SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în...

93
1 conf. univ. dr. ing. Dragoş Mihai PATE SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI

Transcript of SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în...

Page 1: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

1

conf. univ. dr. ing. Dragoş Mihai PATE

SISTEME AVANSATE DE

MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI

Page 2: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

2

Cuprins Cuprins ................................................................................................................................................. 2

1. SISTEMUL DE PRODUCŢIE AL INTREPRINDERII ................................................................ 4

1.1. Modelele producţiei ................................................................................................................... 4

2. PLANIFICAREA PRODUCŢIEI ................................................................................................ 10

2.1. Planificarea tactică .................................................................................................................. 11

2.2. Planificarea aprovizionării ...................................................................................................... 17

2.3. Corelarea resurselor ................................................................................................................. 18

2.4. Sistemul MRP II ...................................................................................................................... 20

3. PROCESELE DE PRODUCŢIE .................................................................................................. 22

3.1. Taxonomia proceselor ............................................................................................................. 22

3.2. Tipul de producţie ................................................................................................................... 24

3.3. Proiectarea proceselor ............................................................................................................. 27

3.4. Reorganizarea întreprinderilor ................................................................................................ 29

4. ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ................................................................................................ 31

4.1. Organizarea secţiilor de prelucrare ......................................................................................... 31

4.2. Metoda verigilor ...................................................................................................................... 34

4.3. Metoda gamelor fictive ........................................................................................................... 34

4.4. Organizarea secţiilor de montaj ............................................................................................... 35

4.5. Automatizarea producţiei ........................................................................................................ 36

5. CAPACITATEA DE PRODUCŢIE ............................................................................................ 41

5.1. Calculul capacităţii de producţie ............................................................................................. 41

5.2. Secţii specializate pe operaţii .................................................................................................. 42

6. LEGITĂŢILE PROCESELOR DE PRODUCŢIE ...................................................................... 44

6.1. Legi, principii şi reguli specifice ............................................................................................. 44

6.2. Principiile proceselor de producţie .......................................................................................... 45

6.3. Producţia fluentă ..................................................................................................................... 48

7. CONDUCEREA OPERATIVĂ A PRODUCŢIEI ...................................................................... 54

7.1. Programarea fabricaţiei ........................................................................................................... 54

7.2. Lansarea în fabricaţie .............................................................................................................. 56

7.3. Urmărirea fabricaţiei ............................................................................................................... 58

8. PROGRAMAREA PRODUCŢIEI .............................................................................................. 60

Page 3: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

3

8.1. Programarea producţiei individuale ........................................................................................ 63

9. ORDONANŢAREA FABRICAŢIEI ........................................................................................... 65

9.1. Ordonanţarea producţiei de serie ............................................................................................. 67

10. LOGISTICA INDUSTRIALĂ ..................................................................................................... 68

10.1. Transportul intern .................................................................................................................... 68

10.2. Transportul operaţional ........................................................................................................... 70

10.3. Transportul comercial ............................................................................................................. 70

10.4. Depozitarea materialelor ......................................................................................................... 71

11. MENTENANŢA INDUSTRIALĂ .............................................................................................. 72

11.1. Teoria defectării ...................................................................................................................... 72

11.2. Producţia şi gestiunea SDV-urilor ........................................................................................... 75

12. PROCESUL DE MUNCĂ ........................................................................................................... 76

12.1. Capacitatea de muncă .............................................................................................................. 76

12.2. Productivitatea muncii ............................................................................................................. 78

13. CALITATEA SISTEMULUI DE PRODUCŢIE ......................................................................... 81

13.1. Îmbunătăţirea proceselor ......................................................................................................... 81

13.2. Capabilitatea procesului tehnologic ........................................................................................ 85

13.3. Controlul tehnic ....................................................................................................................... 89

Page 4: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

4

1. SISTEMUL DE PRODUCŢIE AL INTREPRINDERII

Producţia cuprinde ansamblul activităţilor de transformare dintr-o întreprindere. Datorită importanţei ei producţia reprezintă una dintre funcţiile întreprinderii.

1.1. Modelele producţiei Sunt mai multe moduri prin care se poate proiecta şi conduce o întreprindere. Cele mai

răspândite tipuri de abordări întâlnite în managementul industrial sunt : - abordarea morfologică, care încearcă în special reliefarea structurii de organizare şi a

verigilor componente; - abordarea tipologică, care pune în evidenţă doar însuşirile definitorii şi dominante; - abordarea funcţională, care consideră întreprinderea un organism complex, aflat în

continuă transformare şi evoluţie. Întreprinderea poate fi comparată cu un organism viu, biologic, a cărui existenţă este

asigurată de îndeplinirea unor funcţii. Funcţia este un concept teoretic abstract, utilizat pentru a ordona activităţile complexe şi variate ale întreprinderii (spre deosebire de funcţii, activităţile au un caracter concret).

- abordarea sistemică, încearcă să propună un model al întreprinderii, care să evidenţieze în principal, interacţiunile care au loc în cadrul ei.

Abordarea funcţională recurge la identificarea funcţiunilor.

Noţiunea de funcţiune la nivel de întreprindere a apărut ca urmare a studiilor referitoare la diviziunea muncii şi identificarea obiectivelor. Conducerea unei întreprinderi are în vedere atingerea unor obiective. Obiectivele reprezintă caracterizări cantitative şi calitative ale scopurilor urmărite de întreprindere. Se disting în general următoarele tipuri de obiective :

- obiective fundamentale — exprimă principalele scopuri ale întreprinderii. Scopul poate fi de exemplu realizarea unui profit.

Obiectivele acestea au un caracter sintetic şi integrator şi se referă la o perioadă lungă de timp;

- obiective generale — derivă din cele fundamentale. Un exemplu poate fi producţia ce trebuie realizată într-o perioadă de timp;

- obiective derivate — se deduc din cele generale şi implică în realizarea lor folosirea unor procese de munca. De exemplu un obiectiv derivat îl reprezintă realizarea unui anumit produs.

- obiective specifice — sintetizează lucrările şi acţiunile care contribuie la realizarea obiectivelor derivate. De exemplu un astfel de obiectiv poate fi realizarea reperelor necesare produsului.

- obiective primare — (sau imediate) caracterizează activităţi specifice la nivelul posturilor de muncă, de exemplu: execuţia unui set de operaţii. Acest set de operaţii constituie sarcina postului.

Page 5: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

5

Fig. 2. Obiectivele întreprinderii

Sarcina este cea mai mică unitate de muncă individuală având un sens complet. Prin ea se

realizează un obiectiv primar. Ea poate fi reglementată sau ocazională. Se divide în operaţii şi mişcări.

Atribuţia este ansamblul de sarcini identice necesare pentru realizarea unui anumit proces de muncă precis conturat, care se execută periodic sau continuu şi care implică cunoştinţe specializate pentru realizarea unui obiectiv specific.

Activitatea este totalitatea atribuţiilor de o anumită natură (tehnică, economică, administrativă), care determină procese de muncă cu un grad de omogenitate şi similaritate ridicat. Cunoştinţele necesare realizării activităţilor sunt din domenii limitate şi există astfel o omogenitate a personalului. Activitatea cuprinde atribuţii omogene ce revin compartimentelor întreprinderii.

Funcţiunea

Gruparea activităţilor pe funcţiuni se face pe baza unor criterii:

reprezintă ansamblul activităţilor omogene sau complementare orientate spre realizarea obiectivelor generale precis stabilite, rezultate din obiectivele fundamentale ale unităţii.

- omogenitate: activităţi de aceeaşi natură sau care necesită aceeaşi pregătire profesională (ex. proiectarea produselor şi SDV - urilor intră în funcţiunea cercetare);

- complementaritate: activităţi ce se completează reciproc (ex. : fabricaţia şi reparaţiile intră în funcţiunea producţie);

- convergenţa: activităţi ce contribuie la atingerea aceloraşi obiective (ex.: documentarea tehnică şi activitatea de proiectare intră în funcţiunea cercetare); În practică este dificil de încadrat activităţile în funcţiuni întrucât o activitate privită din

diferite puncte de vedere, poate fi integrată la diferite funcţiuni, dar pe ansamblul conţinutul fiecărei funcţiuni formează un ansamblu suficient de unitar pentru a încerca definirea şi determinarea lor.

Conceptul de funcţiune este influenţat de progresul tehnic, evoluţia teoriilor manageriale, care modifică complexitatea activităţilor întreprinderii, imprimând o anumită pondere a activităţilor (la începutul sec. XX activitatea de concepţie era restrânsă şi nu se distingea funcţiunea de cercetare).

Obiective primare

Obiective specifice

Obiective derivate

Obiective generale

Obiective fundamentale

Operaţii

Sarcini Atribuţii Activităţi Funcţiuni Intreprindere

Page 6: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

6

H. Fayol a definit pentru prima dată funcţiunile întreprinderii (1916) şi astăzi s-a ajuns la un consens cu privire la denumirea lor: cercetare, producţie, comercial, financiar - contabilitate, personal.

Organizarea pe funcţiuni, activităţi, atribuţii şi sarcini are un caracter general în sensul că ele există mai mult sau mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale.

Fig. 2 – Dezvoltarea funcţiunii de producţie

Funcţiunea de producţie cuprinde activităţile prin care se realizează mişcarea, transformarea şi prelucrarea unor resurse primare până obţinerea unui produs finit, efectuarea unor lucrări sau prestarea unui serviciu de utilitate socială şi prin care se creează condiţiile necesare desfăşurării fabricaţiei.

Activităţile principale ale acestei funcţiuni sunt:

a) programarea, lansarea şi urmărirea producţiei (P.L.U.) - determină cantităţile de produse ce trebuie realizate, comunicarea executanţilor, verificarea realizărilor;

b) fabricaţia - executarea produselor şi lucrărilor industriale conform cerinţelor de calitate şi a termenelor stabilite. Producţia trebuie să desfăşoare cu reducerea consumurilor specifice de materiale combustibil, ritmic şi să crească productivitatea muncii;

c) controlul tehnic - se organizează pe fazele procesului producţie; d) întreţinerea şi reparaţiile - ele menţin echipamentele în stare funcţionare normală, prin

preîntâmpinarea uzurii fizice;

Funcţiuni Activităţi Atribuţii Sarcini Cercetare Corelarea capacităţilor cu încărcarea - Conducere Elaborare programe operativă de producţie

- Fabricaţia Întocmire documenta- Producţie - Mentenanţa ţie de execuţie şi lansare în fabricaţie - Producţie - Punerea de

acord a Comercial energie sarcinilor de plan

- CTC Urmărirea intrării în cu termenele contractate

execuţie a produselor - Producţie la termen şi Financiar- SVD realizarea planului Contabilitate - Transport

intern Supravegherea executării produselor Personal - Metrologie

Page 7: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

7

e) producţia auxiliară - se asigură din surse interne SDV- uri, energia (electrică, termică, abur) şi apa, necesare producţiei de bază.

f) transportul intern — cuprinde transportul uzinal şi interoperaţional. Abordarea funcţională este relativ limitată. J. Forrester remarca odată că aceste activităţi

nu sunt separate în cadrul întreprinderii iar cunoaşterea părţilor nu este suficientă. Interconectările şi interacţiunile sunt mult mai importante decât componentele luate separat. Din acest punct de vedere s-a trecut la abordarea sistemică.

Abordarea sistemică are la bază noţiunea de sistem. Sistemul este o secţiune finită în timp şi spaţiu a realităţii, fiind un ansamblu de elemente între care există relaţii şi care funcţionează împreună pentru atingerea unui obiectiv.

Întreprinderea constituie un sistem, iar producţia un subsistem al întreprinderii, având elemente (oameni, utilaje), relaţii (între operaţii) şi un scop (obţinerea produselor finite prin transformarea intrărilor).

Studiul sistemelor este realizat de o disciplină ştiinţifică numită Teoria Generala a Sistemelor (TGS). Aceasta identifică proprietăţi, principii şi legi caracteristice sistemelor în general, independente de natura elementelor componente. Prin analogie TGS permite cunoaşterea unui sistem care prezintă dificultăţi în abordarea sa.

Imaginea folosită pentru reprezentarea unui sistem este aceea de ,,cutie neagră'' (fig. 4) care arată intrările şi ieşirile în sistem , în interiorul lui având loc transformarea.

X y T

Fig. 3 – Reprezentarea sistemului

S = {X, Y/T} unde Y = T • X

Transformarea din sistem, adică modul în care intrările devin ieşiri este determinată de structura sistemului. Transformarea este reprezentată de procesul de producţie. Structura permite ca în cadrul sistemului să se deosebească subsisteme. Subsistemul este un sistem care din anumite puncte de vedere are relaţiile dintre elemente mai puternice. În cadrul sistemului „producţie” se deosebesc subsistemele: tehnic, uman, informaţional, dar şi subsistemele: fabricaţie, pregătirea fabricaţiei. logistică, etc.

Sistemele industriale sunt cibernetice adică prezintă legături feed-back între intrări şi ieşiri şi legături feed-forward care permit prognoza stării viitoare a sistemului.

În abordarea clasică a producţiei se consideră că există o interacţiune staţionară între componentele a două activităţi: „fabricaţia” şi „aprovizionarea” . În acest caz problema producţiei era să se stabilească costul minim care poate satisface o cerere cunoscută pe un interval de planificare finit.

Soluţiile (strategiile) de rezolvare erau, în acest caz, următoarele: - menţinerea constantă a forţei de muncă şi absorbirea fluctuaţiilor cererii prin acumularea şi

epuizarea stocurilor; - menţinerea la un nivel minim a investiţiilor făcute pentru stocare, astfel ca angajările şi

concedierile să corespundă fluctuaţiilor cererii; - menţinerea unei forţe de muncă constantă, dar introducerea muncii suplimentare sau admiterea

golurilor în producţie; astfel este posibilă dispensarea de muncitorii ce asigură întreţinerea; Parametrii ce trebuie respectaţi în aceste strategii sunt: mărirea forţei de muncă, mărirea

stocului şi fondul de timp. În ultimii 20 de ani în special în Japonia s-au structurat noi metode pentru conducerea

Page 8: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

8

producţiei. Literatura internaţională utilizează pentru a le individualiza termenul “noi sisteme productive” (în lb. engleza: New Performing Systems-NPS). Acestea reprezintă metode manageriale complexe ce conferă o nouă perspectiva conducerii producţiei incluzând:

managementul total al fabricaţiei (în limba engleză Total Manufacturing Management — TMM);

managementul total al calităţii (în limba engleză Total Qualty Management — TQM); mentenanţa totală a sistemelor productive (în limba engleză Total Productive

Maintenance — TPM); implicarea totală a angajaţilor (în limba engleză Total Employce Invovement — TEI); inginerie industrială totală (în limba engleză Total Industrial Engineering);

Aceste metode au constituit prima generaţie N.P.S.. A doua generaţie este reprezentată de metode specifice ca:

producţie exact la timp (în limba engleză Just In Time — JIT); dezvoltarea funcţiilor calităţii (în limba engleză Quality Function Development —

QFD); sistemul de îmbunătăţire continuă (în limba engleză Continnuos Imvirovement

Systems — CIS); noile instrumente manageriale (în limba engleză New Manage-ment Tools — NMT);

etc. Aşa cum modelul taylorist a devenit după câteva decenii structura logică, invizibilă, dar

mereu prezent în managementul clasic, este de prevăzut ca noile sisteme operative vor urma aceeaşi cale, devenind baza producţiei viitoare. Metodele acestea sunt deja dezvoltate şi utilizate în industrie, folosirea lor în Romania reclamând un „transfer tehnologic”.

Principalele aspecte care contribuie la realizarea Managementului total al fabricaţiei (TMM-Total Manufacturing Management) sunt următoarele:

1) reducerea duratei ciclului de producţie; 2) producţia în flux; 3) tehnologia de grup; 4) nivelarea producţiei; 5) gestiunea locurilor înguste; 6) producţia sincronă; 7) programare flexibilă 8) producţie trasă; 9) vizibilitatea proceselor; 10 eliminarea stocurilor; 11) Jidoka — autorizarea de a opri producţia; 12) reducerea întreruperilor; 13) controlul proceselor; 14) îmbunătăţirea calităţii; 15) automatizarea; 16) parteneriat cu furnizării; 17) analiza costurilor; 18) standardizarea (conceptul Mashroom); 19) proiectarea industrială totală; 20) mentenanţa productivă totală;

Schimburile ce au avut loc în producţie l-au determinat pe Bell (1965) să numească epoca contemporană post industrială managerii trebuie să fie în adaptare la schimbări.

Astfel întreprinderea de astăzi se caracterizează prin următoarele trăsături : - creşterea economică este ghidată de sectoare bazate pe ştiin servicii avansate. Forţa

productivă este bazată pe capacitate inovare; - procesul de mondializare al economiei face ca întreprinderea lucreze într-un sistem

competitiv mai deschis, în care protecţionismul pierde din importanţă, iar cunoştinţele şi compete tehnologică, capacitatea de inovare, capacitatea de cooperare de prioritare;

Page 9: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

9

- ponderea posturilor productive în intreprinderi tinde să scadă, serviciile auxiliare tind să influenţeze semnificativ eficie proceselor de producţie;

- intreprinderile tind să extemalizeze un număr crescut de activit Activitatea productivă este însoţită de coordonarea unei reţ complexe de subfurnizori. Avantajele apar din inteligei managerială şi mai puţin din costurile de producţie;

- s-a schimbat semnificaţia noţiunii de nevoi ce trebuie satisfăcute. Înainte se vorbea doar de nevoile clienţilor. Acum se ţine seama şi de nevoile întreprinderii, dar şi ale societăţii;

- nu mai există o legătură între consumul de masă şi producţia masă; - în raportul cantitate-calitate, primordială este calitatea. Între se vorbea de o calitate

acceptabilă, de o calitate de conformitate. Astăzi se pune accent pe calitatea percepută; - cresc investiţiile pentru mărirea competenţei profesionale, pentru crearea unor noi

mecanisme de cooperare, precum şi pentru dezvoltarea inteligenţei manageriale. Acestea sunt consider astăzi căile care duc la creşterea productivităţii.

Schimbări în producţie apar şi datorită evoluţiei industriilor deoarece şi ele au un ciclu de viată care se caracterizează prin un aspecte particulare. Etapele din ciclul de viaţă sunt: apariţia expansiunea, maturitatea, recesiunea. Industriile cunoscute sunt în stări diferite: - prelucrarea petrolului se apropie de maturitate; - cărbunele constituie încă o piaţă protejată; - oţelul este în criză de adaptare; - industria alimentară se îndreaptă spre concentrare în firme mari. - industria textilă îşi creează o structură variabilă;

Caracteristici Apariţie Expansiune Maturitate Recesiune Vânzările Mici Creştere rapidă Creştere mică Stagnare sau declin

Inovaţiile Profunde pentru produs

Mari pentru produs şi creşte atenţia pentru inovarea procesului

Mici pentru produs, inovări pentru proces Absenţa inovării

Atitudini ale intreprinzătorului

Acceptarea riscului

Atenţia la marketink şi organizare internă

Consolidarea poziţiei pe piaţă

Cereri de ajutor guvernamental

Pieţe Regionale şi naţionale Creşte exportul Penetrare mare pe

piaţă Presiune de intrare pe piaţa lumii a III-a

Produse Foarte diversificate

Câteva concepte de competiţie

Standardizare mai mult decât diversificare de produse

Doar ramuri diferite

Profit Scăzut, dar există Considerabil În descreştere Apar pierderi

Posturi Puţini angajaţi Creşte numărul angajaţilor

Scade numărul de posturi Reduceri de personal

Capital Creşte datorită procesului de muncă

Intrări masive de capital

Creşte prin procesul de investiţii Descreşte

Structuri Câţiva furnizori, joint-venturi, monopoluri

Descentralizare Tendinţe spre cartel şi oligopol

Restructurarea carterurilor, achiziţii de firme tinere, cu perspective

Competiţia Prin adaptarea produselor la clienţi specifici

Imitaţii, reduceri de preţ

Diferenţierea produselor, promovarea produselor

Scăderi de preţuri, raţionalizări

Page 10: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

10

2. PLANIFICAREA PRODUCŢIEI

Producţia, pentru a se desfăşura, are nevoie de existenţa unui plan. Planul este un ansamblu coerent de obiective ce trebuie înfăptuite, pentru fiecare obiectiv prevăzându-se acţiunile ce contribuie la atingerea lui şi resursele necesare (umane, materiale, financiare, informaţionale, timp). Planul devine astfel un instrument de conducere. Planificarea reprezintă totalitatea activităţilor necesare elaborării planului. Planificarea realizează o legătură între starea prezentă şi starea viitoare a întreprinderii.

Alfred Sloan, o personalitate importantă a managementului, care a reorganizat în anii `20 General Motors, a subliniat printre primii rolul planificării ca funcţiune managerială. În SUA, la nivel curent planificarea în companie se face după 1960 şi se consideră că astăzi se poate practica o planificare riguroasă. În acelaşi sens în întreprinderile germane se consideră că planul este cel mai important instrument de conducere.

Activităţile de planificare din întreprindere se structurează în planificare strategică, planificare tactică şi planificare operativă .(fig. 1)

Planificarea strategică

înseamnă situarea întreprinderii în cea mai bună poziţie posibilă pe piaţă (definiţie conform standardului francez X50 — 105) şi încearcă găsirea unor răspunsuri precum:

Fig. 1 – Tipurile de planificare

ce misiune se stabileşte ? care sunt afacerile de bază ale întreprinderii ? ce profit se va obţine şi ce importanţă are el ? ce rol au produsele realizate în afacerile conturate ?

Aceste întrebări sunt aspecte fundamentale pentru întreprinderi analizate în cursurile de

management strategic. Planificarea tactică repartizează resursele disponibile pentru realizarea obiectivelor. Planificarea operativă

numită şi programare operativă stabileşte sarcinile de executat pe fiecare loc de muncă şi ea este analizată în capitolele de conducere operativă a fabricaţiei.

Planificare strategică

Planificare tactică

Planificare operativă

Page 11: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

11

2.1. Planificarea tactică

Concepţia modernă privind planificarea tactică apelează la următoarele concepte: planificarea producţiei, planificarea financiară şi planificarea aprovizionării (fig. 2).

Fig. 2 – Planificarea tactică

Atenţia principală în planificare se îndreaptă spre planificarea producţiei, pe baza planurilor

de producţie desfăşurându-se şi celelalte acţiuni de planificare. Planificarea implică realizarea următoarelor faze: pregătirea planului, elaborarea planului,

implementarea planului, revederea planului. (fig. 3).

Fig. 3 – Fazele planificării

Pregătirea planului de producţie se face pe baza conceptualizării obiectivelor. Obiectivele unei întreprinderi descriu o scară ce este formată din: obiective fundamentale, generale, derivate, specifice şi primare.(fig. 4).

Fig. 4 – Corespondenţa dintre obiective şi planificare

Obiectivul fundamental derivă din misiunea ce şi-o fixează intreprinderea (de exemplu

obţinerea unui anumit profit). Obiectivele primare descriu sarcinile (operaţiile) ce trebuie executate de fiecare angajat.

Dezvoltarea celorlalte obiective se face utilizând întrebări de tipul: CE trebuie făcut?, CINE execută?, CÂND se realizează? şi ce responsabilităţi revin.(fig. 5).

Planificarea producţiei

Planificare financiară Planificarea aprovizionării

Revederea planului

Implementare plan Elaborare plan Pregătire plan

Obiective

fundamentale

Obiective

generale

Obiective

derivate

Obiective

specifice

Obiective

primare

Planificarea

strategică

Planificarea tactică Planificarea

operativă

Page 12: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

12

- acţiunea 1 x t1

- acţiunea 2 y t coordonare

2

- acţiunea 3 z t sarcină

3

sarcină

Fig. 5 – Dezvoltarea obiectivelor

Stabilirea obiectivelor este o problemă ce depinde de gradul de detaliere a acţiunilor necesare, de poziţia celor ce le îndeplinesc în ierarhia din intreprindere şi de orizontul de timp prevăzut.

O acţiune coordonată la un nivel ierarhic superior, devine obiectiv pentru nivelul imediat inferior. (fig. 6)

- acţiunea 1, 1 x1 t11 - acţiunea 1, 2 x2 t12 - acţiunea 1, 3 x3 t13

Fig. 5 – Dezvoltarea acţiunilor

Orizontul de planificare

este o variabilă care depinde la rândul ei de:

1. Tipul întreprinderii. Standardele ISO 9000 definesc 3 tipuri de întreprinderi: întreprinderi complexe, care execută activităţi de cercetare, de producţie şi de

comercializare; întreprinderi productive, care execută activităţi de producţie şi comercializare; întreprinderi comerciale, care execută numai activităţi comerciale;

Orizontul de planificare al fiecărei întreprinderi este diferit în funcţie de gradul de cooperare ce-l dezvoltă cu alte întreprinderi. Întreprinderile complexe au nevoie de un orizont mai scurt în planificare.

2. Tipul produsului. Tipul produsului cerut pe piaţă necesită un alt termen de livrare şi implicit un alt orizont de planificare(fig. 7) , putând fi produse standardizate, produse de catalog (în diferite stadii) şi produse personalizate.

OBIECTIVUL ’’AAA’’

CE CINE CÂND RESPONSABILITĂŢI

ACŢIUNEA 1

Page 13: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

13

Tip produs Asamblare Fabricate Achiziţie Proiectare Produs standardizat în stoc

Produs de catalog asamblat la

comandă

Produs de catalog fabricat la comandă

Produs de catalog, cu componente cumpărate când apare comanda

Produs personalizat

Fig. 7 – Termenul de livrare

Astfel producţia se poate realiza pe stoc sau pe comandă. Clientul este dispus să aştepte în funcţie de tipul produsului.

3. Tipul de activitate. Timpul fizic de desfăşurare al unor activităţi depinde de unele restricţii ce ţin de procesul respectiv. În figura 8 se prezintă orizontul de timp necesar unor activităţi

1 2 3 4 5 t (ani)

Fig. 8 – Durata activităţilor

4. Decizia cumpărare/fabricaţie. Uneori este avantajos ca anumite repere sau subansamble, să fie cumpărate din exterior, alteori este avantajos ca ele să fie fabricate în interiorul întreprinderii .

Avantajele cumpărării sunt: se evită investiţia în utilaje, dispare preocuparea de a încărca utilajele pentru o folosire integrala, timpul managerilor nu mai este afectat pentru rezolvarea problemelor de fabricaţie.

Dezavantajele cumpărării sunt: preţul este mai mare, calitatea trebuie controlată, este necesar un timp pentru găsirea furnizorilor, etc.

În aceste condiţii sunt firme care realizează şi 75% din producţie în exterior. S-a ajuns chiar la apariţia unor „companii vide” (hollow - company), care doar dirijează activităţi de cercetare, producţie, desfacere, desfăşurare de către alte firme.

Aprovizionare cu materiale

Cheltuieli

Buget

Îmbunătăţire produse

Finanţări majore

Dezvoltare produse noi

Dezvoltare întreprinderi

Page 14: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

14

Nu

Factori cheie pentru decizii

Calitatea pe ciclul de viaţă

Da

Nu Securitatea şi protecţia mediului

Da

Nu Previziuni pe termen lung

Da

Nu Capabilitatea de proiectare a

furnizorului

Da

Nu Cereri sezoniere, încrederea în furnizor

Da

Fig. 9 – Analiza ,,a cumpăra / a fabrica''

Elaborarea planului. Ţinând seama de considerentele prezentate anterior se obişnuieşte ca planificarea producţiei să se facă pe trei orizonturi de timp: pe termen lung, pe termen mediu şi pe termen scurt . Pentru a uşura această etapă, în cadrul pregătirii producţiei se elaborează arbori de structură pentru: familii de produse, materiale, componente, operaţii tehnologice. Pe termen lung se elaborează planul general de producţie (P.G.P.). Această planificare se

bazează pe obiectivele stabilite de conducerea superioară a întreprinderii, conform politicii şi strategiei sale, pe prognozele elaborate şi pe studiile de piaţă. P.G.P. este o planificare de perspectivă, care descrie şi alternative pentru atingerea obiectivelor. Este sub forma valorica. Asociaţia Americană de Management apreciază că orizontul acestui plan este de 3 — 5 ani. Planificarea pe termen lung are un orizont aproximativ egal cu timpul necesar efectuării schimbărilor în producţie. În industria minieră poate fi şi de 10 ani dar în construcţia de maşini doar de 3 — 4 ani, utilajele aici fiind cumpărate după catalog.

Pe termen mediu se elaborează planul agregat de producţie (P.A.P.), care este de fapt planul de bază al întreprinderii. E1 arată cantitatea de produse ce va fi realizată. Planificarea pe termen mediu este între 1 — 2 luni până la 12 — 18 luni. Ea depinde de stocurile necesare producţiei, de tipul utilajelor folosite şi de tipul întreprinderii. În construcţia de maşini este de cca. 6 luni. Trecerea de la planul general de producţie la cel agregat face ca el să devină concret, în P.A.P. fiind specificate exact produsele ce se vor realiza.

Pe termen scurt se elaborează planul principal (MPS - Master Production Scheduling), ce indică la nivel de săptămână, reperele ce vor fi realizate. Planificarea pe termen scurt depinde în principal de experienţa proprie a fiecărei întreprinderi şi de timpul necesar lansării comenzilor în fabricaţie.

Calitatea furnizorului este mai bună?

Sunt restricţii legale (brevete) ?

Capacitatea de producţie este suficientă?

Este nevoie de un nou proiect?

Timpul de achiziţie şi preţul au impact

Este preferabilă cumpărarea Este preferabilă fabricarea

Page 15: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

15

Planificarea este o activitate continuă , în care programele existente deja se combină cu noile prognoze, estimări, comenzi din portofoliu. În acest sens

În SUA 20% din întreprinderile au plan pe termen lung şi 80% pe termen mediu. Planul general se elaborează pe baza planificării strategice şi a obiectivelor strategice. Acesta indică de regulă cifra de afaceri ce trebuie realizată în acel interval de timp şi nivelele de producţie dorite pentru diferite tipuri de produse.

gen. D. Eisenhower spunea: „planurile sunt numai maculatură, planificarea este totul”.

Obiectivele avute în vedere se indică în următoarele forme: la nivelul minim (de exemplu o anumită linie de fabricaţie se opreşte dacă nu se atinge

această limită); la nivelul normal (de exemplu se poate indica un anumit ritm de lucru); la nivelul maxim (de exemplu cantitatea de material ce poate fi achiziţionată de la anumiţi

furnizori ce au preţuri ridicate); Planul general de producţie

Tabelul 1

este de regulă valoric dar cunoscând costurile pe grupe de produse, el se poate indica şi în unităţi convenţionale.(tabelul 1)

Cifră de afaceri 11 • 10 9 lei Planul general de producţie 11.000 u.c.

Acesta este un plan general de producţie dacă costul unui produs este de un milion de lei. Cu

un orizont de trei ani, în fiecare an se elaborează planul pentru următorii trei ani. La I.T.T. şi VW s-a renunţat în ultimul timp la planurile pe termen lung.

t0 t1 t

PGPEroare! Marcaj în document nedefinit. 0

PAP 0

MPS 0

PGP 1 PAP 1 MPS 1

Fig. 11 Planificarea continuă

Planul agregat de producţie

rezultă din planul general. Dacă orizontul lui este de şase luni, rezultă următoarele sarcini de producţie: (tabelul 2).

Tabelul 2 Semestrul I II III IV V VI

Page 16: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

16

Plan agregat de producţie 1800 1800 1800 1800 1800 1800

În fiecare semestru se elaborează planul din semestrul viitor (la 1 iulie începe planificarea pentru semestrul întâi din anul viitor). Elaborarea planului agregat presupune o succesiune de verificări.

1. Analiza plan de producţie — cerere de produse . (tabelul 3) Plan semestrul I = 1800 u.c.

Tabelul 3 Perioada (luni)

1 2 3 4 5 6 P.A.P. (0) Cerere Diferenţe (1) P.A.P. (1) Încercarea (2) P.A.P. (2) Încercarea (3) P.A.P. (3)

300 200

+100 200 0

200 +30 230

300 250 +50 270 +20 290

290

300 300 0

300 0

300

300

300 350 -50 350 -50 330 -30 300

300 320 -20 300 -20 300

300

300 300 0

300 0

300

300

Metoda utilizată în acest caz a fost încercare/eroare. Cererea între perioadele 4 şi 5 depăşeşte producţia şi trebuie să se lucreze anticipat.

2. Analiza plan producţie — capacitate de producţie (tabelul 4)

Capacitate de producţie = 320 u.c. Tabelul 4

Data P.A.P.(3) Capacitate producţi

e

Stoc (1) Stoc(2) P.A.P. (4) Stoc (3)

31.XII 31.I 28.II 31.III 30.IV 31.V 30.VI

230 290 300 300 300 300

200 200 320 320 320 320

50 20 0(-70) 20 40 60 80

120 90 0 20 40 60 80

200 200 320 320 300 300

100 70 0 20 40 40 40

S-a presupus o capacitate de producţie de 320 u.c., dar în lunile ianuarie şi februarie sunt prevăzute reparaţii care duc la micşorarea capacităţii (200 buc.). Din semestrul trecut a rămas un stoc de 50 u.c.. Dacă pentru semestrul 11 este necesar stocul de 80 u.c. atunci coloana stoc (2) devine noul plan. Dacă nu se poate obţine iniţial decât un stoc de 100 u.c. iar în final este nevoie de un stoc doar de 40 u.c. se obţine planul P.A.P. (4).

3. Analiza stocurilor

De regulă cererea este aleatoare, dar producţia se doreşte la un nivel constant Pentru reducerea stocurilor poate fi programată o producţie variabilă Stocurile reprezintă imobilizări de mijloace circulante şi ele trebuie să fie pe perioade cât

mai scurte. Este de analizat dacă este bine să se mărească producţia în lunile III şi IV şi să se menţină stocul de 40 u.c. două luni, sau să se mărească producţia în lunile V şi VI. În prima variantă se pot prelua comenzi noi pentru lunile V şi VI prin planificarea pe termen scurt, dar imobilizarea este mai lungă.

Page 17: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

17

Produsul convenţional se descompune în continuare pe familii de produse(tabelul 5) şi produse (tablul 6) în funcţie de structura cererii existente. Tabelul 5

Luna I II III IV V Plan producţie 200 200 320 320 300 Familia A 90 97 120 Familia B 50 60 100 Familia C 60 43 100

Planul principal (MPS

) se elaborează pornind de la planul agregat lunar şi se ajunge la planificarea reperelor pe săptămâni (dacă ciclul de realizare este o săptămână) (tabelul 7)

Tabelul 6 Produs Luna

I II III P1 P2 P3

Total

31 30 29 90

49 27 30 97

120 Tabelul 7 Produs P1 Luna I = 31 buc. Luna II = 40 buc

Săptămâni 1 2 3 4 5 6 7 8

Plan PAP 6 10 3 12 15 8 7 10

Se observă că orizontul de planificare este de 8 săptămâni. Aceasta este o opţiune a întreprinderii care ţine seama de dinamica pieţei şi caracteristicile ei.

2.2. Planificarea aprovizionării

Planul de aprovizionare se elaborează pe trei orizonturi stabilindu-se necesarul pentru PGP, PAP şi MSP. Pe termen mediu trebuie conoscut consumul mediu pe produs (tabel 11 şi tabel 12). Pe termen scurt trebuie cunoscut arborele materialelor (tabel 15).

Tabel 11 Tabel 12 Reper A Săptămâna Reper B Săptămâna 1 2 3 4 1 2 3 4 plan 25 0 0 0 plan 50 0 50 0

Page 18: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

18

2.3. Corelarea resurselor

Desfăşurarea activităţilor productive din întreprindere necesit existenţa unor resurse principalele fiind cele materiale, financiare umane. In practica curentă pentru programarea consumurilor de resurs întreprinderile folosesc normative, lucru care facilitează procesul d programare, dar ele bazându-se pe o experienţă trecută, nu iau în considerare progresul tehnic ce acţionează în mod obiectiv.

Folosirea de normative neactualizate este un procedeu antieconomic iar actualizarea normativelor implică un consum suplimentar de muncă pentru obţinerea lor.

În scopul simplificării programării resurselor se poate folosi un model al legăturilor dintre activităţile productive, numit modelul input — output care descrie implicit legăturile dintre resursele necesar desfăşurării producţiei.

Modelul general al legăturilor dintre subsistemele unui sistem de producţie poate fi reprezentat grafic sau matematic.

Transformările din cadrul unui subsiste pot fi scrise matematic astfel:

∑∑==

+=+=n

jiiji

n

jjiji YxYXaX

11

În această relatie i reprezintă subsistemul analizat, n numărul de subsisteme, iar x ij

cantitatea din producţia subsistemului i destinată subsistemului j.

∑=

n

jija

1

reprezintă producţia subsistemului i destinată altor subsisteme,

∑=

n

jijx

1reprezintă consumul subsistemului j provenit din celelalte subsisteme.

Consumurile în subsistemele S1 din producţia subsistemului S. Sunt proporţionale cu

producţia realizată aici. Proporţionalitatea este dată de coeficientul tehnic:

j

ijij x

xa =

care reprezintă consumul subsistemului j din producţia subsistemului i pe o unitate de măsură. Coeficienţii aij se presupun invariabili pe o perioadă de timp. În acest fel producţia unui sistem este:

ininiii YXaXaXaX ++++= ...2211 adică :

( )nmXXYaXaXa

XXYaXaXa

XXYaXaXa

nnnnmnin

nn

n

==++++

=+++

=+++

221

222222121

1111212111

...

...

Matricea sistemului se poate nota:

AX + Y = X

Page 19: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

19

În matricea A = { ija 1 ija} trebuie respectat pentru fiecare condiţiile

1101

∑=

≤n

iijij aşia (pentru o producţie de un leu subsistemlui nu poate lua de la celelalte

subsisteme intrări care să depăşeasc această sumă, fără ca procesul să-şi piardă raţiunea economică). Făcând legătura între intrările şi ieşirile din cadrul unui sistem, relaţia (1) a fost numită

„modelul input - output”, proprietăţile lui fiind studiate de W. Leontief. O importanţă deosebită pentru practica economică a avut-c descoperirea legăturii dintre

programare şi modelul input — output la nivel microeconomic. În acest caz, modelul input — output se poate aplica deoarece intreprinderile sunt caracterizate de legături tehnologice între stadii, între secţii, determinate de recircularea materiei prime, a producţiei neterminate. Modelul input — output poate fi folosit 1a niveluj microeconomic pentru determinarea programului de producţie, îcantităţilor de aprovizionat, a necesarului de muncă, a costului aprovizionării, a fondului de salarizare.

a) determinarea programului de producţie Elementul variabil în diferite variante de plan este producţia (Y) iar programul de producţie

(X) trebuie stabilit în funcţie de această variabilă:

. ( ) YBYAEX ⋅=⋅−= −− 11 relaţie în care ( ) 11 −− −= AEB iar A. reprezintă consumul tctal din producţia secţiei i pentru realizarea producţiei unei unităţi în secţia j (reprezintă atât consumul direct dir producţia secţiei i pentru unitatea de produs j cât şi consumul dir producţia secţiei i ce se face pentru alte secţii, care Ia rândul Ior transfer~ acest consum secţiei j prin produsul propriu al secţiei respective). b) determinarea cantităţilor de aprovizionat

Cunoscând programul de producţie X şi consumurile specifice c1

( ) YQYAECZsauCXZ ⋅=−== −1

‚se pot determina cantitătile de materii prime, materiale, combustibil cu care trebuie să se aprovizioneze intreprinderea:

unde, C = { ijc }, iar- ijc

ijcreprezintă consumuri specifice din materia primă i destinată secţiei j.

Unitatea de măsură pentru

Rezultatul calculelor este vectorul: este [t materie primă/t produs obţinut în secţia respectivă].

Eroare! Marcaj în document nedefinit.

=

nZ

ZZ

Z

2

1

Dar cantităţile de aprovizionat pot fi determinate şi în funcţie de producţia contractată. Fie q11 consumurile specifice totale de materii prime, materiale din categoria i pentru realizarea unei unităţi de produs în secţia j. Ele conţin atât consumul direct din materia i pentru realizarea unei unităţi din produsul secţiei j, cât şi consumul ce se face pentru alte secţii care la rândul lor transferă acest consum secţiei j. Unitatea de măsură pentru q11

c) determinarea necesarului de forţă de muncă

este [t materia primă1t produs obţinut în intreprindere].

Calculul necesarului de forţă de muncă se face în funcţie de consumurile totale de muncă şi de producţia contractată. Consumul total de muncă este:

DXadicăxdxdxdU nn =+++= 2211 unde, D = (d,, d2

În acest fel

... d~), d reprezentând consum specific de muncă şi având ca unitate de măsură [om — oră 1 unitate de produs din secţie].

( ) YMAEDU −=−= −1

Page 20: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

20

unde, M = ( nmmm ,21, )reprezintă consumurile totale de muncă. Coeficienţii rn1 conţin atât consumul direct de forţă de muncă pentru realizarea unei unităţi de produs în secţiaj cât şi partea din acest consum care se transferă altor secţii legate tehnologic de secţia j. Unitatea de măsură pentru m1

d) calculul costului aprovizionării este [om — ora/unitate de produs obţinut în intreprindere.

Determinarea costului aprovizionării se face în funcţie de producţia ce se realizează în cadrul sistemului:

YQV C ×= Liniile matricei Qc rezultă din multiplicarea liniilor matricei Q defînită anterior cu preţurile de

livrare (p, p2 np... )

{ }jj

qnmn

n

n

n

c g

qqq

qqqq

qqq

p

pp

Q ,

211

22221

11211

2

1

=

=

unde, { jiq , } reprezintă costuri specifice totale de aprovizionare cu tnaterii prime. e) calculul fondului de salarizare Fondul de salarizare se stabileşte în funcţie de producţia realizată în cadrul sistemului: F=RxY Vectorul R = (r r2 ... r,,) = {r~} se determină prin multiplicarea elementelor matricii M defînită

anterior cu salariul specific r1 exprimat în [lei/om - orăj. r~ = r1 x (m,m2

... m,,) reprezintă costuri specifice totale pentru forţa de muncă.

2.4. Sistemul MRP II

Pe baza conceptelor descrise anterior a fost creat sistemul de programe MRP II de către firma APICS din S.U.A. în anul 1970.

Funcţiile principale ale acestuia sunt : 1. gestiunea cererii: se efectuează controlul previziunilor de vânzare şi înregistrarea

comenzilor de la clienţi; 2. gestiunea ofertei: prin planificarea producţiei, ordonarea fabricaţiei, lansarea

comenzilor în fabricaţie; 3. gestiunea capacităţii: se fac verificări pentru a stabili corespondenţa între comenzile

existente şi capacitatea de producţie, între programul de producţie şi capacitate; Sistemul se bazează pe portofoliul de comenzi, structura produselor, stocurile existente,

fişierele cu tehnologiile disponibile, fişierele cu locurile de muncă existente. MRP II elaborează în principal:

— planul de producţie PGP; — planul principal MPS; — comenzi1e pentru achizitii de materiale; — comenzile de fabricatie — documentaţia de lansare în fabricaţie; — documentaţia de urmărire

De asemenea elaborează unele rapoarte precum: — încărcarea locurilor de muncă; — întârzieri în aprovizionare; — produse realizate;

Modulele principale ale MRP 11 sunt :

Page 21: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

21

— R.R.P. care realizează o verificare preliminară a resurselor disponibile; — R.C.C.P. (Rough Cut Capacity Plan) care realizează o verifîcare preliminară a capacităţii de

producţie; — M.R.P. I (Material Requirement Planning) care rea1izează programarea comenzilor interne

şi a celor externe, precum şi gestiunea stocurilor — C.R.P. (Capacity Requirements Planning) care realizează balanţa capacităţilor de producţie; — S.F.C. (Shop Floor Control) care elaborează planul de încărcare a utilajelor şi ordonanţarea

fabricaţiei; Sistemul s-a dezvoltat pe baza modulului MRP I completat ulterior cu celelalte module

şi în plus având introduse puncte de reordonare şi programul pentru calculul lotului economic. După cum se observă sistemul MRP II reprezintă un sistem în ciclu închis care încearcă

să răspundă la întrebările: - ce trebuie să se asambleze? - ce trebuie să se fabrice? - ce resurse sunt necesare? - ce resurse există deja? - ce trebuie procurat?

Sistemul MRP II

PGP

R.R.P.

RESURSE

DISPONIBILE

M.P.S.

R.C.C.P.

CAPACITATE

DISPONIBILĂ

MPS

AUTORIZAT

M.P.R.1

TIMP

DISPONIBIL

C.R.P.

CAPACITATE

DISPONIBILĂ

S.P.C.

ACHIZIŢII

Page 22: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

22

3. PROCESELE DE PRODUCŢIE

Procesul reprezintă o succesiune de activităţi care contribuie Ia generarea unui rezultat prestabilit. O activitate transformă parţial intrările în ieşiri, ieşirea dintr-o activitate fiind intrarea în activitatea următoare. Fiecare activitate adaugă valoare. Managementul producţiei necesită regândirea întreprinderii sub forma unei mulţimi de procese. Procesele recompun întreprinderea nu în unitatea ei structurală ci în unitatea funcţională. Managementul producţiei necesită definirea proceselor critice.

3.1. Taxonomia proceselor Procesul de producţie cuprinde activităţile conduse de oameni şi desfăşurate cu mijloace

de muncă pentru transformarea obiectelor muncii în produse finite. Procesul de producţie este alcătuit

din procese tehnologice, procese de muncă şi procese naturale. Procesul tehnologic este o parte a procesului de producţie şi cuprinde totalitatea

operaţiilor prin care are loc transformarea directă a obiectelor muncii. Procesele de muncă cuprind activităţile manuale ale executanţilor. Procesele naturale sunt cele desfăşurate preponderent sub acţiunea factorilor naturali (uscarea vopselei de exemplu).

Procesul de producţie este alcătuit dintr-o serie de procese parţiale de fabricaţie: procese de bază (prin care semifabricatul ajunge produs finit), procese auxiliare (creează condiţiile materiale necesare desfăşurării proceselor de bază), procese de servire (creează condiţiile organizatorice pentru desfăşurarea proceselor de bază şi auxiliare) si procese anexe (care cuprind activităţi cu un caracter colateral procesului de producţie).

Procesele de bază sunt la rândul lor primare (turnare, forjare), de prelucrare şi de finisare (montaj). În procesele auxiliare se includ: procesele de reparaţii, de fabricare a SDV-urilor, de producere a energiei. Procesele de servire sunt: procesul de transport intern, gestionarea depozitelor, distribuirea energiei. Procesele anexe includ: confecţionarea ambalajelor, valorificarea deşeurilor, regenerarea uleiurilor, etc.. inând seama de intervenţia omului în procesul de producţie se deosebesc procese manuale, procese mecanice şi procese automate.

Elementul de baza al procesului tehnologic este operaţia, de care răspunde un executant, la un anumit loc de muncă. Ea constituie suportul diviziunii muncii, fiind elementul principal al normării muncii. Operaţia se descompune în faze şi treceri.

Există şi alte clasificări ale proceselor de producţie. În literatura internaţională se întâlnesc specificate de exemplu următoarele procese de producţie :

— pe bază de proiect — în construcţii civile, pentru programe aerospaţiale; — pe bază de comandă — în cazul unor utilaje speciale sau în producţia artizanală; — pe loturi — pentru componente ale autovehiculelor, pentru obiecte electrocasnice, sau în

producţia de îmbrăcăminte; — pe linii de montaj — de exemplu pentru motoare, pentru autovehicule; — pe linii de fabricaţie — piese din industria orizontală (organe de maşini) sau pregătirea

mâncărurilor într-un restaurant; — procese continue — în metalurgie, industria chimică, fabricarea hârtiei; — producţie hibridă — cuprinde procese industriale şi procese naturale (fabricaţie berii, etc.);

Producţia se mai poate clasifica după următoarele criterii :

Page 23: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

23

— domeniul economic: producţie manufacturieră şi de servicii; — gradul de specializare: producţie artizanală şi producţie industrială; — caracterul producţiei: producţie continuă şi producţie discretă; — strategia utilizată; producţie pe comenzi şi producţie pe stocuri; — stagiile necesare: fabricaţie şi montaj;

Pentru a individualiza elementele distincte ale proceselor de producţie este necesar să se analizeze unele aspecte principale, precum evoluţia caracteristicilor produselor fabricate, a proceselor utilizate, a materialelor, a informaţiilor, a manoperei, a conducerii acestor procese. Procesele sunt analizate în ordinea: fabricaţie artizanală (Job Shop), fabricaţie pe loturi, fabricaţie în flux întrerupt, fabricaţie în linie, fabricaţie în flux continuu.

a) Evoluţia produsului — descreşte numărul de modele produse; — volumul de producţie creşte; — descreşte personalizarea produsului, crescând Concomitent gradul de standardizare; — introducerea produselor noi devine mai puţin frecventă şi mult mai scumpă; — competitivitatea se bazează în principal pe preţ; — aspectele cantitative sunt importante mai ales la producţia pe loturi sau flux întrerupt, la

fluxul continuu diferenţele calitative devin mai puţin semnificative; b) Evoluţia proceselor

— procesul productiv devine mai rigid; — fazele procesului sunt corelate mai bine; — sunt utilizate echipamente mai specializate; — creşte volumul de producţie; — cresc dimensiunile şi complexitatea construcţiilor; — maşinile sunt utilizate mai intens; — amplasarea maşinilor — unelte se face în linij mai lungi şi mai articulate; — ritmul de producţie este determinat încă de la proiectare; — capacitatea de producţie este cuantificabilă în unităţi fizice; — creşterea capacităţii se realizează în principal prin salturi mari, pierzând din importanţă

creşterile incrementale; — locurile înguste apar mai putin frecvent; — ajustările parţiale devin mai frecvente, pe când schimbările radicale devin mai scumpe;

c) Evoluţia materialelor — gradul de integrare verticală se măreşte; — se utilizează materie primă similară pentru produse diverse; — creşte siguranţa în cantitatea ce trebuie fabricată; — creşte necesarul de materii prime şi regularitatea livrării; — valabilitatea contractelor este mai mare; — creşte puterea contractuala asupra distribuitorilor; — se reduc stocurile de produse semiprelucrate; — se măresc cantităţile de produse finite care se vând prin canale controlate direct;

d) Evoluţia informaţiilor — la primele procese nu este o procedură organizată pentru sistemul informaţional al

producţiei; — apar previziuni de vanzare pe termen lung; — se intensifică integrarea între sistemul informaţional şi cel de producţie; — programarea operativă apelează la tehnici din ce în ce mai sofisticate; trebuie gestionat un

volum mare de produse finite; — fluxul informaţional este unidirecţional şi de regulă descendent (top — down); — controlul calităţii utilizează standarde din ce în ce mai formalizate; — nivelul stocurilor este gestionat urmărind creşterea ciclică a comenzii; — deoarece procesul este mai puţin flexibil, ei se adaptează încet la oscilaţiile comenzii;

e) Evoluţia conducerii operative

Page 24: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

24

— activităţile de conducere (privind mişcarea materialelor, programarea, capacitatea de producţie, evoluţiile tehnologice, controlul calităţii), devin mai importante;ponderea managerilor în forţa de muncă creşte progresiv, putând avea următoa Ponderea managerilor

Tabelul 1 Proces Pondere — artizanal 0,

— pe loturi 0,06 — în flux întrerupt 0,07 — în Iinie 0,11 — hibrid 0,12 — continuu 0,15

— creşte importanţa managerilor de înalt nivel; — secţiile sunt considerate mai mult centre de cost decât centre de profit; — managerii se interesează mai mult de activităţi strategice decât de cele operative;

3.2. Tipul de producţie Tipul de producţie reprezintă o clasă de procese de producţie caracterizate prin aspecte

calitative comune. Practica industrială a impus trei tipuri de procese de producţie: de masă, de serie (mare, mijlocie, mică) şi individuale. (tabelul 2 )

Tabelul 2 Caracteristici Masă Serie Individuală - volumul produselor foarte mare mare mic - nomenclatorul de produse foarte mic restrâns mare - repetabilitatea producţiei continuă regulată neregulată - utilaje folosite specializate combinate universale - amplasare Flux celule grupe omogene - ritmicitate foarte precisă uneori nedeterminată - durată ciclu de fabricaţie foarte mică mică mare - încărcarea locurilor de muncă 0,85 – 1 0,04 – 0,08 0,09 - dispozitive speciale modulare universale - pregătirea fabricaţiei plan operaţii fişă tehnologică sumară - scule speciale speciale universale

Cunoaşterea tipului de producţie este importantă deoarece el condiţionează caracterul şi

amploarea pregătirii tehnice, nivelul de specializare, formele şi metodele de organizare şi conducere operativă a producţiei.

Încadrarea unui proces de producţie într-un anumit tip se face utilizând următorii factori calitativi: stabilitatea fabricaţiei, omogenitatea producţiei, complexitatea constructivă şi tehnologică a produselor, volumul de producţie, nivelul înzestrării tehnice.

Metodele de stabilire a tipului de producţie trebuie să ţină seama concomitent de toţi factorii calitativi menţionaţi anterior şi nu numai de cei cantitativi precum volutnul de producţie sau ritmul mediu de fabricaţie.

Din multitudinea de metode existente în acest domeniu se prezintă Metoda indicilor globali, care poate fi aplicată înainte să fie terminată pregătirea producţiei şi Metoda indicilor de constantă, care poate fi aplicată după ce a fost terminată pregătirea producţiei şi se cunosc timpii operaţionali /1/.

Metoda indicilor globali

Page 25: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

25

Deoarece fiecărui tip de producţie îi este specific un anumit grad de stabi1itate şi omogenitate a condiţiilor în care se desfăşoară fabricaţia, metoda încearcă ca prin opt coeficienţi să determine gradul de stabilitate

Pentru aceasta sunt necesare date doar despre stadiile semnificative în care se găseşte un produs: prelucrări mecanice, ambalare desfacere. Cei opt coeficienţi sunt::

1K , — continuitatea livrării 1K = 11

L—1

L — nr. de luni în care este programată livrarea K2 K

— stabilitatea livrării. Durata în luni între două livrări consecutive; 3 — uniformitatea livrării K3 =

Nmed Nmax —Nmed

N max — volumul maxim lunar de livrare; N med — volumul mediu lunar de livrare;

4K — complexitatea asamblării n

c

fT

K =4

Tc — durata ciclului de asamblare; nf — fondul nominal de timp;

K3 med

nlj

j

C

Nfr

rTK == ,5—ritmul asamblării

r - ritmul de asamblare; nlf — fond nominal lunar

K6 s

cs

rT

K =6— ritmul asamblării subansamblului principal

CST — durata de montare a subansamblelor; rs

K

— ritmul de fabricaţie al subansamblelor;

7 rT

K c max7 =— ritm maximal al prelucrării mecanice la un reper principal

maxcT — durata maximă de fabricaţie a reperului; r — ritm mediu de fabricare al reperului: fdl q — piese siinilare fabricate;

— fond disponibil lunar;

K8 rt

K cmediu=8— ritm modal

Tcmediu

- ciclul de fabricaţie cel mai des întâlnit la fabricaţia pieselor;

În literatură există tabele (tabelul 3), care indică tipul procesului de producţie în funcţie de aceşti coeficienţi.

Tipul de producţie Tabelul 3 Tipul de producţie K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

Individuală 0 ∞ - indif. 0 - 0 0

Serie mică <0,5 variab. - indif. - - <1 <0,1

mijlocie <1 variab. >0 indif. - - <1 0,1-0,5 mare 0,5-1 const. ~0 <1 >1 <1 >1 0,5-1

Masă 1 0 0 - >1 - >1 >1

Metoda indicilor de constantă

Page 26: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

26

Metoda se aplică când pregătirea tehnologică este încheiată şi se cunosc duratele operaţiilor. Gradul de omogenitate la fabricarea reperului g la operaţia i este:

mg

igig r

tG =

unde, igt - durata operaţiei;

mgr - ritmul mediu al fabricaţiei; 60⋅=g

nmg N

Fr

Dacă mgr > igt ,O < G. <1. În cazul în care volumul Ng creşte foarte mult mgr se

micşorează şi se apropie de igt iar 1=igG .

Dacă mgr < igt , sunt necesare mai multe maşini unelte la o operaţie iar timpul ce revine în medie pe un reper 1a executarea operaţiei i este:

[ ]bucmt

rlig

igig min/= unde, rl

igm

— ritm de lucru;

— numărul de maşini pe care se execută operaţia;

În acest caz mg

igig r

rlG = şi se respectă relaţia 0 < G ≤ 1

Când există o constantă a fabricaţiei (0 < G ≤ 1), producţia este ciclică (operaţiile se repetă la locurile de muncă). Este cazul productiei de serie. Când G ~ 1 producţia este de masă. Când G = O producţia este individuală.

În practică se foloseşte şi inversul indicelui de constantă, numit coeficientul tipului de producţie

ig

mg

ig

mgig rl

rtr

K ==

Când 11 rrşiK mgig ≤ ~1, producţia este de masă. Când 1⟩igK producţia este de serie. Din experienţa practică s-a constatat că dacă:

— Kj ≤ 10, producţia este de serie mare; — Kj ≤ 20, producţia este de serie mijlocie; — K. > 20, producţia este de serie mică; Din cele prezentate rezultă că tipul de producţie se calculează pentru fiecare operaţie.

Tipul de producţie al unui reper corespunde cu acela al operaţiilor cu ponderea maximă. Dacă ponderile sunt apropiate, se adună ponderile in sensul de la producţia de masă spre serie mică până se depăşeşte 50%. Ultimul tip adăugat arată tipul de producţie al reperului. La fel se procedează şi pentru determinarea tipului de producţie al unui produs, pe baza tipului de producţie al reperelor.

Tipul de producţie prezintă o dinamică in timp. E1 se modifică în special ca urmare a schimbării următorilor factori:

— evoluţia nivelului tehnic al utilajelor; — gradul de mecanizare şi automatizare; — procedeele tehnologice; — calificarea forţei de muncă; — volumul de producţie; — înzestrarea cu SDV-uri; — regimul de lucru, etc.; Sensul evoluţiei acestor factori este diferit, uneori contradictoriu Astfel creşterea volumului de

producţie duce la evoluţia tipului de producţie spre serie mare şi masă. În acelaşi timp se adoptă utilaje specializate care necesită un timp unitar mai mic şi deci are loc evoluţia tipului de

Page 27: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

27

producţie spre serie mijlocie şi mica. Factorii tehnici şi organizatorici se pot schimba la intervale mari de timp, dar factorii economici

se schimbă la intervale mici. Se impune ca tipul de producţie să se stabilească periodic, la fel ca şi limitele K..

În industria constructoare de maşini fabricatia de serie mică şi mijlocie reprezintă ponderea cea mai mare, aproximativ 70% (~xprimată în ore — maşină).

3.3. Proiectarea proceselor Proiectarea proceselor economice necesită întocmirea unor scheme şi grafice pentru

vizualizarea lor precum: graficul general al desfăşurării procesului de fabricaţie, graficul detaliat al procesului de fabricaţie, schema fluxului de producţie, scheme de circulaţie .

Pe astfel de scheme trebuie urmărite drumurile pe care le parcurg diferite piese, subansamble, produse, din momentul ieşirii materiei prune din depozit până la obţinerea produsului finit. Fluxul se reprezintă pe planul general al intreprinderii.

Schema fluxului de producţie

Graficul detaliat se realizează folosind un formular tipizat în care se scriu activităţile din procesul tehnologic. Semnele folosite (ASME) pentru reprezentarea activităţilor sunt:

Graficul detaliat al procesului de producţie

- activităţi prin care se operează asupra obiectului muncii; - activităţi de control calitativ şi cantitativ;

- activităţi de transport de la un loc de muncă la altul; -

- activităţi de aşteptare temporară;

- activităţi de depozitare, când obiectul nuncii devine inactiv; - Formularul conţine şi propuneri de eliminare, combinare, schimbare, simplificare,

modificare a activităţilor. Se înregistrează pentru fiecare activitate durata ei şi distanţa de transport (când este cazul) (fig. 3).

Schema de circulaţie a unui reper însoţeşte graficul detaliat şi arată circulaţia semifabricatului într-o secţie. Pentru aceasta trebuie cunoscută amplasarea locurilor de muncă.

Schema de circulaţie

Îmbunătăţirea variantelor de proces se face prin metoda interogativă (chec-list, adică folosirea unor liste cu întrebări gata pregătite (tabelul 4).

Tabelul 4 Analiza activităţilor

Cauzele activităţii Critica activităţilor şi cauzelor

Soluţii de îmbunătăţire

CE se efectuează? DE CE se efectuează? ESTE necesar să se facă? SE poate elimina? UNDE se efectuează? DE CE acolo? ESTE cel mai bun loc? SE poate schimba locul? CINE efectuează? DE CE el? ESTE cel mai indicat? SE poate schimba executantul? CÂND se efectuează? DE CE atunci? ESTE cel mai bun moment? SE poate combina cu altă operaţie? CUM se efectuează? DE CE astfel? ESTE cea mai bună metodă? SE poate simplifica, modifica?

Page 28: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

28

Conducerea producţiei în întreprindere impune cunoaşterea nu numai a proceselor de producţie

ci şi a celor manageriale. Abordările moderne accentuează pe evidenţierea tuturor proceselor din întreprindere, lucru ce

permite în final managementul eficient. Managementul proceselor oferă capacitatea de a descoperi şi preveni în mod sistematic

problemele. E1 implică proiectarea proceselor, lucru care presupune elaborarea unei viziuni strategice şi implementarea unor schimbări în aspectele tehnologice, organizaţionale şi umane. Fundamentul acestei abordări constă în reproiectarea acelor procese care contribuie la îmbunătăţirea a cinci parametri: funcţiunile produsului (beneficiul oferit), nivelul de calitate al produsului (valoarea percepută), rapiditatea răspunsului la cererea clientului (flexibilitatea), tipul de serviciu oferit (satisfacţia clientului), costurile de fabricaţie (competitivitatea în preţuri).

Procesul este format dintr-o serie de activităţi corelate, care pornesc de 1a anumite intrări şi de la transformările ce au loc. Reproiectarea proceselor înseamnă orientarea spre procesele critice, adică acelea care creează o mai mare valoare şi care au capacitatea să influenţeze competitivitatea.

Într-o întreprindere nu sunt mai mult de 6 — 7 procese critice. Dar fiecare dintre ele trebuie să aibă un efect asupra pieţei atât în ceea ce priveşte clienţii cât şi concurenţii. Modelul proceselor critice , cuprinde (în special pentru întreprinderile mici), şase procese numite:

1) procesul de schimbare — se referă la strategia de schimbare, definirea misiunii întreprinderii, noile căi de urmat;

2) procesul de inovare — se referă la concepţia produsului, dezvoltarea sa, testarea pieţei şi lansarea comercială;

3) procesul de valorizare — porneşte de la aprovizionarea cu materii prime pentru o producţie flexibilă şi ajunge până 1a expedierea produselor finite;

4) procesul de dezvoltare — începe cu alegerea segmentului de piaţă, poziţionarea produsului pe piaţă şi ajunge până la expedierea produselor finite;

5) procesul de satisfacţie — porneşte de la identificarea unor comenzi şi se extinde până la realizarea lor, serviciul pre şi post vânzare, crearea satisfacţiei clientului;

6) procesul de informare — creează un sistem de culegere a informaţiilor, arhivarea lor şi ajunge la comunicarea cu clienţii şi controlul rezultatelor;

După identificarea proceselor, se stabileşte care din ele trebuie reproiectate şi cu ce prioritate.

Eficienţa fluxurilor de producţie se poate determina cu următorii indici: 1) Fiabilitatea producţiei (CLTP = Committed Line Item Performance)

productie de confirmate comenzi deNumãr realizate comenzideNumar CLIP =

2) Eficienţa procesului (MTT = Manufacturing Throughput Time)

zilnice orrealizaril Valoarea ValoareaMTT WIP

=

WIP = producţie neterminată 3) Validitatea financiară a producţiei (SR = Stock Ratio)

zilnicmediu Consum ValoareaSR stocuriloratotala

=

4) Eficacitatea organizării ( CSL = Customer Service Level)

clienti de confirmate comenzi deNumãr comenzideNumar CSL cmplete

=

5) Performanţe în expediţie ( VDP = Vendor Delivery Performance) Număr de comenzi terminate cu întârziere

Page 29: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

29

comenzi de lNumãr totaintirziere cumin comenzideNumar VDP ateter

=

6) Raţia P:D

necesar expeditie de Timp DurataD:P productiedeciclului

=

7) Executarea planului principal (MSE) = Master Schedule Execution)

produse bucati de lNumãr totaNumar - Numar MSE teneprogramaproduseprodusebucati

=

3.4. Reorganizarea întreprinderilor

Începând cu anul 1993, un subiect nou domină literatura managerială: reengineering . Reengineering-ul a devenit o abordare actuală, pentru îmbunătăţirea prestaţiei

intreprinderilor. Se apreciează, de altfel, că puţine concepte din management, inclusiv excelenţa şi calitatea, s-au impus atât de rapid şi într-o manieră atât de directă ca reengineering.

Înţelegerea acestui termen impune să reamintim faptul că în literatura americană nu există termenul de „organizare”, ci acela de „inginerie”, aceasta însemnând de fapt proiectarea, implementarea şi exploatarea sistemelor. Deci reengineering înseamnă o reorganizare a intreprin-derilor, deşi în limba română el a mai fost tradus şi prin „restructurare industrială” sau „reproiectare”. Restructurarea are o conotaţie macroeconomică, pe când fenomenul amintit se manifestă la nivelul firmelor.

Reorganizarea presupune o regândire fundamentală şi o reproiectare radicală a afacerilor, în scopul obţinerii unei îmbunătăţiri puternice a performanţelor, care se vor reflecta apoi în cost, calitate şi viteză de servire. Boston Consulting Group vede în reengineering o terapie de şoc, impulsionând multe intreprinderi să încerce îmbunătăţiri fundamentale ce nu se pot obţine cu programele tradiţionale de reducere a costurilor pe activităţi şi nici cu T.Q.M.. În ultimii ani au fost destule schimbări în organizare, de exemplu trecerea de la structura funcţională la cea matriceală sau organizarea orientată pe produs. Ele nu au condus decât la modificări în sarcinile managerilor. Însă reengineering nu este un termen nou pentru o acţiune veche, ci se referă la mecanisme mai profunde ale organizaţiei, focalizându-se pe procesele ce au loc în intreprinderi.

Originea istorică a reorganizării se gaseşte în multe dintre conceptele clasice, ale managementului. Proiectarea proceselor productive vine de la Taylor, crearea structurilor organizatorice de la Fayol şi Sloan, proiectarea sisternelor informaţionale de la George Siemens, focalizarea asupra clientului de la Robert Wood, perfecţionarea organizării pe baza practicii industriale de la Hugo Muensterbert, etc..

Reengineering se referă la reproiectarea proceselor strategice şi cere ca intreprinderea să fie văzută ca uri proces care oferă valoare pentru client şi nu ca o sumă de activităţi singulare. În acest fel intreprinderea trebuie regândită pornind de 1a procesele interne, deoarece multe intreprinderi sunt conduse după legile luj Taylor în care munca este divizată în activităţi simple. Astfel reengineering reprezintă un moment de ruptură cu vechile practici, iar în abordarea intreprinderii trebuie să se ia în considerare sistemele din organizaţie şi centrele decizionale. Reorganizarea aceasta constă până la urmă tot în optimizarea procesului de producţie.

Proiectele de reengineering încep cu relevarea proceselor industriale cele mai importante. Procesele sunt importante pentru intreprindere în ansamblul său şi ele sunt de regulă interfuncţionale. Transversalitatea proceselor şi responsabilitatea difuză asupra lor între mai multe compartimente, face destul de dificilă optimizarea acestora. Reengineering cere determinarea factorilor critici de succes în procese, ceea ce permite focalizarea pe fluxurile cele mai importante. Fiecare flux trebuie măsurat din punct de vedere al timpului, costului, calităţii şi

Page 30: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

30

pe baza acestor valori se trece la îmbunătăţirea proceselor. Pentru aceasta însă este nevoie să se identifice acţiuni, reguli, procedee care să rupă barierele dintre compartimente. Succesul actiunii însă depinde de modul în care se face auditarea proceselor critice, de implicarea top-managerilor, de stabilirea obiectivelor, de constituirea unor echipe interfuncţionale, de capacitatea de a măsura procesele şi de numirea managerilor responsabili de procese.

Astfel se ajunge la eliminarea activitătilor care nu adaugă valoare, integrarea unor activităţi disparate, stabilirea unei succesiuni a activităţilor, sincronizarea lor şi apoi măsurarea rezultatelor. Din experienţa proprie Boston Consulting Group a ajuns la concluzia că pentru reengineering trebuie să se pună în discut toate principiile de bază, să se integreze în proces punctul de vedere al clientului, să se uşureze relaţiile interfuncţionale şi să se considere ca unitate de măsură a proceselor timpul (şi nu costul).

Reorganizarea afacerii înseamnă o schimbare radicală în organizaţie, schimbarea gândirii, a proceselor, a structurii, a stilului, a comportamentului, a relaţiilor cu proprietarii, clienţii, furnizorii, etc.. De aici rezultă deosebirea faţă de îmbunătăţirea continuă.

In procesul de reengineering managerii trebuie să înceapă cu cerinţele acţionarilor, care sunt, în general interesaţi de R.O.I. (Return On Invest-ment). Dar pentru unii manageri, rezultatele financiare sunt mai puţin importante decât imaginea companiei sau reputaţia sa. Managerul trebuie să privească mai ales la trend, decât la valoarea absolută a cifrelor. Dar oricum, analiza financiară este urmată de studiul satisfacţiei consumatorului.

Pe această bază se organizează procesul. Acesta este alcătuit din procesul principal şi procesul suport

La aceste aspecte ar trebui să se adauge importanţa tehnologiei informatice pentru stăpânirea proceselor. Deşi informatizarea nu constituie esenţa reengineeringului, ea impulsionează renunţarea la vechile practici şi creearea unora noi. Tehnologiile care permit efectuarea reorganizărilor sunt cele de interconectare în reţele, teleconferinţele, circulaţia electronică a documentelor, sistemele expert, etc..

Analiza situaţiei actuale lasă să se întrevadă că reengineering-ul nu este o simplă modă. Prin reorganizare s-a concentrat atenţia asupra unui punct slab al intreprinderii: stăpânirea proceselor şi ineficienţa lor.

În prezent, în SUA doar 1 5% din intreprinderi declară că aplică reengineering-ul, iar firma McKinsey a dedus că doar în unul din patru cazuri s-a obţinut un succes clar cu reengineering. Firma Andersen Consulting subliniază că avantajele principale obţinute în reengineering-ul condus de ea, au fost reducerea costurilor, stocurilor, aplicarea rapidă a tehnicilor adecvate, creşterea capacităţii de răspuns la cerinţele clienţilor. Pe scurt, consecinţa reengineering-ului ar fi creşterea productivităţii muncii, dar şi o reducere a forţei de muncă. Prin reengineering în SUA vordispărea 25 milioane locuri de muncă din cele 90 milioane existente astăzi, iar în Germania vor dispărea 9 din cele 33 milioane locuri de muncă. Că este aşa o arată şi faptul că IBM, Xerox, Michelin, firme care au aplicat reengineering, şi-au redus efectivele fără să scadă producţia.

Page 31: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

31

4. ORGANIZAREA PRODUCŢIEI

Organizarea producţiei se referă la ansamblul activităţilor prin care se: — organizează fluxurile de fabricaţie; — organizează locurile de muncă conform tehnologiei elaborate; — organizează sistemul de conducere operativă;

4.1. Organizarea secţiilor de prelucrare Pentru organizarea fluxurilor de fabricaţie trebuie cunoscute stadiile de prelucrare prin

care trece semifabricatul (se foloseşte schema fluxului tehnologic) şi planul de ansamblu al sectoarelor productive . Pe baza acestora şi a tipului producţiei se poate elabora un plan de amplasare a utilajelor în halele industriale. Amplasarea reprezintă stabilirea poziţiei relative dintre utilaje, ţinând seama de respectarea fluxului tehnologic şi a normelor de protecţia muncii. Amplasarea la rândul ei influenţează configuraţia fluxului de fabricaţie, gradul de utilizare a spaţiilor, transportul intem. Schimbările din nomenclatorul de fabricaţie şi a voluntului producţiei, nivelul tehnic al utilajelor, determină frecvente modihcări ale amplasamentului utilajelor.

Amplasarea se referă la: — maşinile unelte, care pot fi specializate sau universale; — utilaje de transport: benzi rulante, transportoare cu role, conveioare, teletrac. Sistemele de maşini şi centrele de prelucrare sunt amplasate în planul general al intreprinderii,

ele hind unităţi de producţie de sine stătătoare. Amplasarea utilajelor depinde de tipul producţiei: — pentru producţie de unicate şi serie mică: amplasarea se face după criteriul tehnologic

(proiectându-se ateliere cu grupe omogene de maşini); — pentru producţie de serie mică şi mijlocie:amplasarea se face simultan după critriul

tehnologic şi al distanţelor de transport (proiectându-se celule de fabricaţie) — pentru producţie de serie mare şi masă: amplasarea se face după tehnologia obiectelor de

fabricaţie proiectându-se linii de fabricaţie); 1. Amplasarea pe grupe omogene de maşini . Utilajele cu aceeaşi funcţie tehnologică sunt amplasate în spaţii comune, apărând: ateliere de

strungărie, de frezare, de rectificare, etc. Avantajele acestei amplasări: utilizarea deplină a maşinilor unelte, adaptabilitatea la

modificările din tehnologia produselor, continuitatea lucrului în cazul defectării utilajelor. Dezavantajele ce apar sunt: circulaţia înceată a pieselor, creşterea duratei ciclului de fabricaţie,

probleme suplimentare pentru transportul intern din cauza distanţelor mari de străbătut, dihcultăţi în conducerea producţiei.

Criteriul de optimizare în amplasarea pe grupe este asigurarea unui grad mare de utilizare a suprafeţelor.

2. Amplasarea utiiajelor pe linii de fabricaţie Linia de fabricaţie reprezintă o succesiune de maşini necesare realizării unui produs. In acest fel apar ateliere de axe, carcase, angrenaje, etc..

Avantajele liniei de fabricaţie: simplificarea transportului intern, simplificarea conducerii operative, scurtarea ciclurilor de fabricaţie.

Dezavantajele ce apar se referă la: rigiditatea sistemului (orice modificare în tehnologie duce la modificări în linia de producţie), riscul întreruperii fabricaţiei în cazul avarierii unui utilaj.

Producţia poate fi în flux simplu (când nu se prevăd mijloace mecanice pentru transport

Page 32: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

32

interoperaţional), sau în flux complex (cu mijloace de transport mecanice). Clasificarea liniilor de fabricaţie: a) după specializare

— flux variabil — se fabrică loturi alternative care necesită reglări;

— sunt linii mono-obiect (pe care se fabrică un singur produs) şi multi-obiect. Acestea pot avea:

— flux multiciclu — produsul trece prin mai multe stadii de fabricaţie pe o astfel de linie prelucrări, tratamente, montaj); — flux constant (pentru tehnologie de grup) — se fabrică o grupă de produse, linia nu necesită reglări şi piesele pot apărea în orice ordine; b) dună continuitatea lucrului — linii cu flux continuu — care se caracterizează prin existenţa unui ritm de lucru (la intervale

egale cu ritmul se obţine un produs);

sunt:

— linii cu flux discontinuu — ritmul de lucru este doar o mărime de calcul. Între posturile de ucru se creează un stoc de producţie neterminată; c) după pozitia nieselor în timpul lucrului — linii pentru transport — unde nu există legătură între durata operaţiei şi ritmul de lucru. Se

utilizează la produsele de dimensiuni mici care permit luarea obiectului de pe bandă şi executarea operaţiei pe un banc;

.

— linii pentru prelucrare — sunt proiectate pentru produsele mari: (automobile, maşini unelte, etc.). Produsul rămâne pe bandă în timpul lucrului şi al transportului;

Producţia în flux creează premisele producţiei automatizate 1a care alimentarea, hxarea pieselor şi sculelor este automată. Rolul oamenilor în acest caz este de reglare şi supraveghere.

Confiuraţii ale liniilor de fabricaţie /3/ a) sistemul bandă rulantă

b)

— pe o bandă se execută acelaşi produs, trecerea la alt produs necesitând reorganizarea benzii (hg. 2). Munca executanţilor este normată. Configuraţia nu este neapărat o linie dreaptă, putând fi în U sau S.

sistemul prodsincron

În acest caz muncitorii nu mai depind unii de alţii şi productivitatea poate să crească

— o operaţie la un lot de piese este făcută la mai multe locuri de muncă, între operaţii hind locuri de stocare

c) sisteme conveior sectional

Proiectarea unei linii de fabricaţie implică următoarele operaţii :

— se aplică la fabricaţia unor produse diferite care au operaţii comune. La început se execută operaţiile comune produselor, după care producţia se face pe bandă pentru hecare produs .

—stabilirea numărului de sortimente ce se prelucrează pe aceeaşi linie: se formează clase de produse care prezintă siir maxirnă din punctde vedere constructiv şi tehnologic (pe bază tipizare şi unificare);se calculează cantităţile de produse din fiecare sortiment;

— se determină succesiunea operaţiilor (fazelor), indicată prin relaţii de precedenţă; — se stabilesc duratele operaţiilor Cu aceste date se calculează:

l) tactul liniei: zi

sg N

hKr 60⋅⋅=

unde, K = nr. de schimburi; h = duraţa schintbului (ore); N3

2) numărul de linii:

= producţia zilnică;

m

iI r

rL min=

3) numărul de muncitori — de regulă este unul 1a un post. În functie de regulamentul de funcţionare a posturilor se poate prevedea şi unul la mai multe posturi. La operaţii automate se poate introduce polideservirea

I

iI

KtN

×= ∑

2250

Page 33: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

33

4) numarul de locuri de muncă: sK

Mm =

unde, SK = nr. de schimburi 5) lungimea liniei tehnologice: L =m × 1 unde, l = distanţa dintre două locuri de muncă succesive

6) viteza liniei: irlV =

Echilibrarea realizează concordanţa (echilibrul) între ritmul general al procesului de producţie şi ritmul de realizare a fiecărei operaţii.

Problema echilibrării Iiniei de fabricaţie este următoarea a) să se determine numărul minim de posturi, încât fiecare să nu consume un timp mai mare ca

ritmul de lucru ; b) să se determine valoarea minimă a ri Deci trebuie repartizate fazele încât diferenţele dintre timpii necesari pentru fiecare operaţie şi

timpul acordat fiecărui post să fie minim.

, încât să se respecte numărul de posturi din linie

( )∑=

−=m

i trZ1

minλ

λ

unde, r, = ritmul de Iucru λt = timpul de Iucru necesar efectuării operaţiei la postul de lucru Restricţii

1) Lpm

==

λ linia este reuniunea celor p posturi de Iucru

2) A

I

pl1=

= λ Pt. fiecare post de lucru se obţine prin asocierea în cadrul lui a mai multor faze

l 3)

i [ ] [ ] φλ =∪×∪ kii plpl o fază este atribuită doar unui singur post de lucru;

4) ∑= τλt

5) Dacă kkzxyx ppatuncipliarplşill ⟨λλ εε (<este simbol de precedenţă). 3. Amplasarea utilajelor în celule de fabricaţie Celula reprezintă un grup neomogen de maşini amplasate astfel încât să se poată prelucra piese

cu operaţii tehnologice diferite. Celulele pot fi clasice (alcătuite din maşini unelte specializate) şi celule flexibile ce cuprind

maşini unelte CN cu robot de alimentare, magazii de scule, sistem de control al pieselor şi autodiagnosticare.

Cuplarea mai multor celule flexibile printr-un mecanism de transport şi stocare, conducerea lor cu un calculator de proces, formează un sistem flexibil de prelucrare.

La organizarea celulară, ciclul de fabricaţie, se reduce cu 50%, stocurile de producţie neterminată se reduc cu 30%, productivitatea se dublează.

Amplasarea se realizeză prin calcule matematice (se construieşte un. model matematic), sau prin metode euristice: metoda verigilor, metoda gamelor fictive, metoda cercurilor, metoda Cameron.

Modelul de programare liniară pentru amplasare (alocare, afectare) Problema ce trebuie rezolvată este următoarea: să se determine poziţia unui utilaj (x1

∑ ×= ggijij cNC

y,) astfel încât costul de transport intern să fie minim:

unde, Ngij - c

cantitatea de piese g de transportat, transmisă de la utilajul i la utilajul j; g - costul transportului pe unitate de distanţă a unei cantităţi unitare din g;

Page 34: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

34

4.2. Metoda verigilor Veriga este un cuplu de două maşini care se succed în procesul tehnologic. Un termen folosit

în cadrul metodei este .‚Iegătura”. Legătura reprezintă deplasarea unei piese într-o verigă. Pentru rezolvarea problemei amplasării trebuie cunoscute date despre: — reper: procesul tehnologic, numărul de bucăţi, gabaritul, modul de transport; — utilaje: tipul, numărul din fiecare tip; — configuraţia spaţiului în care se face ampiasarea; Etapele necesare pentru stabilirea variantei optime de amplasare. 1) evidenţierea verigilor 1a fiecare proces tehnologic; 2) centralizarea dateltr referitoare Ia verigi într-o matrice triunghiulară (fig. 1) . Pentru aceasta

se scrie pe orizontală mulţimea maşinilor unelte, iar pe verticală aceeaşi mulţime, dar în ordine inversă

MU1 MU2 MU3

MU3 MU2 MU1

Fig. 1 3) numărul de relaţii al fiecărui post, se înscrie în pătratul comun coloanei şi liniei postului

respectiv. Deasupra liniei V/L se indică numărul de verigi, iar dedesubt numărul de legături. Numărul de verigi V se stabileşte adunând pătratele ocupate pe orizontală şi verticală.

Numărul de legături L se stabileşte adunând numărul de puncte din pătratele ocupate. 4) ordonarea utilajelor — acest lucru se realizează după numărul de verigi. Dacă mai multe utilaje au acelaşi număr de verigi, ordonarea se face după numărul de

Iegături. În caz de egalitate se calculează intensitatea transportului lunar. Numărul de containere transportate este egal cu numărul de piese fabricate împărţit la numărul de piese ce intră într-un container. În caz de egalitate şi a numărului de transporturi se pot găsi şi alte criterii de clasificare.

5) amplasarea utilajelor, în ordinea stabilită, într-o reţea triunghiula (fig. 2)

Latura unui triunghi din reţea se numeşte modul. Se amplasează primul utilaj într-un nod

oarecare în cadrul reţelei şi pe urmă celelalti utilaje, astfel încât pe cât posibil tievare verigă să fie la un modul. Se fac mai multe încercări până se ajunge la cea mai bună amplasare teoretică.

6) pentru fiecare reper se prezintă schema legăturilor dintre posturilt de lucru; 7) se transpune varianta teoretică optimă într-un model fizic la scară, cu ajutorul machetelor.

Pentru desenul de amplasare se ţine seama de suprafaţa fiecărui post dar şi de configuraţia suprafeţei reale disponibile. În acest fel se poate calcula suprafaţa celulei de fabricaţie.

4.3. Metoda gamelor fictive

Gama fictivă reprezintă un proces tehnologic fictiv, din care eliminând unele operaţii se obţin procesele tehnologice reale pentru mai multe tipuri de repere.

Page 35: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

35

Etapele necesare pentru aplicarea metodei: 1) întocmirea gamei fictive pentru aceasta se porneşte de la procesul tehnologic care cuprinde

cele mai multe operaţii şi printre ele se pun şi operaţiile care se întâlnesc la celelalte piese (O = 1÷n).

2) centralizarea operaţiilor din procesul tehnologic fictiv în funcţie de frecvenţa cu care ele apar pe diferite poziţii. Se construieşte un tabel in care pe orizontală se scriu operaţiile din procesul tehnologic fictiv, iar pe verticală numărul de operaţii din procesul real cel mai lung (1 ÷ m). O operaţie poate să apară pe mai multe poziţii cu frecvenţă diferită.

3) stabilirea poziţiei probabile a operaţiei - pentru operaţiile care apar la o singură poziţie aceasta este şi poziţia probabilă. Pentru operaţiile care apar la mai multe poziţii ‚ poziţia probabilă este aceea unde este frecvenţa cea mai mare. Se subliniază poziţia probabilă.

4) stabilirea succesinii locurilor de muncă — operaţiile se reordonează astfel încât să apară o scară descrescătoare corrtirntă de la 0(1-1) la O(n-m).

5) în functie de această ordonare a operaţiilor se •reprezintă circuitele pieselor şi se reordonează operaţiile, încât aceste circuite să nu prezinte întoarcere.

6) stabilirea nivelelor de amplasare a utilajelor Încât să existe o circulaţie continuă a pieselor între nivele.

Evaluarea soluţiei obţinuţe se face prin calculul efortului de transport: ij

i jijftr dqE ×= ∑∑

unde, ftrE = efortul de transport; ijq = intensitatea de trafic pe verigă; ijd = lungi mea verigii exprimată prin numărul de module; Spaţiul necesar unui utilaj UA 1

— aria proiecţiei utilajului;

TA , — aria tehnologică ce include spaţii pentru deservire, acces, depozite temporare, protecţia muncii;

CA —arie de circulaţie; ( )TUC AAKA += ; K = 0,05 ÷ 3 IA — aria interioară a halei;

Gradul de ocupare I

Tu

AAAG +

=0

4.4. Organizarea secţiilor de montaj

Utilajele folosite pentru montaj fac parte din trei categorii: a) Miiloace pentru asamblare

— înşurubarea — există maşini de înşurubat care reduc timpul de muncă de 2 —. 3 ori. Maşina este în formă de pistol şi are un cap sau capete multiple. La liniile de montat motoare Diesel sunt maşini care înşurubeaza simultan 25 de bolţuri. Pentru uşurinţa manevrării maşinilor de înşurubat, se folosesc echilibrori rotativi;

— acestea execută următoarele operaţii:

— deformare plastică — în acest scop există maşini de nituit, prese pneumatice şi electromagnetice, instalţii de deformare electro-magnetice (capacele de la sticlele de medicamente se fixează cu o astfel de instalaţie);

— lipirea şi sudarea — sunt aparate atât manuale cât şi autornatizate de lipit şi sudat; b) Miiloace de manipulare — depozitare — de exemplu containere, braţe pentru încărcarea containerelor, magazine cu

cădere (jgheaburi), conveior aerian;

— acestea se folosesc pentru:

— alimentare — prelevează câte o piesă dintr-un dispozitiv de depozitare. Se folosesc mâini

Page 36: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

36

mecanice sau alimentator vibrator; — orientare — este obţinută prin forma jgheabului; Un studiu efectuat în SUA arată că 22% din forţa de muncă industrială lucrează la montaj. Pentru manipulare se folosesc în prezent şi roboţi industriali. Ei sunt dispozitive programabile

capabile sa execute succesiuni de operaţii de manipulare. Prin roboţi se asigură flexibilitatea fabricaţiei. Roboţii sunt utilizaţi cu prioritate când ambianţa este nocivă sau periculoasă, când efortul fizic este prea ntare sau în cazul operaţiilor monotone.

c) Miiloace de transport

- sunt asemănătoare cu cele de la prelucrări mecanice.

1. Asambiare staţionară Forme de asamblare

Întregul proces cle asamblare se realizează la un singur loc de rnuncă (de către o singură persoană sau o echipă),

Asamblarea staţionară se poate face şi pe postamente (de exemplu în cazul motoarelor). Asamblarea staţionară se aplică în cazul în care produsul montat este de mari dimensiuni (de exemplu un avion).

2. Asamblare în flux Unitatea de asamblare se deplasează la posturile de lucru amplasate într-o succesiune

determinată de-a lungul unei linii de asamblare în flux (fig. 8). La fiecare post se execută un grup de operaţii de către un muncitor sau o echipă. Motoarele ce se fabrică în producţie de serie mijlocie şi serie mare sunt asamblate în flux cu ritm impus (se mai numeşte asamblare în flux continuu pe bandă). Motorul se deplasează continuu, iar subansamblele sunt asamblate staţionar. Operaţiile au durata egală cu a ritmului de asamblare (sau este un multiplu al lui).

4.5. Automatizarea producţiei Organizarea fabricaţiei impune căutarea de la început a mijloacelor care pot automatiza

producţia. Se poate automatiza o operaţie, o celulă de fabricaţie, o linie de fabricaţie, un atelier sau chiar întreaga fabrică.

Efectul autoinatizării se regăseşte în micşorarea ciclului de fabricaţie, în creşterea productivităţii muncii şi mai ales în creşterea calităţii produselor.

Gradul de automatizare se măsoară prin procentul de operaţii automatizate iar durata ciclului în ore/produs. Se observă că iniţial automatizarea influenţează durata ciclului dar apoi, peste un anumit prag, influenţa se micşorează. Se consideră că o automatizare prea mare micşorează eforturile făcute pentru căutarea noului.

O primă soluţie găsită pentru automatizare a fost robotizarea producţiei. Un studiu efectuat pe plan internaţional arată următoarele motive care conduc la

introducerea roboţilor: — creşterea productivităţii — 25% din cazuri; — îmbunătăţirea calităţii — 1 5%; — operaţii nocive pentru om — 25%; — lipsa forţei de muncă — 1o%; — flexibilitatea fabricaţiei — 1 0%; — îmbunătăţirea controlului — 1O%;

Aceste noi sisteme tehnice modifică elementele fundamentale ale producţiei, inclusiv organizarea şi conducerea acesteia.

Robotul este un sistem complex ce poate rezolva probleme dificile fără schimbări în structura sa. Este alcătuit dintr-un bloc de recepţie ce preia informaţii din mediu, un bloc de execuţie, care are mijloace pentru manipulare şi deplasare şi un bloc de conducere prin care operatorul comunică cu e1.

În timp au existat mai multe generaţii de roboţi: — zero — executau secvenţe fixe de mişcări; — prima — aveau reglaje prin senzori mecanici sau optici. Puteau memora mişcările

efectuate de un operator;

Page 37: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

37

— a doua — prezentau coordonare de tip „ochi - mână”, recunoşteau formele, aveau vedere artificială;

— a treia — folosesc inteligenţa artificială ce le permite să se adapteze la diferite situaţii;

În producţie se folosesc următoarele tipuri de roboţi: — de prelucrare

a) sudare — traiectoriile urmate de electrod sunt înregistrate punct cu punct; :

b) vopsire — traiectoria (programul) de vopsire este înregistrată pe casete; c) turnătorie — execută extragerea pieselor turnate sub presiune aşezarea pieselor în

presa de debavurare şi tăierea reţelelor de tuntare. Se mai folosesc Ia îndepărtarea zgurei, agitarea topiturii, luarea probelor, montarea miezurilor, asamblarea cutiilor de miez;

— de ansamblare — primii roboţi doar strângeau elementele de asamblare la un loc, iar apoi se foloseau pentru asamblare simplă. Trecerea la asamblări complicate s-a putut face în urma analizei mai profunde a mişcărilor. Această analiză a arătat că peste 45% din asamblări ie fac după o axă, 1 7% sunt pe două axe perpendiculare iar 37% sunt lupă trei direcţii perpendiculare între ele.

Studiul montajului motoarelor (la firma Westinghouse) a dus la descoperirea a opt diferenţe majore în metodele de asamblare. Acest ucru a condus la proiectarea unui centru de asamblare. Este mai eficientă reproiectarea produsului pentru a folosi un centru de asamblare existent decât de a proiecta un robot separat pentru fiecare tip de asamblare. Utilizarea împreună a operatorului uman şi a robotului duce la cele mai bune rezultate.

Sunt unele deosebiri între roboţii de montaj şi cei de prelucrare în privinţa posibilităţilor de lucru .Se întrevede că în următorii ani roboţii nu vor afecta locurile de muncă, dar în timp numărul muncitorilor se va înjumătăţii în industria constructoare de maşini.

O condiţie a folosirii roboţilor este fiabilitatea lor, ei trebuie să funcţioneze între două defectări peste 400 ore. Un robot se amortizează în aproximativ 3 ani.

Roboţii utilizaţi în sistemele flexibile de fabricaţie (FMS) pot fi grupaţi după funcţiile dezvoltate în patru categorii: antropomorfi, cartezieni, de măsură, de transport (tabelul 1).

Tabelul 1

Tipologie

Funcţii Deplasare

piese uşoare

Deplasare piese grele

Mişcare scule

Măsurare Asamblare Debavurare

Antropomorfi x x x x Cartezieni x x x x Măsurare Transport x x

Ultima soluţie găsită pentru automatizare este crearea fabricii automate. Astăzi este greu de formulat un bilanţ asupra progreselor realizate în crearea fabricii

automate, în special pentru că lipseşte un consens asupra a ceea ce se înţelege prin inteligenţa Artificială, dar şi pentru că vechiul concent de automatizare a fabricii a suferit o evoluţie care face dificilă comparaţia cu aşteptările iniţiale.

Cu câtva timp în urmă se vorbea de fabrica fără oameni, în care omul nu trebuia să intervină pentru că sistemul era în stare să gestioneze totul. Astăzi s-a dovedit că aceasta era doar un vis. Despre roboţii care fac totul singuri nu se mai vorbeşte. Se pare că astăzi a avut loc o schimbare

de obiective Automatizarea industrială era considerată răspunsul optim la problema flexibilităţii. Dar producţia nu are nevoie de flexibilitatea extremă promisă de fabrica fără muncitori. În paralel, a fost conturat conceptul de automatizare a atelierului.

Astfel, de la marea fabrică s-a trecut la un atelier, adică la sisteme mici. S-a dovedit că nu era nevoie de automatizarea totală, ci de îmbunătăţirea relaţiei om — sistem. Când volumul

Page 38: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

38

de muncă este prea mare, un sistem flexibil este de puţin folos. Se pare că viitorul oferă o automatizare diversă de cea preconizată anterior, mai difuză,

orientată spre factorul uman, spre interacţiunea om — maşină. Aceste lucruri rezultă din dezvoltările sistemelor informatice „prietenoase”, informatica tradiţională ne mai fiind suficientă. Nu mai este nevoie de automatizarea gestiunii datelor, ci a curtoştinţelor. Un sistem inteligent trebuie să fie capabil să integreze diverse domenii profesionale, fără a fi excelent într-unul singur. Sistemul trebuie să aibă un comportament global raţional sau, altfel spus, să fie dotat cu „bun simţ”. De această inteligenţă are nevoie Fabrica Automată (F.A.). În acest scop, trebuie reorganizat integral ciclul de producţie. Esenţa Fabricii Automate de mâine constă în integrarea diverselor domenii funcţionale proiectare, gestiune, producţie) şi a diverselor tehnologii (mecanică, electronică, informatică). Integrarea este un proces care cere inteligenţă.

Fabrica Automată realizează calitate şi productivitate. Automatizarea se obţine prin echipamente precum FMS (Flexible Manufacturing Sys-tem) şi roboţi AA (Automatic Assembly) dar şi prin sistenie CAD/CAM componente ale CIM (producţie cu calculator integrat). Conceptul CIM a avut până acum o dezvoltare relativ graduală (fig. 3).

Fig. 3 – Dezvoltarea sistemelor CIM

Efectul automatizării este reducerea timpului de lansare a unui produs pe piaţă.

Programarea producţiei în Fabrica Automată are unele aspecte particulare. Un fIux liniar de

producţie permite adoptarea de modele simplificate de programare şi necesită un efort mic pentru coordonarea globală.

În fig. 4, se prezintă o schemă de programare şi control logistic într-o Fabrică Automată care evidenţiază conceptele principale ale opţiunilor ce pot fi considerate. Sunt prezentate fIuxurile de materiale, fluxurile informaţionale de programare dar şi perturbaţiile care intervin.

Page 39: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

39

Un rol important în schemă îl are alegerea frecvenţei de programare a sistemului, similar cu frecvenţa eşantionării în procesul de control.

fig. 4

Alegerea unei frecvenţe mici de programare (săptămânală, la două săptămâni), permite

pe de o parte o folosire a mijloacelor de calcul şi pe de alta parte impune ca gestiunea fenomenelor pe termene foarte mici, între două intervenţii, să fie făcută de întreg sisternul de organizare. O frecvenţă ridicată de programare, la lirnită în timp real, implică mai multe mijloace de calcul dar mai ales cere un nivel ridicat de detaliere şi intreprinderea trebuie să reacţioneze în mod autornat la toate perturbaţiile apărute în programare. Verificarea fiabilităţii este esenţială pentru programarea F.A.. Planul de producţie ce este lansat în procesul automat trebuie să aibă un grad înalt de probabilitate de realizare. Pentru a vedea cum se poate realiza o verificare a fiabilităţii, este important să se distingă nivelele la care se poate face verificarea. Astfel, se defineşte fie o verificare globală a planului de producţie la nivel de produs (referitor la disponibilitatea componentelor si a mijloacelor necesare realizării planului înainte de lansare), fie o verificare locală, de-a lungul diferitelor stadii ale procesului de producţie (în care se verifică nu numai disponibilitatea mijloacelor utilizate, ci şi disponibilitatea semifabricatelor ce provin din stadiul anterior).

Astfel, într-un sistem cu frecventă mică de programare, verificarea globală de fiabilitate este normal să se facă automat, pe când verificarea fiabilitătii loc ale face parte din procesul de adaptare la perturbaţii, ce este în sarcina sistemului de organizare.

În schimb, într-un sistem de programare în timp real, atât verificarea fiabilităţii globale cât şi a celei locale sunt cedate instrumentelor automatizate de programare. Este evident că aceasta cere un nivel înalt. de detaliere a informaţiei. Astfel, alegerea frecvenţei controlului este o decizie fundamentală, de bază, pentru funcţionarea logisticii F.A.. Din această cauză, se pot identifica cinci niveluri care reprezintă „piramida CIM” (fig. 5).

Verificarea

fiabilităţi

i l b l

Frecvenţa

de

Verificarea

fiabilităţi

i l l

Proces

Furnizori

Piese de

schimb

Stocuri

pentru

Page 40: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

40

Fig. 5 – Piramida CIM

Page 41: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

41

5. CAPACITATEA DE PRODUCŢIE

Capacitatea de producţie reprezintă producţia maximă de o anumită structură şi calitate, pe care o poate realiza o unitate de producţie într-un interval de timp dat, în condiţii tehnico — organizatorice optime.

Cunoaşterea capacităţii de producţie serveşte la: — elaborarea şi fundamentarea planului de producţie; — dimensionarea unităţilor de producţie; — descoperirea rezervelor interne de producţie; — alegerea soluţiei strategice optime de producţie; — fundamentarea variantelor de dezvoltare a secţiilor intreprinderii;

5.1. Calculul capacităţii de producţie

Principiile folosite în calculul capacităţii sunt următoarele: — capacitatea se determină numai pentru unităţile productive de bază; — determinarea capacităţii de producţie a intreprinderii începe cu efectuarea calculelor la

nivel inferior (loc de muncă, grupă de maşini — unelte) Şi Continuă cu stabilirea capacităţii de producţie la nivelele superioare (atelier, secţie);

— stabilirea Capacităţii de producţie a unei verigi superioare se face în funcţie de capacitatea de producţie a unităţii componente principale, cu explicitarea locurilor înguste;

— la determinarea capacităţii de producţie se admit condiţii normale de lucru şi aprovizionare, fără a se lua în consideraţie deficienţele (de orice natură);

— capacitatea are un caracter dinamic fiind influenţată concomitent de diferiţi factori ai procesului de producţie, ceea ce implică recalcularea ei în raport cu modificarea acestora în timp;

Unităţile de măsură ale capacităţii pot fi: — unităţi fizice — bucăţi/an; — unităţi convenţionale — se alege în mod convenţional un produs de bază, iar celelalte

se echivalează cu acesta (exemple: tractorul de 15 CP sau vagoanele pe două osii); Datele necesare calculelor sunt:

1. volumul şi structura producţiei N 2. parcul de utilaje m.;

j

3. suprafaţa de producţie dtp SSS −= unde, Sd S

- suprafaţa pentru deservire (depozite); t

4. Suprafaţa specifică de producţie - suprafaţa totală;

abp sss += unde, sb

s = suprafaţa de bază (proiecţia produsului);

a 5. Fondul de timp al utilajului – este definit în tabelul 1:

= suprafaţa auxiliară

Tabelul 1

fond de timp calendaristic fc

font de timp tehnic ft reparaţii fond de timp nominal fn regim de lucru planificat fond de timp disponibil fd reparaţii fond de timp efectiv întreruperi

Page 42: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

42

planificate

5. Normele de timp — timpul tehnic şi timpul normat .Timpul tehnic este timpul minim în

care se poate efectua operaţia iar timpul normat este timpul prevăzut în fişa tehnologică. 6. Coeficientul de invăţare Kp — repetarea operaţiilor face ca timpul necesar executării lor

să se micşoreze Kp = 1, 1 — 1,2; Indicatorii capacităţii de producţie • Capacitatea tehnică — reprezintă producţia maximă ce poate fi obţinută când nu există

nici un impediment în utilizarea potenţialului productiv; • Capacitatea de regim — reprezintă producţia maximă condiţionată de factorii care

acţione ază în perioada de plan, în cadrul unităţilor de producţie (respectarea regimului de lucru şi a normelor de timp).

5.2. Secţii specializate pe operaţii În secţiile specializate tehnologic utilajele sunt amplasate pe grupe omogene de maşini. La

fiecare grupă de maşini (i) se prelucrează piesele (g) aparţinând produselor (j). Datele necesare calculelor se centralizează pe produs şi pe grupe de maşini.

Determinarea capacităţii de producţie a grupelor de maşini se desfăşoară în funcţie de gradul de omogenitate a producţiei. Deşi este puţin probabil ca un reper să se prelucreze doar pe o singură maşină, particularizarea relaţiei de calcul pentru producţia omogenă prezintă interes din punct de vedere metodologic; a)

Capacitate tehnică

producţie omogenă pe un tip de maşini

[ ]anbuctfmCt

tit /⋅=

unde, im = numărul de utilaje de acelaşi tip; tf = fond de timp total al grupei de maşini unelte [ ore – maşină/an]; ( ) cKct RRZf −−= 24 unde, cZ - zile calendaristice (365); KR - zile pentru reparaţii capitale; cR - ore pentru reparaţii curente; tt - timp tehnic pe unitatea de produs [ore-maşină/produs]

Capacitate de regim pin

dir K

tfmC ⋅⋅=

unde, df - fondul de timp disponibil pe an [ore/an] ψ−−−= cKLd RHRZf )( unde, ψ - întreruperi tehnologice (ore); H – ore lucrătoare pe zi; nt - timp normat pe operaţie; LZ - zile lucrătoare (cca. 260/an); piK - coeficient de învăţare ce ţine seama de nivelul mediu progresiv al îndeplinirii

normelor de timp; b) 1. calcul prin unităţi convenţionale:

producţie neomogenă pe un tip de maşină;

=

ancu

tfmCt

tit

..

Page 43: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

43

Capacitate tehnică:

×=

×=

nttn

tt

aCC

aCC

11

tf = fond de timp total al grupei de maşini unelte [ ore – maşină/an]; tt - timp tehnic mediu pe unitatea convenţională [ore- maşină/uc]

∑=

×=n

tjjtt att )(

unde, tjt - timp tehnic pe un produs (ore) ja - coeficient de structură al programului de producţie

∑=

= n

jj

jj

N

Na

1

N- volumul de produse cerut

=

ancuK

tfmC pin

dir

..

Capacitatea de regim:

×=

×=

nrm

rr

aCC

aCC

11

df - fondul de timp disponibil pe an [ore/an] nt - timp mediu normat pe o unitate convenţională ( ore- maşină/u.c.)

∑=

×=n

jjbjn att

1)(

nJt - timpul normat pe un produs [ore] 2. calcul direct în unităţi naturale:

Această variantă de calcul implică determinarea coeficienţilor:

∑ ×

×=

jtij

tit tN

fmθ

∑ ××

=

jtij

dir tN

fmθ

unde, q- coeficienţii posibilităţii tehnice şi de regim tf = fond de timp total al grupei de maşini unelte [ ore – maşină/an];

df - fondul de timp disponibil pe an [ore/an] Nj- volumul de produse

Page 44: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

44

6. LEGITĂŢILE PROCESELOR DE PRODUCŢIE Conducerea proceselor de producţie dintr-o întreprindere este subordonată unor legi, principii

şi reguli specifice, a căror cunoaştere şi respectare constituie o premisă pentru desfăşurarea normală în spaţiu şi timp a fabricaţiei.

Legea este o conexiune care apare regulat în cadrul unui proces. Cunoaşterea legilor permite proiectarea unor acţiuni care să fie conforme cu realitatea. Principiul este o idee de bază, o paradigmă, după care se desfăşoară o anumită activitate

(producţia), sau care stă la baza unei teorii, ştiinţe sau a unei discipline (managementul producţiei). E1 indică regula sau norma de acţiune.

Succesul organizării producţiei depinde într-un grad înalt de profunzimea înţelegerii şi Iuării în considerare a raportului dintre general (ce se întâmplă de obicei) .şi particular (ce se întâmplă într-un anumit caz). Generalul întruchipează în sine legile şi principiile universal valabile iar particularul aspectele diverse ale proceselor de producţie. Conducerea producţiei se realizează prin îmbinarea legilor generale cu particularităţile fiecărui proces. Obţinerea eficienţei este condiţionată de respectarea acestor legi.

Conceptul de lege a apărut în justiţie. Dar spre deosebire de drept, Iegile ştiinţei nu sunt supuse omului iar expresia „dura lex sed lex” este mai adevărată aici. Însă Ia fel ca în drept, legile ştiinţifice sancţionează independent că sunt cunoscute sau nu după cum constata Gr. Moisil.

Pentru a avea succes, nici generalul nici particularul nu trebuie considerate absolut valabile. Absolutizarea generalului duce la acţiuni mecanice iar minimizarea generalului şi absolutizarea particularului duce la voluntarism şi ignoră experienţa existentă.

Cunoaşterea legilor obiective constituie baza organizării fabricaţiei şi a măririi eficienţei. Înţelegerea lor indică direcţia acţiunii, arată factorii ce trebuie interconectaţi şi pârghiile de acţiune. Însă nu trebuie uitat că fenomenele au un caracter probabilistic.

Deoarece legile obiective acţionează independent de voinţa oamenilor, esenţială este nu ignorarea lor ci cunoaşterea modului cum acţionează ele.

6.1. Legi, principii şi reguli specifice

Legile producţiei exprimă legăturile esenţiale, cauzale, relativ stabile şi repetabile ale proceselor de producţie.

Legi specifice proceselor de producţie

A. Legea organizării proceselor de producţie în conformitate cu procesul tehnologic adoptat. Această lege implică în principal ca planul general al întreprinderii să fie elaborat pe baza unui proces tehnologic de ansamblu care să asigure succesiunea optimă a stadiilor tehnologice şi înlănţuirea proceselor tehnologice componente.

Lucrul acesta se va reflecta asupra sistemului logistic, parcului de utilaje şi tactului fabricaţiei. Procesul de producţie pentru un produs trebuie să se suprapună peste fluxurile existente.

B. Legea concordantei între ti pul de fabricaţie şi formele de organizare ale producţie. Fiecărui tip predominant de producţie (individual, serie, masă) îi corespund forme şi metode specifice de organizare şi programare a fabricaţiei. Formele de organizare sunt: organizare succesivă, organizare paralelă şi organizare mixtă.

La întreprinderile care au o nomenclatură largă şi variată de produse, fabricate în cantităţi mici sau unicate, se foloseşte organizarea succesivă. Aceasta permite o încărcare completă a utilajului şi folosirea raţională a forţei de muncă. La întreprinderile specializate care fabrică o nomenclatură redusă de produse, în serii mari sau masă se foloseşte organizarea paralelă dacă durata operaţiilor prezintă o proporţionalitate, sau organizarea mixtă când este

Page 45: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

45

imposibilă sincronizarea în timp a executării operaţiilor. Tot organizarea mixtă se foloseşte la întreprinderile cu o nomenclatură redusă de produse, fabricate în serii mijlocul.

La organizare succesivă deplasarea pieselor de la o operaţie la alta se face cu întreg lotul (fig. l), la organizare paralelă deplasarea pieselor între operaţii este individuală iar la organizarea mixtă deplasarea se face prin lotul de transport . În aceste ciclograme s-a considerat un lot de şase piese şi s-a ţinut seama de operaţii (op), timpul operativ (t) şi numărul de maşini la o operaţie (m).

C. Legea continuităţii proceselor de producţie în timp şi spaţiu. Legea continuităţii urmăreşte crearea condiţiilor necesare ca piesele, ce reprezintă componentele discrete ale fabricaţiei, să fie astfel prelucrate (sincronizate), încât procesul de producţie să se desfăşoare în mod continuu. în accepţiunea cea mai largă, procesul de producţie se desfăşoară continuu când nu apar micropauze pentru mijloacele de muncă şi obiectele muncii. Producţia mecanică este discretă dar şi ea trebuie să se desfăşoare în mod continuu. Continuitatea este asigurată de exemplu cu stocurile de siguranţă, folosite când unele utilaje s-au defectat. Însă ele trebuie să fie la un nivel minim. Oprirea unui proces nu duce automat la scăderea productivităţii pentru că un interval de inactivitate este mai bun decât producţia unor piese defecte. Timpul de întrerupere trebuie să tindă către zero încât piesele să nu mai treacă prin depozite sau să se oprească la punctele de control.

La organizarea succesivă nu există continuitatea prelucrării obiectelor muncii, existând numai continuitatea lucrului pentru mijloacele de muncă. La organizarea paralelă, există o discontinuitate a lucrului pentru maşinile unelte, deşi piesele sunt prelucrate continuu. La organizarea mixtă apar aşteptări între diferite operaţii la o anumită piesă.

6.2. Principiile proceselor de producţie A. Principiul proporţionalităţii. Principiul proporţionalităţii presupune existenţa unei relaţii

între timpul operativ şi numărul de maşini unelte încât să se poată asigura parcurgerea de către obiectele muncii (N), într-un timp (T), a tuturor operaţiilor procesului tehnologic. Respectarea principiului proporţionalităţii presupune în esenţă determinarea corectă a numărului de maşini unelte la fiecare operaţie. Numărul de maşini se calculează diferenţiat în funcţie de tipul de producţie.

a) Producţie de serie mică şi serie mijlocie Continuitatea prelucrării unui lot se asigură când capacitatea de producţie 1a o operaţie este

mai mare decât la operaţia următoare. Principiul proporţionalităţii se aplică global, la nivel de grupe de maşini.

jpu

pp

NCk

CC

ij

ijji

=⋅

≥+

,

1,,

pij

jij

dp kN

tfmC ⋅⋅

⋅=∑

upd

jjij

ci kkf

Ntm

⋅⋅

⋅=∑

unde, i — grupa de maşini; j — sortimentul de fabricaţie; b) Producţie de serie mare şi masă

Continuitatea lucrului se asigură dacă între ritmurile de lucru la diferite operaţii ale unui reper Şi între ritmul de lucru şi ritmul mediu al reperului există simultan relaţiile:

jgmg

mgig

giig

rqrrrlrlrl

≤ + ,1

unde, 60;g

nmg

i

ii N

Frmtrl ==

i = operaţia;

Page 46: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

46

g = reperul =mgr ritm mediu impus q=număr piese it -timpul pentru operaţia i im -numărul de maşini pentru operaţia i nF - fondul nominal de timp gN -cantitatea anuală de piese g planificată

Rezultă : iijg

icig

i

i

kkrtmr

mt

==

B. Principiul paralelismului Principiul paralelisinului impune ca în mod simultan să existe piese în lucru la diferite operaţii din procesul tehnologic. Desfăşurarea în paralel a operaţiilor are ca efect reducerea duratei ciclului de fabricaţie (calculele prezentate se referă doar la timpul operativ).

La organizarea succesivă

∑ ∑=

==k

i i i

oCSics m

tnsauTtnT1

1,0

,

La organizare paralelă

( )( ) ( ) max11 00,

max100

, ∑∑

−+=−+=

= i i

i

i

icp

k

iiicp m

tnmtsauTtntT

La organizare mixtă

( ) ( )∑∑=

+=

−−+=k

ioit

k

itcm ttnntnT

111,0

10

, *

* — indică obligaţia adăugării la sfărşit a unei operaţii fictive (k + 1) cu durata zero 1+kt = O şi ca diferenţele de timp ale operaţiilor succesive să fie pozitive ( )100 +− ii tt .

Gradul de paralelism se apreciază cu indicatorul densităţii producţiei δ . La organizare paralelă δ ≥1 dar este neuniform distribuit pentru că apar micropauze nerecuperabile în timpul lucrului. Dacă se respectă şi principiul proporţionalităţii δ = max, fiind uniform distribuit.

C. Principiul ritmicităţii. Principiul ritmicităţii impune asigurarea conditiilor necesare care să permită repetarea Ia intervale de timp egale a aceloraşi lucrări la locurile de muncă. Principala cale de realizare a acestui deziderat constă în aplicarea principiului proporţionalităţii.

La producţia de masă, parametrul ritmicităţii este ritmul mediu (rm,)al fabricaţiei. 1. Procesul de producţie trebuie să se suprapună peste fiuxurile existente Consecinţe: — amplasarea utilajelor este determinată de proces; — produsele nu trebuie scoase din proces; Optimizarea fiuxului de producţie devine obiectul principal al organizarii intreprinderii.

Trebuie adoptat conceptul de continuitate astfel încât producţia să se desfăşoare fără pauze între locurile de muncă. În acest mod produsul nu este scos din proces. Viteza procesului trebuie să fie ajustabilă şi nu limitată printr-o logică rigidă.

2. Procesul de producţie trebuie să se desfăşoare continuu Consecinţe: — defectele trebuie să fie extrase din proces înainte de faza succesivă; — orice muncitor trebuie să fie în stare să oprească procesul; Defectele trebuie repede şi uşor detectate, încât riscul de a se produce altele noi să foe

limitat. În plus muncitorii trebuie să fie puternic motivaţi să identifice cauzele defectelor cât mai curând, pentru că ei răspund de paguba pe care o produc.

3. Procesul de producţie trebuie să se desfăşoare fără stocuri de sigurantă Consecinţe:

Page 47: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

47

— stocurile ascund probleme de producţie; — oprirea unui proces nu duce automat la pierdere de productivitate; Această formulare reprezintă o aplicare a principiului minimei energii. Stocurile nu permit

identificarea problemelor reale. Acest lucru s-ar putea realiza doar prin utilizarea unei contabilităţi generale. Altfel rezistenţa la reducerea stocurilor este puternică. Evaluând complet costurile, se poate deduce că o oră de inactivitate este mai bună decât une de producţie a rebuturilor. Printr-o asemenea metodă fiecare secţie poate fo evaluată pe baza rezultatelor totale.

4. Procesul de producţie trebuie să fie economic Consecinţe: — timpul de întrerupere trebuie să tindă catre zero; — timpul de întrerupere are cea mai mare pondere în risipă de resurse; Un obiectiv al producţiei actuale este realizarea reperelor în mod economic. Acest lucru

este posibil doar când timpul de întrerupere tinde către zero. În sistemul taylorist timpul de întrerupere nu avea o mare prioritate. Avantajele reducerii lui sunt legate nu numai de micşorarea loturilor şi de aici reducerea stocurilor, ci şi de o mai mare flexibilitate, de mai puţin timp pierdut şi de realizarea producţiei cu riscuri mai mici.

5. Mixul producţiei trebuie să fie congruent cu mixul de marketing Consecinţe: — mixul producţiei în fiecare compartiment este la fel de important ca mixul în marketing; — este necesară nivelarea producţiei; Dacă piaţa cere un anumit mix de produse cu o anumită rată zilnică, producţia trebuie să se

desfăşoare pe baza acestei rate. În acelaşi timp trebuie avut îro vedere ca riscul utilizării unei anumite rate să fie estimat

înainte de fabricaţie. Teoretic este posibil să se realizeze succesiv la nivelul comparti-mentelor un astfel de mix

pe produs care însumat să dea mixul total al producţiei. Acesta menţine o egalitate perfectă cu fluxul real cerut de piaţă şi ar trebui să fie posibilă conducerea a două mixuri distincte (mixul producţiei şi mixul vânzării).

6. Concentrarea pe procesele de producţie şi nu pe posturile de lucru Consecinţe: — ieşirile într-un sistem au o importanţă mai mare decât productivitatea individuală a

muncitorilor; — sistemele care prevăd răsplată individuală trebuie evitate; Productivitatea individuală sau a sectiilor creează o valoare într-o perioadă de timp. 1

7. Soluţiile ieftine conduc la rezultate pozitive

n concordanţă cu această regulă şi articulat cu cea de-a treia, avansul producţiei sau producţia în exces nu pot fo privite ca o valoare ci reprezintă un cost. Astfel este clar că factorul crucial în productivitate nu este eficienţa muncii individuale, nici eficienţa întregului grup cle muncitori. Însă un nivel minim de eficienţă trebuie să foe identificat pe parcursul procesului. Eficienţa secţiilor este reprezentată de abilitatea lor de a identifica locurile înguste ale producţiei. Pentru a obţine o productivitate înaltă este necesar să se controleze eficienţa întregului proces în loc de eficienţa muncii individuale.

Consecinţe: — nu trebuie să existe depozite; — este esenţială o legătură complexă cu furnizorul; — costurile fixe de cumpărare trebuie eliminate; Structurile moderne cer aprovizionare directă în conformitate cu nevoile reale ale

producţiei la un moment dat. - Întregul proces trebuie să se desfăşoare fără a impune va materialele să treacă prin depozite

şi să fie supuse la controlul de recepţie. Acest lucru este posibil deoarece calitatea devine garantată de furnizor prin do~umente scrise. Încrederea este dată nu prin instrumente coercitive, ci printr-un noutip de colaborare furnizor — producător (parteneriat).

Legile lui Alford

Page 48: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

48

Defonirea unor legi necesare organizării producţiei a preocupat specialiştii încă din perioada premergătoare celui de-al doilea război mondial. În acest sens L.P. Alford a formulat cinci legi ale producţiei (1937), care încă sunt de actualitate.

1) Legea specializării. Conform acestei legi procesul de producţie trebuie astfel organizat încât o operaţie (manuală sau automatizată) să fie repartizată mereu aceluiaşi operator.

2) Legea diviziunii efortului. Operaţiile repartizate unui operator sunt astfel alese încât efortul său să foe egal cu efortul celorlalţi operatori.

3) Legea transferului de calificare. Calificarea cerută operatorilor pentru desfăşurarea procesului de producţie trebuie să foe invers proporţională cu nivelul tehnic al utilajelor sau instrumentelor utilizate.

4) Legea standardizării. Reducerea nomenclatorului de produse, sau repere fabricate, a marjei dimensionale şi a caracteristicilor, îmbunătăţeşte calitatea şi scade costurile.

5) Legea simplificării. Produsele, reperele, procesele trebuie astfel proiectate încât să-şi realizeze funcţiile de bază. Acest lucru îmbunătăţeşte fabricaţia, reduce costurile şi reduce durata proceselor.

6.3. Producţia fluentă Procesul inovării la sfârşitul de secolului XX a cuprins şi managementul producţiei.

Cercetătorii domeniului sunt în mare parte de acord ca principiile producţiei de masă (fundamentate de Ford), au atins obsolescenţa (uzura morală). Lucrarea fundamentală care prezintă noile sisteme de producţie este studiul elaborat de J. Womach şi colectivul său 1a Massachusetts Institute of Technology în anii 1985 — 1990 care descrie noul tip de producţie: producţia fluentă (în Iimba engleză: lean production). Acest tip de producţie observată în intreprinderile japoneze, în special la Toyota utilizează mai puţine resurse (reduse cu cca 50%): mai puţină manoperă, mai puţin timp de dezvoltare a produselor, mai puţine stocuri, mai puţin spaţiu de producţie. În schimb profitul este asemănător cu cel obţinut la producţia de masă deşi seriile de fabricaţie sunt mai mici. În concepţia autorilor studiului, producţia fluentă constituie al treilea tip de producţie după cea individuală şi cea de masă. Producţia fluentă este o dezvoltare a principiului continuităţii la producţia de serie, noutatea constând în modul de coordonare a loturilor.

Principiile producţiei fluente au fost identificate în cadrul „Programului internaţional pentru vehicule cu motor” (în limba engleză: Intemational Motor Vehicle Program I.M.V.P.), iar termenul de producţie fluentă a fost introdus de cercetătorul John Krafcik de la MIT. Producţia fluentă schimbă modul de lucru, responsabilităţile (chiar pentru nivelurile de bază), carierele profesionale, lucrul în echipă.

Sistemul a fost dezvoltat la compania Toyota dupa 1950, fiind cunoscut la început şi sub numele „Sistemul Toyota”.

În anii de după război compania Toyota avea resurse financiare modeste. De exemplu în practica occidentală se foloseau sute de prese pentru realizarea tuturor pieselor caroseriei, dar bugetul de la Toyota impunea utilizarea unui număr limitat de prese. În acest fel, presele din intreprinderile occidentale puteau după reglare să rămână neschimbate luni de zile, însă la Toyota ele trebuiau schimbate după câteva ore. În plus reglarea în Europa era făcută de specialişti, muncitorii fiind o perioadă liberi, pe când 1a Toyota muncitorii au fost instruiţi să îndeplinească şi această operaţie. Perfecţionând tehnica schimbării matriţelor, la Toyota s-a redus timpul necesar acestei operaţii de la o zi la trei minute. Utilizându-se loturi mici s-au diminuat cheltuielile de imobilizare a stocurilor de piese finite. Pentru aceasta însă se cerea o forţă de muncă calificată şi motivată.

Într-o altă etapă au început să se constituie echipe de muncitori, sarcinile fiind acordate echipei. S-a trecut apoi la specializarea echipelor pe stadii, la echipe interstadii, echipa primind sarcini de prelucrare, montaj, reparaţii, curăţenie. În paralel, muncitorii au primit dreptul să intrerupă funcţionarea liniei de montaj când apăreau probleme, ceea ce nu se întâmpla în ţările vestice. Cu timpul, în acest sistem au fost implicaţi şi furnizorii, legăturile cu ei devenind mai strânse.

Page 49: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

49

Fumizorilor nu li sau impus soluţiile tehnice în realizare, ei primeau doar parametrii necesari pentru a se asigura legătura fumiturilor în ansamblu. În acest fel s-a reuşit constituirea unui grup de furnizori şi s-a trecut la organizarea furnizorilor secundari care alimentau furnizorii primari. Coordonarea echipelor interne şi a furnizorilor a început să se realizeze cu sistemul Kanban, care permitea realizarea producţiei exact în momentul cerut (Just In Time — JIT). Punerea la punct a producţiei fluente a necesitat aproape douăzeci de ani de muncă, creatorul ei fiind considerat directorul tehnic de la Toyota, Taiichi Ohne.

Pregătirea complexă a cadrelor a fost introdusă şi în proiectare, revenindu-se la specializarea strictă în proiectare constructivă, proiectare tehnologică şi proiectare organizatorică. S-a ajuns în acest mod ca în anul 1 990 Toyota să ofere o varietate de produse mai mare decât gigantul General Motors, deşi dimensiunile ei sunt la jumătate.

Şi în raportul cu vânzătorii de automobile s-au introdus schimbări. S-a constituit o reţea proprie de distribuţie care a dezvoltat relaţii directe cu cumpărătorii. S-a instituit „vânzarea agresiva şi s-au dezvoltat cu clienţii raporturi pe termen lung. Agenţia de vânzare a devenit primul stadiu al sistemului de producţie. În ultimii ani (după 1 990), clienţii sunt implicaţi chiar la proiectarea propriului automobil.

Din aceste aspecte prezentate se deduce că esenţa producţiei fluente la nivelul intreprinderii este schimbarea rapidă a loturilor pe baza constituirii lanţului utilizator — producător — furnizor.

Dacă pentru producţia individuală şi de masă procesul de producţie este definit în special de elemente ale fabricaţiei şi montajului, pentru producţia de serie, utilizarea doar a acestor aspecte nu a dat rezultate satisfăcătoare. De aceea procesul de producţie a devenit o noţiune mai largă, el a început să fie privit ca o succesiune de activităţi diverse: marketing, inginerie, aprovizionare, fabricaţie, montaj, desfacere, în care sunt necesare schimbări pentru a se putea obţine fluenţa producţiei de serie.

Din punct de vedere organizatoric, muncitorii au un număr mare de sarcini, putând interveni în identificarea originii abaterilor, în evaluarea lor şi chiar în oprirea fabricaţiei.

Se apreciază că cele mai importante instrumente sunt: — Kanban — sistem pentru ordonanţarea, lansarea şi urmărirea producţiei; — Jidoka — sistem pentru oprirea producţiei când este descoperit un defect. Aparent acest

lucru reduce productivitatea. Oprirea poate fi făcută automat prin senzori sau manual. — Andon — sistem de control vizual alcătuit din panouri care prezintă indicatorii principali ai

producţiei. Ideea folosită este aceea că problemele trebuie detectate pentru a putea fi rezolvate; Cercetările făcute în cadrul proiectului I.M.V.P. au identificat unele diferenţe şi în

domeniul proiectării, care constau în principal în: modul de conducere a proiectului, lucrul în echipă, comunicarea şi proiectarea concurentă.

Pentru conducerea proiectului, în intreprinderile care au producţie fluentă se numeşte un director căruia i se atribuie o mare responsabilitate (în limba engleză: Large Project Leader; în japoneză: Shusa).

Directorul de proiect îşi constituie o echipă compactă cu membri din toate compartimentele intreprinderii, dar care devin dependenţi numai de el. Spre deosebire de proiectarea tradiţională cu compartimente puternice, dar cu echipe slab pregătite profesional, în proiectarea concurentă echipele sunt puternice. Numărul de proiectanţi într-o intreprindere japoneză de automobile este de circa 350, pe când în una germană 1 .500.

Comunicarea intensă din cadrul echipei permite ca problemele de fond ale proiectului să fie clarificate , pe când într-o intreprindere cu producţie de masă ele se rezolvă înţr-o fază avansată.

Proiectarea concurentă permite ca multe activităţi să se efectueze în paralel sau să înceapă după intervale mici de timp când etapa anterioară încă nu este definitivată. Aceasta presupune un nivel ridicat de anticipare.

Schimbări semnifiative au loc în aprovizionare. Deşi tendinţa este de a simplifica produsele, numărul de repere ce 1e compun este destul de mare. De exemplu, un automobil are peste 10.000 repere, fiecare trebuie proiectat şi fabricat, apoi transportat pentru a fi montat. In

Page 50: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

50

producţia de masă Henry Ford a încercat să rezolve problema făcând totul în intreprinderea sa, iar Alfred Sloan, păstrând ideea, a construit intreprinderi specializate ce aprovizionau diviziile de fabricaţie: Harrison Radiator, Saginaw Steering, etc. După al doilea război mondial Henry Ford 11 a dezvoltat conceptul de furnizor, creând intreprinderi de sine stătătoare, dar lucrând după proiectele lui şi numai pentru el.

Aprovizionarea în producţia fluentă implică unele modificări de concepţie. Furnizorii sunt organizaţi în trepte ierarhice. Fiecare îşi realizează proiectul propriu, respectând restricţiile impuse de furnizorul de nivel superior; astfel se realizează motoarele, aparatajul. electronic, panourile de control, etc.

Relaţiile între ei se bazează pe un contract de bază in care sunt trecute şi regulile fundamentale de acceptare a reperelor, termenele de comandă şi de predare, deci este un contract de cooperare. Producătorul produsului final stabileşte preţul lui pentru a fi competitiv şi apoi îl defalcă pe subansamble. Dacă furnizorul nu-l poate vinde la acest preţ, este ajutat încercând sa găsească împreună solutiile de scădere a preţului subansamblului (deci preţul produsului este preţul furniturilor plus cheltuielile proprii). În acest context se explică utilizarea frecventă a „analizei valorii”.

În continuare pentru anii următori producătorul aşteaptă ca furnizorul să-şi micşoreze preţurile (explicaţia constă în existenta curbei de învăţare”). Un furnizor care nu este în stare să înveţe din propria activitate pierde în timp contractul de colaborare. În privinţa beneficiilor, producătorii şi furnizorii cooperează astfel ca pe parcursul a 4 — 5 ani cât produsul este în fabricatie să fie amândoi mulţumiţi. Costurile între producătorul principal şi furnizor sunt transparente, ei colaborând în stabilirea propriilor beneficii.

Abandonarea unui furnizor, în caz că nu se respectă termenele, nu se face brusc ca în Occident. Se recurge la micşorarea comenzilor catre el, făcându-se şi achiziţii din altă parte, aceasta deoarece în acel fumizor s-a făcut deja o investiţie (chiar prin colaborare) şi trebuie văzut dacă el este de vină sau există motive obiective.

Strânsa colaborare dintre producător şi furnizor face ca astăzi General Motors să aibă 6.000 de furnizori, fiecare cu propriile probleme, iar Toyota doar 337.

Trecerea la un asemenea sistem s-ar putea face împărţind furnizorii pe grupe de produse şi apoi în fiecare grupă, stabilind trepte de calitate. În continuare se ajută furnizorii să urce pe treptele respective, cei cu rezultate bune rămânând în cadrul grupelor.

Încă de pe timpul lui Ford vânzările se faceau prin magazine specializate, cărora li se concesiona vânzarea. Atâta doar că Ford dorea exclusivitatea vânzărilor şi folosea aceste magazine ca depozit tampon pentru producţia sa, iar pe concesionari îi obliga să plătească cu anticipaţie automobilele, cu aceşti bani el platindu-şi furnizorii. După cum se vede sistemul prezenta avantaje doar pentru Ford şi el s-a perpetuat aproape până astăzi. Abolirea clauzei de exclusivitate nu are o mare semnificaţie, marea majoritate a concesionarilor având un singur punct de vânzare şi depinzând mult de companiile constructoare de automobile.

În producţia fluentă producătorul are câteva canale de vânzare, pe fiecare oferind câteva modele diferite. Magazinele de vânzare ale canalului au specialişti în proiectare şi producţie care sunt în contact atât cu clientul cât şi cu serviciul de dezvoltare produse.

Buna cunoaştere a posibilităţilor fabricii şi utilizarea unor module preproiectate, permit vânzătorului să proiecteze automobilul cu caracteristicile sale generale, obţinându-se apoi o maşină personalizată în mai puţin de două săptămâni. In Occident aceasta ar putea fi realizată în circa trei luni. În conditiile unui astfel de automobil personalizat, preţul nu mai este un criteriu important de cumpărare. Astfel se deduce că vânzarea este începutul lanţului de producţie şi nu inovarea produselor.

În privinţa surselor financiare schimbările se referă la capitalul propriu şi la creditele posibile. Spre deosebire de Henry Ford 1 care nu avea nevoie de finanţare externă, el nici banii proprii nu îi ţinea în bănci, ci în propria casă de bani, pentru a avea deplină independenţă, H. Ford II, după al doilea război mondial a început să apeleze la credite pentru dezvoltare, iar după 1956 să-şi coteze acţiunile la bursă.

Întreprinderile japoneze care adoptă producţia fluentă au sistemul de acţiuni diferit de

Page 51: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

51

cel occidental. Intreprinderile japoneze par la prima vedere să aibă o structură actionarială deschisă publicului (societăţi publice). În realitate ele sunt societăţi private închise pentru că doar o mică parte din acţiuni este efectiv la vânzare. Sistemul de cumpărare încrucişată a acţiunilor între societăţi face ca şi atunci când ele posedă o proporţie mică din acţiuni influenţa lor să fie luată în considerare. Acţiunile fiind deţinute de societăţi fina nciare (Keirestu), investiţiile sunt mai ieftine.

Referitor la personal, foarte diferit este modul de avansare. Producţia de masă nu prevede avansarea în carieră. Intreprinderea cu producţie fluentă din contră, doreşte să ofere fiecărui angajat un cadru clar de avansare. Rămâne şi o avansare în funcţie de vârstă, dar atenţia este acordată capacităţii de a rezolva problemele. Tipul de avansare este în funcţie de capacitatea de rezolvare a problemelor. Pentru rezolvarea problemelor se primesc premii speciale.

Este de remarcat că personalul întreprinderilor este rotit continuu. La început angajarea se face la asamblare, apoi oamenii sunt mutaţi la proiectare. În

continuare trec pe la fabricaţie şi apoi la vânzare. Ciclul acesta se reia până când persoana capătă posturi de răspundere într-un sector.

În privinţa strategiei este foarte apreciată astăzi dezvoltarea geografică (internaţionalizarea afacerilor). Avantajele ei sunt următoarele: — furnizează protecţie faţă de barierele comerciale şi oscilaţiile valutare; — creşte volumul de produse fabricate; — managerii capătă o mai mare experienţă, graţie contactelor cu medii diverse; — se realizează o protecţie mărită faţă de ciclicitatea pieţelor; — se realizează produse unice, cu caracteristici identice pe toate pieţele;

Întreprinderea fluentă devine un organism sinergetic unde toate compartimentele participă la producţie.

Alte principii aplicate pentru relizarea producţiei fluente sunt: — există un flux de materiale continuu care face inutilă depozitarea. Aceasta necesită o

logistică perfecţionată la maximum; — timpii de inactivitate se reduc prin înţreţinere preventivă (Total Productive

Maintenance); — rebuturile, recondiţionările, defectele de producţie dispar prin asigurarea calităţii

(Total Quality Control); — o tehnologie simplă, dar perfectă reduce nevoia de capital; — utilizarea potenţialului intelectual al tuturor persoanelor implicate, personalizând

calitatea pe posturi de Iucru; — producătorii şi furnizorii îşi îmbunătăţesc legăturile dintre ei. Furnizorul se

subordonează complet producătorului, care la rândul lui îl asistâ pe acesta în realizarea furniturilor;

— amândoi au un schimb cle informaţii pentru a învăţa împreună. Aceasta întăreşte parteneriatul şi împiedică o parte să obţină avantaje pe seama celeilalte;

— producătorul ia decizii pe termen lung pentru furnizorii săi în faza iniţială de dezvoltare;

— furnizorul îşi asumă responsabilitatea completă pentru partea ce-i revine în dezvoltarea produselor şi este responsabil pentru asigurarea calitătii; — furnizorul şi producătorul se pun de acord la început asupra unui preţ orientativ pe

piaţă.Aceasta face să nu fie nevoie de tratative continue asupra preţurilor, aşa cum se întâmplă astăzi în Occident;

— subfurnizorii alimentează furnizorii JIT conform nevoilor şi nu în loturi ce vor fi înmagazinate;

— dezvoltare este orientată pe client şi nu pe tehnici. Cercetarea pieţei este un instrument important în procesul de dezvoltare. Cerinţele clienţilor sunt examinate constant;

— furnizorii sunt implicaţi în grupele de proiectare; — respectarea termenelor;

Page 52: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

52

Astăzi producţia fluentă este nu numai apanajul unor firme japoneze sau americane. În Europa, de exemplu unele intreprinderi au început să lucreze după acest sistem.

În tabelul 1 sunt prezentate unele rezultate în introducerea producţiei fluente la firmele General Motors, Toyota şi Nummi.

Avantajele producţiei fluente Tabelul 1

Indicator General Motors Toyota Nummi - ore de asamblare pentru un automobil 31 16 19 - defecte de asamblare la 100 automobile 130 45 45 - spaţiu de asamblare necesar pe automobil 0,75 0,45 0,65 - stocuri de repere 2 săpt. 2 ore 2 zile

În tabelul 2 sunt prezentate etapele principale ale implementării producţiei fluente.

Principalele deosebiri între producţia de masă şi producţia fluentă sunt prezentate în tabelul 3. Tabelul 2

Faze Luna I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

1. Studii de implementare 2. Reducerea întreruperilor 3. Revederea amplasării 4. Reducerea defectelor 5. Prelucrări de maşini complexe 6. Sistem de stocuri aleatorii 7. Producţie în loturi mici 8. Prelucrare în flux continuu 9. Identificarea locurilor automatizabile 10. Conducerea producţiei 11. Sistemul Kanban 12. Colaborare cu furnizorii 13. Implicare furnizori 14. Parteneriat cu furnizori

Schimbările de paradigmă

Tabelul 3 Producţia de masă Producţia fluentă Energo-intensivă Bazată pe informaţii Standardizare Satisfacţie consumator Mixul producţiei stabil Schimbări rapide în mixul producţiei Atenţie îndreptată spre construcţiile industriale şi

echipamente Atenţie îndreptată spre procesul de producţie

Automatizare Flexibilitate Companii individuale Reţele de intreprinderi Structuri ierarhice Structuri orizontale Compartimente distincte Integrarea compartimentelor Produs şi service-ul aferent Servicii pe baza produselor Centralizare Autonomie Specializarea meseriilor Multispecializare

Page 53: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

53

Instruire minimă Instruire continuă Relaţii de adversitate între intreprinderi Consultări între intreprinderi, relaţii pe termen lung Control guvernamental Guvernul oferă informaţii, facilităţi, coordonare Angajări cu normă întreagă Orar flexibil şi parţial

Page 54: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

54

7. CONDUCEREA OPERATIVĂ A PRODUCŢIEI Conducerea operativă cuprinde un complex de activităţi legate de dirijarea nemijlocită a

procesului de producţie. Funcţiile conducerii în domeniul producţiei au denumiri speciale şi ele se numesc: Programare, Lansare, Urmărire.

Programarea este activitatea ce eşalonează în timp şi în spaţiu sarcinile de producţie. Lansarea este activitatea prin care se elaborează documentaţia organizatorică ce însoţeşte

produsul şi care se trintite la executanţi. Urmărirea se ocupă de culegerea, prelucrarea şi transmiterea

informaţiilor primare cu privire la desfăşurarea procesului de producţie. Elementul central al conducerii operative a procesului de producţie îl constituie procesele de

bază, în raport cu care se desfăşoară conducerea operativă a tuturor celorlalte procese: auxiliare, de servire şi anexe.

Pentru conducerea operativă este necesar un ansamblu de reglementări

7.1. Programarea fabricaţiei Programarea constă în defalcarea planului anual de producţie al intreprinderii pe verigile

structurale elementare (secţii, ateliere, locuri de muncă) şi pe perioade scurte (luni, decade, zile, schimburi, ore) în condiţiiie utilizării cât mai efîciente a resurselor.

Principii ce trebuie aplicate în programare: - asigurarea livrării produselor la termenele contractuale; - repartizarea lucrărilor asemănătoare la aceleaşi locuri de muncă în vederea specializării

inuncitorilor şi dotării locurilor de muncă cu SDV-uri; - desfăşurarea programării producţiei de la secţiile finale (montaj), spre cele primare

(debitare); - utilizarea continuă a mijloacelor fixe şi a forţei de muncă; - reactualizarea calculului capacităţilor de producţie ori de câte ori se schimbă sortimentele,

ponderea lor, condiţiile organizatorice; Programarea este influenţată de un număr mare de factori: a) factori previzibili:

- volumul cererilor de produse; - termenele de livrare impuse pentru anumite cereri; - timpul de aprovizionare cu materii prime şi materiale; - indicatori de calitate;

b) factori perturbatori: - cereri suplimentare de produse afiate deja în execuţie; - cereri de decalări ale termenelor finale; - întârzieri în aprovizionarea cu materii prime;

Complexitatea factorilor şi modul în care ei acţionează asupra procesului de producţie face ca programarea fabricaţiei să aibă un caracter dinamic. Pe baza teoremei de optimalitate din programarea dinamică „o politică optimă este formată din subpolitici optime”, în programare s-a încercat definirea a patru probleme parţiale şi apoi optimizarea fiecăreia:

a) elaborarea programului de producţie — se calculează numărul de repere ce trebuie fabricate pe baza sortimentului optim de fabricaţie, în anumit orizont de plan (un an, cinci ani) şi pentru întreaga intreprindere, cu respectarea capacităţii de producţie;

— se calculează numărul de repere ce trebuie fabricate pe baza sortimentului optim de fabricaţie, în calcului căruia s-a luat în considerare programul de producţie pentru un anumit orizont de plan (un an, cinci ani) şi pentru întreaga intreprindere, cu respectarea capacităţii de

Page 55: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

55

producţie;

b) alegerea formei de organizare a fabricaţiei în funcţie de tipul procesului de producţie (tabelul 1)

Tabelul 1

Tipul de producţie

Formele de organizare a producţiei

Modul de desfăşurare a producţiei

Modul de corelare a producţiei între secţii

Producţie de masă

Organizare paralelă, cu respectarea principiilor proporţionalităţii şi ritmicităţii

Continuă După ritmul mediu al fabricaţiei pe bază de plan standard

Producţie de serie mare

Organizare paralelă sau mixtă

Discontinuă, pe loturi cu periodicitate riguroasă

Pe baza stocurilor şi a graficelor coordonatoare

Producţie serie mijlocie

Organizare mixtă sau succesivă

Discontinuă, pe loturi cu periodicitate prestabilită

Pe baza decalajelor de completare a seturilor de piese stabilite în raport cu termenele de livrare

Producţie serie mică

Organizare succesivă Discontinuă, pe loturi Pe baza decalajelor stabilite în raport cu termenele de asamblare

Producţie individuală

Organizare succesivă Discontinuă pe repere şi subansambluri

Pe comenzi, în conformitate cu graficul director de produs, în care se prevăd decalaje pe stadii de prelucrare în raport cu termenul de livrare

c) calculul principalilor parametriParametrii reprezintă indicatorii necesari programării fabricaţiei în timp şi spatiu. Fiecărui

tip de producţie îi corespunde o anumită mulţime de parametri. De exemplu la producţia de serie aceşti parametri sunt: lotul de fabricaţie, producţia neterminată, perioada de repetare a producţiei, durata ciclului de producţie.

ai conducerii operative

d) ordonanţarea

Din planul MPS (tabelul 2) obţinut la planificarea pe termen scurt rezultă planul comenzi1or emise pentru fabricaţie.

fabricaţiei realizează o eşalonare a prelucrării care să concorde cu capacitatea de producţie. Problema generală a ordonanţării este următoarea: pe m utilaje se prelucrează n obiecte ale muncii (loturi sau repere). Ele au succesiunea operaţiilor şi deci utilajele în ordine diferită. Se cere termenul de începere a prelucrării lotului pe fiecare utilaj şi ordinea prelucrării loturilor, încât să se respecte legea continuităţii proceselor de fabricaţie.

Tabelul 2 Luna Ianuarie Februarie Săptămâna 1 2 3 4 Articol A 7 12 10 16 Articol B 50 24 70 9

Transformarea planului MPS în program de fabricaţie presupune cunoaşterea loturilor de

fabricaţie, a duratei ciclurilor de lucru, a stocurilor de producţie neterminată, a perioadei de repetare. De exemplu, dacă pentru articolul A, lotul optim este de 20 buc.,programul de producţie va fi (tabelul 3):

Program producţie Articol A Durată ciclu- o săptămână Tabelul 3

Page 56: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

56

Săptămâna 1 2 3 4 Program 20 - 20 - prod. Neterminată 13 1 11 2

7.2. Lansarea în fabricaţie

Lansarea are următoarele activităţi principale: elaborarea documentaţiei organizatorice; multiplicarea şi difuzarea documentaţiei la executanţi adică a documentaţiei proprii şi a documentaţiei tehnice;

Pentru elaborarea documentaţiei specifice este necesară cunoaşterea unor reglementări. Documentele organizatorice elaborate de compartimentele Lansare sunt: bonurile de materiale, fişele limită de consum, bonurile de lucru, fişele de însoţire, fişele de colaborare, borderoul cu documente de lansare.

Elaborarea documentelor se poate face manual, mecanic sau automatizat. Compartimentul Lansare trimite către secţiile de producţie seturi de documente care cuprind: desenele de execuţie, flşele tehnologice şi documentele specifice.

Bonul de material (BM) indică o cantitate ce trebuie ridicată din magazie. Fişa limită de consum (FLC) indică o cantitate de materiale ce trebuie ridicată eşalonat din magazie, într-o perioadă de timp. Comanda internă (C1) este emisă de conducerea intreprinderii prin serviciul Plan. Ea prevede sortimentele, cantităţile, termenele de livrare ale produselor.

Lansarea se poate face astfel încât producţia să fie „împinsă” sau „trasă”. Producţia „împinsă” impune lansarea comenzilor către primul loc de muncă şi utilizarea

unor stocuri cu piese ce vin de la operaţia anterioară (i — l) şi se duc la operaţia ulterioră (i + l). Stocurile încearcă să micşoreze influenţa unor evenimente neprevăzute, ritmurile de la fiecare post fiind diferite şi nu este necesar ca livrările să fie sincronizate cu programul de producţie. Aparent stocurile mari protejează producţia dar o privire atentă arată că imobilizările de fonduri în stocuri sunt însemnate.

Producţia „trasă” presupune lansarea comenzilor la ultimul loc de muncă (i) care apoi adresează o cerere către operaţia anterioară. Avantajul este că se produce exact cantitatea necesară, însă nici această metodă nu elimină stocurile.

Producţia trasă poate fi obţinută cu metoda KANBAN, aplicabilă când fabricaţia este repetitiv [ (de serie) şi se poate împărţi în loturi foarte mici. Prin ea se obţine o producţie exact la termen (J.I.T. = Just in Time).

Comenzile, scrise pe cartele, comandă transportul lotului de la operaţia anterioară şi fabricaţia altuia în locul acestuia. În acest mod se reduc costurile interoperaţionale.

Sunt cunoscute două variante ale metodei Kanban, una care utilizează două cartele, alta cu o cartelă.

Metoda Kanban cu două cartele, utiljzează o cartelă pentru transport, cealaltă pentru lansarea producţiei în fabricaţie, existând şi un stoc intermediar.

Metoda Kanban cu o cartelă, utilizează doar cartela — transport prin care se comandă transportul, locurile de muncă având un ritm constant de lucru calculat anterior (există un program de producţie). Cantitatea de piese este identică pentru toate containerele. Cartelele (din carton, cu inserţie de plastic sau magnetice) trebuie să conţină informaţiile necesare desfăşurării operaţiilor.

De exemplu o cartelă — transport conţine codul reperului, cantitatea din container, codurile celor două locuri de muncă între care se utilizează, punctele de stocare pentru cele două operaţii (fig. 1).

Cod reper Cod op. anterioară Cod op. ulterioară 712 913 400 105 108 Angrenaj (prel. mec.) (montaj)

Container Punct stocare TIP B-2 Număr container Bucăţi de B-12 C-3

Page 57: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

57

4 (din 8) repere 20

O cartelă lansare (fig. 2) are informaţii referitoare la reper, cantitate, materialul utilizat. Dacă metoda JIT este legată de un sistem informatic, atunci informaţiile din cartele pot fi

date prin coduri cu bare ce sunt citite cu echipamente optice speciale. Aceste coduri sunt utile pentru că;

— dirijează direct fluxul de materiale de la furnizori, fără a frâna operativitatea; — sistemul se poate lega cu activitatea planificare — programare a producţiei (PLU);

Acest sistem de codificare cu bare are la bază un standard internaţional pentru codificarea produselor, numit EAN (European Article Numbering).

Atelier 105 (prelucrări mecanice)

Cod reper 712.913.400 Angrenaj

Cantitate 20

Material utilizat Forjat 712.913.300 Loc de ridicare 102 Punct de stocare A-3 Loc de transport 108 Punct de stocare C-3

Fig. 2 – Cartela – lansare

Avantajul codului rezultă din compararea lui cu celelalte posibilităţi: completare manuală, bandă magnetică, dispozitiv de citire optică a caracterelor latine, care toate introduc erori.

Informaţiile în codul cu bare sunt date de grosimea barelor şi de distanţele dintre ele. Aplicaţiile cele mai frecvente sunt pentru recepţie produse, inmagazinare, împachetare, expediere, inventariere, iar erorile de citire se reduc de la 3% la O,3%.

Implementarea metodei JIT este condiţionată de unele transformări ce trebuie să ăibă loc în intreprindere (în special organizatorice, dar şi tehnice şi de comportament). Eficacitatea metodei depinde de respectarea strictă a următoarelor reguli: 1) Nici un reper nu trebuie prelucrat fără existenţa unei cartele — lansare. Muncitorii pot

efectua alte activităţi (întreţinere, îmbunătăţire, participare la cercurile calităţii), dacă nu au o cartelă în mapă;

2) Există o singură cartelă — lansare şi o singură cartelă — transport pentru fiecare container, iar numărul de containere este o decizie atent stabilită de manager; 3) Se utilizează numai containere standard care se umplu doar cu cantitatea prescrisă (nici mai mult, nici mai puţin); 4) Este interzis orice transpert în absenţa unei cartele — transport;

5) Este interzisă prelucrarea unei cantităţi mai mari decât cea indicată în cartelă; 6) Cartela este mereu ataşată containerului; 7) Când nu există o cartelă se opreşte transportu1 şi prelucrarea; Pentru a face faţă unor situaţii particulare, există şi alte tipuri de cartele: pentru intervenţii de urgenţă, pentru cazuri specia1e, pentru semnalizări, pentru preluarea materialelor din magazie, pentru diferite situaţii combinate. În acest mod producţia este reglată prin circuitele parcurse de cartele şi este activată de ultimul compartiment al procesului (motajul final).

O atenţie deosebită se acordă calităţi i pieselor din containere, toate trebuie sa fie corespunzătoare pentru că cele cu defecte compromit producţia.

O relaţie nouă trebuie stabilită cu furnizorii. Ei trebuie convinşi să livreze zilnic loturi mici şi de calitate, comenzile putând fi acceptate şi telefonic. Timpul de răspuns 1a cerere este de o zi. Cu furnizorii ce au pondere mare, trebuie încheiat un contract pe termen lung şi eventual rnărit preţul plătit dacă sunt în stare să respecte cerinţele JIT, în acest fel ei devenind un punct în lanţul prelucrărilor. Metoda Kanban impune alegerea furnizorilor după calitatea livrărilor, seriozitatea manifestată şi relatiile stabilite între cele două părţi. Lucrul acesta duce mai târziu la restrângerea numărului de furnizori şi creşterea frecventei livrărilor, încât se poate ajunge la stocuri aproape zero.

Page 58: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

58

Metoda Kanban implică reorganizarea planului secţiilor şi a. planului general al intreprinderii , fiind necesar să se revadă fluxurile şi distanţele de transport, intreprinderile devenind mai compacte.

În privinţa problemelor umane ridicate de irnplementarea metodei Kanban este de observat că ea conduce la creşterea stresului la care sunt supuşi muncitorii. Aceştia trebuie aleşi doar dintre aceia care au capacitatea de a lucra în echipă (aspect valabil şi pentru manageri).

Pentru retribuirea muncitorilor, salariul bazat pe competenţă este puţin adecvat, el fiind bun pentru producţia flexibilă sau când se doreşte creşterea productivităţii. Aplicând metoda Kanban compania Motorola de exemplu a abolit sistemul ce cuprinde categorii şi trepte de salarizare, angajând toţi muncitorii la salariul mediu. In continuare s-a prevăzut creşterea lui dacă cinci zile consecutiv se obţin loturi cu zero defecte. În acest mod se recompensează realizarea integrală a sarcinilor.

Dar aplicarea metodei Kanban depinde şi de adoptarea unui ansamblu de acţiuni coordonate asupra produsului, atât în faza de cercetare cât şi în fazele de producţie, de gestiune, de organizare, implicând o intensă activitate de formare a personalului. Kanban este o inovare organizatorică şi poate asigura în câteva luni apariţia unor semnale de ameliorare a situaţiei intreprinderii. Cu toate acestea implementarea completă a metodei necesită câţiva ani.

Influenţa metodei Kanban asupra intreprinderii este complexă, ea acţionând asupra calităţii şi asupra stocurilor. În acelaşi timp are Ioc o diminuare a suprafeţelor de lucru, a duratei ciclului de lucru, o reducere a costurilor, o creştere a eficienţei, în paralel cu respectarea termenelor de livrare specificate în contracte.

Cele mai bune rezultate în aplicarea metodei KANBAN sunt în sectoarele mecanic, electromecanic şi electronic pentru produse precum: autoturisme, maşini agricole, maşini unelte, calculatoare, televizoare, etc..

Apariţia producţiei fluente a făcut să se creadă că itstemul MRP va fi înlocuit. Dar nu s-a întâmplat acest fapt, practica arătând că cele două sisteme MRP şi Kanban se completează reciproc.

Dacă piesele sosesc exact la timp, sistemul MRP se simplifică pentru că: - componentele sunt transmise direct la montaj şi nu în magazie; - se reduce timpul de pregătire; - nu mai este nevoie de stocuri de siguranţă; - se reduc tirnpii de întrerupere, procesele devin mai rapide şi se elimină cauzele de oprire şi

de aşteptare; - se regularizează fluxurile, producându-se doar ce este necesar; - se elimină diferenţele dintre cerere şi ofertă datorită eliminării problemei dimensionării

loturilor şi sincronizării producţiei cu programarea; Cu aceste schimbări MRP pare astăzi lent, dar este încă utilizat atât timp cât nu se

implementează producţia fluentă. Acolo unde se aplică principiul JIT, MRP devine mai simplu. Sistemul Kanban satisface bine cerinţele planificării operative iar MRP asigură pe

termen mediu sistemului Kanban disponibilitatea resurselor şi programarea achiziţiilor. Fără MRP sistemul Kanban singur ar fi ineficient în gestionarea pe termen scurt a avansării producţiei.

Sistemul MPR mai oferă şi cadrul ca pe termen scurt să se satisfacă exigenţele clientului.

7.3. Urmărirea fabricaţiei Scopul urmăririi fabricaţiei este:

- stabilirea stadiului producţiei (avansarea producţiei); - interpretarea rezultatelor (analiza abaterilor şi a cauzelor); - introducerea unor măsuri corective pentru perioadele următoare de fabricaţie (actualizarea

programelor); coordonarea activităţilor între locurile de muncă; Datele necesare urmăririi se găsesc punctual la locurile de muncă şi este necesar să existe un

Page 59: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

59

sistem de colectare a rezultatelor, adică un sistem de urmărire a producţiei (fig. 3) . Informaţiile utilizate în sistem sunt: - rezultatele efective obţinute; - rezultatele programate; - simptome şi semnale discrete;

Sistemul de urmărire se caracterizează prin: - gradul de detaliere — detaliul urmărit se referă la locul de muncă, parametrii, persoane,

produse; - timpul de răspuns — el depinde de soluţiile tehnice folosite pentru colectarea informaţiilor,

pentru transmiterea şi prelucrarea lor, precum şi de modalităţile de adoptare a deciziilor; - frecvenţa semnalelor — frecvenţa reprezintă intervalul dintre două informaţii succesive

despre valoarea parametrilor; Indicatorii folosiţi în sistem sunt: data de livrare, durata ciclului de lucru, mărimea

stocurilor, viteza de rotaţie a stocurilor, gradul de încărcare a utilajelor, numărul de defecte apărute în sistemul de fabricaţie.

Un sistem de producţie este sub control când cauzele ce au condus la anumite rezultate aparţin intrinsec sistemultri productiv. Dacă apar perturbaţii din afara producţiei, funcţionarea sistemului este în afara controlului. Dar un sistem poate fi în afara controlului şi din cauza unei analize precare făcute sistemului de producţie.

Principalele modalităti de urmărire a producţiei sunt: - urmărirea feed — back, care constată abaterea dintre rezultatele efective obţinute şi cele

planificate. Prin aceasta se scot în evidentă cauzele care provoacă abaterea dintre timpul consumat pentru realizarea unui produs şi timpul planificat;

- urmărirea feed — forward, care are rolul unei previziuni. Pe baza realizărilor actuale la care se adaugă un indicator standard se identifică abateri ce vor apărea în viitor. Prin urmărirea în avans se poate stabili de exemplu că un produs va fi livrat cu întârziere.

Cunoaşterea cu anticipaţie a unei stări viitoare permite programarea de contramăsuri care pot atenua efectele negative (de exemplu înştiinţarea clientului). În acest caz importantă este identificarea semnalelor care au semnificatii de avertizare. Acestea pot fi: - intrări în sistem — caracteristicile materiei prime conduc la rezultate diferite, chiar dacă se

foloseşte acelaşi proces tehnologic. Adaptarea procesului tehnologic la materia primă permite păstrarea constantă a produselor realizate;

- evoluţia unor fenomene — variaţia dimensiunilor unor piese permite să se întrevadă necesitatea reglărilor;

- simptome — prevederea opririi unui utilaj pentru întreţinere poate fi făcută pe baza unor semnale precum temperatura, presiunea, vibraţiile, uzura. Aceste semnale sunt determinate prin magnetoscopie, ultrasunete, radiografii, etc.;

Sistemul de urmărire feed — forward este mai bine acceptat. Dar pentru aceasta informaţiile trebuie să vină în timp util. Uneori semnalele brute neprelucrate dacă apar în timp real sunt de mai mare folos decât cele clare, precise, dar care apar cu întârziere. Semnalele sunt apreciate după conţinut, moment şi acurateţe.

Page 60: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

60

8. PROGRAMAREA PRODUCŢIEI

Programarea producţiei reprezintă repartizarea în timp şi spaţiu sarcini1or de producţie (pe fiecare loc de muncă şi în fiecare unitate imp).

Complexitatea acestei activităţi a făcut ca din practica să apară metodologii diverse în funcţie de tipul de producţie

Metodologiile clasice apelează la calculul parametrilor producţie funcţie de planul de producţie (MPS), pe când metodologiile moderne apelează la simularea producţiei pentru a asigura continuitatea, din acestea rezultând parametrii producţiei.

Cele patru probleme ale programării au următoarele particularităţi: A. Programul de producţie

( )∑=

+++×=

p

jgscjajg anpiesePsigNNqN

1 10011

— cantitatea de piese ce trebuie programată este:

unde , q = piese identice pe produs; scN = piese de schimb ; b = procent de rebut; jN = volumul de produse; Psig = producţie de siguranţă;

B. Forma de organizare — se adoptă organizarea paralelă cu respectarea principiilor proporţionalităţii şi ritmicităţii. Amplasarea utilajelor este sub forma Iiniilor de producţie (în flux, sau automate).

C. CaIculul principalilor parametriVolumul zilnic de producţie Nz = N

. Parametrii cu care se operează sunt: g

Ritmul mediu al fabricatiei — reprezintă intervalul de timp ce separă lansarea în fabricaţie a două piese succesive

/Zl unde: ZL — zile lucrătoare anual;

znm NFr = unde Fn

Perioada de repetare a producţiei. Condiţiile de desfaşurare a fabricaţiei sunt descrise în planul standard. Planul standard se elaborează pentru intervale de timp semnificative pentru producţie: 8, 16, 24, 32, etc. ore. Acest interval se notează cu R

- reprezintă fondul nominal de timp;

0 Producţia neterminată — datorită diferenţei de productivitate a maşinilor se

acumulează în perioada R

.

0

Productivitatea maşinilor este: o producţie neterminată.

iT ωω ×=

unde: iω — productivitatea orară iω = i

i

tm 60×

T — timpul de lucru al utilajului Producţia neterminată se formează când ( ) 1+ii ωω D.Ordonanţarea producţiei — Instrumentul ordonanţării este planul standard ce

reprezintă un regulament în care se precizează condiţiile tehnico — organizatorice de desfăşurare a producţiei: programul de Iucru al maşinilor unelte, a1 muncitorilor, stocurile de producţie neterminată pe intervalul R0

Exemplu de programare a producţiei: .

Să se prezinte planul standard pentru prelucrarea unui reper, cunoscându-se timpul operativ (t0

Tabelul 1

), regimul de Iucru (două schimburi a opt ore) şi volumul zilnic de producţie (320 buc.) (tabelul 1).

Page 61: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

61

operaţie to

(min.)

(2)

mc ma ki rl kTP TP T w Relaţia de calcul

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 2,25 0,75 1 0,75 2,25 1,35 SM 6 27 2 3 1 1 1 1 1 M 8 20 3 9 3 3 1 1 1 M 8 20 4 6 2 2 1 1 1 M 8 20 5 1,5 0,5 1 0,5 1,5 2 SM 4 40

Programarea producţiei de serie Producţia de serie cuprinde o mulţime de situaţii concrete, încât ea a fost diferenţiată în

serie mică, ce se apropie prin particularităţile sale de producţia inlividuală, seria mare, care se apropie prin particularităţile sale de producţia de masă şi seria mijlocie care constituie un domeniu distinct cu metode şi tehnici specifice.

A. Programul de producţie Cantitatea

Prin măsuri tehnico — organizatorice se îmbunătăţesc condiţiile de Iucru ia locurile de muncă cu deficit sau excedent de capacitate de producţie.

de piese ce se cere fabricată ebuie să respecte principiul proporţionalităţii; capacitatea de producţie la un loc de rnuncă să fie mai mare decât la locul următor.

B. Alegerea formelor de oryanizare Dacă nu este posibilă organizarea paralelă, din cauza nerespectării continuităţii, se alege organizarea mixtă.

C. Calcularea principalilor parametri ai conducerii operative. Aceşti parametri sunt durata ciclului de producţie, lotul optim, perioada de repetare a loturilor, producţia neterminată.

D. Ordonarea producţiei de serie

Dificultatea acestei problem a făcut să nu existe astăzi o metodă care să satisfacă toate cerinţeli Modele satisfăcătoare pentru unele situaţii practice sunt prezentate algoritmul AKERS şi algoritmul Giffler — Thomson.

Durata ciclului de producţie este timpul calendaristic în decursul căruia obiectele muncii trec succesiv printr-un număr de procese parţial de fabricaţie. Ciclul este un indicator principal al fabricaţiei permite:

Giclul de producţie

- stabilirea decalajului între stadiile de producţie; - fixarea unor termene reale de livrare a produselor; - fundamentarea normativului de mijloace circulante; - construirea graficelor coordonatoare pe produs;

Ciclul de producţie cuprinde: 1. Timp consumat de piesă şi utilaj: timp de pregătire — încheiere timp timp operativ 10 (timp de bază tb + timp ajutător ta); 2. Timp consumat de piesă: timp de control timp de transport t,; întreruperi tehnice (pentru procese naturale t~ şi procese tehno-logice t~); întreruperi organizatorice (lotizare, aşteptări datorită regimului de lucru t); Producţia se obţine în special în perioada timpului de bază. Rezerve pentru creşterea

producţiei sunt foarte mari deoarece tb reprezintă 6% la producţia de serie mică, 8% la producţia de serie mijlocie şi 25% la cea de serie mare.

Variaţia duratei ciclului de fabricaţie în funcţie de mărimea loturilor este reprezentată în fig. 2. După cum s-a arătat componenta tehnologică a ciclului de fabricaţie când se respectă principiul proporţionalităţii este:

Page 62: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

62

∑=i

ics m

tnT1

0,

( )max

00, 1

⋅−+= ∑

i

i

i i

icp m

tnmtT

( )∑ ∑+

+−−+=i i

i

i i

ii

icm m

tmt

nnmt

nT1

100

1

0,

Durata completă a ciclului se obţine adunând timpii suplimentari consumaţi de piesă. In cazul când ei se suprapun durata ciclului este de forma:

( )lotnTco min000 βα +⋅=

Principalele măsuri pentru reducerea duratei ciclului de producţie sunt următoarele: - introducerea tehnicii noi - înlocuirea proceselor naturale (îmbătrânire, uscare) cu procese artificiale (scade t); - mecanizarea şi automatizarea transportului (scade t,); - îmbunătăţirea organizării (scad întreruperile organizatorice); - folosirea schimburilor nelucrătoare; - ridicarea calificării personalului - îmbunătăţirea aprovizionării tehnico — materiale;

Relativ la lotul lansat în fabricaţie, se utilizează trei concepte: Lotul de fabricaţie

Lotul de fabricaţie — este cantitatea de obiecte ale muncii identice, lansate simultan sau succesiv în fabricaţie, care se prelucrează neîntrerupt la acelaşi loc de muncă şi consumă un singur timp de pregătire — încheiere a fabricaţiei.

Lotul optim — reprezintă principalul parametru al programării operative în funcţie de care se stabilesc ceilalţi parametri ai procesului de fabricaţie. Lotul optim este lotul de fabricaţie calculat pe baza minimizării cheltuielilor de producţie.

Lotul economic — este lotul optim de fabricaţie corectat în funcţie de diverşi factori tehnico-economici, în special de corelaţia ce trebuie să existe faţă de loturile de la stadiile anterioare şi stadiile ulterioare. Lotul de fabricaţie influenţează durata ciclului Tc, perioada repetare R, producţia neterminată Pn iar 1a rândul lor aceşti fact influenţează mărimea lotului de fabricaţie. Din această cauză lotul fabricaţie este: parametru sintetic — el concentrează influenţa procesului de producţie; parametru coordonator — optimizarea programării operative este condiţionată de precizia calculelor făcute pentru determinarea lotului optim;

Factorii care influenţează lotul de fabricaţie sunt: a) factori exteriori intreprinderii:

- volumul de producţie planificat; - termenele de livrare; - nivelul şi formele de cooperare; - modul de aprovizionare;

b) factori interni, care la rândul lor sunt: - factori tehnici reprezentaţi de: complexitatea constructivă înzestrarea tehnică;’ procesul tehnologic;

- factori organizatorici, precum nivelul de organizare ai producţiei, formele şi metodele utilizate în programarea operativă;

- factori financiari, care includ mijloacele circulante şi pierderile cauzate de imobilizarea mijloacelor circulante; Dinamica acestor factori este diferită: factorii tehnici şi organizatorici tind să majoreze lotul,

factorii financiari conduc la micşorarea lotului. Dintre toti factorii specificaţi cel mai important prin implicaţiile sale este procesul tehnologic.

Page 63: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

63

Esenţa determinării lotului optim constă în stabilirea funcţiei după care variază cheltuielile de fabricaţie, careia i se aplica un criteriu economic: minimul cheltuielilor de producţie pe unitatea de obiect de muncă. ( )./321 bucleiyyyY ++= unde, y1 — reprezintă cheltuieli independente de lot; y2 y

— cheltuieli dependente de lot; 3

— cheltuieli din cauza imobilizării mijloacelor circulante

8.1. Programarea producţiei individuale

Programarea producţiei individuale prezintă unele particularităţi din cauza structurii eterogene a sortimentului de producţie, gradului redus de stabilitate a factorilor materiali si a condiţiilor în care se desfăşoară procesul de producţie, specializarea tehnologică a atelierelor, etc..

A. Programul de producţie — toate comenzile şi contractele sunt în cantităţi mici dar se impune o optimizare globală a lor pentru a se asigura încărcarea utilajelor şi folosirea capacităţii de producţie.

B. Forma de organizare — posibilă este cea succesivă C. Parametrii conducerii operative: 1. Numărul tipurilor de produse. Este posibil ca produsele să aibă subansamble comune

sau repere comune şi pentru fabricarea lor se organizează producţie de serie. 2. Durata ciclului de producţie

. Pentru un anumit stadiu durata ciclului este:

+++++

⋅⋅= +

iasitditrici

ii

i

ii

pii

sc tttt

kmt

kMt

hkGT

ni

0

60

3. Decalajul minim necesar pentru lansarea reperelor. Existenţa decalajului constituie condiţia pentru realizarea producţiei la termenele planificate. E1 se calculează în funcţie de termenul final prin scăderea duratelor ciclurilor.

4. Producţia neterminată arată volumul normat de mijloace circulante care asigură desfăşurarea uniformă şi eficientă a procesului de producţie. Ea depinde de complexitatea constructivă a produselor, structura procesului tehnologic şi a ciclului de producţie, nivelul înzestrării tehnice şi a gradului de organizare a producţiei şi a muncii.

D. Ordoananţarea producţiei

Această eşalonare, deşi conduce la o imobilizare minimă a mijloacelor circulante, poate determina o încărcare necorespunzătoare a parcului de utilaje încât trebuie efectuată o verificare globală, pentru toate produsele, a încărcării utilajelor, identificarea reperelor care au rezerve de timp şi deplasarea lor spre stânga pentru a echilibra încărcarea.

Ordonanţarea producţiei individuale se realizează prin grafic calendaristjc director pe produs (diagrama “Gozinto”, numită astfel de 1a „goes into”), ce arată eşalonarea în timp a sarcinilor de producţie conform succesiunii stadiilor tehnologice. Construirea graficului director se face printr-o derulare inversă pornind de la termenul final de livrare a produsului. În particular diagrama se foloseşte des în montaj.

Page 64: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

64

Page 65: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

65

9. ORDONANŢAREA FABRICAŢIEI

Ordonanţarea este o problemă a programării producţiei şi reprezintă eşalonarea în timp şi spaţiu a executării operaţiilor. Ordonanţarea are aspecte particulare în funcţie de tipul producţiei. Pentru ordonanţare, la producţia de tuasă se elaborează planul standard, la producţia de serie graficul coordonator iar la producţia individuală graficul director.

Indiferent de tipul de producţie, ordonanţarea prezintă dificultăţi, atât în atingerea obiectivului (încărcarea completă a locurilor de muncă şi minimizarea duratei ciclului de fabricaţie), cât şi în dirijarea resurselor necesare producţiei. Ordonanţarea producţiei de serie implică cele mai multe restricţii.

În formularea problemei ordonanţării trebuie să se ţină seama de următoarele aspecte : 1. Loturile ce urmează a fi prelucrate ( )Lhlh ∈ ) sunt lansate în fabricaţie la diferite

momente de timp şi necesită una sau mai multe operaţii de prelucrare oj. Ordinea operaţiilor de prelucrare este cunoscută;

2. Atelierul de producţie cuprinde grupe de maşini ( )UiUi ∈ ), fiecare grupă fiind formată din una sau mai multe maşini ( )MmU i

m ∈ care îşi iau lucrările din firul de aşteptare unic al grupei;

3. Fiecare lot are sau nu un moment planificat de predare fhT , încât se pot distinge două

clase de lucrări, primele aparţinând multimii L1, celelalte mulţimii L4. O operaţie pe o anumită maşină trebuie să fie executată la toate reperele din lot înainte

de a începe prelucrarea altui lot pe maşina respectivă;

2

5. Există un timp de transport al lotului de la o operaţie la alta 1,+jtrt 6. Pentru fiecare lot şi operaţie se cunosc timpii necesari pregătiri maşinii şi executării

operaţiei pe repere pjt 7. Dacă o maşină devine liberă, i se atribuie lucrare prioritară din firul de aşteptare al

grupei Ui8. Dacă două operaţii tehnologice succesive sunt planificate pe aceeaşi grupă de maşini,

acestea se execută succesiv pe aceeaşi maşina fără ca lotul să mai reintre în firul de aşteptare;

din care face parte;

9. Utilajele au prevăzute reparaţii planificate care se execută după terminarea unui lot şi reparaţii accidentale care prelungesc prelucrarea lotului;

10.Unele operaţii se pot executa pe mai multe tipuri de utilaje; 11. Fiecare utilaj are un anumit interval de timp după care poate programat la

prelucrarea noilor loturi. Numim acest moment termen eliberare met ;

12. Un lot este format dintr-un număr diferit de piese nAceste reguli au o intensitate diferită în funcţie de tipul produselor prelucrate şi de

utilajele folosite. Matematic aceste condiţii pot fi reformulate astfel:

oh

• Fie O = { Nooo ,,, 21 } mulţimea operaţiilor produselor ce ordonanţează. Procesul tehnologic se defineşte ca o aplicaţie P: O — D(0) prin care se indică ordinea de precedenţă a operaţiilor.

Deci structura unui proces tehnologic se poate reprezenta printr-un graf orientat Γ = (O, P) în care mulţimea vârfurilor O = { Nooo ,,, 21 } semnifică operaţiile procesului tehnologic iar arcele (oj1, oj2

ojj Po ∈) ordinea operaţiilor conform aplicatiei P asociată procesului tehnoiogic

( ). Având în vedere desfaşurarea continuă şi în acelaşi sens a procesului tehnologic graful, Γ = (O, P) poate să conţină circuite.

Page 66: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

66

Fiecărei operaţii oj (j= 1, 2,... ‚ N) i se asociază un număr întreg nenegativ t0j

pjt

numit durata operaţiei. Acesta reprezintă intervalul de timp necesar în care se efectuează operaţia. Durata este proprie fiecărui reper din lotul de fabricaţie. Tot fiecărei operaţii i se asociează un număr întreg nenegativ numit durata de pregătire a operaţiei. Acesta este un interval de timp necesar pregătirii utilajului ce execută operaţia jo .

Resursele sunt reprezentate de utilajele întrebuinţate pentru efectuarea operaţiilor. Presupunem că pentru realizarea proceselor -tehnologice se utilizează resurse diferite, fiecare resursă (utilaj) având un interval disponibil (fond de timp disponibil). Dacă durata de folosire nu este în general iimitată, momentul când ele sunt disponibile depinde de termenul de eliberare tm.

Notăm cu U (U1 U2 iU... .) vectorul resurselor disponibile unde U. Este un număr întreg pozitiv numit disponibilul resursei~.Notăm cu jijjj rrrr ..., 21= vectorul resurselor necesare pentru efectuarea operaţiei jo în fiecare unitate de timp, unde jir este un număr întreg nenegativ numit intensitatea resursei i relativă la operaţia jo Dacă r1

hl= O, operaţia 0, nu utilizează resursa i (r

reprezintă numărul de utilaje de un anumi-t tip). Se mai cunoaşte un număr de loturi ce trebuie ordonate.

Problema generală a ordonanţării se enunţă astfel: Fiind date: a) un număr de loturi hl de produse, fiecare alcătuit dintr-un număr de piese ohn b) procesul tehnologic pentru fiecare lot Ph alcătuit dintr-un număr de operaţii jo

ordinea lor fiind cunoscută oh,; c) duratele operatiilor ohjt timpul de pregătire phjt timpul de transport între două operaţii

21 jtrjt

d) grupele de utilaje disponibile Ui, numărul de utilaje din fiecare grupă miU , termenele

de când pot fi programate utilajele met ;

cere să se stabilească acea succesiune de prelucrare a loturilor pe fiecare maşină care asigură cea mai bună încărcare a utilajelor (timpii de neutilizare între prelucrarea a două loturi trebuind să fie minimi).

Datele necesare rezolvării problemei se pot sistematiza astfel (tabelul 1) Tabelul 1

Lot Mărime lot no

Timp operativ to

Timp pregătire tp

ordinea operaţiunilor ttrj1 j2

Timp transport

01 02 03... o1 o2 ..... oj o1 o2 .....oj

l1

l2

lh

no1

no2

noh

tohj tphj

ohj

grupă utilaje U1 U2 U3... Ui nr. Utilaje 1

1rU 2

2rU ....... ri

iU termen eliberare 1

1et 12et

21et

22et

.......

met

Modalităţile de rezolvare a problemei au evoluat în timp odata cu formularea cât mai

exactă a ei, astăzi cunoscându-se un număr de algoritmi care soluţionează părţi importante din -

Page 67: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

67

problemă, premize că ea va fi rezolvată complet în viitor.

9.1. Ordonanţarea producţiei de serie

Din problema generală, acest algoritm, apărut la începutul ordonanţării producţiei (1954), îşi propune rezolvarea ordonanţării a n loturi pe două utilaje, prelucrarea făcându-se în ordinea U — U

Algoritmul Johnson

2 Pentru rezolvare se identifică lotul care are cel mai mic timp de prelucrare pe un utilaj şi acesta se va plasa pe primul sau pe ultimul loc în or donanţare dacă este primul sau al doilea utilaj. Se procedează în acest mod până se - stabileşte ordinea exactă de lansare în fabricaţie.

.

Exemplu: Să se ordonanţeze prelucrarea a patru loturi pe două utilaje (datele sunt prezentate în tabelul 2). Tabelul 2

lot utilaj

l1

l2

l3

l4

U1 6 5 4 10 U2 2 6 8 5

În 1956 Akers puite problema ordonanţării în mod invers decat Jolinson, încercând ordonanţarea a două loturi pe mai multe utilaje. avantaj al metodei rezultă din faptul că ordiriea prelucrărilor nu n trebuie să fie aceiaşi, lucru ce constituie un mare pas în rezolvarea problemei generale. Modul de rezolvare este original, urtnând reprezentare grafică în spaţiul cu două dimensiuni. Pe două perpendiculare se reprezintă operaţiile făcute asupra a două loturi.Se haşurează zonele în care loturile ar trebui prelucrate siniultan, după se caută un drum ce porneşte din origine şi ajunge în colţul diagonal opus, alcătuit numai din drepte orizontale, verticale sau înclinate la 45 grade. Desigur, sunt mai multe drumuri posibile între cele două virfuri. dacă nu se găseşte drumul optim (cel mai scurt), se poate găsi un drum satisfăcător.

Algoritmul Akers

Metoda s-ar fi putut dezvolta pentru ordonanţarea mai multor loturi folosind un spaţiu n — dimensional, dar probabil că pierzănd avantaju principa1, vederea de ansamblu asupra modului de rezolvare, nici această cale nu a fost dusă mai departe.

O rezolvare cu algoritmul Johnson ridică dificultăţi în urmărirea eliberării utilajelor şi a prelucrării loturilor, chiar în acest caz cu doar două loturi.

Acest algoritm publicat în 1960 calculează termenele de lansare în prelucrare şi termenele de terminarea prelucrărilor, ca şi algoritmul Johnson, dar îşi propune, la fel ca algoritmul Akers, să ordonanţeze loturi cu succesiuni diferite de operaţii. Spre deosebire de algoritniul Akers, el permite prelucrarea a mai înult de două loturi. Pentru a uşura prelucrarea datelor se introduce noţiunea de secvenţă (paşi de calcul). Algoritmul îşi propune stabilirea unei soluţii satisfăcătoare şi nu căutarea cu orice preţ a soluţiei optime, deoarece doar pentru analiza lansării a cinci loturi pe cinci utilaje trebuie analizatevariante. Dar cu mijloacele moderne de calcul este posibilă analiza în timp scurt a tuturor acestor variante şi determinarea celei optime.

Algoritmul Gimer - Thompson

Page 68: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

68

10. LOGISTICA INDUSTRIALĂ Analiza fiuxurilor (de materiale, de bani, de oameni, de informaţii identificarea unor

modalităţi generale de rezolvare a unor problemei adiacente fluxurilor constituie domeniul logisticii.

Termenul este vechi şi a fost utilizat prima dată în armată, unde desemnează susţinerca primei linii de luptă cu un sistem complex depozite, căi de comunicaţie, mijloace de transport şi mijloace conservare, care permit aprovizionarea cu furniturile necesare.

Prin similitudine cu logistica militară s-a structurat logistică industrială, care studiază în principal doar canalele de (transportul) şi punctele de stocaj (depozitele). Transportul asigură transfer în spaţiu al obiectelor muncii, depozitarea un transfer în spaţiu iar manipularea un transfer de poziţie.

Până în prezent studiile de logistică au analizat mai mult problemele ridicate de transportul şi depozitarea materialelor, celelalte fluxuri studiate de alte discipline.

Problemele pe care le rezolvă logistica industrială sunt: alegerea mijloacelor de transport, alegerea rutelor de transport, încărcarea - descărcarea mijloace1or de transport, mânuirea produselor în depozite, suprafeţele necesare stocării, poziţia stocurilor în depozite .

Logistica industrială este alcătuită datorită elementelor specifice legate de transport şi depozitare din: logistica externă (de achiziţie, de distribuţie şi de recuperare) şi logistica internă (productivă) .

Importanţa organizării unui sistem raţional de transport este susţinută de unele constatări statistice făcute în industrie, dintre care considerăm semnificative următoarele date:

1. realizarea unei tone de produse finite implică transportul intern a circa 50 tone de materiale;

2. cheltuielile de transport reprezintă în costurile de producţie în medie 25% în România. Transportul are o pondere importantă în costuri în toate ţările (Cost fabricaţie/cost transport = 70/30 în Italia, 50/50 în Germania, 40/60 în SUA).

3. circa 9% din personalul muncitor din intreprinderile constructoare de maşini lucrează în transporturi;

4. conform unor cercetări rezu1tă că din totalul timpului în care o piesă se află într-un atelier, 80% este neproductiv (chiar în producţia efectuată pe liniile polivalente timpului neproductiv este de 50%, iar pe liniile monovalente 20%) /2/.

10.1. Transportul intern

Transporturile de la furnizori şi către beneficiari reprezintă transportul extern, (comercial) iar cele dintre depozite şi secţii, dintre secţii sau în interiorul secţiilor reprezintă transportul intern care, din motive metodologice va fi analizat prin două componente: transportul uzinal şi transportul operaţional. Aceasta din urmă cuprinde transportul în cadrul secţiilor, atelierelor, între locuri de muncă diferite, specificate conform procesului tehnologic, precum şi în cadrul locurilor de muncă, pentru alimentarea cu semifabricate, asigurarea manipulărilor tehnologice, eliminarea aşchiilor metalice, asigurarea intervenţiilor şi reparaţia utilajelor.

Principii folosite pentru organizarea transporturilor: - transportul, dacă este posibil trebuie evitat; - piesele trebuie grupate în loturi de transport; - trebuie utilizată complet capacitatea de transport;

Page 69: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

69

- transportul trebuie corelat cu fluxul de producţie; - trebuie respectat ritmul de lucru;

Proiectarea transportului între secţii, inclusiv a celui dintre depozite şi secţii sau între secţii şi magaziile de piese finite are la bază planul general al intreprinderii şi caracteristica tipologică a procesului de producţie. Pe baza produselor reprezentative realizate, a capacităţii de producţie, a volumului de producţie, se stabileşte tipul procesului de producţie din intreprindere şi se poate efectua o orientare asupra tipului de utilaj folosit la transportul uzinal.

Transportul uzinal

În cazul productiei individuale sau de serie mică nu există un flux uniform de materiale sau repere, încât nu se pot folosi mijloace pentru transportul continuu. Adesea fabricaţia se efectuează pe comenzi, şi din depozite se eliberează întreaga cantitate de materiale necesare, sarcina de transport având volum mare. Din aceste cauze între depozite şi secţiile primare şi între secţii se folosesc utilaje de transport universale, de mare capacitate: motostivuitoare, automacarale, macarale portal, tractoare cu remorcă.

La producţia de serie mijlocie, lucrul se desfăşoară pe loturi de produse, frecvenţa lor este mare, dar fabricaţia nu are un caracter continuu. Utilajele folosite sunt universale, dar de capacitate mică, mai ales stivuitoare.

În cazul producţiei de serie mare şi de masă este necesară existenţa unei corelaţii riguroase între procesele de producţie din secţii şi cele de transport dintre secţii. Intervalul de timp între loturi sau repere se micşorează până când practic, transportul devine continuu. Greutatea unei sarcini de transport în general se reduce, dar în timp frecvenţa creşte. În acest sens se recomandă proiectarea unor sisteme speciale de transport, de tipul conveioarelor.

În alegerea mijloacelor de transport, pe lângă aspectele generale determinate de tipul producţiei se iau în considerare şi alte criterii, precum: modul de deplasare a materialelor (continuu, intermitent, liber); modul de acţionare a sistemului de transport (manual, electric, termic, pneumatic,

gravitaţional); cantitatea transportată; flexibilitatea necesară; natura materialelor transportate (în stoc, bucăţi, vrac); lungimea traseului:

- transportul manual se poate folosi pe distanţe de 5 — 15 m; - căruciorul transpaletă pentru cca 50 m; - electrostivuitoarele pe distanţe de 50 — 150 m; - motostivuitoarele pentru distanţe de circa 150 m; - peste 300 m se foloseşte autocamion cu braţ macara; direcţia deplasării; - orizontală, pentru care s-au descris anterior mijloacele de trans-port; - verticală, unde sunt recomandabile ascensoarele şi macaralele pivotante; - deplasări pe plan înclinat; - mişcări de rotaţie;

spaţiul de mişcare disponibil şi necesar; investiţia cerută; pericolul de accidente;

Dintre mijloacele moderne de transport amintim sistemele bazate pe sustentaţie cu pernă de aer, sustentaţia magnetică (cu electromagneţi sau cu magneţi permanenţi); sistemele de transport prin conducte. Toate aceste aspecte scot în evidenţă complexitatea soluţionării optimizate a transportului intern, necesitatea diferenţierii de la caz la caz, cerinţa luării în considerare a problemelor actuale dar şi de perspectivă (care vor apare într-un orizont previzibil de cca 5 ani), precum şi imperativul ca sistemul de transport să poată răspunde satisfăcător unor situaţii de forţă majoră (avarii ale unor utilaje, asigurarea accesului şi transportul pentru reparaţiile capitale ale utilajelor, intervenţii în caz de incendiu, etc.).

Etapele principale ale proiectării transportului:

Page 70: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

70

Stabilirea traseului de deplasare a mijloacelor de transport se face în funcţie de fluxurile de materiale şi fluxul tehnologic, ţinând seama de spaţiile de acces şi de deplasare a personalului muncitor şi de volumul de repere ce se prelucrează în intreprindere. În cazul când în intreprindere se poate indica un produs reprezentativ, traseul rezultă din analiza graficului general .

Dacă sunt mai multe produse reprezentative se construieşte o diagramă multiprodus în care se reprezintă stadiile parcurse pentru fiecare produs în parte (volumul de transport se stabileşte pe baza planului de producţie).

Când numărul de produse este mai mare se foloseşte o diagramă care descrie intensitatea mişcării între secţii. Datele înscrise pe diagramă reprezintă cantităţile încărcate zilnic într-o secţie Si, cu destinaţia Sj. O imagine mai completă se obţine înscriind valoarea produsului dintre cantităţile de transport în anumite unităţi de timp şi distanţele de transport dintre secţii. Diagramele intensităţii de trafic se construiesc şi pentru însoţi graficul de analiză general sau diagrama multiprodus.

In funcţie de intensitatea de trafic se poate opta pentru transport la cerere sau pentru stabilirea unor itinerarii: pendulare (du-te vino), în evantai sau în circuit.

10.2. Transportul operaţional Transportul operaţional este în strânsă dependenţă de procesele tehnologice ce au loc în

secţia sau atelierul respectiv şi în funcţie de tipul procesului de producţie. În cazul fabricaţiei de unicate sau de serie mică, maşinile-unelte sunt universale şi

amplasate pe grupe omogene. Distanţele pe care au loc transporturile sunt relativ mari, fluxurile se intersectează încât pentru transport sunt folosite utilaje universale: unele manuale (lise, carucioare) altelemecanizate (cărucioare electrice pe sine, cărucioare transpaletă, electro şi motostivuitoare, poduri rulante).

În producţia de serie mijlocie, destul de des maşinile-unelte sunt amplasate în celule de fabricaţie. Distanţa dintre maşini este mică, dar fluxurile de materiale au o mare varietate, încât utilajele pentru transport trebuie să aibă flexibilitate şi în acelaşi timp să poată prelua lotul de transport. În acest domeniu s-au afirmat roboţii de transport (robocarele, numite şi teletrac sau robotransportoare).

10.3. Transportul comercial Întreprinderea este un element al unui sistem mai mare numit sistemul comercial. De poziţia avută în sistemul comercial se ţine seama când se proiectează o nouă întreprindere.

Acest transport se execută de regulă de către întreprinderi specializate (auto, ‚feroviare, aeriene). Întreprinderea nu poate exista şi nu se poate dezvolta decât în strânsă legătură cu alte întreprinderi pentru că procesul de producţie este un proces social la care participă diferite intreprinderi între care se stabilesc legături prin intermediul transporturilor.

În 1990, 34% din transporturi se făceau pe căile ferate, 62% erau autorutiere, restul prin conducte, fluviale, maritime, aeriene.

Organizarea transportului se face centralizat pentru eliminarea risipei de carburanţi. Acest lucru permite distribuţia de 1a mai multe centre la mai mulţi benieficiari. Pentru comenzi mici, întreprinderile pot folosi mijloace proprii pentru a asigura transportul comercial.

Problemele ce trebuie rezolvate pentru transportul comercial sunt: - alegerea mijlocului de transport; - alegerea transportatorului.

Criteriile folosite pentru alegere: - criteriul costului; - criteriul performanţei: durata transportului, frecvenţa Iui, reţeaua de transport existentă,

siguranţa oferită.

Page 71: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

71

Cărăuşii pot fi: - privaţi: au în proprietate mijlocul de transport; - contractori: vând cărăuşilor privaţi dreptul de transport; - publici: au linii de transport pe rute prestabilite şi cu un anumit orar (CF, linii auto).

Preţurile sunt standard. Transportul implică un risc din cauza stării tehnice a mijloacelor de transport. a

condiţiilor meteorologice, a degradării marfurilor. Din acest motiv ele se asigură. Esenţa asigurării constă din acoperirea pagubelor dintr-un fond creat prin plata unor

sume de asigurare. Fondurile sunt in administraţia societăţilor de asigurare. Se poate asigura mijlocul de transport (CASCO) sau se pot asigura mărfurile (CARGO). Asigurările se fac pentru evenimente care se pot produce (există o incertitudine) şi nu pentru evenimente care sigur se vor produce (certitudine). Riscuri asigurabile sunt: furtul, alterarea cărnii, etc.. Asigurarea se face separat pe fiecare risc. Societăţile de asigurare îşi limitează răspunderea de Ia o anumită valoare pentru a elimina plăţile mărunte şi a-l obliga pe asigurat să ia şi el măsuri de protecţie.

Condiţii de asigurare: - F.P.A. — se despăgubeşte doar dacă se pierde întreaga cantitate; - W.P.A. — se răspunde şi în cazul avariilor particulare. î

- cauzele pagubelor;

n contractul de asigurare trebuie să se prevadă:

- durata asigurării; - locul asigurării.

10.4. Depozitarea materialelor Materialele din depozite sau produsele din magazii formează un stoc. Stocul reprezintă o

cantitate de resurse materiale care satisfac cerinţele obiective ale desfăşurării procesului de producţie.

ItPSC SSSSSS ++++= unde, Sc— stoc curent, cantitatea de material necesară pentru asigurarea desfăşurării normale,

continue a procesului de producţie între două livrări; Ss — stoc de siguranţă, cantitate de materiale destinată să asigure desfăşurarea

continuă a procesului de producţie în cazul eventualelor întreruperi în aprovizionare. Acest stoc nu se foloseşte 1a aprovizionarea curentă a locurilor de muncă.

Sp — stoc de pregătire, se creează la materialele care necesită o pregătire anterioară începerii procesului de producţie (îmbătrânire naturală, uscarea lemnului etc.).

St — stoc pentru transportul intern, asigură desfăşurarea normală a procesului de producţie în cazul când aprovizionarea se face de la un depozit central, care necesită un timp între lansarea comenzii şi aducerea materialelor.

Si — stoc de iarnă creat pentru materialele la care datorită condiţiilor climatice, aprovizionarea nu se face în lunile de iarnă. Asemenea materiale se folosesc în special în turnătorii: argile, nisipuri, lemn, materiale de construcţii. Aceste stocuri se creează în timpul verii.

Stocul curent se fundamentează pe baza normelor de consum şi a normelor stoc.

Page 72: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

72

11. MENTENANŢA INDUSTRIALĂ

Întreprinderea este un sistem ce cuprinde echipamentele necesare procesului de producţie şi operatorii. Se apreciează că aproximativ 30% din capitalul unei intreprinderi îl reprezintă echipamentele, deci o valoare semnificativă. Din acest motiv menţinerea echipamentelor în funcţionare, la parametrii stabiliţi, constituie o condiţie a obţinerii eficienţei intreprinderii. Această activitate este cunoscută astăzi sub numele de mentenanţă. Îti limba engleză „mentenance” înseamnă „susţinere”. Semnificaţia mentenanţei este aceea de administrare a întregului proces productiv pentru a-l menţine în funcţiune la parametrii proiectaţi. Într-o definiţie larg utilizată, mentenanţa reprezintă o direcţionare şi organizare a resurselor în vederea stăpânirii disponibilităţii şi performanţelor unui sistem productiv la un anumit nivel.

Ideea de a menţine echipamentele în stare de funcţionare în loc de a le înlocui cu altele noi are un aspect economic şi ea s-a conturat în domeniul militar (Hadrian în anul 120 d. H. înfiinţa în Anglia ateliere de reparat arme). Mentenanţa şi-a păstrat până în jumătatea secolulului XX caracterul artizanal. Sumele mari investite aici în ultimul timp (cca 25% din investiţii) au impulsionat conturarea unei teorii a mentenanţei (fondată de S. Nakajima în 1971). Acesta a sesizat trei etape în dezvoltarea mentenanţei.

1. mentenanţa corectivă

2.

(până în 1950) ce presupune reparaţii când se defectează echipamentul; ea se bazează pe noţiuni din ingineria tehnică: uzură, defect, oboseala materialului;

mentenanţa preventivă

3.

(până în 1970) presupune reparaţii planificate ale echipamentelor; ea se bazează pe noţiuni ale ingineriei economice: eficienţă, ciclul de viaţă;

mentenanta sistemică

Importanţa mentenanţei decurge din fapul că:

(numită şi productivă sau totală) ce se bazează pe teoria calităţii (fiabilitate, mentenabilitate, disponibilitate), teoria proiectării, ingineria sistemică (se încearcă obtinerea unei disponibilităţi crescute a întregului sistem productiv: celula de fabricaţie, atelier de producţie, întreprindere) şi pe ingineria umană. În acest mod teoria mentenanţei are concepte fundamentate de inginerie.

- a crescut valoarea echipamentelor industriale; - a crescut parcul de utilaje şi instalaţii; - au crescut pierderile în cazul avariilor; - au crescut cheltuielile de reparaţii;

Din acest motiv mentenanţa îşi propune: - menţinerea utilajelor în stare de funcţionare; - evitarea opririlor accidentale; - modernizarea utilajelor, simultan cu reparaţia lor; - limitarea costurilor pentru reparaţii;

Unele studii arată că în timp, într-o economie, durata fabricatiei de bunuri creşte liniar, iar durata reparaţiilor creşte exponenţial. Se ajunge astfel ca 50% din forţa de muncă să lucreze în reparaţii.

11.1. Teoria defectării

Defectul reprezintă pierderea unei funcţii a echipamentului şi el se datoreşte apariţiei unor neconformităţi (abaterea unei caracteristici de la nivelul prevăzut). Starea în care trece

Page 73: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

73

echipamentul este de defectare şi ea are drept cauză unul sau rnai multe defecte. După gravitatea lor se disting patru clase de defecte: critice; majore; minore; secundare.

Clasificarea defectelor

Implicaţiile defectării Clase de defecte Critice Majore Minore Secundare

Accidentări grave Probabil Posibil Nu Nu Funcţionare sub parametrii Sigur Sigur Probabil Nu Funcţionare intermitentă Sigur Probabil Nu Nu

Mentenanţă pe teren Puţin probabil Puţin probabil Posibil Posibil Întreţinere suplimentară Sigur Sigur Probabil Probabil

Efort suplimentar la instalare Nu Da Nu Nu

Influenţă asupra aspectului Defecte vizibile Defecte vizibile

Defecte vizibile

Posibil neobserva

bile Apariţie defecte Bruscă Progresivă Probabil Nu

Având în vedere modalitatea de defectare, aceasta poate fi: - parţială — încetarea unor funcţii, fără a duce la ieşirea din exploatare; - totală — încetează toate funcţiile produsului şi nu mai poate fi exploatat;

Cauzele defectelor. Defectul apare din cauza unor factori materiali, umani şi economici.

Factorii materiali sunt: uzura dinamică, uzura statică şi oboseala materialelor. Uzura dinamică apare ca urmare a procesului de frecare are drept consecinţă degradarea

suprafeţelor de contact, modificarea dimensiunilor, a formei geometrice şi a jocurilor. Ea este un proces progresiv în timp.

Uzura statică apare ca urmare a influenţei mediului (coroziune). Oboseala este un fenoinen de rupere a materialului la solicitări obişnuite, datorită

modificării structurii sale în timp. Factorii umani care influenţează defectarea sunt proiectanţii echipamentelor, operatorii

şi reparatorii. Greşelile în proiectare ăpar din folosirea unor materiale nesatisfăcătoare, dimensionării incorecte sau tehnologiilor neadecvate. Trebuie să se elaboreze instrucţiuni de lucru şi tehnologii de reparaţie. În exploatare şi reparaţii o importanţă mare o are stabilitatea cadrelor. Aceasta conduce la calitatea muncii. Realizarea unei mentenanţe totale cere implicarea factorilor umani.

Implicarea totală presupune participarea flecărui angajat la srientenanţa sistemului. De aici a rezultat noţiunea de mentenanţă autonomă, desfăşurată de muncitorii direct productivi. Implicarea se poate realiza prin crearea unor grupe de lucru orientate spre îsnbunătăţirea eficienţei globale. Japonezii pun accent pe însuşirea conceptelor „5S”/:

1. seiri — indepărtarea a tot ce este inutil (materiale, scule, rebuturi, documente); 2. settan — punerea lucrurilor rămase în ordine; 3. seiso — curăţenia spaţiului productiv (curăţenia duce la descoperirea unor defecte); 4. seiketsu — menţinerea unei igiene perfecte; 5. shitsuke — respectarea disciplinei;

O componentă principală a mentenanţei o reprezintă însă instruirea fiecărui executant asupra modului de funcţionare şi întreţinere a utilajului pe care lucrează.

Proiectanţii trebuie ca încă din faza de concepţie să prevadă modul de realizare a mentenanţei. Pentru aceasta, la proiectare se elaborează tehnologii de reparare şi recondiţionare. Studiul defectelor arată că o parte a lor se datoresc greşelilor de proiectare sau de execuţie

Totuşi cca. 2/3 din avarii apar din cauza greşelilor de exploatare. Sunt necesare instrucţiuni de lucru pentru fiecare echipament, definirea. regimului de lucru, a manevrelor permise şi interzise /5/.

Page 74: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

74

Stabilitatea personalului de exploatare asigură creşterea experienţei lui în detectarea punctelor slabe dar şi creşterea conştinciozităţii în efectuarea remediilor.

Factorii economici

CicIul de viaţă al produsului este un element fundamental al teoriei mentenanţei. Produsul trece printr-o etapă de concepţie, o etapă de realizare, o etapă de utilizare normală şi o etapă de mentenanţă, fiecare cu anumite costuri.

depind de durata exploatării şi de cheltuielile făcute în exploatare şi mentenanţă.

Analiza costurilor pe ciclul de viaţă se înscrie în abordarea globală a problemelor sistemelor productive (concept introdus de Departamentul Apărării din SUA în 1966).

De exemplu vopsirea unei suprafeţe cu vopseaua A (tabelul 2) necesită 5.000 USD (vopseaua durează trei ani), iar utilizând vopseaua B sunt necesari 1 5 .000 USD (vopseaua durează 6 ani). Din aceste motive s-ar părea că varianta A este mai economică, pentru 6 ani cheltuindu-se 10.000 USD. Dar luând în considerare şi costul operaţiei (să presupunem 20.000 USD), varianta A costă 50.000 USD iar varianta B 35.000 USD. Deci considerarea costurilor totale duce la schimbarea deciziilor.

Tabelul 2

Variantele Costul Durata C/D Vopseaua A 5.000 USD 3 ani 1.666 USD/an Vopseaua B 15.000 USD 6 ani 2.500 USD/an

La fel se poate întâmpla la achiziţionarea unui produs. Deşi preţul este diferit, trebuie

luate în considerare costurile mentenanţei, care vor da cheltuieli total diferite. Eficienţa globală este un indicator al folosirii produsului în ciclul de viaţă. Ea permite

măsurarea precisă şi corectă a producţiei obţinută de întreprindere adăugând la pierderile de producţie datorită apariţiei defectelor şi pierderile cauzate de microopriri sau încetinirea producţiei din cauza stării utilajelor.

disponibilTimpreruperiTimpDitateaDisponibil int

=

efunctionarTimptotalaoductiacicluluialteoreticTimpPteaoductivita PrPr ×

=

totalaoductiedefectaoductietotalaoductieDcalitatiiRata

PrPrPr −

=

Obsolescenţa (uzura morală) arată pierderea înregistrată de un utilaj învechit comparativ

cu utilajele similare apărute mai târziu pe piaţă.

2

1

1

2

2

11VV

CC

qqOb ⋅⋅−=

unde, q1 q2 — productivitatea utilajului nou;

— reprezintă productivitatea utilajului în funcţiune;

C — cheltuieli de întreţinere şi funcţionare; V1 V

— costul utilajului vechi în acel moment; 2

— costul de achiziţie al unui utilaj nou; Înlocuirea este oportună dacă:

Fiabilitatea reprezintă aptitudinea produsului de a funcţiona in condiţii specificate un timp dat fără a se defecta. Ea studiază degradarea în timp a unui sistem fizic.

Deoarece echipamentul este un sistem fizic ce are ieşirile dependente de intrări y j~x), studiul fiabilităţii se realizează teoretic prin analiza variaţiei procesului aleator y care descrie dacă una din performanţele echipamentului a intrat în domeniul defectării

Page 75: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

75

Acelaşi studiu se poate efectua şi urmărind timpul de funcţionare până la defectare care este o variabilă continuă. Unei anumite valori T a timpului îi corespunde o probabilitate p1

R(t) = p(T> t)

de funcţionare. Fiabilitatea nu poate fi măsurată direct ci se determină pe baza metodelor teoriei probabilităţii. Matematic fiabilitatea se defineşte prin probabilitatea că timpul T de funcţionare fără defecte să depăşească timpul t prescris:

11.2. Producţia şi gestiunea SDV-urilor Fabricarea sculelor, dispozitivelor şi verificatoarelor (S.D.V.) are o pondere însemnată în

unele intreprinderi. Consumul de scule pe durata de viaţă a unui utilaj depăşeşte valoarea acestuia de câteva ori. În SUA producţia de SDV-uri este valoric egală cu producţia de maşini unelte iar în UE producţia de SDV-uri este dublă faţă de producţia de maşini unelte.

În categoria SDV-urilor, sculele, matriţele şi modelele de tumătorie reprezintă câte 25% iar dispozitivele de verificare cca. 1O%, restul reprezentându-1 alte produse.

La intreprinderile mari sculăriile produc 80% din necesarul de SDV-uri restul fiind cumpărat. Necesarul de SDV-uri se stabileşte pe baza unor normative sau pe baza consumurilor anterioare, ponderate cu un coeficient. De regulă SDV-urile speciale sunt fabricate în interiorul intreprinderii iar cele universale sunt cumpărate de la intreprinderile specializate. SDV-urile infiuenţează costul unitar al produselor.

În cadrul producţiei auxiliare SDV-urile reprezintă 25% din valoarea producţiei, 33% din fondul de salarii şi utilizează 35% din numărul de muncitori. La nivelul intreprinderii cheltuielile cu SDV-uri reprezintă 1 5% în producţia de masă, 8% în producţia de serie mare, 6% la seria mică şi 4% la producţia individuală.

Proiectarea şi fabricarea SDV-urilor ridică destule probleme. Deoarece deseori timpul de pregătire a fabricaţiei se consumă în cea mai mare parte cu proiectarea produsului ce trebuie realizat, rămâne puţin timp pentru proiectarea SDV-urilor, deşi ar trebui acordat cca. 60% din timpul de pregătire tehnologică. Dotarea sculăriilor este făcută în general cu maşini universale deoarece nomenclatorul de fabricaţie este vast iar seriile sunt mici. Coeficientul de încărcare al maşinilor este mai mic (cca. 65%), dar calificarea muncitorilor trebuie să fie mai mare. Dotările variate fac ca productivitatea să difere mult şi aceeaşi sculă se obţine cu cheltuieli diferite la fabrici diferite. Fabricarea în intreprinderi a sculelor le oferă o independenţă dar sculele realizate sunt mai scumpe. O altă problemă este găsirea sculelor folosite pentru fabricarea altor scule (de gr. I).

Materialele folosite pentru scule sunt mai dure iar ponderea aşchierii este în scădere, introducându-se prelucrările electrochimice.

O soluţie găsită pentru reducerea costului SDV-urilor este folosirea modularizării. Sunt cazuri când unele scule sunt rea1izate în secţiile de prelucrare sau invers când

producţia de bază se realizează în sculării. Acest lucru duce la uniformizarea încărcării utilajelor.

Proiectarea şi fabricarea SDV-urilor se desfăşoară după aceleaşi principii ca şi producţia de bază, creându-se în intreprinderi secţii de sculărie, formate la rândul lor din ateliere pentru diferite tipuri de scule (dacă este cazul). Activitătile din sculărie sunt:

1. Activităţi tehnico — economice: - planificare, achiziţii materiale, calculul costurilor SVD-urilor - metode de fabricaţie SDV; - gestionare magazii şi depozite’de scule;

2. Activităţi productive: - pregătirea producţiei; - execuţie SDV-uri şi recondiţionări;

Page 76: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

76

12. PROCESUL DE MUNCĂ

Procesele de producţie au două componente: procesul tehnologic şi procesul de muncă /1/. Procesul de muncă reflectă activitatea executantului. În ceea ce priveşte conţinutul şi structura, procesul de rnuncă este dependent de procesul tehnologic care are rolul primordial în desfaşurarea procesului de producţie

Procesele tehnologice trebuie privite în strânsă tegătură cu activitatea executanţilor. Organizarea muncii îşi propune să asigure uşurarea eforturilor muncitorilor (economie

de muncă vie), înlăturarea monotoniei muncii (pentru menţinerea capacităţii de muncă) şi dezvoltarea profesionată a omului în procesul muncii, cu scopul creşterii productivităţii muncii.

Impactul dintre procesul de muncă şi procesul tehnologic se petrece la locul de muncă, care reprezintă veriga de bază a procesului de producţie. Locul de muncă este un sistem care are ca etemente: omut, rnaşina, relaţiile (de exemplu solicitările din mediu, relaţiile interumane) şi un scop: creşterea productivităţii.

Pentru studierea relaţiei dintre om şi mediul de muncă a fost creată o disciplină ştiinţifică numită „ergonomia” (în greceşte înseamnă legile muncii). Scopul ergonomiei este creşterea gradului de confort al muncii în condiţiile unei productivităţi în creştere.

12.1. Capacitatea de muncă Capacitatea de muncă a omului este suma disponibilităţilor fizice şi senzoriale

desfaşurarea muncii. Reducerea capacităţii de muncă constituie oboseala care poate fi fizică, senzorială, cerebrală şi ea apare datorită consumului de energie.

Pentru maşinile unelte actuale s-a determinat că muncitorul „ideal” care ar consuma energia minimă ar trebui să aibă l ‚37m înălţime, lăţimea umerilor O,61m şi deschiderea braţelor 2,35m. Problema constă în adaptarea utilajelor la caracteristicite omului.

Omul desfăşoară activitatea în mod normal într-o zonă restrânsă în jurul său care trebuie cunoscută. De asemenea trebuie aleasă poziţia normală de muncă pentru că altfel muncitorul cheltuieşte mai rnultă energie dacă stă în pozitii incomode care duc la deformarea sistemului osos sau a sistemului vascular. Se urmăreşte evitarea înclinărilor laterale, braţele nu trebuie să fie ţinute suspendate, planut de lucru să fie la o distanţă corelată cu vederea, scaunele să aibă dimensiuni corespunzătoare, funcţionale .

La concepţia maşinilor, utilajelor, se impune a fi cunoscute trăsăturile şi posibilităţile medii ale omului din punct de vedere al forţei, percepţiei, reacţiei şi cornenzii. Experienţa practică a permis formutarea principiilor economiei de mişcări:

a) mişcările mâinilor şi a braţelor să fie simultane, ambele mâini să înceapă Iucrul în acelaşi timp, să nu rămână inactive simultan, mişcările să fie simetrice;

b) consumul energetic să fie minim, să se solicite cât mai puţin muşchii. Sunt preferate mişcările continue în locul celor întrerupte;

c) să se folosească mişcările balistice în locul celor controlate; d) este necesar un ritm constant pentru efectuarea muncii; e) uneltele şi materialele trebuie să aibă un loc cât mai stabil, cât mai aproape în faţa

muncitorului; f) evacuarea produselor şi deşeurilor să utilizeze sisteme cu plan înclinat pentru folosirea

gravitaţiei; g) poziţia în timpul muncii trebuie să fîe confortabilă; h) mai multe scule să fie grupate în una singură;

Page 77: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

77

i) mâinile să fie degrevate de mişcările ce pot fi executate de picior; j) dimensiunea organelor de comandă să fie astfel aleasă încât să permită manevrarea lor

fără schimbarea poziţiei executantului; k) poziţia coloanei vertebrale trebuie să fie dreaptă. Efortul ce poate fi depus depinde de

timp şi distanţă.

Activitatea omului, indiferent de natura sa, presupune un consum de energie (pentru metabolismul bazal, pentru digestie, asimilare, activităţi extraprofesionale şi pentru metabolismul din timpul activităţii). Regimul raţional de muncă include stabilirea timpului de lucru optim şi momentul introducerii pauzelor (pauzele sunt stabilite în funcţie de concentrarea nervoasă). Între orele 12 — 14 s-a observat o capacitate mai mică de muncă.

Ritmul de muncă

La munca în schimburi există dificultăţi de adaptare de la munca de zi la cea de noapte, iar la cea de noapte apare o oboseală suplimentară. Deşi omul se adaptează şi la condiţiile fizice şi psihice grele, cu timpul aceste condiţii determină creşterea numărului de erori în muncă şi micşorarea producţiei.

Factorii de ambianţă Temperatura — realizarea microclimatului corespunzător presupune păstrarea echilibrului

termic între organism şi mediu. Cu cât sunt mai ridicate valorile temperaturii, cu atât mai mică trebuie să fie umiditatea aerului. În lipsa confortului apar erori. Temperatura optimă este de 20 grade Celsius. Peste 30 grade Celsius scade productivitatea cu 40%, sub 10 grade scade dexteritatea.

Iluminatul

Lumina florescentă duce la oboseala ochiului, mai ales în perioada următoare introducerii acestui sistem cle iluminare deoarece apoi are loc o adaptare.

— ilurninatul necorespunzător este cauza a 20% din accidentele de muncă; 20 — 90% din totalul informaţiilor percepute care ajung la creier sunt de natură vizuală; 80% din activităţi se desfăşoară sub controlul privirii, de aceea este necesară o calitate optimă a luminii. Nivelul de iluminare este determinat de specificul locului de muncă. Pentru evitarea strălucirii se pot folosi rnai multe lămpi cu intensitatea mai redusă, o altă poziţie a lor încât reflexia să nu atingă ochii sau să se utilizeze suprafeţe mate care reflectă lumina difuz. Nivelul de iluminare influenţează productivitatea şi oboseala.

Folosirea iluminatului natural este avantajosasă dacă se asigură protecţia impotriva căldurii soarelui. Distanţa dintre două clădiri trebuie să fie dublă faţă de înălţimea clădirii celei mai apropiate. Umbrele pot fi evitate prin dirijarea raţională a luminii.

Coloritul industrial

- roşu — pericol imediat;

— poate micşora oboseala. RoluI funcţional al culorii se manifestă prin utilizarea ei 1a colorarea pereţilor, a plafonului, a pardoselii, a utilajului, a mobilierului. Dar culorile sunt calde sau reci, stimulative, iritante sau liniştitoare, uşoare sau grele. Unele culori determină modificări de ordin fiziologic (roşu influenţează ritmul respiraţiei şi presiunea sângelui; galben metabolismul; portocaliu digestia; verde scade presiunea sângelui). În intreprinderi se folosesc şi culori de identificare şi semnalizare (stabilite de ISO):

- galben — precauţie; - verde — siguranţă; Standardele prevăd culori pentru încărcarea conductelor (STAS 8589’ — 70), a

recipientelor cu gaze sub presiune (STAS 5 1 89 — 60) şi al izolaţii1or (STAS 9192 — 70). Lumina florescentă schimbă nuanţele. Este necesară scoaterea în relief a organelor de

maşini în mişcare. Influenţa culorii a fost demonstrată la compania Ford unde pereţii atelierelor erau zugrăviţi

în cenuşiu. Vopsiţi într-o culoare mai vie producţia a înregistrat un spor de 20% fără efort suplimentar din partea‚ muncitorilor. În schimb absenţele s-au diminuat simţitor.

Adultul este domic de nuanţe dulci, discrete. De exemplu la unele companii când s-au vopsit atelierele în culori mai vii, s-a constatat o creştere masivă a cazurilor de oboseală. Un sondaj făcut

Page 78: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

78

în intreprinderi din New York arată că există o influenţă a culorii asupra: iluminatului, productivităţii, absenteismului, oboselii.

Zgomotul — influenţa lui asupra omului înseamnă influenţă asupra rezultatelor muncii. Nivelul admisibil al zgomotului are aspect igienic şi tehnic. Măsurile de combatere a zgomotului se iau încă din faza de proiectare. Se combat în primul rând zgomotele de la sursă(îmbunătăţirea echilibrării, înlocuirea materialelor zgomotoase). Protecţia colectivă se face cu panouri contra zgomotelor, care le absorb. Folosirea carcaselor micşorează zgomotul. Protecţia individuală se face prin căşti antifonice. Zgomotul are o acţiune stresantă. E1 duce la modificări ireversibile asupra auzului şi slăbirea agerimii vederii. Sunetele imprevizibile afectează într-o măsură mai mare decât cele previzibile.

Zgomotul influenţează în special munca intelectuală dar undele sonore ifluenţează şi precizia de prelucrare a pieselor, având impact asupra maşinilor unelte deoarece vibrează maşina şi piesa.

Muzica functională

Ca valori orientative s-a constatat că omul are nevoie de următoarele condiţii:

— are o acţiune psihologică (destindere) şi fiziologică (ritmul circulaţiei sângelui) dar poate distrage atenţia. Ritmul muzicii trebuie să coincidă cu cel al muncii şi să ţină seama de vârstă, sex, grad de cultură, meserie. Sunt necesare emisiuni de scurtă durată şi discontinue (1 — 2 ore în 8 ore de lucru) care transmit muzică fără cuvinte.

- volumul de aer minim 12 rn3

- umiditatea să fie cuprinsă între 75 — 85%;

/salariat. Aerul trebuie înnoit de şase ori pe zi, viteza lui să fie sub 15 m/min. iarna şi 45 m/min. vara;

- zgomotul să fie sub 60 dB în birouri şi 70 dB în ateliere. S-a constatat că o reducere cu l 0 dB duce la creşterea productivităţii cu 15%;

- iluminatul trebuie să fie de 150 — 259 Iucşi. Iluminatul optim duce la creşterea productivităţii cu 6%;

12.2. Productivitatea muncii Activitatea umană din intreprindere are un caracter finalist, iar managerii orientează acţiunea

oamenilor nu numai în vederea realizării producţiei ci asigură realizarea ei în condiţii de înaltă eficienţă.

Productivitatea este eficienţa cu care se cheltuieşte munca omenească.

TQW =

unde, Q — cantitatea de produse obţinute; T — cheltuiala de muncă depusă;

Productivitatea exprimă gradul de organizare a producţiei şi arată calitatea muncii depuse. Productivitatea măsurată 1a nivel individual

Cel mai bine productivitatea individuală se exprimă în unităţi naturale (buc./oră). Dar pentru comparaţie se poate exprima şi în unităţi monetare. Acestea însă pot introduce o deformare.

este diferită de la om la om, din cauza gradului de califîcare diferit şi a1 instrumentelor tehnice utilizate.

TVW =

unde, V — valoarea producţiei; T — timpul mediu de muncă

Productivitatea măsurată la nivel de intreprindere

se calculează tot pe muncitor. Productivitatea intreprinderii este în funcţie de ansamblul eforturilor necesare realizării unei producţii vandabile la clienţi.

ERW =

unde, R — cifră de afaceri (realizări); E — număr de angajaţi (efort);

Page 79: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

79

Schimbările ce au loc azi în producţie îi determină pe specialişti să revizuiască teoriile curente privind definiţia Efortului. Abordând sistemic productivitatea, ea este obţinută prin coordonarea coerentă a eforturilor tuturor factorilor de producţie (umani, materiali, financiari) în vederea maximizării rezultatelor.

Peter Drucker afirmă că elementele care determină eforturile sunt: - energia tehnică (mecanică, electrică, termică) asigurată printr-un utilaj corespunzător, dacă

este cazul automatizat; - energie intelectuală a oamenilor angajaţi în procesul de producţie; - energie managerială care coordonează cele două elemente anterioare;

Progresul unei intreprinderi se măsoară mai cu seamă prin progresul energiei intelectuale şi manageriale investite în producţie. Productivitatea devine astfel un concept complex în stare să integreze corect toate __ eforturile depuse de oameni în actul de producţie şi să exprime sensul şi valoarea finală a acestor eforturi în funcţie de rezultatele efectiv obţinute.

Productivitatea măsurată la nivel national

PVW =

reprezintă raportul dintre

unde: W — venitul naţional P — populaţie ocupată

Productivitatea ca şi eficienţa reprezintă raportul efectlefort. Dar între ele sunt deosebiri. Productivitatea se calculează de regulă numai în ramurile productive, pe când eficienţa se calculează în toate domeniile de activitate, inclusiv învăţământul, sănătatea, arta, cultura, administraţia de stat. Eficienţa caracterizează ansamblul de efecte (economice, sociale, culturale, politice, ecologice), în timp ce productivitatea vizează doar rezultatele economice. De aceea pentru a exprima eficienţa la nivelul unei întreprinderi, sistemul de indicatori economici cuprinde pe lângă productivitatea muncii şi alţi indicatori. De exemplu productivitatea este strâns legată de calitate. Ea depinde doar de creşterea cantităţii de produse care îl satisfac pe beneficiar.

Succesul afacerii implică creşterea productivităţii muncii. Prin aceasta: - se măreşte valoarea obţinută în unitatea de timp; - se reduce consumul de forţă de muncă (sau pot creşte sarcinile de producţie fără să crească

numărul de muncitori); Productivitatea depinde de un sistem de factori: naturali, umani, tehnici, economici,

organizatorici, politici, psihologici. Principalele căi de creştere a productivităţii sunt:

- promovarea progresului tehnico —ştiinţific; - ridicarea gradului de calificare a forţei de muncă; - perfecţionarea organizării producţiei şi muncii; - cointeresarea materială;

Un studiu efectuat în SUA arată că sursele creşterii productivităţii sunt: inovarea, organizarea, instruirea şi creşterea numărului de comenzi

Promovarea progresului tehnic

Prin promovarea metodelor şi tehnologiilor noi se reduce timpul de muncă şi timpul de producţie în ansamblu, putând creşte simultan productivitatea muncii.

este influenţată de automatizarea proceselor de producţie, robotizarea unor activităţi industriale, conducerea producţiei cu calculatorul şi proiectarea asistată de calculator.

O puternică influenţă asupra productivităţii o are ridicarea nivelului calificării profesionale

Ca factor distinct dar şi ca element al progresului tehnic,

. Volumul producţiei este determinat de cantitatea de muncă antrenată în procesul de producţie. Dar forţa de muncă de care dispune societatea la un moment dat este limitată, astfel că singura cale de sporire a producţiei este creşterea productivităţii muncii. Personalul califîcat foloseşte şi întreţine mai bine maşinile şi utilajele, reduce timpul de execuţie a lucrărilor, îmbunătăţeşte calitatea produselor. Ridicarea calificării şi policalificarea permit muncitorului să treacă dintr-un domeniu în altul, în raport cu necesităţile producţiei.

organizarea productiei şi a muncii este o cale deosebit de eficientă pentru creşterea productivităţii muncii. Ea vizează utilizarea

Page 80: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

80

corespunzătoare a personalului muncitor indiferent de compartimentul în care lucrează, îmbunătăţirea organizării în fiecare compartiment şi la nivelul intreprinderii, creşterea gradului de cooperare în producţie, ridicarea nivelului de folosire a fondurilor fîxe şi a timpului de muncă, îmbunătăţirea aprovizionării cu materiale. Pentru creşterea productivităţii trebuie să se asigure o strânsă corelare între capacitatea utilajelor şi

normele de muncă, luându-se măsuri pentru atingerea parametrilor tehnici, calitativi şi economici prevăzuţi în documentaţiile tehnice.

Biroul Internaţional al Muncii consideră că productivitatea este influenţată de următorii factori:

1) Factori genera1i

2)

— clima, repartiţia materiilor prime, politica fiscală şi de credit, piaţa muncii, sistemul de informare tehnică;

Factori tehnici

3)

— gradul de utilizare a capacităţii de producţie, calitatea materiei prime, ritmul aprovizionării, amplasarea intreprinderii;

Factori umani —

Compararea productivităţii pe plan internaţional este o acţiune utilă dar dificilă deoarece nu există o definiţie unanim acceptată a productivităţii şi chiar în aceste cazuri nu există o metodologie uniformă de calcul.

. relaţiile dintre muncitori şi conducere, condiţiile de muncă, structura forţei de muncă, politica sindicatelor;

Dar sunt importante nu numai proporţiile actuale ci şi ritmurile de creştere a productivităţii. Se constată că Japonia are un ritm anual de 51%, SUA de 4% iar UE de 3%. J. Naisbitt explică acest fapt prin accentul pus în SUA pe aspectele financiare şi nu pe cele ale producţiei.

Comparaţiile în timp între productivităţi sau între ritmul de creştere trebuie făcute cu atenţie şi numai dacă lucrurile sunt comparabile. De exemplu părea că în SUA productivitatea în construcţii a scăzut în 20 de ani cu 20%. Dar iniţial în construcţii predominau autostrăzile, pe când astăzi predomină construcţia de case. Şi nu apartamentele din blocuri ci cele individuale care nu sunt standardizate.

O problemă încă discutată este aceea a productivităţii muncii de cercetare. În SUA puţine firme au o astfel de evidenţă.

Page 81: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

81

13. CALITATEA SISTEMULUI DE PRODUCŢIE

Calitatea este o imagine a unei entităţi (procesul de producţie) obţinută prin compunerea caracteristicilor calitative ale ei. La un moment dat, dintr-un proces poate rezulta un produs cu nivel calitativ mai bun, problema este ca produsele bune să se obtină în mod constant, lucru care constituie asigurarea calităţii. Aceasta are ca funcţii construirea calităţii, verificarea calităţii, garantarea calităţii, îmbunătăţirea calităţii şi instruirea pentru calitate.

13.1. Îmbunătăţirea proceselor

Funcţia de îmbunătăţire a calităţii cuprinde un set de măsuri rezultate în urma verificării produselor sau a urmăririi modului de desfăşurare a tuturor activităţilor relative la calitate. Spre deosebire de construirea calităţii care se refera la măsurile adoptate pentru asigurarea nivelului calitativ la produsele noi ce vor fi realizate, îmbunătăţirea contribuie la creşterea nivelului calitativ al produselor din fabricaţia curentă prin reproiectarea produselor si proceselor.

Îmbunătăţirea calităţii este o activitate de mult cunoscută, dar în ultimul timp se accentuează pe îmbunătăţirea continuă, Kaizen, o practică introdusă de japonezi care acordă atenţie în mod special procesului de realizare a produselor, spre deosebire de occidentali care sunt atenţi doar asupra rezultatelor (produselor).

Strategiile de îmbunătăţire a calităţii pot fi orientate pe produs (se urmăreşte îmbunătăţirea caracteristicilor produsului), orientate pe procese (se îmbunătăţesc activităţile ce participă la realizarea produsului), sau orientate pe sistem (se imbunătăţesc funcţiunile organizaţiei industriale).

Practica modernă cere ca îmbunătăţire să se facă, în primul rând, asupra proceselor de producţie (criteriul P), spre deosebire de vechea abordare ce se referea, în special la îmbunătăţirea rezultatelor (criteriul R) (fig. 1) – Strategii parţiale de îmbunătăţire

Întelegerea conceptului KAIZEN implică o comparaţie între doi termeni utilizati de japonezi, Kaizen si Kairyo. Kaizen este o îmbunătăţire continuă şi în toate domeniile iar Kairyo este o îmbunătăţire obţinută prin inovare.

În conceptia japoneză există posibilităţi infinite, nelimitate de îmbunătăţire, pe când în cultura occidentală predomină îmbunătăţirea făcută prin inovare. Dar în întreprindere nu se poate introduce in fiecare zi o inovare. Kaizen cere o infinitate de mici eforturi ce presupun ca astăzi să se lucreze puţin mai bine decat ieri. O reprezentare grafică a diferentei dintre Kaizen §i Kairyo este redata in fig. 2.

Page 82: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

82

Fig. 2 – Comparaţia Kaizen - Kairyo

Îmbunătăţirea continuă este necesară pentru ca întreprinderile importante de pe piata poseda

tehnologii de varf sau le pot achizitiona daca au nevoie, ceea ce conduce la o anumita egalitate între ele. Însă obsolescenta (uzura morală), face ca în timp să apară decalaje. Pentru a se putea menţine în competiţie întreprinderile trebuie ca, la anumite intervale de timp, să facă inovaţii sau descoperiri susceptibile să le ofere un avantaj substanţial, lucru dificil chiar pentru cele mai puternice. Din acest motiv se incearcă prin pasi mici, dar continui, să se faca ameliorări pentru păstrarea avantajelor.

O comparaţie între cele două metode de îmbunătăţire evidenţiază o mulţime de diferenţe (tabelul 1).

Comparaţia Kaizen-Kairyo

Tabelul 1 Caracteristica Kaizen Kairyo

1. Durata activităţii Pe termen lung şi durabil dar limitat

Pe termen scurt, dar emoţional

2. Viteza Paşi mici Intermitent 3. Momentul aplicării Continuu Brusc 4. Schimbări Graduale-constante Imprevizibile 5. Implicare Toţi salariaţii Câteva vârfuri, elitele 6. Abordare Eforturi de grup Eforturi individuale 7. Modalitate Întreţinere ameliorare Brusc, reconstrucţie 8. Catalizator Know-how convenţional Progres tehnic 9. Investiţii Mici Mari 10. Orientări ale eforturilor Pe persoane Pe tehnologie 11. Criterii de apreciere Eforturi făcute Rezultatele şi profitul 12. Avantaje O funcţionare bună într-o

economie cu creştere lentă Se pretează bine la o economie

cu creştere rapidă

Dacă se acceptă că activitatea într-un domeniu este alcătuită din acţiuni de îmbunătăţire şi menţinere, se observă că implicarea personalului este diferită pe scara ierarhică (fig. 3).

Page 83: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

83

Fig.3 – Implicarea personalului în îmbunătăţire

Principalele instrumente şi tehnici folosite pentru Kaizen sunt: orientarea spre solicitările clienţilor, controlul total al calităţii, utilizarea roboţilor, sistemul de sugestii, automatizarea, disciplina la locul de muncă, mentenanta productivă totală (TPM), Kanban, activitatea în grupuri mici (cercurile calităţii).

Managementul orientat pe rezultate conduce la diversificarea pieţelor de desfacere mărind mai repede cantitatea decât calitatea. Lucrul acesta duce la creşterea rapidă a salariilor, dar este un stimulent slab pentru reducerea costurilor.

Kaizen produce rezultate pe pieţele cele mai competitive. Obţinerea lor implică utilizarea unui număr cât mai mare din instrumentele specificate anterior. Pentru Kaizen este nevoie de implicarea oamenilor deoarece întreprinderea are o seamă de probleme ce trebuie rezolvate. Rezolvarea poate fi făcută de indivizi izolaţi sau de către grupuri ad-hoc, acestea având mai multe avantaje deoarece obiectivele pot fi înţelese mai bine. Cu ajutorul salariaţilor se pot rezolva problemele pe care altfel managerii le-ar neglija. Rolul managerilor este să-i ajute să vadă problemele, să le pună la dispoziţie instrumente de rezolvare şi apoi să susţină aplicarea soluţiilor /3/.

În literatura japoneză se pune accent pe utilizarea diagramei Ishikawa (diagrama cauză - efect), în scopul îmbunătăţirii calităţii. Diagrama (fig. 4) încearcă să identifice toate cauzele ce duc la un anumit efect.

Fig.4 - Diagrama Ishikawa Cauzele se pot grupa în clase precum: materialele, tehnologia de prelucrare, metodologia de

control, maşinile, muncitorii, mediul de lucru. O variantă a sa este metoda CEDAC (Cause Effect Diagram Addi-tion Cards). Ea este

eficientă pentru îmbunătăţirea activităţii unui grup de lucru şi se bazează pe o diagramă Ishikawa expusă într-un atelier, completată cu o histogramă ce reprezintă creşterea indicelui de calitate. Pe diagramă sunt descrise obstacolele care apar şi sugestiile pentru rezolvarea problemelor, date de salariaţi. Fiecare persoană poate interveni asupra diagramei CEDAC cu aspecte ale problemei sau sugestii, utilizând foi adezive. Conducătorul grupului aduce la zi datele, fixează obiectivele, înregistrează sugestiile, organizează reuniuni pentru a dezbate sugestiile.

Metoda CEDAC corespunde perfect principiului Kaizen. Participanţii sunt implicaţi şi în acelaşi timp ei sunt formaţi la locul de muncă, învaţă să rezolve problemele făcând evaluări preliminare, evaluări ale propunerilor, evaluări ale variantelor pe baza rezultatelor experimentale. CEDAC reprezintă un mijloc de informare şi un mijloc de publicitate. Oamenii sunt informaţi

Nivel superior

Nivel mediu

Nivel inferior Operatori

Îmbunătăţire

Menţinere

Page 84: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

84

asupra motivelor, asupra variantelor, asupra rezultatelor. Fiecare alegere ţine seama de toate elementele notate. Motivarea este dată de faptul că se publică rezultatele. Metoda mai are avantajul că soluţiile sunt vizualizate şi se bazează pe fapte. CEDAC implică toţi factorii de pe scara ierarhică, atât în grup cât şi individual.

Îmbunătăţirea proceselor implică efectuarea de îmbunătăţiri la proiectarea proceselor şi în desfăşurarea lor.

Îmbunătăţirea proceselor presupune: o implicare deplină a managerilor în această direcţie. Cel puţin o dată pe an trebuie făcută o

analiză a lor şi reamintită politica întreprinderii de îmbunătăţire a proceselor. Managerii trebuie să urmărească modul de avansare a proiectelor şi să fie implicaţi direct în unele procese critice;

este necesară de asemenea, o implicare a tuturor proiectanţilor şi cunoaşterea de către ei a tuturor fazelor procesului;

este necesară şi cunoaşterea unor instrumente pentru îmbunătăţire precum metodele statistice (ANOVA, EVOP, TAGUCHI) sau a unor metode euristice;

managerii trebuie să folosească unele metode de recunoaştere a contribuţiei proiectanţilor de procese precum: prezentarea proiectelor bune conducerii superioare a întreprinderii, posibilitatea de a participa la congrese în străinătate, publicarea proiectelor, premii în bani sau excursii; îmbunătăţirea desfăşurării proceselor implică soluţii noi în operaţiile de prelucrare, de control, de transport şi depozitare. Specialiştii apreciază că pentru a îmbunătăţi un proces de producţie sunt necesare patru faze

/4/: 1) definirea programului de îmbunătăţire - stadiile procesului, cunoştinţele utilizate în

fiecare fază, costurile implicate, necesităţile clienţilor; 2) identificarea procesului - intrările în proces, etapele lui, ieşirile, parametrii de control,

frontierele procesului, valorile parametrilor, deciziile care se iau, obiectivele de bază ce trebuie realizate;

3) îmbunătăţirea procesului - se pun întrebări precum: ce merge bine, ce nu, cum poate fi prevenit un fenomen. Se analizează cerinţele pentru fiecare etapă, instrumentele utilizate, se verifică dacă procesele sunt sub control, dacă metodele de mentenanţă şi depozitare sunt adecvate;

4) elaborarea documentaţiei pentru proces - sunt necesare proceduri pentru efectuarea de modificări în documentaţie;

În încercarea de a obţine o fabricaţie excelenta R. Hall /5/ recomandă unele soluţii noi pentru îmbunătăţirea calităţii proceselor, printre care:

• proiectarea îmbunătăţirilor - aceasta implică evaluarea calităţii şi fixarea unor obiective concrete;

• cercetarea sistematică a problemei - în acest scop se identifică locul anomaliilor în ansamblul procesului şi se evaluează frecvenţa de apariţie a lor;

• cercetarea sistematică a cauzelor - pentru aceasta se poate folosi, de exemplu „arborele defectării";

• propunerea unor acţiuni corective şi testarea lor; • după identificarea căilor de acţiune se pot elabora instrucţiuni de lucru pentru a da încrederea

că soluţia devine practică; Sunt posibile patru stări în care se poate găsi un proces (fig. 5) /6/.

• ideală - când procesul are capabilitate şi se află sub control; • tranziţie („în prag") - când se află sub control, dar nu are capabilitate; • instabilă („la marginea haosului") - când are capabilitate, dar nu este sub control;

Page 85: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

85

Fig.5 – Diagrama de control a procesului

• haos - când nu are capabilitate şi este şi în afara controlului; După cum se observă, ajungerea în starea ideală se realizeză prin minarea unor cauze

speciale sau schimbarea procesului. Pentru schimbarea procesului tranzitoriu se pot aplica metode itistice (ANOVA, EVOP,

TAGUCHI), pentru a detecta factorii ce afectează caracteristicile de calitate importante. Pentru îmbunătăţirea procesului instabil se pot aplica, de asemenea, metode statistice pentru a detecta şi elimina cauzele variabilităţii. Un proces aflat într-o stare de haos poate fi analizat pe baza diagramelor de control cu ajutorul cărora detectează cauzele speciale de variabilitate. După eliminarea acestor cauze procesul poate fi perfect capabil şi poate intra în starea ideală, ar dacă procesul este sub control, însă rezultatele sunt neconforme, înseamnă că a devenit tranzitoriu şi trebuie schimbat.

Analiza proceselor poate fi realizată şi prin metode euristice. In acest caz, o primă problemă este aceea a vizualizării procesului şi pe această bază se încearcă apoi găsirea unor soluţii noi. Astfel, pentru procesele de prelucrări mecanice se pot utiliza schema fluxului de producţie (folosind planul general al întreprinderii), schema de circulaţie a produsului (utilizând planul unei hale), graficul general al procesului şi graficul detaliat.

13.2. Capabilitatea procesului tehnologic Capabilitatea este capacitatea unui proces tehnologic de a realiza piese cu caracteristici în

limitele de toleranţă prescrise /7/. După cum se cunoaşte, procesul tehnologic este alcătuit dintr-o succesiune de operaţii şi la

fiecare operaţie trebuie realizată o dimensiune cu o anumită toleranţă (fig.6). dimensiunea efectivă este cuprinsă între XN-T/2 şi XN+T/2 în cazul când toleranţa este simetrică (în general între XN-Tj şi XN+Ts unde Tj şi Ts reprezintă toleranţa inferioară şi superioară).

Fig. 6 – Procesul de măsurare

Page 86: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

86

Teoretic, prin verificarea unui lot la o anumită operaţie, probabilitatea de a exista o dimensiune pe intervalul (XN-T/2 şi XN

Capabilitatea unei operaţii se exprimă prin relaţia /8/:

+T/2) urmează o distribuţie normală (fig.7). Distribuţia se caracterizează printr-o valoare centrală Xˉ şi printr -o dispersie σ. Distribuţia normală are proprietatea că pe un interval de 6σ se găsesc aproximativ 99,99% dintre valori, deci practic întreaga populaţie.

TC σ6=

Probabilitatea ca valoarea măsurată să se găsească în limitele (-∞, x), deci să nu depăşească x, este:

∫∞−

−−

=x xx

dxep ,2

1 2

2

2)(

σ

πσ

Fig.7 – Distribuţia normală a valorilor

În acest mod pentru o operaţie se poate calcula probabilitatea de a se obţine piese bune. Între

situaţia teoretică şi cea reală sunt însă diferenţe; se întâmplă ca piesele bune să urmeze un alt tip de distribuţie decât cea normală.

Din acest motiv trebuie verificat dacă distribuţia reală este cea normală sau de alt tip. Chiar şi pentru al doilea caz valorile x şi σ sunt suficiente pentru a furniza indicaţii asupra acţiunilor de corecţie.

În cazul când distribuţia reală este normală, sunt posibile următoarele situaţii: 1. Procesul este descentrat

În cazul (a) limitele superioare şi inferioare se înscriu în limitele prescrise, adică: (fig.8)

xˉ + 3σ ≤ xN + Txˉ - 3σ ≥ x

s N + T

La această operaţie, utilajul este capabil şi realizează prescripţiile, dacă: 6σ/T <1 (practic, valoarea trebuie cuprinsă între 0,6 şi 0,8). În cazul (b) limitele reale depăşesc pe cele prescrise, adică:

j

xˉ + 3σ ≥ xN + Txˉ - 3σ ≤ x

s N + T

În acest caz apare o depăşire a toleranţei 6σ/T >1 şi trebuie să se ia măsuri de eliminare a descentrării.

j

Când C < 0,6 maşina unealtă nu este suficient de precisă pentru operaţia respectivă, iar dacă C > 0,8 maşina unealtă satisface în exces precizia cerută de operaţie.

Page 87: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

87

Fig.8 – Procese descentrate

2. Procesul este centrat

În cazul (a) limitele reale se înscriu în limitele prescrise. (fig.9)

În cazul (b) limitele reale depăşesc limitele prescrise, iar aria haşurată reprezintă fracţiunea defectivă.

Fig. 9 - Procese centrate

Este de observat că distribuţia reală variază în timp. Analizele efectuate la momente diferite de timp arată că distribuţiile nu sunt centrate (fig.10), însă prin autocontrol ele se pot centra (analiza capabilităţii se face cu distribuţia la momentul tf

Practic, pentru calculul capabilităţii trebuie determinată probabilitatea de a obţine piese bune la o operaţie. Procedeul implică următorii paşi:

).

1. din seria zero se extrag din oră în oră timp de n1 ore (n1~6) un număr de n2 piese (n2

~5). Datele se centralizează într-un tabel (tabelul 2).

Centralizator pentru calculul capabilităţii Tabelul 2

Selecţia Ora Date Σx xˉ R 1 2 ... n2 1 2 3 ... n 2

x reprezintă media aritmetică a valorilor măsurate , iar R amplitudinea.

mMi xxR

nx

x −== ∑− ;2

xM reprezintă valoarea maximă observată, iar xm 1. Se calculează parametrii statistici:

reprezintă valoarea minimă

Page 88: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

88

2. 211

;dR

nR

Rn

xx =⇒== ∑∑ σ unde d2

Parametrii curbei reale sunt:

este un factor de conversie ce se găseşte în

tabelul 3. σσ 3;3 minmax −=+= xxxx

3. Se verifică dacă datele din tabelul 2 respectă distribuţia normală. 4. Calculul probabilităţii de a se obţine o operaţie corectă. În cazul în care xmax > TS şi xmin < Tj se calculează variabila redusă a distribuţiei normale :

σσxT

zxT

z jj

ss

−=

+= ;

şi apoi dintr-un tabel cu distribuţia normală se determină probabilitatea ca valoarea să se înscrie în limita superioară (ps) şi probabilitatea de înscriere în limita inferioară (pi). Probabilitatea de a se realiza o operaţie corectă este p ~ max (ps pi

), iar probabilitatea de a se reakliza o operaţie rebut este q = 1 – p.

Factorul de conversie d2

Tabelul 3

În acest mod se analizează capabilitatea unei operaţii. În cazul în care se urmăreşte întregul

proces, el este capabil dacă toate operaţiile au 0,6 < C < 0,8. Probabilitatea de a realiza piese corespunzătoare la operaţia i este (fig. 11):

ipppp ⋅⋅⋅= 21 Ca o extindere, se poate calcula probabilitatea ca un ansamblu să fie corect în cazul când se

cunoaşte probabilitatea reperelor de a fi corecte: n

ra pp )1( −= unde n este numărul de repere din ansamblu.

n 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 d 1,128 2 1,693 2,059 2,326 2,534 2,704 2,847 2,960 3,078 3,173

Page 89: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

89

Consideraţiile anterioare s-au referit doar la influenţa maşinilor unelte asupra capabilităţii procesului. Dar trebuie să se ţină seama şi de influenţa muncitorilor asupra procesului, a seriei de fabricaţie, a materialelor, a mediului.

Studiile arată că 80% din defecte apar la fabricaţie, în special datorită capabilităţii. Mai intervin şi alţi factori precum pregătirea profesională, oboseala, lucruri care se pot remedia, dar variabilitatea procesului este un fenomen natural.

Momente de calcul a capabilităţii: a) înainte de a începe fabricaţia de serie, pentru a demonstra corectitudinea procesului

tehnologic elaborat (modul de evaluare a fost expus anterior); b) pe parcursul fabricaţiei, pentru a analiza eforturile ce se fac pentru obţinerea unor loturi

corespunzătoare şi efectuarea de reglaje succesive. Analiza capabilităţii pe parcursul fabricaţiei se deosebeşte de controlul fabricaţiei. Pentru aceasta se extrag mai multe eşantioane de câte cinci piese şi se urmăreşte media aritmetică x şi aplitudinea R. Pentru controlul procesului se trec valorile pe o diagramă şi se trasează limitele LCS , LCI., LCSabaterilor sistematice. Pentru analiza capabilităţii este necesar să se stabilească în ce măsură variaţiile în timp ale procesului reuşesc să genereze piese în cadrul câmpului de toleranţă, în condiţiile respectării valorii AQL prescrise. Limitele se stabilesc faţă de x la ±l,5σ pentru procese centrate şi la ±(1,25...1,45)σ pentru procese descentrate;

' conform standardelor, obiectivul fiind eliminarea

c) la terminarea execuţiei, pentru a pune în evidenţă modul în care controlul final evaluează calitatea lotului. Analiza se face pe eşantioane de 30 - 50 de piese;

Capabilitatea creşte dacă toleranţele sunt în limite mai mari. Deoarece acest lucru nu se poate, există o rezervă în calculul lanţurilor de dimensiuni. Astăzi ele se calculează prin adunare, dar, dacă s-ar folosi programarea pătratică sau statistică, s-ar putea lărgi toleranţele la unele dimensiuni, fără a fi afectată toleranţa cerută pentru ansamblu.

Pentru îmbunătăţirea proceselor tehnologice trebuie să se aibă în vedere încă de la organizarea producţiei următoarele aspecte:

• completarea echipării cu SDV-uri de construcţie adecvată care să confere o independenţă cât mai mare parametrilor ce determină capabilitatea fabricaţiei faţă de factorii subiectivi precum atenţia şi îndemânarea;

• introducerea în maşinile unelte a elementelor de control şi reglaj activ, a limitatoarelor de cursă care să elibereze muncitorul de verificări ale preciziei de prelucrare;

• introducerea suplimentară a unor operaţii de prelucrare pentru creşterea preciziei, precum rectificare după aşchiere, superfinisare după rectificare, ştanţare de precizie după ştanţare simplă;

• transferarea prelucrării pe maşini de precizie mai ridicată: maşini de găurit în coordonate, strunguri şi freze de precizie;

• trecerea la forme superioare de comandă a procesului de prelucrare: comandă program secvenţială, comandă numerică;

În paralel se acţionează pentru îmbunătăţirea controlului tehnic prin: • adoptarea de noi tehnologii de control: control în timpul procesului, control

multidimensional, control statistic; • efectuarea controlului preventiv asupra preciziei maşinilor unelte folosite în proces, precum şi

asupra SDV-urilor; • introducerea unor operaţii speciale de selecţie efectuate cu maşini automate de control şi

sortare, în cazul producţiei de masă;

13.3. Controlul tehnic

Principala activitate a controlului tehnic de calitate este verificarea caracteristicilor calitative ale produselor. În fişele tehnologice de control, documente ce stau la baza verificării calităţii

Page 90: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

90

produselor, sunt descrise implicit trei elemente principale ale controlului: metoda folosită, momentul efectuării şi caracteristicile de calitate verificate.

a) În privinţa metodei folosite, verificarea realizării caracteristilor produselor, a materiilor prime, se poate face prin control integral al loturilor sau prin control statistic (verificarea unui eşantion stabilit prin metode ştiinţifice, care duce la rezultate asemănătoare cu controlul integral, avantajul rezultând din timpul mai scurt necesar controlului);

Experienţa arată că nici controlul integral nu este suficient de sigur. Din cauza monotoniei lucrului pot apărea uneori erori generate de sistemul de control, de tehnologia folosită, etc, ce pot fi eliminate reluând controlul chiar şi de patru ori. Controlul integral se aplică totuşi la serii mici de produse sau în cazul produselor care dacă sunt acceptate cu defecte pot genera catastrofe.

b) În privinţa momentului controlului, concepţia modernă în domeniul verificării calităţii este aceea de control total, lucru ce implică verificarea proiectelor, a lucrărilor de cercetare ştiinţifică şi a tuturor etapelor de fabricaţie. În producţia industrială un prim moment de aplicare a controlului este la recepţia materiei prime, a semifabricatelor şi produselor realizate prin cooperare (controlul de recepţie). Etapa următoare de control o constituie verificările pe fluxul de fabricaţie. Scopul acestora este identificarea din timp a rebuturilor apărute, a cauzelor lor, înlăturarea acestora micşorând pierderile ce au loc prin procesul de fabricaţie. Prin controlul final se verifică dacă produsul îndeplineşte ansamblul de caracteristici proiectate şi dacă le poate menţine în timp.

Trebuie făcută observaţia că nerealizarea unor caracteristici este uneori mai mult, alteori mai puţin importantă, produsul putând funcţiona chiar dacă are un anumit număr de defecte.

Controlul statistic de recepţie se bazează pe noţiunea de risc, legată de probabilitatea de acceptare sau respingere a loturilor. Riscul se defineşte folosind caracteristica operativă a planului de control, trasată pe baza experienţei existente, privind relaţia dintre probabilitatea de acceptare a unui lot (pa

Fracţia defectivă reprezintă raportul dintre numărul de piese defecte dintr-un eşantion (d) şi mărimea eşantionului (n):

) şi calitatea reală reprezentată de fracţia defectivă (p) (Fig. 12).

ndp =

Dacă fracţia defectivă este mai mică, probabilitatea de acceptare trebuie să fie mare; invers dacă fracţia defectivă este mai mare, probabilitatea de acceptare trebuie să fie mică.

Fig.12 – Caracteristica operativă a planului de control

Riscul furnizorului constă în faptul ca loturi bune pot să fie respinse, iar al beneficiarului, ca

loturi necorespunzătoare să fie acceptate. În figura 12 aceste riscuri au fost notate cu α şi β. În practică ele au valorile α ~ 5%; β ~ 10%.

Cazurile care pot apărea în urma controlului sunt sintetizate în tabelul 4. Conform caracteristicii operative, furnizorul admite să i se respingă loturi cu fracţia defectivă p < AQL (Acceptable Quality Level, nivel de calitate acceptabil), iar beneficiarul nu este dispus să accepte

Page 91: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

91

loturi cu fracţia defectivă peste LTPD (Lot Tolerance Percent Defective, procent de defecte tolerat la lot).

Un plan de verificarea indică mărimea eşantionului n şi criteriul de decizie (A: numărul de piese defecte până la care lotul se admite şi R: numărul de piese defecte de la care lotul se respinge). Mărimea eşantionului se stabileşte în funcţie de nivelul de control şi de nivelul de calitate acceptabil (AQL).

Standardele prezintă trei nivele de control general: (I - control redus; II - control normal; III - control sever) şi patru nivele de control speciale.

Verificarea începe cu stabilirea eşantionului n pentru controlul normal. La planul simplu de control (în care R = A + 1), din lotul N se extrag aleator n piese care se

vor controla bucată cu bucată. Presupunem că rezultă K piese defecte. În aceste condiţii dacă K≤A, lotul se acceptă, iar dacă K≥ R, lotul se respinge.

La planul dublu de control (R2 = A2 + 1), din lotul N se extrage eşantionul n1. Presupunem că prin controlul acestuia rezultă K1 piese defecte. Dacă K1≤ A1, lotul se acceptă, dacă K1≥ R1 lotul se respinge, iar dacă A1 < K1 < R1 se extrage un al doilea eşantion de n2 piese. Din acestea în urma controlului rezultă K2 defecte. Dacă K1 + K2 ≤ A2 lotul se acceptă, iar dacă K1 + K2≥ R2

Planul dublu de control necesită un număr de piese de controlat mai mic decât în cazul planului simplu (n

, lotul se respinge.

1 + n2

Trecerea de la controlul normal la cel sever se face când două loturi din cinci au fost respinse la controlul normal. Reîntoarcerea la un control normal dintr-un control sever se face când cinci loturi consecutive sunt acceptate la controlul sever.

< n). În literatura de specialitate sunt prezentate şi planuri triple şi planuri multiple.

Trecerea de la controlul normal la cel redus se face când zece loturi consecutive supuse controlului normal au fost acceptate. Reîntoarcerea la controlul normal se face când la controlul redus a apărut un lot respins.

Corelaţia dintre starea produsului şi caracterizarea lui

Tabelul 4 Produsul este

Conform Neconform

CTC îl declară

Conform decizie corectă probabilitate 1-α

decizie incorectă probabilitate β

Neconform decizie incorectă probabilitate α

decizie corectă probabilitate 1-β

Controlul statistic al fabricaţiei are rolul de a decide dacă se poate continua fabricaţia sau este necesară efectuarea unor reglaje pentru a preveni apariţia rebuturilor. Controlul statistic al fabricaţiei analizează “reglarea” prin poziţia centrului de grupare a valorilor măsurate şi “precizia” procesului pe baza împrăştierii rezultatelor obţinute din control. Procesul de producţie este reglat corespunzător dacă centrul de grupare grupare coincide cu câmpul de toleranţă indicat în fişa tehnologică, iar împrăştierea rezultatelor se înscrie în câmpul de toleranţă. Centrul de grupare poate fi estimat cu media aritmetică a probei x, mediana probei Me sau modulul rezultatelor M0. „Precizia" procesului se apreciază cu ajutorul abaterii medii pătratice σ sau a amplitudinii sondajului w. Urmărirea procesului de fabricaţie se face prin fişele de control statistic (fig. 13), care prezintă două diagrame: una pentru controlul centrului de grupare, cealaltă pentru controlul preciziei, pe ambele fiind trasate: LCS - limită de control superioară, LCI - limită de control

Page 92: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

92

inferioară (pentru centru de grupare) şi LCS' şi LCI' cu aceeaşi semnificaţie, dar pentru controlul preciziei.

Modul de calcul al limitelor de control este în funcţie de caracteristica verificată /9/. A. Control pe bază de măsurare, unde se poate folosi una din următoarele fişe de

control: 1. Fişă de control pentru medie şi aplitudine (X, W); 2. Fişă de control pentru medie şi abaterea medie pătratică (X, σ); 3. Fişa de control pentru mediană şi amplitudine (Me

B. Control pe bază de examinare cu calibre (control prin atribute). , W);

Acest control permite clasificarea pieselor în corespunzătoare şi necorespunzătoare, fără a se cunoaşte valoarea caracteristicii verificate.

Fişele de control utilizate în acest caz sunt: 1. Fişa de control a numărul de exemplare defecte din probă (fişa c).

2. Fişa de control a fracţiunii defecte când numărul de exemplare din probă poate fi menţinut constant (fişa p).

C. Control pe baza numărului de defecte. Acest control urmăreşte defectele de un anumit tip (sau de mai multe) dintr-un eşantion

extras în procesul de fabricaţie. Fişele de control folosite în acest caz sunt: 1. Fişa de control pentru urmărirea defectelor pe un singur exemplar (fişa u); 2. Fişa de control pentru urmărirea defectelor în eşantion (fişa C). Interpretarea rezultatelor

poate fi făcută după modelul prezentat în tabelul 5.

Valoarea pentru centrul de grupare

Proba

LCS

LCI

1 2 3 4 5

Valoarea pentru precizie

Proba

LCS’

LCI’

1 2 3 4 5

Page 93: SISTEME AVANSATE DE MANAGEMENTUL PRODUCȚIEI · Taxonomia proceselor ... mai puţin dezvoltate în toate întreprinderile industriale. - ... utilizează pentru a le individualiza

93

Analiza procesului de producţie pentru fişa de control (X, W)

Tabelul 5 Cazul Situaţia Concluzia Consecinţe

I LCI < X < LCS LCI < W < LCS

Reglaj corespunzător Precizie corespunzătoare

Procesul poate continua

II LCI < X < LCS W > LCS’ sau W < LCI’

Reglaj corespunzător Precizie instabilă

Se restabileşte precizia maşinii

III X > LCS sau X < LCI LCI < W < LCS

Reglaj instabil Precizie corespunzătoare

Se reglează maşina

IV

X > LCS sau X < LCI W > LCS’sau W < LCI’

Proces instabil ca reglaj şi precizie

Se reglează şi se restabileşte precizia maşinii