Download - Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

Transcript
Page 1: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

M O N I T O R U L O F I C I A L A L

J U D E Ț U L U I I A Ș I

Anul XVI - nr. 1/2018 HOTĂRÂRI ȘI DISPOZIȚII Luni, 19 februarie 2018

S U M A R

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI*

- HOTĂRÂREA nr. 2 privind propunerile de repartizare

pe unitățile administrativ - teritoriale din județul Iași, pe anul 2018, a sumelor ce reprezintă fondul constituit la dispoziția consiliului județean din cotele defalcate din impozitul pe venit, care se repartizează integral în anul 2018 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, prin hotărâre a consiliului județean, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală și estimările pe anii 2019 - 2021 privind repartizarea pe unitățile administrativ – teritoriale din județul Iași a procentului de 20% din cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, conform Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 și Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.........................................................................5 - HOTĂRÂREA nr. 4 privind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului Cojocaru Petru Bogdan............................................................................8 - HOTĂRÂREA nr. 5 privind validarea mandatului de

consilier judeţean în Consiliul Judeţean Iaşi a domnului Doleanu Ștefan................................................................9 - HOTĂRÂREA nr. 6 pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.163/22.07.2016 cu modificările și completările ulterioare........................................................................10 - HOTĂRÂREA nr. 7 privind înființarea Comitetului

interinstitutional de coordonare a proiectului “Spitalul Regional de Urgență Iași”...............................................12 - HOTĂRÂREA nr. 8 privind aprobarea organigramei și

a statului de funcții ale Unității de Asistență Medico – Socială Podu Iloaiei........................................................14

- HOTĂRÂREA nr. 9 privind stabilirea indemnizației de

ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi............................................16 - HOTĂRÂREA nr. 10 privind propunerile de tarife pentru

prestarea serviciilor de pază și protecție de către Serviciul Public Județean de Pază și Protecție, începând cu data de 01.02.2018....................................................17 - HOTĂRÂREA nr. 11 privind reorganizarea Serviciului

Public Judeţean de Pază şi Protecţie Iaşi, cu modificarea denumirii în Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași, aprobarea organigramei și a statului de funcții și exercitarea cu caracter temporar a funcției de director...........................................................................19 - HOTĂRÂREA nr. 12 privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru preșcolarii și elevii Școlii Profesionale Speciale “TRINITAS” Târgu Frumos, pentru anul bugetar 2018...............................................................................21 - HOTĂRÂREA nr. 13 privind stabilirea cuantumului

cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru elevii Școlii Speciale Pașcani, pentru anul bugetar 2018..................................................................23 - HOTĂRÂREA nr. 14 privind aprobarea cofinanțării

proiectului „Dezvoltarea de politici și mecanisme în domeniul serviciilor de utilitate publică prin entități asociative de tip intercomunitar și promovarea parteneriatelor public privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților" ce se va realiza de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST și alocarea din bugetul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018 a sumelor necesare cofinanțării .......................................24 - HOTĂRÂREA nr. 15 privind aprobarea modificării

Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 364/26.09.2017 referitoare la aprobarea alocării de către UAT Județul Iași – Consiliul Județean Iași a sumelor necesare cofinanțării proiectului Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire în vederea realizării PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020.....................26 - HOTĂRÂREA nr. 16 privind aprobarea Acordului de

Page 2: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

2 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

colaborare între Județul Iași – Consiliului Județean Iași și Raionul Ungheni – Consiliul Raional Ungheni, Republica Moldova pentru realizarea proiectului “ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂȚII GROZEȘTI DIN SURSA GORBAN CU TRAVERSARE LA MĂCĂREȘTI – REPUBLICA MOLDOVA” ...................................................................29 - HOTĂRÂREA nr. 17 privind aprobarea suplimentării valorii estimate, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr.241/06.07.2017, pentru atribuirea contractului de servicii de mentenanță la instalațiile, echipamentele și utilajele din parcul agroindustrial realizat în cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT..........31 - HOTĂRÂREA nr. 18 referitor la aprobarea modificării și

completării Hotărârii nr.461/28.11.2017 privind realizarea proiectului "Călător pe meridiane culturale" de către Județul Iași - prin Consiliul Județean Iași, în calitate de Lider de proiect în parteneriat cu Raionul Fălești - Consiliul Raional Fălești și alocarea fondurilor în cuantumul sumei de 187.272 lei din excedentul Consiliului Județean Iași, necesare realizării documentației tehnico-economice (expertiză tehnică documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren și studii de diagnosticare) și a serviciilor de consultanță management de proiect în vederea obținerii finanțării.........................33 - HOTĂRÂREA nr. 19 privind aprobarea realizării

proiectului “Creșterea accesibilității transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de interes local din Județul Iasi, România și Raionul Sîngerei, Republica Moldova” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, România, în calitate de Lider de Proiect, pentru obiectivul modernizarea Drumului Județean DJ 249A, pe sectorul cuprins între localitățile Mânzătești și Ungheni, România, în parteneriat cu Raionul Sîngerei – prin Consiliul Raional Sîngerei, Republica Moldova și alocarea din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018, a fondurilor necesare realizării documentației tehnico-economice (expertiză tehnică, studiu de fezabilitate, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren) şi a serviciilor de consultanţă management de proiect în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Operațional Comun România– Republica Moldova 2014-2020.......................................36 - HOTĂRÂREA nr. 20 privind aprobarea preluării, în

administrarea Județului Iași - Consiliul Județean Iași, a unor bunuri aflate în proprietatea publică a Municipiului Iași, începând cu data atribuirii, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași - ADIS Iași, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri din județul Iași, pe perioada de derulare a acestuia, în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Iași"................................................................................38 - HOTĂRÂREA nr. 21 privind trecerea, din proprietatea publică a Unităţii Administrativ Teritoriale Judeţul Iaşi şi administrarea Consiliului Judeţean Iaşi în administrarea Unităţii Administrativ Teritoriale Municipiul Iaşi - Consiliul Local al Municipiului Iaşi, a bunurilor mobile - echipamente de colectare şi transport alocate conform proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi" ................................................................41 - HOTĂRÂREA nr. 22 privind aprobarea preluării, în administrarea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, a bunurilor şi întregii infrastructuri aferente Staţiei de sortare Răducăneni, aflate în proprietatea publică a

Comunei Răducăneni, începând cu data atribuirii, de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iaşi - ADIS Iaşi, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport a deşeurilor municipale din judeţul Iaşi, pe perioada de derulare a acestuia, în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”...............................45 - HOTĂRÂREA nr. 23 privind aprobarea preluării, în

administrarea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, a bunurilor şi întregii infrastructuri aferente Staţiei de sortare Şipote, aflate în proprietatea publică a Comunei Şipote, începând cu data atribuirii, de către Asociaţia de Dezvoltare Interconiunitară pentru Salubritate Iaşi - ADIS Iaşi, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport a deşeurilor municipale din judeţul Iaşi, pe perioada de derulare a acestuia, în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi".................................................................48 - HOTĂRÂREA nr. 24 privind aprobarea preluării, în administrarea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, a bunurilor şi întregii infrastructuri aferente Staţiei de sortare şi transfer Hîrlău, aflate în proprietatea publică a Oraşului Hîrlău - Consiliul Local Hîrlău, începând cu data atribuirii, de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iaşi - ADIS Iaşi, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalaţiilor de deşeuri din judeţul Iaşi, pe perioada de derulare a acestuia, în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi"................................................................................51 - HOTĂRÂREA nr. 25 privind aprobarea realizării proiectului “Educaţie şi cultură fară frontiere ” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de Partener, pentru obiectivul cultural Muzeul „ Mihai Eminescu” din Iaşi, în parteneriat cu Raionul Făleşti - Consiliul Raional Făleşti, şi alocarea din excedentul Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2018 a fondurilor necesare realizării documentaţiei tehnico- economice (expertiză tehnică, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, documentaţii pentru obţinere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren) şi a serviciilor de consultanţă management de proiect în vederea obţinerii finanţării în cadrul Programului Operaţional Comun România- Republica Moldova 2014-2020...............................................................................54 - HOTĂRÂREA nr. 26 privind aprobarea realizării

proiectului “Reabilitarea şi modernizarea serviciilor de sănătate în regiunea transfrontalieră Ungheni-Iaşi în vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi, pentru obiectivul „ Dotarea cu echipamente şi aparatură medicală a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie - Secţia „Paşcanu”, în parteneriat cu Raionul Ungheni - prin Consiliul Raional Ungheni în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Comun România- Republica Moldova 2014-2020; Obiectivul tematic 8: Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi accesul la sănătate, Prioritatea 4.1 îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire a sănătăţii,- Servicii medicale preventive şi curative în zona eligibilă...........................................................................56 - HOTĂRÂREA nr. 27 privind aprobarea realizării proiectului "TransHeart for children- Transfrontier platform for children with heart diseases” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de partener, pentru obiectivul ’’Dotarea secţiei de cardiologie din cadrul Spitalului de Urgenţă pentru copii ”Sf. Maria” din

Page 3: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 3

Iaşi, şi Raionul Străşeni - prin Consiliul Raional Străşeni în calitate de lider, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014-2020; Obiectivul tematic 4: Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi accesul la sănătate, Prioritatea 4.1 îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire a sănătăţii- Servicii medicale preventive şi curative în zona eligibilă...........................................................................58 - HOTĂRÂREA nr. 28 privind aprobarea realizării proiectului “TOGETHER FOR HEALTH" de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi, pentru obiectivul Consolidare, modernizare şi refuncţionalizare clădire Spital Clinic de Pneumoftiziologie „ Secţia Paşcanu” Iaşi, în parteneriat cu Raionul Teleneşti - Consiliul Raional Teleneşti şi alocarea din excedentul Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2018 a fondurilor necesare realizării documentaţiei tehnico-economice (expertiză tehnică, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, documentaţii pentru obţinere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren şi studii de diagnosticare) şi a serviciilor de consultanţă in management de proiect în vederea obţinerii finanţării în cadrul Programului Operaţional Comun România- Republica Moldova 2014-2020.......................................60 - HOTĂRÂREA nr. 29 privind aprobarea realizării proiectului “Circuit turistic internaţional de promovare a patrimoniului cultural istoric" de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi, pentru obiectivul cultural Casa memorială „Constantin Negruzzi" de la Hermeziu, în calitate de Partener, în parteneriat cu Raionul Străşeni - Consiliul Raional Străşeni şi alocarea din excedentul Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2018 a fondurilor necesare realizării documentaţiei tehnico-economice (expertiză tehnică, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie, documentaţii pentru obţinere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren şi studii de diagnosticare) şi a serviciilor de consultanţă management de proiect în vederea obţinerii finanţării în cadrul Programului Operaţional Comun România - Republica Moldova 2014-2020.......................................61 - HOTĂRÂREA nr. 30 privind aprobarea Regulamentului revizuit al serviciului de salubritate aferent Sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi..................................................................................63 - HOTĂRÂREA nr. 31 privind aprobarea cheltuielilor proiectului şi a contribuţiei Judeţului Iaşi - Consiliului Judeţean Iaşi în calitate de partener în proiectul Oraşe echitabile: integrarea Agendei 2030 în politicile locale în perioada de migrare şi flux de refugiaţi, în cadrul programului EUROPE AID.............................................66 - HOTĂRÂREA nr. 32 privind aprobarea transferării obiectivului ’’Certificat de performanţă energetică (corp administrativ- Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi)”, scoaterea din evidenţa contabilă a Consiliului Judeţean Iaşi şi preluarea în evidenţa contabilă a Muzeului Naţional al Literaturii Române Iaşi..................................................................................68 - HOTĂRÂREA nr. 33 privind aprobarea transferării obiectivului ’’Certificat de performanţă energetică (corp A + corp B - Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Bivolari)”, scoaterea din evidenţa contabilă a Consiliului Judeţean laşi şi preluarea în evidenţa contabilă a Unităţii de Asistenţă Medico-Socială Bivolari.............................69 - HOTĂRÂREA nr. 34 privind scoaterea din evidenţa contabilă a Consiliului Judeţean Iaşi, respectiv din contul 231 “Imobilizări corporale în curs de execuţie” a obiectivului “SF Amenajare parcare, împrejmuire teren

proprietate şi iluminat exterior, str. Hatman Şendrea, nr.2, Iaşi”.................................................................................71 - HOTĂRÂREA nr. 35 privind scoaterea din evidenţa contabilă a Consiliului Judeţean Iaşi, respectiv din contul 231 “Imobilizări corporale în curs de execuţie" a cheltuielilor efectuate la obiectivele ”SF Amenajare parcare şi iluminat exterior, Bdul Primăverii, nr.4, Iaşi” “Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement zona râului Bahlui”..................................................................72 - HOTĂRÂREA nr. 36 privind scoaterea din evidenţa contabilă a Consiliului Judeţean Iaşi, respectiv din contul 231 "Imobilizări corporale în curs de execuţie" a obiectivului ”ET (Expertiză tehnică) Amenajare spaţiu de arhivă la parterul Corpului B de la Casa Agronomului, Şoseaua Bucium, nr.80, Iaşi”.........................................74 - HOTĂRÂREA nr. 37 privind atribuirea în folosinţă

gratuită către Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi a unei părţi din spaţiul situat în Iaşi, B-dul Chimiei nr.12, etaj I......................................................................................75 - HOTĂRÂREA nr. 38 privind atribuirea în folosinţă

gratuită către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi a două încăperi situate la demisolul Centrului Expoziţional Moldova..........................................................................76 - HOTĂRÂREA nr. 39 privind trecerea din administrarea

Consiliului Judeţean Iaşi în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi a imobilului situat în sat Cozmeşti, comuna Stolniceni Prăjescu, judeţul Iaşi......................................................78 - HOTĂRÂREA nr. 40 la proiectul de hotărâre privind dezmembrarea a două loturi de teren situate în Iaşi, Str.Vasile Lupu, nr. 80 în vederea individualizării unui amplasament pentru construirea unei locuinţe de tip familial............................................................................79 - HOTĂRÂREA nr. 41 privind promovarea temporară a

domnului Sorin BABLIUC în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi.....................81 - HOTĂRÂREA nr. 42 privind aprobarea Regulamentului

de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi..................................................................82 - HOTĂRÂREA nr. 43 privind desemnarea

reprezentanţilor Consiliului Judeţean Iaşi în comisiile de evaluare a managementului în anul 2018 la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi şi în comisia de soluţionare a contestaţiilor.............84 - HOTĂRÂREA nr. 44 privind aprobarea reţelei învăţământului special din judeţul Iaşi pentru anul şcolar 2018 - 2019....................................................................85 - HOTĂRÂREA nr. 45 privind repartizarea unor sume din

excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în anul 2018............................................87 - HOTĂRÂREA nr. 46 privind aprobarea tarifului pentru

eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru anul 2018................................88 - HOTĂRÂREA nr. 47 privind atribuirea unei licenţe de

traseu către SC Lauteniar SRL în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale care să asigure transportul angajaţilor SC Eurotex Company SRL pe traseul Ruginoasa (Centru Palat) - Târgu Frumos (incinta Eurotex Company SRL).................................................90 - HOTĂRÂREA nr. 48 privind aprobarea Planului strategic al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publică Iaşi pentru anul 2018............................................................91

Page 4: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

4 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

* Notă: anexele, părți integrante ale hotărârilor, pot fi consultate pe site-ul Consiliului Județean Iași, la adresa http://www.icc.ro/hotarari

Page 5: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 5

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 2 privind propunerile de repartizare pe unitățile administrativ - teritoriale din județul Iași, pe anul 2018, a sumelor ce reprezintă fondul constituit la dispoziția consiliului județean din

cotele defalcate din impozitul pe venit, care se repartizează integral în anul 2018 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, prin hotărâre a consiliului județean, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală și estimările pe anii 2019 - 2021 privind repartizarea pe unitățile administrativ – teritoriale din județul Iași a procentului de 20% din cotele și sumele defalcate din unele venituri ale

bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică

a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, conform Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 și Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice

locale, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Judeţean Iaşi;

Având în vedere:

a) Expunerea de motive privind propunerile de repartizare pe unitățile administrativ - teritoriale din județul Iași, pe anul 2018, a sumelor ce reprezintă fondul constituit la dispoziția consiliului județean din cotele defalcate din impozitul pe venit, care se repartizează integral în anul 2018 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, prin hotărâre a consiliului județean, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală și estimările pe anii 2019-2021 privind repartizarea pe unitățile administrativ - teritoriale din județul Iași a procentului de 20% din cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, conform Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 și Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași, înregistrată sub nr. 1804 din 17.01.2018;

b) Raportul de specialitate privind propunerile de repartizare pe unitățile administrativ - teritoriale din județul Iași, pe anul 2018, a sumelor ce reprezintă fondul constituit la dispoziția consiliului județean din cotele defalcate din impozitul pe venit, care se repartizează integral în anul 2018 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, prin hotărâre a consiliului județean, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală și estimările pe anii 2019-2021 privind repartizarea pe unitățile administrativ - teritoriale din județul Iași a procentului de 20% din cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, conform Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 și Legii nr.

Page 6: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

6 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, întocmit de către Direcția Economică – Serviciul Buget – înregistrat sub nr. 1803 din 17.01.2018;

c) Prevederile art. 6 al Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, potrivit căruia, în anul 2018, prin derogare de la prevederile art. 32 și art. 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din cota de 17,25% din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ - teritoriale, se constituie un fond la dispoziția consiliului județean, calculat prin înmulțirea numărului de locuitori ai județului cu suma de 25 lei și care se repartizează integral în anul 2018 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, prin hotărâre a consiliului județean, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală;

d) Prevederile art. 33 al Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, privind repartizarea pe unități administrativ - teritoriale a procentului de 20% din cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală;

e) Adresa nr. 225/09.01.2018 a Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași, înregistrată la Județul Iași - Consiliul Județean Iași sub nr. 875/10.01.2018, prin care se comunică cuantumul sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată aprobate prin legea bugetului de stat și din cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate în conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018 și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, repartizate în conformitate cu prevederile art. 32 și art. 33 din Legea nr. 273/20016 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada 2019-2021, astfel:

- mii lei

Indicatori din care: TOTAL

Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

(cod indicator 11.02.06)

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor

locale (cod indicator 04.02.04)

Program 2018 0 23.254 23.254

Estimari 2019 30.034 16.296 46.330

Estimari 2020 23.773 17.224 40.997

Estimari 2021 12.195 18.085 30.280

f) Adresa nr. 10/04.01.2018 a Institutului Național de Statistică – Direcția Județeană de Statistică Iași, înregistrată la Județul Iași - Consiliul Județean Iași sub nr. 352/05.01.2018;

g) Adresa nr. 1035/23.11.2017 a Institutului Național de Statistică – Direcția Județeană de Statistică Iași, înregistrată la Județul Iași - Consiliul Județean Iași sub nr.33251/23.11.2017;

h) Adresa nr. 328/856/10.01.2018 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, înregistrată la Județul Iași - Consiliul Județean Iași sub nr. 1279/12.01.2018;

Page 7: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 7

i) Adresa nr. 24380/856/24.11.2017 a Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași, înregistrată la Județul Iași - Consiliul Județean Iași sub nr. 22325/24.11.2017;

j) Votul în unanimitate exprimat în ședința extraordinară din data de 18 ianuarie 2018 și consemnat în procesul verbal al acesteia, respectiv 27 voturi “Pentru”;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin.(1) şi ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobă criteriile și propunerile de repartizare pe unitățile administrativ - teritoriale din județul Iași, pe anul 2018, a sumelor ce reprezintă fondul constituit la dispoziția consiliului județean din cotele defalcate din impozitul pe venit, care se repartizează integral în anul 2018 comunelor, orașelor și municipiilor din județ, prin hotărâre a consiliului județean, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, conform anexelor nr. 1, 1.a, 1.b, la prezenta hotărâre, criteriile de repartizare fiind: 80% în funcţie de suprafaţa totală a fiecărei unităţi administrativ - teritoriale şi 20% în funcţie de populaţia acestora.

Art.2. Aprobă criteriile și propunerile de repartizare pe unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Iaşi, pentru estimările pe anii 2019 – 2021, a procentului de 20% din cotele și sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală și pentru susținerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, conform anexelor nr. 2, 2.a, 2.b, 3, 3.a, 3.b, 4, 4.a și 4.b la prezenta hotărâre, propunerile privind criteriile de repartizare fiind: 80% în funcţie de suprafaţa totală a fiecărei unităţi administrativ-teritoriale şi 20% în funcţie de populaţia acestora.

Art.3. Responsabilitatea pentru gestionarea eficientă şi în conformitate cu prevederile legale a fondurilor repartizate potrivit art.1 și art. 2, revine fiecărei unităţi administrativ - teritoriale din judeţul Iaşi.

Art.4. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:

a) Direcţia Economică - Serviciul Buget,

b) Unităţile administrativ - teritoriale din judeţul Iaşi.

Art.5. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre, inclusiv anexele la prezenta:

a) Instituției Prefectului Județului Iași,

b) Direcţiei Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași,

c) Direcţiei Economice - Serviciul Buget,

d) Unităţilor administrativ - teritoriale din județul Iași.

Art.6. Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Dată astăzi: 18 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel POPA CONTRASEMNEAZĂ,

Page 8: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

8 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara VERNICĂ

_______________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 4 privind încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a domnului

Cojocaru Petru Bogdan

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere demisia din funcția de consilier județean a domnului Cojocaru Petru Bogdan, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr.3105/30.01.2018;

Având în vedere referatul constatator nr.3270/30.01.2018;

Având în vedere expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr.3271/30.01.2018;

Având în vedere prevederile art.9, alin.(2) lit.a) și alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile art.10 și 12 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.139 alin.(1) pct. 2 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor local locali, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 156 din 24.06.2016 privind validarea mandatelor consilierilor judeţeni în Consiliul Judeţean Iaşi;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 157 din 24.06.2016 privind constituirea Consiliul Judeţean Iaşi;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

Având în vedere votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 30 voturi “Pentru”;

În temeiul art.97 și ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se ia act de demisia domnului Cojocaru Petru Bogdan și se constată încetarea de drept a calităţii de consilier judeţean a acestuia.

Page 9: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 9

Art.2 Se declară vacant locul de consilier judeţean, ca reprezentant al Partidului Social Democrat.

Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:

a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,

b) Domnului Cojocaru Petru Bogdan,

c) Partidului Social Democrat,

d) Serviciului Resurse Umane din cadrul Consiliului Județean Iași,

e) Direcției Economice – Serviciul Financiar Contabil din cadrul Consiliului Județean Iași,

f) Direcției Achiziții din cadrul Consiliului Județean Iași.

Art.4 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

_____________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 5

privind validarea mandatului de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Iaşi a domnului Doleanu Ștefan

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

- Demisia din funcția de consilier județean a domnului Cojocaru Petru Bogdan, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr.3105/30.01.2018;

- Adresa Partidului Social Democrat înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr.3243/30.01.2018 prin care se aduce la cunoştinţa Consiliului Judeţean Iaşi, că următorul supleant pe lista acestuia este domnul Doleanu Ștefan;

- Raportul de specialitate al Biroului Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa nr.3272/30.01.2018;

- Expunerea de motive nr.3273/30.01.2018 a Președintelui Consiliului Județean Iași;

- Prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

- Prevederile Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

Page 10: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

10 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

- Prevederile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administratiei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.164/2010 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Iaşi;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

- Procesul verbal al Comisiei de validare constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.155/24.06.2016, cu modificările și completările ulterioare;

- Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 30 voturi “Pentru”;

În temeiul art.115, alin.(1), lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se validează mandatul de consilier judeţean în Consiliul Judeţean Iaşi a domnului Doleanu Ștefan.

Art.2 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:

a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b) Domnului Doleanu Ștefan;

c) Partidului Social Democrat;

d) Serviciului Resurse Umane din cadrul Consiliului Județean Iași;

e) Direcției Achiziții Publice din cadrul Consiliului Județean Iași;

f) Direcției Economice din cadrul Consiliului Județean Iași.

Art.3 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

___________________________________________________________________________________

ROMÂNIA

JUDEŢUL IAŞI CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 6

Page 11: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 11

pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași

nr.163/22.07.2016

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr.3275 din 30.01.2018;

Având în vedere Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică – Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa înregistrat sub nr.3274 din 30.01.2018;

Având în vedere demisia din funcția de consilier județean a domnului Cojocaru Petru Bogdan, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr.3105/30.01.2018;

Având în vedere adresa Partidului Social Democrat înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr.3243/30.01.2018 prin care se aduce la cunoştinţa Consiliului Judeţean Iaşi, că următorul supleant pe lista acestuia este domnul Doleanu Ștefan;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 160/24.06.2016 privind stabilirea numărului și denumirii Comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași pentru mandatul 2016 – 2020 precum și numărul de membri pe fiecare comisie;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.163/22.07.2016 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi pentru mandatul 2016 – 2020, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.289/31.08.2017 prin care s-a modificat componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.163/22.07.2016;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.164/2010 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

Având în vedere Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

Având în vedere votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 30 voturi “Pentru”;

În temeiul art.115, alin.(1) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.163/22.07.2016 cu modificările și completările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului consilier județean Cojocaru Petru Bogdan din Comisia de administrație publică și achiziții; Comisia pentru tineret, sport și turism și Comisia pentru dezvoltare și relații externe cu domnul consilier județean Doleanu Ștefan, mandat validat în ședința ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 de pe lista de supleanți ai Partidului Social Democrat.

Art.2 Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.163/22.07.2016 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi pentru

Page 12: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

12 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

mandatul 2016 – 2020 se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Începând cu data adoptării prezentei Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.289/31.08.2017 pentru modificarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Iaşi prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.163/22.07.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre:

a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b) Domnului Cojocaru Petru Bogdan;

c) Domnului Doleanu Ștefan;

d) Serviciului Resurse Umane din cadrul Consiliului Județean Iași;

e) Direcției Economice – Serviciul Financiar Contabil din cadrul Consiliului Județean Iași.

Art.5 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

___________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 7 privind înfiinţarea Comitetului interinstituţional de coordonare a proiectului „Spitalul

Regional de Urgenţă Iaşi”

Consiliul Judeţean Iaşi,

- Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Comitetului interinstituţional de coordonare a proiectului „Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi”, înregistrată sub nr. 2879 din 29.01.2018;

- Raportul de specialitate elaborat de către Direcţia Juridică, înregistrat sub nr.2878 din 29.01.2018;

- Memorandumul aprobat în şedinţa de Guvern din data de 29.11.2016 cu tema „Aprobarea demersurilor propuse în scopul identificării de soluţii de finanţare pentru pregătirea proiectelor privind construcţia a trei spitale regionale în Iaşi, Cluj-Napoca şi Craiova”;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 277/26 iulie 2017 privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Judeţul Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi, Universitatea de Medicina şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi şi Ministerul Sănătăţii în vederea susţinerii, dezvoltării şi implementării proiectului „Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi”;

Page 13: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 13

- Hotărârea de Guvern nr. 681/21 septembrie 2017 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii;

- Prevederile art. 14, 17, 91, alin.(1) lit.d), alin.(6) lit.a), lit.c), art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

- Amendamentele formulate în ședința comisiilor de specialitate, reunite, ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018, respectiv “să se introducă în componenţa Comitetului interinstituţional şi reprezentanţi ai unităţilor medicale din subordinea Primăriei Municipiului Iaşi şi celelalte spitale din municipiul Iaşi subordonate Ministerului Sănătăţii; să se precizeze numărul de reprezentanţi ai instituţiilor prevăzute la art.1; să se completeze comitetul cu reprezentanți de la drumuri; să se completeze proiectul cu obiectivul comitetului”;

- Propunerea din plenul Consiliului Judeţean Iaşi, ca din Comitetul interinstituţional să facă parte şi reprezentantul Guvernului în teritoriu, respectiv Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi,

- Votul consilierilor judeţeni din cadrul şedinţei ordinare de plen din data de 31.01.2018 pe amendamentele: să se introducă în componenţa Comitetului interinstituţional şi reprezentanţi ai unităţilor medicale din subordinea Primăriei Municipiului Iaşi şi celelalte spitale din Municipiul Iaşi subordonate Ministerului Sănătăţii, să se introducă în componenţa Comitetului interinstituţional câte un reprezentant al instituţiilor prevăzute la art. 1, completarea Comitetului interinstituţional cu reprezentanţi de la Drumuri (CNADNR) şi Drumuri Judeţene, completarea Comitetului interinstituţional cu reprezentantul Guvernului în teritoriu, respectiv Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi.

- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 21 voturi “Pentru” și 14 voturi de “Abținere”;

În temeiul art.115 alin.(1) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă înfiinţarea Comitetului Interinstituţional de coordonare a proiectului “Spitalul Regional de Urgenţă Iaşi” în următoarea componenţă:

a) Un reprezentant al Ministerului Sănătăţii,

b) Un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale,

c) Un reprezentant al Ministerului Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,

d) Un reprezentant al Autorităţii de Management,

e) Senatori și deputați din Iaşi din Parlamentul României,

f) Un reprezentant al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T.Popa” Iaşi,

g) Prefectul Judeţului Iaşi,

h) Lideri ai partidelor politice din judeţul Iaşi,

i) Lideri ai partidelor politice din Consiliul Judeţean Iaşi,

j) Un reprezentant al Primăriei Municipiului Iaşi,

k) Managerii spitalelor din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi,

Page 14: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

14 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

l) Câte un reprezentant ai unităţilor medicale din subordinea Primăriei Municipiului Iaşi şi a celorlalte spitale din Municipiul Iaşi subordonate Ministerului Sănătății,

m) Un reprezentant al aparatului de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi,

n) Un reprezentant al S.C. APA VITAL S.A. Iaşi,

o) Un reprezentant al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR) şi al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi.

Art.2. Persoanele care vor reprezenta instituţiile şi partidele politice vor fi nominalizate prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Biroul Ghişeu Unic, Arhivă şi Secretariat ATOP din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi.

Art.4. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi şi tuturor celor interesaţi.

Art.5. Aducerea la cunoștința publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 8 privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale

Unității de Asistență Medico-Socială Podu Iloaiei

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

- Expunerea de motive privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Unității de Asistență Medico-Socială Podu Iloaiei, prezentată de Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr.2889 din data de 29.01.2018;

- Raportul de specialitate privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Unității de Asistență Medico-Socială Podu Iloaiei, elaborat de către Serviciul Resurse Umane şi Salarizare și înregistrat sub nr. 2888 din data de 29.01.2018;

- Adresa Unității de Asistență Medico-Socială Podu Iloaiei nr. 10/26.01.2018 prin care se înaintează Nota de fundamentare privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale unității;

- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 489/20.12.2017 privind preluarea în responsabilitatea administrativă și financiară a Județului Iași – Consiliului Județean Iași a Unității de Asistență Medico-Socială Podu Iloaiei;

Page 15: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 15

- Prevederile Legii nr.53/2003, republicată – Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 412/2003, pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale;

- Instrucțiunile nr. 1/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale;

- Prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 248/26.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Iași și din serviciile publice din subordinea acestuia

- Prevederile art. 91, alin. (1), lit. a) şi alin. (2), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

- Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;

În temeiul art. 97 alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Începând cu data de 01.01.2018 se aprobă organigrama – anexa nr. 1, statul de funcţii pentru personalul de conducere, personalul de specialitate paraclinic, personalul auxiliar sanitar și personalul administrativ - anexa nr. 2A și statul de funcţii pentru personalul de specialitate medico-sanitar – anexa nr. 2B pentru Unitatea de Asistență Medico-Socială Podu Iloaiei. Anexele nr. 1, 2A și 2B fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Serviciul Resurse Umane şi Salarizare prin grija şefului de serviciu şi de către Unitatea de Asistență Medico-Socială Podu Iloaiei prin grija directorului.

Art. 3 – Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, Unității de Asistență Medico-Socială Podu Iloaiei, Serviciului Resurse Umane și Salarizare și Direcţiei Economice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Iași.

Art. 4 - Aducerea la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

Page 16: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

16 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 9 privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

- Expunerea de motive privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, prezentată de Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 2892 din 29.01.2018;

- Raportul de specialitate privind stabilirea indemnizației de ședință pentru membrii Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, elaborat de către Serviciul Resurse Umane şi Salarizare și înregistrat sub nr. 2891 din 29.01.2018;

- Adresa Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi nr.104/18.01.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi sub nr.1991/18.01.2018;

- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.16/31.01.2011 privind finanţarea din bugetul judeţului Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi a cheltuielilor aferente Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi

- prevederile art.6 din H.G. nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat;

- prevederile art.50 alin.(1), art.99 alin.(5) şi art.110 alin.(3) din Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;

- prevederile art.89 din Ordinul nr.1985/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrarii copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientarii școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale;

- prevederile art. 91, alin. (1) lit. d) şi alin.(5), lit. a), punctul 1 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

- Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;

În temeiul art.115, alin.(1), lit.c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Page 17: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 17

Art. 1 – Se stabilește indemnizația de ședință, ca formă de remunerare a membrilor Comisiei de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, în cuantum de 300 lei brut pentru fiecare membru.

Art. 2 – Indemnizația stabilită la art.1 se acordă pentru cel mult 2 ședințe pe lună.

Art. 3 – Serviciul Resurse Umane şi Salarizare, prin grija şefului de serviciu, şi Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Iaşi, prin grija conducerii, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa va înainta copii de pe prezenta hotărâre structurilor menţionate la art.3 şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art. 5 - Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 10 privind propunerile de tarife pentru prestarea serviciilor de pază şi protecţie de către

Serviciul Public Judeţean de Pază şi Protecție Iaşi, începând cu data de 01.02.2018

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

a) Expunerea de motive privind tarifele pentru prestarea serviciilor de pază şi protecţie de

către Serviciul Public Judeţean de Pază şi Protecție Iaşi, pentru anul 2018, începând cu data de

01.02.2018, prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de

inițiator, înregistrată sub nr. 3051/29.01.2018;

b) Raportul de specialitate privind tarifele pentru prestarea serviciilor de pază şi protecţie

de către Serviciul Public Judeţean de Pază şi Protecție Iaşi, pentru anul 2018, începând cu data

de 01.02.2018, elaborat de către Serviciul Fonduri, Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe –

Direcția Economică, înregistrat sub nr. 3052/29.01.2018;

c) Nota de fundamentare a Serviciului Public Judeţean de Pază şi Protecție Iaşi

nr.58/18.01.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi sub nr. 2002/18.01.2018;

Page 18: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

18 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

d) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 197/2004, cu modificările şi completările

ulterioare;

e) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 255/26.09.2012, privind înfiinţarea Serviciului

Public Județean de Pază și Protecție Iași, prin reorganizarea Direcției Județene de Pază și

Ordine Iași;

f) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public Județean de Pază și

Protecție Iași, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 96/07.03.2017;

g) Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 248/26.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază

pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Iași și din serviciile publice din subordinea

acestuia;

h) Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările și completările

ulterioare;

i) Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

j) Legea nr. 53/2003, privind Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

k) Hotărârea Guvernului nr. 846/29.11.2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut

pe ţară garantat în plată;

l) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 90/2017, privind unele măsuri fiscal-bugetare,

precum şi modificarea şi completarea unor acte normative;

m) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie

2018;

n) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind

desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

o) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și

consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 29 voturi “Pentru”;

În temeiul art.91, art.97 alin.(1) și ale art.115 alin.(1), lit.(c) din Legea nr.215/2001 a

administraţiei publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă tarifele pentru prestarea serviciilor de pază şi protecţie de către Serviciul

Public Judeţean de Pază şi Protecție Iaşi, pentru anul 2018, începând cu data de 01.02.2018,

conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare de la data de 01.02.2018;

Art.3. Începând cu data aprobării prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.

444/28.11.2017 privind tarifele pentru prestarea serviciilor de pază şi protecţie din cadrul

Serviciului Public Judeţean de Pază şi Protecție Iaşi;

Art.4. Încasarea tarifelor prevăzute în Anexă, se va face în conturi deschise potrivit

legislaţiei în vigoare, de către Serviciul Public Judeţean de Pază şi Protecție Iaşi;

Page 19: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 19

Art.5. Excedentele rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale Serviciului

Public Judeţean de Pază şi Protecție Iaşi se supun prevederilor Normelor Metodologice privind

încheierea exerciţiului bugetar pentru anul 2018;

Art.6. Serviciul Public Judeţean de Pază şi Protecție Iaşi va comunica la finele fiecărui

trimestru, până pe data de 10 a lunii următoare, situaţia încasărilor din aplicarea tarifelor

aprobate, către Direcţia Economică - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe

din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;

Art.7. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către: şeful serviciului şi

funcţionarii din cadrul Serviciului Public Judeţean de Pază şi Protecție Iaşi;

Art.8. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni

şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre:

a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,

b) Serviciului Public Judeţean de Pază şi Protecție Iaşi,

c) Serviciului Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe din cadrul Direcției

Economice - Consiliul Judeţean Iaşi,

d) Direcției Juridice din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi;

Art.9. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de

către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi

Presa.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 11 privind reorganizarea Serviciului Public Judeţean de Pază şi Protecţie Iaşi, cu

modificarea denumirii în Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași, aprobarea organigramei și a statului de funcții și exercitarea cu caracter temporar a funcției de

director

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

a) Expunerea de motive privind reorganizarea Serviciului Public Judeţean de Pază şi Protecţie Iaşi cu modificarea denumirii în Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași,

Page 20: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

20 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

aprobarea organigramei și a statului de funcții și exercitarea cu caracter temporar a funcției de director, prezentată de domnul Victor Chirilă, Vicepreședintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 2884/29.01.2018;

b) Raportul de specialitate privind reorganizarea Serviciului Public Judeţean de Pază şi Protecţie Iaşi cu modificarea denumirii în Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași, aprobarea organigramei și a statului de funcții și exercitarea cu caracter temporar a funcției de director, elaborat de către Serviciul Resurse Umane şi Salarizare și înregistrat sub nr. 2882/29.01.2018;

c) Adresa Instituției Prefectului – Județul Iași nr. 5601/30.03.2017, prin care se comunică numărul maxim al posturilor pentru serviciul de pază a obiectivelor de interes județean: 184 posturi;

d) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 174/17.05.2017 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Judeţean de Pază şi Protecţie Iaşi;

e) Legea nr. 333/2003, republicată, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

f) Hotărârea de Guvern nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

g) Prevederile art. 30 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

h) Prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

i) Prevederile Legii nr. 53/2003, republicată, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

j) Prevederile art. 91, alin. (1), lit. a) şi alin. (2), lit. b), c) și e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

k) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

l) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

m) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 21 voturi “Pentru” și 14 voturi “Împotrivă”;

În temeiul art.115 alin.(1), lit.(c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Începând cu data de 01.02.2018 se aprobă reorganizarea Serviciului Public Județean de Pază și Protecție Iași, cu modificarea denumirii în Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași.

Art.2 Cu aceeași dată se aprobă organigrama – anexa 1 și statul de funcţii – anexa 2 pentru Direcția Județeană de Pază și Protecție Iași. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cu aceeași dată încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 174/17.05.2017 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Serviciul Public Judeţean de Pază şi Protecţie Iaşi.

Page 21: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 21

Art.4 Începând cu data de 01.02.2018, domnul Podea Dănuț trece pe funcția de șef serviciu, grad II din cadrul Serviciului Operativ și Dispecerat, cu acordul salariatului, în condițiile Legii nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

Art.5.(1) Începând cu data prezentei, domnul Podea Dănuț va exercita cu caracter temporar funcția de conducere vacantă de director al Direcției Județene de Pază și Protecție Iași, până la ocuparea postului prin concurs, cu respectarea prevederilor art. 30 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 53/2003, republicată, Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Pe durata exercitării cu caracter temporar a funcției de conducere de director al Direcției Județene de Pază și Protecție Iași, domnul Podea Dănuț beneficiază de drepturile salariale corespunzătoare acestei funcții.

Art.6 Prevederile prezentei hotărâri se vor duce la îndeplinire de Serviciul Resurse Umane şi Salarizare din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi şi de Direcția Județeană de Pază şi Protecţie Iaşi.

Art.7 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa va înainta copii de pe prezenta hotărâre Serviciului Resurse Umane şi Salarizare, Direcției Județene de Pază şi Protecţie Iaşi şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.8 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 12 privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru

elevii Școlii Profesionale Speciale “Trinitas” Târgu Frumos, pentru anul bugetar 2018

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

a) Expunerea de motive privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru elevii Școlii Profesionale Speciale “Trinitas” Târgu Frumos, pentru anul bugetar 2018, prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 3072/29.01.2018 ;

Page 22: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

22 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

b) Raportul de specialitate privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru elevii Școlii Profesionale Speciale ”Trinitas” Târgu Frumos, pentru anul bugetar 2018, elaborat de către Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe – Direcția Economică, înregistrat sub nr. 3070/29.01.2018;

c) Nota de fundamentare nr. 202/26.01.2018 privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru elevii Școlii Profesionale Speciale ”Trinitas” Târgu Frumos, pentru anul bugetar 2018, elaborată de către Școala Profesională Specială ”Trinitas” Târgu Frumos;

d) Hotărârea Consiliului de administrație nr. 9 /26.01.2018 privind aprobarea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru elevii Școlii Profesionale Speciale ”Trinitas” Târgu Frumos pentru anul bugetar 2018;

e) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

f) Prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată, cu modificările şi completările ulterioare

g) Prevederile Hotărârii Guvernului nr.564 din 4 august 2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățămînt preuniversitar;

h) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

i) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

j) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 35 voturi “Pentru””;

În temeiul art.91, art.97 alin.(1) şi ale art.115, alin(1), lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă cuantumul cheltuielilor de catering în sumă de 1,50 lei/zi/persoană, în vederea asigurării hranei pentru elevii Școlii Profesionale Speciale “Trinitas” Târgu Frumos, pentru anul bugetar 2018.

Art.2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data aprobării.

Art.3. Școala Profesională Specială “Trinitas” Târgu Frumos, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre:

a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b) Școlii Profesionale Speciale “Trinitas” Târgu Frumos;

c) Direcției Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe și Serviciului Buget din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi.

Art.5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa.

Page 23: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 23

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.13 privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei

pentru elevii Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani, pentru anul bugetar 2018

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

a) Expunerea de motive privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru elevii Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani, pentru anul bugetar 2018, prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 3068/29.01.2018 ;

b) Raportul de specialitate privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru elevii Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani, pentru anul bugetar 2018, elaborat de către Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză și Recuperări Creanțe – Direcția Economică, înregistrat sub nr. 3066/29.01.2018;

c) Nota de fundamentare nr. 107/25.01.2018 privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru elevii Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani, pentru anul bugetar 2018, elaborată de către Școala Gimnazială Specială Pașcani;

d) Hotărârea Consiliului de administrație nr. 1 / 17.01.2018 privind aprobarea cuantumului cheltuielilor de catering în vederea asigurării hranei pentru elevii Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani pentru anul bugetar 2018;

e) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

f) Prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată, cu modificările şi completările ulterioare

g) Prevederile Hotărârii Guvernului nr.564 din 4 august 2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățămînt preuniversitar;

h) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

i) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

j) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru””;

Page 24: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

24 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

În temeiul art.91, art.97 alin.(1) şi ale art.115, alin(1), lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă cuantumul cheltuielilor de catering în sumă de 1,44 lei/zi/persoană, în vederea asigurării hranei pentru elevii Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani, pentru anul bugetar 2018.

Art.2. Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data aprobării.

Art.3. Școala Gimnazială Specială Pașcani, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa va înainta copie după prezenta hotărâre:

a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi;

b) Școlii Gimnaziale Speciale Pașcani;

c) Direcției Economice - Serviciul Fonduri Speciale, Sinteză şi Recuperări Creanţe și Serviciului Buget din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi.

Art.5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.14 privind aprobarea cofinanţării proiectului „Dezvoltarea de politici şi mecanisme în

domeniul serviciilor de utilitate publică prin entităţi asociative de tip intercomunitar şi promovarea parteneriatelor public privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților”

ce se va realiza de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST şi alocarea din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2018 a sumelor necesare cofinanţării

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

a) Expunerea de motive nr. 2582/23.01.2018 a Președintelui Consiliului Județean Iași privind aprobarea cofinanţării proiectului „Dezvoltarea de politici şi mecanisme în domeniul serviciilor de utilitate publică prin entităţi asociative de tip intercomunitar şi promovarea parteneriatelor public privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților” ce se va realiza de

Page 25: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 25

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST şi alocarea din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2018 a sumelor necesare cofinanţării;

b) Raportul de specialitate nr.2587/23.01.2018 emis de Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Judeţean Iași;

c) Nota de fundamentare nr. 60/23.01.2018 înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi cu nr.2518/23.01.2018, prin care Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST solicită asigurarea cofinanţării în sumă de 3,33 mii lei pentru proiectul „Dezvoltarea de politici și mecanisme în domeniul serviciilor de utilitate publică prin entități asociative de tip intercomunitar și promovarea parteneriatelor public privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților” de către Consiliul Judeţean Iaşi în calitate de membru fondator;

d) Decizia Comisiei Europene C(2015)1290/25.02.2015 privind aprobarea Programului Operational Capacitate Administrativa (POCA), eligibil de la data de 01.01.2014 până la data de 31.12.2023;

e) Proiectul depus de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST în cadrul POCA, cu titlul „Dezvoltarea de politici şi mecanisme în domeniul serviciilor de utilitate publică prin entităţi asociative de tip intercomunitar şi promovarea parteneriatelor public privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților”, cu durata de implementare de 16 luni, valoarea totală a proiectului de 999,63 mii lei și cofinanțarea pe care trebuie sa o asigure ADIE pentru implementarea proiectului de 19,99 mii lei, suma care va fi solicitată de la cele 6 consilii judetene;

f) Hotărârea Consiliului de Dezvoltare Regională nr.16/30.07.2007 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Nord-Est, prin asocerea Consiliilor Județene Iași, Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui;

g) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 294/27.11.2007 privind participarea judeţului Iaşi, reprezentat de autoritatea administraţiei publice locale, constituită la nivel judeţean, Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de membru fondator, la constituirea, la nivel regional a ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ "EURONEST" - A.D.I.E., prin asocierea cu judeţul Bacău, judeţul Botoşani, judeţul Neamţ, judeţul Suceava şi judeţul Vaslui, în scopul realizării Proiectului "Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat";

h) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 145/31.03.2008 privind aprobarea formei autentificate a Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „EURONEST” – A.D.I.E.;

i) Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

j) Prevederile H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

k) Prevederile art.35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale referitoare la colaborare, cooperare asociere, înfrăţire, aderare între unitățile administrative teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;

l) Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

m) Prevederile art.14 raportat la dispozițiile art.91 (6) lit.c) din Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

n) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

Page 26: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

26 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

o) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

p) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;

În temeiul art. 97 raportat la art.115 alin.(1) lit.c) şi art. 117 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.(1) Se aprobă cofinanțarea proiectului „Dezvoltarea de politici şi mecanisme în domeniul serviciilor de utilitate publică prin entităţi asociative de tip intercomunitar şi promovarea parteneriatelor public privat pentru o dezvoltare sustenabilă a comunităților” ce se va realiza de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, cu suma de 3,33 mii lei.

(2) Se aprobă alocarea din bugetul Consiliului Judetean Iasi pentru anul 2018 şi plata cofinanţării în sumă de 3,33 mii lei.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Consiliul Județean Iași prin Președinte, Direcția Economică și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST.

Art.3.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre către: Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, Direcția Juridică, Direcția Economică și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.15 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.364/26.09.2017

referitoare la aprobarea alocării de către UAT Judeţul Iaşi –Consiliul Judeţean Iaşi a sumelor necesare cofinanţării proiectului Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare

și a documentațiilor de atribuire în vederea realizării PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN

PERIOADA 2014-2020

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

Page 27: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 27

a) Expunerea de motive nr. 2586/23.01.2018 a Președintelui Consiliului Județean Iași referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr.364/26.09.2017 referitoare la aprobarea alocării de către UAT Judeţul Iaşi –Consiliul Judeţean Iaşi a sumelor necesare cofinanţării proiectului Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire în vederea realizării PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020;

b) Raportul de specialitate nr.2584/23.01.2018 emis de Serviciul de Proiecte si Parteneriate - Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iaşi;

c) Hotărârea Consiliului Judetean Iasi nr. 364/26.09.2017 privind aprobarea alocării de către UAT Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi a sumelor necesare cofinanţării proiectului Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire în vederea realizării PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020;

d) Adresa nr. 3321/23.01.2018 emisă de SC APAVITAL SA - Nota de fundamentare, prin care s-a solicitat includerea în bugetul anului 2018, a sumei integrale de 92.541,70 lei, cuprinsă în Hotărârea nr. 364/26.09.2017 în vederea implementării contractului Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020, motivat de faptul că graficul de plăţi şi cererile de rambursare s-au decalat datorită unor evenimente imprevizibile care au condus la amânări în prestarea serviciului corespunzator etapei I a contractului de finanțare, dificultăţi în colectarea informaţiilor din teren şi întârzieri în obţinerea avizelor şi autorizaţiilor;

e) Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM) care finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor. Suma alocată - 2.892.443.785,00 Euro, Obiectiv specific 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei;

f) Ghidul solicitantului - Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul POIM 2014-2020, emis de Autoritatea de Management pentru POIM 2014-2020;

g) Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte, Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor. Suma alocată - 2.892.443.785,00 Euro, Obiectiv specific 3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei;

h) Contractul de servicii nr. 9670/07.03.2016 de întocmire a documentelor necesare în vederea obținerii co-finanțării de la Uniunea Europeană pentru lucrări de infrastructură de apă și apă uzată, încheiat între SC APAVITAL SA IASI și SC EPTISA ROMANIA SRL, in valoare de 19.491.800 lei, cu o perioada de implementare de 74 luni;

i) Contractul de Finanțare semnat în data de 26.05.2017 între SC APAVITAL SA IASI și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru POIM, pentru proiectul “Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Iaşi în perioada 2014-2020”;

j) Hotărârea Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă şi Canal Iaşi nr. 17/21.09.2017 de aprobare a realizării proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Iaşi în perioada 2014-2020” precum şi propunearea de a se olicita

Page 28: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

28 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

cofinanţarea proiectului de către Judeţul Iaşi-Consiliul Judeţean Iaşi în procent de 1% din valoarea estimată reprezentând 92.541,70 lei, din valoarea totală de 9.254.170,00 lei;

k) Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și SC APAVITAL SA;

l) Statutul Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS;

m) Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

n) Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

o) Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată;

p) Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

q) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

r) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

s) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;

În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) şi al art. 97 alin. (1) şi al art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art.I. Se aprobă modificarea art.1.(2) din Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.364/ 26.09.2017 referitoare la aprobarea alocării de către UAT Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi a sumelor necesare cofinanţări proiectului Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire în vederea realizării PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020, sens în care acesta va avea următorul cuprins:

Art.1.(2) – Plata integrală a cofinanțării proiectului “Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Iaşi în perioada 2014-2020” în sumă de 92.541,70 lei, reprezentând 1% din valoarea etapei I a contractului de Asistenţă Tehnică (9.254.170,00 lei) din bugetul Consiliului Judeţean Iaşi pe anul 2018.

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 364/26.09.2017 referitoare la aprobarea alocării de către UAT Judeţul Iaşi – Consiliul Judeţean Iaşi a sumelor necesare cofinanţării proiectului Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire în vederea realizării PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL IAȘI ÎN PERIOADA 2014-2020 rămân neschimbate.

Art.III. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Economică, Asociația Regională a Serviciilor de Apă-Canal Iași – ARSACIS şi SC APAVITAL SA.

Art.IV.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre către: Instituţia Prefectului Judeţului

Page 29: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 29

Iaşi, Direcția Juridică, Direcţia Economică, Asociația Regională a Serviciilor de Apă-Canal Iași – ARSACIS şi SC APAVITAL SA.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA

JUDEŢUL IAŞI CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.16 privind aprobarea Acordului de colaborare între Județul Iași- Consiliul Județean Iași și

Raionul Ungheni- Consiliul Raional Ungheni –Republica Moldova pentru realizarea proiectului ”ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂȚII GROZEȘTI DIN SURSA GORBAN CU

TRAVERSARE LA MĂCĂREȘTI-REPUBLICA MOLDOVA”

Consiliul Judeţean Iaşi;

Având în vedere:

- Expunerea de motive prezentată de Președintele Consiliului Județean Iași în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr.2887 din 29.01.2018;

- Raportul de specialitate nr.2886/29.01.2018 întocmit de Direcția Juridică;

- Adresa SC ApaVital SA nr.3496/25.01.2018 și Nota de fundamentare nr. 3500/25.01.2018, înregistrate la Consiliul Județean Iași sub nr.2638/25.01.2018;

- Adresa Ministerului Afacerilor Externe nr. H2-1/46, înregistrată la Consiliul Județean Iași sub nr. 1548/16.01.2018;

- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.318/29.10.2015 privind aprobarea încheierii Acordului de colaborare între CONSILIUL RAIONAL NISPORENI, CONSILIUL LOCAL RAIONAL UNGHENI, CONSILIUL LOCAL UNGHENI ȘI JUDEȚUL IAȘI – CONSILIUL JUDEȚEAN IAȘI în domeniul serviciilor de alimentare cu apa și canalizare;

- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 363/15.12.2016 pentru înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.318/29.10.2015 privind aprobarea încheierii Acordului de colaborare între Județul Iași din România și Raionul Ungheni, Orașul Ungheni și Raionul Nisporeni din Republica Moldova în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;

- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.281/22.11.2016 privind aprobarea Addendumului la Acordul de colaborare între JUDEȚUL IAȘI DIN ROMÂNIA ȘI RAIONUL UNGHENI, ORAȘUL UNGHENI ȘI RAIONUL NISPORENI DIN REPUBLICA MOLDOVA în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare;

Page 30: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

30 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 146/24.04.2014 privind aprobarea Acordului de Colaborare între Consiliul Local Raional Ungheni, Consiliul Local Ungheni și Județul Iași –Consiliul Județean Iași în domeniul serviciilor de alimentare cu apă și canalizare;

- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.118/2009 privind aprobarea acordului de colaborare între Județul Iași – Consiliul Județean Iași (România) și Raionul Ungheni (Republica Moldova);

- Prevederile O.U.G. nr. 120/1998 pentru ratificarea de catre România a Convenţiei-cadru europene privind cooperarea transfrontalieră a colectivităţilor sau autorităţilor teritoriale, adoptată la Madrid la 21 mai 1980, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Legii administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

- Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;

În temeiul art.97 şi art.115 alin.(1) lit.c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă Acordul de colaborare între Județul Iași - Consiliul Județean Iași și Raionul Ungheni - Consiliul Raional Ungheni – Republica Moldova pentru realizarea proiectului “ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂȚII GROZEȘTI DIN SURSA GORBAN CU TRAVERSARE LA MĂCĂREȘTI - REPUBLICA MOLDOVA”, prevăzut în Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de SC APA VITAL SA Iași.

Art.3 Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa, va comunica în copie hotărârea:

a) Instituției Prefectului Județului Iași;

b) Direcției Juridice;

c) SC APAVITAL SA Iași;

d) Consiliului Raional Ungheni (Republica Moldova).

Art.4 Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

Page 31: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 31

HOTĂRÂREA nr.17 privind aprobarea suplimentării valorii estimate, aprobată prin Hotărârea Consiliului

Județean nr. 241/06.07.2017, pentru atribuirea contractului de servicii de mentenanță la instalațiile, echipamentele și utilajele din parcul agroindustrial realizat în cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

a) Expunerea de motive nr. 1760/17.01.2018 a Președintelui Consiliului Județean Iași referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea suplimentării valorii estimate, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 241/06.07.2017, pentru atribuirea contractului de servicii de mentenanță la instalațiile, echipamentele și utilajele din parcul agroindustrial realizat în cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT;

b) Raportul de specialitate nr.1759/17.01.2018 emis de Serviciul de Proiecte si Parteneriate - Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iaşi;

c) Raportul de specialitate de completare la proiectul de hotărâre privind aprobarea suplimentării valorii estimate, aprobată prin H.C.J. nr. 241/06.07.2017, pentru atribuirea contractului de servicii de mentenanţă la instalaţiile, echipamentele şi utilajele din parcul agroindustrial realizat în cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT, nr.3302/31.01.2018, emis de Serviciul de Proiecte si Parteneriate - Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iaşi;

d) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.241/06.07.2017 privind aprobarea suplimentării cu 50% a valorii estimate, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.246/26.10.2016, pentru atribuirea contractului de servicii de mentenanţă la instalaţiile, echipamentele şi utilajele din parcul agroindustrial realizat în cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS – TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT;

e) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.246/26.10.2016 privind aprobarea achiziţiei de servicii de întreţinere și service pentru instalaţiile şi utilajele din parcul agroindustrial realizat în cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS – TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT, pentru perioada 01 decembrie 2016 - 30 noiembrie 2017 şi aprobarea fondurilor necesare, respectiv valoarea estimată de 10.710 lei inclusiv T.V.A.;

f) Programul Operaţional Comun România-Ucraina- Republica Moldova 2007-2013;

g) Ghidul Solicitantului pentru Programul Operaţional Comun România-Ucraina- Republica Moldova 2007-2013, Prioritatea 1: “Către o economie mai competitivă a zonei de frontieră, având ca scop îmbunătăţirea performanţelor economice ale zonei c e frontieră prin diversificarea şi modernizarea economiei într-o manieră durabilă”;

h) Contractul de finanţare nr. 4703/15.05.2012 pentru proiectul "Transagropolis - Transfrontier Agribusiness Support" COD MIS - ETC 1132, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management (Autoritatea Comună de Management pentru Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013) şi Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de Beneficiar, având obiectul ACORDAREA FINANŢĂRII NERAMBURSABILE DE CĂTRE ACM POC RO-UA-MD, PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI INTITULAT „TransAgropolis-Transfrontier Agribusiness SUPPORT” ;

i) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.246/26.10.2009 prin care este aprobat Acordul de Parteneriat între Consiliul Judeţean Iaşi, Consiliul Local al Comunei Leţcani, Direcţia pentru

Page 32: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

32 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară, în vederea realizării în comun a proiectului “Parc Industrial în județul Iași”;

j) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 247/26.10.2009 privind necesitatea aprobării proiectului „TransAgropolis-Transfrontier Agribusiness Suport” şi a cheltuielilor legate de proiect, conform prevederilor Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007 - 2013;

k) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.76/27.03.2012 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 247/26.10.2009 privind aprobarea proiectului „TransAgropolis - Transfrontier Agribusiness Support” şi a cheltuielilor legate de proiect, conform prevederilor Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Comun România - Ucraina - Republica Moldova 2007 - 2013;

l) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.l50/14.05.2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Studiului de Piaţă şi a indicatorilor tehnico - economici pentru Proiectul “Transagropolis - Transfrontier Agribusiness Support” cod MIS ETC 1132;

m) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 151/14.05.2013 privind aprobarea noii valori a proiectului "Transagropolis - Transfrontier Agribusiness Support" şi a cheltuielilor legate de proiect;

n) Prevederile art. 6, alin. (3), lit. e) și alin. (4). lit. i) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale;

o) Prevederile art. 14 raportat la dispozițiile art. 91, alin. (3) lit. f) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

p) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

q) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

r) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;

În temeiul art. 91, alin. (1) lit. f), art. 97, alin. (1) şi al art. 98 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.(1) Se aprobă suplimentarea valorii estimate, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 241/06.07.2017 (16067 lei inclusiv T.V.A.), pentru atribuirea contractului de servicii de mentenanță la instalațiile, echipamentele și utilajele din parcul agroindustrial realizat în cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT.

(2) Noua valoare estimată pentru atribuirea contractului de servicii de mentenanță la instalațiile, echipamentele și utilajele din parcul agroindustrial realizat în cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT este în cuantum de 24717,25 lei inclusiv T.V.A.

Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Consiliul Județean Iași prin Președinte, Direcția de Proiecte și Dezvoltare Durabilă și Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași.

Art.3.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre către: Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, Direcția Juridică, Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă și Direcția Economică.

Page 33: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 33

(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.18 referitor la aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 461/28.11.2017 privind realizarea proiectului “Călător pe meridiane culturale” de către Județul Iași – prin

Consiliul Județean Iași, în calitate de Lider de proiect în parteneriat cu Raionul Fălești – Consiliul Raional Fălești și alocarea fondurilor în cuantumul sumei de 187.272 lei din

excedentul Consiliului Județean Iași, necesare realizării documentației tehnico-economice (expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție,

documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren și studii de diagnosticare) şi a serviciilor de consultanţă management de proiect în

vederea obținerii finanțării

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

a) Raportul de specialitate nr. 1361/15.01.2018 referitor la aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 461/2017 privind realizarea proiectului “Călător pe meridiane culturale” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în calitate de Lider de proiect în parteneriat cu Raionul Fălești – Consiliul Raional Fălești și alocarea fondurilor în cuantumul sumei de 187.272 lei din excedentul Consiliului județean Iași, necesare realizării documentației tehnico-economice (expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren și studii de diagnosticare) şi a serviciilor de consultanţă management de proiect în vederea obținerii finanțării”, elaborat de către Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, Compartiment UIP Sistem de Management Integrat al Deșeurilor din cadrul Consiliului Judeţean Iași;

b) Expunerea de motive nr. 1363/15.01.2018 la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 461/2017 privind realizarea proiectului “Călător pe meridiane culturale” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în calitate de Lider de proiect în parteneriat cu Raionul Fălești – Consiliul Raional Fălești și alocarea fondurilor în cuantumul sumei de 187.272 lei din excedentul Consiliului județean Iași, necesare realizării documentației tehnico-economice (expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren și studii de diagnosticare) şi a serviciilor de consultanţă management de proiect în vederea obținerii finanțării”;

Page 34: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

34 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

c) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 461/28.11.2017 privind aprobarea realizării proiectului “Călător pe meridiane culturale” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în calitate de Lider de proiect în parteneriat cu Raionul Fălești – Consiliul Raional Fălești și alocarea fondurilor în cuantumul sumei de 187.272 lei din excedentul Consiliului județean Iași, necesare realizării documentației tehnico-economice (expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren și studii de diagnosticare) şi a serviciilor de consultanţă management de proiect în vederea obținerii finanțării;

d) Programul Operational Comun România – Republica Moldova 2014-2020; Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric; Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric; Obiectivul cultural Muzeul “Ion Creangă” cu tot ansamblul său (Casa Bojdeuca- clădire patrimoniu, curtea interioară, şi clădirea-muzeu care cuprinde expoziţii foto-documentare);

e) Adresa nr. 242/08.12.2017 prin care Consiliul Raional Făleşti a transmis propunerea de extindere a parteneriatului, respectiv a obiectivelor din cadrul proiectului;

f) Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

h) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

i) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;

În temeiul art. 91, 97, 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art. I Se modifică titlul Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 461/28.11.2017 privind aprobarea realizării proiectului “Călător pe meridiane culturale” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în calitate de Lider de proiect în parteneriat cu Raionul Fălești – Consiliul Raional Fălești și alocarea fondurilor în cuantumul sumei de 187.272 lei din excedentul Consiliului Județean Iași, necesare realizării documentației tehnico-economice (expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren și studii de diagnosticare) şi a serviciilor de consultanţă management de proiect în vederea obținerii finanțării, în sensul completării cu sintagma “la care se adaugă TVA în sumă de 35.581,68 lei”, drept pentru care titlul Hotărârii nr.461/28.11.2017 va avea următorul conținut:

“Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 461/28.11.2017 privind aprobarea realizării proiectului “Călător pe meridiane culturale” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în calitate de Lider de proiect în parteneriat cu Raionul Fălești – Consiliul Raional Fălești și alocarea fondurilor în cuantumul sumei de 187.272 lei, la care se adaugă TVA în sumă de 35.581,68 lei din excedentul Consiliului județean Iași pentru anul 2018, necesare realizării documentației tehnico-economice (expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren și studii de diagnosticare) şi a serviciilor de consultanţă management de proiect în vederea obținerii finanțării.”

Art. II Se modifică art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 461/28.11.2017 privind aprobarea realizării proiectului “Călător pe meridiane culturale” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în calitate de Lider de proiect în parteneriat cu Raionul Fălești –

Page 35: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 35

Consiliul Raional Fălești și alocarea fondurilor în cuantumul sumei de 187.272 lei din excedentul Consiliului județean Iași, necesare realizării documentației tehnico-economice (expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren și studii de diagnosticare) şi a serviciilor de consultanţă management de proiect în vederea obținerii finanțării, din forma:

Art. 1 “ Se aprobă realizarea proiectului “Călător pe meridiane culturale” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în calitate de Lider de proiect în parteneriat cu Raionul Fălești – Consiliul Raional Fălești în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Comun România– Republica Moldova 2014-2020; Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric; Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric; Obiectivul cultural Muzeul ”Ion Creangă” cu tot ansamblul său (Casa Bojdeuca-clădire patrimoniu, curtea interioară și clădirea-muzeu care cuprinde expoziții foto-documentare)”, în forma:

Art. 1 „Se aprobă realizarea proiectului “Călător pe meridiane culturale” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în calitate de Lider de proiect în parteneriat cu Raionul Fălești – Consiliul Raional Fălești și Primăria Oraș Fălești în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Comun România– Republica Moldova 2014-2020; Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric; Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric; Obiectivul cultural Muzeul ”Ion Creangă” cu tot ansamblul său (Casa Bojdeuca-clădire patrimoniu, curtea interioară și clădirea-muzeu care cuprinde expoziții foto-documentare).”

Art. III Toate celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Iaşi nr. 461/28.11.2017 privind aprobarea realizării proiectului “Călător pe meridiane culturale” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în calitate de Lider de proiect în parteneriat cu Raionul Fălești – Consiliul Raional Fălești și alocarea fondurilor în cuantumul sumei de 187.272 lei din excedentul Consiliului Județean Iași, necesare realizării documentației tehnico-economice (expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren și studii de diagnosticare) şi a serviciilor de consultanţă management de proiect în vederea obținerii finanțării”, rămân neschimbate.

Art. IV Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, Direcția Achiziții Publice și Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași.

Art. V Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa va înainta copii după prezenta Hotărâre, către:

a) Direcţia Juridică - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ;

b) Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă;

c) Direcţia Achiziţii Publice;

d) Direcţia Economică;

e) Muzeul Literaturii Române;

f) Muzeul „ Ion Creangă”;

g) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,

Page 36: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

36 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.19 privind aprobarea realizării proiectului “Creșterea accesibilității transfrontaliere prin

modernizarea infrastructurii de interes local din Județul Iasi, România și Raionul Sîngerei, Republica Moldova” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, România, în calitate de Lider de Proiect, pentru obiectivul modernizarea Drumului

Județean DJ 249A, pe sectorul cuprins între localitățile Mânzătești și Ungheni, România, în parteneriat cu Raionul Sîngerei – prin Consiliul Raional Sîngerei, Republica Moldova și alocarea din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018, a fondurilor necesare

realizării documentației tehnico-economice (expertiză tehnică, studiu de fezabilitate, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de

teren) şi a serviciilor de consultanţă management de proiect în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Operațional Comun România– Republica Moldova 2014-2020

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

a) Raportul de specialitate nr. 2428/23.01.2018 privind aprobarea realizării proiectului “Creșterea accesibilității transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de interes local din Județul Iași, România și Raionul Sîngerei, Republica Moldova” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, România, în calitate de Lider de Proiect, pentru obiectivul modernizarea Drumului Județean DJ 249A, pe sectorul cuprins între localitățile Mânzătești și Ungheni, România, în parteneriat cu Raionul Sîngerei – prin Consiliul Raional Sîngerei, Republica Moldova și alocarea din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018, a fondurilor necesare realizării documentației tehnico-economice (expertiză tehnică, studiu de fezabilitate, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren) şi a serviciilor de consultanţă management de proiect în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Operațional Comun România– Republica Moldova 2014-2020, elaborat de către Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă;

b) Expunerea de motive nr. 2430/23.01.2018 la proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Creșterea accesibilității transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de interes local din Județul Iași, România și Raionul Sîngerei, Republica Moldova” de către Județul Iași– prin Consiliul Județean Iași, România, în calitate de Lider de Proiect, pentru obiectivul modernizarea Drumului Județean DJ 249A, pe sectorul cuprins între localitățile Mânzătești și Ungheni, România, în parteneriat cu Raionul Sîngerei – prin Consiliul Raional Sîngerei, Republica Moldova și alocarea din excedentul Consiliului Județean Iași, România pentru anul 2018, a fondurilor necesare realizării documentației tehnico-economice (expertiză tehnică, studiu de fezabilitate, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren) şi a serviciilor de consultanţă management de proiect în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020;

c) Programul Operațional Comun România– Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilității regiunilor, Dezvoltarea transporturilor și a rețelelor și sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea transportului transfrontalier și a

Page 37: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 37

infrastructurii TIC; Apelul de proiecte lansat are data limită de depunere a cererii de finanțare 07.05.2018;

d) Adresa nr. 02/22.01.2018, înregistrată la Consiliul Județean Iași, România sub nr.2346/22.01.2018, prin care Consiliul Raional Sîngerei, Republica Moldova, își exprimă acordul de a realiza în parteneriat cu Județul Iași- Consiliul Județean Iași, România, un proiect prin care să fie executate lucrări de modernizare la drumul județean DJ 249A, pe sectorul cuprins între localitățile Mânzătești și Ungheni, România;

e) Decizia de aprobare a programului nr. 9155/17.12.2015, emisă de către Comisia Europeană;

f) Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

h) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

i) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;

În temeiul art. 91, 97, 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă realizarea proiectului “Creșterea accesibilității transfrontaliere prin modernizarea infrastructurii de interes local din Județul Iași, România și Raionul Sîngerei, Republica Moldova” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, România în calitate de Lider de proiect, pentru obiectivul modernizarea Drumului Județean DJ 249A, pe sectorul cuprins între localitățile Mânzătești și Ungheni, România, în parteneriat cu Raionul Sîngerei – prin Consiliul Raional Sîngerei, Republica Moldova, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020; Obiectivul tematic 7: Îmbunătățirea accesibilității regiunilor , Dezvoltarea transporturilor și a rețelelor și sistemelor comune de transport, Prioritatea 3.1 – Dezvoltarea transportului transfrontalier și a infrastructurii TIC;

Art. 2 Se aprobă alocarea din excedentul Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2018 a fondurilor necesare realizării documentaţiei tehnico-economice (expertiză tehnică, studiu de fezabilitate, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren) şi a sumelor necesare achiziționării serviciilor de consultanţă management de proiect pentru elaborarea si depunerea cererii de finanţare, în cuantum de 152.469,90 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 28.969,28 lei, în vederea obţinerii finanțării în cadrul Programului Operațional Comun România– Republica Moldova 2014-2020.

Art. 3 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, Direcția Achiziții Publice și Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași.

Art. 4 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa va înainta copii după prezenta Hotărâre, către:

a) Direcţia Juridică - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ;

b) Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă;

c) Direcţia Achiziţii Publice;

d) Direcţia Economică;

e) Consiliul Raional Sîngerei, Republica Moldova;

Page 38: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

38 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

f) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.20 privind aprobarea preluării, în administrarea Județului Iași – Consiliul Județean Iași, a

unor bunuri aflate în proprietatea publică a Municipiului Iași, începând cu data atribuirii, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași - ADIS Iași, a

contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri din județul Iași, pe perioada de derulare a acestuia, în cadrul Proiectului „Sistem de

management integrat al deşeurilor în judetul Iaşi”

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

a) Expunerea de motive nr. 1709/17.01.2018 a Președintelui Consiliului Județean Iași referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea preluării, în administrarea Județului Iași – Consiliul Județean Iași, a unor bunuri aflate în proprietatea publică a Municipiului Iași (aflate în incinta depozitului controlat de deșeuri de la Țuțora) începând cu data atribuirii, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași - ADIS Iași, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri din județul Iași, pe perioada de derulare a acestuia, în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judetul Iaşi”;

b) Raportul de specialitate nr. 1705/17.01.2018 emis de Compartimentul UIP Sistem Integrat de Management al Deşeurilor - Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Judeţean Iași;

c) Adresa nr. 4577/16.02.2017 emisă de Consiliul Județean Iași și adresată Municipiului Iași prin care s-a solicitat inițierea demersurilor necesare în vederea transferării drepturilor de administrare asupra obiectivelor de la Depozitul controlat de deșeuri Țuțora către Județul Iași, obiective realizate partial prin Convenția cu Ministerul Mediului și finalizate prin proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judetul Iaşi”;

d) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.166/24.04.2017 privind integrarea UAT-Municipiul Iași în Sistemul integrat de management al deșeurilor din Județul Iași;

e) Contractul de finanțare nr.2259/16.05.2013 a proiectului ,,Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013;

Page 39: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 39

f) Contractul de finanțare nr. 69/30.05.2017 a proiectului “Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” – cod SMIS 2014+ 107857 prin intermediul Programului Operațional pentru Infrastructura Mare (Faza a 2-a a proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” – cod SMIS CSNR 32832), încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Consiliul Judeţean Iași și A.D.I.S. Iași;

g) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.420/27.10.2017 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 2 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”, în sensul că „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași va iniția și derula, în numele și pe seama Județului Iași procedura de achiziție publică din cadrul Proiectului, pentru atribuirea contractului de delegare pentru operarea stației de sortare și a stației de compostare realizate prin Convenția încheiată de către Primăria Municipiului Iași cu Ministerul Mediului, precum și pentru operarea instalațiilor realizate prin Proiect și a celorlalte instalații existente”;

h) Prevederile art.10 (3) din Documentul de poziție referitoare la faptul că bunurile imobile construite din fondurile alocate în cadrul Convenției de finanțare încheiată între Consiliul Local al Municipiului Iași și Ministerul Mediului și Pădurilor rămân în proprietatea Municipiului Iași – Consiliul Local al Municipiului Iași și vor fi date în administrarea Județului Iași – Consiliul Județean Iași;

i) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 146/23.05.2012 privind aprobarea “Documentului de pozitie” pentru proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”;

j) Hotărârea Adunării Generale a Asociaților A.D.I.S. Iași nr. 1/25.05.2012 de aprobare a Documentul de Poziție pentru proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”;

k) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.133/30.05.2012 privind aprobarea mandatării Domnului Primar Gheorghe Nichita pentru semnarea Documentului de poziţie prezentat în cadrul şedinţei Adunării Generale ADIS;

l) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.39/27.02.2009 privind aprobarea asocierii judeţului Iaşi cu alte unităţi administrativ - teritoriale din judeţ în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi pentru realizarea proiectului „Proiectul major de investiţii în domeniul deşeurilor din judeţul Iaşi”;

m) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.75/25.03.2009 privind aprobarea Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi;

n) Decizia Comisiei Europene nr. C(2015)4823/09.07.2015 privind aprobarea Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020;

o) Decizia Comisiei Europene nr. C(2013)2068/11.04.2013 privind proiectul major "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi", care face parte din programul operaţional “Mediu” pentru asistenţă structurală din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune în conformitate cu obiectivul Convergenţă în România CCI 2010RO161PR005;

p) Decizia Comisiei Europene nr. C(2007)3467/12.07.2007 prin care s-a aprobat Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 2007-2013;

q) Prevederile Ghidului Solicitantului și ale Programului Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”;

r) Hotărârea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Page 40: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

40 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

s) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

t) Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

u) Dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

v) Dispozițiile art.867 – 870 din Noul Cod Civil, referitoare la constituirea, exercitarea, stingerea și apărarea dreptului de administrare;

w) Dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

x) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

y) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

z) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;

În temeiul art.97 raportat la art.115 alin.(1) lit.c) şi art.117 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.(1) Se aprobă preluarea, în administrarea Județului Iași – Consiliul Județean Iași, a unor bunuri aflate în proprietatea publică a Municipiului Iași începând cu data atribuirii, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași - ADIS Iași, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri din județul Iași, pe perioada de derulare a acestuia, în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judetul Iaşi”, având datele de identificare prezentate în Anexa la prezenta Hotărâre.

(2) Bunurile prevăzute la alin.(1) vor fi puse la dispoziție operatorului desemnat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași, care va gestiona activitatea de operare a instalațiilor de deșeuri din cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”, în baza unui proces verbal de predare – primire.

(3) Bunurile prevăzute la alin. (1) vor fi considerate bunuri de retur și vor reveni, la încetarea contractului de delegare, de plin drept, cu titlu gratuit și liber de orice sarcini, proprietarului de drept, repectiv UAT Municipiul Iași.

Art.2.(1) Predarea – primirea bunurilor menționate la art. 1(1) se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 zile de la data atribuirii, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași - ADIS Iași, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri din județul Iași.

(2) Protocolul de predare-primire încheiat va fi comunicat Compartimentului Gestionarea Patrimoniului – Direcția Economică în vederea actualizării evidenței tehnico-operative a Consiliului Județean Iași.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă - Compartimentul UIP Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Iași, Direcția Economică – Compartimentul Gestionarea Patrimoniului și Consiliul Local al Municipiului Iași.

Art.4.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre către: Instituţia Prefectului Judeţului

Page 41: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 41

Iaşi, Direcția Juridică, Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, Direcţia Economică – Compartimentul Patrimoniu și Municipiul Iași.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presă.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.21 privind trecerea, din proprietatea publică a Unității Administrativ Teritoriale Județul Iași

și administrarea Consiliului Județean Iași în administrarea Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași, a bunurilor mobile -

echipamente de colectare și transport alocate conform proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judetul Iaşi”

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

a) Expunerea de motive nr. 1630/16.01.2018 a Președintelui Consiliului Județean Iași referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre privind trecerea, din proprietatea publică a Unității Administrativ Teritoriale Județul Iași și administrarea Consiliului Județean Iași în administrarea Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Iași - Consiliul Local al Municipiului Iași, a bunurilor mobile - echipamente de colectare și transport alocate conform proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judetul Iaşi”;

b) Raportul de specialitate nr. 1627/16.01.2018 emis de Compartimentul UIP Sistem Integrat de Management al Deşeurilor - Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași;

c) Adresa nr.26397/22.09.2017 emisă de Consiliul Județean Iași prin care se solicită Primăriei Iași obținerea avizului Consiliului Concurenței în ceea ce privește posibila incidență a ajutorului de stat în situația concesionării echipamentelor de colectare și transport deșeuri municipale către operatorul de salubrizare SC SALUBRIS SA;

d) Adresa nr. 110521/06.11.2017 prin care Primăria Iași s-a adresat Consiliului Concurenței cu solicitarea emiterii unui punct de vedere referitor la posibila incidență a prevederilor legislației naționale și europene în domeniul ajutorului de stat în situația concesionării echipamentelor de colectare și transport deșeuri municipale către operatorul de salubrizare SC SALUBRIS SA;

e) Adresa nr. 15044/11.12.2017 emisă de Consiliul Concurenței ca răspuns la adresa nr. 110521/06.11.2017;

Page 42: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

42 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

f) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.39/27.02.2009 privind aprobarea asocierii judeţului Iaşi cu alte unităţi administrativ - teritoriale din judeţ în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi pentru realizarea proiectului „Proiectul major de investiţii în domeniul deşeurilor din judeţul Iaşi”;

g) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.75/25.03.2009 privind aprobarea Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi;

h) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 148/24.06.2009 privind aprobarea documentaţiei “Master Plan - Plan de investiţii pe termen lung pentru perioada 2008 - 2038 privind managementul integrat al deşeurilor în Iaşi”;

i) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 146/23.05.2012 privind aprobarea “Documentului de pozitie” pentru proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”;

j) Hotărârea Adunării Generale a Asociaților A.D.I.S. Iași nr. 1/25.05.2012 de aprobare a Documentul de Poziție pentru proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”;

k) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 201/02.08.2012 privind mandatarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi pentru semnarea unor documente în cadrul şedinţelor Adunării Generale A.D.I.S. Iași, prin care s-a aprobat Actul adițional nr.1 la Documentul de Poziție pentru proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”;

l) Convenția nr. 5542/2006 încheiate între Consiliul Local Iași și Ministerul Mediului și Pădurilor pentru finanțarea unor investiții în managementul deșeurilor și integrării restului de executat în proiectul ”Sistem de management integrat în județul Iași”;

m) Hotărârea Adunării Generale a Asociaților A.D.I.S. Iași nr. 4/31.08.2012 de aprobare a Actului adițional nr.1 la Documentul de Poziție pentru proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”;

n) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.491/29.11.2007 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iaşi,în mod direct, Societăţii Comerciale Salubris S.A.,prin contract de concesiune;

o) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.150/26.07.2012, privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 90979/05.12.2007 prin încredintare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iaşi până la data de 04.12.2022;

p) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.200/15.07.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul IASI;

q) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.166/24.04.2017 privind integrarea UAT-Municipiul Iași în Sistemul integrat de management al deșeurilor din Județul Iași;

r) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.420/27.10.2017 prin care s-a aprobat Actul Adițional nr.2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”, prin care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate, în numele și pe seama Consiliilor Locale implicate, va iniția și derula procedurile de achiziție publică din cadrul Proiectului pentru contractul privind colectarea și transportul deșeurilor pentru întregul județ;

s) Contractul nr. 19684/30.12.2013 de furnizare echipamente de colectare și transfer a deșeurilor din județul Iași, în cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”, Lotul II – Recipienți colectare deșeuri;

t) Decizia Comisiei Europene nr. C(2007)3467/12.07.2007 prin care s-a aprobat Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 2007-2013;

Page 43: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 43

u) Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr. 145/23.05.2012 privind aprobarea cofinanţării proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi" (cheltuieli eligibile şi neeligibile), atât pentru cota aferentă contribuţiei proprii a beneficiarului, cât şi pentru contribuţia locală (1%), în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu (POS Mediu), Axa Prioritară 2 ,,Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”;

v) Decizia Comisiei Europene nr. C(2013)2068/11.04.2013 privind proiectul major "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi", care face parte din programul operaţional “Mediu” pentru asistenţă structurală din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune în conformitate cu obiectivul Convergenţă în România CCI 2010RO161PR005;

w) Prevederile Ghidului Solicitantului și ale Programului Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”;

x) Contractul de finanțare nr. 2259/16.05.2013 – Faza I, încheiat între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și Consiliul Județean Iași, cu o valoare totală a proiectului, fără TVA, de 247.899.718 lei, valoarea eligibilă, în conformitate cu POS Mediu și Decizia de Aprobare nr. C(2013) 2068/11.04.2013 a Comisiei Europene, fiind de 223.517.053 lei;

y) Decizia Comisiei Europene nr. C(2015)4823/09.07.2015 privind aprobarea Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020;

z) Actul adițional nr.1/29.12.2015 la contractul de finanțare nr.2259/16.05.2013 privind modificarea perioadei de implementare a proiectului "Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași" de la data de 16.05.2013 la data de 30.06.2016, prin prelungirea acesteia până la data de 31.07.2016;

aa) Decizia Ministerului Fondurilor Europene nr.38858/OA/ 09.05.2016 privind fazarea proiectelor majore finanțate prin intermediul POS Mediu, în sensul continuării finanțării după data de 31.12.2015 prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare, în cadrul perioadei de programare 2014-2020;

bb) Actul adițional nr.3/29.07.2016 la contractul de finanțare nr.2259/16.05.2013 privind aprobarea fazării proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași’’ în vederea finanțării Fazei 2 din Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, prin care durata de implementare a etapei I a Proiectului s-a finalizat în data de 31.07.2016, cu respectarea termenelor din Hotărârea Guvernului nr.678/2015 privind închiderea Programelor Operaționale finantate în perioada 2007-2013;

cc) Contractul de finanțare nr.69/30.05.2017 a proiectului “Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” – cod SMIS 2014+ 107857 prin intermediul Programului Operațional pentru Infrastructura Mare (Faza a 2-a a proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” – cod SMIS CSNR 32832), încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Consiliul Judeţean Iași și A.D.I.S. Iași, cu termenul de finalizare al fazei II la 31 octombrie 2018, iar termenul maxim pentru intrarea în funcțiune a sistemului la 31.03.2019;

dd) Hotărârea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

ee) Hotărârea de Guvern nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

ff) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Page 44: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

44 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

gg) Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

hh) Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

ii) Hotărârea de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare;

jj) Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

kk) Dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

ll) Dispozițiile art.867 – 870 din Noul Cod Civil, referitoare la constituirea, exercitarea, stingerea și apărarea dreptului de administrare;

mm) Dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

nn) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

oo) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

pp) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;

În temeiul art.97 raportat la art.115 alin.(1) lit.c) şi art.117 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.(1) Se aprobă trecerea, din proprietatea publică a Unității Administrativ Teritoriale Județul Iași și administrarea Consiliului Județean Iași în administrarea Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Iași – Consiliul Local al Municipiului Iași, a bunurilor mobile - echipamente de colectare și transport - 3.990 containere de colectare separată de 1.100 l și 6.755 pubele de 240 l, în valoare de 5.506.027,80 lei, inclusiv TVA, alocate conform proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judetul Iaşi”.

(2) Bunurile menționate la alin. (1) vor fi concesionate de către UAT Municipiul Iași prin Consiliul Local al Municipiului Iași către operatorul SC Salubris S.A., cu obligativitatea UAT Municipiul Iași de modificare a contractului de concesiune a serviciului de salubrizare nr. 90979/05.12.2007 încheiat între Municipiul Iași și operatorul SC Salubris S.A. prin respectarea prevederilor Actului Adițional nr.2 (Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre) la Documentul de poziție și de respectare a alternativelor menționate de Consiliul Concurenței prin adresa nr. 15044/11.12.2017.

Art.2.(1) Predarea – primirea bunurilor mobile - echipamente de colectare și transport menționate la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de maxim 90 zile de la data comunicării prezentei.

(2) Protocolul de predare-primire încheiat va fi comunicat Compartimentului Gestionarea Patrimoniului – Direcția Economică în vederea actualizării evidenței tehnico-operative a Consiliului Județean Iași.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă - Compartimentul UIP Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Iași, Direcția Economică – Compartimentul Gestionarea Patrimoniului și Consiliul Local al Municipiului Iași.

Page 45: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 45

Art.4.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre către: Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, Direcția Juridică, Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, Direcţia Economică – Compartimentul Patrimoniu și Consiliul Local al Municipiului Iași.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presă.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.22 privind aprobarea preluării, în administrarea Județului Iași – Consiliul Județean Iași, a

bunurilor și întregii infrastructuri aferente Stației de sortare Răducăneni, aflate în proprietatea publică a Comunei Răducăneni, începând cu data atribuirii, de către

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași - ADIS Iași, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale din

județul Iași, pe perioada de derulare a acestuia, în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judetul Iaşi”

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

a) Expunerea de motive nr. 3111/30.01.2018 a Președintelui Consiliului Județean Iași referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea preluării, în administrarea Județului Iași – Consiliul Județean Iași, a bunurilor și întregii infrastructuri aferente Stației de sortare Răducăneni, aflate în proprietatea publică a Comunei Răducăneni, începând cu data atribuirii, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași - ADIS Iași, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare şi transport a deșeurilor municipale din județul Iași, pe perioada de derulare a acestuia, în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judetul Iaşi”;

b) Raportul de specialitate nr.3110/30.01.2018 emis de Compartimentul UIP Sistem Integrat de Management al Deşeurilor - Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Judeţean Iași;

c) Adresa nr. 31125/07.11.2017 emisă de Consiliul Județean Iași prin care s-a solicitat U.A.T.Comuna Răducăneni emiterea unei hotărâri privind darea în administrare, începând cu data atribuirii, de către ADIS Iași, a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Operare a Instalațiilor de Deșeuri din județul Iași, a bunurilor și a întregii infrastructuri aferente Stației de sortare Răducăneni, realizată prin proiectul “Sistem ecologic de gestionare economică a deșeurilor menajere în Comuna Răducăneni, județul Iași”, proprietate a Comunei Răducăneni

Page 46: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

46 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

către Județul Iași, pe toată perioada de derulare a contractului de delegare menționat, în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judetul Iaşi”;

d) Hotărârea Consiliului Local al Comunei Răducăneni nr.66/27.11.2017 privind aprobarea dării în administrare, către Județul Iași – Consiliul Județean Iași, a bunurilor aferente proiectului “Sistem ecologic de gestionare economică a deșeurilor menajere în Comuna Răducăneni, județul Iași”, proprietate publică a Comunei Răducăneni;

e) Contractul de finanțare nr.2259/16.05.2013 a proiectului ,,Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013;

f) Contractul de finanțare nr. 69/30.05.2017 a proiectului “Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” – cod SMIS 2014+ 107857 prin intermediul Programului Operațional pentru Infrastructura Mare (Faza a 2-a a proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” – cod SMIS CSNR 32832), încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Consiliul Judeţean Iași și A.D.I.S. Iași;

g) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.420/27.10.2017 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 2 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”, în sensul că „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași va iniția și derula, în numele și pe seama Județului Iași procedura de achiziție publică din cadrul Proiectului, pentru atribuirea contractului de delegare pentru operarea stației de sortare și a stației de compostare realizate prin Convenția încheiată de către Primăria Municipiului Iași cu Ministerul Mediului, precum și pentru operarea instalațiilor realizate prin Proiect și a celorlalte instalații existente”;

h) Prevederile din Documentul de poziție referitoare la faptul că Stația de sortare de la Răducăneni (având capacitatea de 300 tone/an), construită prin fonduri guvernamentale, rămâne în proprietatea Comunei Răducăneni – Consiliul Local al Comunei Răducăneni, dar va putea fi gestionată în baza unui drept de administrare acordat de către proprietar Județului Iași - Consiliul Judetean Iași;

i) Decizia Ministerului Fondurilor Europene nr.38858/OA/ 09.05.2016 prin care s-a stabilit fazarea proiectelor majore finanțate prin intermediul POS Mediu, în sensul continuării finanțării după data de 31.12.2015 prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare, în cadrul perioadei de programare 2014-2020;

j) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 146/23.05.2012 privind aprobarea “Documentului de poziţie” pentru proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”;

k) Hotărârea Adunării Generale a Asociaților A.D.I.S. Iași nr. 1/25.05.2012 de aprobare a Documentul de Poziție pentru proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”;

l) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.133/30.05.2012 privind aprobarea mandatării Domnului Primar Gheorghe Nichita pentru semnarea Documentului de poziţie prezentat în cadrul şedinţei Adunării Generale ADIS;

m) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.39/27.02.2009 privind aprobarea asocierii judeţului Iaşi cu alte unităţi administrativ - teritoriale din judeţ în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi pentru realizarea proiectului „Proiectul major de investiţii în domeniul deşeurilor din judeţul Iaşi”;

n) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.75/25.03.2009 privind aprobarea Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi;

o) Decizia Comisiei Europene nr. C(2015)4823/09.07.2015 privind aprobarea Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020;

Page 47: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 47

p) Decizia Comisiei Europene nr. C(2013)2068/11.04.2013 privind proiectul major "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi", care face parte din programul operaţional “Mediu” pentru asistenţă structurală din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune în conformitate cu obiectivul Convergenţă în România CCI 2010RO161PR005;

q) Decizia Comisiei Europene nr. C(2007)3467/12.07.2007 prin care s-a aprobat Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 2007-2013;

r) Prevederile Ghidului Solicitantului și ale Programului Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”;

s) Hotărârea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

t) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

u) Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

v) Dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

w) Dispozițiile art.867 – 870 din Noul Cod Civil, referitoare la constituirea, exercitarea, stingerea și apărarea dreptului de administrare;

x) Dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

y) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

z) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

aa) votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;

În temeiul art. 97 raportat la art.115 alin.(1) lit.c) şi art. 117 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.(1) Se aprobă preluarea, în administrarea Județului Iași – Consiliul Județean Iași, a bunurilor și întregii infrastructuri aferente Stației de sortare Răducăneni, aflate în proprietatea publică a Comunei Răducăneni, începând cu data atribuirii, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași - ADIS Iași, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare şi transport a deșeurilor municipale din județul Iași, pe perioada de derulare a acestuia, în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judetul Iaşi”, având datele de identificare prezentate în Anexa la prezenta Hotărâre.

(2) Bunurile prevăzute mai sus vor fi puse la dispoziție operatorului desemnat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași, care va gestiona activitatea de operare a instalațiilor de deșeuri din cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”, în baza unui proces verbal de predare – primire.

Art.2.(1) - Predarea – primirea bunurilor menționate la art.1.(1) se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 zile de la data atribuirii, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași - ADIS Iași, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri din județul Iași.

(2) Protocolul de predare - primire încheiat va fi comunicat Compartimentului Gestionarea Patrimoniului - Direcția Economică în vederea actualizării evidenței tehnico - operative a Consiliului Județean Iași.

Page 48: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

48 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă - Compartimentul UIP Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Iași, Direcția Economică – Compartimentul Gestionarea Patrimoniului și Consiliul Local al Comunei Răducăneni.

Art.4.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre către: Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, Direcția Juridică, Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, Direcţia Economică – Compartimentul Patrimoniu și Consiliul Local al Comunei Răducăneni.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presă.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.23 privind aprobarea preluării, în administrarea Județului Iași – Consiliul Județean Iași, a

bunurilor și întregii infrastructuri aferente Stației de sortare Șipote, aflate în proprietatea publică a Comunei Șipote, începând cu data atribuirii, de către Asociația de Dezvoltare

Intercomunitară pentru Salubritate Iași - ADIS Iași, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport a deșeurilor municipale din județul Iași, pe perioada

de derulare a acestuia, în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judetul Iaşi”

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

a) Expunerea de motive nr. 3108/30.01.2018 a Președintelui Consiliului Județean Iași referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea preluării în administrarea Județului Iași – Consiliul Județean Iași, a bunurilor și întregii infrastructuri aferente Stației de sortare Șipote, aflate în proprietatea publică a Comunei Șipote și administrarea Consiliului Local al Comunei Șipote, începând cu data atribuirii, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași - ADIS Iași, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale din județul Iași, pe perioada de derulare a acestuia, în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judetul Iaşi”;

b) Raportul de specialitate nr. 3106/30.01.2018 emis de Compartimentul UIP Sistem Integrat de Management al Deşeurilor - Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iași;

Page 49: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 49

c) Adresa nr. 31122/07.11.2017 emisă de Consiliul Județean Iași prin care s-a solitat U.A.T. Comuna Șipote emiterea unei hotărâri privind darea în administrare, începând cu data atribuirii, de către ADIS Iași, a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Operare a Instalațiilor de Deșeuri din județul Iași, a bunurilor și a întregii infrastructuri aferente Stației de sortare Șipote, realizată prin proiectul “Sistem ecologic de colectare selectivă și transport deșeuri menajere – Comuna Șipote”, proprietate a Comunei Șipote către Județul Iași, pe toată perioada de derulare a contractului de delegare menționat, în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judetul Iaşi”;

d) Hotărârea Consiliului Local al Comunei Șipote nr.115/17.11.2017 privind darea în administrare, către Județul Iași – Consiliul Județean Iași, a bunurilor aferente proiectului “Sistem ecologic de colectare selectivă și transport deșeuri menajere –Comuna Șipote”;

e) Contractul de finanțare nr.2259/16.05.2013 a proiectului ,,Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013;

f) Contractul de finanțare nr. 69/30.05.2017 a proiectului “Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” – cod SMIS 2014+ 107857 prin intermediul Programului Operațional pentru Infrastructura Mare (Faza a 2-a a proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” – cod SMIS CSNR 32832), încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Consiliul Judeţean Iași și A.D.I.S. Iași;

g) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.420/27.10.2017 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 2 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”, în sensul că „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași va iniția și derula, în numele și pe seama Județului Iași procedura de achiziție publică din cadrul Proiectului, pentru atribuirea contractului de delegare pentru operarea stației de sortare și a stației de compostare realizate prin Convenția încheiată de către Primăria Municipiului Iași cu Ministerul Mediului, precum și pentru operarea instalațiilor realizate prin Proiect și a celorlalte instalații existente”;

h) Prevederile din Documentul de poziție referitoare la faptul că Stația de sortare de la Șipote (având capacitatea de 200 tone/an), construită prin fonduri FEADR, rămâne în proprietatea Comunei Şipote – Consiliul Local al Comunei Șipote, dar va putea fi gestionată în baza unui drept de administrare acordat de către proprietar Județului Iași - Consiliul Judetean Iași;

i) Decizia Ministerului Fondurilor Europene nr.38858/OA/ 09.05.2016 prin care s-a stabilit fazarea proiectelor majore finanțate prin intermediul POS Mediu, în sensul continuării finanțării după data de 31.12.2015 prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare, în cadrul perioadei de programare 2014-2020;

j) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 146/23.05.2012 privind aprobarea “Documentului de poziție” pentru proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”;

k) Hotărârea Adunării Generale a Asociaților A.D.I.S. Iași nr. 1/25.05.2012 de aprobare a Documentul de Poziție pentru proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”;

l) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.133/30.05.2012 privind aprobarea mandatării Domnului Primar Gheorghe Nichita pentru semnarea Documentului de poziţie prezentat în cadrul şedinţei Adunării Generale ADIS;

m) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.39/27.02.2009 privind aprobarea asocierii judeţului Iaşi cu alte unităţi administrativ - teritoriale din judeţ în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi pentru realizarea proiectului „Proiectul major de investiţii în domeniul deşeurilor din judeţul Iaşi”;

Page 50: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

50 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

n) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.75/25.03.2009 privind aprobarea Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi;

o) Decizia Comisiei Europene nr. C(2015)4823/09.07.2015 privind aprobarea Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020;

p) Decizia Comisiei Europene nr. C(2013)2068/11.04.2013 privind proiectul major "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi", care face parte din programul operaţional “Mediu” pentru asistenţă structurală din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune în conformitate cu obiectivul Convergenţă în România CCI 2010RO161PR005;

q) Decizia Comisiei Europene nr. C(2007)3467/12.07.2007 prin care s-a aprobat Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 2007-2013;

r) Prevederile Ghidului Solicitantului și ale Programului Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”;

s) Hotărârea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioar;

t) Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare,

u) Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

v) Dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

w) Dispozițiile art.867 – 870 din Noul Cod Civil, referitoare la constituirea, exercitarea, stingerea și apărarea dreptului de administrare;

x) Dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

y) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

z) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

aa) votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;

În temeiul art. 97 raportat la art.115 alin.(1) lit.c) şi art. 117 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.(1) Se aprobă preluarea, în administrarea Județului Iași – Consiliul Județean Iași, a bunurilor și întregii infrastructuri aferente Stației de sortare Șipote, aflate în proprietatea publică a Comunei Șipote, începând cu data atribuirii, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași - ADIS Iași, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport a deșeurilor municipale din județul Iași, pe perioada de derulare a acestuia, în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judetul Iaşi”, având datele de identificare prezentate în Anexa la prezenta Hotărâre.

(2) Bunurile prevăzute mai sus vor fi puse la dispoziție operatorului desemnat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași, care va gestiona activitatea de operare a instalațiilor de deșeuri din cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”, în baza unui proces verbal de predare – primire.

Page 51: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 51

Art.2.(1) Predarea – primirea bunurilor menționate la art.1.(1) se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 zile de la data atribuirii, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași - ADIS Iași, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri din județul Iași.

(2) Protocolul de predare - primire încheiat va fi comunicat Compartimentului Gestionarea Patrimoniului - Direcția Economică în vederea actualizării evidenței tehnico - operative a Consiliului Județean Iași.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă - Compartimentul UIP Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Iași, Direcția Economică – Compartimentul Gestionarea Patrimoniului și Consiliul Local al Comunei Șipote.

Art.4.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre către: Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, Direcția Juridică, Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, Direcţia Economică – Compartimentul Patrimoniu și Consiliul Local al Comunei Șipote.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presă.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.24 privind aprobarea preluării, în administrarea Județului Iași – Consiliul Județean Iași, a bunurilor și întregii infrastructuri aferente Stației de sortare și transfer Hîrlău, aflate în

proprietatea publică a Orașului Hîrlău – Consiliul Local Hîrlău, începând cu data atribuirii, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași - ADIS Iași, a

contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri din județul Iași, pe perioada de derulare a acestuia, în cadrul Proiectului „Sistem de

management integrat al deşeurilor în judetul Iaşi”

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

a) Expunerea de motive nr.1708/17.01.2018 a Președintelui Consiliului Județean Iași referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea preluării în administrarea Județului Iași – Consiliul Județean Iași, a bunurilor și întregii infrastructuri aferente Stației de sortare și transfer Hîrlău, aflate în proprietatea publică a Orașului Hîrlău – Consiliul Local Hîrlău, începând cu data atribuirii, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate

Page 52: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

52 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

Iași - ADIS Iași, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri din județul Iași, pe perioada de derulare a acestuia, în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judetul Iaşi”;

b) Raportul de specialitate nr. 1704/17.01.2018 emis de Compartimentul UIP Sistem Integrat de Management al Deşeurilor - Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Judeţean Iași;

c) Adresa nr. 31121/07.11.2017 emisă de Consiliul Județean Iași prin care s-a solicitat U.A.T. Orașul Hîrlău emiterea unei hotărâri privind darea în administrare, începând cu data atribuirii, de către ADIS Iași, a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Operare a Instalațiilor de Deșeuri din județul Iași, a bunurilor și a întregii infrastructuri aferente Stației de sortare și transfer Hîrlău, obiective realizate prin proiectul “Sistem de colectare selectivă și amenajare stație transfer pentru deșeuri în zona orașului Hîrlău, județul Iași”, aflate în proprietatea Orașului Hîrlău - Consiliul Local Hîrlău, către Județul Iași, pe toată perioada de derulare a contractului de delegare menționat, în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judetul Iaşi”;

d) Hotărârea Consiliului Local al Orașului Hîrlău nr.125/21.12.2017 privind darea în administrare, către Județul Iași – Consiliul Județean Iași, a Stației de sortare și transfer Hîrlău și a întregii infrastructuri aferente stației, realizată prin proiectul “Sistem de colectare selectivă și amenajare stație transfer pentru deșeuri în zona orașului Hîrlău, județul Iași”;

e) Contractul de finanțare nr.2259/16.05.2013 a proiectului ,,Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” prin intermediul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013;

f) Contractul de finanțare nr. 69/30.05.2017 a proiectului “Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” – cod SMIS 2014+ 107857 prin intermediul Programului Operațional pentru Infrastructura Mare (Faza a 2-a a proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” – cod SMIS CSNR 32832), încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Consiliul Judeţean Iași și A.D.I.S. Iași;

g) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.420/27.10.2017 privind aprobarea Actului Adiţional nr. 2 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”, în sensul că „Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași va iniția și derula, în numele și pe seama Județului Iași procedura de achiziție publică din cadrul Proiectului, pentru atribuirea contractului de delegare pentru operarea stației de sortare și a stației de compostare realizate prin Convenția încheiată de către Primăria Municipiului Iași cu Ministerul Mediului, precum și pentru operarea instalațiilor realizate prin Proiect și a celorlalte instalații existente”;

h) Prevederile din Documentul de poziție referitoare la faptul că Statia de sortare și transfer de la Hârlău, construită prin fonduri PHARE, având capacitatea de cca 8000 tone/an, rămâne în proprietatea Orașului Hîrlău – Consiliul Local al Orașului Hîrlău, dar va putea fi gestionată în baza unui drept de administrare acordat de către proprietar Județului Iași - Consiliul Judetean Iași;

i) Decizia Ministerului Fondurilor Europene nr.38858/OA/ 09.05.2016 prin care s-a stabilit fazarea proiectelor majore finanțate prin intermediul POS Mediu, în sensul continuării finanțării după data de 31.12.2015 prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare, în cadrul perioadei de programare 2014-2020;

j) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.146/23.05.2012 privind aprobarea “Documentului de poziţie” pentru proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”;

k) Hotărârea Adunării Generale a Asociaților A.D.I.S. Iași nr. 1/25.05.2012 de aprobare a Documentul de Poziție pentru proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”;

Page 53: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 53

l) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.133/30.05.2012 privind aprobarea mandatării Domnului Primar Gheorghe Nichita pentru semnarea Documentului de poziţie prezentat în cadrul şedinţei Adunării Generale ADIS;

m) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.39/27.02.2009 privind aprobarea asocierii judeţului Iaşi cu alte unităţi administrativ - teritoriale din judeţ în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi pentru realizarea proiectului „Proiectul major de investiţii în domeniul deşeurilor din judeţul Iaşi”;

n) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.75/25.03.2009 privind aprobarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi;

o) Decizia Comisiei Europene nr. C(2015)4823/09.07.2015 privind aprobarea Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020;

p) Decizia Comisiei Europene nr. C(2013)2068/11.04.2013 privind proiectul major "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi", care face parte din programul operaţional “Mediu” pentru asistenţă structurală din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune în conformitate cu obiectivul Convergenţă în România CCI 2010RO161PR005;

q) Decizia Comisiei Europene nr. C(2007)3467/12.07.2007 prin care s-a aprobat Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 2007-2013;

r) Prevederile Ghidului Solicitantului și ale Programului Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”;

s) Hotărârea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

t) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

u) Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

v) Dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare ;

w) Dispozițiile art.867 – 870 din Noul Cod Civil, referitoare la constituirea, exercitarea, stingerea și apărarea dreptului de administrare;

x) Dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

y) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

z) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

aa) votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 30 voturi “Pentru”;

În temeiul art. 97 raportat la art.115 alin.(1) lit.c) şi art. 117 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.(1) Se aprobă preluarea, în administrarea Județului Iași – Consiliul Județean Iași a bunurilor și întregii infrastructuri aferente Stației de sortare și transfer Hîrlău, aflate în proprietatea publică a Orașului Hîrlău- Consiliul Local Hîrlău, începând cu data atribuirii, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași - ADIS Iași, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri din județul Iași, pe perioada de derulare a acestuia, în cadrul Proiectului „Sistem de management integrat al deşeurilor în judetul Iaşi”, având datele de identificare prezentate în Anexa la prezenta Hotărâre.

Page 54: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

54 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

(2) Bunurile prevăzute mai sus vor fi puse la dispoziție operatorului desemnat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași, care va gestiona activitatea de operare a instalațiilor de deșeuri din cadrul proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”, în baza unui proces verbal de predare – primire.

Art.2.(1) Predarea – primirea bunurilor menționate la art. 1.(1) se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 zile de la data atribuirii, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași - ADIS Iași, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri din județul Iași.

(2) Protocolul de predare - primire încheiat va fi comunicat Compartimentului Gestionarea Patrimoniului - Direcția Economică în vederea actualizării evidenței tehnico - operative a Consiliului Județean Iași.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă - Compartimentul UIP Sistem Integrat de Management al Deşeurilor Iași, Direcția Economică – Compartimentul Gestionarea Patrimoniului și Consiliul Local al Orașului Hîrlău.

Art.4.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre către: Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, Direcția Juridică, Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, Direcţia Economică – Compartimentul Patrimoniu și Consiliul Local al Orașului Hîrlău.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presă.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.25 privind aprobarea realizării proiectului “Educație și cultură fără frontiere ” de către

Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în calitate de Partener, pentru obiectivul cultural Muzeul „ Mihai Eminescu” din Iaşi, în parteneriat cu Raionul Fălești – Consiliul Raional Fălești, și alocarea din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018 a

fondurilor necesare realizării documentației tehnico-economice (expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren) şi a serviciilor de consultanţă

management de proiect în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Operațional Comun România– Republica Moldova 2014-2020

Consiliul Judeţean Iaşi

Page 55: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 55

Având în vedere:

a) Raportul de specialitate nr. 1739/17.01.2018 privind aprobarea realizării proiectului “Educație și cultură fără frontiere” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în calitate de Partener, în parteneriat cu Raionul Fălești – Consiliul Raional Fălești și alocarea din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018 a fondurilor necesare realizării documentației tehnico-economice (expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren) şi a serviciilor de consultanţă management de proiect în vederea obținerii finanțării, elaborat de către Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă;

b) Expunerea de motive nr. 1742/17.01.2018 la proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Educație și cultură fără frontiere” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în calitate de Partener, în parteneriat cu Raionul Fălești – Consiliul Raional Fălești și alocarea din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018 a fondurilor necesare realizării documentației tehnico-economice (expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren) şi a serviciilor de consultanţă management de proiect în vederea obținerii finanțării;

c) Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020; Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric; Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric;

d) Adresa nr. 36353/18.12.2017 prin care Consiliul Judeţean Iaşi a propus realizarea unui proiect prin care să fie executate lucrări de reabilitare în cadrul Muzeului “Mihai Eminescu” din Iaşi, iar Consiliul Raional Făleşti să reabiliteze monumentul de arhitectură “Şcoala Primară Mixtă Făleşti”;

e) Scrisoarea de intenţie nr. 259/21.12.2017, prin care Consiliul Raional Făleşti şi-a exprimat disponibilitatea cu privire la realizarea proiectului şi parteneriatului;

f) Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

i) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

j) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;

În temeiul art. 91, 97, 115 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă realizarea proiectului “Educație și cultură fără frontiere” de către Județul Iași – Consiliul Județean Iași, în calitate de Partener, pentru obiectivul cultural Muzeul „Mihai Eminescu” din Iaşi, în parteneriat cu Raionul Fălești – Consiliul Raional Fălești, în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020.

Art. 2 Se aprobă alocarea din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018 a fondurilor necesare realizării documentaţiei tehnico-economice (expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren) şi a sumelor necesare achiziționării serviciilor de

Page 56: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

56 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

consultanţă management de proiect pentru elaborarea si depunerea cererii de finanţare, în cuantum de 32.016,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 6.083,04 lei, în vederea obţinerii finanțării în cadrul Programului Operațional Comun România– Republica Moldova 2014-2020.

Art. 3 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, Direcția Achiziții Publice și Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași.

Art. 4 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa va înainta copii după prezenta Hotărâre, către:

a) Direcţia Juridică - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ;

b) Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă;

c) Direcţia Achiziţii Publice;

d) Direcţia Economică;

e) Muzeul Literaturii Române şi Muzeul „ Mihai Eminescu” din Iaşi;

f) Consiliul Raional Făleşti, Republica-Moldova;

g) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.26 privind aprobarea realizării proiectului “Reabilitarea și modernizarea serviciilor de

sănătate în regiunea transfrontalieră Ungheni-Iași în vederea îmbunătățirii tratării și a detectării de caz a tuberculozei” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași,

pentru obiectivul „ Dotarea cu echipamente şi aparatură medicală a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie – Secţia „Paşcanu”, în parteneriat cu Raionul Ungheni – prin Consiliul Raional Ungheni în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului

Operațional Comun România– Republica Moldova 2014-2020; Obiectivul tematic 8: Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și accesul la sănătate, Prioritatea 4.1

Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății,– Servicii medicale preventive și curative în zona eligibilă

Consiliul Judeţean Iaşi

Având în vedere:

Page 57: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 57

a) Raportul de specialitate nr. 1995/18.01.2018 privind aprobarea realizării proiectului privind aprobarea realizării proiectului “Reabilitarea și modernizarea serviciilor de sănătate în regiunea transfrontalieră Ungheni-Iași în vederea îmbunătățirii tratării și a detectării de caz a tuberculozei” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în parteneriat cu Raionul Ungheni – Consiliul Raional Ungheni, elaborat de către Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă;

b) Expunerea de motive nr. 1994/18.01.2018 la proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Reabilitarea și modernizarea serviciilor de sănătate în regiunea transfrontalieră Ungheni-Iași în vederea îmbunătățirii tratării și a detectării de caz a tuberculozei” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în parteneriat cu Raionul Ungheni – Consiliul Raional Ungheni, emisă de către Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă;

c) Programul Operațional Comun România– Republica Moldova 2014-2020; Obiectivul tematic 8: Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și accesul la sănătate, Prioritatea 4.1 Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății,– Servicii medicale preventive și curative în zona eligibilă; Apelul de proiecte care are data limită de depunere a cererii de finanţare în data de 07.05.2018;

d) Ordinul nr. 1171/21.09.2015 privind aprobarea Ghidului de Implementare a Programului Naţional de Prevenire, Supraveghere şi Control al Tuberculozei;

e) Adresa nr. 13-02/17.01.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi sub nr. 1701/17.01.2018 prin care Consiliul Raional Ungheni a propus realizarea acestui proiect în parteneriat cu Judeţul Iaşi prin Consiliul Judeţean Iaşi;

f) Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

h) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

i) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;

În temeiul art. 91, 97, 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă realizarea proiectului Reabilitarea și modernizarea serviciilor de sănătate în regiunea transfrontalieră Ungheni-Iași în vederea îmbunătățirii tratării și a detectării de caz a tuberculozei” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, pentru obiectivul „ Dotarea cu echipamente şi aparatură medicală a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie – Secţia „Paşcanu”, în parteneriat cu Raionul Ungheni – prin Consiliul Raional Ungheni în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020; Obiectivul tematic 8: Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și accesul la sănătate, Prioritatea 4.1 Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății,– Servicii medicale preventive și curative în zona eligibilă.

Art. 2 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, din cadrul Consiliului Județean Iași.

Art. 3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa va înainta copii după prezenta Hotărâre, către:

a) Direcţia Juridică - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ;

b) Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă;

Page 58: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

58 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

c) Consiliul Raional Ungheni, Republica-Moldova;

d) Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie – Secţia „Paşcanu”din Iaşi;

e) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.27 privind aprobarea realizării proiectului “TransHeart for children- Transfrontier platform for children with heart diseases” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în

calitate de partener, pentru obiectivul ”Dotarea secţiei de cardiologie din cadrul Spitalului de Urgență pentru copii ”Sf. Maria” din Iași, și Raionul Strășeni – prin

Consiliul Raional Strășeni în calitate de lider, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Comun România– Republica Moldova 2014-2020; Obiectivul

tematic 4: Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și accesul la sănătate, Prioritatea 4.1 Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății,– Servicii medicale

preventive și curative în zona eligibilă Consiliul Judeţean Iaşi

Având în vedere:

a) Raportul de specialitate nr. 1978/1.01.2018 privind aprobarea realizării proiectului “TransHeart for children- Transfrontier platform for children with heart diseases” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în calitate de partener, pentru obiectivul ”Dotarea sectiei de cardiologie din cadrul Spitalului de Urgență pentru copii ”Sf. Maria” din Iași, în parteneriat cu Raionul Strășeni – Consiliul Raional Strășeni în cadrul Programului Operațional Comun România– Republica Moldova 2014-2020, elaborat de către Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă;

b) Expunerea de motive nr. 1977/18.01.2018 la proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului“TransHeart for children- Transfrontier platform for children with heart diseases” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în calitate de partener ,pentru obiectivul ”Dotarea sectiei de cardiologie din cadrul Spitalului de Urgență pentru copii ”Sf. Maria” din Iași, în parteneriat cu Raionul Strășeni – Consiliul Raional Strășeni în cadrul Programului Operațional Comun România– Republica Moldova 2014-2020;

c) Programul Operațional Comun România– Republica Moldova 2014-2020; Obiectivul tematic 4: Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și accesul la sănătate, Prioritatea 4.1 Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății,– Servicii medicale preventive și curative în zona

Page 59: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 59

eligibilă; Apelul de proiecte care are data limită de depunere a cererii de finanţare în data de 07.05.2018;

d) Decizia de aprobare a programului nr. 9155/17.12.2015, emisă de către Comisia Europeană;

e) Adresa nr. 36354/18.12.2017 prin care Consiliul Judeţean Iaşi a propus realizarea proiectului “TransHeart for children- Transfrontier platform for children with heart diseases”;

f) Scrisoarea de intenţie nr. 15/10.01.2018, prin care Consiliul Raional Străşeni şi-a exprimat disponibilitatea cu privire la realizarea proiectului şi parteneriatului;

g) Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

i) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

j) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;

În temeiul art. 91, 97, 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă realizarea proiectului “TransHeart for children- Transfrontier platform for children with heart diseases” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în calitate de partener, pentru obiectivul ”Dotarea secţiei de cardiologie din cadrul Spitalului de Urgență pentru copii ”Sf. Maria” din Iași, și Raionul Strășeni – prin Consiliul Raional Strășeni în calitate de lider, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Comun România– Republica Moldova 2014-2020; Obiectivul tematic 4: Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și accesul la sănătate, Prioritatea 4.1 Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății,– Servicii medicale preventive și curative în zona eligibilă.

Art. 2 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, din cadrul Consiliului Județean Iași.

Art. 3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa va înainta copii după prezenta Hotărâre, către:

a) Direcţia Juridică - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ;

b) Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă;

c) Consiliul Raional Străşeni, Republica-Moldova;

d) Spitalul de Urgenţă pentru copii „ Sf. Maria” din Iaşi;

e) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

Page 60: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

60 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.28 privind aprobarea realizării proiectului “TOGETHER FOR HEALTH” de către

Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, pentru obiectivul Consolidare, modernizare şi refuncţionalizare clădire Spital Clinic de Pneumoftiziologie „ Secţia Paşcanu” Iaşi, în

parteneriat cu Raionul Telenești – Consiliul Raional Telenești și alocarea din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018 a fondurilor necesare realizării documentației

tehnico-economice (expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de

teren și studii de diagnosticare) şi a serviciilor de consultanţă in management de proiect în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Operațional Comun România–

Republica Moldova 2014-2020

Consiliul Judeţean Iaşi Având în vedere:

a) Raportul de specialitate nr. 1745/17.01.2018 privind aprobarea realizării proiectului “TOGETHER FOR HEALTH” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în parteneriat cu Raionul Telenești – Consiliul Raional Telenești și alocarea din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018 a fondurilor necesare realizării documentației tehnico-economice (expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren și studii de diagnosticare) şi a serviciilor de consultanţă in management de proiect în vederea obținerii finanțării, elaborat de către Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă;

b) Expunerea de motive nr. 1746/17.01.2018 la proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “TOGETHER FOR HEALTH” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în parteneriat cu Raionul Telenești – Consiliul Raional Telenești și alocarea din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018 a fondurilor necesare realizării documentației tehnico-economice (expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren și studii de diagnosticare) şi a serviciilor de consultanţă in management de proiect în vederea obținerii finanțării;

c) Programul Operațional Comun România– Republica Moldova 2014-2020; Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranţei şi securităţii- Prioritatea 4.1 – Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate şi a accesului la sănătate;

d) Adresa nr. 36355/18.12.2017 prin care Consiliul Judeţean Iaşi a propus realizarea proiectului “TOGETHER FOR HEALTH”;

e) Scrisoarea de intenţie nr. 527/20.12.2017, prin care Consiliul Raional Teleneşti şi-a exprimat disponibilitatea cu privire la realizarea proiectului şi parteneriatului;

f) Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

h) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

i) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;

Page 61: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 61

În temeiul art. 91, 97, 115 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă realizarea proiectului “TOGETHER FOR HEALTH” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, pentru obiectivul Consolidare, modernizare şi refuncţionalizare clădire Spital Clinic de Pneumoftiziologie „ Secţia Paşcanu” Iaşi, în parteneriat cu Raionul Telenești – Consiliul Raional Telenești, în cadrul Programului Operațional Comun România– Republica Moldova 2014-2020.

Art. 2 Se aprobă alocarea din excedentul Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2018 a fondurilor necesare realizării documentaţiei tehnico-economice (expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren și studii de diagnosticare - studiu parament, studiu arheologic) şi a sumelor necesare achiziționării serviciilor de consultanţă in management de proiect pentru elaborarea si depunerea cererii de finanţare, în cuantum de 187.686,33 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 35.660,40 lei, în vederea obţinerii finanțării în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020.

Art. 3 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, Direcția Achiziții Publice și Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași.

Art. 4 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa va înainta copii după prezenta Hotărâre, către:

a) Direcţia Juridică - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ; b) Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă; c) Direcţia Achiziţii Publice; d) Direcţia Economică; e) Consiliul Raional Teleneşti, Republica-Moldova; f) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi. Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.29 privind aprobarea realizării proiectului “Circuit turistic internațional de promovare

a patrimoniului cultural istoric” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, pentru obiectivul cultural Casa memorială „Constantin Negruzzi” de la Hermeziu, în calitate de Partener, în parteneriat cu Raionul Strășeni – Consiliul Raional Strășeni și alocarea din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018 a fondurilor necesare realizării

documentației tehnico-economice (expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de

Urbanism, studii de teren și studii de diagnosticare) şi a serviciilor de consultanţă

Page 62: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

62 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

management de proiect în vederea obținerii finanțării în cadrul Programului Operațional Comun România– Republica Moldova 2014-2020

Consiliul Judeţean Iaşi

Având în vedere:

a) Raportul de specialitate nr. 1733/17.01.2018 privind aprobarea realizării proiectului “Circuit turistic internațional de promovare a patrimoniului cultural istoric” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în calitate de Partener în parteneriat cu Raionul Strășeni – Consiliul Raional Strășeni și alocarea din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018 a fondurilor necesare realizării documentației tehnico-economice (expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren și studii de diagnosticare) şi a serviciilor de consultanţă management de proiect în vederea obținerii finanțării, elaborat de către Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă;

b) Expunerea de motive nr. 1737/17.01.2018 la proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului “Circuit turistic internațional de promovare a patrimoniului cultural istoric” de către Județul Iași – prin Consiliul Județean Iași, în calitate de Partener în parteneriat cu Raionul Strășeni – Consiliul Raional Strășeni și alocarea din excedentul Consiliului Județean Iași pentru anul 2018 a fondurilor necesare realizării documentației tehnico-economice (expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren și studii de diagnosticare) şi a serviciilor de consultanţă management de proiect în vederea obținerii finanțării;

c) Programul Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020; Obiectivul tematic 3: Promovarea culturii locale și protejarea patrimoniului istoric; Prioritatea 2.1 – Promovarea și conservarea patrimoniului cultural și istoric;

d) Adresa nr. 36354/18.12.2017 prin care Consiliul Judeţean Iaşi a propus realizarea unui proiect prin care să fie realizat un circuit turistic de promovare a obiectivelor de patrimoniu şi reabilitarea Muzeului Constantin Negruzzi de la Hermeziu;

e) Scrisoarea de intenţie nr. 13/10.01.2018, prin care Consiliul Raional Străşeni şi-a exprimat disponibilitatea cu privire la realizarea proiectului şi parteneriatului;

f) Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

g) Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

i) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

j) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;

În temeiul art. 91, 97, 115 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă realizarea proiectului “Circuit turistic internațional de promovare a patrimoniului cultural istoric” de către Județul Iași – Consiliul Județean Iași pentru obiectivul

Page 63: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 63

cultural Casa memorială „Constantin Negruzzi” de la Hermeziu, în calitate de Partener în parteneriat cu Raionul Strășeni – Consiliul Raional Strășeni, în cadrul Programului Operațional Comun România– Republica Moldova 2014-2020.

Art. 2 Se aprobă alocarea din excedentul Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2018 a fondurilor necesare realizării documentaţiei tehnico-economice (expertiză tehnică, documentație de avizare a lucrărilor de intervenție, documentații pentru obținere avize solicitate prin Certificatele de Urbanism, studii de teren și studii de diagnosticare -studiu parament) şi a sumelor necesare achiziționării serviciilor de consultanţă management de proiect pentru elaborarea si depunerea cererii de finanţare, în cuantum de 32.016,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în sumă de 6.083,04 lei, în vederea obţinerii finanțării, în cadrul Programului Operațional Comun România– Republica Moldova 2014-2020.

Art. 3 Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă, Direcția Achiziții Publice și Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași.

Art. 4 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa va înainta copii după prezenta Hotărâre, către:

a) Direcţia Juridică - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ;

b) Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă;

c) Direcţia Achiziţii Publice;

d) Direcţia Economică;

e) Muzeul Literaturii Române şi Muzeul „ Constantin Negruzzi” de la Hermeziu;

f) Consiliul Raional Străşeni, Republica-Moldova;

g) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.30 privind aprobarea Regulamentului revizuit al serviciului de salubritate aferent Sistemului

de management integrat al deșeurilor în județul Iași

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

a) Expunerea de motive nr. 36918/21.12.2017 a Președintelui Consiliului Județean Iași referitoare la adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului revizuit al serviciului de salubritate aferent Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Iași;

Page 64: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

64 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

b) Raportul de specialitate nr.36915/21.12.2017 emis de Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă din cadrul Consiliului Județean Iaşi;

c) Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate Iași nr.428/ 14.12.2017, înregistrată la Registratura Consiliului Județean Iași cu nr.35830/ 14.12.2017, referitoare la supunerea spre aprobare a Regulamentului de Salubrizare revizuit aferent Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Iași;

d) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.420/27.10.2017 privind aprobarea Actului Adițional nr.2 la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” ;

e) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.82/29.03.2016 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Iași;

f) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.39/27.02.2009 privind aprobarea asocierii judeţului Iaşi cu alte unităţi administrativ - teritoriale din judeţ în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi pentru realizarea proiectului „Proiectul major de investiţii în domeniul deşeurilor din judeţul Iaşi”;

g) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.75/25.03.2009 privind aprobarea Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi;

h) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.148/24.06.2009 privind aprobarea documentaţiei “Master Plan - Plan de investiţii pe termen lung pentru perioada 2008 - 2038 privind managementul integrat al deşeurilor în Iaşi”;

i) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.146/23.05.2012 privind aprobarea “Documentului de pozitie” pentru proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”;

j) Hotărârea Adunării Generale a Asociaților A.D.I.S. Iași nr. 1/25.05.2012 de aprobare a Documentul de Poziție pentru proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”;

k) Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 201/02.08.2012 privind mandatarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Iaşi pentru semnarea unor documente în cadrul şedinţelor Adunării Generale A.D.I.S. Iași;

l) Hotărârea Adunării Generale a Asociaților A.D.I.S. Iași nr. 4/31.08.2012 de aprobare a Actului adițional nr.1 la Documentul de Poziție pentru proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi”;

m) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.491/29.11.2007 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului Iaşi,în mod direct,Societăţii Comerciale Salubris S.A.,prin contract de concesiune;

n) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.150/26.07.2012, privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 90979/05.12.2007 prin încredintare directă a gestiunii serviciului de salubrizare al Municipiului Iaşi până la data de 04.12.2022;

o) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.200/15.07.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare aferent Sistemului de management integrat al deseurilor in judetul IASI;

p) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr.166/24.04.2017 privind integrarea UAT-Municipiul Iași în Sistemul integrat de management al deșeurilor din Județul Iași;

q) Decizia Comisiei Europene nr. C(2007)3467/12.07.2007 prin care s-a aprobat Programul Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu) 2007-2013;

r) Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr. 145/23.05.2012 privind aprobarea cofinanţării proiectului “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi" (cheltuieli eligibile şi neeligibile), atât pentru cota aferentă contribuţiei proprii a beneficiarului, cât şi pentru contribuţia locală (1%);

Page 65: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 65

s) Hotărârea Consiliului Judeţean laşi nr. 144/23.05.2012 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul “Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi", modificată şi completată prin Hotărârea nr. 200/02.08.2012;

t) Decizia Comisiei Europene nr. C(2013)2068/11.04.2013 privind proiectul major "Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi", care face parte din programul operaţional “Mediu” pentru asistenţă structurală din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune în conformitate cu obiectivul Convergenţă în România CCI 2010RO161PR005;

u) Prevederile Ghidului Solicitantului și ale Programului Operațional Sectorial de Mediu (POS Mediu), Axa prioritară 2 – „Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric”;

v) Contractul de finanțare nr. 2259/16.05.2013 – Faza I, încheiat între Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice și Consiliul Județean Iași, cu o valoare totală a proiectului, fără TVA, de 247.899.718 lei, valoarea eligibilă, în conformitate cu POS Mediu și Decizia de Aprobare nr. C(2013) 2068/11.04.2013 a Comisiei Europene, fiind de 223.517.053 lei;

w) Decizia Comisiei Europene nr. C(2015)4823/09.07.2015 privind aprobarea Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020;

x) Actul adițional nr.3/29.07.2016 la contractul de finanțare nr.2259/16.05.2013 privind aprobarea fazării proiectului “Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Iași’’ în vederea finanțării Fazei 2 din Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020;

y) Contractul de finanțare nr. 69/30.05.2017 – Faza II, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Consiliul Judeţean Iași și A.D.I.S. Iași;

z) Hotărârea de Guvern nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

aa) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;

bb) Prevederile art.6 (1) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

cc) Prevederile art.8 (1) și (3) lit. i) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

dd) Hotărârea de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

ee) Ordinul nr.82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

ff) Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;

gg) Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

hh) Prevederile Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

ii) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

jj) Adresa Direcţiei Juridice - Biroul Ghişeu Unic, Arhivă şi Secretariat ATOP, cu nr. 2100/19.01.2018, prin care aduce la cunoştinţă faptul că până la data de 11.12.2017, în cadrul procedurii prevăzute de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică nu a fost înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi nicio recomandare cu privire la proiectul supus dezbaterii publice, respectiv Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului revizuit al serviciului de salubritate aferent Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Iași publicat pe site-ul Consiliului Judeţean Iaşi conform Anunţului şi adresei Direcţiei Juridice nr.37397/29.12.2017;

Page 66: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

66 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

kk) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

ll) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi “Pentru”;

În temeiul art. 97 raportat la art.115 alin.(1) lit.c) şi art. 117 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul revizuit al serviciului de salubritate aferent Sistemului de management integrat al deșeurilor în județul Iași, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.82/29.03.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi.

Art.4.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre către: Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi, Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, Direcţia Juridică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S. Iaşi.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.31 privind aprobarea cheltuielilor proiectului şi a contribuției Județului Iași - Consiliului Județean Iași în calitate de partener în proiectul Orașe echitabile: integrarea Agendei

2030 în politicile locale în perioada de migrare și flux de refugiați, în cadrul programului EUROPE AID.

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

a) Raportul de specialitate nr. 2545/23.01.2018 privind aprobarea cheltuielilor proiectului şi a contribuţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de partener, în proiectul

Page 67: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 67

"Oraşe echitabile: integrarea Agendei 2030 în politicile locale în perioada de migrare şi flux de refugiaţi" în cadrul programului EUROPE AID, elaborat de către Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, Serviciul Proiecte şi Parteneriate;

b) Expunerea de motive nr. 2546/23.01.2018 privind aprobarea cheltuielilor proiectului şi a contribuţiei Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de partener, în proiectul "Oraşe echitabile: integrarea Agendei 2030 în politicile locale în perioada de migrare şi flux de refugiaţi" în cadrul programului EUROPE AID;

c) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 227/28.09.2016 prin care a fost aprobată participarea Consiliului Judeţean Iaşi în calitate de partener în proiectul "Oraşe echitabile: integrarea Agendei 2030 în politicile locale în perioada de migrare şi flux de refugiaţi" în cadrul programului EUROPE AID;

d) Programul EUROPE AID - European Commission;

e) Prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale referitoare la colaborare, cooperare, asociere, înfrăţire, aderare între unităţile administrative teritoriale, cu modificările și completările ulterioare;

f) Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;

g) Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

h) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

i) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

j) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi “Pentru”;

În temeiul art. 91, 97, 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.(1) Se aprobă valoarea totală necesară realizării activităţilor aferente Consiliului Judeţean Iaşi în sumă de 20.362,10 Euro.

(2) Valoarea totală prevăzută la art.1.(1) este defalcată astfel: anul 2018- 5.082,50 Euro; anul 2019- 6.719.60 Euro şi pentru anul 2020- 8.560,00 Euro.

Art.2. Se aprobă contribuţia Judeţului Iaşi- Consiliului Judeţean Iaşi, în calitate de partener în proiectul "Oraşe echitabile: integrarea Agendei 2030 în politicile locale în perioada de migrare şi flux de refugiaţi", în cadrul programului EUROPE AID, în sumă de 2.036.21 Euro.

Art.3. Prevederile prezentei Hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă, Direcţia Achiziţii Publice şi Direcţia Economică din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi.

Art.4. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa va înainta copii după prezenta Hotărâre, către:

a) Direcţia Juridică - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ;

b) Direcţia Proiecte şi Dezvoltare Durabilă;

c) Direcţia Achiziţii Publice;

d) Direcţia Economică:

e) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi

Page 68: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

68 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.32 privind aprobarea transferării obiectivului ”Certificat de performanță energetică(corp administrativ – Muzeul Național al Literaturii Române Iași)”, scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași și preluarea în evidența contabilă a Muzeului

Național al Literaturii Române Iași

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

a) Expunerea de motive privind aprobarea transferării obiectivului ”Certificat de performanță energetică(corp administrativ – Muzeul Național al Literaturii Române Iași)”, scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași și preluarea în evidența contabilă a Muzeului Național al Literaturii Române Iași, înregistrată sub nr. 2015 din 19.01.2018;

b) Raportul de specialitate privind aprobarea transferării obiectivului ”Certificat de performanță energetică(corp administrativ – Muzeul Național al Literaturii Române Iași)”, scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași și preluarea în evidența contabilă a Muzeului Național al Literaturii Române Iași, înregistrat sub nr. 2012 din 19.01.2018;

c) Prevederile Legii contabilitații nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare;

d) Prevederile Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

e) Procesul verbal de inventariere nr. 35819/14.12.2017 al comisiei operative 5 de inventariere a investițiilor în curs, finanțate de Consiliul Județean Iași pentru activitatea proprie, exclusiv proiectele FEN;

f) Adresa nr. 588/09.01.2018 a Direcției Economice prin care se solicită întocmirea proiectelor de hotărâre aferente propunerilor comisiei operative 5 de inventariere a investițiilor în curs, finanțate de Consiliul Județean Iași pentru activitatea proprie, exclusiv proiectele FEN;

g) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

h) Prevederile art. 91 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;

i) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

j) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

Page 69: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 69

k) Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi “Pentru”;

În temeiul dispozițiilor art. 97 alin. (1) și ale art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă transferarea obiectivului ”Certificat de performanță energetică (corp administrativ – Muzeul Național al Literaturii Române Iași)”, scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași și preluarea în evidența contabilă a Muzeului Național al Literaturii Române Iași, cu valoarea de 1.241,0 lei cu TVA.

Art. 2. Consiliul Judetean Iași în calitate de predător și Muzeul Național al Literaturii Române Iași, în calitate de primitor vor încheia proces verbal de predare – primire a cheltuielilor înregistrate pe obiectiv.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Economică din partea Consiliului Județean Iași și de către seviciul contabilitate al primitorului.

Art. 4. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre către:

a) Instituția Prefectului Județului Iași;

b) Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași;

c) Muzeul Național al Literaturii Române Iași.

Art. 5. Aducerea la cunoştință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.33 privind aprobarea transferării obiectivului ”Certificat de performanță energetică (corp A +

corp B – Unitatea de Asistență Medico-Socială Bivolari)”, scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași și preluarea în evidența contabilă

a Unității de Asistență Medico-Socială Bivolari

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

Page 70: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

70 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

- Expunerea de motive privind aprobarea transferării obiectivului ”Certificat de performanță energetică (corp A + corp B – Unitatea de Asistență Medico-Socială Bivolari)”, scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași și preluarea în evidența contabilă a Unității de Asistență Medico-Socială Bivolari, înregistrată sub nr. 2009 din 19.01.2018;

- Raportul de specialitate privind aprobarea transferării obiectivului ”Certificat de performanță energetică (corp A + corp B – Unitatea de Asistență Medico-Socială Bivolari)”, scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași și preluarea în evidența contabilă a Unității de Asistență Medico-Socială Bivolari, înregistrat sub nr.2008 din 19.01.2018;

- Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

- Procesul verbal de inventariere nr. 35819/14.12.2017 al comisiei operative 5 de inventariere a investițiilor în curs, finanțate de Consiliul Județean Iași pentru activitatea proprie, exclusiv proiectele FEN;

- Adresa nr. 588/09.01.2018 a Direcției Economice prin care se solicită întocmirea proiectelor de hotărâre aferente propunerilor comisiei operative 5 de inventariere a investițiilor în curs, finanțate de Consiliul Județean Iași pentru activitatea proprie, exclusiv proiectele FEN;

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile şi completarile ulterioare;

- Prevederile art. 91 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

- Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi “Pentru”;

În temeiul dispozițiilor art.97 alin.(1) și ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă transferarea obiectivului ”Certificat de performanță energetică (corp A + corp B – Unitatea de Asistență Medico-Socială Bivolari)”, scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași și preluarea în evidența contabilă a Unității de Asistență Medico-Socială Bivolari, cu valoarea de 2.210,0 lei cu TVA .

Art. 2. Consiliul Judetean Iași în calitate de predător și Unitatea de Asistență Medico-Socială Bivolari, în calitate de primitor vor încheia proces verbal de predare – primire a cheltuielilor înregistrate pe obiectiv.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcția Economică din partea Consiliului Județean Iași și de către seviciul contabilitate al primitorului.

Art. 4. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre către:

a) Instituția Prefectului Județului Iași;

b) Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași;

c) Unitatea de Asistență Medico-Socială Bivolari.

Art. 5. Aducerea la cunoştință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Page 71: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 71

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.34 privind scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași, respectiv din contul

231 ”Imobilizări corporale în curs de execuție” a obiectivului ”SF Amenajare parcare, împrejmuire teren proprietate și iluminat exterior,

str. Hatman Șendrea, nr.2, Iași”

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

- Expunerea de motive privind scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași, respectiv din contul 231 ”Imobilizări corporale în curs de execuție” a obiectivului ”SF Amenajare parcare, împrejmuire teren proprietate și iluminat exterior, str. Hatman Șendrea, nr.2, Iași”, înregistrată sub nr. 2863 din 29.01.2018;

- Raportul de specialitate privind scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași, respectiv din contul 231 ”Imobilizări corporale în curs de execuție” a obiectivului ”SF Amenajare parcare, împrejmuire teren proprietate și iluminat exterior, str. Hatman Șendrea, nr.2, Iași”, înregistrat sub nr. 2862 din 29.01.2018;

- Prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

- Procesul verbal de inventariere nr. 35819/14.12.2017 al comisiei operative 5 de inventariere a investițiilor în curs, finanțate de Consiliul Județean Iași pentru activitatea proprie, exclusiv proiectele FEN;

- Adresa nr. 588/09.01.2018 a Direcției Economice prin care se solicită întocmirea proiectelor de hotărâre aferente propunerilor comisiei operative 5 de inventariere a investițiilor în curs, finanțate de Consiliul Județean Iași pentru activitatea proprie, exclusiv proiectele FEN;

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile şi completarile ulterioare;

- Prevederile art. 91 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locală, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

Page 72: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

72 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

- Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi “Pentru”;

În temeiul dispozițiilor art.97 alin.(1) și ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași, respectiv din contul 231 ”Imobilizări corporale în curs de execuție” a obiectivului ”SF Amenajare parcare, împrejmuire teren proprietate și iluminat exterior, str. Hatman Șendrea, nr.2, Iași”, în valoare de 4.415,21 lei.

Art. 2. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre către:

a) Instituția Prefectului Județului Iași;

b) Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași;

Art. 3. Aducerea la cunoştință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 35 privind scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași, respectiv din contul 231 “Imobilizări corporale în curs de execuție” a cheltuielilor efectuate la obiectivele” SF

Amenajare parcare și iluminat exterior, Bdul Primăverii, nr.4, Iași” “Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement zona râului Bahlui”

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

- Expunerea de motive privind scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași, respectiv din contul 231 ”Imobilizări corporale în curs de execuție” a cheltuielilor efectuate la obiectivele ” SF Amenajare parcare și iluminat exterior, Bdul Primăverii, nr.4, Iași” și ”Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement zona râului Bahlui”, înregistrată sub nr.2866 din 29.01.2018;

- Raportul de specialitate privind scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași, respectiv din contul 231 ”Imobilizări corporale în curs de execuție” a cheltuielilor efectuate

Page 73: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 73

la obiectivele ” SF Amenajare parcare și iluminat exterior, Bdul Primăverii, nr.4, Iași” și ”Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement zona râului Bahlui”, înregistrat sub nr. 2864 din 29.01.2018;

- Prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

- Procesul verbal de inventariere nr. 35819/14.12.2017 al comisiei operative 5 de inventariere a investițiilor în curs, finanțate de Consiliul Județean Iași pentru activitatea proprie, exclusiv proiectele FEN;

- Adresa nr. 588/09.01.2018 a Direcției Economice prin care se solicită întocmirea proiectelor de hotărâre aferente propunerilor comisiei operative 5 de inventariere a investițiilor în curs, finanțate de Consiliul Județean Iași pentru activitatea proprie, exclusiv proiectele FEN;

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile şi completarile ulterioare;

- Prevederile art. 91 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locala republicata, cu modificarile şi completările ulterioare;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

- Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi “Pentru”;

În temeiul dispozițiilor art.97 alin.(1) și ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași, respectiv din contul 231 ”Imobilizări corporale în curs de execuție” a cheltuielilor efectuate la obiectivul ”SF Amenajare parcare și iluminat exterior, Bdul Primăverii, nr.4, Iași”, în valoare de 693,61 lei.

Art.2. Se aprobă scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași, respectiv din contul 231 ”Imobilizări corporale în curs de execuție” a cheltuielilor efectuate la obiectivul ”Dezvoltarea infrastructurii turistice de agrement zona râului Bahlui”, în valoare de 1.166,52 lei.

Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre către:

a) Instituția Prefectului Județului Iași;

b) Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași.

Art.4. Aducerea la cunoştință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI,

Page 74: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

74 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.36 privind scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași, respectiv din contul

231 ”Imobilizări corporale în curs de execuție” a obiectivului ”ET(Expertiză tehnică) Amenajare spațiu de arhivă la parterul Corpului B de la Casa

Agronomului, Șoseaua Bucium, nr.80, Iași”

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

- Expunerea de motive privind scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași, respectiv din contul 231 ”Imobilizări corporale în curs de execuție” a obiectivului ” ET(Expertiză tehnică) Amenajare spațiu de arhivă la parterul Corpului B de la Casa Agronomului, Șoseaua Bucium, nr.80, Iași”, înregistrată sub nr.2860 din 29.01.2018;

- Raportul de specialitate privind scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași, respectiv din contul 231 ”Imobilizări corporale în curs de execuție” a obiectivului ” ET(Expertiză tehnică) Amenajare spațiu de arhivă la parterul Corpului B de la Casa Agronomului, Șoseaua Bucium, nr.80, Iași”, înregistrat sub nr.2859 din 29.01.2018;

- Prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile Ordinului nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

- Procesul verbal de inventariere nr. 35819/14.12.2017 al comisiei operative 5 de inventariere a investițiilor în curs, finanțate de Consiliul Județean Iași pentru activitatea proprie, exclusiv proiectele FEN;

- Adresa nr. 588/09.01.2018 a Direcției Economice prin care se solicită întocmirea proiectelor de hotărâre aferente propunerilor comisiei operative 5 de inventariere a investițiilor în curs, finanțate de Consiliul Județean Iași pentru activitatea proprie, exclusiv proiectele FEN;

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile şi completarile ulterioare;

- Prevederile art. 91 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

- Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi “Pentru”;

În temeiul dispozițiilor art.97 alin.(1) și ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Page 75: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 75

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă scoaterea din evidența contabilă a Consiliului Județean Iași, respectiv din contul 231 ”Imobilizări corporale în curs de execuție” a obiectivului ” ET (Expertiză tehnică) Amenajare spațiu de arhivă la parterul Corpului B de la Casa Agronomului, Șoseaua Bucium, nr.80, Iași”, în valoare de 2.852,0 lei.

Art.2. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre către:

a) Instituția Prefectului Județului Iași;

b) Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași.

Art.3. Aducerea la cunoştință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.37 privind atribuirea în folosință gratuită către Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi a unei

părţi din spaţiul situat în Iaşi, B-dul Chimiei nr.12, etaj I

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.2767/26.01.2018 a Președintelui Consiliului Județean Iași;

- Raportul de specialitate nr.2766/26.01.2018 emis de Compartimentul Gestionarea Patrimoniului – Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași;

- Adresa nr.24495/IS/20.10.2017 a Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi privind prelungirea folosinţei spațiului din Iaşi, B-dul Chimiei nr.12, etaj I;

- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.310/28.11.2011;

- Adresa nr.31135/17.11.2017 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi;

- Prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

- Dispozițiile art. 874 din Noul Cod Civil, privind conținutul și limitele dreptului de folosință cu titlu gratuit;

- Prevederile art.124 din Legea 215/2001, actualizată, privind administraţia publică locală;

Page 76: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

76 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

- Prevederile Legii nr. 215/200 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

- Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 34 voturi “Pentru”;

În temeiul dispozițiilor art. 97 raportat la art.115 alin. (1) lit. c) şi art. 117 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă acordarea în folosința gratuită Inspectoratului Teritorial de Muncă Iaşi a unei părţi din spaţiul situat în Iaşi, B-dul Chimiei nr.12, etaj I, în suprafaţă de 423,29 mp pentru o perioadă de un an în vederea utilizării acestuia ca arhivă.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcţia Economică – Compartimentul Gestionarea Patrimoniului.

Art.3. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va aduce la cunoștință publică prezenta hotărârea și va înainta copii după aceasta către:

a) Direcția Juridică;

b) Direcţia Economică - Compartimentul Gestionarea Patrimoniului;

c) Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi;

d) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.38 privind atribuirea în folosință gratuită către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași a

două încăperi situate la demisolul Centrului Expozițional Moldova

Consiliul Judeţean Iaşi,

Page 77: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 77

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 2769/26.01.2018 a Președintelui Consiliului Județean Iași;

- Raportul de specialitate nr. 2768/26.01.2018 emis de Compartimentul Gestionarea

Patrimoniului – Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași;

- Adresa nr.3390/IX/1/2017 din 28.09.2017 a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi

privind atribuirea unui spațiu pentru utilizare ca arhivă;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr. 62/22.04.2004 privind aprobarea parteneriatului

dintre Consiliul Judeţean Iaşi şi Consiliul Local al Municiului Iaşi pentru realizarea “Centrul

Expoziţional Moldova” Iaşi;

- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.477/29.12.2017;

- Prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și

completările ulterioare;

- Dispozițiile art. 874 din Noul Cod Civil, privind conținutul și limitele dreptului de folosință

cu titlu gratuit;

- Prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu

modificările și completările ulterioare;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie

2018;

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind

desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

- Amendamentul formulat în ședința ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și

consemnat în procesul verbal al acesteia, respectiv “acordarea în folosința gratuită pentru o

perioadă de 1 an a încăperilor 12a și 12b, în suprafață de 183 mp, din demisolul Centrului

Expozițional Moldova în vederea utilizării acestora ca arhivă de către Parchetul de pe lângă

Curtea de Apel Iaşi”;

- Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și

consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 32 voturi “Pentru”;

În temeiul dispozițiilor art. 97 raportat la art.115 alin. (1) lit. c) şi art. 117 din Legea

nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările

ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.(1) Se aprobă acordarea în folosința gratuită Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi a încăperilor 12a și 12b, în suprafață de 183 mp, din demisolul Centrului Expozițional Moldova pentru o perioadă de 1 an în vederea utilizării acestora ca arhivă.

(2) Folosința gratuită încetează la data aprobării cererii de finanţare pentru proiectul “Centru de transfer tehnologic Innotech Moldova”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.49/24.02.2017.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcţia Economică – Compartimentul Gestionarea Patrimoniului.

Page 78: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

78 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

Art.3. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va aduce la cunoștință publică prezenta hotărârea și va înainta copii după aceasta către:

a) Direcția Juridică;

b) Direcţia Economică - Compartimentul Gestionarea Patrimoniului;

c) Consiliul Local al Municiului Iaşi;

d) Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi;

e) Instituţia Prefectului Judeţului Iaşi.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.39 privind trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Iaşi în administrarea Direcției

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a imobilului situat în sat Cozmeşti, comuna Stolniceni Prăjescu, judeţul Iaşi

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

- Expunerea de motive prezentată de către domnul Președinte al Consiliului Județean Iași , în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr.2911/29.01.2018;

- Raportul de specialitate nr.2910/29.01.2018 emis de Compartimentul Gestionarea Patrimoniului – Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași;

- Nota de fundamentare nr.36855/13.12.2017 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, înaintată la Consiliul Județean Iași cu adresa nr.36856/13.12.2017;

- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.214/13.06.2017 privind aprobarea depunerii de către DGASPC Iași a unei cereri de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional regional 2014-2020 Axa prioritară 8, Dezvoltarea infrastructurii de sănatate și sociale, Obiectiv specific 8.3.Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, grupul vulnerabil copii în vederea închiderii Centrului de Plasament “Sfântul Stelian” Pașcani și dezvoltării de servicii sociale în comunitate,

- Dispozițiile art. 123 și art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Page 79: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 79

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

- Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;

În temeiul dispozițiilor art. 97 raportat la art.115 alin. (1) lit. c) şi art. 117 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din administrarea Consiliului Judeţean Iaşi în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași a imobilului situat în sat Cozmeşti, comuna Stolniceni Prăjescu, judeţul Iaşi. Datele de identificare a imobilului sunt prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcția Economică - Compartimentul Gestionarea Patrimoniului şi Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.

Art.3.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre către Direcția Juridică, Direcția Economică - Compartiment Gestionarea Patrimoniului, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.40 la proiectul de hotărâre privind dezmembrarea a două loturi de teren situate

în Iași, Str.Vasile Lupu, nr. 80 în vederea individualizării unui amplasament pentru construirea unei locuințe de tip familial

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

Page 80: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

80 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

- Expunerea de motive nr. 2913/29.01.2018 a Președintelui Consiliului Județean Iași referitoare la dezmembrarea imobilului situat în Iaşi, str. Vasile Lupu, nr. 80, număr cadastral 137019 și 137020, proprietate publică a Judeţului Iaşi;

- Raportul de specialitate nr.2912/29.01.2018 referitor la dezmembrarea imobilului situat în Iaşi, str. Vasile Lupu, nr. 80, număr cadastral 137019 și 137020 emis de Compartimentul Gestionarea Patrimoniului – Direcția Economică din cadrul Consiliului Județean Iași;

- Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.130 din 24.04.2014 privind reactualizarea domeniului public al judeţului Iaşi;

- Referatele de admitere a documentației cadastrale de dezmembrare a imobilelor cu numărul cadastral 137019 și 137020 ale Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Iași;

- Prevederile Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

- Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;

În temeiul dispozițiilor art. 97 raportat la art.115 alin. (1) lit. c) şi art. 117 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă dezmembrarea a două loturi de teren, proprietate publică a județului Iași situate în Iași, str. Vasile Lupu, nr. 80 în vederea individualizării unui amplasament pentru construirea unei locuințe de tip familial, după cum urmează:

a) Imobilul cu numărul cadastral 137019 în suprafaţă de 7176 mp se dezmembrează în:

- număr cadastral 158394 cu suprafaţa de 6469 mp,

- număr cadastral 158395 cu suprafaţa de 707 mp,

b) Imobilul cu numărul cadastral 137020 în suprafaţă de 850 mp se dezmembrează în:

- număr cadastral 158284 cu suprafaţa de 401 mp,

- număr cadastral 158285 cu suprafaţa de 449 mp.

Art.2 Se aprobă înscrierea la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Iaşi a dezmembrării imobilelor cu numărele cadastrale 137019 și 137020.

Art.3.(1) Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presă va înainta copie după prezenta hotărâre Direcției Juridice, Direcţiei Economice - Compartimentului Gestionarea Patrimoniului, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presă.

Page 81: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 81

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.41 privind promovarea temporară a domnului Sorin BABLIUC în funcția publică de conducere vacantă de director executiv al Direcției Județene de Administrare a

Drumurilor și Podurilor Iași

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

- Expunerea de motive privind promovarea temporară a domnului Sorin BABLIUC în funcția publică de conducere vacantă de director executiv al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași, prezentată de Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr.2923/29.01.2018;

- Raportul de specialitate privind promovarea temporară a domnului Sorin BABLIUC în funcția publică de conducere vacantă de director executiv al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași, elaborat de către Serviciul Resurse Umane şi Salarizare și înregistrat sub nr.2915/29.01.2018;

- Avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.213/2018 pentru exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției Județene de Administrare a Drumurilor și Podurilor Iași de către domnul Sorin BABLIUC;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Iași nr. 248/26.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Iași și din serviciile publice din subordinea acestuia;

- prevederile art. 92, alin. (1), (2) și (5) din Legea nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 91, alin. (1), lit. a) şi alin. (2), lit. e) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 22 voturi “Pentru” şi 11 voturi de “Abţinere”;

În temeiul art. 97, alin. (1) și ale art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Page 82: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

82 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Începând cu data prezentei, domnul Sorin BABLIUC, consilier superior în cadrul Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi, exercită cu caracter temporar funcția publică de conducere de director executiv, grad II, până la ocuparea postului în condițiile legii.

Art.2. Drepturile salariale ale domnului Sorin BABLIUC pe durata exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi se stabilesc de către compartimentul de specialitate din cadrul serviciului public, în conformitate cu prevederile art. 2 și Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Iași nr.248/26.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Iași și din serviciile publice din subordinea acestuia.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Serviciul Resurse Umane şi Salarizare și Direcţia Judeţeană de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi.

Art.4. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, Serviciului Resurse Umane și Salarizare, Direcţiei Judeţene de Administrare a Drumurilor şi Podurilor Iaşi și domnului Sorin Babliuc.

Art.5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.42 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării

managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

- Expunerea de motive privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi, prezentată de Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 2928 din 29.01.2018;

Page 83: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 83

- Raportul de specialitate privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi, elaborat de către Serviciul Resurse Umane şi Salarizare și înregistrat sub nr. 2927/29.01.2018;

- prevederile art. 36-45 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

- Anexa nr. 2 din Ordinul Ministerului Culturii nr.2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;

- prevederile art. 91, alin. (1), lit. d) şi alin. (5), lit. a), punctul 4 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;

În temeiul art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Serviciul Resurse Umane şi Salarizare, prin grija şefului de serviciu, managerii instituţiilor publice de cultură subordonate şi comisiile de evaluare și de soluționare a contestațiilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa va înainta copii de pe prezenta hotărâre Serviciului Resurse Umane şi Salarizare, managerilor instituţiilor publice de cultură subordonate, membrilor comisiilor de evaluare şi de soluționare a contestațiilor și Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.4 Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa .

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA

Page 84: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

84 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

JUDEŢUL IAŞI CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.43 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Iași în comisiile de evaluare a managementului în anul 2018 la instituţiile publice de cultură din subordinea Consiliului

Judeţean Iaşi și în comisia de soluționare a contestațiilor

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

- Expunerea de motive privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Iași în comisiile de evaluare a managementului în anul 2018 și în comisia de soluționare a contestațiilor la instituţiile publice de cultură din subordinea autorității, prezentată de Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr.2933 din 29.01.2018;

- Raportul de specialitate privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Iași în comisiile de evaluare a managementului în anul 2018 și în comisia de soluționare a contestațiilor la instituţiile publice de cultură din subordinea autorității, elaborat de către Serviciul Resurse Umane şi Salarizare și înregistrat sub nr. 2931/29.01.2018;

- prevederile art. 16-17 din O.U.G. nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea 269/2009, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Cap. II din Anexa II la Ordinul Ministerului Culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;

- prevederile art. 91, alin. (1), lit. d) şi alin. (5), lit. a), punctul 4 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

- propunerile formulate în ședința comisiilor de specialitate, reunite, ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018 şi în ședința ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018, consemnate în procesele verbale ale acestora, respectiv “Comisia de evaluare nr. 2 - Filarmonica de Stat „Moldova" Iaşi şi Teatrul pentru Copii şi Tineret „Luceafărul Iaşi – desemnarea doamnei consilier judeţean MIHAELA IVANCIA; Comisia de evaluare nr. 3 — Muzeul Literaturii Române Iaşi şi Biblioteca Judeţeană "Gh. Asachi" Iaşi - desemnarea domnului consilier judeţean RADU – IONEL URSANU; Comisia de evaluare nr. 1 - Şcoala Populară de Arte "Titel Popovici" Iasi şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi – desemnarea domnului consilier judeţean SILVIU APOSTOL; Comisia de soluţionare a contestaţiilor - pentru toate instituţiile publice de cultură- desemnarea domnului consilier judeţean ALIN – CONSTANTIN AIVĂNOAEI”;

- votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 28 voturi “Pentru”;

În temeiul art. 115, alin. (1), lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Page 85: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 85

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Iași în comisiile de evaluare a managementului în anul 2018 la instituţiile publice de cultură din subordinea autorității și în comisia de soluționare a contestațiilor, conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2. Serviciul Resurse Umane şi Salarizare, prin grija şefului de serviciu, precum şi reprezentanții nominalizați în anexa la prezenta hotărâre, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa va înainta copii de pe prezenta hotărâre Serviciului Resurse Umane şi Salarizare, instituţiilor publice de cultură din subordine menționate în anexă, persoanelor nominalizate în anexă şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.4. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa .

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.44 privind aprobarea rețelei învățământului special din județul Iași

pentru anul școlar 2018 – 2019

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

- Expunerea de motive privind aprobarea rețelei învățământului special din județul Iași pentru anul școlar 2018 - 2019, prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 2936/29.01.2018;

- Raportul de specialitate privind aprobarea rețelei învățământului special din județul Iași pentru anul școlar 2018 - 2019, elaborat de Serviciul Resurse Umane și Salarizare și înregistrat sub nr. 2935/29.01.2018;

- Avizul conform privind organizarea rețelei școlare de învățământ special din județul Iași pentru anul școlar 2018 - 2019, transmis de Inspectoratul Școlar Județean Iași cu adresa nr. 13113/15.12.2017;

Page 86: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

86 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

- Avizul conform pentru organizarea rețelei școlare de învățământ special liceal și special postliceal din județul Iași pentru anul școlar 2018 - 2019, transmis de Ministerul Educației Naționale cu adresa nr. 42631/14.12.2017;

- Prevederile art. 19, alin. (1), lit. d) și art. 61, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile Ordinului Ministerului Educației Naționale nr. 5472/2017 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019;

- Prevederile art. 91, alin. (1), lit. a) și alin. (5), lit. a), pct. 1 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

- Votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;

În temeiul art.115, alin.(1), lit.c) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă rețeaua învățământului special din județul Iași pentru anul școlar 2018 - 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare începând cu anul școlar 2018 - 2019.

Art.3. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea oricăror dispoziții contrare cuprinse în acte administrative emise anterior.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Serviciul Resurse Umane şi Salarizare din cadrul Consiliului Județean Iași, prin grija șefului de serviciu și de către fiecare unitate de învățământ din subordinea Consiliului Județean Iași, prin grija conducerii executive.

Art.5. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va comunica în copie prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Județului Iaşi, Inspectoratului Școlar Județean Iași, Serviciului Resurse Umane și Salarizare, Direcției Economice și unităților de învățământ cuprinse în anexă.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA

Page 87: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 87

JUDEŢUL IAŞI CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.45 privind repartizarea unor sume din excedentul bugetului local

al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în anul 2018

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

a) Expunerea de motive privind repartizarea unor sume din excedentul bugetului local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași în anul 2018, prezentată de către Președintele Consiliului Judeţean Iaşi, înregistrată sub nr. 3054 din 29.01.2018;

b) Raportul de specialitate privind repartizarea unor sume din excedentul bugetului local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași în anul 2018, elaborat de către Direcția Economică – Serviciul Buget, înregistrat sub nr.3050 din 29.01.2018;

c) Nota de fundamentare nr. 1398/15.01.2018 a Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă;

d) Nota de fundamentare nr. 1663/17.01.2018 a Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;

e) Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

f) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

g) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

h) votul în unanimitate exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 33 voturi “Pentru”;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 alin.(1) şi ale art.115, alin.(1), lit.c) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobă repartizarea în anul 2018 a sumei de 3.072,00 mii lei din excedentul bugetului local al Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, astfel:

a) 3.026,00 mii lei – pentru obiectivul de investiții „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Iaşi” – Județul Iași - Consiliul Județean Iași – activitatea proprie,

b) 46,00 mii lei – pentru obiectivul de investiții „Servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia pentru depunerea spre finanțare a proiectului «Închiderea Centrului rezidenţial Bogdana, Bogdănești, judeţul Iaşi»” – Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

Art.2.(1) Responsabilitatea pentru gestionarea eficientă şi în conformitate cu prevederile legale a sumelor repartizate în anul 2018 din excedentul bugetului local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași, aparţine conducătorilor instituţiilor de sub autoritatea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de ordonatori de credite.

(2) Conducătorii unităţilor de sub autoritatea Judeţului Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, în calitate de ordonatori terţiari de credite şi conducătorii compartimentelor financiar - contabile sunt cei care poartă răspunderea pentru modalitatea de gestionare a fondurilor repartizate în anul 2018 din excedentul bugetului local al Județului Iași – Consiliul Județean Iași (respectarea prevederilor legale cu privire la angajarea, lichidarea, ordonanţarea, plata, încheierea angajamentelor legale, stabilirea prioritizării în efectuarea plăţilor, efectuarea plăţilor şi

Page 88: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

88 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

cheltuielilor, stabilirea şi solicitarea valorii totale a necesarului de fonduri pentru efectuarea plăţilor – deschideri/retrageri de credite, pe surse, organizarea evidenţei – contabile ş.a.).

Art.3. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de:

a) Direcţia Economică - Serviciul Buget,

b) Direcția Economică - Serviciul Financiar Contabil,

c) Direcția Proiecte și Dezvoltare Durabilă,

d) Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

Art.4. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre,

a) Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi,

b) Direcţiei Generale Regionale a Finanțelor Publice Iași,

c) Direcţiei Economice - Serviciul Buget,

d) Direcției Economice - Serviciul Financiar Contabil,

e) Direcției Proiecte și Dezvoltare Durabilă,

f) Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

Art.5. Aducerea la cunoştinţa publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.46 privind aprobarea tarifului pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării

serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru anul 2018

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

a) Expunerea de motive privind aprobarea tarifului pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru anul 2018, prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 2940/29.01.2018;

b) Raportul de specialitate privind aprobarea tarifului pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru anul 2018, elaborat de Direcţia tehnică şi investiţii - Compartimentul Autoritatea judeţeană de transport public, înregistrat sub nr.2938/29.01.2018;

Page 89: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 89

c) Prevederile art.16, alin.(1) din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare, privind serviciile de transport public local;

d) Prevederile art.31 alin.(2) şi art.35 alin.(3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, aprobate prin Ordinul Ordinul Ministerului Internelor și Reformei Administrative numărul 353/2007 cu modificările și completările ulterioare;

e) Adresa Institutului Naţional de Statistică – Direcţia Judeţeană de Statistică Iaşi nr.08/04.01.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Iaşi sub nr.1342/15.01.2018, prin care s-a comunicat că indicele preţurilor de consum pentru prestări servicii pentru perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 a fost 100,22%;

f) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi nr.35/26.01.2017 - Anexa, prin care s-a stabilit că tariful de eliberare a licenţei de traseu în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale se calculează având la bază valoarea de 19 lei/lună pentru o cursă dus-întors ;

g) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

h) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

i) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;

În temeiul art.91 alin. (1) lit. d), art. 97 alin. (1) și ale art 115 alin. (1) lit. c) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă tariful pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale în judeţul Iaşi, pentru anul 2018, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu data prezentei încetează prevederile Hotărârii Consiliului Județean nr. 35/26.01.2017 privind aprobarea tarifului pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru anul 2017.

Art.3. Direcția Tehnică și Investiții - Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport Public și Direcția Economică - Serviciul Financiar - Contabil vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va înainta copie după prezenta hotărâre Direcției Tehnice și Investiții – Compartimentul Autoritatea Județeană de Transport Public, Direcției Economice – Serviciul Financiar-Contabil, Direcției Juridice și Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi.

Art.5. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa va asigura aducerea la cunoștință publică a prevederilor prezentei hotărâri.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

Page 90: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

90 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.47 privind atribuirea unei licenţe de traseu către SC Lautemar SRL în vederea efectuării

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale care să asigure transportul angajaților SC Eurotex Company SRL pe traseul Ruginoasa (Centru

Palat) – Târgu Frumos (incinta Eurotex Company SRL)

Consiliul Judeţean Iaşi,

Având în vedere:

a) Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu către SC LAUTEMAR SRL, în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Ruginoasa (Centru Palat) – Târgu Frumos (incinta Eurotex Company SRL), prezentată de către Președintele Consiliului Județean Iași, în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 1992 / 18.01.2018;

b) Raportul de specialitate elaborat de Direcţia tehnică şi investiţii-Compartimentul Autoritatea judeţeană de transport public înregistrat sub nr. 1988 / 18.01.2018, privind atribuirea unei licențe de traseu către SC LAUTEMAR SRL în vederea efectuării serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale care să asigure transportul angajaților SC EUROTEX COMPANY SRL, pe traseul sus-menționat;

c) Avizul emis de Autoritatea Rutieră Română - Agenţia Teritorială Iaşi nr.368/16.01.2018, înregistrat la Consiliul Judeţean Iaşi sub nr. 1649/17.01.2018, prin care se arată că autobuzul pe care operatorul de transport intenţionează să-l utilizeze pe traseul sus-menţionat, nu este nominalizat pe trasee prin servicii regulate județene și interjudețene sau interjudețene regulate speciale;

d) Hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi privind actualizarea cu indicele preţurilor de consum a tarifului pentru eliberarea licenţei de traseu în vederea efectuării transportului public de persoane prin curse regulate speciale speciale în judeţul Iaşi, pentru anul 2018;

e) Prevederile art.5 din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local cu modificările şi completările ulterioare;â

f) Dispozițiile art.31, 33 şi 35 din Ordinul Ministerului Internelor și Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare;

g) Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Iași din data de 30 ianuarie 2018;

h) Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Iași nr. 513 din data de 03.07.2017 privind desemnarea înlocuitorului legal al Președintelui Consiliului Județean Iași;

i) Votul exprimat în şedinţa ordinară de plen din data de 31 ianuarie 2018 și consemnat în procesul - verbal al acesteia, respectiv 31 voturi “Pentru”;

În temeiul art.91 alin. (1) lit. d), art. 97 alin. (1) și ale art.115 alin. (1) lit.c) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Page 91: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI, Nr. 1/2018 91

Art.1. Se aprobă atribuirea unei licenţe de traseu valabilă până la data de 09 decembrie 2020, către SC LAUTEMAR SRL în vederea efectuării serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale pentru transportul angajaților SC EUROTEX COMPANY SRL, pe traseul Ruginoasa (Centru Palat) – Târgu Frumos (incintă SC EUROTEX COMPANY SRL ), una cursă/zi, de luni până vineri.

Art.2. În termen de 30 zile de la comunicarea prezentei hotărâri, Compartimentul Autoritatea Judeţeană de Transport Public va elibera licenţa de traseu şi caietul de sarcini aferent acesteia către SC LAUTEMAR SRL, după achitarea tarifului stabilit prin hotărârea Consiliului Judeţean Iaşi şi prezentarea avizelor pentru staţiile de îmbarcare/debarcare stabilite de autorităţile publice locale competente.

Art.3. În termen de 30 zile de la comunicarea hotărârii de atribuire, operatorul de transport SC LAUTEMAR SRL este obligat să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 2, iar în caz contrar prezenta hotărâre îşi încetează aplicabilitatea.

Art.4. Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni şi Presa va comunica în copie, prezenta hotărâre, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, Compartimentului Autoritatea Judeţeană de Transport Public, Direcţiei Tehnice, Direcţiei Juridice şi SC LAUTEMAR SRL.

Art.5. Aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei hotarâri va fi asigurată de către Biroul Relaţii Publice, Monitorul Oficial, Relaţii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeţeni, şi Presa.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

ROMÂNIA JUDEŢUL IAŞI

CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI

HOTĂRÂREA nr.48 privind aprobarea Planului strategic al Autoritatii Teritoriale de Ordine

Publică Iasi pentru anul 2018

Consiliul Judetean Iasi; Avand in vedere: a) Expunerea de motive privind aprobarea Planului strategic al Autorității Teritoriale de

Ordine Publică Iași pentru anul 2018 prezentată de către dl. Consilier judetean Mircea Manolache, presedinte al ATOP Iasi, în calitatea sa de initiator, înregistrata sub nr. 2958/29.01.2018;

b) Raportul de specialitate privind aprobarea Planului strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publica Iasi pentru anul 2018 elaborat de către Direcția Juridică - Biroul Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP - înregistrat sub nr. 2956 din 29.01.2018;

c) Prevederile art.18, lit.a) din Legea nr.218/2002, privind organizarea și funcționarea Politiei Romane;

d) Prevederile art. 20-23 din HG nr.787/2002, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autoritatii teritoriale de ordine publică;

Page 92: Consiliul Judeţean Iaşi · 2018-03-14 · vederea îmbunătăţirii tratării şi a detectării de caz a tuberculozei” de către Judeţul Iaşi - prin Consiliul Judeţean Iaşi,

92 MONITORUL OFICIAL AL JUDEȚULUI IAȘI , Nr. 1/2018 .

În temeiul art.97 alin.(1) si ale art.115, alin(1), lit.c) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Planul strategic al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publică Iași pentru anul

2018,conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri va fi asigurată de către

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Iași; Art.3. Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relații cu Consiliile Locale, Consilierii

Județeni și Presa, va comunica în copie prezenta hotărâre: a) Instituției Prefectului Judetului Iași b) Direcției Juridice - Biroul Ghișeu Unic, Arhivă și Secretariat ATOP c) Autorității Teritoriale de Ordine Publică Iași d) Inspectoratului de Poliție Județean Iași e) Inspectoratului Județean de Jandarmi Iași f) Inspectoratului pentru Situații de Urgență Județan Iași g) Poliției Locale a municipiului Iași Art.4. Aducerea la cunoștința publică a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de

către Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial, Relațiile cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni și Presa.

Dată astăzi: 31 ianuarie 2018

PREŞEDINTE,

Dr. Ing. Maricel Popa CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR AL JUDEŢULUI IAŞI, Lăcrămioara Vernică

____________________________________________________________________________________________

EDITOR: Consiliul Județean Iași - Biroul Relații Publice, Monitorul Oficial,

Relații cu Consiliile Locale, Consilierii Județeni și Presa,

Bvd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 69, Iași, Tel. 0232-235100 int. 333, Fax 0232-261360

Monitorul Oficial al județului Iași nr. 1/2018 conține 92 pagini