Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

18
TELEVIZIJA – MEDIJ 20. STOLJEĆA SEMINARSKI RAD IZ VIZUELNIH KOMUNIKACIJA I PREZENT AC IJE

Transcript of Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

Page 1: Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

7/25/2019 Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

http://slidepdf.com/reader/full/vizualne-komunikacije-i-prezentacija-tv-medij-20-stoljeca 1/18

TELEVIZIJA – MEDIJ 20. STOLJEĆASEMINARSKI RAD IZ VIZUELNIH KOMUNIKACIJA I PREZENTACIJE

Page 2: Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

7/25/2019 Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

http://slidepdf.com/reader/full/vizualne-komunikacije-i-prezentacija-tv-medij-20-stoljeca 2/18

SADRŽAJ

UVOD........................................................................................................................................2

1. MEDIJI...............................................................................................................................3

2. TELEVIZIJA......................................................................................................................4

2.1 Historij t!"!#i$ij!.......................................................................................................4

2.2. T!"!#i$ij % &os'i i H!r(!)o#i'i.....................................................................................*

3. TEHNOLO+IJA.................................................................................................................,

3.1 A'"o)' t!"!#i$ij......................................................................................................,

3.2 Di)it"' t!"!#i$ij.....................................................................................................1-

4. UTICAJ TELEVIZIJE NA LJUDE.................................................................................12

4.1 Pr!'osti i '!ost(i t!"!#i$ij!..................................................................................13

/. ZAKLJU0AK...................................................................................................................1/

. LITERATURA..................................................................................................................1

1

Page 3: Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

7/25/2019 Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

http://slidepdf.com/reader/full/vizualne-komunikacije-i-prezentacija-tv-medij-20-stoljeca 3/18

UVOD

T!"!#i$ij s % sist! so#'i !ij i j!' j! o o'i !ij 5oji $6o)7

s#r!!'iiji so#'i !ij o"5o o"$i r! r)i'. T!"!#i$ij j! j!' o o'i!ij 's 5oji s#! 'j! '%! i'8or(ij! i ' 5oj% s! s#! 'j! os"'jo 5 s!

9!"io i'8oristi. K tr!6o 'o#! i'8or(ij! i57 i5o t!"!#i$ij i s#oj% o: i

 j;i'%7 s! os"'jo ' oo: r%)i so#'i !ij. To 'io<to '! %'j%j! 'j!'%

soso6'ost i'8oris'j. Nj!' o9 'j#!: o: % r!'o<!'j% i'8or(ij "!9i %

s"%;j'osti i '!o6#!$'osti. Ni!7 o'o sto ;!sto s$'o ' t!"!#i$iji s$''"i '! $6o)

%r)!'t'osti '!)o $6o) to) sto so ='"!tj!"i> ' $'i"ji# sr9j.

O#i s!i'rs5i ro s s! 6#i" t!o T!"!#i$ij ? !ij 2-.sto"j!:7 t! 5o

t5#o o6ri" #i<! s!)!'t 5oji o#o! o 5o';'! t!!.

 Ni!7 6iso o)"i ri;ti %o:! o t!"!#i$iji 5o !ij%7 otr!6'o j! r#o

!8i'irti st j! to !ij. Osi to) otr!6'o j! o6rtiti 9'j% ' !8i'i(ij% i 'st'5 s!

rij!;i t!"!#i$ij 5o i ' istorijs5i 'st'5 t!"!#i$ij! 55o ' )"o6"'o 'i#o%7 t5o i '

istorijt 'st'5 t!"!#i$ij! ' 'j! or%(j% tj. % '<oj r9#i. Pri;ti o istoriji 'st'5

t!"!#i$ij!7 '! ot5'%ti s! t!'o"o)ij! r t!"!#i$ij! 6i"o 6i '!o)%:!. V!o 6it'

s!)!'t s! t!! j! %ti(j t!"!#i$ij! ' "j%!. Uti(j t!"!#i$ij! j! #9'o ')"siti os!6'o '

ors"oj os!6'o ' "@oj o%"(iji. Potr!6'o j! s)"!ti i 5oji s% to o$iti#'i7 5oji

'!)ti#'i !"!!'ti t!"!#i$iij! ' o6j! o%"(ij!.

D's7 5 's s '<i TV rij!'i5 =6o6r%j%> r$'i sr9ji s stoti'! 5'"

5oji #!:i' ;o#j!('st# i rist%7 "5o j! s!6i ost#iti t5o@!r stoti'! it'j o

';i'i i r$"o$i )"!'j t!"!#i$ij!. Njio#i o)o#ori o)"i 6i ;!sto r!st#"jti

 ro6"! i 6iti #osis"!'i.

t j! to to"i5o )i;'o % t!"!#i$iji rij!7 st 'sB t j! to )i;'o % !iji %o:!B

S$'jo

2

Page 4: Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

7/25/2019 Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

http://slidepdf.com/reader/full/vizualne-komunikacije-i-prezentacija-tv-medij-20-stoljeca 4/18

1. MEDIJI

D 6iso s#ti"i <t j! to t!"!#i$ij7 otr!6'o j! r#o !8i'iro <t s% to !iji.

=M!ij j! or%5> o$'t j! t#r'j 5's5o) '%;'i5 MCL%'.1

Prij! s! t!"!#i$ij! oj#i"! s% s! 'o#i'!7 5oj! s% % 6iti r!t!; '<'ji !ij. Pr#o6it'o

s% o'! 6i"! $i<"j!'! or!@!'i 6roj st'o#'i5 i'8ori<% o o)@ji7 5oji s% o

i<"j!'j% i$#;7 6i"i o <ir!) i't!r!s $ $j!'i(% 5ojoj s% s! o6r:"!. Kro$ istorij% s%

s! 'o#i'! r$#ij"! t5o s% o6#j!<t#"! o r$'i o)@ji i$ r%<t#!'o)7 o"iti;5o)

5%"t%r'o) i sorts5o) 9i#ot. I$#"! s% s! !rioi;'o7 t! s% #r!!'o 55o s% i5tir"i

o)@ji i 55o s! ro<iri#o 6roj ;ito(7 o<"! o '!#'o) i$'j. &it'o j! so!'%ti

s% sto"j!:i 'o#i'! 6i"! j!i'i !ij r!5o 5o) s! o)"o '!<to o6j#iti i"i so:iti #!:!

 6roj% "j%i. Por$%ij!#"o s! s% s#! i'8or(ij! o6j#"j!'! % 'o#i' % ot%'osti

t;'!.

 No !@%ti7 55o $'o7 5rj! 1,.sto"j!: o"$i o oj#"ji#'j 'o#o) !ij

 o '$i#o t!"!#i$ij. Nj!'o oj#o s#ij!t i'8or(ij %"$i % ot%'o 'o#% i!'$ij%.

i#io % #r!!'% 5 j! !ij s#! #i<!. S#!ris%t'ost !ij % r$'i s!5ti 9i#ot

%roi" j! 'o)i sio"o<5i7 so(io"o<5i7 o"ito"o<5i i 5o%'i5(ijs5i istr9i#'ji.O' 'stoj! rs#j!t"iti %"o)! so#'i !ij % s#r!!'o r%<t#%.

1 H!r6!rt Mrs"" M(L%' ? 5's5i 8i"o$o8 t!orij! 5o%'i5(ij! i j#'i i't!"!5t%"(.

3

Page 5: Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

7/25/2019 Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

http://slidepdf.com/reader/full/vizualne-komunikacije-i-prezentacija-tv-medij-20-stoljeca 5/18

2. TELEVIZIJA

T!"!#i$or 6iso o)"i o5r5t!ri$irti 5o <r!'% 5%tij 6!$ 5oj! s! '! o9!

$is"it '<'j s#5o'!#'i(. To j! %r!@j 5oji j! ris%t' % s#5o! o:i'st#%. A"i <t% s%<ti'i $'o o t!"!#i$ijiB K5o #iio s#! to <to #iio7 <to ' s! r!$!'tirB O5"!

 j! s#! to t% t5#o 55#o j!st!B U %6r$'o t!% 9i#ot rij!t5o i r$i<"jo to to! 55o

 j! o<"o o o'o) <to j! ' s ot%'o %o6i;j!'o.

S rij!; t!"!#i$ij i s#oj !tio"o<5i 5orij!' % )r;5oj rij!;i t!"! <to $';i "!5o i

"ti's5oj rij!;i #isio <to $';i )"!ti. K5o '@o j!' o r!#o to 6i %ro<t!'o 6i"o

 j! t!"!#i$ij %st#ri "!5o#i'i(. I %r#o t5o7 s 'jo #iio #!o "!5o. D"!5!

 r!j!"! s#ij!t7 r!#'! o)@j!7 5t%!"'! o)@j!7 sorts5! 'i8!st(ij!7 rto#!7 i$6or'!

5'j!7 i$6or! "j!ot!7 5o'(!rt!7 j#"j'j! '%;'i istr9i#; )"5sij! it. A s#! to io

'! r'!o s j!st i$ s#o) %o6'o) 's"o'j; i j!'ost#'o o6!r!o r!!t

i't!r!so#'j so j!'i 5"i5o ' "ji's5o %r#"j;%.

 Nj!' r!'ost j! "j%! i'8ori<!7 o6r$%j!7 ro8i"ir o"iti;5%7 sorts5% i 5%"t%r'%

 j#'ost7 r$j!'i i'8or(ij! i$ 'j%"j!'iji ij!"o# $!"js5! 5%)"!7 r9i 's % 9ri<t%

o)@'j7 ' <'s% '!osr!'o) %;!s'i5 o)@'j.

2.1 Historija tee!i"ije

D 6iso i"i t!"!#i$ij% 5o <to j! 's o$'j!o i 5oristio7 tr!6"o j! ro:i

%)i 'i$ )oi'. K s! soi'j! !rio 'st'5 t!"!#i$ij!7 %#ij!5 s! '#oi j! to

 o;!t5 2-.to) sto"j!:. M!@%ti7 si $;!(i 6i"i s% #!: 5rj! 1,.to) sto"j!: 5 s%

t<'ji ';'i(i 5ti#'o ri"i ' t!'o"o<5oj !#o"%(iji 5oj j! 5s'ij! o#!" i o so)

'st'5 t!"!#i$ij!. +io#''i Cs!""i j! 12.)oi'! i$%io !'t!"!)r8. &i" j! to r!t!;

85s <i'!. T j! r#i %t r!'!s!' s"i5 !"!5tri;'i %t!. Dr$)i '%;'i(i s%

1*3.)oi'! $o;!"i !5s!ri!'t! s s!"!'ij!7 i s#j!t"o. Ti !5s!ri!'ti s% o5$"i j!

o)%:! r!t#oriti s"i5% % !"!5tro'i;5! si)'"!. +!or)! &osto' j! 'r#io s5i(% s!"!'ijs5!

5!r! 1*.)oi'!. oo:% 'j! s! #ij!"o !"!5tri(it!to. Pos"ij! to) '%;'i(i Fi)%!r7

S!'"!(G i Pi#i s% "i '(tr! $ t!"!s5o. 1-.)oi'! +!or)! Cr! i$%io j! sist! s

s#j!t"os'o osj!t"ji#i :!"ij. +r &!"" r#o6it'o j! io 'j!r% ot5rij! %r!@j 5oji

 6i r!'osio s"i5% "i j! s#oji istr9i#'ji i$%io t!"!8o' % 5oj! j! s#j!t"o 5ori<t!'o $

4

Page 6: Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

7/25/2019 Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

http://slidepdf.com/reader/full/vizualne-komunikacije-i-prezentacija-tv-medij-20-stoljeca 6/18

 r!'os $#%5. K"j%;'% %"o)% % st#r'j% t!"!#i$ij! i"i s% i""o%)6 Sit27 P%"%

+otti"i!6 Ni5o%3  i Jo' Lo)i! &ir%4. Ni5o'o 5oji j! 6io $s"%$' $ ot5i:!

s5!'irj%:!) is5 j! jos 1*3.)oi'! 'r#io rotirj%:i is5 5oji i 1 r%i( sir"'o

rsor!@!'i isr! 8oto!"!5tri;'! :!"ij!. S#j!t"o 5oj! j! ro"$i"o 5ro$ t! r%!i(! j! ri'o

 oo:% 8oto:!"ij!7 %r!@j j! %$io 4--- %$or5 o s!5i'i. To 6i 6i"o otri"i5! 5o

 6iso i 's #ij!"i s"i5% o 4--- i5s!". D#ij! )oi'! '5o' <to j! &ir !o'striro

 o5r!t'% s"i5%7 t;'ij! 1,2 )oi'!7 i$#!!' j! i r#i r!'os $#%;'! s"i5!. Us5oro '5o' to)

 o;!"o s! #i<! riti ' or#"j'j% r#o'st"o) t!'t i ' so 5#"it!t% s"i5!. 1,24.

)oi'! !"!5tro's5 (ij!# j! $j!'i" Ni5o"j!# rotirj%:i is5 t! %'rij!i" 5#"it!t s"i5! i

!ito#'j ro)r.

K5o s! t!"!#i$ij r$#ij"7 r$#ij"i s% s! i ost"i ij!"o#i #!$'i $ t!"!#i$ij% io oj#% i5o'os5o. I5o'os5o j! r# !"!5tro's5 5!r 5oj% j! i$%io V"iir 

Zor5i'/. Pr#i t!"!#i$ijs5i ro)r j! !ito#' 1,3. s ot#r'j O"iijs5i i)r i$

&!r"i'. Pr#i 5o!r(ij"'i t!"!#i$ijs5i ro)r j! % to !rio% $o;!o 6rit's5i &&C. N

S#j!ts5o sj% o % N! or5% or9'o 1,3,.)oi'! <iroj j#'osti j! r!st#"j!'

t!"!#i$or "i j! 'j!)o#% ost%'ost i roi$#o'j% %sori"o i$6ij'j! Dr%)o) s#j!ts5o) rt.

K5o s#! #%;! j!'o r%)o7 t5o i t!'o"o<5i 'r!5 'ij! o)o ostt ' to! s!

r'!r F"!(i')  o$6#io ti! #!: 1,3. )oi'! i$ri 8oto)r8s5% (ij!# % 6oji 5oj j!

 r!t: o!r'i 5to'i (ij!#i % 6oji. N!5o"i5o )oi' 5s'ij!71,41.)i'! % SAD j!

t!stir' r#i T# sist! % 6oji NTSC 5oji j! or$%ij!#o st'r'% s"i5% o /2/ "i'ij. U

E#roi j! 1,44.)oi'! % So#j!ts5o S#!$% t!stir' #!( 1,4.)oi'! i st'ri$ir'

1,4.)oi'! j! o$i#io r#o j#'o ri5$i#'j! 2/ "i'ijs5i sist!. To j! osto !#ros5i

st'r 5oji j! % %ort!6i i 's.

2 i""o%)6 Sit ro'"$; 8otoro#o"ji#osti s!"!' 1*3.)oi'!

3 P%" +otti"i!6 Ni5o ro'"$; s5!'irj%:!) is5 14.)oi'!

4 Jo' Lo)i! &ir !o'strtor o5r!t'! s"i5! 1,2. )oi'!

5 V"iir Kosi( Zor5i' R%s5i '%;'i57 $;!t'i5 t!"!#i$ij!

6 !r'!r F"!(si') i$%it!"j 8oto)r8s5! (ij!#i % 6oji

5

Page 7: Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

7/25/2019 Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

http://slidepdf.com/reader/full/vizualne-komunikacije-i-prezentacija-tv-medij-20-stoljeca 7/18

P!!s!t! )oi'! 2-. Vij!5 o'os! r$#oj j#'! t!"!#i$ij! <iro s#ij!t. 1,/3.)oi'! %

SAD j! r#i %t r!st#"j!' t!"!#i$ij % 6oji. N! tr!6o 'i )o#oriti j! 5#"it!t t<'!

t!"!#i$ij! 6io i$'i'o "o< t5o j! "j'ji 'r!5 t!"!#i$ijs5o) !itir'j i %s#r<#'j

 6io "o)i;' s"ij!.to j! i$is5i#"o #!o 'o)o 8i''sijs5o) %")'j. T!"!#i$ijs5 !5s'$ij

s! ')"o <iri" t5o #!: 1,-. +oi'! % Nj!;5oj j! 6i"o o5o 4 i"io' t!"!#i$ijs5i

)"!t!"j. Prti"! s% s! s#! #rst! ro)r7 i'8orti#'i ro)r7 $6#'i ro)r7 s'i"i

s% s! i !iro#"i 8i"o#i... s#! to s!7 'r#'o7 8i''sir"o i$ !5o'os5o?ro)''o)

 ro)r.

U"o) t!"!#i$ij! j! 6i" o)ro'. Or!@i#" j! )oto#o s#!. N 'joj s% s! ri5$i#"!

 o"iti;5! !isij!7 o$ori<'! r!st#!7 r!5"ir"i s% s! roi$#oi it. I'8orti#'i ro)r

5oji j! r!'osio #ij!sti i$ (ij!"o) s#ij!t 5o i o5%!'tr'i ro)r s% ri6"i9i"i "j%i"!5! ij!"o#! s#ij!t. S#! s! ;i'i"o 5o j! t% %r#o % #<oj so6i. T!"!#i$ijs5 )ro$'i( j!

to"i5o r" s% <t'i !iji 5o i rio ost"i s5oro '!6it'i. Nr#'o s#! to j!

o#!"o o to) j! t!"!#i$ijs5 i'%strij $ #!o 5rt5 #r!!'s5i !rio ost"

'jro8it6i"'ij i'%strij.

1,/*. )oi'! So' j! r!st#io r#i T# rij!'i5 s tr'$istori 5oji s% $j!'i"i

!"!5tro'i;5! (ij!#i. Si ti So' j! $%$!o #o!:! j!sto % roi$#o'ji t!"!#i$or.

U to !rio% o;i'j! i !o !ito#'j st!"its5o) ro)r 55# 5oristio i

's. R%si s% 1,/*.)oi'! % s#!ir "'sir"i s#oj r#i st!"it =S%t'i5 1>. A!ri5 j! s#oj

 r#i 5o%'i5(ijs5i st!"it =E(o 1 A> "'sir" 1,-.)oi'!.

I5o j! $'t'o r'ij! t;'ij! 1,4.)oi'! +o"r5 * r!st#io t!"!#i$ij% % 6oji 5oj

 j! ri" ' os'o#% (r#!'!7 "#! i $!"!'! 6oj! isr! 5to'! (ij!#i7so#' roj

t!"!#i$or % 6oji j! 5r!'%" t!5 1,*.)oi'!. 1,/.)oi' j! #9' j!r j! % toj )oi'i !ri;5

T# 5%: N&C o;!" s !ito#'j! ro)r % 6oji. Krj! -?ti )oi' N&C j! o;!os !ito#'j! 5%"t'! j!;ij! !isij! S!s! Str!!t.

To j! 6io !rio 5 s! %#!"i5! o;!"o rsr#"jti i o so %ti(j% !ij ' "j%!.

O 'j!)o#i o$iti#'i str'7 t5o i o '!)ti#'o %ti(j% t!"!#i$ij!. M!@%ti7 'i !#!'t%"'i

'!)ti#'i %;i'(i t!"!#i$ij! 'is% $%st#i"i 'j!'% !5s'$ij% s! t5o % !rio% os!s!ti

)oi' ros"o) sto"j!: so#'o s'i"o. S'i"i s% s! 8i"o#i7 s!rij! i r%)i $6#'i

7 +o"r5 %t!!"jit!"j r!'os s"i5! % 6oji

6

Page 8: Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

7/25/2019 Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

http://slidepdf.com/reader/full/vizualne-komunikacije-i-prezentacija-tv-medij-20-stoljeca 8/18

sr9ji 5oji s% )"!o(! os"o#'o =$5i#"i> $ 8ot!"j!. Z t!"!#i$ijs5% i'%strij% j! to

$';i"o o)ro'! 5o"i;i'! 'o#(7 55o $'o to j! 6it'o.

Di)it"' t!"!#i$ij st'rr HDTV s 1-- "i'ij j! o;!" j! s s#oji

5o!r(ij"'i rij$i#'j! 5rj! j%" 1,,.)oi'! % SAD.

Osi #!"i5i r$"i5 % so 5o'(!t% r t!"!#i$ijs5! t!'o"o)ij!7 !<#"! s% s! i

r$"i5! t r$#oj i %'rij!@i#'j! t!"!#i$ijs5i rij!'i5 S"i5 1. U '!5i istr9i#'ji

5oj s% sro#o@!' o;!t5o !#!!sti % A!ri(i7 ori"i5! , !ri;5o) st'o#'i<t# j!

 osj!o#"o t# rij!'i5 % s#oji 5%:. Isto to #rij!i i $ E#ro%. N! tr!6o soi'jti

55# j! s rosj!5 osj!o#'j t# rij!'i5 % '<i o:i'st#i.

S"i

5 1. i$)"! t!"!#i$ijs5i rij!'i5 5ro$ #rij!!

2.2. Tee!i"ija # $os%i i Her&e'o!i%i

O o $#rs!t5% Dr%)o) s#j!ts5o) rt7 Rio Srj!#o j! 6io r#i !"!5tro's5i

!ij 5oji s! o)"sio % &os'i i H!r(!)o#i'i. &i"o j! to 1-.ri" 1,4/.)oi'! rij!;i =O#j!Rio Srj!#o. Srt 8<i$% s"o6o 'ro%> 5oj! j! i$)o#orio or@! L%5i:   $#'i

Ci)o. Pro)r j! r#!'st#!'o 6io !ito#' % tri 6"o5 s#! o 5rj 1,4/.)oi'!. 6i"i s% to

 j%tr'ji7 o'!#'i i #!;!r'ji 6"o5. Sr!i'o 1,-.ti )oi'7 os'o#' j! Riot!"!#i$ij

Srj!#o 5oj j! 6i" ;"'i( t<'j!) !it!rs5o) sist! J%)os"o#!'s5! riot!"!#i$ij!.

T!"!#i$ij Srj!#o TVSA o;i'j! s r#i !ito#'j! 1.j%' 1,1.)oi'!. % to

 !rio% TVSA 'ij! i" s#oj! rostorij! $ !ito#'j!7 #!: j! ro)r !ito#" i$

8 Đorđe Lukić Cigo – prvi tehničar i spiker u eteru Raio !ara"eva

7

Page 9: Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

7/25/2019 Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

http://slidepdf.com/reader/full/vizualne-komunikacije-i-prezentacija-tv-medij-20-stoljeca 9/18

 rostorij Rio Srj!#. Pro)r i$ #"stito) st%ij !it%j! 1*.rt 1,,.)oi'!. t

#!: j! 6i" !ito#' i r# i'8orti#' !isij %9i#o =V!;!r'ji !5r'>. To j! 6io %j!'o

 o;!t5 !ito#'j #"stit! ro)rs5! <!!.

Po;!t5o 1,*/.)oi'! $#r<# s! r# 8$ i$)r'j! RTV Do? t! ti! RTVSA

o6i# #"stit! rostorij! $ j!"o#'j!. To j! 6io !rio $'t'! !5s'$ij! riot!"!#i$ijs5o)

si)'" ' t!ritoriji &os'! i H!r(!)o#i'!. N5o' to) o# !ijs5 5%: j! o6i#" r$'

 ri$''j i ')r!7 ro)r s% ro<iri"i ' #i<! rio i t# 5'".

 Nj#!:i roj!5t TVSA 6i"o j! r:!'j! i r!'os 14.Zis5i o"iijs5i i)r 5oj! s%

or9'! % 8!6r%r% 1,4.)oi'!. 6i o#o s#! 6i"o i$#!i#o7 t j! TVSA o6" i 'o#!

 roi$#o'! rostor! % RTV Do?% 5o i 'jo!r'ij% t!'i;5% or!% t. M'o)! t# 5%:!

s% o"! ri$''j! $ o"i;'o o6#"j!'i roj!5t'i $t5.

U !rio% rt'i s%5o6 % &os'i i H!r(!)o#i'i7 RTV Srj!#o o;!5%j! sr!' s

5o"!t'o i'8rstr%5t%ro i #!: i$)r@!'o ro)rs5o <!o o tri rijs5 i tri

t!"!#i$ijs5 5'". Us"ij! i't!'$i#'iji rt'i s%5o 1,,2.)oi'!7 Riot!"!#i$ij Srj!#o

ij!'j i! % Riot!"!#i$ij &os'! i H!r(!)o#i'!. &io j! to i$'i'o t!95 !rio $ s#ij%7

#!: 1,,3.)oi'! RTV&iH ri"j!' j! % E#ros5% !it!rs5% %'ij% 5o 5ti#' ;"'. To j!

oo)%:i"o %;!<:! &os'! i H!r(!)o#i'! ' E%ro#i$iji 5o sost"'! r9#!. Po $#r<!t5%rt'i s%5o67 ris%i"o s! or#"j'j% %'i<t!'! i'8rstr%5t%r! '!oo'! $ '!s!t' r

RTV sist! ' rostor% (ij!"! r9#!.

J#'i riot!"!#i$ijs5i s!r#is &iH P&S&iH j! 2---.)oi'! os'o#' %$ o'(ij% %

or!i o str'! OHR? i E%ros5! 5oisij!. 12.#)%st 2--4.)oi'! oo)%:!'o j!

r$#j'j! !isio'i r!9 ' Riot!"!#i$ij F!!r(ij! &os'! i H!r(!)o#i'! RTVF&iH

i Riot!"!#i$ij r!%6"i5! Srs5! RTRS. A #!: 13.#)%st 2--4.)oi'! o;i'j! i

(j!"o'!#'o !itr'j! ro)r &HT 1. P&S&iH ij!'j '$i# % &os's5o!r(!)o#;5riot!"!#i$ij &HRT i 5o t5# ostj! o ' 's.

I't!r!s't'o j! % M%$!j% )r Z!'i(!7 5o st"' ost#57 o9! s! osj!iti

i$"o96 o '$i#o =Z6ir5 s#r!!'i !ij QQ sto"j!:>. I$"o96 j! r!$%"tt

tro)oi<'j!) istr9i#'j ';i' o)%:'osti i or)'i$(ij! s!(i8i;'o) t!rij" $t!;!'o) %

to %$!j%.

8

Page 10: Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

7/25/2019 Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

http://slidepdf.com/reader/full/vizualne-komunikacije-i-prezentacija-tv-medij-20-stoljeca 10/18

(. TEH)OLO*IJA

&$'i ';i' r t!"!#i$ij! j! r!t#r'j! o5r!t'! s"i5! % !"!5tri;'i si)'" o)o' $

 r!'os i o6r'%ti ro(!s 5o ri5$i#'j. R$"i5 i$!@% 8i" i t!"!#i$ij! j! <to 8i" s'is"i5% ' #oi!'$io'"'i !ij o5 t!"!#i$ij or s#!sti i'8or(ij! o o5r!t'oj s"i(i '

so j!'% i!'$ij%. D 6i s! to osti)"o otr!6'o j! s"i5! r$"o9iti ' oj!i';'! "i'ij!

5oj! s! '"$! j!' iso r%)!. A5o s! o$o#!o ' istorijs5i r$#oj t!'o"o)ij! t!"!#i$ij!

o' $'o j! to r#ot'o ri"o !'i;5i %t! Ni5o"j!# is5. Vr"o 6r$o '5o'

to) !'o"o)ij j! $j!'j!' !"!5tro's5o $r5o %r#"j'o !"!5tri;'i i"i )'!t'i

 o"j! !"!5tro's5 (ij!#. U '<'j! o6 $ s'i'j! s! 5orist! o"%#oi;5i !"!!'ti s

 r!'oso '6oj CCD7 $ ri5$ s! 5oristi #i<! i)it"'i t!'i5 LCD7 TFT7 "$.

Pri'(i t!"!#i$ij! s s"i5o % 6oji s! t!!"ji ' oj#i s! #!:i' 6oj i 'ij'si o9!

o6iti j!<'j! s#j!t"osti i$ tro i$#or 5oji s#5i $ s!6! j! oj(r#!'!7 $!"!'! i "#!

 6oj!. To j! t$#. R!7 +r!!' &"%! sist! R+& sst!.

(.1 A%ao'%a tee!i"ija

I'8or(ij! o 6oji i i't!'$it!t% s#5o) i5s!" % r!o#i7 t! ori$o't"'i i #!rti5"'isi'ro'i$(ijs5i si)'"i 5oji ;i'! 5oo$it'i #i!o si)'" s% os'o#'! 5r5t!risti5! '"o)'!

t!"!#i$ij!. Tj si)'" o t# rij!'i5 o9! o:i 5o rijs5i si)'"7 si)'" i$ #i!o %r!@j i

5o si)'" 56"o#s5o) sist!.

Koo$it'i #i!o si)'"7 % s"%;j% !ito#'j rio t"si7 r!'osi s! ' or!@!'oj

8r!5#!'(iji7 o'os'o ' '!5o o VHF i"i UHF 5'". Si)'" s"i5! i $#%5 s! s #i!o #r(!

 %t! #i!o %r!@j o%"ir ' 8r!#!'(ij% '!5o) o t!"!#i$ijs5i 5'".

#

Page 11: Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

7/25/2019 Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

http://slidepdf.com/reader/full/vizualne-komunikacije-i-prezentacija-tv-medij-20-stoljeca 11/18

Di)it"' st!"its5 t!"!#i$ij s! t5o@!r s#rst# o oj '"o)'! t!"!#i$ij!. D 6i

i)it"'i st!"its5i si)'" %t! st!"its5o) rij!'i5 oso o t# rij!'i5 otr!6'o j!

s! r#o r!t#ori % 5oo$it'i si)'".

U #!:i'i r9# s#ij!t '"o)' #rst t!"!#i$ij! j! jo< %#ij!5 #o!: t!'i5 ri5$i#'j.

S"i5 2

Io #i<! #i!ost'r $ 8ort s"i5! i ';i' ri5$i#'j 6oj!. A to s%

• PAL r!'osi s! 2/ s"i5 /- o"%s"i5 % s!5i'i 5oj! ij% o 2/ "i'ij• SECAM 2/ s"i5 /- o"%s"i5 s 2/ "i'ij•  NTSC 3- s"i5 - o"%s"i5 s /2/ "i'ij

 No#i o!"i %r!@j $ rij! or$#j% s# tri st'r i ij% o)%;'ost $o6ir r#o) t5o ) s! o#oji o 5'"i. U s"%;j% s! 5oristi t!"!#i$ij 5ri#o)

st'r 55# '! or9# or!@!'i t# rij!'i5 i "j! :!o 6iti % o)%:'osti #iio

s"i5% "i ;! o;i o o5 6oj. To o6i;'o $ r!$%"tt i (r'o6ij!"% i"i titr#% s"i5%.

To o9!o isriti o5o 8$! tj.sj'j! 5o'!'$tor i$!9% #oi; PAL i

SECAM 5oji s% s"i;'i. U s"%;j% o)r!<'o) 5orist!'j NTSC st'r $ r!$%"tt io

!8!5t =s%9!'! s"i5!> s =or!$'i str'i(>. i!s(r!!' ';i'.

S"i5 2. o5ri#!'ost s#ij!t or!@!'i #i!ost'ri

(.2 Di'ita%a tee!i"ija

 N 8r!5#!'(ij r$"i;iti o o'i 5oji s! 5oristi '"o)' t!"!#i$ij7 5o

 6!s"t' !ij o;!" j! s ro i)it"' t!"!#i$ij. N t5# ';i' s#5 t!"!#i$ijs5

5%: o9! s#oj ro)r !itirti i ' '"o)'o i ' i)it"'o 5'"%. Di)it"'i 5'" j!

1$

Page 12: Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

7/25/2019 Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

http://slidepdf.com/reader/full/vizualne-komunikacije-i-prezentacija-tv-medij-20-stoljeca 12/18

to5 i)it"'i ot5 6r$i'! 1,.3, M6s i 5o t5# j!' i)it"'i 5'" o9! sr9#ti

#i<! o5'".

Forti !itir'j s%

• 4-i ? s"i5 #!"i;i'! *-4 4- i5s!" 3- ot%'i s"i5 % s!5%'i % isr!"!t!'o

o% - o"%s"i5

• 4- ? s"i5 #!"i;i'! *-4 4- i5s!" - ot%'i s"i5 % s!5%'i '!isr!"!t!'i

• *2- ? s"i5 #!"i;i'! 12- *2- i5s!" - ot%'i s"i5 % s!5%'i

1--i ? s"i5 #!"i;i'! 1,2- 1-- i5s!" 3- ot%'i s"i5 % s!5%'i %isr!"!t!'o o%

• 1-- ? s"i5 #!"i;i'! 1,2- 1-- i5s!" - ot%'i s"i5 % s!5%'i

Forti 4-i i 4- '$i#j% s! i SDTV St'r D!8i'itio' TV 8orti. U o#! s!

8ort! r!6(%j% str!7 '"o)'! TV !isij!. Forti *2-7 1--i i 1-- '$i#j% s!

HDTV Hi) D!8i'itio' TV 8orti.

Di)it"' i '"o)' t!"!#i$ij !itirj% s"i5% r$"i;ito) oj!r #isi'! i <iri'!.

A'"o)' t!"!#i$ij 5oristi oj!r 437 i)it"' t!"!#i$ij 5oristi oj!r 1,. Do o#o)

oj!r $ i)it"'% t!"!#i$ij% s! os"o '5''o '5o' <to s! isiti#o "j%s5i #i i o<"o s!

o $5"j%;5 j! "j%s5i #i 'j6o"ji %'%tr #i'o) o"j o 3- st!!'i o5 j! r#ot'i oj!r 

43 o6%#to so 1- st!!'i #i'o) o"j. S"i5 3

Di)it"' t!'o"o)ij s! !itir i"i %t! st!"it DV&?S si)'" i"i %t!

$!"js5i o<i"j; DV&?T si)'" i"i %t! 56" DV&?C si)'". K#"it!t $#%5 ir!$o"%(ij! s"i5! j! $'t'o #!:i % o'os% ' '"o)'% t!"!#i$ij% 1-- "i'ij HDTV. o

s#ojoj !8i'i(iji7 i)it"' t!"!#i$ij i "ij!% s"i5% i o<tr to' o )r'i(! 5 si)'" ostj!

 r!#i<! istortir'. A'"o)' t!"!#i$ij i 6")i rij!"$7 o5 5o i)it"'! i"i i si)'" i"i

) '!. A5o j! j;i' si)'" r!5o /-7 to s! str 5#"it!t'i si)'"o. No#iji %r!@ji

$ i)it"'i rij! #!:i'o ij% %)r@!'! i'i5tor! $ j!r!'j! j;i'! si)'".

11

Page 13: Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

7/25/2019 Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

http://slidepdf.com/reader/full/vizualne-komunikacije-i-prezentacija-tv-medij-20-stoljeca 13/18

S"i5 3. ? R$"i5 #i'o) o"j i$!@% NTSC 43 oj!r i HDTV 1, oj!r

+. UTI,AJ TELEVIZIJE )A LJUDE

=Nj#!:i %tj!(j ' j#'ost i j#'o 'ij!'j! osi r9#! s s#oji rto7

 o"iti;5i str'57 r"!'t 5oji s#! #i<! ostj! or%@! o"iti;5i str'5 i #!"i5i

5oror(ij7 i't!r!s'i s5%i' i )r% si'i5ti7 6'5!7 8o'(ij!7 !5o"o<5!7 i'i(ijti#!

)r@' ij% so#'i !iji t!"!#i$ij7 i't!r'!t7 rio tis5 5oji ij% i$%$!t'% %"o)% %

8orir'j% j#'o) 'ij!'j 5oj! % j#'osti o;i'j! %tj!(ti 5o r!#"#j%:! 'ij!'j!

 j#'osti7 s 5oji s! s#i orj% s")ti>. , Vr!)7 1,,17 str.2*

Uti(j t!"!#i$ij! i o:!'ito !ij % !rio% % 5oj! 9i#io ' 8orir'j! i<"j!'j

 roj!s;'o) ;o#j!5 j! o)ro'. To 'ro;ito o9!o rij!titi % o!'% 5t%!"'i o"iti;5i

!<#'j % s#ij!t%. Postoj! 'o)! <5o"! i<"j!'j 5oj! #!: )oi' r#!'st#o j% t$#.

=!5oj o:i>7 5oj $ r$"i5% o t#r! #!"i;i' t!ritorij!7 6roj'ost st'o#'i<t#7

!5o'os5i ot!'i(j"i7 #oj' r!o: i r7 or$%j!#7 rij! s#!)7 rist% i'8or(ij.

Po 'ji7 5"!7 o'j 5o )osorri !iji i i riorit!t % s#ij!t%. To! % ri"o) i% i

 6roj'! world wide networks 5oj! "sirj% i'8or(ij! i s#oj! #i@!'j! or!@!'i !<#'j

o6"i5%j% i<"j!'j! o)ro'o) 6roj "j%i <iro s#ij!t. To 'j6o"j! o9!o #ij!ti '

 rij!r% "o<!) ii9 5oji rti '<% $!"j% %'to; 'o)i 'stoj'ji % r5si

o59!o s%rot'o.

# ro8.r. Fr'(! Vr!) ;"' %r!'i;5o) o6or I'8orto"o)ij!. &io j! ist5'%ti '%;'i5 s#j!ts5o) )"s i j!'o %t!!"jit!"j 5o%'i5o"o<5! '%5! % S"o#!'iji i 6i#<oj J%)os"#iji.

12

Page 14: Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

7/25/2019 Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

http://slidepdf.com/reader/full/vizualne-komunikacije-i-prezentacija-tv-medij-20-stoljeca 14/18

O!t 5o )"!o s s!5t '!5i istr9i#'j o %sj!<'osti t!"!#i$ij! 5o !ij '

%ti(j ' t# )"!o(!7 o' 6iso o)"i #ij!ti t!"!#i$ij i %ti(j ' s#! (i"j'! )r%!.

 Nj#!;i !8!5t i 5o "@! o"%(ij!. &5i'ist!r F%"!r 1-   j! r!5o s#r!!'!

)!'!r(ij! oi9% i #sitj% tri roit!"j ot(7 j5 i t!"!#i$ij. M"i % t!"!#i$iji #i!

'!5o) 5o i 'o)o #i<! i'8or(ij o9! r%9iti % o'os% ' roit!"j!. Pos!6' 5!'t s!

t% st#"j ' i'8or(ij! 5oj! so"%t'o 'is% rij!r!'! 'jio#o %$rst%. S r%)! str'! 5o

%$!o $ rij!r ors"% oso6% 5oj 'ij! r!#i<! $i't!r!sir' $ o6r$o#'j! i "i;'%

'o)r'j%7 o9!o rij!titi t!"!#i$ij 5o 'jii 8orir st# r! 9i#ot%7 o5o"i'i i

o:!'ito o s#!%. Jir)!' H6!rs11  j! j!'o ri"i5o r!5o t"!#i$ij s'i9# 'i#o

5%"t%r!7 'i%"ir )"!o(i7 o<to o r#i"% '! o$#o"j# )"!o( %;!st#%j!

 o#rt'o i'8or(ijo i s#oj! i<"j!'j!. N t!!"j% to) )"!o(i s% #!o ;!sto %

 o$i(iji orj% s"%<j% <t i s! "sir %t! t!"!#i$ij!. U$ s#! to jo< 6%% =$s%ti>

)oi"o r!5" $ roi$#o! i"i %s"%)! 5oj! i % s%<ti'i so"%t'o '! $'ij% 5oj! s!

 o'#"jj% % 5r;i #r!!'s5i i't!r#"i. M 5o"i5o to #!:i'% )"!o( '!r#ir"o7

r!5"! s% '!i$6j!9' io ro)r j!r s! #!:i' t!"!#i$ij 8i''sir %r#o i$ ti i$#or

$'o 5o"i5o s5% j! !ijs5i r!5"'i rostor. Mo: !5o'os5o ro)''o) ro)r

tj.r!5"! o9!o 'j6o"j! rij!titi 5 'r.% to5% o$6i"j'! o"iti;5! !isij!7 % sr!

ij"o)7 =%s5o;i> r!5" '!5o) 'r roi$#o9: so5ij r!st#i s#oj 'j'o#i

 roi$#o so5i s o5%so i$$! i s". T!% 5t%!"'i  Reality tv ro)r7 s%r'o j! i

soi'jti. N s! ' j! js'o 55# %ti(j ' s#! o6'! s5%i'! ij% t5#i sr9ji.

T!"!#i$ij 5o so#'i !ij 'ij! os'ost s o s!6i7 os'ost s% "j%i 5oji 'jo!

r%5o#o! i 5oji % or!@!'i sit%(ij "sirj% i'8or(ij! o'5o 55o 'ji o)o#r.

O'i % to! ij% ot%'% s"o6o%.7 ' r!)%"tor'i )!'(ij $ 5o'tro"% !ij j!

r9! sit%(ij% o 5o'tro"o o'o"i5o 5o"i5o j! % 'jio#oj '"!9'osti.

+.1 -re%osti i %eosta&i tee!i"ije

I5o t!"!#i$ij 's7 r!st#"j 'jo:'iji so#'i !ij s%#r!!'o) s#ij!t7 o9!

s! )o#oriti o r!'osti7 5o i o '!ost(i t!"!#i$ij! 5o !ij.

1$ Ri(r &%(5i'st!r &%(5 F%""!r 6io j! !ri;5i rit!5t7 t!or!ti;r7 is(7 i$j'!r ii$%it!"j.

11 Jr)!' H6!rs j! 'j!;5i so(io"o) i 8i"o$o8. Jo< %#ij!5 #!o 5ti#' i5o % j! )oi'.

13

Page 15: Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

7/25/2019 Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

http://slidepdf.com/reader/full/vizualne-komunikacije-i-prezentacija-tv-medij-20-stoljeca 15/18

D5"!7 s#5i !ij i 'i$ r!'osti i '!ostt57 5#'titti#'i s!(i8i;'ost7

)"!'ost7 ;it'ost7 tro<5o#i i s". i 5#"itti#'i o)%:'ost r%9'j %)o!7 osj!:j

$o#o"jst# i s"..

Pr!'osti t!"!#i$ij! 5o !ij s%

•  Nj$';j'ij oj!i';' r!'ost t!"!#i$ij! 5o !ij j!st #!"i5i %tj!(j '

)"!t!"j!.

• U rio6i#'j% %6"i5! s%j!"%j% o6"i57 o5r!t i $#%5.

• V!"i5 j! r!'ost i o)%:'ost 5ori<t!'j o5r!t j!r oo)%:%j! !o'strir'j!

 roi$#o % st#r'i %#j!ti.

Do5 s! j!' roi$#o?i!j ro)ir ' t!"!#i$iji7 '! ostoji o)%:'ost r!5"'jr%)! or%5!7 5o <to j! to s"%;j s 'o#i'.

• S"j!!: j! r!'ost % ;i'j!'i(i s#! #!:i 6roj 5%:'st# osj!%j! TV rij!'i5.

U r$#ij!'i $!"j tj s! o5$t!"j 5r!:! i$!@% ,*?1-- osto.

• Pr!'ost t!"!#i$ij! o)"! s! % 'j!$i'oj s!"!5ti#'osti i 8"!5si6i"'osti. O6ir'j!

5'" i ro)r o)"<i#; %j!'o 6ir i %6"i5% 5ojoj s! o6r:. I$6or #r!!'

tij!5o ' t5o@!r or!@%j! %6"i5% 5ojoj s! o6r:o.

T!"!#i$ij t5o@!r osj!%j! W%'%tr'j% #rij!'ostX 5oj% '! osj!%j! 'ij!' r%)i!ij. To $';i t!"!#i$ijs5! roi96!'! or%5! ri#";! o$or'ost ;5 i 5

)"!t!"j '! 'j!r% i"i otr!6% rtiti roi96!'i 6"o5.

• T!"!#i$ij j! 'j%toritti#'iji !ij. Ni!"s!'o# TV i'!5s o5$o j! /* osto

)"!t!"j j! r!'ost t!"!#i$iji7 2- osto 'o#i'7 11 osto ;soisi7 , osto

str rio r!st#"j !ij s 'j#i<! %torit!t % ro(!s% %tj!(j ' %6"i5%.

T5o@!r7 1 osto '5!tir'i str t!"!#i$ij% 'j%tj!(j'iji !ij!7 * osto

'j%$6%"ji#iji.12

Por! '#!!'i r!'osti t!"!#i$ij! ostoj! i or!@!'i '!ost(i

• I$"o9!'ost %6"i5! roi96!'i or%5 j! r!"ti#'o 5rt5. A5o rit!"j 'ij!

;%o 'i #iio or%5%7 or%5 j! i$)%6"j!'.

• D's ostoji 'o<t#o t!"!#i$ijs5i 5'"7 <to ot!9# o5%<j i$)r'j! #9'!

#i"ji#osti 5'it.

12 %an"a &esić' (arketin)ka ko*unika+i"a' (ate' ,agre-' 1##7.' str. 226.

14

Page 16: Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

7/25/2019 Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

http://slidepdf.com/reader/full/vizualne-komunikacije-i-prezentacija-tv-medij-20-stoljeca 16/18

• Tro<5o#i roi96! %t! o6ri TV ostj i$%$!t'o s% #iso5i. 0i'j!'i( j! ti

tro<5o#i '!r!st'o rst%7 :! si %s5oro so #!"i5! o"iti;5! str'5! o:i ri%<titi

 roi96% %t! '(io'"'! TV r!9! % rir'o #r!!'%.

Pro6"!i s! t5o@!r j#"jj% i $6o) o'j t!"!#i$ijs5i )"!t!"j. Vi!o?5s!t!7DVD7 #i!o?r!5or!ri7 56"o#s5 t!"!#i$ij i ost"i o6"i(i $6#'i 5ti#'osti %tj!;%

' s'j!'j! )"!'osti t!"!#i$ijs5o) ro)r.

• Z5o'o#st# oj!i'i $!"j $6r'j%j% ":!'o o)"<#'j! ' t!"!#i$iji

tij!5o i$6or'o) r$o6"j. 13

/. ZALJUA 

A5o s! os#r'!o ' s#! 'is'o % o#o r%7 o9!o %#ij!ti j! t!"!#i$ij

 r#!'st#!'o 6i" $i<"j!' 5o 8or i"i !#!'t%"'o #rst 5%"t%r'! 5riti5!. Post" j!

s#j!o5o roj!'! s#i #rij!'osti. Usost#"j" j! r#i" =i)r!> i$!@% stro) i 'o#o)

o6. Pr!st#"j #i<! 85tor so(ij"'i7 '!)o 5%"t%r'i i"i %j!t'i;5i o)@'j.

Prij! oj#"ji#'j t!"!#i$ij! ostoj"i s% !iji 5oji s% i'8oris"i o%"(ij%

 r!$!'tir"i s% i'8or(ij! i"i $#%5o rio i"i t!5sto '!#'!7 s!i('! i"i j!s!('!

'o#i'!. T!"!#i$ij j! s#ojo oj#o soji" o#o #oj! % j!'o i o" i'i5%. Post" j!

$6#' i $'i"ji#. &r$o s! ri6"i$i" 6i#<! ;ito(% i 6i#<! s"%<o(% i r!t#ori" ) %

)"!o(. A"i 'j!' %'ost j! i % to! sto j! o' j! i5 ost#i" rostor i $ 'o#i'! i $

rio. S"i5 r!'osi 'jot%'ij! i'8or(ij! 5oj! s'9'ij! o 6i"o 5oj!) r%)o) !ij

j!"%j% ' s#ij!st )"!t!"j. T!"!#i$ij j!"%j! 55o ' s#ij!st t5o i ' os#ij!st )"!o(.

S#oji sr9ji %$ $6#%7 o' j! % o)%:'osti r%$iti i !%5(ij%. N!osr!'o j!"%j! '

!o(ij! "j%i i %r#o $6o) to) '!rij!t5o s! 5oristi i 5o sr!st#o 'i%"(ij!. To j! 'j!'

"o<ij str' '<'ji ;o#j!5 i #!"i5i $t5 5oji s! ost#"j isr! 'j!). Tj $t5 s!

os"'j ' '<% s#ij!st i or"ost i 5oji ' '"9! o;'!o 5o'tro"i<!o o:

13 I# V%j!#i:7 M!iji % j#'o 5o%'i(ir'j%7D%6ro#'i5 2--.7 str.2/Y2.

15

Page 17: Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

7/25/2019 Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

http://slidepdf.com/reader/full/vizualne-komunikacije-i-prezentacija-tv-medij-20-stoljeca 17/18

t!"!#i$ij!7 j! or!io s!6i i s#oji otr!6 6irj%:i i$ 'o<t# sr9j o'o <to j!

 6"is5o '<! s!'$i6i"it!t%7 '<oj so$'ji i '<! st!!'% o6r$o#'j. N ' j!

t!"!#i$ij% is5oristio $ soo6r$o#'j! 5ro$ 'o)! sr9j!7 i o'! 5oji o9 i 'is%

 r#!'st#!'o 'j!'j!'i $ to. Io i r! s!6i o)o#or'ost '! tro<io s#oj! #rij!!

' o'! sr$j! 5oji '!j% 5#"it!t 5oji s!7 ' 9"ost7 s#! #is! !it%j%. N< o)o#or'ost

 j! i $<tititi i "@! 'r<tj! i %%titi i ' r#i"'o )"!'j! t!"!#i$ijs5i ro)r i r#i"'

o6ir t!.

 N os'o#% s#!) '! o9!o '! $5"j%;io t!"!#i$ij i7 or! t!'o"o<5!7

i'8orti#'! i $6#'! i s#oj% sio"o<5% str'%. N ' j! 5o"5o :!o o$#o"iti 's

%'rij!i % #i<! s!)!'t 5o"i5o ' ' ost#i "o< tr).

O'o <to o9!o #!o j!'ost#'o $5"j%;iti j! j! !8i'iti#'o t!"!#i$ij !ij 2-.

sto"j!:7 i %$ ' 6"is5i i't!r'!t7 r!st#"j j!' o 'j%ti(j'iji7 $6o) s#oj!

=%s%t'osti> 5o '! i 'j%ti(j'iji !ij '<'ji(!.

. LITERATURA

J!"!' Vo:5o#i: A#)i:7 France Vreg: "Demokratsko komuniciranje", Srj!#o7 1,,1

I# V%j!#i:7 Mediji u javnom komuniciranju7 s#!%;i"i<t! % D%6ro#'i5%7 D%6ro#'i5 2--

T'j K!si:7 Marketinška komunikacija7 Mt!7 Z)r!6 1,,*

!6 sit! ttYY$''ost.)!!5.rY("'5Y'st'5?t!"!#i$or?o?'t!"!)r8?o?t!"!#i$or?%?

 6ojiY  O;it'o 1,.11.2-1/. % 14/-

!6 sit! ttYY!o.6Y("'5Y22,4Yistorij?t!"!#i$ij!?o?)"o6"'!?)ro$'i(!?o?

i)it"i$(ij!1 O;it'o 2,.11.2-1/. % 224,

!6 sit! ttYY.!io'"i'!.6Y6Y8.sBID[431\'[ZADOVOLJAVAJU  O;it'o

1,.11.2-1/. % 1/3-

!6 sit! ttYY$!%$!j.6YB)!]i[2* O;it'o 3-.11.2-1/. % 1142

!6 sit! ttYY!6o)r.tort".rYMi2,Y!ijs55%"t%rYt!"!#i$ij O;it'o 1*.11.2-1/. %

224-

!6 sit! ttYY(o.%'iri.rYS!i'ri2--,Yo#ij!st]!ijYT!"!#i$ijYt#Po#ij!st.t" O;it'o 1*11.2-1/. % 121-

16

Page 18: Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

7/25/2019 Vizualne Komunikacije i Prezentacija - Tv Medij 20 Stoljeca

http://slidepdf.com/reader/full/vizualne-komunikacije-i-prezentacija-tv-medij-20-stoljeca 18/18

!6 sit! ttsYY6s.i5i!i.or)Yi5iY&os's5o!r(!)o#;5]riot!"!#i$ij  O;it'o11.12.2-1/. % 233

17