Top 10 Praga. Editia 2018 - cdn4. 10 Praga. Editia 2018.pdf  Listele de tip Top 1 0 cu...

download Top 10 Praga. Editia 2018 - cdn4. 10 Praga. Editia 2018.pdf  Listele de tip Top 1 0 cu obiective

of 8

 • date post

  29-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Top 10 Praga. Editia 2018 - cdn4. 10 Praga. Editia 2018.pdf  Listele de tip Top 1 0 cu...

 • I Penqurn Ran"dom House

  Top 10 Praga Atractii

  Top 10 GeneraIititi

  Praga zona cu zona

  lnfo practic

  CUPRINS

  Bun veniI La Praga

  Exptorand Praga .......................

  Atractii din Pra9a ......................

  CasteluI Pra9a ..........................

  Catedrata Sf. Vitus.....................

  Piafa 0rasutui Vechi..................

  PoduI CaroI

  Mln5stirea Loreta...................

  Vechiul Cimitir Evreiesc..........

  PaLatuL de Comer1.....................

  Minastirea Sf. A9nes................

  Piata V6cLav lWencestasl..........

  DeatuI Petiin

  Momente din istoria Pragdi.

  Scriitori 9i compozitori.........

  Muzee 9i 9alerii................... Licasuri de cult ...................

  Monumente comuniste .......

  Parcuri 9i grbdini . ........ Btazoane de case....... .......

  Pe cEr5ri nebdtute...............

  Locuri bAntuite..

  Praga excentricd

  Praga pentru copii ...............

  S5[i de spectac01..................

  Cluburi.............

  Restaurante.......

  MAncbruri pragheze...........

  Barurl 9i cafenele................

  Magazine si piete................

  Praga pe 9ratis.................... FestivaIuri

  0rasuI Vechi

  MaL5 Strana

  CastetuI Praga 9i Hraddany..

  Josef0v..............

  0ra9uI N0u.......

  Dincoto de ziduriLe orasutui..

  Spre Praga si'in jurul ei

  lnformaJii utiLe ....... ..

  Ca2are...........................

  lndice......

  MuLtumiri

  ,.,5

  ,.,6

  .10

  ,,12

  .16

  .18

  22

  26

  28

  .32

  .31+

  36

  .38

  .....1+2

  .11

  ,,,,,1,6

  ,,,''18

  .....50

  ''',,52

  ...,,5{,

  .....58

  ..60

  -.,,,62

  .61

  .....66

  , '.,,58

  .70

  .....72

  ,,,,,.71,

  ......76

  78

  ,,,, ' ' 80

  ...s1

  92

  .100

  108

  .11t,

  122

  132

  13t,

  140

  11.8

  156

  159

  Listele de tip Top 1 0 cu obiective turistice drn dce(t ghid 1u implica o ie'dr h e a (al tatii \dL d popularitatii lor. Id rorui ie ronsrdera interesante t'n egal; m;sur;.

  Copetto I ti cotot Biserica Fecioarei dinTin ti Oratul Vechi, lo apus Coperto lV Biserica Sf. Laurenliu de pe deolul Peffin cu oralul Praga invdluitin ceo,td la poolele sale Pdgind de titlu Ceosul astronamic de pe primdria Ora$uluiVechi

  Cuvinte utiLe

  lnformatiile din acest ghid turistic sunt verifi(ate anual. S-au depus toate eforturile ca informalia s; fie la zi in momentul public;rii. TotuSi, detalii cum ar fi

  numere de telefon, program de func_tionare, pre_turi, expozilii din gaierii Ii informalii de c;l;torie pot suferi modific;ri. Editorii nu r^ti pot asuma responsabiliUli ce decurg

  din utilizarea acestui ghid sau a oric;rui material de pe o terl5 adresi de website si nu qaranteaz; ce site-urile de internet

  sunt surse de incredere pentru informa-tii turistice. Apreciem in mod deosebit opiniile

  5i sugestiile cititorilor nogtri. Pentru orien tarea mai bund a cititorului. denumirile obiectivelorturistice ti toponimele au fost pistrate, de regul;, in limba ceh;, cu excep-tia .elor ( dre '-au ,naelalenir altfel in romin;.

 • Praga I ffi

  Bun venit [a

  Orasul Celor o Mie de Turte, cu aspectuI s5u medieval intact, continui st strStuceascS, a9a cum a ficut-o vreme de aproape un miteniu. Ceasu[ astronomic din OraguI Vechi inci bate orete, in vreme ce mutlimite traverseaz5 pietruituI pod Carot, [a poatete castetutui. Acest orag bine conservat asteaptl sI i[ exptorezi.

  Pragheziiigi numesc oraguL Mater Urbium - Mama 0ra9elor - cu g6ndul [a vremurite din secolulXlV c6nd Praga era capitala

  Sf6ntuLui lmperiu Roman. Comori arhitecturaLe precum castelu[

  Praga, catedraLa 5f. Vitus si ministirea Loreta amintesc incS de aceast5 fost5 grandoare. Dar Praga are mai mult decat cl5diri

  frumoase. 0ra9uL Lui Dvoiak, Kafka, Bediich Smetana 9i V6clav

  HaveL inc5 putseazd de cuLturS, muzicS, literaturS, teatru - 9i inc5 uimegte. Toli vizitatorii sunt vrdjili de turteLe 9i pavajete, de umbrete

  si de strldutele ceLei mai inc6ntbtoare urbe din Europa CentraLS.

  Sr am pomenit oare berea? Repubtica CehE se m6ndreste sE fie

  :asa celei mai bune beri [ager din Lume. Ce poate fi mai frumos cec6t sE b6ntui prin peisajuL baroc din MalS Strana, s5 vizitezi :oleclia de art5 modernd a Gateriei Nationa[e din PalatuI de Comert 9i sE te bucuri de spaliiLe verzi ate grEdinii Wa[enstein :au aLe dealutui Petiin, pentru ca apoi sI te refaci intr-o berErie :-aditionaLE precum U Zl.at6ho tygra, ca sE intregegti experienla :u o haLbE de Pi[sner UrquetL sau Staropramen?

  = e cE egti aici pentru un weekend ori pentru o sEpt5m6nS, ghiduL -cp '10 cuprinde tot ce are Praga mai bun de oferit, de la ag[omeralia : r 0ra9u[ Nou 9i aerul imperiaL aL Hradiany pAnS La splendoarea ;cticE a Oragutui Vechi 9i gralia subtitd a fostu[ui cartier evreiesc

  Josefov. GhiduLiti va oferi sfaturi uti[e, de ta activit5li gratuite

  p6ni La evitarea agtomeraiiei, p[us B itinerarii ugor de urmat, inc6t sb vezi muLte obiective intr-un timp scurt. Cu fotograf ii sugestive 9i h5(i detaLiate, ai un perfect partener de buzunar.

  Bucuri-te de carte 9i bucuri-te de Praga!

  De sus, in sensul acelor de ceasornic: Podul Carol, piata Viclav Sinagoga SpaniolS, gredina Wallenstein, fresce in Loreta, vitraliu in catedrala Sf. Vitus, acoperi$uri in Piala Oraiului Vechi

 • 5 r> Top 10 Praga

  ExptorSnd Praga ln Praga sunt o multime de lucruri de v5zut 9i de f5cut. Fie ci egti aici pentru weekend sau ili permiti luxul unor zite in p[us, aceste itinerare de dou5 si patru zile te vor ajuta s5-!i ptanifici timput si sE ai parte de o experienti c6t mai compl.etS.

  Exptorind Praga

 • 10 :,.r Top 10 Pr Atractii

  HO Atractii din Praga Af tat in centruI geografic at Europei, minunatuI peisaj urban at Prag5i - de [a exuberan]a goticl a castetutui 9i a catedraLei sate [a respectabitut Cimitir Evreiesc medieval 9i ta opuLenla de secoL XlX a oragutui ,,nou" - a fost creat gi menlinut de imp5rati, artisti si comunitSli retigioase. in perioada comunistS,

  Praga a iegit de pe h5rlite turistice, dar dupl 1989 numirut de vizitatori dornici sI vadl aceasti capitatb

  spectacutoasE a crescut constant.

  @li:xi:l.cimitir AqLomerarea morminte[or arat5 cAt de mutti oameni se odihnesc aici.'in apro- ciere s-a aflat ghetouI

  = , -:iesc [pp. 28-31 ).

  Atractiidin Praga

 • ffi@ CasteLut Praga lncununat de catedrala Sf. Vitus, castelul Praga (PraZsfi hrad) este epicentruI spiritua[ 9i istoric a[ tinuturitor cehe. Pe La 880 d.Hr., printuL Boiivoj a construit o fort5rea!5 de [emn pe acest v6rf de deal., pun6nd bazete dinastiei PiemysL. in secoLuL XIV, castetul a devenit resedinta Sf6ntului lmperiu Roman. 0 mare parte a fost reconstruit5 de impdr5teasa Maria Tereza in a doua jumitate a secolului XVlll, primind formal un aspect neoclasic. Azi, casteluI este resedinta oficiaLi a presedintetui ceh.

  ,ffi Vechiut PaLat RegaLW' In vreme ce printul Boiivoj a realizat o structurb de [emn, rege- dinlete utterioare au fost imbunbt5tite, pe m5sur5 ce se schimbau conducS- torii Boemiei /p. 74l. Hoturi[e sunt decorate cu blazoane lsusl.

  Gridinite din Sud Ferdinand I si fiut sEu Maximitian 1l

  au oferit castelului un pic de verdeat5 spre sf6rsituI secoLului XVl, iar arhitec- tuI Primei Repubtici, Josip PLednik, a creat ateile drepte, sclrlLe si grotete care se extind p6nI [a MaL5 Strana.

  Mintstirea Sf. Gheorghe

  PrinfuI Botestav ll 9i prinjesa Mtada au fondat prima mEn5stire pentru cEtugErite benedictine in 973 d.Ht: lnterioruI nu este deschis pubticutui.

  #ffi, Bazitica Sf. GheorgheW' PrintulVratis.av a construiI bazitica pe'ta 920 d.Hr: Capeta de secotXlll Sf. Ludmila, bunica Sf. V6ctav, e decorat5 cu frumoase picturi din secoLuL XVI (.iosl.

  Plan al

 • 11 Top 10 Atractii din Praga

  Atractii ale Vechiul,ui Patat RegaL :rrEruestRARl iru pRncR -,tare a unei execuIii prin druncarea

  : : :nnalilor pe fereastrd a avui ioc la ince- .::t Razboaielor Husite,in 1419. Oficialii iui :Clslav ll au avutin 1483 o soarta siniiiai.i.

  :':babil ca un tribut adus stramosilor lor, mai -!lt de 1 00 de nobili protestanli au Iuat cu

  ::: tVechiul Palatul Regal in 1618 si au aruncat r: fereastr; doi guvernatori catolici foarte :-::lati si pe secretarul lor. Protestanlii au spus

  .."- :le b; egar maturat din Sala : : :. dupi un turnir recent a amortizat . =: birbalilor, in timp ce catolicii au afirma1

  ': i salvati de ingeri. Incidentul este . dr scdnteia care a dus la inceperea

  oe 30 de Ani. Dupa rnfrangerea pro- :: ': or de c5tre armata sf6ntuluiimpirat

  : r-ran Ferdinand ll, in prima bdtalie de ia Mun tele Alb (p.42),27 dintre acesti nobili au fost executati in Pia1a Oragului Vechi (pp. 18-21).

  d..

  Tavanul boltit din Sata Vladislav

  ;,':i'. Sata Vl.adistav :::' r. Aicr, Benedikt Relt a imbinat bolte elaborate pentru a obtine o capodoperb a stilulur gotic. A fosi 'olosit6 pp'11', incorona- si t-'r -lri Acum, aici au loc ceremonjile de investiturE ale presedintiior

  ';:.!. -., AriPa Ludovic'i.. ' Doar zece ani sl cateva trepte separa ar pa s-o ra de sata prin.i pa15, suf icrent timp, ins5, inc6t Rejt sa lrea.a de [o a-^iect--t gor,ca [a cea renascentistS. Nobitli din Boemia'isi |ineau consil