SF ÂNTA SCRIPTURĂ ŞI SFÂNTA TRADIŢIE. RAPORTUL DINTRE ELE

16
SF SF ÂNTA SCRIPTURĂ ŞI ÂNTA SCRIPTURĂ ŞI SFÂNTA TRADIŢIE. SFÂNTA TRADIŢIE. RAPORTUL DINTRE ELE RAPORTUL DINTRE ELE DEZABATERE TEOLOGICĂ DEZABATERE TEOLOGICĂ INTERCONFESIONALĂ INTERCONFESIONALĂ CHIŞINĂU, 30 SEPTEMBRIE 2010 CHIŞINĂU, 30 SEPTEMBRIE 2010 Ieromonah Petru Pruteanu Ieromonah Petru Pruteanu

description

SF ÂNTA SCRIPTURĂ ŞI SFÂNTA TRADIŢIE. RAPORTUL DINTRE ELE. DEZABATERE TEOLOGICĂ INTERCONFESIONALĂ CHIŞINĂU, 30 SEPTEMBRIE 2010 Ieromonah Petru Pruteanu. Extreme. Marcu 7:8, după Ediţia Cornilescu: . - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of SF ÂNTA SCRIPTURĂ ŞI SFÂNTA TRADIŢIE. RAPORTUL DINTRE ELE

Page 1: SF ÂNTA SCRIPTURĂ ŞI SFÂNTA TRADIŢIE. RAPORTUL DINTRE ELE

SFSFÂNTA SCRIPTURĂ ŞI ÂNTA SCRIPTURĂ ŞI SFÂNTA TRADIŢIE. SFÂNTA TRADIŢIE.

RAPORTUL DINTRE ELERAPORTUL DINTRE ELE

DEZABATERE TEOLOGICĂ DEZABATERE TEOLOGICĂ INTERCONFESIONALĂINTERCONFESIONALĂ

CHIŞINĂU, 30 SEPTEMBRIE 2010CHIŞINĂU, 30 SEPTEMBRIE 2010

Ieromonah Petru PruteanuIeromonah Petru Pruteanu

Page 2: SF ÂNTA SCRIPTURĂ ŞI SFÂNTA TRADIŢIE. RAPORTUL DINTRE ELE

ExtremeExtremeROMANO-CATOLICII / O EXTREMĂROMANO-CATOLICII / O EXTREMĂ PROTESTANŢII / ALTĂ EXTREMĂPROTESTANŢII / ALTĂ EXTREMĂ

absolutizau absolutizau rolul ierarhieirolul ierarhiei şi în special al papeişi în special al papei

au respins în general ierarhia, au respins în general ierarhia, adică preoţia sacramentalăadică preoţia sacramentală

au exagerat au exagerat cultul Maicii cultul Maicii DomnuluiDomnului

l-au eliminat de totl-au eliminat de tot

au canonizat aşa-zişi au canonizat aşa-zişi sfinţisfinţi care au trăit un mod rătăcit care au trăit un mod rătăcit de viaţă de viaţă (de exemplu: Francisc de (de exemplu: Francisc de Assisi)Assisi)

au respins cultul sfinţilorau respins cultul sfinţilor

au raţionalizat au raţionalizat TaineleTainele le-au numit doar simboluri saule-au numit doar simboluri sau

le-au respins de totle-au respins de tot

au denaturat au denaturat sensul şi frumuseţea icoaneisensul şi frumuseţea icoanei prin introducerea statuilor şi prin introducerea statuilor şi a tablourilor renascentistea tablourilor renascentiste

au respins de tot cultul au respins de tot cultul icoaneloricoanelor

Nici una, nici alta nu sunt fundamentate pe Nici una, nici alta nu sunt fundamentate pe BiblieBiblie

Page 3: SF ÂNTA SCRIPTURĂ ŞI SFÂNTA TRADIŢIE. RAPORTUL DINTRE ELE

Marcu 7:8, după Ediţia Cornilescu: Marcu 7:8, după Ediţia Cornilescu:

„„Voi lăsaţi porunca lui Voi lăsaţi porunca lui Dumnezeu, şi ţineţiDumnezeu, şi ţineţi datina datina aşezată de oameni, aşezată de oameni, precum:precum: spălarea ulcioarelor şi a spălarea ulcioarelor şi a paharelor, şi faceţi multe alte paharelor, şi faceţi multe alte lucruri de acestea.”lucruri de acestea.”

Page 4: SF ÂNTA SCRIPTURĂ ŞI SFÂNTA TRADIŢIE. RAPORTUL DINTRE ELE

Biserica este întemeiată pe Hristos!Biserica este întemeiată pe Hristos!

Hristos a întemeiat Biserica pe Însăşi Persoana Sa Hristos a întemeiat Biserica pe Însăşi Persoana Sa

divino‑umană divino‑umană

(cf. Matei 16:16; I Timothei 3:15-16), (cf. Matei 16:16; I Timothei 3:15-16), făgăduind că şi Biserica făgăduind că şi Biserica

Sa va dăinui în veci, încât nici Sa va dăinui în veci, încât nici „porţile iadului nu o vor birui”„porţile iadului nu o vor birui”

(Matei 16:18)(Matei 16:18). .

Tot El, înălţându-Se la ceruri, ne-a făgăduit că Tot El, înălţându-Se la ceruri, ne-a făgăduit că „va fi cu noi „va fi cu noi până la sfârşitul veacului”până la sfârşitul veacului” (Matei 28:20)(Matei 28:20), iar în lume va fi , iar în lume va fi trimis Duhul Sfânt, care trimis Duhul Sfânt, care „ne va călăuzi„ne va călăuzi la tot adevărul”la tot adevărul” (Ioan (Ioan 16:13)16:13)..

Acest Adevăr este despre Hristos şi este chiar Însuşi Iisus Acest Adevăr este despre Hristos şi este chiar Însuşi Iisus

Hristos Hristos (cf. Ioan 14:6)(cf. Ioan 14:6), care , care „ieri şi azi şi în veci, este acelaşi”„ieri şi azi şi în veci, este acelaşi”

(Evrei 13:8)(Evrei 13:8), iar credinţa noastră în El este cea care , iar credinţa noastră în El este cea care „a fost „a fost

dată sfinţilor, odată pentru totdeauna”dată sfinţilor, odată pentru totdeauna” (Iuda 1:3)(Iuda 1:3)..

   

Page 5: SF ÂNTA SCRIPTURĂ ŞI SFÂNTA TRADIŢIE. RAPORTUL DINTRE ELE

Menţionarea Canonului BiblicMenţionarea Canonului Biblic Cf. Canonul 85 Apostolic (sec. IV); Cf. Canonul 85 Apostolic (sec. IV);

60 de la Laodiceea (343); 24 de la II Cartagina (419); 60 de la Laodiceea (343); 24 de la II Cartagina (419);

Sf. Athanasie cel Mare, Sf. Athanasie cel Mare, Epistola 39 festivă Epistola 39 festivă din anul din anul

367; 367;

Sf. Grigore Teologul (†390), Canonul I;Sf. Grigore Teologul (†390), Canonul I;

Amfilohie de Iconium (†394), Amfilohie de Iconium (†394), Scrisoare către Seleuc. Scrisoare către Seleuc.

Este demn de menţionat că în aceste scrieri listele cărţilor canonice ale Vechiului şi Este demn de menţionat că în aceste scrieri listele cărţilor canonice ale Vechiului şi

Noului Testament nu sunt identice, iar varianta definitivă a Canonului, identică cu Noului Testament nu sunt identice, iar varianta definitivă a Canonului, identică cu

cea de astăzi, o avem abia de prin sec. VI.cea de astăzi, o avem abia de prin sec. VI.

Page 6: SF ÂNTA SCRIPTURĂ ŞI SFÂNTA TRADIŢIE. RAPORTUL DINTRE ELE

Întrebări despre BiblieÎntrebări despre Biblie

De unde au neoprotestanţii Biblia? De unde au neoprotestanţii Biblia?

În baza la ce ei spun că o anumită Evanghelie aparţine În baza la ce ei spun că o anumită Evanghelie aparţine anume anume lui Matei sau lui Matei sau lui lui Marcu?Marcu?

De unde ştiu ei că anume 27 cărţi ale Noului Testament De unde ştiu ei că anume 27 cărţi ale Noului Testament

sunt cele autentice şi nu mai multe sau mai puţine? sunt cele autentice şi nu mai multe sau mai puţine?

De ce ei au preluat doar o parte din Tradiţia Bisericii şi De ce ei au preluat doar o parte din Tradiţia Bisericii şi pe ce criterii ei consideră că în stabilirea Canonului pe ce criterii ei consideră că în stabilirea Canonului biblicbiblic Tradiţia Bisericii noastre a fost corectă, Tradiţia Bisericii noastre a fost corectă, iiar în ar în privinţa altor învăţături pe care ei le resping – spun că privinţa altor învăţături pe care ei le resping – spun că Biserica noastră a greşit?Biserica noastră a greşit?

Page 7: SF ÂNTA SCRIPTURĂ ŞI SFÂNTA TRADIŢIE. RAPORTUL DINTRE ELE

„„Înţelepciunea lui Dumnezeu Înţelepciunea lui Dumnezeu

cea de multe feluri cea de multe feluri se făcea cunoscută se făcea cunoscută prin prin

BisericăBiserică””(Efeseni 3:10)(Efeseni 3:10)

Page 8: SF ÂNTA SCRIPTURĂ ŞI SFÂNTA TRADIŢIE. RAPORTUL DINTRE ELE

„„Cuvântului lui Dumnezeu” Cuvântului lui Dumnezeu” = =

predica vie, predica vie, nu textul scrisnu textul scris

Fapte 6:2,7; 8:14; 11:1; 13:7,44; 16:32; 18:11Fapte 6:2,7; 8:14; 11:1; 13:7,44; 16:32; 18:11

Page 9: SF ÂNTA SCRIPTURĂ ŞI SFÂNTA TRADIŢIE. RAPORTUL DINTRE ELE

TradiţiaTradiţia revelaţia deplină dată revelaţia deplină dată

Bisericii Bisericii prin Sfinţii Apostoli şi prin Sfinţii Apostoli şi

transmisă neschimbată mai transmisă neschimbată mai departedeparte

Tradiţie = Tradiţie = παράδοσιςπαράδοσις = предание = предание

Page 10: SF ÂNTA SCRIPTURĂ ŞI SFÂNTA TRADIŢIE. RAPORTUL DINTRE ELE

ImportanImportanţa Sfintei Tradiţiiţa Sfintei Tradiţii

„„Fraţilor, Fraţilor, vă laudvă laud că în toate vă aduceţi aminte de mine şi că în toate vă aduceţi aminte de mine şi ţineţi ţineţi

predaniilepredaniile ((τὰς παραδόσειςτὰς παραδόσεις)) cum vi le-am dat… Căci eu de la Domnul cum vi le-am dat… Căci eu de la Domnul

am primit ceea ce v-am dat am primit ceea ce v-am dat ((παρέδωκαπαρέδωκα)) şi vouă” şi vouă” (I Corintheni 11:2,23);(I Corintheni 11:2,23);

„„Fraţilor, staţi neclintiţi şi Fraţilor, staţi neclintiţi şi ţineţi predaniileţineţi predaniile ((τὰς παραδόσειςτὰς παραδόσεις)) pe care pe care

le-aţi învăţat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră”le-aţi învăţat, fie prin cuvânt, fie prin epistola noastră” (II Thess. 2:15); (II Thess. 2:15);

„„Fraţilor, Fraţilor, vă poruncimvă poruncim în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să vă în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să vă

feriţi de orice frate care umblă fără rânduială şi nu după feriţi de orice frate care umblă fără rânduială şi nu după predaniapredania ((τὴν τὴν

παράδοσινπαράδοσιν)) pe care aţi primit-o de la noi” pe care aţi primit-o de la noi” (II Thess. 3:6); (II Thess. 3:6);

„„Cele ce Cele ce aţi învăţataţi învăţat şi şi aţi primitaţi primit şi şi aţi auzitaţi auzit şi şi aţi văzut laaţi văzut la, acestea să , acestea să

le faceţi, şi Dumnezeul păcii va fi cu voi”le faceţi, şi Dumnezeul păcii va fi cu voi” (Filipeni 4:9).(Filipeni 4:9).

Page 11: SF ÂNTA SCRIPTURĂ ŞI SFÂNTA TRADIŢIE. RAPORTUL DINTRE ELE

Se preferă predica oralăSe preferă predica orală

„„Multe având a vă scrie, Multe având a vă scrie, n-am voit să le n-am voit să le

scriuscriu pe hârtie şi cu cerneală, ci nădăjduiesc pe hârtie şi cu cerneală, ci nădăjduiesc

să vin la voi şi să vorbesc gură către gură, ca să vin la voi şi să vorbesc gură către gură, ca

bucuria noastră să fie deplină.”bucuria noastră să fie deplină.”(II Ioan 1:12)(II Ioan 1:12)

„„Multe lucruri aveam să-ţi scriu; totuşi, nu Multe lucruri aveam să-ţi scriu; totuşi, nu

voiesc să ţi le scriu cu cerneală şi condei, ci voiesc să ţi le scriu cu cerneală şi condei, ci

nădăjduiesc să te văd în curând, şi atunci nădăjduiesc să te văd în curând, şi atunci

vom grăi gură către gură.”vom grăi gură către gură.”(III Ioan 1:13-14)(III Ioan 1:13-14)..

Page 12: SF ÂNTA SCRIPTURĂ ŞI SFÂNTA TRADIŢIE. RAPORTUL DINTRE ELE

Scriptura nu se tâlcuieşte singurăScriptura nu se tâlcuieşte singură

„„Nici o proorocie a Scripturii Nici o proorocie a Scripturii nu se tâlcuieşte nu se tâlcuieşte

singurăsingură; pentru că niciodată proorocia nu s-a făcut ; pentru că niciodată proorocia nu s-a făcut

din voia omului, ci oamenii cei sfinţi ai lui din voia omului, ci oamenii cei sfinţi ai lui

Dumnezeu au grăit, purtaţi fiind de Duhul Sfânt”Dumnezeu au grăit, purtaţi fiind de Duhul Sfânt”(II Petru 1:20-21)(II Petru 1:20-21)

În Scriptură „sunt unele lucruri cu anevoie de În Scriptură „sunt unele lucruri cu anevoie de

înţeles, pe care cei neştiutori şi neîntăriţi le înţeles, pe care cei neştiutori şi neîntăriţi le

răstălmăcesc spre a lor pierzare”răstălmăcesc spre a lor pierzare” (II Petru 3:16)(II Petru 3:16)

Page 13: SF ÂNTA SCRIPTURĂ ŞI SFÂNTA TRADIŢIE. RAPORTUL DINTRE ELE

Conţinutul Sfintei TradiţiiConţinutul Sfintei Tradiţii

1.1. Sfânta ScripturăSfânta Scriptură – ca element infailibil şi cu maximă – ca element infailibil şi cu maximă

autoritate, în baza căruia sunt probate celelalte izvoare;autoritate, în baza căruia sunt probate celelalte izvoare;

2.2. Vechile simboluri de credinţă şi mărturisiriVechile simboluri de credinţă şi mărturisiri, inclusiv , inclusiv

cele ale martirilor;cele ale martirilor;

3.3. Hotărârile dogmatice şi canonice ale Sinoadelor Hotărârile dogmatice şi canonice ale Sinoadelor

Ecumenice şi LocaleEcumenice şi Locale;;

4.4. Scrierile Sfinţilor Părinţi recunoscute unanim de Scrierile Sfinţilor Părinţi recunoscute unanim de

BisericăBiserică (după principiul (după principiul „consensum patrum„consensum patrum););

5.5. Vestigiile liturgice ale Bisericii: Sfintele Icoane, Vestigiile liturgice ale Bisericii: Sfintele Icoane,

Imnografia ortodoxăImnografia ortodoxă şi altele; şi altele;

Page 14: SF ÂNTA SCRIPTURĂ ŞI SFÂNTA TRADIŢIE. RAPORTUL DINTRE ELE

„„Tradiţia adevărată constă Tradiţia adevărată constă în ceea ce s-a crezut în ceea ce s-a crezut

totdeauna, pretutindeni şi totdeauna, pretutindeni şi de către toţi”de către toţi”

(Sfântul Vice(Sfântul Vicennţiu de Leryn, sec. IV)ţiu de Leryn, sec. IV)

Page 15: SF ÂNTA SCRIPTURĂ ŞI SFÂNTA TRADIŢIE. RAPORTUL DINTRE ELE

Valenţele Sfintei TradiţiiValenţele Sfintei Tradiţii

Duhul apostolic de citire şi interpretare Duhul apostolic de citire şi interpretare

a Scripturii şi abia apoi apare informaţiaa Scripturii şi abia apoi apare informaţia

Duhul înţelegerii şi formulării dogmelor Duhul înţelegerii şi formulării dogmelor

creştine şi abia apoi am găsit formulate creştine şi abia apoi am găsit formulate

în Tradiţie conţinutul acestor dogmeîn Tradiţie conţinutul acestor dogme

Tradiţia liturgică a Bisericii - duhul şi Tradiţia liturgică a Bisericii - duhul şi

modelul rugăciunii, inclusiv texte şi modelul rugăciunii, inclusiv texte şi

forme de cultforme de cult

Page 16: SF ÂNTA SCRIPTURĂ ŞI SFÂNTA TRADIŢIE. RAPORTUL DINTRE ELE

www.blog.teologie.netwww.blog.teologie.net