Download - A.P.C.I.T. - Turismul Responsabil · A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE DE INFORMARE TURISTIC# Obiective Asocia#iei Profesioni&tilor din Centrele de Informare Turistic'!în

Transcript
Page 1: A.P.C.I.T. - Turismul Responsabil · A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE DE INFORMARE TURISTIC# Obiective Asocia#iei Profesioni&tilor din Centrele de Informare Turistic'!în

!"#$%&"'!()*+&,$,-

"#$#%&'()*!+)(#%,)*)#!

A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE

DE INFORMARE TURISTIC#

!FORUMUL INTERNA"IONAL PENTRU TURISMUL RESPONSABIL Edi#ia a IV-a

27-29 APRILIE 2017 BUCURE$TI !

!

ASOCIA"IA PROFESIONI$TILOR DIN CENTRELE DE INFORMARE TURISTIC%

A.P.C.I.T.

Page 2: A.P.C.I.T. - Turismul Responsabil · A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE DE INFORMARE TURISTIC# Obiective Asocia#iei Profesioni&tilor din Centrele de Informare Turistic'!în

!"#$%&"'!()*+&,$,-

"#$#%&'()*!+)(#%,)*)#!

A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE

DE INFORMARE TURISTIC#

-./0)(#*'!12324252+2!6---

-3'(7'.8#/$9('9!0(/7'%#/$9*:!./$;$):!!9!!('0('<'$&9$8#*/(!.,&-/$&0%$'$-.$-,&1)%*2%$-0"%,34/56-

-7*8"&5059,%$2-'$:,3'29,$,-%$1$%,0)2%$-'2-2/4#,020$2-/$&0%$')%-.$-,&1)%*2%$-0"%,34/5-.,&-()*+&,26-

-3(/&'=9('9!>('0&)(#*/(!0(/7'%#/$#?;*/(!.,&-/2.%"'-/$&0%$')%-.$-,&1)%*2%$-0"%,34/56--;$&9,&$%$2-<,-.$=#)'02%$2-%$'29,,')%->%)1$3,)&2'$-/"-)%:2&,=29,,-3,*,'2%$-.,&-

92%5-<,-30%5,&5020$6--?>%,@,&,%$2-A,-/)'28)%2%$2-/"-2'0$-30%"/0"%,-B-2/4#,059,-/$-/)&/"%5-'2-

>%)*)#2%$2-0"%,3*"'",-.$-'2-&,#$'-')/2'C-%$:,)&2'-<,-&24)&2'6--D2%4/,>2%$2-2/4#5-'2-,*>'$*$&02%$2-.$-&),-0$E&,/,-.$-,&1)%*2%$-<,-

>%)*)#2%$--0"%,34/5-"4',=20$-,&0$%&29,)&2'6-

Page 3: A.P.C.I.T. - Turismul Responsabil · A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE DE INFORMARE TURISTIC# Obiective Asocia#iei Profesioni&tilor din Centrele de Informare Turistic'!în

!"#$%&"'!()*+&,$,-

"#$#%&'()*!+)(#%,)*)#!

A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE

DE INFORMARE TURISTIC#

Obiective Asocia#iei Profesioni&tilor din Centrele de Informare Turistic'!în domeniul turismului:! !! promovarea statutului de profesionist în centrele de informare turistic";

!! definirea rolului #i afirmarea profesional" în cadrul centrelor de informare turistic", în existen$a #i evolu%ia societ"%ii;

!! sus$inerea membrilor asocia%iei în demersurile întreprinse la nivel local, jude%ean, regional &i national în domeniul turismului;

!! realizarea unei st"ri de echilibru între interesele publice &i cele private, colective &i individuale în domeniul turismului;

!! reprezentarea na$ional" &i interna$ional" a profesioni#tilor din centrele de informare turistic";

!! cre#terea vizibilit"$ii centrelor de informare turistic" pe plan na$ional #i interna$ional;

!! realizarea unei re%ele func%ionale a centrelor de informare turistic" la nivel na%ional;

!! îmbun"t"$irea &i acomodarea legisla$iei referitoare la activitatea centrelor de informare turistic" din România;

!! sprijinirea &i colaborarea cu alte structuri / activit"$i ce concur" la promovarea turismului de la nivel local, regional #i national;

!! men$inerea #i dezvoltarea rela$iilor profesionale cu organiza$ii similare din $ar" #i str"in"tate;

!! participarea activ" la implementarea de noi tehnici de informare #i promovare !turistic" utilizate interna$ional;

!! promovarea #i valorificarea patrimoniului turistic al destina$iilor turistice din România;

!! promovarea, sprijinirea #i realizarea de activit"$i care s" contribuie la dezvoltarea turismului local, regional #i na$ional

!! participarea la târgurile #i expozi%iile na$ionale #i interna%ionale;

!! participarea în parteneriat, la ac$iuni de între$inere #i amenajare a cabanelor, refugiilor #i refacerea marcajelor;!

Page 4: A.P.C.I.T. - Turismul Responsabil · A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE DE INFORMARE TURISTIC# Obiective Asocia#iei Profesioni&tilor din Centrele de Informare Turistic'!în

!"#$%&"'!()*+&,$,-

"#$#%&'()*!+)(#%,)*)#!

A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE

DE INFORMARE TURISTIC#

Obiective Asocia#iei Profesioni&tilor din Centrele de Informare Turistic'!în domeniul dezvolt'rii durabile!(i protec)iei mediului:!

!! promovarea ideilor ecologice, a protec$iei mediului #i a dezvolt"rii durabile în general;

!! cre#terea particip"rii publice în gestionarea problemelor de mediu;

!! promovarea specific" a protec$iei mediului în destina$iile turistice din România;

!! promovarea turismului rural #i a dezvolt"rii comunitare rurale;

!! promovarea transportului durabil;

!! educarea cet"$enilor, cu preponderen%" a tinerilor în spiritul respectului profund fa$" de mediul înconjur"tor;

!! organizarea unor manifest"ri consacrate dezbaterii #i promov" promov"rii eficien$ei în domeniul protec$iei mediului;

!! colaborarea cu funda$ii, organiza$ii #i asocia$ii ecologice din $ar" #i str"in"tate;

!! înfiin$area unor centre de colectare a de#eurilor nereciclabile;

!! participarea la amenajarea #i reamenajarea parcurilor #i a rezerva$iilor;

!! organizarea unor ac$iuni de ecologizare a zonelor poluate.

Page 5: A.P.C.I.T. - Turismul Responsabil · A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE DE INFORMARE TURISTIC# Obiective Asocia#iei Profesioni&tilor din Centrele de Informare Turistic'!în

!"#$%&"'!()*+&,$,-

"#$#%&'()*!+)(#%,)*)#!

A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE

DE INFORMARE TURISTIC#

Obiective Asocia#iei Profesioni&tilor din Centrele de Informare Turistic'!în domeniul implic'rii sociale, al promov'rii tineretului (i al dezvolt'rii societ')ii civile:

!! dezvoltarea armonioas" fizic" &i mental" a tinerilor;

!! consilierea &i îmbun"t"$irea organiz"rii tineretului;

!! încheierea unor contracte de voluntariat cu tinerii interesa%i în a sprijinii activitatea centrelor de informare turistic", utile în dezvoltarea carierei lor ulterioare;

!! accentuarea rolului tineretului în evolu$ia turismului;

!! îmbun"t"$irea organiz"rii #i func$ion"rii societ"$ii civile;

!! cre#terea rolului societ"$ii civile în toate domeniile;

!! educarea în spiritul conserv"rii patrimoniului na$ional #i al protec$iei mediului înconjur"tor;

!! alte obiective ce contribuie la promovarea tineretului, la implicarea social" #i la dezvoltarea societ"$ii civile;

Page 6: A.P.C.I.T. - Turismul Responsabil · A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE DE INFORMARE TURISTIC# Obiective Asocia#iei Profesioni&tilor din Centrele de Informare Turistic'!în

!"#$%&"'!()*+&,$,-

"#$#%&'()*!+)(#%,)*)#!

A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE

DE INFORMARE TURISTIC#

Obiective Asocia#iei Profesioni&tilor din Centrele de Informare Turistic'!în domeniul organiz'rii &i cre'rii evenimentelor!:

!! conceperea de proiecte cu tematici în domeniu turismului;

!! crearea de parteneriate în vederea conceperii &i realizarii diferitelor evenimente;

!! colaborarea cu administra%iile locale sau jude%ene, institu%iile publice locale sau centrale, institu%ii de înv"%"mânt etc. în vederea realiz"rii proiectelor;

!! asocierea #i colaborarea cu structuri aseman"toare din jude%, regiune, zon" din %ar" sau din afara acesteia;

!! cooptarea în proiecte a societ"%ilor comerciale cu activitate în turism sau domenii adiacente acestuia;

!! atragerea #i implicarea tinerilor în realizarea &i implementarea proiectelor;

!! alte obiective ce contribuie la promovarea culturii &i sportului.

Page 7: A.P.C.I.T. - Turismul Responsabil · A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE DE INFORMARE TURISTIC# Obiective Asocia#iei Profesioni&tilor din Centrele de Informare Turistic'!în

!"#$%&"'!()*+&,$,-

"#$#%&'()*!+)(#%,)*)#!

A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE

DE INFORMARE TURISTIC#

Obiective Asocia#iei Profesioni&tilor din Centrele de Informare Turistic'!în domeniul economic, bugetar si atragere de fonduri :

!! participarea efectiv" la construc%ia bugetelor locale #i na%ionale privind activitatea de turism;

!! încheierea de parteneriate în scopul sprijinirii activit"$ii centrelor de informare #i promovare turistic", organizare ac%iuni #i evenimente, particip"ri la târguri, expozi%ii, seminarii, întruniri ale reprezentan%ilor centrelor din %ar" #i str"inatate;

!! sprijinirea autorit"%ilor locale sau centrale în consolidarea bugetelor destinate turismului prin identificarea unor taxe de informare #i promovare turistic" pretabile fiec"rei zone din care face parte centrul de informare turistic", membru al asocia$iei;

!! ob$inerea de finan%"ri na%ionale sau interna%ionale, rambursabile sau nerambursabile în nume propriu, sau în parteneriat cu autorit"$i publice locale, Consilii Jude$ene, Ministere, Autoritatea Na%ional" pentru Turism, Ong-uri sau alte entit"$i acceptate de legisla$ia european".

!

Page 8: A.P.C.I.T. - Turismul Responsabil · A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE DE INFORMARE TURISTIC# Obiective Asocia#iei Profesioni&tilor din Centrele de Informare Turistic'!în

!"#$%&"'!()*+&,$,-

"#$#%&'()*!+)(#%,)*)#!

A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE

DE INFORMARE TURISTIC#

MOTIVA'IA ÎFIIN'(RII :

"! Colaborare între centre "! Elaborarea unui GHID DE BUNE

PRACTICI in CIT –uri "! Asigur" interfa%a obiectiv" între

TURIST &i Ministerul Turismului

COMPONEN'A ACUTAL( :

o! 31 de profesionisti! o! 29 de CIT –uri

Page 9: A.P.C.I.T. - Turismul Responsabil · A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE DE INFORMARE TURISTIC# Obiective Asocia#iei Profesioni&tilor din Centrele de Informare Turistic'!în

!"#$%&"'!()*+&,$,-

"#$#%&'()*!+)(#%,)*)#!

A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE

DE INFORMARE TURISTIC#

Centrele de Informare &i Promovare Turistic", în integralitatea lor, devin astfel sprijinul esen%ial în activitatea de promovare a Ministerului Turismului. În activitatea acestora, exist" anumite deficien%e de func%ionare, comunicare, organizare datorate anumitor factori decizionali externi, deficiten%e ce trebuie identificate &i înl"turate. C.N.I.P.T. înfiin%ate oficial : 108 C.I.T.-uri infiin%ate prin P.N.D.R. oficial în jur de 300 de C.I.T. –uri

Page 10: A.P.C.I.T. - Turismul Responsabil · A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE DE INFORMARE TURISTIC# Obiective Asocia#iei Profesioni&tilor din Centrele de Informare Turistic'!în

!"#$%&"'!()*+&,$,-

"#$#%&'()*!+)(#%,)*)#!

A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE

DE INFORMARE TURISTIC#

A.P.C.I.T. o! Satisface nevoia de informare atât

a turistului cât &i a Ministerului Turismului.

o! Asigur" baza pentru elaborarea Strategiilor &i Politicilor de promovare turistica

o! Furnizeaz" date reale &i în timp real despre circulatia turistica

o! Asigur" suport informa%ional pentru editarea materialelor de promovare turistic"

o! Implementeaz" politicile &i strategiile Ministerului Turismului la nivelul U.A.T.-urilor

Page 11: A.P.C.I.T. - Turismul Responsabil · A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE DE INFORMARE TURISTIC# Obiective Asocia#iei Profesioni&tilor din Centrele de Informare Turistic'!în

!"#$%&"'!()*+&,$,-

"#$#%&'()*!+)(#%,)*)#!

A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE

DE INFORMARE TURISTIC#

A.P.C.I.T. în rela%ia cu mediul public &i privat, O.N.G - urile de profil

o! - Reprezent"m o component" important" &i relevant" în contextul cre"rii O.M.D.-urilor

o! Asigur"m comunicarea eficient" între mediul privat &i public

Page 12: A.P.C.I.T. - Turismul Responsabil · A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE DE INFORMARE TURISTIC# Obiective Asocia#iei Profesioni&tilor din Centrele de Informare Turistic'!în

!"#$%&"'!()*+&,$,-

"#$#%&'()*!+)(#%,)*)#!

A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE

DE INFORMARE TURISTIC#

A.P.C.I.T. în rela%ia cu mediul public &i O.N.G - urile de profil

o! Transmitem mediului public

&i privat nevoile reale ale turi&tilor

o! Asigur"m consultan%" în îmbun"t"%irea activit"%ii acestora

Page 13: A.P.C.I.T. - Turismul Responsabil · A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE DE INFORMARE TURISTIC# Obiective Asocia#iei Profesioni&tilor din Centrele de Informare Turistic'!în

!"#$%&"'!()*+&,$,-

"#$#%&'()*!+)(#%,)*)#!

A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE

DE INFORMARE TURISTIC#

A.P.C.I.T. în rela%ia cu O.N.G - urile de profil

o! Împreun" identific"m surse de

finan%are pentru activit"%i care pot cre&te circula%ia turistic" la

nivel na%ional

Page 14: A.P.C.I.T. - Turismul Responsabil · A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE DE INFORMARE TURISTIC# Obiective Asocia#iei Profesioni&tilor din Centrele de Informare Turistic'!în

!"#$%&"'!()*+&,$,-

"#$#%&'()*!+)(#%,)*)#!

A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE

DE INFORMARE TURISTIC#

PROPUNERI DE ACTIVIT('I COMUNE A.P.C.I.T. )I C.N.I.P.T.

Cursuri de ini%iere &i competi%ii de aplinism, escalad" pe panouri artificiale &i stânc"

Page 15: A.P.C.I.T. - Turismul Responsabil · A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE DE INFORMARE TURISTIC# Obiective Asocia#iei Profesioni&tilor din Centrele de Informare Turistic'!în

!"#$%&"'!()*+&,$,-

"#$#%&'()*!+)(#%,)*)#!

A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE

DE INFORMARE TURISTIC#

PROPUNERI DE ACTIVIT('I COMUNE A.P.C.I.T. )I C.N.I.P.T.

Prezentare &i promovarea activit"%ilor &i a obiceiurilor tradi%ionale

Page 16: A.P.C.I.T. - Turismul Responsabil · A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE DE INFORMARE TURISTIC# Obiective Asocia#iei Profesioni&tilor din Centrele de Informare Turistic'!în

!"#$%&"'!()*+&,$,-

"#$#%&'()*!+)(#%,)*)#!

A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE

DE INFORMARE TURISTIC#

PROPUNERI DE ACTIVIT('I COMUNE A.P.C.I.T. )I C.N.I.P.T.

Excursii &i expedi%ii la munte &i în Delta Dun"rii

Page 17: A.P.C.I.T. - Turismul Responsabil · A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE DE INFORMARE TURISTIC# Obiective Asocia#iei Profesioni&tilor din Centrele de Informare Turistic'!în

!"#$%&"'!()*+&,$,-

"#$#%&'()*!+)(#%,)*)#!

A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE

DE INFORMARE TURISTIC#

PROPUNERI DE ACTIVIT('I COMUNE A.P.C.I.T. )I C.N.I.P.T.

Organizare de concursuri de orientare, grafic", caricatur", foto, muzic", umor, poezie &i cuno&tiin%e despre zona geografic".

Page 18: A.P.C.I.T. - Turismul Responsabil · A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE DE INFORMARE TURISTIC# Obiective Asocia#iei Profesioni&tilor din Centrele de Informare Turistic'!în

!"#$%&"'!()*+&,$,-

"#$#%&'()*!+)(#%,)*)#!

A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE

DE INFORMARE TURISTIC#

PROPUNERI DE ACTIVIT('I COMUNE A.P.C.I.T. )I C.N.I.P.T.

Tururi de turism nautic pe Dun"re &i afluen%i navigabili

Page 19: A.P.C.I.T. - Turismul Responsabil · A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE DE INFORMARE TURISTIC# Obiective Asocia#iei Profesioni&tilor din Centrele de Informare Turistic'!în

!"#$%&"'!()*+&,$,-

"#$#%&'()*!+)(#%,)*)#!

A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE

DE INFORMARE TURISTIC#

PROPUNERI DE ACTIVIT('I COMUNE A.P.C.I.T. )I C.N.I.P.T.

Organizarea &i participarea la de târguri de turism locale, regionale, na%ionale &i internationale

Page 20: A.P.C.I.T. - Turismul Responsabil · A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE DE INFORMARE TURISTIC# Obiective Asocia#iei Profesioni&tilor din Centrele de Informare Turistic'!în

!"#$%&"'!()*+&,$,-

"#$#%&'()*!+)(#%,)*)#!

A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE

DE INFORMARE TURISTIC#

Întotdeauna împreun"

Page 21: A.P.C.I.T. - Turismul Responsabil · A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE DE INFORMARE TURISTIC# Obiective Asocia#iei Profesioni&tilor din Centrele de Informare Turistic'!în

!"#$%&"'!()*+&,$,-

"#$#%&'()*!+)(#%,)*)#!

A.P.C.I.T. ASOCIA!IA PROFISIONI"TLOR DIN CENTRELE

DE INFORMARE TURISTIC#

DAC( NU NOI .... ATUNCI CINE ?