R Tagore - Poezii

download R Tagore - Poezii

of 22

description

Rabindranath Tagore - poet - poezii

Transcript of R Tagore - Poezii

 • W""t

  M -ai fdcut nemdrginit - aceas ta afost bucuria ta.-Acest caliciu fragil neincetat it golegtigi neincetat iardgi il umpli .,r 'o[[x proaspdtx. :.,1_Acest mic flaut rCe trestietu l-ai purtat peste dealuri gi vdigi-ai indlfat dintr-insul cAntece vegnic' noi. \La atingerea nepieritoare a mAinilor taleinima mea igi depdgegte cuprinsulgi se risipegte in ievdrsdri du tregrdit,Darurile tale nenumdrate, cum le-ag puteacuprinde,\ . .lin micile mele mAini ?Dar evuri gi evuri trec ai tu te ddrui necontenitgi mereu mai rdmAne loc pentru a fi umplut.

  20

 • #\A

  ffi;u

  T*pul cdldtoriei mele este lungicalea pe care o am de strdbdtut este fdr6, sfdrgit-

  Am iegit pe aripile prime L raze de lumindgi mi-am urmat drumul prin singurdtdlile lumilot,ldsAnd. urma mea pe atAtea stele.

  Calea cea mai lungd md aproPie cel mai mult de tine igi modularea cea mai intortocheat[ este tocmai '

  cea care ducela perfecta simplitate a acordului.

  Cdl[torul trebuie sX bat[ la toate porfile inaintede-a ajunge la a sa,"Jrebuie sd rdtdci* ff;*rr,:ii: afar6,pentru a ajunge in sfArgit la templul cel mai liluntric.

  . LXsat-am ochii s[ r[tdceasc[ dep atte, inaintede a* inchide gl

  _l spune: Tu egti aici.

  Aceast[ intreb are, aceast[ agteptarese topegte in lacrimile a o mie de fluvii gi cuftindd lumeasubva1u1acesteicertitudini:Eusr.fht..i.

  2T

 • t\'lx'\il-.'EJU

  /ruuin care floarea ,ce lotus s-a deschis;spiritul meu rXtdcea la intAmplaregi m[ aflam la capdtul puterilor.'Cogul meu era golgi floarea a rdmas pdrXsitd.

  Uneori insd o tristete mH cople$ea: md trezeamzbuciumat din visul meugi simfeam urma suavd a unei ciudate arome?n vAntul de mi azdz,r.Aceastd abia simflte dulceatd imi fdcea inima bolnavd,de dor.-Mi se pdrel cd recunosc rxsuflarea verii ::care nd,zuia cdtre desdvArgire.

  Nu gtiam atunci cd era atdt de aproape,cd era a mea gi cd aceastd suavitatese imprdgtiase in addncul propriei mele inimi.

  b

  22

 • Propriul meu nume este o temnilEin care plAnge cel pe care l-am inchis.$i totu$i, ffud, incetare m[ strXdui sd ridiczidula 'r rlmeu.$i in vrbme ce zr .lt zt acest zid'creqt. ,or.t:#t"r

  meu'

  in adAncurilebeznei eu nu-mi mai intrezdrescadevdrata mea fiinfd.

  MA mAndresc cu acest zid inaltsi de t"u*u;;ht ^;i;i.t ffiuri,eu o astup in grabd cu fdrAnd gi nisip.Dar avAnd mereu grijd de numele meu,eu mfr'depdrtez neincetat de adevdrata mea fiinfd.

  23

 • !.1c.- -"F\

  'iyi \$*'"-'1.S!t!

  '1il.

  L,r*inH! Lumina mea! Lumind umpland universul,luminH, sdrut al ochilor, duiogie a inimii, lumind I

  1l! lumina joacH in miezul viefii melelIubitule, dragostea mea rdsund sub loviturile luminii.Cerurile se deschid, vdntul tresaltd. un hohot de ras

  a strdbdtut pdmAntul.Pe oceanul luminii fluturele-gi deschide aripile. ,'Creasta valurilor de lumind strdlucegte

  :

  de crini gi iasomie.Lumifld, o, iubitul meu, zugrdvegte cu aur cefurile;ea imprdgtie in supremd risipd pietrele scumpe.O incdntare se rdspAndegte din frunzX in frunzd,,

  dragostea mea !O incAntare fdrd mdsurfl,Fluviul cerului Si-a inecat malurile.Intregul val de bucurie se revars[-in afard.

  24

 • CAna creafia era noud gi toate stelele strdluceauin prima lor splendoare , zetilinurd sfat in cer gi cdntard:,,O, tablou al desdvArgirii ! O, preacuratd bucutu,el"

  Dar unul di4tre zel strigd deodat[:,,Mi se pare cd undeva este o gtirbire in acest lant alprealuminii gi una dintre stele s-a pierdut!"

  Struna de aur a harfelor divine se rupse: cAntarea incet[gi ?ngrozili zeLL incepurd sd se tAnguie:,,Fdr6,indoiald era cea mai frurnoasd ta:ilJs_a

  pierdut,

  Din zLrraaceea este cdutatd f[rd incetaregi tdnguirea unuia trece la celXlalt:,,Cu ea lumea gi-a pierdut singura sa bucurie !"

  Dar, in linigtea adAnc 6 arnoplii, steletre surAdgi murmurd intre ele : ,,ZddarnicX este cdutarea !O desdvArgire neintreruptd.este pretutindeni !"

  29

 • T" ifi este dat, Doamn, sd iei parte la bucuriaacestui ritm ?

  Sd te confupzt, s6, te-pierzr,.sd te sfarmiin vdrtejul acestei imense transfigu rdrt?Toate lucrurile se grXbesc, ffud, td,gaz, fdrd,

  a se uita inapoi,ffud ca nici o putere sd poatd opri ceva in loc

  -,

  toate lucrurile se grdbesc.Potrivindu-gi pasul cu ritmul acestei neobosite mu zici,fiecare anotimp sosegte dansAnd, apoi trece

  mar departe _rculori, sunete gi parfumuri igi varsi

  nemdrginitele cascadein aceastd supraabundenfd care se cheltuiegte gi renunfdla ea insdgi gi moare in fiecare clipd.

  32

 • 1{ l

  *-* 'ft'"*-, 'i.'r" f i',, i. 1*

  Zuus-a scurs, umbrele cdldtoresc prin lume.Este ti4lpul sd merg la rAuSi se@mplu ulciorul cu ape.Aerul este linigtit i apeicare md cheam6. Voi mergeicolo in

  _mAhnitul amurg.Nimeni pe singuiiti.,rl dium-var,;"ru8#llx. 'IJtg se tArdgte pe apa fluviului.Nu gtiu dacd am sX md mai intorc.Nu gtiu ce intAmplxtoare intAlnire... Acolo,

  aproape de vad,omul necunoscut cAntd din lduta sa.

  34

 • M i se pare cd sunt asemenea nourului rdtdcindpe cerul toamnei. o, soarele meu vegnic triuJfrllituLa atingerea ta ceafa mea incd nu s-a risipit,pentru ca sd-devin unul gi acelagi cu lumina ta.Astfel eu *. ;iiin care stau despdrfit de tine.Dacd aceasta este dorinta Jg gi acesta este jocul tdu,iu-ti asupr a ta fugara t_rlgfnconsistenld .

  -n

  Impodobegt6-o in culorT, zugrdvegte-o cu at;r,pentru ca, pe vAntul leneg pe care plutegte,sd se rXspAndeascX in schimbdtoare minuni.Apoi, dacd iardgi dorinfa ta este ca la venirea noptiijocul sd inc eteze, voi dispare in intuneric...Sau poate intr-un surAs al albei dimineti,in prospelirnea acestei curdfii transparente.

  35

 • Yh*-

  D e-a lungul multor ztlede lAn cezealeam deplAns timpgl pierdut.$i totusi el nu a fost nicicand pierdut, Doamne !Cdcituailuat:inmAini1etale.'.'..fiecareinfimd.c1i.pd,avie!iimele...].Ascuns in inima lucrurilor,tu hr[negti s[mdnfa pAn d l,ainioltr i.r:e,, 'mugurele pAnX se des face,,gi floarea ce se invoaltd pAn[ la belgugul fructului.Me aflam acolo pe patul meu de leneviregi-mi inchipuiam cd tot lucrul meu a incetat.M-am treztt diminealagi mi-am aflat grddina-ncXrcatd de minuni gi corole.

  36

 • Ir', mAinile tale, Doamne, timpul este fdr6,margini.Nu se afld nimeni in stare s[-[i socoteascd minutele.Ztle\egi noptile se destramd, epocile se invoaltdgi apoi se ofilesc asemenea florilor.Tu gtii sd agtepti.

  Noi insd, oamenii, noi nu avem timp de pierdut.$i pentru cd nu avem timp de pierdut,

  trebuie sd ne cdznimpentru gansele noastre. Suntem prea s[racipentqu a ne ingddui sd fim in intdrziere.

  $i astfel se scurge timpul pe care eu il ddruiesctuturor tdnguitorilor care mi-l cer.Iar la sfArgitul zrletmd grdbesc de teamdca ferestrele sd nu fi r6mas deschise.Apoi gdsesc cf, totugi incd mai este timp.

  37

 • 1"I

  l

  l

  "rud, Pentru tine alcXtui-voi un girag de perleilin-lacrimile mdhnirii mele.Pentru a-fi acoperi picioarele, stelele au ctzelat inelede lumind, dar darul meu ar voi sH atArne |a gdtul tdu.Preaplinul gi strdlucirea emand din tine.Tu ai cdderea 4" u le 4drui,iiufe tu pirtru.Dar aceastX trffiuffiu iHapartinein mo,C absolutgi cAnd Ii-o aduc drept ofran de,harul tdu vine sd o rdspldteascd.

  38

 • \5 t.\; "''

  tr'te. "''tf 'q \,.

  $i acum, rdmanetr cu bine ! vreau se-mi urati drum buryfrafii mei. Ve mulgumesc, adAnc inclindndu-md.Iatd,,am ldsat cheile in ugd.Renunf la orice drept as.qpracasgi mele.Ddruiti'mi insd cAteva vorbe bune.MultX vreme am fost prieteni gi eu am primit de la voimai mult decdt arn putut sd v6 ddrui"ri.Acum zruasfArge$te. S-a consumat lampa care a luminatcoltrul meu de umbrd. o chemare *i-ui;Jgi sunt gata pentru cdldtorie.

  +o

 • -.....wP"

  1" acest ceas al despdrfirii, urafi-mi noroc, prieteni !Cerul se inrogegte de auror[.Calea se deschide :plg$tag.ts ry mX i$r""hati ce iau cu mille.Plec la drurn cu mAinile goalegi inima plind de agteptare.,\imi voi pune coroana de nuntd , ,''FNu am imbrdcat haina intunecatd a pelerinilor.fa"fAjSenge mii6'pufletu1, desi {q}f)primejdii pe drumLa capdtul cdldtoriei mele va apdrel

  luceafdrul ,de seardgi accentele tdnguitoare ale cAntecelor vecernieitzbucni-vor deodatd sub arcada regeascd.

  +1

 • M d cufund in adAncul oceanului de forme,in nddejdea cd voi afla perla desdvArgitd gi fdrd formd.Navighezdin port in port in luntrea aceastahdituitd de furtunX. Departe sunt acurn zilele.\ r,r jocului meu/cand imi plxcea sd m* las ?gggg$ de valuri.

  Iar acum ndzuresc sd sfArgesc(n c )$ este''-'-/"'\q-'"---" fdrd de moarte.

  in sala de pt'imire, aproape in abisul ffurdfunddin care se inalgd un cdntec negrdtt,voi strdnge harfa vielii mele. ,ffi.rTe voi acorda dupd ritmul vegniciei, harfd ! -gi cAnd Iu fi vibrat supremul tdu suspin,lrla picioarele Marii Linigti te voi lXsasd odihnegti tdcutd.

  +2

 • R5ty

  au ceutat ,Ce-a lungul .. r . ..intregii mele vieli.

  Ele m-au purtat din poartd in poartd. P;#ele, 5

  pipXind gi t.t,ttAnd universul, am simfit in jurul meu.CAntecele mele m-au inv5lat tot ceea ce am aflat

  aagr ml-au ardtat ascunsele cdrdrigi m-au fdcut sd descoper atAfia agtri pe zdrile afunde

  CAntecele mele mi-au fost cdlHuzh r .r . lcdtretainicu1t[r.Ama1bucurieigialduierii;iar acum c[tre grilajul cdrui castel m-au adus

  Pe inserate,in timp ce cdldtoria mea se incheie ?

  ,t "-!&t5

 • C ar,d tu ai apdrut, o, Poet-Univers, pe universul Angliei,Acea insuld tncercuitd de oceane te-a strAns la sAnul ei.Ca pe cea mai adevdratd.comoarH a inimii sale.$i sdrutAndu-ti fruntea inaltd te-a inconjuratCu brafele rdmuroaselor ei pdduri,$i infegurAndu-te in mantia .^u1nrilor tainic e, eate-a pdstratO clipd in ograda unde vin sd se joace zdiele,fard strdlucind de flori sdlbatice gi frunze inrourate !Ascunzigurile impddurite ale insulei nu se degteptaserdincILa imnul Laudei tale, o Soare al Poefilor !Apoi tu ai atins pe incetul zentt glorios al soarelui

  a

  de-amrazd,Tu urmai solemnul gest linigtit al necuprinsului.Tu depdgeai orizontul tdu din veac in veac,Pentru a-[i lua in sfArgit loculin inima firmamentului omenesc.Astfel in aceas t6, zi gloria ta este slHvitdSub tremurdtoarele frunze ale palmierului,Dupd secole , pe malurile oceanului indic.

  Tric:enten:arului lui Shakesp eare, 1916 .

  65

 • W,*'

  D d poruncd gi voi culege toate fructele meleJpt4$e

  -!i le aduce in cosuri pline in grddina ta,Q, toate cf,lunele din ele s-au ir".,, t, rar altelesulTTfiehlnecoapte.

  9Ti anotimpul se face mai greu de frumusefegi fluierul pdstorului suspinE itr umbrd. 5De poruncd gi voi pune sd se umflepdnza corabiei pe rAu.VAntul de martie s-a ridicatgi a tulburat valurile care lanc ezeau.GrXdina gi-a exhalat tot sufletul gi in ceasul mAhnital serii,

  ,

  o chemare a sosit de la cas a ta,pe plaja aurie a soarelui apune.

  70

 • II

  t

  \ \'l /j\ I tL* *r'

  O, Noapte, Nqapte acoperitd de vdluri,fd din mine poetul tdu !Unii au stat mufi in umbra ta veacuri de-a rAndul.Lasd-mH sd fac cunoscute cAntecele lor.Il-md in carul tdu fdrd rofi sdltAnd tdcut .

  din lume in lume,o, ttr,regind in palatul timpului,tu, mdreatd gi intunecatd !

  AtAtea spirite intrebdtoare au intrat pe furig in curtea tagi au pdndit in casa ta fdrd lumind, cerAnd un rdspuns.Din atAtea inimi, strdpunse de acea sdgeatH a bucuriei

  , pe care o slobozea mAna necunoscutH,cdntecul de sdrbdtoare a tzbucnitzguduind bezna pAnd in temeliile ei.Aceste suflete treze gi-au ridicat privireaspre lumina instelatd gi rdmAn uimitein fala unei comori atAt de neagteptat aflate.FH din mine poetul lor, o, Noapte,poetul tdcerii tale de nepdtruns.

  !.)

 • qrffi/

  O, Foc, fratele meu, iti inchin un cAntec de triumf !Tu egti chipul de purpurd gi strdlucitoral absolutei libertefl.Brafele tale se inalfd cdtre cergi prin pxrimagele tale degete strunele harfelor

  sunt atinse.Mdreate este muzlca dansului tdu.CAnd zilele mele se vor sfArgigt zdgazuttle se vor fi deschis, tu vei arde pAnd |a cenu$eaceste corzi ale mAinilor gi picioarelor mlle.Trupul meu va fi unul cu ai tXu,inima mea va fi cuprinsd in vArtejurile fren ezteitalegi cdldura dogoratoare care a fost viafa rneava fAgni dintr-o datd cdtre tinepentru a se confunda etern cu fldcdrile tale.

  82

 • .rk*- n

  Zrcle mele pdmAntegti se scurg asemeneaunui rAu tngust

  gi sufletul meu se agald de pluta vie a corPului meu.Am sd-l pdrXsesc cAnd voi trece pe fdrmul celdlalt.Atunci... ?Poate cd acolo lumina gi iritunericul sunt asemdndtoare ?

  Denecunoscutul este vegnica libertate.El este fdrd mild in iubirea sa.El sfarrnX scoica pentru a afla perla mutd in neagra sainchisoare.

  Tu ili amintegti zilele de altd datdgi te tAngui, sdrmand inimX ! 'Bucurd-te mai degrabd cd mai sunt ztLecare vor s[ vind !O, Pelerinule, asunat ceusul !Iatd, pentru tine timpul de a spune rimas bundrumurilor !Chipul sdu ifi va fi desvdluit din nougi vd vefi afla din nou fald in fa[d.

  B3

 • hp"

  D" cAte ori, vastule P[mAnt,am dorit sd mX unesc cu tine,gi sd impdrtXgesc bucufia fiecdreia din tulpinile taleindreptate spre cer !

  .

  \/ f. . 1 r\,r rt. '

  z\Mise pare cX am fost al tdu in epoci indepdrtate,mult timp inainte de a md nagte.Oare de ace ca^, cAnd licdririle toamnei alunecdpe cAmpurile de orez,imi amintesc de comuniunea noastrd intimd ?De aceea aud incd ecourile vocilor prietenegti 1'care-mi rdspund din pragul unui tregut tainic ?,\In ceasurile inserdrti,^ I ' zile se intorc spre staul de-a lungulcand clrez

  cdrdrilor ierboase,sub luna mai inaltd decAt fumul cogurilor din sat,meditezla acea mare despdrfire care a avut locin prima dimineafd a fiinfei mele.

  L52