UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL...

275
1 UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CRAIOVA GHID PENTRU STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ 2014-2017 Program de studii: FINANŢE ŞI BĂNCI

Transcript of UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL...

Page 1: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

1

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CRAIOVA

GHID PENTRU STUDII UNIVERSITARE

DE LICENŢĂ

2014-2017

Program de studii: FINANŢE ŞI BĂNCI

Page 2: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

2

C U P R I N S

Prezentarea universității ... 3 Prezentarea facultăţii ... 10 Prezentarea programului de studii ... 15 Structura anului universitar 2014-2015 ... 20 Planul de învăţământ – Anul I ... 22 Programele analitice ale disciplinelor – Anul I ... 23 Planul de învăţământ – Anul II ... 94 Programele analitice ale disciplinelor – Anul II ... 95 Planul de învăţământ – Anul III ... 172 Programele analitice ale disciplinelor – Anul III ... 173 Programe complementare şi informaţii generale ... 259 Pregătirea practică a studenţilor ... 260 Pregătirea pentru cariera didactică ... 260 Obţinerea certificatului de competenţă lingvistică, necesar pentru înscrierea la examenul de licenţă

... 261

Transferul de credite în interiorul Universităţii Spiru Haret ... 261 Accesul la Biblioteca virtuală a Universităţii şi la Internet ... 261 Programe de studii de masterat la specializările din cadrul facultăţii ... 261 Anexe ... 262

Page 3: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

3

Prezentarea UNIVERSITĂŢII SPIRU HARET – componentă de bază a învăţământului superior românesc

La 19 ianuarie 1991 a luat fiinţă Fundaţia România de Mâine, instituţie socialumanistă de cultură, stiinţă si invăţămant cu caracter nonprofit, potrivit prevederilor Legii pentru persoanele juridice nr. 21/1924 si, in cadrul acesteia, Universitatea Spiru Haret.

Universitatea Spiru Haret a fost creată si organizată după modelul Universităţii Harvard, avand drept spirit tutelar pe marele om de stiinţă, reformator si ctitor al invăţămantului modern in Romania, Spiru Haret, a cărui activitate stiinţifică, educativă şi social-culturală a avut şi are o deosebită însemnătate şi rezonanţă în societatea românească.

În cadrul Universităţii Spiru Haret au luat fiinţă şi funcţionează, în prezent, 25 facultăţi cu 53 specializări, care au parcurs, conform legii, etapele de autorizare provizorie şi acreditare.

La 14 februarie 2000, Universitatea Spiru Haret a fost acreditată de Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare. Legea nr. 443 din 5 iulie 2002 consfinţeste faptul că Universitatea Spiru Haret este „ instituţie de învăţământ superior, persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de învăţământ".

Întreaga activitate a Universităţii s-a intemeiat pe recunoaşterea şi aplicarea măsurilor legislative prioritare cu privire la învăţămant şi cercetare, dintre care menţionăm pe cele mai importante:

- Legea nr. 1/2011- Legea educaţiei naţionale; - Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată prin Legea nr. 87/2006,

cu modificările şi completările ulterioare; - Ordonanţa nr. 57/2002 privind cercetarea stiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, modificată prin Ordonanţa de Guvern nr.

6/2011; - Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare; - Legea nr. 206/2004 privind buna conduită in cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, etc. Universitatea Spiru Haret are relaţii de interdependenţă organică în plan academic, administrativ şi economico-financiar

cu celelalte structuri instituţionale din cadrul Fundaţiei România de Mâine: Televiziunea TvH2.O şi Radioul HFM2.0, posturi naţionale cu caracter educaţional, ştiinţific şi cultural, Institutul de Sociologie şi Opinie Publică (ISOP) şi alte entităţi de cercetare ştiinţifică, Editura şi Tipografia Fundaţiei România de Mâine, Revista Opinia Naţională - săptămanal de opinie, informaţie şi idei de interes naţional, căminele şi Clubul studenţesc, Complexul sportiv multifuncţional etc .

Toate acestea asigură suportul necesar pentru desfăşurarea unui proces de învăţămant performant, competitiv, de înaltă calitate, precum şi condiţii deosebite de studiu, cazare, masă şi recreere pentru studenţi.

Asumându-şi, de la înfiinţare, misiunea de învăţământ şi cercetare, orientate pe valori, creativitate, obţinerea de cunostinţe fundamentale, dar şi de cunoştinţe, competenţe şi abilităţi de utilitate directă în profesie şi în societate, Universitatea Spiru Haret a urmărit şi urmăreşte permanent dezvoltarea integrală şi armonioasă a individualităţii umane, asumarea unui sistem de valori capabil să contribuie la împlinirea personală, dezvoltarea spiritului antreprenorial, participarea activă la viaţa comunităţii şi a societăţii, la succesul în competiţia pentru angajare pe piaţa muncii. Drept urmare, Universitatea a devenit o instituţie de învăţămant superior si cercetare stiinţifică, abilitată să acorde titlurile prevăzute de lege, potrivit autonomiei universitare şi libertăţii academice.

Misiunea generală a Universităţii Spiru Haret, ca instituţie de invăŢămant superior, este de a genera şi de a transfera cunoaştere către societate prin:

1. formarea iniţială şi continuă la nivel universitar şi postuniversitar în scopul dezvoltării personale, al inserţiei profesionale a beneficiarului procesului educaţional şi al satisfacerii nevoii de competenţe a mediului socio-economic;

2. cercetarea stiinţifică, dezvoltarea, inovarea şi transferul tehnologic; 3. creaţia individuală şi colectivă, în domeniul ştiinţelor, artelor şi literelor prin realizarea performanţelor şi dezvoltarea

fizică şi sportivă; 4. valorificarea şi diseminarea rezultatelor. Misiunea proprie a Universităţii Spiru Haret, ca instituţie de învăţămant superior particulară, reflectă, pe lângă misiunea

generală, şi elemente care derivă din tradiţia universitară românească: 1. să contribuie la dezvoltarea învăţămantului ştiinţei şi culturii şi să creeze condiţiile şi cadrul necesar pentru

dezbaterea publică şi confruntatarea de idei pe problem teoretice şi practice de larg interes naţional; 2. să fie un centru în jurul căruia să se dezvolte o activitate ştiinţifică cât mai intensă şi valoroasă;

Page 4: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

4

3. să se dezvolte ca o autentică tribună de educaţie, cultură şi civilizaţie care să genereze o mişcare socio-culturală a ţării, în cea mai bună tradiţie haretiană.

Sintetizand, misiunea Universităţii Spiru Haret se exprimă pe trei direcţii esenţiale: didactică, cercetare ştiinţifică şi socio-culturală.

Opţiunea strategică a Universităţii constă în orientarea spre viitor şi centrarea educaţiei pe student, în sensul că: – oferă tinerilor şansa unei pregătiri superioare, în condiţii care să permită valorificarea capacităţilor şi înclinaţiile

acestora; – pune accent pe acele domenii şi programe de studii pentru care tinerii manifestă interes deosebit şi care răspund

necesităţilor actuale şi viitoare ale României; – realizează un învăţămant superior dinamic, în măsură să integreze operativ, în curricula universitară şi în programele

de învăţămant, cuceririle noi, semnificative pe plan mondial, ale cunoaşterii şi culturii; – valorifică tradiţiile inaintate ale învăţămantului românesc şi contribuţiile româneşti la dezvoltarea ştiinţei şi culturii; – promovează interdisciplinaritatea în desfăşurarea procesului de învăţămant şi cercetării ştiinţifice; – asigură un învăţămant formativ, capabil să ofere viitorilor absolvenţi deprinderea de a-şi perfecţiona pregătirea de

specialitate şi de cultură generală; – contribuie la educarea studenţilor în spiritul demnităţii, toleranţei şi respectării drepturilor şi valorilor fundamentale ale

omului; – aduce aportul propriu la cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice şi a

respectului pentru natură şi mediul inconjurător natural, social şi cultural. Prin conţinutul şi modalităţile de realizare a misiunii şi obiectivelor sale strategice Universitatea Spiru Haret se

individualizează în spaţiul naţional şi european al învăţămantului superior. În prezent, Universitatea Spiru Haret are, în structura sa 25 de facultăţi cu 85 de programe de studii universitare de

licenţă acreditate sau autorizate să funcţioneze în conformitate cu prevederile legale şi 24 programe de studii universitare de masterat acreditate de către ARACIS.

Managementul instituţional – premisă şi factor determinant în realizarea obiectivelor strategice şi asigurarea

calităţii procesului de învăţămant şi de cercetare ştiinţifică Organizarea şi activitatea managerială în Universitatea Spiru Haret au la bază prevederile Legii nr. 1/2011-Legea

educaţiei naţionale şi ale Cartei Universităţii Spiru Haret în care se stipulează principiile, normele de funcţionare, structurile componente, relaţiile dintre ele, competenţele şi responsabilităţile ce revin fiecăreia.

La nivelul Universităţii Spiru Haret există o echipă managerială competentă care militează pentru cresterea calităţii învăţămantului superior. Toate structurile de conducere, lucrând în echipă, se implică activ în atingerea obiectivelor stabilite şi în rezolvarea problemelor apărute.

Structurile de conducere ale Universităţii Spiru Haret au caracter reglementativ – deliberativ, atribuţiile acestora,

durata mandatelor sunt stabilite în Carta universitară şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unor regulamente proprii ce detaliază principiile Cartei.

Structurile de conducere sunt asistate în activitatea lor de comisii permanente sau comisii ad-hoc, după caz. Universitatea are următoarele structuri de conducere: 1. Senatul universitar şi Consiliul de administraţie, la nivelul Universităţii; 2. Consiliul facultăţii; 3. Consiliul departamentului; 4. Consiliul ştiinţific, la nivelul Institutului central de cercetare ştiinţifică; 5. Consiliul pentru studiile universitare de doctorat, la nivel de IOSUD. Funcţiile de conducere din Universitatea Spiru Haret sunt: 1. rectorul, preşedintele Consiliului de administraţie, prorectorii, directorul general administrativ, la nivelul Universităţii; 2. decanul, prodecanii, la nivelul facultăţii; 3. directorul de departament, la nivelul departamentului de studii; 4. directorul Institutului central de cercetare stiinţifică; Organismele deliberativ-decizonale ale Universităţii sunt: Senatul universitar, Consiliul de administraţie, consiliile

facultăţilor. Hotărarile Senatului sunt transparente, fiind comunicate operativ de către membrii Senatului decanilor iar acestia

personalului didactic. Hotărarile consiliilor facultăţilor sunt aduse imediat la cunostinţa membrilor departamentelor. Organismele executiv-operative sunt: rectorul, presedintele Consiliului de administraţie, decanul, directorul de institut,

directorul de departament.

Page 5: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

5

Organismele consultative sunt formate din reprezentanţi ai mediului economic si personalităţi din mediul academic, cultural si profesional extern.

Prin Hotărarea Senatului din 8 iunie 2010, conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea a fost ales rectorul Universităţii Spiru Haret, alegere confirmată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului prin Ordinul ministrului nr. 4237/17.06.2010.

In structurile de conducere ale Universităţii studenţii sunt reprezentaţi, proporţia fiind cea prevăzută de dispoziţiile legale în vigoare. Alegerea studenţilor este efectuată în mod democratic, transparent şi nediscriminatoriu, urmărindu-se neîngrădirea dreptului studenţilor de a fi reprezentaţi.

Pe pagina web a Universităţii Spiru Haret sunt prezentate atât informaţiile de interes public cât şi cele de interes pentru membrii comunităţii academice. Pentru entităţile din structura Universităţii este rezervat spaţiu de prezentare pe pagina web.

Ca semnatară a Magna Charta Universitatum, Universitatea Spiru Haret a implementat conţinutul Procesului Bologna: structurarea studiilor universitare pe trei cicluri - licenţă, masterat, doctorat (L-M-D), cu o durată de 3, 2, si, respectiv, 3 ani.

S-au depus eforturi constante pentru restructurarea curriculei universitare, perfecţionarea sistemului de credite (ECTS), creşterea calităţii actului educaţional - conţinutul, modalităţile de predare şi evaluare a pregătirii studenţilor, schimbarea accentului operaţional de instruire superioară pe student, trecerea de la indicatori de intrare la indicatori de ieşire s.a.

Activităţile de învăţămant ale Universităţii au în vedere armonizarea operaţională, instituţională cu cerinţele societăţii bazate pe cunoastere şi pe informatizare. In acest cadru, Universitatea urmăreşte: creşterea calităţii cunoştinţelor studenţilor reflectate de noile paradigme, teorii şi concepte educaţionale; dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice şi realizarea interdisciplinarităţii; corelarea conţinutului studiilor cu exigenţele generate de restructurările economice, politice şi sociale contemporane, de noile forme de organizare a vieţii sociale din Romania, de dinamica profesiilor şi ocupaţiilor pe plan naţional şi european.

Pe baza procedurilor specifice cuprinse în Sistemul de management al calităţii la Universitatea Spiru Haret, sunt evaluate, anual, la nivelul facultăţilor, de către comisiile calităţii: planurile de învăţămant, programele de studiu, fişele disciplinelor, metodele de predare şi seminarizare, modul în care sunt asigurate disciplinele cu cursuri şi material suport, gradul de satisfacţie a studenţilor, în urma cărora se adoptă acţiuni corespunzătoare corective şi de crestere a calităţii.

In cadrul evaluării interne se urmăreşte respectarea cerinţelor normative obligatorii, îndeplinirea standardelor de performanţă, o mai bună corelare a programelor de studii şi a competenţelor dobândite cu cerinţele pieţei muncii.

De asemenea, se are în vedere: coerenţa, aprofundarea, continuitatea între ciclurile de studii; includerea rezultatelor cercetării ştiinţifice în cursuri, seminarii şi dezbateri; utilizarea tehnologiilor moderne de predare, seminarizare şi învăţare, ca şi raportul între disciplinele teoretice şi cele practice, aplicative; perfecţionarea sistemului de credite de studio transferabile; construcţia unui sistem de evaluare a pregătirii studenţilor bazat pe folosirea celor mai performante tehnologii informaţionale s.a.

Intr-un asemenea context, Universitatea Spiru Haret pune la dispoziţia studenţilor săi o gamă largă de categorii de resurse de invăţare, precum:

1. carte tipărită, asigurată prin Editura şi Tipografia Fundaţiei România de Mâine, care realizează acoperirea cu manuale a tuturor programelor de studii in timp real si la preŢuri accesibile tuturor studenŢilor;

2. programe TV şi radio cu caracter didactic, consultaţii, dezbateri s.a., realizate de Televiziunea proprie, post naţional universitar si cultural, singurul cu acest profil din audio-vizualul romanesc;

3. platforma de e-learning Blackboard, achiziţionată de Universitate în anul 2006, care permite utilizarea celor peste 6000 de computere racordate la Internet, pentru derularea procesului de învăţămant.

Platforma e-learning Blackboard răspunde în context ultramodern în totalitate criteriilor de calitate privind educaţia, fiind un sistem integrat care asigură comunicarea sincronă, cât şi cea asincronă cu studenţii, prin conexiuni diferite, care funcţionează continuu si oferă:

1. posibilitatea derulării activităţii didactice online; 2. posibilitatea organizării evaluării computerizate a pregătirii studenţilor; 3. posibilităţi efective de creare a materialelor didactice (grafică extrem de atractivă, imagine si sunet, datorită

performanţelor software ale programului; cursurile pot fi transmise in format de document, fişiere audio sau fisiere audio-video, iar interfaţa, deosebit de prietenoasă, nu creează dificultăţi utilizatorilor, chiar dacă nu sunt destul de experimentaţi);

4. un fond bogat de carte din literatura de specialitate din ţară şi din străinătate, reviste de specialitate aflate în cadrul bibliotecilor facultăţilor.

In sprijinul studenţilor, pentru cresterea calităţii comunicării in procesul educaţional s-au implementat: 1. sistemul ultramodern, actualizat de gestiune a studenţilor (Student Information System) şi a activităţii

didactice, bazat pe soluţia University Management Solutions (UMS), integrată cu toate celelalte sisteme informatice utilizate in Universitate;

2. sistemul de telefonie IP -CISCO, in regim intranet; 3. sistemul POLYCOM de video-conferinţă prin Internet, tip VPN, pentru teleîntâlniri didactice de lucru (cursuri,

seminarii, dezbateri, consultaţii) care face posibilă modernizarea procesului didactic, asigurând legătura audio-video între oricare dintre cadrele didactice şi studenţi.

Page 6: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

6

Printr-o politică susţinută de recrutare, formare şi promovare a cadrelor, Universitatea Spiru Haret şi-a asigurat un valoros corp de cadre didactice proprii, în măsură să acopere la nivel teoretico-ştiinţific şi aplicativ ridicat ansamblul activităţilor didactice.

In facultăţile Universităţii, politica de personal a urmărit respectarea prevederilor legale care privesc învăţămantul superior, ceea ce a condus la atragerea, motivarea şi incadrarea cu normă de bază a unor profesionişti de valoare, cu vocaţie didactică, experienţă ştiinţifică şi pedagogică incontestabile, capabili să asigure o calitate superioară a instruirii şi educaţiei studenţilor şi să desfăşoare la nivelul standardelor actuale activităţi inovative de cercetare ştiinţifică.

La Universitatea Spiru Haret, peste 88% dintre cadrele didactice au titlul de doctor sau sunt doctoranzi. Cadrele tinere, în majoritatea lor, posedă pregătirea masterală şi au absolvit modulul de pregătire a personalului didactic.

Evoluţia numărului de candidaţi admişi la studii de licenţă si masterat in cadrul Universităţii Spiru Haret confirmă prestigiul, recunoaşterea şi audienţa de care se bucură instituţia şi faptul că aceasta este pregătită, prin condiţiile create şi facilităţile oferite studenţilor, să răspundă cerinţelor unui învăţămant superior la nivelul standardelor contemporane de calitate pe plan naţional şi internaţional.

Totodată, Universitatea a dovedit, prin gradul ridicat de absorbţie pe piaţa muncii a absolvenţilor săi că îşi indeplineste cu succes misiunea asumată.

Obiective esenţiale ale cercetării ştiinţifice desfăsurate în Universitatea Spiru Haret au în vedere: integrarea acesteia în aria europeană a cercetării, dezvoltării şi inovării; îmbunătăţirea permanentă a calităţii cercetării ştiinţifice, în concordanţă cu cerinţele învăţămantului superior modern la nivel european şi mondial; dezvoltarea relaţiilor pragmatice dintre învăţămant -cercetare şi comunitate, în folosul celei din urmă.

Cercetarea ştiinţifică în Universitatea Spiru Haret se desfăşoară în conformitate cu Strategia cercetării ştiinţifice pe perioada 2007-2013, aprobată de Senatul Universităţii şi se încadrează în liniile directoare ale Planului naţional al cercetării, dezvoltării, inovării pentru perioada 2007-2013 şi Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă a Romaniei.

Universitatea Spiru Haret a fost atestată să desfăsoare activitate de cercetare ştiinţifică de către ANCS şi CNCSIS şi este inscrisă în registrul CORDIS FP7 al Uniunii Europeane.

Implementarea concretă a măsurilor de dezvoltare si monitorizare a cercetării ştiinţifice prevăzute în Strategia Universităţii Spiru Haret se realizează pe baza regulamentelor, metodologiilor şi procedurilor specifice, ţinând seama de Codul etic de bune practici pentru derularea activităţilor de cercetare ştiinţifică în Universitate.

Conducerea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea cercetării ştiinţifice sunt asigurate de prorectorul pentru cercetarea ştiinţifică, Comisia pentru cercetare ştiinţifică a Senatului şi consiliile stiinţifice ale institutelor de cercetări stiinţifice care raportează, semestrial, Senatului Universităţii realizările.

La nivelul departamentelor funcționează centre de cercetare, dotate corespunzător, coordonate metodologic de Institutul Central de Cercetări Ştiinţifice. In cadrul lor îşi desfăsoară activitatea de cercetare colectivele de cadre didactice, cercetători, doctoranzi, masteranzi şi studenţi.

Universitatea Spiru Haret a investit în pregătirea profesională a responsabililor cu cercetarea stiinţifică si a directorilor de centre de cercetare, în vederea dobândirii cunostinţelor necesare alcătuirii şi gestionării de proiecte cu finanţare din fonduri europene structurale, nerambursabile şi au fost extinse oportunităţile de finanţare a proiectelor de cercetare, inclusiv prin dezvoltarea cooperării cu companii private şi autorităţile locale.

Finanţarea cercetării ştiinţifice se realizează din: 1. sume obţinute din granturi/ proiecte de tip european (FP7, Erasmus, Leonardo da Vinci, COST, Fondul Social

European, POSDRU, s.a.) ori naţionale (Academia Romană, CNCSIS, ANCS s.a.), din cercetarea ştiinţifică aplicativă (pe bază contractuală);

2. contracte cu diferiţi parteneri privaţi sau comunităţi locale; 3. un fond special, în funcţie de necesităţi, aprobat de către Senatul universitar, dedicat finanţării unor proiecte de

cercetare ştiinţifică de interes pentru Universitate. Ţinta de viitor în sfera cercetării ştiinţifice vizează diversificarea surselor interne şi externe de finanţare, perfecţionarea

activităţii de identificare şi atragere a granturilor şi proiectelor de cercetare corespunzătoare ofertei de angajament inovativ a Universităţii. In acest sens, a fost publicată şi difuzată o broşură care prezintă potenţialul de cercetare ştiinţifică al Universităţii Spiru Haret, aceasta adresându-se deopotrivă, organelor administraţiei publice centrale şi locale, agenţilor economici din domeniul privat şi de stat, agenţiilor de dezvoltare regională şi locală, instituţiilor de cercetare ştiinţifică, universităţilor.

Din anul 2009 a fost instituit un Registru unic al proiectelor/contractelor de cercetare şi consultanţă ştiinţifică în conformitate cu criteriile CNCSIS şi adaptat practicilor interne ale Universităţii. Acest instrument permite o mai bună cunoaştere şi monitorizare a activităţii de cercetare ştiinţifică precum şi o evaluare corectă a potenţialului, a domeniilor de interes ştiinţific şi a partenerilor ori finanţatorilor.

Cercetarea ştiinţifică în cadrul Universităţii Spiru Haret cuprinde două direcţii majore de active, şi anume: a) cercetarea stiinţifică fundamentală (focalizată pe imbunătăţirea permanentă a cursurilor universitare şi a dezvoltării ştiinţei, in general) şi b) cercetarea ştiinţifică aplicată, reflectată în volumul din ce în ce mai mare de contracte de cercetare şi consultanţă ştiinţifică.

Page 7: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

7

Urmărind realizarea obiectivelor strategice, stabilite prin Strategia de consolidare a excelenţei în cercetarea ştiinţifică 2007-2013, şi în mod special obiectivul vizand integrarea în European Research Area (ERA), Universitatea Spiru Haret a făcut toate demersurile necesare pentru a deveni partener eligibil in Programul Cadru 7 (FP7), respectiv obţinerea şi validarea codului PIC 986311521 precum şi desemnarea LEAR (Legal Entity Representative) pentru a avea acces în portalul electronic al participanţilor.

In anul 2012, USH a fost acceptată în grupul de lucru 4 al HR Strategy for Research, participând, în 29 octombrie 2012, la prima întâlnire de lucru de la Bruxelles. Universitatea Spiru Haret a fost singura universitate din România a cărei candidatură a fost acceptată, avand astfel şansa de a se implica direct în fundamentarea strategiei de Resurse Umane în cercetare la nivel european.

In ultimii ani Universitatea Spiru Haret a derulat peste 100 de contracte de cercetare, cu finanţare naţională şi europeană.

Universitatea colaborează cu comunităţi locale, organizaţii profesionale, cu mediul privat de afaceri în domeniul cercetării şi consultanţei stiinţifice în cadrul a peste 50 contracte.

Rezultatele cercetării sunt diseminate în reviste de specialitate, volume de comunicări ştiinţifice, cărţi, manuale, in resurse de studiu oferite studenţilor s.a.

In prezent, in cadrul Universităţii Spiru Haret, există un număr de 19 de publicaţii ştiinţifice active. Dintre publicaţiile stiiţifice active, 17 publicaţii sunt in limba engleză (89,5%), iar una dintre reviste publică articole în limbile romană, engleză şi franceză. Un număr de 16 de publicaţii au vizibilitate online, iar 12 au website propriu (aproximativ 63,5%), 7 publicaţii sunt indexate în baze de date internaţionale de prestigiu (37%), un număr de 4 publicaţii fiind cotate CNCSIS în categoria B+ (21%).

In ultima perioadă au fost propuse 8 titluri noi de publicaţii stiinŢifice, dintre care 4 în limba engleză. Universitatea Spiru Haret şi-a dezvoltat şi consolidat an de an baza materială proprie, astfel încat, în prezent dispune de

34 imobile cu o suprafaţă de peste 112.702 m2, pentru desfăşurarea, în condiţii optime, a procesului de învăţămant, a activităţii de cercetare ştiinţifică, cultural-educative şi sportive in Bucuresti, Braşov, Constanţa, Craiova, Râmnicu- Vâlcea, Câmpulung-Muscel.

Cele 75 amfiteatre şi săli de curs, 182 săli de seminar, peste 168 laboratoare cu peste 6.000 de calculatoare racordate la Internet, Institutul Central de Cercetare Ştiinţifică şi Centrele de cercetare, dotate cu mobilier, aparatură, echipamente, tehnică şi tehnologie de ultimă oră, oferă cele mai bune condiţii pentru învăţămant şi cercetare.

In Universitatea Spiru Haret funcţionează 19 biblioteci cu 21 săli de lectură, având un fond de peste 150.000 de volume (manuale, tratate şi cărţi de specialitate) şi reviste de specialitate în limba română şi în limbi de circulaţie internaţională.

Universitatea oferă studenţilor săi condiţii deosebite de cazare, servirea mesei, destindere, practicarea activităţilor cultural-sportive, în cadrul căminelor studenţesti, Clubului multifuncţional şi Complexului sportiv, care cuprinde: stadion cu o capacitate de 10.000 mp cu 6000 de locuri, terenuri de fotbal, tenis, volei, handbal, baschet.

Universitatea Spiru Haret are preocupări constante în identificarea nevoii educaţionale reale a pieţei muncii şi adaptarea flexibilă a programelor de studiu pe care le oferă. Din punct de vedere al relaţiilor internaţionale, obiectivul central al strategiei USH este multi dimensional:

● creşterea vizibilităţii universităţii prin reducerea discrepanţei dintre cunoaşterea oferită şi nevoile pieŢei muncii, ● adăugarea de valoare educaţională, publicistică şi stiinţifică cuantificabilă şi recognoscibilă. Iniţiator al Alianţei Universităţilor din Europa Centrală şi de Răsărit, USH depune eforturi de a-şi dovedi, transparent,

potenţialul de angajare regională şi transfer de cunoaştere orientat pe responsabilizare asumată creativ, la nivelul întregii comunităţi.

Procesul de regandire a curriculei este proactiv, bazat pe: ● validitate, ● reinserţia cunoasterii de top în domeniu, ● comparabilitate cu programele curriculare din universităţile europene de elită, ●fezabilitate şi motivarea aplicării creative cu ajutorul reprezentanţilor IMM. Lărgirea numărului de schimburi academice este de asemenea, o preocupare permanentă. După crearea unei

infrastructuri si a unei logistice puternice, USH a intrat într-o nouă eră în care priorităţile sunt: ● creşterea vizibilităţii, ● dobândirea recunoaşterii pe care o merită, ● alinierea la standardele internaţionale, ● creşterea ofertei de programe naţionale şi internaţionale oferite studenţilor prin noi şi strategice colaborări şi parteneriate.

Universitatea Spiru Haret este, printre altele, membră a numeroase organisme internaţionale: Agenţia Universităţilor Francofone (AUF), Asociaţia Internaţională Universităţilor, Association of European Institution of Higher Education,etc.

Semnatară a Cartei de la Bologna, USH este afiliată, prin corpul profesoral care îşi desfăşoară activitatea în diferite facultăţi, în peste 50 de asociaţii profesionale şi ştiinţifice internaţionale. Numărul a crescut în fiecare an cuprinzand universităţi europene (Italia, Franţa, Serbia, Bulgaria, Grecia, Elveţia, Israel), dar şi cu universităţi din Asia, America Latină, Statele Unite ale Americii. In prezent USH desfăşoară o activitate concertată de deschidere internaţională atât în cadrul Alianţei Universităţilor din Europa Centrală şi de Răsărit, a Clubului Euro-Asiatic al oamenilor de ştiinţă înfiinţat cu ocazia Forumului

Page 8: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

8

Mondial de la Astana (din care fac parte şi 30 de laureaţi ai Premiului Nobel), al Institutului Euro-Mediteranean de Cercetare, al Societăţii de Studii Complexe cu sediul la Paris.

În corpul profesoral USH se află cadre didactice cu expertiză şi experienţă didactică în universităţi reprezentative din întreaga lume.

USH a fost promotor al tuturor acţiunilor Programului European FuturICT fiind iniţiatorul proiectului FuturICT meeting Romania. De asemenea,, USH este susţinător al Strategiei Dunării şi Dezvoltării Oraşelor – lansată in prezenţa Cancelarului Angela Merkel şi a comisarului Hahn prin organizarea primului Forum SUERD la Regensburg în noiembrie 2012. Catedra onorifică SUERD organizează în prezent cursuri de formatori în domeniul strategiei Dunării la universitatea noastră.

Activitatea de creştere a vizibilităţii activităţii de cercetare ştiinţifică internaţională se reflectă şi prin semnarea contractului de colaborarea cu Institutul Mediteranean de Cercetare EMRBI împreună cu care se pregătesc mai multe proiecte educative – ERASMUS; şcoli de vară etc – în care USH este partener principal.

De asemenea organizarea, la Bucureşti, în cadrul Conferinţei Internaţionale EMRBI de la Estoril Spania – a unui workshop virtual – cu participarea reprezentanţilor USH din toate facultăţile noastre, în domeniul Social Innovation Facing the Bio Economy, reprezintă un livrabil autentic cu vizibilitate ISI Thomson în zona cercetării internaţionale.

Au fost incheiate acorduri cu 56 de instituţii academice, de cercetare ştiinţifică, de promovare a relaţiilor culturale, etc. ce prevăd schimburi de profesori, cercetători şi studenţi pentru stagii didactice, susţinere de cursuri şi conferinţe, proiecte comune de cercetare, schimb de publicaţii s.a.

In cadrul Programului ERASMUS au fost încheiate acorduri bilaterale cu o serie de universităţi europene, care oferă posibilitatea atat studenţilor cât şi profesorilor să efectueze stagii de studii, perioade de predare, să participe la proiecte comune de implementare de curriculă.

Universitatea Spiru Haret a participat şi participă la manifestări ştiinţifice de anvergură naţională, la evenimente educaţionale internaţionale, ceea ce asigură vizibilitatea Universităţii în spaţiul european şi internaţional al educaţiei.

Dintre evenimentele la care Universitatea Spiru Haret a fost, de-a lungul vremii, prezentă, sunt semnificative următoarele:

1. Decernarea titlului de Doctor Honoris Causa Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al Il-lea, cu prilejul celebrării a 25 de ani de Pontificat; primirea la Roma a Presedintelui şi Rectorului Universităţii Spiru Haret de către Suveranul Pontif, dar si de către Papa Benedict al XVI-lea;

2. Participarea la lucrările Consiliului American pentru Educaţie (ACE), alături de presedinţii universităţilor americane, de presedinţi si rectori ai altor universităţi din lume (Washington si Phoenix);

3. Participarea la a 16-a Conferinţă Permanentă a Presedinţilor Universităţilor Deschise si la Distanţă (SCOP), Barcelona;

4. Prezenţa la Târgurile Mondiale ale Educaţiei de la Lisabona, Beirut, Beijing, Berlin, Nisa s.a. USH se preocupă si de informarea studenţilor în legătură cu cele mai importante procese si fenomene economice ale

vremii. Astfel, a organizat, si primit vizite din străinătate ale unor profesori renumiţi care au conferenţiat in faţa studenţilor si cadrelor noastre didactice. Un simplu exemplu este evident – profesorul Steve Keen de la University of Western Sydney – unul din primii 7 specialisti in economie si finanţe care au anunţat grila incă din anul 2005, şi care, alături de Nouriel Roubini, a primit în 2012 celebrul Premiu Revere.

Întreaga comunitate a Universităţii Spiru Haret dovedeste prin preocupările sale o atitudine pro-activă responsabilă, contribuie la realizări de varf în domeniile de activitate cu puternică tentă realistică in raport cu nevoile economiei si societăţii, participă la conferinţe internaţionale recunoscute ISI Thomson, organizează sesiuni si workshop-uri ştiinţifice de recunoastere internaţională, face parte din echipe de lucru inter-universitare în proiecte FP7 în cadrul cărora promovează valorile europene, ca surse ale propriilor valori, în diferite stadii de recunoastere dincolo de marginile Ţării USH susţine şi adaugă, astfel, valoarea educaţională la cea europeană, contribuind la îmbunătăţirea imaginii învăţămantului românesc pe plan european şi internaţional, şi al creşterii prestigiului Romaniei pe scena internaţională contemporană.

Page 9: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

9

PREZENTAREA FACULTĂŢII DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL CRAIOVA

Page 10: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

10

Scurt istoric Facultatea de Management Financiar Contabil – Craiova cu programele de studii: Contabilitate şi Informatică de

Gestiune, Finanţe şi Bănci şi Afaceri Internaţionale, este parte componentă a Universităţii Spiru Haret din cadrul Fundaţiei România de Mâine, universitate acreditată ca instituţie de învăţământ superior, parte a sistemului naţional de învăţământ, prin Legea nr. 443 din 5 iulie 2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 491 din 9 iulie 2002.

Conf. univ.dr. Ion Viorel Matei Decanul Facultăţii de Management Financiar Contabil, Craiova Constituirea facultăţii s-a înscris în eforturile consacrate reluării învăţământului superior particular din ţara noastră, în

noile condiţii create de înscrierea societăţii româneşti în procesul de tranziţie, de la vechea ordine socială spre un nou tip de societate. Facultatea de Management Financiar Contabil - Craiova din cadrul Universităţii Spiru Haret îşi desfăşoară activitatea în noua formă de organizare a învăţământului universitar (3 – 2 – 3, licenţă, masterat, doctorat) în concordanţă cu prevederile Legii 288/2004, cu programele de studii: Contabilitate şi Informatică de Gestiune, din domeniul Contabilitate, Finanţe şi Bănci din domeniul Finanţe şi Afaceri Internaţionale din domeniul Economie şi Afaceri Internaţionale.

În prezent, facultatea organizează cursuri cu durata de 3 ani (180 credite) pentru formele de învăţământ cu frecvenţă – IF şi învăţământ cu frecvenţă redusă - IFR, în conformitate cu Legea nr. 1/2011.

Misiune şi obiective Facultatea şi-a asumat misiunea de a forma specialişti cu pregătire superioară, universitară, în domeniile contabilităţii,

finanţelor şi al afacerilor internaţionale, în concordanţă cu: 1. Clasificarea Internaţională tip a profesiunilor a Biroului Internaţional al Muncii al Organizaţiei Internaţionale a Muncii,

organism specializat al ONU; 2. Clasificarea Ocupaţiilor din România; 3. noile exigenţe ale reconstrucţiei societăţii româneşti generate de tranziţia de la vechiul tip de societate la noua

societate avansată, contemporană. Din misiunea sa, facultatea şi-a derivat scopul şi obiectivele principale de activitate astfel: 4. pregătirea specialiştilor necesari asigurării prezervării şi dezvoltării disciplinelor de profil, în cadrul sistemului naţional

de cercetare ştiinţifică; 5. formarea specialiştilor necesari pentru extinderea, dezvoltarea şi ridicarea nivelului calitativ al învăţământului

economic, la toate treptele şi nivelurile ierarhice ale sistemului naţional de învăţământ; 6. formarea de economişti, specialişti în domeniile contabilitate, finanţe şi afaceri internaţionale; 7. compatibilizarea formaţiei profesionale şi a competenţelor absolvenţilor facultăţii, cu standardele Sistemului european

de credite transferabile, în vederea promovării mobilităţii şi recunoaşterii diplomelor în spaţiul european, odată cu aderarea României la UE.

Pentru realizarea scopului şi a obiectivelor propuse, Facultatea urmăreşte, prin întreaga sa activitate să asigure o relaţie organică între pregătirea teoretică, metodologică şi capacitatea de valorificare a formaţiei de specialitate obţinute de către studenţi, în diferitele domenii de activitate din sistemul social.

Facultatea de Management Financiar Contabil – Craiova are în vedere pregătirea studenţilor pentru a deveni specialişti superior calificaţi, competenţi în analiza, interpretarea, explicarea şi formularea de propuneri şi soluţii şi de soluţionare ştiinţifică, practică, a problemelor economice la nivel micro, macro şi mondoeconomic.

Structura organizaţională şi funcţională Facultatea de Management Financiar Contabil – Craiova, este structurată pe trei programe de studii: Contabilitate şi

Informatică de Gestiune, pe baza domeniului de licenţă Contabilitate, Finanţe şi Bănci, pe baza domeniului de licenţă Finanţe şi Management, pe baza domeniului de licenţă Management.

În facultate îşi desfăşoară activitatea un Departament de Contabilitate, Finanţe şi Afaceri Internaţionale, care grupează personalul didactic din cadrul celor trei profile de specialitate.

Page 11: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

11

În prezent, facultatea organizează: 1. studii universitare de licenţă, cu durata de trei ani (180 de credite); 2. studii de masterat (ciclul II de studii, cu o durată de patru semestre); 3. programul de pregătire psihopedagogică, metodică şi practică pentru cariera didactică. În cadrul facultăţii sunt organizate şi funcţionează formele de învăţământ cu frecvenţă – IF. Conducerea activităţilor didactice se realizează prin structurile şi funcţiile de conducere existente la nivelul facultăţii, şi

anume: Consiliul facultăţii, Consiliul departamentului, respectiv, decan, prodecan şi directorul de departament. Structura facultăţii include şi serviciile administrative şi tehnice, de secretariat, tehnic, de întreţinere, casierie.

Conţinutul şi procesul de învăţământ Atât conţinutul, cât şi procesul de învăţământ sunt subordonate exigenţelor majore de asigurare a unei consecvenţe şi

consistenţe reale cu misiunea, obiectivele şi finalitatea studiilor de licenţă şi masterate, oferite de facultate. „Curriculumul”, concretizat în planurile de învăţământ şi programele disciplinelor de studii este proiectat în concordanţă cu stadiul actual de dezvoltare al ştiinţelor economice, este profilat în concordanţă cu exigenţele dinamicii economico-sociale naţionale şi mondiale, precum şi cu cele ale diferitelor categorii de beneficiari şi realităţile pieţei muncii.

Strategiile învăţării, metodele şi tehnicile de bază ale pregătirii şi formării studenţilor utilizate de corpul profesoral al facultăţii sunt moderne, în concordanţă cu didactica actuală a învăţământului superior.

La absolvirea studiilor studenţii pot obţine: 1. Diplomă de licenţă în economie însoţită de suplimentul de diplomă, din programul de studii urmat; 2. Diplomă de masterat însoţită de suplimentul de diplomă; 3. Adeverinţa de absolvire a ciclului întâi de studii, din Programul de pregătire pentru profesiunea didactică absolvenţilor

care doresc să poată lucra şi în învăţământul primar sau gimnazial. Posibilităţi de integrare în viaţa profesională după absolvire În funcţie de programele de studii urmate, absolvenţii facultăţii pot fi încadraţi şi ocupa posturi de specialitate în: 1. unităţi de cercetare ştiinţifică, fundamentală sau aplicativă, ale academiilor de ştiinţe, universităţilor, organelor de

specialitate ale ministerelor, agenţiilor naţionale, consiliilor judeţene şi municipale, corporaţiilor şi întreprinderilor economice, etc., dacă au absolvit studii universitare de licenţă, masterat şi studii doctorale.

2. sistemul de învăţământ primar şi gimnazial (dacă absolvă ciclul I (30 credite) al Programului de pregătire pentru profesiune didactică) sau în învăţământul liceal şi superior (dacă absolvă şi un ciclu de studii universitare de masterat şi modulul II (30 credite) al Programului de pregătire pentru cariera didactică);

3. unităţi economice publice sau private, industriale, agricole, de transporturi, comerciale, din servicii sociale, etc. 4. administraţia publică centrală, zonală, judeţeană, locală; În toate domeniile şi sectoarele de activitate, absolvenţii cu acte de studii corespunzătoare, au dreptul de a profesa ca:

economişti, economişti contabili, contabili autorizaţi, experţi contabili, cenzori independenţi, manageri financiari – contabili, analişti, consultanţi – pentru programul de studii Contabilitate şi Informatică de Gestiune; economişti, referenţi bancari, ofiţeri de credite, brokeri, auditori financiari, manageri financiari – pentru programul de studii Finanţe şi Bănci; economişti, administratori în relaţiile cu clienţii, asistenţi de export, vânzători de export, manageri zonali de export, manageri de export – pentru programul de studii Afaceri internaţionale; iar pentru toate specializările: cadre didactice de predare, conducere, îndrumare şi control în învăţământ, cercetători ştiinţifici şi în alte ocupaţii asimilate, înscrise în Clasificarea Ocupaţiilor din România.

Admiterea în anul universitar 2014-2015 Pentru anul universitar 2014-2015, admiterea in ciclul de studii universitare de licenţă se desfăşoară în perioada iunie-

septembrie 2014, calendarul fiind stabilit de Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova. Inscrierea şi admiterea se desfăsoară la sediul Facultăţii din str. Brazda lui Novac, nr.4 Judeţul Dolj, Craiova. Site-ul Facultăţii de Management Financiar – Contabil, cu informaţii privind admiterea puteţi, poate fi consultat la adresa http://www.spiruharet.ro/facultate/10/management-craiova/admitere.html

Pot candida la admiterea în învăţămantul superior, în ciclul de studii universitare de licenţă, absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. De asemenea, pot candida la admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă şi cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii romani, inclusiv în ceea ce priveste taxele de şcolarizare.

Desfăşurarea şi rezultatul admiterii Admiterea în anul I al ciclului de studii universitare de licenţă se face, in principal, pe baza diplomei de bacalaureat, a

fişei-chestionar si a unui interviu. In fişa-chestionar, candidatul consemnează date personale, informaţii referitoare la interese şi performanţe scolare, motivaţia care stă la baza deciziei de a opta pentru o anumită specializare etc.

Page 12: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

12

Fişa-chestionar se semnează de către cadrul didactic membru al comisiei de admitere care a realizat interviul cu candidatul.

Rezultatele admiterii se comunică după susţinerea interviului şi, după caz, a testelor de aptitudini, de limbă, a probelor practice etc.

Documentele necesare înscrierii la admitere vor fi aduse intr-un dosar plic şi sunt următoarele: 1. diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta), în original sau adeverinţă eliberată de liceu, în original,

pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2014 (adeverinţa de absolvent de liceu se poate depune în copie legalizată în cazul în care candidatul care se înscrie la admitere are adeverinţa în original depusă la un alt dosar de admitere, însoţită de o adeverinţă în care se certifică acest lucru). Adeverinţa de absolvire trebuie să cuprindă media generală la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi menţiunea că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.

2. certificatul de naştere, în copie (xerox); 3. certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie (xerox); 4. adeverinţă medicală tip; 5. copie de pe buletinul/cartea de identitate, care să cuprindă codul numeric personal; 6. 3 fotografii 3/4; 7. copie legalizată de pe diploma de bacalaureat, însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea la care se află diploma de

bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a doua facultate); 8. un dosar plic Taxa de inscriere la admitere este de 110 de lei. Copiii personalului didactic aflat în activitate, copiii de pensionari şi şomeri, aflaţi în întreţinerea părinţilor, sunt scutiţi de

plata taxei de înscriere pentru admitere. Această facilitate se acordă în următoarele condiţii: • candidaţilor fii de cadre didactice, în temeiul unei adeverinţe eliberate de şcoala unde funcţionează părintele/părinţii; • candidaţii fii de pensionari, în baza cuponului de pensie din ultima lună(cu condiţia să aibă vârsta de până la 26 de

ani); • candidaţii fii de şomeri, în baza cuponului de şomer din ultima lună(cu condiţia să aibă vârsta de până la 26 de ani). Taxele de şcolarizare pot fi achitate integral sau in 4 rate.

Programul de studii Învăţămant cu frecvenţă (IF) Finante şi bănci 2.200 lei/an

Facilităţi: 1. Taxe de şcolarizare moderate, achitabile în 4 rate; 2. Scutire de taxa de înscriere la admitere pentru candidaţii fii de ţărani, cadre didactice din învăţămantul

preuniversitar, pensionari şi someri; 3. Cursuri tipărite, realizate de Editura Fundaţiei România de Mâine, puse la dispoziţia studenţilor cu reducere de 30

%; 4. Cursuri, consultaţii, lecţii de sinteză, dezbateri, teste de evaluare prezentate prin intermediul posturilor proprii de

televiziune (TVH2.0) şi radio (HFM2.0) şi articole de specialitate publicate în ziarul Opinia naţională; 5. Acces la cursuri în format electronic şi la teste de autoevaluare, prin intermediul platformei e-Learning BlackBoard; 6. Acces gratuit in biblioteca virtuală a Universităţii şi la bibliotecile facultăţilor; 7. Evaluare computerizată a cunostinţelor utilizând sisteme moderne de e-Learning Washington, S.U.A. Înmatricularea Studenţii admişi în anul I de studii sunt înmatriculaţi prin Decizia Rectorului Universităţii, pe baza aprobării Cererii de

înscriere şi a semnării Contractului de studii între student şi Universitate. Studenţii transferaţi de la alte universităţi sunt înmatriculaţi prin Decizia Rectorului Universităţii Spiru Haret, în baza

aprobării Cererii de transfer şi a semnării Contractului de studii între student şi Universitate. Înscrierea Înscrierea studentului(ei) în anul I se face la cererea acestuia (acesteia), în maximum 10 zile de la data la care a

fost declarat(ă) admis(ă), dacă are dosarul complet, a achitat integral sau prima rată a taxei de scolarizare, a completat şi semnat Fişa de înscriere şi Contractul de studii. Fiecare student(ă) este inscris(ă) în registrul matricol, sub număr unic, valabil pentru întreaga perioadă de şcolarizare, în facultatea respectivă.

Page 13: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

13

Înscrierea studentului(ei) în anul al II-lea şi următorii se face pe baza rezultatelor şcolare din anul universitar precedent. Pentru a fi înscris, studentul(a) este obligat(ă) să completeze şi să semneze contractul de studii şi fişa de înscriere, în care se consemnează şi numărul chitanţei cu care a achitat taxa anuală de scolarizare stabilită sau prima rată a acesteia.

Contractul de studii şi fişa de înscriere, completate la fiecare început de an universitar, constituie dovada că studentul(a) a luat cunoştinţă de Regulamentul privind activitatea profesională a studenţilor şi că s-a angajat să-l respecte. Data până la care se poate face înscrierea este cea de 1 octombrie a fiecărui an.

Absolvenţii cu diplomă ai învăţămantului superior de scurtă durată (colegii universitare, institute pedagogice de 3 ani) pot continua studiile, cu aprobarea Rectorului Universităţii, la recomandarea decanilor, în cadrul ciclului universitar de licenţă cu frecvenţă, la profilul/domeniul studiat iniţial sau apropiat, cu susţinerea examenelor de diferenţă.

Evaluarea studenţilor Evaluarea cunoştinţelor se realizează fie electronic, pe platforma educaţională e-Learning Blackboard, fie în format

clasic (scris sau oral). Pregătirea are la bază manualul titularului de curs, bibliografia minimală obligatorie şi bibliografia facultativă indicate în fişa disciplinei.

Conform prevederilor din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, începând din anul universitar 2012-2013, examenul de licenţă constă în două probe: Proba 1, Evaluarea cunostinţelor fundamentale şi de specialitate (Platforma Blackboard) şi Proba 2 Susţinerea lucrării de licenţă (oral).

Tematica şi bibliografia pentru examenul de licenţă, precum şi Lista temelor pentru elaborarea lucrării de licenţă sunt propuse de titularii de discipline în conformitate cu planurile de învăţămant şi fişele disciplinelor şi sunt aprobate de către Consiliul Facultăţii, fiind apoi publicate pe Internet.

Nota minimă de promovare a examenului de licenţă este 6,00. Pentru promovarea examenului de licenţă se alocă, potrivit hotărarii Senatului, 10 puncte de credit.

Page 14: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

14

PREZENTAREA PROGRAMULUI DE STUDII: FINANŢE ŞI BĂNCI

Page 15: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

15

Personalul didactic

Prof. univ. dr. Ştefănescu Nicoleta Laura Prof. univ. dr. Mihail Gheorghe Conf. univ. dr. Bogdan Anca Mădălina Conf. univ. dr. Bondrea Marian Conf. univ. dr. Ciuna Simion Conf. univ. dr. Constantinescu Madalina Conf. univ. dr. Firica Camelia Conf. univ. dr. Ghiţă Emil Conf. univ. dr. Ilie George Dragoş Conf. univ. dr. Matei Ion Viorel Conf. univ. dr. Negulescu Mihail Cristian Conf. univ. dr. Rotaru Simona Conf. univ. dr. Ungureanu Laura Conf. univ. dr. Moise Simona

Lector univ. dr. Banu Cristiana Ecaterina Lector univ. dr. Barbu Cristina Lector univ. dr. Cocoşilă Gabriela Mihaela Lector univ. dr. Pagarin Maria Sofia Lector univ. dr. Simionescu Silvia Lector univ. dr. Stanculescu Mircea Lector univ. dr. Bica Elena Lector univ. dr. Ghiţă Mirela Claudia Asist. univ. dr. Văcărescu Hobeanu Loredana Asist. univ. dr. Bogdănoiu Cristiana Luminiţa Asist. univ. drd. Dincă Sorin Marian

Cercetarea științifică Facultatea de Management Financiar Craiova şi-a creat şi îşi propune să-şi consolideze o misiune ştiinţifică bine

conturată, concepută ca sursă semnificativă de finanţare, dar şi ca o componentă esenţială a procesului didactic, în conformitate cu principiile Declaraţiei de la Bologna, pentru a întregi pregătirea profesională a viitorilor specilaişti. În acest context, cercetarea ştiinţifică este văzută ca o componentă esenţială a procesului de perfecţionare profesională continuă a corpului profesoral şi ca o modalitate de întărire a poziţiei facultăţii şi Universităţii în aria europeană a învăţământului superior.

Cercetarea ştiinţifică se desfăşoară pe baza strategiei pe termen lung şi a programelor pe termen mediu şi scurt, elaborate în cadrul Centrului de cercetare precum şi pe baza programelor elaborate individual de către cadrele didactice.

În cadrul Facultăţii de Management Financiar Craiova funcţionează din 2005 Centrul European de Studii Manageriale în Administrarea Afacerilor, a cărui misiune principală este de a promova cercetarea originală şi cresterea capacitatii de cercetare cu implicatii favorabile asupra competitivitatii internationale a cercetarii romanesti.

În contextul în care trecerea la o societate bazată pe cunoaştere este o opţiune strategică fundamentală şi are un impact deosebit asupra dezvoltării globale durabile iar unităţile de cercetare au un rol esenţial prin contribuţia adusă la producerea, transmiterea, diseminarea şi utilizarea de cunoaştere, Centrul European de Studii Manageriale în Administrarea Afacerilor urmăreşte realizarea următoarelor teme de cercetare de excelenţă:

1.Impactul genului asupra culturii organizaţionale şi manageriale; 2.Mediu de lucru virtual şi colaborativ pentru echipele proiectelor de cercetare; 3.Practici şi politici contabile. Perspective manageriale; 4.Impactul fluxurilor de capital în economiile emergente

În cadrul Facultăţii de Management Financiar Contabil – Craiova se acordă o atenţie însemnată activităţii de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice, activitate ce se doreşte a fi racordată la cerinţele majore naţionale şi internaţionale.

În acest sens, în cadrul facultăţii este organizat un colectiv format din cadre didactice de prestigiu care realizează în permanenţă cercetări privind atât problematica tranziţiei la economia de piaţă în România, cât şi principalele politici financiare ale statului în perspectiva integrării. În atenţia colectivului de cercetare se află în prezent şi cercetările în domeniul strategiilor de dezvoltare durabilă a economiei româneşti, pe termen mediu şi lung. Desigur, cadrele noastre didactice desfăşoară activităţi de cercetare pe bază de contract, atât cu instituţii centrale şi locale, cât şi cu agenţi economici, cercetări ce urmăresc o îmbinare organică între sintezele teoretice şi studiile aplicative.

Page 16: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

16

Strategia de cercetare a CESMAA, datorită misiunii didactice a facultății noastre, este orientată către desfășurarea unei activități de cercetare științifică de înalt nivel, integrata în schimbul de valori național și internațional, pentru accesarea fondurilor europene și naționale puse la dispoziția cercetării. Strategia Centrului European de Studii Manageriale în Administrarea Afacerilor vizează atingerea următoarelor obiective majore:

Acreditarea instituțională a Centrului European de Studii Manageriale in Administrarea Afacerilor și obținerea unei recunoașteri din partea CNCSIS;

Crearea la nivelul CESMAA a unui climat propice cercetării și a unei culturi a cercetării; Identificarea unor direcții de cercetare comune cu alte instituții care să se materializeze în proiecte de cercetare în

colaborare, pe teme de actualitate, cu impact în rezolvarea unor probleme ale societății; Utilizarea în mod eficient a potențialului doctoranzilor, masteranzilor și studenților în realizarea activității de

cercetare, îmbinând in mod eficient învățarea cu cercetarea; Păstrarea calității șiințifice a Journal of Applied Economic Sciences editate sub egida centrului, asigurarea

regularității și continuității apariției sale editoriale, în vederea obținerii unei clasificări superioare din partea CNCSIS;

Diseminarea rezultatelor cercetării in mediul academic si nu numai; Elaborarea de cărți cu un înalt caracter științific, pentru actuala etapă de dezvoltare a României de țară membră

U.E; Sprijinirea organizării anuale a Conferinței internaționale a Facultății de Management Financiar Contabil Creșterea responsabilității cadrelor didactice în ceea ce privește cooperarea intradiciplinară dar și interdisciplinară,

pentru creșterea calității cercetării la nivel de facultate dar și la nivel de Universitate; Creșterea interesului pe care cadrele didactice proprii dar și în colaborare îl acordă cercetării prin stabilirea unor

indicatori de performanță mobilizatori pentru ridicarea calității acesteia; Specializarea pe un domeniu sau a unor domenii colaterale a fiecărui cadru didactic pentru a putea fi recunoscuți la

nivel național și chiar internațional; Înființarea în viitorii ani a unui laborator de cercetare în cadrul CESMAA.

În cadrul activităţii de cercetare ştiinţifică, un loc important l-a ocupat şi îl ocupă elaborarea de tratate, monografii,

manuale şi cursuri universitare, alte materiale didactice, care să răspundă exigenţelor actuale ale învăţământului superior economic. De asemenea, trebuie menţionat faptul că cercetarea ştiinţifică universitară desfăşurată în cadrul facultăţii este oglindită în două reviste Journal of Applied Economic Sciences şi Journal of Applied Research in Finance, amândouă dispunând de o considerabilă vizibilitate pe plan internaţional, revistele fiind deja indexată în baze de date internaţionale: RePEc, Ceeol. EBSCO, IndexCopernicus, SCOPUS.

Journal of Applied Economic in Science

ISSN 1843-6110 - Quarterly Web: http://cesmaa.eu/journals/jaes E-mail: [email protected] Indexată în BDI: Elsevier SCOPUS, RePEc, CEEOL, EBSCO, IndexCopernicus, Sub evaluare: EconLit, ProQuest

Editor in Chief: Laura ŞTEFĂNESCU

Managing Editor: Mădălina CONSTANTINESCU Executiv Manager: Ion Viorel MATEI Redactors: Cristiana BOGDĂNOIU Sorin DINCĂ

Page 17: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

17

Journal of Applied Research in Finance ISSN 2055-5482 - Bi-Annually

Web: http://cesmaa.eu/journals/jarf E-mail: [email protected] Indexată în BDI: Ceeol, EBSCO, IndexCopernicus Sub evaluare: SCOPUS, EconLit, ProQuest Editor in Chief: Mădălina CONSTANTINESCU Managing Editor: Laura UNGUREANU

Co-Editor: Laura ŞTEFĂNESCU Executive Editor: Viorel MATEI Assistant Editor: Dragoş ILIE Proof-reader: Camelia FIRICĂ Redactors: Cristiana BOGDĂNOIU

Studenți și absolvenți Cum se înscriu Pot candida la admiterea în învăţământul superior, în ciclul de studii universitare de licenţă, absolvenţii de liceu cu

diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. Pot candida, de asemenea, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic

European şi ai Confederaţiei Elveţiene în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru cetăţenii români, inclusiv în ceea ce priveşte taxele de şcolarizare. Recunoaşterea studiilor efectuate de către aceştia în afara României se va realiza de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale înainte de înscrierea candidaţilor la concursul de admitere, fiecare candidat având obligaţia de a prezenta, la înscrierea la concurs, atestatul de recunoaştere a studiilor.

Cetăţenii străini au obligaţia să prezinte un certificat de competenţă lingvistică, pentru limba română, eliberat de către instituţii abilitate de Ministerul Educaţiei Naţionale. Aceeaşi condiţie se impune şi în cazul transferurilor studenţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate care, potrivit legii, au dreptul să şcolarizeze cetăţenii străini şi sunt recunoscute de către statul român. În situaţia în care studentul se transferă de la o universitate din străinătate, aceasta trebuie să fie recunoscută de către statul român.

Documentele necesare înscrierii la admitere sunt următoarele: 1. diploma de bacalaureat (diplomă echivalentă cu aceasta), în original sau adeverinţă eliberată de liceu, în original,

pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2014 (adeverinţa de absolvent de liceu se poate depune în copie legalizată în cazul în care candidatul care se înscrie la admitere are adeverinţa în original depusă la un alt dosar de admitere, însoţită de o adeverinţă în care se certifică acest lucru). Adeverinţa de absolvire trebuie să cuprindă media generală la examenul de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi menţiunea că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.

2. certificatul de naştere, în copie (xerox); 3. certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie (xerox); 4. adeverinţă medicală tip; 5. copie de pe buletinul/cartea de identitate, care să cuprindă codul numeric personal; 6. 3 fotografii 3/4; 7. copie legalizată de pe diploma de bacalaureat, însoţită de adeverinţă eliberată de facultatea la care se află diploma de

bacalaureat, în original (pentru cei care urmează a doua facultate); 8. un dosar plic Taxa de înscriere la admitere este de 110 lei. Copiii personalului didactic aflat în activitate, copiii de pensionari şi şomeri, aflaţi în întreţinerea părinţilor, sunt scutiţi de

plata taxei de înscriere pentru admitere. Această facilitate se acordă în următoarele condiţii: • candidaţilor fii de cadre didactice, în temeiul unei adeverinţe eliberate de şcoala unde funcţionează părintele/părinţii; • candidaţii fii de pensionari, în baza cuponului de pensie din ultima lună. • candidaţii fii de şomeri, în baza cuponului de şomer din ultima lună

Page 18: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

18

Baza materială

Centrul Universitar Craiova pune la dispoziţia studenţilor:

Bibliotecă cu peste 17.000 de volume;

Acces gratuit la biblioteca virtuală a fiecărei facultăţi;

Librărie de unde se pot achiziţiona manuale de către studenţi;

Săli de lectură (240 de locuri);

16 laboratoare de informatică (400 de calculatoare de ultimă generaţie, conectate la Internet);

37 săli de curs şi de seminar.

Cercuri ştiinţifice studenţeşti

Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor este o componentă importantă în formarea lor profesională. Participarea la activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti şi ulterior elaborarea lucrării de licenţă sunt elemente de bază

în orientarea profesională şi alegerea unei specialităţi economice. Cercul ştiinţific studenţesc este o modalitate extracuriculară şi voluntară de instruire a studenţilor cu interese ştiinţifice, care are drept scop principal aprofundarea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor de cercetare ştiinţifică intr-o ramură distinctă a ştiinţelor economice.

Actul de naştere al cercurilor ştiinţifice din cadrul facultăţii de Management Financiar Contabil este datat în ianuarie 2009. Ideea unui astfel de proiect a plecat din iniţiativa a trei studenţi ai Facultaţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, pasionaţi de dezbaterile pe teme economice, dar si dornici de a înţelege cât mai aprofundat resorturile care stau la baza mecanismului economic modern.

Cercurile se numesc: Ciel Manager - laborator de contabilitate informatizată, eFinance - laborator de finanţe şi Laboratorul de limbi străine.

Aceste cercuri ştiinţifice sunt o formă de activitate didactică constituită opţional pentru a dezvolta interesele şi aptitudinile studenţilor către vastul domeniu economic.

Activitatea cercurilor nu este cuprinsă în planul de învăţământ şi se desfăşoară în cadrul unor şedinţe tematice unde se poartă discuţii libere, constructive şi, de ce nu, controversate asupra temelor stabilite. Întâlnirile sunt organizate lunar în perioada octombrie – mai, elemental cheie fiind acţiunea anuală, de tradiţie, sesiunea de comunicări ştiinţifice din octombrie –noiembrie, sesiune destinată studenţilor şi masteranzilor. Pentru promovarea coerentă a unui mesaj ştiinţific şi documentat, fiecare an are o temă prestabilită, pe care studenţii sunt încurajaţi să o materializeze prin idei, concepte, lucrări, articole, etc. Cele mai bune articole sunt publicate în volumul anual al acestor sesiuni de comunicări ştiinţifice.

Principalul obiectiv al cercurilor este de a dezvolta competenţele dobândite în cadrul orelor de laborator, curs şi seminar şi dobândirea de cunoştinţe suplimentare în domeniul economic. De asemenea, se urmăreşte stimularea studenţilor de a lucra în grup şi iniţierea studenţilor în realizarea proiectelor de cercetare.

În speranţa că aceste cercuri ştiinţifice reuşesc să genereze în jurul lor un viu interes, facultatea de Management Financiar Contabil îşi impune să păstreze un nivel ridicat al discuţiilor, îndreptându-şi eforturile către o analiză cât mai onestă cu putinţă, sprijinită la rândul ei pe o pregătire solidă în sectorul tematicilor propuse.

Page 19: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

19

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2014 - 2015

Page 20: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

20

Page 21: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

21

Program de studii: FINANŢE ŞI BĂNCI

■ ANUL I

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PROGRAME ANALITICE

Page 22: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

22

PLAN DE INVĂŢĂMÂNT ANUL I FB

UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL

CRAIOVA

Aprobat, în şedinţa Senatului din data

Ramura de ştiinţe: Ştiinţe economice

Rector

Domeniul de studii universitare de licenţă: FINANŢE

conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea Specializarea: FINANŢE ŞI BĂNCI

Forma de învăţământ:învăţământ cu frecvenţă (IF) PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Durata studiilor (nr. credite): 3 ani (180 credite) ANUL I(2014-2015)

Nr. crt.

DENUMIREA DISCIPLINEI CODUL

DISCIPLINEI

Semestrul 1 Semestrul 2 Număr de ore pe disciplină Formă evaluare Credite

Ore săptămână Ore săptămână Total Curs

Seminar Practică (E, Cv, Vp)

C S Lp/L Ore tot. C S Lp/L

Ore tot. Labor. spec. Sem. 1 Sem. 2

Sem. 1

Sem. 2

A. DISCIPLINE OBLIGATORII

1 Microeconomie C4B1101 2 2 4 56 28 28 E1 5

2 Matematici aplicate în economie C4B1102 2 1 3 42 28 14 E1 5

3 Bazele contabilității C4B1103 2 2 4 56 28 28 E1 5

4 Tehnologii informaționale pentru afaceri C4B1104 2 2 4 56 28 28 E1 4

5 Management C4B1105 2 1 3 42 28 14 E1 4

6 Dreptul afacerilor C4B1106 2 1 3 42 28 14 CV1 4

7 Limbă străină (engleză sau franceză) 1 C4B1107a/ C4B1107b

2 2 28 28 CV1 3

8 Macroeconomie C4B1208 2 1 3 42 28 14 E2 5

9 Matematici financiare şi actuariale C4B1209 2 1 3 42 28 14 E2 5

10 Finanțe publice 1 C4B1210 2 1 3 42 28 14 E2 5

11 Informatică economică aplicată C4B1211 1 2 3 42 14 28 CV2 4

12 Statistică economică C4B1212 2 2 4 56 28 28 E2 4

13 Sociologie economică C4B1213 2 1 3 42 28 14 E2 4

14 Limbă străină (engleză sau franceză) 2 C4B1214a/ C4B1214b

2 2 28 28 CV2 3

15 Educaţie fizică şi sport 1 C4B1115 2 2 28 28 CV1 1

16 Educaţie fizică şi sport 2 C4B1216 2 2 28 28 CV2 1

B. DISCIPLINE FACULTATIVE

17 Psihologia educaţiei C4B1117 (2) (2) (4) (56) (28) (28) (E1) (5)

18 Pedagogie I C4B1218 (2) (2) (4) (56) (28) (28) (E2) (5)

Total ore pe săptămână (A+B) 12 11 2 25 11 8 4 23 672 322 350

Total credite 30+1 30+1

Total evaluări semestriale (E, Cv, Vp) 5E1+3CV1 5E2+3CV2

Legendă: C = curs; S = seminar; E = examen; Cv = colocviu; Vp = verificare pe parcurs; Lp = lucrări practice; L = laborator

Page 23: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

23

PROGRAME ANALITICE ANUL I

DISCIPLINE OBLIGATORII

MICROECONOMIE MICROECONOMY

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Finanțe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanțe și Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei MICROECONOMIE

Codul disciplinei C4B1101

2.2. Anul de studiu I 2.3 Semestrul I 2.4 Tipul de evaluare E1 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 69

3.9 Total ore pe semestru 125

3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Nu este cazul

4.2 de competenţe Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare multimedia;

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu tablă;

6. Competenţele specifice acumulate

Page 24: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

24

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e Competenţă: C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în

entităţile/organizaţiile private şi publice; Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C1.1. Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile private şi publice pentru rezolvarea de probleme specifice

C1.2. Evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară folosite pentru rezolvarea de probleme

C1.3. Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice

C1.4. Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice

C1.5. Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de proiecte/lucrări

Competenţă: C2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare; Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C2.1. Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară;

C2.2. Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor şi informaţiilor culese; C2.3. Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o

problemă economico-financiară; C2.4. Identificarea criteriilor de selecţie şi aplicarea variantei adecvate pentru culegerea şi analiza datelor economico-

financiare; C2.5. Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor

referitoare la o problemă economico-financiară.

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă;

Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și munca eficientă în cadrul echipei;

Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Prin studierea de către studenți a primei părţi se oferă studentului posibilitatea de a accede la cunoaşterea structurii şi a conceptelor fundamentale ale economiei de piaţă, a mecanismelor de funcţionare a acesteia la nivelul agenţilor economici, a tipurilor de piaţă existente, a rolului fundamental al concurenţei ca ferment în procesul dezvoltării economice. Cunoaşterea economiei politice şi aprofundarea perspectivei sale ne va ajuta să conducem o afacere sau să ne gestionăm finanţele, dar acestea nu sunt obiectivele sale prioritare. Microeconomia studiază prioritar problemele şi deciziile din punct de vedere social, mai degrabă decât individual. Producţia, repartiţia, schimbul şi consumul bunurilor şi serviciilor sunt puse în discuţie din punctul de vedere al interesului societăţii şi nu în mod strict din punctul de vedere al interesului propriu.

7.2 Obiectivele specifice Prin predarea disciplinei MICROECONOMIE se urmărește cunoaşterea de către studenți a conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a termenilor de specialitate şi a dobândirii de competenţe specifice cu privire la: resursele economice şi trebuinţele economice, microeconomie, metoda în ştiinţa economică, monedă, economie de piaţă, economie de schimb, economie naturală, cerere, ofertă, echilibrul pieţei şi efectul variaţiilor ofertei şi cererii, elasticitatea cererii şi a ofertei, preţ, formarea preţurilor, concurenţă, proprietate şi libertate economică, agenţi economici, tipuri de organizare a afacerilor unei firme, fluxurile economice şi circuitul economic, piaţă şi sistem de pieţe, comportamentul consumatorului şi al producătorului, factorii de producţie şi eficienţa utilizării acestora, costul de producţie, veniturile aduse de factorii de producţie, piaţa muncii, piaţa monetară şi echilibrul monetar, piaţa capitalurilor, piaţa valutară, imperfecţiunile pieţei şi intervenţia guvernamentală în economia de piaţă, eşecul pieţelor şi teoria bunăstării.

8. Conţinuturi

Page 25: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

25

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Economia şi ştiinţa economică. Obiectul de studiu al economiei politice. Metoda în ştiinţa economică. Nevoile umane şi resursele economice. Raritatea şi alegerea. Caracterul legic al economiei. Activitatea economică şi structurile ei. Știinţa economică. Obiectul de studiu al economiei politice. Metoda în ştiinţa economică.

Prelegere cu ajutorul videoproiectorului. Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor studii de caz.

Metode didactice

utilizate în procesul de predare (clasice/moderne)

Metode de transmitere şi însuşire de cunoştinţe:

- de comunicare orală, expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea);

- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul), lectura explicativă, lectura independentă, etc.

Metode de învăţare dirijată sau nedirijată:

- metode de observare directă (observarea sistematică şi independentă, experimentul, studiul de caz);

- metode de studiu cu ajutorul modelelor;

- instruire programată şi învăţare asistată de calculator.

Metode bazate pe acţiune:

- metode de învăţare bazate pe acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);

- metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea simulatoarelor, a jocurilor didactice).

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

2. Caracterizarea economiei de piaţă. Economia de schimb: geneză şi tipuri. Moneda. Economia de piaţă contemporană – caracteristici şi tipuri ale acesteia. Proprietatea şi libertatea economică. Agenţii economici. Tipuri de organizare a afacerilor unei firme. Fluxurile economice şi circuitul economic.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

3. Piaţa. Cererea. Oferta. Piaţa: tipologie şi rol. Sistemul de pieţe. Cererea. Funcţia cererii. Elasticitatea cererii. Oferta. Funcţia ofertei. Elasticitatea ofertei. Echilibrul pieţei. Efectul variaţiilor ofertei şi cererii.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

4. Comportamentul consumatorului. Bunurile economice: trăsăturile şi clasificarea lor. Utilitatea. Aprecierea cardinală a utilităţii. Calitatea mărfii. Valoarea. Teoria obiectivă şi teoria subiectivă a valorii.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

5. Comportamentul producătorului şi combinarea factorilor de producţie. Sistemul contemporan al factorilor de producţie. Definirea factorilor de producţie. Eficienţa utilizării factorilor de producţie. Funcţia de producţie. Randamentul, productivitatea utilizării factorilor de producţie. Comportamentul producătorului şi reducerea costului. Opţiunea producătorului.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

6. Costul de producţie. Costul de producţie: definire. Mărimea şi tipologia costului. Tipuri de cost. Analiza pe termen scurt. Analiza pe termen lung. Relaţia dintre cost şi productivitate.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

7. Concurenţa şi formarea preţurilor. Concurenţa: conţinutul, formele şi funcţiile acesteia. Formarea preţurilor pe diverse pieţe. Intervenţia statului în domeniul preţurilor. Firmele multinaţionale şi strategiile lor.

4 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

8. Remunerarea factorilor de producţie. Salariul. Profitul. Dobânda. Renta.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-

Page 26: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

26

Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

9. Piaţa muncii. Conţinutul şi trăsăturile pieţei forţei de muncă. Cererea şi oferta de forţă de muncă. Echilibrul şi structura pieţei muncii.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

10. Piaţa monetară şi echilibrul monetar. Băncile şi instituţiile financiare. Masa monetară şi agregatele monetare. Cererea şi oferta de monedă. Echilibrul pieţei monetare. Instrumentele politicii monetare.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

11. Piaţa capitalului. Piaţa capitalului: piaţa secundară şi piaţa primară; cursul, randamentul şi câştigul. Cererea şi oferta de capital financiar. Randamentul banilor investiţi şi rata dobânzii bancare. Bursa de valori şi rolul său în economie.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

12. Piaţa valutară. Conceptul de valută; clasificarea valutelor. Aspecte generale. Cursul valutar şi factorii care îl influenţează. Categorii de operaţiuni valutare şi operatori pe piaţa valutară. Consecinţe ale modificării cursului valutar.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

13. Imperfecţiunile pieţei şi intervenţia guvernamentală. Eşecul de piaţă. Situaţii de eşec al pieţelor. Eşecul pieţelor şi teoria bunăstării.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Bibliografie [1] Enache, Constantin; Mecu, Constantin (coord.), (2012), Economie politică, Vol. I, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. [2] Constantinescu, Madalina, (2010), Microeconomie, Editura Universitaria, Craiova. [3] Popescu, Ion; Bondrea, Aurelian; Constantinescu, Mădălina; Roşca, Petru, (2007), Tratat de economie, Vol. I, Probleme fundamentale ale

economiei contemporane. Abordare epistemologică, Editura Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, 2007. [4] Lipsey, R.; Chrystal, A., (1999), Economia pozitivă, Editura Economică, Bucureşti. [5] Samuelson, Paul Anthony, (2000), Economie Politică, Editura Teora, Bucureşti. [6] Frank, Robert H.; Bernanke, Ben, (2005), Principles of Microeconomics, 3rd edition, Irwing McGraw Hill. [7] McConnell, Campbell R.; Brue, Stanley L., (2004), Microeconomics, Irwing McGraw Hill

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Scurtă incursiune în istoria gândirii economice

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

2. Economia şi ştiinţa economică. Obiectul de studiu al economiei politice. Metoda în ştiinţa economică

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Page 27: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

27

3. Caracterizarea economiei de piaţă

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

4. Piaţa. Cererea. Oferta

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

5. Comportamentul consumatorului

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

6. Comportamentul producătorului şi combinarea factorilor de producţie

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

7. Costul de producţie

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

8. Concurenţa şi formarea preţurilor

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

9. Remunerarea factorilor de producţie

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

10. Piaţa muncii

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

11. Piaţa monetară şi echilibrul monetar

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

12. Piaţa capitalului

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

13. Piaţa valutară

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

14. Imperfecţiunile pieţei şi intervenţia guvernamentală

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Bibliografie [1] Enache, Constantin; Mecu, Constantin (coord.), (2012), Economie politică. Aplicaţii practice, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. [2] Enache, Constantin; Mecu, Constantin (coord.), (2012), Economie politică, Vol. I, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. [3] Constantinescu, Madalina, (2010), Microeconomie, Editura Universitaria, Craiova.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de utilizare a tehnicilor, metodelor moderne care reflectă stadiul dezvoltării domeniului; Invitarea unor specialiști din mediul de afaceri, bancar, guvernamental și academic pentru susținerea de prelegeri în cadrul simpozioanelor

științifice studențești anuale ale Facultății în vederea identificării de probleme de reținut pentru analiză și predare. Discutarea conținutului disciplinei cu reprezentanți ai mediului autohton de afaceri;

Page 28: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

28

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator

Evaluare 1 pe parcursul semestrului

Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului

Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul microeconomiei.

Page 29: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

29

MATEMATICI APLICATE ÎN ECONOMIE MATHEMATICS APPLIED IN ECONOMICS

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Finanţe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanţe şi bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei MATEMATICI APLICATE ÎN ECONOMIE

Codul disciplinei C4B1102

2.2. Anul de studiu I 2.3Semestrul I 2.4 Tipul de evaluare E1 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 23

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 83

3.9 Total ore pe semestru 125

3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Minim 2 ani de studiu al disciplinei Matematica in liceu

4.2 de competenţe Elemente de baza din algebra şi analiză matematică

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu tablă

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

C2: Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare C2.1 Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor

referitoare la o problemă economico-financiară C2.2 Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o

problemă economico-financiară C2.3 Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o

problemă economico-financiară C2.4 Identificarea criteriilor de selecţie şi aplicarea variantei adecvate pentru culegerea şi analiza datelor economico-

financiare C2.5 Efectuarea de analize economi- co-financiare curente pe baza datelor şi informaţiilor culese C6: Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C6.1. Descrierea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice C6.2. Explicarea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice C6.3. Aplicarea planurilor şi bugetelor în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C.6.4. Evaluarea critică a modalităţii de aplicare a planurilor şi bugetelor C6.5. Elaborarea unei lucrări cu privire la rezultatele implementării planului sau bugetului

Page 30: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

30

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila

Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei

Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Cursul Matematici aplicate in economie are ca obiect bazele matematicilor clasice şi moderne. Atât bazele matematicilor clasice, cât şi a celor moderne, sunt structurate în raport cu obiectivul dotării viitorilor economişti şi specialişti în managementul financiar-contabil cu instrumentele matematice de operare şi gândire, pentru a fi capabili să fundamenteze decizii adecvate, optime, în domeniile lor de activitate. Aceste capitole (algebra superioară, analiza matematică, elemente de dinamica economica etc.) sunt direct orientate spre aplicarea lor în economie şi corelate cu disciplinele de bază şi de specialitate pe care le vor parcurge studenţii, conform planului de învăţământ. Întregul cuprins al fisei discipline urmăreşte formarea unei gândiri logice la studenţi şi a deprinderilor de calcul cu instrumentele operaţionale necesare analizei proceselor economico-financiare, a funcţionării mecanismelor economico-financiare şi, pe această bază, fundamentării deciziilor optime. În plus, prin structura şi conţinutul programei, studenţii vor avea baza matematică de înţelegere şi instrumentele - teorii operaţionale şi algoritmi - pentru celelalte discipline: economie, informatică, managementul firmei, modelarea deciziei, finanţe, contabilitate, etc., discipline care, în condiţiile nivelului actual al ştiinţelor economice pe plan mondial, sunt puternic matematizate, în scopul fundamentării rapide a deciziilor optime, prin instrumentele moderne ale informaticii.

7.2 Obiectivele specifice Însuşirea principalelor elemente legate de noţiunile introductive în matematicile economice, precum şi folosirea acestora în cazul unor modele economice concrete.

Deprinderea metodelor de analiză a funcţiilor cu o singură şi de mai multe variabile: limite, continuitate, derivabilitate, diferenţiabilitate, integrabilitate şi a aplicabilităţii acestora în economie;

Deprinderea modalităţilor de determinare a extremelor funcţiilor cu o singură şi de mai multe variabile;

Însuşirea principalelor noţiuni referitoare la seriile numerice, seriile de funcţii şi de puteri: convergenţă, domeniu de convergenţă, interval de convergenţă, rază de convergenţă, sumă etc.

Însuşirea unor metode de determinare a legăturii dintre datele numerice: ajustarea şi interpolarea datelor numerice.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Matrice 1.1.Noţiuni generale 1.2. Operaţii în mulţimea matricelor 1.3. Matrice inversă 1.4. Rangul unei matrice 1.5. Matrice ortogonală

Expunerea: descrierea, explicaţia, prelegerea cu demonstraţii. Conversaţia: conversaţia euristică, dezbaterea, dialogul, conversaţii introductive, conversaţii de fixare şi consolidare a cunoştinţelor, conversaţii de sistematizare şi sinteză, conversaţii de aplicare Demonstraţia didactică: demonstraţia cu ajutorul execuţiei la tablă. Algoritmizarea: utilizarea diferiţilor algoritmi de învăţare: algoritmi de

2 ore

2. Sisteme de ecuaţii liniare 2.1. Noţiuni generale 2.2. Sisteme de ecuaţii liniare neomogene cu n ecuaţii şi n necunoscute. Regula lui

Cramer 2.3. Sisteme de ecuaţii liniare neomogene cu m ecuaţii şi n necunoscute. Teorema lui

Rouché 2.4. Sisteme de ecuaţii liniare omogene cu m ecuaţii şi n necunoscute 2.5. Sisteme de inecuaţii liniare 2.6. Explicitarea unui sistem liniar. Soluţii de bază 2.7. Aplicaţii în economie

2 ore

3. Spaţii şi subspaţii vectoriale 3.1. Definiţii. Exemple 3.2. Dependenţă şi independenţă liniară. Sistem de generatori 3.3. Bază şi dimensiune pentru un spaţiu vectorial 3.4. Transformarea coordonatelor unui vector la o schimbare a bazei 3.5. Subspaţii vectoriale ale unui spaţiu vectorial

4 ore

Page 31: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

31

3.6. Lema substituţiei. Aplicaţii 3.7. Spaţii euclidiene. Spaţii vectoriale normate. Bază ortonormată

percepere, înţelegere, generalizare şi sistematizare a cunoştinţelor; algoritmi de recunoaştere; algoritmi de rezolvare.

4. Operatori liniari 4.1. Definiţii. Exemple 4.2. Operaţii cu operatori liniari. Rangul şi defectul unui operator liniar 4.3. Spaţii vectoriale izomorfe 4.4. Reprezentarea matriceală a unui operator liniar 4.5. Subspaţii invariante ale unui operator liniar 4.6. Valori proprii şi vectori proprii pentru un operator liniar. Subspaţii proprii

2 ore

5. Forme biliniare. Forme pătratice. 5.1. Forme liniare 5.2. Forme biliniare 5.3. Forme pătratice

2 ore

6. Metode liniare de optimizare 6.1. Modelele matematice 6.2. Forma generală a unei probleme de programare liniară 6.3. Rezolvarea unui program liniar cu ajutorul algoritmului simplex primal 6.4. Probleme duale 6.5. Problema transporturilor

6 ore

7. Elemente de analiză matematică 7.1. Funcţii de mai multe variabile 7.2. Serii de numere. Serii de funcţii

6 ore

8. Dinamica proceselor economice 8.1. Ecuaţii diferenţiale ordinare 8.2. Modelarea dinamică 8.3.Elemente de dinamică economică

4 ore

Bibliografie 1. Cenuşe Ghe. şi colectiv(2007)- Matematici pentru economişti.Teorie şi aplicaţii, Editura CISON, Bucureşti; 2. Craiu I. Mihoc Gh. Craiu V.(1971)- Matematici pentru economişti, vol. III, Editura Tehnică Bucureşti; 3. Dedu S.,Şerban, F.(2009)- Matematici aplicate în economie. Culegere de probleme, Editura Teocora, Buzau 4. Francis A. (2004) – Statistica si matematica pentru managementul afacerilor, Editura Tehnica, Bucuresti 5. Muja A., Diatcu E.(1999)- Matematica pentru economişti, Edutura Victor, Bucureşti; 6. Oprescu Gh. (1996)- Matematici pentru economişti, Editura Fundaţiei, România de Mâine, Bucureşti; 7. Popescu I., Ungureanu L. (2006) – Paradigma complexităţii economice, Editura Expert, Bucureşti; 8. Purcaru I. (1997) - Matematici generale & elemente de optimizare, teorie si aplicatii, Editura Economica, Bucureşti; 9. Rădescu N., Ungureanu L.(2007) - Matematici aplicate in economie, manual universitar, Editura SITECH, Craiova 10. Trandafir R., Duda I., Baciu A., Ioan R.(2001) - Matematici pentru economişti, Vol I, II, Editura Fundaţiei, România de Mâine,

Bucureşti 11. Ungureanu L. (2010) – Calcul economic, Editura Universitaria, Craiova

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Matrice. Determinanti. Recapitularea unor noţiuni algebra parcurse la disciplina Matematica in cadrul liceului Demonstraţia didactică:

demonstraţia cu ajutorul execuţiei la tablă. Algoritmizarea: utilizarea diferiţilor algoritmi de învăţare: algoritmi de percepere, înţelegere, generalizare şi sistematizare a cunoştinţelor; algoritmi de recunoaştere; algoritmi de rezolvare. Problematizarea: utilizarea întrebărilor-problemă, problemelor şi situaţiilor-problemă.

Alte metode: studiul de caz; cooperarea, studiul individual, exerciţiul

1 oră

2. Sisteme de ecuaţii liniare. Aplicaţii în economie 1 oră

3. Dependenţă şi independenţă liniară. Sistem de generatori. Bază şi dimensiune pentru un spaţiu vectorial. Transformarea coordonatelor unui vector la o schimbare a bazei. Aplicaţii numerice

1 oră

4. Subspaţii vectoriale ale unui spaţiu vectorial. Lema substituţiei. Aplicaţii 1 oră

5. Operatori liniari. Valori proprii şi vectori proprii pentru un operator liniari 1 oră

6. Forme biliniare. Forme pătratice 1 oră

7. Modelele matematice. Forma generală a unei probleme de programare liniară 1 oră

8. Rezolvarea unui program liniar cu ajutorul algoritmului simplex primal 1 oră

9. Problema transporturilor 1 oră

10. Funcţii. Limite de funcţii. 1 oră

11. Funcţii de mai multe variabile. Extreme 1 oră

12. Serii de numere. Serii de funcţii. Riterii de convergenţă 1 oră

13. Ecuaţii diferenţiale ordinare. Modelarea dinamică 1 oră

14. Elemente de dinamică economică 1 oră

Bibliografie 1. Bădin V., Despa R. (1998) – Curs de Matematici pentru economişti, vol. I,II, Editura Sylvi; 2. Cenuşe Ghe. şi colectiv(2000)- Matematici pentru economişti: culegere de probleme, Editura CISON, Bucureşti; 3. Craiu I. Mihoc Gh. Craiu V.(1971)- Matematici pentru economişti, vol. III, Editura Tehnică Bucureşti;

Page 32: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

32

4. Ghic G. (2005) – Matematici aplicate in economie: culegere de probleme, Editura Universitara, Bucuresti 5. Muja A., Diatcu E.(1999)- Matematica pentru economişti, Edutura Victor, Bucureşti; 6. Oprescu Gh. (1996)- Modele dinamice ale economiei de piaţă, studii de caz, Editura F. F Press, Bucureşti; 7. Popescu O. şi colab.(1993) - Matematici aplicate în economie, vol. I şi II Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti; 8. Rădescu N., Ungureanu L.(2007) – Matematici aplicate in economie, manual in grile, Editura SITECH, Craiova 9. Trandafir R., Duda I., Baciu A., Ioan R.(2001) - Matematici pentru economişti, Vol I, II, Editura Fundaţiei, România de Mâine, Bucureşti

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se face în alte centre universitare din tara si din străinătate. Pentru o mai buna adaptare la cerinţele pieţei muncii a conţinutului disciplinei au avut loc întalniri cu reprezentaţi ai atât ai unor bănci, ai mediului de afaceri cât și cu profesori de matematică din învăţământul preuniversitar din Dolj.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator

Evaluare 1 pe parcursul semestrului

Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului

Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul matematicii aplicate în economie.

Page 33: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

33

BAZELE CONTABILITĂȚII BASIC ACCOUNTING

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Finanțe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanțe și Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei BAZELE CONTABILITĂȚII

Codul disciplinei C4B1103

2.2. Anul de studiu I 2.3.Semestrul I 2.4 Tipul de evaluare E1 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţiafondului de timp ore

Studiul după manual,suport de curs, bibliografie şi notiţe 20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 69

3.9 Total ore pe semestru 125

3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Cunoștințe de economie, matematică.

4.2 de competenţe Cunoștințe de comportament în echipă

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecție și laborator de contabilitate informatizată

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu tablă și laboratorul de contabilitate-Ciel

6. Competenţele specifice acumulate

Page 34: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

34

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e Competenţă: C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în

entităţile/organizaţiile private şi publice; Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C1.1. Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile private şi publice pentru rezolvarea de probleme specifice

C1.2. Evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară folosite pentru rezolvarea de probleme

C1.3. Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice

C1.4. Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice

C1.5. Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de proiecte/lucrări

Competenţă: C2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare; Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C2.1. Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară;

C2.2. Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor şi informaţiilor culese; C2.3. Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o

problemă economico-financiară; C2.4. Identificarea criteriilor de selecţie şi aplicarea variantei adecvate pentru culegerea şi analiza datelor economico-

financiare; C2.5. Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor

referitoare la o problemă economico-financiară.

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă;

Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și munca eficientă în cadrul echipei;

Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Cursul Bazele contabilității are ca obiectiv principal dobândirea de către studenţi a fondului de cunoştinţe necesar privind fundamentele teoriei contabile, armonizate cu prevederile Uniunii Europene în materie de contabilitate, cu Standardele Internaţionale de Contabilitate / Standardele Internaţionale de Raportare Financiară - IAS/IFRS şi formarea, pe această bază, a deprinderilor practice privind logica şi mecanismul înregistrării în contabilitate a principalelor tranzacţii, evenimente care pot avea loc în cadrul unei unităţi patrimoniale.

În acest curs, sunt tratate noţiunile teoretice absolut necesare înţelegerii mecanismelor înregistrării în contabilitate a tranzacţiilor, evenimentelor ce au loc într-o unitate patrimonială. Un loc important în cadrul cursului îl ocupă contul, ca instrument de înregistrare, calcul şi control în contabilitate, alături de analiza contabilă a evenimentelor şi tranzacţiilor.

7.2 Obiectivele specifice Definirea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în contabilitatea entității/organizației, precum şi a factorilor economici, sociali şi legislativi

care influențează operațiunile economico-financiare Explicarea conceptelor, procedeelor şi metodelor folosite în

contabilitatea entității/organizației

Explicarea conceptelor, teoriilor şi metodelor de bază pentru pregătirea informațiilor necesare întocmirii de rapoarte financiar- contabile şi/sau fiscale

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1.Sistemul informaţional economic; definirea contabilităţii; contabilitatea financiară şi contabilitatea de gestiune, câmpuri informaţionale distincte dar interdependente

Prelegere cu ajutorul videoproiectorului. Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor studii de caz.

Metode didactice

utilizate în procesul de predare (clasice/moderne)

Metode de transmitere

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

2.Direcţii de dezvoltare ale contabilităţii şi categorii specifice obiectului de studiu al

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi

Page 35: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

35

contabilităţii şi însuşire de cunoştinţe: - de comunicare orală,

expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea);

- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul), lectura explicativă, lectura independentă, etc.

Metode de învăţare dirijată sau nedirijată:

- metode de observare directă (observarea sistematică şi independentă, experimentul, studiul de caz);

- metode de studiu cu ajutorul modelelor;

- instruire programată şi învăţare asistată de calculator.

Metode bazate pe acţiune:

- metode de învăţare bazate pe acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);

- metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea simulatoarelor, a jocurilor didactice).

accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

3.Tipuri de modificăripatrimoniale 2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

4.Definirea, trăsăturile şi procedeele metodei contabilităţii

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

5. Exerciţiulfinanciar – contabil; conceptualizarea contabilităţiifinanciare

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

6.Delimitări privind documentaţia şi definirea documentelor contabile

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

7.Registrele contabile; documentele contabile de sinteză

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

8.Gestiunea documentelor; verificarea şi corectarea documentelor

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

9.Noţiunea şi principiile evaluării în contabilitate

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

10.Formele evaluării în contabilitate şi 2 ore

Page 36: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

36

reevaluarea în contabilitate Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

11.Definirea şi rolul contului; trăsături specifice conturilor

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

12.Structura contuluişireguli de funcţionare ale conturilor

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

13.Clasificarea conturilor; planul de conturi general

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

14.Dubla înregistrare şi corespondenţa conturilor; analiza contabilă a tranzacţiilor, formula şi articolul contabil; tipuri de formule contabile

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Bibliografie [1] Dobrin, Marinică, (2009), Contabilitate baze şi proceduri. O abordare integrată modernă, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti [2] Ionescu, C., ş.a. (2008), Contabilitate- baze şi proceduri, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. [3] Bogdan, A. M., (2008), Contabilitate – baze şi proceduri, Editura Universitaria, Craiova. [4] Belverd, E., Needles, Jr., Anderson, H.R., Caldwell, J.C., (2001), - Principiile de bază ale contabilităţii, ediţia a 5-a, Boston

Massachusetts, Editura Arc. [5] Caraiani, C., Olimid L., (2005), Bazele Contabilităţii, Editura A.S.E., Bucureşti. [6] Legea Contabilităţii nr. 82/1991, republicată în 2008, Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2008 şi actualizată la 2 iunie 2011 cu

prevederile OUG nr. 37/2011. [7] Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009 ORDIN pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele

europene, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 10 noiembrie 2009, modificat şi completat prin OMFP 2869/2010 (începând cu situaţiile financiare pe anul 2010) şi completat de OMFP nr. 2382/2011 din 3 august 2011 pentru completarea unor reglementări contabile.

[8] Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1850/2004, privind registrele si formularele financiar-contabile, M. Of. nr. 23 bis din 7 ianuarie 2005.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1.Sistemul informaţional economic; definirea contabilităţii;

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

2.Categorii specifice obiectului de studiu al contabilităţii;

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de

Page 37: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

37

seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

3.Tipuri de modificăripatrimoniale; 2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

4.Metoda contabilităţii; Procedeele metodei contabilităţii;

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

5.Conceptualizarea contabilităţii financiare; 2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

6.Documentaţia; Documentele justificative; 2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

7.Registrele contabile; Documentele contabile de sinteză;

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

8.Verificarea şi corectarea documentelor; 2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

9.Evaluarea; Formele evaluării în contabilitate; Reevaluarea în contabilitate;

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

10.Contul, instrument de înregistrare, calcul şi control;

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

11.Trăsături specifice conturilor; Structura contului;

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

12.Clasificarea conturilor - Planul de conturi general;

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

13.Dubla înregistrare şi corespondenţa conturilor; Analiza contabilă a tranzacţiilor;

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

14.Formula şi articolul contabil; Tipuri de formule contabile.

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Bibliografie [1] Ionescu C., ş.a. (2008), Bazelecontabilităţii. Abordări practice, EdituraFundaţieiRomânia de Mâine, Bucureşti. [2] Bogdan, A. M., (2008), Contabilitate – baze şi proceduri, Editura Universitaria, Craiova. [3] Belverd, E., Needles, Jr., Anderson, H.R., Caldwell, J.C., (2001), - Principiile de bază ale contabilităţii, ediţia a 5-a, Boston

Massachusetts, Editura Arc. [4] Ristea, M., Dumitru, C.G, (2009), Contabilitate-probleme rezolvate, aplicații, studii de caz, Editura Universitară, Bucureşti. [5] Legea Contabilităţii nr. 82/1991, republicată în 2008, Monitorul Oficial nr. 454 din 18 iunie 2008 şi actualizată la 2 iunie 2011 cu

prevederile OUG nr. 37/2011. [6] Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009 ORDIN pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele

europene, Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 766 din 10 noiembrie 2009, modificat şi completat prin OMFP 2869/2010 (începând cu situaţiile financiare pe anul 2010) şi completat de OMFP nr. 2382/2011 din 3 august 2011 pentru completarea unor reglementări contabile.

[7] Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1850/2004, privind registrele si formularele financiar-contabile, M. Of. nr. 23 bis din 7 ianuarie 2005.

Page 38: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

38

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținutuldisciplineiși al temelor de seminar corespundenevoilorangajatorilor din domeniulfinanciar – contabilîntrucâtpermitestudențilorînsușireaunorcunoștiințeșiabilități practice îndomeniulpatrimoniuluientităților;

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen computerizat: teste grilă 80%

10.5 Seminar/laborator

Evaluare 1 pe parcursul semestrului

Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului

Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul contabilității.

Page 39: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

39

TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE PENTRU AFACERI INFORMATION TECHNOLOGY FOR BUSINESS

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Finanțe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanțe și Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE PENTRU AFACERI

Codul disciplinei C4B1104

2.2. Anul de studiu I 2.3Semestrul I 2.4 Tipul de evaluare E1 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 44

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum -

4.2 de competenţe -

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de esfăşurare a cursului Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare multimedia.

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Seminariile se desfăşoară în loboratoare dotate cu computere și acces la internet.

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

C4. Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C4.1. Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru derularea operaţiunilor şi tranzacţiilor

financiare C4.2. Evaluarea pe baza metodelor standard a calităţii execuţiei operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.3. Explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.4. Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.5. Simularea de operaţiuni şi/sau tranzacţii financiare C6 Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C6.1 -Aplicarea planurilor şi bugetelor în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice; C6.2 -Descrierea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice; C6.3 -Elaborarea unei lucrări cu privire la rezultatele implementării planului sau bugetului; C6.4 -Evaluarea critică a modalităţii de aplicare a planurilor şi bugetelor; C6.5 -Explicarea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice.

Page 40: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

40

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

CT1 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila

CT2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei

CT3 Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Asimilarea de cunoştinţe şi formarea unor deprinderi şi abilităţi elementare dar de bază din domeniul tehnologiilor informaţionale, strict necesare pentru înţelegerea modului de construcţie, funcţionare şi programare a calculatoarelor electronice. În acest scop, în cadrul disciplinei se studiază conceptele de bază cu care operează informatica (date, programe, informaţii, sistem informaţional, sistem informatic, etc.), componentele fundamentale ale unui calculator (hardware şi software), organizarea datelor în procesul de prelucrare automată, logica programării calculatoarelor electronice, precum şi abilităţi de lucru cu editoare de texte, şi abilităţi de lucru in mediul Internet. Familiarizarea studenţilor cu elemente de bază ale noilor tehnologii informaţionale

şi de comunicaţie utilizate în gestionarea documentelor administrative dar şi pentru managementul afacerilor; Analiza comparativă şi studiul detailat a mai multor sisteme informaţionale utilizate

în activitatea administrativă, managerială, financiară.

7.2 Obiectivele specifice Cunoaşterea conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a termenilor de specialitate şi a dobândirii de competenţe specifice cu privire la: date - informaţii-cunoştinţe, societate informaţională, tehnologii informaţionale, înţelegerea corelaţiei dintre sistemul informaţional şi sistemul informatic în domeniul economic, cunoaşterea structurii unui sistem informatic de gestiune şi a funcţiilor componentelor acestuia, cunoaşterea modalităţilor eficiente de utilizare a informaticii în activităţile economice, sistem electronic de calcul – componente funcţionale, model conceptual de funcţionare, sisteme de operare pentru calculatoare, reţele de calculatoare, arhitectură şi protocoale de comunicaţie, sistemul de operare Windows, gestionarea dosarelor şi fişierelor, editarea textelor.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Informatica de gestiune. Noţiuni de bază. De la date-informaţii, la date-informaţii-cunoştinţe. Societatea informaţională. Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale.

Interacţiunea cu studenţii este regulă de predare. Prelegerile sunt axate pe utilizarea de suport power-point şi pe acces la resurse multimedia. Interacţiunea cu studenţii este regulă de predare. Prelegerile sunt axate pe utilizarea de suport power-point şi pe acces la resurse multimedia. Comunicare orală, (descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea); Studiu cu ajutorul modelelor; Instruire programată şi învăţare asistată de calculator; Învăţare bazată pe acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);

2 ore Sportul de curs este distribuit studenţilor pe

cale electronică la debutul activităţii. Se recomandă studenţilor parcurgerea

prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

2. Noţiuni introductive despre calculator. Principalele componente funcţionale ale unui calculator. Modelul conceptual de funcţionare al calculatorului.

2 ore Sportul de curs este distribuit studenţilor pe

cale electronică la debutul activităţii. Se recomandă studenţilor parcurgerea

prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

3. Reţele de calculatoare. Definire. Tipuri. Caracteristici principale ale reţelelor. Topologie şi echipamente de comunicaţie. Arhitectură şi protocoale

2 ore Sportul de curs este distribuit studenţilor pe

cale electronică la debutul activităţii. Se recomandă studenţilor parcurgerea

prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

Page 41: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

41

4. Sisteme de numeraţie utilizate în tehnica de calcul. Definire. Tipuri. Conversia datelor dintr-un sistem de numeraţie în altul. Operaţii cu date reprezentate în diverse sisteme.

2 ore Sportul de curs este distribuit studenţilor pe

cale electronică la debutul activităţii. Se recomandă studenţilor parcurgerea

prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

5. Codificarea datelor de prelucrat. Conceptul de cod şi codificare. Codificarea internă şi externă a datelor.

2 ore Sportul de curs este distribuit studenţilor pe

cale electronică la debutul activităţii. Se recomandă studenţilor parcurgerea

prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

6. Sisteme de operare pentru calculatoare. Definire. Funcţii principale. Tipuri. Concepte de bază utilizate de sistemele de operare.

2 ore Sportul de curs este distribuit studenţilor pe

cale electronică la debutul activităţii. Se recomandă studenţilor parcurgerea

prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

7. Sistemul de operare Windows 98-2000 Me, XP, Win7. Elementele ecranului Windows. Elemente constructive Windows

2 ore Sportul de curs este distribuit studenţilor pe

cale electronică la debutul activităţii. Se recomandă studenţilor parcurgerea

prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

8. Aplicaţii utile din furnitura Windows. Editorul de texte Notepad. Editorul grafic

2 ore Sportul de curs este distribuit studenţilor pe

cale electronică la debutul activităţii. Se recomandă studenţilor parcurgerea

prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

9. Sistemul de operare UNIX. Caracteristici generale Arhitectura sistemului UNIX.

2 ore Sportul de curs este distribuit studenţilor pe

cale electronică la debutul activităţii. Se recomandă studenţilor parcurgerea

prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

10. Reţeaua Internet. Mediul de lucru Internet. Servicii oferite de Internet (World Wide Web. Navigarea în Web cu Internet Explorer.

2 ore Sportul de curs este distribuit studenţilor pe

cale electronică la debutul activităţii. Se recomandă studenţilor parcurgerea

prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

11. Limbajul HTML. Documentele HTML. Structură şi elemente de bază. Tag-uri principale HTML

2 ore Sportul de curs este distribuit studenţilor pe

cale electronică la debutul activităţii.

12. Tag-uri pentru definirea structurii informaţionale a unui website.

2 ore Sportul de curs este distribuit studenţilor pe

cale electronică la debutul activităţii. Se recomandă studenţilor parcurgerea

prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

13. Modalităţi de construire a unei pagini Web. Etape în construirea site-urilor Web cu limbajul HTML. Realizarea paginilor Web cu MS Word

2 ore Sportul de curs este distribuit studenţilor pe

cale electronică la debutul activităţii. Se recomandă studenţilor parcurgerea

prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

14. Recapitulare în vederea susţinerii examenului computerizat. Grile şi teste de evaluare. Discutare şi rezolvare

2 ore Sportul de curs este distribuit studenţilor pe

cale electronică la debutul activităţii. Se recomandă studenţilor parcurgerea

prealabilă a suportului de curs pentru a

Page 42: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

42

putea interacţiona în timpul predării.

Bibliografie 1. Mareş D., Mihai G., Mares V. (2006). Informatică generală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 2. Mareş M., Mares V., Mihai G. (2006). Fundamentele informaticii, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 3. James Kurose J., Ross K. (2010). Computer Networking: A Top-Down Approach, 6th Edition, Addison Wesley Publishing House. 4. Popescu A. (2009). Despre afacerile online și problemele lor juridice, Editura Universul juridic, Bucureşti. 5. Silberschatz, A., Galvin, P., Gagne, G. (2008). Operating Systems Concepts. John Wiley & Sons Publishing House. 6. Stakhov, Alexey; Stakhov, Alekseĭ; Olsen, Scott (2009). The mathematics of harmony: from Euclid to contemporary mathematics and

computer science, World Scientific Publishing House. 7. Stuart, B.L. (2009). Principles of operating systems: design & applications. Boston, Massachusetts: Thompson Learning. 8. Ştefănescu L., 2005, Informatica de la A …la….Z, Editura Universitaria, Craiova. 9. Ştefănescu A., Ştefănescu L., Dincă S. (2007). Fundamente teoretice şi practice ale tehnologiei informaţiei, Editura Universitaria. 10. Vasiu I., Vasiu L. (2007). Afaceri electronice: Aspecte legale, tehnice şi manageriale, Editura Albastră, Cluj-Napoca.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Principalele componente funcţionale ale unui calculator. Modelul conceptual de funcţionare al calculatorului.

Prezentarea și descrierea unității de disc, a echipamentelor periferice din arhitectura unui sistem electronic de calcul

1 oră

Conversia datelor dintr-un sistem de numeraţie în altul. Operaţii cu date reprezentate în diverse sisteme de numeraţie.

Descriere și exemplificare pentru însuşirea noţiunii de sistem de numerație, cod şi codificare (externă, internă), recunoașterea, utilizarea codurilor.

1 oră Se vor lucra exerciții pentru înţelegerea modului de reprezentare a caracterelor de informaţie, conversia numerelor în diverse sisteme de numeraţie

Conceptul de cod şi codificare. Codificarea internă şi externă a datelor.

1 oră Se vor lucra exerciții pentru construirea diferitelor tipuri de coduri.

Concepte de bază utilizate de sistemele de operare.

Descriere și exemplificare pentru înțelegerea noțiunii de sistem de operare și a funcţiilor unui sistem de operare.

5 ore Se va utiliza sistemul de operare

Windows pentru a interacționa cu computerul, a organiza informația în fișiere și directoare și a cunoaște diverse software de aplicații.

Topologie şi echipamente de comunicaţie. Arhitectură şi protocoale de comunicaţie

Introducere în terminologia specifică reţelelor, prezentarea arhitecturii şi topologiei, a echipamentelor de reţea, a protocoalelor de comunicaţie.

Elementele ecranului Windows. Descriere și exemplificare

pentru cunoașterea principalelor elemente constructive dar și administrarea fișierelor și directoarelor.

Elemente constructive ale sistemului de operare Windows (ferestre, meniuri, casete de dialog).

Gestionarea dosarelor şi fişierelor cu utilitarul Windows Explorer.

Aplicaţii utile din furnitura Windows (Editorul de texte Notepad, Editorul grafic Paint)

Învăţare bazată pe acţiune directă care constă în exerciţii, probleme, lucrări practice și prin acţiune simulată folosind simulatoare și jocuri didactice.

Lucrări de laborator interactive și cu caracter aplicativ al căror scop este de a atrage studenţii în dezbateri și discuţii a unor studii de caz.

1 oră Se vor utiliza software-uri de

aplicații din furnitura Windows-ului.

Sistemul de operare UNIX 2 ore Se va utiliza Unix pentru a

exemplifica comenzi pentru lucrul cu acest sistem de operare.

Reţeaua Internet. Servicii oferite de Internet. Configurarea unei căsuţe poştale electronice.

Limbajul HTML. Comenzi și tag-uri principale 2 ore Se va utiliza limbajul HTML pentru

a exerxa comenzi, instrucțiuni și tag-uri pentru formatarea paragrafelor, pentru fonturi şi culori, pentru imagini, pentru legaturi, pentru liste, pentru tabele, pentru cadre

Crearea unei pagini WEB folosind limbajul HTML

Seminar recapitulativ în vederea evaluării finale. Sumarizarea cunoștințelor dobândite în vederea obținerii punctelor de credit alocat disciplinei.

1 oră

Bibliografie 1. Mareş D., Mihai G., Mares V., 2006, Informatică generală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 2. Mareş M., Mares V., Mihai G., Fundamentele informaticii, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006. 3. Popescu A., 2009, Despre afacerile online si problemele lor juridice, Editura Universul juridic, Bucureşti. 3. Ştefănescu L., 2005, Informatica de la A …la….Z, Editura Universitaria, Craiova. 4. Ştefănescu A., Ştefănescu L., Dincă S., 2007, Fundamente teoretice şi prectice ale tehnologiei informaţiei, Editura Universitaria. 5. Vasiu I., Vasiu L., Afaceri electronice: Aspecte legale, tehnice şi manageriale, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2007.

Page 43: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

43

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținutul disciplinei și al temelor de laborator corespunde nevoilor angajatorilor din domeniul financiar – bancar întrucât permite studenților însușirea unor abilități practice de utilizare a computerului, de cunoaștere și folosire a sistemelor de operare, a diverselor software de aplicații cum ar fi cele de editare a textelor, precum și utilizarea critică şi cu încredere a mijloacelor media electronice la muncă, în timpul liber şi pentru comunicare.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen computerizat: teste grilă 80%

10.5 Seminar/laborator

Evaluare 1 pe parcursul semestrului

Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului

Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul tehnologiei informației.

Page 44: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

44

MANAGEMENT GENERAL GENERAL MANAGEMENT

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Finanțe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanțe și Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei MANAGEMENT

Codul disciplinei C4B1105

2.2. Anul de studiu I 2.3Semestrul I 2.4 Tipul de evaluare E1 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 17

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 17

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi -

3.7 Total ore studiu individual 58

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum -

4.2 de competenţe -

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu tablă

6. Competenţele specifice acumulate

Page 45: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

45

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e Competenţă: C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în

entităţile/organizaţiile private şi publice; Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C1.1. Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile private şi publice pentru rezolvarea

de probleme specifice C1.2. Evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară folosite pentru rezolvarea de probleme C1.3. Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile

private şi publice C1.4. Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private

şi publice C1.5. Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de proiecte/lucrări Competenţă: C5. Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C5.1. Descrierea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice C5.2. Explicarea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice C5.3. Aplicarea planurilor şi bugetelor în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C5.4. Evaluarea critică a modalităţii de aplicare a planurilor şi bugetelor C5.5. Elaborarea unei lucrări cu privire la rezultatele implementării planului sau bugetului Competenţă: C6. Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C6.1. Descrierea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice C6.2. Explicarea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specific C6.3. Aplicarea planurilor şi bugetelor în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C6.4. Evaluarea critică a modalităţii de aplicare a planurilor şi bugetelor C6.5. Elaborarea unei lucrări cu privire la rezultatele implementării planului sau bugetului

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă;

Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și munca eficientă în cadrul echipei;

Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Cursul are ca obiectiv principal dobândirea de către studenţi a cunoştinţelor manageriale, oferindu-se astfel posibilitatea de a accede la cunoaşterea structurii şi a conceptelor fundamentale ale managementului. Într-un astfel de cadru, managerii şi economiştii în general, inclusiv cei din domeniul financiar contabil, al băncilor din instituţii şi din sistemul productiv economic sunt supuşi unei duble provocări:

- prima se referă la necesitatea ca ei să aibă un substanţial statut profesional puternic conturat;

- cea de-a doua cerinţă implică pregătirea de natură managerială, respectiv aceea de organizator şi conducător prin cunoaştere.

7.2 Obiectivele specifice Prin studierea disciplinei „Management„ se oferă studentului posibilitatea de a accede la cunoaşterea structurii şi a conceptelor fundamentale ale managementului.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Obs.

1. Bazele organizării şi conducerii Prelegere cu ajutorul videoproiectorului. Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor studii de caz.

Metode didactice utilizate în procesul de predare (clasice/moderne)

Metode de transmitere şi însuşire de cunoştinţe: - de comunicare orală, expozitive (povestirea, descrierea,

instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea);

- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul), lectura explicativă, lectura independentă, etc.

2 ore

2. Bazele managementului firmei 2 ore

3. Funcţiile managementului 2 ore

4. Decizia în managementul general modern 2 ore

5. Alternative în procesul de luare a deciziilor 2 ore

6. Metode de management 2 ore

7. Tehnici de management 2 ore

8. Managerii şi relaţiile manageriale 2 ore

9. Managementul resurselor umane 4 ore

10. Managementul strategic 2 ore

11. Managementul în economia bazată pe 2 ore

Page 46: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

46

cunoaştere Metode de învăţare dirijată sau nedirijată: - metode de observare directă (observarea sistematică şi

independentă, experimentul, studiul de caz); - metode de studiu cu ajutorul modelelor; - instruire programată şi învăţare asistată de calculator. Metode bazate pe acţiune: - metode de învăţare bazate pe acţiune directă (exerciţii,

probleme, lucrări practice); - metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea

simulatoarelor, a jocurilor didactice).

12. Managementul proprietăţii intelectuale 2 ore

13. Elemente aplicative privind înfiinţarea şi funcţionarea firmelor

2 ore

Bibliografie

[1]. Gâf Deac, M. 2007. Management general. Teorie şi practică. Ed. Fundaţia „România de Maine”, Bucureşti, [2]. Gâf Deac, M. 2007. Îndrumar pentru management general. Ed. Fundaţia „România de Maine”, Bucureşti, [3]. Gâf Deac, M. 2003. Management General. Ed. Fundaţia „România de Maine”, Bucureşti,

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Justificarea operaţiunilor manageriale în context organizaţional;

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

1 oră

2. Rolul managementului în sistemele sociale şi în domeniile productiv economice; 1 oră

3. Criterii de bază în abordarea managementului; 1 oră

4. Centralizarea şi descentralizarea managerială; 1 oră

5. Factorii limitatori în stabilirea obiectivelor la luarea deciziilor; 1 oră

6. Evaluarea alternativelor şi alegerea în procesul de luare a deciziilor; 1 oră

7. Decizii luate în condiţii de certitudine, în condiţii de risc; în condiţii de incertitudine; decizii prin teoria aşteptării; decizii prin teoria grafurilor; decizii prin teoria jocurilor; decizii curente; decizia tactica;

1 oră

8. Aplicaţii – plan de afaceri; 1 oră

9. Aplicaţii - construirea scenariilor manageriale; 1 oră

10. Sistematizarea categoriilor de informaţii în cadrul unei firme; 1 oră

11. Premise ale organizării informale în cadrul firmei; 1 oră

12. Perfecţionarea conducerii personalului; 1 oră

13. Decizia în managementul echilibrelor macrostrucurale în contextul formalizării economiei bazate pe cunoaştere;

1 oră

14. Managementul marketingului în faza de lansare a unei afaceri. 1 oră

Bibliografie

[1]. Gâf Deac, M. 2007. Management general. Teorie şi practică. Ed. Fundaţia „România de Maine”, Bucureşti, [2]. Gâf Deac, M. 2007. Îndrumar pentru management general. Ed. Fundaţia „România de Maine”, Bucureşti, [3]. Gâf Deac, M. 2003. Management General. Ed. Fundaţia „România de Maine”, Bucureşti,

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare Din analiza opiniilor formulate de către angajatori privind atributele preferenţiale ale formaţiei de specialişti a rezultat un grad ridicat de

apreciere a profesionalismului acestora, ceea ce confirmă faptul că, structura şi conţinutul curriculei educaţionale construită pentru acest program de studii sunt corecte, cuprinzătoare şi eficiente.

Prin cunoştinţele dobândite în urma parcurgerii cursului, studenţii pot avea acces la o serie de profesii de pe piaţa muncii după cum urmează:

Administrator bancar/produs leasing; Administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare) -; Agent capital de risc; Analist financiar; Comisar Garda Financiara; Economist banca; Expert/ inspector vamal; Inspector asigurari; Inspector de risc; Inspector de specialitate asigurari; Inspector de specialitate subscriere; Inspector financiar-bancar; Ofiter bancar (credite, marketing, produse si servicii bancare); Referent bancar/ societate de leasing;

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de

evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Însuşirea conceptelor, a principiilor şi a teoriilor specifice disciplinei

Examen computerizat: teste grilă 80%

10.5 Seminar/laborator Implicare în identificarea şi soluţionarea problemelor

Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Page 47: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

47

specifice domeniului studiat

Implicare în identificarea şi soluţionarea problemelor specifice domeniului studiat

Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul managementului.

Page 48: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

48

DREPTUL AFACERILOR BUSINESS LAW

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Finanțe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanțe și Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei DREPTUL AFACERILOR

Codul disciplinei C4B1106

2.2. Anul de studiu I 2.3 Semestrul I 2.4 Tipul de evaluare CV1 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 58

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Nu este cazul

4.2 de competenţe Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare multimedia;

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu tablă;

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

Competenţă: C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice;

Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C1.1. Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile private şi publice

pentru rezolvarea de probleme specifice C1.2. Evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară folosite pentru rezolvarea de

probleme C1.3. Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în

entităţile/organizaţiile private şi publice C1.4. Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în

entităţile/organizaţiile private şi publice C1.5. Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de

proiecte/lucrări

Page 49: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

49

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă,

eficientă şi responsabilă

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Însusirea de catre studenti într-o maniera riguroasa stiintifica si sistematica a conceptelor si categoriilor acestei stiinte, a metodelor de cunoastere si analiza utilizante în teoria si practica economica si practica economica, sta la baza proceselor economice reale a mecanismelor de functionare a acesteia a complexitatii proceselor de tranzitie care se produc în economie si societate.

7.2 Obiectivele specifice Pentru studentii economisti studierea aprofndata a cursului de Drept al afacerilor reprezint un pas important în pregatirea de specialitate, conditie absolut necesara pentru asimilarea continutului disciplinelor economice.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Dreptul Afacerilor-componenta esentiala a activitati economico-financiare

1.1. Locul si rolul dreptul afacerilor 1.2 Functiile cursului-:formativa-

timuleaza gandirea independenta a studentilor,creeaza interes pentru cunoasterea problemelor juridice de cunoastere transmite studentilor continutul social politic si normativ al reglementarilor legale

1.3.Sistemul stiintei dreptului (stiintelor juridice) stiintele juridice de ramura

1.4. Diviziunile dreptului-Izvoarele dreptului

1.6. Faptele de comert subiective

Prelegere cu ajutorul videoproiectorului. Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor studii de caz.

Metode didactice

utilizate în procesul de predare (clasice/moderne)

Metode de transmitere şi însuşire de cunoştinţe:

- de comunicare orală, expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea);

- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul), lectura explicativă, lectura independentă, etc.

Metode de învăţare dirijată sau nedirijată:

- metode de observare directă (observarea sistematică şi independentă, experimentul, studiul de caz);

- metode de studiu cu ajutorul modelelor;

- instruire programată şi învăţare asistată de calculator.

Metode bazate pe acţiune:

- metode de învăţare bazate pe acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);

- metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea simulatoarelor, a jocurilor didactice).

4 ore

Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

2. Statutul Juridic al comerciantului

2.1. Obligatile comerciantului 2.2. Registrul comertului 2.3. Efectele inregistrari 2.4. Probleme de drept comparat 2.5. Raspunderea comerciantului

pentru nerespectarea dispozitilor cuprinse in legea nr 26/1990 republicata (legea privind regimul comertului)

2.6. Radierea inregistrarilor

2 ore

Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

3 Alte obligati ale comerciantilor 3.1 Obligatia de tocmire a bilantului

contabil anual 3.2 Obligatia comercianutlui de as

indeplini obligatile fiscale-plata inpozitului pe profit-plata inpozitului pe venituri plata TVA-ului-alte taxe si inpozete datorate statului.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

4 Societatile comerciale 4.1 Notiuni generale 4.2 Societatea nume colectiv 4.3. Societatea in comandita simpla

4ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

5. Fondul de comert 5.1 Notiunea si importanta

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi

Page 50: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

50

5.2 Reglementare si trasaturi caracteristice

5.3 Factori obiectivi 5.4 Factori subiectivi 5.5 Drepturile de propietate

industriala

accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

6. Marcile industriale de fabrica si de servici

6.1. Defintie si reglementare 6.2. Caracteristicele principale,

desenele si modelele industriale definitie, reglementare si importanta

6.3 Auxiliari comerciantilor 6.4 Prepusul 6.5 Mijlocitori

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

7. Probele in dreptul comercial 7.1. Notiuni generale 7.2. Facturii acceptate,

corespondenta comerciala, telegrama, registele comerciale-mijloacele moderne de proba(telexul telefaxul etc..)

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

8. Titlurile de credit 8.1. Definitie si caracteristici 8.2.Caracteristici 8.3.Functii 8.4.Clasificarea titlurilor de credit 8.5.Cambia 8.6.Biletul la ordin 8.7.Cecul 8.8.Titlurile reprezentative 8.9.Conosamentul

2 ore

Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

9. Particularitatile obligatilor comerciale

9.1. Notiune 9.2.Subiectii obigatiilor comerciale 9.3.Prioritatea vointei declarate 9.4.Formalizmul dreptului afacerilor 9.5.Dobanda comerciala 9.6.Neacordarea termenului de

gratie 9.7.Termenul de prescriptie 9.8.Particulalitatea privind probele

2 ore

Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

10.Contractul, izvor al obligatiilor comeriale

10.1.Frecventa deosebita a contractului comercial

10.2.Eterogentiatea contractelor 10.3.Clasificarea contractelor 10.4.Clasificarea dpv al modului de

formare 10.5.Clasificarea dpv al continutlui

lor 10.6.Clasificarea dpv al interesului

urmarit de parti 10.7.Clasificarea dupa durata de

executare,dupa legatura dintre ele 10.8.Clasificarea din punct de vede

a ramuri de drept 10.9.Clasificarea dpv al duratei

pentru care au fost incheiate

2 ore

Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

11.Contracte specifice dreptului 4 ore

Page 51: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

51

afacerilor si dreptului comertului international

Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Bibliografie

Dreptul afacerilor-Roxana Paun ediutra Fundatiei Romania de Maine Editile 2007-2008

Drept Comercial – Pagarin Maria Sofia vol. IEd. Sitech, Craiova – 2005

Drept Comercial – Pagarin Maria Sofia vol. II Ed. Sitech, Craiova – 2005

Teoria generală a dreptului Pagarin Maria Sofia Ed. Sitech, Craiova, 2005

Drept civil – Drepturile reale Pagarin Maria Sofia Ed. Sitech, Craiova, 2006

Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Pagarin Maria Sofia Ed. Sitech, Craiova, 2006

Janica Dragan –Dreptul Afacerilor Editura Fundatiei Romania de Maine Editia 2008

Radu Stancu, Doinel Dinuica,Madalina Stancu drept civil si comercial editile 2005-2006 Fundatia Romania de Maine

Mariana Rudareanu Drept Civil (obligati ,contracte) Fundatia Romania de Maine 2006-2008

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1.Dreptul Afacerilor - componenta esentiala a activitati economico-financiare; Statutul Juridic al comerciantului

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

2. Alte obligati ale comerciantilor; Societatile comerciale

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

3. Fondul de comert

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

4. Marcile industriale de fabrica si de servici

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

5. Probele in dreptul comercial; Titlurile de credit

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

6. Particularitatile obligatilor comerciale; Contractul, izvor al obligatiilor comeriale

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

7. Contracte specifice dreptului afacerilor si dreptului comertului international

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Bibliografie

Dreptul afacerilor-Roxana Paun ediutra Fundatiei Romania de Maine Editile 2007-2008

Drept Comercial – Pagarin Maria Sofia vol. IEd. Sitech, Craiova – 2005

Drept Comercial – Pagarin Maria Sofia vol. II Ed. Sitech, Craiova – 2005

Teoria generală a dreptului Pagarin Maria Sofia Ed. Sitech, Craiova, 2005

Drept civil – Drepturile reale Pagarin Maria Sofia Ed. Sitech, Craiova, 2006

Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor. Pagarin Maria Sofia Ed. Sitech, Craiova, 2006

Janica Dragan –Dreptul Afacerilor Editura Fundatiei Romania de Maine Editia 2008

Radu Stancu, Doinel Dinuica,Madalina Stancu drept civil si comercial editile 2005-2006 Fundatia Romania de Maine

Mariana Rudareanu Drept Civil (obligati ,contracte) Fundatia Romania de Maine 2006-2008

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de utilizare a tehnicilor, metodelor moderne care reflectă stadiul dezvoltării domeniului;

Page 52: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

52

Invitarea unor specialiști din mediul de afaceri, bancar, guvernamental și academic pentru susținerea de prelegeri în cadrul simpozioanelor științifice studențești anuale ale Facultății în vederea identificării de probleme de reținut pentru analiză și predare.

Discutarea conținutului disciplinei cu reprezentanți ai mediului autohton de afaceri;

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator

Evaluare 1 pe parcursul semestrului

Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului

Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul microeconomiei.

Page 53: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

53

LIMBA STRĂINĂ (ENGLEZĂ) 1 FOREIGN LANGUAGE ENGLISH 1

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanţe şi bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZĂ

2.2. Anul de studiu I 2.3. Semestrul I 2.4 Tipul de evaluare CV1 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 - - 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi -

3.7 Total ore studiu individual 47

3.9 Total ore pe semestru 75

3.10 Număr de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Să fi studiat limba engleză în ciclul preuniversitar (cel puţin 1 an)

4.2 de competenţe Să aibă noţiuni minimale de limbă engleză

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie, laptopuri şi tablă

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe

pro

fesi

on

ale

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice;

C1.1. Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice;

C1.2. Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice;

C1.3. Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile private şi publice pentru rezolvarea de probleme specifice;

C1.4. Evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară folosite pentru rezolvarea de probleme; C1.5. Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de proiecte/lucrări.

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităților într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaționare şi muncă

eficientă în cadrul echipei; Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi

responsabilă; Identificarea oportunităților de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învățare pentru propria

dezvoltare.

Page 54: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

54

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Obiectivele generale ale acestui curs oferă studenţilor posibilitatea de a-și îmbunătăți cunoștințele în ceea ce privește conceptele de gramatică și vocabular de specialitate, de a-şi dezvolta capacitatea de exprimare a ideilor de bază și transmitere de informații, de a utiliza corect aspectele fundamentale structurale ale limbii engleze.

Se va acorda prioritate capacității de comunicare - scrisă şi orală - şi de socializare într-un mediu de afaceri, care se va realiza prin utilizarea textelor de specialitate, conversației, activităților interactive.

Cursurile de limba engleză au ca scop: Consolidarea vocabularului și terminologiei de specialitate, îmbogățirea cunoștințelor fundamentale

printr-o asimilare mai temeinică a noilor concepte legate de domeniul lor de interes; Stimularea comunicării orale și scrise în limba engleză, pe temele menționate de curriculum; Dezvoltarea la studenţi a unei gândiri științifice, prin încurajarea de a aborda informațiile și

documentația referitoare la domeniul de specialitate, de a rupe barierele de comunicare într-un mediu de afaceri.

7.2 Obiectivele specifice Cursurile de limbă engleză vor perfection competenţele studenţilor în ce priveşte comunicarea orală sau scrisă, le va crea şi dezvolta abilităţile de a:

- cere sau de a da informaţii specifice domeniului de interes etc; - întreţine corespondenţa de afaceri în engleză. - înţelege şi înţelege informaţiile din texte specializate; - recunoaşte şi folosi correct diferitele structure gramaticale.

- încuraja studenţii de a rupe barierele de comunicare într-o limbă străină.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Identity/identifying oneself and others: name, age, address, occupation; names of countries, nationality; birth place, date, family relations, relatives; special occasions, description of a holyday (birthday, name day Christmas, Easter etc); the uses and meanings of the verbs, to be', to have' (affirmative/ interrogative/ negative in British and American English); personal pronouns (N/Ac), possessive adjectives and pronouns; definite/ indefinite article; plural of nouns I; yes/no/WH-questions; the constructions THERE IS/THERE ARE; Present Tense Simple.

La fiecare seminar, se

vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

Metode clasice didactice utilizate în procesul de predare:

Expunerea; Metode contrastive; Comunicare scrisă şi

orală. Metode moderne

didactice utilizate în procesul de predare:

Metode de învăţare prin simulare;

Metode de stimulare a creativităţii.

4 ore

2. Jobs: looking/applying for a job; occupation/job/position, describing jobs; my first work place; every day activity; what one does for a living; getting job information; letter writing (formal/informal); indefinite articles with professions; routine activities. Present Continuous Tense

4 ore

3. Visits and travels: At the airport/Al the hotel/At the restaurant (food, drinks, money, prices, paying bills, etc); Fairs and exhibitions: going to a trade fair/description of a product (shape, size, colour etc.); Present Perfect Simple. Present Perfect Continuous.

4 ore

4. Interests and hobbies: sports (play/do/go; how often do./did. you. etc.), interests (what sort/kind/type...?), collections; Simple Past (regular/ irregular verbs)/Past Continuous.

4 ore

5. Suggestions/invitations: offers, invitations, guests at dinner; numeral, expressing time; modal verbs; some/any/no; Past Perfect Simple. Past Perfect Continuous.

4 ore

6. Plans/Planning/Education/Future trends: educational plans, speaking about career (curriculum vitae, letters of intention/application, telephoning for an interview etc); to express future plans and arrangements, to arrange „schedu les fo r business contacts, making appointments, fixing a time, etc. Ways of expressing futurity – the use of Present Tense Simple and Continuous for Future, Future Simple, Future Continuous, Be to Future, Be going to Future.

4 ore

7. Final revision practice. 4 ore

Bibliografie:

Page 55: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

55

[1] Firică, Camelia. 2013. Limba engleză, Craiova, Universitaria. [2] Firică, Camelia. 2009. Brush up on your everyday English, Craiova, Universitaria. [3] Firică, Camelia. 2006. Curs de limbă engleză - partea I, Craiova, Sitech. [4] Barbu, A., Chirimbu, S. 2006. English language for daily use, Bucureşti, Editura Fundaţiei Romania de Mâine. [5] Stefan R., Vasilescu R., Marcoci S., Beldea E., 2005. Come along, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucuresti. [6] S.Jone & Greg White, Getting Ahead, Heinemann, 1994. [7] Victoriţa Stanciu. 1997. Safe with English, Bucureşti, Editura Niculescu. [8] Georgiana Gălăţeanu-Fârnoagă, Ecaterina Comişel. 2002. Gramatica limbii engleze, Bucureşti, Lucman. [9] Firică, Camelia. 2005. 777 Questions to be answered, Craiova, Sitech. [10] Academia Română. 2004. Dictionar Englez-român, Bucureşti, Univers Enciclopedic.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Consultarea reprezentanților mediului de afaceri în vederea cu privire la conținutul disciplinei pentru a asigura astfel înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de utilizare a limbajelor specializate, a metodelor moderne de comunicare într-un mediu de afaceri.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen oral: subiecte predefinite 80%

10.5 Seminar/laborator

Evaluare 1 pe parcursul semestrului

Test computerizat pe parcursul semestrului - teste grilă

10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului

Test computerizat pe parcursul semestrului - teste grilă

10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul limbii engleze.

Page 56: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

56

MACROECONOMIE MACROECONOMICS

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Finanțe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanțe și Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei MACROECONOMIE

Codul disciplinei C4B1208

2.4. Anul de studiu I 2.5Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare E2 2.7. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 29

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 83

3.9 Total ore pe semestru 125

3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Să fi studiat anterior Microeconomia;

4.2 de competenţe Să fie familiarizat cu noțiunile și conceptele predate la Disciplina Microeconomie;

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare multimedia;

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu tablă;

6. Competenţele specifice acumulate

Page 57: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

57

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e Competenţă: C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în

entităţile/organizaţiile private şi publice; Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C1.1. Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile private şi publ ice pentru rezolvarea de probleme specifice

C1.2. Evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară folosite pentru rezolvarea de probleme

C1.3. Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice

C1.4. Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice

C1.5. Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de proiecte/lucrări

Competenţă: C2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare; Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C2.1. Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară;

C2.2. Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor şi informaţiilor culese; C2.3. Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o

problemă economico-financiară; C2.4. Identificarea criteriilor de selecţie şi aplicarea variantei adecvate pentru culegerea şi analiza datelor economico-

financiare; C2.5. Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor

referitoare la o problemă economico-financiară.

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă;

Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și munca eficientă în cadrul echipei;

Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Obiectivul esenţial al cursului îl constituie formarea specialiştilor în economie având profunde cunoştinţe teoretico-metodologice, indispensabile pentru înţelegerea complexităţii vieţii economice reale, a dinamicii structurilor economice, a raporturilor multiple dintre agenţii vieţii economice.

Obiectivele disciplinei Macroeconomie au drept scop studierea şi aprofundarea de către cursanţi a următoarelor probleme macroeconomice:

1. asigurarea echilibrului, în progres, între cererea globală şi oferta globală; 2. creşterea economică, respectiv dezvoltarea economică durabilă (viabilă,

sănătoasă etc.; 3. ocuparea deplină a resurselor de muncă, asigurarea economiei naţionale cu

monedă; 4. realizarea funcţiilor multiple bugetare şi fiscale; 5. asigurarea, pe termen mediu, a unei balanţe comerciale şi a unei balanţe de plăţi

externe echilibrate; 6. integrarea problemelor macroeconomice în strategii globate de creştere şi

dezvoltare; 7. asigurarea coerenţei deciziilor macroeconomice.

7.2 Obiectivele specifice Prin predarea disciplinei MACROECONOMIE se urmărește cunoaşterea de către studenți a conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a termenilor de specialitate şi a dobândirii de competenţe specifice cu privire la: macroeconomie, politici şi probleme macroeconomice, cererea şi oferta agregate, indicatorii macroeconomici rezultativi, creştere economică, dezvoltare economică şi dezvoltare economică durabilă, ecodezvoltare, echilibru şi dezechilibru economic, venitul, consumul, economiile şi investiţiile, inflaţie, şomaj, implicarea statului în economie, distribuţia veniturilor în economie, mondoeconomie, regionalizare, globalizare, integrare economică.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Fundamentele macroeconomiei. Macroeconomia. Politici şi probleme

Prelegere cu ajutorul videoproiectorului. Cursul va fi

2 ore

Page 58: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

58

macroeconomice; Cererea şi oferta agregate; Indicatorii macroeconomici rezultativi.

interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor studii de caz.

Metode didactice utilizate în

procesul de predare (clasice/moderne) Metode de transmitere şi

însuşire de cunoştinţe: - de comunicare orală,

expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea);

- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul), lectura explicativă, lectura independentă, etc.

Metode de învăţare dirijată sau nedirijată:

- metode de observare directă (observarea sistematică şi independentă, experimentul, studiul de caz);

- metode de studiu cu ajutorul modelelor;

- instruire programată şi învăţare asistată de calculator.

Metode bazate pe acţiune: - metode de învăţare bazate

pe acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);

- metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea simulatoarelor, a jocurilor didactice).

Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

2. Creşterea şi dezvoltarea economică durabilă. Creşterea economică: delimitări conceptuale; Dezvoltarea economică durabilă; Tendinţe în procesul creşterii şi dezvoltării economice contemporane; Ecodezvoltarea.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

3. Problema dezvoltării ţărilor rămase în urmă din punct de vedere economic. Conceptul de subdezvoltare economică; Tipologii privind nivelul de dezvoltare; Aspecte structurale ale economiilor subdezvoltate; Cauzele subdezvoltării; Politici şi strategii de dezvoltare în ţările rămase în urmă economic.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

4. Echilibrul şi dezechilibrul economic. Echilibrul economic: premise, concept, forme şi corelaţii fundamentale; Teorii şi modele ale echilibrului economic; Teoria dezechilibrului economic.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

5. Venitul, consumul, economiile şi investiţiile. Venitul şi formele lui; Consumul: legităţile evoluţiei consumului; Economiile şi investiţiile; Proporţia dintre consum şi investiţii: principiul multiplicatorului şi acceleratorului.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

6. Fluctuaţiile activităţii economice. Ciclicitatea şi diversitatea ciclurilor economice; Cauzele evoluţiei ciclice a economiilor contemporane; Politicile anticriză.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

7. Şomajul. Definirea şi cauzele şomajului; Forme ale şomajului şi indicatori de măsurare; Consecinţe economice şi sociale ale şomajului; Măsuri de combatere a şomajului; Şomajul în România.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

8. Inflaţia. Geneza, natura, cauzele şi formele 2 ore

Page 59: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

59

inflaţiei contemporane; Măsurarea inflaţiei şi combaterea inflaţiei. Efectele (costurile) inflaţiei; Probleme actuale privind inflaţia în România; Relaţia inflaţie-şomaj. Curba lui Philips.

Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

9. Statul şi economia. Implicarea statului în economie: conţinut, forme; Politica bugetară. Bugetul de stat; Politica fiscală; Programarea (planificarea) macroeconomică.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

10. Bunăstarea şi sărăcia. Distribuţia veniturilor. Inegalităţile economice şi inegalitatea veniturilor; Economia de piaţă şi protecţia socială; Politici de protecţie socială; Echitatea repartiţiei şi eficienţa economică; Conservarea puterii de cumpărare – esenţă a protecţiei sociale.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

11. Probleme actuale ale economiei româneşti. Caracterizarea economiei româneşti la sfârşitul anului 1989; Aspecte teoretice ale tranziţiei; Evoluţia economiei româneşti în perioada 1990-1999.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

12. Economia mondială: concepte şi structuri. Economia mondială – Economia deschisă: excurs istoric, definiţii; Structurile de bază ale economiei mondiale.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

13. Economia mondială la începutul unui nou mileniu. Regionalism şi globalizare în economia mondială. Scenarii ale dezvoltării economiei mondiale în secolul al XXI-lea; Regionalismul şi globalizarea în economia mondială; Integrarea economică internaţională. Integrarea europeană; Mondializarea activităţilor economice; Creştere şi dezvoltare în economia mondială: rezultate, constrângeri, tendinţe.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

14. România în economia mondială. Locul României în economia mondială; Participarea României la procesele de integrare economică; Eficienţa relaţiilor economice externe.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor

Page 60: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

60

bibliografice indicate;

Bibliografie [1] Constantinescu Mădălina, (2010), Macroeconomie, Editura Universitaria, Craiova. [2] Marin Elena, Bică Gheorghe, Constantinescu Mădălina, (2004), Macroeconomie, Editura Sitech, Craiova. [3] Enache, Constantin; Mecu, Constantin, (2007), Economie politică, vol. 2, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. [4] Mecu, Constantin; Părăluţă, Nedelea; Barna, Cristina; Uţă, Cristian; Zorzoliu, Raluca (2007), Economie politică. Aplicaţii practice, Editura

Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. [5] Stiglitz Joseph; Walsh Carl E., (2005), Economie, Editura Economică, Bucureşti. [6] Lipsey, Richard; Chrystal, Alec, (1999), Economia pozitivă, Editura Economică, Bucureşti. [7] Samuelson, P.A., (2000), Economia politică, Editura Teora. [7] Frank, Robert H.; Bernanke, Ben, (2005), Principles of Microeconomics, 3rd

edition, Irwing McGraw Hill. [8] McConnell, Campbell R.; Brue, Stanley L., (2004), Microeconomics, Irwing McGraw Hill

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Fundamentele macroeconomiei

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

2. Creşterea şi dezvoltarea economică durabilă

1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

3. Problema dezvoltării ţărilor rămase în urmă din punct de vedere economic

1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

4. Echilibrul şi dezechilibrul economic

1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

5. Venitul, consumul, economiile şi investiţiile

1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

6. Fluctuaţiile activităţii economice

1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

7. Şomajul

1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

8. Inflaţia

1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

9. Statul şi economia

1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

10. Bunăstarea şi sărăcia. Distribuţia veniturilor

1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor

Page 61: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

61

bibliografice indicate;

11. Probleme actuale ale economiei româneşti

1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

12. Economia mondială: concepte şi structuri

1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

13. Economia mondială la începutul unui nou mileniu. Regionalism şi globalizare în economia mondială

1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

14. România în economia mondială

1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Bibliografie [4] Enache, Constantin; Mecu, Constantin (coord.), (2012), Economie politică. Aplicaţii practice, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. [5] Enache, Constantin; Mecu, Constantin (coord.), (2012), Economie politică, Vol. II, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. [6] Constantinescu, Madalina, (2010), Macroeconomie, Editura Universitaria, Craiova.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de utilizare a tehnicilor, metodelor moderne care reflectă stadiul dezvoltării domeniului; Invitarea unor specialiști din mediul de afaceri, bancar, guvernamental și academic pentru susținerea de prelegeri în cadrul simpozioanelor

științifice studențești anuale ale Facultății în vederea identificării de probleme de reținut pentru analiză și predare. Discutarea conținutului disciplinei cu reprezentanți ai mediului autohton de afaceri.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator

Evaluare 1 pe parcursul semestrului

Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului

Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul macroeconomiei.

Page 62: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

62

MATEMATICI FINANCIARE ŞI ACTUARIALE FINANCIAL AND ACTUARY MATHEMATICS

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Finanţe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanţe şi Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei MATEMATICI FINANCIARE SI ACTUARIALE

Codul disciplinei C4B1209

2.2. Anul de studiu I 2.3Semestrul II 2.4 Tipul de evaluare E2 2.5. Regimul disciplinei DI

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 23

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 28

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 83

3.9 Total ore pe semestru 125

3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Matematici aplicate in economie

4.2 de competenţe Cunoașterea și capacitatea de a aplica conceptele, metodele și teoriile specifice disciplinei Matematici aplicate in economie.

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu tablă

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

C2: Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare C2.2-Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o

problemă economico-financiară C2.3-Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o

problemă economico-financiară C2.4-Identificarea criteriilor de selecţie şi aplicarea variantei adecvate pentru culegerea şi analiza datelor

economico- financiare C2.5-Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor şi informaţiilor culese C6: Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C6.1. Descrierea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice C6.2. Explicarea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice C6.3. Aplicarea planurilor şi bugetelor în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C.6.4. Evaluarea critică a modalităţii de aplicare a planurilor şi bugetelor C6.5. Elaborarea unei lucrări cu privire la rezultatele implementării planului sau bugetului

Page 63: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

63

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila

Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei

Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Oiectivul principal al disciplinei "Matematici financiare şi actuariale" este de a asigura baza matematică de înţelegere şi fundamentare a aparatului economic utilizat în cadrul disciplinelor de specialitate: economie, managementul firmei, statistică economică, finanţe, previziuni economice. Disciplina "Matematici economice, financiare şi actuariale" contribuie la formarea unui orizont larg economistului în vederea negocierii unor contracte economice între firme, îmbogăţeşte bagajul de cunoştinţe necesare luării unei decizii care să contribuie la obţinerea de avantaje în cadrul acestor negocieri precum şi pentru obţinerea unei eficienţe sporite în activitatea financiar-bancară.

7.2 Obiectivele specifice capacitatea de a dezvolta un model pentru o aplicaţie economică din domeniul financiar-actuarial;

constituirea si analiza in termeni matematici a modelelor economice ale operatiunilor financiare prin care se fac plasamente ale unor sume de bani.

analiza unor factori care afecteaza piata financiara

utilizarea rattionamentului matematic riguros in studiul modelelor economico-matematice ale operatiunilor financiare

Însuşirea principalelor noţiuni referitoare la dobanzi

Însuşirea principalelor noţiuni referitoare la asigurari si riscuri in asigurari

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Obs.

1. Elemente de teoria grafurilor 1.1. Grafuri: concepte, definiţii. (2 ore) 1.2 Matricea drumurilor totale, teorema Chen pentru drumuri hamiltoniene.

Algoritmul Kaufmann. (2 ore) 1.3 Drumuri minime şi maxime într-un graf. Algoritmul Bellman- Kalaba,

algoritmul Ford. Aplicaţii în fundamentarea deciziilor.(2 ore)

Expunerea: descrierea, explicaţia, prelegerea cu demonstraţii. Conversaţia: conversaţia euristică, dezbaterea, dialogul, conversaţii introductive, conversaţii de fixare şi consolidare a cunoştinţelor, conversaţii de sistematizare şi sinteză, conversaţii de aplicare Demonstraţia didactică: demonstraţia cu ajutorul execuţiei la tablă. Algoritmizarea: utilizarea diferiţilor algoritmi de învăţare: algoritmi de percepere, înţelegere, generalizare şi sistematizare a cunoştinţelor; algoritmi de recunoaştere; algoritmi de rezolvare.

6 ore

2. Elemente de teoria probabilităţilor 2.1 Evenimente, câmp de evenimente, operaţii cu evenimente. Probabilităţii.

Câmp de probabilitate. Probabilitate condiţionată. Proprietăţi ale probabilităţii. (2 ore) 2.2. Variabile aleatoare uni şi bidimensionale, definiţie, proprietăţi. Funcţia

de repartiţie. (2 ore) 2.3 Indicatori numerici caracteristici unei variabile aleatoare. (1 ora) 2.4 Elemente de optimizare in conditii probabiliste (1 ora)

6 ore

3. Matematici financiare. 3.1 Dobânda simpla. Definiţie, formule de calcul. Operaţiuni echivalente cu regim de dobânda simpla. (2 ore) 3.2.Dobânda compusă. Definiţie, formule de calcul. (2 ore) 3.3.Devalorizare. Scont simplu si scont compus. Plăţi eşalonate, anticipate şi posticipate. (2 ore) 3.4 Modelarea deciziei de investitie, componenta a deciziilor financiare (2 ore) 3.5 Metode de investitii in conditii de risc si incertitudine (2 ore)

10 ore

4. Matematici actuariale. 4.1.Funcţii biometrice, funcţia de supravieţuire, speranţa de viaţă. Proprietăţi.

(2 ore) 4.2.Conceptul de asigurare. Asigurări de viaţă cu prime unice. Asigurări mixte.

(2 ore) 4.3. Riscul in asigurari (2 ore)

6 ore

Bibliografie 1. Cenuşe Ghe. şi colectiv(2000)- Matematici pentru economişti, Editura CISON, Bucureşti; 2. Craiu I., Mihoc Gh. Craiu V.(1971)- Matematici pentru economişti, vol. III, Editura Tehnică Bucureşti; 3. Ghic G., Grigorescu C.J. (2012) – Modelarea de deciziei financiare, Editura ProUniversitaria, Bucureşti; 4. Muja A., Diatcu E.(1999)- Matematica pentru economişti, Edutura Victor, Bucureşti; 5. Oprescu Gh. (1996)- Matematici pentru economişti, Editura Fundaţiei, România de Mâine, Bucureşti; 6. Purcaru I. şi colab.(1993) - Matematici financiare, vol. I şi II Editura Economica, Bucureşti; 7. Purcaru I., Berbec F., Sorin D. (1996) – Matematici financiare si Decizii in afaceri, Editura Economica, Bucureşti 8. Purcaru I. şi colab.(1995) – Matematica si Asigurari, Editura Economica, Bucureşti; 9. Trandafir R., Duda I., Baciu A., Ioan R.(2001) - Matematici pentru economişti, Vol I, II, Editura Fundaţiei, România de Mâine,

Page 64: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

64

Bucureşti 10. Ungureanu L. (2010) – Calcul economic, Editura Universitaria, Craiova

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Grafuri. Matricea drumurilor totale, teorema Chen pentru drumuri hamiltoniene, algoritmul Chen, algoritmul Kaufmann

Demonstraţia didactică: demonstraţia cu ajutorul execuţiei la tablă. Algoritmizarea: utilizarea diferiţilor algoritmi de învăţare: algoritmi de percepere, înţelegere, generalizare şi sistematizare a cunoştinţelor; algoritmi de recunoaştere; algoritmi de rezolvare. Problematizarea: utilizarea întrebărilor-problemă, problemelor şi situaţiilor-problemă.

Alte metode: studiul de caz; cooperarea, studiul individual, exerciţiul

1 oră

2. Drumuri minime sau maxime într-un graf, algoritmul Bellman-Kalaba, algoritmul Ford.

1 oră

3. Câmp de probabilitate. Probabilitate conditionata. Proprietati ale probabilităţii 1 oră

4. Variabile aleatoare unidimensionale. Variabile aleatoare bidimensionale. 1 oră

5. Repartiţii clasice de probabilitate. 1 oră

6. Elemente de optimizare in conditii probabiliste 1 oră

7. Dobânda simpla simplă. 1 oră

8. Dobânda compusă. 1 oră

9. Scont simplu şi scont compus. Plăţi eşalonate 1 oră

10. Modelarea deciziei de investitie, componenta a deciziilor financiare 1 oră

11. Metode de investitii in conditii de risc si incertitudine 1 oră

12. Funcţii biometrice, funcţia de supravieţuire, speranţa de viaţă. Proprietăţi. Tabele 1 oră

13. Asigurari de persoane. Prime la asigurari de persoane 1 oră

14. Risc in asigurari de persoane. Criterii decizionale de asigurare 1 oră

Bibliografie 1. Bădin V., Despa R. (1998) – Curs de Matematici pentru economişti, vol. I,II, Editura Sylvi; 2. Cenuşe Ghe. şi colectiv(2000)- Matematici pentru economişti: culegere de probleme, Editura CISON, Bucureşti; 3. Craiu I. Mihoc Gh. Craiu V.(1971)- Matematici pentru economişti, vol. III, Editura Tehnică Bucureşti; 4. Ghic G. (2005) – Matematici aplicate in economie: culegere de probleme, Editura Universitara, Bucuresti 5. Muja A., Diatcu E.(1999)- Matematica pentru economişti, Edutura Victor, Bucureşti; 6. Oprescu Gh. (1996)- Modele dinamice ale economiei de piaţă, studii de caz, Editura F. F Press, Bucureşti; 7. Purcaru I. şi colab.(1993) - Matematici aplicate în economie, vol. I şi II Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti; 8. Purcaru I., Berbec F., Sorin D. (1996) – Matematici financiare si Decizii in afaceri, Editura Economica, Bucureşti 9. Trandafir R., Duda I., Baciu A., Ioan R.(2001) - Matematici pentru economişti, Vol I, II, Editura Fundaţiei, România de Mâine,

Bucureşti

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Structurarea continutului disciplinei a tinut cont de următoarele:

Cerintele pietei muncii in materie de profesii care utilizeaza cunostintele dobandite la acest curs (in domeniul financiar bancar si in domeniul asigurarilor)

Corelarea acestei materii cu altele din planul de invatamant

Asigurarea unor competente in gestionarea si prelucrarea unor date din domeniul financiar

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen computerizat: teste grilă 80%

10.5 Seminar/laborator Evaluare 1 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul matematicilor financiare şi actuariale.

Page 65: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

65

FINANŢE PUBLICE 1 PUBLIC FINANCE 1

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Management Financiar Contabil Craiova

1.3.Departamentul Contabilitate, Informatica si Afaceri Internationale

1.4.Domeniul de studii Finanțe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanțe și Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei FINANȚE PUBLICE 1

Codul disciplinei C4B1210

2.2. Anul de studiu I 2.3. Semestrul II 2.4. Tipul de evaluare E2 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 19

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 83

3.9 Total ore pe semestru 125

3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Sala de curs dotata cu tabla

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sala de curs dotata cu tabla

Page 66: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

66

6. Competenţele specifice acumulate C

om

pet

enţe

pro

fesi

on

ale

Competenţă: C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice;

Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C1.1. Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile private şi publice pentru

rezolvarea de probleme specifice C1.2. Evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară folosite pentru rezolvarea de probleme C1.3. Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile

private şi publice C1.4. Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile

private şi publice C1.5. Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de proiecte/lucrări Competenţă: C3. Realizarea de lucrări de natură economi- co-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C3.1. Descrierea lucrărilor de natură economi- co-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.2. Explicarea lucrărilor de natură economi- co-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.3. Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor economico-financiare C3.4. Utilizarea unor indicatori de calitate pentru evaluarea realizării lucrărilor de natură economi- co-financiară C3.5. Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico- financiare Competenţă: C5. Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C5.1. Descrierea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice C5.2. Explicarea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice C5.3. Aplicarea planurilor şi bugetelor în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C5.4. Evaluarea critică a modalităţii de aplicare a planurilor şi bugetelor C5.5. Elaborarea unei lucrări cu privire la rezultatele implementării planului sau bugetului

Co

mp

eteţ

e

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;

Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina FINANŢE PUBLICE studiaza evoluţia istorică a finanţelor publice, conţinutul economic, funcţiile şi rolul finanţelor publice, modul de formare a veniturilor bugetului general consolidat, structura impozitelor şi taxelor care compun sistemul fiscal.

7.2 Obiectivele specifice Această disciplină transmite studenţilor cunoştinţe teoretice şi practice despre conţinutul, funcţiile şi rolul finanţelor publice în perioada contemporană, instituţiile şi mecanismul activităţii financiare privitoare la bugetul de stat, resursele financiare publice, sistemul cheltuielilor publice, împrumuturile de stat, datoria publică. Totodată, sunt prezentate metode, tehnici, instrumente, pârghii financiare utilizate de organele abilitate pentru îndeplinirea obiectivelor economice şi sociale ale politicii financiare. De asemenea, sunt cuprinse şi probleme specifice ale finanţelor publice şi fiscalităţii în ţara noastră, precum şi tendinţele evoluţiei acestora în cadrul reformei fiscal-bugetare din actuala perioadă de dezvoltare a economiei ca ţară membră a Uniunii Europene..

Page 67: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

67

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Finanţele publice: evoluţie, concept, conţinut economic, funcţii şi rol.

1.1. Evoluţia istorică a finanţelor publice 1.2. Conceptul de finanţe publice 1.3. Conţinutul economic al finanţelor publice 1.4. Funcţiile şi rolul finanţelor publice

Prelegere prin prezentarea cursului. Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor studii de caz.

Metode didactice

utilizate în procesul de predare (clasice/moderne)

Metode de transmitere şi însuşire de cunoştinţe:

- de comunicare orală, expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea);

- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul), lectura explicativă, lectura independentă, etc.

Metode de învăţare dirijată sau nedirijată:

- metode de observare directă (observarea

sistematică şi independentă, experimentul, studiul de caz);

- metode de studiu cu ajutorul modelelor;

- instruire programată şi învăţare asistată de calculator.

Metode bazate pe acţiune:

- metode de învăţare bazate pe acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări

practice); - metode de învăţare

prin acţiune simulată (folosirea simulatoarelor, a jocurilor didactice).

2 ore

2. Sistemul bugetar 2.1. Conceptul de buget de stat şi buget al economiei

naţionale 2.2. Principiile şi regulile bugetare 2.3. Structura sistemului bugetar. Bugetul general consolidat al

României 2.4. Metode de dimensionare a veniturilor şi cheltuielilor

bugetare

2 ore

3. Procesul bugetar. Particularităţi în România 3.1. Conţinutul, trăsăturile şi etapele procesului bugetar 3.2. Elaborarea proiectelor de buget 3.3. Aprobarea bugetelor 3.4. Execuţia bugetară 3.5. Încheierea exerciţiului bugetar şi întocmirea contului de

execuţie bugetară 3.6. Controlul bugetar.

2ore

4. Sistemul cheltuielilor publice 4.1. Caracterizarea şi conţinutul sistemului cheltuielilor publice 4.2. Criterii de clasificare a cheltuielilor publice 4.3. Indicatori de analiză a cheltuielilor publice

2 ore

5. Principalele categorii de cheltuieli publice finanţate din fondurile bugetare şi extrabugetare

5.1. Cheltuielile publice pentru acţiuni social culturale 5.2. Cheltuielile publice pentru acţiuni şi obiective economice 5.3. Cheltuielile pentru servicii publice generale, ordine

publică, siguranţă naţională şi apărare

2ore

6. Sistemul resurselor financiare publice 6.1Conţinutul resurselor financiare publice 6.2. Structura resurselor financiare publice 6.3. Conţinutul, caracteristicile şi rolul impozitelor 6.4. Elementele impozitului 6.5. Clasificarea impozitelor 6.6. Aşezarea şi perceperea impozitelor

4ore

7. Sistemul fiscal 7.1. Impozitele directe 7.2. Impozitele indirecte 7.3. Indicatori de analiză a resurselor financiare publice

4ore

8. Presiunea fiscală 8.1. Conceptul şi semnificaţia presiunii fiscale 8.2. Limitele presiunii fiscale 8.3. Modalităţi de exprimare a presiunii fiscale şi factori de

influenţă

2ore

9. Evaziunea fiscală şi repercusiunea impozitelor 9.1. Conţinutul şi formele evaziunii fiscale 9.2. Cauze şi efecte ale evaziunii fiscale 9.3. Paradisurile fiscale 9.4. Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale 9.5. Repercusiunea impozitelor

2ore

10. Creditul public. Datoria Publică 10.1. Conţinutul economic, formele şi rolul creditului public 10.2. Tehnica împrumutului public 10.3. Datoria publică

2ore

Page 68: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

68

11. Datoria externă 11.1. Clasificarea şi caracteristicile împrumuturilor externe 11.2. Conceptul de datorie externă 11.3. Indicatori de cuantificare a nivelului datoriei extern 11.4. Gestiunea datoriei externe

2 ore

12. Finanţele organizaţiilor internaţionale 12.1. Rolul şi tipologia organizaţiilor internaţionale 12.2. Bugetele organizaţiilor internaţionale 12.3. Organizarea financiară şi bugetul Uniunii Europene

2 ore

Bibliografie 1. Antonescu, M. 2007. Finanţe Publice. Editura Sitech, Craiova 2. Cioponea, M.C. 2004. Finanţe Publice. Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 3. Dascălu, E.D., Ruşanu, D. R. 2005. Finanţe Publice. Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 4. Ristea, L., Trandafir, A. 2005. Finanţe publice între teorie şi practică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 5. Cioponea, M.C. 2007. Finanţe Publice şi teorie fiscală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 6. Cioponea, M.C. 2004. Evoluţia veniturilor şi cheltuielilor bugetare din România, în contextul integrării în Uniunea Europeană. Editura

Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Evoluţia istorică a finanţelor publice; Conceptul de finanţe publice; Conţinutul economic al finanţelor publice; Funcţiile şi rolul finanţelor publice.

Teme de referat: Necesitatea obiectivă a apariţiei finanţelor. Evoluţii şi

perspective viitoare; Concepţii evolutive privind rolul statului în activitatea

economică; Finanţele publice în societatea modernă; Interdependenţa finanţe publice – finanţe private.

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

1 oră

2. Aplicaţii practice privind structura bugetului general consolidat al României, metode de dimensionare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare

Teme de referat: Tipuri de bugete utilizate în practica internaţională; Principiile bugetare între teorie şi practică; Echilibrul bugetar între necesitate şi posibilităţi; Incidenţa impozitării asupra echilibrului bugetar; Cauzele determinante ale apariţiei deficitelor bugetare în

România;

1 oră

3. Aplicaţii practice privind conţinutul etapele procesului bugetar, elaborarea proiectelor de buget, aprobarea bugetelor, execuţia bugetară.

Teme de referat: Trăsături comune şi specifice procesului bugetar;

Elaborarea proiectului de buget în România, comparativ cu ţările Uniunii Europene;

Aprobarea bugetului în ţările Uniunii Europene; Execuţia de casă a bugetului prin sistemul bancar comparativ

cu execuţia de casă prin trezorerie; Eficienţa modalităţilor de control bugetar.

1 oră

4. Aplicaţii practice privind conţinutul sistemului cheltuielilor publice, clasificarea cheltuielilor publice, indicatori de analiză a cheltuielilor publice.

Teme de referat: Rolul sectorului public şi importanţa analizei eficienţei

cheltuielilor publice; Analiza factorilor de influenţă a creşterii cheltuielilor publice în

România; Indicatori de analiză a dinamicii cheltuielilor publice.

1 oră

Page 69: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

69

5. Aplicaţii practice privind ponderea unei categorii de cheltuieli în cadrul cheltuielilor bugetare, modificarea absolută a cheltuielilor bugetare faţă de anul anterior.

Teme de referat: Analiza evoluţiei cheltuielilor publice în ţările Uniunii Europene;

Analiza evoluţiei cheltuielilor publice în România.

1 oră

6. Aplicaţii practice privind determinarea creşterii resurselor financiare, modalităţi de constituire a impozitelor, clasificarea impozitelor .

Teme de referat: Analiza evoluţiei resurselor financiare publice în ţările Uniunii Europene şi în România;

Intervenţionism prin impozite sau neutralitatea impozitelor?

1 oră

7. Aplicaţii practice privind determinarea resurselor financiare publice, modalităţile de constituire a impozitelor, dubla impunere internaţională

Teme de referat: Echitatea fiscală în economia modernă; Repere ale politicii fiscal-bugetare în România. Perspective

privind evoluţia resurselor financiare publice. Politica fiscală în Uniunea Europeană; Incidenţa impozitelor asupra economiei reale.

1 oră

8. Aplicaţii practice privind ponderea impozitelor directe în cadrul veniturilor fiscale, elasticitatea impozitelor indirecte

Teme de referat: Analiza evoluţiei impozitelor directe în ţările Uniunii Europene; Analiza evoluţiei impozitelor directe în România şi a factorilor

care au influenţat cuantumul acestora.

1 oră

9. Aplicaţii practice privind taxele vamale, monopolurile fiscale, taxele pe consumaţie, indicatori de analiză a resurselor financiare publice

Teme de referat: Analiza evoluţiei impozitelor indirecte în ţările Uniunii

Europene; Analiza evoluţiei impozitelor indirecte în România şi a factorilor

care au influenţat cuantumul acestora.

1 oră

10. Aplicaţii practice privind determinarea ratei presiunii fiscale la nivel naţional şi ratei presiunii fiscale la nivelul firmei.

Teme de referat: Rata presiunii fiscale la nivel naţional; Efectele creşterii presiunii fiscale; Curba Laffer.

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

1 oră

11. Aplicaţii practice privind cauzele şi efectele evaziunii fiscale.

Teme de referat: Evaziunea fiscală în România; Evaziunea fiscală internaţională; Metode de combatere a evaziunii fiscale.

1 oră

12. Aplicaţii practice privind creditul public şi datoria publică. Tehnica împrumutului public.

Teme de referat: Opţiunea între împrumuturi şi impozite ca modalitate de procurare a resurselor financiare publice necesare acoperirii cheltuielilor curente;

Analiza datoriei publice în perioada 1990 – 2008.

1 oră

13. Aplicaţii practice privind gradul de îndatorare a ţării, datoria publică medie pe locuitor, ponderea dobânzilor aferente datoriei publice în PIB

Teme de referat: Analiza evoluţiei datoriei externe a României în perioada 1990

- 2008; Sustenabilitatea datoriei publice a României.

1 oră

Page 70: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

70

14. Aplicaţii practice privind resursele care alimentează bugetul Uniunii Europene

Teme de referat: Costurile aderării României la Uniunea Europeană; Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene; Capacitatea de absorbţie a fondurilor comunitare şi de aplicare

a unui management bugetar integrat.

1 oră

Bibliografie 1. Antonescu, M. 2007. Finanţe Publice. Editura Sitech, Craiova 2. Cioponea, M.C. 2004. Finanţe Publice. Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 3. Dascălu, E.D., Ruşanu, D. R. 2005. Finanţe Publice. Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 4. Ristea, L., Trandafir, A. 2005. Finanţe publice între teorie şi practică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 5. Cioponea, M.C. 2007. Finanţe Publice şi teorie fiscală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 6. Cioponea, M.C. 2004. Evoluţia veniturilor şi cheltuielilor bugetare din România, în contextul integrării în Uniunea Europeană. Editura

Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare Din analiza opiniilor formulate de către angajatori privind atributele preferenţiale ale formaţiei de specialişti a rezultat un grad

ridicat de apreciere a profesionalismului acestora, ceea ce confirmă faptul că, structura şi conţinutul curriculei educaţionale construită pentru acest program de studii sunt corecte, cuprinzătoare şi eficiente.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Însuşirea conceptelor, a principiilor şi a teoriilor specifice disciplinei

Examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator

Implicare în identificarea şi soluţionarea problemelor specifice domeniului studiat

Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Implicare în identificarea şi soluţionarea problemelor specifice domeniului studiat

Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul finanțelor publice.

Page 71: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

71

INFORMATICĂ ECONOMICĂ APLICATĂ APPLIED ECONOMIC DATA

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Finanțe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanțe și Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei INFORMATICĂ ECONOMICĂ APLICATĂ

Codul disciplinei C4B1211

2.2. Anul de studiu I 2.3. Semestrul II 2.4. Tipul de evaluare CV2 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 58

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum -

4.2 de competenţe Tehnologii informaționale pentru afaceri

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare multimedia.

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Seminariile se desfăşoară în loboratoare dotate cu computere și acces la internet.

Page 72: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

72

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e C2. Utilizarea resurselor informatice in domeniul financiar-contabil

Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C2.1. Definirea și descrierea conceptelor fundamentale ale tehnologiei informației și comunicațiilor în economia

digitală C2.2. Explicarea conceptelor fundamentale ale tehnologiei informației și comunicațiilor în economia digitală. C2.3. Studierea comparativă şi evaluarea critică a principalelor programe de evidenţă şi raportare financiar-

contabilă C2.4. Utilizarea sistemelor de gestiune a bazelor de date şi a programelor specifice. C2.5. Utilizarea şi dezvoltarea unui sistem simplu de colectare a informaţiilor în vederea înregistrării în

contabilitate a operaţiunilor economice C4. Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice

Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C4.1. Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru derularea operaţiunilor şi tranzacţiilor

financiare C4.2. Evaluarea pe baza metodelor standard a calităţii execuţiei operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.3. Explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.4. Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.5. Simularea de operaţiuni şi/sau tranzacţii financiare C6 Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C6.1 -Aplicarea planurilor şi bugetelor în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice; C6.2 -Descrierea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice; C6.3 -Elaborarea unei lucrări cu privire la rezultatele implementării planului sau bugetului; C6.4 -Evaluarea critică a modalităţii de aplicare a planurilor şi bugetelor;

C6.5 -Explicarea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice.

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

CT 1 Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila

CT 2 Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei

CT 3 Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Asimilarea de cunoştinţe şi formarea unor deprinderi şi abilităţi elementare dar de bază din domeniul informaticii de gestiune, necesare programului de studiu;

Familiarizarea studenţilor cu elemente de bază ale noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie utilizate în gestionarea documentelor administrative dar şi pentru managementul afacerilor;

Analiza comparativă şi studiul detailat a mai multor sisteme informaţionale utilizate în activitatea administrativă, managerială, financiară.

7.2 Obiectivele specifice Dezvoltarea capacităţii de a transpune în practică cunoştinţele teoretice dobândite dar şi să dezvoltarea unei gândiri logice pentru dezvoltarea abilităţilor de management a informaţiei la standarde înalte, şi a abilităţilor de comunicare.

Cunoașterea celor mai importante concepte privind utilizarea practică a procesoarelor de calcul tabelar şi a celor de realizarea a prezentărilor electronice, în vederea formării lor ca viitori specialişti în contabilitate.

Transpunerea în practică a notiunile teoretice predate la curs şi studiate individual pentru: comunicarea şi stocarea informaţiei sub forma digitală şi analogică, gestionarea informaţiei receptate, transpunerea informaţiei în forme specifice fiecărui beneficiar, şi transmiterea acesteia.

Page 73: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

73

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Tehnologii informaţionale în sprijinul procesării documentelor

Interacţiunea cu studenţii este regulă de predare. Prelegerile sunt axate pe utilizarea de suport power-point şi pe acces la resurse multimedia. Comunicare orală, (descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea); Studiu cu ajutorul modelelor; Instruire programată şi învăţare asistată de calculator; Învăţare bazată pe acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări practice).

2 ore Sportul de curs este distribuit studenţilor pe

cale electronică la debutul activităţii. Se recomandă studenţilor parcurgerea

prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

2. Tehnici de procesare a textelor. Generalităţi

2 ore Sportul de curs este distribuit studenţilor pe

cale electronică la debutul activităţii. Se recomandă studenţilor parcurgerea

prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

3. Tehnici de procesare a textelor. Formatarea documentelor

2 ore Sportul de curs este distribuit studenţilor pe

cale electronică la debutul activităţii. Se recomandă studenţilor parcurgerea

prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

4. Tehnici de procesare a textelor. Editarea tabelelor

2 ore Sportul de curs este distribuit studenţilor pe

cale electronică la debutul activităţii. Se recomandă studenţilor parcurgerea

prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

5. Tehnici de procesare a tabelelor. Generalităţi Excel

2 ore Sportul de curs este distribuit studenţilor pe

cale electronică la debutul activităţii. Se recomandă studenţilor parcurgerea

prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

6. Tehnici de procesare a tabelelor. Grafice şi baze de date

2 ore Sportul de curs este distribuit studenţilor pe

cale electronică la debutul activităţii. Se recomandă studenţilor parcurgerea

prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

7. Tehnici de realizare a prezentărilor electronice.

2 ore Sportul de curs este distribuit studenţilor pe

cale electronică la debutul activităţii. Se recomandă studenţilor parcurgerea

prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

Bibliografie 1. Allman K., Laurito J., Loh M. 2011, Financial Simulation Modeling in Excel: A Step-by-Step Guide, Wiley Finance Edition. 2. Băduţ M. 2003. Informatica în management, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 3. Curteanu S. 2004. Excel prin exemple, Editura Polirom, Iaşi, 4. Fusaru D., Gherasim Z. 2007. Informatică Managerială, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti; 5. Onete B., Bob C. 2004. Sisteme informatice pentru afaceri. Aplicaţii Excel 2007, Editura ASE;

6. Scott Proctor K. 2009. Building Financial Models with Microsoft Excel, A Guide for Business Professionals, John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, USA.

7. Ştefănescu L. 2006. Tehnici de procesare a documentelor, Editura Universitaria, Craiova; 8. Ştefănescu L., Ştefănescu A. 2005. Birotica. Îndrumar pentru lucrări de laborator, Editura Universitaria.

9. Ştefănescu L., 2005. Information Technologies Intends to Managerial Assistance, în volumul „Sustanaible Management Development”, Editura Niculescu, Bucureşti.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Crearea şi salvarea documentelor

- Învăţare bazată pe acţiune directă care constă în exerciţii, probleme, lucrări practice și prin acţiune simulată folosind simulatoare și jocuri didactice.

2 ore Se va utiliza MS Word pentru a

realiza aplicaţii privind crearea unui document în formă standard şi după un model prestabilit.

Page 74: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

74

2. Tehnici elementare, editarea documentelor

- La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

- Lucrări de laborator interactive și cu caracter aplicativ al căror scop este de a atrage studenţii în dezbateri și discuţii a unor studii de caz.

2 ore Se va utiliza MS Word pentru a

realiza aplicaţii privind editarea unui document conform regulilor generale de tehnoredactare, salvarea acestuia cu parolă pentru protecţie.

3. Formatarea documentelor: formatarea caracterelor, formatarea paragrafelor.

2 ore Se va utiliza MS Word pentru a

realiza aplicaţie privind formatarea unui document, vizualizarea şi tipărirea unui document.

4. Realizarea de tabele, calcule şi sortări într-un tabel Word

4 ore Se va utiliza MS Word pentru a

realiza aplicaţii privind realizarea de tabele, efectuarea de calculi, sortări, inserarea de câmpurilor de tip dată calendaristică şi a controalelor de tip listă derulantă.

5. Utilizarea câmpurilor de tip dată calendaristică şi a controalelor de tip listă derulantă

6. Editarea şi formatarea tabelelor în Excel 6 ore

Se va utiliza MS Excel pentru a realiza aplicații privind editarea şi formatarea tabelelor, utilizarea formulelor a unor funcţii financiare (FV, PMT, IPMT, SYD, SLN).

7. Utilizarea formulelor şi a unor funcţii Excel

8. Utilizarea funcţiilor financiare FV, PMT, IPMT în tabele Excel

9. Utilizarea funcţiilor financiare pentru amortizare în tabele Excel

10. Baze de date realizate şi exploatate cu Excel 4 ore Se va utiliza MS Excel pentru a

realiza aplicații privind exploatarea bazelor de date (sortări, filtrări de date, totaluri, subtotaluri, etc)

11. Exploatarea bazelor de date cu Excel (sortări, filtrări de date, etc)

12. Prezentări electronice cu Power Point 4 ore Se va utiliza MS PowerPoint pentru

a realiza aplicații privind realizarea unor prezentări electronice cu efecte de tranziţie şi animaţie

13. Aplicarea efectelor de tranziţie şi animaţie prezentărilor

14. Seminar recapitulativ în vederea evaluării finale.

Sumarizarea cunoștințelor dobândite în vederea obținerii punctelor de credit alocat disciplinei.

2 ore

Bibliografie 1. Allman K., Laurito J., Loh M. 2011, Financial Simulation Modeling in Excel: A Step-by-Step Guide, Wiley Finance Edition. 2. Băduţ M. 2003. Informatica în management, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 3. Curteanu S. 2004. Excel prin exemple, Editura Polirom, Iaşi, 4. Fusaru D., Gherasim Z. 2007. Informatică Managerială, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti; 5. Onete B., Bob C. 2004. Sisteme informatice pentru afaceri. Aplicaţii Excel 2007, Editura ASE;

6. Scott Proctor K. 2009. Building Financial Models with Microsoft Excel, A Guide for Business Professionals, John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, USA.

7. Ştefănescu L. 2006. Tehnici de procesare a documentelor, Editura Universitaria, Craiova; 8. Ştefănescu L., Ştefănescu A. 2005. Birotica. Îndrumar pentru lucrări de laborator, Editura Universitaria.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținutul disciplinei și al temelor de laborator corespunde nevoilor angajatorilor pentru meseriile care corespund următoare lor coduri din COR: Comisar garda financiară - 241102; Controlor tezaur - 241104; Inspector financiar-bancar - 241107; Inspector asigurări - 241108; Referent de specialitate financiar-contabilitate - 241110; Dealer - 241113; Analist investiţii - 241115; Consultant plasamente valori mobiliare - 241117; Agent capital de risc - 241118; Consultant fiscal - 241129; Economist bancă - 241502; Ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare) - 241508; Administrator bancar/produs leasing - 241509; Referent bancar/societate leasing - 241514; Inspector de specialitate asigurări - 241601; Inspector de specialitate subscriere - 241602; Referent de specialitate asigurări - 241603; Inspector de risc - 241606; Specialist sistem asigurări - 241609; Expert/inspector vamal - 241907; Controlor vamal, controlor pentru datoria vamală, agent vamal (studii superioare) - 241920; Analist financiar - 241943; Asistent analist - 241947; Consilier/expert/inspector/referent/economist în economia mediului - 244103; Administrator financiar (patrimoniu) studii sup. - 244111; întrucât studenții pot transpune în practică cunoştinţele teoretice dobândite, pot utiliza arsenalul de tehnologii informaţionale şi comunicaţionale pentru a primi, evalua, stoca, produce, prezenta şi schimba informaţii, dar şi pentru a comunica şi a participa în reţele prin intermediul Internetului. Totodată aceștia dețin o gândire logică şi critică pentru dezvoltarea abilităţilor practice de utilizare a computerului, de cunoaștere și folosire a sistemelor de operare, a diverselor software de aplicații cum ar fi cele de editare/procesare a textelor, a tabelelor precum și utilizarea critică şi cu încredere a

Page 75: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

75

mijloacelor media electronice la muncă, în timpul liber şi pentru comunicare;

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs PV la final de semestru Examen oral 80%

10.5 Seminar/laborator Evaluare 1 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicaționale

Page 76: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

76

STATISTICĂ STATISTICS

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Management Financiar Contabil Craiova

1.3.Departamentul Contabilitate, Informatica si Afaceri Internationale

1.4.Domeniul de studii Management

1.5.Ciclul de studii Licenta

1.6.Programul de studii/Calificarea Management

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei STATISTICA ECONOMICA

Codul disciplinei C4B1212

2.2. Anul de studiu I 2.3. Semestrul II 2.4. Tipul de evaluare E2 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 44

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Sala de curs dotata cu tabla

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sala de curs dotata cu tabla

Page 77: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

77

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

Competenţă: C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice;

Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C1.1. Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile private şi publice pentru

rezolvarea de probleme specifice C1.2. Evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară folosite pentru rezolvarea de

probleme C1.3. Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în

entităţile/organizaţiile private şi publice C1.4. Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în

entităţile/organizaţiile private şi publice C1.5. Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de proiecte/lucrări

Competenţă: C2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C2.1. Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară

C2.2. Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară

C2.3. Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară

C2.4. Identificarea criteriilor de selecţie şi aplicarea variantei adecvate pentru culegerea şi analiza datelor economico- financiare

C2.5. Efectuarea de analize economi- co-financiare curente pe baza datelor şi informaţiilor culese

Co

mp

eteţ

e

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;

Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina „Statistica economica” are ca obiectiv general, insusirea de catre studentii

economisti a cunostiintelor necesare teoretice si practice referitoare la procesul de conturare a statisticii ca important instrument de cunoastere a vietii sociale economice cu majore implicatii in activitatea de conducere si in deciziile politice.

7.2 Obiectivele specifice Ca obiective specifice se au in vedere orientarea si directionarea catre cunosterea metodelor statistice a procedeelor, tehnicilor de investigare statistica, fiind aprofundate aspectele cantitative si calitative a fenomenelor de masa supuse actiunii legilor statistice precum si cunoasterea conceptelor de baza al statisticii cu care opereaza in mod curent si unitar in toate etapele cercetarii si in toate statisticile aplicate inclusiv cele de ramura. Pentru studiul de corelatie studentii trebuie sa apeleze la celelalte discipline economice apropiate ca profil.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Statistica – instrument de cunoastere si conducere in economie 1.1. Obiectul si metoda statisticii; 1.2. Concepte de baza ale statisticii

Prelegere prin prezentarea cursului. Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor studii de caz.

Metode didactice

utilizate în procesul de predare (clasice/moderne)

Metode de transmitere şi însuşire de cunoştinţe:

- de comunicare orală,

2 ore

2. Sistematizarea datelor statistice 2.1. Observarea statistica; 2.2. Prelucrarea datelor statistice

2 ore

3. Prezentarea datelor statistice Tabele, serii, reprezentari grafice

2ore

4. Indicatorii statistici 4.1. Functiile 4.2. Indicatori derivati

2 ore

Page 78: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

78

5. Indicatorii statistici 5.1. Indicatori de frecventa (variatia si asimetria) 5.2. Indicatori de pozitie

expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea);

- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul), lectura explicativă, lectura independentă, etc.

Metode de învăţare dirijată sau nedirijată:

- metode de observare directă (observarea

sistematică şi independentă, experimentul, studiul de caz);

- metode de studiu cu ajutorul modelelor;

- instruire programată şi învăţare asistată de calculator.

Metode bazate pe acţiune:

- metode de învăţare bazate pe acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări

practice); - metode de învăţare

prin acţiune simulată (folosirea simulatoarelor, a jocurilor didactice).

2ore

6. Analiza seriilor de distributie a frecventelor 6.1. Indicatori simpli si sintetici ai variatiei 6.2. Regula de adunare a dispersiilor 6.3. Variatia intercuartilica si interdecilica 6.4. Indicatori de asimetrie

2ore

7. Sondajul statistic 7.1. Avantajele cercetarii selective 7.2. Conditii de baza ale realizarii selectiei 7.3. Metode si procedee de selectie

2ore

8 .Testarea ipotezelor pentru fundamentarea deciziilor economice 8.1. Tipuri de sondaje

2ore

8. 9. Analiza de regresie si corelatie 2ore

10. Analiza statistica a seriilor cronologice 10.1. Trasaturi, particularitati, indicatori de analiza. 10.2. Componente 10.3. Serii teritoriale

2ore

11. 11. Metoda indicilor in analiza economica 11.1 . Notiuni de baza. 11.2 Indici de grup calculati ca media indicilor individuali

2 ore

12. Metoda indicilor in analiza economica 12.1. Indicii calculati ca raport a doua medii 12.2. Descompunerea pe factori de influenta a unui fenomen

2 ore

13. Sistemul conturilor nationale (scn) si indicatorii macroeconomici 13.1. Sistemul conturilor nationale (SCN) 13.2. Indicatorii maroeconomici de rezultate

13.3. Folosirea indicatorilor macro-economici in companiile internationale

2 ore

14. Statistica balantei de plati externe (bpe) si a datoriei externe 14.1. Balanta de plati externe si indicatorii de analiza 14.2. Datoria externa si indicatorii de analiza

2 ore

Bibliografie

[1] Anghelache, C. 2004. Statistică macroeconomică. Editura Economică, Bucureşti [2] Balu, M. E. 2004. Statistica pentru marketing şi comerţ exterior. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti [3] Balu, M.E.2006. Statistica aplicată în economie. Studii de caz. Probleme. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. [4] Popescu, A., Neacşu, G., Goanţă, G. 2006. Statistică. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti [5] Balu, M.E.2007. Bazele statisticii. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti [6] Ciuna, S. 2009. Statistica economica. Editura Sitech, Craiova.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. 1. Dezbateri cu privire la Statistica - obiect, concepte;

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

2 ore 2. 2. Dezbateri cu privire la Sistematizarea datelor statistice

2 ore

3. Dezbaterea privind Prezentarea datelor statistice; 2 ore

4. Dezbaterea privind Indicatorii sintetici derivati – aplicatii 2 ore

5. Dezbaterea temelor Indicatorii sintetici de frecventa si pozitie aplicatii

2 ore

6. Interpretări la Indicatorii variatiei si de asimetrie – aplicatii; La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra

2 ore

7. Interpretari referitoare la Sondajul statistic; 2 ore

8. Interpretari referitoare la Tipuri de sondaje – aplicatii; 2 ore

Page 79: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

79

9. Interpretari referitoare la: Analiza de regresie si corelatie – aplicatii

individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

2 ore

10. Interpretari referitoare la: Indicatorii de analiza ai seriilor cronologice si teritoriale – aplicatii;

2 ore

11. Interpretari referitoare la: Indicii de grup – aplicatii; 2 ore

12. Interpretari referitoare la: Indicii calculati ca raport a doua medii – aplicatii;

2 ore

13. Interpretari referitoare la: Indicatorii macro economici – aplicatii; 2 ore

14. Interpretari referitoare la : Indicatorii balantei de plati externe si ai datoriei externe

2 ore

Bibliografie [1] Anghelache, C. 2004. Statistică macroeconomică. Editura Economică, Bucureşti [2] Balu, M. E. 2004. Statistica pentru marketing şi comerţ exterior. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti [3] Balu, M.E.2006. Statistica aplicată în economie. Studii de caz. Probleme. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. [4] Popescu, A., Neacşu, G., Goanţă, G. 2006. Statistică. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti [5] Balu, M.E.2007. Bazele statisticii. Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti [6] Ciuna, S. 2009. Statistica economica. Editura Sitech, Craiova.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare Din analiza opiniilor formulate de către angajatori privind atributele preferenţiale ale formaţiei de specialişti a rezultat un grad

ridicat de apreciere a profesionalismului acestora, ceea ce confirmă faptul că, structura şi conţinutul curriculei educaţionale construită pentru acest program de studii sunt corecte, cuprinzătoare şi eficiente.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Însuşirea conceptelor, a principiilor şi a teoriilor specifice disciplinei

Examen computerizat : teste grila 80 %

10.5 Seminar/laborator

Implicare în identificarea şi soluţionarea problemelor specifice domeniului studiat

Test computerizat pe parcursul semestrului

10 %

Implicare în identificarea şi soluţionarea problemelor specifice domeniului studiat

Test computerizat pe parcursul semestrului

10 %

10.6 Standard minim de performanţă

Obtinerea unei note de minim 5, care certifica acumularea unui minim de cunostiinte in domeniul statisticii.

Page 80: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

80

SOCIOLOGIE ECONOMICĂ ECONOMIC SOCIOLOGY

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Finanţe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanţe - Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei SOCIOLOGIE ECONOMICĂ

Codul disciplinei C4B1213

2.2. Anul de studiu I 2.3. Semestrul II 2.4. Tipul de evaluare E2 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 12

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 58

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum -

4.2 de competenţe -

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu tablă

Page 81: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

81

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

Competenţă: C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în

entităţile/organizaţiile private şi publice; Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C1.1. Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile private şi publice pentru rezolvarea de probleme specifice

C1.2. Evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară folosite pentru rezolvarea de probleme

C1.3. Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice

C1.4. Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice

C1.5. Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de proiecte/lucrări

Competenţă: C3. Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi

publice Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C3.1. Descrierea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.2. Explicarea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.3. Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor economico-financiare C3.4. Utilizarea unor indicatori de calitate pentru evaluarea realizării lucrărilor de natură economi- co-financiară C3.5. Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico- financiare

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Disciplina “Sociologie Economică” explorează principalele concepte şi instrumente cu care operează sociologia contemporană, urmărind fundamentarea noţiunilor de bază specifice Sociologiei Economice şi aprofundarea tehnicilor de analiză cu care operează sociologii în vederea realizării obiectivelor pe care şi le-au propus. Această disciplină transmite studenţilor cunoştinţe teoretice şi practice despre conţinutul, funcţiile şi rolul sociologiei în perioada contemporană, instituţiile şi mecanismul activităţii sociologice.

7.2 Obiectivele specifice Acest curs îsi propune să ofere studenţilor, într-un mod cât mai sistematic, teorii şi instrumente de analiză pentru înţelegerea şi interpretarea critică a problematicii relaţiilor de schimb în cadrul instituţional al pieţei şi organizaţiilor. Cursul analizează mecanismele de realizare a cooperării şi a acţiunilor colective şi, implicit, generarea organizării sociale, în sfera activităţilor economice. Cursul invită la reflecţia asupra apariţiei şi funcţionării unor structuri diferite de cooperare socială, de la formele minimaliste de organizare – pieţele – până la cele puternic instituţionalizate – organizaţiile şi câmpurile organizaţionale. Este de asteptat ca, în final, studentul să dispună atât de cunostinţele teoretice cât şi de capacitatea analitică necesare interpretării si evaluării critice a diferitelor forme de organizare a schimburilor sociale. În acelaşi timp, cursul îşi propune introducerea conceptelor de schimb şi tranzacţii şi familiarizarea studenţilor cu problematica acţiunii sociale, instituţiilor şi reţelelor de cooperare, familiarizarea studenţilor cu temele, conceptele şi teoriile de bază ale sociologiei, aşezarea fundamentelor limbajului de specialitate şi familiarizarea cu perspectiva analitică specifică ştiinţelor socio-umane (în particular a sociologiei), precum şi dobândirea unei perspective sistemice asupra societăţii şi înţelegerea interdependenţelor dintre subsistemele ei, dezvăluirea dimensiunii sociale a fiinţei umane şi a importanţei procesului de socializare.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Introducere în sociologia economică. Conceptele de bază în sociologia economică; Activitatea economico-socială şi sociologia economică; Societatea şi economia contemporană în perspectiva globalizării.

Prelegere cu ajutorul videoproiectorului. Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor studii de caz.

4 ore

Page 82: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

82

2. Raportul sociologiei economice cu ştiinţele socio-umane. Relaţia cu economia politică şi sistemul ştiinţelor economice; Relaţia cu psihologia şi disciplinele de graniţă respective (etica, morala, religia şi antropologia); Societatea economică şi societatea civilă.

Metode didactice utilizate în procesul de predare (clasice/moderne)

Metode de transmitere şi însuşire de cunoştinţe:

- de comunicare orală, expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea);

- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul), lectura explicativă, lectura independentă, etc.

Metode de învăţare dirijată sau nedirijată:

- metode de observare directă (observarea sistematică şi independentă, experimentul, studiul de caz);

- metode de studiu cu ajutorul modelelor;

- instruire programată şi învăţare asistată de calculator.

Metode bazate pe acţiune: - metode de învăţare bazate pe

acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);

- metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea simulatoarelor, a jocurilor didactice).

4 ore

3. Repere ale sociologiei economice. Teorii şi doctrine din secolele XVII şi XVIII; Teorii şi doctrine din secolul al XIX-lea; Teorii şi doctrine din secolul al XX-lea.

4 ore

4. Concepţii despre om şi societate. Tipologia umană în economie – determinări şi caracteristici; Structura psihologică a omului; Condiţionarea economică şi socială a omului.

4 ore

5. Comportamentul economic.Concept şi teorii explicative; Factori de influenţare a comportamentului economic; Modele şi metode de măsurare.

4 ore

6. Relaţiile economice ca relaţii interumane. Comunicarea interumană – concept şi forme de manifestare; Teorii ale comunicării şi metode de studiere a acesteia; Comunicarea ca liant al acţiunilor umane.

4 ore

7. Sistemul economico-social. Activităţile specifice vieţii sociale; Structura sistemului social; Poziţie socială, status şi rol; Rolul individului în economie şi societate; Tipologia sistemelor economice şi sociale; Economia şi societatea românească în tranziţie.

4 ore

Bibliografie

[1]. Dobrescu Emilian, Sociologie economică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2005. [2]. Zamfir Cătălin, Vlăsceanu Lazăr, Dicţionar de sociologie, Editura Babel, Bucureşti, 1993. [3]. Boudon, Raymond şi colaboratorii, Dicţionar de sociologie, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996. [4]. Nicorescu, Elisabeta, Sociologie economică, curs, 1996.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Societatea şi economia contemporană în perspectiva globalizării.

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

2 ore

2. Relaţiile fundamentale între economie şi organizarea socială; 2 ore

3. Istoria doctrinelor sociologice; 2 ore

4. Structura psihologică a omului; Diversitatea sociologică; 2 ore

5. Comportamentul economic; Sociologia modului de trai; Omul organizaţional;

2 ore

6. Comunicarea ca liant al acţiunilor umane; Comunicarea interumană; Comunicarea ca fapt social;

2 ore

7. Societatea românească în tranziţie; Grupul social; Acţiunea socială; Stratificarea socială;

2 ore

Bibliografie

[1]. Dobrescu Emilian, Sociologie economică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2005. [2]. Zamfir Cătălin, Vlăsceanu Lazăr, Dicţionar de sociologie, Editura Babel, Bucureşti, 1993. [3]. Boudon, Raymond şi colaboratorii, Dicţionar de sociologie, Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996. [4]. Nicorescu, Elisabeta, Sociologie economică, curs, 1996.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare Din analiza opiniilor formulate de către angajatori privind atributele preferenţiale ale formaţiei de specialişti a rezultat un grad

ridicat de apreciere a profesionalismului acestora, ceea ce confirmă faptul că, structura şi conţinutul curriculei educaţionale construită pentru acest program de studii sunt corecte, cuprinzătoare şi eficiente.

Page 83: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

83

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de

evaluare 10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru

Examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator

Evaluare 1 pe parcursul semestrului

Test computerizat pe parcursul semestrului

10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului

Test computerizat pe parcursul semestrului

10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul sociologiei economice.

Page 84: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

84

LIMBA STRĂINA (ENGLEZĂ) 2 FOREIGN LANGUAGE (ENGLISH) 2

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanţe şi Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZĂ

2.2. Anul de studiu I 2.3. Semestrul II 2.4 Tipul de evaluare CV2 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 - - 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 - - 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp 14

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi -

3.7 Total ore studiu individual 47

3.9 Total ore pe semestru 75

3.10 Număr de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Să fi studiat limba engleză în ciclul preuniversitar (cel puţin 1 an)

4.2 de competenţe Să aibă noţiuni minimale de limbă engleză

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie, laptopuri şi tablă

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe

pro

fesi

on

ale

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private

şi publice; C1.1. Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile

private şi publice; C1.2. Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile

private şi publice; C1.3. Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile private şi publice pentru

rezolvarea de probleme specifice; C1.4. Evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară folosite pentru rezolvarea de probleme; C1.5. Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de proiecte/lucrări.

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităților într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaționare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;

Identificarea oportunităților de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Obiectivele generale ale acestui curs oferă studenţilor posibilitatea de a-și îmbunătăți cunoștințele în ceea ce privește conceptele de gramatică și vocabular de specialitate, de a-şi dezvolta capacitatea

Page 85: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

85

de exprimare a ideilor de bază și transmitere de informații, de a utiliza corect aspectele fundamentale structurale ale limbii engleze.

Se va acorda prioritate capacității de comunicare - scrisă şi orală - şi de socializare într-un mediu de afaceri, care se va realiza prin utilizarea textelor de specialitate, conversației, activităților interactive.

Cursurile de limba engleză au ca scop: Consolidarea vocabularului și terminologiei de specialitate, îmbogățirea cunoștințelor fundamentale

printr-o asimilare mai temeinică a noilor concepte legate de domeniul lor de interes; Stimularea comunicării orale și scrise în limba engleză, pe temele menționate de curriculum; Dezvoltarea la studenţi a unei gândiri științifice, prin încurajarea de a aborda informațiile și

documentația referitoare la domeniul de specialitate, de a rupe barierele de comunicare într-un mediu de afaceri.

7.2 Obiectivele specifice Cursurile de limbă engleză vor perfection competenţele studenţilor în ce priveşte comunicarea orală sau scrisă, le va crea şi dezvolta abilităţile de a:

- cere sau de a da informaţii specifice domeniului de interes etc; - întreţine corespondenţa de afaceri în engleză. - înţelege şi înţelege informaţiile din texte specializate; - recunoaşte şi folosi correct diferitele structure gramaticale.

- încuraja studenţii de a rupe barierele de comunicare într-o limbă străină.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Introduction to accounting. Key Characteristics of Accounting Information. Grammar review: Sequence of Tenses, Direct/ Indirect Speech.

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii. Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie. Metode clasice didactice utilizate în procesul didactic: Expunerea; Metode contrastive; Comunicare scrisă/orală. Metode moderne didactice utilizate în procesul didactic: Metode de învăţare prin simulare; Metode de stimulare a creativităţii

4 ore

2. Accounting basic. Accounting Principles. Grammar review: Direct/Indirect Speech (Statements, Questions, etc.)

4 ore

3. Introduction to financial accounting. Importance of Financial Accountancy. Role of financial accounting. Principles of Financial Accounting.

Grammar review: Passive Voice. 4 ore

4. Written Communication in Business English: Business Letters (main parts and Layout); The Letter of Application.

Grammar review: Comparatives and superlatives; Modal verbs. 4 ore

5. The Résumé or Curriculum Vitae. The Résumé or Curriculum Vitae. The Euro pass. Writing and exposing one’s Résumé or Curriculum Vitae and Euro pass.

Grammar review: Conditional/Conditional clauses (type I, II). 4 ore

6. Getting Ready for an Interview (I, II). Role play. Pretending to attend an interview. Grammar review: Conditional Clauses type III.

4 ore

7. Final revision exercises. 4 ore

Bibliografie: [1] Firică, Camelia. 2013. Limba engleză, Craiova, Universitaria. [2] Firică, Camelia. 2009. Brush up on your everyday English, Craiova, Universitaria. [3] Firică, Camelia. 2006. Curs de limbă engleză - partea I, Craiova, Sitech. [4] Barbu, A., Chirimbu, S. 2006. English language for daily use, Bucureşti, Editura Fundaţiei Romania de Mâine. [5] Stefan R., Vasilescu R., Marcoci S., Beldea E., 2005. Come along, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucuresti. [6] S.Jone & Greg White, Getting Ahead, Heinemann, 1994. [7] Victoriţa Stanciu. 1997. Safe with English, Bucureşti, Editura Niculescu. [8] Georgiana Gălăţeanu-Fârnoagă, Ecaterina Comişel. 2002. Gramatica limbii engleze, Bucureşti, Lucman. [9] Firică, Camelia. 2005. 777 Questions to be answered, Craiova, Sitech. [10] Academia Română. 2004. Dictionar Englez-român, Bucureşti, Univers Enciclopedic.

Page 86: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

86

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Consultarea reprezentanților mediului de afaceri în vederea cu privire la conținutul disciplinei pentru a asigura astfel înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de utilizare a limbajelor specializate, a metodelor moderne de comunicare într-un mediu de afaceri.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen oral: subiecte predefinite 80%

10.5 Seminar/laborator

Evaluare 1 pe parcursul semestrului

Test computerizat pe parcursul semestrului - teste grilă

10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului

Test computerizat pe parcursul semestrului - teste grilă

10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul microeconomiei.

Page 87: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

87

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 1

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Finanțe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanțe și Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1

Codul disciplinei C4B1115

2.2. Anul de studiu I 2.3.Semestrul I 2.4 Tipul de evaluare CV1 2.5. Regimul disciplinei O

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs - 3.3 lucrări practice 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

Tutoriat

Examinări

Alte activităţi ………

3.7 Total ore studiu individual

3.9 Total ore pe semestru 25

3.10 Număr de credite 1

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum -

4.2 de competenţe -

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

-

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

sală sport, pistă atletism, teren dimensiuni reduse

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe

pro

fesi

on

ale

CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităților într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaționare şi muncă

eficientă în cadrul echipei;

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă;

Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și munca eficientă în cadrul echipei;

Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

menţinerea stării de sănătate şi creşterea rezistenţei organismului la acţiunea factiorilor de mediu dezvoltarea fizică armonioasă, globală şi segmentară educarea pentru practicarea activităţilor fizice ca parte integrantă a educaţiei pentru sănătate şi recreere asigurarea efectelor de compensare asupra activităţii intelectuale perfecţiopnarea priceperilor, deprinderilor şi calităţilor motrice precum şi a cunoştinţelor specifice ramurilor de sport

Page 88: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

88

dezvoltarea interesului pentru o practică independentă a exerciţiilor fizice

8. Conţinuturi

8.1 Semestrul I Metode de predare Observaţii

I. VOLEI 1.1. Prezentarea cerinţelor cursului. Verificarea aptitudinilor

fizice 1.2. Învăţarea poziţiilor şi a deplasării în teren. Învăţarea pasei

cu 2 mâini de sus, din faţă. Învăţarea aşezării în teren la primirea şi efectuarea serviciului

1.3. Învăţarea pasei cu 2 mâini peste cap. Învăţarea serviciului de jos, din faţă.

1.4. Învăţarea loviturii de atac. repetarea serviciului de jos, din

faţă 1.5. Repetarea pasei cu 2 mâini de sus, din faţă şi a pasei peste

cap. Învăţarea preluării cu 2 mâini de jos, din faţă. 1.6. Verificare practică a elementelor învăţate

Explicaţie - demonstraţie

Metoda globală, explicaţie-demonstraţie

Metoda globală, metoda exersării

Metoda exersării Explicaţie, demonstraţie, metoda exersării

Evaluare practică

- verificarea fondului motric - accent pe poziţiile fundamentale - formarea deprinderilor specifice jocului de volei - formarea deprinderilor specifice jocului de volei - formarea stereotipului motric specific jocului de volei - evaluarea însuşirii formării sterotipului

II. BASCHET 2.1. Cunoştiinţe, priceperi şi deprinderi motrice specifice

dezvoltării îndemânării prin exerciţii din “şcoala mingii” 2.2. Învăţarea elementelor tehnice fundamentale ale jocului

ofensiv fără minge: poziţia fundaamentală, alergarea specifică, schimbările de direcţie, pirueta etc.

2.3. Învăţarea pasei cu 2 mâini de la piept de pe loc şi din deplasare

Explicaţie-demonstraţie Exersare Explicaţie-demonstraţie Explicaţie-demonstraţie Exersare

- elaborarea structurilor de procedee tehnice

- elaborarea structurilor de procedee tehnice

- elaborarea structurilor de procedee tehnice

III. HANDBAL 3.1. Învăţarea paselor de pe loc şi din deplasare. Învăţarea driblingului. 3.2. Învăţarea aruncării la poartă din săritură 3.3. Învăţarea atacării adversarului cu mingea şi retragerea pe semicerc 3.4. Învăţarea aruncării la poartă din alergare. Învăţarea blocării

aruncărilor la poartă 3.5. Verificarea practică a elementelor învăţate

Explicaţie-demonstraţie Explicaţie-demonstraţie Explicaţie-demonstraţie Explicaţie-demonstraţie Evaluare practică

- se consolidează lucrul în echipă - se consolidează lucrul în echipă - se consolidează lucrul în echipă - se consolidează lucrul în echipă - evaluarea însuşirii formării stereotipului motric

Bibliografie

[1] Cojocaru A., Ioniţă M., 2005. Volei - caiet de lucrări practice. Editura Fundaţiei “România de Mâine”; [2] Cojocaru A., Ioniţă M., 2008. Volei - aprofundare. Editura Fundaţiei “România de Mâine”; [3] Popescu F., 2010. Baschet în şcoală. Editura Fundaţiei “România de Mâine”; [4] Popescu F., 2010. Baschet. Curs de bază. Editura Fundaţiei “România de Mâine”; [5] Cătună G., Alupoaie M., 2008. Handbal. Lecţii practice. Editura Fundaţiei “România de Mâine”.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea conţinuturilor disciplinei cu cadre didactice de la alte facultăţi de profil din ţară, cu antrenori de la cluburile sportive.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.5 Lucrări practice Evaluare la sfârşitul semestrului Verificarea prezenţei şi verificare practică admis/respins

10.6 Standard minim de performanţă

Evaluare practică metodică: demonstrarea acţiunilor tehnico-practice individuale în atac şi apărare specifice jocurilor de volei, baschet şi handbal;

Evaluarea activităţii curente: activitatea desfăşurată de student în timpul lecţiilor practice.

Page 89: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

89

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 2 PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 2

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Finanțe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanțe și Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 2

Codul disciplinei C4B1216

2.2. Anul de studiu I 2.3.Semestrul II 2.4 Tipul de evaluare CV1 2.5. Regimul disciplinei O

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs - 3.3 lucrări practice 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs - 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri

Tutoriat

Examinări

Alte activităţi ………

3.7 Total ore studiu individual

3.9 Total ore pe semestru 25

3.10 Număr de credite 1

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum -

4.2 de competenţe -

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

-

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

sală sport, pistă atletism, teren dimensiuni reduse

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe

pro

fesi

on

ale

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă;

Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și munca eficientă în cadrul echipei;

Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare;

Page 90: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

90

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

menţinerea stării de sănătate şi creşterea rezistenţei organismului la acţiunea factiorilor de mediu dezvoltarea fizică armonioasă, globală şi segmentară educarea pentru practicarea activităţilor fizice ca parte integrantă a educaţiei pentru sănătate şi recreere asigurarea efectelor de compensare asupra activităţii intelectuale perfecţiopnarea priceperilor, deprinderilor şi calităţilor motrice precum şi a cunoştinţelor specifice

ramurilor de sport dezvoltarea interesului pentru o practică independentă a exerciţiilor fizice

8. Conţinuturi

8.2. Semestrul II

I. VOLEI 1.1. Automatizarea preluării cu 2 mâini de jos din faţă.

Automatizarea loviturii de atac, procedeul drept. Automatizarea serviciului de jos din faţă.

1.2. Automatizarea pasei peste cap. Automatizarea aşezării în teren la primirea şi efectuarea serviciului

1.3. Consolidarea pasei de sus şi peste cap. Consolidarea serviciului de jos din faţă

1.4. Verificare practică: joc bilateral

Metoda exersării Metoda exersării. Metoda globală

Metoda exersării. Metoda globală

Evaluare practică

- corectarea permanentă pentru formarea mecanismului de bază - corectarea permanentă pentru formarea mecanismului de bază - corectarea permanentă pentru formarea mecanismului de bază - evaluarea însuşirii formării stereotipului motric

II. BASCHET 2.1. Învăţarea elementelor tehnice: oprire, pivotare 2.2. Învăţarea elementului tehnic: dribling 2.3. Învăţarea aruncării de pe loc la coş cu 2 mâini de la piept şi

cu o mână din faţă 2.4. Învăţarea aruncării la coş din dribling 2.5. Verificare practică: joc bilateral

Explicaţie-demonstraţie Explicaţie-demonstraţie Explicaţie-demonstraţie Explicaţie-demonstraţie Evaluare practică

- elaborarea structurilor de procedee tehnice - elaborarea structurilor de procedee tehnice - elaborarea structurilor de procedee tehnice - elaborarea structurilor de procedee tehnice - evaluarea însuşirii formării stereotipului motric

III. HANDBAL 3.1. Învăţarea aşezării în atac cu un pivot. Repetarea

driblingului simplu şi multiplu 3.2. Învăţarea scoaterii mingii din dribling. Învăţarea

contraatacului direct şi cu intermediar 3.3. Consolidarea contraatacului. Învăţarea încrucişării simple şi

duble 3.4. Învăţarea marcajului şi demarcajului. Învăţarea sistemului

de apărare 5+1 3.5. Verificare practică: joc bilateral

Explicaţie-demonstraţie. Exersare Explicaţie-demonstraţie. Exersare Explicaţie-demonstraţie. Exersare Explicaţie-demonstraţie. Exersare Evaluare practică

- se consolidează lucrul în echipă - se consolidează lucrul în echipă - se consolidează lucrul în echipă - se consolidează lucrul în echipă - evaluarea însuşirii formării stereotipului motric

Bibliografie [1] Cojocaru A., Ioniţă M., 2005. Volei - caiet de lucrări practice. Editura Fundaţiei “România de Mâine”; [2] Cojocaru A., Ioniţă M., 2008. Volei - aprofundare. Editura Fundaţiei “România de Mâine”; [3] Popescu F., 2010. Baschet în şcoală. Editura Fundaţiei “România de Mâine”; [4] Popescu F., 2010. Baschet. Curs de bază. Editura Fundaţiei “România de Mâine”; [5] Cătună G., Alupoaie M., 2008. Handbal. Lecţii practice. Editura Fundaţiei “România de Mâine”.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Discutarea conţinuturilor disciplinei cu cadre didactice de la alte facultăţi de profil din ţară, cu antrenori de la cluburile sportive.

Page 91: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

91

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Lucrări practice Evaluare la sfârşitul semestrului Verificarea prezenţei şi verificare practică admis/respins

10.5 Standard minim de performanţă

Evaluare practică metodică: demonstrarea acţiunilor tehnico-practice individuale în atac şi apărare specifice jocurilor de volei, baschet şi handbal;

Evaluarea activităţii curente: activitatea desfăşurată de student în timpul lecţiilor practice.

Page 92: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

92

Program de studii: FINANȚE ŞI BĂNCI

■ ANUL II

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PROGRAME ANALITICE

Page 93: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management
Page 94: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

94

PLAN DE INVĂŢĂMÂNT ANUL II FINANȚE ŞI BĂNCI

UNIVERSITATEA "SPIRU HARET" FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL CRAIOVA

Aprobat, în şedinţa Senatului din data

Ramura de ştiinţe: Ştiinţe economice

Rector Domeniul de studii universitare de licenţă: FINANŢE

conf. univ. dr. Aurelian A. Bondrea Specializarea: FINANŢE ŞI BĂNCI

Forma de învăţământ: învăţământ cu frecvenţă (IF) PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT Durata studiilor (nr. credite): 3 ani (180 credite) ANUL II(2015-2016)

Nr. crt.

DENUMIREA DISCIPLINEI CODUL

DISCIPLINEI

Semestrul 1 Semestrul 2 Număr de ore pe disciplină Formă evaluare Credite

Ore săptămână Ore săptămână Total Curs

Seminar

Practică (E, Cv, Vp)

C S Lp/L Ore tot. C S Lp/L

Ore tot. Labor. spec.

Sem. 1 Sem. 2

Sem. 1

Sem. 2

A. DISCIPLINE OBLIGATORII 1 Finanţe publice 2 C4B2301 2 1 3 42 28 14 E3 5 2 Baze de date C4B2302 2 2 4 56 28 28 E3 4 3 Finanţele întreprinderii C4B2303 2 1 3 42 28 14 E3 5 4 Contabilitate financiară C4B2304 2 2 4 56 28 28 CV3 4 5 Relaţii financiar-valutare internaţionale C4B2305 2 2 4 56 28 28 E3 4

6 Monedă şi credit 1 C4B2306 2 1 3 42 28 14 E3 4 7 Econometrie C4B2407 2 1 3 33 22 11 E4 4 8 Marketing C4B2408 2 1 3 33 22 11 CV4 4 9 Analiză economico-financiară C4B2409 2 2 4 44 22 22 E4 4 10 Management financiar-bancar C4B2410 2 2 4 44 22 22 E4 4 11 Asigurări şi reasigurări C4B2411 2 1 3 33 22 11 E4 4 12 Monedă şi credit 2 C4B2412 2 2 4 44 22 22 E4 4 13 Practică de specialitate* C4B2413 3 săpt x 5 zile x 6 ore 90 90 CV4 3 B. DISCIPLINE OPŢIONALE

14 Audit financiar sau C4B2314a/

C4B2314b 2 1 3 42 28 14 CV3 4

Gestiunea financiară a instituţiilor publice

15 Modelarea deciziei financiar-monetare sau C4B2415a/

C4B2415b 2 1 3 33 22 11 CV4 3

Drept comunitar C. DISCIPLINE FACULTATIVE

16 Limba străină pentru economişti (engleză sau franceză) 1

C4B2316a/ C4B2316b

(1) (1) (28) (14) (14) (Vp3) (3)

17

Limba străină pentru economişti (engleză sau franceză) 2

C4B2417a/ C4B2417b

(1) (1) (22) (11) (11) (Vp4) (3)

18 Pedagogie II C4B2318 (2) (2) (4) (56) (28) (28) (E3) (5)

19 Didactica specialităţii C4B2419 (2) (2) (4) (44) (22) (22) (E4) (5)

Total ore pe săptămână (A+B) 14 6 4 24 14 10 24 690 350 250 90 Total credite 30 30

Total evaluări semestriale (E, Cv, Vp) 5E3+ 2CV3

5E4+3CV4

Legendă: C = curs; S = seminar; E = examen; Cv = colocviu; Vp = verificare pe parcurs; Lp = lucrări practice; L = laborator

* Stagiul de practică este prevăzut a se efectua în mod compact la sfârşitul semestrului 4

Page 95: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

95

PROGRAME ANALITICE ANUL II

DISCIPLINE OBLIGATORII

FINANŢE PUBLICE 2 PUBLIC FINANCE 2

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Management Financiar Contabil Craiova

1.3.Departamentul Contabilitate, Informatica si Afaceri Internationale

1.4.Domeniul de studii Finanțe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanțe și Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei Finanțe publice 1

Codul disciplinei C4B2301

2.2. Anul de studiu II 2.3. Semestrul III 2.4. Tipul de evaluare E3 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 19

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 83

3.9 Total ore pe semestru 125

3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Sala de curs dotata cu tabla

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sala de curs dotata cu tabla

Page 96: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

96

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

Competenţă: C3. Realizarea de lucrări de natură economi- co-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi

publice Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C3.1. Descrierea lucrărilor de natură economi- co-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.2. Explicarea lucrărilor de natură economi- co-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.3. Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor economico-financiare C3.4. Utilizarea unor indicatori de calitate pentru evaluarea realizării lucrărilor de natură economi- co-financiară C3.5. Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico- financiare

Competenţă: C5. Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C5.1. Descrierea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice C5.2. Explicarea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice C5.3. Aplicarea planurilor şi bugetelor în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C5.4. Evaluarea critică a modalităţii de aplicare a planurilor şi bugetelor C5.5. Elaborarea unei lucrări cu privire la rezultatele implementării planului sau bugetului

Co

mp

eteţ

e

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;

Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiectivul general al disciplinei „Finanţe publice” este acela de a oferi studenţilor cunoştinţe noi, inclusiv practice, privind utilizarea procedeelor de lucru ale finanţelor locale despre conţinutul, funcţiile şi rolul finanţelor publice locale în dezvoltarea autonomiei unităţilor administrativ – teritoriale, autonomia locală fiind considerată cadrul necesar pentru dezvoltarea economiei locale, prin îmbinarea resurselor naţionale cu politica şi posibilităţile locale, resursele financiare publice locale, sistemul cheltuielilor publice locale, împrumuturile autorităţilor publice locale, datoria publică locală. Totodată, sunt prezentate metode, tehnici, instrumente, pârghii financiare utilizate de organele abilitate pentru îndeplinirea obiectivelor economice şi sociale ale politicii financiare,.

7.3 Obiectivele specifice Cursul urmărește prezentarea si tratarea problemelor specifice ale finanţelor publice locale în ţara noastră, precum şi tendinţele evoluţiei acestora în cadrul reformei fiscal-bugetare din actuala perioadă de dezvoltare a economiei ca ţară membră a Uniunii Europene, relaţiile economice fiind catalizatorul autonomiei şi dezvoltării economiei locale .

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Introducere in Finantele Publice. Scurtă incursiune în istoria finanţelor publice locale

Prelegere prin prezentarea cursului. Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor studii de caz.

Metode didactice

utilizate în procesul de predare (clasice/moderne)

Metode de transmitere şi însuşire de cunoştinţe:

- de comunicare orală, expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea);

2 ore

14. 2. Conţinutul, organizarea şi funcţiile finanţelor publice locale

Conţinutul şi trăsăturile finanţelor publice locale Organizarea finanţelor publice locale

Funcţiile finanţelor publice

4 ore

15. 3. Autonomia finanţelor publice locale Conceptul de autonomie locală Principiile generale şi limitele autonomiei locale

Particularităţi privind autonomia locală din România

2ore

16. 4. Bugetele locale - instrumente ale realizării autonomiei finanţelor publice locale

Conceptul de bugete locale Principii şi reguli privind bugetele locale

Procesul bugetar la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale

2 ore

Page 97: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

97

17. 5. Nivelul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetelor locale

Veniturile bugetelor locale Formarea veniturilor proprii ale bugetelor locale din

impozite şi taxe locale Clasificarea veniturilor bugetelor locale

Cheltuielile bugetelor locale

- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul), lectura explicativă, lectura independentă, etc.

Metode de învăţare dirijată sau nedirijată:

- metode de observare directă (observarea

sistematică şi independentă, experimentul, studiul de caz);

- metode de studiu cu ajutorul modelelor;

- instruire programată şi învăţare asistată de calculator.

Metode bazate pe acţiune:

- metode de învăţare bazate pe acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări

practice); - metode de învăţare

prin acţiune simulată (folosirea simulatoarelor, a jocurilor didactice).

2ore

18. 6. Finanţarea instituţiilor publice locale. Criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale

Finanţarea instituţiilor publice locale Criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-

teritoriale

4ore

19. 7. Împrumuturi ale autorităţilor publice locale. Datoria publică locală

Contractarea şi garantarea împrumuturilor de către autorităţile publice locale

Datoria publică locală

4ore

20. 8. Politici de dezvoltare locală/regională Politici de dezvoltare economică locală/regională la

nivel european Conceptul de dezvoltare economică locală Politici de dezvoltare regională. Agenţiile de dezvoltare

regională

2ore

21. 9. Politici de dezvoltare regională în România Principalele obiective ale politicii de dezvoltare

regională în România Delimitarea regiunilor de dezvoltare

2ore

22. 10. Tendinţe actuale privind finanţarea politicilor de dezvoltare economică locală/regională

Parteneriatul public-privat

2ore

11. Finanţarea politicilor de dezvoltare economică regională 2 ore

Bibliografie

7. Antonescu, M. 2007. Finanţe Publice. Editura Sitech, Craiova 8. Cioponea, M.C. 2004. Finanţe Publice. Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 9. Dascălu, E.D., Ruşanu, D. R. 2005. Finanţe Publice. Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 10. Ristea, L., Trandafir, A. 2005. Finanţe publice între teorie şi practică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 11. Cioponea, M.C. 2007. Finanţe Publice şi teorie fiscală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 12. Cioponea, M.C. 2004. Evoluţia veniturilor şi cheltuielilor bugetare din România, în contextul integrării în Uniunea Europeană. Editura

Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Aplicatii privind modalităţile de asigurare a resurselor financiare ca urmare a descentralizării unor activităţi la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

1 oră

2. Aplicatii privind procesul bugetar la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale 2 oră

3. Aplicatii privind formarea veniturilor proprii ale bugetelor locale din impozite şi taxe locale

1 oră

4. Aplicatii privind clasificarea veniturilor bugetelor locale

1 oră

5. Aplicatii privind cheltuielile bugetelor locale 1 oră

6. Aplicatii privind finanţarea instituţiilor publice locale 1 oră

7. Aplicatii privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale

1 oră

8. Aplicatii privind contractarea şi garantarea împrumuturilor de către autorităţile publice locale

1 oră

9. Aplicatii privind datoria publică locală 1 oră

10. Aplicatii privind insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale

1 oră

Page 98: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

98

11. Aplicatii privind planul de redresare a insolvenţei unităţilor administrativ-teritoriale.

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

1 oră

12. Aplicatii privind imprumuturile interne şi externe contractate de administraţia publică locală şi procedura de aprobare a împrumuturilor contractate de autorităţile publice locale.

1 oră

13. Aplicatii privind politicile de dezvoltare şi finanţare regională.

1 oră

Bibliografie

7. Antonescu, M. 2007. Finanţe Publice. Editura Sitech, Craiova 8. Cioponea, M.C. 2004. Finanţe Publice. Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 9. Dascălu, E.D., Ruşanu, D. R. 2005. Finanţe Publice. Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti 10. Ristea, L., Trandafir, A. 2005. Finanţe publice între teorie şi practică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 11. Cioponea, M.C. 2007. Finanţe Publice şi teorie fiscală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 12. Cioponea, M.C. 2004. Evoluţia veniturilor şi cheltuielilor bugetare din România, în contextul integrării în Uniunea Europeană. Editura

Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare Din analiza opiniilor formulate de către angajatori privind atributele preferenţiale ale formaţiei de specialişti a rezultat un grad

ridicat de apreciere a profesionalismului acestora, ceea ce confirmă faptul că, structura şi conţinutul curriculei educaţiona le construită pentru acest program de studii sunt corecte, cuprinzătoare şi eficiente.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Însuşirea conceptelor, a principiilor şi a teoriilor specifice disciplinei

Examen computerizat: teste grilă 80%

10.5 Seminar/laborator

Implicare în identificarea şi soluţionarea problemelor specifice domeniului studiat

Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Implicare în identificarea şi soluţionarea problemelor specifice domeniului studiat

Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul finanțelor publice.

Page 99: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

99

BAZE DE DATE DATA BASES

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Finanțe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanțe și Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei BAZE DE DATE

Codul disciplinei C4B2302

2.2. Anul de studiu II 2.3. Semestrul III 2.4. Tipul de evaluare E3 2.5. Regimul disciplinei O

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 13

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 13

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 44

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Tehnologii informaționale pentru afaceri/Informatică economică aplicată

4.2 de competenţe -

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare multimedia.

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Seminariile se desfăşoară în loboratoare dotate cu computere și acces la internet.

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe

pro

fesi

on

ale

C4 Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice C4.1. Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru derularea operaţiunilor şi tranzacţiilor

financiare C4.2. Evaluarea pe baza metodelor standard a calităţii execuţiei operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.3. Explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.4. Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.5. Simularea de operaţiuni şi/sau tranzacţii financiare

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila

Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei

Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Cunoaşterea şi aprofundarea noţiunilor de bază ale organizării datelor în vederea prelucrării automate, ale bazelor de date şi sistemelor de gestiune a bazelor de date (SGBD), a elementelor fundamentale ale SGBD Microsoft Access şi ale limbajului structurat de interogare SQL;

Câştigarea deprinderilor practice în rezolvarea prin baze de date a problemelor economice

Page 100: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

100

specifice domeniului financiar-contabil.

7.2 Obiectivele specifice Cunoaşterea conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a termenilor de specialitate şi a dobândirii de competenţe specifice cu privire la: organizarea datelor în procesul de prelucrare automată, baze de date, sisteme de gestiune a bazelor de date, sistemul de gestiune al bazelor de date ACCESS, formulare – obiecte pentru introducerea şi actualizarea datelor, interogări - obiecte pentru regăsirea şi prelucrarea datelor, rapoarte – obiecte pentru extragerea informaţiilor sintetice, programarea bazelor de date, macro-uri şi module, finisarea aplicaţiei cu baze de date, SQL – Limbaj de interogare a bazelor de date, comenzi principale SQL pentru definirea bazei de date, comenzi principale SQL pentru manipularea datelor, controlul accesului la baza de date şi controlul tranzacţiilor.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Organizarea datelor în procesul de prelucrare automată.

Interacţiunea cu studenţii este regulă de predare.

Prelegerile sunt axate pe utilizarea de suport power-point şi pe acces la resurse multimedia.

4 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a

suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii.

2. Baze de date. Terminologie specifică. Tipuri de relaţii. Organizarea datelor în baze de date.

3. Sisteme de gestiune a bazelor de date.

Interacţiunea cu studenţii este regulă de predare.

Prelegerile sunt axate pe

utilizarea de suport power-point şi pe acces la resurse multimedia.

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a

suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii.

4. Sistemul de gestiune al bazelor de date ACCESS.

8 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a

suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii.

5. Formulare – obiecte pentru introducerea şi actualizarea datelor.

6. Interogări - obiecte pentru regăsirea şi prelucrarea datelor.

7. Rapoarte – obiecte pentru extragerea informaţiilor sintetice.

1. 8. Programarea bazelor de date. Programarea condusă de evenimente.

Instruire programată şi învăţare asistată de calculator;

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a

suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii.

9. Macro-uri şi module. Macro-comenzi şi module de programare

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a

suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii.

10. Finisarea aplicaţiei cu baze de date. Panouri de comutare. Ecrane de prezentare

Comunicare orală, (descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea);

Învăţare bazată pe

acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a

suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii.

11. SQL – Limbaj de interogare a bazelor de date. Noţiuni de bază despre SQL. Tipuri de date SQL.

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a

suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii.

12. Comenzi principale SQL pentru definirea bazei de date.

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a

suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

Page 101: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

101

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii.

13. Comenzi principale SQL pentru manipularea datelor.

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a

suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii.

14. Controlul accesului la baza de date şi controlul tranzacţiilor. Gestiunea drepturilor de utilizare. Gestiunea tranzacţiilor

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a

suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării.

Sportul de curs este distribuit studenţilor pe cale electronică la debutul activităţii.

Bibliografie 1. Connolly T., Begg C., 2009. Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation and Management.”, 5th Edition,

Addison-Wesley. 2. Dubey A.K. 2011, Database Management Concepts, 2nd Edition, S.K. Kataria and Sons Publishing House; 3. Elmasri and Navathe. 2010. Fundamentals of Database Systems, 6th Edition, Pearson. 4. Fusaru D. 2002. Arhitectura bazelor de date. Mediul SQL, Editura Fundaţia România de Mâine, Bucureşti. 5. Gherasim Z. 2005. Programare şi baze de date, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. 6. Giurgiţeanu N şi colab. 2006. Modele de reprezentare a datelor, Editura Uniuversitaria. 7. Popa Ghe., Iliescu M., Udrică M., Vasilciuc B. 2007. Baze de date ACCESS. Culegere de probleme, Editura Cison, Bucureşti. 8. Stanciu V. 2000. Proiectarea sistemelor informatice de gestiune, Editura Cison, Bucureşti. 9. Ştefănescu L., Ştefănescu A. 2007. Access şi SQL pentru exploatarea bazelor de date, Editura Universitaria, Craiova. 10. Ştefănescu L., Ungureanu L. 2006. Using Data Warehouse for the Decisional Process of a Sustainable Firm, International

Journal of Computers Communications & Control Oradea, 2006, Volume: I, 2006, page 449, ISSN 1841-9836, IF 0,33.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Mod de organizare şi acces la datele unui fisier

Descriere și exemplificare pentru însuşirea noţiunii de baze de date, organizare a datelor, modele conceptuale ale bazelor de date.

4 ore Modele conceptuale de baze de date. Baze de date relaţionale, orientate obiect, distribuite.

Crearea unui tabel, tipuri de date, proprietăţile câmpurilor, definirea cheilor primare şi a relaţiilor dintre tabele

Lucrări de laborator interactive și cu caracter aplicativ al căror scop este de a atrage studenţii în dezbateri și discuţii a unor studii de caz.

2 ore Se va utiliza MS Access pentru a realiza aplicaţii privind crearea unui tabel, tipuri de date, proprietăţile câmpurilor, definirea cheilor primare şi a relaţiilor dintre tabele).

Modalităţi de realizare a formularelor. Controale într-un formular. Proprietăţile formularelor. Subformulare. Definire şi mod de realizare

2 ore Se va utiliza MS Access pentru a realiza aplicaţii privind utilizarea controalelor într-un formular. Proprietăţile formularelor. Subformulare. Definire şi mod de realizare

Crearea unui obiect de tip interogare. Tipuri de interogări. Interogări de selecţie, cu parametrii, încrucişate, de acţiune.

- Învăţare bazată pe acţiune directă care constă în exerciţii, probleme, lucrări practice.

- La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

- Lucrări de laborator interactive și cu caracter aplicativ al căror scop este de a atrage studenţii în dezbateri și discuţii a unor studii de caz.

4 ore Se va utiliza MS Access pentru a realiza

aplicaţii privind realizarea unor interogări de diferite tipuri, importul într-o bază de date Access din alte surse, realizarea de rapoarte

Tipuri de rapoarte. Modalităţi de realizare a rapoartelor

VBA - Comenzi şi instrucţiuni de bază 4 ore Se va utiliza VBA pentru a realiza aplicaţii

privind programarea bazelor de date, macrocomenzi și module de programare.

Aplicaţii practice privind realizarea de macrocomenzi

Comenzi SQL pentru definirea tipurilor de date 10 ore

Se va utiliza SQL ca limbaj de interogare a bazelor de date pentru crearea tabelelor şi declararea restricţiilor. Modificarea structurii tabelelor, inserarea, modificarea, ştergerea înregistrărilor unui tabel. Interogarea datelor: regăsirea, selectarea şi afişarea datelor din tabele, gestiunea drepturilor de utilizare, gestiunea tranzacţiilor

Comenzi principale SQL pentru definirea bazei de date

Comenzi principale SQL pentru manipularea datelor. Interogarea datelor: regăsirea, selectarea şi afişarea datelor din tabele.

Controlul accesului la baza de date şi controlul tranzacţiilor.

Page 102: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

102

Aplicaţii complexe privind exploatarea bazelor de date

Seminar recapitulativ în vederea evaluării finale.

Sumarizarea cunoștințelor dobândite în vederea obținerii punctelor de credit alocat disciplinei.

2 ore

Bibliografie [1] Fusaru, D., Gherasim Z., Andronie M., Bâra A., Stroe P., Aplicaţii economice în Visual Basic şi Access, Editura Fundaţia România de Mâine,

Bucureşti, 2002 [2] Stanciu V., Proiectarea sistemelor informatice de gestiune, Editura Cison, Bucureşti, 2000

[3] Ştefănescu L., Ştefănescu A., Access şi SQL pentru exploatarea bazelor de date, Editura Universitaria, Craiova, 2007 *** Manual de utilizare Microsoft Access *** Manualul utilizatorului pentru SQL

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținutul disciplinei și al temelor de laborator corespunde nevoilor angajatorilor din domeniul financiar – bancar întrucât permite studenților însușirea unor abilități practice de utilizare a computerului, de cunoaștere și folosire a sistemelor de gestiune a bazelor de date, a diverselor software de aplicații cum ar fi cele de interogare a bazelor de date, precum și utilizarea critică şi cu încredere a mijloacelor media electronice la muncă, în timpul liber şi pentru comunicare.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen computerizat: teste grilă 80%

10.5 Seminar/laborator Evaluare 1 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în informaticii economice.

Page 103: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

103

FINANŢELE ÎNTREPRINDERII CORPORATE FINANCES

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Finanțe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanțe și Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei FINANŢELE ÎNTREPRINDERII

Codul disciplinei C4B2303

2.2. Anul de studiu II 2.3. Semestrul III 2.4. Tipul de evaluare E3 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 29

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 83

3.9 Total ore pe semestru 125

3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Bazele contabilităţii

4.2 de competenţe Cunoaşterea noţiunilor de contabilitate din anul I de studiu

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare multimedia.

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu tablă.

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

Competenţă: C2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare; Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C2.1. Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară;

C2.2. Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor şi informaţiilor culese; C2.3. Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o

problemă economico-financiară; C2.4. Identificarea criteriilor de selecţie şi aplicarea variantei adecvate pentru culegerea şi analiza datelor economico-

financiare; C2.5. Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la

o problemă economico-financiară. ▪ Competenţă: C4. Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice;

Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C4.1.Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare; Competenţă: C5. Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice; Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C5.1.Descrierea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice;

C5.2.Explicarea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice;

Page 104: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

104

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă;

Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și munca eficientă în cadrul echipei;

Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

▪ Finanţele întreprinderii asigură însuşirea metodelor şi tehnicilor de acţiune practică financiară pentru căutarea resurselor de capital şi alocarea lor eficientă. Acţiunile practicii financiare sunt corelate pentru identificarea şi urmărirea obiectivului major de maximizare a valorii întreprinderii. Performanţele întreprinderii, evidenţiate pe baza situaţiilor financiare în termen de rentabilitate şi risc, constituie fundamentul planificării şi strategiei financiare care trasează posibile traiectorii pentru creşterea valorii globale a întreprinderii şi îndeosebi a averii acţionarilor.

Cunoaşterea finanţelor întreprinderii şi aprofundarea informaţiilor, sale ne va ajuta să conducem o afacere sau să ne gestionăm finanţele.

7.2 Obiectivele specifice ▪ Prin predarea disciplinei FINANŢELE ÎNTREPRINDERII se urmărește cunoaşterea de către studenți a conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a termenilor de specialitate şi a dobândirii de competenţe specifice cu privire la: capitalul întreprinderii, investiţiile în active imobilizate, amortizarea activelor imobilizate, gestiunea activelor circulante, eficienţa utilizării activelor circulante, gestiunea trezoreriei, optimizarea gestiunii fluxurilor de trezorerie, rentabilitatea întreprinderii, determinarea profitului, formele concrete de manifestare a echilibrului financiar: solvabilitatea, capacitatea de plată si lichiditatea, căile de asigurare a echilibrului financiar, conţinutul bugetului de venituri si cheltuieli al întreprinderii, tabloul de bord al managerului întreprinderii.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Domeniul finanţelor întreprinderii. Întreprinderea şi ansamblul fluxurilor sale. Conţinutul, funcţiile şi obiectivele finanţelor întreprinderii. Gestiunea financiară a întreprinderii. Capitalul întreprinderii. Structura capitalului întreprinderii. Modalităţi de formare a capitalului

Prelegere cu ajutorul videoproiectorului. Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor studii de caz.

Metode didactice

utilizate în procesul de predare (clasice/moderne)

Metode de transmitere şi însuşire de cunoştinţe:

- de comunicare orală, expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea);

- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul), lectura explicativă, lectura independentă, etc.

Metode de învăţare dirijată sau nedirijată:

- metode de observare directă (observarea sistematică şi independentă, experimentul, studiul de caz);

- metode de studiu cu ajutorul modelelor;

- instruire programată şi învăţare asistată de calculator.

Metode bazate pe

4 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

2. Gestiunea financiară pe termen lung. Investiţiile în active imobilizate; Procesul investiţional si documentaţia tehnico-economicã a investiţiilor; Decizia de investiţii în viitor cert; Finanţarea investiţiilor; Amortizarea activelor imobilizate; Conţinutul şi rolul amortizării activelor imobilizate; Programarea amortismentului anual şi repartizarea lui pe trimestre.

4 ore

3. Gestiunea financiară pe termen scurt Conţinutul, trãsãturile şi particularitãţile rotaţiei activelor circulante; Gestiunea activelor circulante; Generalitãţi privind optimizarea stocurilor de active circulante; Dimensionarea stocurilor de valori de exploatare prin metoda sintetică

(globalã); Finanţarea activelor circulante; Eficienţa utilizării activelor circulante; Gestiunea trezoreriei; Natura şi conţinutul trezoreriei întreprinderii; Elaborarea planurilor de trezorerie;

6 ore

Page 105: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

105

Optimizarea gestiunii fluxurilor de trezorerie. acţiune: - metode de

învăţare bazate pe acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);

- metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea simulatoarelor, a jocurilor didactice).

4. Rezultatele finale ale activităţii întreprinderii Rentabilitatea întreprinderii; Formele si evaluarea rezultatelor finale; Conţinutul şi formele rezultatelor finale; Determinarea profitului; Profitul contabil – profitul impozabil. Impozitul pe profit; Repartizarea profitului; Programarea profitului întreprinderii; Programarea profitului prin metoda directă; Programarea profitului prin metoda indirectă.

4 ore

5. Echilibrul financiar al întreprinderii Conţinutul echilibrului financiar al întreprinderii Formele concrete de manifestare a echilibrului financiar: solvabilitatea,

capacitatea de platã si lichiditatea; Modalităţi de abordare a echilibrului financiar microeconomic; Căile de asigurare a echilibrului financiar.

6 ore

6. Bugetul întreprinderii Necesitatea, rolul si funcţiile bugetului întreprinderii; Tipuri de bugete; Conţinutul bugetului de venituri si cheltuieli al întreprinderii; Tabloul de bord al managerului întreprinderii.

4 ore

Bibliografia [1] Dumitru, M., (2007), Finanţele Întreprinderii, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. [2] Dumitru, M., (2005), Gestiunea Financiară a Întreprinderii, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. [3] Cocoşilă, Mihaela.,(2013), Finanţele Întreprinderii, ediţie adaugită şi revizuită, Editura Universitaria, Craiova. [4] Cocoşilă, Mihaela.,(2007), Finanţele Întreprinderii, Editura Aius Printend, Craiova. [5] Matei, V.,( 2006), Gestiunea Financiară a Întreprinderii, Editura Universitaria, Craiova. [6] Bran, P., (2002), Finanţele întreprinderii, Editura Economică, Bucureşti. [7] Dragota, V., Ciobanu, A., Obreja, L., Dragota, M., Management financiar, 2003, Ed. Economică, Bucureşti, (vol I si II). [8] Manolescu, Gh., 2003, Finanţele Întreprinderii, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. [9] Stancu, I., 2007, Finanţe, ediţia a III-a, Editura Economică, Bucureşti. [10] Vintilã, G., 2006, Gestiunea financiarã a întreprinderii, Ed. Didacticã şi Pedagogică Bucureşti.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Discutarea cerinţelor de pregătire a temelor de seminar. Prezentare La fiecare

seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

Studenţii fac scurte analize comparative pe baza datelor oferite.

2 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate; Aplicații practice și studii de caz.

Modalităţi de formare a capitalului. Idem

Finanţarea investiţiilor Idem

Finanţarea activelor circulante. Idem

Gestiunea trezoreriei. Idem

Rentabilitatea întreprinderii. Idem

Tipuri de bugete. Idem

Bibliografie

[1] Dumitru, M., (2007), Finanţele Întreprinderii, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. [2]Dumitru, M., (2005), Gestiunea Financiară a Întreprinderii, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. [3] Cocoşilă, Mihaela.,(2013), Finanţele Întreprinderii, ediţie adaugită şi revizuită, Editura Universitaria, Craiova. [4] Cocoşilă, Mihaela (2007), Finanţele Întreprinderii, Editura Aius Printend, Craiova.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

▪ Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de utilizare a tehnicilor, metodelor moderne care reflectă stadiul dezvoltării domeniului; ▪ Invitarea unor specialiști din mediul de afaceri, bancar, guvernamental și academic pentru susținerea de prelegeri în cadrul simpozioanelor

științifice studențești anuale ale Facultății în vederea identificării de probleme de reținut pentru analiză și predare. ▪ Discutarea conținutului disciplinei cu reprezentanți ai mediului autohton de afaceri.

Page 106: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

106

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator Evaluare 1 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul finanţelor întreprinderii.

Page 107: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

107

CONTABILITATE FINANCIARĂ FINANCIAL ACCOUNTING

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Finanțe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanțe și Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei CONTABILITATE FINANCIARĂ

Codul disciplinei C4B2304

2.2. Anul de studiu II 2.3 Semestrul III 2.4 Tipul de evaluare CV3 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 44

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Nu este cazul

4.2 de competenţe Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare multimedia;

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu tablă;

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

Competenţă: C3.Realizarea de lucrări de natură economi- co-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice. Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

-Descrierea lucrărilor de natură economi- co-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice -Explicarea lucrărilor de natură economi- co-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice -Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor economico-financiare -Utilizarea unor indicatori de calitate pentru evaluarea realizării lucrărilor de natură economi- co-financiară -Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico- financiare

Competenţă: C4.Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice. Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

-Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare -Explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare -Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru derularea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare -Evaluarea pe baza metodelor standard a calităţii execuţiei operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare -Simularea de operaţiuni şi/sau tranzacţii financiare

Page 108: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

108

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă;

Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și munca eficientă în cadrul echipei;

Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Prin caracterul său teoretic şi ştiinţific-aplicativ urmăreşte să ofere studenților modalitățile cele mai eficiente pentru înțelegerea și aprofundarea diverselor probleme de contabilitate financiară; de a-și forma o găndire contabilă logică, creativă precum și deprinderile necesare pentru realizarea diferitelor lucrări și utilizarea informației contabile în activitatea de organizare și conducere a entitătilor

7.2 Obiectivele specifice Informația economică este prezentă în toate domeniile de activitate, fiind un element indispensabil progresului. Valorificarea eficientă a informației economice se poate realiza numai în cadrul unui sistem informațional economic, în care contabilitatea este o componentă de baza al acestuia. Contabilitatea financiară asigură înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea si păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanță financiara si fluxurile de numerar, asigură cunoaşterea conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a termenilor de specialitate şi a dobândirii de cunoștințe de bază specifice problemelor fundamentale din domeniul contabilității, a controlului rezultatelor de la nivelul oricărei entități.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1.Organizarea și conducerea contabilității entităților economice.

1.1. Obiectul de studiu și aria de aplicare a contabilității financiare;

1.2. Elemente generale de organizare și conducere a contabilității financiare;

1.3.Metoda și principiile contabilității; 1.4.Documentele contabile.

Prelegere cu ajutorul videoproiectorului. Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor studii de caz.

Metode didactice

utilizate în procesul de predare (clasice/moderne)

Metode de transmitere şi însuşire de cunoştinţe:

- de comunicare orală, expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea);

- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul), lectura explicativă, lectura independentă, etc.

Metode de învăţare dirijată sau nedirijată:

- metode de observare directă (observarea sistematică şi independentă, experimentul, studiul de caz);

- metode de studiu cu ajutorul modelelor;

- instruire programată şi învăţare asistată de calculator.

Metode bazate pe acţiune:

- metode de învăţare bazate pe acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);

- metode de învăţare

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

2.Contabilitaea capitalurilor permanente.

2.1.Definiții privind capitalurile permanente;

2.2.Contabilitatea capitalurilor proprii; 2.3.Contabilitatea provizioanelor; 2.4.Contabilitatea împrumuturilor și

datoriilor asimilate.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

3.Contabilitatea activelor imobilizate.

3.1. Structura activelor imobilizate; 3.1.Factorii organizării contabilității și

sistemul de documente privind activele imobilizate;

3.2.Organizarea operativă și analitică a contabilității imobilizărilor necorporale;

3.3.Organizarea operativă și analitică a contbilității imobilizărilor corporale;

3.4.Organizarea operativă și analitică a contabilității imobilizărilor în curs de execuție;

3.5.Contabilitatea operativă și analitică imobilizărilor financiare.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

4.Contabilitatea activelor circulante.

4.1.Contabilitatea stocurilor; 4.2.Contabilitatea investitiilor

financiare; 4.3.Contabilitatea disponibilitaților

4 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a

Page 109: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

109

aflate la banci și casierie. prin acţiune simulată (folosirea simulatoarelor, a jocurilor didactice).

suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

5. Contabilitatea decontărilor cu terții.

5.1.Definiția, recunoașterea, evaluarea și clasificarea datoriilor și creanțelor;

5.2.Sistemul de documente privind evidența decontărilor cu terții;

5.3.Contabilitatea decontărilor cu furnizorii si clienții;

5.4.Contabilitatea decontărilor cu personalul și cu asigurările și protecția socială;

5.5. Contabilitatea decontărilor cu bugetul statului;

5.6.Contabilitatea decontărilor în cadrul grupului și cu asociații;

5.7.Contabilitatea decontărilor privind operațiile în participație;

5.8.Contabilitatea decontărilor cu debitorii și creditorii.

4 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

6.Contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate.

6.1.Contabilitatea împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni;

6.2. Contabilitatea creditelor bancare pe termen lung, mediu și scurt;

6.3. Contabilitatea datoriilor care privesc imobilizarile financiare.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

7.Contabilitatea ajustărilor provizioanelor și subvențiilor.

7.1. Contabilitatea ajustărilor de valoare;

7.2. Contabilitatea provizioanelor; 7.3.Contabilitatea subvențiilor

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

8. Contabilitatea cheltuielilor și veniturilor.

8.1.Conceptele și recunoașterea cheltuielilor și veniturilor;

8.2.Sistemul de documente primare și de evidență operativă a veniturilor și cheltuielilor;

8.3.Delimitări structurale în contabilitatea financiară privind veniturile și cheltuielile;

8.4.Contabilitatea cheltuielilor entității; 8.5.Contabilitatea veniturilor entității;

4 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

9.Contabilitatea trezoreriei. 9.1. Definiţii şi delimitări privind

trezoreria întreprinderii 9.2. Contabilitatea investiţiilor

financiare pe termen scurt 9.3. Contabilitatea decontărilor prin

conturi bancare şi în numerar 9.4. Contabilitatea creditelor bancare

pe termen scurt 9.5. Contabilitatea acreditivelor şi a

altor valori de trezorerie.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

10. Situațiile financiare anuale. Lucrari contabile de inchidere a

4 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi

Page 110: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

110

exercițiului financiar. 9.1.Elementele de baza aferente

situaților financiare anuale; 9.2.Lucrarile premergătoare pentru

intocmirea si elaborarea situațiilor financiare anuale;

9.3.Elaborarea situațiilor financiare; 9.4.Auditarea situațiilor financiare

anuale; 9.5.Aprobarea și publicarea situatiilor

financiare și a raportului anual al entității.

accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Bibliografie [1] Bărbacioru V., Domnișoru S., Bălună R., 2008, Contabiliate financiara I și II, Editura Universitaria,Craiova [2] Coman F., 2007, Contabilitatea financiară a societătilor comerciale, Editura Fundația Romănia de Măine, București. [3] Iacob P. P., Bodea Ghe. , 2011, Contabilitatea financiară, Editura Intelcredo, Deva. [4] Simionescu S., Management contabil – procese financiare specifice întreprinderilor mici și mijlocii, 2011, Editura Sitech, Craiova. *** Legea contabilitatii, legea nr. 82/1991, republicata 2008; ***Legea contabilitatii nr. 82/1991 – Legea contabilitatii actualizata 2012; *** Ministerul Finanţelor Publice Ordinul Nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu

directivele europene;. *** Ministerul Finanţelor Publice, Ordinul nr. 1826 din 22 decembrie 2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri

referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune, în „Monitorul Oficial”, Partea I, nr. 23, 12 ianuarie 2004.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1.Aplicaţii (teste tip grilă) privind contabilitatea financiară: obiectul și sfera de cuprindere a contbilitătii financiare; probleme generale de organizare a contabilității financiare, contabilitaea capitalurilor permanente.

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

4 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

2. Aplicaţii privind contabilitatea activelor imobilizate, contabilitatea stocurilor și producței în curs de execuție

4 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

3.Aplicaţii privind contabilitatea stocurilor și producței în curs de execuție

4 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

4.Aplicaţii privind contabilitatea decontărilor cu terții, contabilitatea împrumuturilor și datoriilor asimilate

4 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

5. Aplicaţii privind contabilitatea cheltuielilor și venituri, contabilitatea ajustărilor provizioanelor și subvențiilor.

4 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

6.Aplicații privind contabilitatea trezoreiei.

4 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

7. Aplicaţii privind lucrari contabile de inchidere a exercițiului financiar; situațiile financiare.

4 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Bibliografie [7] Bărbacioru Victoria, Domnișoru Sorin, Balună Radu, 2008, Contabiliate financiara I și II, Editura Universitaria; [8] Iacob Petru Pantea, Gheorghe Bodea, 2011, Contabilitatea financiară, Editura Intelcredo. [9] Simionescu (Bușe) Silvia, Management contabil – procese financiare specifice întreprinderilor mici și mijlocii, 2011, Editura Sitech.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de utilizare a tehnicilor, metodelor moderne care reflectă stadiul dezvoltării domeniului; Invitarea unor specialiști din mediul de afaceri, bancar, guvernamental și academic pentru susținerea de prelegeri în cadrul simpozioanelor

Page 111: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

111

științifice studențești anuale ale Facultății în vederea identificării de probleme de reținut pentru analiză și predare. Discutarea conținutului disciplinei cu reprezentanți ai mediului autohton de afaceri;

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen computerizat: teste grilă 80%

10.5 Seminar/laborator

Evaluare 1 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul gestiunii financiare a instituțiilor publice.

Page 112: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

112

RELAŢII FINANCIAR-VALUTARE INTERNAŢIONALE INTERNATIONAL CURRENCY RELATIONSHIPS

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Finanțe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanțe și Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei RELAŢII FINANCIAR-VALUTARE INTERNAŢIONALE

Codul disciplinei C4B2305

2.2. Anul de studiu II 2.3. Semestrul III 2.4. Tipul de evaluare E 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 44

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Nu este cazul

4.2 de competenţe Nu este cazul

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare multimedia;

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu tablă;

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

C1 Utilizarea adecvată a conceptelor,

teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice

Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice

Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice

Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile private şi publice pentru rezolvarea de probleme specific

Evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară folosite pentru rezolvarea de probleme

Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de proiecte/lucrări

C4 Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii

financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice

Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru derularea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare

Simularea de operaţiuni şi/sau tranzacţii financiare

Page 113: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

113

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă;

Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și munca eficientă în cadrul echipei;

Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Înţelegerea şi însuşirea de către studenţi a conceptelor valutar-financiare în accepţiunea lor actuală şi de perspectivă sub semnul prefacerilor profunde care au loc în acest domeniu în contextul globalizării şi generalizării tehnologiei informaţionale;

Îmbogăţirea cunoştinţelor studenţilor cu tehnici specifice şi judecăţi privind modul de organizare şi funcţionare a relaţiilor monetar-financiare atât la nivel naţional, cât şi internaţional, ca premisă în formularea unor decizii, ca viitori economişti: privind dezvoltarea schimburilor comerciale, necomerciale şi financiare cu străinătatea, gestiunea eficientă a fondurilor valutare şi/sau fructificarea lor prin plasamente pe diferite segmente ale pieţei valutar-financiare;

Sensibilizarea studenţilor asupra importanţei instrumentarului operaţional, cadrului instituţional şi juridic, ca factori esenţiali în dezvoltarea unor activităţi legate direct sau conexe relaţiilor valutar-financiare şi marketingului financiar.

7.2 Obiectivele specifice Prin predarea disciplinei RELAŢII FINANCIAR-VALUTARE INTERNAŢIONALE se urmăreşte cunoaşterea conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a termenilor de specialitate şi a dobândirii de competenţe specifice cu privire la: Sistemul Monetar Internaţional, instrumentele de plată internaţionale, tranzacţiile valutare la termen, operaţii valutare, investiţii străine, instrumente de plată şi de credit

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Capitolul I. Conţinutul, rolul şi funcţiile relaţiilor valutar-financiare internaţionale. Mijloacele de plată internaţionale

1.1. Sistemul Monetar Internaţional 1.2. Sistemul Monetar European 1.3. Cauzele şi efectele crizei sistemului

monetar 1.4. Sistemul valutar: conţinut, rol, funcţii 1.5. Relaţiile valutar-financiare

internaţionale şi funcţiile lor 1.6. Conceptul de piaţă monetară 1.7. Mijloacele şi instrumentele de plată

internaţionale 1.8. Conceptul şi componentele

activelor monetare de rezervă 1.9. Lichiditatea monetară internaţională

şi structura acesteia 1.10. Optimizarea lichidităţii monetare

internaţionale şi gestionarea activelor de rezervă monetară internaţională

Prelegere cu ajutorul videoproiectorului. Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor studii de caz.

Metode didactice utilizate în procesul de predare (clasice/moderne)

Metode de transmitere şi însuşire de cunoştinţe:

- de comunicare orală, expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea);

- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul), lectura explicativă, lectura independentă, etc.

Metode de învăţare dirijată sau nedirijată:

- metode de observare directă (observarea sistematică şi independentă, experimentul, studiul de caz);

- metode de studiu cu ajutorul modelelor;

- instruire programată şi învăţare asistată de calculator.

Metode bazate pe acţiune: - metode de învăţare bazate pe

acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Page 114: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

114

Capitolul II. Mecanismul cursului valutar şi piaţa valutară

2.1. Conceptul de curs valutar 2.2. Modele de determinare a nivelului

cursului de schimb valutar 2.3. Factorii care influenţează nivelul şi

evoluţia cursului de schimb valutar 2.4. Riscul valutar şi metode de

acoperire a acestuia 2.5. Metode de protecţie şi de dirijare a

cursului valutar 2.6. Conceptul de piaţă valutară şi

organizarea acesteia 2.7. Factorii de influenţă asupra

mecanismelor specifice pieţei valutare naţionale şi internaţionale

2.8. Operaţii valutare 2.9. Premisele creării şi factorii

dezvoltării pieţei valutare în România 2.10. Participanţii la piaţa valutară 2.11. Convertibilitatea leului; Cursul de

schimb al leului şi factorii determinanţii ai evoluţiei lui

2.12. Reglementările privind regimul valutar în România

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Capitolul III. Piaţa financiară internaţională şi piaţa investiţiilor internaţionale

3.1. Conceptul de piaţă financiară şi factorii dezvoltării pieţei financiare internaţionale

3.2. Operatorii de pe piaţa financiară primară şi secundară

3.3. Instrumentele cu care se operează pe piaţa financiară

3.4. Plasamentele de valori mobiliare internaţionale şi principalii indicatori ai valorificării în obligaţiuni şi alte titluri de valoare internaţionale

3.5. Conceptul de investiţii străine 3.6. Investiţiile străine directe şi rolul lor în

dezvoltarea economică mondială 3.7. Investiţiile de portofoliu 3.8. Firmele multinaţionale(corporaţiile

transnaţionale) şi investiţiile străine directe 3.9. Tendinţe în fluxurile şi climatul

internaţional al investiţiilor directe 3.10. Piaţa investiţiilor străine directe în

România

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Capitolul IV. Piaţa internaţională a creditului şi rolul creditului în derularea comerţului internaţional

4.1. Creditul internaţional şi principalele lui tipuri; piaţa creditului internaţional tradiţional

4.2. Tehnica creditului 4.3. Piaţa euro – creditelor 4.4. Clauzele din acordul internaţional de

creditare

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Page 115: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

115

Capitolul V. Echilibrul valutar-financiar cu străinătatea şi sistemul balanţelor externe

5.1 Conceptul de echilibru valutar financiar. Instrumentele de reflectare a echilibrului

5.2. Balanţa de plăţi externe 5.3. Poziţia investiţională internaţională –

fundamentare teoretică 5.4. Creanţele externe şi sursele lor 5.5. Conceptul de datorie externă 5.6. Indicatorii datoriei externe

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Capitolul VI. Organisme monetare şi financiare internaţionale

6.1. Fondul Monetar Internaţional 6.2. Banca Mondială 6.3. Banca Reglementelor Internaţionale 6.4. Banca Europeană de Reconstrucţie şi

Dezvoltare

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Capitolul VII. Clauzele de plată din contractul comercial internaţional

7.1. Cadrul juridic şi instituţional al relaţiilor internaţionale de plată

7.2. Contractele comerciale internaţionale 7.3. Scheme de plată şi modalităţi de

decontare a tranzacţiilor comerciale internaţionale

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Capitolul VIII. Instrumentele de plată şi de credit şi mecanismele utilizării lor în plăţile comerciale şi financiare

8.1. Titlurile de valoare şi rolul lor în schimburile economice internaţionale

8.2. Instrumente de plată şi de credit

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Capitolul IX. Acreditivul documentar ca modalitate de plată

9.1. Acreditivul documentar 9.2. Scrisoarea de credit comercială şi

elementele ei specifice

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Capitolul X. Incasoul documentar ca modalitate de plată

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Capitolul XI. Ordinul de plată ca modalitate de decontare

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Capitolul XII. Tehnici de finanţare a tranzacţiilor comerciale internaţionale

12.1. Finanţarea tranzacţiilor comerciale internaţionale prin relaţiile de credit. Aspecte conceptuale

12.2. Tehnici de finanţare în comerţul internaţional

12.3 Modalităţi de stabilire şi calculare a dobânzii

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Page 116: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

116

Capitolul XIII. Instituţii, modalităţii şi instrumente de garantare şi asigurare a plăţii în decontarea tranzacţiilor comerciale şi financiare

13.1 Garanţii, plăţi şi garanţi 13.2. Scrisori de garanţie bancară şi alte

garanţi personale 13.3 Garanţiile reale

4 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Bibliografie [1] Matei, V., Neţoiu, L., (2002). Tranzacţiile comerciale internaţionale, Editura Universitaria, Craiova [2] Anghelache, G., (1997), Pieţele de capital si tranzacţii bursiere, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti [3] Ciucur, D., Gavrila, I., (2001), Economie, Manualul Universitar, Ediţia a II a, Editura Economică, Bucureşti

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Conţinutul, rolul şi funcţiile relaţiilor valutar-financiare internaţionale. Mijloacele de plată internaţionale

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

2 ore

Mecanismul cursului valutar şi piaţa valutară 2 ore

Piaţa financiară internaţională şi piaţa investiţiilor internaţionale 2 ore

Piaţa internaţională a creditului şi rolul creditului în derularea comerţului internaţional

2 ore

Echilibrul valutar-financiar cu străinătatea şi sistemul balanţelor externe

2 ore

Organisme monetare şi financiare internaţionale 2 ore

Clauzele de plată din contractul comercial internaţional 2 ore

Instrumentele de plată şi de credit şi mecanismele utilizării lor în plăţile comerciale şi financiare

2 ore

Acreditivul documentar ca modalitate de plată 2 ore

Incasoul documentar ca modalitate de plată 2 ore

Ordinul de plată ca modalitate de decontare 2 ore

Tehnici de finanţare a tranzacţiilor comerciale internaţionale 2 ore

Instituţii, modalităţii şi instrumente de garantare şi asigurare a plăţii în decontarea tranzacţiilor comerciale şi financiare

4 ore

Bibliografie 1.Viorel Matei, Relaţii valutar-financiare internaţionale, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2010. 2.Moisuc C. (coord.), Relaţii valutar-financiare internaţionale, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2002.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de utilizare a tehnicilor, metodelor moderne care reflectă stadiul dezvoltării domeniului; Invitarea unor specialiști din mediul de afaceri, bancar, guvernamental și academic pentru susținerea de prelegeri în cadrul simpozioanelor

științifice studențești anuale ale Facultății în vederea identificării de probleme de reținut pentru analiză și predare. Discutarea conținutului disciplinei cu reprezentanți ai mediului autohton de afaceri;

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen computerizat: teste grilă 80%

10.5 Seminar/laborator Evaluare 1 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul contabil.

Page 117: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

117

MONEDĂ ŞI CREDIT 1 CURRENCY AND CREDIT 1

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanţe şi Afaceri Internaţionale

1.4.Domeniul de studii Finanţe

1.5.Ciclul de studii Licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanţe şi Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei MONEDĂ ŞI CREDIT 1

Codul disciplinei C4B2306

2.2. Anul de studiu II 2.3. Semestrul III 2.4. Tipul de evaluare E3 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 26

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 58

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Microeconomie, macroeconomie

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu tablă

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

Competenţă: C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în

entităţile/organizaţiile private şi publice; Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C1.1. Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile private şi publice pentru rezolvarea de probleme specifice

C1.2. Evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară folosite pentru rezolvarea de probleme

C1.3. Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice

C1.4. Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice

C1.5. Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de proiecte/lucrări

Page 118: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

118

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;

Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Cursul prezintă moneda în evoluţia sa, formele de existenţă, funcţiile de subzistenţă, şi evidenţieză ipostazele monedei ca mijloc de plată şi de acumulare a averii, dar şi perversitatea şi adversitatea substitutelor monedei, substitute bancare sau financiare. Cursul doreşte să explice funcţionarea sistemelor şi instituţiilor monetare şi financiare, mişcarea instrumentelor monetar-financiare, precum şi interacţiunea fluxurilor monetare. Totodată, în economia cursului sunt abordate teoriile explicative şi interpretative ale fenomenelor monetare şi relevate componentele şi mecanismele politicilor monetare, sunt analizate căile cunoaşterii empirice a proceselor şi comportamentelor monedei, adică ale celor care deţin moneda, şi este examinată fenomenologia actuală a monedei, a diversităţii, adesea imponderabile, a formelor monedei, fenomenologie manifestată multidimensional prin internaţionalizare, integrare, expansiune, globalizare, informatizare, instituţionalizare, instrumentalizare şi, de ce nu, prin demonetizare.

7.2 Obiectivele specifice Cunoaşterea conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a termenilor de specialitate şi a dobândirii de competenţe specifice cu privire la: activele financiare şi circuitele monedei, sistemul monetar, cererea şi oferta de monedă, echilibrul monetar, resursele financiare şi instrumentele finanţării economiei, piaţa monetară, piaţa de capital, banca centrală, analiza monetară, teoria monetară şi politica monetară.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1.Moneda în cadrul economiei.Activele financiare şi proprietăţile lor.Moneda: caracteristici şi funcţii.Circuitele monedei.Formele istorice ale monedei.Clasificarea semnelor monetare.Evoluţia monedei

Prelegere cu ajutorul videoproiectorului. Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor studii de caz.

Metode didactice

utilizate în procesul de predare (clasice/moderne)

Metode de transmitere şi însuşire de cunoştinţe:

- de comunicare orală, expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea);

- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul), lectura explicativă, lectura independentă, etc.

Metode de învăţare dirijată sau nedirijată:

- metode de observare directă (observarea sistematică şi independentă, experimentul, studiul de caz);

- metode de studiu cu ajutorul modelelor;

3 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

2.Sistemul monetar. Componentele sistemului monetar. Tipologia sistemelor monetare.Puterea de cumpărare. Convertibilitatea monetară. Circulaţia monedei

3 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

3.Cererea şi oferta de monedă.Cantitatea de monedă.Lichiditatea.Baza monetară.Creaţia monetară şi contrapărţile masei monetare.Cererea de monedă.Oferta de monedă.Viteza de circulaţie a monedei.Echilibrul monetar şi inflaţia

3 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Page 119: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

119

4.Finanţarea economiei.Resursele financiare şi modalităţile de finanţare.Structurile şi instituţiile pieţei financiare.Instrumentele finanţării economiei

- instruire programată şi învăţare asistată de calculator.

Metode bazate pe acţiune:

- metode de învăţare bazate pe acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);

- metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea simulatoarelor, a jocurilor didactice).

3 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

5.Piaţa Monetară.Structura şi instituţiile pieţei monetare.Instrumentele pieţei monetare

3 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

6.Piaţa de capital.Pieţele de capital şi principalele lor componente.Piaţa de capital din România

3 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

7.Banca centrală.Apariţia şi funcţiile băncii centrale.Operaţiunile băncii centrale.Reglementare şi supraveghere bancară

3 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

8.Analiza monetară.Analiza financiară.Analiza monetară. Modelarea monetară

3 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

9.Teoria monetară. Coordonatele teoriei monetare. Teorii clasice asupra monedei. Teorii moderne asupra monedei. Neoclasicismul şi postkeynesismul. Abordarea monetară a inflaţiei. Teorii referitoare la formarea cursului de schimb

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Page 120: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

120

10.Politica monetară. Obiectivele politicii monetare. instrumentele politicii monetare. Canalele de transmitere a politicii monetare. Politica monetară a României

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Bibliografie [1] Ilie, Dragoş, (2011), Monedă şi Credit, Editura Universitaria, Craiova [2] Manolescu, Gheorghe, (2006), Moneda şi Politicile Monetare, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti [3] Manolescu, Gheorghe, (2006), Bănci şi Credit, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Moneda: caracteristici şi funcţii

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Covertibilitatea monetară 1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Viteza de circulaţie a monedei 1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Resursele financiare şi modalităţile de finanţare 2 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Structura şi instituţiile pieţei monetare 2 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Pieţele de capital şi principalele lor componente 1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Operaţiunile băncii centrale 2 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Page 121: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

121

Analiza monetară 2 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Coordonatele teoriei monetare 2 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Bibliografie [1] Ilie, Dragoş, (2011), Monedă şi Credit, Editura Universitaria, Craiova [2] Manolescu, Gheorghe, (2006), Moneda şi Politicile Monetare, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de utilizare a tehnicilor, metodelor moderne care reflectă stadiul dezvoltării domeniului; Invitarea unor specialişti din mediul de afaceri, bancar, guvernamental şi academic pentru susţinerea de prelegeri în cadrul

simpozioanelor ştiinţifice studenţeşti anuale ale Facultăţii în vederea identificării de probleme de reţinut pentru analiză şi predare; Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului autohton de afaceri.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator Evaluare 1 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul monedei şi creditului

Page 122: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

122

ECONOMETRIE

ECONOMETRY

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Finanţe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finante şi Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei ECONOMETRIE

Codul disciplinei C4B2407

2.2. Anul de studiu II 2.3. Semestrul IV 2.4. Tipul de evaluare E4 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 33 din care: 3.5 curs 22 3.6 seminar/laborator 11

Distribuţia fondului de timp Ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 67

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Matematica aplicata in economie Matematici financiare si actuariale Microeconomie Macroeconomie Statistica

4.2 de competenţe Cunoașterea și capacitatea de a aplica conceptele, metodele și teoriile specifice disciplinelor menționate la preconditiile de curriculum.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu tablă Sala de laborator cu calculatoare

Page 123: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

123

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

Competenţă: C2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare -Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară

Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C2.1-Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la

o problemă economico-financiară C2.2-Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la

o problemă economico-financiară C2.3-Identificarea criteriilor de selecţie şi aplicarea variantei adecvate pentru culegerea şi analiza datelor

economico- financiare C2.4-Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor şi informaţiilor culese

Competenţă: C5. Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C5.1. Descrierea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice C5.2. Explicarea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice C5.3. Aplicarea planurilor şi bugetelor în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C5.4. Evaluarea critică a modalităţii de aplicare a planurilor şi bugetelor C5.5. Elaborarea unei lucrări cu privire la rezultatele implementării planului sau bugetului

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila

Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei

Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiective generale al disciplinei

Prin acest curs dorim atât însuşirea de către studenţi a noţiunilor şi conceptelor pe care se fundamentează construirea, rezolvarea şi utilizarea modelelor econometrice la fundamentarea deciziilor (planurilor, programelor, scenariilor de politică economică) la nivel micro şi macroeconomic cât şi utilizarea pachetelor de programe folosite la rezolvarea modelelor econometrice operaţionale. De asemenea cursul urmăreşte înţelegerea împortanţei previziunii în managementul organizaţiilor;însuşirea metodelor şi tehnicilor de previziune a fenomenelor economice la nivel macro şi micro-economic; dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor de a realiza previziuni prin metode şi tehnici ştiinţifice.

Obiective generale:

Adaptarea metodologiilor aplicate pe plan international în domeniul econometriei si prognozei, astfel încât sa se ofere studentilor posibilitatea formarii cunostintelor de baza necesare analizei datelor experimentale din domeniul economic si, în special, notiunile de baza privind utilizarea metodelor econometrice în domeniul prognozei economico-financiare.

Prezentarea principalele teorii si metode de analiza din structura de baza a demersului prospectiv (metode de prognoza, evaluarea prognozelor, elaborarea scenariilor prospective, tehnici moderne de prognoza a seriilor de timp, notiuni de stationaritate si cointegrare, modele de corectare a erorilor). De semenea, este prezentat modul de construire si rezolvare a modelelor de prognoza în domeniile fundamentale ale analizei financiare si monetare (modele financiare la nivel de firma, modelarea pietei monetare, modelarea pietei capitalurilor, modelarea politicii fiscalemodele privind datoria publica interna si externa, modelarea cresterii economice).

7.2 Obiectivele specifice dezvoltarea unor abilităti de calcul pentru a aborda o problemă economică în mod stiintific

dezvoltarea gândirii abstracte si a modului riguros stiintific de abordare a unei probleme

trezirea interesului pentru cercetare stiintifica

dobândirea unor abilitati de a construi modele economice si de a rezolva probleme practice din domeniul financiar si bancar prin utilizarea tehnicilor de prognoza (testarea teoriilor si ipotezelor în domeniul economic, realizarea de prognoze economice, analiza fiabilitatii prognozelor, fundamentarea deciziei în domeniul economic).

capacitatea de a transpune în practica cunostintele dobândite

8. Conţinuturi

Page 124: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

124

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

CE ESTE ECONOMETRIA? 1.1.Definiţie şi rol 1.2.Matematica şi econometria 1.3.Statistica şi econometria 1.4.Previziunea şi econometria

Expunerea: descrierea, explicaţia, prelegerea cu demonstraţii.

Conversaţia: conversaţia euristică, dezbaterea, dialogul, conversaţii introductive, conversaţii de fixare şi consolidare a cunoştinţelor, conversaţii de sistematizare şi sinteză, conversaţii de aplicare

Demonstraţia didactică: demonstraţia cu ajutorul execuţiei la tablă.

Algoritmizarea: utilizarea diferiţilor algoritmi de învăţare: algoritmi de percepere, înţelegere, generalizare şi sistematizare a cunoştinţelor; algoritmi de recunoaştere; algoritmi de rezolvare.

2 ore

FUNCŢII ŞI ECUAŢII ECONOMETRICE 2.1.Funcţii econometrice 2.2.Funcţii de ajustare. Problema aproximării 2.3.Sisteme de ecuaţii liniare algebrice 2.4.Ecuaţii diferenţiale ordinare 2.5.Analiza intrări (input) – ieşiri (output)

2 ore

ELEMENTE DE PROBABILITĂŢI ŞI STATISTICĂ MATEMATICĂ 3.1.Elemente de probabilităţi şi în econometrie 3.2.Variabile aleatoare. Caracteristici numerice 3.3. Noţiuni de teoria selecţiei şi estimaţiei 3.4 Fundamentarea deciziilor folosind testarea ipotezelor statistice

2 ore

MODELE ECONOMETRICE SAU STRATEGII DE CREŞTERE ŞI DEZVOLTARE ECONOMICĂ

4.1.Model economic. Modelare. 4.2.Modele cantitative naive. 4.3.Modele liniare. 4.4.Modele neliniare.

2 ore

MODELAREA ECONOMETRICA A SERIILOR CRONOLOGICE 5.1 Componentele unei serii cronologice 5.2 Modelarea econometrica a seriilor cronologice - modele ARIMA

2 ore

MODELE ECONOMETRICE DE REGRESIE UNIFACTORIALA 6.1 Relatii cauza-efect in economie 6.2 Modelul liniar de regresie 6.3 Variante ale metodei celor mai mici patrate 6.4 Regresia simpla neliniara

2 ore

MODELE ECONOMETRICE DE REGRESIE MULTIFACTORIALA 7.1 Modelul multifactorial de regresie liniara – definitie, specificare, identificare 7.2 Estimarea parametrilor modelului 7.3 Testarea semnificatiei statistice a modelului 7.4 Indicatori ai corelatiei simple

2 ore

MODELE ECONOMETRICE CU ECUATII SIMULTANE 8.1 Forma structurala si forma redusa a unui model cu ecuatii simultane 8.2 Conditii de identificare a unui model cu ecuatii simultane 8.2 Metode de estimare utilizate in cazul modelelor cu ecuatii simultane

2 ore

ANALIZA SI PROGNOZA FENOMENELOR ECONOMICE IN RAPORT CU FACTORII DETERMINANTI

9.1 Analiza de cointegrare pentru seriile de date privind preturile, salariile, cursul de schimb si fluxurile comertului exterior

9.2 Analiza situatiei somajului in profil teritorial 9.3 Relatiile inflatie-somaj, inflatie – curs de schimb in Romania 9.4 Consumul, productia, banii in reprezentari econometrice

4 ore

METODE ECONOMETRICE DE ANALIZA SI PROGNOZA A MODIFICARILOR PE PIATA VALUTARA

10.1 Indicatori statistici de descriere si apreciere a situatiei pe piata valutara 10.2 Politica balantei si fluxurile valutare pe piata internationala 10.3 Evolutia sistemului monetar international si al pietei valutare in ultimele decenii

2 ore

Bibliografie 1. Andrei T., (2003) - Statistica si econometrie, Editura Economica, Bucuresti 2. Despa, R., Solomon O., Caraiani P., Din M. A. (2010), Econometrie, Editura Universitară, Bucuresti; 3. Gâf-Deac I. (2007), Econometrie, Editura Fundaţiei „România de Mâine”, Bucuresti; 4. Florea, I. (2000)- Culegere de modele econometrice, Ed. Muntele Sion; 5. Klein, L., Welfe, A., Welfe,W.(2003) - Principiile modelării macroeconomice, Editura Economică, Bucureşti; 6. Nenciu E., Gagea M. (2010) - Lectii de econometrie, Editura Tehnopress, Iasi 7. Pecican Ş. (2003) - Econometrie pentru economişti, Editura Economică, Bucureşti; 8. Pecican Ş. (2000) - Piaţa valutară, bănci şi econometrie, Editura Economică, Bucureşti; 9. Popescu, A., Ion, Ungureanu L.(2007) - Previziunea – premisă a dezvoltării durabile, vol I,II, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.

Page 125: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

125

10. Popescu, A., Ion, Ungureanu L.(2004) - Econometria sau ştiinţa de a cunoaşte şi proiecta viitorul, Editura Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu.

11. Popescu, A., Ion, Ungureanu L.(2006) – Paradigma complexităţii economice, Editura Expert, Bucureşti; 12. Voineagu V. si colectiv (2009) – Teorie şi practică econometrică, Meteor Press, Bucureşti; 13. Zaiţ, D., Nica, P.(1995) - Introducere în modelarea econometrică, Editura Universităţii Al.I.Cuza, Iaşi;

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Introducere in econometrie Demonstraţia didactică: demonstraţia cu ajutorul execuţiei la tablă.

Algoritmizarea: utilizarea diferiţilor algoritmi de învăţare: algoritmi de percepere, înţelegere, generalizare şi sistematizare a cunoştinţelor; algoritmi de recunoaştere; algoritmi de rezolvare.

Problematizarea: utilizarea întrebărilor-problemă, problemelor şi situaţiilor-problemă.

Alte metode: studiul de caz; cooperarea, studiul individual, exerciţiul

1 ora

Funcţii econometrice. Funcţii de ajustare. Problema aproximării Metoda celor mai mici patrate

1 ora

Elemente de probabilităţi şi statistică matematică 1 ora

Modele econometrice sau strategii de creştere şi dezvoltare economică 1 ora

Modelarea econometrica a seriilor cronologice - modele ARIMA 1 ora

Modele econometrice de regresie unifactoriala 1 ora

Modele econometrice de regresie multifactoriala 1 ora

Modele econometrice cu ecuatii simultane 1 ora

Analiza si prognoza fenomenelor economice in raport cu factorii determinanti 2 ore

Metode econometrice de analiza si prognoza a modificarilor pe piata valutara

1 ora

Bibliografie 1. Andrei T., (2003) - Statistica si econometrie, Editura Economica, Bucuresti 2. Florea, I. (2000)- Culegere de modele econometrice, Ed. Muntele Sion; 3. Ghic G., Grigorescu C.J. (2012) – Modelarea deciziei financiare, Editura ProUniversitaria, Bucuresti 4. Klein, L., Welfe, A., Welfe,W.(2003) - Principiile modelării macroeconomice, Editura Economică, Bucureşti; 5. Mărăcine V., Nica V.T. (2003) – Modelarea activităţii firmei, Editura ASE, Bucureşti 6. Oprescu, Ghe. (1995) - Modele dinamice ale economiei de piaţă. Studii de caz, Editura Eficient, Bucureşti; 7. Pecican Ş. (2003) - Econometrie pentru economişti, Editura Economică, Bucureşti; 8. Pecican Ş. (2000) - Piaţa valutară, bănci şi econometrie, Editura Economică, Bucureşti;. 9. Popescu, I., Ungureanu L.(2004) - Econometria sau ştiinţa de a cunoaşte şi proiecta viitorul, Editura Universităţii “Lucian Blaga”, Sibiu. 10. Raţiu-Suciu, C.(2002) - Modelare economică aplicată, Editura Economică, Bucureşti; 11. Voineagu V. si colectiv (2009) – Teorie şi practică econometrică, Meteor Press, Bucuresti 11. Zaiţ, D., Nica, P.(1995) - Introducere în modelarea econometrică, Editura Universităţii Al.I.Cuza, Iaşi;

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Structurarea continutului disciplinei a tinut cont de următoarele:

Cerintele pietei muncii in materie de profesii care utilizeaza cunostintele dobandite la acest curs

Corelarea acestei materii cu altele din planul de invatamant

Asigurarea unor competente in gestionarae si prelucrarea unor date din diverse domenii de activitate

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator Evaluare 1 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe fundamentale specifice econometriei si apl icarii unor modele simple la situatii economice concrete.

Page 126: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

126

MARKETING MARKETING

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Finanţe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finante şi Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei MARKETING

Codul disciplinei C4B2408

2.2. Anul de studiu II 2.3. Semestrul IV 2.4 Tipul de evaluare CV4 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 33 din care: 3.5 curs 22 3.6 seminar/laborator 11

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 23

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 67

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum -

4.2 de competenţe -

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu tablă

Page 127: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

127

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

Competenţă: C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice;

Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C1.1. Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile private şi

publice pentru rezolvarea de probleme specifice C1.2. Evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară folosite pentru rezolvarea

de probleme C1.3. Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în

entităţile/organizaţiile private şi publice C1.4. Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în

entităţile/organizaţiile private şi publice C1.5. Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de

proiecte/lucrări Competenţă: C2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-

financiare; Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C2.1. Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară;

C2.2. Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor şi informaţiilor culese; C2.3. Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la

o problemă economico-financiară; C2.4. Identificarea criteriilor de selecţie şi aplicarea variantei adecvate pentru culegerea şi analiza datelor

economico-financiare; C2.5. Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor

referitoare la o problemă economico-financiară.

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă;

Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și munca eficientă în cadrul echipei;

Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Disciplina „Marketing” explorează principalele concepte şi instrumente cu care operează marketingul contemporan, urmărind fundamentarea noţiunilor de bază specifice marketingului strategic şi aprofundarea tehnicilor de analiză cu care operează managerii întreprinderilor moderne în vederea realizării obiectivelor de marketing strategic pe care şi le-au propus.

7.2 Obiectivele specifice Studenţii vor dobândi cunoştinţele necesare pentru a evalua corect pieţele potenţiale şi riscurile, din perspectiva abilităţii unice a întreprinderii moderne, de a crea şi livra bunuri şi servicii cu utilitate economică reală pentru consumatori. Cursanţii vor cunoaşte provocările majore cu care se confruntă marketerii, îndreptându-se către noul mileniu „conectat”. Cele mai importante progrese tehnologice, inclusiv explozia internetului, au avut un impact major atât asupra consumatorilor, cât şi asupra marketerilor care îi deservesc. Pentru a pătrunde şi a face faţă în această nouă eră internet – chiar şi doar pentru a supravieţui – marketerii trebuie să îşi regândească strategiile şi să le adapteze la noul mediu internet de astăzi. La finalul cursului, studenţii vor putea face o prezentare aprofundată a marketingului, a modului de luare a deciziilor de către managerii în domeniu, şi a locului pe care marketingul îl ocupă într-o organizaţie, vor putea descrie procesul de marketing şi forţele care îl influenţează.

Cursul de Marketing are rolul de a familiariza studenţi cu problematica marketingului în contextul activităţii derulate la nivelul micro si macroeconomic.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Capitolul 1. Partea I. Dinamica economiei mondiale şi marketingul

1.1. Conceptul de marketing 1.2. Managementul marketingului

Prelegere cu ajutorul videoproiectorului. Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-

Page 128: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

128

1.3. Filosofii ale managementului marketingului

1.4. Provocările marketingului în noul mileniu

discuţiilor a unor studii de caz. Metode didactice

utilizate în procesul de predare (clasice/moderne)

Metode de transmitere şi însuşire de cunoştinţe:

- de comunicare orală, expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea);

- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul), lectura explicativă, lectura independentă, etc.

Metode de învăţare dirijată sau nedirijată:

- metode de observare directă (observarea sistematică şi independentă, experimentul, studiul de caz);

- metode de studiu cu ajutorul modelelor;

- instruire programată şi învăţare asistată de calculator.

Metode bazate pe acţiune:

- metode de învăţare bazate pe acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);

- metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea simulatoarelor, a jocurilor didactice).

Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Capitolul 2. Planificarea strategică si procesul de marketing

2.1. Planificarea strategică 2.2. Definirea activităţii şi misiunii

companiei 2.3. Planificarea de marketing 2.4. Organizarea efortului de marketing

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Capitolul 3. Marketingul în „era internet”

3.1. Era digitală si conectivitatea 3.2. Afacerile electronice, comerţul

electronic şi marketingul electronic în era internetului

3.3. Domeniile comerţului electronic 3.4. Tipurile de comercianţi pe internet 3.5. Forme de comerţ electronic

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Capitolul 4. Mediul de marketing 4.1. Mediul intern 4.2. Mediul extern

2 ore

Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Capitolul 5.Gestionarea informațiilor de marketing

5.1. Organizarea informaţiei de marketing

5.2. Dezvoltarea informaţiei de marketing

5.3. Procesul de cercetare de marketing

5.4. Organizarea relaţiilor cu clienţii (ORC)

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Capitolul 6. Comportamentul de cumpărare individual si organizaţional

6.1. Comportamentul de cumpărare individual si organizaţional

6.2. Pieţele întreprinderilor si comportamentul întreprinderilor-cumpărătoare

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Capitolul 7. Fundamentarea strategiei de marketing şi a mix-ului de marketing

7.1. Segmentarea pieţei, identificarea consumatorilor ţintă şi poziţionarea pentru obţinerea unui avantaj competitiv

7.2. Crearea mixului de marketing

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Capitolul 8. Strategii de produs/servicii 8.1. Produs, produs global, produs nou 8.2. Bunuri de consum, bunuri

industriale 8.3. Servicii, calitatea produsului

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul

Page 129: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

129

predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Capitolul 8. Strategii de produs/servicii 8.4. Ciclu de viaţă al produsului, gama

sortimentală, ambalaj, marcă 8.5.Strategii de produs 8.6. Calitate, imagine

8.7. Marketingul

2 ore

Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Capitolul 9. Dezvoltarea noilor produse şi strategii corespunzătoare fazelor ciclului de viaţă al produsului 9.1. Elaborarea produselor noi

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Capitolul 9. Dezvoltarea noilor produse şi strategii corespunzătoare fazelor ciclului de viaţă al produsului 9.2. Lansarea noilor produse pe piaţă 9.3. Alternative strategice în domeniul produsului 9.4. Service-ul ca element constitutiv al produsului şi factor al asigurării competitivităţii produselor.

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Bibliografie 1]. Bondrea, A. Aurelian, Introducere în marketing (note de curs), Editura Fundaţiei România de Mâine, 1996. [2].Stănculescu, Mircea, Marketing financiar - bancar, Editura Sitech, Craiova, 2005. [3].Pistol Gh., Marketing, Editura Fundaţiei România de Mâine, Ediţia a IV-a, Bucureşti, 2006. [4]. Balaure Virgil (coord.), Marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2002 [5].Florescu C., Mâlcomete P., Pop Al. N., Dicţionar de Marketing, Editura economică, Bucureşti, 2003 [6].Pistol Gh., Marketing, în lucrarea Sinteze pentru anul II Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Editura Fundaţiei

România de Mâine, Bucureşti, 2006

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Relaţiile dintre valoare, satisfacţie şi calitate; Pieţele; Provocările marketingului în noul mileniu. Remarketing, Sincromarketing; Marketingul societal; Conectarea cu lumea din jur; Activitatea şi misiunea companiei;

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

1 oră

Planificarea de marketing; Atractivitatea pieţei; Analiza ameninţărilor şi Oportunităţilor; Organizarea departamentului de marketing

1 oră

Domenii majore de comerţ electronic; Era digitală; Afacerile electronice, comerţul electronic şi marketingul electronic în era Internetului; Tipuri de comercianţi pe internet; Site-uri web;

1 oră

Mediul de marketing; Factorii demografici şi comportamentul de cumpărare; Factorii demografici şi schimbările economice; Cercetarea de marketing; Planul de cercetare;

2 ore

Informaţia de marketing; Organizarea relaţiilor cu clienţii; Comportamentul de cumpărare individual; Procesul decizional al cumpărătorului; Comportamentul de după cumpărare; Procesul cumpărării; Liderii de opinie; Centrul de cumpărare; Procesul de cumpărare al unei firme; Piaţa consumatorilor; Piaţa întreprinderilor; Segmentarea pieţei; Marketingul Ţintă;

2 ore

Produsul în viziunea de marketing; Securitatea şi fiabilitatea produsului; Ciclul de viaţă al produsului; Etapele ciclului de viaţă al produsului; Bunuri de consum - bunuri industriale; Bunuri de consum – servicii; Strategii de marketing specifice etapelor ciclului de viaţă a produsului;

2 ore

Alternative strategice în domeniul mărcii; Relaţia dintre produs, marcă şi imagine.

2 ore

Page 130: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

130

Bibliografie 1]. Bondrea, A. Aurelian, Introducere în marketing (note de curs), Editura Fundaţiei România de Mâine, 1996. [2].Stănculescu, Mircea, Marketing financiar - bancar, Editura Sitech, Craiova, 2005. [3].Pistol Gh., Marketing, Editura Fundaţiei România de Mâine, Ediţia a IV-a, Bucureşti, 2006. [4]. Balaure Virgil (coord.), Marketing, Editura Uranus, Bucureşti, 2002 [5].Florescu C., Mâlcomete P., Pop Al. N., Dicţionar de Marketing, Editura economică, Bucureşti, 2003 [6].Pistol Gh., Marketing, în lucrarea Sinteze pentru anul II Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Editura Fundaţiei

România de Mâine, Bucureşti, 2006

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Prin cunoştinţele dobândite în urma parcurgerii cursului, studenţii pot avea acces la o serie de profesii de pe piaţa muncii după cum urmează:

Consilier vânzări asigurări; Specialist marketing; Consilier/expert/inspector/referent/economist în comerţ şi marketing; Specialist în relaţii publice; Referent de specialitate marketing;

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator Evaluare 1 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul marketingului.

Page 131: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

131

ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ FINANCIAL AND ECONOMIC ANALYSIS

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Finanțe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanțe și Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei ANALIZA ECONOMICO- FINANCIARA

Codul disciplinei C4B2409

2.2. Anul de studiu II 2.3 Semestrul IV 2.4 Tipul de evaluare E4 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 44 din care: 3.5 curs 22 3.6 seminar/laborator 22

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 17

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 56

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Bazele contabilităţii

4.2 de competenţe Cunoaşterea noţiunilor din anul I de studiu

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare multimedia.

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Seminariile se desfăşoară în săli cu acces la internet.

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

● C2 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C2.1 -Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară;

C2.2 -Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor şi informaţiilor culese; C2.3 -Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară;

C2.4 -Identificarea criteriilor de selecţie şi aplicarea variantei adecvate pentru culegerea şi analiza datelor economico- financiare; C2.5 -Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o

problemă economico-financiară. ● C6 Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C6.1 -Aplicarea planurilor şi bugetelor în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice; C6.2 -Descrierea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice; C6.3 -Elaborarea unei lucrări cu privire la rezultatele implementării planului sau bugetului; C6.4 -Evaluarea critică a modalităţii de aplicare a planurilor şi bugetelor; C6.5 -Explicarea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice.

Page 132: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

132

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi

responsabilă;

Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

▪ Disciplina „Analiză economico-financiară” prin abordarea sistemică a fenomenelor şi proceselor e conomico-financiare, urmăreşte stabilirea legăturilor cauzale dintre factori şi constituie, totodată, instrumentul de bază în procesul de diagnoză a funcţiunii oricărei unităţi economice ca sistem. În studierea fenomenelor economice, analiza utilizează metode, tehnici și procedee specifice, sau comune cu alte știinte.

7.2 Obiectivele specifice ▪ Prin predarea disciplinei ANALIZĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ se urmărește cunoaşterea de către studenți a conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a termenilor de specialitate şi a dobândirii de competenţe specifice cu privire la: cifra de afaceri, valoarea adăugată, fluxurile de trezorerie, cheltuielile variabile si fixe, costurile pe produs rentabilitaţea pe produs.

▪ Prin conceptele, metodele şi tehnicile sale este organic integrată în sistemul decizional al întreprinderilor indiferent de forma de organizare a lor, iar prin obiectul său de studiu, prin concluziile desprinse şi soluţiile date contribuie la creşterea performanţelor economice şi financiare ale acestora.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Metodologia analizei economico-financiare Obiectul analizei economico-financiare, tipuri de analiză economico-financiară; Metode ale analizei economico-financiară; Sistemul de informaţii – premiză efectuării analizei economico-financiară; Organizarea activitaţii de analiză economico-financiară.

Interacţiunea cu studenţii este regulă de predare.

Prelegere cu ajutorul

videoproiectorului. Cursul va fi interactiv,

studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor studii de caz.

- metode de studiu cu ajutorul

modelelor; - instruire programată şi

învăţare asistată de calculator. - metode de învăţare bazate

pe acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);

2ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

2. Analiza rezultatelor firmei Analiza situaţiei generale a activităţii de

producţie şi comercializare pe baza indicatorilor valorici. Analiza situaţiei generale a activităţii de producţie şi comercializare pe baza indicatorilor valorici - producţia de marfă fabricată, productia exercitiului,cifra de afaceri,valoarea adaugată.

2ore

3. Analiza cifrei de afaceri. Analiza dinamicii şi structurii cifrei de afaceri.Analiza factorială a cifrei de afaceri. Analiza cifrei de afaceri în corelaţie cu capacitatea de producţie şi cererea. Modele de determinare a cifrei de afaceri minime probabile cu restricţii date. Reflectarea cifrei de afaceri în principalii indicatori economico-financiari ai societăţii comerciale.

4 ore

4. Analiza valorii adăugate. Analiza valorii adăugate,definitia valorii adăugate, metodele de determinare a indicatorului, analiza dinamicii şi structurii valorii adaugate, consecinţele modificării valorii adaugate asupra principalilor indicatori economico-financiari ai firmei-aplicaţii.

2 ore

5. Analiza producţiei fizice. Analiza situaţiei generale a evoluţiei producţiei fizice.

2 ore

Page 133: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

133

Analiza realizării programului de producţie pe total şi sortimente. Analiza structurii producţiei şi reflectarea ei în principalii indicatori economico-financiari. Analiza operativă a realizării programului de fabricaţie.

6. Analiza cheltuielilor variabile si fixe Analiza cheltuielilor variabile şi fixe, analiza dinamicii, analiza factorială, cheltuielile variabile, fixe la 1000lei venituri de exploatare, cifră de afaceri, estimare nivelului probabil a cheltuielilor fixe –aplicatii.

2 ore

7. Analiza cheltuielilor aferente veniturilor întreprinderii Analiza cheltuielilor aferente veniturilor totale, cheltuielile de exploatare, veniturile de exploatare, cheltuielile financiare, veniturile financiare, cheltuielile exceptionale, veniturile excepționale, rata medie de eficientă a veniturilor totale-aplicatii.

2 ore

8. Analiza costurilor pe produs. Analiza costurilor pe produs ,,analiza principalelor categorii de cheltuieli,analiza costului marginal, analiza costurilor la produsele comparabile, consecintele moidificării costului pe produsasupra principalilor indicatori economico-financiari.

2 ore

9. Analiza rentabilităţii întreprinderii. Analiza generală a rentabilităţii pe baza contului de profit sau pierdere.Analiza factorială a profitului. Analiza diagnostic pe baza ratelor rentabilităţii. Analiza rentabilităţii pe produs.

2 ore

10. Analiza gestiunii resurselor. Dinamica efectivului de personal pe total şi categorii. Analiza stabilităţii personalului

Analiza calificării forţei de muncii. Analiza eficienţei utilizării resurselor umane.

2 ore

Bibliografia [1] Moroşan, I., (2008), Analiza economico-financiară- Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. [2] Balu M., (2007) , Analiza economico-financiară. Lucrări practice, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. [3] Bardaş P.,colaboratori, (2003), Analiza financiară- Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. [4] Bardaş Petru, Cocoşilă Mihaela (2012), Analiza economico-financiară 1, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. [5] Bardaş Petru, Cocoşilă Mihaela (2012), Analiza economico-financiară 2, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. [6] Helfert A. Erich, (2006), -Tehnici de analiză financiară - ghid pentu crearea valorii, Editura BMT,Publishing House. [7] Tole Marin-(2004),Analiza economico-financiara,aplicatii si tesate grila a firmelor-Editura Universitara Bucuresti .

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Discutarea cerinţelor de pregătire a temelor de seminar. Prezentare La fiecare seminar, se

vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

Studenţii fac scurte a-nalize comparative pe baza datelor oferite.

Probleme menite să

evidenţieze specifici-tatea

2ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate; Aplicații practice și studii de caz.

Bilanțul contabil, baza informațională de analiza performanțelor activității unei întreprinderi; cu aplicație la societatea comercială...

4 ore

Aplicaţii referitoare la analiza situaţiei generale a activităţii de producţie şi comercializare pe baza indicatorilor valorici;

6 ore

Analiza cheltuielilor aferente veniturilor totale; cu aplicație la societatea comercială . . ..

4 ore

Analiza riscului de exploatare (operaţional); cu aplicație la 2 ore

Page 134: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

134

societatea comercială indicatorilor.

Analiza cheltuielilor pe elemente de cheltuieli (materiale, cu personalul, financiare); cu aplicație la sociatatea comercială . . ..

4 ore

Bibliografie

[1] Bardaş Petru, Cocoşilă Mihaela (2012), Analiza economico-financiară 1, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. [2] Bardaş Petru, Cocoşilă Mihaela (2012), Analiza economico-financiară 2, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. [3] Moroşan, I., (2008), Analiza economico-financiară- Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

▪ Conținutul disciplinei corespunde nevoilor angajatorilor din domeniul management. ▪Discutarea conţinutului disciplinei cu specialişti , precum şi cu reprezentanţi ai mediului autohton de afaceri.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen computerizat: teste grilă 80%

10.5 Seminar/laborator Evaluare 1 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul finanţelor .

Page 135: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

135

MANAGEMENT FINANCIAR-BANCAR FINANCIAL AND BANKING MANAGEMENT

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Finanțe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanțe și Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei MANAGEMENT FINANCIAR BANCAR

Codul disciplinei C4B2410

2.2. Anul de studiu II 2.3Semestrul IV 2.4 Tipul de evaluare E4 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 44 din care: 3.5 curs 22 3.6 seminar/laborator 22

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 56

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum -

4.2 de competenţe -

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu tablă

Page 136: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

136

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

Competenţă: C3. Realizarea de lucrări de natură economi- co-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C3.1. Descrierea lucrărilor de natură economi- co-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.2. Explicarea lucrărilor de natură economi- co-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.3. Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor economico-financiare C3.4. Utilizarea unor indicatori de calitate pentru evaluarea realizării lucrărilor de natură economi- co-financiară C3.5. Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico- financiare

Competenţă: C4. Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C4.1. Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.2. -Explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.3. Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru derularea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.4. Evaluarea pe baza metodelor standard a calităţii execuţiei operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.5. Simularea de operaţiuni şi/sau tranzacţii financiare Competenţă: C6. Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C6.1. Descrierea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice C6.2. Explicarea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specific C6.3. Aplicarea planurilor şi bugetelor în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C6.4. Evaluarea critică a modalităţii de aplicare a planurilor şi bugetelor C6.5. Elaborarea unei lucrări cu privire la rezultatele implementării planului sau bugetului

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă;

Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și munca eficientă în cadrul echipei;

Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Managementul financiar bancar este un instrument ştiinţific şi practic destinat dezvoltării aspectelor cunoscute şi mai puţin cunoscute din activitatea băncilor şi a companiilor, menit să-i ajute pe cei în formare la însuşirea unor cunoştinţe solide despre ştiinţa şi harul conducerii, dar în egală măsură, pe practicieni, pe cei care studiază domeniul în perspectiva formării profesionale în sistemul bancar.

7.2 Obiectivele specifice După parcurgerea acestui curs, studentul va avea cunoştinţe şi abilităţi privind:

Iniţierea, înţelegerea şi însuşirea aspectelor esenţiale ale managementului financiar bancar; pregătirea viitorilor manageri prin întregirea cunoştinţelor teoretice şi abilitaţilor practice însuşite/formate în anii de studiu în cadrul disciplinelor complementare; adaptarea conceptuală şi aplicativă a viitorilor manageri ai organizaţiilor moderne la condiţiile transformărilor rapide şi profunde ale peisajelor politice, economico-sociale, culturale;

Simularea unor work-shop-uri pentru familiarizarea studenţilor cu aplicaţiile practice, studiile de caz, proiectele, prezentările individuale pe tematica cursurilor/seminarii;

Fundamentarea strategiilor în elaborarea şi implementarea metodelor de decizie în management.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Banii şi sistemul bancar- Banii şi evoluţia lor; Rolul băncilor; Funcţiile băncilor; Sistemul bancar naţional şi internaţional.

Prelegere cu ajutorul videoproiectorului. Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor studii de caz.

Metode didactice utilizate în procesul de predare (clasice/moderne)

Metode de transmitere şi însuşire de cunoştinţe:

2 ore

2. Intermedierea bancară - Comerţul cu banii; Operaţiuni bancare privind atragerea de depozite; Operaţiuni bancare privind acordarea de credite; Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare

4 ore

3.Operaţiuni (non) cash şi operaţiuni cu instrumente financiare derivate. Operaţiuni bancare cu numerar; Operaţiuni bancare fără numerar; Operaţiuni cu instrumente financiare derivate.

2 ore

4.Operaţiuni bancare proprii. Capitalul şi fondurile proprii; Acordurile de la Basel 2 ore

Page 137: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

137

privind capitalul; Rezervele minime obligatorii. - de comunicare orală, expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea);

- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul), lectura explicativă, lectura independentă, etc.

Metode de învăţare dirijată sau nedirijată:

- metode de observare directă (observarea sistematică şi independentă, experimentul, studiul de caz);

- metode de studiu cu ajutorul modelelor;

- instruire programată şi învăţare asistată de calculator.

Metode bazate pe acţiune:

- metode de învăţare bazate pe acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);

- metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea simulatoarelor, a jocurilor didactice).

5. Previziune şi planificare bancară. Strategia bancară; Planul de afaceri al băncii; Planificarea creditelor şi a resurselor de acoperire al acestora; Bugetul de venituri şi cheltuieli al băncii.

4 ore

6.Organizarea activităţii băncii. Funcţia de organizare; Structura organizatorică. Organigrama. Organizarea internă a băncii; Organizarea; Contul de rezultat patrimonial; Situaţia flux băncilor ca grupuri financiare.

4 ore

7. Managementul activelor şi pasivelor bancare, al lichidităţii şi al riscurilor - Managementul activelor şi pasivelor bancare; Managementul lichidităţii bancare.

4 ore

Bibliografie [1]. Ilie Mihai. 2007. Management financiar bancar. Editura Fundaţiei Romania de Maine, Bucureşti,

[2]. Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicată în “Monitorul Oficial al Romaniei”, partea I, nr. 78/24 ianuarie 2005. [3]. Legea nr. 59/1934 asupra cecului, modificata prin Legea nr. 83/1994,Camera auditorilor din Romania, Noţiuni minimale de audit, Editura

Economica, Bucureşti, 2001.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Aplicaţii privind - Rolul si funcţiile băncilor; La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

2 ore

2. Aplicaţii privind - Sistemul bancar naţional si internaţional 4 ore

3. Aplicaţii privind - Operaţiuni bancare privind atragerea de depozite 4 ore

4. Aplicaţii privind - .Operaţiuni bancare privind acordarea de credite 2 ore

5. Aplicaţii privind - Operaţiuni bancare privind operaţiuni de trezorerie si interbancare 2 ore

6. Aplicaţii privind - Strategii bancare si performanta bancara 4 ore

7. Aplicaţii privind - Managementul activelor, pasivelor, lichidităţilor bancare 4 ore

Bibliografie [1]. Ilie Mihai. 2007. Management financiar bancar. Editura Fundaţiei Romania de Maine, Bucureşti,

[2]. Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicată în “Monitorul Oficial al Romaniei”, partea I, nr. 78/24 ianuarie 2005. [3]. Legea nr. 59/1934 asupra cecului, modificata prin Legea nr. 83/1994,Camera auditorilor din Romania, Noţiuni minimale de audit, Editura

Economica, Bucureşti, 2001.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare Din analiza opiniilor formulate de către angajatori privind atributele preferenţiale ale formaţiei de specialişti a rezultat un grad ridicat de

apreciere a profesionalismului acestora, ceea ce confirmă faptul că, structura şi conţinutul curriculei educaţionale construită pentru acest program de studii sunt corecte, cuprinzătoare şi eficiente.

Prin cunoştinţele dobândite în urma parcurgerii cursului, studenţii pot avea acces la o serie de profesii de pe piaţa muncii după cum urmează:

Administrator bancar/produs leasing; Administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare); Agent capital de risc; Analist financiar; Analist investitii; Asistent analist; Comisar Garda Financiara; Consultant fiscal; Consultant plasamente valori mobiliare; Controlor tezaur; Dealer; Economist banca; Inspector asigurari; Inspector de risc; Inspector de specialitate asigurari; Inspector de specialitate subscriere; Inspector

Page 138: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

138

financiar-bancar; Ofiter bancar (credite, marketing, produse si servicii bancare); Referent bancar/ societate de leasing; Referent de specialitate asigurari; Referent de specialitate financiar-contabilitate; Specialist sistem asigurari;

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Însuşirea conceptelor, a principiilor şi a teoriilor specifice disciplinei

Examen computerizat: teste grilă 80%

10.5 Seminar/laborator

Implicare în identificarea şi soluţionarea problemelor specifice domeniului studiat

Test computerizat pe parcursul semestrului

10%

Implicare în identificarea şi soluţionarea problemelor specifice domeniului studiat

Test computerizat pe parcursul semestrului

10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul managementului financiar bancar.

Page 139: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

139

ASIGURĂRI ŞI REASIGURĂRI INSURANCE AND REINSURANCE

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Finanțe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanțe și Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei ASIGURARI SI REASIGURARI

Codul disciplinei C4B2411

2.2. Anul de studiu II 2.3Semestrul IV 2.4Tipul de evaluare E4 2.5Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 33 din care: 3.5 curs 22

3.6 seminar/laborator 11

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 23

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 67

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Sala de curs dotata cu tabla

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sala de curs dotata cu tabla

Page 140: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

140

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

Competenţă: C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice;

Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C1.1. Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile private şi publice

pentru rezolvarea de probleme specifice C1.2. Evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară folosite pentru rezolvarea de

probleme C1.3. Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în

entităţile/organizaţiile private şi publice C1.4. Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în

entităţile/organizaţiile private şi publice C1.5. Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de

proiecte/lucrări Competenţă: C2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare; Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C2.1. Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară;

C2.2. Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor şi informaţiilor culese; C2.3. Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o

problemă economico-financiară; C2.4. Identificarea criteriilor de selecţie şi aplicarea variantei adecvate pentru culegerea şi analiza datelor

economico-financiare; C2.5. Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor

referitoare la o problemă economico-financiară.

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă;

Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și munca eficientă în cadrul echipei;

Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Tratează teoria şi practica asigurărilor din România pornind de la cadrul teoretico metodologic al asigurărilor unde studentul va putea cunoaşte necesitatea activităţii de asigurare, funcţiile asigurării, elementele tehnice ale asigurării şi clasificarea acestora. În continuare cursul abordează aspecte tehnice şi practice ale principalelor categorii de asigurări, respectiv: asigurarea clădirilor, asigurările agricole, asigurarea autovehiculelor, asigurări de persoane, asigurarea de răspundere civilă, asigurarea de risc financiar, reasigurarea.

7.2 Obiectivele specifice - Cursul de Asigurari si reasigurari prezinta studentilor notiunile necesare abordarii pe baze stiintifice a unei probleme importante pentru populatia unei tari, aceea de a da siguranta modului modern de viata si de garantare a raporturilor de echilibru existential.

- Ofera posibilitatea obtinerii informatiilor specifice si necesare in sfera de interese ale asiguratilor.

- Da posibilitatea pastrarii relatiilor de dialog pe baza cunostiintelor in domeniu ca urmare a parcurgerii cursului universitar.

- Incurajeaja studentii pentru a aborda cu mare incredere acest domeniu laboris in societetea moderna.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1 - Consideratii teoretice privind asigurarile - Necesitatea activitatii de asigurare in tara noastra - Forme de protectie a oamenilor si bunurilor impotriva

calamitatilor naturii si accidentelor - Ce este asigurarea ? - Functiile si rolul asigurarii - Cadrul de reglementare a asigurarilor in Romania

Prelegere cu ajutorul videoproiectorului. Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor studii de caz.

Metode didactice utilizate în procesul de

predare (clasice/moderne)

2 ore

Page 141: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

141

2 2. Elemente tehnice ale asigurarilor - Asigurarile sub aspect juridic - Clasificarea asigurarilor

Metode de transmitere şi însuşire de cunoştinţe:

- de comunicare orală, expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea);

- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul), lectura explicativă, lectura independentă, etc.

Metode de învăţare dirijată sau nedirijată:

- metode de observare directă (observarea sistematică şi

independentă, experimentul, studiul de caz); - metode de studiu cu ajutorul modelelor; - instruire programată şi învăţare asistată

de calculator. Metode bazate pe acţiune: - metode de învăţare bazate pe acţiune

directă (exerciţii, probleme, lucrări practice); - metode de învăţare prin acţiune simulată

(folosirea simulatoarelor, a jocurilor didactice).

2 ore

3 3. Piata asigurarilor - Piata Romaneasca a asigurarilor

2 ore

4. Piata europeana a asigurarilor 2 ore

5.Piata internationala a asigurarilor 2 ore

6. Asigurarea cladirilor, constructiilor, echipamentelor, precum si a altor bunuri

- Conditii generale privind asigurarea bunurilor - Daunele in asigurarile de bunuri - Stabilirea sumei asigurate si a primelor de asigurare la

cladiri,alte constructii si a continutului acstora

2 ore

7. Asigurarile agricole - Necesitatea dezvoltarii sidiversificarii asiguzrarilor

agricole - Asigurarea culturilor agricole - Asigurarea animalelor - Alte asigurari agricole

2 ore

8. Asigurarea maritima - Principiile asigurarii maritime - Subrogarea asiguratorului in drepturile asiguratului - Interesul asigurarii maritime - Conceptul de avarie in asigurarea maritima - Asigurarea maritima CASCO - Asigurarea maritima CARGO

2ore

9. Asigurarile de persoane - Asigurarea de viata - Produse netraditionale ale asigurarilor de viata - Asigurarile de persoane , altele decit cele de viata

2ore

10. Asigurarea de raspundere civila - Asigurarea obligatorie de raspundre civila pentru

paguibe produse prin accidente de autovehicule - Asigurarea de raspundere civila autovehiculelor

Cartea verde ( externa ) - Alte asigurari de raspundere civila

2ore

11. Asigurarile de risc financiar - Aspecte generale privind asigurarea riscurilor

financiare - Asigurarea creditelor interne - Asigurarea de cautiune ( asigurarea garantiilor )

2 ore

Bibliografie [1] Lianu Costin, Comerţul invizibil şi competitivitatea internaţională în noua economie, Editura FRM, Bucureşti, 2008. [2] Cosmescu, Ioan, Turismul, Editura Economică, Bucureşti, 1998. [3] Galiceanu, Mihaela, Management în turism, Editura Sitech, Craiova, 2004. [4] Criveanu, Ion; Galiceanu, Mihaela, Economie comercială, Editura GENESSA, Craiova, 2000. [1] Dumitrescu Luigi, Marketingul

serviciilor, Editura Imago, Sibiu, 1998.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Dezbateri cu privire la: Consideratii teoretice privind asigurarile

- Necesitatea activitatii de asigurare in tara noastra - Forme de protectie a oamenilor si bunurilor

impotriva calamitatilor naturii si accidentelor - Ce este asigurarea ? - Functiile si rolul asigurarii

Cadrul de reglementare a asigurarilor in Romania Elemente tehnice ale asigurarilor

- Asigurarile sub aspect juridic - Clasificarea asigurarilor

La fiecare seminar,

se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

2 ore

Dezbateri pe temele: Piata asigurarilor - Piata Romaneasca a asigurarilor Piata europeana a asigurarilor

2 ore

Page 142: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

142

Dezbateri pe temele: Piata internationala a asigurarilor Asigurarea cladirilor, constructiilor, echipamentelor, precum si a altor bunuri

- Conditii generale privind asigurarea bunurilor - Daunele in asigurarile de bunuri

2 ore

Dezbateri pe temele - Stabilirea sumei asigurate si a primelor de

asigurare la cladiri,alte constructii si a continutului acstora Comentarii pe temele: Asigurarile agricole

- Necesitatea dezvoltarii sidiversificarii asiguzrarilor agricole

- Asigurarea culturilor agricole - Asigurarea animalelor - Alte asigurari agricole

Asigurarea maritima - Principiile asigurarii maritime - Subrogarea asiguratorului in drepturile asiguratului - Interesul asigurarii maritime - Conceptul de avarie in asigurarea maritima - Asigurarea maritima CASCO - Asigurarea maritima CARGO

2 ore

Comentarii pe temele Asigurarile de persoane

- Asigurarea de viata - Produse netraditionale ale asigurarilor de viata - Asigurarile de persoane , altele decit cele de viata

Asigurarea de raspundere civila - Asigurarea obligatorie de raspundre civila pentru

paguibe produse prin accidente de autovehicule - Asigurarea de raspundere civila autovehiculelor

Cartea verde ( externa ) - Alte asigurari de raspundere civila

2 ore

` Dezbateri pe temele: Asigurarile de risc financiar

- Aspecte generale privind asigurarea riscurilor financiare

- Asigurarea creditelor interne Asigurarea de cautiune ( asigurarea garantiilor )

1 ora

Bibliografie

[1] Lianu Costin, Comerţul invizibil şi competitivitatea internaţională în noua economie, Editura FRM, Bucureşti, 2008. [2] Cosmescu, Ioan, Turismul, Editura Economică, Bucureşti, 1998. [3] Galiceanu, Mihaela, Management în turism, Editura Sitech, Craiova, 2004. [4] Criveanu, Ion; Galiceanu, Mihaela, Economie comercială, Editura GENESSA, Craiova, 2000. [1] Dumitrescu Luigi, Marketingul

serviciilor, Editura Imago, Sibiu, 1998.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de utilizare a tehnicilor, metodelor moderne care reflectă stadiul dezvoltării domeniului; Invitarea unor specialiști din mediul de afaceri, bancar, guvernamental și academic pentru susținerea de prelegeri în cadrul simpozioanelor

științifice studențești anuale ale Facultății în vederea identificării de probleme de reținut pentru analiză și predare. Discutarea conținutului disciplinei cu reprezentanți ai mediului autohton de afaceri;

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen oral 80 %

0.5 Seminar/laborator Evaluare 1 pe parcursul semestrului

Test computerizat pe parcursul semestrului

10 %

Page 143: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

143

Evaluare 2 pe parcursul semestrului

Test computerizat pe parcursul semestrului

10 %

10.6 Standard minim de performanţă

Obtinerea unei note de minim 5, care certifica acumularea unui minim de cunostiinte in domeniul comertului cu servicii

Page 144: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

144

MONEDĂ ŞI CREDIT 2 CURRENCY AND CREDIT 2

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanţe şi Afaceri Internaţionale

1.4.Domeniul de studii Finanţe

1.5.Ciclul de studii Licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanţe şi Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei MONEDĂ ŞI CREDIT 2

Codul disciplinei C4B2412

2.2. Anul de studiu II 2.3Semestrul IV 2.4 Tipul de evaluare E4 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 44 din care: 3.5 curs 22 3.6 seminar/laborator 22

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 22

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 56

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Monedă şi credit 1

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu tablă

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

Competenţă: C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în

entităţile/organizaţiile private şi publice; Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C1.1. Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile private şi publice pentru rezolvarea de probleme specifice

C1.2. Evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară folosite pentru rezolvarea de probleme

C1.3. Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice

C1.4. Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice

C1.5. Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de proiecte/lucrări

Page 145: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

145

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;

Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Cursul prezintă sistemul bancar şi activitatea bancară ca elemente fundamentale ale dezvoltării unei economii, dar şi perspectivele de dezvoltare ale acestora într-o economie contemporana de piaţă. Cursul doreşte să explice funcţionarea sistemului bancar, interacţiunea cu alte sisteme ale economiei de piaţă, care sunt principalele coordonate ale activităţii bancare şi posibilităţile de reducere a riscurilor în activitatea bancară. Totodată, în economia cursului sunt abordate aspecte ale creditului bancar necesare pentru parcurgerea de către studenţi în deplină informare şi a celorlalte discipline care insistă în mod deosebit pe credit, activitatea de creditare, produsele şi serviciile bancare.

7.2 Obiectivele specifice Cunoaşterea conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a termenilor de specialitate şi a dobândirii de competenţe specifice cu privire la: sistemul bancar, activitatea bancară, managementul băncilor, riscurile bancare, creditul în economia de piaţă, dobânda şi rata dobânzii, clasificarea creditelor, administrarea creditelor, managementul riscului de credit.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Sistemul bancar. Intermedierea financiară. Apariţia şi evoluţia băncilor. Caracteristicile băncilor moderne. Băncile comerciale. Alte instituţii bancare de depozit.. Lichiditatea bancară.

Prelegere cu ajutorul videoproiectorului. Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor studii de caz.

Metode didactice

utilizate în procesul de predare (clasice/moderne)

Metode de transmitere şi însuşire de cunoştinţe:

- de comunicare orală, expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea);

- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul), lectura explicativă, lectura independentă, etc.

Metode de învăţare dirijată sau nedirijată:

- metode de observare directă (observarea sistematică şi independentă, experimentul, studiul de caz);

- metode de studiu cu ajutorul modelelor;

3 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

2.Activitatea bancară.Constituirea şi acumularea capitalului bancar.Tipologia operaţiunilor bancare.Necesitatea auditării şi consolidării bilanţului bancar.

3 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

3.Managementul băncilor.Principiile şi funcţiile managementului bancar. Structura managementului bancar. Instrumente moderne ale managementului bancar. Managementul riscului de lichiditate. Managementul riscului de dobândă

3 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Page 146: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

146

4. Riscurile bancare. Definirea riscurilor bancare. Managementul riscului şi securizarea activelor. Analiza şi evaluarea riscurilor bancare. Riscurile macroeconomice. Managementul riscului şi organizarea băncii.

- instruire programată şi învăţare asistată de calculator.

Metode bazate pe acţiune:

- metode de învăţare bazate pe acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);

- metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea simulatoarelor, a jocurilor didactice).

3 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

5. Dobânda şi rata dobânzii. Concept şi tipuri de dobândă. Echilibrul ratelor dobânzii. Valoarea în timp a banilor. Rata dobânzii şi determinarea acesteia. Rata nominală şi rata reală a dobânzii. Categorii ale ratei nominale a dobânzii. Structura ratei dobânzii. Riscul ratei dobânzii.

3 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

6. Creditul în economia de piaţă. Conţinutul şi caracteristicile creditului. Consideraţii teoretice asupra creditului. Funcţiile creditului. Formele creditului. Intermediereaa şi instrumentele de credit bancar. Multiplicatorul creditului bancar.

4 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

7. Perspectivele activităţii bancare. Expansiunea bancară. Internaţionalizarea bancară. Viitorul activităţii bancare.

3 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Bibliografie [1] Ilie, Dragoş, (2011), Monedă şi Credit, Editura Universitaria, Craiova [2] Manolescu, Gheorghe, (2006), Bănci şi Credit, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Caracteristicile băncilor moderne. Băncile comerciale

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

3 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Tipologia operaţiunilor bancare. 3 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Instrumente moderne ale managementului bancar. 3 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Page 147: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

147

Rata dobânzii şi determinarea acesteia. Rata nominală şi rata reală a dobânzii.

3 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Funcţiile creditului. Formele creditului. 4 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Analiza şi evaluarea riscurilor bancare. 3 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Perspectivele activităţii bancare. 3 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Bibliografie [1] Ilie, Dragoş, (2011), Monedă şi Credit, Editura Universitaria, Craiova [2] Manolescu, Gheorghe, (2006), Bănci şi Credit, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de utilizare a tehnicilor, metodelor moderne care reflectă stadiul dezvoltării domeniului; Invitarea unor specialişti din mediul de afaceri, bancar, guvernamental şi academic pentru susţinerea de prelegeri în cadrul

simpozioanelor ştiinţifice studenţeşti anuale ale Facultăţii în vederea identificării de probleme de reţinut pentru analiză şi predare; Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului autohton de afaceri.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator Evaluare 1 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul monedei şi creditului

Page 148: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

148

PRACTICA DE SPECIALITATE SPECIALIZED PRACTICE

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanţe şi Afaceri Internaţionale

1.4.Domeniul de studii Finanţe

1.5.Ciclul de studii Licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanţe şi Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei PRACTICA DE SPECIALITATE

Codul disciplinei C4B2413

2.2. Anul de studiu II 2.3Semestrul II 2.4 Tipul de evaluare CV 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 30 din care: 3.2 curs 3.3 practica de specialitate 30

3.4 Total ore din planul de învăţământ 90 din care: 3.5 curs 3.6 practica de specialitate 90

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 80

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25

Tutoriat 3

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 30

3.9 Total ore pe semestru 90

3.10 Număr de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Finanţe publice, Informatică economică aplicată, Finanţele întreprinderii, Contabilitate financiară, Monedă şi credit 1

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurare a practicii de specialitate

Convenţie de practică încheiată cu partenerul de practică

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe

pro

fesi

on

ale

Competenţă: C4. Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C4.1 Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.2 Explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.3 Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru derularea operaţiunilor şi tranzacţiilor

financiare C4.4 Evaluarea pe baza metodelor standard a calităţii execuţiei operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.5 Simularea de operaţiuni şi/sau tranzacţii financiare

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă

CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Disciplina „Practica de specialitate" are drept obiectiv general dobândirea de către studenţi a unui sistem de cunoştinţe practice privind activitatea specifică domeniului finanţe şi bănci.

Page 149: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

149

7.2 Obiectivele specifice Principalele obiective specifice au în vedere creşterea capacităţii studenţilor de a se integra profesional la locul de muncă.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

8.2 Practica de specialitate Metode de predare Observaţii

1.Descrierea activităţilor efectuate la partenerul de practică zilnic

La fiecare loc de practică, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual sau împreună cu angajaţii partenerului de practică şi vor rezolva problemele concrecte din activitatea curentă.

1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă

a suporturilor de curs stipulate la punctul 4.1 pentru a putea interacţiona în timpul efectuării practicii de specialitate

2.Delimitări conceptuale în domeniul financiar bancar cu care operează partenerul de practică

1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă

a suporturilor de curs stipulate la punctul 4.1 pentru a putea interacţiona în timpul efectuării practicii de specialitate

3. Tematica, obiectivele şi competenţele dobândite în cadrul stagiului de practică

1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă

a suporturilor de curs stipulate la punctul 4.1 pentru a putea interacţiona în timpul efectuării practicii de specialitate

4. Prezentarea generală a partenerului de practică. Profilul de activitate, statutul juridic, dimensiunea şi complexitatea activităţii. Obiectivele de dezvoltare şi modernizare ale partenerului de practică. Sistemul actual de management. Fluxul operaţiunilor necesare pentru produsele şi/sau serviciile oferite

3 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă

a suporturilor de curs stipulate la punctul 4.1 pentru a putea interacţiona în timpul efectuării practicii de specialitate

5.Produse şi servicii bancare cu care operează partenerul de practică

3 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă

a suporturilor de curs stipulate la punctul 4.1 pentru a putea interacţiona în timpul efectuării practicii de specialitate

6. Fluxurile şi circuitele financiare din cadrul entităţii, precum şi suportul informaţional

9 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă

a suporturilor de curs stipulate la punctul 4.1 pentru a putea interacţiona în timpul efectuării practicii de specialitate

7. Variabilele şi indicatorii financiari care reflectă activitatea entităţii

9 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă

a suporturilor de curs stipulate la punctul 4.1 pentru a putea interacţiona în timpul efectuării practicii de specialitate

8. Prelucrarea financiară a datelor şi informaţiilor contabile

9 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă

a suporturilor de curs stipulate la punctul 4.1 pentru a putea interacţiona în timpul efectuării practicii de specialitate

9. Analiza financiară pe baza documentelor contabile de sinteză, precum şi interpretarea economică a acestora

9 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă

a suporturilor de curs stipulate la punctul 4.1 pentru a putea interacţiona în timpul efectuării practicii de specialitate

10. Elaborarea planurilor financiare şi a bugetelor specifice

9 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă

a suporturilor de curs stipulate la punctul 4.1 pentru a putea interacţiona în timpul efectuării practicii de specialitate

11. Metodele de gestiune financiară, de constituire şi de utilizare a resurselor financiare

9 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă

a suporturilor de curs stipulate la punctul 4.1 pentru a putea interacţiona în timpul efectuării practicii de specialitate

12. Asigurarea echilibrului financiar şi finanţarea deficitelor financiare

9 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă

a suporturilor de curs stipulate la punctul 4.1 pentru a putea interacţiona în timpul efectuării practicii de specialitate

Page 150: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

150

13. Analiza impactului fiscalităţii asupra rezultatelor financiare ale entităţii

9 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă

a suporturilor de curs stipulate la punctul 4.1 pentru a putea interacţiona în timpul efectuării practicii de specialitate

14. Evaluarea performanţelor financiare ale entităţii

9 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă

a suporturilor de curs stipulate la punctul 4.1 pentru a putea interacţiona în timpul efectuării practicii de specialitate

Bibliografie [1] Ilie, Dragoş, (2013), Caiet de practică, www.spiruharet.ro, Craiova [2] Mihai, Ilie, (2007), Managementul financiar bancar. Practica de specialitate, Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de utilizare a tehnicilor, metodelor moderne care reflectă stadiul dezvoltării domeniului; Invitarea unor specialişti din mediul de afaceri, bancar, guvernamental şi academic pentru susţinerea de prelegeri în cadrul

simpozioanelor ştiinţifice studenţeşti anuale ale Facultăţii în vederea identificării de probleme de reţinut pentru analiză şi predare; Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului autohton de afaceri.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Practica de specialitate Evaluare la sfârşitul semestrului Probă de verificare orală 100%

10.5 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul financiar-bancar

Page 151: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

151

DISCIPLINE OPŢIONALE

AUDIT FINANCIAR FINANCIAL AUDIT

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Finanțe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanțe și Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei AUDIT FINANCIAR

Codul disciplinei C4B2314a

2.2. Anul de studiu II 2.3 Semestrul III 2.4 Tipul de evaluare CV3 2.5. Regimul disciplinei DA

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 58

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Nu este cazul

4.2 de competenţe Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare multimedia;

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu tablă;

6. Competenţele specifice acumulate

Page 152: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

152

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e Competenţă: C2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-

financiare; Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C2.1. Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară;

C2.2. Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor şi informaţiilor culese; C2.3. Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o

problemă economico-financiară; C2.4. Identificarea criteriilor de selecţie şi aplicarea variantei adecvate pentru culegerea şi analiza datelor economico-

financiare; C2.5. Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor

referitoare la o problemă economico-financiară. Competență: C3. Realizarea de lucrări de natură economi- co-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi

publice Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C3.1. Descrierea lucrărilor de natură economi- co-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

C3.2. Explicarea lucrărilor de natură economi- co-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

C3.3. Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor economico-financiare C3.4. Utilizarea unor indicatori de calitate pentru evaluarea realizării lucrărilor de natură economi- co-financiară C3.5. Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico- financiare Competenta : C4 Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice

Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C4.3 Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru derularea operaţiunilor şi tranzacţiilor

financiare C4.4 Evaluarea pe baza metodelor standard a calităţii execuţiei operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare

Competenţă: C5. Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C5.1. Descrierea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice C5.2. Explicarea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice C5.3. Aplicarea planurilor şi bugetelor în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C5.4. Evaluarea critică a modalităţii de aplicare a planurilor şi bugetelor C5.5. Elaborarea unei lucrări cu privire la rezultatele implementării planului sau bugetului

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi

responsabilă

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Insusirea de catre studenti a problematicii privind activitatea de audit si in special auditul financiar, respectiv a conceptelor in vederea formarii deprinderilor pentru intelegerea elaborarii si derularii unei misiuni de audit financiar ce presupune proceduri si tehnici specifice.

7.2 Obiectivele specifice In partea I a cursului sunt prezentate atat conceptele aferente auditului public intern cat si organizarea institutionala a auditului public intern. Ultimul capitol al acestei prime parti trateaza metodologia privind derularea unei misiuni de audit public intern.

Partea a II-a a cursului are ca obiective atat prezentarea metodologiei de exercitare a controlului financiar (concepte, sistem metodologic de control financiar, sistemul de documente primare si evidenta - obiect si sursa de informatii pentru control, procedee de control financiar si masuri de valorificare a constatarilor controlului financiar - prin stabilirea raspunderii)

Tot in partea a II-a a cursului studentii vor asimila cunostiinte legate de mediul controlului financiar public intern in Romania, tipologie si armonizarea acestuia cu acquis-ul comunitar, protejarea intereselor financiare comunitare prin combaterea frudei si neregurilor cat si controlul si recuperarea fondurilor comunitare de cofinantare aferente utilizate necorespunzator.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Auditul financiar al entitatilor economice Conceptul de audit financiar- tipuri,

Prelegere cu ajutorul videoproiectorului. Cursul va fi

2 ore

Page 153: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

153

obiective si aria de aplicabilitate; Organizarea activitatii de audit

financiar si exercitarea independenta a profesiei de audit financiar

interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor studii de caz.

Metode didactice

utilizate în procesul de predare (clasice/moderne)

Metode de transmitere şi însuşire de cunoştinţe:

- de comunicare orală, expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea);

- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul), lectura explicativă, lectura independentă, etc.

Metode de învăţare dirijată sau nedirijată:

- metode de observare directă (observarea sistematică şi independentă, experimentul, studiul de caz);

- metode de studiu cu ajutorul modelelor;

- instruire programată şi învăţare asistată de calculator.

Metode bazate pe acţiune:

- metode de învăţare bazate pe acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);

- metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea simulatoarelor, a jocurilor didactice).

Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Concepte fundamentale ale auditului financiar- cunoasterea clientului; angajamentul de audit;pragul de semnificatie al auditului;probele de audit;riscuri in audit;frauda si eroare in auditarea situatiilor financiare; auditul estimarilor contabile continute in situatiile financiare; evenimente ulterioare in audit.

3 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Procedee si tehnici folosite in audit- proceduri analitice in audit; esantionarea in audit;interviul; chestionarele;auditul in medii de informatii cmpiuterizate.

3 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Auditarea situatiilor financiare anuale.

3 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Auditul public intern Conceptul de audit. Audit financiar independent si audit intern al entitatilor economice,audit public intern.

4 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Organizarea auditului public intern: Comitetul de audit public intern(CAPI),

4 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi

accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-

Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul

predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Unitatea Centrala de Armonizarea pentru Auditul Public Intern(UCAAPI), Compartimentul de audit public intern.

3 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Metodologia privind misiunea de audit public intern:

-pregatirea misiunii de audit public intern; -interventia la fata locului(munca pe teren); -Raportul de audit public intern; -urmarirea recomandarilor.

3 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Page 154: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

154

Contraventii si sanctiuni in legatura cu auditul public intern.

3 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

1. M. Boulescu , C. Barnea-Audit financiar- Editura fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2006. 2. E. Ghita – Audit financiar- Editura Sitech,Craiova,2005. 3. E. Ghita- Audit public intern – Editura Sitech, Craiova, 2007. 4. E. Ghita- Control intern si audit intern, Editura Sitech, Craiova, 2008,

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Conceptul de audit financiar Tipologia auditului

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Cadrul organizatoric al auditului financiar in Romania

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Concepte fundamentale ale auditului financiar- cunoasterea clientului; angajamentul de audit;pragul de semnificatie al auditului;probele de audit;riscuri in audit;frauda si eroare in auditarea situatiilor financiare

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Exercitarea independenta a profesiei de audit financiar

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Exemplificari: Procedee si tehnici folosite in audit- proceduri analitice in audit

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Auditarea situatiilor financiare anuale

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Auditul intern – audit public intern

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Bibliografie

1. Boulescu(M), Barnea©, Audit financiar, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2006 2. Ghiţă (M), Ghiţă (E), Domnişoru (S) – Manual de audit intern, Ed. Sitech, Craiova, 2004. 3. Ghita (E) – Audit financiar- curs in tehnologia IFR, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2012 4. Ghita (E) – Audit public intern, Editura Sitech, Craiova, 2007 5. Ghita(M), Ghita(E), Manta(A.G.), Voinea (D)- Guvernanta corporativa si auditul intern, Editura Universitaria Craiova, 2011

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de utilizare a tehnicilor, metodelor moderne care reflectă stadiul dezvoltării domeniului; Invitarea unor specialiști din mediul de afaceri, bancar, guvernamental și academic pentru susținerea de prelegeri în cadrul simpozioanelor

științifice studențești anuale ale Facultății în vederea identificării de probleme de reținut pentru analiză și predare. Discutarea conținutului disciplinei cu reprezentanți ai mediului autohton de afaceri;

Page 155: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

155

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen computerizat: teste grilă 80%

10.5 Seminar/laborator Evaluare 1 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul auditului financiar

Page 156: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

156

MODELAREA DECIZIEI FINANCIAR-MONETARE FINANCIAL-MONETARY DECISION MODELLING

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Finanţe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finante şi Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei MODELAREA DECIZIEI FINANCIAR-MONETARE

Codul disciplinei C4B2415a

2.2. Anul de studiu II 2.3Semestrul IV 2.4 Tipul de evaluare CV4 2.5. Regimul disciplinei DA

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 33 din care: 3.5 curs 22 3.6 seminar/laborator 11

Distribuţia fondului de timp Ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 22

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 42

3.9 Total ore pe semestru 75

3.10 Număr de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

Matematica aplicata in economie Matematici financiare si actuariale Microeconomie Macroeconomie Statistica

4.2 de competenţe

Cunoașterea și capacitatea de a aplica conceptele, metodele și teoriile specifice disciplinelor menționate la preconditiile de curriculum.

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu tablă Sala de laborator cu calculatoare

Page 157: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

157

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

Competenţă: C2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare -Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară

Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C2.1-Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o

problemă economico-financiară C2.2-Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o

problemă economico-financiară C2.3-Identificarea criteriilor de selecţie şi aplicarea variantei adecvate pentru culegerea şi analiza datelor economico-

financiare C2.4-Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor şi informaţiilor culese

Competenţă: C5. Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C5.1. Descrierea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice C5.2. Explicarea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice C5.3. Aplicarea planurilor şi bugetelor în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C5.4. Evaluarea critică a modalităţii de aplicare a planurilor şi bugetelor

C5.5. Elaborarea unei lucrări cu privire la rezultatele implementării planului sau bugetului Competenţă: C6. Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C6.1. Descrierea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice C6.2. Explicarea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice C6.3. Aplicarea planurilor şi bugetelor în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C.6.4. Evaluarea critică a modalităţii de aplicare a planurilor şi bugetelor C6.5. Elaborarea unei lucrări cu privire la rezultatele implementării planului sau bugetului

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila

Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei

Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiective generale al disciplinei

Modelarea deciziei este un domeniu interdisciplinar ce oferă un spectru larg de metode şi tehnici ce pot fi utilizate în optimizarea unor decizii în domeniul economic. Cursul „Modelarea deciziei financiar-monetare” a fost conceput cu scopul exemplificării posibilităţii de utilizare a unor metode specifice (modele analitice şi de simulare) cu largă aplicabilitate în domenii-cheie, şi anume: elaborarea unui plan de afaceri, luarea deciziei în condiţii de risc şi incertitudine, dimensionarea şi alocarea resurselor, repartizarea optimă a fondurilor, dimensionarea optimă a unei investiţii, creditări etc. Prin modul de abordare şi prin informaţiile oferite studenţii işi pot dezvolta cunoştinţele şi aptitudinile de analist în domeniu financiar-monetar şi a legăturilor ce se formează cu alte discipline cum ar fi teoria deciziilor, analiza datelor, control optimal etc.

Scopul acestui curs este de ilustra, pe baza teoriei economice, aplicarea metodelor şi instrumentelor modelarii economice în analiza si prognoza comportamentului agenţilor economici în diferite situaţii impuse de mediul economic, pe diverse pieţe, de a explica deciziile financiare luate de firme şi de a propune acţiunile optime de urmat în perioada analizată.

Prin modelele şi tehnicile de analiză prezentate, studentul îşi poate forma o imagine despre motivaţia acţiunilor agenţilor economici, poate găsi baza pentru o analiză a situaţiei concrete cercetate, în condiţiile cunoaşterii legităţilor de comportament ale firmei respective şi a specificării corecte a modelelor economice corespunzătoare.

Se păstreaza un echilibru între rigoarea matematică necesară în demonstrarea tuturor afirmaţiilor făcute şi permanenta apelare la aspectele şi interpretările economice, necesare unei înţelegeri uşoare a situaţiilor analizate, a generalităţii sau specificului ipotezelor făcute, precum şi a efectelor acestora asupra rezultatelor obţinute.

Prin acest curs se doreste atât însuşirea de către studenţi a noţiunilor şi conceptelor pe care se fundamentează construirea, rezolvarea şi utilizarea modelelor utilizate in alegerea deciziilor (planurilor, programelor, scenariilor de politică economică) la nivel micro şi

Page 158: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

158

macroeconomic cât şi utilizarea pachetelor de programe informatice folosite la rezolvarea unor modelele operaţionale.

7.2 Obiectivele specifice dezvoltarea unor abilităti de calcul pentru a aborda o problemă economică în mod stiintific

dezvoltarea gândirii abstracte si a modului riguros stiintific de abordare a unei probleme

trezirea interesului pentru cercetare stiintifica

dobândirea unor abilitati de a construi modele economice si de a rezolva probleme practice din domeniul financiar si bancar

Adaptarea metodologiilor aplicate pe plan international în domeniul modelarii deciziei, astfel încât sa se ofere studentilor posibilitatea formarii cunostintelor de baza necesare analizei datelor experimentale din domeniul financiar bancar

Prezentarea rolului modelelor in studiul fenomenelor economice si intelegerea teoriilor economice de dezvoltare

Initierea studentilor in utilizarea metodelor de modelare concrete

Dezvoltarea abilitatilor studentilor in stabilirea conexiunilor dintre teoria economica si dezvoltarea economica prin intermediul modelarii

Cunoasterea celor mai importante clase de modele pentru activitatea financiar-bancara

Dezvoltarea capacităţiia de a transpune în practica cunostintele dobândite

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Decizia financiar-monetară. Concept, definiţie, rol. Procesul decizional. Expunerea: descrierea, explicaţia, prelegerea cu demonstraţii. Conversaţia: conversaţia euristică, dezbaterea, dialogul, conversaţii introductive, conversaţii de fixare şi consolidare a cunoştinţelor, conversaţii de sistematizare şi sinteză, conversaţii de aplicare Demonstraţia didactică: demonstraţia cu ajutorul execuţiei la tablă. Algoritmizarea: utilizarea diferiţilor algoritmi de învăţare: algoritmi de percepere, înţelegere, generalizare şi sistematizare a cunoştinţelor; algoritmi de recunoaştere; algoritmi de rezolvare.

2 ore

Modelarea economică în teoria şi practica financiară 2 ore

Noţiunea de model. Natura variabilelor care apar în modelele. Exemple 2 ore

Criterii de decizie: in univers nemasurabil, in univers masurabil, in conditii riscate 2 ore

Politici financiar-monetare în modelele economice 2 ore

Modelarea deciziei optime de investiţie la nivel de firmă 2 ore

Modelul IS-LM si politicile financiar-monetare 2 ore

Modelarea stagflaţiei în economia monetară 2 ore

Modelarea evolutiei cursului de schimb 2 ore

Modele de evaluare a opţiunilor (Modelul Black-Sholes şi Modelul binomial) 2 ore

Modele de analiza si prognoza a modificarilor pe piata valutara 2 ore

Bibliografie 1. Beltrami E. (1989)-Mathematics for dynamic modeling, Academic, Boston; 2. Boland L.(2000) – The Metodology of Economic Model Building, Routledege. London, New York; 3. Dobrescu E., Albu L.L.(2005)- Dezvoltarea durabilă în România- modele şi scenarii pe termen lung, Academia Română, Editura Expert; 4. Ghic G., Grigorescu C.J. (2012) – Modelarea deciziei financiare, Editura ProUniversitaria, Bucuresti 5. Nica V., Maracine V.(2001)- Modelarea activitatii firmei, Editura MatrixRom, Bucuresti; 6. Mladen L.(2005) – Modelarea deciziei financiar- monetare, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti; 7. Popescu I., Ungureanu L. (2005)- Decizia sau demersul antientropic de la cauza la efect, Editura Universităţii Lucian Blaga, Sibiu; 8. Purcaru, I., ş.a. (1996)-Matematici financiare & Decizii în afaceri, Editura Economică , Bucureşti; 9. Raţiu-Suciu C.(2002) – Modelare economică aplicată, Editura Economică, Bucureşti; 10. Raţiu-Suciu C.(2005) – Modelarea & simularea proceselor economice, Editura Economică, Bucureşti; 11. Stancu S.(2003)- Modelarea cibernetică a fenomenelor economice. Teorie şi aplicaţii. Editura ASE, Bucureşti; 12. Stancu S., Mihail N.(2005)- Decizii economice în condiţii de incertitudine.Aplicaţii pe piaţa financiară. Editura Economică, Bucureşti; 13. Stoica M., Ioniţă I., Botezatu M.(1997) – Modelarea & simularea proceselor economice, Editura Economică, Bucureşti; 14. Stroe R., Focşeneanu G., Braşoveanu I. (2003) – Modelarea financiară, Editura ASE, Bucureşti; 15. Ungureanu L.(2004) - Stabilitate structurală şi bifurcaţie în două modele de dinamică economică, Editura Universitatii din Pitesti.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Decizia financiar-monetară. Concept, definiţie, rol. Procesul decizional. Algoritmizarea: utilizarea diferiţilor algoritmi de învăţare: algoritmi de percepere, înţelegere, generalizare şi sistematizare a cunoştinţelor; algoritmi de recunoaştere; algoritmi

1 oră

Modelarea economică în teoria şi practica financiară 1 oră

Noţiunea de model. Natura variabilelor care apar în modelele. Exemple 1 oră

Tipuri de modele. Clasificare. Exemple 1 oră

Criterii de decizie: in univers nemasurabil, in univers masurabil, in conditii riscate 1 oră

Page 159: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

159

Modelarea deciziei optime de investiţie la nivel de firmă de rezolvare. Problematizarea: utilizarea întrebărilor-problemă, problemelor şi situaţiilor-problemă. Alte metode: studiul de caz; cooperarea, studiul individual, exerciţiul

1 oră

Modelul IS-LM si politicile financiar-monetare 1 oră

Modelarea stagflaţiei în economia monetară 1 oră

Modelarea evolutiei cursului de schimb 1 oră

Modele de evaluare a opţiunilor (Modelul Black-Sholes şi Modelul binomial) 1 oră

Modele de analiza si prognoza a modificarilor pe piata valutara 1 oră

Bibliografie: 1. Beltrami E. (1989)-Mathematics for dynamic modeling, Academic, Boston; 2. Boland L.(2000) – The Metodology of Economic Model Building, Routledege. London, New York; 3. Dobrescu E., Albu L.L.(2005)- Dezvoltarea durabilă în România- modele şi scenarii pe termen lung, Academia Română, Editura

Expert; 4. Ghic G., Grigorescu C.J. (2012) – Modelarea deciziei financiare, Editura ProUniversitaria, Bucuresti 5. Nica V., Maracine V.(2001)- Modelarea activitatii firmei, Editura MatrixRom, Bucuresti; 6. Mladen L.(2005) – Modelarea deciziei financiar- monetare, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti; 7. Popescu I., Ungureanu L. (2005)- Decizia sau demersul antientropic de la cauza la efect, Editura Universităţii Lucian Blaga, Sibiu; 8. Purcaru, I., ş.a. (1996)-Matematici financiare & Decizii în afaceri, Editura Economică , Bucureşti; 9. Raţiu-Suciu C.(2002) – Modelare economică aplicată, Editura Economică, Bucureşti; 10. Raţiu-Suciu C.(2005) – Modelarea & simularea proceselor economice, Editura Economică, Bucureşti; 11. Stancu S.(2003)- Modelarea cibernetică a fenomenelor economice. Teorie şi aplicaţii. Editura ASE, Bucureşti; 12. Stancu S., Mihail N.(2005)- Decizii economice în condiţii de incertitudine.Aplicaţii pe piaţa financiară. Editura Economică, Bucureşti; 13. Stoica M., Ioniţă I., Botezatu M.(1997) – Modelarea & simularea proceselor economice, Editura Economică, Bucureşti; 14. Stroe R., Focşeneanu G., Braşoveanu I. (2003) – Modelarea financiară, Editura ASE, Bucureşti;

Ungureanu L.(2004) - Stabilitate structurală şi bifurcaţie în două modele de dinamică economică, Editura Universitatii din Pitesti.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Structurarea continutului disciplinei a tinut cont de următoarele:

Cerintele pietei muncii in materie de profesii care utilizeaza cunostintele dobandite la acest curs

Corelarea acestei materii cu altele din planul de invatamant

Asigurarea unor competente in gestionarae si prelucrarea unor date din diverse domenii de activitate

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator Evaluare 1 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul teoriei deciziei si a modelarii deciziei financiare.

Page 160: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

160

DREPT COMUNITAR COMMUNITY LAW

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Finanţe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finante şi Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei DREPT COMUNITAR

Codul disciplinei C4B2415b

2.2. Anul de studiu I 2.3. Semestrul II 2.4. Tipul de evaluare E 2.5.Regimul disciplinei DA

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 33 din care: 3.5 curs 22 3.6 seminar/laborator 11

Distribuţia fondului de timp Ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 22

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 42

3.9 Total ore pe semestru 75

3.10 Număr de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Prelegerile se desfăşoară în săli de curs cu acces la internet şi cu echipament de predare multimedia

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sala de seminar dotata cu tabla si echipamente de seminarizare multimedia

Page 161: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

161

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

Competenţă: C2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare -

Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară

Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C2.1-Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o

problemă economico-financiară C2.2-Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o

problemă economico-financiară C2.3-Identificarea criteriilor de selecţie şi aplicarea variantei adecvate pentru culegerea şi analiza datelor economico-

financiare C2.4-Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor şi informaţiilor culese

Competenţă: C5. Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C5.1. Descrierea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice C5.2. Explicarea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice C5.3. Aplicarea planurilor şi bugetelor în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C5.4. Evaluarea critică a modalităţii de aplicare a planurilor şi bugetelor

C5.5. Elaborarea unei lucrări cu privire la rezultatele implementării planului sau bugetului Competenţă: C6. Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C6.1. Descrierea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice C6.2. Explicarea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice C6.3. Aplicarea planurilor şi bugetelor în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C.6.4. Evaluarea critică a modalităţii de aplicare a planurilor şi bugetelor C6.5. Elaborarea unei lucrări cu privire la rezultatele implementării planului sau bugetului

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila

Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei

Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Însușirea noțiunilor de bază caracteristice dreptului european

Capacitate de sintetizare şi interpretare a informaţiilor primite, de rezolvare a unor probleme de bază şi extinderea la probleme specifice.

Dezvoltarea unei gândiri juridice complexe şi a unui limbaj specific, înţelegerea şi cunoaşterea aprofundată a legislaţiei din domeniul dreptului european, precum şi a procedurilor de aplicare a acestora .

7.2 Obiectivele specifice Capacitatea de a utiliza limbajul, instrumentele şi noţiunile specifice dreptului european

Capacitatea de sinteză şi interpretare a informaţiilor primite şi extinderea la probleme specifice dreptului european.

conştientizarea de către student a rolului şi importanţei dreptului european faţă de sistemul nostru de drept şi în cadrul societăţii

promovarea și respectarea principiilor fundamentale ale dreptului european

Manifestarea unei atitudini responsabile și pozitive față de domeniul științific

promovarea relațiilor inter-umane democratice bazate pe lege și valori morale

stimularea spiritului de echipă

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Evoluţia comunităţilor europene şi a Uniunii Europene Ideea de uniune europeană Etapele realizării Uniunii Europene Semnificaţia şi sensul evoluţiei comunitare

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi prezentarea unor studii de caz

2 ore Suportul de curs este cunoscut de studenţi fiind postat pe site-ul facultăţii

2. Noţiunea, obiectul, izvoarele si caracterele dreptului european Noţiuni privind dreptul european (acquis-ul european)

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi prezentarea unor studii de caz

2 ore Suportul de curs este cunoscut de studenţi fiind postat pe site-ul

Page 162: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

162

Izvoarele dreptului Uniunii Europene facultăţii

3. Raporturile dintre dreptul european şi dreptul intern al statelor Europei Raportul dintre dreptul internaţional si dreptul intern al statelor

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi prezentarea unor studii de caz

2 ore Suportul de curs este cunoscut de studenţi fiind postat pe site-ul facultăţii

4. Raporturile dintre dreptul european şi dreptul intern al statelor Europei Principiile comune raportului dintre dreptul european si dreptul intern

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi prezentarea unor studii de caz

2 ore Suportul de curs este cunoscut de studenţi fiind postat pe site-ul facultăţii

5. Structura normativă a dreptului european. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene Ordinea juridică a Uniunii Europene Ierarhia normelor în dreptul comunitar. Actele comunitare Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi mecanismele protecţiei comunitare Mecanismele de protecţie a drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană Relaţia dintre Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi prezentarea unor studii de caz

2 ore Suportul de curs este cunoscut de studenţi fiind postat pe site-ul facultăţii

6. Mecanismele de protecţie judiciară în dreptul european

Instanţele judiciare ale Uniunii Europene Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi prezentarea unor studii de caz

2 ore Suportul de curs este cunoscut de studenţi fiind postat pe site-ul facultăţii

7. Cetăţenia europeană Noţiuni introductive privind cetăţenia Cetăţenia naţională şi cetăţenia europeană Statutul cetăţeanului european conform Tratatului de

la Maastricht şi Tratatului de la Amsterdam Tratatul de la Lisabona şi Carta drepturilor

fundamentale a Uniunii Europene

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi prezentarea unor studii de caz

2 ore Suportul de curs este cunoscut de studenţi fiind postat pe site-ul facultăţii

8. Obiectivele, valorile si competentele U .E. conform Tratatului de la Lisabona

Obiectivele Uniunii Europene Valorile si competentele U .E

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi prezentarea unor studii de caz

2 ore Suportul de curs este cunoscut de studenţi fiind postat pe site-ul facultăţii

9. Instituţiile Uniunii Europene Consiliul European. Consiliul de Miniştri al Uniunii Europene (Consiliul) Comisia Europeană Parlamentul European

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi prezentarea unor studii de caz

2 ore Suportul de curs este cunoscut de studenţi fiind postat pe site-ul facultăţii

10. Funcţionarea Uniunii Europene Funcţionarii comunitari Personalitatea juridică a Uniunii Europene. Raporturile cu alte organizatii si organisme internationale.

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi prezentarea unor studii de caz

1 oră Suportul de curs este cunoscut de studenţi fiind postat pe site-ul facultăţii

11. România şi Uniunea Europeană Istoricul relaţiilor dintre România şi Uniunea Europeană Aderarea României la Uniunea Europeană Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi prezentarea unor studii de caz

1 oră Suportul de curs este cunoscut de studenţi fiind postat pe site-ul facultăţii

12. Tratatul de la Lisabona si rolul acestuia în asigurarea continuităţii funcţionării Uniunii Europene Adoptarea tratatului de la Lisabona si renuntarea la ideea de Constitutie europeana Tratatul de reformă şi modificările aduse de acesta Tratatului de la Maastricht

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi prezentarea unor studii de caz

1 oră Suportul de curs este cunoscut de studenţi fiind postat pe site-ul facultăţii

13. Tratatul de la Lisabona si rolul acestuia în asigurarea continuităţii funcţionării Uniunii Europene Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi noutăţile aduse de acesta privind U.E.

Expunerea noţiunilor, dezbateri şi prezentarea unor studii de caz

1 oră Suportul de curs este cunoscut de studenţi fiind postat pe site-ul facultăţii

Bibliografie 1.Beatrice Andreșan-Grigoriu, Tratatele Uniunii Europene .versiune oficială consolidată, Ed . Hamangiu, București, 2010; 2. Felician Cotea, Drept comunitar european, Ed. Wolters Kluwer Romania, București,2009 3. Paul Craig, Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene - comentarii, jurisprudență și doctrină, Ediția a IV-a, Ed. Hamangiu, București,2009; 4. Ioana Eleonora Rusu, Gilbert Gornig, Dreptul Uniunii Europene,Ediția 3, Ed. C.H. BECK, București,2009;

Page 163: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

163

5. David Spence, Geoffrey Edwards- editori, Comisia Europeană, Editia a III-a, Ed.Monitorul Oficial, București, 2008; 6. Richard Corbett, Francis Jacobs, Michael Shackleton, Parlamentul European,Ediția 6, Ed. Monitorul Oficial, București, 2007; 7.Gh.Costache, M.Voicu, R.Stancu, D.Crumpănă, AM. Bejan, M.Viziteu, O.Surdescu- Introducere în dreptul european, Ed.Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2010; 8.Daniel-Mihail Şandru, Drept Uniunii Europene, Ed. Universitară, Bucureşti, 2010 9. Gh.Bică, Gh.Costache, D.Bică-Introducere în dreptul Uniunii Europene, Ed.Sitech, Craiova 2006; 10. J.D.de la Rochere- Introduction au droit de l Union europeene, Ed.Hachette; 11. W.Cairns Introducere în legislaţia Uniunii Europene, Ed.Universal Dalsi-2001; 12. A.Fuerea- Instituţiile Uniunii Europene, Ed.Universul juridic, Bucureşti 2002

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Dreptul European. Noțiune, obiect și alte delimitări conceptuale.

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de caz, discuţii libere şi analize specifice domeniului

1 oră Prezentarea unor studii de caz prin coroborarea cu noţiunile dobândite la curs prin intermediul unor discuţii libere şi dezbateri.

2. Locul Uniunii Europene în sistemul organizațiilor europene și euroatlantice.

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de caz, discuţii libere şi analize specifice domeniului.

1 oră Prezentarea unor studii de caz prin coroborarea cu noţiunile dobândite la curs prin intermediul unor discuţii libere şi dezbateri.

3. Evoluţia comunităţilor europene şi a Uniunii Europene. Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de caz, discuţii libere şi analize specifice domeniului

1 oră Prezentarea unor studii de caz prin coroborarea cu noţiunile dobândite la curs prin intermediul unor discuţii libere şi dezbateri.

4. Sistemul instituțional al uniunii Europene. Aspecte generale. 5. Ce este acquis-ul European?

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de caz, discuţii libere şi analize specifice domeniului.

1 oră Prezentarea unor studii de caz prin coroborarea cu noţiunile dobândite la curs prin intermediul unor discuţii libere şi dezbateri.

6. Principiile dreptului European și principiile fundamentale ale dreptului comunitar.

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de caz, discuţii libere şi analize specifice domeniului.

1 oră Prezentarea unor studii de caz prin coroborarea cu noţiunile dobândite la curs prin intermediul unor discuţii libere şi dezbateri.

7. Raportul dintre dreptul comunitar și dreptul intern al statelor membre UE .

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de caz, discuţii libere şi analize specifice domeniului.

1 oră Prezentarea unor studii de caz prin coroborarea cu noţiunile dobândite la curs prin intermediul unor discuţii libere şi dezbateri.

8. Structura normativă a dreptului european. Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de caz, discuţii libere şi analize specifice domeniului.

1 oră Prezentarea unor studii de caz prin coroborarea cu noţiunile dobândite la curs prin intermediul unor discuţii libere şi dezbateri.

9. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 10. Drepturile omului și Consiliul Europei.

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de caz, discuţii libere şi analize specifice domeniului.

1 oră Prezentarea unor studii de caz prin coroborarea cu noţiunile dobândite la curs prin intermediul unor discuţii libere şi dezbateri.

11. Instanţele judiciare ale Uniunii Europene. Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

12. .Cetăţenia naţională şi cetăţenia europeană.

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de caz, discuţii libere şi analize specifice domeniului.

1 oră Prezentarea unor studii de caz prin coroborarea cu noţiunile dobândite la curs prin intermediul unor discuţii libere şi dezbateri.

13. Libera circulație a bunurilor.Libera circulație a lucrătorilor.Libera circulație a serviciilor.

Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de caz, discuţii libere şi analize specifice domeniului.

1 oră Prezentarea unor studii de caz prin coroborarea cu noţiunile dobândite la curs prin intermediul unor discuţii libere şi dezbateri.

14. Politici comunitare. Recapitulare Aplicarea noţiunilor teoretice în studii de caz, discuţii

1 oră Prezentarea unor studii de caz

Page 164: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

164

libere şi analize specifice domeniului.

prin coroborarea cu noţiunile dobândite la curs prin intermediul unor discuţii libere şi dezbateri.

Bibliografie 1. Beatrice Andreșan-Grigoriu, Tratatele Uniunii Europene .versiune oficială consolidată, Ed . Hamangiu, București, 2010; 2. Felician Cotea, Drept comunitar european, Ed. Wolters Kluwer Romania, București,2009 3. Paul Craig, Grainne de Burca, Dreptul Uniunii Europene - comentarii, jurisprudență și doctrină, Ediția a IV-a, Ed. Hamangiu,

București,2009; 4. Ioana Eleonora Rusu, Gilbert Gornig, Dreptul Uniunii Europene,Ediția 3, Ed. C.H. BECK, București,2009; 5. David Spence, Geoffrey Edwards- editori, Comisia Europeană, Editia a III-a, Ed.Monitorul Oficial, București, 2008; 6. Richard Corbett, Francis Jacobs, Michael Shackleton, Parlamentul European,Ediția 6, Ed. Monitorul Oficial, București, 2007; 7. Gh.Costache, M.Voicu, R.Stancu, D.Crumpănă, AM. Bejan, M.Viziteu, O.Surdescu- Introducere în dreptul european, Ed.Fundaţiei

România de Mâine, Bucureşti, 2010; 8. Daniel-Mihail Şandru, Drept Uniunii Europene, Ed. Universitară, Bucureşti, 2010 9. Ispas M.C., Aplicarea dreptului European de instanțele române.Jurisprudență, Ed. Universul Juridic, București, 2012 10. Tăbușcă S.,Efectele hotărârilor CEDO și CJUE în dreptul intern, Ed. CH Beck, București, 2012

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Actualizarea conţinutului disciplinei în raport de lucrările specialiştilor în domeniu, discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi de specialitate din cadrul instituțiilor cu atribuții și responsabilități în domeniul dreptului european, precum şi coroborarea conţinutului disciplinei cu practica de specialitate din domeniu.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator Evaluare 1 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul teoriei deciziei si a modelarii deciziei financiare.

Page 165: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

165

DISCIPLINE FACULTATIVE

LIMBA STRĂINĂ PENTRU ECONOMIŞTI - ENGLEZĂ 1 FOREIGN LANGUSGE FOR ECONOMISTS - ENGLISH 1

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanţe şi bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZĂ PENTRU ECONOMIȘTI 1

Codul disciplinei C4B2316a

2.2. Anul de studiu II 2.3Semestrul III 2.4 Tipul de evaluare VP3 2.5. Regimul disciplinei DF

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi -

3.7 Total ore studiu individual 47

3.9 Total ore pe semestru 75

3.10 Număr de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Să se fi audiat cursurile de limba engleză în anul I

4.2 de competenţe Să se poată comunica cursiv atât în scris cât şi oral.

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie, laptopuri şi tablă

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu sistem de videoproiecţie, laptopuri şi tablă

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe

pro

fesi

on

ale

C1. Dobândirea noţiunilor de bază fundamentale pentru realizarea actului comunicaţional; C1.1. Dobândirea noţiunilor fundamentale ale comunicării de afaceri în limba engleză. C1.2. Asimilarea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare pentru întocmirea principalelor tipuri de scrisori/documente în

corespondenşa de afaceri internaţională. C1.3. Înţelegerea şi traducerea corectă a informaţiei din texte englezeşti de specialitate. Recunoaşterea şi utilizarea corectă a principalelor structuri gramaticale ale limbii engleze.

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităților într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaționare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;

Identificarea oportunităților de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Obiectivele generale ale acestui curs oferă studenţilor posibilitatea de a-și îmbunătăți

Page 166: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

166

cunoștințele în ceea ce privește conceptele de gramatică și vocabular de specialitate, de a-şi dezvolta capacitatea de exprimare a ideilor de bază și transmitere de informații, de a utiliza corect aspectele fundamentale structurale ale limbii engleze.

Se va acorda prioritate capacității de comunicare - scrisă şi orală - şi de socializare într-un mediu de afaceri, care se va realiza prin utilizarea textelor de specialitate, conversației, activităților interactive.

Cursurile de limba engleză au ca scop: Consolidarea vocabularului și terminologiei de specialitate, îmbogățirea cunoștințelor

fundamentale printr-o asimilare mai temeinică a noilor concepte legate de domeniul lor de interes;

Stimularea comunicării orale și scrise în limba engleză, pe temele menționate de curriculum;

Dezvoltarea la studenţi a unei gândiri științifice, prin încurajarea de a aborda informațiile și documentația referitoare la domeniul de specialitate, de a rupe barierele de comunicare într-un mediu de afaceri.

7.2 Obiectivele specifice Cursurile de engleză vor perfection competenţele studenţilor în ce priveşte comunicarea orală sau scrisă, le va crea şi dezvolta abilităţile de a:

- cere sau de a da informaţii specifice domeniului de interes etc; - întreţine corespondenţa de afaceri în engleză. - înţelege şi înţelege informaţiile din texte specializate; - recunoaşte şi folosi correct diferitele structure gramaticale.

- încuraja studenţii de a rupe barierele de comunicare într-o limbă străină.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Communication Ability. Prelegere cu ajutorul videoproiectorului. Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri.

Metode clasice didactice utilizate în procesul de predare:

Expunerea; Metode contrastive; Comunicare scrisă şi orală. Metode moderne didactice utilizate în

procesul de predare: Metode de învăţare prin simulare; Metode de stimulare a creativităţii

2 ore

2. Letter Writing. The Main Parts of A Letter. 2 ore

3. Guide to Proper Punctuation in Letter Writing (I, II) 2 ore

4. Types of British – American Terms; Common Business Colloquialisms.

2 ore

5. Letter of Credit. Revolving Letter of Credit. Bank to Bank Letter of Credit. Documentary Letter of Credit.

4 ore

6. Legal Forms of Business Organizations. Advantages and Disadvantages of Corporate Organizations. 2 ore

Bibliografie: [1] Firică, C. 2009. English for Business Purposes, Craiova, Universitaria [2] Firică, C. 2006. Curs de limbă engleză - partea a doua, Craiova, Sitech [3] Ruxandra Vasilescu. 2006. Commercial Correspondence, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucuresti, 2006. [4] V. Barghiel, A. Chiriacescu, Al. Hollinger, Laura Mureşan. 1998. Corespondenţa de afaceri ân limbile română si engleză, Teora,. [5] A. Ashley. 1995. A Handbook of Commercial Correspondence, OUP. [6] Fulvia Turcu. 2002. Engleza de afaceri în economia de piaţă, Uranus. [7] Vasilescu, Dumbrăvescu, Burcea, Niculescu: 2008. Dicţionar de termeni economici (român-englez-francez-spaniol) Iaşi,

Polirom. [8] Firică, C. 2010. A Glossary of Economic & Legal terms and phrases, Craiova, Universitaria [9] Firică, Camelia. 2005. 777 Questions to be answered, Craiova, Sitech .

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Communication Ability. Grammar Exercises. Role-play. Reading/ speaking exercises.

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii

practice, conform tematicii. Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva

exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie. Metode clasice didactice utilizate în procesul

de predare: Expunerea; Metode contrastive; Comunicare scrisă şi orală. Metode moderne didactice utilizate în

procesul de predare: Metode de învăţare prin simulare;

2 ore

2. Letter Writing. The Main Parts of A Letter. Grammar Exercises. Letter writing. Reading/ speaking exercises.

2 ore

3. Guide to Proper Punctuation in Letter Writing (I, II). Grammar Exercises. Punctuation Exercises. Reading/ speaking exercises.

2 ore

4. Types of British – American Terms; Common Business Colloquialisms. Grammar Exercises. Vocabulary Exercises. Reading/ speaking exercises.

2 ore

5. Letter of Credit. Revolving Letter of Credit. Bank to Bank Letter of Credit. Documentary Letter of Credit. Grammar Exercises. Letter writing. Reading/ speaking exercises.

2 ore

Page 167: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

167

6. Legal Forms of Business Organizations. Advantages and Disadvantages of Corporate Organizations. Grammar Exercises. Letter writing. Reading/ speaking exercises.

Metode de stimulare a creativităţii 2 ore

7. Final revision exercises. Grammar Exercises. Letter writing. Reading/ speaking exercises. Role-play.

2 ore

Bibliografie: [1] Firică, C. 2009. English for Business Purposes, Craiova, Universitaria [2] Firică, C. 2006. Curs de limbă engleză - partea a doua, Craiova, Sitech [3] Ruxandra Vasilescu. 2006. Commercial Correspondence, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucuresti, 2006. [4] V. Barghiel, A. Chiriacescu, Al. Hollinger, Laura Mureşan. 1998. Corespondenţa de afaceri ân limbile română si engleză, Teora,. [5] A. Ashley. 1995. A Handbook of Commercial Correspondence, OUP. [6] Fulvia Turcu. 2002. Engleza de afaceri în economia de piaţă, Uranus. [7] Vasilescu, Dumbrăvescu, Burcea, Niculescu: 2008. Dicţionar de termeni economici (român-englez-francez-spaniol) Iaşi,

Polirom. [8] Firică, C. 2010. A Glossary of Economic & Legal terms and phrases, Craiova, Universitaria [9] Firică, Camelia. 2005. 777 Questions to be answered, Craiova, Sitech.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Discuţii cu reprezentanții mediului de afaceri pentru a sincroniza conținutul disciplinei cu cerinţele pieţei asigurând astfel însuşirea de către viitorii specialişti a abilităţilor de utilizare a limbajelor specializate, a metodelor moderne de comunicare într-un mediu de afaceri.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen oral: subiecte predefinite 80%

10.5 Seminar/laborator

Evaluare 1 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului - teste grilă

10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului - teste grilă

10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul microeconomiei.

Page 168: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

168

LIMBA STRĂINĂ PENTRU ECONOMIŞTI - ENGLEZĂ 2 FOREIGN LANGUSGE FOR ECONOMISTS - ENGLISH 2

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Contabilitate

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanţe şi bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei LIMBA ENGLEZĂ PENTRU ECONOMIȘTI 2

Codul disciplinei C4B2317a

2.2. Anul de studiu II 2.3 Semestrul IV 2.4 Tipul de evaluare VP4 2.5. Regimul disciplinei DF

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 33 din care: 3.5 curs 11 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi -

3.7 Total ore studiu individual 47

3.9 Total ore pe semestru 75

3.10 Număr de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Să se fi audiat cursurile de limba engleză în anul I

4.2 de competenţe Să se poată comunica cursiv atât în scris cât şi oral.

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie, laptopuri şi tablă

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu sistem de videoproiecţie, laptopuri şi tablă

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe

pro

fesi

on

ale

C1. Dobândirea noţiunilor de bază fundamentale pentru realizarea actului comunicaţional; C1.1. Dobândirea noţiunilor fundamentale ale comunicării de afaceri în limba engleză. C1.2. Asimilarea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare pentru întocmirea principalelor tipuri de scrisori/documente în

corespondenşa de afaceri internaţională. C1.3. Înţelegerea şi traducerea corectă a informaţiei din texte englezeşti de specialitate. Recunoaşterea şi utilizarea corectă a principalelor structuri gramaticale ale limbii engleze.

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităților într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaționare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

Page 169: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

169

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Obiectivele generale ale acestui curs oferă studenţilor posibilitatea de a-și îmbunătăți cunoștințele în ceea ce privește conceptele de gramatică și vocabular de specialitate, de a-şi dezvolta capacitatea de exprimare a ideilor de bază și transmitere de informații, de a utiliza corect aspectele fundamentale structurale ale limbii engleze.

Se va acorda prioritate capacității de comunicare - scrisă şi orală - şi de socializare într-un mediu de afaceri, care se va realiza prin utilizarea textelor de specialitate, conversației, activităților interactive.

Cursurile de limba engleză au ca scop: Consolidarea vocabularului și terminologiei de specialitate, îmbogățirea cunoștințelor fundamentale

printr-o asimilare mai temeinică a noilor concepte legate de domeniul lor de interes; Stimularea comunicării orale și scrise în limba engleză, pe temele menționate de curriculum; Dezvoltarea la studenţi a unei gândiri științifice, prin încurajarea de a aborda informațiile și

documentația referitoare la domeniul de specialitate, de a rupe barierele de comunicare într-un mediu de afaceri.

7.2 Obiectivele specifice Cursurile de engleză vor perfection competenţele studenţilor în ce priveşte comunicarea orală sau scrisă, le va crea şi dezvolta abilităţile de a:

- cere sau de a da informaţii specifice domeniului de interes etc; - întreţine corespondenţa de afaceri în engleză. - înţelege şi înţelege informaţiile din texte specializate; - recunoaşte şi folosi correct diferitele structure gramaticale.

- încuraja studenţii de a rupe barierele de comunicare într-o limbă străină.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Money and Banking (I, II). Banking Services.

Prelegere cu ajutorul videoproiectorului. Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri.

Metode clasice didactice utilizate în procesul de predare: Expunerea; Metode contrastive; Comunicare scrisă şi orală. Metode moderne didactice utilizate în procesul de predare: Metode de învăţare prin simulare; Metode de stimulare a creativităţii

2 ore

2. The Market. The Law of Supply and Demand.

2 ore

3. Introduction to Accounting Concepts (I, II).

2 ore

4. Legal Forms of Business Organizations. 2 ore

5. Recording Transactions. Business Papers (I, II).

3 ore

Bibliografie: [1] Firică, C. 2009. English for Business Purposes, Craiova, Universitaria [2] Firică, C. 2006. Curs de limbă engleză - partea a doua, Craiova, Sitech [3] Ruxandra Vasilescu. 2006. Commercial Correspondence, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucuresti, 2006. [4] V. Barghiel, A. Chiriacescu, Al. Hollinger, Laura Mureşan. 1998. Corespondenţa de afaceri ân limbile română si engleză, Teora,. [5] A. Ashley. 1995. A Handbook of Commercial Correspondence, OUP. [6] Fulvia Turcu. 2002. Engleza de afaceri în economia de piaţă, Uranus. [7] Vasilescu, Dumbrăvescu, Burcea, Niculescu: 2008. Dicţionar de termeni economici (român-englez-francez-spaniol) Iaşi,

Polirom. [8] Firică, C. 2010. A Glossary of Economic & Legal terms and phrases, Craiova, Universitaria [9] Firică, Camelia. 2005. 777 Questions to be answered, Craiova, Sitech.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. English And American Money. Measures And Weight

Grammar and vocabulary Exercises.

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform

tematicii. Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la

finalul temei de aplicaţie. Metode clasice didactice utilizate în procesul de predare: Expunerea; Metode contrastive; Comunicare scrisă şi orală. Metode moderne didactice utilizate în procesul de predare: Metode de învăţare prin simulare; Metode de stimulare a creativităţii

4 ore

2. Talking With A Bank Manager About Bank Services

Grammar and vocabulary Exercises.

4 ore

3. HOW I HONESTLY EARNED THREE DOLLARS’ by Mark Twain

AN ADVICE TO A YOUNG TRADESMAN, by Benjamin Franklin

Grammar and vocabulary Exercises.

4 ore

4. ‘WHAT’S MONEY AFTER ALL?’ after Dombey and Son by Charles Dickens

THE AMERICAN SUPERMARKET.

4 ore

Page 170: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

170

Grammar and vocabulary Exercises.

5. THE INTERVIEW Grammar and vocabulary Exercises.

4 ore

6. FINAL REVISION. Grammar and vocabulary Exercises.

2 ore

Bibliografie: [1] Firică, C. 2009. English for Business Purposes, Craiova, Universitaria [2] Firică, C. 2006. Curs de limbă engleză - partea a doua, Craiova, Sitech [3] Ruxandra Vasilescu. 2006. Commercial Correspondence, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucuresti, 2006. [4] V. Barghiel, A. Chiriacescu, Al. Hollinger, Laura Mureşan. 1998. Corespondenţa de afaceri ân limbile română si engleză, Teora,. [5] A. Ashley. 1995. A Handbook of Commercial Correspondence, OUP. [6] Fulvia Turcu. 2002. Engleza de afaceri în economia de piaţă, Uranus. [7] Vasilescu, Dumbrăvescu, Burcea, Niculescu: 2008. Dicţionar de termeni economici (român-englez-francez-spaniol) Iaşi,

Polirom. [8] Firică, C. 2010. A Glossary of Economic & Legal terms and phrases, Craiova, Universitaria [9] Firică, Camelia. 2005. 777 Questions to be answered, Craiova, Sitech.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Discuţii cu reprezentanții mediului de afaceri pentru a sincroniza conținutul disciplinei cu cerinţele pieţei asigurând astfel însuşirea de către viitorii specialişti a abilităţilor de utilizare a limbajelor specializate, a metodelor moderne de comunicare într-un mediu de afaceri.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen oral: subiecte predefinite 80%

10.5 Seminar/laborator

Evaluare 1 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului - teste grilă

10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului - teste grilă

10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul microeconomiei.

Page 171: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

171

Program de studii: FINANȚE ŞI BĂNCI

■ ANUL III

PLANURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT PROGRAME ANALITICE

Page 172: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

172

PLAN DE INVĂŢĂMÂNT ANUL III FINANȚE ŞI BĂNCI

Page 173: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

173

PROGRAME ANALITICE ANUL III

DISCIPLINE OBLIGATORII

FISCALITATE FISCALITY

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Management Financiar Contabil Craiova

1.3.Departamentul Contabilitate, Informatica si Afaceri Internationale

1.4.Domeniul de studii Finanțe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanțe și Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei FISCALITATE

Codul disciplinei C4B3501

2.2. Anul de studiu III 2.3. Semestrul V 2.4. Tipul de evaluare E5 2.5 Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 29

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 83

3.9 Total ore pe semestru 125

3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Sala de curs dotata cu tabla

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sala de curs dotata cu tabla

Page 174: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

174

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

Competenţă: C3. Realizarea de lucrări de natură economi- co-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C3.1. Descrierea lucrărilor de natură economi- co-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.2. Explicarea lucrărilor de natură economi- co-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.3. Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor economico-financiare C3.4. Utilizarea unor indicatori de calitate pentru evaluarea realizării lucrărilor de natură economi- co-financiară C3.5. Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico- financiare Competenţă: C4. Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C4.1. Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.2. -Explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.3. Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru derularea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.4. Evaluarea pe baza metodelor standard a calităţii execuţiei operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.5. Simularea de operaţiuni şi/sau tranzacţii financiare

Co

mp

eteţ

e

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;

Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina FISCALITATE studiaza modul de formare a veniturilor bugetului general consolidat, trăsăturile şi funcţiile sistemului fiscal, structura impozitelor şi taxelor care compun sistemul fiscal, metodele şi tehnici de impunere, urmărire şi percepere a impozitelor şi taxelor.

7.4 Obiectivele specifice Disciplina FISCALITATE transmite studenţilor cunoştinţe teoretice şi practice despre conţinutul, funcţiile şi rolul impozitelor şi taxelor la constituirea veniturilor bugetului general consolidat, mecanismul colectării acestora. Totodată, sunt prezentate metode, tehnici, instrumente, pârghii financiare utilizate de organele abilitate pentru îndeplinirea obiectivelor economice şi sociale ale politicii financiare. De asemenea, sunt cuprinse şi probleme specifice ale fiscalităţii în ţara noastră, precum şi tendinţele evoluţiei acestora în cadrul reformei fiscal-bugetare din actuala perioadă de dezvoltare a economiei ca ţară membră a Uniunii Europene.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. SISTEMUL FISCAL 1.1. Conceptul de sistem fiscal, trăsăturile şi funcţiile acestuia 1.2. Impozitele şi taxele - componenta de bază a sistemului fiscal

Metode şi tehnici de impunere, urmărire şi percepere a impozitelor şi taxelor

Prelegere prin prezentarea cursului. Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor studii de caz.

Metode didactice

utilizate în procesul de predare (clasice/moderne)

Metode de transmitere şi însuşire de cunoştinţe:

- de comunicare orală, expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea);

- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul), lectura explicativă, lectura independentă,

2 ore

2. CREANŢELE FISCALE Raportul juridic fiscal. Creanţele şi obligaţiile fiscale Competenţa organului fiscal şi actele emise de organele fiscale Înregistrarea fiscală şi evidenţa contabilă şi fiscală Declaraţia fiscală Stabilirea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat Inspecţia fiscală Colectarea creanţelor fiscale

2 ore

3. IMPOZITUL PE PROFIT, IMPOZITUL PE DIVIDENDE ŞI IMPOZITUL PE VENITURILE MICROÎNTREPRINDERILOR Impozitul pe profit Impozitul pe dividende Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor Aplicaţii practice

2ore

Page 175: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

175

4. IMPOZITUL PE VENIT Sfera de aplicare a impozitului pe venit şi cotele de impozitare Categorii de venituri impozabile Venitul net anual impozabil Proprietatea comună şi asociaţiile fără personalitate juridică Aspecte fiscale internaţionale Aplicaţii practice

etc. Metode de învăţare

dirijată sau nedirijată: - metode de observare directă (observarea

sistematică şi independentă, experimentul, studiul de caz);

- metode de studiu cu ajutorul modelelor;

- instruire programată şi învăţare asistată de calculator.

Metode bazate pe acţiune:

- metode de învăţare bazate pe acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări

practice); - metode de învăţare

prin acţiune simulată (folosirea simulatoarelor, a jocurilor didactice).

4 ore

5. IMPOZITUL PE VENITURILE OBŢINUTE DIN ROMÂNIA DE NEREZIDENŢI ŞI IMPOZITUL PE REPREZENTANŢELE FIRMELOR STRĂINE ÎNFIINŢATE ÎN ROMÂNIA Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi Impozitul pe reprezentanţe

2ore

6. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ Caracterizarea generală Operaţiuni impozabile şi persoane impozabile Locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei Faptul generator şi exigibilitatea Baza de impozitare

6.5.1. Baza de impozitare Perioada fiscală Operaţiuni scutite de taxă Dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată Ajustarea taxei deductibile

2ore

7. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ Regimuri special Plătitori ai taxei pe valoarea adăugată şi obligaţiile acestora Aplicaţii practice

2ore

8. ACCIZELE Caracterizare generală Accize armonizate Alte produse accizabile Impozitul la ţiţeiul din producţia internă Aplicaţii practice

4ore

9. TAXELE VAMALE Definirea, clasificarea şi funcţiile taxelor vamale Sfera de aplicare şi plătitorii taxelor vamale Baza de calcul a taxelor vamale şi cotele de impunere Formarea şi stingerea obligaţiei vamale

2ore

10. IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE Impozitul şi taxa pe clădiri Impozitul şi taxa pe teren Impozitul pe mijloacele de transport Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate Impozitul pe spectacole Taxa hotelieră Alte taxe locale Scutiri şi facilităţi comune Alte prevederi privind impozitele şi taxele locale Aplicaţii practice

4ore

11. CONTRIBUŢII SOCIALE OBLIGATORII REGLEMENTATE DE CODUL FISCAL

Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din salarii, venituri asimilate salariilor şi venituri din pensii, precum şi persoanele aflate sub protecţia sau în custodia statului

Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din activităţi independente, activităţi agricole şi asocieri fără personalitate juridică

Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează alte venituri: cedarea folosinţei bunurilor; investiţii; premii şi câştiguri din jocuri de noroc; operaţiunea de fiducie; alte surse

2 ore

Page 176: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

176

Bibliografie [1] Antonescu, M. 2012. Fiscalitate, sinteze şi soluţii practice, Editura Sitech, [2] Antonescu, M. 2007. Finanţe Publice, Editura Sitech, Craiova [3] Cioponea, M.C. 2007. Finanţe Publice şi teorie fiscală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, [4] Călin, M.,Vintilă, G.,Vintilă, N. 2002. Fiscalitate. Ed. Economică, Bucureşti, [5] Vintilă, G. 2006. Fiscalitate. Metode şi tehnici fiscale. Editura Economică, Bucureşti,

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Conceptul de sistem fiscal, trăsăturile şi funcţiile acestuia Impozitele şi taxele - componenta de bază a sistemului fiscal Conţinutul, caracteristicile şi rolul impozitelor şi taxelor

Teme de referat: Sistemul fiscal: concept, trăsături şi funcţii. Conţinutul şi caracteristicile impozitului. Structura impozitelor şi taxelor care compun sistemul fiscal. Metode şi tehnici de impunere.

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

1 oră

2. Creanţele şi obligaţiile fiscale Componenţa organului fiscal, actele emise de organele fiscale Colectarea creanţelor fiscale Executarea silită a bunurilor imobile

Teme de referat Raportul juridic fiscal; competenţa şi actele emise de organele fiscale. Procedura de înregistrare fiscală a contribuabililor. Declaraţia fiscală. Inspecţia fiscală efectuată de organele fiscale. Colectarea creanţelor fiscale; modalităţi de stingere a creanţelor fiscale. Stingerea creanţelor fiscale prin executare silită.

1 oră

3. Aplicaţii practice privind impozitul pe profit, baza de calcul a impozitului pe profit, mpozitul pe dividende, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Teme de referat: Contribuabilii plătitori de impozit pe profit; cota de impozit pe profit. Plata şi declararea impoziului pe profit. Recuperarea pierderii fiscale. Stabilirea impozitului pe dividende; termen de declarare şi plată.

1 oră

4. Categoriile de venituri impozabile şi cotele de impozitare

Teme de referat: Veniturile impozabile/neimpozabile care intră în sfera de aplicare a impozitului pe venit. Modalităţi de stabilire a impozitului pe veniturile din activităţi independente. Stabilirea impozitului pe veniturile din salarii.

1 oră

5.Aplicaţii practice privind impozitul pe venit Teme de referat:

Stabilirea impozitului pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor. Stabilirea impozitului pe veniturile din investiţii. Stabilirea impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal. Condiţiile de acordare a creditului fiscal extern.

1 oră

Page 177: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

177

6.Aplicaţii practice privind determinarea ratei presiunii fiscale la nivel naţional. Efectele creşterii presiunii fiscale; Curba Laffer; cauzele şi efectele evaziunii fiscale.

Teme de referat: Stabilirea impozitului pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi. Stabilirea impozitului pe reprezentanţe.

1 oră

7. Aplicaţii practice privind cotele de TVA, baza de impozitare pentru livrările de bunuri şi prestări de servicii efectuate în interiorul şi exteriorul ţării

Teme de referat: Operaţinuile impozabile şi perosanele impozabile care intră în sfera de aplicare a TVA. Locul operaţiunilor cuprinse în sfera de aplicare a TVA. Faptul generator şi exigibilitatea.

1 oră

8.Aplicaţii practice privind scutirile de TVA şi deducerea TVA

Teme de referat: Stabilirea bazei de impozitare pentru operaţiunile supuse taxării. Operaţiunile scutite de TVA.

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

1 oră

9.Aplicaţii practice privind ajustarea TVA şi regimuri speciale TVA

Teme de referat: Regimul special de scutire pentru întreprinderile mici. Înregistrarea persoanelor impozabile în scopuri normale de TVA. Plătitori ai taxei pe valoarea adăugată şi obligaţiile acestora.

1 oră

10. Aplicaţii practice privind regimuri speciale TVA Teme de referat:

Regimuri speciale de TVA Plătitori ai taxei pe valoarea adăugată şi obligaţiile acestora.

1 oră

11. Aplicaţii practice privind accizele şi taxele vamale

Teme de referat: Accize armonizate: produsele accizabile; autorizaţia de antrepozit fiscal. Scutiri de la plata accizelor armonizate. Exigibilitatea accizelor şi obligaţiile plătitorilor de accize. Alte produse accizabile supuse impozitării. Impozitul la ţiţeiul din producţia internă.

1 oră

12. Aplicaţii practice privind taxele vamale Teme de referat:

Aplicarea taxelor vamale şi plătitorii de taxe vamale. Stabilirea obligaţiei vamale; baza de calcul a taxelor vamale; cotele de impunere.

1 oră

13. Aplicaţii practice privind taxele locale Teme de referat:

Prevederi speciale privind impozitul şi taxa pe clădiri, teren şi mijloace de transport. Prevederi speciale privind taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor şi taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate. Impozitul pe spectacole, taxa hotelieră şi alte taxe locale. Scutiri şi facilităţi comune atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru persoanele juridice.

1 oră

14. Contribuţii sociale obligatorii reglementate de Codul fiscal şi contribuabilii sistemelor de asigurări sociale . Bazele de calcul ale contribuţiilor sociale obligatorii.

Teme referat: Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din salarii, venituri asimilate salariilor şi venituri din pensii, precum şi persoanele aflate sub protecţia sau în custodia statului.

1 oră

Page 178: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

178

Bibliografie [1] Antonescu, M. 2012. Fiscalitate, sinteze şi soluţii practice, Editura Sitech, [2] Antonescu, M. 2007.Finanţe Publice, Editura Sitech, Craiova [3] Cioponea, M.C. 2007. Finanţe Publice şi teorie fiscală, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, [4] Călin, M.,Vintilă, G.,Vintilă, N. 2002. Fiscalitate. Ed. Economică, Bucureşti, [5] Vintilă, G. 2006. Fiscalitate. Metode şi tehnici fiscale. Editura Economică, Bucureşti,

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu ceea ce se studiază în alte centre universitare Din analiza opiniilor formulate de către angajatori privind atributele preferenţiale ale formaţiei de specialişti a rezultat un grad

ridicat de apreciere a profesionalismului acestora, ceea ce confirmă faptul că, structura şi conţinutul curriculei educaţionale construită pentru acest program de studii sunt corecte, cuprinzătoare şi eficiente.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Însuşirea conceptelor, a principiilor şi a teoriilor specifice disciplinei

Examen computerizat: teste grilă 80%

10.5 Seminar/laborator

Implicare în identificarea şi soluţionarea problemelor specifice domeniului studiat

Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Implicare în identificarea şi soluţionarea problemelor specifice domeniului studiat

Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul fiscalității.

Page 179: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

179

PREŢURI ŞI CONCURENŢĂ PRICES AND COMPETITION

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanţe şi Afaceri Internaţionale

1.4.Domeniul de studii Finanţe

1.5.Ciclul de studii Licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanţe şi Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei PREŢURI ŞI CONCURENŢĂ

Codul disciplinei C4B3502

2.2. Anul de studiu III 2.3Semestrul V 2.4 Tipul de evaluare E5 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 14

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 58

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum -

4.2 de competenţe -

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu tablă

6. Competenţele specifice acumulate

Page 180: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

180

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

Competenţă: C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice;

Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C1.1. Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile private şi publice

pentru rezolvarea de probleme specifice C1.2. Evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară folosite pentru rezolvarea de

probleme C1.3. Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în

entităţile/organizaţiile private şi publice C1.4. Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în

entităţile/organizaţiile private şi publice C1.5. Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de

proiecte/lucrări Competenţă: C2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare; Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C2.1. Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară;

C2.2. Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor şi informaţiilor culese; C2.3. Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o

problemă economico-financiară; C2.4. Identificarea criteriilor de selecţie şi aplicarea variantei adecvate pentru culegerea şi analiza datelor economico-

financiare; C2.5. Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor

referitoare la o problemă economico-financiară.

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă

Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei

Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Disciplina „Preţuri şi concurentă” îşi propune sa ofere studenţilor de la studii economice noţiuni teoretice şi practice privind problematica preţurilor, costurilor în economia de piaţă. Prin conţinut se oferă cunoştiinţe de bază cu privire la teoria preţurilor şi a concurenţei cât şi pe aceea a metodologiei de stabilire a preţurilor la nivelul agenţilor economici din diferite sectoare de activitate ale economiei naţionale. În vederea realizării scopului în sine al disciplinei studenţii trebuie sa facă apel şi la cunoştiinţele oferite de celelalte discipline cu caracter economic.

7.2 Obiectivele specifice Cunoaşterea conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a termenilor de specialitate şi a dobândirii de competenţe specifice cu privire la: economie de piaţă, tipuri de economii, piaţa şi concurenţa, practici anticoncurenţiale, modalităţi de abordare a substanţei şi mărimii preţului, teorii privind sistemul de pieţe şi preţul, cererea, mecanismul formării preţurilor, strategii de adaptare a preţurilor la cerinţele pieţei, piaţa cu concurenţă perfectă şi formarea preţului de echilibru, piaţa cu concurenţă monopolistică şi mecanismul formării preţului, piaţa oligopolistă şi formarea preţului, monopolul, preţul de monopol, costul producţiei, controlul şi analiza costurilor, politica de preţuri, politica de marketing şi politica de preţuri, mixul de marketing şi mixul de preţuri, fundamentarea şi actualizarea preţurilor de ofertă, metode de fundamentare şi corelare a preţurilor produselor noi, formarea preţurilor în construcţii-montaj, formarea preţurilor în agricultură, preţul de export.

Page 181: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

181

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. ECONOMIA DE PIAŢĂ – CONCEPT ŞI ANALIZĂ. PIAŢA ŞI CONCURENŢA. TIPURI DE PIAŢĂ. TIPURI DE

CONCUREŢĂ. ASPECTE PARTICULARE PRIVIND ECONOMIA

DE PIAŢĂ DIN ROMÂNIA . Economiile moderne contemporane –economii mixte. Caracteristicile economiei de piaţă. Tipuri de economii. Piaţa şi concurenţa. Tipuri de piaţă. Tipuri de concurenţă. Economiile contemporane: componente, dinamica. Particularităţile economiei de piaţă în România. Perspectivele economiei româneşti

Prelegere cu ajutorul videoproiectorului. Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor studii de caz.

Metode didactice

utilizate în procesul de predare (clasice/moderne)

Metode de transmitere şi însuşire de cunoştinţe:

- de comunicare orală, expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea);

- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul), lectura explicativă, lectura independentă, etc.

Metode de învăţare dirijată sau nedirijată:

- metode de observare directă (observarea sistematică şi independentă, experimentul, studiul de caz);

- metode de studiu cu ajutorul modelelor;

- instruire programată şi învăţare asistată de calculator.

Metode bazate pe acţiune:

- metode de învăţare bazate pe acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);

- metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea simulatoarelor, a jocurilor didactice).

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

2.PROTECŢIA CONCURENŢEI ECONOMICE. Practici anticoncurenţiale. Concentrare economică. Consiliul Concurenţei. Atribuţiile Oficiului Concurenţei. Atribuţiile preşedintelui Consiliului Concurenţei. Structura funcţională a Consiliului Concurenţei. Contravenţiile prevăzute de Legea concurenţei

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

3.ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND PREŢURILE. Modalităţi de abordare a substanţei şi mărimii preţului. Teoria obiectivă a preţului. Teoria subiectivă a preţului. Teoria sinteză a preţurilor

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

4.TEORII PRIVIND SISTEMUL DE PIEŢE ŞI PREŢUL. Piaţa. Preţul liber – preţ de echilibru al pieţei. Piaţa: rol, funcţii, forme. Cererea – funcţia, forma generală a curbei şi elasticitatea acesteia. Oferta – funcţia, forma generală a curbei şi elasticitatea acesteia

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

5.SISTEMUL PREŢURILOR ÎN ROMÂNIA. Trecerea la liberalizarea preţurilor. Mecanismul formării preţurilor. Delimitarea elementelor structurale ale preţurilor şi mecanismul impozitelor indirecte

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

Page 182: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

182

6.STRATEGII DE ADAPTARE A PREŢURILOR LA CERINŢELE PIEŢEI. Concurenţa –conţinut şi funcţii. Piaţa cu concurenţă perfectă şi formarea preţului de echilibru. Piaţa cu concurenţă monopolistică şi mecanismul formării preţului. Piaţa oligopolistă şi formarea preţului. Monopolul. Preţul de monopol

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

7.METODOLOGIA STABILIRII PREŢURILOR ÎN ÎNTREPRINDERI. Costul producţiei –formarea sa la nivelul agenţilor economici (întreprinderi). Clasificarea cheltuielilor care formează costurile. Costurile medii şi costurile marginale. Zone şi sectoare de cheltuieli. Purtători de costuri şi rolul lor în calculaţie

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

8.CONTROLUL ŞI ANALIZA COSTURILOR – PREMISĂ FUNDAMENTĂ A STABILIRII PREŢURILOR. Conţinutul şi rolul controlului şi analizei costurilor. Formele şi metodele controlului şi analizei costurilor. Etapele, fazele şi obiectivele controlului şi analizei cheltuielilor şi a costurilor de producţie. Finalizarea controlului şi analizei costurilor

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

9.POLITICA DE PREŢURI. Politica de marketing şi politica de preţuri. Mixul de marketing şi mixul de preţuri. Locul preţului şi politicile de preţuri în mixul de marketing. Modificarea preţurilor şi reacţiile propagate

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

10.FUNDAMENTAREA ŞI ACTUALIZAREA PREŢURILOR DE OFERTĂ. Analiza costului de producţie în vederea fundamentării preţului. Includerea profitului în preţuri. Inflaţia – factor de influenţă în fundamentarea nivelului şi structurii preţului

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

Page 183: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

183

11.METODE DE FUNDAMENTARE ŞI CORELARE A PREŢURILOR PRODUSELOR NOI. Relaţia dintre noutatea produselor şi preţul acestora.Strategii de fundamentare a preţului noilor produse pe piaţă concurenţială. Conţinutul şi necesitatea corelării preţurilor. Alegerea unui produs etalon şi folosirea acestuia în operaţiunile de corelare a preţurilor

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

12.PARTICULARITĂŢILE FORMĂRII PREŢURILOR ÎN CONSTRUCŢII-MONTAJ. Factorii care influenţează formarea preţurilor lucrărilor de construcţii-montaj. Metode specifice de evaluare a cheltuielilor şi de stabilire a preţurilor de deviz

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

13.PARTICULARITĂŢI ALE FORMĂRII PREŢURILOR ÎN AGRICULTURĂ. Politicile de preţ în agricultura românească. Sistemul clasic de fundamentare a preţurilor pe pieţele agricole. Etapele liberalizării preţurilor în agricultură din România

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

14.SISTEMUL INTERNAŢIONAL AL NIVELULUI ŞI EVOLUŢIEI PREŢULUI. Preţul de export. Preţul – element esenţial al contractului internaţional

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

Bibliografie [1] Eduard Ionescu, Preţuri şi concurenţă, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2010 [2] Dumitru Marin, Haiduc Lăcrimioara, Ionescu Eduard, Preda Bianca, Preţuri şi concurenţă, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti, 2002

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1.Economiile mixte ca formă modernă a economiei în general

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

2. Concurenţa economică şi abordarea concretă a acesteia în condiţiile economiei româneşti

2 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Page 184: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

184

3.Prezentarea în paralel a caracteristicilor specifice cu pieţei româneşti şi a preţurilor practicate pe acestea

1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

4.Tendinţele şi strategiile de aplicare a preţurilor pe piaţa românească

2 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

5. Analiza reală a costurilor în vederea fundamentării corectă a preţurilor de producţie şi servicii

1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

6. Studiul metodelor de abordare a costurilor de către producători în vederea eficientizării activităţilor economice

2 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

7.Modalităţi de calcul a preţurilor în construcţii 1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

8.Modalităţi de calcul a preţurilor în industrie 2 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

9.Modalităţi de calcul a preţurilor în agricultură 1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

10. Sistem de calcul privind costurile în turism şi economia serviciilor

1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Bibliografie [1] Eduard Ionescu, Preţuri şi concurenţă, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2010 [2] Dumitru Marin, Haiduc Lăcrimioara, Ionescu Eduard, Preda Bianca, Preţuri şi concurenţă, Editura Fundaţiei România de Mâine,

Bucureşti, 2002

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de utilizare a tehnicilor, metodelor moderne care reflectă stadiul dezvoltării domeniului; Invitarea unor specialişti din mediul de afaceri, bancar, guvernamental şi academic pentru susţinerea de prelegeri în cadrul

simpozioanelor ştiinţifice studenţeşti anuale ale Facultăţii în vederea identificării de probleme de reţinut pentru analiză şi predare; Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului autohton de afaceri.

Page 185: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

185

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator Evaluare 1 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul preţurilor şi concurenţei

Page 186: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

186

SISTEME INFORMATICE FINANCIAR-BANCARE INFORMATION SYSTEMS FOR FINANCE-BANKING

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanţe şi Afaceri Internaţionale

1.4.Domeniul de studii Finanţe

1.5.Ciclul de studii Licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanţe şi Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei SISTEME INFORMATICE FINANCIAR – BANCARE

Codul disciplinei C4B3503

2.2. Anul de studiu III 2.3Semestrul V 2.4 Tipul de evaluare E5 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 44

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Informatică de gestiune( SGBD și Limbaje de programare)

4.2 de competenţe Deprinderi tehnice in aplicatii SGBD Access

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de laborator dotată cu calculatoare cu licență software Microsoft

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

Competenţă: C4. Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C4.1. Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.2. -Explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.3. Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru derularea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.4. Evaluarea pe baza metodelor standard a calităţii execuţiei operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.5. Simularea de operaţiuni şi/sau tranzacţii financiare

Competenţă: C6. Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C6.1. Descrierea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice C6.2. Explicarea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specific C6.3. Aplicarea planurilor şi bugetelor în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C6.4. Evaluarea critică a modalităţii de aplicare a planurilor şi bugetelor C6.5. Elaborarea unei lucrări cu privire la rezultatele implementării planului sau bugetului

Page 187: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

187

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă

Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei

Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Disciplina asigură pregătirea studenţilor în direcţia uneia dintre laturile principale ale viitoarei lor activităţi, de modernizare a sistemului informaţional financiar bancar. Cursul asigura cadrul conceptual necesar abordării ştiinţifice a activităţilor de analiză şi proiectare a sistemului informaţional economic, furnizând totodată instrumentele metodologice de realizare a acestora, majoritatea bazate pe utilizarea calculatoarelor electronice

7.2 Obiectivele specifice Dezvoltarea si consolidarea cunoştinţelor teoretice si a abilităţilor necesare în domeniul sistemelor informatice

- Interpretarea adecvată a datelor si analiza critică în vederea evaluării unei situaţii existente, emiterea punctelor cheie ale unei probleme şi alegerea soluţiilor adecvate;

- Utilizarea instrumentelor de bază a cercetării/documentării şi a mijloacelor electronice de comunicare cu impact in domeniul sistemelor informatice

- Cunoaşterea tehnologiilor informaţiei care stau la baza sistemelor informaţionale - Cunoaşterea avantajelor şi limitelor sistemelor informaţionale şi evaluarea lor - Dezvoltarea capacităţilor de identificare a sistemelor informatice care conduc la avantaje

concurenţiale şi evaluarea lor - Înţelegerea rolului directorului/managerului în planificarea şi dezvoltarea sistemelor

informatice - Cunoaşterea diferitelor modalităţi utilizate la implementarea sistemelor informatice şi

evaluarea lor - Elaborarea de lucrari şi sinteze de documentare, cu tematică referitoare la aplicaţiile informatice din

domeniul financiar bancar; - Conceperea şi elaborarea unor aplicaţii informatice inovative

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Informatizarea proceselor economice - cerinţă a managementului modern. Fundamentarea conceptelor de sistem informatic, sistem informaţional al organizaţiilor economice. Raportul dintre sistemul informaţional şi sistemul informatic.

Locul şi rolul sistemului informaţional în conducerea organizaţiilor economice .

Interacţiunea cu studenţii este regulă de predare.

Prelegerile sunt axate pe utilizarea de suport power-point

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

2.Informatizarea proceselor economice - cerinţă a managementului modern . Componentele şi resursele sistemului informatic

Clasificarea sistemelor informatice Tendinţe în dezvoltarea sistemelor

informatice

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

Page 188: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

188

3. Metodologii de realizare a sistemelor informatice

Metode de abordare a sistemelor informatice

Modele ale ciclului de viaţă a sistemului informatic

Clasificarea metodologiilor de realizare a sistemelor informatice

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

4. Metodologii de realizare a sistemelor informatice

Metode şi tehnici de realizare a sistemelor informatice

Elaborarea planului de realizare a sistemelor informatice

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

5. Analiza sistemelor informatice Principalele etape ale activităţii de analiză

Identificarea problemelor de soluţionat şi

determinarea cerinţelor Structurarea cerinţelor sistemului

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

6 Analiza sistemelor informatice Evaluarea sistemelor informatice Generarea şi alegerea variantelor de

proiectare Analize de fezabilitate

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

7 Modelarea noului sistem informatic Organizarea datelor în cadrul sistemelor

informatice Niveluri de organizare a datelor

Modele de date pentru baze de date

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

8 Modelarea noului sistem informatic Modelul conceptual al datelor

Modelarea logică a datelor

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

Page 189: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

189

9. Proiectarea sistemelor informatice Aspecte generale legate de proiectarea

sistemelor informatice . Proiectarea arhitecturii sistemului

informatic

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

10. Proiectarea sistemelor informatice Proiectarea de ansamblu / generală /

logică Proiectarea de detaliu/fizică

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

11. Implementarea, exploatarea şi întreţinerea sistemelor informatice

Implementarea sistemelor informatice.. Realizarea si testarea programelor.. Instalarea sistemului. Verificarea performanţelor sistemului informatic proiectat

Elaborarea documentaţiei de utilizare a sistemului informatic proiectat.

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

12. Implementarea, exploatarea şi întreţinerea sistemelor informatice

Exploatarea sistemului informatics Procesul de întreţinere a sistemelor

informatice Documentaţia necesară exploatării şi

întreţinerii sistemului informatic

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

13. Proiectarea orientată obiect a sistemelor informatice

. Concepte utilizate în abordarea obiectuală a proiectării sistemelor informatice

. Nivele de modelare în proiectarea orientată obiect

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

14 Proiectarea orientată obiect a sistemelor informatice

Dezvoltarea sistemelor informatice folosind procesul unificat (UML)

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

Bibliografie [1] Rotaru, Simona; (2010), Sisteme informatice de gestiune economica, Editura Sitech, Craiova [2] Rotaru, Simona; Ghită, Mirela, (2006), Analiza şi modelarea sistemelor informatice, Vol. I, Editura Sitech, Craiova.

Page 190: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

190

[3] Rotaru, Simona; Ghită, Mirela, (2006), Proiectarea şi implementarea sistemelor informatice, Vol II., Editura Universitaria, Craiova. [4] Andronie M., (2007), Analiza şi proiectarea sistemelor informatice, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. [5] Mareş D., (2007), Sisteme informatice financiar bancare, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. [6] Nicolescu, Ovidiu. (coordonator), (2001), Sistemul informaţional managerial al organizaţiei Ed. Economică, Bucureşti. [7] Oprea D., (1999), Analiza şi proiectarea sistemelor informaţionale economice Ed. Polirom, laşi. [8] Oprea D., Airinei D.,Fotache M, (2002), Sisteme informaţionale pentru afaceri Ed. Polirom, Iaşi. [9] Oprea D., Meşniţă G., (2002), Sisteme informaţionale pentru manageri ,Ed. Polirom, Iaşi [10] Oz, E. [2009], Management Information Systems, Ediţia a 6 -a, Thomson Course Technology, SUA; [11] Richard Mansfield(2004), Office 2003 Application Development All-in-One Desk Reference For Dummies, Wiley Publishing, Inc..

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Fundamentarea principiilor utilizate in proiectarea sistemelor informatice

La fiecare laborator, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

2 ore

Identificarea si descrierea structurii sistemelor informatice

2 ore

Particularitatile sistemului informatic de gestiune 2 ore

Caracterizarea metodelor de abordare a sistemelor informatice

2 ore

Evidentierea avantajelor si dezavantajelor principalelor modele ale ciclurilor de viata ale sistemelor informatice

2 ore

Descrierea principalelor metode de proiectare a sistemelor informatice

2 ore

Intocmirea unui plan de dezvoltare a sistemului informatic de gestiune

2 ore

Discutarea variantelor intocmite si selectarea celei mai bune variante

2 ore

Organizarea datelor în fişiere şi baze de date, operaţii specifice procesării propriu-zise a datelor

2 ore

Modelarea conceptuala a datelor. Intocmirea diagramei entitate-relatie

2 ore

Modelarea logica a datelor. Intocmirea modelului relational

2 ore

Intocmirea dictionarului de atribute si a dependentelor functionale

2 ore

Interogarea bazei de date 2 ore

Analiza comparativa intre proiectarea relationala si cea orientata obiect

2 ore

Bibliografie [1] Rotaru, Simona; Ghită, Mirela, (2005), Programarea în Access, Editura Universitaria, Craiova. [2] Rîcu Lascu, Rotaru Simona; Ghită Mirela, (2005), Baze de date. SGBD ACCESS ., Editura Universitaria, Craiova. [3] Fusaru D., Gherasim Z, Andronie M., Bâră A., (2003), Aplicaţii economice în Visual Basic şi Access, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. [4] Gherasim Z, (2007), Programarea si Baze de dates, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinuturile disciplinei corespund nivelului de aspiraţii al studenţilor şi al reprezentaţilor comunităţii locale întrucât permite studenților însușirea instrumentelor şi tehnicilor utilizate in activitatea de proiectare a sistemelor informatice si crearea deprinderilor de calcul si analiză folosind instrumentele oferite de către calculatoarele electronice

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen computerizat: teste grilă 80%

10.5 Seminar/laborator Evaluare 1 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Page 191: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

191

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul microeconomiei.

Page 192: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

192

PRODUSE ŞI SERVICII BANCARE BANKING PRODUCTS AND SERVICES

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanţe şi Afaceri Internaţionale

1.4.Domeniul de studii Finanţe

1.5.Ciclul de studii Licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanţe şi Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei PRODUSE ŞI SERVICII BANCARE

Codul disciplinei C4B3504

2.2. Anul de studiu III 2.3Semestrul V 2.4 Tipul de evaluare E5 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 25

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 29

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 83

3.9 Total ore pe semestru 125

3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Monedă şi credit

4.2 de competenţe -

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu tablă

Page 193: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

193

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

Competenţă: C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice;

Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C1.1. Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile private şi

publice pentru rezolvarea de probleme specifice C1.2. Evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară folosite pentru rezolvarea

de probleme C1.3. Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în

entităţile/organizaţiile private şi publice C1.4. Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în

entităţile/organizaţiile private şi publice C1.5. Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de

proiecte/lucrări Competenţă: C2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-

financiare; Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C2.1. Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară;

C2.2. Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor şi informaţiilor culese; C2.3. Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la

o problemă economico-financiară; C2.4. Identificarea criteriilor de selecţie şi aplicarea variantei adecvate pentru culegerea şi analiza datelor

economico-financiare; C2.5. Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor

referitoare la o problemă economico-financiară.

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;

Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Disciplina „Produse şi servicii bancare" are drept obiectiv general dobândirea de către studenţi a unui sistem de cunoştinţe teoretice şi practice privind produsele şi serviciile bancare destinate clientelei băncilor.

7.2 Obiectivele specifice Principalele obiective specifice au în vedere familiarizarea studenţilor atât cu activitatea de proiectare a produselor şi serviciilor bancare, cât şi cu cea aferentă promovării şi vânzării acestora, evidenţiindu-se astfel rolul conlucrării interdepartamentale în instituţiile de credit. Cunoaşterea conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a termenilor de specialitate şi a dobândirii de competenţe specifice cu privire la: operaţiuni de numerar şi de casierie, conturile bancare şi relaţia cu clientela, operaţiuni de emitere şi administrare a cardurilor de plată, operaţiuni pe piaţa valutară, lichiditatea bancară, activitatea de creditare a băncilor, operaţiuni financiare de securizare a creditelor şi a altor creanţe, activitatea bancară de investiţii financiare, managementul activelor, operaţiuni extrabilanţiere, marketing bancar şi procesul restructurării ofertei de produse şi servicii bancare, sisteme de plăţi şi compensări.

Page 194: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

194

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1.PIAŢA PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR BANCARE. Structura şi instituţiile pieţei monetare. Produse şi servicii ale pieţei monetare. Structurile şi instituţiile pieţei financiare

Prelegere cu ajutorul videoproiectorului. Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor studii de caz.

Metode didactice

utilizate în procesul de predare (clasice/moderne)

Metode de transmitere şi însuşire de cunoştinţe:

- de comunicare orală, expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea);

- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul), lectura explicativă, lectura independentă, etc.

Metode de învăţare dirijată sau nedirijată:

- metode de observare directă (observarea sistematică şi independentă, experimentul, studiul de caz);

- metode de studiu cu ajutorul modelelor;

- instruire programată şi învăţare asistată de calculator.

Metode bazate pe acţiune:

- metode de învăţare bazate pe acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);

- metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea simulatoarelor, a jocurilor didactice).

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

2.ACTIVITATEA BANCARĂ-OPERAŢIUNI BANCARE. Constituirea şi acumularea capitalului bancar. Tipologia operaţiunilor bancare

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

3.SISTEME DE PLĂŢI. Mijloace de plată fără numerar. Mecanisme de decontare. Sistemul ReGIS. Sistemul

TARGET2. Sistemul SaFIR. Sistemul SENT. Monitorizarea sistemelor de plăţi.

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

4.INSTRUMENTE DE PLATĂ. Ordinul de plată utilizat în operaţiuni de transfer-credit. Cecul. Cambia şi biletul la ordin

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

5.INSTRUMENTE DE PLATĂ ELECTRONICĂ ŞI RELAŢIILE DINTRE PARTICIPANŢI LA TRANZACŢII. Delimitări conceptuale. Drepturile şi obligaţiile participanţilor în cadrul tranzacţiilor derulate prin intermediul instrumentelor de plată electronică

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

6.RESURSELE FINANCIARE ŞI INSTRUMENTE DE FINANŢARE. Resursele financiare. Instrumentele finanţării economiei

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

Page 195: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

195

7.PRODUSE DE CREDITARE-PRINCIPII ŞI FUNCŢII. Principiile creditării bancare şi funcţiile creditului. Riscurile în activitatea de creditare. Tipologia creditului bancar. Analiza creditului

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

8.SCRISORILE DE GARANŢIE BANCARĂ. Considerente asupra scrisorilor de garanţie bancară. Scrisoarea de bonitate. Scrisoarea de garanţie de plată. Scrisoare de garanţie bancară în favoarea unităţii vamale. Scrisoare de garanţie de participare la licitaţie. Scrisoare de garanţie pentru buna execuţie

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

9.CALITATE ŞI INOVAŢIE ÎN MATERIE DE SCRISORI DE GARANŢIE BANCARĂ. Criterii de calitate în materie de scrisori de garanţie bancară. Derularea unei tranzacţii comerciale utilizând scrisori de garanţie bancară

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

10.CREDITELE DIRECŢIONATE. Considerente asupra dezvoltării economice regionale prin credite direcţionate. Creditele din fondul de şomaj. Creditul agricol

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

11.PRODUSE DE CREDITARE PE DOCUMENTE. Elemente caracteristice factoringului. Tehnici de îmbunătăţire a factoringului. Considerente practice referitoare la creditele de scont.Liniile de finanţare externă. Creditarea pe titluri de stat

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

12.PRODUSE DE CREDITARE PE TERMEN SCURT. Prelucrarea balanţelor de verificare la o societate comercială în vederea obţinerii unui credit pe termen scurt. Întocmirea raportului de credite

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

Page 196: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

196

13.PRODUSE DE CREDITARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG. Documentaţiile tehnico-economice necesare pentru obţinerea unui credit pe termen lung.Creditele de investiţii şi studiile de fezabilitate

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

14.MANAGEMENTUL PRODUSELOR ŞI SERVICIILOR BANCARE. Principiile şi funcţiile managementului produselor şi serviciilor bancare. Structura managementului produselor şi serviciilor bancare. Instrumente moderne ale managementului produselor şi serviciilor bancare. Managementul riscului de lichiditate. Managementul riscului de dobândă

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

Bibliografie 1. Ilie Dragoş, Produse şi servicii bancare, Editura Sitech, Craiova, 2012 2. Negruş Mariana, Produse şi servicii bancare, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008 3. Ilie Mihai, Tehnica şi managementul operaţiunilor bancare, Editura Expert, Bucureşti, 2003 4. Ilie Mihai, Operaţiuni de încasări şi plăţi-instrumente, modalităţi, tehnici, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2004 5. Ilie Dragoş, Creditarea Durabilă, Editura Sitech, Craiova, 2005

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Operaţiuni cu numerar şi de casierie

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

2 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

2. Calculul dobânzilor la depozitele bancare şi creditele bancare. Scadenţare

2 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

3. Tipuri de credite acordate persoanelor fizice şi juridice 2 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

4. Securizarea creditelor 2 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

5. Scrisorile de garanţie bancară, acreditivele. 2 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Page 197: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

197

6. Planul de marketing 2 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

7. Sisteme de plăţi şi compensări. 2 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Bibliografie 1. Ilie Dragoş, Produse şi servicii bancare, Editura Sitech, Craiova, 2012 2. Negruş Mariana, Produse şi servicii bancare, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2008 3. Ilie Mihai, Tehnica şi managementul operaţiunilor bancare, Editura Expert, Bucureşti, 2003

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de utilizare a tehnicilor, metodelor moderne care reflectă stadiul dezvoltării domeniului; Invitarea unor specialişti din mediul de afaceri, bancar, guvernamental şi academic pentru susţinerea de prelegeri în cadrul

simpozioanelor ştiinţifice studenţeşti anuale ale Facultăţii în vederea identificării de probleme de reţinut pentru analiză şi predare; Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului autohton de afaceri.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen computerizat: teste grilă 80%

10.5 Seminar/laborator Evaluare 1 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul produselor şi serviciilor bancare

Page 198: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

198

CONTABILITATE BANCARĂ BANKING ACCOUNTING

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Finanțe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanțe și Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei CONTABILITATE BANCARĂ

Codul disciplinei C4B3505

2.2. Anul de studiu III 2.3 Semestrul

V 2.4 Tipul de evaluare E5 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 69

3.9 Total ore pe semestru 125

3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Nu este cazul

4.2 de competenţe Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare multimedia;

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu tablă;

Page 199: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

199

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

Competenţă: C3. Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul; Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C3.1. Descrierea lucrărilor de natură economi- co-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

C3.2. Explicarea lucrărilor de natură economi- co-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

C3.3. Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor economico-financiare C3.4. Utilizarea unor indicatori de calitate pentru evaluarea realizării lucrărilor de natură economi- co-financiară C3.5. Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico- financiare Competenţă: C4. Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C4.1. Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.2. Explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C.4.3. Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru derularea operaţiunilor şi tranzacţiilor

financiare C4.4. Evaluarea pe baza metodelor standard a calităţii execuţiei operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.5. Simularea de operaţiuni şi/sau tranzacţii financiare

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și

responsabilă; Constientizarea studentului legat de necesitatea dezvoltarii capacitatii de a intelege fenomenele economice specifice activitatii

bancare si a posibilitatilor de informatizare a activitatii institutiilor de credit. Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria

dezvoltare;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Prin studierea de către cursanţi a primei părţi se oferă studentului posibilitatea de a accede la cunoaşterea structurii şi a conceptelor fundamentale mediului bancar, a mecanismelor de funcţionare a acestuia la nivelul contabilităţii, a rolului fundamental al băncii ca partener în procesul dezvoltării economice, familiarizarea viitorului specialist in contabilitate si informatica de gestiune cu notiunile fundamentale din domeniul contabilitatii institutiilor de credit, oferindu-le posibilitatea cunoasterii modului de organizare si conducere a contabilitatii activitatii in institutiile de credit, a principiilor, a tehnicilor si instrumentelor de infaptuire a operatiilor prin conturi bancare, dezvoltand, pe aceasta cale, aptitudini necesare unui bun specialist, dar si formarea de competente specifice contabilitatii in institutiile de credit, dobandirea elaborarii de strategii de campanie publicitara conforme cu un plan de marketing dinainte stabilit.

7.2 Obiectivele specifice Prin predarea disciplinei CONTABILITATE BANCARĂ se urmărește identificarea modalitati de estimare a riscurilor intalnite in activitatea bancara si a celorlalte institutii de credit, definirea si descrierea principalilor indicatori economico – financiari utilizati in contabilitatea institutiilor de credit, analiza si interpretarea fenomenelor si proceselor economice privind organizarea si conducerea contabilitatii in unitatile specifice bancare, tehnica, evidenta, si controlul operatiunilor bancare propriu-zise, ceea ce creeaza o imagine concludenta asupra institutiei bancare si a celorlalte institutii de credit; capacitatea de a derula un proces complet de organizare a activitatii specifice institutiilor de credit; capacitatea de a opera cu principiile si notiunile specifice activitatii institutiilor de credit;formarea competentelor de analiza si evaluare a principalelor dificultati determinate de intreaga activitate bancara si a celorlalte institutii de credit; capacitatea de estimare a riscurilor activitatii specifice institutiilor de credit.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Organizarea contabilitatii in institutiile bancare

Prelegere cu ajutorul videoproiectorului. Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor studii de caz.

Metode didactice

utilizate în procesul de predare (clasice/moderne)

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

2.Principii contabile utilizate 2 ore

Page 200: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

200

Evaluarea patrimoniului

Metode de transmitere şi însuşire de cunoştinţe:

- de comunicare orală, expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea);

- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul), lectura explicativă, lectura independentă, etc.

Metode de învăţare dirijată sau nedirijată:

- metode de observare directă (observarea sistematică şi independentă, experimentul, studiul de caz);

- metode de studiu cu ajutorul modelelor;

- instruire programată şi învăţare asistată de calculator.

Metode bazate pe acţiune:

- metode de învăţare bazate pe acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);

- metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea simulatoarelor, a jocurilor didactice).

Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

3. Elaborarea situatiilor financiare consolidate

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

4. Documentele bancare

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

5. Contabilitatea operatiunilor de trezorerie si operatiunilor interbancare

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

6. Contabilitatea operatiunilor de trezorerie 6.1. Contabilitatea operatiunilor de

casa 6.2. Contabilitatea operatiilor cu

numerar prin carti de plata

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

7. Contabilitatea decontarilor intra si interbancare

7.1.Contabilitatea decontarilor

intrabancare 7.2. Contabilitatea decontarilor prin

intermediul BNR 7.3. Contabilitatea imprumuturilor

de refinantare de la BNR

4 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

7.4. Contabilitatea decontarilor interbancare

7.4.1. Contabilitatea decontarilor interbancare prin conturi corespondente

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

7.4.2. Contabilitatea decontarilor interbancare prin case de compensatii

7.5. Contabilitatea depozitelor interbancare

7.6. Contabilitatea imprumuturilor acordate reciproc intre institutiile de credit

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul

Page 201: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

201

predării și a referinţelor bibliografice indicate;

8. Contabilitatea operatiunilor cu clientela

8.1. Operatiunile in contul curent al clientelei

2 ore

Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

9. Contabilitatea resurselor materiale si a operatiilor de gestiune interna

Contabilitatea stocurilor Contabilitatea valorilor imobilizate ; Contabilitatea capitalurilor proprii,

capitalurilor asimilate si a provizioanelor

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

10.Contabilitatea capitalului social Contabilitatea primelor legate de

capital Contabilitatea rezervelor

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

11. Contabilitatea rezultatului exercitiului

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

12. Cheltuielile si veniturile bancare

2 ore Sportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Bibliografie [10] M.Botea, Gestiunea riscurilor bancare,(2004) Editura InfoMega, Bucuresti. [11] Dedu V., Gestiune si audit bancar, Editura Economica, Bucuresti, 2003. [12] Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile aduse de Legea 131/2006.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Prezentarea generală a societăţii bancare şi a unităţii bancare teritoriale operative

1.1 Scurt istoric al societăţii bancare şi a unităţii teritoriale

1.2 Structura organizatorică a unităţii bancare teritoriale şi descrierea fiecărui compartiment

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Analiza situaţiei economico-financiare a unităţii bancare şi poziţia sa pe piaţa regională bancară

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de

Page 202: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

202

seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Tehnica operaţiunilor bancare ce implică circulaţia numerarului Caracteristicile compartimentului de tezaur şi casierie

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Evidenţa operativă a numerarului şi a altor valori în cadrul unităţilor bancare teritoriale, la nivelul caselor de încasări şi de plăţi

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Încasări în numerar la nivelul unităţii bancare, cu exemplificarea documentelor justificative Plăţi în numerar la nivelul unităţii bancare, cu exemplificarea documentelor justificative

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

3. Tehnica operaţiunilor bancare în conturile curente şi de depozite ale clienţilor

3.1. Modalităţi concrete de deschidere a unui cont curent la unitatea bancară. Exemplu pentru o persoană fizică şi juridică, susţinute de documente justificative.

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Tehnici de constituire, funcţionare şi desfiinţare a depozitelor bancare ale clienţilor. Exemplu, cu susţinere documentară.

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Tehnica operaţiunilor de decontare intra şi interbancară Prezentarea unui caz de decontare intrabancară în numele unui client, pe baza ordinului de plată şi a cecului. Exemplificare cu documente justificative.

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Prezentarea unui caz de decontare interbancară în numele unui client, pe baza ordinului de plată de mică valoare (SENT) şi mare valoare (ReGIS) şi a cecului de virament în sistemul automat de decontare electronică. Exemplificare cu documente justificative.

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Tehnica operaţiunilor bancare de acordare şi monitorizare a creditelor Descrierea tipurilor de credite pe care le acordă banca abordată

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Tehnica de acordare a unui credit pentru persoane fizice. Exemplificare, cu documentele justificative aferente

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Tehnica de acordare a unui credit pentru persoane juridice. Exemplificare, cu documentele justificative aferente

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Tehnica operaţiunilor bancare cu carduri Descrierea tipurilor de carduri pe care le emite banca abordată Tehnica operaţiunilor de emitere a cardurilor de debit. Exemplificare pe un tip de card, cu documentele justificative aferente

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Tehnica operaţiunilor de emitere a cardurilor de credit. Exemplificare pe un tip de card, cu documentele justificative aferente

2 ore Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Bibliografie

[13] M.Botea, Gestiunea riscurilor bancare,(2004) Editura InfoMega, Bucuresti. [14] Dedu V., Gestiune si audit bancar, Editura Economica, Bucuresti, 2003. [15] Legea bancara nr. 58/1998, cu modificarile si completarile aduse de Legea 131/2006.

Page 203: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

203

[16] Ordonanta de urgenta 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului. [17] Legea 312/2004 privind statutul BNR. [18] BNR – Ghidul financiar bancar al Romaniei, Editura House of Guide, 2006. [19] OMFP nr.3055 din 29.10.2009 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, publicat in M.O. nr. 766 din

10.11.2009. [20] Legea nr. 571/2003 -Codul fiscal al Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de utilizare a tehnicilor, metodelor moderne de evidenţă contabilă care reflectă stadiul dezvoltării domeniului bancar;

Ofera competenta absolventilor programului de licenta de a ocupa functii economice, chiar si de conducere asimilate managementului financiar precum si cunostintele necesare dezvoltarii profesionale ulterioare prin dezvoltarea de relatii de parteneriat cu institutii si organizatii profesionale precum CECCAR, CAFR si altele cu responsabilitati similare in dezvoltarea si perfectionarea profesionala.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen computerizat: teste grilă 80%

10.5 Seminar/laborator Evaluare 1 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul contabilităţii bancare.

Page 204: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

204

PROIECTE FINANCIAR-BANCARE FINANCIAL AND BANKING PROJECTS

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanţe şi Afaceri Internaţionale

1.4.Domeniul de studii Finanţe

1.5.Ciclul de studii Licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanţe şi Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei PROIECTE FINANCIAR BANCARE

Codul disciplinei C4B3506

2.2. Anul de studiu III 2.3Semestrul V 2.4 Tipul de evaluare CV5 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 2 din care: 3.2 curs - 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 28 din care: 3.5 curs 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 13

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 47

3.9 Total ore pe semestru 75

3.10 Număr de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Management financiar bancar, Sisteme informatice financiar bancare

4.2 de competenţe Deprinderi tehnice in aplicatii SGBD Access

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

-

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de laborator dotată cu calculatoare

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe

pro

fesi

on

ale

C5 Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

5.1 Aplicarea planurilor şi bugetelor în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice 5.2 Descrierea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice 5.3 Elaborarea unei lucrări cu privire la rezultatele implementării planului sau bugetului 5.4 Evaluarea critică a modalităţii de aplicare a planurilor şi bugetelor 5.5 Explicarea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă

eficientă în cadrul echipei

Page 205: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

205

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Disciplina are ca obiectiv coordonarea activităţii studenţilor, a modului în care îşi pregăteşte proiectul financiar bancar. În acest cadru este supravegheată şi îndrumată activitatea de întocmire a proiectului, se verifică ritmicitatea şi corectitudinea realizării etapelor de lucru impuse de tema de proiect.

Conţinutul disciplinei pune în valoare abilităţile şi cunoştiinţele dobândite anterior de student la disciplinele de pe parcursul pregătirii sale.

Elaborarea proiectului şi dezbaterea lui în cadrul disciplinei „Proiecte financiar-bancare”, urmăreşte familiarizarea studenţilor cu: cercetarea a cât mai multor surse bibliografice specifice temei alese (documentarea); întocmirea planului lucrării; ordonarea ideilor găsite în sursele bibliografice, precum şi a ideilor proprii şi problematizarea subiectului temei: formularea de soluţii faţă de problemele identificate; formularea de concluzii şi propuneri pertinente; redactarea lucrării.

7.2 Obiectivele specifice posibilitatea transpunerii în practică a cunoştinţelor teoretice; capacitatea de a rezolva probleme concrete specifice activitatii financiar bancare cu

ajutorul sistemelor informatice; analiza indepenendentă a unor probleme specifice domeniului financiar bancar.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Caracteristicile produselor și serviciilor bancare 1.1. Rolul sistemului bancar 1.2. Principalele servicii bancare 1.3. Dezvoltarea produselor și serviciilor bancare

La fiecare laborator, se vor face aplicaţii practice,

conform tematicii. Studenţii vor lucra

individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de

aplicaţie.

2 ore

Utilizarea informației și comercializarea produselor și serviciilor bancare

2.1. Îmbunătățirea informațiilor despre clienți 2.2. Analiza eligibilității clienților 2.3 Analiza strategiei şi a rezultatelor obţinute 2.4 TIC şi organizarea activităților bancare

6 ore

Elaborarea planului de realizare a proiectelor 3.1. Termeni utilizaţi 3.2. Organizarea şi conducerea proiectelor 3.3. Planificarea proiectelor informatice

4 ore

Estimarea riscurilor de proiect 4.1. Riscurile apărute la etapa de concepere a proiectului; 4.2. Riscurile apărute la etapa de realizare a proiectului; 4.3. Riscurile apărute în procesul de gestiune a proiectului; 4.4. Tehnici de estimare a riscurilor apărute în procesul de

pregătire-derulare-lansare a proiectului.

4 ore

Gestiunea costurilor proiectului informatic 5.1. Planificarea resurselor; 5.2. Estimarea costurilor; 5.3. Planificarea bugetului proiectului; 5.4. Controlul costurilor.

4 ore

Gestiunea calităţii proiectului 6.1. Planificarea standardelor calităţii pentru care trebuie

să corespundă produsul program proiectat; 6.2. Asigurarea calităţii proiectului; 6.3. Controlul calităţii proiectului.

4 ore

Documentarea proiectului informatic 7.1. Necesitatea documentării proiectului informatic; 7.2. Documentarea fazelor de dezvoltare a proiectului; 7.3.Documentarea exploatării produsului informatic

proiectat.

4 ore

Page 206: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

206

Bibliografie [1] Răboacă, G., Ciucur, D., Metodologia cercetării ştiinţifice economice, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2004. [2] Rotaru, Simona; Ghită, Mirela, (2007), Proiecte de management financiar contabil,Editura Sitech, Craiova. [3] Rotaru, Simona; Ghită, Mirela, (2006), Analiza şi modelarea sistemelor informatice, Vol. I, Editura Sitech, Craiova. [4] Rotaru, Simona; Ghită, Mirela, (2006), Proiectarea şi implementarea sistemelor informatice, Vol II., Editura Universitaria, Craiova. [5] Andronie M., (2007), Analiza şi proiectarea sistemelor informatice, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti. [6] Mareş D., (2007), Sisteme informatice financiar bancare, Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinuturile disciplinei corespund nivelului de aspiraţii al studenţilor şi al reprezentaţilor comunităţii locale întrucât permite studenților însușirea instrumentelor şi tehnicilor pentru întocmirea proiectelor financiar bancare, folosind programe specifice de programare si crearea deprinderilor de calcul utișizând instrumentele oferite de către calculatoarele electronice, aplicaţiile şi sistemele informatice din softul de bază pentru elaborarea softului de aplicaţie.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de

evaluare 10.2 Metode de evaluare

10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

Proiect Expunere orala 40%

Evaluare finala Expunere orala 60%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul financiar bancare.

Page 207: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

207

BUGET ŞI TREZORERIE BUDGET AND TREASURY

FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanţe şi Afaceri Internaţionale

1.4.Domeniul de studii Finanţe

1.5.Ciclul de studii Licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanţe şi Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei BUGET ŞI TREZORERIE

Codul disciplinei C4B3607

2.2. Anul de studiu III 2.3Semestrul VI 2.4 Tipul de evaluare E6 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 64

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Finanţe publice

4.2 de competenţe Principiile care operează în domeniul finanţelor publice

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu tablă

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe

pro

fesi

on

ale

Competenţă: C5. Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice; Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C5.1 Descrierea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice C5.2 Explicarea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice C5.3 Aplicarea planurilor şi bugetelor în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C5.4 Evaluarea critică a modalităţii de aplicare a planurilor şi bugetelor C5.5 Elaborarea unei lucrări cu privire la rezultatele implementării planului sau bugetului

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă

Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei

Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

Page 208: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

208

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Disciplina „Buget şi trezorerie" are drept obiectiv general dobândirea de către studenţi a unui sistem de cunoştinţe teoretice şi practice privind problematica bugetară ce vizează clarificarea noţiunii de buget, cunoaşterea componentelor sistemului bugetar şi a relaţiilor dintre acestea, a conţinutului, etapelor şi caracteristicilor procesului bugetar, tratarea aspectelor ce privesc echilibrul bugetar şi a noţiunilor de politică fiscală şi bugetară. Totodată cursul îşi propune să surprindă principalele aspecte referitoare la finanţarea statului sub forma împrumuturilor de stat şi a titlurilor de stat. În final se abordează aspecte ce ţin de activitatea Trezoreriei Statului scoţând în evidenţă importanţa funcţionării acestei institutii în viaţa statului şi nu numai.

7.2 Obiectivele specifice Cunoaşterea conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a termenilor de specialitate şi a dobândirii de competenţe specifice cu privire la: sistemul bugetar, conceptul de buget, componentele sistemului unitar de bugete din România, principiile şi regulile bugetare, tehnologia bugetară, procesul bugetar la nivelul bugetului de stat, particularităţi ale bugetelor locale, ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi ale bugetelor fondurilor speciale, echilibrul bugetar, soldurile bugetare şi activitatea economică, indicatorii de măsurare si urmărire a performanţei gestiunii bugetare, politica bugetară, teoria bugetară, bugetul Uniunii Europene si implicaţiile bugetare ale procesului de integrare a României în Uniunea Europeană, rolul, funcţiile si dezvoltarea Trezoreriei publice, trezoreria în cadrul sistemului financiar, structura sistemului financiar, organizarea şi managementul Trezoreriei publice, gestiunea Trezoreriei şi a datoriei publice, contabilitatea Trezoreriei publice.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1. Sistemul bugetar. Conceptul de buget. Componentele sistemului unitar de bugete din România. Principiile şi regulile bugetare. Tipologia bugetară internaţională.

Prelegere cu ajutorul videoproiectorului. Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor studii de caz.

Metode didactice

utilizate în procesul de predare (clasice/moderne)

Metode de transmitere şi însuşire de cunoştinţe:

- de comunicare orală, expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea);

- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul), lectura explicativă, lectura independentă, etc.

Metode de învăţare dirijată sau nedirijată:

- metode de observare directă (observarea sistematică şi independentă, experimentul, studiul de caz);

- metode de studiu cu ajutorul modelelor;

- instruire programată şi învăţare asistată de calculator.

Metode bazate pe acţiune:

- metode de învăţare bazate pe acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);

- metode de învăţare prin

1 oră Suportul de curs în format electronic va

putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

2. Tehnologia bugetară-metode clasice şi moderne. Metode clasice de dimensionare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare. Metode moderne de fundamentare a componentelor bugetului.

2 ore Suportul de curs în format electronic va

putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

3. Procesul bugetar la nivelul bugetului de stat. Conţinutul şi caracteristicile bugetului de stat. Clasificaţia bugetară. Conţinutul, etapele şi caracteristicile procesului bugetar.

1 oră Suportul de curs în format electronic va

putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

4. Particularităţi ale bugetelor locale, ale bugetului asigurărilor sociale de stat şi ale bugetelor fondurilor speciale. Caracteristicile bugetelor locale şi structura sistemului bugetar local. Procesul bugetar la nivel local. Bugetul asigurărilor sociale de stat. Bugetele fondurilor speciale.

1 oră Suportul de curs în format electronic va

putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

Page 209: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

209

5. Echilibrul bugetar. Soldurile bugetare şi activitatea economică. Echilibrul bugetar şi fluctuaţiile economice. Multiplicatorul bugetar şi cerinţele echilibrului bugetar. Deficitul bugetar.

acţiune simulată (folosirea simulatoarelor, a jocurilor didactice).

1 oră Suportul de curs în format electronic va

putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

6. Indicatorii de măsurare si urmărire a performanţei gestiunii bugetare. Semnificaţia informaţiilor referitoare la performanţă. Metodologia modelului indicatorilor relevanţi. Setul normalizat al indicatorilor relevanţi. Standardizare şi notări.

2 ore Suportul de curs în format electronic va

putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

7. Politica bugetară. Conceptul de politică bugetară şi funcţiile acesteia. Obiectivele, instrumentele şi limitele politicii bugetare. Politica fiscală. Tipologia politicilor bugetare.

2 ore Suportul de curs în format electronic va

putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

8. Teoria bugetară. Aspecte definitorii ale bugetizării. Evoluţia teoriei bugetare. Normativ şi pozitiv în teoria bugetară. Teorii ale procesului bugetar.

2 ore Suportul de curs în format electronic va

putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

9. Bugetul Uniunii Europene şi implicaţiile bugetare ale procesului de integrare a României în Uniunea Europeană. Structura bugetului, reguli şi proceduri. Execuţia şi controlul bugetar. Implicaţiile bugetare ale procesului de integrare a României în Uniunea Europeană.

2 ore Suportul de curs în format electronic va

putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

10. Rolul, funcţiile si dezvoltarea Trezoreriei publice. Rolul şi evoluţia Trezoreriei publice. Funcţiile Trezoreriei publice. Dezvoltarea Trezoreriei publice. Trezoreria statului în România.

2 ore Suportul de curs în format electronic va

putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

11. Trezoreria în cadrul sistemului financiar. Structura sistemului financiar. Trezoreria şi creaţia monetară. Ipostazele financiare ale Trezoreriei publice. Titlurile Trezoreriei publice.

2 ore Suportul de curs în format electronic va

putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

Page 210: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

210

12. Organizarea şi managementul Trezoreriei publice. Funcţionarea Trezoreriei publice. Organizarea Trezoreriei publice. Managementul Trezoreriei publice.

2 ore Suportul de curs în format electronic va

putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

13. Gestiunea Trezoreriei şi a datoriei publice. Caracteristicile şi elementele Trezoreriei publice. Operaţiile gestiunii Trezoreriei publice. Gestiunea datoriei publice. Managementul datoriei publice.

2 ore Suportul de curs în format electronic va

putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

14. Contabilitatea Trezoreriei publice. Coordonatele contabilităţii publice. Bazele contabilităţii Trezoreriei publice. Conţinutul contabilităţii Trezoreriei publice.

2 ore Suportul de curs în format electronic va

putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate;

Bibliografie 1. Dragoş Ilie, Buget şi trezorerie Editura Universitara Craiova 2011. 2. Dragoş Ilie, Dicţionar de Buget şi trezorerie Editura Sitech 2012. 3. Luise Mladen, Gheorghe Manolescu, Buget şi trezorerie, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007. 4. Tatiana Moşteanu, Buget şi trezorerie publică Editura Universitara 2004. 5. Legea finanţelor publice nr.500/2002 6. Legea bugetului de stat pe anii 2007-2013 7. Legea finanţelor publice locale (cu modificările ulterioare) OUG 45/2003

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

1. Criterii de evaluare a economiei publice

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

2 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

2. Întocmirea unui proiect de buget- Bugetul public ca sistem de fluxuri financiare

2 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

3. Execuţia de casă a bugetului de stat- Întocmirea contului anual general de execuţie a bugetului de stat

2 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

4. Avantaje şi dezavantaje ale metodelor de fundamentare a veniturilor şi cheltuielilor bugetare

1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Page 211: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

211

5. Managementul prin obiective- Jocul Ponzii 1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

6. Împrumuturi garantate de administraţia publică centrală utilizând scrisorile de garanţie

1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

7. Etapele ofertei publice de vânzare 1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

8. Randamentul titlurilor de stat cu discount şi randamentul titlurilor de stat cu dobândă

1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

9. Riscurile care apar în gestionarea datoriei publice 1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Bibliografie 1. Dragoş Ilie, Buget şi trezorerie Editura Universitara Craiova 2011. 2. Dragoş Ilie, Dicţionar de Buget şi trezorerie Editura Sitech 2012. 3. Luise Mladen, Gheorghe Manolescu, Buget şi trezorerie, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2007.

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de utilizare a tehnicilor, metodelor moderne care reflectă stadiul dezvoltării domeniului; Invitarea unor specialişti din mediul de afaceri, bancar, guvernamental şi academic pentru susţinerea de prelegeri în cadrul

simpozioanelor ştiinţifice studenţeşti anuale ale Facultăţii în vederea identificării de probleme de reţinut pentru analiză şi predare; Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului autohton de afaceri.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen computerizat: teste grilă 80%

10.5 Seminar/laborator Evaluare 1 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul bugetului şi trezoreriei.

Page 212: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

212

CREDITARE BANCARĂ BANK CREDITS

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanţe şi Afaceri Internaţionale

1.4.Domeniul de studii Finanţe

1.5.Ciclul de studii Licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanţe şi Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei CREDITARE BANCARĂ

Codul disciplinei C4B3608

2.2. Anul de studiu III 2.3Semestrul VI 2.4 Tipul de evaluare E6 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 20

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 64

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Monedă şi credit 2

4.2 de competenţe

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu tablă

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

Competenţă: C3. Realizarea de lucrări de natură economi co-financiară la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C3.1 Descrierea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.2 Explicarea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice C3.3 Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor economico-financiare C3.4 Utilizarea unor indicatori de calitate pentru evaluarea realizării lucrărilor de natură economico-financiară C3.5 Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico- financiare

Competenţă: C4. Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C4.1 Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.2 Explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.3 Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru derularea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.4 Evaluarea pe baza metodelor standard a calităţii execuţiei operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare C4.5 Simularea de operaţiuni şi/sau tranzacţii financiare

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă;

Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei;

Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare.

Page 213: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

213

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Obiectivul general al disciplinei constă în însuşirea de către studenţi a activităţii de creditare bancară în ansamblul său în vederea întocmirii unor documentaţii de creditare complexe pentru toate categoriile de credite acordate agenţilor economici şi populaţiei.

7.2 Obiectivele specifice Cunoaşterea conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a termenilor de specialitate şi a dobândirii de competenţe specifice cu privire la: principiile creditării bancare, funcţiile creditului, managementul relaţiei cu clienţii băncilor, analiza bonităţii clienţilor, principii si reguli generale de creditare a persoanelor fizice, principii şi reguli de creditare a persoanelor juridice, analiza, determinarea, acordarea şi contractarea creditelor bancare, garantarea creditelor, managementul riscului de credit bancar, urmărirea şi controlul derulării creditelor, creditele neperformante şi operaţiuni de recuparare.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

1.Principiile şi funcţiile creditării bancare. Conţinutul şi caracteristicile creditului. Principiile creditării bancare. Funcţiile creditului. Formele creditului. Dobânda şi rata dobânzii.

Prelegere cu ajutorul videoproiectorului. Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor studii de caz.

Metode didactice

utilizate în procesul de predare (clasice/moderne)

Metode de transmitere şi însuşire de cunoştinţe:

- de comunicare orală, expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea);

- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul), lectura explicativă, lectura independentă, etc.

Metode de învăţare dirijată sau nedirijată:

- metode de observare directă (observarea sistematică şi independentă, experimentul, studiul de caz);

- metode de studiu cu ajutorul modelelor;

- instruire programată şi învăţare asistată de calculator.

Metode bazate pe acţiune:

- metode de învăţare bazate pe acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);

- metode de învăţare

3 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

2.Analiza bonităţii clienţilor. Analiza bonităţii corporate banking. Analiza bonităţii retail banking.

3 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

3.Principii şi reguli generale de creditare a persoanelor fizice. Documentaţia necesară pentru obţinerea creditelor. Verificarea conţinutului şi analiza documentaţiei de aprobare a creditului. Fişa scoring pentru persoanele fizice. Întocmirea, verificarea şi semnarea contractului de credit. Avizarea şi aprobarea creditelor.

3 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

4.Principii şi reguli generale de creditare a persoanelor juridice. Documentaţia şi principalele tipuri de credite bancare. Principii şi reguli de creditare a persoanelor juridice. Documentaţia de creditare pentru persoanele juridice. Principalele tipuri de credite bancare.

3 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Page 214: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

214

5.Analiza, determinarea, acordarea şi contractarea creditelor bancare. Analiza, aprobarea, contractarea şi tragerea creditelor. Sursele de informaţii necesare pentru efectuarea analizei dosarului. Elementele de analiză financiară a întreprinderii. Aprobarea creditelor. Acordarea creditelor. Contractarea creditelor. Tragerea creditelor.

prin acţiune simulată (folosirea simulatoarelor, a jocurilor didactice).

3 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

6.Garantarea creditelor.Tipuri de garanţii în activitatea bancară. Garanţii deductibile din expunerea băncii faţă de client în determinarea provizioanelor de risc de credit.

3 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

7.Managementul riscului de credit bancar. Noţiunea de risc bancar. Tipuri de riscuri bancare. Prevenirea riscului de creditare. Managementul riscului de creditare

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

8.Urmărirea şi controlul derulării creditelor. Motivele urmăriri creditelor. Monitorizarea creditelor. Responsabilităţile ofiţerului de credit. Controlul creditelor bancare şi măsuri ce pot fi luate în urma controlului. Analiza portofoliului de credite.

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

9.Creditele neperformante şi operaţiuni de recuparare. Costurile creditelor neperformante suportate de către bănci. Principalele cauze ale apariţiei creditelor neperformante. Identificarea creditelor neperformante. Soluţionarea creditelor neperformante.

2 ore Suportul de curs în format

electronic va putea fi accesat de către toţi studenţii prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Bibliografie [1] Deaconu, Petre, (2008), Creditare bancară, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti [2] Ilie, Dragoş, (2005), Creditarea durabilă, Editura Sitech, Craiova [3] Manolescu, Gheorghe, (2006), Bănci şi credit, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Principiile creditării bancare. Funcţiile creditului. Formele creditului.

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de

1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Page 215: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

215

Analiza bonităţii corporate banking. Analiza bonităţii retail banking.

aplicaţie.

1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Verificarea conţinutului şi analiza documentaţiei de aprobare a creditului.

1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Documentaţia de creditare pentru persoanele juridice. 2 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Analiza, aprobarea, contractarea şi tragerea creditelor. 2 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Tipuri de garanţii în activitatea bancară. Garanţii deductibile din expunerea băncii faţă de client în determinarea provizioanelor de risc de credit.

1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Prevenirea riscului de creditare. 2 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Controlul creditelor bancare şi măsuri ce pot fi luate în urma controlului. Analiza portofoliului de credite.

1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Identificarea creditelor neperformante. Soluţionarea creditelor neperformante.

1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării şi a referinţelor bibliografice indicate

Bibliografie [1] Deaconu, Petre, (2008), Creditare bancară, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti [2] Ilie, Dragoş, (2005), Creditarea durabilă, Editura Sitech, Craiova [3] Manolescu, Gheorghe, (2006), Bănci şi credit, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de utilizare a tehnicilor, metodelor moderne care reflectă stadiul dezvoltării domeniului; Invitarea unor specialişti din mediul de afaceri, bancar, guvernamental şi academic pentru susţinerea de prelegeri în cadrul

simpozioanelor ştiinţifice studenţeşti anuale ale Facultăţii în vederea identificării de probleme de reţinut pentru analiză şi predare; Discutarea conţinutului disciplinei cu reprezentanţi ai mediului autohton de afaceri.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

Page 216: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

216

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen scris 80%

10.5 Seminar/laborator Evaluare 1 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul creditării bancare

Page 217: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

217

NEGOCIERI ŞI UZANŢE DE PROTOCOL NEGOCIATIONS AND PROTOCOL USAGE

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Finanțe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanțe și Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei NEGOCIERI COMERCIALE ŞI UZANŢE DE PROTOCOL

Codul disciplinei C4B3609

2.2. Anul de studiu III 2.3Semestrul VI 2.4 Tipul de evaluare CV6 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 15

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 5

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 44

3.9 Total ore pe semestru 75

3.10 Număr de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum -

4.2 de competenţe -

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare multimedia.

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu tablă.

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

C1 Realizarea de studii pentru societăţi comerciale, instituţii private si publice în domeniul afacerilor internaţionale

C 1.1. Analiza unor situaţii empirice tip şi evaluarea critică a metodologiilor utilizate în studiul afacerilor interna-ţionale ale comunităţilor publice şi ale organizaţiilor private

C 1.2. Aplicarea de metode, tehnici şi instrumente de studiere, adecvate scopului observării diferitelor tipuri procese şi fenomene de schimburi de bunuri sau servicii

C 1.3. Descrierea conceptelor-cheie, a teori-ilor şi metodelor utilizate în studiul avantajelor competitive la diferite niveluri (mondial, UE-27, naţional, regional) pentru unităţi instituţionale publice sau private bazate pe realizarea de profit

C.1.4. Elaborarea unor modele inovative de cercetare a fenomenelor de afaceri internaţionale în organizaţiile publice şi private

C.1.5. Explicarea conceptelor cheie şi a metodologiilor de interpretare a fenomenelor şi proceselor cu care se confruntă organizaţiile publice şi private în afaceri internaţionale.

C2 - Negocierea si derularea de tranzacţii cu produse şi/sau servicii pe pieţele internaţionale C 2.1.Aplicarea metodelor şi tehnicilor de negociere si derulare a tranzacţiilor internaţionale C.2.2.Descrierea metodelor şi tehnicilor de negociere si derulare a tranzacţiilor internaţionale C.2.3.Evaluarea situaţiilor de negociere privată (conflic-tual-egoistă) comparativ cu dimensiunea social-publică a

afacerilor internaţionale C.2.4.Explicarea metodelor şi tehnicilor de negociere si derulare a tranzacţiilor internaţionale C.2.5.Proiectarea de măsuri de intervenţie pentru rezolvarea de conflicte în afaceri

Page 218: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

218

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila

Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei

Identificarea oportunitatilor de formare continua si valori-ficarea eficienta a resurselor si tehnicilor de invatare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Prin studierea de către cursanţi a negocierilor şi uzanţelor de protocol se oferă acestora posibilitatea de a accede la cunoaşterea structurii şi a conceptelor fundamentale ale pregătirii, organizării şi desfăşurării negocierilor precum şi a protocolului în afaceri. De asemenea urmăreşte coordonarea unui colectiv, studiul şi analiza activităţilor ce presupun relaţii cu oamenii în general şi mai ales a celor care conduc o afacere sau îşi propun să pornească un asemenea demers.

7.2 Obiectivele specifice Disciplina NEGOCIERI COMERCIALE ŞI UZANŢE DE PROTOCOL precizează drept obiective specifice cunoaşterea conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a termenilor de specialitate cu privire la: organizării şi desfăşurării negocierilor precum şi a protocolului în afaceri, urmărind coordonarea unui colectiv, studiul şi analiza activităţilor ce presupun relaţii cu oamenii în general şi mai ales a celor care conduc o afacere sau îşi propun să pornească un asemenea demers.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare

Observaţii

1.NEGOCIEREA - FORMĂ PRINCIPALĂ DE COMUNICARE ÎN RELAŢIILE INTERUMANE- Conceptul de negociere; Principalele caracteristici ale negocierii;Tipologia şi formele negocierii; Formele de comunicare în negociere.

Prelegere cu ajutorul videoproiectorului. Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor studii de caz.

Metode didactice utilizate în procesul de predare (clasice/moderne)

Metode de transmitere şi însuşire de cunoştinţe:

- de comunicare orală, expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea);

- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul), lectura explicativă, lectura independentă, etc.

Metode de învăţare dirijată sau nedirijată:

- metode de observare directă (observarea sistematică şi independentă, experimentul, studiul de caz);

- metode de studiu cu ajutorul modelelor;

- instruire programată şi învăţare asistată de calculator.

Metode bazate pe acţiune:

- metode de învăţare bazate pe acţiune

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat

de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

2.INTRODUCERE ÎN PRACTICA DIPLOMAŢIEI- Inseparabila asociere dintre diplomaţie şi negociere; Politică şi diplomaţie comercială internaţională

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat

de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

3.NEGOCIEREA COMERCIALĂ: CONCEPT, TIPOLOGII, FORME ŞI CONDIŢII DE DESFĂŞURARE- Conceptul de negociere comercială; Tipologii şi forme de negociere; Condiţii de desfăşurare a negocierilor.

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat

de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

4.PREGĂTIREA NEGOCIERILOR- Conţinutul şi componentele pregătirii negocierii; Locul şi data desfăşurării negocierii; Pregătirea documentelor şi dosarelor negocierii; Pregătirea variantelor de negociere.

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat

de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

5.MANAGEMENTUL NEGOCIERII- Informaţia în negociere ; Rolul prezumţiilor, convingerilor şi argumentaţiilor în negocieri;Importanţa experţilor în negociere;Impasul şi concesiile în negociere; Finalizarea negocierilor

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat

de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Page 219: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

219

6.STRATEGII DE NEGOCIERE- Strategia negocierii; Tipologia strategiilor de negociere

directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);

- metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea simulatoarelor, a jocurilor didactice).

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat

de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

7.TACTICI ŞI TEHNICI DE NEGOCIER- Conceptul şi elementele tacticii de negociere; Tipologia tacticilor de negociere; Tactici de asociere; tactici şi tehnici imorale; Alte tactici de negociere; Negocieri în condiţii speciale

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat

de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

8. NEGOCIEREA INTERNAŢIONALĂ, CALE EFICIENTĂ DE LIBERALIZARE A COMERŢULUI INTERNAŢIONAL Negocierea internaţională – cale eficientă de liberalizare şi impulsionare a comerţului mondial; Afirmarea unei politici noi în viaţa internaţională, cerinţă a dezvoltării relaţiilor economice internaţionale.

1 oră Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat

de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

9. APORTUL POLITICII ŞI DIPLOMAŢIEI MULTILATERALE LA SOLUŢIONAREA PROBLEMELOR ECONOMIEI- Rezultatele diplomaţiei comerciale multilaterale; Contextul general al diplomaţiei multilaterale

1 oră Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat

de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

10.ANALIZA PRACTICĂ A NEGOCIERILOR ŞI DIPLOMAŢIEI ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE

Perspective de cercetare în domeniul negocierilor şi diplomaţiei; Modele analitice şi rezultate empirice în negocieri; Negocierea cumpărării firmelor şi a fuziunii lor.

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat

de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

11.NEGOCIERILE ÎN CADRUL G.A.T.T. – O.M.C.PRIVIND RELIZAREA CADRULUI JURIDIC- Lupta împotriva dumpingului – proceduri şi reguli anti-dumping; Limitele impuse subvenţiilor şi măsurilor compensatorii.

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat

de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

12.PARTICIPAREA ROMÂNIEI LA NEGOCIERILE COMERCIALE INTERNAŢIONALE- Participarea României la negocierile din cadrul Rundei Uruguay; Avantajele obţinute din această rundă; Promovarea concurenţei pe pieţele publice

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat

de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

13.ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII COTIDIENE

Organizarea activităţii – premisă a succesului; Organizarea activităţii şi lucrul în echipă; Participarea la diverse acţiuni şi manifestări

1 oră Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat

de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul

Page 220: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

220

predării și a referinţelor bibliografice indicate;

14.REGULI DE PROTOCOL, ETICHETĂ, POLITEŢE, UZANŢE ŞI BUNE MANIERE ÎN RELAŢIILE INTERUMANE- Aspecte generale ale regulilor de protocol, etichetei, politeţi, uzanţei şi bunelor maniere ;Protocolul – instrument de întărire a autorităţii asupra statul; Protocolul şi alte concepte legate de acesta

1 oră Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat

de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Bibliografie [1] Gh. M. Pistol – Negocieri şi uzanţe de protocol, Ed. Fundaţia „România de Mâine”, Bucureşti, 2004 [2] Gh. Bică – Diplomaţie, negociere, protocol în relaţiile internaţionale, Ed. Mondo Ec., Craiova, 2002, [3] A. Bondrea – Sociologia opinie publice şi a mass media, Ed. Fundaţia „România de Mâine”, Bucureşti, 1999 [4] Gh. M. Pistol – Negocierea afacerilor, în Tribuna economică, nr. 51-52/1996 [5] P. Tănase – Uzanţe diplomatice şi de protocol, universitatea „Constantin Brâncoveanu”, 1993 [6] D. Voiculescu – Negocierea – formă de comunicare în relaţiile interumane, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1991

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Comunicarea orală sau scrisă în negociere;

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice, conform tematicii.

Studenţii vor lucra individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul temei de aplicaţie.

1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs

pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Comunicarea non verbală în negociere;

1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs

pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Simularea negocierii; 1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs

pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Aplicaţii - simularea negocierii 1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs

pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Organizarea şi funcţionarea echipei de negociatori;

1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs

pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Care sunt secretele unei negocieri reuşite;

1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs

pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Rolul negocierilor în cadrul OMC în dezvoltarea economiei mondiale şi liberalizarea comerţului mondial;

1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs

pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Comerţul cu servicii 1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs

pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Reguli pentru promovarea creşterii investiţiilor¸ măsuri privind investiţiile – reducere distorsiunilor comerciale

1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs

pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Acordul privind instituirea Fondului Monetar Internaţional, promovarea concurenţei pe pieţele pubilce

1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs

pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Pregătirea documentelor şi dosarelor negocierii

1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs

pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Page 221: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

221

Organizarea activităţii şi lucrul în echipă

Protocolul – instrument de întărire a autorităţii asupra statului

1 oră Se recomandă studenţilor parcurgerea suportului de curs

pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Bibliografie [21] Gh. M. Pistol – Negocieri şi uzanţe de protocol, Ed. Fundaţia „România de Mâine”, Bucureşti, 2004 [22] Gh. Bică – Diplomaţie, negociere, protocol în relaţiile internaţionale, Ed. Mondo Ec., Craiova, 2002,

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținutul disciplinei NEGOCIERI COMERCIALE ŞI UZANŢE DE PROTOCOL și al temelor de seminar corespunde nevoilor angajatorilor din domeniul afacerilor internaționale, întrucât permite studenților însușirea unor abilități practice, precum: realizarea de studii pentru societăţi comerciale, instituţii private si publice în domeniul afacerilor internaţionale; negocierea și derularea de tranzacţii cu produse şi/sau servicii pe pieţele internaţionale.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen computerizat: teste grilă 80%

10.5 Seminar/laborator Evaluare 1 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul microeconomiei.

Page 222: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

222

INSTITUŢII FINANCIAR-BANCARE INTERNAŢIONALE INTERNATIONAL FINANCIAL-BANKING INSTITUTIONS

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanţe şi Afaceri Internaţionale

1.4.Domeniul de studii Finanţe şi Bănci

1.5.Ciclul de studii Licenţă

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanţe şi Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei INSTITUŢII FINANCIAR-BANCARE INTERNAŢIONALE

Codul disciplinei C4B3610

2.2. Anul de studiu III 2.3Semestrul VI 2.4 Tipul de evaluare E6 2.5Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 25

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ………

3.7 Total ore studiu individual 64

3.9 Total ore pe semestru 125

3.10 Număr de credite 5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Nu este cazul

4.2 de competenţe Nu este cazul

5. Condiţii ( acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Sală de curs dotată cu sistem de videoproiecţie

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu tablă

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

Competenţă: C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice;

Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C1.1. Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile private şi publice

pentru rezolvarea de probleme specifice C1.2. Evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară folosite pentru rezolvarea de

probleme C1.3. Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în

entităţile/organizaţiile private şi publice C1.4. Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în

entităţile/organizaţiile private şi publice C1.5. Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de

proiecte/lucrări

Competenţă: C5. Implementarea planurilor şi bugetelor la nivelul entităţilor/organizaţiilor private şi publice;

Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C5.1.Descrierea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice; C5.2.Explicarea planurilor şi bugetelor utilizând concepte şi metode specifice;

Page 223: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

223

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă şi

responsabilă

Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei

Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Prin studierea de către cursanţi a relaţiilor economice internaţionale,a raporturilor între state şi chiar dintre societăţi se oferă posibilitatea de a accede la cunoaşterea structurii şi a conceptelor fundamentale ale instituţiilor economice internaţionale. Procesul caracteristic pentru perioada actuală constă în mondializarea sau globalizarea economiei, a pieţelor de aprovizionare şi desfacere, a celor financiar-monetare şi creşterea ponderii investitorilor străini în economiile statelor. Sistemul monetar internaţional poate fi definit ca un ansamblu de reguli înregistrate cu privire la instituţionalizarea, realizarea şi circulaţia banilor la scară internaţională. Studenţii trebuie sa cunoasca regulile ce defineasc un regim de schimb ,constând în principii care asigură convertibilitatea între monede; aprovizionarea cu bani lichizi în cantitate suficientă pentru a face faţă progresului comerţului internaţional; un sistem de rezerve care conferă statelor ce participă la schimb, mijloacele de plată necesare acoperirii dezechilibrelor temporare ,între cantităţile de devize intrate şi ieşite din ţară; mecanisme de reajustare în situaţia în care se manifestă dezechilibre ale balanţei de plăţi curente

7.2 Obiectivele specifice Prin predarea disciplinei INSTITUŢII FINANCIAR-BANCARE INTERNATIONALE se urmăreşte cunoaşterea caracteristicilor generale ale sistemul financiar monetar internaţional; Importanţa instituţiilor economice internaţionale.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Cap.I. Caracteristici generale ale sistemul financiar monetar internaţional. 1.1. Importanţa instituţiilor economice internaţionale. 1.2. Sistemul monetar internaţional. 1.3. Constituirea sistemului valutar pe baza principiilor stabilite la Bretton Woods. 1.4. Acordul Smithsonian.

Prelegere cu ajutorul videoproiectorului. Cursul va fi

interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a

unor studii de caz. Metode didactice utilizate

în procesul de predare (clasice/moderne) Metode de transmitere şi

însuşire de cunoştinţe: - de comunicare orală,

expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) şi conversative

(conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea);

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Cap. II. Sistemul Financiar Monetar după Bretton Woods. 2.1. Sistemul Monetar Internaţional preconizat la Bretton Woods. 2.2. Principiile sistemului. 2.3. Perspectivele Sistemul Monetar Internaţional. 2.4. Principalele consecinţe ale flotării generalizate a monedelor.

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Cap. III. Fondul Monetar Internaţional. 3.1. Obiectivele majore ale Fondului Monetar Internaţional. 3.2. Organele de conducere ale Fondului Monetar Internaţional. 3.3. Segmentele importante ale activităţii Fondului Monetar Internaţional. 3.4. Facilităţile de finanţare.

2ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Page 224: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

224

Cap. IV. Grupul Băncii Mondiale 4.1. Banca Internaţionala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD). 4.2. Asociaţia Internaţională de Dezvoltare (IDA). 4.3. Corporaţia Financiară Internaţională (IFC). 4.4. Agenţia de Garantare Multilaterală a Investitorilor (MIGA). 4.5. Centrul Internaţional de Reglementare a Conflictelor din Domeniul Investiţiilor (ICSID). 4.6. Operaţiuni ale Grupul Băncii Mondiale.

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Cap. V. Banca Reglementelor Internaţionale (B.R.I.) 5.1. Scopul principal al Bancii Reglementelor Internaţionale. 5.2. Principalele departamente ale B.R.I. 5.3. Obiectivele şi funcţiile băncii

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Cap. VI. Sistemul Monetar European şi Uniunea Economică şi Monetară 6.1. Sistemul Monetar European şi Uniunea Economică şi Monetară 6.2. Cele patru criterii de convergenţã definite de tratatul privind Comunitatea Europeanã 6.3. Principalele caracteristici ale Uniunii Economice şi Monetare.

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Cap.VII. Institutul Monetar European şi Banca Centrală Europeană. 7.1. Funcţiile Institutului Monetar European. 7.2. Sistemul European al Băncii Centrale. 7.3. Principiile generale de fucţionare. 7.4.Organismele oficiale ale Băncii Centrale Europeane.

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Cap.VIII. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). 8.1. Obiectivul, acordul de constituire al băncii. 8.2. Structura complexă a BERD.

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

Cap.IX. Banca Europeană de Investiţii (BEI) 9.1. Poziţia independentă a BEI în cadrul UE. 9.2. Consiliul Guvernatorilor. 9.3. Sarcinile şi importanţa BEI.

4 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Cap.X. Băncile regionale şi subregionale de dezvoltare. 10.1. Banca Inter-Americană de Dezvoltare (BID). 10.2. Banca Africană de Dezvoltare (BAD). 10.3. Banca Asiatică de Dezvoltare (BAD).

4 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Bibliografie

Page 225: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

225

Nica, Dumitru, Negru, Titel,

Bănci europene şi internaţionale, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006.

Voinea, Gheorghe, Mecanisme şi tehnici valutare internaţionale, Editura SEDCOM LIBRIS, Iaşi, 2004.

Stoica, Ovidiu (coordonator),

Efecte ale integrării europene asupra sistemului bancar românesc, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2005.

Bran, Paul, Costică, Ionela,

Economia activităţii financiare şi monetare internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2003.

Matei, Viorel, Instituţii financiar- bancare internaţionale, Editura Universitaria, Craiova, 2006. Matei, V. Neţoiu, T.

Finanţe internaţionale, Editura Universitaria, Craiova, 2004.

Matei, V. Relaţii valutar-financiare internaţionale, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2004 Matei, V. Ghid de iniţiere – Piaţa de capital şi Burse de valori, ediţie bilingvă(română şi engleză), Editura

Universitaria, Craiova, 2003 Matei, V. România şi Uniunea Europeană – perspective ale integrării, Editura Eficient, Bucureşti, 2002

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Cap.I. Caracteristici generale ale sistemul financiar monetar internaţional. 1.1. Importanţa instituţiilor economice internaţionale. 1.2. Sistemul monetar internaţional. 1.3. Constituirea sistemului valutar pe baza principiilor stabilite la Bretton Woods. 1.4. Acordul Smithsonian.

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice,

conform tematicii. Studenţii vor lucra

individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul

temei de aplicaţie.

1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Cap. II. Sistemul Financiar Monetar după Bretton Woods. 2.1. Sistemul Monetar Internaţional preconizat la Bretton Woods. 2.2. Principiile sistemului. 2.3. Perspectivele Sistemul Monetar Internaţional. 2.4. Principalele consecinţe ale flotării generalizate a monedelor.

1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Cap. III. Fondul Monetar Internaţional. 3.1. Obiectivele majore ale Fondului Monetar Internaţional. 3.2. Organele de conducere ale Fondului Monetar Internaţional. 3.3. Segmentele importante ale activităţii Fondului Monetar Internaţional. 3.4. Facilităţile de finanţare.

1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Cap. IV. Grupul Băncii Mondiale 4.1. Banca Internaţionala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD). 4.2. Asociaţia Internaţională de Dezvoltare (IDA). 4.3. Corporaţia Financiară Internaţională (IFC). 4.4. Agenţia de Garantare Multilaterală a Investitorilor (MIGA). 4.5. Centrul Internaţional de Reglementare a Conflictelor din Domeniul Investiţiilor (ICSID). 4.6. Operaţiuni ale Grupul Băncii Mondiale.

1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Cap. V. Banca Reglementelor Internaţionale (B.R.I.) 5.1. Scopul principal al Bancii Reglementelor Internaţionale. 5.2. Principalele departamente ale B.R.I. 5.3. Obiectivele şi funcţiile băncii

1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Page 226: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

226

Cap. VI. Sistemul Monetar European şi Uniunea Economică şi Monetară 6.1. Sistemul Monetar European şi Uniunea Economică şi Monetară 6.2. Cele patru criterii de convergenţã definite de tratatul privind Comunitatea Europeanã 6.3. Principalele caracteristici ale Uniunii Economice şi Monetare.

1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Cap.VII. Institutul Monetar European şi Banca Centrală Europeană. 7.1. Funcţiile Institutului Monetar European. 7.2. Sistemul European al Băncii Centrale. 7.3. Principiile generale de fucţionare. 7.4.Organismele oficiale ale Băncii Centrale Europeane.

1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Cap.VIII. Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD). 8.1. Obiectivul, acordul de constituire al băncii. 8.2. Structura complexă a BERD.

La fiecare seminar, se vor face aplicaţii practice,

conform tematicii. Studenţii vor lucra

individual şi vor rezolva exerciţiile propuse la finalul

temei de aplicaţie.

1 oră Se recomandă studenţilor

parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Cap.IX. Banca Europeană de Investiţii (BEI) 9.1. Poziţia independentă a BEI în cadrul UE. 9.2. Consiliul Guvernatorilor. 9.3. Sarcinile şi importanţa BEI.

2 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Cap.X. Băncile regionale şi subregionale de dezvoltare. 10.1. Banca Inter-Americană de Dezvoltare (BID). 10.2. Banca Africană de Dezvoltare (BAD). 10.3. Banca Asiatică de Dezvoltare (BAD).

2 ore Se recomandă studenţilor

parcurgerea suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul activităților de seminar și a referinţelor bibliografice indicate;

Bibliografie [1] Nica, Dumitru, Negru, Titel, Bănci europene şi internaţionale, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2006. [2] Matei, Viorel, Instituţii financiar- bancare internaţionale, Editura Universitaria, Craiova, 2006

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Înzestrarea viitorilor specialişti cu abilităţi de utilizare a tehnicilor, metodelor moderne care reflectă stadiul dezvoltării domeniului;

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs Evaluarea la final de semestru Examen computerizat: teste grilă 80%

10.5 Seminar/laborator Evaluare 1 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

Evaluare 2 pe parcursul semestrului Test computerizat pe parcursul semestrului 10%

10.6 Standard minim de performanţă

Obţinerea unei note de minim 5, care certifică acumularea unui minim de cunoştinţe în domeniul contabil

Page 227: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

227

PIEŢE DE CAPITAL CAPITAL MARKETS

1. Date despre program

1.1.Instituţia de învăţământ superior Universitatea Spiru Haret

1.2.Facultatea Facultatea de Management Financiar Contabil, Craiova

1.3.Departamentul Departamentul de Contabilitate, Finanțe și Afaceri Internaționale

1.4.Domeniul de studii Finanțe

1.5.Ciclul de studii Licență

1.6.Programul de studii/Calificarea Finanțe și Bănci

2.Date despre disciplină

2.1.Denumirea disciplinei PIETE DE CAPITAL SI BURSE DE VALORI

Codul disciplinei C4B3611

2.2. Anul de studiu III 2.3 Semestrul VI 2.4 Tipul de evaluare E 6 2.5. Regimul disciplinei DO

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 din care: 3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 12

Distribuţia fondului de timp ore

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 30

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 30

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi ……… -

3.7 Total ore studiu individual 64

3.9 Total ore pe semestru 100

3.10 Număr de credite 4

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Nu este cazul

4.2 de competenţe Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1. de desfăşurare a cursului

Prelegerile se desfăşoară în săli cu acces la internet şi cu echipament de predare multimedia;

5.2. de desfăşurare a seminarului/laboratorului

Sală de seminar dotată cu tablă;

Page 228: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

228

6. Competenţele specifice acumulate

Co

mp

eten

ţe p

rofe

sio

nal

e

Competenţă: C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice;

Competenţe explicitate prin descriptori de nivel: C1.1. Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în entităţile private şi publice

pentru rezolvarea de probleme specifice C1.2. Evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară folosite pentru rezolvarea de

probleme C1.3. Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în

entităţile/organizaţiile private şi publice C1.4. Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în

entităţile/organizaţiile private şi publice C1.5. Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de

proiecte/lucrări Competenţă: C2. Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economico-financiare; Competenţe explicitate prin descriptori de nivel:

C2.1. Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară;

C2.2. Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor şi informaţiilor culese; C2.3. Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o

problemă economico-financiară; C2.4. Identificarea criteriilor de selecţie şi aplicarea variantei adecvate pentru culegerea şi analiza datelor economico-

financiare; C2.5. Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor

referitoare la o problemă economico-financiară.

Co

mp

eten

ţe

tran

sver

sale

Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă;

Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de relaționare și munca eficientă în cadrul echipei;

Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficientă a resurselor și tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare;

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei

Prin studierea de către cursanţi a primei părţi se oferă studentului posibilitatea de a accede la cunoaşterea structurii şi a conceptelor fundamentale ale economiei de piaţă, a mecanismelor de funcţionare a acesteia la nivelul agenţilor economici, a tipurilor de piaţă existente, a rolului fundamental al concurenţei ca ferment în procesul dezvoltării economice. Cunoaşterea conceptelor specific economiei de piata si aprofundarea acestoraale ne ajuta să conducem o afacere sau să ne gestionăm finanţele efficient.Pietele de capital si bursele de valori studiază prioritar problemele şi deciziile specific unui domeniul apatre. Disciplina creaza posibilitatea unor finantari cu costuri reduse atat pentru propria afacere cat si pentru socitatile cu care co-relationam.

7.2 Obiectivele specifice Prin predarea disciplinei PIETE DE CAPITAL SI BURSE DE VALORI se urmărește cunoaşterea de către studenți a conceptelor de bază privind înţelegerea corectă a termenilor de specialitate şi a dobândirii de competenţe specifice cu privire la: resursele economice şi trebuinţele economice, microeconomie, metoda în ştiinţa economică, monedă, economie de piaţă, economie de schimb, economie naturală, cerere, ofertă, echilibrul pieţei şi efectul variaţiilor ofertei şi cererii, elasticitatea cererii şi a ofertei, preţ, formarea preţurilor, concurenţă, proprietate şi libertate economică, agenţi economici, tipuri de organizare a afacerilor unei firme, fluxurile economice şi circuitul economic, piaţă şi sistem de pieţe, comportamentul consumatorului şi al producătorului, factorii de producţie şi eficienţa utilizării acestora, costul de producţie, veniturile aduse de factorii de producţie, piaţa muncii, piaţa monetară şi echilibrul monetar, piaţa capitalurilor, piaţa valutară, imperfecţiunile pieţei şi intervenţia guvernamentală în economia de piaţă, eşecul pieţelor şi teoria bunăstării.

8. Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

23. Termeni si concepte specifice folosite pe piata de capital si a burselor de valori. Ce sunt pitele de capital, bursele, felurile lor, istoric, rol, evolutie, specificitate.

Prelegere cu ajutorul videoproiectorului. Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor studii de caz.

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite;

Page 229: UNIVERSITATEA FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL ...sjea-dj.spiruharet.ro/.../specializarea_cig/ghid_FB_2014-2017.pdf · 1 universitatea spiru haret facultatea de management

229

Metode didactice

utilizate în procesul de predare (clasice/moderne)

Metode de transmitere şi însuşire de cunoştinţe:

- de comunicare orală, expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea);

- de comunicare scrisă (lucrul cu manualul), lectura explicativă, lectura independentă, etc.

Metode de învăţare dirijată sau nedirijată:

- metode de observare directă (observarea sistematică şi independentă, experimentul, studiul de caz);

- metode de studiu cu ajutorul modelelor;

- instruire programată şi învăţare asistată de calculator.

Metode bazate pe acţiune:

- metode de învăţare bazate pe acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);

- metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea simulatoarelor, a jocurilor didactice).

Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

24. Tipologia actuala a managementului burselor de valori.Managementul activ, managementul pasiv, investitie focalizata,orizont de timp.

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

25. Piaţa. Cererea. Oferta. Piaţa: tipologie şi rol. Sistemul de pieţe. Cererea. Funcţia cererii. Elasticitatea cererii. Oferta. Funcţia ofertei. Elasticitatea ofertei. Echilibrul pieţei. Efectul variaţiilor ofertei şi cererii.

2 ore Suportul de curs în format electronic va putea fi accesat de către toți studenții prin contul personal la debutul activităţii prin intermediul Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite; Se recomandă studenţilor parcurgerea prealabilă a suportului de curs pentru a putea interacţiona în timpul predării și a referinţelor bibliografice indicate;

4.Teoria pietei eficiente. Controverse. Teoria lui Eugene Fama, Teoria moderna si Buffet, riscul afacerii, piata eficienta sau ineficienta.

2 ore Suportul de curs în forma