Download - Revista Teatrul, nr. 11, anul XXIII, noiembrie 1978

Transcript
 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 11, anul XXIII, noiembrie 1978

  1/100

  REVIST A CONSILIULUI CULTURII l EDUCAIEI SOCIALISTE

  n aces l nun i r semneaz :

  R a d n A L B A L A , N ic o l a e BA L O T , C o n s t a n t i n F L O -EA, Ncolac G A F T O N , Mi H h ca G H E O R G H I U , T e o -

  o r M A Z I L I , C o n s t a n t i n M CI U CA , V i r g i l M U N r . V a l e n t i n S I L V E S T R U , I r a i ; . . . $ E L M A R U ,

  lorin T O R N E A , L a u r e n i t i U L I C I , M i r e r a / A C U ' .

  P A U L E V E R A C

  A C I N C I . A L E B D

  p o v e s t i r e d r a m a t i c i. d o u p r i

  Cronica drantatic M arin actorului H lumea cu teau M viitorul rol M leal n il T V I leal n il radiofonic

  ciiricii de teatru H meridiane H documentar

  retrospectiv U semnul M tonice M telex^/ TeatruT*spectacolul sporire

  D r e a p t a : Lila na T om e s cu . .J

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 11, anul XXIII, noiembrie 1978

  2/100

  Nr. / / (anul XXIII)noiembrie 1078

  vis t l in ia r ed i t a t dens i l i u l ( ' u l u i r i i i E d u *

  l ic i Social is te i de U n i e a S c r i i t o r i l o r d i n R e

  b l i ca Socia l i s t Romnia

  e d a c t o r - e f

  A D U P O P E S C U

  d a c t o r i - e f i a d j u n c i

  L O R I N T O R N E A

  H E O D O R M N E S C U

  M I I I X E A G I I E O R G I I I U : T e a t r u l si u n i t a t e a p o p o r u l u irom

  M I M C E A / A C I L I : Scena" t r a n s i l v a n a

  [O N U N I C U L E S C U : ...Noi n s e m n a m t e a t r u l rom ne s cPRTI I ) l L CONT IIN A E P O C I I N O A S T R E

  C O N S T A N T I N K L O R E A : Romnia social is t factora c t i v ni a f i rmr i i n u r i p o l i t i c i n o i , cu a d e v r a td e m o c r a t i c e , n v ia a in te rn a iona l .

  *V A L E N T I N S I L V E S T R U v r e c oma nd

  F E S T I V A L U L NAI ON AL C N TREA

  . 1

  p. 3

  p . 5

  p . (3

  p . 10

  C. IORDAC11E : T o a m n a teat ra l la Botoani p. 12

  p . 13C.R.M. : F e s t i v a l u l de crea ie i i n t e r p r e t a r e de la Slnit

  M o l d o v a

  T E L E X T E A T R U L " p . U, 32, 35, 38, 91

  C R O N I C A L I T E R A T U R I I D R A M A T I C E

  L A U R E N I U UL 1CI : D e b u t u r i n d r a m a t u r g i e . . . p . 15

  T H E O D O R M N E S C U : D e s p r e p r e m i i i despre co rec t i t u d i n e p. 16

  ST AN VL AD : Cu r eg i zoru l C r i s t i an Nacu i cu actri a

  E l e n a P e t r i c a n , despre a r t i t i i a m a t o r i d in Br lad . . p . 17

  S E M N A L

  V I R G I L M U N T E A N U : H e l p ! ! ! p. 18CRONICA D R A M A T I C : . . A l e x a n d r u L p u n c a n u " , . .Aventur n b a n a l " ( T e a t r u l .Na ional d in Bucure t i ) ; Rou pe t r o t u a r e " ( T e a t r u l Not la ra " ) ; pa l t " ( T e a t r u l de

  poezie) ; Ur m e pe zp a d " . O s r b t oar e p r in c ia r "( T e a t r u l M u n i c i p a l d i n Ploieti) ; D-a le C a r n a v a l u l u i " ,. . S t r i g o i i " . . . n toarcerea d in p u s t i u " ( T e a t r u l V. I . Popa "d i n Brlad) : . . I n t e r v i u " , . . 'T re i suror i " (Teat rul Bacoviad i n Bacu) ; . .Eire de poe t" ( T e a t r u l . . Ion Vasi les cu")

  Semneaz RAD U AL B AL A, CRI STEN A D U M I T B E S C U ,

  E. KM L. AXTOAXETA C. IORDAC1IE , DOBU

  MIELCKS CU, CO X ST A TE N P ARAS CHIVES CU, CONS T A N T I N R A D U - M A R 1 A , T R A I A X E L M A R U , P A U LT U T U N G I U p. 19R E P R E ZEN TA IA X B S nu - i faci pr v l i e c u s c a r "

  ( T e a t r u l N a t i o n a l d i n B uc ure t i ) . . . P r e u l " ( T e a t r u l

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 11, anul XXIII, noiembrie 1978

  3/100

  MIHNEAGHEORGHI U

  Teatrul. i

  unitatea poporului romn

  * l i t e r a t u r a i n v i a a t e a t r u l u i r o m a n e s c , c a r e , c u a s e d e c e n i iy I n u r m , se l a n s a p e s c e n a r i i r e n t r e g i t e , s - a u i m p u s u n

  m a r c n u m r d e d o c u m e n t e i m r t u r i i a l e m a r e l u i e l a n p a t r i o t icd e m o c r a t i c c u c a r e s c r i i t o r i i i a r t i t ii a u s a l u t a t , n t r - o m i c t o a r e

  n a n i m i t a t e , c r e a r e a s t a t u l u i n a i o n a l u n i t a r .

  U n i r e a T r a n s i l v a n i e i c u a r a s -a f u r it n i a r n a a n u l u i n c a r e , l au c u r e t i , m u r e a C o b u c , p o e t u l m a r i l o r n o s t a l g i i a r d e l e n e , a l c m i n u l u i

  u s t i i t i a l d o r u l u i d e d r e p t a t e m o c n i i s u b a p s a r e a i m p e r i u l u i a u s l r o -n g a r , p r b u it . E a a fo s t n c h e i e r e a u n u i l u n g i s f i ielor e f o r t a le g s i r i i , c o n t i n u a r e f i r easc a l u p t e i m i l e n a r e . m p o t r i v a a s u p r i r i i s t r i n e ,e n t r u u n i t a t e a n a i u n i i r o m n e i p e n t r u a f i r m a r e a e i l i b e r n r n d u lo p o a r e l o r e u r o p e n e , a l c r o r t r e c u t s e c o n fu n d c u n s i i s t o r i ar v e c h e a c o n t i n e n t u l u i .

  A m i n t i r i l e d i n primul r z b o i m o n d i a l a l e s c r i i t o r i l o r i a r t i t i lo ro t r i r e p r e z i n t , n s i n e , o l i t e r a t u r , n a n s a m b l u l d r a m a t i c a l l i t e r a

  r i i r o m n e m o d e r n e , i a r m o t i v e l e i s u b i e c t e l e e x t r a s e d i n e l e u l t e r i o ra u p r e l u n g i t p n d u p u l t i m u l r z b o i , c a , d e a l t f e l , n n t r e a g a l i t e r a r a a l u m i i , d a r p u r t n d , l a n o i , o a m p r e n t s p ec ific , a l c r e i c o n t u r

  e o p o l i l i c i p s i h o s o c i a l a fo s t t r a s a t d e R c b r e a n u , d e C a m i l P e t r e s c u d e c e i l a l i a u t o r i d e c a p o d o p e r e a i p r i m e i j u m t i a v e a c u l u i a c e s t u i a .

  O l u n d u p m a r c a U n i r e , a r t i t i i n o t r i a u i n u t s m a r c h e z e , l an d u l l o r , d e p l i n a r e n f r i r c a p o p o r u l u i r o m n , s u b c e le t r e i c u l o r i

  a t i o n a l e . I a fi in , n d a t d u p A n u l n o u 1 9 1 9 , S i n d i c a t u l a r t i t i l o ra m a t i c i i l i r i c i d i n R o m n i a ( d i n c a r e f a c p a r t e i a r t i t i a p a r i n n d

  a i o n a l i t i l o r c o n l o c u i t o a r e ) ; s e n f i i n e a z , l a C l u j , C o n s e r v a t o r u l d eu z i c i a r t d r a m a t i c (d i r e c t or , G h c o r g h e D i m a ) ; a p o i , n c e a d i n t i

  r i m v a r a R o m n i e i r e u n i t e a r e l o c m a r e l e t u r n e u n T r a n s i l v a n i a

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 11, anul XXIII, noiembrie 1978

  4/100

  A n i m a t o r u l t e a t r e l o r n o a s t r e i l e g i u i t o r u l lo r l u m i n a t e r a , a t u n c i , A . D a v i l a . n t o a t e p r o v i n c i i l e ri i se nf i ineaz c e n t r e d r a m a t i c e , c o n s e r v a t o a r e , societ i , r e v i s t e . E r a u ini iat ive n o b i l e , existato a m e n i ta len ta i i in imo i , ia r p u b l i e n t , n l r -o pe rmanen t a tep ta re id o r n i c d e m a i m u l t i m a i b i n e .

  Po a l e c n u t oa t e ini iat ivele nf lcrate ale ar t i t i lor i s c r i i t o r i l o re p o c ii a c e l u i m a r e av n t p o s t b e l i c i-au a f l a t j u s t a n fptu i re tr sp la t , p e n t r u c ace leai d o c u m e n t e o m rt ur isesc !

  c o n f l ic t u l s o c ia l i n c i p i e n t a v e a s se a g r a v e z e , d i n p r i c i n a a t i t u d i n i i mbog i i lo r de rzboi i a a s a l t u l u i s p r e vrful societ i i a l n o i i c l a s ee x p l o a t a t o a r e , c a r e o c o m p l e t a pe cea la l t , c o n s e r v a t o a r e , c u d e m a g o g i ai s e l e a d e n a v u i r e a n o i l o r capital i t i i moier i . T o a t e a c e s t e a ser e f l e c t a p r e a l i m p e d e n c o n f l i c t u l d r a m a t i c a l t u t u r o r p i e s e lo r ju c a t e i

  s c r i s e n t r e c e l e dou r zboa ie , n d i s p e r a r e a i r e v o l t a e r o i l o r u n o r ad i n t r e d r a m e i in a d r e s a co m e d i i l or s a t i r i c e c a r e ineau afitd t e a t r e l o rt i m p u l u i .

  E l e reflect, n f e lu l a c e s t a , fa p t u l c , dac , n t r - adevr p r e c u ms u b l i n i a t o v a r u l N i c o l a e Ceauescu r ea l izar ea s t a t u l u i n a i o n a l u n i t a r a d e s c h i s o perspect iv nou dezvol tr i i for e lor de produc ie , t i in e ii c u l t u r i i , r idicr i i n i v e l u l u i g e n e r a l de c iv i l iza ie a l n t regulu i p o p o r " , n uc m a i p u in a d e v r a t c s -a c o n f i r m a t coaliia c l a s e l o r e x p l o a t a t o a r e n a i o n a l e " i c dup c r e a r e a s t a t u l u i n a i o n a l u n i t a r , o b u n p a r l e a bog i i lo rp o p o r u l u i a u r m a s n m in i le m o n o p o l u r i l o r s t r ine ; de f a p t , p n l ainsu rec ia na iona l a r mat an t i fascis t i an t i imp er ia lis l d in 1944 .p o p o r u l r o m a n n u s - a p u t u t b u c u r a c u a d e v r a t p e d e p l i n d e i n d e p e n d en a s a ".

  n t reaga d r a m a t u r g i e r o m n e a s c d i n t r e c e l e d o u r z b o a i e , s c o - ind n ev iden d r a m a i n t e l e c t u a l u l u i s a u a m u n c i t o r u l u i i r anu lu ir o m n c o n f r u n t a t c u p u t e r e a b a n u l u i i a au tor i t i lor c a p i t a l i s t e ( d e p e n d e n t e , l a r n d u l l o r , n p r o p or i e d e a p r o a p e j u m t a t e , d e m o n o p o l u r i l e

  s t r ine) , n e - a p e r m i s a n e lege c ab ia n m o m e n t u l c nd a fostl i ch ida t cu desv r i r c o r i c e d e p e n d e n d e m o n o p o l u r i l e s t r i n e , d er i le i m p e r i a l i s t e , cnd t o a t e bog i i l e na iona le au d e v e n i t p r o p r i e t a t e ap o p o r u l u i , p u t e m v o r b i d e a d e v r a t a i n d e p e n d e n n a i o n a l , d e c r e a r e acondiii lor p e n t r u r e a l i z a r e a nzuin e lor p o p o r u l u i d e a f i p e d e p l i ns t p n p e d e s t i n e l e s a l e " .

  Ar t r e b u i s n e n g d u i m r g a z u l d e a m e d i t a l a c u r s a d r a m a t i c a a c e s t o r ase d e c e n i i , n c a r e a r t e l e n o a s t r e a u e v o l u a t a t t d em u l t , m b o g i n d u - s e , p r i n r evo lu i e , cu o a m e n i , i d e i i e d i f i c i i

  d e na l t p r e s t i g i u , s p r e a n e lege odat c u m a r e l e n o s t r u p u b l i c ,

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 11, anul XXIII, noiembrie 1978

  5/100

  MIRCEAZACIU

  S c e n a " t r a n s i l v a n

  Ca o i me ns s c e n , T r a n s i l v a n i a . . . m b r i a r e a a r c u l u i c a r p a t i c n c h i p u i e a m

  t e a t r u l n a t u r a l n c a r e s -au j u c a t m a r i l er a m e a le I s t o r i e i . I n s a n c t u a r u l M u n i l o rr l i c i se c e l e b r a u m i s t e r e l e " l u i Z a m o l -

  I n c i n t a sacr a S a r i n i s e g e tu z e i a fostd r u l u n e i t r a g e d i i s h a k e s p e a r e e n e : m o a r a l u i D e c e ba l . P e p l a t o u l Cet i i Blgra-l u i , i m e n s a m u l i m e a u r m r i t e r n c e n u lec tacol a l f r nge r i i p e roa t a t r u p u r i l o r

  i l l o r i a i Cloca. Cetatea Al b e i - u l i i an s t i t u i t i d e c o r u l u n c i a d i n t r e cele m a i

  r l uc i t e apo teoze : i n t r a r e a t r i u m f a l a l u ii h a i ; d u p c u m C m p i a s t e a r p , posom ot , m t u r a t d e v n t u l f i e r b i n t e ce apleac

  m o c u r i l e d e i e r b u r i u s c a t e na i n t e a C he o r T u r z i i , c u s t nc r i a l o r z b u c i u m a t ,m a n t i c a fo s t a l e a s , cu a t t a i n t u i i eg i z o ra l , p o n t r u p r i n d e r e a i u c i d e r e ar o u l u i . I n A p u s e n i i ce- i profi leaz cue l e mo e t i p e p n z e l c d e cea a le t o a m i , t u l n i c e l e d e s c h i d o a l t s c e n , a c onc t e lo r s c h i l l c r i e n e , cu p a t e t i c u l l o r d i s c u r sn t r u l i b e r t n t e , r o s t i t d c A v r a m I a n c u .e c u t u l n i c i n u c a i c i dec t u n n e n e r u p t h a p p e n i n g , n c a re mu l i mi l e s n tr s o n a j u l f a s c i n a n t a l u r z e l i i d r a m a t i c e ,

  i t l i K l i t i H l t

  f i n d u - s e p e n t r u f a n t a s m e l e i d e i l o r . I n o c h e n t i eM i c u , S i m i o n B r n u i u , T i m o t e i C i p a r i u ,Blcescu nsu i r t c i t o r c u t nd l ngf o c u r i l e d e b i v u a c a le t r i b u n i l o r n t r u p a r e a n luc i i s n t a bs o rb i i p n l au i t a r e a d e s i n e n acela i joc a l i e l e l o r " .D r a m a t i s m u l r e z u l t a c u m d i n a s c e z , d i np a t i m a i n t e l e c t ua l , d i n f e r v o a r e a a r h i t e c t u r i i C u v n l u i u i : de la t l m c i t o r i i t e x t e l o rm a r a m u r e e n e l a bra ove a nu l C ore s s i , d e

  la t r i u m v i r i i col i i Arde lene l a a d o l e s c e n t u lK m i n e s c u , o b s e d a t , n ace la i decor d e W e i m a r g o c l h e a n a l B l a j u l u i , d e t i t a n i s m u l l u il l o r i a s a u M u r e a n u , p n la b o l t a c o n s t r u i t , ca u n a r c a l c uge t r i i , d e L u c i a n B l a g a .S n t a i c i f i m r t u r i il e j e r t f e i l u i D o ja s a u a l u itefun L u d w i g B o t h , a m n d o u , s i m b o l u r i a led o r i n e i d e n e l e ge re i de t r i r e f r e a s c m p r e u n cu r o m n i i . I d e e e x p r i m a t c o n t i n u u d c cele m a i l u m i n a t e c uge t e a le m ag h i a r i l o r , sa i lor , s ecui lor i v a b i l o r , de-al u n g u l v r e m i i , p n I a p u n c t u l c u l m i n a n ta l l u i d e c e m b r i e 1 9 1 8 . I s t o r i a i -a d a t , p r i nu r m a r e , T r a n s i l v a n i e i u n c o n t i n u u f i o r d r a m a t i c . R e a l i t a t e a a s p r a c i o c n i r i l o r , ie i r i le i i n t r r i l e pe r s on a j e l o r , c de r i l e i n l r i l e , c o m e n t a r i u l p e r p e t u u a l C o r u l u i c o n v o

  t l di i b t f

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 11, anul XXIII, noiembrie 1978

  6/100

  n slbat icul decor ni nccs te i A r e a d i i ! P i scue F g r a ! l o r , b l n d e l e co l i n e a l e T r n a -l o r . b u r g u r i l e m e d i e v a l e , b i s e r i c i l e n t r i t e ,d u r i l e a b r u p t e a le C a s t e l u l u i H u n i a z i l o r ,r s u l d e f l oa r e r en as cen t i s t a l S i m b e t e ii B r n c o v e a n u , e d e n u l s i l v e s t r u i cinet i c a l M a r a m u r e u l u i , p i t o r e s c u l m o r i l o r

  a p , a l i a n n a r o a c e l or i c e r e m o n i i l o r a t e p a r t r a n s p u n e r e n r e a l i t a t e a i m a g i ie i l u i S h a k e s p e a r e s a u G o e t h e . P e i s a j u l

  sp i r o gen ia l scenograf ic . Tr ind t e a t r u li s t o r i e a s u m a t , a r d e l e n i i l descoper eac iune ab ia n c o n t e x t u l i l u m i n i s t a l f i l u i d e veac X V I I I , o d a t cu t r e z i r e a co n in e i o r i g i n i l o r i cu d e f i n i r e a u n e i s t r a t e g i ic u l t u r i i na ionale . ns i opera i v ia a

  ler ce n t r epr ind f a n t a s t i c u l e d i f i c i u , z i d i n dol i , r edact nd Supplex-uri, s c r i i n d i s t o r i i ,c i o n a r e , p l e d o a r i i , p o l e m i c i , p o eme , t i p n d , a d u n n d b i b l i o t e c i , p o a t e c o n s t i t u i s u e c t u l u n e i o p e r e d r a m a t i c e . Cnd g u s t u ln t r u f ic iune i croie te d r u m n n u n i l e

  e v i l o r p r i m e i col i romnet i de la B l a j ,n 1775, el va lega misterul" dc . . i s to r i e "ea t r i t , supor ta t , n f run ta t) . Teat ru l**

  s e n d u r n u - i d e c t i m a g i n e a n m i e aa r e l u i T h e a t r u m m u n d i . Scena" aduce na p r i v i t o r i l o r , p r i n t r - u n r a c u r s i u , Scenaeii i a s p i r i t u l u i . . .Comedia a m b u l a t o r i au m n o r u m " e n cep u tu l u r n i i i t i n e r a r , a lm a n t i c u l u i p e r e g r i n " p o r n i t s l u m i n e z ea p t e a c u u n op a i . I n t r - o r e p r e z e n t a i eiv - h i e r a t i c s e r e c o n s t i t u i e e p i s o d u l d e

  u z i m i a l c r i m e i p o l i t i c e : Occisio Gregoriaedae. I n a l t a , Aululatia l u i P l a n t e t r a n s s n d e co r u l r n es c l oca l : d i m e n s i u n i l ea l i s m u l u i s l a v i c i a n e r a u d e s c o p e r i t e . Eelogastoral (1833) a l u i C i p a r i u p r e v e s t e t o

  m i n e s c i a n a u r i a a r o a t a v r e m i i " , elegiet r e c u t u l u i b u c o l i c , s t a g n a n t , l a b t r n u l

  b D a m o n ; s e n t i m e n t a l n e c u r m a t e i p r e cer i l a j u n e l e P h i l c t a , e x p r i m a t cu p r e f i r r i a l e Glossei :

  C n d e u m b u c u r , p o a t e a l t u l s u s p i n ;

  E u p oa t e -s r u , e l p o a t e n u - i d e v i n .To a t e - n a t u r n e c u r m a t se m u t ;M u t a r e a p lace s i n g u r i - a ju t . "P l ce r ea j o c u l u i t e a t r a l face i ea p a r t e

  n s p e r an a n Cu r s u l a l t u i t i m p n o u , p l i nd e s f t a r e " , a n u n a t d e p e scena i m p r o

  zat a B l a j u l u i . E c h i p e l e d e d il e t a n i " n mu l e s c , a n i m a t e d e i m p u l s u r i e d u c a

  v e , d e s c o p e r i n d u - 1 p e Hamlet, v i b r n d l at o r i c a Hoilor l u i S c h i l l e r , l a s a t i r a Preaselor... l u i M o l i r e , i ex a l t n d p a o t i c l a Regulus-u\ l u i C o l l i n , t r a n s

  s n r o m n e t e d e I a n c u V c r e s c u .r a m a t u r g i a n a i o n a l a d u c e i r s u l t o n i c

  a ma b i l s a t i r : Iorgu de la Sadagura, Oxoar la mahala, Muza de la Burdujeni, Ont rneasc, i m a g i n i d e E p i n a l conson t e cu i m p r e s i i l e r e c o l t a t e d e C i p a r i u i

  d - Cnd mai trziu t r u p e l e l u i F a n yT a r d i n i , Pas ca ly s au M i l l o v o r s t r b a t e nl u n g i -n la t T r a n s i l v a n i a ( 1 8 6 4 1 8 7 1 ) . u np u b l i c a h t i a t d e l i m b r o m n e a s c f r u m o a s ,f r e n e t i c , t r a n s p o r t a t , va p u r t a a c t o r i i n t r - u nc o n t i n u u t r i u m f . Socie ta tea p e n t r u fond d et e a t r u r o mn " . n t eme ia t n 1 8 7 0 d in i n i i a t iva l u i l o s i f V u l c a n , r s p u n d e a , a a d a r ,u n e i a s p i r a i i t o t m a i l i m p e z i . l l o r i a P e t r a -P e t r e s c u , A u r e l P . B n u , l o a n A . L ep d a i i

  .a., a n i m a t o r i ai Socie t i i , vor t r a s a o r i z o n t u r i l e u n e i a m p l e m i c r i . L e p d a t u s c r i a ,n c h i a r a n u l n t emeier i i : O scen na io n a l t r e b u i e s i n t e r p r e t e z e m a i n t i d et o a t e c u g e t a r e a i m o r a v u r i l e n a i u n i i . B o -mni i , Vr nd s a ib t e a t r u , ' t r e b u i e s se

  ngr i jeasc de crearea l i t e r a t u r i i d r a m a t i c e " . ceea ce, de-a l u n g u l a n i l o r , s-au s t r d u i ts real izeze at t O. Bar i . c t i l o a n S l a v i c i ,g r u p a r e a d e l a L u cea f r u l " , Z a h a r i a Br s ansa u O c t a v i a n G u g a . D a r d e z i d e r a t u l e d e f i

  n i t d c E m in es cu n s u i , cu acel a i p r i l j(Repertoriul nostru teatral, n F a m i l i a " d i ni a n u a r i e 1870) : p o r n i n d de la ideea c n f p tu i r ea t e a t r u l u i n a i o n a l d in co lo d e Car -p a i p r in d e d i n ce n ce m a i m u l t a r i p ii d im en s iu n e" , e l o co n d i i o n a i d e s e r i o z i t a t e a r e p e r t o r i u l u i , c a r e t r e b u i e s p r o m o veze valor i a t t es te t ice , c t i e t ice" , av ndi ' r cp t m s u r a r i u " s c r i i t o r i i n a i o n a l i a i a l t o rl i t e r a t u r i , au tor i adec de ace ia c a r i n e -lcgnd s p i r i t u l n a i u n i i l o r , s r i d i c e p r i n ieu acest s p i r i t p e p u b l i c l a n l i m e a n i v e l u l u i l or p r o p r i u " . M o d e l e l e p r o p u s e d e P o e te r a u d r a m a t u r g i i s p a n i o l i . S h a k e s p e a r e ,B j o r n s n n , l l e b b e l , I l o l b e r g i V i c t o r H u g o .Pe popor n l u p t e l e sa le , n s im i r ea sa , pep o p o r n p u t e r ea s a d em o n ic i u r i a , n

  n e lepciunea sa , n s u f l e t u l su cel p r o f u n d t ie a -1 p u n e pc scen V . Hu go i n u m a ie l . A d o r a t o r a l p o p o r u l u i i a l l iber t i i , e lle r e f l ec t p e amn d o u n c o n t u r u r i m a r i ,g i g a n t i c e , p e ca r e ad es eo r i p u t e r i l e n u m a io men e t i a l e u n u i a e l o r n i c i c l e p o t u r

  m r i i n e x p r e s i u n e . P e acest b a r d a l l i b e r t i i l r eco man d m cu mu l t s e r i o z i t a t e

  j u n i m i i ce v a v r ea s s e n ce r ce n d r amen a io n a l e r o in n e" . E x i s t n o b s e r v a i a e m i n es c i an o d ep l i n co r es p o n d en cu s u f l e t u lT r a n s i l v a n i e i , i d e n t i f i c a t cu I s t o r i a , pe caresimea fr s tie nc n ce mod ct r e b u i e s-o aduc la l u m i n i l e r a m p e i , g r o zav i p r e m o n i t o r i e . T o a t a s p i r a i a t u l b u r e ,a p e i s a j u l u i i e r o i l o r , o m i t u r i l o r i even i m e n t e l o r d r a m a t i c e a l e t r e c u t u l u i , i cu ta

  e xpre s i a t ea t r a l , d u p ce o descoper ise a d m i r a b i l n poezie i p roz . V i s u l d e t e a t na d e v r a t a l T r a n s i l v a n i e i se va mpl in i nsa b i a c u a p a r i ia l u i L u c i a n B l a g a , i e l u r meaz m a r e l u i t e a t r u a l I s t o r i e i , care- i d i s p u n e m i i l e d c a c t o r i p c imen s a s cen a

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 11, anul XXIII, noiembrie 1978

  7/100

  Noi nsemnmteatrul

  romnesc"...e vorba cu a r t i s t u l e m e r i t

  N . N e a m u * O t t o n e

  In Ardealul alipii palriei-mume, flutura d ceva luni tricolorul national... Actorii Tealui N aional din liucurcti i fac datoriafreasc i trec Carpafii n primul turneucial. Un turneu triumfal, cu C. I . Noltara,cu Petrescu, Yasilc Toneanu, G. Ciprian,

  roape tot ansamblul. Pe scenele transilvane

  rsunat tiradele marelui repertoriu natio B z va n s i V i d r a , A pus de s oa re , F n -a B l a n d u z i o i , precum i avnlatul P o e m a li r i i d e Zaharia Brsan. La Cluj se joac

  14 mai V.)ll). Primele vorbe pc scen lestete Olimpia B rsa n : S -a potolit furna!'' (din P o e m u l U n i r i i ) ; sala a ovaionat,crimat.Peste cileva luni, din strdu ina a doi oani tic art, Zaharia Brsan i Tiberiu Bre-eanu, in seara zilei d e 1 decem brie 1010.tea primul gong al ea lru lu i National dinuj. In memorabila sear se jucau d et dal cu trupa clujean P o e m u l U n i r i i

  Se face z i u , piesele directorului Zahariarsan.

  Avem satisfac(ia s remem orm acele vrer i d e epopee naional cu un participant '

  even im entele teatrale din Clujul primelorni dc dup Unire artistul emerit

  N eam fu-Ollonel. La 03 de an i, maestrulpovestete cuuluitoare verv secvene di n

  nga i slrlu ciloarea-i carier...

  S t i m a t e m a e s t r e , n 1 9 2 5 Z a h a r i aB rs a n i u m i n t e a , n r e v i s t a T e a t r u l " , m p r e j u r r i l e i u li i n i i i T e a t r u l u iN a t i o n a l d i n C l u j . e a u n r e f l e x a lm a r e l u i e n t u z i a s m t r e z i i d e U n i r e a ceam u r e . I a t e e s p u n e , l a u n m o m e n td a t : Cei din i i sosesc, d - n i i I . S l -n c s e u P a p a i N e a m u - O t t o n e l , p r i e t e n iv e c h i . ( . . . ) Ace t i ar t i t i de seam aud a t u n m a r e i p r e i o s c o n c u r s n c e

  p u t u l u i i de z vo l t r i i T e a t r u l u i N a t i o n a l d i n C l u j . b i n e s se t ie as ta i s se repe te l a or i ce ocaz ie" . Ocaz iae s t e a z i po t r i v i t . D e c i . . . c um a fo s t

  D r a g u l m e u , e u j o c t e a t r u p r o f e s i o n i s t

  m a i mu l i colegi v i n i -mi a ra t o gaze t cude c l a r a i i l e l u i Z a h a r i a B rs a n p r i v i n d o r g a n i z a r e a N a i o n a l u l u i d i n C l u j . P r i n t r e a c t o r i ip r o p u i p e n t r u a n g a j a m e n t e r a m d o i cr a i o-v e n i S t ne s c u P a p a i e u . M e r ge m Ind i r e c t o r , ne nvo i m, p l e c m l a B uc ure t i s ne l mur i m. D up no i s c i a i a c t o r u lM i h i l e s c u -B r i l a . N u c e l de a z i . . . S o s i m . N ep r i m e t e O l i m p i a , s o i a l u i B r s a n . N e l m u r i m . Ea j uc a s e l a C ra i ova c u m i n e , n H a n

  gi a . C nd Brsan a fcut l i s t a t r u p e i , ne-at r e c u t i pe n oi . t i a c v om f id e a c or d . E r a o ch e s t i u n e n a i on a l .L-a l u a t i pe Bri la . i am p l e ca t l a C l u j . . . Sosim pe r nd. Vreo '25 de act o r i . .Noi . so i i Br sa n . A u r e l A l b a n a s e s c u .N i c u D i m i t r i u , C o r n e l P o t c o a v . . I . f h i b c-incon, M a r i a M i r i a m , T i l i a H o l d a , M a r i e t al l o r g a . . . U n i i n u a v e a m u n d e l o c u i . U r m e l er z b o i u l u i . . . E u a m l u a t u n p a t d e l a r e g i m e n t u l de a r t i l e r i e c a n t o n a t n a p r o p i e r e ia m d o r m i t n t e a t r u . B rs a n ne e l e c t r i z a pet o i . E r a t i m p pu in . Se hot r i se i n a u g u r a r e a , l a u n a n d e l a i s to r i ca a d u n a r e d el a A l b a l u l i a . E u a m j u c a t n d r a m a Seface z iu de Z a h a r i a B r s a n , p e p o p a C o s t a u ,l j i i cnscm i l a O a i o v a .

  B r s a n a i nu t s j oc pe popa C os t a n .M i - a m d a t s e a m a , n t ; m p u l repe t i i i lo r , ca l t f e l g n d e t e r o l u l dec t l g ndesc cu . Eu

  j uc a s e m l a C r a i ov a i n p o p m n a t d e d u h u lb l n d e ii , i a r a c u m j u c a m u n o m d r z , u * i

  a r d e l e a n p t r u n s d e d e m n i t a t e a v e c h i m i i l u i .Pe e r o u l C r i a n l j u c a B r s a n . M a i a p r e a uO l i m p i a , A u r i c A t h a n a s e s e u , B a d u i SoniiCluc e r i i . . . da , da , S on i a , c a r e ve n i s e de l aB u cu r e t i . .. I u P o e m u l U n i r i i n - a m j u c a t .( P r e m i e r a a b s o l u t fusese la T e a t r u l N a i o n a ld i n B uc ure t i , 24 i a n u a r i e 1919 n . n . ) .S t r l uc e a acolo O l i m p i a . S e a ra de 1 de c e mb r i e 1919 a fos t o sear de nl are a s u f l e t e l o r . P i a a t e a t r u l u i i s t r z il e d i n j u r e r a uo c u p a U; de cru e . Venise r rani de l a

  s u l e de k i l o m e t r i . I n s a l , a p r o a p e l a f i e care CUVUt, aplauze. M a r e e m o . i e . . . n - a m m a it r i t a l t a a s e m n t o a r e . . . N o i , a c t o r i i , n s e m n a m a t u n c i b i r u i n a c u l t u r i i n a i o n a l e . N o i

  n s e m n a m t e a t r u l r o m n e s c . n e l e g i d u m n e a t a ? M u l t v r e m e , o a m e n i i v e n e a u l a t e a t r u n u m a i s a u d l i m b a , a t t de d r a g l eer a v o r b a r o m n e a s c . U i t e , s vezi ce s-a n l i m p l a t o d a t . .. J u c a m R o m a n i o i i . Ee r a m u n z i d a r c a r e d r m a z i d u l d i n t r e d o u case. ea s rmn o s ingur p r o p r i e t a t e . i ,

  c nd z ic e u . . ga l a . a m d r m a t z i d u l !" . audpe u n u l d i n s a l , t a r e , c t r e V e c i n . : . , A iv z u t , n u m a i e x is t C a rpa i !" I n n e l e s u lc mun i i nu ma i s n t o p i e d i c p e n t r u fra i ide acela i s nge. Asta e r a a t m o s fe r a n c a r e

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 11, anul XXIII, noiembrie 1978

  8/100

  PARTIDUL-CONTIINA EPOCII NOASTRE

  Revista noastr a publicat, n ultimele numere, articole, declaraii, comentarii pe marginea istoricei Expuneri a Secretarului General

  al partidului la edina activului central dc partid i dc stat d in3 august 1978. In continuarea acestora, publicm articolul scris deconf. d r. Constantin Florea, redaclor-ef adjunct al revistei Era socialist", venind astfel i n intrnpinarea solicitrilor participanilor lanvmntul ideologic d in teatre.

  ROMANIA SOCIALISTA - FACTOR ACTIV

  AL AFIRMRII UNEI POLITICI NOI, CU ADEVRAT DEMOCRATICE,N VIAA INTERNAIONAL

  de CONSTANTIN FLOREA

  O m e n i r e a s t r b a t e n p r e z e n t o p e r i o a d os e b i t d e . c o m p l e x i c o n t r a d i c t o r i e s u b

  p e c t u l proc e s e l o r i t e n d i n e l o r d e z v o l t r i il e i s t o r i c e , a l p r o b l e m e l o r ca r e con f r u n t p o a r e l e i n a i u n i l e l u m i i . P r o f u n d e l e m u

  i i r e vo l u i ona re , s oc i a l e i n a i o n a l e , i n r v e n i t e n u l t i m e l e d e c e n i i , a u d e t e r m i n a ta r i s c h i m b r i n r a p o r t u l d e fo r e p e a r e n ao n d i a l , a u c r e a t n l u m e o s i t u a i e n o u ,d i c a l d i f e r i t de cea e x i s t e n t n a i n t e al u i d e - a l d o i l e a r z b o i m o n d i a l . O c a r a c r i s t i c d e f i n i t o r i e a s i t u a i e i i n t e r n a i o n a l e av e n i t a f i r m a r e a t o t m a i p u t e r n i c a v o i n

  i p o p o a r e l o r d e a p u n ed e f i n i t i v

  c a p t p oi c i i i m p e r i a l i s t e , c o l o n i a l i s t e i n o c o l o n i a t e , d e d o m i n a i e i d i c t a t , d e a d e v e n i

  p n e p e b o g i i l e n a i o n a l e , p e d e s t i n e l eo p r i i . T o t o d a t , n u l t i m a v r e m e a s i s t m

  u n proces d e a s c u i r e a c o n t r a d i c lor economice i p o l i t i c e d i n t r e d i f e r i t e

  a t e i g r u p r i d e s t a t e , l a a c c e n t u a r e a p u rn i c a t e n d i n e l o r d e r e m p r i r e a z one r d e i n f l u e n i d o m i n a i e , l a o c re t e r e

  s t r i i d e n e s i g u r a n i i n s t a b i l i t a t e nl a i i l e i n t e r n a t i o n a l e .

  C a r a c t e r u l c o n t r a d i c t o r i u a l e vo l u i e i i n r n a i on a l e c on t e m p o r a n e i m p u n e a s t zi ,a i m u l t dec t or i c nd n t r e c u t , i n t e n s i f i r e a l u p t e i ]>opoarelor p e n t r u a f i r m a r e ae i p o l i t i c i n o i . cu a d e v r a t d e m o c r a t i c e i

  f o r a . E x p e r i e n a i s t o r i c , e v e n i m e n t e l e a t e s t p e d e p l i n c n u m a i p r o m o v a r e a u n e i a s t f e l

  d e p o l i t i c i , i m p u s n m o d o b i e c t i v de cer i n e l e de z vo l t r i i s oc ia l e a c t u a l e , poa t e a s i g u r a r a p o r t u r i s t r n s e , d e p r i e t e n i e i c o l a b o r a r e , n t r e t o a t e s t a t e l e , s a l v g a r d a r e a s e c u r i t i i i p c i i g e n e r a l e , n a i n t a r e a o m e n i r i ipe calea p r o g r e s u l u i . E s t e c l a r a r a t t ova r u l N i c o l a c C e a u e s c u c for e lep r o g r e s i s t e , r e v o l u i o n a r e , r i l e s o c i a l i s t et r e b u i e s s p r i j i n e a c e a s t po l i t i c , s fact o t u l p e n t r u i m p u n e r e a i g e n e r a l i z a r e a e ip e s c a r m o n d i a l . I n ce o p r i v e t e , R o m n i a

  e s t e a nga j a t f e r m

  p e a c e a s t l i n i e

  i n u v ap r e c u p e i n i m i c n i c i n v i i t o r p e n t r u i n s t a u r a r e a u n e i p o l i t i c i n o i , c u a d e v r a t e c h i t a b i l e i d e m o c r a t i c e , n v i a a i n t e r n a i o n a l " *

  A c t i v i t a t e a c o n s e c v e n t a R o m n i e i s o c i a l i s t e p e n t r u s t a t o r n i c i r e a u n u i n o u c u r s p ea r e n a i n t e r n a i o n a l , p e n t r u s o l u i o n a r e ac o n s t r u c t i v a p r o b l e m e l o r m o n d i a l e , e s t ei n d i s o l u b i l l ega t d e n t r e a g a o p e r d e de z v o l t a r e a p a t r i e i n o a s t r e p e ca lea soc ia l i s m u l u i , a p r o g r e s u l u i m u l t i l a t e r a l , m a t e r i a li s p i r i t u a l . A n g a j a t cu toa te for e le sa le i n

  n f p t u i r e a h o t r r i l o r C o n g r e s u l u ia l X I - l c a i Confer in e i Na iona le a p a r t i d u l u i , p o p o r u l r o m n e s t e p r o f u n d i n t e r e s a t n a s i g u r a r e a u n u i c l i m a t d e s e c u r i t a t e , n s t a t o r n i

  i l i i i t t t i

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 11, anul XXIII, noiembrie 1978

  9/100

  soc ie t i i soc ia l i s t e m u l t i l a t e r a l d e z v o l t a t e n a i n t a r e a p a t r i e i s p r e c o m u n i s m .

  D ir e c ii le i c oo r d o n a t e l e f u n d a m e n t a l ee p o l i t i c i i e x t e r n e a p a r t i d u l u i i s t a t u i u is t r u a u fos t r e a f i r m a t e cu c l a r i t a t e i

  o s e b i t fo r , pe ba z a u n e i a m p l e a n a l i z ei n i fi ce , n E x p u n e r e a t o v a r u l u i N i c o l a c

  e a u e s c u l a e d i n a a c t i v u l u i c e n t r a l d er t i d i de s t a t d i n ' a u gu s t a . c. con

  i b u i e d e e x ce p i o n a l v a l o a r e l a m b o g

  rea t e z a u r u l u i d e i d e i i e x p e r i e n a l c r i i c o m u n i s t e i m u n c i t o r e t i m o n d i a l e ,

  for e lor s o c i a l i s m u l u i . A p r e c i e r i l e i conu z i i l e c u p r i n s e n a c e s t r e m a r c a b i l d o c u e n t , c u a d e v r a t p r o g r a m a t i c , p u r t n d a m e n t a g n d i r i i r e v o l u i o n a r e , p r o f u n d n o v a a r e , a s e c r e t a r u l u i g e n e r a l a l p a r t i d u l u i ,e e d i n t e l e R e p u b l i c i i , t o v a r u l N i c o l a ea u e s c u , da u o nou s t r l uc i r e n t r e g i i

  c t i v i t i i n t e rna i ona l e a p a r t i d u l u i i s t a l u i n o s t r u , e x p r i m c u p r e g n a n u n i t a t e a

  ialectic d i n t r e p o l i t i c a i n t e r n i e x t e r n P . C . R . , r e f l e c t bo t r r e a ne s t r mut a t aom n i e i de a a c i ona ne obos i t i n v i i l o rn t r u t r i u m f u l c a u z e i s o c i a l i s m u l u i , p r o g r e l u i i pc i i , p e n t r u f u r i r e a u n e i l u m i m a in e i m a i d r e p t e p e p l a n e t a n o a s t r .

  I n con c or d a n c u i n t e r e s el e f u n d a m e n t a l ee p o p o r u l u i , c u c e r i n e l e p c i i i p rog re l u i , R o m n i a p r o m o v e a z o p o l i t i c e x t e r de l a rg de s c h i de re i pe r s pe c t i v , dext i n d e r e i a p r o fu n d a r e , p e m u l t i p l e p l a

  r i , a r e l a i i l o r s a l e e u t oa t e s t a t e l e l u m i i ,p a r t i c i p a r e cr e s e n d l a c ol n h o r a r e a ecoomi c i t e h n i c o- t i in i fi c m ond i a l , l a

  r cu i t u l u n i v e r s a l d e v a l o r i s p i r i t u a l e . a r ua s t r d e z v o l t c o n t i n u u re la i i l e de p r i e

  n i e , c o l a b o r a r e i s o l i d a r i t a t e c u t oa t e 3 -e s oci a l i s t e , a c i one a z c u c ons e c ve n pe n

  u de p i r e a d i ve rge n e l o r i s o l u i ona re ao b l e m e l o r c s r i s t e n t e n t r e r i le s oc i a l i s t e ,n t r u n t r i r e a c oe z i u n i i i un i t i i a c e s t o r

  r i f a c t o r d e ce a m a i m a r e n s e m n t a t en c re te rea for e i i in f luene i s o c i a l i s m u l u i

  a r e n a m o n d i a l , n a c ce l er a r e a s c h i m b r i r n n o i t oa r e d i n vi a a i n t e r n a i on a l . I nelai t i m p , n a c t i v i t a t e a i n t e r n a i o n a l a

  o m n i e i u n l o c i m p o r t a n t l ocup e x t i n r e a i a d nc i r e a r e l a i i l o r de c o l a bo ra r e

  n o i l e s t a t e s u v e r a n e , c u r i l e i n c u r se d e z v o l t a r e i n e a l i n i a t e , n l u p t a m p o

  v a p o l i t i c i i i m p e r i a l i s t e , colonia l i s t e i neolon ia l i s te , p e n t r u d e m o c r a t i z a r e a r e l a i i l o rt e r n a i o n a l e , p e n t r u p r o g r e s , pace i secua t e n n t r e a g a l u m e . I n s p i r i t u l p r i n c i p i

  r c oe x i s t e n e i pa n i c e , s t a t u l r o m n d e z l t , de , a s e m e ne a , r e l a i i l e p o l i t i c e , econoce t ehnico- t i in i f i ce cu r i l e c a p i t a l i s t ee zv ol t a t e , ou t oa t e r i l e , f r de os e b i r e de n d u i r e s o c i a l .

  T e m e l i a p e r m a n e n t a r a p o r t u r i l o r i n t e r

  a f i r m r i i d e p l i n e a u n o r r e l a i i i a u n e ip o l i t i c i n o i , de c o l a bo ra r e e ga l n d r e p t u r i

  n t r e t oa t e s t a t e l e , c o n s t i t u i e g a r a n i a p o u i s ecur i t i i n n t reaga l u m e .

  P o l i l i c u R o m n i e i , d e d e z v o l t a r e , p e b a z en o i , a r e l a i i l o r c u t oa t e r i l e l u m i i , a r e z i s t a t cu succes nc e rc r i i t i m p u l u i , i -a dov e d i t p e d e p l i n j u s t e e a , va l e n e l e s a l e c on s t r u c t i v e , c onc orda n a s a ou c e r i n e l e c on s t ruc i e i n o i i ' o r n d u i r i , c u d e z i d e r a t e l e d e

  pace i p rog re s a l e t u t u r o r p o p o a r e l o r . A -e ea s t po l i t i c r e p re z i n t , ee poa t e s p u n e , u ne x e m p l u de n e l e ge re p ro fund a i m p e r a t i v e l o r d e z v o l t r i i c o n t e m p o r a n e , n s c r i i n d u - s ec a u n a p o r t d e ce a m a i m a r e v a l o a r e l at e o r i a i p r a c t i c a r e s t r u c t u r r i i p r o g r e s i s t e ar e l a i i lo r i n t e r n a i on a l e c on t e m p o r a n e . 0 d o vedesc n m o d g r i t o r a m p l o a r e a i d i n a m i s m u l r e l a i i l o r e x t e r n e a l e r i i n o a s t r e rela i i care s -au r i d i c a t pe o t r e a p t c a l i t a t i v s u p e r i oa r n p e r i o a d a j a l on a t d eCongr ese le I X , X i X I a le P .C .R . , p r e s t i g i u l f r p r e c e d e n t d e c a r e a r a n o a s t r ip r e e d i n t e l e e i , t ova r u l N i c o l a e C e a u e s c u ,s e buc u r a s t z i n r ndu l popoa re l o r i s t a t e l o r l u m i i .

  M a r i l e succese r e p u r t a t e d e R o m n i a i ne d i f i c a r e a n o i i or ndui r i , ca i n a f i r m a r e asa t o t m a i a c t iv n c o n c e r t u l n a i u n i l or l u m i i , s n t i n d i s o l u b i l l e ga t e de a c t i v i t a t e as t r l u c i t , r e m a r c a b i l , p t r u n s d e n a l t r e s p o n s a b i l i t a t e p a t r i o t i c , c o m u n i s t , a t o va r u l u i N i c o l a e C e a u e s c u , de r o l u l h o t -

  r t o r a l s e c r e t a r u l u i g e n e r a l a l p a r t i d u l u in o s t r u n e l a b o r a r e a i n f p t u i r e a n t r e g i ip o l i t i e i i n t e r n e i e x t e r n e a p a r t i d u l u i i s t a t u l u i . C onc e p i a t i i n i f i c , r e vo l u i ona r ,m a r c a t d e u n p r o n u n a t s p i r i t c r e a t o r , at ova r u l u i N i c o l a e C e a u e s c u , i n i i a t i ve l e ia c i u n i l e s a l e co n c r e t e , c on s t r u c t i v e , d e l a r gecou m o n d i a l , n t l n i r i l e i c o n v o r b i r i l e sa lecu c onduc t o r i de s t a t e i e f i de guve rne ,cu p e r s o n a l i t i d e f r u n t e a le o p i n i e i p u b l i c em o n d i a l e , i p u n o a m p r e n t d e c i s i v a s u

  p r a n t r e g i i a c t i v i t i i n t e r n a i o n a l e a R o m n i e i , a d u d n d o c o n t r i b u i e e s e n i a l a l a a f i r m a r e a c r e s e n d a r i i n o a s t r e p e a r e n am o n d i a l , c a f a c t o r a c t i v a l c o l a bo r r i i ipc i i n l u m e .

  P r e o c u p a r e a c on t i nu i a c i une a e ne rg i c a R o m n i e i s o c i a l i s t e p e n t r u a f i r m a r e a u n e ip o l i t i c i n o i p e a r e n a i n t e r n a i o n a l i g s e s co e xp re s i e e l oc ve n t n p a r t i c i p a r e a sa ac t i v , p e r m a n e n t , l a d e z b a t e r e a i s o l u i o n a r ea n s p i r i t d e m o c r a t i c a p r o b l e m e l o r c o m

  p l e x e c a r e c o n f r u n t a s t z i c o m u n i t a t e a s t a t e l o r l u m i i .

  U n a d i n t r e d i r e c i i l e p r i n c i p a l e a le a c t i v i t i i i n t e rna i ona l e a p a r t i d u l u i i s t a t u l u in o s t r u o c o n s t i t u i e e f o r t u l p e n t r u r e a l i z a r e au n u i c l i m a t d e s e c u r i t a t e , d e s t i n d e r e i c o

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 11, anul XXIII, noiembrie 1978

  10/100

  r e u n i u n i i dc In B e l g r a d a u r e p r e z e n t a t , d ef a p t , un pus napoi n aceas t di rec ie . nm o m e n t u l dc fa, se cer, dc aceea, a f i

  n t repr inse noi i sus inute e f o r t u r i n veder ea n fptu i r i i n v ia , ca un lo t u n i t a r , aA c t u l u i f i n a l , p r e c u m i p e n t r u preg t i reatemeinic a r e u n i u n i i d i n l)8(), le laM a d r i d .

  Aa cum ara t n t reaga evolu i e i s tor i c ,a s i g u r a r e a u n e i secur i t i rea le es te c o n i i -

  i onn t , n u l t i m i n s t a n , dc a d op t a r e a u n orm s u r i c onc re t e , p r a c t i c e de de z a rma re id e z a n g a j a r e mil i t a r . Aces t l u c r u este cua t t m a i a d e v r a t n E u r o p a , unde s -n a c u m u l a t ce l m a i m a r e a r s e n a l d e a r m e cu n o scu t n i s lo r i e . I a t de c e , a dop t a r e a unorm s u r i c onc re t e de de z a rm a r e i de z a n ga j a r emi l i t a r c o n s t i t u i e o ne c e s i t a t e s t r i nge n t , unf ac to r f r de ca re nu se poa te v o r b i depace t r a i n i c , de o s e c u r i t a t e a de v r a t , n i c in K u r o p a i n i c i n alt p a r t e a l u m i i ,P o r n i n d de la aceste p r o p u n e r i , R o m n i a

  consider c , n opera de nfptuire a . secui t i i europene , un accent deosebi t t r e b u i e

  p u s pe p rob l e me l e de z a nga j r i i m i l i t a r e idezarmr i i . . . .Trebuie s ac ionm ea p r o b l e m e l e r e f e r i t o a r e l a d e z a n g a j a r e a m i l i t a r

  f i e d i s c u t a t e n c a d r u l ge ne ra l a l s e c u i t i i e u rope ne , c u p a r t i c i p a r e a t u t u r o r s t a e l o r . S facem a s t f e l ca aceste p r o b l e m e s tea n c e n t r u l a t e n i e i v i i t o a r e i r e u n i u n i dea M a d r i d " ' 2 , s u b l i n i a t ova r u l N i c o l a e

  Ceauescu la edina a c t i v u l u i c e n t r a l dep a r t i d i dc s t a t d i n a ugus t a . c .

  Re la i a d ia lec t i c d i n t r e s e c u r i t a t e , pe dep a r t e , d e z a r m a r e i d e z a n g a j a r e -m i li t a r ,

  e de a l t p a r t e , se i m p u n e , d e a l t f e l , a f iu a t n c o n s i d e r a r e n u n u m a i p c p l a n e u o p e a n , c i i , i n ge n e r a l , pc a r e na mon d i a l .n t r -a d e v r , p e r p e t u a r e a n e n fr n a t a c u r s e in a r m r i l o r , n p r i m u l r nd a na rm r i l o ru c l e a r e , e st e ge ne r a t oa re de i me n s e p r i

  m e j d i i p e n t r u c a uz a de z vo l t r i i popoa re l o re calea p r o g r e s u l u i i c ivi l iza ie i , i n c l u s i ve n t r u c ons t ruc i a n o i i societi n ri le so

  i a l i s t e , p e n t r u pacea i s e c u r i t a t e a i n t e r n a onal . Pc l ing f a p t u l c i m p u n o greaovar economic i f inanc ia r t u t u r o r p oo a r e l o r l u m i i , n a r m r i le r e p r ez in t u n i n t r u m e n t p r i n c i p a l n p r o m o v a r e a p o l i t i c i im p e r i a l i s t e dc for i d i c t a t , de ames tecn t r e b u r i l e i n t e r n e a le a l t o r p o p o a r e , d cn t r e i ne r e a u n o r foca r e de t e n s i u n e i con i c te n d i v e r s e r e g i u n i a le l u m i i .

  Ia t de ce , p a r t i d u l i s t a t u l n o s t r u c ons i e r c n u poa t e f i a s i gu ra t o pace t r a i -

  l r , i a r d e s t i n d e r e a i n t e r n a i on a l n u p a t ec ons o l i da t da c nu s e pune c a p t c u r s e i

  na rm r i l o r , da c nu s e t r e c e l a a dop t a r e ae m s u r i e ne rg i c e i e f e c t i ve nd re p t a t e s p renfptu i rea dezarmr i i . Aceas t conc luz ie ast r e a fi r m a t cu p u t e r e n E x p u n e r e a t o

  armri i s -a ncheiat cu a n u m i t e r e z u l t a t ep o z i t i v e , d a r , d e s i g u r , e a a a d o p t a t n u m a ir e zol u i i cu c a r a c t e r ge n e r a l . t ova r u l.Nicolae Ceauescu a s u b l i n i a t c, in p r e z e n t , esen i a lu l cous in n a face t o t u l p e n t r u a t r e c e r e a l me n t e l a m s u r i p r a c t i c o dcd e z a r m a r e ge ne ra l , i n p r i m u l r nd de deza r m a r e n u c l e a r .

  D up c um e s t e c unos c u t , R om n i a a p r e z e n t a t u n a m p l u p r o g r a m d e m s u r i c o n

  c r e t em e n i t e

  s d e t e r m i n e t r e c e r e a l a a c i u n ie fec t ive d e d e z a r m a r e . I n l u p t a p e n t r u r e a l i za rea a c e s t u i d e z i d e r a t v i t a l a l n t r eg ii om en i r i , for e l e p r ogre s i s t e , na i n t a t e , p opoa r e l ede p r e t u t i n d e n i s n t chemate s - i sporeasce f o r t u r i l e , s des foare o i mai in tensa c t i vi a t e , p e n t r u a da v ia p r o p u n e r i l o ri n c lu s e i n d o c u m e n t e l e S e s i u n i i O . N . U . . p e n t r u t r e ce r e a I a d e z a r m a r e .

  Conso l ida rea pci i i securi t i i i n t e r n a iona le i m p u n e , n acelai t i m p , o p re oc u p a r e s us i nu t p e n t r u so lu ionarea pe ca lea

  t r a t a t i v e l o r a t u t u r o r p r o b l o i n e l o r i n t e r n a i o n a l e l i t i g ioa se . E v e n i m e n t e l e d e m on s t r e a z cup u t e r e c ascu i rea cont radic i i lo r d i n t r es t a t e , s t r i l e dc ncordare d in d i f e r i t e zonea le h u n i i , recurgerea l a for , l a fo los i rea a j u t o r u l u i m i l i t a r " , de c t r e une l e s t a t e , eam i j l o c de rezolvare" a l i t i g i i l o r lor cu a l t es t a t e , creeaz p e r i c o l u l a g ra v r i i s i t ua i e ii n t e rna i ona l e , a l i z b u c n i r i i unor no i c on f l i c t e pe scar local sau c h i a r p e s c a r m o n d i a l , a m e n i n l i b e r t a t e a i i nde pe nde n ap o p o a r e l o r , a s l a l e l or s u v e r a n e .

  A v nd i n ve de re aceste s t r i dc l u c r u r i , .Bomnia se pronun cu consecven p e n t r ud i m i n u a r e a ((Misiunilor i ncordr i lor c rea te

  n d i f e r i t e zone a le l u m i i , p e n t r u r e n u n a r e ala fo los i re m i j l o a c e l o r m i l i t a r e n s o l u i o n a r e a p r o b l e m e l o r Litigioase d i n t r e s t a t e . I nconcep ia p a r t i d u l u i i s t a l u l u i n o s t r u , a b o l i r e a p o l i t i c i i de for i amenin a re cufora i nlocuirea c i p r i n t r - o pol i t ic de pacei co l a bo ra r e , de r e g l e m e n t a r e pc c i p o l i t i ce , p r i n negoe ie r i , a t u t u r o r p r o b l e m e l o r

  l i t ig ioase i n t e rn a i ona l e se a f irm ca u n i m p e r a t i v de p r i m o r d i n a l s t a t o r n i c i r i i u n c rre la i i no i , panice , democra t i ce i cu adev r a t e c h i t n b i l e , n l u m e a c o n t e m p o r a n .

  U n a d i n t r e p r o b l e m e l e c a r d i n a l e a l e z i l e lo rn o a s t r e o c o n s t i t u i e , f r ndoia l , l i c h i d a r ea de c a l a j e l o r d i n t r e s t a t e , f u r i r e a n o i io r d i n i economice i n t e r n a i o n a l e . R e z u l t a t a lvech i i p o l i t i c i i m p e r i a l i s t e i c o l on i a l i s t e ,p r p a s t i a d i n t r e r i l e de z vo l t a t e i r i l e

  n cu r s dc dezvol t a r e care cont inu sse ad neeasc , n pof ida rezolu i i lor adopta i ?

  n c a d r u l d i f e r i t e l o r organiza i i i confe r in ein te rnn ionnle afec teaz p r o f u n d n e g a t i vevolu i a mondia l i c reeaz m a r i pe r i c o l ep e n t r u pacea i p r og re s u l n t r e g i i o m e n i r i ,p e n t r u v i i t o r u l t u t u r o r s t a t e l o r l u m i i .

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 11, anul XXIII, noiembrie 1978

  11/100

  t ii n a i t e h n o l og i a m ode r n , s creeze

  nd i i i p e n t r u acce le ra rea , pc aceas t ca le ,

  p r o g r e s u l u i economic-soc ia l a l t u t u r o r

  o r r m a s e n u r m , p e n t r u o e vo l u i e e c h i

  brat a l i fer i te lor zone a le l u m i i , a n

  g i i e c o n o m i i m o n d i a l e , p e n t r u s t a b i l i t a t e

  onomi c pc p l a n i n t e rna i ona l . A c e a s t a c o

  s p u n d e i n t e r e s e l o r de z vo lt r i i e c on omi c o -

  e i a l e i n d e p e n d e n t e a t u t u r o r s t a t e l o r , n s -r a i i l or n t r e g ii um a n i t i , c a u z e i p r og r e

  l u i i pcii n l u m e .

  I n concep ia P .C.R. , l u p t a p e n t r u l i c h i l a -

  a s u b d e z v o l t r i i , p e n t r u p r o m o v a r e a u n e i

  i o r d i n i economico m o n d i a l e , c o n s t i t u i e ,

  f o n d , o c o n t i n u a r e n e m i j l oci t a l u p t e i

  mpot r i va i m p e r i a l i s m u l u i , c o l o n i a l i s m u l u i i

  o c o l o n i a l i s m u l u i , r e p re z i n t o fo rm nou

  l u p t e ide clas pc p l a n i n t e r n a i o n a l .

  K i t e

  cesar , n aces t s p i r i t , s se des foare

  p t a a t t m p o t r i v a p o l i t i c i i i m p e r i a l i s t e , co

  n i a l i s t e i nocolonial is te , c t i p e n t r u l i

  i d a r e a u r m r i l o r a c e s t e i p o l i t i c i , p e n t r u

  n l tura rea inegnl i l i i , a t u t u r o r c ons e c i n

  lor v e c h i i o r d i n i m o n d i a l e , b a za t e p e i n

  us t i i e , pc domina i e i a s u p r i r e . Cons ide

  m a r t a s e c r e t a r u l g e n e r a l a l p a r t i d u

  i n o s t r u c r i le social is te , p a r t i d e l e

  m u n i s t e i munc i t o r e t i , m i c a re a r e v o l u

  ona r , t oa t e for e l e p r og re s i s t e , ' d e m oc ra

  c e , t r e b u i e s s p r i j i n e a c t i v a c e a s t l up t ,

  ocupe un loc i m p o r t a n t n e f o r t u r i l e p e n

  u r e a l i za r e a a c es t or o b i e c t i v e m a j o r e a l e

  m i i de a z i " *.

  De pe aceste poz i i i , R om n i a c ons i de r

  d a t o r i a sa , ea ar social is t i , in acela i

  m p , ca a r n c u r s de de z vo l t a r e , s a - i

  oreasc c o n t i n u u c o n t r i b u i a l a l u p t a p e n

  u l i c h i d a r e a c t m a i g r a b n i c s u b d ez

  l t r i i , p e n t r u a s i g u r a r e a d e z v o l t r i i i n d e

  n d e n t e a f i e c re i na i un i , p e n t r u i n s t a u

  r e a u n e i o r d i n i n o i , d e m o c r a t i c e i e c h i t a

  l e , p e a r e n a m o n d i a l . I n a ce st c a d r u sc

  n s cr i e i p r o p u n e r e a f or m u l a t d e t o va r

  l N i c o l a e C e a u e s c u , n Ex pu n e r e a l a e

  n a a c t i v u l u i c e n t r a l d e p a r t i d i dc s t a t ,

  i v i n d o r g a n i z a r e a u n e i s e s i u n i speciale a

  N . U . , c o n s a c r a t n o i i o r d i n i economice i n

  rna i ona l e . S e s i une c a r e a r t r e b u i s n d n p l e

  p r o g r a m c l a r i f e r m c o n i n n d p r i n c i

  i l i i l i i l l i h i d

  e g a l i t a t e i e c h i t a t e . A c e a s t a a r c o n s t i t u i , n e

  ndoie ln ic , un pas i m p o r t a n t pe c a l e a n f a p -

  l u i r i i a s p i r a i i l o r de pace. progre s i p ros pe

  r i t a t e a le t u t u r o r p o p o a r e l o r l u m i i .

  M a r i l e pr o bl eme a le l u m i i c o n t e m p o r a n e

  i m p u n pentru u f i r e z o l va t e n mod

  r e a l p a r t i c i p a r e a a c t i v l a v i a a i n t e r n a

  ional a t u t u r o r s t a t e l o r i, n p r i m u l t i n d

  a s t a t e l o r m i e i i m i j l o c i i , cele m a i i n t e r e s a t e - n a s i gu ra r e a independenei i dezvol t r i i lo r 1

  l i b e r e , n so lu ionarea democratica* * a a c e s t o r

  p r o b l e m e . Vi a a ' de mon s t r e a z cr e t e r e a r o l u

  l u i r i l o r m i c i i m i j l o c i i , a l r i lor n curs -

  de d e z v o l t a r e , a l r i lor n e a l i n i a t e , i n e v o

  lu i a v ie i i in te rna iona le . Avrid n v e d e r e

  a ce a s t t e nd i n ob i e ct i v a de z vo lt r i i i s t o

  r ice i f r a s u b a p r e c i a , d e s i g u r , r o l u l p e

  care l au r i le m a r i , a ra noas t r se p r o nun cu consecven p e n t r u dem ocra i za re i

  r e l a i i l o r i n t e rna i ona l e , p e n t r u c re t e r e a ro

  l u l u i O . N . U . , a l a l t o r o r g a n i s m e i n t e r n a i o

  n a l e , n s o l u i o n a r e a p r o b l e m e l o r c o m p l e x e

  a le c o n t e m p o r a n e i t i i , p e n t r u a f i r m a r e a c u

  p u t e r e n l u m e a p r i n c i p i i l o r d r e p t u l u i i n t e r

  na i ona l , a p o l i t i c i i de e g a l i t a t e n t r e t o a t e

  r i l e l u m i i .

  I n s t r l uci t a sa E xp u n e r e i nu t n fa :ra c t i v u l u i c e n t r a l de p a r t i d i dc s t a t , t o v a

  ru l Nicolae Ceauescu a a f i r m a t d i n n o u

  h o l r r e a n e s t r m u t a t a R o m n i e i s o c i a l i s e

  de a ac iona cu f e r m i t a t e , i d e a c u m n a

  i n t e , n vederea n t r i r i i so l idar i t i i i co la

  bo r r i i cu t oa t e fo r e l e p rog r e s i s t e , c u t oa t e

  popoa re l e i s t a t e l e l u m i i c a r e s e p r o n u n

  p e n t r u o po l i t i c nou , de moc ra t i c , de e ga

  l i t a t e , p e n t r u pace, p e n t r u o l u m e m a i b u n

  i m a i d r e a p t pe p l a n e t a noa s t r . n c a r e

  f i eca re na i une s s e poa t de z vo l t a l i b e r ,

  p o t r i v i t a s p i r a i i l o r s a l e v i t a l e . Aceas t o r i e n

  t a r e a p o l i t i c i i e x t e r n e a R o m n i e i . n g e n e

  r a l n t r e a ga a c t i v i t a t e i n t e r n a i o n a l a p a r t i

  d u l u i i s t a t u l u i n o s t r u , s n t a p r o b a t e p c

  d e p l i n i s u s i n u t e c u c e a m a i m a r e h o l -

  r r e de t o i oa me n i i m u n c i i , f r de os e b i r e

  d c n a i o n a l i t a t e , d e p o p o r u l r o m n , n t o t a

  l i t a t e a s a . S ub c onduc e re a P a r t i d u l u i C o m u

  n i s t R om n , na i une a noa s t r s oc i a l i s t i

  s po re t e c o n t i n u u e f o r t u r i l e n l u p t a p e n t r u

  n t r i r e a i nd e pe nde n e i i s uve ra n i t i i r i i

  l i f l i d i

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 11, anul XXIII, noiembrie 1978

  12/100

  Din repertoriul stagiunii

  VALENTIN SILVESTRU

  v recomand:

  G e n e r o a s aFunda ie

  se vedea GeneroasaFunda ie de A n t o n i o B u e r oVallejo, scri i tor spaniol cont emporan T e a t r u l Naion a l d in Bucure t i . Regial u i H ore a Popescu. r igu roa s , dens, clar, scenografial u i P a u l Bor tnovsch i , p e r sonajele caracter is t ice , durei t a n d r e , tiate n m u c h i ide c r i s t a l dc O vid iu I u l i u

  Moldovan, Mircea Albules-cu , Gheorghc Cozorici, Cos-t el Cons tan t in , M a r i n M o r a r udel imiteaz u n spa iu nchis ,bntuit de pseudomorfoze ihalucina i i ; s ingura poart cspre m oar te . O dram dcaspira ie universal is t , nt r - u n spectacol m o n u m e n t a l ,deocamdat ce l mai solidprodus a r t i s t i c a l a n u l u i .

  1 0 www.cimec.ro

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 11, anul XXIII, noiembrie 1978

  13/100

  R u g c i u n ep e n t r u

  u n d i s c j o c k e y

  R u g c i u n e p e n t r u u nd i s c - j oc ke y de D u m i t r u R a d u Popescu T e a t r u l D r a m a t i c d i n G a l a i . A n a l i z s ub t i l , n c u l o r i t r a g i c e ,f r ^ p r e j u d e c i , p u t e r n i ct e n s i o n a t , a u n u i caz dee x p a t r i e r e c u t oa t e r e s

  p o n s a b i l i t i l e i m p l i c a t e . I n v i t a i e l a c o n s i d e r a r e a n u a n a t i s e r i oa s a n t mp l -r i l o r g r a v e . U n e r o u m u n c i t o r , f r u m os i ' boga ts u f l e t e t e ( i n t e r p r e t a t d eMi t ic I a n c u ) . E c h i p o m o gen , joc u n i t a r , s t r i n s . a t m o s f e r d e l e g e n d , d e z b a t e r e d e a c t u a l i t a t e , i d e ea r t i st i c r e m a r c a b i l . R e g i a ,

  N i c o l a e S c a r l a t , d e u nl i r i s m

  v i r i l i o s i m p l i t a t e s u b s t a n i a l , p i v o t n d m e r e u p ei d e e .

  N o a p t e ap e a s f a l t

  P e n t r u c i n e c u n o a t em b a m a g h i a r , N o a p t e a . p ef a l t d c T h e o d o r M n e s e u ,

  T e a t r u l M a g h i a r d e S t a tn S f . G h c o r g h e . P a s i o n a n

  c u t a r e a a d e v r u l u i , n o p o v e s t e o r i gi n a l , c u u n

  o u a u t e n t i c , r e f l e x i v , l u p

  t o r t c u t i t e na c e , a n t i n t i m e n t a l , o c on t i i n c r i c . R e p r e z e n t a i e b i n e o r n i z a t scenic , f l u i d , m e f or i c , n f o r m u l m o d e r n ,

  a c t o r i t e m e i n i c concen

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 11, anul XXIII, noiembrie 1978

  14/100

  FESTIVALUL NATIONAL CNTAREA ROMNIEI"

  Toamna teatral

  ta Botoani(18-24 oc tombr ie 1978)

  Aciunea de reevaluare a p'usei uitate" se afl abia la nceput. Manifestarea boto-hean, cohtinulnd o m ai veche iniiativ, i-a propus s stabileasc, prin spectacole,zbateri i un colocviu aplicat, starea i, de ce nu, perspectivele acestei tend in e, delecbile, din ce n ce m ai pregnant, n cadrul larg al micrii tealrale. la noi. S e 'cuvine,

  menionm c intenia nu se refer doar la textele uitate n rafturile bibliotecilor, nanuscrise, ei i la valori clnticizute ale dramaturgiei noastre, peste care s-a aezat prafulu i mod de nelegere vetust ori canoniz area un or spectacole de referin. Tematica

  anifestrii s-a artat n fericit rezonan cu momentul srbtoriri i a 140 de ani dcatru la Botoani.

  Activitatea oamenilor de teatru, tn \ aceste zile festivalire, s-a desfurat potrivitui scenariu al crui m odel constituie ipoteza de lucru a tuturor nlilnirilor teatrale

  ultimii ani, sub egida Consiliului Cullurii i Educaiei Socialiste i a . . . N-ausit, nici de aceast dal, vizitele i dialogul cu oameni ai muncii din nlremndcrilcdustriale importante ale locului, discuiile cu artitii amatori, pc temeiul unor eanane de creaie vzute in condiiile n care acetia se produc, lansarea unor volume

  teatru recent aprute i, dat fiind comemorarea aminti t, pelerinajul la casele inre, de a lungul vremurilor, slujitorii Thaliei s-au consacrat menirii lor, vernisajul uneipoziii de vechi afie i documente. Spectacolele, dezbaterile i colocviul final au scos

  eviden faptul c foaia de temperatur a etapei surprinse in 1978, la Botoani, dinccsul restituirilor dramalurgice, nu este nc probant pentru posibilitile pe care

  ofer contemporaneitii apelul la textul clasic. Catagrafierea valorilor genului eslealizat, dar validarea lor, prin reprczer'aii exponeniale, se produce cu ncetineal.nctul nostru, dc vedere, n privin a oportun itii nd eprtrii prafului de pc vechieaii dramatice, se altur celor care consider c cultur contemporan nu se poatespensa de islorieitatc. Apelul la tradiie, n teatru, ca , n orice domeniu al artei, nderteaz pericolul crerii unor viode i modele", venite de aiurea, asigur ancorareafiecrui faptartistic ntr-o filiaie proprie spiritualitii poporului cruia i aparine, ofer,

  cmai pa tem eiul recun oaterii sorgintei sale, posibilitatea confruntrii reale eu universalul.

  Vechiul repertoriu dramaturgie romnesc este vast. La Botoani, el a fost reprentat de cteva dintre piesele im portante. Comu nicarea An ei Maria Popescu (Oameni deatru dramaturgi, in perioada interbelic") sau a lui Sorin Glvan (Restituiri laatrul din B otoan i"), in terveniile celorlali part icipan i au confirm at aceast aseriune.a observat c nu avem o pat alb pe harta istoriei dramei naionale, dar exist teririi nc necxploratv nd eajun s, m ai ales prin spectacole.

  S -a rostit propoziia . ..Vrea pu ine i autentice restituiri". S -a fcut propunereaunele dintre studiouri (despic necesitat ea existenei crora, alt ur i de scena mare

  fiecrui teatru, n-ar mai fi nimic sau ar fi lotul de adugat) s se profileze i pe aceast

  recie : experimentarea unor noi jormule teatrale ar constitui, totodat, i proba viabiii unor texte vechi. Ni se pare o idee demn de a fi reinut. (La Galai, o aseenea ncercare a i fost fcut.)

  Desigur c oricn consideraie critic a avut n vedere criterii legale de spectacolelesei : J o c u l i e l e l o r de Camd Petrescu (Teatrul Naional V. Alccsandri" din Iai) n-anvins conclavul profesional de existena un ei poziii clare a regizorului fa de text

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 11, anul XXIII, noiembrie 1978

  15/100

  din Brlad, regia Adrian Lupu i Magdalena Klein) a fast apreciat pentru seriozitateancercrii de a da noi valene comicului caragialean : D o m n i o a r a N a s t a s i a deG, M. Zamfirescu (Teatrul de Stal din Tirgu Mure, secia maghiar, regia Dan Alecsan-lrescu, scenografia M ircea Mjtcaboji) s-a impus prin profcsionalitate i prii acurateeaimaginii scenice. Important i, n acelai t imp. ntristtor este faptul c acest festival areunit aproape tot ce ofereau la acea dat teatrele noastre n domeniul dramaturgiei clasice

  i int erbelice rom n eti. Cam puin !In afara concursului. Teatrul din Botoani a prezentat un spectacol convingtor

  0 1 piesa debutantului Dragonr lloromnca : Cer cuvntul i un omagial Eminescu",V i s u l m e u d e f i e r . adaptarea i regia Ion Ulteanu, spectacol lipsit de nerv i, pe alocuri,

  fonf u z.Lu'md in dezbatere, deschis, profesional, starea i posibilitile domeniului de referin, cxprimndu-i cu obiectivitate opinia asupra reprezentaiilor, fcnd propunericoncrete, n prezena i n dialog cu realizatorii spectacolelor, criticii au asigurat ndeplinirea func i e i c r i t i c e a f e s t i v a l u l u i , n consens cu ideea c orice int erven ie aplicat

  poate deveni stimulativ. In toamna teatral a Botoanilor, spiritul de generozitate exigent, propriu breslei, n mai toate inllnirile festivalire, a funcionat normal.

  Antoaneta C. lordache

  L N I C - M O L P O V A

  Fest ivalul de creaie

  i in te rp re ta ree d i i a a V I I I - a

  Mica i coche ta s t a iune ba lnco-c l imnte r ic n i c - M o l d o v a a , fos t , t i m p d e o s p t m n ,

  s f r i lul l u n i i s e p t e m b r i e , g a z d a fo r m a i o r de t e a t r u p o p u l a r i de t e a t r u fo l c l o r i c ,

  s-au n t r e c u t n C a d r u l celei de-a 8-a e d i a F e s t i v a l u l u i d c c re a i e i dc i n t e r p r e

  r e t e a t r a l , o r g a n i z a t , cu b u n e r e z u l t a t e ,e n u m a i pu i n de p a t r u f u r u r i : C o m i t e t u lo c u l t u r i educa i i ; social is t a l j u d e u l u ia c u , C e n t r u l j u d e e a n de n d r u m a r e a c re a e i p o p u l a r e i a micr i i a r t i s t i c e de m a s e .. . . i C o m i t e t u l or e ne s c de c u l t u r iduca i e soc ia l i s t S lnic -Moldova .

  O r g a n i z a t o r i i i-au l u a t r s p u n d e r i l e n seos , a s t f e l c n t recerea s-a de s f u ra t n

  ele m a i bune c ond i i i i a a v u t s t r luc i read e m n i t a t e a c e r u l e de v a s t a a c i u n e c u l t u

  a l n c a r e se nsc r ie , F e s t i v a l u l n a i o n a lC nlnrea Moin i e i " .

  A f l a t , d e o p o t r i v , s u b s e m n u l t r a d i i e i il a c t ua l i t i i , F e s t i v a l u l s-a b u c u r a t de p a r t i i p a r e a a t t a forma i i lor de t e a t r u fo lc lor ic ,

  a r e a ur epr ez en tat d a t i n i

  i o b i c e i u r i loca le , t i t e a t r e l o r p o p u l a r e , eu spectacole dupiese de actualitate scrise, de autori debuani, care nu au trecut gran iele profesioismului. D e c i , v a l o r i c t igale i v a l o r i nu r s de a f i c l iga te . A m a v u t a s t f e l ocazia

  p o p u l a r n e - a m d e p l a s a t pc a r i a n t reg i i r i , n t ru c unoa t e r e a u n e i l a r g i g a m e de c r e a ie i i n t e r p r e t a r e , s t a b i l i n d u n d e i c te s ntc e n t r e l e cu n d e v r a t de v a l o a r e n micareaa r t i s t i c popu l a r i u n d e m a i r m n e ded o r i t i n r e a l i z a r e a u n u i n i v e l na l t d e a r t i d c g i n d i r c c r e a t o a r e , ce t r e b u i e s c a ra c t e r i zeze n t r e a ga s p i r i t u a l i t a t e r o m n e a s c deaz i . t n f a p t , aceas ta es te i u t i l i t a t e a u n u if e s t i v a l . E l i nd i c , n c u l m i i n s c de r i ,r e l i e f u l s p i r i t u a l a l u n u i p o p o r , i n u c u i n d i f e r e n a u n u i gra f i e , ci t o c m a i p e n t r u cinv i t la e m u l a i e , e l s t i mu l e a z v a l o r i l e , m odific acest r e l i e f s p i r i t u a l , n d r u m n d c t r es t i l . Aa s-a n t m p l a t i Ia S l n i c -M ol dova .S-au n t recut n fa a u n u i j u r i u c o m p u sd i n r e g i z o r i , c r i t i c i d e t e a t r u , folclor i t i , a ct ivi t i c u l t u r a l i Io* fo rma i i de t e a t r up o p u l a r d i n d i v e r s e j u d e e a le r i i (Arge ,Botoani, C l u j , I a i , I l f o v , B a c u , B r i l a etc.)i cl teva zeci de fo rma i i de t e a t r u fo l c l o r i c ,cele m a i m u l t e d i n j u d e u l - g a z d . a p t e d i n t r e forma i i l e d e t e a t r u p o p u l a r a u p r i m i t

  p r e m i i i dis t inc i i i es te s e m n i f i c a t i v f a p t u lc t r e i d i n t r e fo rma i i l e p r e m i a t e a p a r i n j u d e u l u i B a c u . E s t e v o r b a de T e a t r u l p o p u l a rd i n o r a u l G h c o r g h e G h e o r g h i u - D e j , d e f o r ma i a de t e a t r u a Casei d e c u l t u r a s i n d i ca le lo r d i n B a c u i de l e a t r u l p o p u l a r d i n

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 11, anul XXIII, noiembrie 1978

  16/100

  ic if- p r e c u m i m a i m u l t e d i p l o m e p e n r u i n t e r p r e t a r e i n d i v i d u a l , e u s p e c t a c o l u l

  Orice na ii arc naul, c ome d i e de G he or -h e D r u g . T r u p a c ondus de Ion G h e l u

  De s l e l u i c a , e m i n e n t p e d a g og , c u n o s cu t a z ie n t r u r e z u l t a t e l e s a l e n munc a c u a ma

  o r i i , a a t i n s cot a va l or i c a u n o re a t r e pr o fe s i on i s t e . C ome d i a , b i n e c omus , e u me t e ug s c r i i t o r i c e s c m a t u r i

  u ve rv c omi c a r e p l i c i i , n s i tua i i d r a

  m a t i c e c on c e pu t e n ce a m a i bun form ul e a l i s t , dc G h . D r u g , a fos t spr i j in i t dec t o r i f r g r e e a l i v d i nd o p ro fund c u o a t e r e a m i j l o a c e l o r d e e x p r e s i e .

  P r e m i u l C o m i t e t u l u i de cul tur i educa i eoci a l is t a l j ude u l u i B a c u a fo s t a c or da to rma i e i C mi nu l u i c u l t u r a l d i n V a l e a B o l -a n i a , c o m u n a M e h a d i a , j u d e u l C a r a -S e-e r i n , p e n t r u s p e c t a c o l u l Primarul d in Valeaeac d e I o n F l o r i a n P a n d u r u . P r e m i u l. . . 1-a cu ce r i t forma ia Case i de cu l tur

  s i n d i c a t e l o r d i n B a c u , c u s p e c t a c o lu l

  mntu l de Ung in im de M i h a i F r e a m t .e a t r u l D r a m a t i c B a e ov i a a a c o rda t , l a r n -- i , u n p r e m i u fo rma i e i T e a t r u l u i p o p u l a rn ora u l H r l u , j ude u l I a i , p e n t r u spec-e o l u l - d e z b a t e r e Rtcirea d e P a u l I a n c u ,

  o n c e p u t d e r e g i z o r u l C o n s t a n t i n M o r u z a n ,f o r m u l a m o d e r n a p r e l u n g i r i i a c i u n i i

  cenice n sa l .Au o b i n u t d i p l o m e p e n t r u cre a i e i i n r p r e t a r e T e a t r u l p o p u l a r d i n S l n i c - M o l

  o v a , p e n t r u s p e c t a c o l u l Fratele m e u m u t ,

  ps i hodra m s c r i s n t r -o i n t e r e s a n t f o r u l t e a t r a l d e S c r g i u S a v i n ( D i p l o m a. . ) ; fo rma i a C a s e i de c u l t u r a s i n d i

  t e l o r d i n P i t e t i , p e n t r u s p e c t a c o l u l i s t o r i cd ar pentru imperiu d e T o m a B i o l a n i

  o r n e l i u P o e n a r u u l t i m u l , a c t o r l a T e a u l A , D a v i l a " d i n P i t e t i , s e mn nd i r e

  ( D i p l o m a r e v i s t e i Ate n eu ") ; form a iasei d e c u l t u r d i n G i u r g i u , p e n t r u r e p r e n t a r e a c o m e d i e i Un biat de zahr d e

  a v i l a D r g h i c i ( D i p l o m a C o m i t e t u l u i o r e sc dc cul tur i educa i e soc ia l i s t S lnic -o l d o v a ) ; i, n f i n e , forma ia Case i del t u r d i n m u n i c i p i u l D e j . p e n t r u s pe c t a l u l Umbre n plin soare de t e f a n M i hu i p l o m a T e a t r u l u i p o p u l a r S l n i c - M o l d o v a ) .

  C e n t r u l j u d e e a n d e n d r u m a r e a c r e a i e ip o p u l a r e i a micri i a r t i s t i c e de mase aa c o r d a t . I a r n d u - i , p r e m i i forma i i lor fo lc lor ice d i n c omune l e : A g ( p e n t r u s p e c t a c o l u lJicnii), D r m n e t i ( p e n t r u j o c u l lncontra-rea) si L i p o v a ( p e n t r u Jocul harapilor), t o a t e , d i n j ude u l B a c u . La fe l a p roc e da t iS c oa l popu l a r de a r t d i n B a c u , p r e m i i n dsp e c t a c o l u l Jicnii, s us i nu t de o fo rma i e d i nc o m u n a G l v c t i , j u d e u l S u c e a v a , Jocul

  mtilor, a l f o r m a i e i d i n c o m u n a N e r e j u , j ude u l V r a nc e a , i Ciorii. j u c a t de s ten id i n c o m u n a P r j o l , j u d e u l B n c u .

  N u es te loc p e n t r u a m a i a m i n t i a ic in u m e r o a s e l e p r e m i i i dis t inc i i i n d i v i d u a l e ,r e l e v nd n u d r n i c ia j u r i u l u i c o t a e x i g e n ei a fost d e s t u l de na l t . ci t a l e n t u l i n t e rpre i lor i a l r e a l i z a t o r i l o r de spec tacol ,b u n a l o r c unoa t e r e a a r t e i d r a m a t i c e .

  D e s i g u r , au fos t i s cder i , i ne reu i t e , in a i v it i . N u d m e x e m p l e , d a r s u g er mC o m i t e t e l o r dc cul tur i educa i e soc ia l i s t

  jude ene s ver i f ice c a l i t a t e a ar t i s t i c a fo r ma i i l or ce u rm e a z s r e p r e z i n t e j u d e u l l av r e u n f e s t i v a l ; cci, Ia u r m a u r m e i , e les e mne a z c a r t e a de v i z i t a n i v e l u l u i d ecu l t u r d i n j u d e i , i m p l i c i t , vorbe s c de s p rec a l i t a t e a m u n c i i r e s p o n s a b i l i l o r c u c u l t u r a d em a s e .

  B o g a t a a c t i v i t a t e s -a nche ia t eu un colocv i u n c a r e s - a u de z b t u t p rob l e me a l e t e a t r u l u i p o p u l a r i f o l c l o r i c . V o r b i t o r i i n u r e l e v a t i m p o r t a n a F e s t i v a l u l u i n v a l o r i f i c a r e a

  reu i t e lor n ce pr ive te d r a m a t u r g i a i a r t ai n t e r p r e t a t i v a m a t o a r e . S -a u p r e c o n i z a tu n e l e m s u r i d e v a l o r i f i c a r e a t e a t r u l u i f o l c lo r ic , u r m r i n d u - s e p u r i t a t e a m o t i v e l o r . m -p i e d i e n d u - s e , p r i n m i j l o c i r e a F e s t i v a l u l u i ,d e g r a d a r e a , a l t e r a r e a l o r . S-a c e r u t o m a il a rg c o l a bo ra r e a fo rma i i l o r t e a t r a l e d i nce le l a l t e j u d e e a l e r i i , a s t f e l ca F e s t i v a l u ls ca p e t e o m a i m a r e p o n d e r e n m i ca r e aa r t i s t ic d e m a s e , d e v e n i n d , l a u r m t oa r e l eedi i i , o compet i i e na iona l de t e a t r u p o p u l a r i fo lc lor ic , p e n t r u a onora , n m o d u l ce l

  m a i d e p l i n c u pu t i n , ne c e s i t a t e a de a s ee x p r i m a p r i n t e a t r u a p o p o r u l u i n o s t r u .

  C. R. M.

  elex teatrul" telex teatrul" telex teatrul

  FAIMA v salut ! i ve cunoscut c ultimeletiri le-am primii la doiezece ale lui Brumar,Dat pn la care Teatrul

  u land ra" nu a prezenta ti t l S

  ajuns la a treia premier La Teatrul Mic s-a inauguratun ciclu de con ferine cu otematic foarte bogat. Levom urmri cu interes, Ne-au vizitat tn octombriet i t t t i T t l

  pentru cei miei: turneul T e a t r u l u i C e n t r a l d e P p u i d i nSof i a . C r t m att ne ofer

  A.R.I.A. pn la revelion, A fost n turneu la BudapestaT e a t r u l N o t t a r a " . Estimp,l el acas T t l are un

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 11, anul XXIII, noiembrie 1978

  17/100

  CRONICA LITERATURII DRAMATICE

  LAURENTIUULICI

  Debuturi n dramaturgieD e s t u l d c s r a c sc a r a t n n u m e n u ia i n u t u r g i a n o a s t r d e a z i . Dac facem a b rac i e de R o m u l u s G u g a , R a d u D u m i t r u ,c o n i d a T e o d o r e s c u , P a u l C o r n e l C h i t i c , I o noja , D o r u M o o c , Ios i f N a g h i u , M i h a i Geor-scu , C o r n e l i u M a r e u c a r e , n d e f i n i t i v ,

  u m a i s n t t i n e r i , ce i m a i mul i a u c h i a res te 40 de a n i t a b l o u l a p a r e o a r e c u m

  p r i m a n t . Cel p u i n n ce p r i v e t e d r a m a r g i a pub l i c u t , de i n i c i cu aceea j uc a t c r u r i l e n u c r e d c s t a u m a i b i n e . I n or ice

  z, d i n 10 70 p n n c l i p a d e fa n u seot n u m r a m a i m u l t d e a s e - np t e de bur i d r a m a t u r g i c e n v o l u m ^ ceva m a i m u l t e

  r e v i s t e ( p r a c t i c , d o a r n r e v i s t a Te a t ru l " )n u t iu c t c pe scen ( p r o b a b i l , m a i n u

  e r o a s e , n u de i n n s s u f i c i e n t e i n fo rma i ie s p re a c e s t e a ) .

  S i m p l a r a p o r t a r e a d r a m a t u r g i l o r n o u - v e - i l a poe i i i p r o z a t o r i i d i n aceea i ca te

  o r i e e i m p r e s i o n a n t p n l a l a c r i m i : m in m a t u r g la t r e izec i de poe i , u n d r a m a r g l a dou z e c i de p r o z a t o r i , c ons t a t r i c a r e

  u s p u n m a i n i m i c n s i n e , d a r , g n d i n d u - n ea n s a m b l u l l i t e r a t u r i i c o n t e m p o r a n e , e v i

  e n t n f l o a r e , a t e s t o p r o p o r i e n u m a i d e c te f i r e a s c . Zic n u m a i d e c t , p e n t r u c : 1)a d i i a d r a m a t u r g i e i a u t o h t o n e e m a r e i

  u jus t i f i c n n i c i u n f e l p r e l u n g i t a s t a r ee cr iz ; 2) la or i g i ne a a c e s t e i s t r i n uo a t e s t a o c a u z n a t u r a l , ca, de p i l d ,c de re a r a d i c a l a a p e t i t u l u i _ _ d r a m a t u r g i c

  l i t e r a t u r a r o m n , c i u n a ar t i f i c i a l , ca ,u n o a r , s c d e r e a i n t e r e s u l u i t e a t r e l o r p e n

  u p r o m o v a r e a l i t e r a t u r i i d r a m a t i c e , s u b n i a t a p s a t l a C o l o c v i u l d i n m a i . S i n in v i n s c a v e m d r a m a t u r g i t i n e r i r e a l m e n t ezes t ra i , a le c ro r p i e s e ateapt, da c n u

  u m v a zac, p r i n c ine t i e ce s e r t a r e , ne m e ce n a bs e n a c e l o r b u n i ic loc n r e v i s t e , n c r i , p e s c e n , t e x t eare, p r i n t r e a l t e c a l i t i , p r e z i n t i u nf e c t , se p a r e , n e i m p o r t a n t : n u p r e a a u ace cu l i t e r a t u r a . I n f i ne . . .

  Un a n u m e loc pe pmint , d r a m n t r e i

  t e d e D o r i n a B d e s c u . P e s c u r t , s u b i e c t u l :t r - un s a t t e l e o r m n e a n d e a s t z i " , o b - n r a n c , P e t r i a , p r i m e t e v i z i t a f i i l o ri S t e l u , I o n i S a v u , t u s t r e i d i n C a p i t a l ,

  a m e n i a e z a i , cu f a m i l i i i p r o f e s i u n i , g a t a- i a j u t e , l a n e v o i e , m a m a , f r v r e u n

  re t i ) . Cei t r e i s t a u d e v o r b cu m a m a l o r ,m a i n t i n c a s , a p o i n c u r t e a c a s e i , m p r e u n cu u n v e c i n , d o u n e a m u r i , a p o i u np r i m a r i u n s t r i n , c a r e r e c l a m o s u m dc b a n i v i r a t l u i S a v u n c o n t u l p r e u l u ip e n t r u casa ne goc i a t de a c e s t a , b i ne n e l e s ,fr t i rea m a m e i . D e s p r i n d e m d i n discu i al or d o u i d e i : a ) f i e c a re om a r e u n a n u m e loe pe p m n t " , d e c a r e n u t r e b u i e sse l ipseasc ; b ) s e n t i m e n t e l e f i l i a l e n u s ntega l d i s t r i b u i t e . I n p l u s , b t r na t r i e t e cu

  obs e s i a n t oa rc e r i i b rba t u l u i ei de pc f r o n t ,la t r e izec i d e a n i d e l a t e r m i n a r e a r z b o i u l u i , obsesie p e c a r e n u m a i c i t i t o r u l o cu n o a t e , n u i p e r s o n a j e l e , dc; u n d e c o n f u z i as e ma n t i c a u n o r a d i n t r e r e p l i c i l e b t r n e i .P n l a u r m , f i i i p l e a c , b t r n a r m n e cuobses ia e i , d i n t r - o d a t p a t o l o g i c , deoarece ,l a n t o a r c e r e a d i n d r u m a u n u i a d i n t r e cop i i( I o n ) , ea vede n e l pe cel a t e p t a t i . .. A mr e z u m a t , v a s i g u r , cu f i d e l i t a t e , p i e s a . D i np c a t e , pe l i ng c t e va c a l i t i c a r e nd re p t e s c o p t i m i s m u l n l e g t u r cu p o s i b i l i t i le a u t o a r e i (c v o r b a d c f l ue n a r e p l i c i l o r ,de u n a n u m e e c h i l i b r u c o m p o z i i o n a l i deo p r o p o r i o n a t d o z a r e a i d e i l o r ) , e x i s t i nacest t e x t u n n u m r d e de f i c i e n e c a r eobl ig l a r e v i z u i r i : f r a g i l i t a t e a c o n f l i c t u l u id r a m a t i c (c v o r b a , t o t u i , d o d r a m ) , n a i v i t a t e a u n o r s e c v e n e ( m a i cu s e a m , na c t u l a l I I - l e a ) , i n s u f i c i e n t a e x p r e s i v i t a t e ad i a l o g u r i l o r .

  Piesa d c a c u m ( p r i m a , da c n u greesc ,de lung m e t r a j " ) a n u n d i n c o l o d e s t n -gci i le d e b u t u l u i u n p o s i b i l d r a m a t u r g ,a c r u i voce v a p r i n d e c o n t u r u r i p e r s o n a l e ,m a i d i s t i n c t e , p e m s u r ce t a l e n t u l se v am a t u r i z a , i a c e a s t a j u s t i f i c , de s i gu r , nc u r a j a r e a pe c a re i -a a d r e s a t - o , p u b l i c n d - o , r e v i s t a T e a t r u l " .

  D e s t u l d e fragi l d r a m a t u r g i e es te i piesal u i D a n S t o i c a , Ultima rpire, c ome d i e d ea c t u a l i t a t e " , n t r e i n u t , cu e v i d e n t e e f o r t u r i ,v r e m e d e t r e i a c t e , cu t o a t e c n u - i l i p s e s ca u t o r u l u i c i t e va c a l i t i d e c o m e d i o g r a f :s im a l u m o r u l u i , v i o i c i u n e a l i m b a j u l u i c u r e n t , nc l i na i e s a t i r i c . S u b i e c t u l e p o p u l a r :p e n t r u a o b i n e i p s t r a o v e d e t f o t b a l i s t i c , d i r igen i i u n u i c l u b s p o r t i v d i n p r o v i n c i e r i s i p e s c b a n i i i m a g i n a i e , a m b e l e

  t i t i t b i l i d t

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 11, anul XXIII, noiembrie 1978

  18/100

  v i a a s e n t i m e n t a l , t o n t e as tea , n f r u oa s a i n t e n i e de v ed e a e c h i p a localo m o v a t n t r - o c a t e g o r i e s u p e r i o a r . Ceea

  se i n t mpl , da r f r p a r t i c i p a r e a ve t e i , e a re , de s c ope r i ndu- i s u h i t va l e n e l e

  o r a l e , r e fuz t r o c u l . Sat i r ic i m o r a l i z a a r e , p i e s a a r c u n h a p p y - e n d m o r a l . M a ic : ve rv o r a l , na t u r a l e e a d i a l o g u l u i ,r e c t i t u d i n e g r a m a t i c a l . D a r a r e i : p r e r i t a t e a s i t u a i i l o r c o m i c e , m o n o t o n i e , t e n

  n s p r e f a c i l , i nc ons i s t e n c a r a c t e ro l og i c .e s t e a d i n u r m p r e d o m i n , d e u n d e ip r e s i a a n e m i e i d r a m a t u r g i e e , pe care o

  s t e x t u l l a l e c t u r . S - a r pu t e a e a . peen , gra i e j o c u l u i ac tor icesc , de fec te lem n a l a t e v r e a u s s p u n . o p a r t e d i n t r e s se es t ompeze . R m n e de vzu l .

  l i t e r a t u r , n s . l u c r u r i l e snt clar; : c h i a r n c ome d i e , a t i t u d i n i l e , dac nu i reac

  l e pe r s ona j e l o r , s e c uv i ne a f i m o t i v a t e ., a i c i , p r i n c i p a l a a t i t u d i n e poz i t i v "

  c o n t r a p u n c t la cele n e g a t i v e " , n u m e r o a s e s c h i m b a r e a l a fa a vede te i s p o r t i v e , a p a r ecu t o t u l ne j us t i f i c a l .

  i n t e r e s a n t i s e m n i f i c a t i v c . d i nc o l ode c a l i t i l e ma i m u l t v i r t u a l e i de defect e l e m a i m u l t r e a l e , cele dou p i e s e a t e s t ,a m n d o u n t o cm a i , a ce la i m a r e n e a j u n s :s n t s c r i se n t r -un l i m b a j d r a m a t u r g i e ve t u s t . E x p e r i e n e l e l i t e r a t u r i i d r a m a t i c e m o d e r n e n - a u f c u t , s e p a r e , n i c i o i m p r e s i e

  a u t o r i l o r no t r i . A r f i t i m p u l s fac. Fiei p e n t r u m o t i v u l e l e m e n t a r c o p i es dea c l u a l i t a t e , n s e n s u l s t r i c t a l c u v t n t u l u i ,n u a rc a ns e de d u r a ar t i s t i ce te , dacs e e x p r i m p r i n m i j l o a c e l e d r a m a t u r g i e id i n a i n t e d c C a r a g i a l e . M o d e r n i t a t e a l i m b a j u l u i t e a t r a l ( scenic ) nu poa te n locui n to t d e a u n a l ipsa de m o d e r n i t a t e a l i m b a j u l u id r a m a t u r g i e ( l i t e r a r ) . u n l u c r u I n c a r et i n e r i i d r a m a t u r g i , ace t i a dc acum i a l i i ,ne numi i nc , s e cade s m e d i t e z e .

  Despre premii i d espre corectitu d in enaintea oricror vorbe mari, trebuie s situm corectitudinea. n absena

  acesteia, oricil de frum oase i chiar orict d e ad evrate ar fi vorbele, ele sun ipocrit, dac nu chiar pur i simplu demagogic.

  Un juriu a acord at, n luna noiembrie 197S, premiile Uniunii Scriitorilor pc 1077.

  Mi-am im aginat c, n luna februarie 1978, seciile As ociaiei scriitorilor d in Bu cureti i asociaiile scriitorilor din celelalte localit i au d elegat, prin vot secret,

  reprezent an ii lor in juriu, cile cei puin trei pentru fiecare gen, fiecare scriitoravlnd dreptul s fac parte din juriu cel, m ult o dat in via. (S zicem , cel m ulto (lat la zece ani !) Imediat dup constituire, componena juriului structurat ncomisii pe genu ri a devenit public. Fiecare scriitor cruia, n anul 1977,i-a ap ru i o carte sau o pies, a avu t dr ept la au to]>ropun ere, la care s-auadugat propunerile instituiilor de profil.

  Membrii comisiilor pe genu ri au citit t o a t e crile (sau au vzu t t o a t e piesele) care fceau obiectu l com petiiei', n genu l respectiv. Du p eare, juriul a dat

  publicitii, spre dezbatere, lisla crilor i pieselor seleciona te n aceast prim etap i care au fcut obiectul voiului ult im. Pentru c este imposibil ca vreunmembru al juriului s cun oasc toate crile i piesele unui an, dar este posibil

  ca membrii fiecrei comisii s cun oasc totalita tea crilor (i a pieselor) unui gen,votul fiecrei comisii pc genu ri a [ost votu l juriului, exprimat astfel in deplincunotin de cauz.

  Aa mi-am imaginat.Cu m s-au petrecut lucrurile in realitate, cel puin in domeniul dramaturgiei ?

  In realitate, secia de dramaturgie a Asociaiei scriitorilor din Bu cureti nua fost consultat (spre deosebire de anul precedent), dramaturgii i criticii d eteatru n - a u a v u t n i c i u n r e p r e z e n t a n t in juriu, dramaturgiei i-a fost acord at unsingur premiu, fr a se m otiva tran slaia" celuilalt (prevzu t de regulam ent) sprealte genur i (i poate c aceast situ aie ar fi fost m ai just ificil d acal doilea premiu prevzut de regulam ent ar fi fost acordat unui critic d e lealru,in cond iiile n care critica dram at ic nu a primit niciodat nici u n premiu al Uniun ii Scriitorilor ! ) , de la constituirea juriului pn la acordarea premiilor a trecut unt imp att de scurt nct nimeni d in juriu n u a citit i nu a vzut totali tatea

  pieselor tiprite sau jucate n 1977 i. penlru ca ridicolul s fie total, juriul aanun a t senin, dar negru pe alb, c piesa premia t despre care, dealtfel, avemdoar preri bun e a fost jucat de teatrul din... Braov, n t imp ce ea a fost

 • 8/3/2019 Revista Teatrul, nr. 11, anul XXIII, noiembrie 1978

  19/100

  FESTI