Download - PUI DE CARNE

Transcript

Ferma agrozootehnica ecologicaPrezentarea fermei : Sc Nutricom Oltenita SrlAmplasamentul : Soseaua Portului nr.52 Oltenita , Jud.CalarasiProfilul de activitate: agrozootehnic .Sector vegetal :!!haCereale:"grau, porum#,orz , soia 2.Sector zootehnic:"pui #roiler $!!! "rate pe%ing 5!!$.Constructii pentru prelucrarea produselor :moara&.Constructii administrative si socialeStructura culturilor si productii scontate'r.crt Cultura Suprafata ha Productia medie(estinatia )rau 25 $5!! fura*2 Orz 25 $5!! fura*$ Porum# 25 &5!! fura*& Soia 25 2!!! fura*+fective de animale si productii scontate'r. crt Specia+fectiv cap,anProductie medieProductie totala(estinatia Pui #roiler $!!! ,-%g 5,&t Alimentatie pu#lica .vanzare2 /ate pe%ing5!! $%g ,5t Alimentatie pu#lica .vanzareCreterea puilor de carne n sistem ecologicTermenul pui de carne ecologici poate fi utilizat doar n cazul n care densitatea pe m2 0n ad1post nu dep12e2te ! p1s1ri 32i nu mai mult de 2 %g greutate vie4. Cu toate acestea, 0n cazulad1posturilor mo#ile a c1ror suprafa51 de pardoseal1 nu dep12e2te 5! m2 2i care r1m6n deschise 0n timpul nop5ii, densitatea poate fi crescut1 la 7 p1s1ri, dar nu mai mult de $! %g greutate 0n viu pe m2 3/egulamentul C+ --8,2!!-4.Suprafa5a utiliza#il1 total1 a ad1posturilor pentru p1s1ri dintr"o unitate de produc5ie nu tre#uie s1dep12easc1 .7!! m2 2i fiecare hal1 , ad1post nu poate avea o capacitate mai mare de &.-!! de pui.Ad1postul pentru p1s1ri tre#uie s1 fie prev1zut cu trape de intrare , ie2ire cu o lungimecom#inat1 de cel pu5in & m la !! m2 suprafa51 de ad1post. Spa5iile e9terioare destinate p1s1rilor tre#uie s1 fie 0n cea mai mare parte acoperite cu vegeta5ie, s1 fie 0ngr1dite 2i s1 asigure un accesfacil al p1s1rilor la un num1r adecvat de ad1p1tori 2i hr1nitori 3/egulamentul C+ --8,2!!-4.:zola5ia, 0nc1lzirea 2i ventila5ia ad1postului tre#uie s1 asigure men5inerea 0n limite care nu suntd1un1toare pentru p1s1ri a urm1torilor parametri: circula5ia aerului, nivelul de praf, temperatura,umiditatearelativ12i concentra5iilegazelor. (easemenea, construc5iaad1postului tre#uies1 permit1 ventilarea 2i iluminarea dina#unden51, pe cale natural1. ;umina natural1 poate fi suplimentat1prinmi*loaceartificialepentruaasigurama9im7orelumin1pezi, e9ist6ndo perioad1deodihn1ne0ntrerupt1, f1r1lumin1artificial1, decel pu5in-ore. P1s1riletre#uies1 #eneficieze de stinghii de odihn1, 0n num1r 2i de dimensiuni propor5ionale cu m1rimea efectivului3/egulamentul C+ --8,2!!-4.Pentru a evita folosirea metodelor de cre2tere intensiv1, p1s1rile tre#uie fie crescute p6n1 a*ung lav6rstaminim1 de sacrificare, fie s1 provin1 din rase32u2e4 recunoscute pentrucre2terea lent1.Acoloundenuseutilizeaz1rase32u2e4careauocre2terelent1, v6rstaminim1desacrificaretre#uie s1 fie de - de zile.