Download - DIRECȚII DE ACȚIUNE .pdf · educația incluzivă, elaborat la termen Standarde de calitate ARACIP, revizuite conform principiilor educației incluzive Glosar de termeni pt. educație

Transcript
Page 1: DIRECȚII DE ACȚIUNE .pdf · educația incluzivă, elaborat la termen Standarde de calitate ARACIP, revizuite conform principiilor educației incluzive Glosar de termeni pt. educație

DIRECȚII DE ACȚIUNE

A. Continuarea măsurilor de bună practică în domeniul educaţiei adoptate, până în prezent, de România*

Subdomenii vizate:

1. ACCES ȘI CALITATE ÎN EDUCAȚIE

2. COMBATEREA DISCRIMINĂRII ȘI DESEGREGARE

3. FORMAREA RESURSEI UMANE

4. COOPERARE INTERINSTITUȚIONALĂ ȘI MANAGEMENTUL INFORMAȚIEI

Obiective:

Asigurarea accesului gratuit şi universal al copiilor/tinerilor aparținând minoritatii romilor, la un învăţământ de calitate la toate nivelurile, inclusiv la educaţie preşcolară, în sistemul public de

învățământ pentru a sprijini creșterea economică și dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere

Promovarea educaţiei incluzive în cadrul sistemului educaţional, inclusiv prin eliminarea segregării şi combaterea discriminării pe baze etnice, de statut social, dizabilităţi sau alte criterii care

afectează copiii şi tinerii proveniţi din grupuri dezavantajate, inclusiv romi.

Măsuri

Indicatori

Surse de colectare

a datelor (a indicatorilor)

Instituţii

responsabile

Indicatori de rezultat

Legături cu alte

domenii/ documente

programatice

Orizont de timp

Buget

Finanțare

Cofinanțare

1. Dezvoltarea unui

sistem de culegere

și monitorizare a

datelor privind

cuprinderea copiilor

de vârstă preşcolară

şi şcolară într-o

formă de învățământ

Numărul de elevi cu

risc de excludere

cuprinși în BDNE și

monitorizaţi

Număr de

instrumente de

identificare și de

evaluare aplicate

grupurilor

dezavantajate

Recensământul

școlar anual,

efectuat de

fiecare unitate

școlară

Instrumentele de

identificare și de

evaluare a

nevoilor

educaționale și

socio-culturale,

precum și a

riscurilor

aferente pt.

grupurile

dezavantajate

Structura BDNE

Formulare de

recenzare la

nivel ISJ

Aplicația pentru

MECTS

(responsabili cu

atribuții legate de

curriculum,

evaluare,

activități

extrașcolare și

inspecție școlară)

MMFPS

ANR

Inspectorate

școlare

CJRAE /CRED/

CRSE

DGASPC

Unități de

învățământ

Serviciul de

evidență a

populației din

primărie

Sistem eficace și

operaţional de

recenzare a copiilor

Instrumente de

identificare și de

evaluare a nevoilor

copiilor/elevilor cu

risc de excludere

- Planul Naţional de

Dezvoltare (2007-

2013)

-Programul de

Guvernare 2008-

2012

- Programul

Național de

Reformă (2011-

2013)

- JIM

- PNAInc

- Deceniul

septembrie 2013 Buget MECTS,

bugete locale

Page 2: DIRECȚII DE ACȚIUNE .pdf · educația incluzivă, elaborat la termen Standarde de calitate ARACIP, revizuite conform principiilor educației incluzive Glosar de termeni pt. educație

culegerea

datelor, care e

postată pe site-ul

MECTS și al ISJ

ONG-uri cu

experiență în

domeniu

2. Stabilirea şi

extinderea (ca nivel

de vârstă, arie,

serviciu etc.),

precum și derularea,

monitorizarea și

mediatizarea setului

de programe de

sprijin care vizează

stimularea

participării școlare,

reducerea

absenteismului și

obținerea succesului

școlar în

învățământul

preuniversitar,

ținând cont de

nevoile fiecărui

copil

Nr. de beneficiari

potenţiali ai tuturor

programelor de

sprijin (cu nevoile

identificate)

Nr. de servicii nou

create

Nr. de produse de

campanie diseminate

Nr. de tabere/

concursuri școlare,

activități extrașcolare

organizate, care au

oferit facilități

grupurilor

dezavantajate

Grad de satisfacţie al

beneficiarilor (copii,

părinţi, comunitate)

Nr. locuri speciale

acordate anual pt.

candidații romi la

admiterea în clasa a

IX-a sau în

învățământul

superior

Rezultatele şcolare

ale copiilor/elevilor

monitorizaţi

Nr. serviciilor/

programelor

educaționale de

Lista cu

serviciile

existente

Lista cu furnizorii

de servicii

Rapoarte ale

diferitelor sisteme

de monitorizare

create

Metodologii

specifice

Lista cu

concursurile

școlare,

activitățile

extrașcolare

organizate, care

au oferit facilități

grupurilor

dezavantajate

Materiale de

informare

MECTS

Inspectorate

școlare

(responsabili cu

atribuții legate de

educația

grupurilor

dezavantajate, de

reţeaua şcolară și

culegerea datelor

din educație în

sistem informatic

)

ANR

CJRAE

Inventarul serviciilor

existente

Instrumente de

identificare a

potenţialilor

beneficiari și a

nevoilor acestora

Metodologii

specifice de

organizare a

programelor

educaționale de

sprijin promovate de

noua Lege a

educației naționale:

”Școala de după

școală”, ”A doua

șansă”, ”Alfabetizare

funcțională ” etc. ,

clare si relevante

pentru rezolvarea

nevoilor

beneficiarilor

Programe de

consiliere și

orientare și de tutorat

specific pentru copiii

aparținând grupurilor

dezavantajate

Indicatori sau lista

de verificare pentru

fiecare

program/serviciu în

parte pentru care se

face monitorizarea

calității acestuia

Alocări bugetare

corespunzătoare,

anual, pentru

-Strategia Națională

pentru Dezvoltare

Durabilă a

României (2008-

2013, 2020, 2030)

- Planul Naţional de

Dezvoltare (2007-

2013)

-Programul de

Guvernare 2008-

2012

-Programul

Național de

Reformă (2011-

2013)

- JIM

- PNAInc

- Deceniul

septembrie 2012 Bugete locale,

bugete proiecte

FSE

Page 3: DIRECȚII DE ACȚIUNE .pdf · educația incluzivă, elaborat la termen Standarde de calitate ARACIP, revizuite conform principiilor educației incluzive Glosar de termeni pt. educație

sprijin cu peste 75%

dintre

indicatori/itemi din

lista de verificare

atinși

derularea

programului ”Școala

de după școală”

pentru copiii/elevii

din grupuri

dezavantajate,

aparținând

minorității romilor

Metodologii

specifice privind

programele de

sprijin social care

intră în

responsabilitatea

MECTS : ”Laptele și

cornul”, ”Bani de

liceu”, ”Euro 200”

etc. revizuite

Sistem de

monitorizare a

livrării programului

"Grădiniţa de vară"

sau a altor inițiative

comunitare

alternative

asemănătoare, în

zonele în care

instituţiile şcolare

locale depistează cel

puţin 15 copii romi

care nu au frecventat

învăţământul

preșcolar

Sistem de

monitorizare a

calității serviciilor de

sprijin existente,

precum şi a celor

nou create

Indicatori/lista de

verificare pentru

fiecare

program/serviciu în

Page 4: DIRECȚII DE ACȚIUNE .pdf · educația incluzivă, elaborat la termen Standarde de calitate ARACIP, revizuite conform principiilor educației incluzive Glosar de termeni pt. educație

parte, după care

urmează a se face

monitorizarea

calității acestuia

Sistem de

monitorizare a

înfiinţării de

grădiniţe/clase

bilingve (romani –

română; romani –

maghiară) sau de

grădiniţe/clase în

limba maternă

(romani) în

comunităţile unde

sunt cel puţin 15

solicitări de acest tip

Concursuri, activități

extrașcolare,

extracurriculare și

tabere școlare care să

ofere facilități

copiilor/elevilor

proveniți din grupuri

dezavantajate

Locuri speciale

pentru candidații

romi la admiterea în

clasa a IX-a sau în

învățământul

superior, acordate

anual

Materiale si surse de

informare a

categoriilor diferite

de beneficiari cu

privire la serviciile

disponibile în școli,

grădinițe, CJRAE,

CJAPP,

CRED/CRSE etc.,

aparute anual și

diseminate

Page 5: DIRECȚII DE ACȚIUNE .pdf · educația incluzivă, elaborat la termen Standarde de calitate ARACIP, revizuite conform principiilor educației incluzive Glosar de termeni pt. educație

3. Armonizarea şi

completarea

sistemului de

asigurare a calităţii,

cu accent pe

managementul

educaţiei incluzive

Nr. standarde

ARACIP revizuite

Index al incluziunii

şcolare/ educaţiei

incluzive

Număr de planuri

ameliorative

implementate

de către unităţile

şcolare

Criterii de evaluare

a cadrelor

didactice/unitatilor scolare redefinite

Număr de rapoarte

comisii de calitate /

inspecţie şcolară

Nr. inspectori

şcolari formaţi

Nr. manageri şcolari

formaţi

Raportul privind

cadrul legal și

instituțional

Standardele

ARACIP

Glosarul de

termeni pt.

educație

incluzivă

Metodologii

specifice

revizuite

Planul anual de

inspecție școlară

Liste de

participare la

formări și

chestionare de

evaluare

MECTS (responsabili cu

atribuții legate de

educația

grupurilor

dezavantajate și

inspecție școlară,

precum și experți

ARACIP)

ANR

Inspectorate

școlare

Unități de

învățământ/

CJRAE/

CRED/CRSE

ONG-uri cu

experiență în

domeniu

Raport privind

cadrul legal şi

instituţional existent

în România şi în alte

sisteme de

învăţământ privind

educația incluzivă,

elaborat la termen

Standarde de calitate

ARACIP, revizuite

conform principiilor

educației incluzive

Glosar de termeni pt.

educație incluzivă,

elaborat la termen

Index al incluziunii

școlare/educației

incluzive, definitivat

la termen

Indicatori, proceduri

de monitorizare și

instrumente de

M&E a educației

incluzive

Metodologie de

inspecţie școlară

revizuita din

perspectiva

includerii

componentei de

educaţie remedială,

educaţie multi şi

interculturală, educaţie incluzivă

Plan de monitorizare

a măsurilor de

promovare a

educației incluzive

prin inspecţie şcolară

şi prin comisiile de

asigurare a calităţii

Metodologiile

privind criteriile de

-Strategia Națională

pentru Dezvoltare

Durabilă a

României (2008-

2013, 2020, 2030)

- Planul Naţional de

Dezvoltare (2007-

2013)

-Programul de

Guvernare (2008-

2012)

-Programul

Național de

Reformă (2011-

2013)

- JIM

- PNAInc

- Deceniul

Septembrie

2012

Bugete MECTS,

ISJ și CCD

Page 6: DIRECȚII DE ACȚIUNE .pdf · educația incluzivă, elaborat la termen Standarde de calitate ARACIP, revizuite conform principiilor educației incluzive Glosar de termeni pt. educație

evaluare a cadrelor

didactice şi a

unităţilor de

învăţământ revizuite

în sensul creşterii

ponderii

componentei de

educaţie incluzivă și

al ponderii

componentei privind

lucrul cu grupurile

dezavantajate

Formări ale

inspectorilor şcolari

şi a managerilor

şcolari pentru

utilizarea indexului de educație incluzivă

4. Contiuarea

măsurilor de

desegregare în

sistem

Nr. de școli

desegregate

Nr. de planuri de

desegregare

actualizate

Nr. de măsuri de

desegregare

implementate la

nivel local

Nr. copii beneficiari

ai măsurilor de

desegregare aplicate

la nivel local

Nr, pachete standard

pentru intervenție în

situațiile de

desegregare

elaborate de

MECTS

Nr. de planuri locale

Planuri de

desegregarea

Metodologii

specifice

Regulamente

școlare de ordine

interioară ale

unitatilor de

invatamant

Ghidul

desegregarii

MECTS

(responsabili cu

atribuții legate de

educația

grupurilor

dezavantajate,

rețea școlară și

mișcarea

personalului

didactic)

ANR

Inspectorate

școlare

CJ/CL

ONG-uri cu

experiență în

domeniu

Metodologii

specifice privind

fundamentarea cifrei

de școlarizare și

organizarea rețelei

școlare, privind

mișcarea

personalului

didactic, elaborate

ținând cont de

aspectele specifice

vizate de măsurile de

desegregare

Regulamentul de

organizare și

funcționare a

unităților de

învățământ

preuniversitar,

elaborat ținând cont

de aspectele

specifice vizate de

măsurile de

desegregare

Regulamente de

-Strategia Națională

pentru Dezvoltare

Durabilă a

României (2008-

2013, 2020, 2030)

- Planul Naţional de

Dezvoltare (2007-

2013)

-Programul de

Guvernare (2008-

2012)

-Programul

Național de

Reformă (2011-

2013)

- JIM

- PNAInc

- Deceniul

Septembrie

2013

Bugete MECTS,

ISJ, CJ/CL

Bugete FSE sau

alte surse

Page 7: DIRECȚII DE ACȚIUNE .pdf · educația incluzivă, elaborat la termen Standarde de calitate ARACIP, revizuite conform principiilor educației incluzive Glosar de termeni pt. educație

și strategii județene

care răspund

cerințelor din ghid

ordine interioară de

la nivelul unităților

de învățământ

revizuite și relevante

pt. procesul de

desegregare

promovat de

MECTS prin

documentele oficiale

Plan de monitorizare

a efectelor Ordinului

ministrului

nr.1529/18.07.2007

privind dezvoltarea

problematicii

diversităţii în

curriculumul

naţional şi a

Ordinului ministrului

nr.1540/19.07.2007

privind interzicerea

segregării şcolare a

copiilor romi

Format standard pt.

elaborarea planurilor

de desegregare la

nivel judeţean și a

unui set de indicatori

recomandați prezent

într-un ghid al

desegregării

Planuri de

desegregare

elaborate anual la

nivel județean

Sistem de

monitorizare, prin

inspecție școlară, a

planurilor de

desegregare la nivel

județean

Set de pachete

standard pentru

Page 8: DIRECȚII DE ACȚIUNE .pdf · educația incluzivă, elaborat la termen Standarde de calitate ARACIP, revizuite conform principiilor educației incluzive Glosar de termeni pt. educație

intervenție în

situațiile de

segregare elaborat

Ghidul desegregării

elaborat, publicat și

diseminat

5. Restructurarea

formării iniţială a

cadrelor didactice,

ținând cont de

respectarea

principiilor școlii

incluzive

Structura

disciplinelor din

cadrul masteratului

didactic reflectă

nevoile şi principiile

educaţiei incluzive,

precum și

cunoașterea

specificului

etnocultural rom, a

problemelor sociale

și economice ale

acestora

Nr. sesiuni de

formare a prof.

mentori de practică

pedagogică cu

evaluări pozitive ale

participanţilor

Feed-back pozitiv,

în proporție de peste

60%, al elevilor de

la clasele unde

și-au desfășurat

activitatea mentorii

Componența

grupului de lucru

nominalizat prin

OM

OM privind

implementarea

noului masterat

didactic

MECTS (responsabili cu

atribuții legate de

formarea inițială,

înv. universitar

pedagogic și

incluziune

școlară/sociala)

Inspectorate

școlare

ONG-uri cu

experiență în

domeniu

Grup de lucru (GL)

pt. definirea

structurii și a

conținutului

masteratului didactic

constituit si

functional

Formări ale

profesorilor mentori

de practică

pedagogică

Grup de lucru

constituit

Structură și conținut

al masteratului

didactic elaborate la

termen și promovate

prin OM

-Strategia Națională

pentru Dezvoltare

Durabilă a

României (2008-

2013, 2020, 2030)

- Planul Naţional de

Dezvoltare (2007-

2013)

-Programul de

Guvernare (2008-

2012)

-Programul

Național de

Reformă (2011-

2013)

- JIM

- PNAInc

- Deceniul

septembrie 2013 Bugete MECTS,

universități

Bugete FSE

6. Implicarea CCD-

urilor, în susținerea

non-discriminării, a

egalității de șanse, a

multiculturalității și

educației incluzive

Nr..persoane

resursă, inclusiv

inspectori pentru

educația copiilor

romi/metodiști

romi, identificați ți

angajați la nivelul

ISJ/ISMB/CCD,

pentru asigurarea

modulelor de

formare privind

specificul rom

Metodologie de

formare continuă

Statul de functii

ISJ/CCD

Curs CCD de

formare în

domeniul

educaţiei

incluzive, ,

acreditat CNFP

MECTS (responsabili cu

atribuții legate de

educația

grupurilor

dezavantajate,

educație

incluzivă)

ANR

Inspectorate

Metodologie de

formare continuă,

analizată și

actualizată, în sensul

includerii modulelor

referitoare la

educație incluzivă

Curs unitar de

formare în domeniul

educaţiei incluzive ,

acreditat CNFP și

preluat de CCD-uri

-Strategia Națională

pentru Dezvoltare

Durabilă a

României (2008-

2013, 2020, 2030)

- Planul Naţional de

Dezvoltare (2007-

2013)

-Programul de

Guvernare (2008-

2012)

-Programul

septembrie 2012 Bugete MECTS,

ISJ, CCD

Page 9: DIRECȚII DE ACȚIUNE .pdf · educația incluzivă, elaborat la termen Standarde de calitate ARACIP, revizuite conform principiilor educației incluzive Glosar de termeni pt. educație

Nr. profesori

metodiști romi

încadrați la CCD

Nr.CCD-uri care au

preluat cursul în

domeniul educației

inlcuzive acreditat

CNFP

Nr.cursuri în

domeniul educației

incluzive

derulate/an de către

CCD-uri

Nr. exemplare din

materialele privind

ed. incluzivă

existente în

bibliotecile CCD în

raport cu cele

existente în

bibliotecile

unităților de

învățământ

școlare

Casele Corpului

Didactic (CCD)

ONG-uri cu

experiență în

domeniu

Inspectori pentru

educația copiilor

romi/metodiști romi,

acționând la nivelul

ISJ/ISMB/CCD,

pentru asigurarea

modulelor de

formare privind

specificul rom

Biblioteci din incinta

CCD-urilor dotate cu

materiale din

domeniul

incluziunii,

discriminării,

tradițiilor și culturii

romilor

Național de

Reformă (2011-

2013)

- JIM

- PNAInc

- Deceniul

7. Dezvoltarea unui

sistem de

profesionalizare a

formatorilor din

domeniul educaţiei

incluzive

Un statut

profesional al

formatorului în

domeniul ed.

incluzive

Un standard de

pregătire

profesională al

formatorului în

domeniul ed.

incluzive

Nr. de evenimente

de promovare a

noilor reglementări

în sistemul

educațional

(seminarii,

Document

legislativ pt.

aprobarea

statutului

profesional al

formatorului în

domeniul ed.

incluzive

Standardul de

pregătire

profesionala al

formatorului

Baza de date a

CCD

Produse de

promovare a

noilor

reglementari in

sistemul

educational

MECTS

(responsabili cu

atribuții legate de

educația

grupurilor

dezavantajate și

educație

incluzivă) și

MMFPS

(responsabili cu

atribuții în

formarea

profesională)

ANR

Inspectorate

școlare, CCD-uri

CJ/CL

ONG-uri cu

experiență în

domeniu

Grup

interinstituţional

(MMFPS, MECTS,

Direcția formare

continuă din

MECTS, CNCFPA,

ANOFM, etc.)

constituit pentru

definirea statutului

social, al codului

deontologic, a

competenţelor

comune şi opționale,

precum si pentru

definirea sistemului

de valori ale

formatorului în

domeniul ed.

incluzive

Statutul profesional

-Strategia Națională

pentru Dezvoltare

Durabilă a

României (2008-

2013, 2020, 2030)

- Planul Naţional de

Dezvoltare (2007-

2013)

-Programul de

Guvernare (2008-

2012)

-Programul

Național de

Reformă (2011-

2013)

- JIM

- PNAInc

- Deceniul

septembrie 2012 Bugete MECTS,

ISJ, CCD

Page 10: DIRECȚII DE ACȚIUNE .pdf · educația incluzivă, elaborat la termen Standarde de calitate ARACIP, revizuite conform principiilor educației incluzive Glosar de termeni pt. educație

conferinţe,

dezbateri, site, afişe,

pliante)

Câte o bază de date

privind formatorii în

domeniul ed.

incluzive

operațională în

fiecare CCD

al formatorului în

domeniul ed.

incluzive

Noile reglementări

în sistemul

educaţional

promovate la termen

Baze de date create

la nivel județean, în

CCD-uri, privind

formatorii în

domeniul ed.

incluzive

Formări de formatori

în domeniul

ed.incluzive

(derulate de furnizori

acreditați)

8. Continuarea

măsurilor afirmative

de susținere a

educației grupurilor

dezavantajate, cu

focalizare pe

angajarea resursei

umane care să

răspundă nevoilor

identificate

Nr. suficient de

inspectori de

specialitate pt.

educația copiilor

romi /minorități și

metodiști existenți

la nivelul fiecărui

ISJ

Nr. cadre did. rome

și nerome care au

parcurs anual

cursurile de inițiere/

perfecționare a

cunoştinţelor de

limba romani

Nr. mediatori

școlari formați și

angajați

Nr. locuri speciale

acordate anual

candidaților romi în

facultăți

Statele de funcții

ale ISJ/CJRAE

Registru de

înscrieri cu

elevii înscriși,

anual, la licee

pt.speciliazarea

mediator școlar

Liste de

participare la

cursurile de de

iniţiere/

perfecţionare a

cunoştinţelor de

limba romani

destinate

cadrelor

didactice de

etnia roma sau

neroma,

calificate şi

necalificate

MECTS (responsabili cu

atribuții legate de

educația

grupurilor

dezavantajate și

mișcarea

personalului

didactic)

ANR

Inspectorate

școlare

Unități de înv.

preuniversitar și

universități

Furnizori de

formare acreditați

Inventarul resurselor

umane necesare

susținerii educației

grupurilor

dezavantajate

Inspectori școlari de

specialitate/metodiști

pentru educația

copiilor romi/

minorități, cadre

didactice rome și

mediatori școlari

angajați în

nr.suficient la

nivelulISJ/CJRAE/u

nităților de

învățământ

Formarea

mediatorilor școlari

din 1000 de

comunități în care

există peste 50%

elevi ce aparțin

minorității romilor

Continuarea

-Strategia Națională

pentru Dezvoltare

Durabilă a

României (2008-

2013, 2020, 2030)

- Planul Naţional de

Dezvoltare (2007-

2013)

-Programul de

Guvernare (2008-

2012)

-Programul

Național de

Reformă (2011-

2013)

- JIM

- PNAInc

- Deceniul

septembrie 2013

Bugete MECTS,

ISJ

Page 11: DIRECȚII DE ACȚIUNE .pdf · educația incluzivă, elaborat la termen Standarde de calitate ARACIP, revizuite conform principiilor educației incluzive Glosar de termeni pt. educație

Nr.

departamente/secții

înființate în

universități pt.

limba și cultura

romani

Nr. voluntari

selectați și formați

pentru activităţi de

asistare şcolară şi de

consiliere în

comunitățile și

familiile rome

Modul didactic

(nivel

universitar)

pt.cunoașterea

specificului

etnocultural rom

Lista cu

voluntarii

implicați în

activităţi de

asistare şcolară

şi de consiliere

în comunitățile

și familiile rome

cursurilor de

iniţiere/perfecţionare

a cunoştinţelor de

limba romani

destinate cadrelor

didactice de etnia

roma sau neroma,

calificate şi

necalificate (anual,

în perioada vacanței

de vară)

Acordarea, anual, de

locuri speciale

pentru candidații

romi în facultăți care

formează personal

pentru instituțiile

publice (profil

psihopedagogic,

asistență socială,

medicină etc.)

Înfiinţarea, la

universităţile cu

tradiţie a unor

departamente / secţii

de limba şi cultura

romani

Modul didactic

privind educația

incluzivă,

cunoașterea

specificului

etnocultural rom,

problemele sociale și

economice ale

acestora elaborat de

către MECTS și pus

la dispoziția

facultăților

Voluntari pentru

activităţi de asistare

şcolară şi de

consiliere în

Page 12: DIRECȚII DE ACȚIUNE .pdf · educația incluzivă, elaborat la termen Standarde de calitate ARACIP, revizuite conform principiilor educației incluzive Glosar de termeni pt. educație

comunitățile și

familiile rome

formati si implicati

in activitati specifice

la nivelul

comunitatilor rome

9. Monitorizarea

activității ISJ și a

grupurilor

/comitetelor locale de

sprijin pentru

îmbunătățirea

accesului la educație

al grupurilor

dezavantajate

O comisie

permanentă pentru

evaluarea riscurilor

în educație înființată

în cadrul MECTS

Un sistem de

monitorizare a

măsurilor de

intervenție aplicate

la nivel județean și

local, pilotat și

devenit operațional

la termen

Un set de proceduri

standard cu privire

la colaborarea

eficientă

interinstituţională la

nivel județean/local

pilotat și definitivat

Cel puțin un

parteneriat încheiat

la nivel județean pt.

asigurarea

funcționalității

sistemului de

monitorizare a

măsurilor de

intervenție

Nr. cazuri/

județ rezolvate ca

urmare a

intervenției

OM pt.infiinatre

CPRE

Plan de

monitorizare a

măsurilor de

intervenţie

aplicate la nivel

județean și local

Set de proceduri

standard

pt.colaborarea

interinstituțional

ă

Parteneriate

Rapoarte CPRE

MECTS (responsabili cu

atribuții legate de

educația

grupurilor

dezavantajate și

inspecție școlară)

ANR

Inspectorate

școlare

Unități de

învățământ

preuniversitar

CJ/CL

Instituții centrale

și locale, ONG-

uri cu experiență

în domeniu

Comisia Permanentă

pentru Evaluarea

Riscurilor în

Educație – CPERE

înființată și

operațională

Sistem de

monitorizare a

măsurilor de

intervenţie aplicate

la nivel județean și

local creat și

funcțional

Set de proceduri

standard cu privire la

colaborarea eficientă

interinstituţională la

nivel județean/local,

ca parte a sistemului

de monitorizare

Sistem de

monitorizare a

măsurilor de

intervenție aplicate

la nivel județean și

local pilotat

Parteneriate

incheiate la nivel

central și local între

instituții/organizații

implicate, în vederea

asigurării

funcționalității

sistemului de

monitorizare a

măsurilor de

intervenţie aplicate

-Strategia Națională

pentru Dezvoltare

Durabilă a

României (2008-

2013, 2020, 2030)

- Planul Naţional de

Dezvoltare (2007-

2013)

-Programul de

Guvernare (2008-

2012)

-Programul

Național de

Reformă (2011-

2013)

- JIM

- PNAInc

- Deceniul

septembrie 2013 Buget MECTS

Bugete FSE, alte

surse de finanțare

Page 13: DIRECȚII DE ACȚIUNE .pdf · educația incluzivă, elaborat la termen Standarde de calitate ARACIP, revizuite conform principiilor educației incluzive Glosar de termeni pt. educație

conjugate

interinstituționale

Rapoarte postate

semestrial pe site-ul

MECTS

la nivel județean și

local

Rapoarte semestriale

ale CPERE postate

pe site-ul MECTS

10.Participarea

comunităţii locale la

activităţi şi programe

de îmbunătăţire a

accesului

nediscriminatoriu al

copiilor din grupuri

dezavantajate,

aparținând minorității

romilor, la învăţământ

obligatoriu, în

sistemul public

Nr. CJS și GLS

constituite

Nr. întâlniri CJS și

GLS

Nr. propuneri venite

din partea CJS/GLS

trecute în Strategiile

județene

Nr. publicații și nr.

de cazuri de succes

prezentate de

acestea

Nr. programe

/proiecte care

vizează cooperarea

școală-familie/

comunitate

Nr. părinți implicați

în activități/proiecte

educaționale

Nr. cazurilor de

succes școlar și al

copiilor/ tinerilor

reveniți în sistemul

de educație

obligatoriu

Procese-verbale

ale CJS/GLS

Strategiile

județene privind

îmbunătățirea

accesului la

educație

Publicaţii/

studii care

evidenţiază

exemplele/cazuri

de succes

Chestionare

aplicate

beneficiarilor

activităţilor/

proiecte care

vizează

cooperarea

şcoală-familie

Site-uri MECTS,

ISJ, CJ

MECTS

(responsabili cu

atribuții legate de

educația

grupurilor

dezavantajate și

inspecție școlară)

și MMFPS

ANR

Inspectorate

școlare și

DGASPC

Unități de

învățământ/

CJRAE/CRED/C

RSE

CJ/CL

ONG-uri cu

experiență în

domeniu

Mass media

Comitete/grupuri de

sprijin pentru

îmbunătăţirea

accesului la educaţie

pentru grupuri

dezavantajate

constituite la nivel judetean/local

Propuneri ale acestor

grupuri/comitete de

sprijin cuprinse,

anual, în Strategiile

județene privind

îmbunătățirea

accesului la educație

Publicaţii/studii care

evidenţiază

exemplele/cazuri de

succes, distribuite

îndeosebi în

comunitățile dezavantajate

Programe de

educaţie parentală/

activităţi/proiecte

care vizează

cooperarea şcoală-

familie derulate la

nivel local si

apreciate pozitiv de beneficiari

Asigurarea

vizibilităţii

evenimentelor de

acest gen, după caz,

pe site-ul MECTS/ISJ/CJ

-Strategia Națională

pentru Dezvoltare

Durabilă a

României (2008-

2013, 2020, 2030)

- Planul Naţional de

Dezvoltare (2007-

2013)

-Programul de

Guvernare (2008-

2012)

-Programul

Național de

Reformă (2011-

2013)

- JIM

- PNAInc

- Deceniul

septembrie 2011

Bugete județene/

locale, bugete

proiecte FSE

Page 14: DIRECȚII DE ACȚIUNE .pdf · educația incluzivă, elaborat la termen Standarde de calitate ARACIP, revizuite conform principiilor educației incluzive Glosar de termeni pt. educație

11. Promovarea și

sprijinirea soluționării

unor aspecte legate

de problematica

privind grupurile

dezavantajate prin

documente strategice

sau alte tipuri de

publicații

Grupuri de lucru

interministeriale

constituite

Strategii revizuite,

definitivate și cu

măsuri integrate și

corelate promovate

prin HG

Planuri de

implementare și de

monitorizare a celor

trei strategii

Buletine

informative

electronice, editate

și postate pe site-ul

MECTS

Un punct de

informare privind

problematica

grupurilor

dezavantajate

înființat la nivelul

MECTS

Strategiile

MECTS în

domeniul ed.

timpurii, ed.

parentale și ed.

Incluzive

Planuri de

implementare și

de monitorizare

a strategiilor

menționate

Rapoarte de

monitorizare a

masurilor din

strategiile

amintite

Buletin

informativ

electronic

privind educația

copiilor romi

Punct de

informare

privind

problematica

grupurilor

dezavantajate

MECTS

(responsabili cu

atribuții legate de

educația

grupurilor

dezavantajate și

politici publice)

SGG

ANR

Instituții centrale

(ministere

implicate în

soluționarea

problematicii

grupurilor

dezavantajate)

ONG-uri cu

experiență în

domeniu

Strategiile MECTS

în domeniul ed.

timpurii, ed.

parentale și ed.

incluzive analizate

și revizuite în cadrul

unor grupuri de lucru

interministeriale, în

vederea unificării

conceptelor și

corelării măsurilor

propuse de acestea

HG pt.promovarea

strategiilor

menționate

Planuri de

implementare și de

monitorizare a

strategiilor

menționate elaborate

în cadrul acelorași

grupuri

interministeriale

Măsuri integrate (din

cadrul strategiilor

menționate)

monitorizate

trimestrial cu

sprijinul SGG

Buletin informativ

electronic privind

educația copiilor

romi editat si postat

semestrial pe site-ul

MECTS

Punct de informare

privind problematica

grupurilor

dezavantajate

(conținând cele mai

importante

publicații, studii,

documente de

-Strategia Națională

pentru Dezvoltare

Durabilă a

României (2008-

2013, 2020, 2030)

- Planul Naţional de

Dezvoltare (2007-

2013)

-Programul de

Guvernare (2008-

2012)

-Programul

Național de

Reformă (2011-

2013)

- JIM

- PNAInc

- Deceniul

septembrie 2013

Page 15: DIRECȚII DE ACȚIUNE .pdf · educația incluzivă, elaborat la termen Standarde de calitate ARACIP, revizuite conform principiilor educației incluzive Glosar de termeni pt. educație

politică publică

referitoare la acest

aspect) înființată în

incinta MECTS

12. Informare /

diseminare referitor

la segregare/

desegregare, acces

nediscriminatoriu la

educație, prevenirea

absenteismului și

abandonului școlar,

a abuzului și

neglijării copilului

Numărul

activităţilor de

informare

Nr. documente/

acțiuni postate anual

pe site-ul MECTS

Nr. de exemplare

distribuite din

Studiul de impact

Nr. de beneficiari

informaţi

Nr. de campanii/an

Nr. persoane

informate/

campanie

Nr. programe de

inițiere/

formare a cadrelor

didactice /părinților

/elevilor ne-romi

Aprecierea

beneficiarilor

reflectată în mass

media/studii/

chestionare

Site-ul MECTS

Conceptul si

produsele

campaniilor

derulate

Programe

optionale avizate

MECTS privind

Suportul de curs

al programelor

de formare a

cadrelor

didactice ne-

rome, a

părinţilor şi a

elevilor ne-romi

în spiritul

respectului

pentru

diversitate

MECTS

(responsabili cu

atribuții legate de

educația

grupurilor

dezavantajate și

relația cu

partenerii sociali)

SGG

ANR

Inspectorate

școlare

CJ/CL

ONG-uri cu

experiență în

domeniu

Mass media

Documente și acțiuni

privind desegregarea

școlară vizibile

permanent pe site-ul

MECTS

Studiul de impact

elaborat în cadrul

proiectului PHARE

2006 Accesul la

educație al

grupurilor

dezavantajate

diseminat la nivel

national

Campanii de

prevenire a

discriminării și de

promovare a

diversităţii, a

principiilor de

incluziune, acces și

participare în

sistemul educațional

derulate cf.graficului

Extinderea predării

opţionale a orelor de

istoria şi tradiţiile

romilor, pentru elevii

romi şi ne-romi (la

liceu)

Teme privind

prevenirea și

combaterea

discriminării,

promovarea

diversității, a

multiculturalismului

în școală introduse in

curriculum

-Strategia Națională

pentru Dezvoltare

Durabilă a

României (2008-

2013, 2020, 2030)

- Planul Naţional de

Dezvoltare (2007-

2013)

-Programul de

Guvernare (2008-

2012)

-Programul

Național de

Reformă (2011-

2013)

- JIM

- PNAInc

- Deceniul

septembrie 2013 Buget SGG, bugete

FSE, alte surse

Page 16: DIRECȚII DE ACȚIUNE .pdf · educația incluzivă, elaborat la termen Standarde de calitate ARACIP, revizuite conform principiilor educației incluzive Glosar de termeni pt. educație

Programe de iniţiere

/ formare a cadrelor

didactice ne-rome, a

părinţilor şi a

elevilor ne-romi în

spiritul respectului

pentru diversitate,

multiculturalism,

prevenirea și

combaterea

discriminării,

cunoaşterea culturii

şi a mentalităţilor

rome introduse la

nivelul școlilor