Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

30
Uterul (fazele ciclului menstrual), glanda mamară şi placenta

Transcript of Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Page 1: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Uterul(fazelecicluluimenstrual),glanda mamarăşiplacenta

Page 2: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Obiective

• Identificareafazelorcicluluimenstrualpepreparatedeuter/endometru

• Diagnosticulpozitivdeglandămamarăşiidentificareastăriideactivitate

• Diagnosticulpozitivdeplacentă(latermen)

Page 3: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Endometrul

• Esteformatdin:• Stratbazal– sepăstreazăpetoatăduratacicluluimenstrual;rolînregenerareastratuluifuncţional• Stratfuncţional– suferămodificăriîncursulcicluluimenstrual;esteeliminatîntimpulmenstruaţiei

Page 4: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Ciclulmenstrual

• Dureazăînmedie28zile• Endometrulsuferămodificărimorfologiceşifuncţionale

• Cuprinde3etape:• Fazamenstruală– zilele1-4• Fazaproliferativă– zilele5-14• Fazasecretorie– zilele15-28

Page 5: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Fazelecicluluimenstrual

Miometru

Stratbazal

Stratfuncţional

Glandeendometriale

Arterespiralate

http://images.slideplayer.com/13/4110508/slides/slide_29.jpg

Page 6: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Fazamenstruală

• Debuteazăînabsenţafecundăriiovocituluişiimplantăriizigotului

• Scaderapidconcentraţiaplasmaticădeprogesteronşiestrogeni

• Arelocrupereavaselorsangvineînporţiunilesuperioareşidetaşareastratuluifuncţionalalendometrului

• Lafinalulfazeimenstruale,dinendometrumairămânedoarstratulbazal,cuporţiuneaprofundăaglandeloruterineşiaarterelorspiralate

Page 7: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Faza menstruală,col.HE

Miometru

Stratbazal

Stratfuncţional

Glandeendometriale

Hemoragiedatoratăruperiipereteluiarterelorspiralate

http://www.histologyguide.org/slideview/MH-167-uterus/slide18-1a.html

Page 8: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Fazaproliferativă

• Subinfluenţahormonilorestrogeni• Endometrulcreşteîngrosime• Glandeleendometrialecuepiteliusimplucilindric,cutendinţălapseudostratificare;autraiectrectiliniuşilumenîngust

• Arterelespiralateautraseudoaruşorrăsucitşinuajungîn1/3superioarăaendometrului

Page 9: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Fazaproliferativă,col.HE

Stratfuncţional

Stratbazal

Glandeuterine

Laminapropria

http://www.histologyguide.org/slideview/MH-165-uterus/slide18-1a.html

Page 10: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Glandeuterine,fazaproliferativă,col.HE

Glandeuterine

Ţesutconjunctivlaxspinocelular

http://www.histologyguide.org/slideview/MH-165-uterus/slide18-1a.html

Page 11: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Fazasecretorie(luteală)

• Începedupăovulaţie• Subinfluenţaprogesteronului• Endometrulcreşteîngrosime• Glandeleendometrialecresc,sespiralizează,lumenuldevinemailarg,cuaspectdetirbuşonsau“dinţidefierăstrău”;înlumensepoatevedeaprodusdesecreţie

• Arterelespiralatecrescînlungimeşisespiralizează

• Sprefinalulfazei,apareedemstromal

Page 12: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Fazasecretorie(luteală),col.HE

Stratbazal

Stratfuncţional

Glandeendometriale

https://embryology.med.unsw.edu.auew_mobile

Page 13: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Fazasecretorie(luteală),col.HE

Glandeendometriale

Edemstromal

https://classconnection.s3.amazonaws.com

Page 14: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Glandeuterine,fazasecretorie,col.HEGlandeuterine Laminapropria

Produsdesecreţiehttp://virtualslides.med.umich.edu/Histology/

Page 15: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Glanda mamară

• Glandăcompusătubulo-alveolară,detipapocrin

• Formatădin15-20lobiglandulari;fiecarelobsecomportăcaoglandădesinestătătoareșiesteformatdinmaimulțilobuliglandulari

• Fiecarelobestedrenatdeunductlactifer,caresedeschideînsinusullactifer

• Lobuliiglandulariprezintălaperiferiețesutconjunctivdenssemiordonat,iarlainteriorostromădețesutconjunctivlax,printrestructurileglandulareepiteliale

Page 16: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Glandamamarăinactivă

• Predominăcomponentastromală,atâtintra-,câtșiinterlobular

• Lobululglandular– formatdinducteintralobularemici(epiteliusimplucubic)șiformațiunisecretoriirudimentare

• Ducteleintralobularesedeschidîntr-unductterminalinterlobular(epiteliusimplucubic)

• Ductelelactifere(galactofore)prezintăepiteliubistratificatcubic

Page 17: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Glandamamarăinactivă,col.HE

Ducteintralobulare

Ductlactifer Stromăinterlobulară

Stromăintralobulară

RossHistology:TextandAtlas,6thEdition

Page 18: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Glandamamarăactivă(înlactație)

• Predominăcomponentaparenchimatoasă• Acinidilatațicucelulesecretorii–citoplasmaprezintăincluziunilipidice• Arelocproliferareaalveolelorintralobularelacapătulductelorintralobulare• Sereducestroma,atâtintra-,câtșiinterlobular

Page 19: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Glandamamarăactivă,col.HE

Celulămioepitelială

Alveole

Lobulglandular

Ductinterlobular

Septuriconjunctive

RossHistology:TextandAtlas,6thEdition

Page 20: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Placenta

• Organcareasigurăschimburilematerno-fetaleîntimpulsarcinii

• Dinspreparteamaternăspreceafetală,esteformatădin:• Placabazală• Sistemulvilozitar• Placacorială

• Placentaeste împărțităîncotiledoanedecătresepturidesprinsedindeciduabazală(porțiuneadinendometrusituatăîntreembrionșimiometru)

Page 21: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Circulațiasângeluiînplacentă• Sângelematernpătrundeînplacentăprinintermediularterelorspiralateendometrialecarestrăbatplacabazală,ajungelanivelulcotiledoanelorșiapoiînspațiileintervilozitare,intrândîncontactcusuprafațavilozitățilorcoriale,undearelocschimbuldegazeșinutrienți/metaboliți;sângelematernpărăseștespațiulintervilozitarprinintermediulvenelorendometriale

• Sângelefetalpătrundeînplacentăprinintermediularterelorombilicale,ceseramificăîntr-oseriedearteredispuseradialînplacacorială;ramurialeacestorasedistribuielanivelulvilozitățilorcramponșiformeazărețelecapilare;sângelefetalpărăseșteplacentaprintr-oseriedevenecesevarsăînvenaombilicală

Page 22: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Placentalatermen(organizare)

Deciduabazală

Septuriplacentare

Cotiledoane

Placabazală

Arterespiralateendometriale

Venăendometrială

MiometruAmnios

Placacorială

Venăombilicală

Artereombilicale

Vilozitatecrampon

Ramurialevaselorombilicale

CIRCULAȚIAFETALĂ CIRCULAȚIAMATERNĂRossHistology:TextandAtlas,6thEdition

Page 23: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Placabazală

• Dinsprespațiulintervilozitar,cuprinde:• Sincițiotrofoblast• Lamădețesutconjunctiv• Depuneridefibrinoid– amorfe,acidofile• Decidua bazală– conținegrupuridecelulemari,rotundesauovale(celuledeciduale)

Page 24: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Placabazală,col.HE

Placabazală

Depuneridefibrinoid

Celuledeciduale

Sincițiotrofoblast

Vilozitățicoriale

Page 25: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Sistemulvilozitar

• Cuprindevilozitățicorialeșispațiuintervilozitar• VilozitățilecorialepotfideordinulI(liberesaucrampon),II,III;prezintădelaexteriorcătreinterior:• Sincițiotrofoblast– prezintămicrovilicătrespațiulintervilozitar• Citotrofoblast– doarcâtevaceluleizolateînplacentadetrimestrulIII;lipseșteînplacentalatermen• Membranabazalăasincițiotrofoblastului• Stromavilozitară,curamurialevaselorombilicale(fetale)

Page 26: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Vilozitățicoriale,col.HE

Spațiulintervilozitar

Ramurialevaselorombilicale

SincițiotrofoblastCeluledincitotrofoblast

RossHistology:TextandAtlas,6thEdition

Page 27: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Vilozitățicorialelatermen,col.HE

embryology.med.unsw.edu.au

Spațiulintervilozitar

Ramurialevaselorombilicale

Sincițiotrofoblast

Page 28: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Placacorială

• Esteparteaceamaiprofundăaplacentei,tapetatăînsprecavitateaamnioticădeepiteliusimplucubic,subcaresegăseșteostromăconjunctivăcuvaseleombilicale(2artereși1venă)

• Sprespațiulintervilozitarprezintăsincițiotrofoblast

• Dinplacacorialăsedesprindvilozitățilecoriale

Page 29: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Placacorială,col.HE

Amnios

PlacacorialăVasedesânge

Vilozitățicoriale

RossHistology:TextandAtlas,6thEdition

Page 30: Uterul (fazele ciclului menstrual), glandamamară şi placenta

Organ Caracteristici

Uter (ciclulmenstrual)

Ciclulmenstrual– 28zile(înmedie)Fazamenstruală– zilele 1-4;rupereavaselorsangvineînporțiunilesuperioareșidetașareaendometruluifuncționalFazaproliferativă– zilele5-14;endometrulcreșteîngrosime;glandecutraiectrectiliniușilumenîngust;a.spiralatecutraseuușorrăsucitFazasecretorie– zilele15-28;endometrulcreșteîngrosime;gl.culumenlarg,cuaspectde“dințidefierăstrău”;a.spiralatecrescînlungimeșisespiralizează

Glandamamară

Gl.comp.tubulo-alveolară,form.din15-20lobi,fiec.drenatde1ductlactifer;1lobform. dinmaimulțilobuliglandulari(prez.laperiferieț.conj.denssemiord.,înint.stromădeț.conj.lax)Gl.inactivă– predom.compon.stromală;ducteintralobularemici,formațiunisecretoriirudimentare;ducteterminaleinterlobulare;ductelactifereGl.activă– predominăcomponentaparenchimatoasă;acinidilatațicucel.secretorii(cuincl.lip.);arelocproliferareaalveolelorintralobulare;stromăredusă

Placentalatermen

Form.din:placăbazală,sist.vilozitar,placăcorialăPlacabazală– sincițiotrofoblast,ț.conj.,fibrinoid, deciduabazalăSist.vilozitar– spațiuintervilozitarșivilozitățicoriale(sincițiotrofoblast,mb.bazalăasincițiotrofoblastului,stromavilozitarăcuram.alevaselorombilicale)Placacorială– epit.simplucubicînsprecav.amniotică,stromăconj.cuvaseombilicale(2a.+1v.);sprespațiulintervilozitarprez.sincițiotrofoblast