Download - ! defi) - Guvernul Romanieiigi.mai.gov.ro/sites/default/files/trandafirbogdanlucian2018.pdf · IV. Active ilnanciar e 1. Contur §i depoziti bancaree fondur, de investifiii form,

Transcript
Page 1: ! defi) - Guvernul Romanieiigi.mai.gov.ro/sites/default/files/trandafirbogdanlucian2018.pdf · IV. Active ilnanciar e 1. Contur §i depoziti bancaree fondur, de investifiii form,

D E C L A R A J I E D E A V E R E

Subsemnatul/SiiJbseiTniafaT" , avand funcfia de j V B la \ Pit ~ - — C ^ f C c G U t f 7 ,

CNP , domiciliul

' / / ' 7 cunoscand preA'ederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declarafii, declar pe proprie raspundere ca impreuna cu familia ! ) defin urmatoarele:

*1) Prin familie se in^elege so^ul/sopa §i copiii aflaji In intretinerea acestora

I. Bunuri imobile

1. Terenuri N O T A : Se vor declara inclusiv cele aflate in alte [an.

Adresa sail zona Anul Suprafa(a Cota-

jUI u Mud ill ilc dobitndii'B Titularul"

^

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuital civil.

*2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, nuraele proprietarului (titularul, sotul/sofia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

2. Cladiri

N O T A : Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ftri.

Adresa sau zoua Categoria* Anul

dobandirii Suprafafa

Cota-parte

Vi-'diii dobSndire

Titularul2 '

T r •.

1

Page 2: ! defi) - Guvernul Romanieiigi.mai.gov.ro/sites/default/files/trandafirbogdanlucian2018.pdf · IV. Active ilnanciar e 1. Contur §i depoziti bancaree fondur, de investifiii form,

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacan^a; (4) spapi comerciale/de productie.

*2) La "Titular" se men^ioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soj;ul/sofia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte §i numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, ma§ini agricole, §alupe, iahturi $i alte mijloace de transport

care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii

Natura Marca Nr. de bucaji Anul de fabricate Modul de dobandirc

iujf^m^m •/Vi c/ -f®ajLA ( V / c

- — . .

^ -— - — -

— w

2. Bunuri sub forma de metale pre^ioase, bijuterii, obiecte de arta §i de cult, colec$ii de arta §i numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare insumata depa$e§te 5.000 de euro

N O T A : • -Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei

la momentul declararii.

Dcscriere samara Anul dobandirii \ . i ln .nu estimate

- — — ^

/ bi „ — —

III . Bunuri mobile, a caror valoare depa§e§te 3.000 de euro fiecare, §i bunuri imobile instrainate in ultimele 12 luni

Natura bunului instrainat

Data fnstrainarii

Persoana cStre care s-a | Instrainat

~ } ornia instrainarii

^ 1 { t, ' ' Valoarea

" 4

2

Page 3: ! defi) - Guvernul Romanieiigi.mai.gov.ro/sites/default/files/trandafirbogdanlucian2018.pdf · IV. Active ilnanciar e 1. Contur §i depoziti bancaree fondur, de investifiii form,

IV. Active ilnanciare

1. Conturi §i depozite bancare, fonduri de investifii, forme echivalente de economisire §i investire, inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro

N O T A : Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institu^ii financiare din strainatate.

Institutia care administrea/a §i adresa aeestcia Tipul* Valuta Deschis fn anul Sold/valoarc la zi

Z £ 0 M

^ ^ —-

*Categoriile indicate sunt: ( I ) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investipi sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investitii directe §i imprumuturi acordate, daca valoarea de piaja insumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro

N O T A : Se vor declara inclusiv investi^iile §i participant in strainatate.

Emitcnt till- ocietatea in care pcrsoana este ; ac(ioiiar sau asociat/bcneficiar de imprumut Tipul*

NumSr de titluri/ cota de participare

Valoarea totala la zi

*

*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare definute (titluri de stat, certificate, obliga(iuni); (2) acfiuni sau parfi sociale in societal comer dale; (3) imprumuturi acordate in nume personal.

3

Page 4: ! defi) - Guvernul Romanieiigi.mai.gov.ro/sites/default/files/trandafirbogdanlucian2018.pdf · IV. Active ilnanciar e 1. Contur §i depoziti bancaree fondur, de investifiii form,

3. Alte active producatoare de venituri nete, care msumate depa?esc echivalentul a 5.000 de euro pe an:

Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.

V. Datorii Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui terf, bunuri achizifionate In sistem leasing alte

asenienea bunuri, daca valoarea tnsumata a tuturor acestora depa§e§te 5.000 de euro

NOT A: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate tn strainatate.

Creditor Contractat in anul Scadent la Valoare S . . <••. ..(A .r....<»'. - . is

2 o ' f I-OZjo

———--—• .

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fafa de valoarea de piafa, din partea urior persoane, organizafii, societal comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institufii publice romane$ti sau straine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontari de cheltuieii, altele decat cele ale angajatorului, a caror valoare individuals depa?e§te 500 de euro*

Cine a realizat venitul , Sursa venitului: numele, adresa *

Serviciul prestat/Obiectul, s ; generator de venit

Venitul nual tncasat

1.1. Titular „

1.2. Sot/sojie

1.3. Copii

*Se excepteaza de la declarare cadourile tratafiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I ?i a! 11-lea

4

Page 5: ! defi) - Guvernul Romanieiigi.mai.gov.ro/sites/default/files/trandafirbogdanlucian2018.pdf · IV. Active ilnanciar e 1. Contur §i depoziti bancaree fondur, de investifiii form,

VII . Venituri ale declarantului ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile §i completarile ulterioare)

NOTA: Se vor declara inclusiv venitiirile provenite din strainatale.

Cine a reaiizat venitul Stirsa venitului: numele.adresa

Serviciul prestat/Obiectnl generator de venit

Venitul anual

I. Venituri din salar ii 1.1. Titular / € / - eflficu— wtHigi tHW/VT

iW. SAyyt/Fsf? , rJ/L /" HHcludj ft 1.2. SoJ/sofie

r T fyrl 1 C^CP —

1.3. Copii

2. Venituf Jin activita}i independente 2.1. Titular v—- —

• - •

2.2. Sot/sotie -

3 Venituri din eedarea folosintei bunurilor 3.1. Titular

3.2. So$/soj;ie ""

4. Venituri din invest/fit 4.1. Titular

4.2. So|/so|ie """*"'"*'* . . — — - —... _

.5. 1 enituri din pemii 5.1. Titular ___ — — , ^

5.2. Sot/so{ie

6. Venituri din activitafi agricole 6.1. Titular <±__ —

— " " 6.2. Sot/so^ie

5

Page 6: ! defi) - Guvernul Romanieiigi.mai.gov.ro/sites/default/files/trandafirbogdanlucian2018.pdf · IV. Active ilnanciar e 1. Contur §i depoziti bancaree fondur, de investifiii form,

7. Venituri din premii Ss7 din jocuri dc noroc

7.1. Titular

7.2. Sot/sotie

7.3. Copii

8. Venituri din allc surse.

8.1. Titular

8.2. Sot/sofie

8.3. Copii

Prezenta declarable constituie act public raspund potrivit legii pen ale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor men^ionate.

Data completarii

91 0 L I q i P

Semijjftura

6

Page 7: ! defi) - Guvernul Romanieiigi.mai.gov.ro/sites/default/files/trandafirbogdanlucian2018.pdf · IV. Active ilnanciar e 1. Contur §i depoziti bancaree fondur, de investifiii form,

D E C L A R A J I E D E I N T E R E S E

Subsemnatul/%bs®nnniTar T f f F r ' f i & O Q & M ^ LUC/4-A/ , avand func|ia de terWT /)oW77 'Z- la /Q/ ~~ C d P < = ^ 4 - ,

CNP , domiciliul

cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere:

1. Asociat sau acfionar la societal comerciale, comp interes economic, precum u .'mbrii in asocialii, fmu

anii/societaji nationale h • fujii de credit, grupuri de alii sau alte organizatii neguvernamentale:

Unitatea - denumirea §i adresa -

Calitatea definuta Nr. de parji sociale sau de acfiuni

Valoarea totala a parjilor sociale

§i/sau a ac^iunilor 1 .1 . . .^C k > 6 l ( t C M A + s t f t - J / L L

, • — »

..

2. C»'v ilea de membru u organelt dt conduce re, i regiilor autonome, ale companiilor/societafilor nation economic, ale asociafiilor sau fundatiilor ori ale altor

idministrare si cont ale, ale institutiilor irgai;. i neguvern

rol ale socictat le credit, ale «i amentale:

lor eomcrciale, ale upurilor de interes

Unitatea - denumirea §i adresa - Calitatea definuta Valoarea beneficiilor

2.1 _

3. Calitatea de membru n - s ui asociafiilor profesio lale $i/sau sindicale 3.1.. . . . .

,

^ 4. Calitatea de meirfbnrTiTorganele de conducere, adininistrare control, retrihuitc sau ncretribuite, detinutei cadrul partide , dilice, funcfia detinuta denumirea partidului politic 4.1

5. Contracte, inclusiv cele de asistenp juridicS, consul tant §i civile, obtinute sau aflate in derulare in timpul exercifarii funcjiilor, mandatelor sau denmitatilor publiee finantate de la bugetul de stat, local §i din fonduri externe ori incheialc cu societal comercialc cu capital de stat sau unde statul este ac(ionar majoi ita /rain ritar: 5.1 Beneficiarul de contract: niimele, Institutia Procedure prin Tipul Data Durata Valoarea

1

Page 8: ! defi) - Guvernul Romanieiigi.mai.gov.ro/sites/default/files/trandafirbogdanlucian2018.pdf · IV. Active ilnanciar e 1. Contur §i depoziti bancaree fondur, de investifiii form,

prenumele/denumirea §i adresa contradanta: denumirca§i

adresa

careafost incredin|at contractu!

contractului inclTeiciii contractiilui

contractului totalaa contractului

Titular Titular

• — • —

Sot/so ie

Riidede gradul [''aletitulamlui

Socictati comerciale' Pensoana fizica autorizata/ Asociafii familiale/ Cabinete individuate, cabinete asociale, societap civile profesionale sau societal civile profesionale cu raspunderc limitata care desfa§oaiaptofesiadeavocal/Or niza{ii neguvemarnentale/ Funda ii/ Asociapi2'

X z 7 Socictati comerciale' Pensoana fizica

autorizata/ Asociafii familiale/ Cabinete individuate, cabinete asociale, societap civile profesionale sau societal civile profesionale cu raspunderc limitata care desfa§oaiaptofesiadeavocal/Or niza{ii neguvemarnentale/ Funda ii/ Asociapi2' c

1} Prin rude de gradul I se ln^elege paring pe linie ascendenta §i copii pe linie descendenta. 2) Se vor declara numele, denumirea ?i adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea dejinuta, titularul,

sotul/so^ia §i rudele de gradul I ob£in contracte, a§a cum sunt definite la punctul 5.

Prezenta declarable constituie act public raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.

Data completarii Semiiatura

M.oi-.M.

2


Top Related