t u c o n t i n u i s<ă t a c i

C O R A L E S :M - a m g î nd i t ! P r e i a u

Page 76: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 76/100

alergat  speriată şi a du  şi u n cocoş.)S ă r m a n i i r o b i a i l u i D u ma u în ţe les că v r e a u s

şi n i c i d e c u m

că a ş av ea oeva s ă l e d a

I

Page 77: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 77/100

I a g in d i ţ i -v ă !S l u g i l e ce lo r eu b a n d ,d a u ele s p r i j i n

color c a r e - i u ras e p e b o gN u , f e m e i !As ta n u s e î n t âm p lă n i o i

F a p t a l o r e o f ap t ă r eacA fl ă d a c ă p î n ă a c u m n u

Page 78: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 78/100

D E M O N S T R A N Ţ I I (vocM u m i e , codoaşă !C o rn u t ă f ă ră b o aş e !

M O M I O :. . .folosiţi c a l o m n i a , i n s u

i a r acu m în ce rca ţ i s ă n e

C O M P A N E R O C U M l N

i

Page 79: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 79/100

D u p ă ce , p r i n j e r t f ă pea m c r e a t u n c l i m a t p r o

F E Ţ E L E D E P O R Ţ E L AN o i a v e m d o u ă p ă c a t en a ţ i e — l e g a l i t a t e .

M O M I O :I i ivoi p r e g ă t i o opoz i ţ i e

Page 80: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 80/100

bariera de Oam eni dacestei bariere, Feţele demonstrativ.)

M O M I O :P a r t i d u l os t i l b u n u l u i l ap a r t i d o s t i l (p r os p er i t ă ţ ii i n d i f e r e n t c u m s e n u m

Page 81: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 81/100

C O R A L E S :N u h i r ţ o ag e l c t a l e eonlte

S A N T I A G O :Ε i m p o s i b i l ă i n t e r v e n ţ i aA m fos t i n s i s t e n t r u g a ts ă n u t u l b u r m a i a l e sc o n f r u n t ă r i l e d i n t r e g r u

D E

Page 82: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 82/100

P R I M U L G L A S D E P OC î ţ i m a g n a ţ i a u t o h t o n aN u zio ia f a ţ ă , d a r m ă o

A L D O I L E A G L A S D E

P e e i s t r înge ţ i - i de g î t ,

A L T R E I L E A G L A S D

Duce ţ i vă şi l u a ţ iJ l c l o r

Page 83: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 83/100

Ν -a şf tepta ţ i să vă faceţ i ş i d i n n o u î n t i n d e ţ i l a b

D E M O N S T R A N Ţ I I (scaV oi n ţ a - popu l a r ăe l ege p e n t r u ţ a r ă !

P R I M U L G L A S D E P OL o c k o u t s e n o r a s l o c k

U N

Page 84: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 84/100

U N C O M P A N E R O :Cedează odatăa v e r e a f u r a t ă !(Replica este scandată

A L D O I L E A C O M P A NA v e n i t ceasull d r e p t ă ţ i i

!

aşa vă socoteş te —

Page 85: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 85/100

e sufic ientă o . s ingură şcd c a n t r e n a m e n t p e n t r uAşa» sp u n e ş i aşa va faceC O M P A N E R O C U M l N EN u ne î nc us c r i m c u p r a c

  î mpă c i u i t o r i s t e ş i l a ş e .

v o m i n s t i t u i g r a d e i e r a r

Page 86: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 86/100

n u d u p ă c u m p r e t i n d ,ci d u p ă c u m l i s e c u v i n

C O M P A N E R O C U M l NM i e r d a ! M i e r d a !I ţ i a r d e d e c u r t o a z i e ,cu r b e l i t ,

VOCI D I N D E M O N S T R

Page 87: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 87/100

N u m a i e n e v o i e !N u m a i c n e v o i e !(Oamenii d e ordinestrigă „Ur a !" şi scan dînvălmăşeală. Isterie coldictorii,)

S E N O R A I I :

Page 88: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 88/100

T r e b u i e s ă v ă s co a t ă c işi s c u i p a t u l d i in g u r ă . . .

P R I M U L N E P O T :A9 o u l t ă -m ă , F ù h r e r !Invaţă-tirtă, F i i h r e r !

A P A R I C I O :

M O M I O :

Page 89: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 89/100

Şe i lo r m are ş a l ,d u p ă o a s e m e n e a e x p e r i ea v e ţ i m î n ă l i b e r ă :uc idc ţ i 'mişcarea comuuis(Cei doi dem onstranţi s Nepoţilor.)

N u v ă m a i s i m ţ i ţ i r e v o

Page 90: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 90/100

d o a r OU a r m a î n m î n ăş i car tuşe le în b u z u n a r e

C O M P A N E R O C U A R MP u n e ţ i m î n a p e a r m e !N o i , c îţ i v a , n u p u t e m ţşi de p r o l e t a r i a t conş t ie

Cu «s ta i ce-am făcu t ?

Page 91: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 91/100

O luăm de la înoep iAcu m u r i m u r a r e a l o z i n c i l o

A P A R I C I O :F i da ! D a IA s t a e s a r c i n a i m e d i a t ă S ă s e r e f a c ă t o a t e c e lu l e

A P A R I C I O :

Page 92: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 92/100

N u plec .

C O R A L E S :Inhăţaţ i - i pc to ţ i !(Oamenii d e ordine se la pămînt pc ceilalţilegaţi. Femeile ţipă,

L i

Page 93: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 93/100

La inaustudio

artiş

Page 94: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 94/100

FILMUL ROM• FL O R IAN

Page 95: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 95/100

Page 96: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 96/100

CARTEA

Page 97: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 97/100

CARTEA DE

Actori

c i n e ) , p u r t î n d î n t o t d e a

Page 98: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 98/100

— cizelată d e R o d i nlăcit pe b r a ţ (p . 47 ) .

M a r i a V e n t u r a , s o c i eceze şi. în ace laş i t i m

t e a t r u b u c u r e ş t e a n , c aa l u i M u s s e t (On n

l' ) d i i t

Page 99: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 99/100

Page 100: Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 2, anul XXIII, februarie 1978

http://slidepdf.com/reader/full/revista-teatrul-nr-2-anul-xxiii-februarie-1978 100/100

I . P . „ I n f o r m a ţ i a "