VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

40
Liceul tehnologic” ŞCOALA NATIONALĂ DE GAZ “MEDIAŞ PROIECT PENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE OBŢINERE A CERTIFICATULUI DE COMPETENŢE PROFESIONALE- nivel 4 SPECIALIZAREA: TEHNICIAN IN TURISM Conducător proiect, Prof. Morar Minodora Absolvent, Andronache Daniela Deboa 1

description

despre potentialul turistic a Moldovei descrieri a monumentelor turistice

Transcript of VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

Page 1: VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

Liceul tehnologic” ŞCOALA NATIONALĂ DE GAZ “MEDIAŞ

PROIECTPENTRU SUSŢINEREA EXAMENULUI DE OBŢINERE A

CERTIFICATULUI DE COMPETENŢE PROFESIONALE- nivel 4

SPECIALIZAREA: TEHNICIAN IN TURISM

Conducător proiect,Prof. Morar Minodora

Absolvent, Andronache Daniela Deboa

MediaȘ2014-2015

1

Page 2: VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

TEMĂ PROIECT:

VALORIFICAREAPOTENŢIALULUI TURISTIC

ÎN NORDUL MOLDOVEI

2

Page 3: VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

CuprinsARGUMENT……………………………………………………………..............4

CAPITOLUL I .

POTENŢIALUL TURISTIC AL ROMÂNIEI………………..….........................5

1.1 Patrimoniul turistic al României-definirea conceptelor............................5

1.2 Componentele potenţialului turistic natural……………………………......7

1.3 Componentele potenţialului turistic antropic al României…………….....9

CAPITOLUL II.

STUDIU DE CAZ – Valorificarea potenţialului turistic în nordul Moldovei

2.1 Potenţialul turistic în Nordul Moldovei (Bucovina)................................13

Potenţialul turistic în Suceava..................................................................15

Potenţialul turistic în Gura Humorului.......................................................16

Potenţialul turistic în Vatra Dornei............................................................17

Potenţialul turistic în Câmpulung Moldovenesc..........................................18

Potenţialul turistic în Rădăuţi ...................................................................19

2.2 Tradiţile din Bucovina..........................................................................21

2.3Mănăstirile din Bucovina......................................................................22

2.4 Cazare în Bucovina.............................................................................22

Concluzi..................................................................................................25

Biografie..................................................................................................26

3

Page 4: VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

ARGUMENT Am ales ca temă de studiu pentru lucrarea mea de atestat ”Valorificarea

potenţialului turistic în Nordul Moldovei” deoarece mi se pare o temă foarte

interesantă şi atractivă.

Principalele motive care au determinat alegerea mea a Bucovinei ca destinaţie

turistică au fost obiectivele turistice oferite şi calitatea serviciilor de cazare şi

alimentaţie specific bucoviniene.

Bucovina este o regiune turistică care cuprinde mai multe oraşe din România

fiind una dintre cele mai atractive şi frecvente zone vizitate de turişti datorită

numărului mare de obiective turistice.

Turismul, ca ramură a sectorului terţiar şi, totodată, ca ramură de interferenţă,

reprezintă o opţiune strategică importantă pentru dezvoltarea multor economii

naţionale, datorită efectelor sale benefice în plan economic, social, cultural,

precum şi, într-o anumită măsură, asupra mediului natural.

Sunt numeroase ţări care au depus eforturi investiţionale şi organizatorice

importante în dezvoltarea activităţii de turism, iar rezultatele pozitive s-au

concretizat în creşterea numărului de turişti, cât şi a volumului încasărilor obţinute

din turism, urmarea dinamicii deosebit de ridicată, înregistrată în ultimele două

decenii, s-a ajuns la efecte importante ale turismului în plan economic, la scară

mondială, respectiv la participarea acestuia cu circa 12% la crearea produsului

mondial brut şi circa 8% la numărul locurilor de muncă, devenind, totodată, cel mai

important component al comerţului internaţional.

Una dintr-e bogăţiile actuale de bază în domeniul turismului priveşte studiul

elementelor regionale, în funcţie de care se organizează activităţi turistice tipice

anumitor zone, şi se pun în evidenţă posibilităţile de amenajare complexă a

acestora. Tipurile de turism se diferenţiază de la ţară la ţară, asigurând varietatea şi,

prin acesta, atracţia asupra turiştilor , activitatea turistică este bine susţinută de un

valoros potenţial turistic – natural şi antropic– diferenţiat de la ţară la ţară, în funcţie

de care sunt organizate diferite tipuri de turism

România are multe de oferit din punct de vedere turistic, ţara este extrem de

diversificată din punct de vedere cultural se pot vizita fortăreţe medievale, mănăstiri

bizantine, casteluri şi case ţărăneşti decorate după specificul regional cât şi a

potenţialului natural care oferă turiştilor o paletă lagă de atracţii în mijlocul naturi.

4

Page 5: VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

CAPITOLUL I . POTENŢIALUL TURISTIC AL ROMÂNIEI

1.1. Patrimoniul turistic al României-definirea conceptelor

Potenţialul turistic constituie condiţia esenţială a dezvoltării turismului într-un

perimetru dat.“Potenţialul turistic- reprezintă ansamblul elementelor naturale si antropice de care

dispune un teritoriu, care se constituie ca atracţii turistice si se pretează unei

amenajări pentru vizitarea si primirea turiştilor.”1

Elementele naturale şi antropice sunt privite ca “resurse turistice” sau “atracţii

turistice” care potrivit conţinutului termeni diferă.

Resursa turistică, este un termen complet care reprezintă atât materia primă

care urmează să fie supusă la un procesde prelucrare în vederea obţinerii produsului

turistic cât şi atracţia propiu-zisă.

Termenul de atracţie turistică face referire atât la elementele naturale cât şi

antropice care atrag vizitatorii, producând impresii. Aceste elemente pot fii: o

cascadă, un munte, o mare, un obiectiv istoric sau un monument de artă.

Potenţialul turistic, componentă a ofertei turistice, constituie o condiţie

esenţială a dezvoltării turismului într-un perimetru dat datorită valorii, diversităţi şi a

originalitaţi componentelor sale.

„Oferta turistică cuprinde elementele specifice privind cadrul general( natură,

climă, monumente istorice şi de artă, realizări în domenii diverse ale economiei si

social politice etc.) precum şi baza materială turistică( mijloace de cazare,

alimentatie publica, transport, agrement) şi dotaţiile directe legate de această

activitate ( comerţ, reţea sanitară, telecomunicaţii etc.)”2

Prin urmare, potenţialul turistic reprezintă oferta turistică a unui teritoriu

bine delimitat.

1Ștefania Mihai, Carmen Ionești, Aurelia Turcescu, Florentina Costea, Valentina Capotă- Manual clasa a IX a, Turism și alimentație, Editura CD PRESS 2010, pag 1862 Margareta Jahoda- Complexitatea cererii si ofertei turistice, Editura pentru turism, București, 1973, pag 150,151

5

Page 6: VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

Potenţialul turistic este constituit din două componente precum:

-potenţialul turistic natural

-potenţialul turistic antropic (creat de om)

Valorificarea potenţialului turistic presupune existenţa resurselor naturale,

antropice, a bazei materiale specifice cât şi a infrastructurii. Prin combinarea tuturor

acestor elemente se obţine patrimoniul turistic.FIGURA 1. -Structura patrimoniului turistic (Oferta turistică efectivă)

+

+

+

+

+

3

3Adaptare după V. Glăvan- „Geografia turismului in România”, Editura Institutului de Management- Turism EDEN, Bucuresti, 1996.

6

POTENŢIAUL TURISTIC NATURAL ŞI ANTROPIC sau OFERTA TURISTICĂ POTENŢIALĂ

INFRASTRUCTURA GENERALĂ ŞI TURISTICĂ (căi de acces)

BAZA TEHNICO-MATERIALĂ TURISTICĂ(mijloace de transport turistic, unitaţi de cazare, de alimentaţie, de agreement, de

tratament)

BUNURILE ALIMENTARE ŞI INDUSTRIALE

FORŢA DE MUNCĂ

CONDIŢIILE DE COMERCIALIZARE

Page 7: VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

1.2 Componentele potenţialului turistic natural„Potenţialul turistic natual cuprinde elemente oferite prin cadrul natural- relief,

climă, reţea de ape, vegetaţia, fauna, clima şi altele urmărind atragerea fluxurilor

de turişti în vederea petrecerii vacanţelor”4

relieful –oferă condiţii optime pentru o complexă exploatare turistică,

fiind exprimat printr-o paletă generoasă de forme precum: munţi,

dealuri şi podişuri, câmpii, chei şi defile, fâşie de litoral, deltă etc.

Carpaţii, un potenţial complet, original si bogat ocupând 1/3 din suprafaţa României

caracterizându-se prin fond cinegetic si piscicol deosebit de reprezentativ,alternarea

unităţilor montane, submontane si depresionare, mare bogăţie de ape minerale si

termo-minerale, a culoarelor de ape si lacuri, oferind condiţii favorabile pentru a

valorifica practicarea numeroaselor forme de turism.

Delta Dunării, este un ţinut exotic cu peste 1200 de specii de copaci şi plante cu

cea mai bogată faună ornitologică de pe continent, ocupând o suprafaţă de 4375

kmp, fiind declarată de UNESCO, in anul 1990 Rezervaţia Biosferei dar şi zonă

umedă de importanţă internatională de RAMSAR in anul 1991.Delta Dunării se

caracterizată prin: existenţa dunelor de nisip cu peisaj arid sau acoperite de

vegetaţie cu zone mlăştinoase şi cu peiasje litorale cu nisip fin.

Zona dealurilor subcarpatice şi podişurilor, se impune atenţie datorită varietăţii şi

bogăţiei resurselor balneare printre care se remarcă: apele minerale şi termale,

salinele,nămolurile terapeutice, emanaiile naturale terapeutice de tipul mofetelor și

solfatelor specifice munților vulcanici cât si a lacurilor terapeutice.

Zona de câmpie iși face simțită prezența in circuitul turistic cu puține atracții naturale, reprezentate de vegetatie (flora specifică și areale forestiere), font cinegetic

si pișcicol, rețea hidrografică (lacuri și rauri) și resurse balneare (lacuri sărate,

bioclimat, ape minerale și nămoluri). România deținând 1/3 din potențialul balnear al

Europei.

Litoralul românesc, prezintă o mare varietate de atracții oferind condiții pentru

practicarea unei game largi de forme de turism, intinzându-se pe o suprafață de 245 4 Cristian Stoian, Mădălina Spânu- Turism și marketing, Ed. Fundației Romania de Mâine, București 2003

7

Page 8: VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

km, elementele care îl definesc fiind bioclaimatul marin, resursele balneare, plaja,

apa de mare precum si vegetația.

Potențial speologic, are o valoare recunoscută atât estetic cât si științific

cuprinzând peste 14.000 de peșteri, situând România pe locul 3 in Europa după

Franța si Croația. Peșterile sunt unicate pe plan național și internațional fiind

declarate monumente naturale, intrate în circuitul turistic sau rezervații.Domeniul schiabil, este lipsit în general de avalanșe și ferit de viscole

desfăsurându-se de la 800 la 2200 metri altitudine, cele mai importante parții situandu-se între 1500 si 1800 metri, prezentând numeroși factori favorizanți practicarii sporturilor de iarnă.

clima, reprezintă un factor important de cură, temperatura aerului,

numărul de zile însorite cât și stratul de zăpadă permite practicarea

sporturilor de iarnă cât și celor de vară.

vegetația, este complexă si are multiplă funcție turistică prin bogăția si

varietatea speciilor, monumente ale naturii prezentând un interes

deosebit in cazul turismului de odihnă, agreement si recreare.

fauna, are o importanță cinegetică(vânătoare), estetică si stiintifică prin

bogația și varietatea specilor, valoarea trofeelor, reprezentând principala

atracție pentru pescuitul sportiv și turismul de vânătoare.

hidrografia este definită de o vastă rețea de râuri de graniță(Prut, Tisa si

Dunărea), interioare ( Someș, Mureș, Siret, Olt, Argeș, Jiu si Târnave) cât și de debitul acestora, de numeroasele lacuri naturale cu o floră si faună

foarte dezvoltată întâlnită pe toate treptele de relief.

8

Page 9: VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

Figura 2. Structura potenţialului turistic natural

5

1.3 Componentele potenţialului turistic antropic al României

România dispune de un valoros și bogat potențial antropic, rezultat al istoriei de

peste două milenii a poporului român în acest spațiu geografic.

“Potentialul turistic antropic reprezintă ansamblul de obiective create de societate

care îndeplinesc condițiile valorificării pe plan turistic. Acesta s-a conturat în timp

5Adapatre după Ștefania Mihai, Carmen Ionești, Aurelia Turcescu, Florentina Costea, Valentina Capotă- Manual calsa a IX a Turism și alimentație, Editura CD PRESS 2010 pag 187

9

STRUCTURA POTENŢIALULUI TURISTIC NATURAL

RELIEF ŞI

GEOLOGIE

-trepte de relief (munți, dealuri, deltă, plaje litorale);

-microforme de relief: relief vulcanic, carstic,eolin(stanci bizare), glaciare;

-alte elemente: structure si forme geologice ,inclinatia pantelor.

CLIMA

-temperatura aerului şi a apei;

-precipitaţii lichide;

-stratul de zapadă;

-durata de strălucire a soarelui;

-biclimat.

HIDRO-GRAFIE

-ape freatice şi ape

minerale;

-râuri, lacuri naturale( inclusive terapeutice) si antropice

-Marea Neagra si Delta Dunarii.

VEGETAŢIA

-Tipuri de păduri;

-flora specifică;

-monumente ale naturii şi rezervaţii natural;

-păduri de interes social-recreativ.

FAUNA

-Fondul cinegetic(vant cu par si cu pene;

-fond piscicol;

-specii faunistice ocrotite;

-rezervaţii naturale.

NATURA OCROTITĂ

-parcuri natural;

-rezervatii ale biosterei.

Page 10: VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

istoric, îmbogăținduse treptat în urma ascensiunii creative a omului, care a produs

mereu noi valori , ” îmbogățindu-și” mediul artificial, în concordanță cu creșterea

pretenților sale de cultură și civilizație”6

Obiectivele antropice au o importanță deosebită datorită vechimi, deoarece toate

obiectivele se raportează la o anumită etapă istorică.

Conform Legii 41 / 19957, patrimoniul istoric al României cuprinde următoarele

categorii:

clădiri, monumente și ansambluri memoriale;

monumente și situri arheologice;

monumente tehnice

monumente de artă plastic și comemorativă;

rezervații de arhitectură și urbanism;

locuri istorice;

parcuri și grădini;

monumente și ansambluri de arhitectură

Aceste categorii ale patrimoniului istoric se impun în funcție de importanța și

semnificația istorică, de aspectul estetic și prin modul de încadrare într-un

peisaj natural sau intr-un sat rural/urban. În România se întâlnesc peste

22.000 de monumente, peste 450 de monumente și ansambluri arhitectonice,

600 muzee, colecții și case memoriale, peste 140 de monumente și situri

arhitecturale.

6 Prof. Ioan Iosep Curs de turism: Potențialul turistic al Romaniei7Lege 41/1995 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 68 din 26 august 1994 privind protejarea patrimoniului cultural național

10

Page 11: VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

Figura 3. – Structura potenţialului turistic antropic.

8

Potențialul cultural-istoric, reflectă cultura, istoria și civilizația milinară a omenirii,

printre acestea se enumeră: monumente istorice de artă si arhitectura, vestigii

arheologice, institutii si evenimente cultural-artistice cât si elemente de etnografie și

folclor.

Monumentele istorice, de artă si arhitectură sunt obiective turistice de un mare

interes datorită valorii artistice date de stilul arhitectonic(sculpturi, decorațiuni,

portrete) cât și a valorii istorice pe care o au, de cele mai multe ori valoarea turistică

a acestora este dublată de peisajul care le ambientează.

8 Prelucrare dupa Ștefania Mihai, Carmen Ionești, Aurelia Turcescu, Florentina Costea, Valentina Capotă- Manual calsa a IX a Turism și alimentație, Editura CD PRESS 2010 pag 201

11

POTENȚIALUL TURISTIC ANTROPIC

CULTURAL-ISTORIC

vestigii arheologice cetăți grecești, dacice,

romane, medievale; monumente istorice,

de arta plastică și arhitectură;

elemente de etnografie și folclor;

instituții și elemente culturale

TEHNICO-ECONOMIC

Amenajări hidroenergetice: baraje, lacuri de acumulare, etc.

canale de nevigație drumuri și poduri, etc.

diferite unitați economice: ferme agricole, centre viticole, etc.

SOCIO-DEMOGRAFIC

populație; asezări:

-urbane;

-rurale.

Page 12: VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

Instituțiile si evenimentele cultural-artistice prezinta un interes pentru turiștii prin

arhitectură, formă si functiile pe care le au( educativă, memorială, culturală sau

documentară).

Etnografia și folclorul românesc sunt rezultatul spiritului creator popular și se

caracterizează prin: bogație, varietate si originalitate atrăgând in special turiștii

străini.

Vestigiile arheologice, fie că aparțin antichității, renașterii, epocii moderne sau

contemporane reprezintă o bună ocazie pentru o incursiune în istorie. Cele mai

răspândite sunt cetațile care aparțin ca fortificații sub formă de ziduri, bastioane sau șanțuri periferice, având funcție de apărare.Vestigiile arheologice existente pe

teritoriul României sunt numeroase și de mare varietate atât pentru istoria, cultura si

civilizația poporului roman, cât și pentru cea universală.

Potentialul socio-demografic, este caracterizat de orașe și localitățiile rurale.

Orașele atrag turiștii prin arhitectură specifică, evenimentele pe care le găzduiesc

sau valorile de artă pe care le adapostesc(ex. Cluj-Napoca, Timișoara, Alba Iulia,

Oradea, Craiova, Sighișoara, Bistrița, Suceava, Iași și altele). Localitățiile rurale

oferă condiții naturale deosebit de atractive pentru petrecerea timpului liber(ex. Sate

turistice: Rucăr, Bran, Bogdan-Vodă; sate cu tradiții folclorice: Huda, Prislop și

altele.)

Potentialul tehnico-economic sunt obiective economice sau de altă natură care

atrag turiștii prin grandoare, estetică, functionalitate si altele (ex.poduri, viaducte,

canale, baraje, podgorii, centre viticole,centre de afaceri și multe altele.

12

Page 13: VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

CAPITOLUL IISTUDIU DE CAZ

VALORIFICAREA POTENȚIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

2.1 Potențialul turistic în Nordul Moldovei(Bucovina):

Bucovina este una dintre cele mai atractive și frecvente zone vizitate de turiști de

pe teritoriul țării noastre a treia privind fluxul turistic(dupa litoral și regiunea Brașov-

Valea Prahovei), a doua în ordinea dezvoltării și prima în ce privește numărul,

valoarea și diversitatea obiectivelor turistice. În anul 1957 a primit premiul

internațional “ Pomme d’Or” de către Federația Internațională a Ziariștillor și

Scriitorilor de Turism, iar multi secularele monumentele de arhitectură cu freșce

interioare și exterioare au fost trecute de UNESCO în lista monumentelor de artă

universală.

“ Pentru puține popoare se gaseste un ținut relativ mic ca acesta în care să se

cuprindă atâta frumusețe, atâta bogație de astăzi și amintiri din trecut așa de

îmbelsugate, de îndepărtate și sfinte.”- Nicolae Iorga

Bucovina se întinde pe 10.441 kmp și cuprinde 7 orașele din

Romania: Rădăuți, Suceava, Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Vatra

Dornei, Siret, Vicovu de Sus.

Întreaga regiune a Bucovinei constituie un adevărat monument al naturii, ce

îndeamna turiștii la drumeție și odihnă. Fiecare element a cadrului natural contribuie

la armonizarea unui peisaj încântător, rocile de cele mai diversificate naturi scoase la

vedere si prin activitatea neobosită a apelor, conferă regiuii calitatea unui veritabil

muzeu geologic natural.

Relieful calm constituie fundalul unui bogat înveliș vegetal, în care codrii întinși de

fag și rășinoase alternează cu pășuni și fânețe de o rară frumusețe, completate de

cele mai minunate flori. Această poetică natură este aureolată de o climă cu aer

13

Page 14: VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

curat, ozonat, încărcat cu parfumul florilor și mireasma rășinilor, ce predispune

turistul la o relaxare totală, necesară organismului.

Pe acest font pitoresc, se detașează o seamă de obiective solitare, de mare interes

turistic și știntific, unele fiind ocrotite de lege, precum:

- Obiective geologice: Rezervația “Adam și Eva” , “ În față, cum treci de defileul de

la Fundu Moldovei, se înalța doi munți gemeni, alăturați, avînd siluete conice cu

piscuri ascuțite și povîrnișuri repezi, cu stîncării ce albesc ici-colo de sub haina

sfîrtecate a pădurii dese. Asemanători cum sunt, cu formele lor neobișnuite, poporul

ia umanizat, trecîndu-i prin bogata-i creatoare, învăluindu-i în legendă sub numele

de Adam si Eva, adică sorgintea vieții[...] Forma neobișnuită a celor doi munțișori se

datorește rocii alcătuitoare, destul de rar întâlnită în Carpați, dolomița, care dă

întotdeauna reliefuri surprinzătoare, mai pitorești chiar decît se făuresc în

încrestăturile neasteptate în stîncă.”9,Calcarele mezozoice din cheile Lucavei, Brezei și Botusului, Calcarele și cheile de pe Valea Putnei, Stancile de origine vulcanică“

Doisprazece apostoli” din Călimani, Șisturile negre de “La trei movile”(Obcinile

Feredului), Oușorul(1639m)-extremitatea sudică a Suhardului, gresie de Prisacă în

cheile “Strâmtura Roșie” si din cariera de pe valea Boului, Rezervația “ Codrului

Secular Slătioara” : “Monumentele naturii întâlnite în codrul secular Slătioara sunt:

tisa, vulturica de stancă, tulichina, foaia grasă-alga roșie de apa dulce. Hrana

naturală abundentă cât și linistea au permis o largă reprezentare a faunei. Aici

viețuiesc în condiții excelente sălbaticiuni mari și mici ca: ursul, lupul, râsul-

monument al naturii- mistrețul, vulpea ș.a., iar dintre păsări găsim corbul, cocoșul de

munte, iepuri, ereții, vinderii etc., specii ce completează tabloul viețuitoarelor din

batrânul codru.”10si multe altele.

-Obiective geomorfologice: Pasul Izvor (1130 m) la izvoarele Sucevei si Moldovei,

Pasul Mestecăniș (1099m), Pasul Ciumârna(sau Poiana Ovăzului,1150m, peste

obcina Mare), relieful carstic din estul Obcinei Mestecănițului si multe altele.

9 Victor Tufescu-Popasuri prin Țară, Editura Albatros București 1976 pag 47,48

10Lucian Irinel Ilinca, Alexandra Tătaru, Ioan Pipirigeanu- Culegere de lecturi geografice, Editura Mustang, București 2011, pag 156

14

Page 15: VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

Potențialul turistic în Suceava

Adevarata placă turnată a turismului prin Bucovina, orașul Suceava “reședință de

județ cu 117.000 locuitori , pe malul drept al râului cu același nume, pe calea unor

importante drumuri comerciale care legau Europa Centrală și de Nord cu Marea

Neagră, cu aspect plăcut și interesant, un important obiectiv turistic prin vechile

monumente ce amintescde glorioasa cetate de scaun a domnilor Moldovei, cu

frumuseți naturale calme și subtile, în ținuturi pline de farmec și tradiții-Țara

Dornelor- în zonele de pescuit și vânătoare-Valea Putnei, Valea Moldovei, în

masivele Rarău și Giumalău, un uriaș muzeu de istorie, cu minunate mănăstiri în

Bucovina, adevărate bijuterii de arhitectură feudală moldovenească-Voroneț, Humor,

Moldovița.”11

Suceava atrage turiștii printr-o paletă largă de obiective turistice precum:

Cetatea de scaun este situată pe un platou înalt în partea de est a orașului și este o

ctitorie a voievodului Petru I Mușat fiind menționată pentru prima oară într-un

document în anul 1388. Astazi pot fi admirate masivele ziduri, o parte din turnuri și

ruinele construcților interioare.

Hanul Domnesc-Suceava, este una dintre cele mai vechi clădiri laice din Moldova,

construită pe la inceputul sec. XVII, care a servit drept loc de întâlnire și de petrecere

a fiilor de domni întorși de la vânătoare făcute în codri deși ai Sucevei. Astazi

gazduiește Muzeul de artă populară a Bucovinei.

Muzeul Județean, construit in 1900, expune interesante piese care evocă trecutul

bogat în evenimente și fapte eroice ale locuitoriilor, Turiștii prezintă interes pentru

„sala tronului”

în care mobilierul, costumele și alte obiecte reconstituie o atmosferă plăcută de la

curtea lui Ștefan cel Mare.

Rămășițele Cetății Scheia, se află în partea de nord-vest a orașului fiind una dintre

cele mai vechi cetăți din Moldova și a fost dărâmată în timpul domniei lui Alexandru

cel Bun. În prezent mai există doar ruinele unui contrafort din partea de vest a

cetății.11Florentina Din-Iorga, Eduard Toma, Dan Ioan Sovar- Ghidul turistic al României, Editura Publirom Advertising, București 2001, pag 489

15

Page 16: VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

Biserica Beizadelelor, așezată în aproprierea pieței centrale a orașului, are

denumirea și de Biserica Domnițelor, a fost fondată în anul 1642 de voievodul Vasile

Lupu cu rol de paraclis al Curții Domnești.

Biserica Învierii, fondată în 1551 de Elena Brancovici, soția voievodului Petru

Rareș, biserica nu are turlă și nu sau păstrat urme de pictură, având în dreapta o

clopotniță frumoasă.

Statuia ecvestă a lui Ștefan cel Mare, opera sculptorului Eftimie Barladeanu,

dezvelită în 1977 fiind amplasată pe înălțimea de unde Cetatea de Scaun domina

orașul.

Statuia lui Petru Mușat, situata in punctul zero al orașului îl reprezintă pe domnitor,

arătând cu degetul spre pământ, locul de zidire a Cetății de Scaun a Sucevei.

Parcul central, aflat în centrul orașului, adăpostește bustul lui Ciprian Porumbescu și bustul lui Petru Rareș.

Fânețele seculare de la Bosanci, situată la 9 km de Suceava, rezervația floristică

păstrează o vegeteție complexă de stepă umedă și uscată de mlaștină, aici cresc

plante originare din Asia, neîntâlnite în altă parte a Europei.

Casa memorială “Ciprian Porumbescu” situată la 25 km de Suceava pe DN17 în

memoria muzicianului și autorului al primei opera românești.

Todirescu, rezervație floristică, poziționată lângă Codrul secular de la Slâtioara

impresionează turiștii în mod special vara cu pajiștiile înflorite ce formează un

splendid covor natural.

Manastirea Sfantul Ioan cel Nou din Suceava(1522), aici se afla moastele Sfantului

Ioan Cel Nou, aduse in 1589 de la Biserica Mirauti, Intre ani 1522-1677 a indeplinit

rolul de resedința mitpopolitană a Moldovei iar in present este resedința a

arhiepiscopiei Suceava.

Potențialul Turistic în Gura Humorului

Turismul în zona orașului Gura Humorului constituie o prorietate de dezvoltare a

regiunii Bucovina. Orașul se încadrează în Zona Mănăstirilor Bucovinei și cuprinde

Obcinile Bucovinei între văile Sucevei și Moldoviței fiind străbătută de trei drumuri

turistice dispuse în circuit.

Din obiectivele pe care le oferă orașul se enumeră: muzeul etnografic, muzeul

obiceiurilor populare din Bucovina înființat în 1959, deținând peste 2000 de piese

16

Page 17: VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

adunate din bazinul mijlociu al Moldovei și Dornelor. Gura Humorului este un punct

de bază pentru plecarea spre cele două obiective turistice renumite din apropriere:

Mănăstirea Humor( în nord) și Mănăstirea Voroneț(în sud).

Mănăstirea Voroneț se afla pe teritoriul orașului, ridicată de Ștefan Vodă, cu hramul

Sfântul Gheorge, este o biserică cu dimensiuni reduse și este supranumită Capela

sixtină a estului european, fiind foarte renumită și cunoscută în lume. Pictura

exterioară a fost realizată de Grigorie Roșca reprezentând Judecata de Apoi, unică

în arta orientului creștin.

Mănăstirea Humor, asezată la 6 km de centrul orașului, urmând drumul DJ 177, cu

hramul Adormirii Maicii Domnului a fost ridicată în 1530 fiind ctitoria logofătului

Teodor Bubiog și a soției sale, Anastasia. Mănăstirea Humor este armonios

proporționată deși este lipsită de turlă, turiștii sunt impresionați de pictura interioara și exterioară, tema principală a picturii din exterior este asedierea

Contanstinopolului, în interior îți atrage atenția Portretul Doamnei Elena, soția lui

Petru Rareș.

Potențialul Turistic în Vatra Dornei

MunicipiulVatra Dornei, situat în inima Carpațiilor Orientali pe cursul superior al

Bistriței având o poziție deosebit de favorabilă față de cateva importante căi de

comunicare

Legenda povestește despre o întâmplare din vremea domnitorului Dragoș Vodă.

Aflat la vânătoare în pădurile din zona, lui Dragoș i-a apărut în față o cărprioară.

Sprintenă, caprioara s-a ferit mereu de săgețile vânătorului, dar ostenită, s-a oprit

să-și tragă sufletul sub un brad cu trunchiul gros. Dragoș și-a întins arcul, a ochit și a

tras. De după copac s-a auzit un strigăt omenesc de durere, iar căprioara a facut un

salt și s-a pierdut în pădure. Dragoș s-a apropiat și a vazut că în locul căprioarei a

ucis o fată frumoasă pe care o chema Dorina. În amintirele ei, domnitorul a botezat

locul Vatra Dornei, devenită mai târziu Vatra Dornei de azi.

Principalele puncte de atracție de natură antropica sunt: gara Vatra Dornei

Băi,construită în 1910, Vila Cembra-1895, Clădirea în stil florentin al Primăveri-1897,

Izvorul Sentinela-1896, Stabilimentul balnear și Cazinoul-1899, Muzeul de etnografie și folclor, Muzeul de științe ale naturii.

17

Page 18: VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

Vatra Dornei este o stațiune balneo-climaterice renumită pentru izvoarele minerale și

pentru condițiile de practicare a sporturilor de iarnă, Pârtia de ski de pe Dealul Negru

care are o lungime de 3000m, fiind cel mai lungă partie de ski din țară.

Poiana Stampei Vatra Dorne, situată la 18km sud-vest de Vatra Dornei este o

rezervație floristică reprezentată printr-un complex de tinove dezvoltate pe traseele și lunca râului Dorna. Turiștii pot admira flora interesantă și pot întâlni o plantă rară

carnivoră, monument al naturii, numită Roua Cerului.

Rădurea Valea Putnei, situată la 26 km de Vatra Dornei are o faună bogată fiind o

rezervație forestieră sub Vf Giumalău.

Doisprăzece Apostoli este o rezervație geologică, stânci înalte de 8-12m, formând

o adevărată galerie de ” figuri” la 14 km de Vatra Dornei.

Cheile Zugrenilore sau Cheile Bistritei, este sectorul cel mai impresionant al

cursului râului Bistrita si este protejat de lege. Cheile se întind pe o suprafata de 4

km prin cuprinsul lor se observă numeroase vartejuri, ochiuri adânci de apă si

repezișuri. Turiștii sunt impresionați de stâncile cu forme bizare cum ar fi Piatra lui

Osman, Grindul Pușcătei, Coltul Acrii, Rapa Scara, Stanca Coifului.

Potențialul Turistic în Campulung MoldovenescMunicipiul Campulung Moldovenesc situat într-o zonă pitorească, pe valea raului

Moldova, la poalele muntelui Rarău(621 m alt), la 70 km de Suceava este o stațiune

climatică carcterizându-se prin aerul răcoros și decorul montan.

Obiective Turistice:

Muzeul “Arta lemnului”, deține un material etnografic bogat, oglindind preocuparea

localnicilor de-a lungul veacurilor în domeniul preocupării lemnului precum și opera

artistică a unor sculptori din trecut și prezent.

Colecția” I. Tugui”, o colecție puțin obișnuită cuprinzând peste 4500 de linguri

confecționate din lemn și peste 1.300 modele de cusături, monede vechi și covoare.

Monumentul statuar Dragoș Vodă și Zimbrul, este situat lângă clâdirea noi case de

cultură fiind opera sculptorului Ion Jalea.

18

Page 19: VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

Codrul secular de la Slătioara, rezervație forestieră la 400 m altitudine, ocupând o

suprafață de 600 ha, cu brazi și molizi cu înălțimi ce depășesc 50m ăi vârste ce

ajung până la 400-500 ani.

Prisaca Dornei este una dintre cele mai mari păstrăvării din țara situată la 12 km de

Câmpulung Moldovenesc.

Vama este un important centru etnografic și de artă populară, aflat la 16 km de

Câmpulung Moldovenesc.

Mănăstirea Moldovița, aflată la 33 km de Campulung Moldovenesc, Valorosul

monument a fost ctitoriat la 1532 de domnitorul Petru Rareș. Pictura exterioară este

prezentată de diferite scene, galbenul fiind culoarea distinctă a cromaticii. Muzeul

adăposteste diferite obiecte de artă feudală moldovenească, tot aici este expus

Mărul de aur, trofeu acordat zonei turistice a Bucovinei de Federația Internațională

a Scriitorilor și Ziariștiilor de Turism

Orașul Câmpulung Moldovenesc este un punct de plecare în excursii spre munții Rarău, al căror culmi sunt dominate de Pietrele Doamnei: “ În mijlocul frumoaselor

priveliști ale Rarăului se înalță spectaculos și enigmatic aceste “ turnuri gotice”

formate din calcare alpine. Peisajul sălbatic, formele bizarre ale stâncilor au învăluit

aceste locuri în abirul misterios al legendelor, Înalte de 70m, Pietrele Doamnei se

afla la 1634m altitudine. Împreună cu zona înconjurătoare formează o rezervație

complex ce atrage an de an numeroși iubitori ai anturii”12

Potențialul Turistic în RădăuțiOrașul Rădăuți este situat la 37 km de Suceava, în câmpia dintre râurile Suceava și

Sucevița la o altitudine de 375m, este o așezare moldovenească veche cunoscută

încă din sec XIV.

Obiective Turistice:

Muzeul “Tehnici Populare bucovinene”, expune în cele 11 săli o bogată colecție

de obiective oglindind ocupațiile locuitorilor, colecțiile de ceramic de Rădăuți, Marginea și de Kuty.

Monumente de arhitectură medieval Bogdana este cea mai veche și mai

interesantă metropola domnească din Moldova, fiind ctitoria lui Bogdan I.

12Florentina Din-Iorga, Eduard Toma, Dan Ioan Sovar- Ghidul turistic al României, Editura Publirom Advertising, București 2001, pag 491

19

Page 20: VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

Marginea, situată la 10 km de Rădăuțieste un vestit centru de artă popular unde se

confecționează obiecte de ceramic neagră precum și roșie, cu smalț policrom.

Socola, orăsel aflat la 20km de Rădăuți, este o veche așezare atestată documentar

la 1418.Printre obiectivele turistice se enumeră un monument istoric ctitorie a lui

Stefan Tomsa din sec XVII, și o caza-muzeu, cu profil etnografic realizată prin

îmbinarea unor bârne rotunde de lemn.

Baia, datează din prima jumatate a sec. al XIII-lea, meștesugurile erau bine

dezvoltate, bisericile erau impresionante ca marime si vechime, una dintre dintre

acestea, Manastirea a franciscanilor, ctitoria Muşatei, mama lui Petru Voievod din

1377. Biserica de piatra, de mari proportii” cea mai mare dintre toate bisericile

catolice din Ţara Moldovei înălţată de Alexandrul Cel Bun între 1417-1420.”13

“ Baia a jucat rolul de tîrg al Văii Moldovei, apoi de reşedinţă a unui cneaz sau

voievod local, conducător al formaţiunii politice de pe valea râului Moldova.

Amintirea acestei perioade e reflectată în sigiliul oraşului, în care aşezarea e

calificată drept cetate de frunte a Ţării Moldovei.”14 “ Un trecut luminous, care poate fi

doar întrezărit din fragmente de cronică ori din însemnările fugare ale unor călători,

este istoria vechiului oraş Baia.”15

“ Baia, astăzi un sat mic cu ruine mari, altădată o înfloritoare aşezare.”16

Mănăstirea Putna este situată în comuna Putna la 32km de Rădăuți. Un complex

medieval din Putna fiind cea dintâi ctitorie a lui Ștefan cel Mare și ultimul locaș de

odihnă al domnitorului și urmașilor săi. Mormântul lui Ștefan cel Mare este acoperit

de o placă sculptată din marmură albă.Mănăstirea mai adăpostește și un muzeu cu

documente, cărți rare, obiecte diverse și broderii cu fir de aur.

Mănăstirea Sucevița la 19 km de Rădăuți aflată în comuna cu acelaș nume, sa

pastrat cel mai bine dintre toate monumentele de arhitectură cu pictură exterioară

din Nordul Moldovei. A fost ridicată de frații Ieremia și Simon Movilă între ani 1582-

1584, frescele exterioare și interioare sunt caracterizate printr-un număr mare de

imagini vii colorate.

13 C.C. Giurescu, Tîrguri sau Orașe și Cetăți Moldovene din secolul al X-lea pînă la mijlocul secolului al XVI-lea, Ed Acad R.S România, 1967, pag 18914 Articolul lui Vasile Maciu, Acea parte a Țării Românești numită Moldova, în “ Magazin Istoric”, anul X, nr. 6(III), iunie 1976, pag 715 Victor Tufescu- Popasuri prin Țară, Ed. Albatros București 1976, pag 7916N. Iorga- Drumuri și orașe din România, Ed.”Minerva”, București 1904, pag 158

20

Page 21: VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

Mănăstirea Arbore, situată la 10 km de Rădăuți , este un monument de arhitectură

medieval, construită în 1503 de Luca Arbore, stfeșnic a lui Ștefan cel Mare, tot aici

se afla colecția muzeala Toader Hrib( istorie și etnografie).

Biserica Bălinești aflată la 13 km de Orașul Siret, este o biserică medieval

construită de Ioan Tautu între ani 1493-1499.

2.2Tradiții din Bucovina

Bucovina pastreaza marturii ale prezenței omului din cele mai vechi timpuri.

Existența celor 96 de morminte de incinerație scoase la lumină la Zvoriștea,

descoperirile arheologice de la Suceava, Scheii, Silistea, Bosanci, Probota sau

Dolhestii Mari scoate la iveala asezari-getice și dacice bine conturate. Meleagurile

Bucovinei au fost martorii închegarii și dezvoltarii în secolul XIV, a statului feudal

independent al Moldovei.

Așezarile precum Baia, Siret, Suceava, Putna, Radauți păstrează până în zilele

noastre construcții din vremea primilor voievozi moldoveni.

Bucovina este cunoscută pentru folclor, costume, mobilier, olarit, covoare și

tapițerii, meșteșugarii moștenind tradițiile din generație în generație: măști, ouă

vopsite, obiecte din lemn sculptat, covoare și broderii care sunt înca elemente a

vieții cotidiene.

În Bucovina prelucrarea lemnului este mult apreciata mai ales ca materialul este

din belșug:” Pădurile au impresionat dintotdeauna omul prin întinderea lor și

compoziția specilor, dar mai ales că i-au oferit cele trebuincioase: adapost în vremuri

de restriștie, caldură, hrană și materiale de construcție.”17

Olăritul, o ocupație veche pe aceste meleaguri. Atelierele de la Rădăuți, Marginea, Boroia și Dolhești sunt bine cunoscute pentru abilitatea lor.

Bucovina este una dintre puținele regiuni unde tradiția vopsitul ouălor este înca

practicat. Ouale sunt transformate în adevarate capodopere cu desene complicate în

verde, albastru, roșu, negru și galben.

“ Una dintre cele mai frumoase şi mai vechi tradiţii pascale s-a păstrat în satele

bucoviniene. Este vorba despre ”Focurile de Paşti” sau ” Focurile de Veghe”, care se

aprindeau pe colinele şi dealurile, iar azi se mai aprind noaptea, iar în jurul lui se

17Lucian Irinel Ilinca, Alexandra Tătaru, Ioan Pipirigeanu- Culegere de lecturi geografice, Editura Mustang, București 2011, pag 155

21

Page 22: VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

strâng sătenii pentru a povesti despre Iisus Hristos. Acest obicei şi-ar avea originea

în focul la adăpostul căruia apostolul Petru şi-a încălzit trupul, în noaptea în care

Iisus a fost trîdat de Iuda. Pe timpuri, sătenii obişnuiau să tragă toată noaptea cu

puşca, în ton cu clopotele bisericilor ce răsunau triumfătoare până la ivirea zorilor,

anunţând biruinţa Mântuitorului asupra morţii. ”18

2.3 Manastirile din Bucovina

Numarul impresionant al bisericilor din Bucovina cu interesantele freșce interioare și

exterioare, a fost păstrat încă din timpurile medievale. În majoritatea cazurilor,

bisericile au fost întemeiate ca loc pentru îngropare a famiilor nobile, fiecare pictor

interpretînd scene în feluri diferite folosind culori precum Albastrul de Voroneț, Verde

de Arbore sau Roșu de Humor. Aceștia au descris povești biblice ale pamantului și

ale raiului, prima dată scenele au fost pictate pe pereții interiori, apoi extinse pe

pereții exteriori. Motivele pentru astfel de scene se foloseau pentru a promova

ortodoxismul și pentru a educa oamenii de rând.

2.4 CAZARE ÎN BUCOVINAOferta de cazare din Bucovina este variată adapostind 208 hoteluri, fiecare turist

putând să solicite servicile hoteliere in funcție de bugetul său. Există hoteluri de lux

care indeplinesc standardele occidentale, pensiuni de moda veche, vile si case de

vacanță care sunt mici hoteluri private in interiorul fermelor și blocuri datând din

perioada comunistă. Toate cladirile sunt clasificate in funcție de sistemul național de

la una la cinci stele.

Pentru oricine vrea să viziteze regiunea singur și pentru prima dată este

recomandată cazarea la casele de tip fermă. Se poate găsi cazare în oricare din

satele învecinate mănăstirilor. Există case normale cu o parte din cameră care sunt

de închiriat dar adesea nu sunt echipate cu extraconfort, ca de exemplu: băi

private.Unii proprietary care vor să atrgă mai mulți clienți le prepară acestora cina,

preturile sunt sacăzute dar variază in funcție de sezon.

Pentru a cunoaște viața localnicilor turiști pot opta pentru o pensiune. O pensiune

este o vilă cu o locuință în care locuiesc proprietari într-o parte iar în cealaltă parte 18 Revista România Rurală, Anul II, Aprilie 2015, nr. 26, pag 28

22

Page 23: VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

sunt camera de oaspeți pentru închiriat. Pensiunile se găsesc în special în sate mici și orase în care se poate ajunge mai usor folosind transportul în comun. Prețul de

cazare la o pensiune este mai scăzut decât la un hotel, o cameră poate costa între

10 și 15 euro/noapte.

Pensiunea Liliana***,este situată în incinta Păstrăvăria Lacului de Argint,

într-un loc liniștit, pensiunea Liliana oferă cazare excepțională în Câmpulung

Moldovenesc. Situată în apropierea atracțiilor turistice precum Stațiunea

Câmpulung Moldovenesc, Rezervația Pietrele Doamnei sau Cheile Moara

Dracului din Rarau. Pensiunea este primitoare și așteapta turiștii cu cele mai

bune varietați culinare.

Pensiunea Ștefan Prisaca Dornei***, este așezată în una din cele mai vechi

așezări rurale din regiunea Bucovinei a aărei calitate este dată de pitorescul

cadru natural și obiceiurile locale. Plasată într-un cadru mirific, înconjurată de

peisaje deosebite precum si de obiective accesibile datorită diverselor trasee

turistice se prezintă că locul ideal pentru relaxare și odihnă.

Hotel Eden Câmpulung Moldovenesc***, se află la poalele Masivului Rarău,

în Municipiul Câmpulung. Poziția de amplasare este una privilegiată,

împrejurimile fiind de o frumusețe natural rar întâlnită, cu peisaje deosebite,

specific ținutului de vis al Bucovinei. Hotelul Eden oferă , o accesibilitate bună

catre principalele obiective turistice din zonă: Mănăstirea Putna, Mănăstirea

Voroneț, Salina Cacica sau ceramic de la Marginea.

Casa Di David Vatra Dornei****, se află amplasat în stațiunea balneară

Vatra Dornei și oferă spații de cazare amenajate simplu. Casa de oaspeți se

află amplasată la 1,5 km de pârtiile de ski Veverița și Parcul Poienița Pensiunea Casa Vero Vama****, complex turistic situate în Obcinile

Bucovinei, Între localitatea Molid și Localitatea Vama. Oferă o cazare

deosebită în judetul Suceava, permite relaxarea în mijlocul naturii și vizitarea

23

Page 24: VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

unor atracții turistice celebre precum: Mănăstirea Voroneț, Mănăstirea Humor și Stațiunea Gura Humorului.

Hotel Bucovina Vatra Dornei** se afla pe malul drept al râului Dorna. Hotelul

Bucovina asigură turistiilor confortul necesar cazați. Pensiune Rubynn Vatra Dornei***,situate în Vatra dornei, oferă turistiilor,

un loc de odiăhna si relaxare.

Hotelul Cosmos Campulung Moldovenesc*** amplasat in central orasului

Campulung la 8 km distață față de partia de schi Runc. Această localitate

este considerată stațiune turistica naționala situată la poalele muntelui Rarău,

oferă turistilor o atmosferă intimă și familiar. Este principal legatură dintre

Moldova și Transilvania și un loc de popas pentru cei care vor să viziteze

mănăstirile Bucovinei.

Pensiunea turistică Inima Bucovinei **** situată într-un cadru mirific lângă

pădure . Atmosfera caldă face ca fiecare clipă petrecută să fie una de neuitat.

Este situată la o distanța de 450m de gara si de drumul european.

Conacul Domnesc***, este situat la 5 km de centrul orasului Suceava si la 17

km de aeroportul din Salcia si oferă turiștilor un confort deosebit, aceștia pot

vizita mănăstirea armenească Hagigadar situată la 9 km sau Mănăstirea Sf

Ioan cel Nou la 11 km de Conacul Domnesc.

Complexul Turistic Forest Ecvestru****, este amplasat într-o fostă fabrică

de cherestea langă Sucevița la 4 km de Mănăstirea Sucevița la 15 km de

Mănăstirea Bogdana la mai putin de 40 km de Mănăstirea Putna si

Mănăstirea Moldovița si la 60 km de aertoportul Stefan cel Mare din orasul

Salcia Jud Suceava, dispune de o herghelie cu cai sportivi si ponei si facilitați de călărie pentru turiștii pasionați de călărie.

24

Page 25: VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

CONCLUZI

Înzestrat cu un potențial turistic deosebit de variat, diversificat și concentrat

prin existența unor forme de relief  îmbinate pe tot teritoriul, a unei clime favorabile

practicǎrii turismului pe aproape tot parcursul anului, a unui potențial faunistic și

floristic bogat în specii si ecosisteme singulare în Europa, cu factori naturali de curǎ

balnearǎ, cu un patrimoniu cultural – istoric si arhitectural de referințǎ mondialǎ,

nordul Moldovei se poate încadra în rândul destinațiilor turistice atractive din

România si chiar din Europa.

Pentru a deveni o destinație turisticǎ din ce în ce mai cautatǎ nordul Moldovei

are nevoie de o bazǎ tehnico-materialǎ mult mai dezvoltatǎ, mai ales din punct de

vedere al agrementului care, în ultimii ani, a devenit o motivație foarte importantǎ în

paracticarea turismului. Moldova este renumită pentru pensiunile agroturistice unde

turiștii pot reveni la o viațǎ simplǎ, departe de banalul cotidian si de toate problemele

legate de aglomeratia urbanǎ. În cadrul acestor pensiuni, turiștii nu numai cǎ se

odihnesc dar pot lua parte si la activitǎțile specifice ținutului: olǎrit, cioplitul lemnului,

cusut, brodat etc.

Datoritǎ potentialului natural si antropic foarte variat formele de turism ce se

pot practica în Moldova sunt diverse: turism montan, balnear, cultural, stiintific, rural,

agroturism.

Principalele mǎsuri ce ar trebui aplicate pentru realizarea unei activițǎti turistice

dezvoltate în zona Moldovei sunt: crearea de programe si fonduri pentru co-

finanțarea de proiecte de dezvoltare regionalǎ, corelarea programelor nationale cu

cele de interes local si regional, extinderea comunicațiilor în zonele de interes

turistic, a transporturilor eficiente si moderne, promovarea potențialului turistic zonal

prin participari la târguri de turism, prin realizarea de campanii publicitare, întocmirea

de brosuri cu informații despre potențialul turistic al zonei si cu imagini sugestive în

acest sens, mediatizarea  pensiunilor si fermelor agroturistice.

25

Page 26: VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

Desi suntem la început de drum, avem totuși succese în turismul rural din

România. De la luna, la luna tot mai multi turiști români sau straini ne solicita pentru

petrecerea vacantelor.

Bibliografie:

1. Adaptare după V. Glăvan- „Geografia turismului in România”, Editura Institutului

de Management- Turism EDEN, Bucuresti, 1996.

2. Articolul lui Vasile Maciu, Acea parte a Ţării Româneşti numită Moldova, în “

Magazin Istoric”, anul X, nr. 6(III), iunie 1976

3. Ștefania Mihai, Carmen Ionești, Aurelia Turcescu, Florentina Costea, Valentina

Capotă- Manual clasa a IX a, Turism și alimentație, Editura CD PRESS 2010

4. Cristian Stoian, Mădălina Spânu- Turism și marketing, Ed. Fundației Romania de

Mâine, București 2003.

5. C.C. Giurescu, Tîrguri sau Oraşe şi Cetăţi Moldovene din secolul al X-lea pînă la

mijlocul secolului al XVI-lea, Ed Acad R.S România, 1967

6. Florentina Din-Iorga, Eduard Toma, Dan Ioan Sovar- Ghidul turistic al României,

Editura Publirom Advertising, București 2001.

7. Legea 41/1995 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 68 din 26 august

1994 privind protejarea patrimoniului cultural național

8.Lucian Irinel Ilinca, Alexandra Tătaru, Ioan Pipirigeanu- Culegere de lecturi

geografice, Editura Mustang, București 2011

.

9.Margareta Jahoda- Complexitatea cererii si ofertei turistice, Editura pentru turism,

București, 1973.

10.N. Iorga- Drumuri şi oraşe din România, Ed.”Minerva”, Bucureşti 1904

11. Prof. Ioan Iosep Curs de turism: Potențialul turistic al Romaniei

12. Revista România Rurală, Anul II, Aprilie 2015, nr. 26

13. Victor Tufescu-Popasuri prin Țară, Editura Albatros București 1976

Site-uri:

26

Page 27: VALORIFICAREA POTENŢIALULUI TURISTIC ÎN NORDUL MOLDOVEI

http://www.helloromania.eu

http://www.inimabucovinei.ro/

http://www.bucovinaturism.ro/aptb_brosura_web.pdf

http://www.romanianmonasteries.or

http://www.inbucovina.ro

http://www.bucovinaturism.ro/index.html

http://www.interferente.ro/bucovina.html

http://bucovinaturism.ro/ghidvirtual.htm

27