Raport activitate ANSVSA 2011

79
© Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 2012 RAPORT ACTIVITATE 2011 A.N.S.V.S.A. B U C U R E Ş T I AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR NATIONAL SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY AUTHORITY

Transcript of Raport activitate ANSVSA 2011

© Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 2012

RAPORT ACTIVITATE

2011

A.N.S.V.S.A. B U C U R E Ş T I

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

NATIONAL SANITARY VETERINARY AND FOOD SAFETY AUTHORITY

Design: ANSVSA

© ANSVSA Contact: Adresa: Piaţa Presei Libere nr. 1, corp D1 Sector 1, cod poştal 013701 Bucureşti (România)

Tel. +40 21 0374 150 200

Fax +40 21 312 49 67

Mail: [email protected]

Web: www.ansvsa.ro

1 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

CUPRINS

INTRODUCERE ...............................................................................................................3

OBIECTIVE PROPUSE ŞI REALIZATE ÎN 2011 ..................................................................7

PROTEJAREA SĂNĂTĂŢII PUBLICE ŞI SIGURANŢA ALIMENTELOR...............................13

INSTRUIREA ŞI CONTROLUL ACTIVITĂŢII PERSONALULUI...........................................17

SĂNĂTATEA ŞI BUNĂSTAREA ANIMALELOR .............................................................20

RELAŢIA ANSVSA ŞI CETĂŢENII...................................................................................24

COLABORAREA ANSVSA PE PLAN INTERNAŢIONAL CU ALTE INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII GUVERNAMENTALE ................................................................................29

COLABORAREA ANSVSA PE PLAN NAŢIONAL CU ALTE INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII GUVERNAMENTALE ......................................................................................................36

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC AL ANSVSA................................................................................38

ANSVSA – PUNCT NAŢIONAL DE CONTACT..................................................................40

PROGRAME CU FINANŢARE UE DERULATE .................................................................43

LEGIFERAREA ÎN DOMENIUL SPECIFIC, ELABORAREA DE ACTE NORMATIVE.............48

BUGETUL ŞI EXECUŢIA BUGETARĂ..............................................................................51

GESTIONAREA DOCUMENTELOR .................................................................................54

ACTIVITATEA REŢELEI LABORATOARELOR ANSVSA ...................................................56

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală – IDSA ...........................................................56

Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară ..............................................................59

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice de Uz Veterinar ..........................................65

OBIECTIVE PROPUSE / STRATEGIA ANSVSA 2012 .......................................................71

CUPRINS

2 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCEEERRREEE

3 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

INTRODUCERE

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi Pentru Siguranţa Alimentelor este autoritatea competentă din România, cu atribuţii în ceea ce priveşte:

Sănătatea publică şi siguranţa alimentelor de origine animală şi nonanimală • prin controlul produselor alimentare de origine animală şi nonanimală comercializate în cadrul pieţelor naţională, europeană sau din ţările terţe; • prin autorizarea funcţionării şi controlul periodic al unităţilor procesatoare şi a celor de comercializare a produselor de origine animală şi nonanimală; • prin programele naţionale de depistare a reziduurilor, medicamentelor, substituenţilor din produsele alimentare; • prin prevenirea transmiterii la om a zoonozelor; Sănătatea şi bunăstarea animalelor • prin derularea programelor anuale de supraveghere şi control a bolilor; o parte dintre acestea sunt programe europene cofinanţate de către Comisia Europeană; • prin monitorizarea permanentă a situaţiilor epidemiologice mondiale şi aplicarea strategiilor specifice pentru păstrarea indemnităţii teritoriale; • prin monitorizarea comerţului intracomunitar cu animale vii şi produse ale acestora; • prin intervenţia rapidă în suspiciunile sau confirmările de boli ale animalelor şi strategiile sanitare veterinare aplicate în scopul combaterii şi eradicării bolilor majore ale animalelor; • prin programe de imunoprofilaxie; Reglementarea şi implementarea în România a legislaţiei specifice şi controlul aplicării acesteia pentru toate domeniile de activitate sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor; Identificarea, analiza şi evaluarea riscului în domeniul sanitar veterinar şi în cel al siguranţei alimentelor; Vaccinurile şi medicamentele de uz veterinar prin autorizarea şi controlul unităţilor de producţie, a distribuitorilor şi comercianţilor produselor de uz veterinar; Asigurarea desfăşurării în România a Misiunilor de evaluare specifice ale Comisiei Europene; Participarea la întrunirile Comitetului Permanent pentru Lanţul Alimentar şi Sănătate Animală, unde şefii serviciilor sanitare

veterinare din statele membre ale U.E. dezbat situaţia epidemiologică mondială şi elaborează strategii sanitare veterinare europene ; Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA.), este condusă de către un Preşedinte – Secretar de Stat şi de către doi Vicepreşedinţi – Subsecretari de Stat. Serviciile sanitare veterinare şi pentru siguranţa

alimentelor sunt organizate şi funcţionează ca

sistem unic, fiind structurate astfel:

a) servicii de stat publice sanitare veterinare şi

pentru siguranţa alimentelor;

b) activităţi sanitare veterinare de liberă practică

Serviciile sanitare veterinare de stat sunt organizate după o concepţie unitară, în sistem piramidal al fluxului de comandă, pe principiul teritorial, ca structură distinctă şi autonomă. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor,reglementează, coordonează tehnic şi administrativ întreaga activitate a serviciilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, organizează şi controlează efectuarea activităţilor publice sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, având în structura sa: • Direcţiile Sanitare Veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a Municipiului Bucureşti; • Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală (I.D.S.A.) - Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Sănătatea Animalelor, în cadrul căruia există laboratoare naţionale de referinţă pentru toate bolile animalelor; reprezentanţii acestuia participă anual la „testele interlaborator” organizate de laboratoarele comunitare de referinţă; în subordinea tehnică a I.D.S.A. funcţionează L.S.V.S.A.; • Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară (IISPV) - Laboratorul Naţional de Referinţă pentru produsele de origine animală; • Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de uz Veterinar (I.C.P.B.M.V.) - Laboratorul Naţional de Referinţă pentru medicamente şi vaccinuri de uz veterinar;

INTRODUCERE

4 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

Structura organizatorică

-se

într

uneş

te la

con

voca

rea

preş

edin

telu

i Aut

orită

ţii N

aţio

nale

San

itare

Vet

erin

are şi

pen

tru

Sigu

ranţ

a A

limen

telo

r.

PREŞE

DIN

TE –

SEC

RET

AR

DE

STAT

SEC

RET

AR

G

ENER

AL

DIR

ECŢ

IA G

EN

ER

ALĂ

SA

NIT

ARĂ

VE

TE

RIN

ARĂ

ŞI

PEN

TR

U S

IGU

RA

A L

ANŢ

UL

UI

AL

IME

NT

AR

VIC

EPR

EŞED

INTE

–SU

BSE

CR

ETA

RD

E ST

AT

DIR

ECŢ

IA G

ENE

RA

DE

IN

SPE

II, C

ON

TR

OL

UL ŞI

C

OO

RD

ON

AR

EA P

OST

UR

ILO

R D

E

INSP

ECŢ

IE L

A F

RO

NT

IERĂ

CO

NSI

LIU

L

ŞTII

IFIC

CA

BIN

ET

UL

PR

EŞE

DIN

TE

LU

I

UN

ITA

TE

A D

E ID

EN

TIF

ICA

RE

ŞI

EV

AL

UA

RE

A

RIS

CU

LU

I

SER

VIC

IUL

AN

AL

IZĂ

, ID

EN

TIF

ICA

RE ŞI

E

VA

LU

AR

E A

R

ISC

UL

UI

CO

MIT

ETU

L IN

TER

MIN

ISTE

RIA

L

DIR

ECŢ

IA

AU

DIT

TEH

NIC

ŞI

CO

NTR

OL

CE

LU

LA D

E C

RIZĂ

VIC

EPR

EŞE

DIN

TE –

SUB

SEC

RET

AR

DE

STAT

BIR

OU

L C

OM

UN

ICA

RE ŞI

R

EL

II C

U M

ASS

-M

EDIA

SER

VIC

IUL

REL

II

INTE

RN

ION

AL

E Ş

IPR

OG

RA

ME

CO

MU

NIT

AR

EC

ON

SILI

UL

CO

NSU

LTAT

IV

CO

MPA

RTI

MEN

TUL

CO

NSI

LIER

I AFA

CER

I EU

RO

PEN

E D

IRE

IA D

E C

OO

RD

ON

AR

E T

EH

NICĂ

A

INST

ITU

TEL

OR

DE

R

EFE

RINŢĂ

, LSV

SA,

REG

LEM

ENT

AR

E Ş

I C

ON

TR

OL

UL

A

CT

IVITĂŢ

II

FAR

MA

CE

UT

ICE

VETE

RIN

AR

E

DIR

ECŢ

IA J

UR

IDICĂ

, LI

TIG

IIŞI

RES

UR

SE

UM

AN

E

INST

ITU

TU

L D

E

DIA

GN

OST

IC Ş

I SĂ

TA

TE A

NIM

ALĂ

42 D

E D

IRE

II S

AN

ITA

R-

VE

TE

RIN

AR

E Ş

I PE

NT

RU

SI

GU

RA

A A

LIM

EN

TE

LO

R, C

U

LA

BO

RA

TO

AR

EL

E A

FER

EN

TE

INST

ITU

TU

L D

E

IGIE

ŞI S

ĂNĂ

TA

TE

PUB

LICĂ

V

ET

ERIN

ARĂ

INST

ITU

TUL

PE

NT

RU

C

ON

TR

OL

UL

PRO

DU

SELO

R

BIO

LO

GIC

E ŞI

M

ED

ICA

MEN

TEL

OR

DE

U

Z V

ETE

RIN

AR

DIR

ECŢ

IA B

UG

ET,

FI

NA

E, I

NV

EST

IŢII

, A

CH

IZIŢ

II ,

PAT

RIM

ON

IU

ŞI A

DM

INIS

TR

AT

IV

DIR

ECŢ

IA D

E

SĂNĂ

TA

TE

, B

UNĂ

STA

RE

ŞI

NU

TR

IŢIE

AN

IMA

, M

ON

ITO

RIZ

AR

E B

OL

I ŞI

SU

PRA

VEG

HE

RE

SAN

ITA

R -

VE

TER

INA

DIR

ECŢ

IA D

E TR

ASA

BIL

ITA

TEŞI

SI

GU

RA

NŢĂ

A

AL

IMEN

TEL

OR

DE

O

RIG

INE

AN

IMA

DIR

ECŢ

IAD

E

TRA

SAB

ILIT

ATE

ŞI

SIG

UR

ANŢĂ

AA

LIM

ENTE

LOR

DE

OR

IGIN

E N

ON

–A

NIM

ALĂ

, SIS

TE

MU

L R

API

D D

E A

LE

RTĂ

DIR

ECŢ

IA C

ON

TR

OL

ŞI C

OO

RD

ON

AR

E P

IF,

IMPO

RT

, EX

POR

T,

TR

AN

ZIT

ŞI C

OM

ERŢ

DIR

ECŢ

IA D

E

INSP

ECŢ

II S

AN

ITA

R –

VE

TE

RIN

AR

E Ş

I PE

NT

RU

SIG

UR

ANŢ

A

AL

IME

NT

EL

OR

UN

ITAT

EA D

E

IMPL

EMEN

TAR

E A

PR

OG

RA

MEL

OR

CU

FI

NA

NŢA

RE

UE

*

CO

MPA

RTI

MEN

TUL

AU

DIT

PU

BLI

C IN

TER

N

PREŞE

DIN

TE –

SEC

RET

AR

DE

STAT

SEC

RET

AR

G

ENER

AL

DIR

ECŢ

IA G

EN

ER

ALĂ

SA

NIT

ARĂ

VE

TE

RIN

ARĂ

ŞI

PEN

TR

U S

IGU

RA

A L

ANŢ

UL

UI

AL

IME

NT

AR

VIC

EPR

EŞED

INTE

–SU

BSE

CR

ETA

RD

E ST

AT

DIR

ECŢ

IA G

ENE

RA

DE

IN

SPE

II, C

ON

TR

OL

UL ŞI

C

OO

RD

ON

AR

EA P

OST

UR

ILO

R D

E

INSP

ECŢ

IE L

A F

RO

NT

IERĂ

CO

NSI

LIU

L

ŞTII

IFIC

CA

BIN

ET

UL

PR

EŞE

DIN

TE

LU

I

UN

ITA

TE

A D

E ID

EN

TIF

ICA

RE

ŞI

EV

AL

UA

RE

A

RIS

CU

LU

I

SER

VIC

IUL

AN

AL

IZĂ

, ID

EN

TIF

ICA

RE ŞI

E

VA

LU

AR

E A

R

ISC

UL

UI

CO

MIT

ETU

L IN

TER

MIN

ISTE

RIA

L

DIR

ECŢ

IA

AU

DIT

TEH

NIC

ŞI

CO

NTR

OL

CE

LU

LA D

E C

RIZĂ

VIC

EPR

EŞE

DIN

TE –

SUB

SEC

RET

AR

DE

STAT

BIR

OU

L C

OM

UN

ICA

RE ŞI

R

EL

II C

U M

ASS

-M

EDIA

SER

VIC

IUL

REL

II

INTE

RN

ION

AL

E Ş

IPR

OG

RA

ME

CO

MU

NIT

AR

EC

ON

SILI

UL

CO

NSU

LTAT

IV

CO

MPA

RTI

MEN

TUL

CO

NSI

LIER

I AFA

CER

I EU

RO

PEN

E D

IRE

IA D

E C

OO

RD

ON

AR

E T

EH

NICĂ

A

INST

ITU

TEL

OR

DE

R

EFE

RINŢĂ

, LSV

SA,

REG

LEM

ENT

AR

E Ş

I C

ON

TR

OL

UL

A

CT

IVITĂŢ

II

FAR

MA

CE

UT

ICE

VETE

RIN

AR

E

DIR

ECŢ

IA J

UR

IDICĂ

, LI

TIG

IIŞI

RES

UR

SE

UM

AN

E

INST

ITU

TU

L D

E

DIA

GN

OST

IC Ş

I SĂ

TA

TE A

NIM

ALĂ

42 D

E D

IRE

II S

AN

ITA

R-

VE

TE

RIN

AR

E Ş

I PE

NT

RU

SI

GU

RA

A A

LIM

EN

TE

LO

R, C

U

LA

BO

RA

TO

AR

EL

E A

FER

EN

TE

INST

ITU

TU

L D

E

IGIE

ŞI S

ĂNĂ

TA

TE

PUB

LICĂ

V

ET

ERIN

ARĂ

INST

ITU

TUL

PE

NT

RU

C

ON

TR

OL

UL

PRO

DU

SELO

R

BIO

LO

GIC

E ŞI

M

ED

ICA

MEN

TEL

OR

DE

U

Z V

ETE

RIN

AR

DIR

ECŢ

IA B

UG

ET,

FI

NA

E, I

NV

EST

IŢII

, A

CH

IZIŢ

II ,

PAT

RIM

ON

IU

ŞI A

DM

INIS

TR

AT

IV

DIR

ECŢ

IA D

E

SĂNĂ

TA

TE

, B

UNĂ

STA

RE

ŞI

NU

TR

IŢIE

AN

IMA

, M

ON

ITO

RIZ

AR

E B

OL

I ŞI

SU

PRA

VEG

HE

RE

SAN

ITA

R -

VE

TER

INA

DIR

ECŢ

IA D

E TR

ASA

BIL

ITA

TEŞI

SI

GU

RA

NŢĂ

A

AL

IMEN

TEL

OR

DE

O

RIG

INE

AN

IMA

DIR

ECŢ

IAD

E

TRA

SAB

ILIT

ATE

ŞI

SIG

UR

ANŢĂ

AA

LIM

ENTE

LOR

DE

OR

IGIN

E N

ON

–A

NIM

ALĂ

, SIS

TE

MU

L R

API

D D

E A

LE

RTĂ

DIR

ECŢ

IA C

ON

TR

OL

ŞI C

OO

RD

ON

AR

E P

IF,

IMPO

RT

, EX

POR

T,

TR

AN

ZIT

ŞI C

OM

ERŢ

DIR

ECŢ

IA D

E

INSP

ECŢ

II S

AN

ITA

R –

VE

TE

RIN

AR

E Ş

I PE

NT

RU

SIG

UR

ANŢ

A

AL

IME

NT

EL

OR

UN

ITAT

EA D

E

IMPL

EMEN

TAR

E A

PR

OG

RA

MEL

OR

CU

FI

NA

NŢA

RE

UE

*

CO

MPA

RTI

MEN

TUL

AU

DIT

PU

BLI

C IN

TER

N

* - s

e o

rgan

izea

ză, î

n co

ndiţi

ile le

gii,

la n

ivel

de

biro

u.;

INTRODUCERE

5 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ PIRAMIDALĂ A SERVICIILOR SANITARE VETERINARE ŞI

PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

42 DIRECŢII SANITARE VETERINARE ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

ADMINISTRAŢIE LABORATOARE

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU

SIGURANŢA ALIMENTELOR

Posturi de Inspecţie la Frontieră Puncte de Import Desemnate/ Puncte de Intrare Desemnate Puncte de Intrare Puncte de Ieşire

CIRCUMSCRIPŢII SANITAR-VETERINARE ZONALE

MEDICI VETERINARI OFICIALI MEDICI VETERINARI DE LIBERĂ PRACTICĂ ÎMPUTERNICIŢI

NIVEL CENTRAL

NIVEL JUDEŢEAN

NIVEL LOCAL

Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi al

Medicamentelor de Uz Veterinar

CIRCUMSCRIPŢII SANITAR- VETERINARE ŞI PENTRU

SIGURANŢA ALIMENTELOR

INTRODUCERE

6 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVVEEE PPPRRROOOPPPUUUSSSEEE ŞŞŞIII RRREEEAAALLLIIIZZZAAATTTEEE ÎÎÎNNN 222000111111

7 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

OBIECTIVE PROPUSE ŞI REALIZATE ÎN 2011

I. ÎN SPRIJINUL CRESCĂTORILOR DE ANIMALE ŞI AL INDUSTRIEI DE

PROFIL

• Demararea schimburilor intracomunitare cu carne de porc

provenită de la porci crescuţi în exploataţii comerciale din România

exploataţii incluse în „Sistemul Canalizat”

ANSVSA a elaborat şi realizat planul de acţiune şi Documentul de Poziţie pentru aprobarea Sistemului Canalizat de producere a cărnii de porc în România, destinată comercializării pe piaţa Uniunii Europene.

După discutarea Documentului de Poziţie cu experţii Comisiei Europene în cadrul unei reuniuni tehnice, ANSVSA a transmis structurilor teritoriale judeţene o notă de serviciu, pentru a fi aduse la cunoştinţa operatorilor economici interesaţi să solicite aprobarea şi includerea unităţilor în „Sistemul Canalizat” detaliile necesare.

Astfel, operatorii economici au fost informaţi cu privire la criteriile veterinare şi cerinţele pentru aprobarea unui Sistem Canalizat de producere a cărnii de porc în România, destinată comercializării pe piaţa Uniunii Europene, precum şi ultima formă a proiectului de Document de Poziţie, prezentat Comisiei Europene şi Statelor Membre.

Evaluarea dosarelor depuse de către unităţile interesate - exploataţii comerciale de creştere a porcinelor, abatoare şi unităţi de tranşare şi procesare a cărnii - s-a realizat în perioada 12 aprilie – 12 mai 2011, de către echipe de auditori, special desemnate de către preşedintele ANSVSA.

Ulterior au fost efectuate audituri ale specialisţilor ANSVSA în unităţile care au aplicat pentru a fi incluse în „Sistemul Canalizat”, în scopul evaluării modului de implementare a cerinţelor şi criteriilor veterinare prevăzute în Documentul de Poziţie.

Directoratul General pentru Sănătatea şi Protecţia Consumatorilor (DG - SANCO), din cadrul Comisiei Europene, a dispus efectuarea în România a unei misiuni de evaluare a activităţii desfăşurate de către serviciile veterinare din România în ceea ce priveşte Pesta Porcină Clasică (PPC) şi la implementarea prevederilor Documentului de Poziţie pentru aprobarea unui „Sistem Canalizat”.

Ca urmare a raportului favorabil a misiunii DG-SANCO de auditare a „Sistemului Canalizat”, în cadrul reuniunii SCFCAH de la Bruxelles din data de 6 decembrie 2011, prin votul unanim al Statelor Membre, Comisia Europeană a aprobat modificarea Deciziei 2008/855/CE, şi introducerea Art. 8c, prin care a fost acceptat „Sistemul Canalizat” şi, prin urmare, introducerea cărnii proaspete de porc româneşti pe piaţa UE începând cu anul 2012.

Lista unităţilor aprobate pentru a fi introduse în sistemul canalizat poate fi accesata la următoarea adresă web:

OBIECTIVE PROPUSE ŞI REALIZATE ÎN 2011

8 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

http://www.ansvsa.ro/documente/admin/sectiunea%2018%20%2027.01.2012_22134ro.pdf

Prin continuarea supravegherii şi controlului pestei porcine clasice,

ANSVSA îşi propune ca în cel mai scurt timp, să-şi poată atinge obiectivul propus: România să comercializeze pe piaţa Uniunii Europene şi să exporte porci vii în ţări terţe.

• Prelungirea perioadei de tranziţie, în scopul îmbunătăţirii calităţii

laptelui crud şi a alinierii acestuia la cerinţele legislaţiei Uniunii

Europene

În urma acţiunilor desfăşurate de

către ANSVSA, pentru implementarea planului de măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii laptelu,i la finele anului 2011 un procent de 80% din laptele livrat unităţilor de procesare din România a corespuns standardelor Uniunii Europene.

Ca urmare, specialiştii ANSVSA

au solicitat Comisiei Europene prelungirea perioadei de tranziţie pentru România, în scopul îmbunătăţirii calităţii laptelui crud.

În acest sens, prin Decizia de

punere în aplicare 2011/898/UE, Comisia Europeană a aprobat prelungirea perioadei de tranziţie pentru România, până la 31 decembrie 2013, în scopul îmbunătăţirii calităţii laptelui crud şi atingerii deplinei conformităţi cu cerinţele legislaţiei UE.

Beneficiile prelungirii perioadei de

tranziţie se vor reflecta asupra tuturor celor implicaţi în sectorul laptelui de vacă, crescători şi fermieri de animale şi

operatori din domeniu, centre de colectare sau unităţi de procesare.

Cei care cresc un număr mic de

animale au posibilitatea de a-şi valorifica pentru cel puţin încă doi ani laptele, iar unităţile de procesare pot procesa şi vinde în continuare în România produsele respective.

Este o realizare ale cărei beneficii imediate vor fi păstrarea locurilor de muncă în domeniu sau crearea de altele noi, creşterea efectivelor de vaci de lapte şi în esenţă o modalitate de a evita implicaţii sociale şi economice nedorite, care ar putea rezulta ca urmare a sistării activităţii unităţilor de industrie alimentară.

ANSVSA va colabora cu

crescătorii de animale si asociaţiile de profil pentru aplicarea unor măsuri şi derularea unor programe menite să ducă la îmbunătăţirea calităţii laptelui crud de vacă, a sistemului de colectare a laptelui de vacă şi la modernizarea şi dezvoltarea fermelor agricole.

• Facilitarea exporturilor de produse de origine animală în ţări terţe

ANSVSA şi-a fixat un obiectiv şi a

întreprins numeroase acţiuni pentru a identifica modalităţi de deschidere şi diversificare a pieţelor de desfacere pentru produsele de origine animală din România în ţări terţe.

Rezultatul a fost ridicarea

barierelor comerciale prin eradicarea bolilor şi demararea negocierilor tehnice

cu autorităţile veterinare din: Federaţia Rusă, Statele Unite ale Americii, Turcia, Iordania, Arabia Saudită, Liban, Siria, Iraq, Kazahstan, China, Hong Kong, Coreea şi Vietnam, Libia, Liberia, Africa de Sud, Nigeria, Angola, Tunisia, Namibia, Bosnia Herţegovina, Serbia, Albania, provincia Kosovo, Croaţia.

OBIECTIVE PROPUSE ŞI REALIZATE ÎN 2011

9 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

În urma discuţiilor purtate de ANSVSA cu autorităţile veterinare centrale ale acestor ţări terţe, au fost finalizate modelele de certificate sanitare veterinare pentru: • exportul de carne şi produse din carne de bovine şi ovine în Iordania; • exportul de carne de bovine în Republica Arabă Siriană; • exportul de carne de porc Croaţia; • exportul de carne de pasăre, produse din carne şi membrane naturale în Serbia;

• exportul de carne de pasăre în Macedonia; • exportul de carne de pasăre în Liban.

Operaţiuni de export cu produse de origine animală au fost efectuate în cursul anului 2011 în Republica Moldova, Iraq, Hong Kong, Liberia, Iordania şi în Statele Unite ale Americii.

• Evaluarea unităţilor din industria alimentară în vederea autorizării

pentru schimburi intracomunitare

O atenţie deosebită a fost

acordată autorizării pentru schimburi intracomunitare a unităţilor din industria alimentară.

Situaţia comparativă a unităţilor agro-alimentare în conformitate cu cerinţele structurale comunitare între lunile decembrie 2010 şi decembrie 2011 se prezintă astfel:

OBIECTIVE PROPUSE ŞI REALIZATE ÎN 2011

10 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

• Monitorizarea situaţiei unităţilor de industrie alimentară care au beneficiat de o perioadă de tranziţie până la 31.12.2011

În cursul anului 2011 au fost monitorizate periodic prin intermediul DSVSA judeţene situaţia unităţilor din sectorul alimentar care au beneficiat de o perioadă de tranziţie, până la 31.12.2011, în vederea analizării stadiului de realizare a măsurilor cuprinse în programele de restructurare şi modernizare, în scopul atingerii conformităţii cu cerinţele structurale comunitare.

Anul 2011 a fost ultimul an în care România a beneficiat de o perioadă de tranziţie pentru alinierea la cerinţele structurale prevăzute de legislaţia Uniunii Europene a unităţilor de industrie alimentară care şi-au întocmit programe de restructurare-modernizare.

• Crearea cadrului legislativ pentru autorizarea şi funcţionarea

abatoarelor de capacitate mică

Pentru a răspunde solicitărilor asociaţiilor profesionale ale crescătorilor de animale, specialiştii ANSVSA au elaborat şi promovat un Ordin al Preşedintelui ANSVSA privind aprobarea condiţiilor

minime de funcţionare a abatoarelor de capacitate mică. Acest act normativ a oferit crescătorilor de animale posibilitatea extinderii şi diversificării modalităţilor de valorificare a producţiei proprii.

II. EFICIENŢĂ ADMINISTRATIVĂ ŞI CONDIŢII MAI BUNE DE MUNCĂ PENTRU ANGAJAŢII ANSVSA

• Hotărârea Guvernului nr. 283/2011

Acest act normativ a condus la

asigurarea eficacităţii administrative prin reducerea numărului de funcţii de conducere şi la creşterea eficienţei actului decizional, fără a fi afectată funcţionarea instituţiei.

Reorganizarea s-a materializat

prin reducerea unui număr de 510 posturi de la nivel central şi de la cel al unităţilor din subordinea ANSVSA, respectiv 55 de posturi din aparatul propriu al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi 455 de posturi din cadrul structurilor subordonate.

De asemenea, a fost redus un număr de 92 de funcţii publice de conducere, dintre care 85 de funcţii de director executiv adjunct şi director adjunct.

Astfel, s-a asigurat

compatibilitatea cu structurile omonime de la nivelul Direcţiei Generale Sănătate şi Protecţia Consumatorului din cadrul Comisiei Europene, s-a realizat o mai bună grupări a activităţilor specifice şi s-a reuşit delimitarea activităţii de audit tehnic de activitatea de inspecţii

OBIECTIVE PROPUSE ŞI REALIZATE ÎN 2011

11 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

• Mutarea ANSVSA într-un sediu nou

În luna decembrie a anului 2011, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1179/30.11.2011, sediul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor a fost stabilit în Piaţa Presei Libere nr. 1, corpul D1, sector 1.

Un sediu nou pentru ANSVSA,

care să asigure condiţii optime de muncă

şi să fie reprezentativ pentru o instituţie a statului, aşa cum este Autoritatea, a fost un deziderat pentru care s-au făcut demersuri nereuşite, timp de aproape şapte ani.

Sediul actual îndeplineşte toate

cerinţele necesare unei bune funcţionări şi condiţii optime de lucru pentru cei 256 de angajaţi ai ANSVSA

OBIECTIVE PROPUSE ŞI REALIZATE ÎN 2011

12 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

PPPRRROOOTTTEEEJJJAAARRREEEAAA SSSĂĂĂNNNĂĂĂTTTĂĂĂŢŢŢIIIIII PPPUUUBBBLLLIIICCCEEE

ŞŞŞIII SSSIIIGGGUUURRRAAANNNŢŢŢAAA AAALLLIIIMMMEEENNNTTTEEELLLOOORRR

13 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

PROTEJAREA SĂNĂTĂŢII PUBLICE ŞI SIGURANŢA ALIMENTELOR Prin controlul produselor alimentare de origine animală şi nonanimală comercializate în cadrul pieţelor naţională, europeană sau din ţările terţe.

Pe parcursul anului 2011, structurile de specialitate ale ANSVSA au realizat un număr de 144.016 inspecţii, cu diferite tematici, în unităti supuse controlului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.

Neregulile constatate de către inspectorii sanitari veterinari şi pentru siguranţa alimentelor, cu ocazia verificărilor au fost sancţionate cu: - 3.099 de amenzi contravenţionale în valoare totală de 4.397.629 lei - 4.153 de avertismente - emiterea de 1.098 de Ordonanţe de Interzicere a Activităţii - emiterea de 348 de Ordonanţe de Suspendare a Activităţii - reţinerea oficială a 35.514 de kg, 9.856 litri, 52.647 ouă şi 29.964 de unităţi de produse alimentare improprii consumului uman, în valoare totală de 204.790 lei Defalcat pe tematici situaţia se prezintă astfel: Inspecţii în domeniul sănătăţii şi bunăstării animalelor - 4.883 de inspecţii - 237 de amenzi contravenţionale în valoare totală de 347.620 lei - 241 de avertismente - 15 Ordonanţe de Interzicere a Activităţii - 15 Ordonanţe de Suspendare a Activităţii Inspecţii în domeniul igienei produselor de origine animală - 22.168 inspecţii - 1.820 sancţiuni contravenţionale în valoare de 2.624.539 lei - 1.737 de avertismente - 75 Ordonanţe de Interzicere a Activităţii - 59 Ordonanţe de Suspendare a Activităţii

- au fost reţinute oficial 35.3904 kg, 9.367 l, 52.647 ouă, 29.914 de unităţi de produse alimentare de origine animală, în valoare de 190.027 lei

Inspecţii în domeniul igienei

produselor de origine nonanimală - 116.965 de inspecţii în unităţi înregistrate - 1.042 de sancţiuni contravenţionale în valoare totală 1.425.470 lei - 2.175 de avertismente - au fost emise 1.008 Ordonanţe de Interzicere a Activităţii - au fost emise 274 de Ordonanţe de Suspendare a Activităţii - au fost reţinute oficial 1.610 kg, 489 de litri şi 50 de unităţi de produse alimentare de origine nonanimală, în valoare de 14.762 lei

Cu ocazia acestor controale au fost prelevate probe, conform procedurilor şi Programului de supraveghere şi control pe anul 2011, pentru a se monitoriza prezenţa şi încadrarea în valorile maxime admise a pesticidelor, contaminanţilor, aditivilor şi a substanţelor interzise, precum şi teste de sanitaţie, necesare analizei gradului de igienă, probe transmise spre analiză laboratoarelor arondate.

În anul 2011 au fost prelevate şi

analizate în cadrul celor 42 de laboratoare sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor următoarele probe: Teste de sanitaţie - 3.891 Teste microbiologice – 2.093 Contaminanţi - 5.131 Aditivi - 1.629

PROTEJAREA SĂNĂTĂŢII PUBLICE

ŞI SIGURANŢA ALIMENTELOR

14 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

• Prin realizarea de audituri tehnice şi control

În cursul anului 2011 consilierii din cadrul Birourilor sau Compartimentelor de Audit

Tehnic de la nivelul celor 42 de Direcţii Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor teritoriale au efectuat 504 de audituri la nivel naţional, în scopul evaluării eficienţei controalelor oficiale în următoarele domenii:

subprodusele de origine animală nedestinate consumului uman şi encefalopatiile spongiforme transmisibile;

pesta porcină clasică; bunăstărea animalelor, la nivelul fermelor şi în timpul transportului;

reziduuri şi contaminanţi precum şi utilizarea produselor medicinale de uz veterinar la animalele producătoare de alimente;

produse alimentare de origine non-animală (igienă, trasabilitate şi etichetare, reziduuri, contaminanţi, materiale ce vin în contact cu produsele alimentare, OMG);

carnea de pasăre, produsele obţinute din carne de pasăre, ouă şi produse din ouă şi a salmonelozelor la păsările domestice de fermă;

sănătatea, comerţul naţional şi intracomunitar cu animale din specia equină şi în domeniul cărnii obţinută de la acestea;

acvacultura, peşte şi produse din pescuit;

carne roşie, lapte şi produse obţinute de la acestea;

furaje; rabia.

Programul de audit, fişele de audit

precum şi centralizarea rezultatelor aferente acţiunilor de audit de mai sus au fost realizate de către structura centrală, respectiv Direcţia de Audit Tehnic şi Control.

Totodată, au fost realizate un număr de 55 de audituri centrale, privind respectarea legislaţiei aplicabile referitoare la :

- ouă - au fost realizate 3 audituri centrale în judeţele: Braşov, Bucureşti şi Prahova;

- pesta porcină clasică - au fost realizate 52 de audituri centrale în judeţele: Alba, Sibiu, Tulcea, Constanţa, Ialomiţa, Brăila, Maramureş, Satu-Mare, Neamţ, Suceava, Buzău, Braşov, Olt, Dolj, Timiş, Arad, Caraş-Severin, Bihor, Giurgiu, Călăraşi, Galaţi, Vaslui, Prahova, Ilfov, Dâmboviţa, Teleorman, Hunedoara, Mureş, Cluj, Covasna, Vrancea, Gorj, Mehedinţi, Bistriţa-Năsăud, Sălaj, Bacău, Iaşi, Argeş, Vâlcea.

Serviciul de control din cadrul Directiei de Audit Tehnic şi Control a efectuat. în baza dispoziţiilor conducerii un număr de 41 de controale, din care 37 de controale la DSVSA judeţene. Urmare a verificărilor efectuate şi a deficienţelor constatate s-a dispus sesizarea Comisiei de disciplină într -un număr de 6 cazuri.

De asemenea au fost soluţionate petiţii, după cum urmează: • Petiţii primite în format electronic - 10 • Petiţii primite în format pe hartie - 19 • Petiţii primite de la persoane fizice - 18 • Petiţii primite de la persoane juridice -

11 • Petiţii rezolvate până la 31.12.2011 –

29

PROTEJAREA SĂNĂTĂŢII PUBLICE

ŞI SIGURANŢA ALIMENTELOR

15 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

• Planul de Contingenţă – Managementul Crizelor în domeniul siguranţei alimentelor

În România, ANSVSA este

responsabilă pentru elaborarea unor planuri şi proceduri privind managementul crizelor din domeniul siguranţei alimentelor, respectiv Planul de contingenţă al României privind managementul crizelor în domeniu siguranţei alimentelor.

Planul de contingenţă trebuie să

prevadă tipurile de situaţii care implică riscuri directe sau indirecte pentru

sănătatea umană, derivând din produse alimentare, riscuri care nu pot fi prevenite, eliminate sau reduse la un nivel acceptabil prin dispoziţiile existente sau nu pot fi gestionate, în mod adecvat, numai prin aplicarea legislaţiei în vigoare.

Este, de asemenea, foarte

importantă şi identificarea situaţiilor care pot genera o criză într-un stadiu incipient. pentru a putea iniţia măsurile necesare în timpul cel mai scurt posibil.

• Monitorizarea şi controlul importului, exportului, tranzitului şi

comerţului cu animale şi produse alimentare

Prin Posturile de Inspecţie la Frontieră, Punctele de Intrare, Punctele de Import Desemnate, Punctele de Intrare Desemnate şi Punctele de Ieşire au fost controlate sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor:

580 de transporturi cu animale vii, dintre

care importuri – 66 şi exporturi – 514 2.680 de transporturi cu produse de

origine animală destinate consumului

uman, dintre care importuri – 1783, exporturi – 499 şi tranzit 398; 2.919 de transporturi cu produse de

origine animală nedestinate consumului uman, dintre care importuri – 1588, exporturi – 386 şi tranzit - 945; 17.045 de importuri de produse

alimentare de origine nonanimală în condiţii normale; 224 de importuri de produse alimentare

de origine nonanimală în condiţii speciale. • Interzicerea comercializării produselor etnobotanice

Specialiştii Autorităţii au participat, împreună cu reprezentanţi ai Ministerelor Agriculturii, Sănătăţii, Justiţiei şi Administraţiei şi Internelor, precum şi ONG-ul Antidorg România, la elaborarea

Legii nr. 194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare

PROTEJAREA SĂNĂTĂŢII PUBLICE

ŞI SIGURANŢA ALIMENTELOR

16 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

IIINNNSSSTTTRRRUUUIIIRRREEEAAA ŞŞŞIII CCCOOONNNTTTRRROOOLLLUUULLL AAACCCTTTIIIVVVIIITTTĂĂĂŢŢŢIIIIII PPPEEERRRSSSOOONNNAAALLLUUULLLUUUIII

17 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

INSTRUIREA ŞI CONTROLUL ACTIVITĂŢII PERSONALULUI

• Instruirea continuă a personalului

În cursul anului 2011 au fost elaborate şi publicate o serie de Broşuri informative adresate personalului care activează în domeniul siguranţei alimentelor, după cum urmează: Siguranţa Alimentelor – Ancheta Epidemiologică, Siguranţa Alimentelor – Legislaţie, De asemenea a fost elaborată broşura „Siguranţa Alimentelor – Proceduri de Prelevare de Probe”, care se află în curs de publicare.

. • Controlul activităţii personalului

Personalul din cadrul Serviciilor sau al Birourilor de Inspecţii a verificat activitatea personalului din cadrul structurilor tehnice ale DSVSA judeţene.

În domeniul sănătăţii şi bunăstării animalelor, monitorizare boli

Au fost inspectate 528 de persoane cu atribuţii în domeniul sănătăţii animalelor, monitorizare boli, programelor cofinanţate, bunăstării animalelor, identificării şi înregistrării animalelor, sistemului TRACES şi al farmacovigilenţei.

De asemenea, au fost verificaţi medici

veterinari zonali şi un număr de 1.007 medici veterinari de libera practica împuterniciţi.

Cele 1.578 de neconformităţi

constatate în urma verificări au fost notificate conducerilor DSVSA judeţene şi ca urmare fost dispusă analiza activităţii a 3 medici veterinar, în cadrul Comisiilor de Disciplină şi analiza în cadrul Comisiei de Deontologie şi Litigii a Colegiului Medicilor Veterinari a activităţii unui medic veterinar concesionar, iar în alte 64 de situaţii au fost dispuse termene de remediere şi aplicate amenzi contravenţionale şi avertismente.

În domeniul siguranţei alimentelor de origine animală

Inspecţiile au vizat un număr de 468 de persoane cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor de origine animală, respectiv persoane din cadrul Biroului de siguranţa alimentelor de origine animală din cadrul Circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi personal contractual, angajat conform Ordinului nr. 64/2007.

Au fost constatate 323 de

neconformităţi, care au fost notificate conducerii DSVSA judeţene şi a fost propusă spre analiză activitatea unei persoane, în cadrul Comisiei de Disciplină şi analiza în cadrul Comisiei de sancţionare, conform codului muncii, activitatea a două persoane angajate contractual. În domeniul siguranţei alimentelor de origine nonanimală

A fost inspectată activitatea unui număr de 881 de persoane cu atribuţii în domeniul siguranţei alimentelor de origine non-animală, din cadrul Birourilor de siguranţa alimentelor de origine nonanimală, personal din cadrul

INSTRUIREA ŞI CONTROLUL ACTIVITĂŢII PERSONALULUI

18 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

Circumscripţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor cu responsabilităţi în domeniul alimentelor de origine nonanimală şi personal contractual, angajat conform Ordinului nr. 113/2008;

Cele 309 neconformităţi identificate şi care au fost notificate conducerilor DSVSA judeţene a condus la propunerea spre analiză a activităţii unei persoane în cadrul Comisiei de Disciplină şi la analiza în cadrul Comisiei de sancţionare conform codului muncii, a patru persoane angajate contractual.

INSTRUIREA ŞI CONTROLUL ACTIVITĂŢII PERSONALULUI

19 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

SSSĂĂĂNNNĂĂĂTTTAAATTTEEEAAA ŞŞŞIII

BBBUUUNNNĂĂĂSSSTTTAAARRREEEAAA AAANNNIIIMMMAAALLLEEELLLOOORRR

20 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

SĂNĂTATEA ŞI BUNĂSTAREA ANIMALELOR

Elementul pivot, în jurul căruia s-a desfăşurat activitatea instituţiei, ca şi în anii precedenţi, este Programul Strategic anual, ceea ce înseamnă: Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora.

Proiectul Programului Strategic şi

normele metodologice de aplicare ale acestuia au fost analizate şi discutate, atât cu mediul ştiinţific, reprezentanţii

asociaţiilor şi patronatelor crescătorilor de animale, cu Colegiul Medicilor Veterinari din România, incluzând şi propunerile venite din partea tuturor DSVSA judeţene.

• Analiza, identificarea şi evaluarea riscului

Un factor esenţial în elaborarea strategiilor în domeniul sănătăţii animalelor îl are analiza, identificarea şi evaluarea riscului prin care se procesează datele colectate, se procedează la evaluarea generală a impactului şi se stabileşte gradul de risc pe care îl constituie aceste boli pentru sănătatea animală şi siguranţa alimentelor şi furajelor.

În anul 2011 a fost înfiinţat

Serviciului de Analiză, Identificare şi Evaluare a Riscului la nivel central şi au fost constituit la nivelul fiecărei DSVSA judeţene echipe de lucru pe acest domeniu de activitate;

Au fost elaborate următoarelor analize de risc:

analiza de risc calitativ sub raportul bolilor majore ale animalelor;

analiza privind gradul de risc pentru apariţia pestei porcine clasice în contextul implementării „sistemului canalizat” în România;

analiza de risc epidemiologic privind „Schamallenberg virus ”

• Demersuri pentru declararea României drept ţară liberă pentru anumite boli ale animalelor şi calificarea efectivelor

ANSVSA şi-a intensificat şi activităţile în ceea ce priveşte eradicarea unor boli ale animalelor, astfel încât România să obţină statutul de ţară liberă pentru: encefalopatii spongiforme ale rumegătoarelor, febra aftoasă şi bruceloză bovină.

Statutul de ţară liberă pentru

aceste boli ar conduce la ridicarea unor bariere comerciale şi facilitarea comerţului cu animale şi produse de origine animală atât pe piaţa comunitară cât şi pe cea a ţărilor terţe.

ANSVSA a transmis către OIE solicitările pentru statutul de indemnitate al

României pentru febra aftoasă, pesta bovină şi influenţa aviară. În vederea eradicării bolilor şi a calificării efectivelor de animale ca fiind libere de boală, DSVSA judeţene au monitorizat implementarea programelor de monitorizare, control şi eradicare a tuberculozei bovine, leucozei enzootice

SĂNĂTATEA ŞI

BUNĂSTAREA ANIMALELOR

21 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

bovine, brucelozei bovine şi a anemiei infecţioase ecvine.

De asemenea au fost dispuse şi verificate acţiunile de eliminare a bovinelor cu rezultate pozitive la testele efectuate

pentru tuberculoză şi a ecvideelor diagnosticate cu anemie infecţioasă ecvină şi aplicarea de măsuri pentru accelerarea programului de eradicare a acestei boli.

• Pregătirea serviciilor veterinare pentru o acţiune rapidă şi eficientă în cazul apariţiei unor boli ale animalelor pe teritoriul României

ANSVSA a fost organizat, monitorizat şi evaluat exerciţii de simulare a bolilor majore la animale în 38, din cele 41 de judeţe ale ţării şi în municipiul Bucureşti, criteriul de eligibilitate a bolii pentru care s-a organizat exerciţiul fiind gradul de risc pe care îl reprezintă ameninţarea de pătrundere a bolii pe teritoriul ţării.

Un element important în lupta

împotriva bolilor îl constituie planurile de contingenţă şi manualele operaţionale.

În acest sens, ANSVSA a

reactualizat planurile de contingenţă şi manualele operaţionale pentru pesta porcină clasică la porcii domestici şi la porcii mistreţi şi pesta porcină africană şi a fost iniţiată modificarea pentru restul planurilor de contingenţă;

De asemenea, au fost elaborate

planurile de contingenţă ale României pentru controlul şi combaterea bolii veziculoase a porcului, pestei bovine (Rinderpest), stomatitei veziculoase, bolii epizootice hemoragice a căprioarelor, pestei micilor rumegătoare, Lumpy skin disease, variolei ovine şi caprine, febrei văii Rift.

• Studiu pilot cofinanţat pentru supravegherea pierderilor coloniilor de

albine din România

După desemnarea, în luna

februarie a anului 2011, a Laboratorului Comunitar de Referinţă pentru sănătatea albinelor de către Comisia Europeană şi ulterior întâlnirilor pe subiectul sănătăţii albinelor desfăşurate la Bruxelles, UE a propus elaborarea la nivel european a unui studiu pilot cofinanţat de supraveghere a pierderilor coloniilor de albine. Suma alocată de UE pentru cofinanţarea studiilor elaborate de către

statele membre este de 3,75 milioane de euro.

România a considerat oportună elaborarea unui astfel de studiu ţinând cont de numărul mare de familii de albine pe care îl deţine. Studiul cuprinde 11 judeţe din România, cele care se afla la graniţa cu ţările terţe, Ucraina, Republica Moldova şi Serbia.

• Actualizarea şi completarea bazelor de date

Au fost cartografiate exploataţiile comerciale şi efectivele de animale pe specii precum şi târgurile de animale, prin realizarea de baze de date (xls., dbf., shp.) şi hărţi digitale spaţiale GIS; Pentru centralizarea si evidenţierea digitală a fondurilor de vânătoare şi a efectivelor de animale

sălbatice pe specii s-a iniţiat elaborarea unei baze de date. Această bază de date va servi supravegherii diverselor boli:

SĂNĂTATEA ŞI

BUNĂSTAREA ANIMALELOR

22 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

pestă porcină clasică, rabie, febră aftoasă, etc., oferind informaţii concrete despre numărul de mistreţi, căprioare, sau alte specii de animale sălbatice din faună. Baza de date se poate ulterior actualiza foarte uşor în privinţa numărului de animale şi a altor specii care nu au fost incluse în proiectul pilot. Prin catagrafierea animalelor sălbatice se vor putea extrage hărţi digitale cu ajutorul programului

ArcGis pentru fiecare fond de vânătoare din cele aproximativ 2160, cu evidenţierea tuturor formelor de relief si a speciilor de animale, precum şi a numărului lor. De asemenea, au fost realizate hărţile epidemiologice GIS pentru majoritatea bolilor de interes major: pestă porcină clasică, rabie, tuberculoza, gripă aviară, etc.

• Bunăstarea animalelor

Conform prevederilor Directivei Consiliului nr. 1999/74/C, transpusă prin Ordinul

ANSVSA nr. 136/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime privind protecţia găinilor ouătoare, de la 1 ianuarie 2012 este interzisă creşterea găinilor în cuşti neîmbunătăţite.

Statele membre au obligaţia de a

se asigura că proprietarii şi deţinătorii de găini ouătoare utilizează doar sistemele de creştere permise de prevederile Directivei.

Autoritatea Naţională Sanitară

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), prin direcţiile judeţene, a monitorizat permanent exploataţiile de găini ouătoare iar proprietarii acestora au

fost informaţi asupra prevederilor legislative, atât prin intermediul Uniunii Crescătorilor de Păsări din România cât şi prin intermediul Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) judeţene. În consecinţă, proprietarii şi-au asumat termenul de 31.12.2011, ca limită de cazare a găinilor în astfel de cuşti, urmând ca efectivele să fie transferate către alte sisteme de creştere, fie vândute sau abatorizate.

SĂNĂTATEA ŞI

BUNĂSTAREA ANIMALELOR

23 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

RRREEELLLAAAŢŢŢIIIAAA AAANNNSSSVVVSSSAAA

CCCUUU CCCEEETTTĂĂĂŢŢŢEEENNNIIIIII

24 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

RELAŢIA ANSVSA ŞI CETĂŢENII

ANSVSA a continuat şi în acest an să identifice şi să aplice noi modalităţi de a fi într-o strânsă relaţie cu cetăţenii, de a le aduce la cunoştinţă activitatea instituţiei şi de a le pune la dispoziţie informaţii utile.

• O nouă pagină de web În anul 2011 a fost demarat un

proiect de înlocuire a paginii de web a instituţiei cu un site cu o interfaţă mai uşor de folosit, care să permită

accesarea mai facilă, printr-o structurare mult mai coerentă a informaţiei şi posibilitatea de a crea legături cu alte site-uri utile.

• Serviciul Call –Center Serviciul Call Center este punct

de contact pe baza unui telefon de urgenţă cu numărul 0800.826.787, de la care orice persoană fizică sau juridică poate obţine informaţii obiective şi la care poate formula sesizări cu privire la domeniul sănătăţii animalelor şi al siguranţei alimentelor.

În anul 2011 acest serviciu a fost

reorganizat pentru îmbunătăţirea activităţii. Acest proces a presupus reorganizarea şi tehnologizarea acestui serviciu telefonic gratuit, apelabil 24 din 24 de ore, 7 zile din 7.

Sesizările cetăţenilor către acest serviciu au fost, în anul 2011, în număr de

278, cu repartiţia lunară prezentată în tabel.

Gradul de soluţionare a apelurilor

a fost de 97.22%. Diferenţa de 1 apel (2.78%) a fost clasat in urma primirii petiţiei de la aceeaşi persoană care a sesizat aceeaşi problemă, în conformitate cu prevederile legale

Din perspectiva termenului de

timp necesar pentru soluţionarea sesizărilor primite, apelurile au fost soluţionate în intervalul de timp propus (48 de ore).

RELAŢIA ANSVSA

CU CETĂŢENII

25 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

• Informarea publicului Pe tot parcursul anului, ANSVSA a informat cetăţenii despre activitatea

sa, sau a oferit date utile şi recomandări printr-un număr de 99 de comunicate

sau informări de presă, care au fost atât postate pe site-ul instituţiei cât şi

transmise către mass-media pentru o mai largă difuzare.

Tot în acest sens, specialişti ai Autorităţii au răspuns la peste 70 de

invitaţii ale presei audiovizuale, având intervenţii în diferite emisiuni.

Solicitările de informaţii adresate instituţiei au fost de 338, dintre care

47 au fost cele primite din partea reprezentanţilor mass-media.

• Pagina de internet

Pagina de internet publică a ANSVSA, www.ansvsa.ro, reprezintă modalitatea cea mai rapidă şi eficientă de aducere la cunoştinţa persoanelor interesate a informaţiilor ce ţin de domeniul de activitate al ANSVSA şi DSVSA judeţene şi a municipiului Bucureşti. Pentru acurateţea informaţiilor postate şi pentru informarea imediată a cetăţenilor, paginile web ale ANSVSA şi DSVSA sunt administrate permanent, această activitate presupunând, printre altele, postarea informaţiilor de interes din domeniile de activitate specifice şi a informaţiilor publice prevăzute a fi postate de legile în vigoare, îmbunătăţirea structurii şi a esteticului paginii web, remedierea problemelor tehnice apărute, efectuarea training-ului şi acordarea suportului permanent colegilor din cadrul

direcţiilor judeţene subordonate ANSVSA. Domeniul ansvsa.ro gazduieşte 43 de pagini web. Pentru a veni în sprijinul celor interesaţi, ANSVSA, prin structurile de specialitate, a elaborat şi postat pe pagina de web a instituţiei ghiduri şi broşuri, dintre care amintim: Ghid privind circulaţia animalelor de

companie din ţări terţe în scop necomercial; Ghid privind circulaţia păsărilor de

companie în scop necomercial, provenite din ţări terţe şi destinate introducerii în Uniunea Europeană; Ghid diagnostic febra aftoasă:

Sesizări primite prin Call-Center in anul 2011

15 20

26

27

232437

28

29

2015 14

Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

RELAŢIA ANSVSA

CU CETĂŢENII

26 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

Ghid comunitar privind bune practici de igienă în creşterea puilor şi a efectivelor de gaini ouătoare; Ghid de inspecţie centre de purificare şi expediere a moluştelor bivalve vii; Ghid de inspecţie abatoare carne roşie; Ghid de inspecţie pentru verificarea

respectării condiţiilor sanitare veterinare la unităţile de produse proaspete din pescuit,

unităţile de procesare produse din pescuit şi la centrele de colectare peşte; Ghid referitor la implementarea

prevederilor Reg. CE 1523/2007 de interzicere a introducerii pe piaţă şi a importului în Comunitate sau a exportului din Comunitate de blănuri de pisică şi de câine şi de produse care conţin asemenea blănuri

• Transparenţa decizională

În anul 2011 ANSVSA a elaborat un număr de 42 de proiecte de acte normative care

au fost postate pe pagina de web a instituţiei la modulul de “Transparenţă decizională” Pentru respectarea prevederilor

legale în vigoare, personalul desemnat din cadrul ANSVSA asigură preluarea comentariilor şi opiniilor formulate pe calea electronică a e-mailu-ului, de către

persoanele interesate, ca urmare a postării proiectelor de acte normative pe pagina web şi de asemenea, transmiterea răspunsurilor formulate de către departamentele tehnice.

• Comunicarea electronică la nivel instituţional

E-mail

În desfăşurarea activităţii instituţiei atât de la nivel central, cât şi din teritoriu, prin cele 42 de direcţii judeţene subordonate, serviciile de e-mail reprezintă un instrument deosebit de important în comunicarea facilă şi rapidă, pe cale electronică, atât interinstituţional, cât şi în comunicarea cu terţii.

Pentru ca serviciul de poştă

electronică să îşi deservească scopul cu succes, aceasta presupune menţinerea serviciilor la parametri optimi de funcţionare. Funcţionarea optimă a serviciilor de e-mail, care acoperă un număr de peste 3.000 de conturi de e-mail din domeniul @ansvsa.ro, nu poate fi

realizată în afara activităţilor conexe şi anume, asigurarea în permanenţă a funcţiilor de suport, helpdesk, management al conturilor, training în utilizarea serviciilor de e-mail, depanarea problemelor tehnice atât în cazul ANSVSA, cât şi în cazul DSVSA.

Intranet

Un alt sistem electronic de

comunicare ale ANSVSA şi DSVSA îl reprezintă sistemul INTRANET, un portal securizat al sistemului sanitar veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, accesabil peste internet de către utilizatori desemnaţi. Sistemul INTRANET asigură, de asemenea, atât o modalitate rapidă şi în timp real de comunicare între utilizatori, cât şi o colecţie masivă de informaţii,

structurată în multiple baze de date. Din punctul de vedere al implicării la nivel tehnic, personalul desemnat din cadrul ANSVSA asigură asistenţă colegilor din ANSVSA şi din cele 42 de DSVSA judeţene şi a municipiului Bucureşti, în cazul notelor de serviciu interne, identificării, remedierii sau comunicării problemelor tehnice apărute şi în cazul înregistrării utilizatorilor noi.

RELAŢIA ANSVSA

CU CETĂŢENII

27 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

Sistemul de videoconferinţă

Un instrument eficient de comunicare şi rezolvare a problematicilor din domeniul

sanitar veterinar şi al siguranţei alimentelor, îl reprezintă sistemul live de videoconferinţă, ce permite conectarea simultană a conducerii ANSVSA şi a reprezentanţilor celor 42 de direcţii judeţene şi a celor 3 Institute Naţionale de Referinţă.

Personalul desemnat din cadrul

ANSVSA asigură suportul tehnic şi asistenţa acordate sesiunilor de videoconferinţă prin remedierea imediată a problemelor de conexiune sau de funcţionare echipamentelor, dacă acestea pot fi rezolvate on-site sau colaborarea imediată cu ISP şi cu departamentele tehnice al providerul-ului echipamentelor.

În anul 2011 s-au desfăşurat 20

de sesiuni de videoconferinţă, care au permis analizarea şi soluţionarea în timp scurt a multiple probleme din domeniul sanitar şi cel al siguranţei alimentelor.

O mare parte a problematicii din domeniul sanitar veterinar şi al siguranţei alimentelor şi-a găsit rezolvarea prin organizarea sesiunilor de videoconferinţă, instrument care presupune participarea simultană a conducerii ANSVSA şi a reprezentanţilor celor 42 de direcţii judeţene şi a celor 3 Institute Naţionale de Referinţă.

În anul 2011 s-au desfăşurat 20

de sesiuni de videoconferinţă, care au permis atât discutarea şi anallizarea unor aspecte cât şi soluţionarea, în timp scurt, a unor probleme din domeniul sanitar veterinar şi cel al siguranţei alimentelor.

RELAŢIA ANSVSA

CU CETĂŢENII

28 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

CCCOOOLLLAAABBBOOORRRAAARRREEEAAA AAANNNSSSVVVSSSAAA PPPEEE PPPLLLAAANNN IIINNNTTTEEERRRNNNAAAŢŢŢIIIOOONNNAAALLL CCCUUU AAALLLTTTEEE IIINNNSSSTTTIIITTTUUUŢŢŢIIIIII ŞŞŞIII OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAAŢŢŢIIIIII GGGUUUVVVEEERRRNNNAAAMMMEEENNNTTTAAALLLEEE

29 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

COLABORAREA ANSVSA PE PLAN INTERNAŢIONAL CU ALTE INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII GUVERNAMENTALE

• Colaborarea ANSVSA cu Directoratul General pentru Sănătatea

şi Protecţia Consumatorului din cadrul Comisiei Europene (DG-

SANCO)

Colaborarea ANSVSA cu DG-

SANCO este complexă şi diversificată pentru fiecare dintre structurile corespondente, pe domeniile de competenţă.

În anul 2011 cooperarea cu

această structură a inclus: reglementarea situaţiei notificărilor cazurilor de anemie infecţioasă ecvină, în ceea ce priveşte notificarea în sistemul european comunitar ADIS;

transmiterea situaţiei anuale solicitată de Directiva 64/432/CEE în privinţa bolilor monitorizate în vederea activităţilor de comerţ intracomunitar cu animale;

elaborarea punctelor de vedere pentru documentele de lucru primite de la Reprezentanţa Permanentă a României la Bruxelles privind modificarea Directivei Consiliului nr.

2000/75/CE referitoare la vaccinarea împotriva bluetongue.

completarea raportului de ţară, al anului 2010, pentru bolile enumerate în anexa E (I) a Directivei Consiliului 64/432/CEE privind problemele de inspecţie veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine şi porcine, pentru tuberculoza bovină, leucoza enzootică bovină.

informarea Comisiei Europene privind sfârşitul perioadei libere de vectori în România, în anul 2011.

elaborarea punctelor de vedere pe documentele de lucru primite de la Comisia Europeană privind modificarea Regulamentului CE nr.142/2011 de implementare a Regulamentului CE nr.1069/2009 care stabileşte reguli de sănătate pentru subprodusele de origine animală care nu sunt destinate consumului uman.

• ANSVSA şi Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală din cadrul Ministerului Agriculturii şi

Industriei Alimentare din Republica Moldova

În cursul anului 2011, specialiştii

ANSVSA au participat la acţiunile din cadrul proiectului bilateral încheiat între România şi Republica Moldova în domeniul igienei produselor de origine animală intitulat „Continuarea principiului trasabilităţii animalelor vii prin implementarea legislaţiei sanitare

veterinare în domeniul igienei şi produselor de origine animală”.

Un rezultat notabil al activităţilor desfăşurate de către specialiştii ANSVSA în cadrul acestui proiect şi al progreselor obţinute, Republica Moldova a fost inclusă în lista ţărilor în curs de negociere cu Uniunea Europeană cu privire la zona de liber schimb. Astfel, Republica Moldova, în

COLABORAREA ANSVSA PE PLAN INTERNAŢIONAL CU ALTE INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII GUVERNAMENTALE

30 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

baza negocierilor şi cu respectarea condiţiilor stabilite de Uniunea Europeană

va putea exporta produse de origine animală către State Membre ale UE.

• Participarea ANSVSA în cadrul Comisiei Mixte

interguvernamentale România - Federaţia Rusă

Reprezentanţi ANSVSA au

participat la cea de-a X-a sesiune a Comisiei Mixte interguvernamentale România-Federaţia Rusă de colaborare economico-stiinţifică, unde a fost stabilită constituirea unui grup de lucru în vederea relansării relaţiilor de colaborare între autoritatea veterinară centrală din România şi Serviciul de Supraveghere

Veterinară şi Fitosanitară din Federaţia Rusă (Rosselhoznador), precum şi la discuţiile tehnice din cadrul Grupului Focal de Lucru (LFG) cu tema „Situaţia agenţilor economici producători de produse tradiţionale din România” din cadrul Proiectului Transnaţional SEE TECH.FOOD.

• Colaborarea ANSVSA cu Autoritatea Europeană pentru

Siguranţa Alimentelor (EFSA)

În anul 2011, ANSVSA – ca punct de contact naţional al EFSA, a realizat întărirea cooperării cu această autoritate, atât prin reprezentările ANSVSA la nivel internaţional cât şi prin acţiunile pe plan naţional: Pentru raportarea către EFSA a

monitorizării rezistenţei antimicrobiele a izolatelor provenite de la animale şi din alimente, România a participat voluntar împreună cu încă 10 state membre la transmiterea datelor privind rezistenţa antimicrobienă pe bază de izolate date în format Excel şi XML. Această transmitere a datelor a fost un real succes, fapt pentru care EFSA va dori transmiterea tuturor datelor de către toate statele membre folosind aceste formate. În calitate de punct de contact EFSA pe

domeniul monitorizării zoonozelor în România, specialiştii din cadrul Serviciului Programe Veterinare Cofinanţate au elaborat, au supravegheat introducerea datelor on-line şi au transmis Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor (EFSA) Raportul de ţară al României privind monitorizarea zoonozelor, agenţilor

zoonotici, rezistenţei antimicrobiene şi a toxiinfecţiilor alimentare pentru anul 2010 în termenul stabilit de către Comisia Europeană. Conform feed-back-ului primit de la EFSA, România a fost printre primele 3 state membre ale Uniunii Europene care a finalizat şi transmis Raportul de ţară privind monitorizarea zoonozelor, agenţilor zoonotici şi rezistenţei antimicrobiene asociate, precum şi situaţia toxiinfecţiilor alimentare pentru anul 2011. Organizarea celei de-a 32-a întâlniri a

Grupului de lucru de Comunicare EFSA, la Bucureşti, în perioada 13 – 14 octombrie, unde au fost abordate teme de actualitate pentru domeniul siguranţei alimentelor, privite prin prisma unei colaborări efective, atât la nivel naţional cât şi la nivel comunitar - între EFSA şi Autorităţile Competente din Statele Membre, respectiv ANSVSA ca şi autoritate competentă din România). Conferinţa cu tema „Aditivii – cadrul

legal, autorizare şi percepţia consumatorilor”, în perioada, 24 – 25.11.2011. La această dezbatere cu

COLABORAREA ANSVSA PE PLAN INTERNAŢIONAL CU ALTE INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII GUVERNAMENTALE

31 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

caracter ştiinţific au participat reprezentanţi ai EFSA dar şi ai BfR (Institutul pentru Evaluarea Riscului, Germania - Bundesinstitut für Risikobewertung). În cadrul proiectului „E.F.S.A./ DATEX/

2010/21 – Dezvoltarea bazei de date pentru contaminanţi alimentari şi sistemul electronic de transmitere a datelor către

EFSA”, elaborat de către Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi şi ANSVSA, a fost realizată aplicaţia SSD Editor şi procedura de lucru în cadrul acesteia. Proiectul a fost finalizat cu succes, România situându-se în primele 3 ţări de la nivelul Uniunii Europene care au realizat un astfel de Proiect, transmiţând datele privind contaminanţii, cu maximă eficienţă începând cu toamna anului 2011.

• ANSVSA în cadrul Black Sea Task Force

Black Sea Task Force este un

grup de lucru, constituit la inţiativa ANSVSA, şi alcătuit din reprezentanţii statelor membre şi ai ţărilor terţe, interesaţi de situaţia epidemiologică şi capacitatea administrativă şi decizională a serviciilor veterinare din statele din zona Mării Negre.

Acest grup de lucru activează în

strânsă colaborare cu Comisia Europeană, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Organizaţia Mondială a Sănătăţii Animalelor şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură, pe baza

principiilor europene de protecţie a sănătăţii oamenilor şi animalelor.

În cursul anului 2011 a participat,

în calitatea de partener, la elaborarea fişei de Proiect în cadrul „Programului Operaţional Comun – Marea Neagră 2007 – 2013” pentru proiectul „ - Îmbunătăţirea şi conştientizarea privind igiena şi siguranţa alimentelor în ţările riverane Mării Negre; o abordare educativă a producţiei tradiţionale şi a metodelor de consum”.

• Colaborarea ANSVSA cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii

Animalelor (OIE)

În anul 2011 colaborarea cu OIE

s-a axat pe: Participarea la a 78-a sesiune OIE a Delegatului României ţi votarea, în Consiliul Delegaţilor a politicii OIE pentru perioada 2012-2015;

Constituirea grupului de lucru regional pentru animale sălbatice format din State Membre ale UE şi ţări terţe din zona de sud-est a Europei;

Nominalizarea de către Delegatul României la OIE a punctelor focale pentru notificare boli, supraveghere şi raportare pentru animale domestice şi sălbatice;

Transmiterea punctului de vedere în urma constituirii grupului de lucru

împreună cu specialistii LNR din cadrul IDSA pentru analizarea proiectului de modificare a Capitolului 2.7.11-Pesta Micilor Rumegătoare din Manualul Terestru OIE;

Constituirea grupului de lucru împreună cu specialiştii LNR din cadrul IDSA în vederea revizuirii capitolelor din Manualul pentru teste de diagnostic şi vaccinuri pentru animale terestre al OIE propuse şi transmiterea punctului de vedere pentru includerea în versiunea 2012.

Pregătirea, completarea şi transmiterea „Raportului semestrial şi anual privind absenţa sau prezenţa în România a bolilor listate OIE”.

COLABORAREA ANSVSA PE PLAN INTERNAŢIONAL CU ALTE INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII GUVERNAMENTALE

32 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

• Demersuri ANSVSA pe plan internaţional

Elaborare corespondenţă către

serviciile veterinare şi ambasadele României din Federaţia Rusă, Republica Turcia, Egipt, Arabia Saudită, Liban Siria, în vederea deblocării situaţiei privind schimburile comerciale cu animale vii şi produse de origine animală,

Demersurile către serviciile veterinare şi ambasadele României din Kazahstan, Emiratelor Arabe Unite, Israel,

Coreea, China, Serbia, Malaezia, Indonezia, Peru, Filipine, Thailanda, Vietnam, Angola, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia şi Herzegovina, Chile, Columbia, Cuba şi Mexic în vederea stabilirii detaliilor tehnice pentru sprijinirea comerţului dintre cele două ţări cu animale vii şi produse de origine animală şi nonanimală în scopul relansării schimburilor comerciale cu animale vii şi produse de origine animală.

• Participarea ANSVSA la reuniuni internaţionale pe domeniile

de competenţă

ANSVSA a fost reprezentată fie

prin specialiştii săi, fie prin documentaţia elborată la reuniuni şi întâlniri la nivel înalt, unde a contribuit, prin aportul tehnic şi ştiinţific, la demersurile guvernamentale de cooperare şi implusionare a comerţului cu animale şi produse alimentare cu alte state. Astfel, în anul 2011 ANSVSA, prin activitatea sa. a participat la:

Comitetul interguvernamental româno-palestinean

Reuniunea generală a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii Animalelor (OIE);

Cea de a 82-a Sesiune a Comitetului Executiv al Comisiei Europene pentru controlul febrei aftoase;

Comisia mixtă interguvernamentală de cooperare cu Republica Armenia la şedinţa de negociere a textului Protocolului comisiei mixte, precum şi la sedinţa plenară a acesteia.

Comisia mixtă interguvernamentală româno-belarusă cu privire la relaţiile economice şi colaborarea tehnico-ştiinţifică şi transmiterea materialului la Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, pentru a fi inclus în protocul comisiei mixte;

Elaborarea elementelor de mandat pentru reuniunea grupului de lucru pentru agricultură al Organizaţiei Cooperării Economice a Mării Negre;

Actul de modernizare a siguranţei alimentelor din SUA – sugestii pentru stimularea colaborării UE –SUA.

Propuneri de colaborare şi contribuţia ANSVSA pentru Comisia mixtă interguvernamentală româno-rusă cu privire la relaţiile comercial economice şi colaborarea tehnico-ştiinţifică.

• Afaceri Europene şi Programe Comunitare În calitatea sa de punct de contact

pentru notificarea transpunerii directivelor Uniunii Europene din domeniul sanitar -

veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, a comunicat măsurilor naţionale de transpunere adoptate de Autoritatea

COLABORAREA ANSVSA PE PLAN INTERNAŢIONAL CU ALTE INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII GUVERNAMENTALE

33 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor către Ministerul Afacerilor Europene pentru:

Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European şi a Consiliului s-a notificat Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 22/2011 pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul

preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 şi 298bis din 29 aprilie 2011;

Directiva 2002/32 aşa cum a fost modificată de Regulamentul (UE) nr. 574/2011 al Comisiei s-a notificat Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 74/2011.

• Misiuni ale Biroului Veterinar şi pentru Alimente (FVO) din

cadrul DG SANCO - Comisia Europeană desfăşurate în România

Audit general al FVO cu numărul de

referinţă DG(SANCO)/2011/6085 în scopul actualizării profilului de ţară al României, care a avut loc în perioada 12 - 16 septembrie 2011 DG(SANCO) 2011/8950 - pentru

evaluarea măsurilor privind encefalopatia spongiformă bovină (ESB) - perioada 7 - 18 februarie; DG(SANCO) 2011/8941 - pentru a

evalua punerea în aplicare a normelor sanitare privind subprodusele de origine animală (SOA) - perioada 7 - 18 februarie 2011; DG(SANCO) 2011/ 8922 - pentru a

evalua controalele la import care nu sunt efectuate la punctele de control la frontieră ţi aspectele specifice la punctele de control la frontieră selectate – perioada 11 - 15 aprilie 2011; DG(SANCO) 2011/8857 - pentru a

evalua sistemele de control a siguranţei alimentelor care reglementează producţia şi comercializarea cărnii de pasăre şi a produselor din carne de pasăre – perioada 11 - 20 mai 2011;

DG(SANCO) 2011/6040 - pentru a audita sistemul de canalizare pentru producţia de carne de porc– perioada 18 - 22 iulie 2011; DG(SANCO) 2011/ 8991 - pentru a

evalua controalele pesticidelor în alimente de origine vegetală – perioada 3 - 11 octombrie 2011; De asemenea, tot în anul 2011 a avut loc şedinţa de închidere a auditului general al FVO efectuat în temeiul Regulamentului (CE) nr. 882/2004 în România pentru evaluarea sistemului de control instituit de autorităţile competente -numărul de referinţă DG(SANCO)2010/8730 Acest audit general a cuprins, în afara şedinţelor de deschidere şi de închidere, cele unsprezece audituri specifice efectuate în 2010 care au vizat domenii diferite în legătură cu siguranţa produselor alimentare, sănătatea animalelor, sănătatea plantelor şi bunăstarea animalelor. Pentru acest audit, ANSVSA a centralizat, prelucrat şi transmis către FVO planul de acţiune ca răspuns la recomandările din proiectul de raport al misiunii DG(SANCO)2010/8730;

• Afaceri Europene şi Programe Comunitare

ANSVSA, prin structura sa de specialitate asigură schimbului de

informaţii în domeniul sanitar - veterinar şi pentru siguranţa alimentelor între

COLABORAREA ANSVSA PE PLAN INTERNAŢIONAL CU ALTE INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII GUVERNAMENTALE

34 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

Autoritate şi instituţiile Uniunii Europene (Consiliul Uniunii Europene şi Comisia Europeană), cu sprijinul Reprezentanţei Permanente a României la Uniunea Europeană, precum şi între Autoritate şi alte ministere şi autorităţi publice centrale naţionale implicate în procesul elaborării poziţiei României.

În calitate de punct de contact pentru gestionarea procesului de

monitorizare a planului de acţiune pentru încheierea perioadelor de tranziţie prelungite de Comisia Europeană în anul 2011 din domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor, instituţia raportează către Departamentul pentru Afaceri Europene stadiul implementării acestuia în baza informaţiilor primite de la direcţiile de specialitate.

COLABORAREA ANSVSA PE PLAN INTERNAŢIONAL CU ALTE INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII GUVERNAMENTALE

35 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

CCCOOOLLLAAABBBOOORRRAAARRREEEAAA AAANNNSSSVVVSSSAAA PPPEEE PPPLLLAAANNN NNNAAAŢŢŢIIIOOONNNAAALLL CCCUUU AAALLLTTTEEE IIINNNSSSTTTIIITTTUUUŢŢŢIIIIII ŞŞŞIII OOORRRGGGAAANNNIIIZZZAAAŢŢŢIIIIII GGGUUUVVVEEERRRNNNAAAMMMEEENNNTTTAAALLLEEE

36 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

COLABORAREA ANSVSA PE PLAN NAŢIONAL CU ALTE INSTITUŢII ŞI ORGANIZAŢII GUVERNAMENTALE

• Eficientizarea activităţii prin dezvoltarea colaborării

interinstituţionale

În cursul anului 2011 au fost

încheiate 8 Protocoale de colaborare cu: Autoritatea Naţională a Vămilor, Ministerul Mediului şi Pădurilor, Asociaţia de Acreditare din România – RENAR,

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului,

Centrul Naţional „România Digitală”, Inspectoratul General de Poliţie pentru Protecţia Animalelor

Patronatul Medicilor Veterinari Privaţi din România.

• Colaborarea cu Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie – ANARZ

Pentru testarea pentru anemie infecţioasă a ecvideelor care nu au fost identificate, au avut loc întâlniri între ANSVSA şi ANARZ, în urma cărora s-au

stabilit modalităţi prin care reprezentanţii din teritoriu ai celor două instituţii să microcipeze ecvideele şi să actualizeze baza de date SIIE.

• Colaborarea Cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici – ANFP

S-a concretizat prin partciparea

specialiştilor din cadrul ANSVSA la programele de perfecţionare organizate de ANFP, în vederea asigurării pregătirii

profesionale continue a personalului implicat în activităţile din domeniile sanitar veterinar şi cel al siguranţei alimentelor.

COLABORAREA ANSVSA PE PLAN NAŢIONAL CU ALTE INSTITUŢII

ŞI ORGANIZAŢII GUVERNAMENTALE

37 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

CCCOOONNNSSSIIILLLIIIUUULLL ŞŞŞTTTIIIIIINNNŢŢŢIIIFFFIIICCC AAANNNSSSVVVSSSAAA

38 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC AL ANSVSA

Consiliul Ştiinţific al ANSVSA este format din personalităţi recunoscute în domeniile de competenţă ale Autorităţii. Consiliul emite avize ştiinţifice şi acordă asistenţă tehnică şi ştiinţifică privind legislaţia naţională şi comunitară în domeniile care au o influenţă directă sau indirectă asupra siguranţei alimentelor şi a hranei pentru animale. În anul 2011 au fost organizate un număr de 10 şedinţe ale Consiliului Ştiinţific în cadrul cărora au fost analizate: Proiectul de Ordin al preşedintelui

Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2011 şi a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2011; Comunicările transmise prin intermediul

Punctului Focal naţional EFSA; Leucoza enzootică bovină; Folosirea vaccinului antirabic viu la

vaccinarea profilactică a câinilor şi pisicilor; Aspecte referitoare la producerea de

biopreparate; Bartoneloza şi hemobartoneloza;

Proceduri de testare pentru diagnosticarea cât mai corectă şi sigură a ecvideelor infectate cu virusul anemiei infecţioase ecvine (AIE), în vederea elaborării strategiei de supraveghere şi eradicare a acestei boli pentru anul 2012; Cazurile de contaminare a produselor

alimentare cu Escherichia coli. - metode de prevenire şi combatere - considerente ştiinţifice privind evoluţii şi profilaxie - comunicare şi reflectare în mass-media; Avantaje şi riscuri posibile pentru

sănătate ale folosirii aditivilor alimentari; Platforma schimbului de Informaţii

EFSA (opinii ştiinţifice, programe în derulare, rezultate ale programelor închise etc.); Diagnosticul tuberculozei; Boli emergente la om şi animale

silvatice Baza de date a experţilor EFSA

(comunicări) - EFSA-Focal Point; Circulaţia medicamentelor de uz

veterinar pe teritoriul României.

CONSILIUL ŞTIINŢIFIC ANSVSA

39 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

AAANNNSSSVVVSSSAAA

--- PPPUUUNNNCCCTTT NNNAAAŢŢŢIIIOOONNNAAALLL DDDEEE CCCOOONNNTTTAAACCCTTT -

40 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

ANSVSA – PUNCT NAŢIONAL DE CONTACT ANSVSA funcţionează ca punct naţional de contact pentru:

• Sistemul Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje (RASFF)

Notificările în cadrul reţelei sistemului se împart astfel: Notificări de alertă

Notificările de alertă sunt

transmise atunci când un aliment sau furaj care prezintă un risc se află pe piaţă, situaţii care impun acţiuni imediate. Alertele sunt iniţiate de unul din judeţele României sau de un alt Stat Membru al Uniunii Europene, care detectează o problemă şi dispune măsuri relevante cum ar fi retragerea de pe piaţă sau în cazuri excepţionale retragerea direct de la consumator. Notificarea are scopul de furniza membrilor reţelei SRAAF, informaţii pentru a verifica dacă produsul incriminat se află sau nu pe piaţa lor, astfel încât să poată dispune la rândul lor măsurile necesare. Cosumatorii pot fi asiguraţi de faptul că produsele caree fac subiectul unei notificări de alertă au fost retrase sau sunt în proces de retragere de pe piaţă. Notificări informative

Notificările informative privesc

alimente sau furaje care au fost puse pe piaţă şi pentru care a fost identificat un risc, dar pentru care alţi membri ai reţelei nu trebuie să întreprindă măsuri imediate datorită faptului că produsul nu a ajuns pe

piaţa lor sau nu este prezent pe piaţă sau datorită naturii riscului nu necesită acţiuni imediate. Notificări de respingere la frontieră

Aceste notificări privesc

transporturile de alimente şi furaje care au fost testate, controlate şi respinse la punctele de frontieră ale României ca Stat Membru al Uniunii Europene, atunci când a fost identificat un risc pentru sănătatea consumatorilor. Notificările raportate lunar sunt „notificările originale”, reprezentând un nou caz cu risc asupra sănătăţii consumatorilor detectat în unul sau mai multe loturi de alimente sau furaje. În aceste cazuri autorităţile de control efectuează anchete şi transmit informaţii adiţionale, notificându-se între ele, în conformitate cu procedurile de funcţionare şi organizare, asupra rezultatului investigaţiilor şi a măsurilor dispuse.

În decursul anului 2011 au fost primite, prin intermediul SRAFF 53 de notificări de alertă, 256 de notificări informative şi 11 notificări de respingere la frontieră, toate procesate şi soluţionate de către ANSVSA conform procedurilor europene.

• Codex Alimentarius Comisia Codex Alimentarius este o structură organizaţională interguvernamentală realizată la nivel mondial, a cărei membră este şi România, încă de la înfiinţarea acesteia. Adoptarea standardelor la nivelul Comisiei nu este

echivalentă cu adoptarea lor legislativă în ţările membre.

În calitate de responsabil în ceea ce priveşte Codex Alimentarius în ANSVSA şi în România, pentru

ANSVSA

- PUNCT NAŢIONAL DE CONTACT -

41 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

funcţionarea Secretariatului Operaţional Codex Romania şi a Comitetului Naţional Consultativ, DGSA - DTSAONASRA a reprezentat punctul naţional de diseminare a informaţiilor în mediul academic, economic şi către alţi parteneri sociali, a documentelor de lucru ale Codex pentru subcomitetele Comitetului Naţional Consultativ Codex:

Import/Export, Inspecţie şi Certificarea Sistemelor (FICS)

Etichetarea alimentelor (FL)

Metode de analiza şi recoltare probe (MAS)

Igiena Alimentelor (FH) Reziduuri de medicamente

veterinare în alimente, Reziduuri de

pesticide, Aditivi şi contaminanţi (RVDF, PR, FAC).

Aceste documente au fost transmise săptămânal, şi de asemenea au fost transmise şi celelalte documente de lucru Codex, în afară de cele aparţinând comitetelor menţionate.

Responsabilii punctului de contact din cadrul ANSVSA au participat la seminarul cu tema “Întărirea capacităţii pentru participarea efectivă la procesele Codex şi utilizarea standardelor, Ghidurilor şi a Recomandărilor Codex care a avut loc în perioada 06 – 08 septembrie 2011, Dulles, Albania).

ANSVSA

- PUNCT NAŢIONAL DE CONTACT -

42 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

PPPRRROOOGGGRRRAAAMMMEEE CCCUUU FFFIIINNNAAANNNŢŢŢAAARRREEE UUUEEE

43 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

PROGRAME CU FINANŢARE UE DERULATE

PHARE 2006

• PHARE RO2006/018-147.03.02.09 -

Achiziţionarea de echipamente IT şi de comunicare pentru dezvoltarea şi întărirea capacităţii ANSVSA pentru SRA şi TRACES.

• PHARE RO2006/018-147.03.02.10 - Achiziţionarea de echipamente pentru continuarea întăririi sectorului veterinar.

• PHARE RO2006/018-147.03.02.12 – Furnizare de kit-uri EST.

• PHARE RO2006/018-147.03.02.13 - Achiziţionarea de echipamente pentru epidemiologie, supravegherea, prevenirea şi controlul bolilor

transmisibile la animale şi al zoonozelor, eco-toxicologie, detecţia OMG şi genotipizarea raselor la ovine.

În cadrul activităţii de monitorizare a programelor PHARE s-au organizat întâlniri lunare cu reprezentanţi ai Oficiului de Plăţi şi Contractare Phare (OPCP) şi Autorităţii de Coordonare a Instrumentelor Structurale (ACIS), precum şi raportări lunare, trimestriale şi semestriale ale stadiului derularii proiectelor către OPCP şi ACIS.

Facilitatea de Tranziţie

Au fost derulate activităţile

corespunzătoare pentru implementarea în condiţii corespunzatoare în cursul anului 2011 a următoarelor proiecte aprobate: Twinning RO07/IB/AG/01 pentru continuarea îmbunătăţirii măsurilor de implementare şi control oficial privind subprodusele de origine animală şi regulile de bunăstare a animalelor,

Twinning RO07/IB/AG/02 pentru întărirea capacităţii serviciilor

veterinare în vederea monitorizării, eradicării şi controlului bolilor la animale,

Twinning light RO07/IB/AG/03 pentru continuarea îmbunătăţirii sistemului de identificare şi înregistrare a animalelor în România,

Achiziţionare de echipamente (echipament de laborator) pentru controlul reziduurilor.

Proiectul bilateral România – Moldova - Continuarea principiului

trasabilităţii animalelor vii prin implementarea legislaţiei sanitare veterinare în

domeniul igienei produselor de origine animală.

Ca urmare a asistenţei pe care

experţii ANSVSA au acordat-o colegilor din Republica Moldova, în cadrul proiectului finanţat din fondurile asistenţă pentru dezvoltare (ODA), gestionate de către Ministerul Afacerilor

Externe, au fost înregistrate următoarele rezultate: au fost elaborate 14 proiecte de acte normative şi 19 instrucţiuni pentru implementarea uniformă a prevederilor legislative în vigoare, precum şi a

PROGRAME CU FINANŢARE UE

44 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

legislaţiei comunitare din domeniul veterinar.

a fost elaborat proiectul de Hotărâre de Guvern cu privire la modernizarea şi restructurarea unităţilor din industria alimentară şi a unor unităţi de profil zootehnic, care se află în curs de avizare.

au fost elaborate modelele de fişe de evaluare, precum şi modelele de programe de modernizare şi restructurare pentru unităţile de

industrie alimentară ce procesează produse de origine animală.

au fost realizate 49 de instruiri cu medicii veterinari oficiali de la nivelul raioanelor şi local, precum şi vizite în unităţile de industrie alimentară (sectoare de activitate: carne roşie, produse din carne, carne, pasăre şi ouă, lapte şi produse din lapte, peşte şi produse din pescuit, depozite frigorifice, miere şi produse din miere).

Proiecte elaborate şi aflate în curs de evaluare

ANSVSA a elaborat patru propuneri de proiecte, finanţate din Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative care au fost depuse pentru evaluare la Autoritatea de Management a PODECA, din cadrul Ministerului de Interne:

Dezvoltarea capacităţii administrative prin dezvoltarea de proceduri de lucru şi baze de date specifice pentru procesele de analiză date, evaluare şi avertizare în privinţa produselor de origine animală şi nonanimală precum şi a activităţilor ANSVSA;

Îmbunătăţirea prin creşterea eficacităţii şi a eficienţei sistemelor de control oficial în domeniul siguranţei

alimentelor în România, la nivel judeţean şi la frontiera UE, pentru conformitatea acestora cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene şi îmbunătăţirea conţinutului rapoartelor privind activităţile de control oficial desfăşurate;

Eficientizarea structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de criză generate de consumul de alimente cu impact asupra sănătăţii publice;

Îmbunătăţirea coordonării interinstituţionale şi asigurarea coerenţei procesului decizional la nivel tehnic şi managerial în domeniul siguranţei alimentelor.

Obţinerea cofinanţării din fonduri europene pentru programele de

eradicare, combatere şi monitorizare a anumitor boli ale animalelor şi

zoonoze

ANSVSA a obţinut pentru

România, în conformitate cu Decizia Comisiei nr.712/2010/UE, aprobare pentru următoarele programe de eradicare, combatere şi monitorizare şi o cofinanţare în valoare de 8.500.000 de Euro

Programul de supraveghere pentru bluetongue la care contribuţia

financiară a Uniunii Europene este de 100.000 Euro;

Programele de control al salmonelozelor zoonotice în populaţiile de găini de reproducţie, găini ouătoare, broileri din specia Gallus gallus şi curcani (Meleagris gallopavo) pentru care contribuţia financiară a

PROGRAME CU FINANŢARE UE

45 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

Uniunii Europene este de 500.000 Euro;

Programul de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi pentru care contribuţia financiară a Uniunii Europene este de 5.000.000 Euro;

Programul pentru monitorizarea şi controlul pestei porcine la care contribuţia financiară a Uniunii Europene este de 480.000 Euro;

Programul de supraveghere pentru gripa aviară la care contribuţia financiară a Uniunii Europene este de 350.000 Euro;

Programele de monitorizare a encefalopatiilor spongiforme transmisibile şi de eradicare a encefalopatiei spongiforme bovine la care contribuţia financiară a Uniunii Europene este de 1.850 000 Euro;

În luna septembrie a anului 2011, datorită schimbării strategiei de supraveghere a pestei porcine clasice în România, a fost prezentat Comisiei Europene în vederea aprobării noul program de monitorizare şi control al pestei porcine clasice în România. Acesta a fost aprobat de către Comisia Europeană prin Decizia Comisiei Europene nr. 862/2011. Prin această Decizie a fost modificată şi contribuţia financiară a Comisiei Europene acordată României pentru acest program, prin suplimentarea cu suma de 220.000 de Euro .

Serviciul Programe Veterinare Cofinanţate din cadrul Direcţiei Generale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Lanţului Alimentar a elaborat în anul 2011 rapoartele tehnice şi financiare intermediare şi finale pentru 10 Programe cu cofinanţare din fonduri europene desfăşurate în anul 2010:

Programul de supraveghere a gripei aviare la păsările domestice şi sălbatice în România;

Programul de supraveghere pentru bluetongue în România;

Programul naţional pentru prevenirea, monitorizarea şi eradicarea Encefalopatiilor Spongiforme Transmisibile;

Programul de eradicare, combatere şi monitorizare al Pestei Porcine Clasice;

Programul Naţional de Control al României pentru Salmonelozele zoonotice la găinile de reproducţie;

Programul Naţional de Control al României pentru Salmonelozele zoonotice la găinile ouătoare;

Programul Naţional de Control al României pentru Salmonelozele zoonotice la broileri;

Programul Naţional de Control al României pentru Salmonelozele zoonotice la curcani;

Programul Naţional de Control al României pentru Salmonelozele zoonotice la găinile ouătoare;

Programul Naţional de Supraveghere, Control şi Eradicare a rabiei la vulpe în România.

Totodată, în anul 2011 au fost

elaborate proiectele programelor de eradicare, combatere şi monitorizare a anumitor boli ale animalelor şi zoonoze pentru anul 2012, programe care au fost aprobate şi sunt cofinanţate de către Uniunea Europeană cu suma de 6.380.000 Euro, prin Decizia Comisiei nr. 807/2011, după cum urmează:

• Programul de supraveghere a gripei aviare la păsările domestice şi sălbatice în România pentru anul 2012 a cărui valoare cofinanţată de către Comisia Europeană este 250.000 de Euro; • Programul de supraveghere pentru bluetongue în România pentru anul 2012 a

PROGRAME CU FINANŢARE UE

46 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

cărui valoare cofinanţată de către Comisia Europeană este de 100.000 EUR; • Programul naţional pentru prevenirea, monitorizarea şi eradicarea Encefalopatiilor Spongiforme Transmisibile pentru anul 2012 a cărui valoare cofinanţată de către Comisia Europeană este 930.000 Euro • Programul Naţional de Supraveghere, Control şi Eradicare a rabiei la vulpe în România este de 4.000.000 de Euro • Programul de eradicare, combatere şi monitorizare al Pestei Porcine Clasice pentru anul 2012 a cărui valoare cofinanţată de către Comisia europeană este de 900.000 EUR; • Programul Naţional de Control al României pentru Salmonelozele zoonotice la găinile de reproducţie;

• Programul Naţional de Control al României pentru Salmonelozele zoonotice la găinile ouătoare; • Programul Naţional de Control al României pentru Salmonelozele zoonotice la broileri; • Programul Naţional de Control al României pentru Salmonelozele zoonotice la curcani.

Pentru ultimele 4 programe valoarea cofinanţată de către Comisia Europeană este de 200.000 Euro. Tot în anul 2011 a fost elaborat proiectul de program pentru anul 2012, pentru creşterea rezistenţei ovinelor la scrapie.

Programul de vaccinare antirabică a vulpilor

În anul 2011 România a demarat

programul de vaccinare antirabică orală a vulpilor prin distribuţie aeriană şi manuală, aprobat prin Decizia 2010/712/UE.

Faţă de alte ţări care beneficiază de o cofinanţare europeană de 50%, România beneficiază de o contribuţie de 75% pentru programul de eradicare al rabiei.

Programul de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpe a fost realizat în două campanii, desfăşurate cu succes în 16 judeţe, pe o arie cuprinsă între graniţa României cu Serbia şi Ungaria, spre interiorul ţării, până la arcul lanţului muntos Carpaţi.

PROGRAME CU FINANŢARE UE

47 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

LLLEEEGGGIIIFFFEEERRRAAARRREEEAAA ÎÎÎNNN DDDOOOMMMEEENNNIIIUUULLL SSSPPPEEECCCIIIFFFIIICCC,,,

EEELLLAAABBBOOORRRAAARRREEEAAA DDDEEE AAACCCTTTEEE NNNOOORRRMMMAAATTTIIIVVVEEE

48 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

LEGIFERAREA ÎN DOMENIUL SPECIFIC, ELABORAREA DE ACTE NORMATIVE

În perioada ianuarie - decembrie

2011 au fost expertizate juridic un număr de 38 de acte normative publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, după cum urmează:

7 hotărâri adoptate de Guvern, iniţiate de către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor sau de către alte instituţii publice;

7 ordine cu caracter normativ emise de către preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi de către conducătorii altor instituţii publice;

24 ordine cu caracter normativ emise de către preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

De asemenea, au fost expertizate juridic următoarele proiecte de acte normative:

Proiectul de lege privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare;

Proiectul de hotărâre a Guvernului privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – Direcţia Sanitar - Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova, ca urmare a retrocedării acestuia către fostul proprietar, în condiţiile legii;

Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.189/2009 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Centrului Naţional de Combatere a Bolilor şi a structurilor din componenţa acestuia;

Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Programului strategic pentru

supravegherea, controlul şi eradicarea rabiei la vulpe în România;

Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România;

Proiectul de ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru abrogarea alin. (4) al art. 8 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii publice, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 560/1.271/339/210/2006 pentru aprobarea Normelor cu privire la comercializarea produselor din carne.

LEGIFERAREA ÎN DOMENIUL SPECIFIC,

ELABORAREA DE ACTE NORMATIVE

49 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

Pe parcursul anului 2011 au fost formulate formulate şi transmise răspunsuri cu privire la cele 14 interpelări formulate de către Parlamentul României cu privire la domeniile de competenţă ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi la un număr de 35 de solicitări ale Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul şi Secretariatul General al Guvernului.

LEGIFERAREA ÎN DOMENIUL SPECIFIC,

ELABORAREA DE ACTE NORMATIVE

50 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

BBBUUUGGGEEETTTUUULLL ŞŞŞIII

EEEXXXEEECCCUUUŢŢŢIIIAAA BBBUUUGGGEEETTTAAARRRĂĂĂ

51 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

BUGETUL ŞI EXECUŢIA BUGETARĂ

• Bugetul ANSVSA

Bugetul final al ANSVSA până la data de 31.12.2011 a fost de 578.038.000 lei şi a fost distribuit după cum urmează: Cheltuieli curente în sumă totală de

551.368.000 lei:

cheltuieli de personal - 206.832.000 lei;

cheltuieli pentru bunuri şi servicii - 283.146.000 lei;

transferuri (programe cu finanţare nerambursabila PHARE) - 10.367.000 lei;

proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) - 33.245.000 lei;

alte cheltuieli (despăgubiri pentru animalele sacrificate în vederea prevenirii şi combaterii epizootiilor) - 17.778.000 lei

Cheltuieli de capital - 26.670.000 lei

BUGETUL ŞI

EXECUŢIA BUGETARĂ

52 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

• Execuţia bugetară a ANSVSA

Situaţia privind angajamentele bugetare, angajamentele legale, plăţile şi angajamentele legale de plătit pentru anul 2011

Angajamente bugetare: 560.731.265 lei; Plăţi efectuate: 533.056.623lei; Angajamente legale de plătit: 2.809.357lei.

.

Execuţia bugetară

Angajamente bugetare,

560,731,265

Plăţi efectuate, 533,056,623

Angajamente legale de plătit, 2,809,357

Angajamente bugetare Plăţi efectuate Angajamente legale de plătit

BUGETUL ŞI

EXECUŢIA BUGETARĂ

53 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

GGGEEESSSTTTIIIOOONNNAAARRREEEAAA

DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTEEELLLOOORRR

54 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

GESTIONAREA DOCUMENTELOR

Documentele gestionate prin registratura Autorităţii au fost de 20.708

dintre care numărul de documente înregistrate în Registrul de intrări/ieşiri fost

de 17.915, iar numărul de documente înregistrate în Registrul de ieşiri/intrări

pentru documentele din oficiu emise de ANSVSA pe anul 2011 a fost de

2793;

Trebuie menţionat că prin centrala telefonică conectată la registratura

ANSVSA au fost primite peste 200 de apeluri telefonice zilnic.

GESTIONAREA

DOCUMENTELOR

55 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTEEEAAA RRREEEŢŢŢEEELLLEEEIII

LLLAAABBBOOORRRAAATTTOOOAAARRREEELLLOOORRR AAANNNSSSVVVSSSAAA

56 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

ACTIVITATEA REŢELEI LABORATOARELOR ANSVSA

În cadrul ANSVSA funcţionează o reţea naţională de laboratoare

sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor de stat, formată din 41 de laboratoare judeţene şi trei Institute Naţionale de Referinţă, care efectuează analize acreditate în sistemul calităţii, singurele recunoscute ca suport al controlului oficial pe domeniile de competenţă.

Prin intermediul acestei reţele de laboratoarelor se efectuează analize

în cadrul Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control, dar şi ca urmare a solicitărilor curente primite din partea entităţilor de stat, a societăţilor comerciale şi a persoanelor fizice.

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală – IDSA Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, este o instituţie publică

cu personalitate juridică, ce funcţionează ca autoritate de referinţă la nivel naţional în probleme de diagnostic, supraveghere medical-veterinară, sănătate animală şi medicină legală veterinară; realizează coordonarea metodologică şi controlul activităţii laboratoarelor sanitare veterinare de diagnostic, testarea competenţelor tehnice ale acestora; cercetarea, asimilarea, omologarea şi introducerea în practica de laborator a metodelor şi tehnicilor noi de diagnostic; precizarea sau confirmarea diagnosticului în situaţii deosebite, expertize de diagnostic, statistică, analize de risc şi prognoza sanitară veterinară.

• Analize de laborator şi monitorizarea bolilor produse de agenţi

patogeni de natură infecţioasă şi parazitară

În decursul anului, Institutul a recepţionat, evaluat şi prelucrat primar un număr de 91.309 probe.

Au fost realizate 213.965 analize

de laborator pentru diagnostic şi supraveghere şi 41.223 de analize de laborator pentru expertiză de diagnostic.

Un număr de 105 tulpini de agenţi

patogeni au fost izolate şi identificate efectuându-se în acest sens, 760 analize de laborator, 1.077 agenţi patogeni au fost

caracterizaţi fenotipic şi genotipic, prin efectuarea a 25.697 analize de laborator.

Colecţia de agenţi patogeni a

IDSA a fost îmbogăţită, în cursul anului 2011, cu 426 tulpini de agenţi patogeni.

S-au realizat 35.363 de analize

pentru tipizare serologică pentru 1.190 de tulpini Salmonella spp izolate din diverse probe biologice, 24.704 analize pentru monitorizarea antibiorezistenţei a 1.174 tulpini Salmonella spp. şi 10.035 analize

ACTIVITATEA REŢELEI

LABORATOARELOR ANSVSA

57 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

pentru monitorizarea antibiorezistenţei a 835 tulpini de alte bacterii patogene.

La nivelul IDSA s-au produs 141,696 de litri de medii de cultură şi 63.879 tuburi sau plăci cu medii de cultură.

• Metode de diagnostic

În cursul anului 2011, au fost

asimilate 17 metode noi de diagnostic de laborator şi au fost elaborare 8 metode originale de diagnostic de laborator, au fost validare 9 metode diagnostic, iar 204 de metode de diagnostic de laborator au fost evaluate şi reacreditate RENAR.

De asemenea, au fost elaborate şi

revizuite 4 manuale de diagnostic. Pentru armonizarea diagnosticului

de laborator cu normele internaţionale şi pentru menţinerea competenţelor în domeniul diagnosticului de laborator, specialiştii IDSA au participat la 77 de acţiuni PT/ILC organizate de Laboratoarele de Referinţă ale Uniunii Europene ori de alte instituţii sau organizaţii internaţionale acreditate în domeniu.

În cadrul acestor acţiuni au fost efectuate 10.632 analize de laborator pe un număr de 401 probe test.

Rezultatele obţinute au fost de

100% corect sau foarte bine, în funcţie de sistemul de calificare a rezultatelor.

Pentru verificarea valorii de

diagnostic prin testare de laborator, au fost efectuate 385 analize de laborator pentru un număr de 36 kituri şi 37 reagenţi de diagnostic.

Pentru monitorizarea bolilor

produse de agenţi patogeni de natură infecţioasă şi parazitară, inclusiv a bolilor transmisibile de la animale la om, au fost efectuate 223 acţiuni de biostatisatică medicală veterinară.

• Cercetare şi lucrări ştiinţifice de specialitate

S-au întreprins 457 activităţi în

cadrul unor programe tehnice gestionate de IDSA sau la care a participat şi IDSA.

Specialiştii IDSA au fost implicaţi în elaborarea unui număr de 53 de lucrări ştiinţifice originale, dintre care 46 au fost comunicate cu ocazia evenimentelor ştiinţifice în domeniu (congrese, simpozioane, workshop-uri, etc), iar 19 au fost publicate în reviste ştiinţifice de profil.

Au fost mai fost elaborate, în cadrul IDSA, 11 sinteze, 63 de recenzii şi

11 prelucrări ale unor articole şi documente ştiinţifice publicate în presa ştiinţifică internaţională.

Specialiştii IDSA au demarat

acţiunea de concepere şi scriere a unei cărţi ştiinţifice, pentru domeniile specifice de activitate ale IDSA.

Activitatea specialiştilor IDSA a

mai cuprins şi elaborarea unui număr de 3 de buletine informative tematice care au fost transmise către LSVSA-urile judeţene, pentru uz intern.

• Acţiuni de audit, evaluări şi inspecţii

ACTIVITATEA REŢELEI

LABORATOARELOR ANSVSA

58 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

Specialiştii IDSA au fost solicitaţi şi au participat la 9 acţiuni de audit de secundă parte.

În scopul evaluării activităţii de

laborator, în vederea agreerii pentru diagnosticul bolilor, identificarea agenţilor patogeni şi/sau a unor factori de risc, au fost efectuate, 27 acţiuni la nivelul LSVSA-urilor judeţene.

La solicitarea ANSVSA, specialiştii

IDSA au participat la 4 acţiuni de inspecţii

şi controale, specifice domeniului de activitate.

Specialiştii IDSA au acordat consultanţă tehnică pentru domeniile de competenţă în cazul a 79 de solicitări.

Datorită unor situaţii

epidemiologice deosebite, specialiştii IDSA au participat la 10 acţiuni de deplasare în teren, fiind prelevate 258 probe pentru diagnostic de laborator în cadrul IDSA.

• Participare la Misiunile FVO

În cadrul acţiunilor de audit şi

inspecţii efectuate în România, în cursul anului 2011, de către experţii FVO, IDSA a fost implicat în acţiuni pentru următoarele domenii: • encefalopatia spongiformă bovină • bruceloza bovină • pesta porcină clasică • misiune generală de evaluare

Experţi FVO au constatat şi au apreciat pozitiv, îmbunătăţirea, în mod constant şi progresiv, atât a activităţii specifice, cât şi a activităţii de coordonare tehnică şi metodologică a LSVSA-urilor judeţene, ceea ce crează premizele unui standard superior de supraveghere corespunzătoare şi eficientă a statusului de sănătate a efectivelor de animale din România.

• Dezvoltarea şi menţinerea competenţelor în domeniile specifice

de activitate

IDSA a organizat în acest sens,

un număr de 42 de acţiuni de instruire cu specialiştii direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, pentru dezvoltarea şi menţienerea competenţelor în domeniile specifice de activitate, 16 acţiune de instruire a unor specialişti care activează în laboratoare private.

De asemenea, a mai organizat şi 610 acţiuni în scopul testării capacităţii de diagnostic a laboratoarelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene 1 acţiune pentru testarea capacităţii de diagnostic a laboratoarelor private, fiind calibrate un număr de 3.946 probe test. Schemele de intercomparare au fost grupate pe categorii corespunzătoare domeniilor de activitate ale IDSA.

ACTIVITATEA REŢELEI

LABORATOARELOR ANSVSA

59 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară

• Participarea la realizarea siguranţei produselor alimentelor şi a hranei pentru animale, de la producerea până la distribuirea acestora

Au fost analizate un total de 7.489 de probe dintre care 63 neconforme pentru

care s-au efectuat 13.244 teste, 73 dintre acestea înregistrând rezultate necoconforme.După scopul controlului situţia se prezintă astfel:

Total Control oficial La cerere Nr. probe 7489 5203 2286 Nr, probe neconforme 63 14 49 Nr. testări 13244 6488 6756 Nr. rezultate teste neconforme 73 14 59

Probe analizate la IISPV în anul 2011

ACTIVITATEA REŢELEI

LABORATOARELOR ANSVSA

60 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

În anul 2011 I.I.S.P.V a fost implicat în derularea următoarelor programe speciale: − Program naţional de monitorizare a prevalenţei Salmonella spp. a carcaselor de broileri si curcani la nivelul abatoarelor - probe de piele din regiunea gâtului – 60 probe − Program special pentru determinarea prevalenţei E coli O157 în carne tocată şi preparate de bovine şi ovine – 104 probe

− Program naţional privind determinarea prevalenţei Campylobacter spp. în carnea de pasăre la nivelul reţelei de vănzare/desfacere – 106 probe − Program coordonat de monitorizare cu privire la prevalenţa Listeria monocytogenes în produsele alimentare gata de consum - 180 probe.

În cursul anului 2011 au fost confirmate, serotipizate, identificate de către IISPV un număr de 675 unităţi de probe neconforme şi tulpini, astfel: − 3 confirmări: 1 streptomicină ; 1 melamină, 1 proteine animale procesate; − 438 confirmari definitive prin serotipizare: 6 tulpini E.coli, 54 tulpini Listeria monocytogenes şi 378 tulpini Salmonella;

− 234 identificări specie: 39 Campylobacter si 195 Trichinella spp. La toate tulpinile de Salmonella serotipizate (378) a fost testată şi rezistenţa antimicrobiană.

Conform reglementărilor europene şi naţionale de aplicare a

Sistemului Rapid de Alertă pentru Alimente şi Furaje, cu privire la schimbul rapid de informaţii a riscurilor prezentate de alimente sau de furaje pentru sănătatea umană, IISPV a iniţiat si transmis 9 notificări prin sistemul RASFF , din care 7 informări pentru atenţie şi 2 de respingeri la frontieră.

În acelaşi scop au fost transmise către punctele de contact RASFF toate

buletinele de analiză pentru tulpinile izolate de DSVSA judeţene şi serotipizate de către IISPV precum şi buletinele de analiză pentru confirmări sau rezultate neconforme, in anul 2011.

• Menţinerea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO 17025/2005

În anul 2011 IISPV a solicitat

Organismului Naţional de Acreditare-RENAR extinderea domeniului acreditat pentru un numar de 24 încercări, 13 dintre acestea reprezentând metode de confirmare. În cadrul auditului RENAR desfaşurat în perioada 02-03.02.2011, au fost evaluate şi acrediate aceste încercări, dovedindu-se competenţa anlitică pentru:

- domeniul chimie: 5 determinări fizico-chimice de impact asupra igienei şi siguranţei alimentare, din care 1 metodă de confirmare; - domeniul controlul reziduurilor: 12 metode de confirmare pentru îndeplinirea angajamentelor asumate faţă de Comisia Europeană si conform recomandărilor

ACTIVITATEA REŢELEI

LABORATOARELOR ANSVSA

61 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

Misiunii FVO DG SANCO 8441/2010 pentru controlul reziduurilor; - domeniul nutriţia animalelor : 2 metode necesare extinderii domeniului de

acoperire a prevederilor DC 32/2002/EC, DC 29/2000/EC; - domeniul microbiologie: 4 metode în vederea extinderii domeniului acreditat pentru igiena alimentelor.

• Participarea la teste de competenţă în anul 2011

Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară de participat la 22

teste de competenţă, la care a obţinut rezultate satisfăcătoare, repartizate astfel : domeniul microbiologie - 8 teste; domeniul chimie - 3 teste; domeniul reziduuri - 3 teste şi domeniul nutriţie animală şi contaminaţi - 8 teste.

De asemeni, în cursul anului 2011 a fost achiziţionată/accesată şi studiată documentaţia necesară, respectiv demararea elaborarii procedurilor generale conform cerinţelor SR EN ISO 17043/2010, în scopul acreditării pentru furnizarea de teste de competenţă.

• Organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor sanitar veterinare

Personalul IISPV a organizat şi

susţinut în domeniul său de activitate 91 de sesiuni de instruire, în scopul dezvoltării şi menţinerii competenţelor analitice, astfel:

- 56 pentru L.S.V.S.A -urile judeţene, din care: 12 conform programului de testare propus şi 44 la solicitarea

laboratoarelor din reţeaua sanitar-veterinară

- 35 la solicitarea altor laboratoare din afara reţelei sanitar-veterinare.

IISPV a organizat şi desfăşurat 19 scheme de intercomparare, în scopul testării capacităţii analitice :

ACTIVITATEA REŢELEI

LABORATOARELOR ANSVSA

62 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

- 18 au fost organizate pentru L.S.V.S.A -urile judeţene, la 5 dintre ele participând şi alte laboratoare, la cerere;

- 1 pentru abatoare - privind detecţia şi numărarea larvelor de Trichinella spp. prin metoda digestiei artificiale conform Reg. CE nr. 2075/2005

În scopul evaluării activităţii de laborator, specialiştii din IISPV au efectuat 9 acţiuni de auditare a L.S.V.S.A. judeţene pe domeniul de competenţă.

Specialiştii IISPV au fost solicitaţi

şi au participat in comisii tehnice de specialitate, la 51 acţiuni de evaluare, în

vederea autorizării sanitar-veterinare a laboaratoarelor din domeniul său de activitate (conform Ord 48/2010):, dintre care 29 acţiuni la solicitarea laboratoarelor din reteaua sanitar-veterinară şi 22 acţiuni la solicitarea laboratoarelor din afara retelei sanitar-vereinare.

• Audituri externe - RENAR, Misiuni DG SANCO - FVO, EURL

În urma auditului RENAR desfăşurat în 02-03.02.2011, Institutul de

Igienă şi Sănătate Publică Veterinară nu a înregistrat nici o neconformitate.

În anul 2011 specialiştii din IISPV au

participat şi au pregătit diverse materiale referitoare la activitatea institutului precum şi a L.S.V.S.A. judeţene (instruiri, teste, număr probe analizate, număr rezultate neconforme, metodele utilizate şi stadiul acreditării acestora) în vederea derulării şi desfăşurării misiunilor FVO:

DG SANCO 2011-8857 - pentru carnea de pasăre şi a produselor din carnea de pasăre;

DG SANCO 2011-8991 - controlul pesticidelor în alimente de origine vegetală;

DG SANCO 2011-8922 - evaluarea sistemelor de control pentru producerea moluştelor bivalve şi a gasteropodelor marine;

DG SANCO 2011-6085 – Audit general - profil de ţară.

Expertii F.V.O au constatat şi au apreciat îmbunătăţirea progresivă, atât a activităţii specifice IISPV cât şi a actvităţii de coordonare tehnică şi metodologică a L.S.V.S.A -urilor judeţene, ceea ce denotă monitorizarea şi implementarea cerinţelor reglementărilor europene, pentru controlul oficial al produselor alimentare şi al hranei pentru animale.

În perioada 14-17.11.2011 a avut loc o vizita de lucru a EU-RL Rikilt din Olanda care a evaluat activitatea IISPV, pentru domeniul control reziduuri, concluziile auditului fiind pozitive.

• Participarea la elaborarea şi desfăşurarea Programului acţiunilor de supraveghere şi control al bolilor la animale, al celor

transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia

mediului

ACTIVITATEA REŢELEI

LABORATOARELOR ANSVSA

63 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

Au fost elaborate propunerile IISPV privind Programul acţiunilor de Supraveghere pentru controlul oficial al produselor alimentare şi al al hranei pentru animale, anexele detaliate ale grupelor de

substanţe care vor fi monitorizate în anul 2012, precum şi Propunerea de Arondare a L.S.V.S.A. către Laboratoarele zonale pentru controlul oficial al hranei pentru animale.

• Implementarea " Sistemului LIMS Integrat” pentru dotarea

ANSVSA şi a LSVSA judeţene

IISPV a contribuit substanţial la implemetarea şi dezvolatrea sistemului prin:

configurarea nomenclatoarelor în aplicaţia centrală, conform reglementărilor în vigoare,

propunerea unui Plan de validare a "Sistemului LIMS", conform prevederilor SR EN ISO/CEI 17025:2005 Cerinţe generale pentru

competenţa laboratoarelor de încercări - Controlul datelor;

propuneri pe domeniul său de competenţă privind formularele standard corespunzătoare registrelor de recepţie/laborator şi buletinelor de analiză, în vederea gestionării în mod unitar a informaţiilor generate de activitatea de laborator, de către toate LSVSA-urile judeţene.

La momentul actual, Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară emite buletinele de analiză şi gestionează echipamentele şi stocurile de reactivi în sistemul LIMS.

• Implementarea la nivelul I.I.S.P.V a prevederilor Ord. MFP

946/2005

Pentru creşterea gradului de

acoperire a activitatilor specifice prin proceduri documentate, au fost identificate 211 activităţi din care 197 procedurabile. În cursul anului 2011 au fost elaborate un

număr 26 de proceduri din care 7 proceduri generale şi 19 proceduri specifice, iar 159 au fost revizuite din care 25 proceduri generale şi 134 proceduri specifice.

• Perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului

În cursul anului 2011, specialiştii din cadrul IISPV au participat la 15 workshop-uri şi sesiuni de training (organizate de laboratoare de referinţă ale UE sau instituţii comunitare de referinţă, de alte organizaţii care activează în domeniu).

In vederea pregătirii profesionale,

un numar de 12 specialişti din cadrul instituţiei noastre au urmat cursurile de

perfecţionare în scopul obţinerii certificării ECDL, organizate de ANFP si SC FORMENERG

De asemenea, 6 specialişti din

cadrul Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară urmează cursurile Programului de specializare a resurselor umane din domeniile biomedical şi biotehnologic în cadrul proiectului POSDRU/81/3.2/S/55362.

ACTIVITATEA REŢELEI

LABORATOARELOR ANSVSA

64 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

• Cercetare şi lucrări ştiinţifice de specialitate

În cursul anului 2011, specialistii I.I.S.P.V au participat la 19

evenimente organizate în domeniu: congrese, simpozioane, workshop-uri şi au elaborat un număr de 15 lucrări ştiinţifice comunicate în cadrul evenimentelor de specialitate şi publicate în reviste ştiinţifice de profil.

• Raportări conform sistemelor comunitare de monitorizare E.F.S.A.

şi Comisia Europeană

Raportarea la E.F.S.A., conform sistemului comunitar de monitorizare şi raportare în sistem on-line, a datelor pentru anul 2010 din domeniul sănătăţii publice veterinare, siguranţei alimentelor şi a hranei pentru animale, referitoare la monitorizarea zoonozelor (Echinococoză, Trichinelloză), a agenţilor zoonotici (Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Escherichia coli, Listeria monocytogenes); metaboliţi (Histamina), antibiorezistenţa microbiană a tulpinilor de Salmonella izolate din hrana pentru animale şi situaţia toxiinfecţiilor alimentare, în termenul stabilit de Comisia Europeană.

Raportarea antibiorezistenţei microbiene a tulpinilor de Salmonella izolate din alimente, în anul 2010, conform „Programului Pilot AMR EFSA” (XL file).

Raportarea şi transmiterea in format Excel şi XML, catre ANSVSA, a datelor cu privire la monitorizarea reziduurilor de pesticide din produsele de origine alimentară şi din hrana pentru animale, utilizând „EFSA Standard Sample Description” .

Raportarea şi transmiterea in format Excel, catre ANSVSA, a datelor cu privire la controlul şi monitorizarea mercurului din produsele de origine alimentară în anul 2010, utilizând „Formularul de raportare generic al EFSA “

Raportarea anuală către Comisia Europeană prin “Programul ISAMM”, a controalelor oficiale efectuate în 2010 pentru determinarea conţinutului de apă din carnea de pasăre.

ACTIVITATEA REŢELEI

LABORATOARELOR ANSVSA

65 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice de Uz Veterinar

Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar (ICBMV), autoritate de referinţă la nivel naţional în domeniul autorizării, evaluării şi controlului de laborator al produselor medicinale veterinare, biocidelor, aditivilor furajeri, reagenţilor, seturilor de diagnostic şi a altor produse veterinare.

ICBMV are relaţii de colaborare în domeniul de competenţă cu Agenţia Europeană

pentru Medicamente (EMA), Directoratul European pentru Calitatea Medicamentelor – Laboratoarele Oficiale pentru Controlul Medicamentului (EDQM – OMCL) şi cu alte instituţii omoloage din statele membre ale Uniunii Europene şi instituţii naţionale.

În centrul preocupărilor serviciilor şi compartimentelor din ICBMV

în anul 2011, a stat procesul de acreditare a metodelor analitice de laborator, precum şi activitatea de autorizare şi activitatea de evaluare a produselor medicinale veterinare.

• Autorizarea În anul 2011 au fost emise un

număr de 345 autorizaţii de comercializare dintre care: 243 autorizaţii de comercializare pentru

produse autorizate prin procedura naţională, urmare a opiniei Comisiei pentru autorizarea de comercializare a produselor medicinale veterinare (CPMV); 67 autorizaţii de comercializare pentru

produse autorizate prin MRP/DCP: 19 autorizaţii de comercializare pentru

seturi de diagnostic: 16 autorizaţii de comercializare urmare a

solicitării transferului de autorizaţie; De asemenea, au fost emise 431 Notificări şi Decizii pentru produse medicinale veterinare dintre care:

283 Notificări la Autorizaţia de Comercializare pentru variaţiile de tip I ; 148 Decizii la Autorizaţia de

Comercializare pentru variaţiile de tip II; 4 decizii de modificare a autorizaţiei de

comercializare pentru seturi de diagnostic

Pe lângă acestea, au fost întocmite şi transmise: 1.699 de notificări către deţinătorii

autorizaţiei de comercializare pentru completarea documentaţiei tehnice, taxe autorizare/reînnoire autorizaţii de comercializare/ variaţii, răspunsuri la diverse solicitări externe; 263 notificări către solicitanţi cu privire la

acordarea autorizaţiilor de comercializare

• Evaluarea ICBMV a primit în anul 2011 un

număr total de 481 cereri valide pentru toate tipurile de autorizări /reînnoiri/extinderi după cum urmează: 49 cereri de autorizare naţională

(46 cereri pentru produse farmaceutice şi 3 cereri pentru produse biologice)

333 cereri pentru reînnoirea

autorizaţiei de punere pe piaţă (272 cereri pentru produse farmaceutice si 61 pentru produse biologice)

ACTIVITATEA REŢELEI

LABORATOARELOR ANSVSA

66 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

92 solicitări s-au adresat autorizării prin proceduri europene - MRP/DCP cu România stat membru interesat (86 cereri pentru produse farmaceutice şi 6 cereri pentru produse biologice) 7 cereri care au fost acceptate ca

extindere de linie pentru Autorizaţiile de Comercializare (6 pentru produse farmaceutice şi 1 pentru produse biologice).

Au fost emise un număr de 2.207

note pentru completarea/conformitatea documentaţiilor tehnice conform cernitelor legale în vigoare si ghidurilor europene aplicabile produselor medicinale veterinare.

De asemenea, au fost întocmite

327 rapoarte de evaluare pentru a fi prezentate în şedinţele ICBMV.

• Aprobarea variaţiilor la termenii autorizaţiei de punere pe piaţă Au fost primite 489 cereri pentru variaţii dintre care 360 pentru produse farmaceutice

şi 129 pentru produse biologice şi au fost finalizate un număr de 431 solicitări.

• Analiza rapoartelor periodice de siguranţă (PSUR) Această activitate s-a concretizat în evaluarea şi arhivarea a 303 rapoarte

periodice actualizate privind siguranţa medicamentelor „Periodic Safety Updated Reports - PSUR”

• Evaluarea cererilor de transfer de autorizaţii de comercializare ICBMV a primit in anul 2011 un numar de 17 cereri valide si a aprobat un numar de

17 transferuri ale autorizatiei de comercializare.

• Verificarea traducerilor informaţiilor produselor autorizate prin procedură centralizată

ICBMV a verificat traducerea

informaţiilor produselor medicinale veterinare autorizate prin procedura centralizată, în baza contractului semnat cu EMA, cu scopul dezvoltării unei colaborări fructuoase şi solide cu toate autorităţile naţionale europene competente pentru verificarea de traduceri, cât şi cu Centrul de traduceri din Luxemburg. Astfel in acest an au fost revizuite lingvistic

rezumatul caracteristicilor produsului pentru un numar de 67 produse medicinale veterinare (15 supuse autorizării, 11 supuse reautorizării, 31 supuse variaţiei, 10 supuse pre-opiniei) în vederea postării acestora pe site-ul EMA şi site-ul Comisiei Europene – secţiunea produse medicinale veterinare autorizate prin procedura centralizata.

• Evaluarea produselor biocide In 2011 s-a primit un număr de

276 de solicitări pentru evaluarea documentaţiilor tehnice ale produselor biocide (61 TP3, 215 TP4/TP5) la care au fost transmise 147 notificări pentru completarea documentaţiei (53 TP3 si 94 TP4/TP5). De asemenea s-a întocmit un număr de 64 Referate de evaluare pentru

produsele biocide care au fost înaintate Comisiei Naţionale pentru Produse Biocide în vederea obţinerii avizului de plasare pe piaţă (20 TP3 si 44 TP4/TP5).

Toate produsele biocide au primit aviz favorabil în Comisia Naţională pentru Produse Biocide.

ACTIVITATEA REŢELEI

LABORATOARELOR ANSVSA

67 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

• Evaluarea documentaţiilor reagenţilor şi a seturilor de diagnostic In acest an au fost evaluate 24 de documentaţii tehnice pentru reagenţi şi seturi de

diagnostic şi s-au întocmit 24 rapoarte finale, cu emiterea Autorizaţiei de comercializare.

• Evaluarea documentelor pentru alte produse de uz veterinar ICBMV a primit in anul 2011 un număr de 80 cereri valide, dintre care au fost

verificate în vederea emiterii Notificării de Comercializare 52 de solicitări.

• Activitatea de control de laborator Activitatea de control a calităţii

produselor medicinale veterinare a fost realizată prin abordarea bazată pe proces, în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001/2008 şi a standardului SR EN ISO 17025/2005.

Laboratoarele ICBMV sunt integrate în

reţeaua europeană a laboratoarelor

oficiale de control al medicamentelor (Official Medicines Control Laboratories - OMCL), coordonată de Directoratul European pentru Controlul Medicamentului (EDQM) şi participă la toate activităţile specifice.

Activităţile de bază care s-au

desfăşurat în anul 2011 au avut ca obiect:

Controlul calităţii produselor medicinale farmaceutice:

solicitări pentru control de laborator 147 serii de produse farmaceutice şi alte produse veterinare, buletine de analiza emise 120, însumând un număr de 323 de probe, 613 parametri analizaţi şi 1.386 determinări. controlul calităţii a 50 serii de medii de

cultură care au însumat 100 de analize pentru parametrii de sterilitate şi valoarea nutritivă, precum şi întreţinerea a 13 tulpini de microorganisme test din colecţia laboratorului care a însumat un numar de 312 analize microbiologice.

analiza unui număr de 67 serii de produse medicinale veterinare, prelevate de pe lantul de distributie, in vederea derularii Programului de supraveghere si control/2011. 11 validari de metode analitice pentru

parametrii fizico-chimici si microbiologici, fiind efectuate un numar de 1420 determinari. 5 rapoarte de calculare a incertitudinii

pentru metodele de control microbiologice si fizico-chimice.

Controlul calităţii produselor medicinale imunologice:

control de laborator pentru 40 de serii de

produse imunologice, corespunzând unui număr de 284 de teste de laborator. prelevări de probe pentru un număr de

20 serii de produse medicinale veterinare

în cadrul derulării Programului de supraveghere şi control. 15 validări de metode analitice pentru

parametrii microbiologici, fiind efectuate un număr de 1.350 de determinari.

ACTIVITATEA REŢELEI

LABORATOARELOR ANSVSA

68 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

13 rapoarte de calculare a incertitudinii pentru metodele de control produse

biologice.

Controlul calităţii reagenţilor şi seturilor de diagnostic: control de laborator pentru 74 produse

(reagenţi şi seturi de diagnostic) cu un număr total de 315 analize (5.952 de determinări ELISA). S-a efectuat un număr de 240 de analize biochimice pentru 58 de probe de produse medicinale veterinare la solicitarea altor servicii din cadrul ICBMV.

prelevări de probe pentru un număr de 114 serii de produse, conform reglementarilor legislative in vigoare. o validare de metodă analitică pentru

parametrul sterilitate tuberculine şi reagenti (120 de determinări). prepararea a 220 de serii medii de

cultură şi soluţii tampon.

• Managementul calităţii Activităţile pentru menţinerea şi

îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii au constat în elaborarea şi revizuirea unui număr de 39 de documente ale SMC, precum şi în efectuarea auditurilor interne, conform programului stabilit pentru verificarea conformităţii activităţilor cu cerinţele referenţialelor internaţionale şi cu cele specifice proceselor auditate (ISO 17025/2005 si ISO 9001/2008).

În luna mai a avut loc vizita BEMA

(Benchmarking of European Medicines Agencies – Evaluare comparativa a Agentiilor europene pentru produse medicinale), efectuată de către evaluatorii europeni (Klaus Stüwe – Austria, Michelle Rowson – Marea Britanie şi Fatima Canedo – Portugalia), desemnaţi de HMA (Head Medicines Agency).

Raportul incheiat a inclus observatiile echipei privind bunele practici

in activitate, precum si recomandarile pentru imbunatatirea activitatii.

În luna octombrie s-a realizat auditul de

supraveghere (7 metode analitice) si extindere a domeniului de acreditare (27 metode analitice) efectuat de către experţii RENAR pentru verificarea conformităţii activităţilor desfăşurate în laborator cu cerinţele standardului ISO 17025:2005. În luna noiembrie s-a realizat auditul de

supraveghere a sistemului de management al calitatii efectuat de experţii desemnati de Societatea Romana pentru Asigurarea Calitatii (SRAC) pentru verificarea conformităţii activitatilor din institut cu cerintele standardului ISO 9001:2008. Niciunul dintre audituri nu a semnalat deficienţe majore ale activităţii specifice ICBMV.

• Cooperare internaţională ICBMV a participat activ prin

reprezentanţii săi, la 38 de şedinţe ale grupurilor de lucru şi comitetelor ştiinţifice dedicate produselor medicinale veterinare.

Pe lângă participările la şedinţele europene aferente domeniului de activitate, ICBMV a fost implicat începând cu anul 2008, în urma solicitării EDQM, în analiza medicamentelor autorizate prin procedurile europene, în acord cu

ACTIVITATEA REŢELEI

LABORATOARELOR ANSVSA

69 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

documentul PA/PH/OMCL(06)116 7R “Cooperare în supravegherea postautorizare a calităţii medicamentelor autorizate prin procedura de recunoaştere mutuală şi descentralizată”.

De asemenea, ICBMV a fost

implicat şi în „Studiile de verificare a calităţii medicamentelor autorizate prin procedura centralizată”, studii la care participa laboratoarele care au dovedit competenţă în domeniul controlului calităţii medicamentului şi respectă cerinţele impuse de ISO/CN 17025/2005, prin abordarea activităţilor de bază.

Totodată, în anul 2011 ICBMV a finalizat testarea produsului Meloxidyl 1,5

mg/ml – suspensie orala (CAP 2010/31), testare care a inclus 240 determinari.

Ca şi in anii precedenti, s-au

continuat colaborările ICBMV cu EU Telematics (CE). EU Telematics este constituit din sisteme Pan Europene centrale si baze de date care au scopul de a asigura o comunicare efectivă, protejată şi sigură între Comisia Europeană, Agentia Europeana a Medicamentelor (EMA) şi autorităţile competente în domeniul farmaceutic si cuprinde un număr de aplicaţii care acoperă toate aspectele legale privind produsele medicinale în Europa (uman & veterinar) pentru toate Statele Membre Uniunii Europene.

• Activitatea de reglementare

În anul 2011, ICBMV a participat, alături de Direcţia de Coordonare Tehnica a Institutelor de Referinţă, LSVSA, Farmacovigilenţă şi Nutriţie Animală la elaborarea şi revizuirea a 4 proiecte de acte normative: Ordinul nr. 17/2011 pentru aprobarea

Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2011 , Ordinul nr. 22 /2011 pentru modificarea

si completarea Normei sanitare veterinare

privind Codul produselor medicinale veterinare), Proiect de ordin pentru modificarea

Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor şi examenelor de laborator, precum şi a unor activităţi sanitare veterinare Proiect de Ordin privind aprobarea

Procedurii de notificare a produselor cosmetice de uz veterinar care sunt puse pe piaţă pe teritoriul României)

• Activitatea economică Exerciţiul financiar 2011 s-a subscris în totalitate restricţiilor specifice impuse de un an de criză economică. Astfel, s-a ales un program prudent, menit să asigure în bune condiţii funcţionarea instituţiei şi realizarea obiectului principal de activitate. În cea de-a doua parte a exerciţiului financiar s-a reuşit o upgradare a sistemului IT şi o minimă dotare cu aparatură strict necesară laboratoarelor institutului, dar şi unele îmbunătăţiri aduse fluxului tehnologic.

Contextul realizării programului a avut în vedere în permanenţă adoptarea unei politici financiare adecvate, bazată pe o strictă disciplină financiară, prin respectarea prevederilor legale privind execuţia bugetară, de cheltuire judicioasă a resurselor alocate, în conformitate cu bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat. Activitatea de ansamblu a sectorului economic s-a dedicat în totalitate armonizării creşterii calitative a programului bugetar, mai ales în zona sa de acumulare – cheltuielile de capital cu realizarea unei eficienţe economice impuse de resurse financiare reduse.

ACTIVITATEA REŢELEI

LABORATOARELOR ANSVSA

70 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

OOOBBBIIIEEECCCTTTIIIVVVEEE PPPRRROOOPPPUUUSSSEEE ///

SSSTTTRRRAAATTTEEEGGGIIIAAA AAANNNSSSVVVSSSAAA 222000111222

OBIECTIVE PROPUSE /

STRATEGIA ANSVSA 2012

71 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

OBIECTIVE PROPUSE / STRATEGIA ANSVSA 2012

OBIECTIVE PROPUSE /

STRATEGIA ANSVSA 2012

72 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

OBIECTIVE PROPUSE /

STRATEGIA ANSVSA 2012

73 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

OBIECTIVE PROPUSE /

STRATEGIA ANSVSA 2012

74 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

OBIECTIVE PROPUSE /

STRATEGIA ANSVSA 2012

75 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

OBIECTIVE PROPUSE /

STRATEGIA ANSVSA 2012

76 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

OBIECTIVE PROPUSE /

STRATEGIA ANSVSA 2012

77 RAPORT DE ACTIVITATE ANSVSA 2011

RRRAAAPPPOOORRRTTT AAACCCTTTIIIVVVIIITTTAAATTTEEE

222000111111