R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA TIIN IFIC -...

26
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ CATEDREI TEORIA ŞI METODICA JOCURILOR PENTRU ANUL 2015 Aprobat Şeful catedrei la şedinţa catedrei Mocrousov-Cuciuc E., din 23.10. 2015 dr. în şt. ped., lect. univ. ________________ CHIŞINĂU, 2015

Transcript of R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA TIIN IFIC -...

Page 1: R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA TIIN IFIC - usefs.mdusefs.md/Catedra_TMJ/Raport_activitate_stiintifica_2015.pdf · claselor primare din Republica Moldova”, Materiale Conferin ei

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

R A P O R T

PRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ CATEDREI TEORIA ŞI METODICA JOCURILOR

PENTRU ANUL 2015

Aprobat Şeful catedrei

la şedinţa catedrei Mocrousov-Cuciuc E., din 23.10. 2015 dr. în şt. ped., lect. univ.

________________

CHIŞINĂU, 2015

Page 2: R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA TIIN IFIC - usefs.mdusefs.md/Catedra_TMJ/Raport_activitate_stiintifica_2015.pdf · claselor primare din Republica Moldova”, Materiale Conferin ei

2

CONŢINUTUL

RAPORTULUI AL ACTIVITĂŢII ŞTIINŢIFICE

A CATEDREI PENTRU ANUL 2015

1. Lista personalului ştiinţifico-didactic al catedrei………………………….3

2. Participări în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale……………..…4

3. Participări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale……………4-5

4. Publicaţii realizate şi brevete obţinute în anul 2015……………………….5-7

5. Activitatea ştiinţifică privind pregătirea doctoranzilor în cadrul catedrei…7-9

6. Antrenarea membrilor catedrei în activităţi conexe cercetări…………….9-19

7. Concluzii şi propuneri…………………………………………………19

8. Planul de cercetare ştiinţifică a doctoranzilor catedrei Teoria şi Metodica

Jocurilor pentru anul 2016……………………………………………..20-26

Page 3: R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA TIIN IFIC - usefs.mdusefs.md/Catedra_TMJ/Raport_activitate_stiintifica_2015.pdf · claselor primare din Republica Moldova”, Materiale Conferin ei

I. Lista personalului ştiinţifico-didactic al catedrei.

Nr.crt.

Numele, prenumele

Dr.

hab.

,pr

of.u

niv.

Dr.

hab.

,co

nf.u

niv.

Dr.

,pro

f.un

iv.

Dr.

,con

f.un

iv.

Dr.

,lec

tor

supe

rior

Dr.

,lec

tor

Con

f.un

iv.

Lec

tor

supe

rior

Lec

tor

Tot

al

1 Mocrousov-CuciucElena

+ 1

2 Rotaru Andrei + 13 Stepanov Vasile + 14 Tabîrţa Vasile + 15 Conohova Tatiana + 16 Sîrghi Serghei + 17 Bragarenco Nicolae + 18 Grabco Alexei + 19 Verejan Ruslan + 110 Suponicov Valentin + 111 Rusu Corneliu + 112 Revencu Alexandru + 113 Anghel Alexandru + 114 Radovschi Dumitru + 115 Onică Vera + 116 Grosul Valeria + 117 Ciorbă Constantin + 118 Păcuraru Alexandru + 119 Budevici-Puiu Anato l + 120 Ghimp Andrei + 121 Jubîrca Constantin + 122 Mardare Vasile + 123 Danail Sergiu + 124 Schiţco Margareta + 125 Gârneţ Ion + 126 Bulai Veaceslav + 127 Pereu Oleg + 128 Chiliverdi Gheorghe + 129 Cozii Iurii + 1

Total % 1 - 2 1 2 2 1 1 19 293 7 3 7 7 3 3 66 100%

Page 4: R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA TIIN IFIC - usefs.mdusefs.md/Catedra_TMJ/Raport_activitate_stiintifica_2015.pdf · claselor primare din Republica Moldova”, Materiale Conferin ei

II. Participări în proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

1. „Proiect independent pentru tineri cercetători” 2015 „Viziuni conceptuale

moderne în proiectarea bazelor metodologice ale pregătirii sportive a

copiilor”. Director de proiect Mocrousov-Cuciuc Elena, dr. în ştiinţe

pedagogice, lect. univ.

2. „Asigurarea ştiinţifico-metodică a procesului de antrenament al loturilor

naţionale ale Republicii Moldova pentru Jocurile Olimpice, campionatele

europene şi mondiale (2015-2018)”. Conducătorul proiectului Manolachi

Veaceslav, dr. hab. în ştiinţe ped., prof. univ., Antrenor Emerit al RM,

executorii proiectului abilitaţi cu dreptul de îndrumător ştiinţific – Budevici-

Puiu Anatolie, dr., prof. univ.

III. Participări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Nr.crt.

Numele, prenumele Seminare: tema, locul, data, anul desfăşurării

1 Păcuraru A., dr., prof. univ. Congresul Internaţional de Educaţie Fizică, Sport şiKinetoterapie, ediţia a IV-a, 11-12 iunie, 2015,Bucureşti (România).

2 Tăbîrţa V., dr., lect. sup. International Scientific Conference, „Sport,education, culture – interdisciplinary approaches inscientific research” 28-30 may, 2015, Galaţi(România).

3 Mocrousov-Cuciuc E., dr., lect.univ.Ciorba C., dr. hab., prof.univ.Păcuraru A., dr., prof. univ.Tabîrţa V., dr., lect. sup.Stepanov V., lect. sup.Sîrghi S., lect. sup.Rusu C., lect. univ.Bragarenco N., lect. univ.Verejan R., lect. sup.

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, consacrate ZileiMondiale a Calităţii, 14-15 noiembrie, 2014, Chişinău,USEFS „Probleme actuale privind perfecţionareasistemului de învăţământ în domeniul culturiifizice”.

4 Mocrousov-Cuciuc E., dr., lect.univ.Ciorba C., dr. hab., prof.univ.Budevici-Puiu A., dr, prof. univ.

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, 06-07 noiembrie,2015, Chişinău, USEFS „Cultura fizică şi sportulîntr-o societate bazată pe cunoaştere”.

Page 5: R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA TIIN IFIC - usefs.mdusefs.md/Catedra_TMJ/Raport_activitate_stiintifica_2015.pdf · claselor primare din Republica Moldova”, Materiale Conferin ei

5

Sîrghi S., lect. sup.Mardare V., lect. univ.Anghel A., lect. univ.

5 Mocrousov-Cuciuc E., dr., lect.univ.

Seminarul Internaţional ştiinţifico-metodic, 07noiembrie, 2015, Chişinău, USEFS, Catedra de ProbeSportive Individuale, “Probleme actuale privindperfecţionarea pregătirii sportivilor de performanţădin sporturile de lupte”.

IV. Publicaţii realizate şi brevete obţinute în anul 2015.

1. Mocrousov-Cuciuc Elena “Современный спортивный отбор детей для

настольного тенниса, как эффективный фактор обучения на этапе

начальной подготовки”. Monografia. Publicată în Germania la LAMBERT

Academic Publishing. ISBN 978-3-659-57371-2, ISBN 978-9975-131-08-7,

796.386.015, 164 p.

2. Mocrousov-Cuciuc Elena „Изучение функционально-двигательного

состояния мальчиков для спортивного отбора в настольный теннис

посредством современных стабилометрических средств”, Materiale

Conferinţe ştiinţifice Internaţionale, Chişinău, 2015, p. 20-24, ISBN 978-

9975-131-21-6.

3. Tăbârţa Vasile „Rugby. Pregătire de forţă-viteză”. Monografie. Tip.

„Valinex SRL” 2015, 128 p. ISBN 978-99975-68-269-5.

4. Tăbârţa Vasile „Dinamic learning games in volleiball game cu primary

school pupils”. International Scientific Conference, „Sport, education,

culture – interdisciplinary approaches in scientific research” 28-30 may,

2015, Galaţi (România).

5. Conohova T., Capaţina Gr. „Aplicarea jocului de volei în Kinetoterapie

(curs volei pentru studenţii facultăţii Kinetoterapie)”. Chişinău, 2015, 88 p.

6. Conohova T., Păcuraru A. „Teoria şi metodica jocului de volei (curs de

bază)”. Chişinău, 2015, 145 p.

Page 6: R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA TIIN IFIC - usefs.mdusefs.md/Catedra_TMJ/Raport_activitate_stiintifica_2015.pdf · claselor primare din Republica Moldova”, Materiale Conferin ei

6

7. Anghel A. „Dezvoltarea rezistenţei speciale a canoiştilor de înaltă

performanţă în perioada pregătitoare a ciclului anual de antrenament”.

Teoria şi Arta Educaţiei Fizice în şcoală Nr. 1, Chişinău, 2015, p. 47-49.

8. Franţ A ., Budevici-Puiu A. “Dezvoltarea personală și profesională a

resurselor umane din entităţile sportive prin consultanţă managerială

acmeologică”, Materiale Conferinţe Ştiinţifice Internaţionale, Chişinău,

2015, p. 20-24, ISBN 978-9975-131-21-6.

9. Benedek F., Petrariu I., Păcuraru A. “Studiu privind dezvoltarea vitezei de

execuţie prin mijloace şi metode specific jocului de baschet la elevii claselor

liceale”, Materiale Conferinţe Ştiinţifice Internaţionale, Chişinău, 2015,

p. 86-89, ISBN 978-9975-131-21-6.

10. Ciorbă C., Ciorbă S. “Unele aspecte privind pregătirea motrice a elevilor

claselor primare din Republica Moldova”, Materiale Conferinţei Ştiinţifice

Internaţionale, Chişinău, 2015, p. 89-92, ISBN 978-9975-131-21-6.

11. Petrariu E., Păcuraru A. “Contribuţii privind optimizarea gradului de

dezvoltare a capacităţilor coordinative la elevii de 10-12 ani”, Materiale

Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, Chişinău, 2015, p. 130-135, ISBN 978-

9975-131-21-6.

12. Ferenţ R., Păcuraru A. “Percepţia antrenorilor asupra relaţiei motivaţie –

performanţă în pregătirea handbaliştilor juniori”, Materiale Conferinţei

ştiinţifice Internaţionale, Chişinău, 2015, p. 208-213, ISBN 978-9975-131-

21-6.

13. Mardare V., Budevici-Puiu L. “Particularităţi ale organizării şi promovării

competiţiei sportive de către entităţile de profil”, Materiale Conferinţei

Ştiinţifice Internaţionale, Chişinău, 2015, p. 236-241, ISBN 978-9975-131-

21-6.

14. Mihnea B., Budevici-Puiu A. “Program de antrenament pentru studenţii

care practică mountain bike-ul”, Materiale Conferinţei Ştiinţifice

Internaţionale, Chişinău, 2015, p. 241-244, ISBN 978-9975-131-21-6.

Page 7: R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA TIIN IFIC - usefs.mdusefs.md/Catedra_TMJ/Raport_activitate_stiintifica_2015.pdf · claselor primare din Republica Moldova”, Materiale Conferin ei

7

15. Sîrghi S., Carp I. “Evaluarea nivelului pregătirii fizice specifice diferenţiate

a fotbaliştilor de diferite vîrste şi posturi de joc”, Materiale Conferinţei

Şiinţifice Internaţionale, Chişinău, 2015, p. 281-288, ISBN 978-9975-131-

21-6.

16. Poburnîi P., Anghel A. „Исследование воспитания локальной мышечной

выносливости у гребцов высокой квалификации в подготовительном

периоде годового цикла тренировки” , Materiale Conferinţei Ştiinţifice

Internaţionale, Chişinău, 2015, p. 335-338, ISBN 978-9975-131-21-6.

17. Volcu I., Budevici-Puiu A. „Dezvoltarea Catedrei Managementul Culturii

Fizice în baza activităţii inovaţionale”, Materiale Conferinţei Ştiinţifice

Internaţionale, Chişinău, 2015, p. 521-526, ISBN 978-9975-131-21-6.

V. Activitatea ştiinţifică privind pregătirea doctoranzilor în cadrul catedrei.

Nr.crt.

Numele,prenumele

doctoranduluiConducător

ştiinţific

Anulde

studiiTitlul tezei de doctor

Susţineriprealabile

(data,anul)

Susţinerifinale (data,anul)

1 RevencuAlexandru

Capaţina Gr.,dr. hab.,prof. univ.

IIPerfecţionarea tehnică

a juniorilor I în jocul derugby-7.

2 BibirigLeonard

Capaţina Gr.,dr. hab.,prof. univ.

IIIModelarea pregătiriicomplexe a interului

stânga în handbalul deperformanţă.

3 Cojocaru Boris Grimalschi T.,dr., prof. univ. III

Formarea capacităţilorcoordinative a

fotbaliştilor juniori devârsta 8-12 ani.

4 Grosul Valeria Demcenco P.,dr., conf. univ. II

Особенностиподготовки кадетов внастольный теннис впериод их перехода в

кадеты.5 Mardare Vasile Budevici-Puiu

L., dr.,conf. univ.

IIEficientizarea

managementuluiactivităţilor sportive înmediul urban şi rural.

6 Danail Sergiu Manolachi V.,dr. hab.,prof. univ.

Metodologia formăriicompetenţelor

profesionale la viitorii

2016

Page 8: R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA TIIN IFIC - usefs.mdusefs.md/Catedra_TMJ/Raport_activitate_stiintifica_2015.pdf · claselor primare din Republica Moldova”, Materiale Conferin ei

8

profesori-antrenori îndomeniul fotbal.

7 Ferenţ Raul Păcuraru A.,dr., prof. univ.

Rolul factorilormotivaţionali în

optimizareperformanţelor în jocul

de handbal.

Ianuarie2016

8 JuravlePetrariu-Liliana

Păcuraru A.,dr., prof. univ.

Optimizarea sistemuluide selecţie a

handbaliştilor de 10-12ani, analizând gradul

de dezvoltare acapacităţilorcoordinative.

Decembrie2015

9 Palamarciuc-BerlinschiLiliana

Ciorbă C.,dr. hab.,prof. univ.

IIRolul sarcinilor

individuale în educaţiefizică a elevilor claselor

primare.10 Aga Vlad Rotaru A.,

dr., conf. univ. IIStudiu analitic al

indicilor pregătiriifizice şi tehnice ai

fotbaliştilor de 14-15ani.

11 Strujan Ioan Rotaru A.,dr., conf. univ. II

Interacţiunea dintrefactorii pregătirii fizice

şi cei ai pregătiriitehnice în cadrulantrenamentului

voleibaliştilor cadeţi12 Verejan Ruslan Capaţina Gr.,

dr. hab.,prof. univ.

Моделированиепредсоревновательного этапа подготовки

линейного игрока12-13 лет в гандболе.

30.09.2014

13 Onesim Florin Păcuraru A.,dr., prof. univ.

Corectarea greşelilorde tehnică

caracteristice jocului devolei prin intermediul

analizeivideo/biomecanice

(juni0ori II).

23.12. 2014

14 Ivaşcu Daniela Rotaru A., dr.,conf. univ.

Efectele aplicăriimijloacelor de volei în

cadrul lecţiilor deeducaţie fizică cu elevii

din clasele liceale.

10.06.2015

15 Sîrghi Serghei Carp I., dr.,conf. univ.

Pregătirea fizicăspecială diferenţiată afotbaliştilor de 13-14

ani într-un ciclu anualde antrenament.

22.06.2015

Page 9: R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA TIIN IFIC - usefs.mdusefs.md/Catedra_TMJ/Raport_activitate_stiintifica_2015.pdf · claselor primare din Republica Moldova”, Materiale Conferin ei

9

16 BragarencoNicolae

Goraşenco A.,dr., conf. univ.

Dezvoltareacapacităţilor

coordinative în cadrulpregătirii sportive arugbyştilor juniori.

19.10.2015

17 Radu DanielaSimona

Păcuraru A.,dr., prof. univ.

II Optimizarea predăriijocului de fotbal în

lecţia de educaţie fizicăprin mijloace

netradiţionale la copiide 10-12 ani.

18 HarabadjiuNicolae

Păcuraru A.,dr., prof. univ.

II Optimizarea pregătiriiacţiunilor de joc pentru

tragatorul centruutilizând soft-ul „Data

volley”.19 Vasilică Mihai

ValentinPăcuraru A.,dr., prof. univ.

II Modelarea acţiunilorde atac la voleibalistelejunioare III (13-14 ani).

20 DudnicAdriana

Păcuraru A.,dr., prof. univ.

II Optimizarea procesuluide pregătire sportivă la

o echipă la voleisenioare prin

eficientizarea ataculuidin zona 4.

21 GheorghiuSilviu

Păcuraru A.,dr., prof. univ.

II Rolul capacităţilorcoordinative în

eficientizarea acţiunilorde joc a

baschetbalistelorde 14-15 ani.

VI. Antrenarea membrilor catedrei în activităţi conexe cercetări

(nume, prenume)

Membru al Comisiei examenelor de licenţă/masterat:

1. Mocrousov-Cuciuc E., dr. în ştiinţe ped., lect. univ.

2. Rotaru A., dr. în ştiinţe ped., conf. univ.

3. Tăbîrţa Vasile, dr. în ştiinţe ped., lect. sup.

4. Stepanov V., dr. în ştiinţe ped., lect. sup.

5. Sîrghi S., lect. sup.

Page 10: R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA TIIN IFIC - usefs.mdusefs.md/Catedra_TMJ/Raport_activitate_stiintifica_2015.pdf · claselor primare din Republica Moldova”, Materiale Conferin ei

10

Conducător al tezei de licenţă/masterat susţine:

Nr.crt.

Numele, prenumelestudentului/masterandului

Conducătorştiinţific

Anul destudii

Titlul tezei delicenţă/masterat

T E Z E D E L I C E N Ţ ĂFacultatea de Sport

1 Cojuhari Nicolai Tăbîrţa Vasile,dr. în ştiinţeped., lect. sup.

2014-2015Развитие

скоростно-силовыхспособностей убаскетболистов

юниоров.2 Melniciuc Denis Tăbîrţa Vasile,

dr. în ştiinţeped., lect. sup.

2014-2015Методика обучения

бросков вбаскетболе на

начальном этапеподготовки.

3 Cojocari Igor Tăbîrţa Vasile,dr. în ştiinţeped., lect. sup.

2014-2015Caracteristica şi

metodica instruiriidriblingului în jocul

de baschet.4 Musteaţă Daniel Tăbîrţa Vasile,

dr. în ştiinţeped., lect. sup.

2014-2015Metoda de joc în

pregăireabaschetbaliştilor

începători.5 Drăgălin Valeriu Bragarenco N.,

lect. univ. 2014-2015Metodologia

învăţării deplasărilorla lecţiile de baschet

cu elevii trepteigimnaziale.

6 Luca Vitalie Sîrghi S,lect. sup. 2014-2015

Concepţia de joc şipregătire în fotbal la

nivelul juniorilor-metodele de instruire

specific.7 Lavric Vladimir Sîrghi S,

lect. sup. 2014-2015Model de instruirepentru pregătireafizică individual a

atacanţilor junior înjocul de fotbal.

8 Tîrzîman Olga Rotaru A., dr. înştiinţe ped., conf.univ.

2014-2015Studiul dinamicii

capacităţilor motricecombinate influenţate

în procesulantrenamentului

tinerilorbaschetbalişti.

9 Vlasov Maxim Stepanov V., dr.în ştiinţe ped.,lect. sup.

2014-2015Тренировочные

программысовершенствования

физической

Page 11: R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA TIIN IFIC - usefs.mdusefs.md/Catedra_TMJ/Raport_activitate_stiintifica_2015.pdf · claselor primare din Republica Moldova”, Materiale Conferin ei

11

подготовленностифутболистов в

соревновательномпериоде.

10 Miron Eugenia Stepanov V., dr.în ştiinţe ped.,lect. sup.

2014-2015Microciclurile deantrenament, de

orientare forţă-vitezăîn pregătirea

fotbaliştilor de 16-17ani.

11 Munteanu Alexandru Stepanov V., dr.în ştiinţe ped.,lect. sup.

2014-2015Perfecţionării

rezistenţei specificela fotbalişti juniori

de 17-18 ani.12 Cazacu Marcel Sîrghi S,

lect. sup. 2014-2015Model de instruirepentru pregătirea

fizică individuală ajucătorilor de fotbalce se specializează

pe postul de portar lanivelul juniorilor.

13 Trifan Eugen Jubîrca C.,lect. univ. 2014-2015

Particularităţileprivind pregătireatehnico-tactică a

tinerilor fotbalişti cuvârsta de 10-12 ani.

14 Morteanu Mihai Cojocaru B.,lect. univ. 2014-2015

Pregătirea acţiunilortehnico-tactice afotbaliştilor de

performanţă pe postde fundaş libero şi

dezvoltareacalităţilor motrice în

jocul de fotbal.15 Chirtoagă Ion Cojocaru B.,

lect. univ. 2014-2015Exerciţii pentru

dezvoltareacalităţilor de forţă-viteză a fotbaliştilorde vârsta 14-16 ani.

16 Serbuşca Alexandru Cojocaru B.,lect. univ. 2014-2015

Modelarea perioadeiprecompetiţionale lafotbaliştii cu vârsta

de 18-19 ani.17 Andronic Valentin Cojocaru B.,

lect. univ. 2014-2015Pregătirea acţiunilor

tehnico-tactice ajucătorului.

18 Bulgaru Ana Cojocaru B.,lect. univ. 2014-2015

Rolul dezvoltăriicapacităţilor motrice

în pregătireafuncţională a

fotbaliştilor de vârstă

Page 12: R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA TIIN IFIC - usefs.mdusefs.md/Catedra_TMJ/Raport_activitate_stiintifica_2015.pdf · claselor primare din Republica Moldova”, Materiale Conferin ei

12

15-16 ani.19 Revenco Adriana Revencu A.,

lect. univ. 2014-2015Perfecţionarea

capacităţilor vitezăla jucători de

rugby-7 U-20.

20 Petrache Dorin Revencu A.,lect. univ. 2014-2015

Ameliorareapregătirii psihologice

a rugbiştilorîncepători U-18.

21 Chilari Vadim Conohova T.,dr. în ştiinţeped., lect. sup.

2014-2015Tehnologia

perfecţionăriirezistenţei specificela fotbaliştii juniori

de 17-18 ani.22 Cojevnicov Artiom Danail S.,

lect. univ. 2014-2015Model de instruirepentru pregătirea

fizică individualizatăa atacanţilor juniori

U-16.23 Cinic Alexandr Verejan R.,

lect. univ. 2014-2015Воспитаниеспециальных

физических качествгандболистов 14-15

лет, используяиндивидуальный

метод.24 Pavlov Ion Cojocaru B.,

lect. univ. 2014-2015Pregătirea acţiunilor

tehnico-tactice afotbaliştilor în postde mijlocaş central.

T E Z E D E L I C E N Ţ ĂFacultatea de Pedagogie

Nr.crt.

Numele, prenumelestudentului/masterandului

Conducătorştiinţific

Anul destudii

Titlul tezei delicenţă/masterat

1 Cernov Kiril Mocrousov-Cuciuc E.,dr. în ştiinţe ped., lect. univ.

2014-2015

Studiul privindinfluenţa jocurilor de

mişcare îndezvoltarea calităţii

psihomotrice –viteză, la elevii din

ciclul primar.2 Tîrsînă Natalia Rotaru A., dr. în

ştiinţe ped.,conf. univ.

2014-2015 Studiul pregătiriitehnice şi metodicaînsuşirii jocului devolei de către eleviitreptei gimnaziale.

Page 13: R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA TIIN IFIC - usefs.mdusefs.md/Catedra_TMJ/Raport_activitate_stiintifica_2015.pdf · claselor primare din Republica Moldova”, Materiale Conferin ei

13

3 Ognivenco Mihai Conohova T.,dr. în ştiinţe

ped., lect. sup.2014-2015

Eficientizarea lecţieide educaţie fizică

prin metoda şimijloace specificejocului de fotbal.

4 Artîc Mihaela Revencu A.,lect. univ.

2014-2015 Perfecţionareacapacităţilor putere

la rugbyşti începătoriU-18.

5 Druga Mihaela Revencu A.,lect. univ. 2014-2015

Educarea calităţilorde viteză-forţă lavoleibalişti dininstituţiile de

învăţământ superiorprin metoda

antrenamentului peintervale.

T E Z E D E L I C E N Ţ ĂFacultatea Învăţământ cu Frecvenţa Redusă

Nr.crt.

Numele, prenumelestudentului/masterandului

Conducătorştiinţific

Anul destudii

Titlul tezei delicenţă/masterat

1 Sima Anatolie Rotaru A.,dr.în ştiinţe ped.,conf. univ.

2014-2015Aspecte tehnico-tactice privind

pregătirea sportivă afotbaliştilor juniorispecializaţi pe post

de mijlocaş.2 Dedilica Igor Bragarenco N.,

lect. univ. 2014-2015Influenţa jocurilor

dinamice cu elementedin baschet asupra

dezvoltării calităţilormotrice a elevilor din

clasa V-a.3 Arhip Victor Revencu A.,

lect. univ. 2014-2015Aplicarea

mijloacelor specificeşi nespecifice pentru

dezvoltareacalităţilor motriceimportante pentru

rugbişti în perioadaselecţiei primare.

4 Toderici Nicolai Rusu C.,lect. univ. 2014-2015

Particularităţiletehnico-tactice a

jucătorilor atacanţiîn jocul de fotbal.

5 Vatamaniuc Dumitru Rusu C.,lect. univ. 2014-2015

Particularităţileutilizării pasei lungi

(frecvenţă,eficacitate) în jocul

de fotbal.

Page 14: R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA TIIN IFIC - usefs.mdusefs.md/Catedra_TMJ/Raport_activitate_stiintifica_2015.pdf · claselor primare din Republica Moldova”, Materiale Conferin ei

14

6 Creţu Igor Cojocaru B.,lect. univ. 2014-2015

Metodele şi aspecteleantrenamentului defotbal în procesul de

pregătire tehnico-tactic a juniorilor cu

vârsta 12-14 ani.7 Vatavu Octavian Burciu M.,

lect. univ. 2014-2015Studiu asupraconţinutuluimodelului de

instruire a pregătiriiteoretice a juniorilor

în jocul de fotbal.8 Tiholaz Veaceslav Burciu M.,

lect. univ. 2014-2015Identificarea unormetode şi mijloacepentru dezvoltareavitezei în jocul defotbal la vârsta de

12-13 ani.9 Macoviciuc Andrei Burciu M.,

lect. univ.2014-2015 Studiu privind

metodologia selecţieişi pregătirea

portarilor în jocul defotbal.

10 Suruceanu Oleg Burciu M.,lect. univ. 2014-2015

Eficientizareafinalizării în jocul defotbal la o grupă de

juniori.11 Barbăroşie Victor Burciu M.,

lect. univ. 2014-2015Studiu privindconsolidarea

tehnico-tactică ajocului în atac defotbaliştii juniori

(13-14 ani).12 Chiriac Vitalie Danail S.,

lect. univ. 2014-2015Influenţa jocului de

fotbal cu numărredus de jucător

asupra indicilor depregătire şi a

concepţiei de joc la ogrupă de 17-18 ani.

13 Radu Dumitru Sîrghi S.,lect. sup. 2014-2015

Studiu privindidentificarea unorparticularităţi ale

jocului portarului înfotbalul modern.

14 Darii Anatolie Sîrghi S.,lect. sup. 2014-2015

Metodica învăţării şiperfecţionării

preluării urmată depasă şi utilizarea lor

în jocul de fotbal.

Page 15: R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA TIIN IFIC - usefs.mdusefs.md/Catedra_TMJ/Raport_activitate_stiintifica_2015.pdf · claselor primare din Republica Moldova”, Materiale Conferin ei

15

15 Caminschi Vadim Sîrghi S.,lect. sup. 2014-2015

Aspecte privindaruncările de la

margine şi loviturilede colţ-valorificarealor în jocul de fotbal.

16 Adam Mircea Sîrghi S.,lect. sup. 2014-2015

Optimizareaconţinutului

antrenamentuluiprivind acţiunile definalizare la nivelul

juniorilor în jocul defotbal.

17 Portarescu Ion Rusu C.,lect. univ. 2014-2015

Optimizareaprocesului de

pregătire la copii de11-12 ani în jocul de

fotbal.18 Costandachi Vadim Rusu C.,

lect. univ. 2014-2015Strategia

antrenamentuluisportiv orientată spreîmbunătăţirea jocului

în apărare la oechipă de juniori

(17-18 ani) în fotbal.19 Танасой Андрей Mocrousov-

Cuciuc E.,dr.în ştiinţe ped.,lect. univ.

2014-2015Особенностивоспитания

двигательныхспособностейпосредством

подвижных игр исостоянияфизической

подготовленностиу детей начальной

школы.20 Răcilă Andrei Mocrousov-

Cuciuc E.,dr.în ştiinţe ped.,lect. univ.

2014-2015 Determinareaconţinutului şi căilor

de dezvoltare arezistenţei la copii

din clasele primare.21 Кроитору Виталий Rotaru A.,

dr.în ştiinţe ped.,conf. univ.

2014-2015Спортивная

ориентация иметодика отборадетей для занятия

баскетболом.

Page 16: R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA TIIN IFIC - usefs.mdusefs.md/Catedra_TMJ/Raport_activitate_stiintifica_2015.pdf · claselor primare din Republica Moldova”, Materiale Conferin ei

16

22 Бахов Дмитрий Rotaru A.,dr.în ştiinţe ped.,conf. univ.

2014-2015Исследованиеструктуры

нападающего удараи уровня технико-

тактическойподготовки

волейболистов.23 Чебан Анатолий Grosul V.,

lect. univ.2014-2015 Совершенствование

техническойподготовкистудентов

волейболистовметодом круговой

тренировки.24 Mîndrean Roman Cojocaru B.,

lect. univ. 2014-2015Rolul mişcărilor

înşelătoare „fenta”în ofensivă şi

defensivă, în ofensivăşi defensivă, în

pregătirea acţiunilortehnico-tactice a

jucătorilor.25 Сафроний Алексей Budevici-Puiu A.,

dr., prof. univ. 2014-2015Влияние занятий

гандболом науровень развития

физическихкачеств.

26 Chiţanu Ion Jubîrca C.,lect. univ. 2014-2015

Tendinţe metodiceprivind selecţia şi

pregătirea echipelorde fotbal la nivelul

juniorilor.27 Corlăteanu Timofei Jubîrca C.,

lect. univ. 2014-2015Studiu privind

impactulpersonalităţii

antrenorului asupraevoluţiei fotbaliştilor.

28 Lambarschi Lilian Jubîrca C.,lect. univ. 2014-2015

Studiu asupramodelului jucătorului

mijlocaş central înjocul de fotbal.

29 Cherciu Nicolai Bragarenco N.,lect. univ. 2014-2015

Unele aspecte înpregătirea de forţă-viteză a rugbiştilor

de performanţă.30 Gac Mihail Grosul V.,

lect. univ. 2014-2015Perfecţionarea

tehnicii jocului debaschet în baza

folosirii jocurilorpregătitoare la lecţia

de jocuri sportive.

Page 17: R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA TIIN IFIC - usefs.mdusefs.md/Catedra_TMJ/Raport_activitate_stiintifica_2015.pdf · claselor primare din Republica Moldova”, Materiale Conferin ei

17

31 Sidoi Evghenii Bragarenco N.,lect. univ. 2014-2015

Metodica aplicăriijocurilor

pregătitoare lalecţiile de handbal cu

elevii trepteigimnaziale.

32 Mozgovoi Vladimir Stepanov V.,dr. în ştiinţe.,lect. sup.

2014-2015Изучение влияния

средствфизического

воспитания накоррекцию

пониженногоуровня

психофизическогоразвития

школьниковначальных классов.

33 Colesnicenco Vadim Rotaru A.,dr., conf. univ. 2014-2015

Influenţa mijloacelorspecifice jocului de

volei asupradezvoltării

capacităţilor deviteză-forţă la elevii

în vârsta de 12-14 ani.

34 Какулиа Давид Stepanov V.,dr.în ştiinţe ped.,lect. sup.

2014-2015Исследованиеколлективных

действий в защитев современном

футболе.35 Бондарюк Игорь Stepanov V.,

dr.în ştiinţe ped.,lect. sup.

2014-2015Программирование

тренировочногопроцесса

футболистоввысокой

квалификации всоревновательном

периоде.36 Карпов Олег Stepanov V.,

dr.în ştiinţe ped.,lect. sup.

2014-2015Исследование

методикисовершенствования

специальнойвыносливости

квалифицированныхфутболистов.

Page 18: R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA TIIN IFIC - usefs.mdusefs.md/Catedra_TMJ/Raport_activitate_stiintifica_2015.pdf · claselor primare din Republica Moldova”, Materiale Conferin ei

18

T E Z E D E M A S T E RFacultatea de Sport

Nr.crt.

Numele, prenumelestudentului/masterandului

Conducătorştiinţific

Anul destudii

Titlul tezei delicenţă/masterat

1 Şumacova Iulia Mocrousov-Cuciuc E.,dr.în ştiinţe ped.,lect univ.

2014-2015Настольный

теннис как третийчас уроков вфизическом

воспитании детейначальной школы.

2 Scerbina Maria Mocrousov-Cuciuc E.,dr.în ştiinţe ped.,lect univ.

2014-2015Особенностиначального

спортивногоотбора мальчиков

7-8 лет длянастольного

тенниса.3 Bînzari Mihail Capaţina Gr.,

dr. hab.,conf. univ.

2014-2015Perfecţionareavitezei de joc la

fotbaliştii de 12-14ani.

4 Borziac Nicolae Capaţina Gr.,dr. hab.,conf. univ.

2014-2015Eficientizarea

rezistenţei specific şifotbaliştii junior I

5 Demian Igor Capaţina Gr.,dr. hab.,conf. univ.

2014-2015Modelarea pregătiriimijlocaşului în fotbal

prin utilizareaexerciţiilor fizice

speciale.6 Bulov Anatolie Rotaru A.,

dr., conf. univ. 2014-2015Pregătirea fizică

specifică ahandbaliştilor junior

în vîrsta de 16-17ani.

7 Erhan Valeriu Rotaru A.,dr., conf. univ. 2014-2015

Dezvoltareacalităţilor motrice şiinfluenţa lor asupra

pregătirii fizice ahandbalistelor în

vîrsta de 14-15 ani.

Page 19: R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA TIIN IFIC - usefs.mdusefs.md/Catedra_TMJ/Raport_activitate_stiintifica_2015.pdf · claselor primare din Republica Moldova”, Materiale Conferin ei

19

Membrii ai Seminarului Ştiinţific de Profil:

1. Capaţina Gr., dr. hab., prof. univ.

Membri ai comitetelor ştiinţifice ale conferinţelor naţionale şi internaţionale:

1. Budevici-Puiu A., dr., prof. univ.

VII. Concluzii şi propuneri.

· Obiectivele activităţii ştiinţifice al catedrei Teoria şi Metodica Jocurilor,

planificate pentru anul 2015, au fost realizate de colectivul didactico-

ştiinţific.

· Se preconizează, intensificarea activităţii cadrelor didactice a catedrei

privind pregătirea materialelor ştiinţifice pentru publicare, sub formă de

materiale didactice, articole ştiinţifice, monografii, manuale, ghiduri

metodice.

· Dirijarea activităţii de cercetare ştiinţifică a doctoranzilor, masteranzilor şi

studenţilor poate fi considerată realizată la nivel destul de înalt.

· Este necesar, de a îmbunătăţi activitatea laboratorului de cercetarea

ştiinţifică a catedrei Teoria şi Metodica Jocurilor, prin lărgirea relaţiilor de

colaborare cu cercetători din diferite subdiviziuni a universităţii şi altor

centre ştiinţifice din Republica Moldova şi peste hotare pentru sporirea

eficacităţii direcţiilor de cercetare.

· A îmbunătăţi laboratorul de cercetări ştiinţifice a catedrei Teoria şi Metodica

Jocurilor cu utilaj, aparataj şi inventar necesar pentru organizarea şi

desfăşurarea cercetărilor ştiinţifice cu colaboratorilor, studenţilor,

masteranzilor şi doctoranzilor din cadrul catedrei.

Page 20: R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA TIIN IFIC - usefs.mdusefs.md/Catedra_TMJ/Raport_activitate_stiintifica_2015.pdf · claselor primare din Republica Moldova”, Materiale Conferin ei

20

VIII. Planul de cercetare ştiinţifică a doctoranzilor catedrei Teoria şi

Metodica Jocurilor pentru anul 2016.

Nr.crt.

Tematica Obiectiveplanificate

Rezultateştiinţifice

Doctorand Conducătorştiinţific

1 Perfecţionarea tehnică ajuniorilor I în jocul de

rugby-7.

1. Susţinereareferatului încadrul catedrei.2. Planul deactivitateapentru anul IIIde studii.3. Publicareaarticolulştiinţific înstrăinătate.4. Pregătireabazei pentrudesfăşurareaexperimentulpedagogic.

1. Au fostsusţinut referatştiinţific pe anulI de studii.2. Au fostrepartizateanchete dechestionarsociologic laantrenorii derugby al RM.

RevencuAlexandru

Capaţina Gr.,dr. hab.,prof. univ.

2 Modelarea pregătiriicomplexe a interului

stânga în handbalul deperformanţă.

1. Susţinereareferatului încadrul catedrei.2. Elaborareaplanului deactivitatepentru anul IVde studii.3. Publicareaarticolulştiinţific în RM.4. Totalurilecapitolului II lateza de doctor.

1. Au fostsusţinutreferatul încadrul catedrei.2. Au fostelabora planulde activitatepentru anul IVde studii.3. Au fostpublicate 2articoleştiinţifice înRM.

BiririgLeonard

Capaţina Gr.,dr. hab.,prof. univ.

3 Formarea capacităţilorcoordinative a

fotbaliştilor juniori devârsta 8-12 ani.

1. Susţinereareferatului încadrul catedreipe anul II destudii.2. Participareala CongresulŞtiinţificInternaţional,Chişinău, 2016.3. Totalurile lacapitolul II.4. Preconizarearezultatelor

1. Au fostsusţinutreferatul încadrul catedreipe anul II destudii.2. Au fostpublicatarticolulştiinţific în RM.

CojocaruBoris

GrimalschiT., dr., prof.univ.

Page 21: R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA TIIN IFIC - usefs.mdusefs.md/Catedra_TMJ/Raport_activitate_stiintifica_2015.pdf · claselor primare din Republica Moldova”, Materiale Conferin ei

21

experimentuluipedagogic pebaza clubulsportiv de fotbal„Zimbru”,Chişinău.5. Rezultatelechestionaruluisociologic decătre antrenorilorde fotbal dinRM.

4 Особенностиподготовки кадетов внастольный теннис впериод их перехода в

кадеты.

1. Susţinereareferatului încadrul catedreipe anul I destudii.2. Participareala CongresulştiinţificInternaţional,Chişinău, 2016.3. Elaborareaanchetei pentruchestionarsociologic decătreantrenorilor detenis de masădin RM.

1. Au fostsusţinutreferatul încadrul catedreipe anul I destudii.2. A fostelaborat planulde activitateaştiinţifică pentruanul II de studii.

GrosulValeria

Demcenco P.,dr., conf. univ.

5 Eficientizareamanagementului

activităţilor sportive înmediul urban şi rural.

1. Susţinereareferatului încadrul catedreipe anul I destudii.2. Participareala CongresulştiinţificInternaţional,Chişinău, 2016.3. Elaborareaplanului deactivitateştiinţifică peanul II destudii.4. Publicareaarticoluluiştiinţific laConferinţaŞtiinţificăInternaţională,

1. Au fostsusţinutreferatul încadrul catedreipe anul I destudii.2. A fostelaborat planulde activitateştiinţifică peanul II de studii.3. A fostpublicat articolştiinţific înmaterialeConferinţeiŞtiinţificeInternaţională,Chişinău, 2015.

MardareVasile

Budevici-Puiu L.,dr.,conf. univ.

Page 22: R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA TIIN IFIC - usefs.mdusefs.md/Catedra_TMJ/Raport_activitate_stiintifica_2015.pdf · claselor primare din Republica Moldova”, Materiale Conferin ei

22

Chişinău, 2015.6 Metodologia formării

competenţelorprofesionale la viitoriiprofesori-antrenori în

domeniul fotbal

1.Participarea laCongresulŞtiinţificInternaţional,Chişinău, 2016.2. Susţinerea încadrul catedreiTMJ.

DanailSergiu

ManolachiV., dr. hab.,prof. univ.

7 Rolul factorilormotivaţionali în

optimizareperformanţelor în jocul

de handbal.

1.Susţinereareferatului încadrul catedreipe anul IV destudii.2.Participarea laCongresulŞtiinţificInternaţional,Chişinău, 2016.3. Planificareasusţinerii încadrul catedreiTMJ, ianuarie,2016.

1.A fost publicatarticol ştiinţificîn materialeConferinţeŞtiinţificeInternaţionale,Chişinău, 2015.

FerenţRaul

Păcuraru A.,dr.,prof. univ.

8 Optimizarea sistemuluide selecţie a

handbaliştilor de 10-12ani, analizând gradul de

dezvoltare acapacităţilorcoordinative.

1. Susţinereareferatului încadrul catedreipe anul IV destudii.2. Participareala CongresulştiinţificInternaţional,Chişinău, 2016.3. Planificareasusţinerii încadrul catedreiTMJ,decembrie,2015.

1. A fostpublicat articolştiinţific înmaterialeConferinţeŞtiinţificeInternaţionale,Chişinău, 2015.

JuravlePetrariu-Liliana

Păcuraru A.,dr.,prof. univ.

9 Rolul sarcinilorindividuale în educaţie

fizică a elevilor claselorprimare.

1. Susţinereareferatului încadrul catedreipe anul I destudii.2. Participareala CongresulŞtiinţificInternaţional,Chişinău, 2016.

1. A fostsusţinutreferatul încadrul catedreipe anul I destudii.2. A fostelaborat planulştiinţific pe anulII de studii.

Palamarciuc-BerlinschiLiliana

Ciorbă C., dr.hab., prof.univ.

Page 23: R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA TIIN IFIC - usefs.mdusefs.md/Catedra_TMJ/Raport_activitate_stiintifica_2015.pdf · claselor primare din Republica Moldova”, Materiale Conferin ei

23

3. Elaborareaplanuluiştiinţific pe anulII de studii.4. Elaborarea şirepartizareachestionaruluisociologic cătrespecialiştii îndomeniuleducaţiei fiziceşi sportului alRM.

3. A fostelaborat şirepartizatchestionarulsociologic cătrespecialiştii îndomeniuleducaţiei fiziceşi sportului alRM.4. A fostpublicat articolştiinţific înmaterialeConferinţeiŞtiinţificeInternaţionale,Chişinău, 2015.

10 Studiu analitic alindicilor pregătirii fiziceşi tehnice ai fotbaliştilor

de 14-15 ani.

1. Susţinereareferatului încadrul catedreipe anul I destudii.2. Participareala CongresulŞtiinţificInternaţional,Chişinău, 2016.3. Publicareaarticolulştiinţific în RM.

Aga Vlad Rotaru A.,dr., conf.univ.

11 Interacţiunea dintrefactorii pregătirii fizice

şi cei ai pregătiriitehnice în cadrulantrenamentului

voleibaliştilor cadeţi.

1. Susţinereareferatului încadrul catedreipentru anul I destudii.2. Participareala CongresulŞtiinţificInternaţional,Chişinău, 2016.3. Publicareaarticolulştiinţific în RM.

StrujanIoan

Rotaru A.,dr., conf.univ.

12 Моделированиепредсоревновательного

этапа подготовкилинейного игрока

12-13 лет в гандболе.

1. Participareala CongresulŞtiinţificInternaţional,Chişinău, 2016.

1. Susţinerea încadrul catedreiTMJ, 30septembrie,2014.

VerejanRuslan

Capaţina Gr.,dr. hab., prof.univ.

Page 24: R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA TIIN IFIC - usefs.mdusefs.md/Catedra_TMJ/Raport_activitate_stiintifica_2015.pdf · claselor primare din Republica Moldova”, Materiale Conferin ei

24

2. Planificareasusţinerii încadrulSeminaruluiŞtiinţific deProfil alUSEFS,februarie, 2016.

13 Corectarea greşelilor detehnică caracteristicejocului de volei prinintermediul analizeivideo/biomecanice

(juni0ori II).

1. Participareala CongresulştiinţificInternaţional,Chişinău, 2016.2. Publicareaarticolulştiinţific în RM.3. Susţinerea încadrulConsiliuluiŞtiinţificSpecializat alUSEFS, aprilie,2016.

1. A fostpublicatarticolulştiinţific înmaterialeConferinţeiStiinţificeInternaţionale,Chişinău, 2015.2. Susţinerea încadrul catedreiTMJ, 23decembrie,2015.3. Susţinerea încadrulSeminaruluiŞtiinţific deProfil alUSEFS,februarie, 2015.

OnesimFlorin

Păcuraru A.,dr., prof.univ.

14 Efectele aplicăriimijloacelor de volei în

cadrul lecţiilor deeducaţie fizică cu elevii

din clasele liceale.

1. Participareala CongresulŞtiinţificInternaţional,Chişinău, 2016.

1. Susţinerea încadrul catedreiTMJ, 10 iunie,2015.2. Susţinerea încadrulSeminaruluiŞtiinţific deProfil,decembrie,2015.

IvaşcuDaniela Rotaru A.,

dr., conf.univ.

15 Pregătirea fizicăspecială diferenţiată a

fotbaliştilor de 13-14 aniîntr-un ciclu anual de

antrenament.

1. Participareala CongresulŞtiinţificInternaţional,Chişinău, 2016.2. Planificareasusţinerii încadrulSeminaruluiŞtiinţific deProfil al

1. A fostpublicat articolştiinţific înmaterialeConferinţeiŞtiinţificeInternaţionale,Chişinău, 2015.2. Susţinerea încadrul catedreiTMJ, 22 iunie,

SîrghiSerghei

Carp I., dr.,conf. univ.

Page 25: R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA TIIN IFIC - usefs.mdusefs.md/Catedra_TMJ/Raport_activitate_stiintifica_2015.pdf · claselor primare din Republica Moldova”, Materiale Conferin ei

25

USEFS,decembrie,2015.

2015.3. Susţinerea încadrulSeminaruluiŞtiinţific deProfil alUSEFS,decembrie,2015.

16 Dezvoltareacapacităţilor

coordinative în cadrulpregătirii sportive arugbyştilor juniori.

1. Participareala CongresulŞtiinţificInternaţional,Chişinău, 2016.2. Planificareasusţinerii încadrulSeminaruluiŞtiinţific deProfil alUSEFS.

1. A fostpublicat articolştiinţific înmaterialeConferinţeiŞtiinţificeInternaţionale,Chişinău, 2015.2. Susţinerea încadrul catedreiTMJ, 19octombrie,2015.

BragarencoNicolae

GoraşencoA., dr., conf.univ.

17 Optimizarea predăriijocului de fotbal în lecţia

de educaţie fizică prinmijloace netradiţionalela copii de 10-12 ani.

1. Susţinereareferatului încadrul catedreipe anul I destudii.2. Elaborareaplanuluiştiinţific delucru pentruanul II de studii.3. Participareala CongresulŞtiinţificInternaţional,Chişinău, 2016

1. A fostsusţinutreferatul încadrul catedreipe anul I destudii.2. A fostelaborat planulştiinţific delucru pe anul IIde studii.

RaduDanielaSimona

Păcuraru A.,dr., prof.univ.

18 Optimizarea pregătiriiacţiunilor de joc pentru

tragatorul centruutilizând soft-ul „Data

volley”.

1. Susţinereareferatului încadrul catedreipe anul I destudii.2. Elaborareaplanuluiştiinţific delucru pe anul IIde studii.3. Participareala CongresulŞtiinţificInternaţional,

1. A fostsusţinut referatulîn cadrulcatedrei pe anulI de studii.2. A fostelaborat planulştiinţific de lucrupe anul II destudii.

Harabadjiu Nicolae

Păcuraru A.,dr., prof.univ.

Page 26: R A P O R T PRIVIND ACTIVITATEA TIIN IFIC - usefs.mdusefs.md/Catedra_TMJ/Raport_activitate_stiintifica_2015.pdf · claselor primare din Republica Moldova”, Materiale Conferin ei

26

Chişinău, 2016.

19 Modelarea acţiunilor deatac la voleibalistele

junioare III (13-14 ani).

1. Susţinereareferatului încadrul catedreipe anul I destudii.2. Elaborareaplanuluiştiinţific delucru pe anul IIde studii.3. Participareala CongresulŞtiinţificInternaţional,Chişinău, 2016.

1. A fostsusţinutreferatul încadrul catedreipe anul I destudii.2. A fostelaborat planulştiinţific delucru pe anul IIde studii.

VasilicăMihaiValentin

Păcuraru A.,dr., prof.univ.

20 Optimizarea procesuluide pregătire sportivă la

o echipă la voleisenioare prin

eficientizarea ataculuidin zona 4.

1. Susţinereareferatului încadrul catedreipe anul I destudii.2. Elaborareaplanuluiştiinţific delucru pe anul IIde studii.3. Participareala CongresulŞtiinţificInternaţional,Chişinău, 2016.

1. A fostsusţinutreferatul încadrul catedreipe anul I destudii.2. A fostelaborat planulştiinţific delucru pe anul IIde studii.

DudnicAdriana

Păcuraru A.,dr., prof.univ.

21 Rolul capacităţilorcoordinative în

eficientizarea acţiunilorde joc a

baschetbalistelorde 14-15 ani.

1. Susţinereareferatului încadrul catedreipe anul I destudii.2. Elaborareaplanuluiştiinţific delucru pe anul IIde studii.3. Participareala CongresulŞtiinţificInternaţional,Chişinău, 2016.

1. A fostsusţinut referatulîn cadrulcatedrei pe anulI de studii.2. A fostelaborat planulştiinţific delucru pe anul IIde studii.

GheorghiuSilviu

Păcuraru A.,dr., prof.univ.