S.A Bucuria

23
S.A ,, S.A ,, BUCURIA BUCURIA A efectuat : Partole Corina Morari Tatiana Malinin Marina Vesti Alina Stratu Cristina Profesor: Teaca Ala
 • Upload

  -
 • Category

  Documents

 • view

  1.090
 • download

  48

Transcript of S.A Bucuria

S.A ,,S.A ,,BUCURIABUCURIA””

A efectuat :Partole CorinaMorari Tatiana Malinin MarinaVesti AlinaStratu Cristina

Profesor: Teaca Ala

    Istoria S.A. BUCURIAIstoria S.A. BUCURIA

• Marca comercială SA „Bucuria” este cartea de vizită a Moldovei. Astăzi Marca comercială SA „Bucuria” este cartea de vizită a Moldovei. Astăzi aceasta este cea mai mare întreprindere producătoare de produse de aceasta este cea mai mare întreprindere producătoare de produse de cofetărie din republică. De mai mult de şase decenii compania SA cofetărie din republică. De mai mult de şase decenii compania SA „Bucuria” aduce bucurie copiilor şi maturilor, corespunzând întru totul „Bucuria” aduce bucurie copiilor şi maturilor, corespunzând întru totul sloganului – „Viaţa este mai dulce…”sloganului – „Viaţa este mai dulce…”

• Calitate permanent înaltă, ingrediente naturale testate şi un asortiment de Calitate permanent înaltă, ingrediente naturale testate şi un asortiment de producţie deosebit de larg – iată principalele componente ale succesului SA producţie deosebit de larg – iată principalele componente ale succesului SA „Bucuria”, care au glorificat compania nu numai în patria sa, ci şi departe „Bucuria”, care au glorificat compania nu numai în patria sa, ci şi departe de frontierele ei. Varietatea enormă de denumiri de bomboane, ciocolată, de frontierele ei. Varietatea enormă de denumiri de bomboane, ciocolată, zefir, marmeladă, biscuiţi, alte dulciuri variate produse de SA „Bucuria” a zefir, marmeladă, biscuiţi, alte dulciuri variate produse de SA „Bucuria” a devenit demult, de rând cu vinurile moldoveneşti, un simbol specific al devenit demult, de rând cu vinurile moldoveneşti, un simbol specific al Moldovei. Şi astăzi, când de pe conveierele SA „Bucuria” sunt obţinute în Moldovei. Şi astăzi, când de pe conveierele SA „Bucuria” sunt obţinute în mediu 37 tone de produse de cofetărie, este greu de crezut că istoria mediu 37 tone de produse de cofetărie, este greu de crezut că istoria „legendei dulci” a ţării noastre a început în depărtatul an 1946 cu „legendei dulci” a ţării noastre a început în depărtatul an 1946 cu asocierea câtorva manufacturi mici.asocierea câtorva manufacturi mici.

• Deci, care sunt ei – stâlpii istorici al gloriosului drum ce reprezintă mândria Deci, care sunt ei – stâlpii istorici al gloriosului drum ce reprezintă mândria moldovenilor? moldovenilor?

• 1946: naşterea legendei1946: naşterea legendei

• Anume acest an dificil, primul de după război, reprezintă, conform Anume acest an dificil, primul de după război, reprezintă, conform documentelor, data oficială a „naşterii” Fabricii de cofetărie Nr. 1 din documentelor, data oficială a „naşterii” Fabricii de cofetărie Nr. 1 din Chişinău, în baza căreia a apărut ulterior cea mai „gustoasă” Chişinău, în baza căreia a apărut ulterior cea mai „gustoasă” întreprindere a ţării noastre – SA „Bucuria”. Manufacturi de întreprindere a ţării noastre – SA „Bucuria”. Manufacturi de confecţionare a produselor de cofetărie au existat, desigur, şi mai confecţionare a produselor de cofetărie au existat, desigur, şi mai înainte pe pământurile noastre. După cum mărturisesc sursele înainte pe pământurile noastre. După cum mărturisesc sursele istorice, în perioada dintre anii 1918 – 1944, pe teritoriul Basarabiei istorice, în perioada dintre anii 1918 – 1944, pe teritoriul Basarabiei funcţionau 49 de secţii de producere a bomboanelor şi produselor de funcţionau 49 de secţii de producere a bomboanelor şi produselor de cofetărie. De fapt, însă, nu exista o producere în accepţia modernă a cofetărie. De fapt, însă, nu exista o producere în accepţia modernă a noţiunii: copturile şi caramela erau confecţionate manual, într-un mod noţiunii: copturile şi caramela erau confecţionate manual, într-un mod aproape primitiv – la arzătoare cu gaz, la lumina lămpilor cu gaz aproape primitiv – la arzătoare cu gaz, la lumina lămpilor cu gaz lampant…lampant…

• Anul 1946 este marcat în istoria ţării noastre de ordonanţa Sovietului Anul 1946 este marcat în istoria ţării noastre de ordonanţa Sovietului de Miniştri al republicii privind modernizarea şi lansarea producţiei la de Miniştri al republicii privind modernizarea şi lansarea producţiei la Fabrica Nr. 1 din Chişinău, fondată în baza fostelor întreprinderi Fabrica Nr. 1 din Chişinău, fondată în baza fostelor întreprinderi rudimentare.rudimentare.

• Va trece foarte puţin timp şi, acolo unde erau situate încă nu demult Va trece foarte puţin timp şi, acolo unde erau situate încă nu demult cazărmile militare, cofetarii moldoveni vor începe, cu ajutorul cazărmile militare, cofetarii moldoveni vor începe, cu ajutorul echipamentului adus din Germania, să producă primele kilograme de echipamentului adus din Germania, să producă primele kilograme de bomboane şi caramelă.bomboane şi caramelă.

• Ne cătând la faptul că toate tipurile de mase de ciocolată-praline erau Ne cătând la faptul că toate tipurile de mase de ciocolată-praline erau în acea perioadă de după război importate de către fabrică, iar în în acea perioadă de după război importate de către fabrică, iar în producere predomina, ca şi înainte, munca manuală, perioada în producere predomina, ca şi înainte, munca manuală, perioada în cauză poate fi cu certitudine numită prima victorie a cofetarilor cauză poate fi cu certitudine numită prima victorie a cofetarilor moldoveni, primul stâlp important în „istoria dulce” a „Bucuriei” şi moldoveni, primul stâlp important în „istoria dulce” a „Bucuriei” şi prima etapă de dezvoltare. prima etapă de dezvoltare.

• 1955: creştem în forţă1955: creştem în forţă• Despre amploarea, avântul şi entuziasmul celor care au stat la Despre amploarea, avântul şi entuziasmul celor care au stat la

originea creării „poveştii dulci” ne vorbesc faptele! Din originea creării „poveştii dulci” ne vorbesc faptele! Din momentul fondării, fabrica reprezintă un şantier de construcţie momentul fondării, fabrica reprezintă un şantier de construcţie progresist. Astfel, deja în 1946, pe şantierele stabilite de către progresist. Astfel, deja în 1946, pe şantierele stabilite de către fabrică a început construcţia cazangeriei şi secţiei de fabrică a început construcţia cazangeriei şi secţiei de compresoare. În termeni deosebit de restrânşi au fost date în compresoare. În termeni deosebit de restrânşi au fost date în exploatare secţia de cromolitografie, secţia mecanică, sub-exploatare secţia de cromolitografie, secţia mecanică, sub-staţia de transformatoare, staţia de generatoare cu gaz pentru staţia de transformatoare, staţia de generatoare cu gaz pentru transportarea gazului la cuptoarele pentru biscuiţi şi vafele.transportarea gazului la cuptoarele pentru biscuiţi şi vafele.În 1949 a fost dată în exploatare secţia de macaroane cu În 1949 a fost dată în exploatare secţia de macaroane cu capacitatea de 10 tone de producţie pe zi. Vedeţi şi singuri: un capacitatea de 10 tone de producţie pe zi. Vedeţi şi singuri: un asemenea indice se consideră şi astăzi destul de bun, iar la asemenea indice se consideră şi astăzi destul de bun, iar la „Bucuria” el a crescut ulterior până la 50 de tone. În 1952 a „Bucuria” el a crescut ulterior până la 50 de tone. În 1952 a fost dată în exploatare secţia de biscuiţi cu capacitatea de 14 fost dată în exploatare secţia de biscuiţi cu capacitatea de 14 tone de producţie pe zi. Ulterior indicele dat a crescut până la tone de producţie pe zi. Ulterior indicele dat a crescut până la 33 de tone pe zi. Rezultatele atât de înalte au fost posibil de 33 de tone pe zi. Rezultatele atât de înalte au fost posibil de obţinut cu un regim de lucru al unităţilor de producere indicate obţinut cu un regim de lucru al unităţilor de producere indicate în trei schimburi.în trei schimburi.

• În 1955, după finalizarea reconstrucţiei secţiei de bomboane, În 1955, după finalizarea reconstrucţiei secţiei de bomboane, capacitatea ei a constituit 7,5 tone pe zi, iar capacitatea capacitatea ei a constituit 7,5 tone pe zi, iar capacitatea diviziunii de ciocolate la confecţionarea maselor de ciocolată-diviziunii de ciocolate la confecţionarea maselor de ciocolată-praline – aproape 4,5 tone pe zi.praline – aproape 4,5 tone pe zi.

• Modernizarea şi extinderea fabricii este un proces continuu, Modernizarea şi extinderea fabricii este un proces continuu, care nu se opreşte nici în zilele noastre.care nu se opreşte nici în zilele noastre.

• 1962: căpătarea numelui1962: căpătarea numelui• În 1955 denumirea fabricii a fost schimbată în Fabrica de În 1955 denumirea fabricii a fost schimbată în Fabrica de

cofetărie şi macaroane, iar peste şapte ani, în 1962, la cofetărie şi macaroane, iar peste şapte ani, în 1962, la denumirea în cauză este adăugat un nou nume, cunoscut denumirea în cauză este adăugat un nou nume, cunoscut astăzi iubitorilor mari şi mici de dulciuri nu numai din ţara astăzi iubitorilor mari şi mici de dulciuri nu numai din ţara noastră – „Bucuria”. Într-adevăr, este imposibil de inventat o noastră – „Bucuria”. Într-adevăr, este imposibil de inventat o denumire mai potrivită pentru fabrica de cofetărie: doar denumire mai potrivită pentru fabrica de cofetărie: doar dulciurile sunt o bucurie pentru toţi fără excepţie – şi pentru dulciurile sunt o bucurie pentru toţi fără excepţie – şi pentru maturi, şi pentru copii!maturi, şi pentru copii!

• 1977: perioada experimentelor1977: perioada experimentelor• În 1977 „Bucuria” capătă statutul de întreprindere de În 1977 „Bucuria” capătă statutul de întreprindere de

cercetare şi experimentare. Aceasta a avut loc datorită cercetare şi experimentare. Aceasta a avut loc datorită implementării active în procesul de producere a tipurilor ne implementării active în procesul de producere a tipurilor ne tradiţionale de materie primă. Astfel a început a doua etapă în tradiţionale de materie primă. Astfel a început a doua etapă în istoria „legendei dulci”. Într-un domeniu atât de inovaţional istoria „legendei dulci”. Într-un domeniu atât de inovaţional pentru ramura cofetăriei ca implementarea tipurilor noi, ne pentru ramura cofetăriei ca implementarea tipurilor noi, ne tradiţionale, de materie primă, „Bucuria”, fiind o întreprindere tradiţionale, de materie primă, „Bucuria”, fiind o întreprindere progresistă, şi-a întărit autoritatea de lider folosind pe deplin progresistă, şi-a întărit autoritatea de lider folosind pe deplin bogăţia dăruită de însăşi natura meleagului nostru. Toată bogăţia dăruită de însăşi natura meleagului nostru. Toată multitudinea de roade moldoveneşti a fost plasată pe multitudinea de roade moldoveneşti a fost plasată pe conveiere ca aditivi gustativi. Efectul a întrecut orice conveiere ca aditivi gustativi. Efectul a întrecut orice aşteptare: elaborările date au conferit o atractivitate aşteptare: elaborările date au conferit o atractivitate irepetabilă produselor lansate!irepetabilă produselor lansate!

• Asimilarea direcţiei noi a condiţionat oportunitatea reducerii până Asimilarea direcţiei noi a condiţionat oportunitatea reducerii până la minimum a distanţei dintre unitatea de producere a produselor la minimum a distanţei dintre unitatea de producere a produselor de cofetărie şi sursele de materie primă. Era necesar de chibzuit de cofetărie şi sursele de materie primă. Era necesar de chibzuit totul până la mărunţişuri pentru a evita alterarea şi pierderea totul până la mărunţişuri pentru a evita alterarea şi pierderea produselor fine în timpul transportării, păstrării şi prelucrării produselor fine în timpul transportării, păstrării şi prelucrării producţiei. În acest scop, la începutul anilor ’80 întreprinderea a producţiei. În acest scop, la începutul anilor ’80 întreprinderea a stabilit un volum important de investiţii de capital, au fost stabilit un volum important de investiţii de capital, au fost introduse noi linii înalt mecanizate ale firmei italiene „Carle e introduse noi linii înalt mecanizate ale firmei italiene „Carle e Montanari”, a fost procurat echipament nou de prelucrare de Montanari”, a fost procurat echipament nou de prelucrare de import intenţionat pentru prăjirea, fărâmiţarea şi presarea a şase import intenţionat pentru prăjirea, fărâmiţarea şi presarea a şase mii de tone de cacao pe an. Din contul asimilării tehnologiei de mii de tone de cacao pe an. Din contul asimilării tehnologiei de producţie în flux pe linii înalt mecanizate, elaborate la fabrică, producţie în flux pe linii înalt mecanizate, elaborate la fabrică, lansarea de produse de cofetărie a crescut de la câteva kilograme lansarea de produse de cofetărie a crescut de la câteva kilograme până la mii de tone. Astfel fabrica „Bucuria” devine, în ansamblul până la mii de tone. Astfel fabrica „Bucuria” devine, în ansamblul uniunii, un puternic centru de experimentare şi producere, devine uniunii, un puternic centru de experimentare şi producere, devine cunoscută pe larg şi capătă o popularitate deosebită. O astfel de cunoscută pe larg şi capătă o popularitate deosebită. O astfel de recunoaştere amplă se datorează în mare parte lansării de recunoaştere amplă se datorează în mare parte lansării de producţie populară şi cu o cerere foarte mare – bomboane pe bază producţie populară şi cu o cerere foarte mare – bomboane pe bază de fructe şi pomuşoare. Anume atunci pe tejghelele magazinelor de fructe şi pomuşoare. Anume atunci pe tejghelele magazinelor de firmă apar şi obţin imediat succes astfel de bomboane ca de firmă apar şi obţin imediat succes astfel de bomboane ca „Inspiraţie”, „Mărţişor” (cu prune şi mere uscate), „Izvorul vesel”, „Inspiraţie”, „Mărţişor” (cu prune şi mere uscate), „Izvorul vesel”, produs cu folosirea mustului de poamă, precum şi variate produs cu folosirea mustului de poamă, precum şi variate bomboane cu fructe şi pomuşoare alcoolizate, coajă de fructe bomboane cu fructe şi pomuşoare alcoolizate, coajă de fructe zaharisite, prune uscate în combinaţie cu nucile şi ciocolata.zaharisite, prune uscate în combinaţie cu nucile şi ciocolata.

1987: vremea recunoaşterii1987: vremea recunoaşterii

Odată cu recunoaşterea, creşte şi capătă forţe însăşi întreprinderea. Către anul Odată cu recunoaşterea, creşte şi capătă forţe însăşi întreprinderea. Către anul 1986 capacităţile de producere au ajuns la 42 mii de tone de produse de cofetărie 1986 capacităţile de producere au ajuns la 42 mii de tone de produse de cofetărie pe an. Chiar şi în zilele noastre, la începutul secolului XXI, puţine întreprinderi din pe an. Chiar şi în zilele noastre, la începutul secolului XXI, puţine întreprinderi din

ramura cofetăriei se pot lăuda cu asemenea indici înalţi!ramura cofetăriei se pot lăuda cu asemenea indici înalţi!Anul 1987 a fost marcat în istoria economiei ţării noastre prin crearea Asociaţiei Anul 1987 a fost marcat în istoria economiei ţării noastre prin crearea Asociaţiei de întreprinderi ale industriei cofetăriei „Bucuria”. De fapt, aceasta este deja o de întreprinderi ale industriei cofetăriei „Bucuria”. De fapt, aceasta este deja o companie puternică în care, în afară de fabrică, care a devenit întreprinderea companie puternică în care, în afară de fabrică, care a devenit întreprinderea

principală, au intrat 10 sovhozuri-uzine, precum şi alte subdiviziuni structurale. principală, au intrat 10 sovhozuri-uzine, precum şi alte subdiviziuni structurale. Sarcina de bază a întreprinderilor agricole care au intrat în componenţa Asociaţiei Sarcina de bază a întreprinderilor agricole care au intrat în componenţa Asociaţiei era creşterea în gospodării specializate, dotate cu tehnică modernă, a culturilor de era creşterea în gospodării specializate, dotate cu tehnică modernă, a culturilor de

fructe şi pomuşoare pentru prelucrarea ulterioară în semifabricate necesare fructe şi pomuşoare pentru prelucrarea ulterioară în semifabricate necesare fabricii. Această perioadă relativ recentă poate fi considerată etapa a treia în fabricii. Această perioadă relativ recentă poate fi considerată etapa a treia în

istoria dezvoltării şi modernizării fabricii. Consumul anual al materiei prime de istoria dezvoltării şi modernizării fabricii. Consumul anual al materiei prime de fructe atât de ne tradiţională pentru ramura cofetăriei a constituit sute de tone. fructe atât de ne tradiţională pentru ramura cofetăriei a constituit sute de tone. Fructe şi pomuşoare alcoolizate, mere şi prune uscate, sucuri concentrate, must Fructe şi pomuşoare alcoolizate, mere şi prune uscate, sucuri concentrate, must

de struguri, diferite paste – toate cele enumerate reprezintă astăzi materie primă de struguri, diferite paste – toate cele enumerate reprezintă astăzi materie primă pentru fabricarea produselor de cofetărie.pentru fabricarea produselor de cofetărie.

„„Bucuria” a devenit binemeritat lider în ramură, mândria republicii. În Bucuria” a devenit binemeritat lider în ramură, mândria republicii. În enciclopedia despre capitala republicii noastre, editate în 1984, citim: fabrica de enciclopedia despre capitala republicii noastre, editate în 1984, citim: fabrica de cofetărie de cercetare şi experimentare „Bucuria” (strada Frunze, 162). Produce: cofetărie de cercetare şi experimentare „Bucuria” (strada Frunze, 162). Produce: caramelă, iris, drajeuri, produse de ciocolată şi de pastilă şi marmeladă, vafele, caramelă, iris, drajeuri, produse de ciocolată şi de pastilă şi marmeladă, vafele,

torte de ciocolată şi vafele, etc. Este fondată în anul 1944 în baza fostelor torte de ciocolată şi vafele, etc. Este fondată în anul 1944 în baza fostelor întreprinderi rudimentare. Din 1962 a fost numită „Bucuria”. În 1956 fabrica a fost întreprinderi rudimentare. Din 1962 a fost numită „Bucuria”. În 1956 fabrica a fost reconstruită, dotată cu linii de flux mecanizate produse în ţară şi peste hotare… În reconstruită, dotată cu linii de flux mecanizate produse în ţară şi peste hotare… În

timpul anilor 1970–80 volumul producţiei brute a crescut de 1,6 ori, costul timpul anilor 1970–80 volumul producţiei brute a crescut de 1,6 ori, costul mijloacelor fixe – de 2,8 ori, productivitatea muncii – de 1,5 ori. În 1982 volumul mijloacelor fixe – de 2,8 ori, productivitatea muncii – de 1,5 ori. În 1982 volumul

producţiei brute a constituit 61,45 milioane ruble. Fabrica este un participant producţiei brute a constituit 61,45 milioane ruble. Fabrica este un participant permanent la concursurile ВДНХ URSS şi ВДНХ RSSM, producţia ei a fost permanent la concursurile ВДНХ URSS şi ВДНХ RSSM, producţia ei a fost

demonstrată la expoziţiile şi iarmaroacele internaţionale din Ungaria, demonstrată la expoziţiile şi iarmaroacele internaţionale din Ungaria, Cehoslovacia, Republica Democrată Germană, India, Columbia, Mexic, Brazilia ş. Cehoslovacia, Republica Democrată Germană, India, Columbia, Mexic, Brazilia ş.

a.a.

• 1992: în pas cu timpul1992: în pas cu timpul• Anii nouăzeci ai secolului precedent au schimbat radical şi istoria ţării, şi Anii nouăzeci ai secolului precedent au schimbat radical şi istoria ţării, şi

istoria fabricii „Bucuria”. Amintim că intrarea tuturor ramurilor industriei istoria fabricii „Bucuria”. Amintim că intrarea tuturor ramurilor industriei în reformele de piaţă a fost în anii 1990 un proces complex şi dificil. în reformele de piaţă a fost în anii 1990 un proces complex şi dificil. Producerea a scăzut, s-au micşorat investiţiile de fonduri pentru Producerea a scăzut, s-au micşorat investiţiile de fonduri pentru dezvoltare şi reutilare tehnică, s-a înrăutăţit folosirea capacităţilor de dezvoltare şi reutilare tehnică, s-a înrăutăţit folosirea capacităţilor de producere. De la începutul anilor ’90, din primii ani ai perioadei de trecere producere. De la începutul anilor ’90, din primii ani ai perioadei de trecere la relaţiile economice de piaţă, „Bucuria” trăieşte o nouă, a patra etapă a la relaţiile economice de piaţă, „Bucuria” trăieşte o nouă, a patra etapă a dezvoltării sale. Perioada reformărilor globale nu doar a stabilit noi sarcini, dezvoltării sale. Perioada reformărilor globale nu doar a stabilit noi sarcini, ci şi a trasat perspectivele legate de modificarea formei de proprietate.ci şi a trasat perspectivele legate de modificarea formei de proprietate.

• Timp de mulţi ani fabrica, din motive clare, a existat ca întreprindere de Timp de mulţi ani fabrica, din motive clare, a existat ca întreprindere de stat, iar în septembrie 1991 a devenit întreprindere de arendă. stat, iar în septembrie 1991 a devenit întreprindere de arendă. La 28 septembrie 1992, prin acord cu colectivul de muncă şi în La 28 septembrie 1992, prin acord cu colectivul de muncă şi în conformitate cu Legea Republicii Moldova „Privind societăţile pe acţiuni”, conformitate cu Legea Republicii Moldova „Privind societăţile pe acţiuni”, întreprinderea de arendă a devenit societate pe acţiuni de tip închis cu întreprinderea de arendă a devenit societate pe acţiuni de tip închis cu capital mixt de stat şi privatizat. Astfel întreprinderea a primit statutul de capital mixt de stat şi privatizat. Astfel întreprinderea a primit statutul de SACP „Bucuria”.SACP „Bucuria”.

• Este trist de recunoscut, însă la începutul anilor ’90, în perioada apariţiei Este trist de recunoscut, însă la începutul anilor ’90, în perioada apariţiei libertăţii economiei de piaţă, fabrica din Chişinău „Bucuria” a ajuns în libertăţii economiei de piaţă, fabrica din Chişinău „Bucuria” a ajuns în pragul prăbuşirii. Competenţa conducerii, tinderea spre păstrarea calităţii pragul prăbuşirii. Competenţa conducerii, tinderea spre păstrarea calităţii de lider în ramură, spiritul de echipă al colectivului – iată principalele de lider în ramură, spiritul de echipă al colectivului – iată principalele componente datorită cărora întreprinderea a rezistat sub presiunea componente datorită cărora întreprinderea a rezistat sub presiunea reformelor timpului grăbit. Conducerea a reorganizat global formele şi reformelor timpului grăbit. Conducerea a reorganizat global formele şi metodele de organizare a muncii. În rezultat, întreprinderea a ajuns în metodele de organizare a muncii. În rezultat, întreprinderea a ajuns în rândulrândul

• celor de succes nu numai în ţară, ci a păstrat şicelor de succes nu numai în ţară, ci a păstrat şi• renumele de peste hotare.  renumele de peste hotare.  

1994. Societate pe acţiuni1994. Societate pe acţiuniÎn 1994, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, SACP În 1994, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, SACP

„Bucuria” şi-a schimbat forma de proprietate – acum este o „Bucuria” şi-a schimbat forma de proprietate – acum este o societate pe acţiuni de tip deschis cu formă privată a capitalului. societate pe acţiuni de tip deschis cu formă privată a capitalului. Structura producerii SA „Bucuria” constă din secţii de producere, Structura producerii SA „Bucuria” constă din secţii de producere, filiale cu volum propriu de producere, echipament special.filiale cu volum propriu de producere, echipament special.

1995, în componenţa SACP „Bucuria”1995, în componenţa SACP „Bucuria” intrau: întreprinderea intrau: întreprinderea de cofetărie „Bucuria” din centrul Chişinăului (str. Columna 162); de cofetărie „Bucuria” din centrul Chişinăului (str. Columna 162); Volumul anual de producere – 38,5 mii tone;filiala din Chişinău a Volumul anual de producere – 38,5 mii tone;filiala din Chişinău a SPRO;filiala din Criuleni cu o secţie de producere a tehnicii de SPRO;filiala din Criuleni cu o secţie de producere a tehnicii de construcţie, sector de producere a drajeurilor, producţiei de construcţie, sector de producere a drajeurilor, producţiei de cofetărie. Volumul anual – 1,6 mii tone;cofetărie. Volumul anual – 1,6 mii tone;

Astăzi eforturile administraţiei şi ale colectivului de muncă sunt Astăzi eforturile administraţiei şi ale colectivului de muncă sunt îndreptate spre atingerea unui nivel maxim de profesionalism, îndreptate spre atingerea unui nivel maxim de profesionalism, elaborarea programelor individuale de colaborare, perfecţionarea elaborarea programelor individuale de colaborare, perfecţionarea politicii de marketing. „Bucuria” priveşte cu siguranţă în viitor, ea politicii de marketing. „Bucuria” priveşte cu siguranţă în viitor, ea are cu cine şi cu ce se mândri!are cu cine şi cu ce se mândri!

Printre numeroasele trofee primite de către Printre numeroasele trofee primite de către întreprinderea de succes este şi una cea maiîntreprinderea de succes este şi una cea mai importantă: în 1994 pentru indici excepţionaliimportantă: în 1994 pentru indici excepţionali în condiţiile relaţiilor de piaţă şi pentru în condiţiile relaţiilor de piaţă şi pentru originalitatea producţiei SA „Bucuria” a originalitatea producţiei SA „Bucuria” a primit la Bruxelles trofeul Centrului European primit la Bruxelles trofeul Centrului European de cercetări în domeniul pieţii.de cercetări în domeniul pieţii.

2008: spre viitor cu paşi rapizi2008: spre viitor cu paşi rapiziÎn prezent SA „Bucuria” este cea mai mare întreprindere În prezent SA „Bucuria” este cea mai mare întreprindere

specializată în fabricarea producţiei de cofetărie. Volumul specializată în fabricarea producţiei de cofetărie. Volumul de producere constituie aproape 90 de procente din de producere constituie aproape 90 de procente din volumul producţiei de bomboane din Republica Moldova.volumul producţiei de bomboane din Republica Moldova.

Punctele forte ale activităţii întreprinderii suntPunctele forte ale activităţii întreprinderii sunt::disponibilitatea materiei prime şi materialelor;amplasarea disponibilitatea materiei prime şi materialelor;amplasarea

geografică comodă a Moldovei, ce creează condiţii geografică comodă a Moldovei, ce creează condiţii favorabile pentru promovarea producţiei pe pieţele Europei, favorabile pentru promovarea producţiei pe pieţele Europei, CSI şi a Orientului Apropiat;reţeaua ramificată de magazine CSI şi a Orientului Apropiat;reţeaua ramificată de magazine specializate care menţine activ desfacerea specializate care menţine activ desfacerea producţiei;lansarea unui asortiment larg de producţie de producţiei;lansarea unui asortiment larg de producţie de calitate înaltă ce corespunde cererii calitate înaltă ce corespunde cererii consumatorului;tehnologia de folosire a componentelor consumatorului;tehnologia de folosire a componentelor primare naturale, ceea ce deosebeşte avantajos producţia primare naturale, ceea ce deosebeşte avantajos producţia SA „Bucuria” de producţia întreprinderilor străine, unde SA „Bucuria” de producţia întreprinderilor străine, unde

adesea este folosită o cantitate însemnatăadesea este folosită o cantitate însemnată de conservanţi; posibilitatea de ade conservanţi; posibilitatea de a fabrica o producţie disponibilă ca preţ. fabrica o producţie disponibilă ca preţ.

Trofeul pentru o contribuţie considerabilă la activitatea profesională şi rezultateînsemnate în domeniul comerţului internaţional (Convenţia Europeană, 1999)

La a VII-a Expoziţie internaţională «Ласощі-2001», care s-a petrecutla Kiev (Ucraina),

întreprinderea moldovenească SA «Bucuria»a primit diplome de învingător la nouă

nominalizări.La nominalizarea «Cel mai dulce produs»au fost premiatemărcile de bomboane «

Struguri în ciocolată,Folclor,Plai,Vişină în ciocolată

Do-re-mi,Duet, Vara prune, precum şi zefirul în ciocolată, tortele.

În anul 2009 SA „Bucuria” a participat la a 19-ea expoziţie Internaţională«World Food Moscow 2009»,

(Rusia) în perioada 15 – 18septembrie. La concursul de degustare „Produsul anului 2009”,

petrecut în cadrul expoziţiei,cinci produse ale SA „Bucuria” au primit

Premiul mare şi medalii de aur.

Moldexpo -2001 (Chisinau) diploma la nominalizarea,,Cel mai popular produs din grupa produselor de cofetariede ciocolata”

Diplomă de gradul IIpentru implementarea noii

tehnologii înfabricarea produselor de cofetărie, primită conform

rezultatelor concursului «NoutateaAnului-2003» la expoziţia internaţională specializatăFood Technology&Food andDrinks-2003

Petrecută de la 21 până la 25 mai 2003 la Moldexpo (Chişinău).

Diplomă pentru succese profesionale înalteîndomeniul fabricării produselor

de cofetărie (Spania, 2001).MoldExpo-2001(Chişinău)

– trofeupentru implementarea

unui produs original în procesul de producerecu cel mai bun asortiment al anului

Medalie de aurpentru cea mai bună aranjare a standului de expoziţie – expoziţia

naţională «Moldova prezintă» (Rusia, Moscova; 3-5 noiembrie 2004).

Diplomă de participant– expoziţia naţională «Moldova prezintă» (Rusia,Moscova; 3-5 noiembrie 2004).

• Macromediul de marketingMacromediul de marketing

Mediul economic Mediul economic influentiaza totalul resurselor financiare aflate la

dispozitia cumparatorului, deoarece venitul intreprinderii depinde de fiecare perioada a anului. R.M este un popor cu multe traditti si obiceiuri

astfel in timpul sarbatorilar de iarna si de pasti exista o cerere mai mare.

Mediul social:

Amploarea activităţii SA «Bucuria» are o importanţă strategică şi influenţează interesele unuinumăr enorm de persoane. De aici reiese o serie de principii deosebit de importante în activitateacompaniei: de a tarta cu atenţie interesele societăţii, de a crea în ea un climat de afacerifavorabil, de a menţine condiţiile decente de muncă, bunăstarea socială şi spirituală a oamenilor.În această privinţă Compania tinde să asigure o dezvoltare stabilă a afacerii sale, atrăgând oatenţie sporită nu doar laturii economice, ci şi a celei sociale. SA «Bucuria» urmează permanent principiile de responsabilitate socială, care sunt: crearea noilor locuri de muncă, realizarea de programe sociale pentru personal, plata impozitelor, etc.

Dulciurile oferite de S.A Bucuria se bazeaza pe produse naturale cum ar fi :nuci , cirese,struguri,visine,alune,arahide ,martipan,zahar ,lapte s.a. Produsele naturale ofera gust delicat sispecial dulciurilor. Marea majoritatea a materii prime este utilizata din R.M care stim foarte bine ca este pur naturala.

Mediul natural:

Mediul tehnologic

Tehnologia reprezinta una dintre fortele generatoare de schimbari in societatea umana, iar pe plan economic creaza piete si ocazii noi.La inceputul activitatii sale majoritatea lucrului Se efectua manual insa pe parcursul dezvoltarii a devinit o intreprindere cu tehnologie de cea

Mai inalta calitate care a facut ca Bucuria sa ajunga o companie renumita atit in R.M cit si peste hotarele ei.

La fabrică sunt instalate linii automatizate, semi-automatizate, linii de flux mecanizate, inclusivde la cei mai buni producători europeni:complexul automatizat de turnare germano-austriac

pentru producerea prin metoda one shot aciocolatei şi bomboanelor de ciocolată cu turnarea în acelaşi timp a ciocolatei şi diferitor umpluturi

praline (de cremă fără adaos şi cu adaos de nucă fărâmiţată, strujitură de cocos,„crispi” de fructe, etc.; de lichior; „ganaş”; de lapte, „de jeleu”

„Gloria Praline” (cu susan, cugust şi aromă de migdale, nucă grecească, alune); „Gloria Cocos”; „Gloria Frutelia” (cudiferiţi „crispi” de fructe); „

Gloria Quantro,Gloria Rom Irlandez „Gloria Glamour”(cu rom irlandez şi columbian, rom francez şi caribean);Gloria Tre lece,Gloria Trufe; linia automatizată italiană

de producere a ciocolatei de desert („Bucuria”), bomboanelor deciocolată cu umplutură praline cu nucă întreagă sau mărunţită („Favorit”),

cu fructe şi pomuşoare alcoolizate („Vara”), tabletelor pe bază de substituiţi europeni de calitate a untului de cacao („Dor”);

Mediu cultural :

Întreprinderea S.A. «Bucuria», bogată în tradiţii, este capabilă de a dărui clipe dulci fiecăruia –  pentru fiecare zi, pentru fiecare minută, pentru fericirea fiecăruia. «Bucuria» reprezintă unatelier de arte rafinate, unde ca material serveşte ciocolata excelentă şi ingredientele unice.Misiunea principală a companiei rezidă în denumirea ei - «Bucuria»! Compania este destinata să dăruie bucurie oamenilor! Însă aceasta nu e tot!Mai detaliat despre misiunile companiei: A propaganda produse sănătoase şi calitativeA crea adevărate opere de ciocolatăA anticipa aşteptărilor iubitorilor de dulciuriA lucra, a ne dezvolta şi a dărui oamenilor sărbătoareA propune un produs perfect şi o deservire comodăA fi alături în cele mai importante momente ale vieţii DumneavoastrăA proslăvi ciocolata moldovenească nu numai în ţară, ci şi peste hotarele ei.Putem vorbi şi scrie la nesfârşit despre aceasta, însă cea mai mare dorinţă a noastră este cel carea încercat ciocolata noastră să zâmbească, să privească lumea cu mai mult optimism şi încredere;ca producţia noastră să devină acea cutie de ciocolate pe care tatăl fericito va înmâna împreunăcu un buchet de flori medicului obstetrician; cutia pe care elevii o vor înmâna învăţătoarei lor  preferate deja în vârstă; acea cutie în care fiecare bomboană va aminti despre ceva plăcut şi drag..

• Amploarea activităţii SA «Bucuria» are o importanţă strategică şi Amploarea activităţii SA «Bucuria» are o importanţă strategică şi influenţează interesele unui număr enorm de persoane. De aici reiese o serie influenţează interesele unui număr enorm de persoane. De aici reiese o serie de principii deosebit de importante în activitatea companie: de a trata cu de principii deosebit de importante în activitatea companie: de a trata cu atenţie interesele societăţii, de a crea în ea a unui climat de afaceri atenţie interesele societăţii, de a crea în ea a unui climat de afaceri favorabil, de a menţine condiţiile decente de muncă, bunăstarea socială şi favorabil, de a menţine condiţiile decente de muncă, bunăstarea socială şi spirituală a oamenilor. În această privinţă Compania tinde să asigure o spirituală a oamenilor. În această privinţă Compania tinde să asigure o dezvoltare stabilă a afacerii sale, atrăgând o atenţie sporită nu doar laturii dezvoltare stabilă a afacerii sale, atrăgând o atenţie sporită nu doar laturii economice, ci şi a celei sociale. SA «Bucuria» urmează permanent principiile economice, ci şi a celei sociale. SA «Bucuria» urmează permanent principiile de responsabilitate socială, care sunt: crearea noilor locuri de muncă, de responsabilitate socială, care sunt: crearea noilor locuri de muncă, realizarea de programe sociale pentru personal, plata impozitelor, etc. realizarea de programe sociale pentru personal, plata impozitelor, etc. Marketingul cuprinde, de fapt, mai multe activităţi – cercetare, creaţia Marketingul cuprinde, de fapt, mai multe activităţi – cercetare, creaţia produselor,distribuţie, stabilirea preţurilor, publicitate, vînzare personală şi produselor,distribuţie, stabilirea preţurilor, publicitate, vînzare personală şi altele – destinate altele – destinate cunoaşterii, servirii şi satisfacerii nevoilor consumatorului, paralel cu atingercunoaşterii, servirii şi satisfacerii nevoilor consumatorului, paralel cu atingerea obiectivelor propuse de organizaţie. ea obiectivelor propuse de organizaţie. Conform statisticilor pentru producerea unui nou produs atractiv atit pentru Conform statisticilor pentru producerea unui nou produs atractiv atit pentru consumatori,cit şi pentru intreprindere e necesar de a analiza aproximativ consumatori,cit şi pentru intreprindere e necesar de a analiza aproximativ 65-70 idei noi, pentru a primi un rezultat o singură idee optimă. In acelaşi 65-70 idei noi, pentru a primi un rezultat o singură idee optimă. In acelaşi timp, din 10 produse noi lansate pe piaţă 7-8 sunt in scurt timp scoase de pe timp, din 10 produse noi lansate pe piaţă 7-8 sunt in scurt timp scoase de pe piaţă, deoarece ciclul de viaţă al acestor produse este foarte scurt. In piaţă, deoarece ciclul de viaţă al acestor produse este foarte scurt. In procesul de elaborare a produsului sunt citeva procesul de elaborare a produsului sunt citeva etape care trebuie parcurse: apariţia ideii, selectarea ideilor, crearea şi testaetape care trebuie parcurse: apariţia ideii, selectarea ideilor, crearea şi testarea conceptului de produse, elaborarea strategii de marketing, analiza rea conceptului de produse, elaborarea strategii de marketing, analiza economică, crearea produsului, comercializarea, testarea pe piaţă .economică, crearea produsului, comercializarea, testarea pe piaţă .

«Noi acordăm foarte mult timp fiecărui component care va fi folosit la producerea ciocolatei şi bomboanelor noastre, doar aceasta este un dintre cele mai importante etape la crearea unui produs gustos şi calitativ, celei mai bune şi de neînlocuit surse de energie, noi forţe şi bună dispoziţie», - spun specialiştii S.A.«Bucuria»!

SUGESTII,RECOMANDARISUGESTII,RECOMANDARIS.A.”Bucuria” are o situaţie economico-financiară bună, şi continuă să S.A.”Bucuria” are o situaţie economico-financiară bună, şi continuă să

rămină un lider pe piaţalocală . Putem spune că intreprinderea Bucuria este rămină un lider pe piaţalocală . Putem spune că intreprinderea Bucuria este unica intreprindere producătoare de dulciuridin Republica Moldova cu un unica intreprindere producătoare de dulciuridin Republica Moldova cu un personal califat.Dar,cu toate succesele obtinute de aceasta,nu trebuie sa personal califat.Dar,cu toate succesele obtinute de aceasta,nu trebuie sa uitam ca intotdeauna exista loc si demai bine. Propunerile mele in acest uitam ca intotdeauna exista loc si demai bine. Propunerile mele in acest

sens ar fi:sens ar fi:

1)Implementare utilajului nou care ar permite reducerea numarului 1)Implementare utilajului nou care ar permite reducerea numarului personalului si desfasurarea procesului de productie in perioade foarte personalului si desfasurarea procesului de productie in perioade foarte

scurte de timp.scurte de timp.2)Atragerea unei atentii deosebite la canalele de distributie,pentru ca 2)Atragerea unei atentii deosebite la canalele de distributie,pentru ca potentialii clienti sa devinaconsumatori fideli.potentialii clienti sa devinaconsumatori fideli.3)Reducerea preturilor in limita posibilitatilor,pentru a inlatura o parte din 3)Reducerea preturilor in limita posibilitatilor,pentru a inlatura o parte din concurenti si a cistigao cota de piata si mai mare.concurenti si a cistigao cota de piata si mai mare.4)Explorarea a noi piete externe de desfacere a marfurilor.4)Explorarea a noi piete externe de desfacere a marfurilor.5)Organizarea a cit mai multe degustatii si promotii pentru a nu se 5)Organizarea a cit mai multe degustatii si promotii pentru a nu se confrunta cu problemasupracapacitatii de productie si a ajunge la un numar confrunta cu problemasupracapacitatii de productie si a ajunge la un numar de clientii si mai mare.de clientii si mai mare.6)Recalificarea si perfectionarea personalului.6)Recalificarea si perfectionarea personalului.7)Urmarirea fara incetare a pietei si a consumatorilor,a caror 7)Urmarirea fara incetare a pietei si a consumatorilor,a caror gusturi ,preferinte ,nevoi sinecesitati evoluiaza in continuu.gusturi ,preferinte ,nevoi sinecesitati evoluiaza in continuu.8)Cresterea accesibilitatii produselor din contul deschiderii a noi magazine 8)Cresterea accesibilitatii produselor din contul deschiderii a noi magazine specializate mai alesin punctele strategice.specializate mai alesin punctele strategice.9)Utilizarea unor ambalaje noi,cit mai atrective ,care n-ar putea lasa 9)Utilizarea unor ambalaje noi,cit mai atrective ,care n-ar putea lasa indiferent consumatorul.indiferent consumatorul.10)Atragerea investitiilor pe baza acordarii unui anumit procentaj 10)Atragerea investitiilor pe baza acordarii unui anumit procentaj din viitoarele vinzari.din viitoarele vinzari.