PRovERBs zr,cAroRr, GHICITORI zicatori, ghicitori - Ilie Baranga... · ILIE BARANGA LUCIAN PRICOP...

of 11 /11
ILIE BARANGA LUCIAN PRICOP PRovERBs , zr,cAroRr, GHICITORI Seleclie, pr"fttd Si referinle istorico-literare de prof. Ilie Barangi qi prof. Lucian Pricop EDITURA CARTEX Bucuregti

Embed Size (px)

Transcript of PRovERBs zr,cAroRr, GHICITORI zicatori, ghicitori - Ilie Baranga... · ILIE BARANGA LUCIAN PRICOP...

Page 1: PRovERBs zr,cAroRr, GHICITORI zicatori, ghicitori - Ilie Baranga... · ILIE BARANGA LUCIAN PRICOP PRovERBs , zr,cAroRr, GHICITORI Seleclie, pr"fttd Si referinle istorico-literare

ILIE BARANGA LUCIAN PRICOP

PRovERBs , zr,cAroRr,GHICITORI

Seleclie, pr"fttd Si referinle istorico-literarede prof. Ilie Barangi qi prof. Lucian Pricop

EDITURA CARTEXBucuregti

Page 2: PRovERBs zr,cAroRr, GHICITORI zicatori, ghicitori - Ilie Baranga... · ILIE BARANGA LUCIAN PRICOP PRovERBs , zr,cAroRr, GHICITORI Seleclie, pr"fttd Si referinle istorico-literare

CUPRINS

PrefaE[ 5

Proverbe qi zicdtori din in[elepciuneapoporului romdn 9

Proverbe gi sfaturi din infelepciunea lurnii . . 57

Ghicitori .... j|Referinfeistorico-literare .. .......123Bibliografieselectivd ......135

Page 3: PRovERBs zr,cAroRr, GHICITORI zicatori, ghicitori - Ilie Baranga... · ILIE BARANGA LUCIAN PRICOP PRovERBs , zr,cAroRr, GHICITORI Seleclie, pr"fttd Si referinle istorico-literare

PROVERBE $I ZICATORIONV fu.IINLEPCIUNEA POPORULUI NONAAN

Page 4: PRovERBs zr,cAroRr, GHICITORI zicatori, ghicitori - Ilie Baranga... · ILIE BARANGA LUCIAN PRICOP PRovERBs , zr,cAroRr, GHICITORI Seleclie, pr"fttd Si referinle istorico-literare

A

A cdnta cuiva in strun[. = A sublinia convingerea cuiva,

fdrd a-fi exprima propria pdrere.A face ochi dulci cuiva. = A privi (pe cineva) cu dragoste.A face un bine inseamnd a-qi bate cuie in talpi. = Este un

paradox cd ajutorul acordat cuiva poate sd tgi dduneze.A-qi bate singur cuie-n talp[. = A-Ei crea singur nepldceri.A-gi blga min[ile-n c&p. - A-Si tndrepta comportamentul.A-qi da in petic. = A-4,i da tn vileag, jdrd voie, anumite

defecte.A-:gi da arama pe fafi. = A-{i dezvdlui intenliile rele.A-qi ieqi din fire. = A se supdra.A b[ga mdna in foc pentru cineva. = A garanta pentru

cinstea cuiva.A da ortul popii. = A muri.A ajunge culitul la os. = A-gi pierde rdbdarea.A avea mai mult noroc decAt minte - = A avea mai multd

S ansd de cAt inteli genyd.

A bate apa-n piud. = A prelungi un discurs fdrd inforrutgiisuplimentare.

A bate fierul cdt e cald. = Aprofita de momentulfavorabil.A bate toba in tot satul. = A duce o vorbd de la unul la

altul.

ll

Page 5: PRovERBs zr,cAroRr, GHICITORI zicatori, ghicitori - Ilie Baranga... · ILIE BARANGA LUCIAN PRICOP PRovERBs , zr,cAroRr, GHICITORI Seleclie, pr"fttd Si referinle istorico-literare

A cllca pe bec. = Afi gdsit vinovat.A cfua ap[ cu ciurul. = Aface un lucru inutil.A despica firul in patru. = A analiza un lucru tn detaliu.A disp[rut de parc[ l-a-nghilit plmdntul. = A se face de

negdsit.A face cinste. = A da de bdut.A face umbrd pdmdntului degeaba. = Un om fdrd rost,

inutil.A face cum ?l taie capul. = A executa un lucru dupd pro-

priile criterii.A face din cal mflgar qi din 10n1ar armdsar. = A exagera.A fi prins cu cioara vopsitd. = incercare nereusitd de a

tnsela pe cineva.A implca capra cu varza. = Doud lucruri incompatibile.A lua partea leului. = impdrtire nedreaptd.A luat-o la mdsea. : S-a imbdtat.A lucra din plin. = Repede Si cu spor.A mdnca coliva cuiva. = Ameninlare.A nu vedea pddurea din cauza copacilor. = Incapabil sd

alegi intre lucrurile esenSiale Si amdnunte.

A-n[5rcat bdlaia. = Cdnd nu vrei sd mai ajuli pe cinevacare na meritd-

A pdli pe cineva. = A lovi.A peria pe cineva. = A lingu;i.A pica din senin. = Pe nea{teptate.A pierde vremea de pomanl. = A irosi timpul tn zadar.A merge cdine surd la vhndtoare. = Nepregdtit pentru o

acliune.A pleca la vAndtoare ftrI puqci. = Nepregdtit pentru o

acliune-A plecat cu graba qi s-a-ntAlnitcruzdbava. = A renunlat la

ritmul de lucru sus[inut-A prinde cu mdla-n sac. = A dezvdlui un neadevdr.

12

Page 6: PRovERBs zr,cAroRr, GHICITORI zicatori, ghicitori - Ilie Baranga... · ILIE BARANGA LUCIAN PRICOP PRovERBs , zr,cAroRr, GHICITORI Seleclie, pr"fttd Si referinle istorico-literare

A pune befe-n roate. = A tmpiedica pe cineva sd,fucll cava,A pune carul inaintea boilor. = Aface treaba tn sens gregit,A pune paie pe foc. = A alimenta o ceartd.A pune larala cale. = O disculie lungd Sifird rost.A bate la ochi. = Un lucru indoielnic.A face cuiva hatdrul. = A implini doringa.

A nu face faSA. = Ceva care depdseSte capacitatea cuiva.A sdri in ochi. = Un lucru cert.A scoate ceva din pdmAnt, din piatrl seac5. = Aface rost

de un lucru ca printr-o minune.A se da de ceasul morfii. = Afi.frdmdntat Ia maximum dc

un gAnd.

A se face ci plou6. = A se face cd a uitat ce s-a inthmpht.A sejuca cu focul. = Aface un lucru riscant.A se uita precum curca-n crlci. = A privi nedumerit.A se uita ca m61a-n calendar. = A nu inyelege ceva.A se uita precum curca in fdntin[. = A privi mirat.A se umfla in pene. = A fi tnghmfat.A sta cllare pe noroc. = Afifoarte norocos.A sta cu burta la soare. = A sta degeaba.A sta cu burta pe carte. -- A invdla temeinic.A trecut baba cu colacii. = A ezitat sd tntreprindd ceva

favorabil.A strica orzul pe gdqte. = A da cuiva care nu prefuieSte ce

primeSte.

A,se da de ceasul mo4ii. = A se strddui in zadar.A se da de go1. = A-;i dezvdlui o intenlie ascunsd.

A trlnc[ni vrute qi nevrute. = A vorbi fd.rd sens.

A uita de la mdnfl pdn[ la guri. = Repede.

A umbla cu capul in nori. = Visdtor.A vedea roEu inaintea ochilor. = MAnie.A vedea stele verzi. = in urma unei lovituri.A veni pe nepusd mas[. = Pe nea{teptate.

t3

Page 7: PRovERBs zr,cAroRr, GHICITORI zicatori, ghicitori - Ilie Baranga... · ILIE BARANGA LUCIAN PRICOP PRovERBs , zr,cAroRr, GHICITORI Seleclie, pr"fttd Si referinle istorico-literare

A vorbi cu t6lc. : Cu subtnleles-

A zburat puiu cu ata- = A trecut timpul acyiunii respective.

Aceeaqi M[rie cu altd pdllrie. = Un lucru tn esen{d identic,

diferit doar tn exterior.Adev5rul este intotdeauna la mijloc. = Extremele sunt de

evitat-

Adev[ru] st[ scris printre rdnduri. = Amdnuntele sunt

importante.Ai ales pan-ai cules. = O alegere proastd-

Ai, dai, n-ai. Ia nu da, sd vezi cum ai. = Economie.

Ai carte ai parte. = E important sd tnveli.

Ai pus degetul unde md doare- = in discu[te s-a atins un

punct esenyial.

Ai dat-o cotitd. = Ai gre;it.A i se uri cu binele. = Cineva care cautd gdlceavd.

A-gi da in petic. = A spune / face un lucru nepotrivit.A-i fi fric[ qi de umbra sa. = Focrte temdtor.

A scoate-o din pdmAnt, din iarb[ verde. = A inventa.

A avea ac de cojocul cuiva. = Ameninlare spusd cuiva

care se incdpdldneazd-A sta cu banii la saltea. = Cineva care e zgLrcit-Apa kece, pietrele r[man. - Necazurile trec Si total rdmdne

ca-nainte.Are spor la treab[. = Cineva harnic, care lucreazd repede.

Arde casa qi el cu luleaua,,Di-mi un foc". = Cineva care

vine cu pretenlii absurde intr-o tmprejurare importantd-Are limba inveninatd. = Vorbe{te de rdu.

Are limba despicati. = E $iret ca Earpele-Are o zi lucrdtoare qi una sXrbdtoare. - LeneS.

Are suflet de cdine. = Lipsit de omenie.

Ascultd gi nu te mdnia, ca sd te pofi indrepta. = Rdbdarea

te ajutd sd depdseSti dificultdyile.

T4

Page 8: PRovERBs zr,cAroRr, GHICITORI zicatori, ghicitori - Ilie Baranga... · ILIE BARANGA LUCIAN PRICOP PRovERBs , zr,cAroRr, GHICITORI Seleclie, pr"fttd Si referinle istorico-literare

(A)

Mititelu-ntr-o urecheFace noud haina veche.

(acul)

Mic, mititelIngr[deqte frumuqel.

(agut) :

Cine are o singurl urecheDar nici cu aceea nu aude?

(acul)

Sunt rotundd sau pltrat[Ascut creionul indat[. '

(asculitoarea)

Roqu ca foculIute ca dracul.

(ardeiul iute)

Urechi are; dar n-aude,E micuf ,qi tot impunge.

,(acul)

Page 9: PRovERBs zr,cAroRr, GHICITORI zicatori, ghicitori - Ilie Baranga... · ILIE BARANGA LUCIAN PRICOP PRovERBs , zr,cAroRr, GHICITORI Seleclie, pr"fttd Si referinle istorico-literare

A l[sat-o DumnezeuCa s-o bei qi tu qi eu.

(apa)

Oglinda ceruluiin ad6postul p[mdntului.

(apa din fAnthnd)

La cap limbd cu miere,

La coadd limbb cu venin.(atbina)

Are-un ac micu[ gi fin,Zboard,lin din floare-n floate,Acul este cu venin

Iar polenu-i pe picioare.(albina)

Din flori plicuri de dulceal^d

Strdnge de cu dimineagil(albina)

Floare gl soare,

Ploaie qi ninsoareSe laie pe rdndZlle, nopfi fur0nd...

(anotimpurile)

Animal cu capu-n jos

$i este foarte feposDe vrei sd-l ridici de jos

(ariciul)

74

Page 10: PRovERBs zr,cAroRr, GHICITORI zicatori, ghicitori - Ilie Baranga... · ILIE BARANGA LUCIAN PRICOP PRovERBs , zr,cAroRr, GHICITORI Seleclie, pr"fttd Si referinle istorico-literare

Are zeci de ace.gloaseDar nu lese nici nu coase.

(nriciul)

Omul strAnge cdt tr[ieqte

$i la ea el se gdndeqte .

Pentru ea,el pitimeqte. ,

(ave,rea)

N-are culoare,N-are miros;Dar la toliE de folos.

(aerul)

Carnera pe groase roateDuce cdl5tori in spate!in orag qi ?n,afarbChiar qi in intreaga [ar5!

" (iiutobuzul) l

(B)

tetele El temerle n-au

$i nici nu doresc sd aibd;Bbrbalii o fin ca o podoab6,Iar cdnd o au?-lncearcd sb se curdle de ea.

' (barba)

75

Page 11: PRovERBs zr,cAroRr, GHICITORI zicatori, ghicitori - Ilie Baranga... · ILIE BARANGA LUCIAN PRICOP PRovERBs , zr,cAroRr, GHICITORI Seleclie, pr"fttd Si referinle istorico-literare

Am doi frafiCu sfori legaEi

$i-n picioare incdllali.(bocancii)

in p[dure mersei,Al treilea picior ajunsei.

(bastonul)

Ce vd trec prin mdini,Flrd de-a le fi st[pdni;Se p[streaz6-n sdn qi-n ladI,Fhrd ei nu facegi treabi!

(banii)

Iarna-n fig, vara la soare,

Neschimbat e la culoare!(bradul)

Sus pe coama munfilor,Munfilor, c[runfilor,Std voinicul cel gepos

Veqnic verde qi frumos.(bradul)

Fumul dracului,in capul omului.

(begia)

Sus tun5,Jos rdsun[,Cetele s-adund.

(biserica)

76