Producţia de piese turnate a României în anul 2011foundry-attr.ro/attr/Prezentare_CNT_21.pdf ·...

21
Asociaţia Tehnică de Turnătorie din România Asociația tehnică de Turnătorie din România 1 Dr. Ing. Ion Alexandu Băcanu Dipl. Ana Cristina Rînea Secretar Executiv al ATTR Hüttenes – Albertus România Producţia de piese turnate a României în anul 2011 Poziția României în fabricația de piese turnate

Transcript of Producţia de piese turnate a României în anul 2011foundry-attr.ro/attr/Prezentare_CNT_21.pdf ·...

Page 1: Producţia de piese turnate a României în anul 2011foundry-attr.ro/attr/Prezentare_CNT_21.pdf · Asociația tehnică de Turnătorie din RomâniaAsociaţia Tehnică de Turnătorie

Asociaţia Tehnică de Turnătorie din România Asociația tehnică de Turnătorie din România

1

Dr. Ing. Ion Alexandu Băcanu Dipl. Ana Cristina Rînea

Secretar Executiv al ATTR Hüttenes – Albertus România

Producţia de piese turnate a României

în anul 2011 Poziția României în fabricația de piese turnate

Page 2: Producţia de piese turnate a României în anul 2011foundry-attr.ro/attr/Prezentare_CNT_21.pdf · Asociația tehnică de Turnătorie din RomâniaAsociaţia Tehnică de Turnătorie

Asociaţia Tehnică de Turnătorie din România Asociația tehnică de Turnătorie din România

2

Sumar România: date statistice Producția de piese turnate a României în anul 2011 Prețul pieselor turnate Concluzii

Page 3: Producţia de piese turnate a României în anul 2011foundry-attr.ro/attr/Prezentare_CNT_21.pdf · Asociația tehnică de Turnătorie din RomâniaAsociaţia Tehnică de Turnătorie

Asociaţia Tehnică de Turnătorie din România Asociația tehnică de Turnătorie din România

Date statistice

Anul 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011miliarde RON 80,3 116,7 151,4 189,1 238,7 287,2 342,4 404,7 503,9 491,3 513,6 578,6miliarde EUR 40,2 44,8 48,4 50,3 58,9 79,2 97,1 121,2 136,8 115,9 122,0 136,5miliarde USD 37,0 40,1 45,8 56,9 73,1 98,6 121,9 166,0 200,0 161,1 161,6 189,8

Produsul Intern Brut al României, 2000 -2011

80,3 11

6,7

151,

4

189,

1

238,

7

287,

2

342,

4

404,

7 503,

9

491,

3

513,

6

578,

6

0

100

200

300

400

500

600

70020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Mon

eda

x 10

9

Evoluția PIB-ului României

miliarde RON miliarde EUR miliarde USD

Sursa: Wikipedia și FMI

Page 4: Producţia de piese turnate a României în anul 2011foundry-attr.ro/attr/Prezentare_CNT_21.pdf · Asociația tehnică de Turnătorie din RomâniaAsociaţia Tehnică de Turnătorie

Asociaţia Tehnică de Turnătorie din România Asociația tehnică de Turnătorie din România

Date statistice

4

Sursa: Banca Mondiala

Page 5: Producţia de piese turnate a României în anul 2011foundry-attr.ro/attr/Prezentare_CNT_21.pdf · Asociația tehnică de Turnătorie din RomâniaAsociaţia Tehnică de Turnătorie

Asociaţia Tehnică de Turnătorie din România Asociația tehnică de Turnătorie din România

Date statistice

5

Sursa: Fondul Monetar Internațional

18.0

36.3

9115

.094

.025

7.29

8.14

73.

577.

031

2.77

6.32

4

2.41

7.57

0

2.19

8.73

0

1.85

0.40

1

1.73

6.86

9

1.49

3.51

3

840.

433

778.

089

636.

059

538.

237

513.

821

513.

396

483.

650

419.

243

333.

238

303.

065

266.

553

242.

897

238.

880

217.

669

215.

265

189.

776

164.

960

140.

303

96.0

89

63.8

42

58.4

12

55.4

83

53.5

14

49.5

88

45.0

64

42.7

18

28.2

52

24.9

49

22.2

25

17.9

65

14.0

48

12.8

47

10.3

27

7.00

3

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

18.000.000

20.000.000

Produsul Intern Brut Mondial 2011, [Mil.USD]

România ocupă locul 49 din 189 de state listate

PIB Mondial 2011: 69.659.626 Mil. USD

Page 6: Producţia de piese turnate a României în anul 2011foundry-attr.ro/attr/Prezentare_CNT_21.pdf · Asociația tehnică de Turnătorie din RomâniaAsociaţia Tehnică de Turnătorie

Asociaţia Tehnică de Turnătorie din România Asociația tehnică de Turnătorie din România

Date statistice

6

Uniunea Europeana; 18.036.391; 26%

SUA; 15.094.025; 22%

China; 7.298.147; 10%

Japonia; 5.869.471; 8%Brazilia;

2.492.908; 4%

Rusia; 1.850.401;

3%

Canada; 1.736.869;

3%

India; 1.676.143;

2%

Alții; 15.605.271; 22%

Repartizarea Produsului Intern Brut MondialPIB Mondial 2011: 69.659.626 Mil. USD

Sursa: Fondul Monetar Internațional

Page 7: Producţia de piese turnate a României în anul 2011foundry-attr.ro/attr/Prezentare_CNT_21.pdf · Asociația tehnică de Turnătorie din RomâniaAsociaţia Tehnică de Turnătorie

Asociaţia Tehnică de Turnătorie din România Asociația tehnică de Turnătorie din România

Date statistice

7

Sursa: Fondul Monetar Internațional

35.9

9347

.284

4.38

240

.631

41.0

1936

.120

34.0

5910

.437

46.2

1530

.639

47.1

7210

.399

67.2

4648

.875

12.3

0042

.630

84.4

4444

.987

56.1

4727

.302

44.4

8928

.686

21.5

5945

.689

18.2

88 7.54

23.

000

12.8

7916

.104

13.7

2010

8.83

25.

800

6.33

423

.706

5.23

311

.044

10.6

5928

.237

14.8

364.

319

39.0

263.

677

4.43

11.

630

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000E

urop

ean

Uni

onU

nite

d S

tate

sC

hina

Ger

man

yFr

ance

Uni

ted

Kin

gdom Ita

lyR

ussi

aC

anad

aS

pain

Net

herla

nds

Turk

eyS

witz

erla

ndS

wed

enP

olan

dB

elgi

umN

orw

ayA

ustri

aD

enm

ark

Gre

ece

Finl

and

Isra

elP

ortu

gal

Irela

ndC

zech

Rep

ublic

Rom

ania

U

krai

neH

unga

ryS

lova

kia

Cro

atia

Luxe

mbo

urg

Bel

arus

Bul

garia

Slo

veni

aS

erbi

aLi

thua

nia

Latv

iaC

ypru

sE

ston

iaB

osni

a an

d H

erze

govi

naIc

elan

dA

lban

iaM

aced

onia

, Rep

ublic

of

Mol

dova

PIB per Capita, 2011, [USD]

România ocupă locul 70din 183 de state listate

Page 8: Producţia de piese turnate a României în anul 2011foundry-attr.ro/attr/Prezentare_CNT_21.pdf · Asociația tehnică de Turnătorie din RomâniaAsociaţia Tehnică de Turnătorie

Asociaţia Tehnică de Turnătorie din România Asociația tehnică de Turnătorie din România

Date statistice

8

Euro

pean

Uni

on

Uni

ted

Stat

es

Chi

na

Ger

man

y

Fran

ce

Uni

ted

King

dom

Italy

Rus

sia

Can

ada

Spai

n

Net

herla

nds

Turk

ey

Switz

erla

nd

Swed

en

Pola

nd

Belg

ium

Nor

way

Aust

ria

Den

mar

k

Gre

ece

Finl

and

Isra

el

Portu

gal

Irela

nd

Cze

ch R

epub

lic

Rom

ania

Ukr

aine

Hun

gary

Slov

akia

Cro

atia

Luxe

mbo

urg

Bela

rus

Bulg

aria

Slov

enia

Serb

ia

Lith

uani

a

Latv

ia

Cyp

rus

Esto

nia

Bosn

ia a

nd H

erze

govin

a

Icel

and

Alba

nia

Mac

edon

ia, R

epub

lic o

f

Mol

dova

Produsul Intern Brut Mondial 2011, [Mil.USD]Eu

rope

an U

nion

Uni

ted

Stat

es

Chi

na

Ger

man

y

Fran

ce

Uni

ted

King

dom

Italy

Rus

sia

Can

ada

Spai

n

Net

herla

nds

Turk

ey

Switz

erla

nd

Swed

en

Pola

nd

Belg

ium

Nor

way

Aust

ria

Den

mar

k

Gre

ece

Finl

and

Isra

el

Portu

gal

Irela

nd

Cze

ch R

epub

lic

Rom

ania

Ukr

aine

Hun

gary

Slov

akia

Cro

atia

Luxe

mbo

urg

Bela

rus

Bulg

aria

Slov

enia

Serb

ia

Lith

uani

a

Latv

ia

Cyp

rus

Esto

nia

Bosn

ia a

nd H

erze

govin

a

Icel

and

Alba

nia

Mac

edon

ia, R

epub

lic o

f

Mol

dova

PIB Mondial vs. PIB per Capita, 2011, [USD]

Page 9: Producţia de piese turnate a României în anul 2011foundry-attr.ro/attr/Prezentare_CNT_21.pdf · Asociația tehnică de Turnătorie din RomâniaAsociaţia Tehnică de Turnătorie

Asociaţia Tehnică de Turnătorie din România Asociația tehnică de Turnătorie din România

9

Producţia mondială de piese turnate

63.3

20.0

00

64.8

80.0

00

64.7

50.0

00

68.3

10.0

00

70.2

10.0

00

73.5

50.0

00

79.7

45.4

67

85.7

41.0

78

91.3

68.1

21

94.1

91.0

07

93.3

75.4

17

80.3

48.7

54

91.0

32.5

39

95.5

84.1

66

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Prod

ucția

, [m

ill.to

nes]

Producția Mondială de Piese Turnate, 1998 - 2011

Estim

ată

Page 10: Producţia de piese turnate a României în anul 2011foundry-attr.ro/attr/Prezentare_CNT_21.pdf · Asociația tehnică de Turnătorie din RomâniaAsociaţia Tehnică de Turnătorie

Asociaţia Tehnică de Turnătorie din România Asociația tehnică de Turnătorie din România

Producţia mondială de piese turnate

10

China; 39.600.000; 43%

Uniunea Eropeana; 13.035.782; 14%

India; 9.053.200; 10%

SUA; 8.238.233; 9%

Japonia; 4.757.999;

5%

Rusia; 4.200.000; 5%

Brazilia; 3.240.978; 4%

Corea; 2.233.600; 2%Mexic; 1.651.679;

2%

Altii; 5.381.068; 6%Repatiția cantitativă a producției mondiale de piese turnate, 2010Repartiția cantitativă a producției mondiale de piese turnate, 2010

Page 11: Producţia de piese turnate a României în anul 2011foundry-attr.ro/attr/Prezentare_CNT_21.pdf · Asociația tehnică de Turnătorie din RomâniaAsociaţia Tehnică de Turnătorie

Asociaţia Tehnică de Turnătorie din România Asociația tehnică de Turnătorie din România

Producţia de piese turnate a României

11

Premize statistice

Total(răspunsuri + estimări)

2003 172 109 0 1092004 172 53 0 532005 165 95 0 952006 192 120 0 1202007 194 109 17 1262008 163 78 30 1082009 158 73 27 1002010 127 78 15 932011 129 81 13 94

Chestionare PPT

EstimăriRăspunsuriTrimise

109

53

95

120109

78 73 78 81

0

0

0

0 17

3027 15 13

172 172165

192 194

163158

127 129

0

50

100

150

200

250

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Num

ăr d

e co

mpa

nii

Rata de participare la chestionarul PPT, 2003 - 2011

Răspunsuri Estimări Trimise

Pentru anul 2011, producția estimată reprezintă un surplus de 12,64% față de producția raportată de companii. Totuși, în cazul aliajelor de Mg estimarea merge până la 100% .

Page 12: Producţia de piese turnate a României în anul 2011foundry-attr.ro/attr/Prezentare_CNT_21.pdf · Asociația tehnică de Turnătorie din RomâniaAsociaţia Tehnică de Turnătorie

Asociaţia Tehnică de Turnătorie din România Asociația tehnică de Turnătorie din România

12

Producţia de piese turnate a României

Cenusie & Aliata

Grafit Nodular Maleabila Carbon Aliat Cu Al Mg Zn Altele

77.531 16.774 2.014 24.595 23.797 2.906 19.535 6 594 721

50.671 10.018 1.085 15.958 16.591 3.229 11.255 12 445 2.588

64.464 11.604 1.114 15.991 21.352 4.439 19.899 1 679 4

61.602 14.755 898 17.406 18.210 3.356 30.982 2.800 540 0

54.521 6.903 793 18.513 16.935 3.841 34.811 2.805 244 33

46.968 4.634 836 12.483 19.888 3.569 33.699 2.500 588 5

29.485 1.471 712 10.141 12.814 1.814 31.163 1.750 535 9

24.984 2.361 968 9.846 11.810 5.488 41.158 4.982 402 7

36.812 2.054 927 15.332 7.759 6.168 43.499 8.000 83 19

2010 28.313 21.656 52.037

TOTAL 2010, [ t ]: 102.006

2011 39.793 23.091 57.769

TOTAL 2011, [ t ]: 120.000

2008 52.439 32.371 40.360

TOTAL 2008, [ t ]: 124.720

2009 31.669 22.955 35.272

TOTAL 2009, [ t ]: 89.896

2006 77.255 35.616 37.680

TOTAL 2006, [ t ]: 150.551

2007 62.218 35.448 41.733

TOTAL 2007, [ t ]: 139.399

2004 61.774 32.549 17.529

TOTAL 2004, [ t ]: 111.852

2005 77.182 37.343 25.022

TOTAL 2005, [ t ]: 139.547

AnFonta Otel Aliaje Neferoase

2003 96.320 48.392 23.762

TOTAL 2003, [ t ]: 168.474

Page 13: Producţia de piese turnate a României în anul 2011foundry-attr.ro/attr/Prezentare_CNT_21.pdf · Asociația tehnică de Turnătorie din RomâniaAsociaţia Tehnică de Turnătorie

Asociaţia Tehnică de Turnătorie din România Asociația tehnică de Turnătorie din România

13

Producţia de piese turnate a României

168.

473

111.

852

139.

547

150.

549

139.

399

124.

720

89.8

96

102.

006

120.

653

0

30.000

60.000

90.000

120.000

150.000

180.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Prod

ucția

, [t]Producția de pieste turnate a României

2003 - 2011

Page 14: Producţia de piese turnate a României în anul 2011foundry-attr.ro/attr/Prezentare_CNT_21.pdf · Asociația tehnică de Turnătorie din RomâniaAsociaţia Tehnică de Turnătorie

Asociaţia Tehnică de Turnătorie din România Asociația tehnică de Turnătorie din România

Producţia de piese turnate a României

14

77.5

31

50.6

71

64.4

64

61.6

02

54.5

21

46.9

68

29.4

85

24.9

84

36.8

12

16.7

74

10.0

18

11.6

04

14.7

55

6.90

3

4.63

4

1.47

1

2.36

1

2.05

4

010.00020.00030.00040.00050.00060.00070.00080.00090.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evoluția producției de piese din fontă

Fc Fgn

24.5

95

15.9

58

15.9

91

17.4

06

18.5

13

12.4

83

10.1

41

9.84

6

15.3

32

23.7

97

16.5

91

21.3

52

18.2

10

16.9

35

19.4

38

12.8

14

11.8

10

7.75

9

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evoluția producției de piese din oțel

OT OA

19.5

35

11.2

55

19.8

99

30.9

82

34.8

11

33.6

99

31.1

63

41.1

58

43.4

99

05.000

10.00015.00020.00025.00030.00035.00040.00045.00050.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evoluția producției de piese din aliaje de aluminiu

6 12 1 2.80

0

2.80

5

2.50

0

1.75

0

4.98

2

8.00

0

0100020003000400050006000700080009000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Evoluția producției de piese din aliaje de magneziu

Page 15: Producţia de piese turnate a României în anul 2011foundry-attr.ro/attr/Prezentare_CNT_21.pdf · Asociația tehnică de Turnătorie din RomâniaAsociaţia Tehnică de Turnătorie

Asociaţia Tehnică de Turnătorie din România Asociația tehnică de Turnătorie din România

Producţia de piese turnate a României

15

96.3

19

61.7

74

77.1

82

77.2

55

62.2

18

52.4

39

31.6

69

28.3

13

39.7

93

48.3

92

32.5

49

37.3

43

35.6

16

35.4

48

31.9

21

22.9

55

21.6

56

23.0

91

19.5

35

11.2

55

19.8

99

30.9

82

34.8

11

33.6

99

31.1

60

41.1

58

43.4

99

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Prod

ucția

, [t]

Evoluția prodiției de piese turnate / Principalele aliaje2003 - 2011

Fonta Otel Aluminu

Page 16: Producţia de piese turnate a României în anul 2011foundry-attr.ro/attr/Prezentare_CNT_21.pdf · Asociația tehnică de Turnătorie din RomâniaAsociaţia Tehnică de Turnătorie

Asociaţia Tehnică de Turnătorie din România Asociația tehnică de Turnătorie din România

16

Producţia de piese turnate a României / Unde ne situam în 2010?

68.2

00

72.5

00

75.7

00

84.8

00

102.

010

125.

800

132.

400

142.

900

194.

500

243.

500

286.

500

389.

900

770.

000

902.

100

1.03

0.00

0

1.66

8.80

0

1.71

0.90

0

3.85

1.70

0

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

4.500.000

Elv

etia

Nor

vegi

a

Finl

anda

Bel

gia

Rom

ania

Por

tuga

lia

Ung

aria

Slo

veni

a

Sue

dia

Aus

tria

Rep

. Ceh

a

Mar

ea B

ritan

ie

Pol

onia

Spa

nia

Turc

ia

Italia

Fran

ta

Ger

man

ia

Prod

ucție

, [ t

]Producția de pese turnate, CAEF / 2010

Page 17: Producţia de piese turnate a României în anul 2011foundry-attr.ro/attr/Prezentare_CNT_21.pdf · Asociația tehnică de Turnătorie din RomâniaAsociaţia Tehnică de Turnătorie

Asociaţia Tehnică de Turnătorie din România Asociația tehnică de Turnătorie din România

Producţia de piese turnate a României / Unde ne situam în 2010?

17

650

870

901

1.10

0

1.29

8

1.51

3

1.55

3

1.56

9

2.29

4

2.92

4

3.45

2

3.47

9

3.56

5

3.73

6

4.61

0

6.27

3

6.58

5

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

Rom

ania

Mar

ea B

ritan

ie

Turc

ia

Elv

etia

Ung

aria

Italia

Por

tuga

lia

Sue

dia

Finl

anda

Bel

gia

Nor

vegi

a

Aus

tria

Pol

onia

Fran

ta

Slo

veni

a

Ger

man

ia

Spa

nia

Prod

uctiv

itate

, [ t

/ P.U

.]Producția per UNITATE PRODUCTIVĂ, CAEF / 2010

Page 18: Producţia de piese turnate a României în anul 2011foundry-attr.ro/attr/Prezentare_CNT_21.pdf · Asociația tehnică de Turnătorie din RomâniaAsociaţia Tehnică de Turnătorie

Asociaţia Tehnică de Turnătorie din România Asociația tehnică de Turnătorie din România

Prețul pieselor din FONTE / 2011

18

Nr. COMPANIE EUR / Tona1 A 4.200,19 0,07%2 B 3.225,97 0,29%3 C 2.910,25 0,86%4 D 2.752,91 1,97%5 E 2.580,62 0,51%6 F 2.445,14 0,11%7 G 2.140,79 0,53%8 H 2.060,55 1,36%9 I 2.029,31 0,13%10 J 1.973,53 0,29%11 K 1.921,89 0,85%12 L 1.774,54 3,00%13 M 1.737,57 0,13%14 N 1.493,74 2,29%15 O 1.485,34 0,36%16 P 1.425,23 0,04%17 Q 1.415,91 9,41%18 R 1.358,65 0,63%19 S 1.298,00 1,70%20 T 1.279,25 3,42%21 U 1.270,15 55,09%22 V 1.219,71 3,69%23 W 1.106,69 6,55%24 X 1.048,74 0,28%25 Y 867,29 6,28%26 Z 684,33 0,17%

Pretul pieselor din FONTA

Cifra de afaceri a fost raportată pentru 65,62% din cantitatea de fontă turnată în piese.

Procentele alăturate reprezintă ponderea cantitativă a fiecărui producător, raportată numai la producția însoțită de cifra de afaceri.

Page 19: Producţia de piese turnate a României în anul 2011foundry-attr.ro/attr/Prezentare_CNT_21.pdf · Asociația tehnică de Turnătorie din RomâniaAsociaţia Tehnică de Turnătorie

Asociaţia Tehnică de Turnătorie din România Asociația tehnică de Turnătorie din România

Prețul pieselor din OȚEL / 2011

19

Nr. COMPANIE EUR / Tona1 A 10.577,76 1,15%2 B 5.201,40 11,17%3 C 4.552,88 0,02%4 D 3.616,44 0,26%5 E 3.545,72 4,01%6 F 3.102,91 11,76%7 G 3.094,23 2,44%8 H 3.092,40 1,14%9 I 2.655,10 0,74%10 J 2.584,40 40,35%11 K 2.556,30 1,44%12 L 2.241,68 0,24%13 M 2.238,37 1,50%14 N 2.164,34 6,30%15 O 1.872,33 0,83%16 P 1.742,60 0,36%17 Q 1.722,86 3,97%18 R 1.633,27 1,69%19 S 1.545,14 8,11%20 T 721,43 0,22%

Pretul Pieselor din OTEL Cifra de afaceri a fost raportată pentru 72,10% din cantitatea de oțel turnat în piese.

Procentele alăturate reprezintă ponderea cantitativă a fiecărui producător, raportată numai la producția însoțită de cifra de afaceri.

Page 20: Producţia de piese turnate a României în anul 2011foundry-attr.ro/attr/Prezentare_CNT_21.pdf · Asociația tehnică de Turnătorie din RomâniaAsociaţia Tehnică de Turnătorie

Asociaţia Tehnică de Turnătorie din România Asociația tehnică de Turnătorie din România

Prețul pieselor din aliaje de ALUMINIU / 2011

20

Nr. COMPANIE EUR / Tona1 A 18.397,79 0,42%2 B 15.787,65 0,01%3 C 14.035,40 7,12%4 D 7.865,53 0,27%5 E 7.677,86 0,56%6 F 6.774,21 0,06%7 G 6.139,98 0,04%8 H 6.087,92 0,00%9 I 5.748,13 0,33%10 J 5.663,18 0,11%11 K 5.536,12 0,02%12 L 5.442,40 12,93%13 M 5.221,88 4,90%14 N 4.830,23 0,75%15 O 4.719,32 0,03%16 P 4.247,39 0,01%17 R 3.788,72 37,41%18 S 3.632,27 1,12%19 T 3.303,52 1,75%20 U 2.851,25 1,61%21 V 2.831,59 0,00%22 W 2.430,21 30,00%23 X 1.533,78 0,53%

Pretul Pieselor din aliaje de ALUMINIU

Cifra de afaceri a fost raportată pentru 51,19% din cantitatea de aliaje de aluminiu turnate în piese.

Procentele alăturate reprezintă ponderea cantitativă a fiecărui producător, raportată numai la producția însoțită de cifra de afaceri.

Page 21: Producţia de piese turnate a României în anul 2011foundry-attr.ro/attr/Prezentare_CNT_21.pdf · Asociația tehnică de Turnătorie din RomâniaAsociaţia Tehnică de Turnătorie

Asociaţia Tehnică de Turnătorie din România Asociația tehnică de Turnătorie din România

Concluzii

21

2011 a adus o creștere limitată a producției față de 2010

Cantitatea de piese turnate din aliaje feroase s-a stabilizat, chiar a cunoscut o ușoara creștere

Producţia realizată de marea majoritate a companiilor este mult sub capacitatea productivă existentă Orientarea spre profit a fost înlocuită de lupta pentru supravieţuire

Investiţiile în industria de piese turnate, deși sporadice au început să-si facă simțită prezența.

Cantitatea de piese turnate din aliaje neferoase a continuat să crească, fiind vizibilă orientarea către producția de piese din neferoase ușoare