Download - FIŞA DISCIPLINEI - ps.fmfgl.rops.fmfgl.ro/documents/PA_FD/AMG_ENNA/Anul_3/15_FD_Nursing_comun_mamei... · 2.1 Denumirea disciplinei NURSING COMUNITAR AL MAMEI SI COPILULUI 2 ...

Transcript
Page 1: FIŞA DISCIPLINEI - ps.fmfgl.rops.fmfgl.ro/documents/PA_FD/AMG_ENNA/Anul_3/15_FD_Nursing_comun_mamei... · 2.1 Denumirea disciplinei NURSING COMUNITAR AL MAMEI SI COPILULUI 2 ...

FIŞA DISCIPLINEI

2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei NURSING COMUNITAR AL MAMEI SI COPILULUI 2.2 Titularul activităţilor de curs Ş. L. dr. Cristescu Budală Carmen Laura

2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist.univ.dr. Sandu Gabriela 2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OB 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notițe 20 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 10 Tutoriat 0 Examinări 10 Alte activităţi: consultații, documentare internet 4 3.7 Total ore studiu individual 64 3.9 Total ore pe semestru 120 3. 10 Numărul de credite 4

1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați 1.2 Facultatea / Departamentul Medicină și Farmacie / Clinic 1.3 Catedra - 1.4 Domeniul de studii Sănătate 1.5 Ciclul de studii Licență 1.6 Programul de studii/Calificarea Asistență medicală generală/asistent medical generalist

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum nu este cazul

4.2 de competenţe nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 5.1. de desfăşurare a cursului

sală de curs cu videoproiector, ecran de proiecție, computer, boxe audio, internet

5.2. de desfășurare a seminarului/laboratorului

sala de laborator cu minimul 30 de locuri, videoproiector, internet, ecran de proiecție, aparate și instrumente necesare lucrărilor specifice: mulaje, planse, manechin, tensiometre, stetoscoape, perfuzoare

6. Competenţele specifice acumulate

Page 2: FIŞA DISCIPLINEI - ps.fmfgl.rops.fmfgl.ro/documents/PA_FD/AMG_ENNA/Anul_3/15_FD_Nursing_comun_mamei... · 2.1 Denumirea disciplinei NURSING COMUNITAR AL MAMEI SI COPILULUI 2 ...

Com

pete

nţe

prof

esio

nale

Cunoștințe Identificarea în conditii de eficienta si eficacitate a nevoilor de îngrijiri generale de sanatate

- Descrierea notiunilor de baza ale functionarii organismului uman si a mecanismelor generale de producere a bolilor studiate; - Integrarea notiunilor de baza în concepte/ situatii care se aplica organismului uman cu scopul de a explica semne si simptome

Acordarea de îngrijiri generale de sanatate - Descrierea tehnicilor si metodelor de îngrijire, în limita competenetelor si a rolului propriu si delegat, pe grupe de patologii. - Explicarea modului de actiune a tehnicilor si metodelor de îngrijire în contextul evolutiei bolilor studiate.

Administrarea tratamentelor conform prescriptiilor medicului - Descrierea notiunilor privitoare la mijloacele terapeutice, la modul lor de actiune, la indicatiile

generale si la modul de administrare a tratamentelor. - Explicarea efectelor principale ale tratamentelor, a reactiile adverse ale acestora, a modului de

manipulare si de stocare a medicamentelor. Efectuarea de activitati de profilaxie si de educatie pentru sanatate - Interpretarea cunostintelor de profilaxie si de recuperare, pe grupe de patologie. Desfasurarea activitatilor de cercetare în domeniul îngrijirilor medicale - Descrierea conceptelor, teoriilor si metodologiilor utilizate în cercetarea din domeniul îngrjirilor

medicale de sanatate; - - Explicarea unor teme de cercetare si interpretarea unor ipoteze de studiu

Com

pete

nţe

tran

sver

sale

Identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, conditiilor de finalizare a acestora, etapelor de lucru, timpilor de lucru, termenelor de realizare aferente si riscurilor aferente

Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta în cadrul echipei si în relatie cu pacientul

Utilizarea eficienta a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata (portaluri Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât in limba romana cat si intr-o limba de circulatie internationala

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 7.1 Obiectivul general al disciplinei Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice indispensabile

viitoarelor asistente medicale 7.2 Obiectivele specifice 1. Cunoaştere, înţelegere, explicare şi interpretare

Cunoaşterea şi înţelegerea noţiunilor de baza în nursing-ul comunitar. Cunoasterea etapelor procesului de nursing comunitar. Cunoasterea si intelegerea cailor si formelor de aplicare a nursing-ului comunitar. Cunoasterea scopului praticarii nursing-ului – functiile nursei. Cunoasterea si intelegerea avantajelor nursing-ului comunitar. Cunoasterea notiunilor de etica in nursing-ul comunitar. 2. Instrumental-aplicative Dobândirea deprinderilor de a acţiona corect în concordanţă cu necesităţile mamei si copilului Dobândirea notiunilor fundamentale legate de aplicarea procesului de nursing. Dobândirea capacităţii de a analiza rezultatele obţinute prin prisma beneficiilor stării de sănătate a mamei si copilului. Cunoaşterea planurilor de îngrijire în diferite afecţiuni specifice gravidei,lauzei, sugarului si copilului mic 3. Atitudinale Intărirea spiritului de echipă din punct de vedere al colaborării şi fairplay-ului

Page 3: FIŞA DISCIPLINEI - ps.fmfgl.rops.fmfgl.ro/documents/PA_FD/AMG_ENNA/Anul_3/15_FD_Nursing_comun_mamei... · 2.1 Denumirea disciplinei NURSING COMUNITAR AL MAMEI SI COPILULUI 2 ...

8. Conţinuturi

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii

Definirea conceptului de nursing comunitar. Nursing-ul ca ştiinţă medicală a îngrijirilor. Etapele procesului de nursing. Educaţia pentru nursing. Modelele de nursing. Aplicarea procesului de nursing

prelegerea, explicaţia, conversaţia, problematizarea

2 ore

Creştere, dezvoltare, maturitate- factori care influentează creşterea şi dezvoltarea. Etapele creşterii şi dezvoltării: perioada intrauterină, de nou-născut, sugar, copil mic, şcolar.

prelegerea, explicaţia, conversaţia, problematizarea

2 ore

Activităţi specifice nursei în cabinetul de medicină de familie. Aspecte ale îngrijirii nou-născutului şi sugarului

prelegerea, explicaţia, conversaţia, problematizarea

2 ore

Diagnostice de nursing ale copilului şi întervenţia nursei prelegerea, explicaţia, conversaţia, problematizarea

2 ore

Diagnostice medicale asociate: nevoii de a mânca şi a bea, nevoii de a respira, nevoii de a dormi, de a învăţa cum să-şi păstreze sănătatea, de a se mişca şi a avea o bună postură, de a menţine temperatura normală a corpului. Vaccinările copilării.

prelegerea, explicaţia, conversaţia, problematizarea

2 ore

Definirea personalităţii adolescentului. Boli cu transmitere sexuală. Probleme de sănătate specifice adolescenţei.

prelegerea, explicaţia, conversaţia, problematizarea

2 ore

Bolile infecto-contagioase: scarlatină, varicelă, rubeolă, toxiinfecţii alimentare, hepatita virală tip A. Intervenţiile nursei

prelegerea, explicaţia, conversaţia, problematizarea

2 ore

Îngrijirea pacienţilor cu boli infecto-contagioase. Factori epidemiologici. Măsuri pentru protecţia masei receptive

prelegerea, explicaţia, conversaţia, problematizarea

2 ore

Anatomia şi fiziologia aparatului genital feminin. Educaţia pentru sănătate a femeii. Explorări paraclinice şi de laborator în ginecologie.

prelegerea, explicaţia, conversaţia, problematizarea

2 ore

Examinarea pacientei cu afecţiuni ginecologice. Boala inflamatorie pelvină.

prelegerea, explicaţia, conversaţia, problematizarea

2 ore

Noţiuni elementare despre sarcină şi naştere. Modificări morfo- funcţionale ale organismului în timpul sarcinii. Investigaţii paraclinice în sarcină.

prelegerea, explicaţia, conversaţia, problematizarea, studiul de caz

2 ore

Consultaţia prenatală. Supravegherea gravidei cu sarcină normală. Gravidă la termen. Îngrijiri acordate în lăuzie.

prelegerea, explicaţia, conversaţia, problematizarea, studiul de caz

2 ore

Îngrijirea şi supravegherea gravidei cu sarcină patologică. Gravidă cu risc obstetrical.

prelegerea, explicaţia, conversaţia, problematizarea, studiul de caz

2 ore

Relaţia mamă-copil. Îngrijirea medicală a mamei şi copilului. Asistenta de ocrotire. Calităţile vieţii în medicină.

prelegerea, explicaţia, conversaţia, problematizarea, studiul de caz

2 ore

Bibliografie

1. Titircă Lucreţia , Îngrijiri speciale acordate pacienţilor de către asistenţii medicali, Ed. Viața Medicala Românească, Bucureşti 2008. 2. Mozes Carol , Cartea asistentului medical, Ed. Medicală, Bucureşti 2006. 3. Ciofu Eugen, Ciofu Carmen , Esenţialul în pediatrie, Ed. Medicală Amaltheea, Bucureşti 1996. 4. Manea Mădălina, Trăistaru Ana-Maria, Nursing în medicina de familie- manual de curs, Ed.

Intărirea spiritului de răspundere şi de disciplină Stimularea creativităţii, participării active, originalităţii Stimularea participării la manifestări ştiinţifice, la concursuri Stimularea comportamentului colegial şi politicos, atât faţă de colegi, cât şi faţă de cadrele didactice Conştientizarea importanţei şi motivaţiei invăţării tuturor disciplinelor Cultivarea spiritului umanist Educarea in spiritul imbogăţirii culturii generale

Page 4: FIŞA DISCIPLINEI - ps.fmfgl.rops.fmfgl.ro/documents/PA_FD/AMG_ENNA/Anul_3/15_FD_Nursing_comun_mamei... · 2.1 Denumirea disciplinei NURSING COMUNITAR AL MAMEI SI COPILULUI 2 ...

Medicală Universitară, Craiova 2006. 5. Nechita A, Pediatrie pentru strudenţii Colegiului Medical Universitar şi elevii şcolilor sanitare ,Ed ALMA Galaţi, 2004 6. Nechita A., Tehnica îngrijirii copilului sănătos şi bolnav, Ed ALMA Galaţi, 2004 7. Manea Mădălina, Geormăneanu Cristina, Nituică Gabriela, Răducanu Dumitru, Nursing general, vol I, Ed. Medicală Universitară, Craiova 2003. 8. Bănceanu Gabriel, Toader Oana, Ghid de urgenţe în ginecologie- obstetrică, Ed. Scripta, Bucureşti, 1995. 9. Spock Benjamin, Rothenberg Michael, Îngrijirea sugarului şi copilului de Dr. Spock, Ed. All, Bucurşti 1995.

8. 2 Seminar/laborator

Metode de predare

Observaţii

Aprofundarea conceptului de nursing comunitar. Etapele procesului de nursing.

explicatia, conversatia 2 ore

Factorii ce influenţează creşterea şi dezvoltarea în perioada intrauterină, nou-născut, sugar, copil mic, şcolar.

explicatia, conversatia 2 ore

Tehnici de îngrijire a nou-născutului, sugarului şi copilului mic. demonstraţia, explicatia, conversatia, studiul de caz clinic

2 ore

Intervenţia nursei în culegerea datelor ce privesc cele 14 nevoi fundamentale. Rolul vaccinărilor

demonstraţia, explicatia, conversatia, studiul de caz clinic

2 ore

Prevenirea bolilor cu transmitere sexuală; sanatatea reproducerii, planificare familiala

demonstraţia, explicatia, conversatia, studiul de caz clinic

2 ore

Bolile infecto-contagioase şi efectele lor asupra copilului si gravidei.

demonstraţia, explicatia, conversatia, studiul de caz clinic

2 ore

Rolul nursei în îngrijirea pacienţilor cu boli infecto-contagioase.

demonstraţia, explicatia, conversatia, studiul de caz clinic

2 ore

Explorări paraclinice şi de laborator în ginecologie. Normal si patologic

demonstraţia, explicatia, conversatia, studiul de caz clinic

2 ore

Afecţiuni ginecologice. demonstraţia, explicatia, conversatia, studiul de caz clinic

2 ore

Sarcina şi naşterea. Supravegherea lor. demonstraţia, explicatia, conversatia, studiul de caz clinic

2 ore

Tehnica consultaţiei prenatale. demonstraţia, explicatia, conversatia, studiul de caz clinic

2 ore

Lăuzia. Rolul nursei în perioada lăuziei. demonstraţia, explicatia, conversatia, studiul de caz clinic

2 ore

Rolul nursei în supravegherea gravidei cu risc demonstraţia, explicatia, conversatia, studiul de caz clinic

2 ore

Recapitulare demonstraţia, explicatia, conversatia, studiul de caz

2 ore

Bibliografie

1. Titircă Lucreţia , Îngrijiri speciale acordate pacienţilor de către asistenţii medicali, Ed. Viața Medicala Românească, Bucureşti 2008. 2. Mozes Carol , Cartea asistentului medical, Ed. Medicală, Bucureşti 2006. 3. Ciofu Eugen, Ciofu Carmen , Esenţialul în pediatrie, Ed. Medicală Amaltheea, Bucureşti 1996. 4. Manea Mădălina, Trăistaru Ana-Maria, Nursing în medicina de familie- manual de curs, Ed. Medicală Universitară, Craiova 2006. 5. Nechita A, Pediatrie pentru strudenţii Colegiului Medical Universitar şi elevii şcolilor sanitare ,Ed ALMA Galaţi, 2004 6. Nechita A., Tehnica îngrijirii copilului sănătos şi bolnav, Ed ALMA Galaţi, 2004 7. Manea Mădălina, Geormăneanu Cristina, Nituică Gabriela, Răducanu Dumitru, Nursing general, vol I, Ed. Medicală Universitară, Craiova 2003. 8. Bănceanu Gabriel, Toader Oana, Ghid de urgenţe în ginecologie- obstetrică, Ed. Scripta, Bucureşti, 1995.

Page 5: FIŞA DISCIPLINEI - ps.fmfgl.rops.fmfgl.ro/documents/PA_FD/AMG_ENNA/Anul_3/15_FD_Nursing_comun_mamei... · 2.1 Denumirea disciplinei NURSING COMUNITAR AL MAMEI SI COPILULUI 2 ...

9. Spock Benjamin, Rothenberg Michael, Îngrijirea sugarului şi copilului de Dr. Spock, Ed. All, Bucurşti 1995.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Cunoasterea naturii şi tipurilor de îngrijiri în practica de nursing in comunitar al mamei si copilului

Evaluare sumativa 70%

10.5 Seminar/laborator

Cunoaşterea necesităţilor (nevoilor) şi îngrijirilor fundamentale, generale şi specializate în asistenţa medicală din spital şi ambulator

Evaluare formativa 30%

10.6 Standard minim de performanţă Identificarea celor 14 nevoi fundamentale umane si a tehnicilor de nursing necesare pentru satisfacerea lor. Stabilirea unui diagnostic de nursing si realizarea unui plan de nursing

Data completării 26.09.2016

Semnătura titularului de curs Semnătura titularului de seminar

Ş. L. dr. Cristescu Budală Carmen Laura

Asist.univ.dr. Sandu Gabriela

Data avizării în departament 30.09.2016

Semnătura directorului de departament

Prof.univ.dr. Doina – Carina Voinescu

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Continutul disciplinei este similar celor din univesitati nationale si internationale cu profil asemanator. Prin cunostintele si abilitatile dobandite, absolventul va fi capabil: sa stabileasca un diagnostic de nursing, sa

realizeze si sa aplice un plan de ingrijiri, sa identifice factorii de risc si sa aplice masuri de prevenire în cazul unei boli date, sa efectueze şi asiste explorările de laborator; sa administreze tratamentul indicat de medic, sa supravegheze bolnavii

Ocupatii posibile: Asistent medical generalist (studii superioare) Noi ocupatii propuse: asistent de cercetare în medicina generală, director de îngrijiri

Page 6: FIŞA DISCIPLINEI - ps.fmfgl.rops.fmfgl.ro/documents/PA_FD/AMG_ENNA/Anul_3/15_FD_Nursing_comun_mamei... · 2.1 Denumirea disciplinei NURSING COMUNITAR AL MAMEI SI COPILULUI 2 ...