Tehnium 05 1997

download Tehnium 05 1997

of 28

Transcript of Tehnium 05 1997

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1997

  1/28

  90~ ( : . . I n:..l- ,,-

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1997

  2/28

  ADIO ALFABETULUI MORSE!A g e n i i l e de p r e s consemnau lapidar, cuputin timp n u r m , abandonarea de c t r e

  unele state (Germania, Franta etc.) acomunicatiilor cu ajutorul alfabetului MORSE.Lumea p r o g r e s e a z c o m u n i c a i i l e o d a t cuea. Sau mai d e g r a b invers: progresulc o m u n i c a l o r mpinge lumea nainte!ncepnd cu anul 1999, cnd vor intra nv i g o a r e noile r e g l e m e n t r i ale O r g a n i z a i e i Maritime I n t e r n a i o n a l e , alfabetul MORSE vafi abandonat definitiv n c o m u n i c a i i l e internationale. D u p cum se vede, unele stateau fost chiar mai g r b i t e . Este firesc!C o m u n i c a i i l e au progresat enorm. Sunto b i ~ n u i t e a s t z i scenele n care o p e r s o a n cuun "celular" ct un pachet de i g r i , avnd oa n t e n de u d o u degete" c o n v e r s e a z telefonic cu o alta, a f l a t n c e a l a l t parte aglobului p m n t e s c . n a c e a s t lumes u p e r t e h n o l o g i z a t MORSE nu mai are loc!.Nu vom mai auzi semnalul S.O.S. (tre i puncte- trei linii - trei puncte), devenit a s t z i Mayday,mai adecvat sistemelor moderne deradiotelegrafie prin satelit.Este necesar ne reamintim t o t u decel ca re n anul 1837 f c e a a c e a s g e n i a l i n v e n i e care este alfabetu l MORSE: estevorba despre inventatorul pictorul (da, num i r a i ! ) american Samue l Finley BresseMORSE (27 aprilie 1791 - 2 aprilie 1872).P r i n t e l e telegrafiei al sistemelor codificatede t e l e c o m u n i c a i i , Samuel MORSE a fost unstudent excentric al Colegiului Yale, interesatde lecturile despre e l e c t r o f i z i c pasionat dep i c t u r , cu rezultate foarte bune in acestdomeniu. MORSE a fost, de altfel, primulpresedinte al Academiei de desen din S.UA, ntorcndu-se dintr-o c l t o r i e e f e c t u a t

  in Europa, cu scopul studierii artelor, in urmaconversatiilor purtate pe nava care traversaAtlanticul, referitoare la i n d u c i a e l e c t r o m a g n e t i c , se pare i-a venit ideea( g e n i a l ! ) de a crea ceea ce avea s d e v i n telegraful electric. Primele sale modelef u n c ~ o n a l e d a t e a z din anul 1835 i , ncepndcu anii u r m t o r i (cnd a abandonat definitivpictura), s-a dedicat exclusiv p e r f e c i o n r i i i n v e n J e i sale.

  Anul 1837 este consid erat cel ali n v e n t r i i aJfabetulUJ MORSE, iar anii u r m t o r i au insemnat o p e r f e c I O n a r e a alfabetuluiformat din puncte SI Imi' s o consacra re aacestuia pe plan intemabooaJ.n anul 1854 Curtea S u p r e m a S.U.A. ..,r e c u n o a t e lui Samuel MORSE patemrtatea

  e n i e i sale, n urma unor dispute cu vechiis i parteneri sau concurenti , el intrnd definitivn istoria t i i n e i ca inventator al telegrafului. Iar a s t z i d u p 160 de ani , gloriaalfabetului MORSE p l e t e ! Nu trebuie t o t u i u ita t a c e a s t " l o n g e v i v " i n v e n i e , t e l e c o m u n i c a i i le in cod MORSE, au adus dea lungul timpului u r i a e servicii omenirii. vormai aduce!n c o m u n i c a i i l e de amatori(radioamatorismul), desi progresulcomunicatiilor digi tale moderne a p t r u nadnc, totusi telegrafia n cod MORSE vas u p r a v i e u i , probabil, ani de acuminainte.Oricum, pentru enormele servicii adusenu numai c o m u n i c a i i navale, ci intregiiomeni ri , Samuel MORSE is i o c u p loculmeritat in cartea de aur a marilor inventatori.Serban Naicu

  Redactor e f : ing. E R B A N NAICUAbonamentele la revista TEHNIUM se pot contracta la toate oficiile p o t a l e din a r prin filialeleRODIPET SA, revista figurnd la p o z i i a 4385 din Catalogu l Presei Interne.Periodicitate: a p a r i i e l u n a r P r e abonament : . , Q Q Q lei/numar de r e v i s t .

  Materialele n vederea p u b l i c r i i se trimit recomandat pe adresa: Bucuresti, OP 42, CP 88. Lea t e p t a m cu deosebit interes. Eventual, m e n i o n a i un n u m r de telefon la care p u t e i fi c o n t a c t a i . Articolele nepublicate nu se restituie.

  J,

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1997

  3/28

  AUDIOCOMPUTER VOICEAurelian L z r o i u ing . C I l i n L z r o i u

  Introducere Computer voiceeste denumirea d a t unU efect sonorprin care se atribuie vorbirii un aspectrobotic, lipsit de inflexiunile calde,specifice vorbirii umane.Noliunea de computer voice aa p r u t n' anii '70. o d a t cu primelesintetizoare fanemice controlate prinintermed iu l calculatoare lor. Acestesinlel izoare produc, n general, vorbiren e u t n plan prozodic, l i p s i t dei n t o n a T o t o d a t , t r a n z i i i l e formantice sunt stilizate. nefiind perfectadaptate la in finita v a r i a i e c o n t e x t u a l , ceea ce face ca , a d u g a t e la on t o n a i e p l a t . confere vorbirii astfelgenerale , un caracter specific, artificialrobotie. '"O,

  "X-j 't .\.!::

  '""" " ~

  ' 5< r:=.l""'", "

  vitezei date lor ). Constru irea unuivocoder nu este la ndemna o r i c r u i amator deoarece are o e m come x n e c e s i t multe componenteelect ronice. De aceea s-au imaginatprocedee mai simp le de simu lareIimitare a efeclului computer voice.Cele mai cunoscute procedee

  e a z la tehn ica intrzieriisemnalelor sau la difer ite tipuri dem o d u l a i e .

  P r e c i z m c , n timp ce lavocoder avem de a face cu o vorbirea r t i f i c i a l , prin intermediu l celorlalteprocedee m e n i o n a t e mai sus seproduc " p e r t u r b a i i " ale s e c v e n e l o r devorbire u m a n . De aceea, s o n o r i t i leo b i n u t e prin cele trei tehnici sunt

  "NI

  O ' j . -'"" "f '" I 5 10.0.1022 J1x"-i" + ,7 -,-L-, 7"$ "' Q." -" ,,, "..LV SCH I., = =" oceL,. e,".

  -o! "." ." C ~ 0 4Pentru inceput, acest tip devorbire i n s o l i t a fost folosit in coloana

  s o n o a filmelor SF pentru a sugeracaracterul artificial al vorbirii r o b o i l o r . A c e a s t vo rbire stran ie aatras a t e n celor i n t e r e s a depromovarea unor noi efecte sonore nmuzica m o d e r n . Trebuiem e n i o n m i n s c , in p r o d u c i i l e mu zicale, a c e a s t vo rbire o b o t i c este p r o d u de r e g u prin in termediu lvocode relor muz ica le cu r e z o l u i e r e d u s . (Vocoderele sunt sisteme dea n a l e z n timp real. prin carese g u r o s u b s t a n i a l reducere aTEIINIUM. Nr. 5/1997

  ~ ~ F "'''''J ". ",Figura 1diferite. P e r t u r b a i i l e constau nintroducerea unor d i s c o l i att lanivelul traseelor f o r m a n a l e ct lanivelul liniei melodice ( i n t o n a i a ) . Aceste d i s c o n t i n u i t temporale def a z conduc la perturbarea structurilorfoneti ce , co ntr i buind astfe l n t r-om s u r oarecare la crearea s o n o r t i i robotice. Altfel spus, efectul computervoice se o b i n e prin modificareafluxului normal al u i e i stru cturilorfonetice.

  Scheme gentru simulareaefectului computer voice Cea maie f i c i e n t m e t o d de simulare

  oO8a efectu lui computer voice c o n s t nfolosirea unei linii de n trz ier e,c o n f i g u r a t c o n t o l a t adecvat.Schema c o m p l a montajuluica r e permite s im ula rea efectuluicomputer voice prin intermediul liniilorde n t e r e este prezentata nfigura1 . n a c e a s t s c h e m , etajul deintrare realizat cu tranz isto ru l T1d e p l i n e t e simu ltan Irei i preamplificator, filtru trece-jos mixer.Prin intermediu l tranzistorului T1 sepolarizarea circuitului integratTDA 1022, valoarea o p t i m a acesteiafiind r e g l a b i t prin SR1 l inia de

  ntrz iere c o n s t din BBD-ul de tipTDA 1022. ntrz ie rea n e c e s as i m u l r i efectului computer voice estede 10 - 20 milisecunde, fiind r e g l a b i l prin intermediul p o t e n i o m e t r u l u P1 dinstructura generatorului bifazic de tact.Etaju l de i e i realizat cu T2 n d e p l i n e t e f u n c de fi ltru trece-josde ordinul 2 repetor de i r e pentruci rcuitul integrat TDA1022.Generatorul bifazic de tact esterealiza! cu circuitul integrat MMC4047produce impulsuri dreptunghiulare nc o n t r a f a z cu f r e c v e n a c u p r i n s in tre10 30 KHz, prinp o t e n i o m e t r u l P1.Pentru stabilirea regimului optimde f u n c i o n a r e a liniei de n trziere suntnecesare un osciloscop un generatorde semna l sinuso id al. De la acestgenerator, se a p l i c la i ntra reamontajului un semnal cu f r e c v e n a de1 KHz amplitudinea de 200 - 250mVrms.OsciJoscopul se c o n e c t e a z lamontajului. Se ntrerupe buclade e a c i e , prin deconectarea acesteiade la em itorul tranzis torului T1. Sep o z i i o n e a z cu rsoare le p o t e n i o -metrelor P1 a j u m t a t e a cursei.D u p alimentarea montajului, ser e g l e a z SR1 p n la o b i n e unuisemnal sinusoidal ct mai perfect peecranulosciloscopului.n lipsa celor d o u aparate delaborator m e n i o n a t mai sus, reglajulse poate efectua astfel.- se scoa te circu it ul integratTDA 1022 din soclu. ( A t e n a i a se e f e c t u e a z numaintreruperea tensiun ii de alimentare);

  - se c o n e c t e a z un voltmetru de c.c.pe colecto rul tranzistorului T1 ser e g l e a z SR1 p n cnd tensiunea

  1

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1997

  4/28

  m s u r a t n acest punct este e g a l cu1/2 din tensiunea de alimentare amontajului.

  D u p efectuarea reglajului ser e s t a b i l e t e circuitul buclei de r e a c i e dintre intrarea i e i r e a liniei dentrziere.Pentru o b i n e r e a efeclului sonoroptim se r e c o m a n d u r m t o a r e l e : - se c o n e c e a z i e i r e a montajului laintrarea de linie a unui amplificatoraudio de putere;- se p o z i i o n e a z cursoa relep o t e n i o m e t r e l o r P1 SR2c o r e s p u n z t o r r e z i s t e n e maxime aacestora;se p o z i o n e a z cursorulp o t e n i o m e t r u l u i P2 c o r e s p u n z t o r e z i s t e minime a acestuia;- se a l i m e n t e a z montajul de la o

  n c o n d i i i normale de lucru. aplicndla intrare un semnal provenit de la unradioreceptor acordat pe un post caretransmite un program vorbit, sau de laun casetofon/magnetofon pe care s-aunregist rat s e c v e n e de vorbire.A C i o n n d asupra p o t e n i ometrelor P 1 P2 se vor o b i n e diferitevariante ale efectului computer voice.

  P o t e n i o m e t r u l P1 e g l e a z efectu lpropriu-zis, ia r P2 s t a b i l e t e profunzimea efectului.Pe nt ru efecte o b i n u t e cuf r e c v e n a de tact sub 14 KHz , ser e c o m a n d conec t area condensatorului Cx=3 ,3. , 4,7 nF eventual.balansarea i e i r i i circuitu lui integratTDA1022.Modalitatea de s imulare aefectului computer voice prin

  ,"'""". " " = =., "

  0.'" m. .". .". " ", ,,, , ,' C< c,'"

  . " . c.".""s u r s de 15 V.n aceste c o n d i i ses c u r c i r c u i t e a z periodic intrareamontajului. n difuzorul amplificatoruluise va auzi un sunet a s e m n t o r celuiprodus de o c o a r d p e r c u t a t .

  o n n d asupra semi reglabiluluiSR2, in sensul m i c o r r e z i s t e n e i acestuia, scurtcircuitarea p e r i o d i c ai n t r r i i va produce vibra!ii din ce n cemai pre lungite . P o z i i a c o r e c t acu rso ru lu i semi reglabilului SR 2corespunde s i t u a i e i n care sunetul dec o a r d p e r c u t a t s i s t c t e v a secunde, f r n s a in tra in r e a c i e . Reglaju l se poate face altfel:se I a s intrarea montajuluis c u r t c i r c u i t a t la m a s se r e g l e a z SR 2 la r i i r e a c i em a t e r i a l i z a t print r-u n sunetcaracterist ic, cont inu u Cursorul luiSR2 se f i x e a z n tr-o p o z i p r o p i a t pragulu i de d e c l a n a r e a e a c i e

  U r m e a z veri ficarea montajului2

  ,tT1'..) ",.,

  .m

  , ",

  a. ,, Figura 2

  intermediul ntrzierii semnalelor estefoarte p l ; n schimb, procu rareaunui circuit integrat specializat pentruntrzierea a n a l o g i c constitu ie op r o b l e m , deoarece ele nu sunt foarte

  p n d i t e , iar p r e u l este ridicat. Deaceea , in ce le ce u r m e a z vomprezenta, pentru i n c e p t o r i i in teresalide acest efect, o v a r i a n t s i m p l realizabil cu componente electroniceuzuale. Desigur, efec tul nu poateconcura cu cele o b i n u t e pr in altemetode, dar simplitatea sa ilr e c o m a n d fie pentru amuzament, fiepentru familiarizarea n c e p t o r i cuunele f u n c i i circuite electronice.Schema p r e z e n t a t n figura 2a fost n s p i r a t dintr-un mate r ia lpublicat n revista FUNKAMATEUR.Primul etaj , realizat cutranzistorul T1, are sa rcina ega ld i s t r i b u i t in circui tele de co lec toremitor; n aceste punc te apar d o u semnale egale ca amplitudine. da r n

  AUDIOc o n t r a f a z . Cele d o u semnale suntmixate periodic succesiv, fie in treele, fie cu semnalul aplicat la intrareadefazorulu i (i n de i a comulatoru lui S). A lte rnareasemnalelor mixate, cu periodicilatead o r i t , se face prin intermediulcomutatoarelor bilaterale din ci rcuitulintegrat MMC40161 4066, controlatede impulsuri in t r a f a z produse degeneratorul realizalcu circuitul integratMMC4011.Prin alternarea i o d i c a fazeis e c v e n e de vorbire sau prinintrerupe rea p e r i o d i c a acestora, nstructurile fonetice apar d i s c o n t i n u i t i temporale sau de f a z care permitimi tarea efectu lui computer voice. Inf u n c i o n a r e a acestui montaj distingemd o u s i t u a i n f u n c i e de i a comutatorulu i S. Cnd acesta se a f l in p o z i A se deosebesc trei cazuri:- cnd P1 se a f l in p o z i i a de sus,pe durata celor d o u semiperioade decomutare apar la i e i r e semnale audioin f a z , dar inegale ca amplitudine;- cnd P1 se a f l la mij locul cursei ,la i e i apare semnal audio numai pedurata unei semiperioade a semnaluluide comutare, n c e a l a l t s e m i p e r i o a d semnalul audio fiind blocat:- cnd P1 se a f l la m a s , se c o m u t alternativ la i e i semnale audio egalein c o n t r a f a z

  A c e a s t l t i m s i t u a i e se poa teo b i n e prin trecerea comutatorului Sn punc tu l B . indiferent de p o z i p o t e n i o m e t r u l u i P1.Prin a c i o n a r e a ce lorp o t e n o m e t r e P1 , P2 acomutatorului S se vor o b i n e diferiteefecte. A a de exemplu, dac.:'! prinintermedi ul p o t e n i o m e t r u l u i P2 ser e g l e a z f r e c v e n a de comutare n jurulsau sub f r e c v e n a f u n d a m e n t a l a vociiumane, vorbi rea r m n e i n t e l i g i b i lda r c a p t o sonoritate s p e c i f i c . Pentru f r e c v e n e de c o m u t a i e situaten domeniul de v a r i a al pri mulu iformant vocalic, efectul este cu totulaltu l. n acest caz, vorbirea devinen e i n t e l i g i b i l sau foarte greu i n t e l g i b i l . Efectul este a s e m celui nt lnitatunci cnd se r e c e p i o n e a z semnaleSSB cu un radioreceptor AM.Efecte diferi te pot fi i n u t e prin nlocuirea lui Cx cu condensatoareavnd valori de 22nF si 470nF.In schem a din f igura 2tranzistoareleT1 su nt de t ip NPN ,oricare din seria SC. Circui tu l in tegratCll este MMC4016 sau MMC4066, iarCI2 este MMC4011 sau MMC4001.

  TEIINIUM. NI'. 5/1997

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1997

  5/28

  AUDIO

  AMPLIFICATOR AUDIO HI-FI DE 50 Wing. Emil Marian

  Realizarea unui amplificator dea u d i o f r e c v e n de putere, inc o n c o r d a n cu c e r i n e actuale aletehn icii moderne n ceea ce p r i v e t e calitatea, p e r f o r m a n e l e simplitateac o n s t r u c t i v t o t o d a t p r e u l de cosis c z u t . a devenit p o s i b i l o d a t cuasimilarea in p r o d u c de seriea u t o h t o n a unor componenteelectronice performante. Din a c e a s t categorie fac parte tranzistoarelecomplementare superbeta de putere,care permit rezolvarea s i m p l c o m o d a problemei a m p l i f i c rc u r e n i l o r de valori reduse AcestGons iderenl r e p r e z i n t un fapt e s e n i a l in ceea ce p r i v e t e realizarea p r a c t i c a etajului final propriu o r i c r u i

  P e r f o r m a n e l e montajului suntu r m t o a r e l e :

  - puterea n o m i n a l PN=1SW; 20W;25W; 35W; 50W;- i m p e d a n a de intrare Zi=SOKQ;- i m p e d a n de i e i r e Ze=4Q; SQ;banda audio de luc ru6.o=3SHz+22KHz;- atenuarea la capetele benzii audio:A=2dB;- raport semnal-zgomot: S/N ::::70dB;- distorsiuni armonice tolale:THD$O,1S%;- distorsiuni deTIO:;O,OS%. i n t e r m o d u l a i e :

  amp li ficarea l o i a l n tens iune amontajului, p r o p o r o n a l cu raportulvalorilor rezistoarelor R6 R4 (A""R61R4). Polarizarea i n i i a l a tranzistoruluiT1 este a s i g u r a t de grupulrezistoarelor R1, R2 R3.P o t e n i o m e t r u l semireglabil R1 a fostp r e v z u t n cadru l montaju lui pentrustabilirea i n i a l a punctului median altensiunii de e i r e (terminalul depolaritate p o z i t i v al condensatoruluiCS) la j u m t a t e din valoarea tensiuniide alimenta re UA. Acest lucru estenecesar pentru amplificarea s i m e t r i c , f r l i m i t r i sau distorsiuni, a

  a semnalului audio de intrare Dinamplificatorului este p r e z e n t a t n colectorul tranzistorului T1, semnalulfigura 1, iar n tabel sunt indicate audio amplificat este preluat galvanic

  Schema e l e c t i c

  v, ap licat n baza tranzistorului T2. EI"' " MfI1

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1997

  6/28

  al u t i l i z r i i generatorului de curent montajului r e p r e z i n t un filtru de tipconstant este posibilitatea l i v r r i i de Bucherot. EI previne posibilitatea dec t r e acesta a curentului necesar a p a r i i e a unor de i n a l t c o m a n d r i i etajului final, indiferent de f r e c v e n ultra sonore, mai ales n n c r c a r e a acestuia, f r a distorsiona momentul regimurilor tranzitorii sau deforma de u n d a semnalu lui audio s u p r a s a r c i n de d u r a t dinamplificat. Etajul final al timpul f u n c i o n r i i amplifieatorului.amp l i f icatorului, care a s i g u r Semnalul audio amplificat n putereamplificarea n curen t (deci practic n (deci n tensiune curent) seputere) a semnalu lui aud io preluat de transmite la i e i r e a montajului prinla etajul pilot este format din intermediul condensatorului C8.tranzistoarele TS T6. Se o b s e r v Gruput de co nd ensatoare CS, C6este vorba de un etaj final de tipul celor r e p r e z n t un filtraj suplimentar aln contratimp, realizat cu tranzistoare tensiunii continue de alimentare , acomplementare superbeta . Ele a s i g u r unor semnale parazite deo amplificare n curent s u f i c i e n t r a d i o f r e c v e n ce s-ar putea prelua inpentru a o b i n e la i e i r e a montajului diverse moduri (de la redresor, prinputerea de i e i r e pentru care i n d u c i e etc). M s u r a aceasta sporeste

  );W ~ , ! '-.!- - --r.JY"' 8 r-0i i / i - - Y16 6 666 - - - -

  ~ f 1 r1 0- - -; -'\ c

  AUDIOstabilitatea n f u n c i o n a r e aampli ficatorulu i.Realizare p r a c t i c , i reg lajeMontajul se r e a l i z e a z practicpe o p l c u de sticlostrat itex placat cufolie de cup ru. in f igura 2 estep r e z e n t a t o i a n t de cablajimprimat pentru un amplificator stereo( a u d i i a HI-FI i m p l i c obligatoriup r e z e n a acestuia). n figura 3 estep r e z e n t a t p l c u a de cablaj imprimatpentru montajul s u p e r d i o d , carec o n i n e elementeleT3, R9, R8 R10.Se p r e c i z e a z faptul ambelorcablaje, n f u n c i e de gabari tu lcomponentelor electrice utilizate deconstructor (de cea mai b u n ca litate)li se pol aduce mici m o d i f i c r i dar inmod obligato riu se p s t r e a z c o n f i g u r a i a de b a z . D a c , n fune!ide puterea de lucru n o m i n a l Pa l e a s pentru amplificator (vezi labei

  e",tranzistoarele T2 T4 sunt de tip Bla varianta de cablaj p r e z e n t a t sD,eaaj01Dnp) .

  aduc m o d i f i c r i l e necesare pentru cterminalele lor s p e r m i t un cuplcomod util cu traseele cablajului.lin acest caz, tranzistoarele de tip Bvor fi p r e v z u t e cu mici radiatoare dit a b l de alum iniu n d o i t la profil de liU (gros de circa 1,5+2,5 mmS u p r a f a a n i m a profilului este dcirca 4 c m ~ . Se r e c o m a n d verificaref i e c r e i componente electrice (electrimecanic) nainte de planta rea pp l c u e l e de cablaj imprimat. Ordineo p t i m de realizare p r a c t i c montajului este u r m t o a r e a :

  eaceaa

  - realizarea p l c u e l o r de cabl ajcatorul a fost dimensionat.arele R12 R13 amplasate nele tranzistoarelor TS T6

  ampl ifiRezistaemi toarreprezincurent.de slabia l t u dl u a t mtermiceeste asiimpreu(Ra, R9tensiune

  " c < "e,O ) "' '"

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1997

  7/28

  AUDIO

  imprimat (una pentru placa ded o u pentru superd iode);- realizarea t r a p u r i (figurate pecablaj cu linie n t r e r u p t ) folos indconductor izo la l cu diametrul utilCfl=1 +1,2mm ;

  - plantarea caselor de intrare, i e i r e a celor destinate conexiunilor;- plantarea componentelor.20

  ~ O - ; ; ""--t--!L'" RID

  r" '"\

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1997

  8/28

  ============================== CQ-VOTRANSCEIVER RADIO '76

  Transceive rul (TxRx) a fostconceput de B. Stepanov (UW3AX)G.Sulghin (UA3ACM) pentru lucrul inSSB (BLU), 80m , avnd u r m t o a r e l e caracteristici:- banda de lucru: 3,6 - 3,6S MHz;- sensibilitatea Rx (Ia e l a i a semnaVzgomot 10dB) - mai b u n de 11lV;- suprimarea canalului imagine la Rx40dB ;- ~ b t a i a H (n raport cu nive lul de10IlV) - mai b u n de SOOmV;- i n t e r m o d u l a i a ( r a p o r t a t la 1IlV)-mai b u n de 80dB;- Zint.Rx=7S!l; e . a l f i c a t oJF=10Q;- max la JF (cnd l u c r e a z RAA)O.8V;- v a r i a i a nivelului semna lului dei e i r e (pentru v a r i a i a nivelulu i deintrare de 60dB) e mai m i c de 6dB;- instabilitatea de f r e c v e " n la VFOe t e r o d i n - la Rx ct la Tx) 300HzI- - la etajul tranzistorizat SW;- nivelul armonicilor SOdB;- Z i e . T x = 7 S Q ; Ualimentare=12V;-IRx=200mA; ITx=360mA.Din semnalul cules la Rx, BLS

  este s u p r i m a t , iar ne regularitateabenz ii (riplu) e in f u n c i e de filtrulelectromecanic. Tipic pentru EMF-9DSOO-3V este:- banda de trecere la 6dB - 2,9SKHz;- banda de trecere la 60dB -4,8SKHz;- riplul n banda de trecere

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1997

  9/28

  de [a V FO cu , - - ' : ~ - ' l - - - - . . ! f - - - 4 - - - - - - - - - - - - - - - - , fv.=4,1 +4, 15MHz. La i e i r e a mixerulu i cu silic iu sedespa rte semna lu l de FI(SOOKHz), ca re esteamplificat de amplificatorul deb a n d T1. in prealabilfiltrarea semnalului de FI sel i z e a z prin filtrul acordab ill2-C4-CS-C6, dar baza estefiltru l electromecanic F1 ca reeste conectat la colectorultranzistoruluiT1 .Amplificareasemna lului c o n t i n u ncircuitul in tegrat MC1. Din '"pinul 9 al CI se culege, prin UII;;:circ uitul acordat L2C15 -- Hsemnalu l care ajunge la al 1.doilea mixercu diode 09-012 ,r 1" A t'J11 "' 0 :,Prin punctele 12 13 se U hl l'- v :!!din blocul de h e t e r o d i n 1:1 I u III-tens iune cu fv. = SOOKHz .., l::tTrecu t pr in filtrul de JF Or2- L.,( II-C21R14-C22. semnalul este u ,,1' ~ 1 1 ~ d "_de JF e amplificat de c i r c u i t u l . l:s . !.. '7. , III'integrat MC2 ca re r e p r e z i li, -a do ua amp l ificare este ----r . r rll' '"1Jxcu tranzistorii T3-TS , . . . i g l ' l L __ ,De la punctete 16 17 se 5'poa te conecta difuzoru l cu 1",11., 0 1 11 ' A _ . Z=S+10D: sau o c a s c 1'"'11:": .- ' - 1 .!!!.o n i c cu i m p e d a n m i c n regim Tx semnalul Rl 11i;J . '

  de la m icrofon aj unge lapunctul 1 se a m p l i f cu .,"_circuitul integrat MC3. i r e a III' :; ,--,..10 a MC3 se e t e cu pinul .11 printr-un condensa to r '!Ielectrolitic din 11 se scoate 1semnal. Pr in aceasta . e '1 L 1"m i c o a z coeficientul de ( 3 ~ :amplificare e d a n a de 1,

  i r e Z i r e devine "! II II'ap rox imat iv 30011. De lamicro fon, semnalul de JF,amplifica t, aju nge la pr imulmixer cu diode ca re acum arerol de modulator echilibrat. Laacest mixer, prin punctele 89 din blocul e t e r o d i n , se

  tens iun e cu f r e c v e n a SOOKHz . Modulato rul

  . I, '1"ech i l ibrat se e g l e a z din Ui isemireglabilul R2. 1Din modulatorul r-echi lib ra t semnalul DSB [ 1 ~ ' 1 ~ - ~ ~ ~ ~ . ~ ' : 1 - i 1.ajunge pe traseu l de FI , iar la . 1, "'1 oi>

  i

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1997

  10/28

  "cl 75 ... :; CI"". = " ' " .. '" '"'J .?- '" "'"1 j j n "" -oafara p l c i i se c o n e c t e a z prinpunctele 6 7. O astfel de s o l u i e 8 s i m p i f i c reglajul ulterior o e v e n t u a l 9 mulare a c i i intr-u n a lt TxRx,eventual m u l l i b a n d F r e c v e n a VFO

  .Mn ~ " " , '"-!.l " ' ' '' ,"" " a " OI " ' '0=1 0, 0'"" "" :r "'''' '" " "- ''''''.,,-

  , ~ ~ l '" 1- e"*" ? "p "" J"'"I lI U " =C

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1997

  11/28

  Y06PAJ , AndrasJcno Miercurea Ciuc,slr.FlorHor nr.68.ap.l1.jud.HR Y050GX 3 Dombrovsch,lslvan S;ghelu M a r t n a t r . t e l a n cel Mare nr.84,MMY06PN< , KisAttila Gheorghiel'li.slr.Horea nr.2Ajud.HR Y050HA 3 Culceall Se

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1997

  12/28

  Y0500D 3 Darabanloan Pavel C o m _ D r g ~ t i , s a l D i e : l n e t i 1 V 8 7 . J u d , B ~ Y060EG 3 SZaboZol!an Tg M u r e , s t r K o o s FereflC rvA ,ap.42.lud .MSY0500E , H r e r o o v ~ i lul.an Gherla,S1f,Stejarulul nr.14 ,ud.CJ Y060EH , Gracev Adrian Sgh!fOara,su.laharia Boiu 1ll.1Jjoo.MSY0500f , Sllaghi MariusAiin Ghelta,SlI.Clujului,nr.S4 ,bI.PSl Jud.CJ Y06OE1 3 GracevAdriana M r i u c a g h i , o a r a S I , a h a r i a 60iu 1lf.13joo.MSYQ500G , NaRu GaO

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1997

  13/28

  de b a n d L1C1C2L2C3 . Din filtrusemnalul ajunge la blocul de b a z Prinmufa 85 se poate comuta separatantena de Rx prin comutatoru l dea n t e n .

  P o t e n i o m e t r u l R6 al TxRxr e p r e z i n t acordul fin al FV de lucru,ia r cu R3 se poa te modificaamplificarea pe traseul FI, dar numaila e c e p i eOiodele 0102 condensatoriiC4C5 f o r m e a z un red resor cee a z tensiunea de c o m a n d RAA.y "" Ycomuna

  "*" *", , D, ~ : . 02.. --' f .:,c ' .,f'"'w

  - ' " " '" -"' f , """

  s u p r a n c r c r i i traseului de FI n raportcu semnalele mari, care ajung pedrumul de la mixer n regim Tx. L a n u l R60605 a s i g u r n baza lui T1, nregim Tx . o polarizare c o n s t a n t , nedepinznd de tensiunea de lapunctul 6 - aceasta din fixarea niveluluia m p l i f i c r i i FI in regim Rx. Semnalul dela microfon ajunge prin S3. Reglndp o t e n i o m e t r u R1 , f i x m nivelu lnecesar al semnalului. La aparatul lP1se c o n t r o l e a z curentul "consumat" deetajul final al amplificatorului de putere.

  I .0. ' H''" -o;:- + I ZI!1- AlimentarePili" '" --L---c" , , , , 10

  P-f 2 " ' ;

  '1 0

  f "

  FPCE-2 sunt de la Rx(8ELGA 404),putndu-se folosi bobine de FI dinrad ioreceptoare le r o m n e t i 455 KHz;c u a r u l Pe1 fiind de 500 KHz.

  F r reface rea circuitelorimprimate se pot fo losi a ltecomponente. La fiecare b o b i n dinamplificatorul de FI generatorul de500 KHz , printr-o m i c c o r e c aci rcuite lor placa e, se pot schimbaacestea cu alte le de la alteradioreceptoare, p s t r n d r spirelor cuprinse ntre 20:1.10: 1."

  =- C2. , - ~ t .1"CI , : . . , " t-I= ,,"'"

  , , ""'", , ,

  ---{}J Y "'" b b "J=-'-4 1D;r "mplificare Ac"'dRx -TxFigura 4Contactele B1 ale TxRx m u t din regimRx pe reg im Tx. Pe s c h e m se a r a t n regim Rx. 1n regim Tx, princontactele superioare, se c o m u t lablocul amplificator de putere. dndu-setensiune. iar prin contactele inferioarese tensiune de 12V la releul P1 dea n t e n , la releele P1 P2 din bloculh e t e r o d i n (figura 3) la punctul 5 dinblocul de b a z Trecerea de la Rx la Tx n primuletaj al amplificatorulu i de FI din bloculde b a z (figura 1) se e x e m p l i f i c ncontin uare.rn regim Rx, n partea n f e r i o ape s c h e m R6 se l e a g la m a s prin n f u r a r e a releului P1 (figura 2). 07nchi znd tensiunea pe R5. C9conectat n paralel cu R5 m i c o r e a z r e a c i a n e g a t i v de c.a.Amplificarea nacest caz e m a x i m . Prin aplicarea lapunctul 5 a tensiunii de 12V, 07 se vanchide, izolnd condensatorul C9 deR5. Coeficientul i f i c r i i etajului deFI scade, aceasta permitnd ev itareaTEHNIUM Nr. 5/1997

  " . '''"'=- = "Casca sau difuzorul se c o n e c t e a z la82. Alimentarea se face de la unstabilizator prin 84.Cele mai multe detalii ale TxRxse r e f e r la cele trei blocuri. c i l e sunt din sticlotextolit (texto li !)monoplacat de 1,2 - 1.5 mm. Tnfigura5 se a r a t circuitul imprimat al p l c i i deb a z , iar n figura 6, circuitul imprimatal heterodinei.La montarea CI p i c i o r u e l e ses c u r t e a z . iar ciocanul de lipit trebuiefie pus la m a s .

  F a a p l a c a t a p l c i i de b a z a heterodinei, pentru utilizare ntr-unTxRx t i b a n d , se r e a l z e a z cuu r m t o a componente: r e z i s t e n e (n a f a r de R2 din blocul de b a z ) -MLT-0,25; condensatori i de capacitatef i x - KM4 KM5, electrolilicii sunt detipul K50-6 ( b u t o i a droserele de

  l t f r e c v e n - OM -0.1; releul RE815 (cod R84-591004), n f u r r i l e bobinelor n amplificatorul de FI noscilatorul pe 500KHz - transformatorii

  Tranzistorii KT 315 se aleg cucei mai buni indici (similar BC107). Sepot de asemenea folosi tranzistori cusi liciu mai buni. de IF tip npn:KT301 .KT306, KT312 (seria r o m n e a s c BFsau ac 171 -173, aC107-aC109).U r m e a z doar a lua n considerarela fiecare tranzistorTl i T 2 al bloculuide b a z e necesar ca 132-:80, iar T3 (alblocului de b a z ) , T l T2 (b lo ch e t e r o d i n ) - cu 132-:40 (seriiler o m n e t i BC, 8F nu pun nici un fel deprobleme) . Tra nzis torii GT402GT404 se pot nlocui cu MP41 MP38(perechile o m n e t i AC 180-181,AC184-185 sau chiar EFT323-353).lnacest caz. o s a r c i n m i c (Z

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1997

  14/28

  SCHEMA ELECTRON ICA A RECEPTORULUI DE

  1""1

  ",'"

  flHONAJORCUMI

  """

  \0

  "'".

  "

  17

  +l? IC230t-_ rm rlcK.) Q202 =::! 231 \.JJ 8C547C =rr1XW" t----,---r---,

  2xlN41481:1 ,{I'

  " . ' - - !

  0209""'''",,""""' O R223 R249 ~ 1 9 l202 - 5130 i :p'l :-J- lK 10!

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1997

  15/28

  IN ( ' I I I nRI I -partea "-11-"........... ,; ; 8 ~ ; " " " " " " " " " " _.........................cOMUtAtOR ..:AUDIONIDEO iscaol

  1 ' "ro, , ,MUFA $CART

  L oo" ~ , m " oo oo oo oo00 , " oooooo

  """ , " ,,-------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - .--_. _.... ------_ . _. - - - -_ . - - - - - - - - - ._-- - - - - -_ . --- - - -- --_.. -- ---_ .. - -- . - - - - - _. - - - - - - - - - - _.

  DE TENSIUNE IN COMUTATIEONO.J;.

  _ . ---_.. .----------------------------------------------. ---. ------------------. ---------_. ---------_. _. --------------_.------ '-

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1997

  16/28

  rezistoarele din circuitele de alimentareastfel ca tensiunea pe circuit nud e p e a s maximul admis. n lipsacircuitului integrat. radioamatorii potface , prin ana logie , modu le cutranz istori i KT301 , KT306 , KT312,KT315 (vezi schemele din figura 9).Modulului u r m e a z i se dea onct p o a t fi a e z a t n loculcircuitului integrat. Cu modificareac ircu i telor se po t fo losi circuiteintegrate r o m n e t i PA741 pentrucircuitul de microfon (n locul luiK1US221) m p r e u cu un montajde i e i n contratimp (cu AC-u ri , BDuri sau chi ar BC-uri) pentru i e i r e a difuzorului, de asemenea pentrupe difuzor se poate folosipA741 urmat de TBA790T sauTCA 150K sau a l le montaje laindemna constructorului. n loculcircuitulu i K1 US222 se poate fo losipartea de FI de la PM3189, TDA1046etc . Diodele KD503 din c ir cuitelea j u t t o a r e pot fi nlocuite practic cumajoritatea diodelor cu si liciu saugerman iu de IF cu curent invers ctmai mic (de exemplu D9K, diodeler o m n e t i 1N4148, 1N904, seria EFO106+112 etc.). Pentru modutatoarele ininel e mai bine fie folosite diodelemoderne de IF (KDS03, KDS09,GDS07 sau 1N4148, 1N904 etc.)t o t u i , rezultate pe deplin m u l u m i t o a r e se prin folosirea diodelor 018 ,

  (urmare din pagina 24)c o m p a r a b i l cu tNH, releul va a c i o n a n ritmul p u l s a i e i , putndu-se deteriorat o t o d a t afectnd buna f u n c i o n a r e a montajului.La punerea n f u n c i u n e trebuie

  f c u t e unele reglaje se va procedaastfel: se d e c o n e c t e a z redresorul dec a r e de la acumulator s c o de

  exemplu , re leu l din so clu , sa ud e s f c n d co nex iunea acestuia(red resoru l rmnnd n f u n c i u n e pentru a alimenta restul montajului), iarin locul acumulatorului se c o n e c t e a z un redresor cu tensiunea regla b i l njurul valorii nominale a tensiuniiacumula!orului care se va n c r c a . Acest redresar poate fi improvizat,deoarece nu i se cer p e r f o r m a n e deosebite, iar cu rentul pe care i l vadebita n a c e a s t va fi deordin ul a 1mA. Se pot folosi n i t e baterii n u i t e , a tensiuned e p e a s c cu cel p u i n 2V tensiunean o m i n a l a acumulatorului , de pe care14

  0311, EFD1 06+115 allele . Prinaceasta, e a d e v r a t se n r u t e t e n t r u c t v a sensibi l itatea Rx (Ia1 S+2I1V) , dar celelalte caracteristici nuse s c h i m b . Var icapu l KV 102 poate finlocuit cu 0901 sau 0902 (se potincerca BB139 sau altele simi lare).Transformatoarele Tr1- Tr4 alemixerelor de tip inel se b o b i n e a z pemiezuri K7x4x2 din f e r i t 600NN. Sepot de asemenea fo los i toruri cupermeabilitatea 400-1000 si diametrulexterior 7-12mm. Fiecare i n f u a r e c o n i n e 34 spire fir PEV-2 0,15 (CuEm0,15mm, izolat cu m t a s e ) Seb o b i n e a z concomitent cu 3 fired e o d a t , d u p ce n prealabil au foslr s u c i l e U n n e a z a fi a t e n i la notareanceputurilor s f r i t u r i l o r n f u r r i l o r (n figura 1 se a r a t punctelenceputurilor n f u r i l o r )Bobina L3 a VFO-ului seb o b i n e a z pe o c a r c a s cu 12mmdin textolil sau polistiren. Se b o b i n e a z 33 spire fir PEV-2 0,35. n f u r a r e a seface s p i r n g s p fiind p r e v z u t cu un miez SCER-1 . I n d u t a n a ei eslein jur de 91lH. Se pot fo losi carcasecu

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1997

  17/28

  Y06KBA 3 Intr.!!e reTe'e M e ! ! i a M e a . s t r . G o r i a 0f.5.jud .SB Y05QBD 3 Pop Radu L a u r e n i u Siglletu M a r m a . C u z a V c ! ! nf .7 ap. 34 .MMY06KBM 2 Radioclubul Judetean Mures T9 . M u r e a TrandalirilOf 0f.39.ju o r t i v Mu,esul Toplita Toplita.W,Viclor 6 a b e rtI.1.jud.HR YOSOBY RUS SZASZKO Emilia Sighetu Marmatiei.str.Popu Lupa.bJ .8.ap.34.MMY06KTE 3 s . S p o i v CFR Un ie T g . M J r e G r i v i a R o i e m,S2.jud.MS Y050BZ , LauriucVasile Com.Rana de Sus nr.18,u!! .MMYOOKTH 3 Intreprinderea i H : t r o m u T g . M u r c s t r . K o s s u l h Lajos m 114.jud.MS YOSOCA 2 Munten Lucian Oradea.str.Tu n a d u m.1 jud 8HY06KTM 2 r t i v Gaz Metan M e d i a str.Bral'\ nr.ln,ud.SB YOSOCB J Udrca Niculae Cluj-Napoca,str.George Dima n.r ,25,Jp, 12 ud,CJYOOKTR 4 Rac!iociubui Judetean HalghiW T9Mures,str.Eroilor nr.7 ,M_lii Harghita OTH KN26TK Y05QCO , Stoian Liviu Constantin Clu)-Napoca,str.Emil R a c o v i nr.34.jud.CJY06KTV J Raciocluoul Judetean Sibiu Sibiu slf.lndependenlei n" ,jud.5B YOSOCE J Tlcuan Corvin Zinu Cluj-Napoca.SlrLunii m.37 bLE2 ap.9, jud.CJYOOLG N 2 Te logdyAttila Tg, e . p Tranda firi lm nr,6. jud ,MS Y05QCF 2 FabryAdrian Sighetu M Lupu .bLE2,ap.29,MMY06LV 2 Medure Viorel T 9 t . \ u e . s t o a r a nr,30.ao,4 2 jud,MS YOSOCG RUUS Gyenge Zollan Sighetu M r m l r , l c ! e p e n d e n l e i . b , 2 9 . a p , 5 YOOMJ 3 Halasz Mal10n Miklos T M u r e . t x : ! b L I I 8 , a 19.jud ,MS Y05QCI J Cimpean Istvan Cluj-Napoca ,str.Padin nr,32.jud .CJY06MK 2 SLaba Ioan T M u r e ~ . s t . R e m e t e a nr.128,jud,MS Y05QCJ , Che,eji Dan TiberiU Sighetu M a r m a e i . c a r t , 1 Mai.bl.4.ap.9.jud.MMYOO0AE , COJan Constantin S i b i u a l . C r i ' l e l o , nr,2,bl,SQ ,ap,3B.jud.SS Y05QCK J Ke'eszteneny Jozsef Levente Sighetu a r m a . l o n MiM ly deApsa nr, 10Y060Af< 2 a m a A l ! > e l MiercureaCiuc.strCu lmel m.20,ap, 13,jud.HR Y05QCN , Gresciuc Nicolae sai Lunea la l isa rtI.l02,jud.MMY060AJ 2 Suciu Felic ia o S a r m a S S ~ 1 P l a l o n e ! i nr.11 4,jud,HR YOSOCQ RUUS Maran Vio'el Siglletu Marma)iei,str.Solovan nr,20,jud.MMYOO0AP 4 Hoza Va lenlin Mihai l i i u s \ r . M a r a m u r e u l u i nr.3.ud.SB Y05QCR 3 OobiTiberiu Salu M a a l . C b u c e OI, S,ap. 70,ud, SMY060AO 3 BUlaAndrei Sibiu,aLBuia nr,3,bl,49,ap,36.jud,SS Y05QCS 4 Popa Simion Georgian Turda ,st" Randun ici i Of.50A.jud ,CJY060AR 4 Rau Nicolae O r l a t nf.792,ud.SB Y050CT J Aldea Nicolae Marius s t r i a . s t r , Gh.Pop de B s e l l n f . S . b L 2 A . j l l d B N Y060AS , B o b a m M a r i n i c S:lJiu ,SIr.Semalorului m.19.bL44.ud.SB Y05QCU 3 Jakab Martin Cluj-Napoca,Slr, Of. 15 b1.01 .ap.45.CJY060AT 4 H o t r a n Emanuel , R e nr.4.jud.SB Y05QCV 4 N e m e MirceaAlexandru Oradea.str,Ratael m.1 O,jud.BHYOO0AU 4 M l a l l a l ClaudiU Dumitru S i t i e l a r i l o r nr. 14.jud .SB Y05QCW J L a z r Emil Oradea.str.Borsecului nr, , 6.bI.X II,sc.B, lld ,BHY060AV RUUS M r g e a n u A u g u s l Sibiu,al Taberei Of ,1.jud,SB Y05QDB 4 Baciu Nicolae Cluj-Napoca,st'.Aure l Vlaicu nr.62.bl,A8 .ap.S.CJY060AV 4 M r g n e a n u A u g u s t l ' \ Sibiu.al. Tabere i nr.1.bl l .ap.30.jud,SB Y05QOC 4 Arhiro Ioan Cluj-Napoca.Slr. Aurel Vlaicu nr.62.bLA8.ap, 13.CJYOO0BB 4 Vasilache Virgihus T r n v e n , s t r . G , C o ~ b u c nr.93.jud .MS Y05QOD RUS JullaszAitila Oradea,stf.Kart Marx nr.4,bI.010S ,ap.1,jlld.BHYOO0BC J CiubucoAurel sat I , H o n e t i nr.1 9. jud ,H R Y050DE 2 Olteanu Vasile Oradea.str,6 Martie nr,49,bI.AN50.ap.9.jud.BHY060BO 3 Turcu Dumilru Sibiu ,s :r.O.Goga m.30 jud.SB Y0500G 4 Giurgiu O c t a v i a n A e x ~ n d r u Cluj-Napoca.Slr.Lacu R o u nr,5.bI .B2.ap.4S ,CJY060BG 2 Z ilahl Gheorglle Carol T r e . s t , M o l d o v nr.26 .jlld.MS Y05QOH 4 Tari Zoltan Otadea.str Pe li canulu i nr.7 jud.9HY060BH 1 Samu t e f a n Reghin,str.Oltului nr.5.jud.MS Y05QOI , Ivanciuc Petru Sighetu Marmatiei.str. Xenopol m.39.jud .MMY060BI 2 FariAlt ila MiercureaCiuc.str, r a n d a n',4 ud.HR YOSOOJ 3 Vecean Vasile Emil Ba la Mare ,slr.Decebal m.2,ap,39.jud.MMY060BK 2 Kastal Jozsot Csongor G h e e o - i e n , . . e i m l o r nr.2Ajud.HR Y05QDM RUUS Petcr SOfin Gheorghe N s u s t r , N o u , b 6 d , B N Y060BM J a n d o Doru Emil. T r e . s S i n e nr.15A,ap,2.jud.MS Y05QON J Oanci Radu Sighetu M r m a s : r , I n c e p c n d e n c i b I , 8 1 S . a p 16Y060BN J DanelA rpad A r m e n . s l r P l i l l C m.469,jud.HR YOSOOO 3 Chetan Ioan T urda ,str, R ndunicii Of.33,jud.CJY060BZ 2 Bako Szabo Ildlko e ' C l I Ciuc.a l.Ciocrlie i nr,13.ap.5,jlld.HR Y0500a 4 Varan Marius SilVIU a , s t o p o r a u 5 . a p . 4 0 . j u d . B N Y060CL 3 Czi,sa k Lad islau l e f a n M r e . a nr.1t.ap.l.jud .MS Y05QDR , Sania NiColae sat C ' c i u n e t i nr,308 ,ud.MMY060CT J Bolog Ilie T u r e , s t r r o g r c s u OI.13,ap.1O.jud.MS Y05QOS 4 Persa Sandu nr.298,jud.MMY060CY 3 Saral'\yAndrei i t a . s t r l e f ~ n cel Mare Of, 14,jud.HR YOSQOT 3 Susman Dumitru Oradea.slr,Morii nr.10. ud .BHY060DB Adrian Gheorghe r . L C . D r g u a n u nr.9.jud.S6 Y05QOU 3 Circu Nicolae 8 i s t r i 3 s t r . G h De B s e t i nr. l .ap,43,ud.BNY060DF , B o g o Gheorghe c o m , M n i , s a l Livezi nr.6jud.HR Y05QOW 4 Feher Iosif Florin - N a p o c a o a r a nr.9.ap.58.jud.CJY06001 4 Oiteanu loan T u r e . s t r e n i n nr.44 .a p.2,jud, MS Y05QDX J Pop Coman Pavel B i s t r i s t r , t e t a n celMare nr.32.ap.21 j ud .8NY060DM 3 Glwo r9he Grigora? T g . M u r e T r a n s v a n i a n,.31 .ap.12jud.MS YOSOT 2 n a D u m ~ r u Romulus Ciulelec nr.103,jud.BHYOO0DN , T a m a Deant Miercurea S l r . S c u r t nr,2,ap.15,jud,HR Y05RE 2 Or agomirescu Octavian Oradea.slr.Feleaculuinr. i S.sc,B.ap,B, jud,BHYOO0DO 3 BaciulDanAdrian T g.Mu,e?,slr.Negoiu nr. 101 ,jud.MS Y05RO 2 Cachila Victor Cluj-Napoca.str.Snagov nr.2.ap,74.jud,CJY060DP 2 G T r , 2 2 Decembrie 89 nr.2,ap.5,jud,MS YOSTA 2 Bcer Nicolae Cluj-Napoca,str.Rovine nrA 17 jud.CJY060DV 2 Harko Geza Tg.Mures.Slf.LiveLeni nr, t.ap ,30, ud.MS YOSTB 3 PappGlleofghe u . s t r . R e p u b l 9 8 . a p . j u d ,YOO0DY 3 Petra Mihail I b n e t nr.S9, jud,MS Y05TC 2 Rusu David Cluj-Napoca,str.Snagov nr.S.ap,3,ud,CJY060DZ 3 Tnnko F k d Oarbala Miercurea Ciuc.slr.Gh.Oo;a nr.7 jud.HR YOSTD 2 Reisingcr Francisc - N a p o c a . p a Mihai Viteazu Of, 11 bl,A,sc, 1.e1.1YOO0EA 3 Hidi Iosif M e a . s t r , M h a i 8ravu Of .7 ap, 7 jud.5B Y05TE , Felea lan Cluj-Napoca.cal O r c b a n nr.1 02.1:1.29,ap.38U , YOSTF 2 Belindeanu Iu liu Cluj-Napoca,str.Unirii Of .13.ap.27 jud.CJ

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1997

  18/28

  Y05TG J Vla,cuAmel Cluj-Napoca.str,Paris nr, 30,ud,CJ Y06CSC 4 Negrea Viorel Sibiu,str.Uzinci .bI ,2S.ap.ll ud.SBY05TJ 2 ionescu Petre Cmpia Turzii,str,Av'atOloIor n" l ,bI.M,ap,8jud.CJ Y06CBH 2 Szanto l udovic Miercurea Ciuc,al,Avntu lui nr,5.ap,9,jud.HRY05TM 2 B r e d e a n A l e ~ a r o d r u Ludovic Oradea,slr.6 Martie nf. t2.bI.C63,ap.18jud,BH Y06CBI 2 FererICZ Tiberiu Moercurca Ciuc,al,Avntulu; nr.12,ap.3jud.HFIYOSTN 2 Cemega VictOl' Ora

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1997

  19/28

  VIDEOT.V. : : = = = = = = = = : ; : = = = = = = = ~ ~ = = = = = = = DEPANAREA TELEVIZOARELOR N CULORI (V)CIRCUITUL INTEGRAT TDA8305Aing. e r b a n Naicuing. Horia Radu C i o b n e s c u Acest circuil este utilizat intr-ofoarte l a r g g a m de televizoare color

  d a t o r i t multitudinii de f u n c i i pe carele n d e p l i n e t e , acest lucru permi!ndo integrare d e o s e b i t a schemei TV,Dintre tipurile de televizoare construi tecu acest circuit m e n i o n m Rayal (cutoate denumirile comerciale sub caremai este ntlnit). NEt, Indiana,Samsung, Nippon elc.Blocurile f u n c i o n a l e , schemabloc i n t e r n s e m n i f i c a i a pnilorcircuitu lu i integrat TDA8305A suntprezentate in TEHNIUM nr.811996,A. S e c i u n e a de semnal FIvideo audioal Circuitele FI cale c o m u n , detectorul sincron, preamplificatorul videoAmp l ificatorul de FI calec o m u n este rea l izat cu trei etajecuplate n curent alternativ, reglateintern de RAA. Amplificarea f i e c r u i etaj poate fi r e g l a t automat ntr-o p l a j care d e p e t e 20dB. Cuplarea incurent alternativa celor trei etaje deamplificare e l i m i n necesitatea unuicircuit de r e a c i e in curent continuu cudecuplarea n e c e s a r , ceea ce duce larealizarea s e c i u n i i c o r e s p u n z t o a r e utiliznd un pin mai p u i n dect alteci rcuite uzuale a s e m n t o a r e (TDA4S0S). Un alt avantaj al c u p l r i i ncurent alternativ il constituie simetriaamplificatorului , ceea ce l face multmai stabi t din punct de vedere alo s c i l a i i l o r RF. Intrarea ampliricatoruluiFI cale c o m u n este s i m e t r i c , la pinii8 9. Circuitul de intrare este proiectatpentru o adaptare o p t i m cu i e i r e a unui filtru cu u n d a c u s t i c des u p r a f a de tipurile uzuale (deexemplu, filtrul bistandard B/G, D/K detip K29S0). I m p e d a n a de intrare estede 1 3Ko.II5pF. n p r a c t i c , uneori,pentru m i c o r a r e a i m p e d a n e i , sem o n t e a z o r e z i s t e n de 3300.-2,2Kn.in paralel cu intrarea de FI, aceastad u c n d la reducerea a m p l i f i c r i i globale a l a n u l u i de RF la reducereapericolu lui de a p a r i i e a o s c i l a i i l o r . Pentru demodularea s i n c r o n asemnalului FI cale c o m u n suntnecesare d o u semnale, care sel n t r r i l o r unui multiplicatoranalogic: semnalul FI modulat (careTEHNIUM. Nr. 5/1997

  c o n i n e semnal ul util) un semnal i n t e r f e r e n e , ampli f icatorul videosinusoidal de e c v e n i n t e r m e d i a r include un ci rcuit de axare aca re nu c o n i n e i n f o r m a i e . La TV zgomotului care l i m i t e a z impulsurileRoya l f r e c v e n a i n t e r m e d i a r este de parazite situate la un nivel p u i n sub38,9 MHz, dar la alte tipuri de TV nivelul de s incronizare. Aceste(Audisonic, Nippon) poate fi de impulsuri parazite pot duce la38MHz, n f u n c i e de tipul filtrului cu f u n c i o n a r e a d e f e c t u o a s a circuituluiu n d a c u s t i c de s o p r a f a . de RAA, sincronizarea i n s t a b i l sauDemodulatorul sincron din TDA830SA degradarea raportului semnal-zgomot.este de ti p pasiv, extragerea Pentru evitarea a p a r i i e i u n o r v r f u r i desemnalului sinusoidal de FI realizndu- semnal parazit cu nivel de alb axcesiv,se cu un circuit pasiv LC.Acest semnal care pot duce la a p a r i i a unui curent dese o b i n e astfel: d u p amplif icarea fascicul local prea mare, manifestatp u t e m i c limitarea semnalului de FI, pr in fenomenul de "b looming"r e z u l t un semnal dreptunghiular. La (umflarea-defocalizarea imaginilorpinii 20, respectiv 21, se c o n e c t e a z foarte albe), tot n amp lificatorul videocircuitu l acordat parale l LC de este inclus un circuit de p a t b ~ , extragere (se mai n u m e t e , d e i nu care, pentru semnale parazite avndeste corect din punct de vedere tehnic, un nivel de alb peste un anumit pragsi de refacere a p u r t t o a r e i ) Se (5,7V), i n s e r e a z un semnal gri (3,8V)

  N '4 I O&n o ...N ~ 0 8 > o O O 1

  V1 " " " , , *U lAaeIonc.on!J:o< . " ! I I I

  Figura 1c u n o a t e un semnal dreptunghiularpoate fi considerat ca o s u m desemna le sinusoidale, unu l avnde c v e n a f u n d a m e n t a l f, iar ce lelalte

  f r e c v e n e l e 2f, 3f etc. Circuitul paralelLC r e a l i z e a z extragerea semnalulu ide f r e c v e n f din semnalu ldreptunghiular. Acest circuit esteacordat pe f r e c v e n a FI (38,9 MHz sau38MHz). D u p realizarea produsuluicelor d o u semnale de mai sus, r e z u l t la i e i r e mai multe semnale, printrecare este semnalul util. care poatefi separat printr-un filtru trece-jos decelelalte produse care nu sunt utile.Acest fi ltru esle c o n i n u t n interiorulcircuitul integrat, dar uneori se mair e a l i z e a z o filtrare e x t e r n . Amp li ficatorul de e o f r e c v e n c o n i n u t n circuitul integratTOA8305Aare o b a n d m i n i m de 5MHz (tipic7MHz) o i m p e d a n de i e i r e de 250.(pinul 17). Pentru m b u n t i r e a s t a b i l i t ti i imaginii in conditii de

  a v n d un prag sub nivelul de albmax im (S.4V). n figura 1 suntprezentate nivelurile de semnal lai e i r e a amplificatorului video, care potfi utile n depanare atunci cnd sed ispune de un osciloscop ungenerator de semnal TV (mire cubare).

  b) Circuitul de RAAAcest circuit c o n t r o l e a z amp lificarea etajelor de FI calec o m u n astfel n c t semnalul videocomplex la i e i r e (pin 17) sem e n i n constant ntr-o p l a j l a r g desemnale de intrare. Semnalul videocomplex este aplicat intern circuituluide RAA (reglaj automat al a m p l i f i c r i i ) printr-un filtru trece-jos. Acest filtruprevine f u n c i o n a r e a i n c o r e c t acircuitului de RAA d a t o r i t unorsemnale de f r e c v e n e mai nalte, cumar fi componente excesive de FI sunetsau zgomote . Circuitul de RAAc o n t r o l e a z toate cele trei etaje de

  17

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1997

  20/28

  amplificare de FI cale c o m u n interne, circuit acordat Le att pentruavnd o e f i c i e n t o l a l de 77dB extragerea p u r t t ct pentru(valoare lipi c ) . la pinulS al circuitului circuitul de CAF. Acest lu cru areintegrat TDA8305A se c o n e c t e a z un avantajul unui reglaj mult simplificat,condensatar care, m p r e u n cu acesta putndu-se realiza, n c o n d i i i i m p e d a n a sursei de curent din extreme, chiar f r aparateinter iorul circuitului integrat care specializate, d e i autorii nu r e c o m a n d n c a r c acest condensatar, dau viteza acest lucru.de r s p u n s a circuitului de RAA. F u n c i a de CAF este r e a l i z aValoarea c o m a n d a t de firma cu un multiplicator analogic de tipulPHILIPS a acestui condensatar este celor utilizate n demodulatoarele MF3,3).1 F, dar f u n c i o n e a z foarte bine sunet.Acesta r e a l i z e a z produsul ntre6,8IlF, cum se ntlneste in unele semnalul pe f r e c v e n a FI l a i scheme comerciale. in 'general, un semnal, dar defazat cu 90 de grade .filtraj mai bun este de dorit. cu d i i a Or ice d i f e r e n de f a z , alta dect 90ca timpul de r s p u n s nu d e v i n prea de grade, se trad uc e la i e i r e a lung . Un timp de r s p u n pre a lung detectorului de CAF printr-o tensiuneduce la n e u r m r i r e a a c o n t i n u d e e r o a r e , a d i c t e n s i u n e a d e

  a i i l o rapide ale semnalului de CAF. Deoarece defazarea semnalului, intrare. de FI cu 90 grade se r e a l i z e a z nLa pinul5 poate fi conectatpinul circuitul integrat cu o precizie r i d i c a t de c o m a n d a RAA al unui selector de este p o s i b i l utilizarea a c e l u i a i ci rcuitcana le cu tranzistoare MOSFET. aco rdat LC, utilizat la circuitul dePunctul de nt rziere a i n t r n extragere a p u r t t o a r e i FI. Factorul detor-Ia de rtoQloi N' / \ / \

  de cu p o a r t ar c o n i n e semnal ul ii. deoarece acesta nu a fosteliminat comp let prin limitare. Acestsemnal util, care este foarte zgomotos,tinde r a g bucla de CAF nmijlocul benzii de zgomot acaracteristicii de FI, a d i c n juru lf r e c v e n e i de circa 36,5MHz. D a t o r i t m s u r i l o r luate la conceperea acestuicircuit , acest fenomen nu apare, saun ce l ma i caz apare , dar lasemnale o ricum inutilizabile, necate nzgomot. i r e a circuitului de CAF estede i m p e d a n mare. n mod o b i n u i t , la i r e se c o n e c t e a z e z i s t e n e de

  i n ega le conectate la tensiuneade alimentare, respectiv m a s , pentrua avea in acest punct o excursies i m e t a tensiunii de CAF. E x i s ttipu ri de TV la care rezisten,e leechivalente sp re tensiunea dealimentare. respectiv a s suntdiferite, f r ca aceasta afectezef u n c i o n a r e a c o r e c t a CAF, n

  - - - - ~ , , ~ - - - - - - _ _ I ___________--J", ___________/ - - 'V r - ,r- COWA,Vo.TORF ~ A 1

  a c i u n e a RAA selector se r e g l e a z cutensiunea de la pinul1. T o t u i d a t o r i t faptului la pinul 1 este conectatci rcuitul intern de p r o t e la raze X,la s c d e r e a tensiunii acestui pin sub0 ,8V . i e i r e de l inii a ci rc uituluiTDA8305A se b l o c h e a z televizorulnu mai poate f u n c i o n a , de ct prinop ri rea pornirea din nou , cutensiunea pe pinul 1 mai mare d e c t 0,8V. Acest aspect va fi discu tat ladepan a rea eta jelor realizate cuTDA8305A.e) Circuitul de CAFCircuitul de CAF z e a z tens iu nea de CAF care r e a l i z e a zcorecta rea tensiuni i de acord adiodelor va ricap din se lectoru l decanale, atunci cnd f r e c v e n a osc il atorului acestuia a z dinanumite motive. De asemenea, or icev a r i a i e a f r e c v e n e i i t o r u l u i estes e s i z a t de acest circuil f u r n i z e a z tensiunea de c o r e c i e n e c e s a r

  r i r i i f r e c v e n e i de intrare.Ca o particularitate n o t a b i acircuituluiTDA8305A, s t un singur18

  e ~ - ~ ~ ~OSCJlATOR COMPARATOR "'" '" 1-: , , ~ ,UNII r""A .. IESIRE OF BAlHA.! ,,., ,, ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . I r '" lN'OA/lCmrFigura 2calitate Q al c ircu itu lu i acordat LC

  i n f l u e n e a z panta CAF. in cazu lacestui circuit integrat. cu un singurcircuit LC pentru cele d o u f u n c i i m e n i o n a t e este n e c e s a r realizareaunui compromis pentru alegerea valoriibobinei a factoru lui de calitate, nsensul ndeplinirii c e r i n e ambelorf u n c i i . Pentru demodulatorul sincron,c e r i n e l e sunt liniaritatea,i n t e r m o d u l a ~ a comportarea la acord,iar pentru circuitul de CAF, in specialn e r e a unei pante c o r e s p u n z t o apentru f u n c i o n a r e l o b a l (plaja deprinde re, plaja de m e n i n e r e , compo rtarea n cazul c u t r i i automate a posturilor etc.).Pe ntr u evitarea i n f l u e n e i semnalului util asupra tensiunii de CAFse l i z e a z un circuit de e a n t i o n a r e cu p o a r t care a c i o n e a z numai ntimpul impulsu lui de sincronizare ,astfel nefiind dependent de semnalulutil. La semnale foarte mici, la ca relimitatorul nu i o n e a z ntreagac a p a c i t a t e semna lul ca re a t a c detectorul de CAF, in lipsa circuitului

  ""'"' '"EHEXIe H-k -

  c o n d i i l e n care to l ansamblul esterealizat corect (de exemplu TVNIPPON) . Valoarea rezistoarelorconectate la a c e a s t i e i r e a f e c t e a z de asemenea panta circuitului de CAF.d) Ci rcu ite le FI s unetD u p cum apare in schemabloc a circuitului TDA8305A, s e c i u n e a de su net c o n i n e : amplif icatoru llimitator FI sunet, demodulatorul n

  c u a d r a t u r , circu itele de control alvolum u lui, circuitu l de i e i r e Deasemenea, ca a n e x s t circuitul deMUTE care r e a l i z e a z anulareasemnalului de la de audio nli psa i s t e n semnalului video ,a c e a s t i n f o r m a i e fiind e l u a t de ladetectorul de c o i n c i d e n Amplificatorullimitator a m p l i f i c se mna lu l de FI sunet o b i n u t dinsemnalul video complex prin filtrareacomponentelor spec ifice (5,5MHz ,6M Hz, 6,5MHz, in f u n c i e de normaTV) eventuala conversie. Semnalulaplicat pinului 15 are a c e e a i f r e c v e n ca si frecventa de acord a circuitului

  TEHNIUM Nr, 5/1997

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1997

  21/28

  VIDEO-T.V.====================================== CJjacordat Le al demodulaloruluiconectat intre pinu l 13 m a s . D u p limitarea semnalului FI suneteliminarea m o d u l a i e i de amplitudineparazite, semnalul se a p l i c uneia dini n t r r i l e demodulatorului. la a l t intrare se a p l i c semnalul defazat cu90 grade o b i n u i cu circuitul acordat Lecone ctal la pinul 13. D a t o r i tm o d u l a i e i de f r e c v e n a semnaluluiFI sunet, orice d i f e r e n de f a z d i f e r i t de 90 de grade este a n s f o m a t intensiune de i e i r e de u d i o c v e n ' de demodulatoc Nivelul tensiuniide i r e factorul de distorsiunidepi nd de e d a n a de acord acircuitului acordat factorul de calitateal acestuia. Tensiunea de c o m a n d avolumu lui de la pinul 11 s t a b i l e t e nivelul tensiunii de d i o f c v e n t lai e i In p r a c t i c , comanda volumuluise poate reali za cu o r e z i s t e n

  e c t a t la pinul 11 m a s , deoarece intern este generat un curentcare p r o v o a c o c d e de tensiune labornele acestei r e z i ca re estech ia r tensiunea de c o m a n d Insistemele cu microprocesor, cu m suntpractic toate televizoarele moderne,comanda volumului este i z a t cu otensiune c o n t i n u i n u t de laacesta, prin integra rea impulsuri lorgenerate. De cele mai multe ori ,a c e a s t tensiune c o m a n d di rect pinulc o r e s p u n z t o r al unui circuit in tegratamplificator audio (TDA10138 ), astfelnivelul audio generat [a pinul 12 alTDA8305A poate fi fixat. n acestetipuri de1V, intre pinul11 alTDA8305Am a s , este c o n e c t a t o z i s t e n

  f i x . I m p e d a n a de i e i r e la pinul 12este de c irca 25n. Deoarece latransmisiile MF, pentru b u n t i r e a raportului semna l-zgomo t , ser e a l i z e a z preaccentuareae c v e n e l o nalte, este n e c e s a r la

  r e c e p i e dezaccentuarea semnalului,care trebuie z a t printr-un filtru RCtip trece-jos, cu co nstanta de timp de50)1s (conform normelor europene BIG, D/K, 1). Unii f a b r i c a n i , din motiveca re i n de c o n s t c i a g l o b a l aaparatu lu i, amplasarea m e c a n i c adifuzoarelor etc, i l i z e a z o c o n s t a n t de timp m o d i f i c a t dar dezaccentuarea este necesar a fi i z a t . B. S e c n e a de s incronizareCircuitul integ ratTDA8305A, pel n g f u n c i l e prezentate, referitoare laprelucrarea semna lel or FI videoaudio, a z si toate functiile deTEHNIUM . Nr. 5/1997

  z.3 .,uS;5OHz). 3 u S ! 6 C H ~ )

  '-

  I "", , ~

  prelucrare a impu lsu ritor linii cadrenecesare atacului etajelor finale debaleiaj orizontal vertica l. Blocurilecare r e a l i z e a z aceste c i i sun!:sincroseparatorul de impulsuri liniilcadre, oscilatorul de linii, circuitu l delin ii , circuitel e de comutareaula m a t a constantei de timp,generatorul de impuls SANDCASTLE,detectorul de c o i n c i d e n sincroseparatorul de impulsuri cadre,divizorul de f r e c v e n pentru o b i n e r e a e c v e n e i cadre, generatorul decadre, etajul de i e i r e cad re.a) Prelucrarea impu l su ri lo rde sincronizare liniiSemnalul video complex pozitivse a p l i c la pinul25. Sincroseparatorulde impu lsuri s e p a r semnalele desincroniza re din semnalulvideocomplex ap licat i , mai departe,p a r semnalele de sincronizare liniide semnalele de sincronizare cadre.

  Pentru o mai b u n n e l e g e r e af u n c i o n r i i , p r e z e n t m n figura 2schema bloc a unui sistem deprelucrare a impulsuri or de sincronizare linii cu d o u bucle de reglaj.Circuitul de s incronizare liniitrebuie regleze f r e c v e n a fazacurentului prin bobinele de deflexie,astfel n c t cursa e c t a spotu luic o r e s p u n d ntotdeauna n timp cusemnalul video uli I. Pentru a reglaindependent f r e c v e n a oscilatoruluifaza acestuia sunt necesare d o u bucle de reglaj .Pr ima b u c l de reg laj estec o m p u s din comparatorul de f a z 1osci latorul in d i n i de s t r u a

  e c v e n t e c o m a n d a teste e g a l cea d a r d i z a (i nnormele europene B/G, D/K , I este de15625Hz, iar n norma a m e r i c a n Meste 15750 Hz). In f u n c i o n a r e a n o r m a l . e c v e n oscilatorului este

  a n d a t de impulsurile des incronizare linii din semn alulr e c e p o n a t . Prima b u c l de reglajp s t r e a z i a in timp dintreimpulsurile de sincronizare linii si

  w

  4.5V 2.5v

  Figura 3osci lalorul intern.A doua bucla de reglaj esten e c e s a r pentru p s t r a r e a e l a i e ntimp intre impulsul de intoarceredintele de al oscilatoruluiintern. Intre impulsul de ntoarcere siimpulsul de i e i r e din circuitul integrate x i s t o ntrzie re care depinde deschema r e a l a etajulu i final de linii.

  a s t ntrziere este m e n i n u t c o n s t a n t de a doua de reglaj.Practic, cu elementele primei bucle dereg laj se a z f r e c v e n a l i b e r linii.iar cu elementele celei de-a doua buclese r e g l e a z faza, a d i c o z i i a imaginiipe o r i z o n t an circuitul TDA8305A ,elementele primei bucle de reglaj suntoscilato ru l de linii, ci rcuitul de p o a r t detectorul de f a z 1, iar elementelecelei de-a doua bucle sunl detectorulde f a z 2, ci rcuitu l de iesire lin ii sicircuitul de ntoarcere linii.n plus,pinul 27 este generat impulsu lSANDCASTLE, care este necesara x r i i stingerii diferitelor elementedin u l de semnal. Acesta es teprezentat in figura 3.b) Prelucrarea impulsurilorde sincronizare cad reBlocurile ca re fac parte din zonade prel uc rare a impul su r i or des incronizare cad re sunt: sincroseparatorul impulsurilor de sincronizarecad re , divizorul de f r e c v e n , generatorul de r a m p driverul decadre . se pararea impulsurilor decadre din semnalul de sincronizare liniicadre, acestea s i n c r o n i z e a z undiv izor de f r e c v e n care r e a l i z e a z f r e c v e n a cadre prin divizarea dublulu if r e c v e n e i liniilor. D a t o r i t e x i s t e n e i acestui divizor, nu este n e c e s a r reglarea f r e c v e n cadrelor. in pl us,este p o s i b f u n c o n a r e a c o r e c t attpentru no rmele (europene) cue c v e n a cadrelor de 50Hz, ctpentru normele cu e c v e n a cadrelorde 60Hz.

  (continuare in n u m ~ r u f urmcHor)19

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1997

  22/28

  Convertorul prezentat poatefolosi n diverse a p l i c a i i , una dintre elefiind, de exemplu, alimentareamachetelor electronice autonome caren e c e s i t o tensiune c o n t i n u destul der i d i c a t , ia r folosirea unui n u m r maimare de acumulatori n s e r i a i nu estep o s i b i l . Astfel, mantajul prezentat nfigura 1 permite o b i n e r e a uneitensiuni continue la i e i r e reglabile nplaja 3+30V, plecnd de la o tensiunec o n t i n u de alimentare de numai 6V.Schema c o n i n e , n principal, d o u circuite integrate specializate,anume TL497 (produs de TexasInstruments, in c a p u l DIL cu 14 pni)L200 (produs de SGS-Ates, nc a p s u l pentawat t cu 5 pini).Autorul aprezentat, n ultimii ani, mai multemontaje practice, realizate cu acested o u mici m i n u n i n ale electroniciimoderne.Avantajele schemei prezentateconstau nu numai in posibilitatea de ac r e t e tensiunea de la intrare (de circaS-6V) la valori de peste 30V, dar naceea tensiunea de i e i r e poate fir e g l a t (cu ajutorul unui regulatorserie). Curentul livrat la i e i r e sarciniio~ o ~ dLo"Jisr

  este de peste 500mA.Randamentul global al acesteiconversii de tensiune este de peste50% acest lucru se d a t o r e a z nspecial tehnicii n c o m u l a i e cu carel u c r e a circuitul integrat TL497.Acesta n e c e s i t un minim decomponente externe, dintre care un rolextrem de important l j o a c i n d u c t a n a L ( 1 5 0 ~ H ) care i n m a g a z i n e a z apoirestituie circuitului energia e l e c t r i c , ntr-un ciclu de n c r c a r e I d e s c r c a r e determinat de frecventa de comutatie20

  ELECTROAL.IMENTARECONVERTOR 6V/30V c.c. N COMUTATIE

  (de c i v a KHz). Bobina se poaterealiza simplu bobinnd circa 100 despire din conductor Cum cu

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1997

  23/28

  ELECTROA LTMENTARES U R S DE ALIMENTARE PENTRU CALCULATORing. Liviu Andron

  Int roducereSursa este d e s t i n a t a l i m e n t r i i unui calculator realizat cu circuiteintegrate TTL, care are o f a s e r i a l RS232.Parametrii principali sunt:a) tensiuni ( c u r e n i ) de i e i r e : +SV(4A); 12V (O.1A);b) randament :62%;e) riplullensiunii de i e i r e :

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1997

  24/28

  cu 2 a e c v e n e de 64KHz.C ir cuitele CIS, T3 , T4 suntdrivere pentru tranzistoarele de putere.Cnd p o r i i CIS /1 este in starea1, tranz istoru l T3 este deschisp o l a i z e a z direct j o n c i u n e a SE atranzistorului comutator. Condensatorul C4 a s i g u r un vrf de curentcare a c c e l e r e a z c o m u t a i a r e c t Cnd i e i r e a p o r CIS/1 este n stareaO, condensatorul C4 se d e s c a r c prindioda 01, tranzistorul de e i r e al o r ij o n c i u n e a BE a tranz istoru lu i

  comutator. Dioda 01 n c o n d u c l o c h e a z tranzistorulT3.Se unvrf de curent invers care a c c e l e e a z c o m u t a i n v e r s .

  Sc hema de p r o t e c i e estea l c t u i t din C16 , C17 , C 12 /2, TS. Suntadmise v a r i a i i ale tensiunilor de i e i r e in u r m t o a r e l e domenii :4.7S ... 5.25V,11 ... 13V, -11 ... -13V. n regim def u n c i o n a r e n o r m a l , cnd valoril etensiunilor de i e i r e se i n c a d r e a z ndomeniile m e n i o n a t e , tranzistorul TSeste deschis , ia r intrarea R2 abistabi lului C12/2 este a c t i v (instarea O) . D a c valoarea uneia dintensiuni le de i e i r e iese n afaradomeniului e s p u n z t o r (regim deavarie :scurtcircuit, supratensiune),tranzistorul TS se b l o c h e a z , i e i rcomparatorului C17/3 trece n starea 1,iar i e i r e a 02 a bislabilului C12/2 trecein starea O, oprind f u n c i o n a r e a aslabi lulu i CI4/1.Condensatorul C7 i n e n a c t iintrarea R2 a bista bil ulu i C12/2 nin tervalul de timp de la cup lareaa l i m e n t p n la stabilirea valorilornominale ale tensiuni lor de e i r e

  Pentru e i r e a din regim de avarie estenecesar se decupleze alimentarea,se a t e p t e d e s c r c a r e a condensalorului C7 (prin dioda 03sursa de alimenta re de +15V) secupleze din nou alimentarea.Dioda 04 s e m n a l i z e a z regimul

  de f u n c i o n a r e n o r m a l . Valorile e z i s t e n e l o R23 ... R31sunt critice.Acestea se vor sorta astfelinct n punctele A .. . F setensiunile 6V, S.2SV, 4.75V, 0.6SV,6.SSV i , respectiv, 0.31V.Circuitul de putere (f igura 2)Tranzistorii de putere T1, T2 se

  m o n t e a z pe un radiator de 16cml ,diodele redresoare 03 , 04 pe unradiator de 7 0 c m ~ , iar tranzistorii T3,T4 pe radiatoare de 3cml Grupul R1, 01 (0 2 ),a m o r t i z e a z o s c i l a i i l e care apar in n f u r a r e a 1-2 (3-4) la blocareatranzistorului T1 (T2), p e r m i n d m o d u l a i a n d u r a t a impulsuri or.Valoarea r e z i s t e n e i R1 este c r i t i c i n f l u e n n d atl randamentul , ctriplul tensiunilor de i e i

  Pentru compact izare ,c a p a c i t i C3, C9 , C15 se o b i n m o n t n d in para lel , ve rti ca l.condensatoare de c a p a c i t i mai mici.Transformatorul se n e a z pe d o u toruri de f e r i t T34/23/13,astfel: n f u r i 1-2, 3-4 au 26 spireCuEm 1.1, i n f r H e 5-6, 7-8 au 10spire CuEm 1.3, iar i n f u r 9-10,11-12 au 13 spire CuEm O.S.

  Orosere le se r e a l i z e a z pemiezuri de f e r i t tip o a l : 034/28 (Or1,or2) 026/16 (Or3, or4). Carcaselese b o b i n e a z p n la umplere, astfel:

  ELECTROALlMENTAREor l cu conductor CuEm 1.1 , or2 cuconductor CuEm 1.3, iar or3 , Or4 cuconductor CuEm O.S. La or1 , Or2 sea s intre fier de O.Smm, iar la or3, or4de 0.2mm.Pentru o reducere s u p l i m e n t aa riplului, in tre condensaloarele C3 ,C4, C5(C9,Cl0,Cll , C15, C17)sevor monta inele de f e r i t .

  Lista de pieseCircuitul de putereT1,T2 - BU6080 z o l a i e din m i c ) ; T3- BD237; T4- BD236; Rl- 200n!3W;R2,R3-100OJO,SW; R4-160nJ2W; C1-2200).lF/40V; C2-100nF/63V; C3-6x1000).lF/6,3V;C6,C12,C4,C 10, C16-68pF/25V(tantal): CS, C7, C8, C11,C13, C14, C17-100nF/2SV; C9, C1S-3x470).iF/16V.Circuitu l de c o m a n d p r o t e c i e CI1-MMC4098E;CI2 MMC4013E;C13- ~ A 7 2 3 C C14- MMC4093E; C15-

  MMC40l07; C16 , C17- ~ M 3 3 9 ; 'Cl-470pF; *C2, C3-1nF; C4, C5-0 ,33).1F ;C6- 10nF; ' C7- 33).iF/2SV (tantal) ; C8-100pF ;C9-1000jlF/2SV;C1 0-4 ,7).1 FI2SV (tantal); Cl1, C12- 100nF;T1 ,T2-BC171B; T3, T4- 2N22l9A; T5 -BC107A;T6- B0233; 01, 02- BA1 S7 ;03- 1N4148; 04- MDE1101V; OzDZ3V6; 'R l - 33Kl1; R2-680!l; R3, R4,R12- 2,4 Kn; RS- 1,SKO; R6, R10- .1,3KD:: R7, R11-120n/O,SW; RB,R9-33fl/0,SW; R13, R24- 15KD:: R14,R25- 1OKl1; R15- 5,1 K!l; R1 6- 7,5K!l;'R18 , R2 l - 7,87K!l; 'R19, R22-7,1SKO; R20- 0.68D:; 'R23- 2,3KQ;' R26- 82 K!l; 'R27- l3K!l; 'R28-180KO; 'R 29, R30- 1S0KO; *R31-270Kfl; P1- 500Q; P2- 2,2KO.N o t : - va lori critice.

  -=-r

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1997

  25/28

  LABORATORDOZIMETRU DE RADIATIIing. Nicolae Sfetcu

  I 15V oD' "' "CH." "" C' 1!lV, f,v "' " - w " r' '" r.ll o" -, , , .l I! . ! ., " oo, , d3 .. ,1:-1,, 3 b.3b' , , " ,1-:-1 0o, 5 ., .," , .. -oD' , CI3 " g3 oo' S " 03 -" ,1 l'"' , " 03"' " " D'" ,. " ,1d 1u, " JO -o" " " oJ:! " " '" " -:-Ib,1'" -

  . Figura 1 '1 1- oin prezent, sursele de r a d i a i e d e p e n d e n se m a n i f e s t prin v a r i a i i au devenit un instrument eficient de curent detectate de C11 , care estepentru rezolvarea celor mai diverse si un amplificator o p e r a i o n a l cu i n t r r i st rin gen te probleme energetice, FET drift s c z u t . Semnalul rezultat

  industriale, ag ricole , alimentare , este aplicat la intra rea C12 , caremedicale. de p r o t e c i e a mediului etc. l i z e a z o amplificare l i m e n tn toate cazuri le , este n e c e s a r min imaliznd erorile de t e m p e r a t u r c u n o a t e r e a p e r m a n e n t a dozei de Ajustarea t i g u l se z e a z cuiradiere. pentru radioprotec!ia R4. La i e i CI2 se o b i o tensiunepersonalului din z o n . A c e a s t va riind ntre limitele O, 1-10V,supraveghere se r e a l i z e a z cu ajutorul r e s p u n z t o a r e unui debit al dozei deun ei aparaturi specializate, scumpedestu l de greu de procurat.n aces t articol , propunrealizarea unui monitor de r a d i a i i ac r u i construC\ e es te la ndemna

  r c r u i electronis t. Aparatul se poateutiliza cu succes n cazul r a d i a i i l o r gamma al r a d i a i i l o r X de mareene rgie. Spre deosebire dedozimelrele industriale, n cazul de f a senzo rul de radi atii este o d i o d o b i n u i t tip 1N3191 , sau e c h i v a l ef i g u r 1), a crei r e z i s t e n i n t e r n v a r i a z (n limite acceptabile) inversproportional cu radiatia. A c e a s t TEIII\'lUM Nr. 5/1997

  rorl ~ o ~ o o ~ ~ i : t J ~ ~10',1 0 ~ ) i t.: l:h &\J

  OOi8i8i8i8i8i8i8i8i8Figura 2

  r a d i a i e de 10 ... 1000 rad/min.Tensiunea z u l t a n t este

  m s u r a t cu ajutorul lui C13.Valoarea debitu lui dozei der a d i a i e este a f i a t direct, cu o eroarede citire de 10rad/min (valoareaa debitu lu i dozei se pr inmultiplicarea cu 10 a valorii a f i a t e ) . Corectarea valorii a f i a se r e a l i z e a z dinR1 1.

  in rea lizarea p r a c t i c diodatraductoare de r a d i a i e (O 1) se

  e c t e a z la montaj prin intermediulunui conductor ec ranat. Carcasamontajului se e c r a n e a z mpotrivaefectelor cu o fol ie s u b i r e deplumb. Sursele de alimenta re amonta jului vor fi bine filtratestabilizate. Cablajul este prezentat infigura 2 figura 3. n cazul n carese d o r e t e se poate a d u g a unsemna li zato r optic (cu LED) sauacustic, pentru atingerea unui anumitnivel al debitului dozei , prestabilit nf u n c de limita m a x i m a d m i s denormele de r a d i o p r o t e c i e . Lista componentelor util izateeste u r m t o a r e a (eroarea de m s u r a r e c r e t e c o r e s p u n z t o r n cazul u t i l i z r i i uno r componente mai p u iperforma nte): R 1= R2=200KQ;R3=R6=100n; R4=25Q; R5=R 10=100KQ; R7=100Mf.l; R8= 1MQ;R9=24KQ; R11=1Kn. R12=47Kn ;C1=C4=0 ,1J.1F; C 2 = O , 3 3 ~ I F ; C3 =100pF ; C5=0 ,47pF , C 6 = 0 , 2 2 ~ I F01=1 N3191 ( 1N4148), 02=03=1N4148; CI1=3521L L F 3 5LF356N, OP41); C I 2 = 3 2 8 3 0 8 NLM725); C13=ICL7107 (MMC71 07) ;Al A2 A3 - MOF 2101

  '" 1 ) .,1 J J J J JFigura 323

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1997

  26/28

  RELEU DISJUNCTORing. Gheorghe Revenea

  i n s i t u a i i l e n care un tensiunea la i e i r e a amplificatoruluiacumulator e a z n regim crescnd la valoarea VOH, ca re estepermanent n tampon cu redresorul de a p r o p i a t de tensiunea de alimentare n c r c a r e , iar curentul de s a r c i n nu (punctul d pe d i a g r a m ) . D a c acumeste constant, astfel nct se p o a t tensiunea de intrare ncepe s c a d eventual regla curentul de n c r c a r e la sub valoarea VREF, p n la valoareao valoare aproximativ e g a l cu cel VINl, comparatorul b a s c u l e a z ladebitat n s a r c i n , pentru a se VO=VOl (punctele f, b de pe d i a g r a m )preintmpina distrugerea E x i s t e n a acestei bucle de histerezis,acumulatorului prin s u p r a n c r c a r e , se a c r e i ~ I i m e " este f':,.VH=[ R11impune montarea unui re leu disjunctor, (R 1+R2))(VOH-VOl), este o necesitatecare n t r e r u p automat n c r c a r p r a c t i c poate fi d i m e n s i o n a t natunci cnd acumulatorul este suficient n c i e de valorile VINl VINH, undede n c r c a t s-o reconecteze cnd VINl este o f r a c i u n e din tensiuneaacumulatorul a ajuns la un anumit gradde d e s c r c a r e prestabilit.Un astfel de releu se poaterealiza d u p schema din f igura 1, alc r u i principiu de f u n c i o n a r e es tedescris mai jos.Se f o l o s e t e unul dintre celepatru amplificatoare o p e r a i o n a l e c o n i n u t e de circu itu l integrat !lM324(sau altul similar), care este conectatastfel nct se realizeze f u n c i a decomparator de tensiune cu histerezis.Acesta c o m p a r o f r a c i u n e bined e t e r m i n a t a tensiunii de la borneleacumulatorului cu o tensiune de

  s t a b i l i z a t i , n f u n c i e devaloarea relativ a celor d o u tensiuni,i e i r e a amplificatorului b a s c u l e a z , comandnd prin intermediultranzistorului T1 un releu carec o n e c t e a z sau d e c o n e c t e a z , d u p caz , redresorul de n c r c a r e .

  m i n i m p n la care admitemd e s c r c a r e a acumulatorului, iar VINHeste o f r a c i u n e din tensiunea m a x i m p n la ca re ne propunem n c r c m acumulatorul. Revenind la schem adisjunctorului, o b s e r v m d a c acumulatorul este d e s c r c a t Vo = VOL,tranzistorul T1 este blocat releul nrepaus, iar prin contactul s u normalnchis acumulatorul se n c a r c . Cndacumulatorul s-a n c r c a t suficient,VO=VOH, T1 i n t r n c o n d u c i e releula c i o n e a z desface contactul princare se n c a r c acumulatorul.T r e c n d de la principiul def u n c i o n a r e la schema p r a c t i c , trebuie

  o b s e r v m deoarece tensiuneade r e f e r i n , care consti tuie t o t o d a t tensiunea de alimentare a circuituluiintegrat, se o b i n e tot de la redresorulde n c r c a r e , aceasta va fi inevitabilmai m i c dect tensiunea de la bomeleacumulatorului. De aceea, nu se poatecompara direct tensiunea de la borneleacumulatorului cu aceea de r e f e r i n s-a luat o f r a c i u n e ( j u m t a t e ) , ia rtensiunea de r e f e r i n a fost ea

  LABORATOR

  a se ncadra n valorile ceru te def u n c i o n r e a comparatorului.Pentru o b i n e r e a tensiunii der e f e r i n este r e c o m a n d a b i l folosireaunui stabilizator integrat, dar rezultateacceptabile se pot o b i n e cu o s i m p l d i o d Zener de tensiunec o r e s p u n z t o a r e . D a c disjunctorul seva folosi, de exemplu, pentru unacumulator de 12V, se va alege UREFde 9-10V, iar pentru un acumulator de24V, UREF va putea fj de 18-20V.Releul se va alege n f u n c i e decapac itatea acumulatorului, astfel n c t contactele sale supo rtecurentul de n c r c a r e iar tensiunea delucru fie c o m p a t i b i l cu tensiuneaf u r n i z a t de redresorul de n c r c a r e . Se poate folosi si un releu cu contactulde repaus deschis n acest caz n s se vor inversa conexiunile la intrareaamplificatorului o p e r a i o n a l , ia rr e z i s t e n a R1 se va conecta ntrepunctul A si intrarea neinversoareTranzistorul T1 va trebuisuporte curentul de a c i o n a r e a bobineireleului, care este mult mai mic dectcurentul de n c r c a r e a acumulaloruluiPractic un tranzistor de tipul BC140,2N1613, sau altele comparabile cuacestea, satisfac c e r i n e l e pentru n c r c a r e a acumulaloarelor cuc a p a c i t i de p n ta 200Ah, d a c n c r c a r e a se face cu 0/10.Condensatorul C1 estefacultativ, d a c redresorul de n c r c a r e este stabilizat De r e g u l n s , redresoarele de n c r c a r e f u r n i z e a z o tensiu ne pulsatorie atuncicondensatoruf C1 este indispensabil.deoarece d a c p u l s a i a este

  Pentru a n e l e g e mai binef u n c i o n a r e a i , mai ales, pentru aputea adapta schema la diverse s i t u a i i concrete, vedem mai a m n u n i t cum f u n c e a z comparatorul detensiune cu hislerezis schematizat nfigura 2. Tensiunea de e f e r i n estef i x , s l a b i l i z a t . Presupunemtensiunea de intrare VI N ncepec r e a s c de la O spre VREF. n a c e a s t s i t u a i e p o t e n i a l u l la i e i r e a amplificatorului o p e r a i o n a l , Vo, are ovaloare foarte m i c , de ordinul a200mV ( p o r i u n e a abc pe d i a g r a m ) . Cnd tensiunea de intrare d e p e t e va loarea tensiunii de r e f e r l c a t pe intrarea neinversoare aamplificatoruJui o p e r a i o n a l , ajungnd

  d.i V ~ i ~ z a ~ t = ~ j n ~ m ~ O d ; : ; ; ; c ~ o ~ e l ~ p ~ u ~ n = Z = =t o ~ r ~ . : p = e = n =t u - - , ( = c o ~ n = t i n = u ~ a r e n pagina 8)r J I STABn 1Zt

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1997

  27/28

  VITACOMELECTRONICSCLUJ-NAPOCA, Str. Pasteur nr.73TEL.:064-438401*, BBS:064-438402 ( d u p ora 16:30)FAX:064-438403, E-MAIL: [email protected],Str.Popa Nan nr.9 ,TeI/Fax:01-2S03606DISTRIBUITORTRANSFORMATOARE LINII HRSI TELECOMENZI TIP HQ.

  DISTRIBUITOR COMPONENTE SIMATERIALE ELECTRONICE DIN IMPORT:REZISTOARE, CAPACITOARE, DIODE,

  TRANZISTOARE, CIRCUITE INTEGRATE,MEMORII, SPRAYURI TEHNICE,PIESE TV-VIDEO, CABLURI SI

  CONECTORI ..LIVRARE P R O M P T DIN STOC!

  CUPRINS:AUDIO Computer voiee - Aurelian L z r o i u n g . C t l i n z r o i u Amplificator audio HI-FI de SOW - ing.Emil MarianCQYO Transceiver Radio'76 - in g. B l a n S. Florin CALLBOOK (urmare din n u m r u l anterior) Schema e l e c t r o n i c a receptorului T V. n culoride tip Ro yal(Re co r) . partea a llaVIDEO-T.v. Depanarea televizoarelor n culori (V)Circuitul integrat TOA8305A - ing. Serban Naicuing. Horia Radu C i o b n e s c u ELECTROALIMENTARE Convertor 6V/30V c.c. n c o m u t a - ing. e r b a n ,Naicu S u r s de alimentare pentru calculator - ing. Liviu AndronLABORATOR Oozimetru de - ing. Nicolae Sfetcu Releu disjunctor - ing. Gheorghe Revenco

  Pag. 1Pag. 3Pag. 6Pag. 9Pag . 12 13

  Pag. 17

  Pag .20Pag.21Pag.23Pag.24

 • 8/2/2019 Tehnium 05 1997

  28/28