· Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind...

of 97 /97
ROMANIA JUDETUL DIMBOVITA CONSILIUL LOCAL GAESTI PROIECT de HOTARIRE privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara,, Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dimbovita, pe anul 2020 Consiliul Local Gaesti, judetul Dimbovita Avind in vedere: - Expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore; - Raportul nr. 969/20.01.2020 intocmit de serviciul buget-contabilitate, impozite si taxe locale, informatica prin care se propune aprobarea cotizatiei U.A.T Gaesti datorata la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara,, Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dimbovita,, pe anul 2020; - Raportul comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local Gaesti; - Prevederile Actului constitutiv si ale Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Reabilitarea colectarii,transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor

Transcript of  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind...

Page 1:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

ROMANIA JUDETUL DIMBOVITACONSILIUL LOCAL GAESTI

PROIECT de HOTARIRE privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara,, Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dimbovita, pe anul 2020

Consiliul Local Gaesti, judetul Dimbovita Avind in vedere:

- Expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore; - Raportul nr. 969/20.01.2020 intocmit de serviciul buget-contabilitate, impozite si taxe locale, informatica prin care se propune aprobarea cotizatiei U.A.T Gaesti datorata la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara,, Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dimbovita,, pe anul 2020;- Raportul comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat din cadrul Consiliului Local Gaesti; - Prevederile Actului constitutiv si ale Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Reabilitarea colectarii,transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dimbovita,, cu modificarile si completarile ulterioare; - Hotarirea Asociatiei Reabilitarea colectarii,transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dimbovita nr. 1/2001; In conformitate cu :

-Dispozitiile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor cumodificarile si completarile ulterioare; - Hotarare nr. 304/2019 a Asociatiei Reabilitarea colectarii,transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dimbovita; - Prevederile H.G. nr. 742/2014 privind modificarea anexelor 2 si 4 din HG.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a statutului – cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice; - Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile sicompletarile ulterioare; - Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice,

Page 2:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

cu modificarile si completarile ulterioare ; - Prevederile art. 129 alin.2, lit. b din Codul Administrativ ; In temeiul art. 139 alin. 3, lit,,.d,, din Codul Adminitrativ

HOTARASTE :

Art. 1 – Pentru anul 2020 se aproba cotizatia datorata la Asociatia de DezvoltareIntercomunitara ,, Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dimbovita,, cu suma de 119.112 lei(9.926 lei / luna ). Art. 2 – Cotizatia mentionata la art. 1 va fi prevazuta in bugetul local la Titlul 59,, Alte cheltuieli,, art. 56.11 ,, Asociatii si fundatii,, si va fi achitata conform prevederilor legale. Art. 3 – Cotizatia stabilita pentru anul 2020 va avea ca destinatie finantarea cheltuielior curente ale Asociatiei precum si acoperirea cheltuielilor necesare prestarii serviciului de colectare, transport, depozitare si prelucrare deseurilor. Art. 4 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului Gaesti si serviciul Buget-contabilitate din Impozite si Taxe Locale, Informatica cadrul primariei Gaesti.

Initiator , d- nul Primar ,

Gheorghe Grigore

, Avizat de Legalitate Secretar- General , jr. Diaconu Mitica

EXPUNERE DE MOTIVEla Proiectul de hotarire privind aprobarea

Page 3:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

cotizatiei datorata de U.A.T. Gaesti la ADIpentru anul 2020

U.A.T. Gaesti este membra a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Reabilitareacolectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dimbovita,,. Potrivit Statutului Asociatiei si a Actului constitutiv unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei au obligatia de a plati o cotizatie anuala calculata in functie de numarulde locuitori. Pentru anul 2020 U.A.T. Gaesti urmeaza sa achite o cotizatie de 119.112 lei. Lunarcotizatia este de 9926 lei. Sumele platite cu titlu de cotizatie vor fi utilizate de Asociatie pentru finantarea cheltuielilor curente si acoperirea cheltuielilor necesare prestarii activitatii de colectare, transport, depozitare si prelucrare a deseurilor.

Primar,

Gheorghe Grigore

ROMANIAJUDETUL DIMBOVITACONSILIUL LOCAL GAESTI

Page 4:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

PROIECT DE HOTARIREprivind aprobarea cuantumului taxei de habitatcu destinatie speciala de salubrizare pentru anul

2020

Consiliul Local Gaesti judetul Dimbovita Avind in vedere: - expunerea de motive intocmita de d-nul primar Gheorghe Grigore; - raportul nr. 968/20.01.2020. intocmit de Serviciul buget-contabilitate Impozite si Taxe , Informatica din cadrul primariei Gaesti prin care se propune aprobarea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2020; - raportul Comisiei buget-finante, administrarea domeniului public si privat , din cadrul Consiliului Local Gaesti; - prevederile Actului constitutiv si ale Statutului Asociatiei de DezvoltareIntercomunitara ,, Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solidein judetul Dimbovita,, cu modificarile si completarile ulterioare; - Hotarirea ADI nr. 303/2019 - Hotarirea ADI nr. 15/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizareSi functionare ADI; -Hotarirea nr. 119/18.06.2013 a Adunarii Generale a ADI privind aprobareaMetodologiei de instituire si colectare a taxei de habitat la nivel judetean cu destinatie speciala de salubrizare cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu :

-Dispozitiile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor cu modificarile si completarile ulterioare; -prevederile Legii nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal; -prevederile H.G. nr. 742/2014 privind modificarea anexelor 2 si 4 din H.G.Nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutive-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice; -prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; -prevederile O.G. nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile si completarile ulterioare ; -prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice cu modificarile si completarile ulterioare; - prevederile art. 129 alin.2, lit. b din Codul Administrativ ;

Page 5:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

In temeiul art. 139 alin. 3, lit,,.d,, din Codul Adminitrativ

Se propune :

Art. 1. ( 1) – Incepind cu data de 01.01.2020 se stabileste cuantumul taxei de habitat cuDestinatie speciala de salubrizare astfel:- 21lei/luna/gospodarie(inclusiv comisionul de administrare de 1,25 lei/luna/gospodarie)- 12 lei/luna/gospodarie pentru persoanele care locuiesc singure intr-o gospodarie siStrainasii care domiciliaza in judetul Dimbovita si in afara judetului, care au gospodarii pe razaJudetului Dimbovita(incluzind comisionul de administrare de 0,714 lei/luna/gospodarie). - 100 lei/luna/institutii publice finantate de la buget (incluzind comisionul de administrare 5,95 lei/luna/institutie). (2) - Incepind cu data de 01.01.2020 se stabileste cuantumul taxei de habitat in cuantum de 40 lei pentru : - ONG- urile care sunt scutite confor, prevederilor Codului Fiscal ; - biserici , case de rugaciuni si cimitire , pentru care taxa de habitat nu este suportata de administratia publica ; - biserici , case de rugaciuni si cimitire , pentru care taxa de habitat este suportata de administratia publica , caz in care administratia publica locala achita taxa prevazuta ; Art. 2 . ( 1) – Agentii economici care care genereaza deseuri menajere , municipalesi similar si nu au contract incheiat cu operatorii autorizati de colectare si transport care opereaza pe raza Judetului Dambovita , vor fi taxati cu 40 lei/luna , conform taxei operatorului careare exclusivitate pe raza judetului . ( 2) – agentii economici care isi desfasoara activitatea in mai multe puncte de lucru vor achita contravaloarea taxei pentr fieacre punct de lucru . ( 3) – agentii economici care nu au icheiat contract cu operatorii autorizati de colectare si transport vor achita taxa de 40 lei /luna prin operatorul de colectare si incasare , S.C. Electrica Furnizare S.A, si comisionul de incasare . ( 4)- Comisionul de incasare se va deduce din incasarile efectuate de la agentii economici. Art.3 - Gospodariile ale caror proprietari sunt plecati impreuna cu familia in strainatate datoreaza o taxa de habitat de 8 lei /luna/ gospodarie ( incluzand comisionul de administrare 0,476 lei/ luna /gospodarie . Art.4 - – Gospodariile care detin doua sau mai multe contoare electrice la acceasiadresa si deservesc o singura familie vor datora o singura taxa de habitat.

Art.5– Urmatoarele categorii de gospodarii sunt scutite de plata taxei de habitat: a) veteranii de razboi, vaduvele de razboi si vaduvele nerecasatorite ale veteranilor de razboi;

Page 6:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

b) persoanele prevazute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, si persoanele fizice prevazute la art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 105/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; c ) persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I de invaliditate si reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate in cazul in care sunt titulari ai contractului de furnizare a energiei electrice si numai daca locuiesc evectiv la aceasta adreasa . d) - beneficiarii de ajutor social conform Legii 416/ 2001 ; e) – sunt scutite de la plata taxei de habitat gospodariile nelocuibile ( aflate in stare avansata de degradare , in curs de constructive , daramate , garaje , magazii ) Art. 6- a . Scutirile acordate sunt valabile pe o perioada de 1 an . -b. Dupa expirarea perioadei prevazute la art.3 , litera ,, a,, se va formula o alta cerere de scutire . Art. 7– Gospodariile care detin doua sau mai multe contoare electrice la acceasiadresa si deservesc o singura familie vor datora o singura taxa de habitat. Art. 8 – Taxa speciala incasata potrivit prezentului act administrative , reprezinta venit la bugetul local si se foloseste pentru finantarea cheltuielilor privind plata de disponibilitatedatorata pentru serviciile prestate cetatenilor si institutiilor publice din cadrul unitatii Administrative teritoriale orasul Gaesti. Art. 9 – Pe cale de consecinta, orice dispozitie contrara prevederilor prezentei hotariri isi inceteaza aplicabilitatea. Art. 10 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului Gaesti si serviciul buget-contabilitate, impozite si taxe locale din cadrul primariei Gaesti.

INITIATOR , Primar , Gheorghe Grigore

, AVIZAT DE LEGALITATE Secretar – General ,

jr. Diaconu Mitica

EXPUNERE DE MOTIVE

Page 7:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

privind aprobarea cuantumului taxei de habitatcu destinatie speciala de salubrizare pentru anul

2020

La inceputul fiecarui an se stabileste taxa de habitat cu destinatie speciala de salubrizare la nivelul judetului Dimbovita si, ulterior la nivelul fiecarei unitati administrativ teritoriale Membra a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Reabilitarea colectarii, transportului,Depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dimbovita,,.

Primar,

Gheorghe Grigore

Page 8:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

ROMANIA JUDETUL DAMBOVITA CONSILIUL LOCAL GAESTI

HOTARARE privind prelungirea unor contracte de inchiriere

Consiliul Local Gaesti , judeţul Dambovita ,Avand in vedere :- expunerea de motive a domnului primar , Gheorghe Grigore ;- cererile nr.17.613/25.10.2016 formulata de SC ARTPRESS IMPACT SRL , cererea nr. 17.795/26.10.2016 formulata de II ISPAS SORIN MADALIN , cererea nr.17029/14.10.2016 formulata de S.C. ILIE PROD COM SRL , cererea nr.18050 din 31.10.2016 formulata de IF STROE ELENA ,prin care se solicita prelungirea contractelor de inchiriere ;- raportul nr. 20.075/12.12.2016, intocmit de d-nul Stanciu Nicolae ; - avizul Comisiei Juridice , buget finante si a Comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Gaesti ; În conformitate cu :- prevederile art .123 din Legea 215/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare ; În temeiul : - art.36 , alin. 2 , lit. (c) , Legea nr. 215 /2001, privind administraţia publică locală, republicată coroborat cu art art. 45 aliniatul 3 din acelasi act normativ ;

HOTARASTE :

ART.1 - Se aproba prelungirea urmatoarelor contracte de inchiriere pe o perioada de 5 ani de la data adoptarii prezentei hotarari :

Nr.crt.

BENEFICIAR NR. CONTRACTULUI

1 S.C. ARTPRESS IMPACT SRL 42/17.11.2014

Page 9:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

2 II ISPAS SORIN MADALIN 63/17.12.20133 S.C.ILIE PROD COM SRL 63/17.12.20134 IF STROE ELENA 61/2013

Chiria ramane in cuantumul stabilit in contractul initial , ca efect a licitatiei , cu posibilitatea indexarii acesteia cu indicele de inflatie , la contractile in care pretul nu a fost stabilit in euro. ART .2 - In caz de modificare urbanistica a zonei respective , potrivit planurilor de amenajare si modernizare a teritoriului , care ar necesita demolarea sau renovarea imobilului aflat pe terenul inchiriat, locatorul are obligitia sa comunice in scris , cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte, locatarului , despre intentia sa si rezilierea de drept si de fapt a contractului.ART.3- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul orasului Gaesti , precum si Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului . ART.4 – Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.3 , cat si solicitantilor .

PRESEDINTE DE SEDINTA ,d- nul consilier ,

ION UNTARESCU

, CONTRASEMNEAZASECRETAR ,

jr. Diaconu Mitica

NR.____DATA : 30.01.2017

Page 10:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

EXPUNERE de MOTIVE la proiectul de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere

Avand in vedere cererile unor persoane fizice si juridice de prelungire a unor contracte de inchiriere , clauza din contractele de închiriere care prevede că la expirarea termenului, proprietarul/administratorul poate prelungi contractul, respectiv clauza potrivit căreia preţul închirierii va fi calculat conform actelor normative în vigoare şi indexatîn funcţie de rata inflaţiei, precum şi clauza referitoare la tacita relocaţiune; Tinand cont de faptul că prin prelungirea contractelor de închiriere se aduc venituri suplimentare la bugetul local, cat si faptul faptul că sunt întrunite condiţiile legale pentru prelungirea acestor contracte de închiriere vă prezint următorul proiect de hotărâre.

PRIMAR ,jr.Gheorghe Grigore

Page 11:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

ROMANIA JUDETUL DAMBOVITA CONSILIUL LOCAL GAESTI

HOTARAREprivind aprobarea scoaterii din evidenta contabila

a sumelor reprezentand contravaloarea bunurilor inregistrate caaport de capital la S.C. Gospodarie Comunala si S.C. Servicii Publice

Consiliul Local Gaesti , judetul Dambovita ; Avand in vedere : - expunerea de motive intocmita de domnul primar , Gheorghe Grigore ; - raportul nr. 20.013/12.12.2016 , intocmit de seful serviciului Contabilitate prin care se propune scoaterea din evidenta contabila a sumelor reprezentand valoarea bunurilor inregistrate ca aport de capital la S.C. Gospodarie Comunala si S.C. Servicii Publice ; - raportul comisiei de buget finante din cadrul Consiliului Local Gaesti ; In conformitate cu :- prevederile art.36 alin .2 lit.c din Legea 2015/2001 cu modificarile si completarile ulterioare ;In temeiul art.45 (3) din Legea administratiei publice locale 215/2001 modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE :

Art. 1- Se aproba scoaterea din contul 2602 – titluri de participare a sumei de 86.405 lei reprezentand valoarea bunurilor inregistrate ca aport de capital dupa cum urmeaza : 55.000 lei valoarea aferenta bunuri la S.C. Gospodarie Comunala si 31.405 lei valoare aferenta bunuri la S.C. Servicii Publice .Art.2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga serviciul buget – contabilitate, inpozite si taxe locale, informatica din cadrul Primariei Gaesti

PRESEDINTE DE SEDINTA ,d- nul consilier ,

ION UNTARESCU

CONTRASEMNEAZASECRETAR ,

Page 12:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

jr. Diaconu MiticaNR.____DATA : 30.01.2017

ROMANIA JUDETUL DAMBOVITA CONSILIUL LOCAL GAESTI

PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti numarul 100 din 20.12.2016 privind imputernicirea domnului viceprimar , Untarescu Ion , sa semneze in numele Consiliului Local

Gaesti ,o tranzactie judiciara in dosarul nr. 4600/120/2016)

Primarul oraşului Gaesti , judeţul Dambovita , Avand in vedere :- expunerea de motive a domnului primar , Gheorghe Grigore ; - raportul secretarului U.A.T. Gaesti ;- avizul comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Gaesti ; In conformitate cu :- prevederile art.81 C. Proc. Civ ;In temeiul :- prevederilor art. 36 alin.2 , lit.,,c,, din Legea 215 /2001 , cu modificarile si completarile ulterioare , coroborate cu art.45 alin. 1 din acelasi act normative;

SE PROPUNE :

ART.1 – Se aproba modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti numarul 100 din 20.12.2016 privind imputernicirea domnului viceprimar , Untarescu Ion , sa semneze in numele Consiliului Local Gaesti ,o tranzactie judiciara in dosarul nr. 4600/120/2016).ART.2 –Modificarile se regasesc in anexa prezentei hotarari .ART.3-Cu ducerea laindeplinire a prezentei hotarari se obliga d-nul viceprimar Untarescu Ion . ART.4 – Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si domnului viceprimar al orasului Gaesti

Page 13:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

INITIATOR ,Primar

Gheorghe Grigore Avizat at de legaltate ,

Secretar , Jr. Diaconu Mitica

RAPORT privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti numarul 100 din 20.12.2016 privind imputernicirea domnului viceprimar , Untarescu Ion , sa semneze in numele Consiliului Local

Gaesti ,o tranzactie judiciara in dosarul nr. 4600/120/2016)

Potrivit art.81 C. Proc. Civ C. renunţarea la judecată sau la dreptul dedus judecăţii, achiesarea la hotărârea pronunţată, încheierea unei tranzacţii, precum şi orice alte acte procedurale de dispoziţie nu se pot face de reprezentant decât în baza unui mandat special ori cu încuviinţarea prealabilă a instanţei sau a autorităţii administrative competente . Fata de acest aspect , ca rog sa dispuneti .

Secretar oraş,jr. DiaconuMitica

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti numarul 100 din 20.12.2016 privind imputernicirea domnului viceprimar , Untarescu Ion , sa semneze in numele

Consiliului Local Gaesti ,o tranzactie judiciara in dosarul nr. 4600/120/2016)

Page 14:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

In vederea solutionarii pe cale amiabila a litigiului care formeaza obiectul dosarului nr. 4600/120/2016 si prevederile art. .81 C. Proc. Civ C supun atentiei dumneavoastra , in vederea aprobarii , proiectul de hotarare privind imputernicirea domnului viceprimar , Untarescu Ion , sa semneze in numele Consiliului Local Gaesti ,o unei tranzactie judiciara in dosarul nr. (4600/120/2016) . Avand in vedere , ca in urma masuratorilor efectuate au rezultat alte suprafete de terem decat cele trecute in modelul de tranzactie anexa la Hotararea Consiliului Local Gaesti numarul 100 din 20.12.2016 se impune aprobarea prezentului proiect .

Primarul oraşului Gaesti ,Jr. Gheorghe Grigore

ROMANIA JUDETUL DAMBOVITA CONSILIUL LOCAL GAESTI

HOTÃRÂREprivind mandatarea Primarului Orasului Gaesti , de a întocmi Raportul de Evaluare al

performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Unitatii Administrativ Teritoriale – Orasul Gaesti , pentru activitatea desfăşurată în anul 2016

Consiliul Local al Orasului Gaesti :Având in vedere : - expunerea de motive intocmita de domnul primar , Gheorghe Grigore ;

Page 15:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

-referatul nr. 875 din 19.01.2017, al compartimentului Resurse Umane, din cadrul Primăriei Gaesti ; - raportul comisiei juridice din cadrul Consiliului Local Gaesti ;In conformitate cu:- prevederile ari 107 (2) lit. „d" din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;- prevederile art. 116 (1) şi (4) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, ulterior modificată şi completată;- art.36 (9) din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată,In temeiul -art.45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată,

HOTARASTE :

Art.unic. - Se mandatează Primarul Orasului Gaesti , sa întocmeasca raportul de evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Unitatii Administrativ Teritoriale – Orasul Gaesti pentru activitatea desfaşurată în anul 2016.

PRESEDINTE DE SEDINTA ,d- nul consilier ,

ION UNTARESCU

CONTRASEMNEAZASECRETAR ,

jr. Diaconu Mitica

NR.____DATA :30.01.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind privind mandatarea Primarului Orasului Gaesti , de a întocmi Raportul de Evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Unitatii

Administrativ Teritoriale – Orasul Gaesti , pentru activitatea desfăşurată în anul 2016

Page 16:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

Potrivit H.G. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici , cu modificarile si completarile ulterioare prevede ca :are calitatea de evaluator , primarul , pe baza propunerii consiliului local , pentru secretarul conunei , orasului si al subdiviziunii administrative teritoriale ale minicipiilor. Evaluarea performantelor individuale ale functionarilor publici se realizeaza anual . Potrivit legii , in cazul secrtetarilor de orase , evaluator este primarul Orasului in baza mandatului Consiliului Local . Fata de cele prezentate , va rugam sa aprobati proiectul de hotarare in forma prezentata .

Primar,Gheorghe Grigore

ROMANIA JUDETUL DAMBOVITA CONSILIUL LOCAL GAESTI

HOTÃRÂREprivind prelungirea unor contracte de inchiriere avand ca obiect teren sau spatii situate

in Piata ,, Sfatul Ilie ,, , respectiv in cladirea situata in str. 13 Decembrie , nr.3

Consiliul Local Gaesti , judeţul Dambovita ,Avand in vedere :- expunerea de motive a domnului primar , Gheorghe Grigore ;- cererile chiriasilor ,prin care se solicita prelungirea contractelor de inchiriere ;

Page 17:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

- raportul nr. 792/18.01.2017, intocmit de d-nul Stanciu Nicolae ; - avizul Comisiei Juridice , buget finante si a Comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Gaesti ; În conformitate cu :- prevederile art .123 din Legea 215/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare ; În temeiul : - art.36 , alin. 2 , lit. (c) , Legea nr. 215 /2001, privind administraţia publică locală, republicată coroborat cu art art. 45 aliniatul 3 din acelasi act normativ ;

HOTARARE :

ART.1 - Se aproba prelungirea urmatoarelor contracte de inchiriere pe o perioada de 5 ani de la data adoptarii prezentei hotarari :

Nr.cerere

Denumire firma Tip contract Locatia

17457

II BOGOI AURELIAN Inchiriere teren

Piata Sf.Ilie

17231

PFA TOMA GHEORGHE Inchiriere teren

Piata Sf.Ilie

17065

SC RATINSCOM SRL Inchiriere spatiu

Piata Sf.Ilie

17066

II MUSESCU VERONICA Inchiriere spatiu

Piata Sf.Ilie

17067

IF METEHOIU ELENA Inchiriere spatiu

Piata Sf.Ilie

17075

PFA ZAMFIRESCU ROMEO VALENTIN

Inchiriere spatiu

Piata Sf.Ilie

17076

PFA ZAMFIRESCU ROMEO VALENTIN

Inchiriere spatiu

Piata Sf.Ilie

17118

IF BURTAN VALENTIN Inchiriere spatiu

Piata Sf.Ilie

17129

SC ROMICOM Inchiriere spatiu

Piata Sf.Ilie

17132

II STAN LUCIA Inchiriere spatiu

Piata Sf.Ilie

1709 SC MUSOI Inchiriere Piata

Page 18:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

6 teren Sf.Ilie17091

PFA MANDU LUCIA Inchiriere teren

Piata Sf.Ilie

17083

IF TUTA SILVIU Inchiriere teren

Piata Sf.Ilie

17077

IF DUMITRESCU VICTOR

Inchiriere spatiu

Piata Sf.Ilie

622 Asociatia de Revolutionari Gaesti

Inchiriere spatiu

Fosta Primarie

Chiria ramane in cuantumul stabilit in contractul initial , ca efect a licitatiei , cu posibilitatea indexarii acesteia cu indicele de infl;atie , la contractile in care pretul nu a fost stabilit in euro. ART .2 - In caz de modificare urbanistica a zonei respective , potrivit planurilor de amenajare si modernizare a teritoriului , care ar necesita demolarea sau renovarea imobilului aflat pe terenul inchiriat, locatorul are obligitia sa comunice in scris , cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte, locatarului , despre intentia sa si rezilierea de drept si de fapt a contractului.ART.3- Cu ducerea la indeplinire a prezentei se obliga Primarul orasului Gaesti , precum si Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului . ART.4 – Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor si compartimentelor prevazute la art.3 , cat si solicitantilor .

PRESEDINTE DE SEDINTA ,d- nul consilier ,

ION UNTARESCU

CONTRASEMNEAZASECRETAR ,

jr. Diaconu Mitica

NR.____DATA : 30.01.2017

Page 19:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

EXPUNERE de MOTIVE privind prelungirea unor contracte de inchiriere avand ca obiect teren sau spatii situate

in Piata ,, Sfatul Ilie ,, , respectiv in cladirea situata in str. 13 Decembrie , nr.3

Avand in vedere cererile unor persoane fizice si juridice de prelungire a unor contracte de inchiriere , clauza din contractele de închiriere care prevede că la expirarea termenului, proprietarul/administratorul poate prelungi contractul, respectiv clauza potrivit căreia preţul închirierii va fi calculat conform actelor normative în vigoare şi indexatîn funcţie de rata inflaţiei, precum şi clauza referitoare la tacita relocaţiune; Tinand cont de faptul că prin prelungirea contractelor de închiriere se aduc venituri suplimentare la bugetul local, cat si faptul faptul că sunt întrunite condiţiile legale pentru prelungirea acestor contracte de închiriere vă prezint următorul proiect de hotărâre.

PRIMAR ,jr.Gheorghe Grigore

ROMANIA JUDETUL DAMBOVITA CONSILIUL LOCAL GAESTI

PROIECT DE HOTÃRÂREprivind aprobarea raportul de activitate pe anul 2017 şi al programului

de activitate pentru anul 2018, cat si al consiliului stiintific al bibliotecii ,, Aurel Iordache ,, Gaesti

Page 20:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

Consiliul local al Orasului Gaesti , judeţul Dâmboviţa ;Având în vedere ; - expunerea de motive a domnului primar , Gheorghe Grigore ; - raportul compartimentului de specialitate prin care se propune adoptarea unei hotărâri cu privire la necesitatea aprobării raportul de activitate pentru anul 2017 şi aprobarea programului de activitate pentru anul 2018 al bibliotecii ,, Aurel Iordache ,, Gaesti ;- avizul comisiei Juridice si al Comisiei pentru pentru invatamant , cultura , protectie sociala din cadrul Consiliului Local Gaesti ;

In conformitate cu : - Prevederile art. 36 alin(2), lit. d) şi alin.(6) lit.a) pct.1 şi pct.4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare: - prevederile art.1 lit. a) şi e) , art.2 alin.(2), art.33 , art. 68 lit. b), art.71 alin.(1) şi art.73 alin.(2) din Legea nr.334/2002- Legea Bibliotecilor, republicată privind bibliotecile , modificată prin Ordonanţa de Guvern nr. 26/2006 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002; În temeiul :- art. 45 alin.(1) şi art. 115, alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică

locală , republicată, cu modific[rile şi completarile ulterioare :.

HOTARASTE :

Art.1 - Se aprobă Raportul de activitate pe anul 2017 conform anexei nr. 1 şi aprobarea programului de activitate pe anul 2017 conform anexei nr. 2 , cat si al consiliului stiintific al bibliotecii. ,, Aurel Iordache ,, Gaesti , care fac parte din prezenta hotărâre . Art.2 Cu ducerea la îndeplinire se obligă d-na Tufescu Valentina bibliotecar responsabil al bibliotecii. ,, Aurel Iordache ,, Gaesti . Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului localităţi , Instituţiei Prefectului Judeţului Dâmboviţa si d- nei Tufescu Valentina .

INITIATOR ,

Page 21:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

Primar ,

Jr. Gheorghe Grigore

Avizat de legalitate , SECRETAR ,

jr. Diaconu Mitica

EXPUNERE de MOTIVEprivind aprobarea raportul de activitate pe anul 2017 şi al programului

de activitate pentru anul 2018, cat si al consiliului stiintific al bibliotecii ,, Aurel Iordache ,, Gaesti

Page 22:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

Având în vedere prevederile art. 36 alin(2), lit. d) şi alin.(6) lit.a) pct.1 şi pct.4 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art.1 lit. a) şi e) , art.2 alin.(2), art.33 , art. 68 lit. b), art.71 alin.(1) şi art.73 alin.(2) din Legea nr.334/2002- Legea Bibliotecilor, republicată privind bibliotecile , modificată prin Ordonanţa de Guvern nr. 26/2006 pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002;primarul are obligaţia să supună spre avizare şi aprobare Consiliului local proiectul de hotărâre privind raportul de activitate pe anul 2016 şi aprobarea programuluide activitate pentru anul 2017 al bibliotecii ,, Aurel Iordache ,, Gaesti .

PRIMAR ,jr.Gheorghe Grigore

Page 23:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

ROMANIA JUDETUL DAMBOVITA CONSILIUL LOCAL GAESTI

HOTÃRÂREprivind aprobarea criteriilor si procedurii pentru ocuparea functiei

de administrator public al Asociatiei „Reabilitarea colectarii, transportului, depozitariiprelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita”

Consiliul local al orasului Gaesti , Judetul Dambovita :Avand in vedere:

- expunerea de motive a domnului primar , Gheorghe Grigore ; - raportul secretarului Orasului Gaesti ;

- Raportul A.D.I. 6512/14.10.2016;- Hotararea A.D.I. nr. 188/07.09.2016 privind infiintarea postului de Administrator Public

al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita”;

- Prevederile art. 114 alin 1 si 2 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

Decizia nr. 85/13.10.2016 a Consiliului Director privind aprobarea criteriilor, procedurii si bibliografiei pentru ocuparea functiei de administrator public al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita”;- Avizul Comisiei Juridice din cadrul Consiliului Local Gaesti ;

In temeiul art. 36 alin 1 si alin 6 lit a, art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale cu completarile si modificarile ulterioare

HOTARASTE :

Page 24:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

Art. 1 Se aproba criteriile pentru ocuparea functiei de administrator public al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita”, dupa cum urmeaza:

I) Criteriile generale pentru ocuparea postului de administrator public, sunt:a) are cetatenie romana si domiciliul in Romania;b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;c) are capacitate deplina de exercitiu;d) are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pentru care candideaza, atestata pe

baza de examen medical de specialitate;e) indeplineste criteriile specifice pentru ocuparea functiei;f) nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului

sau contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;

g) nu a fost destituit dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani.

II) Criteriile specifice pentru ocuparea postului de administrator public, sunt:a) absolventi cu diploma de licenta, ai invatamantului universitar de lunga durata in

domeniul stiintelor juridice sau economice;b) experienta in functii de conducere in administratia publica sau in servicii publice de

minim 5 ani;c) capacitatea de exprimare ( vorbit, scris, citit ) in cel putin o limba de circulatie

internationala – cel putin nivel mediu;d) aptitudini legate de procesul decizional, de organizare si coordonare, de analiza si

sinteza, control si depistare deficiente, rezolvare operativa si eficienta a problemelor, capacitate de observatie, capacitate relationala cu superiorii, colegii, subordonatii si publicul, de consiliere si indrumare, gandire logica si clara, capacitate de adaptare, capacitate de gestionare efecienta a resurselor alocate.

III) Documente necesare pentru inscrierea la concurs:- Cerere de inscriere la concurs;- Curriculum vitae;- Copia actului de identitate- Copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;- Copie documente care sa asteste vechimea in munca, dupa caz, in specialitate;- Cazier judiciar;- Adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare

IV) Obligatoriu, o data cu depunerea dosarelor, candidatii vor depune si un plan de management (criterii si performanta, de dezvoltare a serviciului de salubritate in judetul Dambovita).

Page 25:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

Art. 2 Se aproba procedura privind desfasurarea concursului in vederea ocuparii functiei de administrator public al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii, prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita”, dupa cum urmeaza:Dispozitii generaleART. 1

Ocuparea functiei de administrator public se face pe baza unui concurs, care va avea in vedere criteriile de evaluare, cuprinse in prezenta procedura.ART. 2

La concursul organizat pentru ocuparea functiei de administrator public poate participa orice persoana care indeplineste criteriile generale si criteriile specifice.Publicitatea concursuluiART. 3

(1) Anuntul privind concursul pentru ocuparea functiei de administrator public, se va publica intr-un ziar national si unul local, se va afisa la sediul Asociatiei pe site-ul institutiei, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data desfasurarii concursului.

(2) Anuntul va cuprinde obligatoriu, urmatoarele elemente:a) denumirea functiei pentru care se organizeaza concursul;b) documentele solicitate pentru intocmirea dosarului, data limita si ora pana la care se

pot depune acestea, locul unde se depun dosarele, cu precizarea persoanelor si datelor de contact, inclusiv alte date necesare desfasurarii concursului;

c) plan de management;d) criteriile generale si specifice necesare pentru ocuparea functiei de administrator

public;e) locul, data si ora desfasurarii concursului;f) bibliografia;(3) La anunt se vor anexa conditiile de participare si conditiile de desfasurare ale

concursului, bibliografia, tematica si alte date necesare desfasurarii concursului. Informatiile prezentate se mentin la locul de afisare pana la finalizarea concursului.

(4) In conditiile modificarii unor aspecte referitoare la organizarea sau desfasurarea concursului se face publicitatea modificarii respective prin aceleasi mijloace prin care s-a facut publicitatea concursului.Constituirea comisiei de concurs si comisiei de solutionare a contestatiilorART. 4

(1) Cu cel putin 10 zile calendarisitice inainte de data desfasurarii concursului se constituie comisia de concurs, respectiv comisia de solutionare a contestatiilor prin decizia Consiliului Director. Membrii comisiilor vor face parte din cadrul Consiliului Director ( 3 membri ) si din cadrul Aparatului tehnic al A.D.I. (2 membri in afara de secretar ).

(2) Cele doua comisii au in componenta cate un presedinte, 4 membri si cate un secretar. (3) Secretariatul comisiilor se asigura de catre Aparatul tehnic al Asociatiei.

Page 26:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

(4) Secretarul comisiei de concurs poate fi si secretar al comisiei de solutionare a contestatiilor. Acesta va fi desemnat prin Actul de constituire al comisiei de concurs, respectiv al comisiei de solutionare a contestatiilor.ART. 5

Persoanele desemnate in comisia de concurs si cea de solutionare a contestatiilor trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa aiba o probitate morala recunoscuta;b) sa nu se afle in cazurile de incompatibilitate sau conflict de interese;

ART. 6(1) Nu poate fi desemnata in calitatea de membru in comisia de concurs sau in cea de

solutionare a contestatiilor, persoana a fost sanctionata disciplinar iar sanctiunea aplicata nu a fost radiata, conform legii.

(2) Calitatea de membru in comisia de concurs este incompatibila cu calitatea de membru in comisia de solutionare a contestatiilor.ART. 7

Nu poate fi desemnata in calitatea de membru in comisia de concurs sau in cea de solutionare a contestatiilor, persoana care se afla in urmatoarele situatii:

a) are relatii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidati sau interese patrimoniale ale sale sau ale sotului/sotiei, pot afecta impartialitatea si obiectivitatea evaluarii;

b) este sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al 4 –lea inclusiv cu oricare dintre candidati ori cu un alt membru al comisiei de concurs sau a celei de solutionare a contestatiilor.ART. 8

(1) Situatiile prevazute la art. 6 si art. 7 se sesiseaza de catre persoana in cauza, de oricare dintre candidati, de conducatorul autoritatii, ori de orice alte persoana interesata, in orice moment al organizarii si desfasurarii concursului.

(2) Membrii comisiei de concurs sau de solutionare a contestatiilor au obligatia sa informeze, in scris, cu celeritate, persoanelor care i-au desemnat despre aparitia oricarei situatii dintre cele prevazute la art. 6 si 7. In aceste cazuri, membrii comisiilor au obligatia sa se abtina de la participarea ori luare vreunei decizii cu privire la concurs.

(3) In cazul constatarii existentei uneia dintre situatiile prevazute la art. 6 si 7, Actul de numire al comisiilor se modifica in mod corespunzator, in termen de cel mult 2 zile lucratoare de la data constatarii, prin inlocuirea persoanei aflate in respectiva situatie cu o alta persoana care sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 5.

(4) In cazul in care oricare dintre situatiile prevazute la art. 6 si 7 se constata ulterior desfasurarii concursului, rezultatul probei desfasurate se recalculeaza prin eliminarea evaluarii membrului aflat in situatie de incompatibilitate sau conflict de interese, sub rezerva asigurarii valididatii evaluarii a cel putin 2/3 din numarul membrilor comisiei de concurs.

(5) In situatia in care nu este asigurata validitatea evaluarii a cel putin 2/3 din numarul membrilor comisiilor, procedura de organizare si desfasurare a concursului, se va relua.Atributiile comisiei de concurs si ale comisiei de solutionare a contestatiilorART.9

Page 27:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

Comisia de concurs are urmatoarele atributii principale:a) selecteaza dosarele de concurs ale candidatilor;b) stabileste testele grila pentru proba scrisa;c) stabileste planul concursului si realizeaza interviul;d) noteaza pentru fiecare candidat, proba scrisa si interviul;e) transmite secretarului comisiei rezultatele concursului pentru a fi comunicate

candidatilor;f) semneaza procesele verbale intocmite de secretarul comisiei dupa fiecare etapa de

concurs precum si raportul final.ART. 10

Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii principale:a) solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la selectia dosarelor si cu privire la notarea probei scrise si a interviului;b) transmite secretarului comisiei rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate candidatilor;ART. 11

Secretarul comisiei de concurs si a celei de solutionare a contestatiei are urmatoarele atributii principale:

a) primeste dosarele pentru concurs, respectiv contestatiile, dupa caz;b) convoaca membrii comisiilor la solicitarea presedintelui acestora;c) intocmeste, redacteaza si semneaza alaturi de comisii intreaga documentatie privind

activitatea specifica a acestora, respectiv procesul verbal al selectiei dosarelor si raportul concursului, care vor fi semnate de toti membrii comisiilor;

d) asigura transmiterea/afisarea rezultatelor obtinute de candidati la probele concursului, respectiv rezultatele eventualelor contestatii;

e) indeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfasurare a concursului.Desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei de administrator publicART. 12

Ocuparea functiei de administrator public consta in 3 etape succesive dupa cum urmeaza:a) selectia dosarelor de inscriere;b) proba scrisa – test grila;c) interviu – prezentare plan management si intrebari din bibliografie.ART. 13

(1) In vederea participarii la concurs in termen de 20 de zile calendaristice de la data afisarii anuntului, candidatii depun dosarul de concurs si planul de management.

(2) In termen de maxim 3 zile de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele pe baza indeplinirii criteriilor de participare la concurs.

(3) Dupa finalizarea selectiei dosarelor se va incheia un proces verbal, care va fi semnat de catre toti membrii comisiei.ART.14

Page 28:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

(1) Rezultatele selectarii dosarelor de inscriere se afiseaza de catre secretarul comisiei de concurs cu mentiunea „ADMIS” sau „RESPINS”, insotita de motivul respingerii dosarului, la sediul Asociatiei.

(2) Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor de inscriere se depun la secretarul comisiei de solutionare a contestatiilor in termen de cel mult 24 de ore de la afisarea rezultatelor selectiei dosarelor de catre comisia de concurs.

(3) Contestatiile cu privire la rezultatul selectiei dosarelor se solutioneaza si se afiseaza la sediul Asociatiei in termen de o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere.ART. 15

(1) Proba scrisa consta in rezolvarea unui test grila.(2) Prin proba scrisa se testeaza cunostiintele teoretice necesare ocuparii functiei de

administrator public.(3) Testul grila pentru proba scrisa se stabileste pe baza bibliografiei de concurs, de catre

comisia de concurs.(4) Comisia de concurs va alcatui 3 seturi de teste grila, a cate 50 de intrebari fiecare, cu

3 variante de raspuns dintre care doar una va fi cea corecta.(5) Membrii comisiei de concurs raspund individual pentru asigurarea confidentialitatii

subiectelor propuse.(6) Seturile de teste grila se semneaza de toti membrii comisiei de concurs si se inchid in

plicuri sigilate, purtand stampila asociatiei.(7) Inainte de inceperea probei scrise se face apelul nominal al candidatilor, in vederea

indeplinirii formalitatilor prealabile, respectiv verificarea identitatii. Verificarea identitatii candidatilor se face pe baza buletinului, a cartii de identitate sau a oricarui document care atesta identitatea, potrivit legii. Candidatii care nu sunt prezenti la efectuarea apelului nominal ori care nu pot face dovada identitatii prin prezentarea buletinului, a cartii de identitate sau a oricarui document care sa ateste identitatea sunt considerati absenti.

(8) Dupa verificarea identitatii candidatilor, iesirea din sala a acestora atrage eliminarea din concurs, cu exceptia situatiilor de urgenta in care acestia pot fi insotiti de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigura supravegherea.

(9) La ora stabilita pentru inceperea probei scrise, comisia de concurs prezinta candidatilor seturile de teste grila si invita un candidat sa extraga un plic.

(10) Dupa inceperea comunicarii testului grila este interzis accesul candidatilor care intarzie sau al oricarei alte persoane, in afara membrilor comisiei de concurs, precum si a persoanelor care asigura secretariatul comisiei de concurs, respectiv supravegherea desfasurarii probei.

(11) In incaperea in care are loc concursul, pe toata perioada derularii acestuia, inclusiv a formalitatilor prealabile si a celor ulterioare finalizarii probei, candidatilor nu le este pemisa detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanta.

(12) Nerespectarea dispozitiilor prevazute la alin. 11 atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs constatand incalcarea acestor dispozitii, elimina

Page 29:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

candidatul din sala, inscrie mentiunea anulat pe lucrare si consemneaza cele intamplate in procesul verbal.

(13) Fiecare pagina a testului grila va purta antetul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „R.C.T.D.P.D.S.D.”

(14) Prima pagina a testului grila, dupa inscrierea numelui si prenumelui in coltoul din dreapta sus, se lipeste astfel incat datele inscrise sa nu poata fi identificate si se aplica stampila Asociatiei, cu exceptia situatiei in care exista un singur candidat, caz in care nu mai exista obligatia sigilarii lucrarii.

(15) Candidatul are obligatia de a preda comisiei de concurs testul grila, la finalizarea lucrarii ori la expirarea timpului alocat probei scrise, semnand borderoul special intocmit in acest sens.

(16) Candidatul care a obtinut la testul grila, minim 70 de puncte din 100, va putea sustine interviul.

(17) Durata probei scrise va fi de 3 ore.ART. 16

(1) Proba interviului poate fi sustinuta doar de catre acei candidati declarati ADMISI la proba scrisa.

(2) Proba interviului va consta in prezentarea planului de management de catre candidati si a formularii unor intrebari din bibliografie, de catre membrii comisiei.

(3) Proba interviului se sustine, in termen de 3 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor de la proba scrisa si rezolvarii contestatiilor, daca este cazul.

(4) Data si ora sustinerii probei interviului se afiseaza obligatoriu, o data cu rezultatele la proba scrisa si a rezolvarii contestatiilor, daca este cazul.

(5) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa intrebari candidatului. Nu se pot adresa intrebari referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicala, religie, etnie, starea materiala, originea sociala sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

(5) Intrebarile si raspunsurile la proba interviului se inregistreaza si se consemneaza in scris in anexa la raportul final al concursului intocmita de secretarul comisiei de concurs si se semneaza de membrii acesteia si de candidat.Notarea concursului si comunicarea rezultatelorART 17

Pentru concurs, punctajul maxim este de 100 de puncte, iar cel minim de 70 de puncte, la fiecare proba.ART. 18

(1) Corectarea testului grila se va face pe baza cheii. (2) Nu se acorda puncte din oficiu, iar fiecare varianta corecta va fi notata cu 2 puncte,

raspunsurile gresite nefiind notate.(3) Punctajele se acorda de comisia de concurs, pentru fiecare candidat, si se noteaza in

borderoul de notare.(4) Notarea concursului se face in termen de 24 de ore de la finalizarea probei

Page 30:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

(5) Testul grila, cu exceptia cazului in care exista un singur candidat, se corecteaza sigiliat.ART. 19

(1) Membrii comisiei de concurs acorda pentru proba de interviu punctaje pentru fiecare candidat si se noteaza in borderoul de notare.

(2) Notarea probei interviului se face in termen de 24 de ore de la finalizarea probei.(3) Punctajele finale ale probei interviului, in ordine descrescatoare, vor fi inscrise intr-un

centralizator nominal, in care se va mentiona pentru fiecare candidat punctajul obtinut la proba interviului. Centralizatorul nominal se semneaza pe fiecare pagina, de fiecare dintre membrii comisiei de concurs.

(4) Se considera admis pentru ocuparea functiei de administrator public, cadidatul care a obinut, la concurs, cel mai mare punctaj, calculat pe baza mediei aritmetice dintre proba scrisa si proba interviului.

(5) Candidatii care au obtinut acelasi punctaj, vor fi invitati la un nou interviu.(6) Comunicarea rezultatelor concurslui se face in maxim 2 zile lucratoare de la data

sustinerii interviului, prin mentionarea punctajului final al fiecarui candidat si a sintagmei „ADMIS” – „RESPINS”, prin afisarea la sediul Asociatiei si pe site-ul institutiei.Solutionarea contestatiilorART. 20

(1) Dupa afisarea rezultatelor obinute la selectia dosarelor, la proba scrisa sau la proba interviului, candidatii nemultumiti pot face contestatie in termen de cel mult 24 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului la proba scrisa sau la proba interviului, la sediul Asociatiei, sub sanctiunea decaderii din acest drept.

(2) In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va verifica indeplinirea de catre candidatul contestatar a conditiilor pentru participare la concurs in termen de maximum1 zi lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.

(3) In situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise sau probei interviului, comisia de solutionare a contestatiilor va analiza testul grila sau consemnarea raspunsurilor la interviu, in termen de maximum 1 zi lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiilor.ART. 21

Comisia de solutionare a contestatiilor admite contestatia, modificand rezultatul selectiei dosarelor, respectiv punctajul acordat pentru proba scrisa si proba interviului, in situatia in care:

a) candidatul indeplineste conditiile pentru a participa la concurs, in situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor;

b) constata ca punctajele nu au fost acordate potrivit cheii de la testul grila, intrebarilor formulate si raspunsurilor candidatilor in cadrul interviului;

c) ca urmare a recorectarii testului grila, respectiv a analizarii consemnarii raspunsurilor la interviu, camndidatul declarat initial respins obtine cel putin punctajul minim pentru promovarea testului grila sau probei interviului.

Page 31:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

ART. 22(1) Contestatia va fi respinsa in urmatoarele situatii:

a) candidatul nu indeplineste conditiile pentru a participa la concurs;b) punctajele au fost acordate potrivit cheii testului grila, intrebarilor formulate si raspunsurilor candidatilor in cadrul interviului;

(2) Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afisare la sediul Asociatiei.ART. 23

Candidatul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei se poate adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.ART. 24

(1) Autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului pune la dispozitia candidatilor interesati, la solicitarea acestora, documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de solutionare a contestatiilor, care sunt informatii de interes public, cu respectarea confidentalitatii datelor care fac referire la ceilalti candidati, inclusiv a datelor cu caracter personal ale candidatilor, potrivit legii.

(2) Se excepteaza de la prevederile alin 1 documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de solutionare a contestatiilor, care contin date cu caracter personal ale candidatilor, potrivit legii.

(3) Orice candidat isi poate consulta, la solicitarea sa, testul grila, dupa corectarea si notarea acestuia in prezenta secretarului comisiei de concurs.Prezentarea la postART. 25

(1) Candidatul declarat admis la concursul pentru ocuparea functiei de administrator public este obligat sa se prezinte la post, in termen de maximum, 15 zile calendaristice de la data afisarii.

(2) Intre candidatul declarat admis la concursul pentru ocuparea functiei de administrator public si autoritate se va incheia un contract de management.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin 1, in urma formularii unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul declarat admis poate solicita in termen de 3 zile lucratoare, de la afisarea rezultatului concursului, un termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depasi 30 de zile lucratoare de la afisarea rezultatului concursului.

(4) In cazul neprezentarii la post, la termenul stabilit la alin 1 si lipsa unei instiintari potrivit alin 2, postul este declarat vacant.

Art. 3 Prezenta hotarare se va comunica Aparatului tehnic al A.D.I. „R.C.T.D.P.D.S.D”.

PRESEDINTE DE SEDINTA ,d- nul consilier ,

ION UNTARESCU

Page 32:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

CONTRASEMNEAZASECRETAR ,

jr. Diaconu Mitica

NR._____DATA : 30.01.2017

RAPORT privind proiectul de hotarare

referitor la aprobarea criteriilor si procedurii pentru ocuparea functieide administrator public al Asociatiei „Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii

prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita”

Page 33:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

In sedinta Comitetului Director al ADI –,, Reabilitatrea Colectarii , Transportului , depozitarii , prelucrarii deseurilor solide in Judetul Dambovita , a fost adoptata Decizia nr. 85 privind aprobarea criteriilor , procedurii si bibliografiei pentru ocuparea functiei de administrator public al Asociatiei. Dupa adoptarea acestei decizii , in conformitate cu prevederile art.114(2) Din Legea 2015/2001 a administratiei publice locale , cu modidicarile si completarile ulterioare , fiecare consiliu local trebuie sa adopte o hotarare privind aprobarea criteriilor si procedurii pentru ocuparea functiei de administrator public al Asociatiei .

Secretar ,Jr. Diaconu Mitica

EXPUNERE de MOTIVE

la proectul de hotarare privind aprobarea criteriilor si procedurii pentru ocuparea functiei

de administrator public al Asociatiei „Reabilitarea colectarii, transportului, depozitariiprelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita”

Page 34:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

Ln conformitate cu prevederile art.114(2) Din Legea 2015/2001 a administratiei publice locale , cu modidicarile si completarile ulterioare , fiecare consiliu local trebuie sa adopte o hotarare privind aprobarea criteriilor si procedurii pentru ocuparea functiei de administrator public al Asociatiei , asa cum rezulta din Decizia nr. 85 privind aprobarea criteriilor , procedurii si bibliografiei pentru ocuparea functiei de administrator public al Asociatiei.

In raport de cele aratate supun spre aprobare Consiliului Local Gaesti , prezentul proiect de hotarare .

Primar

Gheorghe Grigore

ROMANIA JUDETUL DAMBOVITA CONSILIUL LOCAL GAESTI

HOTARAREprivind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Orasului Gaesti , in vederea casarii

si valorificarii imobililui centrala termica , nr.2 , ( numar inventar 239), precum si pentru eliminarea pozitiei nr. 239 din inventarul bunurilor apartinand domeniului public al orasului

Gaesti Primarul oraşului Gaesti , judeţul Dambovita , Avand in vedere :- expunerea de motive a domnului primar , Gheorghe Grigore ; - raportul secretarului nr. 982 /25.01.2017 intocmit de Biroul Urbanismsi Amenajarea Teritoriului ;- avizul Comisiei juridice si al Comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local Gaesti ; In conformitate cu :

Page 35:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

- prevederile art.10 alin.2 din Legea 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestei;In temeiul :- prevederilor art. 36 alin.2 , lit.,,c,, , alin .9 din Legea 215 /2001 , cu modificarile si completarile ulterioare , coroborate cu art.45 alin. 3 din acelasi act normativ;

HOTARARE :Art. 1 – Aproba trecerea din domeniul public in domeniul privat al Orasului Gaesti , in vederea casarii si valorificarii imobililui central termica , nr.2 , ( numar inventar 239),situat in zona Scolii nr. 6 , BL. 48,39, anul dobandirii 1976. Art.2 – Se aproba eliminarea pozitiei nr. 239 din inventarul bunurilor apartinand domeniului public al orasului Gaesti .Art. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului Gaesti si Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului .Art.4- Prezenta hotarare se va inainta Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor / compartimentelor mentionate la punctul 3

PRESEDINTE DE SEDINTA ,d- nul consilier ,

ION UNTARESCUCONTRASEMNEAZA

SECRETAR ,jr. Diaconu Mitica

NR._____DATA : 30.01.2017

CONTRASEMNEAZASECRETAR ,

jr. Diaconu Mitica

CONTRASEMNEAZASECRETAR ,

jr. Diaconu Mitica

EXPUNERE DE MOTIVE

Page 36:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

la proiectul de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Orasului Gaesti , in vederea casarii si valorificarii imobililui central termica , nr.2 , ( numar inventar

239), precum si pentru eliminarea pozitiei nr. 239 din inventarul bunurilor apartinand domeniului public al orasului Gaesti

Avand in vedere starea avansata de degradare a centralei termice nr.2 , prinsa in inventarul Unitatii Teritorial Administrative – Orasul Gaesti la pozitia 239 , cat si solicitatra conducerii Scolii ,,Serban Cioculescu ,, , de extindere a unitatii de invatamant pentru a se invata intr-un singur schimb , dimineata , propun spre avizare prezentul proiect de hotarare .

INITIATOR ,Primar

Gheorghe Grigore

Page 37:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

ROMANIA JUDETUL DAMBOVITA CONSILIUL LOCAL GAESTI

HOTARAREprivind aprobarea inchirierii unei suprafete de teren de 3,09 m.p. apartinand domeniului privat

al localitatii , teren situat in in Gaesti , zona ,, Piata , Sfantul Ilie ,,

Consiliul Local Gaesti , judeţul Dambovita ,Avand in vedere :- expunerea de motive a domnului primar , Gheorghe Grigore ;- cererea nr. 739/17.01.2017 a S.C. Monte Calm Play SRL- Bistrita ; - raportul nr. 739/25.01.2017, intocmit de d-nul Stanciu Nicolae ; - avizul Comisiei Juridice , buget finante si a Comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Local Gaesti ; În conformitate cu :- prevederile art .123 din Legea 215/2001 , cu modificarile si completarile ulterioare ; În temeiul : - art.36 , alin. 2 , lit. (c) , Legea nr. 215 /2001, privind administraţia publică locală, republicată coroborat cu art art. 45 aliniatul 3 din acelasi act normativ ;

HOTARASTE :

ART.1- Se aproba scoaterea la licitatie in vederea inchirierii a unei suprafete de teren de 3,09 m.p., apartinand domeniului privat al Orasului Gaesti , situat in piata ,, Sf. Ilie, ( in zona de comercializare martisoare langa fantana arteziana );ART.2- Durata propusa a inchirieriii este de 5 ani , iar pretul de pornire la licitatie de 5 euro/m.p./luna ART.3 – Constructia ce se vor amplasa pe aceste teren va fi provizoriu, avand structura metalica , demontabila , inchideri laterale , invelitoare si culoare conform memoriului tehnic prezentat . ART. 4 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului Gaesti si Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului .

Page 38:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

ART.5- Prezenta hotarare se va inainta Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor / compartimentelor mentionate la punctul 4.

PRESEDINTE DE SEDINTA ,d- nul consilier ,

ION UNTARESCU

CONTRASEMNEAZASECRETAR ,

jr. Diaconu Mitica

NR.14

DATA : 30.01.2017

Page 39:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind scoaterea la licitatie in vederea

inchirierii a unor suprafete de teren

Tinand cont de faptul că prin scoaterea la licitatie a suprafetelor de teren libere se aduc venituri suplimentare la bugetul local, cat si faptul se doreste incurajarea micilor inteprinzatori , supun atentiei dumneravoastra proiectul de hotarare .

Page 40:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

Primar ,jr.Gheorghe Grigore

DISPOZITIEprivind convocarea in sedinta ordinara a

Consiliului Local Gaesti in data de 30.01.2017

Primarul orasului Gaesti , judetul Dambovita,Avand in vedere :- prevederile art .39 alin.1 din Legea Administratiei publice locale nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;In temeiul art.68 alin.1 din Legea Administratiei publice locale nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUNE

ART. 1 – Se convoaca in sedinta ordinara Consiliul Local Gaesti ,sedinta care se va desfasura in data de 30.01.2017, ora 7,00 la sediul Consiliului Local Gaesti .

Page 41:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

ART.2 – Punctele propuse pe ordinea de zi sunt cele cuprinse in anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta dispozitie . ART.3- Cu aducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se obliga secretara orasului .

PRIMAR ,Jr. Gheorghe Grigore

Avizat de legalitate ,Secretar ,

Jr. Diaconu MiticaNR. 30DATA : 25.01.2017

ANEXA la Dispozitia 30 /2017

1)- Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap - pentru anul 2017 – initiator , d- nul primar Gheorghe Grigore ;2)- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001 – initiator , d- nul primar Gheorghe Grigore ;3) - Proiect de hotarare privind stabilirea chiriei lunare pentru locuintele A.N.L. in anul 2017 2001 – initiator , d- nul primar Gheorghe Grigore ; 4)- Proiect de hotarire privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara,, Reabilitarea Colectarii, Transportului, Depozitarii, Prelucrarii Deseurilor solide in judetul Dimbovita, pe anul 2017 – initiator , d- nul primar Gheorghe Grigore ;5)- Proiect de hotarire privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2017– initiator , d- nul primar Gheorghe Grigore ;

Page 42:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

6) Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din evidenta contabila a sumelor reprezentand contravaloarea bunurilor inregistrate ca aport de capital la S.C. Gospodarie Comunala si S.C. Servicii Publice – initiator , d- nul primar Gheorghe Grigore ; 7) - Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere – initiator , d- nnul primar Gheorghe Grigore ; 8 )- Proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii a unor suprafete de teren inchiriere – initiator , d- nnul primar Gheorghe Grigore ; 9) - Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a suprafetei de teren apartinand domeniului privat , in suprafata de 260 m.p., teren situate pe str. Petre Banescu – initiator , d- nnul primar Gheorghe Grigore ; 10) Proiect de hotãrâre privind prelungirea unor contracte de inchiriere avand ca obiect teren sau spatii situate in Piata ,, Sfatul Ilie ,, , respectiv in cladirea situata in str. 13 Decembrie , nr.3 – initiator , d- nul primar Gheorghe Grigore ; 11)- Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti numarul 100 din 20.12.2016 privind imputernicirea domnului viceprimar , Untarescu Ion , sa semneze in numele Consiliului Local Gaesti ,o tranzactie judiciara in dosarul nr. 4600/120/2016) – initiator , d- nul primar Gheorghe Grigore ; 12) - Proiect de hotãrâre privind mandatarea Primarului Orasului Gaesti , de a întocmi Raportul de Evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Unitatii Administrativ Teritoriale – Orasul Gaesti , pentru activitatea desfăşurată în anul 2016 – initiator , d- nul primar Gheorghe Grigore ; 13)- Proiect de hotãrâre privind aprobarea raportul de activitate pe anul 2016 şi programului de activitate pentru anul 2017 al bibliotecii ,, Aurel Iordache ,, Gaesti – initiator , d- nul primar Gheorghe Grigore ; 14)- Proiect de hotãrâre privind aprobarea criteriilor si procedurii pentru ocuparea functiei de administrator public al Asociatiei „Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita” – initiator , d- nul primar Gheorghe Grigore ; 15) - Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Orasului Gaesti , in vederea casarii si valorificarii imobililui centrala termica , nr.2 , ( numar inventar 239), precum si pentru eliminarea pozitiei nr. 239 din inventarul bunurilor apartinand domeniului public al orasului Gaesti - initiator , d- nul primar Gheorghe Grigore ; ;16) Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii a doua suprafete de teren apartinand domeniului privat al localitatii , terenuri situate in in Gaesti , zona Piata , Sfantul Ilie ,, , respectiv fosta Primarie si blocul A5 , suprafete de 3,09 m.p. initiator , d- nul primar Gheorghe Grigore ;

Nr. 1008 / 25 .01.2017

Page 43:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

CATRE ,Domnii consilieri ,

1. ANGHELESCU IOAN ____________2. DINCA IOANA ________________.3. DUMITRESCU CONSTANTIN GABRIEL __________4. PETRACHE MIRCEA __________5. SLAVILA CATALIN ____________6. SCHIOPU STEFAN _____________7. STAN EUGENIU _______________8. TUDOR RADU ________________9. ION UNTARESCU ____________10. Apostol GHEORGHE ____________11. COATA EMIL_________________12.COSTEA FANUT ______________13.DINCA GEORGETA ______________14.MIHAI DUMITRA ________________15.RADUT MARIAN _____________16.CONDOVICI MARIUS LIVIU __________17. SOCOTEANU MARIUS AURELIAN _________

Potrivit prevederilore art. 39 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare , sunteti convocati in sedinta ordinara in data de 30.01.2017 , ora 7 la sediul Consiliului Local Gaesti .Pe ordinea de zi se afla urmatoarele puncte :1)- Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap - pentru anul 2017 – initiator , d- nul primar Gheorghe Grigore ;2)- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru persoanele beneficiare ale Legii nr. 416/2001 – initiator , d- nul primar Gheorghe Grigore ;3) - Proiect de hotarare privind stabilirea chiriei lunare pentru locuintele A.N.L. in anul 2017 2001 – initiator , d- nul primar Gheorghe Grigore ; 4)- Proiect de hotarire privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara,, Reabilitarea Colectarii, Transportului, Depozitarii, Prelucrarii Deseurilor solide in judetul Dimbovita, pe anul 2017 – initiator , d- nul primar Gheorghe Grigore ;5)- Proiect de hotarire privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare cu destinatie speciala de salubrizare pentru anul 2017– initiator , d- nul primar Gheorghe Grigore ;

Page 44:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

6) Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din evidenta contabila a sumelor reprezentand contravaloarea bunurilor inregistrate ca aport de capital la S.C. Gospodarie Comunala si S.C. Servicii Publice – initiator , d- nul primar Gheorghe Grigore ; 7) - Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere – initiator , d- nnul primar Gheorghe Grigore ; 8 )- Proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii a unor suprafete de teren inchiriere – initiator , d- nnul primar Gheorghe Grigore ; 9) - Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a suprafetei de teren apartinand domeniului privat , in suprafata de 260 m.p., teren situate pe str. Petre Banescu – initiator , d- nnul primar Gheorghe Grigore ; 10) Proiect de hotãrâre privind prelungirea unor contracte de inchiriere avand ca obiect teren sau spatii situate in Piata ,, Sfatul Ilie ,, , respectiv in cladirea situata in str. 13 Decembrie , nr.3 – initiator , d- nul primar Gheorghe Grigore ; 11)- Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local Gaesti numarul 100 din 20.12.2016 privind imputernicirea domnului viceprimar , Untarescu Ion , sa semneze in numele Consiliului Local Gaesti ,o tranzactie judiciara in dosarul nr. 4600/120/2016) – initiator , d- nul primar Gheorghe Grigore ; 12) - Proiect de hotãrâre privind mandatarea Primarului Orasului Gaesti , de a întocmi Raportul de Evaluare al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Unitatii Administrativ Teritoriale – Orasul Gaesti , pentru activitatea desfăşurată în anul 2016 – initiator , d- nul primar Gheorghe Grigore ; 13)- Proiect de hotãrâre privind aprobarea raportul de activitate pe anul 2016 şi programului de activitate pentru anul 2017 al bibliotecii ,, Aurel Iordache ,, Gaesti – initiator , d- nul primar Gheorghe Grigore ; 14)- Proiect de hotãrâre privind aprobarea criteriilor si procedurii pentru ocuparea functiei de administrator public al Asociatiei „Reabilitarea colectarii, transportului, depozitarii prelucrarii deseurilor solide in judetul Dambovita” – initiator , d- nul primar Gheorghe Grigore ; 15) - Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al Orasului Gaesti , in vederea casarii si valorificarii imobililui centrala termica , nr.2 , ( numar inventar 239), precum si pentru eliminarea pozitiei nr. 239 din inventarul bunurilor apartinand domeniului public al orasului Gaesti - initiator , d- nul primar Gheorghe Grigore ; ;; 16) Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii a doua suprafete de teren apartinand domeniului privat al localitatii , terenuri situate in in Gaesti , zona Piata , Sfantul Ilie ,, , respectiv fosta Primarie si blocul A5 , suprafete de 3,09 m.p initiator , d- nul primar Gheorghe Grigore ; .;

PRIMAR ,

Jr.Gheorghe Grigore

Page 45:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

ROMANIA JUDETUL DAMBOVITA CONSILIUL LOCAL GAESTI

.

Page 46:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici

actualizati , dupa actualizarea TVA pentru obiectivul ,, Modernizare strazi in orasul Gaesti ,,

Consiliul Local al Orasului Gaesti , Avand in vedere: - expunerea de motive a domnului primar , jr. Gheorghe Grigore ;- raportul arhitectului sef nr. 1206 din data de 27.01.2017 - avizul comisiei pentru programul de dezvoltare economico – sociala , buget finante din cadrul Consiliului Local Gaesti ;In conformitate cu :- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului 28/2013 privind aprobarea programului national de dezvoltare locala cu modificarile si completarile ulterioare ; - Prevederili Codului Fiscal ;- prevederile art. 36 alin. 4 lit. ,, d,, din Legea 215/2001privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare ; In temeiul :-prevederilor art.45 ( 1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :

ART. 1 - Se aproba indicatorii tehnico – economici actualizati , dupa actualizarea TVA ( 19%) pentru obiectivul ,, Modernizare strazi in orasul Gaesti ,,ART .2 - Cheltuielile eligibile finantate de la bugetul de stat dupa actualizarea TVA ( 19% ) este de 1416018,25 lei compus din :- cheltuielii pentru investitia de baza – 1.385.574,25 lei - cheltuielii diverse si neprevazute - 30. 444 lei ART. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului Gaesti si Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului , Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale , Informatica . ART.4- Prezenta hotarare se va inainta Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor / compartimentelor mentionate la punctul 3.

Page 47:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

PRESEDINTE DE SEDINTA

d- nul consilier , ION UNTARESCU

CONTRASEMNEAZA , Secretar ,

Jr. Diaconu Mitica

NR. ____DATA :30.01.2017

Page 48:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea

Avand in vedere prevederile Codului Fiscal cu privire la modificarea cotei de TVA , supun atentiei dumneavoastra prezentul proiect in vederea actualizarii financiar - contabile a cheltuielilor afectate realizarii obiectivului sus mentionat .

Primar , Gheorghe Grigore

ROMANIA JUDETUL DAMBOVITA CONSILIUL LOCAL GAESTI

HOTARARE

Page 49:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

privind aprobarea finantarii de la bugetul local pentru cheltuieli , care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL , DUPA ACTUALIZAREA TVA pentru obiectivul ,, Modernizare

strazi in orasul Gaesti ,,

Consiliul Local al Orasului Gaesti , Avand in vedere: - expunerea de motive a domnului primar , jr. Gheorghe Grigore ;- raportul arhitectului sef nr. 1205 din data de 27.01.2017 - avizul Comisiei pentru programul de dezvoltare economico – sociala , buget finante din cadrul Consiliului Local Gaesti ;In conformitate cu :- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului 28/2013 privind aprobarea programului national de dezvoltare locala cu modificarile si completarile ulterioare ; - prevederile Codului Fiscal ; - prevederile art. 36 alin. 4 lit. ,, d,, din Legea 215/2001privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare ; In temeiul :-prevederilor art.45 ( 1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :

ART. 1 - Se aproba cheltuielile de finantare de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli , care nu se finanteaza de la bugetul de stat prin programul PNDL , dupa actualizarea TVA ( 19%) pentru obiectivul ,, Modernizare strazi in orasul Gaesti ,, ART .2 - Cheltuielile definite la art.1 vor avea urmatorul cuantum :- cheltuielii de asistenta tehnica si dirigentie – 11.150 lei ; - cheltuielii reprezentand taxe , cote si comisioane - 54.71 lei - total cheltuieli neeligibile suportate de la bugetul local 16.621 lei ART. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului Gaesti si Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului , Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale , Informatica .

ART.4- Prezenta hotarare se va inainta Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor / compartimentelor mentionate la punctul 3

Page 50:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

PRESEDINTE DE SEDINTA

d- nul consilier ,ION UNTARESCU

CONTRASEMNEAZA , Secretar , Jr. Diaconu Mitica

NR. ____DATA :30.01.2017

ROMANIA JUDETUL DAMBOVITA CONSILIUL LOCAL GAESTI

HOTARAREprivind modificarea hotararii Consiliului Local Gaesti nr.88/31.10.2016

Page 51:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

privind aprobarea indicatorilor – economici ai obiectivului ,, Refacere sistem rutier strazi in orasul Gaesti ,,

Consiliul Local al Orasului Gaesti , Avand in vedere: - expunerea de motive a domnului primar , jr. Gheorghe Grigore ;- raportul arhitectului Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului ; - avizul comisiei pentru programul de dezvoltare economico – sociala , buget finante din cadrul Consiliului Local Gaesti ;In conformitate cu :- prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului 28/2013 privind aprobarea programului national de dezvoltare locala cu modificarile si completarile ulterioare ; - prevederile art. 36 alin. 4 lit. ,, d,, din Legea 215/2001privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare ; In temeiul :-prevederilor art.45 ( 1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :

ART.1 – Se aproba modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local Gaesti nr. 88/2016 si va avea urmatorul cuprins:

Se aproba indicatorii tehnico-economici la obiectivul,,Refacere sistem rutier in orasul Gaesti’’

Surse de finantare :

1. Programului National de Dezvoltare Locala aprobat prin OG 28/2013 si buget local

Valoare totala investitie ( lei cu TVA)Din care C+M

28.579.089,0025.880.434,00

Durata de realizare 24Capacitati 13.593,60 MLSe aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului ,,Refacere sistem rutier strazi in orasul Gaesti’’proiect finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala aprobat prin OG 28/2013’’dupa cum urmeaza:

Bugetul de stat: 26.725,974,00 lei cu TVA;Bugetul local:1.853.115 lei cu TVA;Valoare totala:28.579.089,00 lei cu TVA;

Page 52:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

ART.2 Celelalte articole raman neschimbate.

ART. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului Gaesti si Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului , Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale , Informatica .

ART.4- Prezenta hotarare se va inainta Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor / compartimentelor mentionate la punctul 3

PRESEDINTE DE SEDINTA

d- nul consilier ,

ION UNTARESCU

CONTRASEMNEAZA ,

Secretar ,

Jr. Diaconu Mitica

NR. ____

DATA :30.01.2017

XPUNERE DE MOTIVE

Page 53:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

la proiectul de hotarare privind modificarea hotararii Consiliului Local Gaesti nr.88/31.10.2016privind aprobarea indicatorilor – economici ai obiectivului,, Refacere sistem

rutier strazi in orasul Gaesti

Propun spre aprobare Consiliului Local al Orasului Gaesti modificarea HCL 88/31.10.2016 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul,, ,,Refacere sistem rutier strazi in orasul Gaesti‘’,ca urmare a modificarii cotei de TVA ,dupa cum urmeaza:

Se aproba indicatorii tehnico-economici la obiectivul,,Refacere sistem rutier in orasul Gaesti’’

Surse de finantare :

1. Programului National de Dezvoltare Locala aprobat prin OG 28/2013 si buget local

Valoare totala investitie ( lei cu TVA)Din care C+M

28.579.089,0025.880.434,00

Durata de realizare 24Capacitati 13.593,60 ML,,Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului ,,Refacere sistem rutier strazi in orasul Gaesti’’proiect finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala aprobat prin OG 28/2013’’dupa cum urmeaza:

Bugetul de stat: 26.725,974,00 lei cu TVABugetul local:1.853.115 lei cu TVAValoare totala:28.579.089,00 lei cu TVAValoarea lucrarilor suportate de bugetul local sunt cheltuieli neeligibile conform PNDL si acestea constau din:studii de teren,proiectare,consultanta in implementare,asistenta tehnica,organizare de santier,cota Inspectoratul de stat in Constructii,pregatirea personalului pentru exploatare,probe tehnologice,amenajarea terenului

Indicatorii tehnici raman neschimbati.

Celelalte articole raman neschimbate.

Primar ,

Gheorghe Grigore

ROMANIA

Page 54:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

JUDETUL DAMBOVITA CONSILIUL LOCAL GAESTI

HOTARARE

privind actualizarea HCL nr. 63 /30.06.2014 modificata prin HCL 90/31.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici

,, Extindere retele apa si canalizare in orasul Gaesti ,,

Consiliul Local al Orasului Gaesti ,

Avand in vedere:

- expunerea de motive a domnului primar , jr. Gheorghe Grigore ;

- Hotararea Consiliului Local Gaesti nr. 63/2014, modificata prin - Hotararea Consiliului Local Gaesti nr.90/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ,, Extindere retele apa si canalizare in orasul Gaesti ,,

- raportul arhitectului Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;

- avizul comisiei pentru programul de dezvoltare economico – sociala , buget finante din cadrul Consiliului Local Gaesti ;

In conformitate cu :

- prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi completată ;

- prevederiele Codului Fiscal ;- prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si ale alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001, privind

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

In temeiul :

-prevederilor art.45 ( 1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :

ART .1 Se modifica art.1 din hotarare care va avea urmatorul cuprins :

,,Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Extindere retele apa si canalizare in orasul Gaesti ‘’ proiect finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala aprobat prin

Page 55:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

OG 28/2013,stabiliti prin Documentatia tehnico-economica (Studiul de fezabilitate)dupa cum urmeaza:

Valoare totala(INV):18.588.291,96 lei cu TVA din care C+M 14.781.858,41 lei cu TVA

Durata de implementare :10 luni

Capacitatile raman neschimbate.

ART. 2. Se modifica art.3 si va avea urmatorul cuprins:

,,Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului ,,Extindere retele apa si canalizare in orasul Gaesti’’proiect finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala aprobat prin OG 28/2013’’dupa cum urmeaza:

Bugetul de stat:17.593.170,34 lei cu TVA

Bugetul local:995.121,62 lei cu TVA

Valoare totala:18.588.291,96 lei

ART. 3. Celelalte articole raman neschimbate.

ART. 4 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului Gaesti si Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului , Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale , Informatica .

ART.5- Prezenta hotarare se va inainta Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor / compartimentelor mentionate la punctul 3.

PRESEDINTE DE SEDINTA

d- nul consilier ,

ION UNTARESCU

CONTRASEMNEAZA ,

Secretar ,

Jr. Diaconu Mitica

NR. ____

DATA : 30.01.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

Page 56:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

la proiectul privind actualizarea HCL nr. 63 /30.06.2014 modificata

prin HCL 90/31.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici

,, Extindere retele apa si canalizare in orasul Gaesti ,,

Ca ca urmare a modificarii cotei de TVA, propun aprobarea proiectului de hotarare dupa cum urmeaza:

1. Art .1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul ,,Extindere retele apa si canalizare in orasul Gaesti ‘’ proiect finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala aprobat prin OG 28/2013,stabiliti prin Documentatia tehnico-economica (Studiul de fezabilitate)dupa cum urmeaza:

Valoare totala(INV):18.588.291,96 lei cu TVA din care C+M 14.781.858,41 lei cu TVA

Durata de implementare :10 luni

Capacitatile raman neschimbate.

2. Art.3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului ,,Extindere retele apa si canalizare in orasul Gaesti’’proiect finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala aprobat prin OG 28/2013’’dupa cum urmeaza:

Bugetul de stat:17.593.170,34 lei cu TVA

Bugetul local:995.121,62 lei cu TVA

Valoare totala:18.588.291,96

Valoarea lucrarilor suportate de bugetul local sunt cheltuieli neeligibile conform PNDL si acestea constau din:studii de teren,proiectare,consultanta in implementare,asistenta tehnica,organizare de santier,cota Inspectoratul de stat in Constructii,pregatirea personalului pentru exploatare,probe tehnologice.Celelalte articole raman neschimbate .

Primar ,

Gheorghe Grigore

ROMANIA JUDETUL DAMBOVITA

Page 57:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

CONSILIUL LOCAL GAESTI

HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici

ai proiectului ,, Imbunatatirea Infrastructurii anteprescolare prin construirea unei crese in orasul Gaesti ,,

Consiliul Local al Orasului Gaesti , Avand in vedere: - expunerea de motive a domnului primar , jr. Gheorghe Grigore ;- raportul arhitectului Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului ; - avizul comisiei pentru programul de dezvoltare economico – sociala , buget finante din cadrul Consiliului Local Gaesti ;In conformitate cu : - prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi completată ;- prevederile Ordonantei Guvernului 28/2013 ; - prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si ale alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;In temeiul :-prevederilor art.45 ( 1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :

ART.1 Se aproba principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul, ,,Imbunatatirea infrastructurii anteprescolare prin construirea unei crese in orasul Gaesti’’,dupa cum urmeaza: Surse de finantare :

1. Programul Ntional de Dezvoltare locala aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.28/2013

Valoare totala investitie ( lei cu TVA)Din care C+M

7.135.326,925.121.025,45

Durata de realizare 18 luniSe aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului ,,Imbunatatirea infrastructurii anteprescolare prin construirea unei crese in orasul Gaesti’’proiect finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala aprobat prin OG 28/2013 dupa cum urmeaza:

Page 58:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

Bugetul de stat: 6.631.862,41-lei cu TVABuget local –cheltuieli neeligibile: 503.464,51 lei cu TVAValoare totala:7.135.326,92 lei cu TVA

2.Alti indicatori specifici investitieiProiectul prevede realizarea unei crese cu capacitatea 40 de locuri in 3 (trei) sali de grupe din care :2(doua) grupe cu 30 copii cu varsta de peste 2 ani si o grupa cu 10 copii cu varsta intre 1 si 2 ani.Amplasament:Str.Fundatura 1 Decembrie –Cartier ANLSuprafata teren 3116 mpArie construita totala=801,55 mpArie desfasurata totala=1148,07 mpSpatii verzi=901,99 mpDrum carosabil parcari beton=485,81 mpAlei pietonale pavate=382,39 mpTrotuare=134,08 mpConstructia va avea regim de inaltime P+1 ART. 2 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului Gaesti si Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului , Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale , Informatica . ART.3- Prezenta hotarare se va inainta Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor / compartimentelor mentionate la punctul 2.

PRESEDINTE DE SEDINTAd- nul consilier ,

ION UNTARESCU

CONTRASEMNEAZA , Secretar , Jr. Diaconu Mitica

EXPUNERE DE MOTIVE

Page 59:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului ,, Imbunatatirea Infrastructurii anteprescolare prin construirea unei crese in orasul

Gaesti ,,

Propun spre aprobare Consiliului Local Gaesti , prezentul proiect de hotarare vizand modificarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul, ,,Imbunatatirea infrastructurii anteprescolare prin construirea unei crese in orasul Gaesti’’,conform raportului intocmit de Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului . Modificare Hotararii se impune , ca urmare a includerii obiectivului susmentionat in lista obiectivelor finantate prin pndl si alocarea unei sume de bani conform programului .

PrimarGheorghe Grigore

Page 60:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

ROMANIA JUDETUL DAMBOVITA CONSILIUL LOCAL GAESTI

HOTARARE

privind modificarea HCL nr.87 /31.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ,, Amenajare doua terenuri de minifotbal si doua locuri de joaca in orasul Gaesti ,,

,, Consiliul Local al Orasului Gaesti ,

Avand in vedere:

- expunerea de motive a domnului primar , jr. Gheorghe Grigore ;

- Hotararea Consiliului Local Gaesti nr.87/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ,, Construire doua terenuri de minifotbal si doua locuri de joaca in orasul Gaesti ,,

,, - raportul arhitectului Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului ;

- avizul comisiei pentru programul de dezvoltare economico – sociala , buget finante din cadrul Consiliului Local Gaesti ;

In conformitate cu :

- prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi completată ;

- prevederiele Codului Fiscal ;- prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si ale alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001, privind

administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Page 61:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

In temeiul :

-prevederilor art.45 ( 1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :

ART.1 Se aproba modificarea art. 1 din hotarare , care va aevea urmatorul cuprins :

Se aproba indicatorii tehnico-economici la obiectivul,,Amenajare doua locuri de joaca si doua terenuri de minifotbal in orasul Gaesti’’ dupa cum urmeaza:

Surse de finantare :

1. Programului National de Dezvoltare Locala aprobat prin OG 28/2013 si buget local

Valoare totala investitie ( lei cu TVA)Din care C+M

3.932.905,74

3.501.750,00

Durata de realizare 12 LUNI,,Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului ,,Amenajare doua locuri de joaca si doua terenuri de minifotbal in orasul Gaesti’’proiect finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala aprobat prin OG 28/2013 dupa cum urmeaza:

Bugetul de stat: 3.731.358,05 lei cu TVA

Bugetul local: 201.547,069 lei cu TVA

Valoare totala:3.932.905,74 lei cu TVA

Indicatorii tehnici raman neschimbati.

ART. 2. Celelalte articole raman neschimbate.

ART. 3 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului Gaesti si Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului , Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale , Informatica .

ART.4- Prezenta hotarare se va inainta Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor / compartimentelor mentionate la punctul 3.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Page 62:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

d- nul consilier ,

ION UNTARESCU

CONTRASEMNEAZA ,

Secretar ,

Jr. Diaconu Mitica

NR. 20

DATA : 30.01.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiect de hotarare

privind modificarea HCL nr.90 /31.10.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ,, Construire doua terenuri de minifotbal si doua locuri de joaca in orasul Gaesti ,,

,,

Propun Consiliului Local Gaesti modificarea HCL 90/31.10.2016 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul,, ,, ,Construire doua terenuri de minifotbal si doua locuri de joaca in orasul Gaesti’’ ‘’,ca urmare a modificarii cotei de TVA ,dupa cum urmeaza: Art.1 se mofifica si va avea urmatorul cuprins:Se aproba indicatorii tehnico-economici la obiectivul,,Amenajare doua locuri de joaca si un teren de fotbal in orasul Gaesti’’ dupa cum urmeaza:Surse de finantare:1. Programului National de Dezvoltare Locala aprobat prin OG 28/2013 si buget localValoare totala investitie ( lei cu TVA)Din care C+M

3.932.910,003.501.750,00Durata de realizare 12 LUNI

,,Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului ,,Amenajare doua locuri de joaca si un teren de fotbal in orasul Gaesti’’proiect

Page 63:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala aprobat prin OG 28/2013 dupa cum urmeaza:Bugetul de stat: 3.682.750,00 lei cu TVABugetul local: 250.160,00 lei cu TVAValoare totala:3.932.910,00 lei cu TVAValoarea lucrarilor suportate de bugetul local sunt cheltuieli neeligibile conform PNDL si acestea constau din:studii de teren,proiectare,consultanta in implementare,asistenta tehnica,organizare de santier,cota Inspectoratul de stat in Constructii.Indicatorii tehnici raman neschimbati.Celelalte articole raman neschimbate.

Primar , Gheorghe Grigore

ROMANIA JUDETUL DAMBOVITA CONSILIUL LOCAL GAESTI

HOTARAREprivind aprobarea indicatorilor tehnico – economici

ai proiectului ,, Imbunatatirea infrastructurii educationale Gradinita cu program prelungit Inocenta – orasul Gaesti

Consiliul Local al Orasului Gaesti , Avand in vedere: - expunerea de motive a domnului primar , jr. Gheorghe Grigore ;- raportul arhitectului Biroului Urbanism si Amenajarea Teritoriului ; - avizul comisiei pentru programul de dezvoltare economico – sociala , buget finante din cadrul Consiliului Local Gaesti ;In conformitate cu : - prevederile alin. (1) si (2) ale art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi completată ;- prevederile Ordonantei Guvernului 28/2013 ; - prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si ale alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;In temeiul :-prevederilor art.45 ( 1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :

Page 64:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

ART.1 – Se aproba indicatorii tehnico – economici ai proiectului Imbunatatirea infrastructurii educationale Gradinita cu program prelungit Inocenta – orasul Gaesti- Surse de finantare:

1. 1. Programul Ntional de Dezvoltare locala aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.28/2013

Valoare totala investitie ( lei cu TVA)Din care C+M

5.721.477

4.281.013,Durata de realizare 12 LUNI

Se aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului ,,Imbunatatirea infrastructurii anteprescolare prin construirea unei crese in orasul Gaesti’’proiect finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala aprobat prin OG 28/2013 dupa cum urmeaza:Bugetul de stat: -5.444.824 lei cu TVABuget local –276.653-cheltuieli neeligibile: lei cu TVAValoare totala:5.721.477lei cu TVA2.Alti indicatori specifici investitieiProiectul prevede reabilitarea si extinderea cladirii unde isi desfasoara activitatea Gradinita cu program prelungit Inocenta –GaestiPrin extinderea cladirii se vor crea 4 dormitoare,sala de mese si sala de spectacole.Reabilitarea consta in;amenajari interioare Amplasament:Str.UniriiSuprafata terenArie construita extindere:474,49 m.p.Arie desfasurata extindere:=752`mpSpatii verzi=901,99 mpConstructia va avea regim de inaltime P+1 ART. 2 – Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se obliga primarul orasului Gaesti si Biroul Urbanism si Amenajarea Teritoriului , Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale , Informatica . ART.3- Prezenta hotarare se va inainta Institutiei Prefectului – Judetul Dambovita si persoanelor / compartimentelor mentionate la punctul 2.

PRESEDINTE DE SEDINTA

Page 65:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

d- nul consilier ,ION UNTARESCU

CONTRASEMNEAZA ,Secretar ,

Jr. Diaconu Mitica

NR.19DATA : 30.01.2017

EXPUNERE DE MOTIVE la proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici

ai proiectului ,, Imbunatatirea Infrastructurii anteprescolare prin construirea unei crese in orasul Gaesti ,,

Supun aprobarii Consiliului Local principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul, ,,Imbunatatirea infrastrurii educationale Gradinita cu program prelungit Inocenta orasul Gaesti’’dupa cum urmeaza:

Surse de finantare:1. Programul Ntional de Dezvoltare locala aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului Nr.28/2013 Valoare totala investitie ( lei cu TVA)Din care C+M 5.730.362,89

4.281.013,10

Page 66:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...

Durata de realizare 12 LUNISe aproba asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului ,,Imbunatatirea infrastructurii anteprescolare prin construirea unei crese in orasul Gaesti’’proiect finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala aprobat prin OG 28/2013 dupa cum urmeaza:Bugetul de stat: -5.451.603,01lei cu TVABuget local –278.759,88-cheltuieli neeligibile: lei cu TVAValoare totala:5.730.362,89 lei cu TVACheltuielile neeligibile constau in :studii de teren,infiintare spatii verzi,studiu de fezabilitate,consultanta in implementare,asistenta tehnica,cota Inspectoratul de stat in Constructii.

2.Alti indicatori specifici investitieiProiectul prevede reabilitarea si extinderea cladirii unde isi desfasoara activitatea Gradinita cu program prelungit Inocenta –GaestiPrin extinderea cladirii se vor crea 4 dormitoare,sala de mese si sala de spectacole.Reabilitarea consta in;amenajari interioare Amplasament:Str.UniriiSuprafata terenArie construita extindere:296,10Arie desfasurata extindere:=580,13 mpSpatii verzi=901,99 mpConstructia va avea regim de inaltime P+1

PrimarGheorghe Grigore

Page 67:  · Web viewROMANIA. JUDETUL DIMBOVITA. CONSILIUL LOCAL GAESTI . PROIECT de HOTARIRE. privind aprobarea cotizatiei U.A.T. Gaesti datorata. la Asociatia de Dezvoltare ...