SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

34
ICS 93.080.20 STANDARD ROMÂN SR EN 12273 Iulie 2009 Straturi bituminoase turnate la rece Cerine Slurry surfacing. Requirements Matériaux Bitumineux coulés à froid. Spécifications APROBARE Aprobat de Directorul General al ASRO la 30 septembrie 2008 Standardul european EN 12273:2008 are statutul unui standard român CORESPONDEN Acest standard este identic cu standardul european EN 12273:2008 This standard is identical with the European Standard EN 12273:2008 La présente norme est identique à la norme européenne EN 12273:2008 ASOCIAIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA (ASRO) Str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucureti Director General: Tel.: +40 21 316 32 96, Fax: +40 21 316 08 70 Direcia De Standardizare: Tel. +40 21 310 17 30, +40 21 310 43 08, +40 21 312 47 44, Fax: +40 21 315 58 70 Direcia Publicaii - Serv. Vânzri/Abonamente: Tel. +40 21 316 77 25, Fax + 40 21 317 25 14, +40 21 312 94 88 Serviciul Redacie - Marketing, Drepturi de Autor + 40 21 316.99.74 ASRO Reproducerea sau utilizarea integral sau parial a prezentului standard în orice publicaii i prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzis dac nu exist acordul scris al ASRO Ref.: SR EN 12273:2008 Ediia 1

Transcript of SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

Page 1: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

ICS 93.080.20

STANDARD ROMÂN

SR EN 12273 Iulie 2009

Straturi bituminoase turnate la rece Cerin�e

Slurry surfacing. Requirements Matériaux Bitumineux coulés à froid. Spécifications

APROBARE Aprobat de Directorul General al ASRO la 30 septembrie 2008 Standardul european EN 12273:2008 are statutul unui standard român

CORESPONDEN�� Acest standard este identic cu standardul european EN 12273:2008

This standard is identical with the European Standard EN 12273:2008

La présente norme est identique à la norme européenne EN 12273:2008

ASOCIA�IA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA (ASRO) Str. Mendeleev nr. 21-25, cod 010362, Bucure�ti

Director General: Tel.: +40 21 316 32 96, Fax: +40 21 316 08 70 Direc�ia De Standardizare: Tel. +40 21 310 17 30, +40 21 310 43 08, +40 21 312 47 44, Fax: +40 21 315 58 70

Direc�ia Publica�ii - Serv. Vânz�ri/Abonamente: Tel. +40 21 316 77 25, Fax + 40 21 317 25 14, +40 21 312 94 88 Serviciul Redac�ie - Marketing, Drepturi de Autor + 40 21 316.99.74

� ASRO Reproducerea sau utilizarea integral� sau par�ial� a prezentului standard în orice publica�ii �i prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzis� dac� nu exist� acordul scris al ASRO Ref.: SR EN 12273:2008

Edi�ia 1

Page 2: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

2

Preambul na�ional Acest standard reprezint� versiunea român� a standardului european EN 12273:2008. Standardul a fost tradus de ASRO, are acela�i statut ca �i versiunile oficiale �i a fost publicat cu permisiunea CEN. Acest standard reprezint� versiunea român� a textului în limba francez� a standardului european EN 12273:2008. Standardul EN 12273:2008 a fost aprobat ca standard român la data de 30 septembrie 2008 publicarea unei note de confirmare a adopt�rii care este înlocuit� de prezenta traducere realizat� în iulie 2009. Acest standard specific� cerin�ele de performan�� precum �i procedurile de control referitoare la punerea în oper� a materialelor bituminoase turnate la rece, produse destinate tratamentelor de suprafa�a ale drumurilor �i alte zone de circula�ie (de exemplu trotuare, piste de biciclete). Materialele bituminoase turnate la rece care fac obiectul acestui standard sunt similare celor tratate în Normativul privind execu�ia straturilor bituminoase foarte sub�iri la rece AND 523 – 1995. Acest standard este armonizat cu Directiva 89/106/CEE Produse pentru construc�ii. Coresponden�a dintre standardele europene �i interna�ionale la care se face referire �i standardele române este dat� în anexa na�ional� NA. Cuvintele “standard european“ din textul acestui standard trebuie citite “standard român”.

Page 3: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

3

STANDARD EUROPEAN EN 12273 EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM Aprilie 2008 ICS 93.080.20

Versiunea român�

Straturi bituminoase turnate la rece. Cerin�e

Slurry surfacing - Requirements

Matériaux bitumineux coulés à froid - Spécifications

Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise - Anforderungen

Prezentul standard european a fost adoptat de CEN la 23 februarie 2008. Membrii CEN sunt obliga�i s� respecte Regulamentul Intern CEN/CENELEC care stipuleaz� condi�iile în care standardului european i se atribuie statutul de standard na�ional, f�r� nicio modificare. Listele actualizate �i referin�ele bibliografice referitoare la aceste standarde na�ionale pot fi ob�inute pe baz� de cerere c�tre Secretariatul Central sau orice membru CEN. Prezentul standard european exist� în trei versiuni oficiale (englez�, francez�, german�). O versiune în oricare alt� limb�, realizat� prin traducerea sub responsabilitatea unui membru CEN, în limba sa na�ional� �i notificat� Secretariatului Central, are acela�i statut ca �i versiunile oficiale. Membrii CEN sunt organismele na�ionale de standardizare din ��rile urm�toare: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Elve�ia, Estonia, Finlanda, Fran�a, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceh�, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia �i Ungaria.

CEN COMITETUL EUROPEAN DE STANDARDIZARE

Comité Européen de Normalisation Europäisches Komitee für Normung

European Committee for Standardization

Centrul de Management: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles © 2008 CEN – Toate drepturile de exploatare sub orice form� �i în orice mod sunt rezervate în toat� lumea

membrilor na�ionali ai CEN. Ref.: EN 12273:2008 RO

Page 4: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

4

Cuprins pagina

Preambul ..................................................................................................................................................5 1 Domeniu de aplicare....................................................................................................................6 2 Referin�e normative .....................................................................................................................6 3 Termeni �i defini�ii........................................................................................................................7 4 Simboluri......................................................................................................................................8 5 Cerin�e .........................................................................................................................................85.1 Elemente componente.................................................................................................................85.1.1 Generalit��i ..................................................................................................................................85.1.2 Lian�i ............................................................................................................................................95.1.3 Agregate ......................................................................................................................................95.1.4 Curbe granulometrice..................................................................................................................95.2 Material bituminos turnat la rece .................................................................................................95.2.1 Defecte determinate prin evaluare vizual�..................................................................................95.2.2 Aderen�a ......................................................................................................................................95.2.3 Caracterizarea emisiei de zgomot.............................................................................................115.3 Durabilitate ................................................................................................................................115.3.1 Generalit��i ................................................................................................................................115.3.2 Aderen�� ....................................................................................................................................115.3.3 Aderen�a la suport .....................................................................................................................11

6 Evaluarea conformit��ii ......................................................................................................................11 Anexa A (normativ�) Controlul produc�iei (FPC)...................................................................................12A.1 Generalit��i ................................................................................................................................12A.2 Cerin�e generale ........................................................................................................................13A.3 Cerin�e specifice produsului ......................................................................................................13

Anexa B (normativ�) Frecven�e minime de încercare pentru controlul produc�iei (FPC) .....................17Anexa C (normativ�) Tronson de prob� pentru încerc�ri de tip ini�iale (TAIT) .....................................22C.1 Generalit��i ................................................................................................................................22C.2 Cerin�e .......................................................................................................................................22C.3 Înregistr�ri..................................................................................................................................22C.4 Disponibilitatea informa�iilor ......................................................................................................23

Anexa ZA (informativ�) Articole / paragrafe din standardul european care trateaz� dispozi�iile directivei CE “ Produse de construc�ie” .................................................................................................24ZA.1 Domeniu de aplicare �i caracteristici aplicabile.........................................................................24ZA.2 Procedur� de atestare a conformit��ii materialelor bituminoase turnate la rece.......................26ZA.3 Marcaj CE �i etichetare.............................................................................................................27

Bibliografie..............................................................................................................................................30

Page 5: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

5

Preambul Prezentul document (EN 12273:2008) a fost elaborat de c�tre comitetul tehnic CEN / TC 227 “Materiale pentru drumuri ” al c�rui secretariat este de�inut de DIN. Acest standard european trebuie s� primeasc� statutul de standard na�ional, fie prin publicarea unui text identic, fie prin ratificare, cel târziu în octombrie 2008 �i toate standardele na�ionale în contradic�ie cu acesta trebuie retrase cel târziu în ianuarie 2010. Se atrage aten�ia c� anumite elemente ale prezentului document pot face obiectul drepturilor de proprietate intelectual� sau drepturi similare. CEN �i/sau CENELEC nu va fi (vor fi) f�cut (e) responsabil (e) pentru faptul c� nu a identificat �i avertizat despre existen�a unor astfel de drepturi de proprietate. Prezentul document a fost elaborat în cadrul unui mandat dat CEN de c�tre Comisia European� �i Asocia�ia European� a Liberului Schimb �i vine în sprijinul cerin�elor esen�iale a (ale) Directivei (lor) CE. Pentru rela�ia cu Directiva (ele) CE, a se vedea anexa ZA informativ�, care face parte integrant� din prezentul document. Conform Regulamentului Intern CEN/CENELEC, organismele na�ionale de standardizare ale urm�toarelor ��ri trebuie s� aplice acest standard european: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Elve�ia, Estonia, Finlanda, Fran�a, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceh�, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia �i Ungaria.

Page 6: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

6

1 Domeniu de aplicare Prezentul standard european precizeaz� cerin�ele de performan�� precum �i procedurile de control referitoare la punerea în oper� a materialelor bituminoase turnate la rece, produse destinate tratamentului de suprafa�� al drumurilor �i altor zone de circula�ie (de exemplu: trotuare, piste de bicicli�ti). Prezentul standard european nu se aplic� suprafe�elor de materiale bituminoase turnate la rece mai mici de 500 m2 care nu sunt continue (de exemplu: repara�ii minore). Prezentul standard european nu se aplic� materialelor turnate la rece proiectate de client. Prezentul standard european nu se aplic�, din punct de vedere al reac�iei la foc, pentru materialele turnate la rece în tuneluri. În prezent, astfel de reglement�ri nu au fost identificate �i nici nu exist� metode de clasificare a reac�iei la foc. NOT� - Statele membre pot selec�iona cerin�ele tehnice din acest standard european pentru utilizarea în tuneluri. Prezentul document nu se aplic� îmbr�c�min�ilor care sunt tratate în reglement�ri interna�ionale de exemplu, Organiza�ia Interna�ional� a Avia�iei Civile ICAO (terenuri pentru avia�ie). 2 Referin�e normative Urm�toarele documente de referin�� sunt indispensabile pentru aplicarea prezentului standard. Pentru referin�ele datate se aplic� edi�ia citat�. Pentru referin�ele nedatate se aplic� ultima edi�ie a documentului de referin�� (inclusiv eventualele amendamente). EN 58, Bitumes et liants bitumineux — Échantillonnage des liants bitumineux. EN 933-1, Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 1: Détermination de la granularité — Analyse granulométrique par tamisage. EN 933-8, Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 8: Évaluation des fines — Équivalent de sable. EN 933-9, Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Qualification des fines — Partie 9: Essai au bleu de méthylène. EN 1097-5, Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats — Partie 5: Détermination de la teneur en eau par séchage en étuve ventilée. EN 12274-2, Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthode d’essai — Partie 2: Détermination de la teneur en liant résiduel. EN 12274-6, Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthodes d’essai — Partie 6: Taux d’épandage. EN 12274-8, Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthodes d’essai — Partie 8: Évaluation visuelle des défauts. EN 13036-1:2001, Caractéristiques de surface des routes et aéroports — Méthodes d'essai — Partie 1: Mesurage de la profondeur de macrotexture de la surface d’un revêtement à l'aide d'une technique volumétrique à la tâche. EN 13043, Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et d’autres zones de circulation. EN 13808, Bitumes et liants bitumineux — Cadre de spécifications pour les émulsions cationiques de liants bitumineux. EN ISO 9001:2000, Systèmes de management de la qualité — Exigences (ISO 9001:2000).

Page 7: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

7

EN ISO 13473-1, Caractérisation de la texture d'un revêtement de chaussée à partir de relevés de profil — Partie 1: Détermination de la profondeur moyenne de la texture (ISO 13473-1:1997). 3 Termeni �i defini�ii Pentru utilizarea prezentului document, se aplic� termenii �i defini�iile urm�toare. 3.1 material bituminos turnat la rece îmbr�c�minte alc�tuit� dintr-un amestec de agregate, ap�, emulsie bituminoas� �i aditivi, preparat� �i aplicat� in situ (prin avansarea utilajului). Îmbr�c�mintea poate cuprinde unu sau mai multe straturi NOTA 1 - Materialele bituminoase turnate la rece, realizate cu agregate cu dimensiuni mari sunt denumite deseori « anrobate turnate la rece » iar dac� sunt realizate cu agregate mici având de exemplu, dimensiunea maxim� de 4 mm, sunt denumite uneori « pelicule bituminoase ». Cele dou� tipuri sunt incluse în prezentul standard european. NOTA 2 - Conformitatea cu cerin�ele de performan�� (de exemplu: macrotextura) nu este obligatorie pentru straturile care nu sunt în contact direct cu traficul. 3.2 liant liantul care intr� în compozi�ia unui material bituminos turnat la rece este o emulsie de bitum care poate fi modificat cu un polimer sau al�i aditivi 3.3 controlul produc�iei (FPC) sistem de control intern al produc�iei efectuat permanent de c�tre produc�tor, la care toate elementele, cerin�ele �i dispozi�iile adoptate de c�tre produc�tor sunt documentate în mod sistematic sub form� de reguli de ac�iune �i proceduri scrise 3.4 proiectarea formul� (re�et�) �i metod� pentru a r�spunde cerin�elor de performan�� specificate 3.5 control al propriet��ilor perceptibile evaluare efectuat� cu ajutorul sim�urilor: v�z, tactil, miros, auz,etc. Se refer� la un concept mai amplu denumit de regul�, « inspec�ie vizual� » NOTA 1 - De exemplu, controlul unei livr�ri de emulsie poate implica vederea (culoare, consisten�� �i omogenitate), sim�ul mirosului (miros) �i tactil (estimarea viscozit��ii prin fr�mântare �i a puterii de lipire dup� rupere). Acesta îi permite celui care controleaz� s� �tie dac� liantul este conform a�tept�rilor �i este modalitatea cea mai rapid� de a detecta o livrare defectuoas�. Principii similare se aplic� agregatelor, în special pentru o inspec�ie a stocurilor unde se pot constata rapid manual probleme de cur��enie, de granulometrie sau coeficient de form�. ( a se vedea �i EN 1425). NOTA 2 - În toate situa�iile se recomand� ca pentru propriet��ile perceptibile, controalele s� se efectueze numai în limitele bunelor practici �i cu respectarea reglement�rilor referitoare la igien� �i securitate. 3.6 tronson de prob� pentru încerc�ri de tip ini�iale (TAIT) sinonim cu încercarea de tip ini�ial� (ITT), tronsonul de prob� permite demonstrarea faptului c� materialul bituminos turnat la rece are caracteristici conforme cu cele declarate, conform prezentului standard european. Un tronson de prob� pentru încerc�ri de tip ini�iale const� într-un sector definit de drum unde a fost realizat un strat din material bituminos turnat la rece, cu un sistem de control al produc�iei (FPC) �i dup� un an este supus încerc�rilor de performan��. Informa�iile detaliate sunt înregistrate pentru a identifica în mod clar produsul, performan�ele acestuia �i utilizarea preconizat� (a se vedea anexa C) NOT� - Un tronson de prob� pentru încerc�ri de tip ini�iale este utilizat de c�tre produc�tor pentru a ob�ine un anumit nivel de încredere în produsul s�u, în capacitatea sa de a-l proiecta �i de a-l pune în oper�.

Page 8: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

8

3.7 durabilitate capacitatea unui produs de a-�i p�stra performan�ele cerute, sub influen�a ac�iunilor previzibile, pe timpul unei durate de via�� economic rezonabil� 3.8 produc�tor entitate responsabil� legal de punerea pe pia�� a produsului 3.9 familie de produse grup declarat de utiliz�ri preconizate pentru care sunt reprezentative caracteristicile de performan�� ale materialului turnat la rece EXEMPLU - Autostr�zi, drumuri cu trafic redus, trotuare, sau declarate prin nivelul solicit�rii. 4 Simboluri Pentru utilizarea prezentului document, se aplic� urm�toarele simboluri

S este suprafa�a unei sec�iuni de 100 m lungime de material bituminos turnat la rece, în metri p�tra�i (m2);

P1 este propor�ia suprafe�ei care prezint� exudare, exudare prin poansonare sau urm� lustruit� în benzile de circula�ie pe sec�iunea de 100 m considerat�, exprimat� în procentaj din suprafa�a sec�iunii;

P2 este propor�ia suprafe�ei care prezint� pelad�, ciupituri, uzur�, un defect de acoperire a rostului longitudinal, un f�ga� sau o alunecare a îmbr�c�mintei în sec�iunea de 100 m considerat�, exprimat� în procent din suprafa�a sec�iunii;

P3 este propor�ia din suprafa�� care prezint� v�luriri sau creste în sec�iunea de 100 m considerat�, exprimat� în procent din suprafa�a sec�iunii;

P4(n) este propor�ia suprafe�ei dreptunghiului sau a dreptunghiurilor care con�in mici defecte repetitive în sec�iunea de 100 m considerat�, exprimat� în procent din suprafa�a sec�iunii;

L este lungimea total� a fisurilor longitudinale, pe sec�iunea de 100 m, în metri (m); NOT� - Defectele de mai sus sunt stabilite prin proceduri de încercare definite în EN 12274-8. FPC Controlul produc�iei; TAIT Tronson de prob� pentru încerc�ri de tip ini�iale; PSV Coeficient de �lefuire accelerat�; PND Performan�� nedeterminat�. 5 Cerin�e 5.1 Elemente componente 5.1.1 Generalit��i Trebuie utilizate numai elemente componente care au o aptitudine stabilit�. Proba acestei aptitudini trebuie s� rezulte din aplicarea unuia sau mai multor documente dintre cele care urmeaz�:

Page 9: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

9

a) Standard european; b) Agrement tehnic european; c) specifica�ii pentru materialele a c�ror utilizare anterioar� a ar�tat c� sunt corespunz�toare pentru

materiale bituminoase turnate la rece. Aptitudinea acestora trebuie probat�. Aceste probe se pot baza pe lucr�ri de cercetare combinate cu rezultate din practic�.

5.1.2 Lian�i Liantul trebuie s� fie o emulsie de bitum, care poate fi modificat cu polimeri conform EN 13808 (a se vedea tabelul 1). Coeziunea liantului bituminos trebuie s� corespund� claselor specificate în EN 13808. Pentru utiliz�ri speciale, pot fi utiliza�i al�i lian�i de exemplu lian�i rezisten�i la hidrocarburi sau lian�i cu pigmen�i specifici aplica�iilor respective. Ace�tia vor trebui s� r�spund� cerin�elor de performan�� din standardul EN 13808. 5.1.3 Agregate Nivelul �i clasele propriet��ilor agregatelor trebuie alese dintre propriet��ile �i categoriile corespunz�toare indicate în EN 13043 ( a se vedea tabelul 1). 5.1.4 Curbe granulometrice Dimensiunea nominal� maxim� a agregatului (în mm) este declarat� conform: � seria de baz� + seria 1: sit� de 2; 4; 5,6 (5); 8; 11,2 (11); sau � seria de baz� + seria 2: sit� de 2 (sau 2,8); 4; 6,3 (6); 8; 10; 12,5 (12). Curba granulometric� de studiu �i domeniul de toleran�� trebuie declarate de c�tre produc�tor dup� cum se indic� în C.3.h. 5.2 Materiale bituminoase turnate la rece 5.2.1 Defecte determinate prin evaluare vizual� Evaluarea vizual� a defectelor conform EN 12274-8 trebuie utilizat� pentru caracteristicile esen�iale de adezivitate a liantului la agregat, de rezisten�� la fluaj / deforma�ie, de înt�rire sau de priz�, de rezisten�� la abraziune �i de aderen�� la suport precum �i referitor la durabilitatea acestora ( a se vedea tabelul ZA.1) �i trebuie s� includ� m�surarea macrotexturii suprafe�ei îmbr�c�mintei. Evaluarea vizual� trebuie efectuat� între unsprezece luni �i treisprezece luni ( a se vedea tabelul 1). NOTA 1 - În general, cea mai mare parte a defectelor apare în cursul primelor dou�sprezece luni dup� punerea în oper� a unui material bituminos turnat la rece. NOTA 2 - Evaluarea vizual� dup� dou�sprezece luni d� o idee despre durabilitatea materialului bituminos turnat la rece �i se utilizeaz� în TAIT. Pentru controlul produc�iei (FPC) pot fi utilizate alte metode înlocuitoare dac� a putut fi stabilit� o corela�ie cu încerc�rile utilizate pentru încerc�rile de tip ini�iale (ITT). 5.2.2 Aderen�a Aderen�a trebuie evaluat� prin macrotextur� conform EN 13036-1 �i trebuie declarat� pe categoriile indicate în tabelul 1. Încercarea din EN 13036-1:2001 trebuie s� fie încercare de referin��.

Page 10: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

10

Pot fi utilizate �i alte metode de încercare (de exemplu: m�surarea texturii cu profilometrul laser – a se vedea EN ISO 13473-1) cu condi�ia ca acestea s� fie corelate cu încercarea cu pata utilizat� ca încercare de referin��. NOT� - Sunt în curs de elaborare metode de m�surare dinamic� a aderen�ei.

Tabel 1 — Categorii de performan��

Propriet��i cerute de mandatul M/124 Categorie

Cerin�� tehnic� Referin�� Unitate 0 1 2 3 4 5

Evaluare vizual� a defectelor

P1 - exudare, exudare prin

poansonare �i urme lustruite în benzile de circula�ie

EN 12274-8 % PND � 8 � 2 � 0,5 � 0,2

P2 – Pelad�, ciupituri, uzur�, defect de acoperire a rostului longitudinal, ornieraj sau alunecare a îmbr�c�mintei

EN 12274-8 % PND � 8 � 2 � 0,5 � 0,2

P3 – V�lurire, creste �i cocoa�e EN 12274-8 % PND � 8 � 2 � 0,5 � 0,2

P4(n) – grupe de mici defecte sau mici defecte repetitive con�inute în mai pu�in de (n) dreptunghiuri

EN 12274-8 % PND � 20 (20)

� 5 (6)

� 1 (2)

� 0,2 (1)

L – fisuri longitudinale – ( evidente) EN 12274-8 m PND � 20 � 10 � 5 � 1

Caracteristici de suprafa��

Macrotextur� EN 13036-1 mm PND � 0,2 � 0,4 � 0,6 � 0,8 � 1,0

Emisie de zgomot

Macrotextur� EN 13036-1 mm Valoare maxim� declarat�

Elemente componente

Coeziunea liantului – emulsie bituminoas� EN 13808 Se declar� un nivel dintre cele indicate în EN 13808

Agregat – coeficient de �lefuire accelerat EN 13043 Se declar� un nivel dintre cele indicate în EN 13043

Agregat – rezisten�a la uzur� prin micro-Deval EN 13043 Se declar� un nivel dintre cele indicate în EN 13043

Agregat – rezisten�� la uzur� prin abraziune datorat� pneurilor cu crampoane

EN 13043 Se declar� un nivel dintre cele indicate în EN 13043

Tipul materialului bituminos turnat la rece

Declara�ie care cuprinde dimensiunea maxim� a agregatelor (D definit în EN 13043) �i tipul liantului (pentru fiecare strat)

Alte caracteristici ale elementelor componente

Lian�i – Alte caracteristici ale lian�ilor pot fi alese dintre cele indicate în EN 13808

Agregate - Alte caracteristici ale agregatelor pot fi alese dintre cele indicate în EN 13043

NOT� - Pentru fiecare cerin�� tehnic� special� se declar� o categorie. Selec�ia categoriilor pentru toate cerin�ele tehnice, trebuie f�cut� pentru a evita combina�iile incompatibile, de exemplu: o macrotextur� mare de categoria 4 cu un defect important de exudare de categoria 1.

Page 11: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

11

5.2.3 Caracterizarea emisiei de zgomot Dac� emisia de zgomot trebuie caracterizat� prin macrotextur�, aceasta trebuie m�surat� conform EN 13036-1 (a se vedea tabelul 1). Dac� permite configura�ia terenului, poate fi utilizat EN ISO 11819-1. 5.3 Durabilitate 5.3.1 Generalit��i Un material bituminos turnat la rece realizat conform prezentului document este considerat durabil pe perioada unei durate de via�� economic rezonabil�. Durabilitatea unui material bituminos turnat la rece este demonstrat� pe tronsonul de prob� pentru încerc�ri de tip ini�iale (TAIT). NOT� - Efectul varia�iilor nivelului traficului, ale climatului, ale suportului, etc. împiedic� previziunea exact� a duratei de via��. 5.3.2 Aderen�� 5.3.2.1 Generalit��i Durabilitatea aderen�ei trebuie demonstrat� prin m�surarea coeficientului de �lefuire accelerat� (PSV) conform EN 13043, asociat� cu o m�surare a macrotexturii conform EN 13036-1. 5.3.2.2 Coeficient de �lefuire accelerat� (PSV) Coeficientul de �lefuire accelerat� trebuie declarat conform EN 13043. NOT� - Pot fi utilizate diferite categorii în func�ie de diferitele utiliz�ri preconizate. 5.3.2.3 Macrotextur� Macrotextura trebuie declarat� conform paragrafului 5.2.2. 5.3.3 Aderen�a la suport Aderen�a la suport trebuie evaluat� conform 5.2.1. NOT� - Metodele de încercare pentru aderen�� sunt în curs de elaborare. 6 Evaluarea conformit��ii Evaluarea conformit��ii trebuie demonstrat� prin: � tronsoane de prob� pentru încerc�ri de tip ini�iale (TAIT) conform anexei C; � sistemul de Control al produc�iei (FPC) conform anexei A.

Page 12: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

12

Anexa A (normativ�)

Controlul produc�iei (FPC)

A.1 Generalit��i Produc�torul trebuie s� stabileasc�, s� documenteze �i s� �in� la zi un sistem de control al produc�iei (FPC) care permite garantarea faptului c� materialele bituminoase turnate la rece puse pe pia��, sunt conforme cu caracteristicile de performan�� declarate. Sistemul de control al produc�iei trebuie s� cuprind� proceduri, controale �i încerc�ri periodice �i / sau evalu�ri, a c�ror rezultate trebuie s� serveasc� la controlul materiilor prime, a echipamentelor, a tehnologiei de fabricare �i al produsului. Pentru sistemul de control al produc�iei pot fi utilizate alte metode înlocuitoare ale celor la care se refer� prezentul document, dac� a fot stabilit� o corela�ie cu încerc�rile utilizate pentru încerc�rile de tip ini�iale (TAIT). Dac� produc�torul procur� elemente componente sau subcontracteaz� proiectarea materialului bituminos turnat la rece, sau o parte a produc�iei sau a încerc�rilor, trebuie �inut cont de sistemul de control al produc�iei (FPC) al furnizorului sau subcontractorului. De asemenea, dac� este cazul, produc�torul trebuie s� p�streze controlul global al materialului bituminos turnat la rece �i s� se asigure c� prime�te toate informa�iile necesare pentru a satisface cerin�ele prezentului standard european. Produc�torul care subcontracteaz� întreaga sa activitate nu poate, în niciun caz, s� transfere responsabilit��ile sale asupra unui subcontractor. Toate elementele, cerin�ele �i dispozi�iile adoptate de c�tre produc�tor trebuie documentate în mod sistematic sub form� de reguli de ac�iune �i proceduri scrise. Aceast� documentare a sistemului de control al produc�iei trebuie s� asigure o în�elegere comun� a evalu�rii conformit��ii �i s� permit� ob�inerea caracteristicilor cerute ale elementelor componente �i ale func�ion�rii eficace a sistemului de control al produc�iei care trebuie verificat. În consecin��, sistemul de control al produc�iei cumuleaz� tehnicile opera�ionale �i toate m�surile care permit asigurarea men�inerii conformit��ii cu cerin�ele tehnice ale materialului bituminos turnat la rece. Punerea în aplicare a acestuia poate fi realizat� prin utilizarea rezultatelor controalelor �i încerc�rilor efectuate pe echipamentele de m�surare, elementele componente, tehnologii, materiale �i echipamente de fabricare precum �i pe produsele finite. Un produc�tor care are un sistem de control al produc�iei conform EN ISO 9001 �i adaptat cerin�elor prezentului standard, trebuie considerat c� satisface cerin�ele prezentei anexe.

Page 13: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

13

A.2 Cerin�e generale Sistemul de control al produc�iei trebuie s� r�spund� cel pu�in cerin�elor men�ionate în EN ISO 9001, specificate în tabelul A1, când acesta este aplicabil:

Tabelul A.1 — Articole din EN ISO 9001:2000 care se aplic� în cadrul FPC

Articol din EN ISO 9001 Subiect Num�rul articolului /

paragrafului din prezentul document pentru cerin�e sau

informa�ii suplimentare

4.2 (cu excep�ia 4.2.1a) Documenta�ie cerut� �i controlul documentelor A.3.1

5.1 e) Managementul pentru asigurarea disponibilit��ii resurselor A.3.2

5.5.1 Responsabilitate �i autoritate A.3.3

5.5.2 Reprezentant al conducerii pentru asigurarea men�inerii sistemului de calitate

6

Managementul resurselor pentru sistemul de control al produc�iei cuprinzând dispozi�iile, resursele umane, infrastructurile �i mediul de lucru

7.1 (cu excep�ia 7.1a) Planificarea realiz�rii produsului

7.2.3c) Revenirea informa�iilor din partea clien�ilor

7.3 Proiectare �i dezvoltare A.3.4

7.4 Achizi�ii (procese, informa�ii �i verificare)

7.5 Produc�ie �i prestare de servicii A.3.5

7.6 Controlul dispozitivelor de supraveghere �i m�surare A.3.6

8.2.4 Supravegherea proceselor �i a produsului A.3.7

8.3 Controlul produsului neconform A.3.8

8.5.2 Ac�iune corectiv� A.3.9

Sistemul de control al produc�iei poate face parte dintr-un sistem de management al calit��ii, de exemplu conform EN ISO 9001. A.3 Cerin�e specifice produsului Cerin�ele definite în prezentul articol prezint� detalii specifice ale produsului. A.3.1 Înregistr�ri Înregistr�rile trebuie depozitate �i p�strate astfel încât s� fie recuperabile timp de minim 5 ani de la data produc�iei. A.3.2 Sistem de control al produc�iei (FPC) FPC trebuie: � s� garanteze respectarea cerin�elor prezentului document; � s� garanteze c� materialele bituminoase turnate la rece puse pe pia�� corespund

caracteristicilor de performan�� declarate; � s� respecte articolele / paragrafele din EN ISO 9001 enumerate în tabelul A.1.

Page 14: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

14

A.3.3 Responsabilitate �i autoritate Responsabilitatea �i autoritatea trebuie definite pentru personalul care este autorizat s�: � modifice local re�eta pentru a o adapta la condi�iile drumului �i celor de mediu; � determine c� materialul bituminos turnat la rece corespunde cerin�elor prezentului document. O aceea�i persoan� poate efectua o astfel de supraveghere pe mai multe �antiere. A.3.4 Proces de proiectare Procedura de proiectare utilizat� trebuie documentat�. Dac� este utilizat�, referin�a la o procedur� standardizat� poate fi suficient�. Pentru procedura de proiectare pot fi utilizate încerc�rile aferente metodelor din EN 12274-4, EN 12274-5, EN 12274-7. A.3.5 Controlul procesului Produc�torul trebuie s� stabileasc� o declara�ie referitoare la metoda de punere în oper� a materialelor bituminoase turnate la rece, pentru fiecare �antier sau grup de �antiere. Conducerea produc�torului trebuie s� aib� cuno�tin�e practice �i s� aib� acces la întreaga documenta�ie relevant�, inclusiv contractul �i normele europene relevante. Înaintea începerii lucr�rilor pe �antier, produc�torul trebuie s� se asigure c� urm�toarele elemente sunt documentate �i distribuite personalului implicat în �antier: � re�eta pentru �antier a materialului bituminos turnat la rece; � orice instruc�iune special� pentru personalul �antierului, referitoare la programul lucr�rilor; � echipamentele necesare lucr�rilor �i tehnologia de lucru pentru a respecta re�eta �i a r�spunde

cerin�elor contractului; � orice instruc�iuni suplimentare, inclusiv cerin�e referitoare la aplicare. Performan�ele materialului bituminos turnat la rece depind în mare m�sur� de aplicare. NOTA 1 - se recomand� s� fie înregistrate urm�toarele ac�iuni care pot fi necesare pentru a satisface cerin�ele de performan�� indicate în prezentul document: � cur��enia suportului; � lucr�ri preg�titoare în func�ie de condi�ii meteorologice; � conformitatea materialelor achizi�ionate, cu cerin�ele din specifica�ii; � identificarea materialelor; � func�ionarea echipamentelor de aplicare; � utilizarea de personal competent pentru producerea materialului bituminos turnat la rece; � sistemul de gestionare �i luare în considerare a oric�rei modific�ri dispuse de c�tre un organism autorizat; � înregistrarea st�rii tehnice a suprafe�ei drumului înainte de fabricarea materialului bituminos turnat la rece

�i a oric�rei varia�ii locale referitoare la propunerea de re�et�; � procedur� �i interval de timp pentru a semnala achizitorului orice problem� care poate afecta lucr�rile

(probleme care pot necesita o abatere fa�� de specifica�ia ini�ial�); � activit��i care vizeaz� p�strarea produsului pân� ce lucrarea va fi predat� achizitorului.

Page 15: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

15

Trebuie p�strate înregistr�rile opera�iilor de pe �antier care pot afecta performan�a materialului bituminos turnat la rece, pe o perioad� de timp cu pu�in înainte de începerea opera�iilor �i pân� la deschiderea �antierului pentru trafic normal f�r� restric�ii. NOTA 2 - Se recomand� ca aceste înregistr�ri s� con�in� urm�toarele informa�ii: � modific�rile fa�� de propunerea ini�ial� de re�et�, inclusiv cele cerute de condi�iile �antierului; � problemele neprev�zute (condi�ii meteorologice, degrad�ri importante ale vehiculelor, etc.); � informa�iile meteorologice; � orice alte informa�ii considerate ca relevante pentru performan�a produsului; � m�surile de reglementare a circula�iei; � notele referitoare la propriet��ile perceptibile; � reclama�iile publicului. A.3.6 Controlul echipamentelor �i al dispozitivelor de supraveghere �i m�surare Modurile de operare trebuie documentate pentru a garanta c� echipamentul de încercare, supraveghere �i m�surare continu� s� func�ioneze în limitele de toleran�� declarate în procedurile documentate de c�tre produc�tor. Întregul echipament utilizat în procesul de fabricare trebuie inspectat periodic �i între�inut pentru a avea siguran�a c� utilizarea, uzura sau sc�derea performan�ei nu antreneaz� tulbur�ri ale procesului de produc�ie. NOTA 1 - Pot fi utilizate verific�ri rapide ale func�ion�rii echipamentului; de exemplu, verificarea unei balan�e cu ajutorul unei mase etalon. NOTA 2 - Informa�ii utile referitoare la etalonarea �i exactitatea echipamentului de încercare sunt date în EN 12697-38. A.3.7 Supravegherea �i m�surarea produsului Produc�torul trebuie s� stabileasc� proceduri pentru a se asigura c� performan�ele produsului sunt conforme cu acest standard european. Caracteristicile �i mijloacele de verificare sunt indicate în tabelul A.2.

Page 16: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

16

Tabelul A.2 — Evaluarea caracteristicilor de performan��

Caracteristici Procedura �i frecven�a inspec�iei

Adezivitatea liantului la agregat Tabelele B.2 �i B.3

Rezisten�a la fluaj / deforma�ie ( inclusiv influen�a temperaturii) Tabelele B.2 �i B.3

Capacitatea de înt�rire sau de priz� Tabelul B.3 �i meteorologie

Coeziunea liantului Tabelul B.3

Aderen�a Tabelul B.2

Rezisten�a la abraziune Tabelul B.2

Aderen�a la suport Tabelul B.6

Reac�ie la foc (a se vedea paragraful 1a)

Caracterizarea zgomotului (a se vedea 5.2.3a)

Durabilitatea adezivit��ii liantului la agregate Tabelele B.2 �i B.3

Durabilitatea rezisten�ei la fluaj / deforma�ie (a se vedea tabelul ZA.1a)

Durabilitatea coeziunii Tabelele B.2 �i B.3

Durabilitatea aderen�ei Tabelul B.2

Durabilitatea rezisten�ei la abraziune a agregatelor Tabelul B.2

Durabilitatea aderen�ei la suport Tabelul B.6

Substan�e periculoase Materii prime (a se vedea NOTA) a În leg�tur� cu TAIT �i nu cu controlul produc�iei FPC.

NOTà - A se vedea ZA.1, NOTA 2. A.3.8 Produse neconforme Produc�torul trebuie s� aibe proceduri scrise care precizeaz� cum se trateaz� produsele neconforme. Evenimentele de acest tip trebuie înregistrate pe m�sur� ce apar �i aceste înregistr�ri trebuie p�strate pe o durat� definit� în procedurile scrise ale produc�torului (cel pu�in 5 ani). A.3.9 Ac�iuni corective �i de remediere Produc�torul trebuie s� aib� proceduri documentate care indic� ac�iunea care urm�re�te eliminarea cauzei neconformit��ii pentru a evita reapari�ia acesteia. Neconformitatea materialului bituminos turnat la rece trebuie s� implice una sau mai multe din urm�toarele ac�iuni: � repararea �i / sau ac�iunea de remediere pentru a face produsul conform standardului cerut; � acceptarea în scris a produsului dup� acordul achizitorului de a accepta produsul neconform; � respingerea �i eliminarea produsului.

Page 17: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

17

Anexa B (normativ�)

Frecven�e minime de încercare pentru controlul produc�iei (FPC)

Tabelul B.1 — Cerin�e de etalonare a echipamentului

Elemente componente ale

ma�inii

Inspec�ie / Încercare Subiect Frecven�� minim�

Echipament de m�surare

Control vizual Verificarea bunei func�ion�ri a ma�inii

Odat� pe zi de produc�ie

Debitmetre pentru lichide

Compararea cantit��ii furnizate de pomp� cu cantitatea consumat� pe unitatea de timp. Controlul se face pe diferite debite care corespund gamei de utiliz�ri. Se efectueaz� încerc�ri pentru con�inuturile extreme �i pentru con�inuturi medii. Poate fi ad�ugat un grafic

Verificarea exactit��ii con�inuturilor conform planului calit��ii

La recep�ie a Anual Când aparatele par c� nu func�ioneaz� corect

Solide m�surate prin volum

Determinarea debitului ma�inii în func�ie de viteza conveierului (dispozitiv de alimentare) sau a elicei Control efectuat la diferite viteze în gama de utilizare. Încerc�rile se efectueaz� la debitele cel mai mare �i cel mai redus �i la un debit aproximativ mediu Se traseaz� un grafic

Verificarea exactit��ii con�inuturilor conform planului calit��ii

La recep�ie a Anual Când aparatele par c� nu func�ioneaz� corect

Solide m�surate prin mas�

Compararea masei indicat� de instrumentul de control cu masa real� Control bazat pe con�inuturi în leg�tur� cu gama utiliz�rilor Încerc�rile se efectueaz� la debitele cel mai mare �i cel mai redus �i la un debit aproximativ mediu Se traseaz� un grafic

Verificarea exactit��ii con�inuturilor conform planului calit��ii

La recep�ie a Anual Când aparatele par c� nu func�ioneaz� corect

Niveluri în rezervoare �i în recipientele de depozitare

Control vizual Verificarea bunei func�ion�ri

Continuu

a Sau ca urmare a unei repara�ii capitale; termenul « recep�ie » înglobeaz� schimbarea tipurilor de elemente componente (ale ma�inii).

Page 18: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

18

Tabelul B.2 — Frecven�e ale inspec�iei �i încerc�rii pentru agregate

Inspec�ie / Încercare

Subiect Referin�e normative Frecven�� minim�

Încerc�ri ale propriet��ilor intrinseci �i geometrice ale agregatelor (rezisten��, PSV…)

Controlul propriet��ilor în raport cu propunerea de re�et�. Încerc�rile se efectueaz� numai când o cere produc�torul materialului bituminos turnat la rece

EN 13043 Aprobarea sursei înainte de prima utilizarea Odat� pe an �i pe carier�În caz de dubiu dup� un control al propriet��ilor perceptibile

Inspec�ia bonului de livrare

Verificarea c� agregatele primite sunt conform comenzii �i provin din utilajul programat

Conform descrierii din planul calit��ii

Fiecare livrare

Control vizual al propriet��ilor perceptibile

Realizarea unei compara�ii cu aspectul normal referitor la surs�, granulometrie Aplatizare �i impurit��i.

Conform descrierii din planul calit��ii

Fiecare livrare

Control pe stocuri

Verificarea c� materialul nu s-a schimbat de la data livr�rii în stoc

Conform descrierii din planul calit��ii

Fiecare zi de produc�ie

Analiz� granulometric�

Încerc�rile se efectueaz� numai când o cere produc�torul materialului bituminos turnat la rece

EN 933-1 La fiecare 1000 t pe tipa

În caz de dubiu dup� un control al propriet��ilor perceptibile

Umiditatea agregatelor

Pentru a se asigura constan�a con�inutului de ap� a materialului turnat la rece �i a ob�ine con�inutul de liant urm�rit

EN 1097-5 În caz de dubiu dup� un control al propriet��ilor perceptibile

Echivalent de nisip sau încercarea cu albastru de metilen

EN 933-8 sau EN 933-9

În caz de dubiu dup� un control al propriet��ilor perceptibile

a Pentru a r�spunde cerin�elor acestui tabel pot fi utilizate rezultatele încerc�rilor �i inspec�iilor efectuate de furnizorul agregatului, în cadrul controlului s�u de calitate ( când acestea sunt incluse în controlul produc�iei produc�torului).

Page 19: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

19

Tabelul B.3 — Frecven�e ale inspec�iei �i încerc�rii pentru emulsiile bituminoase Inspec�ie / Încercare Subiect Referin�e normative Frecven�� minim�

Încerc�ri ale propriet��ilor intrinseci ale emulsiei bituminoase

Confirmarea caracteristicilor produsului �i conformitatea cu specifica�ia corespunz�toare Încerc�rile se efectueaz� numai când o cere produc�torul materialului bituminos turnat la rece

EN 13808 Aprobarea sursei înainte de prima utilizarea O încercare pe an �i pe surs� În caz de dubiu dup� un control al propriet��ilor perceptibile

Inspec�ia bonului de livrare

Verificarea c� liantul este conform comenzii �i provine de la furnizorul �i fabrica programate

Conform descrierii din planul calit��ii

La fiecare livrare

Controlul propriet��ilor perceptibile (control al e�antionului prelevat în recipient) ale livr�rii

Compararea cu caracteristicile normale

Conform descrierii din planul calit��ii

Fiecare livrare sau fiecare zi de produc�ie

Prelevarea unui e�antion de referin��

Pentru a avea posibilitatea de a face încerc�ri mai târziu în caz de probleme.

EN 58 În caz de dubiu dup� un control al propriet��ilor perceptibile

a Pentru a r�spunde cerin�elor acestui tabel pot fi utilizate rezultatele încerc�rilor �i inspec�iilor efectuate de furnizorul liantului, în cadrul controlului s�u de calitate ( când acestea sunt incluse în controlul produc�iei produc�torului). Toate e�antioanele trebuie depozitate astfel încât deteriorarea s� fie minim�.

Tabelul B.4 — Controlul apei Control / Încercare Subiect Referin�e normative Frecven�� minim�

Propriet��i intrinseci Confirmarea c� apa este apt� utiliz�rii (aceast� verificare nu este necesar� pentru apa potabil� furnizat� de serviciul public de ap�)

Conform descrierii din planul calit��ii

Aprobarea sursei înainte de prima utilizare

Propriet��i perceptibile Compararea cu caracteristicile normale

Conform descrierii din planul calit��ii

Fiecare zi de produc�ie.

Page 20: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

20

Tabelul B.5 — Controlul aditivilor (incluzând ciment, var, fibre �i produse chimice) Control / Încercare Subiect Referin�e normative Frecven�� minim�

Propriet��i intrinseci Verificarea conformit��ii aditivilor

Conform descrierii din planul calit��ii

Aprobarea sursei înainte de prima utilizarea În caz de dubiu dup� un control al propriet��ilor perceptibile

Controlul bonului de livrare

Verificarea c� livrarea este conform comenzii

Conform descrierii din planul calit��ii

La fiecare livrare

Controlul propriet��ilor perceptibile ale livr�rii

Compararea cu aspectul normal

Conform descrierii din planul calit��ii

La fiecare livrare

a Pentru a r�spunde cerin�elor acestui tabel pot fi utilizate rezultatele încerc�rilor �i inspec�iilor efectuate de furnizorul aditivilor, în cadrul controlului s�u de calitate (când acestea sunt incluse în controlul produc�iei produc�torului).

Tabelul B.6 — Controale în cursul aplic�rii materialului bituminos turnat la rece

Control / Încercare Subiect Referin�e normative Frecven�� minim�

Controale ale suprafe�elor de depozitare

Verificare c� suprafe�ele de depozitare corespund criteriilor descrise în planul calit��ii

Conform descrierii din planul calit��ii

Pentru fiecare �antier

Verificarea cur��eniei rezervoarelor

Evitarea oric�rei polu�ri Conform descrierii din planul calit��ii

Fiecare zi de produc�ie înaintea produc�iei. Dac� se schimb� elementele componente

Controlul cantit��ilor elementelor componente (emulsie bituminoas�, agregate,…)

Verificarea c� sunt materiale corespunz�toare în cantitate suficient� pentru produc�ie

Conform descrierii din planul calit��ii

Pentru fiecare �antier

Condi�ii meteorologice

Verificarea dac� sunt favorabile condi�iile meteorologice

Conform descrierii din planul calit��ii

Pentru fiecare aplicare

Preparare (aderen�a pe suport) Durabilitatea aderen�ei pe suport

Verificare c� suportul corespunde criteriilor descrise în planul calit��ii

Conform descrierii din planul calit��ii

Pentru fiecare aplicare

Aplicarea materialului bituminos turnat la rece

Verificare c� au fost efectuate toate reglajele descrise în planul calit��ii.

Conform descrierii din planul calit��ii

Pentru fiecare aplicare

Determinarea con�inutului de liant rezidual

Pentru asigurarea c� materialul turnat la rece corespunde cerin�elor

EN 12274-2 de la 1 t pân� la 1 000 t

Determinarea gradului de a�ternere

Pentru asigurarea c� materialul turnat la rece corespunde cerin�elor

EN 12274-6 Fiecare �antier

Propriet��i perceptibile Verificarea c� materialul corespunde aspectului normal, etc.

Conform descrierii din planul calit��ii

În continuu pe timpul aplic�rii

Page 21: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

21

Tabelul B.7 — Frecven�e ale inspec�iei �i încerc�rii m�surate dup� punerea în oper�

Inspec�ie / Încercare Subiect Referin�e normative Frecven�� recomandat�

Evaluare vizual� conform 5.2.1

Pentru asigurarea c� materialul bituminos turnat la rece este conform specifica�iei

EN 12274-8 Conform descrierii din planul calit��ii

Macrotextura conform 5.2.2

Pentru asigurarea c� materialul bituminos turnat la rece este conform specifica�iei

EN 13036-1 Dac� este cazul

Page 22: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

22

Anexa C (normativ�)

Tronson de prob� pentru încerc�ri de tip ini�iale (TAIT)

C.1 Generalit��i TAIT const� dintr-o sec�iune definit� unde a fost pus în oper� un material bituminos turnat la rece, cu aplicarea sistemului de control al produc�iei (FPC) �i a fost supus încerc�rilor de performan�� dup� un an. Sunt înregistrate informa�ii detaliate pentru a identifica clar produsul, performan�a acestuia �i aplica�ia preconizat�. Produc�torul realizeaz� un tronson de prob� pentru încerc�ri de tip ini�iale (TAIT) pentru a acoperi fiecare familie de produse pe care dore�te s� le pun� pe pia��. TAIT este sinonim cu « Încercare de tip ini�ial� » (ETI) care demonstreaz� conformitatea caracteristicilor materialului bituminos turnat la rece cu cerin�ele specifica�iei tehnice. Un TAIT pentru anrobat turnat la rece pentru o autostrad�, acoper� aplicarea pe un drum cu trafic redus dar nu �i invers deoarece acesta demonstreaz� aptitudinea produc�torului. O familie de produse se bazeaz� pe performan�� �i de aceea permite o varia�ie a elementelor componente conform controlului produc�iei produc�torului. NOT� - Produc�torul utilizeaz� un TAIT pentru a demonstra c� produsul s�u r�spunde cerin�elor din acest standard european. C.2 Cerin�e TAIT trebuie s� cuprind� un ansamblu complet de rezultate ale încerc�rilor, dup� cum se indic� în tabelul 1 din prezentul document, care s� demonstreze caracteristicile de performan�� ale uneia sau mai multor sec�iuni definite de material bituminos turnat la rece, realizate conform cerin�elor prezentului document. Lungimea minim� a unei sec�iuni trebuie s� fie de 200 m iar l��imea trebuie s� fie cea a întregului drum pentru drumurile cu dou� benzi sau cea a unei benzi pentru drumurile cu dou� benzi pe sens sau autostr�zi. TAIT trebuie realizat pe o sec�iune de lucrare care trebuie s� fie reprezentativ� pentru un tip de material bituminos turnat la rece. TAIT se termin� prin efectuarea de încerc�ri de performan�� pe materialul bituminos turnat la rece, pe �antier, dup� un an de la punerea în oper�. Produc�torul trebuie s� proiecteze re�eta �i s� pun� în oper� materialul bituminos turnat la rece, pentru care TAIT este o sec�iune reprezentativ�, în conformitate cu sistemul s�u de control al produc�iei (anexa A). El trebuie s� înregistreze toate datele cerute de sistemul de control al produc�iei �i toate celelalte date suplimentare cerute de C.3. C.3 Înregistr�ri Datele înregistrate pentru TAIT trebuie s� cuprind� urm�toarele informa�ii: a) produc�tor (nume, adres�, num�r de telefon, etc.); b) data efectu�rii TAIT; c) amplasamentul TAIT (num�rul drumului, punctele de început �i de sfâr�it); d) aplica�ia preconizat�; e) descrierea tipului de material bituminos turnat la rece (a se vedea tabelul 1); f) procedura sau metoda de stabilire a re�etei;

Page 23: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

23

g) entitatea care a stabilit re�eta (nume, adres�, num�r de telefon, etc. (dac� este diferit� de « produc�tor » ));

h) rezultatele încerc�rilor relevante pe materialele utilizate; NOT� - TAIT poate cuprinde informa�ii suplimentare, de exemplu: gradul de a�ternere (EN 12274-6), con�inutul de liant rezidual (EN 12274-2), încercarea de abraziune prin agitare (EN 12274-7), rezultate ale încerc�rilor de aderen�� la suport, curba granulometric� dorit�, toleran�e. i) dup� un an, trebuie înregistrate evaluarea vizual� conform EN 12272-8 �i macrotextura conform

EN 13036-1 sau conform EN ISO 13473-1; j) aderen�a (la suport); k) numele reprezentantului produc�torului responsabil de TAIT. C.4 Disponibilitatea informa�iilor Informa�iile despre TAIT trebuie depozitate �i p�strate în siguran��. În cazul pierderii datelor, TAIT nu va mai fi valabil.

Page 24: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

24

Anexa ZA (informativ�)

Articole / paragrafe din standardul european care trateaz� dispozi�iile directivei CE “ Produse de construc�ie”

ZA.1 Domeniu de aplicare �i caracteristici aplicabile Prezentul standard european a fost elaborat în cadrul mandatului M / 124 – Produse pentru construc�ia drumurilor - dat CEN de c�tre Comisia European� �i Asocia�ia European� a Liberului Schimb. Articolele din prezentul standard european prezentate în aceast� anex� satisfac cerin�ele mandatului dat în cadrul directivei europene Produse pentru construc�ii (89/106/CEE). Conformitatea cu aceste articole confer� materialului bituminos turnat la rece tratat în aceast� anex�, prezum�ia de a fi corespunz�tor utiliz�rilor preconizate indicate mai jos; trebuie s� se fac� referire la informa�ii care înso�esc maracjul CE. AVERTISMENT — Pot fi aplicabile materialelor bituminoase turnate la rece relevante pentru domeniul de aplicare al prezentului standard european �i alte cerin�e �i alte directive CE care nu afecteaz� aptitudinea de func�ionare pentru utiliz�rile preconizate. NOTA 1 - În afar� de articolele specifice din prezentul standard, referitoare la substan�e periculoase, pot exista �i alte cerin�e aplicabile produselor din domeniul acestui standard (de exemplu asimilarea legisla�iilor europene sau a dispozi�iilor legislative, reglement�ri �i dispozi�ii administrative na�ionale). Pentru a satisface dispozi�iile Directivei europene “ Produse pentru construc�ii “ �i aceste cerin�e trebuie satisf�cute, cu condi�ia ca acestea s� fie aplicabile. NOTA 2 - Pe situl internet EUROPA Construc�ii (accesibil cu http://europa.eu.int/comm/enterprise/ construction/internal/dangsub/dangmain.htm) se g�se�te o baz� de date informative a dispozi�iilor europene �i na�ionale referitoare la substan�e periculoase. Prezenta anex� stabile�te condi�iile pentru marcajul CE al materialelor bituminoase turnate la rece ale c�ror utiliz�ri preconizate sunt indicate în tabelul ZA.1 �i men�ioneaz� articolele / paragrafele aplicabile relevante. Prezenta anex� are acela�i domeniu de aplicare ca articolul 1 din prezentul document, dup� cum este definit în tabelul ZA.1.

Page 25: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

25

Tabelul ZA.1 — Articole / paragrafe aplicabile Produs: Tipul materialului bituminos turnat la rece Aplica�ie preconizat� Îmbr�c�min�i ale drumurilor �i alte zone de circula�ie

Caracteristici esen�iale

Articole / paragrafe ale cerin�elor din prezentul standard european �i din alte standarde europene

Niveluri �i/sau clase

Note

Adezivitatea liantului la agregat 5.2.1 – Tabel 1 (P2, P4) NOTA 3

(evaluare vizual� a defectelor plecând de la TAIT) Categorie

Rezisten�a la fluaj / deforma�ie (inclusiv influen�a temperaturii)

5.2.1 - Tabel 1 (P1, P4) NOTA 3

(evaluare vizual� a defectelor plecând de la TAIT) Categorie

Capacitate de înt�rire sau de priz� 5.2.1 - Tabel 1 (P2, P3, P4, L)

NOTA 3

(evaluare vizual� a defectelor plecând de la TAIT) Categorie

Coeziunea liantului 5.2.1 - Tabel 1 (P2, P4) Categorie

Aderen�� NOTA 3 (macrotextur�) 5.2.2 - Tabel 1 Categorie

Rezisten�� la abraziune (Rezisten�a la abraziune a agregatelor) 5.2.1 - Tabel 1 Categorie (Rezisten�a la abraziunea datorat� pneurilor cu crampoane) 5.2.1 - Tabel 1 Categorie

Aderen�a la suport 5.2.1 - Tabel 1 (P2, P4) NOTA 3 (evaluare vizual� a defectelor plecând de la TAIT) Categorie

Reac�ie la foc F�r� subiect A se vedea paragraful 1

Caracterizarea zgomotului 5.2.3 – Tabel 1 (macrotextur�) Categorie

Durabilitatea adezivit��ii liantului la agregat 5.2.1 - Tabel 1 (P2, P4) NOTE 1, 3 (evaluare vizual� a defectelor plecând de la TAIT) Categorie

Durabilitatea rezisten�ei la fluaj / deforma�ie 5.2.1 - Tabel 1 (P1, P3, P4) NOTE 1, 3 (evaluare vizual� a defectelor plecând de la TAIT) Categorie

Durabilitatea coeziunii 5.2.1 - Tabel 1 NOTE 1 (durabilitatea liantului) Categorie

Durabilitatea aderen�ei NOTA 1 (coeficient de �lefuire accelerat�, PSV) 5.3.2.2 - Tabel 1 Categorie (macrotextur�) 5.3.2.3 - Tabel 1 Categorie

Durabilitatea rezisten�ei la abraziune NOTE 1, 3 (durabilitatea agregatelor) 5.2.1 - Tabel 1 Categorie (evaluare vizual� a defectelor plecând de la TAIT) 5.2.1 - Tabel 1 (P2, P4)

Durabilitatea aderen�ei la suport NOTE 1, 3 (evaluare vizual� a defectelor plecând de la TAIT) 5.3.3 - Tabel 1 (P2, P4) Categorie

Substan�e periculoase A se vedea NOTA 2 din ZA 1

NOTA 1 - Standardul se refer� la durabilitate dup� un an dar un produc�tor poate dori s� demonstreze o durabilitate mai bun� �inând sub observa�ie TAIT o perioad� mai lung�. NOTA 2 - Categoriile din tabelul ZA.1 reprezint� clasele tehnice convenite. NOTA 3 - Toate m�sur�rile sunt efectuate pe TAIT.

Page 26: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

26

Cerin�a referitoare la o caracteristic� special� nu se aplic� în statele membre unde nu exist� cerin�e reglementare referitoare la o asemenea caracteristic� pentru utilizarea preconizat� a produsului. În acest caz, produc�torii care pun produsele lor pe pia�a acestor state membre nu trebuie s� determine �i nici s� declare performan�ele produselor lor cu referire la caracteristica respectiv� �i men�iunea “ performan�� nedeterminat�” (NPD) poate figura în informa�iile care înso�esc marcajul CE (a se vedea ZA.3). Totu�i men�iunea NPD nu poate fi utilizat� dac� acea caracteristic� este supus� unui nivel prag. ZA.2 Procedur� de atestare a conformit��ii materialelor bituminoase turnate la rece ZA.2.1 Sistem de atestare a conformit��ii Sistemul de atestare a conformit��ii materialelor bituminoase turnate la rece, pentru caracteristicile esen�iale indicate în tabelul ZA.1, conform deciziei [89/601/CE] a Comisiei din [24 octombrie 1998] dat� în anexa III a mandatului « Produse pentru construc�ia drumurilor », este descris în tabelul ZA.2, pentru aplica�iile preconizate �i nivelurile sau clasele aplicabile:

Tabelul ZA.2 — Sistem de atestare a conformit��ii

Produs Aplica�ie preconizat� Niveluri sau clase Sistem de atestare a conformit��ii

Material bituminos turnat la rece

Îmbr�c�minte (tratament al suprafe�ei) a drumurilor Niciun (a) 2+

Atestarea conformit��ii materialelor bituminoase turnate la rece, referitoare la caracteristicile esen�iale indicate în tabelul ZA.1, trebuie s� se bazeze pe proceduri de evaluare a conformit��ii indicate în tabelul ZA.3, care provin din aplicarea articolelor / paragrafelor din prezentul standard european sau din alte standarde europene indicate.

Tabelul ZA.3 — Atribuirea de sarcini pentru evaluarea conformit��ii materialelor bituminoase turnate la rece

Sarcini Con�inutul sarcinilor

Articole aplicabile

pentru evaluarea

conformit��ii Controlul produc�iei (FPC) Parametri referitori la toate

caracteristicile declarate din tabelul ZA.1

Anexa A

Încercare de tip ini�ial� (tronson de prob� pentru încerc�ri de tip ini�iale (TAIT))

Toate caracteristicile declarate din tabelul ZA.1

Anexa C

Încerc�ri pe e�antioane prelevate în fabric�

Toate caracteristicile declarate din tabelul ZA.1

EN 12273

Inspec�ia ini�ial� a fabricii �i a controlului produc�iei, efectuat� de c�tre un organism notificat

Parametri referitori la toate caracteristicile declarate din tabelul ZA.1

Anexa A

Sarcini ale produc�torului

Certificarea controlului produc�iei de c�tre un organism notificat, pe baza urm�toarelor:

Supravegherea permanent�, evaluarea �i aprobarea controlului produc�iei

Parametri referitori la toate caracteristicile declarate din tabelul ZA.1

Anexa A

ZA.2.2 Certificat �i declara�ie de conformitate CE Când se realizeaz� conformitatea cu condi�iile acestei anexe, �i dup� emiterea de c�tre organismul notificat a certificatului men�ionat mai sus, produc�torul sau reprezentantul acestuia stabilit în SEE

Page 27: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

27

(Spa�iul Economic European) trebuie s� produc� �i s� p�streze o declara�ie de conformitate, care d� produc�torului dreptul de a aplica marcajul CE. Aceast� declara�ie trebuie s� indice: � numele �i adresa produc�torului;

� descrierea produsului (tip, identificare, aplica�ie, etc.), �i o copie a informa�iilor care înso�esc marcajul CE;

� dispozi�iile c�rora li se conformeaz� produsul (de exemplu, anexa ZA din prezentul standard european);

� condi�iile speciale de utilizare a produsului (de exemplu, dispozi�iile referitoare la utilizarea în anumite condi�ii, etc.);

� num�rul certificatului de înso�ire referitor la controlul produc�iei;

� numele �i func�ia persoanei abilitate s� semneze declara�ia în contul produc�torului sau a reprezentantului s�u autorizat.

Declara�ia trebuie înso�it� de un certificat de control al produc�iei (FPC), emis de organismul notificat, care trebuie s� indice, în plus fa�� de informa�iile de mai sus, urm�toarele puncte: � numele �i adresa organismului notificat;

� num�rul certificatului de control al produc�iei;

� condi�iile �i durata de validitate a certificatului, dac� este cazul;

� numele �i func�ia persoanei abilitate s� semneze certificatul. Certificatul �i declara�ia de conformitate men�ionate mai sus trebuie prezentate în limba oficial� acceptat� de statul membru în care urmeaz� s� fie utilizat produsul. ZA.3 Marcaj CE �i etichetare Produc�torul este responsabil pentru aplicarea marcajului CE. Simbolul marcajului CE trebuie s� r�spund� cerin�elor directivei 93/68/CE �i trebuie s� fie vizibil pe documentele comerciale de înso�ire. Urm�toarele informa�ii trebuie s� înso�easc� simbolul marcajului CE: � num�rul de identificare al organismului de certificare;

� numele sau marca de identificare �i adresa înregistrat� a produc�torului;

� ultimele dou� cifre ale anului de aplicare a marcajului;

� num�rul certificatului de control al produc�iei;

� referirea la prezentul standard european;

� descrierea produsului;

� informa�ii referitoare la caracteristicile esen�iale relevante care figureaz� în tabelul ZA.1.1 �i care trebuie indicate �i anume:

� categoria ce trebuie declarat� pentru fiecare caracteristic� esen�ial� care figureaz� în tabelul ZA.1;

� men�iunea « Performan�� nedeterminat� » pentru anumite caracteristici, dac� este cazul. Figura ZA.1 prezint� un exemplu de informa�ii care trebuie s� figureze pe produs, etichet�, ambalaj �i / sau documentele comerciale.

Page 28: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

28

Marcaj CE de conformitate constituit din simbolul CE

dat în directiva 93/68/CEE

01234 Identificarea organismului de certificare (dac� este cazul)

Société Exemple de matériaux bitumineux coulés à froid SA, Europe Numele sau marca de identificare �i adresa înregistrat� a produc�torului

05 Ultimele dou� cifre ale anului de aplicare a marcajului

01234-CPD-00234 Num�rul certificatului (dac� este cazul)

EN 12273 Num�rul standardului european

Aplica�ia preconizat� a materialului bituminos turnat la rece: Între�inerea drumurilor Tipul materialului bituminos turnat la rece 0/6, material bituminos turnat la

rece pe baz� de liant modificat cu un polimer

Adezivitatea liantului la agregat: Evaluare vizual� P2 Categoria 2 Evaluare vizual� P4 Categoria 1 Rezisten�a la fluaj / deforma�ie: Evaluare vizual� P1 Categoria 3 Evaluare vizual� P4 Categoria 1 Înt�rire sau priz�: Evaluare vizual� P2 Categoria 2 Evaluare vizual� P3 Categoria 3 Evaluare vizual� P4 Categoria 1 Evaluare vizual� L Categoria 2 Coeziune EN 13808 Clasa 4 Aderen��: Macrotextur� Categoria 3 Rezisten�� la abraziune : Coeficient de abraziune a agregatelor (AAV) Declarat Abraziune datorat� pneurilor cu crampoane NPD Aderen�� la suport: Evaluare vizual� P2 Categoria 2 Evaluare vizual� P4 Categoria 1 Caracterizarea zgomotului: NPD Durabilitatea adezivit��ii liantului pe agregat: Evaluare vizual� P2 Categoria 2 Evaluare vizual� P4 Categoria 1 Durabilitatea rezisten�ei la fluaj / deforma�ie: Evaluare vizual� P1 Categoria 3 Evaluare vizual� P3 Categoria 3 Evaluare vizual� P4 Categoria 1 Durabilitatea coeziunii EN 13808: Clas� declarat� Durabilitatea aderen�ei: Macrotextur� Categoria 3 CPA EN 13043 CPA 55 Durabilitatea rezisten�ei la abraziune: Evaluare vizual� P2 Categoria 2 Evaluare vizual� P4 Categoria 1 Durabilitatea aderen�ei la suport: Evaluare vizual� P2 Categoria 2 Evaluare vizual� P4 Categoria 1

Clasa(ele) de utilizare pentru care este prev�zut materialul bituminos turnat la rece, de exemplu:

între�inerea drumurilor. Poate fi precizat� o aplica�ie special�, de exemplu: drumuri cu trafic redus, trotuare,

etc. În cazul a dou� straturi, nu este obligatoriu ca primul

strat, când nu este prev�zut pentru a fi supus circula�iei, s� corespund� caracteristicilor de suprafa��

deoarece va fi acoperit. TAIT se utilizeaz� pentru a evalua durabilitatea straturilor produsului din dou�

straturi. Pentru trotuare, cerin�ele sunt mai pu�in severe decât

exemplul ar�tat �i mai multe caracteristici de performan�� vor avea men�iunea NPD.

Rezisten�a la abraziune se determin� cu ajutorul uneia din cele dou� încerc�ri care depind de aplica�ia

preconizat� (de exemplu: ��rile care utilizeaz� pneuri cu crampoane)

Figura ZA.1 — Exemplu de informa�ii ale marcajului CE

În plus fa�� de informa�iile specifice referitoare la substan�ele periculoase indicate mai sus, se recomand� ca produsul s� fie înso�it de asemenea, când este necesar �i în forma corespunz�toare,

Page 29: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

29

de documenta�ia care cuprinde orice alt� legisla�ie referitoare la substan�ele periculoase cu care se consider� c� produsul este conform, precum �i orice alte informa�ii cerute de legisla�ia respectiv�. NOT� - În absen�a derog�rilor na�ionale, nu este necesar� men�ionarea legisla�iei europene.

Page 30: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

30

Bibliografie

[1] EN 933-5, Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats — Partie 5: Détermination du pourcentage de surfaces cassées dans les gravillons

. [2] EN 933-6, Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats —

Partie 6: Évaluation des caractéristiques de surface — Coefficient d'écoulement des granulats. [3] EN 1097-1, Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des

granulats — Partie 1: Détermination de la résistance à l’usure (micro-Deval). [4] EN 1097-2, Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des

granulats — Partie 2: Méthodes pour la détermination de la résistance à la fragmentation. [5] EN 1097-8, Essais sur les propriétés mécaniques et physiques des granulats —

Partie 8: Détermination du coefficient de polissage accéléré. [6] EN 1097-9, Essais pour déterminer les propriétés mécaniques et physiques des granulats —

Partie 9: Méthode pour la détermination de la résistance à l’usure par abrasion provoquée par les pneus à crampons — Essai scandinave.

[7] EN 1425, Bitumes et liants bitumineux — Caractérisation des propriétés sensorielles. [8] EN 1428, Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la teneur en eau dans les

émulsions de bitume — Méthode de distillation azéotropique. [9] EN 1429, Bitumes et liants bitumineux — Détermination du résidu sur tamis des émulsions de

bitume et détermination de la stabilité au stockage par tamisage. [10] EN 12274-1, Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthodes d’essai —

Partie 1: Échantillonnage en vue de l’extraction du liant. [11] EN 12274-3, Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthode d’essai — Partie 3: Consistance. [12] EN 12274-4, Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthode d’essai —

Partie 4: Détermination de la cohésion du mélange. [13] EN 12274-5, Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthode d’essai —

Partie 5: Détermination de l’usure. [14] EN 12274-7, Matériaux bitumineux coulés à froid — Méthodes d’essai — Partie 7: Essai

d'abrasion par agitation. [15] EN 12697-38, Mélanges bitumineux — Méthodes d'essai pour mélanges hydrocarbonés à

chaud — Partie 38: Appareillage commun, calibrage et étalonnage. [16] EN 12846, Bitumes et liants bitumineux — Détermination du temps d'écoulement des

émulsions de bitume à l'aide d'un viscosimètre à écoulement. [17] EN 12847, Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la tendance à la décantation des

émulsions de bitume. [18] EN 13074, Bitumes et liants bitumineux — Récupération du liant d'une émulsion de bitume par

évaporation. [19] EN 13075-1, Bitumes et liants bitumineux — Détermination du comportement à la rupture —

Partie 1: Détermination de l'indice de rupture des émulsions cationiques de bitume, méthode des fines minérales.

Page 31: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

31

[20] EN 13075-2, Bitumes et liants bitumineux — Détermination du comportement à la rupture — Partie 2: Détermination de la durée de miscibilité des fines dans les émulsions cationiques de bitume.

[21] EN 13588, Bitumes et liants bitumineux — Détermination de la cohésion des liants bitumineux

par la méthode du mouton-pendule. [22] EN 13589, Bitumes et liants bitumineux — Détermination des caractéristiques de traction des

bitumes modifiés par la méthode de force-ductilité. [23] EN 14769, Bitumes et liants bitumineux — Vieillissement long terme accéléré réalisé dans un

récipient de vieillissement sous pression (PAV). [24] EN 14895, Bitumes et liants bitumineux — Stabilisation du liant d'une émulsion bitumineuse ou

d'un bitume fluxé ou fluidifié. [25] EN ISO 11819-1, Acoustique — Mesurage de l'influence des revêtements de chaussées sur le

bruit émis par la circulation — Partie 1: Méthode statistique au passage.(ISO 11819-1:1997).

Page 32: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

32

Anexa na�ional� NA (informativ�)

Coresponden�a standardelor europene �i interna�ionale cu standardele române

Coresponden�a dintre standardele europene �i interna�ionale la care se face referire �i standardele române este urm�toarea: EN 58:2004 IDT SR EN 58:2005

Bitumuri �i lian�i bitumino�i. E�antionarea lian�ilor bitumino�i

EN 933-1:1997 SR EN 933-1:1997/A1:2005

IDT SR EN 933-1:2002 SR EN 933-1:2002/A1:2006 Încerc�ri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea granulozit��ii. Analiza granulometric� prin cernere

EN 933-8:1999 IDT SR EN 933-8:2001 Încerc�ri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 8: Evaluarea p�r�ilor fine. Determinarea echivalentului de nisip

EN 933-9:1998 IDT SR EN 933-9:2001 Încerc�ri pentru determinarea caracteristicilor geometrice ale agregatelor. Partea 9: Evaluarea p�r�ilor fine. Încercare cu albastru de metilen

EN 1097-5 IDT SR EN 1097-5:2008 Încerc�ri pentru determinarea caracteristicilor mecanice �i fizice ale agregatelor. Partea 5: Determinarea con�inutului de ap� prin uscare în etuv� ventilat�

EN 12274-2 IDT SR EN 12274-2:2004 Mixturi asfaltice preparate la rece. Metod� de încercare. Partea 2: Determinarea con�inutului de bitum rezidual

EN 12274-6 IDT SR EN 12274-6:2002 Straturi bituminoase turnate la rece. Metode de încercare. Partea 6: Grad de a�ternere

EN 12274-8 IDT SR EN 12274-8:2006 Mixturi asfaltice turnate la rece. Metod� de încercare. Partea 8: Evaluare vizual� a defectelor

EN 13036-1:2001 IDT SR EN 13036-1:2002 Caracteristici ale suprafe�elor drumurilor �i pistelor aeroportuare. Metode de încercare. Partea 1: M�surarea adâncimii macrotexturii suprafe�ei îmbr�c�mintei prin tehnica volumetric� a petei

EN 13043:2002 IDT SR EN 13043:2003 Agregate pentru amestecuri bituminoase �i pentru finisarea suprafe�elor, utilizate la construc�ia �oselelor, a aeroporturilor �i a altor zone cu trafic

EN 13808:2005 IDT SR EN 13808:2005 Bitum �i lian�i bitumino�i. Cadrul specifica�iilor pentru emulsiile cationice de bitum

Page 33: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

SR EN 12273:2008

33

EN ISO 9001:2000N1) IDT SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calit��ii. Cerin�e

EN ISO 13473-1 IDT SR EN ISO 13473-1:2004 Caracterizarea texturii îmbr�c�mintei unei structuri rutiere plecând de la releveele de profil. Partea 1: Determinarea adâncimii medii a texturii

Pentru aplicarea acestui standard se utilizeaz� standardele europene �i interna�ionale la care se face referire (respectiv standardele române identice cu acestea). Simbolul gradului de echivalen�� (IDT – identic), conform SR 10000-8. Standardele europene �i interna�ionale citate ca referin�� �i care nu au fost adoptate ca standarde române pot fi consultate sau comandate la Asocia�ia de Standardizare din România.

N1) Standardrul EN ISO 9001:2000 a fost anulat �i înlocuit cu EN ISO 9001:2008, care corespunde identic cu SR EN ISO 9001:2008.

Page 34: SREN12273 2008 Straturi Bitumin Turnate La Rece Cerinte

Standardul european EN 12273:2008 a fost acceptat ca standard român de c�tre comitetul tehnic CT 187 – Drumuri.

Membrii comitetului tehnic CT 187 "Drumuri": Pre�edinte CNADNR – Compania Na�ional� de Autostr�zi �i

Drumuri Na�ionale din România dl Florin Dasc�lu

Secretar CNADNR – Compania Na�ional� de Autostr�zi �i Drumuri Na�ionale din România

dna Nicoleta Davidescu

Expert ASRO ASRO – Asocia�ia de Standardizare din România dna Daniela Zaharia Membri Ministerul Dezvolt�rii Regionale �i Locuin�ei dl Vasile Stoica M.I.R.A. – D.P.R. – Ministerul Internelor �i Reformei

Administrative – Direc�ia Poli�iei Rutiere dl Cristian C�lin

SRAC - CERTSERV dna Olga Achimescu Laborator VEMAT - Oradea Dl Gyorgy Onodi Banyai CESTRIN dna Vasilica Beica 3M România SRL dl Bogdan Zaharia A.P.D.P. – Asocia�ia Profesional� de Drumuri �i

Poduri dl Mihai Boicu

HELVESPID dl Miluc� Carp SEARCH CORPORATION dl �tefan Cios GIROD Semnalizare Rutiera dl Radu Diaconovici VESTA INVESTMENT dna Cristina Enache CARPATCEMENT HOLDING dl Radu Gavrilescu INCERTRANS – Institutul de Cercet�ri în

Transporturi dl Costel Gheorghe

KATEL GROUP dl Sorin Lungu POLL CHIMIC dna Mariana Mustea�� BOMACO dna Nadia Popescu IPTANA – Institutul de Proiect�ri Transporturi Auto

Navale �i Aeriene dl Constantin Stelea

CONSITRANS dl Sergiu Verescu DRUMURI �I PODURI PH dna Iolanda Neme� VOESTALPINE dl Petre Nepot MARCATIN dl Claudiu Pantele 2B BLOCK STUDIO dl Viorel Bogdan ACO dl Dan Gorneanu Industrie Mic� Prahova dl Gabriel Tomescu Consultant dl Viorel Pau

Versiunea român� a prezentului standard a fost elaborat� de c�tre dl. ing. �tefan Cios de la SEARCH CORPORATION. Un standard român nu con�ine neap�rat totalitatea prevederilor necesare pentru contractare. Utilizatorii standardului sunt r�spunz�tori de aplicarea corect� a acestuia. Este important ca utilizatorii standardelor române s� se asigure c� sunt în posesia ultimei edi�ii �i a tuturor modific�rilor. Informa�iile referitoare la standardele române sunt publicate în Catalogul Standardelor Române �i în Buletinul Standardiz�rii.