Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la...

25
Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la Conferința Ministerială din Erevan din 14-15 mai 2015 Traducere realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 1

Transcript of Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la...

Page 1: Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la …qa.ubbcluj.ro/documents/documente_qa/ESG_2015_ro.pdfStandardele și liniile directoare (ESG) revizuite la onferința Ministerială

Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la Conferința Ministerială din Erevan din 14-15 mai 2015

Traducere realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 1

Page 2: Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la …qa.ubbcluj.ro/documents/documente_qa/ESG_2015_ro.pdfStandardele și liniile directoare (ESG) revizuite la onferința Ministerială

Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la Conferința Ministerială din Erevan din 14-15 mai 2015

Traducere realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 2

Standarde și linii directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al

Învățământului Superior (ESG)

Aprobate în cadrul Conferinței Ministeriale din Erevan, 14-15 Mai 2015

Cuprins

Cuvânt de început.............................................................................................................................. Pag. 3

I. Context, scop, obiective și principii.................................................................................................... Pag. 4

Prezentarea contextului.................................................................................................................... Pag. 4

Scop și Concepte............................................................................................................................. Pag. 4

ESG: obiective și principii................................................................................................................. Pag. 6

II. Standarde și linii directoare europene pentru asigurarea calității în învățământul superior................. Pag. 7

Partea 1: Standarde și linii directoare pentru asigurarea internă a calității........................................ Pag. 8

Partea 2: Standarde și linii directoare pentru asigurarea externă a calității...................................... Pag. 15

Partea 3: Standarde și linii directoare pentru agenții de asigurare a calității......................................Pag. 19

III. Anexă: Sumar al standardelor....................................................................................................... Pag. 23

The English version of the ESG is the only official version. The translating parties bear the

responsibility of any inaccuracies.

Varianta în engleză a documentului este singura variantă oficială. Responsabilitatea acurateții

traducerii aparține celor care s-au ocupat de traducere.

Page 3: Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la …qa.ubbcluj.ro/documents/documente_qa/ESG_2015_ro.pdfStandardele și liniile directoare (ESG) revizuite la onferința Ministerială

Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la Conferința Ministerială din Erevan din 14-15 mai 2015

Traducere realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 3

Cuvânt de început

Standardele și liniile directoare pentru asigurarea calității în Spațiul European al Învățământului Superior

(ESG) au fost adoptate de Miniștrii responsabili pentru învățământul superior în 2005, pe baza unei

propuneri pregătite de Asociația Europeană a Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

(ENQA) în cooperare cu Organizația Europeană a Studenților (ESU)1, Asociația Europeană a Instituțiilor

de Învățământ Superior (EURASHE) și Asociația Europeană a Universităților (EUA).

După 2005, a existat un progres considerabil în ceea ce privește asigurarea calității, cât și alte linii de

acțiune din cadrul Procesului Bologna cum ar fi cadrul calificărilor, recunoașterea și promovarea

rezultatelor învățării, toate acestea contribuind la o schimbare de paradigmă către un învățământ și o

predare centrate pe student.

Având în vedere acest lucru, Comunicatul Ministerial din 2012 a invitat Grupul E4 (ENQA, ESU, EUA,

EURASHE) în cooperare cu Education International (EI), BUSINESSEUROPE și Registrul European al

Agențiilor de Asigurare a Calității din Învățământul Superior (EQAR) să pregătească o propunere inițială

de revizuire a ESG „pentru a îmbunătăți claritatea, aplicabilitatea și utilitatea lor, inclusiv scopul pe care

îl au”.

Procesul de revizuire a inclus mai multe runde de consultare, incluzând atât organizațiile cheie din acest

proces, cât și miniștrii. Comentariile, propunerile și recomandările primite au fost analizate cu grijă și

discutate riguros de Grupul Director. Acestea sunt reflectate în versiunea ESG rezultată ulterior. Mai

mult decât atât, această ediție reflectă și un consens între toate organizațiile care au fost implicate în

proces în ceea ce privește modul în care ar trebui să evolueze asigurarea calității în Spațiul European al

Învățământului Superior și, astfel, oferă o bază solidă pentru implementarea cu succes a documentului.

Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superiro (ENQA)

Organizația Europeană a Studenților (ESU)

Asociația Europeană a Universităților (EUA)

Asociația Europeană a Instituțiilor de Învățământ Superior (EURASHE)

Education International (EI)

BUSINESSEUROPE

Registrul European al agențiilor de Asigurare a Calității din Învățământul Superior (EQAR)

1 ESU a fost cunoscută anterior sub numele ESIB – Organizațiile Naționale ale Studenților din Europa

Page 4: Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la …qa.ubbcluj.ro/documents/documente_qa/ESG_2015_ro.pdfStandardele și liniile directoare (ESG) revizuite la onferința Ministerială

Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la Conferința Ministerială din Erevan din 14-15 mai 2015

Traducere realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 4

I. Context, scop, obiective și principii

Prezentarea contextului

Învățământul superior, cercetarea și inovarea joacă un rol crucial în sprijinirea coeziunii sociale, creșterii

economice și competitivității globale. Având în vedere interesul societăților europene de a deveni din ce

în ce mai bazate pe cunoaștere, învățământul superior a devenit o componentă esențială a dezvoltării

socio-economice și culturale. În același timp, creșterea cererii pentru abilități și competențe necesită un

învățământ superior care răspunde la această nevoie prin noi modalități.

Creșterea accesului la învățământ superior reprezintă o oportunitate pentru instituțiile învățământ

superior de a profita de experiențele individuale anterioare tot mai diverse ale studenților. Adaptarea la

diversitate și creșterea așteptărilor de la învățământul superior necesită o schimbare fundamentală a

modului de funcționare a acestuia; este nevoie de o abordare mult mai centrată pe student în ceea ce

privește învățarea și predarea, incluzând trasee alternative de învățare și recunoașterea competențelor

dobândite în afara curriculei. Însăși instituțiile de învățământ superior devin mai diverse în misiunile pe

care și le definesc, modul în care oferă educație sau în cooperări, incluzând dezvoltarea

internaționalizării, învățarea digitală și noi forme de oferire a educației2. Rolul asigurării calității este

crucial în sprijinirea sistemelor și instituțiilor de învățământ superior în adaptarea la aceste schimbări, în

timp ce asigurarea dobândirii de calificări de către studenți și experiențele pe care aceștia le au în

învățământul superior rămân în prima linie a misiunilor instituționale.

Un țel cheie al Standardelor și Liniilor Directoare pentru Asigurarea Calității în Spațiul European al

Învățământului Superior (ESG) este să contribuie la o înțelegere comună a asigurării calității în ceea ce

privește învățarea și predarea la nivel transfrontalier și de către toți actorii implicați. Acestea au jucat și

vor continua să joace un rol important în dezvoltarea națională și instituțională a sistemelor de asigurare

a calității în interiorul Spațiului European de Învățământ Superior și în cooperarea transfrontalieră.

Implicarea în procesele de asigurare a calității, în special cele externe, permit sistemelor de învățământ

superior europene să își demonstreze calitatea și cresc transparența, contribuind astfel la construirea

încrederii reciproce și la o mai bună recunoaștere a calificărilor, programelor de studiu sau ale altor

prevederi.

ESG sunt folosite de instituții și agenții de asigurare a calității ca document de referință pentru sistemele

de asigurare internă și externă a calității în învățământul superior. Mai mult decât atât, acestea sunt

folosite și de către Registrul European al Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

(EQAR), care este responsabil de listarea agențiilor de asigurare a calității care respectă ESG.

Scop și concepte

ESG sunt un set de standarde și linii directoare pentru asigurarea internă și externă a calității în

învățământul superior. ESG nu reprezintă standarde de calitate și nici nu prescriu cum ar trebui

2 Comunicatul Comisiei Europene: Deschiderea Educației (Opening up Education): Învățare și predare inovative pentru toți prin intermediul

Tehnologiilor și Resurselor Educaționale Deschise, COM (2013) 654 final, http://ec.europa.eu/education/news/doc/openingcom_en.pdf

Page 5: Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la …qa.ubbcluj.ro/documents/documente_qa/ESG_2015_ro.pdfStandardele și liniile directoare (ESG) revizuite la onferința Ministerială

Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la Conferința Ministerială din Erevan din 14-15 mai 2015

Traducere realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 5

implementate procesele de asigurare a calității, ci oferă îndrumare, acoperind dimensiuni care sunt

vitale pentru oferirea unor prevederi și medii de învățare de calitate în învățământul superior. ESG

trebuie luate în considerare într-un context mai amplu ce include și cadrul calificărilor, ECTS și

suplimentul la diplomă, care contribuie, de asemenea, la promovarea transparenței și încrederii

reciproce în învățământul superior în cadrul SEIS.

Focusul ESG este pe asigurarea calității în ceea ce privește învățarea și predarea în învățământul

superior, incluzând mediile de învățare și legăturile relevante cu cercetarea și inovarea. Pe lângă acest

lucru, instituțiile au politici și procese pentru asigurarea și îmbunătățirea propriilor lor activități, cum ar

fi cercetarea sau guvernanța.

ESG se aplică întregului învățământ superior din SEIS, indiferent de modul sau forma de studiu în care

acesta se desfășoară. Astfel, ESG sunt aplicabile inclusiv învățământului superior transnațional și

transfrontalier. În acest document, termenul „program” se referă la învățământul superior în sensul

cel mai larg, incluzând și acele lucruri care nu sunt parte a unui program care se finalizează prin

obținerea unei diplome.

Învățământul superior își propune să îndeplinească scopuri multiple; incluzând pregătirea studenților

pentru cetățenie activă, pentru viitoarele lor cariere (ex: contribuind la angajabilitatea lor), sprijinirea

dezvoltării lor personale, crearea unei baze largi de cunoștințe avansate și stimularea cercetării și

inovării3. Prin urmare, actorii din educație, care pot prioritiza diferit aceste scopuri, pot avea viziuni

diferite asupra calității în învățământul superior, iar asigurarea calității trebuie să țină cont de aceste

perspective diferite. Calitatea, nefiind un concept ușor de definit, este în principal rezultatul interacțiunii

dintre cadre didactice, studenți și mediul instituțional de învățare. Asigurarea calității ar trebui să asigure

un mediu de învățare în care conținutul programelor, oportunitățile de învățare și facilitățile sunt

adecvate scopului.

În centrul tuturor activităților de asigurare a calității sunt scopurile gemene de responsabilitate și

îmbunătățire. Luate laolaltă, acestea creează încredere în performanța instituției de învățământ

superior. Un sistem de asigurare a calității implementat cu succes va oferi informații instituției de

învățământ superior, cât și publicului larg, despre calitatea activităților din interiorul instituției de

învățământ superior (responsabilitate), precum și sfaturi și recomandări de dezvoltare (îmbunătățire).

Asigurarea calității și dezvoltarea calității sunt asfel interconectate. Ele pot sprijini dezvoltarea unei

culturi a calității în care să fie toți implicați: de la studenți și cadre didactice la conducerea și

managementul instituției.

Termenul „asigurarea calității” este folosit în acest document pentru a descrie toate activitățile din

cadrul ciclului de dezvoltare continuă (activități de asigurare și îmbunătățire).

Dacă nu se specifică altfel, în acest document prin actori implicați înțelegem toți actorii din interiorul

instituției, incluzând studenții și personalul, cât și actorii externi, cum ar fi angajatorii sau partenerii

3 – Recomandarea Rec (2007)6 a Comisiei Miniștrilor din cadrul Consiliului Europei în ceea ce privești responsabilitatea publică pentru

învățământ superior și cercetare, http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/News/pub_res_EN.pdf

Page 6: Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la …qa.ubbcluj.ro/documents/documente_qa/ESG_2015_ro.pdfStandardele și liniile directoare (ESG) revizuite la onferința Ministerială

Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la Conferința Ministerială din Erevan din 14-15 mai 2015

Traducere realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 6

externi ai instituției.

Cuvântul instituție este folosit în standarde și linii directoare pentru a se referi la înstituțiile de

învățământ superior. Depinzând de abordarea instituției privind asigurarea calității, se poate referi la

întreaga instituție sau la oricare actor din interiorul instituției.

ESG: Obiective și principii

ESG au următoarele obiective:

Ele setează un cadru comun pentru sistemele de asigurare a calității în ceea ce privește

învățarea și predarea la nivel european, național și instituțional;

Ele permit asigurarea și îmbunătățirea calității învățământului superior din Spațiul European al

Învățământului Superior;

Ele sprijină încerederea reciprocă, facilitând astfel recunoașterea și mobilitatea în interiorul și

dincolo de granițele naționale;

Ele oferă informații despre asigurarea calității în SEIS.

Aceste obiective oferă un cadru în care ESG pot fi folosite și implementate în diferite modalități de către

diferite instituții, agenții și state. SEIS este caracterizat de diversitatea sistemelor politice, sistemelor de

educație, tradițiilor socio-culturale și educaționale, limbilor vorbite, aspirațiilor și așteptărilor din

interiorul său. Acest lucru face ca o abordare monolită asupra calității și asigurării calității să fie

necorespunzătoare. Acceptarea la scară largă a tuturor standardelor este o condiție prealabilă pentru

crearea unei înțelegeri comune a asigurării calității în Europa. Din aceste motive, ESG trebuie să fie la un

nivel generic rezonabil pentru a asigura că ele sunt aplicabile tuturor formelor de învățământ superior.

ESG oferă criteriile de la nivel european după care agențiile de asigurare a calității și activitățile lor sunt

evaluate4. Acest lucru asigură aderarea agențiilor de asigurare a calității din SEIS la același set de

principii, în timp ce procesele și procedurile pe care le aplică sunt modelate astfel încât să se potrivească

scopurilor și cerințelor contextelor în care își desfășoară activitatea.

ESG au la bază următoarele patru principii privind asigurarea calității în SEIS:

Instituțiile de învățământ superior au responsabilitatea principală pentru calitatea activităților

pe care le desfășoară și pentru asigurarea calității lor;

Asigurarea calității este adaptată la diversitatea sistemelor de învățământ superior, a

instituțiilor, a programelor sau a studenților;

Asigurarea calității sprijină dezvoltarea unei culturi a calității;

Asigurarea calității ține cont de nevoile și așteptările studenților, ale tuturor celorlalți actori și

ale societății;

4 – Agențiile care aplică pentru includerea în Registrul European al Agențiilor de Asigurare a Calității din Învățământul Superior (EQAR) sunt

supuse unei evaluări externe ale cărei criterii sunt reprezentate de ESG. De asemenea, Asociația Europeană a Agențiilor de Asigurare a Calității

în Învățământul Superior (ENQA) se bazează pe ESG atunci când vine vorba de oferirea statutului de membru cu drepturi depline unei agenții.

Page 7: Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la …qa.ubbcluj.ro/documents/documente_qa/ESG_2015_ro.pdfStandardele și liniile directoare (ESG) revizuite la onferința Ministerială

Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la Conferința Ministerială din Erevan din 14-15 mai 2015

Traducere realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 7

II. Standarde și linii directoare europene pentru asigurarea calității în

învățământul superior

Standardele pentru asigurarea calității au fost divizate în trei părți:

Asigurarea internă a calității

Asigurarea externă a calității

Asigurarea calității agențiilor

Totuși, trebuie ținut cont că cele trei părți sunt intrinsec legate între ele și împreună formează bazele

unui cadru european de asigurare a calității. Asigurarea externă a calității din Partea 2 recunoaște

standardele pentru asigurarea internă a calității din Partea 1, asta făcând ca munca internă depusă de

instituții să fie direct relevantă pentru orice proces de asigurare externă a calității la care sunt supuse. În

același mod, Partea 3 ține cont de Partea 2. Astfel, cele trei părți conlucrează complementar în instituții

de învățământ superior, cât și în agenții, și asigură înțelegerea faptului că la acest context contribuie și

alți actori. În conseciță, cele trei părți trebuie luate în considerare ca un întreg.

Standardele setează practici convenite și acceptate pentru asigurarea calității în învățământul superior

în SEIS și ar trebui, prin urmare, să fie luate în considerare și respectate de toate tipurile de instituții de

învățământ superior5. Un sumar al standardelor pentru asigurarea calității se regăsește în anexă, pentru

a fi mai ușor accesibile.

Liniile directoare explică de ce standardul este important și descriu cum acesta ar putea fi implementat.

Ele stabilesc bune practici ce trebuie luate în considerare de actorii implicați în asigurarea calității.

Implementarea lor va varia, depinzând de contexte diferite.

5 – Standardele folosesc utilizarea comună din limba engleză pentru „ar trebui” („should”), care are conotația de prescripție și respectare

Page 8: Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la …qa.ubbcluj.ro/documents/documente_qa/ESG_2015_ro.pdfStandardele și liniile directoare (ESG) revizuite la onferința Ministerială

Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la Conferința Ministerială din Erevan din 14-15 mai 2015

Traducere realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 8

Partea 1: Standarde și linii directoare pentru asigurarea internă a calității

1.1 Politici pentru asigurarea calității

Linii directoare:

Politicile și procesele bine definite sunt pilonii principali ai unui sistem instituțional coerent de asigurare

a calității care crează ciclul de dezvoltare continuă și contribuie la creșterea încrederii în instituție.

Acestea sprijină dezvoltarea unei culturi a calității în care toții actorii interni își asumă responsabilitatea

pentru calitate și se implică în asigurarea calității la toate nivelurile din instituție. Pentru a facilita acest

lucru, politicile au un caracter formal și sunt publice.

Politicile de asigurare a calității funcționează cel mai eficient atunci când reflectă relația dintre cercetare,

învățare și predare și iau în considerare atât contextul național în care instituția își desfășoară

activitatea, contextul instituțional, cât și abordarea sa strategică. Astfel de politici sprijină

organizarea unui sistem de asigurare a calității;

departamentele, școlile, facultățile și alte structuri organizaționale, cât și conducerea

instituțională, cadrele didactice și auxiliare și studenții să își asume responsabilitățile care le

revin în asigurarea calității;

integritatea și libertatea academică și sunt vigilente față de fraude academice;

apărarea împotriva intoleranței sau discriminării de orice fel împotriva studenților sau a cadrelor

didactice și auxiliare;

implicarea actorilor externi în asigurarea calității.

Politicile se transpun în practică printr-o varietate de procese de asigurare internă a calității care permit

participarea tuturor celor din instituție. Cum sunt implementate, monitorizate și revizuite aceste politici

rămâne la decizia instituției.

Politicile de asigurare a calității acoperă de asemenea orice element din activitatea instituției care este

subcontractat sau este efectuat de terți.

1.2 Proiectarea și aprobarea programelor

Standard:

Instituțiile ar trebui să aibă politici pentru asigurarea calității care sunt publice și sunt parte a

managementului lor strategic. Actorii interni ar trebui să dezvolte și să implementeze aceste

politici prin intermediul unor structuri și procese adecvate, implicând în același timp și actori

externi.

Page 9: Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la …qa.ubbcluj.ro/documents/documente_qa/ESG_2015_ro.pdfStandardele și liniile directoare (ESG) revizuite la onferința Ministerială

Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la Conferința Ministerială din Erevan din 14-15 mai 2015

Traducere realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 9

Linii directoare:

Programele de studiu sunt în centrul misiunii de învățare a instituțiilor de învățământ superior. Ele oferă

studenților atât cunoștințe academice, cât și competențe, incluzându-le pe cele transferabile, care pot

influența dezvoltarea lor personală și pot fi aplicate în carierele lor viitoare.

Programele

sunt proiectate cu obiective generale care sunt în acord cu strategia instituțională și au rezultate

așteptate ale învățării menționate explicit;

sunt proiectate incluzând studenții și alți actori interesați;

beneficiază de expertiză și puncte de referință externe;

reflectă cele patru scopuri ale învățământului superior definite de Consiliul Europei (cf. Scop și

Concepte);

sunt proiectate astfel încât să permită un parcurs flexibil al studenților;

definesc volumul de muncă așteptat al studenților, de exemplu prin ECTS;

includ oportunități de plasament bine structurate, acolo unde e cazul6;

sunt supuse unui proces formal de aprobare instituțională;

1.3 Învățarea, predarea și evaluarea centrate pe student

Linii directoare:

Învățarea și predarea centrate pe student joacă un rol important în stimularea motivării studenților,

auto-reflecției și implicării lor în procesul de învățare. Asta înseamnă o analiză atentă a modului de

proiectare și implementare a programelor de studiu și a evaluării rezultatelor.

Implementarea învățării și predării centrate pe student

respectă și se îngrijește de diversitatea studenților și a nevoilor lor, permițând trasee de învățare

6 Plasamentul include stagii, activități de practică sau alte părți ale programului care nu se desfășoară în instituție, dar care permit studentului

să dobânească experiență în domeniul de studiu.

Standard:

Instituțiile ar trebui să aibă procese de proiectare și aprobare a programelor. Programele trebuie

proiectate în așa fel încât să atingă obiectivele pentru care au fost create, incluzând rezultatele

învățării. Calificările rezultate în urma unui program trebuie specificate clar, făcând referire la

nivelul corespunzător din cadrul național al calificărilor pentru învățământul superior, respectiv,

din Cadrul Calificărilor din Spațiul European al Învățământului Superior.

Standard:

Instituțiile ar trebui să se asigure că programele sunt oferite în așa fel încât încurajează studenții să

aibă un rol activ în crearea proceselor de învățare, iar evaluarea studenților reflectă această

abordare.

Page 10: Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la …qa.ubbcluj.ro/documents/documente_qa/ESG_2015_ro.pdfStandardele și liniile directoare (ESG) revizuite la onferința Ministerială

Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la Conferința Ministerială din Erevan din 14-15 mai 2015

Traducere realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 10

flexibile;

ia în considerare și folosește metode diferite de organizare a procesului de învățare și predare,

după caz;

folosește în mod flexibil o varietate de metode pedagogice;

evaluează în mod regulat, și modifică atunci când e cazul, modul de organizare a procesului de

învățare și predare și metodele pedagogice folosite;

încurajează un simț al autonomiei pentru cei care învață, asigurând în același timp orientare

adecvată și sprijin din partea profesorilor;

promovează respectul reciproc în relația student-profesor;

are proceduri potrivite pentru a soluționa nemulțumirile studenților;

Având în vedere importanța evaluării progresului studenților și a viitoarelor lor cariere, procesele de

asigurare a calității pentru evaluare iau în considerare următoarele:

Evaluatorii sunt familiarizați cu testările existente și metodele de examinare și primesc sprijin în

dezvoltarea competențelor proprii în acest domeniu;

Criteriile și metodele de evaluare, cât și modalitatea de notare, sunt publicate din timp;

Evaluarea permite studenților să demonstreze la ce nivel au fost atinse rezultatele învățării

propuse. Studenților li se oferă feedback, care, dacă este necesar, e legat de procesul de

învățare;

Acolo unde este posibil, evaluarea este efectuată de mai mult decât un examinator;

Reglementările pentru evaluare țin cont de circumstanțele speciale în care s-ar putea afla

studenții;

Evaluarea este consistentă, aplicată în mod corect tuturor studenților și efectuată în

conformitate cu procedurile stabilite;

O procedură formală de contestare a evaluării de către studenți este în vigoare.

1.4 Admiterea, evoluția, recunoașterea și dobândirea de certificări de către studenți

Linii directoare:

Linii directoare:

Oferirea condițiilor și sprijinului necesar studenților pentru a realiza progresul în carierele lor academice

este în interesul individual al studenților, al programelor, al instituțiilor și al sistemelor. Este esențial să

existe proceduri de admitere, recunoaștere și finalizare adecvate scopului, în special atunci când

studenții sunt mobili în interiorul sau exteriorul sistemelor de învățământ superior.

Standard:

Instituțiile ar trebui să aplice în mod consecvent reglementările definite și publicate în prealabil,

acoperind toate fazele „ciclului vieții” de student, cum ar fi admiterea, evoluția, recunoașterea și

dobândirea de certificări.

Page 11: Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la …qa.ubbcluj.ro/documents/documente_qa/ESG_2015_ro.pdfStandardele și liniile directoare (ESG) revizuite la onferința Ministerială

Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la Conferința Ministerială din Erevan din 14-15 mai 2015

Traducere realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 11

Este important ca politicile de acces, procedurile de admitere și criteriile folosite să fie implementate

corespunzător și în mod transparent. Se vor furniza activități de familiarizare și adaptare a studenților cu

instituția și programul.

Instituțiile trebuie să folosească atât procese, cât și instrumente, pentru a colecta, monitoriza și gestiona

informații despre evoluția studenților.

Recunoașterea corectă a calificărilor din învățământul superior, a perioadelor de studiu și a învățării

anterioare, incluzând recunoașterea învățării non-formale sau informale, sunt componente esențiale

pentru asigurarea evoluției studenților în activitățile lor de studiu, încurajând totodată mobilitatea.

Procedurile adecvate de recunoaștere se bazează pe faptul că

practica instituțională pentru recunoaștere este în acord cu principiile Convenției de

Recunoaștere de la Lisabona;

există cooperare cu alte instituții, agenții de asigurare a calitășii și centre naționale ENIC/NARIC

în vederea asigurării unei recunoașteri coerente în întreaga țară.

Absolvirea reprezintă punctul culminant al perioadei de studiu a studenților. Studenții au nevoie să

primească documentația necesară pentru a le fi explicate calificările obținute, incluzând rezultatele

învățării și contextul, nivelul, conținutul și statusul studiilor care au fost urmate și finalizate cu succes.

1.5 Personalul academic

Linii directoare:

Rolul cadrelor didactice este esențial în crearea unei experiențe de înaltă calitate pentru studenți și

facilitarea dobândirii de cunoștințe, competențe și abilități. Diversificarea populației de studenți și

accentuarea atenției pe rezultate ale învățării necesită o învățare și predare centrate pe student și,

astfel, rolul cadrelor didactice se schimbă (conform Standarului 1.3).

Instituțiile de învățământ superior au responsabilitatea primară față de calitatea cadrelor lor didactice și

în asigurarea unui cadru care să le sprijine ca acestea să își poată desfășura activitatea în mod eficient.

Un astfel de cadru

stabilește și urmărește procese clare, transparente și corecte de recrutare a personalului și

condiții de angajare care recunosc importanța predării;

oferă oportunități și promovează dezvoltarea profesională a personalului academic;

încurajează activitatea științifică pentru a întări legătura dintre educație și cercetare;

încurajează inovarea în metodele de predare și utilizarea de noi tehnologii.

Standard:

Instituțiile ar trebui să se asigure de competența cadrelor lor didactice. Acestea ar trebui să pună

în aplicare procese corecte și transparente de recrutare și dezvoltare a personalului academic.

Page 12: Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la …qa.ubbcluj.ro/documents/documente_qa/ESG_2015_ro.pdfStandardele și liniile directoare (ESG) revizuite la onferința Ministerială

Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la Conferința Ministerială din Erevan din 14-15 mai 2015

Traducere realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 12

1.6 Resurse de învățare și sprijin pentru studenți

Linii directoare:

Pentru o bună experiență în învățământul superior, instituțiile oferă o serie de resurse care să sprijine

învățarea studenților. Acestea variază de la resurse materiale ca bibliotecile, facilitățile de studiu și

infrastructura IT, până la resurse umane cu rol de sprijin pentru studenți cum ar fi tutorii, consilierii sau

alții. Rolul serviciilor de sprijin pentru studenți este important în mod particular și pentru facilitarea

mobilității interne a studenților sau între diferite sisteme de învățământ superior.

Nevoile unei populații diverse de studenți (cum ar fi studenții maturi, cu frecvență redusă, angajați sau

internaționali, cât și studenții cu disabilități) și schimbarea de paradigmă către învățământul centrat pe

student, altături de modalitățile flexibile de învățare și predare, sunt luate în considerare atunci când

sunt planificate și alocate resursele de învățare și serviciile de sprijin pentru studenți.

Activitățile și facilitățile de sprijin pot fi organizate într-o varietate de moduri, depinzând de contextul

instituțional. Cu toate acestea, asigurarea internă a calității garantează că toate resursele sunt accesibile

și adecvate scopului, iar studenții sunt informații despre serviciile care le sunt puse la dispoziție.

În oferirea serviciilor de sprijin pentru studenți rolul personalului administrativ este crucial și, prin

urmare, acesta trebuie să fie calificat și să aibă la dispoziție oportunități pentru a-și dezvolta

competențele.

1.7 Managementul informației

Linii directoare:

Datele fiabile sunt cruciale pentru procese informate de luare a deciziilor în instituție și pentru a

cunoaște lucrurile care merg bine sau care necesită mai multă atenție. Procesele eficiente de colectare și

analiză a informațiilor despre programele de studiu și alte activități intră în responsabilitatea sistemelor

de asigurare internă a calității.

Informațiile colectate depind, într-o oarecare măsură, de tipul și misiunea instituției. Următoarele sunt

de interes:

Indicatori de performanță;

Profilul populației de studenți;

Standard:

Instituțiile ar trebui să finanțeze în mod corespunzător activitățile de învățare și predare și să se

asigure că sunt oferite reurse de învățare și servicii de sprijin pentru studenți adecvate și ușor

accesibile.

Standard:

Instituțiile ar trebui să se asigure că sunt colectate, analizate și utilizate informații relevante

pentru gestionarea eficientă a programelor lor și a altor activități.

Page 13: Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la …qa.ubbcluj.ro/documents/documente_qa/ESG_2015_ro.pdfStandardele și liniile directoare (ESG) revizuite la onferința Ministerială

Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la Conferința Ministerială din Erevan din 14-15 mai 2015

Traducere realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 13

Parcursul studenților, rata de absolvire și rata de abandon;

Satisfacția studenților față de prgramele de studiu pe care le urmează;

Resursele disponibile de învățare și serviciile de sprijin pentru studenți;

Traseele profesionale ale absolvenților;

Pot fi folosite metode variate de colectare a informațiilor. Este important ca studenții și cadrele

didactice să fie implicate în oferirea și analizarea informațiilor și în planificarea activităților ce se impun

ulterior (follow-up).

1.8 Informațiile publice

Linii directoare:

Informațiile despre activitatea instituțiilor sunt utile pentru potențiali sau actuali studenți, cât și pentru

absolvenți, alți actori interesați sau public în general.

Prin urmare, instituțiile oferă informații despre activitatea lor, incluzând informații despre programele

pe care le oferă, criteriile de selecție, rezultatele învățării și calificările dobândite, procedurile de

predare, învățare și evaluare, ratele succes la examene, oportunitățile de învățare pe care le au studenții

la dispoziție și informații despre angajabilitatea absolvenților.

1.9 Monitorizare continuă și evaluare periodică a programelor

Linii directoare:

Monitorizarea regulată, evaluarea și revizuirea programelor de studiu își propun să asigure că acestea

rămân adecvate și creează un mediu propice de natură să sprijine de învățarea studenților.

Aceste procese includ evaluarea:

Conținutului programelor, în lumina celor mai noi cercetări în domeniu, asigurându-se de faptul

că programele sunt de actualitate;

Nevoilor în schimbare ale societății;

Standard:

Instituțiile ar trebui să publice informații despre activitatea lor, incluzând detalii clare, precise,

obiective, actualizate și ușor accesibile despre programele lor.

Standard:

Instituțiile ar trebui să monitorizeze și să evalueze periodic programele pe care le oferă pentru a se

asigura că acestea își ating obiectivele și răspund nevoilor studenților și ale societății. Aceste

evaluări ar trebui să conducă la îmbunătățirea continuă a programelor. Orice măsură planificată

sau implementată ca rezultat al evaluării ar trebui comunicată tuturor celor interesați.

Page 14: Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la …qa.ubbcluj.ro/documents/documente_qa/ESG_2015_ro.pdfStandardele și liniile directoare (ESG) revizuite la onferința Ministerială

Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la Conferința Ministerială din Erevan din 14-15 mai 2015

Traducere realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 14

Volumului de muncă al studenților, precum și al parcursului și succesului acestora;

Eficienței procedurilor de evaluare a studenților;

Așteptărilor, nevoilor și satisfacției studenților în raport cu programul de studiu;

Mediului de învățare și a serviciilor de sprijin pentru studenți, precum și a adecvării acestora la

scopul programului.

Programele sunt evaluate și revizuite regulat, incluzând studenții și alți actori interesați. Informațiile

colectate sunt analizate, iar programele sunt adaptate pentru a se asigura că sunt actualizate. Aspectele

legate de revizuirea programelor sunt publicate.

1.10 Asigurarea externă a calității în mod ciclic

Linii directoare:

Asigurarea externă a calității în variile ei forme poate verifica eficiența instituțiilor în asigurarea internă a

calității, poate funcționa ca un catalizator de îmbunătățire și poate oferi instituției noi perspective. De

asemenea, va oferi instituției și publicului informații despre calitatea activităților instituției.

Instituțiile participă în asigurarea externă a calității în mod ciclic, ținând cont, acolo unde este cazul, de

prevederile legislative sub care își desfășoară activitatea. Prin urmare, depinzând de cadrul legislativ,

asigurarea externă a calității poate lua diferite forme și se poate concentra pe diferite structuri

operaționale (cum ar fi programe, facultăți sau instituții).

Asigurarea calității este un proces continuu care nu se finalizează odată cu feedback-ul extern, cu

raportul efectuat sau cu procesele de follow-up din instituție. Prin urmare, instituțiile se asigură că

progresul făcut de la ultima evaluare externă a calității este luat în considerare atunci când se pregătește

o nouă evaluare.

Standard:

Instituțiile ar trebui să se supună ciclic proceselor de asigurare externe a calității în conformitate

cu ESG.

Page 15: Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la …qa.ubbcluj.ro/documents/documente_qa/ESG_2015_ro.pdfStandardele și liniile directoare (ESG) revizuite la onferința Ministerială

Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la Conferința Ministerială din Erevan din 14-15 mai 2015

Traducere realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 15

Partea 2: Standarde și linii directoare pentru asigurarea externă a calității

2.1 Luarea în considerare a asigurării interne a calității

Linii directoare:

Asigurarea calității în învățământul superior se bazează pe responsabilitatea instituțiilor pentru calitatea

programelor pe care le oferă și pentru alte procese interne; prin urmare, este important ca asigurarea

externă a calității să recunoască și să sprijine responsabilitatea instituțională pentru asigurarea calității.

Pentru a asigura legătura dintre asigurarea internă a calității și cea externă , cea din urmă ia în

considerare standardele din Partea 1. Acestea pot fi abordate în mod diferit, depinzând de tipul de

asigurare externă a calității.

2.2 Realizarea de metodologii adaptate scopului

Linii directoare:

Pentru a fi eficientă și obiectivă este vital ca asigurarea externă a calității să aibă scopuri clare, agreate

de actorii interesați.

Aceste scopuri, obiective, precum și implementarea lor vor

lua în considerare nivelul de muncă și costurile la care trebuie să se supună instituțiile;

ține cont de nevoia de a sprijini instituțiile în îmbunătățirea calității;

permite universităților să demonstreze aceste îmbunătățiri;

duce către o informare clară cu privire la rezultatele asigurării externe a calității și a activităților

de follow-up.

Sistemul de asigurare externă a calității poate opera într-un mod mai flexibil dacă instituțiile sunt

capabile să demonstreze eficiența propriilor sisteme de asigurare internă a calității.

Standard:

Asigurea externă a calității ar trebui să abordeze eficiența proceselor de asigurare internă a

calității descrise în Partea 1 a ESG.

Standard:

Asigurea externă a calității ar trebui să fie definită și concepută special pentru a se asigura că este

adaptată către atingerea scopurilor și obiectivelor sale, ținând cont în același timp de

reglementările relevante existente. Actorii interesați ar trebui să fie implicați în proiectarea și

îmbunătățirea continuă a acesteia.

Page 16: Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la …qa.ubbcluj.ro/documents/documente_qa/ESG_2015_ro.pdfStandardele și liniile directoare (ESG) revizuite la onferința Ministerială

Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la Conferința Ministerială din Erevan din 14-15 mai 2015

Traducere realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 16

2.3 Procesele de implementare

Linii directoare:

Asigurarea externă a calității efectuată în mod profesionist, coerent și transparent, asigură acceptarea

rezultatelor acesteia și contribuie la impactul pe care îl poate avea.

Depinzând de modul în care sistemul de asigurare externă a calității este proiectat, instituțiile pun la

dispoziție informațiile de bază pentru asigurarea externă a calității prin intermediul unei auto-evaluări

sau colectând alte materiale, incluzând documente justificative. În mod normal, documentația scrisă

este completată de interviuri cu actorii interesați în timpul vizitei la fața locului. Rezultatele evaluării

sunt sumarizate într-un raport (conform Standardului 2.5) redactat de un grup de experți externi

(conform Standardului 2.4).

Asigurarea externă a calității nu se finalizează odată cu raportul scris de experți. Raportul oferă

îndrumări clare pentru acțiuni instituționale. Agențiile au un proces coerent de monitorizare ulterioară

pentru a lua în considerare măsurile luate de instituție. Natura proceselor de monitorizare va depinde

de modul în care este proiectată asigurarea externă a calității.

2.4 Experții evaluărilor colegiale

Linii directoare:

În centrul asigurării externe a calității este o gamă largă de expertiză oferită de experți în evaluări

colegiale, care contribuie la activitatea agenției prin aportul adus din diferite perspective, incluzându-le

pe cele ale instituțiilor, ale cadrelor didactice, ale studenților și ale angajatorilor.

Pentru a asigura valoarea și consistența activității experților, aceștia

sunt selectați cu atenție;

au abilitățile și competențele necesare pentru a-și duce la îndeplinire sarcinile;

sunt sprijiniți prin intermediul unor sesiuni de formare și/sau informare potrivite.

Standard:

Procesele de asigurare a calității ar trebui să fie fiabile, utile, predefinite, aplicate în mod coerent

și făcute publice. Ele includ:

o auto-evaluare sau un proces echivalent;

o evaluare externă, incluzând în mod normal și o vizită la fața locului;

un raport rezultat din evaluarea externă;

activități consistente de follow-up.

Standard:

Asigurarea externă a calității ar trebui realizată de grupuri de experți externi care includ și unul

sau mai mulți membri studenți.

Page 17: Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la …qa.ubbcluj.ro/documents/documente_qa/ESG_2015_ro.pdfStandardele și liniile directoare (ESG) revizuite la onferința Ministerială

Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la Conferința Ministerială din Erevan din 14-15 mai 2015

Traducere realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 17

Agenția se asigură de independența acestor experți, implementând mecanisme care să nu permită

conflictele de interese.

Implicarea experților internaționali în asigurarea externă a calității, de exemplu ca membri în echipele

de evaluare colegială, este de dorit și adaugă o nouă dimensiune dezvoltării și implementării acestor

procese.

2.5 Criteriile pentru rezultate

Linii directoare:

Asigurarea externă a calității și în mod particular rezultatele ei au un impact semnificativ pentru

instituția și programele care sunt evaluate și analizate.

În spiritul echității și fiabilității, rezultatele evaluării externe a calității sunt bazate pe criterii predefinite

și publicate anterior, care sunt interpretate consecvent și sunt bazate pe dovezi. Depinzând de sistemul

de asigurare externă a calității, rezultatele pot lua diverite forme, de exemplu pot fi recomandări,

calificative sau decizii formale.

2.6 Raportarea

Linii directoare:

Raportul realizat de experți reprezintă documentul pe care se bazează măsurile de follow-up luate de

instituție în urma evaluării externe și oferă publicului larg informații despre activitățile din instituție.

Pentru ca raportul să poată fi folosit ca bază pentru măsuri ulterioare, acesta trebuie să fie clar și concis

în modul în care este structurat și limbajul folosit și trebuie să conțină

descrierea contextului (pentru a ajuta la localizarea instituției în contextul ei specific);

descrierea individuală a procedurilor, inclusiv a experților implicați;

dovezi, analize și constatări;

concluzii;

caracteristici de bună practică, demonstrate de instituție;

recomandări de acțiuni de follow-up.

Standard:

Toate rezultatele sau hotărârile luate în urma evaluării externe a calității ar trebui să fie bazate pe

criterii explicite și publicate anterior, care sunt aplicate consistent, indiferent dacă procesul duce

sau nu la o decizie formală.

Standard:

Rapoartele complete realizate de experți ar trebui publicate într-o manieră clară și accesibilă

pentru comunitatea academică, partenerii externi și alte persoane interesate. Dacă agenția ia vreo

decizie formală pe baza rapoartelor, aceasta ar trebui publicată odată cu raportul.

Page 18: Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la …qa.ubbcluj.ro/documents/documente_qa/ESG_2015_ro.pdfStandardele și liniile directoare (ESG) revizuite la onferința Ministerială

Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la Conferința Ministerială din Erevan din 14-15 mai 2015

Traducere realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 18

Pregătirea unui raport de sinteză poate fi utilă.

Precizia și acuratețea unui raport este îmbunătățită dacă instituția oferă posibilitatea ca erorile să fie

scoase în evidență înaintea finalizării raportului.

2.7 Reclamații și contestații

Linii directoare:

Pentru a proteja drepturile instituțiilor și pentru a asigura un proces corect de luare a deciziilor,

asigurarea externă a calității funcționează într-o manieră deschisă și responsabilă. Cu toate acestea, pot

exista neînțelegeri sau nemulțumiri în legătură cu procesele desfășurate sau rezultatele formale

ulterioare.

Instituțiile trebuie să aibă la dispoziție procese care să le permită să ridice probleme în ceea ce privește

activitatea agenției; agențiile trebuie să gestioneze situațiile de acest fel într-o manieră profesionistă,

prin intermediul unor proceduri clar definite și aplicate în mod consecvent.

O procedură de plângere permite unei instituții să își exprime nemulțumirea față de modul în care s-au

desfășurat procesele sau față de cei care le-au gestionat.

Într-o procedură de contestare, instituțiile pun la îndoială rezultatele formale ale proceselor, atunci când

pot demonstra că acestea nu sunt bazate pe dovezi solide, că nu au fost folosite corect criteriile sau că

procesele nu au fost implementate în mod consecvent.

Standard:

Procedurile de reclamații și contestații ar trebui definite clar ca parte a proiecției proceselor de

asigurare externă a calității și ar trebui comunicate instituțiilor.

Page 19: Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la …qa.ubbcluj.ro/documents/documente_qa/ESG_2015_ro.pdfStandardele și liniile directoare (ESG) revizuite la onferința Ministerială

Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la Conferința Ministerială din Erevan din 14-15 mai 2015

Traducere realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 19

Partea 3: Standarde și linii directoare pentru asigurarea calității agențiilor

3.1 Activitățile, politicile și procesele de asigurare a calității

Linii directoare:

Pentru a asigura eficiența și impactul asigurării externe a calității, este important ca instituțiile și publicul

larg să aibă încredere în agenții.

Prin urmare, țelurile și obiectivele agențiilor de asigurare a calității sunt descrise și publicate, alături de

natura interacțiuniilor dintre agenții și actori interesați relevanți din învățământul superior, în special

instituțiile de învățământ superior, și scopul activităților agențiilor. Expertiza unei agenții ar putea crește

prin includerea de membri internaționali în comisiile sale.

O gamă variată de activități de asigurare externă a calității sunt implementate de agenții pentru a atinge

diferite obiective. Printre acestea se numără evaluarea, verificarea, auditul, analiza sau alte activități

similare la nivel de program sau de instituție, care pot fi implementate în mod diferit. Atunci când

agențiile se ocupă și de alte tipuri de activități, este necesar să existe o distincție clară între asigurarea

externă a calității și alte domenii din activitatea lor.

3.2 Statutul oficial

Linii directoare:

În special atunci când asigurarea externă a calității este folosită în scopuri normative, instituțiile trebuie

să aibă siguranța că rezultatele acestui proces sunt acceptate în sistemul de învățământ superior de

către stat, actorii interesați și publicul larg.

3.3 Independeța

Standard:

Agențiile trebuie să desfășoare activitățile de asigurare externă a calității în mod regulat așa cum

sunt definite în Partea 2 a ESG. Acestea trebuie să aibă scopuri și obiective clare și explicite, ca

parte a misiunii lor exprimată și disponibilă publicului larg. Ele trebuie să se reflecte în activitatea

de zi cu zi a agenției. Agențiile ar trebui să asigure implicarea actorilor interesați în guvernanța și

activitatea lor.

Standard:

Agențiile ar trebui să aibă o bază legală după care funcționează și ar trebui să fie recunoscute

formal de către autoritățile publice competente ca agenții de asigurare a calității.

Standard:

Agențiile ar trebui să fie independente și să funcționeze autonom. Acestea trebuie să aibă

responsabilitatea deplină pentru acțiunile pe care le desfășoară și rezultatele acestora, fără

influența unei terțe părți.

Page 20: Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la …qa.ubbcluj.ro/documents/documente_qa/ESG_2015_ro.pdfStandardele și liniile directoare (ESG) revizuite la onferința Ministerială

Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la Conferința Ministerială din Erevan din 14-15 mai 2015

Traducere realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 20

Linii directoare:

Instituțiile autonome au nevoie de agenții independente ca parteneri.

Atunci când discutăm despre independența unei agenții, următoarele aspecte sunt importante:

Independența organizațională, demonstrată de documente oficiale (ex: instrumente de

guvernare, acte legislative sau statutul organizației) care stipulează independența activității

agenției de părți terțe, cum ar fi instituțiile de învățământ superior, guvernele sau alte structuri

interesate;

Independența operațională: definirea și punerea în practică a procedurilor și metodelor de lucru

ale agenției, precum și numirea și desemnarea experților externi sunt efectuate în mod

indepentent de părți terțe, cum ar fi instituțiile de învățământ superior, guvernele sau alți actori

interesați;

Independența rezultatelor formale: în timp ce experții din rândul actorilor interesați relevanți, în

în special studenții, iau parte la procesele de asigurare a calității, rezultatele finale ale proceselor

de asigurare a calității rămân în responsabilitatea agenției.

Toți cei care contribuie la activitățile agenției de asigurare externă a calității (ex: în calitate de experți)

sunt informați că deși aceștia pot fi nominalizați de o terță parte, pe durată colaborării cu agenția aceștia

acționează în nume propriu și nu reprezintă terța parte de la care provin.

3.4 Analiza tematică

Linii directoare:

În cursul activtiății lor, agențiile dobândesc informații despre programe și instituții care pot fi utile

dincolo de aria de aplicare a unui singur proces, oferind materiale pentru analize structurate ale

sistemului de învățământ superior.

O analiză aprofundată și atentă a acestor informații va arăta dezvoltările făcute, tendințele, ariile de

bună practică și zonele une se întâlnesc dificultăți.

3.5 Resursele

Standard:

Agențiile ar trebui să publice în mod regulat rapoarte care descriu și analizează rezultatele

generale ale activităților lor de asigurare externă a calității.

Standard:

Agențiile ar trebui să dispună de resurse adecvate și corespunzătoare, atât umane, cât și

financiare, pentru a-și putea desfășura activitatea.

Page 21: Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la …qa.ubbcluj.ro/documents/documente_qa/ESG_2015_ro.pdfStandardele și liniile directoare (ESG) revizuite la onferința Ministerială

Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la Conferința Ministerială din Erevan din 14-15 mai 2015

Traducere realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 21

Linii directoare:

Este în interesul public ca agențiile să fie finanțate adecvat și corespunzător, având în vedere importanța

impactului învățământului superior în dezvoltarea societăților și indivizilor. Resursele agențiilor le permit

acestora să organizeze și desfășoare activități de asigurare externă a calității într-o manieră eficace și

eficientă. În plus, resursele le permit acestora să îmbunătățească și să analizeze practicile pe care le

utilizează și să informeze publicul în legătură cu activitățile pe care le desfășoară.

3.6 Asigurarea internă a calității și conduita profesională

Linii directoare:

Agențiile trebuie să fie responsabile în fața actorilor interesați. Prin urmare, este indispensabil să existe

standarde profesionale ridicate și integritate în ceea ce privește activitatea agenției. Revizuirea și

îmbunătățirea activităților lor se defășoară în mod continuu pentru a se asigura că serviciile oferite

instituțiilor și societății sunt optime.

Agențiile aplică politici de asigurare internă a calității care sunt disponibile pe website-urile lor. Aceste

politici

garantează că toate persoanele implicate în activitățile agenției sunt competente și acționează

cu profesionalism și în mod etic;

includ mecanisme de feedback intern și extern care conduc la o îmbunătățire continuă în cadrul

agenției;

protejează împotriva intoleranței sau oricărei forme de discriminare;

prezintă modalitățile corespunzătoare de comunicare cu autoritățile relevante din jurisdicțiile în

care operează;

asigură că toate activitățile sau materialele realizate de subcontractanți sunt în conformitate cu

ESG, în cazul în care unele sau toate elementele din activitatea de asigurare a calității sunt

subcontractate altor părți;

permit agenției să stabilească statutul și recunoașterea instituțiilor cu care desfășoară activități

de asigurare externă a calității.

3.7 Evaluarea externă ciclică a agențiilor

Linii directoare:

Standard:

Agențiile ar trebui să aibă în vigoare procese de asigurare internă a calității legate de definirea,

asigurarea și îmbunătățirea calității și integrității activităților lor.

Standard:

Agențiile ar trebui să se supună unei evaluări externe cel puțin o dată la fiecare cinci ani pentru a

demonstra că funcționează în acord cu ESG.

Page 22: Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la …qa.ubbcluj.ro/documents/documente_qa/ESG_2015_ro.pdfStandardele și liniile directoare (ESG) revizuite la onferința Ministerială

Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la Conferința Ministerială din Erevan din 14-15 mai 2015

Traducere realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 22

Evaluarea externă periodică va ajuta agenția să reflecta asupra propriilor politici și activități. Aceasta

oferă o modalitate care asigură agențiile și actorii interesați că acestea continuă să adere la principiile

prevăzute în ESG.

Page 23: Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la …qa.ubbcluj.ro/documents/documente_qa/ESG_2015_ro.pdfStandardele și liniile directoare (ESG) revizuite la onferința Ministerială

Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la Conferința Ministerială din Erevan din 14-15 mai 2015

Traducere realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 23

III. Anexă: Sumar al standardelor

Partea 1: Standarde și linii directoare pentru asigurarea internă a calității

1.1 Politici pentru asigurarea calității

Instituțiile ar trebui să aibă politici pentru asigurarea calității care sunt publice și sunt parte a

managementului lor strategic. Actorii interni ar trebui să dezvolte și să implementeze aceste politici prin

intermediul unor structuri și procese adecvate, implicând în același timp și actori externi7.

1.2 Proiectarea și aprobarea programelor8

Instituțiile ar trebui să aibă procese de proiectare și aprobare a programelor. Programele trebuie

proiectate în așa fel încât să atingă obiectivele pentru care au fost create, incluzând rezultatele învățării.

Calificările rezultate în urma unui program trebuie specificate clar, făcând referire la nivelul

corespunzător din cadrul național al calificărilor pentru învățământul superior, respectiv, din Cadrul

Calificărilor din Spațiul European al Învățământului Superior.

1.3 Învățarea, predarea și evaluarea centrate pe student

Instituțiile ar trebui să se asigure că programele sunt oferite în așa fel încât încurajează studenții să aibă

un rol activ în crearea proceselor de învățare, iar evaluarea studenților reflectă această abordare.

1.4 Admiterea, evoluția, recunoașterea și dobândirea de certificări a studenților

Instituțiile ar trebui să aplice în mod consecvent reglementările definite și publicate în prealabil,

acoperind toate fazele „ciclului vieții” de student, cum ar fi admiterea, evoluția, recunoașterea și

dobândirea de certificări.

1.5 Personalul academic

Instituțiile ar trebui să se asigure de competența cadrelor lor didactice. Acestea ar trebui să pună în

aplicare procese corecte și transparente de recrutare și dezvoltare a personalului academic.

1.6 Resurse de învățare și sprijin pentru studenți

Instituțiile ar trebui să finanțeze în mod corespunzător activitățile de învățare și predare și să se asigure

că sunt oferite reurse de învățare și servicii de sprijin pentru studenți adecvate și ușor accesibile.

1.7 Managementul informației

Instituțiile ar trebui să se asigure că sunt colectate, analizate și utilizate informații relevante pentru

gestionarea eficientă a programelor lor și a altor activități.

7 În cazul în care nu există altceva specificat, în document „actori interesați” se referă la toți actorii din cadrul instutuției, incluzând studenții și

personalul, cât și actorii externi cum ar fi angajatorii sau parteneri externi ai instituției.

8 termenul „program” se referă la învățământul superior în sensul cel mai larg , incluzând și acele lucruri care nu sunt parte a unui program care

se finalizează prin obținerea unei diplome.

Page 24: Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la …qa.ubbcluj.ro/documents/documente_qa/ESG_2015_ro.pdfStandardele și liniile directoare (ESG) revizuite la onferința Ministerială

Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la Conferința Ministerială din Erevan din 14-15 mai 2015

Traducere realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 24

1.8 Informațiile publice

Instituțiile ar trebui să publice informații despre activitatea lor, incluzând detalii clare, precise, obiective,

actualizate și ușor accesibile despre programele lor.

1.9 Monitorizare continuă și evaluare periodică a programelor

Instituțiile ar trebui să monitorizeze și să evalueze periodic programele pe care le oferă pentru a se

asigura că acestea își ating obiectivele și răspund nevoilor studenților și ale societății. Aceste evaluări ar

trebui să conducă la îmbunătățirea continuă a programelor. Orice măsură planificată sau implementată

ca rezultat al evaluării ar trebui comunicată tuturor celor interesați.

1.10 Asigurarea externă a calității în mod ciclic

Instituțiile ar trebui să se supună ciclic proceselor de asigurare externe a calității în conformitate cu ESG.

Partea 2: Standarde și linii directoare pentru asigurarea externă a calității

2.1 Luarea în considerare a asigurării interne a calității

Asigurea externă a calității ar trebui să abordeze eficiența proceselor de asigurare internă a calității

descrise în Partea 1 a ESG.

2.2 Realizarea de metodologii adaptate scopului

Asigurea externă a calității ar trebui să fie definită și concepută special pentru a se asigura că este

adaptată către atingerea scopurilor și obiectivelor sale, ținând cont în același timp de reglementările

relevante existente. Actorii interesați ar trebui să fie implicați în proiectarea și îmbunătățirea continuă a

acesteia.

2.3 Procesele de implementare

Procesele de asigurare a calității ar trebui să fie fiabile, utile, predefinite, aplicate în mod coerent și

făcute publice. Ele includ:

o auto-evaluare sau un proces echivalent;

o evaluare externă, incluzând în mod normal și o vizită la fața locului;

un raport rezultat din evaluarea externă;

activități consistente de follow-up.

2.4 Experții evaluărilor colegiale

Asigurarea externă a calității ar trebui realizată de grupuri de experți externi care includ și unul sau mai

mulți membri studenți.

2.5 Criteriile pentru rezultate

Toate rezultatele sau hotărârile luate în urma evaluării externe a calității ar trebui să fie bazate pe criterii

explicite și publicate anterior, care sunt aplicate consistent, indiferent dacă procesul duce sau nu la o

decizie formală.

Page 25: Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la …qa.ubbcluj.ro/documents/documente_qa/ESG_2015_ro.pdfStandardele și liniile directoare (ESG) revizuite la onferința Ministerială

Standardele și liniile directoare (ESG) revizuite la Conferința Ministerială din Erevan din 14-15 mai 2015

Traducere realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) 25

2.6 Raportarea

Rapoartele complete realizate de experți ar trebui publicate într-o manieră clară și accesibilă pentru

comunitatea academică, partenerii externi și alte persoane interesate. Dacă agenția ia vreo decizie

formală pe baza rapoartelor, aceasta ar trebui publicată odată cu raportul.

2.7 Reclamații și contestații

Procedurile de reclamații și contestații ar trebui definite clar ca parte a proiecției proceselor de asigurare

externă a calității și ar trebui comunicate instituțiilor.

Partea 3: Standarde și linii directoare pentru asigurarea calității agențiilor

3.1 Activitățile, politicile și procesele de asigurare a calității

Agențiile trebuie să desfășoare activitățile de asigurare externă a calității în mod regulat așa cum sunt

definite în Partea 2 a ESG. Acestea trebuie să aibă scopuri și obiective clare și explicite, ca parte a

misiunii lor, exprimată și disponibilă publicului larg. Ele trebuie să se reflecte în activitatea de zi cu zi a

agenției. Agențiile ar trebui să asigure implicarea actorilor interesați în guvernanța și activitatea lor.

3.2 Statutul oficial

Agențiile ar trebui să aibă o bază legală după care funcționează și ar trebui să fie recunoscute formal de

către autoritățile publice competente ca agenții de asigurare a calității.

3.3 Independeța

Agențiile ar trebui să fie independente și să funcționeze autonom. Acestea trebuie să aibă

responsabilitatea deplină pentru acțiunile pe care le desfășoară și rezultatele acestora, fără influența

unei terțe părți.

3.4 Analiza tematică

Agențiile ar trebui să publice în mod regulat rapoarte care descriu și analizează rezultatele generale ale

activităților lor de asigurare externă a calității.

3.5 Resursele

Agențiile ar trebui să dispună de resurse adecvate și corespunzătoare, atât umane, cât și financiare,

pentru a-și putea desfășura activitatea.

3.6 Asigurarea internă a calității și conduita profesională

Agențiile ar trebui să aibă în vigoare procese de asigurare internă a calității legate de definirea,

asigurarea și îmbunătățirea calității și integrității activităților lor.

3.7 Evaluarea externă ciclică a agențiilor

Agențiile ar trebui să se supună unei evaluări externe cel puțin o dată la fiecare cinci ani pentru a

demonstra că funcționează în acord cu ESG.