Download - METAV S.A. METAV AGEA 30-08... · 2017-07-28 · METAV S.A. 5cr. Biharia nr. 67— 77. sector 1, Bucuresti METAV mal office metav@metav ro CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

Transcript
Page 1: METAV S.A. METAV AGEA 30-08... · 2017-07-28 · METAV S.A. 5cr. Biharia nr. 67— 77. sector 1, Bucuresti METAV mal office metav@metav ro CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

METAV S.A.5cr. Biharia nr. 67— 77. sector 1, Bucuresti

METAVmal office metav@metav ro

www.metav.ro

CONVOCATORAL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

METAV S.A.

Societatea METAV S.A., inregistrata Ia Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40 4031 1991,Cod Unic de Inregistrare RO 1583522, cu sediul social in Strada Biharia nr. 67 77, Sector 1, Bucuresti, Romania, avandcapital social: 49.043.220 RON (fund denumita in continuare ,,Societatea9, prin consiliul de administratie (,,Consiliulde Administratie”),

In temeiul Legii Societatilor nr. 31 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (,,Legea Societatilor”),Legii nr. 297 2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare (,,Legea nr. 297/2004”), Legii nr.24 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (,,Legea nr. 24/2017”), RegulamentuluiC.N.V.M. nr. 6 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor,cu modificarile si completarile ulterioare (,,Regulamentul nr. 6/2009”), Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 2006 privindemitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificanle si completarile ulterioare (,,Regulamentul nr. 1/2006”) si aactului constitutiv al Societatii (,,Actul Constitutiv”),

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare “AGEA”) Ia sediul social al Societatii, inMun. Bucuresti, sector 1, Strada Biharia nr. 67-77, in data de 30.08.2017, de Ia ora 12:00 p.m., pentru toti actionariiinregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. Ia sfarsitul zilei de 17.08.2017, considerata Data deReferinta pentru aceasta adunare~ in situatia in care Ia data mentionata mai sus, din once motiv, nu vor fi rntruniteconditiile de cvorum stabilite de lege si de actul constitutiv al Societatii, Consiliul de Administratie convoaca si fixeazaprin prezenta, in temeiul art. 118 din Legea nr. 31 1990 raportat Ia art. 14.1 pan. (3) din actul constitutiv al Societatit o adoua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 31.08.2017, de Ia ora 12:00 p.m., Ia aceeasi adresa,cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

ORDINEA DE ZI A AGEA ESTE URMATOAREA:

I. Aprobarea reducerii capitalului social al Societatii in conformitate cu prevederile articolului 207 aIm. (I) lit. c),coroborat cu prevederile art. 104 aIm. (1) lit, a) din Legea Societatilor, prin dobandirea de catre Societate de aetiuniproprii, unnata de anularea actiunilor astfel dobandite (,,Programul de Rascumparare”). Reducerea capitaluluisocial al Societatii si modificarea Actului Constitutiv vor fi aprobate de catre actionari, fie in cadrul unei singureadunari generale a actionarilor (operatiune unica), fie in cadrul mai multor adunari generale ale actionarilor(operatiuni multiple), in flinctie de volumul si frecventa rascumpararilor de actiuni proprii, cu respeetareaprevederilor legislatiei incidente si ale Actului Constitutiv. Programul de Rascumparare va avea urmatoarelecaracteristici:

a. numarul maxim de actiuni rascumparate: 5.652.500 actiuni;

b. pretul minim per actiune va Ii de 6,41 lei, iar pretul maxim per actiune va fi egal cu valoarea cea mai micadintre (i) 7,80 lei si (ii) valoarea cea mai mare dintre pretul ultimei tranzactii independente si pretul cel mairidicat din momentul respectiv al ofertei de achizitionare, in conformitate cu prevederile art. 3 aIm. (2) dinRegulamentul Delegat (UE) 2016 1052 al Comisiei din 8 martie 2016 de completare a Regulamentului (UE)nr. 596 2014 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea cc priveste standardele tehniee dereglementare pentru conditiile aplicabile programelor de rascumparare si masurilor de stabilizare(,,Regulamentul Delegat (UE) 2016/1052”);

c. durata Programului de Rascumparare: maximum 3 luni de Ia data publicarii hotararii in Monitorul Oficial aIRomaniei partea a IV-a;

~-—-~ ~—-

Sediu social Str Biharia nr 67 77 Nr Re9. Corn J/40/4031/1991 Nr Cont R0898RDE4505V06439084500 ‘. na .i.çn~ . . jw.a sij~rrn~ f_NSector 1 Bucurest CUI 1583522 BRD SMC , ,,~, 4._I

Page 2: METAV S.A. METAV AGEA 30-08... · 2017-07-28 · METAV S.A. 5cr. Biharia nr. 67— 77. sector 1, Bucuresti METAV mal office metav@metav ro CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

d. rascumpararea actiunilor se va realiza prin (1) tranzactii efectuate in cadrul pietei unde actiunile sunt listate,in conformitate cu prevederile Regulamentului Delegat (UE) 20 16/1052 si! sau (ii) cumparate in cadrul unoroferte publice de cumparare, desfasurate in confornvtate CU prevederile Legii nr. 24/2017, Regulamentuluinr. 1/2006, precum si a oricaror altor legi Si reglementari aplicabile; si

e. pot fi rascumparate doar actiuni platite integral si sub rezerva disponibilitatii lichiditatilor necesare.

2. Aprobarea contractarii unui Credit pentru o suma maxima de 40.000.000 lei sau echivalentul acestei sume in oncealta moneda si care va fi folosit in scop general corporativ (ce include si Programul de Rascumparare)(,jmprumutul”) precum si constituinii oricaror garantii si/sau onicaror ipoteci Considerate necesare si oportune decatre Consiliul de Administratie in legatura cu Imprumutul si aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratiesa emita once hotarare si sa incheie toate actele si sa indeplineasca toate faptele junidice necesare, utile si/sauoportune pentru aducerea la indeplinire a hotaranilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA cu pnivire IaImprumut, inclusiv, dar fara a se limita Ia:

a. sa negocieze, stabileasca si aprobe conditiile si termenii finali ai Imprumutului, a conditiilor contractuale, detragere, de rambursare anticipata, a dobanzilor, a taxelor si tanifelor, a garantiilor, constituirea oricaror tipuride garantii;

b. sa aprobe once contracte privind Imprumutul sau once alte aranjamente, contracte de garantie, angajamentede garantare, once certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si once alte acte si documentenecesare, sa indeplineasca once formalitati si sa autonizeze si/sau sa execute once alte actiuni necesare pentrua da efecte depline Imprumutului, garantiilor aferente, documentelor de finantare etc; si

c. sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a sernna once astfel de documente, a indeplini onceastfel de formalitati si once astfel de actiuni.

3. Stabilirea datei de 21.09.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrangefectele hotararilor adoptate de catre AGEA in conformitate cu prevederile art. 86 (1) din Legea nr. 24/2017 privindemitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, si a datei de 20.09.2017 ca “ex-date”. Intrucat nu suntaplicabile acestei AGEA, actionarii nu decid asupra ,,datei participarii garantate”, astfel cum este definita de art. 2lit. f’) din Regulamentul nr. 6/2009 si asupra ,,datei platii”, astfel cum este definita de art. 2 lit. g) din Regulamentulnr. 6/2009.

4. Aprobarea imputennicinii Consiliului de Administratie si/san a onicarui membru al Consiliului de Administratie, cuposibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze oncedocumente, inclusiv hotararea AGEA, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea aIV-a a hotararii, sa ridice once documente, sa indeplineasca once formalitati necesare in fata Oficiului RegistruluiComertului, in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoanejuridice sau fizice, precum si sa execute onceoperatiuni, in vederea aducerii Ia indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate decatre AGEA.

INFORMA HI GENERALE CU FRIVIRE LA A GEA

a) Dreptul actionarilor de a participa Ia Adunarea Cenerale Extraordinara a Aetionarilor

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi inRegistrul Actionanilor Societatii Ia Data de Referinta, conform prevederilor legale aplicabile societatilor pe actiuni listatepe un sistem alternativ de tranzactionare si ale actului constitutiv al Societatii, personal (prin reprezentantii legali), prinreprezentant (pe baza de Jmputernicire speciala sau generala), cu respectarea prevedenilor legale incidente, sau princorespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe Ia AGEA este permis prin simpla proba aidentitatii acestora facuta, in cazul actionanilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru

Page 3: METAV S.A. METAV AGEA 30-08... · 2017-07-28 · METAV S.A. 5cr. Biharia nr. 67— 77. sector 1, Bucuresti METAV mal office metav@metav ro CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/ permis de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cuactul de identitate at reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini).

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor ±1 identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitatepentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport! permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de Imputernicireaspeciala sau generala semnata de catre actionarul persoana fizica.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte deidentitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, Pasaport! permis de sedere pentm cetatenii straini), insotit deImputernicirea speciala sau generala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Calitatea de actionar, precum si, m cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica,calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de laDepozitarul Central S.A.

In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele deidentificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/Pasaport! permis de sedere); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilorde Ia Data de Referinta primita de Ia Depozitarul Central S.A., atunci vor prezenta si un document oficial care atestacalitatea de reprezentant legal al senmatarului Imputernicirii speciale (dovada emisa de o autoritate competenta, in originalsau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGFA).

Informatii privind Imputernicirile speciale si generate si votul prin corespondenta sunt mentionate Ia pct. c) si d) de maijos.

Documentele prezentate intr-o limba straina, attn decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile peteritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

I,) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGEA

Incepand cu data prezentului convocator, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe website-ul Societatii, —

www.metav.ro, sau pot Ii obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00 18:00, de Ia sediul Societatii, prinfax sau prin posta, inainte de data stabilita pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

- Convocatorul AGFA;

- Formularele de Imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGFA, formulare care vor Iiactualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi;

- Formularele de Buletine de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor inAGFA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi;

- Documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGEA;

- Proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA.

c) Imputernicirile generate

Imputernicirea generala poate fi acordata de actionari pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitandreprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generate ale actionarilor, inclusiv in ceea cepriveste actele de dispozitie.

Imputernicirile generale, inainte de prima br utilizare, se vor depune/expedia, in copie, cuprinzand mentiuneaconformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite Ia registraturaSocietatii pana Ia data de 28.08.2017, ora 10:00 a.m. Imputernicirile generate in copie certificata vor fi retinute deSocietate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul-verbal at adunarilor generate.

Page 4: METAV S.A. METAV AGEA 30-08... · 2017-07-28 · METAV S.A. 5cr. Biharia nr. 67— 77. sector 1, Bucuresti METAV mal office metav@metav ro CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

Imputernicirile generale pot fi transmise si prin e-mail Cu senmatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001privind semnatura electronica, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conform reglementarilor CNVM/ASF, Ia adresa officec2iinietav.ro, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de28.08.2017, ora 10:00 am.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fib de intennediar (in conformitate CU prevederile art.2 aIm. (1) pCt. (20) din Legea 24/2017), fie de avocat, iar actionarul este Client al acestora. De asemenea, mandatarul nutrebuie sa se afle intr-un conflict de interese, cum ar fi:

a) este actionar majoritar al Societatii sau al unei alte entitati, controlata de respectivul actionar;

b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritarsau al Unei entitati controlata de respectivul actionar;

c) este un angajat sau un auditor al Societatii on al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlata de respectivulactionar;

d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute mai sus.

Mandatarul nu poate ii substituit de o alta persoana. Daca mandatarul este o persoanajuridica, aceasta poate sa isi exercitemandatul primit prin intennediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintreangajatii sai.

Impreuna cu Imputernicirea generala, actionarii vor transmite Societatii declaratia pe proprie raspundere data dereprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare, senmata in originalsi, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa Ca:

(i). imputernicirea este data de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;(ii). imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este

cazul.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta decat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile peteritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Verificarea si validarea Imputernicirilor generale depuse la Societate se va face de catre secretarii tehnici desenmatipotrivit legii, acestia urmand a pastra in siguranta inscrisurile.

d) Imputernicirile speciale si Buletinele de vet prin corespondenta

Imputemicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus Ia dispozitie de Societate sisa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot ,,pentru”, vot ,,impotriva” sau,,abtinere”).

Pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi un singur formular de Imputernicire speciala! Buletin de vot princorespondenta, pus Ia dispozitie de catre Societate.

Jmputernicirile speciale pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contininstructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent. In aceasta situatie, prevederile art. 125 aIm. 5 din Legea nr.3 1/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile.

Imputernicirile speciale/ Buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente, se vor depune/expedia, in copie,cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub senmatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrateca primite Ia registratura Societatii pana Ia data de 28.08.2017, ora 10:00 am., mentionand pe plic in clar ,,PentruAdunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 30/31.08.2017”.

Page 5: METAV S.A. METAV AGEA 30-08... · 2017-07-28 · METAV S.A. 5cr. Biharia nr. 67— 77. sector 1, Bucuresti METAV mal office metav@metav ro CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

Imputernicirile speciale/ Buletinul de vot prin corespondenta, completate de actionari cu optiunile de vot ale acestora(,,Pentru”, ,,lmpotriva” sau ,,Abtinere”), semnate, precum si doCumentele aferente, pot fi transmise Si prin e-mail Cu

semnatura electronica extinsa, Conform Legii nr. 455 2001 privind semnatura electronica, CU modificarile si completarileulterioare, precum si conform reglementarilor CNVM ASF, Ia adresa office~metav.ro, astfel incat sa lie inregistrate caprimite Ia registratura Societatii pana Ia data de 28.08.2017, ora 10:00 am., mentionand Ia subiect ,,Pentru AdunareaGenerala Extraordinara a Actionarilor din data de 30 31.08.2017”.

Documentele prezentate intr-o limba straina, alta deCat limba engleza (cu exceptia actelor de identitate valabile peteritoriul Romaniei) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator aUtonzat, in limba romana sau in limba engleza.

La Completarea Imputemicirilor speciale/ Buletinelor de vot prim Corespondenta, actionarn sUnt rugati sa tina cont deposibilitatea completari ordinii de zi a AGEA CU 1101 pUnCte saU propuneri de hotarari, caz in care ordinea de zi va ficompletata si pusa Ia dispozitie Conform prevederilor legale aplicabile. In aCeasta ipoteza, ImpUternicinle speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor Li actualizate si puse Ia dispozitie prin metodele aratate Ia pct. b).

Imputernicirile speciale si BUletinele de vot prim corespondenta care nu sunt inregistrate Ia registratura Societatii pana Iatermenele mentionate mai sus nu vor Li luate in CalcUl pentru determinarea Cvorumului de prezenta si de vot in AGEA.

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei Buletinelor de vot prim corespondenta, precum si verificarea si validareaImputernicinlor speCiale depuse Ia Societate se va face de Catre secretani tehnici desemnati potrivit legii, acestia urmanda pastra in siguranta inscrisurile, pana Ia momentUl supunern Ia vot a subiectelor corespunzatoare aferente ordinii de zi.

e) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor fbi puncte pe ordinea de ZI si de a prezenta proiecte dehotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi

In conformitate cu prevederile art. 117’ aIm. (1) din Legea Societatilorsi art. 7 aIm. (1) din Regulamentul nr. 62009, UnulsaU mai multi actionari reprezentand, individual sau impreUna, ccl putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce pUncte pe ordinea de zi a adunarii generale, CU conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o jUstificaresaU de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adUnarea generala; si

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru pUnctele inclUse sau propuse spre a li incluse pe ordinea de zi a adunariigenera Ic.

Drepturile actionarilor prevazute mai sus pot li exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat Ia sediulSocietatii din Strada Biharia nr. 67-77, Sector I, BUcUresti, Romania sa~ prin prin e-mail cu semnatura electronica extinsa,conform Legii nr. 455 2001 privind semnatura electronica, CU modificarile si completarile ulterioare, precum si conformreglementarilor CNVM ASF, Ia adresa office@~metav.ro) in termen de cel mult 15 zile de Ia data pUblicarii convocarii.

Cerintele de identificare mentionate mai sus Ia litera a) sunt aplicabile si pentru actionaru actionarii persoana fizica silsaupentru reprezentantUl legal al actionarului persoana juridica care solicita completarea ordinit de n AGEA. In vedereaidentificarii si dovedirii calitatii de actionar, Societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezultarespectiva calitate, in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 6 2009.

In cazurile in care exercitarea dreptului prevazUt Ia lit, a) de mai sus determina modificarea ordinii de zi a adunarii generalecomunicate deja actionarilor, Societatea va trebui sa faca disponibila o ordine de z, revizu,ta, folosind aceeasi proceduraca s, cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de Data de Referinta de 17.08.20 17 5~ CU respectarea termenuluiprevazut de Legea nr. 31 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat sa permita celorlaltiactionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta, tinand cont de ordinea de zirevizuita.

1) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare Ia ordinea de zi

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor.Intrebarile vor putea Li transmise Societatii in format fizic Ia sediul social al Societatii sau prim e-mail, Ia adresaofficeä~metav ro, astfel incat acestea sa Lie primite de catre Societate pana Ia data de 28.08.20 17, ora 14:00. Societateava raspunde Ia intrebarile adresate de actionari.

Page 6: METAV S.A. METAV AGEA 30-08... · 2017-07-28 · METAV S.A. 5cr. Biharia nr. 67— 77. sector 1, Bucuresti METAV mal office metav@metav ro CONVOCATOR AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE

Dreptul tie a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate tie masunle pe care Societatea le poate lua pentrua asigura identificarea actionarilor (in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 6 2009), buna desfasurare sipregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societateapoate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Se va considera ca un raspuns este dat dacainformatia pertinenta este disponibila pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.

Presedinte e Consiliului de Administratie al METAV S.A.