Terapia unificarii - Iolanda Mitrofan - cdn4.libris.ro unificarii - Iolanda Mitrofan.pdf · mutuale...

8
Iolanda Mitrofan TERAPIA UNIFICARII (Abordare holistici a dezvoltirii gi a transformirii umane) Vol. I. DRAMATERAPIA sau ARTA IOCULUI DE - A TRANSFORMAREA Editura SPER Colecfia,,ANIM", Nr.3 Bucureqti,2004

Transcript of Terapia unificarii - Iolanda Mitrofan - cdn4.libris.ro unificarii - Iolanda Mitrofan.pdf · mutuale...

Page 1: Terapia unificarii - Iolanda Mitrofan - cdn4.libris.ro unificarii - Iolanda Mitrofan.pdf · mutuale defazate. Acestea din urmf, pot crea intre cel care percepe pi cel care este percePut

Iolanda Mitrofan

TERAPIA UNIFICARII(Abordare holistici a dezvoltirii gi a transformirii umane)

Vol. I. DRAMATERAPIA sau ARTAIOCULUI DE - A TRANSFORMAREA

Editura SPER

Colecfia,,ANIM", Nr.3Bucureqti,2004

Page 2: Terapia unificarii - Iolanda Mitrofan - cdn4.libris.ro unificarii - Iolanda Mitrofan.pdf · mutuale defazate. Acestea din urmf, pot crea intre cel care percepe pi cel care este percePut

rE :*:ntLre umanistd,;r;i 'a UniaersitatesJ.:,:- ;717o70, gtiin[ificir.-::-:,<i Psihoterapie

-r lt:erientiald dintd:rr.:- d.e Psihoterapie

"[,r{ i-,i]rrJf Ia alte 27 de

a:**: iul p s iho t er ap iei

CUPRINS

Capitolul I................. 11

Arta Jocului de-a Transformarea (Introducere in Psihologia qi TerapiaUnificirii) 11

. Roluri gi defazaje in axa Timpului. Despre Prezentul autocreator ....... 11

. Citre o teorie alternativi a dezvoltirii personalit5fii. CAteva premiseconceptuale ale Terapiei Unificirii 22

. CAte ceva despre modelul ,,ghemului" perpetuu in functionareapsihicului uman 23

. Despre Spafiul Transformator Ego-Sine (STES) - repere gi softuri ....... 24

. Planuri sincrone de evolufie qi transformare personaH ......................... 40

. Meditalia gi metafora revelatoare - doui chei ale autotransformirii ... 44

. Constelalia funclionali a,,mintii creatoare" - de la repere la softuri ..... 47

. Schimbarea - singura permanenli a psihicului uman 55r Citre un nou mod de a profesa psihologia gi terapia. Accesarea

,,min!ii creatoare" holistic, in cheie simbolici multipli 59o Citre o redefinire a conceptelor (lucru in care deqi cred cel mai puliru

il consider totuqi necesar aici) ............ 63. Mecanismele schimbirii - reconversii, recicliri, repolariziari. Despre

roluri debazh qi derivate, ,,ghizl" qi,,chiriagi" interiori 65. Consonanfe spirituale creqtine qi integrare cosmicl 69. Etapele metodologice ale procesului terapeutic in Terapia Unific5rii .... 77. Mici pledoarie pentru ,,intAlnirile fundamentale" ............ 79

Capitolul II ................ 81

Dramaterapia ca parte integranti a procesului unificator (individuat gigrupal) 81

. CAteva premise, autodezviluiri, limuriri de intenfie gi opfiuneteoretico-metodologici 81

. CAteva detalii ,,tehrlice" in improvizatia drarnaterapeutici. Cum, cegi in ce scop? ......... 85

Page 3: Terapia unificarii - Iolanda Mitrofan - cdn4.libris.ro unificarii - Iolanda Mitrofan.pdf · mutuale defazate. Acestea din urmf, pot crea intre cel care percepe pi cel care este percePut

r CAte ceva depre obiectivele terapeutice qi ,,tehnologiapsihotransformafionali" a dramaterapiei 88

. De ce procedez astfel? Concepte, specifig intenfii, resorturi gi efecte

ale dramaterapiei 91.

r De la rol qi recuzitS, la schimbarea perspectivei fali de Sine. Pe

drumul lung al Unificirii instantanee 92

r Dramaterapia - o cale de formare a psihoterapeutului 99

Capitolullll.............. 101

,,Exilul" - un scen.[iu dintr-un ciclu al cunoaqterii de sine 101

. Te invit si experimentezi... ........... .. 101

. Actul 1. Cine sunt eroii? Roluri polare (asumate gi respinse),

contaminate qi confuze 105

. Actul2. Interacliunea ............... 119

. Actul3. Unificarea gi restructurarea .......... 133

. Actul 4. Autoanaliza, resemnificarea gi integrarea experienlei ............ 144

Capitolullv............... 1s5

,,Dansul Elementelor Fundamentale". Dramaterapie centrati pematricea ontologici arhetipali (Foc-Pimint, Aer-Api). Analizi de

simbol in manieri holistici ..,....:............. 155

. Actul 1,. Provocarea simbolic5. Meditalie creatoare dinamici(travaliu nonverbal de grup) 156

o Actul 2. Experimentarea ,,Stirii de Martor". Travaliu analitic ir" g*p,centrat pe consonan{e simbolice 161

. Actul 3. Contacful cu necunoscuful sau cu cel diferit de noi.Provocarea sau agentul perturbator (De la dramaterapie nonverbalXla dinamica verbali de grup) 1,65

. Actul 4. Focus analitic experienfial. Acord final ........... 171,

. Actul 5. Repere in analiza de sirnbol (Premise pentru o teoriealternativi, holisticS, a dezvoltirii personale centrate pe Unificare) ...... 204

Page 4: Terapia unificarii - Iolanda Mitrofan - cdn4.libris.ro unificarii - Iolanda Mitrofan.pdf · mutuale defazate. Acestea din urmf, pot crea intre cel care percepe pi cel care este percePut

-ehnologia

onsrr:lri gi efecte

.'-;*m: le Sine. Pe

g respinse),

centrati-{nalizl

dinamici

r,al:tic in grup,

:-redt de noi.nonverbali

lrff:lnt o teOrie

:r: --nifrcare)......

88

Capitolul Y ...............91 ,,Niscufi qi nenSscuti" sau ,,Podul dinke lumi". O dramaterapie

existentiali centrati pe unificarea polaritifilor, din perspectivi

223

256

258

264

280

281

281

283

pede

92

99

101

101

101

105

119

133

144

155

155

756

1,61,

1,65

777

204

transgenerafionali 223. Provocarea (ghid de instructaj penhrr uzul terapeutului in formare) .... 224. Despre relafia fuzionali,, dependen!5 qi frica de a fi exclus. ,,A lua

forma vasului este ca gi cum nu !i-ai aparfine". Blocajul maturitifliemotionale sau refuzul individudrii .................. 225

o ,,Mi-am greqit... mama" sau despre maternitatea neintegrati ............... 229. O sori ,,perfect6" sub povara unui frate ,,ratat" 232r Maternitatea sau ,,puterea de a da putere vielii" cuiva .......... 235. Nen5.scuful din pAntecul virtual sau ,,afacerea nefinalizatil" a Ioanei

- Tricoul-Marsupiu 238. O sarcini secret5 sau o inimi care nu se face auziti, 246

CapitoluM............. 255

,,Salvarea Planetei". Un scenariu dramaterapeutic centrat pe ctizaexistenfiali colectivi. Despre conqtientizare de sine, participare qiresponsabilitate in experientele limiti 255

r Provocarea (Instructaj pentru uzul terapeutului suficient de curios

a

a

a

pentru a experimenta) ...............Un proiect colectiv - negociere, dinamici de grup qi autoanalizil ........

O noui provocare - paradoxul dramaterapeuticin loc de concluzii

PREFATA LAVOL.II dinT.U. care nu s-a scris incd. M5gti, confuzii, intAlnirl realititi

BIBLIOGRAFIE SUMARA

Page 5: Terapia unificarii - Iolanda Mitrofan - cdn4.libris.ro unificarii - Iolanda Mitrofan.pdf · mutuale defazate. Acestea din urmf, pot crea intre cel care percepe pi cel care este percePut

Capitolul I

ARTA IOCULUI DE.A TRANSFORMAREA(Introducere in Psihologia qi Terapia Unificirii)

Motto,,Tati, orei sd muEti o bucatd ilinbucuria mea?!"

(din tepefioriul, strict autentic aI Anilei Badea,

o feti[d de 3 ani qi jumdtate, altfel decht 6itotuEi Ia fel, cu suratele ei de aceeaqi zthrstd)

. Roluri qi defazaje perceptive in axa timpului. DesprePrezentul autocreatot

Mi s-a intAmplat, ca o bund ,,bscatd" de timp, si percep un anumit colaborator,nu neapirat in ,,Forma-Rol" in care era el la vremea respectivi ci intr-una dintr-o etapS

ulterioarS, adicd mai bine zis, in ceea ce avea el sX devin5, con{inAndu-se ,,inf5gurat" in,,sdmAnta potenfialX". Spre marea mea bucurie, el chiar a devenit mai apoi ceea ce eu

,,percepusem" in avans, raportAndu-m5 la el intr-un mod nu tocmai potrivit, care laacea perioadd il punea adesea in dificultate, creAndu-i sentimentul straniu, n5ucitor, cd

eu md adresam NU lui, ci cuiva care nu era el in realitate. Dupd ce l-am suspectat ovreme de modestie, apoi de genialitate perfid5, apoi de rea-voint5, apoi de o inocen]6vecinX cu ignoran{a am ajuns la concluzia ci neinfelegerile noastre vin din modulspecial qi inedit in care il percep, dar de care el nu era congtient gi ce este drept, nicieu...

Evidenf era firesc pentru el sX nu prea gtie ce avea sd fie, degi pe mdsuri ce se

dezvolta, revela chiar acele tr5situri, manifestdri, comportamente, stil de a fi gi produsecreatoare pe care eu le consideram, dintr-o fatal5 iluzie perceptivd pe axa timpului,(greu de controlat pentru mine in perioada de referinfX), o realitate prezentd atunci qiacolo pi nu una care avea sd vin5. Aceasta mi-a creat un clivaj foarte dureros, insolit deo mullime de suferinfe, dezarnigiri, incongruente, culminAnd chiar cu o friciirepresibil5 de a mai relationa cu persoana respectivS, pentru ci ori de cAte ori intram gi

in cel mai banal contact se declanqa automat intre noi un dialog aproape absurd, care

Page 6: Terapia unificarii - Iolanda Mitrofan - cdn4.libris.ro unificarii - Iolanda Mitrofan.pdf · mutuale defazate. Acestea din urmf, pot crea intre cel care percepe pi cel care este percePut

12 Terapia Unificdrii - abordare holisticd a dezvoltdrii Si a transformdrii umane

ne lisa stupefiali gi decepfionali pe amAndoi, deopotrivi... Perceplia mutuali reperizate

de timp fusese atAt de decalatd incAt era inevitabil ca relalia noastri cognitivi gi

emolionald sd fie supusd unei dure incerc5ri de supravieluire.Cu aceastd ocazie am inleles gi ce se intimplS diferit de experienla mea, in cazul

particular al persoanelor care simfindu-se profund atrase una de cealalt5 igi

,,decripteazi" in avans asa-zisul poten{ial, transferAndu-gi experienla trXirii 9i

percepliei 1or pe un plan iluzoriu, virtual (pofi si-i spui imaginar), care deqi nici nu s-a

intAmplat inc5, le-ar plScea sau gi-ar dori atAt de mult si se-ntAmple, incAt fac un dublu

salt in Timp, asemenea unor saltimbanci neobiqnuiti, care pentru cateva clipe au

certitudinea ci au atins cerui, dacd nu cumva sunt chiar o parte din el. Experienla

indrdgostirii adesea te arunci direct din cer cu picioarele pe p5mint, iar uneori chiar cu

capul in jos, amintind simbolic de o noui ,,naqtere" dar crescAnd totodatX riscul unor

traume care te conduc direct la psihoterapeut. (Nu este obligatoriu... Se poate, mai ales,

sd-!i stimuleze procesul de cregtere interioari, sX te maturizeze.)Experienla perceperii interpersonale defazate in timp (chiar daci fiind un

adept al psihologiei clasice !i de pare absurd, deoarece ai invSlat cX nu poti petcepe

decdt prezentul unui ,,obiecl" cu care intri in contact direct), deqi pare sX semene

parlial cu cea de mai sus, este in realitate complet diferiti, prin impactul puternic inplanul autocunoa$terii qi in cel al semnificaliei intAlnirii dintre o persoane care

,,cunoagte" qi o alta care, degi nu conqtientizeazi', o ,,provoace" pe prima si-gi

congtientizeze limitele, dar gi surprinzitoarele posibilitdli in procesul de cunoagtere

interumand, conectate la dimensiunea TIMP.Ateniiel.. A ,,percepe" in avans, transfigurator, nu este acelaqi lucru cu a

anticipa sau intui ceea ce urmeazi s[ se intAmple oricum, dincolo de in]elegerea

noastrS, ceea ce ne-ar face sd acceptim o anumite fatalitate a lucrurilor. Nicipomeneal5... Convingerea mea este ci mintea umani are posibilitatea si proiecteze qi

si creeze transfigurator realitatea psihologici proprie sau a cuiva (probabil qi a

cAtorva), ceea ce in procesul dezvoltirii persoanei qi al psihoterapiei ar putea avea

consecinte semnificative. Cu alte cuvinte, suntem potenlialii purtdtori ai unei resutse

psiho-spirituale pe care daci o con$tientizdm, canalizdm gi rafinlm, ne-am putea

optimiza destinul, fiecare pe cont propriu, pe termen nelimitat (...md rog, vorba vine!).Astfel, am putea participa mai conqtient gi mai creator la construirea scenariului nostrude via{d, in directl qi armonioasi conexiune cu ,,scenariile" altora.

Revenind la ,,pericolul" proiectirii conturului, evoluliei gi spaliului personal al

cuiva in viitor, adici intr-un spaliu virtual pe care-l confunzi cel pufin secvenlial cu

prezentul, aceasta poate fi o experienli nu lipsiti de riscuri de toate felurile - somatice,

psiho-relalionale gi spirituale (zdruncinAndu-li pulin toate habitusurile de cunoagtere

comodi gi ,,certd") - dar care catalizeazl. totodatd gi posibilitatea unui salt indezvoltarea personal5. Din nou te rog, si fii atent! Am scris ,,sall", dar aceasta nuinseamni neapirat ,,mai sus", sau ,,mai addnc", (degi nu exclude aceste posibilitifi), cimai curAnd lansarea pe o traiectorie inediti, schimbati calitativ a cunoaqterii" pe ocale care daci s-a dovedit implicitd pAnd la un punct, ea poate deveni explicitd.

Page 7: Terapia unificarii - Iolanda Mitrofan - cdn4.libris.ro unificarii - Iolanda Mitrofan.pdf · mutuale defazate. Acestea din urmf, pot crea intre cel care percepe pi cel care este percePut

: -:: ::-:t:uale rePerizate- -:::r5 cognitiv; gi

"tur : I'it.i:-ia mea, in cazul"-, --^ tr :e cealaltd iqi- - .:=:::nta triirii gi

i: :::: degi nici nu s-a' : : ::,:at fac un dublu:: - rj cateva clipe au

:rr- el. Experienta:: uneori chiar cu

.,,-: :-::iati riscul unorie :oate, mai ales,

.'rlrm; -,:r dacd fiind unr i::: :. nu poli percepe

:::: :are Sd Semene: - - -jr::.irl puternic in

:...- ::: t, perSOani Care

.:--i re prima sX-gi: - .,:=.:- de cunoagtere

:-.: ::a^2:i lucru cu a

: ,- : - -: Je intelegerea

.-. -::: si proiecteze qi; ::iva rprobabil gi a

:;.::siei ar putea avea

rJ ::- : :a,9, vorba vine!).l.r::-- .::: ;:enariului nostru

.,::::ului personal al

.: ---::a unui salt in,:,:-: - Car aceasta nu

. : :j::ri posibilitbli), ci:, a runoaqterii, pe o

-,::: jeveni expliciti.

Pi-!,;f,ru^

::lapitoltrl I Arta jocului de-a transforntarea-Introducere in Psihologia Si Terapia unificdrii l3

Fenomenul, odatX instalat intensificX mult ritmul inlelegerii, il ,,gribeqte" pAni intr-atAt,incat ajungi sd ,,percepi" brusc qi unificat o sumedenie de desfdguriri, roluri gicomportamente, condensate in sensuri gi posibilitdti, care chiar se produc in modobiectiv, pe o durati oarecare, in ritmul lor firesc, degi instantaneitatea ,,cunoagterii taleintuitive" poate crea mici hiatusuri gi inadvertente relationale legate de agteptirimutuale defazate. Acestea din urmf, pot crea intre cel care percepe pi cel care estepercePut (ipostazele sunt, evident interqanjabile), uneori surprizi, alteori stupoare, darniciodati blocarea sau abandonarea relatiei, ci ,,imbog51irea" sau ,,siricirea" eitransformatoare, plind de sens, pentru fiecare dintre participanti. Ambii participd laaceeagi ,,lectie", dar fiecare invatd ceea ce are nevoie gi poate.

Cum anume se poate produce acest ,,inedit efect"?... i1i rispund chiar acum:prin accesare simbolici a realititii, decriptare qi resemnificare.

$ocul intoarcerii din ,,viitor" in timpul ,,prezent", adicd in rolul gi in percepereacorectd a manifestdrii lui, acum qi aici, poate actiona ca un moment semnificativ deinsight qi echivaleazd cu o intoarcere acasX dintr-un voiaj care are, fdrd indoiald,beneficii afective interesante, dar gi consecinte perturbatorii pentru s5nitatea gi

armonia ta interioarS. Desigur, optimista din mine spune chiar acum ce are insd qi

uriage beneficii in cunoagtere gi maturizare, namaivorbind de indescriptibila plXcere dea re-cunoatte pe viu, in evolutia persoanei(elor) respective, la vremea cuvenitd, chiarelementele gi intAmpl5rile pozitive pe care tu le-ai ,,perceput creator" in avans. Darexist5 gi reversul medaliei... in cazul mintilor la fel de ,,creatoare" dar orientate negativ- hai si le spunem ,,impure" - existd riscul unor perceplii transfiguratore distructive,spontane dau dirijate intentional, la ale c5ror efecte nici nu vreau si md gAndesc, pentruci au fdcut-o de-a lungul vremurilor cu efecte care nu au nimic in comun cut,indecarea, ci mai degrabd cu ,,imbolnHvirea" proprie gi a altora, o multime de,,ritici!i" in hdtigurile psihicului uman, polarizat prin natura lui... oamenii le-au spus,in fel gi chip - magi negri, vrdjitori, confundAndu-i uneori cu samanii, vracii, qi maimodern, cu bioenergoterapeutii, subiect care nu mX intereseaz5 acum. Dar sX revenimla ,,efectul transfigurator pozitiv" . Agadar...

Cum de s-a intAmplat asta sau prin ce minune?!... Cred cd rlspunsul se afl5 inexperimentarea intr-o stare oarecum de gratie, a unei bucle temporale/ care unificibrusc perceplia supracongtienti a potentialului devenirii (,,desfdgur5rii") cuiva curealitatea manifestirii lui ,,in carne qi oase", ulterior. Md refer la ,,realitateacomportamental5 sau experientialX" cu cele mai mare ganse sd se producd, mai tArziu,apropiatd de un prag teoretic de certitudine gi in legdturd cu care, dacd te clarifici, ti seoferd absolut gratuit gi bucuria de a participa la ea, de fi martorul ei pas cu pas.

Aga se explicX de ce uneori ne striduim fird si ne fie clar de ce, fie sd pdstrdm oanumitd relatie, fie s-o evit5m sau s-o abandondm, pentru c5 degi nu suntem congtientide potenlialul ce urmeazd a se developa, il putem repera totugi in plan subtil,transcongtient. Functiondm ca un radar pe axa timpului, ancorat in prezent... inconsecintS, ne angajdm in sau ne protejdm de anumite relatii, situa{ii, persoane infunctie de efectele reperate in avans gi care pot avea pentru noi un sens constructiv,

Page 8: Terapia unificarii - Iolanda Mitrofan - cdn4.libris.ro unificarii - Iolanda Mitrofan.pdf · mutuale defazate. Acestea din urmf, pot crea intre cel care percepe pi cel care este percePut

14 Terapia Unificdrii - abordare holisticd a dezvoltdrii ;i a tansfonttdrii umane

evolutiv. lnlelegi cI inclusiv angajamentul in rela{ii care produc suferintl nu este

intAmplstor, ele constituind pentru fiecare dintre noi provociri existenliale ,,pline" de

ganse, de posibilitatea de a cregte, de a ne maturiza spiritual. Alteori respirim uqurali

dupi ce am luat o decizie, (mAnali de un sentiment nedefinit, dar presant), care deqi le

pdrea tuturor ca fiind condamnabili, se dovedegte a fi fost cea mai bund cu putin!6

pentru viala noastr5, nu neapirat de atunci, cdt ulterior. Obignuirn sd recunoaqtem

atunci cd Dumnezeu ,,a avut grij[" de noi, protejAndu-ne. Ar fi interesant sf, in{elegem

cum are griji divinitatea de noi chiar prin intermediul nostru, adici activAndu-ne

filtrele de autoapdraret ca gi precipitAnd contextele sau relaliile de care avem nevoie ca

sX ne ,,forjdm" sau sd invd!5m ceva important, pentru evolufa fieciruia dintre noi' Se

pare ce este o Colaborare firl egal in procesul de dezvoltare gi transformare a Vielii, de

care din pecate, nu prea suntem congtienli sau doar ne facem ci suntem...

Dar cAnd nu ai rdbdare sd devii conqtient 9i desfigori ,,filmul" in avans cu

vitezd maxim[, ei bine, atunci poli sd confunzi o vreme ,,filmul" cu realitatea 9i si te

tii... intAmpldri incredibile!tn dramaterapia centrati pe improvizalie, (adici pe crearea gi ,,interpretarea"

de roluri virtuale, dar conlinute in posibilitifile tale de manifestare asemenea unol

seminle dintr-un sac al cirui fund este atAt de adAnc incAt l-am putea considera tot

virtual, gi pe care de obicei il numim INCON$TIENT), putem folosi defazajul

perceptual transfigurator controlat in favoarea actului optimizator, deblocant qi

autoregenerator.in terapia pe care o practic m6.bazez, in acest sens, Pe mecanismele naturale

de unificare interni pe axa timpului, atAt dinspre Trecut spre Prezent cat 9i dinspre

Viitor spre Prezentul care devine extins sau dinamic. L-a! numi Prezent Autocreator

gi el este chiar sAmburele autotransformdrii spontane in procesul dramaterapeutic.

Defazaiul temporal al ,,perceptiei" (devansate pe axa timpului - nu se gtie

exact prin ce miraculos ,,dar-surpriz6" pe care il deline natura umane gi divin6 inacelagi timp - un soi de intuilie trezitl cireia unii ii spun precognilie, dar eu aq prefera

sd-i spun perceplie extinsi transfigurator, schimbAnd sensul procesului), atunci cindeste neconqtientizat gi neinfeles, te poate conduce intr-o posibili crizi existenfiali...

Adici ,,desf5goar6" din ,,ghemul" tXu interior mecanismele de apirare nevroticl ce te

pot menline o vreme in iluzie, tocmai pentru a nu sucomba de atAta confuzie,

nesiguran!6, stupoare, stranietate, blocaj sau cum s-or mai fi numind toate aceste triiripersonale in cazul tdu. LucrAnd peste 20 de ani cu pacienlii psihiatrici dar 9i cu familiigi cupluri aflate in criz[, am sesizat adesea fenomenul ca fiind implicat in

,,programarea" inconqtientl a suferintei personale gi relalionale prin intermediul ,,auto

gi inter-transfigurdrii" neconqtientizate, orientate negativ - un soi de ,,prescriplii"simbolice de rol patogery implicite, subsidiare, care sd confirme anxietdli, agteptiri 9i

intenlii negative, distructive, proiectate intr-un presupus ,,vlllot" care' invocat

,,incongtient" in prezent, devine boali sau simptom, reluAnd, transferAnd, amplificAnd

sau compensind egecuri, frustr[ri sau habitudini dezadaptative direct din ,,trecutul"experienlial individual, familial, transgeneralional sau colectiv. Asta mi-a dat mult