Download - AVERE 2020... · Created Date: 6/4/2020 2:44:05 PM

Transcript
Page 1: AVERE 2020... · Created Date: 6/4/2020 2:44:05 PM

DtrCLARATIE DE AYERtr

falsul in

I, BUNURI IMOBILE1, TerenurlNotd: se vor declara ii.tclusiv ce.lb aflctte tn alre ldri

*Calegoriile ftdlciiini: fi r) fuciu de ) a,ke categoriiextrcy,ilatte, dttcd sc crfld trr cit.cuitul civil

2, CIAdiriNotd; ,re vor declaru inclusiv cele ctflate tn atre firi

indicate silnt: ( I) apanamiit; 1

t,), Prirt larttilie se lryelege solrl/ solia si c'piii qllali ltr lnrrelirrcrea oce stora.

b ut t u ri l o t' ln c op,o p r i c ta t e, cot(r- p * n e S i r r t nrc..l e r: op rop t,let a, i l o r,

II, BUNURT MOBILE1' Autovehicule/autoturisnte, tractoare, nragini agricole, $alupe, iahturi gi alte mijloace detransport care.surrt supuse lnmatricul6rii, pofrivit legii

Dl{Eclr,tii' r.r-liTEVIDEN [n PFti(.()n NEL,\MUNtqt-- - a

tT"... atr,\f.azi

decla' pe propria r6spundele

{F1gJ'i')

Page 2: AVERE 2020... · Created Date: 6/4/2020 2:44:05 PM

2, Bttnuri sub form{ de metale pre{ioase, bijutrrii, oblecte de artfr gi de cult, colecEii de art[ ginumisntatictr, obiecte care fac parte din patrimonlul cultural nafional salr'uniyersal, a ctrrorvaloare insunrattr depSgegte 5.000 IJuro.Notd: set vor menliotta toate. burutrile ctflate in proprietate, irtrliferent clacci ele se qftd se4 nu pe terito,iulRo mLni e i la mome.n t ul de cl.ardr ii,

III. BUNURI MOBILE, A- Ctr.ROB VALOARD DEPA$E$TE 3,OOO EURO FIECARE, $IBUNUFII IMOBILE INSTNAINATtr lN UI,TIMELE 12 LUNI

IV, A CTIVE FINANC,IAITE1' Contuii 9i depozite bancare, fonduri de investifii; forme echlvalente de economisire gi i,vestire,inclusiv cardurile credit, dac[ valoarea insumat[ a tuturor acestora d;p;;.;;; ii000 EuroNotd: se vor. declqra inclusiv cele qflcue tn. bdnci sau in,rtitulii financiare cli:n itrdindtate,

inrlicate sunt: ( I ) cottl curent squ ecltiiatenteinvestilii tau echit'alente, hclusiv fotuluri private cle pcnsii'sau ahc sistetne'ci;i iil,,i,i,',ii,:iiii ,*'ari)'iii rlir',aferente-anului

fiscul unterior),

2' Plasamente, lnvestifii directe gi inrprumuturi acordate, dac[ valoarea de piaf6 lnsumat6 attttrtror acestora dep6gegte 5.000 truroNotd: se vor cleclara inclu;riv inve,rti.liile Si 1:artic,ipdrile ilt stt.dindtate

Descriere sunrlrd Anul dobflndirii Valoarea estihl{rf[

Natura hunul ui insuiinat Fersonnu ciltle carc s,n lnstrhinnt

Insttitulia care adlrrinistreazil gi adresu ucestcia

Emitent titlu/socictnten in care persoanir est'e acliorral sariasociarlbcueficittr de inlprurnuI

'Iipul' Numtrr de titluri/cota cle pnfiioipu'e Vuloare totolf, la zi

nCutegoriile indicate sunt: ( I ) vctleqrc ilclitute (titluri tle stot, a, obliguliurri); (2) ot:liuni sarr pcit.li socln ,tocietdli conrerc'iule; (3) hnpnrtrutturi ac:ordut(r in rrrttrw personul,

obliguli ) ot:liuni pcit'1i

r rJ)ul Valuta Deschis inanul Sold/valoare la zi

Page 3: AVERE 2020... · Created Date: 6/4/2020 2:44:05 PM

3' AIte active prodrtciltoal'e de venjturi ncte, carc insurnnte depdgesc echivalentul a 5,000 Euro pe anlNotd: se vor dcclcu'a irt,cl.usit, cale aflatc fn $fiindtate ,

V. DATORIIDebite, ipoteci, garanfil en:lse ln beneficiul unui terf, bunuri achizifionate in sistem leasing gi alteBsenlcne0 butturi, dactr valoarea fttsumatd u tutur,or acestor,a deptrgegte S,000 Euro,Notd: ,te t,or declara inclxsit, padvele linctnciare acumul.cue tn. slt.dindt:ate.

VI' Cadouri, servicii satt avantaje prirnite gratuit sau subven{ionate faftr cle valoarea de piafi, clinpartcil un0r persoane, organizafii, socict?1ji conrerciale, regii autorrome, conrpanii/societXfitl.afioti.alg sa.tr institulii publice ronr0rteglisarr striine, inclusiv buise, crcdite, garanlii, decontAri decheltuicli, alteie clccAt celc ale artgajntorului, a c6ror valoare inrlividiralfi a.paj.tt* igb tr;;;',

" "'

Creditor,- +*-- Corrtractn( in arrul Scaclerrt la Valonre

--5-1L*'r- 1)c.,:5 f -::,r'tsn {*

Cine n lealizal Srrrsa verritului: Selvici rr I prestat/OLi cctu I

Venit anual incasut

L l, 'lirulu'

1,2 liot/soti

'?5, a,uceptucrzit rt, lr tt*tr,,

VIL '/enituli ale declarantuluiincheint (potrivit art, 4,1 clincomplettrrile ulterioare),

gi ale membr'ilor sAi de familie, realizate tn ultinrul arr t,iscalLegea

^r. 57112003 p,ivrncr cocrur fiscar, cu ,rocIifictrrile gi

Notd: ;e vor dacla.ra i*cl.usitt venitu.rile pt.ovenite c)in. stdindrarc,

ulsa venitului:n.urnc, adresa

Serv iciu I pr les I at/olti crt,i'iVcnit anual lrrcasut

1, \'enituri din salur:iiI l, Titular

I 2 Sot/sotie

1,3, Copii

2, ! cnituri din activit5f i indepenclcnte2, I, Titulal

2.2. SotAotje

Page 4: AVERE 2020... · Created Date: 6/4/2020 2:44:05 PM

Cine a realizar Sulsn venitului: Servioiul presrar/obi eotulator de vellit Vettit anual incusat

3, -\!qtturi din cedarea folosinfei fmirurilor.3,1, Titulzu'

4, !'enituri din investi4,1 , Titulnr

5, !'enituri din pensii5, L Titular

6, !renituri din activitAti a6,1, Titular

7, !9.$trlii dirl_r:r'ernii sj ,iocitri de noroc7,1, Titular

8, Venituri din alte surse8,1, Titular

Pteaenta declarafie con$tituie aot public ai r6spund potrlivit legii penale pontru inexactitatea saucarar;terul incomplet al datelol, men!ionato,

Data cornpletdt,ii

?y ;,l 5: ,19,1A ,

Sem1trt,1in

Page 5: AVERE 2020... · Created Date: 6/4/2020 2:44:05 PM

Subser4r+trffavAncl -fur:cti,f ae. .,...

cunoscAncl prevodori le at.[, prrlvin6 falsul ln docllrtr[ii, declarl p, p,opi,i o rdspuncler.e:

jlIi'l' l'(,;1.,.,'Yl'|i1iitu\'l,l1irutlul/scirr1clcgc1

i,.,.o,nprl'ii?:im,i::X[ll:,;;,';:"""e act ptrblic qi r'rspur<i, porrivir regii penare, pe.t*r irrexucrirarcu sa, c*,ucrcr,rr

Da.tn corrrp)orilrii:l)-Y.,;,$.f,;,/+,1$

l,.lsocict ru,, ; diffi@

ar,entalc:Unitatea

- derrurnile gi lclr.es6Nr', cle pir[i sooiale

snu de acliuni

Valoareu torati-upirlilor sociqlei/srru a a.cliurrilor,

Cirlitatc.i

ffi;';J,llHlril;,:',:'J'til***I1",111,;,l,ll are i,srituliilor. <re credit, are s.r,uriror rrc i,,o,,rnllQfiilqr ori'ale a._...,,rrvqFrrvr,ue creott, Ble grul)ufilor dc irttcnizaiii negqvernanrenta le:

ntlrc ai Calitatea definurd Vnloalea bencficiilor

tca dq-rpanrbrui/sau siu4r'caG

tt qqdrul pqr:tidclor uerctribrrite, (laiinubru tn o'gnn

qlui Botitic:

aq[.lqlar frB,irtritqr'/nri nori ta r ;

Cc'rr:iac:c, i".t

*. fi;[i*yii,".1T,T3i3^r:^q:lur de srar, r,cnr pi c]irr ro,cru

. 5.I Berreficiatrrl dc uotitructlNrruelc, prcrrurlclc/rtcrrumirca qi ndrcsn

Insti tIllltcontr(rc(unIf,;

dorrrrrttirca gi

atlresa

Plocc<lura pllrrculc q fo,stirrurcdinlritc0tttr{lutu I

\/rtloiu'cutotald a

dc gru<lul lr) ale litularului,..

1i -conrcr

cinic/ p.,:ioo,r,: -jl7i?I'-friiijii thnilinlc/ Cnhinere iuclividunle, qlb

socinrc, socict6[i civilc 1r,.t,t'csio,,nte snii siiliT llloleuionnle ou rlispurrdcrc lirnirilrfi

prolcsin rlc nvocut/ Oltnntncnlnlc/ FlrrtrlIliil A.socinl i irr