Sept Em Brie 2007

32
REVIST~ A UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÅNIA SERIE NOU~, 32 PAGINI SERIE NOU~, 32 PAGINI SERIE NOU~, 32 PAGINI SERIE NOU~, 32 PAGINI SERIE NOU~, 32 PAGINI 28 SEPTEMBRIE 2007 28 SEPTEMBRIE 2007 28 SEPTEMBRIE 2007 28 SEPTEMBRIE 2007 28 SEPTEMBRIE 2007 NR. 9 (1500), NR. 9 (1500), NR. 9 (1500), NR. 9 (1500), NR. 9 (1500), ANUL XIX ANUL XIX ANUL XIX ANUL XIX ANUL XIX 1 LEU 1 LEU 1 LEU 1 LEU 1 LEU Editat` \n colaborare cu Centrul pentru Dialog Multicultural "Orizont" 9 9 9 9 9 cyan magenta yellow black Num`r um`r um`r um`r um`r realizat cu sprijinul Consiliului Local al Municipiului Timi[oara, \n cadrul proiectului "N`scut pentru a citi", realizat cu sprijinul Consiliului Local al Municipiului Timi[oara, \n cadrul proiectului "N`scut pentru a citi", realizat cu sprijinul Consiliului Local al Municipiului Timi[oara, \n cadrul proiectului "N`scut pentru a citi", realizat cu sprijinul Consiliului Local al Municipiului Timi[oara, \n cadrul proiectului "N`scut pentru a citi", realizat cu sprijinul Consiliului Local al Municipiului Timi[oara, \n cadrul proiectului "N`scut pentru a citi", precum [i al Consiliului Jude]ean Timi[ [i al Bibliotecii Jude]ene Timi[ (proiectul "Orizont 2000") precum [i al Consiliului Jude]ean Timi[ [i al Bibliotecii Jude]ene Timi[ (proiectul "Orizont 2000") precum [i al Consiliului Jude]ean Timi[ [i al Bibliotecii Jude]ene Timi[ (proiectul "Orizont 2000") precum [i al Consiliului Jude]ean Timi[ [i al Bibliotecii Jude]ene Timi[ (proiectul "Orizont 2000") precum [i al Consiliului Jude]ean Timi[ [i al Bibliotecii Jude]ene Timi[ (proiectul "Orizont 2000") www.revistaorizont.ro www.revistaorizont.ro www.revistaorizont.ro www.revistaorizont.ro www.revistaorizont.ro 16-19 A A A A A mintirile mele despre revista mintirile mele despre revista mintirile mele despre revista mintirile mele despre revista mintirile mele despre revista Orizont Orizont Orizont Orizont Orizont se se se se se leag` de un grup de scriitori tineri, pe leag` de un grup de scriitori tineri, pe leag` de un grup de scriitori tineri, pe leag` de un grup de scriitori tineri, pe leag` de un grup de scriitori tineri, pe vremea când i-am cunoscut, p`stori]i de vremea când i-am cunoscut, p`stori]i de vremea când i-am cunoscut, p`stori]i de vremea când i-am cunoscut, p`stori]i de vremea când i-am cunoscut, p`stori]i de Cornel Ungureanu. Cu cei mai mul]i dintre Cornel Ungureanu. Cu cei mai mul]i dintre Cornel Ungureanu. Cu cei mai mul]i dintre Cornel Ungureanu. Cu cei mai mul]i dintre Cornel Ungureanu. Cu cei mai mul]i dintre ei am devenit prieten mai târziu. Nu ne desp`r]eau, spre ei am devenit prieten mai târziu. Nu ne desp`r]eau, spre ei am devenit prieten mai târziu. Nu ne desp`r]eau, spre ei am devenit prieten mai târziu. Nu ne desp`r]eau, spre ei am devenit prieten mai târziu. Nu ne desp`r]eau, spre ghinionul lor, prea mul]i ani [i doar întâmplarea a f`cut ghinionul lor, prea mul]i ani [i doar întâmplarea a f`cut ghinionul lor, prea mul]i ani [i doar întâmplarea a f`cut ghinionul lor, prea mul]i ani [i doar întâmplarea a f`cut ghinionul lor, prea mul]i ani [i doar întâmplarea a f`cut ca Mircea Mih`ie[ s` fie, imediat dup` ca Mircea Mih`ie[ s` fie, imediat dup` ca Mircea Mih`ie[ s` fie, imediat dup` ca Mircea Mih`ie[ s` fie, imediat dup` ca Mircea Mih`ie[ s` fie, imediat dup` 1989, unul dintre 1989, unul dintre 1989, unul dintre 1989, unul dintre 1989, unul dintre primii mei doctoranzi, al doilea, mai exact (prima a fost primii mei doctoranzi, al doilea, mai exact (prima a fost primii mei doctoranzi, al doilea, mai exact (prima a fost primii mei doctoranzi, al doilea, mai exact (prima a fost primii mei doctoranzi, al doilea, mai exact (prima a fost tot o timi[oreanc`, Corina Ciocârlie), [i tot o timi[oreanc`, Corina Ciocârlie), [i tot o timi[oreanc`, Corina Ciocârlie), [i tot o timi[oreanc`, Corina Ciocârlie), [i tot o timi[oreanc`, Corina Ciocârlie), [i poate tot întâm poate tot întâm poate tot întâm poate tot întâm poate tot întâm- plarea m-a f`cut membru în comisia de doctorat a lui plarea m-a f`cut membru în comisia de doctorat a lui plarea m-a f`cut membru în comisia de doctorat a lui plarea m-a f`cut membru în comisia de doctorat a lui plarea m-a f`cut membru în comisia de doctorat a lui Marcel Tolcea. Lui Bazil Popovici îi citisem cartea de Marcel Tolcea. Lui Bazil Popovici îi citisem cartea de Marcel Tolcea. Lui Bazil Popovici îi citisem cartea de Marcel Tolcea. Lui Bazil Popovici îi citisem cartea de Marcel Tolcea. Lui Bazil Popovici îi citisem cartea de debut, dar nu mai [tiu dac` îl cuno[team personal, când debut, dar nu mai [tiu dac` îl cuno[team personal, când debut, dar nu mai [tiu dac` îl cuno[team personal, când debut, dar nu mai [tiu dac` îl cuno[team personal, când debut, dar nu mai [tiu dac` îl cuno[team personal, când l-am v`zut în balconul Operei din Timi[oara în decembrie l-am v`zut în balconul Operei din Timi[oara în decembrie l-am v`zut în balconul Operei din Timi[oara în decembrie l-am v`zut în balconul Operei din Timi[oara în decembrie l-am v`zut în balconul Operei din Timi[oara în decembrie 1989. Cu el [i cu al]ii din ora[ul de pe Bega am pus la 1989. Cu el [i cu al]ii din ora[ul de pe Bega am pus la 1989. Cu el [i cu al]ii din ora[ul de pe Bega am pus la 1989. Cu el [i cu al]ii din ora[ul de pe Bega am pus la 1989. Cu el [i cu al]ii din ora[ul de pe Bega am pus la cale P.A.C.-ul în 1991. Adriana Babe]i [i Delia Vasiliu cale P.A.C.-ul în 1991. Adriana Babe]i [i Delia Vasiliu cale P.A.C.-ul în 1991. Adriana Babe]i [i Delia Vasiliu cale P.A.C.-ul în 1991. Adriana Babe]i [i Delia Vasiliu cale P.A.C.-ul în 1991. Adriana Babe]i [i Delia Vasiliu îmi aduceau, spre sfâr[itul anilor '80, reviste fran]uze[ti îmi aduceau, spre sfâr[itul anilor '80, reviste fran]uze[ti îmi aduceau, spre sfâr[itul anilor '80, reviste fran]uze[ti îmi aduceau, spre sfâr[itul anilor '80, reviste fran]uze[ti îmi aduceau, spre sfâr[itul anilor '80, reviste fran]uze[ti f`r` circula]ie la noi, multiplicate de ele la unul din, pe f`r` circula]ie la noi, multiplicate de ele la unul din, pe f`r` circula]ie la noi, multiplicate de ele la unul din, pe f`r` circula]ie la noi, multiplicate de ele la unul din, pe f`r` circula]ie la noi, multiplicate de ele la unul din, pe atunci, foarte rarele xeroxuri din ]ar`, aflat, dac` nu gre[esc, atunci, foarte rarele xeroxuri din ]ar`, aflat, dac` nu gre[esc, atunci, foarte rarele xeroxuri din ]ar`, aflat, dac` nu gre[esc, atunci, foarte rarele xeroxuri din ]ar`, aflat, dac` nu gre[esc, atunci, foarte rarele xeroxuri din ]ar`, aflat, dac` nu gre[esc, chiar în sediul unei importante institu]ii oficiale din chiar în sediul unei importante institu]ii oficiale din chiar în sediul unei importante institu]ii oficiale din chiar în sediul unei importante institu]ii oficiale din chiar în sediul unei importante institu]ii oficiale din Timi[oara. Echipa de la Timi[oara. Echipa de la Timi[oara. Echipa de la Timi[oara. Echipa de la Timi[oara. Echipa de la Orizont Orizont Orizont Orizont Orizont , r`mas` pân` ast`zi f`r` , r`mas` pân` ast`zi f`r` , r`mas` pân` ast`zi f`r` , r`mas` pân` ast`zi f`r` , r`mas` pân` ast`zi f`r` fisur`, s-a dovedit, dup` 1989, a fi fost un fel de pepinier` fisur`, s-a dovedit, dup` 1989, a fi fost un fel de pepinier` fisur`, s-a dovedit, dup` 1989, a fi fost un fel de pepinier` fisur`, s-a dovedit, dup` 1989, a fi fost un fel de pepinier` fisur`, s-a dovedit, dup` 1989, a fi fost un fel de pepinier` democratic`. Pân` în 1996 to]i scriitorii din jurul revistei democratic`. Pân` în 1996 to]i scriitorii din jurul revistei democratic`. Pân` în 1996 to]i scriitorii din jurul revistei democratic`. Pân` în 1996 to]i scriitorii din jurul revistei democratic`. Pân` în 1996 to]i scriitorii din jurul revistei s-au aflat în opozi]ie. {i n-au fost turn`tori printre ei, cu s-au aflat în opozi]ie. {i n-au fost turn`tori printre ei, cu s-au aflat în opozi]ie. {i n-au fost turn`tori printre ei, cu s-au aflat în opozi]ie. {i n-au fost turn`tori printre ei, cu s-au aflat în opozi]ie. {i n-au fost turn`tori printre ei, cu excep]ia unuia, de numele c`ruia eu, cel pu]in, n-am legat excep]ia unuia, de numele c`ruia eu, cel pu]in, n-am legat excep]ia unuia, de numele c`ruia eu, cel pu]in, n-am legat excep]ia unuia, de numele c`ruia eu, cel pu]in, n-am legat excep]ia unuia, de numele c`ruia eu, cel pu]in, n-am legat niciodat` revista b`n`]ean`. Pe care am citit-o, de la num`rul niciodat` revista b`n`]ean`. Pe care am citit-o, de la num`rul niciodat` revista b`n`]ean`. Pe care am citit-o, de la num`rul niciodat` revista b`n`]ean`. Pe care am citit-o, de la num`rul niciodat` revista b`n`]ean`. Pe care am citit-o, de la num`rul unu la num`rul 1500, cu un interes mult mai larg decât unu la num`rul 1500, cu un interes mult mai larg decât unu la num`rul 1500, cu un interes mult mai larg decât unu la num`rul 1500, cu un interes mult mai larg decât unu la num`rul 1500, cu un interes mult mai larg decât acela datorat oamenilor care o fac, prietenii mei. acela datorat oamenilor care o fac, prietenii mei. acela datorat oamenilor care o fac, prietenii mei. acela datorat oamenilor care o fac, prietenii mei. acela datorat oamenilor care o fac, prietenii mei. NICOLAE MANOLESCU NICOLAE MANOLESCU NICOLAE MANOLESCU NICOLAE MANOLESCU NICOLAE MANOLESCU 1500 1500

Transcript of Sept Em Brie 2007

 • REVIST~ A UNIUNIISCRIITORILOR DINROMNIASERIE NOU~, 32 PAGINISERIE NOU~, 32 PAGINISERIE NOU~, 32 PAGINISERIE NOU~, 32 PAGINISERIE NOU~, 32 PAGINI28 SEPTEMBRIE 200728 SEPTEMBRIE 200728 SEPTEMBRIE 200728 SEPTEMBRIE 200728 SEPTEMBRIE 2007NR. 9 (1500),NR. 9 (1500),NR. 9 (1500),NR. 9 (1500),NR. 9 (1500),ANUL XIXANUL XIXANUL XIXANUL XIXANUL XIX1 LEU1 LEU1 LEU1 LEU1 LEUEditat \n colaborare cuCentrul pentru DialogMulticultural "Orizont"

  99999

  cyan magenta yellow black

  NNNNNumr umr umr umr umr realizat cu sprijinul Consiliului Local al Municipiului Timi[oara, \n cadrul proiectului "Nscut pentru a citi",realizat cu sprijinul Consiliului Local al Municipiului Timi[oara, \n cadrul proiectului "Nscut pentru a citi",realizat cu sprijinul Consiliului Local al Municipiului Timi[oara, \n cadrul proiectului "Nscut pentru a citi",realizat cu sprijinul Consiliului Local al Municipiului Timi[oara, \n cadrul proiectului "Nscut pentru a citi",realizat cu sprijinul Consiliului Local al Municipiului Timi[oara, \n cadrul proiectului "Nscut pentru a citi",precum [i al Consiliului Jude]ean Timi[ [i al Bibliotecii Jude]ene Timi[ (proiectul "Orizont 2000")precum [i al Consiliului Jude]ean Timi[ [i al Bibliotecii Jude]ene Timi[ (proiectul "Orizont 2000")precum [i al Consiliului Jude]ean Timi[ [i al Bibliotecii Jude]ene Timi[ (proiectul "Orizont 2000")precum [i al Consiliului Jude]ean Timi[ [i al Bibliotecii Jude]ene Timi[ (proiectul "Orizont 2000")precum [i al Consiliului Jude]ean Timi[ [i al Bibliotecii Jude]ene Timi[ (proiectul "Orizont 2000")

  www.revistaorizont.rowww.revistaorizont.rowww.revistaorizont.rowww.revistaorizont.rowww.revistaorizont.ro

  10-19

  16-19

  AAAAAmintirile mele despre revista mintirile mele despre revista mintirile mele despre revista mintirile mele despre revista mintirile mele despre revista Orizont Orizont Orizont Orizont Orizont seseseseseleag de un grup de scriitori tineri, peleag de un grup de scriitori tineri, peleag de un grup de scriitori tineri, peleag de un grup de scriitori tineri, peleag de un grup de scriitori tineri, pevremea cnd i-am cunoscut, pstori]i devremea cnd i-am cunoscut, pstori]i devremea cnd i-am cunoscut, pstori]i devremea cnd i-am cunoscut, pstori]i devremea cnd i-am cunoscut, pstori]i deCornel Ungureanu. Cu cei mai mul]i dintreCornel Ungureanu. Cu cei mai mul]i dintreCornel Ungureanu. Cu cei mai mul]i dintreCornel Ungureanu. Cu cei mai mul]i dintreCornel Ungureanu. Cu cei mai mul]i dintre

  ei am devenit prieten mai trziu. Nu ne despr]eau, spreei am devenit prieten mai trziu. Nu ne despr]eau, spreei am devenit prieten mai trziu. Nu ne despr]eau, spreei am devenit prieten mai trziu. Nu ne despr]eau, spreei am devenit prieten mai trziu. Nu ne despr]eau, spreghinionul lor, prea mul]i ani [i doar ntmplarea a fcutghinionul lor, prea mul]i ani [i doar ntmplarea a fcutghinionul lor, prea mul]i ani [i doar ntmplarea a fcutghinionul lor, prea mul]i ani [i doar ntmplarea a fcutghinionul lor, prea mul]i ani [i doar ntmplarea a fcutca Mircea Mihie[ s fie, imediat dupca Mircea Mihie[ s fie, imediat dupca Mircea Mihie[ s fie, imediat dupca Mircea Mihie[ s fie, imediat dupca Mircea Mihie[ s fie, imediat dup 1989, unul dintre1989, unul dintre1989, unul dintre1989, unul dintre1989, unul dintreprimii mei doctoranzi, al doilea, mai exact (prima a fostprimii mei doctoranzi, al doilea, mai exact (prima a fostprimii mei doctoranzi, al doilea, mai exact (prima a fostprimii mei doctoranzi, al doilea, mai exact (prima a fostprimii mei doctoranzi, al doilea, mai exact (prima a fosttot o timi[oreanc, Corina Ciocrlie), [itot o timi[oreanc, Corina Ciocrlie), [itot o timi[oreanc, Corina Ciocrlie), [itot o timi[oreanc, Corina Ciocrlie), [itot o timi[oreanc, Corina Ciocrlie), [i poate tot ntmpoate tot ntmpoate tot ntmpoate tot ntmpoate tot ntm-----plarea m-a fcut membru n comisia de doctorat a luiplarea m-a fcut membru n comisia de doctorat a luiplarea m-a fcut membru n comisia de doctorat a luiplarea m-a fcut membru n comisia de doctorat a luiplarea m-a fcut membru n comisia de doctorat a luiMarcel Tolcea. Lui Bazil Popovici i citisem cartea deMarcel Tolcea. Lui Bazil Popovici i citisem cartea deMarcel Tolcea. Lui Bazil Popovici i citisem cartea deMarcel Tolcea. Lui Bazil Popovici i citisem cartea deMarcel Tolcea. Lui Bazil Popovici i citisem cartea dedebut, dar nu mai [tiu dac l cuno[team personal, cnddebut, dar nu mai [tiu dac l cuno[team personal, cnddebut, dar nu mai [tiu dac l cuno[team personal, cnddebut, dar nu mai [tiu dac l cuno[team personal, cnddebut, dar nu mai [tiu dac l cuno[team personal, cndl-am vzut n balconul Operei din Timi[oara n decembriel-am vzut n balconul Operei din Timi[oara n decembriel-am vzut n balconul Operei din Timi[oara n decembriel-am vzut n balconul Operei din Timi[oara n decembriel-am vzut n balconul Operei din Timi[oara n decembrie1989. Cu el [i cu al]ii din ora[ul de pe Bega am pus la1989. Cu el [i cu al]ii din ora[ul de pe Bega am pus la1989. Cu el [i cu al]ii din ora[ul de pe Bega am pus la1989. Cu el [i cu al]ii din ora[ul de pe Bega am pus la1989. Cu el [i cu al]ii din ora[ul de pe Bega am pus la

  cale P.A.C.-ul n 1991. Adriana Babe]i [i Delia Vasiliucale P.A.C.-ul n 1991. Adriana Babe]i [i Delia Vasiliucale P.A.C.-ul n 1991. Adriana Babe]i [i Delia Vasiliucale P.A.C.-ul n 1991. Adriana Babe]i [i Delia Vasiliucale P.A.C.-ul n 1991. Adriana Babe]i [i Delia Vasiliumi aduceau, spre sfr[itul anilor 80, reviste fran]uze[timi aduceau, spre sfr[itul anilor 80, reviste fran]uze[timi aduceau, spre sfr[itul anilor 80, reviste fran]uze[timi aduceau, spre sfr[itul anilor 80, reviste fran]uze[timi aduceau, spre sfr[itul anilor 80, reviste fran]uze[tifr circula]ie la noi, multiplicate de ele la unul din, pefr circula]ie la noi, multiplicate de ele la unul din, pefr circula]ie la noi, multiplicate de ele la unul din, pefr circula]ie la noi, multiplicate de ele la unul din, pefr circula]ie la noi, multiplicate de ele la unul din, peatunci, foarte rarele xeroxuri din ]ar, aflat, dac nu gre[esc,atunci, foarte rarele xeroxuri din ]ar, aflat, dac nu gre[esc,atunci, foarte rarele xeroxuri din ]ar, aflat, dac nu gre[esc,atunci, foarte rarele xeroxuri din ]ar, aflat, dac nu gre[esc,atunci, foarte rarele xeroxuri din ]ar, aflat, dac nu gre[esc,chiar n sediul unei importante institu]ii oficiale dinchiar n sediul unei importante institu]ii oficiale dinchiar n sediul unei importante institu]ii oficiale dinchiar n sediul unei importante institu]ii oficiale dinchiar n sediul unei importante institu]ii oficiale dinTimi[oara. Echipa de la Timi[oara. Echipa de la Timi[oara. Echipa de la Timi[oara. Echipa de la Timi[oara. Echipa de la OrizontOrizontOrizontOrizontOrizont, rmas pn astzi fr, rmas pn astzi fr, rmas pn astzi fr, rmas pn astzi fr, rmas pn astzi frfisur, s-a dovedit, dup 1989, a fi fost un fel de pepinierfisur, s-a dovedit, dup 1989, a fi fost un fel de pepinierfisur, s-a dovedit, dup 1989, a fi fost un fel de pepinierfisur, s-a dovedit, dup 1989, a fi fost un fel de pepinierfisur, s-a dovedit, dup 1989, a fi fost un fel de pepinierdemocratic. Pn n 1996 to]i scriitorii din jurul revisteidemocratic. Pn n 1996 to]i scriitorii din jurul revisteidemocratic. Pn n 1996 to]i scriitorii din jurul revisteidemocratic. Pn n 1996 to]i scriitorii din jurul revisteidemocratic. Pn n 1996 to]i scriitorii din jurul revisteis-au aflat n opozi]ie. {i n-au fost turntori printre ei, cus-au aflat n opozi]ie. {i n-au fost turntori printre ei, cus-au aflat n opozi]ie. {i n-au fost turntori printre ei, cus-au aflat n opozi]ie. {i n-au fost turntori printre ei, cus-au aflat n opozi]ie. {i n-au fost turntori printre ei, cuexcep]ia unuia, de numele cruia eu, cel pu]in, n-am legatexcep]ia unuia, de numele cruia eu, cel pu]in, n-am legatexcep]ia unuia, de numele cruia eu, cel pu]in, n-am legatexcep]ia unuia, de numele cruia eu, cel pu]in, n-am legatexcep]ia unuia, de numele cruia eu, cel pu]in, n-am legatniciodat revista bn]ean. Pe care am citit-o, de la numrulniciodat revista bn]ean. Pe care am citit-o, de la numrulniciodat revista bn]ean. Pe care am citit-o, de la numrulniciodat revista bn]ean. Pe care am citit-o, de la numrulniciodat revista bn]ean. Pe care am citit-o, de la numrulunu la numrul 1500, cu un interes mult mai larg dectunu la numrul 1500, cu un interes mult mai larg dectunu la numrul 1500, cu un interes mult mai larg dectunu la numrul 1500, cu un interes mult mai larg dectunu la numrul 1500, cu un interes mult mai larg dectacela datorat oamenilor care o fac, prietenii mei.acela datorat oamenilor care o fac, prietenii mei.acela datorat oamenilor care o fac, prietenii mei.acela datorat oamenilor care o fac, prietenii mei.acela datorat oamenilor care o fac, prietenii mei.

  NICOLAE MANOLESCUNICOLAE MANOLESCUNICOLAE MANOLESCUNICOLAE MANOLESCUNICOLAE MANOLESCU

  1500

  1500

 • orizont

  2DOCUMENTARdocumentar

  CR}ILE LUNII SEPTEMBRIE

  AAm fost angajat la Orizontdup ce vreo nou aniscrisesem cronici,recenzii, unele de capul

  meu, altele u[ureeeel ndreptate de AndreiA.Lillin sau Nicolae Ciobanu, in[i cuWeltanschauung-ul mplinit la Viena,Budapesta, Vr[e], Bucure[ti [i prin altelocuri care modificau temeliile literaturiirealist socialiste. n 1970 Nicolae Ciobanua fost ispitit cu Bucure[tii, a[a cum i se cuvineoricrui critic de treab din provincie, iarLillin se sturase de literatura romn, pecare o hulea cu iubire. Filosofia culturii eravoca]ia lui, [i nu comentariul ultimei cr]uliide aici. A[a c am trecut eu la sectorul decritic literar al revistei, reprezentant unic.Imediat dup cuvenita instalare, unul dintre[efi m-a anun]at c exist la catedra deenglez a Universit]ii un tnr care vreas scrie un fel de clujean naufragiat laTimi[oara. Cum clujeanul era nalt, sub]ire,elegant [i artos l-am invitat s scrie desprefemeile romancier. Apruser multe [iimportante. M uit prin Orizont [i observc prima recenzie a lui Marcel Corni[-Popa fost despre Ovidiu Constantinescu, [i nuarticolul eseu despre Dana Dumitriu [icolegele ei. Dac recenziile solicitate erauajustate n a[a fel ca s nu dep[easc doucoloane o pagin, a lui Marcel urca lavreo cinci. Era un adevrat studiu despreautorul n cauz. {i, dac e s mi amintesc,parc au mai fost [i tieturi: AnghelDumbrveanu cu gra]ie, AlexandruJebeleanu, con[tient de rolul misiei saleistorice: articolele de critic s nu fie prealungi. Revista e de literatur, nu de criticliterar. A urmat [i studiul lui Marcel desprefemeile romancier, cu observa]ii pe careDana Dumitriu le considera mai fine dectale criticilor de la Contemporanul. Pe urmMarcel s-a dezln]uit, un ardean nu scpade atentul [i binevoitorul su examen critic.

  n 1972 revista s-a transformat nsptmnal social-politic [i literar artistic,a[a c dulcea via] a criticilor (articole lungi,ntlniri rare cu litera]ii du[mani) a luatsfr[it. Un critic adevrat trebuia s fie unveteran, a[a c la primul numr al noii seriicronica a fost ncredin]at lui Nicolae }irioi.Nu [tiu pe cine a nemul]umit domnul }irioi,care scrisese somnolent despre AdrianPunescu, a[a c s-a apelat la mine. Darnu era cazul s scriu o cronic, m-au somat[efii, un adevrat critic scrie despre [ase-[apte cr]i pe jumtate de pagin de revist.A fost cea mai frumoas perioad a meade cronicar literar. Ca s scrii despre [ase-[apte cr]i sptmnal, trebuia s alegi unavalidabil [i patru-cinci proaste. S-a ajunsla concluzia c sunt prea multe njurturi,a[a c s-a apelat la o echip de cronicari:unul pentru poezie (Eugen Dorcescu), altul

  pentru proz (Marcel) [i eu, la critic literar.Cu primul (prieten al meu de demult, cerce-ttor la Baza Academiei, locul unde se n[-teau adevra]ii lingvi[ti [i filologi romni),cu al doilea, aliat de ndejde (teoreticianincoruptibil, as al [colii semiotice timi[orene,pregtea un doctorat despre romanul ame-rican), revista arta un pic mai bine.

  Eugen Dorcescu [i Corni[-Pop citeau,recenzau, erau harnici, dar op]iunile lor nuerau doar legate de cronica literar. A[a ctrebuia apelat la tineri: Lucian Alexiu scriaprin 1969 poezii (debutase [i n Orizont [ifusese selectat n cteva antologii), SorinaIanovici (care a disprut repede de la revist,era prea frumoas pentru provincia poe]ilormereu ndrgosti]i) anun]au n anii [aptezecicariere critice. Primul a fost angajat cu maridificult]i la Filiala Uniunii Scriitorilor fiind-c avea tinichele politice [i a devenit repedeun cronicar de poezie care putea s l nlo-cuiasc pe Dorcescu [i, evident, s m nlo-cuiasc. ntre colaboratorii importan]i aisectorului de critic erau, fire[te, universitariicatedrei de limb [i literatur romn (evi-dent, un loc important i se cuvine lui IosifCheie Pantea). Dac Eugen Todoran priveacu mare grij amintirile lui de "membru alCercului literar de la Sibiu", Ovidiu Cotru[[i Deliu Petroiu [i aminteau cu entuziasmde ntmplrile de odinioar. Devenisecerchist, gra]ie anilor de nchisoare (mul]i)[i opozi]iei consecvente Ion Maxim, autora numeroase rectificri polemice. Istorialiterar vie tria prin aceste personalit]i deexcep]ie, care au ales Timi[oara sau a trebuits suporte acest domiciliu.Venit dinspreacela[i Arad al lui Ovidiu Cotru[, DeliuPetroiu, Marcel Pop-Corni[ sau MirceaMihie[, Alexandru Ruja a asigurat, dup1989, cronica edi]iilor. Debutase n Orizontnc din anii [aizeci, gra]ie aceluia[i NicolaeCiobanu care a sprijinit lansarea lui {erbanFoar], Cornel Ungureanu etc.

  SSeria a doua de "critici aifenomenului literar contem-poran", cu Brndu[a Arman-ca, Ioona Rauschan, Carmen

  [i Marian Odangiu anun]a un desant teribil,fiindc numi]ii erau deja supervedete alepublicului studen]esc. Erau nzestra]i pentruperforman], stteau n bibliotec [i se nh-mau la muncile de jos cele care puteaurecupera valorile culturale ale locului [i alena]iei. O antologie a literaturii ]rne[ti alc-tuit de ei era gata s apar, dar nu [tiu carepoet ]ran ddea de bnuit politrucilor, a[ac antologia n-a aprut nici azi. Dup absol-vire, a ajuns fiecare n cte-un sat la maredistan] de Timi[oara [i, ntr-un fel sau altul,cu mai mult sau mai pu]in vitez, au alesalte profesiuni. Dar fiecare [i-ar putea adunan volum prefe]e, postfe]e, cronici, recenzii,interviuri.. {i era s uit: Brndu[a Armanca

  [i-a dat un doctorat care ilustreaz fidelitateaei fa] de profesorul nostru Eugen Todoran,lui Marian Odangiu i-a aprut un volumde critic care a adunat nu [tiu cte premiiliterare, iar lui Carmen o carte despre poeziapentru copii. Ioona Rauschan a plecat nGermania prin anii 80, s-a fixat la Dssel-dorf unde anun]a o carier spectaculoas:a fcut cteva filme de televiziune (o cartea ei, Auf der Schwelle. Ein Filmessay berHeinrich Heine 1797-1856 transcrie scena-riul [i proiectul cinematografic), a scris cte-va romane (ntr-unul dintre ele, Die schneStrickerin recunosc fragmente dintr-o prozcitit cu succes la cenaclul timi[orean). Citescromanul [i mi dau seama de ce a avut rezerventr-o ampl recenzie scris pe marginearomanului Gabrielei Adame[teanu, O dimi-nea] pierdut..... De altfel, Gabriela Adame[-teanu nu i-a purtat pic, o perioad, mi separe, au corespondat. Dup cum a corespon-dat [i cu unii dintre autorii "grupului de laTrgovi[te".

  AAutoritatea revistei era dat,n anii [aptezeci, denumerele speciale, anchete[i eseuri. Bun a fost

  numrul despre traduceri, excelent a fostnumrul despre fenomenul kitsch. Un anumitdomn Oancea ajungea sptmnal laBucure[ti unde ob]inea, aproape miraculos,interviuri de la toate vedetele literaturii.Adriana a adus o vreme la revist Cerculde semiotic al Universit]ii, cu LiviusCiocrlie, Corni[-Pop, {erban Foar], Cri[uDasclu, Ilie [i Margareta Gyurcsik, VasileCre]u, Adriana Babe]i. Cercul de semioticera o ini]iativ rarisim n via]a culturalromneasc [i n-ar fi ru s i se recunoascntiet]ile. Livius Ciocrlie [i {erban Foar]au rmas n pagina de eseu a revistei cu

  contribui]ii aparte, unele rarisime. Desprentlnirile cu Adriana Babe]i, Mircea Mihie[[i Vasile Popovici am scris n ancheta pecare o realizeaz, n acest numr, Robert{erban. N-am scris nimic despreamericanofilia lui Mircea, stimulat [i deprietenii lui din Arad a[eza]i n State. Artrebui adugat c Adriana Babe]i [i MirceaMihie[ au fost solidari, ntr-un fel sau altul,cu optzeci[tii rebeli [i c romanul Femeian ro[u materializeaz solidarit]i [iconfluen]e uitate. Recenziile lui MirceaMihie[ s-au focalizat pe numele cele maiimportante ale tinerei genera]ii, rela]iileAdrianei Babe]i cu Petru Cre]ia, GabrielLiiceanu, Andrei Ple[u, Mircea Nedelciu,dar [i cu universitarii ie[eni anticeau[i[tiau asigurat un dialog bun al revistei cu"numele care veneau" ctre o nou epoca scrisului.. Dup 1989 schimbrile au fostfire[ti, iar revista s-a adaptat din mersmomentelor culturale, poate mai repede dectalte publica]ii ale Uniunii Scriitorilor. Unexcelent cronicar dramatic, ilustrat cu briola revista Orizont,,,,, poet [i prozator, AntoanetaC. Iordache a girat metamorfozele de lanceputul lui 1990. Prezen]a timi[orean alui Coriolan Babe]i a avut consecin]eimportante n echilibrul revistei: cronicileplastice de o densitate remarcabil a ideilorau marcat nu doar paginile de art ale revistei,ci un ntreg climat cultural.

  Un moment important a fost apari]iafunda]iei A Treia Europ..... Funda]ia a furnizatrevistei colaboratori excelen]i, specializa]in cercetarea Mitteleuropei. Din pcate saudin fericire , prea mul]i dintre ei au plecats se mplineasc n Statele Unite, Fran]aetc. Iar al]ii au ales diploma]ia. Excelen]elelor sunt vizibile [i n acest numr, cum aufost [i n cele din ultimul deceniu.

  ORIZONT {I CRITICIICELOR 1500 DE NUMERE.CORNEL UNGUREANU

  www.revistaorizont.ro

 • orizont

  3

  CCCCC

  I.Q.I.Q.I.Q.I.Q.I.Q.

  COPYRIGHTcopyright

  BRO{URA UNIVERSITAR~ O CARTEMODIFICAT~ GENETIC

  {ERBAN FOAR}~* * *

  Lui Mircea Mihie[,vechi fan al lui De Sica

  Nu [tiu dac grdina miroase-a cimitirNu [tiu dac grdina miroase-a cimitirNu [tiu dac grdina miroase-a cimitirNu [tiu dac grdina miroase-a cimitirNu [tiu dac grdina miroase-a cimitir(sau sala de proiec]ie aduce-a loc funebru?), (sau sala de proiec]ie aduce-a loc funebru?), (sau sala de proiec]ie aduce-a loc funebru?), (sau sala de proiec]ie aduce-a loc funebru?), (sau sala de proiec]ie aduce-a loc funebru?), plantat cu boschete, pe-alei, de cimi[irplantat cu boschete, pe-alei, de cimi[irplantat cu boschete, pe-alei, de cimi[irplantat cu boschete, pe-alei, de cimi[irplantat cu boschete, pe-alei, de cimi[ir(cu frunza amruie [i de un verde-negru),(cu frunza amruie [i de un verde-negru),(cu frunza amruie [i de un verde-negru),(cu frunza amruie [i de un verde-negru),(cu frunza amruie [i de un verde-negru),

  prfoase [i cu pnze,-ntre ele, de paingprfoase [i cu pnze,-ntre ele, de paingprfoase [i cu pnze,-ntre ele, de paingprfoase [i cu pnze,-ntre ele, de paingprfoase [i cu pnze,-ntre ele, de paing(u[or de rupt cu mna sau ni[te be]i[oare,(u[or de rupt cu mna sau ni[te be]i[oare,(u[or de rupt cu mna sau ni[te be]i[oare,(u[or de rupt cu mna sau ni[te be]i[oare,(u[or de rupt cu mna sau ni[te be]i[oare,dar mult mai tari ca plumbii de ploaie ce le-ating),dar mult mai tari ca plumbii de ploaie ce le-ating),dar mult mai tari ca plumbii de ploaie ce le-ating),dar mult mai tari ca plumbii de ploaie ce le-ating),dar mult mai tari ca plumbii de ploaie ce le-ating),iar, printre dale albe, gazon [i ghe]i[oare;iar, printre dale albe, gazon [i ghe]i[oare;iar, printre dale albe, gazon [i ghe]i[oare;iar, printre dale albe, gazon [i ghe]i[oare;iar, printre dale albe, gazon [i ghe]i[oare;

  pe cnd, n vechea ser, se colbuie lmipe cnd, n vechea ser, se colbuie lmipe cnd, n vechea ser, se colbuie lmipe cnd, n vechea ser, se colbuie lmipe cnd, n vechea ser, se colbuie lmicu fructele cerate, sub geam de gros acuariu,cu fructele cerate, sub geam de gros acuariu,cu fructele cerate, sub geam de gros acuariu,cu fructele cerate, sub geam de gros acuariu,cu fructele cerate, sub geam de gros acuariu,unde blte[te clipa, fr s-o rogi: "Rmi!",unde blte[te clipa, fr s-o rogi: "Rmi!",unde blte[te clipa, fr s-o rogi: "Rmi!",unde blte[te clipa, fr s-o rogi: "Rmi!",unde blte[te clipa, fr s-o rogi: "Rmi!",ca-n paradisul citric, pe nume ca-n paradisul citric, pe nume ca-n paradisul citric, pe nume ca-n paradisul citric, pe nume ca-n paradisul citric, pe nume LimonariuLimonariuLimonariuLimonariuLimonariu, , , , ,

  n care se ajunge pe bucla unei benzin care se ajunge pe bucla unei benzin care se ajunge pe bucla unei benzin care se ajunge pe bucla unei benzin care se ajunge pe bucla unei benzintr-astfel rsucite, nct nediscontinuintr-astfel rsucite, nct nediscontinuintr-astfel rsucite, nct nediscontinuintr-astfel rsucite, nct nediscontinuintr-astfel rsucite, nct nediscontinuii-s fa]a [i reversul, pe care le suspenzii-s fa]a [i reversul, pe care le suspenzii-s fa]a [i reversul, pe care le suspenzii-s fa]a [i reversul, pe care le suspenzii-s fa]a [i reversul, pe care le suspenzin filmul din grdina Marei Fiin]i Continui.n filmul din grdina Marei Fiin]i Continui.n filmul din grdina Marei Fiin]i Continui.n filmul din grdina Marei Fiin]i Continui.n filmul din grdina Marei Fiin]i Continui. "ZILELE POESIS"

  n perioada 20-22 septembrie, la SatuMare s-au desf[urat "Zilele culturale Poesis" edi]ia a XVII-a, eveniment organizat deDirec]ia pentru cultur, culte [i patrimoniucultural na]ional a jude]ului Satu Mare [i deInforma]ia zilei, cu sprijinul UniuniiScriitorilor din Rom\nia, Consiliului jude]eanSatu Mare, Consiliului Local Satu Mareprecum [i al APLER. Manifestarea s-a bucuratde sprijinul Universit]ii de Vest "VasileGoldi[" din Arad (Filiala Satu Mare), alFilarmonicii "Dinu Lipatti", al MuzeuluiJude]ean, Muzeului }rii Oa[ului, Casei deCultur "G. M. Zamfirescu" [i al Teatruluide Nord.

  Moment distinct n cadrul manifestrilorprimei zile a festivalului, academicianuluiMihai Cimpoi, pre[edintele UniuniiScriitorilor din Moldova, i-a fost conferit titlulde Doctor Honoris Causa al Universit]ii deVest "Vasile Goldi[" din Arad (Filiala SatuMare). n cea de a doua zi, poetului GeorgeVulturescu, redactor [ef al revistei "Poesis"[i directorului ziarului "Informa]ia zilei",Dumitru Pcuraru, li s-au acordat Dimplomade onoare a Asocia]iei Publica]iilor Literare[i a Editurilor din Romnia, cu prilejul apari]ieinumrului 200 al revistei "Poesis".

  Au fost prezen]i, la la acest festival,oameni de cultur, arti[ti plastici [i criticide art (la vernisajul expozi]iei "EclectiqueTransfer" fiind reunite, la Muzeul de Art,lucrrile a patruzeci de arti[ti plasticicontemporani) [i scriitori din ]ar [i strintate:acad. Mihai Cimpoi, Valeriu Matei, Gal Aron,Marin Mincu, Ilie Constantin, Daniel Corbu,Gellu Dorian, Lucian Alexiu, SlavomirGvozdenovici, {erban Foar], Robert {erban,Gheorghe Glodeanu, Irina Petra[, Paul Aretzu,Viorel Mure[an, Vasile Spiridon, Ion {tiubea,Dan Mircea Cipariu, Ion {erban Drincea,Gheorghe Mocu]a, Ion Mircea, Dan Dnil(Germania), Ioan S. Pop, Maia Cristea Vieru(Canada), Iolanda Malamen, Liviu IoanStoiciu, Lucian Per]a, Marian Nicolae, MariusChelaru, Amelia Stnescu, Iulia Pan, ViorelTutan, Dumitru Hoblea, Echim Vancea,

  Vasile Muste, Munir Mezied (Iordania),Claudia Ti]a, Ioan }epelea, OlimpiuNu[felean, Florin Dochia, Nicolae Stoe,Valeria Manta Ticu]u, Adina Ungur, MarinCodreanu, Dumitru Augustin Doman, G.Vasilievici, precum [i scriitorii stmreniOvidiu Suciu, Ioan Nistor, Ion Bala, LucianTma[, Salah Mahdi, Maria Bonea, GrigoreScarlat, Mircea Gozar, Dumitru }imerman,Felician Pop, Loredana {tirbu, Vasile Tar]a,Aurel Pop, Ioan Ani]a[, Iosif }iproc [i al]ii.Deosebit de animate au fost, n cea de a douazi a festivalului, dezbaterile (desf[urate nsala "Dacia") pe marginea celor dou referateprezentate de scriitorii Liviu Ioan Stoiciu [iPaul Aretzu pe tema "Responsabilitatea [imisiunea poetului n secolul XXI".

  A[teptate cu maxim interes n cea de adoua zi a festivalului, premiile literare "Poesis2007" au fost decernate la Teatrul de NordSatu Mare:

  Premiul "Opera omnia" a revenitscriitorului Marin MincuMarin MincuMarin MincuMarin MincuMarin Mincu; Premiul "Carteade poezie a anului" a fost acordat scriitorilor{erban Foar]{erban Foar]{erban Foar]{erban Foar]{erban Foar], pentru "Cartea psalmi[tilorpre stihuri retocmit de {erban Foar]" [i IoanIoanIoanIoanIoanS. Pop S. Pop S. Pop S. Pop S. Pop pentru volului "no exit"; Premiul"Frontiera Poesis" a fost acordat lui ValeriuValeriuValeriuValeriuValeriuMatei Matei Matei Matei Matei din Republica Moldova; Premiul pentrucritic literar a fost acordat Irinei Petra[Irinei Petra[Irinei Petra[Irinei Petra[Irinei Petra[pentru volumul "Teme [i Digresiuni"; Premiul"Arta Dialogului" i-a revenit scriitoareiIolanda Malamen Iolanda Malamen Iolanda Malamen Iolanda Malamen Iolanda Malamen pentru volumul "Scris [ide scris"; Premiul pentru traduceri a fostacordat scriitorilor Slavomir GvozdenoviciSlavomir GvozdenoviciSlavomir GvozdenoviciSlavomir GvozdenoviciSlavomir Gvozdenovici[i Lucian Alexiu Lucian Alexiu Lucian Alexiu Lucian Alexiu Lucian Alexiu pentru antologia "Glasulde sub piatr", a poetului srb MiodragMiodragMiodragMiodragMiodragPavloviciPavloviciPavloviciPavloviciPavlovici; premiul pentru edi]ii critice a fostacordat lui Ion Mircea Ion Mircea Ion Mircea Ion Mircea Ion Mircea pentru volumul "NichitaStnescu. Invizibilul soare"; Premiul pentruteatru s-a acordat lui Liviu Ioan Stoiciu Liviu Ioan Stoiciu Liviu Ioan Stoiciu Liviu Ioan Stoiciu Liviu Ioan Stoiciu pentruvolumul "Teatrul uitat"; Premiul pentrupublicistic i-a revenit lui Dan Mircea CipariuDan Mircea CipariuDan Mircea CipariuDan Mircea CipariuDan Mircea Cipariupentru volumul "Ion Bledea". n cea de a treiazi a manifestrilor festivalului, la "VilaPoesis", cei prezen]i au participat la prezentride carte [i de reviste literare.

  MARCEL TOLCEACu pu]in timp n urm, Grupul de Reform Universitar a descoperit un fals penibil

  n CV-ul profesorului Ioan Biri[, Decan al Facult]ii de {tiin]e Politice, Filosofie [i {tiin]eale Comunicrii: la loc de cinste ntre cr]ile sale, Profesorul Biri[ [i-a trecut, inclusivpe site-ul Facult]ii, o lucrare de 27 de pagini, n limba german, Raum und Zeit in derGestaltung der kulturellen Mentalitten, aprut, chipurile, sub sigla Institut fr Philosophie,Logik und Wissenschaftstheorie, Mnchen. Bro[ura pe care autorul ei o prezint dreptcarte nu are ISBN, iar institutul din Mnchen nu figureaz n lista editurilor din Germania.n Biblioteca Universit]ii din Mnchen nu apare nici o carte cu acest titlu. Ea nu aparenici n cataloagele electronice ale vreunei biblioteci din Germania. Dup cum nu a aprutnici n discu]iile Consiliului Profesoral al Facult]ii, din 21 septembrie, n ciuda faptuluic scandalul a devenit deja public. Se tace peste tot! Chiar dac, [i n baza acestui fals,Ioan Biri[, doctor de {tefan Gheorghiu, a devenit profesor [i conduce doctorate.

  AAsemenea Pe[telui Oceanic de Conserv (ce avea datoria partinic s fieomniprezent pe mesele romnilor), Prof. dr. Ioan Biri[ nu a ratat s se a[ezecu flo[enie la masa niciunui comitet, comisii sau comi]ii filosofice din

  mediul academic. Kantian impenitent mai ales n ceea ce prive[te raportul cu cerulnstelat n ro[u de deasupra Academiei {tefan Gheorghiu , titratul nostru nc Decan nua luat ns n seam c "lucrul n sine" devine extrem de neplcut atunci cnd vicleniaistoriei te oblig s explici minciuna bro[at n fa]a attor onorabile foruri: Comitetuluide Istorie [i filosofia [tiin]ei al Academiei Romne; Association for Foundations of Science,Language and Cognition (New York); Societatea Kant din Romnia; Funda]ia "Logos";Funda]ia "{tefan Lupa[cu"; Asocia]ia Romn de Semiotic; Institutul de Cercetri Social-Politice; Asocia]ia de filosofie de limba francez din Romnia; Institutul de CercetriSocial Politice; Subcomitetul de Istoria [i Filosofia {tiin]ei de la Academia Romn,Filiala Timi[oara, unde este pre[edinte; Comisia pentru confirmarea titlurilor de doctor[i a calit]ii de I.O.S.U.D., MEC; Agen]ia Romn de Asigurare a Calit]ii nv]mntuluiSuperior, unde s-a autopropus evaluator; Senatul Universit]ii de Vest [i, evident, MEC.

  Ce s explice acolo? Eventual s fac, n premier hegelian absolut, fenomenologiabro[urii. S explice de ce a ales s treac pe copert Mnchenul, [i nu simpaticul or[elde proximitate Jimbolia, unde se vorbe[te mai bine germana dect n textul incriminat.De ce Germania [i nu, de pild, Insulele Virgine, iar Apoi Mritate.

  Cum-necum, Ioan Biri[ va intra n istoria bibliografiei filosofice romne[ti ca inventatoral Bro[urii Universitare Bonsai cu domiciliu n fals. O expresie a Cr]ii modificate genetic.

  Vineri, 14 septembrie a.c., a avut loc la Jimbolia, n prezen]a a numeroase oficialit]idin ]ar [i de peste hotare, deschiderea Muzeului Presei "Sever Bocu".

  Gndit [i organizat de poetul Petre StoicaPetre StoicaPetre StoicaPetre StoicaPetre Stoica, muzeul, care con]ine documente uniceale scrisului din Romnia, publica]ii rarisime necesare pentru n]elegerea unui timp aldevenirii romne[ti, [i propune s fie [i s rmn o institu]ie vie, sub semnul unorpersonalit]i exponen]iale. Sever Bocu, om politic [i ziarist definitoriu pentru Romniaprimei jumt]i a secolului XX [i Petre Stoica, un mare poet, sunt autorit]ile caregireaz calitatea acestei ntreprinderi.

  Nu putem s nu subliniem meritele Primriei ora[ului Jimbolia n rena[terea cul-tural a acestui important spa]iu central-european.

  MUZEUL PRESEI

  www.revistaorizont.ro

 • orizont

  4

  "ORIZONT"? nc n urm cu treizeci,cu patruzeci de ani, dac nu mai de demult,a fost una dintre publica]iile literare pe carele a[teptam, sptmn de sptmn orilun de lun, dup cum artau vremurile [icei care puteau decide, contabilice[te, cttrebuia investit n cultur, pentru a fi [i eu,cititor, la vremea aceea, de mcar o cartepe zi, la curent cu schimbrile, cu ce se maipetrecea nou prin sferele literaturii romne.Debutasem, redebutasem, ca s zic a[a, adoua, a treia sau a patra oar, ntr-un"Orizont" din primvara lui 1967, fr a[ti mare lucru nici despre slujba[ii afltorin redac]ie, nici despre cei care-[i fceauveacul, atunci, pentru c ddea bine, pentruc oferea un fel de noble]e, n anturajulacestora. Dac ziua n care am p[it pestepragul slii de cenaclu a filialei timi[orenea Uniunii Scriitorilor mi-a rmas n memorie,invitat fiind acolo (n chip de ncurajare,de un 10 Mai, mpreun cu Adriana Babe]i[i Smaranda Vultur, nso]indu-l pe poetul[i criticul Nicolae }irioi, diriguitorul unuicenaclu al elevilor din ora[), luminatelechipuri ale redac]iei revistei timi[orene aveaus-mi devin familiare nu att din birourileaflate n Pia]a Vasile Roait 3, azi la acela[inumr, n acela[i loc rebotezat Pia]a SfntulGheorghe, ci din trecerile lor meteorice princenaclul studen]esc din ora[, pe care amajuns la rndul meu s-l pstoresc, sub directaoblduire a lui Cornel Secu [i ViorelMarineasa, juni func]ionari culturali pe atuncila Casa Studen]ilor, [i a profesorului meude folclor c]iva ani mai trziu, universitarulVasile Cre]u. Vedetele cenaclului studen]esc"Pavel Dan" erau mai vrstnicii dect mine,cu ani vreo doi-trei (ori cu mai mult de att),Val Antim, Eugen Apoca, Virgiliu Bradin,Ion Cdreanu, Jean Ciocoiu, TraianDorgo[an, {erban Foar], Dragomir Magdin,Du[an Petrovici, Alexandra Popescu, AnaMaria Potoceanu, Aurel Turcu[, Silviu Guga,Ion Jurscu, Gheorghe Jurma, Daniel Tei,Andrei Ujic, Ion Velican, mpreun cu caream ajuns s debutez, editorial, (anul era,nu altul dect 68) ntr-un volum colectiv,EfigiiEfigiiEfigiiEfigiiEfigii, pritocit prin 66-67 [i tiprit apoisub ngrijirea lect. univ. Nicolae Ciobanu,cum negru pe alb scrie pe pagina a doua aopului men]ionat (n care nu-i regsesc, azi,nu [tiu din ce pricin omi[i atunci, nici peMarcel Turcu, Ion Monoran, MarleneHeckman [i Adrian Derlea, nici alte vedeteale tinerei genera]ii cu un parcurs literarconsemnat, att ct a fost posibil, vremede un deceniu ori dou [i n paginile revistei"Orizont"). Pentru cei mai pu]in [tiutori,istoricul literar [i universitarul NicolaeCiobanu fcea parte din redac]ia de atuncia gazetei timi[orene, ca [i Alexandru Jebe-leanu, Sorin Titel, Anghel Dumbrveanu,Andrei A. Lillin, Cornel UngureanuSilueta sub]iratic [i privirea, de dincolode ochelarii cu rame solide [i multe dioptriipurta]i de cel din urm, aveau s murmreasc ani n [ir, ca un fel de emblema revistei, pn ce aveam s-l regsesc,student, eu, n rennoita redac]ie "Orizont",din 1972, cnd devenise vecin de birou cuPaul Eugen Banciu, fumtori vajnici, decteva pachete pe zi, [i unul [i cellalt, demahorc popular (Mr[e[ti ori Carpa]i)

  Veacul, \mi dau seama acum, avea s

  nainteze, dramatic uneori [i nedrept de grbitpentru mine [i pentru redactorii de la"Orizont". Legende, cele pentru uz public,aveau s circule, nu pu]ine, despre redactoriide la Orizont, [i despre Ion Arie[anu (cum[i-a scris el cutare carte, cutare roman),[i despre Anghel Dumbrveanu, pe care miplace s mi-l amintesc, de fiecare dat, nua[teptndu-[i, doar, zi de zi, cum a fcut-odecenii la rnd, cu u[a deschis la birou,colegii de breasl, ci naintnd cu msuratagilitate pe Corso, star pentru publiculfeminin din vreo ndeprtat Scandinavie,cu prul frizat impecabil [i privirea n zare,ori purtnd sub bra] un maldr de cr]i luatede la vreo bibliotec ori din librria dincentrul ora[ului

  mi dau seama, acum, cnd sunt pe cales epuizez numrul de semne convenabilpentru o rememorare de felul celei de fa],c nu am apucat s scriu nimic despre via]ade fiecare zi din redac]ie, despre celepetrecute aici, vreme de vreo trei-patrudecenii, despre cei care i-au trecut pragul,colegi [i prieteni, colaboratori [i invita]i nzilele faste, cte au fost, n existen]a acesteipublica]ii girate de breasla scriitoriceasc,despre cei cu care am mpr]it, dup intrareamea n redac]ie, [i biruin]e, cte au fost,literare, [i nnegurri venite dinspre lumea,nu ntotdeauna scriitoriceasc, din jur

  {i mi gsesc o justificare pentru aceastcurmare abrupt a amintirilor legate deredac]ia de atunci gndindu-m c pentrumine, pentru to]i "cei de la Orizont", poate,timpul scurs de la apari]ia primului numrn actualul format prime[te o coloratur acutsubiectiv, c pentru cei care s-au perindatprin redac]ie revista a devenit, nu cred sgre[esc, o stare de spirit [i, de ce nu, undestin. Iar astfel de lucruri, poate, e bines rmn conservate, nc o vreme, ntrecopertele unui jurnal.

  Cred c era pe la jumtatea lui aprilie,lun cu conota]ii aparte n destinul meu,de[i sunt nscut n noiembrie [i niciascendentul nu e pe aproape, cnd am aflatc voi face parte din redac]ia Revistei"Orizont". Veneam de la un cotidian, cuun alt regim de munc, iar contactul cu lumeascriitorilor [i a revistelor literare l fcusemla Cluj, cu mul]i ani n urm, [i chiar cuCenaclul Asocia]iei Scriitorilor dinTimi[oara, unde venisem pe la nceputulanilor 60 mpreun cu George Suru [i {erbanFoar]. Aveam 28 de ani, cstorit [i cu uncopil. Teoretic eram un om a[ezat. Locuiamn Calea {agului, n chirie la un profesorde matematic. Curnd aveam s aflu cLauren]iu Cerne], Damian Ureche, I. D.Teodorescu [i Cornel Ungureanu locuiaun acela[i cartier.

  Primul contact cu viitorii colegi s-antmplat la nceputul lui mai 1972. Era ozi nsorit. Lumina se prefira printre frunzelecopacilor, care mai sunt [i azi n fa]a cldirii,iar u[ile nchid un hol ntunecat, astfel catunci cnd redactorul [ef, Ion Arie[anu,m-a prezentat colegilor n-am descoperit dectumbrele lor n contre-jurul ferestrelor, frs le pot vedea fe]ele. Erau Damian, Cor-nel Ungureanu, o tineric, Adriana [i doicolegi, care m priveau de parc a[ fi venits le iau un interviu, despre care aveam saflu c se numeau Luren]iu Cerne] [i I. D.

  Teodorescu. Pe Anghel Dumbrveanu lvzusem n biroului redactorului [ef, pentruc la vremea aceea nc nu era tras un zidntre el [i adjunct, ntre care avea s se afleni[a doamnei Amza, cu secretariatulredac]iei. "O s lucra]i mpreun", a zisArie[anu. M-am apropiat [i am dat mnacu Lauren]iu Cerne]. Pe Du[an Petrovici,Ion Velican, Valentina Dima, Andrei Lillin[i domnul Izsak, contabilul administra-tor aveam s-i cunosc mai trziu, ca [i peLucian Bureriu, venit [i el din pres, de laRadio Timi[oara. Antoaneta Iordache vaaprea de-abia peste o lun.

  Din prima zi mi s-a spus ce am de fcutca secretar principal de redac]ie, cum e scrispe legitima]ia "Orizont" numrul 4, pe careo mai pstrez. Secretar general nu era dectunul singur n toat Romnia.Veneam dela un cotidian, unde nop]ile erau pierdutelng telexuri, linotipuri [i rotative, astfelc via]a la proasptul sptmnal de culturmi se prea mult mai u[oar. O ciud]eniepe care n-am n]eles-o. Aveam s aflu pestetimp, c n multe din actele ce ne nso]eauvia]a fr s [tim, figuram ca redactor laEditura "Facla", [i ea proaspt nfiin]at.La urma urmelor, fceam parte dintr-undesant de tineri, necesar unui sptmnal,ce venea peste lini[tea lunarului "Orizont",cu pu]ini redactori [i un program pe msur.Cuno[team atmosfera din redac]iile literarede la "Tribuna" [i "Steaua" din Cluj, undese retrseser o parte dintre colegii mei dela cotidianul pe care-l prsisem. {tiam cee o tipografie, un ritm de predare a materia-lelor, lupta cu cenzura, pe fiecare cuvnt,fraz, idee, pe subversivitatea unor... ilustra]iietc. {tiam s lucrez cu pistolul la tmpl,sub presiunea timpului, cum prin anii 90,Vighi avea s se plng c-i e imposibil.

  Privesc n urm, peste cei 35 de anipetrecu]i de atunci [i vd cum chipurilecolegilor de odinioar se nce]o[eaz dinnou, [i devin ni[te conture n contre-jourulferestrelor luminate de afar. n spatele lorrmne o sal de bibliotec cu literaturaTimi[oarei, chiar dac "geografiile literare"ne a[az dup locul unde ne-am nscut.

  Am intrat la "Orizont" n anul 1991,venind direct din nebunia spasmodic a

  strzii timi[orene. Aproape izolat dupdevastatoarea victorie electoral a unordizgra]ia]i de lux ai vechiului regim, ora[ul[i cheltuia radicalismul anticomunist nmarile pie]e din centru, fulgernd deja dince n ce mai stins asupra unei restaura]iipolitice primite n restul ]rii dac nu cuentuziasm, cel pu]in cu suspine de u[urare.n 1991, Timi[oara era un ora[ mult maiimportant dect e acum. Pentru mine, erachiar centrul lumii, cu siguran] ora[ul celmai evoluat din punct de vedere politic al]rii. Revista se afla la intersec]ia unor re]elede opozi]ie de un dinamism frenetic, n nodulsonor [i aglomerat al traseelor vizibile [iinvizibile ce legau cultura, politica [ijurnalismul. Viitori ministeriabili [i lideride opinie se ntre]ineau n aceast mic agordelimitat de birourile redactorilor cuorganizatori fru[ti de mitinguri de protest,care tnjeau dup orgasmul tribunei [i alaclama]iilor populare.

  Ca mul]i al]ii, fusesem [i eu absorbitde imensul eu colectiv al masei radicalizatede violen] [i tragedie, dar [i de marileadevruri gsite de curnd. mi petreceamcea mai mare parte din timp n placentavscoas a mul]imii, dus de beatitudinealibert]ii [i a gestului colectiv, fericit [idisperat. Abia ie[eam din adolescen], [tiams fac diferen]a ntre un ornament baroc [iarabescurile dezordonate ale gloan]elor pefa]adele Timi[oarei imperiale [i nu-mi maiera fric de mor]i, cu att mai pu]in de ceidezgropa]i n Cimitirul Sracilor. N-ar fifost prea greu s fiu unul dintre ei: gra]ieunor compatrio]i, ar fi fost de fapt lucrulcel mai simplu n zilele calde ale sfr[ituluiunui an care se pregtea s se termine caoricare altul.

  Continuare \n pagina 31

  Gndindu-m la numrul 1500 din"Orizont" realizez c n septembrie semplinesc zece ani de la prima mea cronic.mi amintesc nceputul, vocea entuziasmata Adrianei la telefon dup primul meuexamen la literatur comparat: "fata mea,tu trebuie s te pui pe scris!" Sau cam a[aceva; eram prea uimit s nregistrezexact. Cteva sptmni mai trziu, var,canicul. Holul semi-ntunecat, treptele

  PRIMA ZI LA ORIZONT

  15001500

  LUCIAN ALEXIU

  PAUL EUGEN BANCIU

  DORIAN BRANEA

  CRISTINA CHEVERE{AN

  www.revistaorizont.ro

 • orizont

  5 15001500

  elegante de marmur, rcoarea plcut [iu[ile de lemn masiv din cldirea ceadposte[te redac]ia preau s fac trecereaspre o alt lume. Cu paginile (dactilografiate,oare?) n mn [i emo]ii enorme, mi se preac intru ntr-un soi de castel ciudat; micprintre oameni mari, pe care i vedeam lacatedr sau la televizor.

  Nu mai [tiu cum a decurs prima zi. }inminte cr]ile adunate n teancuri pe birousau aliniate cumin]i pe rafturi, mul]imea denume care m fascinau, necunoscute nc.O ]in minte pe doamna Betty, axul deechilibru ntre cele dou birouri, cea caredirijeaz [i azi cu acela[i aplombdintotdeauna fluxul de vizitatori. Se vorbeamult, calm sau precipitat, despre lansri,dic]ionare, enciclopedii - proiecte ce-mipreau imense pentru mna de oameniaduna]i n jurul mesei. n timp, pe multele-am vzut prinznd via]. Am vzut oamenivenind, plecnd, ntorcndu-se dup multvreme, ntotdeauna ca acas. C]iva au rmasmereu pe loc. Cnd mi-am predat al doileaarticol era deja toamn trzie, umed [i rece.n redac]ie era bine [i mirosea a ceai. {iam rmas [i eu.

  1994. Var timpurie. Am ajuns n anulal V-lea la Litere. Cnd am intrat la facultate,i zicea Filologie, acum i zice Litere. Sincers fiu, pn acum nu m-am prea omort cuactivitatea literar. n afar de [coal,binen]eles. n afar de [coal, snt multede fcut: chefuri, ntlniri cu prietenii, partidede biliard, pocher, Monopoly, fotbal.

  Acum cteva sptmni profesorulCornel Ungureanu, care m-a luat la ochide anul trecut, de la cursul de LiteraturRomn Contemporan, mi-a zis s-i aducun text. Poate c-i bine scris. Poate c lpublic n "Orizont". Nu mi-ar plcea? Bada, dar eu n-am mai scris [i nu [tiu dac [inici n-am ceva chiar... De fapt am: un felde excrescen] din lucrarea de licen], carenu se lipe[te nicidecum la ansamblu. E drept,ca text independent ar merge. Dar n"Orizont?" Spre norocul meu, de vreun anam o ma[inu] de scris, cumprat cu banipu]ini. Ma[inile de scris m fascineaz. {i[tiu c trebuie s m antrenez la dactilografiat

  Cu inima n din]i, o iau spre sediulrevistei. Cldire veche, frumoas. Urc laetaj. Un hol mare, cu tavan nalt. ntuneric.Lini[te. Pa[ii au ecou. M uit la u[ile delemn masiv, pe care scrie "Revista Orizont".Aici se face revista? Cum se face? C nuaud nici un zgomot. O fi cineva pe-aici?n sfr[it dau de domnul Ungureanu. Biguiceva, ncurcat: "Am adus, e ceva, nu-i cine[tie ce, s vede]i..." Transpir, cu toate cpe hol e rcoare. Dau foile de hrtie, salut,ies afar, la lumin [i cldur, [i rsufludin greu, dar u[urat. M simt rcorit, de[in strad snt 30 de grade. Am fost la"Orizont"! Acolo, la revist! M-am ntorsla cminul studen]esc [i am ncins o partidde pocher pe miz mic.

  * * *Asta a fost acum 13 ani. Textul a aprut

  dup vreun an n "Orizont" a fost debutulmeu n critic [i teorie literar. Dup anide serviciu credincios, ma[inu]a de scris asucombat. Am apucat s dactilografiez laea [i prima mea traducere mare (romanulContact al lui Carl Sagan, care a aprut [iel dup vreo zece ani), [i primul meu textde impact na]ional, cel aprut n 1998 nnumrul despre Eminescu al "Dilemei". Devreo cinci ani merg aproape zilnic la sediulrevistei. Am treab acolo. Sediul e tot unde

  l-am descoperit atunci [i e la fel de lini[tit.Nici n-ai zice c n ncperile alea se faceo revist. ns ea, discret, se face. Uite-o.

  Nu-mi amintesc prima zi la "Orizont".Va fi existat, cu certitudine, o asemeneazi, moment inaugural consumat obscur [isustras, iat, memoriei. mi amintesc, totu[i,dou gre[eli, fulguran]e luminoase findcasociate unor chipuri omene[ti. Prima,ntr-un amfiteatru. n primele rnduri, n egalmsur nspimntat [i febril, mi urmreamprofesoara predilect, A.B.. Cursul eravertiginos: referin]e ultramoderne animausurprinztor mitologia universal, ntr-uncontinuum transistoric al sensului. Am avut,atunci mai nti, revela]ia interpretrii, adica artei, prestidigita]iei uneori, de a lega formede con]inuturi. Hipnotizat, m-am trezitpomenind "reduc]ia fenomenologic", desprecare nu [tiam literalmente nimic, [i peHusserl pe care, misterios [i ridicol, lpronun]am "haserl". Am fost corectat discret,iar eroarea de atunci s-a schimbat instantaneuntr-o complicitate dizolvnd trufia [itemerile. A fost de asemenea suficient pentrua ie[i din rnd, n modul acesta precar [iridicol n care, uneori, ini]ierile au loc.

  Un al doilea moment, un alt amfiteatru.Ne ntlneam, studen]i din ani diver[i,confedera]i de vagi interese mistice, cu omn de profesori. ntre ei, C.U., a[ezatdezinvolt, de[i profesoral, ntre bnci,scannd vulture[te parterul studen]esc [i]intuind pe cte unul cu ntrebarea elementar:"Cum a nceput istoria?". Cu o crim,desigur, a lui Cain ucigndu-l pe Abel pentruc Domnul a binevoit ctre jerfa lui. Amavut din nou ini]iativa de a spune o tmpenie,cum c, "dup prerea mea", Dumnezeu l-arprefera pe Cain, spirit cuttor [i sofisticat,"cultural" va s zic, n locul simplului,"naturalului", Abel. Vorbele astea, miamintesc, m-au costat mnia vecinei dindreapta, o student idendificnd exact orgina-litatea cu impertinen]a. Pe C.U. l-am surprinstotu[i, e ceea ce mi doream n definitiv.Spre ie[ire, n dreptul u[ilor, m-a acostat[i, abrupt, mi-a poruncit s scriu despreDumnezeu s-a nscut n exil. Am scris, pnla urm, despre Huis clos, un articol scr[nitpe care l-am pndit n "Orizont" sptmnila rnd. Cnd a aprut, l-am citit suspendat,n dreptul chio[cului, nempiedicat de larm,mul]ime sau de gre[elile de tipar care lfceau practic de nen]eles.

  Eram elev n ultima clas de liceu saustudent n anul I? Mai degrab, student. Peatunci, "Orizontul" aprea n format carte.O dat pe sptmn, n sala aflat alturide intangibila redac]ie se ]ineau [edin]elecenaclului "Victor Vlad-Delamarina". Decintr-o bun zi am ndrznit s intru acolo.Lume amestecat: in[i care serviser nproletcultism [i persoane abia scpate depu[cria politic. Afla]i nc pe bncileuniversit]ii, Cornel Ungureanu, MarcelTurcu, {erban Foar], Cri[u Dasclu aveaustatutul unor vedete n devenire. M-aminstalat temtor n sectorul caracudei. Laurm se citeau epigrame. Am alctuit [i euuna. Nu-mi venea la ndemn s-o trans-mit prezidiului. "Ce te c[ti atta?" mi-aspus un coleg cu tupeu, a[a c mi-a smulshrtia [i a dat-o mai departe. Conductorul[edin]ei a citit catrenul [i l-a ludat pe amiculmeu, cruia nici prin gnd nu i-a trecut sfac rectificarea cuvenit: o satisfac]ie tmpi se instalase pe figur.

  A trecut ceva vreme pn s ptrundntr-unul din budoarele redac]ionale.Venisem cu un grupaj de poezie. M-a primitun domn expert n materie. A citit pe ndelete.Din cnd n cnd trgea cte o du[c delichid verde dintr-o sticl avnd o formcurioas. Se strmba ngrozitor, ce mai,suferea, mai curnd din pricina buturii, nucred s i se fi tras de la lectur. ntr-un trziu,a venit sentin]a. Pe un ton sobru, dar totfcnd grimase, mi-a transmis c textele sunt"aproape publicabile", dar c n-ar fi stricat[i ni[te poeme cu patria [i cu partidul. Mi-anapoiat foile [i m-a sftuit, printre sorbituri[i schimonoseli, s revin cu un alt grupajdup un timp. Nu am revenit.

  Ca s fiu sincer, nu-mi amintesc ziuan care am urcat treptele largi nspre birourile"Orizontului". A fost, probabil, prin 1994,

  cnd nc mai fceam o navet chinuit ntreIa[iul natal unde m pregteam s-mi ncheifacultatea [i s intru n lumea adul]ilor [iTimi[oara locul unde atunci se afla pentrumine buricul Pmntului [i ceea ce franceziinumesc att de frumos le pays du tendre.Dar mi aduc aminte ca prin vis de u[i vechi,uria[e, de pardoseala n mozaic a holului[i de vocea sonor a domnului CornelUngureanu, cruia i aduceam un interviurealizat cu scriitorul ie[ean Liviu Antonesei.Apoi materialul publicat [i minunea dea-mi vedea numele ntr-o revist literar...

  Mai trziu am cunoscut, pe rnd, fo[ti[i actuali membri ai redac]iei, nume sonoreale urbei sau de aiurea care au publicat nrevista asta, solid ca unul dintre vechileedificii ale Cet]ii. I-am colindat toatebirourile, am cules/ redactat/ scris texte, amparticipat la zeci de lansri, dezbateri, ntlniride vineri... {i nu pot s uit c snt printre

  RADU PAVEL GHEO

  MARIUS LAZURCA

  VIOREL MARINEASA

  ALINA RADU

  www.revistaorizont.ro

 • orizont

  615001500

  ultimii veni]i ntr-o re]ea complicat depersonaje, evenimente istorice [i literare,talent [i hmleala care nseamn corectura,paginarea, bunul de tipar [i alte munci lipsitede strlucire. ns, pe lng senza]ia de a fio roti] ntr-un angrenaj prestigios, pe lngmndrie sau, uneori, oboseal, am ncercats-mi pstrez ceea ce mi s-a prut esen]ialdin vremurile de nceput: s rmn adic,nainte de toate, cititoare de Orizont.

  Cnd am intrat pentru prima dat nredac]ia "Orizontului" aveam vreo 17 ani[i cutam un profesor de matematic. Mpregteam pentru facultate, pentru "Poli",iar moda era s faci medita]ii cu ununiversitar, care, binen]eles, [tia cel maibine ce [i cum s nve]i ca s ai [anse ctmai mari s intri. Cum n Turnu Severinnu existau profesori universitari pe atunci,la sfr[itul anilor 80, ora[ul de pe malulDunrii nu poseda, ca astzi, facult]i, [icum n Timi[oara urma s dau admiterea,am desclecat, mpreun cu tata aici ca saflm un nume de matematician. Asta pentruc "btrnul" l cuno[tea pe AnghelDumbrveanu, care cuno[tea un universitarcunosctor de matematici. Dar cum mi eracapul mai mult la versuri dect la integrale[i ecua]ii, am "scanat" locul cu marecuriozitate [i cu dorin]a de a-l revedea maipe ndelete. Dup trei ani, n 1990, am revenitpe holurile "Orizontului". Eram proasptstudent la "Poli" [i cutam un cenaclu undes-mi citesc poeziile.

  Primul redactor de la revista "Orizont"a intrat brusc n via]a mea prin 1966-67, laSnnicolau Mare, n timpul unei ore deistorie. Era cam scund dup standardele melede la acea dat (clasa a [asea sau a [aptea)[i purta o [apc asemenea lui Gheorghiu-Dej din tabloul de deasupra catedrei. Numai [tiu ce pr avea fiindc, nainte de ane vorbi [i citi din crea]ia lui, ne-a spus ce curent [i c va rmne cu [apca pe cap.Am recitat [i eu o poezie tocmai aprutntr-o antologie jude]ean a Casei Pionierilorunde mai semna [i Simona Grazia Dima.Cred c atunci era fr Grazia. Scriitorulne-a citit dintr-o carte mic [i albastr ni[tepovestiri ce se petreceau dup anul 2000.Ne-au plcut: rachetele, robo]ii, prieteniadintre popoare. Anul 2000 era, atunci, cumse spune, "un orizont mult prea ndeprtat".

  n clasa a XI-a, la Jimbolia, a venit dlIon Velican cu o carte frumos intitulatSoarele se uit napoi. A prezentat directorulLiceului, prof. Dumitru Brsil, frateleviitorului poet Mircea Brsil. Din sal, prof.Alecu Costea ne-a fcut semn c nu suntprea grozave textele. El era celebru nJimbolia fiindc avusese primul RenaultGordini, pierdut n urma descrcrii armeide vntoare n interior. Eu am cumpratcartea contra sumei de 2 lei [i 80 de banipentru a primi o dedica]ie pe ea.

  Un an mai trziu, poate doi l-am vzutpentru prima oar pe dl Ion Arie[anu, re-dactor-[ef al revistei "Orizont". Era varalui 1975 [i mi amintesc anotimpul fiindccineva din public a spus c tnrul brunet,cu plete, era geniul Filologiei timi[orene,iar eu am observat c avea teni[i albi, deinorog. Ne aflm, stima]i cititori, la LibrriaEminescu unde se lansa romanul Prietenulpe care l caut pretutindeni. Am cumpratcartea, am stat la coad [i, atunci cnd amajuns n fa]a autorului, i-am spus, emo]ionat,c voi da admitere la Filologie. DomnulArie[anu mi-a scris a[a: "Viitorului profesor

  de ]ar..." Ca prin vis mi mai amintesc cun cineva l-a ntrebat pe dl Paul EugenBanciu "pe cnd romanul tu, Paul?" Acas,mama a tras [i ea de frnghia apropierii de"Orizont" cnd mi-a explicat c, de departe,suntem neamuri cu Rodica Regep, so]ia luiPaul. Teni[ii albi apar]in lui Marian Odangiu.

  A[adar, intru la Filologie, dup cuma]i sperat. Printre colegele mele de an, VioletaDumbrveanu, fiica poetului AnghelDumbrveanu, redactor-[ef adjunct peatunci. n a doua practic de var, n 1977,Sorina Ioanovici, Vanda Sitescu, Violeta[i cu mine mergem la revista cu pricina.Intrm n sala de cenaclu [i pe minilecriticului Cornel Ungureanu. Sunt att deemo]ionat nct m trezesc fericit atunci cndprimesc spre cronicare Victor Tulbure, nlume nu-s mai multe Romnii,,,,, [i un volumde Petre Got, la fel de prost. Revin plouatla cminul 16, unde m a[teapt MirceaMihie[ [i Bazil Popovici. Mircea va fi trimistot acolo de Marcel Pop Corni[, iar Bazil[tie mai multe, fiindc i-a fost elev DoamneiUngureanu. l admir pe Dl Ungureanu frbemoli [i ne citeaz mereu analiza la Carteade la Metopolis. Ceva cu un cerc.

  Termin facultatea n 1979, ajung"profesor de ]ar" la Gtaia. n 1981, e scosla concurs postul de corector la "Orizont".Tatonez [i eu postul. Bebe Costina[ pleacde la ARIA [i devine corector acolo. Pesteun an, n trenul de Re[i]a, Ion DumitruTeodorescu, redactor la revista "Orizont",mi spune c e un post liber de corector la"Drapelu ro[u". Nu crede]i, dar eu citeamatunci Amintirile unui fost corector, de PetreStoica, ce tocmai apruse la CarteaRomneasc. Dar cel mai frumos lucru dinpovestea asta e c, din 2004, Petre e fratelemeu preadrag, minunat, unic.

  n 16 decembrie 1989 mergem naudien] la prim-secretarul Ilie Matei.Mergem: Mircea Mihie[ [i cu mine.Ajungem acolo [i nu l gsim. Vine ceeace vine. De la balcon vorbe[te [i ClaudiuIordache, so]ul Antoanetei Iordache, redactorla revista "Orizont". Volumul de poezii allui Claudiu e ascuns la Jimbolia, la prin]iimei, sub grmada de lemne pentru cazanulde ]uic. n 26 decembrie sunt la AdrianaBabe]i. Vine ma[ina cu butelii de gaz [iOmul nu vrea s ia cei 5 lei de bac[i[ de la{efa. La orizont PREA c a[teapt o altlume! "Orizont" e linia imaginar din palmastng. A mea!

  Am nceput s public n Orizont nnoiembrie 1998. Era un debut ambi]ios, ccim ncumetam s scriu despre Dumnezeu.De la Dumnezeu am cobort la Kierkegaard,plngnd n tain soarta inocentei RegineOlsen, sacrificat pe altarul asprimii de sinea filosofului. Am ncercat s m men]in nzona subiectelor nobile, atacnd problemaeticii fiin]elor aflate mereu n retragere, amarginalilor care salveaz lumea fr s nedea de [tire. Sacher-Masoch a aflat de inten]iamea [i s-a amestecat n aceast poveste,obligndu-m s-l descriu ca pe un alchimistratat. Se sim]ea nevoia dep[irii rigidit]ii,a nlocuirii contururilor fixe, a[a c l-amintrodus n scen pe Nietzsche, strduindu-m s explic cum arat lumea de dincolode reprezentare, lumea modelat de muzic.Am continuat ntr-un ritm [i mai alert, imagi-nndu-mi cum a[ putea s fac un compotsuficient de gustos folosind-o ca materieprim pe mtu[a mea preferat. Am scrisdespre btrne]e, despre maladia angelicpe care ne-am obi[nuit s-o numim melan-colie, despre maimu]ele culegtoare de piper,

  despre noile defini]ii ale barbariei, despremarioneta lui Kleist, despre lacrimile sfinteiCatarina de Siena, despre un zeu cu numede psihiatru, despre lini[te, despre popoareleiubitoare de mmlig, despre snii care pars descrie cel mai plastic voin]a de putere,inspir\ndu-ne astfel reac]ii canibalice. Amn[irat povestioare cu tlc despre c]iva dintreeroii mei: Rilke, Kafka, Attar, Drrenmatt,Borges, Lichtenberg sau Cioran. Mi-am n-chipuit mirarea lui Hercule nghesuit ntr-unTico maro, indignarea lui Kant pus s imiteun clapon, eforturile unui profesor desanskrit de a descifra metafizica fluturilorsau religia cimpanzeilor. Am contribuit cuslabele mele puteri la constituirea unei mi[-cri mondiale a gra[ilor care-[i propune sfondeze singurul stat obez, utopicul Fatland.

  Am ]inut cursuri de caligrafie pentrubufoni, am deplns dispari]ia celei mairafinate forme de lene, aceea a aristocra]ilor,am criticat neputin]a modernilor de a n]elegelocul monstrului n economia naturii, ampropus ca Ubu sa fie ales pre[edinte alArgentinei, iar Oblomov s primeasc unpost de profesor de tango. Am pariat c peste50 de ani Austria va fi o imens necropol,iar Viena va mai fi vizitat doar de amatoriide ritualuri macabre, n vreme ce locurilecele mai rvnite de nmormntare, acelea dinStephansdom, vor fi cumprate la licita]iede miliardarii americani. Am stenografiatvisele burghezului Alexandrescu, conversa-]iile canibalilor, tnguirile lui Ulise n preajmasirenelor [i misterioasele cntece ale piticuluicoco[at recomandat de Benjamin. Amdescris evolu]ia must]ii lui Nietzsche,tipologia infernului, pregtirea procesuluiMinotaurului, stadiile ratrii sau adevrataistorie a apari]iei desenelor animate cu Tom[i Jerry. Nu mi-am ngduit s cred nici oclip c Freud ar putea s construiasctramvaie, Gaudi motociclete, iar Piranesi tractoare. n schimb, am visat c Lacane nepotul lui Goethe, c Sartre e valetul luiSwift, crindu-i oala de noapte, c Heideggere fiul unei vrjitoare flamande sau c Barthese proprietarul a [apte mgari cu nume depictori.

  De luna viitoare ne vom juca altfel.mpreun cu Dana Chetrinescu, voi comentadiversele nf]i[ri ale absurdului cotidiann cadrul unei rubrici intitulate Narrenturm,

  rubric dedicat inventarierii unora dintrecele mai fascinante secven]e ale inepuizabileiistorii culturale a prostiei omene[ti.

  Am ajuns n literatur prin Casastuden]ilor, prin cenaclul "Pavel Dan", prin"Amfiteatru". Rela]ia cu revista "Orizont"s-a njghebat dup ce Marcel Pop Corni[mi-a publicat (cu o scurt prezentare) unfragment de proz. Mai apoi mi-a spus, dupce i s-a prut c pierd cam mult vreme pela birtul universitarilor: "bag de seam cliteratura nu se face n timpul liber dintredou chefuri". Revista mi-a devenit maiapropiat dup ce Cornel Ungureanu l-a aduspe Mircea Mihie[ [i mi-a publicat scurteeseuri. Era bine c Mircea era acolo: [i el,[i Adriana Babe]i. Cu ceilal]i redactori eramn rela]ii de solidaritate boem n care nucredeam sut la sut deoarece m speriaperspectiva mahmurelii de a doua zi creialumea larg a butorilor de performan] ispune, ntr-un fel ciudat, "boala lui Calache".A[adar m mai ntindeam pe la beri cu IonDumitru Teodorescu, uneori cu Paul EugenBanciu, adesea cu Iosif Costina[. O lumeliterar care se cheltuia existen]ial [i alcoolicpe la grdina de var Cina. Nu pot spuneneaprat lucruri urte despre AnghelDumbrveanu [eful mare c l-a[ suprape Cel de Sus. Era politicos [i m chemadin cnd n cnd pe la dumnealui pe labiroul de director al revistei [i al filialeis afle ce face juna genera]ie [i mrturisescc lucrul sta era mgulitor, chiar dac eram,ca mul]i al]ii, n dezacord cu literatura depropagand oficial pe care Dumbrveanua avut grij s nu o publice n volumelesale de poezie care aveau, mi aduc aminte,titluri frumoase. Iat un volum se numeaDiligen]a de sear. Mi[to titlu! O lumedevenit istorie [i care a[teapt s opovestim, dac vom putea vreodat! Lamul]i ani, i spun singurei reviste culturaletimi[orene de anvergur na]ional. n at]iaani nimeni nu poate concura revista astaa noastr pe malul Begheiului [i nu [tiudac e neaprat bine lucrul acesta. Oricum,destinul meu literar e legat de revista"Orizont" a[a c, n ce m prive[te, nu ama m plnge [i pot bea n tihn o halb cubere la aniversar!

  ROBERT {ERBAN

  MARCEL TOLCEA

  CIPRIAN V~LCAN

  DANIEL VIGHI

  www.revistaorizont.ro

 • orizont

  7 15001500

  E smbt diminea]a, agita]ie mult deoameni porni]i n disperare la cozi. Attaocole[te Corni[, atta a[teapt pe la stopuri,nct i spun ma[ina e lucru bun cnd nu tegrbe[ti. n sf[it, trage pe locul luiDumbrveanu, n fa] la "Orizont". Costina[nu-i la cineclub. La intrare, de fapt un dulapde birou, scrie De intrat pe u[ e u[or, darnoi nu reu[im. Urcm la "Orizont", undese zugrve[te [i toat lumea st ntr-un picior.Strngem cteva mini, pe Costina[ l-ar fivzut la Comitet. Cnd s ie[im, apareArie[anu. Fixm o ntlnire pentru luni, vreas-mi spun ceva. S-o fi sturat de articole,m gndesc.

  () La zece m prezint la Arie[anu,pregtit s-mi iau tlp[i]a de la "Orizont".N-a fost ce credeam. mi trece rubrica pepagina a treia [i mi atrage aten]ia s nudep[esc dou pagini. Mi-a [i tiat de ctevaori din rnduri, n-am observat ? Zic nu [ie ncntat c taie a[a de bine nct nu observ.De fapt, nu recitesc. Nu vrea romni, srmn la francezi. O vd pe Adriana, o ntrebdac se public articolul lui Dorin {tefnescu,ea vrea s publice la "Litera" cartea despreBarthes. mi spune dou glume politice. Teospune [i el una. Intr Maxim.

  () Spre sear, m duc la cenaclu, la"Orizont", unde se cite[te, cu actori, o piesa lui Costina[. n sal, membrii ple[uvi aicenaclului [i tineret n blugi. La discu]ii -ncepute de o fost student, acum secretarliterar la teatru, foarte mul]umit de ea,cu cciul de blan tras peste ochi - se spunfraze rezonabile din care se degaj irezistibilprostie. Tac din vanitate: la fel de stupidar suna ce a[ [ti s spun. Lui Costina[ i secere s fie limpede c ac]iunea se petrecen apus, ceea ce lui nu i-a trecut prin cap.B., fricos [i de umbra lui, ca tot "nemembrul",spune c s-ar putea rezolva cu plrii decow-boys, fr interven]ii n text. Secretarateatrului "Nu, asta nu!" {i explic: nu sepune problema s strecurm piesa pe u[adin dos. E vorba de adevr. Adevrul e cn societatea noastr nu se ntmpl astfelde lucruri. "Societatea noastr nu este coruptn totalitate." De unde se vede cum gndulpios te poate mpinge la mari blestm]ii.

  () Duc la "Orizont" un articol al luiDorin {tefnescu, i-l dau lui Dumbrveanu,m ntlnesc cu }irioi. Vorbim despre MirceaEliade [i despre Cioran, n vag cuno[tin]de cauz. n reda]ie, Du[an a luat hotrreas scrie zilnic un poem. l ]ine de la AnulNou. Dac din 365 de poezii or s fie bune65, s-ar declara mul]umit. Adriana mpofte[te la o cafea. Dup ce traducerea lordin Tel Quel s-a poticnit n toate cenzurile,deodat a venit dispozi]ie s apar. Pstrmun moment de reculeas tcere. {i-a terminateseul despre Barthes. Deocamdat, n-aretimp, nici stare de spirit s continue teza

  JURNALLIVIUS CIOCRLIE

  despre Cantemir.() La "Orizont", obi[nuita adunare

  pestri] din zilele de ntruniri. Se ntrziemult pentru c Peter Barth, unul dintresrbtori]i, n-a sosit nc de la Ma[loc, undea fost farmacist. }irioi iar m laud. Poatei pare ru pentru articolele n care m-azgriat. Lui chiar nu-i port pic, nu era ruinten]ionat. De vorb cu Alexandra Indrie[.A., aferat [i nervos, iar mi-a ncurcatmarginaliile. Intru n redac]ie. Du[an mivorbe[te agitat despre experien]a cu poemulzilnic. Scrie n ciud, nu-i place poezia,literatura i se pare ceva prea greu de fcut.ncepe evenimentul, cu o scen grotesc:noul secretar cu propaganda, un negriciosbulbucat, venit din Ialomi]a, d mna cutoat lumea, iar Dumbrveanu, ca la marilerecep]ii, se ]ine dup el [i-i spune cum necheam. n continuare, to]i vorbitorii gtui]ide emo]ie din cauza prezen]ei lui. Dupdiscursuri, ]uic, pogcele, vin.

  () Plec la "Orizont". Arie[anu [i-aschimbat dispozi]ia, dar a rmas agitat. Sm-bt era nervos, astzi e fericit, [i are dece, i-a aprut un roman n Cehoslovacia. ln]eleg [i nu insist s-mi descurce margina-liile, mai ales c unul e intitulat Struguriiacri. M strnge la pieptul lui de romancier.

  () A mai fost [i {erban. Ne-am ntlnitmar]i la "Orizont". Scrisese referatul de ce-naclu la poeziile lui Marcel Tolcea, referatentuziast, iar la urm ne-a chemat Costina[n hruba lui de la parter, club de cinea[tiamatori. Acolo, {erban, o]rt de attea lau-de, l-a luat la refec pe Marcel [i, brusc, m-a ntrebat cum apare el n jurnal. N-am rs-puns, n-a insistat. Avea musta], dac e sspun. Pregte[te cu Adriana un numr derevist pentru ziua copilului [i a lansat oanchet despre prima carte citit. Au rspunsRadu Petrescu, M.-H. Simionescu, Dimov.

  () La "Orizont", cu marginalul [i ocarte pentru C.U. l ntreb pe Teo dac acitit articolul lui Nicolae Ciobanu despreSorin. L-a vzut. Adriana mi spune cevadespre o propunere a lui Dan Culcer. Sfacem un soi de volum, {erban, Andrei, eu.Adriana, intimidat, ar vrea [i ea. Ceva culegturi de la unul la altul, nu n]eleg preabine cum. Rmne s-mi explice Andrei.

  () Ies dup zece, m duc la papetrie,nu gsesc nimic din ce caut, urc la "Orizont",schimb dou vorbe cu Alexiu [i apare D.,m pofte[te la el n birou. Ar avea rugminteas-mi adaptez rubrica timp de dou spt-mni la contextul general, legat de Congres.Mai ales c prin marginaliile despre Flaubertse nimeresc fraze ce s-ar putea interpreta.i propun s-mi ntrerup rubrica [i, politi-cos cum este, dar [i u[urat, cade de acord.Sau, i spun, da]i n timpul congresuluiarticolul pe care tocmai l-am adus, cu titluln rspr. Rdem, dar m gndesc ce dandanaar fi ie[it dac, n lumea asta de hermeneu]i,ar fi scpat la vremea marii mese un titluca sta. A[ fi dat cu toat redac]ie de pmnt.Intru la Adriana, n sens profan, adic peu[ (m-am molipsit) [i stm de vorb binedespre Timi[oara veche [i cum se poate scriedespre ea. Pn s plec, s-a nseninat.

  () La "Orizont", Adriana desprejurnalul ei, jurnal de substan] intelectual.Aoleu!, vorba lui Petric Irimescu, mi spun,ngrijorat. Nu-mi vine niciodat n gur cevamai actrii cnd vorbesc cu ea. Sper s

  ]in seama de respectul datorat fostuluidascl. Dintre at]i scriitori printre care mnvrt, mul]i, te pomene[ti, vor fi ]inndjurnal. Iar eu, asta trebuie s se [tie, nu suntextrovertit. Spectacolul meu este mental.

  () Lucrez, la 10 ies, pun la po[t oscrisoare pentru Marius Iosif, m duc la"Orizont". C.U. e bosumflat. Sorin s-asuprat din cauza unei ironii la adresa lui,dintr-o not, [i, gsindu-l vinovat pe C.U.,nu-i mai place nici cronica la cartea lui, decare fusese entuziasmat.

  () M duc la "Orizont". Acolo, PaulBanciu lucreaz la facerea numrului festiv.Congresele astea mi mnnc zilele, se vaitel, e al treilea de cnd sunt ziarist. VineAdriana, plin de plase [i de pachete, caMo[ Crciun. Mi se plnge: nu apuc slucreze ca lumea la cartea ei despretrgovi[teni.

  () Zi nsorit. Pe la unsprezece mduc la "Orizont". Bjbi prin birourile goalepn m vede A., preocupat. Cnd i facurri de srbtori se lumineaz la fa] [im mbr]i[eaz. Sunt cele dou laturi alelui. E [i birocrat [i sufletist.

  () Telefoneaz Adriana Babe]i. RaduPetrescu ar avea pancreatit, o veste potri-vit cu nceputul sta de an. La "Muzica",nici un disc strin de trei luni. M duc la"Orizont". I-a plcut [i lui Cornel Ungu-reanu ce i-am dat din Florin {lapac, vreas publice cteva pagini. Este [i Andrei.{i-a dat demisia de la popi. Va fi func]ionarla difuzarea filmelor. Nu face el purici niciacolo. Cobor cu Adriana, ea cumpr prji-turi, eu flori [i ne ducem, pe Mercy, ladoamna Ivan.

  () Plec prin zpada nghe]at ctre"Orizont". Stau de vorb cu C.U., PaulBanciu [i Mihie[ despre ni[te contabilimisterio[i de la Pite[ti care asigur reclamarevistei [i trimit din cnd n cnd articolelungi despre personalit]i bn]ene, de toatlumea autohton ignorate, ce s-ar fi fcutcunoscute, ante [i postbelic, la Paris. Unulare [i cas memorial. n caietul de vizitatorisemneaz, n trecere prin partea locului,Hemingway. Henry Miller nu ? M duc cuMihie[ la librria de peste drum. M aleg,recomandat de el unor tinere vnztoare,

  cu un Georges Poulet proaspt aprut. ndrum spre facultate vorbim despre Breban.

  () M duc, deci, la "Orizont". Tocmaiau intrat n [edin] de partid. n redac]ie armas Du[an cu, am un lapsus, biatul lasolid, cu prul alb, amator de [ah, care scrieproz, aforisme [i m tot laud. l laud [ieu pentru o schi] despre un dulu. Mi-amadus aminte: Velican. S-a hotrt pentruvineri adunarea asocia]iei, nseamn c anulsta nu m duc la ski. Cobor cu Du[an. nfa]a cldirii e {erban.

  () nainte de dousprezece sunt la"Orizont". Acolo e o [edin] btioas, nlegtur cu revista, de ce merge ea prost.Stau de vorb cu Octavian Popa. Deal [iVersavia joac [ah, din cnd n cnd cteunul iese din [edin] n fug, agitat [i ncrun-tat, d cte un telefon. Nu sunt n apele mele.Trec dincolo, la asocia]ie. Sunt acolo c]iva,pe care nu-i cunosc, veni]i n acela[i scop.Unul, comandant de mili]ie, ne spune ctde toxice sunt unele buturi. Damian Urechescotoce[te ntr-un co[ adus de mili]ian [iscoate un toxic de Murfatlar. La unu, [edin]ase ntrerupe ca s ni se nmneze carnetelede unioni[ti. Intrm n sala de [edin]e, stmcumin]i pe scaun. I.D.T. cite[te un angaja-ment, o turpitudine, pe care trebuie s-l sem-nm. Sunt lng mine Octavian Popa, PaulBanciu, un ungur, Palfi, mili]ianul [i necu-noscu]i. Bgm carnetul n buzunar, ne vor-be[te Traian Iancu, ca unor debili mintal,emo]ionat "de parc el ar fi primit carnetul",[i m gndesc nu-i cumva sta un fel de carnetde partid ? Va trebui s fiu atent. Trecem laasocia]ie unde, ntre timp, s-a ntins mas,cu cte ceva de mncare, coniac [i vin. Neclcm pe picioare de mul]i ce suntem, C.U.mi d un cot peste pahar, l aud pe Bociortbrfindu-m pe teme teoretice, a[ fi pretinsc opera nu este sistem, el n-o s lase lucrurilea[a, o s scrie despre chestia asta, pn [inorii sunt sistematici. E ideea lui, m lmure[teAdriana: revista nu merge din cauza criticii,care nu e partinic. Nici sistematic, zic. A[aa sus]inut [i n [edin], iar un personaj cufunc]ii l-a fcut pe Arie[anu, fiindc rabdtoate astea, diletant. Nu [tiusem de ce eraArie[anu a[a de amrt.

  Continuare \n pagina 28

  i doresc revistei "Orizont" alte 1500 de numere [i, dup aceea, mcar nc pe att.n loc de text omagial, spicuiesc dintr-un vechi jurnal, de pe parcursul a patru ani. Seva vedea ct de prezent a fost revista n cariera mea de condeier.

  {ERBAN FOAR}~15001500150015001500 pare mai mult dect o cifr: aduce a dat istoric (faimoas); n pare mai mult dect o cifr: aduce a dat istoric (faimoas); n pare mai mult dect o cifr: aduce a dat istoric (faimoas); n pare mai mult dect o cifr: aduce a dat istoric (faimoas); n pare mai mult dect o cifr: aduce a dat istoric (faimoas); n

  ciuda faptului c anul 1500 ciuda faptului c anul 1500 ciuda faptului c anul 1500 ciuda faptului c anul 1500 ciuda faptului c anul 1500 a. Chr.a. Chr.a. Chr.a. Chr.a. Chr. este, pesemne, foarte nebulos... Dar este, pesemne, foarte nebulos... Dar este, pesemne, foarte nebulos... Dar este, pesemne, foarte nebulos... Dar este, pesemne, foarte nebulos... DarA. D. A. D. A. D. A. D. A. D. 1500? Ct este, dac este, de ilustru? Caut n memorie, mai1500? Ct este, dac este, de ilustru? Caut n memorie, mai1500? Ct este, dac este, de ilustru? Caut n memorie, mai1500? Ct este, dac este, de ilustru? Caut n memorie, mai1500? Ct este, dac este, de ilustru? Caut n memorie, mainimic. Deschid o enciclopedie: o na[tere: nimic. Deschid o enciclopedie: o na[tere: nimic. Deschid o enciclopedie: o na[tere: nimic. Deschid o enciclopedie: o na[tere: nimic. Deschid o enciclopedie: o na[tere: CelliniCelliniCelliniCelliniCellini, , , , , BenvenutoBenvenutoBenvenutoBenvenutoBenvenuto; un deces:; un deces:; un deces:; un deces:; un deces:DiasDiasDiasDiasDias, , , , , BartolomeuBartolomeuBartolomeuBartolomeuBartolomeu. (Bune [i astea, dar insuficiente.) O nchid, nu fr. (Bune [i astea, dar insuficiente.) O nchid, nu fr. (Bune [i astea, dar insuficiente.) O nchid, nu fr. (Bune [i astea, dar insuficiente.) O nchid, nu fr. (Bune [i astea, dar insuficiente.) O nchid, nu frsentimentul amar(nic) al zdrniciei...sentimentul amar(nic) al zdrniciei...sentimentul amar(nic) al zdrniciei...sentimentul amar(nic) al zdrniciei...sentimentul amar(nic) al zdrniciei...

  Noroc cu "Orizontul" ultim: avea numrul Noroc cu "Orizontul" ultim: avea numrul Noroc cu "Orizontul" ultim: avea numrul Noroc cu "Orizontul" ultim: avea numrul Noroc cu "Orizontul" ultim: avea numrul 14991499149914991499. Acesta, deci, n care. Acesta, deci, n care. Acesta, deci, n care. Acesta, deci, n care. Acesta, deci, n carescriu acum, trebuie s fie numrul scriu acum, trebuie s fie numrul scriu acum, trebuie s fie numrul scriu acum, trebuie s fie numrul scriu acum, trebuie s fie numrul 15001500150015001500. Or, cifrele acestea patru sunt,. Or, cifrele acestea patru sunt,. Or, cifrele acestea patru sunt,. Or, cifrele acestea patru sunt,. Or, cifrele acestea patru sunt,pare-se, mai mult dect un numr: sunt o pare-se, mai mult dect un numr: sunt o pare-se, mai mult dect un numr: sunt o pare-se, mai mult dect un numr: sunt o pare-se, mai mult dect un numr: sunt o vrstvrstvrstvrstvrst. Aniversabil cu, binen]eles,. Aniversabil cu, binen]eles,. Aniversabil cu, binen]eles,. Aniversabil cu, binen]eles,. Aniversabil cu, binen]eles,urri de via] ct mai lung. urri de via] ct mai lung. urri de via] ct mai lung. urri de via] ct mai lung. urri de via] ct mai lung. Vivat!Vivat!Vivat!Vivat!Vivat!

  VIVAT!

  FESTIVALUL INTERNA}IONALDE LITERATUR~ "NOVI SAD", 2007Cea de a doua edi]ie a "Festivalului interna]ional de literatur" de la Novi Sad

  (Serbia) desf[urat ntre 27 august-1 octombrie 2007, n organizarea Asocia]iei Scriitorilordin Voivodina (pre[edinte, poetul Jovan ZivlacJovan ZivlacJovan ZivlacJovan ZivlacJovan Zivlac), a reunit, n acest an, peste 200 descriitori de pe mai multe continente. Din Romnia au fost prezen]i poe]ii SlavomirSlavomirSlavomirSlavomirSlavomirGvozdenovici Gvozdenovici Gvozdenovici Gvozdenovici Gvozdenovici [i Ioan ArdeleanuIoan ArdeleanuIoan ArdeleanuIoan ArdeleanuIoan Ardeleanu. ntre principalele evenimente ale festivalului decernarea,la Sremski Karlovci, a Premiului "Branko Radicevici" acordat unui tnr scriitor, oexcursie pe Dunre a invita]ilor, colocvii [i dezbateri pe tema "Poezia [i destinul poetuluin contemporaneitate". Manifestare care se bucur de o larg audien] de public, recitalurilede poezie care se desf[oar n centrul ora[ului Novi Sad, la "Trg Mladenac", pe totparcursul festivalului, i-a avut ntre protagoni[ti [i pe poe]ii Slavomir Gvozdenovici(care a citit din volumele "Koliko Kosova u meni" [i "Fragment despre adjectiveledescriptive", recent aprute la Editura Hestia din Timi[oara), [i Ioan Ardeleanu.

  www.revistaorizont.ro

 • orizont

  815001500

  n primvara lui 90, Timi[oara clocoteanc de spiritul revolu]iei sau, m rog, al"evenimentelor din decembrie 1989". Eramde-abia de cteva zile n redac]ia revistei"Orizont", stteam n fa]a biroului lui MirceaMihie[, punnd la cale un viitor subiect,cnd a intrat, n stilul su furtunos, poetulIon Monoran, cel care oprise tramvaiele nPia]a Maria, la "momentul Tkes". S-a uitatcrncen la noi [i a-ncercat s ne ia pe sus:"Bi, bibicilor, lsa]i prostiile [i haide]i nstrad, c mergem s-i dm afar pecomuni[tii de la Drapelul ro[u!". Recunosc,m-am emo]ionat. Spre deosebire de Mircea,care-[i vedea n continuare de treab. Ampus, deci, "botul" la chemarea lui Mono [im-am trezit pe actualul bulevard al Revolu]iei,printre ni[te tipi care rcneau de mamafocului, exact pe liniile de tramvai. Evident,Mono [i ai lui opriser [i de aceast dattramvaiele. Probabil c sta era un semn cse ntmpl ceva ie[it din comun, poate chiaristoric. Dup vreun ceas de miting n fa]la "Drapelul", mi s-a fcut subit ru[ine [iam plecat acas. Asta era dovada clar cn-aveam pic de spirit revolu]ionar. De altfel,nici nu intrasem n noua redac]ie a fostuluiziar comunist, de[i mi auzisem numele strigatpe-acolo. Ulterior, prin vara lui 91 am ajunscoleg de redac]ie cu unicul, senza]ionalulIon Monoran. Am rs copios de episoduldin anul precedent. ncet-ncet, m distan]amde cumplita naivitate care m cople[ise nzilele lui decembrie 89. Crezusem c Ro-mnia se va schimba radical n bine ntr-unsingur an. l njuram degeaba pe Brucan, carene prezicea vreo dou decenii spre a neobi[nui cu democra]ia. Btrnul tartor fuseseoptimist

  Perioada n care am nceput s scriu nrevista Orizont se suprapune pn laidentificare total cu una dintre cele maiimportante ntlniri din via]a mea. Apari]iilearticolelor mele devin, n timp, un fel de"feti[uri" proustiene menite a-mi jalonamemoria, [i asta nu se ntmpl datoritfaptului c a[ fi fascinat de propriile-mi texte,ci pentru c scrierea lor a fost ntotdeaunanso]it de un context aparte, de o coinciden]revelatoare, de un telefon-surpriz, de orecomandare inspirat, de o ntlnireemo]ionant, un text controversat ori unmoment plin de haz. Toate sunt ns legatede numele unor oameni de la care am deprins,sper eu, voluptatea aparte de a te ocupa deliteratur ntr-o lume tot mai hotrt s-odea uitrii.

  Pagina revistei Orizont pe care, de maibine de un an, o am la dispozi]ie n fiecarelun, este spa]iul unde m bucur de cea maimare libertate. Practic, doar aici, pot s facnumai ce-mi place, [i anume s scriu desprecr]i [i s interac]ionez cu autori. Poate spar pu]in, dar uneori via]a poate s ]i seschimbe radical cu o pagin de revist.

  A[adar, iat-ne La Aniversar!"Orizont-ul mpline[te, sub (chiar) ochii no[tri o vrstrotund: 1500 de apari]ii! E mult? E pu]in?

  Rmne n seama istoriei literare scontextualizeze, s fac bilan]uri, speriodizeze, s valorizeze, s evalueze. Snominalizeze, s se pronun]e asupra meritelor,nu pu]ine, ca [i asupra"cderilor, asupramomentelor nefericite, attea cte vor fi fost,la vremea lor Oricum, faptul n sine,evenimentul de ce nu l-am numi a[a ? poate s par incredibil sau, mai exact,insesizabil, dac raportm lucrurile la vitezacu care, cel pu]in de vreo 18 ani ncoace,ne "consumm" existen]a sau la graba snu-i spunem indiferen]a de zi cu zi cucare"srimpeste astfel de borne (afective?)ce marcheaz etape ale vie]ii noastre culturale.{i nu numai.

  Dar, fr ndoial, c ntr-un astfel demoment, te po]i sim]i [i cople[it [i derutat,la presiunea gndului c ]i s-a acordat onoareacolegial s(-]i) exprimi cteva sim]minte,cteva vorbe de suflet. Fire[te c pentru mul]idintre noi - veteranii ? -" ntmplarea, dincolode aura festiv, se poate insinua ca un prilejde aduceri aminte, de ntoarcere n timp, dar[i de revenire, tonic, n prezent. De nostalgiiadolescentine, dar [i de proiec]ii n prezentulsau n viitorul cel mai acut, de proiecte, pect de crunte, la fel de adolescentine

  Prima mea colaborare cu Orizontul? S-apetrecut pe la finele ntunecatului deceniunou, cred c prin 1987 sau 88. Mi s-aupublicat atunci cteva poeme, cred c patru,[i mi s-a explicat cu afec]iune [i sinceritate,cu solidaritate chiar (nu e nicio ironie) dece al cincilea Poem de iarn nu putea sapar. Dect cu tieturi dure, dect mutilat.Binen]eles c am renun]at la o asemeneasolu]ie Deranjau versuri de genul: Subporticul habsburg m avnt gndul / saualtele ca acestea: Garduri, traverse, o pasre/ un ltrat exact, vizionar/ sfrtecnd spa]iultcerii/[i vd dintr-o dat sub tlpimonstruoase / cuvinte/ {i, totu[i, nu voiuita niciodat cldura",complicitatea [i, repet,sinceritatea pe care poetul AnghelDumbrveanu, redactorul [ef adjunct deatunci, le-a pus n joc, n acele discu]ii, delmurire, ce au devenit tot mai libere, mai colegiale, mai convingtoare, pe msurce se de[erta sticla de Murfatlar Pinot Noir,aflat ntmpltor pe biroul n]esat de cr]i[i scripte ale maestrului. Eheu, fugaces.

  Dar, mult mai nainte, prin 82, MirceaMihie[ scrisese n revista pe care oaniversm, o cronic sau doar o recenzie laprima mea plachet de versuri, AlegereaSursului, Editura Litera, Bucure[ti, 1981.Binen]eles, bucurie mare pe capul meu. Saun sufletul meu. Nu cred [i nu [tiu s fi fostencomiastic acea cronic. Era, n schimb,un comentariu avizat, o analiz la obiect,caracteristic spiritului critic, deloc conformistal colegului nostru de acum [i de atunci. {tiudoar c ea a strnit valurile de indignare(proletar?) ale tnrului critic de serviciude la Suplimentul literar al ScnteiiTineretului, Constantin Sorescu, viitorulsenator sau deputat fesenist, din primulparlament postdecembrist. n articolul sufuribund, Zgomotul [i furia, era foc [i parla adresa noii genera]ii, genera]ia n blugi.Genera]ia 80 !

  Vor rmne memorabile [i ntlnirile decenaclu din anii 70, 80, ntlniri ce sepetreceau n serile de mar]i ale sptmnii,n sala mare a sediului revistei, aceea[i ncare azi au loc lansri de carte, evenimenteculturale. Acolo i-am ascultat, pe unii dintreei n prim audi]ie, citindu-[i crea]iile sau

  comentnd lecturile unor confra]i, pe SorinTitel, pe Livius Ciocrlie, pe Ion Arie[anu,pe Anghel Dumbrveanu, pe Nicolae }irioi,pe Alexandra Indrie[, pe Anavi Adam, pe{erban Foar], pe Cornel Ungureanu, peMarcel Turcu, pe Adriana Babe]i, pe VasileCre]u, pe Ioan Viorel Boldureanu, pe IosifCostina[, pe Traian Dorgo[an, pe LucianAlexiu, pe Iosif Cheie Pantea, pe RodicaBrbat, pe Ioan Popa, pe Nicolae Ciobanu,pe Marcel Pop Corni[, pe AlexandruJebeleanu, dar [i pe mai tinerii, de atunci,Aurel Turcu[, Alexandru Ruja, Marian [iCarmen Odangiu. Nu fr unele reticen]e,la nceput, ba chiar, pe alocuri, ntmpinndrezerve [i rceal dinspre zona conservatoare,oficial, au nceput s-[i fac sim]it prezen]a,mai apoi s c[tige teren [i aderen], a[a zisulnoul val, cel al optzeci[tilor: Mircea Mihie[,devenind, ntre timp, membru n redac]iarevistei, Daniel Vighi, Vasile Popovici,Marcel Tolcea, Mircea Pora, ViorelMarineasa, Lucian Petrescu, George {erban,Ioan Crciun, Ion Monoran, Ioan T. Morar,Simona-Grazia Dima, George Ln, TraianPop Traian, Petru Ilie[u, Mircea Brsil,Gheorghe Seche[an, Dan Emilian Ro[ca,Valeriu Drume[, Adrian Derlea, EugenBunaru [i "marginalii" Gheorghe Pruncu],Vasile Rodian. Fire[te, memoria, mai alesn astfel de ocazii, poate juca feste, a[a cm opresc aici cu amintirile [i sper c, pentrueventualele omisiuni, mi se vor acordacircumstan]e atenuante.

  Despre noul Orizont, spun unii c ar fio revist elitist, c ar publica n paginile eicu prea mult generozitate autori din altezone ale ]rii sau chiar de pe alte meridiane.E un punct de vedere. Cert este c aici, nOrizont, dup 89 au fost publica]i alturi denume consacrate ale literaturii [i culturiiromne (Nicolae Manolescu, Andrei Ple[u,Gabriel Liiceanu, Alexandru Paleologu,H.R.Patapievici,Vladimir Tismneanu, EmilBrumaru, Mircea Crtrescu.) scriitori,ndeosebi poe]i, de real talent, din aceastparte a ]rii, unii, pn n acel moment,cvasinecunoscu]i: Gheorghe Pruncu], NicolaePopa, Iosif Caraiman, Ioan Crciun, AdrianDerlea, Ion Monoran, Ion Chichere, OctavianDoclin, Costel Stancu, Ioan Ardeleanu,Marian Oprea, Adriana Weimer, ValeriuGiorgioni [.a.

  Tot aici, n acela[i Orizont, elitist, audebutat [i s-au afirmat tinerii scriitoripaveldani[ti, astzi nume bine cotate ntr-onou mi[care [i sensibilitate literar, n plinofensiv, genera]ia 2000: Tudor Cre]u,Alexandru Potcoav, Ctlina George, AndraMateuc, Adriana Tudor Gtan, AlexandruCol]an, Cristina Ivan Pcurar. Ct desprespiritul tnr sinonim cu valoarea, elocventeste prezen]a cvasipermanent n paginilerevistei ale unor nume: Cristina Chevere[an,Robert {erban, Adrian Bodnaru, Radu PavelGheo, Alina Radu, Marius Lazurca, Daciana[i Dorian Branea, Gra]iela Benga.

  n ce m prive[te, ncepnd cu primelenumere de dup revolu]ie, noua echipredac]ional mi-a propus o colaborare, ce adevenit, iat, constant. n fapt, n paginileacestei reviste am debutat n publicisticacultural. Gra]ie dialogurilor nu pu]ine pe care le-am purtat, n timp, cu scriitori,cu arti[ti, cu oameni de cultur importan]i,din mai toate genera]iile, din"zon, dar [idin ]ar, dialoguri publicate n pagina Exilinterior a revistei, s-a nscut ideea adunriilor ntre copertele unei cr]i. O carte, credeu, important, binen]eles atunci cnd visulde acum va deveni realitate. O vd ca pe unfragment de istorie [i geografie literar,transpuse n oralitatea lor, n devenirea lorvie, contemporan cu nse[i biografiile [icrea]ia celor intervieva]i. {i asta, cu att maimult, .cu ct va fi fost pentru mine un adevratprivilegiu s-i fi avut ca parteneri de dialogpe Eduard Pamfil, pe Deliu Petroiu, pe PetreStoica, pe {erban Foar].

  Jubileul "Orizontului" este [i un micjubileu personal pentru c se mplinesc, ntoamna aceasta, exact zece ani de cnd amsemnat prima mea recenzie aici. mi amintescfoarte bine cum am ajuns s scriu la "Orizont",chiar dac nu mai mi amintesc despre ceam scris. Eram student n anul al III-lea [iprezentasem, la literatur comparat, un eseudespre romanul lui Joseph Roth, Mar[ul luiRadetzky. Domnul profesor Gyurcsik l-aconsiderat suficient de interesant pentru afi artat domnului profesor Ungureanu.Verdictul a venit prompt: S scrie! Ce vreaea! {i mi s-a pus n bra]e un morman de

  1500 DE PA{I.DE LA PLUMB LA PIXELIAMINTIRE CU MONOCORNEL BOGDANCORNEL BOGDANCORNEL BOGDANCORNEL BOGDANCORNEL BOGDAN

  O PAGIN~ DELIBERTATEALEXANDRU BUDACALEXANDRU BUDACALEXANDRU BUDACALEXANDRU BUDACALEXANDRU BUDAC

  DINCOLO DE AURAFESTIV~EUGEN BUNARUEUGEN BUNARUEUGEN BUNARUEUGEN BUNARUEUGEN BUNARU

  N~UNTRU {I N AFAR~DANA CHETRINESCUDANA CHETRINESCUDANA CHETRINESCUDANA CHETRINESCUDANA CHETRINESCU

  www.revistaorizont.ro

 • orizont

  9

  cr]i, s am de unde alege bine! Prietenii[i cunosctorii [tiu despre ce vorbesc.

  Speriat de importan]a misiunii, m-amfcut mic la poarta Adrianei Babe]i, cu caremi permiteam s am dubii [i nfiorri maimult sau mai pu]in estetice, pentru c i [tiape ai mei din tinere]e [i-mi povestise, naintede treapta I, lng soba nc func]ional dinbirou era nainte de 1989 [i de nclzireacaloriferelor cum stau lucrurile cu Neamul{oimre[tilor [i La vulturi! Pe terasa dinspatele casei, mama Adrianei m-a lini[titimediat cu o dulcea] de cp[uni [i Adrianacu o fraz am citit introducerea, zice cevacu istoria, are toate [ansele s fie un textbun. A[a c, ag]at de mna ei, am dus textul scris frumos, de mn... ce vremuri! ladomnul profesor Ungureanu, care mi-a spusc formula "n ciuda" se repet ngrijortorde mult. Adic de vreo dou ori. {i c ceeace scrisesem eu nu era o "lucrare", cum mluase pe mine, studen]e[te, gura pe dinainte,ci o "recenzie". Adriana mi-a tradus verdictul:am "intrat" la Orizont.

  Era perioada cnd prindea contur [i nu-cleul "A Treia Europ", cu Daciana nc Ban-ciu, apoi Branea, n salopet de gravid, [iSorin Tomu]a nc ne-emigrat. Participam,ca un [gr] con[tiincios, la toate ntlnirilesptmnale [i citeam tot ce-mi pica n mndespre Europa Central. Am c[tigat apoibursa de masterand al colegiului din jurulFunda]iei "A Treia Europ", dup ce, la inter-viu, nu am [tiut cum l cheam pe biatulidiot din Mara lui Slavici, dar am [tiut cuml cheam pe contele dezabuzat din mai susmen]ionatul Radetzky Marsch. Aceia[i prie-teni [i cunosctori vor [ti din nou despre cevorbesc. Munca sus]inut n Funda]ie a fosto revela]ie pentru mine, din dou dac numai multe motive: [tiam multe (vorba vine!)despre literaturile "mari", fiind student laEnglez-Francez, dar prea pu]ine despreliteraturile Ungariei, Poloniei sau Cehiei, pecare le-am descoperit cu o imens plceren discu]iile relaxate [i off the record dinsala cu lambriuri a Orizontului; apoi, atrgn-du-mi-se aten]ia asupra spa]iului cultural alMitteleuropei, mi s-a atras, n mod implicit,aten]ia [i asupra propriei mele mo[teniri cultu-rale, pe care, pn atunci, nu o percepusemntr-un mod distinct: cu strbunici romni,slovaci [i srbi, forma]i la [coli ungure[ti [ivorbind sau corespondnd ntre ei n nem]e[te,nconjurat, acas, de obiecte care recon-stituiau o istorie privat specific Banatuluin particular [i Europei Centrale n general,am ajuns s nv] s observ [i s valorific(n scris, de pild) lucruri pe care, pn atunci,le luasem complet steril ca atare.

  Fiind student [i masterand "laEnglez", am fost declarat apt s recenzeztraducerile n limba romn ale unor romanebritanice de ultim or. Dac la nceputurileuceniciei, ie[eam cu saco[a doldora deliteratur romn, poezie, eseu [i criticliterar din biroul din dreapta scrilor, peculoarul de la Orizont, mai trziu, i cereamdoamnei Betty cu mprumut plase rezistentepentru a transporta literatura englez dinbiroul din stnga scrilor. Domnul profesorMihie[ m-a nv]at, aici, s-i privesc cu unochi mai critic, dar [i cu mult umor [i cu ooarecare rezerv ironic, pe Marlowe [i peIan McEwan deopotriv, ceea ce mi-a prinsenorm de bine n cariera mea de dascl deliteratur. Tot Mircea Mihie[ m-a mpinsspre eseu, decretnd, o dat, pe scri laUniversitate, c am scris prea multe recenzii[i c mi-ar prinde bine o schimbare de ton.Am scris eseu [i mi-a prins iar[i tare bine,regsindu-m, cred, n acest gen.

  La zece ani de cnd am "intrat" la"Orizont", am nv]at o mul]ime de lucruri,nuntrul [i n afara literaturii: s nu faccompromisuri cu prostul gust [i impostura,dar [i s am rbdarea [i subtilitatea necesarepentru a aprecia detaliile mrunte carealctuiesc o via] a[a cum alctuiesc o carte.

  Primul lucru pe care mi-l amintesc acume c aici am debutat n urm cu 49 de ani(ce numr [i sta 49 s te apuce ame]eala!)E un detaliu de importan] intim, cu oconsiderabil povar afectiv. Pe atuncirevista se chema "Scrisul bn]ean" [i era,cum [i numele o definea, cam provincial,ce mai ncoace-ncolo, mai pltind [i un tributconsiderabil constrngerilor ideologice,extraestetice, ale vremii. Dar [i-a agonisit[i ni[te merite care nu trebuie eludate,debutnd o seam de scriitori care auconfirmat ncrederea sau fcnd, cu maririscuri, mici gesturi de curaj, cum a fost,bunoar, acela de a repune n circula]ie, n1958, n plin nou val al terorii, poemele dedragoste ale lui Radu Stanca. Pe urm, odatcu ndtinatul [i mereu reversibilul "dezghe]",revista s-a metamorfozat n bine, schimbn-du-[i totodat numele n cel pe care-l poartazi [i care reflecta corect nceputul dedeschidere. Nu prea larg totu[i deschiderea,s nu ne trag cumva vreun curent malefic,decadent, dar, oricum, locul se mai lrgise,se mai putea respira. Pentru ca abia din 1990,deschiderea s devin deplin, drept pentrucare m gndesc c revista ar putea s secheme acum "Orizonturi" de vreme ce profitcu profesionism [i bogat folos de accesulnspre toate cele patru zri.

  Uite a[a vd eu evolu]ia "Orizont"-ului,din illo tempore pn la al 1500-lea numrde azi. Am nso]it-o tot timpul, cu sentimentul,reconfortant prin colegialitatea sa, c suntunul "de-al casei". {i mi se pare un adevratmiracol s m aflu [i azi alturi de cea de atreia genera]ie care-i populeaz paginile. Nuobi[nuiesc s-i flatez pe tineri dimpotriv,le caut mereu nod n papur - dar faptulde a putea fi vecin de pagin cu nume deprestigiu, inventive [i performante, ale acesteinoi genera]ii, m onoreaz, m face s-miuit anii [i s m simt nemuritor ns foartepu]in.

  M bucur de fiecare numr nou ([i bun)al "Orizont"-ului ca de un succes personal.{i m-am sim]it de fiecare dat, n paginilesale, ntr-un fel de Acas. E, cred, ntr-adevr,momentul potrivit s ciocnim un pahar, dinpcate, dinspre mine, doar imaginar, darnso]it de o realmente emo]ionat urare: Lamul]i, ani, "Orizont"!

  Ucenicia de critic literar [i eseist mi-amnceput-o la "Orizontul" format carte, prin1970. Cornel Ungureanu [i Andrei Lillinmi-au fost primii ndrumtori, unul ncercnds m struneasc spre foiletonul critic, cellaltspre eseu [i traducere. O vreme, profitndde formatul n care aprea revista, am scriseseuri mai ample pe teme de literaturamerican (tocmai descoperisem c SorinTitel, care pe vremea aceea lucra la "Orizont",avea, ca [i mine, pasiune pentru Melv