Download - ANOMALIILE APEI

Transcript
Page 1: ANOMALIILE  APEI
Page 2: ANOMALIILE  APEI
Page 3: ANOMALIILE  APEI

•AtAtâât de obit de obişşnuitnuităă şşi familiari familiarăă- apa este totu- apa este totuşşi un i un lichid uluitorlichid uluitor

•Pentru apPentru apăă parc parcăă nu ar exista legi; este “ceva altfel” nu ar exista legi; este “ceva altfel”

îîn lumea substann lumea substanţţelorelor

•Datorită capriciilor ei, “ANOMALIILOR APEI” “ANOMALIILOR APEI” , viaţa a putut să se dezvolte şi să existe în apă

Page 4: ANOMALIILE  APEI

Apa este lichidApa este lichidăă îîntr-un interval mare de ntr-un interval mare de temperaturtemperaturăă (0 (0 00C – 100 C – 100 00C) datoritC) datorităă asocierii moleculelor prin legasocierii moleculelor prin legăături de turi de

hidrogenhidrogenDacDacă ţinem seama de structura chimică, ă ţinem seama de structura chimică,

apa ar trebui să se topească şi să fiarbă la apa ar trebui să se topească şi să fiarbă la temperaturi mai scăzutetemperaturi mai scăzute

Page 5: ANOMALIILE  APEI

CCăăldura specificldura specificăă ridicat ridicatăă(CAPACITATEA CALORIC(CAPACITATEA CALORICĂĂ) C=4.18 J/grad) C=4.18 J/grad

•Apa se încalzeşte de 5 ori mai încet decât nisipul Procesul de răcire al apei este lent•Datorită acestei călduri specifice, vietăţile marine nu sunt ameninţate de o supraîncălzire sau răcire excesivă a apei.

Page 6: ANOMALIILE  APEI

CCĂĂLDURA LATENTLDURA LATENTĂĂ DE VAPORIZARE RIDICAT DE VAPORIZARE RIDICATĂĂ

Dacă nu ar exista această proprietate, multe lacuri şi râuri ar seca repede

Page 7: ANOMALIILE  APEI

CCĂĂLDURA LATENTLDURA LATENTĂĂ DE TOPIRE RIDICAT DE TOPIRE RIDICATĂĂ l ltt = 80 cal/g = 80 cal/g

DacDacăă nu ar exista aceast nu ar exista aceastăă

proprietate, gheproprietate, gheţţarii s-ar arii s-ar topi repedetopi repede

Page 8: ANOMALIILE  APEI

PRIN INGHEPRIN INGHEŢŢARE APA SE DILATARE APA SE DILATĂĂ CU 9% CU 9%

FAFAŢĂŢĂ DE VOLUMUL INI DE VOLUMUL INIŢŢIALIAL

Page 9: ANOMALIILE  APEI

În gheaţă se găseşte un număr dublu de legături de hidrogen faţă de cel din apa lichidă

Gheaţa are o structură afânată (cu goluri)

Page 10: ANOMALIILE  APEI

AceastAceastăă anomalie salveaz anomalie salveazăă via viaţţa tuturor a tuturor vievieţţuiuittoarelor care ierneazoarelor care ierneazăă îîn rn rââuri sau lacuriuri sau lacuri

Page 11: ANOMALIILE  APEI
Page 12: ANOMALIILE  APEI
Page 13: ANOMALIILE  APEI

“Apei i-a fost datApei i-a fost datăă puterea magic puterea magicăă de a deveni de a deveni seva vieseva vieţţii pe Pii pe Păămmâântnt” -> Leonardo Da Vinci

Page 14: ANOMALIILE  APEI