Download - Planif Clasa a IX

Transcript
 • 8/16/2019 Planif Clasa a IX

  1/22

  Liceul Teoretic “ Ion Neculce”, Târgu Frumos

    AVIZAT

  PLANIFICARE

  LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

  Clasa a IX-a G

  Profil: tiin l nat!riiȘ ț

  Profesor: Săndică ătălin!

  An "col!r #$%&'#$%(

  1

 • 8/16/2019 Planif Clasa a IX

  2/22

  )*P+T+N+ -+N+.AL+

  %/ 0tili1!re! corectă "i !dec2!tă ! lim3ii române 4n rece5t!re! "i 4n 5roducere! mes!6elor 4n diferite situ!7ii de comunic!re/#/ Folosire! mod!lită7ilor de !n!li1ă tem!tică,structur!lă "i stilistică 4n rece5t!re! diferitelor te8te liter!re "i nonliter!re/9/ Argument!re! 4n scris "i or!l ! unor o5inii 4n di2erse situ!7ii de comunic!re/

  )*P+T+N+ SP+IFI+

  %/% utili1!re! !dec2!tă ! !ci1i7iilor ling2istice 4n rece5t!re! di2erselor te8te;%/# identific!re! elementelor s5ecifice din structur! unor ti5uri te8tu!le studi!te;%/9 e85rim!re! or!lă s!u 4n scris ! 5ro5riilor re!c7ii "i o5inii 5ri2ind te8tele rece5t!te;%/& red!ct!re! unor te8te di2erse;%/( utili1!re! corectă "i !dec2!tă ! formelor e85rimării or!le "i scrise 4n di2erse situ!7ii de comunic!re;

  #/% !5lic!re! unor tenici 2i1ând 4n7elegere! te8telor liter!re s!u nonliter!re;

  #/# identific!re! temei te8telor 5ro5use 5entru studiu

  #/9 com5!r!re! ideilor "i !titudinilor diferite 4n de12olt!re! !celei!"i teme liter!re;

  #/& !n!li1!re! com5onentelor structur!le "i e85resi2e !le te8telor liter!re studi!te "i discut!re! rolului !cestor! 4n tr!t!re! temelor;

  #/( com5!r!re! trăsăturilor definitorii !le comunicării 4n te8te fic7ion!le "i nonfic7ion!le;

  #/< !5lic!re! conce5telor de s5eci!lit!te 4n !n!li1! "i discut!re! te8telor liter!re studi!te;

  #/= com5!r!re! lim3!6ului cinem!togr!fic cu !cel! !l te8tului scris;

  9/% identific!re! structurilor !rgument!ti2e 4ntr'un te8t d!t;

  9/# identific!re! elementelor dintr'un te8t c!re confirmă s!u infirmă o o5inie 5ri2ito!re l! te8tul res5ecti2;

  9/9 !rgument!re! unui 5unct de 2edere 5ri2ind te8tele studi!te

  PLANIFICARE ANUALĂ

  2

 • 8/16/2019 Planif Clasa a IX

  3/22

  Clasa a IX-a

  An "col!r #$%&'#$%(

  urriculum !5lic!t T// # ore> s!5tămână

  Semestrul 0nit!te! de 4n2ă7!re Nr/ ore Să5tămân! )3ser

  Semestrul I

  %? să5tăm!ni

  %?@#=# ore

  .ec!5itul!re # II/ )PILA.IA &? II' BII

  I/ %/ F!mili! %# II'IV

  I/#/ A2entură, călătorie %& V'VIII

  I/9/ Coc "i 6o!că < VIII' IBI/&/ Dco!lă 9 IB

  Te1! 9 BIII

  II/ AE)L+S+NA %< BI ' BIV

  F!mili! %$ BI ' BIIILumi f!nt!stice < BIV'BVII+2!lu!re & BVIII

  Semestrul II

  AE)L+S+NA

  Iu3ire!

  Dco!l!

  F!mili!

  #9

  %=

  #

  9

  I ' VI

  *!turit!te! %% VI ' VII

  3

 • 8/16/2019 Planif Clasa a IX

  4/22

  %? să5tămâni

  % să5t/ ' # ore

  !cti2ită7i e8tr!curricul!re

  %

 • 8/16/2019 Planif Clasa a IX

  5/22

  *!nu!lul: +ugen SI*I)N, Florin! .)-ALSI,E!niel riste!'+n!ce,Andrei -.I-)., LI*A DI LIT+.AT0.A .)*HNG, +ditur!).INTProfesor: Săndică ătălin!

  "EME"TRUL I

   Nr/crt/

  0nit!te! de4n2ă7!re

  om5eten7e s5ecifice on7inuturi Nr  ore

  Să5t/ )3s/

  %/ .ec!5itul!'re

  %/#/identific!re! elementelor 

  s5ecifice din structur! unor 

  ti5uri te8tu!le studi!te;%/9/e85rim!re! or!lă s!u 4n

  scris ! 5ro5riilor re!c7ii "i

  o5inii 5ri2ind te8tele rece5t!te;%/&/red!ct!re! unor te8te

  di2erse;

  #/% !5lic!re! unor tenici

  2i1ând 4n7elegere! te8telor 

  liter!re s!u nonliter!re;

  #/# identific!re! temei te8telor 

   5ro5use 5entru studiu#/&/!n!li1!re! com5onentelor 

  structur!le "i e85resi2e !le

  te8telor liter!re studi!te "i

  .ec!5itul!re! cuno"tin7elor din cl!s! ! VIII'!: -enul liric: c!r!cteristici, s5ecii liter!re, elemente de

  2ersific!7ie, !n!li1ă 5e te8t '  Lacul , de *i!i +minescu -enul e5ic: c!r!cteristici, s5ecii liter!re, !rgument!re!

  !5!rtenen7ei l! gen ! unei o5ere liter!re studi!te 4n cl!s!! VIII'!' Popa Tanda, de Io!n Sl!2ici

  -enul dr!m!tic: trăs!turi/ omedi! J O scrisoare

   pierdută de I/ L/ !r!gi!le ' moduri de e85unere: di!log,monolog, e8cl!m!7i! retorică, interog!7i! retorică/0morul "i ironi!/ Alocu7iune!/

  Km3in!re! genurilor: 3!l!d! 5o5ul!r!  Mioriţa/Temă,moti2, !legorie/

  Te8te nonliter!re/ Te8te func7ion!le/ Sens 5ro5riu, sens figur!t/ Pleon!smul/ Normele lim3ii

  rom!ne !ctu!le/ Test de e2!lu!re ini7i!lă/ Eiscut!re! testului/ Pre1ent!re! m!nu!lului si !

   3i3liogr!fiei/ Portofoliul de e2!lu!re/

  %

  %

  %

  %

  I

  5

 • 8/16/2019 Planif Clasa a IX

  6/22

  discut!re! rolului !cestor! 4n

  tr!t!re! temelor;

  Tot!l ore rec!5itul!re "i test!re ini7i!lă&

  STATISTIA +VAL0A.+ INITIALA:

   Note 4ntre $'(:

   Note 4ntre ('=:

   Note 4ntre ='%$:

  Tem! : )PILA.IA !re următo!rele su3teme: F!mili! A2entură, călătorie Coc, 6o!că Dco!lă

  4nlăn7uite 4n func7ie de ordon!re! lec7iilor din m!nu!l, du5ă cum urme!1ă:

  &?

  6

 • 8/16/2019 Planif Clasa a IX

  7/22

  #/ F!mili! %/%' utili1!re! !dec2!tă !!ci1i7iilor ling2istice 4n 4n7elegere!"i 4n 5roducere! di2erselor te8te;

  #/#' identific!re! temei te8tului

  #/

 • 8/16/2019 Planif Clasa a IX

  8/22

  #/=' com5!r!re! lim3!6uluicinem!togr!fic cu !cel! !l te8tuluiscris

    %/% utili1!re! !dec2!tă !!ci1i7i ilor ling2istice 4n

  rece5t!re! di2erselor te8te;

  %/#/ identific!re! elementelor s5ecifice din structur! unor ti5urite8tu!le studi!te;%/9/ e85rim!re! or!lă s!u 4n

  scris ! 5ro5riilor re!c7ii "io5inii 5ri2ind te8telerece5t!te;

  %/&/ red!ct!re! unor te8tedi2erse;

  %/(/ utili1!re! corectă "i!dec2!tă ! formelor e85rimării or!le "i scrise 4ndi2erse situ!7ii decomunic!re;

  #/#' identific!re! temei te8tului

  #/

 • 8/16/2019 Planif Clasa a IX

  9/22

  9/ )o'& ioa'%%/%' utili1!re! !dec2!tă !!ci1i7iilor ling2istice 4n 4n7elegere!"i 4n 5roducere! di2erselor te8te;

  #/#' identific!re! temei te8tului

  #/ simetrie/ Lim3!6 5oetic/

  +2!lu!re/ A5lic!7ii 5e te8te l! 5rim! 2edere: Nocturn!,

  Eecem3re, Eecor, Ee i!rnă/

  %

  %

  %

  IB

  9

 • 8/16/2019 Planif Clasa a IX

  10/22

  &/ )o'& +oa'% %/%' utili1!re! !dec2!tă !!ci1i7iilor ling2istice 4n4n7elegere! "i 4n 5roducere!di2erselor te8te;

  #/#' identific!re! temei te8tului

  #/&' !n!li1!re! com5onentelor de structură "i e85resi2e

  9/9' !rgument!re! unui 5unct de2edere 5ri2ind te8tul/

   De-a v-aţi ascuns, Tudor Arge1i -enuri liter!re/ -enul liric/Trăsături/+ul liric/ Knc!dr!re

  4n 5eio!dă lit!r!ră / Artă 5oetică modernă/ Lirismsu3iecti2/

  Teme/ *oti2e/ Structură de su5r!f!7ă si de !dâncime/

  Lim3!6 5oetic/

  +2!lu!re/ A5lic!7ii 5e te8te l! 5rim! 2edere: Ad!m si+2!, *orgenstimmung, Lumină lină/

  %

  %

  %

  S VIII

  S IB:

  (/ A$nt!r%&'%l%tori

  %/%' !5lic!re! unor tenici 2i1ând4n7elegere! te8telor liter!re "inonliter!re

  #/#' identific!re! temei te8tului

  #/9' com5!r!re! ideilor "i!titudinilor diferite 4n de12olt!re!!celei!"i teme#/( com5!r!re! trăsăturilor definitorii !le comunicării 4n te8tefic7ion!le "i nonfic7ion!le;%/#/ identific!re! elementelor 

  s5ecifice din structur! unor ti5uri te8tu!le studi!te;

  %/9 e85rim!re! or!lă s!u 4nscris ! 5ro5riilor re!c7ii "io5inii 5ri2ind te8telerece5t!te;

  %/& red!ct!re! unor te8tedi2erse/

  Fi',i!n i ralitat: Deşertul pentru totdeauna, )ct!2i!n P!ler  Studiere! unui te8t nonfic7ion!l/ onfesiune! e5ici1!tă/

  Lectur! te8tului/Idei 5rinci5!le/Tem!/ .e5ere deinter5ret!re/

  Li./% i 'o.!ni'ar: Tipuri de texte%  -i&a de lectură text liric si epic.#  1urnalul de lectură. 2ealizare model

   personalizat prin prezentare po3er" point.

  %%

  %

  %

  S IB

  10

 • 8/16/2019 Planif Clasa a IX

  11/22

 • 8/16/2019 Planif Clasa a IX

  12/22

   ADOL()C(*+A C )BT(M(L( $. ore

    $% /amilia

    &% Lumi 0antastice

    '% (valuare sumativă

  ?/

  Fa.ilia %/%' utili1!re! !dec2!tă !!ci1i7iilor ling2istice 4n4n7elegere! "i 4n 5roducere!di2erselor te8te;

  #/#' identific!re! temei te8tului

  #/ inst!n7e n!r!ti2e

  onstruc7i! 5erson!6elor J mod!lită7i dec!r!cteri1!re/

  Li./% i 'o.!ni'ar: Tipuri de texte

   0escrierea $&tiinţi'ică &i expresiv"literară%.

  +8erci7ii, !5lic!7ii.

  %

  #

  %

  %

  %

  %

  " XI

  " XIII

  O/ L!.ifantasti'

  %/%' utili1!re! !dec2!tă !!ci1i7iilor ling2istice 4n4n7elegere! "i 4n 5roducere!di2erselor te8te;

  #/#' identific!re! temei te8tului

  #/ La 2anul lui M"n3oală,I/L/!r!gi!le/ Pre1ent!re gener!lă/

  onte8tu!li1!re Me5ocă, curent liter!r etc/ Temă/Vi1iune des5re lume/ Im!gin!rul demonic "iseduc7i! m!leficului/ .el!7ii s5!7i!le "i tem5or!le/*oduri de e85unere/

  %

  %

  %

    " XI(

  12

 • 8/16/2019 Planif Clasa a IX

  13/22

  discut!re! te8tului

  9/# identific!re! elementelordintr'un te8t c!re confirmă s!uinfirmă o o5inie 5ri2ito!re l!te8tul res5ecti2;

  9/% identific!re! structurilor 

  !rgument!ti2e 4ntr'un te8t d!t;

  9/9 !rgument!re! unui 5unct

  de 2edere 5ri2ind te8tele

  studi!te

  .e1um!tul/ Person!6ul liter!r/ *od!lită7i de

  c!r!cteri1!re c!r!cteri1!re/

  Li./% i 'o.!ni'ar: Tipuri de texte

    Textul arumentativ caracteristici. Aplicaţii.

     2ezumatul " temă pentru porto'oliu

     #ovestirea – temă pentru porto'oliu

  %

  %

  %

  " X(II

  %$/ E$al!ar %/#/ identific!re! elementelor 

  s5ecifice din structur! unor 

  ti5uri te8tu!le studi!te;%/9/ e85rim!re! or!lă s!u 4n

  scris ! 5ro5riilor re!c7ii "i

  o5inii 5ri2ind te8tele rece5t!te;

  %/&/ red!ct!re! unor te8tedi2erse;

  9/%, 9/#/, 9/9/

  E$al!ara t.lor 3in 'a3r!l t.lor .ariCOPILARIA Şi A1OLE"CEN4A:

  urente liter!re/ Temă/ -enurile "i s5eciile liter!re/Vi1iune des5re lume/ .el!7ii s5!7i!le "i tem5or!le/*oduri de e85unere/ Person!6ul liter!r/

   Arumentaţia.

  TE"T "UMATI( &

  " X(III

  13

 • 8/16/2019 Planif Clasa a IX

  14/22

  ".str!l al-II-la

  Adolescen ! cu su3temele:ț

  %/ Iu3ire!

  #/ Dco!l!

  9/ F!mili!

  56 I!/ira

  #/9/' identific!re!trăsăturilors5ecifice 5ro1ein!r!ti2e, !le 5oe1iei"i !le dr!m!turgiei

  #/#' identific!re!temei te8tului

  #/

 • 8/16/2019 Planif Clasa a IX

  15/22

  te8te di2erse/

  #/

  I!/ira

  $%$, $%&, $%', &%&,

  &%', &%6, &%7% &%.%

  "'n 3in $ia,a 3 iri i 3 a0i: Cartea nunţii  , 6eoreCălinescu

    5ubteme &coala 'amilia.

     2oman modern obiectiv din perioada interbelică.

   #rezentare enerală. 5tructură. Te7nică narativă. ,imbajartistic anticalo'il.

   

  .om!nul idilic'sentiment!l cu 2!lo!re cl!sici1!ntă/ 

  Ti5ologi! 5erson!6elor/ onte8tul rece5tării critice/Li./% i 'o.!ni'ar: 

     Ni2eluri de constituire ! mes!6ului: Ni2elul fonetic,

  ortogr!fic "i de 5unctu!7ie/+8erci7ii/ A5lic!7ii: sil!3!,!ccentul, diftongul, triftongul, i!tul, 5rinci5!lelereguli ortogr!fice'E))* #', semne de 5unctu!7ie,semne ortogr!fice/

  %

  %

  %

  %

  %

  " II

  " III

  9/ I!/iraa3ols'ntin%

  $%$, $%&, $%', &%&,

  &%', &%6, &%7% &%.%,

  '%'%

  4rupa3 liric Lasă-ţi lumea%%%, 8 Dorinţa , Mi7ai 4minescu

     Date despre viaţa şi opera poetului9lectura po!iei 

     5nterpretarea te:tului poetic% Teme şi motive

  eminesciene%

  1"rsta de aur a dragostei  , 8 Leoaică t"nără, iu#irea, Nic7ita

  5tănescu

     Date despre viaţa şi opera poetului9 lectura poe!iei 

     5nterpretarea te:tului poetic% O nouă mitologie a

  sentimentelor  L%C% *iveluri ale receptării%

     *ivelul le:ico-semantic ar2aisme, regionalisme,

  elemente de 3argon si de argou, neologisme, termeni

  %

  %

  %

  " III

  " I(

  15

 • 8/16/2019 Planif Clasa a IX

  16/22

  te2nici si stiinţi0ici%   *ivelul stilistico-te:tual registru popular, registru

  cult, registrul lim#a3ului scris si oral% Principalele

  modalităţi de reali!are a registrelor

  stilistice;ncărcătură emoţională, pau!e si i!olări

  sintactice, inversiuni, elipse, digresiuni, clişee

  lingvistice, 0ormulări tautologice, repetiţii, pleonasme, ticuri ver#ale, cuvinte la modă, peri0ra!e,

  diminutive, augmentative, superlative sintagmatice,

  cuvinte peiorative, apelative populare, inter3ecţii,

  stridenţe le:icale, parado:uri lingvistice, 3ocuri de

  cuvinte, eu0emisme, imprecaţii, umor, ironie,

  sarcasm% (lemente paraver#ale si nonver#ale%  Lucrarea pentru porto0oliu% Paralelă literară

   Dorinta, de */ +minescu < Leoaică t"nără, iu#irea

  de N/ Stănescu  E$al!ar: tst6

  %

  %

  %

  " (

  " (

  " (

    " (

  &/ 'oalaȘ $%$, $%&, $%', $%6,$%7%, &%&, &%', &%6,

  &%7% &%.%

  Fi',i!n i ralitat: )!rnal& Tit! Maiors'! I5ost!1ele omului "i !le criticului/ *ărturisire! c! formă de construc7ie interio!ră/Li./% i 'o.!ni'ar: Ni2eluri de constituire ! mes!6ului: Ni2elul morfosint!ctic/ +8erci7ii/

  %

  % " (I

  (/ Fa.ilia $%$, $%&, $%', $%6,$%7%, &%&, &%', &%6,

  &%7% &%.%

  Ro.an!l ..orialisti' 7a!to/io8rafi'& al 2*rin,i9:(ia,a 'a o *ra3%& Marin Preda  Ro.an ralist s!/i'ti$ 3in *rioa3a *ost/li'%/

  "!/t.: 'oala& a3ols'n,a6 Pr0ntar 8nral%6

  % " (I

  16

 • 8/16/2019 Planif Clasa a IX

  17/22

  "tr!'t!r%& *rs*'ti$ narati$6 A$nt!ra for.%rii !ni 'ontiin, !.an ntr-!n

  ro.an ..orialisti'6 Cont2t!l r'*t%rii 'riti'6 Lucr!re colecti2ă 5entru 5ortofoliu:-ru5!6 tem!tic/ Teme: Dco!l! > Adolescen7! 5rin referire l!o5erele liter!re: ,,!rte! nun7ii” de -eorge ălinescu

  "i ,,Vi!7! c! o 5r!dă” de *!rin Pred!Li./% i 'o.!ni'ar: Ni$l!ri 3 'onstit!ir a .sa+!l!i:Ni$l!l l2i'o-s.anti'6

  %

  %

  " (II

  Iu3ire!

  &% Lumi f!nt!stice > A2entură, călătorie

  '% Person!lită7i, e8em5le, modele > Scene din 2i!7! de ieri si de !1i

  17

 • 8/16/2019 Planif Clasa a IX

  18/22

  $%Confr!nt%riti' i 'i$i'ș

  %/%,%/#,

  Fic7iune liter!ră: nu2el! Catastrofa# de ,iviu 2ebreanu E!te des5re 2i!7! "i o5er! !utorului;lectur!

  fr!gmentului Su3iectul "i 5ro3lem!tic! nu2elei: 0n erou fără

  sim7ul ci2ic/ Antieroismul 5ro2oc!t de !3sen7!constiin7ei/

  L//  Ni2eluri de constituire ! mes!6ului/ Ni2elul

  le8ico'sem!ntic: 5refi8e>5refi8oide,sufi8e>sufi8oide/ +8erci7ii/

  %

  %

  %

  " (I-"(II

  #/ I!/ira $%$, $%&, $%',$%6, $%7%, &%&,&%', &%6, &%7%&%.%

  Fic7iune liter!ră:  Cran8a 3 a!r#-?Mi@ail "a3o$an! Lectur! fr!gmentului/ )5er! memori!listică, 2erit!3ilă c!rte de etică/

  .e5ere de inter5ret!re: Tre5tele cuno!steriisim3olice' cuno!stere! 5rof!nă ! lumiii1!n7ului si ini7iere! s!cră 4n lume! s5irituluisi ! erosului/

  L// Ni2elul le8ico'sem!ntic: scim3!re! c!tegorieigr!m!tic!le/

  %

  #

  %

  " (II

  18

 • 8/16/2019 Planif Clasa a IX

  19/22

  9/L!.i fantasti'

  %/%, %/#, %/9,%/&,, %/(, #/%,#/#, #/9, #//&,#/(, 9/%, 9/#,

  9/9

  Fic7iune liter!ră: Ls trois Gr's# 

  de *irce! +li!de E!te des5re 2i!7! "i o5er! !utorului;lectur!

  fr!gmentului Su3iectul "i 5ro3lem!tic! nu2elei: *odelul mitic

  !l tinere7ii s!cre "i degr!d!re! lui 4n lume!!ctu!lă 5rof!nă

  L//  Ni2eluri de constituire ! mes!6ului/ Sinonimi!,

  !ntonimi!, 5olisemi!, omonimi!/ +8erci7ii/

  %

  %

  %

  " (III

  &/Prsonalit% i&ț2.*l& .o3l $%$, $%&, $%',

  $%6, $%7%, &%&,&%', &%6, &%7%&%.%

  Fic7iune liter!ră: rom!nul contem5or!n F,lt%'rii, Augustin u1ur!

  L// Ni2eluri de constituire ! mes!6ului/ .egistrestilistice/ Stilul 3eletristic/ C!rgonul/ Argoul/oeren7ă si coe1iune/ Non2er3!l si 5!r!2er3!l/

  %

  %   " IX

  19

 • 8/16/2019 Planif Clasa a IX

  20/22

  (/

 • 8/16/2019 Planif Clasa a IX

  21/22

  #/

  9/

  iri i 3 a0iș

  Prsonalit% i&ț2.*l& .o3l

  L!.i fantasti'

  $%$, $%&, $%',

  $%6, $%7%, &%&,

  &%', &%6, &%7%

  &%.%

  $%$, $%&, $%',$%6, $%7%, &%&,

  &%', &%6, &%7%

  &%.%

  .om!nul re!list modern dedic!t unui 5erson!6e85onen7i!l 5entru cl!s! rur!lă române!scă!ctu!lă

  L//.ece5t!re! di2erselor ti5uri de mes!6e:F!ctori 5ertur3!tori>mi6locitori, conte8tul comunic!7ion!l/

  Princi5iile !scultării !cti2e/

  Liter!tură "i !lte !rte:  ?Moro.,ii#-$i0!ali0ar fil.;no7iuni de !rtă

  cinem!togr!ficăL//: Ni2eluri de constituire ! mes!6ului/Ni2elul le8ico'sem!ntic Mutili1!re! corectă ! deri2!telor "i com5uselor

  Fic7iune liter!ră:56 Ulti.!l Br$oi, V!sile Voiculescu

  .e5ere de inter5ret!re/ Tr!di7ii cinegetice si stră2eciritu!luri re4n2i!te/L//: Ni2eluri !le rece5tării: ni2elul fonetic, ortogr!fic si de 5unctu!7ie; ni2elul morfologic/

  .ec!5itul!re 5entru te1ă Te1ă Eiscut!re! te1elor 

   

 • 8/16/2019 Planif Clasa a IX

  22/22

  &/

  (/