Primaria orasului Brezoi - ROMANIA · 2017. 4. 18. · Vazand raportul de avizare al proiectului de...

16
ROMANIA JUDETUL VALCEA CONSILIUL LOCAL ORA$ BREZOI HOT A R ARE A NR. 33 Privitoare la : .Aprobarea Regulamentului pentru organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza orasului Brezoi Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in ~edinta ordinara astazi 31.03.2016, la care participa un nr. de )k consilieri din totalul de 15 din cati este constituit, Vazand ca prin H.C.L nr.113/17 .12.2015, domnul consilier Gherman Romulus a fost ales presedinte de sedinta, Luand in discutie expunerea de motive prezentata de catre dl. Schell Robert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate, precum si raportul de specialitate nr.806/08.02.2016 intocmit de Compartimentul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orasului Brezoi, prin care se propune Aprobarea Regulamentului pentru organizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza orasului Brezoi, Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul orasului Brezoi, dat in considerarea situatiei de fapt relevate de raportul de specialitate mai sus mentionat, In conformitate cu dispozitiile Legii nr.501199l privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modifiearile si completarile ulterio are, ale Legii nr.148/2000 privind publicitatea, cu modificarile, si completarile ulterioare, ale Ordinului nr.57111997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, ale O.G nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale dispozitiilor O.U.G nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republieata, eu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.22 7/2015

Transcript of Primaria orasului Brezoi - ROMANIA · 2017. 4. 18. · Vazand raportul de avizare al proiectului de...

Page 1: Primaria orasului Brezoi - ROMANIA · 2017. 4. 18. · Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul orasului Brezoi, ... nr.158/2008 privind publicitatea

ROMANIA

JUDETUL VALCEACONSILIUL LOCAL ORA$ BREZOI

HOT A R ARE A NR. 33

Privitoare la : .Aprobarea Regulamentului pentru organizarea, autorizareasi amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza orasului Brezoi

Consiliul Local Brezoi, Judetul Valcea, intrunit in ~edinta ordinaraastazi 31.03.2016, la care participa un nr. de )k consilieri din totalul de 15 dincati este constituit,

Vazand ca prin H.C.L nr.113/17 .12.2015, domnul consilier GhermanRomulus a fost ales presedinte de sedinta,

Luand in discutie expunerea de motive prezentata de catre dl. SchellRobert-primarul orasului Brezoi, raportul de avizare al comisiilor de specialitate,precum si raportul de specialitate nr.806/08.02.2016 intocmit deCompartimentul Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primaruluiorasului Brezoi, prin care se propune Aprobarea Regulamentului pentruorganizarea, autorizarea si amplasarea mijloacelor de publicitate pe raza orasului

Brezoi,Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de

secretarul orasului Brezoi, dat in considerarea situatiei de fapt relevate deraportul de specialitate mai sus mentionat,

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.501199l privind autorizareaexecutarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarileulterioare, ale Legii 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cumodifiearile si completarile ulterio are, ale Legii nr.148/2000 privindpublicitatea, cu modificarile, si completarile ulterioare, ale Ordinuluinr.57111997 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea siamplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare in zonadrumurilor pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, ale O.G nr.43/1997privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarileulterioare, ale dispozitiilor O.U.G nr.195/2002 privind circulatia pe drumurilepublice, republieata, eu modificarile si completarile ulterioare, ale Legiinr.158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa,republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.22 7/2015

Page 2: Primaria orasului Brezoi - ROMANIA · 2017. 4. 18. · Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul orasului Brezoi, ... nr.158/2008 privind publicitatea

privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legiinr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarileulterioare si cele ale O.G nr.2/200 1 privind regimul juridic al contraventiilor, cumodificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.36, alin.(2), lit.c) si alin.(5) lit.a) si art.45, art. 1) din Legeanr.21S1200 1, privind administratia publica locala, republicata, cu rnodificarile ~icompletarile ulterioare, cu un nr. de l~voturi "pentru",

Adopts urmatoarea

HOTARARE:

Art. 1: Se aproba Regulamentului pentru organizarea, autorizarea siamplasarea mijloacelor de publicitate pe raza orasului Brezoi, conform anexeicare face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 : Primarul orasului Brezoi va aduce la indeplinire prezenta hotarare.Art. 3 : Prezenta hotarare se va afisa la avizierul Primariei Brezoi si pe

pagina de internet www.primariabrezoi.ro si se va comunica InstitutieiPrefectului Judetului Valcea si Primarului orasului Brezoi.

Brezoi, la 31 martie 2016

Contrasemnat pentru legalitate

SECRE~~~ jSandu N~ )

Page 3: Primaria orasului Brezoi - ROMANIA · 2017. 4. 18. · Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul orasului Brezoi, ... nr.158/2008 privind publicitatea

Anexa la hotararea nr. ~~ 1St -()~ - 2-D! (}

REGULAMENTReforllor la organlzarea , au!orizarea si amplasarea mijloacelor de publicita!e pe raza admlnlstratlv

terllorlala a ORASULUI BREZOI

CAP. 1

T1EFINITIIin int;elesul prezentei legi, termenii s i, expresiile de mai j 011# all urml\tofH'e.l ~

semnificat;ii:a) afi$ mijloC de transmitere a mesajelor publicitare, culturale, com~rciale,politico, de instructaj s i, altele .semenea, imprim.t pe suport hlrtie ••u pe folie

sintetica $i expUs public;b) aviz act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de "'peci8.1itate aadministrat

ieipublice locale, in urma unei proceduri de analizi1 a proiectul

Uitehnic liIi. a

oportunitatii

din punct de vedere urb.nistic, pentru amplasare. mijlo.celor

de publicHot'temporara, avand structuri fara fundat;ie;c) banner _ suport pentru mesajul publicitar confectionat din folie aintetic! eau d1.nmaterial textil, in mod obi$nuit cu forma dreptunghiulara, ancorat in zone publicei

d) calcan _ fat;ada fiira goluri a unei construct;ii, situati1 pe limita de proprietatelaterala sau posterioara, destinata de regula sa fie acoperita de zidul aseman6tor al unei.

cladiri vecine;e) ecran publici tar

ruleaza grafica, spoturivariabile;f) firma _ orice inscript;ie,'forma sau imagine ata$ata unei cladiri, eu referi:r8 la urioperator economic sau La 0 activitate care se desfa$oara in interiorul cHidir:Ll;

g) LncInt a suprafal;".a de teren inconjurata din toate parl;:ile de construc1;:ii, de

amenajar i, sau impr:ejIllui:r:i;h) indicator publicitar directional (panou dire-ctional) - inscris,form~ ori imaginecare indica 0 direc1;.ie, proximitatea unui obiectiv sau a unei cladiri uncle Be desfaeo

ara0

anumita activitate. in aceea$i categorie se inc Lud bannerul vertical, caseta luminoasa,

tablita

indicatoare, toate de mici dimensiuni, fixate prin prinderi speciale pe cllidiri,

stalpi $i altele asemenea;.i ) mesh suport perit.ru mesajul publicitar confect;ionat dinperforat, cum ar fi plasa fina, de obicei de mari dimensiuni, fixat pe

j) mijloace de publicitate ansamblu de elemente constructiveprezentarii unei activitati comerciale, industriale, artizanale sau

ori a unui eveniment;k) panou publici tar mobil - panou publicitar

fara fundatie sau alt sistem de fixare, stabilizat1) panou publicitar structura provizorie

publici tar;m) proiect publicitar special constructie provizorie atipica, creata special inscopul promovarii unui produs, a unui serviciu sau eveniment $i care nu are in alcatuireasa elemente de fundat;ie $i/sau structuri publicitare clasice;

ri) promovare

_ ansamblu de activitat;i s i, mij loace folosite pentru a dif,uza un produs

san serviciu pe piata;0) publicitate totalitatea modalitatilor $i instrumentelor specifice utilizatep~ntru a facilita cunoal?terea s i. aprecierea de cat re consumatori a anumitor produse,IWlvlcl3 sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a destinat-iei unor spa1;:ii,lAHI'JEit'i dt! produse, deschideri de magazine f;li altele asemenea, precum ei or i ce forma del'lf'!ZI'H\t:fl'f'fl ,a unei ~ctivit~1j.i c,;,~erciale, ~nd\1.stria~e:. artizanale sau liber-profesionisteAVAnt'! (_1'1 I'l(,:().p .promovare~ vanzarll de bunurl $i servJ.cJ.J., de drepturi $i obligal;;ii;

lei) . 1~'lI.l.•Ll\;:).tate . ~umlnoasa - publicitate realizata prin corpuri luminoase, afi$e saup~!lriIULI. l.l1I111ni\\te pr rnt r «> sur sa de lumina amplaeata astfel incat sa asigure LLurniner ea

fj.1' "'IJil)~! fiiilfte.ulu'l cd. corpului publici tar ;

ecran cu$i altele

LED-uri, LCD sau altele asemanatoare, pe ca re aeasemenea, cu continut dinamic ei de di.mensi.unl

I

materinJ sinteticcl~dh'i Ifolosite in scopulliber-profesioniste

de dimensiuni reduse I amplasat la sol,prin propria greutate;folosita pentru afi~area unui mesaj

Page 4: Primaria orasului Brezoi - ROMANIA · 2017. 4. 18. · Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul orasului Brezoi, ... nr.158/2008 privind publicitatea
Page 5: Primaria orasului Brezoi - ROMANIA · 2017. 4. 18. · Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul orasului Brezoi, ... nr.158/2008 privind publicitatea

q) publicitate pe vehicule - publicitate realizata prin lipirea de afi~e, montarea depanouri sau vopsirea vehiculelor in scopuri publicitare;

r) publicitate st rada La (outdoor) publicitate efectuata in spa1;ii deschise, ;i,nexteriorul cladirilor;

s) publicitate temporara publici tate realizata cu ocazia unormanifestatii culturale sau sportive, precum ~i pentru actiuni de promovare deactivitatii

s) reclama pub Li c'tt.ara

evenimente,produse s&u

convinge publicul de calitatea unui serviciu, a unui produs sau a unei idei;t) steag publici tar - piesa de stofa, panza sau material plastic ata~ata la un suport

lance, catarg sau stalp, purtand culori, embleme, simboluri sau mesaje publicitare;t) structura de publicitate autoportanta - cadru suport amplasat la sol, fara fundatie

sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate, pe care sunt dispuse feterealizate din materiale u~oare de tip mesh, piasa fina, panza ~i altele asemenea, pe carese afla imprimate reclame l';Iimesaje publicitare.

activitatea si. inscrip1;ia cu rol de a aten1;iona sau de

CAP. 2

Aprobarea executarii lucra.rilor pentru amplasarea mij loacelor deptl:b:l±d.tate, (1) Aprobarea executarii lucrarilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate serealizeaza prin autoriza1;ia de construire, em i aa in condi1;iile 1991 privindautorizarea executarii lucrarilor de construc1;ii, republicata, cu modificarile 9icompletarile ulterioare.

(2) La emiterea autorizat;:iei de construire, emitentul va include in mod obligatoriuprecizari privind ob1iga1;iile care decurg din caracterul provizoriu $i durata de existen1;alimitata a mijlocului de publicitate autorizat, inclusiv precizari privind termenul deincetare a functionarii acestuia.(3) Amplasarea de mij loace de publicitate pe schelele montate pe f at.adeLeconstructiilor aflate in curs de execut;:iea lucrarilor de interven1;ii, ori pe elementelede imprejmuire a ~antierului aferent se face cu condi1;ia autorizarii amplasarii acestoraimpreuna cu lucrarile privind organizarea executarii lucrarilor de constructii, sauulterior, pentru 0 perioada mai mica sau cel mult egala cu durata autorizata a organizariide l;Iantier.

(4) proprietarii imobilelorobligat;:i sa permita executareaautorizatiei de construire, emisa

pe care sunt amplasate mijloace de publicitatelucrarilor pentru amplasarea acestora numai inin condi1;iile alin. (1).

suntbaza

CAP. 3valabilitate(1) in cazul in care, la expirarea termenului de incetare a funct;:ionariimijlocului de

publicitate autorizat, nu a fost obt;:inuta.prelungirea acestui termen, proprietarulconstruct;:iei-suport de publicitate are obliga1;ia desfiin1;arii mijlocului de publicitate ~iaducerii imobilului la starea init;:ia1a.

(2) in si t uat ta 'in care, in termen de 15 zile de la data expirarii termenului deincetare a func1;ionihii mijlocului de publicitate autorizat, proprietarul construc1;iei-suport de publici tate nu a indeplinit ob1igat;:iile prevazute la alin. (1), primarulorasului Brezoi dispune destlln~area dceSLul~ pc CQ1c aam~=~Q~~~~~~~. ~nd~fQrQnt decategoria de proprietate pe care acestea sunt amplasate, fara emiterea unei autoriza1;ii dede?fiin1;are ~i fara sesizarea instan1;elor judecatore$ti.

(3) Cheltuielile rezultate ca urmare a act;:iunilor prevazute la alin. (2) sunt insarcina proprietarului construc1;iei $i vor fi recuperate ulterior de la acesta, 'inconditiile legii.

(4) Procedura prevazuta la alin. (2) poate fi declan~ata din oficiu de catre primarulorasului Brezoi, de catre Inspectoratul de Stat in Construc1;:ii sau la solicitareade1;inatorului legal al imobilului.

(5) proprietarii mijloacelor de publicitate au obligat;:iade a lua masurile necesarepentru intre1;:inerea~i repararea acestora, ori de cate ori este necesar.

Pentru amplasarea mij Loa.ce Lo r de pub1icitate care nu necesita funda1;:iiutilizate incadrul unor campanii publicitare ~i/sau activitati de promovare ce nu depa~esc 30 de zile,care se desfa$oara pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatii

Page 6: Primaria orasului Brezoi - ROMANIA · 2017. 4. 18. · Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul orasului Brezoi, ... nr.158/2008 privind publicitatea

administrativ-teritoriale, ori pe proprietatea privata a persoanelor fizice ~i juridice,in conditiile prezentei legi, autoritatea administratiei publice locale poate emite avizepentru publicitate temporara, la cererea solicitantilor.

Perioada de valabilitate a avizului pentru publicitate temporara este de maximum 30 dezile $i poate fi prelungita 0 singura data, la eererea solicitantului, pentru 0 perioadacel mult egala cu cea aprobata initial.

CAP.4

Reguli generale privind stabilirea zonelor de publici tate

(1) Zone in care este interzisa ,amplasarea de mijloace de publicitate, cu excep~iafirmelor : zonele eonstruite protejate stabilite prin documentatii1e de urbanism aprobatein eonditiile legii, eentrele istorice ale localitatilor, precum $i zonele de protectieale monumentelor istorice, monumentelor de for public $i/sau monumentelor naturii, zonelede protectie ale obiectivelor cu valoare arhitecturala $i/sau ambientala deosebita.

(1) Amplasamentele aflate in proprietatea sau in administrarea unitatiloradministrativ-teritoriale destinate montarii mijloacelor de publicitate vor fiinchiriate/concesionate prin licitatie publica organizata in conditiile legii.

(2) Licitatiile pentru amplasamentele se organizeaza pe zone de publicitate sau Zsi.tipuri de mij loace de publici tate , stabilite in conformitate cu regulamentul local depublicitate.(3) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura accesulnediscriminatoriu al tuturor operatorilor de publici tate la utilizarea amplasamentelorstabilite prin regulamentul local de publicitate.

CAP.S

Reguli generale privind amplasarea mijloacelor de publicitate

(1) Publicitatea este permisa at.a t; pe domeniul public sau privat al statului $i alun i t at Ld administrativ-teritoriale, cat si pe proprietatea privata a persoanelor fizicesau juridice, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

(2) In cazul constructiilor-suport pentru mijloace de publicitate, indiferent deregimul de proprietate al imobilelor pe care sunt amplasate, este obligatorie afi$area demateriale publici tare pe intreaga perioada de mentinere in amplasament a acestora.

(3) in situatia in care proprietarul constructiei-suport pentru mij loace depublicitate nu are contracte de publicitate in derulare, va af i.sa materiale privindpropria activitate sau materiale privind campanii educationale, umanitare, sociale,culturale de interes public.

Mijloacele de publicitate care se amplaseaza in zona drumurilor publiee seautorizeaza $i se executa cu respectarea prevederilor aetelor normative in vigoare privindregimul drumurilor $i cireulatia pe drumurile publiee, ale normelor tehnice privindproiectarea $i amplasarea constructiilor, instalatiilor $i panourilor publicitare in zonadrumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte $i tune1uri rutiere, precum $i ale legislatiei eereglementeaza domeniul public $i regimul proprietatii.

CAP.6

(1) Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa in urmatoarele situatii:

a) in ariile naturale protej ate de interes national s i. international, cu except.Laintravilanelor incluse in acestea;

b) in spatii verzi eu caraeter ornamental sau cu valoare deosebitaie) in locurile de joaca sau loeurile de odihna situate in zona blocurilor de locuinte

colective;d) pe cladirile reprezentand sedii ale autoritatilor administratiei publice locale $icentrale, preeum $i ale institutiilor publice, cu exceptia afi$aje1or care anunta

Page 7: Primaria orasului Brezoi - ROMANIA · 2017. 4. 18. · Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul orasului Brezoi, ... nr.158/2008 privind publicitatea

,

activitatea ce se desfa$oara in interiorul sediilor;e) pe arbori;f) pe zona carosabila a strazilor $i a drumurilor, indiferent de categoria acestora;g) pe obiectele de arta monumentala 9i monumentele de for public;h) pe monumentele istorice, cu excep1;:ia firmelor care anun1;:a activitatea ce se

desfa$oara in interiorul cladirii 9i a mesh-urilor amplasate pe perioada efectuariilucrarilor de consolidare/ restaurare in condi1;:iileprezentei legii

i) pe cladirile aflate in stare avansata de deteriorare, in situa1;:ia in careamplasarea mijlocului de publicitate afecteaza structura de rezisten1;:a$i/sau stabilitatea$i integritatea elementelor constructive $i decorative ale anvelopei cladirii;

j) in incinta si pe elementele de imprejmuire a cimitirelor, Lacasur iLor de cult, ascuarurilor, parcurilor $i gradinilor publice;

k) in zonele in care a fost restric1;:ionata sau interzisa publicitatea prinRegulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate;

1) in interiorul intersectiilor $i al sensurilor giratorii, in spatiul destinatoi rcuLat i.e i, autovehiculelor sL semnalizarii rutiere, in zone in care desEasu.rarea inconditii normale a traficului ar putea fi perturbata;

m) pe parapetele si y sau pe r-e t d i. pasajelor rutiere subterane s i. supraterane ori subpoduri;

n) pe stalpii de sustinere a elementelor de semnalizare rutiera sau de circulatie;0) in zona de protectie a autostrazilor;p) pe lucrarile de arta care traverseaza drumul, pe portale cu semnalizare rutiera sau

in solutii independente autoportante in traversarea drumului.(2) Se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafetelor vitrate ale

cladirilor.(3) Se interzice amplasarea $i utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot

tulbura Li.ni.stea publica, cu except i.a vehiculelor publicitare utilizate in oond i.t.Li.Leprezentei legi.

(4) Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate care prin forma, oon t i.rrut..dimensiuni 9i culori in combinatii specifice pot fi confundate cu mijloacele desemnalizare rut i.era sau impie<iica vizibilitatea acestora, precum :;lia indicatoarelor deorientare ~i informare.

(5) in ai tuat La in care pe f at.ada sau pe calcanul uneimulte mijloace de publicitate in afara de firme, acestea vorfiind obligatoriu de acela$i tip si de aceLeasL dimensiuni,fatada sau pe calcanul respectiv.

cLa.di ri. sunt amplasate maifi realizate in mod unitar,fiind incadrate simetric pe

Amplasarea mijloacelor de publicitate la 0 distanta mai mica de 3,00 m fata de limitade proprietate a imobilelor proprietate privata a persoanelor fizice $i/sau juridice se varealiza doar cu acordul proprietarilor acestor imobile s i. astfel incat sa nu afectezeaccesul $i utilizarea acestora .

• In scopul asigurarii sigurantei cetatenilor $i integrita1;:iibunurilor, operatorii depublicitate vor realiza mij loacele publicitare cu materiale sL sisteme constructive cerespecta prevederile legale privind calitatea in construc1;:ii.

Operatorii de publici tate au obliga1;:iasa asigure identificarea panourilor publicitareprin inscriptionarea acestora cu informa1;:ii privind denumirea operatorului, codul deidentificare fiscala a acestuia $i numarul autoriza1;:ieide construire.

CAP. 7

Reguli specifice perttru categoriile de mijloace de publicitate

SECTIUNEA 1

Reguli generale privind amplasarea firmelor

(1) Firmele se amplaseaza pe fatadele cladirilor sau in locuri special amenajate, dupacum urmeaza:

a) pe cladirile de locuit avand spatii cu alta destinatie la parter sau mezanin, seamplaseaza numai pe por1;:iuneade fatada corespunzatoare acestor spa1;:iisau pe parapetulplin $i continuu al primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor;

Page 8: Primaria orasului Brezoi - ROMANIA · 2017. 4. 18. · Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul orasului Brezoi, ... nr.158/2008 privind publicitatea

I

b) firmele in con soLa se arnpLaaeaza la 0 inal1;ime minima de 2,50 m de la nivelultrotuarului. Fa1;a de planul vertical al fa1;adei, firmele vor putea ie9i in consola maximum1,20 m, dar pastrand 0 distan1;a de minimum 1,00 m fa1;a de planul vertical ce trece prinbordura carosabilului sau fa1;a de limita interioara a planta1;iei de aliniament;

c) copertinele pe care se inscrip1;ioneaza 0 firma vor fi amplasate la minimum 2,50 minal1;ime fa1;a de nivelul trotuarului $i vor ie$i din planul fa1;adei maximum 1,50 m; elevor pa st r-a 0 di st arrt a de minimum 1,00 m fa1;a de planul vertical ce trece prin borduracarosabilului sau fa1;ade limita interioara a planta1;iei de aliniament;

d) in cazul arnpLa aari L firmelor pe aticul cladirilor de Locu i nt.e colective sau peparapetul plin al etajului I, dupa eaz, firmele nu vor depas i dimensiunile elementelorconstructive-suport;

e) in cazul apartamentelor in care se deruleaza act.Lv i t atI eu earaeter temporarsituate in cLad i ri de Locu i rit e eoleetive, firmele aferente se amplaseaza la parterulcladirii, cu acordul proprietarilor afeeta1;i.

(2) In situa1;ia prevazuta la alin. (1) lit. e), firmele se amplaseaza astfel:a) in zona sca.ri i, de acces corespunzatoare, daca apartamentul este situat la alte

niveluri decat la parter sau demisol;b) fara a depa$i limita spa1;iului respectiv, daca apartamentul este amplasat la parter

sau demisol.( 2')(I) Amplasarea firmelor si. copertinelor inscrip1;ionate se autorizeaza in cond it.ii.Le

Legii 50/1991(2) Prin excep1;ie de la prevederile alin. (1), autoriza1;ia de construire nu este

necesara in cazul firmelor inscrip1;ionate pe vitrinele 9i u$ile de acces, in eondi1;iileprezentei legi.

(3) Firmele inscrip1;ionate pe vitrinele/u$ile de acces se pot amplasa in baza avizuluiemis de Primarul Orasului Brezoi.

(4) Amplasarea materia1e1or se va face dupa achitarea taxe10r de pub1icitate prevazutede legisla1;ia in vigoare.

(5) Pe fatada spatiilor eo~erciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa,a1aturi de firme, $i alte mijloace de publicitate cu respectarea prevederilor referitoarela autorizarea $i executarea firmelor.

(6) Publicitatea amp laaat a pe f atada unui spat iu comercial se va diferentia fata defirma prin culoare, forma sau dimensiune.

(7) in eazul firmelor iluminate, refleetoarele se vor amplasa astfel ineat sa asigurea iluminare uniforma, care sa puna in valoare cladirea $i care sa nu deranjeze traficulauto 9i pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale construc1;iei sau firmei.

(8) Firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului.(9) Firmele iluminate amplasate la mai putin de 30 m de semnalizarile rutiere nu vor

folosi culorile specifice acestora $i nici lumina intermitenta .• SEC'fIUNEA 2

Reguli generale privind ampLaaar-ea panour i.Lo.r publicitare, a¢d:¥a.:it.~'J;~~.i~:ip~:bliCitatiiluminoase

Este interzisa amplasarea mijloacelor de publicitate luminoase pe suporturileexistente care nu au fast destinate pub lLc Lt.at aa, cum sunt: st aLpi I de telecomunica1;ii$i/sau electricitate, instala1;iile de iluminat public, instala1;iile de semaforizare ( faraaeordul proprietarului) .

(1) Pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane $i publicitate lumin9asa pe calcane,pe fatade, pe terase ori acoperi$uri ale cladirilor, astfel incat sistemele lor deprindere sa nu constituie 0 sursa de aeeidente $i sanu afeeteze structura de rezistenta$i func1;ionarea optima a cladirilor.

(2) Amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor $i publicita1;ii luminoase peeladiri se autorizeaza numai in baza unei expertize tehniee elaborate in eonditiile legiide catre experti tehniei atesta1;i, preeum $i a doeumentatiei tehnice pentru autorizare,verificata de verificatori de proiecte at.e st at I pentru cerintele esentiale de calitate"rezistenta meeaniea ~li stabilitate", "siguranta in exploatare" $i "seeuritate laincendiu", prevazute de legisla1;ia in vigoare privind calitatea in construc1;ii.

Page 9: Primaria orasului Brezoi - ROMANIA · 2017. 4. 18. · Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul orasului Brezoi, ... nr.158/2008 privind publicitatea

(3) Verificarea constructiei cu privire la respect area cerintelor esentiale decalitate pre.vazut;e la alin. (2) se realizeaza prin reexpertizare tehnica, la fiecare 10'ani de la data emiterii autorizatiei de construire pentru amplasarea structuriipublicitare, sau ca urmare a actiunilor factorilor de risc naturali/antropiei asupraconstructiei/elementului constructiv care sustine structura publici tara.

(4) Panourile publicitare amplasate pe calcanele sau fatadele cladirilor nu vor depa$ilimitele acestora.

(5) Sunt exceptate de la prevederile prezentei legi ecranele publicitare care facparte integranta din fatadele cladirilor $i care au fost autorizate impreuna eu acestea,in conformitate cu legislatia in vigoare.

(6) proprietarii ecranelor publicitare au obligatia transmiterii de Lnf orrna.t.Li. deinteres public 9i local, precum 9i informatii de interes pentru populatie in eazul unorsituatii de urgenta.

(7) Continutul $i modul de transmitere a informatiilor vor fi stabilite prin protocolincheiat intre proprietarii ecranelor publici tare 9i autoritatile administratiei publicelocale, respectiv alte institutii abilitate ale statului.

Conditii de amplasare, (1.) In situatia amp lasari i. pe terasele sau acoperi9urile constructiilor, panourilepublicitare, ecranele 9i publicitatea luminoasa vor avea urmatoarele inaltimi:

a) eel mult 3,00 m, daca fatada constructiei-suport are inaltimea mai mica de 15,00 m;b) cel mult 1/5 din inaltimea f at ade i . dar nu mai mult de 6,00 m, daoa f atada

construetiei-suport are inaltimea mai mare de 15,00 m.

(2) Pe sU\.lpii de iluminat public pe care nu sunt amplasate aemna Ld zazL rutiere s i,indieatoare de circulatie se pot amplasa panouri peste eota minima de +4,00 m de la sol.

(3) Pe un stalp se poate amplasa un singur panou, iar proiectia la sol a panoului seva situa in afara gabaritului carosabilului.

(4) Panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel incat sa nu impiedicec i rculat.i.a rutiera 9i/sau pi.etonaLa , ori aceesul pietonal $i/sau al autovehiculelor deinterventie pe proprietati, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(5) Panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate,vor fi amplasate astfel incat proiec1;ia la sol a acestora sa fie in totalitate ininteriorul proprietatii pe care au fost autorizate.

(6) Pe strazilelegislatia in vigoareurmatoarele eonditii:

a) la d.ist.ant.ade

de eategoria I, II $i III,privind regimul drumurilor, se

conform clasificarii prevazutepot amplasa panouri publici tare

dein

minimum 4,00 m fata de limita carosabilului, in eazul in care nuexista trotuar;

b) la distan1;a de minimum 1,00 m fa1;a de limita dinspre carosabil a spa1;iului verde depe trotuar, fara a impiedica oi rcuLat La p i et.oni Lor :

c) la minimum 2,50 m inaltime de la sol, pentru panourile eu suprafata utila mai marede 2,50 mp per fata.

(7) Panourile de mici dimensiuni, respeetiv eu suprafata maxima de 2,20 mp seamplaseaza la 0 distanta de eel putin 25,00 m intre panouri.

(8) Panourile de mari dimensiuni, respectiv cu suprafata maxima de 12,00 mp, seamplaseaza la 0 distanta de eel putin 50,00 m intre panouri.

(9) in situatia in care ansamblul de mijloaee de publicitate este constituit dintr-osuecesiune de panouri publicitare de diferite dimensiuni dispuse in orice combina1;ie,distanta dintre panouri va fi de minimum 50,00 m.

(10) Se interzice montarea pe trotuare 9i spatii pietonale cu latimea ~ai mica de 2,25m, precum $i pe zonele verzi dintre trotuar sau spatiu pietonal $i carosabil a panourilorpublieitare cu structura proprie $i elemente de sustinere care necesita fundatie.

(11) Realizarea elementelor de fundare/aneorare necesare asigurarll stabilitatiipanoului de reclama publieitara se executa obligatoriu ingropat, respectiv sub cotasuprafetei solului/trotuarului, pana la nivelul solului.

(12)De-a lungul drumurilor de interes national, j ude tean , precum 9i a arterelor decentura, conform clasificarii prevazute de legislatia in vigoare privind regimuldrumurilor, in cadrul zonei de protectie a acestora se pot amplasa panouri publicitare, in

Page 10: Primaria orasului Brezoi - ROMANIA · 2017. 4. 18. · Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul orasului Brezoi, ... nr.158/2008 privind publicitatea

•urmatoarele condi1;ii:

a) la minimum 2,50 m inaltime de la sol, pentru panourile eu suprafa1;a utila mai marede 2,50 mp per fa1;a;

b) cu distant;:.ade minimum 50,00 m intre doua panouri publici tare, pe seetoarele dedrum din intravilan;

c) eu distanta de minimum 100,00 m intre doua panouri publieitare, pe seetoarele dedrum din extravilan;

d) la minimum 100,00 m fa1;a de interseetiile eu drumurile laterale eu mai mult de 4benzi de cireula1;ie;

e) in afara eurbelor eu vizibilitate redusaif) la minimum 100,00 m fat;:.ade intersect;:.iilesemaforizate.

Dispozi1;iile se comp Let.eaza eu prevederile instituite in aceeafilimaterie de ()rCl()rlan~ade a Guvernului nr. 195 2002 privind ci rcuLat.ia pe drumurile pub Lace , republieata,cu mod i f i oari.Le si. comp l.et.ari Le ulterioare, si, de qE9(?!:l:9:_flct9:_g_ll:Y!'CE!:l:':l:J,~~!lE~':l:}/.J,~??pri vindregimul drumurilor, republieata, eu modifiearile filieompletarile ulterioare.

(13) Panourile 9i eeranele publieitare amplasate pe sol in intravilanul 10ealita1;ilorvor avea urmatoarele dimensiuni: 1,20 x 1,80 m, 3,20 x 2,40 m, respeetiv 4,00 x 3,00 m.

(14) in extravilanul localitat;:.ilorpot fi amplasate panouri publieitare pe zona deprotee1;ie a drumurilor pUbliee, avand dimensiunea de 8,00 x 4,00 m, iar in afara aeestorafilipanouri de 14,00 x 4,00 m.,

SECTIUNEA 3

Reguli generale privind amplasarea panourilor pUblici tare mobile

Pe trotuarele/spat;:.iilepietonale cu 0 lat;:.imede eel put;:.in2,25 m se pot amplasapanouri publici tare mobile pliante, avand ea seop promovarea eomereiala, comuniearea detarife sau aet;:.iunipromot iona Le , specifiee act Lvi tat ii desf aaur at.e de beneficiarulpublieitat;:.ii,in urmatoarele eondit;:.ii:

a) dimensiunile maxime ale panoului vor fi de 0,50 m x 0,90 m;b) amplasarea panoului este permisa numai in dreptul spat;:.iuluidestinat activitat;:.ii

care face obieetul pub Ld ci t at.ii, si, numai pe durata programului zilnie de funetionare aaeestuia.

SECTIUNEA 4

Reguli generale privind utilizarea mobilierului urban easuport publici tar, (1) Pot fi utilizate ca suport publicitar u.rrnat.oareLe tipuri de mobilier urban:adaposturile destinate publicului/sta1;iile de autobuz, chiofilcurile de ziare filialtech i.oscuri cu act.Lvi t at i. comereiale, coloanele po rt c af i s, cabinele telefonice si alteleasemenea, eu respeetarea prevederilor Regulamentului local privind amplasarea mijloacelo'rde pUblici tate.

(2) Adapos t.uri l.e destinate publicului si. stat;:.iilede autobuz pot fi utilizate casuport de publicitate pentru panouri unitare de maximum 2,20 mp , in eazul in care suntamplasate mai multe panouri sau panouri cu doua fet;:.eutile, suprafat;:.atotala depublicitate nu va depafili4,50 mp.

(3) Ch i.oscuri.Le de ziare sL alte ch.LoacurL eu act.Lvi t at.I comereiale pot fi utilizateea suport de publicitate pentru panouri eu suprafa1;a unitara de maximum 2,00 mpi in eazulin care sunt amplasate mai multe panouri, suprafata total a de publicitate pentru un ehi0genu va depa9i 6,00 mp_

(4) Se interziee instalarea panourilor pe aeoperifilul adapostu~ilor destinatepublicului, stat;:.iilorde autobuz filial chiofilcurilor.

(5) Coloanele port-afifilvor putea fi utilizate numai pentru afifilefili/sauanunt;:.uridespectacole $i manifestari culturale; este interzisa suprapunerea de afi$e de spectacol incazul in care termenul la care aeestea vor avea lec nu a fest depa$it.

Page 11: Primaria orasului Brezoi - ROMANIA · 2017. 4. 18. · Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul orasului Brezoi, ... nr.158/2008 privind publicitatea

SECTIUNEA 5

Reguli generale privind amplasarea bannerelor filisteagurilor publicitare

(l)Aroplasarea de bannere care contin anunturi privind promovarea de evenimenteculturale, economice, $tiintifice $i altele de aceasta natura se avizeaza pe bazadocumentatiei privind r-e zistent.a elementelor de aus t inere , precum si, cu acordulproprietarului elementelor de sustinere utilizate in acest scop.

(2) La amplasarea bannerelor se vor avea in vedere urmatoarele:a) nu este permisa amplasarea bannerelor in intersec1;:ii, in zone in care impiedica

vizibilitatea rutiera sau perspectiva asupra monumentelor istorice ori naturale sau inlocuri unde exista panouri publicitare;

b) este interzisa amplasarea pe domeniul public a suporturilor/stalpilor in scopulexclusiv de sustinere a bannerelor;

c) bannerele montate perpendicular pe axul drumului vor fi instalate la 0 inalt;imeminima de 5,00 m fata de sol, astfel incat sa nu afecteze vizibilitatea rutiera si.imaginea urbana;

d) bannerele vor fi amplasate astfel incat di.st.ant.aintre acestea sa fie de minimum100,00 m;

e) este permisa amplasarea bannerelor pe 0 durata de eel mult 0 luna ealendaristiea.I (3) Steagurile publicitare montate pe catarg $i pe stalpi, la inaltimea minima de 2,50m de la cota terenului amenaj at, se arnpLaseaza numai in locuri in care nu Lmpi.e.di.cavizibilitatea circulatiei rutiere.

(a) Pe un catarg se poate amplasa un singur steag.(b) Durata de merit.Lne re a steagurilor publicitare va fi de maximum 30 de zile

calendaristice, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu inca 30 de zile.(c) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)-(3) steagurile publicitare amplasate in

incintele centrelor comerciale: supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor eomereiale,pareurilor industriale astfel definite in conformitate cu legislatia in vigoare, cucondi1;:iasa nu afecteze vizibilitatea circula1;:ieirutiere.

SECTIUNEA 6

Reguli generale privind amplasarea indicatoarelor publicitare direc1;:ionale

•(1) Este permlsa amplasarea indicatoarelor publicitare directionale, in afara

easetelor $i steagurilor publicitare, pe stalpii de iluminat public, daca pe ace$tia nusunt montate semnalizari rutiere, in urmatoarele conditii:

a) suprafata indicatorului publicitar directional este mai mica de 1,00 mp;b) inaltimea de amplasare este de minimum 4,00 m;c) pe un stalp se poate monta un singur indicator publicitar direc1;:ional;d) prin except ie de la prevederile lit. c), poate fi mont at un al doilea indicator

directional pentru semnalarea serviciilor de urgen1;:a sau a serviciilor necesare indeplasare, cum sunt: sta1;:iile de alimentare cu carburan1;:i, atelierele auto sau devulcanizare.

(2) Amplasarea de stalpi-suport pentru indicatoarele publicitare directionale se varealiza in baza avizului emis de autoritatile publice locale.

SECTIUNEA 7

Reguli generale privind publicitatea temporara I?iproiectele.publ;j;citqitespeciale

(1) in vederea obtinerii avizului pentru publicitate temporara, mijloacele depublicitate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie folosite ca pur t.at or de mesaj in cadrul unor aot i.vi t.at.Lde promovare cudurata determinata $i precizata in mod explicit in cererea de emitere a avizului, depusade solicitant;

b) sa poat.a fi montate/demontate in/din toate amplasamentele aprobate prin avizulpentru publicitate temporara, in eel mult 24 de ore;

Page 12: Primaria orasului Brezoi - ROMANIA · 2017. 4. 18. · Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul orasului Brezoi, ... nr.158/2008 privind publicitatea

•s,

c) toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporara sa fie adus~la starea initiala, in cel mult 48 de ore de la incheierea termenului de valabilitate aavizului pentru publicitate temporara.

(2) In s i t.uat.La in care la incheierea perioadei de valabilitate a avizului pentrupublicitate temporara, exista mai multe solicitari de amplasare de mijloace de publicitatet.empo raza , se va atribui amplasamentul prin licita1;:iepublica organizata in condd.t i il,elegii .

(3) in cazul solicitarii schimbarii locatiilor in alte amplasamente decat celestabilite initial, se va solicita din nou avizul pentru publicitate temporara

(4) Schimbarea locatiilor prevazute la alin. (3) se va face numai in situa1;:iain carelocatiile licitate initial nu mai pot fi puse la dispozitia contractantului ca urmare aexecutarii unor lucrari de interes public.

SECTIUNEA 8

Reguli generale privind amplasarea af i.ae Lor publicitare si, a anunt.ur i.Lor de micapUblici tate

(1) In vederea asigurarii eficientei informari a cetatenilor, a libertatii de expresies i. esteticii urbane, aut.o ri.t at i Le administratiei publice locale vor instala inamplasamente cu vizibilitate, in conditiile regulamentului local de publicitate, panourispeciale destinate afi$elor publicitare 9i anunturilor de mica publicitate.

(2) Panourile prevazute la alin. (1) vor fi curatate saptamanal prin grijacompartimentelor de specialitate din cadrul administratiei publice locale.

(3) Autoritatile administratiei publice locale vor stabili prin regulamentul local depublicitate ziua din cursul saptamanii in care panourile cu anunturi de mica publicitatevor fi curatate in vederea actualizarii anunturilor.

(4)Este interzisa amplasarea de afige publicitare care sapublicitare postate anterior, aflate in perioada de valabilitate,unor evenimente/actiuni/campan~i aflate in derulare sau care urmeaza

acopere alte afigecare fac publicitatesa se deruleze.

SECTIUNEA 9

Reguli generale privind publicitatea pe vehicule publicitare $i pe mijloace detransport in comun

,(1) Vehiculele special echipate in scopuri de publicitate, prin lipirea de a f i ae ,

montarea de panouri sau inscriptionarea cu texte publicitare ori altele asemenea, vorputea fi autorizate sa circule pe teritoriul localitatii cu condi1;:iaob1;:ineriiavizuluipentru publicitate temporara, pe 0 durata determinata $i pe un traseu stabilit deautoritatea administratiei publice locale, conform prevederilor continute in avizul pentrupublicitate temporara.

(2) Stationarea vehiculelor publicitare pe drumurile publice sau in locurile vizibiledinspre acestea este interzisa.

(3) Vehiculele special echipate in scopuri de publicitate nu vor circula in convoi maimare de doua masLn i, s i, cu 0 viteza mai mare de cat; j umat.at;e din viteza adm i si.bi.La petronsonul de strada.

(4) Circulatia convoaielor este pe rmi.aa numai cu ocazia manifestarilor speciale, inbaza avizului emis de autoritatile administratiei publiee, eu durata de valabilitate de 0zi.

CAP. 8Sanctiuni

Nerespectarea prevederilorcontraventionala, dupa caz.

Sanctiunile prevazutenerespectarea legislatieiamenajarea teritoriului.

prezentei legi atrage raspunderea materiala

in prezenta legein vigoare privind

se completeaza cu cele referitoareautorizarea constructiilor, urbanismul

la$i

Page 13: Primaria orasului Brezoi - ROMANIA · 2017. 4. 18. · Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul orasului Brezoi, ... nr.158/2008 privind publicitatea

•"

(1) Constituie eontravent;:iiurmatoarele fapte:a) amplasarea mijloaeelor de publicitate fara aviz pentru publicitatea temporara ort

cu nerespectarea prevederilor acestuia lilia documentat;:iei tehnice care a stat la bazaeliberarii avizului, precum s i, montarea panourilor publicitare cu structura proprie !ili

elemente de sust;:inerecare necesita fundat;:iepe trotuare cu latime mai mica de 2,25 m;b) permiterea de catre proprietarul imobilului a executarii lucrarilor de amplasare a

mijloaeelor de publicitate fara autorizat;:iede construire valabila;e) nerespectarea de cat.re proprietarii mijloacelor de publicitate a

dimensiunilor mij loacelor de publici tate admise, in conformitateregulamentelor locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate;

f) amplasarea stalpilor pentru indicatoarele publicitare direct;:ionalelilia mijloacelorde publicitate temporara fara avizul autoritat;:ilorpublice locale sau in alte locuri decateele precizate prin avizul pentru publici tate temporara;

g) amplasarea panourilor publicitare mobile sau a oricaror altor forme de reclama, pespat;:iilede circulat;:iepietonala cu 0 lat;:imemai mica de 2,25 m, precum 9i neexecutareaobligatoriu ingropat, respectiv sub cota suprafetei solului/trotuarului, pana la nivelulsolului a elementelor de fundare/ancorare necesare asigurarii stabilitat;:ii panoului dereclama publieitara;h) folosirea mij loacelor de publicitate sonore care pot tulbura Ld.ni.st.e a publica, avehiculelor publieitare care nu au obt;:inut aviz pentru publicitate temporara sau amijloacelor de publicitate luminoasa care pot perturba traficul auto lilipietonal;

i) nerespectarea obligat;:iei de reexpertizare t.ehni.ca in vederea verificariiconstruct;:iei cu privire la respectarea cerint;:elor esent;:iale de calitate, de aelibera/desfiint;:a suportul reclamei la expirarea termenului stabilit prin autorizat;:iasauavizul pentru publicitate temporari:i ori refuzul de a readuce amplasamentul si, mediulinconjurator la starea init;:iala,inclusiv prin inierbare sau asfaltare pentru mijloacelede publicitate amplasate la nivelul solului;

j) nerespectarea obligat;:ieide dezafectare lili/sauconformarek) nerespectarea obligat;:iilor privind intret;:inerea mijloacelor de publicitate lili

afililareapermanenta a unor mesaje in cadru;1) nerespectarea obligat;:ie~de a afi9a in mod vizibil elementele de identificare ale

panoului publicitar prin inscript;:ionarea acestora cu informat;:ii privind denumireaoperatorului, codul de identificare fiscala a acestuia 9i numarul autorizat;:iei deconstruire;0) amplasarea afi$elor publicitare $i a anunt;:urilorde mica publicitate in alte locuridecat pe panourile special destinate acestora.

(2) contravent;:iile prevazute la alin. (1), savar:;;ite de persoanele fizice saujuridice, se sanct;:ioneazadupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei cele prevazute la lit. a), b) :;;ie);b) cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei eele prevazute la lit. f), g) :;;ii);c) cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei cele prevazute la lit. h), j);d) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei cele prevazute la lit. k), 1);e) cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei cea prevazuta la lit. 0).

eutipurilor $i

prevederile

• Constatarea contraventiilor se face de catre persoanele imputernieite dineadrul Inspeetoratului de Stat in Construct;:ii, Primariei Brezoi sau, dupa caz, de eatrepolit;:i9tiilocali.

Aplicarea sanet;:iunilorse face dupa cum urmeaza:de carre persoana numita prin Dispozitia Primarului Orasului Brezoi sau, dupa

caz, de cat.re Primarul Orasului Brezoi in cazul contravent;:iilor constatate de catreorganele de control ale autoritat;:ilor administrat;:iei pub 1ice locale sau de catrepolit;:i:;;tiilocali.

In vederea asigurarii respectarii prevederilor Regulamentului local privind amplasareamij loacelor de publicitate cu situat;:iade fapt din teren, autoriUitil~ administratieipublice locale, in termen de 30 de zile de la adoptarea aeestuia, vor identifica :;;ivornotifica proprietarii de mijloace de publicitate a caror amplasare nu mai corespunde cunoile reglementari, astfel:_ pentru panourile situate pe domeniul public liliprivat al statului liliautoritat;:ilorpublice locale, care nu sunt autorizate in conformitate cu prevederile legale sau care aufast amplasate fara respectarea prevederilor legale ori care nu au inscript;:ionat~informat;:iileprivind denumirea operatorului, codul de identificare fiscala a aeestuia $inumarul autorizat;:ieide construire, se va dispune dezafectarea;

_ pentru panourile situate pe proprietatea persoanelor fizice sau Juridice, care nu au

Page 14: Primaria orasului Brezoi - ROMANIA · 2017. 4. 18. · Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul orasului Brezoi, ... nr.158/2008 privind publicitatea

1'01-11. nuLOt'izate sau care nu au contracte de inchiriere va1llbil", 1A ~.t.int'.dlri 1 '11

V I.qo(;lrt'! a prezentei 1egi ori care nu au inscrip1;ionate informlltUlo privina t1ftllllllll'tI(4tlf,lM1'(.Il.oruluJ, codu1 de identificare fisca1a a1 acestuia l;1i numlrul .utor.llll't~ 1",1 II",('(lIl"-ltnlJl'c:1, Be va dispune dezafectarea.

In t.e rmen de 30 de zile de la aprobarea prezentului I'~SJul"m(int UI vo r dl"I1IIlIM~"'(H!,,(,lIa'~:I,('l oe l:i.cita1;ie publica a ampLas ament.e Lo r Ldent.Lf Lcs t.e IJ~ dQlIlfUlilJ l pub II f' Mill'

~)t:'Jv~t i'!J. ~t$,I:,u1u.i ori a1 un i t at i a administrativ-teritoriale.

MJII {)fH'n'LC' elM publici tate autorizate pana La data aprObtll'IfHI Jtru~nt:uJl~ I r'_'qllll1l1ll!1I1~)III tl 11\t'I\~lnl.ltfl pe amp1asamentele autorizate pana La dati! t'lx,)i t'ih'Lt cent. rlll'l "Ii 01 <1",pili II I til t '" I~ 1.II e!lj!'''' .

Vld' r t n\I-1II~lrlut(3 pe amplasamentele autorizate, pana 1a datA ••xvlrilrii ccnt.r aote lm ,1l'1plddl"lltllo 111 ('III'tI, PlC'o"lfi1 mi.j Loace de pub1icitate care rtlOlp~{'I·.li J;)rtl!vododlfl Pi"lf.f'il, •••11"''-I I I 1"II pI III ~1II1,d~1'lf111li'II I 1)1 ea.racterist iei se l.ncadreazll in ('It 1 MUot'i A 0('1 m l 1 IllAt 'f' II.,PIII"lf'il~lt> ~t1l11ij;j'"r1f'1 r:~~I\llflll\(;'Intul local de publicitate. Contirma.t'G~ lndC!plinlrll 111111'"'1'"111.1.I~ill'l\ 1I1"1I~111111'I1"'r:lf'r'''I1I1:1,('II\Z~ de cat.re autoritlitil@ Adminhtt:r"~:ll!!i, putlllc'l'I I(I!'~I'"

('olll,,.(!I,,lo £I)(ir:llfllllf!l 11'1 I1nll\ intrarii in VigOflt'O" prf;1z~nLulu.l t'@gul.milill VOl (I('lIiill"I.lil.l ••• 1 11I'Jllltltil'tlp ('lllIrUtill procedurilor ace at e.Le .

1'11111'11111\••1•• vl'liallil •• pI=' (J 1>nT'i()l!Id~ de maximum 30 de ~d.lC! 0",11\ Oi'lt-I,I intrll!'11 111V1'*''''''''' III ~""'~AIIIIIIIII 1""\.11111111111111d{mlin in vigoare piinll 111 l'lxpln.:lr'",i'1 pe r ioade i 1'111I!jjjl~ldlllAlet

Presedinte de sedintaGherman Romulus

Secretar

sand~~

Page 15: Primaria orasului Brezoi - ROMANIA · 2017. 4. 18. · Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul orasului Brezoi, ... nr.158/2008 privind publicitatea

ANEXA I LA REGULAMENT - Referitor la organizarea , autorizarea si arnplas.r.. mlJlolQelor depublicitate pe raza administrativ teritoriala a ORASULUI BREZOI

'l'ipurilede mijloace de publicitate admise in orasul Brezoi , pentru UCH~I\\It> I'~t fig!!1 I"" (1••zona de publicitate

1. firme2. mijloace de publicitate mobile - trepiede , pliante etc3. panouri si ecrane publicitare eu dimensiuni 1,20 x 1.80 m4. panouri si ecrane publicitare eu dimensiuni 3,20 x 2.40 m5. benere - numai in cazuri speciale, ocazionale6. steaguri publicitare7. panouri publicitare directionale

._._-- admillNr. Amplasament Zona :r'.~.E~r~,_m~.jloace de publici tatecrt , 1 2 3 4 5

..-, ..-~-.~

1 Str. Eroilor ZPL da da da da da.-.,'C

2 Str. Vultureasa ZPL da da da da da.,_."_ ....

l str. Gura Lotrului ZPL da da da da da1\ str. Valea oltului ZPL da da da da da

_ ••,_o_,_ ••_.'_

"i,TR. lOTRULUI ZPR da da nu nu da

•••·<om,.···

_. .h STR. UNIRII ZPR da da nu nu da

, ....~.,._.-.'''.--._._-----'/ Htr. PROF. ZPR da da nu nu da

ClHEOIWHE SURDU.-,,_," .-.- .. ~

G .,

tll'l <"1",(lA (11'1

<lit ,1itt113 DEI.

,11i (l",OA nf\d~ Da

• I"" II 1'1110111'1111" 11111I ltd('1'1 elM '100 In fllta de imobilele inscrise in 111':1t4 mom.ltnent.f'llorIi'll I." 1(''" t'~1 '" 1111"11.11'11'1 rlllIpllHlrlr'I"M pI'IIlOll'r'1 lor publieitare de orice n~turl\ ,

SecretarsandUNi!\~

Page 16: Primaria orasului Brezoi - ROMANIA · 2017. 4. 18. · Vazand raportul de avizare al proiectului de hotarare intocmit de secretarul orasului Brezoi, ... nr.158/2008 privind publicitatea

ANEXA 3 - FORMULAR DE AVIZ PENTRUPUBLICITATE TEMPORARA

ROr-.,1ANIAJUDETUL HUNEDOARA

PRlr-..1ARIA MUNICIPIULUI VULCAN

AVIZ PENTRUPUBLICITA TE TEMPORARA

Nr. din , .

Ca urmare a cererii adresate de "' "' avand C.N.P./ C.U.I.. .

eu dorniciliul / sediul in: str. nL. bI.. .

sc '" ap judesul I sectorul e-mail. reprezentatfajprin .

....................................... ..telefon/fax .

In conformitate eu HCL nr. din .

SE AVIZEAZA PUBLICITATEA

Arnplasata pc imobilul- teren si Isau constructii situate In municipiul Vulcan str .Publicitatea incepe eu data de pana la data de .

Beneficiarul publicitatii este , , .

Cu domieiliul / sediul in str ,. nr bI. .

Sc ap judetul/ sectorul. ·.. ·· .. · ·.. · · .

Prelungit valabilitatea de la data de pana 1a data de .

PRIMAR ARHITECT SEF,