Raport de evaluare - Conteco Sibiu evaluare BUNURI MOBILE auto... · clientilor preocupati de un...

30
1625/22.11.2016 Evaluator: SC CONSULTING COM SRL Raport de evaluare Autoturism FORD ESCORT aflata in patrimoniul SC CAMMINO SRL (societate in insolventa) Beneficiar: S.C. CAMMINO S.R.L., prin Lichidator CONTECO SPRL prin Lodromanean Mircea Destinatar: S.C. CAMMINO S.R.L. prin Lichidator CONTECO SPRL prin Lodromanean Mircea Data evaluarii: 15.11.2016 Datele, informatiile si continutul prezentului raport fiind confidentiale, nu vor putea fi copiate in parte sau in totalitate si nu vor fi transmise unor terti fara acordul scris si prealabil al “EVALUATORULUI” si al beneficiarului.

Transcript of Raport de evaluare - Conteco Sibiu evaluare BUNURI MOBILE auto... · clientilor preocupati de un...

1625/22.11.2016

Evaluator: SC CONSULTING COM SRL

Raport de evaluare

Autoturism FORD ESCORT

aflata in patrimoniul

SC CAMMINO SRL (societate in insolventa)

Beneficiar: S.C. CAMMINO S.R.L., prin Lichidator CONTECO SPRL prin Lodromanean Mircea

Destinatar: S.C. CAMMINO S.R.L. prin Lichidator CONTECO SPRL prin Lodromanean Mircea

Data evaluarii: 15.11.2016

Datele, informatiile si continutul prezentului raport fiind confidentiale, nu vor putea fi copiate in parte sau in totalitate si nu vor fi transmise unor terti fara acordul scris si prealabil al “EVALUATORULUI” si al beneficiarului.

1

CUPRINS

CUPRINS ................................................................................................................ 1

1.1. REZUMATUL FAPTELOR PRINCIPALE SI AL CONCLUZIILOR .................... 2

IMPORTANTE ......................................................................................................... 2

1.2. CERTIFICAREA EVALUATORULUI ................................................................ 4

2.1. IPOTEZE SI IPOTEZE SPECIALE ................................................................... 5

2.2. INSTRUCTIUNILE EVALUARII ........................................................................ 7

2.3. DREPTUL DE PROPRIETATE EVALUAT ....................................................... 8

2.4. BAZA DE EVALUARE (TIPUL VALORII ESTIMATE) ....................................... 8

2.5. DATA ESTIMARII VALORII .............................................................................. 9

2.6. MODALITATI DE PLATA .................................................................................. 9

2.7. INSPECTIA BUNURILOR ................................................................................ 9

2.8. SURSELE DE INFORMATII UTILIZATE .......................................................... 9

2.9. CLAUZA DE NEPUBLICARE ......................................................................... 10

3.1. IDENTIFICAREA BUNURILOR ...................................................................... 11

3.2. DESCRIEREA BUNURILOR. INTRETINERE. ............................................... 11

3.3. ANALIZA PIETEI DE PROFIL ........................................................................ 12

4.1. ABORDAREA PRIN PIATA ............................................................................ 14

4.2. ABORDAREA PRIN COST ............................................................................ 16

4.3. ABORDAREA PRIN VENIT ............................................................................ 17

4.4. PREZENTEREA REZULTATELOR ................................................................ 17

4.5. RECONCILIEREA VALORILOR ..................................................................... 18

ANEXE ............................................................................................................................ 19

2

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE

Obiectul evaluarii: Imobilizari corporale de natura bunurilor mobile - constand in autoturism FORD ESCORT, aflata in patrimoniul SC CAMMINO SRL cu sediul in Medias, str. Avram Iancu, nr. 39, Jud. SIBIU

.

Client, beneficiar: S.C. CAMMINO SRL, prin Lichidator judiciar CONTECO SPRL prin LODROMANEAN MIRCEA

Proprietar: S.C. CAMMINO SRL SIBIU, prin Lichidator judiciar CONTECO SPRL prin LODROMANEAN MIRCEA.

Scopul evaluarii: Estimarea valorii de piata a imobilizarilor corporale de natura bunurilor mobile in vederea valorificarii lor in cadrul procedurii insolventei.

Ipoteze si ipoteze speciale: Principalele ipoteze si conditii limitative de care s-a tinut seama in elaborarea prezentului raport de evaluare sunt detaliate in subcap. 2.1.

Metode de evaluare utilizate: -Abordarea prin piata si Abordarea prin cost

Data evaluarii: 15.11.2016

1.1. REZUMATUL FAPTELOR PRINCIPALE SI AL CONCLUZIILOR

IMPORTANTE

Prezentul raport de evaluare se refera la imobilizarile corporale de natura bunurilor mobile constand in autoturism FORD ESCORT, aflata in patrimoniul S.C. CAMMINO S.R.L., jud. Sibiu.

Tipul valorii estimate in prezentul Raport de evaluare este: "VALOAREA DE PIATA". Bunul a fost inspectat in data de 1.11.2016 de catre evaluator insotit de reprezentantul lichidatorului judiciar, dl. Lodromanean Mircea, din partea SC CAMMINO SRL, s-au facut fotografii si culegeri de date. In aceeasi perioada s-a cercetat piata de profil in care se incadreaza bunurile analizate.

In urma aplicarii metodologiei de evaluare, opinia evaluatorului referitoare la valoarea de piata a autoturismului FORD ESCORT, cu numar de inmatriculare SB 07 UVJ aflata in proprietatea SC CAMMINO SRL, tinand seama exclusiv de prevederile prezentului raport, la data de 15.11.2016, se prezinta astfel:

3

Vpiata = 3.300 LEI echivalent 740 EURO

Valoarea nu contine T.V.A.

Cursul mediu valutar utilizat la conversie a fost de 1 Eur = 4,5158 lei

Raportul a fost elaborat pe baza “STANDARDELOR DE EVALUARE ANEVAR” – editia 2016(incorporeaza Standardele Internationale de Evaluare (IVS) – editia 2013.

4

1.2. CERTIFICAREA EVALUATORULUI

Prezentul raport de evaluare a fost realizat in conformitate cu Standardele Internationale de Evaluare (I.V.S.), la solicitarea proprietarului.

Evaluatorul certifica prin prezenta, in limita cunostintelor si informatiilor detinute, ca:

afirmatiile prezentate si sustinute in acest raport sunt adevarate si corecte;

raportul de evaluare prezinta punctul de vedere al evaluatorului, care este exprimat in baza ipotezelor si conditiilor limitative specifice, nefiind influentat de nici un factor legat de obligatii materiale sau morale;

evaluatorul este independent, neavand nici un interes personal prezent sau viitor privind bunurile imobiliara, asumandu-si intreaga raspundere pentru opiniile exprimate in prezentul raport de evaluare;

remunerarea corespunzatoare intocmirii prezentului raport de evaluare nu are nici o legatura cu valoarea estimata in raport. Evaluatorul a respectat codul deontologic al A.N.E.V.A.R.;

evaluatorul a inspectat personal bunurile imobiliara evaluata, iar informatiile despre aceasta s-au primit de la proprietar. Evaluatorul nu este responsabil de omiterea de catre proprietar a unor informatii privind bunurile imobiliara evaluata, care ar putea afecta valoarea acesteia. Informatiile astfel obtinute sunt considerate autentice, dar nu se garanteaza acuratetea lor;

in scopul intocmirii raportului de evaluare nu s-a primit asistenta profesionala din partea vreunei persoane.

La data elaborarii raportului, evaluatorul este membru A.N.E.V.A.R., a indeplinit cerintele programului de pregatire profesionala al A.N.E.V.A.R., are competenta necesara intocmirii acestui raport de evaluare si are incheiata asigurarea de raspundere profesionala la ALLIANZ-TIRIAC ASIGURARI SA.

Sorin Marcoviciu,

Membru titular A.N.E.V.A.R. – EI, EPI, EBM

5

CAPITOLUL 2. PREMIZELE EVALUARII

2.1. IPOTEZE SI IPOTEZE SPECIALE

La baza evaluarii stau o serie de ipoteze si ipoteze speciale, prezentate in cele ce urmeaza. Opinia evaluatorului este exprimata in concordanta cu aceste ipoteze si concluzii precum si cu celelalte aprecieri din acest raport.

Principalele ipoteze si ipoteze speciale de care s-a tinut seama in eleborarea prezentului raport de evaluare sunt urmatoarele:

2.1.1 Ipoteze:

o Evaluatorul a inspectat autovehiculul la depozitul lichidatorului judiciar, din Sibiu, in baza Procesului verbal de inventariere si a Cartii de identitate (copie) anexate la prezentul raport, fara a face investigatii si verificari suplimentare cu privire la functionarea acestuia. Acest raport are menirea de a estima o valoare autoturismului identificate si descrise in raport, in ipoteza in care aceasta corespunde cu cea din documentele de proprietate, se afla in stare de functionare si a fost intretinuta si utilizata in mod corespunzator. Orice neconconcordanta intre bunul identificat si cel din documentele de proprietate invalideaza corespondenta dintre valoarea estimata si bunul inscris in documentele prezentului raport.

o Valoarea opinata in raportul de evaluare este estimata in conditiile realizarii ipotezelor care urmeaza si in mod special in ipoteza in care situatiile la care se face referire mai jos nu genereaza nici un fel de restrictii in afara celor aratate expres pe parcursul raportului si a caror impact este expres scris ca a fost luat in considerare. Daca se va demonstra ca cel putin una din ipotezele sub care este realizat raportul si care sunt detaliate in cele ce urmeaza nu este valabila, valoarea estimata este invalidata;

o Aspectele juridice (descrierea legala si aspecte privind dreptul de proprietate) se bazeaza exclusiv pe informatiile si documentele furnizate de catre proprietar/destinatar si au fost prezentate fara a se intreprinde verificari sau investigatii suplimentare. Dreptul de proprietate este considerat valabil si transferabil (in circuitul civil). Afirmatiile facute de evaluator privitoare la descrierea legala a proprietatii asupra bunului evaluat au la baza numai documentele primite si afirmatiile reprezentantului societatii, fara a fi puse la dispozitie facturi sau alte documente primare care sa ateste proprietatea;

o Nu au fost identificate numere de inventar inscrise pe bunurile evaluate corespunzator numerelor de inventar din documentele contabile.

o Se presupune ca bunul se conformeaza tuturor reglementarilor de

6

mediu si utilizare, in afara cazului in care a fost identificata o ne-conformitate, descrisa si luata in considerare in prezentul raport.

o Nu am inspectat acele parti ale autoturismului care sunt acoperite, neexpuse sau inaccesibile, acestea fiind considerate in starea tehnica precizata, conform informatiilor primite de la proprietar/utilizator. Nu ne putem exprima opinia asupra starii tehnice a partilor neinspectate si acest raport nu trebuie inteles ca ar valida integritatea autovehiculului; Ca parte a procesului de evaluare evaluatorul a efectuat o inspectie neinvaziva a bunului si nu s-a intentionat a se scoate in evidenta defecte sau deteriorari ale autovehiculului sau instalatiilor altele decat cele care sunt vizibile. Prezenta unor astfel de deteriorari care nu au fost puse in evidenta ar putea afecta in mod negativ opinia evaluatorului asupra valorii. Evaluatorul recomanda clientilor preocupati de un asemenea potential negativ sa angajeze experti tehnici care sa investigheze astfel de aspecte.

o Situatia actuala a autoturismului din proprietatea societatii, respectiv scopul prezentei evaluari au stat la baza selectarii metodelor de evaluare utilizate si a modalitatilor de aplicare a acestora, pentru ca valorile rezultate sa conduca la estimarea cea mai probabila a valorii autovehiculului in conditiile tipului valorii selectate;

o Evaluatorul considera ca presupunerile efectuate la aplicarea metodelor de evaluare au fost rezonabile considerand datele care sunt disponibile la data evaluarii;

o Evaluatorul a utilizat in estimarea valorii numai informatiile si documentele pe care le-a avut la dispozitie, existand posibilitatea existentei si a altor informatii sau documente de care evaluatorul nu avea cunostinta.

2.1.3. Ipoteze speciale:

Prezenta evaluare a fost intocmita pentru scopul declarat in cadrul raportului si asumat prin contractul de prestari servicii intocmit intre evaluator si beneficiar/destinatar. Acest raport de evaluare nu va putea fi utilizat pentru niciun alt scop decat cel declarat;

La data evaluarii autoutilitara este parcata in depozitul lichidatorului judiciar din Sibiu. Evaluatorul nu are cunostinta de posibile litigii privind proprietatea sau care sa ingradeasca valorificarea bunului evaluat, care sa afecteze valoarea bunului evaluat;

Avand in vedere ca evaluatorul nu a putut verifica functionalitatea autovehiculului, in evaluarea bunului respectiv s-a plecat de la ipoteza ca acesta este functional, conform declaratiei lichidatorului judiciar,in afara situatiei in care clientul semnaleaza defectiuni majore, iar starea acetuia este normala in raport cu varsta fizica. De asemenea, plecam de la presupunerea ca autoutilitara a fost exploatata si intretinuta corect;

Opinia evaluatorului este cu referire la dreptul de proprietate asupra bunului asa cum reiese din documentele puse la dispozitie de proprietar/utilizator, fiind limitata exclusiv la acestea;

Raportul de evaluare este valabil in conditiile economice, fiscale, juridice si politice de la data intocmirii sale. Daca aceste conditii se vor modifica concluziile acestui raport isi pot pierde valabilitatea.

7

Intrarea in posesia unei copii a acestui raport nu implica dreptul de publicare a acestuia;

Evaluatorul, prin natura muncii sale, nu este obligat sa ofere in continuare consultanta sau sa depuna marturie in instanta relativ la autovehiculul in chestiune;

Nici prezentul raport, nici parti ale sale (in special concluzii referitor la valori, identitatea evaluatorului) nu trebuie publicate sau mediatizate fara acordul scris prealabil al evaluatorului;

Orice valori estimate in raport se aplica intregii proprietati si orice divizare sau distribuire a valorii pe interese fractionate va invalida valoarea estimata, in afara cazului in care o astfel de distribuire a fost prevazuta in raport.

Valoarea exprimata in prezentul raport nu reprezinta valoarea pentru asigurare.

2.2. INSTRUCTIUNILE EVALUARII

Obiectul, beneficiarul si scopul raportului de evaluare

Obiectul raportului de evaluare – imobilizari corporale de natura bunurilor mobile - constand in autoturism FORD ESCORT, aflata in patrimoniul S.C. CAMMINO S.R.L.

Caracteristici si informatii necesare

privind bunurile mobile ( cel de

evaluat si comparabilele)

Bunul de evaluat

Fabricantul Ford

tip Escort Tournier

Varianta/Model Break

MOTORIZARE: cmc / CP /

carburant

1597 cmc/ 90 CP/ Benzina

Dotari dotare standard

Anul fabricatiei 1998

Starea bunului satisfacatoare

Beneficiarul si destinatarul raportului de evaluare este S.C. CAMMINO S.R.L., prin Lichidator judiciar CONTECO SPRL prin Lodromanean Mircea.

Scopul: Estimarea valorii de piata a imobilizarilor corporale de natura autoturism FORD ESCORT, in vederea valorificarii in cadrul porcedurii.

8

2.3. DREPTUL DE PROPRIETATE EVALUAT

Autovehiculul evaluat se afla in proprietatea S.C. CAMMINO SRL SIBIU si se afla in depozitul lichidatorului judiciar din Sibiu. A fost supus evaluarii dreptul integral de proprietate asupra autovehiculului evaluat. Pentru dovedirea proprietatii asupra autovehiculului evaluat, clientul a pus la dispozitie copie dupa Cartea de identitate. (copia doc. se gaseste in anexa)

2.4. BAZA DE EVALUARE (TIPUL VALORII ESTIMATE)

Avand in vedere scopul si utilizarea evaluarii, legislatia si bazele evaluarii sunt:

Standarde de Evaluare ANEVAR 2014 :

- SEV 100 – Cadru general,

- SEV 101 – Sfera misiunii de evaluare,

- SEV 102 – Implementare,

- SEV 103 – Raportarea evaluarii,

- SEV 220 - Masini, echipamente si instalatii,

- SEV 400 - Verificarea evaluarilor

- GEV 620 - Evaluarea masinilor, echipamentelor si instalatiilor.

Tipul de valoare estimata il reprezinta valoarea de piata a autoturismului.

Conform Standardelor de Evaluare ANEVAR, definitia valorii de piata este urmatoarea:

Valoarea de piata este suma estimata pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(a) la data evaluarii, intre un cumparator hotarat si un vanzator hotarat, intr-o tranzactie nepartinitoare, dupa un marketing adecvat si in care partile au actionat fiecare in cunostinta de cauza, prudent si fara constrangere.

Metodologia de evaluare a bunurilor mobile include de principiu toate cele 3 abordari clasice.

In principiu acestea se refera la:

Abordarea prin piata ofera o indicatie asupra valorii prin compararea activului subiect cu active identice sau similare, ale caror preturi se cunosc.

Abordarea prin venit ofera o indicatie asupra valorii prin convertirea fluxurilor de numerar viitoare intr-o singura valoare curenta a capitalului. Capitalizarea implica transformarea venitului intr-o valoare a capitalului prin aplicarea unei rate adecvate de capitalizare/actualizare.

Abordarea prin cost ofera o indicatie asupra valorii prin utilizarea principiului economic conform caruia un cumparator nu va plati mai mult pentru un activ, decat costul necesar obtinerii unei activ cu aceiasi utilitate, fie prin cumparare, fie prin construire.

9

2.5. DATA ESTIMARII VALORII

Raportul de evaluare a fost elaborat in luna noiembrie 2016, incluzand vizionarea, culegerea datelor, evaluarea si redactarea raportului.

Data evaluarii este 15.11.2016; Data raportului este 22.11.2016; La baza efectuarii evaluarii au stat informatiile privind nivelul preturilor

corespunzatoare lunii noiembrie 2016, data la care se considera valabile ipotezele luate in considerare si valorile estimate de catre evaluator la un curs de 4,5158 lei/euro, valabil la 15.11.2016.

2.6. MODALITATI DE PLATA In estimarea valorii se ia in considerare plata in numerar (cash) la data

evaluarii, fara conditii deosebite de plata.

2.7. INSPECTIA BUNURILOR Inspectia bunurilor mobile ale societatii a fost facuta personal de catre

evaluator in data de 1.11.2016, insotit de un reprezentant al S.C. CAMMINO S.R.L., respectiv lichidatorul judiciar dl. Lodromanean Mircea.

Evaluatorul a inspectat vizual autovehiculul supus evaluarii, fara a intreprinde verificari suplimentare sau expertize privind functionalitatea si parametrii de functionare a acestuia.

La inspectie nu s-au identificat numere de inventar mentionate in raportele financiar-contabile.

Clientul nu a pus la dispozitia Evaluatorului nici un fel de documente privind intretinerea autovehiculului, programul de service, istoricul reparatiilor curente sau a reparatiilor capitale.

Astfel, Evaluatorul a presupus ca starea tehnica a autoturismului este una normala in raport cu varsta fizica si au avut un regim de exploatare corect.

2.8. SURSELE DE INFORMATII UTILIZATE

Sursele principale de documentare utilizate la elaborarea prezentului raport au fost urmatoarele:

Documentele si informatiile care au fost puse la dispozitia evaluatorului de catre reprezentantii S.C. CAMMINO S.R.L. si care poarta intreaga responsabilitate referitoare la datele furnizate. Evaluatorul nu isi asuma raspunderea pentru datele puse la dispozitie de catre societate si nici pentru rezultatele obtinute in cazul in care acestea sunt viciate de date incomplete sau gresite;

Informatii privind piata bunurile specifice, din publicatii de profil, respectiv

10

site-uri de internet specializate referitoare la tranzactii de nou si second hand, dupa caz, tendinte actuale pe piata;

Revista de specialitate ”Valoarea oriunde este ea” editata de ANEVAR;

Informatii privind cererea si oferta preluate din paginile Web de publicitate;

Constatari in urma inspectiei pe teren - poze facute la fata locului;

Standardele de evaluare ANEVAR editia 2016, care incorporeaza si Standardele Internationale de Evaluare;

2.9. CLAUZA DE NEPUBLICARE

Acest raport de evaluare nu poate fi inclus partial sau in intregime si nici ca referinta intr-un document publicat, circulara sau declaratie, sub nici o forma, fara acordul scris al evaluatorului asupra formei in care ar urma sa apara, acest raport este confidential pentru dumneavoastra, pentru consilierii dumneavoastra si poate fi utilizat numai pentru scopul mentionat in raport. Nu acceptam nici o alta responsabilitate fata de o terta persoana care sa poata face uz de el.

11

CAPITOLUL 3. PREZENTAREA DATELOR

3.1. IDENTIFICAREA BUNURILOR

Conform documentelor puse la dispozitie de catre reprezentantii clientului, bunul mobil supus evluarii consta in autoturism FORD ESCORT, aflata in patrimoniul S.C. CAMMINO S.R.L., cu urmatoarele date:

Caracteristici privind bunurile mobile Date

Fabricantul Ford

tip Escort Tournier

Varianta/Model Break

MOTORIZARE: cmc / CP / carburant 1597 cmc/ 90 CP/ Benzina

Dotari dotare standard

Anul fabricatiei 1998

3.2. DESCRIEREA BUNURILOR. INTRETINERE.

Bunul mobil supus evaluarii este inregistrat in contabilitatea societatii in contul 213- concretizat in autoturism FORD ESCORT TOURNIER an de fabricatie 1998, nr. de inmatriculare SB 07 UVJ.

La data inspectiei autovehiculul a fost vizualizat in depozitul lichidatorului judiciar din Sibiu, s-a verificat corespondenta, dupa numarul de inmatriculare, cu Cartea de identitate a vehiculului.

Autoturismul a fost achizitionat in anul 2008, conform documentelor financiar-contabile prezentate de catre reprezentantul clientului.

Clientul nu a pus la dispozitia Evaluatorului nici un fel de documente privind intretinerea autovehiculului, programul de service, istoricul reparatiilor curente sau a reparatiilor capitale.

Astfel, evaluatorul a presupus ca starea tehnica a autovehiculului este una normala in raport cu varsta fizica si au avut un regim de exploatare corect.

12

3.3. ANALIZA PIETEI DE PROFIL Piata este definita ca mediul in care bunurile, marfurile si serviciile se schimba

intre vanzatori si cumparatori, prin mecanismul preturilor. In aceste conditii toate pietele sunt influentate de atitudinile, motivatiile si interactiunile vanzatorilor si cumparatorilor, care la randul lor, se afla sub actiunea unor influente sociale, economice si guvernamentale.

Clasificarea pietelor de bunuri mobile se poate face:

- functie de criteriul geografic, rezultand piete:

locala;

nationala;

internationala.

Acestea tind sa devina globale.

-functie de starea bunurilor tranzactionate, piata (modalitati de tranzactionare):

bunuri noi;

bunuri second hand:

o bunuri folosite;

o a materialelor refolosibile;

o bunuri reconditionate.

Trebuie in acelasi timp precizat ca piata de masini si echipamente folosite reprezinta un mijloc uzual de cumparare si vanzare. Aceasta piata se compune din comercianti de masini folosite, licitatii, vanzari publice si private, si este adesea (dar nu intotdeauna) cea mai credibila metoda de determinare a anumitor tipuri de valori, pentru anumite tipuri de proprietati.

- functie de posibilitatea de utilizare intr-un domeniu industrial, activele sunt:

universale;

specializate;

ultraspecializate.

Anul 2013 a fost unul nefast pentru vânzările de autoturisme, atât la capitolul masini noi, dar mai ales la tranzactiile interne cu masini rulate. Piata masinilor noi a avut al saselea an consecutiv de scădere, în timp ce importurile de masini second-hand au crescut cu aproape 50.000 de unităti fată de 2012. Cea mai mare schimbare a fost însă la reînmatriculări, unde scăderea a fost extrem de mare: 150.000 de unităti.

Piata masinilor noi a scăzut începând din 2008 si, desi la început de 2013 era greu de crezut că mai este loc de scădere, cifrele finale au arătat contrariul. În trei din cele 12 luni vânzările au fost de sub 4.000 unităti. Maximul de tranzactii a fost atins în august(6.300 de masini), aceasta fiind în general o lună slabă din punct de vedere al tranzactiilor auto. În 2016 nu s-a mai putut vorbi de o sezonalitate cu maxim de vânzări primăvara si toamna si minim în mijlocul verii si în decembrie. Piata a avut o evolutie stearsă tot anul. Principalele explicatii ar fi puterea scăzută de cumpărare, demararea programului Rabla abia în luna iunie, dar mai ales faptul că peste 75% dintre masini au fost achizitionate de institutii si companii, persoanele fizice având o

13

pondere modestă.

In acelasi timp evolutia pietei transporturilor cat si cea a masinilor si echipamentelor pentru transport, asa cum rezulta si din discutiile purtate cu diversi transportatori locali sau dealari specializati, precum si din informatiile gasite pe siteurile de internet, asemenea bunuri se tranzactioneaza intr-o mult mai mica masura decat in perioadele similare ale anilor precedenti.

In aceste conditii cererea a scazut continuu, iar oferta se restrange si ea, adaptandu-se conditiilor din teren.

Analiza ofertei

Oferta este mai mare decat cererea. Avand in vedere evolutia cererii, oferta s-a adaptat din mers, asa incat s-a redus mult gama sortimentala sau numarul de masini expuse. De cele mai multe ori comerciantul aduce pe baza de comanda si avans autovehiculele dorite de oriunde aproape din Europa, in urma consultarii si alegerii acestuia de pe site-urile de specialitate. Preturile la care se gasesc active similare celor evaluate, functie de anul de fabricatie, de numarul de km parcursi si de starea in care se afla, pot varia de la 600 EUR la 900 EUR.

Analiza cererii

Cererea este in continuare mai mica decat oferta. In perioada pe care o traversam, cererea s-a redus substantial, odata cu adancirea crizei, datorita scaderii puterii de cumparate, dar si datorita taxei de mediu si a cresterii costului combustibililor pe piata. Singura activitate care mai genereaza cerere este reprezentata de activitatea de mentenanta sau reparatii, dar aceasta prezinta un volum redus in ceea ce inseamna cerere totala. Pe baza ultimelor sondaje realizate in randul mai multor manageri de firme, se estimeaza o usoara crestere a activitatii si veniturilor in aproape toate domeniile de activitate in anul 2016, insa pentru a fi cat mai realisti - avand in vedere ”sperantele” de crestere ale actorilor din domeniu din ultimii 2-3 ani - consideram ca mentinerea nivelului din 2015 este un deziderat realizabil pentru acest an.

Echilibrul pietei

Oferta este mai mare decat cererea la aceasta data, ceea ce face ca aceasta piata sa fie una a cumparatorului. Preturile la care se gasesc la vanzare active asemanatoare celor evaluate variaza, functie de mai multi factori - cum sunt anul fabricatiei, numarul de km la bord si starea generala -, intr-un interval cuprins intre 600 EUR la 900 EUR.

14

CAPITOLUL 4. ANALIZA DATELOR SI CONCLUZII

In concordanta cu scopul si tipul de valoare solicitat de catre beneficiarul raportului de evaluare, evaluatorul are la indemana - conform Standardelor de Evaluare ANEVAR - urmatoarele abordari, cu metodele si tehnicile lor specifice:

Abordarea prin piata;

Abordarea prin cost;

Abordarea prin venit;

Etapele parcurse pentru estimarea valorii au fost:

a. documentarea, pe baza unei liste de informatii solicitate proprietarului;

b. inspectia bunului cu efectuarea de fotografii reprezentative;

c. stabilirea limitelor si ipotezelor care au stat la baza elaborarii raportului;

d. discutii purtate cu reprezentantul proprietarului/solicitantului pentru obtinerea de informatii referitoare la aspectele juridice, situatia trecuta si actuala a bunurilor evaluate;

e. selectarea tipului de valoare care va fi estimata in prezentul raport;

f. identificarea pietei specifice bunurilor evaluate, a factorilor care o influenteaza si a prognozelor celor mai realiste privind evolutia ei viitoare;

g. obtinerea de informatii referitoare la preturi actuale, de noi sau second-hand, ale unor bunuri similare;

h. analizarea tuturor informatiilor culese, interpretarea rezultatelor din punctul de vedere al evaluarii si aplicarea metodelor de evaluare considerate oportune pentru estimarea tipului de valoare propus.

4.1. ABORDAREA PRIN PIATA

Metoda comparatiilor de piata isi are baza in analiza pietei si utilizeaza analiza comparativa, respectiv estimarea valorii se face prin analizarea pietei pentru a gasi bunuri similare, comparând apoi aceste bunuri cu bunurile mobile de evaluat.

Premiza majora a metodei este aceea ca valoarea de piata a unui bun mobil este in relatie directa cu preturile de tranzactionare a unor bunuri similare competitive si comparabile. Analiza comparativa se bazeaza pe asemanarile si diferentele intre bunuri si tranzactiile care influenteaza valoarea.

Aceasta metoda se bazeaza pe principiul substitutiei, care stipuleaza ca un

15

cumparator prudent nu va platii mai mult pentru un bun mobil decat pretul unui bun mobil ce ii poate fi substituit in conditii similare. Ea furnizeaza un indiciu important asupra valorii particularizate pe o piata activa, data fiind disponibilitatea suficienta a datelor de piata, comparabile cu bunul supus evaluarii.

Metoda este o abordare globala, care aplica informatiile culese urmarind raportul cerere-oferta pe piata, reflectate in mass-media sau alte surse credibile de informare.

Procedura de aplicare a metodei comparatiilor de piata are urmatoarele etape:

-cercetarea pietei pentru obtinerea de informatii privind tranzactii sau oferte de tranzactii cu bunuri similare cu cel evaluat

-verificarea si confirmarea veridicitatii/corectitudinii datelor obtinute si a obiectivitatii tranzactiilor;

-alegerea unor criterii de comparatie relevante si elaborarea unei analize comparative pe fiecare criteriu;

-compararea efectiva a bunurilor mobile comparabile cu bunul evaluat, utilizand, ca elemente de comparatie si ajustare adecvata a pretului de vanzare, caracteristicile importante ale bunurilor;

In sensul celor de mai sus se intocmesc grilele de comparatie prezentate in Anexa 3 la raport, in care sunt ajustate valorile si realizate corectiile care se impun pentru negocierea ofertelor, pentru conditiile de piata, pentru capacitatea/puterea utilajului, pentru dotarile si starea acestuia.

Corectiile operate se refera la:

ofertare – autovehicule similare permit marja de negociere de circa 10% din pretul de oferta, avand in vedere anul fabricatiei si oferta bogata de asemenea vehicule.

pentru autoturisme neinmatriculate s-a aplicat o corectie echivalenta cu taxa de mediu la data evaluarii pentru tipul de autovehicul;

diferenta de kilometrii – deoarece nu s-a putut citi kilometrajul si am plecat de la ipoteza ca autovehiculul a fost utilizat in regim normal pe toata perioada de folosinta. Consideram un rulaj normal de circa 300.000 km(avand in vedere anul fabricatiei), iar piata recunoaste o diferenta de valoare intre 5-10% la circa 150.000- 200.000 km diferenta.

Starea autovehiculului- intrucat autoturismul evaluat nu a putut fi pusa in functiune la data realizarii inspectiei si avand in vedere existenta unor urme de rugina la caroserie, se impune o corectie de 10% fata de comparabilele identificate.

anul fabricatei – nu se fac corectii, avand in vedere acelasi an pentru toate comparabilele.

Ca urmare analizei rezultatelor obtinute se aleg valorile rezultate pentru comparabilele cel mai putin afectate de ajustari, care au necesitat cele mai reduse corectii absolute si relative.

In urma concilierii si ajustarii valorilor, rezulta valoarea de piata estimata pe

16

baza comparatiilor de piata, dupa rotunjire, de:

Abordarea prin COMPARATIE DE PIATA autovehicul:

3300 RON echivalent 740 EURO

4.2. ABORDAREA PRIN COST

Aceasta metoda se bazeaza pe ipoteza ca un cumparator prudent si informat va plati pentru un bun cel mult costul de productie a unui inlocuitor cu aceeasi utilitate. Acest principiu este cunoscut ca principiul substitutiei.

Abordarea prin cost est cel mai des folosita la evaluarea bunurilor relativ noi sau bunurilor cu destinatii speciale.

Formula folosita este:

Cost brut – Depreciere = Valoare

In acest caz:

Valoarea = Cost de inlocuire brut (nou) – Deprecieri

Costul de inlocuire brut (nou) este costul curent al unui bun similar nou avand o utilitate echivalenta cu a obiectului ce urmeaza a fi evaluat.

Deprecierea este pierderea reala in valoare a unei proprietati luand in considerare toate cauzele, incluzandu-le pe cele rezultate din deprecierea fizica, externa, functionala.

Deprecierea fizica, este pierderea de valoare sau utilitate deplina a unui activ, datorata unor cauze de natura fizica cum sunt : uzura fizica (datorata varstei) si exploatarea in conditii improprii sau necorepunzatoare. In general se estimeaza prin analiza Varsta efectiva (Vef) / Durata de Viata Utila Normala (DVUN).

Deprecierea externa (economica) este pierderea in valoare sau utilitate a unui bun cauzata de factori externi cum ar fi: cererea redusa de produse similare, inflatia, criza financiara, instabilitate economica, raportul dintre cerere si oferta.

Deprecierea functionala este pierderea de valoare datorata unor factori legati de proprietate cum ar fi: performanta tehnologica, costuri de functionare excesive, schimbari in proiect, nevoia de o capacitate de productie mai mare. Depreciarea functionala este consemnata la 25-30% din valoarea de nou, urmare a faptului ca orice bun are o pierdere de valoare imediat ce a iesit pe usa magazinului, dar si faptului ca in ceea ce insemana birotica si echipamente de calcul produsele se inlocuiesc cu o viteza foarte mare, deci deprecierea functioala este insemnata mai ales in primele 1-5 luni de la achizitie.

17

Deprecierea functionala nerecuperabila, care este cauzata de un defect sau de o deficienta in proiect sau structura si nu poate fi recuperata practic si deprecierea nerecuperabila, care nu poate fi remediata convenabil din punct de vedere economic, deoarece cresterile in utilitate si valoare rezultate sunt mai mici decat cheltuielile pentru remediere.

Metode de determinare a costului de inlocuire

-Metoda devizului , este cunoscuta si ca metoda insumarii si se determina prin insumarea costului de nou al fiecarui element component in parte in asa fel incat suma componentelor sa reflecte costul de nou al intregului produs.

In cazul de fata nu vom aplica aceasta metoda deoarece bunurile mobile de evaluat, se fabrica in continuare.

-Metoda indexarii ,este metoda de estimare a costului (de nou) al unei proprietati in care un indice sau un factor de indexare se aplica costului istoric al unei proprietati pentru a transforma costul istoric cunoscut intr-un cost curent.

-Metoda cost capacitate – se aplica de obicei instalatiilor asemanatoare sau pieselor, echipamentelor de diferite dimensiuni, utilizandu-se urmatoarea formula :

(C2 /C1)= (Q2 /Q1)x

Costul de inlocuire brut (de nou), costul de la furnizor

Valoarea = cost de inlocuire – deprecieri

Tinand cont de deprecierea fizica, deprecierea functionala si de deprecierea externa

C.I.N. = C.I.B. x (1-Depr. Fizica) x (1-Depr. Functionala) x (1- Depr.Economica)

In situatia de fata nu se impune aplicarea acestei metode pentru estimarea valorii de piata a autovehicului.

4.3. ABORDAREA PRIN VENIT

Avand in vedere natura bunurilor evaluate precum si datele si informatiile detinute consideram ca aceasta metoda nu poate genera rezultate relevante.

4.4. PREZENTEREA REZULTATELOR

18

Ca urmare a aplicarii metodelor de evaluare, rezultatele obtinute sunt:

Abordarea prin COMPARATIE DE PIATA pentru

Autoturismul, marca FORD ESCORT TOURNIER:

Vcomparatii = 3.300 RON echivalent 740 EURO

4.5. RECONCILIEREA VALORILOR

Avand in vedere pe de o parte rezultatele obtinute prin aplicarea metodelor de evaluare, relevanta acestora si informatiile de piata care au stat la baza aplicarii lor, si pe de alta parte scopul evaluarii si caracteristicile proprietatii imobiliare supuse evaluarii, in opinia evaluatorului valoarea de piata estimata a proprietatii imobiliare descrise este cea obtinuta prin metoda comparatiilor de piata, pentru autovehicule, respectiv metoda costului, pentru mijloace fixe de natura obiectelor de inventar, adica:

Si in conditiile in care a fost utilizata o singura metode pentru estimarea valorii de piata a autoturismului din patrimonial SC CAMMINO SRL, valoarea acesteia este:

Vpiata = 3.300 RON echivalent 740 EURO

Argumentele care au stat la baza elaborarii acestei opinii, precum si

considerente privind valoarea sunt:

valoarea a fost exprimata tinand seama exclusiv de ipotezele, conditiile

limitative si aprecierile exprimate in prezentul raport si este valabila in conditiile

generale si specifice aferente perioadei noiembrie 2016;

valoarea opinata include constructiile si cotele parti aferente proprietatii,

precum si toate echipamentele de natura imobiliara;

valoarea nu tine seama de responsabilitatile de mediu si de costurile

implicate de conformarea la cerintele legale;

valoarea este o predictie;

valoarea este subiectiva;

evaluarea este o opinie asupra unei valori;

valoarea nu include TVA;

19

valoarea este considerata in conditii de plata cash, integral la data

tranzactiei;

cursul valutar luat in considerare pentru calcule a fost de 4,5158 lei / €,

comunicat de B.N.R. pentru data de 15.11.2016;

20

ANEXE:

ANEXA NR. 1 – OFERTE SI INFORMATII DE PIATA UTILIZATE

ANEXA NR. 2 – FOTOGRAFII ALE BUNURILOR

ANEXA NR. 3 – GRILA DE COMPARATII

ANEXA NR. 4 - DOCUMENTE PROPRIETATE

21

ANEXA NR. 1 – OFERTE SI INFORMATII DE PIATA UTILIZATE

https://www.olx.ro/oferta/ford-escort-1-6-taxa-0-ID7grms.html#4a11b450ff

22

https://www.olx.ro/oferta/ford-escort-1998-1-6-benzina-ID7dzR0.html#d049ba2e7e

23

https://www.olx.ro/oferta/ford-escort-1-6-ID7bKzo.html#d049ba2e7e

24

ANEXA NR. 2 – FOTOGRAFII ALE AUTOVEHICULULUI

25

ANEXA NR. 3 – GRILE DE COMPARATII

Caracteristici si informatii

necesare privind bunurile

mobile ( cel de evaluat si

comparabilele)

Bunul de evaluat Comparabila 1 Comparabila 2 Comparabila 3

Fabricantul Ford Ford Ford Ford

tip Escort Tournier Escort Tournier Escort Tournier Escort Tournier

Varianta/Model Break Break Break Break

MOTORIZARE: cmc / CP

/ carburant

1597 cmc/ 90 CP/

Benzina

1597 cmc/ 90 CP/

Benzina

1597 cmc/ 90 CP/

Benzina

1597 cmc/ 90 CP/

Benzina

Dotari dotare standard dotare standard dotare standard dotare standard

Anul fabricatiei 1998 1997 1998 1998

Numar de Km 200000 165000 160518

Elem de comparatie Mijloc fix de evaluat Comparabila 1 Comparabila 2 Comparabile 3

Pretul (EUR) 821 864 890

OFERTA 739 778 801

Motorizare:

cmc/CP/carburant 1597 cmc/ 90 CP/ Benzina1597 cmc/ 90 CP/ Benzina1597 cmc/ 90 CP/ Benzina1597 cmc/ 90 CP/ Benzina

Corectie (+ / -) % 0% 0% 0%

Corectie absoluta 0 0 0

Pret corectat 739 778 801

Caracteristici tehnice

de utilizare diferite fata

de cele ale bunului de

evaluat dotare standard

dotare standard dotare standard dotare standard

Corectie (+ / -) % 0% 0% 0%

Corectie absoluta 0 0 0

Pret corectat 739 778 801

Stare autovehicul Buna Buna Buna Buna

Corectie (+ / -) 0% 0% 0%

Corectie absoluta 0 0 0

Pret corectat 739 778 801

Numar de Km 0 200.000 165.000 160.518

Corectie (+ / -) 0% 5% -10%

Corectie absoluta 0 39 -80

Pret corectat 739 816 721

0 39 80

CORECTIA minima absoluta corespunde comparabilei 1 si REZULTA :

V piata= 739 EUR

respectiv 3.328 RON

V piata= 740 EUR

respectiv 3.300 RON

Prezentarea caracteristicilor tehnice ale comparabilelor

CORECTIE ABSOLUTA

RECONCILIEREA VALORILOR

Valoarea rezultata prin comparatiile de piata a bunului ce face subiectul evaluarii.

Metoda comparatiei directe:

26

ANEXA 4 - DOCUMENTE PROPRIETATE

27

28

29