Te voi gasi - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/721/Te voi gasi - O.G. Arion .pdf · incit i se...

7
O.G. Arion TE VOI GASI

Transcript of Te voi gasi - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/721/Te voi gasi - O.G. Arion .pdf · incit i se...

Page 1: Te voi gasi - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/721/Te voi gasi - O.G. Arion .pdf · incit i se puteau ghici oasele bazinului prin materialul satinat al rochiei. Oare de ce purtau

O.G. Arion

TE VOI GASI

Page 2: Te voi gasi - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/721/Te voi gasi - O.G. Arion .pdf · incit i se puteau ghici oasele bazinului prin materialul satinat al rochiei. Oare de ce purtau

CAPITOLUL T

Jineam in mind un pahar gi priveam in jur la

tofi oamenii adunafi acolo, majoritatea fogti colegi

de studii, avind in vedere ci mi aflam la petrecerea

Corinnei, gi ea tot o fostl colegl. M-am surprins

zimbind cind mi-am amintit reacfiile de la inceputul

petrecerii cAnd invitafii incepuserl sI se adune'

Trecuseri mai bine de gapte ani de la absolvire. Pe

unii ii mai vizusem de-a lungul timpului, despre uniiauzisem veqti prin intermediul prietenilor comuni,

iar pe allii abia acum ii revedeam, mai maturi, mai

seriogi, pitrungi cumva de statutul de pirinte sau de

importanfa jobului.Constatasem cu o pllcere pufin riuticioasl qi

care nu imi ficea cinste cd ariltarn mai bine decitmajoritatea fetelor. Este drept cd eu nu eram clsdtoritigi nu aveam obligafii care si mi consume fizic sau

afectiv. Cafeneaua pe care o defineam grafie buniculuimeu fusese mai mult un vis devenit realitate decAt un

ideal pentru care si muncesc din greu gi pentru care siimi sacrific prea multe ore din via{6. in plus, aveam un

asociat acum, in persoana lui Lilly - fostul manager,

cirreia ii vAndusem patruzeci la suti din afacere 9i

ci.rrc se implica foarte serios in tot ce presupunea

nrcnf inerea qi dezvoltarea cafenelei, ldsAndu-mi astfel

nrult mai mult timp liber.ln timp ce meditam la toate acestea, Corinne se

irpropie de mine prin mulfime, arltdnd destul de

r iudat in rochia ei albastrd gi mulati gi balansdndu-se

pt'riculos pe tocurile de doisprezece centimetri din

Page 3: Te voi gasi - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/721/Te voi gasi - O.G. Arion .pdf · incit i se puteau ghici oasele bazinului prin materialul satinat al rochiei. Oare de ce purtau

cauza cantitefii impresionante de Eampanie pe care o

consumase.

- Aici erai, strigi ea cind ajunse lAngi mine,

incercind astfel s[ acopere zgomotul produs de

muzica dati prea tare gi de vocile din jur.

Corinne era mai inalt[ decdt mine cu vreo douipalme gi atit de slabi. incit i se puteau ghici oasele

bazinului prin materialul satinat al rochiei. Oare de

ce purtau blondele nuanla aceasta de albastru, care

le fbcea pielea si pari palidi gi gi bolnivicios de

strlvezie?

- Aici sunt, am zis eu ridicindpaharul gi incercindsi par mai veseli decit eram.

- Me bucur mult ci am reugit si vi string pe tofi.

Mi-am promis ci atunci cAnd voi implini treizeci de

ani voi da o petrecere pentru tofi prietenii. $i cum pe

majoritatea ii gtiu din qcoald - iat6-ne!

Ficu un gest larg spre cameri, ca o regini care iEi

prezinta suita.

Mi deranjase intr-o oarecare mdsuri ci, deqi nise comunicase c[ puteam veni intr-o linuti lejeri,casual, Corrine apiruse ca qi cAnd urma si pigeasci

pe covorul rogu.

Firi si vreau m-atn gAndit la porecla ei din timpulcolegiului: "fa!6-de-porc" gi care se datora faptului cd

avea nasul cirn, cam doudzeci de kilograme in plus

gi nu era foarte buni prieteni cu sdpunul. incercase

mereu si se integrezein diverse grupuri, dar statutul

slu fusese mai mult de 'tolerata'l Nu ci eu a9 fi

fost in gaqca celor populari, dar nici nu plinsesem

dupd atenfie. Corinne insi reugise pini la urmi: se

Page 4: Te voi gasi - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/721/Te voi gasi - O.G. Arion .pdf · incit i se puteau ghici oasele bazinului prin materialul satinat al rochiei. Oare de ce purtau

ctsirtorise cu un tip plin de bani, care pldtise facturile

pcrrtru dentist, antrenor de fitness, chirurg plastician,

o rtoul garderobi gi psiholog - probabil pentru a

trirlt traumele din adolescenfi. Ticuse 9i plitise'continudnd s[ igi adore sofia, care il fermecase probabil

cu personalitatea ei, pentru ci eu cel pufin eram

inc:apabili si glsesc un alt motiv. Mi rog, gusturile

rrrr se cliscutd. intr-un final venise qi inevitabilul divorf

t'irrc ii asigurase Corinnei o renti pe viaf[ 9i o parte

tlirr irvcrea sofului, rlmas doar cu amintirile amare 9i('u o gaurA serioasi in buget.

VI intrebafi probabil de ce mai venisem lapelrecere, din moment ce nu o simpatizam prea multpc sirbitorite. Ei bine, sora mea Diondra insistase.

lil gi Corrine se cunoscuserd prin intermediul meu

ryi lircuser[ parte la un moment dat dintr-o gagcl mai

rrrlrc formatl din tot felul de indivizi pasionafi de

Picturl, teatru, literaturi, care se intAlneau regulat ca

sii rliscute pe teme artistice qi si puni la cale viitorulotucnirii.

- Si ce ai mai fbcut in ultima vreme? intrebi( )orinne, rezemindu-se de brapl meu.

Mirosea puternic a alcool, iar ochii ii luceau ciudat

pc lirfa ascu{it5. Am remarcat ci igi frcuse probabil o

opcralie estetici, pentru ci fruntea ii era anormal de

rrctccli, ca Ei cum pielea ii fusese intinsi cu fierul de

c:ilcat.

- Pfi, m-am ocupat de cafenea, am rispuns eu cu

ruu zAmbet.

- Aaa, restaurantul pe care l-ai primit mogtenire,

Page 5: Te voi gasi - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/721/Te voi gasi - O.G. Arion .pdf · incit i se puteau ghici oasele bazinului prin materialul satinat al rochiei. Oare de ce purtau

zise ea privind cu atenfie prin incipere.

- Este o cafenea, nu un restaurant. $i l-amcumpirat. Nu puteam sd il moqtenesc, intrucAtbunicul meu incd triieqte.

Am incercat si imi ascund iritarea din voce, intimp ce ea ftcu un gest plictisit din mAni, semn ci imiignora explicafia ca pe ceva total neinteresant. intr-uncoll al camerei am descoperit-o pe sora mea, astfel ciam profitat de ocazie sa o gterg de acolo.

- Corinne, este o petrecere foarte reuqit6. Miscuzi acum, trebuie si vorbesc cu Dodo.

* Da, zise Corinne, balansindu-se pe tocurileei inalte, trebuie si ai mai multi grijd de Diondra.Umbli cu niqte persoane cam dubioase... qi s-ar puteasd ii rineasci pe oamenii care fin la ea. Z6u aEa!

Pe bune? Chiar spusese asta? Firi si md maiobosesc si ii rdspund gi ignorAnd tonul inveninat alCorinnei am pornit ca o furtuni spre collul in carestitea Dodo, alituri de un tip. Pirea destul de tristi,avind in vedere ci ea fusese cea care insistase sivenim in seara aceasta.

- Hei, D, am spus cind am reugit in sfdrqit si ajunglingi ea prin mullimea de oameni giligiogi.

Corinne pusese Ia bitaie una din vilele fostuluiei so{, vi16 al cdrei living era de doud ori mai maredecdt intreg apartamentul meu. Vrusese probabil sine umileascd pufin pe noi, muritorii de rAnd careprimiserim "mogteniri".

- Buni, rispunse Dodo, pir6.nd putin bosumflati.Am remarcat ci nu s-a gribit si mi-l prezinte pe

Fit-Frumos, aqa ci am intins mina citre el, incercind

Page 6: Te voi gasi - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/721/Te voi gasi - O.G. Arion .pdf · incit i se puteau ghici oasele bazinului prin materialul satinat al rochiei. Oare de ce purtau

accept invitafia eorinnei.In urmitoarele ore am uitat de senzafia neplicuti

ci Dodo imi ascunde ceva qi am pilivrigit cu fetele.Lavinia era cisdtoriti cu un avocat qi avea doui fetilegemene. Ne ariti po zele cu,un zimbet victorios. $tiamci la un moment dat doctorii ii spuseseri ci nu poateavea copii, dar dupd ani de tratament qi incercdri,reugise.

|oanne gi Georgia pistraserd legitura, ba maimult, erau vecine, locuind in prezent intr-o suburbiea Bostonului gi deschiseseri impreuni un cabinetveterinar. igi cregteau impreuni copiii pi se ajutaureciproc in probleme cotidiene, cum ar fi luatul dela gridinifi sau de la Ecoald, de la antrenamentele debaschet, inot sau balet qi aga mai departe.

Doar Roxanne nu se cisitorise. Urmase cursurileunei a doua facultili gi era avocat aspirant. Se operasela nas - obsesia ei din adolescenfi - gi slibise mult.

- Mai fineli minte cindl-am dus pe Domnul Kingla uga decanului? chilni Lavinia printre lacrimi qi toateam izbucnit in rts.

Domnul King era un schelet uman care z6,cea

lntr-un coll al amfiteatrului qi pe care il foloseamadesea ca suport pentru umbrele sau pentru diversefarse.

- Cred ci a fost la un pas de infarct, zise qi Joanna.De ce am flcut asta, nu-mi mai amintesc?

- Cred cd a fost atunci cind a scris pe eseulRoxannei ci o agteapti in biroul lui pentru consultaliisuplimentare.

- Oh, da!

Page 7: Te voi gasi - Libris.rocdn4.libris.ro/userdocspdf/721/Te voi gasi - O.G. Arion .pdf · incit i se puteau ghici oasele bazinului prin materialul satinat al rochiei. Oare de ce purtau

..r ,r, r il',lr rli()llt()tltl clin jur:l'.rlrrl. Srtnl Victoria.lrrr srrtl l)iotr, ficu el cu o voce puternicl 9i se

irl lrrr,r ( tl t('lti[()r.( )l\.,rv('ir o bilir albd din partea mea 9i m[ fbcuse

l,r,rl l.r lr,rrlt'l cr.r ltLlmele. Foarte exotic, nu credefi?

I .rrrr l,rrvrl rruli atent6, incercind totuqi si nu milr,,ll,,'z lrr.r irrall gi pdrea destul de atr[g6tor, in genul

I'r lr ulo:; s('nzual. Avea pirul $aten $i ondulat de la

rr,rf rlr.r. ,r lrrrr.lrii de cdteva zlle care se potrivea perfect

r r ir .ur,.u ,rllri ;i geaca de piele gi o guri mare, cu buze

l,lrrrr ',r lo.rt tt' bine conturate.llrr ;,lrrr tlt: r.c, dar am tresirit in momentul in care

r',r ,r z,urrlril: gura aceea, parcd prea pline de dinfi

1,r rllr [r ;r llbi, parea fbcuti sd sfdgie. M-am ginditl,rr.r ',,r vrt'.ru Ia o felini mare $i periculoase.

Vii tlistrafi? am incercat eu si rup ticerea'. l.r r r ;r' t r il oitt'c.

I\ltlir, zise Dodo qi mi-am dat brusc seama

r .r nil ('fa prea incantat[ ce il cunoscusem pe

,l,,rrrnul gcaci-de-motor, dar, inainte se apuc si m[rrrtr.lr ('rrrc cra moti'{,ml, am fost inconjurafi de un

1-i',r1t .lt: patru tipe care lipare inclntate:Victoria... oh, Doamne... Diondra...

l.r' iurr recunoscut pe fostele mele colege de

l,nrl).r, "lnllschetarii" pugi intotdeauna pe $otii care

t.r.r rz:rscrir campusul cu escapadele lor.

l,;rvinia, Georgia, Roxanne, ]oanna! am exclamat,'r :,ur l)r'insi, imbrafigAndu-le pe rind. Eram foarte

''ntu/ilsr))at[. Faptul ci Dodo imi spusese ci vor veni'.r ,'1.' lrrscsc unul dintre motivele care mA ficuseri si